Sony | HT-CT790 | Sony HT-CT790 2,1-kanalni soundbar i Wi-Fi/Bluetooth® tehnologija Uputstva za rukovanje

C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\SR\010COV.fm
masterpage:
Right
Sound Bar zvučnik
Uputstvo za upotrebu
HT-CT790
HT-CT790
4-586-050-72(1) (SR)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\SR\020REG.fm
masterpage: Left
Za korisnike u Evropi
UPOZORENJE
Ne postavljajte uređaj u uski prostor
poput police za knjige ili ugradnog
ormarića.
Da biste umanjili rizik od požara, ne
prekrivajte ventilacioni otvor uređaja
novinama, stolnjakom, zavesom itd.
Ne izlažite uređaj izvorima otvorenog
plamena (na primer, upaljenoj sveći).
Da biste umanjili rizik od požara ili
strujnog udara, ne izlažite uređaj
kapljicama vode ili prskanju i ne
postavljajte na njega predmete koji
sadrže tečnost, na primer vazu.
Jedinica dobija mrežno napajanje sve
dok je priključena na utičnicu za
napajanje naizmeničnom strujom,
čak i kada je sama jedinica isključena.
Budući da se mrežno napajanje jedinice
prekida izvlačenjem glavnog utikača,
priključite jedinicu na lako dostupnu
utičnicu za napajanje naizmeničnom
strujom. Ako primetite nepravilnosti
u radu jedinice, odmah izvucite glavni
utikač iz utičnice za napajanje
naizmeničnom strujom.
Ne izlažite baterije ili uređaj u koji
su umetnute baterije visokim
temperaturama, na primer sunčevom
svetlu i vatri.
Samo za upotrebu u zatvorenom
prostoru.
Preporučeni kablovi
Za povezivanje sa matičnim računarom
i/ili perifernom opremom morate da
koristite propisno zaštićene i uzemljene
kablove i konektore.
Za Bar zvučnik
Pločica sa nazivom se nalazi na donjoj
strani Bar zvučnika.
Napomena za korisnike: sledeće
informacije se odnose samo
na opremu koja se prodaje u
zemljama u kojima se primenjuju
direktive Evropske unije.
Ovaj uređaj je proizvela kompanija
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japan ili ga je za nju
proizvela neka druga kompanija.
Sva pitanja u vezi sa usaglašenošću
proizvoda sa zakonima Evropske unije
bi trebalo da pošaljete ovlašćenom
predstavniku, Sony Belgium,
bijkantoor van Sony Europe Limited,
Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem,
Belgija. Za sva pitanja u vezi sa servisom
ili garancijom pogledajte adrese koje
su navedene na zasebnom servisnom
ili garantnom listu.
Sony Corp. ovim izjavljuje da je oprema
u skladu sa osnovnim zahtevima
i ostalim relevantnim odredbama
direktive 1999/5/EC.
Detaljnije informacije možete da vidite
na adresi:
http://www.compliance.sony.de/
Ovaj proizvod je namenjen upotrebi
u sledećim zemljama.
AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE,
GR, HU, IS, IE, IT, LV, LI, LT, LU, MT, NL,
NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, CH, GB, AL,
BA, MK, MD, RS, ME, TR, Kosovo
Opseg 5150–5350 MHz je ograničen
samo na rad u zatvorenom prostoru.
Ova oprema je testirana i utvrđeno je da
je u skladu sa ograničenjima navedenim
u EMC direktivi kada se za povezivanje
koristi kabl kraći od 3 metra.
2SR
HT-CT790
4-586-050-72(1) (SR)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\SR\020REG.fm
Odlaganje stare
električne i
elektronske
opreme
(primenljivo
u Evropskoj uniji
i ostalim
evropskim
zemljama koje
imaju sisteme za odvojeno
sakupljanje otpada)
Ovaj simbol na proizvodu ili njegovom
pakovanju označava da se proizvod ne
sme tretirati kao kućni otpad. Proizvod
bi trebalo da odložite na odgovarajućem
mestu za prikupljanje i reciklažu električne
i elektronske opreme. Pravilnim
odlaganjem ovog proizvoda pomažete
u sprečavanju mogućih štetnih posledica
po okolinu i ljudsko zdravlje do kojih može
doći usled nepravilnog odlaganja
proizvoda. Reciklažom materijala
pomažete u očuvanju prirodnih resursa.
Za detaljnije informacije o reciklaži ovog
proizvoda kontaktirajte lokalnu upravu,
komunalnu službu ili prodavnicu u kojoj
ste kupili proizvod.
Odnosi se
samo na
Evropu
masterpage:
Right
štetnih posledica po okolinu i ljudsko
zdravlje do kojih može doći usled
nepravilnog odlaganja baterija.
Reciklažom materijala pomažete
očuvanje prirodnih resursa.
Ako proizvodi zahtevaju stalno
prisustvo baterije zbog bezbednosti,
performansi ili celovitosti podataka,
takvu bateriju bi trebalo da zameni
isključivo obučeni serviser.
Da biste bili sigurni da će baterija biti
pravilno zbrinuta, predajte potrošenu
bateriju na odgovarajućem mestu
za prikupljanje i reciklažu električne
i elektronske opreme.
Za sve ostale baterije, pogledajte
poglavlje o bezbednom uklanjaju
baterije iz proizvoda. Predajte bateriju na
odgovarajućem mestu za prikupljanje
i reciklažu potrošenih baterija.
Za detaljnije informacije o reciklaži ovog
proizvoda ili baterije kontaktirajte
lokalnu upravu, komunalnu službu ili
prodavnicu u kojoj ste kupili proizvod.
Odlaganje
potrošenih baterija
(primenljivo
u Evropskoj uniji
i ostalim evropskim
zemljama koje imaju
sisteme za odvojeno
sakupljanje otpada)
Ovaj simbol na bateriji ili njenom
pakovanju označava da se baterija koja
se dobija uz ovaj proizvod ne sme
tretirati kao kućni otpad.
Na nekim baterijama se pored ovog
simbola može nalaziti i hemijski simbol.
Hemijski simbol za živu (Hg) ili olovo (Pb)
se dodaje ako baterija sadrži više
od 0,0005% žive ili 0,004% olova.
Pravilnim odlaganjem baterija
pomažete u sprečavanju mogućih
3SR
HT-CT790
4-586-050-72(1) (SR)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\SR\010COVTOC.fm
masterpage: Left
Sadržaj
Isporučena dodatna oprema ........ 6
Vodič za delove i kontrole .............7
O glavnom meniju ....................... 12
Povezivanje i priprema
Osnovno
povezivanje
i priprema
Vodič za
početak
 (zaseban
dokument)
Povezivanje radi gledanja 4K
sadržaja zaštićenog
autorskim pravima ................. 15
Postavljanje jedinice na zid ......... 17
Povezivanje sa žičanom
mrežom .................................. 18
Povezivanje na bežičnu
mrežu .................................... 20
Slušanje zvuka
Slušanje TV-a ................................22
Slušanje zvuka sa povezanog
uređaja ...................................22
Slušanje muzike
na USB uređaju ......................23
Izbor zvučnog efekta
Podešavanje zvučnog efekta
koji je prilagođen
izvorima zvuka (funkcija
SOUND FIELD) ....................... 24
Uživanje u jasnom zvuku pri
maloj jačini zvuka u ponoć
(funkcija NIGHT) .....................25
Omogućavanje jasnijih dijaloga
(funkcija VOICE) .....................25
Prilagođavanje jačine zvuka
subwoofera ........................... 26
Prilagođavanje kašnjenja između
emitovanja slike i zvuka ....... 26
Slušanje muzike/zvuka
pomoću funkcije BLUETOOTH
Slušanje muzike sa mobilnog
uređaja .................................. 28
Slušanje zvuka sa povezanog
TV-a ili uređaja sa slušalica
ili zvučnika ............................. 31
Uživanje sa mrežnom
funkcijom
Slušanje muzike na računaru
preko kućne mreže ................33
Slušanje muzike korišćenjem
funkcije Music Services ......... 34
Slušanje muzike sa mobilnog
uređaja pomoću aplikacije
SongPal ................................. 35
Korišćenje aplikacije
Google Cast .......................... 36
Slušanje muzike povezivanjem
SongPal Link-kompatibilnog
uređaja .................................. 36
Prikaz ekrana mobilnog uređaja
na TV-u (MIRRORING) ............37
Korišćenje različitih
funkcija/podešavanja
Bežično povezivanje
subwoofera (LINK) ................ 38
Reprodukovanje komprimovanih
zvučnih datoteka sa prirodnim
kvalitetom zvuka .................. 39
Uživanje u multiplex broadcast
zvuku (AUDIO) ....................... 39
Deaktiviranje dugmadi
na jedinici .............................. 40
Promena svetline prednjeg
displeja i BLUETOOTH
indikatora
(funkcija DIMMER) ................. 40
4SR
HT-CT790
4-586-050-72(1) (SR)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\SR\010COVTOC.fm
masterpage:
Right
Ušteda energije
u režimu mirovanja ............... 41
Korišćenje funkcije
Control for HDMI ................... 41
Korišćenje funkcije
„BRAVIA“ Sync .......................43
Korišćenje displeja
za podešavanje .....................45
Lista menija sa opcijama ............. 53
Rešavanje problema
Rešavanje problema ....................54
Vraćanje sistema
na podrazumevana
podešavanja .......................... 61
Dodatne informacije
Specifikacije .................................62
Podržani tipovi datoteka .............64
Podržani ulazni audio formati .....65
Podržani ulazni video formati .....66
O BLUETOOTH komunikaciji ........ 67
UGOVOR O LICENCIRANJU ZA
KRAJNJEG KORISNIKA ............68
Mere opreza ................................. 72
Indeks .......................................... 76
5SR
HT-CT790
4-586-050-72(1) (SR)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\SR\030PAC.fm
masterpage: Left
• Optički digitalni kabl (1)
Isporučena dodatna
oprema
• Bar zvučnik (1)
• Vodič za početak (1)
• Zidni nosači (2), šrafovi (2)
• Uputstvo za upotrebu (1)
• Subwoofer (1)
• Daljinski upravljač (1)
• Baterije R03 (veličina AAA) (2)
6SR
HT-CT790
4-586-050-72(1) (SR)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\SR\030PAC.fm
masterpage:
Right
Vodič za delove i kontrole
Detalji su izostavljeni sa slika.
Jedinica (Bar zvučnik)
Prednja strana
 Senzor daljinskog upravljača
 N-oznaka (stranica 30)
Kada koristite funkciju NFC,
dodirnite NFC-kompatibilnim
uređajem ovu oznaku.
 Displej na prednjem panelu
 Indikator BLUETOOTH (plavi)
– Brzo treperi plavom bojom: tokom
statusa čekanja na uparivanje
– Treperi plavom bojom: u toku
je pokušaj uspostavljanja
BLUETOOTH veze
– Svetli plavom bojom: BLUETOOTH
veza je uspostavljena

(USB) port
 Dugme  (napajanje)
Uključivanje sistema ili
postavljanje u režim mirovanja.
 Dugme INPUT (stranica 12, 22)
 Dugme PAIRING (stranica 28)
 Dugmad VOL +/–
7SR
HT-CT790
4-586-050-72(1) (SR)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\SR\030PAC.fm
masterpage: Left
Zadnja strana
 LAN(100) port
 Priključak TV IN (OPTICAL)
 Priključak ANALOG IN
 Priključak HDMI IN 3
Kompatibilan je sa HDCP 2.2.
 Priključak HDMI IN 2
Kompatibilan je sa HDCP 2.2.
 Priključak HDMI IN 1
Kompatibilan je sa HDCP 2.2.
 Priključak HDMI OUT (TV (ARC))
Kompatibilan je sa HDCP 2.2.
8SR
HT-CT790
4-586-050-72(1) (SR)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\SR\030PAC.fm
masterpage:
Right
Subwoofer
 Indikator napajanja
– Svetli crvenom bojom: Subwoofer
je u režimu mirovanja
– Treperi zelenom bojom: U toku
je pokušaj uspostavljanja veze
– Svetli zelenom bojom: Subwoofer
je povezan sa sistemom pomoću
funkcije Link
 Dugme  (napajanje)
Uključivanje subwoofera ili
postavljanje u režim mirovanja.
 Dugme LINK (stranica 38)
 Ventilacioni otvori
Zbog bezbednosti, ne blokirajte
ventilacione otvore.
9SR
HT-CT790
4-586-050-72(1) (SR)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\SR\030PAC.fm
masterpage: Left
Daljinski upravljač
 INPUT +/– (stranica 12, 22)
 (napajanje)
Uključivanje sistema ili
postavljanje u režim mirovanja.
 DISPLAY
Prikazivanje informacija
o reprodukciji na TV ekranu.
 CLEARAUDIO+ (stranica 24)
SOUND FIELD (stranica 24)
VOICE (stranica 25)
NIGHT (stranica 25)
 DIMMER (stranica 40)
 Obojena dugmad
Prečice za izbor stavki u nekim
menijima.
 MIRRORING (stranica 37)
PAIRING (stranica 28)
 OPTIONS (stranica 26, 53)
BACK (stranica 12)
/// (stranica 12)
(unos) (stranica 12)
HOME (stranica 12)
  (isključivanje zvuka)
Privremeno isključivanje zvuka.
 (jačina zvuka) +/–
Prilagođavanje jačine zvuka.
SW  (jačina zvuka
subwoofera) +/–
Prilagođavanje jačine zvuka
subwoofera.
10SR
HT-CT790
4-586-050-72(1) (SR)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\SR\030PAC.fm
masterpage:
Right
 Dugmad za upravljanje
reprodukcijom
/ (premotavanje
unazad/unapred)
Premotavanje unazad ili unapred.
/ (prethodno/sledeće)
Biranje prethodnog/sledećeg
poglavlja, numere ili datoteke.
 (reprodukcija)
Pokretanje ili ponovno pokretanje
reprodukcije (nastavak
reprodukcije).
 (pauziranje)
Pauziranje ili ponovno pokretanje
reprodukcije.
 (zaustavljanje)
Zaustavljanje reprodukcije.
 RX/TX (prijemnik/predajnik)
(stranica 32)
 AUDIO (stranica 39)
11SR
HT-CT790
4-586-050-72(1) (SR)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\SR\030PAC.fm
masterpage: Left
O glavnom meniju
Možete da prikazujete glavni meni na TV ekranu tako što žete povezati sistem i TV
pomoću HDMI kabla (ne isporučuje se). U glavnom meniju možete da podesite razne
postavke tako što ćete izabrati
[Setup] ili sa liste ulaza izabrati ulaz ili uslugu koju
želite da gledate.
[Setup]
Lista ulaza
Korišćenje glavnog menija
///,
(unos)
HOME
BACK
1
Pritisnite HOME.
Na TV ekranu će se prikazati glavni meni.
2
Pritisnite /// da biste izabrali
a zatim pritisnite .
[Setup] ili stavku na listi ulaza,
Na TV ekranu će se prikazati izabrani ulaz ili displej za podešavanje.
Da biste se vratili na prethodni ekran, pritisnite BACK.
12SR
HT-CT790
4-586-050-72(1) (SR)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\SR\030PAC.fm
masterpage:
Right
Lista ulaza
Naziv ulaza
Objašnjenje
[TV]
Emitovanje zvuka sa TV-a. (stranica 22)
[HDMI1]
Emitovanje zvuka sa uređaja koji je povezan na priključak
HDMI IN 1. (stranica 22)
[HDMI2]
Emitovanje zvuka sa uređaja koji je povezan na priključak
HDMI IN 2. (stranica 22)
[HDMI3]
Emitovanje zvuka sa uređaja koji je povezan na priključak
HDMI IN 3. (stranica 22)
[Bluetooth Audio]
Emitovanje zvuka sa uređaja koji je povezan pomoću funkcije
BLUETOOTH. (stranica 28)
[Analog]
Emitovanje zvuka sa uređaja koji je povezan na priključak
ANALOG IN.
[USB]
Emitovanje muzike ili reprodukovanje datoteka fotografija
uskladištenih na povezanom USB uređaju. (stranica 23)
[Screen mirroring]
Prikazivanje ekrana sa mobilnog uređaja na TV ekranu.
(stranica 37)
[Home Network]
Emitovanje muzike ili reprodukovanje datoteka fotografija
sa uređaja koji je povezan preko mreže. (stranica 33)
[Music Services]
Korišćenje muzičkih usluga na Internetu. (stranica 34)
[Setup]
Pogledajte poglavlje „Korišćenje displeja za podešavanje“ (stranica 45).
Savet
Ulaz možete da izaberete i tako što ćete pritiskati INPUT +/–.
13SR
HT-CT790
4-586-050-72(1) (SR)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\SR\030PAC.fm
masterpage: Left
O opisu koraka
U ovom uputstvu za upotrebu, radnje su opisane kao koraci koji se obavljaju
na glavnom meniju prikazanom na TV ekranu pomoću daljinskog upravljača dok
su sistem i TV povezani HDMI kablom (ne isporučuje se).
Koraci u radnjama kojima birate stavke na TV ekranu pomoću dugmadi /// i
su pojednostavljeni na sledeći način.
Primer: U glavnom meniju izaberite
[Setup].
Radnja kojom birate stavku pritiskom na dugmad /// i
„izaberite“.
je iskazana kao
Primer: U glavnom meniju izaberite [Network Settings] – [Internet Settings] –
[Wired Setup].
Kada treba da ponovite radnju kojom birate stavku pritiskom na dugmad ///
i , izabrane stavke su povezane crtom „–“.
Saveti
• Možete da koristite dugmad na jedinici ako oni imaju isti ili sličan naziv kao oni
na daljinskom upravljaču.
• Znakovi u uglastim zagradama [ ] se prikazuju na TV ekranu. Znakovi u zagradama „ “
se prikazuju na prednjem displeju.
14SR
HT-CT790
4-586-050-72(1) (SR)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\SR\040CON.fm
masterpage:
Right
Povezivanje i priprema
Povezivanje i priprema
Povezivanje radi
gledanja 4K sadržaja
zaštićenog autorskim
pravima
Povezivanje sa 4K TV-om
i 4K uređajem
Da biste gledali 4K sadržaj zaštićen
autorskim pravima i slušali zvuk sa
sistema, povežite TV i uređaj na sistem
putem HDCP2.2-kompatibilnog HDMI
priključka.
4K sadržaj zaštićen autorskim pravima
možete da gledate samo preko veze
sa HDCP2.2-kompatibilnim HDMI
priključkom.
HDCP2.2kompatibilan
HDMI priključak
HDCP2.2kompatibilan
HDMI priključak
TV
Blu-ray Disc™ plejer, kablovski
ili satelitski prijemnik itd.
 HDMI kabl (ne isporučuje se)
 HDMI kabl (ne isporučuje se)
Preporučuje se da koristite HDMI kabl
velike brzine prenosa sa Ethernet vezom.
1
2
Proverite koji HDMI ulazni
priključak na TV-u je kompatibilan
sa standardom HDCP2.2.
Pogledajte uputstvo za upotrebu
TV-a.
Povežite HDCP2.2-kompatibilan
HDMI ulazni priključak na TV-u
i HDMI OUT priključak na jedinici
HDMI kablom (ne isporučuje se).
Povezivanje TV-a je dovršeno.
15SR
HT-CT790
4-586-050-72(1) (SR)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\SR\040CON.fm
3
4
masterpage: Left
Povežite HDCP2.2-kompatibilan
HDMI izlazni priključak 4K uređaja
i HDMI IN priključak na jedinici
HDMI kablom (ne isporučuje se).
Pogledajte uputstvo za upotrebu 4K
uređaja da biste proverili koji
HDMI OUT priključak na 4K uređaju
je kompatibilan sa standardom
HDCP2.2.
Povezivanje 4K uređaja je dovršeno.
Reprodukujte 4K sadržaj zaštićen
autorskim pravima.
Slika se prikazuje na TV ekranu
i zvuk se emituje sa sistema.
Savet
4K uređaj možete da povežete na bilo koji
od priključaka HDMI IN 1, HDMI IN 2 ili HDMI
IN 3 zato što su svi priključci kompatibilni
sa standardom HDCP2.2.
HDCP2.2kompatibilan
HDMI priključak
Kada HDMI priključak na TV-u
nije obeležen oznakom ARC
Ako HDCP2.2-kompatibilni HDMI IN
priključak na TV-u nije kompatibilan
sa funkcijom ARC, zvuk iz TV-a se ne
emituje sa sistema.
U tom slučaju, povežite optički izlazni
priključak TV-a i priključak TV IN
(OPTICAL) na jedinici digitalnim
optičkim kablom (isporučen).
TV
HDCP2.2kompatibilan
HDMI priključak
Blu-ray Disc plejer, kablovski ili satelitski
prijemnik itd.
 HDMI kabl (ne isporučuje se)
 HDMI kabl (ne isporučuje se)
Preporučuje se da koristite HDMI kabl
velike brzine prenosa sa Ethernet vezom.
 Optički digitalni kabl (isporučen)
16SR
HT-CT790
4-586-050-72(1) (SR)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\SR\040CON.fm
1
Jedinicu možete da postavite na zid.
Pričvrstite isporučene zidne
nosače (isporučeni) u predviđene
rupe za pričvršćivanje nosača
na donjoj strani jedinice koristeći
šrafove (isporučeni) tako da
površina svakog zidnog nosača
izgleda kao na slici ispod.
Pričvrstite dva zidna nosača u rupe
za pričvršćivanje na levoj i desnoj
strani donjeg dela jedinice.
Šraf (isporučen)
Napomene
• Pripremite šrafove (nisu isporučeni) koji
odgovaraju materijalu i čvrstoći zida.
Budući da je zid od gipsanih ploča
naročito lomljiv, dobro pričvrstite šrafove
za zidnu gredu. Postavite zvučnike
vodoravno, vešajući ih na šrafove
u stubovima na ravnom delu zida.
• Neka postavljanje obavi Sony prodavac
ili licencirani majstor i posebno vodite
računa o bezbednosti tokom postavljanja.
• Sony ne odgovara za nezgode ili
oštećenja do kojih je došlo zbog
nepravilnog postavljanja, nedovoljne
čvrstoće zida, nepravilnog zašrafljivanja,
prirodnih nepogoda itd.
Zidni nosači (isporučeni)
2
Pripremite šrafove (nisu isporučeni)
koji odgovaraju rupama na zadnjoj
strani zidnih nosača.
4 mm
Više od 30 mm
4,6 mm
10 mm
Rupa na zidnom nosaču
17SR
HT-CT790
4-586-050-72(1) (SR)
Povezivanje i priprema
Postavljanje jedinice
na zid
masterpage:
Right
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\SR\040CON.fm
3
Zašrafite šrafove u zid.
Šrafovi bi trebalo da vire iz zida kao
na slici.
730 mm
masterpage: Left
Povezivanje sa žičanom
mrežom
Pripremite mrežu tako što ćete povezati
sistem i računar na kućnu mrežu
pomoću LAN kabla.
Povezivanje sa računarom ili
ruterom pomoću LAN kabla
od 3,5 mm
do 4,5 mm
4
Sledeća slika je primer povezivanja
sistema i računara na kućnu mrežu.
Okačite otvore zidnih nosača
na šrafove.
Poravnajte rupe u zidnim nosačima
sa šrafovima, zatim okačite jedinicu
na dva šrafa.
Internet
Modem
LAN kabl
(ne isporučuje se)
Ruter
Server
Napomena
Server treba da se poveže na istu mrežu
kao i sistem.
Savet
Preporučujemo vam da koristite oklopljeni
i odgovarajući kabl za interfejs
(ne isporučuje se).
18SR
HT-CT790
4-586-050-72(1) (SR)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\SR\040CON.fm
1
2
3
4
Pritisnite HOME.
Na TV ekranu će se prikazati glavni
meni.
U glavnom meniju izaberite
[Setup].
Na TV ekranu će se prikazati displej
za podešavanje.
5
6
Obavite podešavanje prateći
uputstva na ekranu.
Sistem počinje da uspostavlja
mrežne postavke i prikazuje
se status mrežne postavke.
Pritisnite / da biste pregledali
informacije, a zatim pritisnite .
Izaberite [Save & Connect].
Sistem započinje povezivanje sa
mrežom. Za više detalja, pogledajte
poruke koje se prikazuju na TV
ekranu.
Izaberite [Network Settings] –
[Internet Settings] – [Wired Setup].
Izaberite [Auto].
Sistem počinje da uspostavlja
mrežne postavke i prikazuje
se status mrežne postavke.
Pritisnite / da biste pregledali
informacije, a zatim pritisnite .
5
Izaberite [Save & Connect].
Sistem započinje povezivanje
sa mrežom. Za više detalja,
pogledajte poruke koje se prikazuju
na TV ekranu.
Povezivanje korišćenjem
fiksne IP adrese
1
2
3
4
Pritisnite HOME.
Na TV ekranu će se prikazati glavni
meni.
U glavnom meniju izaberite
[Setup].
Na TV ekranu će se prikazati displej
za podešavanje.
Izaberite [Network Settings] –
[Internet Settings] – [Wired Setup].
Izaberite [Manual].
19SR
HT-CT790
4-586-050-72(1) (SR)
Povezivanje i priprema
Povezivanje automatskim
dobijanjem informacija
o mreži
masterpage:
Right
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\SR\040CON.fm
Povezivanje na bežičnu
mrežu
Pripremite mrežu tako što ćete povezati
sistem i računar na ruter za bežični LAN.
Napomena
Server treba da se poveže na istu mrežu
kao i sistem.
Povezivanje pomoću
dugmeta WPS
Kada je vaš ruter za bežični LAN
(pristupna tačka) kompatibilan sa
sistemom Wi-Fi Protected Setup (WPS),
mrežne postavke možete lako podesiti
pomoću dugmeta WPS.
1
2
3
4
5
Povezivanje biranjem naziva
mreže (SSID)
Ako vaš ruter za bežični LAN (pristupna
tačka) nije kompatibilan sa sistemom
Wi-Fi Protected Setup (WPS), proverite
unapred sledeće informacije.
– Naziv mreže (SSID)*
_____________________________________
– Sigurnosna šifra (lozinka)**
_____________________________________
* SSID (Service Set Identifier) je naziv koji
identifikuje određenu pristupnu tačku.
**Ove informacije bi trebalo da se nalaze
na nalepnici na ruteru za bežični LAN/
pristupnoj tački, u uputstvu za upotrebu,
možete da ih dobijete od osobe koja je
podesila bežičnu mrežu ili od dobavljača
internet usluga.
Pritisnite HOME.
Na TV ekranu će se prikazati glavni
meni.
1
U glavnom meniju izaberite
[Setup].
Na TV ekranu će se prikazati displej
za podešavanje.
2
Izaberite [Network Settings] –
[Internet Settings] – [Wireless
Setup] – [Wi-Fi Protected Setup
(WPS)].
3
Izaberite [Start].
Pritisnite dugme WPS
na pristupnoj tački.
Sistem započinje povezivanje
sa mrežom.
masterpage: Left
4
5
Pritisnite HOME.
Na TV ekranu će se prikazati glavni
meni.
U glavnom meniju izaberite
[Setup].
Na TV ekranu će se prikazati displej
za podešavanje.
Izaberite [Network Settings] –
[Internet Settings] – [Wireless
Setup].
Na TV ekranu će se prikazati lista
naziva mreža.
Izaberite željeni naziv mreže
(SSID).
Unesite sigurnosnu šifru
(ili bezbednosnu frazu) pomoću
softverske tastature, a zatim
izaberite [Enter].
Sistem započinje povezivanje
sa mrežom.
20SR
HT-CT790
4-586-050-72(1) (SR)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\SR\040CON.fm
masterpage:
Right
Povezivanje i priprema
Povezivanje korišćenjem
fiksne IP adrese
Izaberite [New connection registration] –
[Manual registration] u 4. koraku u
odeljku „Povezivanje biranjem naziva
mreže (SSID)” i pratite uputstva na
ekranu.
Povezivanje korišćenjem
PIN koda
Izaberite [New connection registration]
u 4. koraku odeljka „Povezivanje
biranjem naziva mreže (SSID)” i izaberite
[(WPS) PIN Method].
Povezivanje preko
aplikacije SongPal
Aplikacija SongPal može da poveže
sistem na istu bežičnu mrežu na kojoj
se nalazi i mobilni uređaj. Za detalje,
pratite uputstvo u aplikaciji ili
pogledajte sledeći URL.
http://info.songpal.sony.net/help/
21SR
HT-CT790
4-586-050-72(1) (SR)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\SR\050LST.fm
3
Slušanje zvuka
Slušanje TV-a
1
2
3
Pritisnite HOME.
Na TV ekranu će se prikazati glavni
meni.
Izaberite [TV] u glavnom meniju.
Izaberite program pomoću
daljinskog upravljača TV-a.
Izabrani TV program se prikazuje na
TV ekranu i zvuk sa TV-a se emituje
sa sistema.
4
Prilagodite jačinu zvuka.
• Prilagodite jačinu zvuka pritiskom
na  +/– na daljinskom upravljaču.
• Prilagodite jačinu zvuka
subwoofera pritiskom na SW
 +/– na daljinskom upravljaču
(stranica 26).
Savet
Možete da izaberete [TV] pritiskom na
INPUT +/– na daljinskom upravljaču.
Slušanje zvuka sa
povezanog uređaja
1
2
Prilagodite jačinu zvuka.
• Prilagodite jačinu zvuka pritiskom
na  +/– na daljinskom
upravljaču.
• Prilagodite jačinu zvuka
subwoofera pritiskom na SW
 +/– na daljinskom upravljaču
(stranica 26).
Savet
Možete da izaberete ulaz pritiskom
na INPUT +/– na daljinskom upravljaču.
Promena naziva ulaza koji
će se prikazivati u glavnom
meniju
Možete da promenite naziv ulaza na
priključku [HDMI1], [HDMI2] ili [HDMI3]
koji se prikazuje u glavnom meniju.
1
2
3
4
Pritisnite HOME.
Na TV ekranu će se prikazati glavni
meni.
U glavnom meniju Izaberite ulaz
na koji je povezan željeni uređaj.
Slika izabranog uređaja se prikazuje
na TV ekranu i zvuk se emituje
sa sistema.
Ako izaberete [Analog], na TV
ekranu će se prikazati glavni meni.
masterpage: Left
5
Pritisnite HOME.
Na TV ekranu će se prikazati glavni
meni.
Postavite kursor na [HDMI1],
[HDMI2] ili [HDMI3] u glavnom
meniju, a zatim pritisnite OPTION.
Na TV ekranu će se prikazati meni
sa opcijama.
Izaberite [Input Label].
Izaberite naziv ulaza.
Možete da izaberete naziv ulaza od
sledećih.
• [BD Player]
• [DVD Player]
• [Cable Box]
• [Satellite]
• [GAME]
• [PC]
Pritisnite
da biste završili.
Savet
Kada promenite naziv ulaza, prikazana
ikona se takođe automatski menja.
22SR
HT-CT790
4-586-050-72(1) (SR)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\SR\050LST.fm
Napomena
Slušanje muzike
na USB uređaju
Povežite USB uređaj na
ulaz.
(USB)
Ne uklanjajte USB uređaj tokom rada.
Isključite sistem pre povezivanja ili uklanjanja
USB uređaja da biste izbegli oštećenje
podataka ili oštećenje USB uređaja.
Savet
Možete da izaberete razne radnje u meniju
sa opcijama (stranica 53).
Prikaz fotografija
na USB uređaju
Možete da reprodukujete datoteke
fotografija koje su uskladištene na
povezanom USB uređaju.
Listu podržanih tipova datoteka
pogledajte u poglavlju „Podržani tipovi
datoteka“ (stranica 64).
Izaberite [Photo] – fascikla u kojoj
su uskladištene fotografije –
fotografija u 4. koraku.
Na TV ekranu će se prikazati izabrana
fotografija.
Savet
2
3
4
5
Pritisnite HOME.
Na TV ekranu će se prikazati glavni
meni.
Možete da izaberete razne radnje u meniju
sa opcijama (stranica 53).
U glavnom meniju izaberite
[USB (Connected)].
Izaberite [Music] – fascikla u kojoj
su uskladištene pesme – pesma.
Izabrana pesma se reprodukuje
i zvuk se emituje sa sistema.
Prilagodite jačinu zvuka.
• Prilagodite jačinu zvuka pritiskom
na  +/– na daljinskom upravljaču.
• Prilagodite jačinu zvuka
subwoofera pritiskom na SW
 +/– na daljinskom upravljaču
(stranica 26).
23SR
HT-CT790
4-586-050-72(1) (SR)
Slušanje zvuka
Možete da reprodukujete datoteke
muzike/fotografija uskladištene na
povezanom USB uređaju.
Listu podržanih tipova datoteka
pogledajte u poglavlju „Podržani tipovi
datoteka“ (stranica 64).
1
masterpage:
Right
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\SR\060SOU.fm
Izbor zvučnog efekta
Podešavanje zvučnog
efekta koji je prilagođen
izvorima zvuka (funkcija
SOUND FIELD)
Možete jednostavno da uživate
u unapred programiranim zvučnim
efektima koji su prilagođeni različitim
vrstama izvora zvuka.
SOUND FIELD
masterpage: Left
Zvučno polje
Objašnjenje
[Music]
Zvučni efekti
su optimizovani
za muziku.
[Sports]
Komentar je jasan,
navijanje se čuje kao
surround zvuk i
zvukovi su realistični.
[Game
Studio]
Zvučni efekti
su optimizovani
za igranje igara.
[Standard]
Zvučni efekti su
optimizovani za
pojedinačni izvor.
Saveti
• Možete da izaberete [ClearAudio+]
pritiskom na CLEARAUDIO+ na daljinskom
upravljaču.
• Zvučno polje možete da izaberete
u meniju sa opcijama (stranica 53).
CLEARAUDIO+
1
2
Pritisnite SOUND FIELD.
Na TV ekranu će se prikazati meni
za zvučno polje.
Pritiskajte dugme da biste izabrali
željeno zvučno polje.
Zvučno polje
Objašnjenje
[ClearAudio+]
Odgovarajuće
podešavanje zvuka
će biti automatski
izabrano za izvor
zvuka.
[Movie]
Zvučni efekti su
optimizovani za
filmove. Ovaj režim
prenosi punoću
i bogatstvo širine
zvuka.
24SR
HT-CT790
4-586-050-72(1) (SR)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\SR\060SOU.fm
Uživanje u jasnom zvuku
pri maloj jačini zvuka
u ponoć (funkcija NIGHT)
masterpage:
Right
Omogućavanje jasnijih
dijaloga (funkcija VOICE)
Izbor zvučnog efekta
Zvuk se emituje sa utišanim tonom
uz minimalni gubitak kvaliteta i jasnoće
dijaloga.
VOICE
NIGHT
1
1
2
2
Pritisnite NIGHT.
Na TV ekranu će se prikazati noćni
režim.
Pritiskajte dugme da biste izabrali
noćni režim.
Režim
Objašnjenje
[On]
Aktiviranje funkcije
noćnog režima.
[Off]
Deaktiviranje funkcije
noćnog režima.
Pritisnite VOICE.
Na TV ekranu će se prikazati režim
za glas.
Pritiskajte dugme da biste izabrali
režim za glas.
Režim
Objašnjenje
[Type 1]
Standard
[Type 2]
Dijalog se lako čuje
pojačavanjem opsega
za dijalog.
[Type 3]
Opseg dijaloga je
poboljšan, a zvuk
dijaloga može biti lak
za slušanje starijim
osobama.
Savet
Savet
Možete da izaberete [Night] iz menija
sa opcijama (stranica 53).
Možete da izaberete [Voice] iz menija
sa opcijama (stranica 53).
25SR
HT-CT790
4-586-050-72(1) (SR)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\SR\060SOU.fm
Prilagođavanje jačine
zvuka subwoofera
Subwoofer je osmišljen za reprodukciju
basa ili zvuka niske frekvencije.
masterpage: Left
Prilagođavanje
kašnjenja između
emitovanja slike i zvuka
Kada se zvuk ne podudara sa slikom
na TV ekranu, možete da prilagodite
kašnjenje između slike i zvuka.
Metodi podešavanja se razlikuju
u zavisnosti od ulaza.
SW  +/–
///,
OPTIONS
Pritisnite SW (jačina zvuka
subwoofera)  +/– da biste
prilagodili jačinu zvuka subwoofera.
Napomena
Kada izvor reprodukcije ne sadrži mnogo
bas zvuka, kao što je slučaj sa TV
programom, bas zvuk iz subwoofera
će se možda teško čuti.
Gledanje TV-a
1
2
3
4
Pritisnite OPTIONS.
„SYNC“ se prikazuje na prednjem
displeju.
Pritisnite  ili
Na prednjem displeju će se prikazati
vreme prilagođavanja.
Prilagodite kašnjenje pomoću
dugmadi /, a zatim pritisnite
Možete da prilagodite kašnjenje
u rasponu od 0 ms do 300 ms
u koracima od 25 ms.
.
Pritisnite OPTIONS.
Meni sa opcijama na prednjem
displeju se isključuje.
26SR
HT-CT790
4-586-050-72(1) (SR)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\SR\060SOU.fm
masterpage:
Right
Kada gledate drugi uređaj
1
Izaberite [A/V SYNC].
Prilagodite kašnjenje pomoću
dugmadi /, a zatim pritisnite
Možete da prilagodite kašnjenje
u rasponu od 0 ms do 300 ms
u koracima od 25 ms.
Izbor zvučnog efekta
2
3
Pritisnite OPTIONS.
Na TV ekranu će se prikazati meni
sa opcijama.
.
27SR
HT-CT790
4-586-050-72(1) (SR)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\SR\070BTF.fm
Slušanje muzike/zvuka pomoću
funkcije BLUETOOTH
masterpage: Left
Slušanje muzike uparivanjem
sa mobilnim uređajem
1
Slušanje muzike sa
mobilnog uređaja
Pritisnite PAIRING.
Sistem ulazi u režim za uparivanje,
na prednjem displeju se prikazuje
„BT“, a indikator BLUETOOTH brzo
treperi.
Muziku uskladištenu na mobilnom
uređaju kao što je pametni telefon ili
tablet možete da slušate preko bežične
veze povezujući sistem i mobilni uređaj
pomoću funkcije BLUETOOTH.
Kada povežete mobilni uređaj pomoću
funkcije BLUETOOTH, njime možete
rukovati prostim korišćenjem
isporučenog daljinskog upravljača, bez
uključivanja TV-a.
2
INPUT +/–
PAIRING
3
SW  +/–
HOME
4
 +/–
Dugmad
za upravljanje
reprodukcijom
RX/TX
5
Uključite funkciju BLUETOOTH,
a zatim izaberite „HT-CT790“
nakon što ga potražite
na mobilnom uređaju.
Ako se od vas zatraži da unesete
lozinku, unesite „0000“.
Proverite da li indikator
BLUETOOTH na jedinici svetli
plavom bojom.
Veza između sistema i mobilnog
uređaja je uspostavljena.
Pokrenite reprodukciju zvuka
pomoću muzičke aplikacije na
povezanom mobilnom uređaju.
Zvuk se emituje sa jedinice.
Prilagodite jačinu zvuka.
• Prilagodite jačinu zvuka pritiskom
na  +/– na daljinskom upravljaču.
• Prilagodite jačinu zvuka
subwoofera pritiskom na SW
 +/– na daljinskom upravljaču
(stranica 26).
• Možete da reprodukujete ili
pauzirate sadržaj pomoću
dugmadi za reprodukciju
na daljinskom upravljaču.
28SR
HT-CT790
4-586-050-72(1) (SR)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\SR\070BTF.fm
Provera statusa veze funkcije
BLUETOOTH.
Status
Indikator
BLUETOOTH
Tokom statusa
čekanja na
uparivanje
Brzo treperi plavom
bojom
3
4
U toku je pokušaj
Treperi plavom bojom
uspostavljanja veze
Svetli plavom bojom
Veza nije
uspostavljena
Isključeno
Saveti
• Kada je BLUETOOTH veza uspostavljena,
prikazaće se indikator koji vam
preporučuje koju aplikaciju da preuzmete
u skladu sa povezanim uređajem.
Prateći prikazana uputstva, možete da
preuzmete aplikaciju SongPal, pomoću
koje možete da upravljate ovim
sistemom.
Pogledajte „Slušanje muzike sa mobilnog
uređaja pomoću aplikacije SongPal“
(stranica 35) za više detalja o aplikaciji
SongPal.
• Obavite uparivanje sa drugog i sledećih
mobilnih uređaja.
• Da biste otkazali uparivanje, pritisnite
HOME.
5
Uverite se da indikator
BLUETOOTH svetli plavom bojom.
Veza između sistema i mobilnog
uređaja je uspostavljena.
Pokrenite reprodukciju zvuka
pomoću muzičke aplikacije na
povezanom mobilnom uređaju.
Zvuk se emituje sa jedinice.
Prilagodite jačinu zvuka.
• Prilagodite jačinu zvuka pritiskom
na  +/– na daljinskom upravljaču.
• Prilagodite jačinu zvuka
subwoofera pritiskom na SW
 +/– na daljinskom upravljaču
(stranica 26).
• Možete da reprodukujete ili
pauzirate sadržaj pomoću
dugmadi za reprodukciju
na daljinskom upravljaču.
Prekid veze sa mobilnim
uređajem
Obavite bilo koju od sledećih radnji.
• Onemogućite funkciju BLUETOOTH
na mobilnom uređaju.
• Pritisnite PAIRING na daljinskom
upravljaču.
• Isključite sistem ili mobilni uređaj.
Napomena
Slušanje muzike sa
uparenog mobilnog uređaja
1
2
Uključite funkciju BLUETOOTH
na mobilnom uređaju.
Pritiskajte INPUT +/– da se na
prednjem displeju prikaže „BT“.
Ulaz se automatski menja na
[Bluetooth Audio], a zatim se sistem
automatski ponovo povezuje sa
mobilnim uređajem sa kojim je bio
najskorije povezan.
Ako se na prednjem displeju ne prikaže
„BT“ kada pritisnete INPUT +/– u 2, koraku
u odeljku „Slušanje muzike sa uparenog
mobilnog uređaja“, pritisnite jednom
RX/TX na daljinskom upravljaču.
Savet
Kada se veza ne uspostavi, izaberite
„HT-CT790“ na mobilnom uređaju.
29SR
HT-CT790
4-586-050-72(1) (SR)
Slušanje muzike/zvuka pomoću funkcije BLUETOOTH
Veza je
uspostavljena
masterpage:
Right
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\SR\070BTF.fm
Povezivanje sa mobilnim
uređajem pomoću funkcije
povezivanja jednim dodirom
(NFC)
Ako držite NFC-kompatibilni udaljeni
uređaj kao što je pametni telefon ili
tablet blizu N oznake na jedinici, sistem
se automatski uključuje, a zatim
se automatski obavljaju uparivanje
i BLUETOOTH povezivanje.
Kompatibilni uređaji
Pametni telefoni, tablet uređaji i muzički
plejeri sa ugrađenom funkcijom NFC
(operativni sistem: Android™ 2.3.3
ili noviji, osim Android 3.x)
1
2
Uključite funkciju NFC
na mobilnom uređaju.
Mobilnim uređajem dodirnite N
oznaku na jedinici.
Nastavite da dodirujete mobilni
uređaj ne zavibrira i na njemu
se prikaže poruka.
Pratite uputstvo na ekranu da biste
dovršili uparivanje jedinice
i mobilnog uređaja.
Indikator BLUETOOTH
3
Uverite se da indikator
BLUETOOTH svetli plavom bojom.
Veza između sistema i mobilnog
uređaja je uspostavljena.
4
5
masterpage: Left
Pokrenite reprodukciju zvuka
pomoću muzičke aplikacije na
povezanom mobilnom uređaju.
Zvuk se emituje sa sistema.
Prilagodite jačinu zvuka.
• Prilagodite jačinu zvuka pritiskom
na  +/– na daljinskom upravljaču.
• Prilagodite jačinu zvuka
subwoofera pritiskom na SW
 +/– na daljinskom upravljaču
(stranica 26).
• Možete da reprodukujete ili
pauzirate sadržaj pomoću
dugmadi za reprodukciju
na daljinskom upravljaču.
Zaustavljanje reprodukcije
pomoću funkcije povezivanja
jednim dodirom
Mobilnim uređajem ponovo dodirnite
N oznaku na jedinici.
Napomene
• U zavisnosti od uređaja, možda ćete
morati da unapred obavite sledeće
korake na mobilnom uređaju.
– Uključite funkciju NFC.
– Preuzmite aplikaciju „NFC Easy
Connect“ iz prodavnice Google Play™
i pokrenite je. (Aplikacija možda neće
biti dostupna u nekim zemljama/
regionima.) Za više detalja, pogledajte
uputstvo za upotrebu uređaja.
• Ova funkcija ne radi sa BLUETOOTHkompatibilnim slušalicama ili zvučnicima.
Da biste slušali zvuk pomoću
BLUETOOTH-kompatibilnih slušalica
ili zvučnika, pogledajte „Slušanje zvuka
sa povezanog TV-a ili uređaja sa slušalica
ili zvučnika“ (stranica 31).
• [Bluetooth Mode] se automatski menja na
[Receiver] kada se uspostavlja
BLUETOOTH veza sa funkcijom
povezivanja jednim dodirom. Čak i ako
se funkcija povezivanja jednim dodirom
otkaže, postavka [Bluetooth Mode] ostaje
kao [Receiver]. Detaljne informacije o
funkciji [Bluetooth Mode] potražite u
odeljku [Bluetooth Settings] (stranica 47).
30SR
HT-CT790
4-586-050-72(1) (SR)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\SR\070BTF.fm
Slušanje zvuka sa
povezanog TV-a ili uređaja
sa slušalica ili zvučnika
6
7
Slušanje zvuka uparivanjem
slušalica ili zvučnika
1
2
3
4
5
Pritisnite HOME.
Na TV ekranu će se prikazati
glavni meni.
Vratite se u glavni meni i izaberite
željeni ulaz.
Na TV ekranu će se prikazati slika
izabranog ulaza, na prednjem
panelu će se prikazati „BT TX“,
a zatim će se zvuk emitovati iz
slušalica ili zvučnika.
Zvuk se ne emituje sa sistema.
Da biste izabrali ulaz, pogledajte
„Korišćenje glavnog menija“
(stranica 12).
Prilagodite jačinu zvuka.
Prvo prilagodite nivo jačine zvuka
slušalica ili zvučnika. Kada se
uspostavi veza sa slušalicama ili
zvučnicima, nivoom jačine zvuka
slušalica ili zvučnika može da se
upravlja pomoću dugmadi VOL +/–
na jedinici i  +/– na daljinskom
upravljaču.
U glavnom meniju izaberite
[Setup].
Na TV ekranu će se prikazati displej
za podešavanje.
Otkazivanje uparivanja
Izaberite [Bluetooth Settings] –
[Bluetooth Mode] – [Transmitter].
Sistem ulazi u režim BLUETOOTH
prenosa.
Uklanjanje registrovanog uređaja
iz liste uređaja
1
Podesite BLUETOOTHkompatibilne slušalice ili zvučnik
u režim uparivanja.
Da biste utvrdili način uparivanja,
pogledajte uputstvo za upotrebu
slušalica ili zvučnika.
Pratite korake od 1 do 5 u odeljku
„Slušanje zvuka uparivanjem slušalica
ili zvučnika“.
2
Izaberite naziv slušalica ili zvučnika,
zatim pritisnite OPTIONS.
3
4
Izaberite [Remove].
Izaberite naziv slušalica ili
zvučnika iz liste [Device List]
u meniju [Bluetooth Settings].
Kada se uspostavi BLUETOOTH
veza, prikazaće se poruka
[Bluetooth device is connected.].
(Takođe se prikazuje naziv
povezanog uređaja.)
Ako ne možete da pronađete naziv
slušalica ili zvučnika u listi [Device
List], izaberite [Scan].
Otkažite uparivanje slušalica ili zvučnika
u 4. koraku.
Pratite uputstva na ekranu da biste
izbrisali željeni slušalice ili zvučnike
uređaj sa liste uređaja.
31SR
HT-CT790
4-586-050-72(1) (SR)
Slušanje muzike/zvuka pomoću funkcije BLUETOOTH
Zvuk sa povezanog TV-a ili uređaja
možete da slušate sa BLUETOOTHkompatibilnih slušalica ili zvučnika
povezujući ih pomoću funkcije
BLUETOOTH.
masterpage:
Right
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\SR\070BTF.fm
Slušanje zvuka sa uparenim
slušalicama ili zvučnicima
1
2
3
4
5
Pritisnite HOME.
Na TV ekranu će se prikazati
glavni meni.
Izaberite željeni ulaz.
Da biste izabrali ulaz, pogledajte
„Korišćenje glavnog menija“
(stranica 12).
Uključite funkciju BLUETOOTH
na slušalicama ili zvučniku.
Pritisnite RX/TX na daljinskom
upravljaču.
[Bluetooth Mode] se podešava na
[Transmitter] a „BT TX“ se prikazuje
na prednjem displeju.
Sistem se automatski ponovo
povezuje sa slušalicama ili
zvučnicima sa kojima je najskorije
bio povezan, a zatim se zvuk
emituje sa slušalica ili zvučnika.
Zvuk se ne emituje sa sistema.
Prilagodite jačinu zvuka.
Prilagodite nivo jačine zvuka
slušalica ili zvučnika. Nivo jačine
zvuka slušalica ili zvučnika možete
da prilagodite i pomoću dugmadi
 +/– na daljinskom upravljaču.
Isključivanje slušalica ili zvučnika
Obavite bilo koju od sledećih radnji.
– Onemogućite funkciju BLUETOOTH
na slušalicama ili zvučniku.
– Pritisnite RX/TX.
– Isključite sistem ili slušalice ili
zvučnike.
– Izaberite naziv uređaja povezanih
slušalica ili zvučnika u meniju [Setup] –
[Bluetooth Settings] – [Device List].
masterpage: Left
O povezivanju slušalica
ili zvučnika
• Možda nećete moći da prilagodite
nivo jačine zvuka u zavisnosti od
BLUETOOTH-kompatibilnih slušalica
ili zvučnika.
• Funkcije [Screen mirroring], [Bluetooth
Audio] i Home Theatre Control su
onemogućene kada je [Bluetooth
Mode] podešeno na [Transmitter].
• Kada je izabran ulaz [Bluetooth Audio]
ili [Screen mirroring], ne možete
podesiti [Bluetooth Mode] na
[Transmitter]. To ne možete promeniti
ni pomoću dugmeta RX/TX
na daljinskom upravljaču.
• Možete da registrujete do
9 BLUETOOTH uređaja. Ako
registrujete deseti BLUETOOTH uređaj,
najranije povezani BLUETOOTH uređaj
će biti zamenjen novim.
• Sistem može da prikaže do 15 otkrivenih
BLUETOOTH uređaja u listi [Device List].
• Ne možete da promenite zvučne
efekte ili podešavanja u meniju sa
opcijama u toku prenosa zvuka na
BLUETOOTH-kompatibilne slušalice
ili zvučnike.
• Neki sadržaj ne može da se emituje
zbog zaštite sadržaja.
• Reprodukcija zvuka/muzike na
BLUETOOTH uređaju može da kasni
u odnosu na reprodukciju na jedinici
zbog karakteristika bežične
tehnologije BLUETOOTH.
• Možete da omogućite ili onemogućite
prijem AAC ili LDAC audio signala
sa BLUETOOTH uređaja (stranica 48).
32SR
HT-CT790
4-586-050-72(1) (SR)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\SR\080NTW.fm
masterpage:
Right
Slušanje muzike sa računara
Uživanje sa mrežnom funkcijom
Računar
Slušanje muzike na
računaru preko kućne
mreže
Ruter za bežični LAN
1
2
Priprema Home Network
1
2
3
Povežite sistem na mrežu.
Pogledajte „Povezivanje sa žičanom
mrežom“ (stranica 18)
i „Povezivanje na bežičnu mrežu“
(stranica 20).
Povežite računar na mrežu.
Detaljne informacije potražite u
uputstvu za upotrebu računara.
Podesite računar.
Da biste koristili računar na kućnoj
mreži, treba da podesite računar
kao server. Detaljne informacije
potražite u uputstvu za upotrebu
računara.
Savet
Pogledajte
[Setup] – [Network
Settings] – [Network Connection Status]
kada želite da proverite status mrežne
veze.
3
Pritisnite HOME.
Na TV ekranu će se prikazati glavni
meni.
U glavnom meniju izaberite
[Home Network].
Na TV ekranu će se prikazati naziv
uređaja u kućnoj mreži.
Izaberite željeni uređaj –
[Music] – fascikla u kojoj su
uskladištene pesme – pesma.
Izabrana pesma se reprodukuje
i zvuk se emituje sa sistema.
4
Prilagodite jačinu zvuka.
• Prilagodite jačinu zvuka pritiskom
na  +/– na daljinskom
upravljaču.
• Prilagodite jačinu zvuka
subwoofera pritiskom na SW
 +/– na daljinskom upravljaču
(stranica 26).
Saveti
• Fotografije uskladištene na računaru
možete da pregledate ako u 3. koraku
izaberete [Photo].
• Možete da izaberete razne radnje
u meniju sa opcijama (stranica 53).
33SR
HT-CT790
4-586-050-72(1) (SR)
Uživanje sa mrežnom funkcijom
Muzičke datoteke uskladištene na
računaru možete da reprodukujete
preko kućne mreže.
Muzičke datoteke možete da
reprodukujete upravljajući njima na
ekranu (OSD) sistema ili u namenskoj
aplikaciji SongPal na mobilnom uređaju
kao što je pametni telefon ili tablet.
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\SR\080NTW.fm
Slušanje muzike sa računara
pomoću aplikacije SongPal
Računar
masterpage: Left
Slušanje muzike
korišćenjem funkcije
Music Services
Pomoću ovog sistema možete da
slušate muzičke usluge na Internetu.
Da biste koristili ovu funkciju, sistem
mora da bude povezan na Internet.
1
Ruter za bežični LAN
Pametni telefon
ili tablet
Muzičke datoteke možete uskladištene
na računaru možete da reprodukujete
upravljajući namenskom aplikacijom
SongPal koja je preuzeta na mobilni
uređaj kao što je pametni telefon ili
tablet. Detaljne informacije o aplikaciji
SongPal potražite u odeljku „Čemu služi
aplikacija SongPal“ (stranica 35) ili na
sledećoj URL adresi.
http://info.songpal.sony.net/help/
2
3
Pritisnite HOME.
Na TV ekranu će se prikazati
glavn meni.
U glavnom meniju izaberite
[Music Services].
Na TV ekranu će se prikazati lista
muzičkih usluga.
Izaberite željenu muzičku uslugu.
Na TV ekranu će se prikazati vodič
za uživanje u muzičkoj usluzi.
Pratite vodič da biste uživali
u muzičkim uslugama.
Savet
Listu dobavljača usluga možete da
ažurirate ako pritisnete OPTIONS i u 2.
koraku izaberete [Update Services].
34SR
HT-CT790
4-586-050-72(1) (SR)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\SR\080NTW.fm
masterpage:
Right
Uživanje u muzici u kućnoj mreži
Slušanje muzike sa
mobilnog uređaja pomoću
aplikacije SongPal
Čemu služi aplikacija
SongPal
Detaljne informacije o aplikaciji SongPal
potražite na sledećoj URL adresi.
http://info.songpal.sony.net/help/
Preuzimanje aplikacije SongPal
na pametni telefon/iPhone uređaj
omogućava sledeće.
Podešavanje zvuka na sistemu
Možete jednostavno da prilagodite zvuk
ili koristite podešavanje [ClearAudio+]
koje preporučuje Sony.
Muzička usluga
Možete da konfigurišete početna
podešavanja da biste koristili muzičke
usluge*.
* U zavisnosti od zemlje i regiona, muzičke
usluge i period njihove dostupnosti
mogu da se razlikuju.
Možda ćete morati da ažurirate uređaj.
Kada koristite Google Cast™ sa
muzičkom uslugom, pogledajte
„Korišćenje aplikacije Google Cast“
(stranica 36).
Uživanje u muzici sa USB uređaja
Možete da reprodukujete muziku sa
uređaja koji je povezan na (USB) port
na jedinici.
Napomena
Šta možete da kontrolišete putem
aplikacije SongPal zavisi od povezanog
uređaja. Specifikacije i dizajn aplikacije
mogu da budu promenjeni bez najave.
Korišćenje aplikacije SongPal
1
2
3
4
Preuzmite besplatnu aplikaciju
SongPal na mobilni uređaj.
Povežite sistem i mobilni uređaj
pomoću funkcije BLUETOOTH
(stranica 28) ili mrežne funkcije
(stranica 18).
Pokrenite SongPal.
Upravljajte prateći ekran
aplikacije SongPal.
Napomene
• Pre korišćenja aplikacije SongPal,
obavezno podesite [Bluetooth Mode] na
[Receiver] (stranica 47).
• Koristite najnoviju verziju aplikacije
SongPal.
Saveti
• Sistem i mobilni uređaj možete
da povežete pomoću funkcije NFC
(stranica 30).
• Kada uspostavljate vezu sa mrežnom
funkcijom, povežite mobilni uređaj na istu
mrežu na kojoj se nalazi i sistem.
35SR
HT-CT790
4-586-050-72(1) (SR)
Uživanje sa mrežnom funkcijom
SongPal je aplikacija za upravljanje
kompatibilnim Sony audio uređajima
pomoću pametnog telefona/iPhone
uređaja.
Potražite SongPal u prodavnicama
Google Play™ ili App Store i preuzmite je
na svoj pametni telefon/iPhone uređaj.
Muziku koja se nalazi na računaru ili
kućnom mrežnom serveru možete
da reprodukujete putem mreže.
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\SR\080NTW.fm
Korišćenje aplikacije
Google Cast
Google Cast vam omogućava
da izaberete muzički sadržaj iz
Google Cast-omogućene aplikacije
i reprodukujete ga na jedinici.
Za Google Cast je potrebno početno
podešavanje pomoću aplikacije SongPal.
1
2
3
4
5
6
Preuzmite besplatnu aplikaciju
SongPal na mobilni uređaj.
Povežite uređaj preko Wi-Fi veze
na istu mrežu na koju je povezan i
sistem (stranica 20).
Pokrenite SongPal, izaberite
sistem i dodirnite [Settings] –
[Google Cast] – [Learn how to
Cast].
Proverite mogućnosti i Google
Cast-omogućene aplikacije,
pa preuzmite aplikaciju.
Pokrenite Google Castomogućenu aplikaciju, dodirnite
dugme cast i izaberite sistem.
masterpage: Left
Slušanje muzike povezivanjem SongPal Linkkompatibilnog uređaja
Slušanje iste muzike
u različitim prostorijama
(funkcija Wireless Multi Room)
Možete da slušate omiljenu muziku koja
je uskladištena na računarima ili
mobilnim telefonima, kao i muziku
sa mrežnih servisa, u različitim
prostorijama uz vrhunski kvalitet zvuka.
Možete da upravljate pomoću aplikacije
SongPal koja je instalirana na pametni
telefon/iPhone uređaj. Da biste koristili
više SongPal-kompatibilnih uređaja,
povežite ih na isti bežični LAN.
Podešavanje u aplikaciji SongPal
Obavite podešavanje prateći pomoć
u aplikaciji SongPal.
Savet
Detaljne informacije o aplikaciji SongPal
potražite u odeljku „Čemu služi aplikacija
SongPal“ (stranica 35).
Izaberite i reprodukujte muziku u
Google Cast-omogućenoj aplikaciji.
Muzika se reprodukuje na sistemu.
Napomena
Ne možete koristiti Google Cast dok se
na prednjem displeju jedinice prikazuje
poruka „google cast updating“. Sačekajte
da se ažuriranje dovrši, a zatim probajte
ponovo.
36SR
HT-CT790
4-586-050-72(1) (SR)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\SR\080NTW.fm
Prikaz ekrana mobilnog
uređaja na TV-u
(MIRRORING)
MIRRORING
Napomene
• Kada koristite Screen mirroring, kvalitet
slike i zvuka ponekad može da se pogorša
zbog smetnji sa druge mreže.
• U zavisnosti od okruženja u kom
se koristi, kvalitet slike i zvuka može
da se pogorša.
• Neke mrežne funkcije možda neće biti
dostupne u toku rada funkcije Screen
mirroring.
• Uverite se da je uređaj kompatibilan sa
tehnologijom Miracast. Ne garantujemo
mogućnost povezivanja sa svim Miracast
kompatibilnim uređajima.
Otkazivanje funkcije Screen
Mirroring
Pritisnite HOME ili BACK.
HOME
BACK
1
2
Pritisnite MIRRORING.
Pratite uputstva na TV ekranu.
Aktivirajte funkciju Screen mirroring
sa mobilnog uređaja.
Ekran mobilnog uređaja se
prikazuje na TV ekranu.
Saveti
• Možete da izaberete [Screen mirroring]
u glavnom meniju u 1. koraku.
• Stabilnost reprodukcije možete da
poboljšate ako podesite [Screen
mirroring RF Setting] (stranica 51).
37SR
HT-CT790
4-586-050-72(1) (SR)
Uživanje sa mrežnom funkcijom
[Screen mirroring] je funkcija za
prikazivanje ekrana mobilnog uređaja
na TV-u po tehnologiji kompanije
Miracast.
Sistem može da se direktno poveže
sa Screen mirroring-kompatibilnim
uređajem (npr. pametni telefon, tablet).
Možete da uživate u korišćenju ekrana
sa displeja uređaja na velikom TV
ekranu. Za ovu funkciju nije potreban
bežični ruter (ili pristupna tačka).
masterpage:
Right
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\SR\090OST.fm
3
Korišćenje različitih funkcija/
podešavanja
Bežično povezivanje
subwoofera (LINK)
4
Ponovo povežite subwoofer bežično
da biste postigli bolju vezu.
5
LINK
Indikator napajanja
6
masterpage: Left
Izaberite [System Settings] –
[Wireless Subwoofer Connection] –
[Link].
Na TV ekranu će se prikazati meni
[Link].
Pritisnite LINK na zadnjoj strani
subwoofera.
Indikator napajanja na subwooferu
brzo treperi zelenom bojom.
Pređite na sledeći korak u roku
od jednog minuta.
Izaberite [Start].
Započinje podešavanje veze.
Da biste se vratili na prethodni
displej, izaberite [Cancel].
Dovršite podešavanje veze
prateći poruku na ekranu.
Indikator napajanja na subwooferu
svetli zelenom bojom.
Napomene
• Ako se prikaže poruka [Cannot set Link.],
pratite uputstva na ekranu.
• Kada je [Bluetooth Mode] podešeno
na [Transmitter] i BLUETOOTH uređaj
je povezan na sistem, bežična veza
subwoofera ne može da se uspostavi.
1
2
Pritisnite HOME.
Na TV ekranu će se prikazati
glavni meni.
U glavnom meniju izaberite
[Setup].
Na TV ekranu će se prikazati displej
za podešavanje.
38SR
HT-CT790
4-586-050-72(1) (SR)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\SR\090OST.fm
Reprodukovanje
komprimovanih zvučnih
datoteka sa prirodnim
kvalitetom zvuka
1
2
3
4
Pritisnite HOME.
Na TV ekranu će se prikazati
glavn meni.
U glavnom meniju izaberite
[Setup].
Na TV ekranu će se prikazati displej
za podešavanje.
Izaberite [Audio Settings] – [DSEE].
Izaberite [On].
Uživanje u multiplex
broadcast zvuku (AUDIO)
Možete da uživate u multiplex
broadcast zvuku kada sistem dobija
Dolby Digital multiplex broadcast signal.
AUDIO
1
Pritisnite AUDIO.
Na prednjem displeju će se prikazati
audio signal.
2
Pritiskajte dugme da biste izabrali
željeni zvučni signal.
Audio signal
Objašnjenje
„MAIN”
Emitovaće se zvuk
glavnog jezika.
„SUB”
Emitovaće se zvuk
sporednog jezika.
„MN/SB”
Emitovaće se pomešani
zvuk glavnog i
sporednog jezika.
Napomene
• Ova funkcija je kompatibilna sa
dvokanalnim digitalnim ulaznim
signalima frekvencije uzorkovanja
44,1 kHz ili 48 kHz.
• Frekvencija uzorkovanja/širina
uzorkovanja nakon povećanja rezolucije
je 96 kHz/24 bita.
• Ova funkcija nije kompatibilna sa DSD
signalima.
• Ova funkcija ne radi kada je izabrana
opcija [Analog].
Napomene
• Da biste dobili Dolby Digital signal, treba
da povežete TV ili druge uređaje na
priključak TV IN (OPTICAL) pomoću
optičkog digitalnog kabla.
• Ako je priključak HDMI IN na TV-u
kompatibilan sa funkcijom Audio Return
Channel (stranica 42), možete da primate
Dolby Digital signal preko HDMI kabla.
39SR
HT-CT790
4-586-050-72(1) (SR)
Korišćenje različitih funkcija/podešavanja
Ova funkcija poboljšava kvalitet zvuka
komprimovanih audio datoteka
vraćajući jasan zvuk visokog kvaliteta
koji je izgubljen u postupku kompresije.
Možete da uživate u slušanju zvuka koji
je blizu originalnom, prirodnom
i prostornom zvuku.
Ova funkcija je dostupna samo kada kao
zvučno polje izaberete [Music]
(stranica 24).
masterpage:
Right
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\SR\090OST.fm
Deaktiviranje dugmadi
na jedinici
Možete da deaktivirate dugmad
na glavnoj jedinici da biste sprečili
pogrešnu upotrebu, na primer zbog
dečjih nestašluka (funkcija Child Lock).
masterpage: Left
Promena svetline
prednjeg displeja
i BLUETOOTH indikatora
(funkcija DIMMER)
Možete da promenite svetlinu prednjeg
displeja i plavog BLUETOOTH indikatora.
DIMMER
Pritisnite VOL –, VOL +, pa VOL – tim
redosledom dok držite pritisnuto
dugme INPUT na jedinici.
Na prednjem displeju će se prikazati
„LOCK“ a dugmad na jedinici neće
funkcionisati.
Jedinicom možete da upravljate samo
pomoću daljinskog upravljača.
Otkazivanje funkcije
Child Lock
Pritisnite VOL –, VOL +, pa VOL – tim
redosledom dok držite pritisnuto
dugme INPUT na jedinici.
Na prednjem displeju se prikazuje
poruka „UNLCK“, a funkcija Child Lock
se otkazuje.
1
2
Pritisnite DIMMER.
Na prednjem displeju će se prikazati
režim prikaza na displeju.
Pritiskajte dugme da biste izabrali
željeni režim prikaza na displeju.
Režim
Objašnjenje
„BRIGHT”
Prednji displej i
BLUETOOTH indikator
svetle sjajno.
„DARK”
Prednji displej i
BLUETOOTH indikator
svetle prigušeno.
„OFF”
Prednji displej je
isključen.
Napomena
Dugme  (napajanje) se ne zaključava
funkcijom Child Lock.
40SR
HT-CT790
4-586-050-72(1) (SR)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\SR\090OST.fm
Napomena
Prednji displej se isključuje kad izaberete
„OFF“. Automatski se uključuje kada
pritisnete bilo koje dugme, a zatim
se ponovo isključuje ako ne upravljate
sistemom oko 10 sekundi. Međutim,
u nekim slučajevima, prednji displej
se možda neće isključiti. U tom slučaju,
svetlina prednjeg displeja je ista kao
opcija „DARK“.
Ušteda energije u režimu
mirovanja
Korišćenje funkcije
Control for HDMI
Povezivanjem uređaja kao što je TV
ili Blu-ray Disc rikorder kompatibilan
sa funkcijom Control for HDMI* pomoću
HDMI kabla omogućuje vam se da
jednostavno rukujete uređajem preko
daljinskog upravljača za TV.
Sa funkcijom Control for HDMI mogu
da se koriste sledeće funkcije.
• Funkcija isključivanja sistema
• Funkcija kontrole zvuka na sistemu
• Audio Return Channel
• Funkcija reprodukcije pritiskom
na jedno dugme
• Jednostavna kontrola daljinskim
upravljačem
• Postavka uštede energije HDMI
Standby Through
Napomena
Ove funkcije će možda funkcionisati
s uređajima koje nije proizveo Sony,
ali ne garantujemo njihov rad.
* Control for HDMI je standard koji koristi
CEC (Consumer Electronics Control)
za omogućavanje uzajamnog
kontrolisanja HDMI (High-Definition
Multimedia Interface) uređaja.
Priprema za korišćenje
funkcije Control for HDMI
Podesite [System Settings] – [HDMI
Settings] – [Control for HDMI] na sistemu
na [On] (stranica 49). Podrazumevana
postavka je [On].
Omogućite podešavanja funkcije
Control for HDMI za TV i druge uređaje
povezane na sistem.
41SR
HT-CT790
4-586-050-72(1) (SR)
Korišćenje različitih funkcija/podešavanja
Proverite da li ste obavili sledeća
podešavanja:
– Opcija [Bluetooth Standby] je
podešena na [Off] (stranica 48).
– Opcija [Standby Through] je podešena
na [Off] (stranica 49).
– Opcija [Quick Start/Network Standby]
je podešena na [Off] (stranica 50).
– Opcija [Remote Start] je podešena na
[Off] (stranica 51).
masterpage:
Right
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\SR\090OST.fm
Savet
Ako omogućite funkciju Control for HDMI
(„BRAVIA“ sync) kada koristite TV koji je
proizveo Sony, tada je funkcija Control for
HDMI na sistemu takođe automatski
omogućena. Kada se podešavanja
dovrše, na prednjem displeju
se prikazuje poruka „DONE“.
Funkcija isključivanja sistema
Kada isključite TV, sistem i povezani
uređaj se automatski isključuju.
Podesite [System Settings] – [HDMI
Settings] – [Standby Linked to TV] na
sistemu na [On] ili [Auto] (stranica 49).
Podrazumevana postavka je [Auto].
Napomena
Povezani uređaj se možda neće isključiti
u zavisnosti od statusa uređaja.
masterpage: Left
• Broj koji pokazuje nivo jačine zvuka
na sistemu se prikazuje na TV ekranu u
zavisnosti od TV-a. Broj koji pokazuje nivo
jačine zvuka na TV-u može da se razlikuje
od broja na prednjem displeju sistema.
• U zavisnosti od postavki na TV-u, funkcija
kontrole zvuka na sistemu možda neće
biti dostupna. Detaljne informacije
potražite u uputstvu za upotrebu TV-a.
Audio Return Channel
Ako je sistem povezan na TV priključak
HDMI IN koji je kompatibilan sa
funkcijom Audio Return Channel,
zvuk sa TV-a možete da slušate preko
zvučnika sistema bez povezivanja
digitalnog optičkog kabla.
Podesite [System Settings] – [HDMI
Settings] – [Audio Return Channel]
na sistemu na [Auto] (stranica 49).
Podrazumevana postavka je [Auto].
Napomena
Funkcija kontrole zvuka
na sistemu
Ako uključite sistem dok gledate TV,
zvuk sa TV-a će se emitovati sa zvučnika
sistema. Jačinu zvuka sa sistema
možete da prilagodite pomoću
daljinskog upravljača za TV.
Ako je zvuk TV-a emitovan sa zvučnika
sistema kada ste prošli put gledali TV,
sistem će se automatski uključiti kada
ponovo uključite TV.
Funkcijama takođe možete da
upravljate iz TV menija. Detaljne
informacije potražite u uputstvu za
upotrebu TV-a.
Ako TV nije kompatibilan sa funkcijom
Audio Return Channel, treba da povežete
digitalni optički kabl (isporučen)
(pogledajte isporučeni Vodič za početak).
Funkcija reprodukcije
pritiskom na jedno dugme
Kada reprodukujete sadržaj sa uređaja
(Blu-ray Disc rikorder, „PlayStation®4“
itd.) povezanog na sistem, tada se
sistem i TV automatski uključuju, sistem
se prebacuje na ulaz uređaja koji
reprodukuje sadržaj, a zvuk se emituje
na zvučnicima sistema.
Napomene
Napomene
• Zvuk se emituje samo sa TV-a ako je
izabran drugi ulaz osim [TV], [HDMI1],
[HDMI2] ili [HDMI3] kada se na TV-u koristi
funkcija Twin Picture. Kada onemogućite
funkciju Twin Picture, zvuk se emituje
sa sistema.
• Ako je [System Settings] – [HDMI Settings]
– [Standby Through] na sistemu podešen
na [On] ili [Auto] i zvuk sa TV-a je
emitovan sa zvučnika TV-a kada ste prošli
put gledali TV, sistem se neće uključiti,
a zvuk i slika se emituju sa TV-a čak i ako
se reprodukuje sadržaj sa uređaja
(stranica 49).
42SR
HT-CT790
4-586-050-72(1) (SR)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\SR\090OST.fm
• U zavisnosti od TV-a, početni deo
sadržaja koji se reprodukuje se možda
neće reprodukovati pravilno.
Jednostavna kontrola
daljinskim upravljačem
Možete da upravljate sistemom ako
u funkciji Sync Menu na TV-u izaberete
sistem.
Ovu funkciju je moguće koristiti ako TV
podržava funkciju Sync Menu. Detaljne
informacije potražite u uputstvu
za upotrebu TV-a.
Napomene
HDMIPostavka uštede
energije Standby Through
Postavka uštede energije HDMI Standby
Through (stranica 49) je funkcija koja
vam omogućava da uživate u zvuku
i slici sa povezanog uređaja bez
uključivanja sistema.
Podesite [System Settings] – [HDMI
Settings] – [Standby Through] na [Auto]
(stranica 49). Podrazumevana postavka
je [Auto].
Napomena
Ako se slika uređaja povezanog na sistem
ne prikazuje na TV-u, podesite [Standby
Through] na [On]. Ako povežete TV koji nije
proizveo Sony, preporučujemo vam
da izaberete ovu postavku.
Korišćenje funkcije
„BRAVIA“ Sync
Kao dodatak funkciji Control for HDMI,
možete da koristite i sledeće funkcije na
uređajima kompatibilnim sa funkcijom
„BRAVIA“ sync.
• Funkcija Scene Select
• Home Theatre Control
• Funkcija Echo Canceling
• Language Follow
Napomena
Ove funkcije su u vlasništvu kompanije
Sony. Ovu funkciju ne možete da koristite
sa proizvodima koje nije proizveo Sony.
Funkcija Scene Select
Zvučno polje sistema se automatski
prebacuje u skladu sa postavkama
funkcije Scene Select na TV-u. Detaljne
informacije potražite u uputstvu
za upotrebu TV-a.
Podesite zvučno polje na [ClearAudio+]
(stranica 24).
Funkcija Home Theatre
Control
Kada koristite TV kompatibilan sa
funkcijom Home Theatre Control,
podešavanje sistema, podešavanje
postavki zvučnog polja, prebacivanje
ulaza itd. mogu da se obavljaju bez
prebacivanja na TV ulaz.
Ova funkcija može da se koristi kada
je TV povezan na Internet. Detaljne
informacije potražite u uputstvu
za upotrebu TV-a.
43SR
HT-CT790
4-586-050-72(1) (SR)
Korišćenje različitih funkcija/podešavanja
• U meniju za povezivanje na TV-u, TV
prepoznaje sistem kao „Player“.
• Neke radnje možda neće biti dostupne
sa nekim TV-ima.
masterpage:
Right
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\SR\090OST.fm
Funkcija Echo Canceling
Eho se umanjuje kada koristite funkciju
Social Viewing kao što je Skype dok
gledate TV programe. Ovu funkciju
je moguće koristiti ako TV podržava
funkciju Social Viewing. Detaljne
informacije potražite u uputstvu
za upotrebu TV-a.
Napomene
• Ako je ulaz sistema [HDMI1], [HDMI2]
ili [HDMI3] kada koristite funkciju Social
Viewing, ulaz se automatski menja na
[TV]. Zvuk funkcije Social Viewing i TV
programa se emituju sa zvučnika sistema.
• Zvuk se emituje sa zvučnika TV-a samo
ako je izabran drugi ulaz osim [TV],
[HDMI1], [HDMI2] ili [HDMI3] kada koristite
funkciju Social Viewing.
• Ovu funkciju nije moguće koristiti kada
se zvuk emituje sa TV-a.
masterpage: Left
• Povezani uređaj može da umanji
kvalitet audio signala (frekvencija
uzorkovanja, brzina protoka itd.)
prenetog sa HDMI priključka.
• Zvuk može da bude isprekidan ako
promenite frekvenciju uzorkovanja
ili broj kanala izlaznih audio signala
sa uređaja za reprodukciju.
• Kada je kao ulaz izabran [TV], video
signali sa jednog od poslednje
izabranih HDMI IN 1/2/3 priključaka
će se emitovati sa HDMI OUT (ARC)
priključka.
• Ovaj sistem podržava „TRILUMINOS“,
ITU-R BT.2020, HDR (High Dynamic
Range), 3D i 4K prenos.
Language Follow
Kada promenite jezik ekranskog displeja
na TV-u, jezik sistemskog menija na
ekranu se takođe menja.
Napomene o HDMI vezama
• Koristite HDMI kabl (HDMI kabl velike
brzine prenosa sa Ethernet vezom ili
premijum HDMI kabl velike brzine
prenosa sa Ethernet vezom). Ako
koristite standardni HDMI kabl, 1080p,
3D i 4K sadržaj se možda neće
prikazivati pravilno.
• Koristite odobreni HDMI kabl.
• Koristite Sony HDMI kabl velike brzine
prenosa sa Ethernet vezom
sa logotipom tipa kabla.
• Ne preporučujemo vam da koristite
kabl za HDMI-DVI konverziju.
44SR
HT-CT790
4-586-050-72(1) (SR)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\SR\090OST.fm
masterpage:
Right
Korišćenje displeja za podešavanje
Možete da unesete različita prilagođavanja stavki kao što su slika i zvuk.
Podrazumevana podešavanja su podvučena.
1
2
3
Pritisnite HOME.
Na TV ekranu će se prikazati glavni meni.
U glavnom meniju izaberite
[Setup].
Na TV ekranu će se prikazati displej za podešavanje.
Izaberite željenu stavku.
Stavka podešavanja
Objašnjenje
[Software Update] Ažuriranje softvera sistema. (stranica 46)
Unos ekranskih podešavanja u skladu sa tipom TV-a. (stranica 46)
[Audio Settings]
Unos podešavanja zvuka u skladu sa tipom priključaka za
povezivanje. (stranica 47)
[Bluetooth Settings] Unos detaljnih podešavanja za funkciju BLUETOOTH. (stranica 47)
[System Settings]
Unos podešavanja koja se odnose na sistem. (stranica 49)
[Network Settings] Unos detaljnih podešavanja za Internet i kućnu mrežu.
(stranica 51)
[Input Skip
Setting]
[Easy Setup]
[Resetting]
Podešavanje preskakanja ulaza za svaki ulaz. (stranica 51)
Ponovno pokretanje funkcije „Easy Setup“ radi unosa osnovnih
podešavanja. (stranica 52)
Vraćanje sistema na fabričke podrazumevane postavke.
(stranica 52)
45SR
HT-CT790
4-586-050-72(1) (SR)
Korišćenje različitih funkcija/podešavanja
[Screen Settings]
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\SR\090OST.fm
[Software Update]
Ako ažurirate softver na najnoviju
verziju, možete da iskoristite prednost
najnovijih funkcija.
Informacije o funkcijama ažuriranja
možete da pronađete na sledećem
veb-sajtu:
www.sony.eu/support
Napomene
• Internet okruženje je neophodno da bi
se ažuriranje obavljalo preko Interneta.
• U toku ažuriranja softvera, na prednjem
displeju će se prikazati „UPDT“. Kada
ažuriranje bude dovršeno, sistem se
automatski ponovo pokreće. Dok je
ažuriranje u toku, ne uključujte ili isključujte
sistem niti rukujte sistemom ili TV-om.
Sačekajte da se ažuriranje softvera dovrši.
• Kada želite da se ažuriranje softvera
obavlja automatski, podesite [Auto
Update] na [On] (stranica 50). Do
ažuriranja softvera može doći čak i ako
ste izabrali opciju [Off] u meniju [Auto
Update] u zavisnosti od detalja ažuriranja.
[Update via Internet]
Ažuriranje softvera sistema preko
dostupne mreže. Pratite uputstva na
ekranu. Uverite se da je mreža povezana
na Internet.
[Update via USB Memory]
Ažuriranje softvera pomoću USB
memorije Uverite se da je fascikla za
ažuriranje softvera ispravno nazvana
„UPDATE“.
[Screen Settings]
[TV Type]
[16:9]: Izaberite ovo podešavanje ako
sistem povezujete sa TV-om sa širokim
ekranom ili TV-om koji ima funkciju za
režim širokog prikaza.
[4:3]: Izaberite ovo podešavanje ako
sistem povezujete sa TV-om sa
odnosom širina/visina 4:3 koji nema
funkciju za režim širokog prikaza.
masterpage: Left
[Output Video Resolution]
[Auto]: Emitovanje video signala
u skladu sa rezolucijom TV-a ili
povezanog uređaja.
[480i/576i]*, [480p/576p]*, [720p],
[1080i], [1080p]: Emitovanje video
signala u skladu sa izabranim
podešavanjem rezolucije.
* ko je sistem boja reprodukovanog
sadržaja NTSC, rezolucija video signala
može da se konvertuje samo u [480i]
i [480p].
[24p Output]
[Network content 24p Output]
Ovom funkcijom se podešava
emitovanje signala sa priključka HDMI
OUT (ARC) na sistemu prilikom
korišćenja funkcije Screen mirroring.
[Auto]: Emitovanje 24p video signala
samo kada povežete 1080/24pkompatibilni TV preko HDMI veze
i [Output Video Resolution] je podešeno
na [Auto] ili [1080p].
[Off]: Izaberite ovu opciju ako vaš TV nije
kompatibilan sa 1080/24p video
signalima.
[4K Output]
[Auto1]: Emituje 2K video signale u toku
rada funkcije Screen mirroring i 4K video
signale u toku reprodukcije fotografija
prilikom veze sa 4K-kompatibilnim
uređajem koji je proizveo Sony.
[Auto2]: Emituje 4K video signale u toku
reprodukcije 24p sadržaja pomoću
funkcije Screen mirroring ili reprodukcije
fotografija prilikom veze sa 4K/24pkompatibilnim uređajem.
[Off]: Isključuje funkciju.
Napomene
• Ako uređaj koji je proizveo Sony ne bude
otkriven kada se izabere [Auto1],
podešavanje će imati isti efekat kao
podešavanje [Auto2].
• Funkcija [Network content 24p Output]
u meniju [24p Output] treba da bude
prikladno podešena na [Auto2].
46SR
HT-CT790
4-586-050-72(1) (SR)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\SR\090OST.fm
[YCbCr/RGB (HDMI)]
[Auto]: Automatski otkriva tip spoljnog
uređaja, a zatim prebacuje sliku na
odgovarajuće podešavanje boja.
[YCbCr (4:2:2)]: Emitovanje YCbCr 4:2:2
video signala.
[YCbCr (4:4:4)]: Emitovanje YCbCr 4:4:4
video signala.
[RGB]: Izaberite ovo podešavanje ako
sistem povezujete sa uređajem koji ima
DVI priključak usaglašen sa HDCP.
[Video Direct]
[SBM] (Super Bit Mapping)
[On]: Umekšava prelaz izlaza video
signala na priključku HDMI OUT (ARC).
[Off]: Izaberite ovo ako se emituju
izobličeni video signali ili se boje
prikazuju neprirodno.
[Audio Settings]
[DSEE]
Ova funkcija je dostupna samo kada kao
zvučno polje izaberete [Music].
[On]: Poboljšavanje kvaliteta zvuka
vraćanjem jasnog zvuka visokog
kvaliteta (stranica 39).
[Off]: Isključeno
[Audio DRC]
Možete da komprimujete dinamički
opseg zvučnog zapisa.
[Auto]: Automatski komprimuje zvuk
kodiran u Dolby TrueHD formatu.
[On]: Sistem reprodukuje zvučni zapis
u onom dinamičkom opsegu koji je
zamislio inženjer zvuka pri snimanju.
[Off]: Nema komprimovanja dinamičkog
opsega.
[Attenuation settings - Analog]
Može da dođe do izobličenja kada
zvuk slušate sa uređaja povezanog
na priključak ANALOG IN. Izobličenje
možete da sprečite ako smanjite nivo
ulaznog signala na sistemu.
[On]: Smanjuje nivo ulaznog signala.
Nivo izlaznog signala će se umanjiti
pri ovom podešavanju.
[Off]: Uobičajen nivo ulaznog signala.
[Audio Output]
Možete da izaberete metod izlaza koji se
koristi za emitovanje izlaznog signala.
[Speaker]: Emituje višekanalni zvuk
samo sa zvučnika sistema.
[Speaker + HDMI]: Emituje višekanalni
zvuk sa zvučnika sistema i dvokanalnih
linearnih PCM signala sa priključka HDMI
OUT (ARC).
[HDMI]: Emituje zvuk samo sa priključka
HDMI OUT (ARC). Format zvuka zavisi od
povezanog uređaja.
Napomene
• Kada je [Control for HDMI] podešeno na
[On] (stranica 49), [Audio Output] se
automatski podešava na [Speaker + HDMI]
i tu postavku nije moguće promeniti.
• Audio signali se ne emituju sa priključka
HDMI OUT (ARC) kada je [Audio Output]
podešeno na [Speaker + HDMI] i [HDMI1
Audio Input Mode] (stranica 49)
podešeno na [TV]. (samo evropski modeli)
[Bluetooth Settings]
[Bluetooth Mode]
Možete da uživate u sadržaju sa
BLUETOOTH uređaja koristeći ovaj
sistem ili slušajući zvuk sa ovog sistema
47SR
HT-CT790
4-586-050-72(1) (SR)
Korišćenje različitih funkcija/podešavanja
Možete da onemogućite meni na
ekranu (OSD) sistema kada je izabran
ulaz [HDMI1], [HDMI2] ili [HDMI3].
Ova funkcija je korisna kada igrate
igru kako biste u potpunosti uživali
u ekranu igre.
[On]: OSD je onemogućen. Informacije
se neće prikazati na TV ekranu i dugmad
OPTIONS i DISPLAY su onemogućena.
[Off]: Prikazuje informacije na TV ekranu
samo kada promenite podešavanja, kao
što je izbor zvučnog polja.
masterpage:
Right
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\SR\090OST.fm
koristeći BLUETOOTH-kompatibilne
slušalice ili zvučnik.
[Receiver]: Ovaj sistem je u režimu
prijemnika, što mu omogućava da prima
i emituje zvuk sa BLUETOOTH uređaja.
[Transmitter]: Ovaj sistem je u režimu
predajnika, što mu omogućava da šalje
zvuk na BLUETOOTH-kompatibilne
slušalice ili zvučnik. Ako prebacite ulaz
sistema, na prednjem displeju
se prikazuje „BT TX“.
[Off]: Funkcija BLUETOOTH je isključena
i ne možete da izaberete ulaz [Bluetooth
Audio].
masterpage: Left
Napomene
• U zvuku visokog kvaliteta možete da
uživate ako je omogućen AAC i uređaj
podržava AAC.
• Ova postavka ne može da se promeni
kada povežete BLUETOOTH-kompatibilne
slušalice ili zvučnike.
[Bluetooth Codec - LDAC]
Ova funkcija je dostupna samo kada
podesite [Bluetooth Mode] na [Receiver]
ili [Transmitter].
[On]: LDAC kodek je omogućen.
[Off]: LDAC kodek je onemogućen.
Napomena
Napomene
Možete da se povežete na BLUETOOTH
uređaj koristeći funkciju povezivanja
jednim dodirom, čak i ako ste [Bluetooth
Mode] podesili na [Off].
• U zvuku visokog kvaliteta možete još više
da uživate ako je omogućen LDAC i uređaj
podržava LDAC.
• Ova postavka ne može da se promeni
kada povežete BLUETOOTH-kompatibilne
slušalice ili zvučnike.
[Device List]
Prikazivanje liste uparenih i otkrivenih
BLUETOOTH uređaja (SNK uređaj) kada
je [Bluetooth Mode] podešeno na
[Transmitter].
[Bluetooth Standby]
Možete da podesite [Bluetooth
Standby] tako da sistem može da se
uključi preko BLUETOOTH uređaja čak
i kada je sistem u režimu mirovanja.
Ova funkcija je dostupna samo kada
podesite [Bluetooth Mode] na [Receiver]
ili [Transmitter].
[On]: Sistem se automatski uključuje
kada pokrenete BLUETOOTH
povezivanje sa uparenog BLUETOOTH
uređaja.
[Off]: Isključeno
[Bluetooth Codec - AAC]
Ova funkcija je dostupna samo kada
podesite [Bluetooth Mode] na [Receiver]
ili [Transmitter].
[On]: AAC kodek je omogućen.
[Off]: AAC kodek je onemogućen.
[Wireless Playback Quality]
Možete da podesite brzinu prenosa
podataka LDAC reprodukcije. Ova
funkcija je dostupna samo kada podesite
[Bluetooth Mode] na [Transmitter]
i [Bluetooth Codec - LDAC] na [On].
[Auto]: Brzina prenosa podataka
se automatski menja u zavisnosti od
okruženja. Ako je reprodukcija zvuka
nestabilna u ovom režimu, koristite
ostala tri režima.
[Sound Quality]: Koristi se najviša brzina
protoka bitova. Zvuk se šalje u višem
kvalitetu, ali reprodukcija zvuka ponekad
može da postane nestabilna kada
kvalitet povezivanja nije dovoljno dobar.
[Standard]: Koristi se srednja brzina
protoka bitova. Ona balansira između
kvaliteta zvuka i stabilnosti
reprodukcije.
[Connection]: Stabilnost ima prioritet.
Kvalitet zvuka može da bude prihvatljiv
i status veze će najverovatnije biti
stabilan. Ako je veza nestabilna,
preporučujemo ovo podešavanje.
48SR
HT-CT790
4-586-050-72(1) (SR)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\SR\090OST.fm
[System Settings]
[OSD Language]
Možete da izaberete željeni jezik
za sistemske poruke na ekranu.
[Wireless Subwoofer Connection]
Možete ponovo da obavite bežično
povezivanje subwoofera. Za više detalja,
pogledajte „Bežično povezivanje
subwoofera (LINK)“ (stranica 38).
[HDMI Settings]
• [Standby Linked to TV] (stranica 42)
Ova funkcija je dostupna kada
podesite [Control for HDMI] na [On].
[Auto]: Ako je ulaz sistema podešen
na [TV], [HDMI1], [HDMI2], [HDMI3] ili
[Screen mirroring], sistem će se
automatski isključiti kada isključite TV.
[On]: Sistem će se automatski isključiti
kada isključite TV bez obzira na ulaz.
[Off]: Sistem se neće isključiti kada
isključite TV.
• [Audio Return Channel] (stranica 42)
Podesite ovu funkciju kada je sistem
povezan na priključak HDMI IN na TV-u
koji je kompatibilan sa funkcijom
Audio Return Channel. Funkcija je
dostupna kada podesite [Control for
HDMI] na [On].
[Auto]: Zvuk sa TV-a možete
da slušate sa zvučnika sistema.
[Off]: Koristite ovu postavku kada
je povezan digitalni optički kabl.
uključen dok sistem nije uključen.
Potrošnja energije kada se jedinica
nalazi u režimu mirovanja može još
da se smanji kada je podešeno [On].
[On]: Signali se uvek emituju sa
priključka HDMI OUT (ARC) sistema
kada je televizor uključen kada sistem
nije uključen. Ako povežete TV koji nije
proizveo Sony, preporučujemo vam
da izaberete ovu postavku.
[Off]: Signali se ne emituju sa
priključka HDMI OUT (ARC) sistema
kada je televizor uključen kada sistem
nije uključen. Uključite sistem da biste
na TV-u uživali u sadržaju sa uređaja
povezanog na sistem. Potrošnja
energije kada se jedinica nalazi u
režimu mirovanja može još da se
smanji kada je podešeno [On].
• [HDMI1 Audio Input Mode] (samo
evropski modeli)
Možete da izaberete audio ulaz sa
uređaja koji je povezan na priključak
HDMI IN 1.
[HDMI1]: Zvuk uređaja koji je povezan
na priključak HDMI IN 1 je ulaz
sa priključka HDMI IN 1.
[TV]: Zvuk uređaja koji je povezan na
priključak HDMI IN 1 je ulaz sa
priključka TV IN (OPTICAL).
• [HDMI Signal Format]
Kada prikazujete 4K format visokog
kvaliteta* pomoću HDMI ulaza,
obavite ovo podešavanje.
[Standard format]: Standardni format
za uobičajenu upotrebu.
[Enhanced format]: HDMI format
visokog kvaliteta. Podesite samo kada
koristite uređaje odgovarajućih
mogućnosti.
• [Standby Through] (stranica 43)
Ova funkcija je dostupna kada
podesite [Control for HDMI] na [On].
[Auto]: Signali se emituju sa priključka
HDMI OUT (ARC) sistema kada je TV
49SR
HT-CT790
4-586-050-72(1) (SR)
Korišćenje različitih funkcija/podešavanja
• [Control for HDMI] (stranica 41)
[On]: Funkcija Control for HDMI je
omogućena. Uređaji povezani HDMI
kablom mogu da kontrolišu jedan
drugog.
[Off]: Isključeno
masterpage:
Right
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\SR\090OST.fm
masterpage: Left
Napomene
[Auto Update Settings]
• Izaberite [Enhanced format] samo kada
povežete uređaj i TV koji podržavaju 4K
format visokog kvaliteta*.
• U zavisnosti od TV-a, možda će biti
potrebno podešavanje TV-a. Pogledajte
uputstvo za upotrebu TV-a.
• Slika se možda neće pravilno prikazati
ako se ovo podešavanje promeni. U tom
slučaju, promenite ovu postavku na
[Standard format].
• Kada gledate 4K sliku u visokom
kvalitetu*, koristite premijum HDMI kabl
velike brzine prenosa koji podržava
brzine od 4K 60p 18Gbps.
[Auto Update]
[On]: Ažuriranje softvera se automatski
obavlja između 2:00 i 5:00 po lokalnom
vremenu u izabranoj zoni [Time Zone]
dok ovaj sistem nije u upotrebi. Ako
izaberete [Off] u [Quick Start/Network
Standby], ažuriranje softvera se obavlja
nakon što isključite sistem.
[Off]: Off
[Time Zone]
Izaberite zemlju/region.
* 4K 60p 4:4:4, 4:2:2, 4K 60p 4:2:0 10 bita
itd. Za detalje, pogledajte „Podržani
ulazni video formati“ (stranica 66).
[Quick Start/Network Standby]
[On]: Skraćuje se vreme pokretanja iz
režima mirovanja. Sistemom možete da
upravljate ubrzo nakon što ga uključite.
[Off]: Isključeno
[Auto Standby]
[On]: Uključivanje funkcije [Auto
Standby]. Ako ne rukujete sistemom
oko 20 minuta, on automatski ulazi
u režim mirovanja.
[Off]: Isključeno
Napomene
• Do ažuriranja softvera može doći čak i ako
ste izabrali opciju [Off] u meniju [Auto
Update] u zavisnosti od detalja ažuriranja.
• Ažuriranje softvera se automatski obavlja
u roku od 11 dana od novog izdanja
softvera.
[Device Name]
Možete da promenite naziv ovog
sistema po svom nahođenju, tako
da bude lakše prepoznat u toku rada
funkcija [Bluetooth Audio] ili [Screen
mirroring]. Taj naziv se koristi i za druge
mrežne svrhe, kao što je kućna mreža.
Pratite uputstva na ekranu i koristite
softversku tastaturu da biste uneli naziv.
[System Information]
[Auto Display]
[On]: Automatski prikazuje informacije
na TV ekranu prilikom menjanja audio
signala, režima slike itd.
[Off]: Prikazuje informacije na displeju
samo kad pritisnete DISPLAY.
Možete da prikažete informacije o verziji
softvera sistema i MAC adresu.
[Software License Information]
Možete da prikažete informacije
o softverskoj licenci.
[Software Update Notification]
[On]: Podešava sistem tako da vam
pruža informacije o najnovijoj verziji
softvera (stranica 46).
[Off]: Isključeno
50SR
HT-CT790
4-586-050-72(1) (SR)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\SR\090OST.fm
[Network Settings]
[Internet Settings]
Najpre povežite sistem sa mrežom.
[Wired Setup]: Izaberite ovu opciju
prilikom povezivanja sa širokopojasnim
ruterom pomoću LAN kabla.
[Wireless Setup]: Izaberite ovu opciju
kada u sistemu koristite ugrađenu
funkciju Wi-Fi za povezivanje
na bežičnu mrežu.
Savet
Za više detalja, posetite sledeći veb-sajt
i proverite česta pitanja:
www.sony.eu/support
[Auto Home Network Access
Permission]
[On]: Omogućavanje automatskog
pristupa sa upravo otkrivenog
kontrolera kućne mreže.
[Off]: Isključeno
[Home Network Access Control]
Prikazuje listu proizvoda kompatibilnih
sa kontrolerima kućne mreže i podešava
opciju prihvatanja komandi
sa kontrolera u listi.
[External Control]
[On]: Omogućavanje kućnog kontrolera
za automatizaciju da upravlja ovim
sistemom.
[Off]: Isključeno
Prikazuje trenutni status mrežne veze.
[Remote Start]
[Network Connection Diagnostics]
Možete da pokrenete mrežnu
dijagnostiku da biste proverili
da li je mrežno povezivanje pravilno
uspostavljeno.
[Screen mirroring RF Setting]
Ako koristite više bežičnih sistema, kao
što je bežični LAN, signali bežične mreže
mogu da postanu nestabilni. U tom
slučaju, stabilnost reprodukcije može
da se poboljša podešavanjem prioriteta
kanala radio frekvencije za funkciju
Screen mirroring.
[Auto]: Uobičajeno izaberite ovu opciju.
Sistem automatski bira bolji kanal
za funkciju Screen mirroring.
[CH 1]/[CH 6]/[CH 11]: Izabrani kanal
dobija prioritet za povezivanje funkcije
Screen mirroring.
[On]: Omogućava da uključite sistem
preko uređaja povezanog putem mreže
kada je sistem u režimu mirovanja.
[Off]: Uređaj povezan preko mreže
ne može da uključi sistem.
[Input Skip Setting]
Postavka preskoka je prikladna funkcija
koja vam omogućava da preskačete
nekorišćene ulaze kada birate funkciju
pritiskom na INPUT +/–.
[Do not skip]: Sistem ne preskače
izabrani ulaz.
[Skip]: Sistem preskače izabrani ulaz.
Napomena
Kada pritisnete INPUT +/– dok se prikazuje
glavni meni, ikona ulaza se prikazuje
zatamnjena ako je postavljena na [Skip].
[Connection Server Settings]
Savet
Podešava da li se povezani server kućne
mreže prikazuje ili ne.
Možete da obavite [Input Skip Setting]
iz menija sa opcijama (stranica 53).
51SR
HT-CT790
4-586-050-72(1) (SR)
Korišćenje različitih funkcija/podešavanja
[Network Connection Status]
masterpage:
Right
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\SR\090OST.fm
masterpage: Left
[Easy Setup]
Pokrenite [Easy Setup] radi unosa
osnovnih polaznih postavki i osnovnih
mrežnih postavki sistema. Pratite
uputstva na ekranu.
[Resetting]
[Reset to Factory Default Settings]
Sistemske postavke možete da vratite
na podrazumevana fabrička
podešavanja tako što ćete izabrati
grupu postavki. Sve postavke u grupi
će biti vraćene na početne.
[Initialize Personal Information]
Možete da izbrišete lične informacije
uskladištene u sistemu.
Napomena
Ako odbacite, date ili preprodate ovaj
sistem, iz bezbednosnih razloga izbrišite
sve lične informacije. Preduzmite
odgovarajuće mere kao što je odjavljivanje
posle korišćenja mrežne usluge.
52SR
HT-CT790
4-586-050-72(1) (SR)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\SR\090OST.fm
masterpage:
Right
Lista menija sa opcijama
Kada pritisnete OPTIONS, dostupne su razne postavke i radnje prilikom reprodukcije.
Dostupne stavke se razlikuju u zavisnosti od slučaja.
Objašnjenje
[A/V SYNC]
Prilagođavanje kašnjenja između emitovanja slike i zvuka. Emitovanje
zvuka može da bude odloženo (stranica 26).
[Sound Field]
Promena postavke zvučnog polja (stranica 24).
[Night]
Izbor noćnog režima (stranica 25).
[Voice]
Izbor režima za glas (stranica 25).
[Input Skip Setting]
Preskakanje neiskorišćenih ulaza prilikom izbora funkcije kada
se pritisne INPUT +/– (stranica 51).
[Input Label]
Promena naziva ulaza za [HDMI1], [HDMI2] ili [HDMI3] koji se prikazuju
u glavom meniju (stranica 22).
[Repeat Setting]
Postavka ponavljanja reprodukcije.
[Play/Stop]
Pokretanje ili zaustavljanje reprodukcije.
[Play from beginning]
Reprodukcija stavke od početka.
[Shuffle Setting]
Postavka nasumične reprodukcije.
[Add Slideshow BGM]
Registrovanje muzičkih datoteka na USB memoriji kao muzike
u pozadini prikaza slajdova (BGM).
[Slideshow]
Pokretanje prikaza slajdova.
[Slideshow Speed]
Promena brzine prikaza slajdova.
[Slideshow Effect]
Podešavanje efekta prilikom prikaza slajdova.
[Slideshow BGM]
• [Off]: Isključuje funkciju.
• [My Music from USB]: Podešavanje muzičkih datoteka registrovanih
u funkciji [Add Slideshow BGM].
[Change Display]
Prebacivanje između [Grid View] i [List View].
[Rotate Left]
Rotiranje fotografije u smeru suprotnom od kretanja kazaljke na satu
za 90 stepeni.
[Rotate Right]
Rotiranje fotografije u smeru kretanja kazaljke na satu za 90 stepeni.
[View Image]
Prikazivanje izabrane slike.
53SR
HT-CT790
4-586-050-72(1) (SR)
Korišćenje različitih funkcija/podešavanja
Stavka
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\SR\100TBS.fm
masterpage: Left
Sistem se isključuje kada
isključite TV.
Rešavanje problema
Rešavanje problema
Ako naiđete na bilo koji od sledećih
problema prilikom korišćenja sistema,
koristite ovaj vodič za rešavanje problema
da biste pokušali da otklonite problem pre
nego što uređaj odnesete na popravku.
Ako je neki problem i dalje prisutan,
obratite se najbližem Sony prodavcu.
Na popravku obavezno odnesite
i jedinicu i subwoofer, čak i ako mislite
da samo jedna od ovih komponenti
ima problem.
Napajanje
Sistem nije moguće uključiti.
 Proverite da li je kabl za napajanje
naizmeničnom strujom dobro
povezan.
 Iskopčajte kabl za napajanje
naizmeničnom strujom iz zidne
utičnice, a zatim ga ponovo priključite
nakon nekoliko minuta.
Sistem se ne uključuje čak ni kada
je TV uključen.
 Podesite [System Settings] – [HDMI
Settings] – [Control for HDMI] na [On]
(stranica 49). TV mora da podržava
funkciju Control for HDMI (stranica 41).
Detaljne informacije potražite
u uputstvu za upotrebu TV-a.
 Proverite postavke zvučnika na TV-u.
Sistem se aktivno sinhronizuje sa
postavkama zvučnika na TV-u.
Detaljne informacije potražite
u uputstvu za upotrebu TV-a.
 Ako je zvuk prošli put emitovan sa
zvučnika TV-a, sistem se ne uključuje
čak ni kada je TV uključen.
 Proverite postavku [System Settings] –
[HDMI Settings] – [Standby Linked to
TV] (stranica 49). Kada je [Standby
Linked to TV] podešeno na [On],
sistem će se automatski isključiti kada
isključite TV bez obzira na ulaz.
Sistem se ne isključuje čak ni kada
se TV isključi.
 Proverite postavku [System Settings] –
[HDMI Settings] – [Standby Linked to
TV] (stranica 49). Da biste automatski
isključili sistem bez obzira na ulaz kada
isključite TV, podesite [Standby Linked
to TV] na [On]. TV mora da podržava
funkciju Control for HDMI (stranica 41).
Detaljne informacije potražite
u uputstvu za upotrebu TV-a.
Slika
Nema slike ili se slika emituje
nepravilno.
 Izaberite odgovarajući ulaz
(stranica 12).
 Dok držite pritisnuto dugme INPUT,
pritisnite redom dugmad VOL +,
VOL –, VOL + na jedinici da biste
podesili rezoluciju video izlaza
na najniži nivo.
 Kada nema slike sa povezanog
uređaja ili se slika sa povezanog
uređaja ne emituje pravilno, podesite
[System Settings] – [HDMI Settings] –
[HDMI Signal Format] na [Standard
format] (stranica 49).
Nema slike kada pokušavate
da uspostavite vezu pomoću
HDMI kabla.
 Ako povezujete uređaj koji podržava
HDCP 2.2, obavezno ga povežite na
priključak HDMI IN, a TV na priključak
HDMI OUT na sistemu.
 Sistem se povezuje na ulazni uređaj
koji nije usaglašen sa HDCP (High-
54SR
HT-CT790
4-586-050-72(1) (SR)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\SR\100TBS.fm
bandwidth Digital Content
Protection). U tom slučaju proverite
specifikaciju povezanog uređaja.
 Iskopčajte HDMI kabl, pa ga ponovo
povežite. Uverite se da je kabl čvrsto
umetnut.
3D sadržaj sa priključka HDMI IN 1/
2/3 se ne prikazuje na TV ekranu.
 U zavisnosti od TV-a ili video uređaja,
3D sadržaj se možda neće prikazivati.
Proverite podržani HDMI video format
(stranica 66).
4K sadržaj sa priključka HDMI IN 1/
2/3 se ne prikazuje na TV ekranu.
Slika se ne prikazuje preko celog TV
ekrana.
 Proverite postavku [TV Type] u meniju
[Screen Settings] (stranica 46).
 Odnos širine i visine medija je fiksna
veličina.
Slike sa HDMI priključka
su izobličene.
 Video sa uređaja povezanog na HDMI
priključak može da bude izobličen.
Ako se to desi, podesite [Video Direct]
na [On] (stranica 47).
Slika i zvuk se ne emituju sa TV-a
kada sistem nije uključen.
 Podesite na sistemu [System
Settings] – [HDMI Settings] – [Control
for HDMI] na [On], a zatim podesite
[Standby Through] na [Auto] ili [On]
(stranica 49).
 Uključite sistem, a zatim prebacite
ulaz na onaj na koji uređaj
reprodukuje sadržaj.
 Ako je sistem povezan na uređaje
koje nije proizveo Sony koji
podržavaju funkciju Control for HDMI,
podesite [System Settings] – [HDMI
Settings] – [Standby Through] na [On]
(stranica 49).
Zvuk
TV zvuk se ne emituje sa sistema.
 Proverite tip i način povezivanja HDMI
kabla, digitalnog optičkog kabla ili
analognog audio kabla koji je
povezan sa sistemom i TV-om
(pogledajte u isporučenom Vodiču za
početak).
 Kada je sistem povezan sa TV-om
kompatibilnim sa funkcijom Audio
Return Channel, uverite se da je
sistem povezan na ARC-kompatibilni
HDMI ulazni priključak na TV-u
(pogledajte isporučeni Vodič za
početak). Ako se zvuk još uvek ne
emituje ili je zvuk isprekidan, povežite
digitalni optički kabl (isporučen) i na
sistemu podesite [System Settings] –
[HDMI Settings] – [Audio Return
Channel] na [Off] (stranica 49).
 Ako TV nije kompatibilan sa
funkcijom Audio Return Channel,
povežite digitalni optički kabl
(isporučen) (pogledajte isporučeni
Vodič za početak). Ako TV nije
kompatibilan sa funkcijom Audio
Return Channel, zvuk sa TV-a se neće
emitovati na sistemu čak ni ako je
sistem povezan sa priključkom HDMI
IN na TV-u.
 Ako se zvuk ne emituje sa sistema čak
i kada su sistem i TV povezani
pomoću digitalnog optičkog
priključka ili ako TV nema optički
digitalni izlazni priključak, povežite
analogni audio kabl (ne isporučuje se)
i prebacite ulaz na sistemu [System
Settings] – [HDMI Settings] – [Audio
Return Channel] na [Off] (stranica 49).
55SR
HT-CT790
4-586-050-72(1) (SR)
Rešavanje problema
 U zavisnosti od TV-a ili video uređaja,
4K sadržaj se možda neće prikazivati.
Proverite mogućnosti za prikazivanje
video sadržaja i postavke TV-a i video
uređaja.
 Koristite HDMI kabl (HDMI kabl velike
brzine prenosa sa Ethernet vezom ili
premijum HDMI kabl velike brzine
prenosa sa Ethernet vezom).
masterpage:
Right
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\SR\100TBS.fm
 Prebacite ulaz na sistemu na [TV]
(stranica 12).
 Pojačajte zvuk na sistemu ili
deaktivirajte funkciju za isključivanje
zvuka.
 Ako se ne emituje zvuk TV
(kablovskog)/satelitskog tjunera
povezanog na TV, povežite uređaj
na priključak HDMI IN ulazni priključak
sistema i prebacite ulaz sistema
na ulaz povezanog uređaja
(HDMI IN 1/2/3) (pogledajte u
isporučenom Vodiču za početak).
 U zavisnosti od redosleda kojim ste
povezali TV i sistem, zvuk na sistemu
može da bude isključen i na displeju
na prednjem panelu sistema se
prikazuje poruka „MUTING“. Ako se to
desi, prvo uključite TV, a zatim sistem.
 Podesite podešavanja zvučnika na
TV-u (BRAVIA) za audio sistem.
Pogledajte uputstvo za upotrebu
TV-a za više informacija o njegovom
podešavanju.
Slika i zvuk se ne emituju sa TV-a
kada sistem nije uključen.
 Podesite na sistemu [System
Settings] – [HDMI Settings] – [Control
for HDMI] na [On], a zatim podesite
[Standby Through] na [Auto] ili [On]
(stranica 49).
 Uključite sistem, a zatim prebacite
ulaz na onaj na koji uređaj
reprodukuje sadržaj.
 Ako je sistem povezan na uređaje
koje nije proizveo Sony koji
podržavaju funkciju Control for HDMI,
podesite [System Settings] – [HDMI
Settings] – [Standby Through] na [On]
(stranica 49).
Zvuk se emituje i sa sistema
i sa TV-a.
 Isključite zvuk na sistemu ili TV-u.
masterpage: Left
TV zvuk sa ovog sistema kasni
u odnosu na sliku.
 Podesite funkciju [A/V SYNC] na 0 ms
ako je podešena na opseg između
25 ms i 300 ms (stranica 26).
Nema zvuka ili se čuje veoma tih
zvuk sa uređaja povezanog
na sistem.
 Pritisnite  + na daljinskom
upravljaču i proverite nivo jačine
zvuka (stranica 10).
 Pritisnite  ili  + na daljinskom
upravljaču da biste deaktivirali
funkciju za isključivanje zvuka
(stranica 10).
 Uverite se da je izvor reprodukcije
pravilno izabran. Pokušajte sa drugim
izvorima reprodukcije tako što ćete
pritisnuti dugme INPUT +/– na
daljinskom upravljaču nekoliko puta
(stranica 12).
 Proverite da li su svi kablovi sistema
i povezanog uređaja dobro umetnuti
u priključke.
 Kada reprodukujete sadržaj koji
podržava tehnologiju za zaštitu
autorskih prava (HDCP), možda
se neće emitovati sa sistema.
 Podesite [System Settings] – [HDMI
Settings] – [HDMI Signal Format] na
[Standard format] (stranica 49).
Sa subwoofera se ne čuje zvuk
ili je zvuk veoma tih.
 Pritisnite SW  + na daljinskom
upravljaču da biste prilagodili jačinu
zvuka subwoofera (stranica 26).
 Uverite se da indikator napajanja
na subwooferu svetli zelenom bojom.
Ako ne svetli, pogledajte „Sa
subwoofera se ne čuje zvuk.“
(stranica 59).
 Subwoofer služi za reprodukciju
bas zvuka. Ako izvori reprodukcije
(tj. TV prenos) sadrže veoma malo
bas zvuka, zvuk sa subwoofera će
biti veoma tih.
56SR
HT-CT790
4-586-050-72(1) (SR)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\SR\100TBS.fm
Nije moguće postići surround efekat.
 U zavisnosti od ulaznog signala i
podešavanja zvučnog polja, obrada
surround zvuka možda neće
funkcionisati efikasno. Surround
efekat će možda biti jedva primetan
u zavisnosti od programa ili diska.
 Da biste emitovali višekanalni zvuk,
proverite podešavanje digitalnog
audio izlaza na uređaju koji je
povezan sa sistemom. Za više detalja,
pogledajte uputstvo za upotrebu koje
ste dobili uz povezani uređaj.
Povezivanje USB uređaja
USB uređaj nije prepoznat.
Povezivanje mobilnog
uređaja
Nije moguće uspostaviti
BLUETOOTH vezu.
 Uverite se da indikator BLUETOOTH
na jedinici svetli (stranica 29).
 Proverite da li je BLUETOOTH uređaj
sa kojim želite da se povežete
uključen i da li je omogućena funkcija
BLUETOOTH.
 Približite sistem i BLUETOOTH uređaj.
 Ponovo uparite sistem i BLUETOOTH
uređaj. Uparivanje sa sistemom ćete
možda morati da otkažete prvo na
BLUETOOTH uređaju.
 Informacije o uparivanju mogu da se
izbrišu. Ponovo obavite uparivanje
(stranica 28).
Uparivanje nije moguće.
 Približite sistem i BLUETOOTH uređaj.
 Uverite se da sistem ne ometaju
uređaj za bežični LAN, ostali bežični
uređaji koji koriste frekvenciju od
2,4 GHz ili mikrotalasna rerna. Ako
se u blizini nalazi uređaj koji generiše
elektromagnetno zračenje, udaljite
ga od sistema.
Ne možete da koristite funkciju NFC.
 Funkcija NFC ne radi sa BLUETOOTHkompatibilnim slušalicama ili
zvučnikom. Da biste slušali zvuk
pomoću BLUETOOTH-kompatibilnih
slušalica ili zvučnika, pogledajte
„Slušanje zvuka sa povezanog TV-a ili
uređaja sa slušalica ili zvučnika“
(stranica 31).
Sa povezanog BLUETOOTH uređaja
se ne emituje zvuk.
 Uverite se da indikator BLUETOOTH
na jedinici svetli (stranica 29).
 Približite sistem i BLUETOOTH uređaj.
 Ako se u blizini nalazi uređaj koji
generiše elektromagnetno zračenje,
kao što je uređaj za bežični LAN, drugi
BLUETOOTH uređaj ili mikrotalasna
rerna, udaljite ga od sistema.
 Uklonite sve prepreke između
sistema i BLUETOOTH uređaja ili
udaljite sistem od prepreke.
 Postavite povezani BLUETOOTH
uređaj na drugo mesto.
 Promenite frekvenciju za bežični LAN
svih okolnih Wi-Fi rutera ili računara
na pojas od 5 GHz.
 Pojačajte zvuk na povezanom
BLUETOOTH uređaju.
57SR
HT-CT790
4-586-050-72(1) (SR)
Rešavanje problema
 Pokušajte sledeće:
 Isključite sistem.
 Uklonite i ponovo povežite USB
uređaj.
 Uključite sistem.
 Uverite se da je USB uređaj dobro
povezan na (USB) ulaz
(stranica 23).
 Ispitajte da li su USB uređaj ili kabl
oštećeni.
 Uverite se da je USB uređaj uključen.
 Ako je USB uređaj povezan preko USB
čvorišta, iskopčajte ga i povežite USB
uređaj direktno na sistem.
masterpage:
Right
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\SR\100TBS.fm
Povezivanje slušalica
ili zvučnika
Nije moguće uspostaviti
BLUETOOTH vezu.
 Uverite se da indikator BLUETOOTH
na jedinici svetli (stranica 7).
 Proverite da li je BLUETOOTH uređaj
sa kojim želite da se povežete
uključen i da li je omogućena funkcija
BLUETOOTH.
 Približite sistem i BLUETOOTH uređaj.
 Ponovo uparite sistem i BLUETOOTH
uređaj. Uparivanje sa sistemom ćete
možda morati da otkažete prvo na
BLUETOOTH uređaju.
 Informacije o uparivanju mogu da
se izbrišu. Ponovo obavite uparivanje
(stranica 28).
Uparivanje nije moguće.
 Približite sistem i BLUETOOTH uređaj.
 Uverite se da sistem ne ometaju
uređaj za bežični LAN, ostali bežični
uređaji koji koriste frekvenciju od
2,4 GHz ili mikrotalasna rerna. Ako
se u blizini nalazi uređaj koji generiše
elektromagnetno zračenje, udaljite
ga od sistema.
Ne možete da koristite funkciju NFC.
 Funkcija NFC ne radi sa BLUETOOTHkompatibilnim slušalicama ili
zvučnikom. Da biste slušali zvuk
pomoću BLUETOOTH-kompatibilnih
slušalica ili zvučnika, pogledajte
„Slušanje zvuka sa povezanog TV-a ili
uređaja sa slušalica ili zvučnika“
(stranica 31).
Sa povezanog BLUETOOTH uređaja
se ne emituje zvuk.
 Uverite se da indikator BLUETOOTH
na jedinici svetli (stranica 29).
 Približite sistem i BLUETOOTH uređaj.
 Ako se u blizini nalazi uređaj koji
generiše elektromagnetno zračenje,
kao što je uređaj za bežični LAN, drugi





masterpage: Left
BLUETOOTH uređaj ili mikrotalasna
rerna, udaljite ga od sistema.
Uklonite sve prepreke između
sistema i BLUETOOTH uređaja ili
udaljite sistem od prepreke.
Postavite povezani BLUETOOTH
uređaj na drugo mesto.
Promenite frekvenciju za bežični LAN
svih okolnih Wi-Fi rutera ili računara
na pojas od 5 GHz.
Pojačajte zvuk na povezanom
BLUETOOTH uređaju.
Podesite [Wireless Playback Quality]
na [Connection] (stranica 48).
Žičana LAN veza
Sistem ne može da se poveže
sa mrežom.
 Proverite mrežnu vezu (stranica 18)
i podešavanja mreže (stranica 51).
Bežična LAN veza
Ne možete da povežete računar
na Internet nakon što je
obavljena funkcija [Wi-Fi Protected
Setup (WPS)].
 Podešavanja rutera za bežičnu mrežu
mogu da se promene automatski ako
koristite funkciju „Wi-Fi Protected
Setup“ pre prilagođavanja postavki
rutera. U tom slučaju, promenite
postavke bežične mreže na računaru
na odgovarajući način.
Sistem ne može da se poveže
sa mrežom ili je mrežna veza
nestabilna.
 Uverite se da je bežični LAN ruter
uključen.
 Proverite mrežnu vezu (stranica 20)
i podešavanja mreže (stranica 51).
 U zavisnosti od okruženja u kom
se koristi (uključujući materijal zida),
uslove prijema radio-talasa ili
prepreke između sistema i rutera
58SR
HT-CT790
4-586-050-72(1) (SR)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\SR\100TBS.fm
za bežični LAN, rastojanje za moguću
komunikaciju može da postane kraće.
Približite sistem i ruter za bežični LAN
jedno drugom.
 Uređaji koji koriste frekventni pojas
od 2,4 GHz, kao što je mikrotalasna
rerna, BLUETOOTH ili digitalni bežični
uređaj, mogu da dovedu do prekida
komunikacije. Udaljite jedinicu od tih
uređaja ili isključite te uređaje.
 Bežična LAN veza može da postane
nestabilna u zavisnosti od okruženja
u kom se koristi, posebno u toku
korišćenja funkcije BLUETOOTH na
sistemu. U tom slučaju, prilagodite
okruženje za korišćenje.
Željeni bežični ruter se ne prikazuje
u listi bežičnih mreža.
Subwoofer
Sa subwoofera se ne čuje zvuk.
 Ako indikator napajanja na
subwooferu ne svetli, pokušajte
sledeće.
– Uverite se da je kabl za napajanje
naizmeničnom strujom subwoofera
pravilno povezan.
– Pritisnite dugme  (napajanje)
na subwooferu da biste uključili
napajanje.
 Ako indikator napajanja na
subwooferu sporo treperi zelenom
bojom ili svetli crvenom bojom,
pokušajte sledeće.
– Premestite subwoofer blizu jedinice
tako da indikator napajanja na
subwooferu zasvetli zelenom bojom.
– Pratite korake u odeljku „Bežično
povezivanje subwoofera (LINK)“
(stranica 38).
 Alo indikator napajanja na
subwooferu treperi crvenom bojom,
pritisnite dugme  na subwooferu
da biste isključili napajanje i proverite
da li je ventilacioni otvor subwoofera
blokiran.
 Subwoofer je osmišljen za reprodukciju
bas zvuka. Kada izvor reprodukcije ne
sadrži mnogo bas zvuka, kao što je
slučaj sa većinom TV programa, možda
nećete čuti bas zvuk.
 Pritisnite SW  + na daljinskom
upravljaču da biste pojačali zvuk
subwoofera (stranica 26).
 Podesite noćni režim na [Off]. Za više
detalja, pogledajte „Uživanje u
jasnom zvuku pri maloj jačini zvuka
u ponoć (funkcija NIGHT)“
(stranica 25).
Zvuk je isprekidan ili sa šumom.
 Ako se u blizini nalazi uređaj koji
generiše elektromagnetne talase,
kao što je oprema za bežični LAN ili
mikrotalasna rerna, udaljite sistem od
takvog uređaja.
 Ako se između jedinice i subwoofera
nalazi prepreka, pomerite je ili
uklonite.
 Postavite jedinicu i subwoofer što je
moguće bliže.
 Promenite frekvenciju za bežični LAN
svih okolnih Wi-Fi rutera ili računara
na pojas od 5 GHz.
 Prebacite mrežnu vezu na TV-u ili
Blu-ray Disc plejeru sa bežične na
žičanu.
59SR
HT-CT790
4-586-050-72(1) (SR)
Rešavanje problema
 Pritisnite BACK da biste se vratili na
prethodni ekran i ponovo pokušajte
da obavite [Wireless Setup]
(stranica 20). Ako željeni bežični ruter
još uvek ne bude otkriven, izaberite
[New connection registration] u listi
mreža, a zatim izaberite [Manual
registration] da biste ručno uneli
naziv mreže (SSID).
masterpage:
Right
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\SR\100TBS.fm
Daljinski upravljač
Daljinski upravljač ovog sistema
ne radi.
 Uperite daljinski upravljač prema
senzoru daljinskog upravljača
na jedinici (stranica 7).
 Uklonite sve prepreke između
daljinskog upravljača i sistema.
 Zamenite obe baterije u daljinskom
upravljaču novim baterijama, ako
su slabe.
 Uverite se da pritiskate odgovarajuće
dugme na daljinskom upravljaču.
Ostalo
Funkcija Control for HDMI
ne radi pravilno.
 Proverite vezu sa sistemom
(pogledajte isporučeni Vodič za
početak).
 Omogućite funkciju Control for HDMI
na TV-u. Detaljne informacije potražite
u uputstvu za upotrebu TV-a.
 Sačekajte malo, a zatim pokušajte
ponovo. Ako iskopčate sistem, biće
potrebno neko vreme pre nego što
radnje budu izvodljive. Sačekajte
15 sekundi ili duže, a zatim pokušajte
ponovo.
 Uverite se da uređaji povezani na
sistem podržavaju funkciju Control
for HDMI.
 Omogućite funkciju Control for HDMI
na uređajima povezanim na sistem.
Za više detalja, pogledajte uputstvo
za upotrebu uređaja.
masterpage: Left
 Tip i broj uređaja kojima se može
upravljati funkcijom Control for HDMI
je ograničen standardom HDMI CEC
na sledeći način:
– Uređaji za snimanje (Blu-ray Disc
rikorder, DVD rikorder itd.):
do 3 uređaja
– Uređaji za reprodukciju (Blu-ray Disc
plejer, DVD plejer itd.): do 3 uređaja
– Uređaji za tjuner: do 4 uređaja
– Audio sistem (prijemnik/slušalice):
do 1 uređaja (koji se koristi na
sistemu)
Na prednjem displeju se
naizmenično prikazuju „PRTCT“,
„PUSH“ i „POWER“.
 Pritisnite  (napajanje) da biste
isključili sistem. Kada indikator
nestane, iskopčajte kabl za napajanje
naizmeničnom strujom i uverite se da
ništa ne blokira ventilacione otvore
sistema.
„BT TX“ se prikazuje
na prednjem displeju.
 Pritisnite RX/TX na daljinskom
upravljaču da biste prebacili
[Bluetooth Mode] na [Receiver].
„BT TX“ u meniju [Bluetooth Mode]
je podešeno na [Transmitter]
(stranica 47). Kada pritisnete RX/TX
na daljinskom upravljaču, [Bluetooth
Mode] se prebacuje na [Receiver]
i izabrani ulaz se prikazuje na
prednjem displeju.
60SR
HT-CT790
4-586-050-72(1) (SR)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\SR\100TBS.fm
masterpage:
Right
Senzori TV-a ne rade pravilno.
 Jedinica možda blokira neke senzore
(kao što je senzor svetline), prijemnik
za daljinski upravljač na TV-u ili
predajnik za 3D naočare (prenos
infracrvenih talasa) na 3D TV-u koji
podržava sistem infracrvenih 3D
naočara ili bežičnu komunikaciju.
Premestite jedinicu dalje od TV-a u
opsegu koji omogućava da ovi delovi
pravilno funkcionišu. Da biste videli
mesto na kom se nalaze senzori
i prijemnik za daljinski upravljač,
pogledajte uputstvo za upotrebu koje
ste dobili uz TV.
Vraćanje sistema
na podrazumevana
podešavanja
Ako sistem i dalje ne funkcioniše
pravilno, vratite ga na podrazumevana
podešavanja na sledeći način.
1
2
Funkcije bežične mreže (bežični
LAN, BLUETOOTH ili subwoofer)
su nestabilne.
3
4
5
U glavnom meniju izaberite
[Setup].
Na TV ekranu će se prikazati displej
za podešavanje.
Izaberite [Resetting] – [Reset to
Factory Default Settings].
Izaberite stavku menija koju želite
da resetujete.
Izaberite [Start].
Otkazivanje resetovanja
Izaberite [Cancel] u 5. koraku.
Napomena
Nakon resetovanja, veza sa subwooferom
može da se izgubi. U tom slučaju obavite
„Bežično povezivanje subwoofera (LINK)“
(stranica 38).
61SR
HT-CT790
4-586-050-72(1) (SR)
Rešavanje problema
 Ne postavljajte metalne objekte osim
TV-a oko sistema.
Pritisnite HOME.
Na TV ekranu će se prikazati
glavni meni.
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\SR\110OTH.fm
Dodatne informacije
Specifikacije
Bar zvučnik (SA-CT790)
Odeljak za pojačalo
IZLAZNA SNAGA (nominalna)
Prednji levi + prednji desni:
50 W + 50 W (na 4 oma, 1 kHz, 1% THD)
IZLAZNA SNAGA (referentna)
Prednji levi/prednji desni blok
zvučnika: 110 W (po kanalu na 4 oma,
1 kHz)
Ulazi
HDMI IN 1/2/3*
ANALOG IN
TV IN (OPTICAL)
Izlazi
HDMI OUT (TV (ARC))*
* Priključci HDMI IN 1/2/3 i HDMI OUT (TV
(ARC)) podržavaju protokol HDCP 2.2.
HDCP 2.2 je nova poboljšana tehnologija
za zaštitu autorskih prava koja se koristi
da zaštiti sadržaj kao što su 4K filmovi.
Odeljak za HDMI
Konektor
Tip A (19-pinski)
Odeljak za USB
(USB) port:
Tip A (za povezivanje USB memorije,
čitača memorijskih kartica i digitalnog
fotoaparata)
Odeljak za LAN
LAN(100) priključak
Priključak 100BASE-TX
Odeljak za bežični LAN
Sistem za komunikaciju
IEEE 802.11 a/b/g/n
Frekventni pojas
2,4 GHz, 5 GHz
Odeljak za BLUETOOTH
Sistem za komunikaciju
BLUETOOTH specifikacija verzija 4.1
masterpage: Left
Izlaz
BLUETOOTH specifikacija, klasa
napajanja 1
Maksimalni opseg komunikacije
Optička vidljivost od približno 30 m1)
Maksimalan broj uređaja koje je moguće
registrovati: 9 uređaja
Frekventni pojas
Pojas od 2,4 GHz
(2,4 GHz – 2,4835 GHz)
Metod modulacije
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Kompatibilni BLUETOOTH profili2)
A2DP 1.2 (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP 1.5 (Audio Video Remote
Control Profile)
Podržani kodeci3)
SBC4), AAC5), LDAC
Opseg prenosa (A2DP)
20 Hz – 40.000 Hz (LDAC frekvencija
uzorkovanja 96 kHz sa prenosom
od 990 kbps)
20 Hz – 20.000 Hz (Frekvencija
uzorkovanja 44,1 kHz)
1)
Stvarni opseg će se razlikovati
u zavisnosti od faktora kao što su
prepreke između uređaja, magnetna
polja oko mikrotalasne rerne, statički
elektricitet, korišćenje bežičnog
telefona, osetljivost prijema, operativni
sistem, softverske aplikacije itd.
2) BLUETOOTH profili ukazuju na svrhu
BLUETOOTH komunikacije između
uređaja.
3) Kodek: Kompresija audio signala
i format konverzije
4)
Skraćenica za kodek podpojasa
5) Skraćenica za Advanced Audio Coding
Odeljak za prednji levi/prednji desni/
srednji blok zvučnika
Sistem zvučnika
Sistem zvučnika punog opsega
sa zvučnom izolacijom
Speaker
60 mm konusni
Opšte
Zahtevi za napajanje
220 V – 240 V AC, 50 Hz/60 Hz
Potrošnja energije
Uključeno: 42 W
U režimu mirovanja: 0,5 W ili manje
(detalje o postavci potražite na
stranici 41) [Quick Start/Network
62SR
HT-CT790
4-586-050-72(1) (SR)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\SR\110OTH.fm
Standby] je podešeno na [Off]
(podrazumevana postavka): 3 W
[Quick Start/Network Standby] je
podešeno na [On] (svi portovi žičane
mreže su povezani, svi portovi bežične
mreže su aktivirani): 7 W
Dimenzije* (približne) (š/v/d)
1.030 mm × 52 mm × 126 mm
(bez zidnih nosača)
1.030 mm × 120 mm × 68,5 mm
(sa zidnim nosačima)
* Bez isturenih delova
Masa (približno)
2,8 kg
masterpage:
Right
Odeljak za bežični
predajnik/prijemnik
Sistem zvučnika
Specifikacija za bežični prenos zvuka
verzije 2.0
Frekventni pojas
2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Metod modulacije
Pi/4 DQPSK
Dizajn i specifikacije su podložni
promenama bez najave.
Kompatibilni iPod/iPhone modeli
Dodatne informacije
U nastavku su navedeni kompatibilni iPod/
iPhone modeli. Ažurirajte softver iPod/
iPhone uređaja na najnoviju verziju pre
nego što počnete da ga koristite
sa sistemom.
Tehnologija BLUETOOTH radi sa sledećim
modelima:
iPhone 6s Plus/iPhone 6s/iPhone 6 Plus/
iPhone 6/iPhone 5s/iPhone 5c/iPhone 5/
iPhone 4s/iPhone 4
iPod touch (šesta generacija)/iPod touch
(peta generacija)
Subwoofer (SA-WCT790)
IZLAZNA SNAGA (referentna)
110 W (na 4 oma, 100 Hz)
Sistem zvučnika
Sistem subwoofer zvučnika, Bass
Reflex
16 cm, konusni
Zahtevi za napajanje
220 V – 240 V AC, 50 Hz/60 Hz
Potrošnja energije
Uključeno: 25 W
U režimu mirovanja: 0,5 W ili manje
Približne dimenzije (š/v/d)
190 mm × 382 mm × 386 mm (bez
isturenih delova)
Masa (približno)
7,8 kg
63SR
HT-CT790
4-586-050-72(1) (SR)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\SR\110OTH.fm
Podržani tipovi datoteka
Music
Kodek
Oznaka tipa
datoteke
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)1)
.mp3
AAC/HE-AAC1),2)
.m4a, .aac3),
.mp4, .3gp
WMA9 Standard2)
.wma
WMA10 Pro7)
.wma
LPCM1)
.wav
FLAC2)
.flac, .fla
Dolby Digital1),3)
.ac3
DSF2)
.dsf
DSDIFF2),4)
.dff
AIFF2)
.aiff, .aif
ALAC2)
.m4a
Vorbis
.ogg
Monkey’s Audio
.ape
Photo
Format
Oznaka tipa
datoteke
JPEG
.jpeg, .jpg, .jpe
PNG5)
.png
GIF5)
.gif
BMP3),6)
.bmp
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
masterpage: Left
Napomene
• Neke datoteke možda neće biti moguće
reprodukovati u zavisnosti od formata
datoteke, kodiranja datoteke, stanja
snimka ili stanja servera kućne mreže.
• Neke datoteke koje su obrađene na
računaru možda neće biti moguće
reprodukovati.
• Brzo premotavanje unapred ili unazad
možda neće biti moguće na nekim
datotekama.
• Sistem ne reprodukuje kodirane datoteke,
poput datoteka sa DRM zaštitom.
• Sistem može da prepozna sledeće
datoteke ili fascikle na USB uređajima:
– do fascikli na 9. nivou (uključujući
fasciklu „ROOT“)
– do 500 datoteka/fascikli na
pojedinačnom nivou
• Sistem može da prepozna sledeće
datoteke ili fascikle uskladištene
na serveru kućne mreže:
– do fascikli na 19. nivou
– do 999 datoteka/fascikli na
pojedinačnom nivou
• Neki USB uređaji možda neće raditi
sa ovim sistemom.
• Sistem može da prepozna Mass Storage
Class (MSC) uređaje (kao što su flash
memorija ili HDD), uređaje za snimanje slika
(SICD uređaje) i tastature sa 101 tasterom.
Sistem može da reprodukuje „.mka“
datoteke. Ove datoteke ne mogu da
se reprodukuju sa servera kućne mreže.
Sistem možda neće reprodukovati ovaj
format datoteke sa servera kućne mreže.
Sistem ne reprodukuje ovaj format
datoteke sa servera kućne mreže.
Sistem ne reprodukuje datoteke
kodirane DST-om.
Sistem ne reprodukuje animirane PNG
i animirane GIF datoteke.
Sistem ne reprodukuje 16-bitne BMP
datoteke.
Sistem ne reprodukuje kodirane
datoteke bez gubitka kvaliteta.
64SR
HT-CT790
4-586-050-72(1) (SR)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\SR\110OTH.fm
masterpage:
Right
Podržani ulazni audio formati
Ovaj sistem podržava sledeće formate audio signala.
Format
Funkcija
„TV”
(DIGITAL IN)
LPCM 2ch


LPCM 5.1ch

–
LPCM 7.1ch

–
Dolby Digital


Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus

–
DTS


DTS-ES Discrete 6.1, DTS-ES Matrix 6.1


DTS96/24


DTS-HD High Resolution Audio

–
DTS-HD Master Audio

–
DTS-HD LBR

–
DSD

–
: Podržani format.
–: Nepodržani format.
Napomena
Priključci HDMI IN 1/2/3 ne podržavaju zvučni signal koji sadrži zaštitu od kopiranja, kao što
je Super Audio CD ili DVD-Audio.
65SR
HT-CT790
4-586-050-72(1) (SR)
Dodatne informacije
„HDMI1”
„HDMI2”
„HDMI3”
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\SR\110OTH.fm
masterpage: Left
Podržani ulazni video formati
Ovaj sistem podržava sledeće formate video signala.
HDMI kabl
Format
4096/3840 ×
2160p 4K
Brzina
kadrova
50/59,94/
60 Hz
Kolorni
prostor
Premijum
HDMI kabl
velike brzine
prenosa sa
Ethernet
vezom
RGB
YCbCr444/
422
YCbCr420
HDMI kabl
velike brzine
prenosa sa
Ethernet
vezom
Format HDMI signala
Poboljšani
Normalni
–
–
23,98/24/25/
29,97/30 Hz
1920 × 1080p
23,98/24/25/
30/50/59,94/
60 Hz
1920 × 1080i
50/59,94/
60 Hz
1280 × 720p
23,98/24/
29.97/30/50/
59,94/60 Hz
720 × 480p
59,94/60 Hz
720 × 576p
50 Hz
640 × 480p
59,94/60 Hz
RGB
YCbCr444/
422
RGB
: Preporučeno/ : Podržano/–: Nepodržano
• Svi HDMI IN i HDMI OUT priključci podržavaju brzinu protoka do 18Gbps, HDCP 2.2,
ITU-R BT.2020 široke kolorne prostore i HDR (High Dynamic Range) protok sadržaja.
• HDCP 2.2 je nova poboljšana tehnologija za zaštitu autorskih prava koja se koristi da zaštiti
sadržaj kao što su 4K filmovi.
• ITU-R BT.2020 kolorni prostor je novi širi standard za boje koji je definisan za televizijske
sisteme ultravisoke rezolucije.
• HDR je sve popularniji video format koji može da prikazuje širi opseg nivoa svetline.
66SR
HT-CT790
4-586-050-72(1) (SR)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\SR\110OTH.fm
O BLUETOOTH
komunikaciji
• Ovaj sistem podržava bezbednosne
funkcije koje su u skladu sa BLUETOOTH
specifikacijom radi obezbeđivanja
sigurne komunikacije prilikom korišćenja
tehnologije BLUETOOTH. Međutim, ove
bezbednosne funkcije možda neće biti
dovoljne u zavisnosti od podešavanja
sadržaja i drugih faktora pa uvek budite
na oprezu kada obavljate komunikaciju
pomoću tehnologije BLUETOOTH.
• Sony ne odgovara u slučaju štete ili
drugog gubitka koji je nastao usled
otkrivenih informacija korišćenjem
tehnologije BLUETOOTH.
• Ne možemo da garantujemo BLUETOOTH
komunikaciju sa svim BLUETOOTH
uređajima koji imaju isti profil kao ovaj
sistem.
• BLUETOOTH uređaji koji su povezani
sa ovim sistemom moraju da ispunjavaju
BLUETOOTH specifikaciju organizacije
Bluetooth SIG, Inc. i moraju da budu
sertifikovani. Međutim, čak i kada uređaj
ispunjava BLUETOOTH specifikaciju,
u nekim slučajevima karakteristike ili
specifikacije BLUETOOTH uređaja mogu
da onemoguće povezivanje ili dovedu
do drugačijeg načina kontrole, prikaza
ili rada od onog koji je predviđen.
• Može da dođe do pojave šuma ili zvuk
može da bude isprekidan u zavisnosti
od BLUETOOTH uređaja koji je povezan
sa sistemom, okruženja u kojem se odvija
komunikacija ili uslova u okruženju.
Ako imate bilo kakva pitanja ili probleme
u vezi sa sistemom, obratite se najbližem
Sony prodavcu.
67SR
HT-CT790
4-586-050-72(1) (SR)
Dodatne informacije
• BLUETOOTH uređaje bi trebalo da
koristite na međusobnoj udaljenosti
do 10 metara i između njih ne bi trebalo
da se nalaze prepreke. Opseg efikasne
komunikacije može da postane kraći pod
sledećim uslovima.
– Kada se između uređaja koji su
povezani BLUETOOTH vezom nalazi
osoba, metalni objekat, zid ili neka
druga prepreka.
– Kada se nalazite na lokaciji na kojoj
se koristi bežični LAN
– U blizini uključene mikrotalasne rerne
– Ako se nalazite na lokaciji na kojoj
postoji emisija elektromagnetnih talasa
• BLUETOOTH uređaji i bežični LAN
(IEEE 802.11 b/g/n) koriste isti frekventni
pojas (2,4 GHz). Kada BLUETOOTH uređaj
koristite blizu uređaja sa funkcijom
za bežični LAN, može doći do
elektromagnetnih smetnji. To može
da dovede do nižih brzina prenosa
podataka, šuma ili nemogućnosti
povezivanja. Ako se to desi, isprobajte
sledeća rešenja:
– Koristite ovaj sistem na udaljenosti
od najmanje 10 metara od uređaja za
bežični LAN.
– Isključite napajanje uređaja za bežični
LAN kada BLUETOOTH uređaj koristite
u opsegu od 10 metara.
– Postavite ovaj sistem i BLUETOOTH
uređaj što bliže jedno drugom.
• Radio-talasi koje emituje ovaj sistem
mogu da dovedu do smetnji u radu nekih
medicinskih uređaja. Budući da ove
smetnje mogu da dovedu do kvara, uvek
isključite napajanje na sistemu i
BLUETOOTH uređaju na sledećim
lokacijama:
– U bolnici, vozu, avionu, benzinskoj
pumpi i bilo kom mestu na kojem
su prisutni zapaljivi gasovi
– U blizini automatskih vrata ili požarnih
alarma
masterpage:
Right
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\SR\110OTH.fm
masterpage: Left
AUTORSKA PRAVA
UGOVOR O LICENCIRANJU
ZA KRAJNJEG KORISNIKA
VAŽNA NAPOMENA:
PRE KORIŠĆENJA SOFTVERA, PAŽLJIVO
PROČITAJTE OVAJ UGOVOR O
LICENCIRANJU ZA KRAJNJEG KORISNIKA
(„EULA“). KORIŠĆENJEM SOFTVERA,
VI PRIHVATATE USLOVE U OVOM EULA
UGOVORU. AKO NE PRIHVATATE
USLOVE U OVOM EULA UGOVORU,
NE MOŽETE DA KORISTITE SOFTVER.
Ovaj EULA ugovor je pravni ugovor
između vas i kompanije Sony Corporation
(„SONY“). Ovaj EULA ugovor reguliše vaša
prava i obaveze koje se tiču SONY softvera
koje pružaju SONY i/ili njegovi nezavisni
davaoci licenci (uključujući SONY
podružnice) i njihove podružnice (zbirnim
imenom, „NEZAVISNI DOBAVLJAČI“),
zajedno sa svim ažuriranjima/
nadogradnjama koje obezbeđuje SONY,
svom štampanom, onlajn ili drugom
elektronskom dokumentacijom za taj
softver i svim datotekama podataka koje
su kreirane radom tog softvera (zbirnim
imenom, „SOFTVER“).
Bez obzira na gorepomenuto, bilo koji
softver u okviru SOFTVERA koji ima
zasebni ugovor o licenciranju za
krajnjeg korisnika (uključujući, ali se ne
ograničavajući na, GNU opštu javnu
licencu i umanjenu/bibliotečku opštu
javnu licencu) biće pokriven
odgovarajućim posebnim ugovorom
o licenciranju za krajnjeg korisnika
umesto uslovima ovog EULA ugovora
do stepena zahtevanog takvim
posebnim ugovorim o licenciranju za
krajnjeg korisnika („IZUZETI SOFTVER“).
SOFTVERSKA LICENCA
SOFTVER se ne prodaje, već licencira.
SOFTVER je zaštićen zakonima o
autorskim pravima i ostalim zakonima
i međunarodnim sporazumima
o intelektualnoj svojini.
Sva vlasnička i autorska prava
u SOFTVERU (uključujući, ali se ne
ograničavajući na, slike, fotografije,
animirane sadržaje, video, audio,
muziku, tekst i „aplete“ uključene
u SOFTVER) poseduje SONY ili jedan
ili više njegovih NEZAVISNIH
DOBAVLJAČA.
IZDAVANJE LICENCE
SONY vam daje ograničenu licencu za
korišćenje SOFTVERA isključivo u vezi
sa vašim kompatibilnim uređajem
(„UREĐAJ“) i samo za vašu ličnu,
nekomercijalnu upotrebu. SONY
i NEZAVISNI DOBAVLJAČI izričito
zadržavaju sva prava, vlasništvo i interese
(uključujući, ali se ne ograničavajući na,
sva prava intelektualne svojine) u
SOFTVERU koje vam ovaj EULA ugovor
ne daje specifično.
USLOVI I OGRANIČENJA
Ne možete da kopirate, objavite,
adaptirate, ponovo distribuirate,
pokušavate da izvučete izvorni kôd,
modifikujete, menjate metodama
reverznog inženjeringa, dekompilujete
ili rastavljate bilo šta od SOFTVERA, bilo
u celosti ili delimično, ili da kreirate bilo
kakve izvedene radove od ili iz
SOFTVERA, osim ako su takvi izvedeni
radovi namerno omogućeni
SOFTVEROM. Ne možete da
modifikujete ili utičete na bilo koji deo
funkcionalnosti upravljanja digitalnim
pravima u okviru SOFTVERA. Ne možete
da zaobilazite, modifikujete,
zanemarujete ili zaobilazite bilo koju
funkciju ili zaštitu SOFTVERA ili bilo kog
mehanizma operativno povezanog sa
SOFTVEROM. Ne možete da izdvajate
nijednu pojedinačnu komponentu
SOFTVERA za korišćenje na više od
jednog UREĐAJA osim ako vam je za to
SONY dao izričitu dozvolu. Ne možete
da uklanjate, menjate, prekrivate ili
68SR
HT-CT790
4-586-050-72(1) (SR)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\SR\110OTH.fm
izobličujete bilo koji zaštićeni znak ili
napomenu u SOFTVERU. Ne možete
da delite, distribuirate, iznajmljujete,
podlicencirate, dodeljujete, prenosite ili
prodajete SOFTVER. Softver, mrežne
usluge i ostali proizvodi osim SOFTVERA
od kojih zavise performanse SOFTVERA
mogli bi da budu zaustavljeni ili njihova
funkcionalnost prekinuta po nahođenju
dobavljača (dobavljači softvera,
dobavljači usluge ili SONY). SONY i ti
dobavljači ne garantuju da će SOFTVER,
mrežne usluge, sadržaji ili drugi
proizvodi nastaviti da budu dostupni
ili da će raditi bez prekida ili izmene.
KORIŠĆENJE SOFTVERA SA
MATERIJALIMA KOJI PODLEŽU
AUTORSKOM PRAVU
USLUGA ZA SADRŽAJ
IMAJTE NA UMU DA SOFTVER MOŽE DA
BUDE ZAMIŠLJEN TAKO DA SE KORISTI
SA SADRŽAJEM KOJI JE DOSTUPAN KROZ
JEDNU ILI VIŠE USLUGA ZA SADRŽAJE
(„USLUGA ZA SADRŽAJ“). KORIŠĆENJE
USLUGE I TOG SADRŽAJA PODLEŽE
USLOVIMA KORIŠĆENJA USLUGE ZA
TU USLUGU ZA SADRŽAJ. AKO ODBIJETE
DA PRIHVATITE TE USLOVE, VAŠE
KORIŠĆENJE SOFTVERA ĆE BITI
OGRANIČENO. Vi pristajete i slažete
se da izvesni sadržaj i usluge dostupne
korišćenjem SOFTVERA možda
obezbeđuju treća lica nad kojima
SONY nema kontrolu. KORIŠĆENJE
USLUGE ZA SADRŽAJ ZAHTEVA VEZU SA
INTERNETOM. USLUGA ZA SADRŽAJ
MOŽE BITI PREKINUTA U BILO KOM
TRENUTKU.
POVEZANOST SA INTERNETOM
I USLUGE TREĆIH LICA
Vi pristajete i slažete se da pristup
izvesnim funkcijama SOFTVERA možda
zahteva vezu sa Internetom za koju ste
isključivo vi odgovorni. Dalje, isključivo
vi ste odgovorni za plaćanje trećim
licima novčanih iznosa koji se tiču vaše
Internet veze, uključujući ali se ne
ograničavajući na dobavljača Internet
usluga ili naplate emitovanja programa.
Korišćenje SOFTVERA može biti
podložno ograničenjima ili restrikcijama
u zavisnosti od mogućnosti, širine
protoka ili tehničkih ograničenja vaše
Internet veze i usluge. Dostupnost,
kvalitet i bezbednost te povezanosti
sa Internetom isključiva je odgovornost
treće strane koja obezbeđuje tu uslugu.
IZVOZ I OSTALI PROPISI
Vi se slažete da pristanete na sva
primenljiva ograničenja i propise koji
se tiču izvoza i ponovnog izvoza u
području ili zemlji u kojoj boravite, te da
nećete preneti niti autorizovati prenos
SOFTVERA u zemlju u koju je uvoz
zabranjen ili inače krši bilo koje od tih
ograničenja ili propisa.
VISOKORIZIČNE AKTIVNOSTI
SOFTVER nije otporan na greške i nije
osmišljen, proizveden i namenjen tome
da se koristi ili prodaje kao kontrolna
69SR
HT-CT790
4-586-050-72(1) (SR)
Dodatne informacije
SOFTVER može da omogući da ga
koristite da pregledate, skladištite,
obrađujete i/ili koristite sadržaj koji ste
kreirali vi i/ili treća lica. Takav sadržaj
može da bude zaštićen zakonima o
autorskim pravima i ostalim zakonima i/
ili sporazumima o intelektualnoj svojini.
Slažete se da koristite SOFTVER samo
u saglasnosti sa svim tim zakonima i
sporazumima koji se odnose na takav
sadržaj. Pristajete i slažete se da SONY
može preduzeti odgovarajuće mere
da zaštiti autorska prava sadržaja koji
je uskladišten, obrađen ili korišćen
SOFTVEROM. Takve mere uključuju,
ali se ne ograničavaju na, brojanje
učestalosti zaštitnog kopiranja
i oporavka kroz izvesne funkcije
SOFTVERA, odbijanje prihvatanja vašeg
zahteva da omogući oporavak
podataka, kao i raskid ovog EULA
ugovora u slučaju vaše nelegitimne
upotrebe SOFTVERA.
masterpage:
Right
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\SR\110OTH.fm
i sigurnosna oprema u opasnim i rizičnim
okruženjima kao što su nuklearne
centrale, sistemi za avionsku navigaciju
ili komunikaciju, kontrola vazdušnog
saobraćaja, uređaji za održavanje života
ili oružani sistemi gde bi otkaz SOFTVERA
mogao da dovede do smrti, povrede ili
ozbiljne materijalne štete ili štete po
okolinu („VISOKORIZIČNE AKTIVNOSTI“).
SONY, svi njegovi NEZAVISNI
DOBAVLJAČI i sve njihove podružnice
posebno se odriču bilo kakve izričite ili
podrazumevane garancije, obaveze
ili podesnosti za korišćenje
u VISOKORIZIČNIM AKTIVNOSTIMA.
IZUZIMANJE GARANCIJE
NA SOFTVER
Vi pristajete i slažete se da SOFTVER
koristite na sopstveni rizik i da ste vi
odgovorni za korišćenje SOFTVERA.
SOFTVER je obezbeđen „U VIĐENOM
STANJU“, bez garancije, obaveze ili
uslova bilo koje vrste.
SONY I SVAKI OD NEZAVISNIH
DOBAVLJAČA (za potrebe ovog odeljka,
SONY i svaki od NEZAVISNIH
DOBAVLJAČA će se kolektivno nazivati
„SONY“) IZRIČITO SE ODRIČU SVIH
GARANCIJA, OBAVEZA ILI USLOVA,
IZRIČITIH ILI PODRAZUMEVANIH,
UKLJUČUJUĆI, ALI SE NE
OGRANIČAVAJUĆI NA
PODRAZUMEVANE GARANCIJE O
MOGUĆNOSTIMA PRODAJE, NEKRŠENJU
I PODESNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU.
SONY NE GARANTUJE NITI POSTAVLJA
IKAKVE USLOVE ILI TVRDNJE (A) DA ĆE
FUNKCIJE KOJE SOFTVER SADRŽI
ODGOVARATI VAŠIM ZAHTEVIMA ILI
DA ĆE BITI AŽURIRANE, (B) DA ĆE
UPRAVLJANJE SOFTVEROM BITI
PRAVILNO ILI ZAŠTIĆENO OD GREŠAKA
ILI DA ĆE BILO KOJI NEDOSTACI BITI
ISPRAVLJENI, (C) DA SOFTVER NEĆE
OŠTETITI BILO KOJI DRUGI SOFTVER,
HARDVER ILI PODATKE, (D) DA ĆE BILO
KOJI SOFTVER, MREŽNE USLUGE
masterpage: Left
(UKLJUČUJUĆI INTERNET) ILI PROIZVODI
(OSIM SOFTVERA) OD KOJIH RAD
SOFTVERA ZAVISI NASTAVITI DA BUDE
DOSTUPAN, NEPREKINUT U RADU ILI
NEIZMENJEN, I (E) U VEZI SA
KORIŠĆENJEM ILI REZULTATIMA
KORIŠĆENJA SOFTVERA U SMISLU
ISPRAVNOSTI, TAČNOSTI,
POUZDANOSTI ILI OSTALOG.
NIJEDNA USMENA ILI PISANA
INFORMACIJA ILI SAVET KOJI JE DAO
SONY ILI OVLAŠĆENI PREDSTAVNIK
KOMPANIJE SONY NE PREDSTAVLJA
GARANCIJU, OBAVEZU ILI USLOV NITI
NA BILO KOJI NAČIN PROŠIRUJE OVU
GARANCIJU. UKOLIKO SE SOFTVER
POKAŽE KAO DEFEKTAN, VI PREUZIMATE
CELOKUPNE TROŠKOVE SVOG
POTREBNOG SERVISIRANJA, POPRAVKE
ILI ISPRAVKE. NEKI PRAVOSUDNI SISTEMI
NE DOZVOLJAVAJU IZUZIMANJE
PODRAZUMEVANIH GARANCIJA, TAKO
DA SE OVA IZUZIMANJA MOŽDA NE
ODNOSE NA VAS.
OGRANIČAVANJE
ODGOVORNOSTI
SONY I SVAKI OD NEZAVISNIH
DOBAVLJAČA (za potrebe ovog odeljka,
SONY i svaki od NEZAVISNIH
DOBAVLJAČA će se kolektivno nazivati
„SONY“) NEĆE BITI ODGOVORNI ZA BILO
KOJU INCIDENTNU ILI POSLEDIČNU
ŠTETU NASTALU ZBOG KRŠENJA BILO
KOJE IZRIČITE ILI IMPLICITNE GARANCIJE,
KRŠENJA UGOVORA, NEMARA,
ODGOVORNOSTI U UŽEM SMISLU ILI
BILO KOJE DRUGE PRAVNE TEORIJE KOJA
SE ODNOSI NA SOFTVER, UKLJUČUJUĆI,
ALI SE NE OGRANIČAVAJUĆI NA, BILO
KOJU ŠTETU PROISTEKLU IZ GUBITKA
PROFITA, GUBITKA PRIHODA, GUBITKA
PODATAKA, GUBITKA KORIŠĆENJA
SOFTVERA ILI BILO KOG PRIDRUŽENOG
HARDVERA, VREMENA NEAKTIVNOSTI I
VREMENA KOJE IZGUBI KORISNIK, ČAK I
AKO JE BILO KO OD NJIH UPOZOREN DA
POSTOJI MOGUĆNOST NASTANKA
TAKVE ŠTETE. U SVAKOM SLUČAJU,
70SR
HT-CT790
4-586-050-72(1) (SR)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\SR\110OTH.fm
SVAKA POJEDINA OD NJIHOVIH ZBIRNIH
ODGOVORNOSTI PREMA SVAKOJ
ODREDBI U OVOM EULA UGOVORU BIĆE
OGRANIČENA NA IZNOS KOJI STE PLATILI
ZA PROIZVOD. NEKI PRAVOSUDNI
SISTEMI NE DOZVOLJAVAJU IZUZIMANJE
ILI OGRANIČAVANJE INCIDENTALNE ILI
POSLEDIČNE ŠTETE I U TOM SLUČAJU
GORENAVEDENO IZUZIMANJE ILI
OGRANIČENJE SE NE ODNOSI NA VAS.
FUNKCIJA AUTOMATSKOG
AŽURIRANJA
ČITAV UGOVOR, ODRICANJE,
DELIMIČNA NIŠTAVOST
Ovaj EULA ugovor i politika privatnosti
kompanije SONY, koji se ispravljaju
i menjaju s vremena na vreme, zajedno
sačinjavaju celokupan ugovor između
vas i kompanije SONY koji se odnosi na
SOFTVER. Ako SONY ne upražnjava niti
sprovodi bilo koje pravo ili odredbu
ovog EULA ugovora, to ne znači
odricanje od takvog prava ili odricanja.
Ako se bilo koji deo ovog EULA ugovora
smatra nevažećim, ilegalnim ili ga nije
moguće sprovesti, ta odredba će biti
sprovedena do maksimalnog
dozvoljenog nivoa tako da održi svrhu
ovog EULA ugovora, a ostali delovi
ugovora ostaju efektivno na snazi.
PRIMENLJIVO PRAVO
I PRAVOSUDNI SISTEM
Konvencija Ujedinjenih nacija
o ugovorima za međunarodnu prodaju
dobara ne odnosi se na ovaj EULA
ugovor. Ovaj EULA ugovor će biti
regulisan u skladu sa zakonima
u Japanu, bez obzira na neusaglašenost
bilo koje zakonske odredbe. Svaki spor
koji proiziđe iz ovog EULA ugovora
će biti rešavan isključivo u Oblasnom
sudu Tokija u Japanu, a vi i sve strane
pristajete na nadležnost tih sudova.
PRAVIČNA REŠENJA
Bez obzira na bilo koju suprotnost
u ovom EULA ugovoru, vi se slažete
i pristajete da bilo koje vaše kršenje
ovog EULA ugovora ili neusaglašenost
sa njim dovodi do nepopravljive štete za
SONY, za koju bi novčana nadoknada
štete bila nedovoljna, i vi pristajete na to
da SONY dobije sudski nalog ili pravičnu
nadoknadu koju SONY smatra
neophodnom ili prikladnom u tim
uslovima. SONY takođe može da
preduzme sva zakonska i tehnička
rešenja da spreči kršenje i/ili da
sprovede ovaj EULA ugovor, uključujući,
ali se ne ograničavajući na, prekid vašeg
korišćenja SOFTVERA, ako SONY po
svom sopstvenom nahođenju veruje da
vi kršite ili imate nameru da kršite ovaj
EULA ugovor. Ova rešenja su dodatak
svim drugim rešenjima koja SONY može
da ima po zakonu, pravično ili na
osnovu ugovora.
71SR
HT-CT790
4-586-050-72(1) (SR)
Dodatne informacije
S vremena na vreme, SONY i NEZAVISNI
DOBAVLJAČI mogu da automatski
ažuriraju ili na drugi način modifikuju
SOFTVER, uključujući, ali se ne
ograničavajući na, za potrebe
unapređenja funkcija sigurnosti, ispravku
grešaka i poboljšanje funkcija, u vreme
kada ste u interakciji sa serverima
kompanije SONY ili trećih lica ili slično.
Ta ažuriranja ili modifikacije mogu da
izbrišu ili promene prirodu funkcija ili
druge aspekte SOFTVERA, uključujući, ali
se ne ograničavajući na, funkcije na koje
se možda oslanjate. Vi pristajete i slažete
se da te aktivnosti mogu da se dese po
isključivom nahođenju kompanije SONY
i da SONY može da postavi uslov za
nastavak korišćenja SOFTVERA nakon
dovršavanja instalacije ili pristanja na to
ažuriranje ili izmene. Za sva ažuriranja/
modifikacije će se smatrati da
predstavljaju, i činiće njegov deo,
SOFTVER za potrebe ovog EULA ugovora.
Prihvatanjem ovog EULA ugovora, vi ste
pristali na ta ažuriranja/modifikacije.
masterpage:
Right
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\SR\110OTH.fm
masterpage: Left
RASKID UGOVORA
Ne dovodeći u pitanje nijedno svoje
ostalo pravo, SONY može da raskine
ovaj EULA ugovor ako se ne pridržavate
svih njegovih uslova. U slučaju takvog
raskida, morate da prestanete sa
svakom upotrebom i uništite sve kopije
SOFTVERA.
ISPRAVKA
SONY ZADRŽAVA PRAVO ISPRAVLJANJA
BILO KOG USLOVA U OVOM EULA
UGOVORU PO SVOM SOPSTVENOM
NAHOĐENJU, OBJAVLJUJUĆI SAOPŠTENJE
NA ODREĐENOM SONY VEB-SAJTU,
ŠALJUĆI OBAVEŠTENJE PUTEM E-POŠTE
NA ADRESU E-POŠTE KOJU STE VI
OBEZBEDILI, SLANJEM SAOPŠTENJA
U OKVIRU POSTUPKA TOKOM KOJEG
DOBIJATE NADOGRADNJE/AŽURIRANJA
ILI U BILO KOM DRUGOM ZAKONSKI
PREPOZNATLJIVOM OBLIKU SAOPŠTENJA.
Ako se ne slažete sa ispravkom, trebalo bi
da što pre kontaktirate SONY i zatražite
uputstva. Vaš nastavak korišćenja
SOFTVERA nakon dana stupanja na snagu
tog obaveštenja smatraće se vašim
pristankom da budete obavezani tom
ispravkom.
KORISNICI TREĆE STRANE
Svaki NEZAVISNI DOBAVLJAČ je isključivi
namerni korisnik treće strane i ima
pravo korišćenja svake odredbe ovog
EULA ugovora koji se tiče SOFTVERA
te strane.
Ako imate bilo kakvih pitanja koja se tiču
ovog EULA ugovora, možete kontaktirati
SONY pišući kompaniji SONY na kontakt
adresu primenljivu na području ili
u zemlji.
Copyright © 2014 Sony Corporation.
Mere opreza
O bezbednosti
• Ako u sistem dospe bilo kakav predmet
ili tečnost, isključite sistem sa mrežnog
napajanja i odnesite ga na proveru
u ovlašćeni servis pre nastavka upotrebe.
• Nemojte da se penjete na jedinicu
i subwoofer jer možete da padnete
i povredite se ili oštetite sistem.
O izvorima napajanja
• Pre korišćenja sistema, proverite da li njegov
radni napon odgovara lokalnom mrežnom
napajanju. Radni napon je naveden na
pločici na donjoj stranici jedinice.
• Ako ne planirate da koristite sistem
tokom dužeg vremena, ne zaboravite
d iskopčate sistem iz zidne utičnice.
Da biste iskopčali kabl za napajanje
naizmeničnom strujom, povucite
ga držeći utikač a nikad kabl.
• Radi bezbednosti, jedan jezičak na
utikaču je širi od drugog, pa je utikač
moguće umetnuti u zidnu utičnicu na
samo jedan način. Ako utikač ne možete
u potpunosti da umetnete u utičnicu,
kontaktirajte prodavca.
• Kabl za napajanje naizmeničnom strujom
morate da zamenite samo kod
ovlašćenog servisera.
O zagrevanju
Iako se sistem greje tokom rada, to ne
predstavlja kvar. Ako sistem neprekidno
koristite sa visoko pojačanim tonom,
temperatura zadnje i donje strane kućišta
sistema značajno raste. Ne dodirujte
kućište sistema da se ne biste opekli.
O postavljanju
• Ne postavljajte sistem blizu izvora toplote
ili na mesta koja su izložena direktnoj
sunčevoj svetlosti, prekomernoj prašini
ili mehaničkim udarima.
• Ne postavljajte predmete sa zadnje
strane jedinice ili subwoofera koji bi mogli
da blokiraju ventilacione otvore i izazovu
kvar uređaja.
72SR
HT-CT790
4-586-050-72(1) (SR)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\SR\110OTH.fm
• Ne postavljajte metalne objekte osim
TV-a oko sistema. Funkcije bežične mreže
mogu da budu nestabilne.
• Ako sistem koristite u kombinaciji sa
TV-om, video-rekorderom ili kasetnim
dekom, može doći do pojave šuma i
gubitka kvaliteta slike. U tom slučaju
postavite sistem dalje od TV-a,
video-rikordera ili kasetnog deka.
• Budite pažljivi prilikom postavljanja
sistema na posebno tretirane površine
(voskovane, lakirane, polirane itd.), jer
može doći do pojave mrlja ili gubitka boje.
• Pazite da se ne povredite na ivice jedinice
i subwoofera.
• Održavajte 3 cm ili više slobodnog
prostora pod jedinicom kada je okačite
na zid.
• Zvučnici ovog sistema nisu magnetno
oklopljeni. Ne postavljajte magnetne
kartice na sistem ili u njegovoj blizini.
O rukovanju subwooferom
O radu sistema
Pre nego što povežete druge uređaje,
obavezno isključite sistem i iskopčajte
sistem iz mrežnog napajanja.
Ako se boje na obližnjem TV
ekranu prikazuju nepravilno
Na određenim televizorima može doći
do nepravilnog prikaza boja.
Ako se to desi...
O čišćenju
Čistite sistem mekom i suvom krpom.
Ne koristite abrazivne materijale, prašak za
ribanje ili rastvor poput alkohola ili benzina.
Ako imate bilo kakvo pitanje ili problem
u vezi sa sistemom, obratite se najbližem
Sony prodavcu.
Odricanje od odgovornosti koje
se odnosi na usluge koje nude
treće strane
Usluge koje nude treće strane mogu da
se promene, suspenduju ili prekinu bez
prethodne najave. Sony ne snosi nikakvu
odgovornost kada nastanu takvi slučajevi.
Napomene o ažuriranju
Sistem vam omogućava da automatski
ažurirate softver kada je povezan na
Internet preko žičane ili bežične mreže.
Ažuriranjem sistema možete da dodate
nove funkcije i koristite sistem
praktičnije bezbednije.
Ako ne želite da automatski ažurirate
sistem, funkciju možete onemogućiti
korišćenjem aplikacije SongPal instalirane
na pametni telefon ili tablet. Međutim,
sistem može da automatski ažurira softver
iz razloga kao što je bezbednost, čak i kada
je ova funkcija onemogućena. Možete
i da ažurirate softver pomoću menija
za podešavanja kada je ova funkcija
onemogućena. Za detaljne informacije,
pogledajte „Korišćenje displeja za
podešavanje“ (stranica 45).
Ne možete koristiti sistem dok je ažuriranje
softvera u toku.
Isključite TV, a zatim ga ponovo uključite
nakon 15 do 30 minuta.
Ako se boje i dalje prikazuju
nepravilno...
Postavite sistem dalje od TV prijemnika.
73SR
HT-CT790
4-586-050-72(1) (SR)
Dodatne informacije
Ne stavljajte ruku u otvor subwoofera kada
ga prenosite. Možete da oštetite
membranu zvučnika. Kada prenosite
subwoofer, držite ga sa donje strane.
masterpage:
Right
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\SR\110OTH.fm
Autorska prava
i zaštićeni znakovi
Ovaj sistem koristi tehnologije Dolby*
Digital i DTS** Digital Surround System.
* Proizvedeno po licenci kompanije
Dolby Laboratories.
Dolby i simbol sa duplim D su zaštićeni
znakovi kompanije Dolby Laboratories.
**Za DTS patente, pogledajte
http://patents.dts.com. Proizvedeno po
licenci kompanije DTS Licensing Limited.
DTS, DTS-HD, simbol i DTS i simbol
zajedno su registrovani zaštićeni znakovi
kompanije DTS, Inc. © DTS, Inc. Sva prava
zadržana.
Oznaka BLUETOOTH® i logotipi su
registrovani zaštićeni znakovi organizacije
Bluetooth SIG, Inc. i bilo kakva upotreba tih
znakova od strane kompanije Sony
Corporation je pod licencom. Svi ostali
zaštićeni znakovi i tržišni nazivi su
vlasništvo njihovih vlasnika.
Ovaj sistem koristi tehnologiju HighDefinition Multimedia Interface (HDMI™).
Termini HDMI i HDMI High-Definition
Multimedia Interface, kao i logo HDMI su
zaštićeni znakovi ili registrovani zaštićeni
znakovi organizacije HDMI Licensing LLC
u Sjedinjenim Američkim Državama
i drugim zemljama.
Oznaka N je zaštićeni znak ili registrovani
zaštićeni znak organizacije NFC Forum, Inc.
u Sjedinjenim Američkim Državama
i drugim zemljama.
Android i Google Play su zaštićeni znakovi
kompanije Google Inc.
Google Cast i značka Google Cast su
zaštićeni znakovi kompanije Google Inc.
masterpage: Left
i ostalim zemljama. App Store je zaštićeni
znak usluge kompanije Apple Inc.
„Made for iPod“ i „Made for iPhone“ znači
da je elektronska oprema posebno
dizajnirana za povezivanje sa iPod ili
iPhone uređajem i da je sertifikovana
od strane proizvođača tako da ispunjava
standarde za performanse kompanije
Apple. Apple ne odgovara za rad ovog
uređaja niti za njegovu usklađenost sa
bezbednosnim standardima i propisima.
Imajte u vidu to da upotreba ove dodatne
opreme sa iPod ili iPhone uređajem može
da utiče na performanse bežične veze.
Logotip „BRAVIA“ je zaštićeni znak
kompanije Sony Corporation.
„ClearAudio+“ je zaštićeni znak kompanije
Sony Corporation.
„PlayStation®“ je registrovani zaštićeni
znak kompanije Sony Computer
Entertainment Inc.
MPEG Layer-3 tehnologiju za kodiranje
zvuka i patente su licencirale kompanije
Fraunhofer IIS i Thomson.
Windows Media je registrovani zaštićeni
znak ili zaštićeni znak kompanije Microsoft
Corporation u SAD i/ili drugim zemljama.
Ovaj proizvod je zaštićen određenim
pravima na intelektualnu svojinu
korporacije Microsoft. Upotreba ili
distribucija ove tehnologije izvan ovog
proizvoda je zabranjena bez odgovarajuće
licence korporacije Microsoft ili njene
ovlašćene podružnice.
Opera® Devices SDK proizvodi Opera
Software ASA. Copyright 1995-2015 Opera
Software ASA. Sva prava zadržana.
„Xperia“ je zaštićeni znak kompanije
Sony Mobile Communications AB.
Apple, logotip Apple, iPhone, iPod,
iPod touch i Retina su zaštićeni znakovi
kompanije Apple Inc. registrovane u SAD
74SR
HT-CT790
4-586-050-72(1) (SR)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\SR\110OTH.fm
Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access®, Wi-Fi
Alliance® i Wi-Fi CERTIFIED Miracast® su
registrovani zaštićeni znakovi organizacije
Wi-Fi Alliance.
Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™, Wi-Fi
Protected Setup™ i Miracast™ su zaštićeni
znakovi organizacije Wi-Fi Alliance.
LDAC™ i logotip LDAC su zaštićeni znakovi
kompanije Sony Corporation.
* izuzimajući sadržaje u DSD formatu
**u poređenju sa SBC (Subband Coding –
podpojasno kodiranje) tehnologijom,
kada je izabrana brzina protoka bitova
od 990 kbps (96/48 kHz) ili 909 kbps
(88,2/44,1 kHz)
Imajte u vidu to da Sony ne može da
odgovori na bilo kakva pitanja u vezi
sa sadržajem ovog izvornog koda.
„DSEE“ je zaštićeni znak kompanije
Sony Corporation.
DLNA™, logotip DLNA i DLNA CERTIFIED™
su zaštićeni znakovi, zaštićene oznake
usluge ili oznake za sertifikaciju organizacije
Digital Living Network Alliance.
„TRILUMINOS“ i logotip „TRILUMINOS“ su
registrovani zaštićeni znakovi kompanije
Sony Corporation.
Ovaj proizvod uključuje softver kompanije
Spotify koji je predmet licenci trećih lica
koje možete pronaći ovde*:
https://developer.spotify.com/esdkthird-party-licenses/
Spotify i logotipi Spotify su zaštićeni
znakovi kompanije Spotify Group.*
* Ova funkcija možda neće biti dostupna
u zavisnosti od zemlje i regiona.
Svi ostali zaštićeni znakovi su vlasništvo
svojih vlasnika.
Ovaj proizvod sadrži softver koji je
podložan GNU opštoj javnoj licenci („GPL“)
ili GNU manjoj opštoj javnoj licenci
(„LGPL“). U njima je navedeno da korisnici
imaju pravo da nabave, izmene i ponovo
distribuiraju izvorni kôd datog softvera
u skladu sa uslovima GPL ili LGPL licence.
Za više detalja o GPL, LGPL i ostalim
softverskim licencama, pogledajte
[Software License Information] u odeljku
[System Settings] menija [Setup]
o proizvodu.
Izvorni kôd softvera koji se koristi u ovom
proizvodu podleže GPL i LGPL licencama
i dostupan je na vebu. Da biste ga preuzeli,
posetite sledeću adresu:
URL adresa:
http://oss.sony.net/Products/Linux
75SR
HT-CT790
4-586-050-72(1) (SR)
Dodatne informacije
LDAC je tehnologija audio kodiranja koju je
razvila kompanija Sony, koja omogućava
prenos audio sadržaja visoke rezolucije,
čak i putem Bluetooth veze. Za razliku od
drugih Bluetooth-kompatibilnih
tehnologija kodiranja kao što je SBC, ona
radi bez ikakve konverzije audio sadržaja
visoke rezolucije naniže* i omogućava
prenos približno tri puta više podataka**
od ostalih tehnologija putem Bluetooth
bežične mreže uz jedinstveni kvalitet
zvuka, pomoću efikasnog kodiranja
i optimizovane paketizacije signala.
masterpage:
Right
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\SR\010COVIX.fm
masterpage: Left
Indeks
Brojevi
G
24p Output 46
4K Output 46
Google Cast 36
A
HDMI
YCbCr/RGB (HDMI) 47
HDMI podešavanja 49
HDMI1 Audio Input Mode 49
Home Network Access Control 51
Attenuation settings - Analog 47
Audio DRC 47
Audio Output 47
Audio Return Channel 49
Audio Settings 47
Auto Display 50
Auto Home Network Access
Permission 51
Auto Standby 50
Auto Update 50
Auto Update Settings 50
Ažuriranje 46
B
H
I
Initialize Personal Information 52
Input Skip Setting 51
Internet Settings 51
M
Mreža 18, 37
Multiplex broadcast zvuk 39
N
Bluetooth Codec - AAC 48
Bluetooth Codec - LDAC 48
Bluetooth Mode 47
Bluetooth Standby 48
Brzo pokretanje/Stanje mirovanja
za mrežu 50
Network Connection Diagnostics 51
Network Connection Status 51
Network content 24p Output 46
Network Settings 51
NFC 30
C
O
Connection Server Settings 51
Control for HDMI 49
OSD Language 49
Output Video Resolution 46
D
P
Daljinski upravljač 10
Device List 48
Device Name 50
DSEE 47
Postavke sistema 49
Postavke za Bluetooth 47
PRTCT 60
E
Easy Setup 52
External Control 51
Remote Start 51
Reset to Factory Default Settings 52
Resetting 52
F
S
Format HDMI signala 49
SBM 47
Screen mirroring RF Setting 51
Screen Settings 46
R
76SR
HT-CT790
4-586-050-72(1) (SR)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\SR\010COVIX.fm
masterpage:
Right
Slideshow 53
Software License Information 50
Software Update 46
Software Update Notification 50
Standby Through 49
System Information 50
T
Time Zone 50
TV Type 46
V
Video Direct 47
W
Wireless Playback Quality 48
Wireless Subwoofer Connection 49
Z
Zvučno polje 53
77SR
HT-CT790
4-586-050-72(1) (SR)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\SR\010BCO.fm
masterpage: Left
Softver ovog sistema će se možda ažurirati u budućnosti. Da biste otkrili detaljne informacije
o dostupnim ažuriranjima softvera, posetite sledeću URL adresu.
www.sony.eu/support
©2016 Sony Corporation
4-586-050-72(1) (SR)
HT-CT790
4-586-050-72(1) (SR)
Download PDF

advertising