Sony | HT-CT380 | Sony HT-CT380 2,1-kanalni soundbar sa tehnologijom Bluetooth® Uputstva za rukovanje

Sound Bar zvučnik
Uputstvo za upotrebu
HT-CT380/CT381/CT780
Za Bar zvučnik
UPOZORENJE
Ne postavljajte uređaj u uski prostor
poput police za knjige ili ugradnog
ormarića.
Da biste umanjili rizik od požara, ne
prekrivajte ventilacioni otvor uređaja
novinama, stolnjakom, zavesom itd.
Ne izlažite uređaj izvorima otvorenog
plamena (na primer, upaljenoj sveći).
Da biste umanjili rizik od požara ili
strujnog udara, ne izlažite uređaj
kapljicama vode ili prskanju i ne
postavljajte na njega predmete koji
sadrže tečnost, na primer vazu.
Jedinica dobija mrežno napajanje
sve dok je priključena na utičnicu za
napajanje naizmeničnom strujom,
čak i kada je sama jedinica isključena.
Budući da se mrežno napajanje jedinice
prekida izvlačenjem glavnog utikača,
priključite jedinicu na lako dostupnu
utičnicu za napajanje naizmeničnom
strujom. Ako primetite nepravilnosti
u radu jedinice, odmah izvucite glavni
utikač iz utičnice za napajanje
naizmeničnom strujom.
Ne izlažite baterije ili uređaj u koji
su umetnute baterije visokim
temperaturama, na primer sunčevom
svetlu i vatri.
Samo za upotrebu u zatvorenom
prostoru.
Preporučeni kablovi
Za povezivanje sa matičnim računarom
i/ili perifernom opremom morate da
koristite propisno zaštićene i uzemljene
kablove i konektore.
2SR
Pločica sa nazivom se nalazi na donjoj
strani.
Za korisnike u Evropi
Napomena za korisnike: sledeće
informacije se odnose samo
na opremu koja se prodaje u
zemljama u kojima se primenjuju
direktive Evropske unije.
Ovaj uređaj je proizvela kompanija
Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
ili ga je za nju proizvela neka druga
kompanija. Sva pitanja u vezi sa
usaglašenošću proizvoda sa zakonima
Evropske unije bi trebalo da pošaljete
ovlašćenom predstavniku,
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany.
Za sva pitanja u vezi sa servisom ili
garancijom pogledajte adrese koje su
navedene na zasebnom servisnom ili
garantnom listu.
Sony Corp. ovim izjavljuje da je oprema
u skladu sa osnovnim zahtevima
i ostalim relevantnim odredbama
direktive 1999/5/EC.
Detaljnije informacije možete
da vidite na adresi:
http://www.compliance.sony.de/
Ova oprema je testirana i utvrđeno je da
je u skladu sa ograničenjima navedenim
u EMC direktivi kada se za povezivanje
koristi kabl kraći od 3 metra.
Odlaganje
stare električne
i elektronske
opreme
(primenljivo
u Evropskoj
uniji i ostalim
evropskim
zemljama koje
imaju sisteme
za odvojeno
sakupljanje
otpada)
Ovaj simbol na proizvodu ili njegovom
pakovanju označava da se proizvod
ne sme tretirati kao kućni otpad.
Proizvod bi trebalo da odložite na
odgovarajućem mestu za prikupljanje
i reciklažu električne i elektronske
opreme. Pravilnim odlaganjem ovog
proizvoda pomažete u sprečavanju
mogućih štetnih posledica po okolinu
i ljudsko zdravlje do kojih može doći
usled nepravilnog odlaganja proizvoda.
Reciklažom materijala pomažete
u očuvanju prirodnih resursa.
Za detaljnije informacije o reciklaži ovog
proizvoda kontaktirajte lokalnu upravu,
komunalnu službu ili prodavnicu u kojoj
ste kupili proizvod.
Odnosi se
samo na
Evropu
Na nekim baterijama se pored ovog
simbola može nalaziti i hemijski simbol.
Hemijski simbol za živu (Hg) ili olovo (Pb)
se dodaje ako baterija sadrži više od
0,0005% žive ili 0,004% olova.
Pravilnim odlaganjem baterija
pomažete u sprečavanju mogućih
štetnih posledica po okolinu i ljudsko
zdravlje do kojih može doći usled
nepravilnog odlaganja baterija.
Reciklažom materijala pomažete
očuvanje prirodnih resursa.
Ako proizvodi zahtevaju stalno
prisustvo baterije zbog bezbednosti,
performansi ili celovitosti podataka,
takvu bateriju bi trebalo da zameni
isključivo obučeni serviser.
Da biste bili sigurni da će baterija biti
pravilno zbrinuta, predajte potrošenu
bateriju na odgovarajućem mestu za
prikupljanje i reciklažu električne
i elektronske opreme.
Za sve ostale baterije, pogledajte
poglavlje o bezbednom uklanjaju
baterije iz proizvoda. Predajte bateriju
na odgovarajućem mestu za
prikupljanje i reciklažu potrošenih
baterija.
Za detaljnije informacije o reciklaži ovog
proizvoda ili baterije kontaktirajte
lokalnu upravu, komunalnu službu ili
prodavnicu u kojoj ste kupili proizvod.
Odlaganje potrošenih
baterija (primenljivo
u Evropskoj uniji
i ostalim evropskim
zemljama koje imaju
sisteme za odvojeno
sakupljanje otpada)
Ovaj simbol na bateriji ili njenom
pakovanju označava da se baterija
koja se dobija uz ovaj proizvod ne
sme tretirati kao kućni otpad.
3SR
Autorska prava i zaštićeni
znakovi
Ovaj sistem koristi tehnologije Dolby*
Digital i DTS** Digital Surround System.
* Proizvedeno po licenci kompanije
Dolby Laboratories.
Dolby i simbol sa duplim D su
zaštićeni znakovi kompanije
Dolby Laboratories.
** Za DTS patente, pogledajte
http://patents.dts.com. Proizvedeno
po licenci kompanije DTS Licensing
Limited. DTS, DTS-HD, simbol i DTS
i simbol zajedno su registrovani
zaštićeni znakovi kompanije DTS, Inc.
© DTS, Inc. Sva prava zadržana.
Oznaka BLUETOOTH® i logotipi
su registrovani zaštićeni znakovi
organizacije Bluetooth SIG, Inc. i bilo
kakva upotreba tih znakova od strane
kompanije Sony Corporation je pod
licencom.
Ovaj sistem koristi tehnologiju
High-Definition Multimedia Interface
(HDMI™).
Termini HDMI i HDMI High-Definition
Multimedia Interface, kao i logotip HDMI
su zaštićeni znakovi ili registrovani
zaštićeni znakovi organizacije HDMI
Licensing LLC u Sjedinjenim Državama
i drugim zemljama.
Oznaka N je zaštićeni znak ili
registrovani zaštićeni znak organizacije
NFC Forum, Inc. u Sjedinjenim
Američkim Državama i drugim
zemljama.
Android™ i Google Play™ su zaštićeni
znakovi kompanije Google Inc.
Apple, logotip Apple, iPhone, iPod
i iPod touch su zaštićeni znakovi
kompanije Apple Inc., registrovane
u SAD i drugim zemljama. App Store
je zaštićeni znak usluge kompanije
Apple Inc.
„Made for iPod“ i „Made for iPhone“
znači da je elektronska oprema
posebno dizajnirana za povezivanje
sa iPod ili iPhone uređajem i da je
sertifikovana od strane proizvođača
tako da ispunjava standarde za
performanse kompanije Apple. Apple
ne odgovara za rad ovog uređaja niti za
njegovu usklađenost sa bezbednosnim
standardima i propisima. Imajte u vidu
to da upotreba ove dodatne opreme sa
iPod ili iPhone uređajem može da utiče
na performanse bežične veze.
Kompatibilni iPod/iPhone modeli
U nastavku su navedeni kompatibilni
iPod/iPhone modeli. Ažurirajte softver
iPod/iPhone uređaja na najnoviju
verziju pre nego što počnete da
ga koristite sa sistemom.
Tehnologija BLUETOOTH radi
sa sledećim modelima:
iPhone 6 Plus/iPhone 6/iPhone 5s/
iPhone 5c/iPhone 5/iPhone 4s/
iPhone 4/iPhone 3GS
iPod touch (peta generacija)/
iPod touch (četvrta generacija)
Logotip „BRAVIA“ je zaštićeni znak
kompanije Sony Corporation.
„DSEE“ je zaštićeni znak kompanije
Sony Corporation.
4SR
„ClearAudio+“ je zaštićeni znak
kompanije Sony Corporation.
„x.v.Colour“ i logotip „x.v.Colour“
su zaštićeni znakovi kompanije
Sony Corporation.
„PlayStation®“ je registrovani zaštićeni
znak kompanije Sony Computer
Entertainment Inc.
Svi ostali zaštićeni znakovi i tržišni nazivi
su vlasništvo njihovih vlasnika.
O ovom uputstvu
za upotrebu
• Uputstva u ovom priručniku opisuju
kontrole na daljinskom upravljaču.
Takođe možete da koristite kontrole na
glavnom uređaju ako one imaju isti ili
sličan naziv kao one na daljinskom
upravljaču.
• Neke slike su predstavljene kao
konceptualni crteži i one mogu da
se razlikuju od stvarnih proizvoda.
5SR
Sadržaj
Povezivanje  Vodič za početak (poseban dokument)
O ovom uputstvu
za upotrebu .......................... 5
Slušanje
Slušanje zvuka sa TV-a, Blu-ray
Disc™ plejera, kablovskog/
satelitskog prijemnika itd. ... 7
Slušanje muzike sa BLUETOOTH
uređaja ................................. 7
Prilagođavanje zvuka
Uživanje u zvučnim efektima
(sportski režim itd.) ..............9
BLUETOOTH funkcije
Upravljanje sistemom pomoću
pametnog telefona ili tablet
uređaja (SongPal) ................ 11
Gledanje 4K sadržaja
zaštićenog autorskim
pravima (samo HT-CT780)
Povezivanje sa 4K TV-om
i 4K uređajima ..................13
Podešavanja i prilagođavanja
Korišćenje displeja za
podešavanje .....................15
6SR
Ostale funkcije
Korišćenje funkcije
Control for HDMI ................ 18
Korišćenje „BRAVIA“ Sync
funkcija ............................... 19
Korišćenje funkcije roditeljske
kontrole ..............................20
Ušteda energije u režimu
pripravnosti ........................20
Postavljanje Bar zvučnika
na zid .................................. 21
Postavljanje subwoofera
u horizontalan položaj
(samo HT-CT380/CT381) .... 23
Povezivanje sistema
(Povezivanje sa
subwooferom) .................... 23
Dodatne informacije
Mere opreza .............................24
Rešavanje problema ................ 25
Vodič za delove i kontrole .......30
Podržani audio formati ............34
Specifikacije ..............................36
O BLUETOOTH komunikaciji ....38
UGOVOR O LICENCIRANJU ZA
KRAJNJEG KORISNIKA .........39
Slušanje
Slušanje muzike sa
BLUETOOTH uređaja
Pritiskajte INPUT.
Kada jednom pritisnete INPUT, trenutni
uređaj se pojavljuje na displeju, a zatim
svaki put kada pritisnete INPUT, uređaj
se menja na sledeći način.
[TV]  [HDMI 1]  [HDMI 2] 
[HDMI 3]  [ANALOG]  [BT]
[TV]
Digitalni uređaj koji je povezan na DIGITAL IN
(TV) priključak ili TV kompatibilan sa
funkcijom Audio Return Channel koji je
povezan na HDMI OUT (ARC) priključak
[HDMI 1] [HDMI 2] [HDMI 3]
Blu-ray Disc plejer itd., koji je povezan na
HDMI IN priključak 1, 2 ili 3
Slušanje
Slušanje zvuka sa TV-a,
Blu-ray Disc™ plejera,
kablovskog/satelitskog
prijemnika itd.
Uparivanje ovog sistema
sa BLUETOOTH uređajem
Uparivanje je postupak potreban da
se uspostavi veza između BLUETOOTH
uređaja kako bi se omogućilo bežično
povezivanje. Uređaj morate da uparite
sa sistemom pre nego što počnete da
koristite sistem.
Kada jednom uparite BLUETOOTH
uređaje, nema potrebe da ih ponovo
uparujete.
1
[ANALOG]
Analogni uređaj koji je povezan na ANALOG
IN priključak
[BT]
BLUETOOTH uređaj koji podržava A2DP
2
Savet
• Ako je BLUETOOTH funkcija
onemogućena, pojavljuje se [BT OFF]
(Bluetooth isključen) umesto [BT]
(Bluetooth).
3
Pritisnite PAIRING na sistemu.
Indikator BLUETOOTH (plavi) brzo
treperi tokom BLUETOOTH
uparivanja.
Uključite funkciju BLUETOOTH na
BLUETOOTH uređaju, potražite
uređaje i izaberite ovaj sistem
(HT-CT380, HT-CT381 ili HT-CT780).
Ako se od vas traži da unesete
lozinku, unesite „0000“.
Uverite se da indikator
BLUETOOTH (plavi) svetli.
Veza je uspostavljena.
Napomena
• Možete da uparite do 9 BLUETOOTH
uređaja. Ako uparujete deseti
BLUETOOTH uređaj, poslednji
povezani uređaj će biti zamenjen
novim.
7SR
Savet
1
• Kada je BLUETOOTH veza
uspostavljena, prikazaće se indikator
koji vam preporučuje koju aplikaciju
da preuzmete u skladu sa
povezanom opremom. Pratite
uputstva i preuzmite aplikaciju
„SongPal“, pomoću koje možete
da upravljate ovim sistemom.
Pogledajte odeljak „Upravljanje
sistemom pomoću pametnog
telefona ili tablet uređaja (SongPal)“
(stranica 11).
Slušanje zvuka sa
registrovanog uređaja
1
2
3
4
Napomena
• Aplikacija možda neće biti dostupna
u nekim zemljama/regionima.
2
Držite udaljeni uređaj blizu
N-oznake na sistemu dok ne
počne da vibrira.
Pritiskajte INPUT da biste prikazali
[BT] (Bluetooth).
Indikator BLUETOOTH (plavi) treperi
tokom BLUETOOTH uparivanja.
Na BLUETOOTH uređaju izaberite
ovaj sistem (HT-CT380, HT-CT381
ili HT-CT780).
Uverite se da indikator
BLUETOOTH (plavi) svetli.
Pokrenite reprodukciju na
BLUETOOTH uređaju.
Povezivanje sa BLUETOOTH
uređajem putem funkcije
povezivanja jednim dodirom
(NFC)
Ako držite NFC-kompatibilni udaljeni
uređaj blizu N-oznake na sistemu,
sistem i udaljeni uređaj automatski
dovršavaju uparivanje i BLUETOOTH
povezivanje.
Kompatibilni udaljeni uređaji
Udaljeni uređaji sa ugrađenom
funkcijom NFC
(OS: Android 2.3.3 ili noviji, osim
Android 3.x)
8SR
Preuzmite, instalirajte i pokrenite
aplikaciju „NFC Easy Connect“.
3
Uverite se da indikator
BLUETOOTH (plavi) svetli.
Veza je uspostavljena.
Napomene
• U jednom trenutku možete da povežete
samo jedan uređaj.
• U zavisnost od pametnog telefona,
možda ćete morati prethodno da
podesite NFC funkciju. Pogledajte
uputstvo za upotrebu pametnog
telefona.
Savet
• Ako uparivanje i BLUETOOTH povezivanje
ne uspeju, uradite sledeće.
– Ponovo pokrenite aplikaciju „NFC Easy
Connect“ i polako pomerajte udaljeni
uređaj preko N-oznake.
– Skinite zaštitnu masku sa udaljenog
uređaja ako je koristite.
Biranje zvučnog polja
Prilagođavanje zvuka
Možete jednostavno da uživate
u unapred programiranim zvučnim
poljima koja su prilagođena različitim
vrstama izvora zvuka.
[CLEARAUDIO+]
Prikladno podešavanje zvuka će biti
automatski izabrano prema izvoru zvuka.
[STANDARD]
Pogodno za svaki izvor.
[MOVIE]
Zvukovi se reprodukuju sa surround efektima
i realistični su i snažni, što ih čini pogodnim
za filmove.
[SPORTS]
Komentar je jasan, navijanje se čuje kao
surround-zvuk i zvukovi su realistični.
[GAME]
Zvukovi su snažni i realistični, pogodni
za igranje igara.
[MUSIC]
Zvukovi se reprodukuju tako da budu
pogodni za muzički program, muzički
Blu-ray Disc ili DVD.
[P.AUDIO (prenosivi audio)]
Zvukovi se reprodukuju tako da budu
pogodni za prenosni muzički plejer
korišćenjem tehnologije DSEE*.
* DSEE (Digital Sound Enhancement
Engine) je tehnologija visokog kvaliteta
koja kompenzuje gubitak zvuka visokih
frekvencija i obnavlja zvuk koju je
nezavisno razvila kompanija Sony.
9SR
Prilagođavanje zvuka
Uživanje u zvučnim
efektima (sportski
režim itd.)
Pritiskajte SOUND FIELD dok se na
prednjem displeju ne prikaže željeno
zvučno polje.
Podešavanje noćnog režima
Zvukovi se reprodukuju poboljšano sa
zvučnim efektima i jasnim dijalogom.
Pritisnite NIGHT da biste prikazali
[N. ON] (N. uključeno).
Da biste isključili noćni režim,
pritisnite NIGHT da biste prikazali
[N. OFF] (N. isključeno).
Podešavanje glasovnog
režima
Glasovni režim vam omogućava
da jasnije čujete dijaloge.
Pritiskajte VOICE da biste prikazali
željeni tip.
[TYPE 1]
Opseg dijaloga se emituje direktno.
[TYPE 2]
Naglasak je na opsegu dijaloga.
[TYPE 3]
Opseg dijaloga je naglašen i pojačani su
delovi sa utišanim visokim tonovima koje
starije osobe ne mogu da razaznaju.
10SR
4
BLUETOOTH funkcije
Upravljanje sistemom
pomoću pametnog
telefona ili tablet uređaja
(SongPal)
Ako koristite Android uređaj
1
2
3
Pritisnite / (uključivanje/režim
pripravnosti) na daljinskom
upravljaču.
Displej Bar zvučnika zasvetli.
6
Upravljajte sistemom na ekranu
povezanog Android uređaja.
Povezivanje jednim dodirom
pomoću Android uređaja sa
ugrađenom funkcijom NFC (NFC)
1
2
Potražite aplikaciju „SongPal“ na
Android uređaju i preuzmite je.
Pokrenite „SongPal“ i pratite
uputstva na ekranu.
Izaberite ovaj sistem (HT-CT380,
HT-CT381 ili HT-CT780) iz liste
BLUETOOTH uređaja na Android
uređaju.
Kada se veza uspostavi, indikator
BLUETOOTH (plavi) zasvetli.
3
Obavite korake od 1 do 3 u odeljku
„Ako koristite Android uređaj“.
Kada se prikaže displej za
BLUETOOTH povezivanje na
Android uređaju, dodirnite
Android uređajem N-oznaku
na Bar zvučniku.
Kada se veza uspostavi, indikator
BLUETOOTH (plavi) zasvetli.
Upravljajte sistemom na ekranu
Android uređaja.
Savet
• Ako se pojavi displej za NFC
povezivanje, pogledajte
„Povezivanje jednim dodirom
pomoću Android uređaja sa
ugrađenom funkcijom NFC (NFC)“.
11SR
BLUETOOTH funkcije
„SongPal“ je aplikacija za upravljanje
sistemom pomoću pametnog telefona
ili tablet uređaja.
Aplikacija „SongPal“ je dostupna na
Google Play ili App Store.
Ovu funkciju možete da omogućite tako
što ćete podesiti [BT PWR] (Bluetooth
napajanje) na [ON] (Uključeno)
(stranica 16). Podrazumevano
podešavanje je [ON].
5
Kada se prikaže displej za
BLUETOOTH povezivanje na
Android uređaju, pritisnite
PAIRING.
Indikator BLUETOOTH (plavi) brzo
treperi tokom BLUETOOTH
uparivanja.
Ako koristite iPhone/iPod
touch
1
2
3
4
5
Pritisnite / (uključivanje/režim
pripravnosti) na daljinskom
upravljaču.
Displej Bar zvučnika zasvetli.
Pritisnite PAIRING.
Indikator BLUETOOTH (plavi) brzo
treperi tokom BLUETOOTH
uparivanja.
Podesite iPhone/iPod touch
uređaju u režim za uparivanje
i izaberite ovaj sistem (HT-CT380,
HT-CT381 ili HT-CT780) iz liste
BLUETOOTH uređaja na
iPhone/iPod touch uređaju.
Kada je veza uspostavljena,
indikator BLUETOOTH (plavi) Bar
zvučnika zasvetli.
Potražite aplikaciju „SongPal“ na
povezanom iPhone/iPod touch
uređaju i preuzmite je.
Pokrenite „SongPal“, a zatim
upravljajte sistemom na ekranu
iPhone/iPod touch uređaja.
12SR
Gledanje 4K sadržaja zaštićenog autorskim pravima (samo HT-CT780)
Povezivanje sa 4K TV-om i 4K uređajima
Da biste gledali 4K sadržaj zaštićen autorskim pravima, povežite uređaj putem HDCP
2.2-kompatibilnog HDMI priključka na svakom kraju. 4K sadržaj zaštićen autorskim
pravima može da se gleda samo povezivanjem putem HDCP 2.2-kompatibilnog
HDMI priključka. Pogledajte u uputstvu za upotrebu TV-a da li je HDMI priključak
na TV-u HDCP 2.2-kompatibilan.
Blu-ray Disc plejer, kablovski
prijemnik ili satelitski
prijemnik itd.
HDCP 2.2kompatibilan
HDMI priključak
HDCP 2.2kompatibilan
HDMI priključak
 HDMI kabl (velike brzine prenosa,
nije isporučen)
 HDMI kabl (velike brzine prenosa,
nije isporučen)
Saveti
• HDMI 1 INPUT priključak Bar zvučnika je kompatibilan sa HDCP 2.2.
• Funkcija ARC (Audio Return Channel) šalje digitalni zvuk sa TV-a na ovaj sistem ili AV
pojačalo koristeći samo HDMI kabl.
13SR
Gledanje 4K sadržaja zaštićenog autorskim pravima (samo HT-CT780)
Ako je HDMI priključak TV-a HDCP 2.2-kompatibilan i obeležen
oznakom ARC
Ako je HDMI priključak TV-a HDCP 2.2-kompatibilan i nije
obeležen oznakom ARC
Povežite optički digitalni kabl na optički izlazni priključak TV-a i HDMI kabl na HDCP
2.2-kompatibilni HDMI ulazni priključak.
Blu-ray Disc plejer, kablovski
prijemnik ili satelitski
prijemnik itd.
HDCP 2.2kompatibilan
HDMI priključak
HDCP 2.2kompatibilan
HDMI priključak
 Optički digitalni kabl (isporučen)
 HDMI kabl (velike brzine prenosa, nije isporučen)
 HDMI kabl (velike brzine prenosa, nije isporučen)
Savet
• HDMI 1 INPUT priključak Bar zvučnika je kompatibilan sa HDCP 2.2.
14SR
Podešavanja i prilagođavanja
Korišćenje displeja za podešavanje
Sledeće stavke možete da podesite pomoću menija.
Podešavanja će biti zadržana čak i ako iskopčate kabl za napajanje naizmeničnom
strujom.
1
2
3
Pritisnite MENU da biste uključili meni na displeju.
Pritiskajte BACK/  (biranje)/ENTER da biste izabrali stavku i pritisnite
ENTER da biste izabrali podešavanje.
Pritisnite MENU da biste isključili meni.
Podrazumevana podešavanja su podvučena.
Stavke menija
Funkcija
[LEVEL]
(Nivo)
[DRC]
(Kontrola
dinamičkog
opsega)
Korisna za uživanje u filmova pri slabo pojačanom tonu.
DRC se primenjuje na Dolby Digital izvore.
• [ON]: Komprimuje zvuk u skladu sa informacijama koje se
nalaze u sadržaju.
• [AUTO]: Automatski komprimuje zvuk kodiran u Dolby
TrueHD formatu.
• [OFF]: Zvuk se ne komprimuje.
[TONE]
(Ton)
[BASS]
(Bas)
Podešava nivo basa.
• Parametre možete da podesite u opsegu od [–6] do [+6]
u intervalima od jednog koraka.
[TREBLE]
(Visoki tonovi)
Podešava nivo visokih tonova.
• Parametre možete da podesite u opsegu od [–6] do [+6]
u intervalima od jednog koraka.
[SYNC]
(Sinhronizacija
zvuka i slike)
Možete da prilagodite zvuk kada slika i zvuk nisu
sinhronizovani.
• [ON]: Uključuje funkciju Sinhronizacija zvuka i slike.
• [OFF]: Isključuje funkciju Sinhronizacija zvuka i slike.
[DUAL]
(Dvojni mono)
Možete da uživate u multiplex broadcast zvuku kada sistem
dobija Dolby Digital multiplex broadcast signal.
• [M/S]: Glavni zvučni zapis se emituje sa levog zvučnika
a sporedni zvučni zapis sa desnog zvučnika.
• [MAIN]: Reprodukuje se samo glavni kanal.
• [SUB]: Reprodukuje se samo sporedni kanal.
[AUDIO]
(Audio)
15SR
Podešavanja i prilagođavanja
Lista menija
Stavke menija
[AUDIO]
(Audio)
Funkcija
[EFFECT]
(Zvučni efekat)
• [ON]: Reprodukuje se zvuk izabranog zvučnog polja.
Preporučujemo vam da koristite ovo podešavanje.
• [OFF]: Broj kanala izvora reprodukcije se smanjuje
na 2 kanala.
Napomena
• Čak i ako je [EFFECT] (Efekti) podešeno na [OFF]
(Isključeno),kada promenite podešavanje zvučnog polja
[EFFECT] se automatski podešava na [ON] (Uključeno).
[HDMI]
[STREAM]
(Strim)
Prikazuje informacije o trenutnom audio strimu.
Pogledajte stranicu 35 na podržanim audio formatima.
[CTRL]
(Kontrola preko
HDMI-ja)
• [ON]: Uključuje funkciju Control for HDMI.
• [OFF]: Isključuje funkciju. Izaberite ovo podešavanje kada
želite da povežete uređaj koji nije kompatibilan sa
funkcijom Control for HDMI.
[S. THRU]
(Standby-through)
Možete da podesite režim za uštedu energije za funkciju
HDMI standby-through.
• [AUTO]: Emituje signale sa HDMI OUT priključka kada je
sistem u režimu pripravnosti u skladu sa statusom TV-a.
Ovo podešavanje štedi više energije u režimu pripravnosti
u poređenju sa podešavanjem [ON] (Uključeno).
• [ON]: Uvek emituje signale sa HDMI OUT priključka u
režimu pripravnosti. Ako je povezan neki drugi TV, a ne
„BRAVIA“ televizor, koristite sistem sa podešavanjem [ON]
(Uključeno).
Napomena
• Ova stavka se prikazuje samo kada je [CTRL] (Kontrola
preko HDMI-ja) podešeno na [ON] (Uključeno).
[ARC]
(Audio Return
Channel)
Podesite ovu stavku da biste slušali digitalni zvuk sa TV-a
koji je kompatibilan sa tehnologijom Audio Return Channel
(ARC) i koji je povezan putem HDMI kabla velike brzine
prenosa.
• [ON]: Uključuje funkciju ARC.
• [OFF]: Isključuje funkciju ARC.
Napomena
• Ova stavka se prikazuje samo kada je [CTRL] (Kontrola
preko HDMI-ja) podešeno na [ON] (Uključeno).
[BT PWR]
[SET BT]
(BLUETOOTH
(Podesi
BLUETOOTH) napajanje)
Uključuje ili isključuje funkciju BLUETOOTH ovog sistema.
• [ON]: Uključuje funkciju BLUETOOTH.
• [OFF]: Isključuje funkciju BLUETOOTH.
Napomena
• Ako promenite podešavanja na [OFF] (Isključeno), funkcija
BLUETOOTH je onemogućena.
Kada sistem ima informacije za uparivanje, sistem će biti
[BT.STBY]
(Režim pripravnosti u režimu pripravnosti za BLUETOOTH čak i kada je isključen.
• [ON]: Režim pripravnost za BLUETOOTH je omogućen.
za BLUETOOTH)
• [OFF]: Režim pripravnost za BLUETOOTH je onemogućen.
Napomena
• Ako sistem nema informacije za uparivanje, režim
pripravnosti za BLUETOOTH nije moguće podesiti.
16SR
Stavke menija
Funkcija
[AAC]
[SET BT]
(Advanced
(Podesi
BLUETOOTH) audio coding)
Možete da podesite da li će sistem da koristi AAC putem
BLUETOOTH-a ili ne.
• [ON]: Sistem koristi AAC putem BLUETOOTH-a.
• [OFF]: Sistem ne koristi AAC.
Napomena
• Ako promenite podešavanje kada je sistem povezan sa
BLUETOOTH uređajem, veza između sistema i uređaja će
se prekinuti.
[SYSTEM]
(Sistem)
Možete da smanjite potrošnju energije. Sistem automatski
ulazi u režim pripravnosti ako ga ne koristite oko 20 minuta
i ako ne dobija ulazni signal.
• [ON]: Uključuje funkciju automatskog ulaska u režim
pripravnosti.
• [OFF]: Isključuje funkciju.
[VER]
(Verzija)
Na displeju se prikazuju informacije o aktuelnoj verziji
firmvera.
[SYS.RST]
(Vraćanje sistema
na fabrička
podešavanja)
Možete da vratite menije i podešavanja sistema (zvučna
polja itd.) na početne vrednosti kada sistem ne radi pravilno
(stranica 29).
[UPDATE]*
(Ažuriranje)
Ažuriranja će biti najavljena na Sony veb-sajtu. Ažurirajte
sistem tako što ćete da pratite uputstva na veb-sajtu.
[LINK]
Možete ponovo da povežete sistem za bežični prenos zvuka
(stranica 23).
[RF CHK]
(RF provera)
Možete da proverite da li sistem za bežični prenos zvuka
sistema može da komunicira ili ne.
• [OK]: Sistem za bežični prenos zvuka je uključen.
• [NG]: Sistem za bežični prenos zvuka nije uključen.
* Samo HT-CT780
17SR
Podešavanja i prilagođavanja
[WS]
(Bežični
prenos
zvuka)
[A. STBY]
(Automatski
ulazak u režim
pripravnosti)
Audio Return Channel (ARC)
Ostale funkcije
Korišćenje funkcije
Control for HDMI
Korišćenjem funkcije Control for HDMI
i povezivanjem uređaja koji je
kompatibilan sa funkcijom Control for
HDMI putem HDMI kabla (velike brzine
prenosa), možete jednostavnije da
upravljate sistemom koristeći funkcije
opisane u nastavku.
Funkcija Control for HDMI je omogućena
kada se podesi [CTRL (Control for HDMI)]
na [ON] (Uključeno) (stranica 16).
Podrazumevano podešavanje je [ON]
(Uključeno).
Control for HDMI je standardna funkcija
za uzajamnu kontrolu koju koristi HDMI
CEC (Consumer Electronics Control)
za HDMI (High-Definition Multimedia
Interface (Multimedijski interfejs visoke
rezolucije)).
Isključivanje sistema
Kada isključite TV, sistem i povezani
uređaj se automatski isključuju.
Kontrola zvuka na sistemu
Ako uključite sistem dok gledate TV,
zvuk sa televizora će se automatski
emitovati sa zvučnika sistema.
Jačinu zvuka sistema možete da
menjate prilagođavanjem jačine zvuka
na daljinskom upravljaču za TV.
Ako je zvuk televizora emitovan sa
zvučnika sistema kada ste poslednji
put gledali TV, sistem će se automatski
uključiti kada ponovo uključite TV.
18SR
Ako je TV kompatibilan sa tehnologijom
Audio Return Channel (ARC), HDMI kabl
za povezivanje vam omogućava da
slušate zvuk sa TV-a putem zvučnika
sistema.
Funkciju ARC možete da omogućite tako
što ćete [ARC] (Audio return channel)
podesiti na [ON] (stranica 16).
Podrazumevano podešavanje je [ON]
(Uključeno).
Reprodukcija pritiskom na
jedno-dugme
Kada aktivirate uređaj (Blu-ray Disc
plejer, „PlayStation®4“ itd.) koji je
povezan sa sistemom putem HDMI
kabla velike brzine prenosa, povezani
TV se automatski uključuje i
ulazni signal sistema se prebacuje
na odgovarajući HDMI ulaz.
Upravljanje kućnim bioskopom
Ako je sa sistemom povezan TV koji
je kompatibilan sa funkcijom za
upravljanje kućnim bioskopom, na
ekranu povezanog TV-a će se prikazati
meni sistema. Ulaz sistema ili zvučna
polja možete da prebacite pomoću
daljinskog upravljača za TV. Možete,
takođe, da podesite nivo glasa, jačinu
zvuka subwoofera, visoke tonove, bas,
noćni režim, Dual Mono ili A/V Sync.
Da biste mogli da koristite funkciju
za upravljanje kućnom bioskopom,
TV mora da ima mogućnost pristupa
širokopropusnom Internetu.
Napomene
• Gorenavedene funkcije možda neće raditi
sa određenim uređajem.
• U zavisnosti od podešavanja povezanog
uređaja, funkcija Control for HDMI možda
neće raditi pravilno. Pogledajte uputstvo
za upotrebu uređaja.
Korišćenje „BRAVIA“
Sync funkcija
Originalne Sony funkcije koje su
navedene ispod takođe možete
da koristite sa proizvodima koji su
kompatibilni sa funkcijom
„BRAVIA“ Sync.
Ušteda energije
* Funkcija HDMI standby-through se koristi
da emituje signal sa HDMI OUT priključka
ovog sistema čak i kada je on u režimu
pripravnosti.
Napomene o HDMI vezama
• Koristite HDMI kabl velike brzine
prenosa. Ako koristite standardni
HDMI kabl, 1080p, Deep Color, 3D i 4K
sadržaj se možda neće prikazivati
pravilno.
• Koristite odobreni HDMI kabl.
Koristite Sony HDMI kabl velike brzine
prenosa sa logotipom tipa kabla.
• Ne preporučujemo vam da koristite
kabl za HDMI-DVI konverziju.
• Proverite podešavanja povezane
opreme ako je slika loša ili ako se
zvuk ne emituje sa opreme koja je
povezana putem HDMI kabla.
19SR
Ostale funkcije
Ako je „BRAVIA“ Sync-kompatibilan
TV povezan sa sistemom, potrošnja
energije u režimu pripravnosti se
smanjuje prekidanjem prenosa HDMI
signala kada je TV isključen pomoću
funkcije HDMI standby-through*
sistema koja je podešena na [AUTO]
(Automatski) (stranica 16).
Podrazumevano podešavanje je [AUTO]
(Automatski).
Ako je povezan neki drugi TV,
a ne „BRAVIA“ televizor, postavite
podešavanje na [ON] (Uključeno)
(stranica 16).
• Povezana oprema može da umanji
kvalitet audio signala (frekvenciju
uzorkovanja, brzinu protoka itd.)
koji se prenose sa HDMI priključka.
• Zvuk može da bude isprekidan ako
promenite frekvenciju uzorkovanja ili
broj kanala izlaznih audio signala sa
opreme za reprodukciju.
• Ako povezana oprema nije
kompatibilna sa tehnologijom za
zaštitu autorskih prava (HDCP), slika
i/ili zvuk sa HDMI OUT priključka
sistema mogu biti izobličeni ili se
možda neće emitovati. U tom slučaju,
proverite specifikacije povezane
opreme.
• Kada je „TV“ izabran kao izvor
reprodukcije sistema, video signali sa
jednog od poslednje izabranih HDMI
IN 1/2/3 priključaka će se emitovati sa
HDMI OUT priključka.
• Ovaj sistem podržava Deep Color,
„x.v.Colour“, 3D i 4K prenos.
• Da biste uživali u 3D sadržaju, povežite
3D-kompatibilni TV i video opremu
(Blu-ray Disc plejer, „PlayStation®4“
itd.) sa sistemom pomoću HDMI kabla
velike brzine prenosa, stavite 3D
naočare, a zatim pokrenite
reprodukciju 3D-kompatibilnog
Blu-ray Disc itd.
• Da biste uživali u 4K sadržaju, TV
i plejeri koji su povezani sa sistemom
moraju da budu kompatibilni sa 4K
sadržajem.
Korišćenje funkcije
roditeljske kontrole
Ušteda energije u režimu
pripravnosti
Dugmad na Bar zvučniku, izuzev
dugmeta / (uključivanje/stanje
pripravnosti), će biti onemogućena.
Proverite da li ste obavili sledeća
podešavanja:
– [CTRL] (Kontrola preko HDMI-ja)
u meniju [HDMI] je podešeno na [OFF]
(Isključeno) (stranica 16).
– Podesite [S. THRU] (Standby-through)
u meniju [HDMI] na [AUTO]
(Automatski) (stranica 16).
Pritisnite INPUT na Bar zvučniku oko
5 sekundi kada je sistem uključen.
Na displeju će se prikazati [LOCKED]
(Zaključaj).
Da biste otkazali funkciju roditeljske
kontrole, pritisnite ponovo INPUT oko
5 sekundi da biste prikazali [UNLOCK]
(Otključaj).
20SR
Postavljanje Bar zvučnika
na zid
Bar zvučnik možete da postavite na zid.
Napomene
Pričvrstite isporučene zidne
nosače u predviđene rupe za
pričvršćivanje nosača na donjoj
strani Bar zvučnika koristeći
isporučene šrafove tako da
površina svakog zidnog nosača
izgleda kao na slici ispod.
Pričvrstite dva zidna nosača u rupe
za pričvršćivanje na levoj i desnoj
strani donjeg dela Bar zvučnika.
Ilustrativan primer: HT-CT780
Kabl za napajanje naizmeničnom strujom
Šraf (isporučen)
Ostale funkcije
• Pripremite šrafove (nisu isporučeni) koji
odgovaraju materijalu i čvrstoći zida.
Budući da je zid od gipsanih ploča
naročito lomljiv, dobro zavrnite šrafove
u dva drvena stuba u nosećoj gredi.
Okačite Bar zvučnik na šrafove
u stubovima horizontalno na ravnom
delu zida.
• Za postavljanje obavezno angažujte
Sony prodavca ili licencirane majstore
i posebno vodite računa o bezbednosti.
• Sony ne odgovara za nezgode ili
oštećenja do kojih je došlo zbog
nepravilnog postavljanja, nedovoljne
čvrstoće zida, nepravilnog zašrafljivanja,
prirodnih nepogoda itd.
1
Zidni nosač (isporučen)
21SR
2
Pripremite šrafove (nisu
isporučeni) koji odgovaraju
otvorima u nosačima.
4 mm
Više od 30 mm
4,5 mm
10 mm
Rupa u nosaču
3
Zašrafite šrafove u 2 stuba u zidu.
Šrafovi bi trebalo da vire iz zida
od 5 mm do 6 mm.
777,5 mm (HT-CT380/CT381)
876 mm (HT-CT780)
5 mm do
6 mm
22SR
4
Okačite Bar zvučnik na šrafove.
Poravnajte rupe u nosačima sa
šrafovima, zatim okačite Bar
zvučnik na dva šrafa.
Postavljanje subwoofera
u horizontalan položaj
(samo HT-CT380/CT381)
Povezivanje sistema
(Povezivanje sa
subwooferom)
Postavite subwoofer na desnu stranu
tako da je logotip „SONY“ okrenut
napred.
Ponovo podesite vezu za bežični
subwoofer.
1
2
3
Postavite isporučene podloške za
zvučnik.
5
6
Izaberite [WS] (Bežični prenos
zvuka) pomoću   (biranje),
a zatim pritisnite ENTER.
Izaberite [LINK] (Poveži) pomoću
  (biranje), a zatim pritisnite
ENTER.
Kada se na displeju pojavi [START]
(Pokreni), pritisnite ENTER.
Pojavljuje se [SEARCH] (Pretraži)
i Bar zvučnik pretražuje uređaj koji
može da se koristi sa funkcijom
Link. Pređite na sledeći korak u roku
od jednog minuta.
Da biste isključili funkciju Link dok
je pronalaženje uređaja u toku,
pritisnite BACK.
Pritisnite LINK na subwooferu.
Indikator za uključeno/režim
pripravnosti na subwooferu
će zasvetleti zelenom bojom.
Na displeju Bar zvučnika će
se prikazati [OK] (U redu).
Ako se prikaže [FAILED]
(Neuspešno), proverite da li je
subwoofer uključen i ponovo
obavite postupak od koraka 1.
Pritisnite MENU.
Meni će se zatvoriti.
23SR
Ostale funkcije
4
Pritisnite MENU.
O postavljanju
Dodatne informacije
Mere opreza
O bezbednosti
• Ako u sistem dospe bilo kakav predmet
ili tečnost, isključite sistem sa mrežnog
napajanja i odnesite ga na proveru
u ovlašćeni servis pre nastavka upotrebe.
• Nemojte da se penjete na Bar zvučnik
i subwoofer jer možete da padnete
i povredite se ili oštetite sistem.
O izvorima napajanja
• Pre korišćenja sistema, proverite da li
njegov radni napon odgovara lokalnom
mrežnom napajanju. Radni napon je
naveden na pločici na donjoj strani
Bar zvučnika.
• Ako ne planirate da koristite sistem duže
vremena, ne zaboravite da iskopčate kabl
za napajanje sistema iz zidne utičnice.
Da biste iskopčali kabl za napajanje
naizmeničnom strujom, povucite ga
držeći utikač a nikad kabl.
• Radi bezbednosti, jedan jezičak na
utikaču je širi od drugog pa je utikač
moguće umetnuti u zidnu utičnicu na
samo jedan način. Ako utikač ne možete
u potpunosti da umetnete u utičnicu,
kontaktirajte prodavca.
• Kabl za napajanje naizmeničnom
strujom morate da zamenite samo
kod ovlašćenog servisera.
O zagrevanju
Iako se sistem greje tokom rada,
to ne predstavlja kvar.
Ako sistem neprekidno koristite sa visoko
pojačanim tonom, temperatura zadnje
i donje strane kućišta sistema značajno
raste. Ne dodirujte kućište sistema da se
ne biste opekli.
24SR
• Postavite sistem na mestu sa
odgovarajućom ventilacijom kako
biste sprečili zagrevanje i produžili
njegov radni vek.
• Ne postavljajte sistem blizu izvora toplote
ili na mesta koja su izložena direktnoj
sunčevoj svetlosti, prekomernoj prašini
ili mehaničkim udarima.
• Ne postavljajte predmete sa zadnje
strane Bar zvučnika ili subwoofera koji
bi mogli da blokiraju ventilacione otvore
i izazovu kvar uređaja.
• Ako sistem koristite u kombinaciji
sa televizorom, video-rikorderom ili
kasetnim dekom, može doći do pojave
šuma i gubitka kvaliteta slike. U tom
slučaju postavite sistem dalje od
televizora, video-rikordera ili kasetnog
deka.
• Budite pažljivi prilikom postavljanja
sistema na posebno tretirane površine
(voskovane, lakirane, polirane itd.), jer
može doći do pojave mrlja ili gubitka
boje.
• Pazite da se ne povredite na ivice
Bar zvučnika i subwoofera.
• Održavajte 3 cm ili više slobodnog
prostora pod Bar zvučnikom kada
ga okačite na zid.
O radu uređaja
Pre nego što povežete ostalu opremu,
obavezno isključite sistem i izvucite kabl
za napajanje iz mrežnog napajanja.
Ako se boje na obližnjem TV
ekranu prikazuju nepravilno
Na određenim TV-ima može doći do
nepravilnog prikaza boja.
• Ako se to desi...
Isključite TV, a zatim ga ponovo uključite
nakon 15 do 30 minuta.
• Ako se boje i dalje prikazuju nepravilno...
Postavite sistem dalje od TV-a.
O čišćenju
Čistite sistem mekom i suvom krpom.
Ne koristite abrazivne materijale, prašak
za ribanje ili rastvor poput alkohola ili
benzina.
Ako imate bilo kakvo pitanje ili problem
u vezi sa sistemom, obratite se najbližem
Sony prodavcu.
Rešavanje problema
Opšte
Napajanje se ne uključuje.
 Proverite da li je kabl za napajanje
naizmeničnom strujom dobro
povezan.
Sistem ne radi normalno.
 Iskopčajte kabl za napajanje
naizmeničnom strujom iz zidne
utičnice, a zatim ga ponovo
priključite nakon nekoliko minuta.
Sistem se automatski isključuje.
 Funkcija automatskog ulaska
u režim pripravnosti je uključena.
Podesite [A. STBY] (Automatski
ulazak u režim pripravnosti)
u meniju [SYSTEM] (Sistem) na
[OFF] (Isključeno) (stranica 17).
TV zvuk se ne emituje sa sistema.
 Pritiskajte dugme INPUT na
daljinskom upravljaču dok se
na displeju ne prikaže [TV] (TV)
(pogledajte isporučeni vodič za
početak).
 Prvo uključite TV, a zatim sistem.
Podesite podešavanja zvučnika
na TV-u (BRAVIA) za audio sistem.
Pogledajte uputstvo za upotrebu
televizora da biste videli više
informacija o TV podešavanju.
 Proverite povezivanje HDMI kabla,
optičkog digitalnog kabla ili audio
kabla koji je povezan na sistem i TV
(pogledajte isporučeni Vodič za
početak).
 Pojačajte zvuk na TV-u ili
deaktivirajte funkciju za
isključivanje zvuka.
 Kada je TV koji je kompatibilan sa
tehnologijom Audio Return Channel
(ARC) povezan putem HDMI kabla,
uverite se da je kabl povezan na
ulazni HDMI priključak (sa oznakom
ARC) TV-a. Ako se zvuk još uvek ne
emituje ili je opao, povežite
isporučeni optički digitalni kabl i
podesite [ARC] na [OFF] (Isključeno)
u meniju (stranica 16). (Pogledajte
isporučeni Vodič za početak za
informacije o povezivanju.)
 Ukoliko TV nije kompatibilan sa
tehnologijom Audio Return Channel
(ARC), povežite optički digitalni
kabl. Zvuk sa TV-a se neće emitovati
putem HDMI povezivanja
(pogledajte isporučeni Vodič
za početak).
 Ako nema izlaznog zvučnog signala
sa digitalnog optičkog priključka
ili TV nema optički digitalni izlazni
priključak, povežite kablovski ili
satelitski prijemnik direktno sa
DIGITAL IN (TV) priključkom na
sistemu.
25SR
Dodatne informacije
Ako naiđete na bilo koji od sledećih
problema prilikom korišćenja sistema,
koristite ovaj vodič za rešavanje
problema da biste pokušali da otklonite
problem pre nego što uređaj odnesete
na popravku. Ako je neki problem i dalje
prisutan, obratite se najbližem Sony
prodavcu.
Zvuk
Zvuk se emituje i sa sistema i sa TV-a.
 Isključite zvuk koji se emituje
na TV-u.
TV zvuk sa ovog sistema kasni
u odnosu na sliku.
 Ako je [SYNC] (Sinhronizacija)
podešena na [ON] (Uključeno),
podesite je na [OFF] (Isključeno)
(stranica 15).
 Kada gledate filmove, zvuk će
možda malo kasniti u odnosu
na sliku.
Sa Bar zvučnika se ne čuje zvuk ili se
zvuk uređaja koji je povezan sa Bar
zvučnikom čuje veoma slabo.
 Pritisnite dugme  (jačina zvuka) +
na daljinskom upravljaču i proverite
nivo jačine zvuka (stranica 30).
 Pritisnite dugme  (isključivanje
zvuka) ili  (jačina zvuka) + dugme
na daljinskom upravljaču da biste
otkazali funkciju isključivanja zvuka
(stranica 30).
 Uverite se da je izvor reprodukcije
pravilno izabran. Pokušajte sa
drugim izvorima reprodukcije tako
što ćete pritisnuti dugme INPUT na
daljinskom upravljaču nekoliko puta
(stranica 7).
 Proverite da li su svi kablovi sistema
i povezanog uređaja dobro
umetnuti u priključke.
Sa subwoofera se ne čuje zvuk-ili je
zvuk veoma tih.
 Pritisnite dugme SW (jačina
zvuka subwoofera) + dugme na
daljinskom upravljaču da biste
pojačali zvuk na subwooferu
(stranica 30).
 Uverite se da indikator za
uključeno/režim pripravnosti na
subwooferu svetli zelenom bojom.
Ako ne svetli, pogledajte deo
„Sa subwoofera se ne čuje zvuk.“
u odeljku „Bežični prenos zvuka
subwoofera“ (stranica 27).
26SR
 Subwoofer služi za reprodukciju
bas zvuka. Ako izvori reprodukcije
(tj. TV prenos) sadrži veoma malo
bas zvuka, zvuk sa subwoofera će
biti veoma tih.
 Kada reprodukujete sadržaj koji
podržava tehnologiju za zaštitu
autorskih prava (HDCP), on se neće
emitovati sa subwoofera.
Nije moguće postići surround efekat.
 U zavisnosti od ulaznog signala
i podešavanja zvučnog polja,
obrada surround zvuka možda neće
funkcionisati efikasno. Surround
efekat će možda biti jedva primetan
u zavisnosti od programa ili diska.
 Da biste emitovali višekanalni zvuk,
proverite podešavanje za
emitovanje digitalnog zvuka na
uređaju koji je povezan sa
sistemom. Za detalje, pogledajte
uputstvo za upotrebu koje ste dobili
uz povezani uređaj.
BLUETOOTH uređaj
Nije moguće uspostaviti BLUETOOTH
vezu.
 Uverite se da indikator BLUETOOTH
(plavi) svetli (stranica 30).
Status sistema
Indikator
BLUETOOTH
(plavi)
Tokom BLUETOOTH
uparivanja
Brzo treperi
Sistem pokušava da se
poveže sa BLUETOOTH
uređajem
Treperi
Sistem je uspostavio
vezu sa BLUETOOTH
uređajem
Svetli
Sistem je u režimu
pripravnosti za
BLUETOOTH (kada
je sistem isključen)
Ne svetli
 Proverite da li je BLUETOOTH uređaj
koji želite da povežete uključen
i da li je omogućena funkcija
BLUETOOTH.
 Približite sistem i BLUETOOTH
uređaj.
 Ponovo uparite sistem
i BLUETOOTH uređaj. Uparivanje sa
sistemom ćete možda morati da
otkažete prvo na BLUETOOTH
uređaju.
 Ako je [BT PWR] (Bluetooth
napajanje) na sistemu podešeno na
[OFF] (Isključeno), podesite ga na
[ON] (Uključeno) (stranica 16).
Sa povezanog BLUETOOTH uređaja se
ne emituje zvuk.
 Uverite se da indikator BLUETOOTH
(plavi) svetli (stranica 30).
 Približite sistem i BLUETOOTH
uređaj.
 Ako se u blizini nalazi uređaj koji
generiše elektromagnetno
zračenje, kao što je oprema za
bežični LAN, drugi BLUETOOTH
uređaj ili mikrotalasna rerna,
udaljite ga od sistema.
 Uklonite sve prepreke između
sistema i BLUETOOTH uređaja ili
udaljite sistem od prepreke.
 Postavite povezani BLUETOOTH
uređaj na drugo mesto.
 Promenite frekvenciju za bežično
povezivanje Wi-Fi rutera, računara
itd. na pojas od 5 GHz.
Zvuk nije sinhronizovan sa slikom.
 Kada gledate filmove, zvuk će
možda malo kasniti u odnosu
na sliku.
Bežični prenos zvuka
subwoofera
Sa subwoofera se ne čuje zvuk.
 Proverite da li je kabl za napajanje
naizmeničnom strujom subwoofera
pravilno povezan.
 Indikator za uključeno/režim
pripravnosti ne svetli.
– Proverite da li je kabl za
napajanje naizmeničnom
strujom subwoofera pravilno
povezan.
– Pritisnite dugme /
(uključivanje/režim pripravnosti)
na subwooferu da biste uključili
napajanje.
 Indikator za uključivanje/režim
pripravnosti sporo treperi zelenom
bojom ili svetli crvenom bojom.
– Premestite subwoofer blizu Bar
zvučnika tako da indikator za
uključeno/režim pripravnosti
počne da svetli zelenom bojom.
– Pratite korake u odeljku
„Povezivanje sistema
(Povezivanje sa subwooferom)“
(stranica 23).
– Proverite status komunikacije
bežičnog zvučnog sistema
pomoću funkcije [RF CHK]
(RF provera) u meniju
(stranica 17).
 Indikator uključivanje/režim
pripravnosti brzo treperi zelenom
bojom.
– Obratite se najbližem
Sony prodavcu.
27SR
Dodatne informacije
Uparivanje nije moguće.
 Približite sistem i BLUETOOTH
uređaj jedan drugom (stranica 7).
 Uverite se da sistem ne ometaju
oprema za bežični LAN, drugi
bežični uređaji koji koriste
frekvenciju od 2,4 GHz ili
mikrotalasna rerna. Ako se u
blizini nalazi uređaj koji generiše
elektromagnetno zračenje, udaljite
ga od sistema.
 Pojačajte zvuk na povezanom
BLUETOOTH uređaju.
 Indikator uključivanje/režim
pripravnosti treperi crvenom bojom.
– Pritisnite dugme /
(uključivanje/režim pripravnosti)
na subwooferu da biste isključili
napajanje i proverite da li je
ventilacioni otvor subwoofera
blokiran.
 Subwoofer je osmišljen za
reprodukciju bas zvuka. Kada izvor
reprodukcije ne sadrži mnogo bas
zvuka, kao što je slučaj sa većinom
TV programa, možda nećete čuti
bas zvuk.
 Pritisnite dugme SW  (jačina
zvuka subwoofera) + na daljinskom
upravljaču da biste pojačali zvuk
subwoofera (stranica 33).
Zvuk je isprekidan ili sa šumom.
 Ako se u blizini nalazi uređaj koji
generiše elektromagnetne talase,
poput opreme za bežični LAN ili
mikrotalasne rerne, udaljite sistem
od takvog uređaja.
 Ako se između Bar zvučnika
i subwoofera nalazi prepreka,
uklonite je.
 Postavite Bar zvučnik i subwoofer
što je moguće bliže.
 Promenite frekvenciju za bežični
LAN svih okolnih Wi-Fi rutera ili
računara na pojas od 5 GHz.
 Prebacite TV, Blu-ray Disc plejer itd.
sa bežične na žičanu LAN vezu.
Daljinski upravljač
Daljinski upravljač ne radi.
 Uperite daljinski upravljač ka sredini
prednje table (senzor daljinskog
upravljača) na sistemu (stranica 30).
 Uklonite sve prepreke između
daljinskog upravljača i sistema.
 Zamenite obe baterije u daljinskom
upravljaču novim baterijama, ako su
slabe.
 Uverite se da pritiskate odgovarajući
taster na daljinskom upravljaču.
28SR
Daljinski upravljač televizora ne radi.
 Instalirajte Bar zvučnik tako da ne
zaklanja senzor daljinskog
upravljača na TV-u.
Ostalo
Funkcija Control for HDMI ne radi
pravilno.
 Proverite HDMI vezu (pogledajte
isporučeni vodič za početak).
 Podesite funkciju Control for HDMI
na televizoru. Pogledajte uputstvo
za upotrebu koje ste dobili uz TV za
više informacija o podešavanju
televizora.
 Ako povežete/iskopčate kabl za
napajanje naizmeničnom strujom,
sačekajte više od 15 sekundi pre
nego što počnete da koristite
sistem.
 Uverite se da je svaki povezani
uređaj kompatibilan sa funkcijom
„BRAVIA“ Sync.
 Proverite postavke funkcije Control
for HDMI na povezanom uređaju.
Pogledajte uputstvo za upotrebu
koje ste dobili uz povezani uređaj.
 Ako sistem povežete na audio izlaz
video uređaja koristeći neki drugi
kabl a ne HDMI kabl, zvuk se možda
neće emitovati zbog funkcije
Control for HDMI. U tom slučaju,
podesite [CTRL (Control for HDMI)] u
meniju [HDMI] na [OFF] (Isključeno)
(stranica 16) ili kabl iz izlaznog audio
priključka video uređaja povežite
direktno na TV.
 Tip i broj uređaja kojima se može
upravljati funkcijom „BRAVIA“ Sync
je ograničen standardom HDMI CEC
na sledeći način:
– Uređaji za snimanje (Blu-ray Disc
rikorder, DVD rikorder itd.): do 3
– Uređaji za reprodukciju (Blu-ray
Disc plejer, DVD plejer itd.): do 3
– Uređaji za tjuner: do 4
– Audio sistem (risiver/slušalice):
do 1 (uključujući ovaj sistem)
Slika se ne emituje sa TV-a kada je Bar
zvučnik u režimu pripravnosti.
 Uverite se da je funkcija [S. THRU]
(standby-through) podešena na
[ON] (Uključeno) (stranica 16).
Ako se pojavi [PRTECT (zaštita)] na
displeju Bar zvučnika
 Pritisnite dugme / (uključivanje/
režim pripravnosti) na Bar zvučniku
da biste isključili sistem. Kada
displej prestane da treperi,
iskopčajte kabl za napajanje
naizmeničnom strujom, a zatim
proverite da li nešto blokira
ventilacione otvore Bar zvučnika.
Displej na Bar zvučniku ne svetli.
 Pritisnite dugme DIMMER da biste
podesili svetlinu na svetlo ili tamno,
ako je podešeno na isključeno
(stranica 33).
Ako sistem i dalje ne funkcioniše
pravilno, vratite ga na podrazumevana
podešavanja na sledeći način:
1
2
3
4
5
6
Pritisnite / (uključivanje/stanje
pripravnosti) da biste uključili
sistem.
Pritisnite MENU.
Izaberite [SYSTEM] (Poveži)
pomoću   (biranje), a zatim
pritisnite ENTER.
Izaberite [SYS.RST] (Poveži)
pomoću   (biranje), a zatim
pritisnite ENTER.
Kada se pojavi [START] na displeju
Bar zvučnika, pritisnite ENTER.
Na displeju se pojavljuje [RESET]
(Resetuj) i podešavanja u meniju
i zvučna polja će se vratiti na
početnu vrednost.
Kada sa displeja nestane [RESET],
iskopčajte kabl za napajanje
naizmeničnom strujom.
29SR
Dodatne informacije
Senzori televizora ne rade pravilno.
 Bar zvučnik možda blokira neke
senzore (kao što je senzor svetline),
risiver za daljinski upravljač na TV-u
ili „predajnik za 3D naočare“ na 3D
TV-u koji podržava sistem
infracrvenih 3D naočara ili bežičnu
komunikaciju. Premestite Bar
zvučnik dalje od televizora u opsegu
koji omogućava da ovi delovi
pravilno funkcionišu. Da biste videli
mesto na kojem se nalaze senzori
i risiver za daljinski upravljač,
pogledajte uputstvo za upotrebu
koje ste dobili uz TV.
Resetovanje
Vodič za delove i kontrole
Više informacija potražite na stranicama navedenim u zagradama.
Bar zvučnik
Prednja i gornja strana
 Senzor daljinskog upravljača
 Displej
 Dugme / (uključivanje/stanje
pripravnosti)
 Dugme INPUT (stranica 7, 20)
 Dugme PAIRING (stranica 7)
 Dugmad VOLUME +/–
30SR
 N-oznaka (stranica 8)
Kada koristite funkciju NFC,
dodirnite NFC-kompatibilnim
uređajem ovu oznaku.
 Indikator BLUETOOTH (plavi)
Status funkcije BLUETOOTH
– Tokom BLUETOOTH uparivanja:
Brzo treperi
– U toku je pokušaj uspostavljanja
BLUETOOTH veze: Treperi
– BLUETOOTH veza je
uspostavljena: Svetli
– Režim pripravnosti za BLUETOOTH
(kada je sistem isključen): Ne svetli
Zadnja strana
 Priključak HDMI IN 1
HT-CT780 je kompatibilan sa
HDCP 2.2.
 Priključak HDMI IN 2
 Priključak HDMI OUT (ARC)
HT-CT780 je kompatibilan sa
HDCP 2.2.
Dodatne informacije
 Kabl za napajanje
naizmeničnom strujom
 UPDATE ulaz (samo HT-CT780)
Samo za ažuriranje
 Priključak ANALOG IN
 Priključak DIGITAL IN (TV)
 Priključak HDMI IN 3
31SR
Subwoofer
 Indikator za uključivanje/stanje
pripravnosti
 Dugme / (uključivanje/stanje
pripravnosti)
32SR
 Dugme LINK (stranica 23)
 Kabl za napajanje
naizmeničnom strujom
Daljinski upravljač








* Dugme  + ima malu izbočinu. Koristite
je kao referencu prilikom upotrebe
daljinskog upravljača.
 Dugme INPUT (stranica 7)
 Dugme / (uključivanje/stanje
pripravnosti)
 Dugme DIMMER
Svetlinu displeja možete da
promenite.
Bright  Dark  Off
33SR
Dodatne informacije

• Kada je svetlina displeja
podešena na „Off“, displej će se
isključiti nakon što se na njemu
prikaže status radnje u trajanju
od nekoliko sekundi.
MENU/  (biranje)/ENTER/
BACK dugmad (stranica 15)
Pritisnite  ili  da biste izabrali
stavku menija. Zatim pritisnite
ENTER da biste ušli u izabranu
stavku.
Da biste se vratili na prethodni
displej, pritisnite BACK.
Dugmad  (jačina zvuka) +*/–
Podešavanje jačine zvuka.
Dugmad SW  (jačina zvuka
subwoofera) +/–
Prilagodite jačinu bas zvuka.
Dugme  (isključivanje zvuka)
Privremeno isključite zvuk.
Dugme CLEARAUDIO+
Automatski izabira prikladno
podešavanje zvuka prema
njegovom izvoru.
Dugme SOUND FIELD
(stranica 9)
Izaberite režim zvuka.
Dugme VOICE (stranica 10)
Dugme PAIRING (stranica 7)
Dugme NIGHT (stranica 10)
Podržani audio formati
Ulazni digitalni audio
formati koje podržava
sistem
Ovaj sistem podržava sledeće formate
audio signala.
• Dolby Digital
• Dolby Digital Plus*
• Dolby TrueHD*
• DTS
• DTS96/24
• DTS-HD Master Audio*
• DTS-HD High Resolution Audio*
• DTS-HD Low Bit Rate*
• Linearni 2-kanalni PCM na 48 kHz ili
manje
• Linear PCM, maksimalno 7.1-kanalni
na 192 kHz ili manje*
* Sistem može da prima ove formate samo
ako koristite HDMI vezu.
34SR
Video formati koje podržava sistem
Ulaz/izlaz (blok HDMI ponavljača)
3D
2D
Pakovanje
frejmova
Uporedo
(leva i desna
strana ekrana)
Iznad-ispod
(gornja i donja
polovina ekrana)
4096 × 2160p na 59,94/60 Hz*




4096 × 2160p na 50 Hz*




4096 × 2160p na 23,98/24 Hz**




3840 × 2160p na 59,94/60 Hz*




3840 × 2160p na 50 Hz*




3840 × 2160p na 29,97/30 Hz**




3840 × 2160p na 25 Hz**




3840 × 2160p na 23,98/24 Hz**




1920 × 1080p na 59,94/60 Hz




1920 × 1080p na 50 Hz




1920 × 1080p na 29,97/30 Hz




1920 × 1080p na 25 Hz




1920 × 1080p na 23,98/24 Hz




1920 × 1080i na 59,94/60 Hz




1920 × 1080i na 50 Hz




1280 × 720p na 59,94/60 Hz




1280 × 720p na 50 Hz




1280 × 720p na 29,97/30 Hz




1280 × 720p na 23,98/24 Hz




720 × 480p na 59,94/60 Hz




720 × 576p na 50 Hz




640 × 480p na 59,94/60 Hz




Dodatne informacije
Datoteka
* YCbCr 4:2:0/Podržava samo 8-bitni format
** Podržava samo 8-bitni format
35SR
Specifikacije
Bar zvučnik (SA-CT380/
CT381, SA-CT780)
Odeljak pojačala
IZLAZ ZA NAPAJANJE (nominalni)
Prednji levi + prednji desni:
50 W + 50 W (na 4 oma, 1 kHz, 1% THD)
IZLAZ ZA NAPAJANJE (referentni)
SA-CT380/CT381:
Prednji levi/prednji desni: 100 W
(po kanalu na 4 oma, 1 kHz)
SA-CT780:
Prednji levi/prednji desni: 105 W
(po kanalu na 4 oma, 1 kHz)
Ulazi
HDMI IN* 1/2/3
ANALOG IN
DIGITAL IN (TV)
Izlazi
HDMI OUT** (ARC)
* HT-CT380/CT381: Priključci 1, 2 i 3 su
identični. Možete da koristite bilo koji
od njih.
HT-CT780: Priključak 1 podržava
HDCP 2.2 protokol. HDCP 2.2 je nova
poboljšana tehnologija za zaštitu
autorskih prava koja se koristi da zaštiti
sadržaj kao što su 4K filmovi. Priključci 2
i 3 su identični. Možete da koristite bilo
koji od njih.
** HT-CT780: Priključak HDMI OUT
podržava HDCP 2.2 protokol. HDCP 2.2
je nova poboljšana tehnologija za
zaštitu autorskih prava koja se koristi
da zaštiti sadržaj kao što su 4K filmovi.
Odeljak za HDMI
Priključak
Tip A (19-pin)
BLUETOOTH odeljak
Sistem za komunikaciju
BLUETOOTH specifikacija verzija 3.0
Izlaz
BLUETOOTH specifikacija, klasa
napajanja 2
Maksimalni opseg komunikacije
Optička vidljivost od približno 10 m1)
36SR
Maksimalan broj uređaja koje je moguće
registrovati
9 uređaja
Frekventni pojas
Pojas od 2,4 GHz
(2,4000 GHz–2,4835 GHz)
Metod modulacije
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Kompatibilni BLUETOOTH profili2)
A2DP 1.2 (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP 1.3 (Audio Video Remote
Control Profile)
Podržani kodeci3)
SBC4), AAC5)
Opseg prenosa (A2DP)
20 Hz – 20.000 Hz
(Frekvencija uzorkovanja 44,1 kHz)
1)
Stvarni opseg će se razlikovati
u zavisnosti od faktora kao što su
prepreke između uređaja, magnetna
polja oko mikrotalasne rerne, statički
elektricitet, bežični telefon, osetljivost
prijema, operativni sistem, softverske
aplikacije itd.
2) BLUETOOTH standardni profili ukazuju na
svrhu BLUETOOTH komunikacije između
uređaja.
3) Kodek: Kompresija audio signala i format
konverzije
4)
Subband Codec
5) Advanced Audio Coding
Odeljak za prednji levi/prednji desni
zvučnik
Sistem zvučnika
SA-CT380/CT381: Sistem zvučnika
punog opsega sa zvučnom izolacijom
SA-CT780: Dvosistemski zvučnici sa
zvučnom izolacijom
Zvučnik
SA-CT380/CT381: 60 mm, konusni
SA-CT780: Woofer: 60 mm, konusni
Visokotonac: 19 mm
meki kupolasti
Opšte
Potrošnja energije
SA-WCT380/WCT381:
Kada je sistem uključen: 20 W
U režimu pripravnosti: 0,5 W ili
manje
SA-WCT780:
Kada je sistem uključen: 30 W
U režimu pripravnosti: 0,5 W ili
manje
Približne dimenzije (š/v/d)
SA-WCT380/WCT381:
170 mm × 342 mm × 381 mm
(vertikalna instalacija)
342 mm × 172 mm × 381 mm
(horizontalna instalacija)
SA-WCT780:
191 mm × 382 mm × 390 mm
Masa (približno)
SA-WCT380/WCT381: 6,6 kg
SA-WCT780: 7,9 kg
Odeljak za bežični
predajnik/risiver
Sistem zvučnika
Specifikacija za bežični prenos zvuka
verzije 2.0
Frekventni pojas
2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Metod modulacije
Pi / 4 DQPSK
Dizajn i specifikacije su podložni
promenama bez najave.
Subwoofer (SA-WCT380/
WCT381, SA-WCT780)
IZLAZ ZA NAPAJANJE (referentni)
SA-WCT380/WCT381:
100 W (po kanalu na 4 oma, 100 Hz)
SA-WCT780:
120 W (po kanalu na 4 oma, 100 Hz)
Sistem zvučnika
Subwoofer sistem, Bass Reflex
Zvučnik
SA-WCT380/WCT381: 13 cm, konusni
SA-WCT780: 16 cm, konusni
Zahtevi za napajanje
220 V – 240 V AC, 50 Hz/60 Hz
37SR
Dodatne informacije
Zahtevi za napajanje
220 V – 240 V AC, 50 Hz/60 Hz
Potrošnja energije
SA-CT380/CT381:
Kada je sistem uključen: 37 W
Stanje pripravnosti: 0,3 W ili manje
(u režimu uštede energije,
pogledajte stranicu 20)
Stanje pripravnosti: 0,5 W ili manje
(Kada je [S. THRU] (standbythrough) podešeno na [ON]
(Uključeno): 6 W ili manje)
SA-CT780:
Kada je sistem uključen: 40 W
Stanje pripravnosti: 0,3 W ili manje
(u režimu uštede energije,
pogledajte stranicu 20)
Stanje pripravnosti: 0,5 W ili manje
(Kada je [S. THRU] (standbythrough) podešeno na [ON]
(Uključeno): 6 W ili manje)
Približne dimenzije (š/v/d)
SA-CT380/CT381:
900 mm × 51 mm × 117 mm
(bez zidnih nosača)
900 mm × 120 mm × 72 mm
(sa zidnim nosačima)
SA-CT780:
1030 mm × 55 mm × 117 mm
(bez zidnih nosača)
1030 mm × 120 mm × 74 mm
(sa zidnim nosačima)
Masa (približno)
SA-CT380/CT381: 2,4 kg
SA-CT780: 2,8 kg
O BLUETOOTH
komunikaciji
• BLUETOOTH uređaje bi trebalo da
koristite na međusobnoj udaljenosti
do približno 10 metara (udaljenost
bez prepreka). Opseg efikasne
komunikacije može da postane
kraći pod sledećim uslovima.
– Kada se između uređaja koji su
povezani BLUETOOTH vezom nalazi
osoba, metalni objekat, zid ili neka
druga prepreka.
– Kada se nalazite na lokaciji na kojoj
se koristi bežični LAN
– U blizini uključene mikrotalasne
rerne
– Ako se nalazite na lokaciji na kojoj
postoji emisija elektromagnetnih
talasa
• BLUETOOTH uređaji i bežični LAN
(IEEE 802.11b/g) koriste isti frekventni
pojas (2,4 GHz). Kada BLUETOOTH
uređaj koristite blizu uređaja sa
funkcijom za bežični LAN, može doći
do elektromagnetnih smetnji.
To može da dovede do nižih brzina
prenosa podataka, šuma ili
nemogućnosti povezivanja. Ako se
to desi, isprobajte sledeća rešenja:
– Koristite ovaj sistem na udaljenosti
od najmanje 10 metara od uređaja
za bežični LAN.
– Isključite napajanje uređaja za
bežični LAN kada BLUETOOTH uređaj
koristite u opsegu od 10 metara.
– Postavite ovaj sistem i BLUETOOTH
uređaj što bliže jedno drugom.
• Radio-talasi koje emituje ovaj sistem
mogu da dovedu do smetnji u radu
nekih medicinskih uređaja. Budući
da ove smetnje mogu da dovedu do
kvara, uvek isključite napajanje na
sistemu i BLUETOOTH uređaju na
sledećim lokacijama:
38SR
– U bolnici, vozu, avionu, benzinskoj
pumpi i bilo kom mestu na kojem
su prisutni zapaljivi gasovi
– U blizini automatskih vrata
ili požarnih alarma
• Ovaj sistem podržava bezbednosne
funkcije koje su u skladu sa
BLUETOOTH specifikacijom radi
obezbeđivanja sigurne komunikacije
prilikom korišćenja tehnologije
BLUETOOTH. Međutim, ove
bezbednosne funkcije možda neće biti
dovoljne u zavisnosti od podešavanja
sadržaja i drugih faktora pa uvek
budite na oprezu kada obavljate
komunikaciju pomoću tehnologije
BLUETOOTH.
• Sony ne odgovara u slučaju štete ili
drugog gubitka koji je nastao usled
otkrivenih informacija korišćenjem
tehnologije BLUETOOTH.
• Ne možemo da garantujemo
BLUETOOTH komunikaciju sa svim
BLUETOOTH uređajima koji imaju isti
profil kao ovaj sistem.
• BLUETOOTH uređaji koji su povezani
sa ovim sistemom moraju da
ispunjavaju BLUETOOTH specifikaciju
organizacije Bluetooth SIG, Inc.
i moraju da budu sertifikovani.
Međutim, čak i kada uređaj ispunjava
BLUETOOTH specifikaciju, u nekim
slučajevima karakteristike ili
specifikacije BLUETOOTH uređaja
mogu da onemoguće povezivanje ili
dovedu do drugačijeg načina kontrole,
prikaza ili rada od onog koji je
predviđen.
• Može da dođe do pojave šuma ili zvuk
može da bude isprekidan u zavisnosti
od BLUETOOTH uređaja koji je
povezan sa sistemom, okruženja
u kojem se odvija komunikacija ili
uslova u okruženju.
Ako imate bilo kakva pitanja ili
probleme u vezi sa sistemom, obratite
se najbližem Sony prodavcu.
AUTORSKA PRAVA
UGOVOR O LICENCIRANJU
ZA KRAJNJEG KORISNIKA
VAŽNA NAPOMENA:
PRE KORIŠĆENJA SOFTVERA,
PAŽLJIVO PROČITAJTE OVAJ UGOVOR
O LICENCIRANJU ZA KRAJNJEG KORISNIKA
(„EULA“). KORIŠĆENJEM SOFTVERA,
VI PRIHVATATE USLOVE U OVOM EULA
UGOVORU. AKO NE PRIHVATATE USLOVE
U OVOM EULA UGOVORU, NE MOŽETE DA
KORISTITE SOFTVER.
Bez obzira na gorepomenuto, bilo koji
softver u okviru SOFTVERA koji ima zasebni
ugovor o licenciranju za krajnjeg korisnika
(uključujući, ali se ne ograničavajući na,
GNU opštu javnu licencu i umanjenu/
bibliotečku opštu javnu licencu) biće
pokriven odgovarajućim posebnim
ugovorom o licenciranju za krajnjeg
korisnika umesto uslovima ovog EULA
ugovora do stepena zahtevanog takvim
posebnim ugovorim o licenciranju za
krajnjeg korisnika („IZUZETI SOFTVER“).
SOFTVERSKA LICENCA
SOFTVER se ne prodaje, već licencira.
SOFTVER je zaštićen zakonima o autorskim
pravima i ostalim zakonima
i međunarodnim sporazumima
o intelektualnoj svojini.
IZDAVANJE LICENCE
SONY vam daje ograničenu licencu za
korišćenje SOFTVERA isključivo u vezi sa
vašim kompatibilnim uređajem („UREĐAJ“)
i samo za vašu ličnu, nekomercijalnu
upotrebu. SONY i NEZAVISNI DOBAVLJAČI
izričito zadržavaju sva prava, vlasništvo
i interese (uključujući, ali se ne
ograničavajući na, sva prava intelektualne
svojine) u SOFTVERU koje vam ovaj EULA
ugovor ne daje specifično.
USLOVI I OGRANIČENJA
Ne možete da kopirate, objavite,
adaptirate, ponovo distribuirate,
pokušavate da izvučete izvorni kôd,
modifikujete, menjate metodama
inverznog inženjeringa, dekompilujete
ili rastavljate bilo šta od SOFTVERA, bilo
u celosti ili delimično, ili da kreirate bilo
kakve izvedene radove od ili iz SOFTVERA,
osim ako su takvi izvedeni radovi namerno
omogućeni SOFTVEROM. Ne možete da
modifikujete ili utičete na bilo koji deo
funkcionalnosti upravljanja digitalnim
pravima u okviru SOFTVERA. Ne možete
da zaobilazite, modifikujete, zanemarujete
ili zaobilazite bilo koju funkciju ili zaštitu
SOFTVERA ili bilo kog mehanizma
operativno povezanog sa SOFTVEROM. Ne
možete da izdvajate nijednu pojedinačnu
komponentu SOFTVERA za korišćenje na
više od jednog UREĐAJA osim ako vam je
za to SONY dao izričitu dozvolu. Ne možete
da uklanjate, menjate, prekrivate ili
izobličujete bilo koji zaštićeni znak ili
napomenu u SOFTVERU. Ne možete
da delite, distribuirate, iznajmljujete,
podlicencirate, dodeljujete, prenosite
ili prodajete SOFTVER. Softver, mrežne
usluge i ostali proizvodi osim SOFTVERA
od kojih zavise performanse SOFTVERA
mogli bi da budu zaustavljeni ili njihova
39SR
Dodatne informacije
Ovaj EULA ugovor je pravni ugovor
između vas i kompanije Sony Corporation
(„SONY“). Ovaj EULA ugovor reguliše vaša
prava i obaveze koje se tiču SONY softvera
koje pružaju SONY i/ili njegovi nezavisni
davaoci licenci (uključujući SONY
podružnice) i njihove podružnice (zbirnim
imenom, „NEZAVISNI DOBAVLJAČI“),
zajedno sa svim ažuriranjima/
nadogradnjama koje obezbeđuje SONY,
svom štampanom, onlajn ili drugom
elektronskom dokumentacijom za taj
softver i svim datotekama podataka koje
su kreirane radom tog softvera (zbirnim
imenom, „SOFTVER“).
Sva vlasnička i autorska prava u SOFTVERU
(uključujući, ali se ne ograničavajući na,
slike, fotografije, animirane sadržaje,
video, audio, muziku, tekst i „aplete“
uključene u SOFTVER) poseduje SONY
ili jedan ili više njegovih NEZAVISNIH
DOBAVLJAČA.
funkcionalnost prekinuta po nahođenju
dobavljača (dobavljači softvera, dobavljači
usluge ili SONY). SONY i ti dobavljači ne
garantuju da će SOFTVER, mrežne usluge,
sadržaji ili drugi proizvodi nastaviti da budu
dostupni ili da će raditi bez prekida ili
izmene.
KORIŠĆENJE SOFTVERA SA
MATERIJALIMA KOJI PODLEŽU
AUTORSKOM PRAVU
SOFTVER može da omogući da ga koristite
da pregledate, skladištite, obrađujete i/ili
koristite sadržaj koji ste kreirali vi i/ili
treća lica. Takav sadržaj može da bude
zaštićen zakonima o autorskim pravima
i ostalim zakonima i/ili sporazumima
o intelektualnoj svojini. Slažete se da
koristite SOFTVER samo u saglasnosti sa
svim tim zakonima i sporazumima koji se
odnose na takav sadržaj. Pristajete i slažete
se da SONY može preduzeti odgovarajuće
mere da zaštiti autorska prava sadržaja koji
je uskladišten, obrađen ili korišćen
SOFTVEROM. Takve mere uključuju, ali se
ne ograničavaju na, brojanje učestalosti
zaštitnog kopiranja i oporavka kroz izvesne
funkcije SOFTVERA, odbijanje prihvatanja
vašeg zahteva da omogući oporavak
podataka, kao i raskid ovog EULA ugovora
u slučaju vaše nelegitimne upotrebe
SOFTVERA.
USLUGA ZA SADRŽAJ
IMAJTE NA UMU DA SOFTVER MOŽE DA
BUDE ZAMIŠLJEN TAKO DA SE KORISTI
SA SADRŽAJEM KOJI JE DOSTUPAN KROZ
JEDNU ILI VIŠE USLUGA ZA SADRŽAJE
(„USLUGA ZA SADRŽAJ“). KORIŠĆENJE
USLUGE I TOG SADRŽAJA PODLEŽE
USLOVIMA KORIŠĆENJA USLUGE ZA TU
USLUGU ZA SADRŽAJ. AKO ODBIJETE DA
PRIHVATITE TE USLOVE, VAŠE KORIŠĆENJE
SOFTVERA ĆE BITI OGRANIČENO.
Vi pristajete i slažete se da izvesni sadržaj
i usluge dostupne korišćenjem SOFTVERA
možda obezbeđuju treća lica nad kojima
SONY nema kontrolu. KORIŠĆENJE USLUGE
ZA SADRŽAJ ZAHTEVA VEZU SA
INTERNETOM. USLUGA ZA SADRŽAJ MOŽE
BITI PREKINUTA U BILO KOM TRENUTKU.
40SR
POVEZANOST SA INTERNETOM
I USLUGE TREĆIH LICA
Vi pristajete i slažete se da pristup izvesnim
funkcijama SOFTVERA možda zahteva
vezu sa Internetom za koju ste isključivo
vi odgovorni. Dalje, isključivo vi ste
odgovorni za plaćanje trećim licima
novčanih iznosa koji se tiču vaše Internet
veze, uključujući ali se ne ograničavajući
na dobavljača Internet usluga ili naplate
emitovanja programa. Korišćenje
SOFTVERA može biti podložno
ograničenjima ili restrikcijama u zavisnosti
od mogućnosti, širine protoka ili tehničkih
ograničenja vaše Internet veze i usluge.
Dostupnost, kvalitet i bezbednost te
povezanosti sa Internetom isključiva
je odgovornost treće strane koja
obezbeđuje tu uslugu.
IZVOZ I OSTALI PROPISI
Vi se slažete da pristanete na sva
primenljiva ograničenja i propise koji se
tiču izvoza i ponovnog izvoza u području ili
zemlji u kojoj boravite, te da nećete preneti
niti autorizovati prenos SOFTVERA u zemlju
u koju je uvoz zabranjen ili inače krši bilo
koje od tih ograničenja ili propisa.
VISOKORIZIČNE AKTIVNOSTI
SOFTVER nije otporan na greške i nije
osmišljen, proizveden i namenjen tome
da se koristi ili prodaje kao kontrolna
i sigurnosna oprema u opasnim i rizičnim
okruženjima kao što su nuklearne centrale,
sistemi za avionsku navigaciju ili
komunikaciju, kontrola vazdušnog
saobraćaja, uređaji za održavanje života
ili oružani sistemi gde bi otkaz SOFTVERA
mogao da dovede do smrti, povrede ili
ozbiljne materijalne štete ili štete po
okolinu („VISOKORIZIČNE AKTIVNOSTI“).
SONY, svi njegovi NEZAVISNI DOBAVLJAČI
i sve njihove podružnice posebno se odriču
bilo kakve izričite ili podrazumevane
garancije, obaveze ili podesnosti za
korišćenje u VISOKORIZIČNIM
AKTIVNOSTIMA.
OGRANIČAVANJE
ODGOVORNOSTI
Vi pristajete i slažete se da SOFTVER
koristite na sopstveni rizik i da ste vi
odgovorni za korišćenje SOFTVERA.
SOFTVER je obezbeđen „U VIĐENOM
STANJU“, bez garancije, obaveze ili
uslova bilo koje vrste.
SONY I SVAKI OD NEZAVISNIH
DOBAVLJAČA (za potrebe ovog odeljka,
SONY i svaki od NEZAVISNIH DOBAVLJAČA
će se kolektivno nazivati „SONY“) NEĆE BITI
ODGOVORNI ZA BILO KOJU INCIDENTNU ILI
POSLEDIČNU ŠTETU NASTALU ZBOG
KRŠENJA BILO KOJE IZRIČITE ILI IMPLICITNE
GARANCIJE, KRŠENJA UGOVORA, NEMARA,
ODGOVORNOSTI U UŽEM SMISLU ILI BILO
KOJE DRUGE PRAVNE TEORIJE KOJA SE
ODNOSI NA SOFTVER, UKLJUČUJUĆI, ALI SE
NE OGRANIČAVAJUĆI NA, BILO KOJU ŠTETU
PROISTEKLU IZ GUBITKA PROFITA, GUBITKA
PRIHODA, GUBITKA PODATAKA, GUBITKA
KORIŠĆENJA SOFTVERA ILI BILO KOG
PRIDRUŽENOG HARDVERA, VREMENA
NEAKTIVNOSTI I VREMENA KOJE IZGUBI
KORISNIK, ČAK I AKO JE BILO KO OD NJIH
UPOZOREN DA POSTOJI MOGUĆNOST
NASTANKA TAKVE ŠTETE. U SVAKOM
SLUČAJU, SVAKA POJEDINA OD NJIHOVIH
ZBIRNIH ODGOVORNOSTI PREMA SVAKOJ
ODREDBI U OVOM EULA UGOVORU BIĆE
OGRANIČENA NA IZNOS KOJI STE PLATILI
ZA PROIZVOD. NEKI PRAVOSUDNI SISTEMI
NE DOZVOLJAVAJU IZUZIMANJE ILI
OGRANIČAVANJE INCIDENTALNE ILI
POSLEDIČNE ŠTETE I U TOM SLUČAJU
GORENAVEDENO IZUZIMANJE ILI
OGRANIČENJE SE NE ODNOSI NA VAS.
SONY I SVAKI OD NEZAVISNIH
DOBAVLJAČA (za potrebe ovog odeljka,
SONY i svaki od NEZAVISNIH DOBAVLJAČA
će se kolektivno nazivati „SONY“) IZRIČITO
SE ODRIČU SVIH GARANCIJA, OBAVEZA ILI
USLOVA, IZRIČITIH ILI PODRAZUMEVANIH,
UKLJUČUJUĆI, ALI SE NE OGRANIČAVAJUĆI
NA PODRAZUMEVANE GARANCIJE O
MOGUĆNOSTIMA PRODAJE, NEKRŠENJU I
PODESNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU. SONY
NE GARANTUJE NITI POSTAVLJA IKAKVE
USLOVE ILI TVRDNJE (A) DA ĆE FUNKCIJE
KOJE SOFTVER SADRŽI ODGOVARATI
VAŠIM ZAHTEVIMA ILI DA ĆE BITI
AŽURIRANE, (B) DA ĆE UPRAVLJANJE
SOFTVEROM BITI PRAVILNO ILI ZAŠTIĆENO
OD GREŠAKA ILI DA ĆE BILO KOJI
NEDOSTACI BITI ISPRAVLJENI, (C) DA
SOFTVER NEĆE OŠTETITI BILO KOJI DRUGI
SOFTVER, HARDVER ILI PODATKE, (D) DA ĆE
BILO KOJI SOFTVER, MREŽNE USLUGE
(UKLJUČUJUĆI INTERNET) ILI PROIZVODI
(OSIM SOFTVERA) OD KOJIH RAD
SOFTVERA ZAVISI NASTAVITI DA BUDE
DOSTUPAN, NEPREKINUT U RADU ILI
NEIZMENJEN, I (E) U VEZI SA KORIŠĆENJEM
ILI REZULTATIMA KORIŠĆENJA SOFTVERA U
SMISLU ISPRAVNOSTI, TAČNOSTI,
POUZDANOSTI ILI OSTALOG.
NIJEDNA USMENA ILI PISANA INFORMACIJA
ILI SAVET KOJI JE DAO SONY ILI OVLAŠĆENI
PREDSTAVNIK KOMPANIJE SONY NE
PREDSTAVLJA GARANCIJU, OBAVEZU ILI
USLOV NITI NA BILO KOJI NAČIN PROŠIRUJE
OVU GARANCIJU. UKOLIKO SE SOFTVER
POKAŽE KAO DEFEKTAN, VI PREUZIMATE
CELOKUPNE TROŠKOVE SVOG POTREBNOG
SERVISIRANJA, POPRAVKE ILI ISPRAVKE.
NEKI PRAVOSUDNI SISTEMI NE
DOZVOLJAVAJU IZUZIMANJE
PODRAZUMEVANIH GARANCIJA, TAKO
DA SE OVA IZUZIMANJA MOŽDA NE
ODNOSE NA VAS.
FUNKCIJA AUTOMATSKOG
AŽURIRANJA
S vremena na vreme, SONY i NEZAVISNI
DOBAVLJAČI mogu da automatski ažuriraju
ili na drugi način modifikuju SOFTVER,
uključujući, ali se ne ograničavajući na,
za potrebe unapređenja funkcija
sigurnosti, ispravku grešaka i poboljšanje
funkcija, u vreme kada ste u interakciji sa
serverima kompanije SONY ili trećih lica ili
slično. Ta ažuriranja ili modifikacije mogu
da izbrišu ili promene prirodu funkcija ili
druge aspekte SOFTVERA, uključujući, ali
se ne ograničavajući na, funkcije na koje se
možda oslanjate. Vi pristajete i slažete se
da te aktivnosti mogu da se dese po
isključivom nahođenju kompanije SONY
i da SONY može da postavi uslov za
41SR
Dodatne informacije
IZUZIMANJE GARANCIJE NA
SOFTVER
nastavak korišćenja SOFTVERA nakon
dovršavanja instalacije ili pristanja na to
ažuriranje ili izmene. Za sva ažuriranja/
modifikacije će se smatrati da
predstavljaju, i činiće njegov deo,
SOFTVER za potrebe ovog EULA ugovora.
Prihvatanjem ovog EULA ugovora, vi ste
pristali na ta ažuriranja/modifikacije.
ČITAV UGOVOR, ODRICANJE,
DELIMIČNA NIŠTAVOST
Ovaj EULA ugovor i politika privatnosti
kompanije SONY, koji se ispravljaju
i menjaju s vremena na vreme, zajedno
sačinjavaju celokupan ugovor između
vas i kompanije SONY koji se odnosi na
SOFTVER. Ako SONY ne upražnjava niti
sprovodi bilo koje pravo ili odredbu ovog
EULA ugovora, to ne znači odricanje od
takvog prava ili odricanja. Ako se bilo koji
deo ovog EULA ugovora smatra
nevažećim, ilegalnim ili ga nije moguće
sprovesti, ta odredba će biti sprovedena do
maksimalnog dozvoljenog nivoa tako da
održi svrhu ovog EULA ugovora, a ostali
delovi ugovora ostaju efektivno na snazi.
PRIMENLJIVO PRAVO
I PRAVOSUDNI SISTEM
Konvencija Ujedinjenih nacija o ugovorima
za međunarodnu prodaju dobara ne
odnosi se na ovaj EULA ugovor. Ovaj
EULA ugovor će biti regulisan u skladu
sa zakonima u Japanu, bez obzira na
neusaglašenost bilo koje zakonske
odredbe. Svaki spor koji proiziđe iz ovog
EULA ugovora će biti rešavan isključivo u
Oblasnom sudu Tokija u Japanu, a vi i sve
strane pristajete na nadležnost tih sudova.
PRAVIČNA REŠENJA
Bez obzira na bilo koju suprotnost u ovom
EULA ugovoru, vi se slažete i pristajete da
bilo koje vaše kršenje ovog EULA ugovora
ili neusaglašenost sa njim dovodi do
nepopravljive štete za SONY, za koju bi
novčana nadoknada štete bila nedovoljna,
i vi pristajete na to da SONY dobije sudski
nalog ili pravičnu nadoknadu koju SONY
smatra neophodnom ili prikladnom u tim
uslovima. SONY takođe može da preduzme
42SR
sva zakonska i tehnička rešenja da spreči
kršenje i/ili da sprovede ovaj EULA ugovor,
uključujući, ali se ne ograničavajući na,
prekid vašeg korišćenja SOFTVERA, ako
SONY po svom sopstvenom nahođenju
veruje da vi kršite ili imate nameru da kršite
ovaj EULA ugovor. Ova rešenja su dodatak
svim drugim rešenjima koja SONY može
da ima po zakonu, pravično ili na osnovu
ugovora.
RASKID UGOVORA
Ne dovodeći u pitanje nijedno svoje ostalo
pravo, SONY može da raskine ovaj EULA
ugovor ako se ne pridržavate svih njegovih
uslova. U slučaju takvog raskida, morate da
prestanete sa svakom upotrebom i uništite
sve kopije SOFTVERA.
ISPRAVKA
SONY ZADRŽAVA PRAVO ISPRAVLJANJA
BILO KOG USLOVA U OVOM EULA
UGOVORU PO SVOM SOPSTVENOM
NAHOĐENJU, OBJAVLJUJUĆI SAOPŠTENJE
NA ODREĐENOM SONY VEB-SAJTU,
ŠALJUĆI OBAVEŠTENJE PUTEM E-POŠTE NA
ADRESU E-POŠTE KOJU STE VI OBEZBEDILI,
SLANJEM SAOPŠTENJA U OKVIRU
POSTUPKA TOKOM KOJEG DOBIJATE
NADOGRADNJE/AŽURIRANJA ILI
U BILO KOM DRUGOM ZAKONSKI
PREPOZNATLJIVOM OBLIKU SAOPŠTENJA.
Ako se ne slažete sa ispravkom, trebalo
bi da što pre kontaktirate SONY i zatražite
uputstva. Vaš nastavak korišćenja
SOFTVERA nakon dana stupanja na snagu
tog obaveštenja smatraće se vašim
pristankom da budete obavezani tom
ispravkom.
KORISNICI TREĆE STRANE
Svaki NEZAVISNI DOBAVLJAČ je isključivi
namerni korisnik treće strane i ima pravo
korišćenja svake odredbe ovog EULA
ugovora koji se tiče SOFTVERA te strane.
Ako imate bilo kakvih pitanja koja se tiču
ovog EULA ugovora, možete kontaktirati
SONY pišući kompaniji SONY na kontakt
adresu primenljivu na području ili u zemlji.
Copyright © 2014. Sony Corporation.
©2015. Sony Corporation
4-565-123-22(1) (SR)
Download PDF

advertising