Sony | HT-RT4 | Sony HT-RT4 5.1-kanalni sistem kućnog bioskopa sa soundbarom Uputstva za rukovanje

Sistem kućnog
bioskopa
Uputstva za upotrebu
HT-RT4/HT-RT40
Za proizvode sa oznakom CE
UPOZORENJE
Da biste umanjili rizik od požara, ne
prekrivajte ventilacioni otvor uređaja
novinama, stolnjakom, zavesom itd.
Ne izlažite uređaj izvorima otvorenog
plamena (na primer, upaljenoj sveći).
Da biste umanjili rizik od požara ili
strujnog udara, ne izlažite uređaj
kapljicama vode ili prskanju i ne
postavljajte na njega predmete koji
sadrže tečnost, na primer, vaze.
Ne postavljajte uređaj u uski prostor
poput police za knjige ili ugradnog
ormarića.
Ne izlažite baterije ili uređaj u kojem se
nalaze baterije visokim temperaturama,
na primer, sunčevoj svetlosti i vatri.
Da bi se sprečile povrede, ovaj aparat
mora da bude bezbedno postavljen na
ormarić ili montiran na pod/zid u skladu
sa uputstvom za instalaciju.
Samo za upotrebu u zatvorenom
prostoru.
O izvorima napajanja
• Jedinica dobija mrežno napajanje sve
dok je priključena na utičnicu za
napajanje naizmeničnom strujom, čak i
kada je sama jedinica isključena.
• Pošto se mrežno napajanje jedinice
prekida izvlačenjem glavnog utikača,
priključite jedinicu na lako dostupnu
utičnicu za napajanje naizmeničnom
strujom. Ako primetite bilo kakvu
nepravilnost u radu uređaja, odmah
izvucite glavni utikač iz utičnice za
napajanje naizmeničnom strujom.
Preporučeni kablovi
Za povezivanje sa matičnim računarom
i/ili perifernom opremom morate da
koristite propisno zaštićene i uzemljene
kablove i konektore.
2SR
Valjanost oznake CE je ograničena samo
na one zemlje u kojima je zakonski
primenljiva, uglavnom u zemljama EEA
(European Economic Area).
Za korisnike u Evropi
Odlaganje potrošenih
baterija i električne i
elektronske opreme
(primenljivo u Evropskoj
uniji i ostalim evropskim
zemljama koje imaju
sisteme za odvojeno
sakupljanje otpada)
Ovaj simbol na proizvodu, bateriji ili
pakovanju označava da se proizvod i
baterija ne smeju tretirati kao kućni
otpad. Na nekim baterijama se pored
ovog simbola može nalaziti i hemijski
simbol. Hemijski simbol za živu (Hg) ili
olovo (Pb) se dodaje ako baterija sadrži
više od 0,0005% žive ili 0,004% olova.
Pravilnim odlaganjem proizvoda i
baterija pomažete u sprečavanju
mogućih štetnih posledica po okolinu i
ljudsko zdravlje do kojih može doći
usled nepravilnog odlaganja otpada.
Reciklažom materijala pomažete
očuvanje prirodnih resursa.
Ako proizvodi zahtevaju stalno prisustvo
baterije zbog bezbednosti, performansi
ili celovitosti podataka, takvu bateriju bi
trebalo da zameni isključivo obučeni
serviser. Da biste bili sigurni da će se
baterijom i električnom i elektronskom
opremom pravilno rukovati, predajte
potrošene proizvode na odgovarajućem
mestu za prikupljanje i reciklažu
električne i elektronske opreme. Za sve
ostale baterije pogledajte poglavlje o
bezbednom uklanjaju baterije iz
proizvoda. Predajte bateriju na
odgovarajućem mestu za prikupljanje i
reciklažu potrošenih baterija. Za
detaljnije informacije o reciklaži ovog
proizvoda ili baterije, kontaktirajte
lokalnu upravu, komunalnu službu ili
prodavnicu u kojoj ste kupili proizvod ili
bateriju.
Napomena za korisnike: sledeće
informacije se odnose samo na
opremu koja se prodaje u
zemljama u kojima se primenjuju
direktive Evropske unije.
Ovaj uređaj je proizvela kompanija Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japan ili ga je za nju
proizvela neka druga kompanija. Sva
pitanja u vezi sa usaglašenošću
proizvoda sa zakonima Evropske unije bi
trebalo da pošaljete ovlašćenom
predstavniku, Sony Belgium, bijkantoor
van Sony Europe Limited, Da Vincilaan
7-D1, 1935 Zaventem, Belgium. Za sva
pitanja u vezi sa servisom ili garancijom
pogledajte adrese koje su navedene na
zasebnom servisnom ili garantnom listu.
Detaljnije informacije možete da vidite
na sledećoj URL adresi:
http://www.compliance.sony.de/
Ovaj sistem kućnog bioskopa je
namenjen zvučnoj reprodukciji sa
povezanih uređaja, strimingu muzike sa
NFC-kompatibilnog mobilnog uređaja ili
BLUETOOTH uređaja.
Ova oprema je testirana i utvrđeno je da
je u skladu sa ograničenjima navedenim
u EMC uredbi kada se za povezivanje
koristi kabl kraći od 3 metra.
Za korisnike u Australiji i Indiji
Odlaganje stare
električne i elektronske
opreme (primenljivo
u Evropskoj uniji i
ostalim evropskim
zemljama koje imaju
sisteme za odvojeno
sakupljanje otpada)
Autorska prava i zaštićeni znakovi
• (samo za HT-RT4)
Ovaj sistem koristi tehnologije Dolby*
Digital i DTS** Digital Surround System.
(samo za HT-RT40)
Ovaj sistem koristi tehnologiju Dolby*
Digital.
* Proizvedeno po licenci kompanije
Dolby Laboratories. Dolby i simbol sa
duplim D su zaštićeni znakovi
kompanije Dolby Laboratories.
Sony Corp. ovim izjavljuje da je oprema
u skladu sa osnovnim zahtevima i
ostalim relevantnim odredbama
direktive 1999/5/EZ.
3SR
** Za DTS patente, pogledajte
http://patents.dts.com.
Proizvedeno po licenci kompanije
DTS Licensing Limited. DTS, simbol i
DTS i simbol zajedno su registrovani
zaštićeni znakovi i DTS Digital
Surround je zaštićeni znak
kompanije DTS, Inc.
© DTS, Inc. Sva prava zadržana.
• Oznaka BLUETOOTH® i logotipi su
registrovani zaštićeni znakovi
organizacije Bluetooth SIG, Inc. i bilo
kakva upotreba tih znakova od strane
kompanije Sony Corporation je pod
licencom. Svi ostali zaštićeni znakovi
i zaštićena imena pripadaju svojim
vlasnicima.
• Ovaj sistem koristi tehnologiju HighDefinition Multimedia Interface
(HDMI™). Termini HDMI i HDMI HighDefinition Multimedia Interface i
logotip HDMI su zaštićeni znakovi ili
registrovani zaštićeni znakovi
organizacije HDMI Licensing LLC u
Sjedinjenim Američkim Državama i
ostalim zemljama.
• N-Mark je zaštićeni znak ili registrovani
zaštićeni znak organizacije NFC Forum,
Inc. u Sjedinjenim Američkim
Državama i drugim zemljama.
• Android™ je zaštićeni znak kompanije
Google Inc.
• Google Play je zaštićeni znak
kompanije Google Inc.
• MPEG Layer-3 tehnologija za kodiranje
zvuka i patenti su licencirale kompanije
Fraunhofer IIS i Thomson.
• Windows Media je registrovani
zaštićeni znak ili zaštićeni znak
kompanije Microsoft Corporation u
SAD i/ili ostalim zemljama.
• Ovaj proizvod je zaštićen određenim
pravima na intelektualnu svojinu
kompanije Microsoft Corporation.
Upotreba ili distribucija ove
tehnologije izvan ovog proizvoda je
zabranjena bez odgovarajuće licence
korporacije Microsoft ili njene
ovlašćene podružnice.
• „BRAVIA“ je zaštitni znak korporacije
Sony.
• „ClearAudio+“ je zaštićeni znak
kompanije Sony Corporation.
4SR
• „PlayStation“ je registrovani zaštitni
znak kompanije Sony Computer
Entertainment Inc.
• Apple, logotip Apple, iPhone, iPod,
iPod touch i Retina su zaštićeni znakovi
kompanije Apple Inc., registrovani u
SAD i ostalim zemljama. App Store je
oznaka usluge kompanije Apple Inc.,
registrovana u Sjedinjenim Američkim
Državama i drugim zemljama.
„Made for iPod“ i „Made for iPhone“
znači da je elektronska oprema
posebno osmišljena za povezivanje sa
iPod ili iPhone uređajima i sertifikovana
od strane proizvođača tako da
ispunjava standarde za performanse
kompanije Apple. Apple ne odgovara za
rad ovog uređaja niti za njegovu
usklađenost sa bezbednosnim
standardima i propisima. Imajte u vidu
to da upotreba ove dodatne opreme sa
iPod ili iPhone uređajem može da utiče
na performanse bežične veze.
Kompatibilni iPhone/iPod modeli
U nastavku su navedeni kompatibilni
iPhone/iPod modeli. Ažurirajte softver
iPhone/iPod uređaja na najnoviju
verziju pre nego što počnete da ga
koristite sa sistemom.
Tehnologija BLUETOOTH radi sa
sledećim modelima:
 iPhone 7 Plus
 iPhone 7
 iPhone SE
 iPhone 6s Plus
 iPhone 6s
 iPhone 6 Plus
 iPhone 6
 iPhone 5s
 iPhone 5c
 iPhone 5
 iPod touch (šesta generacija)
 iPod touch (peta generacija)
• (samo za HT-RT40)
OVAJ PROIZVOD JE LICENCIRAN PO
MPEG-4 VISUAL PATENTNOJ LICENCI
ZA LIČNO I NEKOMERCIJALNO
KORIŠĆENJE OD STRANE KORISNIKA
U SVRHU
(i) KODIRANJA VIDEA U SKLADU SA
STANDARDOM MPEG-4 VISUAL
(„MPEG-4 VIDEO“)
I/ILI
(ii) DEKODIRANJA MPEG-4 VIDEA
KODIRANIM OD STRANE KORISNIKA
U OKVIRU LIČNE I NEKOMERCIJALNE
AKTIVNOSTI I/ILI KOJI JE DOBIJEN
OD LICENCIRANOG DOBAVLJAČA
VIDEO SADRŽAJA ZA
OBEZBEĐIVANJE MPEG-4 VIDEO
SADRŽAJA.
• Podrazumevano podešavanje je
podvučeno.
• Tekst uokviren duplim navodnicima
(„--“) se prikazuje na displeju na
prednjem panelu.
LICENCA NEĆE BITI IZDATA NITI ĆE SE
ODNOSITI NA BILO KAKVU DRUGU
UPOTREBU. DODATNE INFORMACIJE
O MOGUĆNOSTIMA UPOTREBE U
PROMOTIVNE, INTERNE I
KOMERCIJALNE SVRHE, KAO I
INFORMACIJE O LICENCIRANJU MOGU
SE DOBITI OD KOMPANIJE MPEG LA,
L.L.C.
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
• Svi ostali zaštićeni znakovi pripadaju
odgovarajućim vlasnicima.
• Drugi nazivi sistema i proizvoda
su uglavnom zaštićeni znakovi i
registrovani zaštićeni znakovi u
vlasništvu svojih vlasnika. U ovom
dokumentu nisu navedene
oznake ™ i .
O ovom uputstvu za
upotrebu
• U ovom uputstvu za upotrebu opisane
su kontrole na daljinskom upravljaču.
Takođe možete da koristite kontrole na
subwooferu ako one imaju isti ili sličan
naziv kao one na daljinskom
upravljaču.
• Neke slike su u vidu konceptualnih
crteža i mogu se razlikovati od stvarnih
proizvoda.
5SR
Sadržaj
O ovom uputstvu za upotrebu .....5
Vodič za delove i kontrole ......... 7
Instaliranje sistema
Osnovno
povezivanje i
priprema
Vodiču za
početak
 (zaseban
dokument)
Postavljanje Bar zvučnika i
surround zvučnika na zid ... 10
Upravljanje sistemom pomoću
daljinskog upravljača ......... 12
Slušanje zvuka
Slušanje zvuka sa povezanih
uređaja ............................... 12
Slušanje muzike sa USB
uređaja ............................... 12
Prilagođavanje zvuka
Uživanje u zvučnim efektima ... 14
Podešavanje jačine zvuka
subwoofera ........................ 14
BLUETOOTH Funkcije
Slušanje muzike sa BLUETOOTH
uređaja ............................... 15
Upravljanje sistemom pomoću
pametnog telefona ili tableta
(Sony | Music Center) ..........17
Podešavanja i prilagođavanja
Korišćenje ekrana za
podešavanje ....................... 18
6SR
Ostale funkcije
Korišćenje funkcije Control for
HDMI ................................... 21
Korišćenje funkcije
„BRAVIA“ Sync .................... 22
Ušteda energije u režimu
mirovanja ........................... 23
Dodatne informacije
Mere opreza ............................. 23
Rešavanje problema ................24
Podržani tipovi datoteka .........29
Podržani audio formati ............29
Specifikacije ..............................29
O BLUETOOTH komunikaciji ....30
Vodič za delove i kontrole
Više informacija potražite na stranicama navedenim u zagradama.
Bas zvučnik
Gornji panel
Prednji panel
  (napajanje) taster osetljiv na
dodir
Uključivanje sistema ili
postavljanje u režim mirovanja.
 INPUT taster osetljiv na dodir
Biranje uređaja koji želite da
koristite.
 PAIRING taster osetljiv na
dodir (stranica 15)
 VOL (jačina zvuka) +/– taster
osetljiv na dodir

(N-oznaka) (stranica 16)
Kada koristite NFC funkciju,
stavite NFC-kompatibilan mobilni
uređaj blizu oznake.
 Senzor daljinskog upravljača
(stranica 12)
 Ekran prednje table (stranica 12)

(USB) ulaz (stranica 13)
7SR
 BLUETOOTH indikator (plavi)
• Brzo trepće: U toku BLUETOOTH
uparivanja
• Treperi: U toku je pokušaj
uspostavljanja BLUETOOTH
veze
• Svetli: BLUETOOTH veza je
uspostavljena
O tasterima osetljivim na dodir
Tasteri osetljivi na dodir funkcionišu
kada ih lagano dodirnete. Ne pritiskajte
ih prejako.
Zadnji panel
 Kabl za napajanje
naizmeničnom strujom
 Priključci za ZVUČNIKE
 Priključak HDMI OUT (ARC)
8SR
 Priključak TV IN (OPTICAL)
 Priključak ANALOG IN
Daljinski upravljač
 INPUT (stranica 12)
  (napajanje)
Uključivanje sistema ili
postavljanje u režim mirovanja.
 DIMMER
Prilagođavanje svetline ekrana
prednje table.
„BRIGHT“  „DARK“  „OFF“
• Prednji displej se isključuje kad
izaberete „OFF“. Automatski se
uključuje kada se rukuje
sistemom, a zatim se ponovo
isključuje ako ne rukujete
sistemom nekoliko sekundi.
Međutim, u nekim slučajevima,
prednji displej se možda neće
isključiti. U tom slučaju, svetlina
prednjeg displeja je ista kao
opcija „DARK“.
 (MENU)
Uključivanje/isključivanje menija
na prednjem displeju.
/
Biranje stavki menija.
ENTER
Ulazak u izabranu stavku.
BACK
Povratak na prethodni ekran.
Zaustavljanje USB reprodukcije.
  (jačina zvuka) +*/–
Prilagođavanje jačine zvuka.
 SW  (Jačina zvuka
subwoofera) +/– (stranica 14)
  (isključivanje zvuka)
Privremeno isključivanje zvuka.
 CLEARAUDIO+ (stranica 14)
Automatski izbor prikladnog
podešavanja zvuka prema
njegovom izvoru.
 SOUND FIELD (stranica 14)
 VOICE (stranica 14)
 * (reprodukcija/pauza)
Reprodukuje, pauzira ili nastavlja
reprodukciju.
 NIGHT (stranica 14)
9SR
 / (prethodno / sledeće /
premotavanje unazad /
unapred)
Pritisnite da biste izabrali
prethodnu/sledeću numeru
ili datoteku.
Držite pritisnuto da biste
pretraživali unazad ili unapred.
* Na dugmadi  + i  nalazi se mala
izbočina. Koristite je kao referencu tokom
korišćenja daljinskog upravljača.
Instaliranje sistema
Osnovno povezivanje i
priprema
Pogledajte Vodič za početak (zasebni
dokument).
Postavljanje Bar zvučnika
i surround zvučnika na zid
Bar zvučnik i surround zvučnike možete
da postavite na zid.
Napomena
• Pripremite šrafove (ne isporučuju se) koji
odgovaraju materijalu i čvrstoći zida.
Budući da je zid od gipsanih ploča
naročito lomljiv, dobro pričvrstite šrafove
za zidnu gredu. Postavite zvučnike na
uspravan i ravan zid na kojem je
primenjeno ojačavanje.
• Za postavljanje obavezno angažujte Sony
prodavca ili licencirane majstore i
posebno vodite računa o bezbednosti
tokom postavljanja.
• Sony ne odgovara za nezgode ili
oštećenja do kojih je došlo zbog
nepravilnog postavljanja, nedovoljne
čvrstoće zida, nepravilnog zašrafljivanja,
prirodnih nepogoda itd.
10SR
1
Pripremite šrafove (nisu
isporučeni) koji odgovaraju
rupama na zadnjoj strani
surround zvučnika.
Okačite Bar zvučnik ili surround
zvučnike na šrafove.
Poravnajte rupe na zadnjoj strani
zvučnika sa šrafovima.
Za Bar zvučnik
Okačite Bar zvučnik na dva šrafa.
Više od 30 mm
5 mm
9,5 mm
Rupa na zadnjoj strani zvučnika
2
Zašrafite šrafove u zid.
Šrafovi bi trebalo da vire iz zida kao
na slici.
Za Bar zvučnik
Za surround zvučnike
Zakačite surround zvučnik na
dva vijka.
600 mm
6 mm do
7 mm
Za surround zvučnike
369,5 mm
8 mm do
10 mm
11SR
Instaliranje sistema
4 mm
3
Upravljanje sistemom
pomoću daljinskog
upravljača
Uperite daljinski upravljač prema
senzoru za daljinski upravljač na
subwooferu.
Slušanje zvuka
Slušanje zvuka sa
povezanih uređaja
Pritiskajte INPUT.
Kada pritisnete INPUT jednom, trenutni
uređaj prikazaće se na ekranu prednje
table. Svaki put kada pritisnete INPUT
prikaz na ekranu se menja na
sledeći način.
„TV“  „ANALOG“  „BT“  „USB“
„TV“
• TV koji je povezan u priključak TV IN
(OPTICAL)
• TV kompatibilan sa funkcijom Audio Return
Channel (ARC) koji je povezan u priključak
HDMI OUT (ARC)
„ANALOG“
Uređaj (digitalni medija plejer i slično) koji je
povezan na priključak ANALOG IN
„BT“
BLUETOOTH Uređaj koji podržava A2DP
(stranica 15)
„USB“
USB uređaj koji je povezan na
(stranica 13)
(USB) ulaz
Slušanje muzike sa USB
uređaja
Napomena
• Da biste prikazali listu USB sadržaja na
ekranu TV-a, povežite sistem sa TV-om
koristeći HDMI kabl.
• Promenite ulaz TV-a na ulaz na koji je
subwoofer povezan.
12SR
Možete da reprodukujete muzičke/
video* datoteke sa povezanog USB
uređaja.
Listu podržanih tipova datoteka
pogledajte u poglavlju „Podržani tipovi
datoteka“ (stranica 29).
Ostale radnje
Uradite sledeće
Zaustavljanje
reprodukcije
Pritisnite BACK
Pauziranje ili
nastavljanje
reprodukcije
Pritisnite 
* Samo za HT-RT40.
1
Izaberite prethodnu
ili sledeću numeru
Pritisnite
/
Povežite USB uređaj na (USB)
ulaz.
Pogledajte uputstva za upotrebu
USB uređaja pre nego što ga
povežete.
Slušanje zvuka
Da biste uradili ovo
Pretraživanje unazad ili Držite
unapred (premotavanje pritisnutim
/
unazad /
premotavanje unapred)
Napomena
Ne uklanjajte USB uređaj tokom rada.
Isključite sistem pre povezivanja ili uklanjanja
USB uređaja da biste izbegli oštećenje
podataka ili oštećenje USB uređaja.
Informacija o USB uređaju na
TV ekranu
2
3
4
5
Pritiskajte INPUT da biste izabrali
„USB“.
Na TV ekranu će se pojaviti lista
sadržaja na USB uređaju.
Pritisnite / da biste izabrali
željeni sadržaj, a zatim pritisnite
ENTER.
Započinje reprodukcija izabranog
sadržaja.
Podesite „REPT“ u meniju „USB >“
(stranica 20) da biste izabrali
željeni režim reprodukcije.
Prilagodite jačinu zvuka.
• Pritisnite  +/– da biste
prilagodili jačinu zvuka.
 Pritisnite SW  +/– da biste
podesili jačinu zvuka subwoofera.
 Vreme reprodukcije
 Ukupno vreme reprodukcije
 Brzina protoka bitova
 Status reprodukcije
 Brzina premotavanja unazad/unapred
 Status ponavljanja reprodukcije
 Indeks izabrane datoteke / Ukupan
broj datoteka u fascikli
Napomena
• U zavisnosti od izvora reprodukcije, neke
informacije se možda neće prikazivati.
• U zavisnosti od režima reprodukcije,
prikazane informacije mogu da se
razlikuju.
13SR
Prilagođavanje zvuka
Uživanje u zvučnim
efektima
Možete jednostavno da uživate u
unapred programiranim zvučnim
efektima koji su prilagođeni različitim
vrstama izvora zvuka.
Izbor polja zvuka
(SOUND FIELD)
Pritiskajte SOUND FIELD dok se na
ekranu prednje table ne prikaže
željeno zvučno polje.
„CLEARAUDIO+“
Možete da uživate u zvuku koristeći zvučno
polje koje preporučuje Sony. Zvučno polje se
automatski optimizuje u skladu sa sadržajem
koji se reprodukuje i njegovom funkcijom.
„MOVIE“
Zvučni efekti su optimizovani za filmove.
Ovaj režim prenosi punoću i bogatstvo
širine zvuka.
„MUSIC“
Zvučni efekti su optimizovani za muziku.
„SPORTS“
Komentar je jasan, navijanje se čuje kao
okružujući zvuk i zvukovi su realistični.
„GAME“
Zvukovi su snažni i realistični, pogodni za
igranje igara.
„STANDARD“
Zvuk koji odgovara svakom izvoru.
Korišćenje funkcije Noćni
režim (NIGHT)
Ova funkcija je korisna kada gledate
filmove kasno uveče. Moći ćete jasno da
čujete dijaloge čak i sa utišanim tonom.
Pritisnite NIGHT da biste izabrali
„N.ON“.
Da biste isključili funkciju Night Mode,
pritisnite NIGHT da biste izabrali
„N.OFF“.
Korišćenje funkcije Jasan
glas (VOICE)
Ova funkcija vam omogućava da jasnije
čujete dijaloge.
Pritiskajte VOICE.
• „UP OFF“: Funkcija Clear Voice se
isključuje.
• „UP 1“: Govor je poboljšan.
• „UP 2“: Govor je poboljšan kako bi se
starijima olakšalo da ga slušaju.
Podešavanje jačine
zvuka subwoofera
Subwoofer je osmišljen za reprodukciju
basa ili zvuka niske frekvencije.
Pritisnite SW  +/– da biste podesili
jačinu zvuka subwoofera.
Savet
Napomena
Možete i da pritisnete CLEARAUDIO+ da
biste izabrali „CLEARAUDIO+“.
Kada izvor reprodukcije ne sadrži mnogo
bas zvuka, kao što je slučaj sa TV
programom, bas zvuk iz subwoofera će se
možda teško čuti.
14SR
BLUETOOTH Funkcije
Slušanje muzike sa
BLUETOOTH uređaja
Obavite ovaj korak u roku od
5 minuta, jer će u suprotnom
uparivanje možda biti otkazano.
4
Proverite da li BLUETOOTH
indikator (plavi) na subwooferu
svetli.
Veza je uspostavljena.
Napomena
Uparivanje sistema sa
BLUETOOTH uređajem
Slušanje muzike sa
uparenog uređaja
Uparivanje je postupak u kojem se
BLUETOOTH uređaji unapred
međusobno registruju. Kada jednom
obavite uparivanje, više nije potrebno
da ga ponovo obavljate.
Ako je u pitanju NFC-kompatibilan
mobilni uređaj, postupak ručnog
uparivanja nije neophodan. (pogledajte
„Povezivanje sa mobilnim uređajem
pomoću funkcije povezivanja jednim
dodirom (NFC)“ stranica 16)
1
1
3
2
Postavite BLUETOOTH uređaj na
udaljenost do 1 metra od
subwoofera.
Dodirnite
PAIRING na
subwooferu.
Sistem će preći u režim za
uparivanje. BLUETOOTH indikator
(plavi) na subwooferu brzo treperi.
3
2
4
Uključite BLUETOOTH funkciju
uparenog BLUETOOTH uređaja.
Pritiskajte INPUT da biste
izabrali „BT“.
Sistem se automatski ponovo
povezuje sa poslednjim povezanim
BLUETOOTH uređajem.
Kada se BLUETOOTH veza uspostavi,
BLUETOOTH indikator (plavi) na
subwooferu počinje da svetli.
Pokrenite reprodukciju na
BLUETOOTH uređaju.
Prilagodite jačinu zvuka.
• Prilagodite jačinu zvuka
BLUETOOTH uređaja.
• Pritisnite  +/– da biste
prilagodili jačinu zvuka.
• Pritisnite SW  +/– da biste
podesili jačinu zvuka subwoofera.
Uključite BLUETOOTH funkciju na
BLUETOOTH uređaju, pretražite
uređaje, a zatim izaberite
„HT-RT4“ ili „HT-RT40“.
Ako je potrebna šifra, unesite
„0000“.
15SR
Prilagođavanje zvuka / BLUETOOTH Funkcije
• Šifra je poznata i pod nazivom „ključ“,
„PIN kôd“, „PIN broj“ ili „Lozinka“.
• Možete da uparite do deset BLUETOOTH
uređaja. Ako uparujete jedanaesti
BLUETOOTH uređaj, najranije povezani
uređaj biće zamenjen novim.
Napomena
Napomena
• Kada se sistem i BLUETOOTH uređaj
povežu, reprodukcijom možete da
upravljate pritiskom na dugmad  i
/.
• Na sistem možete da se povežete sa
uparenog BLUETOOTH uređaja čak i kada
je sistem u režimu mirovanja, ako
podesite „BTSTB“ na „ON“ (stranica 19).
• Reprodukcija zvuka na ovom sistemu
može da kasni u odnosu na reprodukciju
na BLUETOOTH uređaju zbog
karakteristika BLUETOOTH bežične
tehnologije.
• Sistem u jednom trenutku može da
prepozna i poveže se samo sa jednim
NFC-kompatibilnim mobilnim uređajem.
Ako pokušate da povežete drugi NFCkompatibilni mobilni uređaj na sistem,
trenutno povezani NFC-kompatibilni
mobilni uređaj biće isključen.
• U zavisnosti od mobilnog uređaja, možda
ćete morati da unapred obavite sledeće
korake na mobilnom uređaju.
 Uključite funkciju NFC. Za detalje,
pogledajte uputstvo za upotrebu
mobilnog uređaja.
 Ako mobilni uređaj ima stariju verziju
operativnog sistema nego što je
Android 4.1.x, preuzmite i instalirajte
aplikaciju „NFC Easy Connect“. „NFC
Easy Connect“ je besplatna aplikacija za
Android mobilne uređaje koju možete
pribaviti iz prodavnice Google Play™.
(Aplikacija možda nije dostupna u
nekim zemljama/regionima.)
Savet
Možete da omogućite ili onemogućite
kodek AAC sa BLUETOOTH uređaja
(stranica 19).
Isključivanje BLUETOOTH uređaja
Obavite bilo koju od sledećih radnji.
• Ponovo dodirnite
PAIRING na
subwooferu.
• Onemogućite funkciju BLUETOOTH na
BLUETOOTH uređaju.
• Isključite sistem ili BLUETOOTH uređaj.
1
Držite mobilni uređaj blizu
N-oznake na subwooferu dok
mobilni uređaj ne počne da vibrira.
Povezivanje sa mobilnim
uređajem pomoću funkcije
povezivanja jednim dodirom
(NFC)
NFC (Near Field Communication) je
tehnologija koja omogućava bežičnu
komunikaciju kratkog dometa između
različitih uređaja.
Kada držite NFC-kompatibilan mobilni
uređaj, na primer pametni telefon ili
tablet, blizu N-oznake na subwooferu,
sistem se automatski uključuje, nakon
čega se automatski obavljaju uparivanje
i uspostavljanje BLUETOOTH veze.
Kompatibilni mobilni uređaji
Mobilni uređaji sa ugrađenom NFC
funkcijom
(Operativni sistem: Android 2.3.3 ili
noviji, osim Android 3.x)
16SR
Pratite uputstva koja se prikazuju na
ekranu mobilnog uređaja i dovršite
postupak BLUETOOTH povezivanja.
Kada se BLUETOOTH veza uspostavi,
BLUETOOTH indikator (plavi) na
subwooferu počinje da svetli.
2
Pokrenite reprodukciju audio
izvora na mobilnom uređaju.
Za detalje o radnjama pri
reprodukciji, pogledajte uputstvo za
upotrebu mobilnog uređaja.
Detalje o aplikaciji Sony | Music Center
potražite na sledećoj URL adresi.
http://www.sony.net/smcqa/
Ako uparivanje i BLUETOOTH povezivanje
ne uspeju, uradite sledeće.
 Držite mobilni uređaj blizu
N-oznake na subwooferu ponovo.
 Izvadite mobilni uređaj iz futrole ako
koristite komercijalno dostupnu futrolu
za mobilni uređaj.
 Ponovo pokrenite aplikaciju „NFC Easy
Connect“.
• Sony | Music Center koristi BLUETOOTH
funkciju sistema.
• Ono čime možete upravljate koristeći
Sony | Music Center razlikuje se u
zavisnosti od povezanog uređaja.
Specifikacije i dizajn aplikacije mogu da
budu promenjeni bez najave.
3
Prilagodite jačinu zvuka.
• Prilagodite jačinu zvuka
BLUETOOTH uređaja.
• Pritisnite  +/– da biste
prilagodili jačinu zvuka.
• Pritisnite SW  +/– da biste
podesili jačinu zvuka subwoofera.
Zaustavljanje reprodukcije
pomoću funkcije povezivanja
jednim dodirom
Držite mobilni uređaj blizu
N-oznake na subwooferu ponovo.
Upravljanje
sistemom pomoću
pametnog telefona
ili tableta (Sony |
Music Center)
Sony | Music Center je aplikacija za
upravljanje kompatibilnim Sony audio
uređajima pomoću mobilnog uređaja
kao što je pametni telefon ili tablet.
Napomena
Korišćenje aplikacije Sony |
Music Center
1
2
3
4
Preuzmite besplatnu aplikaciju
Sony | Music Center na mobilni
uređaj.
Povežite sistem i mobilni uređaj
pomoću BLUETOOTH veze
(stranica 15).
Pokrenite Sony | Music Center.
Koristite je prateći ekran aplikacije
Sony | Music Center.
Napomena
Koristite najnoviju verziju aplikacije Sony |
Music Center.
17SR
BLUETOOTH Funkcije
Savet
Sony | Music Center vam omogućava:
 besprekorno uživanje u muzici
kod kuće.
 menjanje često korišćenih
podešavanja, izbor ulaza sistema i
podešavanje jačine zvuka.
 uživanje na sistemu u muzičkim
sadržajima uskladištenim na
pametnom telefonu.
 uživanje u muzici vizuelno pomoću
ekrana pametnog telefona.
Podešavanja i prilagođavanja
Korišćenje ekrana za podešavanje
Sledeće stavke možete da podesite pomoću menija.
Podešavanja će biti zadržana čak i ako iskopčate kabl za napajanje naizmeničnom
strujom.
1
2
3
Pritisnite (MENU) da biste uključili meni na ekranu prednje table.
Pritiskajte BACK/ / /ENTER da biste izabrali stavku, a zatim pritisnite
ENTER da biste izabrali željenu postavku.
Pritisnite (MENU) da biste isključili meni.
Lista menija
Podrazumevana podešavanja su podvučena. Mogu da se razlikuju u zavisnosti od
područja.
Stavke menija
„LVL >“
(Nivo)
Funkcija
„SUR.L“/„SUR.R“
(Nivo zvuka levog/
desnog surround
zvučnika)
„0,0”: Prilagođavanje nivoa zvuka surround zvučnika u
opsegu od –6,0 dB do +6,0 dB (u intervalima od 0,5 dB).
Napomena
Obavezno podesite „TTONE“ na „ON“ radi lakog
prilagođavanja.
„SPK >“
(Zvučnik)
18SR
„ATT“
(Postavke
smanjenja nivoa
signala – Analogno)
Može da dođe do izobličenja kada zvuk slušate sa uređaja
povezanog na priključak ANALOG IN. Izobličenje možete
da sprečite ako smanjite nivo ulaznog signala na sistemu.
• „ON“: Smanjivanje nivoa ulaznog signala. Nivo izlaznog
signala će se umanjiti pri ovom podešavanju.
• „OFF“: Uobičajen nivo ulaznog signala.
„DRC“
(Kontrola
dinamičkog
opsega)
Korisno za uživanje u filmovima pri niskoj jačini zvuka. DRC
se primenjuje na Dolby Digital izvore.
• „ON“: Komprimuje zvuk u skladu sa informacijama u
sadržaju.
• „OFF“: Zvuk se ne kompresuje.
„TTONE“
(Probni ton)
• „ON“: Probni ton se redom emituje sa svakog zvučnika.
• „OFF“: Isključivanje probnog tona.
„PLACE“
(Položaj zvučnika)
• „STDRD“: Izaberite ovu postavku ako Bar zvučnik i
surround zvučnike postavljate u standardni položaj.
• „FRONT“: Izaberite ovu postavku ako Bar zvučnik i
surround zvučnike postavljate u prednji položaj.
„SUR.L“/„SUR.R“
(Udaljenost levog/
desnog surround
zvučnika)
„3.0M“: Prilagođavanje udaljenosti od mesta na kojem
sedite do surround zvučnika od 1,0 do 6,0 metara.
Stavke menija
„AUD >“
(Audio)
Možete da uživate u multipleksno emitovanom zvuku
kada sistem dobija Dolby Digital multipleksno emitovan
signal.
• „M/S“: Emitovaće se pomešani zvuk glavnog i
sporednog jezika.
• „MAIN“: Emitovanje zvuka glavnog jezika.
• „SUB“: Emitovanje zvuka sporednog jezika.
„TV AU“
(TV audio)
• „AUTO“: Izaberite ovu postavku kada je sistem povezan
na HDMI (ARC) priključak TV-a putem HDMI kabla.
• „OPT“: Izaberite ovo podešavanje kada je sistem
povezan sa TV-om putem optičkog digitalnog kabla.
„EFCT“
(Zvučni efekat)
• „ON“: Reprodukuje se zvuk izabranog zvučnog polja.
Preporučujemo vam da koristite ovo podešavanje.
• „OFF“: Broj kanala izvora reprodukcije se smanjuje na
2 kanala.
„STRM“
(Strim)
Prikazuje informacije o trenutnom audio strimu.
Pogledajte stranicu 29 o podržanim audio formatima.
„CTRL“
(Control for HDMI)
• „ON“: Funkcija Control for HDMI je omogućena. Uređaji
povezani HDMI kablom mogu da kontrolišu jedan
drugog.
• „OFF“: Isključeno.
„TVSTB“
(Mirovanje
povezano sa TVom)
Ova funkcija je dostupna kada podesite „CTRL“ na „ON“.
• „AUTO“: Ako je ulaz sistema podešen na „TV“, sistem će
se automatski isključiti kada isključite TV.
• „ON“: Sistem će se automatski isključiti kada isključite TV
bez obzira na ulaz.
• „OFF“: Sistem se neće isključiti kada isključite TV.
„COLOR“
• „AUTO“: Automatski otkriva tip spoljnog uređaja i
(HDMI sistem boja)
prebacuje sliku na odgovarajuću postavku boja.
• „YCBCR“: Emituje YCBCR video signale.
• „RGB“: Emitovanje RGB video signala.
„BT >“
(BLUETOOTH)
„BTAAC“
(BLUETOOTH
Napredno
kodiranje zvuka)
Možete da podesite da li će sistem da koristi AAC putem
BLUETOOTH veze ili ne.
• „ON“: AAC kodek je omogućen.
• „OFF“: AAC kodek je onemogućen.
Napomena
Ako promenite podešavanje „BTAAC“ kada je BLUETOOTH
uređaj povezan, podešavanje kodeka se odražava tek
nakon sledećeg povezivanja.
Ova funkcija je dostupna kada sistem poseduje
„BTSTB“
(BLUETOOTH stanje informacije za uparivanje. Sistem je u BLUETOOTH režimu
mirovanja)
mirovanja čak i kada je isključen.
• „ON“: Režim mirovanja za BLUETOOTH je omogućen.
• „OFF“: Režim mirovanja za BLUETOOTH je onemogućen.
„INFO“
(Informacije o
BLUETOOTH
uređaju)
Naziv i adresa detektovanog BLUETOOTH uređaja
prikazuju se na ekranu prednje table.
Poruka „NO DEVICE“ se prikazuje ako sistem nije povezan
sa BLUETOOTH uređajem.
19SR
Podešavanja i prilagođavanja
„HDMI>“
Funkcija
„DUAL“
(Dvojni mono)
Stavke menija
Funkcija
„USB >“
„REPT“
(Režim
reprodukcije)
„SYS >“
(Sistem)
„ASTBY“
• „ON”: Uključivanje funkcije automatskog ulaska u stanje
(Automatski ulazak mirovanja. Ako ne rukujete sistemom oko 20 minuta, on
u stanje mirovanja) automatski ulazi u režim mirovanja.
• „OFF“: Isključeno.
„VER“
(Verzija)
20SR
• „NONE“: Reprodukovanje svih numera.
• „ONE“: Ponavljanje jedne numere.
• „FLDER“: Ponavljanje svih numera u fascikli.
• „RANDM“: Ponavljanje svih numera u fascikli
nasumičnim redosledom.
• „ALL“: Ponavljanje svih numera.
Na displeju na prednjem panelu se prikazuju informacije o
aktuelnoj verziji firmvera.
Savet
Ostale funkcije
Korišćenje funkcije
Control for HDMI
* Control for HDMI je standard koji koristi
CEC (Consumer Electronics Control) i koji
omogućava HDMI (multimedijski interfejs
visoke rezolucije) uređajima da upravljaju
jedan drugim.
Napomena
Ove funkcije će možda funkcionisati sa
uređajima koje nije proizveo Sony, ali ne
garantujemo njihov rad.
Priprema za korišćenje
funkcije Control for HDMI
Podesite „HDMI>“ – „CTRL“ na sistemu
na „ON“ (stranica 19). Podrazumevana
postavka je „ON“.
Omogućite podešavanja funkcije
Control for HDMI za TV i druge uređaje
povezane na sistem.
Funkcija isključivanja
sistema
Kada isključite TV, sistem će se
automatski isključiti.
Podesite „HDMI>“ – „TVSTB“ na sistemu
na „ON“ ili „AUTO“ (stranica 19).
Podrazumevana postavka je „AUTO“.
Funkcija kontrole zvuka na
sistemu
Ako uključite sistem dok gledate TV,
zvuk sa televizora će se emitovati sa
zvučnika sistema. Jačinu zvuka sa
sistema možete da prilagodite pomoću
daljinskog upravljača za TV.
Ako je zvuk televizora emitovan sa
zvučnika sistema kada ste prošli put
gledali TV, sistem će se automatski
uključiti kada ponovo uključite TV.
Operacijama takođe možete da
upravljate iz menija televizora. Za
detalje pogledajte uputstvo za
upotrebu televizora.
Napomena
• Zvuk se emituje samo sa TV-a ako je
izabran drugi ulaz osim „TV“ kada se na
TV-u koristi funkcija Twin Picture. Kada
onemogućite funkciju Twin Picture, zvuk
se emituje sa sistema.
• Broj koji pokazuje nivo jačine zvuka na
sistemu se prikazuje na TV ekranu u
zavisnosti od TV-a. Broj koji pokazuje nivo
jačine zvuka na TV-u može da se razlikuje
od broja na prednjem displeju sistema.
21SR
Ostale funkcije
Povezivanje uređaja kao što je TV ili
Blu-ray Disc plejer kompatibilan sa
funkcijom Control for HDMI* pomoću
HDMI kabla (High Speed HDMI kabl,
isporučuje se samo za određena
područja) omogućava jednostavno
upravljanje uređajem pomoću
daljinskog upravljača TV-a.
Sa funkcijom Control for HDMI mogu da
se koriste sledeće funkcije.
• Funkcija isključivanja sistema
• Funkcija kontrole zvuka na sistemu
• Audio Return Channel (ARC)
• Funkcija reprodukcije pritiskom na
jedno dugme
Ako omogućite funkciju Control for HDMI
(„BRAVIA“ sync) kada koristite TV koji je
proizveo Sony, tada je funkcija Control for
HDMI na sistemu takođe automatski
omogućena. Kada se podešavanja dovrše,
na ekranu prednje table se prikazuje
poruka „DONE“.
• U zavisnosti od postavki na televizoru,
funkcija System Audio Control možda
neće biti dostupna. Za detalje pogledajte
uputstvo za upotrebu televizora.
Audio Return Channel (ARC)
Ako je sistem povezan na TV priključak
HDMI IN koji je kompatibilan sa
funkcijom Audio Return Channel, zvuk
sa TV-a možete da slušate preko
zvučnika sistema bez povezivanja
digitalnog optičkog kabla.
Na sistemu podesite „AUD “ – „TV AU“
na „AUTO“ (stranica 19).
Podrazumevana postavka je „AUTO“.
Napomena
Ako TV nije kompatibilan sa funkcijom
Audio Return Channel, treba da povežete
digitalni optički kabl (pogledajte isporučeni
Vodič za početak).
Funkcija reprodukcije
pritiskom na jedno dugme
Kada reprodukujete sadržaj na uređaju
(Blu-ray Disc plejer, „PlayStation®4“ itd.)
povezanom na TV, sistem i TV se
automatski uključuju, ulaz na sistemu je
prebačen na ulaz za TV, a zvuk se
emituje sa zvučnika sistema.
Napomena
• Ako je zvuk sa TV-a emitovan sa zvučnika
TV-a kada ste prošli put gledali TV, sistem
se neće uključiti, a zvuk i slika se emituju
sa TV-a čak i ako se reprodukuje sadržaj
sa uređaja.
• U zavisnosti od televizora, početni deo
sadržaja koji se reprodukuje se možda
neće reprodukovati pravilno.
22SR
Korišćenje funkcije
„BRAVIA“ Sync
Kao dodatak funkciji Control for HDMI,
možete da koristite i sledeću funkciju na
uređajima kompatibilnim sa funkcijom
„BRAVIA“ sync.
• Funkcija Scene Select
Napomena
Ova funkcija je u vlasništvu kompanije
Sony. Ovu funkciju ne možete da koristite
sa proizvodima koje nije proizveo Sony.
Funkcija Scene Select
Zvučno polje sistema se automatski
prebacuje u skladu sa postavkama
funkcija Scene Select ili Sound Mode na
TV-u. Za detalje pogledajte uputstvo za
upotrebu televizora.
Podesite zvučno polje na „CLEARAUDIO+“
(stranica 14).
Napomene o HDMI vezi
• Koristite HDMI kabl velike brzine
prenosa. Ako koristite standardni
HDMI kabl, 1080p sadržaj se možda
neće prikazivati pravilno.
• Koristite odobreni HDMI kabl.
• Koristite Sony HDMI kabl velike brzine
prenosa sa logotipom tipa kabla.
• Ne preporučujemo vam da koristite
kabl za HDMI-DVI konverziju.
• Proverite podešavanja povezane
opreme ako je slika loša ili ako se zvuk
ne emituje sa opreme koja je
povezana putem HDMI kabla.
• Povezani uređaj može da umanji
kvalitet audio signala (frekvencija
uzorkovanja, brzina protoka itd.)
prenetog sa HDMI priključka.
• Zvuk može da bude isprekidan ako
promenite frekvenciju uzorkovanja ili
broj kanala izlaznih audio signala sa
uređaja za reprodukciju.
• Ako povezani uređaj nije kompatibilan
sa tehnologijom za zaštitu autorskih
prava (HDCP), slika i/ili zvuk sa HDMI
OUT priključka ovog sistema mogu biti
izobličeni ili se možda neće emitovati.
U tom slučaju, proverite specifikacije
povezanog uređaja.
Ušteda energije u režimu
mirovanja
Mere opreza
Bezbednost
• Ako u sistem dospe bilo kakav predmet ili
tečnost, isključite sistem sa mrežnog
napajanja i odnesite ga na proveru u
ovlašćeni servis pre nastavka upotrebe.
• Nemojte dodirivati kabl za napajanje
naizmeničnom strujom vlažnim rukama.
To može izazvati strujni udar.
• Nemojte da se penjete na Bar zvučnik,
subwoofer i surround zvučnike jer možete
da padnete i povredite se ili oštetite
sistem.
O izvorima napajanja
• Pre korišćenja sistema, proverite da li
njegov radni napon odgovara lokalnom
mrežnom napajanju. Radni napon je
naveden na pločici na zadnjoj strani
subwoofera.
• Ako ne planirate da koristite sistem
tokom dužeg vremena, ne zaboravite
da iskopčate sistem iz zidne utičnice.
Da biste iskopčali kabl za napajanje
naizmeničnom strujom, povucite ga
držeći utikač a nikad kabl.
• Kabl za napajanje naizmeničnom strujom
morate da zamenite samo kod
ovlašćenog servisera.
Zagrevanje
Iako se sistem greje tokom rada, to ne
predstavlja kvar.
Ako sistem neprekidno koristite sa visoko
pojačanim tonom, temperatura sistema
značajno raste. Ne dodirujte kućište
sistema da se ne biste opekli.
Postavljanje
• Postavite sistem na mestu sa
odgovarajućom ventilacijom kako biste
sprečili zagrevanje i produžili njegov
radni vek.
23SR
Dodatne informacije
Proverite da li ste uneli sledeća
podešavanja:
 „CTRL“ u meniju „HDMI>“ je podešen
na „OFF“ (stranica 19).
 „BTSTB“ u meniju „BT >“ je podešen na
„OFF“ (stranica 19).
Dodatne informacije
• Ne postavljajte sistem blizu izvora toplote
ili na mesta koja su izložena direktnoj
sunčevoj svetlosti, prekomernoj prašini ili
mehaničkim udarima.
• Ne postavljajte Bar zvučnik, subwoofer
i surround zvučnike na meku površinu
(tepisi, prekrivači itd.) niti postavljajte
predmete sa zadnje strane Bar zvučnika,
subwoofera i surround zvučnika koji bi
mogli da blokiraju ventilacione otvore i
izazovu kvar.
• Ako sistem koristite u kombinaciji sa
TV-om, video-rekorderom ili kasetnim
dekom, može doći do pojave šuma
i gubitka kvaliteta slike. U tom slučaju
postavite sistem dalje od televizora,
video-rikordera ili kasetnog deka.
• Budite pažljivi prilikom postavljanja
sistema na posebno tretirane površine
(voskovane, lakirane, polirane itd.),
jer može doći do pojave mrlja ili
gubitka boje.
• Pazite da se ne povredite na ivice Bar
zvučnika, subwoofera i surround zvučnika.
• Održavajte 3 cm ili više slobodnog
prostora pod Bar zvučnikom i surround
zvučnicima kada ih okačite na zid.
O rukovanju subwooferom
O radu sistema
Sistem ne radi normalno.
 Iskopčajte kabl za napajanje
naizmeničnom strujom iz zidne
utičnice, a zatim ga ponovo
priključite nakon nekoliko minuta.
Pre nego što povežete drugi uređaj,
obavezno isključite sistem i izvucite kabl za
napajanje iz mrežnog napajanja.
Ako se boje na obližnjem TV
ekranu prikazuju nepravilno
Na određenim TV-ima može doći do
nepravilnog prikaza boja.
• Ako se to desi...
Isključite TV, a zatim ga ponovo uključite
nakon 15 do 30 minuta.
• Ako se boje i dalje prikazuju nepravilno...
Postavite sistem dalje od TV-a.
O čišćenju
Čistite sistem mekom i suvom krpom.
Ne koristite abrazivne materijale, prašak
za ribanje ili rastvor poput alkohola
ili benzina.
Ako imate bilo kakvo pitanje ili problem
u vezi sa sistemom, obratite se najbližem
Sony prodavcu.
24SR
Ne stavljajte ruku u otvor subwoofera kada
ga prenosite. Možete da oštetite
membranu zvučnika. Kada prenosite
subwoofer, držite ga sa donje strane.
Rešavanje problema
Ako naiđete na bilo koji od sledećih
problema prilikom korišćenja sistema,
koristite ovaj vodič za rešavanje
problema da biste pokušali da otklonite
problem pre nego što uređaj odnesete
na popravku. Ako je neki problem i dalje
prisutan, obratite se najbližem Sony
prodavcu.
Opšte
Uređaj neće da se uključi.
 Uverite se da je kabl za napajanje
naizmeničnom strujom dobro
povezan.
Sistem se automatski isključuje.
 Funkcija automatskog ulaska u
režim mirovanja je uključena.
Podesite „ASTBY“ u meniju „SYS >“
na „OFF“ (stranica 20).
Sistem se ne uključuje čak ni kada je TV
uključen.
 Podesite „HDMI“ – „CTRL“ na „ON“
(stranica 19). TV mora da podržava
funkciju Control for HDMI
(stranica 21).
Za detalje pogledajte uputstvo za
upotrebu televizora.
 Proverite postavke zvučnika na
televizoru. Sistem se aktivno
sinhronizuje sa postavkama
zvučnika na televizoru.
Za detalje pogledajte uputstvo za
upotrebu televizora.
 Ako je zvuk prošli put emitovan sa
zvučnika TV-a, sistem se ne
uključuje čak ni kada je TV uključen.
Uključite sistem i prebacite ulaz
sistema na „TV“ (stranica 12).
Sistem se isključuje kada isključite TV.
 Proverite postavku „HDMI“ – „TVSTB“
(stranica 19). Kada je „TVSTB“
podešeno na „ON“, sistem će se
automatski isključiti kada isključite
TV bez obzira na ulaz.
Sound
TV zvuk se ne emituje sa sistema.
 Proverite tip i način povezivanja
HDMI kabla, digitalnog optičkog
kabla ili analognog audio kabla koji
je povezan sa sistemom i TV-om
(pogledajte u isporučenom Vodiču
za početak).
 Kada je sistem povezan sa TV-om
kompatibilnim sa funkcijom Audio
Return Channel, uverite se da je
sistem povezan u HDMI (ARC)
priključak TV-a (pogledajte
isporučeni Vodič za početak).
Ako se zvuk još uvek ne emituje ili je
zvuk isprekidan, povežite digitalni
optički kabl (isporučuje se samo u
određenim područjima) i podesite
„AUD “ – „TV AU“ na „OPT“
(stranica 19).
Zvuk se emituje i sa sistema i sa
televizora.
 Isključite zvuk na sistemu
ili televizoru.
25SR
Dodatne informacije
Sistem se ne isključuje čak ni kada se
TV isključi.
 Proverite postavku „HDMI“ –
„TVSTB“ (stranica 19). Da biste
automatski isključili sistem bez
obzira na ulaz kada isključite TV,
podesite „TVSTB“ na „ON“. TV mora
da podržava funkciju Control for
HDMI (stranica 21). Za detalje
pogledajte uputstvo za upotrebu
televizora.
 Ako TV nije kompatibilan sa
funkcijom Audio Return Channel,
zvuk sa TV-a se neće emitovati na
sistemu čak ni ako je sistem
povezan sa ulaznim HDMI
priključkom na TV-u. Da bi se zvuk
sa TV-a emitovao na sistemu,
povežite digitalni optički kabl
(isporučuje se samo u određenim
područjima) (pogledajte u
isporučenom Vodiču za početak).
 Ako se zvuk ne emituje sa sistema
čak i kada su sistem i TV povezani
pomoću digitalnog optičkog
priključka ili ako TV nema optički
digitalni izlazni priključak, povežite
analogni audio kabl (ne isporučuje
se) i prebacite ulaz na sistemu na
„ANALOG“ (stranica 12).
 Prebacite ulaz na sistemu na „TV“
(stranica 12).
 Pojačajte zvuk na sistemu ili
deaktivirajte funkciju za
isključivanje zvuka.
 U zavisnosti od redosleda kojim ste
povezali TV i sistem, zvuk na
sistemu može da bude isključen i na
displeju na prednjem panelu
sistema se prikazuje poruka
„MUTING“. Ako se to desi, prvo
uključite TV, a zatim sistem.
 Podesite podešavanja zvučnika na
televizoru (BRAVIA) za audiosistem. Pogledajte uputstvo za
upotrebu televizora za više
informacija o njegovom
podešavanju.
 U zavisnosti od TV-a i izvora
reprodukcije, izvor se možda neće
emitovati sa sistema. Podesite
audio format na TV-u na „PCM“.
Za detalje pogledajte uputstvo za
upotrebu televizora.
Sa subwoofera se ne čuje zvuk ili je
zvuk veoma tih.
 Proverite da li je kabl za napajanje
naizmeničnom strujom subwoofera
pravilno povezan (pogledajte u
isporučenom Vodiču za početak).
 Pritisnite SW  + da biste pojačali
zvuk na subwooferu (stranice 9, 14).
 Subwoofer služi za reprodukciju bas
zvuka. Ako ulazni izvori sadrže vrlo
malo komponenti bas zvuka
(npr. TV program), zvuk iz
suwoofera će se možda teško čuti.
 Kada reprodukujete sadržaj koji
podržava tehnologiju za zaštitu
autorskih prava (HDCP), on se neće
emitovati sa subwoofera.
Nema zvuka ili se čuje veoma tih zvuk
sa uređaja povezanog na sistem.
 Pritisnite  + da biste pojačali zvuk
(stranica 9).
 Pritisnite  ili  + da biste poništili
funkciju za isključivanje zvuka
(stranica 9).
 Uverite se da je izvor reprodukcije
pravilno izabran. Pokušajte sa
drugim izvorima reprodukcije tako
što ćete pritiskati INPUT
(stranica 12).
 Proverite da li su svi kablovi sistema
i povezanog uređaja dobro
umetnuti u priključke.
 U zavisnosti od audio formata, zvuk
se možda neće emitovati. Uverite se
da je audio format kompatibilan sa
sistemom (stranica 29).
Sa surround zvučnika se ne čuje zvuk ili
je zvuk veoma tih.
 Proverite da li je kabl surround
zvučnika pravilno povezan na
subwoofer (pogledajte u
isporučenom Vodiču za početak).
26SR
 Višekanalni zvuk koji nije snimljen
kao surround zvuk se ne emituje sa
surround zvučnika.
 Ako želite da emitujete dvokanalni
zvuk sa surround zvučnika, pritisnite
CLEARAUDIO+ i podesite zvučno
polje na „CLEARAUDIO+“.
 U zavisnosti od izvora zvuka, zvuk
sa surround zvučnika je možda bio
snimljen sa efektom umekšanog
zvuka.
Ne može se dobiti okružujući efekat.
 U zavisnosti od ulaznog signala i
podešavanja zvučnog polja, obrada
surround zvuka možda neće
funkcionisati efikasno. Surround
efekat će možda biti jedva primetan
u zavisnosti od programa ili diska.
 Da biste emitovali višekanalni zvuk,
proverite podešavanje digitalnog
audio izlaza na uređaju koji je
povezan sa sistemom. Za detalje,
pogledajte uputstvo za upotrebu
koje ste dobili uz povezani uređaj.
USB uređaj
USB uređaj nije prepoznat.
 Pokušajte sledeće:
 Isključite sistem.
 Uklonite i ponovo povežite USB
uređaj.
 Uključite sistem.
 Uverite se da je USB uređaj dobro
povezan na (USB) ulaz.
 Proverite da li su USB uređaj ili kabl
oštećeni.
 Proverite da li je USB uređaj
uključen.
 Ako je USB uređaj povezan preko
USB čvorišta, iskopčajte ga i
povežite USB uređaj direktno na
subwoofer.
BLUETOOTH uređaj
BLUETOOTH vezu nije moguće
uspostaviti.
 Proverite da li BLUETOOTH indikator
(plavi) na subwooferu svetli
(stranica 8).
 Uverite se da je BLUETOOTH uređaj
koji želite da povežete uključen i da
je omogućena funkcija BLUETOOTH.
 Približite BLUETOOTH uređaj
subwooferu.
 Ponovo uparite sistem i BLUETOOTH
uređaj. Možda ćete morati prvo da
otkažete uparivanje sa sistemom na
BLUETOOTH uređaju.
Sa povezanog BLUETOOTH uređaja se
ne emituje zvuk.
 Proverite da li BLUETOOTH indikator
(plavi) na subwooferu svetli
(stranica 8).
 Približite BLUETOOTH uređaj
subwooferu.
 Ako se u blizini nalazi uređaj koji
generiše elektromagnetno
zračenje, kao što je uređaj za
bežični LAN, drugi BLUETOOTH
uređaj ili mikrotalasna rerna,
udaljite ga od sistema.
 Uklonite sve prepreke između
sistema i BLUETOOTH uređaja ili
udaljite sistem od prepreke.
Zvuk nije sinhronizovan sa slikom.
 Kada gledate filmove, zvuk će
možda malo kasniti u odnosu
na sliku.
Daljinski upravljač
Daljinski upravljač ne radi.
 Uperite daljinski upravljač ka
senzoru za daljinsko upravljanje na
subwooferu (stranice 7, 12).
 Uklonite sve prepreke između
daljinskog upravljača i subwoofera.
 Zamenite obe baterije u daljinskom
upravljaču novim baterijama,
ako su slabe.
 Uverite se da pritiskate
odgovarajuće dugme na daljinskom
upravljaču.
Daljinski upravljač TV-a ne radi.
 Postavite sistem tako da ne zaklanja
senzor daljinskog upravljača na TV-u.
Ostalo
Funkcija Control for HDMI ne radi
pravilno.
 Proverite vezu sa sistemom
(pogledajte isporučeni Vodič
za početak).
27SR
Dodatne informacije
Uparivanje nije moguće.
 Približite BLUETOOTH uređaj
subwooferu.
 Uverite se da sistem ne ometaju
uređaj za bežični LAN, ostali bežični
uređaji koji koriste frekvenciju od
2,4 GHz ili mikrotalasna rerna. Ako
se u blizini nalazi uređaj koji
generiše elektromagnetno
zračenje, udaljite ga od sistema.
 Uparivanje možda neće biti moguće
ako se blizu sistema nalaze drugi
BLUETOOTH uređaji. U tom slučaju,
isključite druge BLUETOOTH uređaje.
 Postavite povezani BLUETOOTH
uređaj na drugo mesto.
 Promenite frekvenciju za bežični
LAN svih okolnih Wi-Fi rutera ili
računara na
opseg od 5 GHz.
 Pojačajte zvuk na povezanom
BLUETOOTH uređaju.
 Aktivirajte funkciju Control for HDMI
ma televizoru. Za detalje pogledajte
uputstvo za upotrebu televizora.
 Sačekajte malo, a zatim pokušajte
ponovo. Ako iskopčate sistem, biće
potrebno neko vreme pre nego što
radnje budu izvodljive. Sačekajte
15 sekundi ili duže, a zatim
pokušajte ponovo.
 Uverite se da uređaji povezani na
sistem podržavaju funkciju Control
for HDMI.
 Omogućite funkciju Control for
HDMI na uređajima povezanim na
sistem. Za detalje, pogledajte
uputstvo za upotrebu uređaja.
 Tip i broj uređaja kojima se može
upravljati funkcijom Control for
HDMI je ograničen standardom
HDMI CEC na sledeći način:
• Uređaji za snimanje (Blu-ray Disc
rikorder, DVD rikorder itd.): do
3 uređaja
• Uređaji za reprodukciju (Blu-ray
Disc plejer, DVD plejer itd.): do
3 uređaja
• Uređaji vezani za tjuner: do
4 uređaja
• Audio sistem (risiver/slušalice): do
1 uređaj (koji koristi ovaj sistem)
Ako se na displeju na prednjem panelu
subwoofera prikaže „PRTCT“.
 Pritisnite  da biste isključili sistem.
Kada se displej isključi, iskopčajte
kabl za napajanje naizmeničnom
strujom, a zatim proverite da li
nešto blokira ventilacione otvore
subwoofera.
Displej na prednjem panelu
subwoofera ne svetli.
 Pritisnite dugme DIMMER da biste
podesili svetlinu na „BRIGHT“ ili
„DARK“, ako je podešeno na „OFF“
(stranica 9).
28SR
Senzori TV-a ne rade pravilno.
 Sistem možda blokira neke senzore
(kao što je senzor svetline), risiver za
daljinski upravljač na TV-u ili
predajnik za 3D naočare (infracrveni
prenos) na 3D TV-u koji podržava
sistem infracrvenih 3D naočara ili
bežičnu komunikaciju. Premestite
sistem dalje od TV-a u opsegu koji
omogućava da ovi delovi pravilno
funkcionišu. Da biste videli mesto
na kom se nalaze senzori i prijemnik
za daljinski upravljač, pogledajte
uputstvo za upotrebu koje ste dobili
uz TV.
Sistem ne radi ispravno.
 Sistem je možda u demo režimu. Da
biste otkazali demo režim, resetujte
sistem (stranica 28).
Resetovanje
Ako sistem i dalje ne funkcioniše
pravilno, vratite ga na podrazumevana
podešavanja na sledeći način.
Obavezno koristite tastere osetljive na
dodir na subwooferu da biste obavili
ovu radnju.
1
2
3
Držite pritisnutim taster INPUT,
istovremeno dodirnite VOL – i 
tokom 5 sekundi.
Na ekranu na prednjoj tabli se
prikazuje „RESET“, a podešavanja u
meniju i zvučna polja itd. se vraćaju
na početnu vrednost.
Iskopčajte kabl za napajanje
naizmeničnom strujom.
Ponovo uključite kabl za
napajanje naizmeničnom strujom,
a zatim dodirnite  da biste
uključili sistem.
Podržani tipovi datoteka
Muzika
Kodek
Oznaka tipa
datoteke
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)
.mp3
AAC
.m4a, .mp4, .3gp
WMA9 Standard
.wma
LPCM
.wav
Video*
Kodek
Oznaka tipa
datoteke
Xvid
.avi
MPEG4
.avi, .mp4, .3gp
* Samo za HT-RT40
Napomena
Podržani audio formati
Ovaj sistem podržava sledeće formate
audio signala.
• Dolby Digital
• DTS*
• 2-kanalni LPCM
• AAC
* Samo za HT-RT4
Subwoofer (SA-WRT4/
SA-WRT40)
Pojačalo
IZLAZ ZA NAPAJANJE (nominalni)
Prednji levi + prednji desni:
35 W + 35 W (na 2,5 oma, 1 kHz,
1% THD)
IZLAZ ZA NAPAJANJE (referentni)
Prednji L/Prednji D/Surround L/
Surround D:
65 W (po kanalu na 2,5 oma, 1 kHz)
Srednji:
170 W (na 4 oma, 1 kHz)
Subwoofer:
170 W (na 4 oma, 1 kHz)
Ulazi
USB
ANALOG IN
TV IN (OPTICAL)
Izlaz
HDMI OUT (ARC)
Dodatne informacije
• Neke datoteke možda neće biti moguće
reprodukovati u zavisnosti od formata
datoteke, kodiranja datoteke ili stanja
snimka.
• Neke datoteke koje su obrađene na
računaru možda neće biti moguće
reprodukovati.
• Sistem ne reprodukuje kodirane datoteke,
na primer one koje su kodirane DRM-om ili
su komprimovane bez gubitka kvaliteta.
• Sistem može da prepozna sledeće
datoteke ili fascikle na USB uređajima:
 do 200 fascikli (uključujući osnovnu
fasciklu)
 dužina putanje fascikli do 128 znakova
 do 200 datoteka/fascikli na
pojedinačnom nivou
• Neki USB uređaji možda neće raditi sa
ovim sistemom.
• Ovaj sistem podržava samo klasu MSC
(Mass Storage Class) uređaja za masovno
skladištenje.
Specifikacije
Odeljak za HDMI
Konektor
Tip A (19-pinski)
Odeljak za USB
(USB) ulaz
Type A
Odeljak za BLUETOOTH
Sistem komunikacije
BLUETOOTH Verzija specifikacija 4.2
Izlaz
BLUETOOTH specifikacija snage Class 1
Maksimalni opseg komunikacije
Linija vidljivosti pribl. 25 m1)
Frekventni opseg
Pojas od 2,4 GHz (2,4000 GHz –
2,4835 GHz)
Metod modulacije
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Kompatibilni BLUETOOTH profili2)
A2DP 1.2 (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP 1.6 (profil daljinskog
upravljanja video zapisom i zvukom)
Podržani kodeci3)
SBC4), AAC5)
29SR
Opseg prenosa (A2DP)
20 Hz – 20.000 Hz (frekvencija
uzorkovanja 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz)
1)
Stvarni opseg se razlikuje u zavisnosti od
faktora kao što su prepreke između
uređaja, magnetna polja oko
mikrotalasne rerne, statički elektricitet,
bežični telefon, osetljivost prijema,
performanse antene, operativni sistem,
softverske aplikacije itd.
2)
BLUETOOTH standardni profili ukazuju na
svrhu BLUETOOTH komunikacije između
uređaja.
3)
Kodek: Kompresija audio signala i format
konverzije
4)
Kodek podpojasa
5)
Napredno kodiranje zvuka
Odeljak za zvučnike
Sistem zvučnika
Subwoofer sistem, Bass Reflex
Speaker
160 mm konusni tip
Opšte
Zahtevi za napajanje
220 V – 240 V AC, 50/60 Hz
Potrošnja energije
Uključeno: 85 W
U mirovanju: 0,5 W ili manje (režim
uštede energije)
(Kada su „CTRL“ u meniju „HDMI>“ i
„BTSTB“ u meniju „BT >“ podešeni na
„OFF“)
U mirovanju: 2,8 W ili manje6)
(Kada su „CTRL“ u meniju „HDMI>“ ili
„BTSTB“ u meniju „BT >“ podešeni na
„ON“)
Dimenzije (š/v/d) (približne)
190 mm × 392 mm × 315 mm
Težina (približno)
7,8 kg
6)
Sistem će automatski ući u režim uštede
energije kada nema HDMI veze i nema
istorije BLUETOOTH uparivanja, bez
obzira na postavke koje ste izabrali za
„CTRL“ u meniju „HDMI>“ i „BTSTB“ u
meniju „BT >“.
30SR
Bar zvučnik (SS-RT4)
Odeljak za prednji levi/prednji desni/
srednji zvučnik
Sistem zvučnika
Sistem zvučnika punog opsega, Bass
Reflex
Speaker
40 mm × 100 mm konusni tip × 3
Dimenzije (š/v/d) (približne)
900 mm × 52 mm × 70 mm
Težina (približno)
2,1 kg
Surround zvučnici
(SS-SRT4)
Sistem zvučnika
Sistem zvučnika punog opsega, Bass
Reflex
Speaker
65 mm konusni tip
Dimenzije (š/v/d) (približne)
80 mm × 1,070 mm × 70 mm
(bez isturenih delova)
Težina (približno)
2,7 kg
Dizajn i specifikacije su podložni
promenama bez najave.
O BLUETOOTH
komunikaciji
Podržana BLUETOOTH verzija i
profili
Termin „profil“ se odnosi na standardni
skup funkcija za različite funkcionalnosti
BLUETOOTH proizvoda. Pogledajte
„Odeljak za BLUETOOTH“ u poglavlju
„Specifikacije“ (stranica 29) da biste
videli koju BLUETOOTH verziju i profile
podržava ovaj sistem.
Efektivni opseg komunikacije
BLUETOOTH uređaje bi trebalo da
koristite na udaljenosti do 10 metara i
između njih ne bi trebalo da se nalaze
prepreke. Opseg efikasne komunikacije
može da postane kraći pod sledećim
uslovima.
• Kada se između uređaja koji su
povezani BLUETOOTH vezom nalazi
osoba, metalni objekat, zid ili neka
druga prepreka.
• Kada se nalazite na lokaciji na kojoj se
koristi bežični LAN.
• U blizini uključene mikrotalasne rerne.
• Ako se nalazite na lokaciji na kojoj se
generišu elektromagnetni talasi.
Efekti drugih uređaja
Efekti na druge uređaje
Radio-talasi koje emituje ovaj sistem
mogu da dovedu do smetnji u radu
nekih medicinskih uređaja. Budući da
ove smetnje mogu da dovedu do kvara,
uvek isključite napajanje ovog sistema i
BLUETOOTH uređaja na sledećim
lokacijama:
Napomena
• Ovaj sistem podržava bezbednosne
funkcije koje su u skladu sa BLUETOOTH
specifikacijom radi obezbeđivanja
sigurne komunikacije prilikom korišćenja
tehnologije BLUETOOTH. Međutim, ove
bezbednosne funkcije možda neće biti
dovoljne u zavisnosti od podešavanja,
sadržaja i drugih faktora pa uvek budite
na oprezu kada obavljate komunikaciju
pomoću tehnologije BLUETOOTH.
• Sony ne odgovara u slučaju štete ili
drugog gubitka koji je nastao usled
otkrivenih informacija u toku
komunikacije korišćenjem tehnologije
BLUETOOTH.
• Ne garantujemo BLUETOOTH
komunikaciju sa svim BLUETOOTH
uređajima koji imaju isti profil kao ovaj
sistem.
• BLUETOOTH uređaji koji su povezani sa
ovim sistemom moraju da ispunjavaju
BLUETOOTH specifikaciju organizacije
Bluetooth SIG, Inc. i moraju da budu
sertifikovani. Međutim, čak i ako uređaj
ispunjava BLUETOOTH specifikaciju, u
nekim slučajevima karakteristike ili
specifikacije BLUETOOTH uređaja mogu
da onemogućavaju povezivanje ili
dovedu do drugačijeg načina kontrole,
prikaza ili rada od onog koji je predviđen.
• Može da dođe do pojave šuma ili zvuk
može da bude isprekidan u zavisnosti od
BLUETOOTH uređaja koji je povezan sa
ovim sistemom, okruženja u kojem se
odvija komunikacija ili uslova u okruženju.
31SR
Dodatne informacije
BLUETOOTH uređaji i bežična LAN (IEEE
802.11b/g) oprema koriste isti frekventni
opseg (2,4 GHz). Kada koristite
BLUETOOTH uređaj blizu uređaja sa
podrškom za bežični LAN, može da
dođe do elektromagnetnih smetnji.
To može da dovede do nižih brzina
prenosa podataka, šuma ili
nemogućnosti povezivanja. Ako se to
dogodi, isprobajte sledeća rešenja:
• Koristite ovaj sistem na udaljenosti od
najmanje 10 metara od uređaja za
bežični LAN.
• Isključite napajanje bežičnog LAN
uređaja kada koristite
BLUETOOTHuređaj na udaljenosti do
10 metara.
• Postavite ovaj sistem i BLUETOOTH
uređaj što bliže jedan drugom.
• U bolnici, vozu, avionu, benzinskoj
pumpi i bilo kom mestu na kojem su
prisutni zapaljivi gasovi.
• U blizini automatskih vrata ili požarnih
alarma.
©2017. Sony Corporation
Odštampano u Maleziji
4-693-608-12(1)
Download PDF