Sony | HT-CT80 | Sony HT-CT80 2,1-kanalni soundbar sa tehnologijom Bluetooth® Uputstva za rukovanje

Sound Bar zvučnik
Uputstvo za upotrebu
HT-CT80
UPOZORENJE
Ne postavljajte uređaj u uski prostor
poput police za knjige ili ugradnog
ormarića.
Da biste umanjili rizik od požara, ne
prekrivajte ventilacioni otvor uređaja
novinama, stolnjakom, zavesom itd.
Ne izlažite uređaj izvorima otvorenog
plamena (na primer, upaljenoj sveći).
Da biste umanjili rizik od požara
ili strujnog udara, ne izlažite uređaj
kapljicama vode ili prskanju i ne
postavljajte na njega predmete koji
sadrže tečnost, na primer vazu.
Jedinica dobija mrežno napajanje
sve dok je priključena na utičnicu
za napajanje naizmeničnom strujom,
čak i kada je sama jedinica isključena.
Budući da se mrežno napajanje jedinice
prekida izvlačenjem glavnog utikača,
priključite jedinicu na lako dostupnu
utičnicu za napajanje naizmeničnom
strujom. Ako primetite nepravilnosti
u radu jedinice, odmah izvucite glavni
utikač iz utičnice za napajanje
naizmeničnom strujom.
Ne izlažite baterije ili uređaj u koji
su umetnute baterije visokim
temperaturama, na primer sunčevom
svetlu i vatri.
Samo za upotrebu u zatvorenom
prostoru.
Za Bar zvučnik
Pločica sa nazivom se nalazi na donjoj
strani.
2SR
Napomena za korisnike: sledeće
informacije se odnose samo
na opremu koja se prodaje
u zemljama u kojima se
primenjuju direktive Evropske
unije.
Ovaj uređaj je proizvela kompanija
Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
ili ga je za nju proizvela neka druga
kompanija. Sva pitanja u vezi sa
usaglašenošću proizvoda sa zakonima
Evropske unije bi trebalo da pošaljete
ovlašćenom predstavniku, Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse
61, 70327 Stuttgart, Nemačka. Za sva
pitanja u vezi sa servisom ili garancijom
pogledajte adrese koje su navedene na
zasebnom servisnom ili garantnom
listu.
Sony Corp. ovim izjavljuje da je oprema
u skladu sa osnovnim zahtevima
i ostalim relevantnim odredbama
direktive 1999/5/EC.
Detaljnije informacije možete da vidite
na adresi:
http://www.compliance.sony.de/
Odlaganje stare
električne
i elektronske
opreme
(primenljivo
u Evropskoj uniji
i ostalim
evropskim
zemljama koje
imaju sisteme za odvojeno
sakupljanje otpada)
Ovaj simbol na proizvodu ili njegovom
pakovanju označava da se proizvod ne
sme tretirati kao kućni otpad. Proizvod
bi trebalo da odložite na
odgovarajućem mestu za prikupljanje
i reciklažu električne i elektronske
opreme. Pravilnim odlaganjem ovog
proizvoda pomažete u sprečavanju
mogućih štetnih posledica po okolinu
i ljudsko zdravlje do kojih može doći
usled nepravilnog odlaganja proizvoda.
Reciklažom materijala pomažete
u očuvanju prirodnih resursa.
Za detaljnije informacije o reciklaži ovog
proizvoda kontaktirajte lokalnu upravu,
komunalnu službu ili prodavnicu u kojoj
ste kupili proizvod.
Odnosi se
samo na
Evropu
Odlaganje potrošenih
baterija (primenljivo
u Evropskoj uniji
i ostalim evropskim
zemljama koje imaju
sisteme za odvojeno
sakupljanje otpada)
Ovaj simbol na bateriji ili
njenom pakovanju označava da se
baterija koja se dobija uz ovaj proizvod
ne sme tretirati kao kućni otpad.
Na nekim baterijama se pored ovog
simbola može nalaziti i hemijski simbol.
Hemijski simbol za živu (Hg) ili olovo (Pb)
se dodaje ako baterija sadrži više od
0,0005% žive ili 0,004% olova.
Pravilnim odlaganjem baterija
pomažete u sprečavanju mogućih
štetnih posledica po okolinu i ljudsko
zdravlje do kojih može doći usled
nepravilnog odlaganja baterija.
Reciklažom materijala pomažete
očuvanje prirodnih resursa.
Ako proizvodi zahtevaju stalno
prisustvo baterije zbog bezbednosti,
performansi ili celovitosti podataka,
takvu bateriju bi trebalo da zameni
isključivo obučeni serviser.
Da biste bili sigurni da će baterija biti
pravilno zbrinuta, predajte potrošenu
bateriju na odgovarajućem mestu za
prikupljanje i reciklažu električne
i elektronske opreme.
Za sve ostale baterije, pogledajte
poglavlje o bezbednom uklanjaju
baterije iz proizvoda. Predajte bateriju
na odgovarajućem mestu za
prikupljanje i reciklažu potrošenih
baterija.
Za detaljnije informacije o reciklaži
ovog proizvoda ili baterije kontaktirajte
lokalnu upravu, komunalnu službu ili
prodavnicu u kojoj ste kupili proizvod.
3SR
Autorska prava i zaštićeni
znakovi
Ovaj sistem koristi tehnologiju Dolby*
Digital Surround System.
* Proizvedeno po licenci kompanije
Dolby Laboratories.
Dolby i simbol sa duplim D su zaštićeni
znakovi kompanije Dolby Laboratories.
Reč BLUETOOTH® i logotipi su
registrovani zaštićeni znakovi
organizacije Bluetooth SIG, Inc. i bilo
kakva upotreba tih znakova od strane
kompanije Sony Corporation je pod
licencom.
Oznaka N je zaštićeni znak ili
registrovani zaštićeni znak organizacije
NFC Forum, Inc. u Sjedinjenim
Američkim Državama i drugim
zemljama.
Android™ je zaštićeni znak kompanije
Google Inc..
„ClearAudio+“ je zaštićeni znak
kompanije Sony Corporation.
Svi ostali zaštićeni znakovi i tržišni nazivi
su vlasništvo njihovih vlasnika.
4SR
O ovom uputstvu za
upotrebu
• Uputstva u ovom priručniku opisuju
kontrole na daljinskom upravljaču.
Takođe možete da koristite kontrole
na glavnom uređaju ako oni imaju isti
ili sličan naziv kao oni na daljinskom
upravljaču.
• Neke slike su predstavljene kao
konceptualni crteži i one mogu
da se razlikuju od stvarnih proizvoda.
Sadržaj
O ovom uputstvu za
upotrebu .............................. 4
Početni koraci
Sadržaj pakovanja ..................... 6
Povezivanje sa TV-om
i subwooferom .....................7
Postavljanje sistema .................. 9
Postavljanje Bar zvučnika
na zid ..................................10
Uključivanje sistema ..................11
Slušanje
Ostale funkcije
Funkcija automatskog stanja
mirovanja ............................ 17
Dodatne informacije
Mere opreza ............................. 18
Rešavanje problema ................. 19
Vodič za delove i kontrole ........22
Podržani tipovi datoteka ..........25
Podržani audio formati ............25
Specifikacije ............................. 26
O BLUETOOTH komunikaciji .....27
Slušanje zvuka sa TV-a,
kablovskog/satelitskog
prijemnika itd. ..................... 12
Slušanje muzike na USB
uređaju ................................ 13
Slušanje muzike na BLUETOOTH
uređaju ................................ 13
Prilagođavanje zvuka
Uživanje u zvučnim efektima ... 14
BLUETOOTH funkcije
Slušanje muzike na BLUETOOTH
uređaju ................................ 15
5SR
Baterije R03 (veličina AAA) (2)
Početni koraci
Sadržaj pakovanja
Bar zvučnik (1)
Podešavanje daljinskog
upravljača
Subwoofer (1)
Optički digitalni kabl (1)
Daljinski upravljač (1)
6SR
Povezivanje sa TV-om i subwooferom
Početni koraci
Kada postoji optički digitalni priključak na TV-u
TV, kablovski ili satelitski prijemnik
Subwoofer
Optički digitalni kabl (isporučen)
Napomena
• Povežite samo isporučeni subwoofer SS-WCT80. Ne povezujte nijedan drugi subwoofer.
7SR
Kada ne postoji optički digitalni priključak na TV-u
TV, kablovski ili satelitski prijemnik
Subwoofer
Analogni audio kabl (nije isporučen)
Napomene
• Povežite samo isporučeni subwoofer SS-WCT80. Ne povezujte nijedan drugi subwoofer.
• Ako vaš priključak za slušalice na TV-u služi i kao priključak za audio izlaz, proverite
postavke za TV audio izlaz. Za više detalja, pogledajte uputstvo za upotrebu TV-a.
8SR
Postavljanje sistema
Postavite subwoofer tako da zadnja
strana bude udaljena najmanje 10 cm
od zida.
Početni koraci
Slike u nastavku su primeri postavljanja
sistema.
Napomena o postavljanju
subwoofera
Napomena
• Postavite Bar zvučnik tako da gornja
strana nije blokirana.
Na postolju
10 cm
Bar zvučnik
Subwoofer
Na zidu
Pogledajte poglavlje „Postavljanje Bar
zvučnika na zid“ (stranica 10).
9SR
Postavljanje Bar zvučnika
na zid
2
Zašrafite šrafove u 2 stuba u zidu.
Šrafovi bi trebalo da vire iz zida od
9 mm do 10 mm.
447 mm
Bar zvučnik možete da postavite na zid.
Napomene
• Pripremite šrafove (nisu isporučeni) koji
odgovaraju materijalu i čvrstoći zida.
Budući da je zid od gipsanih ploča
naročito lomljiv, dobro zavrnite šrafove
u dva drvena stuba u nosećoj gredi.
Okačite Bar zvučnik na šrafove
u stubovima horizontalno na ravnom
delu zida.
• Za postavljanje obavezno angažujte
Sony prodavca ili licencirane majstore
i posebno vodite računa o bezbednosti
tokom postavljanja.
• Sony ne odgovara za nezgode ili
oštećenja do kojih je došlo zbog
nepravilnog postavljanja, nedovoljne
čvrstoće zida, nepravilnog zašrafljivanja,
prirodnih nepogoda itd.
1
Pripremite šrafove (nisu
isporučeni) koji odgovaraju
rupama na zadnjoj strani Bar
zvučnika.
4 mm
Više od 30 mm
4,6 mm
9 mm
Rupa na zadnjoj strani Bar zvučnika
10SR
od 9 mm
do 10 mm
3
Okačite Bar zvučnik na šrafove.
Poravnajte rupe na zadnjoj strani
Bar zvučnika sa šrafovima, a zatim
okačite Bar zvučnik na dva šrafa.
Uključivanje sistema
1
Početni koraci
2
Povežite kabl za napajanje
naizmeničnom strujom.
Pritisnite dugme /
(uključivanje/stanje mirovanja).
Indikator ulaza će početi da svetli.
/ (uključivanje/
stanje mirovanja)
11SR
2
Slušanje
Pritisnite  (jačina zvuka) +/– da
biste prilagodili jačinu zvuka.
Savet
Slušanje zvuka sa TV-a,
kablovskog/satelitskog
prijemnika itd.
OPTICAL
 (jačina
zvuka) +/–
1
Pritisnite dugme ulaza za
priključak koji ste povezali sa
uređajem koji želite da slušate.
Zasvetliće indikator izabranog
uređaja.
Dugme OPTICAL
TV koji je povezan na priključak OPTICAL
Dugme ANALOG
Analogni uređaj koji je povezan na
priključak ANALOG
Dugme USB
USB uređaj koji je povezan na
ulaz (stranica 13)
Dugme
(USB)
(BLUETOOTH)
BLUETOOTH uređaj koji podržava A2DP
12SR
• Ako pritisnete INPUT na Bar zvučniku,
uređaji se menjaju kao što sledi.
OPTICAL  ANALOG  USB 
BLUETOOTH
Slušanje muzike na
BLUETOOTH uređaju
Možete da reprodukujete muzičke
datoteke sa povezanog USB uređaja.
Listu podržanih tipova datoteka
pogledajte u poglavlju „Podržani tipovi
datoteka“ (stranica 25).
Pogledajte odeljak „BLUETOOTH
funkcije“ (stranica 15).
1
2
3
4
Slušanje
Slušanje muzike na USB
uređaju
Povežite USB uređaj na
(USB) ulaz.
Pritisnite USB.
Pritisnite  (reprodukcija/
pauziranje).
Pritisnite 
 da biste izabrali
fasciklu koja će se reprodukovati.
Napomena
• Isključite sistem prilikom uklanjanja USB
uređaja da biste izbegli oštećenje USB
uređaja.
13SR
Prilagođavanje zvuka
Uživanje u zvučnim
efektima
Da biste podesili zvučne efekte,
pritisnite jedno od dugmadi za izbor
zvučnih efekata na daljinskom
upravljaču.
Izbor zvučnih efekata
Pritiskajte SURROUND za vreme
reprodukcije.
Zvučni efekti se menjaju na sledeći
način.
CLEARAUDIO+  SURROUND On 
SURROUND Off
CLEARAUDIO+
Prikladno podešavanje zvuka će biti
automatski izabrano prema izvoru zvuka.
Indikator CLEARAUDIO+ će početi da svetli.
SURROUND On
Zvukovi se reprodukuju sa surround
efektima. Indikator SURROUND će početi
da svetli.
SURROUND Off
Broj kanala izvora reprodukcije se smanjuje
na 2 kanala. Indikatori CLEARAUDIO+
i SURROUND će prestati da svetle.
Podešavanje noćnog režima
Zvukovi se reprodukuju poboljšano sa
zvučnim efektima i jasnim dijalogom.
Pritisnite NIGHT.
Indikator ANALOG će zatreperiti dvaput.
Da biste isključili noćni režim, ponovo
pritisnite NIGHT. Indikator OPTICAL će
zatreperiti dvaput.
14SR
Podešavanje glasovnog
režima
Glasovni režim vam omogućava
da jasnije čujete dijaloge.
Pritisnite VOICE.
Indikator ANALOG će zatreperiti dvaput.
Da biste isključili glasovni režim, ponovo
pritisnite VOICE. Indikator OPTICAL će
zatreperiti dvaput.
Izbor multiplex broadcast
zvuka (Dual Mono).
Možete da uživate u multiplex
broadcast zvuku kada sistem dobija
Dolby Digital multiplex broadcast signal.
Pritiskajte AUDIO.
Kanal se menja na sledeći način.
Main  Sub  Main/Sub
Main
Reprodukuje se samo glavni kanal. Indikator
OPTICAL će zatreperiti dvaput.
Sub
Reprodukuje se samo sporedni kanal.
Indikator ANALOG će zatreperiti dvaput.
Main/Sub
Glavni zvučni zapis se emituje sa levog
zvučnika a sporedni zvučni zapis sa desnog
zvučnika. Indikator USB će zatreperiti dvaput.
Podešavanje Dolby DRC
(Kontrola dinamičkog
opsega)
Korisno za uživanje u filmovima pri
maloj jačini tona. DRC se primenjuje na
Dolby Digital izvore.
BLUETOOTH funkcije
Slušanje muzike na
BLUETOOTH uređaju
Držite pritisnuto dugme AUDIO
5 sekundi, a zatim dugme VOICE
5 sekundi da biste uključili ili isključili
Dolby DRC.
Off
Zvuk se ne komprimuje. Indikator OPTICAL
će zatreperiti dvaput.
Uparivanje ovog sistema sa
BLUETOOTH uređajem
Uparivanje je postupak potreban da se
uspostavi veza između BLUETOOTH
uređaja kako bi se omogućilo bežično
povezivanje. Uređaj morate da uparite
sa sistemom pre nego što počnete da
koristite sistem.
Kada jednom uparite BLUETOOTH
uređaje, nema potrebe da ih ponovo
uparujete.
1
2
3
Pritisnete dugme PAIRING na Bar
zvučniku.
Indikator BLUETOOTH (plavi)
brzo treperi u toku BLUETOOTH
uparivanja.
Uključite funkciju BLUETOOTH na
BLUETOOTH uređaju, potražite
uređaje i izaberite „HT-CT80“.
Ako se od vas zatraži da unesete
lozinku, unesite „0000“.
Uverite se da indikator
BLUETOOTH (plavi) svetli.
Veza je uspostavljena.
15SR
BLUETOOTH funkcije
On
Komprimovanje zvuka u skladu sa
informacijama koje se nalaze u sadržaju.
Indikator ANALOG će zatreperiti dvaput.
1
Napomena
• Možete da uparite do 8 BLUETOOTH
uređaja. Ako uparujete deveti
BLUETOOTH uređaj, najranije
povezani uređaj će biti zamenjen
novim.
Preuzmite, instalirajte i pokrenite
aplikaciju „NFC Easy Connect“.
Slušanje zvuka sa
registrovanog uređaja
Napomene
1
2
3
4
Pritisnite
• Aplikacija možda neće biti dostupna
u nekim zemljama/regionima.
• U zavisnosti od vašeg BLUETOOTH
uređaja, ova radnja možda neće biti
potrebna.
(BLUETOOTH).
Na BLUETOOTH uređaju izaberite
„HT-CT80“.
Uverite se da indikator
BLUETOOTH (plavi) svetli.
2
Dodirnite N-oznaku na Bar
zvučniku BLUETOOTH uređajem.
Pokrenite reprodukciju na
BLUETOOTH uređaju.
Napomena
• Kada sistem ima informacije za
uparivanje, sistem će biti u režimu
mirovanja za BLUETOOTH čak i kada je
isključen.
Povezivanje sa BLUETOOTH
uređajem pomoću funkcije
povezivanja jednim
dodirom (NFC)
Ako držite NFC-kompatibilni
BLUETOOTH uređaj u blizini N-oznake
na sistemu, tada će sistem i BLUETOOTH
uređaj automatski dovršiti uparivanje
i BLUETOOTH povezivanje.
3
Uverite se da indikator
BLUETOOTH (plavi) svetli.
Veza je uspostavljena.
Napomene
• U jednom trenutku možete da povežete
samo jedan uređaj.
• U zavisnosti od uređaja, možda ćete
morati prethodno da podesite funkciju
NFC. Pogledajte uputstvo za upotrebu
uređaja.
Savet
Kompatibilni uređaji
Pametni telefoni, tableti i muzički
plejeri sa ugrađenom funkcijom NFC
(operativni sistem: Android 2.3.3 ili
noviji, osim Android 3.x)
16SR
• Ako uparivanje i BLUETOOTH povezivanje
ne uspeju, uradite sledeće.
– Ponovo pokrenite aplikaciju „NFC Easy
Connect“ i polako pomerajte
BLUETOOTH uređaj preko N-oznake.
– Skinite zaštitnu masku sa BLUETOOTH
uređaja ako je koristite.
Ostale funkcije
Funkcija automatskog
stanja mirovanja
Sistem automatski ulazi u režim
mirovanja ako ga ne koristite oko
15 minuta i ako ne dobija ulazni signal.
Ostale funkcije
17SR
O postavljanju
Dodatne informacije
Mere opreza
O bezbednosti
• Ako u sistem dospe bilo kakav predmet
ili tečnost, isključite sistem sa mrežnog
napajanja i odnesite ga na proveru u
ovlašćeni servis pre nastavka upotrebe.
• Nemojte da se penjete na Bar zvučnik
i subwoofer jer možete da padnete
i povredite se ili oštetite sistem.
O izvorima napajanja
• Pre korišćenja sistema, proverite da
li njegov radni napon odgovara lokalnom
mrežnom napajanju. Radni napon je
naveden na pločici na donjoj strani Bar
zvučnika.
• Ako ne planirate da koristite sistem
tokom dužeg vremena, ne zaboravite da
iskopčate sistem iz zidne utičnice. Da
biste iskopčali kabl za napajanje
naizmeničnom strujom, povucite ga
držeći utikač a nikad kabl.
• Radi bezbednosti, jedan jezičak na
utikaču je širi od drugog pa je utikač
moguće umetnuti u zidnu utičnicu na
samo jedan način. Ako utikač ne možete
u potpunosti da umetnete u utičnicu,
kontaktirajte prodavca.
• Kabl za napajanje naizmeničnom strujom
morate da zamenite samo kod
ovlašćenog servisera.
O zagrevanju
Iako se sistem greje tokom rada,
to ne predstavlja kvar.
Ako sistem neprekidno koristite sa visoko
pojačanim tonom, temperatura zadnje
i donje strane kućišta sistema značajno
raste. Ne dodirujte kućište sistema da se
ne biste opekli.
• Postavite sistem na mestu sa
odgovarajućom ventilacijom kako
biste sprečili zagrevanje i produžili
njegov radni vek.
• Ne postavljajte sistem blizu izvora toplote
ili na mesta koja su izložena direktnoj
sunčevoj svetlosti, prekomernoj prašini
ili mehaničkim udarima.
• Ne postavljajte ništa na gornju stranu Bar
zvučnika.
• Ako sistem koristite u kombinaciji sa
TV-om, video-rekorderom ili kasetnim
dekom, može doći do pojave šuma
i gubitka kvaliteta slike. U tom slučaju
postavite sistem dalje od TV-a,
video-rekordera ili kasetnog deka.
• Budite pažljivi prilikom postavljanja
sistema na posebno tretirane površine
(voskovane, lakirane, polirane itd.), jer
može doći do pojave mrlja ili gubitka
boje.
• Pazite da se ne povredite na ivice
Bar zvučnika i subwoofera.
O radu uređaja
Pre nego što povežete ostalu opremu,
obavezno isključite sistem i iskopčajte ga
iz mrežnog napajanja.
Ako se boje na obližnjem TV
ekranu prikazuju nepravilno.
Na određenim TV-ima može doći do
nepravilnog prikaza boja.
• Ako se to desi...
Isključite TV, a zatim ga ponovo uključite
nakon 15 do 30 minuta.
• Ako se boje i dalje prikazuju nepravilno...
Postavite sistem dalje od TV-a.
O čišćenju
Čistite sistem mekom i suvom krpom.
Ne koristite abrazivne materijale, prašak
za ribanje ili rastvarač poput alkohola ili
benzina.
Ako imate bilo kakvo pitanje ili problem
u vezi sa sistemom, obratite se najbližem
Sony prodavcu.
18SR
Rešavanje problema
Ako naiđete na bilo koji od sledećih
problema prilikom korišćenja sistema,
koristite ovaj vodič za rešavanje
problema da biste pokušali da otklonite
problem pre nego što uređaj odnesete
na popravku. Ako je neki problem i dalje
prisutan, obratite se najbližem Sony
prodavcu.
Na popravku obavezno odnesite i Bar
zvučnik i subwoofer, čak i ako mislite da
samo jedna od ovih komponenti ima
problem.
Opšte
Sistem ne radi normalno.
 Iskopčajte kabl za napajanje
naizmeničnom strujom iz zidne
utičnice, a zatim ga ponovo
priključite nakon nekoliko minuta.
Zvuk
TV zvuk se ne emituje sa sistema.
 Pritisnite dugme ulaza za priključak
koji ste povezali sa TV-om
(stranica 12).
 Proverite da li se zvuk emituje sa
TV-a. Pogledajte uputstvo za
upotrebu TV-a da biste videli više
informacija o TV podešavanjima.
 Pojačajte zvuk na TV-u ili
deaktivirajte funkciju za
isključivanje zvuka.
Zvuk se emituje i sa sistema i sa TV-a.
 Isključite zvuk koji se emituje
na TV-u.
TV zvuk sa ovog sistema kasni
u odnosu na sliku.
 Kada gledate filmove, zvuk će
možda malo kasniti u odnosu na
sliku.
Sa Bar zvučnika se ne čuje zvuk ili se
zvuk uređaja koji je povezan sa Bar
zvučnikom čuje veoma slabo.
 Pritisnite dugme  (jačina zvuka) +
na daljinskom upravljaču i proverite
nivo jačine zvuka (stranica 22).
 Pritisnite dugme  (isključivanje
zvuka) ili  (jačina zvuka) + na
daljinskom upravljaču da biste
otkazali funkciju isključivanja zvuka
(stranica 22).
 Uverite se da je izvor reprodukcije
pravilno izabran. Pokušajte sa
drugim izvorima reprodukcije tako
što ćete pritisnuti drugo dugme
ulaza na daljinskom upravljaču
(stranica 12).
 Proverite da li su svi kablovi sistema
i povezanog uređaja dobro
umetnuti u priključke.
Sa subwoofera se ne čuje zvuk ili je
zvuk veoma tih.
 Press dugme SW (jačina zvuka
subwoofera) + na daljinskom
upravljaču da biste pojačali zvuk
na subwooferu (stranica 22).
 Subwoofer služi za reprodukciju bas
zvuka. Ako izvor reprodukcije (tj. TV
prenos) sadrži veoma malo bas
zvuka, zvuk sa subwoofera će biti
veoma tih.
19SR
Dodatne informacije
Napajanje se ne uključuje.
 Proverite da li je kabl za napajanje
naizmeničnom strujom dobro
povezan.
 Ako nema izlaznog zvučnog signala
sa digitalnog optičkog priključka ili
TV nema optički digitalni izlazni
priključak, povežite kablovski ili
satelitski prijemnik direktno sa
priključkom OPTICAL na sistemu.
Nije moguće postići surround efekat.
 U zavisnosti od ulaznog signala
i podešavanja zvučnog polja,
obrada surround zvuka možda neće
funkcionisati efikasno. Surround
efekat će možda biti jedva primetan
u zavisnosti od programa ili diska.
 Da biste emitovali višekanalni zvuk,
proverite podešavanje za
emitovanje digitalnog zvuka na
uređaju koji je povezan sa
sistemom. Za više detalja,
pogledajte uputstvo za upotrebu
koje ste dobili uz povezani uređaj.
USB uređaj
USB uređaj nije prepoznat.
 Pokušajte sledeće:
 Isključite sistem.
 Uklonite i ponovo povežite
USB uređaj.
 Uključite sistem.
 Uverite se da je USB uređaj dobro
povezan na ulaz (USB).
 Proverite da li su USB uređaj ili
kabl oštećeni.
 Proverite da li je USB uređaj
uključen.
 Ako je USB uređaj povezan preko
USB čvorišta, iskopčajte ga
i povežite USB uređaj direktno
na sistem.
 Povežite USB uređaj na priključak
ANALOG na sistemu pomoću
analognog audio kabla
(nije isporučen).
BLUETOOTH uređaj
Nije moguće uspostaviti BLUETOOTH
vezu.
 Uverite se da indikator BLUETOOTH
(plavi) svetli (stranica 22).
20SR
Status sistema
Indikator
BLUETOOTH
(plavi)
Tokom BLUETOOTH
uparivanja
Brzo treperi
Sistem pokušava da se
poveže sa BLUETOOTH
uređajem
Treperi
Sistem je uspostavio vezu
sa BLUETOOTH uređajem
Svetli
Sistem je u režimu
mirovanja za BLUETOOTH
(kada je sistem isključen)
Ne svetli
 Proverite da li je BLUETOOTH uređaj
koji želite da povežete uključen i da
li je omogućena funkcija
BLUETOOTH.
 Približite sistem i BLUETOOTH
uređaj.
 Ponovo uparite sistem
i BLUETOOTH uređaj. Uparivanje
sa sistemom ćete možda morati
da otkažete prvo na BLUETOOTH
uređaju.
Uparivanje nije moguće.
 Približite sistem i BLUETOOTH
uređaj.
 Uverite se da sistem ne ometaju
oprema za bežični LAN, drugi
bežični uređaji koji koriste
frekvenciju od 2,4 GHz ili
mikrotalasna rerna. Ako se
u blizini nalazi uređaj koji
generiše elektromagnetno
zračenje, udaljite ga od sistema.
Sa povezanog BLUETOOTH uređaja
se ne emituje zvuk.
 Uverite se da indikator BLUETOOTH
(plavi) svetli (stranica 22).
 Približite sistem i BLUETOOTH
uređaj.
 Ako se u blizini nalazi uređaj koji
generiše elektromagnetno
zračenje, kao što je oprema za
bežični LAN, drugi BLUETOOTH
uređaj ili mikrotalasna rerna,
udaljite ga od sistema.
 Uklonite sve prepreke između
sistema i BLUETOOTH uređaja
ili udaljite sistem od prepreke.
 Postavite povezani BLUETOOTH
uređaj na drugo mesto.
 Promenite frekvenciju za bežično
povezivanje Wi-Fi rutera, računara
itd. na pojas od 5 GHz.
 Pojačajte zvuk na povezanom
BLUETOOTH uređaju.
Daljinski upravljač
Daljinski upravljač ne radi.
 Uperite daljinski upravljač ka sredini
prednje table (senzor za daljinski
upravljač) na sistemu (stranica 22).
 Uklonite sve prepreke između
daljinskog upravljača i sistema.
 Zamenite obe baterije u daljinskom
upravljaču novim baterijama, ako su
slabe.
 Uverite se da pritiskate
odgovarajuće dugme na daljinskom
upravljaču (stranica 24).
Senzori TV-a ne rade pravilno.
 Bar zvučnik možda blokira neke
senzore (kao što je senzor svetline),
prijemnik za daljinski upravljač na
TV-u ili „predajnik za 3D naočare“
na 3D TV-u koji podržava sistem
infracrvenih 3D naočara ili bežičnu
komunikaciju. Premestite Bar
zvučnik dalje od TV-a u opsegu
koji omogućava da ovi delovi
pravilno funkcionišu. Da biste videli
mesto na kom se nalaze senzori
i prijemnik za daljinski upravljač,
pogledajte uputstvo za upotrebu
koje ste dobili uz TV.
Resetovanje
Ako sistem i dalje ne funkcioniše
pravilno, vratite ga na podrazumevana
podešavanja na sledeći način:
1
2
Pritisnite dugmad SW  (jačina
zvuka subwoofera) +,  (jačina
zvuka) –, i NIGHT redom u roku od
3 sekunde.
Svih 6 indikatora na Bar zvučniku će
zatreperiti jednom, a podešavanja
će se vratiti na početne vrednosti.
Iskopčajte kabl za napajanje
naizmeničnom strujom.
21SR
Dodatne informacije
Zvuk nije sinhronizovan sa slikom.
 Kada gledate filmove, zvuk će
možda malo kasniti u odnosu
na sliku.
Ostalo
Vodič za delove i kontrole
Više informacija potražite na stranicama navedenim u zagradama.
Bar zvučnik
Gornja, prednja i bočne strane




Indikator OPTICAL (stranica 12)
Indikator ANALOG (stranica 12)
Indikator USB (stranica 12)
Indikator BLUETOOTH (plavi)
Status funkcije BLUETOOTH
– Tokom BLUETOOTH uparivanja:
Brzo treperi
– U toku je pokušaj uspostavljanja
BLUETOOTH veze: Treperi
– BLUETOOTH veza je
uspostavljena: Svetli
– Režim mirovanja za BLUETOOTH
(kada je sistem isključen): Ne svetli
 Indikator SURROUND
(stranica 14)
 Indikator CLEARAUDIO+
(stranica 14)
 N-oznaka (stranica 16)
Kada koristite funkciju NFC,
dodirnite NFC-kompatibilnim
uređajem ovu oznaku.
22SR
 Senzor za daljinski upravljač
 Dugme / (uključivanje/stanje
mirovanja)
Uključivanje sistema ili
postavljanje u režim mirovanja.
 Dugme INPUT (stranica 12)
 Dugme PAIRING (stranica 15)
 Dugmad VOL (jačina zvuka) +/–

(USB) ulaz (stranica 13)
Zadnja strana
 Priključak za subwoofer
 Priključak ANALOG
 Priključak OPTICAL
 Kabl za napajanje
naizmeničnom strujom
Dodatne informacije
23SR
Daljinski upravljač
 Dugmad  (jačina zvuka) +*/–
Prilagođavanje jačine zvuka.
 Dugmad SW  (jačina zvuka
subwoofera) +/–
Prilagođavanje jačine bas zvuka.
 Dugme  (isključivanje zvuka)
Privremeno isključivanje zvuka.
 Dugme CLEARAUDIO+
Automatski bira prikladno
podešavanje zvuka prema izvoru
zvuka.
 Dugme SURROUND (stranica 14)
 Dugme VOICE (stranica 14)
 Dugme * (reprodukcija/
pauziranje)
Pauziranje ili pokretanje
reprodukcije.
 Dugme NIGHT (stranica 14)
 Dugmad / (prethodno/
sledeće)
Odlazak na početak prethodne ili
sledeće datoteke.
* Na dugmadima AUDIO,  i  + se
nalazi mala izbočina. Koristite je kao
referencu prilikom upotrebe daljinskog
upravljača.
 Dugme AUDIO* (stranica 14)
 Dugme / (uključivanje/stanje
mirovanja)
 Dugme
(BLUETOOTH)
(stranica 12)




Dugmad 
 (biranje)
Dugme USB (stranica 12)
Dugme ANALOG (stranica 12)
Dugme OPTICAL (stranica 12)
24SR
Podržani tipovi datoteka
Kodek
Oznaka tipa
datoteke
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)
.mp3
AAC
.m4a
WMA9 Standard
.wma
Podržani audio formati
Ovaj sistem podržava sledeće formate
audio signala.
• Dolby Digital
• Linearni PCM 2 kanala na 48 kHz ili
manje
Napomene
Dodatne informacije
• Neke datoteke koje su obrađene na PC
računaru možda neće biti moguće
reprodukovati.
• Sistem ne reprodukuje kodirane
datoteke, na primer one koje su kodirane
DRM-om ili su komprimovane bez gubitka
kvaliteta.
• Sistem može da prepozna sledeće
datoteke ili fascikle na USB uređajima:
– do 200 fascikli
– do 150 datoteka/fascikli na
pojedinačnom nivou
• Neki USB uređaji možda neće raditi sa
ovim sistemom.
• Ovaj sistem podržava samo klasu MSC
uređaja za masovno skladištenje.
25SR
1)
Specifikacije
Bar zvučnik (SA-CT80)
Odeljak za pojačalo
POWER OUTPUT (nominalni)
Prednji levi + prednji desni:
12 W + 12 W (na 4 oma, 1 kHz, 1% THD)
POWER OUTPUT (referentni)
Prednji levi/prednji desni:
20 W (po kanalu na 4 oma, 1 kHz)
Odeljak za pojačalo subwoofera
Stvarni opseg će se razlikovati
u zavisnosti od faktora kao što su
prepreke između uređaja, magnetna
polja oko mikrotalasne rerne, statički
elektricitet, bežični telefon, osetljivost
prijema, operativni sistem, softverske
aplikacije itd.
2) BLUETOOTH standardni profili ukazuju na
svrhu BLUETOOTH komunikacije između
uređaja.
3) Kodek: Kompresija audio signala i format
konverzije
4)
Subband Codec
Zvučnici
POWER OUTPUT (referentni)
40 W (na 8 oma, 100 Hz)
Odeljak za prednji levi/prednji desni
zvučnik
Ulazi
OPTICAL
ANALOG
Sistem zvučnika
2-sistemski zvučnici sa zvučnom
izolacijom
Zvučnik
Visokotonac: 14 mm – 25 mm
balansirani, kupolasti
Woofer: 35 mm × 120 mm, konusni
Odeljak za USB
Ulaz
(USB)
Tip A
BLUETOOTH odeljak
Opšte
Sistem za komunikaciju
BLUETOOTH specifikacija verzija 4.0
Izlaz
BLUETOOTH specifikacija, klasa
napajanja 2
Maksimalni opseg komunikacije
Optička vidljivost od približno 10 m1)
Maksimalan broj uređaja koje je moguće
registrovati
8 uređaja
Frekventni pojas
Pojas od 2,4 GHz (2,4000 GHz–
2,4835 GHz)
Metod modulacije
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Kompatibilni BLUETOOTH profili2)
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)
Podržani kodeci3)
SBC4)
Opseg prenosa (A2DP)
20 Hz – 20.000 Hz (Frekvencija
uzorkovanja 44,1 kHz)
Zahtevi za napajanje
220 V - 240 V AC, 50 Hz/60 Hz
Potrošnja energije
Kada je sistem uključen: 21 W
U režimu mirovanja: 0,5 W ili manje
Približne dimenzije (š/v/d)
901 mm × 52 mm × 84 mm
Masa (približno)
2 kg
26SR
Subwoofer (SS-WCT80)
Sistem zvučnika
Sistem subwoofera, bas-refleksni
Zvučnik
130 mm konusni
Približne dimenzije (š/v/d)
170 mm × 245 mm × 300 mm
Masa (približno)
2,7 kg
Dizajn i specifikacije su podložni
promenama bez najave.
O BLUETOOTH
komunikaciji
Ako imate bilo kakva pitanja ili
probleme u vezi sa sistemom, obratite
se najbližem Sony prodavcu.
27SR
Dodatne informacije
• BLUETOOTH uređaje bi trebalo da
koristite na međusobnoj udaljenosti
do približno 10 metara (udaljenost bez
prepreka). Opseg efikasne
komunikacije može da postane kraći
pod sledećim uslovima.
– Kada se između uređaja koji su
povezani BLUETOOTH vezom nalazi
osoba, metalni objekat, zid ili neka
druga prepreka.
– Kada se nalazite na lokaciji na kojoj
se koristi bežični LAN
– U blizini su uključene mikrotalasne
rerne
– Ako se nalazite na lokaciji na kojoj
postoji emisija elektromagnetnih
talasa
• BLUETOOTH uređaji i bežični LAN
(IEEE 802.11b/g) koriste isti frekventni
pojas (2,4 GHz). Kada BLUETOOTH
uređaj koristite blizu uređaja sa
funkcijom za bežični LAN, može doći
do elektromagnetnih smetnji.
To može da dovede do nižih brzina
prenosa podataka, šuma ili
nemogućnosti povezivanja. Ako se
to desi, isprobajte sledeća rešenja:
– Koristite ovaj sistem na udaljenosti
od najmanje 10 metara od uređaja za
bežični LAN.
– Isključite napajanje uređaja za
bežični LAN kada BLUETOOTH uređaj
koristite u opsegu od 10 metara.
– Postavite ovaj sistem i BLUETOOTH
uređaj što bliže jedno drugom.
• Radio-talasi koje emituje ovaj sistem
mogu da dovedu do smetnji u radu
nekih medicinskih uređaja. Budući da
ove smetnje mogu da dovedu do
kvara, uvek isključite napajanje na
sistemu i BLUETOOTH uređaju na
sledećim lokacijama:
– U bolnici, vozu, avionu, benzinskoj
stanici i bilo kom mestu na kojem su
prisutni zapaljivi gasovi
– U blizini automatskih vrata ili
požarnih alarma
• Ovaj sistem podržava bezbednosne
funkcije koje su u skladu sa
BLUETOOTH specifikacijom radi
obezbeđivanja sigurne komunikacije
prilikom korišćenja tehnologije
BLUETOOTH. Međutim, ove
bezbednosne funkcije možda neće biti
dovoljne u zavisnosti od podešavanja
sadržaja i drugih faktora pa uvek
budite na oprezu kada obavljate
komunikaciju pomoću tehnologije
BLUETOOTH.
• Sony ne odgovara u slučaju štete ili
drugog gubitka koji je nastao usled
otkrivenih informacija korišćenjem
tehnologije BLUETOOTH.
• Ne možemo da garantujemo
BLUETOOTH komunikaciju sa svim
BLUETOOTH uređajima koji imaju isti
profil kao ovaj sistem.
• BLUETOOTH uređaji koji su povezani
sa ovim sistemom moraju da
ispunjavaju BLUETOOTH specifikaciju
organizacije Bluetooth SIG, Inc.
i moraju da budu sertifikovani.
Međutim, čak i kada uređaj ispunjava
BLUETOOTH specifikaciju, u nekim
slučajevima karakteristike ili
specifikacije BLUETOOTH uređaja
mogu da onemoguće povezivanje ili
dovedu do drugačijeg načina kontrole,
prikaza ili rada od onog koji je
predviđen.
• Može da dođe do pojave šuma ili zvuk
može da bude isprekidan u zavisnosti
od BLUETOOTH uređaja koji je
povezan sa sistemom, okruženja u
kojem se odvija komunikacija ili uslova
u okruženju.
©2015 Sony Corporation
4-567-473-21(1) (SR)
Download PDF

advertising