Sony | HT-MT300 | Sony HT-MT300 2,1-kanalna kompaktna traka sa zvučnicima i Bluetooth® tehnologijom Kratko uputstvo za pokretanje i podešavanje

Sadržaj pakovanja
2
4-688-012-21(1) (SR)
Sound Bar zvučnik
Bar zvučnik (1)
Subwoofer (1)
Daljinski upravljač (1)
Baterija R03 (veličina AAA) (2)
Optički digitalni kabl (1)
Adapter za naizmeničnu
struju (1)
Kabl za napajanje naizmeničnom
strujom (1)
Podloga za subwoofer (4)
Uključivanje sistema

/
Indikator napajanja (zeleni)
Vodič za početak

HT-MT300/MT301
Kabl za napajanje naizmeničnom
strujom (isporučen)
Adapter za naizmeničnu struju (isporučen)
 Povežite adapter za naizmeničnu struju sa kablom za napajanje naizmeničnom strujom, a zatim adapter za naizmeničnu struju povežite sa Bar zvučnikom.
Uputstvo za upotrebu
Bar zvučnik
Subwoofer
Priključite kablove za napajanje naizmeničnom strujom Bar zvučnika i subwoofera u utičnicu za napajanje naizmeničnom strujom.
Vodič za početak
(ovaj dokument)
 Pritisnite  (napajanje) na daljinskom upravljaču sistema.
Zasvetliće indikator ulaza.
 Proverite da li indikator napajanja subwoofera svetli zelenom bojom.
Ako ne svetli, pogledajte odeljak „Subwoofer“ u poglavlju „Rešavanje problema“ u Uputstvu za upotrebu (zaseban dokument).
Priprema daljinskog upravljača
Napomena
• Ne postavljajte magnetne kartice na sistem ili blizu sistema.
• Ne postavljajte metalne objekte osim TV-a oko sistema. Funkcije bežične mreže mogu da postanu nestabilne.
Da biste postavili subwoofer ispod sofe
 Postavite podloge na subwoofer, a zatim postavite subwoofer ispod sofe tako
Kada subwoofer postavljate horizontalno, koristite podlogu
za zvučnik (isporučena).
da zvučnik bude okrenut nagore.
 Držite VOICE na daljinskom upravljaču sistema 5 sekundi.
Indikatori USB i ANALOG će zatreperiti dvaput, a zatim se aktivira režim sofe. Kvalitet zvuka
će se promeniti i optimizovati za postavljanje subwoofera ispod sofe.
Podloga za zvučnik
(isporučena)
Subwoofer
1
3
Povezivanje sa TV-om
Slušanje zvuka

Da li postoji optički digitalni priključak na TV-u?
/
Napajanje
DA
NE
Ulaz
TV
 +/–
SW  +/–
Plejer Blu-ray diskova, kablovski
ili satelitski prijemnik itd.
Plejer Blu-ray diskova, kablovski
ili satelitski prijemnik itd.
 Uključite TV, a zatim izaberite željeni program ili ulaz pomoću daljinskog upravljača TV-a.
Audio signal
Optički digitalni kabl
(isporučen)
Audio signal
Analogni audio kabl (nije
isporučen)
 Pritisnite TV na daljinskom upravljaču sistema da biste uključili indikator TV.
Ako ste u 1. koraku povezali televizor na priključak ANALOG, pritisnite ANALOG na daljinskom upravljaču sistema.
 Prilagodite jačinu zvuka.
Prilagodite jačinu zvuka pritiskanjem  +/– na daljinskom upravljaču sistema.
Prilagodite jačinu zvuka subwoofera pritiskanjem SW  +/– na daljinskom upravljaču sistema.
Podešavanje je završeno!
Uživajte!
Pogledajte isporučeno uputstvo za upotrebu za detalje o drugim
funkcijama i rešavanje problema.
Uputstvo za upotrebu
Napomena
• Ako vaš priključak za slušalice na TV-u služi i kao priključak za audio izlaz, proverite postavke za TV audio izlaz. Za više detalja, pogledajte uputstvo za upotrebu TV-a.
• Uverite se da su kablovi čvrsto umetnuti.
© 2017 Sony Corporation
Download PDF

advertising