Sony | HT-CT380 | Sony HT-CT380 2,1-kanalni soundbar sa tehnologijom Bluetooth® Kratko uputstvo za pokretanje i podešavanje

Isporučena dodatna oprema
3
4-565-121-22(1) (SR)
Sound Bar zvučnik
Daljinski upravljač (1)
Baterije R03 (veličina AAA) (2)
Zidni nosači (2) i šrafovi (2)
Podloške za subwoofer (4)
Samo za HT-CT380/CT381.
Pogledajte u isporučenom uputstvu za upotrebu
o instaliranju subwoofera u horizontalnom položaju.
Uključivanje sistema
Optički digitalni kabl (1)
Vodič za početak

HT-CT380/CT381/CT780
 Povežite kablove za napajanje naizmeničnom strujom.
 Pritisnite dugme  (uključivanje/stanje mirovanja).
Displej će zasvetleti.
Proverite da li indikator uključivanja/stanja mirovanja na subwooferu svetli zelenom bojom. Kada se indikator uključi, bežično povezivanje
Bar zvučnika i subwoofera je završeno. Ako ne zasvetli, bežični prenos nije aktiviran. Pogledajte odeljak „Bežični prenos zvuka subwoofera“
u poglavlju „Rešavanje problema“ u isporučenom uputstvu za upotrebu.
Bar zvučnik
Postavljanje Bar zvučnika na zid
Pogledajte isporučeno uputstvo za upotrebu.
Subwoofer
4
1
Slušanje zvuka
Povezivanje
INPUT
Povezivanje sa TV-om
Povezivanje sa drugim uređajima

Blu-ray Disc™ plejer,
kablovski prijemnik ili
satelitski prijemnik itd.
Pritiskajte dugme INPUT dok se na displeju ne označi željeni ulazni uređaj. Pritisnite, zatim, dugme  (jačina zvuka) da biste
prilagodili jačinu zvuka.
Podešavanje je završeno!
Uživajte!
ili
 Optički digitalni kabl (isporučen)
 HDMI kabl (velike brzine prenosa, nije isporučen)
 Optički digitalni kabl (isporučen)
 HDMI kabl (velike brzine prenosa, nije isporučen)
 HDMI kabl (velike brzine prenosa, nije isporučen)
Pogledajte isporučeno uputstvo za upotrebu da biste dobili informacije
o režimu zvuka i drugim funkcijama.
Slušanje muzike sa BLUETOOTH uređaja
INPUT
Registrovanje BLUETOOTH uređaja
Ako TV nije opremljen priključkom za optički audio izlaz, povežite HDMI kabl
(velike brzine prenosa, nije isporučen) na HDMI ulazni priključak koji ima
odštampanu oznaku „ARC“ na sebi.
Ako je HDMI ulazni priključak TV-a sa odštampanom oznakom „ARC“ na sebi
povezan sa drugim uređajem, iskopčajte taj uređaj iz TV-a i povežite ga na
HDMI IN priključak (HDMI IN 1/2/3) na Bar zvučniku.
Ovakvo povezivanje omogućava bolju reprodukciju surround zvuka.
Ako HDMI ulazni priključak na TV-u nema odštampanu oznaku „ARC“ na sebi,
pored HDMI kabla
(velike brzine prenosa,
povežite optički digitalni kabl
nije isporučen).
Ako su drugi uređaji povezani na TV, iskopčajte njihove HDMI kablove
(velike
brzine prenosa, nisu isporučeni) iz HDMI ulaznog priključka na TV-u i povežite ih
na HDMI IN priključke (HDMI IN 1/2/3) na Bar zvučniku.
Da biste uživali u 4K sadržaju zaštićenom autorskim pravima, povežite uređaj sa HDCP 2.2-kompatibilnim HDMI priključkom. Za detalje, pogledajte odeljak „Gledanje 4K sadržaja zaštićenog autorskim pravima“
u isporučenom uputstvu za upotrebu.
BLUETOOTH uređaj
Uparivanje sistema sa BLUETOOTH uređajem
Slušanje muzike sa registrovanog uređaja
 Pritisnite PAIRING na Bar zvučniku.
BLUETOOTH indikator brzo treperi (
) tokom BLUETOOTH uparivanja.
 Uključite BLUETOOTH funkciju na BLUETOOTH uređaju, potražite uređaje
 Pritiskajte INPUT da biste prikazali [BT].
BLUETOOTH indikator treperi (
) tokom pokušaja BLUETOOTH uparivanja.
 Na BLUETOOTH uređaju, izaberite ovaj sistem (HT-CT380, HT-CT381 ili HT-CT780).
Ako se od vas traži da unesete lozinku, unesite „0000“.
•
PAIRING
BLUETOOTH indikator (plavi)
i izaberite ovaj sistem (HT-CT380, HT-CT381 ili HT-CT780).
Savet (samo HT-CT780)
Uputstvo za upotrebu
 Uverite se da BLUETOOTH indikator svetli ( ).
Veza je uspostavljena.
 Uverite se da BLUETOOTH indikator svetli ( ).
Veza je uspostavljena.
 Pokrenite reprodukciju na BLUETOOTH uređaju.
Napomena
•
Kada koristite samo HDMI kabl, povežite ga na HDMI priključak i na TV-u i na Bar zvučniku koji ima odštampanu oznaku „ARC“ na sebi. U suprotnom, zvuk sa TV-a se neće emitovati.
Korišćenje funkcije za povezivanje
jednim dodirom (NFC)
2
BLUETOOTH indikator (plavi)
Podešavanje daljinskog upravljača
 Preuzmite, instalirajte i pokrenite aplikaciju „NFC Easy Connect“
na pametnom telefonu.
 Dodirnite oznaku N na Bar zvučniku pametnim telefonom.
 Uverite se da BLUETOOTH indikator svetli ( ).
Veza je uspostavljena.
• Kompatibilni uređaji
Pametni telefoni, tablet uređaji i muzički plejeri sa ugrađenom funkcijom NFC
(Operativni sistem: Android™ 2.3.3 ili noviji, izuzev Android 3.x)
SongPal
Aplikacija koja je predviđena za ovaj model dostupna je u prodavnicama Google Play™ i App Store.
Potražite „SongPal“ i preuzmite besplatnu aplikaciju da biste saznali više o korisnim funkcijama.
© 2015 Sony Corporation
Download PDF

advertising