Sony | BDV-L600 | Sony BDV-L600 BDV-L600 2.1ch 3D Blu-ray Disc™/DVD home cinema Uputstvo

4-283-481-11(1) (SR)
Blu-ray Disc/DVD
kućni bioskop
©2011. Sony Corporation
(1)
BDV-L800/BDV-L800M/BDV-L600
Uputstvo
SR
UPOZORENJE
Ne postavljajte uređaj u uski
prostor poput police za knjige ili
ugradnog ormarića.
Da biste umanjili rizik od požara,
ne prekrivajte ventilacioni otvor
uređaja novinama, stolnjacima,
zavesama itd. Ne stavljajte izvore
otvorenog plamena na uređaj, na
primer upaljene sveće.
Da biste umanjili rizik od požara ili
strujnog udara, ne izlažite uređaj
kapljicama vode ili prskanju i ne
postavljajte na njega predmete koji
sadrže tečnost, na primer vaze.
Ne izlažite baterije ili uređaj u koji
su umetnute baterije visokim
temperaturama, na primer
sunčevom svetlu, vatri i sl.
Da bi se sprečile povrede, ovaj
uređaj morate dobro pričvrstiti na
pod/zid u skladu sa uputstvima
za montažu.
Samo za upotrebu u zatvorenom
prostoru.
PAŽNJA
U ovom proizvodu se koriste
optički uređaji koji mogu oštetiti
vid. Budući da je laserski zrak koji
se koristi u ovom Blu-ray Disc /
DVD kućnom bioskopu štetan za
oči, ne pokušavajte da otvarate
kućište uređaja.
Popravke bi trebalo da obavljaju
samo osposobljeni serviseri.
Ovaj uređaj je klasifikovan kao
laserski proizvod klase 3R. Kada se
otvori zaštitno kućište lasera,
emituje se vidljivo i nevidljivo
lasersko zračenje pa izbegavajte da
direktno gledate u zrak.
2SR
Ova oznaka se nalazi na zaštitnom
kućištu lasera u kućištu uređaja.
Ovaj uređaj je klasifikovan kao
laserski proizvod klase 1.
Ova oznaka se nalazi na zadnjoj
strani uređaja.
Za korisnike u Evropi
Odlaganje stare
električne i
elektronske
opreme
(primenljivo u
Evropskoj uniji
i ostalim evropskim
zemljama koje imaju
sisteme za odvojeno
skupljanje otpada)
Ovaj simbol na proizvodu ili
njegovom pakovanju označava da
se proizvod ne sme tretirati kao
kućni otpad. Proizvod bi trebalo da
odložite na odgovarajućem mestu
za prikupljanje i reciklažu
električne i elektronske opreme.
Pravilnim odlaganjem ovog
proizvoda pomažete u sprečavanju
mogućih štetnih posledica po
okolinu i ljudsko zdravlje do kojih
može doći usled nepravilnog
odlaganja proizvoda. Reciklažom
materijala pomažete očuvanje
prirodnih resursa. Za detaljnije
informacije o reciklaži ovog
proizvoda kontaktirajte lokalnu
upravu, komunalnu službu ili
prodavnicu u kojoj ste kupili
proizvod.
Odlaganje
potrošenih
baterija
(primenljivo u
Evropskoj uniji i
ostalim
evropskim
zemljama koje imaju
sisteme za odvojeno
skupljanje otpada)
Ovaj simbol na bateriji ili njenom
pakovanju označava da se baterija
koja se dobija uz ovaj proizvod ne
sme tretirati kao kućni otpad.
Na nekim baterijama se pored ovog
simbola može nalaziti i hemijski
simbol. Hemijski simbol za živu
(Hg) ili olovo (Pb) se dodaje ako
baterija sadrži više od 0,0005% žive
ili 0,004% olova.
Pravilnim odlaganjem baterija
pomažete u sprečavanju mogućih
štetnih posledica po okolinu i
ljudsko zdravlje do kojih može doći
usled nepravilnog odlaganja
baterija. Reciklažom materijala
pomažete očuvanje prirodnih
resursa.
Ako proizvodi zahtevaju stalno
prisustvo baterije zbog
bezbednosti, performansi ili
celovitosti podataka, takvu bateriju
bi trebalo da zameni isključivo
obučeni serviser.
Da biste bili sigurni da će baterija
biti pravilno zbrinuta, predajte
potrošenu bateriju na
odgovarajućem mestu za
prikupljanje i reciklažu električne
i elektronske opreme.
Za sve ostale baterije pogledajte
poglavlje o bezbednom uklanjaju
baterije iz proizvoda. Predajte
bateriju na odgovarajućem mestu
za prikupljanje i reciklažu
potrošenih baterija.
Za detaljnije informacije o reciklaži
ovog proizvoda ili baterije
kontaktirajte lokalnu upravu,
komunalnu službu ili prodavnicu u
kojoj ste kupili proizvod.
Napomena za korisnike: sledeće
informacije se odnose samo na
opremu koja se prodaje u zemljama
u kojima se primenjuju direktive
Evropske unije.
Proizvođač ovog uređaja je Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minatoku Tokyo, 108-0075 Japan.
Ovlašćeni predstavnik za EMC i
bezbednost uređaja je Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Germany. Za sva pitanja u vezi sa
servisom ili garancijom pogledajte
adrese koje su navedene na
zasebnom garantnom ili
servisnom listu.
Za glavni uređaj
Oznaka sa nazivom se nalazi na
zadnjoj strani uređaja.
Mere opreza
O izvorima napajanja
• Uređaj dobija mrežno napajanje
sve dok je priključen na utičnicu
za napajanje naizmeničnom
strujom, čak i kada je sam uređaj
isključen.
• Budući da se mrežno napajanje
uređaja prekida izvlačenjem
glavnog utikača, priključite uređaj
na lako dostupnu utičnicu za
napajanje naizmeničnom
strujom. Ako primetite
nepravilnosti u radu uređaja,
odmah izvucite glavni utikač iz
utičnice za napajanje
naizmeničnom strujom.
O gledanju 3D video
snimaka
Kod nekih osoba se može javiti
osećaj nelagodnosti prilikom
gledanja 3D video snimaka (na
primer, naprezanje očiju, pojava
zamora ili mučnine). Sony
preporučuje svim korisnicima da
prave redovne pauze prilikom
gledanja 3D video snimaka. Dužina
i učestalost pauza zavise od osobe
do osobe. Sami odlučite šta vam
najviše odgovara. Ako iskusite bilo
kakvu nelagodnost, trebalo bi da
prekinete sa gledanjem 3D video
snimka dok osećaj nelagodnosti ne
prođe. Obratite se doktoru ako
smatrate da je to neophodno.
Takođe bi trebalo da pročitate (i)
uputstvo za upotrebu i/ili poruku
upozorenja za svaki uređaj koji
koristite sa ovim proizvodom ili za
Blu-ray Disc sadržaj koji se
reprodukuje na ovom proizvodu i
(ii) posetite naš veb sajt
(http://esupport.sony.com/) da
biste saznali najnovije informacije.
Vid male dece (naročite one mlađe
od šest godina) se još razvija.
Posavetujte se sa doktorom
(pedijatrom ili oftalmologom) pre
nego što dozvolite deci da gledaju
3D video snimke.
Odrasli bi trebalo da nagledaju decu
kako bi bili sigurni da se pridržavaju
gorenavedenih preporuka.
Za bežični
primopredajnik
(EZW-RT50) i kućni
bioskop sa Blu-ray Disc/
DVD uređajem
(BDV-L600/BDV-L800/
BDV-L800M)
Pogledajte „Informacije
o usaglašenosti sa propisima
za bežične proizvode“ (dobijaju se
uz uređaj).
Zaštita od kopiranja
Imajte u vidu napredne sisteme za
zaštitu sadržaja koji se koriste u Bluray DiscTM i DVD medijumima.
Ovi sistemi, koji se nazivaju AACS
(Advanced Access Content System)
i CSS (Content Scramble System),
mogu da sadrže ograničenja koja se
odnose na reprodukciju, emitovanje
putem analognog izlaza i ostale
slične funkcije. Rad ovog proizvoda i
postavljena ograničenja mogu da se
razlikuju u zavisnosti od datuma
njegove kupovine jer upravni odbor
organizacije AACS može da prihvati
ili promeni pravila za ograničenja
nakon datuma kupovine.
Autorska prava i zaštitni
znakovi
• Ovaj sistem koristi tehnologije
Dolby* Digital i DTS** Digital
Surround System.
* Proizvedeno po licenci
kompanije Dolby
Laboratories.
Dolby i simbol sa duplim D
su zaštitni znakovi
kompanije Dolby
Laboratories.
** Proizvedeno po licenci i
pod sledećim brojevima
patenata u SAD: 5,451,942;
5,956,674; 5,974,380;
5,978,762; 6,226,616;
6,487,535; 7,212,872;
7,333,929; 7,392,195;
7,272,567 i ostali patenti
koji su izdati ili na čekanju
u SAD i drugim zemljama.
DTS, DTS-HD i simbol su
registrovani zaštitni
znakovi. Logo DTS-HD
Master Audio i DTS su
zaštitni znakovi kompanije
DTS, Inc. Proizvod sadrži
softver. © DTS, Inc. Sva
prava zadržana.
• Ovaj sistem koristi tehnologiju
High-Definition Multimedia
Interface (HDMITM).
HDMI, HDMI logo i HighDefinition Multimedia Interface
su zaštitni znakovi ili registrovani
zaštitni znakovi organizacije
HDMI Licensing LLC u SAD i
ostalim zemljama.
• Java je registrovani zaštitni znak
kompanije Oracle i/ili njenih
podružnica.
• „BD-LIVE“ i „BONUSVIEW“ su
zaštitni znakovi organizacije
Blu-ray Disc Association.
• „Blu-ray Disc“ je zaštitni znak.
• Logotipi „Blu-ray Disc“,
„DVD+RW“, „DVD-RW“,
„DVD+R“, „DVD-R“, „DVD
VIDEO“ i „CD“ su zaštitni
znakovi.
• „Blu-ray 3D“ i „Blu-ray 3D“ logo
su zaštitni znakovi organizacije
Blu-ray Disc Association.
3SR
• „BRAVIA“ je zaštitni znak
kompanije Sony Corporation.
• „AVCHD“ i „AVCHD“ logo su
zaštitni znakovi kompanija
Panasonic Corporation i Sony
Corporation.
• , „XMB“ i „xross media bar“ su
zaštitni znakovi kompanija Sony
Corporation i Sony Computer
Entertainment Inc.
• „PLAYSTATION“ je zaštitni znak
kompanije Sony Computer
Entertainment Inc.
• Tehnologiju za prepoznavanje
muzike i video snimaka i srodne
podatke obezbeđuje Gracenote®.
Gracenote je industrijski standard
za tehnologiju prepoznavanja
muzike i isporuke srodnog
sadržaja. Više informacija možete
da saznate na sajtu
www.gracenote.com.
CD, DVD, Blu-ray Disc medijumi
i podaci o muzici i video
snimcima koje obezbeđuje
Gracenote, Inc., copyright © 2000.
do danas Gracenote. Gracenote
softver, copyright © 2000. do
danas Gracenote. Na ovaj
proizvod i uslugu se primenjuje
jedan ili više patenata u vlasništvu
kompanije Gracenote. Posetite
veb sajt kompanije Gracenote da
biste videli delimičnu listu
korišćenih Gracenote patenata.
Gracenote, CDDB, MusicID,
MediaVOCS, Gracenote logo i
logotip i „Powered by Gracenote“
logo su registrovani zaštitni
znakovi ili zaštitni znakovi
kompanije Gracenote u SAD i/ili
ostalim zemljama.
• Logo Wi-Fi CERTIFIEDTM je
oznaka za sertifikaciju
organizacije Wi-Fi Alliance.
• Oznaka Wi-Fi Protected SetupTM
je oznaka organizacije Wi-Fi
Alliance.
• „Wi-Fi CERTIFIEDTM“ i „Wi-Fi
Protected SetupTM“ su zaštitni
znakovi organizacije Wi-Fi
Alliance.
4SR
• „PhotoTV HD“ i „PhotoTV HD“
logo su zaštitni znakovi
kompanije Sony Corporation.
• MPEG Layer-3 tehnologija za
kodiranje zvuka i patenti koje su
licencirale kompanije Fraunhofer
IIS i Thomson.
• iPhone, iPod, iPod classic, iPod
nano i iPod touch su zaštitni
znakovi kompanije Apple Inc.
registrovani u SAD i ostalim
zemljama.
• „Made for iPod“ i „Made for
iPhone“ znači da je elektronska
oprema posebno dizajnirana za
rad sa iPod ili iPhone uređajima
i da je proizvođač potvrdio da
ispunjava standarde za
performanse kompanije Apple.
Apple ne odgovara za rad tog
uređaja niti za njegovu
usklađenost sa bezbednosnim
standardima i propisima. Imajte u
vidu da upotreba ove dodatne
opreme sa iPod ili iPhone
uređajem može da utiče na
performanse bežične veze.
• Windows Media je registrovani
zaštitni znak ili zaštitni znak
korporacije Microsoft u SAD i/ili
ostalim zemljama.
Ovaj proizvod sadrži tehnologiju
koja podleže određenim pravima
na intelektualnu svojinu
korporacije Microsoft. Upotreba
ili distribucija te tehnologije izvan
ovog proizvoda je zabranjena bez
odgovarajućih licenci korporacije
Microsoft.
Vlasnici sadržaja koriste
Microsoft PlayReady™
tehnologiju za pristup sadržaju da
bi zaštitili svoju intelektualnu
svojinu, uključujući sadržaj
zaštićen autorskim pravima.
Ovaj uređaj koristi tehnologiju
PlayReady da bi pristupio
PlayReady zaštićenom sadržaju
i/ili WMDRM zaštićenom
sadržaju. Ako uređaj ne uspe da
na odgovarajući način ograniči
upotrebu sadržaja, vlasnici
sadržaja bi trebalo da traže od
Microsoft-a da opozove
mogućnost uređaja da
reprodukuje sadržaj zaštićen
tehnologijom PlayReady.
Opoziv ne bi trebalo da utiče na
nezaštićen sadržaj ili sadržaj koji
je zaštićen drugim tehnologijama
za pristup sadržaju. Vlasnici
sadržaja od vas mogu tražiti da
nadogradite PlayReady da biste
mogli da pristupite njihovom
sadržaju. Ako odbijete
nadogradnju, nećete moći da
pristupite sadržaju koji zahteva
nadogradnju.
• DLNA®, DLNA logo i DLNA
CERTIFIEDTM su zaštitni
znakovi, zaštitni znakovi usluge ili
oznake za sertifikaciju
organizacije Digital Living
Network Alliance.
• Svi ostali zaštitni znakovi su
vlasništvo njihovih vlasnika.
• Nazivi ostalih sistema i proizvoda
su obično zaštitni znakovi ili
registrovani zaštitni znakovi
proizvođača. Oznake ™ i ® nisu
navedene u ovom dokumentu.
Mere opreza
O bezbednosti
• Da biste sprečili opasnost od požara ili strujnog
udara, ne postavljajte na sistem predmete koji sadrže
tečnost, na primer vaze, niti ga postavljajte blizu
izvora vode kao što je kada ili tuš kabina. Ako u
kućište uređaja dospe bilo kakav predmet ili tečnost,
isključite sistem sa mrežnog napajanja i odnesite ga
na proveru u ovlašćeni servis pre nastavka upotrebe.
• Ne dirajte kablove za napajanje naizmeničnom
strujom vlažnim rukama. To može izazvati
strujni udar.
O izvorima napajanja
• Izvucite kabl za napajanje glavnog uređaja iz zidne
utičnice (mrežnog napajanja) ako uređaj nećete
koristiti duže vreme. Prilikom izvlačenja kabla uvek
ga povucite držeći utikač a ne kabl.
O postavljanju sistema
• Postavite sistem na mesto sa odgovarajućim
protokom vazduha kako ne bi došlo do zagrevanja
sistema.
• Ako je nivo jačine zvuka na sistemu visok u dužem
vremenskom periodu, kućište uređaja se greje.
To nije kvar. Međutim, nemojte da dodirujete
kućište. Ne postavljajte sistem u uski prostor sa
slabim protokom vazduha jer može doći do
pregrevanja.
• Na sistem ne postavljajte predmete koji bi mogli da
blokiraju ventilacione otvore. Ovaj sistem je
opremljen snažnim pojačalom. Ako su ventilacioni
otvori blokirani, može doći do pregrevanja i kvara
sistema.
• Ne postavljajte sistem na podloge (prostirke,
prekrivače itd.) niti blizu materijala (zavese,
draperije) koji bi mogli da blokiraju ventilacione
otvore.
• Ne postavljajte sistem u uski prostor, na primer
policu za knjige ili sličan prostor.
• Ne postavljajte sistem blizu izvora toplote poput
radijatora i otvora za dovod toplog vazduha ili na
mesta koja su izložena direktnoj sunčevoj svetlosti,
prekomernoj prašini, mehaničkim vibracijama ili
udarima.
• Ne postavljajte sistem u nagnuti položaj. On je
dizajniran samo za rad u horizontalnom položaju.
• Sistem i diskove držite dalje od uređaja sa jakim
magnetima kao što su mikrotalasne pećnice ili
veliki zvučnici.
• Ne stavljajte teške predmete na sistem.
• Ne stavljajte metalne predmete ispred uređaja.
Oni mogu ograničiti prijem radio talasa.
• Ne postavljajte sistem na mesto gde se koristi
medicinska oprema. To može dovesti do kvara
medicinske opreme.
• Ako koristite pejsmejker ili drugi medicinski uređaj,
posavetujte se sa svojim lekarom ili proizvođačem
medicinskog uređaja pre korišćenja funkcije za
bežični LAN.
O radu uređaja
• Ako sistem direktno unesete iz hladnog u toplo mesto
ili ga postavite u prostoriju sa dosta vlage, može doći
do kondenzacije vlage na sočivima unutar glavnog
uređaja. Ako se to desi, sistem možda neće raditi
pravilno. U tom slučaju izvadite disk i ostavite sistem
uključen oko pola sata dok vlaga ne ispari.
• Ako premeštate sistem, izvadite disk koji se nalazi
u njemu. Ako to ne uradite, disk se može oštetiti.
• Ako u kućište uređaja upadne bilo kakav predmet,
isključite glavni uređaj iz mrežnog napajanja i
odnesite ga na proveru u ovlašćeni servis pre nastavka
upotrebe.
O podešavanju jačine zvuka
• Ne pojačavajte zvuk dok slušate deo zvučnog zapisa
koji je snimljen sa veoma niskim tonom ili bez tona.
U suprotnom može doći do oštećenja zvučnika kada
iznenadno počne reprodukcija dela zvučnog zapisa sa
visokim tonom.
O čišćenju
• Očistite kućište, prednju ploču i kontrole mekanom
krpom nakvašenom u rastvoru blagog deterdženta.
Ne koristite abrazivne materijale, prašak za ribanje ili
rastvor poput alkohola ili benzina.
Ako imate bilo kakva pitanja ili probleme u vezi sa
sistemom, obratite se najbližem Sony prodavcu.
• Da biste uklonili otiske prstiju sa prednje maske
glavnog uređaja, koristite blago navlaženu i dobro
isceđenu meku krpu (samo za BDV-L800).
O diskovima za čišćenje, sredstvima za
čišćenje diskova/sočiva
• Nemojte da koristite diskove za čišćenje ili sredstva
za čišćenje diskova/sočiva (uključujući ona u
tečnom obliku ili obliku spreja). To može dovesti
do kvara uređaja.
O zameni delova
• U slučaju popravke ovog sistema, zamenjeni delovi se
mogu ponovo iskoristiti ili reciklirati.
5SR
O adapteru za naizmeničnu struju
• Za ovaj plejer koristite isporučeni adapter za
naizmeničnu struju (AC-BD100) jer drugi adapteri
mogu dovesti do kvara uređaja.
• Nemojte otvarati ili rasklapati adapter za
naizmeničnu struju.
• Ne postavljajte adapter za naizmeničnu struju u uski
prostor poput police za knjige ili ormarića
za audio/video uređaje.
• Ne povezujte adapter za naizmeničnu struju sa
putnim ispravljačem jer se on može zagrejati i
uzrokovati kvar.
• Pazite da ne ispustite adapter za naizmeničnu struju
i ne izlažite ga udarima.
• Opremu ne izlažite kapljicama vode ili prskanju.
• Spojnica na uređaju/ulaz bi trebalo da bude lako
dostupan i spreman za upotrebu.
O bojama slike na televizoru
• Ako zvučnici uzrokuju nepravilan prikaz boja na
ekranu televizora, isključite televizor, a zatim ga
uključite nakon 15 do 30 minuta. Ako se boje i dalje
prikazuju nepravilno, udaljite zvučnike od televizora.
VAŽNA NAPOMENA
Pažnja: Ovaj sistem može da neograničeno
prikazuje statične slike ili meni sistema na ekranu
vašeg televizora. Ako se statična slika ili meni
sistema prikazuju na ekranu televizora u dužem
vremenskom periodu, rizikujete trajno oštećenje
ekrana televizora. Posebno su osetljivi
projekcioni televizori.
Napomene
o diskovima
O rukovanju diskovima
• Držite disk za ivicu da ga ne biste uprljali.
Ne dodirujte površinu diska.
• Nemojte lepiti papir ili traku na disk.
• Ne izlažite disk direktnom sunčevom svetlu ili
izvorima toplote poput otvora za dovod toplog
vazduha niti ga ostavljajte u automobilu koji je
parkiran na direktnom sunčevom svetlu jer
može doći do značajnog porasta temperature u
automobilu.
• Nakon reprodukcije disk vratite u kutiju.
O čišćenju
• Pre reprodukcije, očistite disk krpom.
Brišite disk od centra ka ivici.
O premeštanju sistema
• Pre nego što premestite sistem, iz njega izvadite disk
a kablove za napajanje naizmeničnom strujom
izvucite iz zidne utičnice (mrežnog napajanja).
• Ne koristite rastvore poput benzina,
razređivače, komercijalno dostupna sredstva
za čišćenje ili anti-statičke sprejeve za
gramofonske ploče.
Ovaj sistem može da reprodukuje samo
standardne okrugle diskove. Ako koristite
nestandardne diskove (npr. u obliku kartice,
srca ili zvezde) može doći do kvara uređaja.
Ne koristite diskove koji na sebi imaju
komercijalno dostupne dodatke, na primer
nalepnicu ili alku.
6SR
Odeljak za radio prijemnik
Specifikacije
Frekventni opseg
Pojačalo
IZLAZNA SNAGA (referentna)
Bas zvučnik:
120 W (na 4 oma, 80 Hz)
BDV-L800/BDV-L800M:
IZLAZNA SNAGA (nominalna)
Prednji levi/prednji desni: 85 W + 85 W (na 4 oma,
1 kHz, 1% THD)
IZLAZNA SNAGA (referentna)
Prednji levi/prednji desni: 130 W (po kanalu na
4 oma, 1 kHz)
BDV-L600:
IZLAZNA SNAGA (nominalna)
Prednji levi/prednji desni: 80 W + 80 W (na 4 oma,
1 kHz, 1% THD)
IZLAZNA SNAGA (referentna)
Prednji levi/prednji desni: 115 W (po kanalu na
4 oma, 1 kHz)
Ulazi (digitalni)
TV (Audio Return Channel/OPTICAL)
Podržani formati: LPCM
2CH (do 48 kHz), Dolby
Digital, DTS
HDMI IN 1/HDMI IN 2 Podržani formati: LPCM
2CH (do 96 kHz), Dolby
Digital, DTS
Video odeljak
Izlazi
VIDEO: 1 Vp-p 75 oma
HDMI odeljak
Konektor
Tip A (19-pinski)
BD/DVD/Super Audio CD/CD sistem
Format signala sistema
NTSC/PAL
USB odeljak
(USB) port:
Tip A (Za povezivanje USB
memorije, čitača
memorijskih kartica,
digitalnog fotoaparata i
digitalne video kamere)
LAN odeljak
LAN(100) terminal
Sistem
100BASE-TX terminal
Odeljak za bežični LAN
BDV-L800/BDV-L800M
Usklađenost sa standardom IEEE 802.11 b/g/n
Frekvencija i kanal
2,4 GHz - 2,4835 GHz
[CH1 -13]
Antena
Antenski priključci
Međufrekvencija
PLL digitalni sintetizator
s kvarcnom kontrolom
87,5 MHz - 108,0 MHz
(u koracima od 50 kHz)
FM žična antena
75 oma, nesimetrični
250 kHz/300 kHz/
350 kHz/400 kHz
Opšte (glavni uređaj, adapter za naizmeničnu
struju (AC-BD100))
Zahtevi za napajanje (adapter za naizmeničnu struju)
Ulaz: 110 V - 240 V AC,
50/60 Hz
Izlaz: 14 V DC, 3,3 A
Radna temperatura:
40 °C (MAKS.)
Potrošnja energije
Na: 30 W
Režim pripravnosti:
0,3 W (u režimu za uštedu
energije)
Dimenzije (približno)
Adapter za naizmeničnu struju
122 mm × 37 mm × 64 mm
(š/v/d)
Glavni uređaj
480 mm × 46 mm ×
232 mm (š/v/d)
480 mm × 259 mm ×
103 mm (š/v/d)
(sa postoljem)
480 mm × 105 mm ×
231 mm (š/v/d)
(u horizontalnom
položaju)
Masa (približno)
Adapter za naizmeničnu struju
0,3 kg
Glavni uređaj
L800: 3,2 kg
4,2 kg
(sa postoljem)
L800M: 3,3 kg
4,3 kg
(sa postoljem)
L600: 3,0 kg
4,0 kg
(sa postoljem)
7SR
Zvučnici
Bežični primopredajnik (EZW-RT50)
Prednji zvučnik (SS-TSL800) za BDV-L800/
BDV-L800M
Sistem zvučnika
Zvučnik
Nominalna impedansa
Dimenzije (približno)
Masa (približno)
Dvosistemski, sa dva
zvučnika
Visokotonac: 25 mm,
kupasti
Pun opseg: 65 mm,
konusni
4 oma
123 mm × 475 mm ×
137 mm (š/v/d)
1,3 kg
Prednji zvučnik (SS-TSL600) za BDV-L600
Sistem zvučnika
Zvučnik
Nominalna impedansa
Dimenzije (približno)
Masa (približno)
dvosistemski, sa dva
zvučnika, bas-refleksni
Visokotonac: 25 mm,
kupasti
Pun opseg: 50 mm,
konusni
4 oma
112 mm × 320 mm ×
112 mm (š/v/d)
0,9 kg
Aktivni bas zvučnik (SA-WSL600)
Sistem zvučnika
Zvučnik
Nominalna impedansa
Dimenzije (približno)
Masa (približno)
Bas zvučnik
160 mm, konusni
4 oma
275 mm × 395 mm ×
290 mm (š/v/d)
9 kg
Opšte (bas zvučnik)
Zahtevi za napajanje
Potrošnja energije
8SR
220 V - 240 V AC,
50/60 Hz
Na: 70 W
Režim pripravnosti:
Približno 0,6 W
Isključen: 0,3 W
Sistem komunikacije
Izlaz
Frekventni opseg
Metod modulacije
Zahtevi za napajanje
Dimenzije (približno)
Masa (približno)
Specifikacija za bežični
prenos zvuka, verzija 1.0
23 mW (EIRP)
5,725 GHz - 5,875 GHz
DSSS
DC 3,3 V, 300 mA
30 mm × 9 mm × 60 mm
(š/v/d)
10 g
Dizajn i specifikacije su podložni promenama
bez najave.
• Potrošnja energije u režimu pripravnosti
0,3 W (glavni uređaj), 0,3 W (bas zvučnik).
• Pojačavački blok ostvaruje uštedu energije od više od
85% zahvaljujući pojačalu S-Master koje je u
potpunosti digitalno.
Download PDF

advertising