Sony | BDV-N9200W | Sony BDV-N9200W Blu-ray sistem kućnog bioskopa sa tehnologijom Bluetooth® Uputstvo

4-485-833-13(1) (SR)
Kućni bioskop sa
Blu-ray Disc™/
DVD uređajem
Referentni vodič
BDV-N9200W/BDV-N9200WL/BDV-N7200WL/
BDV-N7200W/BDV-N5200W/BDV-NF7220
PAŽNJA
UPOZORENJE
Ne postavljajte uređaj u uski prostor
poput police za knjige ili ugradnog
ormarića.
Da biste umanjili rizik od požara, ne
prekrivajte ventilacioni otvor uređaja
novinama, stolnjacima, zavesama itd.
Ne izlažite uređaj izvorima otvorenog
plamena (kao što su upaljene sveće).
Da biste umanjili rizik od požara ili
strujnog udara, ne izlažite uređaj
kapljicama vode ili prskanju i ne
postavljajte na njega predmete koji
sadrže tečnost, na primer vaze.
Ne izlažite baterije ili uređaj u koji
su umetnute baterije visokim
temperaturama, na primer sunčevom
svetlu i vatri.
Da bi se sprečile povrede, ovaj uređaj
morate dobro pričvrstiti na pod/zid
u skladu sa uputstvima za montažu.
Samo za upotrebu u zatvorenom prostoru.
Ova oprema je testirana i utvrđeno je da
je u skladu sa ograničenjima navedenim
u EMC direktivi kada se za povezivanje
koristi kabl kraći od 3 metra.
Frekventni pojas od 5,15 GHz – 5,35 GHz
je ograničen samo na upotrebu
u zatvorenom prostoru.
O izvorima napajanja
• Jedinica dobija mrežno napajanje sve
dok je priključena na utičnicu za
napajanje naizmeničnom strujom,
čak i kada je sama jedinica isključena.
• Budući da se mrežno napajanje
uređaja prekida izvlačenjem glavnog
utikača, priključite uređaj na lako
dostupnu utičnicu za napajanje
naizmeničnom strujom. Ako primetite
nepravilnosti u radu jedinice, odmah
izvucite glavni utikač iz utičnice za
napajanje naizmeničnom strujom.
U ovom proizvodu se koriste optički
uređaji koji mogu oštetiti vid.
Budući da je laserski zrak koji se koristi
u ovom Kućni bioskop sa Blu-ray Disc/
DVD uređajem štetan za oči, ne
pokušavajte da otvarate kućište uređaja.
Popravke bi trebalo da obavljaju samo
osposobljeni serviseri.
Nosač lasera u ovom uređaju je
klasifikovan kao CLASS 3R LASER
proizvod. Kada se otvori zaštitno kućište
lasera, emituje se vidljivo i nevidljivo
lasersko zračenje pa izbegavajte da
direktno gledate u zrak.
Ova oznaka se nalazi na donjoj strani
glavne jedinice.
Ovaj uređaj je klasifikovan kao laserski
proizvod klase 1. Ova oznaka se nalazi
na donjoj strani glavne jedinice.
Za glavnu jedinicu i surround
pojačalo
Oznaka sa nazivom se nalazi na donjoj
strani uređaja.
2SR
Preporučeni kablovi
Za povezivanje sa matičnim računarom
i/ili perifernom opremom morate da
koristite propisno zaštićene i uzemljene
kablove i konektore.
Odlaganje potrošenih
baterija i električne
i elektronske opreme
(primenljivo
u Evropskoj uniji
i ostalim evropskim
zemljama koje imaju
sisteme za odvojeno
sakupljanje otpada)
Ovaj simbol na proizvodu, bateriji ili
pakovanju označava da se proizvod
i baterija ne smeju tretirati kao kućni
otpad. Na nekim baterijama se pored
ovog simbola može nalaziti i hemijski
simbol. Hemijski simbol za živu (Hg) ili
olovo (Pb) se dodaje ako baterija sadrži
više od 0,0005% žive ili 0,004% olova.
Pravilnim odlaganjem proizvoda
i baterija pomažete u sprečavanju
mogućih štetnih posledica po okolinu
i ljudsko zdravlje do kojih može doći
usled nepravilnog odlaganja otpada.
Reciklažom materijala pomažete
očuvanje prirodnih resursa.
Ako proizvodi zahtevaju stalno
prisustvo baterije zbog bezbednosti,
performansi ili celovitosti podataka,
takvu bateriju bi trebalo da zameni
isključivo obučeni serviser. Da biste
bili sigurni da će baterija i električna
i elektronska oprema biti pravilno
zbrinuti, predajte potrošene proizvode
na odgovarajućem mestu za
prikupljanje i reciklažu električne
i elektronske opreme. Za sve ostale
baterije pogledajte poglavlje
o bezbednom uklanjaju baterije
iz proizvoda. Predajte bateriju na
odgovarajućem mestu za prikupljanje
i reciklažu potrošenih baterija.
Za detaljnije informacije o reciklaži ovog
proizvoda ili baterije, kontaktirajte
lokalnu upravu, komunalnu službu ili
prodavnicu u kojoj ste kupili proizvod
ili bateriju.
Napomena za korisnike: sledeće
informacije se odnose samo na
opremu koja se prodaje u zemljama
u kojima se primenjuju direktive
Evropske unije.
Ovaj uređaj je proizvela kompanija
Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
ili ga je za nju proizvela neka druga
kompanija. Sva pitanja u vezi sa
usaglašenošću proizvoda sa zakonima
Evropske unije bi trebalo da pošaljete
ovlašćenom predstavniku,
Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Germany. Za sva pitanja u vezi sa
servisom ili garancijom pogledajte
adrese koje su navedene na zasebnom
servisnom ili garantnom listu.
Sony Corp. ovim izjavljuje da su uređaji
BDV-N9200W/BDV-N9200WL/
BDV-N7200W/BDV-N7200WL/
BDV-N5200W/BDV-NF7220/
TA-SA700WR/TA-SA600WR/
TA-SA500WR u skladu sa osnovnim
zahtevima i ostalim relevantnim
odredbama direktive 1999/5/EC.
Detaljnije informacije možete da
vidite na adresi:
http://www.compliance.sony.de/
Ovaj proizvod je namenjen za korišćenje
u sledećim zemljama.
AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE,
EL, HU, IS, IE, IT, LV, LI, LT, LU, MT, NL,
NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, CH, GB
Ovaj kućni bioskop sa Blu-ray Disc/DVD
uređajem je namenjen za reprodukciju
zvuka i video zapisa sa diskova ili USB
uređaja, striming muzike sa NFCkompatibilnog pametnog telefona ili
BLUETOOTH uređaja i FM tjuner. Ovaj
sistem takođe podržava striming preko
mreže i funkciju Screen mirroring
(preslikavanje ekrana)
3SR
Samo za BDV-N9200W/
BDV-N9200WL/BDV-N7200W/
BDV-N7200WL/BDV-N5200W
se još razvija. Posavetujte se sa doktorom
(pedijatrom ili oftalmologom) pre nego
što dozvolite deci da gledaju 3D video
snimke.
Odrasli bi trebalo da nagledaju decu
kako bi bili sigurni da se pridržavaju
gorenavedenih preporuka.
Zaštita od kopiranja
Ova oznaka upozorava korisnika na
opasnost od strujnog udara i zato
nemojte da otvarate kućište uređaja.
Ova oznaka se nalazi na zadnjoj strani
surround pojačala.
O gledanju 3D video snimaka
Kod nekih osoba se može javiti osećaj
nelagodnosti prilikom gledanja 3D video
snimaka (na primer, naprezanje očiju,
zamor ili mučnina). Sony preporučuje
svim korisnicima da prave redovne pauze
prilikom gledanja 3D video snimaka.
Dužina i učestalost pauza zavise od osobe
do osobe. Sami odlučite šta vam najviše
odgovara. Ako iskusite bilo kakvu
nelagodnost, trebalo bi da prekinete sa
gledanjem 3D video snimka dok osećaj
nelagodnosti ne prođe. Obratite se
doktoru ako smatrate da je to
neophodno. Takođe bi trebalo da
pročitate (i) uputstvo za upotrebu i/ili
poruku upozorenja za svaki uređaj koji
koristite sa ovim proizvodom ili za Blu-ray
Disc sadržaj koji se reprodukuje na ovom
proizvodu i (ii) posetite naš veb-sajt
(http://esupport.sony.com/) da biste
saznali najnovije informacije. Vid male
dece (naročite one mlađe od šest godina)
4SR
• Imajte u vidu napredne sisteme za
zaštitu sadržaja koji se koriste u Blu-ray
Disc i DVD medijumima. Ovi sistemi,
pod nazivom AACS (Advanced Access
Content System) i CSS (Content
Scramble System), mogu da sadrže
ograničenja koja se odnose na
reprodukciju, emitovanje putem
analognog izlaza i ostale slične
funkcije. Rad ovog proizvoda
i postavljena ograničenja mogu da
se razlikuju u zavisnosti od datuma
njegove kupovine jer upravni odbor
organizacije AACS može da donese
nova pravila za ograničenja ili da ih
promeni nakon datuma kupovine.
• Napomena o tehnologiji Cinavia
U ovom proizvodu se koristi
tehnologija Cinavia radi sprečavanja
neovlašćene upotrebe kopija
određenih komercijalnih filmova
i video snimaka, kao i njihovih zvučnih
zapisa. Kada se otkrije zabranjena
upotreba neovlašćene kopije,
prikazaće se poruka a reprodukcija
ili kopiranje će biti prekinuti.
Za više informacija o tehnologiji
Cinavia posetite Cinavia informativni
centar za korisnike na adresi
http://www.cinavia.com. Ako želite
da dobijete dodatne informacije
o tehnologiji Cinavia, pošaljite nam
poštansku dopisnicu sa svojom
adresom na: Cinavia Consumer
Information Center, P.O. Box 86851,
San Diego, CA, 92138, USA.
Autorska prava i zaštićeni
znakovi
• (Samo BDV-N9200W/BDV-N9200WL/
BDV-N7200W/BDV-N7200WL/
BDV-N5200W)
U ovom sistemu se koristi Dolby*
Digital i Dolby Pro Logic adaptivni
matrični dekoder surround zvuka,
kao i DTS** Digital Surround System.
* Proizvedeno po licenci kompanije
Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic
i simbol sa duplim D su zaštićeni
znakovi kompanije Dolby Laboratories.
** Za DTS patente, pogledajte
http://patents.dts.com.
Proizvedeno po licenci kompanije
DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD,
simbol i DTS i simbol zajedno su
registrovani zaštićeni znakovi
kompanije DTS, Inc. © DTS, Inc.
Sva prava zadržana.
(Samo BDV-NF7220)
Ovaj sistem koristi tehnologije Dolby*
Digital i DTS** Digital Surround System.
* Proizvedeno po licenci kompanije
Dolby Laboratories. Dolby i simbol
sa duplim D su zaštićeni znakovi
kompanije Dolby Laboratories.
** Za DTS patente, pogledajte
http://patents.dts.com.
Proizvedeno po licenci kompanije
DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD,
simbol i DTS i simbol zajedno su
registrovani zaštićeni znakovi
kompanije DTS, Inc. © DTS, Inc.
Sva prava zadržana.
• U ovom sistemu se koristi tehnologija
multimedijskog interfejsa visoke
rezolucije (HDMI™).
Termini HDMI i HDMI High-Definition
Multimedia Interface, kao i HDMI logo
su zaštićeni znakovi ili registrovani
zaštićeni znakovi organizacije HDMI
Licensing LLC u SAD i ostalim
zemljama.
• Java je registrovani zaštićeni znak
kompanije Oracle i/ili njenih podružnica.
• DVD Logo je zaštićeni znak kompanije
DVD Format/Logo Licensing
Corporation.
• „Blu-ray Disc“, „Blu-ray“, „Blu-ray 3D“,
„BD-LIVE“, „BONUSVIEW“ i logoi su
zaštićeni znakovi organizacije Blu-ray
Disc Association.
• Logoi „Blu-ray Disc“, „DVD+RW“,
„DVD-RW“, „DVD+R“, „DVD-R“,
„DVD VIDEO“ i „CD“ su zaštićeni
znakovi.
• „Super Audio CD“ je zaštićeni znak.
• App Store je zaštićeni znak usluge
kompanije Apple Inc.
• „BRAVIA“ je zaštićeni znak kompanije
Sony Corporation.
• „AVCHD 3D/Progressive“ i logo
„AVCHD 3D/Progressive“ su zaštićeni
znakovi kompanija Panasonic
Corporation i Sony Corporation.
• , „XMB“, „xross media bar“ su
zaštićeni znakovi kompanija
Sony Corporation i Sony Computer
Entertainment Inc.
• „PlayStation“ je registrovani zaštićeni
znak kompanije Sony Computer
Entertainment Inc.
• Logo „Sony Entertainment Network“
i „Sony Entertainment Network“
su zaštićeni znakovi kompanije
Sony Corporation.
5SR
• Tehnologiju za prepoznavanje muzike
i video snimaka, kao i povezane
podatke obezbeđuje Gracenote®.
Gracenote je industrijski standard
za tehnologiju prepoznavanja muzike
i isporuke povezanog sadržaja.
Za više informacija, posetite
www.gracenote.com.
Podaci o CD, DVD, Blu-ray Disc
medijumima i podaci u vezi sa
muzikom i video sadržajima koje pruža
Gracenote, Inc., copyright © 2000.
do danas. Gracenote softver, copyright
© 2000. do danas Gracenote. Na ovaj
proizvod i uslugu se primenjuje jedan
ili više patenata u vlasništvu kompanije
Gracenote. Posetite veb-sajt
kompanije Gracenote da biste videli
delimičnu listu korišćenih Gracenote
patenata. Gracenote, CDDB, MusicID,
logo i logotip Gracenote i logo
„Powered by Gracenote“ su
registrovani zaštićeni znakovi
ili zaštićeni znakovi kompanije
Gracenote, Inc. u SAD i/ili drugim
zemljama.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® i Wi-Fi
Alliance® su registrovani zaštićeni
znakovi organizacije Wi-Fi Alliance.
• Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™,
Wi-Fi Protected Setup™, Miracast™
i Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ su
zaštićeni znakovi organizacije
Wi-Fi Alliance.
• Oznaka N je zaštićeni znak ili
registrovani zaštićeni znak kompanije
NFC Forum, Inc. u SAD i drugim
zemljama.
• Android™ je zaštićeni znak kompanije
Google Inc.
• Google Play™ je zaštićeni znak
kompanije Google Inc.
6SR
• „Xperia“ je zaštićeni znak kompanije
Sony Mobile Communications AB.
• Oznaka Bluetooth® i logoi su
registrovani zaštićeni znakovi
u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG,
Inc. i kompanija Sony Corporation ih
koristi pod licencom. Svi ostali
zaštićeni znakovi su robne marke
njihovih vlasnika.
• MPEG Layer-3 tehnologija za kodiranje
zvuka i patente su licencirale
kompanije Fraunhofer IIS i Thomson.
• Ovaj proizvod sadrži patentiranu
tehnologiju po licenci kompanije
Verance Corporation i zaštićen je
patentom 7,369,677 u SAD i ostalim
patentima koji su izdati ili na čekanju
u SAD i drugim zemljama, dok su
određeni aspekti ove tehnologije
zaštićeni autorskim pravima
i poslovnom tajnom. Cinavia je
zaštićeni znak kompanije Verance
Corporation. Copyright 2004-2010
Verance Corporation. Sva prava
zadržava Verance. Obrnuti inženjering
ili rasklapanje nisu dozvoljeni.
• Windows Media je registrovani
zaštićeni znak ili zaštićeni znak
korporacije Microsoft u SAD i/ili
ostalim zemljama.
Ovaj proizvod je zaštićen određenim
pravima na intelektualnu svojinu
korporacije Microsoft. Upotreba ili
distribucija ove tehnologije izvan
ovog proizvoda je zabranjena bez
odgovarajuće licence korporacije
Microsoft ili njene ovlašćene
podružnice.
Vlasnici sadržaja koriste tehnologiju za
pristup sadržaju Microsoft PlayReady™
da bi zaštitili svoju intelektualnu
svojinu, uključujući sadržaj zaštićen
autorskim pravima. Ovaj uređaj koristi
tehnologiju PlayReady da bi pristupio
PlayReady zaštićenom sadržaju i/ili
WMDRM zaštićenom sadržaju. Ako
uređaj ne uspe da na odgovarajući
način ograniči upotrebu sadržaja,
vlasnici sadržaja bi trebalo da traže
od Microsoft-a da opozove mogućnost
uređaja da reprodukuje sadržaj
zaštićen tehnologijom PlayReady.
Opoziv ne bi trebalo da utiče
na nezaštićen sadržaj ili sadržaj koji
je zaštićen drugim tehnologijama
za pristup sadržaju. Vlasnici sadržaja
od vas mogu tražiti da nadogradite
PlayReady da biste mogli da pristupite
njihovom sadržaju. Ako odbijete
nadogradnju, nećete moći da
pristupite sadržaju koji zahteva
nadogradnju.
• DLNA™, DLNA Logo i DLNA
CERTIFIED™ su zaštićeni znakovi,
zaštićeni znakovi usluge ili oznake
za sertifikaciju organizacije
Digital Living Network Alliance.
• Opera® Devices SDK kompanije Opera
Software ASA. Copyright 1995-2013
Opera Software ASA. Sva prava
zadržana.
• Svi ostali zaštićeni znakovi pripadaju
njihovim vlasnicima.
• Nazivi ostalih sistema i proizvoda su
obično zaštićeni znakovi ili registrovani
zaštićeni znakovi proizvođača. Oznake
™ i ® nisu navedene u ovom
dokumentu.
Informacije o licenci za krajnjeg
korisnika
Gracenote® ugovor o licenciranju
za krajnjeg korisnika
Ova aplikacija ili uređaj sadrži softver
kompanije Gracenote, Inc. koja se nalazi
u Emervilu, Kalifornija („Gracenote“).
Softver kompanije Gracenote
(„Gracenote softver“) omogućava ovoj
aplikaciji identifikaciju diska i/ili
datoteke i pribavljanje informacija koje
se odnose na muziku uključujući naziv,
izvođača, numeru i naslov („Gracenote
podaci“) sa servera na mreži ili
ugrađenih baza podataka (zbirnim
imenom, „Gracenote serveri“), kao
i obavljanje ostalih funkcija. Gracenote
podatke možete da koristite samo
u skladu sa predviđenim funkcijama
ove aplikacije ili uređaja za krajnjeg
korisnika.
Pristajete na to da ćete Gracenote
podatke, Gracenote softver i Gracenote
servere koristiti isključivo za ličnu
i nekomercijalnu svrhu. Pristajete na to
da Gracenote softver ili bilo koje druge
Gracenote podatke nećete ustupati,
kopirati ili prenositi trećim stranama.
PRISTAJETE NA TO DA GRACENOTE
PODATKE, GRACENOTE SOFTVER ILI
GRACENOTE SERVERE NEĆETE KORISTITI
ILI ZLOUPOTREBLJAVATI, OSIM AKO TO
NIJE OVDE IZRIČITO DOZVOLJENO.
Pristajete na to da će vaša neisključiva
licenca za korišćenje Gracenote
podataka, Gracenote softvera
i Gracenote servera biti ukinuta ukoliko
prekršite ova ograničenja. Ako vaša
licenca bude ukinuta, pristajete na to da
ćete u potpunosti prestati da koristite
Gracenote podatke, Gracenote softver
i Gracenote servere. Gracenote
zadržava sva prava na Gracenote
podatke, Gracenote softver i Gracenote
servere, uključujući sva vlasnička prava.
Gracenote nije dužan da vam plati
za bilo koju informaciju koju pružite,
ni pod kakvim okolnostima. Pristajete
na to da Gracenote, Inc. može direktno
i u sopstveno ime sprovede svoja prava
po ovom ugovoru protiv vas.
Gracenote usluga koristi jedinstveni
identifikator za praćenje upita koji se
koristi u statističke svrhe. Svrha
nasumično dodeljenog numeričkog
identifikatora je da omogući Gracenote
usluzi da broji upite bez mogućnosti
da sazna bilo šta o vama. Za više
informacija, pogledajte veb-stranicu
Gracenote smernica privatnosti
za uslugu Gracenote.
7SR
Gracenote softver i svaki Gracenote
podatak su licencirani u „VIĐENOM
STANJU“. Gracenote ne daje nikakve
izričite ili podrazumevane garancije
za tačnost Gracenote podataka sa
Gracenote servera. Gracenote zadržava
pravo da izbriše podatke sa Gracenote
servera ili promeni kategorije podataka
iz bilo kog razloga koji Gracenote
smatra dovoljnim. Ne garantujemo
da su Gracenote softver ili Gracenote
serveri bez grešaka niti neprekidan
rad Gracenote softvera ili Gracenote
servera. Gracenote nije dužan da vam
pruža nove, poboljšane ili dodatne
tipove podataka ili kategorije koje će
možda pružati u budućnosti i može
slobodno da prekine da vam pruža
uslugu u bilo kom trenutku.
GRACENOTE SE ODRIČE SVIH
GARANCIJA, IZRIČITIH ILI
PODRAZUMEVANIH, UKLJUČUJUĆI,
ALI SE NE OGRANIČAVAJUĆI NA
PODRAZUMEVANE GARANCIJE
O MOGUĆNOSTIMA PRODAJE
I PODESNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU,
NASLOVU I NEKRŠENJU AUTORSKIH
PRAVA. GRACENOTE NE GARANTUJE
REZULTATE KOJE ĆETE POSTIĆI
UPOTREBOM GRACENOTE SOFTVERA
ILI BILO KOJEG GRACENOTE SERVERA.
GRACENOTE NI U KOM SLUČAJU NEĆE
ODGOVARATI ZA POSLEDIČNU ILI
SLUČAJNU ŠTETU NITI ZA GUBITAK
PROFITA ILI PRIHODA.
© Gracenote, Inc. 2009
8SR
Dodatne informacije
Mere opreza
O bezbednosti
• Ako u kućište uređaja dospe bilo kakav
predmet ili tečnost, isključite sistem
sa mrežnog napajanja i odnesite ga
na proveru u ovlašćeni servis pre
nastavka upotrebe.
• Ne dodirujte kabl za napajanje
naizmeničnom strujom mokrim
rukama. To može izazvati strujni udar.
O izvorima napajanja
Ako sistem nećete koristiti duže
vremena, ne zaboravite da izvadite kabl
za napajanje sistema iz zidne utičnice.
Da biste izvukli kabl za napajanje
naizmeničnom strujom, povucite
ga držeći utikač a nikad kabl.
O postavljanju sistema
• Postavite sistem na mesto sa
odgovarajućim protokom vazduha
kako ne bi došlo do zagrevanja
sistema.
• Iako se sistem greje tokom rada,
to ne predstavlja kvar. Ako sistem
neprekidno koristite sa visoko
pojačanim tonom, temperatura
gornje, bočne i donje strane kućišta
značajno raste. Ne dodirujte kućište
da se ne biste opekli.
• Ne postavljajte sistem na mekanu
površinu (poput ćebeta, pokrivača itd.)
koja bi mogla da blokira ventilacione
otvore.
• Ne postavljajte sistem blizu izvora
toplote poput radijatora i otvora
za dovod toplog vazduha ili na mesta
koja su izložena direktnoj sunčevoj
svetlosti, prekomernoj prašini,
mehaničkim vibracijama ili udarima.
• Ne postavljajte sistem u nagnuti
položaj. On je dizajniran samo
za rad u horizontalnom položaju.
• Sistem i diskove držite dalje od uređaja
sa jakim magnetima kao što su
mikrotalasne pećnice ili veliki zvučnici.
• Ne stavljajte teške predmete na sistem.
• Ne stavljajte metalne predmete ispred
uređaja. Oni mogu ograničiti prijem
radio talasa.
• Ne postavljajte sistem na mesto
gde se koristi medicinska oprema.
To može dovesti do kvara medicinske
opreme.
• Ako koristite pejsmejker ili drugi
medicinski uređaj, posavetujte se
sa svojim lekarom ili proizvođačem
medicinskog uređaja pre korišćenja
funkcije za bežični LAN.
O radu uređaja
Ako sistem direktno unesete iz hladnog
u toplo mesto ili ga postavite
u prostoriju sa dosta vlage, može doći
do kondenzacije vlage na sočivima
unutar glavnog uređaja. Ako se to desi,
sistem možda neće raditi pravilno.
U tom slučaju izvadite disk i ostavite
sistem uključen oko pola sata dok vlaga
ne ispari.
O podešavanju jačine zvuka
Ne pojačavajte zvuk dok slušate deo
zvučnog zapisa koji je snimljen sa
veoma niskim tonom ili bez tona.
U suprotnom može doći do oštećenja
zvučnika kada iznenadno počne
reprodukcija dela zvučnog zapisa
sa visokim tonom.
O čišćenju
O diskovima za čišćenje,
sredstvima za čišćenje
diskova/sočiva
Nemojte da koristite diskove
za čišćenje ili sredstva za čišćenje
diskova/sočiva (uključujući ona
u tečnom obliku ili obliku spreja).
To može dovesti do kvara uređaja.
O zameni delova
U slučaju popravke ovog sistema,
zamenjeni delovi mogu biti zadržani
radi ponovnog korišćenja ili reciklaže.
O bojama slike na televizoru
Ako zvučnici uzrokuju nepravilan prikaz
boja na ekranu televizora, isključite
televizor, a zatim ga uključite nakon
15 do 30 minuta. Ako se boje i dalje
prikazuju nepravilno, udaljite zvučnike
od televizora.
VAŽNA NAPOMENA
Pažnja: Ovaj sistem može da
neograničeno prikazuje statične slike
ili-meni sistema na ekranu vašeg
televizora. Ako se statična slika ili
meni sistema prikazuju na ekranu
televizora u dužem vremenskom
periodu, rizikujete trajno oštećenje
ekrana televizora. Posebno su
osetljivi projekcioni televizori
i televizori sa plazma panelom.
O premeštanju sistema
Pre nego što premestite sistem, iz njega
izvadite disk a kabl za napajanje
naizmeničnom strujom iskopčajte iz
zidne utičnice (mrežnog napajanja).
Očistite kućište, prednju ploču i kontrole
mekanom krpom nakvašenom
u rastvoru blagog deterdženta.
Ne koristite abrazivne materijale,
prašak za ribanje ili rastvor poput
alkohola ili benzina.
9SR
O BLUETOOTH komunikaciji
• BLUETOOTH uređaje bi trebalo da
koristite na udaljenosti do 10 metara
i između njih ne bi trebalo da se nalaze
prepreke. Stvarni opseg za
komunikaciju može da bude manji
u sledećim slučajevima:
– Kada se između uređaja koji su
povezani BLUETOOTH vezom nalazi
osoba, metalni objekat, zid ili neka
druga prepreka.
– Kada se nalazite na lokaciji na kojoj
se koristi bežični LAN
– Blizu uključene mikrotalasne rerne
– Ako se nalazite na lokaciji na kojoj
postoji emisija elektromagnetnih
talasa
• BLUETOOTH uređaji i bežični LAN
(IEEE 802.11b/g) koriste isti frekventni
pojas (2,4 GHz). Kada BLUETOOTH
uređaj koristite blizu uređaja sa
funkcijom za bežični LAN, može da
dođe do elektromagnetnih smetnji.
To može da dovede do manje brzine
prenosa podataka, smetnji ili
nemogućnosti povezivanja. Ako se to
desi, pokušajte da primenite neko
od rešenja u nastavku:
– Koristite ovu glavnu jedinicu na
udaljenosti od najmanje 10 metara
od uređaja sa bežičnim LAN-om.
– Isključite napajanje na opremi sa
bežičnim LAN-om kada BLUETOOTH
uređaj koristite u opsegu od 10 metara.
– Postavite ovu glavnu jedinicu
i BLUETOOTH uređaj što bliže jedno
drugom.
• Radio-talasi koje emituje ova glavna
jedinica mogu da dovedu do smetnji
u radu nekih medicinskih uređaja.
Budući da ove smetnje mogu da
dovedu do kvara, uvek isključite
napajanje ove glavne jedinice
i BLUETOOTH uređaja na sledećim
lokacijama:
– U bolnici, vozu, avionu, benzinskoj
pumpi i bilo kom mestu na kojem
su prisutni zapaljivi gasovi
– Blizu automatskih vrata ili požarnih
alarma
10SR
• Ova glavna jedinica podržava
bezbednosne funkcije koje su u skladu
sa BLUETOOTH specifikacijom kako bi
se obezbedila sigurna veza prilikom
komunikacije pomoću tehnologije
BLUETOOTH. Međutim, ove
bezbednosne funkcije možda neće biti
dovoljne u zavisnosti od podešavanja,
sadržaja i drugih faktora pa uvek
budite na oprezu kada obavljate
komunikaciju pomoću tehnologije
BLUETOOTH.
• Sony ne odgovara u slučaju štete ili
drugog gubitka koji je nastao usled
otkrivenih informacija korišćenjem
tehnologije BLUETOOTH.
• Ne garantujemo BLUETOOTH
komunikaciju sa svim BLUETOOTH
uređajima koji imaju isti profil kao
ova glavna jedinica.
• BLUETOOTH uređaji koji su povezani
sa ovom glavnom jedinicom moraju
da ispunjavaju BLUETOOTH
specifikaciju organizacije Bluetooth
SIG, Inc. i moraju da budu
sertifikovani. Međutim, čak i kada
uređaj ispunjava BLUETOOTH
specifikaciju, u nekim slučajevima
karakteristike ili specifikacije
BLUETOOTH uređaja mogu da
onemoguće povezivanje ili dovedu
do drugačijeg načina kontrole, prikaza
ili rada od onog koji je predviđen.
• Može da dođe do pojave šuma ili zvuk
može da bude isprekidan u zavisnosti
od BLUETOOTH uređaja koji je
povezan sa ovom glavnom jedinicom,
okruženja u kojem se odvija
komunikacija ili uslova u okruženju.
Ako imate bilo kakva pitanja ili
probleme u vezi sa sistemom, obratite
se najbližem Sony prodavcu.
Napomene o diskovima
Specifikacije
O rukovanju diskovima
Odeljak za pojačalo
• Držite disk za ivicu da ga ne biste
uprljali. Ne dodirujte površinu diska.
• Nemojte lepiti papir ili traku na disk.
BDV-N9200W/BDV-N9200WL/
BDV-N7200W/BDV-N7200WL/
BDV-N5200W
• Ne izlažite disk direktnom sunčevom
svetlu ili izvorima toplote poput otvora
za dovod toplog vazduha niti ga
ostavljajte u automobilu koji je
parkiran na direktnom sunčevom
svetlu jer može doći do značajnog
porasta temperature u automobilu.
• Nakon reprodukcije disk vratite
u kutiju.
O čišćenju
• Pre reprodukcije, očistite disk krpom.
Brišite disk od centra ka ivici.
IZLAZNA SNAGA (nominalna)
Prednji levi/prednji desni:
125 W + 125 W (na 6 oma, 1 kHz,
1% THD)
IZLAZNA SNAGA (referentna)
Prednji levi/prednji desni:
200 W (po kanalu na 6 oma, 1 kHz)
Centralni:
200 W (na 6 oma, 1 kHz)
Subwoofer:
200 W (na 6 oma, 80 Hz)
Ulazi (analogni)
AUDIO IN
Osetljivost: 2 V/700 mV
Ulazi (digitalni)
TV (Audio Return Channel/OPTICAL)
Podržani formati: LPCM 2 kanala
(do 48 kHz), Dolby Digital, DTS
HDMI (IN 1)/HDMI (IN 2)
Podržani formati: LPCM 5.1 kanala
(do 48 kHz), LPCM 2 kanala
(do 96 kHz), Dolby Digital, DTS
BDV-NF7220
• Ne koristite rastvore poput benzina,
razređivače, komercijalno dostupna
sredstva za čišćenje ili anti-statičke
sprejeve za gramofonske ploče.
Ovaj sistem može da reprodukuje
samo standardne okrugle diskove.
Ako koristite nestandardne diskove
(npr. u obliku kartice, srca ili zvezde)
može doći do kvara uređaja.
Ne koristite diskove koji na sebi imaju
komercijalno dostupne dodatke,
na primer nalepnicu ili alku.
IZLAZNA SNAGA (nominalna)
Prednji levi/prednji desni:
125 W + 125 W (na 6 oma, 1 kHz,
1% THD)
IZLAZNA SNAGA (referentna)
Prednji levi/prednji desni:
200 W (po kanalu na 6 oma, 1 kHz)
Subwoofer:
200 W (na 6 oma, 80 Hz)
Ulazi (analogni)
AUDIO IN
Osetljivost: 2 V/700 mV
Ulazi (digitalni)
TV (Audio Return Channel/OPTICAL)
Podržani formati: LPCM 2 kanala
(do 48 kHz), Dolby Digital, DTS
HDMI (IN 1)/HDMI (IN 2)
Podržani formati: LPCM 5.1 kanala
(do 48 kHz), LPCM 2 kanala
(do 96 kHz), Dolby Digital, DTS
11SR
HDMI odeljak
1)
LAN odeljak
Stvarni opseg se razlikuje u zavisnosti
od faktora kao što su prepreke između
uređaja, magnetna polja oko
mikrotalasne rerne, statički elektricitet,
bežični telefon, osetljivost prijema,
performanse antene, operativni sistem,
softverske aplikacije itd.
2) Standardni BLUETOOTH profili ukazuju na
svrhu BLUETOOTH komunikacije između
uređaja.
3) Kodek: Komprimovanje audio signala
i format konverzije
4)
Subband Codec
Priključak LAN (100)
Priključak 100BASE-TX
Odeljak za FM tjuner
Priključak
Tip A (19-pinski)
BD/DVD/Super Audio CD/CD sistem
Format signala sistema
NTSC/PAL
USB odeljak
(USB) ulaz:
Tip A (za povezivanje USB memorije,
čitača memorijskih kartica, digitalnog
fotoaparata i digitalne video kamere)
Odeljak za bežični LAN
Usaglašenost sa standardima
IEEE 802.11 a/b/g/n
Frekventni pojas
2,4 GHz, 5 GHz
BLUETOOTH odeljak
Sistem komunikacije
BLUETOOTH specifikacija verzije 3.0
Izlaz
Specifikacija BLUETOOTH napajanja
Klasa 2
Maksimalni opseg komunikacije
Optička vidljivost od približno 10 m1)
Frekventni pojas
2,4 GHz
Metod modulacije
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Kompatibilni BLUETOOTH profili2)
A2DP 1.2 (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP 1.3 (Audio Video Remote
Control Profile)
Podržani kodeci3)
SBC4), AAC
Opseg prenosa (A2DP)
20 Hz – 20.000 Hz (frekvencija
uzorkovanja 44,1 kHz, 48 kHz)
12SR
Sistem
PLL digitalni sintetizator s kvarcnom
kontrolom
Frekventni opseg
87,5 MHz – 108,0 MHz (u koracima
od 50 kHz)
Antena
FM žična antena
Antenski priključci
75 oma, nesimetrični
Zvučnici
Prednji (SS-TSB133)/Surround
(SS-TSB138) za BDV-N9200W
Prednji (SS-TSB134)/Surround
(SS-TSB139) za BDV-N9200WL
Dimenzije (š/v/d) (približno)
102 mm × 705 mm × 71 mm
(sa zidnim nosačem)
270 mm × 1200 mm × 270 mm
(ceo zvučnik)
Težina (približno)
SS-TSB133/SS-TSB138:
1,9 kg (sa zidnim nosačem)
4,2 kg (ceo zvučnik)
SS-TSB134/SS-TSB139:
2 kg (sa zidnim nosačem i kablom
zvučnika)
4,4 kg (ceo zvučnik)
Prednji (SS-TSB135) za BDV-N7200W/
BDV-NF7220
Surround (SS-TSB140)
za BDV-N7200W
Prednji (SS-TSB136)/Surround
(SS-TSB141) za BDV-N7200WL
Dimenzije (š/v/d) (približno)
100 mm × 450 mm × 57 mm
(bez postolja)
147 mm × 455 mm × 147 mm
(sa postoljem)
Težina (približno)
SS-TSB135/SS-TSB140:
1,1 kg (bez postolja)
1,2 kg (sa postoljem)
SS-TSB136/SS-TSB141:
1,2 kg (bez postolja,
sa kablom zvučnika)
1,3 kg (sa postoljem)
Prednji (SS-TSB137) za BDV-N5200W
Dimenzije (š/v/d) (približno)
91 mm × 275 mm × 96 mm
Težina (približno)
0,71 kg (sa kablom za zvučnik)
Surround (SS-TSB142) za BDV-N5200W
Dimenzije (š/v/d) (približno)
90 mm × 205 mm × 91 mm
Težina (približno)
0,58 kg (sa kablom za zvučnik)
Centralni (SS-CTB125) za
BDV-N9200W/BDV-N7200W
Centralni (SS-CTB126) za
BDV-N9200WL/BDV-N7200WL
Dimenzije (š/v/d) (približno)
365 mm × 73 mm × 77 mm
Težina (približno)
1,1 kg
Centralni (SS-CTB127) za BDV-N5200W
Dimenzije (š/v/d) (približno)
240 mm × 90 mm × 85 mm
Težina (približno)
0,58 kg (sa kablom za zvučnik)
Subwoofer (SS-WSB126)
za BDV-N9200W/BDV-N7200W/
BDV-NF7220
Subwoofer (SS-WSB127)
za BDV-N9200WL/BDV-N7200WL
Dimenzije (š/v/d) (približno)
SS-WSB126:
265 mm × 430 mm × 265 mm
SS-WSB127:
265 mm × 425 mm × 265 mm
Težina (približno)
SS-WSB126: 6,3 kg
SS-WSB127: 6,2 kg
Subwoofer (SS-WSB128)
za BDV-N5200W
Dimenzije (š/v/d) (približno)
225 mm × 365 mm × 345 mm
Težina (približno)
5,8 kg (sa kablom za zvučnik)
Opšte
Glavna jedinica
Zahtevi za napajanje
220 V – 240 V AC, 50/60 Hz
Potrošnja energije
Kada je uređaj uključen:
95 W (HBD-N9200W/
HBD-N7200W/HBD-5200W)
105 W (HBD-N9200WL/
HBD-N7200WL)
85 W (HBD-NF7220)
Režim mirovanja:
0,3 W (u režimu za uštedu
energije. Za detalje
o podešavanju, pogledajte
uputstvo za upotrebu na
sledećem veb-sajtu:
http://support.sony-europe.com/)
1,7 W (Kada su [Remote Start]
(Daljinsko pokretanje), [NFC]
i [Bluetooth Power Setting]
(Podešavanje Bluetooth
napajanja) podešeni na [On]
(Uključeno) a [Quick Start Mode]
(Režim za brzo pokretanje)
podešen na [Off] (Isključeno).)
Dimenzije (š/v/d) (približno)
480 mm × 78 mm × 212,5 mm
uključujući isturene delove
Težina (približno)
3,1 kg
13SR
Surround pojačalo (TA-SA500WR)
za BDV-N9200W/BDV-N7200W
Surround pojačalo (TA-SA600WR)
za BDV-N9200WL/BDV-N7200WL
Surround pojačalo (TA-SA700WR)
za BDV-N5200W
Odeljak za pojačalo
TA-SA500WR/TA-SA600WR:
IZLAZNA SNAGA (referentna)
Surround levi/Surround desni:
200 W (po kanalu na 6 oma, 1 kHz)
TA-SA700WR:
IZLAZNA SNAGA (referentna)
Surround levi/Surround desni:
100 W (po kanalu na 6 oma, 1 kHz)
Nominalna impedansa
6Ω
Sistem komunikacije
Specifikacija za bežični prenos zvuka,
verzija 3.0
Frekventni pojas
5,2 GHz, 5,8 GHz
Metod modulacije
DSSS
Zahtevi za napajanje
220 V – 240 V AC, 50/60 Hz
Potrošnja energije
Kada je uređaj uključen:
55 W
(TA-SA500WR)
70 W (TA-SA600WR)
45 W (TA-SA700WR)
Potrošnja energije u režimu mirovanja
0,5 W (režim mirovanja)
0,3 W (kada je uređaj isključen)
Dimenzije (š/v/d) (približno)
200 mm × 64 mm × 211,5 mm
Težina (približno)
1,3 kg
Dizajn i specifikacije su podložni
promenama bez najave.
14SR
©2014 Sony Corporation
Download PDF

advertising