Sony | BDV-L800 | Sony BDV-L800 BDV-L800 Premium design 2.1ch 3D Blu-ray Disc™/DVD home cinema Kratko uputstvo za pokretanje i podešavanje

Kućni bioskop sa Blu-ray Disc/DVD uređajem
SR
Počnite odavde
Poštovani, ovo je vaš
kratki vodič za početak
BDV-L800
BDV-L800
BDV-L800M
SR
1
Sadržaj pakovanja
Postavljanje zvučnika
2
Povezivanje
sa televizorom
3
Povezivanje
sa ostalim uređajima
4
Jednostavno podešavanje
na ekranu (Easy Setup)
5
Reprodukcija diska i korišćenje
ostalih funkcija
Sadržaj
pakovanja
Glavni uređaj
Prednji zvučnici (2)
Bas zvučnik
Daljinski upravljač
Baterije R6 (veličina AA) (2)
FM žična antena
Postolje za iPod/iPhone
Video kabl
USB kabl
Maska postolja
Kabl za napajanje naizmeničnom
strujom
Postolja za zvučnike (2)/Šrafovi (2)
Zidni nosači (2)
ili
Bežični primopredajnici (2)
(TDM-iP30)
Adapter za naizmeničnu struju
(EZW-RT50)
03
1
04
Počnite tako što ćete postaviti
zvučnike u prostoriju u skladu
za oznakama u boji sa zadnje
strane.
Napredovanje
Povežite kablove zvučnika
koje ste dobili uz uređaj sa
priključcima odgovarajuće boje
sa zadnje strane bas zvučnika.
05
1
Zatim umetnite bežične
primopredajnike u glavni uređaj
i bas zvučnik za jednostavno,
bežično povezivanje.
EZW-RT50
EZW-RT50
06
Napredovanje
2
Da biste uživali u slici i zvuku
visokog kvaliteta, najbolje je da
koristite HDMI kabl velike brzine
prenosa  (ne dobija se uz
uređaj).


Ako vaš televizor ima HDMI ARC priključak,
nije vam potreban digitalni optički kabl.
Ako vaš televizor nema HDMI ARC
priključak, potreban vam je digitalni optički
kabl  (ne dobija se uz uređaj) da biste
u zvuku sa televizora mogli da uživate
na sistemskim zvučnicima.
07
3
Da biste povezali set-top box
uređaj, konzolu za igre ili digitalni
satelitski prijemnik, koristite
HDMI kabl. 

Druga mogućnost je da povežete
sopstvenu spoljašnju antenu.


ili
08
Da biste koristili FM radio, povežite
žičnu antenu koju ste dobili uz
uređaj sa antenskim priključkom
i razvucite je za najbolji prijem. 
Sa sistemom i televizorom takođe
možete da povežete iPod ili
iPhone pomoću postolja koje
ste dobili uz uređaj. 
Napredovanje
Sistem ima ugrađen Wi-Fi koji
vam omogućava povezivanje sa
Internetom i uslugama za kućnu
mrežu.
Ako nemate pristup bežičnoj
mreži, povezivanje možete
obaviti i LAN kablom.
Podešavanja za mrežu se nalaze
u glavnom meniju – pogledajte
str. 15.
Detaljnije informacije o mrežnim
vezama možete da pronađete
na adresi:
http://support.sony-europe.com
Na širokopojasni usmerivač
09
3
Kada povežete sve uređaje,
možete da priključite adapter
za naizmeničnu struju. Za
uređivanje kablova možete
da koristite stege.
FM žična antena
Adapter za naizmeničnu struju
10
Napredovanje
Sada možete da vratite na mesto
zadnju masku i masku postolja,
a zatim priključite kablove
za napajanje naizmeničnom
strujom glavnog uređaja i bas
zvučnika u utičnicu za napajanje
naizmeničnom strujom (mrežno
napajanje).


11
3
Kada priključite kablove za
napajanje naizmeničnom
strujom u utičnicu za napajanje
naizmeničnom strujom
(mrežno napajanje), na displeju
će se prikazati „WELCOME“.
Pritisnite / na glavnom
uređaju da biste uključili sistem.
Indikator LINK/STANDBY na bas
zvučniku će postati zelen.
Povezivanje kablova je završeno!
/
12
Napredovanje
4
Jednostavno podešavanje na
ekranu (Easy Setup)
Možete da koristite daljinski
upravljač koji ste dobili uz Blu-ray
uređaj (prikazan ispod) da biste
obavili podešavanja na ekranu.
Za to je potrebno nekoliko minuta.
Ako se na ekranu automatski
ne pojavi meni Blu-ray uređaja,
pomoću daljinskog upravljača za
televizor izaberite odgovarajući AV
ulaz u meniju televizora.
Kada na ekranu vidite poruku
[Easy Set up is now complete]
(Jednostavno podešavanje je
završeno), izaberite [Finish]
(Završi) i sistem je spreman
za upotrebu.
/
///,
HOME
13
5
Da biste reprodukovali disk,
jednostavno ga umetnite u otvor
za disk tako da obeležena strana
diska bude okrenuta ka vama.
Da biste ga izbacili, pritisnite .
Kada umetnete disk, u glavnom
meniju će se prikazati
i reprodukcija će početi
automatski.
Ako reprodukcija ne počne automatski,
izaberite u kategoriji
[Video] (Video
zapisi), [Music] (Muzika) ili
[Photo]
(Fotografije) i pritisnite .
Uživajte!


14
Napredovanje
Da biste pristupili velikom broju dodatnih
funkcija, dovoljno je da pritisnete HOME na
daljinskom upravljaču za Blu-ray uređaj.
U nastavku je navedeno nekoliko primera
 Slušajte radio na sistemskim zvučnicima
 Memorisane radio stanice
 Pristup internet sadržajima
 Slušajte zvuk sa iPod ili iPhone uređaja
na sistemskim zvučnicima





U ovom meniju možete
da unesete podešavanja
za mrežu kada je
glavni uređaj povezan
sa širokopojasnim
usmerivačem.




HOME
15
5
Memorisanje radio-stanica
1 Pritiskajte FUNCTION sve dok
se na displeju ne prikaže „FM“.
2 Pritisnite i držite TUNING +/–
dok ne počne automatsko
skeniranje.
3 Pritisnite OPTIONS.
4 Pritiskajte / da biste
izabrali [Preset Memory]
(Memorisanje), a zatim
pritisnite .
FUNCTION
///,
5 Pritiskajte / da biste izabrali
željeni broj za memorisanu
radio stanicu, a zatim
pritisnite .
6 Ponovite korake od 2 do 5 da
biste memorisali ostale stanice.
OPTIONS
HOME
PRESET +/–
Biranje memorisane radio stanice
1 Pritiskajte FUNCTION sve dok
se na displeju ne prikaže „FM“.
2 Pritiskajte PRESET +/– da biste
izabrali radio stanicu koju ste
memorisali.
16
TUNING +/–
Rešavanje problema
Ako naiđete na bilo koji od sledećih problema prilikom
korišćenja sistema, koristite ovaj vodič za rešavanje
problema da biste pokušali da otklonite problem pre
nego što uređaj odnesete na popravku.
Takođe pogledajte uputstvo za upotrebu na sledećem
veb sajtu:
http://support.sony-europe.com/
Uređaj neće da se uključi.
 Proverite da li su kablovi za napajanje naizmeničnom
strujom glavnog uređaja i bas zvučnika dobro povezani.
 Proverite da li je kabl za napajanje naizmeničnom
strujom glavnog uređaja dobro povezan sa
adapterom za naizmeničnu struju.
 Proverite da li je konektor adaptera za naizmeničnu
struju dobro povezan sa konektorom DC IN 14V na
zadnjoj strani glavnog uređaja.
Sistem ne funkcioniše normalno.
 Izvucite kabl za napajanje naizmeničnom strujom iz
zidne utičnice (mrežno napajanje), a zatim ga ponovo
priključite nakon nekoliko minuta.
Ne prikazuje se slika kada se na iPod/iPhone uređaju
pokrene reprodukcija datoteke video zapisa/slike.
 Izaberite odgovarajući ulaz za ovaj sistem na vašem
televizoru.
 Brzo treperi zelenom bojom.
  Pritisnite / na bas zvučniku.  Pravilno
umetnite bežični primopredajnik u bas zvučnik.
 Pritisnite / na bas zvučniku.
 Treperi crvenom bojom.
 Pritisnite / da biste isključili bas zvučnik
i proverite sledeće:
 Da li je došlo da kratkog spoja na pozitivnim
i negativnim polovima priključaka kablova za
zvučnike?
 Da li nešto blokira ventilacioni otvor na bas
zvučniku?
Kada proverite gorenavedene stavke
i otklonite eventualne probleme, uključite
bas zvučnik. Ako ne možete da utvrdite uzrok
problema ni posle provere svih gorenavedenih
stavki, obratite se najbližem Sony prodavcu.
 Sporo treperi zelenom ili narandžastom bojom
ili svetli crvenom bojom.
 Proverite da li je bežični primopredajnik pravilno
umetnut u glavni uređaj.
 Prenos zvuka je loš. Pomerajte bas zvučnik dok
indikator LINK/STANDBY ne postane zelen ili
narandžast.
 Udaljite sistem od ostalih bežičnih uređaja.
 Izbegavajte da koristite bilo koje druge bežične
uređaje.
 Svetli zelenom ili narandžastom bojom.
 Proverite da li su kablovi zvučnika dobro
povezani.
Nema zvuka ili bežični prenos nije aktiviran.
 Proverite status indikatora LINK/STANDBY na bas
zvučniku.
 Isključen je.
 Proverite da li je kabl za napajanje naizmeničnom
strujom bas zvučnika dobro povezan.
 Uključite bas zvučnik tako što ćete pritisnuti /
na bas zvučniku.
Reprodukcija diska nije moguća.
 Šifra regiona na BD/DVD disku ne odgovara onoj
u sistemu.
 Došlo je do kondenzacije vlage unutar glavnog
uređaja koja može oštetiti sočiva. Izvadite disk
i ostavite glavni uređaj uključen oko pola sata.
 Sistem ne može da reprodukuje snimljeni disk koji
nije pravilno dovršen.
17
Smanjivanje potrošnje struje na manje
od 0,3 W u režimu pripravnosti
Pritisnite HOME, a zatim pritisnite /// da biste
izabrali [Setup] (Podešavanja) u okviru [System Settings]
(Podešavanje sistema). Proverite da li su izabrana sledeća
podešavanja:
 [Control for HDMI] (Kontrola za HDMI) u okviru
[HDMI Settings] (HDMI podešavanja) je podešena
na [Off ] (Isključeno).
 [Quick Start Mode] (Režim za brzo pokretanje) je
podešen na [Off ] (Isključeno).
18
19
Ovaj kratki vodič za početak štedi papir
Kako bi sačuvao prirodne resurse, Sony je drastično smanjio upotrebu papira tako što više ne isporučuje
detaljna štampana uputstva. Međutim, detaljna uputstva za upotrebu možete da pronađete na Internetu
na adresi:
http://support.sony-europe.com/
4-279-075-E1(1) (SR)
©2011 Sony Corporation
Download PDF