Sony | HT-ST9 | Sony HT-ST9 7,1-kanalni soundbar i Wi-Fi/Bluetooth® tehnologija Uputstva za rukovanje

Sound Bar zvučnik
Uputstvo za upotrebu
HT-ST9
UPOZORENJE
Ne postavljajte uređaj u uski prostor poput police za knjige ili
ugradnog ormarića.
Da biste umanjili rizik od požara, ne prekrivajte ventilacioni otvor
uređaja novinama, stolnjakom, zavesom itd.
Ne izlažite uređaj izvorima otvorenog plamena (na primer, upaljenoj sveći).
Da biste umanjili rizik od požara ili strujnog udara, ne izlažite uređaj
kapljicama vode ili prskanju i ne postavljajte na njega predmete koji
sadrže tečnost, na primer vazu.
Za korisnike u Evropi
Napomena za korisnike: sledeće informacije
se odnose samo na opremu koja se prodaje
u zemljama u kojima se primenjuju direktive
Evropske unije.
Ovaj uređaj je proizvela kompanija Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan ili ga je za nju proizvela neka druga
kompanija. Sva pitanja u vezi sa usaglašenošću proizvoda sa zakonima
Evropske unije bi trebalo da pošaljete ovlašćenom predstavniku,
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Nemačka. Za sva pitanja u vezi sa servisom ili garancijom pogledajte
adrese koje su navedene na zasebnom servisnom ili garantnom listu.
Jedinica dobija mrežno napajanje sve dok je priključena na utičnicu za
napajanje naizmeničnom strujom, čak i kada je sama jedinica isključena.
Budući da se mrežno napajanje jedinice prekida izvlačenjem glavnog
utikača, priključite jedinicu na lako dostupnu utičnicu za napajanje
naizmeničnom strujom. Ako primetite nepravilnosti u radu jedinice,
odmah izvucite glavni utikač iz utičnice za napajanje naizmeničnom
strujom.
Ne izlažite baterije ili uređaj u koji su umetnute baterije visokim
temperaturama, na primer sunčevom svetlu i vatri.
Samo za upotrebu u zatvorenom prostoru.
Preporučeni kablovi
Za povezivanje sa matičnim računarom i/ili perifernom opremom morate
da koristite propisno zaštićene i uzemljene kablove i konektore.
Sony Corp. ovim izjavljuje da je oprema u skladu sa osnovnim zahtevima
i ostalim relevantnim odredbama direktive 1999/5/EC.
Detaljnije informacije možete da vidite na adresi:
http://www.compliance.sony.de/
Ovaj proizvod je namenjen upotrebi u sledećim zemljama.
AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IS, IE, IT, LV, LI, LT, LU,
MT, NL, NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, CH, GB, AL, BA, MK, MD, RS, ME,
Kosovo
Opseg 5150-5350 MHz je ograničen samo na rad u zatvorenom prostoru.
Ova oprema je testirana i utvrđeno je da je u skladu sa ograničenjima
navedenim u EMC direktivi kada se za povezivanje koristi kabl kraći
od 3 metra.
2SR
Odlaganje stare električne
i elektronske opreme (primenljivo
u Evropskoj uniji i ostalim evropskim
zemljama koje imaju sisteme za
odvojeno sakupljanje otpada)
Ovaj simbol na proizvodu ili njegovom pakovanju
označava da se proizvod ne sme tretirati kao
kućni otpad. Proizvod bi trebalo da odložite na
odgovarajućem mestu za prikupljanje i reciklažu
električne i elektronske opreme. Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda
pomažete u sprečavanju mogućih štetnih posledica po okolinu i ljudsko
zdravlje do kojih može doći usled nepravilnog odlaganja proizvoda.
Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih resursa.
Za detaljnije informacije o reciklaži ovog proizvoda kontaktirajte lokalnu
upravu, komunalnu službu ili prodavnicu u kojoj ste kupili proizvod.
Odnosi se
samo na
Evropu
Odlaganje potrošenih baterija
(primenljivo u Evropskoj uniji i ostalim
evropskim zemljama koje imaju sisteme
za odvojeno sakupljanje otpada)
Ovaj simbol na bateriji ili njenom pakovanju označava da se
baterija koja se dobija uz ovaj proizvod ne sme tretirati kao
kućni otpad.
Na nekim baterijama se pored ovog simbola može nalaziti
i hemijski simbol. Hemijski simbol za živu (Hg) ili olovo (Pb) se dodaje
ako baterija sadrži više od 0,0005% žive ili 0,004% olova.
Pravilnim odlaganjem baterija pomažete u sprečavanju mogućih
štetnih posledica po okolinu i ljudsko zdravlje do kojih može doći
usled nepravilnog odlaganja baterija. Reciklažom materijala
pomažete očuvanje prirodnih resursa.
Ako proizvodi zahtevaju stalno prisustvo baterije zbog bezbednosti,
performansi ili celovitosti podataka, takvu bateriju bi trebalo da zameni
isključivo obučeni serviser.
Da biste bili sigurni da će baterija biti pravilno zbrinuta, predajte
potrošenu bateriju na odgovarajućem mestu za prikupljanje i reciklažu
električne i elektronske opreme.
Za sve ostale baterije, pogledajte poglavlje o bezbednom uklanjaju
baterije iz proizvoda. Predajte bateriju na odgovarajućem mestu za
prikupljanje i reciklažu potrošenih baterija.
Za detaljnije informacije o reciklaži ovog proizvoda ili baterije kontaktirajte
lokalnu upravu, komunalnu službu ili prodavnicu u kojoj ste kupili proizvod.
3SR
O ovom uputstvu za upotrebu
 Uputstva
u ovom priručniku opisuju kontrole na daljinskom upravljaču.
Takođe možete da koristite kontrole na Bar zvučniku ako one imaju
isti ili sličan naziv kao one na daljinskom upravljaču.
 Neke slike su predstavljene kao konceptualni crteži i one mogu
da se razlikuju od stvarnih proizvoda.
 Stavke prikazane na TV ekranu se mogu razlikovati u zavisnosti
od područja.
 Podrazumevano podešavanje je podvučeno.
 Tekst uokviren uglastim zagradama ([--]) se prikazuje na TV ekranu,
a tekst uokviren duplim navodnicima („–“) se prikazuje na prednjem
displeju.
4SR
Sadržaj
Povezivanje  Vodič za početak (poseban dokument)
O ovom uputstvu za upotrebu ............................................. 4
Slušanje/Gledanje
Slušanje zvuka sa TV-a, Blu-ray Disc™ plejera,
kablovskog/satelitskog prijemnika itd. ...........................7
Reprodukcija muzike/fotografija sa USB uređaja ................ 8
Slušanje muzike sa BLUETOOTH uređaja ............................. 8
Reprodukcija muzike/fotografija sa drugih uređaja
preko mrežne funkcije ..................................................... 8
Prilagođavanje zvuka
Uživanje u zvučnim efektima (režim za fudbal itd.) ............. 9
Korišćenje funkcije DSEE HX (Reprodukovanje zvučno
kodiranih datoteka sa prirodnim kvalitetom zvuka) .....10
BLUETOOTH funkcije
Slušanje muzike sa BLUETOOTH uređaja .............................11
Slušanje zvuka prenošenjem na
BLUETOOTH-kompatibilni prijemnik .............................. 13
Mrežne funkcije
Povezivanje sa žičanom mrežom ........................................15
Povezivanje sa bežičnom mrežom ......................................16
Reprodukcija datoteka muzike/fotografija
na kućnoj mreži ...............................................................16
Prikaz ekrana mobilnog uređaja na TV-u
(Screen mirroring) ...........................................................18
Uživanje u različitim mrežnim uslugama
(Music Services) ...............................................................18
Gledanje 4K sadržaja zaštićenog autorskim pravima
Povezivanje sa 4K TV-om .................................................... 20
Povezivanje 4K uređaja ........................................................ 21
Podešavanja i prilagođavanja
Korišćenje displeja za podešavanje .................................... 22
Korišćenje menija „Options“ ............................................... 28
Ostale funkcije
Upravljanje sistemom pomoću pametnog telefona
ili tableta (SongPal) ........................................................ 30
Korišćenje funkcije „Control for HDMI“
za „BRAVIA“ Sync ............................................................ 31
Uživanje u multiplex broadcast zvuku (Dual Mono) ........... 33
Deaktiviranje dugmadi na Bar zvučniku (Child Lock) ......... 33
Menjanje svetline ................................................................ 33
Ušteda energije u režimu mirovanja ................................... 33
Omogućavanje funkcije infracrvenog odašiljača
(kada ne možete da upravljate TV-om) ........................ 34
Dodatna podešavanja za bežični sistem (subwoofer) ....... 35
Izmena ugla Bar zvučnika ................................................... 36
Postavljanje Bar zvučnika na zid ..........................................37
Postavljanje rešetke ............................................................ 38
nastavlja se
5SR
Dodatne informacije
Mere opreza .........................................................................39
Rešavanje problema ............................................................42
Vodič za delove i kontrole ...................................................47
Podržani tipovi datoteka .....................................................50
Podržani audio formati ........................................................ 51
Specifikacije .......................................................................... 51
O BLUETOOTH komunikaciji ................................................54
Indeks ...................................................................................55
UGOVOR O LICENCIRANJU ZA KRAJNJEG KORISNIKA .......... 57
6SR
[Home Network]
„H.Net“
Sadržaj uskladišten na serveru
Slušanje/Gledanje
[Music Services]
„M.Serv“
Sadržaj muzičkih usluga ponuđenih na Internetu
1
2
Savet
Možete i da pritisnete PAIRING i MIRRORING na daljinskom upravljaču
da biste izabrali [Bluetooth Audio] i [Screen mirroring], respektivno.
Pritisnite HOME.
Na TV ekranu će se prikazati glavni meni.
Pritisnite /// da biste izabrali željeni ulaz,
a zatim pritisnite .
Takođe možete da koristite INPUT na daljinskom upravljaču.
[TV]
„TV“
Uređaj (kao što je TV) koji je povezan na TV priključak (DIGITAL IN (TV))
ili TV kompatibilan sa funkcijom „Audio Return Channel“ koji je povezan
na priključak HDMI OUT (ARC)
[HDMI1]/[HDMI2]/[HDMI3]
„HDMI 1“/„HDMI 2“/„HDMI 3“
Uređaj koji je povezan na priključak HDMI IN 1, HDMI IN 2 ili HDMI IN 3
[Bluetooth Audio]
„BT“
BLUETOOTH uređaj koji podržava A2DP
[Analog]
„Analog“
Uređaj koji je povezan na priključke ANALOG IN
[USB]
„USB“
USB uređaj koji je povezan na ulaz
(USB)
[Screen mirroring]
„SCR M“
Uređaj kompatibilan sa funkcijom „Screen mirroring“
7SR
Slušanje/Gledanje
Slušanje zvuka sa TV-a, Blu-ray Disc™ plejera,
kablovskog/satelitskog prijemnika itd.
Reprodukcija muzike/fotografija
sa USB uređaja
Slušanje muzike sa BLUETOOTH uređaja
Pogledajte odeljak „BLUETOOTH funkcije“ (stranica 11).
Možete da reprodukujete datoteke muzike/fotografija
uskladištene na povezanom USB uređaju.
Listu podržanih tipova datoteka pogledajte u odeljku
„Podržani tipovi datoteka“ (stranica 50).
1
2
3
4
5
Reprodukcija muzike/fotografija sa drugih
uređaja preko mrežne funkcije
Povežite USB uređaj na ulaz (USB).
Pogledajte uputstva za upotrebu USB uređaja pre nego
što ga povežete.
Pogledajte odeljak „Mrežne funkcije“ (stranica 15).
Pritisnite HOME.
Na TV ekranu će se prikazati glavni meni.
Pritisnite /// da biste izabrali [USB], a zatim pritisnite
Pritisnite / da biste izabrali
[Music] ili
.
[Photo].
Izaberite željeni sadržaj koristeći dugmad /// i
.
Napomena
Ne uklanjajte USB uređaj tokom rada. Isključite sistem pre povezivanja ili
uklanjanja USB uređaja da biste izbegli oštećenje podataka ili oštećenje
USB uređaja.
8SR
Izbor zvučnog polja iz menija „Options“
Prilagođavanje zvuka
1 Pritisnite OPTIONS i / da biste izabrali [Sound Field],
a zatim pritisnite
.
2 Pritisnite / da biste izabrali željeno zvučno polje, a zatim
pritisnite
Možete jednostavno da uživate u unapred programiranim zvučnim
efektima koji su prilagođeni različitim vrstama izvora zvuka.
Korišćenje funkcije režima za fudbal
Zvučni efekti se stvaraju da bi vam dočarali utisak prisustva na
fudbalskom stadionu kada gledate prenose fudbalskih utakmica.
[ClearAudio+]
Odgovarajuće podešavanje zvuka će biti automatski izabrano za izvor zvuka.
Pritiskajte FOOTBALL dok gledate prenos fudbalske utakmice.
 [Narration On]: Stvara sveobuhvatni osećaj prisustva na
fudbalskom stadionu preko pojačanog zvuka navijanja na
stadionu.
 [Narration Off]: Stvara još sveobuhvatniji osećaj prisustva na
fudbalskom stadionu tako što umanjuje nivo jačine zvuka govora
pored pojačanog zvuka navijanja.
 [Off]: Režim za fudbal je isključen.
[Movie]
Zvučni efekti su optimizovani za filmove. Ovaj režim prenosi punoću
i bogatstvo širine zvuka.
 Preporučujemo
Biranje zvučnog polja
Pritiskajte SOUND FIELD za vreme reprodukcije.
[Movie 2]
Zvučni efekti su optimizovani za filmove. Ovaj režim prenosi kruženje zvuka
oko slušaoca ka zadnjoj strani.
[Music]
Zvučni efekti su optimizovani za muziku.
[Game Studio]
Zvučni efekti su optimizovani za igranje igara.
[Music Arena]
Zvučni efekti vam omogućavaju da uživate u živim muzičkim koncertima
ispunjenim velikim uzbuđenjem koje stvara Sonyjeva jedinstvena tehnologija
Audio DSP.
[Standard]
Zvučni efekti su optimizovani za pojedinačni izvor.
Savet
Napomene
vam da izaberete režim za fudbal kada gledate prenos
fudbalske utakmice.
 Ako čujete neprirodan zvuk u sadržaju kada je izabrana opcija [Narration
Off], treba da koristite opciju [Narration On].
 Režim za fudbal se automatski postavlja na [Off] kada uradite sledeće.
– Isključite sistem.
– Pritisnite bilo koje dugme za zvučno polje (stranica 49).
 Ova funkcija ne podržava monoauralni zvuk.
 Ako je otkriven ulaz stereo audio signala, aktivira se tehnologija za
povećanje broja kanala u vlasništvu kompanije Sony, u zavisnosti od
izabranog zvučnog polja.
Saveti
 Možete
i da izaberete [Football] iz menija „Options“ (stranica 28).
 Ako je dostupan 5.1-kanalni audio strim, preporučujemo da ga izaberete
na TV-u ili kablovskom/satelitskom prijemniku.
Možete i da pritisnete CLEARAUDIO+ da biste izabrali [ClearAudio+].
nastavlja se
9SR
Prilagođavanje zvuka
Uživanje u zvučnim efektima
(režim za fudbal itd.)
.
Korišćenje funkcije Night mode
Zvuk se emituje sa utišanim tonom uz minimalni gubitak kvaliteta
i jasnoće dijaloga.
Pritiskajte NIGHT.
 [On]: Aktiviranje funkcije noćnog režima.
 [Off]: Deaktiviranje funkcije noćnog režima.
Savet
Možete i da izaberete [Night] iz menija „Options“ (stranica 28).
Korišćenje funkcije Voice
Ovo vam omogućava da jasnije čujete dijaloge.
Pritiskajte VOICE.
 [Type 1]: Standard
 [Type 2]: Opseg dijaloga je poboljšan.
 [Type 3]: Opseg dijaloga je poboljšan, pri čemu se pojačavaju
delovi opsega koje starije osobe ne mogu da razaznaju.
Savet
Možete i da izaberete [Voice] iz menija „Options“ (stranica 28).
Korišćenje funkcije DSEE HX
(Reprodukovanje zvučno kodiranih
datoteka sa prirodnim kvalitetom zvuka)
DSEE HX podiže rezoluciju postojećih zvučnih izvora blisko kvalitetu
zvuka visoke rezolucije i stvara utisak kao da ste zaista u tonskom
studiju ili na koncertu.
Ova funkcija je dostupna samo kada kao zvučno polje izaberete
[Music].
Napomene
 Na
PCM audio izvore sa kompresijom bez gubitaka kvaliteta će biti
primenjena samo mogućnost obnavljanja zvuka visokog kvaliteta
u okviru funkcije DSEE HX. Funkcija DSEE HX ne radi sa datotekama
u formatu DSD (DSDIFF, DSF). Datoteka se širi na ekvivalent maksimalnih
96 kHz/24 bita.
 Ova funkcija radi sa 2-kanalnim digitalnim ulaznim signalima
od 44,1 kHz ili 48 kHz.
 Ova funkcija ne radi kada je izabrana opcija [Analog].
 Ova funkcija ne radi kada je izabrana opcija [Transmitter]
u meniju [Bluetooth Mode]. (stranica 24).
1
2
3
4
10SR
Pritisnite HOME.
Na TV ekranu će se prikazati glavni meni.
U glavnom meniju izaberite
[Audio Settings].
Izaberite [DSEE HX].
Izaberite [On].
[Setup] –
Savet
BLUETOOTH funkcije
Slušanje muzike sa BLUETOOTH uređaja
Uparivanje ovog sistema sa BLUETOOTH uređajem
Kada je BLUETOOTH veza uspostavljena, prikazaće se indikator koji
vam preporučuje koju aplikaciju da preuzmete u skladu sa povezanim
uređajem.
Pratite uputstva i preuzmite aplikaciju SongPal, pomoću koje možete da
upravljate ovim sistemom.
Pogledajte „Upravljanje sistemom pomoću pametnog telefona ili tableta
(SongPal)“ (stranica 30) za više detalja o aplikaciji SongPal.
Slušanje zvuka sa uparenog uređaja
1 Pritisnite HOME.
Na TV ekranu će se prikazati glavni meni.
3
Indikator (plavi)
Uparivanje sistema sa uređajem
1 Pritisnite PAIRING.
2
3
Indikator (plavi) na Bar zvučniku brzo treperi tokom BLUETOOTH
uparivanja.
Uključite funkciju BLUETOOTH i izaberite „HT-ST9“ nakon
što ga potražite na BLUETOOTH uređaju.
Ako se od vas zatraži da unesete lozinku, unesite „0000“.
Uverite se da indikator (plavi) na Bar zvučniku svetli.
(To označava da je veza uspostavljena.)
4
Sistem se automatski ponovo povezuje sa poslednjim povezanim
BLUETOOTH uređajem.
Uverite se da svetli indikator (plavi) na Bar zvučniku. (To znači da
je veza uspostavljena.)
Ako se veza ne uspostavi, izaberite „HT-ST9“ na BLUETOOTH
uređaju.
Pokrenite reprodukciju zvuka pomoću muzičke aplikacije na
povezanom BLUETOOTH uređaju.
Napomena
Kada se sistem i BLUETOOTH uređaj povežu, reprodukcijom možete
da upravljate pritiskom na dugmad , , , / i /.
Otkazivanje postupka uparivanja
Pritisnite HOME ili INPUT.
nastavlja se
11SR
BLUETOOTH funkcije
2 Izaberite [Bluetooth Audio].
Povezivanje sa BLUETOOTH uređajem pomoću
funkcije povezivanja jednim dodirom (NFC)
Ako držite NFC-kompatibilni BLUETOOTH uređaj blizu N oznake na
Bar zvučniku, sistem i BLUETOOTH uređaj će se automatski upariti
i uspostaviti BLUETOOTH vezu.
Indikator (plavi)
Kompatibilni uređaji
Pametni telefoni, tablet uređaji i muzički plejeri sa ugrađenom funkcijom
NFC (operativni sistem: Android™ 2.3.3 ili noviji, osim Android 3.x)
Napomene
 U zavisnosti od uređaja, možda ćete morati da unapred obavite sledeće
korake na udaljenom uređaju.
– Uključite funkciju NFC.
– Preuzmite aplikaciju „NFC Easy Connect“ iz prodavnice Google Play™
i pokrenite je. (Aplikacija možda neće biti dostupna u nekim
zemljama/regionima.) Za više detalja, pogledajte uputstvo
za upotrebu uređaja.
 Ova funkcija ne radi sa BLUETOOTH-kompatibilnim prijemnicima
(kao što su slušalice). Da biste slušali zvuk pomoću BLUETOOTHkompatibilnog prijemnika, pogledajte odeljak „Slušanje zvuka
prenošenjem na BLUETOOTH-kompatibilni prijemnik“ (stranica 13).
12SR
1
2
3
Dodirnite N-oznaku na Bar zvučniku BLUETOOTH uređajem.
Uverite se da indikator (plavi) na Bar zvučniku svetli.
(To označava da je veza uspostavljena.)
Pokrenite reprodukciju audio izvora na BLUETOOTH uređaju.
Slušanje zvuka prenošenjem na
BLUETOOTH-kompatibilni prijemnik
Zvuk sa izvornog uređaja koji se reprodukuje preko ovog sistema
možete da slušate korišćenjem BLUETOOTH-kompatibilnog
prijemnika (kao što su slušalice).
1
3
4
5
6
U glavnom meniju izaberite
[Bluetooth Settings].
[Setup] –
Izaberite [Bluetooth Mode].
Izaberite [Transmitter].
Uključite funkciju BLUETOOTH na BLUETOOTH prijemniku.
izaberite naziv BLUETOOTH prijemnika iz liste [Device List]
u meniju [Bluetooth Settings] (stranica 25).
Kada se BLUETOOTH veza uspostavi, indikator (plavi)
će zasvetliti.
Ako ne možete da pronađete naziv BLUETOOTH prijemnika
u listi, izaberite [Scan].
Napomena
Ekran [Device List] se prikazuje nakon dijaloga za potvrdu kada
[Bluetooth Mode] promenite iz drugih režima u [Transmitter].
7
Vratite se na glavni meni i izaberite željeni ulaz.
[BT TX] se prikazuje na displeju i zvuk se emituje sa BLUETOOTH
prijemnika.
Ne emituje se zvuk iz zvučnika sistema.
Prilagodite jačinu zvuka.
Prvo prilagodite nivo jačine zvuka na BLUETOOTH prijemniku.
Kada su povezani sa BLUETOOTH prijemnikom, nivo jačine zvuka
BLUETOOTH prijemnika može da se kontroliše pomoću tastera
VOLUME +/– na traci zvučnika i tastera  +/– na daljinskom
upravljaču.
Napomene
 Možda
nećete moći da prilagodite nivo jačine zvuka u zavisnosti od
BLUETOOTH prijemnika.
 [Screen mirroring], [Bluetooth Audio] i funkcija Upravljanje kućnim
bioskopom su onemogućeni kada je sistem u režimu predajnika.
 Kada je izabran ulaz [Bluetooth Audio] ili [Screen mirroring], ne možete
da podesite [Bluetooth Mode] na [Transmitter]. Ne možete da ga
prebacite ni sa RX/TX na daljinskom upravljaču.
 Možete da registrujete do 9 BLUETOOTH prijemnika. Ako registrujete
deseti BLUETOOTH prijemnik, najranije povezani BLUETOOTH prijemnik
će biti zamenjen novim.
 Sistem može da prikaže do 15 otkrivenih BLUETOOTH prijemnika u listi
[Device List].
 Ne možete da promenite zvučne efekte ili podešavanja u meniju
„Opcije“ u toku prenosa zvuka.
 Neki sadržaj ne može da se emituje zbog zaštite sadržaja.
 Reprodukcija zvuka na BLUETOOTH uređaju može da kasni u odnosu na
reprodukciju na ovom sistemu zbog karakteristika bežične tehnologije
BLUETOOTH.
 Zvuk se ne emituje sa zvučnika i priključka HDMI OUT (ARC) kada
je BLUETOOTH prijemnik uspešno povezan sa sistemom.
Saveti
 Možete da omogućite ili onemogućite prijem AAC ili LDAC audio signala
sa BLUETOOTH uređaja (stranica 25).
 Možete i da promenite [Bluetooth Mode] koristeći RX/TX
na daljinskom
upravljaču.
Kada BLUETOOTH uređaj u 5. koraku završi uparivanje i to je poslednji
povezani uređaj, možete da ga automatski povežete na sistem ako
prosto pritisnete RX/TX na daljinskom upravljaču. U tom slučaju,
nema potrebe da obavljate 6. korak.
nastavlja se
13SR
BLUETOOTH funkcije
2
Pritisnite HOME.
Na TV ekranu će se prikazati glavni meni.
8
Isključivanje BLUETOOTH prijemnika
Obavite bilo koji od sledećih koraka.
– Onemogućite funkciju BLUETOOTH na BLUETOOTH prijemniku.
– Podesite [Bluetooth Mode] na [Receiver] ili [Off] (stranica 24).
– Isključite sistem ili BLUETOOTH prijemnik.
– Izaberite naziv uređaja povezanog BLUETOOTH-kompatibilnog
prijemnika iz liste [Device List] u meniju [Bluetooth Settings].
Brisanje registrovanog BLUETOOTH prijemnika
sa liste uređaja
1 Pratite korake od 1 do 6 u odeljku „Slušanje zvuka prenošenjem
na BLUETOOTH-kompatibilni prijemnik“.
2 Izaberite uređaj, a zatim pritisnite OPTIONS.
3 Izaberite [Remove], a zatim pritisnite .
4 Pratite uputstva na ekranu da biste izbrisali željeni BLUETOOTH
uređaj sa liste uređaja.
14SR
Podešavanje žičane mrežne veze
Mrežne funkcije
Žičanu mrežnu vezu možete da podesite prateći sledeći postupak.
1
Povezivanje sa žičanom mrežom
2
Povezivanje sistema sa mrežom pomoću LAN kabla
Sledeća slika je primer konfiguracije mreže.
Preporučujemo žičanu vezu radi stabilnog funkcionisanja mreže.
3
4


7



6
U glavnom meniju izaberite
[Network Settings].
[Setup] –
Izaberite [Internet Settings].
Izaberite [Wired Setup].
Na TV ekranu se prikazuju opcije za biranje metoda dobijanja
IP adrese.
Mrežne funkcije
5
Pritisnite HOME.
Na TV ekranu će se prikazati glavni meni.
Izaberite [Auto].
Sistem započinje povezivanje sa mrežom.
Prikazuje se ekran za potvrdu.
Pritisnite / da biste pregledali informacije,
a zatim pritisnite .
Izaberite [Save & Connect].
Sistem započinje povezivanje sa mrežom. Za više detalja,
pogledajte poruke koje se prikazuju na TV ekranu.
Ako koristite fiksnu IP adresu
Izaberite [Custom] u 5. koraku i pratite uputstva na ekranu.

 Server
 LAN kabl (ne isporučuje se)
 Ruter
 Modem
 Internet
Savet
Pogledajte [Network Connection Status] kada želite da proverite status
mrežne veze.
Savet
Preporučujemo vam da koristite oklopljeni odgovarajući kabl za interfejs
(LAN kabl).
15SR
Povezivanje sa bežičnom mrežom
Podešavanje bežične LAN veze
Pre obavljanja mrežnih podešavanja
Kada je vaš ruter za bežični LAN (pristupna tačka) kompatibilan sa
sistemom Wi-Fi Protected Setup (WPS), mrežne postavke možete
lako podesiti pomoću dugmeta WPS.
U suprotnom, od vas će se tražiti da izaberete ili unesete sledeće
informacije. Unapred proverite sledeće informacije.
 Mrežni naziv (SSID)* rutera za bežični LAN/pristupne tačke
 Bezbednosnu šifru (lozinku)** za mrežu
* SSID (Service Set Identifier) je naziv koji identifikuje određenu
pristupnu tačku.
** Ove informacije bi trebalo da se nalaze na nalepnici na ruteru za
bežični LAN/pristupnoj tački, u uputstvu za upotrebu, možete da ih
dobijete od osobe koja je podesila bežičnu mrežu ili od dobavljača
internet usluga.
1
2
3
4
5
6
7
Pritisnite HOME.
Na TV ekranu će se prikazati glavni meni.
U glavnom meniju izaberite
[Network Settings].
[Setup] –
Izaberite [Internet Settings].
Izaberite [Wireless Setup(built-in)].
Izaberite [Wi-Fi Protected Setup (WPS)].
Izaberite [Start].
Pritisnite dugme WPS na pristupnoj tački.
Sistem započinje povezivanje sa mrežom.
16SR
Ako birate željeni naziv mreže (SSID)
Izaberite željeni naziv mreže (SSID) u 5. koraku, unesite sigurnosnu
šifru (ili lozinku) pomoću softverske tastature, a zatim izaberite
[Enter] da biste potvrdili bezbednosnu šifru. Sistem započinje
povezivanje sa mrežom. Za više detalja, pogledajte poruke koje
se prikazuju na TV ekranu.
Ako koristite fiksnu IP adresu
Izaberite [New connection registration] u 5. koraku i pratite uputstva
na ekranu.
Ako koristite (WPS) PIN kôd
Izaberite [New connection registration] u 5. koraku, a zatim izaberite
[(WPS) PIN method].
Savet
Pogledajte [Network Connection Status] kada želite da proverite status
mrežne veze.
Reprodukcija datoteka muzike/fotografija
na kućnoj mreži
Datoteke muzike/fotografija možete da reprodukujete na drugim
uređajima kompatibilnim sa kućnom mrežom tako što ćete ih
povezati sa kućnom mrežom.
Ovaj sistem može da se koristi i kao plejer i kao prikazivač.
 Server: Skladišti i deli sadržaje digitalnih medija
 Plejer: Pronalazi sadržaje digitalnih medija sa servera i reprodukuje ih
 Prikazivač: Dobija i reprodukuje sadržaje digitalnih medija sa servera
i njime se može upravljati pomoću drugog uređaja (kontrolera)
 Kontroler: Uređaj koji upravlja prikazivačem
Pripremite se za korišćenje funkcije Home Network.
 Povežite sistem sa mrežom.
 Pripremite drugi uređaj kompatibilan sa kućnom mrežom.
Za više detalja, pogledajte uputstvo za upotrebu uređaja.
Reprodukovanje datoteka uskladištenih
na serveru preko sistema (plejer)
Reprodukovanje udaljenih datoteka upravljanjem
sistemom (prikazivačem) putem kontrolera
kućne mreže
Server
Sistemom možete da upravljate pomoću uređaja kompatibilnog
sa kontrolerom kućne mreže (aplikacija na mobilnom telefonu itd.),
prilikom reprodukcije datoteka koje su uskladištene na serveru.
Plejer
(ovaj sistem)
1
5
Prikazivač
(ovaj sistem)
Pritisnite HOME.
Na TV ekranu će se prikazati glavni meni.
Izaberite [Home Network].
Izaberite željeni uređaj.
Pritisnite / da biste izabrali
a zatim pritisnite .
[Music] ili
[Photo],
Izaberite željeni sadržaj koristeći dugmad /// i
.
Kontroler
Detaljnije informacije o upravljanju u uputstvu za upotrebu uređaja
kompatibilnog sa kontrolerom kućne mreže.
Napomena
Ne upravljajte sistemom istovremeno koristeći isporučeni daljinski
upravljač i kontroler.
Savet
Sistem je kompatibilan sa funkcijom „Play To“ programa Windows
Media® Player 12, koji standardno dolazi uz Windows 7.
17SR
Mrežne funkcije
2
3
4
Server
Prikaz ekrana mobilnog uređaja na TV-u
(Screen mirroring)
Uživanje u različitim mrežnim uslugama
(Music Services)
[Screen mirroring] je funkcija za prikazivanje ekrana mobilnog
uređaja na TV-u po tehnologiji kompanije Miracast.
Sistem može da se poveže direktno sa uređajem kompatibilnim
sa funkcijom „Screen mirroring“ (npr. pametni telefon, tablet).
Možete da uživate u korišćenju ekrana sa displeja uređaja na
velikom TV ekranu. Za ovu funkciju nije potreban ruter bežične
mreže (ili pristupna tačka).
Pomoću ovog sistema možete da slušate muzičke usluge na
Internetu. Da biste koristili ovu funkciju, sistem mora da bude
povezan na Internet.
Operacije u nastavku će prikazati vodič koji će vas pozvati da
izaberete muzičke usluge. Pratite vodič da biste uživali u muzičkim
uslugama.
1
2
1
Pritisnite MIRRORING.
Pratite uputstva na ekranu.
Aktivirajte funkciju „Screen mirroring“ sa mobilnog uređaja.
Za detalje o načinu aktiviranja funkcije, pogledajte uputstva
za upotrebu koja ste dobili uz mobilni uređaj.
2
Izlazak iz udvajanja
Pritisnite HOME ili INPUT.
Napomene
 Kada
koristite Screen mirroring, kvalitet slike i zvuka ponekad može
da se pogorša zbog smetnji sa druge mreže.
 U zavisnosti od okruženja u kom se koristi, kvalitet slike i zvuka može
da se pogorša.
 Neke mrežne funkcije možda neće biti dostupne u toku rada funkcije
Screen mirroring.
 Uverite se da je uređaj kompatibilan sa tehnologijom Miracast.
Ne garantujemo mogućnost povezivanja sa svim Miracast
kompatibilnim uređajima.
Savet
Ako primetite da se kvalitet slike i zvuka često pogoršavaju, pokušajte
da podesite [Screen mirroring RF Setting] (stranica 27).
18SR
Izaberite [Music Services].
Na TV ekranu će se prikazati lista muzičkih usluga.
Savet
Povezivanje na pametni telefon Xperia pomoću funkcije
„One-touch mirroring“ (NFC)
Pritisnite MIRRORING, a zatim držite Xperia pametni telefon u blizini
N-oznake na Bar zvučniku.
Pritisnite HOME.
Na TV ekranu će se prikazati glavni meni.
Listu dobavljača usluga možete da ažurirate ako pritisnete OPTIONS,
a zatim izaberete [Update List].
3
Izaberite željenu muzičku uslugu.
Korišćenje aplikacije Google Cast™
Aplikacija Google Cast vam omogućava da izaberete muzički sadržaj
sa aplikacije koju je omogućio Google Cast i da ga reprodukujete
na sistemu.
Google Cast zahteva početno podešavanje pomoću SongPal-a.
1
2
3
5
6
Povežite uređaj putem Wi-Fi veze na istu mrežu na koju je
povezan i sistem (stranica 16).
Pokrenite SongPal, izaberite [HT-ST9] i dodirnite [Settings][Google Cast]-[Learn how to Cast].
Mrežne funkcije
4
Besplatno preuzmite aplikaciju SongPal na mobilni uređaj
kao što je pametni telefon.
Pregledajte postupak i aplikacije koje je omogućio
Google Cast i preuzmite aplikaciju.
Pokrenite aplikaciju koju je omogućio Google Cast, dodirnite
dugme cast i izaberite [HT-ST9].
Izaberite i reprodukujte muziku na aplikaciji koju je omogućio
Google Cast.
Muzika se reprodukuje na sistemu.
Napomena
Ne možete da koristite Google Cast dok je „Ažuriranje za Google Cast“
prikazano na displeju trake zvučnika. Sačekajte da se ažuriranje završi,
a zatim pokušajte ponovo.
19SR
Gledanje 4K sadržaja zaštićenog autorskim pravima
Kada je HDMI priključak TV-a obeležen oznakom
ARC* i kompatibilan je sa HDCP 2.2
Povezivanje sa 4K TV-om
Da biste gledali 4K sadržaj zaštićen autorskim pravima i slušali
zvuk sa Bar zvučnika, povežite Bar zvučnik i TV putem HDCP 2.2kompatibilnog HDMI priključka.
4K sadržaj zaštićen autorskim pravima možete da gledate samo
preko veze ostvarene HDCP 2.2-kompatibilnim HDMI priključkom.
Detalje o tome da li je TV opremljen HDCP 2.2-kompatibilnim HDMI
priključkom pogledajte u uputstvu za upotrebu koje je isporučeno uz TV.
HDCP 2.2kompatibilan
HDMI priključak
HDMI kabl
(HDMI kabl velike brzine prenosa sa Ethernet-om,
ne isporučuje se)
* ARC (Audio Return Channel)
Funkcija ARC šalje digitalni zvuk sa TV-a na ovaj sistem koristeći samo
HDMI kabl.
20SR
Kada je HDMI priključak TV-a obeležen oznakom
ARC i nije kompatibilan sa HDCP 2.2
Ako je HDMI priključak TV-a obeležen oznakom ARC i nije kompatibilan
sa HDCP 2.2, povežite sistem na HDMI priključak TV-a koji je
kompatibilan sa HDCP 2.2 pomoću HDMI kabla. Zatim povežite
optički digitalni kabl na optički izlazni priključak TV-a da biste slušali
digitalni zvuk.
Povezivanje 4K uređaja
Povežite 4K uređaj na priključak HDMI IN 1 Bar zvučnika.
Detaljnije informacije o tome da li je uređaj HDCP 2.2-kompatibilan
možete da vidite u uputstvu za upotrebu koje ste dobili uz uređaj.
Blu-ray Disc plejer, kablovski
ili satelitski prijemnik itd.
HDCP 2.2kompatibilan
HDMI priključak
HDCP 2.2kompatibilan
HDMI priključak
Gledanje 4K sadržaja zaštićenog autorskim pravima
HDMI kabl (HDMI kabl velike
brzine prenosa sa Ethernet-om,
ne isporučuje se)
HDMI kabl
(HDMI kabl velike brzine prenosa sa Ethernet-om,
ne isporučuje se)
Optički digitalni
kabl (isporučen)
21SR
Ikona
[Input Skip Setting] (stranica 27)
Podešavanje preskakanja ulaza za svaki ulaz.
Podešavanja i prilagođavanja
[Easy Setup] (stranica 28)
Ponovno pokretanje funkcije „Easy Setup“ radi unosa
osnovnih podešavanja.
Korišćenje displeja za podešavanje
[Easy Network Settings] (stranica 28)
Pokretanje funkcije [Easy Network Settings] radi unosa
osnovnih mrežnih podešavanja.
Možete da unesete različita prilagođavanja stavki kao što su slika i zvuk.
Podrazumevana podešavanja su podvučena.
1
2
3
Pritisnite HOME.
Na TV ekranu će se prikazati glavni meni.
Pritisnite  da biste izabrali
[Setup].
Pritisnite / da biste izabrali ikonu kategorije podešavanja,
a zatim pritisnite .
Ikona
Objašnjenje
[Software Update] (stranica 22)
Ažuriranje softvera sistema.
[Screen Settings] (stranica 23)
Unos ekranskih podešavanja u skladu sa tipom TV-a.
[Audio Settings] (stranica 24)
Unos podešavanja zvuka u skladu sa tipom priključaka
za povezivanje.
[Bluetooth Settings] (stranica 24)
Unos detaljnih podešavanja za funkciju BLUETOOTH.
[System Settings] (stranica 25)
Unos podešavanja koja se odnose na sistem.
[Network Settings] (stranica 27)
Unos detaljnih podešavanja za Internet i kućnu mrežu.
22SR
Objašnjenje
[Resetting] (stranica 28)
Vraćanje sistema na fabričke podrazumevane postavke.
[Software Update]
Ako ažurirate softver na najnoviju verziju, možete da iskoristite
prednost najnovijih funkcija.
U toku ažuriranja softvera, na prednjem displeju će se prikazati
„UPDT“. Kada ažuriranje bude dovršeno, sistem se automatski
ponovo pokreće.
Dok je ažuriranje u toku, ne uključujte ili isključujte sistem niti rukujte
sistemom ili TV-om. Sačekajte da se ažuriranje softvera dovrši.
Napomene
 Informacije
o funkcijama ažuriranja možete da pronađete na sledećem
veb-sajtu: www.sony.eu/support
 Kada želite da se ažuriranje softvera obavlja automatski, podesite [Auto
Update] na [On] (stranica 26). Do ažuriranja softvera može doći čak i ako
ste izabrali opciju [Off] u meniju [Auto Update] u zavisnosti od detalja
ažuriranja.
 [Update via Internet]
Ažuriranje softvera sistema preko dostupne mreže. Uverite se da je
mreža povezana na Internet.
 [Update via USB Memory]
Ažuriranje softvera pomoću USB memorije Uverite se da je fascikla
za ažuriranje softvera ispravno nazvana „UPDATE“.
[Screen Settings]
 [TV Type]
[16:9]: Izaberite ovo podešavanje ako sistem povezujete sa TV-om sa
širokim ekranom ili TV-om koji ima funkciju za režim širokog prikaza.
[4:3]: Izaberite ovo podešavanje ako sistem povezujete sa TV-om sa
odnosom širina/visina 4:3 koji nema funkciju za režim širokog prikaza.
 [Output Video Resolution]
[Auto]: Emitovanje video signala u skladu sa rezolucijom TV-a
ili povezanog uređaja.
[480i/576i]*, [480p/576p]*, [720p], [1080i], [1080p]: Emitovanje
video signala u skladu sa izabranim podešavanjem rezolucije.
* Ako je sistem boja reprodukovanog sadržaja NTSC, rezolucija
video signala može da se konvertuje samo u [480i] i [480p].
 [4K Output]
[Auto1]: Emituje 2K (1920 × 1080) video signale u toku reprodukcije
video sadržaja i 4K video signale u toku reprodukcije fotografija
prilikom veze sa 4K-kompatibilnim uređajem koji je proizveo Sony.
Emituje 4K video signale u toku reprodukcije 24p video sadržaja
ili reprodukcije fotografija prilikom veze sa 4K-kompatibilnim
uređajem koji je proizveo Sony.
Ova postavka ne radi za reprodukciju 3D video slika.
Napomena
Ako uređaj koji je proizveo Sony ne bude otkriven kada se izabere [Auto1],
podešavanje će imati isti efekat kao podešavanje [Auto2].
 [YCbCr/RGB (HDMI)]
[Auto]: Automatski otkriva tip spoljnog uređaja, a zatim
prebacuje sliku na odgovarajuće podešavanje boja.
[YCbCr (4:2:2)]: Emitovanje YCbCr 4:2:2 video signala.
[YCbCr (4:4:4)]: Emitovanje YCbCr 4:4:4 video signala.
[RGB]: Izaberite ovo podešavanje ako sistem povezujete sa
uređajem koji ima DVI priključak usaglašen sa HDCP.
 [HDMI Deep Colour Output]
[Auto]: Uobičajeno izaberite ovu opciju.
[12bit], [10bit]: Emituje 12-bitne/10-bitne video signale kada
je povezani TV kompatibilan sa tehnologijom Deep Colour.
[Off]: Izaberite ovo kada je slika nestabilna ili se boje prikazuju
neprirodno.
 [Video Direct]
Možete da onemogućite meni na ekranu (OSD) Bar zvučnika
kada je izabran ulaz [HDMI1], [HDMI2] ili [HDMI3].
Ova funkcija je korisna kada igrate igru, kako biste u potpunosti
uživali u ekranu igre.
[On]: Onemogućuje OSD. Informacije se neće prikazati na TV ekranu
i dugmad OPTIONS i DISPLAY su onemogućena.
[Off]: Prikazuje informacije na TV ekranu samo kada promenite
podešavanja, kao što je izbor zvučnog polja.
nastavlja se
23SR
Podešavanja i prilagođavanja
 [24p Output]
[Network content 24p Output]
Ovom funkcijom se podešava emitovanje signala sa priključka HDMI
OUT (ARC) na sistemu prilikom korišćenja funkcije Screen mirroring.
[Auto]: Emitovanje 24p video signala samo kada povežete 1080/
24p-kompatibilni TV preko HDMI veze i [Output Video Resolution]
je podešeno na [Auto] ili [1080p].
[Off]: Izaberite ovu opciju ako vaš TV nije kompatibilan sa 1080/24p
video signalima.
[Auto2]: Automatski emituje 4K/24p video signale kada povežete
4K/24p kompatibilni uređaj i unesete odgovarajuće podešavanje
za [Network content 24p Output] u meniju [24p Output], a takođe
emituje i 4K/24p fotografije kada reprodukujete datoteke 2D
fotografija.
[Off]: Isključivanje funkcije.
 [SBM] (Super Bit Mapping)
[On]: Umekšava prelaz izlaza video signala na priključku HDMI OUT (ARC).
[Off]: Izaberite ovo ako se emituju izobličeni video signali ili se boje
prikazuju neprirodno.
[Audio Settings]
 [DSEE HX]
Ova funkcija je dostupna samo kada kao zvučno polje izaberete [Music].
[On]: Podiže rezoluciju audio datoteke na High-Resolution Audio
datoteku i reprodukuje jasan zvuk visokog kvaliteta koji se obično
gubi (stranica 10).
[Off]: Off
 [Audio DRC]
Možete da komprimujete dinamički opseg zvučnog zapisa.
[Auto]: Automatski komprimuje zvuk kodiran u Dolby TrueHD formatu.
[On]: Sistem reprodukuje zvučni zapis u onom dinamičkom opsegu
koji je zamislio inženjer zvuka pri snimanju.
[Off]: Nema komprimovanja dinamičkog opsega.
 [Attenuation settings - Analog]
Može da dođe do izobličenja kada zvuk slušate sa uređaja
povezanog na priključak ANALOG IN. Izobličenje možete
da sprečite ako smanjite nivo ulaznog signala na sistemu.
[On]: Smanjuje nivo ulaznog signala. Nivo izlaznog signala
će se umanjiti pri ovom podešavanju.
[Off]: Uobičajen nivo ulaznog signala.
 [Audio Output]
Možete da izaberete metod izlaza koji se koristi za emitovanje
izlaznog signala.
[Speaker]: Emituje multikanalni zvuk samo sa zvučnika sistema.
[Speaker + HDMI]: Emituje multikanalni zvuk sa zvučnika sistema
i dvokanalnih linearnih PCM signala sa priključka HDMI OUT (ARC).
[HDMI]: Emituje zvuk samo sa priključka HDMI OUT (ARC). Format
zvuka zavisi od povezanog uređaja.
Napomene
 Kada je [Control for HDMI] podešeno na [On] (stranica 26), [Audio Output]
se automatski podešava na [Speaker + HDMI] i tu postavku nije moguće
promeniti.
 Audio signali se ne emituju sa priključka HDMI OUT (ARC) kada je [Audio
Output] podešeno na [Speaker + HDMI] i [HDMI1 Audio Input Mode]
(stranica 26) podešeno na [TV]. (samo evropski modeli)
[Bluetooth Settings]
 [Bluetooth Mode]
Možete da uživate u sadržaju sa BLUETOOTH uređaja koristeći ovaj
sistem ili slušajući zvuk sa ovog sistema koristeći BLUETOOTH
prijemnik kao što su slušalice.
[Receiver]: Ovaj sistem je u režimu prijemnika, što mu omogućuje da
prima i emituje zvuk sa BLUETOOTH uređaja.
[Transmitter]: Ovaj sistem je u režimu predajnika, što mu omogućuje
da šalje zvuk na BLUETOOTH prijemnik. Ako promenite ulaz sistema,
na displeju se prikazuje [BT TX].
[Off]: Funkcija BLUETOOTH je isključena i ne možete da izaberete
ulaz [Bluetooth Audio].
Napomena
Možete da se povežete na BLUETOOTH uređaj koristeći funkciju „Onetouch listening“ čak i ako ste podesili [Bluetooth Mode] na [Off].
24SR
 [Device List]
Prikazivanje liste uparenih i otkrivenih BLUETOOTH uređaja
(SNK uređaj) kada je [Bluetooth Mode] podešeno na [Transmitter].
 [Bluetooth Standby]
Možete da podesite [Bluetooth Standby] tako da sistem može da
se uključi preko BLUETOOTH uređaja čak i kada je sistem u režimu
mirovanja. Ova funkcija je dostupna samo kada podesite [Bluetooth
Mode] na [Receiver] ili [Transmitter].
[On]: Sistem se automatski uključuje kada uspostavite BLUETOOTH
vezu sa uparenog BLUETOOTH uređaja.
[Off]: Off
 [Bluetooth Codec - AAC]
Ova funkcija je dostupna samo kada podesite [Bluetooth Mode]
na [Receiver] ili [Transmitter].
[On]: AAC kodek je omogućen.
[Off]: AAC kodek je onemogućen.
Napomena
 [Bluetooth Codec - LDAC]
Ova funkcija je dostupna samo kada podesite [Bluetooth Mode]
na [Receiver] ili [Transmitter].
[On]: LDAC kodek je omogućen.
[Off]: LDAC kodek je onemogućen.
Napomena
[System Settings]
 [OSD Language]
Možete da izaberete željeni jezik za sistemske poruke na ekranu.
 [Wireless Sound Connection]
Možete da unesete dodatna podešavanja za bežični sistem.
Za više detalja, pogledajte odeljak „Dodatna podešavanja za bežični
sistem (subwoofer)“ (stranica 35).
 [IR-Repeater]
[On]: Udaljeni signali za TV se šalju sa zadnje strane Bar zvučnika
(stranica 34).
[Off]: Isključivanje funkcije.
U zvuku visokog kvaliteta možete još više da uživate ako je omogućen
LDAC i uređaj podržava LDAC. Ako ne možete da slušate LDAC sa vašeg
uređaja, izaberite [Off].
nastavlja se
25SR
Podešavanja i prilagođavanja
U zvuku visokog kvaliteta možete da uživate ako je omogućen AAC
i uređaj podržava AAC. Ako ne možete da slušate AAC sa vašeg uređaja,
izaberite [Off].
 [Wireless Playback Quality]
Možete da podesite brzinu prenosa podataka LDAC reprodukcije.
Ova funkcija je dostupna samo kada podesite [Bluetooth Mode]
na [Transmitter] i [Bluetooth Codec - LDAC] na [On].
[Auto]: [Brzina prenosa podataka se automatski menja u zavisnosti
od okruženja. Ako je reprodukcija zvuka nestabilna u ovom režimu,
koristite ostala tri režima.
[Sound Quality]: Koristi se najviša brzina protoka bitova.
Zvuk se šalje u višem kvalitetu, ali reprodukcija zvuka ponekad može
da postane nestabilna kada kvalitet povezivanja nije dovoljno dobar.
[Standard]: Koristi se srednja brzina protoka bitova. Ona balansira
između kvaliteta zvuka i stabilnosti reprodukcije.
[Connection]: Stabilnost ima prioritet. Kvalitet zvuka može
da bude prihvatljiv i status veze će najverovatnije biti stabilan.
Ako je veza nestabilna, preporučujemo ovo podešavanje.
 [HDMI Settings]
[Control for HDMI]
[On]: Uključivanje funkcije [Control for HDMI]. Možete da upravljate
uzajamno na uređajima koji su povezani pomoću HDMI kabla.
[Off]: Isključeno
[Audio Return Channel]
Ova funkcija je dostupna kada povežete sistem sa TV priključkom
HDMI IN koji je kompatibilan sa funkcijom Audio Return Channel
i [Control for HDMI] je podešeno na [On].
[Auto]: Sistem može automatski da primi digitalni audio signal sa
TV-a preko HDMI kabla.
[Off]: Off
[Standby Through]
Možete da emitujete HDMI signale ka TV-u kada je sistem u režimu
mirovanja. Ova funkcija je dostupna samo kada podesite [Control for
HDMI] na [On].
[Auto]: Emituje signale sa priključka HDMI OUT (ARC) kada je TV
uključen dok je sistem u režimu mirovanja. Ova postavka štedi
energiju u režimu mirovanja, za razliku od postavke [On].
[On]: Uvek emituje signale sa priključka HDMI OUT (ARC) kada
je sistem u režimu mirovanja. Ako povežete neki drugi TV, a ne
„BRAVIA“, preporučujemo vam da izaberete ovu postavku.
[Off]: Signali se ne emituju kada je sistem u režimu mirovanja.
Ova postavka štedi energiju u režimu mirovanja, za razliku od
postavke [On].
[HDMI1 Audio Input Mode] (samo evropski modeli)
Možete da izaberete audio ulaz sa uređaja koji je povezan na
priključak HDMI IN 1.
[HDMI1]: Zvuk uređaja koji je povezan na priključak HDMI IN 1 je ulaz
sa priključka HDMI IN 1.
[TV]: Zvuk uređaja koji je povezan na priključak HDMI IN 1 je ulaz
sa priključka DIGITAL IN (TV).
 [Quick Start/Network Standby]
[On]: Skraćuje vreme pokretanja iz režima mirovanja.
Sistemom možete da upravljate ubrzo nakon što ga uključite.
[Off]: Off
26SR
 [Auto Standby]
[On]: Uključivanje funkcije [Auto Standby]. Ako ne rukujete sistemom
oko 20 minuta, on automatski ulazi u režim mirovanja.
[Off]: Off
 [Auto Display]
[On]: Automatski prikazuje informacije na TV ekranu prilikom
menjanja audio signala, režima slike itd.
[Off]: Prikazuje informacije na displeju samo kad pritisnete DISPLAY.
 [Software Update Notification]
[On]: Podešava sistem tako da vam pruža informacije o najnovijoj
verziji softvera (stranica 22).
[Off]: Off
 [Auto Update Settings]
[Auto Update]
[On]: Ažuriranje softvera se automatski obavlja između 2:00 i 5:00
po lokalnom vremenu u izabranoj zoni [Time Zone] dok ovaj sistem
nije u upotrebi. Ako izaberete [Off] u [Quick Start/Network Standby],
ažuriranje softvera se obavlja nakon što isključite sistem.
[Off]: Off
[Time Zone]
Izaberite zemlju/region.
Napomene
 Do
ažuriranja softvera može doći čak i ako ste izabrali opciju [Off]
u meniju [Auto Update] u zavisnosti od detalja ažuriranja.
 Ažuriranje softvera se obavlja automatski u roku od 11 dana od pojave
novog izdanja softvera.
 [Device Name]
Možete da promenite naziv ovog sistema po svom nahođenju, tako
da bude lakše prepoznat u toku rada funkcija [Bluetooth Audio] ili
[Screen mirroring]. Taj naziv se koristi i za druge mrežne svrhe, kao
što je kućna mreža. Pratite uputstva na ekranu i koristite softversku
tastaturu da biste uneli naziv.
 [System Information]
Možete da prikažete informacije o verziji softvera sistema
i MAC adresu.
 [Software License Information]
Možete da prikažete informacije o softverskoj licenci.
[Network Settings]
 [Internet Settings]
Pre toga povežite sistem sa mrežom.
[Wired Setup]: Izaberite ovu opciju prilikom povezivanja
sa širokopojasnim ruterom pomoću LAN kabla.
[Wireless Setup(built-in)]: Izaberite ovu opciju kada u sistemu
koristite ugrađenu funkciju Wi-Fi za povezivanje na bežičnu mrežu.
Savet
Za više detalja, posetite sledeći veb-sajt i proverite česta pitanja:
www.sony.eu/support
 [Network Connection Diagnostics]
Možete da pokrenete mrežnu dijagnostiku da biste proverili da li je
mrežno povezivanje pravilno uspostavljeno.
 [Screen mirroring RF Setting]
Ako koristite više bežičnih sistema, kao što je bežični LAN,
signali bežične mreže mogu da postanu nestabilni. U tom slučaju,
stabilnost reprodukcije može da se poboljša podešavanjem
prioriteta kanala radio frekvencije za funkciju Screen mirroring.
[Auto]: Uobičajeno izaberite ovu opciju. Sistem automatski bira
bolji kanal za funkciju Screen mirroring.
[CH 1]/[CH 6]/[CH 11]: Izabrani kanal dobija prioritet za povezivanje
funkcije Screen mirroring.
 [Auto Renderer Access Permission]
[On]: Omogućava automatski pristup sa upravo otkrivenog
kontrolera kućne mreže.
[Off]: Off
 [Renderer Access Control]
Prikazuje listu proizvoda kompatibilnih sa kontrolerima kućne mreže
i podešava opciju prihvatanja komandi sa kontrolera u listi.
 [External Control]
[On]: Omogućava kućnom kontroleru za automatizaciju da upravlja
ovim sistemom.
[Off]: Off
 [Remote Start]
[On]: Omogućava da uključite sistem preko uređaja povezanog
putem mreže kada je sistem u režimu mirovanja.
[Off]: Uređaj povezan preko mreže ne može da uključi sistem.
Podešavanja i prilagođavanja
 [Network Connection Status]
Prikazuje trenutni status mrežne veze.
 [Connection Server Settings]
Podešava da li se povezani server kućne mreže prikazuje ili ne.
[Input Skip Setting]
Postavka preskoka je prikladna funkcija koja vam omogućava
da preskačete nekorišćene ulaze kada birate funkciju pritiskom
na INPUT.
[Do not skip]: Sistem ne preskače izabrani ulaz.
[Skip]: Sistem preskače izabrani ulaz.
Napomena
Kada pritisnete INPUT dok se prikazuje glavni ekran, ikona ulaza
se prikazuje zatamnjena ako je postavljena na [Skip].
nastavlja se
27SR
[Easy Setup]
Pokrenite [Easy Setup] radi unosa osnovnih polaznih postavki
i osnovnih mrežnih postavki sistema. Pratite uputstva na ekranu.
[Easy Network Settings]
Pokretanje funkcije [Easy Network Settings] radi unosa osnovnih
mrežnih podešavanja. Pratite uputstva na ekranu.
[Resetting]
 [Reset to Factory Default Settings]
Sistemske postavke možete da vratite na podrazumevana fabrička
podešavanja tako što ćete izabrati grupu postavki. Sve postavke
u grupi će biti vraćene na početne.
Korišćenje menija „Options“
Kada pritisnite OPTIONS, dostupne su razne postavke i radnje
prilikom reprodukcije. Dostupne stavke se razlikuju u zavisnosti
od situacije.
Uobičajene opcije
[A/V SYNC]
Prilagođavanje kašnjenja između emitovanja slike i zvuka (stranica 29).
[Sound Field]
Promena postavke zvučnog polja (stranica 9).
[Football]
Izbor režima za fudbal (stranica 9).
[Night]
Izbor noćnog režima (stranica 10).
[Voice]
Izbor režima za glas (stranica 10).
 [Initialise Personal Information]
Možete da izbrišete lične informacije uskladištene u sistemu.
[Repeat Setting]
Postavka ponavljanja reprodukcije.
Napomena
[Play/Stop]
Pokretanje ili zaustavljanje reprodukcije.
Ako odbacite, date ili preprodate ovaj sistem, iz bezbednosnih razloga
izbrišite sve lične informacije. Preduzmite odgovarajuće mere kao što
je odjavljivanje posle korišćenja mrežne usluge.
[Play from start]
Reprodukcija stavke od početka.
[Change Category]
Prebacivanje između kategorija
[Music] i
[Photo] za ulaz [USB] ili
[Home Network]. Ova stavka je dostupna samo kada je lista za prikaz
dostupna za kategoriju.
Samo
[Music]
[Shuffle Setting]
Postavka nasumične reprodukcije.
[Add Slideshow BGM]
Registrovanje muzičkih datoteka na USB memoriji kao muzika u pozadini
prikaza slajdova (BGM).
28SR
Samo
[Photo]
[Slideshow]
Pokretanje prikaza slajdova.
[Slideshow Speed]
Promena brzine prikaza slajdova.
[Slideshow Effect]
Podešavanje efekta prilikom prikaza slajdova.
[Slideshow BGM]
• [Off]: Isključivanje funkcije.
• [My Music from USB]: Podešavanje muzičkih datoteka registrovanih
u [Add Slideshow BGM].
[Change Display]
Prebacivanje između [Grid View] i [List View].
[Rotate Left]
Rotiranje fotografije u smeru suprotnom od kretanja kazaljke na satu
za 90 stepeni.
Prilagođavanje kašnjenja između emitovanja slike
i zvuka (A/V SYNC)
Kada se zvuk ne podudara sa slikom na TV ekranu, možete
da prilagodite kašnjenje izmešu slike i zvuka za sledeće ulaze.
Metodi podešavanja se razlikuju u zavisnosti od ulaza.
Kada je izabran ulaz [HDMI1], [HDMI2] ili [HDMI3]
1
2
3
Pritisnite OPTIONS.
Na TV ekranu će se prikazati meni „Options“.
Izaberite [A/V SYNC].
Prilagodite kašnjenje koristeći / i .
Možete da podesite kašnjenje u rasponu od 0 ms do 300 ms
u koracima od 25 ms.
[Rotate Right]
Rotiranje fotografije u smeru kretanja kazaljke na satu za 90 stepeni.
Kada je izabran ulaz [TV]
[View Image]
Prikazivanje izabrane slike.
1
4
Pritisnite
ili .
Prilagodite kašnjenje koristeći / i .
Možete da podesite kašnjenje u rasponu od 0 ms do 300 ms
u koracima od 25 ms.
Pritisnite OPTIONS.
Meni „Options“ na prednjem displeju se isključuje.
29SR
Podešavanja i prilagođavanja
2
3
Pritisnite OPTIONS.
„SYNC“ se prikazuje na prednjem displeju.
Ako koristite Android uređaj
Ostale funkcije
Upravljanje sistemom pomoću pametnog
telefona ili tableta (SongPal)
SongPal je namenska aplikacija za upravljanje SongPalkompatibilnim audio uređajima koje je proizveo Sony pomoću
pametnog telefona ili tableta.
Potražite SongPal u prodavnicama Google Play ili App Store
i preuzmite je pomoću pametnog telefona ili tableta.
SongPal vam omogućava da...
– promenite često korišćene postavke, birajući ulaz za sistem
i prilagođavajući jačinu zvuka.
– uživate u muzičkom sadržaju sistema uskladištenom na serveru
u kućnoj mreži ili pametnom telefonu.
– vizuelno uživate u muzici pomoću ekrana pametnog telefona.
– konfigurišete postavke Wi-Fi veze pomoću funkcije SongPal ako
vaš Wi-Fi ruter nema funkciju WPS.
– koristite funkciju SongPal Link (stranica 30).
Napomene
 Pre
nego što započnete obavljanje radnji u nastavku, obavezno
podesite [Bluetooth Mode] na [Receiver] (stranica 24).
 Ovaj sistem je kompatibilan sa aplikacijom SongPal verzije 3.0 ili
novijom.
 SongPal koristi mrežnu funkciju (stranica 15) i funkciju BLUETOOTH
(stranica 11) sistema.
 Specifikacije i prikazani dizajn aplikacije SongPal su podložni
promenama bez najave.
30SR
1
2
3
4
Pritisnite  (uključivanje/stanje mirovanja).
Displej Bar zvučnika će početi da svetli.
Potražite aplikaciju SongPal na Android uređaju
i preuzmite je.
Pokrenite SongPal.
Povežite sistem i Android uređaj preko BLUETOOTH veze
(stranica 11) ili mrežne veze (stranica 15).
Savet
Android uređaj možete da povežete pomoću funkcije NFC (stranica 12).
5
Pratite uputstva na u aplikaciji SongPal.
Ako koristite iPhone/iPod touch
1
2
3
4
5
Pritisnite  (uključivanje/stanje mirovanja).
Displej Bar zvučnika će početi da svetli.
Potražite aplikaciju SongPal na uređajima iPhone/iPod touch
i preuzmite je.
Pokrenite SongPal.
Povežite sistem i iPhone/iPod touch preko BLUETOOTH veze
(stranica 11) ili mrežne veze (stranica 15).
Pratite uputstva na u aplikaciji SongPal.
Slušanje iste muzike na više uređaja/Slušanje
druge muzike na drugoj lokaciji (SongPal Link)
U muzici uskladištenoj na računaru ili pametnom telefonu ili sa
muzičkih usluga možete uživati u više prostorija istovremeno.
Pogledajte sledeći sajt za detalje o aplikaciji SongPal Link
http://www.sony.net/nasite
 Funkcija
Korišćenje funkcije „Control for HDMI“
za „BRAVIA“ Sync
Ova funkcija je dostupna na TV-ima sa funkcijom „BRAVIA“ Sync.
Možete jednostavnije da upravljate koristeći funkcije opisane
u nastavku putem HDMI kablovskih proizvoda koje proizvodi
Sony koji su kompatibilni sa funkcijom „Control for HDMI“.
Funkciju „Control for HDMI“ možete da omogućite tako što
ćete podesiti [Control for HDMI] na [On] (stranica 26).
Napomene
 Da biste koristili funkciju „BRAVIA“ Sync, uverite se da ste uključili sistem
i sve povezane uređaje nakon što ste dovršili HDMI povezivanje.
zavisnosti od podešavanja povezanog uređaja, funkcija Control for
HDMI možda neće raditi pravilno. Pogledajte uputstvo za upotrebu
uređaja.
U
Isključivanje sistema
Kada isključite TV, sistem i povezani uređaj se automatski isključuju.
Napomene
 Sistem se
Kontrola zvuka na sistemu
Ako uključite sistem dok gledate TV, zvuk sa TV-a će se automatski
emitovati sa zvučnika sistema.
Jačinu zvuka sistema možete da menjate prilagođavanjem jačine
zvuka na daljinskom upravljaču za TV.
Ako je zvuk TV-a emitovan sa zvučnika sistema kada ste poslednji
put gledali TV, sistem će se automatski uključiti kada ponovo
uključite TV.
Takođe možete da uživate u toj funkciji kada koristite funkciju
„Twin Picture“ (Picture and Picture (P&P)) na TV-u.
 Ako je izabran ulaz [TV], [HDMI1], [HDMI2] ili [HDMI3], zvuk može
da se emituje sa sistema.
 Ako je izabran drugi ulaz osim [TV], [HDMI1], [HDMI2] ili [HDMI3],
zvuk može da se emituje samo sa TV-a kada se koristi funkcija
„Twin Picture“. Kada isključite funkciju „Twin Picture“, zvuk će
se emitovati sa sistema.
Napomene
 Broj
koji pokazuje nivo jačine zvuka na sistemu se prikazuje na TV
ekranu u zavisnosti od TV-a. Prikazani broj za jačinu zvuka može da se
razlikuje od broja na prednjem displeju Bar zvučnika.
 Funkcija System Audio Control će možda funkcionisati sa uređajima koje
nije proizveo Sony, ali ne garantujemo njen rad.
One-Touch Play
Audio Return Channel
Kada reprodukujete sadržaj sa uređaja (Blu-ray Disc plejer,
„PlayStation®4“ itd.) povezanog sa sistemom pomoću HDMI kabla,
sistem i TV se automatski uključuju i ulaz sistema se prebacuje na
odgovarajući HDMI ulaz.
U TV zvuku preko sistema možete da uživate koristeći samo jedan
HDMI kabl. Za detalje postavke, pogledajte odeljak „[Audio Return
Channel]“ (stranica 26)
Napomene
Funkcija Audio Return Channel će možda funkcionisati sa uređajima koje
nije proizveo Sony, ali ne garantujemo njen rad.
 Gorenavedena
funkcija možda neće raditi sa određenim uređajima.
[Standby Through] podesite na [Auto] ili [On] (stranica 26), a zatim
reprodukujete sadržaj sa povezanog uređaja kada se sistem nalazi
u režimu mirovanja, zvuk i slika mogu da se emituju samo sa TV-a dok
sistem ostaje u režimu mirovanja.
Napomena
 Ako
nastavlja se
31SR
Ostale funkcije
ne isključuje automatski dok se sa njega reprodukuje muzika.
System Power Off će možda funkcionisati sa uređajima koje
nije proizveo Sony, ali ne garantujemo njen rad.
 Funkcija
One-Touch Play će možda funkcionisati sa uređajima koje nije
proizveo Sony, ali ne garantujemo njen rad.
Kontrola funkcije HDMI sinhronizacije
Funkcija [Control for HDMI] na sistemu se automatski aktivira kada
aktivirate funkciju Control for HDMI (BRAVIA Sync) na TV-u. Kada
dođe do toga, na prednjem displeju Bar zvučnika se prikazuje poruka
„DONE“.
Napomene
Napomene
 Da
biste mogli da koristite funkciju za upravljanje kućnim bioskopom,
TV mora da ima mogućnost pristupa Internetu.
 Funkcija „Home Theatre Control“ je funkcija u vlasništvu kompanije
Sony. Ovu funkciju ne možete da koristite sa uređajima koje nije
proizveo Sony.
[Control for HDMI] možete da podesite ručno ako navedena
postavka ne radi. Za više detalja, pogledajte „[HDMI Settings]“
(stranica 26).
 Kontrola funkcije HDMI sinhronizacije je funkcija u vlasništvu kompanije
Sony. Ovu funkciju ne možete da koristite sa uređajima koje nije
proizveo Sony.
Usklađivanje jezika
Echo Canceling Sync

 Funkciju
Eho možete da umanjite kada koristite funkciju „Social Viewing“
dok gledate TV programe. Razgovor postaje jasniji.
 Ako je trenutno izabran ulaz [TV], [HDMI1], [HDMI2] ili [HDMI3],
ulaz se automatski menja na [TV]. Zvuk funkcije „Social Viewing“
i TV programa se emituju sa sistema.
 Ako je trenutno izabran drugi ulaz osim [TV], [HDMI1], [HDMI2]
ili [HDMI3], zvuk funkcije „Social Viewing“ i reprodukovani sadržaj
se emituju sa TV-a.
Napomene
 Ova funkcija radi samo na TV-u koji podržava funkciju „Social
Viewing“.
Za više detalja, pogledajte uputstvo za upotrebu TV-a.
 Obavezno podesite audio izlaz za TV tako da zvuk može da se emituje
kroz ovaj sistem.
 Funkcija „Echo Canceling Sync“ je funkcija u vlasništvu kompanije Sony.
Ovu funkciju ne možete da koristite sa uređajima koje nije proizveo Sony.
Home Theatre Control
Na TV ekranu će se prikazati ikona aplikacije Home Theatre Control.
Postavke sistema (kao što je promena ulaza ili zvučnog polja)
možete da menjate pomoću daljinskog upravljača za TV.
32SR
Kada promenite jezik za ekran na TV-u, promeniće se i jezik za
ekranske poruke sistema.
Napomene o HDMI vezama
Koristite HDMI kabl (HDMI kabl velike brzine prenosa sa
Ethernet-om). Ako koristite standardni HDMI kabl, slike u rezoluciji
1080p, Deep Colour, 3D i 4K sadržaj se možda neće pravilno
prikazivati.
 Koristite odobreni HDMI kabl. Koristite HDMI kabl (HDMI kabl velike
brzine prenosa sa Ethernet-om) koji proizvodi Sony i nosi logotip
koji označava tip kabla.
 Ne preporučujemo vam da koristite kabl za HDMI-DVI konverziju.
 Povezani uređaj može da umanji kvalitet audio signala (frekvencija
uzorkovanja, brzina protoka itd.) prenetog sa HDMI priključka.
 Zvuk može da bude isprekidan ako promenite frekvenciju
uzorkovanja ili broj kanala izlaznih audio signala sa uređaja
za reprodukciju.
 Kada je kao ulaz izabran [TV], video signali sa jednog od poslednjih
izabranih HDMI IN 1/2/3 priključaka će se emitovati sa HDMI OUT
(ARC) priključka.
 Ovaj sistem podržava Deep Colour, „x.v.Colour“, 3D i 4K prenos.
 Da biste uživali u 3D sadržaju, povežite 3D-kompatibilni TV i video
uređaj (Blu-ray Disc plejer, „PlayStation®4“ itd.) sa sistemom
koristeći HDMI kablove (HDMI kabl velike brzine prenosa sa
Ethernet-om), stavite 3D naočare, a zatim reprodukujte
3D-kompatibilni Blu-ray Disc itd.
 Da biste uživali u 4K sadržaju, TV i plejeri koji su povezani sa
sistemom moraju da budu kompatibilni sa 4K sadržajem.
Uživanje u multiplex broadcast zvuku
(Dual Mono)
Menjanje svetline
Možete da uživate u multiplex broadcast zvuku kada sistem prima
Dolby Digital višekanalni signal.
Pritiskajte DIMMER.
Svetlinu možete da prilagodite u 3 nivoa.*
Napomena
Možete da promenite svetlinu displeja i plavog LED indikatora.
* Svetlina za „DIM1“ i „DIM2“ podešavanja je ista.
Da biste primili Dolby Digital signal, potrebno je da povežete TV ili druge
uređaje na DIGITAL IN (TV) priključak sa optičkim digitalnim kablom.
Ako je HDMI IN priključak vašeg TV-a kompatibilan sa funkcijom Audio
Return Channel (stranica 26), možete da primate Dolby Digital signal
putem HDMI kabla.
Displej je isključen kada je izabrano „DIM2“. On se automatski uključuje
kada pritisnete bilo koje dugme, a zatim se ponovo isključuje ako se ne
obavi nikakva akcija na sistemu za 10 sekundi. U nekim slučajevima,
međutim, displej se možda neće isključiti.
Pritiskajte AUDIO sve dok se na displeju ne prikaže željeni signal.
 „MAIN“: emitovaće se zvuk glavnog jezika.
 „SUB“: emitovaće se zvuk sporednog jezika.
 “MN/SB”: emitovaće se zvuk i glavnog i sporednog jezika.
Ušteda energije u režimu mirovanja
Napomena
Proverite da li ste obavili sledeća podešavanja:
Ostale funkcije
Deaktiviranje dugmadi na Bar zvučniku
(Child Lock)
– Opcija [Bluetooth Standby] je podešena na [Off] (stranica 25).
– Opcija [Standby Through] je podešena na [Off] (stranica 26).
– Opcija [Quick Start/Network Standby] je podešena na [Off] (stranica 26).
– Opcija [Remote Start] je podešena na [Off] (stranica 27).
Možete da deaktivirate dugmad na Bar zvučniku (osim ) kako
biste sprečili pogrešnu upotrebu sistema, na primer zbog dečjih
nestašluka.
Obavezno koristite dugmad na Bar zvučniku da biste obavili
ovu radnju.
Pritisnite i držite dugme INPUT dok pritiskate dugmad VOLUME –,
VOLUME + i VOLUME – na Bar zvučniku.
„LOCK“ se prikazuje na prednjem displeju. Sistemom možete da
upravljate samo pomoću daljinskog upravljača.
Da biste otkazali funkciju, pritisnite i držite dugme INPUT dok
pritiskate dugmad VOLUME –, VOLUME + i VOLUME – na Bar zvučniku.
„UNLCK“ se prikazuje na prednjem displeju.
33SR
Omogućavanje funkcije infracrvenog
odašiljača (kada ne možete da
upravljate TV-om)
Kada sistem zvučnika zaklanja senzor za daljinsko upravljanje na
TV-u, možda nećete moći da upravljate TV-om pomoću daljinskog
upravljača. U tom slučaju, omogućite funkciju infracrvenog
odašiljača na sistemu.
TV-om možete da upravljate pomoću daljinskog upravljača
TV-a slanjem udaljenog signala sa zadnje strane Bar zvučnika.
1
2
3
4
5
Pritisnite HOME.
Na TV ekranu će se prikazati glavni meni.
U glavnom meniju izaberite
[System Settings].
[Setup] –
Izaberite [IR-Repeater].
Izaberite [On].
Pritisnite HOME.
Meni će se isključiti.
Napomena
Ova funkcija možda neće raditi na nekim TV-ima. U tom slučaju,
postavite Bar zvučnik malo dalje od TV-a.
Napomena
Uverite se da TV-om ne možete da upravljate pomoću daljinskog
upravljača TV-a, a zatim podesite [IR-Repeater] na [On] (stranica 25).
Ako je ova opcija podešena na [On] kada je TV-om moguće upravljati
pomoću daljinskog upravljača, možda nećete moći da zadate
odgovarajuće komande zbog smetnji usled zadavanja direktne
komande sa daljinskog upravljača i komande preko sistema.
34SR
Dodatna podešavanja za bežični sistem
(subwoofer)
Aktiviranje bežičnog prenosa između
određenih uređaja
[Secure Link]
Možete odrediti da se za bežičnu vezu sistema i subwoofera koristi
funkcija Secure Link.
Ova funkcija može da spreči smetnje ako koristite više bežičnih
proizvoda ili ih koriste vaše komšije.
Indikator za uključivanje/stanje mirovanja
1
SECURE LINK
1
2
U glavnom meniju izaberite
[System Settings].
[Setup] –
Izaberite [Wireless Sound Connection].
Na displeju će se prikazati [Wireless Sound Connection].
•[Secure Link]
•[RF Band]
5
6
Izaberite [Secure Link].
Izaberite [On].
Pritisnite SECURE LINK na zadnjoj strani subwoofera.
Pređite na sledeći korak u roku od nekoliko minuta.
Izaberite [Start].
Da biste se vratili na prethodni displej, izaberite [Cancel].
Kada se prikaže poruka [Secure Link setting is complete.],
pritisnite .
Indikator za uključeno/stanje mirovanja na subwooferu
će zasvetleti narandžastom bojom.
Ako se prikaže poruka [Cannot set Secure Link.],
pratite uputstva na ekranu.
Otkazivanje funkcije Secure Link
Za Bar zvučnik
Izaberite [Off] u gorenavedenom 3. koraku.
Za subwoofer
Pritisnite i držite SECURE LINK na zadnjoj strani subwoofera tokom
nekoliko sekundi dok indikator za uključivanje/stanje mirovanja
na subwooferu ne zasvetli zelenom bojom ili počne da treperi
zelenom bojom.
Pritisnite SECURE LINK vrhom olovke ili nečim sličnim.
nastavlja se
35SR
Ostale funkcije
3
Pritisnite HOME.
Na TV ekranu će se prikazati glavni meni.
2
3
4
Izaberite [Wireless Sound Connection] u meniju
[System Settings] (stranica 35).
Biranje frekventnog pojasa
[RF Band]
Možete da izaberete frekventni pojas.
1
2
3
Izaberite [Wireless Sound Connection] u meniju
[System Settings] (stranica 35).
Izaberite [RF Band].
Izaberite željenu postavku.
 [Auto]: Uobičajeno izaberite ovu opciju. Sistem automatski
bira najjači frekventni pojas za prenos.
 [5.2GHz], [5.8GHz]: Sistem prenosi zvuk u skladu sa izabranim
frekventnim pojasom.
Izmena ugla Bar zvučnika
Ugao Bar zvučnika možete da izmenite ako postavite postolja na
njegovu donju stranu.
Postolja možete da postavite na donju stranu Bar zvučnika kao
što je pokazano u nastavku.
Napomene
 Preporučujemo
vam da sistem koristite bez postavljenih postolja
ako ćete slušati High-Resolution Audio.
 Kada montirate Bar zvučnik na zid, prethodno uklonite postolja.
Postavite postolja na obe strane donjeg dela Bar zvučnika
koristeći isporučene šrafove.
Šraf
Savet
Preporučujemo vam da podesite [RF Band] na [Auto].
Postolje
Savet
Oblik postolja se razlikuje za desnu i levu stranu. Proverite oznaku
„R“ ili „L“ koja je utisnuta u postolje pre nego što ga postavite.
36SR
Postavljanje Bar zvučnika na zid
2
Zašrafite šrafove u dva stuba u zidu.
Šrafovi bi trebalo da vire iz zida od 11 mm do 12 mm.
Bar zvučnik možete da postavite na zid.
939 mm
Napomene
 Kada
montirate Bar zvučnik na zid, prethodno uklonite postolja
(stranica 36).
 Pripremite šrafove (nisu isporučeni) koji odgovaraju materijalu i čvrstoći
zida. Budući da je zid od gipsanih ploča naročito lomljiv, dobro zavrnite
šrafove u dva drvena stuba u nosećoj gredi. Okačite Bar zvučnik
na šrafove u stubovima horizontalno na ravnom delu zida.
 Neka postavljanje obavi Sony prodavac ili licencirani majstor
i posebno vodite računa o bezbednosti tokom postavljanja.
 Sony ne odgovara za nezgode ili oštećenja do kojih je došlo zbog
nepravilnog postavljanja, nedovoljne čvrstoće zida, nepravilnog
zašrafljivanja, prirodnih nepogoda itd.
1
Pripremite šrafove (nisu isporučeni) koji odgovaraju rupama
na zadnjoj strani Bar zvučnika.
11 mm do
12 mm
3
Okačite Bar zvučnik na šrafove.
Poravnajte rupe na zadnjoj strani Bar zvučnika sa šrafovima,
a zatim okačite Bar zvučnik na dva šrafa.
4 mm
Ostale funkcije
Više od 30 mm
4,6 mm
10 mm
Napomena
Rupa na zadnjoj strani Bar zvučnika
Kada koristite priključak HDMI IN 3 na Bar zvučniku postavljenom na zid,
povežite HDMI kabl (HDMI kabl velike brzine prenosa sa Ethernet-om)
koji je zalomljen udesno.
37SR
Postavljanje rešetke
Rešetku postavite paralelno sa prednjom tablom.
Napomena
Preporučujemo vam da sistem koristite bez postavljene rešetke ako ćete
slušati High-Resolution Audio.
38SR
 Ne
Dodatne informacije
Mere opreza
O bezbednosti
 Ako
u sistem dospe bilo kakav predmet ili tečnost, isključite sistem
sa mrežnog napajanja i odnesite ga na proveru u ovlašćeni servis
pre nastavka upotrebe.
 Nemojte da se penjete na Bar zvučnik i subwoofer jer možete
da padnete i povredite se ili oštetite sistem.
O izvorima napajanja
 Pre
korišćenja sistema, proverite da li njegov radni napon odgovara
lokalnom mrežnom napajanju. Radni napon je naveden na pločici na
zadnjoj strani Bar zvučnika.
 Ako ne planirate da koristite sistem duže vremena, ne zaboravite da
iskopčate sistem iz zidne utičnice. Da biste iskopčali kabl za napajanje
naizmeničnom strujom, povucite ga držeći utikač a nikad kabl.
 Radi bezbednosti, jedan jezičak na utikaču je širi od drugog pa je utikač
moguće umetnuti u zidnu utičnicu na samo jedan način. Ako utikač ne
možete u potpunosti da umetnete u utičnicu, kontaktirajte prodavca.
 Kabl za napajanje naizmeničnom strujom morate da zamenite samo
kod ovlašćenog servisera.
postavljajte predmete sa zadnje strane Bar zvučnika ili subwoofera
koji bi mogli da blokiraju ventilacione otvore i izazovu kvar uređaja.
 Ako sistem koristite u kombinaciji sa TV-om, video-rekorderom ili
kasetnim dekom, može doći do pojave šuma i gubitka kvaliteta slike.
U tom slučaju postavite sistem dalje od TV-a, video-rekordera ili
kasetnog deka.
 Budite pažljivi prilikom postavljanja sistema na posebno tretirane
površine (voskovane, lakirane, polirane itd.), jer može doći do pojave
mrlja ili gubitka boje.
 Pazite da se ne povredite na ivice Bar zvučnika i subwoofera.
 Održavajte 3 cm ili više slobodnog prostora pod Bar zvučnikom
kada ga okačite na zid.
O rukovanju subwooferom
Ne stavljajte ruku u otvor subwoofera kada ga prenosite. Možete da
oštetite membranu zvučnika. Kada prenosite subwoofer, držite ga sa
donje strane.
O radu uređaja
Pre nego što povežete druge uređaje, obavezno isključite sistem
i iskopčajte sistem iz mrežnog napajanja.
Ako se boje na obližnjem TV ekranu prikazuju nepravilno.
Na određenim televizorima može doći do nepravilnog prikaza boja.
Ako se to desi...
Isključite TV prijemnik, a zatim ga ponovo uključite nakon 15 do 30 minuta.
Ako se boje i dalje prikazuju nepravilno...
Iako se sistem greje tokom rada, to ne predstavlja kvar. Ako sistem
neprekidno koristite sa visoko pojačanim tonom, temperatura zadnje
i donje strane kućišta sistema značajno raste. Ne dodirujte kućište
sistema da se ne biste opekli.
O čišćenju
O postavljanju
 Postavite
sistem na mestu sa odgovarajućom ventilacijom
kako biste sprečili zagrevanje i produžili njegov radni vek.
 Ne postavljajte sistem blizu izvora toplote ili na mesta koja su izložena
direktnoj sunčevoj svetlosti, prekomernoj prašini ili mehaničkim udarima.
Postavite sistem dalje od TV prijemnika.
Čistite sistem mekom i suvom krpom. Ne koristite abrazivne materijale,
prašak za ribanje ili rastvarač poput alkohola ili benzina.
Ako imate bilo kakvo pitanje ili problem u vezi sa sistemom, obratite se
najbližem Sony prodavcu.
nastavlja se
39SR
Dodatne informacije
O zagrevanju
Odricanje od odgovornosti koje se odnosi na usluge koje
nude treće strane
Usluge koje nude treće strane mogu da se promene, suspenduju ili
prekinu bez prethodne najave. Sony ne snosi nikakvu odgovornost kada
nastanu takve situacije.
Napomene o ažuriranju
Sistem vam omogućava da automatski ažurirate softver kada je povezan
na Internet preko žičane ili bežične mreže.
Ažuriranjem sistema možete da dodate nove funkcije i koristite sistem
praktičnije i bezbednije.
Ako ne želite da automatski ažurirate sistem, funkciju možete
onemogućiti korišćenjem aplikacije SongPal instalirane na pametni
telefon ili tablet. Međutim, sistem može da automatski ažurira softver iz
razloga kao što je bezbednost, čak i kada je ova funkcija onemogućena.
Možete i da ažurirate softver pomoću menija za podešavanja kada je ova
funkcija onemogućena. Za detaljne informacije, pogledajte „Korišćenje
displeja za podešavanje“ (stranica 22).
Ne možete koristiti sistem dok je ažuriranje softvera u toku.
Autorska prava
Ovaj sistem koristi tehnologije Dolby* Digital i DTS** Digital Surround System.
* Proizvedeno po licenci kompanije Dolby Laboratories.
Dolby i simbol sa duplim D su zaštićeni znakovi kompanije Dolby
Laboratories.
** Za DTS patente, pogledajte http://patents.dts.com. Proizvedeno po
licenci kompanije DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, simbol i DTS
i simbol zajedno su registrovani zaštićeni znakovi, a DTS-HD Master
Audio je zaštićeni znak kompanije DTS, Inc. © DTS, Inc. Sva prava
zadržana.
Oznaka BLUETOOTH® i logotipi su registrovani zaštićeni znakovi organizacije
Bluetooth SIG, Inc. i bilo kakva upotreba tih znakova od strane kompanije
Sony Corporation je pod licencom. Svi ostali zaštićeni znakovi i tržišni
nazivi su vlasništvo njihovih vlasnika.
40SR
Ovaj sistem koristi tehnologiju High-Definition Multimedia Interface (HDMI™).
Termini HDMI i HDMI High-Definition Multimedia Interface, kao i logo
HDMI su zaštićeni znakovi ili registrovani zaštićeni znakovi organizacije
HDMI Licensing LLC u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama.
Oznaka N je zaštićeni znak ili registrovani zaštićeni znak organizacije
NFC Forum, Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama.
Android i Google Play su zaštićeni znakovi kompanije Google Inc.
Google Cast je zaštićeni znak kompanije Google Inc.
„Xperia“ je zaštićeni znak kompanije Sony Mobile Communications AB.
Apple, logotip Apple, iPhone, iPod, iPod touch i Retina su zaštićeni
znakovi kompanije Apple Inc. registrovane u SAD i ostalim zemljama.
App Store je zaštićeni znak usluge kompanije Apple Inc.
„Made for iPod“ i „Made for iPhone“ znači da je elektronska oprema
posebno dizajnirana za povezivanje sa iPod ili iPhone uređajem i da
je sertifikovana od strane proizvođača tako da ispunjava standarde za
performanse kompanije Apple. Apple ne odgovara za rad ovog uređaja
niti za njegovu usklađenost sa bezbednosnim standardima i propisima.
Imajte u vidu to da upotreba ove dodatne opreme sa iPod ili iPhone
uređajem može da utiče na performanse bežične veze.
Logo „BRAVIA“ je zaštićeni znak kompanije Sony Corporation.
„ClearAudio+“ je zaštićeni znak kompanije Sony Corporation.
„x.v.Colour“ i logo „x.v.Colour“ su zaštićeni znakovi kompanije
Sony Corporation.
„PlayStation®“ je registrovani zaštićeni znak kompanije Sony Computer
Entertainment Inc.
MPEG Layer-3 tehnologiju za kodiranje zvuka i patente su licencirale
kompanije Fraunhofer IIS i Thomson.
Windows Media je registrovani zaštićeni znak ili zaštićeni znak
kompanije Microsoft Corporation u SAD i/ili drugim zemljama.
Ovaj proizvod je zaštićen određenim pravima na intelektualnu svojinu
korporacije Microsoft. Upotreba ili distribucija ove tehnologije izvan ovog
proizvoda je zabranjena bez odgovarajuće licence korporacije Microsoft
ili njene ovlašćene podružnice.
Opera® Devices SDK proizvodi Opera Software ASA. Copyright 1995-2013
Opera Software ASA. Sva prava zadržana.
Ovaj proizvod sadrži softver koji je podložan GNU opštoj javnoj licenci
(„GPL“) ili GNU manjoj opštoj javnoj licenci („LGPL“). U njima je navedeno
da korisnici imaju pravo da nabave, izmene i ponovo distribuiraju izvorni
kôd datog softvera u skladu sa uslovima GPL ili LGPL licence.
Za više detalja o GPL, LGPL i ostalim softverskim licencama, pogledajte
[Software License Information] u odeljku [System Settings] menija
[Setup] u proizvodu.
Izvorni kôd softvera koji se koristi u ovom proizvodu podleže GPL i LGPL
licencama i dostupan je na Vebu. Da biste ga preuzeli, posetite sledeću
adresu:
URL adresa:
http://oss.sony.net/Products/Linux
Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access®, Wi-Fi Alliance® i Wi-Fi CERTIFIED
Miracast® su registrovani zaštićeni znakovi organizacije Wi-Fi Alliance.
Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™, Wi-Fi Protected Setup™ i Miracast™
su zaštićeni znakovi organizacije Wi-Fi Alliance.
Imajte u vidu to da Sony ne može da odgovori na bilo kakva pitanja
u vezi sa sadržajem ovog izvornog koda.
„DSEE HX“ je zaštićeni znak kompanije Sony Corporation.
Svi ostali zaštićeni znakovi su vlasništvo svojih vlasnika.
LDAC™ i logotip LDAC su zaštićeni znakovi kompanije Sony Corporation.
Dodatne informacije
LDAC je tehnologija audio kodiranja koju je razvila kompanija Sony,
koja omogućava prenos audio sadržaja visoke rezolucije, čak i putem
Bluetooth veze. Za razliku od drugih Bluetooth-kompatibilnih tehnologija
kodiranja kao što je SBC, ona radi bez ikakve konverzije audio sadržaja
visoke rezolucije naniže* i omogućava prenos približno tri puta više
podataka** od ostalih tehnologija putem Bluetooth bežične mreže uz
jedinstveni kvalitet zvuka, pomoću efikasnog kodiranja i optimizovane
paketizacije signala.
* izuzimajući sadržaje u DSD formatu
** u poređenju sa SBC (Subband Coding – podpojasno kodiranje)
tehnologijom, kada je izabrana brzina protoka bitova od 990 kbps
(96/48 kHz) ili 909 kbps (88,2/44,1 kHz)
41SR
Rešavanje problema
Ako naiđete na bilo koji od sledećih problema prilikom korišćenja
sistema, koristite ovaj vodič za rešavanje problema da biste pokušali
da otklonite problem pre nego što uređaj odnesete na popravku.
Ako je neki problem i dalje prisutan, obratite se najbližem Sony
prodavcu.
Na popravku obavezno odnesite i Bar zvučnik i subwoofer, čak
i ako mislite da samo jedna od ovih komponenti ima problem.
Napajanje
Sistem nije moguće uključiti.
 Proverite da li je kabl za napajanje naizmeničnom strujom
dobro povezan.
 Iskopčajte kabl za napajanje naizmeničnom strujom iz zidne
utičnice, a zatim ga ponovo priključite nakon nekoliko minuta.
Slika
Nema slike ili se slika emituje nepravilno.
 Izaberite odgovarajući ulaz (stranica 7).
 Dok držite pritisnuto dugme INPUT, pritisnite redom dugmad
VOLUME +, VOLUME –, VOLUME + na Bar zvučniku da biste
podesili rezoluciju video izlaza na najniži nivo.
Nema slike kada pokušavate da uspostavite vezu pomoću
HDMI kabla.
 Ako povezujete uređaj koji podržava HDCP 2.2, obavezno ga
povežite na priključak HDMI IN 1, a TV na priključak HDMI OUT
(ARC) na sistemu.
 Sistem se povezuje na ulazni uređaj koji nije usaglašen sa HDCP
(High-bandwidth Digital Content Protection). U tom slučaju
proverite specifikaciju povezanog uređaja.
 Iskopčajte HDMI kabl, a zatim ga ponovo povežite. Uverite se da
je kabl čvrsto umetnut.
3D sadržaj sa priključka HDMI IN 1/2/3 se ne prikazuje na TV ekranu.
 U zavisnosti od TV-a ili video uređaja, 3D sadržaj se možda neće
prikazivati. Proverite podržani HDMI video format (stranica 53).
42SR
4K sadržaj sa priključka HDMI IN 1/2/3 se ne prikazuje na TV ekranu.
 U zavisnosti od TV-a ili video uređaja, 4K sadržaj se možda neće
prikazivati. Proverite mogućnosti za prikazivanje video sadržaja
i postavke TV-a i video uređaja.
 Koristite HDMI kabl (HDMI kabl velike brzine prenosa sa
Ethernet-om).
Slika se ne emituje sa TV-a kada je sistem u režimu mirovanja.
 Kada sistem uđe u režim mirovanja, prikazuje se slika sa
poslednjeg HDMI uređaja koji ste izabrali pre nego što ste
isključili sistem. Ukoliko uživate u sadržaju sa drugog uređaja,
reprodukujte sadržaj na uređaju i obavite radnju One-Touch Play
ili uključite sistem i izaberite HDMI uređaj koji želite da koristite.
 Podesite [Standby Through] na [On] u meniju [HDMI Settings]
(stranica 26).
Slika se ne prikazuje preko celog TV ekrana.
 Proverite postavku [TV Type] u meniju [Screen Settings] (stranica 23).
 Odnos širine i visine medija je fiksna veličina.
Boje na TV ekranu se prikazuju nepravilno.
 Ako je nepravilan prikaz boja i dalje prisutan, isključite TV i potom
ga uključite posle 15 do 30 minuta.
 Uverite se da nema magnetnih predmeta (magnetne bravice na
postolju za TV, zdravstveni uređaj, igračka itd.) u blizini sistema.
Slike sa HDMI priključka su izobličene.
 Video sa uređaja povezanog na HDMI priključak može da bude
izobličen. Ako se to desi, podesite [Video Direct] na [On]
(stranica 23).
Zvuk
TV zvuk se ne emituje sa sistema.
 U glavnom meniju izaberite [TV] (stranica 7).
 U zavisnosti od redosleda uključivanja TV-a i sistema, sistem može
da uđe u režim isključenog zvuka i na displeju može da se prikaže
„Isključivanje zvuka“. U tom slučaju, prvo uključite TV, a zatim
sistem.
 Podesite podešavanja zvučnika na TV-u (BRAVIA) za audio sistem.
Pogledajte uputstvo za upotrebu TV-a da biste videli više
informacija o njegovom podešavanju.
 Proverite povezivanje HDMI kabla, optičkog digitalnog kabla
ili audio kabla koji je povezan na sistem i TV (pogledajte
u isporučenom Vodiču za početak).
 Pojačajte zvuk na TV-u ili deaktivirajte funkciju za isključivanje zvuka.
 Kada je TV koji je kompatibilan sa tehnologijom Audio Return
Channel (ARC) povezan pomoću HDMI kabla, uverite se da je kabl
povezan na HDMI ulazni (ARC) priključak na TV-u (pogledajte
u isporučenom Vodiču za početak).
 Ako TV nije kompatibilan sa tehnologijom Audio Return Channel
(ARC), uz HDMI kabl povežite i digitalni optički kabl za emitovanje
zvuka (pogledajte u isporučenom Vodiču za početak).
 Podesite [Control for HDMI] na [On], a zatim podesite [Audio
Return Channel] na [Auto] (stranica 26).
Zvuk se emituje i sa sistema i sa TV-a.
 Isključite zvuk na sistemu ili TV-u.
TV zvuk sa ovog sistema kasni u odnosu na sliku.
 Podesite [A/V SYNC] na [0ms] ako je podešen na opseg između
[25ms] i [300ms] (stranica 29).
Nije moguće postići surround efekat.
 U zavisnosti od ulaznog signala i podešavanja zvučnog polja,
obrada surround zvuka možda neće funkcionisati efikasno.
Surround efekat će možda biti jedva primetan u zavisnosti
od programa ili diska.
 Da biste emitovali višekanalni zvuk, proverite podešavanje
digitalnog audio izlaza na uređaju koji je povezan sa sistemom.
Za više detalja, pogledajte uputstvo za upotrebu koje ste dobili
uz povezani uređaj.
USB uređaj
USB uređaj nije prepoznat.
 Pokušajte sledeće:
 Isključite sistem.
 Uklonite i ponovo povežite USB uređaj.
 Uključite sistem.
 Uverite se da je USB uređaj dobro povezan na ulaz (USB)
(stranica 8).
 Ispitajte da li su USB uređaj ili kabl oštećeni.
 Uverite se da je USB uređaj uključen.
 Ako je USB uređaj povezan preko USB čvorišta, iskopčajte ga
i povežite USB uređaj direktno na sistem.
Dodatne informacije
Nema zvuka ili se čuje veoma tih zvuk sa uređaja povezanog
na sistem.
 Pritisnite  + na daljinskom upravljaču i proverite nivo jačine
zvuka (stranica 48).
 Pritisnite  ili  + na daljinskom upravljaču da biste deaktivirali
funkciju za isključivanje zvuka (stranica 48).
 Uverite se da je izvor reprodukcije pravilno izabran. Pokušajte
sa drugim izvorima reprodukcije tako što ćete pritisnuti dugme
INPUT na daljinskom upravljaču nekoliko puta (stranica 7).
 Proverite da li su svi kablovi sistema i povezanog uređaja dobro
umetnuti u priključke.
Sa subwoofera se ne čuje zvuk ili je zvuk veoma tih.
 Pritisnite SW  + na daljinskom upravljaču da biste prilagodili
jačinu zvuka subwoofera (stranica 48).
 Uverite se da indikator za uključeno/stanje mirovanja na
subwooferu svetli zelenom bojom. Ako ne svetli, pogledajte
„Ne čuje se zvuk iz subwoofera“ u odeljku „Bežični prenos zvuka“
(stranica 45).
 Subwoofer služi za reprodukciju bas zvuka. Ako izvori reprodukcije
(tj. TV prenos) sadrži veoma malo bas zvuka, zvuk sa subwoofera
će biti veoma tih.
 Kada reprodukujete sadržaj koji podržava tehnologiju za zaštitu
autorskih prava (HDCP), on se neće emitovati sa subwoofera.
nastavlja se
43SR
BLUETOOTH
Nije moguće uspostaviti BLUETOOTH vezu.
 Uverite se da indikator (plavi) na Bar zvučniku svetli (stranica 11).
Status sistema
Status indikatora (plavog)
Tokom BLUETOOTH uparivanja
Brzo treperi
Sistem pokušava da se poveže
sa BLUETOOTH uređajem
Treperi
Sistem je uspostavio vezu
sa BLUETOOTH uređajem
Svetli
Sistem je u režimu mirovanja za
Ne svetli
BLUETOOTH (kada je sistem isključen)
Sa povezanog BLUETOOTH uređaja se ne emituje zvuk.
 Uverite se da indikator (plavi) na Bar zvučniku svetli (stranica 11).
 Približite sistem i BLUETOOTH uređaj.
 Ako se u blizini nalazi uređaj koji generiše elektromagnetno
zračenje, kao što je uređaj za bežični LAN, drugi BLUETOOTH
uređaj ili mikrotalasna rerna, udaljite ga od sistema.
 Uklonite sve prepreke između sistema i BLUETOOTH uređaja
ili udaljite sistem od prepreke.
 Postavite povezani BLUETOOTH uređaj na drugo mesto.
 Promenite frekvenciju za bežični LAN svih okolnih Wi Fi rutera
ili PC računara na pojas od 5 GHz.
 Pojačajte zvuk na povezanom BLUETOOTH uređaju.
 Proverite da li je BLUETOOTH uređaj sa kojim želite da se povežete
uključen i da li je omogućena funkcija BLUETOOTH.
 Približite sistem i BLUETOOTH uređaj.
 Ponovo uparite sistem i BLUETOOTH uređaj. Uparivanje sa sistemom
ćete možda morati da otkažete prvo na BLUETOOTH uređaju.
Mrežna veza
Uparivanje nije moguće.
 Približite sistem i BLUETOOTH uređaj.
 Uverite se da sistem ne ometaju uređaj za bežični LAN, ostali
bežični uređaji koji koriste frekvenciju od 2,4 GHz ili mikrotalasna
rerna. Ako se u blizini nalazi uređaj koji generiše elektromagnetno
zračenje, udaljite ga od sistema.
Bežična LAN veza
Povezivanje nije moguće.
 Informacije o uparivanju su izbrisane. Ponovo obavite uparivanje
(stranica 11).
Ne možete da koristite funkciju NFC.
 Funkcija NFC ne radi sa BLUETOOTH-kompatibilnim prijemnicima
(kao što su slušalice). Da biste slušali zvuk pomoću BLUETOOTHkompatibilnog prijemnika, pogledajte odeljak „Slušanje zvuka
prenošenjem na BLUETOOTH-kompatibilni prijemnik“ (stranica 13).
44SR
Sistem ne može da se poveže sa mrežom.
 Proverite mrežnu vezu (stranica 15) i podešavanja mreže
(stranica 27).
Ne možete da povežete računar na Internet nakon što je obavljena
funkcija [Wi-Fi Protected Setup (WPS)].
 Podešavanja rutera za bežičnu mrežu mogu da se promene
automatski ako koristite funkciju „Wi-Fi Protected Setup“
pre prilagođavanja postavki rutera. U tom slučaju, promenite
postavke bežične mreže na računaru na odgovarajući način.
Sistem ne može da se poveže sa mrežom ili je mrežna
veza nestabilna.
 Uverite se da je bežični LAN ruter uključen.
 Proverite mrežnu vezu (stranica 15) i podešavanja mreže (stranica 27).
 U zavisnosti od okruženja u kom se koristi (uključujući materijal
zida), uslove prijema radio-talasa ili prepreke između sistema
i rutera za bežični LAN, rastojanje za moguću komunikaciju može
da postane kraće. Približite sistem i ruter za bežični LAN jedno
drugom.
 Uređaji koji koriste frekventni pojas od 2,4 GHz, kao što je
mikrotalasna rerna, BLUETOOTH ili digitalni bežični uređaj,
mogu da dovedu do prekida komunikacije. Udaljite Bar
zvučnik od tih uređaja ili isključite te uređaje.
 Bežična LAN veza može da postane nestabilna u zavisnosti od
okruženja u kom se koristi, posebno u toku korišćenja funkcije
BLUETOOTH na sistemu. U tom slučaju, prilagodite okruženje
za korišćenje.
Željeni ruter bežične mreže se ne prikazuje u listi bežičnih mreža.
 Pritisnite BACK da biste se vratili na prethodni ekran i ponovo
pokušajte da obavite [Wireless Setup(built-in)] (stranica 16).
Ako željeni ruter bežične mreže još uvek ne bude otkriven,
izaberite [New connection registration] u listi mreža, a zatim
izaberite [Manual registration] da biste ručno uneli naziv
mreže (SSID).
Bežični prenos zvuka (subwoofer)
Zvuk je isprekidan ili sa šumom.
 Ako se u blizini nalazi uređaj koji generiše elektromagnetne talase,
kao što je oprema za bežični LAN ili mikrotalasna rerna, udaljite
sistem od takvog uređaja.
 Ako se između Bar zvučnika i subwoofera nalazi prepreka, uklonite je.
 Postavite Bar zvučnik i subwoofer što je moguće bliže.
 Promenite frekvenciju za bežični LAN svih okolnih Wi Fi rutera ili
računara na pojas od 2.4 GHz.
 Prebacite mrežnu vezu na TV-u ili Blu-ray Disc plejeru sa bežične
na žičanu.
Daljinski upravljač
Daljinski upravljač ovog sistema ne radi.
 Usmerite daljinski upravljač prema senzoru daljinskog upravljača
na Bar zvučniku (stranica 47).
 Uklonite sve prepreke između daljinskog upravljača i sistema.
 Zamenite obe baterije u daljinskom upravljaču novim baterijama,
ako su slabe.
 Uverite se da pritiskate odgovarajuće dugme na daljinskom upravljaču.
Daljinski upravljač za TV ne radi.
 Taj problem bi mogao da bude rešen omogućavanjem funkcije
infracrvenog odašiljača (stranica 34).
nastavlja se
45SR
Dodatne informacije
Sa subwoofera se ne čuje zvuk.
 Proverite da li je kabl za napajanje naizmeničnom strujom
subwoofera pravilno povezan (pogledajte u isporučenom Vodiču
za početak).
 Indikator za uključivanje/stanje mirovanja na subwooferu ne svetli.
 Uverite se da je kabl za napajanje naizmeničnom strujom
subwoofera pravilno povezan.
 Pritisnite dugme  (uključivanje/stanje mirovanja)
na subwooferu da biste uključili napajanje.
 Indikator za uključivanje/stanje mirovanja na subwooferu
sporo treperi zelenom bojom ili svetli crvenom bojom.
 Premestite subwoofer blizu Bar zvučnika tako da indikator za
uključivanje/stanje mirovanja na subwooferu počne da svetli
zelenom bojom.
 Pratite korake u odeljku „Dodatna podešavanja za bežični
sistem (subwoofer)“ (stranica 35).
 Proverite status veze sistema za bežični prenos zvuka
(stranica 35).
 Indikator za uključivanje/stanje mirovanja na subwooferu brzo
treperi zelenom bojom.
 Obratite se najbližem Sony prodavcu.
 Indikator za uključivanje/stanje mirovanja na subwooferu brzo
treperi zelenom bojom.
 Pritisnite dugme  (uključivanje/stanje mirovanja) na
subwooferu da biste isključili napajanje i proverite da li
je ventilacioni otvor subwoofera blokiran.
 Subwoofer je osmišljen za reprodukciju bas zvuka. Kada izvor
reprodukcije ne sadrži mnogo bas zvuka, kao što je slučaj
sa većinom TV programa, možda nećete čuti bas zvuk.
 Pritisnite SW  + na daljinskom upravljaču da biste pojačali
zvuk subwoofera (stranica 48).
Ostalo
Funkcija Control for HDMI ne radi pravilno.
 Proverite HDMI vezu (pogledajte u isporučenom Vodiču za početak).
 Podesite funkciju Control for HDMI na TV-u. Pogledajte uputstvo
za upotrebu koje ste dobili uz TV za više informacija o njegovom
podešavanju.
 Uverite se da je svaki povezani uređaj kompatibilan sa funkcijom
„BRAVIA“ Sync.
 Proverite postavke funkcije Control for HDMI na povezanom
uređaju. Pogledajte uputstvo za upotrebu koje ste dobili uz
povezani uređaj.
 Ako povežete/iskopčate kabl za napajanje naizmeničnom
strujom, sačekajte više od 15 sekundi pre nego što počnete
da koristite sistem.
 Ako sistem povežete na audio izlaz video uređaja koristeći neki
drugi kabl a ne HDMI kabl, zvuk se možda neće emitovati zbog
funkcije „BRAVIA“ Sync. U tom slučaju, podesite [Control for HDMI]
na [Off] ili kabl iz izlaznog audio priključka video uređaja povežite
direktno na TV (stranica 26).
 Tip i broj uređaja kojima se može upravljati funkcijom „BRAVIA“
Sync je ograničen standardom HDMI CEC na sledeći način:
 Uređaji za snimanje (Blu-ray Disc rekorder, DVD rekorder itd.):
do 3 uređaja
 Uređaji za reprodukciju (Blu-ray Disc plejer, DVD plejer itd.):
do 3 uređaja (uključujući ovaj sistem)
 Uređaji za tjuner: do 4 uređaja
 Audio sistem (prijemnik/slušalice): do 1 uređaja (uključujući
ovaj sistem)
Na prednjem displeju se naizmenično prikazuju „PRTCT“, „PUSH“
i „NAPAJANJE“.
 Pritisnite  (uključivanje/stanje mirovanja) da biste isključili
sistem. Kada indikator nestane, iskopčajte kabl za napajanje
naizmeničnom strujom i uverite se da ništa ne blokira ventilacione
otvore sistema.
Na displeju se prikazuje [BT TX].
 Pritisnite RX/TX na daljinskom upravljaču da biste prebacili
[Bluetooth Mode] na [Receiver]. Prikazuje se [BT TX] ako se
[Bluetooth Mode] podesi na [Transmitter] (stranica 13). Kada
pritisnete RX/TX na daljinskom upravljaču, [Bluetooth Mode] se
prebacuje na [Receiver] i izabrani ulaz se prikazuje na displeju
(stranica 24).
Senzori TV-a ne rade pravilno.
 Bar zvučnik možda blokira neke senzore (kao što je senzor svetline),
prijemnik za daljinski upravljač na TV-u ili predajnik za 3D naočare
(prenos infracrvenih talasa) na 3D TV-u koji podržava sistem
infracrvenih 3D naočara ili bežičnu komunikaciju. Premestite
Bar zvučnik dalje od TV-a u opsegu koji omogućava da ovi delovi
pravilno funkcionišu. Da biste videli mesto na kom se nalaze
senzori i prijemnik za daljinski upravljač, pogledajte uputstvo
za upotrebu koje ste dobili uz TV.
Resetovanje
Ako sistem i dalje ne funkcioniše pravilno, vratite ga na
podrazumevana podešavanja na sledeći način:
1
2
3
4
5
6
Pritisnite  (uključivanje/stanje mirovanja)
da biste uključili sistem.
Pritisnite HOME.
Na TV ekranu će se prikazati glavni meni.
U glavnom meniju izaberite
[Resetting].
Izaberite [Reset to Factory Default Settings].
Izaberite stavku menija koju želite da resetujete.
Izaberite [Start].
Otkazivanje resetovanja
Izaberite [Cancel] u 6. koraku.
46SR
[Setup] –
Prednji
Vodič za delove i kontrole
Bar zvučnik





Dugme  (uključivanje/stanje mirovanja)
Dugme INPUT
Dugme PAIRING
Dugmad VOLUME +/–
Indikator
 Brzo treperi (plavo): BLUETOOTH uparivanje je u toku.
 Treperi (plavo): Pokušaj povezivanja sa BLUETOOTH uređajem.
 Svetli (plavo): BLUETOOTH veza je uspostavljena.
 Displej
 Senzor za daljinski upravljač
 Oznaka N
Kada koristite funkciju NFC, dodirnite NFC uređajem ovu oznaku.
Zadnja strana
nastavlja se
47SR
Dodatne informacije
 Ulaz (USB)
 Priključak HDMI OUT (ARC)
Ovaj priključak podržava HDCP 2.2.
 Priključci HDMI IN 1/2
Priključak HDMI IN 1 podržava HDCP 2.2.
 Priključak HDMI IN 3
Kada koristite priključak HDMI IN 3 na Bar zvučniku postavljenom
na zid, povežite HDMI kabl (HDMI kabl velike brzine prenosa sa
Ethernet-om) koji je zalomljen udesno.
 Priključak DIGITAL IN (TV)
 LAN(100) ulaz
 Priključak ANALOG IN
 Kabl za napajanje naizmeničnom strujom
Subwoofer
 Indikator za uključivanje/stanje mirovanja
 Svetli (crveno): Napajanje je isključeno.
 Svetli (zeleno): Napajanje je uključeno.
 Svetli (narandžasto): SECURE LINK veza je uspostavljena.
 Dugme  (uključivanje/stanje mirovanja)
 Dugme SECURE LINK
 Kabl za napajanje naizmeničnom strujom
48SR
Daljinski upravljač
Dugmad AUDIO,  i  + imaju malu izbočinu.
Koristite je kao referencu kada upravljate daljinskim upravljačem.
  (isključivanje zvuka)
Privremeno isključivanje zvuka.
 (jačina zvuka) +/–
Prilagođavanje jačine zvuka.
SW  (jačina zvuka subwoofera) +/
Podešavanje jačine bas zvuka.
 Dugmad za upravljanje reprodukcijom
Pogledajte odeljak „Slušanje/Gledanje“ (stranica 7).
/ (premotavanje unazad/unapred)
Premotavanje unazad ili unapred.
/ (prethodno/sledeće)
Biranje prethodnog/sledećeg poglavlja, numere ili datoteke.
 (reprodukcija)
Pokretanje ili ponovno pokretanje reprodukcije
(nastavak reprodukcije).
 (pauziranje)
Pauziranje ili ponovno pokretanje reprodukcije.
 (zaustavljanje)
Zaustavljanje reprodukcije.
AUDIO (stranica 33)
Izbor audio formata.
RX/TX (prijemnik/predajnik)
Prebacivanje između opcija [Receiver] i [Transmitter]
funkcije [Bluetooth Mode] (stranica 24).
Dodatne informacije
 INPUT (stranica 7)
Biranje uređaja koji želite da koristite.
DISPLAY
Prikazivanje informacija o reprodukciji i pregledanju veba
na TV ekranu.
 (uključivanje/stanje mirovanja)
Uključivanje sistema ili postavljanje u režim mirovanja.
 Dugmad za zvučno polje (stranica 9)
ClearAudio+, Movie, Movie 2, Music, Game Studio, Music Arena,
Standard
CLEARAUDIO+, SOUND FIELD, FOOTBALL, VOICE, NIGHT
 DIMMER (stranica 33)
Prilagođavanje svetline prednjeg displeja i LED indikatora.
 Obojena dugmad
Prečice za izbor stavki u nekim menijima.
 MIRRORING (stranica 18)
Izbor funkcije [Screen mirroring].
PAIRING (stranica 11)
Pokušajte da obavite BLUETOOTH uparivanje.
 OPTIONS (stranica 28)
Prikazuje meni „Options“ na TV ekranu ili na prednjem displeju.
(Lokacija se razlikuje u zavisnosti od izabrane funkcije.)
BACK
Povratak na prethodni prikaz.
///
Pomeranje naglašavanja na prikazanu stavku.
(unos)
Ulazak u izabranu stavku.
HOME (stranica 22)
Ulazak u glavni ekran sistema ili izlazak iz njega.
49SR
Podržani tipovi datoteka
Music
Kodek
Oznaka tipa datoteke
MP3 (MPEG-1 Audio Layer III)1)
.mp3
AAC/HE-AAC1),2)
.m4a, .aac3)
WMA9
Standard2)
.wma
WMA10 Pro3)
.wma
LPCM1)
.wav
FLAC2)
.flac, .fla
Dolby Digital1),3)
.ac3
DSF2)
.dsf
DSDIFF2),4)
.dff
AIFF2)
.aiff, .aif
ALAC2)
.m4a
Vorbis3)
.ogg
Monkey’s Audio3)
.ape
Photo
Format
Oznaka tipa datoteke
JPEG
.jpeg, .jpg, .jpe
PNG
.png5)
GIF
.gif5)
1)
2)
3)
4)
5)
Sistem može da reprodukuje „.mka“ datoteke. Ove datoteke ne mogu
da se reprodukuju sa servera kućne mreže.
Sistem možda neće reprodukovati ovaj format datoteke sa servera
kućne mreže.
Sistem ne reprodukuje ovaj format datoteke sa servera kućne mreže.
Sistem ne reprodukuje datoteke kodirane DST-om.
Sistem ne reprodukuje animirane PNG i animirane GIF datoteke.
50SR
Napomene
 Neke
datoteke možda neće biti moguće reprodukovati u zavisnosti od
formata datoteke, kodiranja datoteke, stanja snimka ili stanja servera
kućne mreže.
 Neke datoteke koje su obrađene na PC računaru možda neće biti
moguće reprodukovati.
 Brzo premotavanje unapred ili unazad možda neće biti moguće
na nekim datotekama.
 Sistem ne reprodukuje kodirane datoteke, na primer one koje
su kodirane DRM-om ili su komprimovane bez gubitka kvaliteta.
 Sistem može da prepozna sledeće datoteke ili fascikle na USB
uređajima:
– do fascikli na 9. nivou (uključujući fasciklu „ROOT“)
– do 500 datoteka/fascikli na pojedinačnom nivou
 Sistem može da prepozna sledeće datoteke ili fascikle uskladištene
na serveru kućne mreže:
– do fascikli na 19. nivou
– do 999 datoteka/fascikli na pojedinačnom nivou
 Neki USB uređaji možda neće raditi sa ovim sistemom.
 Sistem može da prepozna Mass Storage Class (MSC) uređaje (kao što
su flash memorija ili HDD), uređaje za snimanje slika (SICD uređaje)
i tastature sa 101 tasterom.
Podržani audio formati
Specifikacije
Ovaj sistem podržava sledeće formate audio signala.
Format
Bar zvučnik (SA-ST9)
Funkcija
„HDMI1“
„HDMI2“
„HDMI3“
„TV“
(DIGITAL IN)
LPCM 2ch


LPCM 5.1ch

–
LPCM 7.1ch

–
Dolby Digital


Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus

–
DTS


DTS-ES Discrete 6.1, DTS-ES Matrix 6.1


DTS96/24


DTS-HD High Resolution Audio

–
DTS-HD Master Audio

–
DTS-HD LBR

–
DSD

–
MPEG-2 AAC


Napomena
Priključci HDMI IN 1/2/3 ne prihvataju zvučni signal u slučaju audio
formata koji sadrži zaštitu od kopiranja, kao što je Super Audio CD
ili DVD-Audio.
IZLAZ ZA NAPAJANJE (nominalni)
Prednji levi + prednji desni: 50 W + 50 W
(na 6 oma, 1 kHz, 1% THD)
IZLAZ ZA NAPAJANJE (referentni)
Prednji levi/prednji desni blok zvučnika: 75 W (po kanalu na 6 oma, 1 kHz)
Centralni blok zvučnika: 75 W (po kanalu na 6 oma, 1 kHz)
Centralni blok visokotonaca: 75 vati (po kanalu na 6 oma, 10 kHz)
Ulazi
HDMI IN 1*/2/3
DIGITAL IN (TV)
ANALOG IN
Izlaz
HDMI OUT* (ARC)
* Priključci HDMI IN 1 i HDMI OUT (ARC) podržavaju protokol HDCP 2.2.
HDCP 2.2 je nova poboljšana tehnologija za zaštitu autorskih prava
koja se koristi da zaštiti sadržaj kao što su 4K filmovi.
Odeljak za HDMI
Priključak
Tip A (19-pinski)
Dodatne informacije
: Podržani format.
–: Nepodržani format.
Odeljak pojačala
USB odeljak
Ulaz (USB):
Tip A (za povezivanje USB memorije, čitača memorijskih kartica
i digitalnog fotoaparata)
LAN odeljak
Priključak LAN (100)
Priključak 100BASE-TX
nastavlja se
51SR
Odeljak za bežični LAN
Prednji levi/prednji desni blok zvučnika
Usaglašenost sa standardima
IEEE 802.11 a/b/g/n
Frekventni pojas
2,4 GHz, 5 GHz
Sistem zvučnika
Dvosmerni koaksijalni sistem zvučnika sa zvučnom izolacijom
Zvučnik
Woofer: 65 mm, kupasti, zvučnik sa magnetnim fluidom
Visokotonac: 18 mm, meki kupolasti
BLUETOOTH odeljak
Sistem za komunikaciju
BLUETOOTH specifikacija verzija 3.0
Izlaz
BLUETOOTH specifikacija, klasa napajanja 1
Maksimalni opseg komunikacije
Optička vidljivost od približno 30 m1)
Maksimalan broj uređaja koje je moguće registrovati
9 uređaja
Frekventni pojas
Pojas od 2,4 GHz (2,4 GHz – 2,4835 GHz)
Metod modulacije
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Kompatibilni BLUETOOTH profili2)
A2DP 1.2 (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP 1.5 (Audio Video Remote Control Profile)
Podržani kodeci3)
SBC4), AAC5), LDAC
Opseg prenosa (A2DP)
20 Hz – 20.000 Hz (Frekvencija uzorkovanja 44,1 kHz)
1) Stvarni opseg će se razlikovati u zavisnosti od faktora kao što su
prepreke između uređaja, magnetna polja oko mikrotalasne rerne,
statički elektricitet, korišćenje bežičnog telefona, osetljivost prijema,
operativni sistem, softverske aplikacije itd.
2) BLUETOOTH profili ukazuju na svrhu BLUETOOTH komunikacije
između uređaja.
3) Kodek: Kompresija audio signala i format konverzije
4) Subband Codec
5) Advanced Audio Coding
52SR
Centralni blok zvučnika
Sistem zvučnika
Centralni
Dvosmerni koaksijalni sistem zvučnika sa zvučnom izolacijom
Satelitski
Sistem zvučnika punog opsega sa zvučnom izolacijom
Zvučnik (5 zvučnika)
Centralni
Woofer: 65 mm, kupasti, zvučnik sa magnetnim fluidom
Visokotonac: 18 mm, meki kupolasti
Satelitski
65 mm, kupasti, zvučnik sa magnetnim fluidom
Opšte
Zahtevi za napajanje
220 V – 240 V AC, 50 Hz/60 Hz
Potrošnja energije
Kada je sistem uključen: 60 W
U režimu mirovanja: 0,5 W ili manje (Za detalje o podešavanju,
pogledajte stranica 33.)
Mrežni režim mirovanja (svi žičani mrežni priključci povezani, sve
bežični mrežni priključci aktivirani): 7,3 W
Približne dimenzije (š/v/d)
1130 mm × 88 mm × 128 mm
(bez rešetke, bez postolja, sa isturenim delom)
1130 mm × 88 mm × 133 mm
(sa rešetkom, bez postolja)
1130 mm × 100 mm × 129 mm
(bez rešetke, sa postoljem, sa isturenim delom)
1130 mm × 101 mm × 136 mm
(sa rešetkom, sa postoljem)
Masa (približno)
6,8 kg (bez rešetke, bez postolja)
Kompatibilni iPod/iPhone modeli
Video formati koje sistem podržava
U nastavku su navedeni kompatibilni iPod/iPhone modeli. Ažurirajte
softver iPod/iPhone uređaja na najnoviju verziju pre nego što počnete da
ga koristite sa sistemom.
Ulaz/izlaz (blok HDMI ponavljača)
Tehnologija BLUETOOTH radi sa sledećim modelima:
iPhone 6 Plus/iPhone 6/iPhone 5s/iPhone 5c/iPhone 5/iPhone 4s/
iPhone 4/iPhone 3GS
iPod touch (peta generacija)/iPod touch (četvrta generacija)
3D
Format







4096 × 2160p @ 23,98/24 Hz2) 



3840 × 2160p @ 59,94/60 Hz1) 


IZLAZ ZA NAPAJANJE (referentni)
200 W (na 2 oma, 100 Hz)
Sistem zvučnika
Subwoofer sa pasivnim hladnjakom
Zvučnik
180 mm konusni
200 mm × 300 mm konusni, pasivni hladnjak
Zahtevi za napajanje
220 V – 240 V AC, 50 Hz/60 Hz
Potrošnja energije
Kada je sistem uključen: 30 W
U režimu mirovanja: 0,5 W ili manje
Približne dimenzije (š/v/d)
248 mm × 403 mm × 426 mm
Masa (približno)
16 kg





3840 × 2160p @ 29,97/30 Hz2) 







3840 × 2160p @ 23,98/24 Hz2) 



1920 × 1080p @ 59,94/60 Hz




1920 × 1080p @ 50 Hz




1920 × 1080p @ 29,97/30 Hz




1920 × 1080p @ 25 Hz




1920 × 1080p @ 23,98/24 Hz




1920 × 1080i @ 59,94/60 Hz




1920 × 1080i @ 50 Hz




1280 × 720p @ 59,94/60 Hz




1280 × 720p @ 50 Hz




1280 × 720p @ 29,97/30 Hz



Odeljak za bežični predajnik/prijemnik

1280 × 720p @ 23,98/24 Hz



Sistem za komunikaciju
Specifikacija za bežični prenos zvuka verzije 3.0
Frekventni pojas
5,2 GHz (5,180 GHz – 5,240 GHz)
5,8 GHz (5,736 GHz – 5,814 GHz)
Metod modulacije
DSSS

720 × 480p @ 59,94/60 Hz




720 × 576p @ 50 Hz




640 × 480p @ 59,94/60 Hz




3840 × 2160p @ 50 Hz1)
3840 × 2160p @ 25 Hz2)
1)
2)
Dodatne informacije
4096 × 2160p @ 59,94/60 Hz1) 
4096 × 2160p @ 50 Hz1)
Subwoofer (SA-WST9)
Uporedo
Iznad-ispod
2D Pakovanje (leva i desna (gornja i donja
frejmova
strana
polovina
ekrana)
ekrana)
YCbCr 4:2:0/Podržava samo 8-bitni format
Podržava samo 8-bitni format
Dizajn i specifikacije su podložni promenama bez najave.
53SR
 Ne
O BLUETOOTH komunikaciji
 BLUETOOTH
uređaje bi trebalo da koristite na međusobnoj udaljenosti
do 10 metara i između njih ne bi trebalo da se nalaze prepreke. Opseg
efikasne komunikacije može da postane kraći pod sledećim uslovima.
– Kada se između uređaja koji su povezani BLUETOOTH vezom nalazi
osoba, metalni objekat, zid ili neka druga prepreka.
– Kada se nalazite na lokaciji na kojoj se koristi bežični LAN
– U blizini su uključene mikrotalasne rerne
– Ako se nalazite na lokaciji na kojoj postoji emisija
elektromagnetnih talasa
 BLUETOOTH uređaji i bežični LAN (IEEE 802.11b/g) koriste isti frekventni
pojas (2,4 GHz). Kada BLUETOOTH uređaj koristite blizu uređaja sa
funkcijom za bežični LAN, može doći do elektromagnetnih smetnji.
To može da dovede do nižih brzina prenosa podataka, šuma ili
nemogućnosti povezivanja. Ako se to desi, isprobajte sledeća rešenja:
– Koristite ovaj sistem na udaljenosti od najmanje 30 metara od uređaja
za bežični LAN.
– Isključite napajanje uređaja za bežični LAN kada BLUETOOTH uređaj
koristite u opsegu od 10 metara.
– Postavite ovaj sistem i BLUETOOTH uređaj što bliže jedno drugom.
 Radio-talasi koje emituje ovaj sistem mogu da dovedu do smetnji u radu
nekih medicinskih uređaja. Budući da ove smetnje mogu da dovedu do
kvara, uvek isključite napajanje na sistemu i BLUETOOTH uređaju na
sledećim lokacijama:
– U bolnici, vozu, avionu, benzinskoj stanici i bilo kom mestu na kojem
su prisutni zapaljivi gasovi
– U blizini automatskih vrata ili požarnih alarma
 Ovaj sistem podržava bezbednosne funkcije koje su u skladu sa
BLUETOOTH specifikacijom radi obezbeđivanja sigurne komunikacije
prilikom korišćenja tehnologije BLUETOOTH. Međutim, ove
bezbednosne funkcije možda neće biti dovoljne u zavisnosti od
podešavanja sadržaja i drugih faktora pa uvek budite na oprezu
kada obavljate komunikaciju pomoću tehnologije BLUETOOTH.
 Sony ne odgovara u slučaju štete ili drugog gubitka koji je nastao
usled otkrivenih informacija korišćenjem tehnologije BLUETOOTH.
54SR
možemo da garantujemo BLUETOOTH komunikaciju sa svim
BLUETOOTH uređajima koji imaju isti profil kao ovaj sistem.
 BLUETOOTH uređaji koji su povezani sa ovim sistemom moraju da
ispunjavaju BLUETOOTH specifikaciju organizacije Bluetooth SIG, Inc.
i moraju da budu sertifikovani. Međutim, čak i kada uređaj ispunjava
BLUETOOTH specifikaciju, u nekim slučajevima karakteristike ili
specifikacije BLUETOOTH uređaja mogu da onemoguće povezivanje
ili dovedu do drugačijeg načina kontrole, prikaza ili rada od onog koji
je predviđen.
 Može da dođe do pojave šuma ili zvuk može da bude isprekidan
u zavisnosti od BLUETOOTH uređaja koji je povezan sa sistemom,
okruženja u kojem se odvija komunikacija ili uslova u okruženju.
Ako imate bilo kakva pitanja ili probleme u vezi sa sistemom,
obratite se najbližem Sony prodavcu.
Indeks
Brojevi
D
M
24p Output 23
4K Output 23
Daljinski upravljač 48
Device List 25
Device Name 26
Dimmer 33
DSEE HX 10, 24
Meni „Options“ 28
Mreža 15
Multiplex broadcast zvuk 33
Music Services 18
E
Network Connection Diagnostics 27
Network Connection Status 27
Network content 24p Output 23
Network Settings 27
NFC 12
Night mode 10
A
A/V SYNC 29
Attenuation settings - Analog 24
Audio DRC 24
Audio Output 24
Audio Return Channel 26
Audio Settings 24
Auto Display 26
Auto Renderer Access Permission 27
Auto Standby 26
Automatsko ažuriranje 26
Ažuriranje 22
B
C
Child Lock 33
Connection Server Settings 27
Control for HDMI 26, 31
G
Google Cast 19
H
HDMI
YCbCr/RGB (HDMI) 23
HDMI Deep Colour Output 23
HDMI Settings 26
HDMI1 Audio Input Mode 26
Home Network 16
I
Initialise Personal Information 28
Input Skip Setting 27
Internet Settings 27
IR-Repeater 25, 34
O
OSD Language 25
Output Video Resolution 23
P
Podešavanja automatskog ažuriranja 26
Postavke sistema 25
Prednja strana 47
PRTCT 46
Dodatne informacije
BLUETOOTH 11
Bluetooth Codec - AAC 25
Bluetooth Codec - LDAC 25
Bluetooth Mode 24
Bluetooth Settings 24
Bluetooth Standby 25
„BRAVIA“ Sync 31
Brzo pokretanje/Stanje mirovanja za
mrežu 26
Easy Network Settings 28
Easy Setup 28
External Control 27
N
R
Remote Start 27
Renderer Access Control 27
Reset to Factory Default Settings 28
Resetovanje 46
Resetting 28
Režim za fudbal 9
Režim za glas 10
RF Band 36
nastavlja se
55SR
S
SBM 24
Screen mirroring 18
Screen mirroring RF Setting 27
Screen Settings 23
Secure Link 35
Slideshow 29
Software License Information 27
Software Update 22
Software Update Notification 26
SongPal 30
Standby Through 26
Subwoofer 35, 45
System Information 27
T
TV Type 23
U
USB 8
V
Video Direct 23
Vremenska zona 26
W
Wireless Playback Quality 25
Wireless Sound Connection 25
Z
Zadnja strana 47
Zvučno polje 9, 28
56SR
IZDAVANJE LICENCE
UGOVOR O LICENCIRANJU ZA KRAJNJEG
KORISNIKA
VAŽNA NAPOMENA:
PRE KORIŠĆENJA SOFTVERA, PAŽLJIVO PROČITAJTE OVAJ UGOVOR
O LICENCIRANJU ZA KRAJNJEG KORISNIKA („EULA“). KORIŠĆENJEM
SOFTVERA, VI PRIHVATATE USLOVE U OVOM EULA UGOVORU. AKO
NE PRIHVATATE USLOVE U OVOM EULA UGOVORU, NE MOŽETE DA
KORISTITE SOFTVER.
SOFTVERSKA LICENCA
SOFTVER se ne prodaje, već licencira. SOFTVER je zaštićen zakonima
o autorskim pravima i ostalim zakonima i međunarodnim
sporazumima o intelektualnoj svojini.
AUTORSKA PRAVA
Sva vlasnička i autorska prava u SOFTVERU (uključujući, ali se ne
ograničavajući na, slike, fotografije, animirane sadržaje, video,
audio, muziku, tekst i „aplete“ uključene u SOFTVER) poseduje SONY
ili jedan ili više njegovih NEZAVISNIH DOBAVLJAČA.
USLOVI I OGRANIČENJA
Ne možete da kopirate, objavite, adaptirate, ponovo distribuirate,
pokušavate da izvučete izvorni kôd, modifikujete, menjate metodama
reverznog inženjeringa, dekompilujete ili rastavljate bilo šta od
SOFTVERA, bilo u celosti ili delimično, ili da kreirate bilo kakve
izvedene radove od ili iz SOFTVERA, osim ako su takvi izvedeni radovi
namerno omogućeni SOFTVEROM. Ne možete da modifikujete
ili utičete na bilo koji deo funkcionalnosti upravljanja digitalnim
pravima u okviru SOFTVERA. Ne možete da zaobilazite, modifikujete,
zanemarujete ili zaobilazite bilo koju funkciju ili zaštitu SOFTVERA
ili bilo kog mehanizma operativno povezanog sa SOFTVEROM.
Ne možete da izdvajate nijednu pojedinačnu komponentu SOFTVERA
za korišćenje na više od jednog UREĐAJA osim ako vam je za to SONY
dao izričitu dozvolu. Ne možete da uklanjate, menjate, prekrivate
ili izobličujete bilo koji zaštićeni znak ili napomenu u SOFTVERU.
Ne možete da delite, distribuirate, iznajmljujete, podlicencirate,
dodeljujete, prenosite ili prodajete SOFTVER. Softver, mrežne usluge
i ostali proizvodi osim SOFTVERA od kojih zavise performanse
SOFTVERA mogli bi da budu zaustavljeni ili njihova funkcionalnost
prekinuta po nahođenju dobavljača (dobavljači softvera, dobavljači
usluge ili SONY). SONY i ti dobavljači ne garantuju da će SOFTVER,
mrežne usluge, sadržaji ili drugi proizvodi nastaviti da budu dostupni
ili da će raditi bez prekida ili izmene.
KORIŠĆENJE SOFTVERA SA MATERIJALIMA KOJI PODLEŽU
AUTORSKOM PRAVU
SOFTVER može da omogući da ga koristite da pregledate, skladištite,
obrađujete i/ili koristite sadržaj koji ste kreirali vi i/ili treća lica.
Takav sadržaj može da bude zaštićen zakonima o autorskim pravima
i ostalim zakonima i/ili sporazumima o intelektualnoj svojini. Slažete
se da koristite SOFTVER samo u saglasnosti sa svim tim zakonima
nastavlja se
57SR
Dodatne informacije
Ovaj EULA ugovor je pravni ugovor između vas i kompanije
Sony Corporation („SONY“). Ovaj EULA ugovor reguliše vaša prava
i obaveze koje se tiču SONY softvera koje pružaju SONY i/ili njegovi
nezavisni davaoci licenci (uključujući SONY podružnice) i njihove
podružnice (zbirnim imenom, „NEZAVISNI DOBAVLJAČI“), zajedno
sa svim ažuriranjima/nadogradnjama koje obezbeđuje SONY, svom
štampanom, onlajn ili drugom elektronskom dokumentacijom za
taj softver i svim datotekama podataka koje su kreirane radom tog
softvera (zbirnim imenom, „SOFTVER“).
Bez obzira na gorepomenuto, bilo koji softver u okviru SOFTVERA
koji ima zasebni ugovor o licenciranju za krajnjeg korisnika
(uključujući, ali se ne ograničavajući na, GNU opštu javnu licencu
i umanjenu/bibliotečku opštu javnu licencu) biće pokriven
odgovarajućim posebnim ugovorom o licenciranju za krajnjeg
korisnika umesto uslovima ovog EULA ugovora do stepena
zahtevanog takvim posebnim ugovorim o licenciranju za krajnjeg
korisnika („IZUZETI SOFTVER“).
SONY vam daje ograničenu licencu za korišćenje SOFTVERA
isključivo u vezi sa vašim kompatibilnim uređajem („UREĐAJ“)
i samo za vašu ličnu, nekomercijalnu upotrebu. SONY i NEZAVISNI
DOBAVLJAČI izričito zadržavaju sva prava, vlasništvo i interese
(uključujući, ali se ne ograničavajući na, sva prava intelektualne
svojine) u SOFTVERU koje vam ovaj EULA ugovor ne daje specifično.
i sporazumima koji se odnose na takav sadržaj. Pristajete i slažete
se da SONY može preduzeti odgovarajuće mere da zaštiti autorska
prava sadržaja koji je uskladišten, obrađen ili korišćen SOFTVEROM.
Takve mere uključuju, ali se ne ograničavaju na, brojanje učestalosti
zaštitnog kopiranja i oporavka kroz izvesne funkcije SOFTVERA,
odbijanje prihvatanja vašeg zahteva da omogući oporavak podataka,
kao i raskid ovog EULA ugovora u slučaju vaše nelegitimne upotrebe
SOFTVERA.
USLUGA ZA SADRŽAJ
IMAJTE NA UMU DA SOFTVER MOŽE DA BUDE ZAMIŠLJEN TAKO DA
SE KORISTI SA SADRŽAJEM KOJI JE DOSTUPAN KROZ JEDNU ILI VIŠE
USLUGA ZA SADRŽAJE („USLUGA ZA SADRŽAJ“). KORIŠĆENJE USLUGE
I TOG SADRŽAJA PODLEŽE USLOVIMA KORIŠĆENJA USLUGE ZA TU
USLUGU ZA SADRŽAJ. AKO ODBIJETE DA PRIHVATITE TE USLOVE,
VAŠE KORIŠĆENJE SOFTVERA ĆE BITI OGRANIČENO. Vi pristajete
i slažete se da izvesni sadržaj i usluge dostupne korišćenjem
SOFTVERA možda obezbeđuju treća lica nad kojima SONY nema
kontrolu. KORIŠĆENJE USLUGE ZA SADRŽAJ ZAHTEVA VEZU SA
INTERNETOM. USLUGA ZA SADRŽAJ MOŽE BITI PREKINUTA U BILO
KOM TRENUTKU.
POVEZANOST SA INTERNETOM I USLUGE TREĆIH LICA
Vi pristajete i slažete se da pristup izvesnim funkcijama SOFTVERA
možda zahteva vezu sa Internetom za koju ste isključivo vi odgovorni.
Dalje, isključivo vi ste odgovorni za plaćanje trećim licima novčanih
iznosa koji se tiču vaše Internet veze, uključujući ali se ne ograničavajući
na dobavljača Internet usluga ili naplate emitovanja programa.
Korišćenje SOFTVERA može biti podložno limitima ili restrikcijama
u zavisnosti od mogućnosti, širine protoka ili tehničkih ograničenja
vaše Internet veze i usluge. Dostupnost, kvalitet i bezbednost te
povezanosti sa Internetom isključiva je odgovornost treće strane
koja obezbeđuje tu uslugu.
IZVOZ I OSTALI PROPISI
Vi se slažete da pristanete na sva primenljiva ograničenja i propise
koji se tiču izvoza i ponovnog izvoza u području ili zemlji u kojoj
boravite, te da nećete preneti niti autorizovati prenos SOFTVERA
u zemlju u koju je uvoz zabranjen ili inače krši bilo koje od tih
ograničenja ili propisa.
58SR
VISOKORIZIČNE AKTIVNOSTI
SOFTVER nije otporan na greške i nije osmišljen, proizveden
i namenjen tome da se koristi ili prodaje kao kontrolna i sigurnosna
oprema u opasnim i rizičnim okruženjima kao što su nuklearne
centrale, sistemi za avionsku navigaciju ili komunikaciju, kontrola
vazdušnog saobraćaja, uređaji za održavanje života ili oružani
sistemi gde bi otkaz SOFTVERA mogao da dovede do smrti, povrede
ili ozbiljne materijalne štete ili štete po okolinu („VISOKORIZIČNE
AKTIVNOSTI“). SONY, svi njegovi NEZAVISNI DOBAVLJAČI i sve njihove
podružnice posebno se odriču bilo kakve izričite ili podrazumevane
garancije, obaveze ili podesnosti za korišćenje u VISOKORIZIČNIM
AKTIVNOSTIMA.
IZUZIMANJE GARANCIJE NA SOFTVER
Vi pristajete i slažete se da SOFTVER koristite na sopstveni rizik i da
ste vi odgovorni za korišćenje SOFTVERA. SOFTVER je obezbeđen
„U VIĐENOM STANJU“, bez garancije, obaveze ili uslova bilo koje vrste.
SONY I SVAKI OD NEZAVISNIH DOBAVLJAČA (za potrebe ovog
odeljka, SONY i svaki od NEZAVISNIH DOBAVLJAČA će se kolektivno
nazivati „SONY“) IZRIČITO SE ODRIČU SVIH GARANCIJA, OBAVEZA ILI
USLOVA, IZRIČITIH ILI PODRAZUMEVANIH, UKLJUČUJUĆI, ALI SE NE
OGRANIČAVAJUĆI NA PODRAZUMEVANE GARANCIJE O MOGUĆNOSTIMA
PRODAJE, NEKRŠENJU I PODESNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU. SONY
NE GARANTUJE NITI POSTAVLJA IKAKVE USLOVE ILI TVRDNJE (A) DA
ĆE FUNKCIJE KOJE SOFTVER SADRŽI ODGOVARATI VAŠIM ZAHTEVIMA
ILI DA ĆE BITI AŽURIRANE, (B) DA ĆE UPRAVLJANJE SOFTVEROM
BITI PRAVILNO ILI ZAŠTIĆENO OD GREŠAKA ILI DA ĆE BILO KOJI
NEDOSTACI BITI ISPRAVLJENI, (C) DA SOFTVER NEĆE OŠTETITI BILO
KOJI DRUGI SOFTVER, HARDVER ILI PODATKE, (D) DA ĆE BILO KOJI
SOFTVER, MREŽNE USLUGE (UKLJUČUJUĆI INTERNET) ILI PROIZVODI
(OSIM SOFTVERA) OD KOJIH RAD SOFTVERA ZAVISI NASTAVITI DA
BUDE DOSTUPAN, NEPREKINUT U RADU ILI NEIZMENJEN, I (E) U VEZI
SA KORIŠĆENJEM ILI REZULTATIMA KORIŠĆENJA SOFTVERA U SMISLU
ISPRAVNOSTI, TAČNOSTI, POUZDANOSTI ILI OSTALOG.
NIJEDNA USMENA ILI PISANA INFORMACIJA ILI SAVET KOJI JE
DAO SONY ILI OVLAŠĆENI PREDSTAVNIK KOMPANIJE SONY NE
PREDSTAVLJA GARANCIJU, OBAVEZU ILI USLOV NITI NA BILO KOJI
NAČIN PROŠIRUJE OVU GARANCIJU. UKOLIKO SE SOFTVER POKAŽE
KAO DEFEKTAN, VI PREUZIMATE CELOKUPNE TROŠKOVE SVOG
POTREBNOG SERVISIRANJA, POPRAVKE ILI ISPRAVKE. NEKI
PRAVOSUDNI SISTEMI NE DOZVOLJAVAJU IZUZIMANJE
PODRAZUMEVANIH GARANCIJA, TAKO DA SE OVA IZUZIMANJA
MOŽDA NE ODNOSE NA VAS.
ili pristanja na to ažuriranje ili izmene. Za sva ažuriranja/modifikacije
će se smatrati da predstavljaju, i činiće njegov deo, SOFTVER za
potrebe ovog EULA ugovora. Prihvatanjem ovog EULA ugovora,
vi ste pristali na ta ažuriranja/modifikacije.
OGRANIČAVANJE ODGOVORNOSTI
Ovaj EULA ugovor i politika privatnosti kompanije SONY, koji
se ispravljaju i menjaju s vremena na vreme, zajedno sačinjavaju
celokupan ugovor između vas i kompanije SONY koji se odnosi na
SOFTVER. Ako SONY ne upražnjava niti sprovodi bilo koje pravo
ili odredbu ovog EULA ugovora, to ne znači odricanje od takvog
prava ili odricanja. Ako se bilo koji deo ovog EULA ugovora smatra
nevažećim, ilegalnim ili ga nije moguće sprovesti, ta odredba će biti
sprovedena do maksimalnog dozvoljenog nivoa tako da održi svrhu
ovog EULA ugovora, a ostali delovi ugovora ostaju efektivno na snazi.
SONY I SVAKI OD NEZAVISNIH DOBAVLJAČA (za potrebe ovog
odeljka, SONY i svaki od NEZAVISNIH DOBAVLJAČA će se kolektivno
nazivati „SONY“) NEĆE BITI ODGOVORNI ZA BILO KOJU INCIDENTNU
ILI POSLEDIČNU ŠTETU NASTALU ZBOG KRŠENJA BILO KOJE IZRIČITE
ILI IMPLICITNE GARANCIJE, KRŠENJA UGOVORA, NEMARA,
ODGOVORNOSTI U UŽEM SMISLU ILI BILO KOJE DRUGE PRAVNE
TEORIJE KOJA SE ODNOSI NA SOFTVER, UKLJUČUJUĆI, ALI SE NE
OGRANIČAVAJUĆI NA, BILO KOJU ŠTETU PROISTEKLU IZ GUBITKA
PROFITA, GUBITKA PRIHODA, GUBITKA PODATAKA, GUBITKA
KORIŠĆENJA SOFTVERA ILI BILO KOG PRIDRUŽENOG HARDVERA,
VREMENA NEAKTIVNOSTI I VREMENA KOJE IZGUBI KORISNIK, ČAK
I AKO JE BILO KO OD NJIH UPOZOREN DA POSTOJI MOGUĆNOST
NASTANKA TAKVE ŠTETE. U SVAKOM SLUČAJU, SVAKA POJEDINA
OD NJIHOVIH ZBIRNIH ODGOVORNOSTI PREMA SVAKOJ ODREDBI
U OVOM EULA UGOVORU BIĆE OGRANIČENA NA IZNOS KOJI
STE PLATILI ZA PROIZVOD. NEKI PRAVOSUDNI SISTEMI NE
DOZVOLJAVAJU IZUZIMANJE ILI OGRANIČAVANJE INCIDENTALNE
ILI POSLEDIČNE ŠTETE I U TOM SLUČAJU GORENAVEDENO
IZUZIMANJE ILI OGRANIČENJE SE NE ODNOSI NA VAS.
FUNKCIJA AUTOMATSKOG AŽURIRANJA
PRIMENLJIVO PRAVO I PRAVOSUDNI SISTEM
Konvencija Ujedinjenih nacija o ugovorima za međunarodnu prodaju
dobara ne odnosi se na ovaj EULA ugovor. Ovaj EULA ugovor će biti
regulisan u skladu sa zakonima u Japanu, bez obzira na neusaglašenost
bilo koje zakonske odredbe. Svaki spor koji proiziđe iz ovog EULA
ugovora će biti rešavan isključivo u Oblasnom sudu Tokija u Japanu,
a vi i sve strane pristajete na nadležnost tih sudova.
PRAVIČNA REŠENJA
Bez obzira na bilo koju suprotnost u ovom EULA ugovoru, vi se
slažete i pristajete da bilo koje vaše kršenje ovog EULA ugovora
ili neusaglašenost sa njim dovodi do nepopravljive štete za SONY,
za koju bi novčana nadoknada štete bila nedovoljna, i vi pristajete na
to da SONY dobije sudski nalog ili pravičnu nadoknadu koju SONY
smatra neophodnom ili prikladnom u tim uslovima. SONY takođe
može da preduzme sva zakonska i tehnička rešenja da spreči kršenje
i/ili da sprovede ovaj EULA ugovor, uključujući, ali se ne ograničavajući
na, prekid vašeg korišćenja SOFTVERA, ako SONY po svom sopstvenom
nahođenju veruje da vi kršite ili imate nameru da kršite ovaj EULA
ugovor. Ova rešenja su dodatak svim drugim rešenjima koja SONY
može da ima po zakonu, pravično ili na osnovu ugovora.
nastavlja se
59SR
Dodatne informacije
S vremena na vreme, SONY i NEZAVISNI DOBAVLJAČI mogu
da automatski ažuriraju ili na drugi način modifikuju SOFTVER,
uključujući, ali se ne ograničavajući na, za potrebe unapređenja
funkcija sigurnosti, ispravku grešaka i poboljšanje funkcija, u vreme
kada ste u interakciji sa serverima kompanije SONY ili trećih lica ili
slično. Ta ažuriranja ili modifikacije mogu da izbrišu ili promene
prirodu funkcija ili druge aspekte SOFTVERA, uključujući, ali se ne
ograničavajući na, funkcije na koje se možda oslanjate. Vi pristajete
i slažete se da te aktivnosti mogu da se dese po isključivom
nahođenju kompanije SONY i da SONY može da postavi uslov
za nastavak korišćenja SOFTVERA nakon dovršavanja instalacije
ČITAV UGOVOR, ODRICANJE, DELIMIČNA NIŠTAVOST
RASKID UGOVORA
Ne dovodeći u pitanje nijedno svoje ostalo pravo, SONY može da
raskine ovaj EULA ugovor ako se ne pridržavate svih njegovih uslova.
U slučaju takvog raskida, morate da prestanete sa svakom
upotrebom i uništite sve kopije SOFTVERA.
ISPRAVKA
SONY ZADRŽAVA PRAVO ISPRAVLJANJA BILO KOG USLOVA U
OVOM EULA UGOVORU PO SVOM SOPSTVENOM NAHOĐENJU,
OBJAVLJUJUĆI SAOPŠTENJE NA ODREĐENOM SONY VEB-SAJTU,
ŠALJUĆI OBAVEŠTENJE PUTEM E-POŠTE NA ADRESU E-POŠTE KOJU
STE VI OBEZBEDILI, SLANJEM SAOPŠTENJA U OKVIRU POSTUPKA
TOKOM KOJEG DOBIJATE NADOGRADNJE/AŽURIRANJA ILI U BILO
KOM DRUGOM ZAKONSKI PREPOZNATLJIVOM OBLIKU SAOPŠTENJA.
Ako se ne slažete sa ispravkom, trebalo bi da što pre kontaktirate
SONY i zatražite uputstva. Vaš nastavak korišćenja SOFTVERA nakon
dana stupanja na snagu tog obaveštenja smatraće se vašim
pristankom da budete obavezani tom ispravkom.
KORISNICI TREĆE STRANE
Svaki NEZAVISNI DOBAVLJAČ je isključivi namerni korisnik treće
strane i ima pravo korišćenja svake odredbe ovog EULA ugovora
koji se tiče SOFTVERA te strane.
Ako imate bilo kakvih pitanja koja se tiču ovog EULA ugovora,
možete kontaktirati SONY pišući kompaniji SONY na kontakt
adresu primenljivu na području ili u zemlji.
Copyright © 2014 Sony Corporation.
60SR
Softver ovog sistema će se možda ažurirati u budućnosti. Da biste otkrili detaljne informacije o dostupnim ažuriranjima softvera, posetite sledeće URL adrese.
www.sony.eu/support
©2015 Sony Corporation
4-558-497-26(1) (SR)
Download PDF

advertising