Sony | HT-CT290 | Sony HT-CT290 2,1-kanalni soundbar sa tehnologijom Bluetooth® Uputstva za rukovanje

Sound Bar zvučnik
Uputstvo za upotrebu
HT-CT290/HT-CT291
Za proizvode sa oznakom CE
UPOZORENJE
Da biste umanjili rizik od požara, ne
prekrivajte ventilacioni otvor uređaja
novinama, stolnjakom, zavesom itd.
Ne izlažite uređaj izvorima otvorenog
plamena (na primer, upaljenoj sveći).
Da biste umanjili rizik od požara ili
strujnog udara, ne izlažite uređaj
kapljicama vode ili prskanju i ne
postavljajte na njega predmete koji
sadrže tečnost, na primer vaze.
Ne postavljajte uređaj u uski prostor
poput police za knjige ili ugradnog
ormarića.
Ne izlažite baterije ili uređaj u kojem se
nalaze baterije visokim temperaturama,
na primer sunčevoj svetlosti i vatri.
Da bi se sprečile povrede, ovaj aparat
mora da bude bezbedno postavljen
na kućište ili pričvršćen za pod/zid
u skladu sa uputstvom za instalaciju.
Samo za upotrebu u zatvorenom
prostoru.
O izvorima napajanja
• Jedinica dobija mrežno napajanje
sve dok je priključena na utičnicu
za napajanje naizmeničnom strujom,
čak i kada je sama jedinica isključena.
• Budući da se mrežno napajanje
jedinice prekida izvlačenjem glavnog
utikača, priključite jedinicu na lako
dostupnu utičnicu za napajanje
naizmeničnom strujom. Ako primetite
nepravilnosti u radu jedinice, odmah
izvucite glavni utikač iz utičnice za
napajanje naizmeničnom strujom.
Preporučeni kablovi
Za povezivanje sa matičnim računarom
i/ili perifernom opremom morate
da koristite propisno zaštićene
i uzemljene kablove i konektore.
2SR
Valjanost oznake CE je ograničena samo
na one zemlje u kojima je zakonski
primenljiva, uglavnom u zemljama
EEA (European Economic Area).
Za korisnike u Evropi
Odlaganje potrošenih
baterija i električne
i elektronske opreme
(primenljivo
u Evropskoj uniji
i ostalim evropskim
zemljama koje imaju
sisteme za odvojeno
sakupljanje otpada)
Ovaj simbol na proizvodu, bateriji ili
pakovanju označava da se proizvod
i baterija ne smeju tretirati kao kućni
otpad. Na nekim baterijama se pored
ovog simbola može nalaziti i hemijski
simbol. Hemijski simbol za živu (Hg) ili
olovo (Pb) se dodaje ako baterija sadrži
više od 0,0005% žive ili 0,004% olova.
Pravilnim odlaganjem proizvoda
i baterija pomažete u sprečavanju
mogućih štetnih posledica po okolinu
i ljudsko zdravlje do kojih može doći
usled nepravilnog odlaganja otpada.
Reciklažom materijala pomažete
očuvanje prirodnih resursa.
Ako proizvodi zahtevaju stalno
prisustvo baterije zbog bezbednosti,
performansi ili celovitosti podataka,
takvu bateriju bi trebalo da zameni
isključivo obučeni serviser. Da biste
bili sigurni da će baterija i električna
i elektronska oprema biti pravilno
zbrinuti, predajte potrošene proizvode
na odgovarajućem mestu za
prikupljanje i reciklažu električne
i elektronske opreme. Za sve ostale
baterije, pogledajte poglavlje
o bezbednom uklanjaju baterije
iz proizvoda. Predajte bateriju na
odgovarajućem mestu za prikupljanje
i reciklažu potrošenih baterija.
Za detaljnije informacije o reciklaži
ovog proizvoda ili baterije, kontaktirajte
lokalnu upravu, komunalnu službu ili
prodavnicu u kojoj ste kupili proizvod
ili bateriju.
Napomena za korisnike: sledeće
informacije se odnose samo na
opremu koja se prodaje u zemljama
u kojima se primenjuju direktive
Evropske unije.
Ovaj uređaj je proizvela kompanija
Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
ili ga je za nju proizvela neka druga
kompanija. Sva pitanja u vezi sa
usaglašenošću proizvoda sa
zakonima Evropske unije bi trebalo
da pošaljete ovlašćenom predstavniku,
Sony Belgium, bijkantoor van
Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1,
1935 Zaventem, Belgija. Za sva pitanja
u vezi sa servisom ili garancijom
pogledajte adrese koje su navedene
na zasebnom servisnom ili
garantnom listu.
Sony Corp. ovim izjavljuje da je oprema
u skladu sa osnovnim zahtevima
i ostalim relevantnim odredbama
direktive 1999/5/EC.
Detaljnije informacije možete da vidite
na adresi:
http://www.compliance.sony.de/
Ovaj Sound Bar zvučnik služi za
reprodukciju zvuka sa povezanih
uređaja i strimovanje muzike sa
BLUETOOTH uređaja.
Ova oprema je testirana i utvrđeno je da
je u skladu sa ograničenjima navedenim
u EMC direktivi kada se za povezivanje
koristi kabl kraći od 3 metra.
Autorska prava i zaštićeni
znakovi
• Ovaj sistem koristi tehnologiju Dolby*
Digital.
* Proizvedeno po licenci kompanije
Dolby Laboratories. Dolby,
Dolby Audio i simbol sa duplim D
su zaštićeni znakovi kompanije
Dolby Laboratories.
• Oznaka BLUETOOTH® i logotipi
su registrovani zaštićeni znakovi
organizacije Bluetooth SIG, Inc. i bilo
kakva upotreba tih znakova od strane
kompanije Sony Corporation je pod
licencom. Svi ostali zaštićeni znakovi
i tržišni nazivi su vlasništvo njihovih
vlasnika.
• Ovaj sistem koristi tehnologiju
High-Definition Multimedia Interface
(HDMI™).
Termini HDMI i HDMI High-Definition
Multimedia Interface, kao i logotip
HDMI su zaštićeni znakovi ili
registrovani zaštićeni znakovi
organizacije HDMI Licensing, LLC
u SAD i drugim zemljama.
• „BRAVIA“ je zaštićeni znak kompanije
Sony Corporation.
• „PlayStation“ je registrovani zaštićeni
znak kompanije Sony Computer
Entertainment Inc.
• MPEG Layer-3 tehnologiju za kodiranje
zvuka i patente su licencirale
kompanije Fraunhofer IIS i Thomson.
• Windows Media je registrovani
zaštićeni znak ili zaštićeni znak
kompanije Microsoft Corporation
u SAD i/ili drugim zemljama.
• Ovaj proizvod je zaštićen određenim
pravima na intelektualnu svojinu
korporacije Microsoft. Upotreba ili
distribucija ove tehnologije izvan
ovog proizvoda je zabranjena bez
odgovarajuće licence korporacije
Microsoft ili njene ovlašćene
podružnice.
3SR
• „ClearAudio+“ je zaštićeni znak
kompanije Sony Corporation.
• Drugi nazivi sistema i proizvoda
su uglavnom zaštićeni znakovi
i registrovani zaštićeni znakovi
u vlasništvu svojih vlasnika.
U ovom dokumentu nisu
navedene oznake ™ i .
4SR
O ovom uputstvu
za upotrebu
• Uputstva u ovom priručniku opisuju
kontrole na daljinskom upravljaču.
Takođe možete da koristite kontrole
na Bar zvučniku ako one imaju isti ili
sličan naziv kao one na daljinskom
upravljaču.
• Neke slike su predstavljene kao
konceptualni crteži i one mogu da
se razlikuju od stvarnih proizvoda.
Sadržaj
O ovom uputstvu
za upotrebu ......................... 4
Vodič za delove i kontrole ......... 6
Postavljanje sistema
Osnovno
Vodič za početak
povezivanje  (zaseban
i priprema
dokument)
Dodatne informacije
Mere opreza ............................. 21
Rešavanje problema .................22
Podržani tipovi datoteka ..........27
Podržani audio formati ............27
LED indikatori ........................... 28
Specifikacije ............................. 30
O BLUETOOTH komunikaciji ..... 31
Montiranje Bar zvučnika
na zid ..................................10
Postavljanje subwoofera
u vodoravan položaj ........... 12
Slušanje zvuka
Slušanje zvuka sa povezanih
uređaja ................................ 12
Slušanje muzike sa
USB uređaja ........................ 13
Prilagođavanje zvuka
Uživanje u zvučnim efektima ... 14
Podešavanje jačine zvuka
subwoofera ......................... 16
BLUETOOTH funkcije
Slušanje muzike sa
BLUETOOTH uređaja ........... 16
Podešavanje BLUETOOTH
režima mirovanja ................ 17
Ostale funkcije
Korišćenje funkcije Control
for HDMI .............................. 18
Korišćenje funkcije
„BRAVIA“ Sync .................... 19
Funkcija za automatski ulazak
u režim mirovanja .............. 20
Aktiviranje bežičnog prenosa
između određenih jedinica
(Secure Link) ...................... 20
5SR
Vodič za delove i kontrole
Više informacija potražite na stranicama navedenim u zagradama.
Bar zvučnik
Gornja i prednja strana
 Taster osetljiv na dodir
 (napajanje)
Uključuje sistem ili ga postavlja
u režim mirovanja.
 Taster osetljiv na dodir  (ulaz)
(stranica 12)
Bira uređaj koji želite da koristite.
 Taster osetljiv na dodir
(uparivanje) (stranica 16)
 Taster osetljiv na dodir +/–
(jačina zvuka)
 Indikatori ulaza* (stranica 12)
 BLUETOOTH indikator (plavi)
• Brzo treperi: U toku BLUETOOTH
uparivanja
• Treperi: Uspostavljanje
BLUETOOTH veze
• Svetli: BLUETOOTH veza je
uspostavljena
6SR
 Indikatori zvučnog efekta*
(stranica 14)
 Senzor za daljinski upravljač
* LED indikatori koji svetle ili trepere
zavisno od izabrane funkcije ili
statusa sistema.
Detaljnije informacije o indikatorima
potražite u odeljku „LED indikatori“
(stranica 28).
O tasterima osetljivim na dodir
Tasteri osetljivi na dodir funkcionišu
kada ih lagano dodirnete. Ne pritiskajte
ih prejako.
Zadnja strana
 Priključak HDMI OUT TV (ARC)
 Priključak TV IN OPTICAL

(USB) ulaz (stranica 13)
 Kabl za napajanje
naizmeničnom strujom
7SR
Subwoofer
 Indikator napajanja
• Ne svetli: Napajanje je
isključeno
• Svetli:
– Crvena: Subwoofer je u režimu
mirovanja
– Zelena: Subwoofer je povezan
sa Bar zvučnikom bez funkcije
Secure Link
– Narandžasta: Subwoofer je
povezan sa Bar zvučnikom
pomoću funkcije Secure Link
• Treperi:
– Zelena (brzo): Subwoofer traži
Bar zvučnik za povezivanje
– Zelena: Subwoofer pokušava
da se poveže sa Bar zvučnikom
bez funkcije Secure Link
– Narandžasta: Subwoofer
pokušava da se poveže sa Bar
zvučnikom pomoću funkcije
Secure Link
– Crvena: Subwoofer je
detektovao nepravilnost.
Pogledajte „Bežični prenos
zvuka subwoofera“ u odeljku
„Rešavanje problema“
(stranica 25).
8SR
 LINK (Secure Link) (stranica 20)
  (napajanje)
Uključuje subwoofer ili ga
postavlja u režim mirovanja.
 Kabl za napajanje
naizmeničnom strujom
O režimu mirovanja
Subwoofer automatski ulazi u režim
mirovanja i indikator napajanja postaje
crven kada je Bar zvučnik u režimu
mirovanja ili je bežični prenos
deaktiviran. Subwoofer se automatski
uključuje kada se Bar zvučnik uključi
i bežični prenos se aktivira.
Daljinski upravljač
 INPUT (stranica 12)
  (napajanje)
Uključuje sistem ili ga postavlja
u režim mirovanja.
 PLAY MODE (stranica 13)
Koristi se i za uključivanje
ili isključivanje funkcije za
smanjivanje nivoa signala
(stranica 15).
 AUDIO* (stranica 15)
Koristi se i za uključivanje ili
isključivanje Funkcija Dolby DRC
(stranica 15).
 ENTER
Ulazak u izabranu stavku.
/
Bira fasciklu ili datoteku na USB
uređaju.
BACK
Povratak na prethodni prikaz.
Zaustavlja USB reprodukciju.
Koristi se i za uključivanje ili
isključivanje LED indikatora
(stranica 28).
  (jačina zvuka) +*/–
Prilagođava jačinu zvuka.
Indikator izabranog ulaza
zatreperi jednom svaki put
kada podesite jačinu zvuka.
Indikatori USB, TV i BT zatrepere
tri puta kada jačinu zvuka
podesite na maksimalnu ili
minimalnu.
 SW  (jačina zvuka
subwoofera) +/– (stranica 16)
Indikator izabranog ulaza
zatreperi jednom svaki put
kada podesite jačinu zvuka
subwoofera.
Indikatori USB, TV i BT zatrepere
tri puta kada jačinu zvuka
subwoofera podesite na
maksimalnu ili minimalnu.
  (isključivanje zvuka)
Privremeno isključuje zvuk.
Indikatori USB, TV i BT neprekidno
trepere kada je aktivna funkcija za
isključivanje zvuka.
 * (reprodukcija/pauza)
Pauzira ili nastavlja reprodukciju.
9SR
 / (prethodno/sledeće/
premotavanje unazad/
premotavanje unapred)
Pritisnite da biste izabrali
prethodnu/sledeću numeru
ili datoteku.
Držite pritisnuto da biste
pretraživali unazad ili unapred.
 NIGHT (stranica 14)
Koristi se i za uključivanje ili
isključivanje BLUETOOTH režim
mirovanja (stranica 17).
 VOICE (stranica 15)
Koristi se i za uključivanje ili
isključivanje funkcije Control
for HDMI (stranica 18).
 MOVIE/MUSIC (stranica 14)
Koristi se i za uključivanje
ili isključivanje funkcije za
automatski ulazak u režim
mirovanja (stranica 20).
 CLEAR AUDIO+ (stranica 14)
Koristi se i za ulazak u režim
Secure Link (stranica 20).
* Na dugmadima AUDIO,  + i 
se nalazi mala izbočina. Koristite je kao
referencu prilikom upotrebe daljinskog
upravljača.
10SR
Postavljanje sistema
Osnovno povezivanje
i priprema
Pogledajte vodič za početak (zaseban
dokument).
Montiranje Bar zvučnika
na zid
Bar zvučnik možete da montirate na zid.
Napomena
• Pripremite vijke (nisu isporučeni) koji
odgovaraju materijalu i čvrstoći zida.
Budući da je zid od gipsanih ploča
naročito lomljiv, dobro zavrnite šrafove
u dva drvena stuba u nosećoj gredi.
Okačite Bar zvučnik na šrafove
u stubovima horizontalno na
ravnom delu zida.
• Za postavljanje obavezno angažujte
Sony prodavca ili licencirane majstore
i posebno vodite računa o bezbednosti
tokom postavljanja.
• Sony ne odgovara za nezgode ili
oštećenja do kojih je došlo zbog
nepravilnog postavljanja, nedovoljne
čvrstoće zida, nepravilnog zašrafljivanja,
prirodnih nepogoda itd.
1
Pripremite vijke (nisu isporučeni)
koji odgovaraju otvorima na
zadnjoj strani Bar zvučnika.
3
Više od 30 mm
365 mm
365 mm
5 mm
Mesto vijka
10 mm
4
Otvor na zadnjoj strani Bar zvučnika
2
Zalepite ŠABLON ZA MONTIRANJE
NA ZID (isporučen) na zid.
Pričvrstite vijke u obeležena
mesta.
Vijci treba da vire iz zida od
7,5 do 8,5 mm.
Sredina TV-a
7,5 –8,5 mm
Lepljiva
traka ili sl.
1
ŠABLON ZA
MONTIRANJE NA ZID
Poravnajte LINIJU SREDINE TV-a ()
na ŠABLONU ZA MONTIRANJE NA ZID
sa linijom sredine TV-a.
2
Poravnajte LINIJU DNA TV-a () na
ŠABLONU ZA MONTIRANJE NA ZID
sa donjim delom televizora.
3
Nalepite ŠABLON ZA MONTIRANJE
NA ZID na zid lepljivom trakom.
5
6
Uklonite šablon za montiranje
na zid.
Okačite Bar zvučnik na vijke.
Poravnajte otvore na zadnjoj strani
Bar zvučnika sa vijcima, pa okačite
Bar zvučnik na dva vijka.
Napomena
• Izgladite površinu šablona za montiranje
na zid kada ga lepite na zid.
• Ostavite dovoljno prostora ispod Bar
zvučnika kada ga zakačite na zid da biste
lako mogli da pristupate
(USB) ulazu.
11SR
Postavljanje sistema
4 mm
Obeležite mesta za vijke na LINIJI
ZA VIJKE () na ŠABLONU ZA
MONTIRANJE NA ZID.
Lenjirom izmerite udaljenost koja
je prikazana ispod, pa olovkom
obeležite mesto.
Postavljanje subwoofera
u vodoravan položaj
Postavite subwoofer na desnu stranu
tako da je logotip „SONY“ okrenut
napred.
Slušanje zvuka
Slušanje zvuka sa
povezanih uređaja
Pritiskajte INPUT.
Kada jednom pritisnete INPUT, indikator
trenutnog ulaza će početi da treperi.
Ponovo pritisnite INPUT da biste izabrali
željeni uređaj.
Zasvetleće indikator izabranog uređaja.
Svaki put kada pritisnete INPUT, uređaj
se ciklično menja na sledeći način.
„TV“  „BT“  „USB“
„TV“
• TV koji je povezan na priključak TV IN
OPTICAL
• TV kompatibilan sa funkcijom Audio Return
Channel (ARC) koji je povezan na priključak
HDMI OUT TV (ARC)
Stavite podloge za zvučnik (isporučene).
„BT“
BLUETOOTH uređaj koji podržava A2DP
(stranica 16)
„USB“
USB uređaj koji je povezan na
(stranica 13)
12SR
(USB) ulaz
Slušanje muzike sa
USB uređaja
4
Napomena
• Da biste videli listu USB sadržaja na
ekranu televizora, povežite sistem sa
TV-om pomoću HDMI kabla.
• Promenite ulaz TV-a u onaj na koji je
povezan Bar zvučnik.
1
Povežite USB uređaj na
(USB)
ulaz.
Pogledajte uputstvo za upotrebu
USB uređaja pre nego što ga
povežete.
5
Podesite jačinu zvuka.
• Pritisnite  +/– da biste podesili
jačinu zvuka Bar zvučnika.
• Pritisnite SW  +/– da biste
podesili jačinu zvuka subwoofera.
Ostale radnje
Da biste
Uradite ovo
Zaustavili reprodukciju Pritisnite BACK
ili vratili se na prethodni
ekran
USB indikator treperi neprekidno
prilikom čitanja USB uređaja.
2
3
Pritiskajte dugme INPUT da
izaberete „USB“.
Na TV ekranu će se pojaviti lista
sadržaja USB uređaja.
Pritisnite / da biste izabrali
željeni sadržaj, a zatim
pritisnite ENTER.
Započinje reprodukcija izabranog
sadržaja.
Pauzirali ili nastavili
reprodukciju
Pritisnite 
Izabrali prethodnu ili
sledeću numeru
Pritisnite /

Pretraživali unazad ili
Držite /
unapred (premotavanje
unazad/unapred)
Napomena
• Ne uklanjajte USB uređaj tokom rada.
Da biste izbegli gubitak podataka ili
oštećenje USB uređaja, isključite sistem
pre uklanjanja USB uređaja.
• Ako povežete nepodržani USB uređaj,
USB indikator neprekidno treperi dvaput.
13SR
Slušanje zvuka
Možete da reprodukujete muzičke
datoteke koje se nalaze na povezanom
USB uređaju.
Listu podržanih tipova datoteka
pogledajte u poglavlju „Podržani tipovi
datoteka“ (stranica 27).
Pritiskajte PLAY MODE da
biste izabrali željeni režim
reprodukcije.
• Nije izabran nijedan režim:
Reprodukuje sve numere.
•
(ponovi jednu): Ponavlja
jednu numeru.
•
(ponovi fasciklu): Ponavlja
sve numere u fascikli.
•
(nasumično): Ponavlja sve
numere u fascikli nasumičnim
redosledom.
•
(ponovi sve): Ponavlja sve
numere.
USB indikator zatreperi tri puta svaki
put kada pritisnete PLAY MODE.
Informacije o USB uređaju
na TV ekranu
Prilagođavanje zvuka
Uživanje u zvučnim
efektima
 Vreme reprodukcije
 Ukupno vreme reprodukcije
 Brzina protoka bitova
 Status reprodukcije
 Brzina premotavanja unazad/
unapred
 Status ponavljanja reprodukcije
 Indeks izabrane datoteke/Ukupan
broj datoteka u fascikli
Napomena
• U zavisnosti od izvora reprodukcije, neke
informacije se možda neće prikazivati.
• U zavisnosti od režima reprodukcije,
prikazane informacije mogu da se
razlikuju.
Možete jednostavno da uživate
u unapred programiranim zvučnim
efektima koji su prilagođeni različitim
vrstama izvora zvuka.
Biranje zvučnog efekta
Pritiskajte MOVIE/MUSIC ili CLEAR
AUDIO+ tokom reprodukcije.
CLEAR AUDIO+
Možete da uživate u zvuku koristeći zvučno
polje koje preporučuje Sony. Zvučno polje se
automatski optimizuje u skladu sa sadržajem
koji se reprodukuje i njegovom funkcijom.
Indikatori MOVIE i MUSIC zasvetle 2 sekunde,
zatim se gase.
MOVIE
Zvučni efekti su optimizovani za filmove.
Ovaj režim prenosi punoću i bogatstvo
širine zvuka.
Svetli indikator MOVIE.
MUSIC
Zvučni efekti su optimizovani za muziku.
Svetli indikator MUSIC.
Korišćenje funkcije noćnog
režima (NIGHT)
Ova funkcija je korisna kada gledate
filmove kasno uveče. Moći ćete jasno da
čujete dijaloge čak i sa utišanim tonom.
Pritisnite NIGHT.
Indikatori MOVIE i MUSIC će zatreperiti
dvaput.
Da biste isključili ovu funkciju, ponovo
pritisnite NIGHT.
Indikator MOVIE će zatreperiti dvaput.
14SR
Napomena
Ova funkcija se automatski isključuje kada
isključite sistem.
Korišćenje funkcije
Clear Voice (VOICE)
Ova funkcija vam omogućava da jasnije
čujete dijaloge.
Da biste isključili ovu funkciju, ponovo
pritisnite VOICE.
Indikator MOVIE će zatreperiti dvaput.
Biranje multipleksno
emitovanog zvuka
(Dual Mono)
Možete da uživate u multipleksno
emitovanom zvuku kada sistem prima
Dolby Digital multipleksno emitovani
signal.
Pritiskajte AUDIO.
Kanal se ciklično menja na sledeći način.
Glavni  Potkanal  Glavni/Potkanal
Glavni
Reprodukuje se samo glavni kanal.
Indikatori MOVIE i MUSIC će zatreperiti
dvaput.
Potkanal
Reprodukuje se samo potkanal.
Indikator MOVIE će zatreperiti dvaput.
Glavni/Potkanal
Glavni zvučni zapis se emituje sa levog
zvučnika a sporedni zvučni zapis sa
desnog zvučnika.
Indikator MUSIC će zatreperiti dvaput.
Korisno za uživanje u filmovima pri
maloj jačini tona. DRC se primenjuje
na Dolby Digital izvore.
Držite AUDIO 5 sekundi da biste
uključili ili isključili Dolby DRC.
Uključeno
Kompresuje zvuk u skladu sa informacijama
koje se nalaze u sadržaju.
Indikatori USB i TV će zatreperiti dvaput.
Isključeno
Zvuk se ne kompresuje.
Indikator USB će zatreperiti dvaput.
Podešavanje funkcije za
smanjenje nivoa signala
Kada zvuk slušate sa uređaja koji je
povezan na priključak HDMI OUT TV
(ARC) ili TV IN OPTICAL, može da dođe
do izobličenja zvuka. Izobličenje možete
da sprečite ako smanjite nivo ulaznog
signala na sistemu.
Držite PLAY MODE 5 sekundi da biste
uključili ili isključili funkciju za
smanjivanje nivoa signala.
Uključeno
Smanjuje nivo ulaznog signala. Nivo izlaznog
signala će se umanjiti pri ovom podešavanju.
Indikatori USB i TV će zatreperiti dvaput.
Isključeno
Uobičajen nivo ulaznog signala.
Indikator USB će zatreperiti dvaput.
Savet
Isključite ovu funkciju ako se zvuk koji se
emituje sa sistema slabo čuje.
15SR
Prilagođavanje zvuka
Pritisnite VOICE.
Indikatori MOVIE i MUSIC će zatreperiti
dvaput.
Podešavanje funkcije
Dolby DRC (kontrola
dinamičkog opsega)
Podešavanje jačine
zvuka subwoofera
Subwoofer je osmišljen za reprodukciju
basa ili zvuka niske frekvencije.
BLUETOOTH funkcije
Slušanje muzike sa
BLUETOOTH uređaja
Pritisnite SW  +/– da biste podesili
jačinu zvuka subwoofera.
Indikator izabranog ulaza zatreperi
jednom svaki put kada podesite jačinu
zvuka subwoofera.
Napomena
Kada izvor reprodukcije ne sadrži
mnogo bas zvuka, kao što je slučaj sa
TV programom, bas zvuk iz subwoofera
će se možda teško čuti.
Uparivanje ovog sistema sa
BLUETOOTH uređajem
Uparivanje je postupak u kojem
se BLUETOOTH uređaji unapred
međusobno registruju. Kada jednom
obavite uparivanje, više nije potrebno
da ga ponovo obavljate.
1
2
3
16SR
Postavite BLUETOOTH uređaj
na udaljenost do 1 metra od
Bar zvučnika.
Pritisnite (uparivanje) na
Bar zvučniku.
Sistem ulazi u režim za uparivanje.
BLUETOOTH indikator (plavi) na
Bar zvučniku brzo treperi.
Uključite funkciju BLUETOOTH
na BLUETOOTH uređaju,
potražite uređaje i izaberite
„HT-CT290/291“.
Ako se od vas zatraži da unesete
šifru, unesite „0000“.
Obavite ovaj korak u roku od
5 minuta, jer će u suprotnom
uparivanje možda biti otkazano.
4
Uverite se da indikator
BLUETOOTH na Bar zvučniku
svetli plavom bojom.
Veza je uspostavljena.
Napomena
• Šifra je poznata i pod nazivom
„Passcode“, „PIN code“, „PIN number“
ili „Password“.
• Možete da uparite do 10 BLUETOOTH
uređaja. Ako uparujete jedanaesti
BLUETOOTH uređaj, najranije povezani
uređaj će biti zamenjen novim.
1
2
3
4
Uključite funkciju BLUETOOTH na
uparenom BLUETOOTH uređaju.
Pritiskajte dugme INPUT da
izaberete „BT“.
Sistem se automatski ponovo
povezuje sa poslednjim povezanim
BLUETOOTH uređajem.
Kada se BLUETOOTH veza
uspostavi, indikator BLUETOOTH na
Bar zvučniku svetli plavom bojom.
Pokrenite reprodukciju na
BLUETOOTH uređaju.
Podesite jačinu zvuka.
• Podesite jačinu zvuka na
BLUETOOTH uređaju.
• Pritisnite  +/– da biste podesili
jačinu zvuka Bar zvučnika.
• Pritisnite SW  +/– da biste
podesili jačinu zvuka subwoofera.
Napomena
• Kada se sistem i BLUETOOTH uređaj
povežu, reprodukcijom možete da
upravljate pomoću  i /.
Prekid veze sa BLUETOOTH
uređajem
Obavite bilo koju od sledećih radnji.
• Ponovo pritisnite (uparivanje) na
Bar zvučniku.
• Onemogućite funkciju BLUETOOTH
na BLUETOOTH uređaju.
• Isključite sistem ili BLUETOOTH uređaj.
Podešavanje BLUETOOTH
režima mirovanja
Kada sistem ima informacije
o uparivanju, možete da uključite
sistem i slušate muziku sa BLUETOOTH
uređaja čak i kada je sistem u režimu
mirovanja tako što ćete uključiti
BLUETOOTH režim mirovanja.
Držite NIGHT 5 sekundi da biste
uključili ili isključili BLUETOOTH
režim mirovanja.
Uključeno
Indikatori USB i TV će zatreperiti dvaput.
Isključeno
Indikator USB će zatreperiti dvaput.
Napomena
Kada koristite BLUETOOTH režim
mirovanja, povećava se potrošnja energije.
17SR
BLUETOOTH funkcije
Slušanje muzike sa
uparenog uređaja
• Upareni BLUETOOTH uređaj možete
da povežete sa sistemom čak i kada
je sistem u režimu mirovanja ako
BLUETOOTH režim mirovanja podesite
na (stranica 17).
• Reprodukcija zvuka na ovom sistemu
može da kasni u odnosu na reprodukciju
na BLUETOOTH uređaju zbog
karakteristika bežične tehnologije
BLUETOOTH.
Ostale funkcije
Korišćenje funkcije
Control for HDMI
Ako pomoću HDMI kabla (HDMI kabl
velike brzine prenosa sa Ethernet
vezom, nije isporučen) povežete uređaj
koji je kompatibilan sa funkcijom
Control for HDMI*, kao što je TV ili plejer
Blu-ray diskova, možete jednostavno
da upravljate tim uređajem pomoću
daljinskog upravljača za TV.
Sa funkcijom Control for HDMI mogu
da se koriste sledeće funkcije.
• Funkcija isključivanja sistema
• Funkcija kontrole zvuka na sistemu
• Audio Return Channel
• Funkcija reprodukcije pritiskom na
jedno dugme
* Control for HDMI je standard koji koristi
CEC (Consumer Electronics Control) za
omogućavanje HDMI (High-Definition
Multimedia Interface) uređaja da
upravljaju jedan drugim.
Napomena
Ove funkcije mogu da rade sa uređajima
koje nije proizveo Sony, ali ne garantujemo
njihov rad.
Priprema za korišćenje
funkcije Control for HDMI
Držite VOICE 5 sekundi da biste
uključili ili isključili funkciju
Control for HDMI.
Uključeno
Indikatori USB i TV će zatreperiti dvaput.
Isključeno
Indikator USB će zatreperiti dvaput.
18SR
Omogućite podešavanja funkcije
Control for HDMI za TV i druge
uređaje povezane na sistem.
Savet
Ako omogućite funkciju Control for HDMI
(„BRAVIA“ sync) kada koristite TV koji je
proizveo Sony, tada je funkcija Control
for HDMI na sistemu takođe automatski
omogućena.
Funkcija isključivanja
sistema
Kada isključite TV, sistem će se
automatski isključiti.
Funkcija kontrole zvuka
na sistemu
Ako uključite sistem dok gledate TV,
zvuk sa TV-a će se emitovati sa zvučnika
sistema. Jačinu zvuka sa sistema
možete da prilagodite pomoću
daljinskog upravljača za TV.
Ako je zvuk TV-a emitovan sa zvučnika
sistema kada ste prošli put gledali TV,
sistem će se automatski uključiti kada
ponovo uključite TV.
Funkcijama takođe možete da
upravljate iz TV menija. Detaljne
informacije potražite u uputstvu za
upotrebu TV-a.
Napomena
• Zvuk se emituje samo sa TV-a ako je
izabran drugi ulaz osim „TV“ kada se na
TV-u koristi funkcija Twin Picture. Kada
onemogućite funkciju Twin Picture, zvuk
se emituje sa sistema.
• U zavisnosti od postavki na TV-u, funkcija
kontrole zvuka na sistemu možda neće
biti dostupna. Detaljne informacije
potražite u uputstvu za upotrebu TV-a.
Audio Return Channel
Ako je sistem povezan na TV priključak
HDMI IN koji je kompatibilan sa
funkcijom Audio Return Channel,
zvuk sa TV-a možete da slušate preko
zvučnika sistema bez povezivanja
digitalnog optičkog kabla.
Napomena
Ako TV nije kompatibilan sa funkcijom
Audio Return Channel, treba da povežete
digitalni optički kabl (pogledajte isporučeni
vodič za početak).
Kada reprodukujete sadržaj na uređaju
koji je povezan sa TV-om (plejeru
Blu-ray diskova, „PlayStation®4“ itd.),
sistem i TV se automatski uključuju,
ulaz sistema se prebacuje na ulaz za TV
i zvuk se emituje sa zvučnika sistema.
Kao dodatak funkciji Control for HDMI,
možete da koristite i sledeću funkciju na
uređajima kompatibilnim sa funkcijom
„BRAVIA“ sync.
• Funkcija Scene Select
Napomena
Ova funkcija je u vlasništvu kompanije
Sony. Ovu funkciju ne možete da koristite
sa proizvodima koje nije proizveo Sony.
Funkcija Scene Select
Zvučno polje sistema se automatski
prebacuje u skladu sa postavkama
funkcija Scene Select ili Sound Mode
na TV-u. Detaljne informacije potražite
u uputstvu za upotrebu TV-a.
Podesite zvučno polje na „CLEAR
AUDIO+“ (stranica 14).
Napomena
• Ako je zvuk sa TV-a emitovan sa zvučnika
TV-a kada ste prošli put gledali TV, sistem
se neće uključiti, a zvuk i slika se emituju
sa TV-a čak i ako se reprodukuje sadržaj
sa uređaja.
• U zavisnosti od TV-a, početni deo
sadržaja koji se reprodukuje se možda
neće reprodukovati pravilno.
Napomene o HDMI
kablovima
• Koristite HDMI kabl velike brzine
prenosa. Ako koristite standardni
HDMI kabl, 1080p sadržaj se možda
neće prikazivati pravilno.
• Koristite odobreni HDMI kabl.
• Koristite Sony HDMI kabl velike brzine
prenosa sa logotipom tipa kabla.
• Ne preporučujemo vam da koristite
kabl za HDMI-DVI konverziju.
• Proverite podešavanja povezane
opreme ako je slika loša ili ako se
zvuk ne emituje sa opreme koja je
povezana putem HDMI kabla.
• Povezani uređaj može da umanji
kvalitet audio signala (frekvencija
uzorkovanja, brzina protoka itd.)
prenetog sa HDMI priključka.
19SR
Ostale funkcije
Funkcija reprodukcije
pritiskom na jedno dugme
Korišćenje funkcije
„BRAVIA“ Sync
• Zvuk može da bude isprekidan ako
promenite frekvenciju uzorkovanja ili
broj kanala izlaznih audio signala sa
opreme za reprodukciju.
• Ako povezana oprema nije
kompatibilna sa tehnologijom
za zaštitu autorskih prava (HDCP),
slika i/ili zvuk sa HDMI OUT priključka
sistema mogu biti izobličeni ili se
možda neće emitovati. U tom slučaju,
proverite specifikacije povezane
opreme.
Funkcija za automatski
ulazak u režim mirovanja
Sistem automatski ulazi u režim
mirovanja ako ga ne koristite oko
20 minuta i ako ne dobija ulazni signal.
Držite MOVIE/MUSIC 5 sekundi da
biste uključili ili isključili funkciju za
automatski ulazak u režim mirovanja.
Uključeno
Indikatori USB i TV će zatreperiti dvaput.
Isključeno
Indikator USB će zatreperiti dvaput.
Kada sistem uđe u režim mirovanja,
svi LED indikatori osim BLUETOOTH
indikatora (plavi) sporo trepere.
Aktiviranje bežičnog
prenosa između
određenih jedinica
(Secure Link)
Možete odrediti da se za bežičnu
vezu Bar zvučnika i subwoofera koristi
funkcija Secure Link. Ova funkcija može
da spreči smetnje ako koristite više
bežičnih proizvoda.
1
2
Pritisnite LINK na zadnjoj strani
subwoofera.
Indikator napajanja na subwooferu
će početi da treperi narandžastom
bojom.
Držite CLEAR AUDIO+ 5 sekundi.
Indikatori USB i TV će zatreperiti
dva puta, a zatim će indikatori
MOVIE i MUSIC početi da trepere
naizmenično.
Kada se Bar zvučnik poveže sa
subwooferom, indikatori prestaju
da trepere a indikator napajanja
na subwooferu će početi da svetli
narandžastom bojom.
Ako povezivanje ne uspe, indikatori
zasvetle u trajanju od 5 sekundi.
Pokušajte ponovo gorenavedene
radnje.
Da biste deaktivirali ovu funkciju,
držite CLEAR AUDIO+ 5 sekundi.
Indikator USB će zatreperiti dvaput.
20SR
O postavljanju
Dodatne informacije
Mere opreza
O bezbednosti
• Ako u sistem dospe bilo kakav predmet
ili tečnost, isključite sistem sa mrežnog
napajanja i odnesite ga na proveru
u ovlašćeni servis pre nastavka upotrebe.
• Nemojte dodirivati kabl za napajanje
naizmeničnom strujom vlažnim rukama.
To može dovesti do strujnog udara.
• Nemojte da se penjete na Bar zvučnik
i subwoofer jer možete da padnete
i povredite se ili oštetite sistem.
• Pre korišćenja sistema, proverite da li
njegov radni napon odgovara lokalnom
mrežnom napajanju. Radni napon je
naveden na pločici na zadnjoj strani
Bar zvučnika i subwoofera.
• Ako ne planirate da koristite sistem
tokom dužeg vremena, ne zaboravite
da iskopčate sistem iz zidne utičnice.
Da biste iskopčali kabl za napajanje
naizmeničnom strujom, povucite
ga držeći utikač a nikad kabl.
• Kabl za napajanje naizmeničnom
strujom morate da zamenite samo
kod ovlašćenog servisera.
O zagrevanju
Iako se sistem greje tokom rada, to ne
predstavlja kvar.
Ako sistem neprekidno koristite sa visoko
pojačanim tonom, temperatura zadnje
i donje strane kućišta sistema značajno
raste. Ne dodirujte kućište sistema da se
ne biste opekli.
O rukovanju subwooferom
Ne stavljajte ruku u otvor subwoofera
kada ga prenosite. Možete da oštetite
membranu zvučnika. Kada prenosite
subwoofer, držite ga sa donje strane.
21SR
Dodatne informacije
O izvorima napajanja
• Oko sistema treba do ostavite dovoljno
slobodnog prostora radi odvoda toplote.
Kada subwoofer postavljate u policu,
ostavite više od 5 cm slobodnog prostora
iznad subwoofera i više od 5 cm sa bočnih
strana subwoofera. Polica iza subwoofera
treba da bude otvorena. Ako zadnju
stranu subwoofera postavite uz zid,
ostavite više od 10 cm slobodnog
prostora između subwoofera i zida.
• Ostavite prednji deo sistema otvoren.
• Postavite sistem na mestu sa
odgovarajućom ventilacijom kako biste
sprečili zagrevanje i produžili njegov
radni vek.
• Ne postavljajte sistem na mesta koja
su izložena vibracijama (na primer,
na nestabilnu policu).
• Ne postavljajte subwoofer na policu
koja bi mogla da ometa bežičnu vezu
(na primer, na metalnu policu).
• Ne postavljajte sistem blizu izvora toplote
ili na mesta koja su izložena direktnoj
sunčevoj svetlosti, prekomernoj prašini
ili mehaničkim udarima.
• Ne postavljajte predmete sa zadnje
strane Bar zvučnika ili subwoofera koji
bi mogli da blokiraju ventilacione otvore
i izazovu kvar uređaja.
• Ako sistem koristite sa TV-om, videorikorderom ili kasetnim dekom, može
doći do pojave šuma i gubitka kvaliteta
slike. U tom slučaju postavite sistem
dalje od televizora, video-rikordera ili
kasetnog deka.
• Budite pažljivi prilikom postavljanja
sistema na posebno tretirane površine
(voskovane, lakirane, polirane itd.),
jer može doći do pojave mrlja ili
gubitka boje.
• Pazite da se ne povredite na ivice Bar
zvučnika i subwoofera.
O radu uređaja
Pre nego što povežete drugi uređaj,
isključite sistem i iskopčajte ga iz
mrežnog napajanja.
Ako se boje na obližnjem TV
ekranu prikazuju nepravilno
Na određenim TV-ima može doći do
nepravilnog prikaza boja.
• Ako se to desi…
Isključite TV, a zatim ga ponovo uključite
nakon 15 do 30 minuta.
• Ako se boje i dalje prikazuju nepravilno…
Postavite sistem dalje od TV-a.
O čišćenju
Čistite sistem mekom i suvom krpom.
Ne koristite abrazivne materijale, prašak
za ribanje ili rastvarač poput alkohola
ili benzina.
Ako imate bilo kakvo pitanje ili problem
u vezi sa sistemom, obratite se najbližem
Sony prodavcu.
Rešavanje problema
Ako naiđete na bilo koji od sledećih
problema prilikom korišćenja sistema,
koristite ovaj vodič za rešavanje
problema da biste pokušali da otklonite
problem pre nego što uređaj odnesete
na popravku. Ako je neki problem
i dalje prisutan, obratite se najbližem
Sony prodavcu.
Na popravku obavezno odnesite i Bar
zvučnik i subwoofer, čak i ako mislite
da samo jedna od ovih komponenti
ima problem.
Opšte
Napajanje se ne uključuje.
 Proverite da li je kabl za napajanje
naizmeničnom strujom dobro
povezan.
Sistem ne radi normalno.
 Iskopčajte kabl za napajanje
naizmeničnom strujom iz zidne
utičnice, a zatim ga ponovo
priključite nakon nekoliko minuta.
Sistem se automatski isključuje.
 Aktivirana je funkcija automatskog
ulaska u režim mirovanja
(stranica 20).
Sistem se ne uključuje čak ni kada je
TV uključen.
 Aktivirajte funkciju Control for HDMI
(stranica 18). TV mora da podržava
funkciju Control for HDMI
(stranica 18). Detaljne informacije
potražite u uputstvu za upotrebu
TV-a.
 Proverite postavke zvučnika na
TV-u. Sistem se aktivno sinhronizuje
sa postavkama zvučnika na TV-u.
Detaljne informacije potražite
u uputstvu za upotrebu TV-a.
 Ako je zvuk prošli put emitovan
sa zvučnika TV-a, sistem se ne
uključuje čak ni kada je TV uključen.
Uključite sistem i promenite ulaz
sistema na „TV“ (stranica 12).
Sistem se isključuje kada isključite TV.
 Sistem se automatski isključuje
kada isključite TV ako je na sistemu
izabran ulaz „TV“.
Sistem se ne isključuje čak ni kada se
TV isključi.
 Sistem se ne isključuje automatski
kada isključite TV ako je na sistemu
izabran ulaz „USB“ ili „BT“.
22SR
Zvuk
Zvuk se emituje i sa sistema i sa TV-a.
 Isključite zvuk na sistemu ili TV-u.
Nema zvuka ili se čuje veoma tih zvuk
sa uređaja povezanog na sistem.
 Pritisnite  + da biste povećali nivo
jačine zvuka (stranica 9).
 Pritisnite  ili  + biste poništili
funkciju za isključivanje zvuka
(stranica 9).
 Uverite se da je izvor reprodukcije
pravilno izabran. Pokušajte sa
drugim izvorima reprodukcije tako
što ćete pritiskati INPUT +/–
(stranica 12).
 Isključite funkciju za smanjivanje
nivoa signala (stranica 15).
 Proverite da li su svi kablovi sistema
i povezanog uređaja dobro
umetnuti u priključke.
Iz subwoofera se ne čuje zvuk - ili je
zvuk veoma tih.
 Pritisnite SW  + da biste pojačali
zvuk na subwooferu (stranica 9).
 Proverite da li indikator napajanja
na subwooferu svetli zelenom
bojom. Ako ne svetli, pogledajte
deo „Sa subwoofera se ne čuje
zvuk.“ u odeljku „Bežični prenos
zvuka subwoofera“ (stranica 25).
 Subwoofer služi za reprodukciju
bas zvuka. Ako izvori reprodukcije
(tj. TV prenos) sadrže veoma malo
bas zvuka, zvuk sa subwoofera će
biti veoma tih.
 Kada reprodukujete sadržaj koji
podržava tehnologiju za zaštitu
autorskih prava (HDCP), on se
neće emitovati sa subwoofera.
23SR
Dodatne informacije
TV zvuk se ne emituje sa sistema.
 Proverite tip i povezivanje HDMI
kabla ili digitalnog optičkog kabla
koji je povezan na sistem i TV
(pogledajte u isporučenom
Vodiču za početak).
 Ako je TV kompatibilan sa funkcijom
Audio Return Channel, uverite se
da je sistem povezan na priključak
HDMI (ARC) televizora (pogledajte
u isporučenom vodiču za početak).
Ako se zvuk još uvek ne emituje
ili je zvuk isprekidan, povežite
isporučeni digitalni optički kabl.
 Ako TV nije kompatibilan sa
funkcijom Audio Return Channel,
zvuk sa TV-a se neće emitovati
na sistemu čak ni ako je sistem
povezan sa ulaznim HDMI
priključkom na TV-u. Da bi se
zvuk sa TV-a emitovao na sistemu,
povežite isporučeni digitalni optički
kabl (pogledajte u isporučenom
Vodiču za početak).
 Prebacite ulaz na sistemu na „TV“
(stranica 12).
 Pojačajte zvuk na sistemu ili
deaktivirajte funkciju za
isključivanje zvuka.
 U zavisnosti od redosleda kojim
ste povezali TV i sistem, zvuk na
sistemu može da bude isključen.
Indikatori USB, TV i BT trepere
neprekidno u ovom stanju. Ako se
to desi, prvo uključite TV, a zatim
sistem.
 Podesite podešavanja zvučnika
na TV-u (BRAVIA) za audio sistem.
Pogledajte uputstvo za upotrebu
TV-a za više informacija o njegovom
podešavanju.
 U zavisnosti od TV-a i izvora
reprodukcije, zvuk se možda neće
emitovati sa sistema. Podesite
audio format na TV-u na „PCM“.
Detaljne informacije potražite
u uputstvu za upotrebu TV-a.
Nije moguće postići surround efekat.
 U zavisnosti od ulaznog signala
i podešavanja zvučnog polja,
obrada surround zvuka možda neće
funkcionisati efikasno. Surround
efekat će možda biti jedva primetan
u zavisnosti od programa ili diska.
 Da biste emitovali višekanalni zvuk,
proverite podešavanje digitalnog
audio izlaza na uređaju koji je
povezan sa sistemom. Za više
detalja, pogledajte uputstvo
za upotrebu koje ste dobili uz
povezani uređaj.
USB uređaj
USB uređaj nije prepoznat.
 Pokušajte sledeće:
 Isključite sistem.
 Uklonite i ponovo povežite
USB uređaj.
 Uključite sistem.
 Proverite da li je USB uređaj dobro
povezan na
(USB) ulaz.
 Proverite da li su USB uređaj ili kabl
oštećeni.
 Proverite da li je USB uređaj
uključen.
 Ako je USB uređaj povezan
preko USB čvorišta, iskopčajte ga
i povežite USB uređaj direktno na
Bar zvučnik.
BLUETOOTH uređaj
Nije moguće uspostaviti BLUETOOTH
vezu.
 Proverite da li indikator BLUETOOTH
na Bar zvučniku svetli plavom
bojom (stranica 6).
 Proverite da li je BLUETOOTH uređaj
koji povezujete uključen i da li je
omogućena funkcija BLUETOOTH.
 Približite BLUETOOTH uređaj Bar
zvučniku.
24SR
 Ponovo uparite sistem
i BLUETOOTH uređaj. Možda ćete
morati prvo da otkažete uparivanje
sa sistemom na BLUETOOTH
uređaju.
Uparivanje nije moguće.
 Približite BLUETOOTH uređaj Bar
zvučniku.
 Proverite da li sistem ometaju
uređaj za bežični LAN, ostali bežični
uređaji koji koriste frekvenciju
od 2,4 GHz ili mikrotalasna rerna.
Ako se u blizini nalazi uređaj koji
generiše elektromagnetno
zračenje, udaljite ga od sistema.
 Uparivanje možda neće biti moguće
ako se blizu Bar zvučnika nalaze
drugi BLUETOOTH uređaji. U tom
slučaju, isključite druge BLUETOOTH
uređaje.
Sa povezanog BLUETOOTH uređaja se
ne emituje zvuk.
 Proverite da li indikator BLUETOOTH
na Bar zvučniku svetli plavom
bojom (stranica 6).
 Približite BLUETOOTH uređaj Bar
zvučniku.
 Ako se u blizini nalazi uređaj koji
generiše elektromagnetno
zračenje, kao što je uređaj za
bežični LAN, drugi BLUETOOTH
uređaj ili mikrotalasna rerna,
udaljite ga od sistema.
 Uklonite sve prepreke između
sistema i BLUETOOTH uređaja ili
udaljite sistem od prepreke.
 Postavite povezani BLUETOOTH
uređaj na drugo mesto.
 Promenite frekvenciju za bežični
LAN svih okolnih Wi-Fi rutera ili
računara na pojas od 5 GHz.
 Pojačajte zvuk na povezanom
BLUETOOTH uređaju.
Bežični prenos zvuka
subwoofera
Zvuk je isprekidan ili sa šumom.
 Ako se u blizini nalazi uređaj koji
generiše elektromagnetne talase,
poput opreme za bežični LAN ili
mikrotalasne rerne, udaljite
sistem od takvog uređaja.
 Ako se između Bar zvučnika
i subwoofera nalazi prepreka,
uklonite je.
Daljinski upravljač
Daljinski upravljač ne radi.
 Usmerite daljinski upravljač prema
senzoru za daljinski upravljač na
Bar zvučniku (stranica 6).
 Uklonite sve prepreke između
daljinskog upravljača i Bar zvučnika.
 Zamenite obe baterije u daljinskom
upravljaču novim baterijama,
ako su slabe.
 Proverite da li pritiskate
odgovarajuće dugme na
daljinskom upravljaču.
Daljinski upravljač TV-a ne radi.
 Instalirajte Bar zvučnik tako da
ne zaklanja senzor daljinskog
upravljača na TV-u.
Ostalo
Funkcija Control for HDMI ne radi
pravilno.
 Proverite vezu sa sistemom
(pogledajte isporučeni vodič za
početak).
 Aktivirajte funkciju Control for HDMI
na TV-u. Detaljne informacije
potražite u uputstvu za upotrebu
TV-a.
 Sačekajte malo, a zatim pokušajte
ponovo. Ako iskopčate sistem, biće
potrebno neko vreme pre nego što
radnje budu izvodljive. Sačekajte
15 sekundi ili duže, a zatim
pokušajte ponovo.
25SR
Dodatne informacije
Sa subwoofera se ne čuje zvuk.
 Indikator napajanja na subwooferu
ne svetli.
• Proverite da li je kabl za napajanje
naizmeničnom strujom
subwoofera pravilno povezan.
• Pritisnite dugme  na
subwooferu da biste uključili
napajanje.
 Indikator napajanja na subwooferu
sporo treperi zelenom bojom ili
svetli crvenom bojom.
• Premestite subwoofer blizu
Bar zvučnika tako da indikator
napajanja na subwooferu počne
da svetli zelenom bojom.
• Pratite korake u odeljku
„Aktiviranje bežičnog prenosa
između određenih jedinica
(Secure Link)“ (stranica 20).
 Ako indikator napajanja na
subwooferu treperi crvenom
bojom, pritisnite  na subwooferu
da biste isključili napajanje
i proverite da li je ventilacioni
otvor subwoofera blokiran.
 Subwoofer je osmišljen za
reprodukciju bas zvuka. Kada izvor
reprodukcije ne sadrži mnogo bas
zvuka, kao što je slučaj sa većinom
TV programa, možda nećete čuti
bas zvuk.
 Pritisnite SW  + da biste pojačali
zvuk na subwooferu (stranica 16).
 Postavite Bar zvučnik i subwoofer
što je moguće bliže.
 Promenite frekvenciju za bežični
LAN svih okolnih Wi-Fi rutera ili
računara na pojas od 5 GHz.
 Promenite mrežnu vezu TV-a ili
plejera Blu-ray diskova sa bežične
na žičanu.
 Proverite da li uređaji povezani sa
sistemom podržavaju funkciju
Control for HDMI.
 Omogućite funkciju Control for
HDMI na uređajima povezanim na
sistem. Za više detalja, pogledajte
uputstvo za upotrebu uređaja.
 Tip i broj uređaja kojima se može
upravljati funkcijom Control for
HDMI je ograničen standardom
HDMI CEC na sledeći način:
• Uređaji za snimanje (Blu-ray Disc
rikorder, DVD rikorder itd.):
do 3 uređaja
• Uređaji za reprodukciju (Blu-ray
Disc plejer, DVD plejer itd.):
do 3 uređaja
• Uređaji za tjuner: do 4 uređaja
• Audio sistem (prijemnik/
slušalice): do 1 uređaj
(koji se koristi na sistemu)
Ako svi indikatori ulaza i indikatori
zvučnog efekta brzo trepere
(režim PROTECT).
 Pritisnite  da biste isključili sistem.
Kada se displej isključi, iskopčajte
kabl za napajanje naizmeničnom
strujom, a zatim proverite da li
nešto blokira ventilacione otvore
Bar zvučnika.
Senzori TV-a ne rade pravilno.
 Bar zvučnik možda blokira neke
senzore (kao što je senzor svetline),
prijemnik za daljinski upravljač na
TV-u ili predajnik za 3D naočare
(infracrveni prenos) na 3D TV-u koji
podržava sistem infracrvenih 3D
naočara ili bežičnu komunikaciju.
Premestite Bar zvučnik dalje od
televizora u opsegu koji omogućava
da ovi delovi pravilno funkcionišu.
Da biste videli mesto na kom se
nalaze senzori i prijemnik za
daljinski upravljač, pogledajte
uputstvo za upotrebu koje ste
dobili uz TV.
 ne funkcioniše.
 Sistem je možda u demo režimu.
Da biste otkazali demo režim,
resetujte sistem (stranica 26).
Resetovanje
Ako sistem i dalje ne funkcioniše
pravilno, resetujte ga na sledeći način.
Obavezno koristite tastere osetljive na
dodir na Bar zvučniku da biste obavili
ovu radnju.
1
Nijedan indikator ulaza niti indikatori
zvučnog efekta ne svetle.
 Indikatori su isključeni. Držite BACK
5 sekundi da biste uključili
indikatore.
2
3
4
26SR
Istovremeno držite – (smanjivanje
jačine zvuka) i  5 sekundi.
Svi LED indikatori će zatreperiti
tri puta, a zatim će se isključiti.
Podešavanja menija i zvučnih polja
vratila su se na početne vrednosti.
Iskopčajte kabl za napajanje
naizmeničnom strujom.
Priključite kabl za napajanje
naizmeničnom strujom, a zatim
pritisnite  da uključite sistem.
Povežite sistem sa subwooferom
(stranica 20).
Podržani tipovi datoteka
Podržani audio formati
Kodek
Oznaka tipa
datoteke
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)
.mp3
Ovaj sistem podržava sledeće formate
audio signala.
• Dolby Digital
• LPCM 2ch
WMA9 Standard
.wma
LPCM
.wav
Napomena
Dodatne informacije
• Neke datoteke možda neće biti moguće
reprodukovati u zavisnosti od formata
datoteke, kodiranja datoteke ili stanja
snimka.
• Neke datoteke koje su obrađene na
računaru možda neće biti moguće
reprodukovati.
• Sistem ne reprodukuje kodirane
datoteke, na primer one koje su kodirane
DRM-om ili su komprimovane bez gubitka
kvaliteta.
• Sistem može da prepozna sledeće
datoteke ili fascikle na USB uređajima:
– dužina putanje fascikli do 128 znakova
– 200 fascikli (uključujući osnovnu
fasciklu)
– do 200 datoteka/fascikli na
pojedinačnom nivou
• Neki USB uređaji možda neće raditi sa
ovim sistemom.
• Ovaj sistem podržava samo klasu MSC
uređaja za masovno skladištenje.
27SR
LED indikatori
Možete da uključite ili isključite LED indikatore tako što ćete držati BACK 5 sekundi.
Kada uključite ovu funkciju, LED indikatori svetle ili trepere zavisno od izabrane
funkcije ili statusa sistema.
Ako isključite LED indikatore, svetleće samo indikator BLUETOOTH (plavi) kada
koristite funkciju „BT“.
Funkcija/Status
Indikator
Ulaz (stranica 12)
• TV
• BT
• USB
Svetli indikator TV
Svetle indikatori BT i BLUETOOTH (plavi)
Svetli indikator USB
USB ulaz (stranica 13)
• Čitanje
• Nepodržani USB uređaj
Indikator USB treperi neprekidno
Indikator USB treperi dva puta neprekidno
Zvučni efekat (stranica 14)
• MOVIE
• MUSIC
Svetli indikator MOVIE
Svetli indikator MUSIC
CLEAR AUDIO+ (stranica 14)
Indikatori MOVIE i MUSIC zasvetle 2 sekunde, zatim se gase
Maksimalna/minimalna
jačina zvuka, maksimalna/
minimalna jačina zvuka
subwoofera (stranica 16)
Indikatori USB, TV i BT zatrepere tri puta
Pojačavanje/utišavanje zvuka Indikator trenutnog ulaza zatreperi jednom
Pojačavanje/utišavanje zvuka
subwoofera
Isključivanje zvuka
Indikatori USB, TV i BT trepere neprekidno
Dual Mono (stranica 15)
• Glavni
• Potkanal
• Glavni/Potkanal
Indikatori MOVIE i MUSIC zatrepere dva puta
Indikator MOVIE zatreperi dva puta
Indikator MUSIC zatreperi dva puta
Dolby DRC (stranica 15),
Smanjivanje nivoa signala
(stranica 15)
• Uključeno
• Isključeno
Indikatori USB i TV zatrepere dva puta
Indikator USB zatreperi dva puta
Noćni režim (stranica 14),
Clear Voice (stranica 15)
• Uključeno
• Isključeno
Indikatori MOVIE i MUSIC zatrepere dva puta
Indikator MOVIE zatreperi dva puta
PLAY MODE (stranica 13)
Indikator USB zatreperi tri puta
Control for HDMI (stranica 18),
BLUETOOTH režim mirovanja
(stranica 17),
Automatski ulazak u režim
mirovanja (stranica 20)
• Uključeno
Indikatori USB i TV zatrepere dva puta
• Isključeno
Indikator USB zatreperi dva puta
28SR
Funkcija/Status
Secure Link (stranica 20)
• Uključeno
• Isključeno
PROTECT (stranica 26)
Indikator
Indikatori USB i TV zatrepere dva puta, zatim indikatori MOVIE
i MUSIC naizmenično trepere dok se ne uspostavi veza
Indikator USB zatreperi dva puta
Svi LED indikatori brzo trepere, osim indikatora BLUETOOTH
(plavi)
Ulazak u režim automatskog Svi LED indikatori sporo trepere, osim indikatora BLUETOOTH
režima mirovanja (stranica 20) (plavi)
Resetovanje (stranica 26)
Svi LED indikatori će zatreperiti tri puta, a zatim će se isključiti.
Dodatne informacije
29SR
1)
Specifikacije
Bar zvučnik (SA-CT290/
SA-CT291)
Odeljak za pojačalo
IZLAZNA SNAGA (nominalna)
Prednji levi + prednji desni:
30 W + 30 W (na 4 oma, 1 kHz, 1% THD)
IZLAZNA SNAGA (referentna)
Prednji levi/prednji desni: 100 W
(po kanalu na 4 oma, 1 kHz)
Ulazi
USB
TV IN OPTICAL
Izlaz
HDMI OUT TV (ARC)
Odeljak za HDMI
Priključak
Tip A (19-pinski)
Odeljak za USB
(USB) ulaz
Tip A
Odeljak za BLUETOOTH
Sistem za komunikaciju
BLUETOOTH specifikacija verzija 4.2
Izlaz
BLUETOOTH specifikacija, klasa
napajanja 1
Maksimalni opseg komunikacije
Optička vidljivost od približno 25 m1)
Frekventni pojas
Pojas od 2,4 GHz (2,4000 GHz –
2,4835 GHz)
Metod modulacije
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Kompatibilni BLUETOOTH profili2)
A2DP 1.2 (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP 1.6 (Audio Video Remote
Control Profile)
Podržani kodeci3)
SBC4)
Opseg prenosa (A2DP)
20 Hz – 20.000 Hz (frekvencija
uzorkovanja 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz)
30SR
Stvarni opseg se razlikuje u zavisnosti
od faktora kao što su prepreke
između uređaja, magnetna polja oko
mikrotalasne rerne, statički elektricitet,
bežični telefon, osetljivost prijema,
performanse antene, operativni sistem,
softverske aplikacije itd.
2) BLUETOOTH standardni profili ukazuju
na svrhu BLUETOOTH komunikacije
između uređaja.
3) Kodek: Kompresija audio signala
i format konverzije
4)
Kodek podpojasa
Odeljak za prednji levi/prednji
desni zvučnik
Sistem zvučnika
Sistem zvučnika punog opsega sa
zvučnom izolacijom
Zvučnik
40 mm × 100 mm konusni × 2
Opšte
Zahtevi za napajanje
Samo modeli za Tajvan:
120 V AC, 50/60 Hz
Ostali modeli:
220 V – 240 V AC, 50/60 Hz
Potrošnja energije
Uključeno: 40 W
Stanje mirovanja: 0,5 W ili manje
(režim uštede energije)
(Kada su funkcija Control for HDMI
i BLUETOOTH režim mirovanja
isključeni)
Stanje mirovanja: 2,8 W ili manje5)
(Kada su funkcija Control for HDMI
i BLUETOOTH režim mirovanja
uključeni)
Dimenzije (š/v/d) (približne)
900 mm × 52 mm × 86 mm
Masa (približno)
2,3 kg
5)
Sistem automatski ulazi u režim uštede
energije kada nema HDMI veze niti
istorije BLUETOOTH uparivanja.
Subwoofer (SA-WCT290/
SA-WCT291)
Odeljak za bežični
predajnik/prijemnik
Frekventni pojas
2.4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Metod modulacije
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Dizajn i specifikacije su podložni
promenama bez najave.
Podržana BLUETOOTH verzija
i profili
Profil je standardni skup funkcija
za različite BLUETOOTH uređaje.
Pogledajte „Odeljak za BLUETOOTH“
u odeljku „Specifikacije“ (stranica 30)
da biste videli koju BLUETOOTH verziju
i profile podržava ovaj sistem.
Efektivni opseg komunikacije
BLUETOOTH uređaje bi trebalo da
koristite na međusobnoj udaljenosti
do približno 10 metara (udaljenost bez
prepreka). Opseg efikasne komunikacije
može da postane kraći pod sledećim
uslovima.
• Kada se između uređaja koji su
povezani BLUETOOTH vezom nalazi
osoba, metalni objekat, zid ili neka
druga prepreka.
• Kada se nalazite na lokaciji na kojoj se
koristi bežični LAN.
• U blizini uključene mikrotalasne rerne.
• Ako se nalazite na lokaciji na kojoj se
generišu elektromagnetni talasi.
Efekti drugih uređaja
BLUETOOTH uređaji i bežični LAN
(IEEE 802.11b/g) koriste isti frekventni
pojas (2,4 GHz). Kada BLUETOOTH
uređaj koristite blizu uređaja sa
funkcijom za bežični LAN, može doći
do elektromagnetnih smetnji. To može
da dovede do nižih brzina prenosa
podataka, šuma ili nemogućnosti
povezivanja. Ako se to desi, isprobajte
sledeća rešenja:
• Koristite ovaj sistem na udaljenosti
od najmanje 10 metara od uređaja
za bežični LAN.
• Isključite napajanje uređaja za bežični
LAN kada BLUETOOTH uređaj koristite
u opsegu od 10 metara.
31SR
Dodatne informacije
IZLAZNA SNAGA (referentna)
100 W (po kanalu na 4 oma, 100 Hz)
Sistem zvučnika
Subwoofer sistem, Bass Reflex
Zvučnik
130 mm konusni
Zahtevi za napajanje
Samo modeli za Tajvan:
120 V AC, 50/60 Hz
Ostali modeli:
220 V – 240 V AC, 50/60 Hz
Potrošnja energije
Uključeno: 15 W
Stanje mirovanja: 0,5 W ili manje
Dimenzije (š/v/d) (približne)
170 mm × 342 mm × 362 mm
(uspravna instalacija)
342 mm × 172 mm × 362 mm
(vodoravna instalacija)
Masa (približno)
6,3 kg
O BLUETOOTH
komunikaciji
• Postavite ovaj sistem i BLUETOOTH
uređaj što bliže jedno drugom.
Efekti na druge uređaje
Radio-talasi koje emituje ovaj sistem
mogu da dovedu do smetnji u radu
nekih medicinskih uređaja. Budući da
ove smetnje mogu da dovedu do kvara,
uvek isključite napajanje na sistemu
i BLUETOOTH uređaju na sledećim
lokacijama:
• U bolnici, vozu, avionu, benzinskoj
pumpi i bilo kom mestu na kojem
su prisutni zapaljivi gasovi.
• U blizini automatskih vrata ili
požarnih alarma.
Napomena
• Ovaj sistem podržava bezbednosne
funkcije koje su u skladu sa BLUETOOTH
specifikacijom radi obezbeđivanja
sigurne komunikacije prilikom korišćenja
tehnologije BLUETOOTH. Međutim, ove
bezbednosne funkcije možda neće biti
dovoljne u zavisnosti od podešavanja
sadržaja i drugih faktora pa uvek budite
na oprezu kada obavljate komunikaciju
pomoću tehnologije BLUETOOTH.
• Sony ne odgovara u slučaju štete ili
drugog gubitka koji je nastao usled
otkrivenih informacija korišćenjem
tehnologije BLUETOOTH.
• Ne možemo da garantujemo BLUETOOTH
komunikaciju sa svim BLUETOOTH
uređajima koji imaju isti profil kao
ovaj sistem.
• BLUETOOTH uređaji koji su povezani sa
ovim sistemom moraju da ispunjavaju
BLUETOOTH specifikaciju organizacije
Bluetooth SIG, Inc. i moraju da budu
sertifikovani. Međutim, čak i kada uređaj
ispunjava BLUETOOTH specifikaciju,
u nekim slučajevima karakteristike ili
specifikacije BLUETOOTH uređaja mogu
da onemoguće povezivanje ili dovedu
do drugačijeg načina kontrole, prikaza
ili rada od onog koji je predviđen.
32SR
• Može da dođe do pojave šuma ili zvuk
može da bude isprekidan u zavisnosti
od BLUETOOTH uređaja koji je povezan
sa sistemom, okruženja u kojem se odvija
komunikacija ili uslova u okruženju.
©2017 Sony Corporation
4-688-252-21(1) (SR)
Download PDF

advertising