Sony | HT-XF9000 | Sony HT-XF9000 2.1-kanalni Dolby Atmos®/DTS:X™ soundbar sa Bluetooth® tehnologijom | HT-XF9000 Uputstva za rukovanje

Soundbar zvučnik
Zvočniški modul
Sound Bar zvučnik
HT-XF9000
Upute za rad
HR
Navodila za uporabo SL
Uputstvo za upotrebu SR
Za kupce u Europi
UPOZORENJE
Nemojte postavljati uređaj u skučeni
prostor kao što je polica za knjige ili
ugrađena vitrina.
Kako biste smanjili rizik od požara, ne
prekrivajte ventilacijski otvor uređaja
novinama, stolnjacima, zavjesama itd.
Uređaj ne izlažite otvorenim izvorima
vatre (na primjer upaljenim svijećama).
Kako biste smanjili rizik od požara ili
električnog udara, ne izlažite uređaj
kapanju ili polijevanju i na njega ne
stavljajte predmete napunjene
tekućinom, kao što su vaze.
Obavijest za korisnike: sljedeće
informacije odnose se samo na
opremu koja se prodaje u
državama koje primjenjuju
direktive EU-a.
Ovaj je proizvod proizvela tvrtka Sony
Corporation ili je proizveden u njezino
ime.
Uvoznik za EU: Sony Europe Limited.
Upiti i uvozniku za EU ili upiti povezani
sa sukladnošću proizvoda u Europi šalju
se ovlaštenom zastupniku proizvođača,
Sony Belgium, bijkantoor van Sony
Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935
Zaventem, Belgija.
Jedinica nije isključena iz električne
mreže ako je ukopčana u strujnu
utičnicu, čak i ako je sama jedinica
isključena.
Budući da se glavni utikač upotrebljava za
isključivanje jedinice iz struje, ukopčajte
ga u lako dostupnu strujnu utičnicu. Ako
primijetite neuobičajeno funkcioniranje
jedinice, odmah iskopčajte glavni utikač iz
strujne utičnice.
OPREZ
Ako bateriju zamijenite neispravnom
vrstom, postoji rizik od eksplozije.
Ne izlažite baterije ili uređaje s ugrađenim
baterijama prekomjernoj toplini kao što
su sunčeva svjetlost i vatra.
Samo za upotrebu u zatvorenom
prostoru.
Preporučeni kabeli
Za spajanje s glavnim računalima i/ili
perifernim jedinicama moraju se
upotrebljavati pravilno zaštićeni i
uzemljeni kabeli i priključnice.
Za tanki zvučnik
Nazivna pločica nalazi se na donjem
dijelu tankog zvučnika.
2HR
Ovime Sony Corporation izjavljuje da je
ova oprema u skladu s Direktivom
2014/53/EU.
Cijeli tekst EU-ove izjave o sukladnosti
dostupan je na sljedećoj internetskoj
adresi:
http://www.compliance.sony.de/
Ova oprema s kabelom za povezivanje
kraćim od 3 metra ispitana je i u skladu
je s ograničenjima navedenima u
regulativi o elektromagnetskoj
kompatibilnosti (EMC).
Ova je radijska oprema namijenjena
upotrebi s odobrenom verzijom
odnosno odobrenim verzijama softvera
navedenim u EU-ovoj izjavi o
sukladnosti. Softver radijske opreme
provjeren je u skladu s temeljnim
zahtjevima Direktive 2014/53/EU.
Verziju softvera možete pronaći putem:
Potražite [Software Version] pod
[Setup] - [Napredne postavke] - [System
Settings].
Odlaganje
iskorištenih
baterija te
električne i
elektroničke
opreme
(primjenjivo u
Europskoj uniji i drugim
državama s odvojenim sustavima
za prikupljanje otpada)
Ovaj simbol na proizvodu, bateriji ili na
pakiranju označava da se proizvod i
baterija ne smiju odlagati kao kućanski
otpad. Na određenim baterijama ovaj se
simbol može pojaviti u kombinaciji s
kemijskim simbolom. Kemijski simbol za
olovo (Pb) dodan je ako baterija sadrži
više od 0,004 % olova. Pravilnim
odlaganjem takvih proizvoda i baterija
pridonosite sprječavanju mogućih
negativnih posljedica za okoliš i ljudsko
zdravlje do kojih bi moglo doći
neispravnim odlaganjem otpada.
Recikliranjem materijala pridonosite
očuvanju prirodnih resursa. Kada zbog
sigurnosti, performansi ili integriteta
podataka mora biti ugrađena u
proizvod, bateriju smije mijenjati samo
kvalificirani serviser. Kako biste osigurali
pravilno postupanje s baterijom te
električnom i elektroničkom opremom,
proizvode po isteku vijeka trajanja
odložite na odgovarajuće odlagalište za
recikliranje električne i elektroničke
opreme. Informacije o svim ostalim
baterijama potražite u dijelu o sigurnom
uklanjanju baterije iz proizvoda. Bateriju
odložite na odgovarajuće odlagalište za
recikliranje iskorištenih baterija.
Dodatne informacije o recikliranju ovog
proizvoda ili baterija zatražite od lokalne
gradske uprave, komunalne službe za
odlaganje otpada ili u trgovini u kojoj ste
kupili proizvod ili baterije.
3HR
Sadržaj
Sadržaj paketa .............................. 6
Što možete učiniti sa sustavom ....7
Vodič za dijelove
i tipke/kontrole ....................... 8
O početnom izborniku ................. 13
Spajanje na televizor ili AV
uređaj
Spajanje na
televizor ili AV
uređaj pomoću
HDMI kabela
Vodič za
početak
 (zasebni
dokument)
Bežično povezivanje Sony televizora
s BLUETOOTH funkcijom ....... 15
Povezivanje televizora s analognim
audio kabelom ....................... 18
Povezivanje 4K TV-a
i 4K uređaja ............................ 19
Priprema upotrebe sustava
Postavljanje tankog zvučnika
na zid ......................................22
Uspostavljanje bežične veze sa
subwooferom
(SECURE LINK) ....................... 24
Kad daljinski upravljač
televizora ne radi ...................25
Gledanje slika
Gledanje TV-a ............................. 26
Reproduciranje priključenog AV
uređaja .................................. 26
Slušanje glazbe/zvuka
Slušanje glazbe/zvuka pomoću
BLUETOOTH® funkcije ............27
Slušanje glazbe s USB uređaja ... 29
Slušanje uređaja priključenog
pomoću analognog audio
kabela ................................... 30
4HR
Prilagođavanje kvalitete
zvuka
Uživanje u prožimajućem surround
doživljaju (VERTICAL S.) ......... 31
Postavljanje zvučnog efekta koji je
prilagođen izvorima zvuka
(Sound Mode) ........................32
Postavljanje dijaloga jasnijim
(VOICE) ...................................33
Noćno uživanje u jasnom zvuku
niske jačine (NIGHT) ...............33
Prilagodba jačine zvuka
subwoofera ........................... 34
Prilagodba vremenskog razmaka
između slike i zvuka .............. 34
Reproduciranje komprimiranih
audio datoteka ili CD-a u
prirodnoj kvaliteti zvuka
(DSEE) .................................... 36
Uživanje u višekanalnom zvuku
(AUDIO) ................................. 36
Upotreba funkcije Control for
HDMI
Upotreba funkcije Control
for HDMI ................................ 38
Upotreba funkcije „BRAVIA”
Sync ....................................... 40
Promjena postavki
Prilagođavanje postavki zvučnika za
surround zvuk ........................41
Promjena svjetline indikatora
(DIMMER) .............................. 42
Štednja energije u stanju
pripravnosti ........................... 42
Izvedba funkcije Easy Setup ....... 43
Izvedba funkcije Napredne
postavke ............................... 44
Ažuriranje softvera ...................... 47
Rješavanje problema
Rješavanje problema ...................49
Ponovno postavljanje sustava .... 55
Dodatne informacije
Specifikacije .................................56
Pojasevi radijske frekvencije i
maksimalna izlazna snaga ....58
Vrste audio datoteka koje je
moguće reproducirati ...........59
Podržani ulazni audio formati .....60
Podržani HDMI video formati ...... 61
O BLUETOOTH komunikaciji ........63
UGOVOR ZA KRAJNJEG KORISNIKA
LICENCE .................................64
Mjere opreza ................................68
Kazalo ...........................................71
5HR
• PREDLOŽAK ZA MONTAŽU NA ZID (1)
Sadržaj paketa
• Tanki zvučnik (1)
• Vodič za početak
• Subwoofer (1)
Startup Guide
• Daljinski upravljač (1)
• Baterija R03 (veličine AAA) (2)
• Optički digitalni kabel (1)
6HR
• Upute za rad
Što možete učiniti sa sustavom
Sustav podržava objektno temeljene zvučne formate kao što su Dolby Atmos
i DTS:X, kao i HDR video formate kao što su HDR10, HLG i Dolby Vision.
„Gledanje TV-a” (str. 26)
„Reproduciranje priključenog AV
uređaja” (str. 26)
Blu-ray Disc™ uređaj za
reprodukciju, kabelski
Osnovni priključak: Pogledajte
Vodič za početak (zaseban
dokument).
Drugi priključci: Pogledajte
odjeljak „Spajanje na televizor ili
AV uređaj” (str. 15).
„Bežično povezivanje
Sony televizora s
BLUETOOTH
funkcijom” (str. 15)
„Upotreba funkcije Control for
HDMI” (str. 38)
„Upotreba funkcije „BRAVIA”
Sync” (str. 40)
„Slušanje glazbe/zvuka
pomoću BLUETOOTH® funkcije”
(str. 27)
„Uspostavljanje bežične veze
sa subwooferom (SECURE
LINK)” (str. 24)
„Slušanje glazbe s
USB uređaja” (str. 29)
7HR
Vodič za dijelove i tipke/kontrole
Na crtežima nisu prikazane pojedinosti.
Tanki zvučnik (glavna komponenta)
Front
 Gumb  (napajanje)
Uključuje sustav ili ga postavlja u
stanje pripravnosti.
 Gumb
(za odabir ulaza)
Odabire ulaz za reprodukciju u
sustavu.
 Gumb BLUETOOTH (stranica 27)
 Gumbi +/– (jačina zvuka)
 TV indikator
Svijetli kad je odabran TV ulaz
(stranica 26).
 HDMI indikator
Svijetli kad je odabran HDMI ulaz
(stranica 26).
8HR
 BLUETOOTH indikator
– Brzo treperi u plavoj boji: Tijekom
stanja pripravnosti za uparivanje
– Treperi u plavoj boji: u tijeku je
pokušaj uspostavljanja
BLUETOOTH veze.
– Svijetli u plavoj boji: BLUETOOTH
veza je uspostavljena.
 ANALOG indikator
Svijetli kad je odabran ANALOG ulaz
(stranica 30).
 USB indikator
Svijetli kad je odabran USB ulaz
(stranica 29).
 Senzor daljinskog upravljača
Usmjerite daljinski upravljač prema
senzoru daljinskog upravljača za
rukovanje sustavom.
Stražnja strana
 HDMI IN priključak
Za specifikacije i napomene o
priključcima, pogledajte
„Podržani HDMI video formati”
(str. 61).
 Priključak HDMI OUT (TV (ARC))
Spojite televizor koji ima ulazni
HDMI priključak s HDMI kabelom.
Sustav je kompatibilan s
funkcijom Audio Return Channel
(ARC). ARC je funkcija koja šalje
zvuk televizora na AV uređaj kao
što je sustav na priključku HDMI
televizora. Za specifikacije i
napomene o priključcima,
pogledajte „Podržani HDMI video
formati” (str. 61).

(USB) ulaz (stranica 29)
 ANALOG IN priključak
 TV IN (OPT) priključak
 IC odašiljač (stranica 25)
Šalje udaljeni signal daljinskog
upravljača televizora u televizor.
9HR
Subwoofer
 Indikator napajanja
– Svijetli u crvenoj boji: Subwoofer
je u stanju pripravnosti.
– Svijetli u zelenoj boji: Subwoofer
je povezan sa sustavom.
– Svijetli u žutoj boji: Subwoofer je
povezan sa sustavom pomoću
funkcije Secure Link.
– Treperi u zelenoj boji: Subwoofer
se pokušava povezati sa
sustavom.
– Treperi u žutoj boji: Subwoofer se
pokušava povezati sa sustavom
pomoću funkcije Secure Link.
– Isključi se: Subwoofer je isključen.
 Gumb  (napajanje)
Uključuje ili isključuje subwoofer.
 Gumb LINK (stranica 24)
 Ventilacijski otvori
Iz sigurnosnih razloga nemojte
blokirati ventilacijske otvore.
10HR
Daljinski upravljač
  (napajanje)
Uključuje sustav ili ga postavlja u
stanje pripravnosti.
TV (stranica 26)
HDMI (stranica 26)
BLUETOOTH (stranica 28)
ANALOG (stranica 30)
USB (stranica 29)
 AUTO SOUND (stranica 32)
CINEMA (stranica 32)
MUSIC (stranica 32)
GAME (stranica 32)
NEWS (stranica 32)
SPORTS (stranica 32)
STANDARD (stranica 32)
VOICE (stranica 33)
VERTICAL S. (stranica 31)
NIGHT (stranica 33)
 DISPLAY
Prikazuje informacije o
reprodukciji na TV zaslonu.
Informacije o reprodukciji ne
prikazuju se za TV ulaz.
DIMMER (stranica 42)
 /// (stranica 13)
(unos) (stranica 13)
BACK (stranica 13)
OPTIONS (str. 26, 34)
Prikazuje izbornik opcija na
zaslonu televizora.
Izbornik opcija ne prikazuje se za
TV ulaz.
HOME (stranica 13)
11HR
  (isključivanje zvuka)
Privremeno isključivanje zvuka.
 (jačina zvuka) +*/–
Prilagođava jačinu zvuka.
SW  (jačina zvuka
subwoofera) +/–
Prilagođava jačinu zvuka
subwoofera.
 Gumbi za upravljanje
reprodukcijom
/ (prethodno/sljedeće)
Služi za odabir prethodnog/
sljedećeg zapisa ili datoteke.
Pritisnite i držite za traženje
natrag i naprijed (premotavanje
unatrag/brzo premotavanje
unaprijed) tijekom reprodukcije.
 (reprodukcija/pauza)*
Započinje, pauzira ili ponovno
započinje reprodukciju (nastavak
reprodukcije).
 AUDIO* (stranica 36)
*Gumbi AUDIO,  i  + imaju
ispupčenje. Upotrijebite je kao orijentir
tijekom rada.
Zamjena baterija za daljinski
upravljač
Kad sustav ne odgovara upravljanjem
pomoću daljinskog upravljača,
zamijenite dvije baterije novim
baterijama.
Upotrijebite manganske baterije R03
(veličina AAA) za zamjenu.
12HR
O početnom izborniku
Možete prikazati početni izbornik na TV zaslonu ako povežete sustav i TV pomoću
HDMI kabela (nije priložen). U početnom izborniku možete postaviti razne postavke
i odabrati ulaz.
Početni izbornik prikazuje se na jeziku odabranom u odjeljku [Easy Setup]. (Sljedeći
zaslon služi kao primjer kad je odabran engleski.)
Kategorije
Stavke kategorije
Upotreba početnog izbornika
///,
(unos)
HOME
BACK
1
Pritisnite HOME.
Na TV zaslonu prikazuje se početni izbornik.
2
Pritisnite // za odabir željene kategorije, zatim pritisnite  ili
.
Stavke za odabranu kategoriju prikazuju se u popisu kategorije na zaslonu
televizora.
3
Pritisnite /// za odabir željene stavke, zatim pritisnite
.
Na zaslonu televizora prikazuje se odabrani zaslon ulaza ili postavljanja.
Za povratak na prethodni zaslon pritisnite BACK.
[Watch]
Odabire ulaz televizora ili AV uređaja koji je priključen na sustav.
Pogledajte odjeljak „Gledanje slika” (str. 26).
13HR
[Slušanje]
Odabire ulaz audio uređaja koji je priključen na sustav.
Pogledajte odjeljak „Slušanje glazbe/zvuka” (str. 27).
[Setup]
Izvodi osnovne početne postavke upotrebom funkcije [Easy Setup] ili razne
napredne postavke sustava.
Pogledajte „Izvedba funkcije Easy Setup” (str. 43) ili „Izvedba funkcije
Napredne postavke” (str. 44).
O opisu koraka
U ovim uputama za upotrebu radnje su opisane kao koraci koji se provode u
početnom izborniku zaslona televizora pomoću daljinskog upravljača dok su sustav
i televizor povezani HDMI kabelom (nije isporučen).
Radi jednostavnosti radni koraci kojima se na TV zaslonu odabiru stavke pomoću
gumba /// i
prikazani su na način opisan u nastavku.
Primjer: Odaberite
[Setup] - [Napredne postavke] u početnom izborniku.
Radnja koja odabire kategoriju i stavku kategorije pritiskom na /// i
izražena
je kao „odabir“. Kategorija i stavka kategorije povezane su s „-“.
Primjer: Odaberite [Speaker Settings] – [Manual Speaker Settings].
Pri ponavljanju radnje odabira stavke pritiskom na gumbe /// i
stavke povezane su znakom „-”.
odabrane
Savjeti
• Možete upotrebljavati gumbe na glavnoj komponenti ako imaju iste ili slične nazive kao
gumbi na daljinskom upravljaču.
• Na TV zaslonu prikazivat će se znakovi u zagradama [ ].
14HR
Spajanje na televizor ili AV uređaj
Spajanje na televizor ili
AV uređaj pomoću HDMI
kabela
Pogledajte Vodič za početak (zaseban
dokument).
Za spajanje na 4K TV ili 4K uređaje,
pogledajte odjeljak „Povezivanje 4K TVa i 4K uređaja” (str. 19)
Bežično povezivanje
Sony televizora s
BLUETOOTH funkcijom
Kada upotrebljavate Sony televizor* s
BLUETOOTH funkcijom, možete slušati
zvuk televizora ili uređaja koji je
priključen na televizor bežičnim
povezivanjem sustava i TV-a.
* Televizor mora biti kompatibilan s
profilom A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile) BLUETOOTH profila.
funkcije slušanja za zvuk televizora ili
uređaja koji je priključen na televizor.
Za upotrebu svih funkcija sustava,
povežite sustav i televizor pomoću HDMI
kabela (nije isporučen). Detalje o
priključcima i radnjama za slušanje zvuka
televizora povezivanjem pomoću HDMI
kabela potražite u Vodiču za početak
(zasebni dokument).
• Ova funkcija dostupna je samo za Sony TV
koji je kompatibilan s profilom
BLUETOOTH A2DP.
Slušanje zvuka televizora
bežičnim povezivanjem
sustava i televizora
Za bežično povezivanje sustava i
televizora, morate provesti uparivanje
sustava i televizora upotrebom
BLUETOOTH funkcije.
Uparivanje je postupak koji je potreban
za zajedničko registriranje informacija
na BLUETOOTH uređajima koje
prethodno treba bežično povezati.

TV
Blu-ray Disc uređaj za
reprodukciju, kabelski
prijemnik, satelitski
prijemnik itd.
Gumb
BLUETOOTH
Napomene
• Ako sustav i televizor povezujete pomoću
BLUETOOTH funkcije, ne možete prikazati
zaslon upravljanja za sustav, kao što je
početni izbornik na zaslonu televizora niti
koristiti funkciju sustava različitu od
15HR
1
2
3
4
Postavite daljinski upravljač.
8
Uključite TV.
Uključite sustav.
Pritisnite i istovremeno držite
gumb BLUETOOTH na glavnoj
jedinici i TV na daljinskom
upravljaču 5 sekundi.
Sustav prelazi u način za uparivanje
i indikator BLUETOOTH brzo treperi.
9
Odaberite program ili ulaz uređaja
pomoću daljinskog upravljača
televizora.
Zvuk slike prikazane na zaslonu
televizora emitira se iz sustava.
Prilagodite jačinu zvuka sustava
pomoću daljinskog upravljača
televizora.
Kada na daljinskom upravljaču
televizora pritisnete gumb za
isključivanje zvuka, zvuk je
privremeno isključen.
Napomene
5
6
7
Potražite sustav na televizoru
izvođenjem postupka uparivanja.
Popis BLUETOOTH uređaja koji se
traže prikazuje se na zaslonu
televizora.
Metodu uparivanja BLUETOOTH
uređaja s televizorom potražite u
uputama za upotrebu televizora.
Uparite sustav i televizor
odabirom „HT-XF9000“ iz popisa
na zaslonu televizora.
Provjerite svijetle li BLUETOOTH i
TV indikatori na glavnoj jedinici.
Uspostavljena je veza između
sustava i televizora.
• Ako se zvuk televizora ne emitira iz
sustava, pritisnite TV i provjerite status
indikatora na tankom zvučniku.
– BLUETOOTH i TV indikatori svijetle:
Sustav i televizor su povezani i zvuk
televizora emitira se iz sustava.
– BLUETOOTH indikator brzo treperi:
Provedite uparivanje na televizoru.
– TV indikator svijetli: Izvršite korake
ispočetka.
• Kada spojite sustav i televizor pomoću
HDMI kabela (nije isporučen),
BLUETOOTH veza se otkazuje. Za
ponovno povezivanje sustava i televizora
pomoću BLUETOOTH funkcije, iskopčajte
HDMI kabel, zatim izvršite radnju
povezivanja ispočetka.
Slušanje zvuka s uparenog
televizora
Možete uključiti/isključiti sustav,
prilagoditi jačinu zvuka i isključiti zvuk
upotrebom daljinskog upravljača
televizora kada bežično povezujete
televizor sa sustavom.
1
16HR
Uključite televizor pomoću
daljinskog upravljača televizora.
Sustav se uključuje povezivanjem s
napajanjem televizora i zvuk
televizora emitira se iz sustava.
2
3
Odaberite program ili ulaz uređaja
pomoću daljinskog upravljača
televizora.
Zvuk slike prikazane na zaslonu
televizora emitira se iz sustava.
Prilagodite jačinu zvuka sustava
pomoću daljinskog upravljača
televizora.
Kada na daljinskom upravljaču
televizora pritisnete gumb za
isključivanje zvuka, zvuk je
privremeno isključen.
Napomene
• Ako na daljinskom upravljaču
isporučenom sa sustavom odaberete ulaz
različit od TV, zvuk televizora ne emitira
se iz sustava. Za emitiranje zvuka
televizora, pritisnite TV na daljinskom
upravljaču za promjenu na TV ulaz.
• Tijekom povezivanja televizora s
BLUETOOTH funkcijom, sljedeći gumbi na
daljinskom upravljaču ne rade.
///,
(unos), OPTIONS, HOME,
DISPLAY,  (reprodukcija/pauza),
/ (prethodno/sljedeće)
Savjet
Kada je televizor isključen, također je
isključen sustav povezivanjem s
napajanjem televizora.
Radnje s daljinskim upravljačem
koji je isporučen sa sustavom
Možete upotrijebiti sljedeće gumbe.
Osim uključivanja/isključivanja sustava i
prilagodbe jačine zvuka kojima se može
upravljati pomoću daljinskog upravljača
televizora, možete prilagoditi i jačinu
zvuka subwoofera i prilagoditi kvalitetu
zvuka.

Gumbi za odabir
načina zvuka
VOICE
VERTICAL S.
NIGHT
 +/–
SW  +/–

17HR
Povezivanje televizora s
analognim audio
kabelom
Da biste sljedeće uređaje povezali sa
sustavom, povežite ih putem priključka
ANALOG IN na sustavu.
– Televizori koji nemaju HDMI priključak
i optički digitalni izlazni priključak
– Prijenosni audio uređaji kao što su
pametni telefoni i WALKMAN®
Za slušanje povezanog uređaja,
pogledajte odjeljak „Slušanje uređaja
priključenog pomoću analognog audio
kabela” (str. 30).
Analogni audio
kabel (nije priložen)
Analogni
audio
izlaz
TV
18HR
Pametni telefon,
WALKMAN®, drugi
audio uređaji itd.
Napomene
Ako priključnica za slušalice na TV-u
također služi kao izlazni audio priključak,
provjerite postavke audio izlaza TV-a.
Detalje potražite u uputama za rad za TV.
Povezivanje 4K TV-a i 4K
uređaja
Ako je priključak HDMI
kompatibilan s formatom
HDCP2.2 ima oznaku „ARC”
Svi priključci HDMI na sustavu
podržavaju video formate 4K i HDCP2.2
(sustav širokopojasne zaštite digitalnog
sadržaja High-bandwidth Digital
Content Protection System
Revision 2.2).
Da biste gledali videosadržaj formata
4K, povežite TV i 4K uređaje sa
sustavom putem priključka HDMI
kompatibilnog s formatom HDCP2.2 na
svakom uređaju.
Videosadržaj formata 4K možete
prikazivati samo putem veze
uspostavljene putem priključka HDMI
kompatibilnog s formatom HDCP2.2.
Priključak HDMI
kompatibilan s
formatom HDCP2.2
Priključak HDMI
kompatibilan s
formatom
HDCP2.2
TV
Blu-ray Disc uređaj za
reprodukciju, kabelski prijemnik,
satelitski prijemnik itd.
 HDMI kabel (nije isporučen)
 HDMI kabel (nije priložen)
Upotrijebite HDMI kabel koji podržava
video format 4K koji želite gledati.
Pojedinosti potražite u poglavlju „Podržani
HDMI video formati” (str. 61).
19HR
1
2
3
Provjerite je li priključak HDMI IN
na vašem TV-u kompatibilan s
formatom HDCP2.2.
Pojedinosti potražite u uputama za
upotrebu TV-a.
Povežite priključak HDMI IN na TVu kompatibilan s formatom
HDCP2.2 i priključak HDMI OUT na
glavnoj komponenti s HDMI
kabelom (nije priložen).
Povezivanje televizora je dovršeno.
Povežite priključak HDMI OUT 4K
uređaja kompatibilan s formatom
HDCP2.2 i priključak HDMI IN
glavne komponente s HDMI
kabelom (nije priložen).
Pogledajte upute za upotrebu 4K
uređaja da biste provjerili je li
priključak HDMI OUT 4K uređaja
kompatibilan s formatom HDCP2.2.
Povezivanje 4K uređaja je dovršeno.
Priključak HDMI
kompatibilan s
formatom HDCP2.2
Ako priključak HDMI
kompatibilan s formatom
HDCP2.2 nema oznaku
„ARC”
TV
Ako priključak HDMI IN na TV-u
kompatibilan s formatom HDCP2.2 nije
kompatibilan s formatom ARC (Audio
Return Channel), sustav neće emitirati
zvuk.
U tom slučaju povežite priključak
optičkog izlaza na TV-u i priključak TV IN
(OPT) na glavnoj komponenti optičkim
digitalnim kabelom (priložen).
Priključak HDMI
kompatibilan s
formatom
HDCP2.2
Blu-ray Disc uređaj za reprodukciju, kabelski
prijemnik, satelitski prijemnik itd.
 HDMI kabel (nije isporučen)
 HDMI kabel (nije priložen)
Upotrijebite HDMI kabel koji podržava
video format 4K koji želite gledati.
Pojedinosti potražite u poglavlju „Podržani
HDMI video formati” (str. 61).
 Optički digitalni kabel (isporučen)
20HR
Postavljanje HDMI formata
signala za gledanje
videosadržaja formata 4K
Da biste gledali videosadržaj formata
4K, odaberite odgovarajuću postavku za
povezani 4K TV i 4K uređaj.
1
2
3
4
Pritisnite HOME.
Na TV zaslonu prikazuje se početni
izbornik.
Odaberite
[Setup] [Napredne postavke] u početnom
izborniku.
Odaberite [HDMI Settings] – [HDMI
Signal Format].
Zaslon [HDMI Signal Format]
prikazat će se na TV zaslonu.
Odaberite [HDMI IN], zatim
odaberite željenu postavku.
• [Standard format] (zadana
postavka): Odaberite ako
povezani TV i uređaji podržavaju
video formate standardne širine
pojasa.
• [Enhanced format]: Odaberite ako
povezani TV i uređaji podržavaju
video formate velike širine pojasa
kao što su 4K 60p 4:4:4 itd.
Informacije o mogućnostima
postavljanja funkcije [HDMI Signal
Format], podržanim signalima video
formata i HDMI kabelima koji treba
upotrebljavati potražite u odjeljku
„Podržani HDMI video formati”
(str. 61).
Napomene
• Ovisno o TV-u, možda će trebati postavka
TV-a za HDMI izlaz. Pojedinosti potražite
u uputama za upotrebu TV-a.
• Ako se slika ne prikazuje nakon
postavljanja [HDMI Signal Format] na
[Enhanced format], funkciju postavite na
[Standard format].
21HR
1
Pripremite dva vijka (nisu
isporučeni) koji su prikladni za
otvore zidnog nosača na stražnjoj
strani tankog zvučnika.
Priprema upotrebe sustava
Postavljanje tankog
zvučnika na zid
4 mm
Tanki zvučnik možete postaviti na zid.
Više od 30 mm
5,1 mm
10 mm
Rupa na stražnjem dijelu tankog zvučnika
Napomene
• Pripremite vijke (nije priloženo) koji
odgovaraju materijalu i čvrstoći zida.
Budući da je zid od gipsanih ploča osobito
slab, vijke čvrsto pričvrstite za nosivu
gredu. Postavite zvučnike vodoravno,
pričvršćene vijcima u zaglavicama na
većem ravnom dijelu zida.
• Postavljanje prepustite prodavaču
proizvoda tvrtke Sony ili ovlaštenim
izvođačima te tijekom postavljanja
posebnu pozornost posvetite sigurnosti.
• Tvrtka Sony ne snosi odgovornost za
nezgode ili oštećenja uzrokovana
neispravnim postavljanjem, nedostatnom
čvrstoćom zida, nepravilnim
pričvršćivanjem vijaka ili prirodnim
nepogodama itd.
22HR
2
Na zid zalijepite PREDLOŽAK ZA
MONTAŽU NA ZID (priložen).
Središnji dio TV-a
Ljepljiva traka i sl.
PREDLOŽAK ZA
MONTAŽU NA ZID
1
Poravnajte SREDIŠNJU LINIJU TV-a
() na PREDLOŠKU ZA MONTAŽU
NA ZID sa središnjom linijom
svojeg TV-a.
2
Poravnajte DONJU LINIJU
televizora () na PREDLOŠKU ZA
MONTAŽU NA ZID s donjim
dijelom televizora, a zatim
pomoću ljepljive trake ili sličnog
sustava dostupnog u prodaji na
zid zalijepite PREDLOŽAK ZA
MONTAŽU NA ZID.
3
Pričvrstite vijke na označena
mjesta () na LINIJI ZA VIJKE ()
PREDLOŠKA ZA MONTAŽU NA ZID
kao na slici u nastavku.
368,5 mm
368,5 mm
Napomene
• Pri lijepljenju PREDLOŠKA ZA MONTAŽU
NA ZID dobro ga zagladite.
• Kada ne upotrebljavate PREDLOŽAK ZA
MONTAŽU NA ZID, postavite tanki zvučnik
na udaljenosti od 70 mm ili više od
televizora.
Vijci
Oznake ()
10,0 mm do
11,0 mm
4
5
Uklonite PREDLOŽAK ZA
MONTAŽU NA ZID.
Objesite tanki zvučnik na vijke.
Poravnajte otvore na stražnjoj strani
tankog zvučnika s vijcima, zatim
objesite tanki zvučnik na dva vijka.
23HR
Uspostavljanje bežične
veze sa subwooferom
(SECURE LINK)
Putem funkcije Secure Link možete
odrediti koja će bežična veza biti
upotrijebljena za povezivanje sustava i
subwoofera. Preporučujemo izvesti
funkciju Secure Link kako bi se spriječila
smetnja, ako upotrebljavate više istih
proizvoda ili vaši susjedi upotrebljavaju
iste proizvode.
4
5
6
7
LINK
Indikator
napajanja
1
2
3
Pritisnite HOME.
Na TV zaslonu prikazuje se početni
izbornik.
Odaberite
[Setup] [Napredne postavke] u početnom
izborniku.
Odaberite [Speaker Settings] –
[Secure Link].
24HR
Odaberite [On].
Zaslon [Secure Link] prikazat će se
na TV zaslonu.
Pritisnite LINK na stražnjoj strani
subwoofera.
Indikator napajanja na subwooferu
treperi u žutoj boji.
Prijeđite na sljedeći korak u roku od
2 minute.
Odaberite [Start].
Postavljanje veze započinje.
Za povratak na prethodni zaslon
odaberite [Cancel].
Dovršite postavljanje veze
slijedeći poruku na zaslonu.
Indikator napajanja na subwooferu
svijetli u žutoj boji.
Napomene
Ako se prikaže poruka [Cannot set Secure
Link.], slijedite upute na zaslonu.
Kad daljinski upravljač
televizora ne radi
Ako glavna komponenta ometa senzor
daljinskog upravljača TV-a, možda
nećete moći daljinskim upravljačem
upravljati TV-om. U tom slučaju
omogućite funkciju IR repetitora
sustava.
Televizorom možete upravljati pomoću
daljinskog upravljača televizora slanjem
udaljenog signala iz stražnje strane
glavne jedinice.
1
2
3
4
Pritisnite HOME.
Na TV zaslonu prikazuje se početni
izbornik.
Odaberite
[Setup] [Napredne postavke] u početnom
izborniku.
Odaberite [System Settings] –
[IR-Repeater].
Zaslon [IR-Repeater] prikazat će se
na TV zaslonu.
Odaberite [On].
Napomene
• Provjerite može li daljinski upravljač
televizora upravljati televizorom, zatim
postavite [IR-Repeater] na [On]. Ako se ta
stavka postavi na [On] dok je televizorom
moguće upravljati daljinskim
upravljačem, izvođenje odgovarajuće
radnje možda neće biti moguće zbog
smetnje između izravne naredbe izdane
putem daljinskog upravljača i one putem
glavne jedinice.
• Ova funkcija možda neće ispravno raditi
na nekim TV uređajima. U tom slučaju
postavite glavnu komponentu malo dalje
od TV-a.
25HR
Gledanje slika
Gledanje TV-a
1
2
3
4
Pritisnite HOME.
Na TV zaslonu prikazuje se početni
izbornik.
Reproduciranje
priključenog AV uređaja
1
2
Odaberite
[Watch] - [TV] u
početnom izborniku.
Odaberite program pomoću
daljinskog upravljača TV-a.
Odabrani TV program prikazuje se
na TV zaslonu, a sustav emitira zvuk
s TV-a.
Prilagodite jačinu zvuka.
• Prilagodite jačinu zvuka pritiskom
na  +/– na daljinskom
upravljaču.
• Prilagodite jačinu zvuka
subwoofera pritiskom na SW
 +/– na daljinskom upravljaču
(stranica 34).
Napomene
Namjestite postavku zvučnika na TV-u
(BRAVIA) na Audio System. Informacije o
postavljanju TV-a potražite u uputama za
upotrebu priloženima uz TV.
3
Pritisnite HOME.
Na TV zaslonu prikazuje se početni
izbornik.
Odaberite
[Watch] - [HDMI] u
početnom izborniku.
Slika odabranog uređaja pojavljuje
se na TV zaslonu, a sustav emitira
zvuk.
Prilagodite jačinu zvuka.
• Prilagodite jačinu zvuka pritiskom
na  +/– na daljinskom
upravljaču.
• Prilagodite jačinu zvuka
subwoofera pritiskom na SW
 +/– na daljinskom upravljaču
(stranica 34).
Savjet
Možete odabrati [HDMI] izravno pritiskom
na HDMI na daljinskom upravljaču.
Prilagodba jačine zvuka dijaloga
tijekom usmjeravanja DTS:X
sadržaja
Savjet
Prilagodbom jačine zvuka dijaloga
možete jednostavno slušati dijalog jer
se izdvaja iz okolne buke. Ova funkcija
ne radi na nekim audio formatima.
Možete odabrati [TV] izravno pritiskom na
TV na daljinskom upravljaču.
1
Prilikom odabira [HDMI], pritisnite
OPTIONS.
Izbornik s opcijama prikazuje se na TV
zaslonu.
2
Odaberite [Dialog Control], zatim
prilagodite jačinu zvuka dijaloga
pomoću /.
Možete prilagoditi od 0 dB do 6 dB u
razmacima od 1 dB.
26HR
Slušanje glazbe/zvuka
Slušanje glazbe/zvuka
pomoću BLUETOOTH®
funkcije
Slušanje glazbe uparivanjem
mobilnog uređaja koji se
povezuje prvi put
Za upotrebu BLUETOOTH funkcije,
morate unaprijed provesti uparivanje
sustava i mobilnog uređaja.
1
Možete slušati glazbu pohranjenu na
mobilnom uređaju, na primjer pametnom
telefonu ili tabletu, putem bežične veze
ako povežete sustav s mobilnim uređajem
pomoću BLUETOOTH funkcije.
Ako mobilni uređaj povezujete pomoću
BLUETOOTH funkcije, možete
jednostavno upravljati uređajem putem
priloženog daljinskog upravljača, bez
uključivanja TV-a.
Pritisnite i držite BLUETOOTH na
glavnoj jedinici 2 sekunde.
Sustav prelazi u način za uparivanje
i indikator BLUETOOTH brzo treperi.
BLUETOOTH
2
 +/–
SW  +/–
Gumbi za
upravljanje
reprodukcijom
3
Potražite sustav na mobilnom
uređaju izvođenjem postupka
uparivanja.
Popis BLUETOOTH uređaja koji se
traže prikazuje se na zaslonu
mobilnog uređaja.
Metodu uparivanja BLUETOOTH
uređaja s mobilnim uređajem
potražite u uputama za upotrebu
mobilnog uređaja.
Uparite sustav i mobilni uređaj
odabirom „HT-XF9000“ iz popisa
na zaslonu mobilnog uređaja.
Ako se traži unos ulazne šifre,
unesite „0000”.
Gumb
BLUETOOTH
27HR
4
5
6
Provjerite svijetli li BLUETOOTH
indikator na glavnoj komponenti
u plavoj boji.
Uspostavljena je veza između
sustava i mobilnog uređaja.
Pokrenite reprodukciju zvuka
pomoću glazbene aplikacije na
povezanom mobilnom uređaju.
Glavna komponenta emitira zvuk.
Prilagodite jačinu zvuka.
• Prilagodite jačinu zvuka pritiskom
na  +/– na daljinskom
upravljaču.
• Prilagodite jačinu zvuka
subwoofera pritiskom na SW
 +/– na daljinskom upravljaču
(stranica 34).
• Sadržaj možete reproducirati ili
pauzirati pomoću gumba za
upravljanje reprodukcijom na
daljinskom upravljaču.
Za provjeru statusa veze
BLUETOOTH funkcije
Status
Indikator
BLUETOOTH
Tijekom stanja
Brzo treperi u
pripravnosti za uparivanje plavoj boji
U tijeku je pokušaj
uspostavljanja veze
Treperi u
plavoj boji
Veza je uspostavljena
Svijetli u
plavoj boji
BLUETOOTH funkcija je
isključena
Polako treperi
u plavoj boji
Napomene
Kada BLUETOOTH indikator polako treperi
u plavoj boji, BLUETOOTH funkcija je
isključena. Za upotrebu BLUETOOTH
funkcije, postavite [Bluetooth Mode] na
[Receiver] (stranica 46).
Savjeti
• Ako nema uparenog mobilnog uređaja
(npr. odmah nakon kupnje sustava),
28HR
sustav prelazi u način uparivanja
promjenom ulaza na BLUETOOTH ulaz.
• Provedite uparivanje za drugi i iduće
mobilne uređaje.
Slušanje glazbe s uparenog
uređaja
1
2
3
4
5
Uključite BLUETOOTH funkciju na
mobilnom uređaju.
Pritisnite BLUETOOTH.
Sustav se automatski ponovno
povezuje s posljednjim povezanim
mobilnim uređajem.
Provjerite svijetli li BLUETOOTH
indikator u plavoj boji.
Uspostavljena je veza između
sustava i mobilnog uređaja.
Pokrenite reprodukciju zvuka
pomoću glazbene aplikacije na
povezanom mobilnom uređaju.
Glavna komponenta emitira zvuk.
Prilagodite jačinu zvuka.
• Prilagodite jačinu zvuka pritiskom
na  +/– na daljinskom upravljaču.
• Prilagodite jačinu zvuka
subwoofera pritiskom na SW
 +/– na daljinskom upravljaču
(stranica 34).
• Sadržaj možete reproducirati ili
pauzirati pomoću gumba za
upravljanje reprodukcijom na
daljinskom upravljaču.
Prekidanje veze s mobilnim
uređajem
Učinite nešto od sljedećeg.
• Onemogućite BLUETOOTH funkciju na
mobilnom uređaju.
• Pritisnite BLUETOOTH kad se zaslon
[Bluetooth Audio] prikaže na TV zaslonu.
• Postavite [Bluetooth Mode] na [Off]
(stranica 46).
• Isključite sustav ili mobilni uređaj.
Savjet
Kad veza nije uspostavljena, odaberite
„HT-XF9000“ na mobilnom uređaju.
Slušanje glazbe s USB
uređaja
Možete reproducirati glazbene datoteke
pohranjene na povezanom USB uređaju.
Za datoteke koje se mogu reproducirati
pogledajte „Vrste audio datoteka koje je
moguće reproducirati” (str. 59).
1
2
3
4
5
Priključite USB uređaj u
(USB) ulaz.
Pritisnite HOME.
Na TV zaslonu prikazuje se početni
izbornik.
Odaberite
[Slušanje] - [USB
(Connected)] u početnom izborniku.
Odaberite mapu u kojoj su
pohranjene pjesme, zatim
odaberite pjesmu.
Odabrana pjesma se reproducira,
a zvuk se emitira iz sustava.
Prilagodite jačinu zvuka.
• Prilagodite jačinu zvuka pritiskom
na  +/– na daljinskom upravljaču.
• Prilagodite jačinu zvuka
subwoofera pritiskom na SW
 +/– na daljinskom upravljaču
(stranica 34).
Napomene
Nemojte uklanjati USB uređaj tijekom rada.
Da biste izbjegli oštećenje podataka ili USB
uređaja, isključite sustav prije spajanja ili
uklanjanja USB uređaja.
29HR
Slušanje uređaja
priključenog pomoću
analognog audio kabela
Možete slušati zvuk audio uređaja kao
što je TV, WALKMAN® itd. koji je
priključen na ANALOG IN priključak na
sustavu.
1
2
3
Pritisnite HOME.
Na TV zaslonu prikazuje se početni
izbornik.
Odaberite
[Slušanje] - [Analog]
u početnom izborniku.
Na TV zaslonu prikazuje se izbornik
[Analog].
Prilagodite jačinu zvuka.
• Prilagodite jačinu zvuka pritiskom
na  +/– na daljinskom
upravljaču.
• Prilagodite jačinu zvuka
subwoofera pritiskom na SW
 +/– na daljinskom upravljaču
(stranica 34).
Savjet
Možete odabrati i [Analog] pritiskom na
ANALOG.
30HR
2
Prilagođavanje kvalitete zvuka
Uživanje u prožimajućem
surround doživljaju
(VERTICAL S.)
Uzastopno pritišćite gumb za
odabir postavke.
Način rada
Objašnjenje
[On]
Uključuje funkciju
vertical surround.
[Off]
Isključuje funkciju
vertical surround.
Napomene
Može vas prožeti zvuk, ne samo iz
vodoravnog smjera, već i iz gornjeg
smjera učinkovitom upotrebom funkcije
Vertical Surround Engine* za načine
zvuka (stranica 32) različite od [News].
Ova funkcija radi i za signal kanala
2.0 kao što je TV program.
• Surround efekt razlikuje se ovisno o
izvoru zvuka.
• Ovisno o izvoru zvuka može doći do
vremenskog razmaka između zvuka i
slike. Ako vaš TV ima funkciju koja odgađa
sliku, upotrijebite je za prilagodbu.
* Funkcija Vertical Surround Engine
iznimno je precizna tehnologija za
obradu digitalnog zvučnog polja tvrtke
Sony koja virtualno stvara zvučno polje u
smjeru visine uz zvučno polje u
vodoravnom smjeru upotrebom samo
prednjih zvučnika i bez gornjih zvučnika.
Ne morate postaviti zvučnike na strop i
možete uživati u zvuku bogate
prisutnosti neovisno o visini stropa.
Također, na ovu funkciju gotovo da ne
utječe oblik prostorije jer ne upotrebljava
zvuk koji se odbija od zida i omogućuje
poboljšanu surround reprodukciju.
VERTICAL S.
1
Pritisnite VERTICAL S.
Postavka funkcije vertical surround
prikazuje se na zaslonu TV-a.
31HR
Postavljanje zvučnog
efekta koji je prilagođen
izvorima zvuka (Sound
Mode)
Možete jednostavno uživati u unaprijed
programiranim zvučnim efektima koji su
prilagođeni različitim izvorima zvuka.
Sound Mode
gumbi za odabir
1
Pritisnite jedan od gumba za
odabir načina zvuka (AUTO
SOUND, CINEMA, MUSIC, GAME,
NEWS, SPORTS, STANDARD) kako
biste odabrali način zvuka.
Odabrani način zvuka prikazuje se
na zaslonu TV-a.
Način zvuka
Objašnjenje
[Auto Sound]
Odgovarajuća
postavka zvuka
odabire se
automatski za izvor
zvuka s funkcijom
ClearAudio+.
[Cinema]
Potpuno ćete uroniti
u zvuk koji putuje
oko vas i obavija
cijelo vaše tijelo.
Ovaj je način rada
prikladan za
gledanje filmova.
32HR
Način zvuka
Objašnjenje
[Music]
U svakoj nijansi
zvuka osjeća se
živost i jasnoća. Ovaj
je način rada
prikladan za uživanje
u glazbi na način koji
će vas dirnuti u srce.
[Game
Studio]
Možete se potpuno
udubiti u svoju igru
zahvaljujući iluziji
kretanja i udaljenosti
od predmeta, kao i
čistoj reprodukciji
dijaloga.
[News]
Reproducira jasan
govor u emisijama
vijesti.
[Sports]
Možete osjetiti
atmosferu sa
stadiona kao da ste u
tom trenutku tamo.
No, i dalje možete
jasno čuti
komentatore.
[Standard]
Jasno se čuje zvuk TV
programa.
Napomene
• Funkcija načina zvuka onemogućena je u
sljedećim uvjetima.
– Funkcija [Sound Effect] postavljena je na
postavku različitu od funkcije [Sound
Mode On] (stranica 45).
– Emitira se testni ton (stranica 41).
• Ovisno o izvoru zvuka može doći do
vremenskog razmaka između zvuka i
slike. Ako vaš TV ima funkciju koja odgađa
sliku, upotrijebite je za prilagodbu.
Postavljanje dijaloga
jasnijim (VOICE)
Noćno uživanje u jasnom
zvuku niske jačine
(NIGHT)
Jačina zvuka je niska uz minimalan
gubitak vjernosti i jasnoće dijaloga.
VOICE
NIGHT
1
2
Pritisnite VOICE.
Na TV zaslonu prikazuje se glasovni
način rada.
Pritisnite gumb više puta zaredom
za odabir glasovnog načina rada.
Način rada
Objašnjenje
[Up Off]
Standard
[Up 1]
Dijalog se dobro čuje
poboljšanjem raspona
dijaloga.
[Up 2]
Raspon dijaloga
poboljšan je i zvuk
dijaloga mogu dobro
čuti starije osobe.
1
2
Pritisnite NIGHT.
Na TV zaslonu prikazuje se funkcija
Night Mode.
Pritisnite gumb više puta zaredom
za odabir funkcije Night Mode.
Način rada
Objašnjenje
[On]
Uključuje funkciju
Night Mode.
[Off]
Isključuje funkciju
Night Mode.
Napomene
Kada isključite sustav, ta se postavka
automatski postavlja na način [Off].
33HR
Prilagodba jačine zvuka
subwoofera
Subwoofer je namijenjen za
reprodukciju zvuka basa ili zvuka niskih
frekvencija.
Prilagodba vremenskog
razmaka između slike i
zvuka
Ako zvuk ne odgovara slici na TV
zaslonu, možete prilagoditi razmak
između pojave slike i zvuka.
Način postavljanja razlikuje se ovisno o
ulazu.
TV
SW  +/–
Pritisnite SW (jačina zvuka
subwoofera)  +/– za povećanje
jačine zvuka subwoofera.
///,
Napomene
OPTIONS
Ako ulazni izvor sadržava malo zvuka basa,
kao što je slučaj s TV programima, zvuk
basa iz subwoofera možda će se teško čuti.
Ako gledate TV
1
2
34HR
Pritisnite OPTIONS, zatim TV za
ulazak u način postavljanja.
TV indikator treperi tri puta.
Prilagodite vremenski razmak
pomoću gumba /, a zatim
pritisnite
.
Možete prilagoditi od 0 ms do
300 ms u intervalima od 25 ms.
Indikatori trepere ovisno o vremenu
podešavanja.
• 0 ms: Indikatori TV i USB dvaput
zatrepere.
• 25 ms do 50 ms: TV indikator
polako treperi dvaput.
Ako gledate drugi uređaj
1
2
3
Pritisnite OPTIONS.
Izbornik s opcijama prikazuje se na
TV zaslonu.
Odaberite [A/V Sync].
Prilagodite vremenski razmak
pomoću gumba /, a zatim
pritisnite .
Možete prilagoditi od 0 ms do
300 ms u intervalima od 25 ms.
• 75 ms do 100 ms: HDMI indikator
polako treperi dvaput.
• 125 ms do 150 ms: BLUETOOTH
indikator polako treperi dvaput.
• 175 ms do 200 ms: ANALOG
indikator polako treperi dvaput.
• 225 ms do 275 ms: USB indikator
polako treperi dvaput.
• 300 ms: Indikatori TV i USB dvaput
zatrepere.
TV indikator treperi 3 puta i
određuje se vrijednost postavke .
35HR
Reproduciranje
komprimiranih audio
datoteka ili CD-a u
prirodnoj kvaliteti zvuka
(DSEE)
Uživanje u višekanalnom
zvuku (AUDIO)
Možete uživati u višekanalnom zvuku
kada sustav prima višekanalne Dolby
Digital signale.
Ova funkcija poboljšava kvalitetu zvuka
komprimiranih audio datoteka ili CD-a
vraćanjem zvuka visokog raspona koji je
uklonjen u postupku komprimiranja.
Možete uživati u zvuku koji je blizak
izvornom, prirodnom i prostornom
zvuku.
1
2
3
4
Pritisnite HOME.
Na TV zaslonu prikazuje se početni
izbornik.
Odaberite
[Setup] –
[Napredne postavke] u početnom
izborniku.
Odaberite [Audio Settings] –
[DSEE].
AUDIO
1
Uzastopno pritišćite AUDIO za
odabir željenog audio signala.
Indikatori trepere ovisno o postavci.
• [Main]: TV indikator treperi
jednom.
Reproducirat će se zvuk glavnog
jezika.
Odaberite [On].
Napomene
• Ova funkcija dostupna je samo kada je
odabran [Auto Sound]* ili [Music] kao
način zvuka(stranica 32).
• Ova funkcija kompatibilna je s
2-kanalnim digitalnim ulaznim signalima
frekvencije uzorkovanja od 44,1 kHz ili
48 kHz.
• Frekvencija uzorkovanja/dubina bita
nakon povećanja iznosi do 96 kHz/
24 bita.
• Ta funkcija nije kompatibilna s DSD
signalima.
• Ova funkcija ne radi kad je [Napredna
automatska jačina zvuka] postavljen na
[On] (stranica 45).
* Samo kada je odabran [Music] s [Auto
Sound].
36HR
• [Podkanal]: USB indikator treperi
jednom.
Reproducirat će se zvuk drugog
jezika.
• [Main/Sub]: TV i USB indikatori
trepere jednom.
Reproducirat će se miješani zvuk
glavnog i drugog jezika.
Napomene
• Za primanje Dolby Digital signala, morate
spojiti TV koji je kompatibilan s funkcijom
Audio Return Channel (stranica 39) na
priključak HDMI OUT (TV (ARC)) pomoću
HDMI kabela (nije isporučen) ili druge
uređaje na HDMI IN priključak pomoću
HDMI kabela (nije isporučen).
• Ako HDMI IN priključak vašeg TV-a nije
kompatibilan s funkcijom Audio Return
Channel (stranica 39), spojite TV na TV IN
(OPT) priključak pomoću optičkog
digitalnog kabela (isporučen) za primanje
Dolby Digital signala.
37HR
Savjet
Upotreba funkcije Control for HDMI
Upotreba funkcije
Control for HDMI
Spajanje uređaja poput televizora ili Bluray Disc uređaja za reprodukciju
kompatibilnog s funkcijom Control for
HDMI* pomoću HDMI kabela
omogućuje jednostavno upravljanje
uređajem putem daljinskog upravljača
TV-a.
S funkcijom Control for HDMI možete
upotrebljavati sljedeće funkcije.
Ako omogućite funkciju Control for HDMI
(„BRAVIA” sync) kada upotrebljavate TV
proizvođača Sony, automatski je u sustavu
omogućena i funkcija Control for HDMI.
Funkcija isključivanja
sustava
Kada isključite TV, sustav će se
automatski isključiti.
Postavite
[Setup] - [Napredne
postavke] - [HDMI Settings] - [Standby
Linked to TV] na sustavu na [On] ili
[Auto] (stranica 45). Zadana postavka je
[Auto].
Napomene
• Funkcija isključivanja sustava
• Funkcija upravljanja zvukom sustava
• Audio Return Channel
• Funkcija reprodukcije jednim dodirom
• Upravljanje izbornikom putem
daljinskog upravljača
• HDMI Stanje pripravnosti putem
postavke štednje energije
• Funkcija praćenja jezika
Napomene
Te funkcije možda će raditi s uređajima
koje nije proizvela tvrtka Sony, ali to nije
zajamčeno.
* Control for HDMI standardna je funkcija
koju upotrebljava CEC (Consumer
Electronics Control) za omogućavanje
međusobne kontrole HDMI (HighDefinition Multimedia Interface) uređaja.
Ovisno o statusu uređaja, spojeni se uređaj
možda neće isključiti.
Funkcija upravljanja zvukom
sustava
Ako uključite sustav dok gledate TV,
zvuk TV-a emitirat će se kroz zvučnike
sustava.
Jačina zvuka sustava može se prilagoditi
pomoću daljinskog upravljača TV-a.
Kad uključite TV, sustav se automatski
uključuje i zvuk TV-a emitira se iz
zvučnika sustava.
Radnje možete obaviti i pomoću
izbornika TV-a. Za pojedinosti
pogledajte upute za rad televizora.
Napomene
Priprema za upotrebu
funkcije Control for HDMI
Postavite
[Setup] - [Napredne
postavke] - [HDMI Settings] - [Control for
HDMI] na sustavu na [On] (stranica 45).
Zadana postavka je [On].
Omogućite postavke funkcije Control
for HDMI za TV i drugi uređaj povezan na
sustav.
38HR
• Ovisno o postavkama TV-a, funkcija
upravljanja zvukom sustava možda neće
biti dostupna. Za pojedinosti pogledajte
upute za rad televizora.
• Ovisno o TV-u, ako je prethodni put kad
ste gledali TV zvuk TV-a emitiran iz
zvučnika TV-a, sustav se možda neće
uključiti povezivanjem s TV napajanjem
čak ni kad je TV uključen.
Audio Return Channel
Ako je sustav priključen na HDMI IN
priključak TV-a koji je kompatibilan s
funkcijom Audio Return Channel (ARC),
zvuk TV-a možete slušati putem
zvučnika sustava bez priključivanja
optičkog digitalnog kabela.
Na sustavu, postavite
[Setup] [Napredne postavke] - [HDMI Settings] [TV Audio Input Mode] na [Auto]
(stranica 46). Zadana postavka je [Auto].
Napomene
Ako sustav nije kompatibilan s funkcijom
Audio Return Channel, potrebno je
priključiti optički digitalni kabel (isporučen)
(pogledajte isporučeni Vodič za početak).
Funkcija reprodukcije
jednim dodirom
Kada reproducirate sadržaj na uređaju
(Blu-ray Disc uređaj za reprodukciju,
„PlayStation®4” itd.) povezanom sa
sustavom, sustav i TV automatski će se
uključiti, ulaz sustava prebacit će se na
ulaz za uređaj koji reproducira sadržaj, a
zvuk će se emitirati iz zvučnika sustava.
Napomene
• Ako je funkcija
[Setup] - [Napredne
postavke] - [HDMI Settings] - [Standby
Through] u sustavu postavljena na [On] ili
[Auto], a zvuk TV-a pri zadnjem gledanju
emitirao se iz zvučnika TV-a, sustav se
možda neće uključiti, a zvuk i slika možda
će se emitirati s TV-a čak i ako
reproducirate sadržaj na uređaju
(stranica 46).
• Ovisno o TV-u, početni dio
reproduciranog sadržaja možda se neće
ispravno reproducirati.
Upravljanje izbornikom
putem daljinskog upravljača
Možete odabrati sustav pomoću gumba
SYNC MENU na daljinskom upravljaču za
TV i upravljati njime.
Ta funkcija može se upotrebljavati ako
TV podržava Sync Menu. Za pojedinosti
pogledajte upute za rad televizora.
Napomene
• Na Sync izborniku TV-a TV prepoznaje
sustav kao „Player“.
• Neke radnje možda neće biti dostupne s
nekim TV-ovima.
HDMI Stanje pripravnosti
putem postavke štednje
energije
HDMI Stanje pripravnosti putem
postavke štednje energije (stranica 46)
funkcija je koja vam omogućuje uživanje
u zvuku i slici s povezanog uređaja bez
uključivanja prijamnika.
Postavite
[Setup] - [Napredne
postavke] - [HDMI Settings] - [Standby
Through] na [Auto] (stranica 46).
Zadana postavka je [Auto].
Napomene
Ako slika uređaja povezanog sa sustavom
nije prikazana na TV-u, postavite [Standby
Through] na [On]. Odabir ove postavke
preporučujemo u slučaju povezivanja TV
uređaja koji nije proizvela tvrtka Sony.
Funkcija praćenja jezika
Kada promijenite jezik prikaza na
zaslonu TV-a, jezik prikaza na zaslonu
sustava također će se promijeniti.
39HR
Upotreba funkcije
„BRAVIA” Sync
Uz funkciju Control for HDMI možete
upotrebljavati i sljedeće funkcije na
uređajima kompatibilnima s funkcijom
„BRAVIA” sync.
• Način zvuka/Funkcija odabira prizora
• Upravljanje kućnim kinom (Home
Theatre Control)
Napomene
Te su funkcije patentirane funkcije tvrtke
Sony. Ova funkcija ne radi s proizvodima
koje nije proizvela tvrtka Sony.
Sound mode/Funkcija
odabira prizora
Način zvuka sustava automatski se
mijenja ovisno o postavci funkcije
odabira prizora TV-a ili načina zvuka.
Za pojedinosti pogledajte upute za rad
televizora.
Postavite način zvuka na [Auto Sound]
(stranica 32).
Funkcija upravljanja kućnim
kinom
Kada upotrebljavate TV koji je
kompatibilan s funkcijom upravljanja
kućnim kinom, postavljanje sustava,
postavljanje postavki načina zvuka,
mijenjanje ulaza itd., može se provesti
bez mijenjanja TV ulaza.
Ta se funkcija može upotrebljavati kada
je TV povezan s internetom. Za
pojedinosti pogledajte upute za rad
televizora.
40HR
[Level]
Promjena postavki
Prilagođavanje postavki
zvučnika za surround
zvuk
Da biste postigli dobar surround zvuk,
postavite udaljenost zvučnika od
položaja slušanja i razine izlaza itd.
Zadane su postavke podcrtane.
1
2
3
4
Pritisnite HOME.
Na TV zaslonu prikazuje se početni
izbornik.
Prilagodite razinu zvuka zvučnika.
Možete postaviti vrijednost od -6,0 dB
do 6,0 dB (u koracima od 0,5 dB).
[Front]: postavlja razinu prednjeg
zvučnika.
[Subwoofer]: postavlja razinu
subwoofera.
[Test Tone]
Testni ton emitira se iz zvučnika radi
provjere dostupnih zvučnika.
[Off]: testni se ton ne emitira iz
zvučnika.
[On]: Testni ton emitira se iz zvučnika.
Odaberite
[Setup] [Napredne postavke] u početnom
izborniku.
Odaberite [Speaker Settings] –
[Manual Speaker Settings].
Zaslon [Manual Speaker Settings]
prikazat će se na TV zaslonu.
Namjestite postavke zvučnika.
Odaberite postavku u sljedećim
postavkama pritiskom na / i , a
zatim postavite vrijednost u skladu s
okolinom pritiskom na / i .
[Distance]
Odredite udaljenost od položaja
slušanja do zvučnika.
Možete postaviti vrijednost od 0 metara
do 10 metara (u koracima od 0,1 m) (0 ft
do 33 ft (u koracima od 1/4 ft)).
[Front]: postavlja udaljenost prednjeg
zvučnika.
[Subwoofer]: postavlja udaljenost
subwoofera.
Savjet
Možete promijeniti mjerne jedinice (stope
ili metri) pritiskom na OPTIONS.
41HR
Promjena svjetline
indikatora (DIMMER)
Štednja energije u stanju
pripravnosti
Možete promijeniti svjetlinu indikatora
na glavnoj jedinici.
Provjerite jeste li odredili sljedeće
postavke:
– Opcija [Bluetooth Standby]
postavljena je na [Off] (stranica 46).
– Opcija [Standby Through] postavljena
je na [Off] (stranica 46).
DIMMER
1
2
Pritisnite DIMMER.
Na TV zaslonu prikazuje se način
prikaza.
Pritisnite gumb više puta zaredom
za odabir željenog načina prikaza.
Način rada
Objašnjenje
[Bright]
Svi indikatori svijetle
jarko.
[Dark]
Svi indikatori svijetle
tamno.
[Off]
Svi indikatori su
isključeni.
Napomene
Svi indikatori na glavnoj jedinici isključeni
su kada je odabran [Off]. Automatski se
uključuju kada pritisnete bilo koji gumb,
a zatim se ponovno isključuju ako ne
upravljate sustavom približno 10 sekundi.
Međutim, u nekim slučajevima, indikatori
se možda neće isključiti. U tom slučaju,
svjetlina indikatora jednaka je [Dark].
42HR
Izvedba funkcije Easy
Setup
Osnovne početne postavke možete
napraviti izvedbom funkcije Easy Setup.
1
2
3
Pritisnite HOME.
Na TV zaslonu prikazuje se početni
izbornik.
Odaberite
[Setup] - [Easy
Setup] u početnom izborniku.
Izvedite postavke slijedeći upute
na zaslonu.
43HR
Izvedba funkcije Napredne postavke
Stavke kao što su slika i zvuk možete prilagođavati na razne načine.
Zadane su postavke podcrtane.
1
2
3
Pritisnite HOME.
Na TV zaslonu prikazuje se početni izbornik.
Odaberite
[Setup] - [Napredne postavke] u početnom izborniku.
Zaslon [Napredne postavke] prikazat će se na TV zaslonu.
Odaberite postavku.
Postavka
[Speaker Settings]
Određuje postavke zvučnika i subwoofera za
instaliranje i priključke. (stranica 45)
[Audio Settings]
Određuje postavke audio izlaza. (stranica 45)
[HDMI Settings]
Određuje HDMI postavke. (stranica 45)
[Bluetooth Settings]
Određuje detaljne postavke za BLUETOOTH
funkciju. (stranica 46)
[System Settings]
Omogućuje postavke vezane za mrežu.
(stranica 46)
[Resetting]
Vraća sustav na tvornički zadane postavke.
(stranica 47)
[Software Update]
44HR
Objašnjenje
Ažurira softver sustava. (stranica 47)
[Speaker Settings]
[Manual Speaker Settings]
Možete namjestiti postavke zvučnika da
biste dobili najbolji mogući surround
zvuk. Pojedinosti potražite u poglavlju
„Prilagođavanje postavki zvučnika za
surround zvuk” (str. 41).
[Secure Link]
Možete sigurno uspostaviti bežičnu
vezu za subwoofer. Pojedinosti
potražite u poglavlju „Uspostavljanje
bežične veze sa subwooferom (SECURE
LINK)” (str. 24).
[Audio Settings]
[DSEE]
Ova funkcija dostupna je samo kada je
odabran [Auto Sound]* ili [Music] kao
način zvuka.
[On]: Poboljšava kvalitetu zvuka
obnavljanjem zvuka visokog raspona
(stranica 36).
[Off]: Off
* Samo kada je odabran [Music] s [Auto
Sound].
[Audio DRC]
Možete komprimirati dinamički raspon
zvučnog zapisa.
[Auto]: automatska kompresija zvuka
kodiranog tehnologijom Dolby TrueHD.
[On]: Sustav reproducira dolby i DTS
zvučni zapis s dinamičkim rasponom
prema želji snimatelja.
[Off]: Nema kompresije dinamičkog
raspona.
[Sound Effect]
Možete odabrati zvučne efekte kao što
je način zvuka.
[Sound Mode On]: Vertical Surround
Engine poboljšava surround i visoke
kanale zvučnika za stvaranje
prožimajućeg i okružujućeg virtualnog
surround efekta kao što su način zvuka
(stranica 32) i vertical surround
(stranica 31).
[Dolby Speaker Virtualizer]: Dolby
Speaker Virtualizer poboljšava surround
i visoke kanale zvučnika za stvaranje
prožimajućeg i okružujućeg virtualnog
surround efekta kada reproducirate
Dolby format. Onemogućuje zvučne
efekte osim Dolby formata.
[Off]: onemogućuje zvučne efekte.
Odaberite kada ne želite postaviti
gornju granicu frekvencije uzorkovanja.
[Napredna automatska jačina zvuka]
Možete smanjiti promjenu jačine zvuka
zbog ulaznog signala. Ova funkcija
učinkovita je kada je jačina zvuka
televizora reklame glasnija od
televizijskog programa.
[On]: Automatski prilagođava jačinu
zvuka.
[Off]: Off
Napomene
Ova funkcija nije prikladna za slušanje
glazbe.
[HDMI Settings]
[Control for HDMI]
[On]: Funkcija Control for HDMI je
omogućena. Uređaji koji su spojeni
HDMI kabelom mogu upravljati jedni
drugima.
[Off]: Off
[Standby Linked to TV]
Ta je funkcija dostupna ako postavite
[Control for HDMI] na [On].
[Auto]: Ako je ulaz sustava [TV] ili
[HDMI], sustav se automatski isključuje
kada isključite televizor.
[On]: Sustav se automatski isključuje
kada isključite TV, bez obzira na ulaz.
[Off]: Sustav se ne isključuje kada
isključite TV.
45HR
[Standby Through]
Ta je funkcija dostupna ako postavite
[Control for HDMI] na [On].
[Auto]: priključak sustava HDMI OUT
(ARC) emitira signale kada je TV
uključen, a sustav nije uključen.
Potrošnju energije kada je sustav u
stanju pripravnosti moguće je smanjiti u
većoj mjeri nego kada je sustav
postavljen na [On].
[On]: priključak sustava HDMI OUT
(ARC) uvijek emitira signale kada sustav
nije uključen. Odabir ove postavke
preporučujemo u slučaju povezivanja
TV uređaja koji nije proizvela tvrtka
Sony.
[Off]: priključak sustava HDMI OUT
(ARC) ne emitira signale kada sustav
nije uključen. Uključite sustav ako želite
uživati u sadržaju uređaja spojenog na
sustav. Potrošnju energije kada je
sustav u stanju pripravnosti moguće je
smanjiti u većoj mjeri nego kada je
sustav postavljen na [On].
[Bluetooth Settings]
[Bluetooth Mode]
Možete uživati u sadržaju s BLUETOOTH
uređaja upotrebom ovog sustava.
[Receiver]: Ovaj je sustav u načinu rada
prijamnika, što mu omogućuje da prima
i emitira zvuk iz BLUETOOTH uređaja.
[Off]: Funkcija BLUETOOTH isključena je
i ne možete odabrati ulaz [Bluetooth
Audio].
[Bluetooth Standby]
Možete postaviti [Bluetooth Standby]
tako da se sustav može uključiti
BLUETOOTH uređajem čak i ako je
sustav u stanju pripravnosti. Ta je
funkcija dostupna samo ako postavite
[Bluetooth Mode] na [Receiver].
[On]: Sustav se automatski uključuje
kada zatražite BLUETOOTH vezu s
uparenog BLUETOOTH uređaja.
[Off]: Off
[TV Audio Input Mode]
[Bluetooth Codec - AAC]
Postavite tu funkciju kada je sustav
povezan s priključkom HDMI IN TV-a koji
je kompatibilan s funkcijom Audio
Return Channel. Funkcija Audio Return
Channel dostupna je ako postavite
[Control for HDMI] na [On].
[Auto]: Možete slušati zvuk TV-a iz
zvučnika sustava.
[Optical]: Upotrijebite tu postavku kada
je priključen optički digitalni kabel.
Ta je funkcija dostupna samo ako
postavite [Bluetooth Mode] na
[Receiver].
[On]: Omogućuje AAC kodek.
[Off]: Onemogućuje AAC kodek.
[HDMI Signal Format]
Možete odabrati format HDMI signala za
ulazni signal. Pojedinosti potražite u
poglavlju „Postavljanje HDMI formata
signala za gledanje videosadržaja
formata 4K” (str. 21).
Napomene
Možete uživati u zvuku visoke kvalitete ako
je omogućen AAC i ako vaš uređaj
podržava AAC.
[System Settings]
[OSD Language]
Možete odabrati jezik koji želite za
prikaz na zaslonu.
[IR-Repeater]
[On]: Udaljeni signali za televizor šalju
se sa stražnje strane glavne jedinice.
[Off]: isključuje funkciju.
46HR
Pojedinosti potražite u poglavlju „Kad
daljinski upravljač televizora ne radi”
(str. 25).
[Auto Standby]
[On]: Uključuje funkciju [Auto Standby].
Kada ne upravljate sustavom dok nema
signala otprilike 20 minuta, sustav
automatski prelazi u stanje pripravnosti.
[Off]: Off
[Device Name Setting]
Možete promijeniti naziv sustava prema
svojim željama tako da bude
prepoznatljiviji kada upotrebljavate
funkciju [Bluetooth Audio]. Slijedite
upute na zaslonu i upotrijebite
softversku tipkovnicu za unos naziva.
[Software License Information]
Možete prikazati informacije o
softverskoj licenci.
[Software Version]
Prikazuje se verzija softvera.
[Resetting]
Postavke sustava možete vratiti na
tvornički zadane postavke odabirom
grupnih postavki. Sve postavke u grupi
vratit će se na početno stanje.
Pojedinosti potražite u poglavlju
„Ponovno postavljanje sustava” (str. 55).
Ažuriranje softvera
Ažuriranjem softvera na najnoviju
verziju možete iskoristiti prednost
najnovijih funkcija.
Informacije o funkcijama ažuriranja
potražite na sljedećem web-mjestu:
www.sony.eu/support
Napomene
• Završetak ažuriranja može potrajati do
40 minuta.
• Dok je ažuriranje u tijeku, ne uključujte i
isključujte sustav, ne odspajajte kabel za
napajanje (mrežni vod), ne odspajajte/
spajajte HDMI kabel i ne upravljajte
sustavom ili televizorom. Pričekajte da se
završi ažuriranje softvera.
1
2
3
Pritisnite HOME.
Na TV zaslonu prikazuje se početni
izbornik.
Odaberite
[Setup] [Napredne postavke] u početnom
izborniku.
Odaberite [Software Update].
Za detalje ažuriranja, pogledajte
upute prikazane tijekom
preuzimanja datoteke za ažuriranje.
Ažuriranje se odvija kako slijedi.
1
Kada ažuriranje softvera počne,
svi indikatori na glavnoj jedinici
brzo trepere 4 puta. Zatim se
sustav automatski pokreće.
2
Tijekom ažuriranja softvera,
indikatori na glavnoj jedinici
trepere. Indikatori koji trepere
rastu od 1 do 5 povezano s
napretkom ažuriranja.
3
Nakon završetka ažuriranja, svi
indikatori na glavnoj jedinici brzo
trepere dvaput, zatim se sustav
automatski ponovno pokreće.
[Software Update]
Možete ažurirati softver sustava.
„Ažuriranje softvera” (str. 47)Pojedinosti
potražite u.
47HR
Napomene
Možete napraviti [Software Update] tako
da pritisnete i držite gumb BLUETOOTH
i  na glavnoj jedinici tijekom 7 sekundi.
48HR
Sustav se isključuje kada se isključi TV.
Rješavanje problema
Rješavanje problema
Ako imate sljedećih poteškoća tijekom
upotrebe sustava, pokušajte riješiti
problem pomoću ovog priručnika za
rješavanje problema prije nego što
zatražite popravak. Ako je problem i
dalje prisutan, obratite se najbližem
dobavljaču za Sony.
Kada zatražite popravak, svakako
ponesite glavnu komponentu i
subwoofer, čak i ako izgleda da je
problem prisutan na samo jednom od
njih.
Napajanje
Napajanje sustava se ne uključuje.
 Provjerite je li kabel za napajanje
(mrežni vod) čvrsto ukopčan.
 Isključite kabel za napajanje iz zidne
utičnice pa ga ponovno priključite za
nekoliko minuta.
Sustav se ne uključuje čak ni kada je
TV uključen.
 Postavite
[Setup] - [Napredne
postavke] - [HDMI Settings] - [Control
for HDMI] na [On] (stranica 45). TV
mora podržavati funkciju Control for
HDMI (stranica 38). Za pojedinosti
pogledajte upute za rad televizora.
 Provjerite postavke zvučnika TV-a.
Sustav se sinkronizira s postavkama
zvučnika TV-a. Za pojedinosti
pogledajte upute za rad televizora.
 Ovisno o televizoru, ako je prethodni
put zvuk emitiran iz zvučnika
televizora, sustav se možda neće
uključiti povezivanjem s napajanjem
televizora čak ni kad je televizor
uključen.
 Provjerite postavku
[Setup] [Napredne postavke] - [HDMI
Settings] - [Standby Linked to TV]
(stranica 45). Kada je [Standby Linked
to TV] postavljen na [On] ili [Auto],
sustav se automatski isključuje kada
isključite televizor.
Sustav se ne isključuje čak ni kada
je TV isključen.
 Provjerite postavku
[Setup] [Napredne postavke] - [HDMI
Settings] - [Standby Linked to TV]
(stranica 45). Da biste bez obzira na
ulaz automatski isključili sustav kada
isključite TV, [Standby Linked to TV]
postavite na [On]. TV mora podržavati
funkciju Control for HDMI
(stranica 38). Za pojedinosti
pogledajte upute za rad televizora.
Sustav se ne može isključiti.
 Sustav možda nije u demo načinu
rada. Da biste prekinuli pokazni način
rada, resetirajte sustav. Pritisnite i
držite  (napajanje) i – (jačina zvuka)
na glavnoj jedinici dulje od 5 sekundi
(stranica 55).
Slika
Nema slike ili zvuka ili slika nije
ispravno prikazana.
 Odaberite odgovarajući ulaz (str. 26).
 Kada nema slike dok je odabran TV
ulaz, odaberite željeni televizijski
kanal pomoću daljinskog upravljača
televizora.
 Kada nema slike dok je odabran HDMI
ulaz, pritisnite gumb za reprodukciju
povezanog uređaja.
 Odspojite pa zatim ponovno
priključite HDMI kabel. Provjerite je li
kabel čvrsto priključen.
 Kada nema slike iz povezanog
uređaja ili se slika iz povezanog
uređaja ne emitira ispravno, postavite
[Setup] - [Napredne postavke] [HDMI Settings] - [HDMI Signal
Format] - [HDMI IN] na [Standard
format] (stranica 21).
49HR
 Ako spajate uređaj koji podržava
HDCP 2.2, spojite ga na priključak
HDMI IN, a televizor na priključak
HDMI OUT na sustavu.
 Sustav je povezan s ulaznim
uređajem koji ne podržava HDCP
(High-bandwidth Digital Content
Protection – Zaštita širokopojasnog
digitalnog sadržaja). U tom slučaju
provjerite specifikacije povezanog
uređaja.
3D sadržaj s priključka HDMI IN ne
prikazuje se na TV zaslonu.
 Ovisno o TV-u ili video uređaju,
3D sadržaj možda se neće pojaviti.
Provjerite podržani HDMI video
format (stranica 61).
4K videosadržaj s priključka HDMI
IN ne prikazuje se na TV zaslonu.
 Ovisno o TV-u ili video uređaju, 4K
videosadržaj možda se neće pojaviti.
Provjerite mogućnost prikazivanja
videa i postavke TV-a i video uređaja.
 Slika se možda neće ispravno
prikazati ako je postavka [HDMI Signal
Format] promijenjena. U tom slučaju
postavku promijenite na [Standard
format] (stranica 21).
 Upotrijebite Premium HDMI kabel
velike brzine s Ethernetom koji
podržava širinu pojasa do 18 Gbps ili
HDMI kabel velike brzine s
Ethernetom (stranica 61).
Slika se ne prikazuje preko cijelog
TV zaslona.
Slika i zvuk uređaja povezanog na
sustav ne emitiraju se iz televizora
kada je sustav uključen.
 Postavite
[Setup] - [Napredne
postavke] - [HDMI Settings] - [Control
for HDMI] na [On] na sustavu, zatim
postavite [Standby Through] na
[Auto] ili [On] (stranica 46).
 Uključite sustav, zatim prebacite ulaz
za uređaj koji se reproducira.
 Ako je povezan na uređaje čiji
proizvođač nije Sony koji podržavaju
funkciju Control for HDMI, postavite
[Setup] - [Napredne postavke] [HDMI Settings] - [Standby Through]
na [On] (stranica 46).
HDR sadržaj se ne može prikazati u
visokom dinamičkom rasponu.
 Provjerite postavke TV-a i povezanog
uređaja. Pojedinosti potražite u
uputama za upotrebu TV-a i
povezanog uređaja.
 Neki uređaji mogu pretvoriti HDR
sadržaje u SDR ako širina raspona nije
dovoljna. U tom slučaju, postavite
[Setup] - [Napredne postavke] [HDMI Settings] - [HDMI Signal
Format] - [HDMI IN] na [Enhanced
format], ako televizor i povezani
uređaj podržavaju širinu pojasa do
18Gbps (stranica 21). Kada odaberete
[Enhanced format], svakako
upotrebljavajte Premium HDMI kabel
velike brzine s Ethernetom koji
podržava širinu raspona do 18 Gbps
(stranica 61).
 Omjer je širine i visine medija fiksan.
Sound
Sustav se ne može povezati s
televizorom pomoću BLUETOOTH
funkcije.
 Kada spojite sustav i televizor s HDMI
kabelom (nije isporučen),
BLUETOOTH veza se otkazuje.
50HR
Iz sustava se ne čuje zvuk
televizora.
 Provjerite vrstu i vezu priključka
HDMI, digitalnog optičkog kabela ili
analognog audio kabela koji je
povezan na sustav i TV (pogledajte
priloženi vodič za početak).
 Iskopčajte kabele kojima su povezani
TV i sustav, a zatim ih ponovno čvrsto
priključite. Iskopčajte kabele za
napajanje (mrežni vod) televizora i
sustava iz strujnih utičnica, a zatim ih
ponovno priključite.
 Kada su sustav i televizor povezani
HDMI kabelom, provjerite sljedeće.
– Priključak HDMI povezanog TV-a
ima oznaku „ARC.”
– Funkcija Control for HDMI TV-a
postavljena je na uključeno.
– Na sustavu, funkcija [Control for
HDMI] postavljena je na [On], a
funkcija [TV Audio Input Mode] na
[Auto] (stranica 46).
 Ako TV nije kompatibilan s
tehnologijom Audio Return Channel,
priključite optički digitalni kabel
(priložen) (pogledajte priloženi Vodič
za početak). Ako TV nije kompatibilan
s tehnologijom Audio Return
Channel, sustav neće emitirati zvuk
TV-a čak i ako je povezan s
priključkom HDMI IN na TV-u.
 Prebacite ulaz sustava na TV ulaz.
Kada povežete sustav i televizor
pomoću analognog audio kabela
(nije isporučen), prebacite ulaz
sustava na ANALOG ulaz
(stranica 30).
 Povećajte jačinu zvuka na sustavu ili
poništite isključivanje zvuka.
 Ako se zvuk kabelskog/satelitskog
prijemnika priključenog na televizor
ne emitira, spojite uređaj na HDMI IN
priključak sustava i prebacite ulaz
sustava na [HDMI] (pogledajte
priloženi Vodič za početak).
 Ovisno o redoslijedu kojim ste spojili
televizor i sustav, na sustavu može
biti isključen zvuk, a TV i USB
indikatori polako trepere. U tom
slučaju prvo uključite TV, a zatim
sustav.
 Namjestite postavku zvučnika na TVu (BRAVIA) na audio sustav.
Informacije o postavljanju TV-a
potražite u uputama za upotrebu
priloženima uz TV.
Slika i zvuk uređaja povezanog na
sustav ne emitiraju se iz televizora
kada je sustav uključen.
 Postavite
[Setup] - [Napredne
postavke] - [HDMI Settings] - [Control
for HDMI] na [On] na sustavu, zatim
postavite [Standby Through] na
[Auto] ili [On] (stranica 46).
 Uključite sustav, zatim prebacite ulaz
za uređaj koji se reproducira.
 Ako je povezan na uređaje čiji
proizvođač nije Sony koji podržavaju
funkciju Control for HDMI, postavite
[Setup] - [Napredne postavke] [HDMI Settings] - [Standby Through]
na [On] (stranica 46).
Zvuk se istodobno čuje iz sustava i
iz televizora.
 Isključite zvuk sustava ili televizora.
Zvuk TV-a iz ovog sustava kasni za
slikom.
 Postavite stavku [A/V Sync] na 0 ms
ako je postavljena na raspon između
25 ms i 300 ms (stranica 34).
 Ovisno o izvoru zvuka može doći do
vremenskog razmaka između zvuka i
slike. Ako vaš televizor ima funkciju
koja odgađa sliku, upotrijebite je za
prilagodbu.
Ne čuje se zvuk uređaja povezanog
na sustav ili je vrlo tih.
 Pritisnite  + na daljinskom
upravljaču i provjerite jačinu zvuka
(stranica 11).
51HR
 Pritisnite  ili  + na daljinskom
upravljaču da biste poništili funkciju
isključenja zvuka (stranica 11).
 Osigurajte da ulazni izvor bude
pravilno odabran. Trebali biste
isprobati druge ulazne izvore
pritiskanjem gumba za odabir ulaza
na daljinskom upravljaču (TV/HDMI/
ANALOG/USB/BLUETOOTH)
(stranica 11).
 Provjerite jesu li svi kabeli i žice
sustava i povezanih uređaja čvrsto
umetnuti.
 Kada reproducirate sadržaj
kompatibilan s tehnologijom za
zaštitu autorskih prava (HDCP), on se
možda neće emitirati iz subwoofera.
 Postavite
[Setup] - [Napredne
postavke] - [HDMI Settings] - [HDMI
Signal Format] na [Standard format]
(stranica 21).
Postizanje surround efekta nije
moguće.
 Ovisno o ulaznom signalu i postavci
načina zvuka, obrada surround zvuka
možda neće raditi. Ovisno o
programu ili disku, surround efekt će
možda biti prigušen.
 Za reproduciranje višekanalnog
zvuka provjerite postavku digitalnog
audio izlaza na uređaju povezanom
sa sustavom. Pojedinosti potražite u
uputama za upotrebu povezanog
uređaja.
Subwoofer
 Ako indikator napajanja na subwooferu
ne svijetli, pokušajte sljedeće.
– Provjerite je li ispravno priključen
kabel za napajanje subwoofera.
– Pritisnite  (napajanje) na
subwooferu da biste uključili
napajanje.
 Ako indikator napajanja na
subwooferu polako treperi u zelenoj
ili žutoj boji ili svijetli u crvenoj boji,
pokušajte sljedeće.
– Premjestite subwoofer u blizinu
glavne jedinice tako da indikator
napajanja na subwooferu svijetli u
zelenoj ili žutoj boji.
– Slijedite korake iz odjeljka
„Uspostavljanje bežične veze sa
subwooferom (SECURE LINK)”
(str. 24).
 Ako indikator napajanja na
subwooferu treperi u crvenoj boji,
pritisnite  (napajanje) na
subwooferu za isključivanje
napajanja i provjerite jesu li
ventilacijski otvori subwoofera
blokirani.
 Ako ulazni izvori sadrže malo
sastavnih dijelova sa zvukom basa
(odnosno ako se radi o televizijskom
emitiranju), zvuk iz subwoofera može
se slabo čuti. Zvuk subwoofera
možete provjeriti emitiranjem
testnog tona (stranica 41).
 Isključite noćni način rada.
Pojedinosti potražite u poglavlju
„Noćno uživanje u jasnom zvuku
niske jačine (NIGHT)” (str. 33).
Zvuk preskače ili se čuje šum.
Nema zvuka ili se čuje samo vrlo tihi
zvuk iz subwoofera.
 Pritisnite SW  + na daljinskom
upravljaču kako biste povećali jačinu
zvuka subwoofera (stranica 34).
 Provjerite svijetli li indikator napajanja
na subwooferu u zelenoj ili žutoj boji.
52HR
 Ako se u blizini nalazi uređaj koji
generira elektromagnetske valove,
kao što je bežični LAN ili mikrovalna
pećnica u upotrebi, premjestite
sustav podalje od njih.
 Ako postoji prepreka između glavne
komponente i subwoofera,
odmaknite je ili uklonite.
 Smjestite glavnu komponentu i
subwoofer što je bliže moguće.
 Prebacite frekvenciju bežičnog LAN-a
bilo kojeg usmjerivača za bežični LAN
ili osobnog računala koji se nalaze u
blizini na raspon od 5 GHz.
 Prebacite mrežnu vezu televizora ili
Blu-ray disk uređaja za reprodukciju s
bežične na žičanu.
Povezivanje USB uređaja
USB uređaj nije prepoznat.
 Pokušajte sljedeće:
 Isključite sustav.
 Uklonite i ponovno povežite USB
uređaj.
 Uključite sustav.
 Provjerite je li USB uređaj čvrsto
priključen na ulaz (USB)
(stranica 29).
 Provjerite jesu li USB uređaj ili kabel
oštećeni.
 Provjerite je li USB uređaj uključen.
 Ako je USB uređaj povezan putem
USB koncentratora, isključite ga i
ponovno povežite USB uređaj izravno
sa sustavom.
 Kada spajate WALKMAN® ili pametni
telefon, njihov unutarnji ili vanjski
prostor za pohranu (kao što je
memorijska kartica) možda neće biti
prepoznat.
Povezivanje mobilnog
uređaja
Nije moguće provesti uparivanje.
 Približite ovaj sustav i BLUETOOTH
uređaj.
 Provjerite ima li na sustavu smetnji iz
bežičnog LAN uređaja, drugih
bežičnih uređaja frekvencije 2,4 GHz
ili mikrovalne pećnice. Ako se u blizini
nalazi uređaj koji stvara
elektromagnetsko zračenje, udaljite
takav uređaj od sustava.
Nije moguće dovršiti uspostavljanje
BLUETOOTH veze.
 Provjerite svijetli li BLUETOOTH
indikator na glavnoj komponenti
(stranica 28).
 Provjerite je li BLUETOOTH uređaj koji
treba povezati uključen i je li
omogućena BLUETOOTH funkcija.
 Približite ovaj sustav i BLUETOOTH
uređaj.
 Ponovno uparite ovaj sustav i
BLUETOOTH uređaj. Možda ćete
prethodno morati poništiti uparivanje
sustava s pomoću BLUETOOTH
uređaja.
 Informacije o uparivanju mogu se
izbrisati. Ponovite postupak
uparivanja (stranica 27).
Sustav ne reproducira zvuk s
povezanog BLUETOOTH mobilnog
uređaja.
 Provjerite svijetli li BLUETOOTH
indikator na glavnoj komponenti
(stranica 28).
 Približite ovaj sustav i BLUETOOTH
uređaj.
 Ako se u blizini nalazi uređaj koji
generira elektromagnetsko zračenje,
primjerice bežični LAN uređaj, drugi
BLUETOOTH uređaji ili mikrovalna
pećnica, odmaknite takve uređaje od
sustava.
 Uklonite sve prepreke između
sustava i BLUETOOTH uređaja ili
odmaknite sustav od prepreke.
 Premjestite povezani BLUETOOTH
uređaj.
 Prebacite frekvenciju bežičnog LAN-a
bilo kojeg usmjerivača za bežični LAN
ili osobnog računala koji se nalaze u
blizini na raspon od 5 GHz.
 Pojačajte jačinu zvuka na povezanom
BLUETOOTH uređaju.
53HR
Daljinski upravljač
Daljinski upravljač ovog sustava ne
funkcionira.
 Usmjerite daljinski upravljač prema
senzoru daljinskog upravljača na
glavnoj komponenti (stranica 8).
 Uklonite sve prepreke između
daljinskog upravljača i sustava.
 Zamijenite obje baterije u daljinskom
upravljaču novima ako su slabe.
 Provjerite jeste li pritisnuli ispravan
gumb na daljinskom upravljaču.
Daljinski upravljač TV-a ne radi.
 Ovaj problem možete riješiti
omogućivanjem funkcije IR repetitora
(stranica 25).
Ostalo
Funkcija Control for HDMI ne radi
ispravno.
 Provjerite vezu sa sustavom
(pogledajte priloženi Vodič za
početak).
 Omogućite funkciju Control for HDMI
na TV-u. Za pojedinosti pogledajte
upute za rad televizora.
 Pričekajte trenutak pa pokušajte
ponovno. Ako isključite sustav, morat
ćete pričekati neko vrijeme prije
provođenja radnji. Pričekajte 15
sekundi ili dulje, a zatim pokušajte
ponovno.
 Provjerite podržavaju li uređaji
priključeni na sustav funkciju Control
for HDMI.
 Omogućite funkciju Control for HDMI
na uređajima priključenima na sustav.
Za pojedinosti pogledajte upute za
rad uređaja.
 Vrsta i broj uređaja kojima se može
upravljati putem funkcije Control for
HDMI ograničeni su standardom
HDMI CEC na sljedeći način:
54HR
– uređaji za snimanje (Blu-ray Disc
snimač, DVD snimač itd.): do
3 uređaja
– uređaji za reprodukciju (Blu-ray
Disc™ uređaj za reprodukciju, DVD
uređaj za reprodukciju itd.): do
3 uređaja (ovaj sustav upotrebljava
jedan od njih)
– uređaji za tuner: do 4 uređaja
– Audio sustav (prijamnik/slušalice):
do 1 uređaja (koji upotrebljava ovaj
sustav)
Svi indikatori brzo trepere i sustav
se isključuje.
 Iskopčajte strujni kabel za napajanje
(mrežni vod) i provjerite blokira li
nešto ventilacijske otvore sustava.
Senzori TV-a ne rade ispravno.
 Glavna komponenta može blokirati
neke senzore (primjerice senzor
svjetline), prijamnik daljinskog
upravljača TV-a, odašiljač za 3D
naočale (infracrveni prijenos) 3D TV-a
koji podržava infracrveni sustav 3D
stakla ili bežičnu komunikaciju.
Premjestite glavnu komponentu dalje
od TV-a, na udaljenost koja
omogućuje ispravan rad tih dijelova.
Položaj senzora i prijamnika
daljinskog upravljača potražite u
uputama za upotrebu koje su
isporučene s TV-om.
Bežične funkcije (BLUETOOTH
funkcija ili subwoofer) nisu
stabilne.
 Oko sustava ne postavljajte nikakve
druge metalne predmete osim TV-a.
Iznenada se reproducira nepoznata
glazba.
 Možda je došlo do reprodukcije
unaprijed instalirane glazbe. Pritisnite
na glavnoj komponenti da biste
zaustavili reprodukciju.
Sustav se ne može isključiti ili se
funkcija [Napredne postavke] ne
može upotrijebiti./Kada pritisnete
 (napajanje), svi indikatori trepere
i sustav se ne može isključiti.
 Sustav možda nije u demo načinu
rada. Da biste prekinuli pokazni način
rada, resetirajte sustav. Pritisnite i
držite  (napajanje) i – (jačina zvuka)
na glavnoj jedinici dulje od 5 sekundi
(stranica 55).
Ponovno postavljanje
sustava
Ako sustav i dalje ne radi ispravno,
resetirajte ga na sljedeći način.
1
Sustav se ponovno pokreće.
2
 Kada se spaja na televizor s
rezolucijom različitom od rezolucije
sustava, sustav će se možda ponovno
pokrenuti radi vraćanja postavke slike
na tvornički zadane postavke.
3
4
5
Pritisnite HOME.
Na TV zaslonu prikazuje se početni
izbornik.
Odaberite
[Setup] [Napredne postavke] u početnom
izborniku.
Odaberite [Resetting].
Odaberite željenu stavku
izbornika koju želite vratiti na
zadane postavke.
Odaberite [Start].
Poništavanje vraćanja na
zadane postavke
U 5. koraku odaberite [Cancel].
Ako ne možete provesti
postupak resetiranja
pomoću početnog izbornika
Pritisnite i držite  (napajanje) i –
(jačina zvuka) na glavnoj jedinici dulje
od 5 sekundi.
Postavke se vraćaju u početno stanje.
Napomene
Vraćanjem na zadane postavke veza sa
subwooferom može se prekinuti. U tom
slučaju provedite „Uspostavljanje bežične
veze sa subwooferom (SECURE LINK)”
(str. 24).
55HR
Dodatne informacije
Specifikacije
Tanki zvučnik (SA-XF9000)
Odjeljak za pojačalo
IZLAZNA SNAGA (stvarna)
Prednji lijevi i prednji desni zvučnik:
60 W + 60 W
(4 oma, 1 kHz, 1% THD)
IZLAZNA SNAGA (nazivna)
Blokovi prednjeg lijevog / prednjeg
desnog zvučnika: 100 W (po kanalu
4 oma, 1kHz)
Ulazi
HDMI IN*
ANALOG IN
TV IN (OPT)
Izlazi
HDMI OUT (TV (ARC))*
* Priključci HDMI IN i HDMI OUT (TV (ARC))
podržavaju protokol HDCP 2.2. HDCP 2.2
je poboljšana tehnologija za zaštitu
autorskih prava koja se upotrebljava za
zaštitu sadržaja kao što su 4K filmovi.
HDMI odjeljak
Priključnica
Vrsta A (19-pinska)
Odjeljak za USB
Ulaz
(USB):
Vrsta A (za priključivanje USB memorije)
BLUETOOTH dio
Komunikacijski sustav
BLUETOOTH specifikacija verzije 4.2.
Izlaz
BLUETOOTH specifikacija, klasa
napajanja 1
Maksimalni komunikacijski raspon
Linija vidljivosti pribl. 30 m1)
Maksimalan broj uređaja koji se mogu
registrirati
9 uređaja
Frekvencijski pojas
Pojas 2,4 GHz (2,4 GHz - 2,4835 GHz)
56HR
Način modulacije
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
(prošireni spektar s frekvencijskim
skakanjem)
Kompatibilni BLUETOOTH profili2)
A2DP (Napredni profil
audiodistribucije, engl. Advanced
Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control
Profile)
Podržani kodeci3)
SBC4), AAC5)
Raspon prijenosa (A2DP)
20 Hz – 20 000 Hz (frekvencija
uzorkovanja 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz)
1)
Stvarni raspon ovisit će o čimbenicima
kao što su prepreke između uređaja,
magnetska polja oko mikrovalne
pećnice, statički elektricitet, upotreba
bežičnog telefona, osjetljivost prijma,
operacijski sustav, softverska aplikacija
itd.
2) Standardni BLUETOOTH profili upućuju
na namjenu BLUETOOTH komunikacije
između uređaja.
3) Kodek: Format kompresije i konverzije
audiosignala
4)
Kratica za podpojasni kodek
5) Kratica za napredno audio kodiranje
Odjeljak prednjeg lijevog / prednjeg
desnog zvučnika
Sustav zvučnika
Sustav zvučnika punog raspona s
akustičnom suspenzijom
Zvučnik
40 mm × 100 mm konusni
Općenito
Preduvjeti za napajanje
220 V – 240 V AC, 50 Hz/60 Hz
Potrošnja energije
On: 38 W
[Bluetooth stanje pripravnosti] - [On]:
Manje od 2 W
[Bluetooth stanje pripravnosti] - [Off]:
Manje od 0,5 W
Dimenzije* (pribl.) (š/v/d)
930 mm × 58 mm × 85 mm
*Ne uključujući izbočeni dio
Težina (pribl.)
2,5 kg
Subwoofer (SA-WXF9000)
IZLAZNA SNAGA (nazivna)
100 W (4 oma, 100 Hz)
Sustav zvučnika
Sustav zvučnika sa subwooferom,
Bass reflex
Zvučnik
160 mm, stožasti
Preduvjeti za napajanje
220 V – 240 V AC, 50 Hz/60 Hz
Potrošnja energije
On: 20 W
U stanju pripravnosti: 0,5 W ili manje
Dimenzije (pribl.) (š/v/d)
190 mm × 382 mm × 387 mm
(ne uključujući dio za projekciju)
Težina (pribl.)
7,8 kg
Odjeljak Bežični prijenos/
prijamnik
Frekvencijski pojas
2,4 GHz (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)
Način modulacije
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
(prošireni spektar s frekvencijskim
skakanjem)
Dizajn i specifikacije podložne su
promjenama bez prethodne obavijesti.
57HR
Pojasevi radijske frekvencije i maksimalna izlazna
snaga
Frekvencijski pojas
Maksimalna izlazna snaga
BLUETOOTH
2400 - 2483,5 MHz
< 9 dBm
Bežični niskotonac
2400 - 2483,5 MHz
< 9 dBm
58HR
Vrste audio datoteka
koje je moguće
reproducirati
Kodek
Nastavak
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)
.mp3
AAC/HE-AAC
.m4a, .aac, .mp4,
.3gp
Standard WMA9
.wma
LPCM
.wav
FLAC
.flac
DSF
.dsf
DSDIFF*
.dff
AIFF
.aiff, .aif
ALAC
.m4a
Vorbis
.ogg
Monkey’s Audio
.ape
* Sustav ne može reproducirati datoteke
kodirane tehnologijom DST.
Napomene
• Neke datoteke možda se neće
reproducirati ovisno o formatu datoteke,
kodiranju datoteke, stanju snimke ili
drugim stanjima.
• Neke datoteke uređene na računalu
možda se neće reproducirati.
• Brzo premotavanje unaprijed ili unatrag
možda nije dostupno za neke datoteke.
• Sustav ne reproducira kodirane datoteke
kao što je DRM.
• Sustav ne može prepoznati datoteku/
mapu ovisno o nazivu/metapodacima.
• Neki USB uređaji ne rade s ovim
sustavom.
• Sustav može prepoznati uređaje klase
masovne pohrane (MSC) (kao što je flash
memorija).
59HR
Podržani ulazni audio formati
Sustav podržava sljedeće audio formate.
Format
Function
"HDMI"
"TV"
(ARC)
"TV"
(OPT)
LPCM 2ch



LPCM 5.1ch

–
–
LPCM 7.1ch

–
–
Dolby Digital



Dolby TrueHD

–
–
Dolby Digital Plus


–
Dolby Atmos - Dolby TrueHD

–
–
Dolby Atmos - Dolby Digital Plus


–
DTS



DTS-ES Discrete 6.1, DTS-ES Matrix 6.1



DTS 96/24



DTS-HD High Resolution Audio

–
–
DTS-HD Master Audio

–
–
DTS-HD LBR

–
–
DTS:X

–
–
DSD

–
–
: podržani format.
–: nepodržani format.
Napomene
HDMI IN priključak ne podržava zvučni format koji sadrži zaštitu od kopiranja, kao što je
Super Audio CD ili DVD-Audio.
60HR
Podržani HDMI video formati
Sustav podržava sljedeće video formate.
Rezolucija
Frame Rate
4K
4096 × 2160p3)
3840 × 2160p
50/59,94/60 Hz
23,98/24/25/29,97/30 Hz
50/59,94/60 Hz
4K
4096 × 2160p3)
3840 × 2160p
23,98/24/25/29,97/30 Hz
1920 × 1080p
25/29,97/30/50/
59,94/60 Hz
1920 × 1080i
50/59,94/60 Hz
3D
Color Space
Dubina boja
–
RGB 4:4:4
YCbCr 4:4:4
8 bita
–
YCbCr 4:2:2
8/10/12 bita
–
YCbCr 4:2:0
10/12 bita
–
RGB 4:4:4
YCbCr 4:4:4
10/12 bita
–
YCbCr 4:2:0
8 bita
–
RGB 4:4:4
YCbCr 4:4:4
8 bita
–
YCbCr 4:2:2
8/10/12 bita
[Enhanced format]1)
–
23,98/24 Hz
1280 × 720p
Postavka [HDMI
Signal Format]
[Standard format]2)
RGB 4:4:4
YCbCr 4:4:4
YCbCr 4:2:2
50/59,94/60 Hz
23,98/24/29,97/30 Hz
–
720 × 480p
59,94/60 Hz
–
720 × 576p
50 Hz
–
640 × 480p
59,94/60 Hz
–
8/10/12 bita
RGB 4:4:4
: Kompatibilno s 3D signalom u Side-by-Side (Half)3) formatu
: Kompatibilno s 3D signalom u Frame packing i Over-Under (Top-and-Bottom)3) formatu
1)
Upotrijebite Premium HDMI kabel velike brzine s Ethernetom koji podržava širinu pojasa
do 18 Gbps.
2)
Upotrijebite Premium HDMI kabel velike brzine s Ethernetom ili Sony HDMI kabel velike
brzine s Ethernetom i s logotipom koji označava vrstu kabela.
3) Gumb OPTIONS ne radi i prikaz na zaslonu (OSD) sustava ne prikazuje se.
Napomene o HDMI priključku i HDMI vezama
• Upotrijebite HDMI kabel odobren za upotrebu.
• Ne preporučujemo upotrebu HDMI-DVI kabela za konverziju.
• Povezani uređaj može prigušiti audiosignale (frekvenciju uzorkovanja, duljinu bita
itd.) koji se emitiraju iz HDMI priključka.
• Zvuk se može prekinuti pri promjeni frekvencije uzorkovanja ili broja kanala izlaznih
audio signala iz uređaja za reprodukciju.
• Ako je odabran TV ulaz, video signali koji izlaze putem priključka HDMI IN koji je
odabran pri posljednjoj upotrebi emitiraju se iz priključka HDMI OUT (TV (ARC)).
61HR
• Ovaj sustav podržava „TRILUMINOS”.
• Svi priključci HDMI IN i HDMI OUT podržavaju širinu pojasa do 18 Gbps, HDCP 2.21),
BT.2020 široke prostore boja2) i protok HDR (visok dinamički raspon)3) (3) sadržaja.
• Kada se spaja na televizor s rezolucijom različitom od rezolucije sustava, sustav će
se možda ponovno pokrenuti radi vraćanja postavke slike na tvornički zadane
postavke.
1)
HDCP 2.2 je poboljšana tehnologija za zaštitu autorskih prava koja se upotrebljava za
zaštitu sadržaja kao što su 4K filmovi.
2) BT.2020 prostor boja novi je i prošireni standard za boje koji je definiran za televizijske
sustave iznimno visoke rezolucije.
3)
HDR je novi video format koji može prikazati širi raspon razina svjetline. Sustav je
kompatibilan s HDR10, HLG (Hybrid Log-Gamma) i Dolby Vision.
62HR
O BLUETOOTH
komunikaciji
• BLUETOOTH uređaji moraju se
upotrebljavati na međusobnoj
udaljenosti od približno 10 metara
(33 stope) (bez prepreka). Učinkoviti
komunikacijski raspon može se skratiti u
sljedećim uvjetima:
– ako se između uređaja s BLUETOOTH
vezom nalazi osoba, metalni predmet,
zid ili druga prepreka
– Na lokacijama gdje je instaliran bežični
LAN.
– U blizini mikrovalnih pećnica koje su u
upotrebi.
– Lokacije na kojima se pojavljuju drugi
elektromagnetski valovi
• BLUETOOTH uređaji i uređaji s bežičnim
LAN-om (IEEE 802.11b/g) upotrebljavaju
isti frekvencijski pojas (2,4 GHz). Pri
upotrebi BLUETOOTH uređaja u blizini
uređaja s mogućnošću bežičnog LAN-a
može doći do elektromagnetskih smetnji.
To može izazvati smanjenje brzina
prijenosa podataka, šum ili nemogućnost
povezivanja. Ako se to dogodi, pokušajte
nešto od sljedećeg:
– Sustav upotrebljavajte na udaljenosti
od najmanje 10 metara (33 stope) od
uređaja s bežičnim LAN-om.
– Isključite napajanje uređaja s bežičnim
LAN-om pri upotrebi BLUETOOTH
uređaja unutar 10 metara (33 stope).
– Postavite sustav i BLUETOOTH uređaj
što je moguće bliže jedno drugom.
• Radiovalovi koje emitira ovaj sustav
mogu ometati rad nekih medicinskih
uređaja. Budući da te smetnje mogu
izazvati kvar, uvijek isključite napajanje
sustava i BLUETOOTH uređaja na
sljedećim mjestima:
– u bolnicama, vlakovima, zrakoplovima,
na benzinskim postajama i na svim
mjestima gdje može biti zapaljivih
plinova
– U blizini automatskih vrata ili požarnih
alarma.
• Ovaj sustav podržava sigurnosne funkcije
koje su u skladu s BLUETOOTH
specifikacijom radi postizanja sigurnosti
tijekom komunikacije BLUETOOTH
tehnologijom. Međutim, ta sigurnost
može biti nedostatna, ovisno o
postavkama i ostalim čimbenicima pa pri
upotrebi BLUETOOTH tehnologije uvijek
budite pažljivi.
• Sony se ni na koji način ne može smatrati
odgovornim za štete ili druge gubitke
nastale uslijed curenja informacija
tijekom komunikacije s pomoću
BLUETOOTH tehnologije.
• BLUETOOTH komunikacija ne može se
sigurno jamčiti sa svim BLUETOOTH
uređajima koji imaju isti profil kao ovaj
sustav.
• BLUETOOTH uređaji povezani s ovim
sustavom moraju biti u skladu s
BLUETOOTH specifikacijom koju određuje
Bluetooth SIG, Inc. i moraju imati certifikat
o usklađenosti. No, čak i kad je uređaj u
skladu s BLUETOOTH specifikacijom,
mogu postojati slučajevi kada
povezivanje nije moguće zbog
karakteristika ili specifikacija BLUETOOTH
uređaja ili kada može rezultirati različitim
načinima kontrole, prikaza ili rada.
• Može se pojaviti šum ili se zvuk može
isključiti ovisno o BLUETOOTH uređaju
povezanom s ovim sustavom,
komunikacijskim okruženjem ili uvjetima
u okolini.
Ako imate pitanja ili problema u vezi sa
sustavom, obratite se najbližem prodavaču
proizvoda tvrtke Sony.
63HR
AUTORSKO PRAVO
UGOVOR ZA KRAJNJEG
KORISNIKA LICENCE
VAŽNO:
PRIJE UPOTREBE SOFTVERA PAŽLJIVO
PROČITAJTE OVAJ UGOVOR ZA
KRAJNJEG KORISNIKA LICENCE („EULA”).
UPOTREBOM SOFTVERA PRIHVAĆATE
UVJETE OVOG UGOVORA EULA. AKO NE
PRIHVAĆATE UVJETE OVOG UGOVORA
EULA, NE SMIJETE UPOTREBLJAVATI
SOFTVER.
Ovaj ugovor EULA je pravni ugovor
između vas i tvrtke Sony Video & Sound
Products Inc. (“SONY“). Ovaj ugovor
EULA regulira vaša prava i obveze u vezi
sa softverom SONY tvrtke SONY i/ili
njenih davatelja licenci trećih strana
(uključujući podružnice tvrtke SONY) i
njihovih podružnica (zajedno
„DOBAVLJAČI TREĆE STRANE”),
uključujući sva ažuriranja/nadogradnje
koje osigurava SONY, svu tiskanu,
internetsku ili drugu elektronsku
dokumentaciju za takav softver te sve
podatkovne datoteke stvorene radom
takvog softvera (zajedno „SOFTVER”).
Bez obzira na gore navedeno, svaki
softver u okviru SOFTVERA koji ima
zaseban ugovor za krajnjeg korisnika
licence (uključujući, ali ne
ograničavajući se na GNU-ovu Opću
javnu licencu i Nižu/Opću javnu licencu
za knjižnice) bit će obuhvaćen
odgovarajućim zasebnim ugovorom za
krajnjeg korisnika licence umjesto
odredbama ovog ugovora EULA do
mjere do koje to zahtijeva zaseban
ugovor za krajnjeg korisnika licence
(„IZUZETI SOFTVER”).
LICENCA SOFTVERA
SOFTVER se licencira, a ne prodaje.
SOFTVER je zaštićen zakonima o
autorskim pravima i drugim
međunarodnim zakonima i ugovorima o
intelektualnom vlasništvu.
64HR
Sva prava i vlasnička prava na SOFTVER
(uključujući, ali ne ograničavajući se na
slike, fotografije, animacije, video,
audio, glazbene i tekstne sadržaje te
„aplete” obuhvaćene SOFTVEROM)
pripadaju tvrtki SONY ili jednom ili više
njenih DOBAVLJAČA TREĆIH STRANA.
ODOBRENJE LICENCE
SONY vam odobrava ograničenu licencu
prema kojoj smijete upotrebljavati
SOFTVER isključivo sa svojim
kompatibilnim uređajem („UREĐAJ”) i
samo u osobne, nekomercijalne svrhe.
SONY i DOBAVLJAČI TREĆIH STRANA
izričito zadržavaju sva prava, vlasništvo i
vlasnički udio (uključujući, ali ne
ograničavajući se na sva prava
intelektualnog vlasništva) u SOFTVERU
koja ovaj ugovor EULA ne dodjeljuje
posebno vama.
ZAHTJEVI I OGRANIČENJA
Ne smijete kopirati, objavljivati,
prilagođavati, redistribuirati, pokušavati
rekonstruirati izvorni kod, mijenjati, vršiti
obrnuti inženjering, dekompilirati ili
rastavljati nijedan SOFTVER, bilo u cjelini ili
u dijelovima, ili stvarati bilo kakva izvedena
djela iz SOFTVERA ili na njemu samom,
izuzev ako su takva izvedena djela
namjerno omogućena SOFTVEROM. Ne
smijete mijenjati ni preinačavati nijednu od
funkcija za upravljanje digitalnim pravima
SOFTVERA. Ne smijete zaobilaziti,
mijenjati, dekonstruirati ni opstruirati
nijednu funkciju ili zaštitnu značajku
SOFTVERA ili bilo koji mehanizam
operativno povezan sa SOFTVEROM. Ne
smijete odvajati nijednu pojedinačnu
komponentu SOFTVERA radi upotrebe na
više UREĐAJA, osim ako za to imate izričito
dopuštenje tvrtke SONY. Ne smijete
uklanjati, mijenjati, pokrivati ili uništavati
nikakve zaštitne znakove ili obavijesti o
SOFTVERU. Ne smijete dijeliti, distribuirati,
iznajmljivati, davati u zakup, podlicencirati,
dodjeljivati, prenositi ili prodavati
SOFTVER. Softver, mrežne usluge i drugi
proizvodi koji nisu SOFTVER, a o kojima
ovisi rad SOFTVERA, mogu biti prekinuti ili
obustavljeni prema diskrecijskom pravu
dobavljača (dobavljača softvera,
dobavljača usluga ili tvrtke SONY). SONY i
takvi dobavljači ne jamče da će SOFTVER,
mrežne usluge, sadržaji ili drugi proizvodi i
dalje biti dostupni ili da će raditi bez
prekida ili izmjena.
UPOTREBA SOFTVERA S
MATERIJALOM ZAŠTIĆENIM
AUTORSKIM PRAVIMA
Ovaj SOFTVER možete upotrebljavati za
pregledavanje, pohranjivanje, obradu i/ili
upotrebu sadržaja koji ste stvorili vi i/ili
treće strane. Takav sadržaj može biti
zaštićen zakonima o autorskim pravima,
drugim zakonima o intelektualnom
vlasništvu i/ili sporazumima. Slažete se da
ćete se služiti SOFTVEROM samo u skladu
sa svim takvim zakonima i sporazumima
koji se odnose na spomenuti sadržaj.
Prihvaćate i slažete se da SONY može
poduzeti odgovarajuće mjere radi zaštite
autorskih prava nad sadržajem koji
pohranjuje, obrađuje ili upotrebljava
SOFTVER. Takve mjere uključuju, ali ne
ograničavaju se na prebrojavanje
učestalosti vaših postupaka sigurnosnog
kopiranja i vraćanja podataka putem
određenih značajki SOFTVERA, odbijanje
prihvaćanja vašeg zahtjeva za
omogućivanje vraćanja podataka te
poništenje ovog ugovora EULA u slučaju
vaše nelegitimne upotrebe SOFTVERA.
USLUGA SADRŽAJA
ISTO TAKO, IMAJTE NA UMU DA
SOFTVER MOŽE BITI NAMIJENJEN ZA
UPOTREBU SA SADRŽAJEM DOSTUPNIM
PUTEM JEDNE ILI VIŠE USLUGA
SADRŽAJA („USLUGA SADRŽAJA”).
UPOTREBA USLUGE I TAKVOG
SADRŽAJA PODLIJEŽE UVJETIMA
PRUŽANJA USLUGE TAKVE USLUGE
SADRŽAJA. AKO ODBIJETE PRIHVATITI TE
UVJETE, VAŠA UPOTREBA SOFTVERA BIT
ĆE OGRANIČENA. Prihvaćate i slažete se
da određene sadržaje i usluge koji su
dostupni putem SOFTVERA mogu
pružati treće strane nad kojima tvrtka
SONY nema nadzor. UPOTREBA USLUGE
SADRŽAJA ZAHTIJEVA INTERNETSKU
VEZU. USLUGA SADRŽAJA MOŽE BITI
PREKINUTA U BILO KOJEM TRENUTKU.
MOGUĆNOST INTERNETSKE
VEZE I USLUGE TREĆE STRANE
Prihvaćate i slažete se da pristup
određenim značajkama SOFTVERA
može zahtijevati internetsku vezu za
koju ste isključivo vi odgovorni. Nadalje,
vi ste isključivo odgovorni za plaćanje
bilo kakvih naknada koje zahtijevaju
treće strane povezane s vašom
internetskom vezom, uključujući ali ne
ograničavajući se na naknade pružatelja
internetskih usluga ili naknade za
emitiranje. Rad SOFTVERA može biti
ograničen ovisno o mogućnostima,
širini pojasa ili tehničkim ograničenjima
vaše internetske veze i usluge.
Omogućavanje, kvaliteta i sigurnost
takve internetske veze isključiva su
odgovornost treće strane koja pruža
takvu uslugu.
IZVOZNI I DRUGI PROPISI
Slažete se da ćete se pridržavati svih
važećih ograničenja i propisa u vezi s
izvozom i ponovnim izvozom koja su na
snazi u području ili državi u kojoj živite te
da nećete prenositi ili davati ovlaštenje
za prijenos SOFTVERA u državu u koju je
izvoz zabranjen ili onu koja na drugi
način krši ograničenja ili propise.
AKTIVNOSTI VISOKOG RIZIKA
SOFTVER nije otporan na pogreške i nije
dizajniran, proizveden ili namijenjen za
korištenje ili preprodaju kao mrežna
kontrolna oprema u opasnim okolišima
koji zahtijevaju izvedbu bez kvarova,
primjerice u nuklearnim postrojenjima,
sustavima za upravljanje zrakoplovima ili
komunikacijskim sustavima, sustavima za
kontrolu leta, uređajima za održavanje na
65HR
životu ili sustavima oružja u kojima bi kvar
SOFTVERA mogao dovesti do smrti,
ozljeda ili teških tjelesnih oštećenja
(„AKTIVNOSTI VISOKOG RIZIKA”). SONY,
svi DOBAVLJAČI TREĆIH STRANA i sve
njihove podružnice posebno se odriču
bilo kakvog izričitog ili podrazumijevanog
jamstva, obveze ili uvjeta prikladnosti za
AKTIVNOSTI VISOKOG RIZIKA.
IZUZEĆE IZ JAMSTVA ZA
SOFTVER
Prihvaćate i slažete se da ćete SOFTVER
upotrebljavati isključivo na vlastiti rizik i
da ste vi odgovorni za upotrebu
SOFTVERA. SOFTVER se isporučuje
„KAKAV JEST”, bez jamstva, obveze ili
uvjeta bilo koje vrste.
SONY i SVI DOBAVLJAČI TREĆIH STRANA
(za potrebe ovog odjeljka SONY i svi
DOBAVLJAČI TREĆIH STRANA zajednički
se nazivaju „SONY”) IZRIČITO SE ODRIČU
SVIH JAMSTAVA, OBVEZA ILI UVJETA,
IZRIČITIH ILI PODRAZUMIJEVANIH,
UKLJUČUJUĆI ALI NE OGRANIČAVAJUĆI
SE NA PODRAZUMIJEVANA JAMSTVA
UTRŽIVOSTI, NEPOVREDIVOSTI ZAKONA
I PRIKLADNOSTI ZA POSEBNU SVRHU.
SONY NE JAMČI I NE TVRDI DA ĆE (A)
FUNKCIJE SADRŽANE U BILO KOJEM
SOFTVERU ZADOVOLJAVATI VAŠE
ZAHTJEVE ILI DA ĆE BITI AŽURIRANE, (B)
DA ĆE RAD BILO KOJEG SOFTVERA BITI
ISPRAVAN ILI BEZ GREŠKE ILI DA ĆE BILO
KOJI NEDOSTACI BITI ISPRAVLJENI, (C)
DA SOFTVER NEĆE OŠTETITI BILO KOJI
DRUGI SOFTVER, HARDVER ILI PODATKE,
(D) DA ĆE BILO KOJI SOFTVER, MREŽNE
USLUGE (UKLJUČUJUĆI INTERNET) ILI
PROIZVODI (IZUZEV SOFTVERA) O
KOJIMA OVISI RAD SOFTVERA BITI I
DALJE DOSTUPNI, NEPREKINUTI I
NEIZMIJENJENI I (E) NE IZNOSI TVRDNJE U
VEZI S UPOTREBOM ILI REZULTATIMA
UPOTREBE SOFTVERA U SMISLU
NJEGOVE ISPRAVNOSTI, TOČNOSTI,
POUZDANOSTI ILI DRUGOGA.
66HR
NITI JEDNA USMENA ILI PISANA
INFORMACIJA ILI SAVJET DOBIVEN OD
TVRTKE SONY ILI OVLAŠTENOG
PREDSTAVNIKA TVRTKE SONY NEĆE
SLUŽITI KAO JAMSTVO, OBVEZA ILI
UVJET NITI ĆE NA BILO KOJI DRUGI NAČIN
POVEĆATI OPSEG OVOG JAMSTVA.
POKAŽE LI SE DA JE SOFTVER MANJKAV,
VI PREUZIMATE SVE TROŠKOVE SVIH
POTREBNIH SERVISIRANJA, POPRAVAKA
ILI ISPRAVLJANJA. NEKE DRŽAVE NE
DOPUŠTAJU IZUZEĆE
PODRAZUMIJEVANIH JAMSTAVA PA SE
NAVEDENA IZUZEĆA MOŽDA NEĆE
ODNOSITI NA VAS.
OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI
SONY I SVI DOBAVLJAČI TREĆIH STRANA
(za potrebe ovog odjeljka SONY i svi
DOBAVLJAČI TREĆIH STRANA zajednički
se nazivaju „SONY”) NEĆE SNOSITI
ODGOVORNOST ZA SLUČAJNU ILI
POSLJEDIČNU ŠTETU NASTALU ZBOG
KRŠENJA UVJETA BILO KOJEG
PODRAZUMIJEVANOG ILI IZRIČITOG
JAMSTVA, KRŠENJA UGOVORA, NEMARA
TE NEĆE SNOSITI ODGOVORNOST PREMA
PROPISIMA O STROGOJ ODGOVORNOSTI
ILI DRUGIM ZAKONIMA, UKLJUČUJUĆI ALI
NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA BILO KAKVU
ŠTETU NASTALU USLIJED GUBITKA
PROFITA, GUBITKA PRIHODA, GUBITKA
PODATAKA, GUBITKA MOGUĆNOSTI
UPOTREBE SOFTVERA ILI BILO KOJEG
POVEZANOG HARDVERA, PREKIDA U
RADU I GUBITKA KORISNIKOVOG
VREMENA, ČAK I AKO JE ITKO OD NJIH BIO
OBAVIJEŠTEN O MOGUĆNOSTI
NASTANKA TAKVIH ŠTETA. U SVAKOM
SLUČAJU, NJIHOVA UKUPNA
ODGOVORNOST PREMA BILO KOJOJ
ODREDBI OVOG UGOVORA EULA BIT ĆE
OGRANIČENA NA IZNOS KOJI JE STVARNO
PLAĆEN ZA PROIZVOD. NEKE DRŽAVE NE
DOPUŠTAJU IZUZEĆE ILI OGRANIČENJE
SLUČAJNIH ILI POSLJEDIČNIH ŠTETA PA SE
GORE NAVEDENI IZUZETAK MOŽDA NEĆE
ODNOSITI NA VAS.
ZNAČAJKA AUTOMATSKOG
AŽURIRANJA
NADLEŽNI ZAKON I
JURISDIKCIJA
S vremena na vrijeme, SONY ili
DOBAVLJAČI TREĆE STRANE mogu
automatski ažurirati ili na neki drugi
način izmijeniti SOFTVER, uključujući ali
ne ograničavajući se na svrhe
unaprjeđenja sigurnosnih funkcija,
ispravljanja pogrešaka i poboljšanja
funkcija u trenucima dok stupate u
interakciju s poslužiteljima tvrtke SONY
ili trećih strana, ili na druge načine.
Takva ažuriranja ili izmjene mogu
izbrisati ili promijeniti prirodu značajki ili
druge aspekte SOFTVERA, uključujući ali
ne ograničavajući se na funkcije na koje
se možda oslanjate. Prihvaćate i slažete
se da se takve aktivnosti mogu odvijati
prema isključivom diskrecijskom pravu
tvrtke SONY i da tvrtka SONY može
uvjetovati nastavak upotrebe SOFTVERA
time da u potpunosti instalirate ili
prihvatite takvo ažuriranje ili izmjene. Za
potrebe ovog ugovora EULA sva
ažuriranja/izmjene trebaju se smatrati
dijelom SOFTVERA i bit će njegov dio.
Prihvaćanjem ovog ugovora EULA
pristajete na takvo ažuriranje/izmjenu.
Na ovaj ugovor EULA ne primjenjuje se
Konvencija Ujedinjenih naroda o
ugovorima o međunarodnoj prodaji
robe. Ovaj ugovor EULA bit će reguliran
u skladu s japanskim zakonima, bez
obzira na moguće sukobe u zakonskim
odredbama. Svi sukobi u vezi ovog
ugovora EULA rješavaju se isključivo u
nadležnosti japanskog Okružnog suda u
Tokiju u Japanu, a strane ovime pristaju
na mjesto i nadležnost tih sudova.
POTPUNI UGOVOR, ODRICANJE,
SALVATORNA KLAUZULA
Ovaj ugovor EULA i pravila o zaštiti
privatnosti tvrtke SONY, oboje u skladu s
povremenim dopunama i izmjenama,
zajedno predstavljaju potpuni ugovor
između vas i tvrtke SONY u vezi sa
SOFTVEROM. Propust tvrtke SONY da
ostvari ili provede bilo koje pravo ili
odredbu iz ovog ugovora EULA ne
predstavlja odricanje od takvog prava ili
odredbe. Ako se utvrdi da je neki dio
ovog ugovora EULA nevaljan, nezakonit
ili neprovediv, ta će se odredba
provoditi u najvećoj mogućoj mjeri koja
omogućuje zadržavanje svrhe ovog
ugovora EULA, dok će ostali dijelovi
ostati potpuno na snazi.
PRAVNI LIJEKOVI
Bez obzira na bilo koji dio ovog ugovora
EULA koji bi se mogao protumačiti
drugačije, prihvaćate i slažete se da će
bilo kakvo kršenje ili nepoštivanje ovog
ugovora EULA s vaše strane prouzročiti
nenadoknadivu štetu tvrtki SONY za
koju će novčana odšteta biti nedovoljna
te pristajete da tvrtka SONY ishodi
sudsku kaznu ili pravičnu naknadu koju
tvrtka SONY smatra odgovarajućom u
takvim slučajevima. Osim toga, SONY
može poduzeti sve zakonske ili tehničke
mjere kako bi spriječio kršenje ovog
ugovora EULA i/ili nametnuo njegovu
provedbu, uključujući ali ne
ograničavajući se na trenutačnu
obustavu upotrebe SOFTVERA ako
tvrtka SONY odluči, po vlastitom
diskrecijskom pravu, da kršite ili imate
namjeru prekršiti ovaj ugovor EULA. Ti
pravni lijekovi dodatak su svim drugim
pravnim lijekovima na koje SONY može
imati pravo po zakonu, običajnom pravu
ili prema ugovoru.
PONIŠTAVANJE
Ne dovodeći u pitanje bilo koje svoje
drugo pravo, tvrtka SONY može poništiti
ovaj ugovor EULA u slučaju da se ne
pridržavate bilo koje njegove odredbe.
U slučaju takvog poništavanja morate
prestati upotrebljavati SOFTVER te
morate uništiti sve kopije SOFTVERA.
67HR
IZMJENE I DOPUNE
TVRTKA SONY ZADRŽAVA PRAVO DA PO
VLASTITOJ DISKRECIJSKOJ ODLUCI
IZMIJENI I DOPUNI BILO KOJU ODREDBU
OVOG UGOVORA EULA POSTAVLJANJEM
OBAVIJESTI NA ODGOVARAJUĆE WEBMJESTO TVRTKE SONY, SLANJEM
OBAVIJESTI U PORUCI e-POŠTE NA
ADRESU KOJU STE SAMI DALI,
OBAVJEŠTAVANJEM U OKVIRU
POSTUPKA U KOJEMU VAM SE
ISPORUČUJU NADOGRADNJE/
AŽURIRANJA ILI BILO KOJIM DRUGIM
ZAKONSKI PRIZNATIM NAČINOM
OBAVJEŠTAVANJA. Ako ne pristajete na
izmjene i dopune, trebate se odmah
obratiti tvrtki SONY radi dobivanja
uputa. Nastavak upotrebe SOFTVERA
nakon datuma stupanja na snagu takve
obavijesti smatrat će se vašim
pristankom da budete obvezani
navedenim dopunama i izmjenama.
KORISNICI TREĆE STRANE
Svaki DOBAVLJAČ TREĆE STRANE izričiti
je korisnik treće strane i imat će sva
prava na provedbu svake odredbe ovog
ugovora EULA u vezi sa SOFTVEROM
takve strane.
U slučaju da imate bilo kakva pitanja u
vezi s ovim ugovorom EULA, možete se
obratiti tvrtki SONY pišući nam na
odgovarajuću adresu za kontakt u
pojedinom području ili državi.
Autorska prava © 2018 Sony Video &
Sound Products Inc. Sva prava
pridržana.
Mjere opreza
Sigurnost
• Ako u sustav dospije neki predmet ili
tekućina, isključite sustav i odnesite ga na
provjeru u ovlašteni servis prije nego što
ga nastavite upotrebljavati.
• Ne penjite se na glavnu komponentu i
subwoofer jer možete pasti i ozlijediti se
ili oštetiti sustav.
Izvori napajanja
• Prije nego što uključite sustav, provjerite
odgovara li radni napon sustava naponu
lokalne električne mreže. Radni napon
naveden je na nazivnoj pločici na donjoj
strani glavne komponente.
• Ako sustav ne planirate upotrebljavati
dulje vrijeme, isključite ga iz zidne
utičnice. Pri odspajanju strujnog kabela
za napajanje primite utikač, a nemojte
povlačiti kabel.
• Iz sigurnosnih razloga jedan je kontakt
utikača malo širi od drugog pa treba paziti
na položaj pri priključivanju u zidnu
utičnicu. U slučaju da utikač ne možete u
potpunosti gurnuti u utičnicu, obratite se
dobavljaču.
• Strujni kabel za napajanje moguće je
promijeniti samo u ovlaštenom servisu.
Stvaranje topline
Iako se sustav grije za vrijeme rada, to ne
znači da je došlo do kvara. Ako sustav
neprekidno upotrebljavate pri visokoj
glasnoći, temperatura sustava na stražnjoj
i donjoj strani značajno raste. Ne dirajte
sustav kako se ne biste opekli.
Postavljanje
• Ne stavljajte sustav u blizinu izvora
topline ili na mjesta izložena izravnom
sunčevu svjetlu, prekomjernoj prašini ili
mehaničkim udarima.
• Na stražnji dio glavne komponente i
subwoofera ne stavljajte ništa što bi
moglo blokirati otvore za ventilaciju i na
taj način prouzročiti kvar.
68HR
• Oko sustava ne postavljajte nikakve
druge metalne predmete osim TV-a. U
protivnom može doći do nestabilnosti
bežičnih funkcija.
• Ako se sustav upotrebljava u kombinaciji
s TV-om, VCR-om ili kasetofonom, mogu
nastati šumovi i kvaliteta slike može se
pogoršati. U takvom slučaju, sustav
udaljite od TV-a, VCR-a ili kasetofona.
• Budite oprezni pri postavljanju sustava na
posebno tretiranu površinu (ulaštenu,
nauljenu, poliranu itd.) jer mogu nastati
mrlje ili oštećenja boje na površini.
• Pazite da se ne ozlijedite o kutove glavne
komponente i subwoofera.
• Ostavite razmak od 3 cm ili više ispod
glavne komponente kada je vješate na
zid.
• Zvučnici ovog sustava nisu zaštićeni
magnetom. Ne postavljajte magnetske
kartice na sustav ili pored njega.
Čišćenje
Sustav čistite suhom mekom krpom za
brisanje. Ne upotrebljavajte nikakvu
abrazivnu krpu, prašak za ribanje ili
otapalo, primjerice alkohol ili benzin.
Ako imate pitanja ili problema u vezi sa
sustavom, obratite se najbližem
dobavljaču za Sony.
Napomena o rukovanju
subwooferom
Ne stavljajte ruke u prorez na subwooferu
kada ga podižete. Može se oštetiti
upravljački mehanizam zvučnika.
Subwoofer pri podizanju držite za
podnožje.
Rad uređaja
Prije nego što priključite ostale uređaje,
provjerite jeste li isključili sustav.
Nepravilnosti u prikazu boja na
obližnjem TV zaslonu
Na određenim vrstama TV-a može doći do
nepravilnosti u prikazu boja.
Ako uočite da se boje ne
prikazuju pravilno...
Isključite TV pa ga ponovno uključite nakon
15 do 30 minuta.
Ako i dalje uočavate nepravilnosti
u prikazu boja...
Postavite sustav dalje od televizora.
69HR
Autorska prava i zaštićeni
znakovi
Ovaj sustav podržava tehnologije Dolby*
Digital i DTS** Digital Surround System.
* Proizvedeno pod licencom tvrtke Dolby
Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Dolby
Atmos, Dolby Vision i simbol dvostruki D
zaštitni su znakovi tvrtke Dolby
Laboratories.
**Za DTS patente pogledajte
http://patents.dts.com. Proizvedeno
pod licencom tvrtke DTS, Inc. DTS,
simbol, DTS i simbol zajedno, DTS:X i
logo DTS:X registrirani su zaštitni znakovi
tvrtke DTS, Inc. u Sjedinjenim Američkim
Državama i/ili drugim državama.
© DTS, Inc. Sva prava pridržana.
®
Zaštitna riječ BLUETOOTH i logotipi
registrirani su zaštitni znaci tvrtke
Bluetooth SIG, Inc. i svako korištenje takvih
oznaka od strane tvrtke Sony Corporation u
skladu je s licencom. Ostali zaštitni znakovi
i zaštitni nazivi u vlasništvu su svojih
vlasnika.
Ovaj sustav sadržava tehnologiju HighDefinition Multimedia Interface (HDMI™).
Izrazi HDMI i HDMI High-Definition
Multimedia Interface te logotip HDMI
zaštitni su znaci ili registrirani zaštitni znaci
tvrtke HDMI Licensing Administrator, Inc u
Sjedinjenim Američkim Državama i drugim
državama.
Logotip "BRAVIA" zaštitni je znak tvrtke
Sony Corporation.
“ClearAudio+” zaštitni je znak tvrtke Sony
Corporation.
WALKMAN® i logotip WALKMAN®
registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Sony
Corporation.
„PlayStation” registrirani je zaštitni znak
tvrtke Sony Interactive Entertainment Inc.
70HR
MPEG tehnologija troslojnog kodiranja
zvuka i patenti imaju licencu tvrtke
Fraunhofer IIS i Thomson.
Windows Media registrirani je zaštitni znak
ili zaštitni znak tvrtke Microsoft Corporation
u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili
drugim državama.
Ovaj proizvod zaštićen je određenim
pravima intelektualnog vlasništva tvrtke
Microsoft Corporation. Upotreba ili
distribucija ove tehnologije izvan
proizvoda zabranjena je bez odgovarajuće
licence koju je izdala tvrtka Microsoft ili
ovlaštena podružnica tvrtke Microsoft.
“DSEE” zaštitni je znak tvrtke Sony
Corporation.
„TRILUMINOS” i logotip „TRILUMINOS”
registrirani su zaštitni znak tvrtke Sony
Corporation.
Svi ostali zaštitni znakovi u vlasništvu su
svojih vlasnika.
Kazalo
A
O
Audio DRC 45
Audio Settings 45
Auto Standby 47
Ažuriranje 47
OSD Language 46
B
S
Bluetooth Codec - AAC 46
Bluetooth Mode 46
Bluetooth Settings 46
Bluetooth Standby 42, 46
BT.2020 62
Secure Link 45
Software License Information 47
Software Update 47
Software Version 47
Sound Effect 45
Speaker Settings 45
Standby Linked to TV 45
Standby Through 39, 42, 46
Subwoofer 24, 34, 52
System Settings 46
C
Control for HDMI 38, 45
D
Daljinski upravljač 11
Device Name Setting 47
DIMMER 42
DSEE 45
H
HDCP 2.2 62
HDMI Settings 45
HDMI Signal Format 21, 46, 61
HDR 62
R
Resetting 47, 55
T
TV Audio Input Mode 46
V
VERTICAL S. 31
Višekanalni zvuk 36
VOICE 33
I
IR-Repeater 46
K
Kanal za povrat zvuka (ARC) 9, 39, 46
M
Manual Speaker Settings 45
N
Način zvuka 32
Napredna automatska jačina zvuka
45
NIGHT 33
71HR
Za uporabnike v Evropi
OPOZORILO
Naprave ne postavljajte v zaprt prostor,
na primer v knjižno ali vgradno omaro.
Zmanjšajte nevarnost požara, tako da
prezračevalnih rež naprave ne prekrivate s
predmeti, kot so časopisi, prti, zavese ipd.
Naprave ne izpostavljajte virom
odprtega ognja (na primer gorečim
svečam).
Da bi zmanjšali tveganje električnega
udara, naprave ne izpostavljajte
tekočinam in nanjo ne postavljajte
predmetov, napolnjenih s tekočinami,
kot so vaze.
Opomba za stranke: spodaj
navedene informacije se
nanašajo samo na opremo,
prodano v državah, v katerih
veljajo direktive EU.
Ta izdelek izdelala družba Sony
Corporation, ali pa je bil izdelan v imenu
te družbe.
Uvoznik za EU: Sony Europe Limited.
Vprašanja glede uvoznika za EU ali
skladnosti izdelka v Evropi naslovite na
pooblaščenega predstavnika družbe
Sony Belgium, bijkantoor van Sony
Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935
Zaventem, Belgija.
Če je enota priključena v električno
vtičnico, je povezana z napajalnim
omrežjem, tudi če je izklopljena.
Ker se glavni napajalni priključek
uporablja za prekinitev povezave z
napajalnim omrežjem, enoto priključite
v lahko dostopno električno vtičnico. Če
opazite neobičajno delovanje enote,
takoj izvlecite glavni napajalni priključek
iz električne vtičnice.
POZOR
Pri uporabi baterije napačne vrste
obstaja nevarnost eksplozije.
Baterij ali naprave, v kateri so baterije,
ne izpostavljajte čezmerni vročini, na
primer sončni svetlobi ali ognju.
Naprava je namenjena samo za uporabo
v zaprtih prostorih.
Priporočeni kabli
Za povezavo z gostiteljskimi računalniki
in/ali zunanjimi napravami uporabite
ustrezno zaščitene in ozemljene kable
ter konektorje.
Zvočniški modul
Oznaka izdelka je nameščena na
spodnji strani zvočniškega modula.
2SL
Družba Sony Corporation izjavlja, da je
oprema skladna z direktivo 2014/53/EU.
Celotno besedilo izjave EU o skladnosti
je na voljo na spletnem mestu:
http://www.compliance.sony.de/.
Oprema je bila preizkušena in ustreza
zahtevam uredbe o elektromagnetni
združljivosti (EMC) glede uporabe
povezovalnega kabla, krajšega od 3
metrov.
Radijska oprema je namenjena uporabi
z odobrenimi različicami programske
opreme, ki so navedene v izjavi EU o
skladnosti. Programska oprema,
vključena v to radijsko opremo, potrjeno
izpolnjuje bistvene zahteve direktive
2014/53/EU.
Različico programske opreme lahko
preverite na naslednji način: glejte
možnost [Software Version] v možnosti
[Setup] – [Advanced Settings] –
[System Settings].
Odstranjevanje
izrabljenih baterij
ter električne in
elektronske
opreme (velja za
države EU in druge
države s sistemom
ločenega zbiranja odpadkov)
Ta oznaka na izdelku, bateriji ali
embalaži pomeni, da izdelka in baterij ni
dovoljeno odvreči med gospodinjske
odpadke. Ta oznaka na nekaterih
baterijah vključuje tudi kemijski simbol.
Kemijski simbol za svinec (Pb) je dodan,
če baterija vsebuje več kot 0,004 %
svinca. S pravilnim odstranjevanjem
izdelkov in baterij pripomorete k
preprečevanju morebitnih negativnih
posledic za okolje in zdravje ljudi, ki bi
jih lahko povzročila napačna
odstranitev. Recikliranje materialov
prispeva k ohranjanju naravnih virov.
Če izdelek za svoje delovanje ali zaradi
varnostnih razlogov ali zagotavljanja
celovitosti podatkov potrebuje trajno
napajanje prek notranje baterije, lahko
baterijo zamenja samo usposobljen
serviser. Poskrbite za pravilno ravnanje s
takšno baterijo ter električno in
elektronsko opremo, tako da izdelke ob
koncu življenjske dobe odložite na
ustreznem zbirnem mestu za
recikliranje električne in elektronske
opreme. Za ustrezno ravnanje z drugimi
baterijami preberite razdelek o varnem
odstranjevanju baterij iz izdelka.
Baterije odložite na ustreznem zbirnem
mestu za recikliranje izrabljenih baterij.
Za več informacij o recikliranju tega
izdelka ali baterije se obrnite na lokalno
upravo, komunalno službo ali
prodajalca, pri katerem ste kupili izdelek
ali baterijo.
3SL
Vsebina
Vsebina embalaže ........................ 6
Možnosti uporabe sistema ............7
Vodnik po delih sistema in
upravljalnih gumbih ............... 8
O začetnem meniju ...................... 13
Povezovanje s televizorjem ali
avdio-video napravo
Povezovanje s
televizorjem ali
avdio-video
napravo prek
kabla HDMI
Navodila za
 začetek (ločen
dokument)
Brezžična priključitev televizorja Sony
s funkcijo BLUETOOTH ..............15
Povezovanje televizorja z analognim
zvočnim kablom ........................18
Povezovanje televizorja 4K in
naprav 4K ............................... 19
Priprava na uporabo sistema
Namestitev zvočniškega
modula na steno ...................22
Vzpostavljanje brezžične povezave
z globokotoncem
(SECURE LINK) ....................... 24
Daljinski upravljalnik televizorja
ne deluje ................................25
Gledanje slik
Gledanje televizorja .................... 26
Predvajanje s povezane
avdio-video naprave ............ 26
Poslušanje glasbe/zvoka
Poslušanje glasbe/zvoka prek
funkcije BLUETOOTH® ............27
Poslušanje glasbe
v napravi USB ........................ 29
Poslušanje naprave, priklopljene z
analognim zvočnim kablom ... 30
4SL
Prilagajanje kakovosti zvoka
Uživanje v pristnem prostorskem
zvoku (VERTICAL S.) ............... 31
Nastavitev zvočnega učinka,
prilagojenega zvočnim virom
(Sound Mode) ........................32
Nastavitev za razločnejše dialoge
(VOICE) ...................................33
Predvajanje čistega zvoka pri nizki
glasnosti ponoči (NIGHT) .......33
Prilagajanje glasnosti
globokotonca ........................ 34
Prilagoditev zamika med sliko in
zvokom ................................. 34
Predvajanje stisnjenih zvočnih
datotek ali plošč CD v naravni
kakovosti zvoka (DSEE) ......... 36
Predvajanje zvoka multipleksirane
oddaje (AUDIO) ..................... 36
Uporaba funkcije Control for
HDMI
Uporaba funkcije Control
for HDMI ................................ 38
Uporaba funkcije »
BRAVIA Sync« ........................ 40
Spreminjanje nastavitev
Prilagajanje nastavitev zvočnika
za prostorski zvok ..................41
Spreminjanje svetlosti
indikatorjev (DIMMER) .......... 42
Varčevanje z energijo v načinu
pripravljenosti ....................... 42
Izvajanje funkcije Easy Setup ...... 43
Izvajanje funkcije Advanced
Settings ................................. 44
Posodabljanje programske
opreme ................................. 47
Odpravljanje težav
Odpravljanje težav ......................49
Ponastavitev sistema .................. 55
Dodatne informacije
Tehnični podatki ..........................56
Radiofrekvenčni pasovi in
največja izhodna moč ...........58
Vrste zvočnih datotek, ki jih je
mogoče predvajati ................59
Podprte oblike vhodnega
zvočnega zapisa ....................60
Podprte oblike video
zapisa HDMI .......................... 61
O komunikaciji BLUETOOTH ........63
LICENČNA POGODBA ZA
KONČNEGA UPORABNIKA .....64
Previdnostni ukrepi .....................68
Stvarno kazalo ..............................71
5SL
• PREDLOGA ZA STENSKI NOSILEC (1)
Vsebina embalaže
• Zvočniški modul (1)
• Navodila za začetek uporabe
• Globokotonec (1)
Startup Guide
• Daljinski upravljalnik (1)
• Baterija vrste R03 (velikost AAA) (2)
• Optični digitalni kabel (1)
6SL
• Navodila za uporabo
Možnosti uporabe sistema
Sistem podpira objektne zvočne formate, kot sta Dolby Atmos in DTS:X, pa
tudi video formate HDR, kot so HDR10, HLG in Dolby Vision.
»Gledanje televizorja« (stran 26)
»Predvajanje s povezane avdiovideo naprave« (stran 26)
Predvajalnik Blu-ray Disc™,
kabelski ali satelitski
Osnovna povezava: Preberite
navodila za začetek (ločen
dokument).
Druge povezave: Glejte razdelek
»Povezovanje s televizorjem ali
avdio-video napravo« (stran 15).
»Brezžična priključitev
televizorja Sony s
funkcijo BLUETOOTH«
(stran 15)
»Uporaba funkcije Control for
HDMI« (stran 38)
»Uporaba funkcije »BRAVIA
Sync«« (stran 40)
»Poslušanje glasbe/ zvoka prek
funkcije BLUETOOTH®«
(stran 27)
»Vzpostavljanje brezžične
povezave z globokotoncem
(SECURE LINK)« (stran 24)
»Poslušanje glasbe v
napravi USB«
(stran 29)
7SL
Vodnik po delih sistema in upravljalnih gumbih
Na slikah niso prikazane podrobnosti.
Zvočniški modul (glavna enota)
Spredaj
 Tipka  (napajanje)
Vklopi sistem ali ga preklopi v
stanje pripravljenosti.
 Gumb
(izbira vhoda)
Izbere vhod za predvajanje v
sistemu.
 Gumb BLUETOOTH (stran 27)
 Gumba +/– (glasnost)
 Indikator TV
Sveti, ko je izbran vhod TV
(stran 26).
 Indikator HDMI
Sveti, ko je izbran vhod HDMI
(stran 26).
 Indikator BLUETOOTH
– Hitro utripa modro: med stanjem
pripravljenosti seznanjanja
– Utripa modro: poteka poskus
vzpostavitve povezave
BLUETOOTH.
– Zasveti modro: povezava
BLUETOOTH je vzpostavljena.
 Indikator ANALOG
Sveti, ko je izbran vhod ANALOG
(stran 30).
 Indikator USB
Sveti, ko je izbran vhod USB
(stran 29).
 Senzor daljinskega
upravljalnika
Za upravljanje sistema daljinski
upravljalnik usmerite proti senzorju
za daljinsko upravljanje.
8SL
Zadaj
 Vtičnica HDMI IN
Za specifikacije in opombe o
povezavah si oglejte poglavje
»Podprte oblike video zapisa
HDMI« (stran 61).
 Vtičnica HDMI OUT (TV (ARC))
Televizor, ki ima vhodno vtičnico
HDMI, priključite s kablom HDMI.
Sistem je združljiv s funkcijo
Audio Return Channel (ARC). ARC
je funkcija, ki zvok televizorja
posreduje avdio-video napravi,
npr. sistemu, ki je priključen v
vtičnico HDMI televizorja.
Za specifikacije in opombe o
povezavah si oglejte poglavje
»Podprte oblike video zapisa
HDMI« (stran 61).
 Vrata
(USB)(stran 29)
 Vtičnica ANALOG IN
 Vtičnica TV IN (OPT)
 IR-ponavljalnik (stran 25)
Prenaša signal daljinskega
upravljalnika do televizorja.
9SL
Globokotonec
 Indikator vklopa
– Zasveti rdeče: globokotonec je v
stanju pripravljenosti.
– Zasveti zeleno: globokotonec je
povezan s sistemom.
– Sveti oranžno: globokotonec je
povezan s sistemom prek funkcije
Secure Link.
– Utripa zeleno: globokotonec se
poskuša povezati s sistemom.
– Utripa oranžno: globokotonec
poskuša vzpostaviti povezavo s
sistemom prek funkcije Secure
Link.
– Se izklopi: globokotonec je
izklopljen.
 Gumb  (vklop/izklop)
Vklopi ali izklopi globokotonec.
 Gumb LINK (stran 24)
 Prezračevalne reže
Zaradi varnostnih razlogov ne
ovirajte prehoda zraka skozi
prezračevalne reže.
10SL
Daljinski upravljalnik
  (vklop/izklop)
Vklopi sistem ali ga preklopi v
stanje pripravljenosti.
TV (stran 26)
HDMI (stran 26)
BLUETOOTH (stran 28)
ANALOG (stran 30)
USB (stran 29)
 AUTO SOUND (stran 32)
CINEMA (stran 32)
MUSIC (stran 32)
GAME (stran 32)
NEWS (stran 32)
SPORTS (stran 32)
STANDARD (stran 32)
VOICE (stran 33)
VERTICAL S. (stran 31)
NIGHT (stran 33)
 DISPLAY
Omogoča prikaz informacij o
predvajanju na TV-zaslonu.
Informacije o predvajanju niso
prikazane za vhod TV.
DIMMER (stran 42)
 /// (stran 13)
(potrdi) (stran 13)
BACK (stran 13)
OPTIONS (stran 26, 34)
Prikaže meni z možnostmi na
televizijskem zaslonu.
Meni z možnostmi ni prikazan za
vhod TV.
HOME (stran 13)
11SL
  (izklop zvoka)
S tem gumbom začasno izklopite
zvok.
 (glasnost) +*/–
Prilagodi glasnost.
SW  (glasnost globokotonca)
+/–
Prilagodi glasnost globokotonca.
 Gumbi za upravljanje
predvajanja
/ (nazaj/naprej)
Izbere prejšnji/naslednji
posnetek ali datoteko.
Če gumb pritisnete in pridržite,
med predvajanjem iščete naprej
ali nazaj po datoteki (previjanje
nazaj/hitro previjanje naprej).
 (predvajanje/začasna
zaustavitev)*
Začne, začasno ustavi ali znova
začne predvajanje (nadaljevanje
predvajanja).
 AUDIO* (stran 36)
*Na gumbih AUDIO,  in  + je
otipljiva pika, ki vam bo v pomoč pri
upravljanju.
Podatki o zamenjavi baterij za
daljinski upravljalnik
Če se sistem ne odzove na upravljanje z
daljinskega upravljalnika, zamenjajte
dve bateriji z novimi baterijami.
Za zamenjavo uporabite manganske
baterije R03 (velikost AAA).
12SL
O začetnem meniju
Začetni meni lahko na TV-zaslonu prikažete tako, da sistem in televizor povežete
prek kabla HDMI (ni priložen). V začetnem meniju lahko določite različne nastavitve
in izberete vhod.
Začetni meni je prikazan v jeziku, izbranem v možnosti [Easy Setup]. (Naslednji zaslon
je primer, v katerem je izbrana angleščina.)
Kategorije
Možnosti kategorije
Uporaba začetnega menija
///,
(potrdi)
HOME
BACK
1
Pritisnite HOME.
Na TV-zaslonu se prikaže začetni meni.
2
Pritisnite //, da izberete želeno kategorijo, nato pa pritisnite  ali
.
Na televizijskem zaslonu se pod seznamom kategorij prikažejo možnosti
izbrane kategorije.
3
Pritisnite ///, da izberete želeno možnost, nato pa pritisnite
.
Na televizijskem zaslonu se prikaže izbrani vhod ali zaslon z nastavitvami.
Če želite nazaj na prejšnji zaslon, pritisnite BACK.
[Watch]
Izbere vhod televizorja ali avdio-video naprave, ki je povezana s sistemom.
Glejte razdelek »Gledanje slik« (stran 26).
13SL
[Listen]
Izbere vhod zvočne naprave, ki je povezana s sistemom.
Glejte razdelek »Poslušanje glasbe/zvoka« (stran 27).
[Setup]
Izvede osnovne začetne nastavitve s funkcijo [Easy Setup] ali različnimi
naprednimi nastavitvami sistema.
Glejte »Izvajanje funkcije Easy Setup« (stran 43) ali »Izvajanje funkcije
Advanced Settings« (stran 44).
O opisih korakov
V teh navodilih za uporabo so postopki opisani v obliki korakov, ki jih prek daljinskega
upravljalnika opravite v začetnem meniju, prikazanem na TV-zaslonu, kadar sta
sistem in televizor povezana prek kabla HDMI (ni priložen).
Koraki, s katerimi izberete elemente na TV-zaslonu z gumbi /// in
poenostavljeni na naslednji način.
, so
Primer: V začetnem meniju izberite možnost
[Setup] – [Advanced Settings].
Postopek, s katerim izberete kategorijo in možnost kategorije tako, da pritisnete
/// in , je izražen z besedo "izberite". Kategorija in možnost kategorije sta
povezani z znakom "–".
Primer: Izberite [Speaker Settings] - [Manual Speaker Settings].
Pri ponovitvi postopka, s katerim izberete element tako, da pritisnete /// in
so izbrani elementi povezani z »-«.
,
Nasvet
• Uporabite lahko tudi gumbe na glavni enoti, če imajo enaka ali podobna imena kot gumbi
na daljinskem upravljalniku.
• Znaki v oglatih oklepajih [ ] se prikažejo na TV-zaslonu.
14SL
Povezovanje s televizorjem ali
avdio-video napravo
Povezovanje s
televizorjem ali avdiovideo napravo prek kabla
HDMI
Preberite navodila za začetek (ločen
dokument).
Za vzpostavljanje povezave s
televizorjem a 4K ali napravami 4K si
oglejte poglavje »Povezovanje
televizorja 4K in naprav 4K« (stran 19)
Brezžična priključitev
televizorja Sony s
funkcijo BLUETOOTH
Ko uporabljate televizor Sony* s funkcijo
BLUETOOTH, lahko poslušate zvok
televizorja ali s televizorjem povezane
naprave tako, da povežete sistem in
televizor brezžično.
mogoče prikazati zaslona dejavnosti, kot
je začetni meni na televizijskem zaslonu,
in uporabljati drugih funkcij sistema,
razen funkcij poslušanja zvoka televizorja
ali naprave, ki je povezana s televizijo.
Če želite uporabljati vse funkcije sistema,
povežite sistem in televizor s kablom
HDMI (ni priložen). Za več informacij o
povezavah in poslušanju zvoka televizorja
prek povezave s kablom HDMI si oglejte
navodila za začetek (ločen dokument).
• Ta funkcija je na voljo samo za televizor
Sony, ki je združljiv s profilom
BLUETOOTH A2DP.
Poslušanje zvoka televizorja
z brezžičnim povezovanjem
sistema in televizorja
Če želite brezžično povezati sistem in
televizor, morate prek funkcije
BLUETOOTH seznaniti sistem in
televizor.
Seznanjanje je postopek, potreben za
skupno registriranje informacij v
napravah BLUETOOTH, ki jih boste v
prihodnje povezali brezžično.

TV
* Televizor mora biti združljiv s profilom
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile) profila BLUETOOTH.
Predvajalnik Bluray Disc, kabelski
ali satelitski
sprejemnik itd.
Gumb
BLUETOOTH
Opombe
• Če sistem in televizor povezujete prek
funkcije BLUETOOTH, za sistem ni
15SL
1
2
3
4
Nastavite daljinski upravljalnik.
8
Vklopite televizor.
Vklopite sistem.
Hkrati pritisnite in 5 sekund držite
gumb BLUETOOTH na glavni enoti
in gumb TV na daljinskem
upravljalniku.
Sistem preklopi v način seznanjanja
in indikator BLUETOOTH hitro
utripa.
9
Izbira programa ali vhodne
naprave z daljinskim
upravljalnikom televizorja.
Zvok slike, prikazane na
televizijskem zaslonu, se predvaja
prek sistema.
Prilagajanje glasnosti sistema
z daljinskim upravljalnikom
televizorja.
Ko na daljinskem upravljalniku
televizorja pritisnete gumb za izklop
zvoka, se zvok začasno utiša.
Opombe
5
6
7
V televizorju poiščite sistem tako,
da opravite seznanjanje.
Na televizijskem zaslonu se pojavi
seznam naprav BLUETOOTH, ki so
iskane.
Način seznanjanja naprave
BLUETOOTH s televizorjem si lahko
preberete v navodilih za uporabo
televizorja.
Sistem in televizor seznanite tako,
da na seznamu na televizijskem
zaslonu izberete "HT-XF9000".
Prepričajte se, da na glavni
enoti svetita indikatorja
BLUETOOTH in TV.
Povezava med sistemom in
televizorjem je vzpostavljena.
16SL
• Če se zvok televizorja ne predvaja prek
sistema, pritisnite TV ter preverite stanje
indikatorjev na zvočniškem modulu.
– Indikatorja za BLUETOOTH in TV svetita:
Sistem in televizor sta povezana, zvok
televizorja se predvaja prek sistema.
– Indikator BLUETOOTH hitro utripa:
Opravite seznanjanje v televizorju.
– Sveti indikator za TV: Izvedite korake od
začetka.
• Če sistem in televizor povežete s kablom
HDMI (ni priložen), se povezava
BLUETOOTH prekine. Če želite sistem in
televizor ponovno povezati prek funkcije
BLUETOOTH, izklopite kabel HDMI in
ponovno izvedite vse priključitvene korake.
Poslušanje zvoka
seznanjenega televizorja
Če televizor s sistemom povežete
brezžično, lahko prek daljinskega
upravljalnika televizorja sistem
vklopite/izklopite, prilagodite glasnost
in izklopite zvok.
1
Vklop televizorja prek daljinskega
upravljalnika televizorja.
Sistem vklopite skupaj s
televizorjem tako, da ga povežete
na napajanje televizorja, zvok
televizorja bo nato predvajan prek
sistema.
2
3
Izbira programa ali vhodne
naprave z daljinskim
upravljalnikom televizorja.
Zvok slike, prikazane na
televizijskem zaslonu, se predvaja
prek sistema.
Prilagajanje glasnosti sistema
z daljinskim upravljalnikom
televizorja.
Ko na daljinskem upravljalniku
televizorja pritisnete gumb za izklop
zvoka, se zvok začasno utiša.
Opombe
• Če na daljinskem upravljalniku,
priloženem sistemu, izberete vhod, ki ni
vhod TV, zvok televizorja ne bo predvajan
prek sistema. Če želite predvajati zvok
televizorja, na daljinskem upravljalniku
pritisnite TV in preklopite na vhod TV.
• Med povezovanjem televizorja s funkcijo
BLUETOOTH ne delujejo naslednji gumbi
daljinskega upravljalnika.
///,
(vnos), OPTIONS, HOME,
DISPLAY,  (predvajanje/začasna
zaustavitev), / (nazaj/naprej)
Nasveti
Ko je televizor izklopljen, je izklopljen tudi
sistem, če je sistem povezan z napajanjem
televizorja.
Podatki o daljinskem
upravljalniku, priloženem
sistemu
Uporabite lahko sledeče gumbe.
Poleg vklopa/izklopa sistema in
prilagajanja glasnosti, kar lahko storite
že z daljinskim upravljalnikom
televizorja, lahko prilagodite tudi
glasnost globokotonca in kakovost
zvoka.

Gumbi za izbiro
zvočnega načina
VOICE
VERTICAL S.
NIGHT
 +/–
SW  +/–

17SL
Povezovanje televizorja
z analognim zvočnim
kablom
Če želite s sistemom povezati naslednje
naprave, jih povežite prek vtičnice
ANALOG IN na sistemu.
– Televizorji, ki nimajo vtičnice HDMI in
izhodne vtičnice za digitalni optični
signal
– Prenosne zvočne naprave, kot so
pametni telefoni in predvajalniki
WALKMAN®
Za poslušanje povezane naprave si
oglejte poglavje »Poslušanje naprave,
priklopljene z analognim zvočnim
kablom« (stran 30).
Analogni zvočni
kabel (ni priložen)
Analogni
zvočni
izhod
TV
Pametni telefon,
predvajalniki WALKMAN®,
druge zvočne naprave itd.
Opomba
Če je vtičnico za slušalke na televizorju
mogoče uporabljati tudi kot vtičnico za
izhod zvoka, preverite nastavitve zvočnega
izhoda televizorja. Podrobnosti so v
navodilih za uporabo televizorja.
18SL
Povezovanje televizorja
4K in naprav 4K
Vse vtičnice HDMI v sistemu podpirajo
video zapis 4K in HDCP2.2 (Highbandwidth Digital Content Protection
System Revision 2.2).
Če želite gledati video vsebino 4K,
priključite televizor in naprave 4K na
sistem prek vtičnice HDMI, združljive s
standardom HDCP2.2, na vsaki napravi.
Avtorsko zaščiteno video vsebino 4K si
lahko ogledate le prek povezave z
vtičnicami HDMI, ki so združljive s
standardom HDCP2.2.
Če ima na televizorju vtičnica
HDMI, združljiva s
standardom HDCP2.2,
oznako »ARC«
Vtičnica HDMI,
združljiva s
standardom
HDCP2.2
Vtičnica HDMI,
združljiva s
standardom
HDCP2.2
TV
Predvajalnik Blu-ray Disc, kabelski
ali satelitski sprejemnik itd.
 Kabel HDMI (ni priložen)
 Kabel HDMI (ni priložen)
Uporabite kabel HDMI, ki podpira video
zapis 4K, ki ga želite gledati. Podrobnosti so
v razdelku »Podprte oblike video zapisa
HDMI« (stran 61).
19SL
1
2
3
Preverite, katera vtičnica HDMI IN
na televizorju je združljiva s
standardom HDCP2.2.
Glejte navodila za uporabo
televizorja.
Vtičnico HDMI IN na televizorju, ki
je združljiva s standardom
HDCP2.2, in vtičnico HDMI OUT na
glavni enoti povežite s kablom
HDMI (ni priložen).
Povezovanje televizorja je končano.
Vtičnico HDMI OUT na napravi 4K,
ki je združljiva s standardom
HDCP2.2, in vtičnico HDMI IN na
glavni enoti povežite s kablom
HDMI (ni priložen).
Več informacij o združljivosti
vtičnice HDMI OUT naprave 4K s
standardom HDCP2.2 je na voljo v
navodilih za uporabo, priloženih
napravi 4K.
Povezovanje naprave 4K je
končano.
Vtičnica HDMI,
združljiva s
standardom HDCP2.2
Če vtičnica HDMI, združljiva s
standardom HDCP2.2, na
televizorju nima oznake
»ARC«
Če vtičnica HDMI IN na televizorju, ki je
združljiva s standardom HDCP2.2, ni
združljiva s funkcijo ARC (Audio Return
Channel), se zvok iz televizorja ne
predvaja prek sistema.
V tem primeru povežite vtičnico za
optični izhod na televizorju in vtičnico
TV IN (OPT) na glavni enoti prek
optičnega digitalnega kabla (priložen).
20SL
TV
Vtičnica HDMI,
združljiva s
standardom
HDCP2.2
Predvajalnik Blu-ray Disc, kabelski
ali satelitski sprejemnik itd.
 Kabel HDMI (ni priložen)
 Kabel HDMI (ni priložen)
Uporabite kabel HDMI, ki podpira video
zapis 4K, ki ga želite gledati. Podrobnosti so
v razdelku »Podprte oblike video zapisa
HDMI« (stran 61).
 Optični digitalni kabel (priložen)
Nastavitev oblike zapisa
signala HDMI za gledanje
video vsebine 4K
Če želite gledati video vsebino 4K,
izberite ustrezno nastavitev za
priključen televizor in napravo 4K.
1
2
3
4
Pritisnite HOME.
Na TV-zaslonu se prikaže začetni
meni.
V začetnem meniju izberite
možnost
[Setup] – [Advanced
Settings].
Izberite [HDMI Settings] - [HDMI
Signal Format].
Na TV-zaslonu se prikaže meni
[HDMI Signal Format].
Izberite [HDMI IN], nato pa izberite
želeno nastavitev.
• [Standard format] (privzeta
nastavitev): Izberite, če
priključene naprave in televizor
podpirajo oblike video zapisa s
standardno pasovno širino.
• [Enhanced format]: Izberite, če
priključene naprave in televizor
podpirajo oblike video zapisa z
veliko pasovno širino, kot so 4K
60p 4:4:4 ipd.
Za povezavo med možnostmi
nastavitve [HDMI Signal Format],
podprtimi zapisi video signalov in
kabli HDMI, ki jih morate uporabiti,
glejte razdelek »Podprte oblike
video zapisa HDMI« (stran 61).
Opombe
• Morda bo televizor treba nastaviti za
izhod HDMI, kar je odvisno od televizorja.
Glejte navodila za uporabo televizorja.
• Če slika ni prikazana, ko možnost [HDMI
Signal Format] nastavite na [Enhanced
format], jo nastavite na [Standard
format].
21SL
1
Pripravite dva vijaka (nista
priložena), ki ustrezata odprtinam
za namestitev na steno na zadnji
strani zvočniškega modula.
Priprava na uporabo sistema
Namestitev zvočniškega
modula na steno
4 mm
Zvočniški modul lahko namestite na
steno.
Več kot 30 mm
5,1 mm
10 mm
Odprtina na zadnji strani zvočniškega modula
2
Opombe
• Pripravite vijake (niso priloženi), ki so
primerni za material in nosilnost stene.
Ker je stena iz mavčnih plošč še posebej
krhka, vijake čvrsto pritrdite na stenski
nosilec. Zvočnike namestite vodoravno
na vijake v nosilcih, in sicer na raven del
stene.
• Namestitev prepustite prodajalcem
izdelkov Sony ali licenciranim
pogodbenikom, pri nameščanju pa zlasti
pazite na varnost.
• Družba Sony ne prevzema odgovornosti
za nezgode ali poškodbe, ki nastanejo
zaradi nepravilne namestitve, neustrezne
nosilnosti stene ali nepravilne pritrditve
vijakov, naravne nesreče itd.
22SL
Prilepite PREDLOGO ZA STENSKI
NOSILEC (priložena) na steno.
Sredina televizorja
Lepilni trak ipd.
PREDLOGA ZA
STENSKI NOSILEC
1
Poravnajte napis TV CENTER LINE
() na PREDLOGI ZA STENSKI
NOSILEC s sredinsko črto
televizorja.
2
Poravnajte napis TV BOTTOM
LINE () na PREDLOGI ZA
STENSKI NOSILEC z dnom
televizorja, nato pa PREDLOGO
ZA STENSKI NOSILEC z lepilnim
trakom prilepite na zid.
3
Vijaka pritrdite v točkah () na
LINIJI ZA VIJAKE () PREDLOGE ZA
STENSKI NOSILEC, kot je prikazano
na spodnji sliki.
368,5 mm
368,5 mm
Opombe
• Ko prilepite PREDLOGO ZA STENSKI
NOSILEC, jo popolnoma zgladite.
• Če ne uporabite PREDLOGE ZA STENSKI
NOSILEC, zvočniški modul namestite
najmanj 70 mm od televizorja.
Vijaki
Točki ()
10,0 mm do
11,0 mm
4
5
Odstranite PREDLOGO ZA STENSKI
NOSILEC.
Zvočniški modul obesite na vijaka.
Poravnajte luknji na zadnji strani
zvočniškega modula z vijakoma ter
ga nato obesite nanju.
23SL
Vzpostavljanje brezžične
povezave z
globokotoncem (SECURE
LINK)
S funkcijo Secure Link lahko določite,
s katero brezžično povezavo boste
povezali sistem in globokotonec. Če
uporabljate več enakih izdelkov ali če
vaši sosedi uporabljajo enake izdelke,
priporočamo, da s funkcijo Secure Link
preprečite nastanek motenj.
LINK
Indikator
vklopa
1
2
3
Pritisnite HOME.
Na TV-zaslonu se prikaže začetni
meni.
V začetnem meniju izberite
možnost
[Setup] – [Advanced
Settings].
Izberite [Speaker Settings] [Secure Link].
24SL
4
5
6
7
Izberite [On].
Na TV-zaslonu se prikaže meni
[Secure Link].
Na zadnji strani globokotonca
pritisnite LINK.
Indikator vklopa na globokotoncu
utripa oranžno.
V 2 minutah izvedite naslednji
korak.
Izberite možnost [Start].
Zažene se nastavitev povezave.
Če se želite vrniti na prejšnji zaslon,
izberite možnost [Cancel].
Za dokončanje nastavitve
povezave upoštevajte navodila na
zaslonu.
Indikator vklopa na globokotoncu
sveti oranžno.
Opomba
Če se prikaže sporočilo [Cannot set Secure
Link.], upoštevajte navodila na zaslonu.
Daljinski upravljalnik
televizorja ne deluje
Če glavna enota ovira senzor
daljinskega upravljalnika televizorja,
morda z daljinskim upravljalnikom ne
boste mogli upravljati televizorja. V tem
primeru vključite funkcijo ponavljalnika
IR sistema.
Televizor lahko upravljate z daljinskim
upravljalnikom televizorja tako, da
pošljete signal z zadnje strani glavne
enote.
1
2
3
4
Pritisnite HOME.
Na TV-zaslonu se prikaže začetni
meni.
V začetnem meniju izberite
možnost
[Setup] – [Advanced
Settings].
Izberite [System Settings] [IR-Repeater].
Na TV-zaslonu se prikaže meni
[IR-Repeater].
Izberite možnost [On].
Opombe
• Prepričajte se, da z daljinskim
upravljalnikom televizorja ni mogoče
upravljati televizorja, nato pa možnost
[IR-Repeater] nastavite na [On]. Če je ta
možnost nastavljena na [On], ko je
televizor mogoče upravljati z daljinskim
upravljalnikom, ustrezno delovanje
morda ne bo mogoče zaradi motnje med
neposrednim ukazom daljinskega
upravljalnika in ukazom prek glavne
enote.
• Pri nekaterih televizorjih ta funkcija
morda ne bo delovala pravilno. V tem
primeru premestite glavno enoto
nekoliko dlje od televizorja.
25SL
Gledanje slik
Gledanje televizorja
1
2
3
4
Pritisnite HOME.
Na TV-zaslonu se prikaže začetni
meni.
Predvajanje s povezane
avdio-video naprave
1
2
V začetnem meniju izberite
možnost
[Watch] – [TV].
Z daljinskim upravljalnikom
televizorja izberite program.
Izbrani TV-program se prikaže na
TV-zaslonu in sistem predvaja zvok
televizorja.
Prilagodite glasnost.
• Glasnost prilagodite z gumboma
 +/– na daljinskem
upravljalniku.
• Glasnost globokotonca
prilagodite z gumboma SW  +/–
na daljinskem upravljalniku
(stran 34).
Opomba
Nastavite zvočnik televizorja (BRAVIA) na
zvočni sistem. Za informacije o nastavitvi
televizorja glejte navodila za nastavitev
televizorja.
Nasveti
Možnost [TV] lahko izberete neposredno,
in sicer tako, da na daljinskem upravljalniku
pritisnete TV.
26SL
3
Pritisnite HOME.
Na TV-zaslonu se prikaže začetni
meni.
V začetnem meniju izberite
možnost
[Watch] – [HDMI].
Slika izbrane naprave se prikaže na
TV-zaslonu in sistem predvaja zvok
naprave.
Prilagodite glasnost.
• Glasnost prilagodite z gumboma
 +/– na daljinskem
upravljalniku.
• Glasnost globokotonca
prilagodite z gumboma SW  +/–
na daljinskem upravljalniku
(stran 34).
Nasveti
Možnost [HDMI] lahko izberete
neposredno, in sicer tako, da na daljinskem
upravljalniku pritisnete HDMI.
Prilagajanje glasnosti dialoga
med pretakanjem vsebin DTS:X
S prilagoditvijo glasnosti dialoga lahko
preprosto poslušate dialog, saj izstopa
iz hrupa ozadja. Ta funkcija ne deluje pri
nekaterih oblikah zvočnega zapisa.
1
Pri izbiri možnosti [HDMI] pritisnite
OPTIONS.
Na TV-zaslonu se prikaže meni z
možnostmi.
2
Izberite možnost [Dialog Control],
nato pa prilagodite glasnost dialoga z
/.
Prilagodite jo lahko v območju od
0 do 6 dB v korakih po 1 dB.
Poslušanje glasbe/zvoka
Poslušanje glasbe/
zvoka prek funkcije
BLUETOOTH®
Glasbo, shranjeno v mobilni napravi, kot
je pametni telefon ali tablični
računalnik, lahko poslušate prek
brezžične povezave, in sicer tako, da
sistem in mobilno napravo povežete
prek funkcije BLUETOOTH.
Med povezovanjem z mobilno napravo
prek funkcije BLUETOOTH lahko sistem
upravljate preprosto s priloženim
daljinskim upravljalnikom, ne da bi
morali vklopiti televizor.
Poslušanje glasbe s
seznanitvijo mobilne
naprave, ki je prvič povezana
Pred uporabo funkcije BLUETOOTH
morate opraviti seznanitev sistema in
mobilne naprave.
1
Pritisnite in 2 sekundi držite gumb
BLUETOOTH na glavni enoti.
Sistem preklopi v način seznanjanja
in indikator BLUETOOTH hitro
utripa.
BLUETOOTH
2
 +/–
SW  +/–
Gumbi za
upravljanje
predvajanja
Gumb
BLUETOOTH
3
V mobilni napravi poiščete sistem
tako, da opravite seznanjanje.
Na zaslonu mobilne naprave se
pojavi seznam najdenih naprav
BLUETOOTH.
Način seznanjanja naprave
BLUETOOTH z mobilno napravo si
lahko preberete v navodilih za
uporabo mobilne naprave.
Sistem in mobilno napravo
seznanite tako, da na seznamu na
zaslonu mobilne naprave izberete
"HT-XF9000".
Če morate vnesti geslo, vnesite
»0000«.
27SL
4
5
6
Indikator BLUETOOTH na glavni
enoti mora zasvetiti modro.
Povezava med sistemom in
mobilno napravo je vzpostavljena.
Začnite predvajati zvok prek
aplikacije za glasbo v priključeni
mobilni napravi.
Glavna enota predvaja zvok.
Prilagodite glasnost.
• Glasnost prilagodite z gumboma
 +/– na daljinskem
upravljalniku.
• Glasnost globokotonca
prilagodite z gumboma SW  +/–
na daljinskem upravljalniku
(stran 34).
• Vsebino lahko predvajate ali
začasno zaustavite z gumbi za
upravljanje predvajanja na
daljinskem upravljalniku.
seznanjanja, ko preklopite na vhod
BLUETOOTH.
• Izvedite seznanjanje za drugo in nadaljnje
mobilne naprave.
Poslušanje glasbe iz
združene naprave
1
2
3
4
Preverjanje stanja povezave
funkcije BLUETOOTH
Stanje
Indikator
BLUETOOTH
Med stanjem
pripravljenosti
seznanjanja
Hitro utripa modro
Izvaja se poskus
vzpostavitve
povezave
Utripa modro
Povezava je
vzpostavljena
Zasveti modro
Funkcija BLUETOOTH
je izklopljena
Počasi utripa modro
Opomba
Ko indikator BLUETOOTH počasi utripa
modro, je funkcija BLUETOOTH izklopljena.
Za uporabo funkcije BLUETOOTH nastavite
možnost [Bluetooth Mode] na [Receiver]
(stran 46).
Nasvet
• Če ni seznanjena nobena mobilna
naprava (na primer takoj po nakupu
sistema), sistem preklopi v način
28SL
5
Vklopite funkcijo BLUETOOTH v
mobilni napravi.
Pritisnite BLUETOOTH.
Sistem samodejno znova vzpostavi
povezavo z mobilno napravo, s
katero je bil povezan nazadnje.
Indikator BLUETOOTH mora
zasvetiti modro.
Povezava med sistemom in
mobilno napravo je vzpostavljena.
Začnite predvajati zvok prek
aplikacije za glasbo v priključeni
mobilni napravi.
Glavna enota predvaja zvok.
Prilagodite glasnost.
• Glasnost prilagodite z gumboma
 +/– na daljinskem upravljalniku.
• Glasnost globokotonca prilagodite z
gumboma SW  +/– na daljinskem
upravljalniku (stran 34).
• Vsebino lahko predvajate ali
začasno zaustavite z gumbi za
upravljanje predvajanja na
daljinskem upravljalniku.
Prekinitev povezave z mobilno
napravo
Izvedite katerega koli od spodnjih
postopkov.
• Onemogočite funkcijo BLUETOOTH v
mobilni napravi.
• Pritisnite BLUETOOTH, ko je na
televizijskem zaslonu prikazan zaslon
[Bluetooth Audio].
• Nastavite možnost [Bluetooth Mode]
na [Off] (stran 46).
• Izklopite sistem ali mobilno napravo.
Nasveti
Če se povezava ne vzpostavi, v mobilni
napravi izberite "HT-XF9000".
Poslušanje glasbe v
napravi USB
Predvajate lahko glasbene datoteke,
shranjene v priključeni napravi USB.
Več o vrstah datotek, ki jih je mogoče
predvajati, preberite v razdelku »Vrste
zvočnih datotek, ki jih je mogoče
predvajati« (stran 59).
1
2
3
4
5
Priključite napravo USB v vrata
(USB).
Pritisnite HOME.
Na TV-zaslonu se prikaže začetni
meni.
V začetnem meniju izberite možnost
[Listen] – [USB (Connected)].
Izberite mapo, v kateri so
shranjene skladbe, nato pa
izberite skladbo.
Izbrana skladba se predvaja in jo
boste slišali prek sistema.
Prilagodite glasnost.
• Glasnost prilagodite z gumboma
 +/– na daljinskem upravljalniku.
• Glasnost globokotonca prilagodite
z gumboma SW  +/– na
daljinskem upravljalniku (stran 34).
Opomba
Naprave USB med delovanjem ne
odstranjujte. Pred priklopom ali
odstranitvijo naprave USB izklopite sistem,
da preprečite poškodbe podatkov ali
okvaro naprave USB.
29SL
Poslušanje naprave,
priklopljene z analognim
zvočnim kablom
Poslušate lahko zvok zvočne naprave,
kot sta na primer televizor, naprava
WALKMAN® itd., ki je priklopljena na
vtičnico ANALOG IN na sistemu.
1
2
3
Pritisnite HOME.
Na TV-zaslonu se prikaže začetni
meni.
V začetnem meniju izberite
možnost
[Listen] – [Analog].
Na TV-zaslonu se prikaže zaslon
[Analog].
Prilagodite glasnost.
• Glasnost prilagodite z gumboma
 +/– na daljinskem upravljalniku.
• Glasnost globokotonca
prilagodite z gumboma SW  +/–
na daljinskem upravljalniku
(stran 34).
Nasveti
Možnost [Analog] lahko izberete tudi
neposredno, in sicer tako, da pritisnete
ANALOG.
30SL
1
Prilagajanje kakovosti zvoka
Uživanje v pristnem
prostorskem zvoku
(VERTICAL S.)
Z učinkovito uporabo tehnologije
Vertical Surround Engine* lahko pri vseh
zvočnih načinih (stran 32), razen pri
načinu [News], izkusite pristen zvok ne
samo v vodoravni smeri, temveč tudi od
zgoraj. Ta funkcija deluje tudi pri 2.0kanalnem signalu, kot je televizijski
program.
* Vertical Surround Engine je izjemno
natančna digitalna tehnologija za
obdelavo zvočnega polja, ki jo je razvila
družba Sony in ki poleg zvočnega polja v
vodoravni smeri navidezno ustvari
zvočno polje v navpični smeri, pri čemer
se uporabijo samo sprednji zvočniki,
zgornji zvočniki pa ne.
Zvočnikov vam tako ni treba namestiti na
strop, v bogatem zvoku pa lahko uživate
ne glede na višino stropa. Poleg tega
oblika prostora neznatno vpliva na to
funkcijo, saj funkcija ne uporablja zvoka,
ki se odbija od sten in omogoča
izboljšano predvajanje prostorskega
zvoka.
2
Pritisnite VERTICAL S.
Na televizijskem zaslonu se prikaže
nastavitev vertikalnega
prostorskega zvoka.
Pritiskajte gumb, da izberete
nastavitev.
Način
Razlaga
[On]
Vklopi funkcijo
navpičnega
prostorskega zvoka.
[Off]
Izklopi funkcijo
navpičnega
prostorskega zvoka.
Opombe
• Učinek prostorskega zvoka je odvisen od
zvočnega vira.
• Pojavi se lahko časovni zamik med
zvokom in sliko, kar je odvisno od
zvočnega vira. Če ima televizor funkcijo, ki
zadrži sliko, jo uporabite za prilagoditev.
VERTICAL S.
31SL
Nastavitev zvočnega
učinka, prilagojenega
zvočnim virom (Sound
Mode)
Uživate lahko v predvajanju vnaprej
programiranih zvočnih učinkov, ki
ustrezajo različnim vrstam zvočnih
virov.
Gumbi za izbiro
Sound Mode
1
Pritisnite enega od gumbov za
izbiro zvočnega načina (AUTO
SOUND, CINEMA, MUSIC, GAME,
NEWS, SPORTS, STANDARD), da
izberete zvočni način.
Na televizijskem zaslonu se prikaže
izbrani zvočni način.
32SL
Zvočni način
Razlaga
[Auto Sound]
Pri zvočnem viru s
tehnologijo
ClearAudio+ se
samodejno izbere
ustrezen zvočni
način.
[Cinema]
Potopili se boste v
zvok, ki potuje okoli
vas in vas povsem
obdaja. Ta način je
primeren za ogled
filmov.
Zvočni način
Razlaga
[Music]
Živahnost in sijajnost
zvoka se odražata v
vsaki podrobnosti.
Ta način je primeren
za poslušanje
glasbe, ki vas
resnično prevzame.
[Game
Studio]
Lahko se povsem
zatopite v igranje s
poustvarjenim
občutkom gibanja in
oddaljenosti
objektov ter z dobro
slišnimi dialogi.
[News]
Poustvari jasen
govor pri
informativnih
oddajah.
[Sports]
Doživite lahko
vzdušje, kot bi
športno prireditev
spremljali na
stadionu. Le
komentatorje boste
bolje slišali.
[Standard]
Za čist in jasen zvok
televizijskega
programa.
Opombe
• Funkcija zvočnega načina je
onemogočena v naslednjih primerih.
– Možnost [Sound Effect] je nastavljena
na nastavitev, ki ni [Sound Mode On]
(stran 45).
– Oddaja se preizkusni zvok (stran 41).
• Pojavi se lahko časovni zamik med
zvokom in sliko, kar je odvisno od
zvočnega vira. Če ima televizor funkcijo, ki
zadrži sliko, jo uporabite za prilagoditev.
Nastavitev za razločnejše
dialoge (VOICE)
Predvajanje čistega
zvoka pri nizki glasnosti
ponoči (NIGHT)
Zvok se oddaja pri nižji glasnosti z
minimalno izgubo natančnosti in
jasnosti dialoga.
VOICE
NIGHT
1
2
Pritisnite VOICE.
Na TV-zaslonu se prikaže glasovni
način.
Pritiskajte gumb, da izberete
glasovni način.
Način
Razlaga
[Up Off]
Standard
[Up 1]
S povečanjem obsega
dialogov postanejo
dialogi zlahka
razumljivi.
[Up 2]
Obseg dialogov se
poveča in starejše
osebe zlahka slišijo
zvok dialogov.
1
2
Pritisnite NIGHT.
Na TV-zaslonu se prikaže nočni
način.
Pritiskajte gumb, da izberete
nočni način.
Način
Razlaga
[On]
Vklopi funkcijo
nočnega načina.
[Off]
Izklopi funkcijo
nočnega načina.
Opomba
Ko izklopite sistem, je ta nastavitev
samodejno nastavljena na možnost [Off].
33SL
Prilagajanje glasnosti
globokotonca
Prilagoditev zamika med
sliko in zvokom
Globokotonec je namenjen predvajanju
nizkih tonov ali nizkofrekvenčnega
zvoka.
Če se zvok ne ujema s sliko na TVzaslonu, lahko prilagodite zamik med
njima.
Način nastavitve se razlikuje glede na
vhod.
TV
SW  +/–
Pritisnite SW (glasnost globokotonca)
 +/–, da prilagodite glasnost
globokotonca.
///,
OPTIONS
Opomba
Ko vhodni vir ne vsebuje veliko
nizkotonskega zvoka, kar je na primer
značilno za večino TV-programov, se
nizkotonski zvok iz globokotonca morda
ne bo slišal.
Med gledanjem televizorja
1
2
34SL
Pritisnite OPTIONS in nato TV, da
odprete način nastavitve.
Indikator TV trikrat utripne.
Prilagodite zamik z gumboma /
in nato pritisnite .
Prilagodite ga lahko v območju od
0 do 300 milisekund v korakih po
25 milisekund.
Indikatorji utripajo v skladu s časom
prilagoditve.
• 0 milisekund: Indikatorja TV in
USB dvakrat utripneta.
Med gledanjem druge
naprave
1
• Od 25 do 50 milisekund: Indikator
TV počasi dvakrat utripne.
• Od 75 do 100 milisekund: Indikator
HDMI počasi dvakrat utripne.
2
3
Pritisnite OPTIONS.
Na TV-zaslonu se prikaže meni z
možnostmi.
Izberite možnost [A/V Sync].
Prilagodite zamik z gumboma /
in nato pritisnite .
Prilagodite ga lahko v območju od
0 do 300 milisekund v korakih po
25 milisekund.
• Od 125 do 150 milisekund: Indikator
BLUETOOTH počasi dvakrat utripne.
• Od 175 do 200 milisekund:
Indikator ANALOG počasi dvakrat
utripne.
• Od 225 do 275 milisekund: Indikator
USB počasi dvakrat utripne.
• 300 milisekund: Indikatorja TV in
USB dvakrat utripneta.
Indikator TV trikrat utripne in določi
se vrednost nastavitve.
35SL
Predvajanje stisnjenih
zvočnih datotek ali plošč
CD v naravni kakovosti
zvoka (DSEE)
Ta funkcija izboljša kakovost zvoka
stisnjenih zvočnih datotek ali plošč CD z
obnovitvijo visokega zvočnega razpona,
ki se odstrani med stiskanjem. Zvok bo
slišati skoraj tako, kot bi poslušali izvirni,
naravni in prostorski zvok.
1
2
3
4
Predvajanje zvoka
multipleksirane oddaje
(AUDIO)
Zvok multipleksirane oddaje lahko
poslušate, če sistem sprejema signal
multipleksirane oddaje Dolby Digital.
Pritisnite HOME.
Na TV-zaslonu se prikaže začetni
meni.
V začetnem meniju izberite
možnost
[Setup] – [Advanced
Settings].
Izberite [Audio Settings] - [DSEE].
Izberite možnost [On].
Opombe
• Ta funkcija je na voljo le, ko je za zvočni
način izbrana možnost [Auto Sound]* ali
[Music] (stran 32).
• Ta funkcija je združljiva z
2-kanalnimi digitalnimi vhodnimi signali s
frekvenco vzorčenja 44,1 kHz ali 48 kHz.
• Frekvenca vzorčenja/bitna globina po
obdelavi sta do 96 kHz (24-bitno).
• Ta funkcija ni združljiva s signali DSD.
• Ta funkcija ne deluje, ko je funkcija
[Advanced Auto Volume] nastavljena na
možnost [On] (stran 45).
* Samo ko je možnost [Music] izbrana
z možnostjo [Auto Sound].
36SL
AUDIO
1
Večkrat pritisnite AUDIO, da
izberete želeni zvočni signal.
Indikatorji utripajo v skladu z
nastavitvijo.
• [Main]: Indikator TV enkrat utripne.
Oddajal se bo zvok glavnega
jezika.
• [Sub]: Indikator USB enkrat utripne.
predvaja se zvok sekundarnega
jezika.
• [Main/Sub]: Indikatorja TV in USB
enkrat utripneta.
Predvaja se kombinirani zvok
glavnega in dodatnega jezika.
Opombe
• Za sprejem signala Dolby Digital morate
priklopiti televizor, ki je združljiv s funkcijo
Audio Return Channel (stran 39), na
vtičnico HDMI OUT (TV (ARC)) s kablom
HDMI (ni priložen) ali druge naprave na
vtičnico HDMI IN s kablom HDMI (ni
priložen).
• Če vtičnica HDMI IN na televizorju ni
združljiva s funkcijo Audio Return Channel
(stran 39), za sprejem signala Dolby
Digital televizor priklopite na vtičnico TV
IN (OPT) z optičnim digitalnim kablom
(priložen).
37SL
Nasveti
Uporaba funkcije Control for HDMI
Uporaba funkcije Control
for HDMI
Če omogočite funkcijo Control for HDMI
("BRAVIA" sync) med uporabo televizorja
Sony, je ta funkcija (Control for HDMI)
samodejno omogočena tudi v sistemu.
Funkcija izklopa sistema
Priklop naprave, kot je televizor ali
predvajalnik plošč Blu-ray Disc, ki je
združljiv s funkcijo Control for HDMI*,
s kablom HDMI omogoča enostavno
upravljanje naprave z daljinskim
upravljalnikom televizorja.
S funkcijo Control for HDMI lahko
uporabljate naslednje funkcije.
Ko izklopite televizor, se bo sistem
samodejno izklopil.
Možnost
[Setup] – [Advanced
Settings] – [HDMI Settings] – [Standby
Linked to TV] v sistemu nastavite na [On]
ali [Auto] (stran 45). Privzeta nastavitev
je [Auto].
• Funkcija izklopa sistema
• Funkcija nadzora zvoka v sistemu
• Audio Return Channel
• Predvajanje z enim dotikom
• Uporaba menija z daljinskim
upravljalnikom televizorja
• Nastavitev varčevanja z energijo s
prenosom signala HDMI v stanju
pripravljenosti
• Povezanost jezikov
Povezana naprava se morda ne bo
izklopila, odvisno od njenega stanja.
Opomba
Opomba
Te funkcije bodo morda delovale pri
napravah, ki jih ne proizvaja družba Sony,
vendar delovanje ni zagotovljeno.
* Funkcija Control for HDMI je standard, ki
ga uporablja CEC (Consumer Electronics
Control) za omogočanje medsebojnega
nadzora naprav HDMI (High-Definition
Multimedia Interface).
Priprava na uporabo
funkcije Control for HDMI
Možnost
[Setup] – [Advanced
Settings] – [HDMI Settings] – [Control for
HDMI] v sistemu nastavite na [On]
(stran 45). Privzeta nastavitev je [On].
Omogočite nastavitve funkcije Control
for HDMI za televizor in drugo napravo,
povezano s sistemom.
38SL
Funkcija nadzora zvoka v
sistemu
Če vklopite sistem, ko gledate televizor,
se zvok televizorja oddaja iz zvočnikov
sistema.
Glasnost sistema lahko prilagodite z
daljinskim upravljalnikom televizorja.
Ko vklopite televizor, se sistem
samodejno vklopi, zvok televizorja pa se
predvaja prek zvočnikov sistema.
Nastavitve lahko spreminjate tudi prek
menija televizorja. Če želite več
informacij, preberite navodila za
uporabo televizorja.
Opombe
• Funkcija za nadzor zvoka sistema morda
ne bo na voljo, odvisno od nastavitev
televizorja. Če želite več informacij,
preberite navodila za uporabo televizorja.
• Če se je zvok televizorja predvajal prek
zvočnikov televizorja, ko ste nazadnje
gledali televizor, se sistem kljub povezavi
z napajanjem televizorja pri nekaterih
televizorjih morda ne bo vklopil, ko boste
znova vklopili televizor.
Audio Return Channel
Če je sistem povezan z vtičnico HDMI IN
na televizorju, ki je združljiva s funkcijo
Audio Return Channel (ARC), lahko zvok
televizorja poslušate prek zvočnikov
sistema brez priključitve digitalnega
optičnega kabla.
Možnost
[Setup] – [Advanced
Settings] – [HDMI Settings] – [TV Audio
Input Mode] v sistemu nastavite na
[Auto] (stran 46). Privzeta nastavitev je
[Auto].
Opomba
Če televizor ni združljiv s funkcijo Audio
Return Channel, morate priključiti digitalni
optični kabel (priložen) (glejte priložena
navodila za začetek).
Predvajanje z enim dotikom
Ko predvajate vsebino prek naprave
(predvajalnik plošč Blu-ray Disc,
»PlayStation®4« itd.), povezane s
sistemom, se sistem in televizor
samodejno vklopita, vhod sistema se
preklopi na vhod za povezano napravo
in zvok se predvaja prek zvočnikov
sistema.
Uporaba menija z daljinskim
upravljalnikom televizorja
Z gumbom SYNC MENU na daljinskem
upravljalniku televizorja lahko izberete
sistem in ga upravljate.
To funkcijo lahko uporabljate, če
televizor podpira meni za sinhronizacijo.
Če želite več informacij, preberite
navodila za uporabo televizorja.
Opombe
• V možnosti Sync Menu v televizorju je
sistem prepoznan kot "Player".
• Nekatere funkcije v določenih televizorjih
morda niso na voljo.
Nastavitev varčevanja z
energijo s funkcijo HDMI
Standby Through
Funkcija varčevanja z energijo v stanju
pripravljenosti HDMI Standby Through
(stran 46) omogoča predvajanje zvoka
in slike iz povezane naprave brez vklopa
sistema.
Nastavite možnost
[Setup] [Advanced Settings] - [HDMI Settings] [Standby Through] na [Auto] (stran 46).
Privzeta nastavitev je [Auto].
Opombe
• Če je možnost
[Setup] – [Advanced
Settings] – [HDMI Settings] – [Standby
Through] v sistemu nastavljena na [On] ali
[Auto] in se je zvok televizorja predvajal
prek zvočnikov televizorja, ko ste
nazadnje gledali televizor, se sistem
morda ne vklopi, zvok in slika pa se lahko
predvajata v televizorju, čeprav se
predvaja vsebina naprave (stran 46).
• Začetni del predvajane vsebine se morda
ne bo pravilno predvajal, odvisno od
televizorja.
Opomba
Če se slika iz naprave, povezane s
sistemom, ne prikaže na zaslonu
televizorja, nastavite možnost [Standby
Through] na [On]. Izbiro te nastavitve
priporočamo ob povezavi s televizorjem, ki
ni znamke Sony.
Povezanost jezikov
Če spremenite jezik zaslonskega prikaza
televizorja, se spremeni tudi jezik
zaslonskega prikaza sistema.
39SL
Uporaba funkcije
»BRAVIA Sync«
Poleg funkcije Control for HDMI lahko v
napravah, združljivih s funkcijo
»BRAVIA« sync, uporabljate tudi
naslednje funkcije.
• Funkcija zvočni način/izbira prizora
• Upravljanje domačega kina
Opomba
To so lastne funkcije podjetja Sony. Ta
funkcija ne deluje z izdelki, ki jih ni
proizvedla družba Sony.
Zvočni način/funkcija Scene
Select
Zvočni način sistema se samodejno
zamenja glede na to, ali je televizor
nastavljen na funkcijo izbire prizora ali
pa na funkcijo zvočnega načina. Če
želite več informacij, preberite navodila
za uporabo televizorja.
Zvočni način nastavite na [Auto Sound]
(stran 32).
Funkcija Home Theatre
Control
Če uporabljate televizor, združljiv s
funkcijo upravljanja domačega kina,
lahko nastavitve sistema, nastavitve
zvočnega načina, preklapljanje vhodov
itd. opravite brez preklapljanja vhoda TV.
To funkcijo lahko uporabljate, kadar je
televizor povezan z internetom. Če
želite več informacij, preberite navodila
za uporabo televizorja.
40SL
[Level]
Spreminjanje nastavitev
Prilagajanje nastavitev
zvočnika za prostorski
zvok
Za dober prostorski zvok nastavite
razdaljo med zvočniki in položajem, na
katerem poslušate, njihovo izhodno
raven in drugo.
Privzete nastavitve so podčrtane.
1
2
3
4
Pritisnite HOME.
Na TV-zaslonu se prikaže začetni
meni.
Prilagodite glasnost zvočnikov.
Vrednost lahko nastavite od –6,0 do 6,
0 dB (v korakih po 0,5 dB).
[Front]: Nastavi glasnost sprednjega
zvočnika.
[Subwoofer]: Nastavi glasnost
globokotonca.
[Test Tone]
Če želite preveriti razpoložljivost
zvočnikov, lahko iz zvočnikov
predvajate preizkusni ton.
[Off]: Preizkusni ton se ne predvaja iz
zvočnikov.
[On]: Preizkusni ton se predvaja iz
zvočnika.
V osnovnem meniju izberite
možnost
[Setup] – [Advanced
Settings].
Izberite [Speaker Settings] [Manual Speaker Settings].
Na TV-zaslonu se prikaže meni
[Manual Speaker Settings].
Prilagodite nastavitve zvočnika.
Nastavitve izberite med naslednjimi
možnostmi, tako da pritisnete /
in , nato pa nastavite vrednost
glede na okolje s pritiskom /
in .
[Distance]
Nastavite razdaljo med zvočniki in
položajem, na katerem poslušate.
Vrednost lahko nastavite od 0 do 10
metrov (v korakih po 0,1 m ) (0 do 33
čevljev v korakih po 1/4 čevlja)).
[Front]: Nastavi razdaljo do sprednjega
zvočnika.
[Subwoofer]: Nastavi razdaljo do
globokotonca.
Nasveti
Merske enote (čevlji ali metri) lahko
spremenite tako, da pritisnete OPTIONS.
41SL
Spreminjanje svetlosti
indikatorjev (DIMMER)
Varčevanje z energijo v
načinu pripravljenosti
Svetlost indikatorjev na glavni enoti
lahko spreminjate.
Preverite spodnje nastavitve:
– Možnost [Bluetooth Standby] je
nastavljena na [Off] (stran 46).
– Možnost [Standby Through] je
nastavljena na [Off] (stran 46).
DIMMER
1
2
Pritisnite DIMMER.
Na televizijskem zaslonu se prikaže
način zaslona.
Pritiskajte gumb, da izberete
želeni način zaslona.
Način
Razlaga
[Bright]
Vsi indikatorji svetijo
svetlo.
[Dark]
Vsi indikatorji svetijo
temno.
[Off]
Vsi indikatorji so
izklopljeni.
Opomba
Vsi indikatorji na glavni enoti so izklopljeni,
ko je izbrana možnost [Off]. Samodejno se
vklopijo, ko pritisnete kateri koli gumb, in
nato znova izklopijo, če sistema ne
uporabljate približno 10 sekund. Včasih pa
se indikatorji ne izklopijo. V tem primeru je
svetlost indikatorja enaka načinu [Dark].
42SL
Izvajanje funkcije Easy
Setup
Začetne nastavitve za sistem lahko
izvedete s funkcijo Easy Setup.
1
2
3
Pritisnite HOME.
Na TV-zaslonu se prikaže začetni
meni.
V osnovnem meniju izberite
možnost
[Setup] – [Easy
Setup].
Izvedite nastavitve po navodilih
na zaslonu.
43SL
Izvajanje funkcije Advanced Settings
Možnosti, kot sta slika in zvok, lahko spreminjate na različne načine.
Privzete nastavitve so podčrtane.
1
2
3
Pritisnite HOME.
Na TV-zaslonu se prikaže začetni meni.
V osnovnem meniju izberite možnost
[Setup] – [Advanced Settings].
Na TV-zaslonu se prikaže meni [Advanced Settings].
Izberite element nastavitve.
Nastavitveni element
[Speaker Settings]
[Audio Settings]
Omogoča nastavitve zvočnega izhoda. (stran 45)
[HDMI Settings]
Omogoča nastavitve HDMI. (stran 45)
[Bluetooth Settings]
Omogoča podrobne nastavitve za funkcijo
BLUETOOTH. (stran 46)
[System Settings]
Omogoča prilagoditev nastavitev sistema.
(stran 46)
[Resetting]
Sistemu povrne privzete tovarniške nastavitve.
(stran 47)
[Software Update]
44SL
Razlaga
Omogoča nastavitve zvočnika in globokotonca za
namestitev in povezave. (stran 45)
Posodobi programsko opremo sistema. (stran 47)
[Speaker Settings]
[Manual Speaker Settings]
Nastavitve zvočnika lahko prilagodite za
najboljši možen prostorski zvok.
Podrobnosti so v razdelku »Prilagajanje
nastavitev zvočnika za prostorski zvok«
(stran 41).
[Secure Link]
Vzpostavite lahko varno brezžično
povezavo z globokotoncem.
Podrobnosti so v razdelku
»Vzpostavljanje brezžične povezave z
globokotoncem (SECURE LINK)«
(stran 24).
[Audio Settings]
[DSEE]
Ta funkcija je na voljo le, ko je za zvočni
način izbrana možnost [Auto Sound]* ali
[Music].
[On]: Izboljša kakovost zvoka z
obnovitvijo vrhunskega zvoka
(stran 36).
[Off]: Off
* Samo ko je možnost [Music] izbrana z
možnostjo [Auto Sound].
[Audio DRC]
Dinamični razpon zvočnega posnetka
lahko stisnete.
[Auto]: Samodejno stisne zvok, kodiran
v zapisu Dolby TrueHD.
[On]: Sistem poustvari zvočni posnetek
dolby in DTS z dinamičnim razponom, ki
ga je predvidel tonski tehnik.
[Off]: Brez stiskanja dinamičnega
razpona.
[Sound Effect]
Izberete lahko zvočne učinke, kot je
zvočni način.
[Sound Mode On]: vertikalna prostorska
tehnologija (Vertical Surround Engine)
izboljša zvok in kanale dvignjenega
zvočnika, s čimer ustvari pristen in
obdajajoč navidezni prostorski učinek,
kot je zvočni način (stran 32) in vertikalni
prostorski zvok (stran 31).
[Dolby Speaker Virtualizer]: izboljša
kanale za zvočnike za prostorski zvok in
dvignjene zvočnike, s čimer ustvari
pristen in obdajajoč navidezni
prostorski učinek, ko predvajate obliko
zapisa Dolby. Onemogoči zvočne
učinke, ki niso oblika zapisa Dolby.
[Off]: Onemogoči zvočne učinke. To
izberite, ko ne želite določiti zgornje
meje frekvence vzorčenja.
[Advanced Auto Volume]
Spremembo glasnosti zaradi vhodnega
signala lahko zmanjšate. Ta funkcija
deluje, kadar je glasnost TV-oglasov
večja od ostalega TV-programa.
[On]: Samodejno prilagodi glasnost.
[Off]: Off
Opomba
Ta funkcija ni primerna za poslušanje
glasbe.
[HDMI Settings]
[Control for HDMI]
[On]: Funkcija Control for HDMI je
omogočena. Naprave, povezane s
kablom HDMI, se lahko medsebojno
nadzorujejo.
[Off]: Off
[Standby Linked to TV]
Ta funkcija je omogočena, ko je
možnost [Control for HDMI] nastavljena
na [On].
[Auto]: Če je vhod sistema nastavljen na
[TV] ali [HDMI], se sistem samodejno
izklopi, ko izklopite televizor.
[On]: Sistem se samodejno izklopi, ko
izklopite televizor, ne glede na vhod.
[Off]: Sistem se ne izklopi, ko izklopite
televizor.
45SL
[Standby Through]
Ta funkcija je omogočena, ko je
možnost [Control for HDMI] nastavljena
na [On].
[Auto]: Ko je televizor vklopljen in je
sistem izklopljen, sistem oddaja signale
prek vtičnice HDMI OUT (ARC). Porabo
energije v stanju pripravljenosti sistema
lahko še bolj zmanjšate v primerjavi z
nastavljeno možnostjo [On].
[On]: Ko je sistem izklopljen, vedno
oddaja signale prek vtičnice HDMI OUT
(ARC). Izbiro te nastavitve priporočamo
ob povezavi s televizorjem, ki ni znamke
Sony.
[Off]: Ko je sistem izklopljen, ne oddaja
signalov prek vtičnice HDMI OUT (ARC).
Če želite s televizorjem predvajati
vsebine iz naprave, povezane s
sistemom, vklopite sistem. Porabo
energije v stanju pripravljenosti sistema
lahko še bolj zmanjšate v primerjavi z
nastavljeno možnostjo [On].
[TV Audio Input Mode]
To funkcijo nastavite, kadar je sistem
priključen v vtičnico HDMI IN na
televizorju, ki je združljiva s funkcijo
Audio Return Channel. Funkcija Audio
Return Channel je na voljo, ko [Control
for HDMI] nastavite na [On].
[Auto]: Zvok televizorja lahko poslušate
prek zvočnikov sistema.
[Optical]: To nastavitev uporabljajte,
kadar je povezan digitalni optični kabel.
[HDMI Signal Format]
Za vhodni signal lahko izberete obliko
signala HDMI. Podrobnosti so v razdelku
»Nastavitev oblike zapisa signala HDMI
za gledanje video vsebine 4K« (stran 21).
[Bluetooth Settings]
[Bluetooth Mode]
S tem sistemom lahko vsebino
predvajate z naprave BLUETOOTH.
[Receiver]: Sistem je v načinu
sprejemnika, kar pomeni, da lahko
sprejema in oddaja zvok, ki ga predvaja
naprava BLUETOOTH.
[Off]: Funkcija BLUETOOTH je
izklopljena, zato ne morete izbrati
vhoda [Bluetooth Audio].
[Bluetooth Standby]
Način [Bluetooth Standby] lahko
nastavite tako, da je sistem mogoče
vklopiti z napravo BLUETOOTH, tudi če je
sistem v stanju pripravljenosti. Ta funkcija
je na voljo le, ko je možnost [Bluetooth
Mode] nastavljena na [Receiver].
[On]: Sistem se samodejno vklopi, ko
zahtevate povezavo BLUETOOTH prek
seznanjene naprave BLUETOOTH.
[Off]: Izklop.
[Bluetooth Codec - AAC]
Ta funkcija je na voljo le, ko je možnost
[Bluetooth Mode] nastavljena na
[Receiver].
[On]: Omogoči kodek AAC.
[Off]: Onemogoči kodek AAC.
Opomba
Če je funkcija AAC omogočena in vaša
naprava AAC podpira, lahko poslušate
visokokakovosten zvok.
[System Settings]
[OSD Language]
Za prikaz na zaslonu sistema lahko
izberete poljubni jezik.
[IR-Repeater]
[On]: Oddaljeni signali, ki potujejo proti
televizorju, so oddajani iz zadnjega dela
glavne enote.
46SL
[Off]: izklopi funkcijo.
Podrobnosti so v razdelku »Daljinski
upravljalnik televizorja ne deluje«
(stran 25).
[Auto Standby]
[On]: Vključi funkcijo [Auto Standby]. Ko
sistema ne uporabljate in ni nobenega
vhodnega signala približno 20 minut, se
sistem samodejno preklopi v stanje
pripravljenosti.
[Off]: Izklop.
Posodabljanje
programske opreme
Če programsko opremo posodobite na
najnovejšo različico, lahko uporabljate
najnovejše funkcije.
Če želite več informacij o funkcijah
posodobitve, obiščite to spletno mesto:
www.sony.eu/support
Opombe
[Device Name Setting]
Ime sistema lahko ustrezno spremenite,
da ga boste prepoznali pri uporabi
funkcije [Bluetooth Audio]. Upoštevajte
navodila na zaslonu in za vnos imena
uporabite virtualno tipkovnico.
[Software License Information]
Prikažete lahko informacije o licenci za
programsko opremo.
[Software Version]
Prikaže se različica programske opreme.
[Resetting]
Sistemske nastavitve lahko ponastavite
na tovarniško privzete vrednosti, tako
da izberete skupino nastavitev. Vse
nastavitve v skupini bodo
ponastavljene.
Podrobnosti so v razdelku
»Ponastavitev sistema« (stran 55).
• Posodabljanje lahko traja do 40 minut.
• Med posodabljanjem ne vklopite ali
izklopite sistema, izklopite napajalnega
kabla, izklopite ali vklopite kabla HDMI ali
upravljajte s sistemom ali televizorjem.
Počakajte, da se posodobitev
programske opreme zaključi.
1
2
3
Pritisnite HOME.
Na TV-zaslonu se prikaže začetni
meni.
V začetnem meniju izberite
možnost
[Setup] – [Advanced
Settings].
Izberite možnost [Software Update].
Podrobnosti v zvezi s posodabljanjem
so navedene v navodilih, prikazanih
med prenašanjem posodobitvene
datoteke.
Posodabljanje poteka na naslednji
način.
1
Ko se začne postopek posodobitve
programske opreme, vsi indikatorji
na glavni enoti 4-krat hitro
zasvetijo. Nato se sistem
samodejno znova zažene.
2
Med posodabljanjem
programske opreme indikatorji
na glavni enoti utripajo.
Utripajoči indikatorji se povečajo
z 1 na 5 glede na napredek
posodobitve.
[Software Update]
Programsko opremo sistema lahko
posodobite. »Posodabljanje
programske opreme«
(stran 47)Podrobnosti najdete v
razdelku .
47SL
3
Ko je posodobitev končana, vsi
indikatorji na glavni enoti dvakrat
hitro zasvetijo, nato se sistem
samodejno znova zažene.
Opomba
[Software Update] lahko izvedete tako, da
pritisnete in za 7 sekund pridržite gumb
BLUETOOTH in  na glavni enoti.
48SL
Sistem se izklopi, ko izklopite
televizor.
Odpravljanje težav
Odpravljanje težav
Če se pri uporabi sistema pojavi katera
od spodnjih težav, jo lahko po spodnjih
navodilih poskušate odpraviti sami in
šele nato pošljete napravo v popravilo.
Če težave ne morete odpraviti, se
obrnite na najbližjega prodajalca
izdelkov Sony.
Na popravilo vedno prinesite tako
glavno enoto kot globokotonec, tudi če
je videti, da ima težave samo eden od
njiju.
Napajanje
Sistem se ne vklopi.
 Preverite, ali je napajalni kabel
ustrezno povezan.
 Napajalni kabel odklopite iz
električne vtičnice in ga čez nekaj
časa znova priklopite.
Sistem se ne vklopi, tudi če je
televizor vklopljen.
 Nastavite
[Setup] – [Advanced
Settings] – [HDMI Settings] – [Control
for HDMI] na [On] (stran 45). Televizor
mora podpirati funkcijo Control for
HDMI (stran 38). Če želite več
informacij, preberite navodila za
uporabo televizorja.
 Preverite nastavitve zvočnikov
televizorja. Napajanje sistema se
sinhronizira z nastavitvami zvočnikov
televizorja. Če želite več informacij,
preberite navodila za uporabo
televizorja.
 Če so bili vir zvoka prejšnjič zvočniki
televizorja, se sistem pri nekaterih
televizorjih morda ne bo vklopil, če je
povezan z napajanjem televizorja,
tudi če je televizor vklopljen.
 Preverite nastavitev možnosti
[Setup] – [Advanced Settings] –
[HDMI Settings] – [Standby Linked to
TV] (stran 45). Če je možnost [Standby
Linked to TV] nastavljena na [On] ali
[Auto], se sistem samodejno izklopi,
ko izklopite televizor.
Sistem se ne izklopi, tudi če se
izklopi televizor.
 Preverite nastavitev možnosti
[Setup] – [Advanced Settings] –
[HDMI Settings] – [Standby Linked to
TV] (stran 45). Če želite, da se sistem
ne glede na vhod samodejno izklopi
ob izklopu televizorja, funkcijo
[Standby Linked to TV] nastavite na
[On]. Televizor mora podpirati
funkcijo Control for HDMI (stran 38).
Če želite več informacij, preberite
navodila za uporabo televizorja.
Sistema ni mogoče izklopiti.
 Sistem je morda v predstavitvenem
načinu. Če želite preklicati
predstavitveni način, ponastavite
sistem. Na glavni enoti pritisnite in za
več kot 5 sekund pridržite gumb 
(vklop/izklop) in – (glasnost) (stran 55).
Slika
Slika ni (pravilno) prikazana.
 Izberite ustrezen vhod (stran 26).
 Če ni slike, ko je izbran vhod TV, želeni
TV-kanal izberite z daljinskim
upravljalnikom televizorja.
 Če ni slike, ko je izbran vhod HDMI,
pritisnite gumb za predvajanje v
povezani napravi.
 Izključite kabel HDMI in ga znova
vključite. Kabel mora biti trdno vstavljen.
49SL
 Če se slika s priključene naprave ne
prikaže ali ta ni prikazana pravilno,
nastavite možnost
[Setup] –
[Advanced Settings] – [HDMI Settings]
– [HDMI Signal Format] – [HDMI IN] na
[Standard format] (stran 21).
 Če povezujete napravo, ki podpira
standard HDCP 2.2, jo povežite z
vtičnico HDMI IN, televizor pa z
vtičnico HDMI OUT sistema.
 Sistem je povezan z vhodno napravo,
ki ne podpira standarda HDCP (Highbandwidth Digital Content
Protection). V tem primeru preverite
tehnične podatke povezane naprave.
Vsebina 3D, ki se predvaja prek
vtičnice HDMI IN, ni prikazana na
TV-zaslonu.
 Odvisno od televizorja ali video
naprave vsebina 3D morda ne bo
prikazana. Preverite, katere video
formate HDMI podpira sistem
(stran 61).
Video vsebina 4K, ki se predvaja
prek vtičnice HDMI IN, ni prikazana
na TV-zaslonu.
 Odvisno od televizorja ali video
naprave video vsebina 4K morda ne
bo prikazana. Preverite zmogljivost
videa ter nastavitve televizorja in
video naprave.
 Če nastavitev [HDMI Signal Format]
spremenite, slika morda ne bo
prikazana pravilno. V tem primeru
spremenite nastavitev na [Standard
format] (stran 21).
 Uporabljajte kabel Premium High
Speed HDMI z ethernetom, ki podpira
hitrost 18 Gb/s, ali kabel High Speed
HDMI z ethernetom (stran 61).
Slika ni prikazana na celotnem TVzaslonu.
 Razmerje stranic za medij je fiksno.
50SL
Slika in zvok naprave, ki je
povezana s sistemom, nista
prikazana na televizorju, ko sistem
ni vklopljen.
 Nastavite možnost
[Setup] –
[Advanced Settings] – [HDMI Settings]
– [Control for HDMI] na [On] v sistemu,
nato nastavite možnost [Standby
Through] na [Auto] ali [On] (stran 46).
 Vklopite sistem, nato preklopite na
vhod za napravo, ki se predvaja.
 Pri povezavi z napravami, ki jih ni
izdelala družba Sony in ki podpirajo
funkcijo Control for HDMI, nastavite
možnost
[Setup] – [Advanced
Settings] – [HDMI Settings] – [Standby
Through] na [On] (stran 46).
Vsebine HDR ni mogoče prikazati z
visokim dinamičnim razponom.
 Preverite nastavitve televizorja in
priključene naprave. Podrobne
informacije poiščite v navodilih za
uporabo televizorja in priključene
naprave.
 Nekatere naprave lahko vsebino HDR
pretvorijo v obliko SDR, če pasovna
širina ni zadostna. V tem primeru
nastavite možnost
[Setup] –
[Advanced Settings] – [HDMI Settings]
- [HDMI Signal Format] – [HDMI IN] na
[Enhanced format], če televizor in
povezana naprava podpirata
pasovno širino do 18 Gb/s (stran 21).
Ko izberete [Enhanced format],
poskrbite, da boste uporabljali kabel
Premium High Speed HDMI z
ethernetom, ki podpira hitrosti do 18
Gb/s (stran 61).
Zvok
Sistem se ne more povezati s
televizorjem s funkcijo BLUETOOTH.
 Če povežete sistem in televizor s
kablom HDMI (ni priložen), se
povezava BLUETOOTH prekine.
Sistem ne oddaja zvoka televizorja.
 Preverite vrsto in povezavo kabla
HDMI, optičnega digitalnega kabla ali
analognega zvočnega kabla, ki
povezuje sistem s televizorjem
(preberite priložena navodila za
začetek).
 Odklopite kable, ki povezujejo TV in
sistem, in jih nato znova priklopite.
Napajalna kabla televizorja in sistema
odklopite iz električne vtičnice in ju
znova priklopite.
 Ko sta sistem in televizor povezana s
kablom HDMI, preverite naslednje.
– Vtičnica HDMI priključenega
televizorja je označena z »ARC«.
– Funkcija Control for HDMI v
televizorju je vklopljena.
– V sistemu je možnost [Control for
HDMI] nastavljena na [On] in
možnost [TV Audio Input Mode] na
[Auto] (stran 46).
 Če televizor ni združljiv s funkcijo
Audio Return Channel, priključite
digitalni optični kabel (priložen)
(glejte priložena navodila za začetek).
Če televizor ni združljiv s funkcijo
Audio Return Channel, se zvok
televizorja ne bo predvajal prek
sistema, niti če je sistem priključen v
vtičnico HDMI IN na televizorju.
 Preklopite vhod sistema na vhod TV.
Ko sistem in televizor povežete z
analognim zvočnim kablom (ni
priložen), vhod sistema preklopite na
vhod ANALOG (stran 30).
 Povečajte glasnost sistema ali
prekličite izklop zvoka.
 Če se zvok kabelskega ali satelitskega
sprejemnika, povezanega s
televizorjem, ne predvaja, napravo
vključite v vtičnico HDMI IN sistema in
vhod sistema preklopite na[HDMI]
(oglejte si priložena navodila za
začetek uporabe).
 Od vrstnega reda priključitve
televizorja in sistema je odvisno, ali
bo sistem utišan in bosta indikatorja
TV ter USB počasi utripala. V tem
primeru najprej vklopite televizor in
nato sistem.
 Nastavite zvočnike televizorja (BRAVIA)
na zvočni sistem. Za informacije o
nastavitvi televizorja glejte navodila za
nastavitev televizorja.
Slika in zvok naprave, ki je povezana
s sistemom, nista prikazana na
televizorju, ko sistem ni vklopljen.
 Nastavite možnost
[Setup] –
[Advanced Settings] – [HDMI Settings]
– [Control for HDMI] na [On] v sistemu,
nato nastavite možnost [Standby
Through] na [Auto] ali [On] (stran 46).
 Vklopite sistem, nato preklopite na
vhod za napravo, ki se predvaja.
 Pri povezavi z napravami, ki jih ni
izdelala družba Sony in ki podpirajo
funkcijo Control for HDMI, nastavite
možnost
[Setup] – [Advanced
Settings] – [HDMI Settings] – [Standby
Through] na [On] (stran 46).
Zvok se predvaja iz sistema in tudi
televizorja.
 Izklopite zvok sistema ali televizorja.
Zvok televizorja iz sistema zaostaja
za sliko.
 Če je možnost [A/V Sync] nastavljena
na vrednost v obsegu med 25 in
300 msek, jo nastavite na 0 msek
(stran 34).
 Pojavi se lahko časovni zamik med
zvokom in sliko, kar je odvisno od
zvočnega vira. Če ima televizor
funkcijo, ki zadrži sliko, jo uporabite
za prilagoditev.
Sistem ne predvaja zvoka povezane
naprave oziroma je ta komaj slišen.
 Pritisnite  + na daljinskem
upravljalniku in preverite raven
glasnosti (stran 11).
51SL
 Če želite preklicati funkcijo za izklop
zvoka, na daljinskem upravljalniku
pritisnite  ali  + (stran 11).
 Preverite, ali je vhodni vir pravilno
izbran. Poskusite uporabiti drug
vhodni vir, tako da na daljinskem
upravljalniku večkrat pritisnete gumb
za izbiro vhoda (TV/HDMI/ANALOG/
USB/BLUETOOTH) (stran 11).
 Preverite, ali so vsi kabli sistema trdno
vstavljeni v vtičnice na sistemu in
povezani napravi.
 Ko predvajate vsebino, združljivo s
tehnologijo za zaščito avtorskih
pravic (HDCP), se ta morda ne bo
predvajala iz sistema.
 Nastavite
[Setup] – [Advanced
Settings] – [HDMI Settings] – [HDMI
Signal Format] na [Standard format]
(stran 21).
Učinka prostorskega zvoka ni
mogoče doseči.
 Odvisno od vhodnega signala in
nastavitve zvočnega načina obdelava
prostorskega zvoka morda ne bo
delovala učinkovito. Učinek
prostorskega zvoka je lahko komaj
opazen, odvisno od programa ali
plošče.
 Če želite predvajati večkanalni zvok,
preverite nastavitev za digitalni
zvočni izhod v napravi, ki je povezana
s sistemom. Več informacij je na voljo
v navodilih za uporabo, ki so
priložena povezani napravi.
Globokotonec
Globokotonec ne predvaja zvoka
oziroma je ta komaj slišen.
 Če želite povečati glasnost
globokotonca, pritisnite gumb SW
 + na daljinskem upravljalniku
(stran 34).
 Preverite, ali indikator vklopa/izklopa
na globokotoncu sveti zeleno ali v
jantarni barvi.
52SL
 Če indikator vklopa/izklopa
globokotonca ne sveti, poskusite
naslednje.
– Preverite, ali je napajalni kabel
globokotonca ustrezno priključen.
– Pritisnite gumb  (vklop/izklop) na
globokotoncu, da vklopite
napajanje.
 Če indikator vklopa/izklopa
globokotonca počasi utripa zeleno ali
v jantarni barvi ali sveti rdeče,
poskusite naslednje.
– Premaknite globokotonec v bližino
glavne enote, da indikator vklopa/
izklopa globokotonca zasveti
zeleno ali v jantarni barvi.
– Sledite korakom v razdelku
»Vzpostavljanje brezžične povezave
z globokotoncem (SECURE LINK)«
(stran 24).
 Če indikator za vklop/izklop
globokotonca utripa rdeče, pritisnite
gumb  (vklop/izklop) na
globokotoncu, da izklopite napajanje
in preverite, ali pretok zraka skozi
njegove prezračevalne odprtine ni
oviran.
 Če uporabljate vhodne vire, ki nimajo
veliko komponent nizkotonskega
zvoka (npr. televizijska oddaja), je
zvok iz globokotonca morda komaj
slišen. Zvok globokotonca lahko
preverite tako, da iz njega predvajate
preizkusni zvok (stran 41).
 Izklopite nočni način. Podrobnosti so
v razdelku »Predvajanje čistega zvoka
pri nizki glasnosti ponoči (NIGHT)«
(stran 33).
Zvok je prekinjen ali je prisoten
šum.
 Če je v bližini naprava, ki ustvarja
elektromagnetne valove, kot je
brezžično omrežje ali delujoča
mikrovalovna pečica, sistem
odmaknite od naprave.
 Če je med glavno enoto in
globokotoncem ovira, jo premaknite
ali odstranite.
 Glavno enoto in globokotonec
namestite čim bližje.
 Frekvenco brezžičnega omrežja LAN
morebitnega usmerjevalnika za Wi-Fi
ali osebnega računalnika v bližini
preklopite na frekvenčni pas 5 GHz.
 Spremenite omrežno povezavo
televizorja ali predvajalnika Blu-ray
Disc iz brezžične v žično.
Povezava z napravo USB
Sprejemnik ne prepozna naprave
USB.
 Poskusite naslednje:
 Izklopite sistem.
 Izključite in znova priključite
napravo USB.
 Vključite sistem.
 Preverite, ali je naprava USB ustrezno
priključena v vrata (USB) (stran 29).
 Prepričajte se, da naprava USB in
kabel nista poškodovana.
 Preverite, ali je naprava USB
vklopljena.
 Če je naprava USB povezana prek
zvezdišča USB, izključite napravo USB
in jo priključite neposredno na sistem.
 Če priključite WALKMAN® ali pametni
telefon, njegov notranji pomnilnik ali
zunanji pomnilnik (npr. spominska
kartica) morda ne bo prepoznan.
Povezava z mobilno napravo
Seznanjanje ni mogoče.
 Približajte sistem in napravo
BLUETOOTH.
 Sistema ne smejo motiti naprave z
brezžično omrežno povezavo, druge
brezžične naprave, ki uporabljajo
frekvenčni pas 2,4 GHz, ali
mikrovalovna pečica. Če je v bližini
naprava, ki ustvarja elektromagnetno
sevanje, jo odmaknite od sistema.
Povezave BLUETOOTH ni mogoče
dokončati.
 Preverite, ali na glavni enoti sveti
indikator BLUETOOTH (stran 28).
 Preverite, ali je naprava BLUETOOTH,
ki jo želite povezati, vklopljena in
funkcija BLUETOOTH omogočena.
 Približajte sistem in napravo
BLUETOOTH.
 Znova seznanite sistem in napravo
BLUETOOTH. Morda boste morali z
napravo BLUETOOTH najprej
preklicati seznanjanje s tem
sistemom.
 Podatki o seznanjanju se lahko
izbrišejo. Znova opravite postopek
seznanjanja (stran 27).
Iz sistema ni slišati zvoka iz mobilne
naprave, priključene prek povezave
BLUETOOTH.
 Preverite, ali na glavni enoti sveti
indikator BLUETOOTH (stran 28).
 Približajte sistem in napravo
BLUETOOTH.
 Če je v bližini naprava, ki ustvarja
elektromagnetno sevanje, kot so
naprave z brezžično omrežno
povezavo, druge naprave
BLUETOOTH ali mikrovalovna pečica,
napravo odmaknite od sistema.
 Odstranite vse ovire med sistemom in
napravo BLUETOOTH ali odmaknite
sistem od ovire.
 Premestite povezano napravo
BLUETOOTH.
 Frekvenco brezžičnega omrežja LAN
morebitnega usmerjevalnika za Wi-Fi
ali osebnega računalnika v bližini
preklopite na frekvenčni pas 5 GHz.
 Povečajte glasnost na povezani
napravi BLUETOOTH.
53SL
Daljinski upravljalnik
Daljinski upravljalnik sistema ne
deluje.
 Daljinski upravljalnik usmerite proti
senzorju za daljinski upravljalnik na
glavni enoti (stran 8).
 Odstranite vse predmete med
daljinskim upravljalnikom in sistemom.
 Če je raven napolnjenosti baterij v
daljinskem upravljalniku nizka, ju
zamenjajte z novima.
 Preverite, ali pritiskate pravi gumb na
daljinskem upravljalniku.
Daljinski upravljalnik televizorja ne
deluje.
 To težavo lahko morda odpravite
tako, da vključite funkcijo
ponavljalnika IR (stran 25).
Drugo
Funkcija Control for HDMI ne deluje
pravilno.
 Preverite povezavo s sistemom
(preberite priložena navodila za
začetek).
 Omogočite funkcijo Control for HDMI
v televizorju. Če želite več informacij,
preberite navodila za uporabo
televizorja.
 Počakajte nekaj časa in nato
poskusite znova. Če odklopite sistem,
bo trajalo nekaj časa, preden lahko
opravljate postopke. Počakajte vsaj
15 sekund in nato poskusite znova.
 Naprave, povezane s sistemom, morajo
podpirati funkcijo Control for HDMI.
 Omogočite funkcijo Control for HDMI
v napravah, ki so povezane s
sistemom. Za podrobnejše
informacije preberite navodila za
uporabo naprave.
 Vrste in število naprav, ki jih je
mogoče upravljati s funkcijo Control
for HDMI, je omejeno s standardom
HDMI CEC, kot je opisano spodaj:
54SL
– Snemalne naprave (snemalnik BluRay Disc, DVD-snemalnik itd.): do
3 naprave
– Naprave za predvajanje
(predvajalnik Blu-Ray Disc, DVDpredvajalnik itd.): do 3 naprave (ta
sistem uporablja eno od njih)
– Naprave, povezane s
sprejemnikom: do 4 naprave
– Zvočni sistem (sprejemnik/
slušalke): samo 1 naprava (ki jo
uporablja sistem)
Vsi indikatorji utripajo hitro in
sistem je izklopljen.
 Izključite napajalni kabel in poskrbite,
da nič ne ovira odprtin za
prezračevanje sistema.
Senzorji televizorja ne delujejo
pravilno.
 Glavna enota lahko blokira nekatere
senzorje (na primer senzor za
svetlost), sprejemnik daljinskega
upravljalnika televizorja ali oddajnik
za 3D-očala (infrardeči prenos) za
3D-televizor, ki podpira sistem za
infrardeča 3D-očala, ali brezžično
komunikacijo. Glavno enoto
premaknite na ustrezno oddaljenost
od televizorja, pri kateri bodo ti deli
pravilno delovali. Za lokacije
senzorjev in sprejemnika daljinskega
upravljalnika glejte navodila za
uporabo, ki ste jih dobili s
televizorjem.
Brezžične funkcije (funkcija
BLUETOOTH ali globokotonec) so
nestabilne.
 V bližino sistema ne postavljajte
kovinskih predmetov razen
televizorja.
Nenadoma se predvaja glasba, ki je
ne poznate.
 Morda je bila predvajana vnaprej
nameščena vzorčna glasba. Na glavni
enoti pritisnite
, da prekinete
predvajanje.
Sistema ni mogoče izklopiti ali ni
mogoče uporabiti možnosti
[Advanced Settings]./Ko pritisnete
gumb  (vklop/izklop), vsi
indikatorji utripajo in sistema ni
mogoče izklopiti.
 Sistem je morda v predstavitvenem
načinu. Če želite preklicati
predstavitveni način, ponastavite
sistem. Na glavni enoti pritisnite in za
več kot 5 sekund pridržite gumb 
(vklop/izklop) in – (glasnost)
(stran 55).
Sistem se znova zažene.
 Ko se sistem povezuje s televizorjem
z ločljivostjo, ki ni enaka njegovi, se
lahko znova zažene, da ponastavi
nastavitev izhoda slike.
Ponastavitev sistema
Če sistem še vedno ne deluje
pravilno, ga ponastavite s tem
postopkom.
1
2
3
4
5
Pritisnite HOME.
Na TV-zaslonu se prikaže začetni
meni.
V začetnem meniju izberite
možnost
[Setup] – [Advanced
Settings].
Izberite možnost [Resetting].
Izberite element menija, ki ga
želite ponastaviti.
Izberite možnost [Start].
Preklic ponastavitve
V 5. koraku izberite možnost [Cancel].
Če ponastavitve ne morete
izvesti z uporabo začetnega
menija
Na glavni enoti pritisnite in za več kot
5 sekund pridržite gumb  (vklop/
izklop) in – (glasnost).
Nastavitve so ponastavljene na
začetno stanje.
Opomba
Pri ponastavitvi je povezava z
globokotoncem lahko prekinjena. V tem
primeru upoštevajte navodila iz razdelka
»Vzpostavljanje brezžične povezave z
globokotoncem (SECURE LINK)« (stran 24).
55SL
Dodatne informacije
Tehnični podatki
Zvočniški modul (SA-XF9000)
Ojačevalnik
IZHODNA MOČ (nazivna)
Sprednji L + sprednji D: 60 W + 60 W
(pri 4 ohmih, 1 kHz, 1 % THD)
IZHODNA MOČ (referenčna)
Sprednja skupina zvočnikov L/
sprednja skupina zvočnikov D: 100 W
(na kanal pri 4 ohmih, 1 kHz)
Vhodi
HDMI IN*
ANALOG IN
TV IN (OPT)
Izhodni priključki
HDMI OUT (TV (ARC))*
* Vhoda HDMI IN in HDMI OUT (TV (ARC))
podpirata protokol HDCP 2.2. HDCP 2.2
je nova izboljšana tehnologija za zaščito
avtorskih pravic, ki se uporablja za
zaščito vsebin, kot so filmi 4K.
Enota HDMI
Konektor
Tip A (19-pinski)
USB
Vrata
(USB):
vrste A (za povezavo pomnilnika USB)
Enota BLUETOOTH
Komunikacijski sistem
Specifikacija BLUETOOTH, različica 4.2
Izhod
Specifikacija BLUETOOTH, razred moči 1
Največji obseg za komunikacijo
Brez fizičnih ovir doseg približno 30 m1)
Največje število naprav, ki jih lahko
registrirate
9 naprav
Frekvenčni pas
Pas 2,4 GHz (2,4–2,4835 GHz)
56SL
Modulacijski način
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Združljivi profili BLUETOOTH2)
A2DP (profil naprednega distribuiranja
zvoka)
AVRCP (Avdio-video profil z daljinskim
upravljanjem)
Podprti kodeki3)
SBC4), AAC5)
Razpon oddajanja (A2DP)
20–20.000 Hz (frekvence vzorčenja
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz)
1)
Dejanski razpon je odvisen od
dejavnikov, kot so ovire med
napravama, magnetna polja okrog
mikrovalovne pečice, statična elektrika,
uporaba brezžičnega telefona,
občutljivost sprejema, operacijski
sistem, programske aplikacije itd.
2)
Standardni profili BLUETOOTH
označujejo namen komunikacije
BLUETOOTH med napravami.
3)
Kodek: oblika zapisa stisnjenega in
pretvorjenega zvočnega signala
4)
Okrajšava za Subband Codec (kodek
dodatnega pasu)
5) Okrajšava za Advanced Audio Coding
(napredno zvočno kodiranje)
Sprednja skupina zvočnikov L/
sprednja skupina zvočnikov D
Zvočniški sistem
Zvočniški sistem celotnega obsega,
zaostajanje zvoka
Zvočnik
40 × 100 mm, stožčast
Splošno
Napajalne zahteve
220–240 V pri izmeničnem toku,
50 Hz/60 Hz
Poraba energije
Vklop: 38 W
[Bluetooth Standby] – [On]: Manj kot
2W
[Bluetooth Standby] – [Off]: Manj kot
0,5 W
Mere* (pribl.) (š/v/g)
930 × 58 × 85 mm
*Brez izbočenih delov
Teža (pribl.)
2,5 kg
Globokotonec (SA-WXF9000)
IZHODNA MOČ (referenčna)
100 W (pri 4 ohmih, 100 Hz)
Zvočniški sistem
Zvočniški sistem globokotonca, Bass
Reflex
Zvočnik
160 mm, stožčast
Napajalne zahteve
220–240 V pri izmeničnem toku,
50 Hz/60 Hz
Poraba energije
Vklop: 20 W
Stanje pripravljenosti: 0,5 W ali manj
Mere (pribl.) (d/š/g)
190 × 382 × 387 mm (brez izbočenih
delov)
Teža (pribl.)
7,8 kg
Brezžični oddajnik/
sprejemnik
Frekvenčni pas
2,4 GHz (2,4000–2,4835 GHz)
Modulacijski način
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Oblika in tehnični podatki se lahko
spremenijo brez obvestila.
57SL
Radiofrekvenčni pasovi in največja izhodna moč
Frekvenčni pas
Največja izhodna moč
BLUETOOTH
2400–2483,5 MHz
< 9 dBm
Brezžični globokotonec
2400–2483,5 MHz
< 9 dBm
58SL
Vrste zvočnih datotek, ki
jih je mogoče predvajati
Kodek
Pripona
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)
.mp3
AAC/HE-AAC
.m4a, .aac, .mp4,
.3gp
Standard WMA9
.wma
LPCM
.wav
FLAC
.flac
DSF
.dsf
DSDIFF*
.dff
AIFF
.aiff, .aif
ALAC:
.m4a
Vorbis
.ogg
Monkey’s Audio
.ape
* Sistem ne omogoča predvajanja šifriranih
datotek DST.
Opombe
• Nekaterih datotek ni mogoče predvajati,
odvisno od oblike zapisa datotek,
kodiranja datotek, stanja snemanja ali
drugih pogojev.
• Nekaterih datotek, ki so bile računalniško
spremenjene, morda ne bo mogoče
predvajati.
• Hitro previjanje po posnetku nazaj/naprej
pri nekaterih datotekah morda ne bo
mogoče.
• Sistem ne omogoča predvajanja
kodiranih datotek, kot so datoteke DRM.
• Sistem ne more prepoznati datoteke/
mape glede na ime/metapodatke.
• Nekatere naprave USB morda ne bodo
delovale s tem sistemom.
• Sistem lahko prepozna naprave za
količinsko shranjevanje (MSC) (kot je
bliskovni pomnilnik).
59SL
Podprte oblike vhodnega zvočnega zapisa
Ta sistem podpira naslednje oblike zvočnega zapisa.
Format
Function
»HDMI«
»TV«
(ARC)
»TV«
(OPT)
LPCM 2ch



LPCM 5.1ch

–
–
LPCM 7.1ch

–
–
Dolby Digital



Dolby TrueHD

–
–
Dolby Digital Plus


–
Dolby Atmos - Dolby TrueHD

–
–
Dolby Atmos - Dolby Digital Plus


–
DTS



DTS-ES Discrete 6.1, DTS-ES Matrix 6.1



DTS 96/24



DTS-HD High Resolution Audio

–
–
DTS-HD Master Audio

–
–
DTS-HD LBR

–
–
DTS:X

–
–
DSD

–
–
: podprta oblika zapisa.
–: nepodprta oblika zapisa.
Opomba
Vtičnica HDMI IN ne podpira zvočne oblike, ki vsebuje zaščito pred kopiranjem, kot sta
Super Audio CD ali DVD-Audio.
60SL
Podprte oblike video zapisa HDMI
Ta sistem podpira naslednje oblike video zapisa:
Ločljivost
Hitrost sličic
4K
4096 × 2160p3)
3840 × 2160p
50/59,94/60 Hz
23,98/24/25/29,97/30 Hz
50/59,94/60 Hz
4K
4096 × 2160p3)
3840 × 2160p
23,98/24/25/29,97/30 Hz
1920 × 1080p
25/29,97/30/50/
59,94/60 Hz
1920 × 1080i
50/59,94/60 Hz
Barvna
globina
3D
Barvni prostor
–
RGB 4:4:4
YCbCr 4:4:4
8 bitov
–
YCbCr 4:2:2
8/10/12 bitov
–
YCbCr 4:2:0
10/12 bitov
–
RGB 4:4:4
YCbCr 4:4:4
10/12 bitov
–
YCbCr 4:2:0
8 bitov
–
RGB 4:4:4
YCbCr 4:4:4
8 bitov
–
YCbCr 4:2:2
8/10/12 bitov
[Standard format]2)
RGB 4:4:4
YCbCr 4:4:4
YCbCr 4:2:2
50/59,94/60 Hz
23,98/24/29,97/30 Hz
[Enhanced format]1)
–
23,98/24 Hz
1280 × 720p
Nastavitev [HDMI
Signal Format]
8/10/12 bitov
–
720 × 480p
59,94/60 Hz
–
720 × 576p
50 Hz
–
640 × 480p
59,94/60 Hz
–
RGB 4:4:4
: Združljivost s signalom 3D v obliki Slika-ob-sliki (polovično)3)
: Združljivost s signalom 3D v oblikah Združitev slik in Slika-nad-sliko (zgoraj-in-spodaj)3)
1)
2)
Uporabite kabel Premium High Speed HDMI z ethernetom, ki podpira 18 Gb/s.
Uporabite kabel Premium High SpeedHDMI z ethernetom ali Sonyjev kabel High Speed
HDMI z ethernetom z logotipom Cable Type.
3)
Gumb OPTIONS ne deluje in zaslonski prikaz (OSD) sistema ni prikazan.
Opombe o vtičnici HDMI in povezavah HDMI
• Uporabite odobreni kabel HDMI.
• Uporaba kabla za pretvorbo signala HDMI-DVI ni priporočljiva.
• Povezana naprava lahko povzroči zaustavitev prenosa zvočnih signalov prek
vtičnice HDMI (zaradi njihove frekvence vzorčenja, bitne dolžine ipd.).
• Ob spremembi frekvence vzorčenja ali števila kanalov izhodnih zvočnih signalov
naprave za predvajanje lahko pri predvajanju zvoka nastanejo motnje.
• Če je izbran vhod TV, se video signali prek vtičnice HDMI IN, izbrane nazadnje,
oddajajo iz vtičnice HDMI OUT (TV (ARC)).
• Ta sistem podpira »TRILUMINOS«.
61SL
• Vse vtičnice HDMI IN in HDMI OUT podpirajo pasovno širino do 18 Gb/s, HDCP 2.21),
BT.2020široke barvne prostore2) in prehod vsebine HDR (visok dinamični razpon
HDR)3).
• Ko se sistem povezuje s televizorjem z ločljivostjo, ki ni enaka njegovi, se lahko
znova zažene, da ponastavi nastavitev izhoda slike.
1)
HDCP 2.2 je nova izboljšana tehnologija za zaščito avtorskih pravic, ki se uporablja za
zaščito vsebin, kot so filmi 4K.
Barvni prostor BT.2020 je nov standard širokega barvnega prostora, določen za
televizijske sisteme z ultra visoko ločljivostjo (UHD).
3)
HDR je nova oblika video zapisa, ki omogoča prikaz široke palete ravni svetlosti. Sistem
je združljiv s HDR10, HLG (Hybrid Log-Gamma) in Dolby Vision.
2)
62SL
O komunikaciji
BLUETOOTH
• Naprave BLUETOOTH uporabljajte na
medsebojni razdalji do 10 metrov
(33 čevljev; brez vmesnih ovir). Obseg za
učinkovito komunikacijo med napravami
je lahko manjši pod temi pogoji:
– ko je med napravama s povezavo
BLUETOOTH oseba, kovinski predmet,
zid ali druga ovira;
– na mestih, kjer je nameščena brezžična
povezava LAN;
– okrog mikrovalovnih pečic, ki so v
uporabi;
– na mestih, kjer so drugi
elektromagnetni valovi.
• Naprave BLUETOOTH in brezžično lokalno
omrežje LAN (IEEE 802.11b/g/n)
uporabljajo isti frekvenčni pas (2,4 GHz).
Ko napravo BLUETOOTH uporabljate v
bližini naprave z brezžičnim omrežnim
vmesnikom, lahko pride do
elektromagnetnih motenj. To lahko
upočasni hitrosti prenosa podatkov,
povzroči šum ali nezmožnost povezave.
Če se to zgodi, naredite naslednje:
– Sistem uporabljajte vsaj 10 metrov
(33 čevljev) stran od naprav z brezžično
povezavo LAN.
– Ko uporabljate napravo BLUETOOTH,
izklopite naprave z brezžično povezavo
LAN v območju 10 metrov (33 čevljev).
– Sistem in napravo BLUETOOTH
postavite kar najbolj skupaj.
• Radijski valovi, ki jih oddaja ta sistem,
lahko vplivajo na delovanje nekaterih
medicinskih naprav. Ker motnje zaradi
radijskih valov lahko povzročijo okvaro,
sistem in napravo BLUETOOTH vedno
izklopite na teh mestih:
– v bolnišnicah, na vlakih, letalih,
bencinskih črpalkah in povsod, kjer so
prisotni vnetljivi plini;
– V bližini avtomatskih vrat ali požarnih
alarmov.
• Ta sistem podpira varnostne funkcije, ki
so v skladu s specifikacijami BLUETOOTH,
z namenom zagotavljanja varne
povezave v času komuniciranja s
tehnologijo BLUETOOTH. Vendar je lahko
ta varnost nezadostna glede na vsebine
nastavitev in druge dejavnike, tako da
bodite pri komunikaciji s tehnologijo
BLUETOOTH vedno previdni.
• Družba Sony ne odgovarja za kakršno koli
nastalo škodo ali izgubo, ki je posledica
uhajanja informacij v času komunikacije
prek tehnologije BLUETOOTH.
• Komunikacija BLUETOOTH z vsemi
napravami BLUETOOTH, ki imajo enak
profil kot ta sistem, ni nujno zagotovljena.
• Naprave BLUETOOTH, ki so povezane s
tem sistemom, morajo biti v skladu s
specifikacijo BLUETOOTH, ki jo je
predpisalo podjetje Bluetooth SIG, Inc. Da
naprave ustrezajo specifikaciji, morajo
biti potrjene. Četudi je naprava v skladu s
specifikacijo BLUETOOTH, lahko v
posameznih primerih značilnosti ali
specifikacije naprave BLUETOOTH ne
dopustijo povezovanja ali imajo
posledično drugačne načine upravljanja,
drugačen zaslon in delujejo na drugačen
način.
• Odvisno od naprave BLUETOOTH, ki je
povezana s tem sistemom, od okolja, v
katerem poteka komunikacija, ter od
ostalih pogojev, se lahko pojavijo šumi in
zvok je lahko odrezan.
Če imate kakršna koli vprašanja ali težave v
zvezi s sistemom, se obrnite na najbližjega
prodajalca izdelkov Sony.
63SL
LICENČNA POGODBA ZA
KONČNEGA UPORABNIKA
POMEMBNO:
PRED UPORABO TE PROGRAMSKE
OPREME PREBERITE TO LICENČNO
POGODBO ZA KONČNEGA UPORABNIKA
(EULA). Z UPORABO PROGRAMSKE
OPREME SPREJEMATE DOLOČILA TE
POGODBE EULA. ČE NE SPREJMETE
DOLOČIL TE POGODBE EULA, NE SMETE
UPORABLJATI TE PROGRAMSKE OPREME.
Ta pogodba EULA je zakonit dogovor med
vami in družbo Sony Video & Sound
Products Inc. ("SONY"). Ta pogodba EULA
določa vaše pravice in obveznosti v
povezavi s programsko opremo SONY
družbe SONY in/ali drugih povezanih
izdajateljev licenc (vključno s podružnicami
družbe SONY) in njihovih podružnic (s
skupnim imenom »DRUGI DOBAVITELJI«),
skupaj z vsemi posodobitvami/
nadgraditvami, ki jih zagotavlja družba
SONY, vso tiskano, spletno ali elektronsko
dokumentacijo za tako programsko
opremo in vsemi podatkovnimi
datotekami, ustvarjenimi z uporabo take
programske opreme (s skupnim imenom
»PROGRAMSKA OPREMA«).
Ne glede na navedeno se za vso
programsko opremo v PROGRAMSKI
OPREMI, ki ima ločeno licenčno
pogodbo za končnega uporabnika
(vključno z, vendar ne omejeno na GNU
General Public License in Lesser/Library
General Public License), namesto določil
te pogodbe EULA uporablja takšna
ločena veljavna licenčna pogodba za
končnega uporabnika v obsegu, ki ga
zahteva taka ločena licenčna pogodba
za končnega uporabnika (»IZVZETA
PROGRAMSKA OPREMA«).
LICENCA ZA PROGRAMSKO
OPREMO
Družba SONY vam odobri licenco za
uporabo (in vam ne prodaja)
PROGRAMSKE OPREME. PROGRAMSKA
OPREMA je zaščitena z zakoni in
mednarodnimi pogodbami o avtorskih
64SL
pravicah in drugih pravicah
intelektualne lastnine.
AVTORSKE PRAVICE
Vse pravice in pravni naslovi v povezavi
s PROGRAMSKO OPREMO (vključno z,
vendar ne omejeno na kakršne koli slike,
fotografije, animacijo, videoposnetke,
glasbo, besedilo in »programčke«) so
last družbe SONY ali enega ali več
DRUGIH DOBAVITELJEV.
ODOBRITEV LICENCE
Družba SONY vam podeljuje omejeno
licenco za uporabo PROGRAMSKE
OPREME izključno v povezavi z vašo
združljivo napravo (»NAPRAVA«) in le za
individualno, nekomercialno uporabo.
Družba SONY in DRUGI DOBAVITELJI si
izrecno pridržujejo vse pravice, pravne
naslove in interese (vključno z vsemi
pravicami intelektualne lastnine, vendar
ne omejeno nanje) v povezavi s
PROGRAMSKO OPREMO, ki vam jih ta
pogodba EULA izrecno ne podeljuje.
ZAHTEVE IN OMEJITVE
Kopiranje, objavljanje, prilagajanje,
nadaljnja distribucija, poskusi pridobitve
izvorne kode, spreminjanje, obratni
inženiring, povratno prevajanje ali
obratno zbiranje katere koli
PROGRAMSKE OPREME, v celoti ali njenih
delov, ali izpeljave iz ali od PROGRAMSKE
OPREME niso dovoljeni, razen če
PROGRAMSKA OPREMA namerno olajša
take izpeljave. Spreminjanje ali poseganje
v kakršne koli funkcionalnosti za
upravljanje digitalnih pravic
PROGRAMSKE OPREME ni dovoljeno. Ni
dovoljeno obiti, spremeniti, onesposobiti
ali zaobiti katere koli funkcije ali zaščite
PROGRAMSKE OPREME ali katerih koli
mehanizmov, ki so povezani z
delovanjem PROGRAMSKE OPREME. Ni
dovoljeno razdvojiti katerih koli
komponent PROGRAMSKE OPREME za
uporabo z več kot eno NAPRAVO, razen z
izrecnim dovoljenjem družbe SONY.
Odstranjevanje, spreminjanje, prekrivanje
ali uničenje katerih koli blagovnih znamk
ali obvestil na PROGRAMSKI OPREMI ni
dovoljeno. Skupna raba, distribucija,
najem, zakup, podlicenciranje,
dodeljevanje, prenos ali prodaja
PROGRAMSKE OPREME ni dovoljena.
Programska oprema, omrežne storitve ali
drugi izdelki, razen PROGRAMSKE
OPREME, od katerih je odvisno delovanje
PROGRAMSKE OPREME, je lahko
prekinjeno ali ukinjeno po presoji
dobaviteljev (dobaviteljev programske
opreme, storitev ali družbe SONY). Družba
SONY in takšni dobavitelji ne jamčijo, da
bodo PROGRAMSKA OPREMA, omrežne
storitve, vsebina ali drugi izdelki še naprej
na voljo ali da bodo delovali brez
prekinitev ali sprememb.
UPORABA PROGRAMSKE
OPREME Z AVTORSKO
ZAŠČITENIMI MATERIALI
PROGRAMSKO OPREMO boste morda
lahko uporabili za ogledovanje,
shranjevanje obdelovanje in/ali uporabo
vsebine, ki ste jo ustvarili sami ali pa so jo
ustvarile druge osebe. Taka vsebina je
morda zaščitena na podlagi zakonov o
avtorskih pravicah, zakonov o drugih
pravicah intelektualne lastnine in/ali
sporazumov. Soglašate, da boste
PROGRAMSKO OPREMO uporabljali samo
v skladu z vsemi takimi zakoni in
sporazumi, ki veljajo za takšne vsebine.
Priznavate in se strinjate, da lahko SONY
sprejme ustrezne ukrepe za zaščito
avtorskih pravic vsebin, ki so shranjene,
obdelane ali uporabljene s PROGRAMSKO
OPREMO. Taki ukrepi vključujejo, vendar
niso omejeni na štetje pogostosti izdelave
varnostnih kopij in obnavljanja prek
določenih funkcij PROGRAMSKE OPREME,
zavrnitev vaše zahteve za obnovitev
podatkov in prekinitev te pogodbe EULA v
primeru nezakonite uporabe
PROGRAMSKE OPREME.
VSEBINSKA STORITEV
UPOŠTEVAJTE, DA JE PROGRAMSKA
OPREMA LAHKO ZASNOVANA ZA
UPORABO Z VSEBINO, KI JE NA VOLJO
PREK ENE ALI VEČ VSEBINSKIH STORITEV
(»VSEBINSKA STORITEV«). UPORABA
STORITVE IN TE VSEBINE JE V SKLADU Z
DOLOČILI STORITVE ZA TO VSEBINSKO
STORITEV. ČE ZAVRNETE TA DOLOČILA,
BO VAŠA UPORABA TE PROGRAMSKE
OPREME OMEJENA. Priznavate in se
strinjate, da nekatero vsebino in
storitve, ki so na voljo prek
PROGRAMSKE OPREME, lahko
zagotovijo tretje stranke, nad katerimi
SONY nima nadzora. UPORABA
VSEBINSKE STORITVE ZAHTEVA
INTERNETNO POVEZAVO. VSEBINSKA
STORITEV JE LAHKO KADAR KOLI
PREKINJENA.
INTERNETNA POVEZLJIVOST IN
STORITVE TRETJIH STRANK
Priznavate in se strinjate, da je lahko za
dostop do nekaterih funkcij
PROGRAMSKE OPREME potrebna
internetna povezava, za katero ste
odgovorni sami. Poleg tega ste sami
odgovorni za plačilo vseh pristojbin
tretjim strankam, povezanih z vašo
internetno povezavo, vključno z, vendar
ne omejeno na ponudnika internetnih
storitev ali stroške časa predvajanja.
Delovanje PROGRAMSKE OPREME je
lahko omejeno ali onemogočeno, kar je
odvisno od zmogljivosti, pasovne širine
ali tehničnih omejitev vaše internetne
povezave in storitve. Zagotavljanje,
kakovost in varnost take internetne
povezave je izključna odgovornost
tretje stranke, ki ponuja tako storitev.
IZVOZ IN DRUGI PREDPISI
Soglašate, da boste upoštevali vse
veljavne omejitve in predpise v zvezi z
uvozom in ponovnim uvozom na območju
ali državi, v katerih prebivate, in da ne
boste prenesli ali dovolili prenosa
PROGRAMSKE OPREME v prepovedane
države ali ravnali kako drugače v nasprotju
s temi omejitvami ali predpisi.
UPORABA Z VISOKIM TVEGANJEM
PROGRAMSKA OPREMA ni brez napak in
ni zasnovana, izdelana ali namenjena za
uporabo ali nadaljnjo prodajo kot
65SL
oprema za nadzor v nevarnih okoljih, v
katerih se zahteva visoka zanesljivost (na
primer v jedrskih elektrarnah ter
zrakoplovnih in komunikacijskih
sistemih, pri nadzoru zračnega prometa,
upravljanju medicinskih naprav za
ohranjanje življenja ali v vojaških
kompleksih z orožjem) in v katerih lahko
okvara pri delovanju PROGRAMSKE
OPREME povzroči smrt, telesne
poškodbe ali resno fizično ali okoljsko
škodo (»UPORABA Z VISOKIM
TVEGANJEM«). Družba SONY, vsi DRUGI
DOBAVITELJI in vse podružnice se izrecno
odpovedujejo kakršnim koli izrecnim ali
naznačenim jamstvom, dolžnostim ali
pogojem za primernost opreme za
UPORABO Z VISOKIM TVEGANJEM.
IZKLJUČITEV JAMSTVA ZA
PROGRAMSKO OPREMO
Soglašate in se strinjate, da
PROGRAMSKO OPREMO uporabljate na
lastno odgovornost in da ste odgovorni
za uporabo PROGRAMSKE OPREME.
PROGRAMSKA OPREMA je na voljo
»takšna, kot je«, brez kakršnih koli
jamstev, dolžnosti ali pogojev.
Družba SONY in vsi DRUGI DOBAVITELJI
(za namene tega razdelka so
poimenovani s skupnim imenom
»SONY«) IZRECNO ZAVRAČAJO VSA
JAMSTVA, DOLŽNOSTI ALI POGOJE,
IZRECNE ALI NAZNAČENE, VKLJUČNO Z,
VENDAR NE OMEJENO NA NAZNAČENA
JAMSTVA O PRIMERNOSTI ZA PRODAJO
IN DOLOČEN NAMEN TER NEKRŠITVI.
DRUŽBA SONY NE JAMČI ALI
ZAGOTAVLJA KAKRŠNIH KOLI POGOJEV
ALI NAVEDB (A) DA BODO FUNKCIJE
KATERE KOLI PROGRAMSKE OPREME
IZPOLNILE VAŠE ZAHTEVE ALI DA BODO
POSODOBLJENE, (B) DA BO DELOVANJE
KATERE KOLI PROGRAMSKE OPREME
PRAVILNO ALI BREZ NAPAK ALI DA BODO
KATERE KOLI NAPAKE ODPRAVLJENE, (C)
DA PROGRAMSKA OPREMA NE BO
POŠKODOVALA KATERE KOLI DRUGE
PROGRAMSKE ALI STROJNE OPREME ALI
PODATKOV, (D) DA BO KATERA KOLI
66SL
PROGRAMSKA OPREMA, OMREŽNA
STORITEV (VKLJUČNO Z INTERNETOM) ALI
IZDELEK (RAZEN PROGRAMSKE
OPREME), NA KATEREM TEMELJI
DELOVANJE PROGRAMSKE OPREME, NA
VOLJO ŠE NAPREJ, NEPREKINJENO ALI
NESPREMENJENO IN (E) V POVEZAVI Z
UPORABO ALI REZULTATI UPORABE
PROGRAMSKE OPREME V SMISLU NJENE
PRAVILNOSTI, NATANČNOSTI,
ZANESLJIVOSTI ALI DRUGAČE.
NOBENE INFORMACIJE ALI NASVETI
PODJETJA SONY ALI NJEGOVIH
POOBLAŠČENIH PREDSTAVNIKOV V
USTNI ALI PISNI OBLIKI NE POMENIJO
JAMSTVA, DOLŽNOSTI ALI POGOJA ALI
NA KAKRŠEN KOLI NAČIN POVEČUJEJO
OBSEG TEGA JAMSTVA. ČE JE
PROGRAMSKA OPREMA OKVARJENA,
PREVZEMATE CELOTNE STROŠKE VSEH
POTREBNIH SERVISOV ALI POPRAVIL.
NEKATERE PRAVNE UREDITVE NE
DOVOLJUJEJO IZKLJUČITVE NAZNAČENIH
JAMSTEV, ZATO TE IZKLJUČITVE MORDA
NE VELJAJO ZA VAS.
OMEJITEV ODGOVORNOSTI
DRUŽBA SONY IN VSI DRUGI DOBAVITELJI
(za namene tega razdelka so
poimenovani s skupnim imenom
»SONY«) NISO ODGOVORNI ZA KAKRŠNO
KOLI NAKLJUČNO ALI POSLEDIČNO
ŠKODO ZARADI KRŠITVE IZRECNEGA ALI
NAZNAČENEGA JAMSTVA, KRŠITVE
POGODBE, MALOMARNOSTI,
OBJEKTIVNE ODGOVORNOSTI ALI NA
PODLAGI DRUGEGA PRAVNEGA NAČELA,
POVEZANEGA S PROGRAMSKO
OPREMO, VKLJUČNO Z, VENDAR NE
OMEJENO NA ŠKODO, KI NASTANE
ZARADI IZGUBE DOBIČKA, IZGUBO
PRIHODKOV, IZGUBO PODATKOV,
IZGUBO UPORABE PROGRAMSKE
OPREME ALI KATERE KOLI POVEZANE
STROJNE OPREME, ČASA IZPADA IN
UPORABNIKOVEGA ČASA, ČEPRAV SO
BILI OBVEŠČENI O MOŽNOSTI NASTANKA
TAKŠNE ŠKODE. VSAKA IN VSE SKUPNE
ODGOVORNOSTI V OKVIRU DOLOČIL TE
POGODBE EULA JE V VSAKEM PRIMERU
OMEJENA NA DEJANSKI ZNESEK, PLAČAN
ZA IZDELEK. NEKATERE PRAVNE
UREDITVE NE DOVOLJUJEJO IZKLJUČITVE
ALI OMEJITVE NAKLJUČNE ALI
POSLEDIČNE ŠKODE, ZATO ZGORAJ
NAVEDENE IZKLJUČITVE ALI OMEJITVE
MORDA NE VELJAJO ZA VAS.
FUNKCIJA SAMODEJNE
POSODOBITVE
Družba SONY ali DRUGI DOBAVITELJI
občasno samodejno posodobijo ali kako
drugače spremenijo PROGRAMSKO
OPREMO, vključno za, vendar ne
omejeno na namene izboljšanja
varnostnih funkcij, odpravljanje napak
in izboljšanje funkcij v času, ko ste
povezani s strežniki družbe SONY ali
strežniki tretjih strank ali drugače. Te
posodobitve ali spremembe lahko
izbrišejo ali spremenijo naravo funkcij ali
drugih vidikov PROGRAMSKE OPREME,
vključno s funkcijami, ki jih potrebujete,
vendar ne omejeno nanje. Potrjujete in
se strinjate, da se lahko takšne
dejavnosti zgodijo po lastni presoji
družbe SONY in da družba lahko
pogojuje nadaljnjo uporabo
PROGRAMSKE OPREME s popolno
namestitvijo ali sprejetjem teh
posodobitev ali sprememb. Za namene
te pogodbe EULA se šteje, da so kakršne
koli posodobitve/spremembe sestavni
del PROGRAMSKE OPREME. S
sprejetjem te pogodbe EULA soglašate s
takimi posodobitvami/spremembami.
CELOTNA POGODBA,
ODPOVEDNA KLAVZULA,
LOČITVENA KLAVZULA
Ta pogodba EULA in pravilnik o
zasebnosti družbe SONY, kakor je oboje
občasno spremenjeno, skupaj
predstavljata celotno pogodbo med
vami in družbo SONY v zvezi s
PROGRAMSKO OPREMO. Neuspeh
družbe SONY pri izvedbi ali uveljavitvi
kakršne koli pravice ali določila te
pogodbe EULA ne pomeni opustitve
takšne pravice ali določila. Če je katerikoli
del te pogodbe EULA neveljaven,
nezakonit ali neizvršljiv, se ta določba
izvrši do največje mogoče mere, da se
ohrani namen te pogodbe EULA, drugi
deli pa ostanejo v polni veljavi.
ZAKONODAJA IN PRISTOJNOST
Konvencija Združenih narodov o
pogodbah o mednarodni prodaji blaga
ne velja za to pogodbo EULA. To
pogodbo EULA ureja in uveljavlja
japonska zakonodaja, razen kolizijskih
določb. Za kakršne koli spore, ki bi
nastali na podlagi te pogodbe EULA, je
pristojno okrožno sodišče v Tokiu na
Japonskem. Stranki soglašata s krajem
in pristojnostjo teh sodišč.
PRAVIČNA PRAVNA SREDSTVA
Ne glede na vsebino te pogodbe EULA
soglašate in se strinjate, da bo vsaka
kršitev ali nespoštovanje te pogodbe
EULA z vaše strani povzročilo
nepopravljivo škodo družbi SONY, za
katero denarna odškodnina ne bi bila
dovolj, in soglašate, da družba SONY
pridobi kakršen koli ukrep pravnega
varstva s prepovedjo in pravičnim
nadomestilom, za katerega meni, da je
nujen ali primeren glede na okoliščine.
Družba SONY lahko sprejme tudi
kakršne koli pravne in tehnične ukrepe
za preprečevanje kršitev te pogodbe
EULA ali njeno uveljavljanje, vključno z,
vendar ne omejeno na takojšnje
prenehanje uporabe PROGRAMSKE
OPREME z vaše strani, če družba SONY
po lastni presoji meni, da kršite ali
nameravate kršiti to pogodbo EULA.
Ti ukrepi so dodatni k drugim pravnim
sredstvom, s katerimi družba SONY
razpolaga v skladu z zakonom,
kapitalom ali na podlagi pogodbe.
ODPOVED
V primeru kršitve katerih koli določil te
pogodbe EULA lahko družba SONY brez
poseganja v katere koli druge pravice to
pogodbo prekine. V primeru take
prekinitve pogodbe morate prenehati
uporabljati PROGRAMSKO OPREMO ter
uničiti vse njene kopije.
67SL
SPREMEMBE
DRUŽBA SONY SI PRIDRŽUJE PRAVICO,
DA SPREMENI KATERI KOLI POGOJ TE
POGODBE EULA PO LASTNI PRESOJI,
TAKO DA OBJAVI OBVESTILO NA
DOLOČENEM SPLETNEM MESTU,
Z E-POŠTNIM OBVESTILOM, POSLANIM
NA VAŠ NASLOV, Z OBVESTILOM KOT
DELOM POSTOPKA NADGRADNJE/
POSODOBITVE ALI NA KATERI KOLI
DRUG PRAVNO DOPUSTEN NAČIN
OBVEŠČANJA. Če se ne strinjate s
spremembo, se čim prej obrnite na
družbo SONY za navodila. Nadaljnja
uporaba PROGRAMSKE OPREME po
datumu uveljavitve takšnega obvestila
pomeni, da se strinjate s spremembo.
UPRAVIČENE TRETJE STRANKE
Vsak DRUG DOBAVITELJ je izrecna
upravičena tretja stranka vsake določbe
te pogodbe EULA v zvezi z njegovo
PROGRAMSKO OPREMO in ima pravico
uveljavljati pogodbene določbe.
Če imate kakršno koli vprašanje v zvezi s
to pogodbo EULA, se lahko pisno
obrnete na družbo SONY na veljaven
kontaktni naslov vsake regije ali države.
Copyright © 2018 Sony Video & Sound
Products Inc. Vse pravice pridržane.
Previdnostni ukrepi
Varnost
• Če v sistem pade predmet ali če vanj pride
tekočina, ga odklopite, pred nadaljnjo
uporabo pa ga mora pregledati
usposobljeni serviser.
• Ne plezajte na glavno enoto in na
globokotonec, saj lahko padete, se
poškodujete ali poškodujete sistem.
Viri napajanja
• Pred uporabo sistema preverite, ali
delovna napetost ustreza lokalnemu viru
napajanja. Delovna napetost je navedena
na oznaki izdelka na spodnji strani glavne
enote.
• Če sistema ne nameravate uporabljati
dlje časa, ga izključite iz električne
vtičnice. Napajalni kabel odklopite tako,
da primete vtič in ga izvlečete iz vtičnice
(ne vlecite kabla).
• Zaradi zagotavljanja varnosti je en
priključek vtikača širši od drugega, tako
da je vtikač mogoče v električno vtičnico
priključiti samo na en način. Če vtikača ni
mogoče ustrezno priključiti v električno
vtičnico, se obrnite na prodajalca.
• Napajalni kabel lahko zamenja samo
usposobljen serviser.
Pri segrevanju
Povsem običajno je, da se sistem med
delovanjem segreva. Pri dolgotrajni uporabi
sistema pri visoki glasnosti se temperatura
zadnjega in spodnjega dela ohišja znatno
poviša. Če želite preprečiti morebitne
opekline, se ne dotikajte sistema.
Postavitev
• Sistema ne postavljajte v bližino toplotnih
virov in ga ne izpostavljajte neposredni
sončni svetlobi, prekomernemu prahu ali
udarcem.
• Za glavno enoto ali globokotonec ne
odlagajte ničesar, kar bi lahko oviralo
pretok zraka skozi prezračevalne odprtine
in povzročilo okvare.
68SL
• V bližino sistema ne postavljajte kovinskih
predmetov razen televizorja. Brezžične
funkcije bodo morda nestabilne.
• Če sistem uporabljate s televizorjem,
videorekorderjem ali predvajalnikom
kaset, lahko nastane šum ali popačena
slika. Če se to zgodi, sistem premaknite
nekoliko stran od televizorja,
videorekorderja ali predvajalnika kaset.
• Pri postavljanju sistema na posebej
obdelano površino (z voskom, oljem,
polirnim sredstvom ipd.) bodite previdni,
da ne nastanejo madeži ali se razbarva
površina.
• Pazite, da se ne poškodujete ob robovih
glavne enote in globokotonca.
• Če glavno enoto obesite na steno, pod
njo pustite vsaj 3 cm prostora.
• Zvočniki sistema niso magnetno
zaščiteni. Ne postavljajte magnetnih
kartic na sistem ali v njegovo bližino.
Čiščenje
Sistem očistite z mehko suho krpo. Ne
uporabljajte grobih blazinic, čistilnih
praškov ali topil, kot sta alkohol ali bencin.
Če imate kakršna koli vprašanja ali težave v
zvezi s sistemom, se obrnite na najbližjega
prodajalca izdelkov Sony.
Ravnanje z globokotoncem
Med dvigovanjem globokotonca roke ne
postavite v ozko odprtino na njem. Tako
lahko poškodujete gonilnik zvočnika. Ko
globokotenec dvigujete, ga primite na dnu.
Uporaba
Pred priključitvijo drugih naprav izklopite
sistem in ga odklopite z napajanja.
Barvne nepravilnosti na bližnjem
TV-zaslonu
Barvne nepravilnosti se lahko pojavijo pri
določenih vrstah televizorjev.
Če opazite barvne nepravilnosti ...
Izklopite televizor in ga znova vklopite po
15–30 minutah.
Če še naprej prihaja do barvnih
nepravilnosti ...
Sistem premaknite stran od televizorja.
69SL
Avtorske pravice in
blagovne znamke
Ta sistem vsebuje Dolby* Digital in DTS**
Digital Surround System.
* Izdelano z licenco družbe Dolby
Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Dolby
Atmos, Dolby Vision in simbol dvojnega
D so blagovne znamke družbe Dolby
Laboratories.
**Več informacij o patentih DTS je na voljo
na naslovu http://patents.dts.com.
Izdelano na podlagi licence družbe DTS,
Inc. DTS, simbol, DTS in simbol skupaj,
DTS:X in logotip DTS:X so zaščitene
blagovne znamke in/ali blagovne
znamke DTS, Inc. v Združenih državah in/
ali drugih državah.
© DTS, Inc. Vse pravice pridržane.
Ime BLUETOOTH® in logotipi so zaščitene
blagovne znamke družbe Bluetooth SIG,
Inc., družba Sony Corporation pa jih
uporablja na podlagi licence. Druge
blagovne znamke in tovarniška imena so
blagovne znamke svojih lastnikov.
Ta sistem uporablja tehnologijo HighDefinition Multimedia Interface (HDMI™).
Izraza HDMI in večpredstavnostni vmesnik
visoke ločljivosti HDMI ter logotip HDMI so
blagovne znamke ali zaščitene blagovne
znamke družbe HDMI Licensing
Administrator, Inc. v ZDA in drugih
državah.
Logotip »BRAVIA« je blagovna znamka
družbe Sony Corporation.
»ClearAudio+« je blagovna znamka družbe
Sony Corporation.
WALKMAN® in logotip WALKMAN® sta
zaščiteni blagovni znamki družbe Sony
Corporation.
»PlayStation»je zaščitena blagovna
znamka ali blagovna znamka družbe Sony
Interactive Entertainment Inc.
70SL
Tehnologija zvočnega šifriranja in patenti
MPEG Layer-3 z licenco združenj
Fraunhofer IIS in Thomson.
Windows Media je zaščitena blagovna
znamka ali blagovna znamka podjetja
Microsoft Corporation v ZDA in/ali drugih
državah.
Ta izdelek je zaščiten z nekaterimi
pravicami intelektualne lastnine družbe
Microsoft Corporation. Uporaba ali
distribucija tovrstne tehnologije zunaj tega
izdelka ni dovoljena brez licence podjetja
Microsoft ali njegove pooblaščene
podružnice.
»DSEE« je blagovna znamka družbe Sony
Corporation.
»TRILUMINOS« in logotip »TRILUMINOS«
sta zaščiteni blagovni znamki podjetja
Sony Corporation.
Vse druge blagovne znamke so blagovne
znamke svojih lastnikov.
Stvarno kazalo
A
Audio DRC 45
B
Bluetooth Codec - AAC 46
Bluetooth Mode 46
Bluetooth Settings 46
Bluetooth Standby 42, 46
BT.2020 62
C
Control for HDMI 38, 45
D
daljinski upravljalnik 11
DIMMER 42
DSEE 45
G
globokotonec 24, 34, 52
H
HDCP 2.2 62
HDMI Settings 45
HDMI Signal Format 21, 46
HDR 62
I
posodobitev programske opreme 47
povratni zvočni kanal (ARC) 9, 39, 46
prenos v stanju pripravljenosti
39, 42, 46
R
ročne nastavitve zvočnikov 45
S
samodejni preklop v stanje
pripravljenosti 47
Secure Link 45
Software License Information 47
Software Version 47
Standby Linked to TV 45
System Settings 46
V
VERTICAL S. 31
vhodni način zvoka TV 46
VOICE 33
Z
zvočne nastavitve 45
zvočni način 32
zvočni učinki 45
zvok multipleksirane oddaje 36
IR-ponavljalnik 46
N
napredna samodejna nastavitev
glasnosti 45
nastavitev imena naprave 47
nastavitve zvočnikov 45
NIGHT 33
O
oblika signala HDMI 61
OSD Language 46
P
ponastavitev 47, 55
posodobitev 47
71SL
Za korisnike u Evropi
UPOZORENJE
Ne postavljajte uređaj u uski prostor poput
police za knjige ili ugradnog ormarića.
Da biste umanjili rizik od požara, ne
prekrivajte ventilacioni otvor uređaja
novinama, stolnjakom, zavesom itd.
Ne izlažite uređaj izvorima otvorenog
plamena (na primer, upaljenoj sveći).
Da biste umanjili rizik od požara ili
strujnog udara, ne izlažite uređaj
kapljicama vode ili prskanju i ne
postavljajte na njega predmete koji
sadrže tečnost, na primer, vaze.
Napomena za korisnike: sledeće
informacije se odnose samo na
opremu koja se prodaje u
zemljama u kojima se primenjuju
direktive Evropske unije.
Ovaj proizvod je proizvela kompanija
Sony Corporation ili je proizveden u
njeno ime.
Uvoznik za EU: Sony Europe Limited.
Pitanja upućena uvozniku za EU ili u vezi
sa usklađenošću proizvoda u Evropi
treba poslati ovlašćenom predstavniku
proizvođača na adresu: Sony Belgium,
bijkantoor van Sony Europe Limited, Da
Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgium.
Jedinica dobija mrežno napajanje sve
dok je priključena na utičnicu za
napajanje naizmeničnom strujom, čak i
kada je sama jedinica isključena.
Pošto se mrežno napajanje jedinice
prekida izvlačenjem glavnog utikača,
priključite jedinicu na lako dostupnu
utičnicu za napajanje naizmeničnom
strujom. Ako primetite bilo kakvu
nepravilnost u radu uređaja, odmah
izvucite glavni utikač iz utičnice za
napajanje naizmeničnom strujom.
PAŽNJA
U slučaju zamene nepravilnim tipom
baterije, postoji opasnost od eksplozije.
Ne izlažite baterije ili uređaj u kojem se
nalaze baterije visokim temperaturama,
na primer, sunčevoj svetlosti i vatri.
Samo za upotrebu u zatvorenom prostoru.
Preporučeni kablovi
Za povezivanje sa matičnim računarom
i/ili perifernom opremom morate da
koristite propisno zaštićene i uzemljene
kablove i konektore.
Za Bar zvučnik
Pločica sa nazivom se nalazi na donjoj
strani Bar zvučnika.
2SR
Kompanija Sony Corporation ovim
izjavljuje da je ova oprema usklađena sa
direktivom 2014/53/EU.
Kompletan tekst izjave o usklađenosti
EZ je dostupan na sledećoj internet
adresi:
http://www.compliance.sony.de/
Ova oprema je testirana i utvrđeno je da
je u skladu sa ograničenjima navedenim
u EMC uredbi kada se za povezivanje
koristi kabl kraći od 3 metra.
Ova radio oprema je namenjena
korišćenju sa odobrenim verzijama
softvera, koje su navedene u izjavi o
usklađenosti EU. Softver učitan u ovu
radio opremu je provereno usaglašen sa
osnovnim zahtevima direktive 2014/53/
EU.
Verzija softvera može da se pronađe
putem: Pogledajte [Software Version]
pod
[Podešavanje] – [Napredna
podešavanja] – [Podešavanja sistema].
Odlaganje
potrošenih
baterija i
električne i
elektronske
opreme
(primenljivo u
Evropskoj uniji i ostalim
zemljama koje imaju sisteme za
odvojeno sakupljanje otpada)
Ovaj simbol na proizvodu, bateriji ili
pakovanju označava da se proizvod i
baterija ne smeju tretirati kao kućni
otpad. Na nekim baterijama se pored
ovog simbola može nalaziti i hemijski
simbol. Hemijski simbol za olovo (Pb) je
dodat ako baterija sadrži više od 0,004%
olova. Pravilnim odlaganjem proizvoda
i baterija pomažete u sprečavanju
mogućih štetnih posledica po okolinu
i ljudsko zdravlje do kojih može doći
usled nepravilnog odlaganja otpada.
Reciklažom materijala pomažete
očuvanje prirodnih resursa. Ako
proizvodi zahtevaju stalno prisustvo
baterije zbog bezbednosti, performansi
ili celovitosti podataka, takvu bateriju bi
trebalo da zameni isključivo obučeni
serviser. Da biste bili sigurni da će se
baterijom i električnom i elektronskom
opremom pravilno rukovati, predajte
potrošene proizvode na odgovarajućem
mestu za prikupljanje i reciklažu
električne i elektronske opreme. Za sve
ostale baterije pogledajte poglavlje o
bezbednom uklanjaju baterije iz
proizvoda. Predajte bateriju na
odgovarajućem mestu za prikupljanje
i reciklažu potrošenih baterija. Za
detaljnije informacije o reciklaži ovog
proizvoda ili baterije, obratite se
lokalnoj upravi, komunalnoju službi ili
prodavnici u kojoj ste kupili proizvod ili
bateriju.
3SR
Sadržaj
Sadržaj pakovanja ......................... 6
Šta možete da radite sa sistemom ....7
Vodič za delove i kontrole ............ 8
O glavnom meniju ....................... 13
Povezivanje sa TV-om ili AV
uređajem
Povezivanje sa
TV-om ili AV
uređajem
pomoću HDMI
kabla

Vodič za
početak
(poseban
dokument)
Bežično povezivanje Sony TV-a sa
BLUETOOTH funkcijom .......... 15
Povezivanje TV-a sa analognim
audio kablom ......................... 18
Povezivanje 4K TV-a i
4K uređaja .............................. 19
Priprema za korišćenje
sistema
Postavljanje Bar zvučnika
na zid ......................................22
Bežično povezivanje subwoofera
(SECURE LINK) ....................... 24
Kada daljinski upravljač TV-a
ne radi ....................................25
Gledanje slika
Gledanje TV-a ............................. 26
Reprodukovanje povezanog AV
uređaja .................................. 26
Slušanje muzike/zvuka
Slušanje muzike/zvuka pomoću
BLUETOOTH® funkcije ............27
Slušanje muzike sa USB
uređaja .................................. 29
Slušanje uređaja povezanog
pomoću analognog audio
kabla ...................................... 30
4SR
Podešavanje kvaliteta zvuka
Uživanje u doživljaju surround
zvuka (VERTICAL S.) ............... 31
Podešavanje zvučnog efekta koji
je prilagođen izvorima zvuka
(Sound Mode) ........................32
Kako da dijalozi postanu jasniji
(VOICE) ...................................33
Uživanje u jasnom zvuku pri
maloj jačini zvuka u ponoć
(NIGHT) ...................................33
Prilagođavanje jačine zvuka
subwoofera ........................... 34
Prilagođavanje kašnjenja između
emitovanja slike i zvuka ....... 34
Reprodukovanje komprimovanih
audio datoteka ili CD-ova
prirodnog kvaliteta zvuka
(DSEE) ................................... 36
Uživanje u multipleksno
emitovanom zvuku
(AUDIO) ................................. 36
Korišćenje funkcije Kontrola
preko HDMI-ja
Korišćenje funkcije Kontrola preko
HDMI-ja ................................. 38
Korišćenje funkcije „BRAVIA“
Sync ....................................... 40
Promena postavki
Prilagođavanje postavki zvučnika za
surround zvuk ........................41
Menjanje svetline indikatora
(DIMMER) .............................. 42
Ušteda energije u režimu
mirovanja .............................. 42
Kako obaviti Easy Setup ............. 43
Kako obaviti Napredna
podešavanja ......................... 44
Ažuriranje softvera ...................... 47
Rešavanje problema
Rešavanje problema ....................49
Resetovanje sistema ................... 55
Dodatne informacije
Specifikacije .................................56
Pojasevi radio frekvencije i
maksimalna izlazna snaga ....58
Tipovi audio datoteka koji se
mogu reprodukovati .............59
Podržani ulazni audio formati .....60
Podržani HDMI video formati ...... 61
O BLUETOOTH komunikaciji ........63
UGOVOR O LICENCIRANJU ZA
KRAJNJEG KORISNIKA ............64
Mere opreza .................................68
Sadržaj ..........................................71
5SR
• ŠABLON ZA MONTIRANJE NA ZID (1)
Sadržaj pakovanja
• Bar zvučnik (1)
• Vodič za početak
• Subwoofer (1)
Startup Guide
• Daljinski upravljač (1)
• Baterija R03 (veličina AAA) (2)
• Optički digitalni kabl (1)
6SR
• Uputstvo za upotrebu
Šta možete da radite sa sistemom
Sistem podržava audio formate zasnovane na objektu kao što su Dolby Atmos
i DTS:X, kao i HDR video formate kao što su HDR10, HLG i Dolby Vision.
„Gledanje TV-a“ (stranica 26)
„Reprodukovanje povezanog AV
uređaja“ (stranica 26)
Blu-ray Disc™ plejer,
prijemnik kablovske ili
satelitske televizije itd.
Osnovna veza: Pogledajte „Vodič
za početak“ (zaseban dokument).
Ostala povezivanja: Pogledajte
„Povezivanje sa TV-om ili AV
uređajem“ (stranica 15).
„Bežično povezivanje
Sony TV-a sa
BLUETOOTH funkcijom“
(stranica 15)
„Korišćenje funkcije Kontrola
preko HDMI-ja“ (stranica 38)
„Korišćenje funkcije „BRAVIA“
Sync“ (stranica 40)
„Slušanje muzike/zvuka
pomoću BLUETOOTH® funkcije“
(stranica 27)
„Bežično povezivanje
subwoofera (SECURE LINK)“
(stranica 24)
„Slušanje muzike sa
USB uređaja“
(stranica 29)
7SR
Vodič za delove i kontrole
Detalji su izostavljeni sa slika.
Bar zvučnik (glavna jedinica)
Prednja strana
 Dugme  (napajanje)
Uključuje sistem ili ga postavlja u
režim mirovanja.
 Dugme
(izbor ulaza)
Bira ulaz za reprodukciju na
sistemu.
 Dugme BLUETOOTH
(stranica 27)
 Dugmad +/– (jačina zvuka)
 Indikator TV
Svetli kada je TV ulaz izabran
(stranica 26).
 Indikator HDMI
Svetli kada je HDMI ulaz izabran
(stranica 26).
8SR
 Indikator BLUETOOTH
– Brzo treperi plavom bojom:
jedinica je spremna za uparivanje
– Treperi plavom bojom: U toku je
pokušaj uspostavljanja
BLUETOOTH veze.
– Svetli plavom bojom: BLUETOOTH
veza je uspostavljena.
 Indikator ANALOG
Svetli kada je ANALOG ulaz izabran
(stranica 30).
 Indikator USB
Svetli kada je USB ulaz izabran
(stranica 29).
 Senzor daljinskog upravljača
Usmerite daljinski upravljač prema
senzoru za daljinski upravljač da
biste upravljali sistemom.
Zadnja strana
 HDMI IN priključak
Specifikacije i napomene o
tipovima veza potražite u odeljku
„Podržani HDMI video formati“
(stranica 61).
 HDMI OUT (TV (ARC)) priključak
Povežite TV koji ima priključak za
HDMI ulaz pomoću HDMI kabla.
Sistem je kompatibilan sa Audio
Return Channel (ARC). ARC je
funkcija koja šalje TV zvuk na
AV uređaj kao što je ovaj sistem,
iz HDMI priključka televizora.
Specifikacije i napomene o
tipovima veza potražite u odeljku
„Podržani HDMI video formati“
(stranica 61).

(USB) ulaz (stranica 29)
 ANALOG IN priključak
 TV IN (OPT) priključak
 Infracrveni odašiljač
(stranica 25)
Prenosi televizoru daljinski signal
daljinskog upravljača televizora.
9SR
Niskotonac
 Indikator napajanja
– Svetli crvenom bojom: Subwoofer
je u režimu mirovanja.
– Svetli zelenom bojom: Subwoofer
je povezan sa sistemom.
– Svetli narandžastom bojom:
Subwoofer je povezan sa
sistemom pomoću funkcije Secure
Link.
– Treperi zelenom bojom:
Subwoofer pokušava da se
poveže sa sistemom.
– Treperi narandžastom bojom:
Subwoofer pokušava da se
poveže sa sistemom pomoću
funkcije Secure Link.
– Isključuje se: Subwoofer je
isključen.
 Dugme  (napajanje)
Uključuje ili isključuje subwoofer.
 Dugme LINK (stranica 24)
 Ventilacioni otvori
Zbog bezbednosti, ne blokirajte
ventilacione otvore.
10SR
Daljinski upravljač
  (napajanje)
Uključuje sistem ili ga postavlja u
režim mirovanja.
TV (stranica 26)
HDMI (stranica 26)
BLUETOOTH (stranica 28)
ANALOG (stranica 30)
USB (stranica 29)
 AUTO SOUND (stranica 32)
CINEMA (stranica 32)
MUSIC (stranica 32)
GAME (stranica 32)
NEWS (stranica 32)
SPORTS (stranica 32)
STANDARD (stranica 32)
VOICE (stranica 33)
VERTICAL S. (stranica 31)
NIGHT (stranica 33)
 DISPLAY
Prikazivanje informacija o
reprodukciji na TV ekranu.
Informacije o reprodukciji se ne
prikazuju za TV ulaz.
DIMMER (stranica 42)
 /// (stranica 13)
(unos) (stranica 13)
BACK (stranica 13)
OPTIONS (stranicu 26, 34)
Prikazivanje menija sa opcijama
na TV ekranu.
Meni sa opcijama se ne prikazuje
za TV ulaz.
HOME (stranica 13)
11SR
  (isključivanje zvuka)
Privremeno isključivanje zvuka.
 (jačina zvuka) +*/–
Prilagođava jačinu zvuka.
SW  (jačina zvuka
subwoofera) +/–
Podešava jačinu zvuka
subwoofera.
 Dugmad za upravljanje
reprodukcijom
/ (prethodno/sledeće)
Biranje prethodne/sledeće
numere ili datoteke.
Pritisnite i zadržite da biste
pretraživali unazad ili unapred
(premotavanje unazad/unapred)
tokom reprodukcije.
 (reprodukuj/pauziraj)*
Pokreće, pauzira ili ponovo
pokreće reprodukciju (nastavak
reprodukcije).
 AUDIO* (stranica 36)
* Na dugmadima AUDIO,  i  + nalazi
se taktilna tačka. Koristite je kao
referencu kada rukujete daljinskim
upravljačem.
O zameni baterija za daljinski
upravljač
Ako sistem ne reaguje kada njim
upravljate daljinskim upravljačem,
zamenite dve baterije novim.
Za zamenu koristite R03 (veličina AAA)
manganske baterije.
12SR
O glavnom meniju
Glavni meni možete da prikažete na TV ekranu tako što ćete sistem i TV povezati
pomoću HDMI kabla (ne isporučuje se). Iz glavnog menija možete da podesite
različite postavke i izaberete ulaz.
Glavni meni se prikazuje na jeziku koji ste izabrali u [Easy Setup]. (Sledeći ekran je
primer kada je engleski jezik izabran.)
Kategorije
Stavke kategorije
Korišćenje glavnog menija
///,
(unos)
HOME
BACK
1
Pritisnite HOME.
Na TV ekranu će se prikazati glavni meni.
2
Pritisnite // da biste izabrali željenu kategoriju, a zatim pritisnite  ili
.
Stavke za izabranu kategoriju prikazuju se na listi kategorije na TV ekranu.
3
Pritisnite /// da biste izabrali željenu stavku, a zatim pritisnite
.
Na TV ekranu će se prikazati izabrani ulaz ili prikaz za podešavanje.
Da biste se vratili na prethodni ekran, pritisnite BACK.
[Watch]
Bira ulaz TV-a ili AV uređaja povezanog na sistem.
Pogledajte „Gledanje slika“ (stranica 26).
13SR
[Slušanje]
Bira ulaz audio uređaja povezanog na sistem.
Pogledajte „Slušanje muzike/zvuka“ (stranica 27).
[Podešavanje]
Obavlja osnovna početna podešavanja koristeći [Easy Setup] ili različite
napredne postavke sistema.
Pogledajte poglavlje „Kako obaviti Easy Setup“ (stranica 43) ili „Kako obaviti
Napredna podešavanja“ (stranica 44).
O opisu koraka
U ovom uputstvu za upotrebu, radnje su opisane kao koraci koji se obavljaju u
glavnom meniju prikazanom na TV ekranu pomoću daljinskog upravljača dok su
sistem i TV povezani HDMI kablom (nije isporučen).
Koraci u radnjama kojima birate stavke na TV ekranu pomoću dugmadi /// i
su pojednostavljeni na sledeći način.
Primer: U glavnom meniju izaberite
[Podešavanje] – [Napredna
podešavanja].
Operacija koja bira kategoriju i stavku kategorije pritiskom na dugme /// i
izražava se kao „izbor“. Kategorija i stavka kategorije povezane su simbolom „-“.
Primer: Izaberite [Postavke zvučnika] – [Manual Speaker Settings].
Kada treba da ponovite radnju kojom birate stavku pritiskom na dugmad /// i
, izabrane stavke su povezane crtom „–“.
Saveti
• Možete da koristite dugmad na glavnoj jedinici ako ona imaju isti ili sličan naziv kao ona
na daljinskom upravljaču.
• Znakovi u uglastim zagradama [ ] se prikazuju na TV ekranu.
14SR
Povezivanje sa TV-om ili AV
uređajem
Povezivanje sa TV-om ili
AV uređajem pomoću
HDMI kabla
Pogledajte Vodič za početak (zaseban
dokument).
Za povezivanje na 4K TV ili 4K uređaje,
pogledajte „Povezivanje 4K TV-a i 4K
uređaja“ (stranica 19)
Bežično povezivanje
Sony TV-a sa BLUETOOTH
funkcijom
Kada koristite Sony TV* sa BLUETOOTH
funkcijom, možete da slušate zvuk
televizora ili uređaja povezanog na TV
tako što ćete bežično povezati sistem i TV.
Da biste koristili sve funkcije sistema,
povežite sistem i TV pomoću HDMI kabla
(nije isporučen). Detalje o vezama i
operacijama za slušanje zvuka sa TV-a
povezivanjem pomoću HDMI kabla
potražite u Vodiču za početak (zaseban
dokument).
• Ova funkcija je dostupna samo za Sony TV
koji je kompatibilan sa BLUETOOTH A2DP
profilom.
Slušanje zvuka sa TV-a
bežičnim povezivanjem
sistema i TV-a
Da biste bežično povezali sistem i TV,
potrebno je da obavite uparivanje
sistema i TV-a pomoću BLUETOOTH
funkcije.
Uparivanje je proces neophodan za
međusobno registrovanje informacija
na BLUETOOTH uređajima koji će biti
bežično povezani unapred.

TV
* TV mora da bude kompatibilan sa A2DP
(profilom za napredno razvođenje zvuka)
BLUETOOTH profila.
Blu-ray Disc plejer,
prijemnik kablovske ili
satelitske televizije itd.
Dugme
BLUETOOTH
Napomene
• Ako povezujete sistem i TV pomoću
BLUETOOTH funkcije, ne možete da
prikažete ekran operacije za sistem poput
ekrana glavnog menija na TV ekranu, kao
ni da koristite funkciju sistema, osim
funkcije slušanja zvuka sa TV-a ili uređaja
povezanog na TV.
15SR
1
2
3
4
5
6
7
Podesite daljinski upravljač.
8
Uključite TV.
Uključite sistem.
Istovremeno pritisnite i zadržite
BLUETOOTH dugme na glavnoj
jedinici i dugme TV na daljinskom
upravljaču tokom 5 sekundi.
Sistem ulazi u režim za uparivanje i
BLUETOOTH indikator brzo treperi.
Na televizoru pretražite sistem
obavljanjem operacije uparivanja.
Lista BLUETOOTH uređaja koji su
pretraženi prikazaće se na TV
ekranu.
Metod operacije za uparivanje
BLUETOOTH uređaja sa TV-om
potražite u uputstvu za upotrebu
TV-a.
Uparite sistem i TV izborom stavke
„HT-XF9000“ iz liste na TV ekranu.
Proverite da li indikatori za
BLUETOOTH i TV na glavnoj
jedinici svetle.
Veza između sistema i TV-a je
uspostavljena.
16SR
9
Daljinskim upravljačem TV-a
izaberite program ili ulaz uređaja.
Zvuk slike prikazane na TV ekranu
emituje se sa sistema.
Podesite jačinu zvuka sistema
pomoću daljinskog upravljača TV-a.
Pritiskom dugmeta za isključivanje
zvuka na daljinskom upravljaču TV-a,
zvuk se privremeno isključuje.
Napomene
• Ako se zvuk sa TV-a ne emituje sa
sistema, pritisnite TV i proverite status
indikatora na Bar zvučniku.
– BLUETOOTH i TV indikatori svetle:
Sistem i TV su povezani, a zvuk sa TV-a
se emituje sa sistema.
– BLUETOOTH indikator treperi brzo:
Obavite uparivanje na TV-u.
– TV Indikator svetli: Obavite korake od
početka.
• Kada povežete sistem i TV pomoću HDMI
kabla (nije isporučen), BLUETOOTH veza
se otkazuje. Da biste ponovo povezali
sistem i TV pomoću BLUETOOTH funkcije,
isključite HDMI kabl, a zatim obavite
operaciju povezivanja od početka.
Slušanje zvuka uparenog
TV-a
Prilikom bežičnog povezivanja TV-a na
sistem, pomoću daljinskog upravljača
TV-a možete da isključite/uključite
sistem, podesite jačinu zvuka i isključite
zvuk.
1
Uključite TV pomoću daljinskog
upravljača TV-a.
Sistem se uključuje putem veze sa
napajanjem TV-a, a zvuk sa TV-a se
emituje sa sistema.
2
3
Daljinskim upravljačem TV-a
izaberite program ili ulaz uređaja.
Zvuk slike prikazane na TV ekranu
emituje se sa sistema.
Podesite jačinu zvuka sistema
pomoću daljinskog upravljača TV-a.
Pritiskom dugmeta za isključivanje
zvuka na daljinskom upravljaču TV-a,
zvuk se privremeno isključuje.
Savet
Kada se TV isključi, sistem se takođe
isključuje putem veze sa napajanjem TV-a.
Napomene
• Ako na daljinskom upravljaču
isporučenom sa sistemom izaberete
drugi ulaz osim TV ulaza, zvuk sa TV-a se
ne emituje sa sistema. Da biste emitovali
zvuk sa TV-a, na daljinskom upravljaču
pritisnite TV da biste izabrali TV ulaz.
• Tokom povezivanja TV-a sa BLUETOOTH
funkcijom, sledeća dugmad daljinskog
upravljača ne rade.
///,
(unos), OPTIONS, HOME,
DISPLAY,  (reprodukuj/pauziraj),
/ (prethodno/sledeće)
O operacijama sa daljinskim
upravljačem isporučenim sa
sistemom
Možete da koristite sledeću dugmad.
Osim uključivanja/isključivanja sistema i
podešavanja jačine zvuka pomoću
daljinskog upravljača TV-a, možete i da
podesite jačinu zvuka subwoofer-a i
kvalitet zvuka.

Dugmad za izbor
režima zvuka
VOICE
VERTICAL S.
NIGHT
 +/–
SW  +/–

17SR
Povezivanje TV-a sa
analognim audio kablom
Da biste sledeće uređaje povezali sa
sistemom, povežite ih preko ANALOG IN
priključka na sistemu.
– Televizori koji nemaju HDMI priključak
i priključak za optički digitalni izlaz
– Prenosni audio uređaji kao što su
pametni telefoni i WALKMAN® uređaji
Za slušanje povezanog uređaja,
pogledajte odeljak „Slušanje uređaja
povezanog pomoću analognog audio
kabla“ (stranica 30).
Analogni audio kabl
(ne isporučuje se)
Analogni
audio
izlaz
TV
18SR
Pametni telefon,
WALKMAN®, drugi
audio uređaji itd.
Napomena
Ako priključak za slušalice na TV-u služi i
kao priključak za audio izlaz, proverite
postavke za audio izlaz na TV-u. Detaljne
informacije potražite u uputstvu za
upotrebu TV-a.
Povezivanje 4K TV-a i 4K
uređaja
Kada HDCP2.2-kompatibilni
HDMI priključak na TV-u ima
oznaku „ARC“
Svi HDMI priključci na sistemu
podržavaju 4K video format i HDCP2.2
(sistem za zaštitu digitalnog sadržaja
velikog propusnog opsega revizije 2.2).
Da biste gledali 4K video sadržaj,
povežite 4K TV i 4K uređaje sa sistemom
preko HDCP2.2-kompatibilnog HDMI
priključka na svakom uređaju.
4K video sadržaj možete da gledate
samo kada uređaj povežete preko
HDCP2.2-kompatibilnog HDMI
priključka.
HDCP2.2kompatibilan
HDMI priključak
HDCP2.2kompatibilan
HDMI priključak
TV
Blu-ray Disc plejer, prijemnik
kablovske ili satelitske
televizije itd.
 HDMI kabl (nije isporučen)
 HDMI kabl (nije isporučen)
Koristite HDMI kabl koji podržava 4K video
format koji želite da gledate. Detaljne
informacije potražite u odeljku „Podržani
HDMI video formati“ (stranica 61).
19SR
1
2
3
Proverite koji HDMI IN priključak
na TV-u je kompatibilan sa
standardom HDCP2.2.
Pogledajte uputstvo za upotrebu
TV-a.
Povežite HDCP2.2-kompatibilni
HDMI IN priključak na TV-u i HDMI
OUT priključak na glavnoj jedinici
HDMI kablom (nije isporučen).
Povezivanje TV-a je dovršeno.
Povežite HDCP2.2-kompatibilni
HDMI OUT priključak 4K uređaja i
HDMI IN priključak glavne jedinice
HDMI kablom (nije isporučen).
Pogledajte uputstvo za upotrebu 4K
uređaja da biste proverili koji HDMI
OUT priključak na 4K uređaju je
kompatibilan sa standardom
HDCP2.2.
Povezivanje 4K uređaja je dovršeno.
HDCP2.2kompatibilan
HDMI priključak
Kada HDCP2.2-kompatibilni
HDMI priključak na TV-u
nema oznaku „ARC“
Ako HDCP2.2-kompatibilni HDMI IN
priključak TV-a nije kompatibilan sa
funkcijom ARC (Audio Return Channel),
zvuk TV-a se neće emitovati sa sistema.
U tom slučaju, povežite optički izlazni
priključak TV-a i priključak TV IN (OPT) na
glavnoj jedinici digitalnim optičkim
kablom (isporučen).
TV
HDCP2.2kompatibilan
HDMI priključak
Blu-ray Disc plejer, prijemnik
kablovske ili satelitske televizije itd.
 HDMI kabl (nije isporučen)
 HDMI kabl (nije isporučen)
Koristite HDMI kabl koji podržava 4K video
format koji želite da gledate. Detaljne
informacije potražite u odeljku „Podržani
HDMI video formati“ (stranica 61).
 Optički digitalni kabl (isporučen)
20SR
Podešavanje formata HDMI
signala radi gledanja 4K
video sadržaja
Da biste gledali 4K video sadržaj,
izaberite odgovarajuću postavku za
povezani 4K TV i 4K uređaj.
1
2
3
4
Pritisnite HOME.
Na TV ekranu će se prikazati glavni
meni.
U glavnom meniju izaberite
[Podešavanje] – [Napredna
podešavanja].
Izaberite [HDMI podešavanja] –
[Format HDMI signala].
Na TV ekranu će se prikazati meni
[Format HDMI signala].
Izaberite [HDMI IN], a zatim
izaberite željenu postavku.
• [Standard format]
(podrazumevana postavka):
Izaberite kada povezani TV i
uređaji podržavaju video formate
standardnog propusnog opsega.
• [Enhanced format]: Izaberite kada
povezani TV i uređaji podržavaju
video formate velikog propusnog
opsega, kao što je 4K 60p 4:4:4 itd.
Da biste videli relaciju između opcija
postavke [Format HDMI signala],
podržanih signala video formata i
HDMI kablova koje treba da
koristite, pogledajte „Podržani
HDMI video formati“ (stranica 61).
Napomene
• Na nekim televizorima možda ćete morati
da podesite HDMI izlaz. Pogledajte
uputstvo za upotrebu TV-a.
• Ako se slika ne prikazuje kada postavku
[Format HDMI signala] podesite na
[Enhanced format], podesite je na
[Standard format].
21SR
1
Pripremite dva vijka (nisu
isporučeni) pogodna za rupe za
zidni nosač sa zadnje strane Bar
zvučnika.
Priprema za korišćenje sistema
Postavljanje Bar zvučnika
na zid
4 mm
Bar zvučnik možete da montirate na zid.
Više od 30 mm
5,1 mm
10 mm
Otvor na zadnjoj strani Bar zvučnika
Napomene
• Pripremite vijke (nisu isporučeni) koji
odgovaraju materijalu i čvrstoći zida.
Budući da je zid od gipsanih ploča
naročito lomljiv, dobro pričvrstite vijke u
zidnu gredu. Postavite zvučnike
vodoravno, vešajući ih na vijke u
stubovima na ravnom delu zida.
• Neka postavljanje obavi Sony prodavac ili
licencirani majstor i posebno vodite
računa o bezbednosti tokom
postavljanja.
• Sony ne odgovara za nezgode ili
oštećenja do kojih je došlo zbog
nepravilnog postavljanja, nedovoljne
čvrstoće zida, nepravilnog zašrafljivanja,
prirodnih nepogoda itd.
22SR
2
Zalepite ŠABLON ZA MONTIRANJE
NA ZID (isporučen) na zid.
Sredina TV-a
Lepljiva traka
ili sl.
ŠABLON ZA
MONTIRANJE NA ZID
1
Poravnajte LINIJU SREDINE TV-a
() na ŠABLONU ZA
MONTIRANJE NA ZID sa linijom
koja označava sredinu na TV-u.
2
Poravnajte LINIJU DNA TV-a ()
na ŠABLONU ZA MONTIRANJE NA
ZID sa donjim delom televizora, a
zatim na zid nalepite ŠABLON ZA
MONTIRANJE NA ZID lepljivom
trakom.
3
Uvijte vijke u oznake () na LINIJI
VIJAKA () na ŠABLONU ZA
MONTIRANJE NA ZID kao na
ilustraciji ispod.
368,5 mm
368,5 mm
Napomene
• Kada lepite ŠABLON ZA MONTIRANJE NA
ZID, potpuno izgladite njegovu površinu.
• Ako ne koristite ŠABLON ZA MONTIRANJE
NA ZID, instalirajte Bar zvučnik na
udaljenosti od 70 mm ili više od TV-a.
Vijci
Oznake ()
10,0 mm do
11,0 mm
4
5
Uklonite ŠABLON ZA MONTIRANJE
NA ZID.
Okačite Bar zvučnik na vijke.
Poravnajte rupe sa zadnje strane
Bar zvučnika sa vijcima, a zatim
okačite Bar zvučnik na dva vijka.
23SR
Bežično povezivanje
subwoofera (SECURE
LINK)
Možete odrediti da se za bežičnu vezu
sistema i subwoofera koristi funkcija
Secure Link. Preporučujemo da obavite
Secure Link funkciju da biste sprečili
ometanje ako koristite više istih
proizvoda ili ako vaše komšije koriste
iste proizvode.
4
5
6
7
LINK
Indikator
napajanja
Izaberite [On].
Na TV ekranu će se prikazati meni
[Secure Link].
Pritisnite LINK na zadnjoj strani
subwoofera.
Indikator napajanja subwoofer-a će
početi da treperi narandžastom
bojom.
Pređite na sledeći korak u roku od
2 minuta.
Izaberite [Start].
Započinje podešavanje veze.
Da biste se vratili na prethodni
ekran, izaberite [Cancel].
Dovršite podešavanje veze
prateći poruku na ekranu.
Indikator napajanja subwoofer-a će
početi da svetli narandžastom
bojom.
Napomena
Ako se prikaže poruka [Cannot set Secure
Link.], pratite uputstva na ekranu.
1
2
3
Pritisnite HOME.
Na TV ekranu će se prikazati glavni
meni.
U glavnom meniju izaberite
[Podešavanje] – [Napredna
podešavanja].
Izaberite [Postavke zvučnika] –
[Secure Link].
24SR
Kada daljinski upravljač
TV-a ne radi
Kada glavna jedinica zaklanja senzor za
daljinsko upravljanje na TV-u, možda
nećete moći da upravljate TV-om
pomoću daljinskog upravljača. U tom
slučaju, omogućite funkciju
infracrvenog odašiljača na sistemu.
Možete da kontrolišete TV pomoću
daljinskog upravljača tako što ćete
poslati daljinski signal sa zadnjeg dela
glavne jedinice.
1
2
3
4
Pritisnite HOME.
Na TV ekranu će se prikazati glavni
meni.
U glavnom meniju izaberite
[Podešavanje] – [Napredna
podešavanja].
Izaberite [Podešavanja sistema] –
[IR-Repeater].
Na TV ekranu će se prikazati meni
[IR-Repeater].
Izaberite [On].
Napomene
• Obavezno proverite da li daljinski
upravljač TV-a zaista ne može da upravlja
TV-om, a zatim podesite [IR-Repeater] na
[On]. Ako je ova opcija podešena na [On]
kada je TV-om moguće upravljati pomoću
daljinskog upravljača, možda nećete
moći da zadate odgovarajuće komande
zbog smetnji usled zadavanja direktne
komande sa daljinskog upravljača i
komande preko glavne jedinice.
• Ova funkcija možda neće raditi na nekim
TV-ima. U tom slučaju, postavite glavnu
jedinicu malo dalje od TV-a.
25SR
Gledanje slika
Gledanje TV-a
1
2
3
4
Pritisnite HOME.
Na TV ekranu će se prikazati glavni
meni.
Reprodukovanje
povezanog AV uređaja
1
2
U glavnom meniju izaberite
[Watch] – [TV].
Izaberite program pomoću
daljinskog upravljača TV-a.
Izabrani TV program se prikazuje na
TV ekranu i zvuk sa TV-a se emituje
sa sistema.
Podesite jačinu zvuka.
• Prilagodite jačinu zvuka pritiskom
na  +/– na daljinskom
upravljaču.
• Prilagodite jačinu zvuka
subwoofera pritiskanjem SW
 +/– na daljinskom upravljaču
(stranica 34).
Napomena
Podesite postavku zvučnika na TV-u
((BRAVIA) na Audio System. Pogledajte
uputstvo za upotrebu TV-a za više
informacija o njegovom podešavanju.
Savet
Možete da izaberete [TV] direktno
pritiskom na TV na daljinskom upravljaču.
26SR
3
Pritisnite HOME.
Na TV ekranu će se prikazati glavni
meni.
U glavnom meniju izaberite
[Watch] – [HDMI].
Slika izabranog uređaja će početi da
se prikazuje na TV ekranu i zvuk će
se emitovati sa sistema.
Podesite jačinu zvuka.
• Prilagodite jačinu zvuka pritiskom
na  +/– na daljinskom
upravljaču.
• Prilagodite jačinu zvuka
subwoofera pritiskanjem SW
 +/– na daljinskom upravljaču
(stranica 34).
Savet
Možete da izaberete [HDMI] direktno
pritiskom na HDMI na daljinskom
upravljaču.
Podešavanje jačine zvuka
dijaloga tokom strimovanja
DTS:X sadržaja
Podešavanjem jačine zvuka dijaloga
možete lako da slušate dijalog jer se
izdvaja iz okolne buke. Ova funkcija ne
radi sa nekim audio formatima.
1
Dok birate [HDMI] pritisnite OPTIONS.
Na TV ekranu će se prikazati meni sa
opcijama.
2
Izaberite [Dialog Control], a zatim
podesite jačinu zvuka dijaloga
koristeći /.
Možete da prilagodite u rasponu od
0 dB do 6 dB u koracima od 1 dB.
Slušanje muzike/zvuka
Slušanje muzike/zvuka
pomoću BLUETOOTH®
funkcije
Muziku uskladištenu na mobilnom
uređaju kao što je pametni telefon ili
tablet možete da slušate preko bežične
veze povezujući sistem i mobilni uređaj
pomoću BLUETOOTH funkcije.
Kada povežete mobilni uređaj pomoću
funkcije BLUETOOTH, njime možete
rukovati prostim korišćenjem
isporučenog daljinskog upravljača, bez
uključivanja TV-a.
Slušanje muzike
uparivanjem mobilnog
uređaja koji je prvi put
povezan
Da biste koristili BLUETOOTH funkciju,
potrebno je da prethodno uparite
sistem i mobilni uređaj.
1
Pritisnite i zadržite BLUETOOTH na
glavnoj jedinici 2 sekunde.
Sistem ulazi u režim za uparivanje i
BLUETOOTH indikator brzo treperi.
BLUETOOTH
2
 +/–
SW  +/–
Dugmad za
upravljanje
reprodukcijom
Dugme
BLUETOOTH
3
Na mobilnom uređaju pretražite
sistem obavljanjem operacije
uparivanja.
Lista BLUETOOTH uređaja koji su
pretraženi prikazaće se na ekranu
mobilnog uređaja.
Metod operacije za uparivanje
BLUETOOTH uređaja sa mobilnim
uređajem potražite u uputstvu za
upotrebu mobilnog uređaja.
Uparite sistem i mobilni uređaj
izborom stavke „HT-XF9000“ iz
liste na ekranu mobilnog uređaja.
Ako se od vas zatraži da unesete
lozinku, unesite „0000“.
27SR
4
5
6
Proverite da li indikator
BLUETOOTH na glavnoj jedinici
svetli plavom bojom.
Veza između sistema i mobilnog
uređaja je uspostavljena.
Pokrenite reprodukciju zvuka
pomoću muzičke aplikacije na
povezanom mobilnom uređaju.
Zvuk se emituje sa glavne jedinice.
Podesite jačinu zvuka.
• Prilagodite jačinu zvuka pritiskom
na  +/– na daljinskom upravljaču.
• Prilagodite jačinu zvuka subwoofera
pritiskanjem SW  +/– na
daljinskom upravljaču (stranica 34).
• Možete da reprodukujete ili
pauzirate sadržaj pomoću
dugmadi za reprodukciju na
daljinskom upravljaču.
Provera statusa veze funkcije
BLUETOOTH.
Status
Indikator
BLUETOOTH
jedinica je spremna
za uparivanje
Brzo treperi plavom
bojom
U toku je pokušaj
uspostavljanja veze
Treperi plavom
bojom
Veza je
uspostavljena
Svetli plavom bojom
BLUETOOTH
Funkcija je
isključena
Sporo treperi
plavom bojom
Napomena
Kada BLUETOOTH indikator treperi sporo
plavom bojom, BLUETOOTH funkcija je
isključena. Da biste koristili BLUETOOTH
funkciju, podesite [Režim Bluetooth] na
[Prijemnik] (stranica 46).
Saveti
• Ako nijedan mobilni uređaj nije uparen
(npr. odmah nakon kupovine sistema),
sistem prelazi u režim uparivanja
jednostavnom promenom ulaza na
BLUETOOTH ulaz.
28SR
• Obavite uparivanje sa drugog i sledećih
mobilnih uređaja.
Slušanje muzike sa
uparenog uređaja
1
2
3
4
5
Uključite funkciju BLUETOOTH na
mobilnom uređaju.
Pritisnite BLUETOOTH.
Sistem se automatski ponovo
povezuje sa poslednjim povezanim
mobilnim uređajem.
Uverite se da indikator
BLUETOOTH svetli plavom bojom.
Veza između sistema i mobilnog
uređaja je uspostavljena.
Pokrenite reprodukciju zvuka
pomoću muzičke aplikacije na
povezanom mobilnom uređaju.
Zvuk se emituje sa glavne jedinice.
Podesite jačinu zvuka.
• Prilagodite jačinu zvuka pritiskom
na  +/– na daljinskom upravljaču.
• Prilagodite jačinu zvuka
subwoofera pritiskanjem SW  +/–
na daljinskom upravljaču
(stranica 34).
• Možete da reprodukujete ili
pauzirate sadržaj pomoću
dugmadi za reprodukciju na
daljinskom upravljaču.
Prekid veze sa mobilnim
uređajem
Obavite bilo koju od sledećih radnji.
• Onemogućite funkciju BLUETOOTH na
mobilnom uređaju.
• Pritisnite BLUETOOTH dok se na TV
ekranu prikazuje [Bluetooth Audio]
ekran.
• Podesite [Režim Bluetooth] na
[Isključen] (stranica 46).
• Isključite sistem ili mobilni uređaj.
Savet
Ako veza nije uspostavljena, na mobilnom
uređaju izaberite „HT-XF9000“.
Slušanje muzike sa USB
uređaja
Možete da reprodukujete muzičke
datoteke koje se nalaze na povezanom
USB uređaju.
Listu podržanih tipova datoteka
pogledajte u poglavlju „Tipovi audio
datoteka koji se mogu reprodukovati“
(stranica 59).
1
2
3
4
5
Povežite USB uređaj na
(USB) ulaz.
Pritisnite HOME.
Na TV ekranu će se prikazati glavni
meni.
U glavnom meniju izaberite
[Slušanje] – [USB (Connected)].
Izaberite fasciklu u kojoj su pesme
sačuvane, a zatim izaberite pesmu.
Izabrana pesma će početi da se
reprodukuje i zvuk će se emitovati
sa sistema.
Podesite jačinu zvuka.
• Prilagodite jačinu zvuka pritiskom
na  +/– na daljinskom upravljaču.
• Prilagodite jačinu zvuka subwoofera
pritiskanjem SW  +/– na
daljinskom upravljaču (stranica 34).
Napomena
Ne uklanjajte USB uređaj tokom rada. Da
biste izbegli oštećenje podataka ili USB
uređaja, isključite sistem pre povezivanja ili
uklanjanja USB uređaja.
29SR
Slušanje uređaja
povezanog pomoću
analognog audio kabla
Možete da slušate zvuk audio uređaja
kao što je TV, WALKMAN® itd,
povezanog sa priključkom ANALOG IN
na sistemu.
1
2
3
Pritisnite HOME.
Na TV ekranu će se prikazati glavni
meni.
U glavnom meniju izaberite
[Slušanje] – [Analogni].
Na TV ekranu će se prikazati ekran
[Analogni].
Podesite jačinu zvuka.
• Prilagodite jačinu zvuka pritiskom
na  +/– na daljinskom upravljaču.
• Prilagodite jačinu zvuka
subwoofera pritiskanjem SW
 +/– na daljinskom upravljaču
(stranica 34).
Savet
Možete i da izaberete [Analogni] direktno
pritiskom na dugme ANALOG.
30SR
1
Podešavanje kvaliteta zvuka
Uživanje u doživljaju
surround zvuka
(VERTICAL S.)
Osećaćete se obuhvaćeno zvukom ne
samo iz horizontalnog pravca, već i iz
uspravnog pravca efikasno koristeći
Vertical Surround Engine* za režime
zvuka (stranica 32) osim režima [Vesti].
Ova funkcija radi i za signal 2.0 kanala
kao što je TV program.
* Vertical Surround Engine je izuzetno
precizna tehnologija digitalne obrade
zvučnog polja koju je razvila kompanija
Sony, a koja virtuelno proizvodi zvučno
polje u smeru visine pored zvučnog polja
u horizontalnom smeru koristeći samo
prednje zvučnike, bez upotrebe gornjih
zvučnika.
Nije potrebno da instalirate zvučnike na
plafon, a možete da uživate u zvuku sa
bogatim prisustvom bez obzira na visinu
plafona. Takođe, na ovu funkciju
izuzetno utiče oblik prostorije jer ne
koristi zvuk odbijen od zid i omogućava
poboljšanu surround reprodukciju.
2
Pritisnite VERTICAL S.
Postavka vertikalnog surround
zvuka prikazuje se na TV ekranu.
Pritiskajte dugme da biste izabrali
postavku.
Režim
Objašnjenje
[On]
Aktivira funkciju
vertikalnog surround
zvuka.
[Isključen]
Deaktivira funkciju
vertikalnog surround
zvuka.
Napomene
• Efekat surround zvuka razlikuje se u
zavisnosti od izvora zvuka.
• Može da dođe do neusklađenosti zvuka i
slike u zavisnosti od izvora zvuka. Ako TV
poseduje funkciju koja odlaže sliku,
koristite je za podešavanje.
VERTICAL S.
31SR
Podešavanje zvučnog
efekta koji je prilagođen
izvorima zvuka (Sound
Mode)
Možete jednostavno da uživate u
unapred programiranim zvučnim
efektima koji su prilagođeni različitim
vrstama izvora zvuka.
Sound mode
Objašnjenje
[Muzika]
Živopisnost i
brilijantnost zvuka
detaljno su izraženi.
Ovaj režim je
pogodan za uživanje
u muzici na način koji
će vas dirnuti.
[Game
Studio]
Uronite u omiljenu
igru reprodukujući
osećaj kretanja i
udaljenosti objekata,
kao i jasan zvuk
dijaloga.
[Vesti]
Omogućava da jasno
čujete govor tokom
emitovanja vesti.
[Sports]
Doživećete
atmosferu kao da
gledate događaj na
stadionu. Ali uz
naraciju
komentatora koja se
reprodukuje
živopisno.
[Standardno]
Zvuk TV programa
čuje se jasno.
Sound Mode
dugmad za izbor
Napomene
1
Pritisnite jedno od dugmadi za
izbor režima zvuka (AUTO SOUND,
CINEMA, MUSIC, GAME, NEWS,
SPORTS, STANDARD) da biste
izabrali režim zvuka.
Izabrani režim zvuka prikazuje se na
TV ekranu.
32SR
Sound mode
Objašnjenje
[Auto Sound]
Odgovarajuća
postavka zvuka
automatski je
izabrana za izvor
zvuka koristeći
ClearAudio+.
[Cinema]
Uronićete u zvuk koji
prolazi iza vas i
okružuje vam čitavo
telo. Ovaj režim je
pogodan za gledanje
filmova.
• Funkcija režima zvuka onemogućena je u
sledećim uslovima.
– [Zvučni efekat] je podešeno na
postavku koja nije [Sound Mode On]
(stranica 45).
– Probni ton se emituje (stranica 41).
• Može da dođe do neusklađenosti zvuka i
slike u zavisnosti od izvora zvuka. Ako TV
poseduje funkciju koja odlaže sliku,
koristite je za podešavanje.
Kako da dijalozi postanu
jasniji (VOICE)
Uživanje u jasnom zvuku
pri maloj jačini zvuka u
ponoć (NIGHT)
Zvuk se emituje sa utišanim tonom uz
minimalni gubitak kvaliteta i jasnoće
dijaloga.
VOICE
NIGHT
1
2
Pritisnite VOICE.
Na TV ekranu će se prikazati režim
za glas.
Pritiskajte dugme da biste izabrali
režim za glas.
Režim
Objašnjenje
[Up Off]
Standardno
[Up 1]
Dijalog se lako čuje
poboljšavanjem
opsega dijaloga.
[Up 2]
Opseg dijaloga je
poboljšan, a starije
osobe mogu lakše da
čuju zvuk dijaloga.
1
2
Pritisnite NIGHT.
Na TV ekranu će se prikazati noćni
režim.
Pritiskajte dugme da biste izabrali
noćni režim.
Režim
Objašnjenje
[On]
Aktivira funkciju
noćnog režima.
[Isključen]
Deaktivira funkciju
noćnog režima.
Napomena
Kada isključite sistem, ova postavka se
automatski podešava na [Isključen].
33SR
Prilagođavanje jačine
zvuka subwoofera
Subwoofer je osmišljen za reprodukciju
basa ili zvuka niske frekvencije.
Prilagođavanje
kašnjenja između
emitovanja slike i zvuka
Kada se zvuk ne podudara sa slikom na
TV ekranu, možete da prilagodite
kašnjenje između slike i zvuka.
Način podešavanja se razlikuje u
zavisnosti od ulaza.
TV
SW  +/–
Pritisnite SW (jačina zvuka
subwoofera)  +/– da biste
prilagodili jačinu zvuka subwoofera.
///,
Napomena
Kada izvor reprodukcije ne sadrži mnogo
bas zvuka, kao što je slučaj sa TV
programom, bas zvuk iz subwoofera će se
možda teško čuti.
OPTIONS
Kada gledate TV
1
2
34SR
Pritisnite OPTIONS, a zatim TV da
biste prešli u režim podešavanja.
Indikator TV treperi 3 puta.
Prilagodite kašnjenje
pomoću dugmadi /,
a zatim pritisnite .
Možete da prilagodite kašnjenje
u rasponu od 0 ms do 300 ms
u koracima od 25 ms.
Indikatori trepere u skladu sa
vremenom podešavanja.
• 0 ms: Indikatori TV i USB će
zatreperiti dvaput.
• od 25 ms do 50 ms: Indikator TV
treperi sporo dva puta.
• od 75 ms do 100 ms: Indikator
HDMI treperi sporo dva puta.
Kada gledate drugi uređaj
1
2
3
Pritisnite OPTIONS.
Na TV ekranu će se prikazati meni sa
opcijama.
Izaberite [A/V Sync].
Prilagodite kašnjenje
pomoću dugmadi /,
a zatim pritisnite .
Možete da prilagodite kašnjenje u
rasponu od 0 ms do 300 ms u
koracima od 25 ms.
• od 125 ms do 150 ms: Indikator
BLUETOOTH treperi sporo dva
puta.
• od 175 ms do 200 ms: Indikator
ANALOG treperi sporo dva puta.
• od 225 ms do 275 ms: Indikator
USB treperi sporo dva puta.
• 300 ms: Indikatori TV i USB će
zatreperiti dvaput.
Indikator TV treperi 3 puta a
vrednost postavke se određuje.
35SR
Reprodukovanje
komprimovanih audio
datoteka ili CD-ova
prirodnog kvaliteta
zvuka (DSEE)
Ova funkcija poboljšava kvalitet zvuka
komprimovanih audio datoteka ili CDova vraćanjem zvuka visokog opsega
uklonjenog tokom procesa
komprimovanja. Možete da uživate u
slušanju zvuka koji je blizu originalnom,
prirodnom i prostornom zvuku.
1
2
3
4
Uživanje u multipleksno
emitovanom zvuku
(AUDIO)
Možete da uživate u multipleksno
emitovanom zvuku kada sistem dobija
Dolby Digital multipleksno emitovan
signal.
AUDIO
Pritisnite HOME.
Na TV ekranu će se prikazati glavni
meni.
U glavnom meniju izaberite
[Podešavanje] – [Napredna
podešavanja].
Izaberite [Podešavanja zvuka] –
[DSEE].
Izaberite [On].
1
Pritiskajte AUDIO da biste izabrali
željeni audio signal.
Indikatori trepere u skladu sa
postavkom.
• [Glavni]: Indikator TV zatreperiće
jednom.
Emitovanje zvuka glavnog jezika.
Napomene
• Ova funkcija je dostupna samo kada je
[Auto Sound]* ili [Muzika] izabrano kao
režim zvuka (stranica 32).
• Ova funkcija je kompatibilna sa
2-kanalnim signalima digitalnog ulaza
frekvencije uzorkovanja od 44,1 kHz ili
48 kHz.
• Frekvencija uzorkovanja/širina
uzorkovanja nakon povećanja rezolucije
je 96 kHz/24 bita.
• Ova funkcija nije kompatibilna sa DSD
signalima.
• Ova funkcija ne radi kada je [Advanced
Auto Volume] podešeno na [On]
(stranica 45).
* Samo kada je vrednost [Muzika] izabrana
sa stavkom [Auto Sound].
36SR
• [Potkanal]: Indikator USB zatreperiće
jednom.
Emitovanje zvuka sporednog jezika.
• [Glavni/Potkanal]: Indikatori TV i
USB zatreperiće jednom.
emitovaće se zvuk i glavnog i
sporednog jezika.
Napomene
• Za prijem Dolby Digital signala, potrebno
je da povežete TV koji je kompatibilan sa
Audio Return Channel (stranica 39) u
priključak HDMI OUT (TV (ARC)) koristeći
HDMI kabl (nije isporučen) ili druge
uređaje u HDMI IN priključak koristeći
HDMI kabl (nije isporučen).
• Ako HDMI IN priključak televizora nije
kompatibilan sa Audio Return Channel
(stranica 39), povežite TV u TV IN (OPT)
priključak koristeći optički digitalni kabl
(isporučuje se) da biste primili Dolby
Digital signal.
37SR
Savet
Korišćenje funkcije Kontrola preko
HDMI-ja
Korišćenje funkcije
Kontrola preko HDMI-ja
Kada uređaj koji je kompatibilan sa
funkcijom Kontrola preko HDMI-ja*,
poput TV-a ili Blu-ray Disc plejera,
povežete pomoću HDMI kabla, možete
jednostavno da upravljate tim uređajem
pomoću daljinskog upravljača TV-a.
Sa funkcijom Kontrola preko HDMI-ja
mogu da se koriste sledeće funkcije.
Ako omogućite funkciju Kontrola preko
HDMI-ja („BRAVIA“ Sync) kada koristite
Sony TV, funkcija Kontrola preko HDMI-ja
sistema takođe će biti omogućena
automatski.
Funkcija isključivanja sistema
Kada isključite TV, sistem će se
automatski isključiti.
Podesite
[Podešavanje] – [Napredna
podešavanja] – [HDMI podešavanja] –
[Standby Linked to TV] na sistemu na
vrednost [On] ili [Auto] (stranica 45).
Podrazumevana postavka je [Auto].
Napomena
• Funkcija isključivanja sistema
• Funkcija kontrole zvuka na sistemu
• Audio Return Channel
• Funkcija reprodukcije pritiskom na
jedno dugme
• Korišćenje menija pomoću daljinskog
upravljača TV-a
• HDMI Postavka uštede energije
Standby Through
• Language Follow
Napomena
Ove funkcije mogu da rade sa uređajima
koje nije proizveo Sony, ali ne garantujemo
njihov rad.
* Kontrola preko HDMI-ja je standard koji
koristi CEC (Consumer Electronics
Control) za omogućavanje uzajamnog
kontrolisanja HDMI (High-Definition
Multimedia Interface) uređaja.
Priprema za korišćenje
funkcije Kontrola preko
HDMI-ja
Podesite
[Podešavanje] –
[Napredna podešavanja] – [HDMI
podešavanja] – [Kontrola preko HDMIja] na sistemu na [On] (stranica 45).
Podrazumevana postavka je [On].
Omogućite podešavanja funkcije
Kontrola preko HDMI-ja za TV i druge
uređaje povezane na sistem.
38SR
Povezani uređaj se možda neće isključiti u
zavisnosti od statusa uređaja.
Funkcija kontrole zvuka na
sistemu
Ako uključite sistem dok gledate TV,
zvuk sa televizora će se emitovati sa
zvučnika sistema.
Jačinu zvuka sa sistema možete da
prilagodite pomoću daljinskog
upravljača TV-a.
Kada uključite TV, sistem se automatski
uključuje, a zvuk sa TV-a se emituje iz
zvučnika sistema.
Operacijama takođe možete da
upravljate iz menija televizora. Za
detalje pogledajte uputstvo za
upotrebu televizora.
Napomene
• U zavisnosti od postavki na televizoru,
funkcija System Audio Control možda
neće biti dostupna. Za detalje pogledajte
uputstvo za upotrebu televizora.
• U zavisnosti od televizora, ako se zvuk
emitovao sa zvučnika TV-a kada ste
gledali TV, sistem se možda neće uključiti
povezivanjem sa napajanjem TV-a, čak i
ako je TV uključen.
Audio Return Channel
Ako je sistem povezan na HDMI IN
priključak TV-a, koji je kompatibilan sa
funkcijom Audio Return Channel (ARC),
zvuk sa TV-a možete da slušate preko
zvučnika sistema bez povezivanja
digitalnog optičkog kabla.
Na sistemu podesite
[Podešavanje]
– [Napredna podešavanja] – [HDMI
podešavanja] – [TV Audio Input Mode]
na [Auto] (stranica 46). Podrazumevana
postavka je [Auto].
Napomena
Ako TV nije kompatibilan sa funkcijom
Audio Return Channel, treba da povežete
digitalni optički kabl (isporučen)
(pogledajte isporučeni Vodič za početak).
Funkcija reprodukcije
pritiskom na jedno dugme
Kada pokrenete reprodukciju sadržaja
na uređaju (plejeru Blu-ray diskova,
„PlayStation®4“ itd.) koji je povezan sa
sistemom, sistem i TV se automatski
uključuju, sistem bira ulaz na koji je
povezan taj uređaj i zvuk se emituje iz
zvučnika sistema.
Korišćenje menija pomoću
daljinskog upravljača TV-a
Sistem možete da izaberete pomoću
dugmeta SYNC MENU na daljinskom
upravljaču TV-a i upravljate njim.
Ovu funkciju je moguće koristiti ako TV
podržava funkciju Sync Menu. Za detalje
pogledajte uputstvo za upotrebu
televizora.
Napomene
• U meniju televizora Sync, TV prepoznaje
sistem kao „Player“.
• Neke radnje možda neće biti dostupne sa
nekim televizorima.
HDMI Podešavanja uštede
energije Standby Through
Postavka uštede energije HDMI Standby
Through (stranica 46) je funkcija koja
vam omogućava da uživate u zvuku i
slici sa povezanog uređaja bez
uključivanja sistema.
Podesite
[Podešavanje] –
[Napredna podešavanja] – [HDMI
podešavanja] – [Standby Through] na
[Auto] (stranica 46). Podrazumevana
postavka je [Auto].
Napomene
Napomena
• Ako je
[Podešavanje] – [Napredna
podešavanja] – [HDMI podešavanja] –
[Standby Through] na sistemu podešeno
na [On] ili [Auto], a zvuk sa TV-a je
emitovan sa zvučnika TV-a prethodni put
kada ste gledali TV, sistem se možda neće
uključiti, a zvuk i slika mogu se emitovati
sa TV-a čak i ako se reprodukuje sadržaj
sa uređaja (stranica 46).
• U zavisnosti od televizora, početni deo
sadržaja koji se reprodukuje se možda
neće reprodukovati pravilno.
Ako se slika uređaja povezanog na sistem
ne prikazuje na TV-u, podesite [Standby
Through] na [On]. Ako povežete TV koji nije
proizveo Sony, preporučujemo vam da
izaberete ovu postavku.
Language Follow
Kada promenite jezik prikaza na ekranu
na televizoru, jezik sistemskog menija
na ekranu se takođe menja.
39SR
Korišćenje funkcije
„BRAVIA“ Sync
Kao dodatak funkciji Kontrola preko
HDMI-ja, možete da koristite i sledeće
funkcije na uređajima kompatibilnim sa
funkcijom „BRAVIA“ sync.
• Režim zvuka / Funkcija Scene Select
• Kontrola kućnog bioskopa
Napomena
Ove funkcije su vlasništvo kompanije Sony.
Ovu funkciju ne možete da koristite sa
proizvodima koje nije proizveo Sony.
Sound mode/Funkcija Scene
Select
Režim zvuka sistema automatski se
uključuje prema postavci funkcije Scene
Select ili režima zvuka na TV-u. Za
detalje pogledajte uputstvo za
upotrebu televizora.
Postavite režim zvuka na [Auto Sound]
(stranica 32).
Funkcija Home Theatre
Control
Kada koristite TV kompatibilan sa
funkcijom Home Theatre Control,
podešavanje sistema, podešavanje
postavki režima zvuka, prebacivanje
ulaza itd. mogu da se obavljaju bez
prebacivanja na TV ulaz.
Ova funkcija može da se koristi kada je
TV povezan na Internet. Za detalje
pogledajte uputstvo za upotrebu
televizora.
40SR
[Nivo]
Promena postavki
Prilagođavanje postavki
zvučnika za surround
zvuk
Da biste postigli dobar surround zvuk,
podesite udaljenost zvučnika od mesta
slušanja, nivo zvuka itd.
Podrazumevana podešavanja su
podvučena.
1
2
3
4
Podesite nivo zvuka zvučnika.
Možete da podesite vrednost od -6,0 dB
do 6,0 dB (u koracima od 0,5 dB).
[Prednja strana]: Podešava nivo
prednjeg zvučnika.
[Niskotonac]: Podešava nivoa
subwoofera.
[Probni ton]
Probni ton se emituje iz zvučnika radi
provere dostupnih zvučnika.
[Isključen]: Probni ton se ne emituje iz
zvučnika.
[On]: Probni ton se emituje iz zvučnika.
Pritisnite HOME.
Na TV ekranu će se prikazati glavni
meni.
U glavnom meniju izaberite
[Podešavanje] – [Napredna
podešavanja].
Izaberite [Postavke zvučnika] –
[Manual Speaker Settings].
Na TV ekranu će se prikazati meni
[Manual Speaker Settings].
Podesite zvučnike.
Izaberite neku od sledećih stavki
podešavanja pritiskom na / i ,
a zatim podesite vrednost u skladu sa
okruženjem pritiskom na / i .
[Distance]
Podesite udaljenost od mesta slušanja
do zvučnika.
Možete da podesite vrednost od
0 metara do 10 metara (u koracima
od 0,1 m) (od 0 stopa do 33 stope
(u koracima od 1/4 stope)).
[Prednja strana]: Podešava udaljenost
prednjeg zvučnika.
[Niskotonac]: Podešava udaljenost
subwoofera.
Savet
Jedinice mere (stope ili metre) možete da
promenite pritiskom na dugme OPTIONS.
41SR
Menjanje svetline
indikatora (DIMMER)
Ušteda energije u režimu
mirovanja
Svetlinu indikatora na glavnoj jedinici
možete da promenite.
Proverite da li ste uneli sledeća
podešavanja:
– [Bluetooth Standby] je podešeno na
[Isključen] (stranica 46).
– [Standby Through] je podešeno na
[Isključen] (stranica 46).
DIMMER
1
2
Pritisnite DIMMER.
Na TV ekranu će se prikazati režim
za prikaz.
Pritiskajte dugme da biste izabrali
željeni režim prikaza na displeju.
Režim
Objašnjenje
[Svetlo]
Svi indikatori svetle
intenzivno.
[Dark]
Svi indikatori svetle
zatamnjeno.
[Isključen]
Svi indikatori su
isključeni.
Napomena
Svi indikatori na glavnoj jedinici su
isključeni kada je izabrano [Isključen].
Automatski se uključuju kada pritisnete
bilo koje dugme, a zatim se ponovo
isključuju ako ne upravljate sistemom oko
10 sekundi. Međutim, u nekim slučajevima
indikatori se možda neće isključiti. U tom
slučaju, svetlina indikatora je ista kao
[Dark].
42SR
Kako obaviti Easy Setup
Osnovna početna podešavanja sistema
možete jednostavno da završite tako
što ćete da obavite Easy Setup.
1
2
3
Pritisnite HOME.
Na TV ekranu će se prikazati glavni
meni.
U glavnom meniju izaberite
[Podešavanje] – [Easy Setup].
Obavite podešavanja prateći
uputstva na ekranu.
43SR
Kako obaviti Napredna podešavanja
Možete da unesete brojna prilagođavanja, na primer za sliku i zvuk.
Podrazumevana podešavanja su podvučena.
1
2
3
Pritisnite HOME.
Na TV ekranu će se prikazati glavni meni.
U glavnom meniju izaberite
[Podešavanje] – [Napredna podešavanja].
Na TV ekranu će se prikazati meni [Napredna podešavanja].
Izaberite željenu stavku.
Podešavanje
[Postavke zvučnika]
Podešavanje zvučnika i subwoofer-a za instaliranje
i povezivanje. (stranica 45)
[Podešavanja zvuka]
Podešavanje audio izlaza. (stranica 45)
[HDMI podešavanja]
HDMI podešavanja. (stranica 45)
[Postavke za Bluetooth]
Unos detaljnih podešavanja za BLUETOOTH
funkciju. (stranica 46)
[Podešavanja sistema]
Unos podešavanja koja se odnose na sistem.
(stranica 46)
[Resetovanje]
Vraćanje sistema na fabričke podrazumevane
postavke. (stranica 47)
[Ažuriranje softvera]
44SR
Objašnjenje
Ažuriranje softvera sistema. (stranica 47)
[Postavke zvučnika]
[Manual Speaker Settings]
Možete da podesite zvučnike tako da
dobijete najbolji mogući surround zvuk.
Detaljne informacije potražite u odeljku
„Prilagođavanje postavki zvučnika za
surround zvuk“ (stranica 41).
[Secure Link]
Možete bezbedno da obavite bežično
povezivanje subwoofer-a. Detaljne
informacije potražite u odeljku „Bežično
povezivanje subwoofera (SECURE LINK)“
(stranica 24).
[Podešavanja zvuka]
[DSEE]
Ova funkcija je dostupna samo kada je
vrednost [Auto Sound]* ili [Muzika]
izabrana kao režim zvuka.
[On]: Poboljšavanje kvaliteta zvuka
vraćanjem jasnog zvuka visokog
kvaliteta (stranica 36).
[Isključen]: Isključen
* Samo kada je vrednost [Muzika] izabrana
sa stavkom [Auto Sound].
[Audio DRC]
Možete da komprimujete dinamički
opseg zvučnog zapisa.
[Auto]: Automatski komprimuje zvuk
kodiran u Dolby TrueHD formatu.
[On]: Sistem reprodukuje Dolby i DTS
zvučni zapis u onom dinamičkom
opsegu koji je zamislio inženjer zvuka
pri snimanju.
[Isključen]: Nema komprimovanja
dinamičkog opsega.
[Zvučni efekat]
Možete da izaberete zvučne efekte kao
što je režim zvuka.
[Sound Mode On]: Vertical Surround
Engine poboljšava kanale za surround
zvuk i visoke zvučnike radi kreiranja efekta
obuhvatajućeg virtuelnog surround zvuka
kao što su režim zvuka (stranica 32) i
vertikalni surround (stranica 31).
[Dolby Speaker Virtualizer]: Dolby Speaker
Virtualizer poboljšava kanale za surround
zvuk i za visoke zvučnike kako bi kreirao
efekat obuhvatajućeg virtuelnog
surround zvuka pri reprodukciji Dolby
formata. Onemogućava zvučne efekte,
osim Dolby formata.
[Isključen]: Onemogućava zvučne efekte.
Izaberite ovo kad ne želite da podesite
gornju granicu frekvencije uzorkovanja.
[Advanced Auto Volume]
Možete da smanjite promenu jačine
zvuka uzrokovanu ulaznim signalom.
Ova funkcija je efikasna kada je zvuk TV
reklame glasniji od zvuka TV programa.
[On]: Automatski podešava jačinu zvuka.
[Isključen]: Isključen
Napomena
Ova funkcija nije pogodna za slušanje
muzike.
[HDMI podešavanja]
[Kontrola preko HDMI-ja]
[On]: Funkcija Kontrola preko HDMI-ja je
omogućena. Uređaji povezani HDMI
kablom mogu da kontrolišu jedan drugog.
[Isključen]: Isključen
[Standby Linked to TV]
Ova funkcija je dostupna kada podesite
[Kontrola preko HDMI-ja] na [On].
[Auto]: Ako je ulaz sistema podešen na
[TV] ili [HDMI], sistem će se automatski
isključiti kada isključite TV.
[On]: Sistem se automatski isključuje
kada isključite TV bez obzira na ulaz.
[Isključen]: Sistem se neće isključiti kada
isključite TV.
45SR
[Standby Through]
Ova funkcija je dostupna kada podesite
[Kontrola preko HDMI-ja] na [On].
[Auto]: Signali se emituju sa priključka
HDMI OUT (ARC) sistema kad je TV
uključen dok sistem nije uključen.
Potrošnja energije kad se jedinica nalazi
u režimu mirovanja može još da se
smanji kad je podešena na [On].
[On]: Signali se emituju sa priključka
HDMI OUT (ARC) sistema kad je TV
uključen dok sistem nije uključen. Ako
povežete TV koji nije proizveo Sony,
preporučujemo vam da izaberete ovu
postavku.
[Isključen]: Signali se emituju sa
priključka HDMI OUT (ARC) sistema kad
je TV uključen dok sistem nije uključen.
Uključite sistem da biste na TV-u uživali
u sadržaju sa uređaja povezanog na
sistem. Potrošnja energije kad se
jedinica nalazi u režimu mirovanja može
još da se smanji kad je podešena na
[On].
[TV Audio Input Mode]
Podesite ovu funkciju kad je sistem
povezan na priključak TV-a HDMI IN koji
je kompatibilan sa funkcijom Audio
Return Channel. Funkcija Audio Return
Channel nije dostupna kada [Kontrola
preko HDMI-ja] podesite na [On].
[Auto]: Zvuk sa TV-a možete da slušate
sa zvučnika sistema.
[Optical]: Koristite ovu postavku kada je
povezan digitalni optički kabl.
[Postavke za Bluetooth]
[Režim Bluetooth]
Pomoću ovog sistema možete da uživate
u sadržaju sa BLUETOOTH uređaja.
[Prijemnik]: Ovaj sistem je u režimu
prijemnika, što mu omogućava da prima
i emituje zvuk sa BLUETOOTH uređaja.
[Isključen]: Funkcija BLUETOOTH je
isključena i ne možete da izaberete ulaz
[Bluetooth Audio].
[Bluetooth Standby]
Možete da podesite [Bluetooth
Standby] tako da sistem može da se
uključi preko BLUETOOTH uređaja čak i
kada je sistem u režimu mirovanja. Ova
funkcija je dostupna samo kada [Režim
Bluetooth] podesite na [Prijemnik].
[On]: Sistem se automatski uključuje
kada pokrenete BLUETOOTH
povezivanje sa uparenog BLUETOOTH
uređaja.
[Isključen]: Isključen
[Bluetooth Codec - AAC]
Ova funkcija je dostupna samo kada
podesite [Režim Bluetooth] na
[Prijemnik].
[On]: Omogućava AAC kodek.
[Isključen]: Onemogućava AAC kodek.
Napomena
U zvuku visokog kvaliteta možete da
uživate ako je omogućen AAC i uređaj
podržava AAC.
[Format HDMI signala]
Možete da izaberete format HDMI
signala za ulazni signal. Detaljne
informacije potražite u odeljku
„Podešavanje formata HDMI signala radi
gledanja 4K video sadržaja“
(stranica 21).
[Podešavanja sistema]
[OSD Language]
Možete da izaberete željeni jezik za
sistemske poruke na ekranu.
[IR-Repeater]
[On]: Signali sa daljinskog upravljača za
TV se šalju sa zadnje strane glavne
jedinice.
46SR
[Isključen]: Isključuje funkciju.
Detaljne informacije potražite u odeljku
„Kada daljinski upravljač TV-a ne radi“
(stranica 25).
Automatski ulazak u režim
mirovanja[]
[On]: Uključuje funkciju [Automatski
ulazak u režim mirovanja]. Ako ne
upravljate sistemom kada približno
20 minuta nema ulaznog signala,
sistem automatski prelazi u režim
mirovanja.
[Isključen]: Isključen
Device Name Setting[]
Možete da promenite naziv ovog
sistema po svom nahođenju, tako da
bude lakše prepoznat kada koristite
funkciju [Bluetooth Audio]. Pratite
uputstva na ekranu i koristite softversku
tastaturu da biste uneli naziv.
Ažuriranje softvera
Ažuriranjem softvera na najnoviju
verziju, možete da iskoristite prednosti
najnovijih funkcija.
Informacije o funkcijama ažuriranja
možete da pronađete na sledećem vebsajtu:
www.sony.eu/support
Napomene
• Dovršavanje ažuriranja može da traje do
40 minuta.
• Dok je operacija ažuriranja u toku,
nemojte da uključujete ili isključujete
sistem, izvlačite kabl za napajanje
naizmeničnom strujom, uključujete/
isključujete HDMI kabl ili upravljate
sistemom ili TV-om. Sačekajte da se
ažuriranje softvera dovrši.
1
Software License Information[]
Možete da prikažete informacije o
softverskoj licenci.
2
Software Version[]
Prikazuje se verzija softvera.
3
[Resetovanje]
Sistemske postavke možete da vratite
na podrazumevana fabrička
podešavanja tako što ćete izabrati
grupu postavki. Sve postavke u grupi će
biti vraćene na početne.
Detaljne informacije potražite u odeljku
„Resetovanje sistema“ (stranica 55).
[Ažuriranje softvera]
Možete da ažurirate softver sistema.
Detaljne informacije potražite u odeljku
„Ažuriranje softvera“ (stranica 47).
Pritisnite HOME.
Na TV ekranu će se prikazati glavni
meni.
U glavnom meniju izaberite
[Podešavanje] – [Napredna
podešavanja].
Izaberite [Ažuriranje softvera].
Detalje o ažuriranju potražite u
uputstvima koja se prikazuju prilikom
preuzimanja datoteke za ažuriranje.
Ažuriranje nastavlja na sledeći način.
1
Kada se ažuriranje softvera
pokrene, svi indikatori na glavnoj
jedinici trepere 4 puta brzo. Zatim
će se sistem automatski ponovo
pokrenuti.
2
Tokom ažuriranja softvera,
indikatori na glavnoj jedinici
trepere. Broj trepćućih indikatora
koji su vezani za napredak
ažuriranja povećava se sa jednog
na pet.
47SR
3
Kada se ažuriranje završi, svi
indikatori na glavnoj jedinici
trepere dvaput brzo, a zatim se
sistem automatski ponovo
pokreće.
Napomena
Možete da obavite [Ažuriranje softvera]
tako što ćete da pritisnete i zadržite
BLUETOOTH i  dugmena glavnoj jedinici
tokom 7 sekundi.
48SR
Sistem se isključuje kada isključite TV.
Rešavanje problema
Rešavanje problema
Ako naiđete na bilo koji od sledećih
problema prilikom korišćenja sistema,
koristite ovaj vodič za rešavanje
problema da biste pokušali da otklonite
problem pre nego što uređaj odnesete
na popravku. Ako je neki problem i dalje
prisutan, obratite se najbližem Sony
prodavcu.
Na popravku obavezno odnesite i
glavnu jedinicu i subwoofer, čak i ako
mislite da samo jedna od ovih
komponenti ima problem.
Napajanje
 Proverite postavku
[Podešavanje]
– [Napredna podešavanja] – [HDMI
podešavanja] – [Standby Linked to TV]
(stranica 45). Kada je [Standby Linked
to TV] podešeno na [On] ili [Auto],
sistem se automatski isključuje kada
isključite TV.
Sistem se ne isključuje čak ni kada
se TV isključi.
 Proverite postavku
[Podešavanje] – [Napredna
podešavanja] – [HDMI podešavanja] –
[Standby Linked to TV] (stranica 45).
Da biste automatski isključili sistem
bez obzira na ulaz kada isključite TV,
podesite [Standby Linked to TV] na
[On]. TV mora da podržava funkciju
Kontrola preko HDMI-ja (stranica 38).
Za detalje pogledajte uputstvo za
upotrebu televizora.
Sistem nije moguće uključiti.
Sistem nije moguće isključiti.
 Proverite da li je kabl za napajanje
naizmeničnom strujom dobro povezan.
 Iskopčajte kabl za napajanje
naizmeničnom strujom iz zidne
utičnice, a zatim ga ponovo priključite
nakon nekoliko minuta.
 Sistem je možda u demo režimu. Da
biste otkazali demo režim, resetujte
sistem. Pritisnite i držite 
(napajanje) i – (jačina zvuka) na
glavnoj jedinici duže od 5 sekundi
(stranica 55).
Sistem se ne uključuje čak ni kada je
TV uključen.
 Podesite
[Podešavanje] –
[Napredna podešavanja] – [HDMI
podešavanja] – [Kontrola preko HDMIja] na [On] (stranica 45). TV mora da
podržava funkciju Kontrola preko HDMIja (stranica 38). Za detalje pogledajte
uputstvo za upotrebu televizora.
 Proverite postavke zvučnika na
televizoru. Sistem se aktivno
sinhronizuje sa postavkama zvučnika
na televizoru. Za detalje pogledajte
uputstvo za upotrebu televizora.
 U zavisnosti od televizora, ako se zvuk
prethodni put emitovao sa zvučnika
TV-a, sistem se možda neće uključiti
povezivanjem sa napajanjem TV-a pri
uključivanju TV-a.
Slika
Nema slike ili se slika emituje
nepravilno.
 Izaberite odgovarajući ulaz
(stranicu 26).
 Ako ste izabrali TV ulaz, a slika se ne
prikazuje, izaberite željeni TV kanal
pomoću daljinskog upravljača TV-a.
 Ako nema slike kada je izabran ulaz
HDMI, pritisnite dugme za
reprodukciju na povezanom uređaju.
 Iskopčajte HDMI kabl, a zatim ga
ponovo povežite. Uverite se da je kabl
čvrsto umetnut.
49SR
 Kada se sa povezanog uređaja ne
emituje slika ili ako se slika sa
povezanog uređaja ne prikazuje
ispravno, podesite
[Podešavanje] – [Napredna
podešavanja] – [HDMI podešavanja] –
[Format HDMI signala] – [HDMI IN] na
[Standard format] (stranica 21).
 Ako povezujete uređaj koji podržava
HDCP 2.2, obavezno ga povežite na
priključak HDMI IN, a TV na priključak
HDMI OUT na sistemu.
 Sistem se povezuje na ulazni uređaj
koji nije usaglašen sa HDCP (Highbandwidth Digital Content
Protection). U tom slučaju proverite
specifikaciju povezanog uređaja.
3D sadržaj sa priključka HDMI IN se
ne prikazuje na TV ekranu.
 U zavisnosti od TV-a ili video uređaja,
3D sadržaj se možda neće prikazivati.
Proverite podržani HDMI video format
(stranica 61).
4K video sadržaj sa priključka HDMI
IN se ne prikazuje na TV ekranu.
 U zavisnosti od TV-a ili video uređaja,
4K video sadržaj se možda neće
prikazivati. Proverite mogućnosti za
prikazivanje video zapisa i postavke
TV-a i video uređaja.
 Slika se možda neće pravilno prikazati
ako promenite postavku [Format
HDMI signala]. U tom slučaju,
promenite ovu postavku na [Standard
format] (stranica 21).
 Koristite kvalitetni HDMI kabl velike
brzine prenosa sa Ethernet vezom
koja podržava brzinu od 18 Gbps ili
HDMI kabl velike brzine prenosa sa
Ethernet vezom (stranica 61).
Slika se ne prikazuje preko celog TV
ekrana.
 Odnos širine i visine medija je fiksna
veličina.
50SR
Slika i zvuk uređaja koji je povezan
na sistem ne emituju se sa TV-a
kada sistem nije uključen.
 Podesite
[Podešavanje] –
[Napredna podešavanja] – [HDMI
podešavanja] – [Kontrola preko
HDMI-ja] na [On] na sistemu, a zatim
podesite [Standby Through] na [Auto]
ili [On] (stranica 46).
 Uključite sistem, a zatim prebacite
ulaz sa uređaja koji reprodukuje.
 Pri povezivanju na uređaje koje nije
proizvela kompanija Sony koji
podržavaju funkciju Kontrola preko
HDMI-ja, podesite
[Podešavanje] –
[Napredna podešavanja] – [HDMI
podešavanja] – [Standby Through] na
[On] (stranica 46).
HDR sadržaji se ne prikazuju sa
velikim dinamičkim opsegom.
 Proverite postavke TV-a i povezanog
uređaja. Za više detalja, pogledajte
uputstvo za upotrebu TV-a i
povezanog uređaja.
 Neki uređaji mogu da konvertuju HDR
sadržaje u SDR ako propusni opseg
nije dovoljno velik. U tom slučaju,
podesite
[Podešavanje] –
[Napredna podešavanja] – [HDMI
podešavanja] – [Format HDMI signala]
– [HDMI IN] na [Enhanced format] ako
TV i povezani uređaj podržavaju
frekventni pojas do 18 Gb/s
(stranica 21). Kada izaberete
[Enhanced format], obavezno
koristite kvalitetni HDMI kabl velike
brzine prenosa sa Ethernet vezom
koja podržava brzinu od 18 Gbps
(stranica 61).
Sound
Sistem ne može da se poveže sa TVom pomoću BLUETOOTH funkcije.
 Kada povežete sistem i TV pomoću
HDMI kabla (nije isporučen),
BLUETOOTH veza se otkazuje.
TV zvuk se ne emituje sa sistema.
 Proverite tip i način povezivanja HDMI
kabla, digitalnog optičkog kabla ili
analognog audio kabla koji je
povezan sa sistemom i TV-om
(pogledajte u isporučenom Vodiču za
početak).
 Odvojte kablove koji povezuju TV i
sistem a zatim ih ponovo povežite.
Odvojte kablove za napajanje
naizmeničnom strujom TV-a i sistema
iz utičnica za naizmeničnu struju, a
zatim ih ponovo povežite.
 Kada su sistem i TV povezani HDMI
kablom, proverite sledeće.
– HDMI priključak povezanog TV-a
ima oznaku „ARC“.
– Funkcija Kontrola preko HDMI-ja TVa je uključena.
– Na sistemu, [Kontrola preko HDMIja] je podešeno na [On], a [TV Audio
Input Mode] na [Auto] (stranica 46).
 Ako TV nije kompatibilan sa
funkcijom Audio Return Channel,
povežite digitalni optički kabl
(isporučen) (pogledajte isporučeni
Vodič za početak). Ako TV nije
kompatibilan sa funkcijom Audio
Return Channel, zvuk sa TV-a se neće
emitovati na sistemu čak ni ako je
sistem povezan sa priključkom HDMI
IN na TV-u.
 Prebacite ulaz sistema na TV ulaz.
Kada sistem i TV povežete analognim
audio kablom (nije isporučen),
promenite ulaz sistema na ANALOG
(stranica 30).
 Pojačajte zvuk na sistemu ili
deaktivirajte funkciju za isključivanje
zvuka.
 Ako se zvuk sa kablovske/satelitske
televizije povezane na TV ne emituje,
povežite uređaj u HDMI IN priključak
sistema, a zatim prebacite ulaz
sistema na [HDMI] (pogledajte
isporučeni Vodič za početak).
 U zavisnosti od redosleda kojim ste
povezali TV i sistem, zvuk na sistemu
može da bude isključen, a TV i USB
indikatori trepere sporo. Ako se to
desi, prvo uključite TV, a zatim sistem.
 Podesite postavku zvučnika TV-a
(BRAVIA) na Audio System.
Pogledajte uputstvo za upotrebu TVa za više informacija o njegovom
podešavanju.
Slika i zvuk uređaja koji je povezan
na sistem ne emituju se sa TV-a
kada sistem nije uključen.
 Podesite
[Podešavanje] –
[Napredna podešavanja] – [HDMI
podešavanja] – [Kontrola preko
HDMI-ja] na [On] na sistemu, a zatim
podesite [Standby Through] na [Auto]
ili [On] (stranica 46).
 Uključite sistem, a zatim prebacite
ulaz za uređaja koji reprodukuje.
 Pri povezivanju na uređaje koje nije
proizvela kompanija Sony koji
podržavaju funkciju Kontrola preko
HDMI-ja, podesite
[Podešavanje]
– [Napredna podešavanja] – [HDMI
podešavanja] – [Standby Through] na
[On] (stranica 46).
Zvuk se emituje sa sistema i sa
televizora.
 Isključite zvuk na sistemu ili televizoru.
TV zvuk sa ovog sistema kasni u
odnosu na sliku.
 Podesite funkciju [A/V Sync] na 0 ms
ako je podešena na opseg između
25 ms i 300 ms (stranica 34).
 Može da dođe do neusklađenosti zvuka
i slike u zavisnosti od izvora zvuka. Ako
TV poseduje funkciju koja odlaže sliku,
koristite je za podešavanje.
Nema zvuka ili se čuje veoma tih
zvuk sa uređaja povezanog na
sistem.
 Pritisnite  + na daljinskom
upravljaču i proverite nivo jačine
zvuka (stranica 11).
51SR
 Pritisnite  ili  + na daljinskom
upravljaču da biste deaktivirali
funkciju za isključivanje zvuka
(stranica 11).
 Uverite se da je izvor reprodukcije
pravilno izabran. Pokušajte sa drugim
izvorima reprodukcije tako što ćete
pritisnuti dugme za izbor ulaza na
daljinskom upravljaču (TV/HDMI/
ANALOG/USB/BLUETOOTH)
(stranica 11).
 Proverite da li su svi kablovi sistema i
povezanog uređaja dobro umetnuti u
priključke.
 Kada reprodukujete sadržaj koji
podržava tehnologiju za zaštitu
autorskih prava (HDCP), možda se
neće emitovati sa sistema.
 Podesite
[Podešavanje] –
[Napredna podešavanja] – [HDMI
podešavanja] – [Format HDMI signala]
na [Standard format] (stranica 21).
Nije moguće postići surround
efekat.
 U zavisnosti od ulaznog signala i
postavke režima zvuka, obrada
surround zvuka možda neće
funkcionisati efikasno. Surround
efekat će možda biti jedva primetan u
zavisnosti od programa ili diska.
 Da biste emitovali višekanalni zvuk,
proverite podešavanje digitalnog
audio izlaza na uređaju koji je
povezan sa sistemom. Za detalje,
pogledajte uputstvo za upotrebu koje
ste dobili uz povezani uređaj.
Subwoofer
Sa subwoofer-a se ne čuje zvuk ili je
zvuk veoma tih.
 Pritisnite SW  + na daljinskom
upravljaču da biste prilagodili jačinu
zvuka sabvufera (stranica 34).
 Uverite se da indikator napajanja na
subwoofer-u svetli zelenom ili
narandžastom bojom.
52SR
 Ako indikator napajanja na
subwooferu ne svetli, pokušajte
sledeće.
– Uverite se da je kabl za napajanje
naizmeničnom strujom subwoofera
pravilno povezan.
– Pritisnite dugme  (napajanje) na
subwooferu da biste uključili
napajanje.
 Ako indikator napajanja na
subwoofer-u sporo treperi zelenom ili
narandžastom bojom ili svetli
crvenom bojom, pokušajte sledeće.
– Premestite subwoofer blizu glavne
jedinice tako da indikator napajanja
na subwoofer-u zasvetli zelenom ili
narandžastom . bojom.
– Pratite korake u odeljku „Bežično
povezivanje subwoofera (SECURE
LINK)“ (stranica 24).
 Ako indikator napajanja na
subwooferu treperi crvenom bojom,
pritisnite dugme  na subwooferu da
biste isključili napajanje i proverite da
li su ventilacioni otvori subwoofera
blokirani.
 Ako izvori reprodukcije (tj. TV prenos)
sadrže veoma malo bas zvuka, zvuk
sa subwoofera će biti veoma tih. Zvuk
sa subwoofer-a možete da proverite
emitovanjem probnog tona
(stranica 41).
 Isključite noćni režim. Detaljne
informacije potražite u odeljku
„Uživanje u jasnom zvuku pri maloj
jačini zvuka u ponoć (NIGHT)“
(stranica 33).
Zvuk je isprekidan ili sa šumom.
 Ako se u blizini nalazi uređaj koji
generiše elektromagnetne talase,
kao što je oprema za bežični LAN ili
mikrotalasna rerna, udaljite sistem od
takvog uređaja.
 Ako se između glavne jedinice i
subwoofera nalazi prepreka,
pomerite je ili je uklonite.
 Postavite glavnu jedinicu i subwoofer
što je moguće bliže jedno drugom.
 Promenite frekvenciju za bežični LAN
svih okolnih rutera za bežični LAN ili
računara na opseg od 5 GHz.
 Prebacite mrežnu vezu na TV-u ili
Blu-ray Disc plejeru sa bežične na
žičanu.
Povezivanje USB uređaja
USB uređaj nije prepoznat.
 Pokušajte sledeće:
 Isključite sistem.
 Uklonite i ponovo povežite USB
uređaj.
 Uključite sistem.
 Uverite se da je USB uređaj dobro
povezan na (USB) ulaz
(stranica 29).
 Ispitajte da li su USB uređaj ili kabl
oštećeni.
 Uverite se da je USB uređaj uključen.
 Ako je USB uređaj povezan preko USB
čvorišta, iskopčajte ga i povežite USB
uređaj direktno na sistem.
 Kada povezujete WALKMAN® ili
pametni telefon, njegovo unutrašnje
skladište ili spoljno skladište (kao što
je memorijska kartica) možda neće
biti prepoznato.
Povezivanje mobilnog
uređaja
Uparivanje nije moguće.
 Približite sistem i BLUETOOTH uređaj.
 Uverite se da sistem ne ometaju
uređaj za bežični LAN, ostali bežični
uređaji koji koriste frekvenciju od 2,4
GHz ili mikrotalasna rerna. Ako se u
blizini nalazi uređaj koji generiše
elektromagnetno zračenje, udaljite
ga od sistema.
Nije moguće uspostaviti
BLUETOOTH vezu.
 Uverite se da indikator BLUETOOTH
na glavnoj jedinici svetli (stranica 28).
 Proverite da li je BLUETOOTH uređaj
sa kojim želite da se povežete
uključen i da li je omogućena funkcija
BLUETOOTH.
 Približite sistem i BLUETOOTH uređaj.
 Ponovo uparite sistem i BLUETOOTH
uređaj. Možda ćete morati prvo da
otkažete uparivanje sa sistemom na
BLUETOOTH uređaju.
 Informacije o uparivanju mogu da se
izbrišu. Ponovo obavite uparivanje
(stranica 27).
Zvuk povezanog BLUETOOTH
mobilnog uređaja se ne emituje sa
sistema.
 Uverite se da indikator BLUETOOTH
na glavnoj jedinici svetli (stranica 28).
 Približite sistem i BLUETOOTH uređaj.
 Ako se u blizini nalazi uređaj koji
generiše elektromagnetno zračenje,
kao što je uređaj za bežični LAN, drugi
BLUETOOTH uređaj ili mikrotalasna
rerna, udaljite ga od sistema.
 Uklonite sve prepreke između
sistema i BLUETOOTH uređaja ili
udaljite sistem od prepreke.
 Postavite povezani BLUETOOTH
uređaj na drugo mesto.
 Promenite frekvenciju za bežični LAN
svih okolnih rutera za bežični LAN ili
računara na opseg od 5 GHz.
 Pojačajte zvuk na povezanom
BLUETOOTH uređaju.
53SR
Daljinski upravljač
Daljinski upravljač ovog sistema ne
radi.
 Uperite daljinski upravljač prema
senzoru daljinskog upravljača na
glavnoj jedinici (stranica 8).
 Uklonite sve prepreke između
daljinskog upravljača i sistema.
 Zamenite obe baterije u daljinskom
upravljaču novim baterijama, ako su
slabe.
 Uverite se da pritiskate odgovarajuće
dugme na daljinskom upravljaču.
Daljinski upravljač za TV ne radi.
 Taj problem bi mogao da bude rešen
omogućavanjem funkcije
infracrvenog odašiljača (stranica 25).
Ostalo
Funkcija Kontrola preko HDMI-ja ne
radi pravilno.
 Proverite vezu sa sistemom
(pogledajte isporučeni vodič za
početak).
 Omogućite funkciju Kontrola preko
HDMI-ja na TV-u. Za detalje
pogledajte uputstvo za upotrebu
televizora.
 Sačekajte, a zatim pokušajte ponovo.
Ako iskopčate sistem, biće potrebno
neko vreme pre nego što radnje budu
izvodljive. Sačekajte 15sekundi ili
duže, a zatim pokušajte ponovo.
 Uverite se da uređaji povezani na
sistem podržavaju funkciju Kontrola
preko HDMI-ja.
 Omogućite funkciju Kontrola preko
HDMI-ja na uređajima povezanim na
sistem. Za detalje, pogledajte
uputstvo za upotrebu uređaja.
 Tip i broj uređaja kojima se može
upravljati funkcijom Kontrola preko
HDMI-ja je ograničen standardom
HDMI CEC na sledeći način:
54SR
– Uređaji za snimanje (Blu-ray Disc
rikorder, DVD rikorder itd.):
do 3 uređaja
– Uređaji za reprodukciju (Blu-ray Disc
plejer, DVD plejer itd.): do 3 uređaja
(ovaj sistem koristi jedan od njih)
– Uređaji vezani za tjuner:
do 4 uređaja
– Audio sistem (risiver/slušalice):
do 1 uređaj (koji koristi ovaj sistem)
Svi indikatori trepere brzo a sistem
se isključuje.
 Isključite kabl za napajanje
naizmeničnom strujom i uverite se da
ništa ne ometa ventilacione otvore
sistema.
Senzori TV-a ne rade pravilno.
 Glavna jedinica možda blokira neke
senzore (kao što je senzor svetline),
prijemnik za daljinski upravljač na TVu ili predajnik za 3D naočare (prenos
infracrvenih talasa) na 3D TV-u koji
podržava sistem infracrvenih 3D
naočara ili bežičnu komunikaciju.
Pomerite glavnu jedinicu dalje od TVa u opsegu koji omogućava da ovi
delovi pravilno funkcionišu. Da biste
videli mesto na kom se nalaze senzori
i prijemnik za daljinski upravljač,
pogledajte uputstvo za upotrebu koje
ste dobili uz TV.
Bežične funkcije (BLUETOOTH
funkcija ili subwoofer) su
nestabilne.
 Ne postavljajte metalne objekte osim
TV-a oko sistema.
Odjednom počinje reprodukcija
muzike koja vam nije poznata.
 Možda se reprodukuje unapred
instalirani primer muzike. Pritisnite
na glavnoj jedinici da biste
zaustavili reprodukciju.
Sistem nije moguće isključiti ili
[Napredna podešavanja] nije
moguće koristiti./Pritiskom na 
(napajanje), svi indikatori trepere,
a sistem nije moguće isključiti.
 Sistem je možda u demo režimu. Da
biste otkazali demo režim, resetujte
sistem. Pritisnite i držite 
(napajanje) i – na glavnoj jedinici duže
od 5 sekundi (stranica 55).
Sistem se ponovo pokreće.
 Prilikom povezivanja sa televizorom
drugačije rezolucije, sistem će se
možda ponovo pokrenuti kako bi
resetovao postavku izlaza slike.
Resetovanje sistema
Ako sistem i dalje ne funkcioniše
pravilno, resetujte ga na sledeći
način.
1
2
3
4
5
Pritisnite HOME.
Na TV ekranu će se prikazati glavni
meni.
U glavnom meniju izaberite
[Podešavanje] – [Napredna
podešavanja].
Izaberite [Resetovanje].
Izaberite stavku menija koju želite
da resetujete.
Izaberite [Start].
Otkazivanje resetovanja
Izaberite [Cancel] u 5. koraku.
Ako ne možete da resetujete
sistem pomoću glavnog
menija
Pritisnite i držite  (napajanje) i –
(jačina zvuka) na glavnoj jedinici duže
od 5 sekundi.
Postavke se vraćaju u prvobitni
status.
Napomena
Nakon resetovanja, veza sa subwooferom
može da se izgubi. U tom slučaju obavite
„Bežično povezivanje subwoofera (SECURE
LINK)“ (stranica 24).
55SR
Dodatne informacije
Specifikacije
Bar zvučnik (SA-XF9000)
Odeljak pojačala
IZLAZ ZA NAPAJANJE (nominalni)
Prednji levi + prednji desni: 60 W + 60 W
(na 4 oma, 1 kHz, 1% THD)
IZLAZ ZA NAPAJANJE (referentni)
Prednji levi/prednji desni blok
zvučnika: 100 W (po kanalu na 4 oma,
1 kHz)
Ulazi
HDMI IN*
ANALOG IN
TV IN (OPT)
Izlazi
HDMI OUT (TV (ARC))*
* Priključci HDMI IN i HDMI OUT (TV (ARC))
podržavaju HDCP 2.2 protokol. HDCP 2.2
je nova poboljšana tehnologija za
zaštitu autorskih prava koja se koristi da
zaštiti sadržaj kao što su 4K filmovi.
Odeljak za HDMI
Konektor
Tip A (19-pinski)
Odeljak za USB
(USB) port:
Tip A (za povezivanje USB memorije)
Odeljak za BLUETOOTH
Sistem komunikacije
BLUETOOTH Verzija specifikacija 4.2
Izlaz
BLUETOOTH specifikacija snage Class 1
Maksimalni opseg komunikacije
Optička vidljivost od približno 30 m1)
Maksimalan broj uređaja koje je moguće
registrovati
9 uređaja
Frekventni pojas
Pojas 2,4 GHz (2,4 GHz – 2,4835 GHz)
56SR
Metod modulacije
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Kompatibilni BLUETOOTH profili2)
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control
Profile)
Podržani kodeci3)
SBC4), AAC5)
Opseg prenosa (A2DP)
20 Hz – 20.000 Hz (frekvencija
uzorkovanja 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz)
1)
Stvarni opseg će se razlikovati u
zavisnosti od faktora kao što su
prepreke između uređaja, magnetna
polja oko mikrotalasne rerne, statički
elektricitet, korišćenje bežičnog
telefona, osetljivost prijema, operativni
sistem, softver, itd.
2)
BLUETOOTH standardni profili ukazuju
na svrhu BLUETOOTH komunikacije
između uređaja.
3)
Kodek: Kompresija audio signala i
format konverzije
4)
Skraćenica za kodek potpojasa
5)
Skraćenica za Advanced Audio Coding
Odeljak za prednji levi/prednji desni/
srednji blok zvučnika
Sistem zvučnika
Sistem zvučnika punog opsega sa
zvučnom izolacijom
Speaker
40 mm × 100 mm konusni
Opšte
Zahtevi za napajanje
220 V – 240 V AC , 50 Hz/60 Hz
Potrošnja energije
On: 38 W
[Bluetooth Standby] – [On]: Manje od
2W
[Bluetooth Standby] – [Off]: Manje od
0,5 W
Dimenzije* (približne) (š/v/d)
930 mm × 58 mm × 85 mm
*Bez isturenih delova
Težina (približno)
2,5 kg
Subwoofer (SA-WXF9000)
IZLAZ ZA NAPAJANJE (referentni)
100 W (na 4 oma, 100 Hz)
Sistem zvučnika
Sistem subwoofer zvučnika, Bass
Reflex
Speaker
160 mm konusni tip
Zahtevi za napajanje
220 V – 240 V AC , 50 Hz/60 Hz
Potrošnja energije
On: 20 W
U režimu mirovanja: 0,5 W ili manje
Približne dimenzije (š/v/d)
190 mm × 382 mm × 387 mm (bez dela
koji štrči)
Težina (približno)
7,8 kg
Odeljak za bežični
predajnik/prijemnik
Frekventni pojas
2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Metod modulacije
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Dizajn i specifikacije su podložni
promenama bez najave.
57SR
Pojasevi radio frekvencije i maksimalna izlazna snaga
Frekventni pojas
Maksimalna izlazna snaga
BLUETOOTH
2400–2483,5 MHz
< 9 dBm
Bežični subwoofer
2400–2483,5 MHz
< 9 dBm
58SR
Tipovi audio datoteka
koji se mogu
reprodukovati
Kodek
Oznaka tipa
datoteke
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)
.mp3
AAC/HE-AAC
.m4a, .aac, .mp4,
.3gp
WMA9 Standard
.wma
LPCM
.wav
FLAC
.flac
DSF
.dsf
DSDIFF*
.dff
AIFF
.aiff, .aif
ALAC
.m4a
Vorbis
.ogg
Monkey’s Audio
.ape
*Sistem ne reprodukuje datoteke
kodirane DST-om.
Napomene
• Neke datoteke možda neće biti moguće
reprodukovati u zavisnosti od formata
datoteke, kodiranja datoteke, stanja
snimka ili drugih uslova.
• Neke datoteke koje su obrađene na
računaru možda neće biti moguće
reprodukovati.
• Brzo premotavanje unapred ili unazad
možda neće biti moguće na nekim
datotekama.
• Sistem ne reprodukuje kodirane
datoteke, poput datoteka sa DRM
zaštitom.
• Sistem ne može da prepozna datoteku/
fasciklu u zavisnosti od imena/
metapodataka.
• Neki USB uređaji možda neće raditi sa
ovim sistemom.
• Ovaj sistem podržava klasu MSC (Mass
Storage Class) uređaja (kao što je flash
memorija).
59SR
Podržani ulazni audio formati
Ovaj sistem podržava sledeće formate audio signala.
Formatiranje
Funkcija
„HDMI“
„TV“
(ARC)
„TV“
(OPT)
2-kanalni LPCM



LPCM 5.1-kanalni

–
–
LPCM 7.1ch

–
–
Dolby Digital



Dolby TrueHD

–
–
Dolby Digital Plus


–
Dolby Atmos – Dolby TrueHD

–
–
Dolby Atmos – Dolby Digital Plus


–
DTS



DTS-ES Discrete 6.1, DTS-ES Matrix 6.1



DTS 96/24



DTS-HD High Resolution Audio

–
–
DTS-HD Master Audio

–
–
DTS-HD LBR

–
–
DTS:X

–
–
DSD

–
–
: Podržani format.
–: Nepodržani format.
Napomena
HDMI IN Priključak ne podržava audio format koji sadrži zaštitu autorskih prava kao što je
Super Audio CD ili DVD-Audio.
60SR
Podržani HDMI video formati
Ovaj sistem podržava sledeće formate video signala.
Resolution
Brzina kadrova
4K
4096 × 2160p3)
3840 × 2160p
50/59,94/60 Hz
23,98/24/25/29,97/30 Hz
50/59,94/60 Hz
4K
4096 × 2160p3)
3840 × 2160p
23,98/24/25/29,97/30 Hz
1920 × 1080p
25/29,97/30/50/
59,94/60 Hz
1920 × 1080i
50/59,94/60 Hz
3D
Prostor boja
Dubina boja
–
RGB 4:4:4
YCbCr 4:4:4
8 bitova
–
YCbCr 4:2:2
8/10/12 bitova
–
YCbCr 4:2:0
10/12 bitova
–
RGB 4:4:4
YCbCr 4:4:4
10/12 bitova
–
YCbCr 4:2:0
8 bitova
–
RGB 4:4:4
YCbCr 4:4:4
8 bitova
–
YCbCr 4:2:2
8/10/12 bitova
[Standard format]2)
RGB 4:4:4
YCbCr 4:4:4
YCbCr 4:2:2
50/59,94/60 Hz
23,98/24/29,97/30 Hz
[Enhanced format]1)
–
23,98/24 Hz
1280 × 720p
Postavka [Format
HDMI signala]
8/10/12 bitova
–
720 × 480p
59,94/60 Hz
–
720 × 576p
50 Hz
–
640 × 480p
59,94/60 Hz
–
RGB 4:4:4
: Kompatibilno sa 3D signalom u uporednom (polovina)3) formatu
: Kompatibilno sa 3D signalom u formatu Frame packing i Over-Under (Top-andBottom)3)
1)
Koristite kvalitetni HDMI kabl velike brzine prenosa sa Ethernet vezom koja podržava
brzinu od 18 Gbps.
Koristite kvalitetni HDMI kabl velike brzine prenosa sa Ethernet vezom ili Sony HDMI kabl
velike brzine prenosa sa Ethernet vezom i logotipom tipa kabla.
3) Dugme OPTIONS ne radi, a sistemske poruke na ekranu (OSD) se ne prikazuju.
2)
Napomene o priključku HDMI i HDMI vezama
• Koristite odobreni HDMI kabl.
• Ne preporučujemo vam da koristite kabl za HDMI-DVI konverziju.
• Povezani uređaj može da umanji kvalitet audio signala (frekvencija uzorkovanja,
brzina protoka itd.) prenetog sa HDMI priključka.
• Zvuk može da bude isprekidan ako promenite frekvenciju uzorkovanja ili broj
kanala izlaznih audio signala sa uređaja za reprodukciju.
61SR
• Kada se izabere TV ulaz, video signali izabrani putem HDMI IN priključka poslednji
put emituju se HDMI OUT (TV (ARC)) priključka.
• Ovaj sistem podržava „TRILUMINOS“.
• Svi HDMI IN i HDMI OUT priključci podržavaju brzinu protoka do 18 Gb/s, HDCP 2.21),
BT.2020 široke prostore boja2) i prikaz HDR (veliki dinamički opseg)3) sadržaja.
• Prilikom povezivanja sa televizorom drugačije rezolucije, sistem će se možda
ponovo pokrenuti kako bi resetovao postavku izlaza slike.
1)
HDCP 2.2 je nova poboljšana tehnologija za zaštitu autorskih prava koja se koristi da
zaštiti sadržaj kao što su 4K filmovi.
BT.2020 prostor boja je novi, širi standard za boje, koji je definisan za televizijske
sisteme ultravisoke rezolucije.
3) HDR je sve popularniji video format koji može da prikazuje širi opseg nivoa svetline.
Sistem je kompatibilan sa standardima HDR10, HLG (Hybrid Log-Gamma) i Dolby Vision.
2)
62SR
O BLUETOOTH
komunikaciji
• BLUETOOTH uređaje bi trebalo da
koristite na međusobnoj udaljenosti do
približno 10 metara (udaljenost bez
prepreka). Opseg efikasne komunikacije
može da postane kraći pod sledećim
uslovima.
– Kada se između uređaja koji su
povezani BLUETOOTH vezom nalazi
osoba, metalni objekat, zid ili neka
druga prepreka
– Kada se nalazite na lokaciji na kojoj se
koristi bežični LAN.
– U blizini uključene mikrotalasne rerne.
– Ako se nalazite na lokaciji na kojoj
postoji emisija elektromagnetnih talasa.
• BLUETOOTH uređaji i bežični LAN
(IEEE 802.11b/g/n) koriste isti frekventni
opseg (2,4 GHz). Kada BLUETOOTH uređaj
koristite blizu uređaja sa funkcijom za
bežični LAN, može da dođe do
elektromagnetnih smetnji. To može da
dovede do nižih brzina prenosa
podataka, šuma ili nemogućnosti
povezivanja. Ako se to dogodi, isprobajte
sledeća rešenja:
– Koristite ovaj sistem na udaljenosti od
najmanje 10 metara (33 stope) od
opreme sa bežičnim LAN-om.
– Isključite napajanje na uređaju sa
bežičnim LAN-om kad BLUETOOTH
uređaj koristite u opsegu od 10 metara
(33 stope).
– Postavite ovaj sistem i BLUETOOTH
uređaj što bliže jedno drugom.
• Radio-talasi koje emituje ovaj sistem
mogu da dovedu do smetnji u radu nekih
medicinskih uređaja. Budući da ove
smetnje mogu da dovedu do kvara, uvek
isključite napajanje ovog sistema i
BLUETOOTH uređaja na sledećim
lokacijama:
– U bolnici, vozu, avionu, benzinskoj
pumpi i bilo kom mestu na kojem su
prisutni zapaljivi gasovi.
– U blizini automatskih vrata ili požarnih
alarma.
• Ovaj sistem podržava bezbednosne
funkcije koje su u skladu sa BLUETOOTH
specifikacijom radi obezbeđivanja
sigurne komunikacije prilikom korišćenja
tehnologije BLUETOOTH. Međutim, ove
bezbednosne funkcije možda neće biti
dovoljne u zavisnosti od podešavanja
sadržaja i drugih faktora pa uvek budite
na oprezu kada obavljate komunikaciju
pomoću tehnologije BLUETOOTH.
• Sony ne odgovara u slučaju štete ili
drugog gubitka koji je nastao usled
otkrivenih informacija u toku
komunikacije korišćenjem tehnologije
BLUETOOTH.
• Ne garantujemo BLUETOOTH
komunikaciju sa svim BLUETOOTH
uređajima koji imaju isti profil kao ovaj
sistem.
• BLUETOOTH uređaji koji su povezani sa
ovim sistemom moraju da ispunjavaju
BLUETOOTH specifikaciju organizacije
Bluetooth SIG, Inc. i moraju da budu
sertifikovani. Međutim, čak i ako uređaj
ispunjava BLUETOOTH specifikaciju, u
nekim slučajevima karakteristike ili
specifikacije BLUETOOTH uređaja mogu
da onemogućavaju povezivanje ili
dovedu do drugačijeg načina kontrole,
prikaza ili rada od onog koji je predviđen.
• Može da dođe do pojave šuma ili zvuk
može da bude isprekidan u zavisnosti od
BLUETOOTH uređaja koji je povezan sa
ovim sistemom, okruženja u kojem se
odvija komunikacija ili uslova u okruženju.
Ako imate bilo kakva pitanja ili probleme u
vezi sa sistemom, obratite se najbližem
Sony prodavcu.
63SR
AUTORSKA PRAVA
UGOVOR O LICENCIRANJU
ZA KRAJNJEG KORISNIKA
VAŽNA NAPOMENA:
PRE KORIŠĆENJA SOFTVERA, PAŽLJIVO
PROČITAJTE OVAJ UGOVOR O
LICENCIRANJU ZA KRAJNJEG KORISNIKA
(„EULA“). KORIŠĆENJEM SOFTVERA, VI
PRIHVATATE USLOVE U OVOM EULA
UGOVORU. AKO NE PRIHVATATE
USLOVE U OVOM EULA UGOVORU, NE
MOŽETE DA KORISTITE SOFTVER.
Ovaj ugovor o licenciranju sa krajnjim
korisnikom je zakonski ugovor između vas
i kompanije Sony Video & Sound Products
Inc. („SONY“). Ovaj EULA ugovor reguliše
vaša prava i obaveze koje se tiču SONY
softvera koje pružaju SONY i/ili njegovi
nezavisni davaoci licenci (uključujući SONY
podružnice) i njihove podružnice (zbirnim
imenom, „NEZAVISNI DOBAVLJAČI“),
zajedno sa svim ažuriranjima/
nadogradnjama koje obezbeđuje SONY,
svom štampanom, onlajn ili drugom
elektronskom dokumentacijom za taj
softver i svim datotekama podataka koje
su kreirane radom tog softvera (zbirnim
imenom, „SOFTVER“).
Bez obzira na gorepomenuto, bilo koji
softver u okviru SOFTVERA koji ima
zasebni ugovor o licenciranju za
krajnjeg korisnika (uključujući, ali se ne
ograničavajući na, GNU opštu javnu
licencu i umanjenu/bibliotečku opštu
javnu licencu) biće pokriven
odgovarajućim posebnim ugovorom o
licenciranju za krajnjeg korisnika
umesto uslovima ovog EULA ugovora
do stepena zahtevanog takvim
posebnim ugovorom o licenciranju za
krajnjeg korisnika („IZUZETI SOFTVER“).
SOFTVERSKA LICENCA
SOFTVER se ne prodaje, već licencira.
SOFTVER je zaštićen zakonima o
autorskim pravima i ostalim zakonima i
međunarodnim sporazumima o
intelektualnoj svojini.
64SR
Sva vlasnička i autorska prava u
SOFTVERU (uključujući, ali se ne
ograničavajući na, slike, fotografije,
animirane sadržaje, video, audio,
muziku, tekst i „aplete“ uključene u
SOFTVER) poseduje SONY ili jedan ili više
njegovih NEZAVISNIH DOBAVLJAČA.
IZDAVANJE LICENCE
SONY vam daje ograničenu licencu za
korišćenje SOFTVERA isključivo u vezi sa
vašim kompatibilnim uređajem
(„UREĐAJ“) i samo za vašu ličnu,
nekomercijalnu upotrebu. SONY i
NEZAVISNI DOBAVLJAČI izričito
zadržavaju sva prava, vlasništvo i interese
(uključujući, ali se ne ograničavajući na,
sva prava intelektualne svojine) u
SOFTVERU koje vam ovaj EULA ugovor ne
daje specifično.
USLOVI I OGRANIČENJA
Ne možete da kopirate, objavite,
adaptirate, ponovo distribuirate,
pokušavate da izvučete izvorni kôd,
modifikujete, menjate metodama
obrnutog inženjeringa, dekompilujete ili
rastavljate bilo šta od SOFTVERA, bilo u
celosti ili delimično, ili da kreirate bilo
kakve izvedene radove od ili iz
SOFTVERA, osim ako su takvi izvedeni
radovi namerno omogućeni
SOFTVEROM. Ne možete da
modifikujete ili utičete na bilo koji deo
funkcionalnosti upravljanja digitalnim
pravima u okviru SOFTVERA. Ne možete
da zaobilazite, modifikujete,
zanemarujete ili zaobilazite bilo koju
funkciju ili zaštitu SOFTVERA ili bilo kog
mehanizma operativno povezanog sa
SOFTVEROM. Ne možete da izdvajate
nijednu pojedinačnu komponentu
SOFTVERA za korišćenje na više od
jednog UREĐAJA osim ako vam je za to
SONY dao izričitu dozvolu. Ne možete
da uklanjate, menjate, prekrivate ili
izobličujete bilo koji zaštićeni znak ili
napomenu u SOFTVERU. Ne možete da
delite, distribuirate, iznajmljujete,
podlicencirate, dodeljujete, prenosite ili
prodajete SOFTVER. Softver, mrežne
usluge i ostali proizvodi osim SOFTVERA
od kojih zavise performanse SOFTVERA
mogli bi da budu zaustavljeni ili njihova
funkcionalnost prekinuta po nahođenju
dobavljača (dobavljači softvera,
dobavljači usluge ili SONY). SONY i ti
dobavljači ne garantuju da će SOFTVER,
mrežne usluge, sadržaji ili drugi
proizvodi nastaviti da budu dostupni ili
da će raditi bez prekida ili izmene.
KORIŠĆENJE SOFTVERA SA
MATERIJALIMA KOJI PODLEŽU
AUTORSKOM PRAVU
SOFTVER može da omogući da ga
koristite da pregledate, skladištite,
obrađujete i/ili koristite sadržaj koji ste
kreirali vi i/ili treća lica. Takav sadržaj
može da bude zaštićen zakonima o
autorskim pravima i ostalim zakonima i/
ili sporazumima o intelektualnoj svojini.
Slažete se da koristite SOFTVER samo u
saglasnosti sa svim tim zakonima i
sporazumima koji se odnose na takav
sadržaj. Pristajete i slažete se da SONY
može preduzeti odgovarajuće mere da
zaštiti autorska prava sadržaja koji je
uskladišten, obrađen ili korišćen
SOFTVEROM. Takve mere uključuju, ali
se ne ograničavaju na, brojanje
učestalosti zaštitnog kopiranja i
oporavka kroz izvesne funkcije
SOFTVERA, odbijanje prihvatanja vašeg
zahteva da omogući oporavak
podataka, kao i raskid ovog EULA
ugovora u slučaju vaše nelegitimne
upotrebe SOFTVERA.
USLUGA ZA SADRŽAJ
IMAJTE NA UMU DA SOFTVER MOŽE DA
BUDE ZAMIŠLJEN TAKO DA SE KORISTI SA
SADRŽAJEM KOJI JE DOSTUPAN KROZ
JEDNU ILI VIŠE USLUGA ZA SADRŽAJE
(„USLUGA ZA SADRŽAJ“). KORIŠĆENJE
USLUGE I TOG SADRŽAJA PODLEŽE
USLOVIMA KORIŠĆENJA USLUGE ZA TU
USLUGU ZA SADRŽAJ. AKO ODBIJETE DA
PRIHVATITE TE USLOVE, VAŠE KORIŠĆENJE
SOFTVERA ĆE BITI OGRANIČENO. Vi
pristajete i slažete se da izvesni sadržaj i
usluge dostupne korišćenjem SOFTVERA
možda obezbeđuju treća lica nad kojima
SONY nema kontrolu. KORIŠĆENJE
USLUGE ZA SADRŽAJ ZAHTEVA VEZU SA
INTERNETOM. USLUGA ZA SADRŽAJ
MOŽE BITI PREKINUTA U BILO KOM
TRENUTKU.
POVEZANOST SA INTERNETOM I
USLUGE TREĆIH LICA
Vi pristajete i slažete se da pristup
izvesnim funkcijama SOFTVERA možda
zahtevaju vezu sa Internetom za koju
ste isključivo vi odgovorni. Dalje,
isključivo vi ste odgovorni za plaćanje
trećim licima novčanih iznosa koji se tiču
vaše Internet veze, uključujući ali se ne
ograničavajući na dobavljača Internet
usluga ili naplate emitovanja programa.
Korišćenje SOFTVERA može biti
podložno limitima ili restrikcijama u
zavisnosti od mogućnosti, širine
protoka ili tehničkih ograničenja vaše
Internet veze i usluge. Dostupnost,
kvalitet i bezbednost te povezanosti sa
Internetom isključiva je odgovornost
treće strane koja obezbeđuje tu uslugu.
IZVOZ I OSTALI PROPISI
Vi se slažete da pristanete na sva
primenljiva ograničenja i propise koji se
tiču izvoza i ponovnog izvoza u
području ili zemlji u kojoj boravite, te da
nećete preneti niti autorizovati prenos
SOFTVERA u zemlju u koju je uvoz
zabranjen ili inače krši bilo koje od tih
ograničenja ili propisa.
VISOKORIZIČNE AKTIVNOSTI
SOFTVER nije otporan na greške i nije
osmišljen, proizveden i namenjen tome
da se koristi ili prodaje kao kontrolna i
sigurnosna oprema u opasnim i rizičnim
okruženjima kao što su nuklearne
centrale, sistemi za avionsku navigaciju
ili komunikaciju, kontrola vazdušnog
saobraćaja, uređaji za održavanje života
ili oružani sistemi gde bi otkaz
SOFTVERA mogao da dovede do smrti,
povrede ili ozbiljne materijalne štete ili
štete po okolinu („VISOKORIZIČNE
65SR
AKTIVNOSTI“). SONY, svi njegovi
NEZAVISNI DOBAVLJAČI i sve njihove
podružnice posebno se odriču bilo
kakve izričite ili podrazumevane
garancije, obaveze ili podesnosti za
korišćenje u VISOKORIZIČNIM
AKTIVNOSTIMA.
IZUZIMANJE GARANCIJE NA
SOFTVER
Vi pristajete i slažete se da SOFTVER
koristite na sopstveni rizik i da ste vi
odgovorni za korišćenje SOFTVERA.
SOFTVER je obezbeđen „U VIĐENOM
STANJU“, bez garancije, obaveze ili
uslova bilo koje vrste.
SONY I SVAKI OD NEZAVISNIH
DOBAVLJAČA (za potrebe ovog odeljka,
SONY i svaki od NEZAVISNIH
DOBAVLJAČA će se kolektivno nazivati
„SONY“) IZRIČITO SE ODRIČU SVIH
GARANCIJA, OBAVEZA ILI USLOVA,
IZRIČITIH ILI PODRAZUMEVANIH,
UKLJUČUJUĆI, ALI SE NE
OGRANIČAVAJUĆI NA
PODRAZUMEVANE GARANCIJE O
MOGUĆNOSTIMA PRODAJE, NEKRŠENJU
I PODESNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU.
SONY NE GARANTUJE NITI POSTAVLJA
IKAKVE USLOVE ILI TVRDNJE (A) DA ĆE
FUNKCIJE KOJE SOFTVER SADRŽI
ODGOVARATI VAŠIM ZAHTEVIMA ILI DA
ĆE BITI AŽURIRANE, (B) DA ĆE
UPRAVLJANJE SOFTVEROM BITI
PRAVILNO ILI ZAŠTIĆENO OD GREŠAKA
ILI DA ĆE BILO KOJI NEDOSTACI BITI
ISPRAVLJENI, (C) DA SOFTVER NEĆE
OŠTETITI BILO KOJI DRUGI SOFTVER,
HARDVER ILI PODATKE, (D) DA ĆE BILO
KOJI SOFTVER, MREŽNE USLUGE
(UKLJUČUJUĆI INTERNET) ILI PROIZVODI
(OSIM SOFTVERA) OD KOJIH RAD
SOFTVERA ZAVISI NASTAVITI DA BUDE
DOSTUPAN, NEPREKINUT U RADU ILI
NEIZMENJEN, I (E) U VEZI SA
KORIŠĆENJEM ILI REZULTATIMA
KORIŠĆENJA SOFTVERA U SMISLU
ISPRAVNOSTI, TAČNOSTI,
POUZDANOSTI ILI OSTALOG.
66SR
NIJEDNA USMENA ILI PISANA
INFORMACIJA ILI SAVET KOJI JE DAO
SONY ILI OVLAŠĆENI PREDSTAVNIK
KOMPANIJE SONY NE PREDSTAVLJA
GARANCIJU, OBAVEZU ILI USLOV NITI NA
BILO KOJI NAČIN PROŠIRUJE OVU
GARANCIJU. UKOLIKO SE SOFTVER
POKAŽE KAO DEFEKTAN, VI
PREUZIMATE CELOKUPNE TROŠKOVE
SVOG POTREBNOG SERVISIRANJA,
POPRAVKE ILI ISPRAVKE. NEKI
PRAVOSUDNI SISTEMI NE
DOZVOLJAVAJU IZUZIMANJE
PODRAZUMEVANIH GARANCIJA, TAKO
DA SE OVA IZUZIMANJA MOŽDA NE
ODNOSE NA VAS.
OGRANIČAVANJE
ODGOVORNOSTI
SONY I SVAKI OD NEZAVISNIH
DOBAVLJAČA (za potrebe ovog odeljka,
SONY i svaki od NEZAVISNIH
DOBAVLJAČA će se kolektivno nazivati
„SONY“) NEĆE BITI ODGOVORNI ZA BILO
KOJU INCIDENTNU ILI POSLEDIČNU
ŠTETU NASTALU ZBOG KRŠENJA BILO
KOJE IZRIČITE ILI IMPLICITNE GARANCIJE,
KRŠENJA UGOVORA, NEMARA,
ODGOVORNOSTI U UŽEM SMISLU ILI
BILO KOJE DRUGE PRAVNE TEORIJE KOJA
SE ODNOSI NA SOFTVER, UKLJUČUJUĆI,
ALI SE NE OGRANIČAVAJUĆI NA, BILO
KOJU ŠTETU PROISTEKLU IZ GUBITKA
PROFITA, GUBITAK PRIHODA, GUBITAK
PODATAKA, GUBITAK KORIŠĆENJA
SOFTVERA ILI BILO KOG PRIDRUŽENOG
HARDVERA, VREME NEAKTIVNOSTI I
VREME KOJE IZGUBI KORISNIK, ČAK I
AKO JE BILO KO OD NJIH UPOZOREN DA
POSTOJI MOGUĆNOST NASTANKA
TAKVE ŠTETE. U SVAKOM SLUČAJU,
SVAKA POJEDINA I SVE OD NJIHOVIH
ZBIRNIH ODGOVORNOSTI PREMA
SVAKOJ ODREDBI U OVOM EULA
UGOVORU BIĆE OGRANIČENA NA IZNOS
KOJI STE PLATILI ZA PROIZVOD. NEKI
PRAVOSUDNI SISTEMI NE
DOZVOLJAVAJU IZUZIMANJE ILI
OGRANIČAVANJE INCIDENTALNE ILI
POSLEDIČNE ŠTETE I U TOM SLUČAJU
GORENAVEDENO IZUZIMANJE ILI
OGRANIČENJE SE NE ODNOSI NA VAS.
ovog EULA ugovora, a ostali delovi
ugovora ostaju efektivno na snazi.
FUNKCIJA AUTOMATSKOG
AŽURIRANJA
PRIMENLJIVO PRAVO I
PRAVOSUDNI SISTEM
S vremena na vreme, SONY i NEZAVISNI
DOBAVLJAČI mogu da automatski
ažuriraju ili na drugi način modifikuju
SOFTVER, uključujući, ali se ne
ograničavajući na, za potrebe
unapređenja funkcija sigurnosti,
ispravku grešaka i poboljšanje funkcija,
u vreme kada ste u interakciji sa
serverima kompanije SONY ili trećih lica
ili slično. Ta ažuriranja ili modifikacije
mogu da izbrišu ili promene prirodu
funkcija ili druge aspekte SOFTVERA,
uključujući, ali se ne ograničavajući na,
funkcije na koje se možda oslanjate. Vi
pristajete i slažete se da te aktivnosti
mogu da se dese po isključivom
nahođenju kompanije SONY i da SONY
može da postavi uslov za nastavak
korišćenja SOFTVERA nakon
dovršavanja instalacije ili pristajanja na
to ažuriranje ili izmene. Za sva
ažuriranja/modifikacije će se smatrati
da predstavljaju, i činiće njegov deo,
SOFTVER za potrebe ovog EULA
ugovora. Prihvatanjem ovog EULA
ugovora, vi ste pristali na ta ažuriranja/
modifikacije.
Konvencija Ujedinjenih nacija o
ugovorima za međunarodnu prodaju
dobara ne odnosi se na ovaj EULA
ugovor. Ovaj EULA ugovor će biti
regulisan u skladu sa zakonima u
Japanu, bez obzira na neusaglašenost
bilo koje zakonske odredbe. Svaki spor
koji proiziđe iz ovog EULA ugovora će
biti rešavan isključivo u Oblasnom sudu
Tokija u Japanu, a vi i sve strane
pristajete na nadležnost tih sudova.
ČITAV UGOVOR, ODRICANJE,
DELIMIČNA NIŠTAVOST
Ovaj EULA ugovor i politika privatnosti
kompanije SONY, koji se ispravljaju i
menjaju s vremena na vreme, zajedno
sačinjavaju celokupan ugovor između
vas i kompanije SONY koji se odnosi na
SOFTVER. Ako SONY ne upražnjava niti
sprovodi bilo koje pravo ili odredbu
ovog EULA ugovora, to ne znači
odricanje od takvog prava ili odredbe.
Ako se bilo koji deo ovog EULA ugovora
smatra nevažećim, ilegalnim ili ga nije
moguće sprovesti, ta odredba će biti
sprovedena do maksimalnog
dozvoljenog nivoa tako da održi svrhu
PRAVIČNA REŠENJA
Bez obzira na bilo koju suprotnost u
ovom EULA ugovoru, vi se slažete i
pristajete da će bilo koje vaše kršenje
ovog EULA ugovora ili neusaglašenost
sa njim dovesti do nepopravljive štete
za SONY, za koju bi novčana nadoknada
štete bila nedovoljna, i vi pristajete na to
da SONY dobije sudski nalog ili pravičnu
nadoknadu koju SONY smatra
neophodnom ili prikladnom u tim
uslovima. SONY takođe može da
preduzme sva zakonska i tehnička
rešenja da spreči kršenje i/ili da
sprovede ovaj EULA ugovor, uključujući,
ali se ne ograničavajući na, prekid vašeg
korišćenja SOFTVERA, ako SONY po
svom sopstvenom nahođenju veruje da
vi kršite ili imate nameru da kršite ovaj
EULA ugovor. Ova rešenja su dodatak
svim drugim rešenjima koja SONY može
da ima po zakonu, pravično ili na
osnovu ugovora.
RASKID UGOVORA
Ne dovodeći u pitanje nijedno svoje
ostalo pravo, SONY može da raskine
ovaj EULA ugovor ako se ne pridržavate
svih njegovih uslova. U slučaju takvog
raskida, morate da prestanete sa bilo
kakvom upotrebom i uništite sve kopije
SOFTVERA.
67SR
ISPRAVKA
SONY ZADRŽAVA PRAVO ISPRAVLJANJA
BILO KOG USLOVA U OVOM EULA
UGOVORU PO SVOM SOPSTVENOM
NAHOĐENJU, OBJAVLJUJUĆI
SAOPŠTENJE NA ODREĐENOM SONY
VEB-SAJTU, ŠALJUĆI OBAVEŠTENJE
PUTEM E-POŠTE NA ADRESU E-POŠTE
KOJU STE VI OBEZBEDILI, SLANJEM
SAOPŠTENJA U OKVIRU POSTUPKA
TOKOM KOJEG DOBIJATE
NADOGRADNJE/AŽURIRANJA ILI U BILO
KOM DRUGOM ZAKONSKI
PREPOZNATLJIVOM OBLIKU
SAOPŠTENJA. Ako se ne slažete sa
ispravkom, trebalo bi da što pre
kontaktirate SONY i zatražite uputstva.
Vaš nastavak korišćenja SOFTVERA
nakon dana stupanja na snagu tog
obaveštenja smatraće se vašim
pristankom da budete obavezani tom
ispravkom.
KORISNICI TREĆE STRANE
Svaki NEZAVISNI DOBAVLJAČ je isključivi
namerni korisnik treće strane i ima
pravo korišćenja svake odredbe ovog
EULA ugovora koji se tiče SOFTVERA te
strane.
Ako imate bilo kakvih pitanja koja se tiču
ovog EULA ugovora, možete kontaktirati
SONY pišući kompaniji SONY na kontakt
adresu primenljivu na području ili u
zemlji.
Autorsko pravo © 2018. Sony Video &
Sound Products Inc. Sva prava zadržana.
Mere opreza
Bezbednost
• Ako u sistem dospe bilo kakav predmet ili
tečnost, isključite sistem sa mrežnog
napajanja i odnesite ga na proveru u
ovlašćeni servis pre nastavka upotrebe.
• Nemojte da se penjete na glavnu jedinicu
i subwoofer jer možete da padnete i
povredite se ili oštetite sistem.
O izvorima napajanja
• Pre korišćenja sistema, proverite da li
njegov radni napon odgovara lokalnom
mrežnom napajanju. Radni napon je
naveden na pločici na donjoj strani glavne
jedinice.
• Ako ne planirate da koristite sistem
tokom dužeg vremena, ne zaboravite da
iskopčate sistem iz zidne utičnice. Da
biste iskopčali kabl za napajanje
naizmeničnom strujom, povucite ga
držeći utikač a nikad kabl.
• Jedan jezičak na utikaču je širi od drugog
radi bezbednosti i može se umetnuti u
zidnu utičnicu na samo jedan način. Ako
utikač ne možete u potpunosti da
umetnete u utičnicu, kontaktirajte
prodavca.
• Kabl za napajanje naizmeničnom strujom
morate da zamenite samo kod
ovlašćenog servisera.
Zagrevanje
Iako se sistem greje tokom rada, to ne
predstavlja kvar. Ako sistem neprekidno
koristite sa visoko pojačanim tonom,
temperatura zadnje i donje strane kućišta
sistema značajno raste. Ne dodirujte
kućište sistema da se ne biste opekli.
Postavljanje
• Ne postavljajte sistem blizu izvora toplote
ili na mesta koja su izložena direktnoj
sunčevoj svetlosti, prekomernoj prašini ili
mehaničkim udarima.
• Ne postavljajte predmete sa zadnje
strane glavne jedinice ili subwoofera koji
68SR
bi mogli da blokiraju ventilacione otvore i
izazovu kvar uređaja.
• Ne postavljajte metalne objekte osim TVa oko sistema. Funkcije bežične mreže
mogu da budu nestabilne.
• Ako sistem koristite u kombinaciji sa TVom, video-rekorderom ili kasetnim
dekom, može doći do pojave šuma i
gubitka kvaliteta slike. U tom slučaju
postavite sistem dalje od TV-a, videorekordera ili kasetnog deka.
• Budite pažljivi prilikom postavljanja
sistema na posebno tretirane površine
(voskovane, lakirane, polirane itd.), jer
može doći do pojave mrlja ili gubitka
boje.
• Pazite da se ne povredite na ivice glavne
jedinice i subwoofera.
• Održavajte 3 cm ili više slobodnog
prostora pod glavnom jedinicom kad je
okačite na zid.
• Zvučnici ovog sistema nisu magnetno
oklopljeni. Ne postavljajte magnetne
kartice na sistem ili u njegovoj blizini.
O čišćenju
Čistite sistem mekom i suvom krpom. Ne
koristite abrazivne materijale, prašak za
ribanje ili rastvor poput alkohola ili
benzina.
Ako imate bilo kakvo pitanje ili problem u
vezi sa sistemom, obratite se najbližem
Sony prodavcu.
O rukovanju subwooferom
Ne stavljajte ruku u otvor subwoofera kada
ga prenosite. Možete da oštetite
membranu zvučnika. Kada prenosite
subwoofer, držite ga sa donje strane.
O radu sistema
Pre nego što povežete druge uređaje,
obavezno isključite sistem i iskopčajte
sistem iz mrežnog napajanja.
Ako se boje na obližnjem TV
ekranu prikazuju nepravilno
Na određenim TV prijemnicima može doći
do nepravilnog prikaza boja.
Ako se to desi...
Isključite TV, a zatim ga ponovo uključite
nakon 15 do 30 minuta.
Ako se boje i dalje prikazuju
nepravilno...
Postavite sistem dalje od TV prijemnika.
69SR
Autorska prava i zaštićeni
znakovi
Ovaj sistem koristi tehnologije Dolby*
Digital i DTS** Digital Surround System.
* Proizvedeno po licenci kompanije Dolby
Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Dolby
Atmos, Dolby Vision i simbol dvostrukog
D su žigovi kompanije Dolby
Laboratories.
**Za DTS patente, pogledajte
http://patents.dts.com. Proizvedeno
pod licencom kompanije DTS, Inc. DTS,
simbol, DTS i simbol zajedno, DTS:X i
DTS:X logotip su registovani zaštićeni
znakovi i/ili zaštićeni žigovi kompanije
DTS, Inc. U SAD i/ili drugim zemljama.
© DTS, Inc. Sva prava zadržana.
Oznaka BLUETOOTH® i logotipi su
registrovani zaštićeni znakovi organizacije
Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba tih
znakova od strane kompanije Sony
Corporation je pod licencom. Svi ostali
zaštićeni znakovi i zaštićena imena
pripadaju svojim vlasnicima.
Ovaj sistem koristi tehnologiju HighDefinition Multimedia Interface (HDMI™).
Termini HDMI i HDMI High-Definition
Multimedia Interface i logotip HDMI su
zaštićeni znakovi ili registrovani zaštićeni
znakovi organizacije HDMI Licensing
Administrator, Inc. u SAD i ostalim
zemljama.
Logotip „BRAVIA“ je zaštićeni znak
kompanije Sony Corporation.
„ClearAudio+“ je zaštićeni znak kompanije
Sony Corporation.
WALKMAN® i logotip WALKMAN® su
registrovani zaštićeni znakovi kompanije
Sony Corporation.
„PlayStation“ je registrovani zaštićeni znak
ili zaštićeni znak kompanije Sony
Interactive Entertainment Inc.
70SR
MPEG Layer-3 tehnologija za kodiranje
zvuka i patenti su licencirale kompanije
Fraunhofer IIS i Thomson.
Windows Media je registrovani zaštićeni
znak ili zaštićeni znak kompanije Microsoft
Corporation u SAD i/ili ostalim zemljama.
Ovaj proizvod je zaštićen određenim
pravima na intelektualnu svojinu
kompanije Microsoft Corporation.
Upotreba ili distribucija ove tehnologije
izvan ovog proizvoda je zabranjena bez
odgovarajuće licence korporacije Microsoft
ili njene ovlašćene podružnice.
„DSEE“ je zaštićeni znak kompanije Sony
Corporation.
„TRILUMINOS“ i logotip „TRILUMINOS“ su
registrovani zaštićeni znakovi kompanije
Sony Corporation.
Svi ostali zaštićeni znakovi pripadaju
odgovarajućim vlasnicima.
Sadržaj
A
P
Advanced Auto Volume 45
Audio DRC 45
Audio Return Channel (ARC) 9, 39, 46
Automatski ulazak u režim
mirovanja 47
Ažuriranje 47
Ažuriranje softvera 47
Podešavanja sistema 46
Podešavanja zvuka 45
Postavke za Bluetooth 46
Postavke zvučnika 45
B
Bluetooth Codec - AAC 46
Bluetooth Standby 42, 46
BT.2020 62
D
Daljinski upravljač 11
Device Name Setting 47
DIMMER 42
DSEE 45
F
R
Resetovanje 47, 55
Režim Bluetooth 46
S
Secure Link 45
Software License Information 47
Software Version 47
Sound Mode 32
Standby Linked to TV 45
Standby Through 39, 42, 46
T
TV Audio Input Mode 46
Format HDMI signala 21, 46, 61
V
H
VERTICAL S. 31
VOICE 33
HDCP 2.2 62
HDMI podešavanja 45
HDR 62
Z
Zvučni efekat 45
I
IR-Repeater 46
K
Kontrola preko HDMI-ja 38, 45
M
Manual Speaker Settings 45
Multipleksno emitovan zvuk 36
N
NIGHT 33
Niskotonac 24, 34, 52
O
OSD Language 46
71SR
Web-stranice za podršku
Pronađite informacije o ažuriranjima softvera:
Strani za podporo
Informacije o posodobitvah programske opreme najdete na:
Stranice podrške
Pronađite informacije o ažuriranjima softvera:
www.sony.eu/support
Aplikacija za pametni telefon
Aplikacija Podrška tvrtke Sony - pronađite informacije i primajte obavijesti o svojem proizvodu:
Aplikacija za pametni telefon
Podpora s Sonyjevo aplikacijo – poiščite informacije in prejemajte obvestila o svojem izdelku:
Aplikacija za pametni telefon
Podrška aplikacije kompanije Sony – pronađite informacije i preuzmite obaveštenja o proizvodu:
https://sony.net/SBS
•
•
•
•
Novosti i upozorenja
Ažuriranja softvera
Priručnici
Savjeti i trikovi
•
•
•
•
Obvestila in opozorila
Posodobitve programske opreme
Vadnica
Namigi in nasveti
•
•
•
•
Vesti i upozorenja
Ažuriranja softvera
Uputstva
Saveti i trikovi
http://www.sony.net/
©2018 Sony Corporation
Printed in Czech Republic
4-725-865-21(1)
Download PDF

advertising