Sony | BDV-NF720 | Sony BDV-NF720 Blu-ray Disc™ sistem kućnog bioskopa Kratko uputstvo za pokretanje i podešavanje

Kućni bioskop sa Blu-ray Disc™/DVD uređajem
SR
Počnite odavde
Kratki vodič za početak
BDV-NF620
BDV-NF720
BDV-NF720
BDV-NF620
1
Sadržaj pakovanja/postavljanje zvučnika
BDV-NF720




2
Povezivanje sa televizorom
BDV-NF620




3
Povezivanje ostalih uređaja
4
Jednostavno podešavanje na ekranu (Easy Setup)
5
Reprodukcija diska i korišćenje ostalih funkcija

Glavni uređaj

Prednji zvučnici

Subwoofer
Sadržaj pakovanja
Kablovi za zvučnike (2)
Postolja za zvučnike (2)
Šrafovi (2)
Poklopci za šrafove (2)
Postolje
Poklopac za kablove
Šrafovi za postolje (3)
Daljinski upravljač
Baterije R6 (veličina AA) (2)
FM žična antena
ili
Postolje za iPod/iPhone
Video kabl
USB kabl
(TDM-iP30)
03
1
Počnite tako što ćete postaviti
zvučnike u skladu sa oznakama
na zadnjem panelu.
SUBWOOFER
04
FRONT L
FRONT R
Glavni uređaj
Glavni uređaj možete da
postavite u izdignut položaj
tako što ćete montirati
postolje. Umetnite pinove
postolja u rupe na donjoj strani
uređaja. Zatim pričvrstite
postolje šrafovima.
05
1
06
Zatim povežite zvučnike
sa glavnim uređajem.
Pogledajte isporučeno „Uputstvo
za montažu zvučnika“ da biste
sklopili zvučnike.
2
Da biste uživali u slici i zvuku
visokog kvaliteta, za povezivanje
koristite HDMI kabl velike brzine
prenosa  (ne isporučuje se).
Ako vaš televizor nema HDMI
ARC priključak, takođe vam
treba digitalni optički kabl
 (ne isporučuje se) da biste
u zvuku sa televizora mogli da
uživate na zvučnicima sistema.


07
3
Da biste povezali set-top box
uređaj, konzolu za igre ili digitalni
satelitski prijemnik, koristite
HDMI kabl .
Da biste koristili FM radio, povežite
isporučenu žičnu antenu i razvucite
je za najbolji prijem. 
Sa sistemom i televizorom takođe
možete da povežete iPod ili iPhone
pomoću postolja koje ste dobili
uz uređaj. 


08
ili

Pomoću LAN kabla
(ne isporučuje se) ili bežičnog
LAN-a možete da se povežete sa
Internetom i kućnom mrežom.
Model BDV-NF720 poseduje
ugrađeni Wi-Fi.
Za model BDV-NF620,
ako koristite opcionalni USB
adapter za bežični LAN, Wi-Fi
je dostupan.
Podešavanja za mrežu se nalaze
u glavnom meniju (stranica 13).
Za više detalja posetite:
http://support.sony-europe.com/
Na širokopojasni ruter
09
3
10
Sada postavite poklopac za
kablove, a zatim priključite kabl
za napajanje naizmeničnom
strujom u zidnu utičnicu.
4
Pritisnite / da biste uključili
sistem. Na displeju će se
prikazati „SETUP“.
Da biste pripremili sistem za
upotrebu, prođite kroz Easy
Initial Settings (Jednostavna
početna podešavanja) na ekranu
koristeći isporučeni daljinski
upravljač. Za to je potrebno
samo nekoliko minuta.
Kada se na ekranu prikaže
[Easy Initial Settings are
complete.] (Jednostavno početno
podešavanje je završeno.),
izaberite [Finish] (Završi) i sistem
je spreman za upotrebu.
Ako se ekran za podešavanje ne
prikazuje, izaberite odgovarajući
AV ulaz na TV-u.
/
///,
11
5

Da biste reprodukovali disk,
jednostavno ga umetnite u otvor
za disk tako da obeležena strana
diska bude okrenuta nagore.
Da biste ga izbacili, pritisnite .
Indikator LINK/STANDBY na
surround pojačalu će
postati zelen.
Ako reprodukcija ne počne
automatski, izaberite
u kategoriji [Video] (Video
zapisi), [Music] (Muzika) ili
[Photo] (Fotografije)
i pritisnite .
Uživajte!

12
Da biste pristupili dodatnim funkcijama,
dovoljno je da pritisnete HOME.
Primeri:
 Slušajte radio na zvučnicima sistema
 Memorisane radio stanice
 Pristup internet sadržajima
 Slušajte zvuk sa iPod ili iPhone uređaja
na zvučnicima sistema









U ovom meniju možete
da unesete podešavanja
za mrežu kada je glavni
uređaj povezan sa
širokopojasnim ruterom.
HOME
13
5
Memorisanje radio-stanica
1 Pritiskajte FUNCTION sve dok
se na displeju ne prikaže „FM“.
2 Pritisnite i držite TUNING +/–
dok ne počne automatsko
skeniranje.
3 Pritisnite OPTIONS.
4 Pritiskajte / da biste
izabrali [Preset Memory]
(Memorisanje), a zatim
pritisnite .
5 Pritiskajte / da biste izabrali
FUNCTION
željeni broj za memorisanu
radio-stanicu, a zatim
pritisnite .
///,
6 Ponovite korake od 2 do 5
OPTIONS
da biste memorisali
ostale stanice.
HOME
Biranje memorisane radio stanice
PRESET +/–
1 Pritiskajte FUNCTION sve dok
se na displeju ne prikaže „FM“.
2 Pritiskajte PRESET +/– da biste
izabrali radio-stanicu koju ste
memorisali.
14
TUNING +/–
Rešavanje problema
Ako naiđete na bilo koji od sledećih problema prilikom korišćenja
sistema, koristite ovaj vodič za rešavanje problema da biste
pokušali da otklonite problem pre nego što uređaj odnesete
na popravku.
Takođe pogledajte uputstvo za upotrebu na sledećem veb sajtu:
http://support.sony-europe.com/
Uređaj neće da se uključi.
 Proverite da li je kabl za napajanje naizmeničnom strujom
dobro priključen u zidnu utičnicu.
Sistem ne funkcioniše normalno.
 Izvucite kabl za napajanje naizmeničnom strujom iz zidne
utičnice, a zatim ga ponovo priključite nakon nekoliko minuta.
Sistem ne emituje zvuk TV programa kada je povezan sa
set-top box uređajem.
 Proverite kablove.
 Izaberite odgovarajući ulaz sistema na koji je povezan set-top
box uređaj.
Reprodukcija diska nije moguća.
 Šifra regiona diska ne odgovara onoj u sistemu.
 Došlo je do kondenzacije vlage na sočivima unutar glavnog
uređaja. Izvadite disk i ostavite glavni uređaj uključen oko
pola sata.
 Disk nije pravilno dovršen.
Smanjivanje potrošnje struje na manje od
0,3 W u režimu mirovanja
Pritisnite HOME, a zatim pritisnite /// da biste izabrali
[Setup] (Podešavanja) u okviru [System Settings] (Podešavanje
sistema). Proverite da li su izabrana sledeća podešavanja:
 [Control for HDMI] (Kontrola preko HDMI-ja) u okviru [HDMI
Settings] (HDMI podešavanja) je podešena na [Off ] (Isključeno).
 [Quick Start Mode] (Režim za brzo pokretanje) je podešen na
[Off ] (Isključeno).
15
Ovaj kratki vodič za početak štedi papir
Kako bi sačuvao prirodne resurse, Sony je drastično smanjio upotrebu papira tako što
više ne isporučuje detaljna štampana uputstva. Međutim, detaljno uputstvo za upotrebu
možete da pronađete na Internetu na adresi:
http://support.sony-europe.com/
4-418-172-11(1) (SR)
2012. Sony Corporation
(1)
Download PDF