Sony | BDV-N790W | Sony BDV-N790W BDV-N790W Home Cinema System Kratko uputstvo za pokretanje i podešavanje

Kućni bioskop sa Blu-ray Disc™/DVD uređajem
SR
Počnite odavde
Kratki vodič za početak
BDV-N790W
BDV-N890W
BDV-N890W
BDV-N790W
1
Sadržaj pakovanja/postavljanje zvučnika
2
Povezivanje sa televizorom
BDV-N890W


 



BDV-N790W

 
3
Povezivanje ostalih uređaja
4
Jednostavno podešavanje na ekranu (Easy Setup)
5
Reprodukcija diska i korišćenje ostalih funkcija




Glavni uređaj

Prednji zvučnici

Surround zvučnici

Centralni zvučnik

Subwoofer

Surround pojačalo

Sadržaj pakovanja
Kablovi za zvučnike (2)
(BDV-N890W)
Donji poklopci za zvučnike (2)
(BDV-N890W)
Šrafovi (2)
(BDV-N890W)
Šrafovi (6)
(BDV-N890W)
Daljinski upravljač
Baterije R6 (veličina AA) (2)
FM žična antena
Mikrofon za kalibrisanje
Postolje za iPod/iPhone
Video kabl
ili
USB kabl
(TDM-iP30)
Bežični primopredajnici (2)
03
1
Počnite tako što ćete postaviti
zvučnike u skladu sa oznakama
na zadnjem panelu.
SUBWOOFER
FRONT L
FRONT R
CENTER
Glavni uređaj
SUR L
04
Surround pojačalo
SUR R
Zatim povežite zvučnike sa
glavnim uređajem i surround
pojačalom.
Za model BDV-N890W,
pogledajte isporučeno
„Uputstvo za montažu zvučnika“
da biste sklopili zvučnike.
05
1
06
Umetnite bežične
primopredajnike u glavni
uređaj i surround pojačalo radi
uspostavljanja bežične veze.
2
Da biste uživali u slici i zvuku
visokog kvaliteta, za povezivanje
koristite HDMI kabl velike brzine
prenosa  (ne isporučuje se).
Ako vaš televizor nema HDMI
ARC priključak, takođe vam
treba digitalni optički kabl 
(ne isporučuje se) da biste
u zvuku sa televizora mogli da
uživate na zvučnicima sistema.


07
3
Da biste povezali set-top
box uređaj, konzolu za igre
ili digitalni satelitski risiver,
koristite HDMI kabl .
Da biste koristili FM radio, povežite
isporučenu žičnu antenu i razvucite
je za najbolji prijem. 
Sa sistemom i televizorom takođe
možete da povežete iPod ili iPhone
pomoću postolja koje ste dobili
uz uređaj. 


08
ili

Pomoću LAN kabla
(ne isporučuje se) ili bežičnog
LAN-a možete da se povežete
sa Internetom i kućnom mrežom.
Podešavanja za mrežu se nalaze
u glavnom meniju (stranica 14).
Za više detalja posetite:
http://support.sony-europe.com/
Na širokopojasni ruter
09
3
10
Priključite kablove za napajanje
naizmeničnom strujom glavnog
uređaja i surround pojačala
u zidnu utičnicu.
4
Povežite mikrofon za kalibrisanje
i postavite ga na mesto gde
obično sedite.
On će se koristiti za optimizovanje
zvučnika u narednom poglavlju
kako biste imali najbolji mogući
doživljaj surround zvuka.
Mikrofon možete da uklonite
kada ovaj postupak bude završen.
11
4
Pritisnite / da biste uključili
sistem. Na displeju će se
prikazati „SETUP“.
Da biste pripremili sistem za
upotrebu, prođite kroz Easy
Initial Settings (Jednostavna
početna podešavanja) na ekranu
koristeći isporučeni daljinski
upravljač. Za to je potrebno
samo nekoliko minuta.
Ako se ekran za podešavanje ne
prikazuje, izaberite odgovarajući
AV ulaz na TV-u.
/
///,
12
Kada se na ekranu prikaže
[Easy Initial Settings are
complete.] (Jednostavno početno
podešavanje je završeno.),
izaberite [Finish] (Završi) i sistem
je spreman za upotrebu.
5
Da biste reprodukovali disk,
jednostavno ga umetnite u otvor
za disk tako da obeležena strana
diska bude okrenuta ka vama.
Da biste ga izbacili, pritisnite .
Indikator LINK/STANDBY na
surround pojačalu će postati zelen.
Ako reprodukcija ne počne
automatski, izaberite
u kategoriji [Video] (Video
zapisi), [Music] (Muzika) ili
[Photo] (Fotografije) i pritisnite

.
Uživajte!

13
Da biste pristupili dodatnim funkcijama,
dovoljno je da pritisnete HOME.
Primeri:
 Slušajte radio na zvučnicima sistema
 Memorisane radio stanice
 Pristup internet sadržajima
 Slušajte zvuk sa iPod ili iPhone uređaja
na zvučnicima sistema









U ovom meniju možete
da unesete podešavanja
za mrežu kada je glavni
uređaj povezan sa
širokopojasnim ruterom.
14
HOME
Memorisanje radio-stanica
BDV-N890W
1 Pritiskajte FUNCTION sve dok
FUNCTION
se na displeju ne prikaže „FM“.
///,
2 Pritisnite i držite TUNING +/–
dok ne počne automatsko
skeniranje.
OPTIONS
3 Pritisnite OPTIONS.
4 Pritiskajte / da biste
HOME
izabrali [Preset Memory]
(Memorisanje), a zatim
pritisnite .
PRESET +/–
TUNING +/–
5 Pritiskajte / da biste izabrali
željeni broj za memorisanu
radio-stanicu, a zatim
pritisnite .
BDV-N790W
6 Ponovite korake od 2 do 5
da biste memorisali
ostale stanice.
FUNCTION
///,
Biranje memorisane radio stanice
1 Pritiskajte FUNCTION sve dok
OPTIONS
se na displeju ne prikaže „FM“.
2 Pritiskajte PRESET +/– da biste
izabrali radio-stanicu koju ste
memorisali.
HOME
PRESET +/–
TUNING +/–
15

Rešavanje problema
Ako naiđete na bilo koji od sledećih problema prilikom korišćenja
sistema, koristite ovaj vodič za rešavanje problema da biste
pokušali da otklonite problem pre nego što uređaj odnesete
na popravku.
Takođe pogledajte uputstvo za upotrebu na sledećem veb sajtu:
http://support.sony-europe.com/
Uređaj neće da se uključi.
 Proverite da li je kabl za napajanje naizmeničnom strujom
dobro priključen u zidnu utičnicu.

Sistem ne funkcioniše normalno.
 Izvucite kabl za napajanje naizmeničnom strujom iz zidne
utičnice, a zatim ga ponovo priključite nakon nekoliko minuta.
Sistem ne emituje zvuk TV programa kada je povezan sa settop box uređajem.
 Proverite kablove.
 Izaberite odgovarajući ulaz sistema na koji je povezan set-top
box uređaj.
Nema zvuka ili bežični prenos nije aktiviran.
 Proverite status indikatora LINK/STANDBY na surround
pojačalu.
 Isključen je.
 Proverite da li je kabl za napajanje naizmeničnom strujom
surround pojačala dobro povezan.
 Uključite surround pojačalo tako što ćete pritisnuti /
na surround pojačalu.
 Brzo treperi zelenom bojom.
  Pritisnite / na surround pojačalu.
 Umetnite bežični primopredajnik u surround pojačalo.
 Pritisnite / na surround pojačalu.
16

Treperi crvenom bojom.
 Pritisnite / da biste isključili surround pojačalo
i proverite sledeće.
 Da li je došlo da kratkog spoja na pozitivnim
i negativnim polovima priključaka kablova za zvučnike?
 Da li nešto blokira ventilacioni otvor na
surround pojačalu?
Kada proverite gorenavedene stavke i otklonite
eventualne probleme, uključite surround pojačalo.
Ako ne možete da utvrdite uzrok problema ni
posle provere svih gorenavedenih stavki, obratite
se najbližem Sony prodavcu.
Sporo treperi zelenom ili narandžastom bojom ili svetli
crvenom bojom.
 Proverite da li je bežični primopredajnik pravilno umetnut
u glavni uređaj.
 Prenos zvuka je loš. Pomerajte surround pojačalo dok
indikator LINK/STANDBY ne postane zelen ili narandžast.
 Udaljite sistem od ostalih bežičnih uređaja.
 Izbegavajte da koristite bilo koje druge bežične uređaje.
Svetli zelenom ili narandžastom bojom.
 Proverite da li su kablovi zvučnika dobro povezani.
Reprodukcija diska nije moguća.
 Šifra regiona diska ne odgovara onoj u sistemu.
 Došlo je do kondenzacije vlage na sočivima unutar glavnog
uređaja. Izvadite disk i ostavite glavni uređaj uključen oko
pola sata.
 Disk nije pravilno dovršen.
Smanjivanje potrošnje struje na manje
od 0,3 W u režimu mirovanja
Pritisnite HOME, a zatim pritisnite /// da biste
izabrali [Setup] (Podešavanja) u okviru [System Settings]
(Podešavanje sistema). Proverite da li su izabrana
sledeća podešavanja:
 [Control for HDMI] (Kontrola preko HDMI-ja) u okviru
[HDMI Settings] (HDMI podešavanja) je podešena na [Off ]
(Isključeno).
 [Quick Start Mode] (Režim za brzo pokretanje) je podešen
na [Off ] (Isključeno).
17
Ovaj kratki vodič za početak štedi papir
Kako bi sačuvao prirodne resurse, Sony je drastično smanjio upotrebu papira tako što
više ne isporučuje detaljna štampana uputstva. Međutim, detaljno uputstvo za upotrebu
možete da pronađete na Internetu na adresi:
http://support.sony-europe.com/
4-418-168-12(1) (SR)
2012. Sony Corporation
(1)
Download PDF

advertising