Sony | HT-MT300 | Sony HT-MT300 2,1-kanalna kompaktna traka sa zvučnicima i Bluetooth® tehnologijom Uputstva za rukovanje

Sound Bar zvučnik
Uputstvo za upotrebu
HT-MT300/MT301
Preporučeni kablovi
UPOZORENJE
Ne postavljajte uređaj u uski prostor
poput police za knjige ili ugradnog
ormarića.
Za povezivanje sa matičnim računarom
i/ili perifernom opremom morate da
koristite propisno zaštićene i uzemljene
kablove i konektore.
Za Bar zvučnik
Da biste umanjili rizik od požara, ne
prekrivajte ventilacioni otvor uređaja
novinama, stolnjakom, zavesom itd.
Ne izlažite uređaj izvorima otvorenog
plamena (na primer, upaljenoj sveći).
Da biste umanjili rizik od požara ili
strujnog udara, ne izlažite uređaj
kapljicama vode ili prskanju i ne
postavljajte na njega predmete koji
sadrže tečnost, na primer vazu.
Jedinica dobija mrežno napajanje
sve dok je priključena na utičnicu
za napajanje naizmeničnom strujom,
čak i kada je sama jedinica isključena.
Budući da se mrežno napajanje jedinice
prekida izvlačenjem glavnog utikača,
priključite jedinicu na lako dostupnu
utičnicu za napajanje naizmeničnom
strujom. Ako primetite nepravilnosti
u radu jedinice, odmah izvucite glavni
utikač iz utičnice za napajanje
naizmeničnom strujom.
Budući da se mrežno napajanje
adaptera za napajanje naizmeničnom
strujom prekida izvlačenjem glavnog
utikača, priključite ga na lako dostupnu
utičnicu za napajanje naizmeničnom
strujom. Ako primetite bilo kakvu
nepravilnost u njegovom radu, odmah
ga iskopčajte iz utičnice za napajanje
naizmeničnom strujom.
Ne izlažite baterije ili uređaj u kojem se
nalaze baterije visokim temperaturama,
na primer sunčevoj svetlosti i vatri.
Samo za upotrebu u zatvorenom
prostoru.
2SR
Pločica sa nazivom se nalazi na donjoj
strani Bar zvučnika.
Za adapter za naizmeničnu struju
Please change to: Nalepnice sa brojem
modela i serijskim brojem adaptara
za naizmeničnu struju nalaze se na
njegovoj donjoj strani.
Za korisnike u Evropi
Napomena za korisnike: sledeće
informacije se odnose samo
na opremu koja se prodaje
u zemljama u kojima se
primenjuju direktive
Evropske unije.
Ovaj uređaj je proizvela kompanija
Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
ili ga je za nju proizvela neka druga
kompanija. Sva pitanja u vezi sa
usaglašenošću proizvoda sa zakonima
Evropske unije bi trebalo da pošaljete
ovlašćenom predstavniku,
Sony Belgium, bijkantoor van
Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1,
1935 Zaventem, Belgija. Za sva pitanja
u vezi sa servisom ili garancijom
pogledajte adrese koje su navedene
na zasebnom servisnom ili
garantnom listu.
Sony Corp. ovim izjavljuje da je oprema
u skladu sa osnovnim zahtevima
i ostalim relevantnim odredbama
direktive 1999/5/EC.
Detaljnije informacije možete da
vidite na adresi:
http://www.compliance.sony.de/
Ova oprema je testirana i utvrđeno je da
je u skladu sa ograničenjima navedenim
u EMC direktivi kada se za povezivanje
koristi kabl kraći od 3 metra.
Odlaganje stare
električne
i elektronske
opreme
(primenljivo
u Evropskoj uniji
i ostalim
evropskim
zemljama koje
imaju sisteme za odvojeno
sakupljanje otpada)
Ovaj simbol na proizvodu ili njegovom
pakovanju označava da se proizvod
ne sme tretirati kao kućni otpad.
Proizvod bi trebalo da odložite na
odgovarajućem mestu za prikupljanje
i reciklažu električne i elektronske
opreme. Pravilnim odlaganjem ovog
proizvoda pomažete u sprečavanju
mogućih štetnih posledica po okolinu
i ljudsko zdravlje do kojih može doći
usled nepravilnog odlaganja proizvoda.
Reciklažom materijala pomažete
u očuvanju prirodnih resursa.
Za detaljnije informacije o reciklaži ovog
proizvoda kontaktirajte lokalnu upravu,
komunalnu službu ili prodavnicu u kojoj
ste kupili proizvod.
Odnosi se
samo na
Evropu
Odlaganje potrošenih
baterija (primenljivo
u Evropskoj uniji
i ostalim evropskim
zemljama koje imaju
sisteme za odvojeno
sakupljanje otpada)
Ovaj simbol na bateriji ili njenom
pakovanju označava da se baterija
koja se dobija uz ovaj proizvod ne
sme tretirati kao kućni otpad.
Na nekim baterijama se pored ovog
simbola može nalaziti i hemijski simbol.
Hemijski simbol za živu (Hg) ili olovo (Pb)
se dodaje ako baterija sadrži više
od 0,0005% žive ili 0,004% olova.
Pravilnim odlaganjem baterija
pomažete u sprečavanju mogućih
štetnih posledica po okolinu i ljudsko
zdravlje do kojih može doći usled
nepravilnog odlaganja baterija.
Reciklažom materijala pomažete
očuvanje prirodnih resursa.
Ako proizvodi zahtevaju stalno
prisustvo baterije zbog bezbednosti,
performansi ili celovitosti podataka,
takvu bateriju bi trebalo da zameni
isključivo obučeni serviser.
Da biste bili sigurni da će baterija biti
pravilno zbrinuta, predajte potrošenu
bateriju na odgovarajućem mestu
za prikupljanje i reciklažu električne
i elektronske opreme.
Za sve ostale baterije, pogledajte
poglavlje o bezbednom uklanjaju
baterije iz proizvoda. Predajte bateriju
na odgovarajućem mestu za
prikupljanje i reciklažu potrošenih
baterija.
Za detaljnije informacije o reciklaži
ovog proizvoda ili baterije kontaktirajte
lokalnu upravu, komunalnu službu ili
prodavnicu u kojoj ste kupili proizvod.
3SR
Korišćenje različitih funkcija
Sadržaj
Vodič za početak
Osnovno
(zaseban
podešavanje 
dokument)
O ovom uputstvu za upotrebu ..... 4
Sadržaj pakovanja ......................... 5
Vodič za delove i kontrole ............ 6
Slušanje zvuka
Slušanje televizora i drugih
uređaja ................................... 13
Slušanje muzike na
USB uređaju ...........................14
Izbor zvučnog efekta
Podešavanje zvučnog
efekta koji je prilagođen
izvorima zvuka ....................... 16
Uživanje u jasnom zvuku pri
maloj jačini zvuka u ponoć
(funkcija NIGHT) ..................... 16
Omogućavanje jasnijih dijaloga
(funkcija VOICE) ..................... 17
Lako slušanje utišanog zvuka
komprimovanjem
dinamičkog opsega ............... 17
Prilagođavanje jačine zvuka
subwoofera ............................ 18
Slušanje muzike/zvuka
pomoću funkcije BLUETOOTH
Slušanje muzike sa mobilnog
uređaja ................................... 19
Slušanje muzike na mobilnom
uređaju pomoću aplikacije
SongPal .................................. 21
Uključivanje sistema pomoću
BLUETOOTH uređaja ..............22
4SR
Aktiviranje bežičnog prenosa
između određenih jedinica
(SECURE LINK) ........................23
Uživanje u multipleksno
emitovanom zvuku
(AUDIO) ................................. 24
Smanjivanje potrošnje
energije ................................. 24
Optimizacija zvuka Subwoofera
kada ga stavite ispod sofe ... 25
Podešavanje funkcije
za smanjenje nivoa signala
za priključke ANALOG IN
i TV IN (OPTICAL) ................... 26
Rešavanje problema
Rešavanje problema ....................27
Resetovanje sistema .................... 31
Dodatne informacije
Specifikacije .................................32
Podržani tipovi datoteka ............ 34
Podržani ulazni audio formati .... 34
O BLUETOOTH komunikaciji ....... 35
Mere opreza ................................ 36
O ovom uputstvu
za upotrebu
• Uputstva u ovom priručniku opisuju
kontrole na daljinskom upravljaču.
• Neke slike su predstavljene kao
konceptualni crteži i one mogu da
se razlikuju od stvarnih proizvoda.
• Podrazumevana podešavanja su
podvučena u opisu svake funkcije.
• Adapter za naizmeničnu struju (1)
Sadržaj pakovanja
• Bar zvučnik (1)
• Kabl za napajanje naizmeničnom
strujom (1)
• Subwoofer (1)
• Podloga za subwoofer (4)
• Daljinski upravljač (1)
• Vodič za početak
• Uputstvo za upotrebu
• Baterija R03 (veličina AAA) (2)
• Optički digitalni kabl (1)
5SR
Vodič za delove i kontrole
Detalji su izostavljeni sa slika.
Bar zvučnik (glavna jedinica)
Prednja strana
 Senzor za daljinski upravljač
Uperite daljinski upravljač prema
senzoru za daljinski upravljač da
biste upravljali sistemom.
 N-oznaka (stranica 20)
Kada koristite funkciju NFC,
dodirnite NFC-kompatibilnim
uređajem ovu oznaku.
 Dugme
(izbor ulaza)
(stranica 13)
 Dugme BLUETOOTH PAIRING
(stranica 19)
 Dugmad +/– (jačina zvuka)
6SR
 Dugme  (napajanje)
Uključuje sistem ili ga postavlja
u režim mirovanja.
 Indikatori
Za više detalja, pogledajte
„O indikatorima na glavnoj
jedinici“ (stranica 7).
O indikatorima na glavnoj jedinici
Svetljenje i treperenje indikatora na glavnoj jedinici označava ulaz ili status
ulaznog uređaja.
Indikatori
Status
• Svetli: Izabran je TV ulaz.
• Jednom trepne: Dok menjate jačinu zvuka/jačinu zvuka subwoofera.
• Svetli plavom bojom: Uspostavljena je BLUETOOTH veza (izabran je
BLUETOOTH ulaz).
• Jednom trepne: Dok menjate jačinu zvuka/jačinu zvuka subwoofera.
• Brzo treperi plavom bojom: Tokom statusa čekanja na uparivanje.
• Treperi plavom bojom: U toku je pokušaj uspostavljanja BLUETOOTH veze.
• Svetli: Izabran je USB ulaz.
• Jednom trepne: Dok menjate jačinu zvuka/jačinu zvuka subwoofera.
• Brzo treperi: Tokom čitanja podataka sa povezanog USB uređaja.
• Dvaput trepne uzastopno: Kada povezujete nepodržani uređaj.
• Svetli: Izabran je analogni ulaz.
• Jednom trepne: Dok menjate jačinu zvuka/jačinu zvuka subwoofera.
• Svetli: Izabran je zvučni efekat. (stranica 16)
Indikatori trepere kada uključujete/isključujete podešavanje funkcije ili koristite
daljinski upravljač.
Indikatori
Status
• Dvaput trepne: Uključuje se jedna od sledećih funkcija.
– Dolby DRC (stranica 17)
– BLUETOOTH stanje mirovanja (stranica 22)
– Automatsko stanje mirovanja (stranica 24)
– Režim sofe (stranica 25)
– Smanjenje nivoa signala (stranica 26)
• Dvaput trepne: Isključuje se jedna od sledećih funkcija.
– Dolby DRC (stranica 17)
– BLUETOOTH stanje mirovanja (stranica 22)
– Automatsko stanje mirovanja (stranica 24)
– Režim sofe (stranica 25)
– Smanjenje nivoa signala (stranica 26)
• Dvaput trepne: Audio kanal je podešen na Glavni (stranica 24) ili je uključena
jedna od sledećih funkcija.
– Noćni režim (stranica 16)
– Glasovni režim (stranica 17)
• Svetli 2 sekunde i isključi se: Zvučni efekat je podešen na CLEAR AUDIO+.
• Treperi naizmenično: Subwoofer pokušava da se poveže sa sistemom pomoću
funkcije Secure Link (stranica 23).
• Dvaput trepne: Audio kanal je podešen na Potkanal (stranica 24) ili je jedna od
sledećih funkcija isključena.
– Noćni režim (stranica 16)
– Glasovni režim (stranica 17)
7SR
Indikatori
Status
• Dvaput trepne: Audio kanal je podešen na Glavni/Potkanal (stranica 24).
• Triput trepne: Jačina zvuka uređaja/subwoofera je podešena
na maksimalnu/minimalnu.
• Neprekidno treperi: Zvuk je isključen.
• Treperi 10 sekundi, a zatim se sistem isključuje:
Aktivirana je funkcija zaštite (stranica 30).
• Sporo treperi: Sistem ulazi u režim mirovanja pomoću
funkcije za automatski ulazak u režim mirovanja.
8SR
Zadnja strana

(USB) ulaz (stranica 14)
 Priključak ANALOG IN
 Priključak TV IN (OPTICAL)
 Priključak DC IN
9SR
Subwoofer
 Dugme  (napajanje)
Uključuje subwoofer ili ga
postavlja u režim mirovanja.
 Indikator napajanja
– Svetli crvenom bojom: Subwoofer
je u režimu mirovanja
– Svetli zelenom bojom: Subwoofer
je povezan sa sistemom
– Svetli narandžastom bojom:
Subwoofer je povezan sa
sistemom pomoću funkcije
Secure Link
– Treperi zelenom bojom:
Subwoofer pokušava da
se poveže sa sistemom
– Treperi narandžastom bojom:
Subwoofer pokušava da se
poveže sa sistemom pomoću
funkcije Secure Link
– Treperi crvenom bojom:
Aktivirana je funkcija zaštite
subwoofera (stranica 28).
 Dugme SECURE LINK
(stranica 23)
 Ventilacioni otvori
Zbog bezbednosti, ne blokirajte
ventilacione otvore.
10SR
Daljinski upravljač
Neka dugmad funkcionišu drugačije
u zavisnosti od toga koliko dugo su
pritisnuta. Ikone ispod označavaju
koliko dugo da pritisnete dugme.
• : Pritisnite dugme.
•
: Pritisnite i držite dugme
pet sekundi.
 TV (stranica 13)
Bira TV povezan na priključak
TV IN (OPTICAL) za emitovanje
zvuka.
 BLUETOOTH (stranica 20)
Aktivira BLUETOOTH funkciju
sistema.
 USB (stranica 14)
Bira USB povezan na (USB) ulaz
za emitovanje zvuka.
 ANALOG
: Bira TV povezan na priključak
ANALOG IN za emitovanje zvuka.
(stranica 13)
: Uključuje/isključuje funkciju
prigušivanja zvuka. (stranica 26)
  (jačina zvuka) +*/–
Podešava jačinu zvuka.
 SW  (jačina zvuka
subwoofera) +/– (stranica 18)
Podešava jačinu zvuka
subwoofera.
 / (prethodno/sledeće)
(stranica 14, 19)
Odlazak na početak prethodne
ili sledeće datoteke.
 –
+ (biranje) (stranica 14)
Biranje prethodne i sledeće
fascikle za USB reprodukciju.
 CLEAR AUDIO+
: Bira CLEAR AUDIO+ za zvučni
efekat. (stranica 16)
: Aktivira režim sigurne veze.
(stranica 23)
  (napajanje)
Uključuje sistem ili ga postavlja
u režim mirovanja.
11SR
 AUDIO*
: Bira audio kanal za Dolby
Digital multipleksno emitovani
zvuk. (stranica 24)
: Uključuje/isključuje funkciju
Dolby DRC. (stranica 17)
 VOICE
: Uključuje/isključuje glasovni
režim. (stranica 17)
: Uključuje/isključuje režim
sofe. (stranica 25)
 NIGHT
: Uključuje/isključuje noćni
režim. (stranica 16)
: Uključuje/isključuje
BLUETOOTH režim mirovanja.
(stranica 22)
  (isključivanje zvuka)
Privremeno isključuje zvuk.
  (reprodukcija/pauza)*
(stranica 14, 19)
Pauzira ili nastavlja reprodukciju.
 MOVIE/MUSIC
: Bira MOVIE ili MUSIC za zvučni
efekat. (stranica 16)
: Uključuje/isključuje funkciju
automatskog ulaska u stanje
mirovanja. (stranica 24)
* Dugmad AUDIO,  i  + imaju malu
izbočinu. Koristite je kao referencu kada
rukujete daljinskim upravljačem.
12SR
TV
Televizor povezan na priključak TV IN
(OPTICAL)
Slušanje zvuka
BLUETOOTH
BLUETOOTH uređaj koji podržava A2DP
Za više detalja, pogledajte „Slušanje
muzike/zvuka pomoću funkcije
BLUETOOTH“ (stranica 19).
USB
USB uređaj koji je povezan na
(USB) ulaz
Za više detalja, pogledajte „Slušanje
muzike na USB uređaju“ (stranica 14).
TV
BLUETOOTH
USB
ANALOG
 +/–
SW  +/–
1
Pritisnite TV, ANALOG,
BLUETOOTH ili USB da biste
izabrali ulaz na koji je povezan
željeni uređaj.
Indikator izabranog ulaza na
glavnoj jedinici će zasvetliti.
2
Prilagodite jačinu zvuka.
• Prilagodite jačinu zvuka
pritiskanjem  +/– na
daljinskom upravljaču.
• Prilagodite jačinu zvuka
subwoofera pritiskanjem
SW  +/– na daljinskom
upravljaču (stranica 18).
Savet
Ako pritisnete
na glavnoj jedinici,
uređaj se ciklično menja na sledeći način.
TV  BLUETOOTH  USB  ANALOG
13SR
Slušanje zvuka
ANALOG
Televizor povezan na priključak
ANALOG IN
Slušanje televizora
i drugih uređaja
2
3
Slušanje muzike
na USB uređaju
Možete da reprodukujete muzičke
datoteke uskladištene na povezanom
USB uređaju.
Listu podržanih tipova datoteka
pogledajte u poglavlju „Podržani tipovi
datoteka“ (stranica 34).
4
5
USB
 +/–
Pritisnite USB.
Pritisnite  (reprodukcija/
pauziranje).
Pritisnite –
+ da biste
reprodukovali prethodnu
ili sledeću fasciklu.
Možete da odete na početak
prethodne ili sledeće datoteke
pomoću / na daljinskom
upravljaču.
Prilagodite jačinu zvuka.
• Prilagodite jačinu zvuka
pritiskanjem  +/– na
daljinskom upravljaču.
• Prilagodite jačinu zvuka
subwoofera pritiskanjem
SW  +/– na daljinskom
upravljaču (stranica 18).
Napomena
SW  +/–

/
—
1
Povežite USB uređaj na
(USB) ulaz.
14SR
+
Ne uklanjajte USB uređaj tokom rada.
Isključite sistem pre povezivanja ili
uklanjanja USB uređaja da biste izbegli
oštećenje podataka ili oštećenje
USB uređaja.
Redosled reprodukcije
muzike
Slušanje zvuka
Ako postoji fascikla na USB uređaju,
muzičke datoteke se reprodukuju
redom počev od prvog
hijerarhijskog nivoa.
Redosled reprodukcije muzičkih
datoteka se razlikuje zavisno od
sistema datoteka USB uređaja.
Prva
hijerarhija
Druga
hijerarhija
: Fascikla
: Muzička datoteka
Sistem
datoteka
Redosled reprodukcije
fascikle i muzičke datoteke
FAT32
Redosled prema nazivu
fascikle ili datoteke
NTFS
Redosled prema datumu
i vremenu snimanja
(od starijeg ka novijem)
Savet
Možete da izaberete metod reprodukcije
pomoću aplikacije SongPal (stranica 21).
15SR
Izbor zvučnog efekta
Podešavanje zvučnog
efekta koji je prilagođen
izvorima zvuka
Možete jednostavno da uživate
u unapred programiranim zvučnim
efektima koji su prilagođeni različitim
vrstama izvora zvuka.
Uživanje u jasnom zvuku
pri maloj jačini zvuka
u ponoć (funkcija NIGHT)
Možete da komprimujete zvuk u skladu
sa informacijama koje se nalaze
u sadržaju tako što ćete uključiti
noćni režim.
Zvuk se emituje sa utišanim tonom uz
minimalni gubitak kvaliteta i jasnoće
dijaloga.
CLEAR AUDIO+
NIGHT
MOVIE/MUSIC
Pritisnite CLEAR AUDIO+ ili MOVIE/
MUSIC da biste izabrali zvučne efekte.
Kada birate MOVIE ili MUSIC, pritiskajte
MOVIE/MUSIC.
CLEAR AUDIO+
Možete da uživate u zvuku koristeći zvučno
polje koje preporučuje Sony. Zvučno polje se
automatski optimizuje u skladu sa sadržajem
koji se reprodukuje i njegovom funkcijom.
Indikatori MOVIE i MUSIC zasvetle 2 sekunde,
pa se isključe.
MOVIE
Zvukovi se reprodukuju sa surround efektima
i realistični su i snažni, što ih čini pogodnim
za filmove.
Svetli indikator MOVIE.
MUSIC
Zvučni efekti su optimizovani za slušanje
muzike.
Svetli indikator MUSIC.
16SR
Pritisnite NIGHT da biste uključili ili
isključili funkciju.
Noćni režim uključen
Indikatori MOVIE i MUSIC će zatreperiti
dvaput.
Noćni režim isključen
Indikator MOVIE će zatreperiti dvaput.
Napomena
Kada isključite sistem, noćni režim se
automatski isključuje.
Omogućavanje jasnijih
dijaloga (funkcija VOICE)
Možete da omogućite jasnije dijaloge
tako što ćete uključiti glasovni režim.
Ova funkcija radi samo kada
reprodukujete Dolby Digital signal
uređaja koji je povezan na priključak
TV IN (OPTICAL). Kada uključite
Dolby DRC (kontrola dinamičkog
opsega), komprimuje se dinamički
opseg audio signala (opseg između
maksimalne i minimalne jačine zvuka),
pa se utišan zvuk lako čuje.
AUDIO
Pritisnite VOICE da biste uključili ili
isključili funkciju.
Glasovni režim uključen
Indikatori MOVIE i MUSIC će zatreperiti
dvaput.
Glasovni režim isključen
Indikator MOVIE će zatreperiti dvaput.
Držite AUDIO 5 sekundi da biste
uključili ili isključili funkciju.
Dolby DRC uključeno
Indikatori USB i ANALOG će zatreperiti
dvaput.
Dolby DRC isključeno
Indikator USB će zatreperiti dvaput.
17SR
Izbor zvučnog efekta
VOICE
Lako slušanje utišanog
zvuka komprimovanjem
dinamičkog opsega
Prilagođavanje jačine
zvuka subwoofera
Subwoofer je osmišljen za reprodukciju
basa ili zvuka niske frekvencije.
SW  +/–
Pritisnite SW (jačina zvuka
subwoofera)  +/– da biste
prilagodili jačinu zvuka subwoofera.
Napomena
Kada izvor reprodukcije ne sadrži
mnogo bas zvuka, kao što je slučaj sa
TV programom, bas zvuk iz subwoofera
će se možda teško čuti.
18SR
3
Slušanje muzike/zvuka pomoću
funkcije BLUETOOTH
Slušanje muzike sa
mobilnog uređaja
Slušanje muzike
uparivanjem sa mobilnim
uređajem
1
Pritisnite BLUETOOTH PAIRING
na glavnoj jedinici.
Sistem ulazi u režim za uparivanje
i BLUETOOTH indikator brzo treperi.
BLUETOOTH
PAIRING
5
Pokrenite reprodukciju zvuka
pomoću muzičke aplikacije na
povezanom mobilnom uređaju.
Zvuk se emituje sa glavne jedinice.
Prilagodite jačinu zvuka.
• Prilagodite jačinu zvuka
pritiskanjem  +/– na
daljinskom upravljaču.
• Prilagodite jačinu zvuka
subwoofera pritiskanjem
SW  +/– na daljinskom
upravljaču (stranica 18).
•  i / na daljinskom
upravljaču možete da koristite
za funkciju BLUETOOTH.
Napomene
• Možete da uparite do 10 BLUETOOTH
uređaja. Ako uparujete jedanaesti
BLUETOOTH uređaj, najranije povezani
uređaj će biti zamenjen novim.
• Obavite uparivanje sa drugog i sledećih
mobilnih uređaja.
Savet
Možete da proverite status veze funkcije
BLUETOOTH tako što ćete pogledati status
BLUETOOTH indikatora (stranica 7).
BLUETOOTH
Indikator
BLUETOOTH
2
Uključite funkciju BLUETOOTH,
a zatim izaberite „HT-MT300/301“
nakon što ga potražite na
mobilnom uređaju.
Ako se od vas zatraži da unesete
lozinku, unesite „0000“.
19SR
Slušanje muzike/zvuka pomoću funkcije BLUETOOTH
Muziku uskladištenu na mobilnom
uređaju kao što je pametni telefon ili
tablet možete da slušate preko bežične
veze povezujući sistem i mobilni uređaj
pomoću funkcije BLUETOOTH.
Kada povežete mobilni uređaj pomoću
funkcije BLUETOOTH, njime možete
rukovati prostim korišćenjem
isporučenog daljinskog upravljača,
bez uključivanja TV-a.
4
Proverite da li indikator
BLUETOOTH na glavnoj jedinici
svetli plavom bojom.
Veza između sistema i mobilnog
uređaja je uspostavljena.
Slušanje muzike sa
uparenog mobilnog uređaja
BLUETOOTH
 +/–
Povezivanje sa mobilnim
uređajem pomoću funkcije
povezivanja jednim dodirom
(NFC)
Ako držite NFC kompatibilni mobilni
uređaj, kao što je pametni telefon ili
tablet, blizu N oznake na glavnoj
jedinici, sistem se automatski uključuje,
a zatim se automatski obavljaju
uparivanje i BLUETOOTH povezivanje.
Kompatibilni uređaji
Pametni telefoni, tablet uređaji i muzički
plejeri sa ugrađenom funkcijom NFC
(operativni sistem: Android™ 2.3.3
ili noviji, osim Android 3.x)
1
SW  +/–
1
2
3
4
5
Uključite funkciju BLUETOOTH
na mobilnom uređaju.
Pritisnite BLUETOOTH.
Sistem se automatski ponovo
povezuje sa poslednjim povezanim
BLUETOOTH uređajem.
2
Uključite funkciju NFC na
mobilnom uređaju.
Mobilnim uređajem dodirnite
oznaku N na glavnoj jedinici.
Ne udaljavajte mobilni uređaj od
oznake dok ne zavibrira i dok se
na njemu ne prikaže poruka.
Pratite uputstva na ekranu da biste
dovršili uparivanje glavne jedinice
i mobilnog uređaja.
Uverite se da indikator
BLUETOOTH svetli plavom bojom.
Veza između sistema i mobilnog
uređaja je uspostavljena.
Pokrenite reprodukciju zvuka
pomoću muzičke aplikacije na
povezanom mobilnom uređaju.
Zvuk se emituje sa glavne jedinice.
Prilagodite jačinu zvuka.
• Prilagodite jačinu zvuka
pritiskanjem  +/– na
daljinskom upravljaču.
• Prilagodite jačinu zvuka
subwoofera pritiskanjem
SW  +/– na daljinskom
upravljaču (stranica 18).
20SR
Indikator
BLUETOOTH
3
4
5
Uverite se da indikator
BLUETOOTH svetli plavom bojom.
Veza između sistema i mobilnog
uređaja je uspostavljena.
Pokrenite reprodukciju zvuka
pomoću muzičke aplikacije na
povezanom mobilnom uređaju.
Zvuk se emituje sa sistema.
Zaustavljanje reprodukcije
pomoću funkcije povezivanja
jednim dodirom
Mobilnim uređajem ponovo dodirnite
oznaku N na glavnoj jedinici.
BLUETOOTH veza će se prekinuti.
Napomene
• U zavisnosti od uređaja, možda ćete
morati da unapred obavite sledeće
korake na mobilnom uređaju.
– Uključite funkciju NFC.
– Instalirajte aplikaciju „NFC Easy
Connect“ iz prodavnice Google Play™
i pokrenite je. (Aplikacija možda neće
biti dostupna u nekim zemljama/
regionima.) Za više detalja, pogledajte
uputstvo za upotrebu uređaja.
• Ako vaš mobilni uređaj ulazi u režim
mirovanja kada je izložen magnetnoj sili,
možda neće moći da se poveže putem
tehnologije NFC. Kada funkcija za
povezivanje jednim dodirom radi,
povežite ga pomoću funkcije BLUETOOTH
(stranica 19).
Čemu služi aplikacija
SongPal
SongPal je aplikacija za upravljanje
kompatibilnim Sony audio uređajima
pomoću mobilnog uređaja kao što je
pametni telefon ili tablet.
Detaljne informacije o aplikaciji SongPal
potražite na sledećoj URL adresi.
http://info.songpal.sony.net/help/
Instaliranje aplikacije SongPal na
mobilni uređaj omogućava sledeće.
Podešavanje zvuka na sistemu
Možete jednostavno da prilagodite zvuk
ili koristite CLEAR AUDIO+ podešavanje
koje preporučuje Sony.
Uživanje u muzici na USB uređaju
Možete da reprodukujete muziku sa
uređaja koji je povezan na (USB) ulaz
na glavnoj jedinici.
Podešavanja za nasumičnu
reprodukciju i ponavljanje reprodukcije
možete da obavljate i menjate samo
iz aplikacije SongPal.
Napomena
Šta možete da kontrolišete putem
aplikacije SongPal zavisi od povezanog
uređaja. Specifikacije i dizajn aplikacije
mogu da se promene bez najave.
21SR
Slušanje muzike/zvuka pomoću funkcije BLUETOOTH
Prilagodite jačinu zvuka.
• Prilagodite jačinu zvuka
pritiskanjem  +/– na
daljinskom upravljaču.
• Prilagodite jačinu zvuka
subwoofera pritiskanjem
SW  +/– na daljinskom
upravljaču (stranica 18).
Slušanje muzike na
mobilnom uređaju
pomoću aplikacije
SongPal
Korišćenje aplikacije
SongPal
1
2
3
4
Instalirajte besplatnu aplikaciju
SongPal na mobilni uređaj.
Potražite aplikaciju SongPal
u prodavnicama Google Play
ili App Store i instalirajte je na
mobilni uređaj.
Povežite sistem i mobilni uređaj
pomoću funkcije BLUETOOTH
(stranica 19) ili NFC (stranica 20).
Uključivanje sistema
pomoću BLUETOOTH
uređaja
Kada sistem ima informacije
o uparivanju, možete da uključite
sistem i slušate muziku sa BLUETOOTH
uređaja čak i kada je sistem u režimu
mirovanja tako što ćete uključiti
BLUETOOTH režim pripravnosti.
Pokrenite SongPal.
Upravljajte prateći ekran
aplikacije SongPal.
Napomena
Koristite najnoviju verziju aplikacije
SongPal.
NIGHT
Držite NIGHT 5 sekundi da biste
uključili ili isključili funkciju.
BLUETOOTH režim pripravnosti uključen
Indikatori USB i ANALOG će zatreperiti
dvaput.
BLUETOOTH režim pripravnosti isključen
Indikator USB će zatreperiti dvaput.
Napomena
Dok je BLUETOOTH režim pripravnosti
uključen, povećava se potrošnja energije
u režimu mirovanja.
22SR
Korišćenje različitih funkcija
Aktiviranje bežičnog
prenosa između
određenih jedinica
(SECURE LINK)
1
2
SECURE LINK
Pritisnite SECURE LINK na zadnjoj
strani subwoofera.
Indikator napajanja na subwooferu
treperi narandžastom bojom.
Držite CLEAR AUDIO+ 5 sekundi.
Indikatori USB i ANALOG će
zatreperiti dvaput, a zatim
će indikatori MOVIE i MUSIC
naizmenično treperiti.
Kada se glavna jedinica poveže sa
subwooferom, indikatori prestaju
da trepere.
Ako povezivanje nije uspelo,
indikatori MOVIE i MUSIC zasvetle
5 sekundi. Pokušajte ponovo
gorenavedene radnje.
23SR
Korišćenje različitih funkcija
Možete odrediti da se za bežičnu vezu
glavne jedinice i subwoofera koristi
funkcija Secure Link. Ova funkcija
može da spreči smetnje ako koristite
više bežičnih proizvoda ili ih koriste
vaše komšije.
CLEAR AUDIO+
Uživanje u multipleksno
emitovanom zvuku
(AUDIO)
Možete da uživate u multipleksno
emitovanom zvuku kada sistem
prima Dolby Digital multipleksno
emitovani signal.
AUDIO
Smanjivanje potrošnje
energije
Da biste koristili sistem uz manju
potrošnju energije, promenite sledeća
podešavanja.
Isključivanje sistema
detekcijom stanja korišćenja
Kada uključite funkciju automatskog
ulaska u režim mirovanja, sistem
automatski ulazi u režim mirovanja kada
ga ne koristite oko 20 minuta i kada ne
prima ulazni signal.
MOVIE/MUSIC
Pritiskajte AUDIO.
Kanal se ciklično menja na sledeći način.
Glavni  Potkanal  Glavni/Potkanal
Glavni
Reprodukuje se samo glavni kanal.
Indikatori MOVIE i MUSIC će zatreperiti
dvaput.
Potkanal
Reprodukuje se samo potkanal.
Indikator MOVIE će zatreperiti dvaput.
Glavni/Potkanal
Glavni zvučni zapis se emituje sa levog
zvučnika a sporedni zvučni zapis sa desnog
zvučnika.
Indikator MUSIC će zatreperiti dvaput.
Napomena
Da biste primali Dolby Digital signal,
treba da povežete TV ili druge uređaje
na priključak TV IN (OPTICAL) pomoću
optičkog digitalnog kabla (isporučen).
24SR
Držite MOVIE/MUSIC 5 sekundi da
biste uključili ili isključili funkciju.
Automatski ulazak u režim mirovanja
uključen
Indikatori USB i ANALOG će zatreperiti
dvaput.
Automatski ulazak u režim mirovanja
isključen
Indikator USB će zatreperiti dvaput.
Ušteda energije u režimu
mirovanja
Da biste umanjili potrošnju energije
u režimu mirovanja, isključite
BLUETOOTH režim pripravnosti
(stranica 22).
Podrazumevano je uključen.
Optimizacija zvuka
Subwoofera kada ga
stavite ispod sofe
Možete da optimizujete zvuk
subwoofera koji se nalazi ispod sofe
tako što ćete uključiti režim sofe.
Korišćenje različitih funkcija
VOICE
Držite VOICE 5 sekundi da biste
uključili ili isključili funkciju.
Režim sofe uključen
Indikatori USB i ANALOG će zatreperiti
dvaput.
Režim sofe isključen
Indikator USB će zatreperiti dvaput.
25SR
Podešavanje funkcije za
smanjenje nivoa signala
za priključke ANALOG IN
i TV IN (OPTICAL)
Kada zvuk slušate sa uređaja povezanog
na priključke ANALOG IN i TV IN
(OPTICAL), može da dođe do
izobličenja. Izobličenje možete da
sprečite ako smanjite nivo ulaznog
signala na sistemu.
ANALOG
Držite ANALOG 5 sekundi da biste
uključili ili isključili funkciju.
Smanjenje nivoa signala uključeno
Indikatori USB i ANALOG će zatreperiti
dvaput.
Smanjenje nivoa signala isključeno
Indikator USB će zatreperiti dvaput.
26SR
Zvuk
Rešavanje problema
Rešavanje problema
Napajanje
Sistem nije moguće uključiti.
 Proverite da li je kabl za napajanje
naizmeničnom strujom dobro
povezan.
 Iskopčajte kabl za napajanje
naizmeničnom strujom iz zidne
utičnice, a zatim ga ponovo priključite
nakon nekoliko minuta.
Sistem se automatski isključuje.
 Funkcija automatskog ulaska u režim
mirovanja je uključena. Isključite
funkciju za automatski ulazak u režim
mirovanja (stranica 24).
 Ako se zvuk ne emituje sa priključka
za optički digitalni izlaz, probajte
sledeće.
– Povežite kablovski ili satelitski
prijemnik direktno na priključak
TV IN (OPTICAL) sistema.
– Povežite sistem i TV pomoću
analognog audio kabla
(ne isporučuje se) i kao ulaz
sistema izaberite „ANALOG“.
 Pritisnite dugme ulaza za priključak
koji ste povezali sa TV-om
(stranica 13).
 Pojačajte zvuk na TV-u ili deaktivirajte
funkciju za isključivanje zvuka.
 Proverite da li se zvuk emituje sa
TV-a. Pogledajte uputstvo za
upotrebu TV-a da biste videli više
informacija o TV podešavanjima.
 Sistem podržava Dolby Digital i PCM
audio formate (stranica 34). Kada
reprodukujete nepodržani format,
podesite digitalni audio izlaz TV-a
(BRAVIA) na „PCM“. Za detalje,
pogledajte uputstvo za upotrebu
televizora.
Zvuk se emituje i sa sistema i sa
TV-a.
 Isključite zvuk na sistemu ili TV-u.
27SR
Rešavanje problema
Ako naiđete na bilo koji od sledećih
problema prilikom korišćenja sistema,
koristite ovaj vodič za rešavanje
problema da biste pokušali da otklonite
problem pre nego što uređaj odnesete
na popravku. Ako je neki problem i dalje
prisutan, obratite se najbližem Sony
prodavcu.
Na popravku obavezno odnesite
i glavnu jedinicu i subwoofer, čak
i ako mislite da samo jedna od ovih
komponenti ima problem.
TV zvuk se ne emituje sa sistema.
Zvuk sa uređaja koji je povezan
sa sistemom se ne emituje na
sistemu ili je veoma tih.
 Pritisnite  + i proverite nivo jačine
zvuka (stranica 11).
 Pritisnite  ili  + biste poništili
funkciju za isključivanje zvuka
(stranica 11).
 Uverite se da je izvor reprodukcije
pravilno izabran. Pokušajte sa drugim
izvorima reprodukcije tako što ćete
pritisnuti drugo dugme ulaza na
daljinskom upravljaču (stranica 13).
 Proverite da li su svi kablovi sistema
i povezanog uređaja dobro umetnuti
u priključke.
 Ako povezani uređaj podržava
funkciju za interpolaciju, isključite je.
Nije moguće postići surround
efekat.
 U zavisnosti od ulaznog signala
i podešavanja zvučnog polja,
obrada surround zvuka možda neće
funkcionisati efikasno. Surround
efekat će možda biti jedva primetan
u zavisnosti od programa ili diska.
 Da biste emitovali višekanalni zvuk,
proverite podešavanje za emitovanje
digitalnog zvuka na uređaju koji je
povezan sa sistemom. Za više detalja,
pogledajte uputstvo za upotrebu koje
ste dobili uz povezani uređaj.
Subwoofer
Iz subwoofera se ne čuje zvuk - ili
je zvuk veoma tih.
 Pritisnite SW + da biste povećali





28SR
jačinu zvuka subwoofera
(stranica 18).
Uverite se da indikator napajanja na
subwooferu svetli zelenom bojom.
Ako indikator napajanja na
subwooferu ne svetli, pokušajte
sledeće.
– Proverite da li je kabl za napajanje
naizmeničnom strujom subwoofera
pravilno povezan.
– Pritisnite  (napajanje) na
subwooferu da biste uključili
napajanje.
Ako indikator napajanja na
subwooferu sporo treperi zelenom
bojom ili svetli crvenom bojom,
pokušajte sledeće.
– Pomerite subwoofer blizu glavne
jedinice tako da indikator napajanja
počne da svetli zelenom bojom.
– Pratite korake u odeljku „Aktiviranje
bežičnog prenosa između
određenih jedinica (SECURE LINK)“
(stranica 23).
Ako indikator napajanja na
subwooferu treperi crvenom bojom,
aktivirana je funkcija zaštite
subwoofera. Pritisnite  (napajanje)
na subwooferu da biste isključili
napajanje i proverite da li su
ventilacioni otvori subwoofera
blokirani.
Subwoofer služi za reprodukciju
bas zvuka. Ako izvori reprodukcije
(tj. TV prenos) sadrže veoma malo
bas zvuka, zvuk sa subwoofera će
biti veoma tih.
 Subwoofer je osmišljen za
reprodukciju bas zvuka. Kada izvor
reprodukcije ne sadrži mnogo bas
zvuka, kao što je slučaj sa većinom
TV programa, možda nećete čuti
bas zvuk.
 Isključite noćni režim. Za više detalja,
pogledajte „Uživanje u jasnom zvuku
pri maloj jačini zvuka u ponoć
(funkcija NIGHT)“ (stranica 16).
Zvuk je isprekidan ili sa šumom.
Povezivanje USB uređaja
USB uređaj nije prepoznat.
 Pokušajte sledeće:
 Isključite sistem.
 Uklonite i ponovo povežite
USB uređaj.
 Uključite sistem.
 Uverite se da je USB uređaj dobro
povezan na (USB) ulaz (stranica 14).
 Ispitajte da li su USB uređaj ili kabl
oštećeni.
 Uverite se da je USB uređaj uključen.
 Ako je USB uređaj povezan preko USB
čvorišta, iskopčajte ga i povežite
USB uređaj direktno na sistem.
 Povežite USB uređaj na priključak
ANALOG IN sistema pomoću
analognog audio kabla
(nije isporučen).
BLUETOOTH vezu nije moguće
uspostaviti.
 Uverite se da indikator BLUETOOTH
na glavnoj jedinici svetli (stranica 6).
 Proverite da li je BLUETOOTH uređaj
koji želite da povežete uključen i da li
je omogućena funkcija BLUETOOTH.
 Približite sistem i BLUETOOTH uređaj.
 Ponovo uparite sistem i BLUETOOTH
uređaj. Uparivanje sa sistemom ćete
možda morati da otkažete prvo na
BLUETOOTH uređaju.
Uparivanje nije moguće.
 Približite sistem i BLUETOOTH uređaj.
 Uverite se da sistem ne ometaju
uređaj za bežični LAN, ostali bežični
uređaji koji koriste frekvenciju
od 2,4 GHz ili mikrotalasna rerna.
Ako se u blizini nalazi uređaj koji
generiše elektromagnetno zračenje,
udaljite ga od sistema.
 Uparivanje možda neće biti moguće
ako se blizu sistema nalaze drugi
BLUETOOTH uređaji. U tom slučaju,
isključite druge BLUETOOTH uređaje.
Zvuk povezanog BLUETOOTH
mobilnog uređaja se ne emituje sa
sistema.
 Uverite se da indikator BLUETOOTH
na glavnoj jedinici svetli (stranica 6).
 Približite sistem i BLUETOOTH uređaj.
 Ako se u blizini nalazi uređaj koji
generiše elektromagnetno zračenje,
kao što je uređaj za bežični LAN, drugi
BLUETOOTH uređaj ili mikrotalasna
rerna, udaljite ga od sistema.
 Uklonite sve prepreke između
sistema i BLUETOOTH uređaja ili
udaljite sistem od prepreke.
 Postavite povezani BLUETOOTH
uređaj na drugo mesto.
29SR
Rešavanje problema
 Ako se u blizini nalazi uređaj koji
generiše elektromagnetne talase,
kao što je oprema za bežični LAN
ili mikrotalasna rerna, udaljite sistem
od takvog uređaja.
 Ako se između glavne jedinice
i subwoofera nalazi prepreka,
pomerite je ili je uklonite.
 Postavite glavnu jedinicu i subwoofer
što je moguće bliže jedno drugom.
 Promenite frekvenciju za bežični LAN
svih okolnih rutera za bežični LAN ili
ličnih računara na pojas od 5 GHz.
 Prebacite TV, Blu-ray Disc plejer itd.
sa bežične na žičanu LAN vezu.
Povezivanje mobilnog
uređaja
 Promenite frekvenciju za bežični LAN
svih okolnih rutera za bežični LAN ili
računara na pojas od 5 GHz.
 Pojačajte zvuk na povezanom
BLUETOOTH uređaju.
Zvuk nije sinhronizovan sa slikom.
 Kada gledate filmove, zvuk će možda
malo kasniti u odnosu na sliku.
Daljinski upravljač
Daljinski upravljač ovog sistema
ne radi.
 Uperite daljinski upravljač prema
senzoru za daljinski upravljač da biste
upravljali sistemom (stranica 6).
 Uklonite sve prepreke između
daljinskog upravljača i sistema.
 Zamenite obe baterije u daljinskom
upravljaču novim baterijama, ako
su slabe.
 Uverite se da pritiskate odgovarajuće
dugme na daljinskom upravljaču
(stranica 11).
Daljinski upravljač TV-a ne radi.
 Postavite glavnu jedinicu tako da ne
zaklanja senzor za daljinski upravljač
na TV-u.
Ostalo
Svi indikatori na glavnoj jedinici
trepere 10 sekundi, a zatim se
sistem isključuje.
 Aktivirana je funkcija zaštite.
Iskopčajte kabl za napajanje
naizmeničnom strujom iz zidne
utičnice u proverite stavke
u nastavku.
– Uverite se da ventilacioni otvori
na glavnoj jedinici nisu pokriveni,
pa uključite sistem posle izvesnog
vremena.
– Kada sistem koristi USB vezu,
uklonite USB uređaj i uključite
sistem. Ako sistem radi ispravno,
struja na povezanom USB uređaju
premašuje maksimalnu izlaznu
struju sistema od 500 mA ili postoji
neka nepravilnost u radu USB
uređaja.
Senzori TV-a ne rade pravilno.
 Glavna jedinica možda blokira neke
senzore (kao što je senzor svetline),
prijemnik za daljinski upravljač na
TV-u ili predajnik za 3D naočare
(prenos infracrvenih talasa) na
3D TV-u koji podržava sistem
infracrvenih 3D naočara ili bežičnu
komunikaciju. Pomerite glavnu
jedinicu dalje od TV-a u opsegu koji
omogućava da ovi delovi pravilno
funkcionišu. Da biste videli mesto
na kom se nalaze senzori i prijemnik
za daljinski upravljač, pogledajte
uputstvo za upotrebu koje ste dobili
uz TV.
Sistem ne radi pravilno.
 Sistem je možda u demo režimu.
Da biste otkazali demo režim,
resetujte sistem. Pritisnite i držite 
(napajanje) i – na glavnoj jedinici
duže od 5 sekundi (stranica 31).
30SR
Resetovanje sistema
Ako sistem i dalje ne funkcioniše
pravilno, resetujte ga na sledeći
način.
1
2
4
Iskopčajte kabl za napajanje
naizmeničnom strujom.
Priključite kabl za napajanje
naizmeničnom strujom, a zatim
pritisnite  da biste uključili
sistem.
Rešavanje problema
3
Pritisnite i držite  i – na glavnoj
jedinici duže od 5 sekundi.
Svi indikatori na glavnoj jedinici će
zatreperiti 3 puta i podešavanja se
vraćaju na početne vrednosti.
Povežite sistem sa subwooferom
(stranica 23).
Savet
Podrazumevana podešavanja su
podvučena u opisu svake funkcije.
31SR
1)
Dodatne informacije
Specifikacije
Bar zvučnik (SA-MT300,
SA-MT301)
Odeljak pojačala
IZLAZ ZA NAPAJANJE (nominalni)
Prednji levi + prednji desni:
20 W + 20 W
(na 4 oma, 1 kHz, 1% THD)
IZLAZ ZA NAPAJANJE (referentni)
Prednji levi/prednji desni blok
zvučnika: 25 W (po kanalu na 4 oma,
1 kHz)
Ulazi
USB
ANALOG IN
TV IN (OPTICAL)
USB odeljak
(USB) ulaz:
Tip A (za povezivanje USB memorije)
BLUETOOTH odeljak
Sistem za komunikaciju
BLUETOOTH specifikacija verzija 4.2
Izlaz
BLUETOOTH specifikacija, klasa
napajanja 1
Maksimalni opseg komunikacije
Optička vidljivost od približno 25 m1)
Frekventni pojas
Pojas od 2,4 GHz (2,4000 GHz –
2,4835 GHz)
Metod modulacije
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Kompatibilni BLUETOOTH profili2)
A2DP 1.2 (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP 1.6 (Audio Video Remote
Control Profile)
Podržani kodeci3)
SBC4)
Opseg prenosa (A2DP)
20 Hz – 20.000 Hz (frekvencija
uzorkovanja 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz)
32SR
Stvarni opseg će se razlikovati
u zavisnosti od faktora kao što su
prepreke između uređaja, magnetna
polja oko mikrotalasne rerne, statički
elektricitet, korišćenje bežičnog
telefona, osetljivost prijema, operativni
sistem, softverske aplikacije itd.
2)
BLUETOOTH profili ukazuju na svrhu
BLUETOOTH komunikacije između
uređaja.
3)
Kodek: Kompresija audio signala
i format konverzije
4)
Skraćenica za kodek potpojasa
Odeljak za prednji levi/prednji desni/
srednji blok zvučnika
Sistem zvučnika
Sistem zvučnika punog opsega sa
zvučnom izolacijom
Zvučnik
40 mm × 100 mm, konusni
Opšte
Zahtevi za napajanje
DC 19,5 V (uz korišćenje isporučenog
adaptera za naizmeničnu struju
povezanog na izvor napajanja
naizmeničnom strujom
AC 100 V – 240 V, 50 Hz/60 Hz)
Potrošnja energije
Uključeno: 25 W
U režimu mirovanja: 0,5 W ili manje
Kada je uključen BLUETOOTH režim
pripravnosti: 1,8 W ili manje*
Kada je isključen BLUETOOTH režim
pripravnosti: 0,5 W ili manje
* Sistem automatski ulazi u režim
uštede energije kada nema istorije
BLUETOOTH uparivanja, čak i ako je
BLUETOOTH režim pripravnosti
uključen.
Dimenzije* (približne) (š/v/d)
500 mm × 54 mm × 103 mm
* Bez isturenih delova
Masa (približno)
1,4 kg
Kompatibilni iPod/iPhone modeli
U nastavku su navedeni kompatibilni
iPod/iPhone modeli. Ažurirajte softver
iPod/iPhone uređaja na najnoviju verziju
pre nego što počnete da ga koristite sa
sistemom.
Tehnologija BLUETOOTH radi sa sledećim
modelima:
iPhone 7 Plus/iPhone 7/iPhone SE/
iPhone 6s Plus/iPhone 6s/iPhone 6 Plus/
iPhone 6/iPhone 5s/iPhone 5c/iPhone 5
iPod touch (šesta generacija)/iPod touch
(peta generacija)
Subwoofer (SA-WMT300,
SA-WMT301)
IZLAZ ZA NAPAJANJE (referentni)
50 W (na 4 oma, 100 Hz)
Sistem zvučnika
Sistem subwoofer zvučnika,
Bass Reflex
Zvučnik
120 mm konusni
Zahtevi za napajanje
220 V – 240 V AC, 50 Hz/60 Hz
Potrošnja energije
Uključeno: 25 W
U režimu mirovanja: 0,5 W ili manje
Dimenzije* (približne) (š/v/d)
95 mm × 383 mm × 365 mm
* Bez isturenih delova
Masa (približno)
4,9 kg
Frekventni pojas
2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Metod modulacije
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Dizajn i specifikacije su podložni
promenama bez najave.
33SR
Dodatne informacije
Odeljak za bežični
predajnik/prijemnik
Podržani tipovi datoteka
Kodek
Oznaka tipa
datoteke
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)
.mp3
WMA9 Standard
.wma
LPCM
.wav
Napomene
• Neke datoteke možda neće biti moguće
reprodukovati u zavisnosti od formata
datoteke, kodiranja datoteke ili stanja
snimka.
• Neke datoteke koje su obrađene na
računaru možda neće biti moguće
reprodukovati.
• Sistem ne reprodukuje kodirane
datoteke, na primer one koje su kodirane
DRM-om ili su komprimovane bez gubitka
kvaliteta.
• Sistem može da prepozna sledeće
datoteke ili fascikle na USB uređajima:
– dužina putanje fascikli do 128 znakova
– do 200 fascikli (uključujući osnovnu
fasciklu)
– do 200 audio datoteka/fascikli u svakoj
fascikli
• Neki USB uređaji možda neće raditi sa
ovim sistemom.
• Ovaj sistem podržava samo klasu
MSC (Mass Storage Class) uređaja
za masovno skladištenje.
34SR
Podržani ulazni audio
formati
Ovaj sistem podržava sledeće formate
audio signala.
• Dolby Digital
• Linearni PCM dvokanalni
O BLUETOOTH
komunikaciji
Ako imate bilo kakva pitanja ili
probleme u vezi sa sistemom, obratite
se najbližem Sony prodavcu.
35SR
Dodatne informacije
• BLUETOOTH uređaje bi trebalo da
koristite na međusobnoj udaljenosti
do približno 10 metara (udaljenost
bez prepreka). Opseg efikasne
komunikacije može da postane kraći
pod sledećim uslovima.
– Kada se između uređaja koji su
povezani BLUETOOTH vezom nalazi
osoba, metalni objekat, zid ili neka
druga prepreka.
– Kada se nalazite na lokaciji na kojoj
se koristi bežični LAN
– U blizini uključene mikrotalasne
rerne
– Ako se nalazite na lokaciji na kojoj
postoji emisija elektromagnetnih
talasa
• BLUETOOTH uređaji i bežični LAN
(IEEE 802.11b/g/n) koriste isti
frekventni pojas (2,4 GHz). Kada
BLUETOOTH uređaj koristite blizu
uređaja sa funkcijom za bežični LAN,
može doći do elektromagnetnih
smetnji. To može da dovede do nižih
brzina prenosa podataka, šuma ili
nemogućnosti povezivanja. Ako se
to desi, isprobajte sledeća rešenja:
– Koristite ovaj sistem na udaljenosti
od najmanje 10 metara od uređaja
za bežični LAN.
– Isključite napajanje uređaja za
bežični LAN kada BLUETOOTH uređaj
koristite u opsegu od 10 metara.
– Postavite ovaj sistem i BLUETOOTH
uređaj što bliže jedno drugom.
• Radio-talasi koje emituje ovaj sistem
mogu da dovedu do smetnji u radu
nekih medicinskih uređaja. Budući
da ove smetnje mogu da dovedu do
kvara, uvek isključite napajanje na
sistemu i BLUETOOTH uređaju na
sledećim lokacijama:
– U bolnici, vozu, avionu, benzinskoj
pumpi i bilo kom mestu na kojem
su prisutni zapaljivi gasovi
– U blizini automatskih vrata ili
požarnih alarma
• Ovaj sistem podržava bezbednosne
funkcije koje su u skladu sa
BLUETOOTH specifikacijom radi
obezbeđivanja sigurne komunikacije
prilikom korišćenja tehnologije
BLUETOOTH. Međutim, ove
bezbednosne funkcije možda neće biti
dovoljne u zavisnosti od podešavanja
sadržaja i drugih faktora pa uvek
budite na oprezu kada obavljate
komunikaciju pomoću tehnologije
BLUETOOTH.
• Sony ne odgovara u slučaju štete ili
drugog gubitka koji je nastao usled
otkrivenih informacija korišćenjem
tehnologije BLUETOOTH.
• Ne možemo da garantujemo
BLUETOOTH komunikaciju sa svim
BLUETOOTH uređajima koji imaju isti
profil kao ovaj sistem.
• BLUETOOTH uređaji koji su povezani
sa ovim sistemom moraju da
ispunjavaju BLUETOOTH specifikaciju
organizacije Bluetooth SIG, Inc.
i moraju da budu sertifikovani.
Međutim, čak i kada uređaj ispunjava
BLUETOOTH specifikaciju, u nekim
slučajevima karakteristike ili
specifikacije BLUETOOTH uređaja
mogu da onemoguće povezivanje ili
dovedu do drugačijeg načina kontrole,
prikaza ili rada od onog koji je
predviđen.
• Može da dođe do pojave šuma ili zvuk
može da bude isprekidan u zavisnosti
od BLUETOOTH uređaja koji je
povezan sa sistemom, okruženja
u kojem se odvija komunikacija ili
uslova u okruženju.
Mere opreza
O bezbednosti
• Ako u sistem dospe bilo kakav predmet
ili tečnost, isključite sistem sa mrežnog
napajanja i odnesite ga na proveru
u ovlašćeni servis pre nastavka upotrebe.
• Nemojte da se penjete na glavnu jedinicu
i subwoofer jer možete da padnete
i povredite se ili oštetite sistem.
O izvorima napajanja
• Pre korišćenja sistema, proverite da li
njegov radni napon odgovara lokalnom
mrežnom napajanju. Radni napon je
naveden na pločici na donjoj stranici
glavne jedinice.
• Ako ne planirate da koristite sistem
tokom dužeg vremena, ne zaboravite
da iskopčate sistem iz zidne utičnice.
Da biste iskopčali kabl za napajanje
naizmeničnom strujom, povucite ga
držeći utikač a nikad kabl.
• Radi bezbednosti, jedan jezičak na
utikaču je širi od drugog, pa je utikač
moguće umetnuti u zidnu utičnicu na
samo jedan način. Ako utikač ne možete
u potpunosti da umetnete u utičnicu,
kontaktirajte prodavca.
• Kabl za napajanje naizmeničnom
strujom morate da zamenite samo
kod ovlašćenog servisera.
O zagrevanju
Iako se sistem greje tokom rada, to ne
predstavlja kvar.
Ako sistem neprekidno koristite sa visoko
pojačanim tonom, temperatura zadnje
i donje strane kućišta sistema značajno
raste. Ne dodirujte kućište sistema da se
ne biste opekli.
O postavljanju
• Postavite sistem na mesto sa
odgovarajućom ventilacijom kako biste
sprečili zagrevanje i produžili njegov
radni vek.
36SR
• Ne postavljajte sistem blizu izvora toplote
ili na mesta koja su izložena direktnoj
sunčevoj svetlosti, prekomernoj prašini
ili mehaničkim udarima.
• Ne postavljajte ništa na gornju stranu
glavne jedinice.
• Ako sistem koristite u kombinaciji sa
TV-om, video-rekorderom ili kasetnim
dekom, može doći do pojave šuma
i gubitka kvaliteta slike. U tom slučaju
postavite sistem dalje od TV-a, videorikordera ili kasetnog deka.
• Budite pažljivi prilikom postavljanja
sistema na posebno tretirane površine
(voskovane, lakirane, polirane itd.),
jer može doći do pojave mrlja ili
gubitka boje.
• Pazite da se ne povredite na ivice
glavne jedinice i subwoofera.
• Ako se subwoofer nalazi ispod sofe,
možda ćete osetiti mučninu zbog
vibracije subwoofera. U tom slučaju,
prilagodite jačinu zvuka subwoofera
ili postavite subwoofer na neko drugo
mesto.
O radu sistema
Pre nego što povežete ostalu opremu,
obavezno isključite sistem i iskopčajte
ga iz mrežnog napajanja.
Ako se boje na obližnjem TV
ekranu prikazuju nepravilno
Na određenim TV-ima može doći do
nepravilnog prikaza boja.
• Ako se to desi…
Isključite TV, a zatim ga ponovo uključite
nakon 15 do 30 minuta.
• Ako se boje i dalje prikazuju nepravilno…
Postavite sistem dalje od TV-a.
O čišćenju
Čistite sistem mekom i suvom krpom.
Ne koristite abrazivne materijale, prašak
za ribanje ili rastvarač poput alkohola
ili benzina.
Ako imate bilo kakvo pitanje ili problem
u vezi sa sistemom, obratite se najbližem
Sony prodavcu.
Autorska prava i zaštićeni
znakovi
Ovaj sistem koristi tehnologiju
Dolby* Digital.
* Proizvedeno po licenci kompanije
Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Audio i simbol sa duplim D
su zaštićeni znakovi kompanije
Dolby Laboratories.
Oznaka BLUETOOTH® i logotipi su
registrovani zaštićeni znakovi u vlasništvu
kompanije Bluetooth SIG, Inc. i kompanija
Sony Corporation ih koristi pod licencom.
Svi ostali zaštićeni znakovi i tržišni nazivi
su vlasništvo njihovih vlasnika.
MPEG Layer-3 tehnologiju za kodiranje
zvuka i patente su licencirale kompanije
Fraunhofer IIS i Thomson.
Windows Media je registrovani zaštićeni
znak ili zaštićeni znak kompanije
Microsoft Corporation u SAD i/ili
drugim zemljama.
Ovaj proizvod je zaštićen određenim
pravima na intelektualnu svojinu
korporacije Microsoft. Upotreba ili
distribucija ove tehnologije izvan ovog
proizvoda je zabranjena bez odgovarajuće
licence kompanije Microsoft ili njene
ovlašćene podružnice.
Svi ostali zaštićeni znakovi su vlasništvo
svojih vlasnika.
Android i Google Play su zaštićeni znakovi
kompanije Google Inc.
Apple, logotip Apple, iPhone, iPod,
iPod touch i Retina su zaštićeni znakovi
kompanije Apple Inc. registrovane u SAD
i ostalim zemljama. App Store je zaštićeni
znak usluge kompanije Apple Inc.
„Made for iPod“ i „Made for iPhone“ znači
da je elektronska oprema posebno
dizajnirana za povezivanje sa iPod ili
iPhone uređajem i da je sertifikovana
od strane proizvođača tako da ispunjava
standarde za performanse kompanije
Apple. Apple ne odgovara za rad ovog
uređaja niti za njegovu usklađenost sa
bezbednosnim standardima i propisima.
Imajte u vidu to da upotreba ove dodatne
opreme sa iPod ili iPhone uređajem može
da utiče na performanse bežične veze.
Logotip „BRAVIA“ je zaštićeni znak
kompanije Sony Corporation.
37SR
Dodatne informacije
Oznaka N je zaštićeni znak ili registrovani
zaštićeni znak organizacije NFC Forum, Inc.
u Sjedinjenim Američkim Državama
i drugim zemljama.
„ClearAudio+“ je zaštićeni znak kompanije
Sony Corporation.
http://www.sony.net/
©2017 Sony Corporation
4-688-010-21(1) (SR)
Download PDF

advertising