Sony | BDV-N590 | Sony BDV-N590 Blu-ray Disc™ sistem kućnog bioskopa Uputstva za rukovanje

4-418-144-12(2) (SR)
Kućni bioskop sa
Blu-ray Disc™/
DVD uređajem
Uputstvo za upotrebu
BDV-N590
UPOZORENJE
Ne postavljajte uređaj u uski
prostor poput police za knjige
ili ugradnog ormarića.
Da biste umanjili rizik od požara,
ne prekrivajte ventilacioni otvor
uređaja novinama, stolnjacima,
zavesama itd. Ne stavljajte izvore
otvorenog plamena na uređaj,
na primer upaljene sveće.
Da biste umanjili rizik od požara ili
strujnog udara, ne izlažite uređaj
kapljicama vode ili prskanju i ne
postavljajte na njega predmete koji
sadrže tečnost, na primer vaze.
Ne izlažite baterije ili uređaj u koji
su umetnute baterije visokim
temperaturama, na primer
sunčevom svetlu, vatri i sl.
Da bi se sprečile povrede, ovaj
uređaj morate dobro pričvrstiti
na pod/zid u skladu sa uputstvima
za montažu.
Samo za upotrebu u zatvorenom
prostoru.
PAŽNJA
U ovom proizvodu se koriste
optički uređaji koji mogu oštetiti
vid. Budući da je laserski zrak koji
se koristi u ovom Blu-ray Disc /
DVD kućnom bioskopu štetan
za oči, ne pokušavajte da otvarate
kućište uređaja.
Popravke bi trebalo da obavljaju
samo osposobljeni serviseri.
Ovaj uređaj je klasifikovan kao
laserski proizvod klase 3R. Kada
se otvori zaštitno kućište lasera,
emituje se vidljivo i nevidljivo
lasersko zračenje pa izbegavajte
da direktno gledate u zrak.
2SR
Ova oznaka se nalazi na zaštitnom
kućištu lasera u kućištu uređaja.
Ovaj uređaj je klasifikovan kao
laserski proizvod klase 1. Ova
oznaka se nalazi na zadnjoj strani
uređaja.
Za korisnike u Evropi
Odlaganje stare
električne i
elektronske
opreme
(primenljivo u
Evropskoj uniji
i ostalim evropskim
zemljama koje imaju
sisteme za odvojeno
skupljanje otpada)
Ovaj simbol na proizvodu ili
njegovom pakovanju označava
da se proizvod ne sme tretirati kao
kućni otpad. Proizvod bi trebalo
da odložite na odgovarajućem
mestu za prikupljanje i reciklažu
električne i elektronske opreme.
Pravilnim odlaganjem ovog
proizvoda pomažete u sprečavanju
mogućih štetnih posledica po
okolinu i ljudsko zdravlje do kojih
može doći usled nepravilnog
odlaganja proizvoda. Reciklažom
materijala pomažete očuvanje
prirodnih resursa. Za detaljnije
informacije o reciklaži ovog
proizvoda kontaktirajte lokalnu
upravu, komunalnu službu ili
prodavnicu u kojoj ste kupili
proizvod.
Odlaganje
potrošenih
baterija
(primenljivo u
Evropskoj uniji
i ostalim
evropskim
zemljama koje imaju
sisteme za odvojeno
skupljanje otpada)
Ovaj simbol na bateriji ili njenom
pakovanju označava da se baterija
koja se dobija uz ovaj proizvod ne
sme tretirati kao kućni otpad.
Na nekim baterijama se pored ovog
simbola može nalaziti i hemijski
simbol. Hemijski simbol za živu
(Hg) ili olovo (Pb) se dodaje ako
baterija sadrži više od 0,0005% žive
ili 0,004% olova.
Pravilnim odlaganjem baterija
pomažete u sprečavanju mogućih
štetnih posledica po okolinu i
ljudsko zdravlje do kojih može
doći usled nepravilnog odlaganja
baterija. Reciklažom materijala
pomažete očuvanje prirodnih
resursa.
Ako proizvodi zahtevaju
stalno prisustvo baterije zbog
bezbednosti, performansi ili
celovitosti podataka, takvu bateriju
bi trebalo da zameni isključivo
obučeni serviser.
Da biste bili sigurni da će
baterija biti pravilno zbrinuta,
predajte potrošenu bateriju
na odgovarajućem mestu za
prikupljanje i reciklažu električne
i elektronske opreme.
Za sve ostale baterije pogledajte
poglavlje o bezbednom uklanjaju
baterije iz proizvoda. Predajte
bateriju na odgovarajućem mestu
za prikupljanje i reciklažu
potrošenih baterija.
Za detaljnije informacije o reciklaži
ovog proizvoda ili baterije
kontaktirajte lokalnu upravu,
komunalnu službu ili prodavnicu
u kojoj ste kupili proizvod.
Napomena za korisnike: sledeće
informacije se odnose samo na
opremu koja se prodaje u zemljama
u kojima se primenjuju direktive
Evropske unije.
Proizvođač ovog uređaja je
Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Ovlašćeni predstavnik za EMC
i bezbednost uređaja je Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Germany. Za sva pitanja u vezi sa
servisom ili garancijom pogledajte
adrese koje su navedene na
zasebnom garantnom ili servisnom
listu.
Za glavni uređaj
Oznaka sa nazivom se nalazi na
donjoj strani uređaja.
Mere opreza
Ova oprema je testirana i utvrđeno
je da je u skladu sa ograničenjima
navedenim u EMC direktivi kada se
za povezivanje koristi kabl kraći od
3 metra. (Samo evropski modeli)
korisnicima da prave redovne
pauze prilikom gledanja 3D video
snimaka. Dužina i učestalost pauza
zavise od osobe do osobe. Sami
odlučite šta vam najviše odgovara.
Ako iskusite bilo kakvu
nelagodnost, trebalo bi da
prekinete sa gledanjem 3D video
snimka dok osećaj nelagodnosti
ne prođe. Obratite se doktoru ako
smatrate da je to neophodno.
Takođe bi trebalo da pročitate
(i) uputstvo za upotrebu i/ili
poruku upozorenja za svaki uređaj
koji koristite sa ovim proizvodom
ili za Blu-ray Disc sadržaj koji se
reprodukuje na ovom proizvodu
i (ii) posetite naš veb sajt
(http://esupport.sony.com/) da
biste saznali najnovije informacije.
Vid male dece (naročite one mlađe
od šest godina) se još razvija.
Posavetujte se sa doktorom
(pedijatrom ili oftalmologom) pre
nego što dozvolite deci da gledaju
3D video snimke.
Odrasli bi trebalo da nagledaju
decu kako bi bili sigurni da se
pridržavaju gorenavedenih
preporuka.
O izvorima napajanja
• Uređaj dobija mrežno napajanje
sve dok je priključen na utičnicu
za napajanje naizmeničnom
strujom, čak i kada je sam uređaj
isključen.
• Budući da se mrežno napajanje
uređaja prekida izvlačenjem
glavnog utikača, priključite uređaj
na lako dostupnu utičnicu za
napajanje naizmeničnom
strujom. Ako primetite
nepravilnosti u radu uređaja,
odmah izvucite glavni utikač
iz utičnice za napajanje
naizmeničnom strujom.
O gledanju 3D video
snimaka
Kod nekih osoba se može javiti
osećaj nelagodnosti prilikom
gledanja 3D video snimaka
(na primer, naprezanje očiju,
pojava zamora ili mučnine).
Sony preporučuje svim
Za Blu-ray Disc/ DVD
kućnom bioskopu
(BDV-N590)
(Za korisnike u Singapuru)
Za Blu-ray Disc/DVD
risiver (HBD-N590)
(Za korisnike u Australiji)
Ovu opremu bi trebalo da postavite
i koristite tako da razmak između
tela osobe i uređaja koji emituje
zračenje bude najmanje 20 cm
(izuzimajući ekstremitete: ruke,
šake, stopala, članke).
Za Blu-ray Disc/DVD
risiver (HBD-N590)
(Za korisnike u Evropi)
Pogledajte „Informacije o
usaglašenosti sa propisima za
bežične proizvode“ (dobija se
uz uređaj).
Zaštita od kopiranja
• Imajte u vidu napredne sisteme za
zaštitu sadržaja koji se koriste u
Blu-ray Disc i DVD medijumima.
Ovi sistemi, koji se nazivaju
AACS (Advanced Access Content
System) i CSS (Content Scramble
System), mogu da sadrže
ograničenja koja se odnose na
reprodukciju, emitovanje putem
analognog izlaza i ostale slične
funkcije. Rad ovog proizvoda
i postavljena ograničenja mogu
da se razlikuju u zavisnosti od
datuma njegove kupovine jer
upravni odbor organizacije AACS
može da prihvati ili promeni
pravila za ograničenja nakon
datuma kupovine.
• Napomena o tehnologiji Cinavia
U ovom proizvodu se koristi
tehnologija Cinavia radi
sprečavanja neovlašćene upotrebe
kopija određenih komercijalnih
filmova i video snimaka, kao
i njihovih zvučnih zapisa. Kada
se otkrije zabranjena upotreba
neovlašćene kopije, prikazaće
se poruka a reprodukcija ili
kopiranje će biti prekinuti.
Za više informacija o
tehnologiji Cinavia posetite
Cinavia informativni centar
za korisnike na adresi
http://www.cinavia.com.
Ako želite da dobijete dodatne
informacije o tehnologiji Cinavia,
pošaljite nam poštansku
dopisnicu sa svojom adresom na:
Cinavia Consumer Information
Center, P.O. Box 86851, San
Diego, CA, 92138, USA.
3SR
Autorska prava i zaštitni
znakovi
• U ovom sistemu se koristi Dolby*
Digital i Dolby Pro Logic
adaptivni matrični surround
dekoder, kao i DTS** Digital
Surround System.
* Proizvedeno po licenci
kompanije Dolby
Laboratories.
Dolby, Pro Logic i simbol
sa duplim D su zaštitni
znakovi kompanije
Dolby Laboratories.
** Proizvedeno po licenci
i pod sledećim brojevima
patenata u SAD: 5,956,674;
5,974,380; 6,226,616;
6,487,535; 7,212,872;
7,333,929; 7,392,195;
7,272,567 i ostali patenti
koji su izdati ili na čekanju
u SAD i drugim zemljama.
DTS-HD, simbol i DTS-HD
i simbol zajedno su
registrovani zaštitni
znakovi kompanije DTS,
Inc. Proizvod obuhvata
i softver. © DTS, Inc.
Sva prava zadržana.
• Ovaj sistem koristi tehnologiju
Multimedijski interfejs visoke
rezolucije (HDMI™).
HDMI, HDMI logo i
Multimedijski interfejs visoke
rezolucije su zaštitni znakovi
ili registrovani zaštitni znakovi
organizacije HDMI Licensing
LLC u SAD i ostalim zemljama.
• Java je registrovani zaštitni znak
kompanije Oracle i/ili njenih
podružnica.
• „BD-LIVE“ i „BONUSVIEW“
su zaštitni znakovi organizacije
Blu-ray Disc Association.
• „Blu-ray Disc“ je zaštitni znak.
• Logotipi „Blu-ray Disc“,
„DVD+RW“, „DVD-RW“,
„DVD+R“, „DVD-R“, „DVD
VIDEO“ i „CD“ su zaštitni
znakovi.
• „Blu-ray 3D“ i „Blu-ray 3D“ logo
su zaštitni znakovi organizacije
Blu-ray Disc Association.
4SR
• „BRAVIA“ je zaštitni znak
kompanije Sony Corporation.
• „AVCHD“ i „AVCHD“ logo
su zaštitni znakovi kompanija
Panasonic Corporation i
Sony Corporation.
• , „XMB“ i „xross media bar“
su zaštitni znakovi kompanija
Sony Corporation i Sony
Computer Entertainment Inc.
• „PlayStation“ je registrovani
zaštitni znak kompanije Sony
Computer Entertainment Inc.
• Tehnologiju za prepoznavanje
muzike i video snimaka i srodne
podatke obezbeđuje Gracenote®.
Gracenote je industrijski standard
za tehnologiju prepoznavanja
muzike i isporuke srodnog
sadržaja. Više informacija
možete da saznate na sajtu
www.gracenote.com.
CD, DVD, Blu-ray Disc medijumi
i podaci o muzici i video
snimcima koje obezbeđuje
Gracenote, Inc., copyright © 2000.
do danas Gracenote. Gracenote
softver, copyright © 2000. do
danas Gracenote. Na ovaj
proizvod i uslugu se primenjuje
jedan ili više patenata u vlasništvu
kompanije Gracenote. Posetite
veb sajt kompanije Gracenote
da biste videli delimičnu listu
korišćenih Gracenote patenata.
Gracenote, CDDB, MusicID,
MediaVOCS, Gracenote logo i
logotip i „Powered by Gracenote“
logo su registrovani zaštitni
znakovi ili zaštitni znakovi
kompanije Gracenote u SAD i/ili
ostalim zemljama.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access®
i Wi-Fi Alliance® su registrovani
zaštitni znakovi organizacije
Wi-Fi Alliance.
• Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™,
WPA2™ i Wi-Fi Protected
Setup™ su znakovi organizacije
Wi-Fi Alliance.
• Logo Wi-Fi CERTIFIED je oznaka
za sertifikaciju organizacije
Wi-Fi Alliance.
• Oznaka Wi-Fi Protected Setup
je oznaka organizacije Wi-Fi
Alliance.
• „PhotoTV HD“ i „PhotoTV HD“
logo su zaštitni znakovi
kompanije Sony Corporation.
• MPEG Layer-3 tehnologija za
kodiranje zvuka i patenti koje su
licencirale kompanije Fraunhofer
IIS i Thomson.
• Ovaj proizvod sadrži patentiranu
tehnologiju po licenci kompanije
Verance Corporation i zaštićen
je patentom 7,369,677 u SAD
i ostalim patentima koji su izdati
ili na čekanju u SAD i drugim
zemljama, dok su određeni
aspekti ove tehnologije zaštićeni
autorskim pravima i poslovnom
tajnom. Cinavia je zaštitni znak
kompanije Verance Corporation.
Copyright 2004-2010 Verance
Corporation. Sva prava zadržava
Verance. Obrnuti inženjering ili
rasklapanje nisu dozvoljeni.
• iPhone, iPod, iPod classic, iPod
nano i iPod touch su zaštitni
znakovi kompanije Apple Inc.
registrovani u SAD i ostalim
zemljama.
• „Made for iPod“ i „Made for
iPhone“ znači da je elektronska
oprema posebno dizajnirana za
rad sa iPod ili iPhone uređajima
i da je proizvođač potvrdio
da ispunjava standarde za
performanse kompanije Apple.
Apple ne odgovara za rad tog
uređaja niti za njegovu
usklađenost sa bezbednosnim
standardima i propisima. Imajte
u vidu da upotreba ove dodatne
opreme sa iPod ili iPhone
uređajem može da utiče na
performanse bežične veze.
• Windows Media je registrovani
zaštitni znak ili zaštitni znak
korporacije Microsoft u SAD i/ili
ostalim zemljama.
Ovaj proizvod sadrži tehnologiju
koja podleže određenim pravima
na intelektualnu svojinu
korporacije Microsoft. Upotreba
ili distribucija te tehnologije izvan
ovog proizvoda je zabranjena bez
odgovarajućih licenci korporacije
Microsoft.
Vlasnici sadržaja koriste
Microsoft® PlayReady™
tehnologiju za pristup sadržaju
da bi zaštitili svoju intelektualnu
svojinu, uključujući sadržaj
zaštićen autorskim pravima.
Ovaj uređaj koristi tehnologiju
PlayReady da bi pristupio
PlayReady zaštićenom sadržaju i/
ili WMDRM zaštićenom sadržaju.
Ako uređaj ne uspe da na
odgovarajući način ograniči
upotrebu sadržaja, vlasnici
sadržaja bi trebalo da traže
od Microsoft-a da opozove
mogućnost uređaja da
reprodukuje sadržaj zaštićen
tehnologijom PlayReady.
Opoziv ne bi trebalo da utiče na
nezaštićen sadržaj ili sadržaj koji
je zaštićen drugim tehnologijama
za pristup sadržaju. Vlasnici
sadržaja od vas mogu tražiti da
nadogradite PlayReady da biste
mogli da pristupite njihovom
sadržaju. Ako odbijete
nadogradnju, nećete moći da
pristupite sadržaju koji zahteva
nadogradnju.
• DLNA®, DLNA logo i DLNA
CERTIFIED™ su zaštitni
znakovi, zaštitni znakovi usluge
ili oznake za sertifikaciju
organizacije Digital Living
Network Alliance.
• Opera® Browser kompanije
Opera Software ASA. Copyright
1995-2010 Opera Software ASA.
Sva prava zadržana.
• Svi ostali zaštitni znakovi su
vlasništvo njihovih vlasnika.
• Nazivi ostalih sistema i proizvoda
su obično zaštitni znakovi ili
registrovani zaštitni znakovi
proizvođača. Oznake ™ i ® nisu
navedene u ovom dokumentu.
Informacije o licenci za
krajnjeg korisnika
Gracenote® ugovor o licenciranju
za krajnjeg korisnika
Ova aplikacija ili uređaj sadrži
softver kompanije Gracenote, Inc.
koja se nalazi u Emervilu,
Kalifornija („Gracenote“). Softver
kompanije Gracenote („Gracenote
softver“) omogućava ovoj aplikaciji
identifikaciju diska i/ili datoteke
i pribavljanje informacija koje se
odnose na muziku uključujući
naziv, izvođača, numeru i naslov
(„Gracenote podaci“) sa servera na
mreži ili ugrađenih baza podataka
(zbirnim imenom, „Gracenote
serveri“), kao i obavljanje ostalih
funkcija. Gracenote podatke
možete da koristite samo u skladu
sa predviđenim funkcijama ove
aplikacije ili uređaja za krajnjeg
korisnika.
Pristajete na to da ćete Gracenote
podatke, Gracenote softver i
Gracenote servere koristiti
isključivo za ličnu i nekomercijalnu
svrhu. Pristajete na to da Gracenote
softver ili bilo koje druge Gracenote
podatke nećete ustupati, kopirati ili
prenositi trećim stranama.
PRISTAJETE NA TO DA
GRACENOTE PODATKE,
GRACENOTE SOFTVER ILI
GRACENOTE SERVERE
NEĆETE KORISTITI ILI
ZLOUPOTREBLJAVATI, OSIM
AKO TO NIJE OVDE IZRIČITO
DOZVOLJENO.
Pristajete na to da će vaša
neisključiva licenca za korišćenje
Gracenote podataka, Gracenote
softvera i Gracenote servera biti
ukinuta ukoliko prekršite ova
ograničenja. Ako vaša licenca bude
ukinuta, pristajete na to da ćete
u potpunosti prestati da koristite
Gracenote podatke, Gracenote
softver i Gracenote servere.
Gracenote zadržava sva prava
na Gracenote podatke, Gracenote
softver i Gracenote servere,
uključujući sva vlasnička prava.
Gracenote nije dužan da vam
plati za bilo koju informaciju
koju pružite, ni pod kakvim
okolnostima. Pristajete na to da
Gracenote, Inc. može direktno i u
sopstveno ime sprovede svoja prava
po ovom ugovoru protiv vas.
Gracenote usluga koristi
jedinstveni identifikator za
praćenje upita koji se koristi u
statističke svrhe. Svrha nasumično
dodeljenog numeričkog
identifikatora je da omogući
Gracenote usluzi da broji upite
bez mogućnosti da sazna bilo šta
o vama. Za više informacija
pogledajte veb stranicu Gracenote
smernica privatnosti za uslugu
Gracenote.
Gracenote softver i svaki
Gracenote podatak su licencirani
u „VIĐENOM STANJU“.
Gracenote ne daje nikakve izričite
ili podrazumevane garancije za
tačnost Gracenote podataka sa
Gracenote servera. Gracenote
zadržava pravo da izbriše podatke
sa Gracenote servera ili promeni
kategorije podataka iz bilo kog
razloga koji Gracenote smatra
dovoljnim. Ne garantujemo da
su Gracenote softver ili Gracenote
serveri bez grešaka niti neprekidan
rad Gracenote softvera ili
Gracenote servera. Gracenote
nije dužan da vam pruža nove,
poboljšane ili dodatne tipove
podataka ili kategorije koje će
možda pružati u budućnosti i može
slobodno da prekine da vam pruža
uslugu u bilo kom trenutku.
GRACENOTE SE ODRIČE
SVIH GARANCIJA, IZRIČITIH
ILI PODRAZUMEVANIH,
UKLJUČUJUĆI, ALI SE NE
OGRANIČAVAJUĆI NA
PODRAZUMEVANE
GARANCIJE O
MOGUĆNOSTIMA PRODAJE
5SR
I PODESNOSTI ZA ODREĐENU
SVRHU, NASLOVU I
NEKRŠENJU AUTORSKIH
PRAVA. GRACENOTE NE
GARANTUJE REZULTATE KOJE
ĆETE POSTIĆI UPOTREBOM
GRACENOTE SOFTVERA ILI
BILO KOJEG GRACENOTE
SERVERA. GRACENOTE NI
U KOM SLUČAJU NEĆE
ODGOVARATI ZA
POSLEDIČNU ILI SLUČAJNU
ŠTETU NITI ZA GUBITAK
PROFITA ILI PRIHODA.
© Gracenote, Inc. 2009
REAL UGOVOR O LICENCIRANJU
ZA KRAJNJEG KORISNIKA (samo
modeli za Singapur)
1. Krajnjim korisnicima je
zabranjeno da menjaju, prevode,
vrše obrnuti inženjering,
dekompajliraju, rastavljaju ili
koriste druge metode kako bi
otkrili softver koji je napravio
Real ili na neki drugi način
kopiraju funkcionalnost softvera,
osim u meri u kojoj ovo
ograničenje nije izričito
zabranjeno važećim zakonom.
2. Real se odriče svih garancija
i uslova, izričitih ili
podrazumevanih, uključujući
podrazumevane garancije ili
uslove o mogućnostima prodaje
i podesnosti za određenu svrhu
i isključuje bilo kakvu
odgovornost za indirektnu,
posebnu, slučajnu ili posledičnu
štetu, uključujući, ali se ne
ograničavajući na gubitak profita
ili zamenu sistema.
6SR
O ovom uputstvu
za upotrebu
• U ovom uputstvu za
upotrebu opisane su kontrole
na daljinskom upravljaču.
Takođe možete da koristite
kontrole na uređaju ako one
imaju isti ili sličan naziv
kao one na daljinskom
upravljaču.
• U ovom uputstvu „disk“ se
koristi kao opšti pojam za
BD, DVD, Super Audio CD
ili CD diskove, osim ako nije
drugačije naznačeno u tekstu
ili na slikama.
• Neke slike su u vidu
konceptualnih crteža i mogu
se razlikovati od stvarnih
proizvoda.
• Stavke prikazane na ekranu
televizora se mogu razlikovati
u zavisnosti od prikazane
oblasti.
• Podrazumevano podešavanje
je podvučeno.
Sadržaj
O ovom uputstvu za upotrebu.................. 6
Otpakivanje ................................................. 8
Indeks delova i kontrola ............................ 9
Početni koraci
Korak 1: postavljanje sistema ........ 13
Korak 2: povezivanje sistema ......... 13
Povezivanje zvučnika ................... 13
Povezivanje sa televizorom ......... 14
Povezivanje ostalih komponenti
(Set-top box uređaja itd.) ......... 15
Povezivanje antene ...................... 17
Korak 3: priprema za
mrežnu vezu .............................. 17
Korak 4: jednostavno podešavanje
(Easy Setup) ............................... 18
Korak 5: biranje izvora .................... 19
Korak 6: uživanje u surround
zvuku .......................................... 20
Reprodukcija
Reprodukcija diska................................... 22
Reprodukcija sa USB uređaja.................. 23
Uživanje u iPod/iPhone uređaju ............ 23
Reprodukcija preko mreže ...................... 25
Dostupne opcije........................................ 28
Prilagođavanje zvuka
Izbor formata zvuka, jezika dijaloga ili
kanala .................................................. 31
Uživanje u Multiplex Broadcast
zvuku ................................................... 31
Tjuner
Slušanje radija ........................................... 32
Korišćenje sistema Radio Data System
(RDS)................................................... 33
Ostale radnje
Korišćenje funkcije Control for HDMI
(Kontrola preko HDMI-ja) za
„BRAVIA“ Sync................................. 34
Automatsko kalibrisanje odgovarajućih
podešavanja zvučnika ....................... 34
Podešavanje zvučnika .............................. 35
Korišćenje merača vremena za
isključivanje........................................ 36
Deaktiviranje tastera na uređaju ............ 37
Upravljanje televizorom pomoću
isporučenog daljinskog
upravljača ........................................... 37
Menjanje svetline displeja i indikatora
napajanja............................................. 37
Ušteda energije u režimu mirovanja ..... 37
Pregledanje veb sajtova............................ 38
Podešavanja
Korišćenje menija za podešavanje
sistema ................................................ 40
[Network Update] (Ažuriranje putem
mreže) ................................................. 40
[Screen Settings]
(Podešavanja ekrana)........................ 41
[Audio Settings]
(Podešavanje zvuka).......................... 42
[BD/DVD Viewing Settings] (Podešavanja
za gledanje BD/DVD diskova) ........ 43
[Parental Control Settings] (Podešavanja
za roditeljski nadzor) ........................ 44
[Music Settings] (Podešavanja za
muziku)............................................... 44
[System Settings]
(Podešavanje sistema)....................... 44
[External Input Settings] (Podešavanje
spoljašnjeg ulaza)............................... 46
[Network Settings] (Podešavanja za
mrežu)................................................. 46
[Easy Setup]
(Jednostavno podešavanje) .............. 47
[Resetting] (Vraćanje na početne
vrednosti) ........................................... 47
Dodatne informacije
Mere opreza .............................................. 48
Napomene o diskovima........................... 49
Rešavanje problema ................................. 50
Podržani diskovi....................................... 54
Podržani tipovi datoteka ......................... 55
Podržani formati zvuka ........................... 56
Specifikacije............................................... 57
Lista sa šiframa jezika .............................. 58
Indeks......................................................... 59
7SR
Otpakivanje
• Prednji zvučnici (2)
• FM žična antena (1)
ili
• Postolje za iPod/iPhone
(TDM-iP30) (1) (samo
modeli za Evropu i
Australiju)
• Daljinski upravljač (1)
• Surround zvučnici (2)
• Baterije R6 (veličina AA) (2)
• USB kabl (1) (samo modeli
za Evropu i Australiju)
• Mikrofon za kalibrisanje (1)
• Centralni zvučnik (1)
• Subwoofer (1)
8SR
• Video kabl (1) (samo modeli
za Evropu i Australiju)
• HDMI kabl velike brzine
prenosa (1) (samo modeli
za Singapur)
• Uputstvo za upotrebu
(samo modeli za Australiju
i Singapur)
• Kratki vodič za početak
• Uputstvo za montažu
zvučnika
• Referentni vodič
(samo evropski modeli)
• Informacije o usaglašenosti
sa propisima za bežične
proizvode (samo evropski
modeli).
Indeks delova i kontrola
Više informacija potražite na stranicama navedenim u zagradama.
Prednji panel
FUNCTION
VOL
VOL
USB 2
A Otvor za disk (stranica 22)
B Displej
C
D
(senzor za daljinski upravljač)
USB 2 port (stranica 23)
Otvorite poklopac noktom.
E Tasteri osetljivi na blagi dodir/indikatori
N (reprodukcija)
x (zaustavljanje)
./> (prethodno/sledeće)
Z (izbacivanje)
FUNCTION (stranica 19)
Biranje izvora reprodukcije.
VOL +/–
F Indikator napajanja
Slot
O tasterima osetljivim na blagi dodir/
indikatorima
Ovi tasteri funkcionišu kada svetle indikatori
tastera osetljivih na blagi dodir.
Indikatore možete da uključite/isključite tako
što ćete podesiti opciju [Illumination/Display]
(Osvetljenje/Displej) (stranica 45). Kada opciju
[Illumination/Display] (Osvetljenje/Displej)
podesite na [Auto] (Automatski), indikatori se
isključuju. U tom slučaju možete da dodirnete
bilo koji taster osetljiv na blagi dodir. Kada
indikatori počnu da svetle, dodirnite željeni
taster.
Napomena
• Ovi tasteri funkcionišu kada ih blago dodirnete.
Ne pritiskajte ih koristeći prekomernu silu.
Svetli kada je sistem uključen.
G "/1 (uključivanje/režim mirovanja)
Uključivanje uređaja ili njegovo
postavljanje u režim mirovanja.
9SR
Displej
O indikatorima na displeju
A Svetli kada se aktivira ponavljanje
reprodukcije.
F Prikazuje status sistema, na primer
frekvenciju radio-stanice itd.
Kada pritisnite DISPLAY, prikazuju se
informacije o strimu/status dekodiranja
kada je funkcija podešena na „TV“.
Informacije o strimu/status dekodiranja
se možda neće prikazivati, što zavisi od
strima ili materijala koji se dekodira.
B Svetli tokom prijema stereo zvuka.
(Samo za radio)
C Svetli kada se na sistemu reprodukuje
sadržaj pomoću funkcije PARTY
STREAMING.
D Svetli kada je isključen zvuk.
E Svetli kada je na HDMI (OUT) priključak
pravilno priključen HDCP (Highbandwidth Digital Content Protection)
kompatibilni uređaj sa HDMI ili DVI
(Digital Visual Interface) ulazom.
Zadnji panel
TV
OPTICAL
USB 1
AUDIO
L
ANTENNA
VIDEO OUT
COAXIAL 75
R
SPEAKERS
A.CAL MIC
ARC
LAN (100)
A
IN 1
IN 2
OUT
DIGITAL IN
AUDIO IN
ECM-AC3
USB 1 port (stranica 23)
B LAN (100) priključak (stranica 17)
C Priključak VIDEO OUT (stranica 14)
D Priključci HDMI (IN 1/IN 2) (stranica 15)
E Priključak HDMI (OUT) (stranica 14)
FM
FRONT R
FRONT L SUBWOOFER CENTER
SUR R
SUR L
F Priključak TV (DIGITAL IN OPTICAL)
(stranica 14)
G Priključci AUDIO (AUDIO IN L/R)
(stranica 15)
H Priključak A.CAL MIC (stranice 18, 34)
I Priključak ANTENNA (FM COAXIAL 75Ω)
(stranica 17)
J Priključci SPEAKERS (stranica 13)
10SR
TV "/1 (uključivanje/režim mirovanja)
(stranica 37)
Daljinski upravljač
Uključivanje TV-a ili njegovo postavljanje
u režim mirovanja.
SPEAKERS
TV AUDIO
TV
1
BRAVIA Sync
Uključivanje sistema ili njegovo
postavljanje u režim mirovanja.
DIMMER
1
2
3
4
5
6
7
8
9
SLEEP
9
FUNCTION
ANGLE
AUDIO
2
SUBTITLE
0
3
B Tasteri sa brojevima (stranice 32, 37)
Služe za unos broja naslova/poglavlja,
brojeva memorisanih radio stanica itd.
AUDIO (stranica 31)
Izbor formata zvuka/numere.
POP UP/ MENU
TOP MENU
"/1 (uključivanje/režim mirovanja)
(stranice 18, 32)
SUBTITLE
4
RETURN
OPTIONS
SOUND MODE
SOUND MODE
HOME
3D
PRESET
PRESET
TUNING
8
5
SEN
TUNING
6
DISPLAY
Biranje jezika titla ako se na BD-ROM/
DVD VIDEO disku nalaze titlovi na više
jezika.
C Tasteri u boji (crveni/zeleni/žuti/plavi)
Tasterske prečice za izbor stavki u menijima
nekih BD diskova (mogu se koristiti i za
interaktivne Java radnje na BD diskovima).
D TOP MENU
TV
TV
7
Otvaranje ili zatvaranje glavnog menija BD
ili DVD diska.
POP UP/MENU
Na tasterima 5, AUDIO, 2 + i N se nalazi
mala izbočina. Koristite je kao referencu
prilikom korišćenja daljinskog upravljača.
•
: Za upravljanje televizorom
(Za detaljnije informacije pogledajte
„Upravljanje televizorom pomoću
isporučenog daljinskog upravljača“
(stranica 37).)
Otvaranje ili zatvaranje iskačućeg menija
BD-ROM diska ili menija DVD diska.
OPTIONS (stranice 20, 28, 38)
Prikazivanje menija sa opcijama na ekranu
televizora ili displeju. (Lokacija se razlikuje
u zavisnosti od izabrane funkcije.)
RETURN
Povratak na prethodni prikaz.
C/X/x/c
Pomeranje kursora na izabranu stavku.
A Z (izbacivanje)
SPEAKERS TVyAUDIO
Izaberite da li će se zvuk sa televizora
emitovati na zvučnicima sistema ili
televizora. Ova funkcija radi samo kada
opciju [Control for HDMI] (Kontrola
preko HDMI-ja) podesite na [On]
(Uključeno) (stranica 45).
(ulazak)
Ulazak u izabranu stavku.
E SOUND MODE +/– (stranica 20)
Izbor režima zvuka.
HOME (stranice 18, 32, 34, 35, 38, 40)
Ulazak u glavni meni sistema ili izlazak
iz njega.
3D
Konvertovanje 2D sadržaja u simulirani 3D
sadržaj kada je priključen 3D kompatibilni
uređaj.
11SR
SEN
Pristup usluzi „Sony Entertainment
Network™“ na mreži.
F Tasteri za upravljanje reprodukcijom
(isključivanje zvuka)
Privremeno isključivanje zvuka.
2 (jačina zvuka) +/– (stranica 32)
Podešavanje jačine zvuka.
Pogledajte „Reprodukcija“ (stranica 22).
TV 2 (jačina zvuka) +/–
./> (prethodno/sledeće)
Podešavanje jačine zvuka televizora.
Prelazak na prethodno/sledeće poglavlje,
numeru ili datoteku.
TV t (TV ulaz)
m/M (brzo/sporo/zamrzavanje kadra)
Brzo premotavanje diska unazad/unapred
tokom reprodukcije. Svaki put kada
pritisnete ovaj taster brzina premotavanja
se menja.
Aktiviranje usporene reprodukcije kada
se drži pritisnut više od jedne sekunde dok
je reprodukcija pauzirana. Reprodukcija
pojedinačnih kadrova kada se pritisne dok
je reprodukcija pauzirana.
Napomena
• Kada se reprodukuje Blu-ray 3D Disc, usporena
reprodukcija unazad i reprodukcija unazad
pojedinačnih kadrova nisu dostupni.
Menjanje ulaza na TV-u između TV-a
i ostalih spoljašnjih uređaja priključenih
na ulaz.
H DISPLAY (stranice 22, 25, 38)
Prikazivanje informacija o reprodukciji
i pretraživanju Veba na ekranu televizora.
Prikazivanje memorisane radio stanice,
frekvencije itd. na displeju.
I DIMMER
Podešavanje svetline displeja i indikatora
napajanja na jedan od 2 nivoa.
SLEEP (stranica 36)
Podešavanje merača vremena za
isključivanje.
N (reprodukcija)
FUNCTION (stranice 19, 32)
Pokretanje ili ponovno pokretanje
reprodukcije (nastavak reprodukcije).
Aktiviranje reprodukcije pritiskom na
jedno dugme (stranica 34) kada je sistem
uključen i podešen na funkciju „BD/DVD“.
Biranje izvora reprodukcije.
Kada podesite [External Input Settings]
(Podešavanja za spoljašnji ulaz)
(stranica 46), možete da preskočite ulaze
koji se ne koriste prilikom izbora funkcije.
X (pauziranje)
ANGLE
Pauziranje ili ponovno pokretanje
reprodukcije.
Prebacivanje na druge uglove gledanja ako
su scene na BD-ROM/DVD VIDEO disku
snimljene iz više uglova.
x (zaustavljanje)
Zaustavljanje reprodukcije i pamćenje
mesta zaustavljanja (tačka za nastavak
reprodukcije). Tačka za nastavak
reprodukcije naslova/numere je tačka
na kojoj ste poslednji put zaustavili
reprodukciju ili poslednja fotografija koju
ste pregledali iz fascikle sa fotografijama.
Tasteri za upravljanje radijom
Pogledajte „Tjuner“ (stranica 32).
PRESET +/–
TUNING +/–
12SR
G
Korak 1: postavljanje
sistema
Ne priključujte kabl za napajanje naizmeničnom
strujom uređaja u zidnu utičnicu (mrežno
napajanje) dok ne povežete sve ostale kablove.
Napomena
Kako da postavite sistem
Postavite sistem u skladu sa slikom u nastavku.
A
• Ako povezujete neku drugu komponentu koja ima
kontrolu jačine zvuka, smanjite jačinu zvuka na toj
komponenti na nivo koji neće dovesti do izobličenja
zvuka.
B
F
C
Povezivanje zvučnika
G
D
E
A Prednji zvučnik (L (levi))
B Prednji zvučnik (R (desni))
C Centralni zvučnik
D Surround zvučnik (L (levi))
E Surround zvučnik (R (desni))
F Subwoofer
G Uređaj
Povežite kablove zvučnika sa priključcima
SPEAKERS odgovarajuće boje na uređaju.
Prilikom povezivanja sa uređajem, umetnite
konektor i gurajte ga dok ne klikne.
Crveni
(Prednji desni zvučnik (R))
Beli
(Prednji levi zvučnik (L))
Ljubičasti
(Subwoofer)
Zeleni
(Centralni zvučnik)
Napomena
• Budite pažljivi prilikom postavljanja zvučnika i/ili
postolja na koja su pričvršćeni zvučnici na posebno
tretirane podove (voskovani, lakirani, polirani itd.)
jer može doći do pojave mrlja ili gubitka boje.
• Ne naslanjajte se na zvučnik niti se pridržavajte
za njega jer ga možete oboriti.
• Zvučnici u ovom kompletu nisu magnetno
oklopljeni. To može dovesti do nepravilnog prikaza
boja ako ih postavite blizu CRT televizora ili
projektora.
Savet
• Zvučnike možete da postavite na zid. Za više detalja
pogledajte isporučeno „Uputstvo za montažu
zvučnika“.
SPEAKERS
FRONT R
FRONT L SUBWOOFER CENTER
SUR R
SUR L
Sivi
(Desni surround
zvučnik (R))
Plavi
(Levi surround
zvučnik (L))
13SR
Početni koraci
Korak 2: povezivanje
sistema
Početni koraci
Početni koraci
Povezivanje sa televizorom
Izaberite jedan od sledećih načina povezivanja u skladu sa ulaznim priključcima na vašem televizoru.
B
A
TV
OPTICAL
USB 1
AUDIO
L
ANTENNA
VIDEO OUT
COAXIAL 75
SPEAKERS
A.CAL MIC
R
ARC
LAN (100)
IN 1
IN 2
OUT
DIGITAL IN
C
AUDIO IN
ECM-AC3
FM
FRONT R
FRONT L SUBWOOFER CENTER
SUR R
SUR L
D
Video kablovi
A
Visok kvalitet
HDMI kabl1) (dobija se samo uz
modele za Singapur)
2)
ARC
ili
OUT
B
VIDEO OUT
Video kabl (ne isporučuje se3))
Standardni
kvalitet
1) HDMI
kabl velike brzine prenosa
je priključak HDMI IN na vašem televizoru kompatibilan sa funkcijom ARC (Audio Return Channel), kroz
HDMI kabl takođe može da se šalje digitalni audio signal sa televizora. Da biste podesili funkciju Audio Return
Channel, pogledajte [Audio Return Channel] (stranica 45).
3) Isporučeni video kabl služi za povezivanje postolja za iPod/iPhone. (Samo modeli za Evropu i Australiju)
2) Ako
Audio kablovi
Ako ne povežete sistem na HDMI priključak televizora koji je kompatibilan sa funkcijom ARC,
koristite odgovarajući audio kabl za slušanje zvuka sa televizora na zvučnicima sistema.
C
TV
OPTICAL
Visok kvalitet
Digitalni optički kabl (ne isporučuje se)
DIGITAL OUT
OPTICAL
DIGITAL IN
D
AUDIO
L
Audio kabl (ne isporučuje se)
L
AUDIO
OUTPUT
R
AUDIO IN
14SR
R
Standardni
kvalitet
Povezivanje ostalih komponenti (Set-top box uređaja itd.)
Početni koraci
Povežite sistem, ostale komponente i TV na sledeći način:
TV
Video izlaz*
Komponenta
(Set-top box uređaj, video-rikorder,
PlayStation®, digitalni satelitski risiver itd.)
Veza A
Veza B, C
Tok signala
: Video signal
: Audio signal
Sistem
* Ova veza nije neophodna ukoliko koristite vezu A (HDMI vezu).
Izaberite jedan od sledećih načina povezivanja u skladu sa vrstom priključka na komponenti.
TV
OPTICAL
USB 1
AUDIO
L
ANTENNA
VIDEO OUT
COAXIAL 75
SPEAKERS
A.CAL MIC
R
ARC
LAN (100)
IN 1
A
IN 2
OUT
DIGITAL IN
B
AUDIO IN
ECM-AC3
FM
FRONT R
FRONT L SUBWOOFER CENTER
SUR R
SUR L
C
A
Visok kvalitet
HDMI kabl* (ne isporučuje se)
HDMI OUT
IN 1
IN 2
B
TV
OPTICAL
Digitalni optički kabl (ne isporučuje se)
DIGITAL OUT
OPTICAL
DIGITAL IN
C
AUDIO
L
Audio kabl (ne isporučuje se)
L
AUDIO
OUTPUT
R
AUDIO IN
R
Standardni
kvalitet
* Koristite HDMI kabl velike brzine prenosa.
15SR
Kada koristite vezu A
Početni koraci
Putem ove veze mogu da se šalju i video i audio signali.
Napomena
• Video signali sa HDMI (IN 1/2) priključaka se šalju na HDMI (OUT) priključak samo ako izaberete funkciju
„HDMI1“ ili „HDMI2“.
• Ako želite da se audio signal šalje sa HDMI (IN 1/2) priključaka na HDMI (OUT) priključak, potrebno je da
promenite podešavanje za audio izlaz. Za detalje pogledajte [Audio Output] (Audio izlaz) u okviru [Audio Settings]
(Podešavanje zvuka) (stranica 43).
• Možete da promenite audio ulaz komponente koja je povezana putem HDMI (IN 1) priključka na TV (DIGITAL
IN OPTICAL) priključak. Za detalje pogledajte [HDMI1 Audio Input mode] (Režim audio ulaza za HDMI1)
u okviru [HDMI Settings] (HDMI podešavanja) (stranica 45). (Samo evropski modeli.)
Kada koristite vezu B, C
Povežite sistem tako da se video signali sa sistema i druge komponente šalju ka TV-u, a audio signali
sa komponente ka sistemu.
Napomena
• Ako koristite vezu B, C, podesite [Control for HDMI] (Kontrola preko HDMI-ja) u [HDMI Settings]
(HDMI podešavanja) u odeljku [System Settings] (Podešavanja sistema) na [Off] (Isključeno) (stranica 45).
• U zvuku sa komponente možete da uživate tako što ćete izabrati funkciju „AUDIO“ za vezu B.
16SR
Povezivanje antene
Zadnji panel uređaja
Savet
AUDIO
L
ANTENNA
COAXIAL 75
A.CAL MIC
R
AUDIO IN
ECM-AC3
FM
FRONT R
FRONT L
ili
FM žična antena
(isporučuje se)
Napomena
• U potpunosti razvucite FM žičnu antenu.
• Kada povežete FM žičnu antenu, pobrinite
se da stoji u što horizontalnijem položaju.
• Da biste sistem povezali sa mrežom, unesite
podešavanja u okviru [Easy Network Settings]
(Jednostavno podešavanje mreže). Za detaljnije
informacije pogledajte „Korak 4: Jednostavno
podešavanje (Easy Setup)“ (stranica 18).
Izaberite metod u zavisnosti od vrste LAN
mreže (Lokalne mreže) koju koristite.
• Ako koristite bežični LAN
U sistem je ugrađena Wi-Fi funkcija i sistem
možete da povežete sa mrežom tako što ćete
uneti podešavanja za mrežu.
• Ako koristite mrežu koja nije bežični LAN
Povežite se sa mrežom tako što ćete povezati
LAN kablove na sledeći način.
Zadnji panel uređaja
Savet
• Ako je FM prijem loš, koristite koaksijalni kabl od
75 oma (ne isporučuje se) da biste povezali uređaj
sa spoljašnjom FM antenom.
TV
OPTICAL
USB 1
VIDEO OUT
ARC
LAN (100)
IN 1
IN 2
OUT
DIGITAL IN
Širokopojasni ruter
LAN
LAN kabl (ne isporučuje se)
Pre podešavanja mreže
Ako je vaš ruter za bežični LAN (pristupna
tačka) kompatibilan sa funkcijom Wi-Fi
Protected Setup (WPS), mrežu jednostavno
možete da podesite pomoću tastera WPS.
Ukoliko nije, unapred proverite sledeće
informacije i zabeležite ih u predviđenom
prostoru ispod.
• Naziv mreže (SSID*) koji identifikuje
vašu mrežu**.
17SR
Početni koraci
Korak 3: priprema za
mrežnu vezu
Početni koraci
• Ako je vaša bežična mreža osigurana,
sigurnosna šifra (WEP šifra, WPA šifra)**.
AES obezbeđuje viši nivo bezbednosti od
tehnologije WEP ili TKIP.
* SSID (Service Set Identifier) je naziv koji
identifikuje određenu bežičnu mrežu.
** Potrebno je da proverite podešavanja rutera za
bežični LAN da biste dobili informacije o SSID-u
i sigurnosnoj šifri. Za detaljnije informacije:
– posetite sledeći veb sajt:
Korak 4: Jednostavno
podešavanje (Easy Setup)
Za korisnike u Evropi i Rusiji:
http://support.sony-europe.com/hub/hub.html
Za korisnike u ostalim zemljama/regionima:
http://www.sony-asia.com/section/support
– pogledajte priručnik koji ste dobili uz ruter
za bežični LAN
– obratite se proizvođaču rutera za bežični LAN
O bezbednosti bežične LAN mreže
Budući da se komunikacija preko funkcije za
bežični LAN obavlja radio-talasima, može se
desiti da signal bežične mreže bude presretnut.
Da bi se zaštitila bežična komunikacija, ovaj
sistem podržava različite bezbednosne funkcije.
Ne zaboravite da pravilno konfigurišete
podešavanja za bezbednost u skladu sa mrežnim
okruženjem.
Pre nego što obavite korak 4
Uverite se da ste dobro povezali sve kablove,
a zatim povežite kabl za napajanje
naizmeničnom strujom.
Pratite korake u nastavku da biste uneli osnovna
i mrežna podešavanja za sistem.
Prikazane stavke se mogu razlikovati u
zavisnosti od zemlje za koju je model namenjen.
1
Umetnite dve isporučene R6 baterije
(veličina AA) tako da oznake polariteta 3
i # na baterijama odgovaraju oznakama
u odeljku za baterije.
x Nezaštićena mreža
Iako ovu vrstu mreže možete jednostavno da
podesite, svako će moći da presretne bežičnu
komunikaciju ili pristupi vašoj bežičnoj mreži,
čak i bez sofisticiranih alata. Imajte u vidu da
postoji rizik od neovlašćenog pristupa ili
presretanja podataka.
x WEP
WEP štiti komunikaciju kako bi se sprečilo da
spoljašnji korisnici presretnu komunikaciju
ili pristupe vašoj bežičnoj mreži. WEP je
bezbednosna tehnologija starije generacije koja
omogućava povezivanje starijih uređaja koji ne
podržavaju TKIP/AES.
x WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)
TKIP je bezbednosna tehnologija koja je
razvijena kako bi se ispravili nedostaci
tehnologije WEP. TKIP obezbeđuje viši
nivo zaštite od tehnologije WEP.
x WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)
AES je bezbednosna tehnologija koja koristi
napredni bezbednosni metod koji se razlikuje
od tehnologije WEP i TKIP.
18SR
2
3
4
Uključite televizor.
Pritisnite [/1.
Izaberite odgovarajući ulaz na televizoru
tako da se signal sa sistema pojavi na
televizoru.
Prikazaće se ekran jednostavnog
podešavanja (Easy Setup) za izbor jezika.
5
C/X/x/c
U zavisnosti od načina povezivanja
(stranica 14), izaberite sledeće opcije.
• Povezivanje sa HDMI kablom: pratite
uputstva koja se prikazuju na ekranu
televizora.
• Povezivanje video kablom: izaberite
[16:9] ili [4:3] tako da se slika prikazuje
pravilno.
Za detalje o podešavanjima za [Auto
Calibration] (Automatsko kalibrisanje)
u okviru [Easy Initial Settings]
(Jednostavna početna podešavanja),
pogledajte „Automatsko kalibrisanje
odgovarajućih podešavanja zvučnika“
(stranica 34).
6
Kada obavite [Easy Initial Settings]
(Jednostavna početna podešavanja),
obavite [Easy Network Settings]
(Jednostavno podešavanje mreže).
Pomoću tastera C/X/x/c izaberite
[Easy Network Settings] (Jednostavno
podešavanje mreže), a zatim
pritisnite
.
Prikazaće se ekran Easy Network Settings
(Jednostavno podešavanje mreže).
7
Da biste ponovo prikazali ekran Easy
Initial Settings (Jednostavna početna
podešavanja)/Easy Network Settings
(Jednostavno podešavanje mreže)
1
Pritisnite HOME.
Na ekranu televizora će se pojaviti
glavni meni.
2
Pomoću tastera C/c izaberite
[Setup] (Podešavanja).
3
Pritiskajte X/x da biste izabrali [Easy
Setup] (Jednostavno podešavanje),
a zatim pritisnite
.
4
Pomoću tastera X/x izaberite
podešavanje, a zatim pritisnite
.
• [Easy Initial Settings] (Jednostavna
početna podešavanja)
• [Easy Network Settings] (Jednostavno
podešavanje mreže)
Prikazaće se ekran Easy Initial Settings
(Jednostavna početna podešavanja)/
Easy Network Settings (Jednostavno
podešavanje mreže).
Korak 5: biranje izvora
Možete da izaberete izvor reprodukcije.
Pritiskajte FUNCTION sve dok se na displeju
ne prikaže željena funkcija.
Kada jednom pritisnete FUNCTION, na
displeju će se prikazati trenutna funkcija, a
kada svaki naredni put pritisnete FUNCTION,
funkcija se menja na sledeći način.
Pratite uputstva na ekranu i unesite
podešavanja za mrežu pomoću tastera
.
C/X/x/c i
„BD/DVD“ t „USB1“ t „USB2“ t „FM“ t
„HDMI1“ t „HDMI2“ t „TV“ t „AUDIO“
t „BD/DVD“ t …
Ako sistem ne može da se poveže sa
mrežom, pogledajte „Mrežna veza“
(stranica 53) ili „Bežična LAN veza“
(stranica 54).
Funkcija
Izvor
„BD/DVD“
Disk ili mrežni uređaj koji će
se reprodukovati na sistemu
„USB1“/„USB2“ USB uređaj ili iPod/iPhone
koji je povezan na
USB 1
(stranica 10) ili
USB 2 port
(stranica 9)
„FM“
FM radio (stranica 32)
19SR
Početni koraci
Obavite [Easy Initial Settings]
(Jednostavna početna podešavanja).
Pratite uputstva na ekranu da biste
uneli osnovna podešavanja koristeći
C/X/x/c i
.
Početni koraci
Funkcija
Izvor
„HDMI1“/
„HDMI2“
Komponenta koja je povezana
sa HDMI (IN 1) ili HDMI (IN 2)
priključkom na zadnjem panelu
(stranica 15)
„TV“
Komponenta (televizor itd.) koja
je povezana na priključak TV
(DIGITAL IN OPTICAL) na
zadnjem panelu ili televizor koji je
kompatibilan sa funkcijom Audio
Return Channel i koji je povezan
na priključak HDMI (OUT) na
zadnjem panelu (stranica 14)
„AUDIO“
Komponenta koja je povezana
na priključke AUDIO (AUDIO
IN L/R) na zadnjem panelu
(stranica 15)
Savet
Neke funkcije možete da promenite putem TV ekrana
pomoću tastera FUNCTION, X/x i .
20SR
Korak 6: uživanje
u surround zvuku
Kada obavite prethodne korake i pokrenete
reprodukciju, možete jednostavno da uživate
u unapred programiranim režimima zvuka koji
su prilagođeni različitim izvorima zvuka. Oni
donose uzbudljiv i moćan zvuk bioskopa u
vaš dom.
Izbor režima zvuka
Pritiskajte SOUND MODE +/– tokom
reprodukcije sve dok se na displeju ili
TV ekranu ne prikaže željeni režim.
Možete da izaberete sledeće stavke. Tekst
u zagradama ([--]) se prikazuje na TV ekranu,
a tekst pod navodnicima („--“) na displeju.
Režim zvuka
Efekat
[Auto]
(Automatski)
(„AUTO“)
Sistem će automatski izabrati
[Movie] (Film) ili [Music]
(Muzika) kako bi proizveo zvučni
efekat u zavisnosti od diska ili
zvučnog strima.
• Dvokanalni izvor: Sistem
simulira surround zvuk koji
dobija od dvokanalnih izvora
i emituje ga na 5.1-kanalnim
zvučnicima tako što duplira
izvorni dvokanalni zvuk na svaki
zvučnik.
• Višekanalni izvor: Sistem emituje
zvuk sa zvučnika u zavisnosti od
broja kanala izvora.
[Movie] (Film)
(„MOVIE“)
Sistem pruža optimizovan zvuk
za gledanje filmova.
[Music]
(Muzika)
(„MUSIC“)
Sistem pruža optimizovan zvuk
za slušanje muzike.
[Audio Enhancer]
(Poboljšavač
zvuka)
(„ENHANCER“)
Sistem optimizuje dvokanalne
izvore tako što poboljšava zvuk
koji se izgubi tokom kompresije
zvuka. Jačina zvuka se automatski
prilagođava kako biste mogli da
uživate u audio sadržajima sa
neujednačenom jačinom zvuka.
Efekat
[3D Surround]
(„3D SUR.“)
[3D Surround] je jedinstveni Sony
algoritam koji pruža osećaj dubine
i punoće 3D zvuka kreiranjem
virtuelnog zvučnog polja u blizini
vaših ušiju.
[Sports] (Sport)
(„SPORTS“)
Sistem pruža optimizovan zvuk
za gledanje sportskih programa.
[Night] (Noć)
(„NIGHT“)
Ovaj režim je pogodan za gledanje
filmova noću jer smanjuje glasne
zvukove i istovremeno pruža jasan
dijalog.
Početni koraci
Režim zvuka
[Hall] (Dvorana) Sistem kreira zvuk koji pruža
(„HALL“)
osećaj kao da se nalazite u
koncertnoj dvorani.
[2ch Stereo]
(Dvokanalni
stereo)
(„2CH ST.“)
Sistem emituje zvuk sa prednjih
zvučnika i subwoofer-a, bez obzira
na format zvuka ili broj kanala.
[Demo Sound] Sistem proizvodi prijatan zvuk koji
(Demonstracion je pogodan za prezentacije itd.
i zvuk)
(„DEMO SND“)
Savet
• Ako režim zvuka podesite na [Auto] (Automatski)
i reprodukujete internet sadržaj Berlinske
filharmonije, sistem će automatski ući u režim
„BERLIN PHILHARMONIC HALL“ (samo za
oblasti u kojima se nudi ova usluga).
Biranje režima zvuka iz menija sa
opcijama
1
Pritisnite OPTIONS i X/x da biste izabrali
[Sound Mode] (Režim zvuka), a zatim
pritisnite
.
2
Pomoću tastera X/x izaberite režim
zvuka, a zatim pritisnite
.
Napomena
• Režim zvuka je moguće izabrati samo kada je [Sound
Effect] (Zvučni efekat) podešeno na [Sound Mode
On] (Režim zvuka uključen) (stranica 43). Kada je
opcija [Sound Effect] (Zvučni efekat) podešena na
neku drugu vrednost a ne na [Sound Mode On]
(Režim zvuka uključen), podešavanje režima
zvuka neće biti primenjeno.
Savet
• Da biste u dvokanalnom izvoru poput CD-a uživali
slušajući višekanalni zvuk, izaberite [Auto]
(Automatski), [Sports] (Sport), [3D Surround]
ili [Hall] (Dvorana).
21SR
3
Umetnite BD-ROM disk sa funkcijom
BONUSVIEW/BD-LIVE.
Reprodukcija
Postupak se razlikuje u zavisnosti od diska.
Pročitajte uputstvo za upotrebu diska.
Reprodukcija diska
Savet
Listu podržanih diskova pogledajte u poglavlju
„Podržani diskovi“ (stranica 54).
1
2
Izaberite odgovarajući ulaz na televizoru
tako da se signal sa sistema pojavi na
ekranu televizora.
• Da biste izbrisali podatke iz USB memorije, izaberite
[Erase BD Data] (Izbriši BD podatke) u kategoriji
[Video] (Video zapisi), a zatim pritisnite .
Svi podaci u fascikli „buda“ će biti izbrisani.
Uživanje u Blu-ray 3D diskovima
Umetnite disk.
Možete da uživate u Blu-ray 3D diskovima koji
imaju logo 3D*.
*
1
• Povežite sistem sa 3D kompatibilnim
televizorom pomoću HDMI kabla velike
brzine prenosa (dobija se samo uz modele
za Singapur).
• Podesite opcije [3D Output Setting]
(Podešavanje 3D izlaza) i [TV Screen
Size Setting for 3D] (Podešavanje veličine
ekrana za 3D) u okviru [Screen Settings]
(Podešavanja ekrana) (stranica 41).
Pokrenuće se reprodukcija.
Ako reprodukcija ne počne automatski,
izaberite
u kategoriji
[Video]
(Video zapisi), [Music] (Muzika)
ili
[Photo] (Fotografije), a zatim
pritisnite .
2
*
1
Priključite USB uređaj na
(stranica 10).
USB 1 port
Za lokalno skladištenje koristite USB
memoriju kapaciteta 1 GB ili većeg.
2
Priprema za BD-LIVE (samo BD-LIVE).
• Povežite sistem sa mrežom (stranica 17).
• Podesite [BD Internet Connection] (BD
internet veza) na [Allow] (Omogući)
(stranica 44).
22SR
Umetnite Blu-ray 3D disk.
Postupak se razlikuje u zavisnosti od diska.
Pročitajte uputstvo za upotrebu koje ste
dobili uz disk.
Uživanje u BONUSVIEW/BD-LIVE
diskovima
Neki BD-ROM diskovi na kojima se nalazi
„BD-LIVE logo*“ imaju dodatne sadržaje
i informacije u kojima možete uživati kada
ih preuzmete.
Priprema za reprodukciju Blu-ray 3D
diska.
Savet
• Takođe pročitajte uputstvo za upotrebu 3D
kompatibilnog televizora.
Prikazivanje informacija
o reprodukciji
Reprodukcija sa USB
uređaja
Primer: kada reprodukujete BD-ROM disk
Možete da reprodukujete datoteke video zapisa/
muzike/fotografija sa povezanog USB uređaja.
Listu podržanih tipova datoteka pogledajte
u poglavlju „Podržani tipovi datoteka“
(stranica 55).
1
Reprodukcija
Informacije o reprodukciji možete da vidite tako
što ćete pritisnuti DISPLAY.
Prikazane informacije se razlikuju u zavisnosti
od vrste diska i statusa sistema.
Priključite USB uređaj na
USB 1 port
(stranica 10) ili
USB 2 port (stranica 9).
Pogledajte uputstvo za upotrebu USB
uređaja pre nego što ga priključite.
2
Pritisnite HOME.
Na ekranu televizora će se pojaviti
glavni meni.
A Izlazna rezolucija/video frekvencija
B Broj ili naziv naslova
C Trenutno izabrano podešavanje za zvuk
D Dostupne funkcije (
titl)
ugao,
zvuk,
E Informacije o reprodukciji
Prikazuju se režim reprodukcije, traka statusa
reprodukcije, vrsta diska, video kodek, brzina
protoka, vrsta ponavljanja, proteklo vreme,
ukupno vreme reprodukcije
F Broj poglavlja
G Trenutno izabrani ugao
3
Pomoću tastera C/c izaberite
[Video]
(Video zapisi),
[Music] (Muzika) ili
[Photo] (Fotografije).
4
Pomoću tastera X/x izaberite
[USB
device (USB1)] (USB uređaj (USB1)) ili
[USB device (USB2)] (USB uređaj
(USB2)), a zatim pritisnite
.
Napomena
• Ne uklanjajte USB uređaj tokom rada. Da
biste izbegli oštećenje podataka ili USB uređaja,
isključite sistem pre nego što priključite ili
uklonite USB uređaj.
Uživanje u iPod/iPhone
uređaju
Preko sistema možete da uživate u muzici/
video zapisima*/fotografijama* sa iPod/
iPhone uređaja i punite njegovu bateriju.
* Samo modeli za Evropu i Australiju.
Kompatibilni iPod/iPhone modeli
Ažurirajte softver iPod/iPhone uređaja na
najnoviju verziju pre nego što počnete da
koristite sistem.
23SR
Napravljeno za uređaje iPod touch četvrta
generacija, iPod touch treća generacija, iPod
touch druga generacija, iPod nano šesta
generacija, iPod nano peta generacija (video
kamera), iPod nano četvrta generacija (video),
iPod nano treća generacija (video), iPod classic,
iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G
3
* Samo modeli za Evropu i Australiju.
4
Video/muzičke datoteke će se prikazati na
ekranu televizora. Pređite na sledeći korak.
(Samo modeli za Evropu i Australiju)
Priključite postolje za iPod/iPhone na
USB 1 port (stranica 10) ili
USB 2 port
(stranica 9), a zatim postavite iPod/
iPhone na postolje za iPod/iPhone.
x Ako ste u koraku 3 izabrali [Photo]
(Fotografije)*
Na ekranu televizora će se prikazati [Please
change the TV input to the video input...]
(Promenite TV ulaz na video ulaz...)
Izaberite odgovarajući ulaz na televizoru
tako da se signal sa iPod/iPhone uređaja
pojavi na ekranu televizora. Zatim
pokrenite prikaz slajdova direktno sa iPod/
iPhone uređaja.
Kada budete hteli da reprodukujete
datoteku video zapisa/slike, povežite
priključak za video izlaz postolja za iPod/
iPhone sa priključkom za video ulaz na
televizoru pomoću video kabla pre nego što
postavite iPod/iPhone na postolje za iPod/
iPhone.
USB 1 ili
uređaja
USB 2 port
TV
USB kabl (dobija se uz uređaj)
Postolje za iPod/iPhone
(dobija se uz uređaj)
V I D E O O UT
* Samo modeli za Evropu i Australiju.
5
VIDEO IN
USB
Pomoću tastera X/x izaberite [iPod
(USB1)] ili [iPod (USB2)], a zatim
pritisnite
.
x Ako ste u koraku 3 izabrali [Video]
(Video zapisi)* ili [Music] (Muzika)
Da biste preko sistema uživali u iPod/
iPhone uređaju
1
Pomoću tastera C/c izaberite
[Video](Video zapisi)*,
[Music]
(Muzika) ili
[Photo] (Fotografije)*.
Pomoću tastera C/X/x/c i
izaberite
datoteku koju želite da reprodukujete.
Zvuk sa iPod/iPhone uređaja će se
reprodukovati na sistemu.
Kada budete hteli da reprodukujete
datoteku video zapisa, izaberite
odgovarajući ulaz na televizoru tako da
se signal sa iPod/iPhone uređaja pojavi
na ekranu televizora. (Samo modeli za
Evropu i Australiju.)
iPod/iPhone uređajem možete da
upravljate putem isporučenog daljinskog
upravljača.
Za detalje o upravljanju pogledajte uputstvo
za iPod/iPhone.
Napomena
Video kabl (dobija se uz uređaj)
(Za ostale modele)
Priključite iPod/iPhone na
USB 1 port
(stranica 10) ili
USB 2 port (stranica 9)
koristeći USB kabl iPod/iPhone uređaja.
2
Pritisnite HOME.
Na ekranu televizora će se pojaviti
glavni meni.
24SR
• Da biste promenili podešavanje sistema, na primer
režim zvuka, dok pregledate fotografije sa iPod/
iPhone uređaja na televizoru, izaberite odgovarajući
ulaz za ovaj sistem na televizoru pre nego što počnete
da koristite sistem. (Samo modeli za Evropu i
Australiju.)
• Kada je sistem uključen, iPod/iPhone uređaj se puni
dok je povezan sa sistemom.
• Sony ne odgovara u slučaju gubitka ili oštećenja
podataka snimljenih na iPod/iPhone uređaj dok
je iPod/iPhone povezan sa ovim uređajem.
Reprodukcija preko mreže
Uživanje u Sony Entertainment
Network (SEN)
Sony Entertainment Network je usluga
za isporuku izabranog internet sadržaja
i najrazličitijih zabavnih sadržaja na zahtev
direktno na vaš uređaj.
Reprodukcija
• Ne uklanjajte iPod/iPhone tokom rada. Da biste
izbegli oštećenje podataka ili iPod/iPhone uređaja,
isključite sistem kada povezujete ili uklanjate iPod/
iPhone.
• Sistem prepoznaje samo onaj iPod/iPhone uređaj
koji je prethodno bio povezan sa sistemom.
• Funkcija za kontrolu zvuka na sistemu ne radi tokom
reprodukcije datoteka video zapisa/fotografija putem
iPod/iPhone uređaja (samo modeli za Evropu i
Australiju).
• Sistem može da prepozna do 5000 datoteka
(uključujući fascikle).
Savet
• Za reprodukciju nekih internet sadržaja potrebna je
registracija preko računara. Za više detalja posetite
sledeći veb sajt:
Za korisnike u Evropi i Rusiji:
http://support.sony-europe.com/hub/hub.html
Za korisnike u ostalim zemljama/regionima:
http://www.sony-asia.com/section/support
• Neki internet sadržaji možda neće biti dostupni
u određenim regionima/zemljama.
1
Priprema za Sony Entertainment
Network.
Povežite sistem sa mrežom (stranica 17).
2
3
Pritisnite SEN.
Pomoću tastera C/X/x/c izaberite
internet sadržaj i brojne zabavne sadržaje
na zahtev, a zatim pritisnite
.
Kontrolna tabla tokom video striminga
Kontrolna tabla će se prikazati kada počne
reprodukcija datoteke video zapisa. Prikazane
stavke se mogu razlikovati u zavisnosti od
dobavljača internet sadržaja.
Da biste je ponovo prikazali, pritisnite
DISPLAY.
25SR
A Prikaz kontrola
Pritisnite C/X/x/c ili
reprodukcije.
Priprema za korišćenje funkcije DLNA.
za radnje tokom
B Traka statusa reprodukcije
Traka statusa, kursor koji označava
trenutnu poziciju, vreme reprodukcije,
trajanje datoteke video zapisa
C Indikator stanja mreže
Označava jačinu signala za bežičnu vezu.
Označava žičnu vezu.
D Brzina mrežnog prenosa
E Naziv sledeće datoteke video zapisa
F Trenutno izabrani naziv datoteke video zapisa
Reprodukcija datoteka na kućnoj
mreži (DLNA)
• Povežite sistem sa mrežom (stranica 17).
• Pripremite ostale DLNA sertifikovane
komponente. Za detalje pogledajte uputstvo
za upotrebu tih komponenti.
Da biste preko sistema reprodukovali
datoteke uskladištene na DLNA serveru
(DLNA plejer)
Izaberite ikonu DLNA servera u okviru
kategorije
[Video] (Video zapisi),
[Music] (Muzika) ili
[Photo]
(Fotografije) u glavnom meniju, a zatim
izaberite datoteku koju želite da reprodukujete.
Server
Datoteke video zapisa/muzike/fotografija
možete da reprodukujete na ostalim DLNA
sertifikovanim komponentama tako što ćete
ih povezati sa kućnom mrežom.
Ovaj uređaj se može koristiti i kao plejer i kao
prikazivač.
• Server: uređaj koji skladišti i šalje datoteke
• Plejer: uređaj koji dobija datoteke sa servera
i reprodukuje ih
• Prikazivač: uređaj koji dobija datoteke sa
servera i reprodukuje ih i kojim se može
upravljati putem druge komponente
(kontrolera)
• Kontroler: uređaj kojim se upravlja
prikazivačem
Plejer
(Ovaj sistem)
Da biste pomoću sistema (prikazivača)
reprodukovali udaljene datoteke
putem DLNA kontrolera
Sistemom možete da upravljate pomoću DLNA
sertifikovanog kontrolera, na primer iPhone
uređajem, tokom reprodukcije datoteka
uskladištenih na DLNA serveru.
Server
Server
Kontroler
Plejer
(Ovaj sistem)
26SR
Plejer
Prikazivač
(Ovaj sistem)
Ovim sistemom možete da upravljate pomoću
DLNA kontrolera.
Za detalje u vezi sa korišćenjem pogledajte
uputstvo za upotrebu DLNA kontrolera.
Napomena
• Ne upravljajte sistemom istovremeno koristeći
isporučeni daljinski upravljač i DLNA kontroler.
• Za detalje o DLNA kontroleru pogledajte uputstvo
za upotrebu DLNA kontrolera.
Reprodukovanje iste muzike
u različitim prostorijama (PARTY
STREAMING)
Istu muziku istovremeno možete da
reprodukujete na svim Sony komponentama
koje su kompatibilne sa funkcijom PARTY
STREAMING i povezane sa vašom kućnom
mrežom.
Sadržaji u okviru kategorije [Music]
(Muzika) i funkcije „FM“ i „AUDIO“ mogu se
koristiti sa funkcijom PARTY STREAMING.
Postoje dve vrste komponenti kompatibilnih
sa funkcijom PARTY STREAMING.
• PARTY domaćin: uređaj koji reprodukuje
i šalje datoteke.
• PARTY gost: uređaj koji reprodukuje muziku
koju šalje PARTY domaćin.
Ovaj uređaj se može koristiti kao PARTY
domaćin ili PARTY gost.
Da biste koristili sistem kao PARTY
domaćin
Izaberite numeru u okviru
[Music]
(Muzika), radio stanicu u okviru
[Radio]
(Radio) ili
[AUDIO] u okviru
[Input]
(Ulaz), pritisnite OPTIONS, a zatim u meniju
sa opcijama izaberite [Start PARTY] (Pokreni
PARTY) da biste počeli.
Da biste prekinuli ovu funkciju, pritisnite
OPTIONS, a zatim u meniju sa opcijama
izaberite [Close PARTY] (Prekini PARTY).
Reprodukcija
Savet
• Ovaj sistem je kompatibilan sa funkcijom „Play To“
programa Windows Media® Player 12 koji
standardno dolazi uz Windows 7.
• Povežite komponente koje su kompatibilne
sa funkcijom PARTY STREAMING.
Napomena
• Ako reprodukujete sadržaj koji nije kompatibilan
sa funkcijom PARTY STREAMING, sistem će
automatski zatvoriti PARTY.
Da biste koristili sistem kao PARTY gost
Izaberite
[PARTY] (Žurka) u okviru
kategorije
[Music] (Muzika), a zatim
izaberite ikonu uređaja koji je PARTY domaćin.
Da biste napustili PARTY, pritisnite OPTIONS,
a zatim izaberite [Leave PARTY] (Napusti
žurku).
Da biste prekinuli PARTY, pritisnite OPTIONS,
a zatim izaberite [Close PARTY] (Prekini
žurku).
Napomena
• Ponuda i asortiman proizvoda koji su kompatibilni
sa funkcijom PARTY STREAMING se razlikuju u
zavisnosti od područja.
PARTY domaćin
(Ovaj sistem)
Pronalaženje informacija
o video zapisu/muzici
Pomoću tehnologije Gracenote možete da
dobijete informacije o sadržaju i pronađete
srodne informacije.
PARTY gost
1
2
• Povežite sistem sa mrežom (stranica 17).
Umetnite disk sa sadržajem o kojem želite
da pronađete informacije.
Možete da pronađete informacije o video
zapisu sa BD-ROM ili DVD-ROM diska
i muzici sa CD-DA (muzički CD).
PARTY gost
Priprema za korišćenje funkcije PARTY
STREAMING.
Povežite sistem sa mrežom (stranica 17).
3
Pomoću tastera C/c izaberite
[Video]
(Video zapisi) ili
[Music] (Muzika).
27SR
4
Pomoću tastera X/x izaberite
[Video
Search] (Pronalaženje informacija o
video zapisu) ili
[Music Search]
(Pronalaženje informacija o muzici).
Prikazaće se informacije o sadržaju.
A Detalji o sadržaju
Prikazivanje liste srodnih informacija kao
što su naslov, uloge, numera ili izvođač.
B [Playback History] (Istorija reprodukcije)
Prikazivanje liste prethodno reprodukovanih
BD-ROM/DVD-ROM/CD-DA (muzički CD)
naslova. Izaberite naslov da biste dobili
informacije o sadržaju.
C [Search History] (Istorija pretrage)
Prikazivanje liste prethodnih pretraga
obavljenih pomoću funkcije [Video Search]
(Pronalaženje informacija o video zapisu) ili
[Music Search] (Pronalaženje informacija
o muzici).
Da biste pronašli još srodnih
informacija
Stavka
Detalji
[Shuffle Setting]
(Nasumična
reprodukcija) (samo
za iPod/iPhone)
Podešavanje nasumične
reprodukcije.
[Repeat Setting]
(Podešavanje
ponavljanja)
Podešavanje ponavljanja
reprodukcije.
[3D Menu] (3D meni) [Simulated 3D] (Simulirani
3D): Podešavanje
simuliranog 3D efekta.
[3D Depth Adjustment]
(Podešavanje 3D dubine):
Podešavanje dubine 3D slika.
[2D Playback] (2D
reprodukcija): Podešavanje
reprodukcije 2D slike.
[Play/Stop]
(Reprodukcija/
zaustavljanje)
Pokretanje ili zaustavljanje
reprodukcije.
[Play from start]
(Reprodukcija od
početka)
Reprodukcija stavke od
početka.
[Start PARTY]
(Započni PARTY)
Pokretanje reprodukcije
sadržaja za žurku sa
izabranog izvora.
Ova stavka se možda neće
prikazati u zavisnosti od
izvora.
[Leave PARTY]
(Napusti PARTY)
Napuštanje žurke u kojoj
učestvuje vaš sistem. Funkcija
PARTY STREAMING je
i dalje aktivna na ostalim
povezanim uređajima.
[Close PARTY]
(Zatvori PARTY)
Za PARTY domaćina:
Prekidanje žurke.
Za PARTY gosta: Prekidanje
žurke u kojoj učestvuje vaš
sistem. Funkcija PARTY
STREAMING se deaktivira
na svim povezanim
uređajima.
Izaberite neku stavku sa liste, a zatim izaberite
uslugu za pretragu.
Dostupne opcije
Kada pritisnete OPTIONS, na raspolaganju
su vam različita podešavanja i radnje tokom
reprodukcije. Dostupne stavke se mogu
razlikovati u zavisnosti od situacije.
Uobičajene opcije
28SR
Stavka
Detalji
[Sound Mode]
(Režim zvuka)
Menjanje podešavanja za
režim zvuka (stranica 20).
Samo za [Video] (Video zapise)
Detalji
[A/V SYNC]
(A/V sinhronizacija)
Usklađivanje slike i zvuka.
Za detaljnije informacije
pogledajte „Usaglašavanje
slike i zvuka“ (stranica 30).
[3D Output Setting]
(Podešavanje 3D
prikaza)
[Video Settings]
(Podešavanja video
zapisa)
Izaberete da li želite da se 3D
video emituje automatski.
Detalji
[Title Search]
(Pronalaženje
naslova)
Pronalaženje naslova na
BD-ROM/DVD VIDEO
diskovima i pokretanje
reprodukcije od početka.
[Chapter Search]
(Pronalaženje
poglavlja)
Pronalaženje poglavlja
i pokretanje reprodukcije
od početka.
[Audio]
Izbor formata zvuka/numere.
Napomena
[Subtitle] (Titl)
• 3D video sa HDMI (IN 1) ili
HDMI (IN 2) priključka se
emituje bez obzira na ovo
podešavanje.
Biranje jezika titla ako se
na BD-ROM/DVD VIDEO
disku nalaze titlovi na više
jezika.
[Angle] (Ugao)
Prebacivanje na druge uglove
gledanja ako su scene na
BD-ROM/DVD VIDEO
disku snimljene iz više
uglova.
• [Picture Quality Mode]
(Režim za kvalitet slike):
Biranje podešavanja za
sliku. Opcije [Auto]
(Automatski), [Custom1]
(Prilagođeno1) i [Custom2]
(Prilagođeno 2) su dostupne
samo za HDMI vezu.
• [Texture Remaster]
(Poboljšavanje tekstura):
Prilagođava oštrinu i detalje
ivica.
• [Super Resolution] (Super
rezolucija): Poboljšava
rezoluciju.
• [Smoothing]
(Umekšavanje): Smanjuje
gradijent na ekranu
umekšavanjem prelaza
na ravnim površinama.
• [Contrast Remaster]
(Poboljšavanje kontrasta):
Automatski podešava nivo
crne i bele boje pa ekran nije
pretaman i slika je
modulirana.
• [Clear Black] (Čista crna
boja): Prilagođava prikaz
tamnih elemenata slike.
Ne smanjuje se nivo svih
tamnih elemenata što
omogućava sjajnu
reprodukciju crnih tonova.
[Pause] (Pauza)
Pauziranje reprodukcije.
[Top Menu]
(Glavni meni)
Prikazivanje glavnog
menija BD ili DVD diska.
[Menu/Popup Menu] Prikazivanje iskačućeg
(Meni/iskačući meni) menija BD-ROM diska
ili menija DVD diska.
Reprodukcija
Stavka
Stavka
[IP Content NR Pro] Prilagođavanje kvaliteta
(Kvalitet slike internet slike internet sadržaja.
sadržaja)
[Video Search]
(Pronalaženje
informacija o video
zapisu)
Samo za
Prikazivanje informacija
o BD-ROM/DVD-ROM
disku na osnovu podataka
koje pruža tehnologija
Gracenote.
[Music] (Muziku)
Stavka
Detalji
[Add Slideshow
BGM] (Dodaj
pozadinsku muziku
u prikaz slajdova)
Muzičke datoteke na USB
memoriji se reprodukuju kao
pozadinska muzike tokom
projekcije slajdova (BGM).
[Music Search]
Prikazivanje informacija o
(Pronalaženje
audio CD (CD-DA) disku na
informacija o muzici) osnovu podataka koje pruža
tehnologija Gracenote.
Samo za
[Photo] (Fotografije)
Stavka
Detalji
[Slideshow]
(Prikaz slajdova)
Pokretanje prikaza slajdova.
[Slideshow Speed]
(Brzina prikaza
slajdova)
Menjanje brzine prikaza
slajdova.
[Slideshow Effect]
Podešavanje efekata
(Efekat tokom prikaza tokom prikaza slajdova.
slajdova)
29SR
Stavka
Detalji
[Slideshow BGM]
(Pozadinska muzika
tokom prikaza
slajdova)
• [Off] (Isključeno):
Isključivanje funkcije.
• [My Music from USB]
(Moja muzika sa USB-a):
Reprodukcija muzičkih
datoteka registrovanih
u okviru opcije [Add
Slideshow BGM] (Dodaj
pozadinsku muziku u prikaz
slajdova).
• [Play from Music CD]
(Reprodukuj sa muzičkog
CD-a): Reprodukcija
numera na CD-DA
diskovima (muzički
CD-ovi).
[Switch Display]
(Menjanje prikaza)
Prebacivanje između [Grid
View] (Tabelarni prikaz)
i [List View] (Prikaz u
vidu liste).
[Rotate Left]
(Rotiraj ulevo)
Rotiranje fotografije u smeru
suprotnom od kretanja
kazaljki na satu za 90 stepeni.
[Rotate Right]
(Rotiraj udesno)
Rotiranje fotografije u smeru
kretanja kazaljki na satu za
90 stepeni.
[View Image]
(Prikaži sliku)
Usaglašavanje slike i zvuka
(A/V SYNC)
Ako zvuk nije usklađen sa slikama na ekranu
televizora, možete da podesite interval kašnjenja
između slike i zvuka.
Način podešavanja zavisi od funkcije koja se
koristi.
Kada reprodukujete sadržaj koristeći
neku drugu funkciju a ne „FM“ ili „TV“
1
Pritisnite OPTIONS.
Na ekranu televizora će se pojaviti meni
sa opcijama.
2
Pomoću tastera X/x izaberite [A/V SYNC]
(A/V sinhronizacija), a zatim pritisnite
.
3
Pomoću tastera C/c podesite interval
kašnjenja između slike i zvuka.
Možete da podesite vrednosti u rasponu od
0 ms do 300 ms u koracima od po 25 ms.
4
Pritisnite
.
Podešavanje je primenjeno.
Prikazivanje izabrane slike.
Kada reprodukujete sadržaj koristeći
funkciju „TV“
1
Pritisnite OPTIONS.
Na displeju će se prikazati meni sa
opcijama.
2
Pritiskajte X/x sve dok se na displeju ne
prikaže „A/V SYNC“, a zatim pritisnite
ili c.
3
Pomoću tastera X/x podesite interval
kašnjenja između slike i zvuka.
Možete da podesite vrednosti u rasponu od
0 ms do 300 ms u koracima od po 25 ms.
4
Pritisnite
.
Podešavanje je primenjeno.
5
Pritisnite OPTIONS.
Meni sa opcijama na displeju će se isključiti.
30SR
x CD
Prilagođavanje zvuka
Izbor formata zvuka, jezika
dijaloga ili kanala
Pritiskajte AUDIO tokom reprodukcije da biste
izabrali željeni zvučni signal.
Na ekranu televizora će se prikazati informacije
o zvučnom signalu.
x BD/DVD VIDEO
Broj jezika koje možete da izaberete zavisi od
BD/DVD VIDEO diska.
Kada se prikažu četiri cifre, one označavaju šifru
jezika. Pogledajte poglavlje „Lista sa šiframa
jezika“ (stranica 58) da biste videli kojem jeziku
je dodeljena ta šifra. Ako se isti jezik prikaže dva
ili više puta, BD/DVD VIDEO disk je snimljen
u više zvučnih formata.
x DVD-VR
Prikazuju se vrste zvučnih zapisa snimljenih
na disk.
Primer:
• [ Stereo]
• [ Stereo (Audio1)]
• [ Stereo (Audio2)]
• [ Main] (Glavni)
• [ Sub] (Sporedni)
• [ Main/Sub] (Glavni/sporedni)
Uživanje u Multiplex
Broadcast zvuku
Prilagođavanje zvuka
Kada se na sistemu reprodukuje BD/DVD
VIDEO disk koji je snimljen u više zvučnih
formata (PCM, Dolby Digital, MPEG audio
ili DTS) ili na više jezika, možete da promenite
format zvuka ili jezik.
Ako reprodukujete CD, možete da izaberete
zvuk sa levog ili desnog kanala i slušate zvuk
sa izabranog kanala na oba zvučnika, desnom
i levom.
• [ Stereo]: Standardni stereo zvuk.
• [ 1/L] (1/L): Zvuk levog kanala (mono
signal).
• [ 2/R] (2/D): Zvuk desnog kanala (mono
signal).
• [ L+R] (L+D): Zvuk i sa levog i sa desnog
kanala se emituje na svakom pojedinačnom
zvučniku.
(DUAL MONO)
Možete da uživate u multiplex broadcast zvuku
kada sistem dobija ili emituje Dolby Digital
višekanalni signal.
Napomena
• Za prijem Dolby Digital signala je potrebno da
televizor ili drugu komponentu povežete na TV
(DIGITAL IN OPTICAL) priključak pomoću
digitalnog optičkog kabla (stranice 14, 15). Ako
je priključak HDMI IN na vašem televizoru
kompatibilan sa funkcijom Audio Return Channel
(stranice 14,45), Dolby Digital signal možete da
primate putem HDMI kabla.
Pritiskajte AUDIO sve dok se na displeju ne
prikaže željeni signal.
• „MAIN“: Emitovanje zvuka glavnog jezika.
• „SUB“: Emitovanje zvuka sporednog jezika.
• „MAIN/SUB“: Emitovanje zvuka i glavnog
i sporednog jezika.
Napomena
• Stavke [ Stereo (Audio1)] i [ Stereo (Audio2)]
se neće prikazati ako je na disk snimljen samo jedan
zvučni zapis.
31SR
Memorisanje radio-stanica
Tjuner
Slušanje radija
Možete da memorišete do 20 radio-stanica. Pre
nego što podesite radio-stanicu, smanjite jačinu
zvuka na minimum.
1
1
2
Pritiskajte FUNCTION sve dok se
na displeju ne prikaže „FM“.
Izaberite radio stanicu.
2
Automatsko podešavanje
Pritisnite i držite TUNING +/– dok ne
počne automatsko skeniranje.
Na ekranu televizora će se prikazati [Auto
Tuning] (Automatsko podešavanje).
Skeniranje se zaustavlja dok sistem
podešava stanicu.
Da biste prekinuli automatsko podešavanje,
pritisnite bilo koji taster osim 2 +/–.
Ručno podešavanje
Podesite jačinu zvuka tako što ćete
pritisnuti 2 +/–.
Ako FM program ima šum
Ako se tokom slušanja FM programa čuje šum,
možete da izaberete mono prijem. U tom slučaju
nećete čuti stereo efekat, ali će se prijem
poboljšati.
1
3
2
Pomoću tastera X/x izaberite [FM Mode]
(FM režim), a zatim pritisnite
.
3
Pomoću tastera X/x izaberite [Monaural]
(Mono prijem).
• [Stereo]: stereo prijem.
• [Monaural]: mono prijem.
Pritisnite
.
Podešavanje je primenjeno.
Savet
• [FM Mode] (FM režim) možete zasebno da podesite
za svaku memorisanu stanicu.
Da biste isključili radio
Pritisnite "/1.
32SR
Pritisnite OPTIONS.
Na ekranu televizora će se pojaviti meni
sa opcijama.
4
Pomoću tastera X/x izaberite [Preset
Memory] (Memorisanje), a zatim
pritisnite
.
5
Pomoću tastera X/x izaberite željeni
broj memorisane radio-stanice, a zatim
pritisnite
.
6
Ponovite korake od 2 do 5 da biste
memorisali ostale stanice.
Da biste promenili broj memorisane
stanice
Izaberite željeni broj memorisane radio-stanice
tako što ćete pritisnuti PRESET +/–, a zatim
ponovite postupak iz koraka 3.
Pritisnite OPTIONS.
Na ekranu televizora će se pojaviti meni sa
opcijama.
4
Pritisnite i držite TUNING +/– dok ne
počne automatsko skeniranje.
Skeniranje se zaustavlja dok sistem
podešava stanicu.
Pritiskajte TUNING +/–.
3
Pritiskajte FUNCTION sve dok se na
displeju ne prikaže „FM“.
Biranje memorisane stanice
1
Pritiskajte FUNCTION sve dok se na
displeju ne prikaže „FM“.
Počeće emitovanje programa poslednje
slušane stanice.
2
Pritiskajte PRESET +/– da biste izabrali
memorisanu stanicu.
Na ekranu televizora i displeju će se
prikazati broj memorisane stanice
i frekvencija.
Svaki put kada pritisnete ovaj taster, sistem
emituje program memorisane stanice.
Savet
• Memorisanu stanicu možete da izaberete i tako
što ćete direktno pritisnuti neki od tastera sa
brojem.
Korišćenje sistema Radio
Data System (RDS)
(Samo evropski modeli)
Šta je RDS (Radio Data System)
sistem?
Tjuner
RDS (Radio Data System) je usluga emitovanja
koja omogućava radio-stanicama da šalju
dodatne informacije zajedno sa signalom
redovnog programa. Ovaj radio-prijemnik nudi
korisne RDS funkcije, na primer prikaz naziva
radio-stanice.
Naziv stanice se prikazuje i na ekranu televizora.
Prijem RDS signala
Jednostavno izaberite neku stanicu iz FM
frekventnog opsega.
Kada podesite stanicu koja pruža RDS usluge,
na displeju će se prikazati naziv stanice*.
* Ako stanica ne emituje RDS signal, na displeju
se neće prikazati naziv stanice.
Napomena
• RDS možda neće dobro funkcionisati ako podešena
stanica ne emituje RDS signal pravilno ili ako je
signal slab.
• Ne emituju sve FM stanice RDS signal niti pružaju
istu vrstu usluga. Ako niste upoznati sa RDS
sistemom, raspitajte se kod lokalnih radio-stanica o
detaljima u vezi sa RDS uslugom u vašem području.
Savet
• Svaki put kada pritisnete DISPLAY tokom prijema
RDS signala, prikaz na displeju se menja sledećim
redosledom:
Naziv stanice t Frekvencija t Broj memorisane
stanice t Status dekodiranja* t
Naziv stanice t …
* Prikazuje se kada je [Sound Effect] (Zvučni
efekat) podešeno na [Dolby Pro Logic],
[DTS Neo:6 Cinema] ili [DTS Neo:6 Music]
(stranica 43).
33SR
Ostale radnje
Korišćenje funkcije Control
for HDMI (Kontrola preko
HDMI-ja) za „BRAVIA“ Sync
Ova funkcija je dostupna na televizorima
sa funkcijom „BRAVIA“ Sync.
Povezivanjem Sony komponenti koje su
kompatibilne sa funkcijom Control for HDMI
(Kontrola preko HDMI-ja) pomoću HDMI
kabla pojednostavljuje se korišćenje sistema.
Napomena
• Da biste koristili funkciju „BRAVIA“ Sync, uključite
sistem i sve komponente koje su povezane sa njim
nakon što ih povežete HDMI kablom.
Kontrola preko HDMI-ja – jednostavno
podešavanje
Funkciju sistema [Control for HDMI] (Kontrola
preko HDMI-ja) možete da podesite automatski
tako što ćete omogućiti odgovarajuće
podešavanje na televizoru.
Za detaljnije informacije o funkciji Control for
HDMI (Kontrola preko HDMI-ja) pogledajte
„[HDMI Settings] (HDMI podešavanja)“
(stranica 45)
Isključivanje sistema
Sistem možete da isključite istovremeno
sa televizorom.
Funkciju za kontrolu zvuka na sistemu možete
da koristite na sledeći način:
• Kada je sistem uključen, zvuk sa televizora
ili ostalih komponenti može da se emituje
na sistemskim zvučnicima.
• Kada se zvuk sa televizora ili ostalih
komponenti emituje preko sistemskih
zvučnika, možete da promenite zvučnike na
kojima se emituje zvuk sa televizora tako što
ćete pritisnuti SPEAKERS TVyAUDIO.
• Kada se zvuk sa televizora ili ostalih
komponenti emituje preko zvučnika sistema,
na televizoru možete da podesite jačinu zvuka
i isključite zvuk na sistemu.
Audio Return Channel
Preko sistema možete da uživate u zvuku sa
televizora korišćenjem samo jednog HDMI
kabla. Za detaljnije informacije o ovom
podešavanju pogledajte „[Audio Return
Channel]“ (stranica 45).
Usklađivanje jezika
Kada promenite jezik menija televizora, jezik
menija sistema koji se prikazuje na ekranu
televizora takođe će se promeniti kada isključite
i uključite sistem.
Kontrola usmeravanja
Kada jednim pritiskom na taster (One-Touch
Play) aktivirate reprodukciju na povezanoj
komponenti, sistem se uključuje i bira funkciju
„HDMI1“ ili „HDMI2“ (u zavisnosti od HDMI
ulaza koji se koristi), a ulaz na vašem televizoru
se automatski podešava na HDMI ulaz sa kojim
je sistem povezan.
Napomena
• Sistem se neće isključiti automatski tokom
reprodukcije muzike ili ako je podešen na
funkciju „FM“.
Reprodukcija pritiskom na jedno
dugme
Kada pritisnete N na daljinskom upravljaču,
sistem i televizor se uključuju, a televizor se
prebacuje na HDMI ulaz sa kojim je povezan
sistem.
Kontrola zvuka na sistemu
Možete da pojednostavite korišćenje sistema
i uživate u zvuku sa televizora ili ostalih
komponenti.
34SR
Automatsko kalibrisanje
odgovarajućih podešavanja
zvučnika
[Auto Calibration] (Automatsko
kalibrisanje)
D.C.A.C. (Digital Cinema Auto Calibration)
vam pruža idealan doživljaj zvuka automatskim
podešavanjem opcije za udaljenost, lokaciju
i karakteristike zvučnika.
Napomena
Napomena
• Sistem će emitovati glasan probni zvuk kada počne
[Auto Calibration] (Automatsko kalibrisanje).
Nećete moći da smanjite jačinu zvuka. Imajte
obzira prema deci i susedima.
• Pre nego što obavite [Auto Calibration] (Automatsko
kalibrisanje), uverite se da su svi zvučnici povezani na
uređaj.
• Ako merenje bude neuspešno, pratite poruku i
ponovo pokušajte da obavite [Auto Calibration]
(Automatsko kalibrisanje).
1
9
Pomoću tastera X/x izaberite [OK]
(U redu) ili [Cancel] (Otkaži), a zatim
pritisnite
.
x Merenje je u redu.
Pritisnite HOME.
2
Iskopčajte mikrofon za kalibrisanje, a zatim
izaberite [OK] (U redu). Rezultat će biti
primenjen.
Pomoću tastera C/c izaberite
[Setup] (Podešavanja).
x Merenje nije u redu.
3
Pomoću tastera X/x izaberite [Audio
Settings] (Podešavanje zvuka), a zatim
pritisnite
.
4
Pomoću tastera X/x izaberite [Auto
Calibration] (Automatsko kalibrisanje),
a zatim pritisnite
.
Prikazaće se prozor za potvrdu funkcije
[Auto Calibration] (Automatsko
kalibrisanje).
5
Priključite mikrofon za kalibrisanje na
priključak A.CAL MIC na zadnjem panelu.
Postavite mikrofon za kalibrisanje u visini
ušiju koristeći stativ (ne isporučuje se).
Prednja strana svakog zvučnika bi trebalo
da bude okrenuta ka mikrofonu za
kalibrisanje, a između zvučnika i mikrofona
za kalibrisanje ne smeju da postoje nikakve
prepreke.
6
Pomoću tastera X/x izaberite [OK]
(U redu).
Da biste otkazali, izaberite [Cancel]
(Otkaži).
7
Pritisnite
.
Pokrenuće se [Auto Calibration]
(Automatsko kalibrisanje).
Sistem će automatski podesiti zvučnike.
Budite tihi tokom merenja.
8
Potvrdite rezultat za [Auto Calibration]
(Automatsko kalibrisanje).
Na ekranu televizora će se prikazati
udaljenost i nivo za svaki zvučnik.
Pratite poruku, a zatim izaberite [OK]
(U redu) da biste pokušali ponovo.
Napomena
• Nemojte da koristite sistem dok traje [Auto
Calibration] (Automatsko kalibrisanje).
Ostale radnje
Na ekranu televizora će se pojaviti
glavni meni.
Podešavanje zvučnika
[Speaker Settings] (Podešavanje zvučnika)
Da biste postigli najbolji mogući surround zvuk,
podesite udaljenost zvučnika od mesta na kojem
slušate zvuk. Zatim pomoću probnog tona
podesite balans zvučnika.
1
Pritisnite HOME.
Na ekranu televizora će se pojaviti
glavni meni.
2
Pomoću tastera C/c izaberite
(Podešavanja).
3
Pomoću tastera X/x izaberite [Audio
Settings] (Podešavanje zvuka), a zatim
pritisnite
.
4
Pomoću tastera X/x izaberite [Speaker
Settings] (Podešavanje zvučnika), a zatim
pritisnite
.
[Setup]
Prikazaće se ekran [Speaker Settings]
(Podešavanje zvučnika).
5
Pomoću tastera X/x izaberite stavku,
a zatim pritisnite
.
Proverite sledeća podešavanja.
35SR
x [Distance] (Udaljenost)
Kada premestite zvučnike, ne zaboravite da
podesite parametre za udaljenost od mesta
na kojem slušate zvuk do zvučnika.
Parametre možete da podesite u opsegu od
0,0 do 7,0 metara.
[Front Left/Right] (Prednji levi/desni) 3,0 m:
podešavanje udaljenosti prednjeg zvučnika.
[Centre] (Centralni) 3,0 m: podešavanje
udaljenosti centralnog zvučnika.
[Surround Left/Right] (Surround levi/desni)
3,0 m: podešavanje udaljenosti surround
zvučnika.
[Subwoofer] 3,0 m: podešavanje udaljenosti
subwoofer-a.
[Off] (Isključeno): probni ton se neće emitovati
sa zvučnika.
[On] (Uključeno): probni ton će se redom
emitovati sa svakog zvučnika prilikom
podešavanja nivoa zvuka. Kada izaberete
jednu od stavki u okviru [Speaker Settings]
(Podešavanje zvučnika), probni ton će se
redom emitovati sa svakog zvučnika.
Podesite nivo zvuka na sledeći način.
1
2
Pomoću tastera X/x izaberite [Level]
(Nivo), a zatim pritisnite
.
3
Pomoću tastera X/x izaberite željeni tip
zvučnika, a zatim pritisnite
.
4
Pomoću tastera C/c izaberite levi ili desni
zvučnik, a zatim pritisnite X/x da biste
podesili nivo zvuka.
x [Level] (Nivo)
Možete da podesite nivo zvuka na zvučnicima.
Parametre možete da podesite u opsegu od
-6,0 dB do +6,0 dB. Ne zaboravite da podesite
[Test Tone] (Probni ton) na [On] (Uključeno)
za jednostavno podešavanje.
Podesite [Test Tone] (Probni ton) na [On]
(Uključeno).
5
6
7
Pritisnite
.
Ponovite korake od 3 do 5.
Pritisnite RETURN.
Sistem se vraća na prethodni prikaz.
[Front Left/Right] (Prednji levi/desni) 0,0 dB:
podešavanje nivoa zvuka prednjeg zvučnika.
[Centre] (Centralni) 0,0 dB: podešavanje nivoa
zvuka centralnog zvučnika.
[Surround Left/Right] (Surround levi/desni)
0,0 dB: podešavanje nivoa zvuka surround
zvučnika.
[Subwoofer] 0,0 dB: podešavanje nivoa zvuka
subwoofer-a.
8
Pomoću tastera X/x izaberite [Test Tone]
(Probni ton), a zatim pritisnite
.
9
Pomoću tastera X/x izaberite [Off]
(Isključeno), a zatim pritisnite
.
x [Relocation] (Promena lokacije)
• Da biste istovremeno podesili nivo zvuka svih
zvučnika, pritisnite 2 +/–.
Napomena
• Signali probnog tona se ne emituju sa HDMI (OUT)
priključka.
Savet
Možete virtuelno da izmenite položaj zvučnika
kako biste poboljšali surround efekat.
[On] (Uključeno): Možete da čujete zvuk sa
virtuelne lokacije zvučnika koju je odredila
funkcija [Auto Calibration] (Automatsko
kalibrisanje).
[Off] (Isključeno): Možete da čujete zvuk
zvučnika sa lokacije na kojoj se on zaista nalazi.
Napomena
• Ovo podešavanje će biti primenjeno kada obavite
[Auto Calibration] (Automatsko kalibrisanje).
x [Test Tone] (Probni ton)
Zvučnici će emitovati probni ton kako biste
mogli da podesite [Level] (Nivo).
36SR
Korišćenje merača vremena
za isključivanje
Sistem možete da podesite tako da se isključi
u unapred podešeno vreme kako biste mogli
da zaspite slušajući muziku. Vreme može da
se podesi u intervalima od 10 minuta.
Pritisnite SLEEP.
Svaki put kada pritisnete SLEEP, prikazani
minuti na displeju (preostalo vreme) se
menjaju u koracima od po 10 minuta.
Kada podesite merač vremena za isključivanje,
preostalo vreme se prikazuje na svakih pet
minuta.
Kada je preostalo vreme manje od dva minuta,
na displeju treperi „SLEEP“.
Da biste proverili preostalo vreme
Pritisnite jednom SLEEP.
Da biste promenili preostalo vreme
Pritiskajte SLEEP da biste izabrali željeno vreme.
(Blokada za decu)
Možete da deaktivirate tastere na uređaju (osim
tastera "/1) da biste sprečili pogrešnu upotrebu
sistema, na primer zbog dečjih nestašluka
(funkcija blokade za decu).
Pritisnite i držite x na uređaju duže od pet
sekundi.
Na displeju će se prikazati „LOCKED“.
Funkcija blokade za decu je aktivirana i tasteri
na uređaju su zaključani. (Sistem možete da
kontrolišete putem daljinskog upravljača.)
Da biste deaktivirali ovu funkciju, pritisnite
i držite x duže od pet sekundi tako da se na
displeju prikaže „UNLOCK“.
Pritisnite i držite TV "/1 i istovremeno unesite
kôd proizvođača televizora (pogledajte
tabelu) koristeći tastere sa brojevima. Zatim
otpustite TV "/1.
Ukoliko ste nepravilno uneli podešavanje,
postojeći registrovani kôd se neće promeniti.
Ponovo unesite kôd.
Kodovi televizora kojima se može
upravljati
Ukoliko je navedeno više kodova, unesite jedan
po jedan kôd dok ne pronađete onaj koji radi sa
vašim televizorom.
Proizvođač
Kôd
SONY
01 (podrazumevano)
LG
05
PANASONIC
06
PHILIPS
02, 03, 07
SAMSUNG
02, 08
TOSHIBA
04
Ostale radnje
Deaktiviranje tastera na
uređaju
Priprema daljinskog upravljača za
upravljanje televizorom
Menjanje svetline displeja
i indikatora napajanja
Napomena
• Kada pokušate da koristite tastere na uređaju dok
je funkcija blokade za decu uključena, na displeju
će početi da treperi „LOCKED“.
Upravljanje televizorom
pomoću isporučenog
daljinskog upravljača
Podešavanjem signala za daljinski upravljač
moći ćete da upravljate televizorom pomoću
isporučenog daljinskog upravljača.
Napomena
• Kada zamenite baterije na daljinskom upravljaču,
kôd se može vratiti na fabričko (SONY) podešavanje.
Ponovo postavite odgovarajući kôd.
Pritisnite DIMMER.
Svaki put kada pritisnete DIMMER, menja
se svetlina displeja i indikatora napajanja.
Ušteda energije u režimu
mirovanja
Proverite da li su uneta sledeća podešavanja:
– [Control for HDMI] (Kontrola preko
HDMI-ja) u okviru [HDMI Settings]
(HDMI podešavanja) je podešeno na
[Off] (Isključeno) (stranica 45).
– [Quick Start Mode] (Režim za brzo
pokretanje) je podešeno na [Off]
(Isključeno) (stranica 45).
37SR
Pregledanje veb sajtova
1
Priprema za pregledanje Interneta.
Povežite sistem sa mrežom (stranica 17).
2
Pritisnite HOME.
Prikaz internet pregledača
Informacije o veb sajtu možete da vidite tako što
ćete pritisnuti DISPLAY. Prikazane informacije
se razlikuju u zavisnosti od veb sajta i statusa
stranice.
Na ekranu televizora će se pojaviti
glavni meni.
3
Pomoću tastera C/c izaberite
[Network] (Mreža).
4
Pomoću tastera X/x izaberite [Internet
Browser] (Internet pregledač), a zatim
pritisnite
.
Prikazaće se ekran [Internet Browser]
(Internet pregledač).
Napomena
• Neki veb sajtovi se možda neće prikazivati pravilno
ili neće funkcionisati.
A Naziv stranice
Da biste uneli URL adresu
U meniju sa opcijama izaberite [URL entry]
(Unos URL adrese).
Unesite URL adresu koristeći softversku
tastaturu, a zatim izaberite [Enter] (Unesi).
C Kursor
Pomerajte ga pomoću tastera C/X/x/c.
Postavite kursor na vezu koju želite da vidite,
a zatim pritisnite . Prikazaće se povezani
veb sajt.
Da biste podesili podrazumevanu
početnu stranicu
D SSL ikona
Prikazuje se kada je povezana URL adresa
zaštićena.
Dok se prikazuje stranica koju želite da postavite
kao početnu stranicu, u meniju sa opcijama
izaberite [Set as start page] (Postavi kao početnu
stranicu).
Da biste se vratili na prethodnu stranicu
U meniju sa opcijama izaberite [Previous page]
(Prethodna stranica).
Ako se prethodna stranica ne pojavi čak i kada
izaberete [Previous page] (Prethodna stranica),
u meniju sa opcijama izaberite [Window List]
(Lista prozora) i sa liste izaberite stranicu na
koju želite da se vratite.
Da biste zatvorili internet pregledač
Pritisnite HOME.
38SR
B Adresa stranice
E Indikator jačine signala
Prikazuje se kada je sistem povezan sa
bežičnom mrežom.
F Traka toka/ikona učitavanja
Prikazuje se tokom učitavanja stranice ili
tokom preuzimanja/prenosa datoteke.
G Polje za unos teksta
Pritisnite , a zatim u meniju sa opcijama
izaberite [Input] (Unos) da biste otvorili
softversku tastaturu.
H Traka za pomeranje
Pomoću tastera C/X/x/c možete da pomerate
stranicu ulevo, nagore, nadole ili udesno.
Dostupne opcije
Kada pritisnete OPTIONS, dostupna su različita
podešavanja i radnje.
Dostupne stavke se mogu razlikovati
u zavisnosti od situacije.
Detalji
[Browser Setup]
(Podešavanje
pregledača)
Prikazivanje podešavanja
internet pregledača.
• [Zoom] (Uvećavanje):
uvećavanje ili smanjivanje
veličine prikazanog
sadržaja.
• [JavaScript Setup]
(Podešavanje JavaScript-a):
omogućavanje ili
onemogućavanje
JavaScript-a.
• [Cookie Setup]
(Podešavanje kolačića):
prihvatanje ili blokiranje
kolačića pregledača.
• [SSL Alarm Display]
(Prikaz SSL upozorenja):
omogućavanje ili
onemogućavanje SSL-a.
[Input] (Unos)
Prikazivanje softverske
tastature za unos teksta
prilikom pregledanja veb
sajta.
[Break] (Novi red)
Premeštanje kursora u sledeći
red u polju za unos teksta.
[Delete] (Brisanje)
Brisanje jednog znaka sa leve
strane kursora tokom unosa
teksta.
[Window List]
(Lista prozora)
Prikazivanje liste svih
trenutno otvorenih veb
sajtova.
Omogućava vam da se vratite
na prethodno prikazani veb
sajt izborom prozora.
[Bookmark List]
(Lista obeleživača)
Prikazivanje liste obeleživača.
[URL entry]
(Unos URL adrese)
Omogućava vam da unesete
URL adresu kada se prikazuje
softverska tastatura.
[Previous page]
(Prethodna stranica)
Pomeranje na prethodno
prikazanu stranicu.
[Next page]
(Sledeća stranica)
Pomeranje na sledeću
stranicu.
Detalji
[Cancel loading]
(Otkaži učitavanje)
Učitavanje stranice se
zaustavlja.
[Reload]
(Ponovo učitaj)
Ponovno učitavanje iste
stranice.
[Add to Bookmark]
Dodavanje trenutno
(Dodaj u obeleživače) prikazanog veb sajta na
listu obeleživača.
[Set as start page]
(Postavi kao početnu
stranicu)
Postavljanje trenutno
prikazanog veb sajta kao
podrazumevane početne
stranice.
[Open in new
window] (Otvori
u novom prozoru)
Otvaranje veze u novom
prozoru.
[Character encoding] Podešavanje šifre znakova.
(Kodiranje znakova)
[Display certificate]
(Prikaži sertifikat)
Prikazivanje serverskih
sertifikata poslatih sa stranica
koje podržavaju SSL.
Ostale radnje
Stavke
Stavke
39SR
Ikona
[Music Settings] (Podešavanja
za muziku) (stranica 44)
Podešavanja
Korišćenje menija za
podešavanje sistema
Možete da unesete različita podešavanja,
na primer za sliku i zvuk.
Podrazumevana podešavanja su podvučena.
Napomena
• Podešavanja za reprodukciju koja se nalaze na disku
imaju prioritet nad podešavanjima koja izaberete
u meniju za podešavanje sistema tako da neke od
opisanih funkcija možda neće raditi.
1
Objašnjenje
Pritisnite HOME.
Na ekranu televizora će se pojaviti
glavni meni.
2
Pomoću tastera C/c izaberite
[Setup] (Podešavanja).
3
Pomoću tastera X/x izaberite ikonu
kategorije podešavanja koja želite
da promenite, a zatim pritisnite
.
Detaljno podešavanje
reprodukcije Super Audio
CD diska.
[System Settings] (Podešavanje
sistema) (stranica 44)
Podešavanje sistema.
[External Input Settings]
(Podešavanje spoljašnjeg
ulaza) (stranica 46)
Podešavanje opcije preskakanja
ulaza za svaki spoljašnji ulaz.
[Network Settings]
(Podešavanja za mrežu)
(stranica 46)
Detaljna podešavanja za Internet
i mrežu.
[Easy Setup] (Jednostavno
podešavanje) (stranica 47)
Ponovno pokretanje
jednostavnog podešavanja
(Easy Setup) radi unosa
osnovnih podešavanja.
[Resetting] (Vraćanje na
početne vrednosti) (stranica 47)
Vraćanje sistema na fabrička
podešavanja.
Možete da podesite sledeće opcije.
Ikona
Objašnjenje
[Network Update] (Ažuriranje
putem mreže) (stranica 40)
Ažuriranje softvera sistema.
[Screen Settings] (Podešavanja
ekrana) (stranica 41)
Unos podešavanja za ekran
u zavisnosti od vrste priključaka
koji se koriste za povezivanje.
[Audio Settings] (Podešavanje
zvuka) (stranica 42)
Unos podešavanja za zvuk
u zavisnosti od vrste priključaka
koji se koriste za povezivanje.
[BD/DVD Viewing Settings]
(Podešavanja za gledanje BD/
DVD diskova) (stranica 43)
Detaljno podešavanje
reprodukcije BD/DVD diska.
[Parental Control Settings]
(Podešavanja za roditeljski
nadzor) (stranica 44)
Detaljno podešavanje funkcije
roditeljskog nadzora.
40SR
[Network Update]
(Ažuriranje putem mreže)
Informacije o funkcijama ažuriranja možete
da pronađete na sledećem veb sajtu:
Za korisnike u Evropi i Rusiji:
http://support.sony-europe.com/hub/hub.html
Za korisnike u ostalim zemljama/regionima:
http://www.sony-asia.com/section/support
Tokom ažuriranja softvera na displeju će se
prikazivati „UPDATING“. Kada se ažuriranje
završi, glavni uređaj će se automatski isključiti.
Sačekajte dok se ne završi ažuriranje softvera.
Ne uključujte ili isključujte glavni uređaj niti
koristite glavni uređaj ili televizor.
[Screen Settings]
(Podešavanja ekrana)
x [DVD Aspect Ratio] (Odnos širina/visina za
DVD sadržaj)
[Letter Box] (Crne trake): slika širokog formata
se prikazuje sa crnim trakama na vrhu i dnu
ekrana.
x [3D Output Setting] (Podešavanje 3D
prikaza)
[Auto] (Automatski): obično je potrebno da
izaberete ovo podešavanje.
[Off] (Isključeno): izaberite ovo podešavanje
ako želite da se svi sadržaji prikazuju u 2D-u.
Napomena
• 3D video sa HDMI (IN 1) ili HDMI (IN 2) priključka
se emituje bez obzira na ovo podešavanje.
[Pan & Scan] (Panovanje i skeniranje): slika
se prikazuje celom visinom, ali sa odsečenim
ivicama sa strane.
Podešavanje veličine ekrana 3D kompatibilnog
televizora.
Napomena
• Ovo podešavanje se ne primenjuje na 3D video
sa HDMI (IN 1) ili HDMI (IN 2) priključka.
x [TV Type] (Tip televizora)
[16:9]: Izaberite ovo podešavanje ako sistem
povezujete sa televizorom sa širokim ekranom
ili televizorom koji ima funkciju za režim
širokog prikaza.
[4:3]: Izaberite ovo podešavanje ako sistem
povezujete sa televizorom sa odnosom širina/
visina 4:3 koji nema funkciju za režim širokog
prikaza.
x [Screen Format] (Format ekrana)
[Full] (Pun): izaberite ovo podešavanje ako
sistem povezujete sa televizorom koji poseduje
funkciju za režim širokog prikaza. Slika za ekran
sa odnosom širina/visina 4:3 se prikazuje u
odnosu širina/visina 16:9 čak i na televizorima
sa širokim ekranom.
[Normal] (Uobičajen): veličina slike se menja
tako da odgovara veličini ekrana, ali slika
zadržava originalni odnos širina/visina.
x [Cinema Conversion Mode] (Konverzija
u bioskopski režim)
Podešavanja
x [TV Screen Size Setting for 3D]
(Podešavanje veličine ekrana televizora za 3D)
[Auto] (Automatski): obično je potrebno da
izaberete ovo podešavanje. Uređaj će automatski
detektovati da li je materijal video zapis ili
filmski snimak i izabrati odgovarajući način
konverzije.
[Video] (Video zapis): uvek će biti izabran način
konverzije prikladan za video zapise, bez obzira
na materijal.
x [Output Video Format] (Izlazni video
format)
[HDMI]: obično je potrebno da izaberete [Auto]
(Automatski). Izaberite [Original Resolution]
(Originalna rezolucija) da bi se sadržaj
prikazivao u rezoluciji u kojoj je snimljen na
disku. (Ako je rezolucija niža od SD rezolucije,
ona se povećava do SD rezolucije.)
[Video] (Video zapis): automatski se podešava
najniža rezolucija.
x [BD-ROM 24p Output] (Emitovanje
u rezoluciji 24p sa BD-ROM-a)
[Auto] (Automatski): emitovanje video signala
u rezoluciji 1920 × 1080p/24 Hz samo kada
se sistem poveže sa 1080/24p kompatibilnim
televizorom pomoću HDMI (OUT) priključka.
[On] (Uključeno): izaberite ovo podešavanje
ako je vaš televizor kompatibilan sa 1080/24p
video signalima.
41SR
[Off] (Isključeno): izaberite ovo podešavanje
ako vaš televizor nije kompatibilan sa 1080/24p
video signalima.
x [DVD-ROM 24p Output] (Emitovanje
u rezoluciji 24p sa DVD-ROM-a)
[Auto] (Automatski): emitovanje video signala
u rezoluciji 1920 × 1080p/24 Hz samo kada se
sistem poveže sa 1080/24p kompatibilnim
televizorom pomoću HDMI (OUT) priključka.
[Off] (Isključeno): izaberite ovo podešavanje
ako vaš televizor nije kompatibilan sa 1080/24p
video signalima.
x [Pause Mode] (Režim pauze) (samo BD/DVD
VIDEO/DVD-R/DVD-RW)
[Auto] (Automatski): slika i objekti koji se
kreću se prikazuju bez podrhtavanja. Obično
je potrebno da izaberete ovaj položaj.
[Frame] (Kadar): slika i objekti koji se ne kreću
se prikazuju u visokoj rezoluciji.
[Audio Settings]
(Podešavanje zvuka)
x [YCbCr/RGB (HDMI)]
[Auto] (Automatski): automatsko detektovanje
vrste spoljnog uređaja i biranje odgovarajućeg
podešavanja boje.
[YCbCr (4:2:2)]: emitovanje YCbCr 4:2:2 video
signala.
[YCbCr (4:4:4)]: emitovanje YCbCr 4:4:4 video
signala.
[RGB]: izaberite ovo podešavanje kada
povezujete uređaj sa HDCP kompatibilnim DVI
priključkom.
x [BD Audio MIX Setting] (Podešavanje
miksa zvuka sa BD diska)
x [HDMI Deep Colour Output] (Deep Colour
emitovanje preko HDMI-ja)
Možete da komprimujete dinamički opseg
zvučnog zapisa.
[Auto] (Automatski): obično je potrebno da
izaberete ovo podešavanje.
[16bit], [12bit], [10bit]: emitovanje 16-bitnih/
12-bitnih/10-bitnih video signala ako je
povezani televizor kompatibilan sa funkcijom
Deep Colour.
[Off] (Isključeno): izaberite ovo podešavanje
ako je slika nestabilna ili boje izgledaju
neprirodno.
[Auto] (Automatski): reprodukcija se obavlja
u dinamičkom opsegu koji je naveden na disku
(samo BD-ROM disk).
[On] (Uključeno): sistem reprodukuje zvučni
zapis sa dinamičkim opsegom koji je zamislio
tonski snimatelj.
[Off] (Isključeno): nema komprimovanja
dinamičkog opsega.
x [SBM] (Super Bit Mapping)
x [Attenuate - AUDIO] (Snizi – AUDIO)
[On] (Uključeno): Umekšava gradaciju video
signala koji se emituju sa HDMI (OUT)
priključka.
[Off] (Isključeno): Izaberite ovo podešavanje
ako su video signali izobličeni ili ako boje
izgledaju neprirodno.
Može doći do izobličenja zvuka ako slušate
komponentu koja je povezana na priključke
AUDIO (AUDIO IN L/R). Izobličenje zvuka
možete da sprečite snižavanjem nivoa zvuka
na ulazu uređaja.
[On] (Uključeno): emitovanje zvuka koji
je nastao miksovanjem interaktivnih
i sekundarnih audio signala u primarni
audio signal.
[Off] (Isključeno): emitovanje samo primarnog
audio signala.
x [Audio DRC] (Dinamički opseg zvučnog
zapisa)
[On] (Uključeno): snižavanje nivoa zvuka na
ulazu. Ako izaberete ovo podešavanje, nivo
izlaznog zvuka će se smanjiti.
[Off] (Isključeno): uobičajeni nivo na ulazu.
42SR
x [Audio Output] (Audio izlaz)
Možete da izaberete izlaz sa kojeg se emituje
zvučni signal.
[Speaker] (Zvučnici): višekanalni zvuk se emituje
samo sa zvučnika sistema.
[Speaker + HDMI] (Zvučnici + HDMI):
višekanalni zvuk se emituje sa zvučnika sistema
i putem dvokanalnih linearnih PCM signala sa
HDMI (OUT) priključka.
[HDMI]: zvuk se emituje samo sa HDMI (OUT)
priključka. Format zvuka zavisi od povezane
komponente.
Napomena
x [Sound Effect] (Zvučni efekat)
Možete da uključite/isključite zvučne efekte
na sistemu (podešavanje SOUND MODE
(stranica 20)).
Za dvokanalni izvor možete da izaberete [Dolby
Pro Logic], [DTS Neo:6 Cinema] ili [DTS Neo:6
Music] da biste simulirali surround zvuk.
[Sound Mode On] (Režim zvuka uključen):
omogućavanje surround efekta za režim zvuka
(stranica 20). Gornja granica za frekvenciju
uzorkovanja je podešena na 48 kHz.
[Dolby Pro Logic]: Sistem simulira surround
zvuk koji dobija od dvokanalnih izvora i emituje
ga sa svih 5.1-kanalnih zvučnika (Dolby Pro
Logic dekodiranje).
x [Speaker Settings] (Podešavanje zvučnika)
Da biste dobili najbolji mogući surround zvuk,
podesite zvučnike na odgovarajući način. Za
detaljnije informacije pogledajte „Podešavanje
zvučnika“ (stranica 35).
x [Auto Calibration] (Automatsko
kalibrisanje)
Možete automatski da kalibrišete odgovarajuća
podešavanja. Za detaljnije informacije pogledajte
„Automatsko kalibrisanje odgovarajućih
podešavanja zvučnika“ (stranica 34).
Podešavanja
• Kada je [Control for HDMI] (Kontrola preko
HDMI-ja) podešeno na [On] (Uključeno)
(stranica 45), [Audio Output] (Audio izlaz)
je automatski podešeno na [Speaker + HDMI]
(Zvučnici + HDMI) i ovo podešavanje se ne
može promeniti.
• Audio signali se ne emituju sa HDMI (OUT)
priključka kada je [Audio Output] (Audio izlaz)
podešeno na [Speaker + HDMI] (Zvučnici + HDMI)
i kada je [HDMI1 Audio Input Mode] (Režim audio
ulaza preko HDMI1 priključka) (stranica 45)
podešeno na [TV]. (Samo evropski modeli.)
• Kada je [Audio Output] (Audio izlaz) podešeno na
[HDMI], format izlaznog signala za funkciju „TV“
je dvokanalni linearni PCM.
[DTS Neo:6 Cinema]/[DTS Neo:6 Music]:
sistem simulira surround zvuk koji dobija od
dvokanalnih izvora i proizvodi 6.1-kanalni zvuk
(dekodiranje u režimu DTS Neo:6 Cinema/DTS
Neo:6 Music).
[Off] (Isključeno): zvučni efekti su isključeni.
Možete da čujete zvuk onako kako je snimljen.
[BD/DVD Viewing
Settings] (Podešavanja za
gledanje BD/DVD diskova)
x [BD/DVD Menu Language] (Jezik menija
na BD/DVD disku)
Možete da izaberete podrazumevani jezik
menija na BD-ROM ili DVD VIDEO disku.
Kada izaberete [Select Language Code]
(Izaberite šifru jezika), prikazaće se ekran za
unos šifre jezika. U poglavlju „Lista sa šiframa
jezika“ (stranica 58) pronađite šifru za svoj
jezik i unesite je.
x [Audio Language] (Jezik audio zapisa)
Možete da izaberete podrazumevani jezik
dijaloga na BD-ROM ili DVD VIDEO disku.
Kada izaberete [Original] (Originalno), biće
izabran jezik koji ima prioritet na disku.
Kada izaberete [Select Language Code]
(Izaberite šifru jezika), prikazaće se ekran za
unos šifre jezika. U poglavlju „Lista sa šiframa
jezika“ (stranica 58) pronađite šifru za svoj
jezik i unesite je.
43SR
x [Subtitle Language] (Jezik titla)
Možete da izaberete podrazumevani jezik
titla na BD-ROM ili DVD VIDEO disku.
Kada izaberete [Select Language Code]
(Izaberite šifru jezika), prikazaće se ekran za
unos šifre jezika. U poglavlju „Lista sa šiframa
jezika“ (stranica 58) pronađite šifru za svoj
jezik i unesite je.
x [BD Hybrid Disc Playback Layer] (Slojevi
za reprodukciju na hibridnom BD disku)
[BD]: reprodukcija BD sloja.
[DVD/CD]: reprodukcija DVD ili CD sloja.
x [BD Internet Connection] (Internet veza
za BD disk)
[Allow] (Omogući): obično je potrebno da
izaberete ovo podešavanje.
[Do not allow] (Onemogući): blokiranje
internet veze.
[Parental Control
Settings] (Podešavanja
za roditeljski nadzor)
x [BD Parental Control] (Roditeljski nadzor
za BD diskove)/[DVD Parental Control]
(Roditeljski nadzor za DVD diskove)/[Internet
Video Parental Control] (Roditeljski nadzor za
internet video)
Kada podesite roditeljski nadzor, scene mogu
biti blokirane ili zamenjene drugim scenama.
Pratite uputstva na ekranu i unesite
četvorocifrenu lozinku.
x [Internet Video Unrated] (Neocenjeni
video zapisi na Internetu)
[Allow] (Omogući): omogućavanje
reprodukcije neocenjenih video zapisa
na Internetu.
[Block] (Blokiraj): blokiranje reprodukcije
neocenjenih video zapisa na Internetu.
[Music Settings]
(Podešavanja za muziku)
x [Super Audio CD Playback Layer] (Slojevi
za reprodukciju na Super Audio CD disku)
[Super Audio CD]: reprodukcija Super Audio
CD sloja.
[CD]: reprodukcija CD sloja.
x [Password] (Lozinka)
Postavite ili promenite lozinku za funkciju
roditeljskog nadzora. Lozinka vam omogućava
da ograničite reprodukciju sadržaja na
BD-ROM, DVD VIDEO disku ili reprodukciju
video zapisa sa Interneta. Ako je to neophodno,
možete da postavite različite nivoe ograničenja
za sadržaj na BD-ROM i DVD VIDEO disku.
x [Parental Control Area Code] (Šifra područja
za roditeljski nadzor)
Reprodukcija sadržaja na nekim BD-ROM ili
DVD VIDEO diskovima može biti ograničena
u zavisnosti od geografskog područja. Scene
mogu biti blokirane ili zamenjene drugim
scenama. Pratite uputstva na ekranu i unesite
četvorocifrenu lozinku.
44SR
x [Super Audio CD Playback Channels] (Kanali
za reprodukciju na Super Audio CD disku)
[DSD 2ch] (DSD 2 kanala): reprodukcija
dvokanalne oblasti.
[DSD Multi] (DSD više kanala): reprodukcija
višekanalne oblasti.
[System Settings]
(Podešavanje sistema)
x [OSD Language] (Jezik menija na ekranu)
Možete da izaberete jezik za menije na ekranu.
x [Illumination/Display] (Osvetljenje/displej)
Možete da izaberete status tastera osetljivih na
blagi dodir (stranica 9) i displeja (stranica 10).
[On] (Uključeno): Tasteri osetljivi na blagi dodir
i displej svetle.
[Auto] (Automatski): Tasteri osetljivi na blagi
dodir i displej prestaju da svetle kada se sistem
ne koristi.
x [HDMI Settings] (HDMI podešavanja)
[On] (Uključeno): Smanjuje se potrošnja
energije kada je nivo jačine zvuka nizak.
[Off] (Isključeno): Normalan status. Sistem
može da emituje jačinu zvuka.
x [Auto Standby] (Automatski ulazak u režim
mirovanja)
[On] (Uključeno): uključivanje funkcije
[Auto Standby] (Automatski ulazak u režim
mirovanja). Ako ne koristite sistem oko
30 minuta, on će automatski ući u režim
mirovanja.
[Off] (Isključeno): isključivanje funkcije.
x [Auto Display] (Automatski prikaz)
[Audio Return Channel]
Ova funkcija je dostupna kada sistem povežete
na HDMI IN priključak televizora koji je
kompatibilan sa funkcijom Audio Return
Channel.
[Auto] (Automatski): Sistem može automatski
da dobija digitalni audio signal televizora putem
HDMI kabla.
[Off] (Isključeno): isključeno.
Napomena
• Ova funkcija je dostupna samo kada je [Control
for HDMI] (Kontrola preko HDMI-ja) podešeno
na [On] (Uključeno).
[HDMI1 Audio Input Mode] (Režim audio
ulaza preko HDMI1 priključka) (samo evropski
modeli)
Možete da izaberete audio ulaz komponente
koja je povezana preko HDMI (IN 1) priključka.
[HDMI1]: Zvuk komponente koja je povezana
preko HDMI (IN 1) priključka dolazi preko
HDMI (IN 1) priključka.
[TV]: Zvuk komponente koja je povezana preko
HDMI (IN 1) priključka dolazi sa TV (DIGITAL
IN OPTICAL) priključka.
x [Quick Start Mode] (Režim za brzo
pokretanje)
[On] (Uključeno): skraćuje se vreme pokretanja
sistema iz režima mirovanja. Sistem možete da
počnete da koristite odmah po njegovom
uključivanju.
[Off] (Isključeno): podrazumevano
podešavanje.
[On] (Uključeno): automatsko prikazivanje
informacija na ekranu prilikom promene
naslova koji gledate, režima slike, zvučnih
signala itd.
[Off] (Isključeno): informacije se prikazuju
samo kada pritisnete DISPLAY.
Podešavanja
[Control for HDMI] (Kontrola preko HDMI-ja)
[On] (Uključeno): uključeno. Komponentama
koje su povezane pomoću HDMI kabla možete
da upravljate u međusobnoj sprezi.
[Off] (Isključeno): isključeno.
x [Power Save Drive] (Emitovanje sa uštedom
energije)
x [Screen Saver] (Čuvar ekrana)
[On] (Uključeno): uključivanje funkcije čuvara
ekrana.
[Off] (Isključeno): isključeno.
x [Software Update Notification]
(Obaveštenje o ažuriranju softvera)
[On] (Uključeno): sistem će vas obavestiti kada
se pojavi nova verzija softvera (stranica 40).
[Off] (Isključeno): isključeno.
x [Gracenote Settings] (Podešavanja za
Gracenote)
[Auto] (Automatski): automatsko preuzimanje
informacija o disku kada zaustavite
reprodukciju diska. Da biste mogli da preuzmete
informacije, sistem mora da bude povezan sa
mrežom.
[Manual] (Ručno): preuzimanje informacija
o disku kada izaberete [Video Search]
(Pronalaženje informacija o video zapisu)
ili [Music Search] (Pronalaženje informacija
o muzici).
45SR
x [System Information] (Informacije o sistemu)
Možete da prikažete informacije o verziji softvera
na sistemu i MAC adresu.
x [Software License Information] (Informacije
o softverskoj licenci)
Možete da prikažete informacije o softverskoj
licenci.
[View Network Status] (Prikaz statusa mreže):
prikazivanje trenutnog statusa mreže.
Savet
• Za više detalja posetite sledeći veb sajt i pogledajte
odeljak za česta pitanja:
Za korisnike u Evropi i Rusiji:
http://support.sony-europe.com/hub/hub.html
Za korisnike u ostalim zemljama/regionima:
http://www.sony-asia.com/section/support
[External Input
Settings] (Podešavanje
spoljašnjeg ulaza)
x [Network Connection Diagnostics]
(Dijagnostika mrežne veze)
Podešavanje preskakanja je korisna funkcija koja
vam omogućava da prilikom izbora funkcije
preskočite ulaze koji se ne koriste.
x [Connection Server Settings] (Podešavanja
za povezivanje sa serverom)
Možete da pokrenete dijagnostiku mreže da biste
proverili da li je mrežna veza pravilno podešena.
Možete da izaberete da li želite da se prikazuje
DLNA server sa kojim ste povezani.
x [HDMI1]/[HDMI2]/[TV]/[AUDIO]
[Do not skip] (Ne preskači): Sistem ne preskače
izabranu funkciju prilikom biranja funkcije
pritiskom na taster FUNCTION.
[Skip] (Preskoči): Sistem preskače izabranu
funkciju prilikom biranja funkcije pritiskom
na taster FUNCTION.
[Network Settings]
(Podešavanja za mrežu)
x [Renderer Set-up] (Podešavanje prikazivača)
[Automatic Access Permission] (Dozvola
za automatski pristup): dozvoljavanje ili
onemogućavanje automatskog pristupa
sa detektovanog DLNA kontrolera.
[Smart Select] (Inteligentno biranje): omogućava
Sony DLNA kontroleru da pronađe komponentu
u sistemu kojom će se upravljati pomoću
infracrvenog zraka. Ovu funkciju možete da
uključite ili isključite.
[Renderer Name] (Naziv prikazivača):
prikazivanje naziva sistema onako kako je
naveden na ostalim DLNA uređajima na mreži.
x [Internet Settings] (Podešavanja za Internet)
46SR
Povežite sistem sa mrežom pre nego što unesete
podešavanja. Za detaljnije informacije pogledajte
„Korak 3: priprema za mrežnu vezu“
(stranica 17).
x [Renderer Access Control] (Kontrola pristupa
prikazivaču)
[Wired Setup] (Povezivanje kablom): izaberite
ovo podešavanje ako sistem povezujete sa
širokopojasnim ruterom pomoću LAN kabla.
[Wireless Setup(built-in)]: (Bežično povezivanje
(ugrađena funkcija)) Izaberite ovo podešavanje
ukoliko za bežično povezivanje sa mrežom
koristite bežični LAN koji je ugrađen u sistem.
x [PARTY Auto Start] (Automatsko pokretanje
funkcije PARTY)
Omogućavanje ili onemogućavanje upravljanja
pomoću DLNA kontrolera.
[On] (Uključeno): pokretanje funkcije PARTY ili
uključivanje u postojeći sistem koji koristi
funkciju PARTY na zahtev umreženog uređaja
koji je kompatibilan sa funkcijom PARTY
STREAMING.
[Off] (Isključeno): isključeno.
x [Media Remote Device Registration]
(Registracija udaljenog medijskog uređaja)
Registracija „udaljenog“ medijskog uređaja.
x [Registered Media Remote Devices]
(Registrovani udaljeni medijski uređaji)
Prikazivanje liste registrovanih „udaljenih“
medijskih uređaja.
x [Remote Start] (Daljinsko pokretanje)
[On] (Uključeno): Omogućava vam da uključite
sistem pomoću udaljenog medijskog uređaja.
[Off] (Isključeno): isključeno.
[Resetting] (Vraćanje
na početne vrednosti)
x [Reset to Factory Default Settings]
(Vraćanje na fabrička podešavanja)
Možete da vratite podešavanja sistema na
podrazumevana fabrička podešavanja tako
što ćete izabrati grupu podešavanja. Sva
podešavanja u grupi će biti vraćena na
fabričke vrednosti.
x [Initialize Personal Information]
(Prikaz ličnih informacija)
Podešavanja
[Easy Setup]
(Jednostavno podešavanje)
Možete da izbrišete lične informacije
koje su uskladištene u sistemu.
x [Easy Initial Settings] (Jednostavna početna
podešavanja)
Pokretanje funkcije [Easy Initial Settings]
(Jednostavna početna podešavanja) radi unosa
osnovnih podešavanja. Pratite uputstva na
ekranu.
x [Easy Network Settings] (Jednostavno
podešavanje mreže)
Pokretanje funkcije [Easy Network Settings]
(Jednostavno podešavanje mreže) radi unosa
osnovnih podešavanja za mrežu. Pratite
uputstva na ekranu.
47SR
Dodatne informacije
Mere opreza
O bezbednosti
• Da biste sprečili opasnost od požara ili strujnog
udara, ne postavljajte na sistem predmete koji sadrže
tečnost, na primer vaze, niti ga postavljajte blizu
izvora vode kao što je kada ili tuš kabina. Ako u
kućište uređaja dospe bilo kakav predmet ili tečnost,
isključite sistem sa mrežnog napajanja i odnesite ga
na proveru u ovlašćeni servis pre nastavka upotrebe.
• Ne dodirujte kabl za napajanje naizmeničnom
strujom mokrim rukama. To može izazvati
strujni udar.
O izvorima napajanja
• Izvucite kabl za napajanje uređaja iz zidne utičnice
ako uređaj nećete koristiti u dužem vremenskom
periodu. Prilikom izvlačenja kabla uvek ga povucite
držeći utikač a ne kabl.
O postavljanju sistema
• Postavite sistem na mesto sa odgovarajućim
protokom vazduha kako ne bi došlo do zagrevanja
sistema.
• Ako je nivo jačine zvuka na sistemu visok u dužem
vremenskom periodu, kućište uređaja se greje. To
nije kvar. Međutim, nemojte da dodirujete kućište.
Ne postavljajte sistem u uski prostor sa slabim
protokom vazduha jer može doći do pregrevanja.
• Na sistem ne postavljajte predmete koji bi mogli
da blokiraju ventilacione otvore. Ovaj sistem je
opremljen snažnim pojačalom. Ako su ventilacioni
otvori blokirani, može doći do pregrevanja i kvara
sistema.
• Ne postavljajte sistem na podloge (prostirke,
prekrivače itd.) niti blizu materijala (zavese,
draperije) koji bi mogli da blokiraju ventilacione
otvore.
• Ne postavljajte sistem u uski prostor, na primer
policu za knjige ili sličan prostor.
• Ne postavljajte sistem blizu izvora toplote poput
radijatora i otvora za dovod toplog vazduha ili na
mesta koja su izložena direktnoj sunčevoj svetlosti,
prekomernoj prašini, mehaničkim vibracijama ili
udarima.
• Ne postavljajte sistem u nagnuti položaj. On je
dizajniran samo za rad u horizontalnom položaju.
48SR
• Sistem i diskove držite dalje od uređaja sa jakim
magnetima kao što su mikrotalasne pećnice ili
veliki zvučnici.
• Ne stavljajte teške predmete na sistem.
• Ne stavljajte metalne predmete ispred uređaja.
Oni mogu ograničiti prijem radio talasa.
• Ne postavljajte sistem na mesto gde se koristi
medicinska oprema. To može dovesti do kvara
medicinske opreme.
• Ako koristite pejsmejker ili drugi medicinski uređaj,
posavetujte se sa svojim lekarom ili proizvođačem
medicinskog uređaja pre korišćenja funkcije za
bežični LAN.
O radu uređaja
• Ako sistem direktno unesete iz hladnog u toplo mesto
ili ga postavite u prostoriju sa dosta vlage, može doći
do kondenzacije vlage na sočivima unutar uređaja.
Ako se to desi, sistem možda neće raditi pravilno.
U tom slučaju izvadite disk i ostavite sistem uključen
oko pola sata dok vlaga ne ispari.
• Ako premeštate sistem, izvadite disk koji se nalazi
u njemu. Ako to ne uradite, disk se može oštetiti.
• Ako u kućište uređaja upadne bilo kakav predmet,
isključite uređaj iz mrežnog napajanja i odnesite ga
na proveru u ovlašćeni servis pre nastavka upotrebe.
O podešavanju jačine zvuka
• Ne pojačavajte zvuk dok slušate deo zvučnog zapisa
koji je snimljen sa veoma niskim tonom ili bez tona.
U suprotnom može doći do oštećenja zvučnika kada
iznenadno počne reprodukcija dela zvučnog zapisa sa
visokim tonom.
O čišćenju
• Očistite kućište, prednju ploču i kontrole mekanom
krpom nakvašenom u rastvoru blagog deterdženta.
Ne koristite abrazivne materijale, prašak za ribanje
ili rastvor poput alkohola ili benzina.
Ako imate bilo kakva pitanja ili probleme u vezi
sa sistemom, obratite se najbližem Sony prodavcu.
O diskovima za čišćenje, sredstvima za
čišćenje diskova/sočiva
• Nemojte da koristite diskove za čišćenje ili sredstva
za čišćenje diskova/sočiva (uključujući ona u
tečnom obliku ili obliku spreja). To može dovesti
do kvara uređaja.
O zameni delova
• U slučaju popravke ovog sistema, zamenjeni delovi
se mogu ponovo iskoristiti ili reciklirati.
O bojama slike na televizoru
• Ako zvučnici uzrokuju nepravilan prikaz boja na
ekranu televizora, isključite televizor, a zatim ga
uključite nakon 15 do 30 minuta. Ako se boje i dalje
prikazuju nepravilno, udaljite zvučnike od televizora.
VAŽNA NAPOMENA
Pažnja: Ovaj sistem može da neograničeno
prikazuje statične slike ili meni sistema na ekranu
vašeg televizora. Ako se statična slika ili meni
sistema prikazuju na ekranu televizora u dužem
vremenskom periodu, rizikujete trajno oštećenje
ekrana televizora. Posebno su osetljivi projekcioni
televizori.
O premeštanju sistema
• Pre nego što premestite sistem, iz njega izvadite disk
a kabl za napajanje naizmeničnom strujom izvucite
iz zidne utičnice (mrežnog napajanja).
Napomene o diskovima
O rukovanju diskovima
• Držite disk za ivicu da ga ne biste uprljali.
Ne dodirujte površinu diska.
• Nemojte lepiti papir ili traku na disk.
O čišćenju
• Pre reprodukcije, očistite disk krpom.
Brišite disk od centra ka ivici.
Dodatne informacije
• Ne izlažite disk direktnom sunčevom svetlu ili
izvorima toplote poput otvora za dovod toplog
vazduha niti ga ostavljajte u automobilu koji je
parkiran na direktnom sunčevom svetlu jer
može doći do značajnog porasta temperature
u automobilu.
• Nakon reprodukcije disk vratite u kutiju.
• Ne koristite rastvore poput benzina,
razređivače, komercijalno dostupna sredstva
za čišćenje ili anti-statičke sprejeve za
gramofonske ploče.
Ovaj sistem može da reprodukuje samo
standardne okrugle diskove. Ako koristite
nestandardne diskove (npr. u obliku kartice,
srca ili zvezde) može doći do kvara uređaja.
Ne koristite diskove koji na sebi imaju
komercijalno dostupne dodatke, na primer
nalepnicu ili alku.
49SR
Rešavanje problema
Ako naiđete na bilo koji od sledećih problema
prilikom korišćenja sistema, koristite ovaj vodič
za rešavanje problema da biste pokušali da
otklonite problem pre nego što uređaj odnesete
na popravku. Ako je problem i dalje prisutan,
obratite se najbližem Sony prodavcu.
Imajte u vidu da možete da zadržite delove
koje je serviser zamenio tokom popravke.
Opšte
Uređaj neće da se uključi.
t Proverite da li je kabl za napajanje
naizmeničnom strujom dobro povezan.
Daljinski upravljač ne radi.
t Udaljenost između daljinskog upravljača
i uređaja je prevelika.
t Baterije u daljinskom upravljaču su slabe.
Izbacivanje diska nije moguće čak ni kada
pritisnete Z.
t Pokušajte sledeće:
1 Pritisnite i držite N i Z na uređaju
duže od pet sekundi da biste izbacili disk.
2 Izvadite disk.
3 Izvucite kabl za napajanje naizmeničnom
strujom iz zidne utičnice (mrežno
napajanje), a zatim ga ponovo priključite
nakon nekoliko minuta.
Sistem ne funkcioniše normalno.
t Izvucite kabl za napajanje naizmeničnom
strujom iz zidne utičnice (mrežno napajanje),
a zatim ga ponovo priključite nakon nekoliko
minuta.
Poruke
Na ekranu televizora se prikazuje [A new software
version is available. Please go to the „Setup” section
of the menu and select „Network Update” to perform
the update.] (Dostupna je nova verzija softvera.
Idite u odeljak „Podešavanja“ u glavnom meniju i
izaberite „Ažuriranje putem mreže“ da biste obavili
ažuriranje.)
t Pogledajte [Network Update] (Ažuriranje
putem mreže) (stranica 40) da biste softver
sistema ažurirali na noviju verziju.
Na displeju se smenjuju poruke „PROTECT“ i
„PUSH PWR“.
t Pritisnite "/1 da biste isključili sistem,
a zatim proverite sledeće stavke kada nestane
„STANDBY“.
• Da li je došlo da kratkog spoja na pozitivnim
i negativnim polovima priključaka kablova
za zvučnike?
• Da li koristite samo predviđene zvučnike?
• Da li nešto blokira ventilacione otvore na
sistemu?
• Kada proverite gorenavedene stavke i
otklonite eventualne probleme, uključite
sistem. Ako ne možete da utvrdite uzrok
problema čak ni posle provere svih
gorenavedenih stavki, obratite se najbližem
Sony prodavcu.
Na displeju se prikazuje „LOCKED“.
t Isključite funkciju blokade za decu
(stranica 37).
Na displeju se prikazuje „DEMO. LOCK“.
t Obratite se najbližem Sony prodavcu
ili lokalnom ovlašćenom Sony servisu.
Na displeju se prikazuje „Exxxx“.
t Obratite se najbližem Sony prodavcu ili
lokalnom ovlašćenom Sony servisu i navedite
šifru greške.
Preko celog ekrana televizora se prikazuje
bez ikakvih poruka.
t Obratite se najbližem Sony prodavcu
ili lokalnom ovlašćenom Sony servisu.
50SR
Slika
Nema slike.
t Proverite odgovarajuće izlaze za sliku na vašem
sistemu (stranica 14).
Nema slike kada glavni uređaj i televizor povežete
HDMI kablom.
t Uređaj je povezan sa ulaznim uređajem koji
nije kompatibilan sa tehnologijom HDCP
(High-bandwidth Digital Content Protection)
(na displeju ne svetli „HDMI“) (stranica 14).
3D slike sa HDMI (IN 1) ili HDMI (IN 2) priključka se
ne prikazuju na ekranu televizora.
t 3D slike se možda neće prikazivati u zavisnosti
od modela televizora ili video komponente.
t Pritisnite i držite N i VOL – na uređaju
duže od pet sekundi da biste vratili izlaznu
rezoluciju video zapisa na najnižu rezoluciju.
Tamni delovi slike su previše tamni/svetli delovi slike
su presvetli ili neprirodni.
t Očistite disk.
t Ako izlazni video signal sa sistema dolazi do
televizora preko video snimača, na kvalitet
slike može da utiče signal za zaštitu od
kopiranja koji se primenjuje na nekim BD/
DVD programima. Ako i dalje imate
probleme, čak i nakon povezivanja uređaja
direktno sa televizorom, pokušajte da uređaj
povežete sa drugim ulaznim priključcima.
Slika se ne prikazuje preko celog ekrana televizora.
t Proverite podešavanje [TV Type] (Tip
televizora) u okviru [Screen Settings]
(Podešavanja ekrana)(stranica 41).
t Odnos širina/visina na disku je fiksan.
Boje na ekranu televizora se ne prikazuju pravilno.
t Ako sa CRT televizorom ili projektorom
koristite zvučnike, postavite zvučnike
najmanje 0,3 metra od televizora.
t Ako se boje i dalje prikazuju nepravilno,
isključite televizor, a zatim ga uključite
nakon 15 do 30 minuta.
t Uverite se da se pored zvučnika ne nalaze
predmeti sa magnetima (magnetna bravica
na postolju za televizor, medicinski uređaji,
igračke itd.).
t Podesite [Picture Quality Mode] (Režim za
kvalitet slike) na [Standard] (Standardni)
(podrazumevana vrednost) (stranica 29).
Ne prikazuje se slika kada se na iPod/iPhone uređaju
pokrene reprodukcija datoteke video zapisa/
fotografije. (Samo modeli za Evropu i Australiju.)
Slika se ne emituje pravilno.
t Izaberite odgovarajući ulaz za ovaj sistem
na vašem televizoru.
t Proverite podešavanja za [Output Video
Format] (Izlazni video format) u okviru
[Screen Settings] (Podešavanja ekrana)
(stranica 41).
t Ako se istovremeno emituju i analogni
i digitalni signali, podesite [BD-ROM 24p
Output] (Emitovanje u rezoluciji 24p sa
BD-ROM-a) ili [DVD-ROM 24p Output]
(Emitovanje u rezoluciji 24p sa DVD-ROM-a)
u okviru [Screen Settings] (Podešavanja
ekrana) na [Off] (Isključeno) (stranica 41).
t Za BD-ROM diskove proverite podešavanja
za [BD-ROM 24p Output] (Emitovanje u
rezoluciji 24p sa BD-ROM-a) u okviru [Screen
Settings] (Podešavanja ekrana) (stranica 41).
Dodatne informacije
Ne prikazuje se slika kada je izabrana pogrešna
izlazna rezolucija video zapisa u okviru [Output Video
Format] (Izlazni video format).
Pojavljuju se smetnje u slici.
Zvuk
Nema zvuka.
t Kablovi zvučnika nisu dobro povezani.
t Proverite podešavanja zvučnika (stranica 35).
Super Audio CD zvuk komponente koja je povezana
sa HDMI (IN 1) ili HDMI (IN 2) priključkom se ne
emituje.
t Preko priključaka HDMI (IN 1) i HDMI (IN 2)
ne može da se emituje zvučni format koji ima
zaštitu od kopiranja. Povežite analogni audio
izlaz komponente sa AUDIO (AUDIO IN L/R)
priključcima na uređaju.
51SR
Televizor ne emituje zvuk preko HDMI (OUT)
priključka kada se koristi funkcija Audio Return
Channel.
t Podesite [Control for HDMI] (Kontrola preko
HDMI-ja) u okviru [HDMI Settings] (HDMI
podešavanja) odeljka [System Settings]
(Podešavanja sistema) na [On] (Uključeno)
(stranica 45). Takođe podesite [Audio Return
Channel] u okviru [HDMI Settings] (HDMI
podešavanja) odeljka [System Settings]
(Podešavanja sistema) na [Auto] (Automatski)
(stranica 45).
t Proverite da li je vaš televizor kompatibilan
sa funkcijom Audio Return Channel.
t Proverite da li je na priključak televizora koji
je kompatibilan sa funkcijom Audio Return
Channel povezan HDMI kabl.
Sistem ne emituje pravilno zvuk TV programa kada je
povezan sa set-top box uređajem.
t Podesite [Audio Return Channel] u okviru
[HDMI Settings] (HDMI podešavanja) odeljka
[System Settings] (Podešavanja sistema) na
[Off] (Isključeno) (stranica 45).
t Proverite kablove (stranica 15).
Nije moguće podesiti radio stanice.
t Proverite da li je antena dobro povezana.
Podesite antenu ili povežite spoljašnju
antenu ako je potrebno.
t Signal stanica je preslab (kada koristite
automatsko podešavanje). Koristite ručno
podešavanje.
Reprodukcija
Reprodukcija diska nije moguća.
t Šifra regiona na BD/DVD disku ne odgovara
onoj u sistemu.
t Došlo je do kondenzacije vlage unutar uređaja
koja je možda oštetila sočiva. Izvadite disk
i ostavite uređaj uključen oko pola sata.
t Sistem ne može da reprodukuje snimljeni
disk koji nije pravilno dovršen (stranica 54).
Nazivi datoteka se ne prikazuju pravilno.
Zvuk gubi stereo efekat kada reprodukujete CD.
t Sistem može da prikazuje samo formate
znakova koji su usaglašeni sa standardom
ISO 8859-1. Ostali formati znakova se mogu
prikazivati različito.
t U zavisnosti od softvera za upisivanje koji
se koristi, uneti znakovi se mogu prikazivati
različito.
t Izaberite stereo zvuk tako što ćete pritisnuti
AUDIO (stranica 31).
Disk se ne reprodukuje od početka.
Čuju se jake smetnje ili šum.
t Odmaknite televizor od audio komponenti.
t Očistite disk.
t U zavisnosti od diska, zvuk se može čuti
samo sa centralnog zvučnika.
t Izabrali ste funkciju za nastavak reprodukcije.
Pritisnite OPTIONS i izaberite [Play from
start] (Reprodukcija od početka), a zatim
pritisnite .
Sa surround zvučnika se ne čuje zvuk ili je zvuk
veoma tih.
Reprodukcija ne počinje od tačke za nastavak na
kojoj ste zaustavili reprodukciju.
t Proverite kablove zvučnika i podešavanja
(stranice 13, 35).
t Proverite podešavanje za režim zvuka
(stranica 20).
t U zavisnosti od izvora, efekat surround
zvučnika može biti manje primetan.
t U toku je reprodukcija dvokanalnog izvora.
t Tačka za nastavak reprodukcije je možda
izbrisana iz memorije kada ste
• otvorili ležište za disk.
• uklonili USB uređaj.
• reprodukovali drugi sadržaj.
• isključili uređaj.
Zvuk se čuje samo sa centralnog zvučnika.
Zvuk sa povezane komponente je izobličen.
t Smanjite nivo na ulazu za povezanu
komponentu tako što ćete podesiti [Attenuate
- AUDIO] (Snizi – AUDIO) (stranica 42).
52SR
Tjuner
Nije moguće promeniti jezik dijaloga/titlova ili
uglove.
t Pokušajte da pronađete te opcije u meniju
BD ili DVD diska.
t Na BD ili DVD disku koji se reprodukuje nisu
snimljeni dijalozi/titlovi na više jezika ili scene
iz više uglova.
Nije moguće reprodukovati dodatne sadržaje ili
ostale podatke koji se nalaze na BD-ROM disku.
t Pokušajte sledeće:
1 Izvadite disk.
2 Isključite sistem.
3 Uklonite i ponovo priključite USB uređaj
(stranica 23).
4 Uključite sistem.
5 Umetnite BD-ROM sa funkcijom
BONUSVIEW/BD-LIVE.
USB uređaj nije prepoznat.
t Pokušajte sledeće:
1 Isključite sistem.
2 Uklonite i ponovo povežite USB uređaj.
3 Uključite sistem.
t Proverite da li je USB uređaj dobro povezan
sa
(USB) portom.
t Proverite da li su USB uređaj ili kabl oštećeni.
t Proverite da li je USB uređaj uključen.
t Ako je USB uređaj povezan preko USB
priključne stanice, izvadite USB uređaj
i direktno ga povežite sa uređajem.
Funkcija [Control for HDMI] (Kontrola preko HDMI-ja)
ne radi („BRAVIA“ Sync).
t Proverite da li je funkcija [Control for HDMI]
(Kontrola preko HDMI-ja) podešena na [On]
(Uključeno) (stranica 45).
t Ako promenite HDMI vezu, isključite
i ponovo uključite sistem.
t Ako je došlo do nestanka struje, podesite
[Control for HDMI] (Kontrola preko HDMija) na [Off] (Isključeno), a zatim podesite
[Control for HDMI] (Kontrola preko HDMija) na [On] (Uključeno) (stranica 45).
t Proverite sledeće stavke i pogledajte uputstvo
za upotrebu koje ste dobili uz komponentu.
• Da li je povezana komponenta kompatibilna
sa funkcijom [Control for HDMI] (Kontrola
preko HDMi-ja)?
• Da li je pravilno uneto podešavanje za
funkciju [Control for HDMI] (Kontrola
preko HDMi-ja) za povezanu komponentu?
Mrežna veza
Dodatne informacije
USB uređaj
„BRAVIA“ Sync ([Control for
HDMI]) (Kontrola preko HDMI-ja)
Sistem ne može da se poveže sa mrežom.
t Proverite mrežnu vezu (stranica 17)
i podešavanja za mrežu (stranica 46).
BRAVIA internet video
Kvalitet slike/zvuka je loš i određeni programi gube
oštrinu naročito tokom brzih ili tamnih scena.
t Kvalitet slike/zvuka može biti loš zavisno
od dobavljača internet sadržaja.
t Kvalitet slike/zvuka se može poboljšati
promenom brzine veze. Sony preporučuje
vezu brzine od najmanje 2,5 Mbps za video
zapise u standardnoj rezoluciji i 10 Mbps
za video zapise visoke definicije.
t Nisu svi video zapisi snimljeni sa zvukom.
Slika je mala.
t Pritisnite X da biste je povećali.
53SR
Bežična LAN veza
Računar ne možete da povežete sa Internetom
nakon što podesite [Wi-Fi Protected Setup (WPS)]
(Zaštićena Wi-Fi mreža).
t Podešavanja za bežično povezivanje rutera
se mogu automatski promeniti ako koristite
funkciju za zaštitu Wi-Fi mreže pre nego što
podesite ruter. U ovom slučaju promenite
podešavanja za bežično povezivanje na
računaru u skladu sa tim.
Sistem ne može da se poveže sa mrežom ili je mrežna
veza nestabilna.
t Proverite da li je ruter za bežični LAN
uključen.
t Proverite mrežnu vezu (stranica 17)
i podešavanja za mrežu (stranica 46).
t U zavisnosti od okruženja u kojem se sistem
koristi, kao i materijala od kojeg su napravljeni
zidovi, uslova za prijem radio talasa ili
prepreka između sistema (ili USB adaptera
za bežični LAN) i rutera za bežični LAN,
udaljenost za bežičnu komunikaciju između
uređaja možda mora biti kraća. Postavite
sistem i ruter za bežični LAN bliže jedno
drugom.
t Uređaji koji koriste frekventni opseg od
2,4 GHz, kao što su mikrotalasna pećnica,
Bluetooth ili digitalni bežični uređaji mogu
ometati komunikaciju. Udaljite jedinicu od
takvih uređaja ili ih isključite.
Željeni bežični ruter se ne prikazuje na listi bežičnih
mreža.
t Pritisnite RETURN da biste se vratili na
prethodni ekran i ponovo pokušajte da
podesite opcije [Wireless Setup(built-in)]
(Bežično povezivanje (ugrađena funkcija))/
[USB Wireless Setup] (USB bežično
povezivanje). Ako željeni bežični ruter i dalje
nije pronađen, izaberite [Manual registration]
(Ručna registracija).
Podržani diskovi
Blu-ray Disc
BD-ROM1)
BD-R/BD-RE2)
DVD3)
DVD-ROM
DVD-R/DVD-RW
DVD+R/DVD+RW
CD3)
CD-DA (muzički CD)
CD-ROM
CD-R/CD-RW
Super Audio CD
1)
Budući da su specifikacije za Blu-ray Disc nove i da
se menjaju, neke diskove možda neće biti moguće
reprodukovati u zavisnosti od vrste diska i verzije.
Takođe, zvuk koji se emituje će se razlikovati u
zavisnosti od izvora, izlaza koji se koristi i izabranih
podešavanja za zvuk.
2) BD-RE: Ver.2.1
BD-R: Ver.1.1, 1.2, 1.3 uključujući tip BD-R diska
sa organskim pigmentom (tip LTH)
BD-R diskovi snimljeni na računaru ne mogu
se reprodukovati ako sadrže postscript.
3)
CD ili DVD disk nije moguće reprodukovati ako
nije pravilno dovršen. Više informacija potražite
u uputstvu za upotrebu koje ste dobili uz uređaj
za snimanje.
Nepodržani diskovi
• Kasetni BD diskovi
• BDXL diskovi
• DVD-RAM diskovi
• HD DVD diskovi
• DVD Audio diskovi
• PHOTO CD diskovi
• Deo sa podacima na CD-Extras diskovima
• Super VCD diskovi
• Strana sa audio materijalom na DualDiscs
diskovima
Napomene o diskovima
Ovaj proizvod je namenjen za reprodukciju
diskova koji su usklađeni sa Compact Disc (CD)
standardom.
DualDiscs diskovi i neki muzički diskovi
kodirani tehnologijama za zaštitu od kopiranja
nisu u skladu sa Compact Disc (CD)
standardom. Zbog toga takvi diskovi možda
neće biti kompatibilni sa ovim proizvodom.
54SR
Napomene o radnjama tokom
reprodukcije BD/DVD diska
Neke radnje koje se mogu izvršiti tokom
reprodukcije BD/DVD diska su možda namerno
podešene od strane proizvođača softvera.
Budući da ovaj sistem reprodukuje sadržaj na
BD/DVD disku prema zamisli proizvođača
softvera, neke funkcije reprodukcije možda
neće biti dostupne.
Podržani tipovi datoteka
Video
Format datoteke
Oznake tipa datoteke
MPEG-1 Video/PS1)5)
MPEG-2 Video/PS,
TS1)6)
„.mpg,“ „.mpeg,“ „.m2ts,“
„.mts“
Xvid
„.avi“
Napomena o dvoslojnim BD/DVD
diskovima
MPEG4/AVC1)5)
„.mkv,“ „.mp4,“ „.m4v,“
„.m2ts,“ „.mts“
Reprodukcija slike i zvuka se može na kratko
prekinuti prilikom promene sloja.
WMV91)5)
„.wmv,“ „.asf“
AVCHD2)
3)5)
Real video7)
„.rmvb“
Šifra regiona (samo BD-ROM/DVD
VIDEO diskovi)
Muzika
Format datoteke
Oznake tipa datoteke
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)
„.mp3“
AAC/HE-AAC1)4)5)
„.m4a“
WMA9 Standard1)4)
„.wma“
LPCM
„.wav“
Fotografije
Format datoteke
Oznake tipa datoteke
JPEG
„.jpg,“ „.jpeg“
GIF8)
„.gif“
PNG8)
„.png“
MPO9)
„.mpo“
Dodatne informacije
Na donjoj strani glavnog uređaja je odštampana
šifra regiona što znači da vaš sistem može da
reprodukuje samo BD-ROM/DVD VIDEO
diskove (samo za reprodukciju) koji su označeni
istom šifrom regiona ili sa ALL .
1)
Sistem ne reprodukuje datoteke sa DRM kodiranjem.
Kompatibilno sa AVCHD Ver.2.0 (AVCHD 3D/
Progressive).
3) Sistem reprodukuje datoteke u formatu AVCHD
koje su snimljene putem digitalne video kamere, itd.
Da biste gledali datoteke u formatu AVCHD, disk
sa datotekama u formatu AVCHD mora da bude
dovršen.
4)
Sistem ne može da reprodukuje datoteke kodirane
bez gubitka kvaliteta (Lossless).
5)
Sistem ne može da reprodukuje ove datoteke preko
funkcije DLNA.
6) Sistem može da reprodukuje sadržaj u SD rezoluciji
samo preko funkcije DLNA.
7)
Samo modeli za Singapur.
8)
Sistem ne može da reprodukuje animirane PNG ili
animirane GIF datoteke.
9)
Za MPO datoteke koje nisu 3D, prikazuje se glavna
ili prva slika.
2)
55SR
Napomena
• Neke datoteke možda neće biti moguće
reprodukovati u zavisnosti od formata datoteke,
kodiranja datoteke, stanja snimka ili stanja DLNA
servera.
• Neke datoteke koje su obrađene na računaru možda
neće biti moguće reprodukovati.
• Sistem može da prepozna sledeće datoteke i fascikle
na BD, DVD, CD diskovima i USB uređajima:
– do fascikli u devetom sloju, uključujući osnovnu
fasciklu
– do 500 datoteka/fascikli na pojedinačnom sloju
• Sistem može da prepozna sledeće datoteke ili fascikle
uskladištene na DLNA serveru:
– do fascikli na devetnaestom sloju
– do 999 datoteka/fascikli na pojedinačnom sloju
• Neki USB uređaji možda neće raditi sa ovim
sistemom.
• Sistem može da prepozna Mass Storage Class (MSC)
uređaje (poput fleš memorije ili HDD-a), uređaje
za snimanje slika (SICD uređaji) i tastature sa
101 tasterom.
• Da biste izbegli oštećenje podataka, USB memorije ili
ostalih uređaja, isključite sistem pre nego što povežete
ili uklonite USB memoriju ili druge uređaje.
• Sistem možda neće glatko reprodukovati video
datoteke sa velikom brzinom prenosa podataka sa
DATA CD-a. Preporučujemo vam da video datoteke
sa velikom brzinom prenosa podataka reprodukujete
koristeći DATA DVD ili DATA BD.
Podržani formati zvuka
Sistem podržava sledeće formate zvuka.
Funkcija
Format
„BD/DVD“
„HDMI1“
„HDMI2“
„TV“
(DIGITAL IN)
LPCM 2ch
a
a
a
LPCM 5.1ch
a
a
–
LPCM 7.1ch
a
–
–
Dolby
Digital
a
a
a
Dolby
TrueHD,
Dolby
Digital Plus
a
–
–
DTS
a
a
a
DTS-ES
Discrete 6.1,
DTS-ES
Matrix 6.1
–
–
–
DTS96/24
a
–
–
DTS-HD
High
Resolution
Audio
a
–
–
DTS-HD
Master
Audio
a
–
–
a: Podržani format.
–: Nepodržani format.
Napomena
• Preko priključaka HDMI (IN 1) i HDMI (IN 2) nije
moguće emitovati zvuk u formatu koji sadrži zaštitu
od kopiranja, na primer sa Super Audio CD ili DVDAudio diska.
• Za dvokanalni LPCM format, podržana frekvencija
uzorkovanja digitalnog signala je do 96 kHz kada se
koristi funkcija „HDMI1“ ili „HDMI2“ i 48 kHz kada
se koristi funkcija „TV“.
• Za 5.1-kanalni LPCM format, podržana frekvencija
uzorkovanja digitalnog signala je do 48 kHz kada se
koristi funkcija „HDMI1“ ili „HDMI2“.
56SR
Zvučnici
Specifikacije
Prednji/Surround (SS-TSB111)
Dimenzije (približno)
Odeljak za pojačalo
Video odeljak
Izlazi
Težina (približno)
Centralni (SS-CTB111)
Dimenzije (približno)
Težina (približno)
331 mm × 59 mm × 57 mm
(š/v/d)
0,5 kg
Subwoofer (SS-WSB111)
Dimenzije (približno)
Težina (približno)
191 mm × 326 mm ×
376 mm (š/v/d)
5,6 kg
Opšte
Zahtevi za napajanje
Potrošnja energije
Dimenzije (približno)
Težina (približno)
220 V – 240 V AC,
50/60 Hz
Kada je uređaj uključen:
135 W
U režimu mirovanja: 0,3 W
(u režimu za uštedu
energije)
460 mm × 74 mm × 226 mm
(š/v/d) uključujući isturene
delove
3,5 kg
VIDEO: 1 Vp-p 75 oma
Dizajn i specifikacije su podložni promenama bez najave.
Tip A (19-pinski)
• Potrošnja energije u režimu mirovanja 0,3 W.
• Pojačavački blok ostvaruje uštedu energije od više
od 85% zahvaljujući pojačalu S-Master koje je
u potpunosti digitalno.
Dodatne informacije
IZLAZNA SNAGA (nominalna)
Prednji levi/Prednji desni: 78 W + 78 W (na 3 oma,
1 kHz, 1% THD)
IZLAZNA SNAGA (referentna)
Prednji levi/Prednji desni/Surround levi/
Surround desni:
125 W (po kanalu na
3 oma, 1 kHz)
Centralni:
250 W (na 6 oma, 1 kHz)
Subwoofer:
250 W (na 6 oma, 80 Hz)
Ulazi (analogni)
AUDIO (AUDIO IN)
Osetljivost: 3,0 V/1,0 V
Ulazi (digitalni)
TV (Audio Return Channel/OPTICAL)
Podržani formati: LPCM
2CH (do 48 kHz), Dolby
Digital, DTS
HDMI (IN 1)/HDMI (IN 2)
Podržani formati: LPCM 5,1
kanala (do 48 kHz), LPCM 2
kanala (do 96 kHz), Dolby
Digital, DTS
98 mm × 255 mm × 91 mm
(š/v/d)
0,6 kg
HDMI odeljak
Konektor
BD/DVD/Super Audio CD/CD sistem
Format signala sistema
NTSC/PAL
USB odeljak
USB 1/2 port:
Tip A (Za povezivanje
USB memorije, čitača
memorijskih kartica,
digitalnog fotoaparata
i digitalne video kamere)
LAN odeljak
LAN (100) terminal
100BASE-TX terminal
Odeljak za bežični LAN
Usklađenost sa standardom IEEE 802.11 b/g/n
Frekvencija i kanal
2,4 GHz - 2,4835 GHz
[CH1 -13]
Odeljak za FM tjuner
Sistem
Frekventni opseg
Antena
Antenski priključci
PLL digitalni sintetizator
s kvarcnom kontrolom
87,5 MHz – 108,0 MHz
(u koracima od 50 kHz)
FM žična antena
75 oma, nesimetrični
57SR
Lista sa šiframa jezika
Nazivi jezika su u skladu sa standardom ISO 639: Standard 1988 (E/F).
Šifra Jezik
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali;
Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Šifra Jezik
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian; Lettish
Malagasy
Šifra Jezik
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan)Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto;
Pushto
Portuguese
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
Serbo-Croatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Šifra Jezik
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
Nije navedeno
Roditeljski nadzor/lista šifri područja
Šifra Područje
Argentina
Australija
Austrija
Belgija
Brazil
Čile
Danska
Filipini
Finska
Francuska
Grčka
58SR
Šifra Područje
Holandija
Hong Kong
Indija
Indonezija
Irska
Italija
Japan
Kina
Kolumbija
Koreja
Luksemburg
Šifra Područje
Malezija
Meksiko
Nemačka
Norveška
Novi Zeland
Pakistan
Poljska
Portugal
Rusija
Singapur
Španija
Šifra Područje
Švajcarska
Švedska
Tajland
Tajvan
Ujedinjeno
Kraljevstvo
Indeks
Brojevi
F
O
3D 22
FM režim 32
Format ekrana 41
Odnos širina/visina za DVD
sadržaj 41
Osvetljenje/displej 45
A
A/V SYNC 30
Audio izlaz 43
Audio Return Channel 45
Automatski prikaz 45
Automatski ulazak u režim
mirovanja 45
Automatsko kalibrisanje 34, 43
Automatsko pokretanje
funkcije PARTY 46
Ažuriranje 40
Ažuriranje putem mreže 40
B
BD-LIVE 22
Blokada za decu 37
BONUSVIEW 22
BRAVIA Sync 34
C
CD 54
Č
Čuvar ekrana 45
D
H
HDMI
YCbCr/RGB (HDMI) 42
I
Informacije o reprodukciji 23
Informacije o sistemu 46
Informacije o softverskoj
licenci 46
Internet sadržaj 25
Internet veza za BD disk 44
Izlazni video format 41
J
Jednostavna početna
podešavanja 47
Jednostavno podešavanje (Easy
Setup) 18, 47
Jednostavno podešavanje
mreže 47
Jezik audio zapisa 43
Jezik menija na BD/DVD
disku 43
Jezik menija na ekranu 44
Jezik titla 44
D.C.A.C. (Digital Cinema Auto
Calibration) 34
Daljinski upravljač 11
Daljinsko pokretanje 47
Deep Colour emitovanje preko
HDMI-ja 42
Dijagnostika mrežne veze 46
Dinamički opseg zvučnog
zapisa 42
Displej 10
DLNA 26, 46
Dolby Digital 31
DTS 31
DVD 54
K
E
M
Emitovanje sa uštedom
energije 45
Emitovanje u rezoluciji 24p sa
BD-ROM-a 41
Emitovanje u rezoluciji 24p sa
DVD-ROM-a 42
Multiplex broadcast zvuk 31
Kanali za reprodukciju na Super
Audio CD disku 44
Kontrola preko HDMI-ja 34,
45
Kontrola pristupa
prikazivaču 46
Konverzija u bioskopski
režim 41
L
Lista sa šiframa jezika 58
Lozinka 44
N
Neocenjeni video zapisi na
Internetu 44
P
Podešavanja ekrana 41
Podešavanja za gledanje BD/
DVD diskova 43
Podešavanja za Gracenote 45
Podešavanja za Internet 46
Podešavanja za mrežu 46
Podešavanja za muziku 44
Podešavanja za povezivanje sa
serverom 46
Podešavanja za roditeljski
nadzor 44
Podešavanje 3D prikaza 41
Podešavanje miksa zvuka sa BD
diska 42
Podešavanje prikazivača 46
Podešavanje spoljašnjeg
ulaza 46
Podešavanje veličine ekrana
televizora za 3D 41
Podešavanje zvučnika 35, 43
Nivo 36
Udaljenost 36
Podešavanje zvuka 42
Podržani diskovi 54
Prednji panel 9
Prikaz ličnih informacija 47
Prikaz slajdova 29
Probni ton 36
R
RDS 33
Registracija udaljenog
medijskog uređaja 47
Registrovani udaljeni medijski
uređaji 47
Režim pauze 42
Režim za brzo pokretanje 45
Roditeljski nadzor za BD
diskove 44
Roditeljski nadzor za DVD
diskove 44
Roditeljski nadzor za internet
video 44
59SR
S
SBM 42
SLEEP 36
Slojevi za reprodukciju na
hibridnom BD disku 44
Slojevi za reprodukciju na
Super Audio CD disku 44
Snizi – AUDIO 42
Š
Šifra područja za roditeljski
nadzor 44
Šifra regiona 55
T
Tip televizora 41
U
USB 23
V
Vraćanje na fabrička
podešavanja 47
Vraćanje na početne
vrednosti 47
W
WEP 18
WPA2-PSK (AES) 18
WPA2-PSK (TKIP) 18
WPA-PSK (AES) 18
WPA-PSK (TKIP) 18
Z
Zadnji panel 10
Zvučni efekat 43
60SR
Softver ovog sistema može biti ažuriran u budućnosti. Da biste saznali detalje o dostupnim
ažuriranjima, posetite sledeću URL adresu.
Za korisnike u Evropi i Rusiji:
http://support.sony-europe.com/hub/hub.html
Za korisnike u ostalim zemljama/regionima:
http://www.sony-asia.com/section/support
©2012 Sony Corporation
(2)
Download PDF

advertising