2-892-695-22(1)
Napomene
• Zavisno od kvaliteta diska i/ili uslova snimanja, možda
•
Prenosni CD uređaj
•
•
Uputstvo za upotrebu
•
će trebati više vremena za pokretanje reprodukcije.
Možda se reprodukcija uopšte neće pokrenuti.
Na disku s MP3 datotekama, nemojte snimati datoteke
u ostalim formatima niti dodavati nepotrebne foldere.
Uz nazive datoteka obavezno dodajte ekstenziju
".mp3". Ako dodate ekstenziju ".mp3" datoteci koja
nije u MP3 formatu, ureñaj neće moći ispravno
prepoznati datoteku.
Kod kompresije izvornih datoteka u MP3 format,
podesite parametre na "44,1 kHz", "128 kbps" i
"Constant Bit Rate".
Kako bi se najbolje iskoristio kapacitet snimanja,
podesite softver za snimanje na "halting of writing".
Izvori napajanja
"WALKMAN",
i
su registrovani zaštićeni nazivi kompanije Sony Corporation.
ureñaja te otvorite baterijsko sanduč e unutar CD ureñaja.
2 Umetnite dve LR6 (veličina AA) alkalne baterije
pazeći na polaritet 3, prema ilustraciji u sanduč etu, te
zatvorite poklopac dok ne klikne. Umetnite prvo # kraj
baterije (vredi za obe baterije).
http://www.sony.net
©2006 Sony Corporation
u zidnu utičnicu
! (grupa) –/+
AC mrežni adapter
GROUP
i priključnica (slušalice)
SOUND/AVLS
VOL +*/–
HOLD (zadnja strana)
Broj zapisa
Vreme reprodukcije
Oznaka
(Bookmark)
Mod zvuka
Mod reprodukcije
Indikator grupe
MP3 indikator
Preostali napon baterije
* Tipka ima ispupčenje.
Za sprečavanje požara ili električnog udara ne izlažite
ureñaj kiši ili vlazi.
Ne smeštajte ureñaj u skučene prostore kao što su
ormarić za knjige ili ugrañena vitrina.
Za sprečavanje požara ne prekrivajte otvore za
provetravanje ureñaja novinama, stolnjacima, zavesama
itd. Isto tako, na ureñaj ne stavljajte upaljene sveće.
Za sprečavanje požara ili električnog udara na ureñaj ne
stavljajte predmete sa teč nošć u, npr. vaze.
Diskovi koji se mogu
reprodukovati na ovom
CD uređaju
• Audio CD (CD-DA format CD diska)
• MP3 CD (CD-R/CD-RW sa snimljenim audio
podacima komprimovanim u MP3 formatu)*
* Mogu se reprodukovati samo diskovi u ISO 9660
Level 1/2 i proširenom Joliet formatu.
Dole su navedene brzine bita i frekvencije uzorkovanja
koje ovaj ureñaj podržava. Mogu se reprodukovati
datoteke sa promenjivom brzinom bita (VBR).
OPREZ
Upotreba optičkih ureñaja uz ovaj ureñaj će povećati
mogućnost oštećenja vida.
Neke zemlje imaju pravila o odlaganju baterija kakve se
koriste za napajanje ovog ureñaja. Molimo da proverite
važeće zakone u svojoj zemlji.
Ispravnost CE oznaka je ograničena na samo one zemlje
gde se zakonski provodi, uglavnom u zemljama
Evropske ekonomske zajednice.
Odlaganje islužene električne i elektronske opreme
(primenjivo u Evropskoj zajednici i ostalim zemljama
Evrope sa sistemima za odvojeno sakupljanje otpada)
Ovaj znak istaknut na proizvodu ili na
ambalaži označava da se proizvod prilikom
odlaganja ne sme tretirati kao kućni otpad.
Odnesite ga u centar za skupljanje električne ili
elektronske opreme. Pravilnim odlaganjem
proizvoda sprečavaju se potencijalne
negativne posledice po okolinu i ljudsko
zdravlje. Recikliranje materijala od kojih je proizvod
sastavljen pomaže u čuvanju prirodnih resursa. Za
detaljnije informacije o recikliranju proizvoda obratite se
u lokalnu gradsku kancelariju, komunalnu službu ili mesto
prodaje.
Priloženi pribor: slušalice i daljinski upravljač
G-off
16
11
MP3 CD (snimljeno uz 128 kbps)
23
23
Korištenje adaptera
Reprodukcija CD diska
umetnite CD na osovinu, te zatvorite poklopac.
Slušalice
Displej
UPOZORENJE
G-on
Audio CD
1 Pomerite preklopku OPEN za otvaranje poklopca,
x (zaustavljanje)•STOP
MPEG-1 Layer3
MPEG-2 Layer3
MPEG-2.5 Layer3
Brzina
prenosa
Frekvencija
uzorkovanja
32 – 320 kbps
8 – 160 kbps
8 – 160 kbps
32/44,1/48 kHz
16/22,05/24 kHz
8/11,025/12 kHz
Za početak reprodukcije od prvog zapisa, pritisnite i
zadržite tipku u dok ne započne reprodukcija.
Za prelaz na sledeću/prethodnu grupu*, pritisnite
prvo GROUP i zatim ! + ili ! –.
* Samo MP3 CD.
• Ovaj ureñaj može reprodukovati CD-R/CD-RW
diskove snimljene u Compact Disc Digital Audio
formatu (Audio CD), ali mogućnost reprodukcije će
zavisiti od kvaliteta diska, te od ureñaja za snimanje.
• Ovaj ureñaj je namenjen za reprodukciju diskova
prema Compact Disc (CD) standardu. U zadnje
vreme diskovi nekih kompanija se snimaju sa
zaštitom od kopiranja. Meñu tim diskovima ima
nekih koji ne podržavaju CD standard, te ih neće biti
moguće reprodukovati na ovom ureñaju.
• Zavisno od CD diska, ovaj ureñaj može prikazati
ukupan broj datoteka, uključujući i one koje se na
njemu ne mogu reprodukovati. Zbog automatskog
preskakanja takvih datoteka, reprodukovaće se samo
datoteke koje se mogu reprodukovati.
Napomene o DualDisc diskovima
DualDisc je dvostrani disk koji na jednoj strani ima
snimljen DVD materijal te digitalni zapis zvuka na drugoj
strani. Kako strana sa digitalnim zapisom zvuka ne
odgovara Compact Disc (CD) standardu, reprodukcija
dvostranog diska nije garantovana.
Funkcija Digital MEGA BASS
Tokom reprodukcije, pritisnite SOUND/AVLS nekoliko
puta za odabir "SND 1" ili "SND 2".
Ukoliko je zvuk izobličen, utišajte ga.
Funkcija AVLS*
* Automatic Volume Limiter System
Pritisnite i zadržite tipku SOUND/AVLS.
Ukoliko oznaka "AVLS" zatreperi tri puta, funkcija je
uključena.
Ukoliko oznaka "AVLS" zatreperi jednom, funkcija je
isključena.
AMS*/funkcija pretraživanja
Za pronalaženje početka prethodnog/tekućeg/sledećeg/
sledećih zapisa: Više puta pritisnite ./>.
Za brzo pretraživanje unazad/unapred: Pritisnite i
zadržite ./>.
Redosled reprodukcije
Redosled reprodukcije može zavisiti od načina snimanja
MP3 datoteka na disk. U sledećem primeru, datoteke se
reprodukuju redom od 1 do 7.
MP3
2 Pritisnite u.
* Automatic Music Sensor
MP3 CD diskovi
Upotrebljiv broj grupa i datoteka
• Najveći broj grupa: 256
• Najveći broj datoteka: 512
Grupa
Datoteka
CD ureñaja, isključite ga i dajte na proveru kod
ovlašć enog servisnog osoblja pre upotrebe.
• Ne stavljajte nikakve predmete u DC IN 4.5 V
(priključnica za spoljni izvor napajanja).
O izvorima napajanja
• Ako ne koristite ureñaj duže vreme, odspojite sve
izvore napajanja iz ureñaja.
O mrežnom adapteru
• Koristite samo priloženi mrežni
Polaritet priključka
adapter. Ako mrežni adapter nije
isporučen, koristite AC-E45HG
mrežni adapter*. Ne koristite druge
adaptere jer može doći do kvara.
* Nije dostupno u nekim
područjima. Raspitajte se kod
svog prodavca.
• Ne dodirujte mrežni adapter mokrim rukama.
• Spojite mrežni adapter na lako dostupnu zidnu utičnicu.
Ako primetite neke nepravilnosti u radu, odmah
odspojite adapter iz zidne utičnice.
O baterijama
• Ne bacajte baterije u vatru.
• Ne nosite baterije sa kovanicama ili drugim metalnim
•
•
•
•
predmetima. Može doći do razvijanja toplote ako doñe
do spajanja kontakata baterije metalnim predmetom.
Ne mešajte stare i nove baterije.
Ne koristite razne vrste baterija istovremeno.
Ako nećete koristiti baterije duže vreme, izvadite ih iz
ureñaja.
Ako doñe do curenja baterija, obrišite sanduč e za
baterije, te umetnite nove baterije. Ako doñete u
kontakt sa tečnoš ću iz baterija, temeljno ih isperite.
O CD uređaju
• Držite soč ivo CD ureñaja čistim. Ne dodirujte soč ivo,
jer može doći do oštećenja, te do kvara ureñaja.
• Ne stavljajte teške predmete na CD ureñaj, jer može
doći do oštećenja ureñaja i diska.
• Ne ostavljajte CD ureñaj u blizini izvora toplote, ili na
mestu izloženom direktnoj sunčevoj svetlosti, pesku
ili prašini, vlazi, udarcima, na neravnoj površini, ili u
automobilu sa zatvorenim prozorima.
• Ako CD ureñaj uzrokuje smetnje kod radio ili TV
prijema, isključite CD ureñaj ili ga udaljite od izvora
smetnji.
• Diskovi nestandardnih oblika (srce, kvadrat, zvezda)
ne mogu biti reprodukovani u ovom ureñaju, jer bi
moglo doći do kvara. Ne koristite takve diskove.
O slušalicama
Sigurnost u saobraćaju
Ne koristite slušalice dok upravljate motornim vozilom
ili biciklom jer to predstavlja opasnost u saobrać aju i na
nekim područjima je nezakonito. Preglasno slušanje takoñe može biti opasno dok hodate, posebno na pešačkim
prelazima. U potencijalno opasnim situacijama budite
pojačano oprezni ili isključite ureñaj.
Sprečavanje oštećenja sluha
Pri upotrebi slušalica nemojte jako pojačavati zvuk.
Lekari ne savetuju neprekidno, glasno ili dugotrajno
slušanje. Ako osetite da vam zvoni u ušima, smanjite
glasnoću ili isključite ureñaj.
Obzir prema drugima
Nemojte preterano pojačavati zvuk. Tako možete čuti
spoljne zvukove i ujedno biti obzirni prema osobama
koje vas okružuju.
Mod reprodukcije (Play mode)
Čišćenje priključaka
Tokom reprodukcije nekoliko puta pritisnite P MODE/]:
Bez indikatora (normalna reprodukcija) t "!" (repr.
grupe) 1) t "1" (repr. jednog zapisa) t "SHUF" (repr.
slučajnim redosledom) t "! SHUF" (repr. grupe
slučajnim redosledom) 2) t "t" (Reprodukcija
označenih zapisa)
Za ponavljanje odabranog moda reprodukcije, pritisnite i
zadržite P MODE/] dok se ne pojavi "]".
1)
Reprodukuju se jednom sve odabrane datoteke. Samo
MP3 CD.
2)
Reprodukuju se jednom sve odabrane datoteke
slučajnim redosledom. Samo MP3 CD.
Ako doñe do onečišćenja priključaka, neće biti zvuka, ili
će zvuk biti pun smetnji. Povremeno očistite priključke
mekom, suvom krpom.
Funkcija G-PROTECTION
(Najveći broj nivoa direktorijuma: 8)
Mere opreza
• Ako neki predmet ili te čnost dospe u unutrašnjost
Spojite mrežni adapter u zidnu utičnicu.
OPEN
P MODE/]
Ukoliko započnete reprodukciju drugog CD-a, sve oznake
se brišu.
O sigurnosti
* Mereno po JEITA standardu (Japan Electronics and
Information Technology Industries Association).
• Delovi indikatora > približno prikazuju preostali
napon baterije. Jedan deo indikatora ne označava uvek
jednu četvrtinu preostalog napona baterije.
./>•
Za vreme reprodukcije označenog zapisa pritisnite i
zadržite u dok oznaka "t" ne nestane sa displeja.
Trajanje baterija* (približno, u satima)
G-PROTECTION
DC IN 4,5 V
Ukoliko dodate oznake (bookmarks) svojim omiljenim
zapisima, možete ih slušati počevši s najmanjim brojem.
1 Za vreme reprodukcije zapisa koji želite označiti,
pritisnite i zadržite tipku u dok oznaka "t"
(Bookmark) treperi na displeju.
2 Ponovite korak 1 za dodavanje oznaka željenim zapisima.
3 Pritisnite tipku P MODE/] više puta dok oznaka
"t" treperi na displeju.
4 Pritisnite tipku u.
(Kod korištenja ureñaja na ravnoj, stabilnoj površini.)
Vreme rada zavisi od načina korištenja ureñaja.
Dve Sony alkalne baterije LR6 (SG)
(proizvedene u Japanu)
u* (reprodukcija/
pauza)•ENTER
Reprodukcija zapisa dodavanjem oznaka
Brisanje oznaka
Korištenje baterija (nisu isporučene)
1 Pomerite preklopku OPEN kako biste otvorili poklopac
D-NE240
D-NE241
* Zvuk može preskakati: ako CD ureñaj dobije udarac
dužeg trajanja od očekivanog/ako je reprodukovani CD
zaprljan ili oštećen/kod korištenja CD-R/CD-RW
diskova lošeg kvaliteta, ili prilikom problema sa ureñajem
ili softverom za snimanje.
G-PROTECTION funkcija je razvijena za zaštitu od
preskakanja zvuka za vreme trčanja i sličnih aktivnosti.*
Fabričko podešenje je "G-on" (uključeno). Za odabir "
G-off"(isključeno), pritisnite u dok uzastopno tokom
zaustavljene reprodukcije pritiskate >. Ukoliko želite
uživati u visokokvalitetnom zvuku CD ureñaja odaberite
"G off".
U slučaju problema
Ako i nakon provere sledećih saveta ne možete otkloniti
problem, kontaktirajte svog Sony dobavljača.
"Hold" se prikazuje nakon pritiska na tipku, te ne
dolazi do reprodukcije CD diska.
c Blokirane su tipke ureñaja. Pomerite preklopku HOLD.
Glasnoća se ne pojačava pritiskom na VOL +.
c Pritisnite i zadržite SOUND/AVLS dok ne zatreperi
"AVLS" te na taj način isključite AVLS funkciju.
CD uređaj ne radi pravilno.
c Unutar ureñaja se kondenzovala vlaga. Ostavite ureñaj
po strani nekoliko sati dok vlaga ne ispari.
Čak i kad se prikaže broj datoteke, datoteka se ne
reprodukuje.
c Na disku je snimljena datoteka u formatu koji ovaj
ureñaj ne može da reprodukuje.
Tehnički podaci
Sistem
Digitalni audio sistem sa kompaktnim diskom
Laserska dioda
Trajanje emisije: Kontinuirano
Laserski izlaz: manje od 44,6 µW (Ovaj izlaz predstavlja
vrednost izmerenu na udaljenosti 200 mm od soč iva
objektiva na optičkom senzoru sa otvorom 7 mm.)
Napajanje
• Dve LR6 (veličina AA) baterije: 1,5 V jednosmerno T 2
• Mrežni adapter (DC IN 4.5 V priključnica)
Dimenzije (š/v/d) (bez delova koji vire i kontrola)
Oko 140 T 32,7 T 140 mm
Masa (bez pribora)
Oko 210 g
Radna temperatura
5°C - 35°C
MP3 Layer-3 tehnologija audio kodiranja i patenti pod
licencom Fraunhofer IIS i Thomson.
Dizajn i tehnički podaci podložni su promenama bez
najave. Proizvoñač ne preuzima odgovornost za
eventualne štamparske greške.
Priloženi pribor
Mrežni adapter (1) (Isporučen samo uz EU8 model. "EU8"
je oznaka regije. Oznaka regije modela koji ste kupili se
nalazi na gornjoj levoj strani bar kôda na ambalaži.)
Slušalice (1)
OVLAŠĆENI SERVISI
Input
Milentija Popovića 18
Beograd
011 2132 877, 311 9431
TV Video Centar
Save Kovačevića 153
Podgorica
020 620 980
ETC Electronic
Ustanička 128b
Beograd
011 3473 530, 2894 508
V.T. Centar
Seljanovo bb
Tivat-Kotor
032 674 422
ETC Electronic
Pere Velimirovića 8
Beograd
011 3510 424, 3591 243
TV Digital Servis
Šukrije Međedovića
Bijelo Polje
050 431 399
SS Digit
Kraljice Marije 29
Beograd
011 3223 674, 3370 369
Predstavništvo Sony Central and
Southeast Europe Kft. Beograd
Omladinskih Brigada 88a
11 070 Novi Beograd
Republika Srbija
Sony Info Centar
+381 11 228 33 00
www.sony.rs
support.rs@eu.sony.com
Download PDF

advertising