Sony | BDV-EF1100 | Sony BDV-EF1100 Blu-ray Disc™ sistem kućnog bioskopa Uputstva za rukovanje

4-446-737-11(1) (SR)
Kućni bioskop
sa Blu-ray Disc™/
DVD uređajem
Uputstvo za upotrebu
BDV-EF1100
UPOZORENJE
Ne postavljajte uređaj u uski prostor poput
police za knjige ili ugradnog ormarića.
Da biste umanjili rizik od požara, ne
prekrivajte ventilacioni otvor uređaja
novinama, stolnjacima, zavesama itd.
Ne izlažite uređaj izvorima otvorenog
plamena (kao što su upaljene sveće).
Da biste umanjili rizik od požara ili strujnog
udara, ne izlažite uređaj kapljicama vode ili
prskanju i ne postavljajte na njega predmete
koji sadrže tečnost, na primer vaze.
Ne izlažite baterije ili uređaj u koji su
umetnute baterije visokim temperaturama,
na primer sunčevom svetlu i vatri.
Radi sprečavanja povreda, ovaj uređaj morate
dobro da pričvrstite na pod/zid u skladu sa
uputstvima za montažu.
Samo za upotrebu u zatvorenom prostoru.
PAŽNJA
U ovom proizvodu se koriste optički uređaji
koji mogu oštetiti vid.
Budući da je laserski zrak koji se koristi
u ovom kućnom bioskopu sa Blu-ray Disc/
DVD uređajem štetan za oči, ne pokušavajte
da otvarate kućište uređaja.
Popravke bi trebalo da obavljaju samo
osposobljeni serviseri.
Ovaj uređaj je klasifikovan kao laserski proizvod
klase 3R. Kada se otvori zaštitno kućište lasera,
emituje se vidljivo i nevidljivo lasersko zračenje
pa izbegavajte da direktno gledate u zrak.
Ova oznaka se nalazi na zaštitnom kućištu
lasera u kućištu uređaja.
2SR
Ovaj uređaj je klasifikovan kao CLASS 1 LASER
proizvod. Ova oznaka se nalazi na zadnjoj strani
uređaja.
Oznaka sa nazivom se nalazi na donjoj strani
uređaja.
Za korisnike u Evropi
Odlaganje stare
električne i elektronske
opreme (primenljivo
u Evropskoj uniji
i ostalim evropskim
zemljama koje imaju
sisteme za odvojeno
prikupljanje otpada)
Ovaj simbol na proizvodu ili njegovom
pakovanju označava da se proizvod ne
sme tretirati kao kućni otpad. Proizvod
bi trebalo da odložite na odgovarajućem
mestu za prikupljanje i reciklažu električne
i elektronske opreme. Pravilnim odlaganjem
ovog proizvoda pomažete u sprečavanju
mogućih štetnih posledica po okolinu
i ljudsko zdravlje do kojih može doći usled
nepravilnog odlaganja proizvoda. Reciklažom
materijala pomažete očuvanje prirodnih
resursa. Za detaljnije informacije o reciklaži
ovog proizvoda kontaktirajte lokalnu upravu,
komunalnu službu ili prodavnicu u kojoj ste
kupili proizvod.
Odnosi se samo
na Evropu
Odlaganje potrošenih
baterija (primenljivo
u Evropskoj uniji
i ostalim evropskim
zemljama koje imaju
sisteme za odvojeno
prikupljanje otpada)
Ovaj simbol na bateriji ili njenom pakovanju
označava da se baterija koja se dobija uz ovaj
proizvod ne sme tretirati kao kućni otpad.
Na nekim baterijama se pored ovog simbola
može nalaziti i hemijski simbol. Hemijski
simbol za živu (Hg) ili olovo (Pb) se dodaje
ako baterija sadrži više od 0,0005% žive ili
0,004% olova.
Pravilnim odlaganjem baterija pomažete
u sprečavanju mogućih štetnih posledica
po okolinu i ljudsko zdravlje do kojih može
doći usled nepravilnog odlaganja baterija.
Reciklažom materijala pomažete očuvanje
prirodnih resursa.
Ako proizvodi zahtevaju stalno prisustvo
baterije zbog bezbednosti, performansi ili
celovitosti podataka, takvu bateriju bi trebalo
da zameni isključivo obučeni serviser.
Da biste bili sigurni da će baterija biti pravilno
zbrinuta, predajte potrošenu bateriju na
odgovarajućem mestu za prikupljanje
i reciklažu električne i elektronske opreme.
Za sve ostale baterije pogledajte poglavlje
o bezbednom uklanjaju baterije iz proizvoda.
Predajte bateriju na odgovarajućem mestu za
prikupljanje i reciklažu potrošenih baterija.
Za detaljnije informacije o reciklaži ovog
proizvoda ili baterije kontaktirajte lokalnu
upravu, komunalnu službu ili prodavnicu
u kojoj ste kupili proizvod.
Napomena za korisnike: sledeće informacije
se odnose samo na opremu koja se prodaje
u zemljama u kojima se primenjuju
direktive Evropske unije.
Ovaj uređaj je proizvela kompanija
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japan ili ga je za nju
proizvela neka druga kompanija. Sva
pitanja u vezi sa usaglašenošću proizvoda
sa zakonima Evropske unije bi trebalo
da pošaljete ovlašćenom predstavniku,
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany.
Za sva pitanja u vezi sa servisom ili
garancijom pogledajte adrese koje su
navedene na zasebnom servisnom ili
garantnom listu.
Sony Corp. ovim izjavljuje da je oprema
u skladu sa osnovnim zahtevima i ostalim
relevantnim odredbama direktive 1999/5/EC.
Detaljnije informacije možete da vidite na
adresi: http://www.compliance.sony.de/
Mere opreza
Ova oprema je testirana i utvrđeno je da je
u skladu sa ograničenjima navedenim u EMC
direktivi kada se za povezivanje koristi kabl
kraći od 3 metra. (Samo evropski modeli)
O izvorima napajanja
• Uređaj dobija mrežno napajanje sve
dok je priključen na utičnicu za napajanje
naizmeničnom strujom, čak i kada je sam
uređaj isključen.
• Budući da se mrežno napajanje uređaja
prekida izvlačenjem glavnog utikača,
priključite uređaj na lako dostupnu utičnicu
za napajanje naizmeničnom strujom.
Ako primetite nepravilnosti u radu uređaja,
odmah izvucite glavni utikač iz utičnice
za napajanje naizmeničnom strujom.
3SR
O gledanju 3D video snimaka
Kod nekih osoba se može javiti osećaj
nelagodnosti prilikom gledanja 3D video
snimaka (na primer, naprezanje očiju,
pojava zamora ili mučnine). Sony preporučuje
svim korisnicima da prave redovne pauze
prilikom gledanja 3D video snimaka. Dužina
i učestalost pauza zavise od osobe do osobe.
Sami odlučite šta vam najviše odgovara. Ako
iskusite bilo kakvu nelagodnost, trebalo bi da
prekinete sa gledanjem 3D video snimka dok
osećaj nelagodnosti ne prođe. Obratite se
doktoru ako smatrate da je to neophodno.
Takođe bi trebalo da pročitate (i) uputstvo
za upotrebu i/ili poruku upozorenja za svaki
uređaj koji koristite sa ovim proizvodom ili
za Blu-ray Disc sadržaj koji se reprodukuje na
ovom proizvodu i (ii) posetite naš veb-sajt
(http://esupport.sony.com/) da biste saznali
najnovije informacije. Vid male dece (naročite
one mlađe od šest godina) se još razvija.
Posavetujte se sa doktorom (pedijatrom
ili oftalmologom) pre nego što dozvolite
deci da gledaju 3D video snimke.
Odrasli bi trebalo da nagledaju decu kako bi
bili sigurni da se pridržavaju gorenavedenih
preporuka.
Zaštita od kopiranja
• Imajte u vidu napredne sisteme za zaštitu
sadržaja koji se koriste u Blu-ray Disc i DVD
medijumima. Ovi sistemi, pod nazivom
AACS (Advanced Access Content System)
i CSS (Content Scramble System), mogu
da sadrže ograničenja koja se odnose na
reprodukciju, emitovanje putem analognog
izlaza i ostale slične funkcije. Rad ovog
proizvoda i postavljena ograničenja mogu da
se razlikuju u zavisnosti od datuma njegove
kupovine jer upravni odbor organizacije
AACS može da donese nova pravila za
ograničenja ili da ih promeni nakon datuma
kupovine.
4SR
• Napomena o tehnologiji Cinavia
U ovom proizvodu se koristi tehnologija
Cinavia radi sprečavanja neovlašćene upotrebe
kopija određenih komercijalnih filmova i video
snimaka, kao i njihovih zvučnih zapisa. Kada
se otkrije zabranjena upotreba neovlašćene
kopije, prikazaće se poruka a reprodukcija
ili kopiranje će biti prekinuti.
Za više informacija o tehnologiji Cinavia
posetite Cinavia informativni centar za
korisnike na adresi
http://www.cinavia.com. Ako želite da dobijete
dodatne informacije o tehnologiji Cinavia,
pošaljite nam poštansku dopisnicu sa svojom
adresom na: Cinavia Consumer Information
Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA,
92138, USA.
Autorska prava i zaštićeni znakovi
• Ovaj sistem koristi tehnologije
Dolby* Digital i DTS**
Digital Surround System.
* Proizvedeno po licenci kompanije
Dolby Laboratories. Dolby i simbol
sa duplim D su zaštićeni znakovi
kompanije Dolby Laboratories.
** Proizvedeno po licenci i pod sledećim
brojevima patenata u SAD: 5,956,674;
5,974,380; 6,226,616; 6,487,535;
7,212,872; 7,333,929; 7,392,195;
7,272,567 i ostali patenti koji
su izdati ili na čekanju u SAD
i drugim zemljama. DTS-HD,
simbol i DTS-HD i simbol zajedno
su registrovani zaštićeni znakovi
kompanije DTS, Inc. Proizvod
obuhvata i softver. © DTS, Inc.
Sva prava zadržana.
• U ovom sistemu se koristi tehnologija
multimedijskog interfejsa visoke rezolucije
(HDMI™).
Termini HDMI i HDMI High-Definition
Multimedia Interface, kao i HDMI logo su
zaštićeni znakovi ili registrovani zaštićeni
znakovi organizacije HDMI Licensing LLC
u SAD i ostalim zemljama.
• Java je registrovani zaštićeni znak kompanije
Oracle i/ili njenih podružnica.
• „DVD logo“ je zaštićeni znak korporacije
DVD Format/Logo Licensing Corporation.
• „Blu-ray Disc“, „Blu-ray“, „Blu-ray 3D“,
„BD-LIVE“, „BONUSVIEW“ i logotipi su
zaštićeni znakovi organizacije Blu-ray Disc
Association.
• „Blu-ray Disc“, „DVD+RW“, „DVD-RW“,
„DVD+R“, „DVD-R“, „DVD VIDEO“
i „CD“ logotipi su zaštićeni znakovi.
• „BRAVIA“ je zaštićeni znak korporacije
Sony.
• „AVCHD 3D/Progressive“ i „AVCHD 3D/
Progressive“ logo su zaštićeni znakovi
kompanija Panasonic Corporation
i Sony Corporation.
• , „XMB“, „xross media bar“ su zaštićeni
znakovi kompanija Sony Corporation
i Sony Computer Entertainment Inc.
• „PlayStation“ je registrovani zaštićeni znak
kompanije Sony Computer Entertainment Inc.
• „Sony Entertainment Network logo“
i „Sony Entertainment Network“ su zaštićeni
znakovi kompanije Sony Corporation.
• Tehnologiju za prepoznavanje muzike
i video snimaka, kao i povezane podatke
obezbeđuje Gracenote®. Gracenote je
industrijski standard za tehnologiju
prepoznavanja muzike i isporuke povezanog
sadržaja. Za više informacija, posetite
www.gracenote.com.
Podaci o CD, DVD, Blu-ray Disc
medijumima i podaci u vezi sa muzikom
i video sadržajima koje pruža Gracenote,
Inc., copyright © 2000. do danas. Gracenote
softver, copyright © 2000. do danas
Gracenote. Na ovaj proizvod i uslugu
se primenjuje jedan ili više patenata
u vlasništvu kompanije Gracenote. Posetite
veb-sajt kompanije Gracenote da biste
videli delimičnu listu korišćenih Gracenote
patenata. Gracenote, CDDB, MusicID,
MediaVOCS Gracenote logo i logotip,
kao i logo „Powered by Gracenote“
su registrovani zaštićeni znakovi ili
zaštićeni znakovi kompanije Gracenote,
Inc. u SAD i/ili drugim zemljama.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access®
i Wi-Fi Alliance® su registrovani
znakovi organizacije Wi-Fi Alliance.
• Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™
i Wi-Fi Protected Setup™ su znakovi
organizacije Wi-Fi Alliance.
• Oznaka N je zaštićeni znak ili registrovani
zaštićeni znak organizacije NFC Forum, Inc.
u SAD i drugim zemljama.
• Android je zaštićeni znak kompanije
Google Inc.
• Oznaka Bluetooth® i logotipi su registrovani
zaštićeni znakovi kompanije Bluetooth SIG,
Inc. i Sony Corporation ih koristi po licenci.
Svi ostali zaštićeni znakovi su robne marke
njihovih vlasnika.
• MPEG Layer-3 tehnologija za kodiranje
zvuka i patente su licencirale kompanije
Fraunhofer IIS i Thomson.
• Ovaj proizvod sadrži patentiranu
tehnologiju po licenci kompanije Verance
Corporation i zaštićen je patentom 7,369,677
u SAD i ostalim patentima koji su izdati ili na
čekanju u SAD i drugim zemljama, dok su
određeni aspekti ove tehnologije zaštićeni
autorskim pravima i poslovnom tajnom.
Cinavia je zaštitni znak kompanije Verance
Corporation. Copyright 2004-2010 Verance
Corporation. Sva prava zadržava Verance.
Obrnuti inženjering ili rasklapanje nisu
dozvoljeni.
5SR
• Windows Media je registrovani zaštićeni znak
ili zaštićeni znak korporacije Microsoft u SAD
i/ili ostalim zemljama.
Ovaj proizvod je zaštićen određenim
pravima na intelektualnu svojinu korporacije
Microsoft. Upotreba ili distribucija ove
tehnologije izvan ovog proizvoda je zabranjena
bez odgovarajuće licence korporacije
Microsoft ili njene ovlašćene podružnice.
Vlasnici sadržaja koriste Microsoft®
PlayReady™ tehnologiju za pristup sadržaju
radi zaštite svoje intelektualne svojine,
uključujući sadržaj zaštićen autorskim
pravima. Ovaj uređaj koristi tehnologiju
PlayReady da bi pristupio PlayReady
zaštićenom sadržaju i/ili WMDRM
zaštićenom sadržaju. Ako uređaj ne uspe da na
odgovarajući način ograniči upotrebu sadržaja,
vlasnici sadržaja bi trebalo da traže od
Microsoft-a da opozove mogućnost uređaja da
reprodukuje sadržaj zaštićen tehnologijom
PlayReady. Opoziv ne bi trebalo da utiče na
nezaštićen sadržaj ili sadržaj koji je zaštićen
drugim tehnologijama za pristup sadržaju.
Vlasnici sadržaja od vas mogu tražiti da
nadogradite PlayReady da biste mogli da
pristupite njihovom sadržaju. Ako odbijete
nadogradnju, nećete moći da pristupite
sadržaju koji zahteva nadogradnju.
• DLNA™, DLNA Logo i DLNA CERTIFIED™
su zaštićeni znakovi, zaštićeni znakovi
usluge ili oznake za sertifikaciju organizacije
Digital Living Network Alliance.
• Opera® Devices SDK kompanije
Opera Software ASA. Copyright 1995-2013
Opera Software ASA. Sva prava zadržana.
• Svi ostali zaštićeni znakovi pripadaju
njihovim vlasnicima.
• Nazivi ostalih sistema i proizvoda su obično
zaštitni znakovi ili registrovani zaštitni
znakovi proizvođača. Oznake ™ i ® nisu
navedene u ovom dokumentu.
6SR
Informacije o licenci za krajnjeg
korisnika
Gracenote® ugovor o licenciranju
za krajnjeg korisnika
Ova aplikacija ili uređaj sadrži softver
kompanije Gracenote, Inc. koja se nalazi
u Emervilu, Kalifornija („Gracenote“). Softver
kompanije Gracenote („Gracenote softver“)
omogućava ovoj aplikaciji identifikaciju diska
i/ili datoteke i pribavljanje informacija koje
se odnose na muziku uključujući naziv,
izvođača, numeru i naslov („Gracenote
podaci“) sa servera na mreži ili ugrađenih
baza podataka (zbirnim imenom, „Gracenote
serveri“), kao i obavljanje ostalih funkcija.
Gracenote podatke možete da koristite samo
u skladu sa predviđenim funkcijama ove
aplikacije ili uređaja za krajnjeg korisnika.
Pristajete na to da ćete Gracenote podatke,
Gracenote softver i Gracenote servere koristiti
isključivo za ličnu i nekomercijalnu svrhu.
Pristajete na to da Gracenote softver ili bilo
koje druge Gracenote podatke nećete ustupati,
kopirati ili prenositi trećim stranama.
PRISTAJETE NA TO DA GRACENOTE
PODATKE, GRACENOTE SOFTVER ILI
GRACENOTE SERVERE NEĆETE
KORISTITI ILI ZLOUPOTREBLJAVATI,
OSIM AKO TO NIJE OVDE IZRIČITO
DOZVOLJENO.
Pristajete na to da će vaša neisključiva licenca
za korišćenje Gracenote podataka, Gracenote
softvera i Gracenote servera biti ukinuta
ukoliko prekršite ova ograničenja. Ako vaša
licenca bude ukinuta, pristajete na to da ćete
u potpunosti prestati da koristite Gracenote
podatke, Gracenote softver i Gracenote
servere. Gracenote zadržava sva prava
na Gracenote podatke, Gracenote softver
i Gracenote servere, uključujući sva vlasnička
prava. Gracenote nije dužan da vam plati za
bilo koju informaciju koju pružite, ni pod
kakvim okolnostima. Pristajete na to da
Gracenote, Inc. može direktno i u sopstveno
ime sprovede svoja prava po ovom ugovoru
protiv vas.
Gracenote usluga koristi jedinstveni
identifikator za praćenje upita koji se
koristi u statističke svrhe. Svrha nasumično
dodeljenog numeričkog identifikatora je da
omogući Gracenote usluzi da broji upite bez
mogućnosti da sazna bilo šta o vama. Za više
informacija pogledajte veb stranicu Gracenote
smernica privatnosti za uslugu Gracenote.
Gracenote softver i svaki Gracenote podatak
su licencirani u „VIĐENOM STANJU“.
Gracenote ne daje nikakve izričite ili
podrazumevane garancije za tačnost
Gracenote podataka sa Gracenote servera.
Gracenote zadržava pravo da izbriše podatke
sa Gracenote servera ili promeni kategorije
podataka iz bilo kog razloga koji Gracenote
smatra dovoljnim. Ne garantujemo da su
Gracenote softver ili Gracenote serveri
bez grešaka niti neprekidan rad Gracenote
softvera ili Gracenote servera. Gracenote
nije dužan da vam pruža nove, poboljšane
ili dodatne tipove podataka ili kategorije
koje će možda pružati u budućnosti i može
slobodno da prekine da vam pruža uslugu
u bilo kom trenutku.
GRACENOTE SE ODRIČE SVIH
GARANCIJA, IZRIČITIH ILI
PODRAZUMEVANIH, UKLJUČUJUĆI,
ALI SE NE OGRANIČAVAJUĆI NA
PODRAZUMEVANE GARANCIJE
O MOGUĆNOSTIMA PRODAJE I
PODESNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU,
NASLOVU I NEKRŠENJU AUTORSKIH
PRAVA. GRACENOTE NE GARANTUJE
REZULTATE KOJE ĆETE POSTIĆI
UPOTREBOM GRACENOTE SOFTVERA
ILI BILO KOJEG GRACENOTE SERVERA.
GRACENOTE NI U KOM SLUČAJU NEĆE
ODGOVARATI ZA POSLEDIČNU ILI
SLUČAJNU ŠTETU NITI ZA GUBITAK
PROFITA ILI PRIHODA.
© Gracenote, Inc. 2009
O ovom uputstvu za
upotrebu
• U ovom uputstvu za upotrebu opisane su
kontrole na daljinskom upravljaču. Takođe
možete da koristite kontrole na uređaju
ako one imaju isti ili sličan naziv kao one
na daljinskom upravljaču.
• U ovom uputstvu „disk“ se koristi kao
opšti pojam za BD, DVD ili CD diskove
osim ako nije drugačije naznačeno u tekstu
ili na slikama.
• Neke slike su u vidu konceptualnih crteža
i mogu se razlikovati od stvarnih proizvoda.
• Stavke prikazane na ekranu televizora se
mogu razlikovati u zavisnosti od prikazane
oblasti.
• Podrazumevano podešavanje je podvučeno.
7SR
Sadržaj
O ovom uputstvu za upotrebu ............... 7
Otpakivanje ............................................ 10
Vodič za delove i kontrole .................... 11
Početni koraci
Korak 1: postavljanje zvučnika .... 15
Korak 2: povezivanje sistema ....... 16
Povezivanje zvučnika ................. 16
Povezivanje sa televizorom ....... 17
Povezivanje ostale opreme
(Set-top box uređaja itd.) ....... 18
Povezivanje antene .................... 19
Korak 3: priprema za
mrežnu vezu ............................
Korak 4: jednostavno
podešavanje (Easy Setup) ......
Korak 5: biranje izvora
reprodukcije ............................
Korak 6: uživanje
u surround zvuku ...................
19
21
22
22
Reprodukcija
Reprodukcija diska ................................ 24
Reprodukcija sa USB uređaja ............... 26
Uživanje u muzici sa
Bluetooth uređaja ........................... 26
Povezivanje sa pametnim telefonom
pomoću funkcije za slušanje
jednim dodirom (NFC) ................. 28
Reprodukcija preko mreže ................... 30
Dostupne opcije ..................................... 34
Podešavanje zvuka
Izbor formata zvuka, jezika
dijaloga ili kanala ........................... 36
Uživanje u Multiplex Broadcast
zvuku ............................................... 37
8SR
Tjuner
Slušanje radija ........................................ 37
Sistem za prijem podataka putem
radio signala (RDS) ....................... 39
Ostale radnje
Korišćenje funkcije Control for HDMI
(Kontrola preko HDMI-ja) za
„BRAVIA“ Sync ............................. 39
Podešavanje zvučnika ........................... 40
Korišćenje merača vremena za
isključivanje .................................... 41
Deaktiviranje tastera na uređaju ......... 42
Upravljanje televizorom pomoću
isporučenog daljinskog
upravljača ........................................ 42
Ušteda energije u režimu
mirovanja ........................................ 42
Pregledanje veb-sajtova ........................ 43
Podešavanja
Korišćenje menija za podešavanje
sistema ............................................. 45
[Network Update] (Ažuriranje
putem mreže) ................................. 46
[Screen Settings] (Podešavanja
ekrana) ............................................ 46
[Audio Settings] (Podešavanje
zvuka) .............................................. 48
[BD/DVD Viewing Settings]
(Podešavanja za gledanje
BD/DVD diskova) ......................... 49
[Parental Control Settings] (Podešavanja
za roditeljski nadzor) ..................... 49
[System Settings] (Podešavanja
sistema) ........................................... 50
[Network Settings] (Podešavanja
za mrežu) ........................................ 51
[Easy Network Settings] (Jednostavno
podešavanje mreže) ....................... 53
[Resetting] (Vraćanje na početne
vrednosti) ........................................ 53
Dodatne informacije
Mere opreza ............................................ 54
Napomene o diskovima ........................ 56
Rešavanje problema ............................... 57
Podržani diskovi .................................... 62
Podržani tipovi datoteka ...................... 63
Podržani formati zvuka ........................ 64
Specifikacije ............................................ 65
Lista sa šiframa jezika ............................ 67
Indeks ...................................................... 69
9SR
Otpakivanje
•
•
•
•
•
Kratki vodič za početak
Referentni vodič
Daljinski upravljač (1)
Baterije R6 (veličina AA) (2)
FM žična antena (1)
• Prednji zvučnici (2)
• Subwoofer (1)
10SR
Vodič za delove i kontrole
Više informacija potražite na stranicama navedenim u zagradama.
Prednji panel
A "/1 (uključivanje/režim mirovanja)
Uključivanje uređaja ili njegovo
postavljanje u režim mirovanja.
B Ležište za disk (stranica 24)
C
(Oznaka N) (stranica 29)
Postavite NFC kompatibilni uređaj
blizu ove oznake da biste aktivirali
funkciju NFC.
D Tasteri za upravljanje
reprodukcijom
Z (otvaranje/zatvaranje)
Na) b) (reprodukcija)
xb) (zaustavljanje)
VOL +/–a)
./> (prethodno/sledeće)
FUNCTION (stranica 22)
Biranje izvora reprodukcije.
Napomena
Tokom demonstracije nivo jačine zvuka
će biti viši od onog koji ste podesili.
E
(USB) port (stranica 26)
F
(senzor za daljinski upravljač)
G Displej
H LED indikator
Bela: svetli kada je uređaj uključen.
Plava (za Bluetooth status):
– Sistem je spreman za uparivanje:
brzo treperi
– Tokom uparivanja: brzo treperi
– Tokom povezivanja: treperi
– Veza je uspostavljena: svetli
a)
Na tasterima N i VOL + se nalazi mala
izbočina. Koristite je kao referencu
prilikom rukovanja uređajem.
b)
Kada pritisnete i držite N na uređaju
duže od 2 sekunde, sistem će pokrenuti
reprodukciju ugrađene demonstracije
zvuka. Pritisnite x da biste zaustavili
demonstraciju.
11SR
Indikatori na displeju
A Svetli tokom prijema stereo zvuka.
(Samo za radio)
D Svetli kada je isključen zvuk.
F Prikazuje status sistema, na primer
frekvenciju radio-stanice itd.
Kada pritisnite DISPLAY, prikazuju
se informacije o strimu/status
dekodiranja kada je funkcija podešena
na „TV“.
Informacije o strimu/status dekodiranja
se možda neće prikazivati, što zavisi od
strima ili materijala koji se dekodira.
E Svetli kada je sa HDMI (OUT)
priključkom pravilno povezana
HDCP (High-bandwidth Digital
Content Protection) kompatibilna
oprema sa HDMI ili DVI (Digital
Visual Interface) ulazom.
Kada je [Main Unit illumination] (Osvetljenje
glavnog uređaja) podešeno na [Auto]
(Automatski) u [System Settings] (Podešavanja
sistema), osvetljenje prednjeg displeja će se
isključiti ako uređaj ne koristite 10 sekundi.
B Svetli kada se aktivira ponavljanje
reprodukcije.
C Svetli kada sistem reprodukuje
sadržaj pomoću funkcije PARTY
STREAMING.
Napomena
Zadnji panel
SPEAKERS
FRONT R
FRONT L
SUBWOOFER
A Priključci SPEAKERS (stranica 16)
D Priključak HDMI (OUT) (stranica 17)
B Priključak TV (DIGITAL IN OPTICAL)
(stranica 17)
E Priključci AUDIO IN (L/R)
(stranica 18)
C Priključak LAN (100) (stranica 19)
F Priključak ANTENNA (FM)
(stranica 19)
12SR
Daljinski upravljač
B
C
D
Na tasterima 5, AUDIO, 2 + i N se nalazi
mala izbočina. Koristite je kao referencu
prilikom rukovanja daljinskim upravljačem.
•
: Za upravljanje televizorom
(Za detaljnije informacije pogledajte
„Upravljanje televizorom pomoću
isporučenog daljinskog upravljača“
(stranica 42).)
A Z (otvaranje/zatvaranje)
Otvaranje ili zatvaranje ležišta za disk.
SPEAKERS TVyAUDIO
Izaberite da li će se zvuk sa televizora
emitovati na zvučnicima sistema ili
televizora. Ova funkcija radi samo
kada [Control for HDMI] (Kontrola
preko HDMI-ja) podesite na [On]
(Uključeno) (stranica 50).
E
TV "/1 (uključivanje/režim
mirovanja) (stranica 42)
Uključivanje TV-a ili njegovo
postavljanje u režim mirovanja.
"/1 (uključivanje/režim mirovanja)
(stranice 21, 38)
Uključivanje sistema ili njegovo
postavljanje u režim mirovanja.
Tasteri sa brojevima (stranice 38, 42)
Služe za unos broja naslova/poglavlja,
brojeva memorisanih radio stanica itd.
AUDIO (stranica 36)
Izbor formata zvuka/numere.
SUBTITLE
Biranje jezika titla ako se na BD-ROM/
DVD VIDEO disku nalaze titlovi na
više jezika.
Tasteri u boji
Tasterske prečice za izbor stavki
u menijima nekih BD diskova
(mogu se koristiti i za interaktivne
Java radnje na BD diskovima).
TOP MENU
Otvaranje ili zatvaranje glavnog
menija BD ili DVD diska.
POP UP/MENU
Otvaranje ili zatvaranje iskačućeg menija
BD-ROM diska ili menija DVD diska.
OPTIONS (stranice 23, 34, 44)
Prikazivanje menija sa opcijama na
ekranu televizora ili displeju. (Lokacija
se razlikuje u zavisnosti od izabrane
funkcije.)
RETURN
Povratak na prethodni prikaz.
B/V/v/b
Pomeranje kursora na izabranu stavku.
(ulazak)
Ulazak u izabranu stavku.
SOUND MODE +/– (stranica 22)
Biranje režima zvuka.
HOME (stranice 21, 40, 45)
Ulazak u glavni meni sistema ili
izlazak iz njega.
13SR
MUSIC EQ
Biranje unapred programiranog
ekvilajzera prilikom slušanja muzike.
SEN
Pristup usluzi „Sony Entertainment
Network™“ na internetu.
F Tasteri za upravljanje
reprodukcijom
Pogledajte „Reprodukcija“ (stranica 24).
./> (prethodno/sledeće)
Biranje prethodnog/sledećeg
poglavlja, numere ili datoteke.
m/M (brzo/sporo/zamrzavanje
kadra)
Brzo premotavanje unazad/unapred
tokom reprodukcije. Svaki put
kada pritisnete ovaj taster brzina
premotavanja se menja.
Aktiviranje usporene reprodukcije
kada se drži pritisnut više od jedne
sekunde dok je reprodukcija pauzirana.
Reprodukcija pojedinačnih kadrova
kada se pritisne dok je reprodukcija
pauzirana.
x (zaustavljanje)
Zaustavljanje reprodukcije i pamćenje
mesta zaustavljanja (tačka za nastavak
reprodukcije). Tačka za nastavak
reprodukcije naslova/numere je tačka
na kojoj ste poslednji put zaustavili
reprodukciju ili poslednja fotografija koju
ste pregledali iz fascikle sa fotografijama.
Zaustavljanje ugrađene demonstracije
zvuka.
G
H
Napomena
Tokom reprodukcije Blu-ray 3D Disc-a,
usporena reprodukcija unazad
i reprodukcija unazad pojedinačnih
kadrova nisu dostupni.
N (reprodukcija)
Pokretanje ili ponovno pokretanje
reprodukcije (nastavak reprodukcije).
Aktiviranje funkcije za reprodukciju
pritiskom na jedno dugme
(stranica 40) kada je sistem uključen
i podešen na funkciju „BD/DVD“.
X (pauziranje)
Pauziranje ili ponovno pokretanje
reprodukcije.
I
J
K
14SR
Tasteri za upravljanje radijom
Pogledajte „Tjuner“ (stranica 37).
PRESET +/–
TUNING +/–
(isključivanje zvuka)
Privremeno isključivanje zvuka.
2 (jačina zvuka) +/–
Podešavanje jačine zvuka.
TV 2 (jačina zvuka) +/–
Podešavanje jačine zvuka televizora.
TV t (Ulaz TV)
Biranje ulaza na TV-u između ulaza
TV i ostalih ulaza.
DISPLAY (stranice 25, 30, 38, 43)
Prikazivanje informacija o reprodukciji
i pretraživanju veba na ekranu televizora.
Prikazivanje memorisane radio
stanice, frekvencije itd. na displeju.
FOOTBALL
Proizvodi zvuk koji je optimizovan za
gledanje prenosa fudbalskih utakmica.
BLUETOOTH
Biranje funkcije „BT“.
Kada se plavi LED indikator isključi
prilikom korišćenja funkcije „BT“,
pritisnite da biste pokrenuli uparivanje
ili se povezali sa uparenim Bluetooth
uređajem.
FUNCTION (stranica 22)
Biranje izvora reprodukcije.
SLEEP (stranica 41)
Podešavanje merača vremena za
isključivanje.
Postavljanje zvučnika na zid
1
Korak 1: postavljanje
zvučnika
Pripremite šrafove (ne isporučuju
se) koji odgovaraju rupi na zadnjoj
strani svakog zvučnika. Pogledajte
slike ispod.
Postavite zvučnike prema slici u nastavku.
4 mm
A Prednji levi zvučnik (L)
B Prednji desni zvučnik (R)
C Subwoofer
D TV
A C D
30 mm
5 mm
B
Rupa na zadnjoj strani zvučnika
2
Budući da je sistem opremljen
tehnologijom S-Force PRO Front
Surround*, možete da uživate u surround
zvuku sa zvučnika koji se nalaze ispred vas.
* Tehnologija S-Force PRO Front Surround 3D
kreira upečatljiv osećaj udaljenosti i prostora
čime se postiže pravi doživljaj surround
zvuka bez potrebe za korišćenjem surround
zvučnika.
Pričvrstite šrafove u zid. Glava
šrafa treba da bude odmaknuta
od zida od 5 mm do 7 mm.
5 mm do
7 mm
3
Okačite zvučnik na šraf.
Napomena
• Budite pažljivi prilikom postavljanja zvučnika
i/ili postolja na koja su pričvršćeni zvučnici na
posebno tretirane podove (voskovani, lakirani,
polirani itd.) jer može doći do pojave mrlja ili
gubitka boje.
• Ne naslanjajte se na zvučnik niti se pridržavajte
za njega jer ga možete oboriti.
15SR
Početni koraci
Početni koraci
Početni koraci
Napomena
• Raspitajte se u prodavnici šrafova ili kod
montažera o materijalu od kojeg je napravljen
zid i šrafovima koje treba da koristite.
• Koristite šrafove koji odgovaraju materijalu
i čvrstoći zida. Budući da je zid od gipsanih
ploča izuzetno lomljiv, dobro pričvrstite
šrafove za noseću gredu i zašrafite ih u zid.
Montirajte zvučnike na vertikalan, ravan
zid koji je ojačan.
• Sony ne odgovara za nezgode ili oštećenja do
kojih je došlo zbog nepravilnog postavljanja,
nedovoljne čvrstoće zida, nepravilnog
zašrafljivanja, prirodnih nepogoda itd.
Korak 2: povezivanje
sistema
Ne priključujte kabl za napajanje
naizmeničnom strujom uređaja
u zidnu utičnicu (mrežno napajanje)
dok ne povežete sve ostale kablove.
Napomena
Ako povezujete neku drugu opremu koja ima
kontrolu jačine zvuka, smanjite jačinu zvuka
na toj opremi na nivo koji neće dovesti do
izobličenja zvuka.
Povezivanje zvučnika
Povežite kablove zvučnika tako da
odgovaraju boji priključaka SPEAKERS
na uređaju.
Prilikom povezivanja sa uređajem,
umetnite konektor i gurajte ga dok ne
klikne.
Crveni
(Prednji desni
zvučnik (R))
Ljubičasti
(Subwoofer)
SPEAKERS
FRONT R
FRONT L
Beli
(Prednji levi
zvučnik (L))
16SR
SUBWOOFER
Povezivanje sa televizorom
A
SPEAKERS
FRONT R
FRONT L
SUBWOOFER
B
C
Video kabl
A
HDMI kabl1) (ne isporučuje se)
2)
or
1) HDMI kabl velike brzine prenosa
2)
Ako je priključak HDMI IN na vašem televizoru kompatibilan sa funkcijom ARC (Audio Return
Channel), sa televizora može da se emituje digitalni audio signal putem HDMI kabla. Da biste podesili
funkciju ARC, pogledajte [Audio Return Channel] (stranica 50).
Audio kablovi
Ako sistem ne povezujete sa HDMI priključkom televizora koji je kompatibilan sa
funkcijom ARC, koristite odgovarajući audio kabl za slušanje zvuka sa televizora na
zvučnicima sistema.
B
Visok kvalitet
Digitalni optički kabl (ne isporučuje se)
DIGITAL OUT
OPTICAL
C
Audio kabl (ne isporučuje se)
L
AUDIO
OUTPUT
R
Standardni
kvalitet
17SR
Početni koraci
Izaberite jedan od sledećih načina povezivanja u skladu sa ulaznim priključcima na vašem
televizoru.
Početni koraci
Povezivanje ostale opreme (Set-top box uređaja itd.)
Povežite sistem tako da se video signali sa sistema i druge opreme emituju ka TV-u,
a audio signali sa opreme se emituju ka sistemu na sledeći način.
TV
Video izlaz
Oprema
(Set-top box uređaj, video-rikorder, PlayStation®,
digitalni satelitski risiver itd.)
Audio izlaz
Sistem
Tok signala
: Video signal
: Audio signal
Izaberite jedan od sledećih načina povezivanja u skladu sa vrstom priključka na opremi.
SPEAKERS
FRONT R
FRONT L
SUBWOOFER
A
A
B
Visok kvalitet
Digitalni optički kabl (ne isporučuje se)
DIGITAL OUT
OPTICAL
B
Audio kabl (ne isporučuje se)
L
AUDIO
OUTPUT
R
Standardni
kvalitet
Napomena
• Ako za povezivanje koristite jedan od kablova navedenih iznad, podesite [Control for HDMI]
(Kontrola preko HDMI-ja) u [HDMI Settings] (HDMI podešavanja) u odeljku [System Settings]
(Podešavanja sistema) na [Off] (Isključeno) (stranica 50).
• U zvuku sa opreme možete da uživate tako što ćete izabrati „AUDIO“ za povezivanje B.
18SR
Povezivanje antene
Savet
Da biste sistem povezali sa mrežom, unesite
podešavanja u okviru [Easy Network Settings]
(Jednostavno podešavanje mreže). Za detaljnije
informacije pogledajte „Korak 4: jednostavno
podešavanje (Easy Setup)“ (stranica 21).
FM žična antena
(isporučuje se)
Napomena
• U potpunosti razvucite FM žičnu antenu.
• Kada povežete FM žičnu antenu, pobrinite
se da stoji u što horizontalnijem položaju.
Izaberite metod u zavisnosti od LAN
mreže (Lokalne mreže) koju koristite.
• Ako koristite bežični LAN
U sistem je ugrađena Wi-Fi funkcija
i sistem možete da povežete sa mrežom
tako što ćete uneti podešavanja za mrežu.
• Ako koristite mrežu koja nije bežični
LAN
Koristite LAN kabl za povezivanje sa
priključkom LAN (100) na uređaju.
Širokopojasni ruter
LAN kabl (ne isporučuje se)
Savet
Preporučuje se oklopljeni interfejs kabl
(LAN kabl), ravni ili ukršteni.
19SR
Početni koraci
Korak 3: priprema
za mrežnu vezu
Početni koraci
Pre podešavanja mreže
Ako je vaš ruter za bežični LAN (pristupna
tačka) kompatibilan sa funkcijom Wi-Fi
Protected Setup (WPS), mrežu jednostavno
možete da podesite pomoću tastera WPS.
Ukoliko nije, unapred proverite sledeće
informacije i zabeležite ih u predviđenom
prostoru ispod.
• Naziv mreže (SSID*) koji identifikuje
vašu mrežu**.
• Ako je vaša bežična mreža zaštićena,
sigurnosna šifra (WEP šifra, WPA
šifra)**.
* SSID (Service Set Identifier) je naziv koji
identifikuje određenu bežičnu mrežu.
** Potrebno je da proverite podešavanja rutera
za bežični LAN da biste dobili informacije
o SSID-u i sigurnosnoj šifri. Za detaljnije
informacije:
– posetite sledeći veb-sajt:
http://support.sony-europe.com/
– pogledajte uputstvo koje ste dobili
uz ruter za bežični LAN
– obratite se proizvođaču rutera za
bežični LAN
O bezbednosti bežične LAN mreže
Budući da se komunikacija preko funkcije
za bežični LAN obavlja radio-talasima,
može se desiti da signal bežične mreže
bude presretnut. Da bi se zaštitila
bežična komunikacija, ovaj sistem
podržava različite bezbednosne funkcije.
Ne zaboravite da pravilno konfigurišete
podešavanja za bezbednost u skladu
sa mrežnim okruženjem.
20SR
x Nezaštićena mreža
Iako ovu vrstu mreže možete jednostavno
da podesite, svako će moći da presretne
bežičnu komunikaciju ili pristupi vašoj
bežičnoj mreži, čak i bez sofisticiranih
alata. Imajte u vidu da postoji rizik od
neovlašćenog pristupa ili presretanja
podataka.
x WEP
WEP štiti komunikaciju kako bi se
sprečilo da spoljašnji korisnici presretnu
komunikaciju ili pristupe vašoj bežičnoj
mreži. WEP je bezbednosna tehnologija
starije generacije koja omogućava
povezivanje starijih uređaja koji
ne podržavaju TKIP/AES.
x WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)
TKIP je bezbednosna tehnologija koja
je razvijena radi ispravljanja nedostataka
tehnologije WEP. TKIP obezbeđuje viši
nivo bezbednosti od tehnologije WEP.
x WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)
AES je bezbednosna tehnologija koja
koristi napredni bezbednosni metod koji
se razlikuje od tehnologije WEP i TKIP.
AES obezbeđuje viši nivo bezbednosti
od tehnologije WEP ili TKIP.
5
Pre nego što obavite korak 4
Obavite [Easy Initial Settings]
(Jednostavno početno
podešavanje). Pratite uputstva
na ekranu da biste uneli osnovna
podešavanja koristeći B/V/v/b i .
Uverite se da ste dobro povezali sve
kablove, a zatim povežite kabl za napajanje
naizmeničnom strujom.
Pratite korake u nastavku da biste uneli
osnovna i mrežna podešavanja za sistem.
Prikazane stavke će se razlikovati
u zavisnosti od područja.
1
B/V/v/b
6
Umetnite dve isporučene
R6 baterije (veličina AA) tako
da oznake polariteta 3 i # na
baterijama odgovaraju oznakama
u odeljku za baterije.
7
2
3
4
Uključite TV.
Pritisnite [/1.
Izaberite odgovarajući ulaz na
televizoru tako da se signal sa
sistema pojavi na televizoru.
Prikazaće se [Easy Initial Settings]
(Jednostavno početno podešavanje)
za izbor jezika menija.
Kada završite [Easy Initial Settings]
(Jednostavno početno
podešavanje), pritisnite V/v
da biste izabrali [Easy Network
Settings] (Jednostavno
podešavanje mreže), a zatim
pritisnite
.
Prikazaće se ekran [Easy Network
Settings] (Jednostavno podešavanje
mreže).
Pratite uputstva na ekranu da
biste uneli podešavanja za mrežu
koristeći B/V/v/b i
.
Ako sistem ne može da se poveže sa
mrežom, pogledajte „Mrežna veza“
(stranica 60) ili „Bežična LAN veza“
(stranica 61).
Da biste opozvali ekran
[Easy Network Settings]
(Jednostavno podešavanje mreže)
1 Pritisnite HOME.
Na ekranu televizora će se pojaviti
glavni meni.
2 Pomoću tastera B/b izaberite
[Setup] (Podešavanje).
3 Pomoću tastera V/v izaberite
[Easy Network Settings] (Jednostavno
podešavanje mreže), a zatim
pritisnite
.
21SR
Početni koraci
Korak 4: jednostavno
podešavanje (Easy Setup)
Početni koraci
Korak 5: biranje izvora
reprodukcije
Korak 6: uživanje
u surround zvuku
Pritiskajte FUNCTION dok se na
displeju ne prikaže željena funkcija.
Kada jednom pritisnete FUNCTION, na
displeju će se prikazati aktuelna funkcija,
a kada svaki naredni put pritisnete
FUNCTION, funkcija se kružno menja
na sledeći način.
Kada obavite prethodne korake i pokrenete
reprodukciju, možete jednostavno da
uživate u unapred programiranim
režimima zvuka koji su prilagođeni
različitim izvorima zvuka. Oni donose
uzbudljiv i moćan zvuk bioskopa u vaš
dom.
„BD/DVD“ t „USB“ t „FM“ t
„TV“ t „BT“ t „AUDIO“
Pritiskajte SOUND MODE +/– tokom
reprodukcije sve dok se na displeju
ili TV ekranu ne prikaže željeni režim.
Funkcija i izvor reprodukcije
„BD/DVD“
Disk ili mrežni uređaj koji će se
reprodukovati na sistemu
Auto (Automatski)
„USB“
USB uređaj koji je priključen na
port (stranica 11)
Biranje režima zvuka
(USB)
„FM“
FM radio (stranica 37)
„TV“
Oprema (TV itd.) koja je povezana sa
priključkom TV (DIGITAL IN OPTICAL)
ili televizor koji je kompatibilan sa funkcijom
Audio Return Channel koji je povezan sa
priključkom HDMI (OUT) (stranica 17)
Sistem će automatski izabrati [Movie] (Film)
ili [Music] (Muzika) kako bi proizveo zvučni
efekat u zavisnosti od diska ili zvučnog strima.
• Dvokanalni izvor: Emitovanje
dvokanalnog zvuka bez efekata.
• Višekanalni izvor: Simuliranje 7.1 ili 5.1
surround zvuk pomoću dva prednja
zvučnika i subwoofer-a.
Movie (Film)
Sistem pruža optimizovan zvuk za gledanje
filmova.
„BT“
Music (Muzika)
„AUDIO“
Sistem pruža optimizovan zvuk za slušanje
muzike.
Audio sadržaji Bluetooth uređaja
Oprema koja je povezana sa priključcima
AUDIO IN (L/R) (stranica 18)
Savet
• Neke funkcije možete da promenite putem
TV ekrana korišćenjem tastera FUNCTION,
V/v i
.
• Takođe možete da pritisnete BLUETOOTH
na daljinskom upravljaču da biste izabrali
funkciju „BT“.
22SR
Digital Music Enhancer
(Poboljšavanje digitalne muzike)
[Digital Music] (Digitalna muzika)
Sistem proizvodi poboljšan zvuk za
komprimovani audio.
Demo Sound (Demonstracioni zvuk)
Sistem proizvodi prijatan zvuk koji je
pogodan za demonstraciju.
Biranje režima zvuka iz menija
sa opcijama
izabrali [Sound Mode] (Režim zvuka),
a zatim pritisnite
.
2 Pomoću tastera V/v izaberite režim
zvuka, a zatim pritisnite
.
Biranje unapred programiranog
muzičkog ekvilajzera.
Pritiskajte MUSIC EQ tokom reprodukcije.
Zvuk možete da podesite u skladu sa svojim
ukusom.
Svaki put kada pritisnete ovaj taster,
podešavanje se kružno menja na sledeći
način.
[Standard] (Standardno) t [Rock] (Rok)
t [Hiphop] (Hip-hop) t [Electronica]
(Elektronska muzika)
Pritisnite FOOTBALL tokom
reprodukcije.
Na ekranu televizora će se prikazati
[Football] (Fudbal).
Možete da doživite atmosferu kao na
pravom stadionu kada gledate prenos
fudbalske utakmice.
Da biste isključili režim za fudbal, ponovo
pritisnite FOOTBALL i izaberite [Football
Off] (Režim za fudbal je isključen). Režim
za zvuk će biti promenjen u poslednje
izabrani režim za zvuk.
Napomena
• U zavisnosti od izvora, režim za fudbal možda
neće raditi dobro.
• Režim za fudbal će biti isključen kada isključite
sistem.
Savet
Muzički ekvilajzer možete takođe da
izaberete u meniju sa opcijama u režimu
[Music] (Muzika)
Režim za fudbal takođe možete da izaberete
u meniju sa opcijama.
Napomena
Režim zvuka je moguće izabrati samo kada
je [Sound Effect] (Zvučni efekat) podešeno
na [Sound Mode On] (Režim zvuka uključen)
(stranica 48). Kada je opcija [Sound Effect]
(Zvučni efekat) podešena na neku drugu vrednost
a ne na [Sound Mode On] (Režim zvuka
uključen), podešavanje režima zvuka neće
biti primenjeno.
23SR
Početni koraci
1 Pritisnite OPTIONS i V/v da biste
Biranje režima za fudbal
Reprodukcija
Reprodukcija diska
Uživanje u BONUSVIEW/
BD-LIVE sadržajima
Neki BD-ROM diskovi na kojima se nalazi
„BD-LIVE logo*“ imaju dodatne sadržaje
i informacije u kojima možete da uživate
kada ih preuzmete.
Listu podržanih diskova pogledajte
u poglavlju „Podržani diskovi“
(stranica 62).
*
1
1
2
Izaberite odgovarajući ulaz na
televizoru tako da se signal
sa sistema pojavi na ekranu
televizora.
Pritisnite Z i postavite disk na
ležište za disk.
2
3
3
24SR
Pritisnite Z da biste zatvorili
ležište za disk.
Pokrenuće se reprodukcija.
Ako reprodukcija ne počne
automatski, izaberite
u kategoriji
[Video] (Video zapisi),
[Music] (Muzika) ili
[Photo]
(Fotografije) i pritisnite
.
Priključite USB uređaj na (USB)
port (stranica 26).
Za lokalno skladištenje koristite USB
memoriju kapaciteta 1 GB ili većeg.
Priprema za BD-LIVE (samo BD-LIVE).
• Povežite sistem sa mrežom
(stranica 19).
• Podesite [BD Internet Connection]
(BD internet veza) na [Allow]
(Omogući) (stranica 49).
Umetnite BD-ROM koji sadrži
BONUSVIEW/BD-LIVE.
Postupak se razlikuje u zavisnosti od
diska. Pročitajte uputstvo za upotrebu
diska.
Savet
Da biste izbrisali podatke na USB memoriji,
izaberite [Delete BD Data] (Izbriši BD podatke)
u
[Video] (Video zapisi) i pritisnite .
Svi podaci u fascikli „buda“ će biti izbrisani.
Uživanje u Blu-ray 3D
diskovima
*
1
2
Priprema za reprodukciju
Blu-ray 3D diska.
• Povežite sistem sa 3D kompatibilnim
televizorom pomoću HDMI kabla
velike brzine prenosa (stranica 17).
• Podesite [3D Output Setting]
(Podešavanje 3D emitovanja)
i [TV Screen Size Setting for 3D]
(Podešavanje veličine TV ekrana za
3D) u [Screen Settings] (Podešavanja
ekrana) (stranica 46).
Umetnite Blu-ray 3D disk.
Postupak se razlikuje u zavisnosti
od diska. Pročitajte uputstvo za
upotrebu koje ste dobili uz disk.
Informacije o reprodukciji i druge podatke
možete da vidite pritiskom na DISPLAY.
Prikazane informacije se razlikuju
u zavisnosti od vrste diska i statusa sistema.
Primer: kada reprodukujete BD-ROM disk
A Izlazna rezolucija/video frekvencija
B Broj ili naziv naslova
Savet
C Trenutno izabrano podešavanje za
zvuk
Takođe pročitajte uputstvo za upotrebu
3D kompatibilnog televizora.
D Dostupne funkcije (
audio,
titl)
ugao,
E Informacije o reprodukciji
Prikazuju se režim reprodukcije,
traka statusa reprodukcije, vrsta diska,
video kodek, brzina protoka, vrsta
ponavljanja, proteklo vreme, ukupno
vreme reprodukcije
F Broj poglavlja
G Trenutno izabrani ugao
25SR
Reprodukcija
Možete da uživate u Blu-ray 3D diskovima
koji imaju logo 3D*.
Prikazivanje informacija
o reprodukciji
Reprodukcija sa USB
uređaja
Možete da reprodukujete datoteke video
zapisa/muzike/fotografija sa povezanog
USB uređaja.
Listu podržanih tipova datoteka pogledajte
u poglavlju „Podržani tipovi datoteka“
(stranica 63).
1
2
3
4
Priključite USB uređaj na (USB)
port.
Pogledajte uputstvo za upotrebu USB
uređaja pre nego što ga priključite.
O bežičnoj Bluetooth
tehnologiji
Bežična Bluetooth tehnologija je bežična
tehnologija kratkog dometa koja omogućava
bežični prenos podataka između digitalnih
uređaja. Bežična Bluetooth tehnologija
funkcioniše u opsegu od oko 10 metara.
Za povezivanje vam nisu potrebni kablovi
kao prilikom povezivanja preko USB-a
i nije potrebno da uređaje uperite jedan
u drugi kao kada koristite bežičnu
infracrvenu tehnologiju.
Bežična Bluetooth tehnologija je globalni
standard koji podržava na hiljade
kompanija. Ove kompanije prave proizvode
koji ispunjavaju globalne standarde.
Pritisnite HOME.
Na ekranu televizora će se pojaviti
glavni meni.
Pomoću tastera B/b izaberite
[Video] (Video zapisi),
[Music] (Muzika) ili
[Photo]
(Fotografije).
Pomoću tastera V/v izaberite
[USB device] (USB uređaj),
a zatim pritisnite .
Napomena
Ne uklanjajte USB uređaj tokom rada.
Da biste izbegli oštećenje podataka ili
USB uređaja, isključite sistem pre nego
što priključite ili uklonite USB uređaj.
26SR
Uživanje u muzici sa
Bluetooth uređaja
Podržana Bluetooth verzija
i profili
Profil je skup standardnih mogućnosti
različitih Bluetooth proizvoda. Ovaj sistem
podržava sledeće Bluetooth verzije i profile.
Podržana Bluetooth verzija:
Bluetooth specifikacija verzije 3.0
Podržani Bluetooth profili:
A2DP 1.2 (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP 1.3 (Audio Video Remote Control
Profile)
Napomena
Uparivanje sistema sa
Bluetooth uređajem
5
Napomena
Možete da uparite do 9 Bluetooth uređaja.
Ako uparite deseti Bluetooth uređaj,
poslednji nedavno povezani uređaj
će biti zamenjen novim.
6
7
Uparivanje je postupak u kojem se
Bluetooth uređaji unapred međusobno
registruju. Kada je uparivanje završeno,
više nije potrebno da ga ponovo obavljate.
1
2
3
4
Postavite Bluetooth uređaj na
udaljenosti do 1 metra od jedinice.
Pritisnite BLUETOOTH.
Takođe možete da izaberete
[Bluetooth AUDIO] u okviru
[Input] (Ulaz) u glavnom meniju.
Kada je uparivanje završeno,
uređaj će biti automatski povezan
sa sistemom.
Na ekranu televizora će se prikazati
naziv uređaja.
Pokrenite reprodukciju na
Bluetooth uređaju.
Podesite jačinu zvuka.
Prvo podesite jačinu zvuka na
Bluetooth uređaju, a ako je nivo
jačine zvuka još uvek nizak, podesite
jačinu zvuka na jedinici.
Prekid uparivanja
Pritisnite HOME ili FUNCTION.
Povezivanje sa Bluetooth
uređajem sa ovog sistema
Podesite Bluetooth uređaj u režim
za uparivanje.
Za detalje o podešavanju Bluetooth
uređaja u režim za uparivanje
pogledajte uputstvo za upotrebu
koje ste dobili uz uređaj.
Sa ovog sistema možete da se povežete
sa Bluetooth uređajem.
Proverite sledeće pre reprodukcije muzike:
– Funkcija Bluetooth na Bluetooth uređaju
je uključena.
– Uparivanje je završeno (stranica 27).
Izaberite „BLU-RAY HOME
THEATRE SYSTEM“ na displeju
Bluetooth uređaja.
Obavite ovaj korak u roku od 5 minuta.
U suprotnom, uparivanje će biti
otkazano.
1
Napomena
Pritisnite BLUETOOTH.
Napomena
Da biste se povezali sa poslednjim Bluetooth
uređajem sa kojim ste bili povezani,
pritisnite N. Zatim pređite na korak 5.
2
Pritisnite OPTIONS.
Ako je potrebno da unesete šifru na
Bluetooth uređaju, unesite „0000“. Šifra
je poznata i pod nazivom „PIN kôd“,
„PIN broj“ ili „Lozinka“.
27SR
Reprodukcija
• Da biste mogli da koristite funkciju Bluetooth,
Bluetooth uređaj koji želite da povežete mora da
podržava isti profil kao ovaj sistem. Čak i ako
uređaj podržava isti profil, funkcije se mogu
razlikovati u zavisnosti od specifikacija
Bluetooth uređaja.
• Reprodukcija zvuka na sistemu može da
kasni u odnosu na reprodukciju na Bluetooth
uređaju zbog karakteristika bežične Bluetooth
tehnologije.
3
Pritiskajte V/v da biste izabrali
[Device List] (Lista uređaja),
a zatim pritisnite
.
Prikazaće se lista uparenih Bluetooth
uređaja.
4
Pritiskajte V/v da biste izabrali
željeni uređaj, a zatim pritisnite
5
Povezivanje sa pametnim
telefonom pomoću
funkcije za slušanje
jednim dodirom (NFC)
.
Postavljanjem NFC kompatibilnog
pametnog telefona blizu oznake
na
jedinici, jedinica i pametni telefon će se
automatski upariti i povezati Bluetooth
vezom.
Pritisnite N da biste pokrenuli
reprodukciju.
6
Podesite jačinu zvuka.
Prvo podesite jačinu zvuka na
Bluetooth uređaju, a ako je nivo jačine
zvuka još uvek nizak, podesite jačinu
zvuka na jedinici.
Kompatibilni pametni telefoni
Pametni telefoni sa ugrađenom funkcijom
NFC (OS: Android 2.3.3–4.0.x, izuzev
Android 3.x)
Napomena
Kada su jedinica i Bluetooth uređaj povezani,
možete da upravljate reprodukcijom pomoću
tastera N, X, x, m/M i ./>.
Prekidanje veze sa Bluetooth
uređajem
Pritisnite HOME, FUNCTION ili RETURN.
Brisanje uparenog Bluetooth
uređaja sa liste uređaja
1 Pratite korake od 1 do 3 iznad.
1
2 Pritiskajte V/v da biste izabrali uređaj,
a zatim pritisnite OPTIONS.
3 Pritiskajte V/v da biste izabrali
[Remove] (Ukloni), a zatim pritisnite
.
4 Pratite uputstva na ekranu i izbrišite
uređaj pomoću tastera B/V/v/b i
.
Napomena
Kada je sistem povezan sa Bluetooth uređajem,
sistem nije moguće otkriti i nije moguće povezati
se sa njim sa drugog Bluetooth uređaja.
28SR
Šta je to „NFC“?
NFC (Near Field Communication) je
tehnologija koja omogućava bežičnu
komunikaciju kratkog dometa između
različitih uređaja poput mobilnih telefona
i IC oznaka. Zahvaljujući funkciji NFC,
za prenos podataka dovoljno je da postavite
uređaj blizu oznake
na NFC
kompatibilnom uređaju.
Preuzmite i instalirajte aplikaciju
„NFC Easy Connect“.
„NFC Easy Connect“ je besplatna
aplikacija za Android pametne
telefone koju možete da preuzmete
sa Google Play-a. Potražite aplikaciju
na sajtu pomoću ključne reči „NFC
Easy Connect“ ili direktno posetite
sajt za preuzimanje skeniranjem
dvodimenzionalnog koda ispod.
Imajte u vidu to da je aplikacija
„NFC Easy Connect“ besplatna,
ali da se prenos podataka prilikom
preuzimanja naplaćuje posebno.
Dvodimenzionalni kôd* za
direktan pristup
* Koristite aplikaciju za čitanje
dvodimenzionalnog koda.
Napomena
Savet
Napomena
Ova aplikacija možda nije dostupna u nekim
zemljama/regionima.
2
3
Pokrenite aplikaciju „NFC Easy
Connect“ na pametnom telefonu.
Uverite se da je prikazan ekran
aplikacije.
Približavajte pametan telefon
oznaci
na jedinici dok telefon
ne počne da vibrira.
Ako uparivanje i Bluetooth povezivanje ne uspeju,
uradite sledeće.
– Ponovo pokrenite aplikaciju „NFC Easy
Connect“ i polako postavite pametni telefon
preko oznake
.
– Skinite zaštitnu masku sa pametnog telefona
ako je koristite.
Slušanje muzike
Pokrenite reprodukciju audio izvora na
pametnom telefonu. Za detalje o radnjama
tokom reprodukcije, pogledajte uputstvo
za pametni telefon.
Savet
Ako je nivo jačine zvuka nizak, prvo podesite
jačinu zvuka na pametnom telefonu. Ako je nivo
jačine zvuka i dalje nizak, podesite jačinu zvuka
na jedinici.
Vibracija je signal koji označava da je
jedinica prepoznala pametni telefon.
Kada jedinica prepozna telefon, pratite
uputstva koja se prikazuju na ekranu
pametnog telefona i dovršite postupak
Bluetooth povezivanja.
Kada je Bluetooth veza uspostavljena,
plavi LED indikator na prednjem panelu
će prestati da treperi. Na displeju će se
prikazati vreme reprodukcije.
Zaustavljanje reprodukcije
Reprodukcija će se zaustaviti ako uradite
bilo koju od sledećih radnji:
– Ponovo postavite pametni telefon blizu
oznake
.
– Zaustavite muzički plejer na pametnom
telefonu.
– Isključite jedinicu ili pametni telefon.
– Promenite funkciju.
– Onemogućite funkciju Bluetooth na
pametnom telefonu.
29SR
Reprodukcija
• Sistem istovremeno može da prepozna i da
se poveže samo sa jednim NFC kompatibilnim
uređajem.
• U zavisnosti od pametnog telefona, možda će biti
potrebno da unapred uključite funkciju NFC
na pametnom telefonu. Za detalje, pogledajte
uputstvo za upotrebu pametnog telefona.
Reprodukcija preko mreže
Uživanje u usluzi Sony
Entertainment Network (SEN)
Sony Entertainment Network je usluga
za isporuku izabranog internet sadržaja
i najrazličitijih zabavnih sadržaja na
zahtev direktno na vaš uređaj.
Kontrolna tabla tokom video
striminga
Kontrolna tabla će se prikazati kada
počne reprodukcija datoteke video zapisa.
Prikazane stavke se mogu razlikovati
u zavisnosti od dobavljača internet sadržaja.
Da biste je ponovo prikazali, pritisnite
DISPLAY.
Savet
• Za reprodukciju nekih internet sadržaja
potrebna je registracija preko računara.
Za više detalja posetite sledeći veb-sajt:
http://support.sony-europe.com/
• Neki internet sadržaji možda neće biti
dostupni u određenim zemljama/regionima.
1
2
3
Priprema za Sony Entertainment
Network.
Povežite sistem sa mrežom
(stranica 19).
Pritisnite SEN.
Pomoću tastera B/V/v/b izaberite
internet sadržaje i neki od brojnih
zabavnih sadržaja na zahtev,
a zatim pritisnite .
A Prikaz kontrola
Pritisnite B/V/v/b ili
tokom reprodukcije.
za radnje
B Traka statusa reprodukcije
Traka statusa, kursor koji označava
trenutnu poziciju, vreme reprodukcije,
trajanje datoteke video zapisa
C Indikator stanja mreže
Označava jačinu signala za
bežičnu vezu.
Označava žičnu vezu.
D Brzina mrežnog prenosa
E Naziv sledeće datoteke video zapisa
F Trenutno izabrani naziv datoteke
video zapisa
30SR
Reprodukcija datoteka na
kućnoj mreži (DLNA)
Ovaj uređaj se može koristiti i kao plejer
i kao prikazivač.
• Server: služi za skladištenje i deljenje
digitalnog sadržaja
• Plejer: služi za pronalaženje i reprodukciju
digitalnog sadržaja sa DMS-a
• Prikazivač: uređaj koji dobija datoteke
sa servera i reprodukuje ih i kojim se
može upravljati putem druge opreme
(kontrolera)
• Kontroler: uređaj kojim se upravlja
prikazivačem
Server
Izaberite ikonu DLNA servera u kategoriji
[Video] (Video zapisi),
[Music]
(Muzika) ili
[Photo] (Fotografije)
u glavnom meniju, a zatim izaberite
datoteku koju želite da reprodukujete.
Server
Plejer
(Ovaj sistem)
Reprodukcija udaljenih
datoteka upravljanjem
sistemom (prikazivačem)
preko DLNA kontrolera
Sistemom možete da upravljate pomoću
DLNA sertifikovanog kontrolera (mobilni
telefon itd.) prilikom reprodukcije datoteka
koje su uskladištene na DLNA serveru.
Server
Plejer
(Ovaj sistem)
Prikazivač
(Ovaj sistem)
Plejer
Priprema za korišćenje funkcije DLNA.
• Povežite sistem sa mrežom (stranica 19).
• Pripremite ostalu DLNA sertifikovanu
opremu. Za detalje, pogledajte uputstvo
za upotrebu opreme.
Kontroler
Za detalje o upravljanju, pogledajte
uputstvo za upotrebu DLNA kontrolera.
Napomena
Ne upravljajte sistemom istovremeno koristeći
isporučeni daljinski upravljač i DLNA kontroler.
Savet
Ovaj sistem je kompatibilan sa funkcijom
„Play To“ programa Windows Media® Player 12
koji standardno dolazi uz Windows 7.
31SR
Reprodukcija
Datoteke video zapisa/muzike/fotografija
možete da reprodukujete na ostaloj
DLNA sertifikovanoj opremi tako što
ćete je povezati sa kućnom mrežom.
Reprodukcija datoteka
uskladištenih na DLNA serveru
preko sistema (DLNA plejer)
Reprodukcija iste muzike
u različitim prostorijama
(PARTY STREAMING)
Istu muziku istovremeno možete da
reprodukujete na svoj Sony opremi koja
je kompatibilna sa funkcijom PARTY
STREAMING i koja je povezana sa
kućnom mrežom.
Sa funkcijom PARTY STREAMING
možete da koristite sadržaje u okviru
kategorije
[Music] (Muzika), kao
i funkcije „FM“, „BT“ i „AUDIO“.
Postoje dve vrste opreme koja je
kompatibilna sa funkcijom PARTY
STREAMING.
• PARTY domaćin: uređaj koji
reprodukuje i šalje datoteke.
• PARTY gost: uređaj koji reprodukuje
muziku koju prima PARTY domaćin.
Ovaj uređaj se može koristiti kao PARTY
domaćin ili PARTY gost.
PARTY domaćin
(Ovaj sistem)
Da biste koristili sistem
kao PARTY domaćina
Izaberite numeru u
[Music] (Muzika),
radio-stanicu u
[Radio],
[AUDIO]
ili [Bluetooth AUDIO] u
[Input]
(Ulaz) i pritisnite OPTIONS. Zatim
izaberite [Start PARTY] (Pokreni PARTY)
da biste počeli.
Da biste prekinuli, pritisnite OPTION,
a zatim izaberite [Close PARTY]
(Prekini PARTY).
Napomena
Ako reprodukujete sadržaj koji nije kompatibilan
sa funkcijom PARTY STREAMING, sistem
će automatski prekinuti PARTY.
Da biste koristili sistem kao
PARTY gost
Izaberite
[PARTY] u okviru kategorije
[Music] (Muzika), a zatim izaberite
ikonu uređaja koji je PARTY domaćin.
Da biste napustili PARTY, pritisnite
OPTIONS, a zatim izaberite [Leave
PARTY] (Napusti žurku).
Da biste prekinuli PARTY, pritisnite
OPTIONS, a zatim izaberite [Close
PARTY] (Prekini PARTY).
Napomena
PARTY gost
PARTY gost
Priprema za PARTY STREAMING.
• Povežite sistem sa mrežom (stranica 19).
• Povežite opremu koja je kompatibilna sa
funkcijom PARTY STREAMING.
32SR
Ponuda i asortiman proizvoda koji su
kompatibilni sa funkcijom PARTY STREAMING
se razlikuju u zavisnosti od područja.
Pronalaženje informacija
o video zapisu/muzici
1
2
Povežite sistem sa mrežom
(stranica 19).
Umetnite disk sa sadržajem
o kojem želite da pronađete
informacije.
Možete da pronađete informacije
o video zapisu sa BD-ROM ili
DVD-ROM diska i muzici sa
CD-DA (muzički CD).
3
Pomoću tastera B/b izaberite
[Video] (Video zapisi) ili
[Music] (Muzika).
4
Pomoću tastera V/v izaberite
[Video Search] (Pronalaženje
informacija o video zapisu) ili
[Music Search] (Pronalaženje
informacija o muzici).
Prikazaće se informacije o sadržaju
(kao što su naslov, uloge, numera ili
izvođač), [Playback History] (Istorija
reprodukcije) i [Search History]
(Istorija pretrage).
• [Playback History] (Istorija
reprodukcije)
Prikazivanje liste prethodno
reprodukovanih BD-ROM/
DVD-ROM/CD-DA (muzički CD)
naslova. Izaberite naslov da biste
dobili informacije o sadržaju.
• [Search History] (Istorija pretrage)
Prikazivanje liste prethodnih
pretraga obavljenih pomoću funkcije
[Video Search] (Pronalaženje
informacija o video zapisu) ili
[Music Search] (Pronalaženje
informacija o muzici).
Izaberite neku stavku sa liste, a zatim
izaberite uslugu za pretragu.
Korišćenje aplikacije TV
SideView
TV SideView je besplatna aplikacija
za mobilne uređaje (poput pametnih
telefona i sl.). Korišćenjem aplikacije
TV SideView sa ovim sistemom, možete
jednostavno da uživate u sistemu koristeći
svoj mobilni uređaj.
Možete da pokrenete uslugu ili aplikaciju
direktno sa mobilnog uređaja i vidite
informacije o disku tokom reprodukcije.
Aplikaciju TV SideView takođe možete da
koristite kao daljinski upravljač i softversku
tastaturu.
Pre prvog korišćenja uređaja na kojem
je instalirana aplikacija TV SideView
sa ovim sistemom, najpre registrujte
uređaj na kojem se nalazi TV SideView.
Pratite uputstva na ekranu na uređaju
na kojem je instalirana aplikacija
TV SideView radi registracije.
Napomena
Registracija je moguća samo kada se na
TV ekranu prikazuje glavni meni.
33SR
Reprodukcija
Pomoću tehnologije Gracenote možete
da dobijete informacije o sadržaju
i pronađete srodne informacije.
Da biste pronašli još srodnih
informacija
[Change Category] (Menjanje kategorije)
Dostupne opcije
Kada pritisnete OPTIONS, na raspolaganju
su vam različita podešavanja i radnje
tokom reprodukcije. Dostupne stavke se
mogu razlikovati u zavisnosti od situacije.
Uobičajene opcije
[Sound Mode] (Režim zvuka)
Biranje kategorija između
[Video]
(Video zapisi),
[Music] (Muzika)
i
[Photo] (Fotografije) u okviru funkcije
„BD/DVD“ (samo za disk) ili „USB“.
Ova stavka je dostupna samo kada je za
kategoriju dostupna opcija prikaza liste.
Samo za [Video] (Video zapisi)
[A/V SYNC] (A/V sinhronizacija)
Menjanje podešavanja za režim zvuka
(stranica 22).
Usklađivanje vremenske razlike između slike
i zvuka (stranica 36).
[Fudbal]
[3D Output Setting] (Podešavanje 3D
emitovanja)
Uključivanje ili isključivanje režima za
fudbal (stranica 23).
[Repeat Setting] (Podešavanje
ponavljanja)
Podešavanje ponavljanja reprodukcije.
Izaberete da li želite da se 3D video emituje
automatski.
[Video Settings] (Podešavanja video
zapisa)
[Simulated 3D] (Simulirani 3D):
Podešavanje simuliranog 3D efekta.
[3D Depth Adjustment] (Podešavanje
3D dubine): Podešavanje dubine 3D slika.
[2D Playback] (2D reprodukcija):
Podešavanje reprodukcije 2D slike.
• [Picture Quality Mode] (Režim za kvalitet
slike): Biranje odgovarajućeg podešavanja
slike za okruženja sa različitim
osvetljenjem.
• [BNR]: Smanjivanje šuma u obliku
kvadratića na slici.
• [MNR]: Smanjivanje sitnog šuma
oko ivica slike.
[Play/Stop] (Reprodukcija/zaustavljanje)
[Pause] (Pauza)
Pokretanje ili zaustavljanje reprodukcije.
Pauziranje reprodukcije.
[Play from start] (Reprodukcija od početka)
[Top Menu] (Glavni meni)
Reprodukcija stavke od početka.
Prikazivanje glavnog menija BD ili
DVD diska.
[3D Menu] (3D meni)
[Start PARTY] (Započni PARTY)
Pokretanje reprodukcije sadržaja za žurku
sa izabranog izvora.
Ova stavka se možda neće prikazati
u zavisnosti od izvora.
[Menu/Popup Menu] (Meni/iskačući meni)
[Leave PARTY] (Napusti PARTY)
Pronalaženje naslova na BD-ROM/
DVD VIDEO diskovima i pokretanje
reprodukcije od početka.
Napuštanje žurke u kojoj učestvuje vaš
sistem. Funkcija PARTY STREAMING je
i dalje aktivna na ostaloj povezanoj opremi.
[Close PARTY] (Prekini PARTY)
Za PARTY domaćina: Prekidanje žurke.
Za PARTY gosta: Prekidanje žurke u kojoj
učestvuje vaš sistem. Funkcija PARTY
STREAMING se deaktivira na svoj
povezanoj opremi.
34SR
Prikazivanje iskačućeg menija BD-ROM
diska ili menija DVD diska.
[Title Search] (Pronalaženje naslova)
[Chapter Search] (Pronalaženje poglavlja)
Pronalaženje poglavlja i pokretanje
reprodukcije od početka.
[Audio]
Izbor formata zvuka/numere.
[Subtitle] (Titl)
Biranje jezika titla ako su na BD-ROM/
DVD VIDEO disku snimljeni titlovi
na više jezika.
[Angle] (Ugao)
[IP Content Noise Reduction] (Smanjivanje
šuma u sadržaju za internet)
Prilagođavanje kvaliteta video zapisa
za internet sadržaj.
[Video Search] (Pronalaženje video zapisa)
Prikazivanje informacija o BD-ROM/
DVD-ROM disku koje pruža tehnologija
Gracenote.
Samo za
[Music] (Muziku)
[Add Slideshow BGM] (Dodaj pozadinsku
muziku u prikaz slajdova)
Muzičke datoteke na USB memoriji se
reprodukuju kao pozadinska muzike
tokom projekcije slajdova (BGM).
• [Off] (Isključeno): Isključivanje funkcije.
• [My Music from USB] (Moja muzika sa
USB-a): Reprodukcija muzičkih datoteka
registrovanih u okviru opcije [Add
Slideshow BGM] (Dodaj pozadinsku
muziku u prikaz slajdova).
• [Play from Music CD] (Reprodukuj sa
muzičkog CD-a): Reprodukcija numera na
CD-DA diskovima (muzički CD-ovi)
[Change Display] (Menjanje prikaza)
Prebacivanje između [Grid View] (Tabelarni
prikaz) i [List View] (Prikaz u vidu liste).
[Rotate Left] (Rotiraj ulevo)
Rotiranje fotografije u smeru suprotnom
od kretanja kazaljki na satu za 90 stepeni.
[Rotate Right] (Rotiraj udesno)
Rotiranje fotografije u smeru kretanja
kazaljki na satu za 90 stepeni.
[View Image] (Prikaži sliku)
Prikazivanje izabrane slike.
[Music Search] (Pronalaženje muzike)
Prikazivanje informacija o audio CD
(CD-DA) disku koje pruža tehnologija
Gracenote.
Samo za
[Photo] (Fotografije)
[Slideshow] (Prikaz slajdova)
Pokretanje prikaza slajdova.
[Slideshow Speed] (Brzina prikaza
slajdova)
Menjanje brzine prikaza slajdova.
[Slideshow Effect] (Efekat tokom prikaza
slajdova)
Podešavanje efekata tokom prikaza slajdova.
35SR
Reprodukcija
Menjanje ugla gledanja ako su scene na
BD-ROM/DVD VIDEO disku snimljene
iz više uglova.
[Slideshow BGM] (Pozadinska muzika
tokom prikaza slajdova)
Usaglašavanje slike i zvuka
Podešavanje zvuka
(A/V SYNC)
Ako zvuk nije usklađen sa slikama na
ekranu televizora, možete da podesite
interval kašnjenja između slike i zvuka
za svaku funkciju posebno.
Način podešavanja zavisi od funkcije
koja se koristi.
Kada je izabrana neka druga
funkcija a ne funkcije „BT“
ili „TV“
1
Pritisnite OPTIONS.
Na ekranu televizora će se pojaviti
meni sa opcijama.
2
Pomoću tastera V/v izaberite
[A/V SYNC] (Sinhronizacija slike
i zvuka), a zatim pritisnite
.
3
Pritisnite B/b da biste podesili
kašnjenje, a zatim pritisnite
.
Možete da podesite vrednosti
u rasponu od 0 ms do 300 ms
u koracima od po 25 ms.
Kada je izabrana funkcija „TV“
1
2
3
4
36SR
Pritisnite OPTIONS.
Na displeju će se prikazati
„AV.SYNC“.
Pritisnite
ili b.
Pritisnite V/v da biste podesili
kašnjenje, a zatim pritisnite
.
Možete da podesite vrednosti
u rasponu od 0 ms do 300 ms
u koracima od po 25 ms.
Pritisnite OPTIONS.
Meni sa opcijama na displeju će
se isključiti.
Izbor formata zvuka, jezika
dijaloga ili kanala
Kada se na sistemu reprodukuje
BD/DVD VIDEO disk koji je snimljen
u više zvučnih formata (PCM, Dolby Digital,
MPEG audio ili DTS) ili na više jezika,
možete da promenite format zvuka ili jezik.
Ako reprodukujete CD, možete da
izaberete zvuk sa levog ili desnog kanala
i slušate zvuk sa izabranog kanala na
oba zvučnika, desnom i levom.
Pritiskajte AUDIO tokom reprodukcije
da biste izabrali željeni zvučni signal.
Na ekranu televizora će se prikazati
informacije o zvučnom signalu.
x BD/DVD VIDEO
U zavisnosti od BD/DVD VIDEO diska,
opcija jezika će se razlikovati.
Kada se prikažu četiri cifre, one označavaju
šifru jezika. Pogledajte „Lista sa šiframa
jezika“ (stranica 67). Ako se isti jezik
prikaže dva ili više puta, BD/DVD VIDEO
disk je snimljen u više zvučnih formata.
x DVD-VR
Prikazuju se vrste zvučnih zapisa
snimljenih na disk.
Primer:
• [ Stereo]
• [ Stereo (Audio1)]
• [ Stereo (Audio2)]
• [ Main] (Glavni)
• [ Sub] (Titl)
• [ Main/Sub] (Glavni/titl)
Napomena
[ Stereo (Audio1)] i [ Stereo (Audio2)]
se neće prikazati ako je na disk snimljen samo
jedan zvučni zapis.
Slušanje radija
1
2
(DUAL MONO)
Napomena
Za prijem Dolby Digital signala, potrebno je
da TV ili drugu opremu povežete sa priključkom
TV (DIGITAL IN OPTICAL) pomoću digitalnog
optičkog kabla (stranice 17, 18).
Ako je priključak HDMI IN na vašem televizoru
kompatibilan sa funkcijom Audio Return
Channel (stranice 17, 50), Dolby Digital signal
možete da primate putem HDMI kabla.
Pritiskajte AUDIO sve dok se na
displeju ne prikaže željeni signal.
• „MAIN“: Emitovanje zvuka glavnog
jezika.
• „SUB“: Emitovanje zvuka sporednog
jezika.
• „MN/SUB“: Emitovanje zvuka i glavnog
i sporednog jezika.
Izaberite radio stanicu.
Automatsko podešavanje
Pritisnite i držite TUNING +/– dok
ne počne automatsko skeniranje.
Na ekranu televizora će se prikazati
[Auto Tuning] (Automatsko
podešavanje). Skeniranje se zaustavlja
dok sistem podešava stanicu.
Da biste prekinuli automatsko
podešavanje, pritisnite bilo koji taster.
Uživanje u Multiplex
Broadcast zvuku
Možete da uživate u multiplex broadcast
zvuku kada sistem dobija ili emituje
Dolby Digital višekanalni signal.
Pritiskajte FUNCTION sve dok
se na displeju ne prikaže „FM“.
Tjuner
x CD
• [ Stereo]: Standardni stereo zvuk.
• [ 1/L]: Zvuk levog kanala (mono signal).
• [ 2/R]: Zvuk desnog kanala (mono
signal).
• [ L+R]: Zvuk i sa levog i sa desnog
kanala se emituje na svakom
pojedinačnom zvučniku.
Tjuner
Ručno podešavanje
Pritiskajte TUNING +/–.
3
Pritiskajte 2 +/– da biste podesili
jačinu zvuka.
Ako FM program ima šum
Ako se tokom slušanja FM programa čuje
šum, možete da izaberete mono prijem.
U tom slučaju nećete čuti stereo efekat,
ali će se prijem poboljšati.
1
Pritisnite OPTIONS.
Na ekranu televizora će se pojaviti
meni sa opcijama.
2
Pomoću tastera V/v izaberite
[FM Mode] (FM režim), a zatim
pritisnite
.
3
Pomoću tastera V/v izaberite
[Monaural] (Monauralno), a zatim
pritisnite
.
• [Stereo]: stereo prijem.
• [Monaural]: monauralni prijem.
37SR
Savet
[FM Mode] (FM režim) možete zasebno
da podesite za svaku memorisanu stanicu.
Biranje memorisane stanice
1
Da biste isključili radio
Pritisnite "/1.
Memorisanje radio-stanica
Možete da memorišete do 20 radio-stanica.
Pre nego što podesite radio-stanicu,
smanjite jačinu zvuka na minimum.
1
2
3
Pritiskajte FUNCTION sve dok
se na displeju ne prikaže „FM“.
Pritisnite i držite TUNING +/– dok
ne počne automatsko skeniranje.
Skeniranje se zaustavlja dok sistem
podešava stanicu.
Pritisnite OPTIONS.
Na ekranu televizora će se pojaviti
meni sa opcijama.
4
Pomoću tastera V/v izaberite
[Preset Memory] (Memorisanje),
a zatim pritisnite
.
5
Pomoću tastera V/v izaberite
željeni broj memorije, a zatim
pritisnite
.
6
Ponovite korake od 2 do 5 da biste
memorisali ostale stanice.
Da biste promenili broj memorije
Izaberite željeni broj memorije pritiskom
na PRESET +/–, a zatim obavite postupak
iz koraka 3.
38SR
2
Pritiskajte FUNCTION sve dok
se na displeju ne prikaže „FM“.
Počeće emitovanje programa
poslednje slušane stanice.
Pritiskajte PRESET +/– da biste
izabrali radio-stanicu koju ste
memorisali.
Na ekranu televizora i displeju će
se prikazati broj memorisane stanice
i frekvencija.
Svaki put kada pritisnete ovaj taster,
sistem emituje program memorisane
stanice.
Savet
• Memorisanu stanicu možete da izaberete
i tako što ćete direktno pritisnuti neki
od tastera sa brojem.
• Svaki put kada pritisnete DISPLAY, prikaz
na displeju se menja na sledeći način:
Frekvencija y Broj memorije
Sistem za prijem podataka
putem radio signala (RDS)
RDS (Radio Data System) je usluga
emitovanja koja omogućava radiostanicama da šalju dodatne informacije
zajedno sa signalom redovnog programa.
Ovaj sistem nudi korisne RDS funkcije,
na primer prikaz naziva radio-stanice.
Naziv stanice se prikazuje na ekranu
televizora.
Korišćenje funkcije Control
for HDMI (Kontrola preko
HDMI-ja) za „BRAVIA“ Sync
Ova funkcija je dostupna na televizorima
sa funkcijom „BRAVIA“ Sync.
Povezivanjem Sony opreme koja je
kompatibilna sa funkcijom Control for
HDMI (Kontrola preko HDMI-ja) pomoću
HDMI kabla pojednostavljuje se korišćenje
sistema.
Napomena
• RDS možda neće dobro funkcionisati ako
podešena stanica ne emituje RDS signal
pravilno ili ako je signal slab.
• Ne emituju sve FM stanice RDS signal niti
pružaju istu vrstu usluga. Ako niste upoznati
sa RDS sistemom, raspitajte se kod lokalnih
radio-stanica o detaljima u vezi sa RDS uslugom
u vašem području.
Napomena
Da biste koristili funkciju „BRAVIA“ Sync,
uključite sistem i svu povezanu opremu nakon
povezivanja HDMI kablom.
Kontrola preko HDMI-ja –
jednostavno podešavanje
Funkciju sistema [Control for HDMI]
(Kontrola preko HDMI-ja) možete
da podesite automatski tako što ćete
omogućiti odgovarajuće podešavanje
na televizoru.
Za detaljnije informacije o funkciji
Control for HDMI (Kontrola preko
HDMI-ja) pogledajte „[HDMI Settings]
(HDMI podešavanja)“ (stranica 50)
Isključivanje sistema
Sistem možete da isključite istovremeno
sa televizorom.
Napomena
Sistem se neće isključiti automatski tokom
reprodukcije muzike ili ako je izabrana
funkcija „FM“.
39SR
Ostale radnje
Jednostavno izaberite neku stanicu
iz FM frekventnog opsega.
Ostale radnje
Reprodukcija pritiskom na
jedno dugme
Kada pritisnete N na daljinskom
upravljaču, sistem i televizor se uključuju,
a televizor se prebacuje na HDMI ulaz
sa kojim je povezan sistem.
Kontrola zvuka na sistemu
Možete da uživate u zvuku sa TV-a
i ostale opreme na jednostavan način.
Funkciju za kontrolu zvuka na sistemu
možete da koristite na sledeći način:
• Kada je sistem uključen, zvuk sa
televizora ili ostale opreme može
da se emituje na zvučnicima sistema.
• Kada se zvuk sa televizora ili ostale
opreme emituje preko zvučnika sistema,
možete da izaberete da se zvuk emituje
preko zvučnika na televizoru pritiskom
na SPEAKERS TVyAUDIO.
• Kada se zvuk sa televizora ili ostale
opreme emituje preko zvučnika sistema,
na televizoru možete da podesite jačinu
zvuka i isključite zvuk na sistemu.
Audio Return Channel
Preko sistema možete da uživate u zvuku
sa televizora korišćenjem samo jednog
HDMI kabla. Za detaljnije informacije
o ovom podešavanju pogledajte
„[Audio Return Channel]“ (stranica 50).
Usklađivanje jezika
Kada promenite jezik menija televizora,
jezik menija sistema koji se prikazuje na
ekranu televizora takođe će se promeniti
kada isključite i uključite sistem.
Podešavanje zvučnika
[Speaker Settings] (Podešavanje
zvučnika)
Da biste postigli optimalni surround zvuk,
podesite udaljenost zvučnika od mesta
na kojem slušate zvuk. Zatim pomoću
probnog tona podesite balans zvučnika.
1
Pritisnite HOME.
Na ekranu televizora će se pojaviti
glavni meni.
2
Pomoću tastera B/b izaberite
[Setup] (Podešavanje).
3
Pomoću tastera V/v izaberite
[Audio Settings] (Podešavanja
zvuka), a zatim pritisnite
.
4
Pomoću tastera V/v izaberite
[Speaker Settings] (Podešavanja
zvučnika), a zatim pritisnite
.
Prikazaće se ekran [Speaker Settings]
(Podešavanja zvučnika).
5
Pomoću tastera V/v izaberite
stavku, a zatim pritisnite
.
6
Pomoću tastera V/v podesite
parametar.
7
Pritisnite B/b i
da biste
potvrdili podešavanje.
Proverite sledeća podešavanja.
x [Distance] (Udaljenost)
Ne zaboravite da podesite parametre
za udaljenost od mesta na kojem slušate
zvuk do zvučnika.
Parametre možete da podesite u opsegu
od 0,0 do 7,0 metara.
[Front Left/Right] (Prednji levi/desni) 3,0 m:
podešavanje udaljenosti prednjeg zvučnika.
[Subwoofer] 3,0 m: podešavanje
udaljenosti subwoofer-a.
40SR
x [Level] (Nivo)
Možete da podesite nivo zvuka na
zvučnicima. Parametre možete da
podesite u opsegu od –6,0 dB do +6,0 dB.
Ne zaboravite da podesite [Test Tone]
(Probni ton) na [On] (Uključeno) radi
lakšeg podešavanja.
x [Test Tone] (Probni ton)
Zvučnici će emitovati probni ton kako
biste mogli da podesite [Level] (Nivo).
[Off] (Isključeno): probni ton se neće
emitovati sa zvučnika.
[On] (Uključeno): probni ton će se redom
emitovati sa svakog zvučnika prilikom
podešavanja nivoa zvuka. Kada izaberete
jednu od stavki u okviru [Speaker Settings]
(Podešavanje zvučnika), probni ton će se
redom emitovati sa svakog zvučnika.
Podesite nivo zvuka na sledeći način.
1 Podesite [Test Tone] (Probni ton) na
[On] (Uključeno).
2 Pomoću tastera V/v izaberite [Level]
(Nivo), a zatim pritisnite
.
3 Pomoću tastera V/v izaberite željeni
tip zvučnika, a zatim pritisnite
.
4 Pomoću tastera B/b izaberite levi
ili desni zvučnik, a zatim pritisnite
V/v da biste podesili nivo.
5 Pritisnite
.
6 Ponovite korake od 3 do 5.
7 Pritisnite RETURN.
Sistem se vraća na prethodni prikaz.
[Test Tone] (Probni ton), a zatim
pritisnite
.
9 Pomoću tastera V/v izaberite [Off]
(Isključeno), a zatim pritisnite
.
Napomena
Signali probnog tona se ne emituju sa priključka
HDMI (OUT).
Savet
Da biste istovremeno podesili nivo zvuka svih
zvučnika, pritisnite 2 +/–.
Korišćenje merača
vremena za isključivanje
Sistem možete da podesite tako da se
isključi u unapred podešeno vreme kako
biste mogli da zaspite slušajući muziku.
Vreme može da se podesi u intervalima
od 10 minuta.
Pritisnite SLEEP.
Svaki put kada pritisnete SLEEP, prikazani
minuti na displeju (preostalo vreme) se
menjaju u koracima od po 10 minuta.
Kada podesite merač vremena za
isključivanje, preostalo vreme se
prikazuje na svakih pet minuta.
Kada je preostalo vreme manje od 2 minuta,
na displeju će početi da treperi „SLEEP“.
Da biste proverili preostalo
vreme
Pritisnite jednom SLEEP.
Da biste promenili preostalo
vreme
Pritiskajte SLEEP.
41SR
Ostale radnje
[Front Left/Right] (Prednji levi/desni)
0,0 dB: podešavanje nivoa zvuka prednjeg
zvučnika.
[Subwoofer] 0,0 dB: podešavanje nivoa
zvuka subwoofer-a.
8 Pomoću tastera V/v izaberite
Deaktiviranje tastera
na uređaju
(Blokada za decu)
Možete da deaktivirate tastere na uređaju
(osim tastera "/1) da biste sprečili
pogrešnu upotrebu sistema, na primer
zbog dečjih nestašluka.
Pritisnite i držite taster x na uređaju
duže od 5 sekundi.
Na displeju će se prikazati „LOCKED“.
Funkcija blokade za decu je aktivirana
i tasteri na uređaju su zaključani. (Sistem
možete da kontrolišete putem daljinskog
upravljača.)
Da biste poništili ovu funkciju, pritisnite
i držite taster x duže od 5 sekundi, sve
dok se na displeju ne prikaže „UNLOCK“.
Napomena
Ako pokušate da koristite tastere na uređaju dok
je funkcija blokade za decu uključena, na displeju
će početi da treperi „LOCKED“.
Upravljanje televizorom
pomoću isporučenog
daljinskog upravljača
Podešavanjem signala za daljinski
upravljač moći ćete da upravljate
televizorom pomoću isporučenog
daljinskog upravljača.
Napomena
Kada zamenite baterije na daljinskom upravljaču,
kôd će se vratiti na fabričko (SONY) podešavanje.
Ponovo unesite odgovarajući kôd.
42SR
Priprema daljinskog
upravljača za upravljanje
televizorom
Dok držite TV "/1, pomoću tastera sa
brojevima izaberite kôd proizvođača
televizora (pogledajte tabelu). Zatim
otpustite TV "/1.
Proizvođač
Kôd
SONY
01 (podrazumevano)
LG
05
PANASONIC
06
PHILIPS
02, 03, 07
SAMSUNG
02, 08
TOSHIBA
04
Ukoliko ste nepravilno uneli podešavanje,
postojeći registrovani kôd se neće
promeniti. Ponovo unesite kôd.
Ukoliko je navedeno više kodova, unesite
jedan po jedan kôd dok ne pronađete onaj
koji radi sa vašim televizorom.
Ušteda energije u režimu
mirovanja
Proverite da li ste uneli sledeća
podešavanja:
– [Control for HDMI] (Kontrola preko
HDMI-ja) u okviru [HDMI Settings]
(HDMI podešavanja) je podešena na
[Off] (Isključeno) (stranica 50).
– [Quick Start Mode] (Režim za brzo
pokretanje) je podešen na [Off]
(Isključeno) (stranica 50).
– [Remote Start] (Daljinsko pokretanje)
u [Network Settings] (Podešavanja za
mrežu) je podešeno na [Off] (Isključeno)
(stranica 52).
Da biste zatvorili internet pregledač
Pregledanje veb-sajtova
1
2
Priprema za pregledanje interneta.
Povežite sistem sa mrežom (stranica 19).
Pritisnite HOME.
Na ekranu televizora će se pojaviti
glavni meni.
Pomoću tastera B/b izaberite
[Network] (Mreža).
4
Pomoću tastera V/v izaberite
[Internet Browser] (Internet
pregledač), a zatim pritisnite
.
Prikazaće se ekran [Internet Browser]
(Internet pregledač).
Prikaz internet pregledača
Informacije o veb-sajtu možete da vidite
pritiskom na DISPLAY. Prikazane
informacije se razlikuju u zavisnosti
od veb-sajta i statusa stranice.
Ostale radnje
3
Pritisnite HOME.
Napomena
Neki veb-sajtovi se možda neće prikazivati
pravilno ili neće funkcionisati.
A Naziv stranice
Da biste uneli URL adresu
U meniju sa opcijama izaberite
[URL entry] (Unos URL adrese).
Unesite URL adresu koristeći softversku
tastaturu, a zatim izaberite [Enter] (Unesi).
C Kursor
Pomerajte ga pomoću tastera B/V/v/b.
Postavite kursor na vezu koju želite da
vidite, a zatim pritisnite . Prikazaće
se povezani veb-sajt.
Da biste podesili podrazumevanu
početnu stranicu
D SSL ikona
Prikazuje se kada je povezana URL
adresa zaštićena.
Dok se prikazuje stranica koju želite da
postavite kao početnu stranicu, u meniju
sa opcijama izaberite [Set as start page]
(Postavi kao početnu stranicu).
Da biste se vratili na prethodnu
stranicu
U meniju sa opcijama izaberite
[Previous page] (Prethodna stranica).
Ako se prethodna stranica ne pojavi
čak i kada izaberete [Previous page]
(Prethodna stranica), u meniju sa opcijama
izaberite [Window List] (Lista prozora)
i sa liste izaberite stranicu na koju želite
da se vratite.
B Adresa stranice
E Indikator jačine signala
Prikazuje se kada je sistem povezan
sa bežičnom mrežom.
F Traka toka/ikona učitavanja
Prikazuje se tokom učitavanja stranice ili
tokom preuzimanja/prenosa datoteke.
G Polje za unos teksta
Pritisnite , a zatim u meniju sa
opcijama izaberite [Input] (Unos)
da biste otvorili softversku tastaturu.
H Traka za pomeranje
Pomoću tastera B/V/v/b možete
da pomerate stranicu ulevo, nagore,
nadole ili udesno.
43SR
Dostupne opcije
Kada pritisnete OPTIONS, na raspolaganju
su vam različita podešavanja i radnje
tokom reprodukcije.
Dostupne stavke se mogu razlikovati
u zavisnosti od situacije.
[Set as start page] (Postavi kao početnu
stranicu)
Postavljanje trenutno prikazanog veb-sajta
kao podrazumevane početne stranice.
[Open in new window] (Otvori u novom
prozoru)
Otvaranje veze u novom prozoru.
[Character encoding] (Kodiranje znakova)
Podešavanje kodiranja znakova.
[Browser Setup] (Podešavanje pregledača)
Prikazivanje podešavanja internet
pregledača.
• [Zoom] (Uvećavanje): uvećavanje ili
smanjivanje veličine prikazanog sadržaja.
• [JavaScript Setup] (Podešavanje JavaScript-a):
omogućavanje ili onemogućavanje
JavaScript-a.
• [Cookie Setup] (Podešavanje kolačića):
prihvatanje ili blokiranje kolačića
pregledača.
• [SSL Alarm Display] (Prikaz SSL
upozorenja): omogućavanje ili
onemogućavanje SSL-a.
[Window List] (Lista prozora)
Prikazivanje liste svih trenutno otvorenih
veb-sajtova.
Omogućava vam da se vratite na prethodno
prikazani veb-sajt izborom prozora.
[Bookmark List] (Lista obeleživača)
Prikazivanje liste obeleživača.
[URL entry] (Unos URL adrese)
Omogućava vam da unesete URL adresu
kada se prikazuje softverska tastatura.
[Previous page] (Prethodna stranica)
Pomeranje na prethodno prikazanu stranicu.
[Next page] (Sledeća stranica)
Pomeranje na sledeću stranicu.
[Cancel loading] (Otkaži učitavanje)
Učitavanje stranice se zaustavlja.
[Reload] (Ponovo učitaj)
Ponovno učitavanje iste stranice.
[Add to Bookmark] (Dodaj u obeleživače)
Dodavanje trenutno prikazanog veb-sajta
na listu obeleživača.
44SR
[Display certificate] (Prikaži sertifikat)
Prikazivanje serverskih sertifikata poslatih
sa stranica koje podržavaju SSL.
[Input] (Unos)
Prikazivanje softverske tastature za unos
teksta prilikom pregledanja veb-sajta.
[Break] (Novi red)
Premeštanje kursora u sledeći red u polju
za unos teksta.
[Delete] (Brisanje)
Brisanje jednog znaka sa leve strane kursora
tokom unosa teksta.
Ikona
Objašnjenje
[Audio Settings]
(Podešavanje zvuka)
(stranica 48)
Podešavanja
Korišćenje menija za
podešavanje sistema
Unos podešavanja za
zvuk u zavisnosti od vrste
priključaka koji se koriste
za povezivanje.
Možete da unesete različita podešavanja,
na primer za sliku i zvuk.
Podrazumevana podešavanja su
podvučena.
[BD/DVD Viewing Settings]
(Podešavanja za gledanje
BD/DVD diskova)
(stranica 49)
Napomena
1
Pritisnite HOME.
Na ekranu televizora će se pojaviti
glavni meni.
2
Pomoću tastera B/b izaberite
[Setup] (Podešavanje).
3
Pomoću tastera V/v izaberite
kategoriju podešavanja, a zatim
pritisnite .
Ikona
Objašnjenje
[Network Update]
(Ažuriranje putem mreže)
(stranica 46)
Ažuriranje softvera sistema.
[Screen Settings]
(Podešavanja ekrana)
(stranica 46)
Unos podešavanja za ekran
u zavisnosti od vrste TV-a.
[Parental Control Settings]
(Podešavanja za roditeljski
nadzor) (stranica 49)
Detaljno podešavanje
funkcije roditeljskog
nadzora.
[System Settings]
(Podešavanja sistema)
(stranica 50)
Podešavanje sistema.
[Network Settings]
(Podešavanja za mrežu)
(stranica 51)
Detaljna podešavanja za
internet i mrežu.
[Easy Network Settings]
(Jednostavno podešavanje
mreže) (stranica 53)
Pokretanje funkcije
[Easy Network Settings]
(Jednostavno podešavanje
mreže) radi unosa osnovnih
podešavanja za mrežu.
[Resetting] (Vraćanje na
početne vrednosti)
(stranica 53)
Vraćanje sistema na
fabrička podešavanja.
45SR
Podešavanja
Podešavanja za reprodukciju koja se nalaze
na disku imaju prioritet nad podešavanjima
koja izaberete u meniju za podešavanje sistema.
Zbog toga neke funkcije možda neće raditi.
Detaljno podešavanje
reprodukcije BD/DVD diska.
[Network Update]
(Ažuriranje putem mreže)
Ažuriranjem softvera na najnoviju verziju,
možete da iskoristite prednost najnovijih
funkcija.
Informacije o funkcijama ažuriranja
možete da pronađete na sledećem
veb-sajtu:
http://support.sony-europe.com/
Tokom ažuriranja softvera na displeju će se
prikazivati „UPDATE“. Nakon ažuriranja,
uređaj će se automatski isključiti.
Tokom ažuriranja, ne uključujte ili
isključujte uređaj niti koristite uređaj
ili televizor. Sačekajte da se ažuriranje
softvera završi.
[Screen Settings]
(Podešavanja ekrana)
x [3D Output Setting] (Podešavanje
3D emitovanja)
[Auto] (Automatski): obično je potrebno
da izaberete ovo podešavanje.
[Off] (Isključeno): Izaberite ovo
podešavanje ako želite da se svi sadržaji
prikazuju u 2D-u.
x [TV Screen Size Setting for 3D]
(Podešavanje veličine ekrana
televizora za 3D)
Podešavanje veličine ekrana
3D kompatibilnog televizora.
46SR
x [TV Type] (Tip televizora)
[16:9]: Izaberite ovo podešavanje ako
sistem povezujete sa televizorom sa širokim
ekranom ili televizorom koji ima funkciju
za režim širokog prikaza.
[4:3]: Izaberite ovo podešavanje ako sistem
povezujete sa televizorom sa odnosom
širina/visina 4:3 koji nema funkciju za
režim širokog prikaza.
x [Screen Format] (Format ekrana)
[Full] (Pun): Izaberite ovo podešavanje
ako sistem povezujete sa televizorom koji
poseduje funkciju za režim širokog prikaza.
Slika za ekran sa odnosom širina/visina 4:3
se prikazuje u odnosu širina/visina 16:9 čak
i na televizorima sa širokim ekranom.
[Normal] (Uobičajen): Veličina slike se
menja tako da odgovara veličini ekrana,
ali slika zadržava originalni odnos širina/
visina.
x [DVD Aspect Ratio] (Odnos širina/
visina za DVD sadržaj)
[Letter Box] (Crne trake): Slika širokog
formata se prikazuje sa crnim trakama
na vrhu i dnu ekrana.
[Pan & Scan] (Panovanje i skeniranje):
slika se prikazuje celom visinom, ali sa
odsečenim ivicama sa strane.
x [Cinema Conversion Mode]
(Konverzija u bioskopski režim)
[Auto] (Automatski): Obično je potrebno
da izaberete ovo podešavanje. Uređaj će
automatski detektovati da li je materijal
video zapis ili filmski snimak i izabrati
odgovarajući način konverzije.
[Video] (Video zapis): Uvek će biti izabran
način konverzije prikladan za video zapise,
bez obzira na materijal.
* Ako je sistem boja na disku NTSC, rezolucija
video signala može da se konvertuje samo
u rezolucije [480i] i [480p].
x [BD-ROM 24p Output] (Emitovanje
u rezoluciji 24p sa BD-ROM-a)
[Auto] (Automatski): Emitovanje video
signala u rezoluciji 24p samo ako povežete
televizor koji podržava rezoluciju 1080/24p
putem HDMI kabla i kada [Output Video
Resolution] (Rezolucija izlaznog video
zapisa) podesite na [Auto] ili [1080p].
[On] (Uključeno): Izaberite ovo podešavanje
ako je vaš televizor kompatibilan sa
1080/24p video signalima.
[Off] (Isključeno): Izaberite ovo
podešavanje ako vaš televizor nije
kompatibilan sa 1080/24p video signalima.
x [YCbCr/RGB (HDMI)]
[Auto] (Automatski): Automatsko
detektovanje vrste spoljne opreme
i biranje odgovarajućeg podešavanja boje.
[YCbCr (4:2:2)]: Emitovanje YCbCr 4:2:2
video signala.
[YCbCr (4:4:4)]: Emitovanje YCbCr 4:4:4
video signala.
[RGB]: Izaberite ovo podešavanje
kada povezujete opremu sa HDCP
kompatibilnim DVI priključkom.
x [HDMI Deep Colour Output] (Deep
Colour emitovanje preko HDMI-ja)
[Auto] (Automatski): Obično je potrebno
da izaberete ovo podešavanje.
[16bit], [12bit], [10bit]: Emitovanje
16-bitnih/12-bitnih/10-bitnih video
signala ako je povezani televizor
kompatibilan sa funkcijom Deep Colour.
[Off] (Isključeno): Izaberite ovo
podešavanje ako je slika nestabilna ili
boje izgledaju neprirodno.
x [Pause Mode] (Režim pauze) (samo
BD/DVD VIDEO/DVD-R/DVD-RW)
[Auto] (Automatski): slika i objekti koji
se kreću se prikazuju bez podrhtavanja.
Obično je potrebno da izaberete ovaj
položaj.
[Frame] (Kadar): Slika i objekti koji se
ne kreću se prikazuju u visokoj rezoluciji.
47SR
Podešavanja
x [Output Video Resolution]
(Rezolucija izlaznog video zapisa)
[Auto] (Automatski): Video signal se
emituje u skladu sa rezolucijom TV-a
ili povezane opreme.
[Original Resolution] (Originalna
rezolucija): Video signal se emituje
u skladu sa rezolucijom zapisa na disku.
(Ako je rezolucija niža od SD rezolucije,
ona se povećava do SD rezolucije.)
[480i/576i]*, [480p/576p]*, [720p], [1080i],
[1080p]: Video signal se emituje u skladu
sa izabranim podešavanjem za rezoluciju.
x [DVD-ROM 24p Output] (Emitovanje
u rezoluciji 24p sa DVD-ROM-a)
[Auto] (Automatski): Emitovanje video
signala u rezoluciji 24p samo ako povežete
televizor koji podržava rezoluciju 1080/24p
putem HDMI kabla i kada [Output Video
Resolution] (Rezolucija izlaznog video
zapisa) podesite na [Auto] ili [1080p].
[Off] (Isključeno): Izaberite ovo
podešavanje ako vaš televizor nije
kompatibilan sa 1080/24p video signalima.
[Audio Settings]
(Podešavanje zvuka)
x [BD Audio MIX Setting]
(Podešavanje miksa zvuka sa BD diska)
[On] (Uključeno): Emitovanje zvuka
koji je nastao miksovanjem interaktivnih
i sekundarnih audio signala u primarni
audio signal.
[Off] (Isključeno): Emitovanje samo
primarnog audio signala.
x [Audio DRC] (Dinamički opseg
zvučnog zapisa)
Možete da komprimujete dinamički
opseg zvučnog zapisa.
[Auto] (Automatski): Reprodukcija
se obavlja u dinamičkom opsegu koji je
naveden na disku (samo BD-ROM disk).
[On] (Uključeno): Sistem reprodukuje
zvučni zapis sa dinamičkim opsegom
koji je zamislio tonski snimatelj.
[Off] (Isključeno): Nema komprimovanja
dinamičkog opsega.
x [Attenuate - AUDIO] (Snizi – AUDIO)
Može doći do izobličenja zvuka ako slušate
zvuk sa opreme koja je povezana na
priključke AUDIO IN (L/R). Izobličenje
zvuka možete da sprečite snižavanjem
nivoa zvuka na ulazu uređaja.
[On] (Uključeno): snižavanje nivoa zvuka
na ulazu. Ako izaberete ovo podešavanje,
nivo izlaznog zvuka će se smanjiti.
[Off] (Isključeno): uobičajeni nivo na ulazu.
x [Audio Output] (Audio izlaz)
Možete da izaberete izlaz sa kojeg se
emituje zvučni signal.
[Speaker] (Zvučnici): višekanalni zvuk
se emituje samo sa zvučnika sistema.
48SR
[Speaker + HDMI] (Zvučnik + HDMI):
Emitovanje višekanalnog zvuka sa
zvučnika sistema i dvokanalnih linearnih
PCM signala sa priključka HDMI (OUT).
[HDMI]: Zvuk se emituje samo sa
priključka HDMI (OUT). Format zvuka
zavisi od povezane opreme.
Napomena
• Kada je [Control for HDMI] (Kontrola preko
HDMI-ja) podešeno na [On] (Uključeno)
(stranica 50), [Audio Output] (Audio izlaz)
je automatski podešeno na [Speaker + HDMI]
(Zvučnik + HDMI) i ovo podešavanje se ne
može promeniti.
• Kada je [Audio Output] (Audio izlaz) podešeno
na [HDMI], format izlaznog signala za funkciju
„TV“ je dvokanalni linearni PCM.
x [Sound Effect] (Zvučni efekat)
Možete da uključite ili isključite zvučne
efekte na sistemu (podešavanje SOUND
MODE (stranica 22)).
[Sound Mode On] (Režim zvuka uključen):
Omogućavanje surround efekta za režim
zvuka (stranica 22) i režima za fudbal
(stranica 23).
[2ch Stereo]: (Dvokanalni stereo) Ovaj
sistem emituje zvuk samo sa prednjih levih/
desnih zvučnika i subwoofer-a. Formati
višekanalnog okružujućeg zvuka se emituju
na dva kanala.
[Off] (Isključeno): Zvučni efekti su isključeni.
Možete da čujete zvuk onako kako je snimljen.
x [Speaker Settings] (Podešavanja
zvučnika)
Da biste dobili optimalni surround zvuk,
podesite zvučnike na odgovarajući način.
Za detaljnije informacije pogledajte
„Podešavanje zvučnika“ (stranica 40).
x [Bluetooth AUDIO - AAC]
Možete da omogućite i onemogućite
AAC audio.
[On]: AAC audio ako Bluetooth uređaj
podržava AAC.
[Off]: SBC audio.
Napomena
Možete da uživate u zvuku visokog kvaliteta ako
omogućite AAC. Ako na uređaju ne možete da
slušate AAC zvuk, izaberite [Off] (Isključeno).
[BD/DVD Viewing
Settings] (Podešavanja za
gledanje BD/DVD diskova)
x [Audio Language] (Jezik audio
zapisa)
Možete da izaberete podrazumevani jezik
dijaloga na BD-ROM ili DVD VIDEO
disku.
Kada izaberete [Original] (Originalno),
biće izabran jezik koji ima prioritet na
disku.
Kada izaberete [Select Language Code]
(Izaberite šifru jezika), prikazaće se ekran
za unos šifre jezika. U poglavlju „Lista sa
šiframa jezika“ (stranica 67) pronađite šifru
za svoj jezik i unesite je.
x [Subtitle Language] (Jezik titla)
Možete da izaberete podrazumevani jezik
titla na BD-ROM ili DVD VIDEO disku.
Kada izaberete [Select Language Code]
(Izaberite šifru jezika), prikazaće se ekran
za unos šifre jezika. U poglavlju „Lista sa
šiframa jezika“ (stranica 67) pronađite šifru
za svoj jezik i unesite je.
x [BD Internet Connection] (Internet
veza za BD disk)
[Allow] (Omogući): obično je potrebno
da izaberete ovo podešavanje.
[Do not allow] (Onemogući): blokiranje
internet veze.
Podešavanja
x [BD/DVD Menu Language]
(Jezik menija na BD/DVD disku)
Možete da izaberete podrazumevani jezik
menija na BD-ROM ili DVD VIDEO disku.
Kada izaberete [Select Language Code]
(Izaberite šifru jezika), prikazaće se ekran
za unos šifre jezika. U poglavlju „Lista sa
šiframa jezika“ (stranica 67) pronađite šifru
za svoj jezik i unesite je.
x [BD Hybrid Disc Playback Layer]
(Slojevi za reprodukciju na hibridnom
BD disku)
[BD]: reprodukcija BD sloja.
[DVD/CD]: reprodukcija DVD ili CD sloja.
[Parental Control
Settings] (Podešavanja
za roditeljski nadzor)
x [Password] (Lozinka)
Postavite ili promenite lozinku za funkciju
roditeljskog nadzora. Lozinka vam
omogućava da ograničite reprodukciju
sadržaja na BD-ROM, DVD VIDEO disku
ili reprodukciju video zapisa sa Interneta.
Ako je to neophodno, možete da postavite
različite nivoe ograničenja za sadržaj na
BD-ROM i DVD VIDEO disku.
x [Parental Control Area Code]
(Šifra područja za roditeljski nadzor)
Reprodukcija sadržaja na nekim BD-ROM
ili DVD VIDEO diskovima može biti
ograničena u zavisnosti od geografskog
područja. Scene mogu biti blokirane
ili zamenjene drugim scenama. Pratite
uputstva na ekranu i unesite četvorocifrenu
lozinku.
49SR
x [BD Parental Control] (Roditeljski
nadzor za BD diskove)/[DVD Parental
Control] (Roditeljski nadzor za
DVD diskove)/[Internet Video
Parental Control] (Roditeljski nadzor
za internet video)
Kada podesite roditeljski nadzor, scene
mogu biti blokirane ili zamenjene drugim
scenama. Pratite uputstva na ekranu i
unesite četvorocifrenu lozinku.
x [Internet Video Unrated]
(Neocenjeni video zapisi na Internetu)
[Allow] (Omogući): omogućavanje
reprodukcije neocenjenih video zapisa na
Internetu.
[Block] (Blokiraj): blokiranje reprodukcije
neocenjenih video zapisa na internetu.
x [HDMI Settings] (HDMI podešavanja)
[Control for HDMI] (Kontrola preko
HDMI-ja)
[On] (Uključeno): Uključivanje funkcije
[Control for HDMI] (Kontrola preko
HDMI-ja) Opremi koja je povezana
pomoću HDMI kabla možete da
upravljate u međusobnoj sprezi.
[Off] (Isključeno): isključeno.
[Audio Return Channel]
Ova funkcija je dostupna kada sistem
povežete sa priključkom HDMI IN
televizora koji je kompatibilan sa
funkcijom Audio Return Channel i kada
je [Control for HDMI] (Kontrola preko
HDMI-ja) podešeno na [On] (Uključeno).
[Auto]: Sistem može automatski da dobija
digitalni audio signal televizora putem
HDMI kabla.
[Off]: isključeno.
Napomena
[System Settings]
(Podešavanja sistema)
x [OSD Language] (Jezik menija na
ekranu)
Možete da izaberete željeni jezik menija
na ekranu.
x [Main Unit illumination] (Osvetljenje
glavnog uređaja)
[On] (Uključeno): Displej je uvek uključen
a svetlina LED indikatora je podešena na
maksimum.
[Auto] (Automatski): Displej je isključen
a svetlina LED indikatora se smanjuje
automatski ako ne koristite sistem
10 sekundi.
50SR
Kada [Quick Start Mode] (Režim za brzo
pokretanje) podesite na [On] (Uključeno),
funkcija [Control for HDMI] (Kontrola preko
HDMI-ja) biće automatski podešena na [Off]
(Isključeno).
x [Quick Start Mode] (Režim za brzo
pokretanje)
[On] (Uključeno): skraćuje se vreme
pokretanja sistema iz režima mirovanja.
Sistem možete da počnete da koristite
odmah po njegovom uključivanju.
[Off] (Isključeno): podrazumevano
podešavanje.
Napomena
Kada [Control for HDMI] (Kontrola preko
HDMI-ja) ili [Remote Start] (Daljinsko
pokretanje) podesite na [On] (Uključeno),
[Quick Start Mode] (Režim za brzo pokretanje)
će biti automatski podešen na [Off] (Isključeno).
x [Auto Standby] (Automatski
ulazak u režim mirovanja)
[On] (Uključeno): uključivanje funkcije
[Auto Standby] (Automatski ulazak
u režim mirovanja). Ako ne koristite
sistem oko 30 minuta, on će automatski
ući u režim mirovanja.
[Off] (Isključeno): isključeno.
x [Screen Saver] (Čuvar ekrana)
[On] (Uključeno): uključivanje funkcije
čuvara ekrana.
[Off] (Isključeno): isključeno.
x [Software Update Notification]
(Obaveštenje o ažuriranju softvera)
[On] (Uključeno): sistem će vas obavestiti
kada se pojavi najnovija verzija softvera
(stranica 46).
[Off] (Isključeno): isključeno.
x [Gracenote Settings] (Podešavanja
za Gracenote)
[Auto] (Automatski): automatsko
preuzimanje informacija o disku kada
zaustavite reprodukciju diska. Da biste
mogli da preuzmete informacije, sistem
mora da bude povezan sa mrežom.
[Manual] (Ručno): preuzimanje
informacija o disku kada izaberete
[Video Search] (Pronalaženje informacija
o video zapisu) ili [Music Search]
(Pronalaženje informacija o muzici).
x [Software License Information]
(Informacije o softverskoj licenci)
Možete da prikažete informacije
o softverskoj licenci.
[Network Settings]
(Podešavanja za mrežu)
x [Internet Settings] (Podešavanja
za Internet)
Povežite sistem sa mrežom pre nego
što unesete podešavanja. Za detaljnije
informacije pogledajte „Korak 3: priprema
za mrežnu vezu“ (stranica 19).
[Wired Setup] (Povezivanje kablom):
izaberite ovo podešavanje ako sistem
povezujete sa širokopojasnim ruterom
pomoću LAN kabla.
[Wireless Setup(built-in)] (Bežično
povezivanje (ugrađena funkcija)):
Izaberite ovo podešavanje ako za bežično
povezivanje sa mrežom koristite bežični
LAN koji je ugrađen u sistem.
Savet
Za više detalja posetite sledeći veb-sajt
i pogledajte odeljak za česta pitanja:
http://support.sony-europe.com/
51SR
Podešavanja
x [Auto Display] (Automatski prikaz)
[On] (Uključeno): automatsko
prikazivanje informacija na ekranu
prilikom promene naslova koji gledate,
režima slike, zvučnih signala itd.
[Off] (Isključeno): informacije se prikazuju
samo kada pritisnete DISPLAY.
x [System Information] (Informacije
o sistemu)
Možete da prikažete informacije o verziji
softvera na sistemu i MAC adresu.
x [Network Connection Status]
(Status mrežne veze)
prikazivanje trenutnog statusa mreže.
x [Network Connection Diagnostics]
(Dijagnostika mrežne veze)
Možete da pokrenete dijagnostiku mreže
da biste proverili da li je mrežna veza
pravilno podešena.
x [Connection Server Settings]
(Podešavanja za povezivanje sa
serverom)
Možete da izaberete da li želite da se
prikazuje DLNA server sa kojim ste
povezani.
x [Renderer Set-up] (Podešavanje
prikazivača)
[Automatic Access Permission] (Dozvola
za automatski pristup): dozvoljavanje ili
onemogućavanje automatskog pristupa
sa detektovanog DLNA kontrolera.
[Smart Select] (Inteligentno biranje):
omogućava Sony DLNA kontroleru da
detektuje sistem kao ciljnu opremu kojom
će se upravljati pomoću infracrvenog zraka.
Ovu funkciju možete da uključite ili
isključite.
[Renderer Name] (Naziv prikazivača):
prikazivanje naziva sistema onako kako
je naveden na ostalim DLNA uređajima
na mreži.
x [Renderer Access Control]
(Kontrola pristupa prikazivaču)
Omogućavanje ili onemogućavanje
upravljanja pomoću DLNA kontrolera.
52SR
x [PARTY Auto Start] (Automatsko
pokretanje funkcije PARTY)
[On] (Uključeno): pokretanje funkcije
PARTY ili uključivanje u postojeći
PARTY na zahtev umreženog uređaja
koji je kompatibilan sa funkcijom PARTY.
[Off] (Isključeno): isključeno.
x [Registered Remote Devices]
(Registrovani daljinski uređaji)
Prikazivanje liste registrovanih daljinskih
uređaja.
Napomena
Da biste mogli da koristite ovu funkciju,
obavezno ažurirajte softver (stranica 46).
x [Remote Start] (Daljinsko
pokretanje)
[On] (Uključeno): omogućava uključivanje
sistema pomoću uređaja koji je povezan
putem mreže kada je sistem u režimu
mirovanja.
[Off] (Isključeno): sistem nije moguće
uključiti pomoću uređaja koji je povezan
putem mreže
Napomena
Kada [Quick Start Mode] (Režim za brzo
pokretanje) podesite na [On] (Uključeno),
funkcija [Remote Start] (Daljinsko pokretanje)
biće automatski podešena na [Off] (Isključeno).
[Easy Network
Settings] (Jednostavno
podešavanje mreže)
Pokretanje funkcije [Easy Network
Settings] (Jednostavno podešavanje mreže)
radi unosa osnovnih podešavanja za mrežu.
Pratite uputstva na ekranu.
Podešavanja
[Resetting] (Vraćanje
na početne vrednosti)
x [Reset to Factory Default Settings]
(Vraćanje na fabrička podešavanja)
Možete da vratite podešavanja sistema
na podrazumevana fabrička podešavanja
tako što ćete izabrati grupu podešavanja.
Sva podešavanja u grupi će biti vraćena
na fabričke vrednosti.
x [Initialise Personal Information]
(Prikaz ličnih informacija)
Možete da izbrišete lične informacije
koje su uskladištene u sistemu.
53SR
Dodatne informacije
Mere opreza
O bezbednosti
• Ako u kućište uređaja dospe bilo kakav
predmet ili tečnost, isključite sistem
sa mrežnog napajanja i odnesite ga na
proveru u ovlašćeni servis pre nastavka
upotrebe.
• Ne dodirujte kabl za napajanje
naizmeničnom strujom mokrim rukama.
To može izazvati strujni udar.
O izvorima napajanja
Ako sistem nećete koristiti duže vremena,
ne zaboravite da izvadite kabl za napajanje
sistema iz zidne utičnice. Da biste izvukli
kabl za napajanje naizmeničnom strujom,
povucite ga držeći utikač a nikad kabl.
O postavljanju sistema
• Postavite sistem na mesto sa
odgovarajućim protokom vazduha
kako ne bi došlo do zagrevanja sistema.
• Iako se uređaj greje tokom rada, to ne
predstavlja kvar. Ako uređaj neprekidno
koristite sa visoko pojačanim tonom,
temperatura gornje, bočne i donje strane
kućišta značajno raste. Ne dodirujte
kućište da se ne biste opekli.
• Ne postavljajte uređaj na mekanu
površinu (poput ćebeta, pokrivača itd.)
koja bi mogla da blokira ventilacione
otvore.
• Ne postavljajte sistem blizu izvora toplote
poput radijatora i otvora za dovod toplog
vazduha ili na mesta koja su izložena
direktnoj sunčevoj svetlosti, prekomernoj
prašini, mehaničkim vibracijama ili
udarima.
54SR
• Ne postavljajte sistem u nagnuti položaj.
On je dizajniran samo za rad
u horizontalnom položaju.
• Sistem i diskove držite dalje od uređaja sa
jakim magnetima kao što su mikrotalasne
pećnice ili veliki zvučnici.
• Ne stavljajte teške predmete na sistem.
• Ne stavljajte metalne predmete ispred
uređaja. Oni mogu ograničiti prijem
radio talasa.
• Ne postavljajte sistem na mesto gde se
koristi medicinska oprema. To može
dovesti do kvara medicinske opreme.
• Ako koristite pejsmejker ili drugi
medicinski uređaj, posavetujte se
sa svojim lekarom ili proizvođačem
medicinskog uređaja pre korišćenja
funkcije za bežični LAN.
O radu uređaja
Ako sistem direktno unesete iz hladnog
u toplo mesto ili ga postavite u prostoriju
sa dosta vlage, može doći do kondenzacije
vlage na sočivima unutar uređaja. Ako se
to desi, sistem možda neće raditi pravilno.
U tom slučaju izvadite disk i ostavite sistem
uključen oko pola sata dok vlaga ne ispari.
O podešavanju jačine zvuka
Ne pojačavajte zvuk dok slušate deo
zvučnog zapisa koji je snimljen sa veoma
niskim tonom ili bez tona. U suprotnom
može doći do oštećenja zvučnika kada
iznenadno počne reprodukcija dela
zvučnog zapisa sa visokim tonom.
O čišćenju
Očistite kućište, prednju ploču i kontrole
mekanom krpom nakvašenom u rastvoru
blagog deterdženta. Ne koristite abrazivne
materijale, prašak za ribanje ili rastvor
poput alkohola ili benzina.
O diskovima za čišćenje,
sredstvima za čišćenje
diskova/sočiva
Nemojte da koristite diskove za čišćenje
ili sredstva za čišćenje diskova/sočiva
(uključujući ona u tečnom obliku ili
obliku spreja). To može dovesti do
kvara uređaja.
O zameni delova
U slučaju popravke ovog sistema,
zamenjeni delovi mogu biti zadržani
radi ponovnog korišćenja ili reciklaže.
O bojama slike na televizoru
VAŽNA NAPOMENA
Pažnja: Ovaj sistem može da
neograničeno prikazuje statične slike ili
meni sistema na ekranu vašeg televizora.
Ako se statična slika ili meni sistema
prikazuju na ekranu televizora u dužem
vremenskom periodu, rizikujete trajno
oštećenje ekrana televizora. Posebno su
osetljivi plazma televizori i projekcioni
televizori.
O premeštanju sistema
Pre nego što premestite sistem, iz
njega izvadite disk a kabl za napajanje
naizmeničnom strujom izvucite iz zidne
utičnice (mrežnog napajanja).
• Bluetooth uređaje bi trebalo da koristite
na udaljenosti do 10 metara i između
njih ne bi trebalo da se nalaze prepreke.
Stvarni opseg za komunikaciju može
da bude manji u sledećim slučajevima:
– Kada se između uređaja koji su
povezani Bluetooth vezom nalazi osoba,
metalni objekat, zid ili neka druga
prepreka.
– Kada se nalazite na lokaciji na kojoj
se koristi bežični LAN
– Blizu uključenih mikrotalasnih pećnica
– Ako se nalazite na lokaciji na kojoj
postoji emisija elektromagnetnih talasa
• Bluetooth uređaji i bežični LAN
(IEEE 802,11b/g) koriste isti frekventni
opseg (2,4 GHz). Kada Bluetooth
uređaj koristite blizu uređaja sa
funkcijom za bežični LAN, može doći
do elektromagnetnih smetnji. To može
da dovede do manje brzine prenosa
podataka, smetnji ili nemogućnosti
povezivanja. Ako se to desi, pokušajte
da primenite neko od rešenja u nastavku:
– Koristite ovaj uređaj na udaljenosti
od najmanje 10 metara od uređaja
sa funkcijom za bežični LAN.
– Isključite napajanje na opremi
sa funkcijom za bežični LAN kada
Bluetooth uređaj koristite u opsegu
od 10 metara.
– Postavite ovu jedinicu i Bluetooth
uređaj što bliže jedno drugom.
• Radio talasi koje emituje ova jedinica
mogu da dovedu do smetnji u radu
nekih medicinskih uređaja. Budući da
ove smetnje mogu da dovedu do kvara,
uvek isključite napajanje ove jedinice
i Bluetooth uređaja na sledećim
lokacijama:
– U bolnici, vozu, avionu, benzinskoj
stanici i bilo kom mestu na kojem
su prisutni zapaljivi gasovi
– Blizu automatskih vrata ili požarnih
alarma
55SR
Dodatne informacije
Ako zvučnici uzrokuju nepravilan
prikaz boja na ekranu televizora, isključite
televizor, a zatim ga uključite nakon 15 do
30 minuta. Ako se boje i dalje prikazuju
nepravilno, udaljite zvučnike od televizora.
O Bluetooth komunikaciji
• Ova jedinica podržava bezbednosne
funkcije koje su u skladu sa Bluetooth
specifikacijom kako bi se obezbedila
sigurna veza prilikom komunikacije
pomoću Bluetooth tehnologije. Međutim,
ove bezbednosne funkcije možda neće
biti dovoljne u zavisnosti od podešavanja,
sadržaja i drugih faktora pa uvek budite
na oprezu kada obavljate komunikaciju
pomoću Bluetooth tehnologije.
• Sony ne odgovara u slučaju štete ili
drugog gubitka koji je nastao usled
otkrivenih informacija korišćenjem
Bluetooth tehnologije.
• Ne možemo da garantujemo Bluetooth
komunikaciju na svim Bluetooth
uređajima koji imaju isti profil kao
ova jedinica.
• Bluetooth uređaji koji su povezani sa
ovom jedinicom moraju da ispunjavaju
Bluetooth specifikaciju organizacije
Bluetooth SIG, Inc. i moraju da budu
sertifikovani. Međutim, čak i ako
uređaj ispunjava Bluetooth specifikaciju,
u nekim slučajevima karakteristike ili
specifikacije Bluetooth uređaja mogu da
onemogućavaju povezivanje ili dovedu
do drugačijeg načina kontrole, prikaza
ili rada od onog koji je predviđen.
• Može da dođe do pojave šuma ili zvuk
može da bude isprekidan u zavisnosti
od Bluetooth uređaja koji je povezan sa
jedinicom, okruženja u kojem se odvija
komunikacija ili uslova u okruženju.
Ako imate bilo kakva pitanja ili probleme
u vezi sa sistemom, obratite se najbližem
Sony prodavcu.
Napomene o diskovima
O rukovanju diskovima
• Držite disk za ivicu da ga ne biste uprljali.
Ne dodirujte površinu diska.
• Nemojte lepiti papir ili traku na disk.
• Ne izlažite disk direktnom sunčevom
svetlu ili izvorima toplote poput otvora
za dovod toplog vazduha niti ga
ostavljajte u automobilu koji je parkiran
na direktnom sunčevom svetlu jer može
doći do značajnog porasta temperature
u automobilu.
• Nakon reprodukcije disk vratite u kutiju.
O čišćenju
• Pre reprodukcije, očistite disk krpom.
Brišite disk od centra ka ivici.
• Ne koristite rastvore poput benzina,
razređivače, komercijalno dostupna
sredstva za čišćenje ili anti-statičke
sprejeve za gramofonske ploče.
Ovaj sistem može da reprodukuje samo
standardne okrugle diskove. Ako koristite
nestandardne diskove (npr. u obliku kartice,
srca ili zvezde) može doći do kvara uređaja.
Ne koristite diskove koji na sebi imaju
komercijalno dostupne dodatke, na primer
nalepnicu ili alku.
56SR
Rešavanje problema
Ako naiđete na bilo koji od sledećih
problema prilikom korišćenja sistema,
koristite ovaj vodič za rešavanje problema
da biste pokušali da otklonite problem
pre nego što uređaj odnesete na popravku.
Ako je problem i dalje prisutan, obratite
se najbližem Sony prodavcu.
Opšte
Uređaj neće da se uključi.
t Proverite da li je kabl za napajanje
naizmeničnom strujom dobro povezan.
t Udaljenost između daljinskog
upravljača i uređaja je prevelika.
t Baterije u daljinskom upravljaču
su slabe.
Ležište za disk se ne otvara i ne možete
da izvadite disk čak i kada pritisnete Z.
t Pokušajte sledeće:
1 Pritisnite i držite N i Z na
uređaju duže od 5 sekundi da
biste otvorili ležište za disk.
2 Izvadite disk.
3 Izvucite kabl za napajanje
naizmeničnom strujom iz zidne
utičnice (mrežno napajanje),
a zatim ga ponovo priključite
nakon nekoliko minuta.
Sistem ne funkcioniše normalno.
t Izvucite kabl za napajanje
naizmeničnom strujom iz zidne utičnice
(mrežno napajanje), a zatim ga ponovo
priključite nakon nekoliko minuta.
Na ekranu televizora se prikazuje [A new
software version is available. Please go to
the „Setup“ section of the menu and select
„Network Update“ to perform the update.]
(Dostupna je nova verzija softvera. Idite
u odeljak „Podešavanja“ u glavnom meniju
i izaberite „Ažuriranje putem mreže“ da
biste obavili ažuriranje.)
t Pogledajte [Network Update] (Ažuriranje
putem mreže) (stranica 46) da biste
softver sistema ažurirali na noviju verziju.
Na displeju se smenjuju poruke „PRTECT“,
„PUSH“ i „POWER“.
t Pritisnite "/1 da biste isključili sistem,
a zatim proverite sledeće stavke kada
nestane „STBY“.
• Da li koristite samo isporučene
zvučnike?
• Da li nešto blokira ventilacione
otvore na sistemu?
• Kada proverite gorenavedene stavke
i otklonite eventualne probleme,
uključite sistem. Ako ne možete da
utvrdite uzrok problema ni posle
provere svih gorenavedenih stavki,
obratite se najbližem Sony prodavcu.
Na displeju se prikazuje „LOCKED“.
t Isključite funkciju blokade za decu
(stranica 42).
Na displeju se prikazuje „D. LOCK“.
t Obratite se najbližem Sony prodavcu
ili lokalnom ovlašćenom Sony servisu.
Na displeju se prikazuje „Exxxx“ (x je broj).
t Obratite se najbližem Sony prodavcu
ili lokalnom ovlašćenom Sony servisu
i navedite šifru greške.
Preko celog ekrana televizora se prikazuje
bez ikakvih poruka.
t Obratite se najbližem Sony prodavcu
ili lokalnom ovlašćenom Sony servisu.
57SR
Dodatne informacije
Daljinski upravljač ne radi.
Poruke
Slika
Nema slike ili se slika ne prikazuje pravilno.
t Proverite odgovarajuće izlaze za sliku
na vašem sistemu (stranica 17).
t Pritisnite i držite N i VOL – na
uređaju duže od pet sekundi da biste
vratili izlaznu rezoluciju video zapisa
na najnižu rezoluciju.
t Za BD-ROM diskove proverite
podešavanja za [BD-ROM 24p
Output] (Emitovanje u rezoluciji
24p sa BD-ROM-a) u okviru
[Screen Settings] (Podešavanja
ekrana) (stranica 47).
Nema slike kada glavni uređaj i televizor
povežete HDMI kablom.
t Uređaj je povezan sa ulaznim uređajem
koji nije kompatibilan sa tehnologijom
HDCP (High-bandwidth Digital
Content Protection) (na displeju
ne svetli „HDMI“) (stranica 17).
Tamni delovi slike su previše tamni/svetli
delovi slike su presvetli ili neprirodni.
t Podesite [Picture Quality Mode]
(Režim za kvalitet slike) na [Standard]
(Standardni) (podrazumevana
vrednost) (stranica 34).
Pojavljuju se smetnje u slici.
t Očistite disk.
t Ako izlazni video signal sa sistema
dolazi do televizora preko video
snimača, na kvalitet slike može da utiče
signal za zaštitu od kopiranja koji
se primenjuje na nekim BD/DVD
programima. Ako i dalje imate
probleme, čak i nakon povezivanja
uređaja direktno sa televizorom,
pokušajte da uređaj povežete sa
drugim ulaznim priključcima.
58SR
Slika se ne prikazuje preko celog ekrana
televizora.
t Proverite podešavanje [TV Type] (Tip
televizora) u okviru [Screen Settings]
(Podešavanja ekrana) (stranica 46).
t Odnos širina/visina na disku je fiksan.
Boje na ekranu televizora se ne prikazuju
pravilno.
t Ako sa CRT televizorom ili projektorom
koristite zvučnike, postavite zvučnike
najmanje 0,3 metra od televizora.
t Ako se boje i dalje prikazuju
nepravilno, isključite televizor, a zatim
ga uključite nakon 15 do 30 minuta.
t Uverite se da se pored zvučnika ne nalaze
predmeti sa magnetima (magnetna
bravica na postolju za televizor,
medicinski uređaji, igračke itd.).
Zvuk
Nema zvuka.
t Kablovi zvučnika nisu dobro povezani.
t Proverite podešavanja zvučnika
(stranica 40).
Televizor ne emituje zvuk preko priključka
HDMI (OUT) kada se koristi funkcija Audio
Return Channel.
t Podesite [Control for HDMI] (Kontrola
preko HDMI-ja) u okviru [HDMI
Settings] (HDMI podešavanja) u [System
Settings] (Podešavanja sistema) na
[On] (Uključeno) (stranica 50). Takođe
podesite [Audio Return Channel]
u okviru [HDMI Settings] (HDMI
podešavanja) u [System Settings]
(Podešavanja sistema) na [Auto]
(Automatski) (stranica 50).
t Proverite da li je vaš televizor
kompatibilan sa funkcijom Audio
Return Channel.
t Proverite da li je sa priključkom
televizora koji je kompatibilan sa
funkcijom Audio Return Channel
povezan HDMI kabl.
Sistem ne emituje pravilno zvuk TV
programa kada je povezan sa set-top
box uređajem.
t Podesite [Audio Return Channel]
u okviru [HDMI Settings] (HDMI
podešavanja) u [System Settings]
(Podešavanja sistema) na [Off]
(Isključeno) (stranica 50).
t Proverite kablove (stranica 18).
Čuju se jake smetnje ili šum.
t Odmaknite audio opremu
od televizora.
t Očistite disk.
Zvuk gubi stereo efekat kada
reprodukujete CD.
Zvuk sa povezane opreme je izobličen.
t Smanjite nivo na ulazu za povezanu
opremu tako što ćete podesiti
[Attenuate - AUDIO] (Snizi – AUDIO)
(stranica 48).
Iznenada se čuje glasna muzika.
t Aktivirana je ugrađena demonstracija
zvuka. Pritisnite 2 – da biste smanjili
jačinu zvuka ili x da biste zaustavili
demonstraciju.
Tjuner
Nije moguće podesiti radio stanice.
t Proverite da li je antena dobro
povezana. Podesite antenu.
t Signal stanica je preslab (kada koristite
automatsko podešavanje).
Koristite ručno podešavanje.
Reprodukcija diska nije moguća.
t Šifra regiona na BD/DVD disku
ne odgovara onoj u sistemu.
t Došlo je do kondenzacije vlage unutar
uređaja koja je možda oštetila sočiva.
Izvadite disk i ostavite uređaj uključen
oko pola sata.
t Sistem ne može da reprodukuje
snimljeni disk koji nije pravilno
dovršen (stranica 62).
Nazivi datoteka se ne prikazuju pravilno.
t Sistem može da prikazuje samo formate
znakova koji su usaglašeni sa standardom
ISO 8859-1. Ostali formati znakova se
mogu prikazivati različito.
t U zavisnosti od softvera za upisivanje
koji se koristi, uneti znakovi se mogu
prikazivati različito.
Disk se ne reprodukuje od početka.
t Izabrali ste funkciju za nastavak
reprodukcije. Pritisnite OPTIONS
i izaberite [Play from start]
(Reprodukcija od početka),
a zatim pritisnite
.
Reprodukcija ne počinje od tačke za nastavak
na kojoj ste zaustavili reprodukciju.
t Tačka za nastavak reprodukcije je
možda izbrisana iz memorije kada ste
• otvorili ležište za disk.
• uklonili USB uređaj.
• reprodukovali drugi sadržaj.
• isključili uređaj.
Nije moguće promeniti jezik dijaloga/
titlova ili uglove.
t Pokušajte da pronađete te opcije
u meniju BD ili DVD diska.
t Na BD ili DVD disku koji se reprodukuje
nisu snimljeni dijalozi/titlovi na više
jezika ili scene iz više uglova.
59SR
Dodatne informacije
t Izaberite stereo zvuk pritiskom na
AUDIO (stranica 36).
Reprodukcija
Nije moguće reprodukovati dodatne
sadržaje ili ostale podatke koji se nalaze
na BD-ROM disku.
t Pokušajte sledeće:
1 Izvadite disk.
2 Isključite sistem.
3 Uklonite i ponovo priključite
USB uređaj (stranica 26).
4 Uključite sistem.
5 Umetnite BD-ROM koji sadrži
BONUSVIEW/BD-LIVE.
USB uređaj
USB uređaj nije prepoznat.
t Pokušajte sledeće:
1 Isključite sistem.
2 Uklonite i ponovo priključite
USB uređaj.
3 Uključite sistem.
t Proverite da li je USB uređaj dobro
priključen na (USB) port.
t Proverite da li je USB uređaj ili kabl
oštećen.
t Proverite da li je USB uređaj uključen.
t Ako je USB uređaj povezan preko
USB priključne stanice, iskopčajte
ga i priključite direktno na jedinicu.
BRAVIA internet video
Kvalitet slike/zvuka je loš i određeni
programi gube oštrinu naročito tokom
brzih ili tamnih scena.
t Kvalitet slike/zvuka može biti loš
zavisno od dobavljača internet sadržaja.
t Kvalitet slike/zvuka se može poboljšati
promenom brzine veze. Sony
preporučuje da koristite vezu brzine
od najmanje 2,5 Mbps za video zapise
u standardnoj rezoluciji i 10 Mbps
za video zapise u visokoj rezoluciji.
t Nisu svi video zapisi snimljeni sa
zvukom.
60SR
Slika je mala.
t Pritisnite V da biste je uvećali.
„BRAVIA“ Sync ([Control
for HDMI] (Kontrola preko
HDMI-ja))
Funkcija [Control for HDMI] (Kontrola
preko HDMI-ja) ne radi („BRAVIA“ Sync).
t Proverite da li je funkcija [Control
for HDMI] (Kontrola preko HDMI-ja)
podešena na [On] (Uključeno)
(stranica 50).
t Ako promenite HDMI vezu,
isključite i ponovo uključite sistem.
t Ako je došlo do nestanka struje,
podesite [Control for HDMI]
(Kontrola preko HDMi-ja) na [Off]
(Isključeno), a zatim podesite [Control
for HDMI] (Kontrola preko HDMi-ja)
na [On] (Uključeno) (stranica 50).
t Proverite sledeće stavke i pogledajte
uputstvo za upotrebu koje ste dobili
uz opremu.
• Da li je povezana oprema
kompatibilna sa funkcijom
[Control for HDMI] (Kontrola
preko HDMi-ja)?
• Da li je pravilno uneto podešavanje
za funkciju [Control for HDMI]
(Kontrola preko HDMi-ja) za
povezanu opremu?
Mrežna veza
Sistem ne može da se poveže sa mrežom.
t Proverite mrežnu vezu (stranica 19)
i podešavanja za mrežu (stranica 51).
Bežična LAN veza
Računar ne možete da povežete sa
Internetom nakon što podesite [Wi-Fi
Protected Setup (WPS)] (Zaštićena Wi-Fi
mreža).
t Podešavanja za bežično povezivanje
rutera se mogu automatski promeniti
ako koristite funkciju za zaštitu Wi-Fi
mreže pre nego što podesite ruter.
U ovom slučaju promenite podešavanja
za bežično povezivanje na računaru
u skladu sa tim.
Sistem ne može da se poveže sa mrežom
ili je mrežna veza nestabilna.
t Pritisnite RETURN da biste se vratili
na prethodni ekran i ponovo pokušajte
da obavite [Wireless Setup(built-in)]
(Podešavanje bežične mreže (ugrađena
funkcija)). Ako željeni bežični ruter
i dalje nije detektovan, izaberite [Add
a new address.] (Dodaj novu adresu) sa
liste mreža, a zatim izaberite [Manual
Registration] (Ručna registracija) da
biste ručno uneli naziv mreže (SSID).
Bluetooth uređaj
Uparivanje nije moguće.
t Postavite Bluetooth uređaj bliže jedinici.
t Uparivanje možda neće biti moguće
ako se blizu jedinice nalaze drugi
Bluetooth uređaji. U tom slučaju
isključite druge Bluetooth uređaje.
t Izbrišite sistem sa svog Bluetooth
uređaja i ponovo obavite uparivanje
(stranica 27).
Povezivanje nije moguće.
t Informacije za registraciju prilikom
uparivanja su izbrisane. Ponovo
obavite uparivanje (stranica 27).
Nema zvuka.
t Uverite se da sistem nije postavljen
predaleko od Bluetooth uređaja
i proverite da li ga ometa Wi-Fi mreža,
drugi bežični uređaj koji radi na
frekvenciji od 2,4 GHz ili mikrotalasna
rerna.
t Proverite da li je Bluetooth veza
pravilno uspostavljena između sistema
i Bluetooth uređaja.
t Ponovo uparite sistem i Bluetooth
uređaj.
t Sistem ne postavljajte blizu metalnih
predmeta ili površina.
t Uverite se da je izabrana funkcija „BT“.
61SR
Dodatne informacije
t Proverite da li je ruter za bežični
LAN uključen.
t Proverite mrežnu vezu (stranica 19)
i podešavanja za mrežu (stranica 51).
t U zavisnosti od okruženja u kojem se
sistem koristi, na primer materijala od
kojeg su napravljeni zidovi, uslova za
prijem radio talasa ili prepreka između
sistema i rutera za bežični LAN,
udaljenost za bežičnu komunikaciju
između uređaja možda mora da bude
manja. Postavite sistem i ruter za
bežični LAN bliže jedno drugom.
t Uređaji koji koriste frekventni opseg
od 2,4 GHz kao što su mikrotalasna
pećnica Bluetooth ili digitalni bežični
uređaji mogu da ometaju
komunikaciju. Udaljite jedinicu
od takvih uređaja ili ih isključite.
t Bežična LAN veza može da bude
nestabilna u zavisnosti od okruženja
u kojem koristite uređaj, a naročito
kada koristite funkciju Bluetooth na
sistemu. U tom slučaju promenite
okruženje u kojem koristite uređaj.
Željeni bežični ruter se ne prikazuje na listi
bežičnih mreža.
t Prvo podesite jačinu zvuka na Bluetooth
uređaju, a ako je nivo jačine zvuka još
uvek nizak, podesite jačinu zvuka na
jedinici.
Zvuk je isprekidan ili oscilira ili je veza
prekinuta.
t Jedinica i Bluetooth uređaj su previše
udaljeni jedno od drugog.
t Ako između jedinice i Bluetooth
uređaja postoje prepreke, uklonite
ih ili ih zaobiđite.
t Ako se u blizini nalazi oprema koja
emituje elektromagnetno zračenje, poput
uređaja sa funkcijom za bežični LAN,
drugi Bluetooth uređaj ili mikrotalasna
rerna, pomerite ih na drugo mesto.
Podržani diskovi
Nepodržani diskovi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kasetni BD diskovi
BDXL diskovi
DVD-RAM diskovi
HD DVD diskovi
DVD Audio diskovi
PHOTO CD diskovi
Deo sa podacima na CD-Extras diskovima
Super VCD diskovi
Strana sa audio materijalom na
DualDiscs diskovima
Napomene o diskovima
Ovaj proizvod je namenjen za
reprodukciju diskova koji su usklađeni
sa Compact Disc (CD) standardom.
DualDiscs diskovi i neki muzički diskovi
kodirani tehnologijama za zaštitu od
kopiranja nisu u skladu sa Compact Disc
(CD) standardom. Zbog toga takvi diskovi
možda neće biti kompatibilni sa ovim
proizvodom.
Blu-ray Disc
BD-ROM1)
BD-R/BD-RE2)
Napomene o radnjama tokom
reprodukcije BD/DVD diska
DVD3)
DVD-ROM
DVD-R/DVD-RW
DVD+R/DVD+RW
CD3)
CD-DA (muzički CD)
CD-ROM
CD-R/CD-RW
Neke radnje koje se mogu izvršiti tokom
reprodukcije BD/DVD diska su možda
namerno podešene od strane proizvođača
softvera. Budući da ovaj sistem reprodukuje
sadržaj na BD/DVD disku prema zamisli
proizvođača softvera, neke funkcije
reprodukcije možda neće biti dostupne.
1) Budući da su specifikacije za Blu-ray Disc nove
i da se menjaju, neke diskove možda neće biti
moguće reprodukovati u zavisnosti od vrste
diska i verzije. Takođe, zvuk koji se emituje će
se razlikovati u zavisnosti od izvora, izlaza koji
se koristi i izabranih podešavanja za zvuk.
2)
BD-RE: Ver.2.1
BD-R: Ver.1.1, 1.2, 1.3 uključujući tip BD-R
diska sa organskim pigmentom (tip LTH)
BD-R diskovi snimljeni na računaru ne mogu
se reprodukovati ako sadrže postscript.
3)
CD ili DVD disk nije moguće reprodukovati
ako nije pravilno dovršen. Više informacija
potražite u uputstvu za upotrebu koje ste dobili
uz uređaj za snimanje.
62SR
Napomena o dvoslojnim
BD/DVD diskovima
Reprodukcija slike i zvuka se može na
kratko prekinuti prilikom promene sloja.
Šifra regiona (samo BD-ROM/
DVD VIDEO diskovi)
Na donjoj strani uređaja je odštampana
šifra regiona što znači da može da
reprodukuje samo BD-ROM/DVD VIDEO
diskove (samo za reprodukciju) koji su
označeni istom šifrom regiona ili sa ALL .
Muzika
Podržani tipovi datoteka
Video
Video kodek
Kontejner Oznaka tipa
datoteke
Audio kodek
Oznaka tipa
datoteke
MP3 (MPEG-1 Audio .mp3, .mka*6
Layer III)
AAC*1
.m4a, .aac*6, .mka*6
.wma
MPEG-1 Video*1
PS
.mpg, .mpeg
WMA9 Standard*1
MPEG-2 Video*2
PS*3
.mpg, .mpeg
LPCM
.wav, .mka*6
TS*4
.m2ts, .mts
FLAC*6
.flac, .fla
AVI
.avi
AC3*6
.ac3, .mka
MKV
.mkv
MKV*1
.mkv
MP4*1
.mp4, .m4v
TS*1
.m2ts, .mts
Quick
Time*6
.mov
3gpp/
3gpp2*6
.3gp, .3g2,
.3gpp, .3gp2
VC1*1
TS
.m2ts, .mts
WMV9*1
ASF
.wmv, .asf
Motion JPEG*6
Quick
Time
.mov
AVI
.avi
Xvid
MPEG4/AVC*5
Kontejner Oznaka tipa
datoteke
AVCHD*1*7
AVCHD Format
Folder*8
Format fotografija
Oznaka tipa
datoteke
JPEG
.jpeg, .jpg, .jpe
PNG
.png*9
GIF
.gif*9
MPO
.mpo*6*10
*1
Sistem možda neće reprodukovati ovaj
format datoteke na DLNA serveru.
*2 Sistem može da reprodukuje samo video
u standardnoj rezoluciji na DLNA serveru.
*3
Sistem ne može da reprodukuje datoteke
u formatu DTS na DLNA serveru.
*4
Sistem može da reprodukuje samo datoteke
u formatu Dolby Digital na DLNA serveru.
*5 Sistem može da podrži AVC do nivoa 4.1.
*6
Sistem neće reprodukovati ovaj format
datoteke na DLNA serveru.
*7 Sistem može da reprodukuje AVCHD Ver.2.0
format (AVCHD 3D/Progressive).
*8
Sistem može da reprodukuje datoteke
u AVCHD formatu koje su snimljene
digitalnom video kamerom itd.
Disk u AVCHD formatu nije moguće
reprodukovati ako nije pravilno dovršen.
*9
Sistem ne može da reprodukuje animirane
PNG ili animirane GIF datoteke.
*10
Za MPO datoteke koje nisu 3D, prikazuje
se glavna ili prva slika.
63SR
Dodatne informacije
Video format
Fotografije
Napomena
• Neke datoteke možda neće biti moguće
reprodukovati u zavisnosti od formata datoteke,
kodiranja datoteke, stanja snimka ili stanja
DLNA servera.
• Neke datoteke koje su obrađene na računaru
možda neće biti moguće reprodukovati.
• Sa nekim datotekama nije moguće koristiti
funkciju brzog premotavanja unapred ili
unazad.
• Sistem ne reprodukuje kodirane datoteke
kao što su DRM i Lossless.
• Sistem može da prepozna sledeće datoteke
i fascikle na BD, DVD, CD diskovima i USB
uređajima:
– do fascikli u devetom sloju (uključujući
osnovnu fasciklu)
– do 500 datoteka/fascikli na pojedinačnom
sloju
• Sistem može da prepozna sledeće datoteke
ili fascikle uskladištene na DLNA serveru:
– do fascikli na devetnaestom sloju
– do 999 datoteka/fascikli na pojedinačnom
sloju
• Sistem podržava sledeće brzine prikaza slika:
– do 60 sličica u sekundi samo za AVCHD.
– do 30 sličica u sekundi za ostale video kodeke.
• Sistem podržava brzinu prenosa video podataka
do 40 Mbps.
• Sistem podržava video rezoluciju
do 1920 × 1080p.
• Neki USB uređaji možda neće raditi sa ovim
sistemom.
• Sistem može da prepozna Mass Storage Class
(MSC) uređaje (poput fleš memorije ili HDD-a),
uređaje za snimanje slika (SICD uređaji)
i tastature sa 101 tasterom.
• Sistem možda neće glatko reprodukovati
video datoteke sa velikom brzinom prenosa
podataka sa DATA CD-a. Preporučujemo
vam da video datoteke sa velikom brzinom
prenosa podataka reprodukujete koristeći
DATA DVD ili DATA BD.
64SR
Podržani formati zvuka
Sistem podržava sledeće formate zvuka.
Funkcija
Format
„BD/DVD“
„TV“
(DIGITAL IN)
LPCM 2ch
a
a
LPCM 5.1ch,
LPCM 7.1ch
a
–
Dolby Digital
a
a
Dolby TrueHD,
Dolby Digital
Plus
a
–
DTS
a
a
DTS-ES
Discrete 6.1,
DTS-ES
Matrix 6.1
a*
a*
DTS96/24
a
a*
DTS-HD High
Resolution
Audio
a
–
DTS-HD Master
Audio
a
–
a: Podržani format.
–: Nepodržani format.
* Dekodirano kao DTS core.
Napomena
Za dvokanalni LPCM format, podržana
frekvencija uzorkovanja digitalnog signala
je do 48 kHz kada se koristi funkcija „TV“.
Bluetooth odeljak
Specifikacije
Odeljak za pojačalo
HDMI odeljak
Konektor
Tip A (19-pinski)
BD/DVD/CD sistem
Format signala sistema
NTSC/PAL
USB odeljak
(USB) port:
Tip A (za povezivanje USB memorije,
čitača memorijskih kartica, digitalnog
fotoaparata i digitalne video kamere)
1) Stvarni opseg će se razlikovati u zavisnosti
od faktora kao što su prepreke između uređaja,
magnetna polja oko mikrotalasne rerne, statički
elektricitet, bežični telefon, osetljivost prijema,
performanse antene, operativni sistem,
softverske aplikacije itd.
2) Bluetooth standardni profili ukazuju na svrhu
Bluetooth komunikacije između uređaja.
3)
Kodek: Komprimovanje audio signala
i format konverzije
4)
Subband Codec
LAN odeljak
Odeljak za FM tjuner
Priključak LAN (100)
100BASE-TX priključak
Sistem
PLL digitalni sintetizator s kvarcnom
kontrolom
Frekventni opseg
87,5 MHz–108,0 MHz (u koracima
od 50 kHz)
Antena
FM žična antena
Odeljak za bežični LAN
Usklađenost sa standardima
IEEE 802.11 b/g/n
Frekvencija i kanal
Frekvencijski pojas od 2,4 GHz:
kanali 1–13
65SR
Dodatne informacije
IZLAZNA SNAGA (nominalna)
Prednji levi/prednji desni:
40 W + 40 W (na 3 oma, 1 kHz,
1% THD)
IZLAZNA SNAGA (referentna)
Prednji levi/prednji desni:
40 W (po kanalu na 3 oma, 1 kHz)
Subwoofer:
70 W (na 6 oma, 80 Hz)
Ulazi (analogni)
AUDIO IN
Osetljivost: 2 V/700 mV
Ulazi (digitalni)
TV (Audio Return Channel/OPTICAL)
Podržani formati: LPCM 2CH
(do 48 kHz), Dolby Digital, DTS
Sistem za komunikaciju
Bluetooth specifikacija, verzija 3.0
Izlaz
Bluetooth specifikacija, klasa napajanja 2
Maksimalni opseg komunikacije
Optička vidljivost od približno 10 m1)
Frekventni pojas
2,4 GHz
Metod modulacije
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Kompatibilni Bluetooth profili2)
A2DP 1.2 (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP 1.3 (Audio Video Remote
Control Profile)
Podržani kodeci3)
SBC4), AAC
Opseg prenosa (A2DP)
20 Hz–20.000 Hz (frekvencija
uzorkovanja 44,1 kHz, 48 kHz)
Zvučnici
Prednji (SS-TSB121)
Dimenzije (š/v/d) (približno)
95 mm × 189 mm × 80 mm
Težina (približno)
0,49 kg (sa kablom za zvučnik)
Subwoofer (SS-WSB121)
Dimenzije (š/v/d) (približno)
177 mm × 280 mm × 245 mm
Težina (približno)
2,7 kg (sa kablom za zvučnik)
Opšte
Zahtevi za napajanje
220 V–240 V AC, 50/60 Hz
Potrošnja energije
Kada je uređaj uključen: 60 W
U režimu mirovanja: 0,3 W (za detaljnije
informacije o ovom podešavanju
pogledajte stranica 42.)
Dimenzije (š/v/d) (približno)
430 mm × 50,5 mm × 296 mm
uključujući isturene delove
Težina (približno)
2,6 kg
Dizajn i specifikacije su podložni promenama
bez najave.
• Potrošnja energije u režimu mirovanja:
0,3 W
• Pojačavački blok ostvaruje uštedu energije
od više od 85% zahvaljujući pojačalu
S-Master koje je potpuno digitalno.
66SR
Lista sa šiframa jezika
Nazivi jezika su u skladu sa standardom ISO 639: Standard 1988 (E/F).
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
Jezik
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali;
Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Šifra
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1345
Jezik
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian;
Lettish
Malagasy
Šifra
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
Jezik
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan)Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto;
Pushto
Portuguese
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
Serbo-Croatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Šifra
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
Jezik
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
1703
Nije navedeno
Dodatne informacije
Šifra
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
67SR
Lista sa šiframa područja za roditeljski nadzor
Šifra
2044
2047
2046
2057
2070
2090
2115
2424
2165
2174
2200
68SR
Područje
Argentina
Australija
Austrija
Belgija
Brazil
Čile
Danska
Filipini
Finska
Francuska
Grčka
Šifra
2376
2219
2248
2238
2239
2254
2276
2092
2093
2304
2333
Područje
Holandija
Hong Kong
Indija
Indonezija
Irska
Italija
Japan
Kina
Kolumbija
Koreja
Luksemburg
Šifra
2363
2362
2109
2379
2390
2427
2428
2436
2489
2501
2149
Područje
Malezija
Meksiko
Nemačka
Norveška
Novi Zeland
Pakistan
Poljska
Portugal
Rusija
Singapur
Španija
Šifra
2086
2499
2528
2543
2184
Područje
Švajcarska
Švedska
Tajland
Tajvan
Ujedinjeno
Kraljevstvo
Indeks
Brojevi
E
3D 25
Emitovanje u rezoluciji 24p sa
BD-ROM-a 47
Emitovanje u rezoluciji 24p sa
DVD-ROM-a 47
A
A/V SYNC 36
Audio izlaz 48
Audio Return Channel 50
Automatski prikaz 51
Automatski ulazak u režim mirovanja 51
Automatsko pokretanje funkcije PARTY 52
Ažuriranje 46
Ažuriranje putem mreže 46
BD-LIVE 24
Blokada za decu 42
Bluetooth 26
BONUSVIEW 24
BRAVIA Sync 39
C
CD 62
Č
Čuvar ekrana 51
D
Daljinski upravljač 13
Daljinsko pokretanje 52
Deep Colour emitovanje preko HDMI-ja 47
Dijagnostika mrežne veze 52
Dinamički opseg zvučnog zapisa 48
Displej 12
DLNA 31, 52
Dolby Digital 36
DTS 36
DVD 62
FM režim 37
Format ekrana 46
H
HDMI
YCbCr/RGB (HDMI) 47
Dodatne informacije
B
F
I
Informacije o reprodukciji 25
Informacije o sistemu 51
Informacije o softverskoj licenci 51
Internet sadržaj 30
Internet veza za BD disk 49
J
Jednostavno podešavanje (Easy Setup) 21
Jednostavno podešavanje mreže 53
Jezik audio zapisa 49
Jezik menija na BD/DVD disku 49
Jezik menija na ekranu 50
Jezik titla 49
K
Kontrola preko HDMI-ja 39, 50
Kontrola pristupa prikazivaču 52
Konverzija u bioskopski režim 47
69SR
L
R
Lista sa šiframa jezika 67
Lozinka 49
RDS 39
Registrovani daljinski uređaji 52
Režim pauze 47
Režim za brzo pokretanje 50
Roditeljski nadzor za BD diskove 50
Roditeljski nadzor za DVD diskove 50
Roditeljski nadzor za internet video 50
M
Multiplex broadcast zvuk 37
N
Neocenjeni video zapisi na Internetu 50
NFC 28
O
Odnos širina/visina za DVD sadržaj 46
Osvetljenje glavnog uređaja 50
S
SLEEP 41
Slojevi za reprodukciju na hibridnom
BD disku 49
Snizi – AUDIO 48
Š
P
Podešavanja ekrana 46
Podešavanja za gledanje BD/DVD
diskova 49
Podešavanja za Gracenote 51
Podešavanja za Internet 51
Podešavanja za mrežu 51
Podešavanja za povezivanje sa serverom 52
Podešavanja za roditeljski nadzor 49
Podešavanja zvučnika 48
Udaljenost 40
Podešavanje 3D emitovanja 46
Podešavanje miksa zvuka sa BD diska 48
Podešavanje prikazivača 52
Podešavanje veličine ekrana televizora
za 3D 46
Podešavanje zvučnika 40
Nivo 41
Podešavanje zvuka 48
Podržani diskovi 62
Prednji panel 11
Prikaz ličnih informacija 53
Prikaz slajdova 35
Probni ton 41
Šifra područja za roditeljski nadzor 49
Šifra regiona 62
T
Tip televizora 46
U
USB 26
V
Vraćanje na fabrička podešavanja 53
Vraćanje na početne vrednosti 53
W
WEP 20
WPA2-PSK (AES) 20
WPA2-PSK (TKIP) 20
WPA-PSK (AES) 20
WPA-PSK (TKIP) 20
Z
Zadnji panel 12
Zvučni efekat 48
70SR
Softver ovog sistema može biti ažuriran u budućnosti. Da biste saznali detalje o dostupnim
ažuriranjima, posetite sledeću URL adresu.
http://support.sony-europe.com/
©2013 Sony Corporation
Download PDF

advertising