Sony | HT-CT390 | Sony HT-CT390 2,1-kanalni soundbar sa tehnologijom Bluetooth® Uputstva za rukovanje

Sound Bar zvučnik
Uputstvo za upotrebu
HT-CT390
Za proizvode sa oznakom CE
UPOZORENJE
Da biste umanjili rizik od požara, ne
prekrivajte ventilacioni otvor uređaja
novinama, stolnjakom, zavesom itd.
Ne izlažite uređaj izvorima otvorenog
plamena (na primer, upaljenoj sveći).
Da biste umanjili rizik od požara ili
strujnog udara, ne izlažite uređaj
kapljicama vode ili prskanju i ne
postavljajte na njega predmete koji
sadrže tečnost, na primer vaze.
Ne postavljajte uređaj u uski prostor
poput police za knjige ili ugradnog
ormarića.
Ne izlažite baterije ili uređaj u kojem se
nalaze baterije visokim temperaturama,
na primer sunčevoj svetlosti i vatri.
Da bi se sprečile povrede, ovaj aparat
mora da bude bezbedno postavljen na
kućište ili pričvršćen za pod/zid u skladu
sa uputstvom za instalaciju.
Samo za upotrebu u zatvorenom
prostoru.
O izvorima napajanja
• Jedinica dobija mrežno napajanje
sve dok je priključena na utičnicu za
napajanje naizmeničnom strujom, čak
i kada je sama jedinica isključena.
• Budući da se mrežno napajanje
jedinice prekida izvlačenjem glavnog
utikača, priključite jedinicu na lako
dostupnu utičnicu za napajanje
naizmeničnom strujom. Ako primetite
nepravilnosti u radu jedinice, odmah
izvucite glavni utikač iz utičnice za
napajanje naizmeničnom strujom.
Preporučeni kablovi
Za povezivanje sa matičnim računarom
i/ili perifernom opremom morate da
koristite propisno zaštićene i uzemljene
kablove i konektore.
2SR
Valjanost oznake CE je ograničena samo
na one zemlje u kojima je zakonski
primenljiva, uglavnom u zemljama EEA
(European Economic Area).
Za Bar zvučnik
Pločica sa nazivom se nalazi na donjoj
strani.
Za korisnike u Evropi
Odlaganje potrošenih
baterija i električne
i elektronske opreme
(primenljivo u Evropskoj
uniji i ostalim
evropskim zemljama
koje imaju sisteme za
odvojeno sakupljanje
otpada)
Ovaj simbol na proizvodu, bateriji ili
pakovanju označava da se proizvod
i baterija ne smeju tretirati kao kućni
otpad. Na nekim baterijama se pored
ovog simbola može nalaziti i hemijski
simbol. Hemijski simbol za živu (Hg) ili
olovo (Pb) se dodaje ako baterija sadrži
više od 0,0005% žive ili 0,004% olova.
Pravilnim odlaganjem proizvoda
i baterija pomažete u sprečavanju
mogućih štetnih posledica po okolinu
i ljudsko zdravlje do kojih može doći
usled nepravilnog odlaganja otpada.
Reciklažom materijala pomažete
očuvanje prirodnih resursa.
Ako proizvodi zahtevaju stalno
prisustvo baterije zbog bezbednosti,
performansi ili celovitosti podataka,
takvu bateriju bi trebalo da zameni
isključivo obučeni serviser. Da biste bili
sigurni da će baterija i električna
i elektronska oprema biti pravilno
zbrinuti, predajte potrošene proizvode
na odgovarajućem mestu za
prikupljanje i reciklažu električne
i elektronske opreme. Za sve ostale
baterije, pogledajte poglavlje
o bezbednom uklanjaju baterije iz
proizvoda. Predajte bateriju na
odgovarajućem mestu za prikupljanje
i reciklažu potrošenih baterija. Za
detaljnije informacije o reciklaži ovog
proizvoda ili baterije, kontaktirajte
lokalnu upravu, komunalnu službu ili
prodavnicu u kojoj ste kupili proizvod ili
bateriju.
Napomena za korisnike: sledeće
informacije se odnose samo na
opremu koja se prodaje u zemljama
u kojima se primenjuju direktive
Evropske unije.
Ovaj uređaj je proizvela kompanija Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japan ili ga je za nju
proizvela neka druga kompanija. Sva
pitanja u vezi sa usaglašenošću proizvoda
sa zakonima Evropske unije bi trebalo
da pošaljete ovlašćenom predstavniku,
Sony Belgium, bijkantoor van Sony
Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935
Zaventem, Belgija. Za sva pitanja u vezi
sa servisom ili garancijom pogledajte
adrese koje su navedene na zasebnom
servisnom ili garantnom listu.
Sony Corp. ovim izjavljuje da je oprema
u skladu sa osnovnim zahtevima
i ostalim relevantnim odredbama
direktive 1999/5/EC.
Detaljnije informacije možete da vidite
na adresi:
http://www.compliance.sony.de/
Ovaj Sound Bar zvučnik je namenjen
zvučnoj reprodukciji sa povezanih
uređaja, strimovanju muzike sa NFCkompatibilnog pametnog telefona ili
BLUETOOTH uređaja.
Ova oprema je testirana i utvrđeno je da
je u skladu sa ograničenjima navedenim
u EMC direktivi kada se za povezivanje
koristi kabl kraći od 3 metra.
Autorska prava i zaštićeni
znakovi
• Ovaj sistem koristi tehnologije Dolby*
Digital i DTS** Digital Surround System.
* Proizvedeno po licenci kompanije
Dolby Laboratories.
Dolby i simbol sa duplim D su
zaštićeni znakovi kompanije Dolby
Laboratories.
** Za DTS patente, pogledajte
http://patents.dts.com.
Proizvedeno po licenci kompanije
DTS Licensing Limited. DTS, simbol
i DTS i simbol zajedno su
registrovani zaštićeni znakovi, a DTS
Digital Surround je zaštićeni znak
kompanije DTS, Inc. © DTS, Inc. Sva
prava zadržana.
• Oznaka BLUETOOTH® i logotipi su
registrovani zaštićeni znakovi
organizacije Bluetooth SIG, Inc. i svaka
upotreba tih znakova od strane
kompanije Sony Corporation je pod
licencom. Svi ostali zaštićeni znakovi
i tržišni nazivi su vlasništvo njihovih
vlasnika.
• Ovaj sistem koristi tehnologiju HighDefinition Multimedia Interface
(HDMI™).
Termini HDMI i HDMI High-Definition
Multimedia Interface, kao i logo HDMI
su zaštićeni znakovi ili registrovani
zaštićeni znakovi organizacije HDMI
Licensing LLC u Sjedinjenim Američkim
Državama i drugim zemljama.
• N-Mark je zaštićeni znak ili registrovani
zaštićeni znak organizacije NFC Forum,
Inc. u Sjedinjenim Američkim
Državama i drugim zemljama.
• Android™ je zaštićeni znak kompanije
Google Inc.
• Google Play™ je zaštićeni znak
kompanije Google Inc.
3SR
• „BRAVIA“ je zaštićeni znak kompanije
Sony Corporation.
• „PlayStation“ je registrovani zaštićeni
znak kompanije Sony Computer
Entertainment Inc.
• MPEG Layer-3 tehnologiju za kodiranje
zvuka i patente su licencirale
kompanije Fraunhofer IIS i Thomson.
• Windows Media je registrovani
zaštićeni znak ili zaštićeni znak
kompanije Microsoft Corporation
u SAD i/ili drugim zemljama.
• Ovaj proizvod je zaštićen određenim
pravima na intelektualnu svojinu
korporacije Microsoft. Upotreba ili
distribucija ove tehnologije izvan ovog
proizvoda je zabranjena bez
odgovarajuće licence kompanije
Microsoft ili njene ovlašćene
podružnice.
• „ClearAudio+“ je zaštićeni znak
kompanije Sony Corporation.
• Apple, logotip Apple, iPhone, iPod,
iPod touch i Retina su zaštićeni znakovi
kompanije Apple Inc., registrovani
u SAD i drugim zemljama. App Store
je zaštićeni znak usluge kompanije
Apple Inc.
„Made for iPod“ i „Made for iPhone“
znači da je elektronska oprema
posebno dizajnirana za povezivanje sa
iPod ili iPhone uređajem i da je
sertifikovana od strane proizvođača
tako da ispunjava standarde za
performanse kompanije Apple. Apple
ne odgovara za rad ovog uređaja niti
za njegovu usklađenost sa
bezbednosnim standardima
i propisima. Imajte u vidu to da
upotreba ove dodatne opreme sa iPod
ili iPhone uređajem može da utiče na
performanse bežične veze.
4SR
Kompatibilni iPod/iPhone
modeli
U nastavku su navedeni kompatibilni
iPod/iPhone modeli. Ažurirajte softver
iPod/iPhone uređaja na najnoviju
verziju pre nego što počnete da ga
koristite sa sistemom.
Tehnologija BLUETOOTH radi sa
sledećim modelima:
– iPhone 6s Plus/iPhone 6s/
iPhone 6 Plus/iPhone 6/iPhone 5s/
iPhone 5c/iPhone 5
– iPod touch (šesta generacija)/
iPod touch (peta generacija)
• Drugi nazivi sistema i proizvoda su
uglavnom zaštićeni znakovi i registrovani
zaštićeni znakovi u vlasništvu svojih
vlasnika. U ovom dokumentu nisu
navedene oznake ™ i .
O ovom uputstvu za
upotrebu
• Uputstva u ovom priručniku opisuju
kontrole na daljinskom upravljaču.
Takođe možete da koristite kontrole na
Bar zvučniku ako one imaju isti ili sličan
naziv kao one na daljinskom
upravljaču.
• Neke slike su predstavljene kao
konceptualni crteži i one mogu da
se razlikuju od stvarnih proizvoda.
• Podrazumevano podešavanje je
podvučeno.
• Tekst uokviren duplim navodnicima
(„--“) se prikazuje na displeju na
gornjoj strani.
Sadržaj
Povezivanje  Vodič za početak (poseban dokument)
O ovom uputstvu za upotrebu ... 4
Vodič za delove i kontrole ......... 6
Slušanje
Slušanje zvuka sa povezanih
uređaja ................................. 9
Slušanje muzike na USB
uređaju ................................10
Prilagođavanje zvuka
Uživanje u zvučnim efektima ....11
BLUETOOTH funkcije
Slušanje muzike sa BLUETOOTH
uređaja ................................ 12
Upravljanje sistemom pomoću
pametnog telefona ili
tableta (SongPal) ................ 14
Aktiviranje bežičnog prenosa
između određenih jedinica
(Secure Link) ...................... 20
Prilagođavanje jačine zvuka
subwoofera ......................... 21
Dodatne informacije
Mere opreza ............................. 21
Rešavanje problema .................22
Podržani tipovi datoteka ..........27
Podržani audio formati ............27
Specifikacije ..............................27
O BLUETOOTH komunikaciji .... 29
Podešavanja i prilagođavanja
Korišćenje displeja za
podešavanje ....................... 15
Ostale funkcije
Korišćenje funkcije Control for
HDMI ................................... 17
Korišćenje funkcije „BRAVIA”
Sync ..................................... 18
Ušteda energije u režimu
mirovanja ............................ 19
Postavljanje Bar zvučnika
na zid .................................. 19
Postavljanje subwoofera
u vodoravan položaj .......... 20
5SR
Vodič za delove i kontrole
Više informacija potražite na stranicama navedenim u zagradama.
Bar zvučnik
Gornja i bočna strana
, otvor
Taster osetljiv na dodir 
(napajanje)
Uključivanje sistema ili
postavljanje u režim mirovanja.
 Taster osetljiv na dodir INPUT
Biranje uređaja koji želite da
koristite.
 Taster osetljiv na dodir
PAIRING
 Taster osetljiv na dodir VOL
(jačina zvuka) +/–
 Plavi LED indikator
Prikazuje BLUETOOTH status na
sledeći način.

 Displej na gornjoj strani
 Senzor za daljinski upravljač
(N-oznaka) (stranica 13)
Postavite NFC-kompatibilni
uređaj blizu ovog indikatora da
biste aktivirali funkciju NFC.

(USB) port (stranica 10)
Gurnite nokat u otvor (odozdo) da
biste otvorili poklopac.
6SR
Tokom BLUETOOTH
uparivanja
Brzo treperi
Sistem pokušava da se
poveže sa BLUETOOTH
uređajem
Treperi
Sistem je uspostavio
vezu sa BLUETOOTH
uređajem
Svetli
O tasterima osetljivim na dodir
Tasteri osetljivi na dodir funkcionišu
kada ih lagano dodirnete. Ne pritiskajte
ih prejako.
Zadnja strana
 Priključak HDMI OUT TV (ARC)
 Priključak TV IN OPTICAL
 Priključak ANALOG IN
 Kabl za napajanje
naizmeničnom strujom
Subwoofer
 Indikator napajanja
• Ne svetli: Napajanje je isključeno.
• Crveno: Nije povezan sa Bar
zvučnikom (režim mirovanja).
• Zeleno: Povezan sa Bar
zvučnikom (Secure Link veza
nije uspostavljena).
• Narandžasto: Uspostavljena je
Secure Link veza.
 LINK (stranica 21)
  (napajanje)
Uključivanje subwoofera ili
postavljanje u režim mirovanja.
 Kabl za napajanje
naizmeničnom strujom
7SR
O režimu mirovanja
Subwoofer automatski ulazi u režim
mirovanja i indikator napajanja postaje
crven kada je Bar zvučnik u režimu
mirovanja ili je bežični prenos
deaktiviran. Subwoofer se automatski
uključuje kada se Bar zvučnik uključi
i bežični prenos se aktivira.
Daljinski upravljač
8SR
 INPUT (stranica 9)
  (napajanje)
Uključivanje sistema ili
postavljanje u režim mirovanja.
 DIMMER
Prilagođavanje svetline displeja
na gornjoj strani.
„BRIGHT”  „DARK”  „OFF”
• Displej na gornjoj strani se
isključuje kad izaberete „OFF”.
Automatski se uključuje kada
pritisnete bilo koje dugme,
a zatim se ponovo isključuje ako
ne upravljate sistemom
nekoliko sekundi. Međutim,
u nekim slučajevima, displej na
gornjoj strani se možda neće
isključiti. U tom slučaju, svetlina
displeja na gornjoj strani je ista
kao opcija „DARK”.
 MENU
Uključivanje/isključivanje menija
na displeju na gornjoj strani.
/
Biranje stavki menija.
ENTER
Ulazak u izabranu stavku.
BACK
Povratak na prethodni prikaz.
Zaustavljanje USB reprodukcije.
  (jačina zvuka) +*/–
Prilagođavanje jačine zvuka.
 SW  (jačina zvuka
subwoofera) +/– (stranica 21)
Prilagođavanje jačine bas zvuka.
  (isključivanje zvuka)
Privremeno isključivanje zvuka.
 CLEARAUDIO+
Automatski izbor prikladnog
podešavanja zvuka prema
njegovom izvoru.
 SOUND FIELD (stranica 11)
Izbor režima zvuka.
* Dugmad  i  + imaju malu izbočinu.
Koristite je kao referencu kada upravljate
daljinskim upravljačem.
Slušanje
Slušanje zvuka sa
povezanih uređaja
Pritiskajte INPUT.
Kada jednom pritisnete INPUT, trenutni
uređaj se pojavljuje na displeju na
gornjoj strani, a zatim svaki put kada
pritisnete INPUT, uređaj se menja na
sledeći način.
„TV”  „ANALOG”  „BT”  „USB”
„TV”
Uređaj (kao što je TV) koji je povezan na TV
priključak IN OPTICAL ili TV kompatibilan sa
funkcijom Audio Return Channel koji je
povezan na priključak HDMI OUT TV (ARC)
„ANALOG”
Uređaj (digitalni medija plejer i slično) koji je
povezan na priključak ANALOG IN
„BT”
BLUETOOTH uređaj koji podržava A2DP
(stranica 12)
„USB”
USB uređaj koji je povezan na
(stranica 10)
(USB) port
9SR
Slušanje
 VOICE (stranica 11)
 * (reprodukcija/pauziranje)
Pauziranje ili pokretanje
reprodukcije.
 NIGHT (stranica 11)
 / (prethodno/sledeće/
premotavanje unazad/
premotavanje unapred)
Pritisnite da biste izabrali
prethodnu/sledeću numeru ili
datoteku.
Držite pritisnuto da biste
pretraživali unazad ili unapred.
Slušanje muzike na USB
uređaju
Informacija o USB uređaju na
TV ekranu
Možete da reprodukujete muzičke
datoteke sa povezanog USB uređaja.
Listu podržanih tipova datoteka
pogledajte u poglavlju „Podržani tipovi
datoteka“ (stranica 27).
1
 Vreme reprodukcije
Povežite USB uređaj na (USB)
port.
Pogledajte uputstva za upotrebu
USB uređaja pre nego što ga
povežete.
 Ukupno vreme reprodukcije
 Brzina protoka bitova
 Status reprodukcije
 Brzina premotavanja unazad/
unapred
 Status ponavljanja reprodukcije
 Indeks izabrane datoteke/Ukupan
broj datoteka u fascikli
2
3
4
Napomene
Pritiskajte dugme INPUT da
izaberete „USB”.
Na TV ekranu će se pojaviti lista
sadržaja USB uređaja.
Pritisnite / da biste izabrali
željeni sadržaj, a zatim pritisnite
ENTER.
Započinje reprodukcija izabranog
sadržaja.
Prilagodite jačinu zvuka.
• Prilagodite jačinu zvuka Bar
zvučnika pritiskom na  +/–.
• Prilagodite jačinu zvuka
subwoofera pritiskom
na SW  +/–.
Napomena
Ne uklanjajte USB uređaj tokom rada.
Da biste izbegli oštećenje USB uređaja,
isključite sistem prilikom uklanjanja USB
uređaja.
10SR
• U zavisnosti od izvora koji se reprodukuje,
neke informacije ne mogu da se prikažu.
• U zavisnosti od režima reprodukcije,
prikazane informacije mogu da se
razlikuju.
Prilagođavanje zvuka
Uživanje u zvučnim
efektima
Biranje zvučnog polja
Pritiskajte SOUND FIELD dok se na
displeju na gornjoj strani ne prikaže
željeno zvučno polje.
„CLEARAUDIO+”
Možete da uživate u zvuku koristeći zvučno
polje koje preporučuje Sony. Zvučno polje se
automatski optimizuje u skladu sa sadržajem
koji se reprodukuje i njegovom funkcijom.
„MOVIE”
Zvukovi se reprodukuju sa surround efektima
i realistični su i snažni, što ih čini pogodnim
za filmove.
Ova funkcija je korisna kada gledate
filmove kasno uveče. Moći ćete jasno da
čujete dijaloge čak i sa utišanim tonom.
Pritisnite NIGHT i izaberite „N.ON”.
Da biste isključili funkciju Night Mode,
pritisnite NIGHT da biste izabrali
„N.OFF”.
Korišćenje funkcije Clear
Voice
Ova funkcija vam omogućava da jasnije
čujete dijaloge.
Pritiskajte VOICE.
• „UP OFF”: Funkcija Clear Voice se
isključuje.
• „UP 1”: Opseg dijaloga je poboljšan.
• „UP 2”: Opseg dijaloga je poboljšan,
pri čemu se pojačavaju delovi opsega
koji starije osobe ne mogu da
razaznaju.
„MUSIC”
Zvučni efekti su optimizovani za slušanje
muzike.
„SPORTS”
Komentar je jasan, navijanje se čuje kao
surround-zvuk i zvukovi su realistični.
„GAME”
Zvukovi su snažni i realistični, pogodni za
igranje igara.
„STANDARD”
Zvuk koji odgovara svakom izvoru.
Savet
Možete i da pritisnete CLEARAUDIO+ da
biste izabrali „CLEARAUDIO+“.
11SR
Prilagođavanje zvuka
Možete jednostavno da uživate
u unapred programiranim zvučnim
poljima koja su prilagođena različitim
vrstama izvora zvuka.
Korišćenje funkcije Night
Mode
Napomene
BLUETOOTH funkcije
Slušanje muzike sa
BLUETOOTH uređaja
• Ako se od vas traži da unesete šifru na
BLUETOOTH uređaju, unesite „0000”.
Šifra je poznata i pod nazivima „pristupni
kôd”, „PIN kôd”, „PIN broj” ili „lozinka”.
• Možete da uparite do 9 BLUETOOTH
uređaja. Ako uparujete deseti
BLUETOOTH uređaj, najranije povezani
uređaj će biti zamenjen novim.
Slušanje muzike sa
uparenog uređaja
1
Uparivanje ovog sistema sa
BLUETOOTH uređajem
2
Uparivanje je postupak u kojem
se BLUETOOTH uređaji unapred
međusobno registruju. Kada jednom
obavite uparivanje, više nije potrebno
da ga ponovo obavljate.
1
2
3
Postavite BLUETOOTH uređaj na
udaljenost do 1 metra od Bar
zvučnika.
Pritisnite
PAIRING na Bar
zvučniku.
Plavi LED indikator na Bar zvučniku
brzo treperi tokom BLUETOOTH
uparivanja.
Uključite funkciju BLUETOOTH,
a zatim izaberite „HT-CT390”
nakon što ga potražite na
BLUETOOTH uređaju.
Obavite ovaj korak u roku od
5 minuta, jer će u suprotnom
uparivanje možda biti otkazano.
Kada se BLUETOOTH veza
uspostavi, plavi LED indikator će
svetliti.
12SR
3
4
Uključite funkciju BLUETOOTH na
uparenom uređaju.
Pritiskajte dugme INPUT da
izaberete „BT”.
Sistem se automatski ponovo
povezuje sa poslednjim povezanim
BLUETOOTH uređajem.
Kada se BLUETOOTH veza uspostavi,
plavi LED indikator će svetliti.
Pokrenite reprodukciju na
BLUETOOTH uređaju.
Prilagodite jačinu zvuka.
• Prilagodite jačinu zvuka na
BLUETOOTH uređaju.
• Prilagodite jačinu zvuka Bar
zvučnika pritiskom na  +/–.
• Prilagodite jačinu zvuka
subwoofera pritiskom
na SW  +/–.
Napomene
• Kada se sistem i BLUETOOTH uređaj
povežu, reprodukcijom možete da
upravljate pritiskom na dugmad 
i /.
• Na sistem možete da se povežete sa
uparenog BLUETOOTH uređaja čak i kada
je sistem u režimu mirovanja, ako
podesite „BTSTB“ na „ON“ (stranica 16).
• Reprodukcija zvuka na ovom sistemu može
da kasni u odnosu na reprodukciju na
BLUETOOTH uređaju zbog karakteristika
bežične tehnologije BLUETOOTH.
Savet
Možete da omogućite ili onemogućite
kodek AAC sa BLUETOOTH uređaja
(stranica 16).
Prekid veze sa BLUETOOTH
uređajem
1
Držite udaljeni uređaj blizu
N-oznake na Bar zvučniku dok ne
počne da vibrira.
Povezivanje sa udaljenim
uređajem pomoću funkcije
povezivanja jednim dodirom
(NFC)
NFC (Near Field Communication) je
tehnologija koja omogućava bežičnu
komunikaciju kratkog dometa između
različitih uređaja.
Ako držite NFC-kompatibilni udaljeni
uređaj u blizini N-oznake na Bar
zvučniku, tada će sistem i udaljeni
uređaj automatski dovršiti uparivanje
i BLUETOOTH povezivanje.
Kompatibilni udaljeni uređaji
Udaljeni uređaji sa ugrađenom
funkcijom NFC
(Operativni sistem: Android 2.3.3 ili
noviji, osim Android 3.x)
Napomene
• Sistem u jednom trenutku može da
prepozna i poveže se samo sa jednim
NFC-kompatibilnim uređajem.
• U zavisnosti od udaljenog uređaja, možda
ćete morati da unapred obavite sledeće
korake na udaljenom uređaju.
– Uključite funkciju NFC. Za više detalja,
pogledajte uputstvo za upotrebu
udaljenog uređaja.
Pratite uputstvo koje se prikazuje na
ekranu udaljenog uređaja i dovršite
postupak za BLUETOOTH
povezivanje.
Kada se BLUETOOTH veza
uspostavi, zasvetliće plavi LED
indikator na Bar zvučniku.
2
3
Pokrenite reprodukciju audio
izvora na udaljenom uređaju.
Za detalje o radnjama pri
reprodukciji, pogledajte uputstvo za
upotrebu udaljenog uređaja.
Prilagodite jačinu zvuka.
• Prilagodite jačinu zvuka na
BLUETOOTH uređaju.
• Prilagodite jačinu zvuka Bar
zvučnika pritiskom na  +/–.
• Prilagodite jačinu zvuka
subwoofera pritiskom
na SW  +/–.
13SR
BLUETOOTH funkcije
Obavite bilo koju od sledećih radnji.
• Ponovo pritisnite
PAIRING na Bar
zvučniku.
• Onemogućite funkciju BLUETOOTH na
BLUETOOTH uređaju.
• Isključite sistem ili BLUETOOTH uređaj.
– Ako udaljeni uređaj ima stariju verziju
operativnog sistema nego što je
Android 4.1.x, preuzmite i instalirajte
aplikaciju „NFC Easy Connect“. „NFC
Easy Connect“ je besplatna aplikacija za
Android udaljene uređaje koju možete
pribaviti iz prodavnice Google Play.
(Aplikacija možda neće biti dostupna
u nekim zemljama/regionima.)
Savet
Napomene
Ako uparivanje i BLUETOOTH povezivanje
ne uspeju, uradite sledeće.
– Ponovo držite udaljeni uređaj blizu
N-oznake na Bar zvučniku.
– Ako koristite komercijalno dostupnu
zaštitnu masku na udaljenom uređaju,
skinite je.
– Ponovo pokrenite aplikaciju „NFC Easy
Connect“.
• SongPal koristi funkciju BLUETOOTH na
sistemu.
• Specifikacije i dizajn displeja aplikacije
SongPal su podložni promenama bez
najave.
Zaustavljanje reprodukcije
pomoću funkcije povezivanja
jednim dodirom
1
Ponovo držite udaljeni uređaj blizu
N-oznake na Bar zvučniku.
Upravljanje
sistemom pomoću
pametnog telefona
ili tableta (SongPal)
SongPal je namenska aplikacija za
upravljanje SongPal-kompatibilnim
audio uređajima koje je proizveo Sony
pomoću pametnog telefona ili tableta.
Potražite SongPal u prodavnicama
Google Play ili App Store i preuzmite je
pomoću pametnog telefona ili tableta.
SongPal vam omogućava da:
– promenite često korišćene postavke,
birajući ulaz za sistem i
prilagođavajući jačinu zvuka.
– uživate na sistemu u muzičkim
sadržajima uskladištenim na
pametnom telefonu.
– vizuelno uživate u muzici pomoću
ekrana pametnog telefona.
14SR
Korišćenje aplikacije
SongPal
2
3
4
Preuzmite aplikaciju SongPal na
udaljeni uređaj.
Povežite sistem i udaljeni uređaj
pomoću BLUETOOTH veze
(stranica 12).
Pokrenite SongPal.
Upravljajte prateći ekran
aplikacije SongPal.
Podešavanja i prilagođavanja
Korišćenje displeja za podešavanje
Sledeće stavke možete da podesite pomoću menija.
Podešavanja će biti zadržana čak i ako iskopčate kabl za napajanje naizmeničnom
strujom.
1
2
Pritiskajte BACK///ENTER da biste izabrali stavku i pritisnite ENTER da
biste izabrali željenu postavku.
Pritisnite MENU da biste isključili meni.
Lista menija
Podrazumevana podešavanja su podvučena.
Stavke menija
Funkcija
„ATT”
(Postavke
smanjenja
nivoa signala –
Analogno)
Može da dođe do izobličenja kada zvuk slušate sa uređaja
povezanog na priključak ANALOG IN. Izobličenje možete da
sprečite ako smanjite nivo ulaznog signala na sistemu.
• „ON”: Smanjivanje nivoa ulaznog signala. Nivo izlaznog signala
će se umanjiti pri ovom podešavanju.
• „OFF”: Uobičajen nivo ulaznog signala.
„DRC”
(Kontrola
dinamičkog
opsega)
Korisno za uživanje u filmovima pri maloj jačini tona. DRC se
primenjuje na Dolby Digital izvore.
• „ON”: Komprimovanje zvuka u skladu sa informacijama koje se
nalaze u sadržaju.
• „OFF”: Zvuk se ne komprimuje.
„SPK >”
(Zvučnik)
„PLACE”
(Položaj
zvučnika)
• „STDRD”: Izaberite ovu postavku ako Bar zvučnik postavljate
u standardni položaj.
• „WALL”: Izaberite ovu postavku ako Bar zvučnik postavljate na
zid (stranica 19).
„AUD >”
(Audio)
„DUAL”
Možete da uživate u multiplex broadcast zvuku kada sistem
(Dvojni mono) dobija Dolby Digital multiplex broadcast signal.
• „M/S”: Emitovaće se pomešani zvuk glavnog i sporednog jezika.
• „MAIN”: Emitovaće se zvuk glavnog jezika.
• „SUB”: Emitovaće se zvuk sporednog jezika.
„LVL >”
(Nivo)
„TV AU”
(TV audio)
• „AUTO”: Izaberite ovu postavku kada je sistem povezan na
HDMI (ARC) priključak TV-a putem HDMI kabla.
• „OPT”: Izaberite ovo podešavanje kada je sistem povezan sa
TV-om putem optičkog digitalnog kabla.
„EFCT”
• „ON”: Reprodukuje se zvuk izabranog zvučnog polja.
(Zvučni efekat) Preporučujemo vam da koristite ovo podešavanje.
• „OFF”: Broj kanala izvora reprodukcije se smanjuje na 2 kanala.
„STRM”
(Strim)
Prikazuje informacije o trenutnom audio strimu.
Pogledajte stranicu 27 o podržanim audio formatima.
15SR
Podešavanja i prilagođavanja
3
Pritisnite MENU da biste uključili meni na displeju na gornjoj strani.
Stavke menija
„HDMI>”
Funkcija
„CTRL”
(Control for
HDMI)
• „ON”: Funkcija Control for HDMI je omogućena. Uređaji
povezani HDMI kablom mogu da kontrolišu jedan drugog.
• „OFF”: Isključeno.
„TVSTB”
(Mirovanje
povezano sa
TV-om)
Ova funkcija je dostupna kada podesite „CTRL“ na „ON“.
• „AUTO”: Ako je ulaz sistema podešen na „TV“, sistem će se
automatski isključiti kada isključite TV.
• „ON”: Sistem će se automatski isključiti kada isključite TV bez
obzira na ulaz.
• „OFF”: Sistem se neće isključiti kada isključite TV.
„COLOR”
(HDMI boje)
• „AUTO”: Automatski otkriva tip spoljnog uređaja i prebacuje
sliku na odgovarajuću postavku boja.
• „YCBCR”: Emitovanje YCBCR video signala.
• „RGB”: Emitovanje RGB video signala.
„BT >”
„BTAAC”
(BLUETOOTH) (BLUETOOTH
Napredno
kodiranje
zvuka)
Možete da podesite da li će sistem da koristi AAC putem
BLUETOOTH veze ili ne.
• „ON”: AAC kodek je omogućen.
• „OFF”: AAC kodek je onemogućen.
Napomena
Ako promenite podešavanje „BTAAC“ kada je BLUETOOTH
uređaj povezan, podešavanje kodeka se odražava tek nakon
sledećeg povezivanja.
„BTSTB”
(BLUETOOTH
mirovanje)
Kada sistem ima informacije za uparivanje, sistem će biti
u režimu mirovanja za BLUETOOTH čak i kada je isključen.
• „ON”: Režim mirovanja za BLUETOOTH je omogućen.
• „OFF”: Režim mirovanja za BLUETOOTH je onemogućen.
„INFO”
(Informacije
o BLUETOOTH
uređaju)
Naziv detektovanog BLUETOOTH uređaja i adresa uređaja se
prikazuju na displeju na gornjoj strani.
Poruka „NO DEVICE“ se prikazuje ako sistem nije povezan sa
BLUETOOTH uređajem.
„WS >”
(Bežični
prenos
zvuka)
„LINK”
(Secure Link)
• „ON”: Možete odrediti da se za bežičnu vezu Bar zvučnika
i subwoofera koristi funkcija Secure Link (stranica 20).
• „OFF”: Isključeno.
„USB >”
„REPT”
(Režim
reprodukcije)
• „NONE”: Reprodukovanje svih numera.
• „ONE”: Ponavljanje jedne numere.
• „FLDER”: Ponavljanje svih numera u fascikli.
• „RANDM”: Ponavljanje svih numera u fascikli nasumičnim
redosledom.
• „ALL”: Ponavljanje svih numera.
„SYS >”
(Sistem)
• „ON”: Uključivanje funkcije automatskog ulaska u stanje
„ASTBY”
(Automatski
mirovanja. Ako ne rukujete sistemom oko 20 minuta, on
ulazak u stanje automatski ulazi u režim mirovanja.
mirovanja)
• „OFF”: Isključeno.
„VER”
(Verzija)
16SR
Na displeju na gornjoj strani se prikazuju informacije o aktuelnoj
verziji firmvera.
Savet
Ostale funkcije
Korišćenje funkcije
Control for HDMI
* Control for HDMI je standard koji koristi
CEC (Consumer Electronics Control) za
omogućavanje HDMI (High-Definition
Multimedia Interface) uređaja da
upravljaju jedan drugim.
Napomena
Ove funkcije će možda funkcionisati sa
uređajima koje nije proizveo Sony, ali ne
garantujemo njihov rad.
Priprema za korišćenje
funkcije Control for HDMI
Podesite „HDMI>” – „CTRL” na sistemu
na „ON” (stranica 16). Podrazumevano
podešavanje je „ON”.
Omogućite podešavanja funkcije
Control for HDMI za TV i druge uređaje
povezane na sistem.
Funkcija isključivanja
sistema
Kada isključite TV, sistem će se
automatski isključiti.
Podesite „HDMI>” – „TVSTB” na sistemu
na „ON” ili „AUTO” (stranica 16).
Podrazumevano podešavanje je
„AUTO”.
Funkcija kontrole zvuka na
sistemu
Ako uključite sistem dok gledate TV,
zvuk sa TV-a će se emitovati sa zvučnika
sistema. Jačinu zvuka sa sistema
možete da prilagodite pomoću
daljinskog upravljača za TV.
Ako je zvuk TV-a emitovan sa zvučnika
sistema kada ste prošli put gledali TV,
sistem će se automatski uključiti kada
ponovo uključite TV.
Funkcijama takođe možete da
upravljate iz TV menija. Detaljne
informacije potražite u uputstvu za
upotrebu TV-a.
Napomene
• Zvuk se emituje samo sa TV-a ako je
izabran drugi ulaz osim „TV“ kada se na
TV-u koristi funkcija Twin Picture. Kada
onemogućite funkciju Twin Picture, zvuk
se emituje sa sistema.
• Nivo jačine zvuka na sistemu se prikazuje
na TV ekranu u zavisnosti od TV-a. Taj
nivo može da se razlikuje od nivoa jačine
zvuka prikazanog na displeju na gornjoj
strani.
17SR
Ostale funkcije
Povezivanjem uređaja kao što je TV ili
Blu-ray Disc plejer kompatibilan sa
funkcijom Control for HDMI* pomoću
HDMI kabla (HDMI kabl velike brzine
prenosa sa Ethernet vezom, ne
isporučuje se) omogućuje vam se da
jednostavno rukujete uređajem preko
daljinskog upravljača za TV.
Sa funkcijom Control for HDMI mogu da
se koriste sledeće funkcije.
• Funkcija isključivanja sistema
• Funkcija kontrole zvuka na sistemu
• Audio Return Channel
• Funkcija reprodukcije pritiskom na
jedno dugme
Ako omogućite funkciju Control for HDMI
(„BRAVIA” sync) kada koristite TV koji je
proizveo Sony, tada je funkcija Control for
HDMI na sistemu takođe automatski
omogućena. Kada se podešavanja dovrše,
na displeju na gornjoj strani se prikazuje
poruka „DONE”.
• U zavisnosti od postavki na TV-u, funkcija
kontrole zvuka na sistemu možda neće
biti dostupna. Detaljne informacije
potražite u uputstvu za upotrebu TV-a.
Audio Return Channel
Ako je sistem povezan na TV priključak
HDMI IN koji je kompatibilan sa
funkcijom Audio Return Channel, zvuk
sa TV-a možete da slušate preko
zvučnika sistema bez povezivanja
digitalnog optičkog kabla.
Podesite „AUD >” – „TV AU” na sistemu
na „AUTO” (stranica 15).
Podrazumevano podešavanje je
„AUTO”.
Napomena
Ako TV nije kompatibilan sa funkcijom
Audio Return Channel, treba da povežete
digitalni optički kabl (pogledajte isporučeni
Vodič za početak).
Funkcija reprodukcije
pritiskom na jedno dugme
Kada reprodukujete sadržaj sa uređaja
(Blu-ray Disc plejer, „PlayStation®4” itd.)
povezanog na TV, sistem i TV se
automatski uključuju, ulaz sistema se
prebacuje na ulaz sa TV-a, a zvuk se
emituje na zvučnicima sistema.
Napomene
• Ako je zvuk sa TV-a emitovan sa zvučnika
TV-a kada ste prošli put gledali TV, sistem
se neće uključiti, a zvuk i slika se emituju
sa TV-a čak i ako se reprodukuje sadržaj
sa uređaja.
• U zavisnosti od TV-a, početni deo
sadržaja koji se reprodukuje se možda
neće reprodukovati pravilno.
18SR
Korišćenje funkcije
„BRAVIA” Sync
Kao dodatak funkciji Control for HDMI,
možete da koristite i sledeću funkciju na
uređajima kompatibilnim sa funkcijom
„BRAVIA” sync.
• Funkcija Scene Select
Napomena
Ova funkcija je u vlasništvu kompanije
Sony. Ovu funkciju ne možete da koristite
sa proizvodima koje nije proizveo Sony.
Funkcija Scene Select
Zvučno polje sistema se automatski
prebacuje u skladu sa postavkama
funkcija Scene Select ili Sound Mode na
TV-u. Detaljne informacije potražite
u uputstvu za upotrebu TV-a.
Podesite zvučno polje na
„CLEARAUDIO+” (stranica 11).
Napomene o HDMI vezama
• Koristite HDMI kabl velike brzine
prenosa. Ako koristite standardni
HDMI kabl, 1080p sadržaj se možda
neće prikazivati pravilno.
• Koristite odobreni HDMI kabl.
Koristite Sony HDMI kabl velike brzine
prenosa sa logotipom tipa kabla.
• Ne preporučujemo vam da koristite
kabl za HDMI-DVI konverziju.
• Proverite podešavanja povezane
opreme ako je slika loša ili ako se zvuk
ne emituje sa opreme koja je
povezana putem HDMI kabla.
• Povezana oprema može da umanji
kvalitet audio signala (frekvenciju
uzorkovanja, brzinu protoka itd.) koji
se prenose sa HDMI priključka.
• Zvuk može da bude isprekidan ako
promenite frekvenciju uzorkovanja ili
broj kanala izlaznih audio signala sa
opreme za reprodukciju.
• Ako povezana oprema nije
kompatibilna sa tehnologijom za
zaštitu autorskih prava (HDCP), slika
i/ili zvuk sa HDMI OUT priključka
sistema mogu biti izobličeni ili se
možda neće emitovati. U tom slučaju,
proverite specifikacije povezane
opreme.
Proverite da li ste obavili sledeća
podešavanja:
– „CTRL” u meniju „HDMI>” je podešeno
na „OFF” (stranica 16).
– „BTSTB” u meniju „BT >” je podešeno
na „OFF” (stranica 16).
1
Pričvrstite isporučene zidne
nosače u predviđene rupe za
pričvršćivanje nosača na donjoj
strani Bar zvučnika koristeći
isporučene šrafove tako da
površina svakog zidnog nosača
izgleda kao na slici ispod.
Pričvrstite dva zidna nosača u rupe
za pričvršćivanje na levoj i desnoj
strani donjeg dela Bar zvučnika.
Šraf (isporučen)
Zidni nosač
(isporučen)
Postavljanje Bar zvučnika
na zid
Bar zvučnik možete da postavite na zid.
Napomene
• Pripremite šrafove (nisu isporučeni) koji
odgovaraju materijalu i čvrstoći zida.
Budući da je zid od gipsanih ploča
naročito lomljiv, dobro zavrnite šrafove
u dva drvena stuba u nosećoj gredi.
Okačite Bar zvučnik na šrafove u stubovima
horizontalno na ravnom delu zida.
• Za postavljanje obavezno angažujte
Sony prodavca ili licencirane majstore
i posebno vodite računa o bezbednosti
tokom postavljanja.
19SR
Ostale funkcije
Ušteda energije u režimu
mirovanja
• Sony ne odgovara za nezgode ili
oštećenja do kojih je došlo zbog
nepravilnog postavljanja, nedovoljne
čvrstoće zida, nepravilnog zašrafljivanja,
prirodnih nepogoda itd.
2
Pripremite šrafove (nisu
isporučeni) koji odgovaraju
otvorima u nosačima.
4 mm
Više od 30 mm
Postavljanje subwoofera
u vodoravan položaj
Postavite subwoofer na desnu stranu
tako da je logotip „SONY” okrenut
napred.
4,6 mm
10 mm
Rupa u nosaču
3
Zašrafite šrafove u 2 stuba u zidu.
Šrafovi bi trebalo da vire iz zida od
5 mm do 6 mm.
560 mm
Postavite isporučene podloške za zvučnik.
od 5 mm
do 6 mm
4
Okačite Bar zvučnik na šrafove.
Poravnajte rupe u nosačima sa
šrafovima, zatim okačite Bar
zvučnik na dva šrafa.
Aktiviranje bežičnog
prenosa između
određenih jedinica
(Secure Link)
Možete odrediti da se za bežičnu vezu
Bar zvučnika i subwoofera koristi
funkcija Secure Link.
Ova funkcija može da spreči smetnje
ako koristite više bežičnih proizvoda ili
ih koriste vaše komšije.
1
2
20SR
Pritisnite MENU.
Pritisnite / da biste izabrali
„WS >”, a zatim pritisnite ENTER.
3
4
5
6
7
Pritisnite / da biste izabrali
„ON”, a zatim pritisnite ENTER.
Kada se na displeju na gornjoj
strani prikaže poruka „START”,
pritisnite ENTER.
Prikazuje se „*****” i Bar zvučnik
traži uređaj koji može da se koristi
sa funkcijom Link. Pređite na sledeći
korak u roku od 2 minuta.
Pritisnite LINK na subwooferu.
Indikator napajanja na subwooferu
brzo treperi narandžastom bojom.
Kada se na displeju na gornjoj
strani prikaže poruka „DONE”,
pritisnite ENTER.
Subwoofer je povezan sa Bar
zvučnikom i indikator napajanja na
subwooferu svetli narandžastom
bojom.
Ako se prikaže „FAIL”, proverite da li
je subwoofer uključen i pritisnite
BACK da biste ponovo obavili
postupak od 3. koraka.
Pritisnite MENU.
Meni će se zatvoriti.
Prilagođavanje jačine
zvuka subwoofera
Subwoofer je osmišljen za reprodukciju
basa ili zvuka niske frekvencije.
Pritisnite SW  +/– da biste
prilagodili jačinu zvuka
subwoofera.
Dodatne informacije
Mere opreza
O bezbednosti
• Ako u sistem dospe bilo kakav predmet ili
tečnost, isključite sistem sa mrežnog
napajanja i odnesite ga na proveru u
ovlašćeni servis pre nastavka upotrebe.
• Nemojte dodirivati kabl za napajanje
naizmeničnom strujom vlažnim rukama.
To može dovesti do strujnog udara.
• Nemojte da se penjete na Bar zvučnik
i subwoofer jer možete da padnete
i povredite se ili oštetite sistem.
O izvorima napajanja
• Pre korišćenja sistema, proverite da li
njegov radni napon odgovara lokalnom
mrežnom napajanju. Radni napon je
naveden na pločici na donjoj strani Bar
zvučnika.
• Ako ne planirate da koristite sistem
tokom dužeg vremena, ne zaboravite da
iskopčate sistem iz zidne utičnice.
Da biste iskopčali kabl za napajanje
naizmeničnom strujom, povucite ga
držeći utikač a nikad kabl.
• Kabl za napajanje naizmeničnom strujom
morate da zamenite samo kod
ovlašćenog servisera.
O zagrevanju
Iako se sistem greje tokom rada, to ne
predstavlja kvar.
Ako sistem neprekidno koristite sa visoko
pojačanim tonom, temperatura zadnje
i donje strane kućišta sistema značajno
raste. Ne dodirujte kućište sistema da se ne
biste opekli.
Napomena
Kada izvor reprodukcije ne sadrži mnogo
bas zvuka, kao što je slučaj sa TV
programom, bas zvuk iz subwoofera će se
možda teško čuti.
21SR
Dodatne informacije
8
Kada se na displeju na gornjoj
strani prikaže poruka „LINK”,
pritisnite ENTER.
O postavljanju
• Postavite sistem na mesto sa
odgovarajućom ventilacijom kako
biste sprečili zagrevanje i produžili
njegov radni vek.
• Ne postavljajte sistem blizu izvora toplote
ili na mesta koja su izložena direktnoj
sunčevoj svetlosti, prekomernoj prašini ili
mehaničkim udarima.
• Ne postavljajte predmete sa zadnje
strane Bar zvučnika ili subwoofera koji bi
mogli da blokiraju ventilacione otvore
i izazovu kvar uređaja.
• Ako sistem koristite u kombinaciji sa
televizorom, video-rikorderom ili
kasetnim dekom, može doći do pojave
šuma i gubitka kvaliteta slike. U tom
slučaju postavite sistem dalje od
televizora, video-rikordera ili kasetnog
deka.
• Budite pažljivi prilikom postavljanja
sistema na posebno tretirane površine
(voskovane, lakirane, polirane itd.), jer
može doći do pojave mrlja ili gubitka boje.
• Pazite da se ne povredite na ivice Bar
zvučnika i subwoofera.
• Održavajte 3 cm ili više slobodnog
prostora pod Bar zvučnikom kada ga
okačite na zid.
O radu uređaja
Pre nego što povežete ostalu opremu,
obavezno isključite sistem i izvucite kabl za
napajanje iz mrežnog napajanja.
Ako se boje na obližnjem TV
ekranu prikazuju nepravilno
Na određenim TV-ima može doći do
nepravilnog prikaza boja.
• Ako se to desi...
Isključite TV, a zatim ga ponovo uključite
nakon 15 do 30 minuta.
• Ako se boje i dalje prikazuju nepravilno...
Postavite sistem dalje od TV-a.
O čišćenju
Čistite sistem mekom i suvom krpom. Ne
koristite abrazivne materijale, prašak za
ribanje ili rastvarač poput alkohola ili
benzina.
22SR
Ako imate bilo kakvo pitanje ili problem
u vezi sa sistemom, obratite se najbližem
Sony prodavcu.
Rešavanje problema
Ako naiđete na bilo koji od sledećih
problema prilikom korišćenja sistema,
koristite ovaj vodič za rešavanje
problema da biste pokušali da otklonite
problem pre nego što uređaj odnesete
na popravku. Ako je neki problem i dalje
prisutan, obratite se najbližem Sony
prodavcu.
Opšte
Napajanje se ne uključuje.
 Proverite da li je kabl za napajanje
naizmeničnom strujom dobro
povezan.
Sistem ne radi normalno.
 Iskopčajte kabl za napajanje
naizmeničnom strujom iz zidne
utičnice, a zatim ga ponovo
priključite nakon nekoliko minuta.
Sistem se automatski isključuje.
 Funkcija automatskog ulaska
u režim mirovanja je uključena.
Podesite „ASTBY” u meniju „SYS >”
na „OFF” (stranica 16).
Sistem se ne uključuje čak ni kada je TV
uključen.
 Podesite „HDMI>” – „CTRL” na „ON”
(stranica 16). TV mora da podržava
funkciju Control for HDMI
(stranica 17). Detaljne informacije
potražite u uputstvu za upotrebu
TV-a.
 Proverite postavke zvučnika na TV-u.
Sistem se aktivno sinhronizuje sa
postavkama zvučnika na TV-u.
Detaljne informacije potražite
u uputstvu za upotrebu TV-a.
 Ako je zvuk prošli put emitovan sa
zvučnika TV-a, sistem se ne
uključuje čak ni kada je TV uključen.
Sistem se isključuje kada isključite TV.
 Proverite postavku „HDMI>” –
„TVSTB” (stranica 16). Kada je
„TVSTB” podešeno na „ON”, sistem
će se automatski isključiti kada
isključite TV bez obzira na ulaz.
Zvuk
TV zvuk se ne emituje sa sistema.
 Proverite tip i način povezivanja
HDMI kabla, digitalnog optičkog
kabla ili analognog audio kabla koji
je povezan sa sistemom i TV-om
(pogledajte u isporučenom Vodiču
za početak).
 Ako je TV kompatibilan sa funkcijom
Audio Return Channel, uverite se da
je sistem povezan sa ARCkompatibilnim HDMI ulaznim
priključkom na TV-u (pogledajte u
isporučenom Vodiču za početak).
Ako se zvuk još uvek ne emituje ili
se zvuk prekida, povežite isporučeni
optički digitalni kabl i podesite
„AUD >” – „TV AU” na „OPT”
(stranica 15).
 Ako TV nije kompatibilan sa
funkcijom Audio Return Channel,
zvuk sa TV-a se neće emitovati na
sistemu čak ni ako je sistem




Zvuk se emituje i sa sistema i sa TV-a.
 Isključite zvuk na sistemu ili TV-u.
Sa Bar zvučnika se ne čuje zvuk ili se
zvuk uređaja koji je povezan sa Bar
zvučnikom čuje veoma slabo.
 Pritisnite  + i proverite nivo jačine
zvuka (stranica 8).
 Pritisnite  ili  + biste poništili
funkciju za isključivanje zvuka
(stranica 8).
 Uverite se da je izvor reprodukcije
pravilno izabran. Pokušajte sa
drugim izvorima reprodukcije tako
što ćete pritiskati INPUT +/–
(stranica 9).
23SR
Dodatne informacije
Sistem se ne isključuje čak ni kada se
TV isključi.
 Proverite postavku „HDMI>” –
„TVSTB” (stranica 16). Da biste
automatski isključili sistem bez
obzira na ulaz kada isključite TV,
podesite „TVSTB” na „ON”. TV mora
da podržava funkciju Control for
HDMI (stranica 17). Detaljne
informacije potražite u uputstvu za
upotrebu TV-a.

povezan sa ulaznim HDMI
priključkom na TV-u. Da bi se zvuk
sa TV-a emitovao na sistemu,
povežite isporučeni digitalni optički
kabl (pogledajte u isporučenom
Vodiču za početak).
Ako se zvuk ne emituje sa sistema
čak i kada su sistem i TV povezani
pomoću digitalnog optičkog
priključka ili ako TV nema optički
digitalni izlazni priključak, povežite
analogni audio kabl (ne isporučuje
se) i prebacite ulaz na sistemu na
„ANALOG“ (stranica 9).
Prebacite ulaz na sistemu na „TV”
(stranica 9).
Pojačajte zvuk na sistemu ili
deaktivirajte funkciju za
isključivanje zvuka.
U zavisnosti od redosleda kojim ste
povezali TV i sistem, zvuk na
sistemu može da bude isključen i na
displeju na gornjoj strani sistema se
prikazuje poruka „MUTING”. Ako se
to desi, prvo uključite TV, a zatim
sistem.
Podesite podešavanja zvučnika na
TV-u (BRAVIA) za audio sistem.
Pogledajte uputstvo za upotrebu
TV-a za više informacija o njegovom
podešavanju.
 Proverite da li su svi kablovi sistema
i povezanog uređaja dobro
umetnuti u priključke.
Sa subwoofera se ne čuje zvuk - ili je
zvuk veoma tih.
 Pritisnite SW + da biste pojačali
zvuk na subwooferu (stranica 8).
 Uverite se da indikator napajanja na
subwooferu svetli zelenom bojom.
Ako ne svetli, pogledajte deo „Sa
subwoofera se ne čuje zvuk.” u
odeljku „Bežični prenos zvuka
subwoofera“ (stranica 25).
 Subwoofer služi za reprodukciju bas
zvuka. Ako izvori reprodukcije (tj. TV
prenos) sadrži veoma malo bas
zvuka, zvuk sa subwoofera će biti
veoma tih.
 Kada reprodukujete sadržaj koji
podržava tehnologiju za zaštitu
autorskih prava (HDCP), on se neće
emitovati sa subwoofera.
Nije moguće postići surround efekat.
 U zavisnosti od ulaznog signala
i podešavanja zvučnog polja,
obrada surround zvuka možda neće
funkcionisati efikasno. Surround
efekat će možda biti jedva primetan
u zavisnosti od programa ili diska.
 Da biste emitovali višekanalni zvuk,
proverite podešavanje za
emitovanje digitalnog zvuka na
uređaju koji je povezan sa
sistemom. Za više detalja,
pogledajte uputstvo za upotrebu
koje ste dobili uz povezani uređaj.
USB uređaj
USB uređaj nije prepoznat.
 Pokušajte sledeće:
 Isključite sistem.
 Uklonite i ponovo povežite USB
uređaj.
 Uključite sistem.
 Uverite se da je USB uređaj dobro
povezan na (USB) port.
24SR
 Proverite da li su USB uređaj ili kabl
oštećeni.
 Proverite da li je USB uređaj
uključen.
 Ako je USB uređaj povezan preko
USB čvorišta, iskopčajte ga
i povežite USB uređaj direktno na
Bar zvučnik.
BLUETOOTH uređaj
Nije moguće uspostaviti BLUETOOTH
vezu.
 Uverite se da svetli plavi LED
indikator (stranica 6).
 Proverite da li je BLUETOOTH uređaj
koji želite da povežete uključen i da
li je omogućena funkcija
BLUETOOTH.
 Približite BLUETOOTH uređaj Bar
zvučniku.
 Ponovo uparite sistem
i BLUETOOTH uređaj. Možda ćete
morati prvo da otkažete uparivanje
sa sistemom na BLUETOOTH
uređaju.
Uparivanje nije moguće.
 Približite BLUETOOTH uređaj Bar
zvučniku.
 Uverite se da sistem ne ometaju
oprema za bežični LAN, drugi
bežični uređaji koji koriste
frekvenciju od 2,4 GHz ili
mikrotalasna rerna. Ako se u blizini
nalazi uređaj koji generiše
elektromagnetno zračenje, udaljite
ga od sistema.
 Uparivanje možda neće biti moguće
ako se blizu Bar zvučnika nalaze
drugi BLUETOOTH uređaji. U tom
slučaju, isključite druge BLUETOOTH
uređaje.
Sa povezanog BLUETOOTH uređaja se
ne emituje zvuk.
 Uverite se da svetli plavi LED
indikator (stranica 6).
 Približite BLUETOOTH uređaj Bar
zvučniku.
 Ako se u blizini nalazi uređaj koji
generiše elektromagnetno
zračenje, kao što je oprema za
bežični LAN, drugi BLUETOOTH
uređaj ili mikrotalasna rerna,
udaljite ga od sistema.
 Uklonite sve prepreke između
sistema i BLUETOOTH uređaja ili
udaljite sistem od prepreke.
 Postavite povezani BLUETOOTH
uređaj na drugo mesto.
 Promenite frekvenciju za bežično
povezivanje Wi-Fi rutera, računara
itd. na pojas od 5 GHz.
 Pojačajte zvuk na povezanom
BLUETOOTH uređaju.
Bežični prenos zvuka
subwoofera
Sa subwoofera se ne čuje zvuk.
 Indikator napajanja ne svetli.
• Proverite da li je kabl za napajanje
naizmeničnom strujom
subwoofera pravilno povezan.
• Pritisnite dugme  na
subwooferu da biste uključili
napajanje.
 Indikator napajanja sporo treperi
zelenom bojom ili svetli crvenom
bojom.
• Premestite subwoofer blizu Bar
zvučnika tako da indikator
napajanja počne da svetli
zelenom bojom.
• Pratite korake u odeljku
„Aktiviranje bežičnog prenosa
između određenih jedinica
(Secure Link)“ (stranica 20).
 Alo indikator napajanja svetli
crvenom bojom, pritisnite dugme 
Zvuk je isprekidan ili sa šumom.
 Ako se u blizini nalazi uređaj koji
generiše elektromagnetne talase,
poput opreme za bežični LAN ili
mikrotalasne rerne, udaljite sistem
od takvog uređaja.
 Ako se između Bar zvučnika
i subwoofera nalazi prepreka,
uklonite je.
 Postavite Bar zvučnik i subwoofer
što je moguće bliže.
 Promenite frekvenciju za bežični
LAN svih okolnih Wi-Fi rutera ili
računara na pojas od 5 GHz.
 Prebacite TV, Blu-ray Disc plejer itd.
sa bežične na žičanu LAN vezu.
Daljinski upravljač
Daljinski upravljač ne radi.
 Usmerite daljinski upravljač prema
senzoru daljinskog upravljača na
Bar zvučniku (stranica 6).
 Uklonite sve prepreke između
daljinskog upravljača i Bar zvučnika.
 Zamenite obe baterije u daljinskom
upravljaču novim baterijama, ako su
slabe.
 Uverite se da pritiskate
odgovarajući taster na daljinskom
upravljaču.
Daljinski upravljač televizora ne radi.
 Instalirajte Bar zvučnik tako da ne
zaklanja senzor daljinskog
upravljača na TV-u.
25SR
Dodatne informacije
Zvuk nije sinhronizovan sa slikom.
 Kada gledate filmove, zvuk će
možda malo kasniti u odnosu na
sliku.
na subwooferu da biste isključili
napajanje i proverite da li je
ventilacioni otvor subwoofera
blokiran.
 Subwoofer je osmišljen za
reprodukciju bas zvuka. Kada izvor
reprodukcije ne sadrži mnogo bas
zvuka, kao što je slučaj sa većinom
TV programa, možda nećete čuti
bas zvuk.
 Pritisnite SW  + da biste pojačali
zvuk subwoofera (stranica 21).
Ostalo
Funkcija Control for HDMI ne radi
pravilno.
 Proverite vezu sa sistemom
(pogledajte isporučeni Vodič za
početak).
 Aktivirajte funkciju Control for HDMI
na TV-u. Detaljne informacije
potražite u uputstvu za upotrebu
TV-a.
 Sačekajte malo, a zatim pokušajte
ponovo. Ako iskopčate sistem, biće
potrebno neko vreme pre nego što
radnje budu izvodljive. Sačekajte
15 sekundi ili duže, a zatim
pokušajte ponovo.
 Uverite se da uređaji povezani na
sistem podržavaju funkciju Control
for HDMI.
 Omogućite funkciju Control for
HDMI na uređajima povezanim na
sistem. Za više detalja, pogledajte
uputstvo za upotrebu uređaja.
 Tip i broj uređaja kojima se može
upravljati funkcijom Control for
HDMI je ograničen standardom
HDMI CEC na sledeći način:
• Uređaji za snimanje (Blu-ray Disc
rikorder, DVD rikorder itd.): do
3 uređaja
• Uređaji za reprodukciju (Blu-ray
Disc plejer, DVD plejer itd.): do
3 uređaja
• Uređaji za tjuner: do 4 uređaja
• Audio sistem (risiver/slušalice): do
1 uređaja (koji se koristi na
sistemu)
Ako se na displeju na gornjoj strani Bar
zvučnika prikaže poruka „PRTCT”.
 Pritisnite  da biste isključili sistem.
Kada se displej isključi, iskopčajte
kabl za napajanje naizmeničnom
strujom, a zatim proverite da li
nešto blokira ventilacione otvore
Bar zvučnika.
26SR
Displej na gornjoj strani Bar zvučnika
ne svetli.
 Pritisnite dugme DIMMER da biste
podesili svetlinu na „BRIGHT” ili
„DARK”, ako je podešeno na „OFF”
(stranica 8).
Senzori TV-a ne rade pravilno.
 Bar zvučnik možda blokira neke
senzore (kao što je senzor svetline),
prijemnik za daljinski upravljač na
TV-u ili „predajnik za 3D naočare
(infracrveni prenos)“ na 3D TV-u koji
podržava sistem infracrvenih 3D
naočara ili bežičnu komunikaciju.
Premestite Bar zvučnik dalje od
televizora u opsegu koji omogućava
da ovi delovi pravilno funkcionišu.
Da biste videli mesto na kojem se
nalaze senzori i risiver za daljinski
upravljač, pogledajte uputstvo za
upotrebu koje ste dobili uz TV.
Resetovanje
Ako sistem i dalje ne funkcioniše
pravilno, vratite ga na podrazumevana
podešavanja na sledeći način.
Obavezno koristite tastere osetljive na
dodir na Bar zvučniku da biste obavili
ovu radnju.
1
2
3
4
Dok držite INPUT, dodirnite VOL –
i  istovremeno i držite 5 sekundi.
Na displeju na gornjoj strani se
prikazuje „RESET“ i podešavanja u
meniju i zvučna polja će se vratiti na
početnu vrednost.
Iskopčajte kabl za napajanje
naizmeničnom strujom.
Priključite kabl za napajanje
naizmeničnom strujom, a zatim
pritisnite  da uključite sistem.
Povežite sistem sa subwooferom
(stranica 20).
Podržani tipovi datoteka
Kodek
Oznaka tipa
datoteke
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)
.mp3
AAC
.m4a
WMA9 Standard
.wma
LPCM
.wav
Napomene
Podržani audio formati
Ovaj sistem podržava sledeće formate
audio signala.
• Dolby Digital
• DTS
• LPCM 2ch
• AAC
Bar zvučnik (SA-CT390)
Odeljak za pojačalo
IZLAZ ZA NAPAJANJE (nominalni)
Prednji levi + prednji desni:
50 W + 50 W (na 4 oma, 1 kHz, 1% THD)
IZLAZ ZA NAPAJANJE (referentni)
Prednji levi/prednji desni: 100 W (po
kanalu na 4 oma, 1 kHz)
Ulazi
USB
ANALOG IN
TV IN OPTICAL
Izlaz
HDMI OUT TV (ARC)
Odeljak za HDMI
Konektor
Tip A (19-pinski)
Odeljak za USB
(USB) port
Tip A
Odeljak za BLUETOOTH
Sistem za komunikaciju
BLUETOOTH specifikacija verzija 4.2
Izlaz
BLUETOOTH specifikacija, klasa
napajanja 1
Maksimalni opseg komunikacije
Optička vidljivost od približno 25 m1)
Frekventni pojas
Pojas od 2,4 GHz (2,4000 GHz –
2,4835 GHz)
Metod modulacije
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Kompatibilni BLUETOOTH profili2)
A2DP 1.2 (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP 1.6 (Audio Video Remote
Control Profile)
Podržani kodeci3)
SBC4), AAC5)
Opseg prenosa (A2DP)
20 Hz – 20.000 Hz (frekvencija
uzorkovanja 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz)
27SR
Dodatne informacije
• Neke datoteke možda neće biti moguće
reprodukovati u zavisnosti od formata
datoteke, kodiranja datoteke ili stanja
snimka.
• Neke datoteke koje su obrađene na
računaru možda neće biti moguće
reprodukovati.
• Sistem ne reprodukuje kodirane
datoteke, na primer one koje su kodirane
DRM-om ili su komprimovane bez gubitka
kvaliteta.
• Sistem može da prepozna sledeće
datoteke ili fascikle na USB uređajima:
– do 200 fascikli
– do 150 datoteka/fascikli na
pojedinačnom nivou
• Neki USB uređaji možda neće raditi sa
ovim sistemom.
• Ovaj sistem podržava samo klasu MSC
uređaja za masovno skladištenje.
Specifikacije
1)
Stvarni opseg se razlikuje u zavisnosti od
faktora kao što su prepreke između
uređaja, magnetna polja oko
mikrotalasne rerne, statički elektricitet,
bežični telefon, osetljivost prijema,
performanse antene, operativni sistem,
softverske aplikacije itd.
2) BLUETOOTH standardni profili ukazuju na
svrhu BLUETOOTH komunikacije između
uređaja.
3) Kodek: Kompresija audio signala i format
konverzije
4)
Subband Codec
5) Napredno kodiranje zvuka
Odeljak za prednji levi/prednji desni
zvučnik
Sistem zvučnika
Sistem zvučnika punog opsega sa
zvučnom izolacijom
Speaker
60 mm konusni
Opšte
Zahtevi za napajanje
Samo modeli za Tajvan:
120 V AC, 60 Hz
Ostali modeli:
220 V – 240 V AC, 50/60 Hz
Potrošnja energije
Uključeno: 45 W
U mirovanju: 0,5 W ili manje (režim
uštede energije)
(Kada su „CTRL” u meniju „HDMI>”
i „BTSTB” u meniju „BT >” podešeni na
„OFF“)
U mirovanju: 2,8 W ili manje6)
(Kada je „CTRL” u meniju „HDMI>” ili
„BTSTB” u meniju „BT >” podešeno na
„ON”)
Dimenzije (š/v/d) (približne)
900 mm × 52 mm × 121 mm
(bez zidnih nosača)
900 mm × 121 mm × 59 mm
(sa zidnim nosačima)
Masa (približno)
2,2 kg
6)
Sistem će automatski ući u režim uštede
energije kada nema HDMI veze i nema
istorije BLUETOOTH uparivanja, bez
obzira na postavke koje ste napravili za
„CTRL” u meniju „HDMI>” i „BTSTB”
u meniju „BT >”.
28SR
Subwoofer (SA-WCT390)
IZLAZ ZA NAPAJANJE (referentni)
100 W (po kanalu na 4 oma, 100 Hz)
Sistem zvučnika
Subwoofer sistem, Bass Reflex
Zvučnik
130 mm konusni
Zahtevi za napajanje
Samo modeli za Tajvan:
120 V AC, 60 Hz
Ostali modeli:
220 V – 240 V AC, 50/60 Hz
Potrošnja energije
Kada je sistem uključen: 20 W
U mirovanju: 0,5 W ili manje
Dimenzije (š/v/d) (približne)
170 mm × 342 mm × 362 mm
(uspravna instalacija)
342 mm × 172 mm × 362 mm
(vodoravna instalacija)
Masa (približno)
6,5 kg
Odeljak za bežični
predajnik/prijemnik
Frekventni pojas
2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Metod modulacije
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Dizajn i specifikacije su podložni
promenama bez najave.
O BLUETOOTH
komunikaciji
29SR
Dodatne informacije
• BLUETOOTH uređaje bi trebalo da
koristite na međusobnoj udaljenosti
do 10 metara i između njih ne bi
trebalo da se nalaze prepreke. Opseg
efikasne komunikacije može da
postane kraći pod sledećim uslovima.
– Kada se između uređaja koji su
povezani BLUETOOTH vezom nalazi
osoba, metalni objekat, zid ili neka
druga prepreka.
– Kada se nalazite na lokaciji na kojoj
se koristi bežični LAN
– U blizini uključene mikrotalasne
rerne
– Ako se nalazite na lokaciji na kojoj
postoji emisija elektromagnetnih
talasa
• BLUETOOTH uređaji i bežični LAN
(IEEE 802.11b/g) koriste isti frekventni
pojas (2,4 GHz). Kada BLUETOOTH
uređaj koristite blizu uređaja sa
funkcijom za bežični LAN, može doći
do elektromagnetnih smetnji. To
može da dovede do nižih brzina
prenosa podataka, šuma ili
nemogućnosti povezivanja. Ako se to
desi, isprobajte sledeća rešenja:
– Koristite ovaj sistem na udaljenosti
od najmanje 10 metara od uređaja za
bežični LAN.
– Isključite napajanje uređaja za
bežični LAN kada BLUETOOTH uređaj
koristite u opsegu od 10 metara.
– Postavite ovaj sistem i BLUETOOTH
uređaj što bliže jedno drugom.
• Radio-talasi koje emituje ovaj sistem
mogu da dovedu do smetnji u radu
nekih medicinskih uređaja. Budući da
ove smetnje mogu da dovedu do
kvara, uvek isključite napajanje na
sistemu i BLUETOOTH uređaju na
sledećim lokacijama:
– U bolnici, vozu, avionu, benzinskoj
pumpi i bilo kom mestu na kojem su
prisutni zapaljivi gasovi
– U blizini automatskih vrata ili
požarnih alarma
• Ovaj sistem podržava bezbednosne
funkcije koje su u skladu sa
BLUETOOTH specifikacijom radi
obezbeđivanja sigurne komunikacije
prilikom korišćenja tehnologije
BLUETOOTH. Međutim, ove
bezbednosne funkcije možda neće biti
dovoljne u zavisnosti od podešavanja
sadržaja i drugih faktora pa uvek
budite na oprezu kada obavljate
komunikaciju pomoću tehnologije
BLUETOOTH.
• Sony ne odgovara u slučaju štete ili
drugog gubitka koji je nastao usled
otkrivenih informacija korišćenjem
tehnologije BLUETOOTH.
• Ne možemo da garantujemo
BLUETOOTH komunikaciju sa svim
BLUETOOTH uređajima koji imaju isti
profil kao ovaj sistem.
• BLUETOOTH uređaji koji su povezani
sa ovim sistemom moraju da
ispunjavaju BLUETOOTH specifikaciju
organizacije Bluetooth SIG, Inc.
i moraju da budu sertifikovani.
Međutim, čak i kada uređaj ispunjava
BLUETOOTH specifikaciju, u nekim
slučajevima karakteristike ili
specifikacije BLUETOOTH uređaja
mogu da onemoguće povezivanje ili
dovedu do drugačijeg načina kontrole,
prikaza ili rada od onog koji je
predviđen.
• Može da dođe do pojave šuma ili zvuk
može da bude isprekidan u zavisnosti
od BLUETOOTH uređaja koji je
povezan sa sistemom, okruženja u
kojem se odvija komunikacija ili uslova
u okruženju.
©2016 Sony Corporation
4-586-110-11(1) (SR)
Download PDF

advertising