Sony | BDV-N7100W | Sony BDV-N7100W Kratko uputstvo za pokretanje i podešavanje

Kućni bioskop sa Blu-ray Disc™/DVD uređajem
SR
Počnite odavde
Kratki vodič za početak
BDV-N8100W
BDV-N7100W
BDV-N9100W
BDV-N9100W
BDV-N8100W
BDV-N7100W
1
Sadržaj pakovanja/postavljanje zvučnika
BDV-N9100W
 
 

2
Povezivanje sa televizorom



BDV-N8100W

3
Povezivanje ostalih uređaja







BDV-N7100W
 
4
Jednostavno podešavanje na ekranu (Easy Setup)
5
Reprodukcija i korišćenje ostalih funkcija






Glavni uređaj

Prednji zvučnici

Surround zvučnici

Centralni zvučnik

Subwoofer

Surround pojačalo
Baterije R03 (veličina AAA) (2)
Sadržaj pakovanja
Kablovi za zvučnike (5)
Donji poklopci za zvučnike
(BDV-N9100W (4) /
BDV-N8100W (2))
Šrafovi
(BDV-N9100W (16) /
BDV-N8100W (10) /
BDV-N7100W (4))
Daljinski upravljač
FM žičana antena
Mikrofon za kalibrisanje
Bežični primopredajnici (2)
Poklopci za šrafove
(BDV-N8100W (2) /
BDV-N7100W (4))
ili
03
1
Počnite tako što ćete postaviti
zvučnike u skladu sa oznakama
na zadnjem panelu. 
Zvučnike takođe možete da
postavite u položaj ALL FRONT .
Za više detalja posetite:
http://support.sony-europe.com/


Glavni uređaj
Glavni uređaj
Surround pojačalo
04
Surround pojačalo
Zatim povežite zvučnike
sa glavnim uređajem i surround
pojačalom.
Pogledajte isporučeno „Uputstvo
za montažu zvučnika“ da biste
sklopili zvučnike.
05
1
06
Umetnite bežične
primopredajnike u glavni
uređaj i surround pojačalo radi
uspostavljanja bežične veze.
2
Da biste uživali u slici
i zvuku visokog kvaliteta,
za povezivanje koristite HDMI
kabl velike brzine prenosa 
(ne isporučuje se).
Ako vaš televizor nema priključak
HDMI ARC, takođe vam treba
digitalni optički kabl 
(ne isporučuje se) da biste
u zvuku sa televizora mogli da
uživate na zvučnicima sistema.


07
3
Da biste povezali set-top box
uređaj, konzolu za igre ili digitalni
satelitski prijemnik, koristite
HDMI kabl  (ne isporučuje se).
Da biste koristili FM radio,
povežite isporučenu žičnu antenu
i razvucite je za najbolji prijem. 

08
ili

Pomoću LAN kabla ili bežičnog
LAN-a možete da se povežete
sa Internetom i kućnom
mrežom  (ne isporučuje se).
Podešavanja za mrežu se nalaze
u glavnom meniju (stranica 14).
Za više detalja, posetite:
http://support.sony-europe.com/
Priključite kablove za napajanje
naizmeničnom strujom 
glavnog uređaja i surround
pojačala u zidnu utičnicu.


Na širokopojasni ruter

09
4
Povežite mikrofon za kalibrisanje
i postavite ga na mesto gde
obično sedite.
On će se koristiti za optimizovanje
zvučnika u narednom poglavlju
kako biste imali najbolji mogući
doživljaj surround zvuka.
Mikrofon možete da uklonite
kada ovaj postupak bude završen.
10
Pritisnite / da biste uključili
sistem. Na displeju će se prikazati
„SETUP“.
Da biste pripremili sistem
za upotrebu, prođite kroz
jednostavna početna
podešavanja na ekranu koristeći
isporučeni daljinski upravljač.
Za to je potrebno samo
nekoliko minuta.
Ako se ekran za podešavanje ne
prikazuje, izaberite odgovarajući
AV ulaz na TV-u.
Kada se na ekranu prikaže [Easy
Initial Settings are complete.]
(Jednostavno početno
podešavanje je završeno),
izaberite [Finish] (Završi) i sistem
je spreman za upotrebu.
/
///,
11
5
Da biste reprodukovali disk,
pritisnite  da biste otvorili
ležište za disk, postavite disk
(tako da je obeležena strana
okrenuta nagore) na osovinu
za disk, a zatim pritisnite 
da biste zatvorili poklopac
odeljka za disk. Indikator
LINK/STANDBY na surround
pojačalu će postati zelen.
Ako se reprodukcija ne pokrene
automatski, izaberite
u kategoriji [Video] (Video
zapisi), [Music] (Muzika) ili
[Photo] (Fotografije), a zatim
pritisnite .


12
 pritiskom na taster
BLUETOOTH ili
 približite uređaj oznaci N na
glavnom uređaju (samo za
NFC kompatibilne uređaje).
U oba slučaja, potrebno je da
obavite i određenu radnju na
uređaju.
Za više detalja, posetite:
http://support.sony-europe.com/
Možete da uživate u muzici
na svom pametnom telefonu
putem Bluetooth veze
sa sistemom.
Možete da uparite/povežete
Bluetooth uređaj na jedan od
sledećih načina:


BLUETOOTH
13
Da biste pristupili dodatnim funkcijama,
dovoljno je da pritisnete HOME.
Primeri:
 Slušanje radija na zvučnicima sistema
 Memorisanje radio-stanica
 Pristup internet sadržajima
 Reprodukcija datoteka sa povezanog
USB uređaja









U ovom meniju možete
da unesete podešavanja
za mrežu kada je glavni
uređaj povezan sa
širokopojasnim ruterom.
14
HOME
Memorisanje radio-stanica
1 Pritiskajte FUNCTION sve dok
se na displeju ne prikaže „FM“.
2 Pritisnite i držite TUNING +/–
dok ne počne automatsko
skeniranje.
3 Pritisnite OPTIONS.
4 Pritisnite / da biste
izabrali [Preset Memory]
(Memorisanje), a zatim
pritisnite .
5 Pritisnite / da biste izabrali
željeni broj memorije, a zatim
pritisnite .
6 Ponovite korake od 2 do 5
da biste memorisali ostale
stanice.
///,
OPTIONS
HOME
FUNCTION
TUNING +/–
PRESET +/–
Biranje memorisane stanice
1 Pritiskajte FUNCTION sve dok
se na displeju ne prikaže „FM“.
2 Pritiskajte PRESET +/– da biste
izabrali radio-stanicu koju ste
memorisali.
15

Rešavanje problema
Ako naiđete na bilo koji od sledećih problema prilikom korišćenja
sistema, koristite ovaj vodič za rešavanje problema da biste
pokušali da otklonite problem pre nego što uređaj odnesete na
popravku.
Takođe pogledajte uputstvo za upotrebu na sledećem veb-sajtu:
http://support.sony-europe.com/
Uređaj neće da se uključi.
 Proverite da li je kabl za napajanje naizmeničnom strujom
dobro priključen u zidnu utičnicu.

Sistem ne funkcioniše normalno.
 Izvucite kabl za napajanje naizmeničnom strujom iz zidne
utičnice (mrežno napajanje), a zatim ga ponovo priključite
nakon nekoliko minuta.
Sistem ne emituje zvuk TV programa kada je povezan
sa set-top box uređajem.
 Proverite kablove.
 Izaberite odgovarajući ulaz sistema sa kojim je povezan
set-top box uređaj.
Nema zvuka ili bežični prenos nije aktiviran.
 Proverite status indikatora LINK/STANDBY na surround
pojačalu.
 Isključen je.
 Proverite da li je kabl za napajanje naizmeničnom strujom
surround pojačala dobro povezan.
 Uključite surround pojačalo tako što ćete pritisnuti /
na surround pojačalu.
 Brzo treperi zelenom bojom.
  Pritisnite / na surround pojačalu.  Umetnite
bežični primopredajnik u surround pojačalo.
 Pritisnite / na surround pojačalu.
16

Treperi crvenom bojom.
 Pritisnite / da biste isključili surround pojačalo
i proverite sledeće:
 Da li je došlo da kratkog spoja na pozitivnim
i negativnim polovima priključaka kablova za zvučnike?
 Da li nešto blokira ventilacioni otvor na surround
pojačalu?
Kada proverite gorenavedene stavke i otklonite
eventualne probleme, uključite surround pojačalo. Ako
ne možete da utvrdite uzrok problema ni posle provere
svih gorenavedenih stavki, obratite se najbližem Sony
prodavcu.
Sporo treperi zelenom ili narandžastom bojom ili svetli
crvenom bojom.
 Proverite da li je bežični primopredajnik pravilno umetnut
u glavni uređaj.
 Prenos zvuka je loš. Pomerajte surround pojačalo dok
indikator LINK/STANDBY ne postane zelen ili narandžast.
 Udaljite sistem od ostalih bežičnih uređaja.
 Izbegavajte da koristite bilo koje druge bežične uređaje.
Svetli zelenom ili narandžastom bojom.
 Proverite da li su kablovi zvučnika dobro povezani.
Iz surround zvučnika se ne čuje zvuk.
 Pritisnite OPTION i proverite da li je opcija [Sound Mode]
(Režim zvuka) podešena na [Auto] (Automatski).
Reprodukcija diska nije moguća.
 Šifra regiona diska ne odgovara onoj u sistemu.
 Došlo je do kondenzacije vlage na sočivima unutar glavnog
uređaja. Izvadite disk i ostavite glavni uređaj uključen oko
pola sata.
 Disk nije pravilno dovršen.
Smanjivanje potrošnje struje na manje
od 0,3 W u režimu mirovanja
Pritisnite HOME, a zatim pritisnite /// da biste izabrali
[Setup] (Podešavanje). Proverite da li su uneta sledeća
podešavanja:
 Izaberite [System Settings] (Podešavanja sistema) > [HDMI
Settings] (HDMI podešavanja) > [Control for HDMI] (Kontrola
preko HDMI-ja), a zatim podesite [Control for HDMI] (Kontrola
preko HDMI-ja) na [Off ] (Isključeno).
 Izaberite [System Settings] (Podešavanja sistema) > [Quick Start
Mode] (Režim za brzo pokretanje), a zatim podesite [Quick Start
Mode] (Režim za brzo pokretanje) na [Off ] (Isključeno).
 Izaberite [Network Settings] (Podešavanja za mrežu) > [Remote
Start] (Daljinsko pokretanje), a zatim podesite [Remote Start]
(Daljinsko pokretanje) na [Off ] (Isključeno).
Ovaj kratki vodič za početak štedi papir
Kako bi sačuvao prirodne resurse, Sony je drastično smanjio upotrebu papira pa više ne
isporučuje detaljna štampana uputstva. Međutim, detaljno uputstvo za upotrebu možete
da pronađete na Internetu na adresi:
http://support.sony-europe.com/
4-456-340-11(1) (SR)
2013. Sony Corporation
(1)
Download PDF