4-178-247-11(1)
Blu-ray Disc/DVD
kućni bioskop
Uputstvo za upotrebu
BDV-E870/E370
© 2010 Sony Corporation
UPOZORENJE
Ne postavljajte uređaj u uski
prostor, poput police za knjige ili
ugradnog ormarića.
Kako biste sprečili požar, ne
prekrivajte ventilacione otvore
uređaja novinama, stolnjacima,
zavesama itd. Ne stavljajte izvore
otvorenog plamena, na primer
upaljene sveće, na uređaj. Kako
biste sprečili požar ili električni
udar, ne izlažite uređaj kapljanju ili
prskanju i ne stavljajte na uređaj
posude sa teč nošću, npr. vaze.
Baterije ili uređaji sa umetnutim
baterijama ne smeju se izlagati
visokim temperaturama, na primer
sunčevom svetlu, vatri i sl.
Kako bi se sprečile ozlede, ovaj
uređaj se treba čvrsto postaviti
na pod/zid prema uputstvu za
montažu.
Samo za upotrebu u zatvorenom
prostoru.
OPREZ
Upotrebom optičkih instrumenata
uz ovaj uređaj povećava se opasnost
za vid. Pošto je laserski zrak ovog
Blu-ray Disc/DVD kućnog bioskopa štetan za oči, ne pokušavajte
rastavljati kućište.
Popravke trebaju obavljati samo
osposobljeni serviseri.
Ovaj uređaj je laserski proizvod
klase 3R. Vidljivo i nevidljivo lasersko
zračenje u slučaju otvaranja zaštitnog
kućišta, zato izbegavajte direktno
gledanje u zrak.
Ova oznaka smeštena je na zaštitnom kućištu lasera unutar kućišta
uređaja.
2
Ovaj uređaj je laserski proizvod
klase 1. Ta oznaka nalazi se na
zadnjem delu uređaja.
Odlaganje stare
električne i
elektronske
opreme (primenjivo u Evropskoj
uniji i ostalim
evropskim državama sa
posebnim sistemima za
odlaganje)
Ova oznaka na proizvodu ili na
ambalaži označava da se ovaj
proizvod ne sme zbrinjavati kao
kućni otpad. On treba biti zbrinut
na, za tu namenu na predviđenom
mestu za reciklažu električne ili
elektronske opreme. Pravilnim
zbrinjavanjem starog proizvoda
pomažete u sprečavanju mogućih
štetnih posledica za okolinu i
ljudsko zdravlje, do kojih može
doći usled nepravilnog odlaganja
proizvoda. Reciklažom materijala
pomažete u očuvanju prirodnih
izvora. Za detaljne informacije o
reciklaži ovog proizvoda, molimo
kontaktirajte vašu lokalnu upravu,
odlagalište otpada ili prodavnicu
u kojoj ste kupili proizvod.
Odlaganje starih
baterija (primenjivo u Evropskoj
uniji i ostalim
evropskim državama sa
posebnim sistemima za
odlaganje)
Ovaj znak na bateriji ili ambalaži
ukazuje da se baterija isporučena sa
ovim proizvodom ne sme odlagati
sa kućnim otpadom. Na nekim se
baterijama ovaj simbol može koristiti u kombinaciji sa hemijskim
simbolom. Hemijski simboli za
živu (Hg) ili olovo (Pb) dodaju
se ako baterija sadrži više od
0,0005 % žive ili 0,004 % olova.
Pravilnim zbrinjavanjem baterija
pomažete u sprečavanju mogućih
negativnih posledica po okolinu i
ljudsko zdravlje, do kojih može
doći nepravilnim zbrinjavanjem
baterija. Reciklažom materijala
pomažete u očuvanju prirodnih
izvora. U slučaju proizvoda koji
zbog sigurnosnih razloga, performansi ili zadržavanja celovitosti
podataka zahtevaju trajnu povezanost sa unutrašnjom baterijom, takvu bateriju trebaju menjati samo
osposobljeni serviseri. Kako biste
osigurali pravilno zbrinjavanje
baterije, predajte dotrajali proizvod
na sabirno mesto za recikliranje
električne i elektronske opreme.
Za sve ostale baterije molimo
da pogledate poglavlje o tome
kako sigurno izvaditi bateriju iz
uređaja. Odnesite je na odlagalište
za recikliranje dotrajalih baterija.
Za detaljne informacije o reciklaži
ovog proizvoda ili baterije, molimo
kontaktirajte vašu lokalnu upravu,
odlagalište otpada ili prodavnicu
gde ste kupili proizvod.
Napomene za korisnike: sledeća
informacija vredi samo za uređaje
koji se prodaju u državama u kojima se primenjuju EU smernice.
Proizvođač ovog uređaja je Sony
Corporation 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japan. Ovlašćeni
predstavnik za EMC i sigurnost
proizvoda je Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Nemačka. Za
pitanja servisa i garancije pogledajte adresu na garantnom listu.
Mere opreza
Ovaj uređaj je testiran i utvrđeno
je da je unutar granica određenih
smernicom o elektromagnetnoj
kompatibilnosti kod spajanja
kablom kraćim od 3 metra. (samo
modeli za Evropu i Rusiju)
O izvorima napajanja
& Uređaj nije odspojen sa napajanja
sve dok je mrežni utikač spojen
na zidnu utičnicu, čak i ako je
sâm uređaj isključen.
& Budući da se odspajanje uređaja
sa mrežnog napona izvodi putem
mrežnog kabla, spojite uređaj
na lako dostupnu utičnicu. Ako
primetite kakve nepravilnosti na
uređaju, odmah odspojite mrežni
utikač iz utičnice.
Autorska prava i
zaštićeni znakovi
& Ovaj uređaj sadrži tehnologiju za
zaštitu autorskih prava
(copyright) koja je patentirana u
SAD-u i predstavlja intelektualno
vlasništvo Macrovision
Corporation i drugih.
Upotrebu ove tehnologije mora
odobriti Macrovision Corporation i namenjena je isključivo
za kućnu i drugu ograničenu
upotrebu, osim ako Macrovision
Corporation nije izričito odobrio
drugačiju upotrebu. Reverzno
inženjerstvo ili rastavljanje je
zabranjeno.
& Ovaj sistem ima ugrađen Dolby*
Digital i Dolby Pro Logic (II)
prilagodljiv matrični surround
dekoder te DTS** Digital Surround
System.
* Proizvedeno prema licenci
Dolby Laboratories. Dolby,
Pro Logic i dvostruki-D
simbol su zaštićeni nazivi i
oznake Dolby Laboratories
korporacije.
** Proizvedeno po licenci pod
brojevima SAD patenata:
5,451,942; 5,956,674;
5,974,380; 5,978,762;
6,226,616; 6,487,535;
7,212,872; 7,333,929;
7,392,195; 7,272,567 i
ostalih američkih i svetskih
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
izdatih i pripremanih
patenata. DTS je registrovani zaštitni znak a DTS
logotipi, simbol, DTS-HD i
DTS-HD Master Audio su
zaštitni znaci kompanije DTS,
Inc © 1996 – 2008 DTS,
Inc. Sva prava pridržana.
Ovaj sistem koristi High-Definition
Multimedia Interface (HDMI™)
tehnologiju.
HDMI, HDMI logo i High-Definition
Multimedia Interface su zaštitni
znakovi ili registrovani zaštitni
znakovi kompanije HDMI
Licensing LLC.
Java i svi zaštitni znakovi i
logotipi bazirani na Javi su registrovani zaštićeni znakovi kompanije Sun Microsystems, Inc.
"BD-Live" i "BonusView" su
zaštitni znakovi kompanije
Blu-ray Disc Association.
"Blu-ray Disc" je zaštitni znak.
"Blu-ray Disc", "DVD+RW",
"DVD-RW", "DVD+R", "DVD-R",
"DVD VIDEO" i "CD" logotipi
su zaštitni znakovi.
"BRAVIA" je zaštitni znak
kompanije Sony Corporation.
"AVCHD" i "AVCHD" logotip su
zaštićeni znakovi kompanija Matsushita Electric Industrial Co. i Sony
Corporation.
"S-AIR" i pripadajući logotipi
su zaštitni znakovi kompanije
Sony Corporation.
Ć, "XMB" i "xross media bar"
su zaštićeni znakovi kompanija
Sony Corporation i Sony
Computer Entertainment Inc.
"PLAYSTATION" je zaštitni
znak kompanije Sony Computer
Entertainment Inc.
DivX®, DivX Certified® i pripadajući logotipi su registrovani
zaštitni znakovi kompanije DivX,
Inc. i koriste se uz dopuštenje.
& Tehnologiju prepoznavanja muzike
i videa te sa njima povezanih
podataka omogućuje Gracenote®.
Gracenote je industrijski standard
u tehnologiji prepoznavanja muzike
i odgovarajućih propratnih sadržaja.
Za dodatne informacije, molimo,
posetite www.gracenote.com.
Prava na CD, DVD, Blu-ray Disc
te audio i video podatke koje isporučuje kompanija Gracenote, Inc.,
copyright © 2000-dalje poseduje
kompanija Gracenote. Prava na
Gracenote Software, copyright ©
2000-dalje poseduje kompanija
Gracenote. Na ovaj uređaj i usluge
odnosi se jedan ili više patenata
koje poseduje kompanija Gracenote. Posetite Internet stranicu
kompanije Gracenote za nepotpunu listu korištenih patenata kompanije Gracenote. Gracenote, CDDB,
MusicID, MediaVOCS, Gracenote
logo i logotip te "Powered by
Gracenote" logo su bilo registrovani
zaštitni znakovi kompanije Gracenote
u Sjedinjenim Američkim Državama
i/ili drugim državama.
& "PhotoTV HD" i "PhotoTV HD"
logotip su zaštitni znaci kompanije
Sony Corporation.
& MPEG Layer-3 je tehnologija
audio kodiranja i patenti koji
se koriste uz dopuštenje kompanije Fraunhofer IIS i Thomson.
& iPod je zaštićeni naziv kompanije
Apple Inc., registrovane u SAD i
ostalim zemljama.
& "Made for iPod" znači da je
elektronski pribor dizajniran posebno za iPod i kompanija Apple je
potvrdila da odgovara njenim
standardima.
& Apple nije odgovoran za rad
ovog uređaja ili njegovu usklađenost sa sigurnosnim i nadzornim
standardima.
& Ostali nazivi sistema i proizvoda
su uglavnom zaštitni znakovi
ili registrovani zaštitni znakovi
njihovih proizvođača. Oznake
™ i ® nisu naznačene u ovom
dokumentu.
3
O ovom
priručniku
& Uputstvo u ovom priručniku opisuje kontrole daljinskog upravljača.
Takođe možete koristiti kontrole
na uređaju ako imaju iste oznake
kao i one na daljinskom
upravljaču.
& U ovom se uputstvu reč "disk"
koristi kao opšti pojam za BD,
DVD, Super Audio CD ili CD
diskove, ukoliko nije drugačije
naznačeno u tekstu ili na slikama.
& Uputstvo u ovom priručniku se
odnosi na model BDV-E870 i
BDV-E370. U ovom priručniku
je za ilustraciju korišten model
BDV-E870. Bilo kakva razlika u
radu jasno je naznačena u tekstu,
na primer "BDV-E870."
& Opcije koje se prikazuju na TV
ekranu mogu se razlikovati
zavisno od područja.
& Standardno podešenje je
podvu čeno.
& Sistem je kompatibilan sa funkcijom S-AIR, koja omogućuje bežični prenos zvuka između S-AIR
proizvoda. Detalje o funkciji
S-AIR potražite u poglavlju
"Upotreba S-AIR uređaja" (str. 39).
& Napomene ili uputstvo za upotrebu surround pojačala, surround
pojačala za zadnje zvučnike ili
S-AIR prijemnika u ovom priručniku navode se samo ako se koristi surround pojačalo, surround
pojačalo za zadnje zvučnike ili
S-AIR prijemnik.
4
Sadržaj
O ovom priručniku................................. 4
Sadržaj isporuke .................................... 6
Delovi i kontrole .................................... 8
Kako započeti sa radom
Korak 1: Postavljanje sistema .... 13
Korak 2: Spajanje sistema .......... 19
Korak 3: Jednostavno
podešavanje (Easy Setup)........25
Korak 4: Odabir izvora................. 26
Korak 5: Uživanje u surround
zvuku ....................................... 27
Reprodukcija
Reprodukcija diska .............................. 29
Reprodukcija sa USB uređaja................ 30
Uživanje u iPodu ................................. 30
Reprodukcija preko mreže ................... 31
Dostupne opcije ................................... 32
Podešavanje zvuka
Odabir efekta u skladu sa izvorom ...... 34
Odabir audio formata, jezika dijaloga
ili kanala ........................................ 34
Multiplex Broadcast zvuk .................... 35
Primena zvučnog efekta ..................... 35
Funkcije tjunera
Postavke i podešenja
Korištenje menija za podešavanje ....... 50
[Network Update] ................................ 50
[Screen Settings] .................................. 51
[Audio Settings] ................................... 52
[BD/DVD Viewing Settings] ............... 52
[Parental Control Settings] .................. 53
[Music Settings] ................................... 53
[System Settings] ................................. 54
[Network Settings] ............................... 55
[Easy Setup] ......................................... 55
[Resetting] ........................................... 55
Dodatne informacije
Mere opreza ........................................ 56
Napomene o diskovima ....................... 57
U slučaju problema .............................. 58
Diskovi koje je moguće
reprodukovati ................................ 65
Tipovi datoteka koji se mogu
reprodukovati ................................ 66
Podržani formati zvuka ........................ 67
Rezolucija izlaznih video signala ....... 67
Tehnički podaci.................................... 68
Lista jezičkih kodova .......................... 70
Rečnik ................................................. 71
Slušanje radija...................................... 37
Upotreba RDS (Radio Data System)
sistema ........................................... 38
Spoljni audio uređaj
Upotreba S-AIR uređaja ...................... 39
Dodatne funkcije
Upotreba funkcije Control for HDMI
za "BRAVIA" Sync .......................44
Automatsko kalibrisanje odgovarajućih
parametara ..................................... 46
Podešavanje zvučnika .......................... 47
Funkcija Sleep Timer ........................... 49
Isključenje tipki na uređaju ............... 49
Upravljanje TV-om pomoću isporučenog
daljinskog upravljača..................... 49
Štednja energije upripravnom stanju ... 49
5
Sadržaj isporuke
BDV-E870
& Prednji zvučnici (2)
& FM žičana antena (1)
& Vijci (6)
ili
& Poklopci dna zvučnika (2)
& Kablovi zvučnika (3, plavi/
sivi/zeleni)
& Video kabl (1)
& Surround zvučnici (2)
& Daljinski upravljač (1)
& Baterije R6 (veličina AA) (2)
& Srednji zvučnik (1)
& Subwoofer (1)
6
& Kalibracioni mikrofon (1)
& Postolja (2)
& Uputstvo za upotrebu
& Uputstvo za postavljanje
zvučnika
& Sažeto uputstvo
& Ugovor sa krajnjim
korisnikom
BDV-E370
& Prednji zvučnici (2)
& FM žičana antena (1)
& Kalibracioni mikrofon (1)
ili
& Surround zvučnici (2)
& Srednji zvučnik (1)
& Kablovi zvučnika (5, beli/
crveni/plavi/sivi/zeleni)
& Uputstvo za upotrebu
& Sažeto uputstvo
& Ugovor sa krajnjim
korisnikom
& Video kabl (1)
& Daljinski upravljač (1)
& Subwoofer (1)
& Baterije R6 (veličina AA) (2)
Priprema daljinskog upravljača
Umetnite dve baterije R6 (veličina AA) (isporučene) u skladu sa oznakama polariteta  i  na
baterijama i unutar baterijskog sandu četa.
7
Delovi i kontrole
Za više informacija pogledajte stranice navedene u zagradama.
Prednja strana uređaja
FUNCTION
A / (uključeno/pripravno stanje)
Uključenje uređaja, ili isključenje u pripravno
stanje.
B Tipke za upravljanje reprodukcijom
 (otvaranje/zatvaranje) (str. 29)
Otvaranje ili zatvaranje fioke diska.
 (reprodukcija)
Pokretanje ili ponovno pokretanje reprodukcije.
Pokretanje slideshow reprodukcije kad
je umetnut disk koji sadrži JPEG slikovne
datoteke.
 (zaustavljanje)
Zaustavljanje reprodukcije i pam ćenje
mesta zaustavljanja (mesto nastavljanja).
Mesto nastavljanja za naslov/zapis
je poslednje reprodukovano mesto na
disku ili poslednja fotografija za folder
sa fotografijama.
FUNCTION
Odabir izvora reprodukcije.
VOLUME +/–
Podešavanje glasnoće sistema.
8
VOLUME
VOLUME
C  (USB) priključnica (str. 30)
Za spajanje USB uređaja.
D Displej
E  (senzor daljinskog upravljača)
F Indikator napajanja
Svetli dok je sistem uključen.
G Fioka diska (str. 29)
Displej
Indikacije na displeju na prednjoj ploči
A Prikazuje tekući format zvuka.
B Svetli pri izlazu 1920  1080p/24 Hz
video signala.
C Svetli prilikom emitovanja 720p/1080i/
1080p video signala iz HDMI OUT priključnice ili 720p/1080i video signala iz
COMPONENT VIDEO OUT priključnica.
D Svetli kad je HDMI OUT priključnica
ispravno spojena na HDCP (Highbandwidth Digital Content Protection)
uređaj sa HDMI ili DVI (Digital Visual
Interface) ulazom.
E Svetli kod prijema radio stanice.
(Samo za radio prijemnik) (str. 37)
F Svetli kod prijema stereo radio
stanice. (Samo za radio prijemnik)
(str. 37)
G Trepće kad je podešen timer za automatsko isključenje (sleep timer). (str. 49)
H S-AIR indikator (samo kad je u uređaj
umetnut bežični predajnik (opcija))
Svetli tokom bežičnog prenosa.
Trepće kad je opcija [Standby] podešena
na [On] te je sistem u pripravnom stanju
dok nije aktiviran bežični prenos između
uređaja i S-AIR prijemnika. (str. 39)
I Prikazuje status sistema, na primer broj
naslova, poglavlja ili zapisa, informacije
o vremenu, radio frekvencija, status
reprodukcije, podešenja za surround
itd.
J Svetli kad je aktivirano ponavljanje
reprodukcije.
K Prikazuje status reprodukcije na
sistemu.
L Svetli kad je isključen zvuk.
9
Zadnja strana uređaja
Vijci*
VIDEO OUT
LAN(100)
ARC
Y
P B / CB
PR / CR
COMPONENT VIDEO OUT
SPEAKERS
SPEAKERS
SAT/CABLE
TV
DIGITAL IN
DIGITAL IN
OUT
EZW-T100
A. CAL MIC
FM COAXIAL 75
AUDIO
ECM-AC2
ANTENNA
FRONT R
FRONT L SUBWOOFER
CENTER
SUR R
SUR L
A  (USB) priključnica (str. 30)
B LAN (100) priključnica (str. 24)
C COMPONENT VIDEO OUT priključnice
(str. 20)
D VIDEO OUT priključnica (str. 20)
E HDMI OUT priključnica (str. 20)
F Otvor za EZW-T100 (str. 39)
G AUDIO (AUDIO IN L/R) priključnice
(str. 22)
H A.CAL MIC priključnica (str. 25, 46)
10
COAXIAL
R AUDIO IN L
OPTICAL
I Priključnica ANTENNA (FM COAXIAL
75Ω) (str. 23)
J TV (DIGITAL IN OPTICAL) priključnica
(str. 21)
K SAT/CABLE (DIGITAL IN COAXIAL)
priključnica (str. 22)
L SPEAKERS priključnice (str. 19)
** OPREZ
Nemojte uklanjati vijke ukoliko ne ugrađujete
EZW-T100.
B Brojčane tipke (str. 38, 49)
Daljinski upravljač
Unos brojeva naslova/poglavlja, radio
frekvencija i sl.
 (audio) (str. 34, 35)
THEATRE
ONE-TOUCH
PLAY
TV
1
BRAVIA Sync
SLEEP
9
SYSTEM
MENU
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
2
Odabir radio frekvencija.
POP UP/ MENU
4
RETURN
OPTIONS
FUNCTION
SOUND MODE
HOME
8
PRESET
PRESET
TUNING
TUNING
Odabir jezika titla kad su na BD-ROM/
DVD VIDEO disk snimljeni titlovi na više
jezika.
D.TUNING (str. 37)
D.TUNING
3
TOP MENU
Odabir audio formata/zapisa.
 (titl) (str. 53)
5
6
DISPLAY
TV
C Tipke u boji (crvena/zelena/žuta/plava)
Ove tipke služe kao prečice za odabir stavki
na menijima nekih BD diskova (mogu se
koristiti i za Java interaktivne postupke BD
diskova).
D TOP MENU
Pokretanje ili zatvaranje glavnog menija
BD ili DVD diska.
POP UP/MENU
Pokretanje ili zatvaranje menija iskaču ćeg
BD-ROM diska ili menija DVD diska.
OPTIONS (str. 32)
TV
7
Prikaz menija opcija na TV ekranu.
RETURN
Brojčana tipka 5, ,  + i  imaju ispupčenje. Ova ispupčenja služe kao referentne tačke
tokom upotrebe daljinskog upravljača.
& μ : Za upravljanje TV-om
(Za detalje, pogledajte "Upravljanje TV-om
pomoću daljinskog upravljača" (str. 49).)
A THEATRE (str. 45) μ
Povratak na prethodni prikaz.
///
Pomeranje kursora na prikazane stavke.
 (ENTER)
Ulaz u odabranu stavku.
E FUNCTION (str. 26, 37)
Odabir izvora reprodukcije.
HOME (str. 25, 37, 39, 46, 47, 50)
Pokretanje menija sistema ili izlazak iz
njega.
Automatski odabire optimalni video mod
za gledanje filmova.
SOUND MODE (str. 34)
ONE-TOUCH PLAY (str. 45)
Odabir zvučnog ugođaja.
Aktivira reprodukciju pritiskom na tipku.
TV / (uključeno/pripravno stanje)
(str. 49) μ
Uključenje TV prijemnika ili isključenje u
pripravno stanje.
/ (uključeno/pripravno stanje)
(str. 25, 37)
Uključenje sistema ili isključenje u
pripravno stanje.
F Tipke za upravljanje reprodukcijom
Pogledajte "Reprodukcija" (str. 29).
/ (prethodno/sledeće)
Prelaz na prethodno/sledeće poglavlje,
zapis ili datoteku.
/ (ponovna reprodukcija/napred)
Kratko ponavljanje trenutnih scena 10
sekundi./Kratko ubrzavanje trenutnih scena
15 sekundi.
11
/ (pretraživanje prema nazad/
napred)
Pretraživanje diska unazad/unapred tokom
reprodukcije. Svakim pritiskom tipke,
brzina pretraživanja se menja.
Kad pritisnete tipku duže od jedne sekunde
u pauzi reprodukcija se odvija usporeno.
Ako pritisnete tipku u pauzi, reprodukcija
se odvija sliku po sliku.
 (reprodukcija)
Pokretanje ili ponovno pokretanje reprodukcije. Pokretanje slideshow reprodukcije kad
je umetnut disk koji sadrži JPEG slikovne
datoteke.
 (pauza)
Pauza ili ponovno pokretanje reprodukcije.
 (zaustavljanje)
Zaustavljanje reprodukcije i pamć enje mesta
zaustavljanja (mesto nastavljanja). Mesto
nastavljanja za naslov/zapis je poslednje
reprodukovano mesto na disku ili poslednja
fotografija za folder sa fotografijama.
Tipke za upravljanje radiom
Pogledajte "Radio prijemnik" (str. 37).
PRESET +/–
TUNING +/–
G  (isključenje zvuka)
Privremeno isključenje zvuka.
 (glasnoća) +/– (str. 37)
Podešavanje glasnoće.
TV  (glasnoća) +/- μ
Podešavanje glasnoće TV prijemnika.
TV  (TV ulaz) μ
Promena TV ulaza, između TV prijemnika
i drugih izvora.
H DISPLAY (str. 29, 31)
Prikaz informacija o reprodukciji na TV
ekranu.
Ako odaberete funkciju "TUNER FM", tipkom možete promeniti informacije o radio
prijemu na displeju (samo kod modela
za Evropu i Rusiju).
Ako odaberete funkciju "TV" ili "SAT/CABLE"
te se primaju digitalni signali putem
priključnice DIGITAL IN, tipkom uključite
prikaz informacija o signalu na displeju.
12
I  (otvaranje/zatvaranje)
Otvaranje ili zatvaranje fioke diska.
SLEEP (str. 49)
Podešavanje sleep timera.
SYSTEM MENU (str. 27, 33, 35, 37)
Upotreba menija System menu.
 (omiljeni sadržaji)
Prikazuje Internet sadržaje dodate na
Favorites List. Možete memorisati 18
omiljenih Internet sadržaja.
Kako započeti sa radom
Korak 1: Postavljanje sistema
Postavljanje zvučnika
Za najbolji mogući surround zvuk potrebno je postaviti sve zvučnike na istu udaljenost od položaja
za slušanje (A). Udaljenost može iznositi od 0 – 7 metara.
Ako ne možete postaviti srednji zvučnik i surround zvučnike na istu udaljenost kao (A), postavite ih
bliže od 7 m od mesta slušanja.
Postavite surround zvučnike iza mesta slušanja (B).
Subwoofer možete smestiti bilo gde u prostoriji.
Srednji zvučnik
Subwoofer
Prednji levi zvučnik (L)
Prednji desni zvučnik (R)
A
A
B
Levi surround zvučnik (L)
A
30
45
30
45
A
A
B
Desni surround zvučnik (R)
Napomena
& Oprezno postavite zvučnike i/ili stalke za zvučnike na koje su učvršćeni zvučnici na posebno obrađeni pod (lakiran,
poliran,...) jer bi se mogle pojaviti fleke ili će se promeniti boja.
& Nemojte se naslanjati na zvučnike jer mogu pasti.
13
Postavljanje dodatnih zadnjih surround zvučnika
Možete uživati u 7.1 surround zvuku tako da nabavite komplet bežičnih surround zvučnika (WAHT-SBP2,
opcija). Asortiman dodatnih proizvoda zavisi od regije.
Položaj zadnjih surround zvučnika pogledajte na slici dole (C).
Srednji zvučnik
Subwoofer
Prednji levi zvučnik (L)
Prednji desni zvučnik (R)
Levi surround
zvučnik (L)
Desni surround
zvučnik (R)
30
45
C
Zadnji levi surround zvučnik (L)
(opcija)
30
45
C
Zadnji desni surround zvučnik (R)
(opcija)
Napomena
& Za korištenje zadnjih surround zvučnika podesite [Surround Back] (str. 47) u [Speaker Settings] na [Yes] pri
izvođenju Easy Setupa (str. 25).
Postavljanje zvučnika na zid
Oprez
& Informacije o materijalima zida ili vijcima koje je potrebno koristiti potražite u specijalizovanim prodavnicama.
& Upotrebite vijke koji odgovaraju materijalu i čvrstoći zida. Budući da je zid od gipsanih ploča posebno lomljiv,
dobro zavrnite vijke na nosač te pričvrstite na zid. Instalirajte zvučnike na vertikalan i ravan zid sa pojačanjem.
& Sony nije odgovoran za nezgode ili štete nastale usled nepravilne instalacije, nedovoljne čvrstoće zida ili nepravilnog
pričvršćivanja vijaka, prirodne katastrofe itd.
Pre postavljanja prednjih zvučnika modela BDV-E870 na zid, zvučnike treba rastaviti. Na zid možete
pričvrstiti gornji deo zvučnika.
14
Rastavljanje zvučnika
(Samo kod prednjih zvučnika modela BDV-E870)
1
Odspojite kablove zvučnika iz zvučnika.
2
Uklonite vijak (već pričvršćen) na zadnjoj strani zvučnika.
Zadnja strana zvučnika
Taj vijak se koristi kod ponovnog sastavljanja zvučnika. Pazite da ga ne izgubite.
Vijak
Zadnja strana zvučnika
3
Rastavite zvučnik tako da podignete njegov gornji deo.
Gornji deo
Donji deo
Zadnja strana zvučnika
15
4
Izvucite kabl zvučnika iz podnožja donjeg dela zvučnika.
Odspojeni kabl zvučnika koristi se kod postavljanja zvučnika na zid.
Donji deo zvučnika
,
Kabl zvučnika
5
Uklonite zaštitni papir sa poklopca dna zvučnika, zatim pričvrstite poklopac na dno
gornjeg dela zvučnika.
Dno gornjeg dela
zvučnika
Zaštitni papir
,
,
Poklopac dna zvučnika
Napomena
& Za uklanjanje izvucite papir kroz deo koji se vidi kroz otvor na poklopcu.
Slika potpuno rastavljenog zvučnika
Gornji deo
zvučnika
Donji deo
zvučnika
Kabl zvučnika
Vijak
16
Za postavljanje zvučnika na zid
Pre postavljanja zvučnika na zid, spojite kablove zvučnika na zvučnik.
Spojite kablove zvučnika u odgovarajuće priključnice na zvučnicima: kabl sa prstenom u boji na , a
kabl bez prstena u boji na .
Cevčica u boji
Prednji levi zvučnik (L): Bela
Prednji desni zvučnik (R): Crvena
Srednji zvučnik: Zelena
Levi surround zvučnik (L): Plava
Desni surround zvučnik (R): Siva
1
Pripremite vijke (opcija) koji odgovaraju otvoru na poleđini svakog zvučnika. Pogledajte
slike ispod.
4 mm
30 mm
5 mm
Otvor na zadnjoj
strani zvučnika
10 mm
17
2
Pričvrstite vijke na zid.
BDV-E870
BDV-E370
Za prednje zvučnike
Za srednji zvučnik
219 mm
304 mm
8 do 10 mm
8 do 10 mm
Za srednji zvučnik
Za ostale zvučnike
219 mm
8 do 10 mm
8 do 10 mm
Za surround zvučnike
8 do 10 mm
3
Okačite zvučnike na vijke.
5 mm
10 mm
Zadnja strana zvučnika
18
Otvor na zadnjoj
strani zvučnika
Korak 2: Spajanje sistema
Za spajanje sistema pročitajte informacije na sledećim stranicama.
Nemojte spajati mrežni kabl uređaja u zidnu utičnicu sve dok ne izvedete sva druga povezivanja.
Napomena
& Kod spajanja druge komponente koja ima regulator glasnoće, pojačajte glasnoću na njoj na nivo pri kojem zvuk
nije izobličen.
Spajanje zvučnika
Priključak kablova zvučnika i obojena cevčica su kodirani bojom zavisno od vrste zvučnika. Spojite
kablove zvučnika u odgovarajuće priključnice za zvučnike (SPEAKERS) na uređaju.
Spojite kablove zvučnika u odgovarajuće priključnice na zvučnicima: kabl sa prstenom u boji na ,
a kabl bez prstena u boji na . Nemojte umetati izolaciju kabla zvučnika u priključnice.
Spajanje kablova zvučnika na uređaj
Kod spajanja na uređaj, umetnite priključak dok ne klikne.
Zadnja ploča uređaja
Siva
(Desni surround zvučnik (R))
SPEA
SPEA
OOFER
TR
FRON
FRON
Crvena
(Prednji desni
zvučnik (R))
SUR R
KERS
KERS
SUR L
Plava
(Levi surround zvučnik (L))
CENTER
BW
T L SU
Zelena
(Srednji zvučnik)
Ljubičasta
(Subwoofer)
Bela
(Prednji levi zvučnik (L))
Spajanje kablova zvučnika na zvučnik
Cevčica u boji (+)
Priključak
Zadnja ili donja strana zvučnika
(–)
19
Spajanje na TV (video spajanje)
Ovim spajanjem emituju se video signali na TV.
Odaberite način spajanja zavisno od priključnica na vašem TV-u.
Zadnja ploča uređaja
B Komponentni video kabl
(nije isporučen)
VIDEO
OUT
ARC
OUT
PB / C
B
Y
COMP
P /C
EO OU
T VID
ONEN
T
A HDMI kabl*
C Video kabl (isporučen)
Na komponentne
ulazne video priključnice TV-a.
Na ulaznu video
priključnicu TV-a.
Na HDMI IN priključnicu
TV prijemnika.
* HDMI se isporučuje samo sa modelima za Singapur, Tajland i Tajvan.
Način 1: Povezivanje HDMI kablom (A)
Ako vaš TV ima HDMI priključnicu, spojite ga na sistem pomoću HDMI kabla. Kvalitet slike će biti
bolji nego kad se koristi spajanje komponentnim ili običnim video kablom.
Kod spajanja HDMI kablom trebate odabrati vrstu izlaznog signala (str. 51).
Način 2: Povezivanje komponentnim video kablom (B)
Ako vaš TV nema HDMI priključnicu, ali ima komponentne ulazne video priključnice, spojite TV preko komponentnog video kabla. Kvalitet slike će biti bolji nego kad se koristi spajanje video kablom.
Kod spajanja komponentnim video kablom trebate odabrati vrstu izlaznog signala (str. 51).
Način 3: Spajanje video kabla (C)
Ako nemate HDMI kabl ili komponentni video kabl, privremeno primenite ovo povezivanje.
20
Spajanje na TV (audio spajanje)
Ovim spajanjem omogućuje se slanje audio signala iz uređaja u TV. Kako biste slušali zvuk TV-a
preko sistema, izvedite ovo spajanje.
Zadnja ploča uređaja
AUDIO
DIO IN
R AU
TV
ABLE
SAT/C
L IN
DIGITA
L
DIGITA
L
IN
AL
OPTIC
IAL
COAX
Digitalni optički kabl
(nije isporučen)
Na digitalnu optičku izlaznu
priključnicu TV prijemnika.
Kod digitalnog audio spajanja, sistem prima Dolby Digital multiplex broadcast signale tako da
možete uživati u multiplex broadcast zvuku.
Napomena
& Pri povezivanju sistema i TV-a audio kablom, pogledajte "Spajanje drugih komponenti" (str. 22).
O funkciji Audio Return Channel
Ako vaš TV podržava funkciju Audio Return Channel, povezivanjem putem HDMI kabla takođe se
ostvaruje prenos digitalnih audio signala iz TV-a. Za slušanje zvuka TV-a ne trebate primenjivati
posebno audio povezivanje. Za detalje o funkciji Audio Return Channel , pogledajte [Audio Return
Channel] (str. 54).
21
Spajanje drugih komponenti
Kad spojite sistem i druge komponente na TV, video signali iz sistema i komponenti šalju se u TV, a
audio signali iz komponenti se šalju u sistem na sledeći način.
TV
Sistem
Tok signala
 : Video signal
 : Audio signal
Možete uživati u spojenoj komponenti koristeći šest zvučnika ovog sistema.
& Videorekorder ili digitalni satelitski prijemnik i sl. (opcija) sa digitalnom koaksijalnom izlaznom
priključnicom: D
& Videorekorder, digitalni satelitski prijemnik, PlayStation ili prenosi audio uređaj itd. (opcija): E
Zadnja ploča uređaja
D Digitalni koaksijalni
kabl (opcija)
AUDIO
DIO
R AU
ABLE
SAT/C
L IN
DIGITA
OPTIC
AL
IAL
COAX
Na izlaznu digitalnu koaksijalnu priključnicu videorekordera ili digitalnog
satelitskog prijemnika i sl.
22
IN L
TV
L IN
DIGITA
E Audio kabl
(opcija)
Na izlazne audio priključnice videorekordera,
digitalnog satelitskog prijemnika, PlayStationa
ili prenosnog audio uređaja i sl.
Spajanje antene
Spajanje antene
Zadnja ploča uređaja
FM
COAXI
AL 75
NNA
ANTE
ili
FM žičana antena
(isporučena)
Napomena
& Potpuno razvucite FM žičanu antenu.
& Nakon spajanja FM žičane antene, držite je u što horizontalnijem položaju.
Savet
& Ako je FM prijem loš, pomoću 75-ohmskog koaksijalnog kabla (opcija) spojite uređaj na spoljnu FM antenu na
sledeći način.
Spoljna FM antena
Uređaj
FM COAXIAL 75
ANTENNA
23
Podešavanje mrežnih postavki
Spajanje na mrežu
Wired Setup
Pomoću LAN kabla spojite se preko priključnice
LAN (100) na uređaju.
Za detalje pogledajte [Network Settings] (str. 55)
te sledite uputstvo na ekranu kako biste završili
podešavanje.
O sigurnosti bežičnog LAN-a
S obzirom da se komunikacija kod bežične LAN
funkcije obavlja radio talasima, podložna je
mogućnosti presretanja. Kako bi se bežična
komunikacija zaštitila, uređaj podržava različite
sigurnosne funkcije. Pripazite da pravilno
konfigurišete sigurnosne postavke u skladu sa
mrežnim okruženjem.
LAN kabl
(opcija)
No Security (bez sigurnosti)
Širokopojasni
ruter
ADSL modem/
Internet
kablovski modem
USB Wireless Setup
Koristite bežični LAN putem USB adaptera
za bežični LAN (samo Sony UWA-BR100*)
(opcija).
USB adapter za bežični LAN možda neće biti
raspoloživ u nekim regijama/državama.
* Od januara 2010.
Isključite uređaj pre spajanja produžnog kabla
ili umetanja USB adaptera za bežični LAN. Nakon
umetanja USB adaptera za bežični LAN u bazu
produžnog kabla te spajanja produžnog kabla
u priključnicu  (USB) (prednju ili zadnju),
ponovo uključite uređaj.
Internet
LAN kabl
(opcija)
ADSL modem/
kablovski modem
Ruter za
bežični LAN
Napomena
& Razmak između postavljenog USB adaptera za
bežični LAN i rutera za bežični LAN zavisi od okruženja u kojem se sistem koristi. Ako se sistem ne
može spojiti na mrežu ili je mrežna veza nestabilna,
pomerite USB adapter za bežični LAN na drugam mestu ili međusobno približite USB adapter za bežični
LAN i ruter za bežični LAN.
24
WEP
WEP upotrebljava sigurnosne funkcije za
komunikaciju kako bi se osujetilo da drugi
korisnici presretnu komunikaciju ili upadnu u
bežičnu mrežu. WEP je tradicionalna tehnologija koja omogućuje spajanje i starijim uređajima
koji ne podržavaju TKIP/AES.
WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)
TKIP je sigurnosna tehnologija razvijena kako
bi ispravila nedostatke WEP-a. TKIP omogućuje
viši nivo sigurnosti u odnosu na WEP.
WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)
LAN(100)
USB
adapter
za bežični
LAN
Iako je podešavanje jednostavno, svako može
presresti bežičnu komunikaciju ili upasti u vašu
bežičnu mrežu, čak i bez sofisticiranog alata.
Imajte na umu da postoji opasnost od neovlašćenog
pristupa podacima ili presretanja podataka.
AES je sigurnosna tehnologija koja upotrebljava
napredne sigurnosne metode i razlikuje se od
WEP i TKIP.
AES omogućuje viši nivo sigurnosti u odnosu
na WEP i TKIP.
Korak 3: Jednostavno
podešavanje (Easy Setup)
2
Spojite kalibracioni mikrofon na priključnicu A.CAL MIC na zadnjoj ploči.
Pomoću odgovarajućeg stativa (opcija) ili na
sličan način namestite kalibracioni mikrofon
u nivou uha. Prednja strana svakog zvučnika
treba biti okrenuta prema kalibracionom
mikrofonu te između zvučnika i mikrofona
ne sme biti prepreka.
Pre izvođenja koraka 3
Proverite sve spojeve i zatim spojite kabl
napajanja. Sledite korake navedene u nastavku
kako biste podesili osnovne postavke sistema.
Prikazane opcije zavise od modela.
Napomena
& Za korištenje opcionalnih zadnjih surround zvučnika
podesite [Surround Back] u [Speaker Settings] na
[Yes] (str. 47).
MIC
A. CAL
C2
ECM-A
?/1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
C/X/x/c,
Kalibracioni mikrofon
HOME
1
Uključite TV prijemnik.
3
4
Pritisnite / na uređaju.
Odaberite odgovarajući ulaz na vašem
TV prijemniku, tako da se signal iz sistema pojavi na ekranu TV prijemnika.
Pojavi se Easy Setup meni za odabir
jezika menija (OSD).
Easy Setup - OSD
Select the language to be displayed by this unit.
English
Deutsch
Français
Italiano
Español
25
5
Primenite [Easy Setup]. Za unos
osnovnih podešenja sledite uputstvo
na ekranu pomoću /// i .
Za detalje o postavkama za [Auto Calibration]
u [Easy Setup], pogledajte "Automatsko
kalibrisanje odgovarajućih parametara"
(str. 46).
Korak 4: Odabir izvora
Možete odabrati izvor reprodukcije.
1
Za pozivanje menija Easy Setup
1
2
3
4
2
3
4
5
6
7
8
9
0
Pritisnite HOME.
Na ekranu TV-a se pojavi meni.
Pritisnite / za odabir  [Setup].
Tipkama / odaberite [Easy Setup] i
zatim pritisnite .
FUNCTION
Pritisnite / za odabir [Start] i zatim
pritisnite .
Pojavi se meni Easy Setup.
Pritisnite FUNCTION više puta dok se na
displeju ne prikaže željena funkcija.
Svakim pritiskom tipke FUNCTION, funkcije
se menjaju na sledeći način.
"BD/DVD"  "D. MEDIA"  "TUNER FM"
"TV"  "SAT/CABLE"  "AUDIO" 
"BD/DVD"  …
26
Funkcija
Izvor
"BD/DVD"
Disk koji se reprodukuje na sistemu
"D. MEDIA"
USB uređaj, iPod ili BRAVIA
Internet Video
"TUNER FM"
FM radio (str. 37)
"TV"
Komponenta (TV i sl.) spojena
na priključnicu TV (DIGITAL IN
OPTICAL) na poleđini, ili TV
kompatibilan sa funkcijom Audio
Return Channel koji je spojen na
priključnicu HDMI OUT na poleđini (str. 21).
"SAT/CABLE"
Komponenta koja je spojena na priključnicu SAT/CABLE (DIGITAL
IN COAXIAL) na zadnjoj ploči
(str. 22)
"AUDIO"
Komponenta koja je spojena na
priključnicu AUDIO (AUDIO IN
L/R) na zadnjoj ploči (str. 22)
Korak 5: Uživanje u surround zvuku
Nakon izvođenja prethodnih koraka i početka reprodukcije, možete lako uživati u surround zvuku.
Možete takođe odabrati pretprogramirane postavke za surround koje su prilagođene raznim vrstama
izvora zvuka. Oni omogućuju uzbudljiv i snažan bioskopski zvuk u vašem domu.
SYSTEM MENU
1
2
4
5
3
6
7
8
9
0
X/x/c,
Odabir surround postavki prema vašoj želji
1
2
3
4
5
Pritisnite SYSTEM MENU.
Pritisnite / više puta dok se na displeju ne prikaže "SUR.SETTING" i zatim pritisnite
 ili .
Pritisnite / više puta dok se na displeju ne prikaže željeno podešenje za surround.
Za opise postavki za surround pogledajte sledeću tablicu.
Pritisnite .
Podešavanje je završeno.
Pritisnite SYSTEM MENU.
Isključi se meni sistema.
O reprodukciji zvuka za svaku surround postavku
U tablici dole opisane su opcije kod spajanja svih zvučnika na uređaj. Standardno podešenje je
"A.F.D. MULTI".
Zvuk iz
Surround postavka
Zavisno od izvora.
"A.F.D. STD"
Sistem izdvaja format zvuka izvora i reprodukuje zvuk kako je
(AUTO FORMAT
snimljen/kodiran.
DIRECT STANDARD)
Efekat
27
Zvuk iz
Surround postavka
Efekat
"A.F.D. MULTI"
& 2-kanalni izvor: Sistem simulira surround zvuk iz 2-kanalnih
izvora i reprodukuje ga iz 5.1-kanalnih zvučnika udvostručavanjem dvokanalnog izvora na svaki zvučnik.
& Višekanalni izvor: Sistem reprodukuje zvuk iz zvučnika
zavisno od broja kanala u izvoru.
(AUTO FORMAT
DIRECT MULTI)
"PRO LOGIC"
"PLII MOVIE"
"NEO6 CIN"
"NEO6 MUS"
"2CH STEREO"
& 2-kanalni izvor: Sistem simulira surround zvuk iz 2-kanalnih
izvora i reprodukuje ga iz 5.1-kanalnih zvučnika.
– "PRO LOGIC" izvodi Dolby Pro Logic dekodiranje.
– "PRO MOVIE" izvodi Dolby Pro Logic II filmsko
dekodiranje.
& Višekanalni izvor: Sistem reprodukuje zvuk iz zvučnika
zavisno od broja kanala u izvoru.
& 2-kanalni izvor: Sistem simulira surround zvuk iz 2-kanalnih
izvora i stvara 6.1-kanalni zvuk.
– "NEO6 CIN" izvodi DTS Neo:6 Cinema dekodiranje.
– "NEO6 MUS" izvodi DTS Neo:6 Music dekodiranje.
& Višekanalni izvor: Sistem reprodukuje zvuk iz zvučnika
zavisno od broja kanala u izvoru.
Sistem reprodukuje zvuk iz prednjih zvučnika i subwoofera
nezavisno od formata zvuka ili broja kanala. Višekanalni
surround formati se preusmeravaju u 2 kanala.
Napomena
& Kad odaberete "A.F.D. MULTI", može zavisno od diska ili izvora izostati početak zvuka budući da se automatski
odabire optimalan ugođaj. Kako biste izbegli prekid zvuka, odaberite "A.F.D. STD".
& Kod ulaza zvuka dvojezičnog emitovanja, "PRO LOGIC" i "PLII MOVIE" nisu primenjivi.
& Zavisno od ulaznog signala, surround postavke možda neće biti primenjive.
& Kad menjate surround postavke tokom upotrebe S-AIR prijemnika, zvuk sa S-AIR prijemnika može preskakati.
& Surround postavke ne rade pri reprodukciji Super Audio CD-a..
Savet
& Sistem memoriše zadnju odabranu surround postavku za svaku funkciju.
& Uvek kad odaberete funkciju poput "BD/DVD" ili "TUNER FM", zadnja surround postavka primenjena na
tu funkciju će se automatski primenjivati ponovo kad se vratite na nju. Na primer, ako odaberete "BD/DVD" sa
surround postavkom "PRO LOGIC" i zatim pređete na drugu funkciju te se potom vratite na "BD/DVD", opet će
se primeniti "PRO LOGIC".
28
Savet
Reprodukcija
Reprodukcija diska
Za odgovarajuće diskove, pogledajte "Diskovi
koji mogu da se reprodukuju" (str. 65).
1
2
Odaberite odgovarajući ulaz na vašem
TV prijemniku, tako da se signal iz sistema pojavi na ekranu TV prijemnika.
Pritisnite  i položite disk na fioku
diska.
& Obrišite nepotrebne podatke iz ugrađene memorije
ili USB memorijskog uređaja. Odaberite [Erase
BD Data] u  [Video] za brisanje nepotrebnih
podataka. Ako koristite za memorisanje USB memoriju, svi podaci smešteni u folder [BUDA/BUDB]
se brišu.
Prikazivanje informacija o
reprodukciji
Informacije o reprodukciji i slično možete proveriti pritiskom na tipku DISPLAY.
Prikazane informacije variraju zavisno od vrste
diska ili okolnosti uređaja.
Primer: kod reprodukcije BD-ROM diska
3
Pritisnite  za zatvaranje fioke
diska.
U početnom meniju pojavi se  i započinje reprodukcija.
Ako reprodukcija ne započne automatski,
odaberite  u kategoriji  [Video], 
[Music] ili  [Photo] i pritisnite .
Uživanje u BONUSVIEW/
BD-LIVE opcijama
Na nekim DB-ROM diskovima sa "BD-LIVE
Logo*" nalazi se dodatan sadržaj i drugi podaci
koji se mogu preuzeti.
*
1
2
Priprema za BONUSVIEW/BD-LIVE
opcije.
A Trenutno odabran ugao snimanja
B Broj ili naziv naslova
C Trenutna postavka zvuka
D Dostupne funkcije ( ugao snimanja,  jezik
dijaloga,  titlovi)
E Informacije o reprodukciji
Prikazuje vrstu diska, način reprodukcije, vrstu
ponavljanja, video kodek, brzinu prenosa, traku
statusa reprodukcije, vreme reprodukcije,
ukupno vreme
F Broj poglavlja
G Izlazna rezolucija/video frekvencija
& Spojite uređaj na mrežu (str. 24).
& Podesite opciju [BD Internet Connection]
na [Allow] (str. 52).
Umetnite BD-ROM disk s BONUSVIEW/
BD-LIVE sadržajem.
Način rada razlikuje se zavisno od diska.
Pogledajte uputstvo za upotrebu isporučeno
uz disk.
29
Reprodukcija sa USB
uređaja
Možete reprodukovati video zapise/muziku/fotografske datoteke sa spojenog USB uređaja.
Vrste prikladnih vrsta datoteka pogledajte "Tipovi
datoteka koji se mogu reprodukovati" (str. 66).
1
Spojite USB memorijski uređaj na priključnicu  (USB ) ovog uređaja.
Uživanje u iPodu
Putem sistema možete uživati u zvuku sa iPoda
i puniti njegovu bateriju.
Kompatibilni modeli iPoda
Slede kompatibilni modeli iPoda. Pre upotrebe
sa ovim sistemom, ažurirajte softver na iPodu
najnovijom nadogradnjom.
Pogledajte uputstvo za upotrebu isporučeno
uz USB uređaj pre spajanja.
iPod nano
5. generacija (video kamera)
USB uređaj
iPod classic
iPod touch
1. generacija
USB uređaj
2
3
Pritisnite / za odabir  [Video], 
[Music] ili  [Photo].
Tipkama / odaberite Ϊ [USB device
(front)] ili [USB device (rear)], zatim
pritisnite .
Napomena
& Nemojte odspajati USB uređaj tokom postupka.
Kako biste izbegli oštećivanje podataka ili USB
memorijskog uređaja, prilikom umetanja ili
uklanjanja USB memorijskog uređaja isključite
sistem.
30
1
2
3
iPod touch
2. generacija
iPod nano
4. generacija (video)
iPod nano
3. generacija (video)
iPod nano
2. generacija
(aluminijumsko kućište)
Spojite iPod na prednju priključnicu
 (USB ) ovog uređaja pomoću USB
kabla za iPod.
Pritisnite / za odabir  [Music].
Tipkama / odaberite
zatim pritisnite .
[iPod (front)],
Zvuk iz iPoda se reprodukuje kroz zvučnike
sistema.
iPodom možete upravljati pomoću daljinskog upravljača.
Za detalje o upravljanju pogledajte uputstvo
za upotrebu iPoda.
Upravljanje iPodom pomoću
daljinskog upravljača
iPodom možete upravljati pomoću daljinskog
upravljača. Sledeća tablica prikazuje primer
tipki koje se mogu koristiti.
Pritisnite
Rukovanje
, 
Isto kao tipkom / na
iPodu.

Pauza.
 ili 
Pretraživanje unazad/unapred.
 ili 
Isto kao tipkama  ili 
na iPodu.
DISPLAY,
RETURN,

Isto kao tipkom MENU na
iPodu.
/
Isto kao Click Wheel točkićem
na iPodu.
, 
Isto kao srednjom tipkom
na iPodu.
Napomena
& iPod se puni kad je spojen na uključeni sistem.
& Nije moguć prenos audio zapisa na iPod.
& Sony ne može preuzeti odgovornost za gubitak ili
oštećenje podataka na iPod uređaju tokom upotrebe
iPod uređaja sa ovim sistemom.
& Ovaj uređaj je proizveden posebno kako bi radio sa
iPodom i potvrđeno je da odgovara standardima
kompanije Apple.
& Nemojte odspajati iPod tokom postupka. Kako biste izbegli oštećivanje podataka ili iPoda, prilikom
umetanja ili uklanjanja iPoda isključite sistem.
Reprodukcija preko
mreže
Streaming za BRAVIA Internet
Video
BRAVIA Internet Video služi kao pristupnik
koji odabrani Internet sadržaj i razne zabavne
sadržaje prema odabiru isporučuje direktno na
vaš uređaj.
1
2
3
Izvršite pripreme za BRAVIA Internet
Video.
Spojite uređaj na mrežu (str. 24).
Pritisnite / za odabir  [Video], 
[Music] ili  [Photo].
Tipkama / odaberite ikonicu pružaoca Internet sadržaja i zatim
pritisnite .
Ako nije pribavljena lista internet sadržaja
prikazuje se ikonica koja to označava ili
nova ikonica.
Upotreba upravljačke ploče
Upravljačka ploča se pojavljuje prilikom
početka reprodukcije video datoteke. Prikazane
stavke mogu se razlikovati zavisno od pružaoca
Internet sadržaja.
Za ponovni prikaz pritisnite DISPLAY.
A Prikaz kontrola
Pritisnite /// ili  za operacije
reprodukcije.
B Traka statusa reprodukcije
Traka statusa, kursor koji označava trenutni
položaj, vreme reprodukcije, trajanje video
datoteke
C Naziv iduće video datoteke
D Naziv i ocena trenutno odabrane video
datoteke
31
Dostupne opcije
Samo  [Video]
Opcije
Detalji
Pritiskom na OPTIONS prikazuju se razne
dostupne postavke i operacije reprodukcije. Dostupne stavke razlikuju se zavisno od okolnosti.
[Video Settings]
& [Picture Quality Mode]:
Odabire podešenje slike
prema sa različitim nivoima
osvetljenja u okruženju.
& [FNR]: Umanjuje nasumične
smetnje koje se pojavljuju
u slici.
& [BNR]: Umanjuje smetnje
koje podsećaju na kockice
mozaika, u slici.
& [MNR]: Umanjuje sitne
smetnje oko obrisa slike
("mosquito noise").
[Play/Pause]
Pokretanje ili pauziranje
reprodukcije.
[Top Menu]
Prikazuje glavni meni BD
ili DVD diska.
[Menu/Popup Menu]
Prikaz menija iskaču ćeg
BD-ROM diska ili menija
DVD diska.
[Title Search]
Pretražuje naslove BD-ROM/
DVD VIDEO diskova i započinje reprodukciju od početka.
[Chapter Search]
Pretraživanje poglavlja i
pokretanje reprodukcije od
početka.
[Angle]
Odabir drugog ugla gledanja
kad su na BD-ROM/DVD
VIDEO disk snimljene scene
iz različitih uglova.
Uobičajene opcije
Opcije
Detalji
[Playback History]
Prikazuje naslove/zapise u evidenciji reprodukcije BD-ROM/
DVD-ROM/CD-DA (audio CD)
diska primenom Gracenoteove
tehnologije.
[Search History]
Traženje odgovarajućih informacija na osnovu ključnih
reči iz Gracenotea putem
funkcije Information Display
(samo kod modela za Rusiju,
Tajland i Tajvan).
[Search Contents]
Traženje BRAVIA Internet
Video sadržaja na osnovu
ključnih reči iz Gracenotea
putem funkcije Information
Display (samo kod modela za
Rusiju, Tajland i Tajvan).
[Repeat Setting]
Podešavanje ponavljanja
reprodukcije.
[Favourites List]
Prikaz liste omiljenih
sadržaja.
[Play/Stop]
Pokretanje ili zaustavljanje
reprodukcije.
[Play from start]
Pokretanje reprodukcije od
početka sadržaja.
[Information Display] Prikaz informacija sadržanih
na BD-ROM/DVD-ROM/
CD-DA (audio CD) disku
zasnovano na tehnologiji
Gracenote.
32
[Add to Favourites]
Dodavanje Internet sadržaja
listi omiljenih sadržaja.
[Remove from
Favourites]
Brisanje Internet sadržaja iz
liste omiljenih sadržaja.
Samo  [Music]
Opcije
Detalji
[Add Slideshow
BGM]
Registruje muzič ke datoteke
sa USB memorijskog uređaja
kao pozadinsku muziku za
slideshow (samo kod modela
za Rusiju, Tajland i Tajvan).
Samo  [Photo]
Opcije
Detalji
[Slideshow]
Započinje slideshow.
[Slideshow Speed]
Menja brzinu slideshow
reprodukcije.
[Slideshow Effect]
Podešava efekat pri reprodukciji
slideshowa (samo kod modela
za Rusiju, Tajland i Tajvan).
[Slideshow BGM]
Podešava pozadinsku muziku
za slideshow. Mogu se podesiti
samo CD-DA (audio CD-ovi)
ili muzika registrovana kao
pozadina za slideshow (samo
kod modela za Rusiju, Tajland
i Tajvan).
[Rotate Left]
Okreće fotografiju u smeru
suprotnom od kazaljke na satu,
za 90 stepeni.
[Rotate Right]
Okreće fotografiju u smeru
kazaljke na satu, za 90 stepeni.
[View Image]
Prikazuje odabranu sliku.
Podešavanje vremenskog
odstupanja slike i zvuka
(A/V SYNC)
Ako zvuk nije usklađen sa slikom na TV
ekranu, možete podesiti razliku u reprodukciji
između slike i zvuka.
1
2
3
4
5
Pritisnite SYSTEM MENU.
Pritisnite / više puta dok se na
displeju ne prikaže "A/V SYNC" i zatim
pritisnite  ili .
Pritisnite / za podešavanje vremenske
razlike između slike i zvuka.
Možete podešavati između 0 ms i 300 ms u
koracima po 25 ms.
Pritisnite .
Podešavanje je završeno.
Pritisnite SYSTEM MENU.
Isključi se meni sistema.
Napomena
& Zavisno od ulaznih signala, A/V SYNC možda
neće biti primenjiv.
33
Podešavanje zvuka
Odabir efekta u skladu
sa izvorom
Možete odabrati prikladan zvučni mod za filmove
ili muziku.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Odabir audio formata,
jezika dijaloga ili kanala
Pri reprodukciji BD/DVD VIDEO ili DATA CD/
DATA DVD diskova (sa DivX video datotekama)
snimljenim u više audio formata (PCM, Dolby
Digital, MPEG audio ili DTS) ili sa više jezika,
moguće je promeniti audio format ili jezik.
Kod CD-a možete odabrati zvuk desnog ili
levog kanala i možete slušati zvuk odabranog
kanala preko desnog i levog zvučnika.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
SOUND
MODE
Pritisnite SOUND MODE više puta tokom
reprodukcije dok se na displeju ne
prikaže željeni mod.
& "AUTO": Sistem automatski odabire "MOVIE"
ili "MUSIC" kako bi proizveo zvučni efekat
zavisno od diska ili signala zvuka.
& "MOVIE": Zvuk sistema je prilagođen
filmovima.
& "MUSIC": Zvuk sistema je prilagođen muzici.
& "SPORTS": Sistem dodaje efekat galame
sportskim programima.
& "NEWS": Zvuk sistema je prilagođen govornim
programima, na primer novostima.
& "GAME ROCK": Zvuk sistema je prilagođen
muzici/igrama.
Napomena
& Kad odaberete "AUTO", može zavisno od diska ili
izvora izostati početak zvuka budući da se automatski odabire optimalan ugođaj. Kako biste izbegli
prekid zvuka, odaberite opciju različitu od "AUTO".
& Zavisno od ulaznih signala, zvučni ugođaj možda
neće biti primenjiv.
& Kad menjate mod reprodukcije zvuka tokom upotrebe
S-AIR prijemnika, zvuk može preskakati.
& Ova funkcija ne radi pri reprodukciji Super Audio
CD-a.
34
Pritisnite  više puta tokom reprodukcije
za odabir željenog audio signala.
Na ekranu TV-a se prikažu informacije o
audio signalu.
 BD/DVD VIDEO
Zavisno od BD/DVD VIDEO diska, razlikuje se
mogućnost odabira jezika.
Kad se prikazuju 4 cifre, one predstavljaju
kôd jezika. Pogledajte listu kodova jezika (str. 70)
kako biste videli kojem jeziku je dodeljen
određeni kôd. Kad je isti jezik prikazan dva
ili više puta, BD/DVD VIDEO je snimljen u
višestrukom (multiple) audio formatu.
 DVD-VR
Prikazane su vrste zvučnih zapisa snimljenih
na disk.
Primer:
& [ Stereo]
& [ Stereo (Audio1)]
& [ Stereo (Audio2)]
& [ Main]
& [ Sub]
& [ Main/Sub]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
Napomena
& [ Stereo (Audio1)] i [ Stereo (Audio2)] se ne
prikazuju kad je na disk snimljen samo jedan format
zvuka.
 DATA CD (DivX video datoteka)/DATA
DVD (DivX video datoteka)
Izbor formata audio signala za DATA CD ili
DATA DVD se razlikuje, zavisno od DivX video
datoteke sadržane na disku.
 CD
& [ Stereo]: Standardni stereo zvuk.
& [ 1/L]: Zvuk levog kanala (mono).
& [ 2/R]: Zvuk desnog kanala (mono).
Pritisnite  više puta dok se na displeju
ne prikaže željeni signal.
& "MAIN": Reprodukovaće se zvuk glavnog
jezika.
& "SUB": Reprodukovaće se zvuk sporednog
jezika.
& "MAIN/SUB": Reprodukovaće se mešani
zvuk glavnog i sporednog jezika.
Primena zvučnog efekta
Multiplex Broadcast
zvuk
SYSTEM
MENU
(DUAL MONO)
Ukoliko sistem prima Dolby Digital multiplex
signale, možete uživati u višekanalnom prenosu zvuka.
1
2
4
5
6
7
8
9
3
0
C/X/x/c,
Napomena
& Za prijem Dolby Digital signala, TV prijemnik ili
neku drugu komponentu morate spojiti na sistem
pomoću digitalnog koaksijalnog ili optičkog kabla
(str. 21, 22). Ako vaš TV podržava funkciju Audio
Return Channel (str. 45), možete primati Dolby
Digital signal putem HDMI kabla.
Uživanje u zvuku pri utišanoj
glasnoći
Možete uživati u zvučnim efektima i dijalozima
kao u bioskop dvorani, čak i uz smanjenu glasnoću.
Funkcija je korisna kod gledanja filmova noću.
1
Pritisnite SYSTEM MENU.
35
2
3
4
Pritisnite / više puta dok se na
displeju ne prikaže "NIGHT MODE"
i zatim pritisnite  ili .
Pritisnite / za odabir podešenja.
& "NIGHT ON": Uključeno.
& "NIGHT OFF": Isključeno.
Pritisnite SYSTEM MENU.
Isključi se meni sistema.
Napomena
& Kad zvuk izlazi iz srednjeg zvučnika, ovaj efekat je
naglašeniji, kako bi se lakše mogao čuti govorni deo
(filmski dijalog itd.). Kad zvuk ne izlazi iz srednjeg
zvučnika, sistem koristi optimalno podešenje
glasnoće.
Naglašavanje basova
Moguće je pojačati reprodukciju basova.
1
2
3
4
36
Pritisnite SYSTEM MENU.
Pritisnite / više puta dok se na
displeju ne prikaže "D.BASS", zatim
pritisnite  ili .
Pritisnite / za odabir podešenja.
& "D.BASS ON": Uključeno.
& "D.BASS OFF": Isključeno.
Pritisnite SYSTEM MENU.
Isključi se meni sistema.
Ručno podešavanje
Funkcije tjunera
3
Slušanje radija
U slučaju smetnji FM programa
Možete uživati u zvuku radio programa
koristeći zvučnike sistema.
?/1
SYSTEM
MENU
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Pritisnite TUNING +/– više puta.
Podesite glasnoću pomoću  +/–.
Brojčane
tipke
Ako se tokom slušanja FM programa čuju
smetnje, možete odabrati mono prijem. Gubi
se stereo efekat ali će prijem biti bolji.
1
2
D.TUNING
0
C/X/x/c,
HOME
PRESET +/–
FUNCTION
3
4
TUNING +/–
x
2 +/–
Tekuća stanica
Tekuće talasno područje i programski broj
5
Pritisnite SYSTEM MENU.
Pritisnite / više puta dok se na
displeju ne prikaže "FM MODE".
Pritisnite  ili .
Pritisnite / za odabir "MONO".
& "STEREO": Stereo prijem.
& "MONO": Mono prijem.
Pritisnite SYSTEM MENU.
Isključi se meni sistema.
Isključivanje radio prijemnika
Pritisnite /.
FM 7
88.00 MHz
SONY FM
Memorisanje radio stanica
Možete memorisati do 20 FM stanica. Pre podešavanja proverite da li je zvuk smanjen na minimum.
1
Naziv stanice (samo modeli
za Evropu i Rusiju)
1
2
2
Pritisnite FUNCTION više puta dok se
na displeju ne prikaže "TUNER FM".
Odaberite radio stanicu.
Automatsko podešavanje
Pritisnite i zadržite tipku TUNING +/– dok
ne započne pretraživanje.
Na ekranu TV-a se prikaže [Auto Tuning].
Pretraživanje se zaustavlja kad sistem podesi
stanicu. Za ručno zaustavljanje automatskog
podešavanja, pritisnite TUNING +/– ili .
3
4
Pritisnite FUNCTION više puta dok se
na displeju ne prikaže "TUNER FM".
Pritisnite i zadržite tipku TUNING +/–
dok ne započne pretraživanje.
Pretraživanje se zaustavlja kad sistem
podesi stanicu.
Pritisnite SYSTEM MENU.
Pritisnite / više puta dok se na
displeju ne prikaže "MEMORY" i zatim
pritisnite  ili .
Na displeju se prikazuje programski broj.
37
5
Pritisnite / za odabir željenog
programskog broja.
Savet
6
7
8
& Programski broj možete odabrati direktno pritiskom na brojčane tipke.
Pritisnite .
Na displeju se prikazuje "COMPLETE"
i stanica se memoriše.
Za memorisanje ostalih stanica ponovite
korake 2 – 6.
Isključi se meni sistema.
Odaberite željeni programski broj pritiskom
na PRESET +/– i zatim ponovite postupak od
koraka 3.
Odabir memorisane stanice
2
Pritisnite FUNCTION više puta dok se
na displeju ne prikaže "TUNER FM".
Podešava se zadnja slušana stanica.
Više puta pritisnite PRESET +/– za odabir
željene memorisane stanice.
Na TV ekranu i na displeju uređaja se
prikazuje programski broj i frekvencija.
Svakim pritiskom na tipku sistem podešava
jednu memorisanu stanicu.
Savet
& Programski broj stanice možete odabrati direktno
pritiskom na brojčane tipke.
Odabir radio stanice direktnim
unosom frekvencije
Kad znate frekvencije, možete odabrati radio
stanicu direktnim unosom frekvencije.
38
2
3
4
Pritisnite FUNCTION više puta dok se
na displeju ne prikaže "TUNER FM".
Pritisnite D.TUNING.
Brojčanim tipkama unesite frekvenciju.
Pritisnite .
Upotreba RDS (Radio
Data System) sistema
(samo modeli za Evropu i Rusiju)
Pritisnite SYSTEM MENU.
Promena programskog broja
1
1
Šta je Radio Data System?
RDS (Radio Data System) je sistem usluga koji
omogućuje radio stanicama slanje dodatnih
informacija zajedno sa redovnim programom.
Ovaj prijemnik omogućuje upotrebu korisnih
RDS funkcija kao što je prikaz naziva radio
stanice. Naziv stanice se takođe prikazuje na
ekranu TV-a.
RDS prijem
Jednostavno odaberite FM stanicu.
Kad podesite stanicu koja osigurava RDS usluge,
na displeju se pojavi naziv stanice*.
* Ako nema RDS prijema, na displeju se neće
pojaviti naziv stanice.
Napomena
& RDS možda neće ispravno raditi ako podešena
stanica ne emituje ispravan RDS signal ili ako je
prijem loš.
& Samo neke FM stanice osiguravaju uslugu RDS i
to samo neke od usluga RDS. Ako niste upoznati sa
sistemom RDS, zatražite detaljnije informacije od
vaše lokalne radio stanice.
Savet
& Pritiskom tipke DISPLAY tokom RDS prijema
možete odabrati da li će se na displeju prikazivati
naziv stanice ili frekvencija.
Napomena
Spoljni audio uređaj
Upotreba S-AIR uređaja
Kad kupite S-AIR uređaj, potrebno je izvesti
sledeća podešenja kako bi se aktivirao bežični
prenos.
O S-AIR proizvodima
& Pri umetanju bežičnog predajnika/primopredajnika,
mrežni kabl mora biti odspojen iz zidne utičnice.
& Nemojte dodirivati kontakte bežičnog predajnika/
primopredajnika.
Umetanje bežičnog predajnika u
uređaj
1
Uklonite vijke odmah ispod oznake .
Zadnja strana uređaja
Postoje dve vrste S-AIR proizvoda.
& S-AIR glavna jedinica (ovaj uređaj): Služi
emitovanju zvuka. Možete koristiti do tri
S-AIR glavne jedinice. (Broj S-AIR glavnih
jedinica koje se mogu koristiti zavisi od mesta
upotrebe).
& S-AIR pomoćna jedinica: Služi primanju zvuka.
– Surround pojačalo (opcija): Za bežični
prenos zvuka sa surround zvučnika.
– S-AIR prijemnik (opcija): Za slušanje
zvuka sa sistema u drugoj prostoriji.
Prostorija A
00
-T1
EZW
Napomena
S-AIR glavna jedinica
2
& Uklonite vijke koji su prikazani na slici. Nemojte
skidati druge vijke.
Umetnite bežični predajnik.
Zadnja strana uređaja
S-AIR pomoćna jedinica
(surround pojačalo)
Prostorija B
0
-T10
EZW
S-AIR pomoćna jedinica
(S-AIR prijemnik)
(opcija)
Umetanje bežičnog predajnika/
primopredajnika
Za upotrebu funkcije S-AIR, potrebno je
umetnuti bežični predajnik u sistem i bežični
primopredajnik u S-AIR pomoćnu jedinicu.
Napomena
& Umetnite bežični predajnik tako da je logotip
S-AIR okrenut prema gore.
& Umetnite bežični predajnik tako da su poravnate
oznake .
& U otvor EZW-T100 nemojte umetati ništa drugo
osim bežičnog predajnika.
39
3
Obavezno koristite iste vijke za učvršćivanje bežičnog predajnika.
Zadnja strana uređaja
3
4
5
6
7
0
-T10
EZW
Napomena
& Za učvršćivanje bežičnog predajnika nemojte
koristiti druge vijke.
8
9
Pritisnite / za odabir  [Setup].
Pritisnite / za odabir [System Settings],
a zatim pritisnite .
Pritisnite / za odabir [S-AIR Settings],
zatim pritisnite .
Pojavi se meni [S-AIR Settings].
Pritisnite / za odabir [ID], zatim
pritisnite .
Pritisnite / za odabir željenog ID-a.
Možete odabrati bilo koji ID (A, B ili C).
Pritisnite .
Podešavanje je završeno.
Podesite isti ID na pomoćnoj S-AIR
jedinici.
Bežični prenos se uspostavlja na sledeći
način (primer):
Umetanje bežičnog primopredajnika
u S-AIR pomoćnu jedinicu
ID A
Pojedinosti o umetanju bežičnog primopredajnika
u S-AIR pomoćnu jedinicu poput surround pojačala ili S-AIR prijemnika potražite u uputstvu za
upotrebu S-AIR pomoćne jedinice.
Savet
& Pri promeni S-AIR konfiguracije Sony preporučuje
izvođenje funkcije [Auto Calibration]. Za detalje,
pogledajte "Automatsko kalibrisanje odgovarajućih
parametara" (str. 46).
ID A
ID A
Podešavanje ID-a surround pojačala
Podešavanje S-AIR ID-a za
aktivaciju bežičnog prenosa
Za surround pojačalo
Za S-AIR prijemnik
Jednostavnim usklađivanjem ID-a uređaja i S-AIR
pomoćne jedinice možete aktivirati bežični
prenos.
Za podešavanje ID-a uređaja
40
1
Pritisnite / na uređaju.
2
Pritisnite HOME.
Sistem se uključuje.
Na ekranu TV-a se pojavi meni.
Pogledajte uputstvo za upotrebu isporučeno uz
surround pojačalo.
Podešavanje ID-a S-AIR prijemnika
Pogledajte uputstvo za upotrebu isporučeno uz
S-AIR prijemnik.
Uživanje u 7.1-kanalnom sistemu
Možete uživati u realističnijem surround zvučnom
efektu 7.1 kanala primenom kompleta bežičnih
surround zvučnika (WAHT-SBP2, opcija). Za
detalje pogledajte uputstvo za upotrebu kompleta
bežičnih surround zvučnika.
U tom slučaju podesite [Surround Back] u
[Speaker Settings] na [Yes] (str. 47).
Slušanje zvuka sa sistema u
drugoj prostoriji
Upotreba S-AIR prijemnika dok
je sistem u pripravnom stanju
Za S-AIR prijemnik
Za S-AIR prijemnik
Zvuk sa sistema možete slušati u drugoj sobi
uz upotrebu S-AIR prijemnika.
Možete koristiti S-AIR prijemnik dok je sistem
u pripravnom stanju, tako da podesite [Standby]
na [On].
1
2
3
4
5
6
7
8
Pritisnite HOME.
Na ekranu TV-a se pojavi meni.
Pritisnite / za odabir  [Setup].
Pritisnite / za odabir [System Settings],
a zatim pritisnite .
2
3
Pritisnite / za odabir [S-AIR Settings],
zatim pritisnite .
4
Pojavi se meni [S-AIR Settings].
Pritisnite / za odabir [Mode], zatim
pritisnite .
5
Pritisnite / za odabir željenog
podešenja.
6
& [Party]: S-AIR prijemnik emituje zvuk u
skladu sa funkcijom podešenom na sistemu.
& [Separate]: Možete podesiti željenu funkciju
za S-AIR prijemnik dok se funkcije sistema
ne menjaju.
Pritisnite .
Podešavanje je završeno.
Ako odaberete [Separate] u koraku 6,
pritisnite S-AIR CH na S-AIR prijemniku
za odabir funkcije.
Funkcije S-AIR prijemnika menjaju se na
sledeći način.
"MAIN UNIT"  "TUNER FM" 
"AUDIO"  …
9
1
7
Pritisnite HOME.
Na ekranu TV-a se pojavi meni.
Pritisnite / za odabir  [Setup].
Pritisnite / za odabir [System Settings],
a zatim pritisnite .
Pritisnite / za odabir [S-AIR Settings],
zatim pritisnite .
Pojavi se meni [S-AIR Settings].
Pritisnite / za odabir [Standby],
zatim pritisnite .
Pritisnite / za odabir željenog
podešenja.
& [On]: Možete koristiti S-AIR prijemnik
dok je sistem u pripravnom stanju ili
uključen. Poveća se potrošnja tokom
pripravnog stanja.
& [Off]: Ne možete koristiti S-AIR prijemnik dok je sistem u pripravnom stanju.
Pritisnite .
Podešavanje je završeno.
Napomena
& Kad isključite sistem dok je [Standby] podešen na
[On], "S-AIR" trepće (kad nema bežičnog prenosa
između sistema i S-AIR prijemnika) ili svetli (kad
je bežični prenos između sistema i S-AIR prijemnika
uspostavljen) na displeju.
Za upotrebu iste funkcije kao i na sistemu,
odaberite "MAIN UNIT".
Podesite glasnoću S-AIR prijemnika.
41
PAIRING indikator surround pojačala trepće
kad započne uparivanje. Kad se uspostavi
bežični prenos , uključi se indikator PAIRING
na surround pojačalu.
Za poništenje uparivanja odaberite [Cancel].
Uparivanje sistema sa određenom
S-AIR pomoćnom jedinicom
Za surround pojačalo
Za S-AIR prijemnik
Pri upotrebi S-AIR proizvoda, vaši susedi mogu
primati zvuk sa ovog sistema ili obrnuto. Kako
biste to sprečili, možete označiti sistem tako da
ga uparite sa određenom pomoćnom S-AIR
jedinicom.
Pri uparivanju bežični prenos se uspostavlja između uparene glavne jedinice i S-AIR pomoćne
jedinice.
1
2
3
4
5
6
7
8
Postavite S-AIR pomoćnu jedinicu koju
želite upariti blizu sistema.
Uskladite ID-eve sistema i S-AIR pomoćne
jedinice.
& Za podešavanje ID-a sistema, pogledajte
"Za podešavanje ID-a uređaja" na str. 40.
& Za podešavanje ID-a surround pojačala,
pogledajte uputstvo za upotrebu surround
pojačala.
& Za podešavanje ID-a S-AIR prijemnika
pogledajte uputstvo za upotrebu isporučeno sa S-AIR prijemnikom.
Pritisnite HOME.
Na ekranu TV-a se pojavi meni.
Pritisnite / za odabir  [Setup].
Pritisnite / za odabir [System Settings],
a zatim pritisnite .
Pritisnite / za odabir [S-AIR Settings],
zatim pritisnite .
Pojavi se meni [S-AIR Settings].
Pritisnite / za odabir [Pairing], zatim
pritisnite .
Započnite uparivanje S-AIR pomoćne
jedinice.
 Za surround pojačalo
Pogledajte uputstvo za upotrebu isporučeno
uz surround pojačalo.
 Za S-AIR prijemnik
9
Pogledajte uputstvo za upotrebu isporučeno
uz S-AIR prijemnik.
Pritisnite / za odabir [Start] i zatim
pritisnite .
Uređaj započne uparivanje.
42
Napomena
& Izvedite uparivanje unutar nekoliko minuta nakon
koraka 9. U protivnom se na TV ekranu prikazuje
[Pairing failed. Retry?]. Za nastavak uparivanja
odaberite [OK] i pritisnite , zatim opet počnite
od koraka 8. Za poništenje uparivanja odaberite
[Cancel].
Za poništenje uparivanja
Promenite ID glavne i pomoćne jedinice (str. 40).
Ako je bežični prenos
nestabilan
Za surround pojačalo
Za S-AIR prijemnik
Ako koristite više bežičnih sistema, na primer
bežični LAN ili Bluetooth, prenos S-AIR signala
ili drugih bežičnih signala može biti nestabilan.
U tom slučaju se prenos zvuka može poboljšati
promenom sledeće [RF Change] postavke.
1
2
3
4
5
6
Pritisnite HOME.
Na ekranu TV-a se pojavi meni.
Pritisnite / za odabir  [Setup].
Pritisnite / za odabir [System Settings],
a zatim pritisnite .
Pritisnite / za odabir [S-AIR Settings],
zatim pritisnite .
Pojavi se meni [S-AIR Settings].
Tipkama / odaberite [RF Change],
zatim pritisnite .
Pritisnite / za odabir željenog podešenja i zatim pritisnite .
& [Auto]: U normalnim okolnostima odaberite ovo. Sistem automatski menja [RF
Change] u [On] ili [Off].
& [On]: Sistem prenosi zvuk traženjem
boljeg kanala za prenos.
& [Off]: Sistem emituje zvuk ne menjajući
kanal za emitovanje.
7
8
Pritisnite .
Podešavanje je završeno.
Kad podesite [RF Change] na [Off],
odaberite odgovarajući ID za stabilan
bežični prenos (str. 40).
Napomena
& U većini slučajeva nećete trebati promeniti to
podešenje.
– Ako je [RF Change] podešen na [Off], prenos
između sistema i S-AIR pomoćne jedinice se može
uspostaviti uz upotrebu jednog od sledećih kanala.
– S-AIR ID A: ekvivalent kanala za IEEE 802.11b/g
kanal 1
– S-AIR ID B: ekvivalent kanala za IEEE 802.11b/g
kanal 6
– S-AIR ID C: ekvivalent kanala za IEEE 802.11b/g
kanal 11
& Prenos se može poboljšati promenom kanala za
prenos (frekvencije) na drugim bežičnim sistemima.
Za detalje pogledajte uputstvo za upotrebu drugih
bežičnih sistema.
43
Priprema za funkciju Control
for HDMI
Dodatne funkcije
Upotreba funkcije
Control for HDMI za
"BRAVIA" Sync
Ova funkcija je raspoloživa na TV prijemnicima
sa "BRAVIA" Sync funkcijom.
Povezujući Sony komponente koje podržavaju
funkciju Control for HDMI pomoću HDMI
kabla, upravljanje se pojednostavljuje kako je
opisano u nastavku:
– System Power Off (str. 45)
– One-Touch Play (str. 45)
– Theatre Mode (str. 45)
– System Audio Control (str. 45)
– Volume Limit (str. 45)
– Audio Return Channel (str. 45)
– Remote Easy Control (str. 46)
– Language Follow (str. 46)
Control for HDMI je standard za funkcije obostranog upravljanja koji koristi CEC (Consumer
Electronics Control) for HDMI (High-Definition
Multimedia Interface).
Funkcija Control for HDMI neće raditi kad ovaj
sistem spojite na komponentu koja nije kompatibilna sa funkcijom Control for HDMI.
Na daljinskom upravljaču sistema postoje odgovarajuće tipke za upravljanje TV-om, na primer
THEATRE, ONE-TOUCH PLAY i TV /. Za
detalje, pogledajte "Daljinski upravljač" (str. 11)
i pogledajte uputstvo za upotrebu TV-a.
ONE-TOUCH
THEATRE PLAY
2
3
Napomena
& Zavisno od spojene komponente, funkcija Control
for HDMI možda neće raditi. Pogledajte uputstvo
za upotrebu isporučeno uz komponentu.
& Funkcija Control for HDMI možda neće raditi ako
spojite komponentu koja nije Sonyjev proizvod, čak
i ako je ta komponenta kompatibilna sa funkcijom
Control for HDMI.
44
Ako TV nije kompatibilan s funkcijom Control
for HDMI - Easy Setting, podesite funkciju
Control for HDMI na sistemu i TV-u ručno.
Napomena
& Za detalje o podešavanju TV-a, pogledajte
njegovo uputstvo za upotrebu.
1
2
3
Proverite da li su sistem i TV spojeni
pomoću HDMI kabla.
Uključite TV i pritisnite / za uključenje
sistema.
Podesite funkciju Control for HDMI na
sistemu i TV-u.
Funkcija Control for HDMI se istovremeno
uključuje na sistemu i TV-u.
Ručno uključivanje/isključivanje
funkcije [Control for HDMI] na
sistemu
1
2
3
4
5
TV
BRAVIA Sync
1
(Control for HDMI - Easy Setting)
Ako je TV kompatibilan s funkcijom Control for
HDMI - Easy Setting, možete na sistemu podesiti
[Control for HDMI] funkciju automatski podešavanjem TV-a. Za detalje pogledajte uputstvo
za upotrebu TV-a.
Pritisnite HOME.
Na ekranu TV-a se pojavi meni.
Pritisnite / za odabir  [Setup].
Pritisnite / za odabir [System Settings],
a zatim pritisnite .
Pritisnite / za odabir [HDMI Settings],
a zatim pritisnite .
Pojavi se [HDMI Settings] prozor.
Tipkama / odaberite [Control for
HDMI] i zatim pritisnite .
6
Pritisnite / za odabir podešenja i
zatim pritisnite .
& [On]: Uključeno.
& [Off]: Isključeno.
Isključenje sistema zajedno sa
TV prijemnikom
(Isključenje pritiskom na tipku)
Kad isključite TV tipkom POWER na daljinskom
upravljaču TV-a ili TV / na daljinskom
upravljaču sistema, sistem se automatski
isključuje.
Napomena
& Ta funkcija zavisi od podešenja vašeg TV-a. Za
detalje pogledajte uputstvo za upotrebu TV-a.
Reprodukcija BD/DVD-a
jednim pritiskom tipke
Uživanje u TV zvuku preko
zvučnika ovog sistema
(System Audio Control)
Možete pojednostavniti postupak za uživanje u
TV zvuku preko zvučnika ovog sistema.
Za upotrebu ove funkcije, spojite sistem i TV
prijemnik pomoću audio kabla i HDMI kabla
(str. 20, 21).
System Audio Control možete koristiti na
sledeći način:
& Kad je sistem uključen, TV zvuk može da
se reprodukuje preko zvučnika sistema.
& Kad se TV zvuk reprodukuje kroz zvučnike
sistema, možete izlaz zvuka prebaciti na zvučnike TV-a pomoću menija TV-a.
& Kad se TV zvuk reprodukuje kroz zvučnike
sistema, možete podesiti glasnoću i isključiti
zvuk sistema pomoću daljinskog upravljača
TV-a.
Napomena
(One-Touch Play)
Pritisnite ONE-TOUCH PLAY.
Sistem i vaš TV se uključuju, ulaz vašeg TV-a se
podešava na HDMI ulaz na koji je spojen sistem
i sistem automatski započinje reprodukciju diska.
Takođe se automatski aktivira funkcija System
Audio Control.
Takođe, kad umetnete disk, aktivira se funkcija
One-Touch Play. Ako se ne pokrene One-Touch
Play reprodukcija (kod umetanja diska koji nije
kompatibilan sa funkcijom automatske reprodukcije), pritisnite FUNCTION više puta za odabir
"BD/DVD" i pritisnite  i ONE-TOUCH
PLAY.
Upotreba funkcije Theatre Mode
(Theatre Mode)
Pritisnite THEATRE.
Ako je vaš TV kompatibilan s funkcijom Theatre
Mode, možete uživati u optimalnoj slici prilagođenoj za filmove i automatski se aktivira
funkcija System Audio Control.
& Dok je TV u PAP modu (slika i slika), funkcija
System Audio Control neće raditi.
& Zavisno od TV-a, pri podešavanju glasnoće se na
TV ekranu pojavljuje nivo glasnoće. U tom slučaju
nivo glasnoće prikazan na TV ekranu može se
razlikovati od one na displeju uređaja.
Podešavanje maksimalnog
nivoa glasnoće sistema
(Volume Limit)
Kad je uključena funkcija System Audio Control,
može se zavisno od nivoa glasnoće sistema čuti
glasan zvuk. To možete sprečiti ograničavanjem
maksimalnog nivoa glasnoće. Za detalje,
pogledajte [Volume Limit] (str. 54).
Prijem digitalnog audio signala
TV-a
(Audio Return Channel)
Sistem može primati digitalni audio signal iz TV-a
putem HDMI kabla ako vaš TV podržava
funkciju Audio Return Channel. Zvuk iz TV-a
možete slušati sa sistema uz upotrebu samo jednog HDMI kabla. Za detalje pogledajte [Audio
Return Channel] (str. 54).
45
Upravljanje sistemom pomoću
daljinskog upravljača TV-a
5
Spojite kalibracioni mikrofon na pri ključnicu A.CAL MIC na zadnjoj ploči.
Pomoću odgovarajućeg stativa (opcija) ili
na sličan način namestite kalibracioni mikrofon u nivou uha. Prednja strana svakog
zvučnika treba biti okrenuta prema kalibracionom mikrofonu te između zvučnika i
mikrofona ne sme biti prepreka.
(Remote Easy Control)
Osnovnim funkcijama sistema možete upravljati
pomoću daljinskog upravljača TV-a kad se izlazni
video signal sistema prikazuje na TV ekranu. Za
detalje pogledajte uputstvo za upotrebu TV-a.
Promena jezika menija TV-a
(Language Follow)
Kad promenite jezik menija na ekranu vašeg
TV prijemnika, jezik menija uređaja
takođe se menja nakon isključenja i uključenja sistema.
MIC
A. CAL
C2
ECM-A
Automatsko kalibrisanje
odgovarajućih
parametara
Kalibracioni mikrofon
[Auto Calibration]
D. C. A. C. (Digital Cinema Auto Calibration)
može automatski podesiti odgovarajući surround
zvuk.
Napomena
& Kad počne [Auto Calibration], čuje se glasan probni
ton. Ne možete smanjiti glasnoću. Budite obzirni
prema deci i susedima.
1
2
3
4
Pritisnite HOME.
Na ekranu TV-a se pojavi meni.
Pritisnite / za odabir  [Setup].
Pritisnite / za odabir [Audio Settings]
i zatim pritisnite .
Pritisnite / za odabir [Auto Calibration]
i zatim pritisnite .
Pojavi se meni za potvrdu [Auto
Calibration].
46
6
7
Pritisnite / za odabir [OK].
Za odustajanje odaberite [Cancel].
Pritisnite .
Počinje [Auto Calibration].
Sistem automatski podešava postavke
zvučnika.
Tokom merenja budite tihi.
Napomena
& Pre postupka [Auto Calibration] proverite da
li je surround pojačalo uključeno i da li ste ga
postavili na odgovarajuće mesto. Ako ga postavite na neodgovarajuće mesto, pravilno
merenje neće biti moguće.
& Kod upotrebe kompleta bežičnih surround
zvučnika (WAHT-SBP2, opcija) kao zadnjih
surround zvučnika (str. 14), postavite zvučnike
na odgovarajuća mesta i uključite surround
pojačalo. Za korištenje zadnjih surround
zvučnika podesite [Surround Back] u [Speaker
Settings] na [Yes] (str. 47).
8
Proverite rezultate postupka [Auto
Calibration].
Zvučnici spojeni na uređaj imaju podešenje
[Yes] na TV ekranu.
Napomena
9
& Ako merenje nije uspelo, sledite poruku i
zatim ponovo izvedite [Auto Calibration].
& Merenje za [Subwoofer] je uvek [Yes] i
[Speaker Settings] se vraća na standardno
podešenje kad izvedete [Auto Calibration].
Tipkama / odaberite [OK] ili [Cancel]
i zatim pritisnite .
 Merenje je izvršeno pravilno.
 [Connection]
Ako ne spojite srednji ili surround zvučnike,
podesite parametre za [Center] i [Surround].
Budući da su podešenja za prednje zvučnike i
subwoofer stalna, ne možete ih promeniti.
Kod upotrebe kompleta bežičnih surround
zvučnika (WAHT-SBP2, opcija) kao zadnjih
surround zvučnika (str. 14), takođe podesite
[Surround Back].
 Merenje nije izvršeno pravilno.
[Center]
Napomena
Podešavanje zvučnika
[Speaker Settings]
Kako biste postigli najbolji surround zvuk,
podesite zvučnike koje ste priključili te njihovu
udaljenost od mesta slušanja. Zatim pomoću
probnog tona podesite glasnoću i balans zvučnika na isti nivo.
4
Proverite sledeće postavke.
[Front]
& Dok radi funkcija Auto Calibration:
– nemojte isključivati uređaj
– nemojte pritiskati nijednu tipku.
– nemojte menjati glasnoću.
– nemojte menjati funkciju.
– nemojte menjati disk.
– nemojte umetati disk.
– nemojte odspajati kalibracioni mikrofon.
2
3
Pritisnite / za odabir stavke i zatim
pritisnite .
Odspojite kalibracioni mikrofon i odaberite
[OK]. Uređaj primeni rezultate merenja.
Pratite poruku, zatim odaberite [OK] za
ponovni pokušaj.
1
5
[Yes]
[Yes]: U normalnim okolnostima odaberite ovo.
[None]: Odaberite ako se ne koristi srednji
zvučnik.
[Surround]
[Yes]: U normalnim okolnostima odaberite ovo.
[None]: Odaberite ako se ne koristi nijedan
surround zvučnik.
[Surround Back]
[Yes]: Odaberite ako se koriste zadnji surround
zvučnici.
[None]: Odaberite ako se ne koristi nijedan
zadnji surround zvučnik.
[Subwoofer]
[Yes]
 [Distance]
Kad pomerite zvučnike, podesite parametre
udaljenosti (A) od položaja za slušanje do
zvučnika.
Možete podesiti parametre od 0 do 7 metara.
Pritisnite HOME.
Na ekranu TV-a se pojavi meni.
Pritisnite / za odabir  [Setup].
Pritisnite / za odabir [Audio Settings]
i zatim pritisnite .
Pritisnite / za odabir [Speaker
Settings] i zatim pritisnite .
Pojavi se meni [Speaker Settings].
47
Oznake za zvučnike na slici:
1Srednji zvučnik
2Prednji levi zvučnik (L)
3Prednji desni zvučnik (R)
4Subwoofer
5Levi surround zvučnik (L)
6Desni surround zvučnik (R)
7Zadnji levi surround zvučnik (L) (opcija)
8Zadnji desni surround zvučnik (R) (opcija)
1
2
3
4
A
5
6
7
A
8
[Front Left/Right] 3.0 m: Podesite udaljenost
prednjih zvučnika.
[Center]* 3.0 m: Podesite udaljenost srednjeg
zvučnika.
[Surround Left/Right]* 3.0 m: Podesite udaljenost
surround zvučnika.
[Surround Back Left/Right]* 3.0 m: Podesite
udaljenost zadnjih surround zvučnika.
[Subwoofer] 3.0 m: Podesite udaljenost
subwoofera.
* Ova opcija se pojavljuje kad podesite na [Yes] u
meniju [Connection].
Napomena
& Zavisno od ulaznih signala, opcija [Distance]
možda neće biti primenjiva.
 [Level]
Možete podesiti nivo zvuka zvučnika. Možete
podesiti parametre od –6.0 do +6.0 dB. Pobrinite se da [Test Tone] podesite na [On] radi lakšeg
podešavanja.
[Front Left/Right] 0.0 dB: Podesite nivo
prednjih zvučnika.
[Center]* 0.0 dB: Podesite nivo srednjeg
zvučnika.
[Surround Left/Right]* 0.0 dB: Podesite
nivo surround zvučnika.
48
[Surround Back Left/Right]* 0.0 dB: Podesite
nivo zadnjeg surround zvučnika.
[Subwoofer] 0.0 dB: Podesite nivo
subwoofera.
* Ova opcija se pojavljuje kad podesite na [Yes] u
meniju [Connection].
 [Test Tone]
Iz zvučnika se reprodukuje probni ton za podešavanje [Level].
[Off]: Probni ton se ne emituje.
[On]: Probni ton se emituje redom iz svakog zvučnika kod podešavanja glasnoće. Kad odaberete
neku od [Speaker Settings] opcija, probni ton se
emituje redom iz svakog zvučnika.
Podesite glasnoću zvučnika na sledeći način.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Podesite [Test Tone] na [On].
Pritisnite / za odabir [Level] i zatim
pritisnite .
Više puta pritisnite / za odabir željene
vrste zvučnika i zatim pritisnite .
Pritisnite / za odabir levog ili desnog
zvučnika i zatim pritisnite / za podešavanje nivoa.
Pritisnite .
Ponovite korake 3 – 5.
Pritisnite RETURN.
Sistem se vraća na prethodni prikaz.
Pritisnite / za odabir [Test Tone] i
zatim pritisnite .
Pritisnite / za odabir [Off] i zatim
pritisnite .
Napomena
& Signali probnog tona se ne emituju iz HDMI OUT
priključnice.
Savet
& Za podešavanje glasnoće svih zvučnika istovremeno,
pritisnite  +/–.
Funkcija Sleep Timer
Moguće je programirati sistem za isključenje u
određeno vreme kako biste mogli zaspati uz
muziku. Vreme do isključenja možete podesiti
u koracima od po 10 minuta.
Pritisnite SLEEP.
Svakim pritiskom na ovu tipku, prikaz minuta
(vreme do isključenja) menja se u koracima
po 10 minuta. Dok je podešen timer, na
displeju trepće "SLEEP".
Provera preostalog vremena
Upravljanje TV-om pomoću
isporučenog daljinskog
upravljača
Podešavanjem signala daljinskog upravljača
možete upravljati TV-om pomoću priloženog
daljinskog upravljača.
Napomena
& Kad zamenite baterije daljinskog upravljača, brojčani
kôd se može resetovati na fabričke (SONY) vrednosti. Ponovo podesite odgovarajući brojčani kôd.
Jednom pritisnite SLEEP.
Promena preostalog vremena
Višestrukim pritiskom tipke SLEEP odaberite
željeno vreme.
Isključenje tipki na
uređaju
(Child Lock)
Možete isključiti tipke na uređaju (osim tipke
/) kako bi se sprečila njihova pogrešna
upotreba, na primer kad deca diraju uređaj
(funkcija Child Lock).
Pritisnite  na uređaju duže od 5 sekundi.
Na displeju se pojavi "CHILD LOCK" i
"ON".
Funkcija Child Lock je uključena i tipke na uređaju su blokirane. (Sistemom možete upravljati
pomoću daljinskog upravljača.) Za isključenje
funkcije Child Lock držite pritisnutom tipku 
duže od 5 sekundi, sve dok se na displeju ne
pojavi "CHILD LOCK" i "OFF".
Napomena
& Ako pokušate da koristite tipke na uređaju dok je
funkcija Child Lock uključena, na displeju se
prikazuje "CHILD LOCK".
Priprema daljinskog upravljača
za upravljanje TV-om
Pritisnite i zadržite TV / dok unosite kôd
proizvođača TV-a (pogledajte tablicu) brojčanim tipkama. Zatim otpustite TV /.
Ako je podešenje neuspešno, trenutno registrovani kôd se ne menja. Ponovo unesite kôd.
Brojčani kodovi TV prijemnika kojima
se može upravljati
Ako je navedeno više od jednog koda, pokušajte
ih uneti jedan po jedan dok ne pronađete onaj
koji vaš TV prijemnik podržava.
Proizvođač
Brojčani kôd
SONY
01 (standardno)
SAMSUNG
02, 08
LG
05
PHILIPS
02, 03, 07
PANASONIC
06
TOSHIBA
04
Štednja energije u
pripravnom stanju
Proverite sledeće postavke:
– [Control for HDMI] u [HDMI Settings] treba
biti podešen na [Off] (str. 44).
– [Standby] u [S-AIR Settings] treba biti podešen na [Off] (str. 41).
– [Quick Start Mode] treba biti podešen na
[Off] (str. 54).
49
Ikona
Postavke i podešenja
Objašnjenje
[Audio Settings] (str. 52)
Korištenje menija za
podešavanje
Možete izvesti različita podešavanja funkcija
slike i zvuka.
Odaberite  (Setup) u meniju uređaja kad
želite promeniti postavke sistema. Standardne
postavke su podvu čene.
Napomena
& Postavke reprodukcije snimljene na disku imaju
prioritet pred postavkama menija Setup tako da
sve opisane opcije možda neće funkcionisati.
1
Pritisnite HOME.
2
Pritisnite / za odabir  [Setup].
Na ekranu TV-a se pojavi meni.
Podešenje postavki zvuka zavisno
od vrste spojenih priključnica.
[BD/DVD Viewing Settings]
(str. 52)
Podešenje preciznih postavki za
reprodukciju BD/DVD diska.
[Parental Control Settings]
(str. 53)
Omogućuje detaljne postavke za
funkciju ograničavanja reprodukcije.
[Music Settings] (str. 53)
Omogućuje detaljne postavke za
reprodukciju Super Audio CD
diskova.
[System Settings] (str. 54)
Podešenje postavki vezanih uz
sistem.
[Network Settings] (str. 55)
Podešenje preciznih postavki za
Internet i mrežu.
[Easy Setup] (str. 55)
Ponovno pokretanje Easy Setup postavki za unos osnovnih podešenja.
[Resetting] (str. 55)
Resetuje postavke sistema na
fabričke vrednosti.
3
Tipkama / odaberite ikonu kategorije postavki koje želite promeniti i
zatim pritisnite .
Primer: [Screen Settings]
[Network Update]
Možete nadograditi i poboljšati funkcije sistema.
Za informacije o funkcijama nadogradnje,
posetite sledeću Internet stranicu:
http://support.sony-europe.com/
Setup
TV Type
Set the screen aspect ratio of your TV.
Screen Format
Original
DVD Aspect Ratio
Letter Box
Cinema Conversion Mode
Auto
Možete podesiti sledeće opcije.
Ikona
Objašnjenje
[Network Update] (str. 50)
Nadogradnja softvera sistema.
[Screen Settings] (str. 51)
Podešenje postavki ekrana zavisno
od vrste spojenih priključnica.
50
[Screen Settings]
 [TV Type]
[16:9]: Odaberite ovo podešenje kad spajate na
TV prijemnik sa širokom slikom (wide-screen)
ili na TV prijemnik sa funkcijom širokog ekrana
(wide mode).
[4:3]: Odaberite ovo kad spajate na TV prijemnik sa ekranom 4:3, koji ne podržava funkciju
širokog ekrana.
 [Screen Format]
[Original]: Odaberite ovo kad spajate na TV prijemnik koji podržava funkciju širokog ekrana.
Prikazuje 4:3 sliku u 16:9 formatu čak i na TV
prijemniku sa širokim ekranom.
[Fixed Aspect Ratio]: Menja veličinu slike
kako bi bila u skladu sa veličinom ekrana,
zadržavajući originalni format slike.
 [DVD Aspect Ratio]
[Letter Box]: Prikazuje široku sliku sa crnim
trakama pri vrhu i dnu.
[Pan & Scan]: Prikazuje sliku celom visinom
ekrana, sa odse čenim ivicama sa strane.
 [Cinema Conversion Mode]
[Auto]: U normalnim okolnostima odaberite ovo.
Uređaj automatski detektuje da li je materijal baziran na video sadržaju ili na filmskom sadržaju te
odabire prikladan način konverzije.
[Video]: Uvek će se odabrati način konverzije
prikladan za materijale bazirane na video sadržaju,
bez obzira na materijal.
[Component Video]: Odabir rezolucije koja je
prikladna za vaš TV prijemnik.
[Video]: Automatski odabir najniže rezolucije.
Napomena
& Kad istovremeno spajate HDMI OUT priključnicu i
ostale izlazne video priključnice, odaberite
[Component Video].
& Ako se pri postavci [HDMI] ili [Component Video]
rezoluciji ne pojavi slika, odaberite drukčiju
rezoluciju.
 [BD/DVD-ROM 1080/24p Output]
[Auto]: Emituje 1920 $40 1080p/24 Hz video
signale samo kod povezivanja na TV prijemnik
koji podržava 1080/24p, pomoću HDMI OUT
priključnice.
[Off]: Odaberite ovo ako vaš TV prijemnik ne
podržava 1080/24p video signale.
 [YCbCr/RGB (HDMI)]
[Auto]: Automatski detektuje vrstu spoljnog
uređaja i odabire odgovarajuće podešenje boje.
[YCbCr (4:2:2)]: Emituje YCbCr 4:2:2
video signale.
[YCbCr (4:4:4)]: Emituje YCbCr 4:4:4
video signale.
[RGB]: Odaberite ovo kod spajanja na uređaj
sa DVI priključnicom koja podržava HDCP.
 [HDMI Deep Colour Output]
[Auto]: U normalnim okolnostima odaberite ovo.
[12bit], [10bit]: Emituje 12-bitne/10-bitne video
signale kod povezivanja sa TV prijemnikom
kompatibilnim sa funkcijom Deep Colour.
[Off]: Odaberite ovo kad je slika nestabilna ili
su boje neprirodne.
 [Pause Mode] (samo BD/DVD VIDEO/
DVD-R/DVD-RW)
[Auto]: Prikazuje se slika sa pokretnim objektima
bez podrhtavanja. U redovnim okolnostima
odaberite ovu poziciju.
[Frame]: Prikazuje se slika visoke rezolucije sa
objektima koji se ne pomeraju.
 [Output Video Format]
[HDMI]: U normalnim okolnostima odaberite
[Auto]. Za rezoluciju snimljenu na disk odaberite [Original Resolution]. (Ako je rezolucija
niža od SD rezolucije, povećava se do SD
rezolucije.)
51
[Audio Settings]
 [BD Audio MIX Setting]
Možete uključiti ili isključiti efekte zvuka na
sistemu (SOUND MODE, "D.BASS", "NIGHT
MODE" i "SUR.SETTING").
[On]: Emituje audio signale dobijene mešanjem
interaktivnih i sekundarnih audio signala u
primarni audio signal.
[Off]: Emituje samo primarne audio signale.
Odaberite ovo za emitovanje HD audio signala
na AV prijemnik.
[On]: Omogućuje upotrebu svih efekata zvuka na
sistemu. Gornja granica frekvencije uzorkovanja
je 48 kHz.
[Off]: Efekti zvuka su isključeni. Odaberite ovu
opciju ako ne želite postaviti gornju granicu
frekvencije uzorkovanja.
 [Audio DRC]
 [Speaker Settings]
Možete komprimovati dinamički opseg zvučnog
zapisa.
[Auto]: Omogućuje reprodukciju pri dinamičkom
opsegu određenom na disku (samo BD-ROM).
[Off]: Nema kompresije dinamičkog opsega.
[On]: Sistem reprodukuje zvučni zapis sa
dinamičkim opsegom kakav su njegovi tvorci
nameravali da postignu.
 [Attenuate - AUDIO]
Pri slušanju komponente spojene na priključnice
AUDIO (AUDIO IN L/R) može se pojaviti
izobličenje zvuka. Možete sprečiti izobličenje
tako da smanjite ulazni nivo na uređaju.
[On]: Utišava ulazni nivo. Izlazni nivo se
promeni.
[Off]: Normalan ulazni nivo.
 [Audio Output]
Sistem ne može istovremeno da emituje višekanalni zvuk preko HDMI OUT priključnice i
zvučnika sistema.
[Speaker]: Emitovanje višekanalnog zvuka samo
preko zvučnika sistema.
[Speaker + HDMI]: Emitovanje višekanalnog
zvuka preko zvučnika sistema i 2-kanalnih PCM
signala preko HDMI OUT priključnice.
[HDMI]: Emituje zvuk samo preko HDMI OUT
priključnice. Format zvuka zavisi od spojene
komponente.
Napomena
& Ako podesite [Audio Output] na [HDMI], funkcije
SOUND MODE, "D.BASS", "NIGHT MODE" i
"SUR.SETTING" se isključuju.
& Kad je uključena funkcija System Audio Control
(str. 45), to podešenje se može promeniti automatski.
52
 [Sound Effect]
Za postizanje najboljeg mogućeg surround
zvuka, podesite zvučnike. Za detalje pogledajte
"Podešavanje zvučnika" (str. 47).
 [Auto Calibration]
Možete odgovarajuća podešenja automatski.
Za detalje, pogledajte "Automatsko kalibrisanje
odgovarajućih parametara" (str. 46).
[BD/DVD Viewing
Settings]
Možete precizno podešavati postavke reprodukcije BD/DVD diska.
 [BD/DVD Menu]
Možete odabrati standardni jezik menija za
BD-ROM ili DVD VIDEO disk.
Kad odaberete [Select Language Code], pojavi
se polje za unos jezičkog koda. U odeljku
"Lista jezičkih kodova" (str. 70) pronađite kôd
za vaš jezik, te ga unesite u polje za unos.
 [Audio]
Možete odabrati standardni jezik dijaloga za
BD-ROM ili DVD VIDEO disk.
Kad odaberete [Original], odabran je jezik koji
ima prioritet na disku.
Kad odaberete [Select Language Code], pojavi
se polje za unos jezičkog koda.
U odeljku "Lista jezičkih kodova" (str. 70)
pronađite kôd za vaš jezik, te ga unesite u polje
za unos.
 [Subtitle]
 [BD Parental Control]
Možete odabrati standardni jezik titla za BDROM ili DVD VIDEO disk.
Kad odaberete [Select Language Code], pojavi
se polje za unos jezičkog koda. U odeljku
"Lista jezičkih kodova" (str. 70) pronađite kôd
za vaš jezik, te ga unesite u polje za unos.
Reprodukcija nekih BD-ROM diskova može se
ograničiti prema uzrastu korisnika. Scene se mogu blokirati ili zameniti drugim scenama. Sledite
uputstvo na ekranu i upišite svoju četvorocifrenu
lozinku.
 [DVD Parental Control]
 [BD Hybrid Disc Playback Layer]
[BD]: Reprodukuje BD sloj.
[DVD/CD]: Reprodukuje DVD ili CD sloj.
 [BD Internet Connection]
[Allow]: U normalnim okolnostima odaberite
ovo.
[Do not allow]: Onemogućava spajanje na
Internet.
 [BD Data Storage Options]
[Internal memory]: Za odabir ugrađene memorije kao odredišta memorisanja BD podataka.
[USB device (front)]: Za odabir prednje 
(USB) priključnice kao odredišta memorisanja
BD podataka.
[USB device (rear)]: Za odabir zadnje 
(USB) priključnice kao odredišta memorisanja
BD podataka.
[Parental Control
Settings]
 [Password]
Podešavanje ili promena lozinke za funkciju
Parental Control. Lozinka vam omogućava
podešavanje ograničenja reprodukcije BD-ROM,
DVD VIDEO diskova te za reprodukciju Internet
video zapisa. Ako je potrebno, za BD-ROM i
DVD VIDEO diskove možete podesiti različite
nivoe ograničenja.
Reprodukcija nekih DVD VIDEO diskova može
se ograničiti prema uzrastu korisnika. Scene se
mogu blokirati ili zameniti drugim scenama.
Sledite uputstvo na ekranu i upišite svoju četvorocifrenu lozinku.
 [Internet Video Parental Control]
Reprodukcija nekih Internet video zapisa može
se ograničiti prema uzrastu korisnika. Scene se
mogu blokirati ili zameniti drugim scenama.
Sledite uputstvo na ekranu i upišite svoju četvorocifrenu lozinku.
 [Internet Video Unrated]
[Allow]: Dopušta se reprodukcija Internet
video zapisa bez podešenog nivoa ograničenja.
[Block]: Ne dopušta se reprodukcija Internet
video zapisa bez podešenog nivoa ograničenja.
[Music Settings]
Omogućuje detaljne postavke za reprodukciju
Super Audio CD diskova.
 [Super Audio CD Playback Layer]
[Super Audio CD]: Reprodukcija Super Audio
CD sloja.
[CD]: Reprodukcija CD sloja.
 [Super Audio CD Playback Channels]
[DSD 2ch]: Reprodukcija dela sa 2 kanala.
[DSD Multi]: Reprodukcija dela sa više kanala.
 [Parental Control Area Code]
Reprodukcija nekih BD-ROM ili DVD VIDEO
diskova može se ograničiti prema geografskom
području. Scene se mogu blokirati ili zameniti
drugim scenama. Sledite uputstvo na ekranu i
upišite svoju četvorocifrenu lozinku.
53
[System Settings]
Možete podešavati postavke vezane za sistem.
 [OSD]
Možete odabrati jezik za menije sistema, koji
se pojavljuju na TV ekranu.
 [S-AIR Settings]
Možete podesiti S-AIR postavke. Za detalje
pogledajte "Upotreba S-AIR uređaja" (str. 39).
[ID]: Možete podesiti ID sistema.
[Pairing]: Možete upariti sistem i S-AIR pomoćnu
jedinicu, na primer surround pojačalo ili S-AIR
prijemnik.
[RF Change]: Podesite tu funkciju ako je bežični
prenos nestabilan.
[Mode]: Možete slušati zvuk sa sistema u drugoj
prostoriji.
[Standby]: Možete koristiti S-AIR prijemnik
dok je sistem u pripravnom stanju.
 [Dimmer]
[Bright]: Jače osvetljen displej.
[Dark]: Slabije osvetljen displej.
Napomena
& Ova funkcija je raspoloživa samo kad je [Control for
HDMI] podešeno na [On].
[Volume Limit]
Kad je uključena funkcija System Audio Control
(str. 45), može se zavisno od nivoa glasnoće sistema čuti glasan zvuk. To možete sprečiti ograničavanjem maksimalnog nivoa glasnoće kad se
aktivira funkcija System Audio Control.
[Level3]: Maksimalni nivo glasnoće je podešen
na 10.
[Level2]: Maksimalni nivo glasnoće je podešen
na 15.
[Level1]: Maksimalni nivo glasnoće je podešen
na 20.
[Off]: Isključeno.
Napomena
& Ova funkcija je raspoloživa samo kad je [Control for
HDMI] podešeno na [On].
 [Quick Start Mode]
[On]: Skraćuje vreme za uključenje uređaja iz
pripravnog stanja. Sistemom se može upravljati
odmah nakon uključenja.
[Off]: Standardna postavka.
 [Auto Standby]
 [HDMI Settings]
Povezujući Sony komponente koje podržavaju
funkciju Control for HDMI pomoću HDMI kabla, upravljanje se pojednostavljuje. Za detalje,
pogledajte "Upotreba funkcije Control for
HDMI za "BRAVIA" Sync" (str. 44).
[Control for HDMI]
Funkciju [Control for HDMI] možete uključiti
ili isključiti.
[On]: Uključeno. Možete upravljati komponentama koje su povezane HDMI kablom.
[Off]: Isključeno.
[Audio Return Channel]
Ta funkcija je raspoloživa kad spojite sistem
i TV koji podržava funkciju Audio Return
Channel.
[Auto]: Sistem može primati digitalni audio
signal iz TV automatski putem HDMI kabla.
[Off]: Isključeno.
54
[On]: Uključuje funkciju [Auto Standby].
Sistem automatski prelazi u pripravno stanje kad
ne rukujete njime oko 30 minuta.
[Off]: Isključuje funkciju.
 [Auto Display]
[On]: Automatski prikazuje informacije na
ekranu, prilikom promene gledanog naslova,
moda slikovnih datoteka, audio signala itd.
[Off]: Prikazuje informacije samo kad pritisnete
DISPLAY.
 [Screen Saver]
[On]: Uključuje funkciju screen saver.
[Off]: Isključeno.
 [Software Update Notification]
[On]: Podešava sistem kako bi vas obavestio o
dostupnosti novije verzije softvera (str. 50).
[Off]: Isključeno.
 [Gracenote Settings]
[Auto]: Automatski preuzima informacije o
disku nakon zaustavljanja reprodukcije diska.
Sistem treba biti spojen na mrežu kako bi preuzimanje bilo moguće.
[Manual]: Preuzima informacije sa diska ako je
sa menija opcija odabrano [Playback History]
ili [Information Display].
 [DivX® VOD]
Možete prikazati registracioni ili odjavni kôd
za ovaj sistem ili možete odjaviti sistem nakon
registracije.
Kad registrovanje nije moguće
[Registration Code]: Prikazuje se registracioni
kôd.
[Deregistration Code]: Prikazuje se odjavni kôd.
(Tu opciju možete odabrati tek nakon što se
prikaže registracioni kôd.)
Kad je registrovanje moguće
Tipkama / odaberite [OK] ili [Cancel] i
zatim pritisnite .
[OK]: Uređaj je odjavljen i prikazuje se odjavni
kôd.
[Cancel]: Sistem se vraća na prethodni prikaz.
Više informacija potražite na Internet stranici
http://www.divx.com.
 [System Information]
Možete prikazati informacije o verziji softvera u
sistemu i MAC adresu.
[Network Settings]
Za više informacija posetite
http://support.sony-europe.com/
 [Network Connection Diagnostics]
Možete provesti mrežnu dijagnostiku kako biste
proverili da li je mrežno spajanje tačno napravljeno.
 [BD Remote Device Registration]
Registruje vaš "BD remote" uređaj.
 [Registered BD Remote Devices]
Prikazuje se lista vaših registrovanih "BD
remote" uređaja.
[Easy Setup]
Ponovno pokretanje Easy Setup postavki za
unos osnovnih podešenja. Sledite uputstvo na
ekranu.
[Resetting]
 [Reset to Factory Default Settings]
Možete resetovati postavke sistema na fabričke
vrednosti tako da odaberete grupu postavki.
Sve postavke unutar grupe će se resetovati.
 [Initialize Personal Information]
Možete izbrisati lič ne podatke memorisane na
sistemu.
Možete detaljno podesiti postavke za Internet i
mrežu.
 [Internet Settings]
Prvo je potrebno spojiti sistem na mrežu. Za pojedinosti pogledajte "Spajanje na mrežu" (str. 24).
[View Network Status]: Prikazuje trenutni status
mreže.
[Wired Setup]: Odaberite ovo ako se spajate
direktno na širokopojasni ruter.
[USB Wireless Setup]: Odaberite ovo ako
koristite USB adapter za bežični LAN.
55
O radu uređaja
Dodatne informacije
Mere opreza
Sigurnost
& Kako biste sprečili opasnost od požara ili strujnog
udara, na uređaj ne postavljajte predmete ispunjene
sa teč nošću, na primer vaze, niti postavljajte uređaj
u blizini vode, na primer blizu kade ili tuš kabine.
Ako u kućište uređaja dospe bilo kakav predmet ili
teč nost, odspojite uređaj i odnesite ga na proveru u
ovlašćeni servis pre nastavka upotrebe.
& Ne dirajte mrežni kabl (kabl napajanja) mokrim
rukama. U suprotnom može doći do strujnog udara.
O izvorima napajanja
& Odspojite utikač iz zidne (mrežne) utičnice ako uređaj
nećete upotrebljavati duže vreme. Pri odspajanju
povlačite utikač, a ne kabl.
O postavljanju
& Postavite sistem na mesto na kojem je osigurano
dovoljno provetravanje kako u unutrašnjosti sistema
ne bi došlo do nakupljanja toplote.
& Ako je glasnoća povišena duže vreme, kućište
sistema se zagreje. Pojava ne predstavlja kvar. Međutim, nemojte dirati kućište. Ne postavljajte uređaj u
skučene prostore gde je slabije provetravanje pa se
uređaj može pregrejati.
& Nemojte na uređaj stavljati nikakve predmete koji
bi mogli zakloniti ventilacione otvore na njemu.
Sistem je opremljen pojačalom snage. Ako su ventilacioni otvori na uređaju zaklonjeni, može doći do
pregrejavanja i do kvara.
& Ne postavljajte uređaj na mekane podloge, na
primer, na tepihe, niti u blizini tkanina, zavesa,
koji bi mogli blokirati otvore za hlađenje.
& Ne postavljajte uređaj u skučeni prostor, na primer,
u policu za knjige ili slično.
& Nemojte stavljati uređaj na mesta u blizini izvora
toplote poput radijatora i kanala za dovod vrućeg
vazduha, ili na mesta koja se nalaze pod direktnim
uticajem sunčevog zraka, prekomerne prašine ili
mehaničkih udara.
& Nemojte postavljati sistem u nagnuti položaj. Dizajniran je samo za rad u horizontalnom položaju.
& Sistem i diskove držite što dalje od opreme sa
snažnim magnetima, kao što su mikrotalasne pećnice
ili veliki zvučnici.
& Ne postavljajte teške predmete na sistem.
56
& Ako unesete sistem iz hladnog na toplo mesto, ili
ako je postavljen u veoma vlažnom prostoru, vlaga
se može kondenzovati na soč ivima unutar uređaja.
Ako dođe do toga, sistem možda neće pravilno raditi.
U tom slučaju, uklonite disk i ostavite sistem uključen
oko pola sata dok vlaga ne ispari.
& Pre premeštanja sistema izvadite disk. U protivnom
bi se disk mogao oštetiti.
& Ako upadne bilo kakav predmet u uređaj, odspojite
ga iz utičnice i odnesite na proveru u servis pre
nastavka upotrebe.
O podešavanju glasnoće
& Ne pojačavajte glasnoću tokom slušanja dela sa
veoma niskim nivoom ulaznog signala ili bez
audio signala. U protivnom se zvučnici mogu oštetiti pri iznenadnoj reprodukciji glasnih delova.
Čišćenje
& Očistite kućište, prednju ploču i kontrole mekom
krpom koju je potrebno navlažiti u rastvoru blagog
sredstva za pranje. Nemojte koristiti sredstva koja
bi mogla ogrebati površinu, na primer, prašak za
ribanje ili rastvore poput alkohola ili benzina.
Ako imate bilo kakvih pitanja ili problema vezanih
za sistem, molimo obratite se najbližem Sony
prodavcu.
O diskovima za čišćenje, sredstvima za čišćenje diskova/soči va
& Nemojte koristiti diskove za čišćenje niti sredstva
za čišćenje diskova/soč iva (uključujući i one u tečnom obliku i u obliku spreja). To može uzrokovati
kvar uređaja.
O zamenskim delovima
& U slučaju popravke ovog uređaja, možete uzeti
zamenjene delove kako biste ih reciklirali.
O bojama TV slike
& Ako zvučnici uzrokuju nepravilan prikaz boja na ekranu TV prijemnika, odmah isključite TV prijemnik
te ga uključite nakon 15 do 30 minuta. Ako su boje i
dalje neispravno prikazane, odmaknite zvučnike od
TV prijemnika.
VAŽNA NAPOMENA
Oprez: Sistem ima mogućnost beskrajnog prikaza
zadržane ("zamrznute") video slike ili prikaza
menija na ekranu vašeg televizora. Ako ostavite
prikaz zadržane slike ili menija na ekranu vašeg
TV prijemnika tokom dužeg vremenskog perioda,
to može prouzrokovati trajno oštećenje TV ekrana.
Posebno su osetljivi projekcioni TV prijemnici.
O prenošenju sistema
& Pre premeštanja sistema izvadite disk iz fioke
i odspojite mrežni kabl iz zidne utičnice.
Napomene o diskovima
O rukovanju diskovima
& Kako bi disk ostao čist, držite ga za ivicu. Ne
dodirujte površinu.
& Nemojte lepiti papir ili trake na disk.
& Ne izlažite disk direktnom sunčevom svetlu i
izvorima toplote, na primer dovodima toplog
vazduha, niti ga ostavljajte u autu koji je parkiran
na direktnom sunčevom svetlu, jer može doći
do značajnog porasta temperature u autu.
& Nakon reprodukcije, smestite disk u pripadajuću kutiju.
Čišćenje
& Pre reprodukcije očistite disk krpom.
Obrišite disk od sredine prema ivici.
& Ne koristite rastvore poput benzina, razređivača,
komercijalno nabavljivih čistača za diskove/
sočiva, niti anti-statičke sprejeve namenjene
vinilnim pločama.
Sistem može da reprodukuje samo standardne
okrugle diskove. Upotreba diskova koji nisu
ni standardni ni okrugli (na primer, u obliku
razglednice, srca ili zvezde) može uzrokovati
kvarove na uređaju.
Nemojte upotrebljavati diskove koji na sebi
imaju pričvršćene komercijalne dodatke kao
što su nalepnice ili prstenovi.
57
U slučaju problema
Ako iskusite neke od sledećih poteškoća tokom upotrebe uređaja, pre nego što odnesete sistem na
servis, proučite ovo uputstvo jer vam ono može pomoći u rešavanju problema. Ako su problemi i
dalje prisutni, obratite se najbližem Sony prodavcu.
Ako serviser zameni neke delove pri popravci, možete zadržati te delove.
Ako imate problema sa funkcijom S-AIR, ovlaš ćeni Sony servis treba proveriti ceo sistem (S-AIR
glavnu jedinicu i S-AIR pomoćnu jedinicu).
Napajanje
Simptom
Problemi i rešenja
Uređaj se ne uključuje.
& Proverite da li je kabl napajanja čvrsto spojen.
Na displeju se menjaju
prikazi "PROTECTOR" i
"PUSH POWER".
Pritisnite / za isključenje sistema i proverite sledeće stavke nakon što sa
displeja nestane "STANDBY".
& Da li su + i – kablovi zvučnika kratko spojeni?
& Ako koristite isključivo preporučene zvučnike?
& Da li su zaklonjeni ventilacioni otvori na sistemu?
& Nakon provere navedenih stavki i uklanjanja problema, uključite sistem.
Ako pomoću ovih provera proverama ne možete ustanoviti uzrok problema,
obratite se najbližem Sonyjevom servisu.
Opšte
Simptom
Problemi i rešenja
Daljinski upravljač ne radi.
& Udaljenost između daljinskog upravljača i uređaja je prevelika.
& Baterije u daljinskom upravljaču su istrošene.
& Ako ne možete rukovati menijima preko tipki na prednjoj ploči, pritisnite
HOME na daljinskom upravljaču.
Sistem ne radi pravilno.
& Odspojite mrežni kabl iz zidne utičnice i ponovo priključite nakon nekoliko
minuta.
Slika
Simptom
Problemi i rešenja
Nema slike.
&
&
&
&
&
Proverite video povezivanje (str. 20).
Uređaj nije spojen na odgovarajuću ulaznu priključnicu TV-a (str. 20).
Nije odabran video ulaz TV prijemnika te nije moguć prikaz slike sa sistema.
Proverite izlazni signal sistema (str. 20).
Sistem je spojen sa ulaznim uređajem koji nije HDCP (high-definition content
protection) kompatibilan (ne uključuje se "HDMI" na prednjoj strani uređaja)
(str. 20).
& Kad reprodukujete dvoslojni DVD disk, slika i zvuk mogu se trenutno prekinuti
na mestu gde se slojevi izmene.
Slika se ne pojavljuje kad je oda- & Pritisnite i zadržite  i VOLUME – na uređaju duže od 5 sekundi kako biste
resetovali rezoluciju izlaznih video signala na najnižu rezoluciju.
brana netačna rezolucija izlaznih
video signala u meniju [Output
Video Format].
58
Simptom
Problemi i rešenja
& Podesite [Output Video Format] u [Screen Settings] na [Component Video]
Kod istovremenog spajanja na
(str. 51).
HDMI OUT priključnicu i ostale
izlazne video priključnice, video
signali se emituju samo kroz
HDMI OUT priključnicu.
Tamni delovi slike su previše
tamni/svetli delovi su
presvetli ili neprirodni.
& Podesite [Picture Quality Mode] na [Standard] (fabrička postavka) (str. 32).
Slika se ne emituje pravilno.
& Proverite postavke [Output Video Format] u meniju [Screen Settings] (str. 51).
& Ako se istovremeno emituju i analogni i digitalni signali, podesite [BD/DVDROM 1080/24p Output] u [Screen Settings] na [Off] (str. 51).
& Za BD-ROM diskove proverite postavku [BD/DVD-ROM 1080/24p Output]
u meniju [Screen Settings] (str. 51).
Pojavljuju se smetnje u slici.
& Disk je zaprljan ili oštećen.
& Ako izlazni video signal prolazi do TV-a kroz videorekorder, na kvalitet slike
može uticati signal zaštite od kopiranja koji se primenjuje kod nekih BD/
DVD programa. Ako problemi postoje i kad uređaj spojite direktno na TV,
pokušajte ga spojiti na druge ulazne priključnice.
Iako je u meniju [Screen
Settings] podešena opcija [TV
Type], slika ne ispunjava TV
ekran.
& Format slike je podešen na disku.
Boje na TV ekranu nisu
prikazane pravilno.
& Ako se zvučnici koriste pored TV prijemnika sa katodnom cevi ili projektora,
odmaknite ih najmanje 0,3 m.
& Ako su boje i dalje prikazane nepravilno, odmah isključite TV prijemnik te ga
uključite nakon 15 do 30 minuta.
& Ne stavljajte predmete sa magnetima (magnetne zatvarače na postolju za TV,
medicinske uređaje, igračke itd.) pored zvučnika.
Zvuk
Simptom
Problemi i rešenja
Nema zvuka.
& Kabl zvučnika nije spojen čvrsto.
& Proverite postavke zvučnika (str. 47).
& U toku je pretraživanje diska. Pritisnite  za povratak na normalnu
reprodukciju.
& Izvodi se usporena reprodukcija ili prikaz sliku po sliku. Pritisnite  za
povratak na normalnu reprodukciju.
Zvuk se ne emituje iz HDMI
OUT priključnice.
& Podesite [Audio Output] na [HDMI] (str. 52).
Levi i desni zvuk nisu
balansirani ili su zamenjeni.
& Proverite da li su zvučnici i komponente ispravno i čvrsto spojeni.
Nema zvuka iz subwoofera.
& Proverite spojeve i podešenja zvučnika (str. 19, 47).
59
Simptom
Problemi i rešenja
Nema digitalnog zvuka iz priklju- & Podesite [Control for HDMI] u [HDMI Settings] unutar [System Settings] na
čnice HDMI OUT pri upotrebi
[On] (str. 54). Takođe podesite [Audio Return Channel] u [HDMI Settings]
funkcije Audio Return Channel.
unutar [System Settings] na [Auto] (str. 54).
& Proverite da li je priključeni TV kompatibilan sa funkcijom Audio Return
Channel.
& Proverite da li je HDMI kabl spojen na priključnicu TV-a koji je kompatibilan
sa funkcijom Audio Return Channel.
& Frekvencija uzorkovanja ulaznog signala je veća od 48 kHz.
Zvuk iz sistema ne izlazi pravilno & Podesite [Audio Return Channel] u [HDMI Settings] unutar [System Settings]
kad je sistem spojen na set-top
na [Off] (str. 45).
box.
Čuju se jake smetnje u zvuku ili
brujanje.
& Proverite da li su spojni kablovi odmaknuti od transformatora, motora i bar 3
metra udaljeni od TV prijemnika ili fluorescentne svetiljke.
& Odmaknite TV prijemnik od audio komponenata.
& Očistite disk.
Zvuk gubi stereo efekat kad
reprodukujete CD.
& Odaberite stereo zvuk pritiskom na tipku  (str. 34).
Pri reprodukciji Dolby Digital,
& Proverite podešenja za surround (str. 27).
DTS ili MPEG zvučnih zapisa, te- & Proverite spojeve i podešenja zvučnika (str. 19, 47).
ško se može čuti surround efekat. & Zavisno od BD/DVD diska, izlazni signal možda neće biti u celosti 5.1-kanalni.
Može biti mono ili stereo čak i ako je zvučni zapis snimljen u Dolby Digital ili
MPEG audio formatu.
Zvuk se čuje samo iz srednjeg
zvučnika.
& Zavisno od diska, zvuk se može čuti samo iz srednjeg zvučnika.
Ne čuje se zvuk iz srednjeg
zvučnika.
&
&
&
&
Proverite spojeve i podešenja zvučnika (str. 19, 47).
Proverite podešenja za surround (str. 27).
Zavisno od izvora, efekti iz srednjeg zvučnika mogu biti manje primetni.
Reprodukuje se 2-kanalni izvor.
Ne čuje se zvuk ili je zvuk vrlo
tih iz surround zvučnika.
&
&
&
&
Proverite spojeve i podešenja zvučnika (str. 19, 47).
Proverite podešenja za surround (str. 27).
Zavisno od izvora, efekti iz surround zvučnika mogu biti manje primetni.
Reprodukuje se 2-kanalni izvor.
Ne čuje se početak zvuka.
& Podesite zvučni ugođaj na "MOVIE" ili "MUSIC" (str. 34).
& Odaberite "A.F.D. STD" za "SUR.SETTING" (str. 27).
Efekti zvuka su isključeni.
& Efekti za SOUND MODE, "D.BASS", "NIGHT MODE" i "SUR.SETTING"
mogu se isključiti zavisno od vrste ulaznog signala (str. 52).
Dolazi do izobličenja zvuka
spojene komponente.
& Smanjite ulazni nivo spojene komponente tako da podesite [Attenuate AUDIO] (str. 52).
Rukovanje
60
Simptom
Problemi i rešenja
Ne mogu se podesiti radio
stanice.
& Proverite da li je antenski kabl čvrsto spojen. Podesite antenu ili spojite
spoljnu antenu, ako je potrebno.
& Signal radio stanice je suviše slab (pri automatskom podešavanju). Ručno
podesite stanicu.
Simptom
Problemi i rešenja
Disk ne može da se reprodukuje. & Pokušali ste da reprodukujete disk na kojem se nalazi format koji ovaj sistem
ne može da reprodukuje (str. 65).
& Regionalni kôd na BD/DVD disku ne podudara se sa regionalnim kodom
sistema.
& Unutar uređaja se kondenzovala vlaga koja može oštetiti so čivo. Izvadite disk
i ostavite uređaj uključen približno pola sata.
& Uređaj ne može da reprodukuje snimljeni disk koji nije pravilno finalizovan (str. 65).
Nazivi datoteka nisu prikazani
pravilno.
& Sistem može prikazivati samo formate znakova u skladu sa standardom ISO
8859-1. Drugi formati znakova mogu biti različito prikazani.
& Zavisno od softvera za snimanje, ulazni znakovi mogu biti različito prikazani.
Disk se ne reprodukuje od
početka.
& Odabran je nastavak reprodukcije. Pritisnite OPTIONS i odaberite [Play from
start] i zatim pritisnite .
& Na TV ekranu se automatski pojavi meni naslova ili BD/DVD meni.
Reprodukcija ne počinje od
mesta nastavljanja na kojem
ste je zaustavili.
& Mesto nastavljanja je možda izbrisano iz memorije zavisno od diska kada
– otvorite fioku diska.
– odspojite USB uređaj.
– reprodukujete neki drugi sadržaj.
– isključite uređaj.
Uređaj automatski započinje
reprodukciju diska.
& BD/DVD sadrži funkciju automatske reprodukcije
Reprodukcija se automatski
zaustavlja.
& Neki diskovi mogu sadržati signal automatske pauze. Tokom reprodukcije
takvog diska sistem zaustavlja reprodukciju kad prepozna takav signal.
Nije moguće izvoditi neke
funkcije kao što je zaustavljanje
ili pretraživanje.
& Zavisno od diska, neke od navedenih funkcija možda neće biti dostupne.
Pogledajte uputstvo za upotrebu isporučeno uz disk.
Na TV ekranu se ne pojavljuju
poruke na željenom jeziku.
& U meniju Setup, pod opcijom [System Settings] kod funkcije [OSD] odaberite
jezik prikaza poruka na TV ekranu (str. 54).
Jezik dijaloga/titlova na disku
ili uglovi snimanja ne mogu se
promeniti.
& Pokušajte sa upotrebom BD ili DVD menija.
& Na trenutno reprodukovanom BD ili DVD disku nisu snimljeni dijalozi/titlovi
na više jezika, kao ni scene iz različitih uglova kamere.
& BD ili DVD disk sadrži zabranu promene jezika dijaloga/titlova ili promenu
ugla kamere.
Fioka diska se ne otvara i ne
možete ukloniti disk, čak ni
nakon što pritisnete .
& Pokušajte sledeće: 1 Pritisnite i zadržite  i  na uređaju duže od 5 sekundi
za otvaranje fioke diska. 2 Izvadite disk. 3 Odspojite mrežni kabl iz
zidne utičnice i ponovo priključite nakon nekoliko minuta.
Disk se ne može izvaditi i na
displeju se pojavi "TLK ON".
& Obratite se Sony prodavcu ili ovlašć enom Sony servisu.
61
Simptom
Problemi i rešenja
Funkcija Control for HDMI ne
radi.
& Podesite [Control for HDMI] u [HDMI Settings] unutar [System Settings] na
[On] (str. 54).
& Uverite se da je spojena komponenta kompatibilna sa funkcijom [Control for
HDMI].
& Proverite podešenje funkcije Control for HDMI na spojenoj komponenti.
Pogledajte uputstvo za upotrebu isporučeno uz komponentu.
& Ako promenite HDMI povezivanje, spojite i odspojite kabl napajanja ili ako se
prekine napajanje, u meniju [System Settings] podesite u [HDMI Settings]
opciju [Control for HDMI] na [Off] i zatim na [On] (str. 54).
& Za detalje, pogledajte "Upotreba funkcije Control for HDMI za "BRAVIA"
Sync" (str. 44).
Iz sistema i TV prijemnika se ne
čuje zvuk kod upotrebe System
Audio Control funkcije.
& Proverite da li je priključeni TV prijemnik kompatibilan sa System Audio
Control funkcijom.
& Za detalje, pogledajte "Upotreba funkcije Control for HDMI za "BRAVIA"
Sync" (str. 44).
& Pokušajte sledeće: 1 Izvadite disk. 2 Isključite sistem. 3 Uklonite i ponovo
Bonus sadržaji ili drugi podaci
spojite USB uređaj (str. 30). 4 Uključite sistem. 5 Umetnite BD-ROM disk
koji se nalaze na BD-ROM disku
sa BONUSVIEW/BD-LIVE sadržajem.
ne mogu da se reprodukuju.
Na ekranu se pojavljuje poruka
na kojoj je naznačeno da u ugrađenoj memoriji nema dovoljno
prostora.
& Obrišite nepotrebne podatke iz ugrađene memorije ili USB memorijskog
uređaja. Odaberite [Erase BD Data] u  [Video] za brisanje nepotrebnih
podataka. Ako koristite za smeštanje USB memoriju, svi podaci smešteni u
folderu [BUDA/BUDB] se brišu. Memorišite podatke za video/muziku/
fotografije u folderu [BUDA/BUDB] (str. 29).
Kad pritisnete bilo koju tipku
na uređaju, uređaj ne radi i na
displeju se prikazuje "CHILD
LOCK".
& Isključite funkciju Child Lock (str. 49).
Meni sistema ne radi.
& Pritisnite HOME na daljinskom upravljaču.
USB uređaj
62
Simptom
Problemi i rešenja
Sistem nije prepoznao
USB uređaj.
& Pokušajte sledeće: 1 Isključite sistem. 2 Uklonite i ponovo spojite USB
uređaj. 3 Uključite sistem.
& Proverite da li je USB uređaj čvrsto spojen na  (USB) priključnicu.
& Proverite da li su USB uređaj ili kabl oštećeni.
& Proverite da li je USB uređaj uključen.
& Ako je USB uređaj spojen preko USB huba, odspojite i spojite USB uređaj
direktno na sistem.
S-AIR
Simptom
Problemi i rešenja
Iz S-AIR pomoćne jedinice
& Ako koristite drugu S-AIR glavnu jedinicu, postavite je više od 8 m od ovog
nema zvuka, čuje se šum ili
uređaja.
zvuk iz S-AIR pomoćne jedinice & Približite međusobno S-AIR glavnu jedinicu i S-AIR pomoćnu jedinicu.
preskače.
& Izbegavajte upotrebu opreme koja stvara elektromagnetnu energiju, na primer
mikrotalasnu pećnicu.
& Postavite S-AIR glavnu jedinicu i S-AIR pomoćnu jedinicu podalje od drugih
bežičnih proizvoda.
& Pogledajte "Ako je bežični prenos nestabilan" (str. 42).
& Promenite ID postavke S-AIR glavne jedinice i S-AIR pomoćne jedinice.
& Isključite sistem i S-AIR pomoćnu jedinicu i zatim ih ponovo uključite.
BRAVIA Internet Video
Simptom
Problemi i rešenja
Slika/zvuk su loši/prikaz nekih
programa gubi oštrinu, posebno
tokom brzih ili tamnih scena.
& Kvalitet slike/zvuka može biti lošiji zavisno od pružaoca Internet sadržaja.
& Kvalitet slike/zvuka možete poboljšati promenom brzine veze. Sony preporučuje vezu brzine od najmanje 2,5 Mbps za video zapise standardne rezolucije
i 10 Mbps za High Definition video zapise.
& Ne sadrže svi video zapisi zvuk.
Slika je mala.
& Pritisnite  za povećanje.
Mrežno povezivanje
Simptom
Problemi i rešenja
Sistem se ne može spojiti na
mrežu.
& Proverite vezu sa mrežom (str. 24) i mrežne postavke (str. 55).
Nije moguće spojiti računar na
Internet nakon primene opcije
[Wi-Fi Protected Setup (WPS)].
& Bežične postavke rutera mogu se automatski promeniti ako funkciju Wi-Fi
Protected Setup upotrebite pre podešavanja rutera. U tom slučaju promenite
bežične postavke na računaru.
Sistem se ne može spojiti na
vaš ruter za bežični LAN.
& Proverite da li je ruter za bežični LAN uključen.
& Zavisno od uslova okoline, kao što je materijal zidova, uslovi prijema radio
talasa ili prepreke između sistema i rutera za bežični LAN, domet komunikacije
može se smanjiti. Primaknite sistem i ruter za bežični LAN jedan drugom.
& Uređaji koji upotrebljavaju frekventni pojas od 2,4 GHz, kao što su mikrotalasne
pećnice, Bluetooth ili bežični digitalni uređaji mogu ometati komunikaciju.
Odmaknite uređaj od takvih uređaja ili ih isključite.
Željeni bežični ruter nije detekto- & Pritisnite RETURN za povratak na prethodni ekran i ponovo provedite
van čak ni izvođenjem funkcije
[Scan]. Ako se ni tada ne pronađe željeni bežični ruter, pritisnite RETURN
[Scan].
za odabir [Manual registration].
Prilikom uključivanja uređaja na & Pogledajte [Network Update] (str. 50) kako biste nadogradili sistem na noviju
verziju softvera.
ekranu se pojavljuje poruka
[A new software version has been
found on the network. Perform
update under "Network Update"].
(Na mreži je pronađena nova
verzija softvera. Izvršite ažuriranje pomoću opcije "Network
Update".).
63
Ostalo
Simptom
Problemi i rešenja
Na displeju se pojavi oznaka
"Exxxx".
& Obratite se najbližem Sony dobavljaču ili ovlaš ćenom lokalnom Sony servisu
i prenesite im kôd greške.
& Obratite se najbližem Sony prodavcu ili ovlašć enom lokalnom Sony servisu.
Kad se pojavi samo  bez
ikakvih poruka na celom ekranu.
64
Diskovi koje je moguće
reprodukovati
Blu-ray disk
BD-ROM1)
BD-R/BD-RE2)
DVD3)
DVD-ROM
DVD-R/DVD-RW
DVD+R/DVD+RW
CD3)
CD-DA (Audio CD)
CD-ROM
CD-R/CD-RW
Super Audio CD
1) Budući
da su tehnički podaci o Blu-ray disku novi i
još se razvijaju, neki se diskovi možda neće moći reprodukovati zavisno od vrste i verzije diska. Takođe,
audio izlaz se razlikuje zavisno od izvora, spojene
izlazne priključnice i odabranih postavki zvuka.
2) BD-RE: Ver.2.1
BD-R: Ver.1.1, 1.2, 1.3, uključujući tip BD-R diska
sa organskim pigmentom (tip LTH).
BD-R diskovi snimljeni na računaru ne mogu da
se reprodukuju ako sadrže postscript.
3) CD ili DVD disk ne mogu da se reprodukuju ako
nisu pravilno finalizovani. Za dodatne informacije,
pogledajte uputstvo za upotrebu isporučeno uz uređaj
za snimanje.
Napomena o funkcijama
reprodukcije BD/DVD diskova
Neke funkcije reprodukcije BD/DVD diskova
mogu biti podešene od strane proizvođača softvera. Pošto ovaj sistem reprodukuje BD/DVD
diskove prema sadržaju diska koji su napravili
proizvođači softvera, neke funkcije reprodukcije možda neće biti dostupne.
Napomena o dvoslojnim BD/DVD
diskovima
Reprodukcija slike i zvuka može se trenutno
prekinuti prilikom izmene slojeva.
Regionalni kôd (samo BD-ROM/
DVD VIDEO)
Na zadnjoj strani vašeg sistema odštampan je
regionalni kôd i uređaj može da reprodukuje
samo BD-ROM/DVD VIDEO (samo reprodukcija) diskove označene istim regionalnim
kodom ili sa ALL .
Diskovi koji ne mogu da
se reprodukuju
& BD diskovi sa kutijom
& DVD-RAM diskovi
& HD DVD diskovi
& DVD Audio diskovi
& PHOTO CD diskovi
& Deo sa podacima CD dodatka (CD-Extra)
& VCD/Super VCD diskovi
& Strana sa audio materijalom na DualDisc
diskovima
Napomene o diskovima
Ovaj uređaj namenjen je reprodukciji diskova
koji su usklađeni sa Compact Disc (CD) standardom. DualDiscs i neki audio diskovi kodirani
sa tehnologijom zaštite autorskih prava nisu
usklađeni sa Compact Disc (CD) standardom.
Zato se možda neće moći reprodukovati na
ovom proizvodu.
65
Tipovi datoteka koji
mogu da se reprodukuju
Video
Format datoteke
Ekstenzije
MPEG-1 Video/PS1)
MPEG-2 Video/PS, TS1)
".mpg", ".mpeg", ".m2ts",
".mts"
DivX2)
".avi", ".divx"
MPEG4/AVC1)
".mkv", ".mp4", ".m4v",
".m2ts", ".mts"
WMV91)
".wmv," ".asf"
AVCHD
3)
Muzika
Format datoteke
Ekstenzije
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)
".mp3"
AAC1)4)
".m4a"
WMA9 Standard1)4)
".wma"
LPCM
".wav"
Fotografije
Format datoteke
Ekstenzije
JPEG
".jpg", ".jpeg", ".jpe"
1) Sistem
ne može da reprodukuje datoteke sa DRM
kodiranjem.
2) O DIVX VIDEO FORMATU: DivX® je digitalni
video format koji je napravila kompanija DivX, Inc.
Ovaj uređaj je službeno sertifikovan za reprodukciju
DivX video zapisa. Za više informacija posetite
www.divx.com gde su vam dostupni i softverski
alati koji datoteke pretvaraju u DivX video zapise.
DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Kako bi mogao da
reprodukuje DivX Video-on-Demand (VOD) sadržaj,
ovaj DivX Certified® uređaj mora prvo biti registrovan.
Za generisanje registracionog koda pronađite odeljak
za DivX VOD u meniju sa podešenjima uređaja. Sa
tim kodom posetite vod.divx.com kako biste završili
postupak registracije i saznali više o DivX VOD.
3) Uređaj reprodukuje datoteke AVCHD formata koje
su snimljene, na primer, digitalnom video kamerom.
Za gledanje datoteka AVCHD formata, disk sa tim
datotekama potrebno je finalizovati.
4) Sistem ne može da reprodukuje datoteke sa Lossless
kodiranjem i sl.
66
Napomena
& Neke datoteke možda nećete moći reprodukovati,
zavisno od formata, kodiranja ili stanja snimka.
& Neke računarsko obrađene datoteke možda se neće
reprodukovati.
& Sistem prepoznaje sledeće datoteke ili foldere na
BD, DVD, CD diskovima i USB uređajima:
– do foldera na petom nivou hijerarhije
– do 500 datoteka na pojedinom nivou
& Neki USB uređaji možda neće raditi sa ovim
sistemom.
& Sistem prepoznaje Mass Storage Class (MSC)
uređaje (poput flash memorija ili HDD-a) koji su
kompatibilni sa FAT-om i nisu dodeljeni na particije,
uređaje klase Still Image Capture Device (SICD) i
tastaturu sa 101 tipkom (samo preko prednje 
(USB) priključnice).
& Kako biste izbegli oštećivanje podataka, USB
memorije i spoljnih uređaja, isključite sistem pre
spajanja ili uklanjanja USB memorije ili spoljnih
uređaja.
& Sistem možda neće pravilno reprodukovati video
datoteke sa DATA CD diska snimljene uz visoku
brzinu bita. Za reprodukciju video datoteka sa
visokom brzinom bita savetujemo upotrebu
DATA DVD-a.
Podržani formati zvuka
Sistem podržava sledeće formate zvuka.
Format
LPCM 2ch
LPCM 5.1ch, Dolby
LPCM 7.1ch Digital
Dolby
DTS
TrueHD,
Dolby Digital
Plus
DTS-ES
Discrete
6.1, DTS-ES
Matrix 6.1,
DTS96/24
DTS-HD
High
Resolution
Audio
DTS-HD
Master
Audio









–

–

–
–
–
Funkcija
"BD/DVD"
"SAT/CABLE"
"TV"
(DIGITAL IN)
: Podržani format.
–: Nepodržani format.
Rezolucija izlaznih video signala
Rezolucija izlaznih video signala varira zavisno od podešenja stavke [Output Video Format] u meniju
[Screen Settings] (str. 51).
Postavke
rezolucije
Kad je [Output Video Format] podešeno
na [HDMI]
VIDEO OUT
priključnica
COMPONENT
VIDEO OUT
priključnice
HDMI OUT
priključnica
Kad je [Output Video Format] podešeno
na [Component Video]
VIDEO OUT
priključnica
COMPONENT
VIDEO OUT
priključnice
HDMI OUT
priključnica
480i/576i
480i/576i
480i/576i
480i/576i
480i/576i
480i/576i
480i/576i
480p/576p
480i/576i
480p/576p
480p/576p
480i/576i
480p/576p
480p/576p
720p
480i/576i
720p*
720p
480i/576i
720p*
720p
1080i
480i/576i
1080i*
1080i
480i/576i
1080i*
1080i
1080p
480i/576i
1080i*
1080p
ne može se
odabrati
ne može se
odabrati
ne može se
odabrati
* Zaštićeni sadržaji na DVD disku emituju se pri rezoluciji od 480p/576p.
Kad je [Output Video Format] podešeno na [Video]
480i/576i video signali se emituju iz VIDEO OUT ili COMPONENT VIDEO OUT priključnice, a
480p/576p video signali se emituju iz HDMI OUT priključnice.
67
Tehnički podaci
Pojačalo
BDV-E870:
IZLAZNA SNAGA (nazivna)
Prednji L / Prednji R:
108 W + 108 W (pri 3 ohma,
1 kHz, 1% THD)
IZLAZNA SNAGA (referentna)
Prednji L/Prednji R/Srednji/Surround L/Surroound R:
167 W (po kanalu pri 3 ohma,
1 kHz)
Subwoofer:
165 W (uz 3 ohma, 80 Hz)
BDV-E370:
IZLAZNA SNAGA (nazivna)
Prednji L / Prednji R:
108 W + 108 W (pri 3 ohma,
1 kHz, 1% THD)
IZLAZNA SNAGA (referentna)
Prednji L/Prednji R/Srednji/Surround L/Surroound R:
142 W (po kanalu pri 3 ohma,
1 kHz)
Subwoofer:
140 W (uz 3 ohma, 80 Hz)
Ulazi (analogni)
AUDIO (AUDIO IN)
Osetljivost: 450/250 mV
Ulazi (digitalni)
SAT/CABLE (COAXIAL), TV (OPTICAL)
Podržani formati: LPCM
2CH (do 48 kHz), Dolby
Digital, DTS
Video
Izlazi
VIDEO: 1 Vp-p/75 ohma
COMPONENT:
Y: 1 Vp-p/75 ohma
PB/CB, PR/CR: 0.7 Vp-p/
75 ohma
HDMI OUT: Tip A
(19-pinski)
BD/DVD/Super Audio CD/CD sistem
Sistem formata signala
PAL/NTSC
USB
 (USB) priključnica: Tipa A (za spajanja USB
memorije, čitača memorijskih kartica, digitalnih
fotoaparata i digitalnih
video kamera)
Maksimalna struja:
500 mA
LAN
LAN (100) priključnica 100BASE-TX Terminal
Radio (tjuner)
Sistem
FM prijemnik
Opseg podešavanja
Antena
68
PLL, kvarcom kontrolisan
digitalni sintetizator
87,5 MHz – 108 MHz
(korak 50 kHz)
FM žičana antena
Antenske priključnice
Međufrekvencija
75 ohma, nesimetrično
10,7 MHz
Zvučnici
Prednji/Surround (SS-TSB101) za BDV-E370
Surround (SS-TSB101) za BDV-E870
Sistem zvučnika
Zvučnička jedinica
Nazivna impedansa
Dimenzije (približno)
Masa (približno)
Širokopojasni, bas refleksni
55 mm  80 mm kupasti
3 ohma
75 mm  225 mm  71 mm
(š/v/d)
0,45 kg
Prednji (SS-TSB104) za BDV-E870
Sistem zvučnika
Zvučnička jedinica
Nazivna impedansa
Dimenzije (približno)
Masa (približno)
Širokopojasni, bas refleksni
55 mm  80 mm kupasti
3 ohma
75 mm  610 mm  70 mm
(š/v/d) (deo za postavljanje
na zid)
251 mm  1205 mm  251
mm (š/v/d) (ceo zvučnik)
0,9 kg (deo za postavljanje
na zid)
2,7 kg (ceo zvučnik)
Srednji (SS-CTB101)
Sistem zvučnika
Zvučnička jedinica
Nazivna impedansa
Masa (približno)
Širokopojasni, magnetni
oklopljen
30 mm  60 mm kupasti
3 ohma
Dimenzije (približno) 290 mm
 49 mm  49 mm (š/v/d)
0,28 kg
Subwoofer (SS-WSB101)
Sistem zvučnika
Zvučnička jedinica
Nazivna impedansa
Dimenzije (približno)
Masa (približno)
Subwoofer, bas refleksni
160 mm kupasti
3 ohma
260 mm  320 mm  260 mm
(š/v/d)
5,2 kg
Opšte
Napajanje
Ostali modeli:
Potrošnja
Dimenzije (približno)
Masa (približno)
220 V – 240 V AC, 50/60 Hz
Uključen: 170 W
Pripravno stanje: 0,3 W
(u štednom modu)
430 mm  85 mm  335 mm
(š/v/d) uključujući delove
koji vire
4,8 kg
Dizajn i tehnički podaci podložni su promenama
bez najave. Proizvođač ne preuzima odgovornost za
eventualne štamparske greške.
& Potrošnja u pripravnom stanju 0,3 W.
& U određenim štampanim pločicama nisu korišteni
halogeni usporivači vatre.
& Više od 85% efikasnosti napajanja sklopa pojačavanja postignuto je pomoću digitalnog pojačala,
S-Master.
69
Lista jezičkih kodova
Nazivi jezika odgovaraju ISO 639: 1988 (E/F) standardu.
Kôd
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
Jezik
Afarski
Abhazijski
Afrikaans
Amharički
Arapski
Asameski
Ajmarski
Azerbejdžanski
Baškirski
Beloruski
Bugarski
Biharski
Bislamski
Bengalski;
Bangla
Tibetski
Bretonski
Katalanski
Korzikanski
Češki
Velški
Danski
Nemački
Butanski
Grčki
Hrvatski
Esperanto
Španski
Estonski
Baskijski
Perzijski
Finski
Fidži
Fareski
Francuski
Frizijski
Kôd
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1345
Jezik
Irski
Škotski Gelik
Galicijski
Guaranski
Gudžaratski
Hauski
Hindi
Hrvatski
Mađarski
Armenski
Interlingua
Interlingue
Inupijak
Indonezijski
Islandski
Talijanski
Hebrejski
Japanski
Jidiš
Javanski
Gruzijski
Kazahstanski
Grenlandski
Kambodžanski
Kanada
Korejski
Kašmirski
Kurdski
Kirgiški
Latinski
Lingalski
Laotinski
Litvanski
Latvijski;
Letiš
Malaški
Kôd
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
Jezik
Maorski
Makedonski
Malajalamski
Mongolski
Moldavski
Maratijski
Malajski
Malteški
Burmski
Naurski
Nepalski
Holandski
Norveški
Okcitanski
(Afanski) Oromo
Orijski
Pandžapski
Poljski
Pashto;
Pushto
Portugalski
Kečuanski
Retoromanski
Kirundski
Rumunski
Ruski
Kinjarvandski
Sanskrt
Sindi
Sango
Hrvatskosrpski
Singaleški
Slovački
Slovenski
Kôd
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
Jezik
Samoanski
Šona
Somalijski
Albanski
Srpski
Sisvati
Sesoto
Sudanski
Švedski
Svahili
Tamilski
Telugu
Tadžik
Tai
Tigrinjski
Turkmenski
Tagaloški
Sestvanski
Tonga
Turski
Tsonga
Tatarski
Twi
Ukrajinski
Urdu
Uzbeški
Vijetnamski
Volapuk
Volof
Ksosa
Joruba
Kineski
Zulu
1703
Neodređeno
Lista regionalnih kodova funkcije ograničenja reprodukcije
Kôd
2044
2047
2046
2057
2070
2079
2090
2092
2115
70
Regija
Argentina
Australija
Austrija
Belgija
Brazil
Kanada
Čile
Kina
Danska
Kôd
2165
2174
2109
2248
2238
2254
2276
2304
2363
Regija
Finska
Francuska
Nemačka
Indija
Indonezija
Italija
Japan
Koreja
Malezija
Kôd
2362
2376
2390
2379
2427
2424
2436
2489
2501
Regija
Meksiko
Holandija
Novi Zeland
Norveška
Pakistan
Filipini
Portugal
Rusija
Singapur
Kôd
2149
2499
2086
2528
2184
Regija
Španija
Švedska
Švajcarska
Tajland
Velika Britanija
Rečnik
AVCHD
AVCHD format je format ‘high-definition’ digitalne
video kamere koji se koristi za snimanje SD
(standard definition) ili HD (high definition)
signala specifikacije 1080i* ili 720p** na
DVD diskove, pomoću efikasne tehnologije
za kodiranje kompresije podataka. MPEG-4
AVC/H.264 format se koristi za komprimovanje
video podataka, a sistem Dolby Digital ili Linear
PCM za komprimovanje audio podataka. MPEG-4
AVC/H.264 format efikasnije komprimovane slike
u upoređenju sa konvencionalnim formatom kompresije slika. MPEG-4 AVC/H.264 format omogućuje da video signali visoke definicije (HD),
koji su snimljeni digitalnim kamkorderom, budu
snimljeni na DVD disk, na isti način kao i televizijski signali standardne definicije (SD).
* Specifikacija visoke definicije koja koristi 1080
efektivnih linija za skeniranje i interlace format.
** Specifikacija visoke definicije koja koristi 720 efektivnih linija za skeniranje i progressive format.
BD-J aplikacija
BD-ROM format podržava Java aplikaciju za
interaktivne funkcije.
"BD-J" dobavljačima sadržaja nudi gotovo neograničenu funkcionalnost kod pravljenja interaktivnih BD-ROM naslova.
BD-R
BD-R (Blu-ray Disc Recordable) je Blu-ray disk
na koji se može snimati jedanput, dostupan u
istim kapacitetima kao i niže navedeni BD disk.
Pošto se sadržaj može snimiti ali se ne može
presnimiti, BD-R disk se može koristiti za
snimanje vrednih podataka ili za snimanje
i distribuciju video materijala.
BD-RE
BD-RE (Blu-ray Disc Rewritable) je Blu-ray disk
na koji se može snimati i presnimavati, dostupan
u istim kapacitetima kao i niže navedeni BD
disk. Funkcija ponovnog snimanja omogućuje
veće mogućnosti editovanja i upotrebu
aplikacija sa vremenskim pomakom.
BD-ROM
BD-ROM disk (Blu-ray Disc Read-Only Memory)
proizvodi se za komercijalnu upotrebu i dostupan
je u istim kapacitetima kao i niže navedeni BD
disk. Za razliku od konvencionalnih filmskih i
video sadržaja, ovaj disk nudi poboljšane funkcije,
na primer, interaktivan sadržaj, upotrebu iskaču ćih menija, izbor prikaza titlova i slideshow
(prezentacija) prikaz. Premda BD-ROM disk
može da sadrži bilo koji oblik podataka,
većina BD-ROM diskova sadrži filmove u High
Definition formatu, za reprodukciju na Blu-ray
Disc/DVD uređajima.
Blu-ray Disc (BD)
Format diska razvijen za snimanje/reprodukciju
high-definition (HD) video sadržaja (za HDTV i
sl.) i memorisanje velike količine podataka. Bluray disk sa jednim slojem može snimiti do 25 GB
podataka, a dvoslojni Blu-ray disk do 50 GB
podataka.
Digital Cinema Auto Calibration
(D.C.A.C)
Digital Cinema Audio Calibration razvila je kompanija Sony za automatsko merenje i podešavanje
postavki zvučnika zavisno od uslova slušanja u
najkraćem vremenu.
Dolby Digital
Ovaj format zvuka za bioskopske dvorane napredniji je od Dolby Surround Pro Logic. U tom formatu u surround zvučnicima čuje se stereo zvuk
uz prošireno frekventno područje i postoji nezavisni subwoofer kanal koji osigurava duboke
basove. Taj format se takođe naziva i "5.1" jer
se subwoofer kanal broji kao 0,1 kanal (budući
da je on u funkciji samo kad je potreban efekat
dubokih basova). Svih šest kanala se u ovom
formatu snima nezavisno kako bi se osiguralo
dobro odvajanje kanala. Osim toga, budući
da se svi signali obrađuju digitalno, manje je
izobličenje signala.
Dolby Digital Plus
Razvijena kao dodatak sistemu Dolby Digital,
Dolby Digital Plus tehnologija kodiranja zvuka
podržava 7.1 višekanalni surround zvuk.
71
Dolby Pro Logic II
DTS-HD Master Audio
Dolby Pro Logic II reprodukuje zvuk sa dvokanalnih izvora preko pet punih kanala. Dekodiranje se izvodi pomoću unapređenog matričnog
surround dekodera koji izvlači funkcije zvuka
sa originalnog snimka bez promene ili dodavanja
novih zvukova.
DTS-HD Master Audio omogućuje maksimalnu
stopu prenosa od 24,5 Mbps, koristi sažimanje
bez gubitka kvaliteta (Lossless) i u skladu je sa
maksimalnom frekvencijom uzorkovanja od 192
kHz te koristi maksimalno 7.1 kanala.
 Filmski mod
Filmski mod dekodiranja namenjen je upotrebi
prilikom gledanja stereo TV emisija te programa
kodiranih Dolby Surround sistemom. Rezultat je
poboljšana usmerenost zvučnog ugođaja koje se
po kvalitetu približava diskretnom 5.1-kanalnom
zvuku.
Dolby Surround Pro Logic
HDMI je interfejs koji podržava i video i audio
signale na jednoj digitalnoj vezi, omogućujući
uživanje u visokom kvalitetu digitalne slike i
zvuka. HDMI specifikacija podržava HDCP
(High-bandwidth Digital Content Protection),
tehnologiju zaštite od kopiranja koja uključuje
tehnologiju kodiranja digitalnih video signala.
Tehnologija obrade audio signala, jedna vrsta
Dolby Surround dekodiranja, iz 2-kanalnog
proizvodi 4-kanalni zvuk. U upoređenju sa prethodnim Dolby Surround sistemom, Dolby Pro
Logic Surround prirodnije reprodukuje širenje
zvuka sa leve na desnu stranu i omogućuje bolje
određivanje zvuka. Prednosti Dolby Pro Logic
Surround sistema mogu se u potpunosti iskoristiti uz upotrebu jednog para surround zvučnika
i srednjeg zvučnika. Surround zvučnici reprodukuju mono zvuk.
Interlace format
(Interlaced prikaz slike)
Dolby TrueHD
Ograničenje reprodukcije (Parental
Control)
Dolby TrueHD je tehnologija kodiranja bez
gubitka kvaliteta, koji podržava do 8 kanala
višekanalnog surround zvuka za sledeću generaciju optičkih diskova. Reprodukovani zvuk je
veran originalnom meniju bit-za-bit.
DTS
Tehnologija komprimovanja digitalnog zvuka koji
je razvila kompanija Digital Theater Systems,
Inc. Ta tehnologija je usklađena sa 5.1-kanalnim
surround zvukom. U ovom formatu je zadnji
kanal stereo i postoji diskretni subwoofer kanal.
DTS osigurava 5.1 diskretne kanale visokokvalitetnog digitalnog zvuka. Ostvareno je dobro
odvajanje kanala, budući da su podaci svih kanala pojedinačno snimljeni i digitalno obrađeni.
DTS-HD High Resolution Audio
Razvijen je kao dodatak formata DTS Digital
Surround. Podržava maksimalnu frekvenciju
uzorkovanja od 96 kHz i 7.1 višekanalni surround
zvuk.
DTS-HD High Resolution Audio omogućuje
maksimalnu stopu prenosa od 6 Mbps, uz
sažimanje sa gubitkom kvaliteta (Lossy).
72
HDMI (High-Definition Multimedia
Interface)
Interlace format je NTSC standard za prikaz
TV slika uz frekvenciju od 30 slika u sekundi.
Svaka slika se prikazuje dvaput, naizmenično
parne i neparne linije, brzinom od 60 prikaza u
sekundi.
LTH (Low to High)
LTH je sistem za snimanje koji podržava vrstu
BD-R diskova sa organskim pigmentom.
Funkcija BD/DVD diska koja ograničava reprodukciju prema godinama korisnika zavisno od
nivoa ograničenja u svakoj zemlji. Ograničenje
se razlikuje od diska do diska; kad se aktivira,
reprodukcija je u potpunosti onemogućena, scene nasilja se preskaču ili se zamenjuju drugim
scenama itd.
PhotoTV HD
"PhotoTV HD" omogućuje prikaz velikog broja
detalja na slici, te prikaz suptilnih tekstura i
boja, nalik na fotografiju. Spajanjem uređaja
koji podržavaju Sony "PhotoTV HD" pomoću
HDMI kabla, možete uživati u fotografijama
pri zapanjujućem kvalitetu Full HD prikaza.
Na primer, delikatna tekstura ljudske kože,
cveća, peska i talasa sada se može prikazati
na velikom ekranu u kvalitetu prikaza nalik na
fotografiju.
Pop-up meni
Meni poboljšane funkcionalnosti, koji je
dostupan na BD-ROM disku. Iskaču ći meni
pojavi se kad pritisnete POP UP/MENU tokom
reprodukcije i može se koristiti dok reprodukcija traje.
Progressive format
(sekvencionalni prikaz)
Za razliku od interlace formata, progresivni
format može prikazati 50 - 60 slika u sekundi
prikazom svih njihovih linija (525 linija kod
NTSC sistema). Poboljšava se ukupni kvalitet
slike, a fotografije, tekst i horizontalne linije deluju oštrije. Ovaj format je kompatibilan sa 525
ili 625 progresivnim formatom.
S-AIR
(Sony Audio Interactive Radio
frekvencija)
Od nedavno su na tržištu sve prisutniji BD/DVD,
digitalni i drugi visokokvalitetni mediji.
Kako bi se delikatni tonovi tih medija prenosili
bez izobličenja, Sony je razvio tehnologiju koja
se zove "S-AIR" za radio prenos nekomprimovanih digitalnih audio signala te je ugradio tu
tehnologiju u EZW-RT10/EZW-RT10A/
EZW-T100.
Ta tehnologija prenosi digitalne audio signale
bez kompresije primenom frekventnog opsega
od 2,4 GHz iz ISM pojasa (Industrial, Scientific,
and Medical pojas), kao i kod bežičnog LAN-a
i Bluetootha.
24p True Cinema
Filmovi snimljeni filmskom kamerom sastoje se
od 24 sličice u sekundi.
Pošto konvencionalni TV prijemnici (i CRT i
LCD i plazma) prikazuju sličice pri 1/60 ili 1/50
intervalima sekunde, 24 sličice ne menjaju se
istom brzinom.
Kod spajanja na TV prijemnik sa 24p funkcijom,
uređaj prikazuje svaku sličicu pri intervalu
sekunde od 1/24 - isti interval koji je originalno
snimljen filmskom kamerom, te se zato reprodukuje originalni bioskopski prikaz.
73
OVLAŠĆENI SERVISI
Input
Milentija Popovića 18
Beograd
011 2132 877, 311 9431
TV Video Centar
Save Kovačevića 153
Podgorica
020 620 980
ETC Electronic
Ustanička 128b
Beograd
011 3473 530, 2894 508
V.T. Centar
Seljanovo bb
Tivat-Kotor
032 674 422
ETC Electronic
Pere Velimirovića 8
Beograd
011 3510 424, 3591 243
TV Digital Servis
Šukrije Međedovića
Bijelo Polje
050 431 399
SS Digit
Kraljice Marije 29
Beograd
011 3223 674, 3370 369
Predstavništvo Sony Central and
Southeast Europe Kft. Beograd
Omladinskih Brigada 88a
11 070 Novi Beograd
Republika Srbija
Sony Info Centar
+381 11 228 33 00
www.sony.rs
support.rs@eu.sony.com
Softver ovog sustava može se ažurirati u budućnosti. Kako biste saznali detalje i dobili moguću
ažuriranu verziju, posjetite sljedeći URL:
http://support.sony-europe.com/
http://www.sony.net/
Sony Corporation Printed in Serbia
Download PDF

advertising