Sony | BDV-EF1100 | Sony BDV-EF1100 Blu-ray Disc™ sistem kućnog bioskopa Kratko uputstvo za pokretanje i podešavanje

Kućni bioskop sa Blu-ray Disc™/DVD uređajem
SR
Počnite odavde
Kratki vodič za početak
BDV-EF1100
BDV-EF1100
1
Sadržaj pakovanja/postavljanje zvučnika
2
Povezivanje sa televizorom
3
Povezivanje ostalih uređaja
4
Jednostavno podešavanje na ekranu (Easy Setup)
5
Reprodukcija i korišćenje ostalih funkcija
BDV-EF1100

 


Glavna jedinica

Prednji zvučnici

Subwoofer
Sadržaj pakovanja
Daljinski upravljač
Baterije R6 (veličina AA) (2)
FM žična antena
03
1
Počnite tako što ćete postaviti
zvučnike u skladu sa oznakama
na zadnjem panelu.
SUBWOOFER
04
FRONT L
FRONT R
Glavna jedinica
Zatim povežite zvučnike
sa glavnom jedinicom.
05
2
Da biste uživali u slici i zvuku
visokog kvaliteta, za povezivanje
koristite HDMI kabl velike brzine
prenosa  (nije isporučen).
Ako vaš televizor nema HDMI
ARC priključak, takođe vam
treba digitalni optički kabl 
(nije isporučen) da biste u zvuku
sa televizora mogli da uživate
na zvučnicima sistema.


06
3
Da biste povezali set-top box
uređaj, igračku konzolu ili digitalni
satelitski risiver, povežite ih sa
glavnim uređajem putem audio
veze koristeći digitalni optički
kabl  (nije isporučen). Koristite
zaseban video kabl za povezivanje
sa televizorom.
Da biste koristili FM radio,
povežite isporučenu žičnu antenu
i razvucite je za najbolji prijem. 


07
3
Možete da se povežete sa
internetom i kućnom mrežom
putem bežičnog LAN-a ili LAN
kabla  (nije isporučen).
Podešavanja za mrežu se nalaze
u glavnom meniju (stranica 12).
Za više detalja posetite:
http://support.sony-europe.com/
Priključite kabl za napajanje
naizmeničnom strujom 
u zidnu utičnicu.


08
Na širokopojasni ruter
4
Da biste pripremili sistem
za upotrebu, prođite kroz
jednostavna početna
podešavanja na ekranu koristeći
isporučeni daljinski upravljač.
Za to je potrebno samo
nekoliko minuta.
Pritisnite / da biste uključili
sistem. Na displeju će se
prikazati „SETUP“.
Kada se na ekranu prikaže
[Easy Initial Settings are
complete.] (Jednostavno
početno podešavanje je
završeno), izaberite [Finish]
(Završi) i sistem je spreman
za upotrebu.
Ako se ekran za podešavanje ne
prikazuje, izaberite odgovarajući
AV ulaz na TV-u.
/
///,
09
5
Da biste reprodukovali disk,
pritisnite , a zatim postavite
disk na ležište za disk. Pritisnite
ponovo  da biste zatvorili
ležište za disk.
Ako reprodukcija ne počne
automatski, izaberite
u kategoriji [Video] (Video
zapisi), [Music] (Muzika) ili
[Photo] (Fotografije), a zatim
pritisnite .

10

Možete da uživate u muzici na
svom pametnom telefonu putem
Bluetooth veze sa sistemom.
Možete da uparite/povežete
Bluetooth uređaj na jedan
od sledećih načina:
 pritiskom na taster
BLUETOOTH ili
 pomoću funkcije NFC
(samo za NFC kompatibilne
uređaje). Preuzmite aplikaciju
i jednostavno približite
uređaj blizu oznake N
na glavnoj jedinici.
Za više detalja, posetite:
http://support.sony-europe.com/


BLUETOOTH
11
Da biste pristupili dodatnim funkcijama,
dovoljno je da pritisnete HOME.
Primeri:
 Slušajte radio na zvučnicima sistema
 Memorisane radio stanice
 Pristup internet sadržajima
 Reprodukcija datoteka sa povezanog
USB uređaja





U ovom meniju
možete da unesete
podešavanja za
mrežu kada je glavna
jedinica povezana
sa širokopojasnim
ruterom.
12




HOME
Memorisanje radio-stanica
1 Pritiskajte FUNCTION sve dok
se na displeju ne prikaže „FM“.
2 Pritisnite i držite TUNING +/–
dok ne počne automatsko
skeniranje.
3 Pritisnite OPTIONS.
4 Ponovite korake od 2 do 5
da biste memorisali ostale
stanice.
FUNCTION
5 Pritiskajte / da biste
izabrali [Preset Memory]
(Memorisanje), a zatim
pritisnite .
///,
6 Pritiskajte / da biste izabrali
željeni broj memorije, a zatim
pritisnite .
OPTIONS
Biranje memorisane stanice
HOME
1 Pritiskajte FUNCTION sve dok
PRESET +/–
se na displeju ne prikaže „FM“.
2 Pritiskajte PRESET +/– da biste
TUNING +/–
izabrali radio-stanicu koju
ste memorisali.
13
Rešavanje problema
Ako naiđete na bilo koji od sledećih problema prilikom
korišćenja sistema, koristite ovaj vodič za rešavanje problema
da biste pokušali da otklonite problem pre nego što uređaj
odnesete na popravku.
Takođe pogledajte uputstvo za upotrebu na sledećem
veb-sajtu:
http://support.sony-europe.com/
Uređaj neće da se uključi.
 Proverite da li je kabl za napajanje naizmeničnom strujom
dobro priključen u zidnu utičnicu.
Sistem ne funkcioniše normalno.
 Izvucite kabl za napajanje naizmeničnom strujom iz zidne
utičnice (mrežno napajanje), a zatim ga ponovo priključite
nakon nekoliko minuta.
Sistem ne emituje zvuk TV programa kada je povezan
sa set-top box uređajem.
 Proverite kablove.
 Izaberite odgovarajući ulaz sistema sa kojim je povezan
set-top box uređaj.
Reprodukcija diska nije moguća.
 Šifra regiona diska ne odgovara onoj u sistemu.
 Došlo je do kondenzacije vlage na sočivima unutar glavne
jedinice. Izvadite disk i ostavite glavni uređaj uključen
oko pola sata.
 Disk nije pravilno dovršen.
14
Smanjivanje potrošnje struje na manje
od 0,3 W u režimu mirovanja
Pritisnite HOME, a zatim pritisnite /// da biste izabrali
[Setup] (Podešavanje). Proverite da li su uneta sledeća
podešavanja:
 Izaberite [System Settings] (Podešavanja sistema) >
[HDMI Settings] (HDMI podešavanja) > [Control for HDMI]
(Kontrola preko HDMI-ja), a zatim podesite [Control for
HDMI] (Kontrola preko HDMI-ja) na [Off ] (Isključeno).
 Izaberite [System Settings] (Podešavanja sistema)
> [Quick Start Mode] (Režim za brzo pokretanje), a zatim
podesite [Quick Start Mode] (Režim za brzo pokretanje)
na [Off ] (Isključeno).
 Izaberite [Network Settings] (Podešavanja za mrežu)
> [Remote Start] (Daljinsko pokretanje), a zatim podesite
[Remote Start] (Daljinsko pokretanje) na [Off ] (Isključeno).
15
Ovaj kratki vodič za početak štedi papir
Kako bi sačuvao prirodne resurse, Sony je drastično smanjio upotrebu papira pa više ne
isporučuje detaljna štampana uputstva. Međutim, detaljno uputstvo za upotrebu možete
da pronađete na Internetu na adresi:
http://support.sony-europe.com/
4-446-740-61(1) (SR)
2013. Sony Corporation
(1)
Download PDF

advertising