Sony HT-RT3 User manual

C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000747376_HT-RT3\SR\010COV.fm

masterpage:

Right

Sistem kućnog bioskopa

Uputstvo za upotrebu

HT-RT3

HT-RT3

4-587-771-

21

(1) (SR)

C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000747376_HT-RT3\SR\020REG.fm

masterpage: Left

UPOZORENJE

Da biste umanjili rizik od požara, ne prekrivajte ventilacioni otvor uređaja novinama, stolnjakom, zavesom itd.

Ne izlažite uređaj izvorima otvorenog plamena (na primer, upaljenoj sveći).

Da biste umanjili rizik od požara ili strujnog udara, ne izlažite uređaj kapljicama vode ili prskanju i ne postavljajte na njega predmete koji sadrže tečnost, na primer vaze.

Ne postavljajte uređaj u uski prostor poput police za knjige ili ugradnog ormarića.

Ne izlažite baterije ili uređaj u kojem se nalaze baterije visokim temperaturama, na primer sunčevoj svetlosti i vatri.

Da bi se sprečile povrede, ovaj aparat mora da bude bezbedno postavljen na ormarić ili montiran na pod/zid u skladu sa uputstvom za instalaciju.

Samo za upotrebu u zatvorenom prostoru.

O izvorima napajanja

 Jedinica dobija mrežno napajanje sve dok je priključena na utičnicu za napajanje naizmeničnom strujom, čak i kada je sama jedinica isključena.

 Budući da se mrežno napajanje jedinice prekida izvlačenjem glavnog utikača, priključite jedinicu na lako dostupnu utičnicu za napajanje naizmeničnom strujom. Ako primetite nepravilnosti u radu jedinice, odmah izvucite glavni utikač iz utičnice za napajanje naizmeničnom strujom.

Preporučeni kablovi

Za povezivanje sa matičnim računarom i/ili perifernom opremom morate da koristite propisno zaštićene i uzemljene kablove i konektore.

Za proizvode sa oznakom CE

Valjanost oznake CE je ograničena samo na one zemlje u kojima je zakonski primenljiva, uglavnom u zemljama EEA

(European Economic Area).

Za korisnike u Evropi

Odlaganje potrošenih baterija i električne i elektronske opreme

(primenljivo u Evropskoj uniji i ostalim evropskim zemljama koje imaju sisteme za odvojeno sakupljanje otpada)

Ovaj simbol na proizvodu, bateriji ili pakovanju označava da se proizvod i baterija ne smeju tretirati kao kućni otpad. Na nekim baterijama se pored ovog simbola može nalaziti i hemijski simbol. Hemijski simbol za živu (Hg) ili olovo (Pb) se dodaje ako baterija sadrži više od 0,0005% žive ili 0,004% olova.

Pravilnim odlaganjem proizvoda i baterija pomažete u sprečavanju mogućih štetnih posledica po okolinu i ljudsko zdravlje do kojih može doći usled nepravilnog odlaganja otpada.

Reciklažom materijala pomažete očuvanje prirodnih resursa.

2 SR

HT-RT3

4-587-771-

21

(1) (SR)

C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000747376_HT-RT3\SR\020REG.fm

masterpage:

Right

Ako proizvodi zahtevaju stalno prisustvo baterije zbog bezbednosti, performansi ili celovitosti podataka, takvu bateriju bi trebalo da zameni isključivo obučeni serviser. Da biste bili sigurni da će baterija i električna i elektronska oprema biti pravilno zbrinuti, predajte potrošene proizvode na odgovarajućem mestu za prikupljanje i reciklažu električne i elektronske opreme. Za sve ostale baterije, pogledajte poglavlje o bezbednom uklanjaju baterije iz proizvoda. Predajte bateriju na odgovarajućem mestu za prikupljanje i reciklažu potrošenih baterija. Za detaljnije informacije o reciklaži ovog proizvoda ili baterije, kontaktirajte lokalnu upravu, komunalnu službu ili prodavnicu u kojoj ste kupili proizvod ili bateriju.

Napomena za korisnike: Sledeće informacije se odnose samo na opremu koja se prodaje u zemljama u kojima se primenjuju direktive Evropske unije.

Ovaj uređaj je proizvela kompanija

Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku

Tokyo, 108-0075 Japan ili ga je za nju proizvela neka druga kompanija. Sva pitanja u vezi sa usaglašenošću proizvoda sa zakonima Evropske unije bi trebalo da pošaljete ovlašćenom predstavniku,

Sony Belgium, bijkantoor van Sony

Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935

Zaventem, Belgija. Za sva pitanja u vezi sa servisom ili garancijom pogledajte adrese koje su navedene na zasebnom servisnom ili garantnom listu.

Sony Corp. ovim izjavljuje da je oprema u skladu sa osnovnim zahtevima i ostalim relevantnim odredbama direktive 1999/5/EC.

Detaljnije informacije možete da vidite na adresi: http://www.compliance.sony.de/

Ovaj sistem kućnog bioskopa je namenjen video/zvučnoj reprodukciji sa povezanih uređaja, strimovanju muzike sa NFC-kompatibilnog pametnog telefona ili BLUETOOTH uređaja.

Ova oprema je testirana i utvrđeno je da je u skladu sa ograničenjima navedenim u EMC direktivi kada se za povezivanje koristi kabl kraći od 3 metra.

Autorska prava i zaštićeni znakovi

 Ovaj sistem koristi tehnologiju

Dolby* Digital.

* Proizvedeno po licenci kompanije

Dolby Laboratories.

Dolby i simbol sa duplim D su zaštićeni znakovi kompanije

Dolby Laboratories.

Oznaka BLUETOOTH® i logotipi su registrovani zaštićeni znakovi organizacije Bluetooth SIG, Inc. i bilo kakva upotreba tih znakova od strane kompanije Sony Corporation je pod licencom. Svi ostali zaštićeni znakovi i tržišni nazivi su vlasništvo njihovih vlasnika.

Ovaj sistem koristi tehnologiju

High-Definition Multimedia Interface

(HDMI™).

Termini HDMI i HDMI High-Definition

Multimedia Interface, kao i logo HDMI su zaštićeni znakovi ili registrovani zaštićeni znakovi organizacije HDMI

Licensing LLC u Sjedinjenim Američkim

Državama i drugim zemljama.

 N-Mark je zaštićeni znak ili registrovani zaštićeni znak organizacije NFC Forum,

Inc. u Sjedinjenim Američkim

Državama i drugim zemljama.

 Android™ je zaštićeni znak kompanije

Google Inc..

3 SR

HT-RT3

4-587-771-

21

(1) (SR)

C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000747376_HT-RT3\SR\020REG.fm

masterpage: Left

Google Play™ je zaštićeni znak kompanije Google Inc..

MPEG Layer-3 tehnologiju za kodiranje zvuka i patente su licencirale kompanije Fraunhofer IIS i Thomson.

 Windows Media je registrovani zaštićeni znak ili zaštićeni znak kompanije Microsoft Corporation u SAD i/ili drugim zemljama.

 Ovaj proizvod je zaštićen određenim pravima na intelektualnu svojinu korporacije Microsoft. Upotreba ili distribucija ove tehnologije izvan ovog proizvoda je zabranjena bez odgovarajuće licence kompanije

Microsoft ili njene ovlašćene podružnice.

„BRAVIA“ je zaštićeni znak kompanije

Sony Corporation.

„ClearAudio+“ je zaštićeni znak kompanije Sony Corporation.

„PlayStation“ je registrovani zaštićeni znak kompanije Sony Computer

Entertainment Inc.

 Apple, logotip Apple, iPhone, iPod, iPod touch i Retina su zaštićeni znakovi kompanije Apple Inc., registrovani u SAD i ostalim zemljama. App Store je zaštićeni znak usluge kompanije

Apple Inc.

„Made for iPod“ i „Made for iPhone“ znači da je elektronska oprema posebno osmišljena za povezivanje sa iPod ili iPhone uređajima i sertifikovana od strane proizvođača tako da ispunjava standarde za performanse kompanije Apple. Apple ne odgovara za rad ovog uređaja niti za njegovu usklađenost sa bezbednosnim standardima i propisima. Imajte u vidu da upotreba ove dodatne opreme sa iPod ili iPhone uređajem može da utiče na performanse bežične veze.

Kompatibilni iPod/iPhone modeli

U nastavku su navedeni kompatibilni iPod/iPhone modeli. Ažurirajte softver iPod/iPhone uređaja na najnoviju verziju pre nego što počnete da ga koristite sa sistemom.

Tehnologija BLUETOOTH radi sa sledećim modelima:

 iPhone 6s Plus/iPhone 6s/ iPhone 6 Plus/iPhone 6/iPhone 5s/ iPhone 5c/iPhone 5

 iPod touch (šesta generacija)/ iPod touch (peta generacija)

 OVAJ PROIZVOD JE LICENCIRAN PO

MPEG-4 VISUAL PATENTNOJ LICENCI

ZA LIČNO I NEKOMERCIJALNO

KORIŠĆENJE OD STRANE KORISNIKA

U SVRHU

(i) KODIRANJA VIDEA U SKLADU SA

STANDARDOM MPEG-4 VISUAL

(„MPEG-4 VIDEO“)

I/ILI

(ii) DEKODIRANJA MPEG-4 VIDEA

KODIRANIM OD STRANE KORISNIKA

U OKVIRU LIČNE I NEKOMERCIJALNE

AKTIVNOSTI I/ILI KOJI JE DOBIJEN

OD LICENCIRANOG DOBAVLJAČA

VIDEO SADRŽAJA ZA

OBEZBEĐIVANJE MPEG-4 VIDEO

SADRŽAJA.

LICENCA NEĆE BITI IZDATA NITI ĆE

SE ODNOSITI NA BILO KAKVU DRUGU

UPOTREBU. DODATNE INFORMACIJE

O MOGUĆNOSTIMA UPOTREBE U

PROMOTIVNE, INTERNE I KOMERCIJALNE

SVRHE, KAO I INFORMACIJE O

LICENCIRANJU MOGU SE DOBITI

OD KOMPANIJE MPEG LA, L.L.C.

HTTP://WWW.MPEGLA.COM

 Svi ostali zaštićeni znakovi su vlasništvo svojih vlasnika.

 Drugi nazivi sistema i proizvoda su uglavnom zaštićeni znakovi i registrovani zaštićeni znakovi u vlasništvu svojih vlasnika.

Oznake ™ i

nisu navedene u ovom dokumentu.

4 SR

HT-RT3

4-587-771-

21

(1) (SR)

C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000747376_HT-RT3\SR\020REG.fm

masterpage:

Right

O ovom uputstvu za upotrebu

 Uputstva u ovom priručniku opisuju kontrole na daljinskom upravljaču.

Takođe možete da koristite kontrole na subwooferu ako one imaju isti ili sličan naziv kao one na daljinskom upravljaču.

 Neke slike su predstavljene kao konceptualni crteži i one mogu da se razlikuju od stvarnih proizvoda.

 Podrazumevano podešavanje je podvučeno.

 Tekst uokviren duplim navodnicima

(„--“) se prikazuje na displeju na prednjem panelu.

5 SR

HT-RT3

4-587-771-

21

(1) (SR)

C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000747376_HT-RT3\SR\010COVTOC.fm

masterpage: Left

Sadržaj

Povezivanje

Vodič za početak (poseban dokument)

O ovom uputstvu za upotrebu .......................... 5

Vodič za delove i kontrole ......... 7

Slušanje

Slušanje zvuka sa povezanih uređaja .......... 11

Reprodukcija sa USB uređaja ................... 12

Prilagođavanje zvuka

Uživanje u zvučnim efektima ... 13

BLUETOOTH funkcije

Slušanje muzike sa BLUETOOTH uređaja ...... 14

Upravljanje sistemom pomoću pametnog telefona ili tableta

(SongPal) ............................ 16

Podešavanja i prilagođavanja

Korišćenje displeja za podešavanje ...................17

Ostale funkcije

Korišćenje funkcije Control for HDMI .............................20

Korišćenje funkcije

„BRAVIA“ Sync .................... 21

Ušteda energije u režimu mirovanja ............ 22

Postavljanje Bar zvučnika i surround zvučnika na zid ..................................... 22

Upravljanje sistemom pomoću daljinskog upravljača ......... 23

Prilagođavanje jačine zvuka subwoofera ........................ 23

Dodatne informacije

Mere opreza .............................24

Rešavanje problema ................ 25

Podržani tipovi datoteka .........29

Podržani audio formati ............29

Specifikacije ..............................29

O BLUETOOTH komunikaciji .... 31

6 SR

HT-RT3

4-587-771-

21

(1) (SR)

C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000747376_HT-RT3\SR\030LSN.fm

masterpage:

Right

Vodič za delove i kontrole

Više informacija potražite na stranicama navedenim u zagradama.

Subwoofer

Gornji panel

Taster osetljiv na dodir

(napajanje)

Uključivanje sistema ili postavljanje u režim mirovanja.

Taster osetljiv na dodir INPUT

Biranje uređaja koji želite da koristite.

Taster osetljiv na dodir PAIRING

Taster osetljiv na dodir VOL

(jačina zvuka) +/–

(N-oznaka)

(stranica 15)

Postavite NFC-kompatibilni uređaj blizu ovog indikatora da biste aktivirali funkciju NFC.

O tasterima osetljivim na dodir

Tasteri osetljivi na dodir funkcionišu kada ih lagano dodirnete. Ne pritiskajte ih prejako.

7 SR

HT-RT3

4-587-771-

21

(1) (SR)

C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000747376_HT-RT3\SR\030LSN.fm

masterpage: Left

Prednji panel

Senzor za daljinski upravljač

(stranica 23)

Displej na prednjem panelu

Plavi LED indikator

Prikazuje BLUETOOTH status na sledeći način.

U toku BLUETOOTH uparivanja

Sistem pokušava da se poveže sa BLUETOOTH uređajem

Sistem je uspostavio vezu sa BLUETOOTH uređajem

Brzo treperi

Treperi

Svetli

(USB) port (stranica 12)

8 SR

HT-RT3

4-587-771-

21

(1) (SR)

C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000747376_HT-RT3\SR\030LSN.fm

masterpage:

Right

Zadnji panel

Kabl za napajanje naizmeničnom strujom

Priključak HDMI OUT (ARC)

Priključak TV IN (OPTICAL)

Priključak ANALOG IN

9 SR

HT-RT3

4-587-771-

21

(1) (SR)

C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000747376_HT-RT3\SR\030LSN.fm

masterpage: Left

Daljinski upravljač

INPUT (stranica 11)

 

(napajanje)

Uključivanje sistema ili postavljanje u režim mirovanja.

DIMMER

Prilagođavanje svetline displeja na prednjem panelu.

„BRIGHT“

„DARK“

„OFF“

 Prednji displej se isključuje kad izaberete „OFF“. Automatski se uključuje kada pritisnete bilo koje dugme, a zatim se ponovo isključuje ako ne upravljate sistemom nekoliko sekundi.

Međutim, u nekim slučajevima, prednji displej se možda neće isključiti. U tom slučaju, svetlina prednjeg displeja je ista kao opcija „DARK“.

MENU

Uključivanje/isključivanje menija na prednjem displeju.

/

Biranje stavki menija.

ENTER

Ulazak u izabranu stavku.

BACK

Povratak na prethodni prikaz.

Zaustavljanje USB reprodukcije.

 

(jačina zvuka) +*/–

Prilagođavanje jačine zvuka.

SW

(jačina zvuka

subwoofera) +/– (stranica 23)

Prilagođavanje jačine bas zvuka.

 

(isključivanje zvuka)

Privremeno isključivanje zvuka.

CLEARAUDIO+

Automatski izbor prikladnog podešavanja zvuka prema njegovom izvoru.

SOUND FIELD (stranica 13)

Izbor režima zvuka.

VOICE (stranica 13)

 

* (reprodukcija/pauziranje)

Pauziranje ili pokretanje reprodukcije.

NIGHT (stranica 13)

10 SR

HT-RT3

4-587-771-

21

(1) (SR)

C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000747376_HT-RT3\SR\030LSN.fm

masterpage:

Right

 

/

(prethodno/sledeće/ premotavanje unazad/ premotavanje unapred)

Pritisnite da biste izabrali prethodnu/sledeću numeru ili datoteku.

Držite pritisnuto da biste pretraživali unazad ili unapred.

* Dugmad



i

+ imaju malu izbočinu.

Koristite je kao referencu kada rukujete daljinskim upravljačem.

Slušanje

Slušanje zvuka sa povezanih uređaja

Pritiskajte INPUT.

Kada jednom pritisnete INPUT, trenutni uređaj se pojavljuje na displeju na prednjem panelu, a zatim svaki put kada pritisnete INPUT, uređaj se menja na sledeći način.

„TV“

„ANALOG“

„BT“

„USB“

„TV“

Uređaj (TV i slično) koji je povezan na priključak TV IN (OPTICAL) ili TV kompatibilan sa funkcijom Audio Return Channel koji je povezan na priključak HDMI OUT (ARC)

„ANALOG“

Uređaj (digitalni medija plejer i slično) koji je povezan na priključak ANALOG IN

„BT”

BLUETOOTH uređaj koji podržava A2DP

(stranica 14)

„USB”

USB uređaj koji je povezan na

(stranica 12)

(USB) port

11 SR

HT-RT3

4-587-771-

21

(1) (SR)

C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000747376_HT-RT3\SR\030LSN.fm

masterpage: Left

Reprodukcija sa USB uređaja

Možete da reprodukujete muzičke/video* datoteke sa povezanog USB uređaja.

Listu podržanih tipova datoteka

pogledajte u poglavlju „Podržani tipovi datoteka“ (stranica 29).

* Osim za evropske modele.

1

Povežite USB uređaj

Pogledajte uputstva za upotrebu USB uređaja pre nego što ga povežete.

Napomena

Ne uklanjajte USB uređaj tokom rada.

Da biste izbegli oštećenje podataka ili USB uređaja, isključite sistem pre uklanjanja

USB uređaja.

Informacija o USB uređaju na TV ekranu

2

3

4

Pritiskajte dugme INPUT da izaberete „USB“.

Na TV ekranu će se pojaviti lista sadržaja na USB uređaju.

Pritisnite

/

da biste izabrali željeni sadržaj, a zatim pritisnite

ENTER.

Započinje reprodukcija izabranog sadržaja.

Prilagodite jačinu zvuka.

Prilagodite jačinu zvuka sistema pritiskom na

+/–.

Prilagodite jačinu zvuka subwoofera pritiskom na SW

+/–.

Vreme reprodukcije

Ukupno vreme reprodukcije

Brzina protoka bitova

Status reprodukcije

Brzina premotavanja unazad/ unapred

Status ponavljanja reprodukcije

Indeks izabrane datoteke/Ukupan broj datoteka u fascikli

Napomene

U zavisnosti od izvora koji se reprodukuje, neke informacije ne mogu da se prikažu.

U zavisnosti od režima reprodukcije, prikazane informacije mogu da se razlikuju.

12 SR

HT-RT3

4-587-771-

21

(1) (SR)

C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000747376_HT-RT3\SR\040SND.fm

masterpage:

Right

Prilagođavanje zvuka

Uživanje u zvučnim efektima

Možete jednostavno da uživate u unapred programiranim zvučnim poljima koja su prilagođena različitim vrstama izvora zvuka.

Biranje zvučnog polja

Pritiskajte SOUND FIELD dok se na prednjem displeju ne prikaže željeno zvučno polje.

„CLEARAUDIO+”

Možete da uživate u zvuku koristeći zvučno polje koje preporučuje Sony. Zvučno polje se automatski optimizuje u skladu sa sadržajem koji se reprodukuje i njegovom funkcijom.

„MOVIE”

Zvukovi se reprodukuju sa surround efektima i realistični su i snažni, što ih čini pogodnim za filmove.

„MUSIC”

Zvučni efekti su optimizovani za slušanje muzike.

„SPORTS”

Komentar je jasan, navijanje se čuje kao surround-zvuk i zvukovi su realistični.

„GAME”

Zvukovi su snažni i realistični, pogodni za igranje igara.

„STANDARD”

Zvuk koji odgovara svakom izvoru.

Savet

Možete i da pritisnete CLEARAUDIO+ da biste izabrali „CLEARAUDIO+“.

Korišćenje funkcije

Night Mode

Ova funkcija je korisna kada gledate filmove kasno uveče. Moći ćete jasno da čujete dijaloge čak i sa utišanim tonom.

Pritisnite NIGHT da biste izabrali „N.ON“.

Da biste isključili funkciju Night Mode, pritisnite NIGHT da biste izabrali „N.OFF“.

Korišćenje funkcije

Clear Voice

Ova funkcija vam omogućava da jasnije čujete dijaloge.

Pritiskajte VOICE.

„UP OFF“: Funkcija Clear Voice se isključuje.

„UP 1“: Opseg dijaloga je poboljšan.

„UP 2“: Opseg dijaloga je poboljšan, pri čemu se pojačavaju delovi opsega koje starije osobe ne mogu da razaznaju.

13 SR

HT-RT3

4-587-771-

21

(1) (SR)

C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000747376_HT-RT3\SR\050BLT.fm

masterpage: Left

BLUETOOTH funkcije

Slušanje muzike sa BLUETOOTH uređaja

Uparivanje ovog sistema sa BLUETOOTH uređajem

Uparivanje je postupak u kojem se BLUETOOTH uređaji unapred međusobno registruju. Kada jednom obavite uparivanje, više nije potrebno da ga ponovo obavljate.

1

Postavite BLUETOOTH uređaj na udaljenost do 1 metra od subwoofera.

2

3

Pritisnite PAIRING na subwooferu.

Plavi LED indikator brzo treperi tokom BLUETOOTH uparivanja.

Uključite funkciju BLUETOOTH, a zatim izaberite „HT-RT3“ nakon

što ga potražite na BLUETOOTH uređaju.

Obavite ovaj korak u roku od

5 minuta, jer će u suprotnom uparivanje biti otkazano.

Kada se BLUETOOTH veza uspostavi, plavi LED indikator će početi da svetli.

Napomene

Ako se od vas traži da unesete šifru na BLUETOOTH uređaju, unesite „0000“.

Šifra je poznata i pod nazivima „pristupni kôd“, „PIN kôd“, „PIN broj“ ili „lozinka“.

Možete da uparite do 9 BLUETOOTH uređaja. Ako uparujete deseti

BLUETOOTH uređaj, najranije povezani uređaj će biti zamenjen novim.

Slušanje muzike sa uparenog uređaja

1

Uključite funkciju BLUETOOTH na uparenom uređaju.

2

3

Pritiskajte INPUT biste izabrali „BT“.

Sistem se automatski ponovo povezuje sa poslednjim povezanim

BLUETOOTH uređajem.

Kada se BLUETOOTH veza uspostavi, plavi LED indikator će svetliti.

Pokrenite reprodukciju na BLUETOOTH uređaju.

4

Prilagodite jačinu zvuka.

Prilagodite jačinu zvuka na BLUETOOTH uređaju.

Prilagodite jačinu zvuka sistema pritiskom na

+/–.

Prilagodite jačinu zvuka subwoofera pritiskom na SW

+/–.

Napomene

Kada se sistem i BLUETOOTH uređaj i povežu, reprodukcijom možete da upravljate pritiskom na dugmad

/

.

Na sistem možete da se povežete sa uparenog BLUETOOTH uređaja čak i kada je sistem u režimu mirovanja, ako

podesite „BTSTB“ na „ON“ (stranica 18).

Reprodukcija zvuka na ovom sistemu može da kasni u odnosu na reprodukciju na

BLUETOOTH uređaju zbog karakteristika

BLUETOOTH bežične tehnologije.

14 SR

HT-RT3

4-587-771-

21

(1) (SR)

C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000747376_HT-RT3\SR\050BLT.fm

masterpage:

Right

Savet

Možete da omogućite ili onemogućite kodek AAC sa BLUETOOTH uređaja

(stranica 18).

Isključivanje BLUETOOTH uređaja

Obavite bilo koju od sledećih radnji.

Ponovo pritisnite na subwooferu.

PAIRING

Onemogućite funkciju BLUETOOTH na BLUETOOTH uređaju.

Isključite sistem ili BLUETOOTH uređaj.

Povezivanje sa udaljenim uređajem pomoću funkcije povezivanja jednim dodirom

(NFC)

NFC (Near Field Communication) je tehnologija koja omogućava bežičnu komunikaciju kratkog dometa između različitih uređaja.

Ako držite NFC-kompatibilni udaljeni uređaj blizu N-oznake na sistemu, subwoofer, sistem i udaljeni uređaj automatski dovršavaju uparivanje i BLUETOOTH povezivanje.

Kompatibilni udaljeni uređaji

Udaljeni uređaji sa ugrađenom funkcijom NFC

(Operativni sistem: Android 2.3.3 ili noviji, osim Android 3.x)

Napomene

Sistem u jednom trenutku može da prepozna i poveže se samo sa jednim

NFC-kompatibilnim udaljenim uređajem.

U zavisnosti od udaljenog uređaja, možda ćete morati da unapred obavite sledeće korake na udaljenom uređaju.

Uključite funkciju NFC. Za više detalja, pogledajte uputstvo za upotrebu

 udaljenog uređaja.

Ako udaljeni uređaj ima stariju verziju operativnog sistema nego što je

Android 4.1.x, preuzmite i instalirajte aplikaciju „NFC Easy Connect“. „NFC

Easy Connect“ je besplatna aplikacija za

Android udaljene uređaje koju možete pribaviti iz prodavnice Google Play.

(Aplikacija možda neće biti dostupna u nekim zemljama/regionima.)

1

Držite udaljeni uređaj blizu

N-oznake na subwooferu dok ne počne da vibrira.

2

Pratite uputstvo koje se prikazuje na ekranu udaljenog uređaja i dovršite postupak za BLUETOOTH povezivanje.

Kada se BLUETOOTH veza uspostavi, plavi LED indikator će početi da svetli.

Pokrenite reprodukciju audio izvora na udaljenom uređaju.

Za detalje o radnjama pri reprodukciji, pogledajte uputstvo za upotrebu udaljenog uređaja.

15 SR

HT-RT3

4-587-771-

21

(1) (SR)

C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000747376_HT-RT3\SR\050BLT.fm

masterpage: Left

3

Prilagodite jačinu zvuka.

 Prilagodite jačinu zvuka na

BLUETOOTH uređaju.

Prilagodite jačinu zvuka sistema pritiskom na

+/–.

Prilagodite jačinu zvuka subwoofera pritiskom na SW

+/–.

Savet

Ako uparivanje i BLUETOOTH povezivanje ne uspeju, uradite sledeće.

Ponovo držite udaljeni uređaj blizu

N-oznake na subwooferu.

Ako koristite komercijalno dostupnu zaštitnu masku na udaljenom uređaju, skinite je.

Ponovo pokrenite aplikaciju „NFC Easy

Connect“.

Zaustavljanje reprodukcije pomoću funkcije povezivanja jednim dodirom

Ponovo držite udaljeni uređaj blizu

N-oznake na subwooferu.

Upravljanje sistemom pomoću pametnog telefona ili tableta (SongPal)

SongPal je namenska aplikacija za upravljanje SongPal-kompatibilnim audio uređajima koje je proizvela kompanija Sony, putem pametnog telefona ili tableta. Potražite aplikaciju

SongPal u prodavnici Google Play ili App

Store i preuzmite je pomoću pametnog telefona ili tableta.

SongPal vam omogućava da:

 promenite često korišćene postavke, birajući ulaz za sistem i

 prilagođavajući jačinu zvuka.

uživate na sistemu u muzičkim sadržajima uskladištenim na pametnom telefonu.

 vizuelno uživate u muzici pomoću ekrana pametnog telefona.

Napomene

SongPal koristi BLUETOOTH funkcije sistema.

Specifikacije i dizajn displeja aplikacije

SongPal su podložni promenama bez najave.

Korišćenje aplikacije

SongPal

1

2

3

4

Preuzmite aplikaciju SongPal na udaljeni uređaj.

Povežite sistem i udaljeni uređaj pomoću BLUETOOTH veze

(stranica 14).

Pokrenite SongPal.

Upravljajte prateći ekran aplikacije SongPal.

16 SR

HT-RT3

4-587-771-

21

(1) (SR)

C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000747376_HT-RT3\SR\060SET.fm

masterpage:

Right

Podešavanja i prilagođavanja

Korišćenje displeja za podešavanje

1

2

Sledeće stavke možete da podesite pomoću menija.

Podešavanja će biti zadržana čak i ako iskopčate kabl za napajanje naizmeničnom strujom.

Pritisnite MENU da biste uključili meni na displeju na prednjem panelu.

Pritiskajte BACK/

/

/ENTER da biste izabrali stavku i pritisnite ENTER da biste izabrali željenu postavku.

3

Pritisnite MENU da biste isključili meni.

Lista menija

Podrazumevana podešavanja su podvučena.

Stavke menija

„LVL >“

(Nivo)

„SPK >“

(Zvučnik)

„SUR.L“/„SUR.R“

(Nivo zvuka levog/ desnog surround zvučnika)

Funkcija

„0.0 dB“: Prilagođavanje nivoa zvuka surround zvučnika u opsegu od –6,0 dB do +6,0 dB (u intervalima od 0,5 dB).

Napomena

„SUR.L“/„SUR.R“

(Udaljenost levog/ desnog surround zvučnika)

Obavezno podesite „TTONE“ na „ON“ radi lakog prilagođavanja.

„ATT“

(Postavke smanjenja nivoa signala – Analogno)

Može da dođe do izobličenja kada zvuk slušate sa uređaja povezanog na priključak ANALOG IN. Izobličenje možete da sprečite ako smanjite nivo ulaznog signala na sistemu.

„ON“: Smanjuje nivo ulaznog signala. Nivo izlaznog signala će se umanjiti pri ovom podešavanju.

„OFF“: Uobičajen nivo ulaznog signala.

„DRC”

(Kontrola dinamičkog opsega)

„TTONE“

(Probni ton)

„PLACE“

(Položaj zvučnika)

Korisno za uživanje u filmovima pri niskoj jačini zvuka. DRC se primenjuje na Dolby Digital izvore.

„ON“: Komprimuje zvuk u skladu sa informacijama koje se nalaze u sadržaju.

„OFF“: Zvuk se ne kompresuje.

„ON”: Probni ton se redom emituje sa svakog zvučnika.

„OFF”: Isključivanje probnog tona.

„STDRD“: Izaberite ovu postavku ako Bar zvučnik i surround zvučnike postavljate u standardni položaj.

„FRONT“: Izaberite ovu postavku ako Bar zvučnik i surround zvučnike postavljate u prednji položaj.

„3.0 M“: Prilagođavanje udaljenosti od mesta na kojem sedite do surround zvučnika od 1,0 do 6,0 metara.

17 SR

HT-RT3

4-587-771-

21

(1) (SR)

C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000747376_HT-RT3\SR\060SET.fm

masterpage: Left

Stavke menija

„AUD >“

(Audio)

„HDMI>“

„BT >“

(BLUETOOTH)

„DUAL”

(Dvojni mono)

„TV AU”

(TV audio)

„EFCT”

(Zvučni efekat)

„STRM“

(Strim)

„CTRL”

(Control for HDMI)

„TVSTB“

(Mirovanje povezano sa TVom)

„COLOR“

(HDMI sistem boja)

„BTAAC”

(BLUETOOTH

Napredno kodiranje zvuka)

Funkcija

Možete da uživate u multiplex broadcast zvuku kada sistem dobija Dolby Digital multiplex broadcast signal.

„M/S”: Emitovaće se pomešani zvuk glavnog i sporednog jezika.

„MAIN”: Emitovaće se zvuk glavnog jezika.

„SUB”: Emitovaće se zvuk sporednog jezika.

„AUTO“: Izaberite ovu postavku kada je sistem povezan na HDMI (ARC) priključak TV-a putem HDMI kabla.

„OPT”: Izaberite ovo podešavanje kada je sistem povezan sa TV-om putem optičkog digitalnog kabla.

„ON”: Reprodukuje se zvuk izabranog zvučnog polja.

Preporučujemo vam da koristite ovo podešavanje.

„OFF”: Broj kanala izvora reprodukcije se smanjuje na 2 kanala.

Prikazuje informacije o trenutnom audio strimu.

Pogledajte stranicu 29 na podržanim audio formatima.

„ON”: Funkcija Control for HDMI je omogućena. Uređaji povezani HDMI kablom mogu da kontrolišu jedan drugog.

„OFF”: Isključeno.

Ova funkcija je dostupna kada podesite „CTRL“ na „ON“.

„AUTO“: Ako je ulaz sistema podešen na „TV“, sistem će se automatski isključiti kada isključite TV.

„ON“: Sistem će se automatski isključiti kada isključite TV bez obzira na ulaz.

„OFF”: Sistem se neće isključiti kada isključite TV.

„AUTO”: Automatski otkriva tip spoljnog uređaja i prebacuje sliku na odgovarajuću postavku boja.

„YCBCR”: Emitovanje YC

B

C

R

video signala.

„RGB”: Emitovanje RGB video signala.

Možete da podesite da li će sistem da koristi AAC putem

BLUETOOTH veze ili ne.

„ON”: AAC kodek je omogućen.

„OFF”: AAC kodek je onemogućen.

„USB >“

„BTSTB”

(BLUETOOTH mirovanje)

„INFO”

(Informacije o BLUETOOTH uređaju)

„REPT”

(Režim reprodukcije)

Napomena

Ako promenite podešavanje „BTAAC“ kada je BLUETOOTH uređaj povezan, podešavanje kodeka se odražava tek nakon sledećeg povezivanja.

Kada sistem ima informacije za uparivanje, sistem će biti u režimu mirovanja za BLUETOOTH čak i kada je isključen.

„ON”: Režim mirovanja za BLUETOOTH je omogućen.

„OFF”: Režim mirovanja za BLUETOOTH je onemogućen.

Naziv detektovanog BLUETOOTH uređaja i adresa uređaja se prikazuju na displeju na prednjem panelu.

Poruka „NO DEVICE“ se prikazuje ako sistem nije povezan sa BLUETOOTH uređajem.

„NONE“: Reprodukuje sve numere.

„ONE”: Ponavlja jednu numeru.

„FLDER”: Ponavlja sve numere u fascikli.

„RANDM”: Ponavlja sve numere u fascikli nasumičnim redosledom.

„ALL”: Ponavlja sve numere.

18 SR

HT-RT3

4-587-771-

21

(1) (SR)

C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000747376_HT-RT3\SR\060SET.fm

masterpage:

Right

Stavke menija

„SYS >“

(Sistem)

„ASTBY”

(Automatski ulazak u stanje mirovanja)

„VER”

(Verzija)

Funkcija

„ON”: Uključuje funkciju automatskog ulaska u stanje mirovanja. Ako ne rukujete sistemom oko 20 minuta, on automatski ulazi u režim mirovanja.

„OFF”: Isključeno.

Na displeju na prednjem panelu se prikazuju informacije o aktuelnoj verziji firmvera.

19 SR

HT-RT3

4-587-771-

21

(1) (SR)

C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000747376_HT-RT3\SR\070OTH.fm

masterpage: Left

Ostale funkcije

Korišćenje funkcije

Control for HDMI

Povezivanjem uređaja kao što je TV ili

Blu-ray Disc rikorder kompatibilan sa funkcijom Control for HDMI* pomoću

HDMI kabla (HDMI kabl velike brzine prenosa, isporučuje se samo u određenim područjima) omogućuje vam se da jednostavno rukujete uređajem preko daljinskog upravljača za TV.

Sa funkcijom Control for HDMI mogu

 da se koriste sledeće funkcije.

Funkcija isključivanja sistema

Funkcija kontrole zvuka na sistemu

Audio Return Channel

Funkcija reprodukcije pritiskom na jedno dugme

* Control for HDMI je standard koji koristi

CEC (Consumer Electronics Control) za omogućavanje HDMI (High-Definition

Multimedia Interface) uređaja da upravljaju jedan drugim.

Napomena

Ove funkcije će možda funkcionisati sa uređajima koje nije proizveo Sony, ali ne garantujemo njihov rad.

Priprema za korišćenje funkcije Control for HDMI.

Podesite „HDMI>“ – „CTRL“ na sistemu

na „ON“ (stranica 18). Podrazumevano

podešavanje je „ON“.

Omogućite podešavanja funkcije

Control for HDMI za TV i druge uređaje povezane na sistem.

Savet

Ako omogućite funkciju Control for HDMI

(„BRAVIA“ sync) kada koristite TV koji je proizveo Sony, tada je funkcija Control for HDMI na sistemu takođe automatski omogućena. Kada se podešavanja dovrše, na prednjem displeju se prikazuje poruka

„DONE“.

Funkcija isključivanja sistema

Kada isključite TV, sistem će se automatski isključiti.

Podesite „HDMI>“ – „TVSTB“ na sistemu

na „ON“ ili „AUTO“ (stranica 18).

Podrazumevano podešavanje je „AUTO“.

Funkcija kontrole zvuka na sistemu

Ako uključite sistem dok gledate TV, zvuk sa TV-a će se emitovati sa zvučnika sistema. Jačinu zvuka sa sistema možete da prilagodite pomoću daljinskog upravljača za TV.

Ako je zvuk TV-a emitovan sa zvučnika sistema kada ste prošli put gledali TV, sistem će se automatski uključiti kada ponovo uključite TV.

Funkcijama takođe možete da upravljate iz TV menija. Detaljne informacije potražite u uputstvu za upotrebu TV-a.

Napomene

Zvuk se emituje samo sa TV-a ako je izabran drugi ulaz osim „TV“ kada se na TV-u koristi funkcija Twin Picture.

Kada onemogućite funkciju Twin Picture, zvuk se emituje sa sistema.

Broj koji pokazuje nivo jačine zvuka na sistemu se prikazuje na TV ekranu u zavisnosti od TV-a. Broj koji pokazuje nivo jačine zvuka na TV-u može da se razlikuje od broja na prednjem displeju sistema.

20 SR

HT-RT3

4-587-771-

21

(1) (SR)

C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000747376_HT-RT3\SR\070OTH.fm

masterpage:

Right

U zavisnosti od postavki na TV-u, funkcija kontrole zvuka na sistemu možda neće biti dostupna. Detaljne informacije potražite u uputstvu za upotrebu TV-a.

Audio Return Channel

Ako je sistem povezan na TV priključak

HDMI IN koji je kompatibilan sa funkcijom Audio Return Channel, zvuk sa TV-a možete da slušate preko zvučnika sistema bez povezivanja digitalnog optičkog kabla.

Na sistemu podesite „AUD >“ – „TV AU“

na „AUTO“ (stranica 18).

Podrazumevano podešavanje je

„AUTO“.

Napomena

Ako TV nije kompatibilan sa funkcijom

Audio Return Channel, treba da povežete digitalni optički kabl (pogledajte isporučeni

Vodič za početak).

Funkcija reprodukcije pritiskom na jedno dugme

Kada reprodukujete sadržaj sa uređaja

(Blu-ray Disc plejer, „PlayStation®4“ itd.) koji je povezan na TV, sistem i TV se automatski uključuju, ulaz sistema se prebacuje na ulaz sa TV-a, a zvuk se emituje na zvučnicima sistema.

Napomene

Ako je zvuk sa TV-a emitovan sa zvučnika

TV-a kada ste prošli put gledali TV, sistem se neće uključiti, a zvuk i slika se emituju sa TV-a čak i ako se reprodukuje sadržaj sa uređaja.

U zavisnosti od TV-a, početni deo sadržaja koji se reprodukuje se možda neće reprodukovati pravilno.

Korišćenje funkcije

„BRAVIA“ Sync

Kao dodatak funkciji Control for HDMI, možete da koristite i sledeću funkciju na uređajima kompatibilnim sa funkcijom

„BRAVIA“ sync.

 Funkcija Scene Select

Napomena

Ova funkcija je u vlasništvu kompanije

Sony. Ovu funkciju ne možete da koristite sa proizvodima koje nije proizveo Sony.

Funkcija Scene Select

Zvučno polje sistema se automatski prebacuje u skladu sa postavkama funkcija Scene Select ili Sound Mode na TV-u. Detaljne informacije potražite u uputstvu za upotrebu TV-a.

Podesite zvučno polje na

„CLEARAUDIO+“ (stranica 13).

Napomene o HDMI vezama

 Koristite HDMI kabl velike brzine

 prenosa. Ako koristite standardni

HDMI kabl, 1080p sadržaj se možda neće prikazivati pravilno.

Koristite odobreni HDMI kabl.

Koristite Sony HDMI kabl velike brzine prenosa sa logotipom tipa kabla.

Ne preporučujemo vam da koristite kabl za HDMI-DVI konverziju.

 Proverite podešavanja povezane opreme ako je slika loša ili ako se

 zvuk ne emituje sa opreme koja je povezana putem HDMI kabla.

Povezana oprema može da umanji kvalitet audio signala (frekvenciju uzorkovanja, brzinu protoka itd.) koji se prenose sa HDMI priključka.

21 SR

HT-RT3

4-587-771-

21

(1) (SR)

C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000747376_HT-RT3\SR\070OTH.fm

masterpage: Left

Zvuk može da bude isprekidan ako promenite frekvenciju uzorkovanja

 ili broj kanala izlaznih audio signala sa opreme za reprodukciju.

Ako povezana oprema nije kompatibilna sa tehnologijom za zaštitu autorskih prava (HDCP), slika i/ ili zvuk sa HDMI OUT priključka sistema mogu biti izobličeni ili se možda neće emitovati. U tom slučaju, proverite specifikacije povezane opreme.

Za postavljanje obavezno angažujte

Sony prodavca ili licencirane majstore i posebno vodite računa o bezbednosti tokom postavljanja.

Sony ne odgovara za nezgode ili oštećenja do kojih je došlo zbog nepravilnog postavljanja, nedovoljne čvrstoće zida, nepravilnog zašrafljivanja, prirodnih nepogoda itd.

1

Pripremite šrafove (nisu isporučeni) koji odgovaraju rupama na zadnjoj strani surround zvučnika.

Ušteda energije u režimu mirovanja

Proverite da li ste obavili sledeća podešavanja:

„CTRL“ u meniju „HDMI>“ je podešen

na „OFF“ (stranica 18).

„BTSTB“ u „BT >“ je podešen na „OFF“

(stranica 18).

Više od 30 mm

5 mm

4 mm

Postavljanje Bar zvučnika i surround zvučnika na zid

Bar zvučnik i surround zvučnike možete da postavite na zid.

Napomene

Pripremite šrafove (nisu isporučeni) koji odgovaraju materijalu i čvrstoći zida.

Budući da je zid od gipsanih ploča naročito lomljiv, dobro pričvrstite šrafove za zidnu gredu. Postavite zvučnike na uspravan i ravan zid na kojem je primenjeno ojačavanje.

9,5 mm

Rupa na zadnjoj strani zvučnika

2

Zašrafite šrafove u zid.

Šrafovi bi trebalo da vire iz zida kao na slici.

Za Bar zvučnik

600 mm

6 mm do

7 mm

22 SR

HT-RT3

4-587-771-

21

(1) (SR)

C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000747376_HT-RT3\SR\070OTH.fm

Za surround zvučnike

8 mm do

10 mm

3

Okačite Bar zvučnik ili surround zvučnike na šrafove.

Poravnajte rupe na zadnjoj strani zvučnika sa šrafovima.

Za Bar zvučnik

Okačite Bar zvučnik na dva šrafa.

Upravljanje sistemom pomoću daljinskog upravljača

Uperite daljinski upravljač prema senzoru za daljinski upravljač na subwooferu.

masterpage:

Right

Za surround zvučnike

Prilagođavanje jačine zvuka subwoofera

Subwoofer je osmišljen za reprodukciju basa ili zvuka niske frekvencije.

Pritisnite SW

+/– da biste prilagodili jačinu zvuka subwoofera.

Napomena

Kada izvor reprodukcije ne sadrži mnogo bas zvuka, kao što je slučaj sa TV programom, bas zvuk iz subwoofera će se možda teško čuti.

23 SR

HT-RT3

4-587-771-

21

(1) (SR)

C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000747376_HT-RT3\SR\080ADD.fm

masterpage: Left

Dodatne informacije

Mere opreza

O bezbednosti

Ako u sistem dospe bilo kakav predmet ili tečnost, isključite sistem sa mrežnog napajanja i odnesite ga na proveru u ovlašćeni servis pre nastavka upotrebe.

Nemojte dodirivati kabl za napajanje naizmeničnom strujom vlažnim rukama.

To može dovesti do strujnog udara.

Nemojte da se penjete na Bar zvučnik, subwoofer i surround zvučnike jer možete da padnete i povredite se ili oštetite sistem.

O izvorima napajanja

Pre korišćenja sistema, proverite da li njegov radni napon odgovara lokalnom mrežnom napajanju. Radni napon je naveden na pločici na zadnjoj strani subwoofera.

 Ako ne planirate da koristite sistem tokom dužeg vremena, ne zaboravite da iskopčate sistem iz zidne utičnice.

Da biste iskopčali kabl za napajanje naizmeničnom strujom, povucite ga držeći utikač a nikad kabl.

Kabl za napajanje naizmeničnom strujom morate da zamenite samo kod ovlašćenog servisera.

O zagrevanju

Iako se sistem greje tokom rada, to ne predstavlja kvar.

Ako sistem neprekidno koristite sa visoko pojačanim tonom, temperatura sistema značajno raste. Ne dodirujte kućište sistema da se ne biste opekli.

O postavljanju

Postavite sistem na mesto sa odgovarajućom ventilacijom kako biste sprečili zagrevanje i produžili njegov radni vek.

Ne postavljajte sistem blizu izvora toplote ili na mesta koja su izložena direktnoj sunčevoj svetlosti, prekomernoj prašini ili mehaničkim udarima.

Ne postavljajte Bar zvučnik, subwoofer i surround zvučnike na meku površinu

(tepisi, prekrivači itd.) niti postavljajte predmete sa zadnje strane Bar zvučnika, subwoofera i surround zvučnika koji bi mogli da blokiraju ventilacione otvore i izazovu kvar.

Ako sistem koristite u kombinaciji sa televizorom, video-rikorderom ili kasetnim dekom, može doći do pojave šuma i gubitka kvaliteta slike. U tom slučaju postavite sistem dalje od televizora, videorikordera ili kasetnog deka.

Budite pažljivi prilikom postavljanja sistema na posebno tretirane površine

(voskovane, lakirane, polirane itd.), jer može doći do pojave mrlja ili gubitka boje.

Pazite da se ne povredite na ivice

Bar zvučnika, subwoofera i surround zvučnika.

Održavajte 3 cm ili više slobodnog prostora pod Bar zvučnikom i surround zvučnicima kada ih okačite na zid.

O radu sistema

Pre nego što povežete ostalu opremu, obavezno isključite sistem i iskopčajte ga iz mrežnog napajanja.

Ako se boje na obližnjem TV ekranu prikazuju nepravilno

Na određenim TV-ima može doći do nepravilnog prikaza boja.

Ako se to desi...

Isključite TV, a zatim ga ponovo uključite nakon 15 do 30 minuta.

Ako se boje i dalje prikazuju nepravilno...

Postavite sistem dalje od TV-a.

O čišćenju

Čistite sistem mekom i suvom krpom.

Ne koristite abrazivne materijale, prašak za ribanje ili rastvarač poput alkohola ili benzina.

Ako imate bilo kakvo pitanje ili problem u vezi sa sistemom, obratite se najbližem

Sony prodavcu.

24 SR

HT-RT3

4-587-771-

21

(1) (SR)

C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000747376_HT-RT3\SR\080ADD.fm

masterpage:

Right

Rešavanje problema

Ako naiđete na bilo koji od sledećih problema prilikom korišćenja sistema, koristite ovaj vodič za rešavanje problema da biste pokušali da otklonite problem pre nego što uređaj odnesete na popravku. Ako je neki problem i dalje prisutan, obratite se najbližem

Sony prodavcu.

Opšte

Napajanje se ne uključuje.

Proverite da li je kabl za napajanje naizmeničnom strujom dobro povezan.

Sistem ne radi normalno.

Iskopčajte kabl za napajanje naizmeničnom strujom iz zidne utičnice, a zatim ga ponovo priključite nakon nekoliko minuta.

Sistem se automatski isključuje.

Funkcija automatskog ulaska u režim mirovanja je uključena.

Podesite „ASTBY“ u meniju „SYS >“

na „OFF“ (stranica 19).

Sistem se ne uključuje čak ni kada je TV uključen.

Podesite „HDMI>“ – „CTRL“ na „ON“

(stranica 18). TV mora da podržava

funkciju Control for HDMI

(stranica 20).

Detaljne informacije potražite

 u uputstvu za upotrebu TV-a.

Proverite postavke zvučnika na

TV-u. Sistem se aktivno sinhronizuje sa postavkama zvučnika na TV-u.

Detaljne informacije potražite u uputstvu za upotrebu TV-a.

Ako je zvuk prošli put emitovan sa zvučnika TV-a, sistem se ne uključuje čak ni kada je TV uključen.

Sistem se isključuje kada isključite TV.

Proverite postavku „HDMI>“ –

„TVSTB“ (stranica 18). Kada je

„TVSTB“ podešeno na „ON“, sistem će se automatski isključiti kada isključite TV bez obzira na ulaz.

Sistem se ne isključuje čak ni kada se TV isključi.

Proverite postavku „HDMI>“ –

„TVSTB“ (stranica 18). Da biste

automatski isključili sistem bez obzira na ulaz kada isključite TV, podesite „TVSTB“ na „ON“. TV mora da podržava funkciju Control for

HDMI (stranica 20). Detaljne

informacije potražite u uputstvu za upotrebu TV-a.

Zvuk

TV zvuk se ne emituje sa sistema.

Proverite tip i način povezivanja HDMI kabla, digitalnog optičkog kabla ili analognog audio kabla koji je povezan sa sistemom i TV-om

(pogledajte u isporučenom Vodiču

 za početak).

Kada sistem povezujete sa TV-om koji je kompatibilan sa funkcijom

Audio Return Channel, uverite se da je sistem povezan sa

ARC-kompatibilnim HDMI ulaznim priključkom na TV-u (pogledajte u isporučenom Vodiču za početak).

Ako se zvuk još uvek ne emituje ili je zvuk isprekidan, povežite digitalni optički kabl (isporučuje se samo u određenim područjima) i podesite

„AUD >“ – „TV AU“ na „OPT“

(stranica 18).

Ako TV nije kompatibilan sa funkcijom Audio Return Channel, zvuk sa TV-a se neće emitovati na sistemu čak ni ako je sistem povezan sa ulaznim HDMI priključkom na TV-u. Da bi se zvuk sa TV-a emitovao na sistemu, povežite digitalni optički kabl

(isporučuje se samo u određenim područjima) (pogledajte u isporučenom Vodiču za početak).

25 SR

HT-RT3

4-587-771-

21

(1) (SR)

C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000747376_HT-RT3\SR\080ADD.fm

masterpage: Left

Ako se zvuk ne emituje sa sistema čak i kada su sistem i TV povezani pomoću digitalnog optičkog priključka ili ako TV nema optički digitalni izlazni priključak, povežite analogni audio kabl (ne isporučuje se) i prebacite ulaz na sistemu na

„ANALOG“ (stranica 11).

Prebacite ulaz na sistemu na „TV“

(stranica 11).

Pojačajte zvuk na sistemu ili deaktivirajte funkciju za isključivanje zvuka.

U zavisnosti od redosleda kojim ste povezali TV i sistem, zvuk na sistemu može da bude isključen i na displeju na prednjem panelu sistema se prikazuje poruka

„MUTING“. Ako se to desi, prvo uključite TV, a zatim sistem.

Podesite podešavanja zvučnika na

TV-u (BRAVIA) za audio sistem.

Pogledajte uputstvo za upotrebu

TV-a za više informacija o njegovom podešavanju.

U zavisnosti od TV-a, možda neće biti zvuka kada reprodukujete DTS izvore. Podesite audio format na

TV-u na „PCM“. Detaljne informacije potražite u uputstvu za upotrebu

TV-a.

Zvuk se emituje i sa sistema i sa TV-a.

Isključite zvuk na sistemu ili TV-u.

Sa subwoofera se ne čuje zvuk ili je zvuk veoma tih.

Proverite da li je kabl za napajanje naizmeničnom strujom subwoofera pravilno povezan (pogledajte u

 isporučenom Vodiču za početak).

Pritisnite SW

+ da biste pojačali zvuk na subwooferu

(stranice 10, 23).

Subwoofer služi za reprodukciju bas zvuka. Ako izvori reprodukcije (tj. TV prenos) sadrže veoma malo bas zvuka, zvuk sa subwoofera će biti veoma tih.

Kada reprodukujete sadržaj koji podržava tehnologiju za zaštitu autorskih prava (HDCP), on se neće emitovati sa subwoofera.

Zvuk sa uređaja koji je povezan sa sistemom se ne emituje na sistemu ili je veoma tih.

Pritisnite

+ i proverite nivo jačine

zvuka (stranica 10).

Pritisnite

ili

+ da biste poništili funkciju za isključivanje zvuka

(stranica 10).

Uverite se da je izvor reprodukcije pravilno izabran. Pokušajte sa drugim izvorima reprodukcije tako

što ćete pritiskati INPUT +/–

(stranica 11).

Proverite da li su svi kablovi sistema i povezanog uređaja dobro umetnuti u priključke.

U zavisnosti od audio formata, zvuk se možda neće emitovati. Uverite se da je audio format kompatibilan

sa sistemom (stranica 29).

Sa surround zvučnika se ne čuje zvuk ili je zvuk veoma tih.

Proverite da li je kabl surround zvučnika pravilno povezan na

 subwoofer (pogledajte u isporučenom Vodiču za početak).

Višekanalni zvuk koji nije snimljen kao surround zvuk se ne emituje

 sa surround zvučnika.

Ako želite da emitujete dvokanalni zvuk sa surround zvučnika, pritisnite

CLEARAUDIO+ i podesite zvučno polje na „CLEARAUDIO+“.

U zavisnosti od izvora zvuka, zvuk sa surround zvučnika je možda bio snimljen sa efektom umekšanog zvuka.

26 SR

HT-RT3

4-587-771-

21

(1) (SR)

C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000747376_HT-RT3\SR\080ADD.fm

masterpage:

Right

Nije moguće postići surround efekat.

U zavisnosti od ulaznog signala i podešavanja zvučnog polja, obrada surround zvuka možda neće

 funkcionisati efikasno. Surround efekat će možda biti jedva primetan u zavisnosti od programa ili diska.

Da biste emitovali višekanalni zvuk, proverite podešavanje za emitovanje digitalnog zvuka na uređaju koji je povezan sa sistemom. Za detalje, pogledajte uputstvo za upotrebu koje ste dobili uz povezani uređaj.

USB uređaj

USB uređaj nije prepoznat.

Pokušajte sledeće:

Isključite sistem.

Uklonite i ponovo

 povežite USB uređaj.

Uključite sistem.

Uverite se da je USB uređaj dobro

 povezan na (USB) port.

Proverite da li su USB uređaj

 ili kabl oštećeni.

Proverite da li je USB uređaj

 uključen.

Ako je USB uređaj povezan preko

USB čvorišta, iskopčajte ga i povežite USB uređaj direktno na subwoofer.

BLUETOOTH uređaj

Nije moguće uspostaviti BLUETOOTH vezu.

Uverite se da svetli plavi LED

indikator (stranica 8).

Proverite da li je BLUETOOTH uređaj koji želite da povežete uključen i da li je omogućena funkcija

BLUETOOTH.

Približite BLUETOOTH uređaj subwooferu.

Ponovo uparite sistem i BLUETOOTH uređaj. Možda ćete morati prvo da otkažete uparivanje sa sistemom na BLUETOOTH uređaju.

Uparivanje nije moguće.

Približite BLUETOOTH uređaj

 subwooferu.

Uverite se da sistem ne ometaju oprema za bežični LAN, drugi bežični uređaji koji koriste frekvenciju od 2,4 GHz ili mikrotalasna rerna. Ako se u blizini nalazi uređaj koji generiše

 elektromagnetno zračenje, udaljite ga od sistema.

Uparivanje možda neće biti moguće ako se blizu sistema nalaze drugi

BLUETOOTH uređaji. U tom slučaju, isključite druge BLUETOOTH uređaje.

Sa povezanog BLUETOOTH uređaja se ne emituje zvuk.

Uverite se da svetli plavi LED

indikator (stranica 8).

Približite BLUETOOTH uređaj

 subwooferu.

Ako se u blizini nalazi uređaj koji generiše elektromagnetno zračenje, kao što je oprema za bežični LAN, drugi BLUETOOTH

 uređaj ili mikrotalasna rerna, udaljite ga od sistema.

Uklonite sve prepreke između sistema i BLUETOOTH uređaja ili udaljite sistem od prepreke.

Postavite povezani BLUETOOTH uređaj na drugo mesto.

Promenite frekvenciju za bežično povezivanje Wi-Fi rutera, računara itd. na pojas od 5 GHz.

Pojačajte zvuk na povezanom

BLUETOOTH uređaju.

Zvuk nije sinhronizovan sa slikom.

Kada gledate filmove, zvuk će možda malo kasniti u odnosu na sliku.

27 SR

HT-RT3

4-587-771-

21

(1) (SR)

C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000747376_HT-RT3\SR\080ADD.fm

masterpage: Left

Daljinski upravljač

Daljinski upravljač ne radi.

Uperite daljinski upravljač ka senzoru za daljinsko upravljanje na

subwooferu (stranice 8, 23).

Uklonite sve prepreke između daljinskog upravljača i subwoofera.

Zamenite obe baterije u daljinskom

 upravljaču novim baterijama, ako su slabe.

Uverite se da pritiskate odgovarajuće dugme na daljinskom upravljaču.

Daljinski upravljač TV-a ne radi.

Postavite sistem tako da ne zaklanja senzor daljinskog upravljača na TV-u.

Ostalo

Funkcija Control for HDMI ne radi pravilno.

Proverite vezu sa sistemom

(pogledajte isporučeni Vodič za početak).

Aktivirajte funkciju Control for HDMI na TV-u. Detaljne informacije

 potražite u uputstvu za upotrebu

TV-a.

Sačekajte malo, a zatim pokušajte ponovo. Ako iskopčate sistem, biće potrebno neko vreme pre nego što radnje budu izvodljive. Sačekajte

15 sekundi ili duže, a zatim pokušajte ponovo.

Uverite se da uređaji povezani na sistem podržavaju funkciju

Control for HDMI.

Omogućite funkciju Control for

HDMI na uređajima povezanim na sistem. Za više detalja, pogledajte uputstvo za upotrebu uređaja.

Tip i broj uređaja kojima se može upravljati funkcijom Control for

HDMI je ograničen standardom

HDMI CEC na sledeći način:

 Uređaji za snimanje (Blu-ray Disc rikorder, DVD rikorder itd.): do 3 uređaja

 Uređaji za reprodukciju (Blu-ray

Disc plejer, DVD plejer itd.): do 3 uređaja

Uređaji za tjuner: do 4 uređaja

Audio sistem (risiver/slušalice): do 1 uređaja (koji se koristi na sistemu)

Ako se na displeju na prednjem panelu subwoofera prikaže „PRTCT“.

Pritisnite

da biste isključili sistem.

Kada se displej isključi, iskopčajte kabl za napajanje naizmeničnom strujom, a zatim proverite da li nešto blokira ventilacione otvore subwoofera.

Displej na prednjem panelu subwoofera ne svetli.

Pritisnite dugme DIMMER da biste podesili svetlinu na „BRIGHT“ ili

„DARK“, ako je podešeno na „OFF“

(stranica 10).

Senzori TV-a ne rade pravilno.

Sistem možda blokira neke senzore

(kao što je senzor svetline), prijemnik za daljinski upravljač na

TV-u ili „predajnik za 3D naočare“ na 3D TV-u koji podržava sistem infracrvenih 3D naočara ili bežičnu komunikaciju. Premestite sistem dalje od TV-a u opsegu koji omogućava da ovi delovi pravilno funkcionišu. Da biste videli mesto na kojem se nalaze senzori i risiver za daljinski upravljač, pogledajte uputstvo za upotrebu koje ste dobili uz TV.

28 SR

HT-RT3

4-587-771-

21

(1) (SR)

C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000747376_HT-RT3\SR\080ADD.fm

masterpage:

Right

Resetovanje

Ako sistem i dalje ne funkcioniše pravilno, vratite ga na podrazumevana podešavanja na sledeći način.

Obavezno koristite tastere osetljive na dodir na subwooferu da biste obavili ovu radnju.

1

2

Dok držite INPUT, dodirnite VOL – i

i držite istovremeno 5 sekundi.

Na displeju na prednjem panelu se prikazuje „RESET“ i podešavanja u meniju i zvučna polja će se vratiti na početnu vrednost.

Iskopčajte kabl za napajanje naizmeničnom strujom.

Neke datoteke koje su obrađene na računaru možda neće biti moguće reprodukovati.

Sistem ne reprodukuje kodirane datoteke, na primer one koje su kodirane

DRM-om ili su komprimovane bez gubitka kvaliteta.

Sistem može da prepozna sledeće datoteke ili fascikle na USB uređajima:

 do 200 fascikli

 do 150 datoteka/fascikli na pojedinačnom nivou

Neki USB uređaji možda neće raditi sa ovim sistemom.

Ovaj sistem podržava samo klasu MSC uređaja za masovno skladištenje.

Podržani audio formati

Podržani tipovi datoteka

Muzika

Kodek

MP3 (MPEG-1 Audio

Layer III)

AAC

WMA9 Standard

LPCM

Oznaka tipa datoteke

.mp3

.m4a, .mp4, .3gp

.wma

.wav

Video*

Kodek Oznaka tipa datoteke

Xvid .avi

MPEG4 .avi, .mp4, .3gp

* Osim za evropske modele

Napomene

Neke datoteke možda neće biti moguće reprodukovati u zavisnosti od formata datoteke, kodiranja datoteke ili stanja snimka.

Ovaj sistem podržava sledeće formate audio signala.

Dolby Digital

2-kanalni LPCM

AAC

Specifikacije

Subwoofer (SA-WRT3)

Odeljak za pojačalo

IZLAZ ZA NAPAJANJE (nominalni)

Prednji levi + prednji desni:

35 W + 35 W (na 2,5 oma, 1 kHz, 1% THD)

IZLAZ ZA NAPAJANJE (referentni)

Prednji levi/Prednji desni/Surround levi/Surround desni:

65 W (po kanalu na 2,5 oma, 1 kHz)

Srednji:

170 W (na 4 oma, 1 kHz)

Subwoofer:

170 W (na 4 oma, 1 kHz)

Ulazi

USB

ANALOG IN

TV IN (OPTICAL)

29 SR

HT-RT3

4-587-771-

21

(1) (SR)

C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000747376_HT-RT3\SR\080ADD.fm

masterpage: Left

Izlaz

HDMI OUT (ARC)

Odeljak za HDMI

Konektor

Tip A (19-pinski)

Odeljak za USB

(USB) port

Tip A

Odeljak za BLUETOOTH

Sistem za komunikaciju

BLUETOOTH specifikacija verzija 4.2

Izlaz

BLUETOOTH specifikacija snage Class 1

Maksimalni opseg komunikacije

Optička vidljivost od približno 25 m

1)

Frekventni pojas

Pojas od 2,4 GHz

(2,4000 GHz – 2,4835 GHz)

Metod modulacije

FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)

Kompatibilni BLUETOOTH profili

2)

A2DP 1.2 (Advanced Audio Distribution

Profile)

AVRCP 1.6 (Audio Video Remote

Control Profile)

Podržani kodeci

3)

SBC

4)

, AAC

5)

Opseg prenosa (A2DP)

20 Hz – 20.000 Hz (frekvencija uzorkovanja 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz)

1)

Stvarni opseg se razlikuje u zavisnosti od faktora kao što su prepreke između uređaja, magnetna polja oko mikrotalasne rerne, statički elektricitet, bežični telefon, osetljivost prijema, performanse antene, operativni sistem,

2) softverske aplikacije itd.

BLUETOOTH standardni profili ukazuju na svrhu BLUETOOTH komunikacije

3) između uređaja.

Kodek: Kompresija audio signala i format

4) konverzije

Kodek podpojasa

5)

Napredno kodiranje zvuka

Odeljak zvučnika

Sistem zvučnika

Subwoofer sistem, Bass Reflex

Zvučnik

160 mm, konusni

Opšte

Zahtevi za napajanje

220 V – 240 V AC, 50/60 Hz

Potrošnja energije

Uključeno: 85 W

U mirovanju: 0,5 W ili manje

(režim uštede energije)

(Kada su „CTRL“ u meniju „HDMI>“ i „BTSTB“ u meniju „BT >“ podešeni na „OFF“)

U mirovanju: 2,8 W ili manje

6)

(Kada su „CTRL“ u meniju „HDMI>“ ili „BTSTB“ u meniju „BT >“ podešeni na „ON“)

Dimenzije (š/v/d) (približne)

190 mm × 392 mm × 315 mm

Masa (približno)

7,8 kg

6)

Sistem će automatski ući u režim uštede energije kada nema HDMI veze i nema istorije BLUETOOTH uparivanja, bez obzira na postavke koje ste napravili za „CTRL“ u meniju „HDMI>“ i „BTSTB“ u meniju „BT >“.

Bar zvučnik (SA-RT3)

Odeljak za prednji levi/prednji desni/ srednji zvučnik

Sistem zvučnika

Sistem zvučnika punog opsega,

Bass Reflex

Zvučnik

40 mm × 100 mm, konusni × 3

Dimenzije (š/v/d) (približne)

900 mm × 52 mm × 70 mm

Masa (približno)

2,1 kg

Surround zvučnici (SS-SRT3)

Sistem zvučnika

Sistem zvučnika punog opsega,

Bass Reflex

Zvučnik

65 mm konusni

Dimenzije (š/v/d) (približne)

80 mm × 191 mm × 70 mm

(bez isturenih delova)

Masa (približno)

0,75 kg

Dizajn i specifikacije su podložni promenama bez najave.

30 SR

HT-RT3

4-587-771-

21

(1) (SR)

C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000747376_HT-RT3\SR\080ADD.fm

masterpage:

Right

O BLUETOOTH komunikaciji

BLUETOOTH uređaje bi trebalo da koristite na međusobnoj udaljenosti do približno 10 metara (udaljenost bez prepreka). Opseg efikasne komunikacije može da postane kraći pod sledećim uslovima.

Kada se između uređaja koji su povezani BLUETOOTH vezom nalazi osoba, metalni objekat, zid ili neka druga prepreka.

Kada se nalazite na lokaciji na kojoj se koristi bežični LAN

Blizu uključene mikrotalasne rerne

Ako se nalazite na lokaciji na kojoj se generišu elektromagnetni talasi

BLUETOOTH uređaji i bežični LAN

(IEEE 802.11b/g) uređaji koriste isti frekventni pojas (2,4 GHz). Kada

BLUETOOTH uređaj koristite blizu uređaja sa funkcijom za bežični LAN, može doći do elektromagnetnih smetnji. To može da dovede do nižih brzina prenosa podataka, šuma ili nemogućnosti povezivanja. Ako se to desi, isprobajte sledeća rešenja:

Koristite ovaj sistem na udaljenosti od najmanje 10 metara od uređaja za bežični LAN.

Isključite napajanje uređaja za bežični LAN kada BLUETOOTH uređaj koristite u opsegu od 10 metara.

Postavite ovaj sistem i BLUETOOTH uređaj što bliže jedno drugom.

Radio-talasi koje emituje ovaj sistem mogu da dovedu do smetnji u radu nekih medicinskih uređaja.

Budući da ove smetnje mogu da dovedu do kvara, uvek isključite napajanje na sistemu i BLUETOOTH uređaju na sledećim lokacijama:

U bolnici, vozu, avionu, benzinskoj pumpi i bilo kom mestu na kojem su prisutni zapaljivi gasovi

U blizini automatskih vrata ili požarnih alarma

Ovaj sistem podržava bezbednosne funkcije koje su u skladu sa

BLUETOOTH specifikacijom radi obezbeđivanja sigurne komunikacije prilikom korišćenja tehnologije

BLUETOOTH. Međutim, ove bezbednosne funkcije možda neće biti dovoljne u zavisnosti od podešavanja sadržaja i drugih faktora pa uvek budite na oprezu kada obavljate komunikaciju

 pomoću tehnologije BLUETOOTH.

Sony ne odgovara u slučaju štete ili

 drugog gubitka koji je nastao usled otkrivenih informacija korišćenjem tehnologije BLUETOOTH.

Ne možemo da garantujemo

BLUETOOTH komunikaciju sa svim

BLUETOOTH uređajima koji imaju isti profil kao ovaj sistem.

BLUETOOTH uređaji koji su povezani sa ovim sistemom moraju da ispunjavaju

BLUETOOTH specifikaciju organizacije

Bluetooth SIG, Inc. i moraju da budu sertifikovani. Međutim, čak i kada uređaj ispunjava BLUETOOTH specifikaciju, u nekim slučajevima karakteristike ili specifikacije

BLUETOOTH uređaja mogu da

 onemoguće povezivanje ili dovedu do drugačijeg načina kontrole, prikaza ili rada od onog koji je predviđen.

Može da dođe do pojave šuma ili zvuk može da bude isprekidan u zavisnosti od BLUETOOTH uređaja koji je povezan sa sistemom, okruženja u kojem se odvija komunikacija ili uslova u okruženju.

31 SR

HT-RT3

4-587-771-

21

(1) (SR)

C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000747376_HT-RT3\SR\090BCO.fm

masterpage: Left

©2016 Sony Corporation 4-587-771-

21

(1) (SR)

HT-RT3

4-587-771-

21

(1) (SR)

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals