Sony | HT-SF150 | Sony HT-SF150 2-kanalna jednostruka traka sa zvučnicima sa Bluetooth® tehnologijom | HT-SF150 Uputstva za rukovanje

Sound Bar
HT-S100F/SF150
Upute za rad
HR
Navodila za uporabo
SL
Uputstvo za upotrebu
SR
Za tanki zvučnik
UPOZORENJE
Nemojte postavljati uređaj u skučeni
prostor kao što je polica za knjige ili
ugrađena vitrina.
Kako biste smanjili rizik od požara, ne
prekrivajte ventilacijski otvor uređaja
novinama, stolnjacima, zavjesama itd.
Uređaj ne izlažite otvorenim izvorima
vatre (na primjer upaljenim svijećama).
Kako biste smanjili rizik od požara ili
električnog udara, ne izlažite uređaj
kapanju ili polijevanju i na njega ne
stavljajte predmete napunjene
tekućinom, kao što su vaze.
Jedinica nije isključena iz električne
mreže ako je ukopčana u strujnu
utičnicu, čak i ako je sama jedinica
isključena.
Budući da se glavni utikač upotrebljava
za isključivanje jedinice iz struje,
ukopčajte ga u lako dostupnu strujnu
utičnicu. Ako primijetite neuobičajeno
funkcioniranje jedinice, odmah
iskopčajte glavni utikač iz strujne
utičnice.
OPREZ
Ako bateriju zamijenite neispravnom
vrstom, postoji rizik od eksplozije. Ne
izlažite baterije ili uređaje s ugrađenim
baterijama prekomjernoj toplini kao što
su sunčeva svjetlost i vatra.
Samo za upotrebu u zatvorenom
prostoru.
Preporučeni kabeli
Za spajanje s glavnim računalima i/ili
perifernim jedinicama moraju se
upotrebljavati pravilno zaštićeni i
uzemljeni kabeli i priključnice.
2HR
Nazivna pločica nalazi se na donjem
dijelu tankog zvučnika.
Za kupce u Europi
Obavijest za korisnike: sljedeće
informacije odnose se samo na
opremu koja se prodaje u
državama koje primjenjuju
direktive EU-a.
Ovaj je proizvod proizvela tvrtka Sony
Corporation ili je proizveden u njezino
ime.
Uvoznik za EU: Sony Europe Limited.
Upiti i uvozniku za EU ili upiti povezani
sa sukladnošću proizvoda u Europi šalju
se ovlaštenom zastupniku proizvođača,
Sony Belgium, bijkantoor van Sony
Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1,
1935 Zaventem, Belgija.
Ovime Sony Corporation izjavljuje da
je ova oprema u skladu s Direktivom
2014/53/EU.
Tekst cijele EU izjave o sukladnosti
dostupan je na sljedećoj internetskoj
adresi: http://www.compliance.sony.de/
Ova oprema s kabelom za povezivanje
kraćim od 3 metra ispitana je i u skladu
je s ograničenjima navedenima u
regulativi o elektromagnetskoj
kompatibilnosti (EMC).
Odlaganje
iskorištenih
baterija te
električne i
elektroničke
opreme
(primjenjivo u
Europskoj uniji i drugim
državama s odvojenim sustavima
za prikupljanje otpada)
Ovaj simbol na proizvodu, bateriji ili na
pakiranju označava da se proizvod i
baterija ne smiju odlagati kao kućanski
otpad. Na određenim baterijama ovaj se
simbol može pojaviti u kombinaciji s
kemijskim simbolom. Kemijski simbol za
olovo (Pb) dodan je ako baterija sadrži
više od 0,004 % olova. Pravilnim
odlaganjem takvih proizvoda i baterija
pridonosite sprječavanju mogućih
negativnih posljedica za okoliš i ljudsko
zdravlje do kojih bi moglo doći
neispravnim odlaganjem otpada.
Recikliranjem materijala pridonosite
očuvanju prirodnih resursa. Kada zbog
sigurnosti, performansi ili integriteta
podataka mora biti ugrađena u
proizvod, bateriju smije mijenjati samo
kvalificirani serviser. Kako biste osigurali
pravilno postupanje s baterijom te
električnom i elektroničkom opremom,
proizvode po isteku vijeka trajanja
odložite na odgovarajuće odlagalište za
recikliranje električne i elektroničke
opreme. Informacije o svim ostalim
baterijama potražite u dijelu o sigurnom
uklanjanju baterije iz proizvoda. Bateriju
odložite na odgovarajuće odlagalište za
recikliranje iskorištenih baterija.
Dodatne informacije o recikliranju ovog
proizvoda ili baterija zatražite od lokalne
gradske uprave, komunalne službe za
odlaganje otpada ili u trgovini u kojoj ste
kupili proizvod ili baterije.
Za korisnike u Australiji ili Novom
Zelandu
Ova se oprema treba instalirati i njome
se treba rukovati tako da je hladnjak
udaljen najmanje 20 cm od tijela
(ne uključujući ekstremitete: ruke,
zglobove, stopala i gležnjeve).
Za kupce u Australiji
Odlaganje stare
električne i
elektroničke
opreme
(primjenjivo u
Europskoj uniji i
drugim državama
koje imaju sustave
za odvojeno
prikupljanje otpada)
3HR
Dodatne informacije
Sadržaj
Postavljanje
osnovnih
postavki
Vodič za
početak
 (zasebni
dokument)
O ovim Uputama za upotrebu ...... 4
Sadržaj paketa .............................. 5
Što možete učiniti sa sustavom ... 6
Vodič za dijelove i tipke/
kontrole ....................................7
Priprema za upotrebu sustava
Postavljanje tankog zvučnika
na zid ...................................... 13
Kad daljinski upravljač televizora
ne radi .................................... 15
Slušanje zvuka
Slušanje na televizoru i drugim
uređajima ............................... 16
Slušanje glazbe s USB uređaja .... 17
Odabir zvučnog efekta
Prilagođavanje zvuka ................... 19
Slušanje glazbe/zvuka
pomoću funkcije BLUETOOTH®
Slušanje glazbe s mobilnog
uređaja ................................... 21
Uključivanje sustava s
BLUETOOTH uređaja ..............23
Isključivanje BLUETOOTH
funkcije ...................................23
Upotreba raznih funkcija
Upotreba funkcije Control
for HDMI ................................ 24
Štedljiva potrošnja energije .........25
Rješavanje problema
Rješavanje problema .................. 26
Ponovno postavljanje sustava .... 30
4HR
Specifikacije ................................. 31
Datoteke koje se mogu
reproducirati (USB ulaz) .........32
Podržani ulazni audio formati
(HDMI OUT (TV (ARC))
ili TV IN (OPTICAL)) .................32
O BLUETOOTH komunikaciji ........33
Mjere opreza ............................... 34
O ovim Uputama za
upotrebu
• U ovim uputama za upotrebu opisane
su kontrole na daljinskom upravljaču.
• Neke su ilustracije prikazane kao
konceptualni crteži i mogu se
razlikovati od stvarnih proizvoda.
• Zadane su postavke podcrtane u
svakom opisu značajke.
• PREDLOŽAK ZA MONTAŽU NA ZID (1)
Sadržaj paketa
• Tanki zvučnik (1)
• Vodič za početak
• Daljinski upravljač (1)
• Upute za rad
• Baterija R03 (veličine AAA) (2)
• Optički digitalni kabel (1)
• Strujni kabel za napajanje
(mrežni vod) (1)
5HR
Što možete učiniti sa sustavom
„Slušanje na televizoru i drugim uređajima”
(str. 16)
Blu-ray Disc™ uređaj za
reprodukciju, kabelski
Povezivanje TV-a
(Pogledajte Vodič za početak
(zaseban dokument))
„Upotreba funkcije Control for HDMI”
(str. 24)
„Slušanje glazbe s
USB uređaja” (str. 17)
„Slušanje glazbe s mobilnog
uređaja” (str. 21)
6HR
Vodič za dijelove i tipke/kontrole
Na crtežima nisu prikazane pojedinosti.
Tanki zvučnik
Front
 Senzor daljinskog upravljač
Usmjerite daljinski upravljač prema
senzoru daljinskog upravljača za
rukovanje sustavom.
 Gumb  (napajanje)
 Gumbi +/– (jačina zvuka)
 Indikatori
Pojedinosti potražite u poglavlju
„Indikatori na tankom zvučniku”
(str. 8).
Uključuje sustav ili ga postavlja
u stanje pripravnosti.
 Gumb
(odabir ulaza) (str. 16)
 Gumb BLUETOOTH (str. 21)
7HR
Indikatori na tankom zvučniku
Uključivanje i treperenje indikatora na tankom zvučniku označava ulaz ili status
ulaznog uređaja.
Indikatori
Status
• Svijetli: odabran je TV ulaz.
• Svijetli u plavoj boji: uspostavljena je BLUETOOTH veza (odabran je BLUETOOTH
ulaz).
• Brzo treperi u plavoj boji: Dok čeka spajanje s uređajem.
• Treperi u plavoj boji: Tijekom ponovnog spajanja ili uparivanja.
• Svijetli: odabran je USB ulaz.
• Dvaput zatreperi: mijenja se način reprodukcije.
• Prvo treperi tri puta, a zatim polako stalno treperi: prilikom povezivanja
nepodržanog uređaja.
• Treperi više puta: tijekom čitanja podataka s povezanog USB uređaja.
Indikatori trepere prilikom uključivanja/isključivanja postavke funkcija ili rada s
daljinskim upravljačem.
Indikatori
Status
• Dvaput zatreperi: uključena je jedna od sljedećih funkcija.
– Noćni način rada (stranica 19)
– Glasovni način rada (stranica 19)
• Jednom zatreperi: audio kanal postavljen je na Glavni (stranica 20), odabire se
način zvuka (stranica 19) ili je jedna od sljedećih funkcija isključena.
– Noćni način rada (stranica 19)
– Glasovni način rada (stranica 19)
• Dvaput zatreperi: uključena je jedna od sljedećih funkcija.
– Dolby DRC (stranica 20)
– Control for HDMI (stranica 24)
– BLUETOOTH stanje pripravnosti (stranica 23)
– BLUETOOTH funkcija (stranica 23)
– Automatsko stanje pripravnosti (stranica 25)
– IR repetitor (stranica 15)
• Jednom zatreperi: audio kanal postavljen je na Podkanal (stranica 20) ili je jedna
od sljedećih funkcija isključena.
– Dolby DRC (stranica 20)
– Control for HDMI (stranica 24)
– BLUETOOTH stanje pripravnosti (stranica 23)
– BLUETOOTH funkcija (stranica 23)
– Automatsko stanje pripravnosti (stranica 25)
– IR repetitor (stranica 15)
• Jednom zatreperi: audio kanal postavljen je na Glavni kanal/
Podkanal (stranica 20).
• Brzo treperi: uključena je zaštitna značajka (stranica 29).
• Sporo treperi: sustav ulazi u stanje pripravnosti putem funkcije
automatskog stanja pripravnosti (stranica 25).
8HR
Indikatori trepere dok se podešava jačina zvuka.
Indikatori
Status
• Jednom zatreperi: Razina jačine zvuka je niska.
• Jednom zatreperi: Razina jačine zvuka je srednja.
• Jednom zatreperi: Razina jačine zvuka je visoka.
• Zatreperi više puta: zvuk je isključen.
• Dvaput zatreperi: jačina zvuka postavljena je na maksimum/
minimum.
Savjet
Indikatore možete isključiti pritiskom na INDICATOR.
Čak i ako su indikatori isključeni pritiskom na INDICATOR, ako upravljate sustavom,
indikatori u odnosu na radnje svijetle ili trepere.
9HR
Stražnja strana
 AC IN terminal
 Priključak HDMI OUT (TV (ARC))
Spojite televizor koji ima ulazni
HDMI priključak s HDMI kabelom.
Sustav je kompatibilan s
funkcijom Kanal za povrat zvuka
(ARC). ARC je funkcija koja šalje
zvuk televizora na AV uređaj kao
što je sustav na priključku HDMI
televizora.

(USB) ulaz (stranica 17)
 Priključak TV IN (OPTICAL)
 IR repetitor (stranica 15)
Šalje daljinski signal daljinskog
upravljača TV-u.
10HR
Daljinski upravljač
Neke funkcije gumba različito djeluju na
duljinu pritiskanja gumba. Ikone u
nastavku prikazuju na koliko je dugo
potrebno pritisnuti gumb.
• : Pritisnite gumb.
•
: Pritisnite i držite gumb 5 sekundi.
 INPUT (stranica 16)
Odabire izvor reprodukcije. Kada
pritisnete jednom INPUT, zatreperit
će indikator trenutačnog ulaza.
Ponovno pritisnite INPUT za odabir
uređaja koji želite.
Svaki put kada pritisnete INPUT,
ulaz se ciklički mijenja kako slijedi.
TV ulaz  BLUETOOTH ulaz 
USB ulaz
 AUTO SOUND (stranica 19)
Omogućuje odabir značajke
AUTO SOUND za zvučni efekt.
 CINEMA
: Omogućuje odabir značajke
CINEMA za zvučni efekt.
(stranica 19)
: Uključuje/isključuje funkciju
automatskog stanja pripravnosti.
(stranica 25)
 VOICE
: Uključuje/isključuje glasovni
način rada. (stranica 19)
: Uključuje/isključuje funkciju
Control for HDMI. (stranica 24)
  (jačina zvuka) +*/–
Prilagođava jačinu zvuka.
 INDICATOR (stranica 8)
Uključuje/isključuje indikatore na
tankom zvučniku.
 PLAY MODE (stranica 17)
Odabire način reprodukcije za
reprodukciju USB-a.
 / (stranica 17)
Odaberite sadržaj na TV zaslonu za
reprodukciju USB-a.
11HR
 / (prethodno/sljedeće)
(str. 17, 21)
Brzim pritiskom gumba prebacuje
se na početak prethodne ili sljedeće
datoteke.
Pritiskanjem i držanjem gumba
pretražuje se unatrag ili unaprijed
(premotavanje unatrag/unaprijed).
  (napajanje)
Uključuje sustav ili ga postavlja u
stanje pripravnosti.
 STANDARD
: Omogućuje odabir značajke
STANDARD za zvučni efekt.
(stranica 19)
: Uključuje/isključuje funkciju IR
repetitora. (stranica 15)
 MUSIC (stranica 19)
Omogućuje odabir značajke MUSIC
za zvučni efekt.
 NIGHT
: Uključuje/isključuje noćni način
rada. (stranica 19)
: Uključuje/isključuje
BLUETOOTH stanje pripravnosti.
(stranica 23)
  (isključivanje zvuka)
Privremeno isključuje zvuk ili
uključuje zvuk.
 AUDIO*
: Služi za odabir audio kanala za
emitiranje višekanalanog zvuka
Dolby Digital. (stranica 20)
: Uključuje/isključuje funkciju
Dolby DRC. (stranica 20)
 ENTER (stranica 17)
Reproducira sadržaj koji se bira
pomoću značajki / za
reprodukciju USB-a.
12HR
  (reprodukcija/pauziranje)*
(str. 17, 21)
Pauzira ili pokreće reprodukciju.
* Gumbi AUDIO,  + i  imaju
ispupčenu točku. Upotrijebite je kao
orijentir tijekom rada.
1
Pripremite dva vijka (nije
priloženo) koji su prikladni za
rupe za montažu na zid na
stražnjoj strani tankog zvučnika.
Priprema za upotrebu sustava
Postavljanje tankog
zvučnika na zid
4 mm
Tanki zvučnik možete postaviti na zid.
Više od 30 mm
5 mm
10 mm
Rupa na stražnjem dijelu tankog
Napomene
• Pripremite vijke (nije priloženo) koji
odgovaraju materijalu i čvrstoći zida.
Budući da je zid od gipsanih ploča osobito
slab, vijke čvrsto pričvrstite za nosivu
gredu. Postavite zvučnike vodoravno,
pričvršćene vijcima u zaglavicama na
većem ravnom dijelu zida.
• Postavljanje prepustite prodavaču
proizvoda tvrtke Sony ili ovlaštenim
izvođačima te tijekom postavljanja
posebnu pozornost posvetite sigurnosti.
• Tvrtka Sony ne snosi odgovornost za
nezgode ili oštećenja uzrokovana
neispravnim postavljanjem, nedostatnom
čvrstoćom zida, nepravilnim
pričvršćivanjem vijaka ili prirodnim
nepogodama itd.
2
Na zid zalijepite PREDLOŽAK ZA
MONTAŽU NA ZID (priložen).
Središnji dio TV-a
Ljepljiva traka i
sl.
PREDLOŽAK ZA
MONTAŽU NA ZID
1
Poravnajte SREDIŠNJU LINIJU TV-a
() na PREDLOŠKU ZA MONTAŽU
NA ZID sa središnjom linijom
svojeg TV-a.
2
Poravnajte DONJU LINIJU TV-a
() na PREDLOŠKU ZA MONTAŽU
NA ZID s donjim dijelom TV-a, a
zatim pomoću ljepljive trake ili
sličnog sustava dostupnog u
prodaji na zid zalijepite
PREDLOŽAK ZA MONTAŽU
NA ZID.
13HR
3
Pričvrstite vijke na označena
mjesta na LINIJI ZA VIJKE ()
PREDLOŠKA ZA MONTAŽU NA
ZID kao na slici u nastavku.
228,5 mm 228,5 mm
Vijci
Oznake
6 mm do
7 mm
4
5
Uklonite PREDLOŽAK ZA
MONTAŽU NA ZID.
Objesite tanki zvučnik na vijke.
Poravnajte rupe na stražnjoj strani
tankog zvučnika s vijcima, a zatim
objesite tanki zvučnik na dva vijka.
14HR
Note
Pri lijepljenju PREDLOŠKA ZA MONTAŽU NA
ZID dobro ga zagladite.
Kad daljinski upravljač
televizora ne radi
Ako tanki zvučnik ometa senzor
daljinskog upravljača TV-a, možda
nećete moći daljinskim upravljačem
upravljati TV-om. U tom slučaju
omogućite funkciju IR repetitora
sustava.
Možete upravljati TV-om daljinskim
upravljačem za TV slanjem daljinskog
signala sa stražnje strane tankog
zvučnika.
Pritisnite i držite STANDARD 5 sekundi
za uključivanje ili isključivanje
funkcije.
Uključeni IR repetitor
indikator USB će dvaput zatreperiti.
Isključeni IR repetitor
Indikator USB će jednom zatreperiti.
Napomene
• Obvezno provjerite da se daljinskim
upravljačem za TV ne može upravljati
TV-om, a zatim uključite funkciju IR
repetitora. Ako se ta stavka uključi dok
je TV-om moguće upravljati daljinskim
upravljačem, izvođenje odgovarajuće
radnje možda neće biti moguće zbog
sukoba između izravne naredbe putem
daljinskog upravljača i one putem tankog
zvučnika.
• Ova funkcija možda neće ispravno raditi na
nekim TV uređajima. U tom slučaju
postavite tanki zvučnik malo dalje od TV-a.
15HR
TV ulaz
• TV priključen u TV IN (OPTICAL)
priključak
• TV kompatibilan s funkcijom Kanal za
povrat zvuka (ARC) koji je povezan na
HDMI OUT (TV (ARC)) priključak
Kada spojite TV na priključke HDMI OUT
(TV (ARC)) i TV IN (OPTICAL), ulaz
priključka HDMI OUT (TV (ARC)) ima
prioritet.
Slušanje zvuka
Slušanje na televizoru i
drugim uređajima
BLUETOOTH ulaz
BLUETOOTH uređaj koji podržava A2DP
Pojedinosti potražite u poglavlju
„Slušanje glazbe/zvuka pomoću
funkcije BLUETOOTH®” (str. 21).
INPUT
USB ulaz
USB uređaj priključen u (USB) ulaz
Pojedinosti potražite u poglavlju
„Slušanje glazbe s USB uređaja” (str. 17).
2
 +/–
Prilagodite jačinu zvuka pritiskom
na  +/– na daljinskom upravljaču.
Savjet
Možete odabrati ulaz i pritiskom
tankom zvučniku.
1
Uzastopce pritišćite INPUT.
Kada pritisnete jednom INPUT,
zatreperit će indikator trenutačnog
ulaza.
Ponovno pritisnite INPUT za odabir
uređaja koji želite.
Zasvijetlit će indikator odabranog
uređaja.
Svaki put kada pritisnete INPUT,
ulaz se ciklički mijenja kako slijedi.
TV ulaz  BLUETOOTH ulaz 
USB ulaz
16HR
na
Slušanje glazbe s USB
uređaja
1
Priključite USB uređaj na ulaz
(USB).
Možete reproducirati glazbene
datoteke pohranjene na povezanom
USB uređaju.
Za datoteke koje se mogu reproducirati
pogledajte „Datoteke koje se mogu
reproducirati (USB ulaz)” (str. 32).
Napomene
• Da biste na TV zaslonu vidjeli popis
sadržaja USB-a, provjerite jeste li sustav
povezali s TV-om pomoću HDMI kabela.
• Promijenite ulaz TV-a na ulaz na koji je
spojen tanki zvučnik.
INPUT
2
3
4
 +/–
PLAY MODE
/
Više puta zaredom pritisnite
INPUT za odabir USB ulaza.
Indikator USB će zatreperiti i popis
sadržaja USB-a pojavit će se na
TV zaslonu.
Pritisnite / kako biste odabrali
željeni sadržaj, a zatim pritisnite
ENTER.
Započinje reprodukcija odabranog
sadržaja.
Više puta zaredom pritisnite PLAY
MODE kako biste odabrali željeni
način reprodukcije.
• Nijedan: reproducira sve pjesme.
• [Ponavljanje jedne]: ponavlja
jednu pjesmu.
• [Ponavljanje unutar mape]:
ponavlja sve pjesme iz mape.
• [Nasumična reprodukcija]:
nasumično ponavlja sve pjesme iz
mape.
ENTER
USB indikator treperi dvaput svaki
put kad pritisnete PLAY MODE.

/
5
Prilagodite jačinu zvuka pritiskom
na  +/– na daljinskom upravljaču.
17HR
Ostale radnje
U
Učinite ovo
Pauziraj ili nastavi
reprodukciju
Pritisnite .
Odabir prethodne ili
sljedeće pjesme
Pritisnite
/.
Pretraživanje unatrag
ili unaprijed
(premotavanje
unatrag/unaprijed)
Pritisnite i držite
/.
Informacije s USB uređaja
na TV zaslonu
Napomene
• Nemojte uklanjati USB uređaj tijekom
rada. Da biste izbjegli oštećenje podataka
na USB uređaju, isključite sustav prije
povezivanja ili uklanjanja USB uređaja.
• Indikator USB prvo treperi tri puta, zatim
polako stalno treperi ako povežete
nepodržani USB uređaj.
• Ovisno o formatu datoteke,
premotavanje unatrag i brzo
premotavanje unaprijed ne rade.
 Vrijeme reprodukcije
 Ukupno vrijeme reprodukcije
 Kazalo odabrane datoteke / ukupno
datoteka u mapi
 Način reprodukcije
 Status reprodukcije
 Brzina premotavanja unatrag i
unaprijed
Sljedeće poruke prikazuju se na zaslonu
televizora ovisno o statusu USB uređaja.
• [No USB]
Nije umetnut USB uređaj.
• [Waiting]
Sustav traži USB uređaj.
Napomene
• Ovisno o izvoru reprodukcije, neke se
informacije možda neće ni prikazati.
• Ovisno o načinu reprodukcije, prikazane
informacije mogu se razlikovati.
18HR
Odabir zvučnog efekta
Prilagođavanje zvuka
Uživanje u zvučnom efektu
koji je prilagođen izvorima
zvuka (način zvuka)
Možete jednostavno uživati u unaprijed
programiranim zvučnim efektima koji su
prilagođeni različitim izvorima zvuka.
Noćno uživanje u jasnom
zvuku niske jačine (NIGHT)
Možete komprimirati zvuk u skladu
informacijama iz sadržaja uključivanjem
noćnog načina rada.
Jačina zvuka je niska uz minimalan
gubitak kvalitete i jasnoće dijaloga.
Pritisnite NIGHT za uključivanje ili
isključivanje funkcije.
Uključen noćni način rada
indikator TV će dvaput zatreperiti.
Isključen noćni način rada
Indikator TV će jednom zatreperiti.
Note
STANDARD
AUTO SOUND
MUSIC
CINEMA
Kada isključite sustav, automatski se
isključuje noćni način rada.
Činjenje dijaloga jasnijima
(VOICE)
Dijaloge možete učiniti jasnijima
postavljanjem glasovnog načina rada.
Pritisnite AUTO SOUND, CINEMA, MUSIC
ili STANDARD za odabir načina zvuka.
Pri odabiru načina zvuka indikator TV jednom
zatreperi.
AUTO SOUND
Možete uživati u zvuku s načinom zvuka koji
preporučuje tvrtka Sony. Način zvuka
automatski se optimizira prema sadržaju i
funkciji reprodukcije.
Pritisnite VOICE za uključivanje ili
isključivanje funkcije.
Uključen glasovni način rada
indikator TV će dvaput zatreperiti.
Isključen glasovni način rada
Indikator TV će jednom zatreperiti.
CINEMA
Zvukovi se reproduciraju sa surround
efektima, realistični su i snažni, što ih čini
prikladnima za filmove.
MUSIC
Zvučni efekti optimizirani su za slušanje glazbe.
STANDARD
Zvučni efekti optimizirani su za pojedini izvor.
19HR
Lakše slušanje zvuka male
jačine komprimiranjem
dinamičnog raspona
Funkcija radi samo prilikom
reprodukcije Dolby Digital signal
uređaja priključenog u TV IN (OPTICAL) /
HDMI OUT (TV (ARC)) priključak.
Ako uključite Dolby DRC (upravljanje
dinamičnim rasponom), dinamični
raspon audio signala (između
maksimalne i minimalne jačine zvuka)
se komprimira i zvuk niske jačine zvuka
bolje se čuje.
Pritisnite i držite AUDIO 5 sekundi za
uključivanje ili isključivanje funkcije.
Dolby DRC uključeno
indikator USB će dvaput zatreperiti.
Isključeni Dolby DRC
Indikator USB će jednom zatreperiti.
Uživanje u višekanalnom
zvuku (AUDIO)
Možete uživati u višekanalnom zvuku
kada sustav prima višekanalne Dolby
Digital signale.
Uzastopce pritišćite AUDIO.
Kanal se mijenja sljedećim
redoslijedom.
Glavni kanal  Podkanal  Glavni kanal/
Podkanal
Main
reproducira se samo glavni kanal.
Indikator TV će jednom zatreperiti.
Podkanal
reproducira se samo podkanal.
Indikator USB će jednom zatreperiti.
Main/Sub
Glavni se zvuk emitira iz lijevog zvučnika,
a podzvuk iz desnog zvučnika.
Indikatori TV i USB jednom će zatreperiti.
20HR
Note
Da biste primili Dolby Digital signal, trebate
priključiti TV ili druge uređaje na TV IN
(OPTICAL) priključak s optičkim digitalnim
kabelom (priložen) ili HDMI OUT (TV (ARC))
priključak s HDMI kabelom (nije priložen).
3
Slušanje glazbe/zvuka pomoću
funkcije BLUETOOTH®
Slušanje glazbe s
mobilnog uređaja
Možete slušati glazbu pohranjenu na
mobilnom uređaju, na primjer
pametnom telefonu ili tabletu, putem
bežične veze ako povežete sustav s
mobilnim uređajem pomoću
BLUETOOTH funkcije. Ako mobilni
uređaj povezujete pomoću BLUETOOTH
funkcije, možete jednostavno upravljati
uređajem putem priloženog daljinskog
upravljača, bez uključivanja TV-a.
4
5
Provjerite svijetli li indikator
BLUETOOTH na tankom zvučniku
u plavoj boji.
Uspostavljena je veza između
sustava i mobilnog uređaja.
Pokrenite reprodukciju zvuka
pomoću glazbene aplikacije na
povezanom mobilnom uređaju.
Zvuk se reproducira s tankog
zvučnika.
Prilagodite jačinu zvuka.
• Prilagodite jačinu zvuka pritiskom
na  +/– na daljinskom
upravljaču.
•  i / na daljinskom
upravljaču možete upotrijebiti
za BLUETOOTH funkciju.
Napomene
Slušanje glazbe uparivanjem
s mobilnim uređajem
1
Pritisnite i držite gumb
BLUETOOTH 5 sekundi na
tankom zvučniku.
Sustav prelazi u način za uparivanje
i indikator BLUETOOTH brzo treperi.
Gumb
BLUETOOTH
• Možete upariti najviše 8 BLUETOOTH
uređaja. Ako uparite deveti BLUETOOTH
uređaj, prvi povezani uređaj zamijenit će
se novim.
• Provedite uparivanje za drugi i iduće
mobilne uređaje.
Savjeti
• Status veze BLUETOOTH funkcije možete
provjeriti provjerom indikatora statusa
BLUETOOTH funkcije (stranica 8).
• Dok se odabire BLUETOOTH ulaz, sustav
ulazi u način rada za uparivanje kratkim
pritiskom gumba BLUETOOTH na tankom
zvučniku.
Indikator
BLUETOOTH
2
Na mobilnom uređaju uključite
funkciju BLUETOOTH, zatim
odaberite „HT-S100F“ ili „HT-SF150“
nakon što ga potražite.
Ako se traži unos ulazne šifre,
unesite „0000”.
21HR
Slušanje glazbe s uparenog
mobilnog uređaja
4
5
INPUT
 +/–

/
1
2
3
Uključite BLUETOOTH funkciju na
mobilnom uređaju.
Više puta zaredom pritisnite
INPUT za odabir BLUETOOTH
ulaza ili kratko pritisnite gumb
BLUETOOTH na tankom zvučniku.
Indikator BLUETOOTH treperi i
sustav se automatski ponovno
povezuje s BLUETOOTH uređajem
s kojim je posljednje bio povezan.
Provjerite svijetli li BLUETOOTH
indikator u plavoj boji.
Uspostavljena je veza između
sustava i mobilnog uređaja.
22HR
Pokrenite reprodukciju zvuka
pomoću glazbene aplikacije na
povezanom mobilnom uređaju.
Zvuk se reproducira s tankog
zvučnika.
Prilagodite jačinu zvuka.
• Prilagodite jačinu zvuka pritiskom
na  +/– na daljinskom upravljaču.
•  i / na daljinskom
upravljaču možete upotrijebiti
za BLUETOOTH funkciju.
Uključivanje sustava s
BLUETOOTH uređaja
Isključivanje BLUETOOTH
funkcije
Kada se u sustavu nalaze informacije
o uparivanju, sustav možete uključiti i
slušati glazbu s BLUETOOTH uređaja čak
i kada je uređaj u stanju pripravnosti ako
uključite BLUETOOTH stanje pripravnosti.
Možete isključiti BLUETOOTH funkciju.
Pritisnite i držite NIGHT 5 sekundi za
uključivanje ili isključivanje funkcije.
Uključena BLUETOOTH funkcija
indikator USB će dvaput zatreperiti.
Uključeno BLUETOOTH stanje pripravnosti
indikator USB će dvaput zatreperiti.
BLUETOOTH stanje pripravnosti je isključeno
Indikator USB će jednom zatreperiti.
Note
Pritisnite i držite ,
i – na tankom
zvučniku 10 sekundi za uključivanje ili
isključivanje funkcije.
Isključena BLUETOOTHfunkcija
Indikator USB će jednom zatreperiti.
Note
Kad je BLUETOOTH funkcija isključena,
preskače se BLUETOOTH ulaz prilikom
odabira ulaza pritiskom gumba INPUT.
Dok je BLUETOOTH stanje pripravnosti
uključeno, povećava se potrošnja u stanju
pripravnosti.
23HR
Upotreba raznih funkcija
Upotreba funkcije
Control for HDMI
Povezivanje uređaja kao što je TV ili
Blu-ray Disc uređaj za reprodukciju
kompatibilan s funkcijom Control for
HDMI* pomoću HDMI kabela (nije
priložen) omogućuje vam jednostavno
rukovanje uređajem pomoću daljinskog
upravljača za TV ili Blu-ray Disc uređaj za
reprodukciju.
S funkcijom Kontrola za HDMI možete
upotrebljavati sljedeće funkcije.
• Funkcija isključivanja sustava
• Funkcija upravljanja zvukom sustava
• Audio Return Channel
• Funkcija reprodukcije jednim dodirom
Funkcija isključivanja
sustava
Kada isključite TV, sustav će se
automatski isključiti.
Funkcija upravljanja zvukom
sustava
Ako uključite sustav dok gledate TV,
zvuk TV-a emitirat će se kroz zvučnike
sustava. Jačina zvuka sustava može se
prilagoditi pomoću daljinskog
upravljača za TV.
Ako se za posljednjeg gledanja TV-a
zvuk emitirao iz zvučnika sustava,
sustav će se automatski uključiti kada
ponovno uključite TV.
Radnje možete obaviti i pomoću
izbornika TV-a. Za pojedinosti
pogledajte upute za rad televizora.
Napomene
Note
Te funkcije možda će raditi s uređajima
koje nije proizvela tvrtka Sony, ali to nije
zajamčeno.
* Control for HDMI standardna je funkcija koju
upotrebljava CEC (Consumer Electronics
Control) za omogućavanje međusobne
kontrole HDMI (High-Definition
Multimedia Interface) uređaja.
Priprema upotrebe funkcije
Control for HDMI
Pritisnite i držite VOICE 5 sekundi za
uključivanje ili isključivanje funkcije.
Uključena funkcija Control for HDMI
indikator USB će dvaput zatreperiti.
Isključena funkcija Control for HDMI
Indikator USB će jednom zatreperiti.
Omogućite postavke funkcije Control
for HDMI za TV i druge uređaje
povezane s TV-om.
24HR
• Zvuk se emitira iz TV-a samo ako je
odabran ulaz različit od TV ulaza kada
upotrebljavate funkciju dvostrukog
prikaza na TV-u. Ako onemogućite
funkciju Twin Picture, zvuk će se emitirati
iz sustava.
• Broj za vrijednost jačine zvuka sustava
prikazuje se na TV zaslonu, ovisno o TV-u.
• Ovisno o postavkama TV-a, funkcija
upravljanja zvukom sustava možda neće
biti dostupna. Za pojedinosti pogledajte
upute za rad televizora.
Audio Return Channel
Ako je sustav priključen na HDMI IN
priključak TV-a koji je kompatibilan s
funkcijom Kanal za povrat zvuka (Audio
Return Channel (ARC)), zvuk TV-a
možete slušati putem zvučnika sustava
bez priključivanja optičkog digitalnog
kabela.
Note
Ako TV nije kompatibilan s funkcijom Kanal
za povrat zvuka, priključite optički digitalni
kabel (priložen) (pogledajte isporučeni
Vodič za početak).
Funkcija reprodukcije
jednim dodirom
Kada reproducirate sadržaj na uređaju
(Blu-ray Disc uređaj za reprodukciju,
„PlayStation®4” itd.) povezanom na TV,
sustav i TV automatski će se uključiti,
ulaz sustava prebacit će se na ulaz „TV”,
a zvuk će se emitirati iz zvučnika
sustava.
Štedljiva potrošnja
energije
Da biste sustav upotrebljavali uz
štedljivu potrošnju, promijenite sljedeće
postavke.
Isključite sustav kako biste
provjerili stanje upotrebe
Kada uključite funkciju automatskog
stanja pripravnosti, sustav automatski
prelazi u stanje pripravnosti ako njime
ne rukujete otprilike 20 minuta i ako ne
prima ulazni signal.
Napomene
• Ako se zvuk TV-a prilikom zadnjeg
gledanja emitirao iz zvučnika TV-a, sustav
se neće uključiti, a zvuk i slika emitirat će
se s TV-a čak i ako reproducirate sadržaj
na uređaju.
• Ovisno o TV-u, početni dio
reproduciranog sadržaja možda se neće
ispravno reproducirati.
Napomene o HDMI vezama
• Upotrijebite HDMI kabel odobren za
upotrebu.
• Upotrijebite Sony HDMI kabel velike
brzine s logotipom koji označava vrstu
kabela.
• Ne preporučujemo upotrebu
HDMI-DVI kabela za konverziju.
• Povezani uređaj može prigušiti
audiosignale (frekvenciju uzorkovanja,
duljinu bita itd.) koji se emitiraju iz
HDMI priključka.
Pritisnite i držite CINEMA 5 sekundi za
uključivanje ili isključivanje funkcije.
Uključeno automatsko stanje pripravnosti
indikator USB će dvaput zatreperiti.
Uključena je zadana postavka za modele u
Ujedinjenom Kraljevstvu / Irskoj.
Isključeno automatsko stanje pripravnosti
Indikator USB će jednom zatreperiti.
Isključena je zadana postavka za modele u
Australiji / Novom Zelandu.
Štednja energije u stanju
pripravnosti
Da biste uštedjeli potrošnju energije
tijekom stanja pripravnosti, isključite
BLUETOOTH stanje pripravnosti
(stranica 23) i funkciju Control for
HDMI (stranica 24).
Zadane postavke za njih su uključene.
25HR
Sustav se isključuje kada se isključi
TV.
Rješavanje problema
Rješavanje problema
Ako imate sljedećih poteškoća tijekom
upotrebe sustava, pokušajte riješiti
problem pomoću ovog priručnika za
rješavanje problema prije nego što
zatražite popravak. Ako je problem i
dalje prisutan, obratite se najbližem
dobavljaču za Sony.
Napajanje
Napajanje sustava se ne uključuje.
 Provjerite je li kabel za napajanje
(mrežni vod) čvrsto ukopčan.
 Isključite kabel za napajanje iz zidne
utičnice pa ga ponovno priključite za
nekoliko minuta.
Sustav se automatski isključuje.
 Uključena je funkcija automatskog
stanja pripravnosti. Isključite funkciju
automatskog stanja pripravnosti
(stranica 25).
Sustav se ne uključuje čak ni kada je
TV uključen.
 Postavite funkciju Control for HDMI na
uključeno (stranica 24). TV mora
podržavati funkciju Control for HDMI.
Za pojedinosti pogledajte upute za
rad televizora.
 Provjerite postavke zvučnika TV-a.
Sustav se sinkronizira s postavkama
zvučnika TV-a. Za pojedinosti
pogledajte upute za rad televizora.
 Ako je prethodni put zvuk emitiran iz
zvučnika TV-a, sustav se ne uključuje
čak ni kada je TV uključen.
26HR
 Provjerite postavku funkcije Control
for HDMI (stranica 24). Kada je
funkcija Kontrola za HDMI uključena,
sustav se automatski isključuje kada
isključite TV bez obzira na ulaz.
Sustav se ne isključuje čak ni kada
je TV isključen.
 Provjerite postavku funkcije Control
for HDMI (stranica 24). Kako biste bez
obzira na ulaz automatski isključili
sustav kada isključite TV, uključite
funkciju Control for HDMI. TV mora
podržavati funkciju Control for HDMI.
Za pojedinosti pogledajte upute za
rad televizora.
Slika
Nema slike ili zvuka ili slika nije
ispravno prikazana.
 Odaberite odgovarajući ulaz
(stranica 16).
 Ako nema slike dok je odabran TV
ulaz, odaberite željeni TV kanal
pomoću daljinskog upravljača TV-a.
 Odspojite pa zatim ponovno
priključite HDMI kabel. Provjerite je li
kabel čvrsto priključen.
Sound
Iz sustava se ne čuje zvuk
televizora.
 Provjerite vrstu i vezu HDMI kabela ili
optičkog digitalnog kabela koji je
povezan na sustav i TV (pogledajte
priloženi Vodič za početak).
 Iskopčajte kabele kojima su povezani
TV i sustav, a zatim ih ponovno čvrsto
priključite. Izvucite kabele za
napajanje TV-a i sustava izmjeničnom
strujom iz utičnica za izmjeničnu
struju (električna mreža), a zatim ih
ponovno priključite.
 Ako su sustav i TV povezani HDMI
kabelom, provjerite sljedeće.
– Priključak HDMI povezanog TV-a
ima oznaku „ARC.”
– Funkcija Control for HDMI TV-a
postavljena je na uključeno.
– Funkcija Control for HDMI na
sustavu postavljena je na uključeno
(stranica 24).
 Ako TV nije kompatibilan s funkcijom
Kanal za povrat zvuka, priključite
optički digitalni kabel (isporučeno)
(pogledajte isporučeni Vodič za
početak). Ako TV nije kompatibilan s
funkcijom Kanal za povrat zvuka,
sustav neće emitirati zvuk TV-a čak i
ako je spojen na HDMI IN priključak
TV-a.
 Ako se zvuk uređaja koji je priključen
na optički ulazni priključak ne
reproducira, pokušajte sljedeće.
– Priključite kabelski uređaj ili
satelitski tuner izravno u TV IN
(OPTICAL) priključak sustava.
 Više puta zaredom pritisnite INPUT za
odabir TV ulaza (stranica 16).
 Pojačajte jačinu zvuka na TV-u ili
poništite isključivanje zvuka.
 Ovisno o redoslijedu kojim ste spojili
TV i sustav, na sustavu može biti
isključen zvuk. U tom slučaju prvo
uključite TV, a zatim sustav.
 Namjestite postavku zvučnika na
TV-u (BRAVIA) na audio sustav.
Informacije o postavljanju TV-a
potražite u uputama za upotrebu
priloženima uz TV.
 Provjerite emitiranje zvuka iz TV-a.
Postavke TV-a potražite u uputama
za upotrebu TV-a.
 Sustav podržava Dolby Digital i PCM
audio formate (stranica 32). Kada
reproducirate nepodržani format,
postavite postavku digitalnog audio
izlaza televizora (BRAVIA) na „PCM”.
Za pojedinosti pogledajte upute
za rad televizora.
Zvuk se istodobno čuje iz sustava i
iz televizora.
 Isključite zvuk sustava ili TV-a.
Ne čuje se zvuk uređaja povezanog
na sustav ili je vrlo tih.
 Pritisnite  i provjerite jačinu zvuka
(stranica 11).
 Pritisnite  ili  + da biste poništili
funkciju isključenja zvuka
(stranica 11).
 Osigurajte da ulazni izvor bude
pravilno odabran. Trebali biste
isprobati druge ulazne izvore
uzastopnim pritiskanjem gumba
INPUT (stranica 16).
 Provjerite jesu li svi kabeli i žice
sustava i povezanih uređaja čvrsto
umetnuti.
 Ako povezani uređaj podržava
značajku uzlaznog uzorkovanja,
trebate je isključiti.
Postizanje surround efekta nije
moguće.
 Ovisno o ulaznom signalu i postavci
načina zvuka, obrada surround zvuka
možda neće učinkovito raditi. Ovisno
o programu ili disku, surround efekt će
možda biti prigušen.
 Za reproduciranje višekanalnog
zvuka provjerite postavku digitalnog
audio izlaza na uređaju povezanom
sa sustavom. Pojedinosti potražite u
uputama za upotrebu povezanog
uređaja.
Povezivanje USB uređaja
USB uređaj nije prepoznat.
 Pokušajte sljedeće:
 Isključite sustav.
 Uklonite i ponovno povežite USB
uređaj.
 Uključite sustav.
 Provjerite je li USB uređaj čvrsto
priključen na ulaz (USB)
(stranica 17).
27HR
 Provjerite jesu li USB uređaj ili kabel
oštećeni.
 Provjerite je li USB uređaj uključen.
 Ako je USB uređaj povezan putem
USB koncentratora, isključite ga i
ponovno povežite USB uređaj izravno
sa sustavom.
Povezivanje mobilnog
uređaja
Nije moguće dovršiti uspostavljanje
BLUETOOTH veze.
 Provjerite svijetli li BLUETOOTH
indikator na tankom zvučniku
(stranica 7).
 Provjerite je li BLUETOOTH uređaj koji
treba spojiti uključen i je li
omogućena funkcija BLUETOOTH.
 Približite BLUETOOTH uređaj sustavu.
 Ponovno uparite ovaj sustav i
BLUETOOTH uređaj. Možda ćete
prethodno morati poništiti uparivanje
sustava s pomoću BLUETOOTH
uređaja.
 Ako je BLUETOOTH funkcija
isključena, uključite je (stranica 23).
Nije moguće provesti uparivanje.
 Približite BLUETOOTH uređaj sustavu.
 Provjerite da na sustavu nema
smetnji iz bežičnog LAN uređaja,
drugih bežičnih uređaja frekvencije
2,4 GHz ili mikrovalne pećnice. Ako se
u blizini nalazi uređaj koji stvara
elektromagnetsko zračenje, udaljite
takav uređaj od sustava.
 Uparivanje možda neće biti moguće
ako se u blizini sustava nalaze drugi
BLUETOOTH uređaji. U tom slučaju
isključite druge BLUETOOTH uređaje.
Sustav ne reproducira zvuk s
povezanog BLUETOOTH mobilnog
uređaja.
 Provjerite svijetli li BLUETOOTH
indikator na tankom zvučniku
(stranica 7).
28HR
 Približite BLUETOOTH uređaj sustavu.
 Ako se u blizini nalazi uređaj koji
generira elektromagnetsko zračenje,
primjerice bežični LAN uređaj, drugi
BLUETOOTH uređaji ili mikrovalna
pećnica, odmaknite takve uređaje od
sustava.
 Odmaknite uređaj USB 3.0 i njegov
kabel od sustava.
 Uklonite sve prepreke između
sustava i BLUETOOTH uređaja ili
odmaknite sustav od prepreke.
 Premjestite povezani BLUETOOTH
uređaj.
 Prebacite frekvenciju bežičnog LAN-a
bilo kojeg usmjerivača za bežični LAN
ili osobnog računala koji se nalaze u
blizini na raspon od 5 GHz.
 Pojačajte jačinu zvuka na povezanom
BLUETOOTH uređaju.
Zvuk nije sinkroniziran sa slikom.
 Gledajući filmove možda ćete čuti
zvuk s malim zakašnjenjem u odnosu
na sliku.
Daljinski upravljač
Daljinski upravljač ovog sustava ne
funkcionira.
 Usmjerite daljinski upravljač prema
senzoru daljinskog upravljača na
tankom zvučniku (stranica 7).
 Uklonite sve prepreke između
daljinskog upravljača i sustava.
 Zamijenite obje baterije u daljinskom
upravljaču novima ako su slabe.
 Provjerite jeste li pritisnuli ispravan
gumb na daljinskom upravljaču
(stranica 11).
Daljinski upravljač TV-a ne radi.
 Postavite tanki zvučnik tako da ne
ometa senzor daljinskog upravljača
TV-a.
 Ovaj problem možete riješiti
omogućivanjem funkcije IR repetitora
((stranica 15)).
Ostalo
Funkcija Control for HDMI ne
funkcionira ispravno.
 Provjerite vezu sa sustavom
(pogledajte priloženi Vodič za
početak).
 Omogućite funkciju Kontrola za HDMI
na TV-u. Za pojedinosti pogledajte
upute za rad televizora.
 Pričekajte trenutak pa pokušajte
ponovno. Ako isključite sustav, morat
ćete pričekati neko vrijeme prije
provođenja radnji. Pričekajte 15
sekundi ili dulje, a zatim pokušajte
ponovno.
 Provjerite podržavaju li uređaji
priključeni na sustav funkciju Kontrola
za HDMI.
 Omogućite funkciju Control for HDMI
na uređajima priključenima na sustav.
Za pojedinosti pogledajte upute za
rad uređaja.
 Vrsta i broj uređaja kojima se može
upravljati putem funkcije Kontrola za
ograničeni su standardom HDMI CEC
na sljedeći način:
– uređaji za snimanje (Blu-ray Disc
snimač, DVD snimač itd.): do 3
uređaja
– uređaji za reprodukciju (Blu-ray Disc
uređaj za reprodukciju, DVD uređaj
za reprodukciju itd.): do 3 uređaja
– uređaji za tuner: do 4 uređaja
– audio sustav (prijamnik/slušalice):
do 1 uređaja (koji upotrebljava ovaj
sustav)
Svi indikatori na tankom zvučniku
bljeskaju, zvuk je isključen, a gumbi
na daljinskom upravljaču ili tankom
zvučniku, osim  (napajanje),
ne rade.
 Uključila se zaštitna značajka.
Pritisnite  (napajanje) kako biste
isključili sustav i odspojite kabel za
napajanje (mrežni vod) i provjerite
stavke u nastavku.
– Provjerite da ventilacijski otvori
tankog zvučnika nisu prekriveni i
nakon nekog vremena uključite
sustav.
– Ako sustav upotrebljava USB vezu,
uklonite USB uređaj i uključite
sustav. Ako sustav radi ispravno,
trenutačno povezani USB uređaj
premašuje najveću dopuštenu
jakost struje sustava od 500 mA,
ili postoje nepravilnosti na USB
uređaju.
Senzori TV-a ne rade ispravno.
 Tanki zvučnik može blokirati neke
senzore (primjerice senzor svjetline),
prijemnik daljinskog upravljača TV-a
ili odašiljača za 3D naočale
(infracrveni prijenos) 3D TV-a koji
podržava infracrveni sustav 3D stakla
ili bežičnu komunikaciju. Premjestite
tanki zvučnik dalje od TV-a, na
udaljenost na kojoj je omogućeno
ispravno funkcioniranje tih dijelova.
Položaj senzora i prijamnika
daljinskog upravljača potražite u
uputama za upotrebu koje su
isporučene s TV-om.
Sustav ne radi ispravno.
 Sustav možda nije u demo načinu
rada. Da biste prekinuli pokazni način
rada, resetirajte sustav. Pritisnite i
držite  (napajanje), +, i
na
tankom zvučniku dulje od 5 sekundi
(stranica 30).
29HR
Kada promijenite ulaz TV s ulaza
USB pritiskom gumba INPUT,
pojavljuje se poruka.
Ponovno postavljanje
sustava
Ako sustav i dalje ne radi ispravno,
resetirajte ga na sljedeći način.
1
* Ovaj je zaslon primjer za engleski.
 Odaberite TV program pomoću
daljinskog upravljača za TV.
2
3
Pritisnite i držite , + i
na
tankom zvučniku dulje od
5 sekundi.
Svih će indikatori na tankom
zvučniku zatreperiti 3 puta, a
postavke će se vratiti u početno
stanje.
Isključite kabel za napajanje.
Ponovno priključite kabel za
napajanje, a zatim pritisnite 
kako biste uključili sustav.
Savjet
Zadane su postavke podcrtane u svakom
opisu značajke.
30HR
Dodatne informacije
Specifikacije
Odjeljak za pojačalo
IZLAZNA SNAGA (stvarna)
Prednji niskotonac L + Prednji
niskotonac R: 22 W + 22 W (8 oma,
1 kHz, 1 % THD)
Prednji visokotonac L + Prednji
visokotonac R: 22 W + 22 W (8 oma,
10 kHz, 1 % THD)
IZLAZNA SNAGA (nazivna)
Prednji L/R blokovi niskotonca: 30 W
(po kanalu 8 oma, 1 kHz)
Prednji L/R blokovi visokotonca: 30 W
(po kanalu 8 oma, 10 kHz)
Audio ulazi
TV IN (OPTICAL)
USB
HDMI OUT (TV (ARC))
Izlaz TV zaslona (USB zaslon)
HDMI OUT (TV (ARC))
Odjeljak za USB
Ulaz
(USB):
Vrsta A (za priključivanje USB
memorije)
BLUETOOTH dio
Komunikacijski sustav
BLUETOOTH specifikacija verzije 4.2.
Izlaz
BLUETOOTH specifikacija klase snage 1
Maksimalni komunikacijski raspon
Optička vidljivost pribl. 10 m1)
Frekvencijski pojas
pojas 2.4 GHz (2.4000 GHz 2.4835 GHz)
Maksimalna izlazna snaga
< 10.0 dBm
Način modulacije
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
(prošireni spektar s frekvencijskim
skakanjem)
Kompatibilni BLUETOOTH profili2)
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control
Profile)
Podržani kodek3)
SBC4)
Raspon prijenosa (A2DP)
20 Hz – 20.000 Hz (frekvencija
uzorkovanja 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz)
1)
Stvarni raspon ovisit će o čimbenicima
kao što su prepreke između uređaja,
magnetska polja oko mikrovalne pećnice,
statički elektricitet, upotreba bežičnog
telefona, osjetljivost prijma, operacijski
sustav, softverska aplikacija itd.
2)
Standardni BLUETOOTH profili upućuju
na namjenu BLUETOOTH komunikacije
između uređaja.
3)
Kodek: Format kompresije i konverzije
audiosignala
4) Kratica za podpojasni kodek
Odjeljak prednjeg lijevog / prednjeg
desnog zvučnika
Sustav zvučnika
dvosmjerni sustav zvučnika, Bass Reflex
Zvučnik
Niskotonac: 48 mm × 90 mm konusni
Visokotonac: 25 mm balansirani kalotni
Općenito
Preduvjeti za napajanje
220 V – 240 V AC, 50 Hz/60 Hz
Potrošnja energije
On: 30 W
U stanju pripravnosti: 0,5 W ili manje
(način rada za uštedu energije)
(Kada su funkcija Control for HDMI i
BLUETOOTH stanje pripravnosti isključeni)
U stanju pripravnosti: 2 W ili manje
(Kada su funkcija Control for HDMI i/ili
BLUETOOTH stanje pripravnosti uključeni)
Dimenzije* (pribl.) (š/v/d)
900 mm × 64 mm × 90 mm
* Uključujući dio za projekciju
Težina (pribl.)
2,4 kg
Dizajn i specifikacije podložne su
promjenama bez prethodne obavijesti.
31HR
Datoteke koje se mogu
reproducirati (USB ulaz)
Kodek
Nastavak
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)
.mp3
Standard WMA9
.wma
LPCM (2-kanalni)
.wav
Napomene
• Neke datoteke možda se neće
reproducirati ili će se reproducirati bez
zvuka ovisno o formatu datoteke,
kodiranju datoteke ili uvjetima snimanja.
• Neke datoteke uređene na računalu
možda se neće reproducirati.
• Sustav ne reproducira kodirane datoteke,
poput formata DRM i Lossless.
• Sustav može prepoznati sljedeće
datoteke ili mape na USB uređajima:
– do 200 mapa (uključujući praznu mapu i
korijensku mapu)
– do 150 zapisa u jednoj mapi
– do mapa u osmom sloju (uključujući
korijensku mapu)
• Neki USB uređaji možda neće raditi s ovim
sustavom.
• Sustav može prepoznati uređaje za
masovnu pohranu (MSC).
32HR
Podržani ulazni audio
formati (HDMI OUT (TV
(ARC)) ili TV IN (OPTICAL))
Sustav podržava sljedeće audio formate.
• Dolby Digital
• Linearni 2-kanalni PCM
O BLUETOOTH komunikaciji
• BLUETOOTH uređaji moraju se
upotrebljavati na međusobnoj
udaljenosti od približno 10 metara
(33 stope) (bez prepreka). Učinkoviti
komunikacijski raspon može se skratiti
u sljedećim uvjetima:
– ako se između uređaja s BLUETOOTH
vezom nalazi osoba, metalni
predmet, zid ili druga prepreka
– Na lokacijama gdje je instaliran
bežični LAN.
– U blizini mikrovalnih pećnica koje su
u upotrebi.
– Lokacije na kojima se pojavljuju
drugi elektromagnetski valovi
• BLUETOOTH uređaji i oprema s
bežičnom LAN mrežom (IEEE 802.11b/g)
upotrebljavaju isti frekvencijski pojas
(2,4 GHz). Pri upotrebi BLUETOOTH
uređaja u blizini uređaja s mogućnošću
bežičnog LAN-a može doći do
elektromagnetskih smetnji. To može
izazvati smanjenje brzina prijenosa
podataka, šum ili nemogućnost
povezivanja. Ako se to dogodi,
pokušajte nešto od sljedećeg:
– Sustav upotrebljavajte na
udaljenosti od najmanje 10 metara
(33 stope) od uređaja s bežičnim
LAN-om.
– Isključite napajanje uređaja s
bežičnim LAN-om pri upotrebi
BLUETOOTH uređaja unutar
10 metara (33 stope).
– Postavite sustav i BLUETOOTH uređaj
što je moguće bliže jedno drugom.
• Radiovalovi koje emitira ovaj sustav
mogu ometati rad nekih medicinskih
uređaja. Budući da te smetnje mogu
izazvati kvar, uvijek isključite
napajanje sustava i BLUETOOTH
uređaja na sljedećim mjestima:
– u bolnicama, vlakovima,
zrakoplovima, na benzinskim
postajama i na svim mjestima gdje
može biti zapaljivih plinova
– U blizini automatskih vrata ili
požarnih alarma.
• Ovaj sustav podržava sigurnosne
funkcije koje su u skladu s
BLUETOOTH specifikacijom radi
postizanja sigurnosti tijekom
komunikacije BLUETOOTH
tehnologijom. No, ta sigurnost može
biti nedovoljna ovisno o sadržaju
postavke i drugim čimbenicima, pa
uvijek budite oprezni pri
uspostavljanju komunikacije s
pomoću BLUETOOTH tehnologije.
• Sony se ni na koji način ne može
smatrati odgovornim za štete ili druge
gubitke nastale uslijed curenja
informacija tijekom komunikacije s
pomoću BLUETOOTH tehnologije.
• BLUETOOTH komunikacija ne može se
sigurno jamčiti sa svim BLUETOOTH
uređajima koji imaju isti profil kao ovaj
sustav.
• BLUETOOTH uređaji povezani s ovim
sustavom moraju biti u skladu s
BLUETOOTH specifikacijom koju
određuje Bluetooth SIG, Inc. i moraju
imati certifikat o usklađenosti. No, čak
i kad je uređaj u skladu s BLUETOOTH
specifikacijom, mogu postojati
slučajevi kada povezivanje nije
moguće zbog karakteristika ili
specifikacija BLUETOOTH uređaja ili
kada može rezultirati različitim
načinima kontrole, prikaza ili rada.
• Može se pojaviti šum ili se zvuk može
isključiti ovisno o BLUETOOTH uređaju
povezanom s ovim sustavom,
komunikacijskim okruženjem ili
uvjetima u okolini.
Ako imate pitanja ili problema u vezi sa
sustavom, obratite se najbližem
prodavaču proizvoda tvrtke Sony.
33HR
• Ako u sustav dospije neki predmet ili
tekućina, isključite sustav i odnesite ga na
provjeru u ovlašteni servis prije nego što
ga nastavite upotrebljavati.
• Ne penjite se na tanki zvučnik jer možete
pasti i ozlijediti se ili oštetiti sustav.
• Ako se sustav upotrebljava u kombinaciji
s TV-om, VCR-om ili kasetofonom, mogu
nastati šumovi i kvaliteta slike može se
pogoršati. U takvom slučaju, sustav
udaljite od TV-a, VCR-a ili kasetofona.
• Budite oprezni pri postavljanju sustava na
posebno tretiranu površinu (ulaštenu,
nauljenu, poliranu itd.) jer mogu nastati
mrlje ili oštećenja boje na površini.
• Pazite da se ne ozlijedite o kutove tankog
zvučnika.
Izvori napajanja
Rad uređaja
• Prije nego što uključite sustav, provjerite
odgovara li radni napon sustava naponu
lokalne električne mreže. Radni napon
naveden je na nazivnoj pločici na dnu
tankog zvučnika.
• Ako sustav ne planirate upotrebljavati
dulje vrijeme, isključite ga iz zidne
utičnice. Pri odspajanju strujnog kabela
za napajanje primite utikač, a nemojte
povlačiti kabel.
• Iz sigurnosnih razloga jedan je kontakt
utikača malo širi od drugog pa treba paziti
na položaj pri priključivanju u zidnu
utičnicu. U slučaju da utikač ne možete u
potpunosti gurnuti u utičnicu, obratite se
dobavljaču.
• Strujni kabel za napajanje moguće je
promijeniti samo u ovlaštenom servisu.
Prije nego što priključite ostalu opremu
provjerite jeste li isključili sustav.
Mjere opreza
Sigurnost
Stvaranje topline
Iako se sustav grije za vrijeme rada, to ne
znači da je došlo do kvara.
Ako sustav neprekidno upotrebljavate pri
visokoj glasnoći, temperatura sustava na
stražnjoj i donjoj strani značajno raste. Ne
dirajte sustav kako se ne biste opekli.
Postavljanje
• Postavite sustav na mjesto s dobrom
ventilacijom kako u unutrašnjosti ne bi
došlo do nakupljanja topline te kako biste
produžili vijek trajanja sustava.
• Ne stavljajte sustav u blizinu izvora
topline ili na mjesta izložena izravnom
sunčevu svjetlu, prekomjernoj prašini ili
mehaničkim udarima.
• Ne postavljajte ništa na tanki zvučnik.
34HR
Nepravilnosti u prikazu boja na
obližnjem TV zaslonu
Na određenim vrstama TV-a može doći
do nepravilnosti u prikazu boja.
• Ako uočite da se boje ne prikazuju
pravilno...
Isključite TV pa ga ponovno uključite
nakon 15 do 30 minuta.
• Ako i dalje uočavate nepravilnosti u
prikazu boja...
Odmaknite sustav od TV-a.
Čišćenje
Sustav čistite suhom mekom krpom za
brisanje. Ne upotrebljavajte nikakvu
abrazivnu krpu, prašak za ribanje ili
otapalo, primjerice alkohol ili benzin.
Ako imate pitanja ili problema u vezi sa
sustavom, obratite se najbližem
dobavljaču za Sony.
Autorska prava i zaštićeni
znakovi
Ovaj sustav podržava tehnologije Dolby*
Digital.
* Proizvedeno pod licencom tvrtke
Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Audio i simbol dvostrukog
D zaštitni su znaci tvrtke Dolby
Laboratories.
Ovaj sustav sadržava tehnologiju HighDefinition Multimedia Interface (HDMI™).
Izrazi HDMI i HDMI High-Definition
Multimedia Interface te logotip HDMI
zaštitni su znaci ili registrirani zaštitni znaci
tvrtke HDMI Licensing Administrator, Inc. u
Sjedinjenim Američkim Državama i drugim
državama.
Zaštitna riječ BLUETOOTH® i logotipi
registrirani su zaštitni znaci tvrtke
Bluetooth SIG, Inc. i svako korištenje takvih
oznaka od strane tvrtke Sony Corporation u
skladu je s licencom. Ostali zaštitni znakovi
i zaštitni nazivi u vlasništvu su svojih
vlasnika.
Logotip "BRAVIA" zaštitni je znak tvrtke
Sony Corporation.
MPEG tehnologija troslojnog kodiranja
zvuka i patenti imaju licencu tvrtke
Fraunhofer IIS i Thomson.
Windows Media registrirani je zaštitni znak
ili zaštitni znak tvrtke Microsoft Corporation
u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili
drugim državama.
Ovaj proizvod zaštićen je određenim
pravima intelektualnog vlasništva tvrtke
Microsoft Corporation. Upotreba ili
distribucija ove tehnologije izvan
proizvoda zabranjena je bez odgovarajuće
licence koju je izdala tvrtka Microsoft ili
ovlaštena podružnica tvrtke Microsoft.
Svi ostali zaštitni znakovi u vlasništvu su
svojih vlasnika.
35HR
Zvočniški modul
OPOZORILO
Naprave ne postavljajte v zaprt prostor,
na primer v knjižno ali vgradno omaro.
Zmanjšajte nevarnost požara, tako
da prezračevalnih rež naprave ne
prekrivate s predmeti, kot so časopisi,
prti, zavese ipd.
Naprave ne izpostavljajte virom odprtega
ognja (na primer gorečim svečam).
Da bi zmanjšali tveganje električnega
udara, naprave ne izpostavljajte
tekočinam in nanjo ne postavljajte
predmetov, napolnjenih s tekočinami,
kot so vaze.
Če je enota priključena v električno
vtičnico, je povezana z napajalnim
omrežjem, tudi če je izklopljena.
Ker se glavni napajalni priključek
uporablja za prekinitev povezave z
napajalnim omrežjem, enoto priključite
v lahko dostopno električno vtičnico.
Če opazite neobičajno delovanje enote,
takoj izvlecite glavni napajalni priključek
iz električne vtičnice.
POZOR
Pri uporabi baterije napačne vrste
obstaja nevarnost eksplozije. Baterij
ali naprave, v kateri so baterije, ne
izpostavljajte čezmerni vročini, na
primer sončni svetlobi ali ognju.
Naprava je namenjena samo za uporabo
v zaprtih prostorih.
Priporočeni kabli
Za povezavo z gostiteljskimi računalniki
in/ali zunanjimi napravami uporabite
ustrezno zaščitene in ozemljene kable
ter konektorje.
2SL
Oznaka izdelka je nameščena na
spodnji strani zvočniškega modula.
Za uporabnike v Evropi
Opomba za stranke: spodaj
navedene informacije se
nanašajo samo na opremo,
prodano v državah, v katerih
veljajo direktive EU.
Ta izdelek izdelala družba Sony
Corporation, ali pa je bil izdelan v imenu
te družbe.
Uvoznik za EU: Sony Europe Limited.
Vprašanja glede uvoznika za EU ali
skladnosti izdelka v Evropi naslovite na
pooblaščenega predstavnika družbe
Sony Belgium, bijkantoor van Sony
Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1,
1935 Zaventem, Belgija.
Družba Sony Corporation izjavlja, da je
oprema skladna z direktivo 2014/53/EU.
Celotno besedilo izjave EU o skladnosti
je na voljo na spletnem mestu:
http://www.compliance.sony.de/
Oprema je bila preizkušena in ustreza
zahtevam uredbe o elektromagnetni
združljivosti (EMC) glede uporabe
povezovalnega kabla, krajšega
od 3 metrov.
Odstranjevanje
izrabljenih baterij
ter električne in
elektronske
opreme (velja
za države EU in
druge države
s sistemom ločenega zbiranja
odpadkov)
Ta oznaka na izdelku, bateriji ali
embalaži pomeni, da izdelka in baterij ni
dovoljeno odvreči med gospodinjske
odpadke. Ta oznaka na nekaterih
baterijah vključuje tudi kemijski simbol.
Kemijski simbol za svinec (Pb) je dodan,
če baterija vsebuje več kot 0,004 %
svinca. S pravilnim odstranjevanjem
izdelkov in baterij pripomorete k
preprečevanju morebitnih negativnih
posledic za okolje in zdravje ljudi,
ki bi jih lahko povzročila napačna
odstranitev. Recikliranje materialov
prispeva k ohranjanju naravnih virov.
Če izdelek za svoje delovanje ali zaradi
varnostnih razlogov ali zagotavljanja
celovitosti podatkov potrebuje trajno
napajanje prek notranje baterije, lahko
baterijo zamenja samo usposobljen
serviser. Poskrbite za pravilno ravnanje s
takšno baterijo ter električno in
elektronsko opremo, tako da izdelke
ob koncu življenjske dobe odložite na
ustreznem zbirnem mestu za
recikliranje električne in elektronske
opreme. Za ustrezno ravnanje z drugimi
baterijami preberite razdelek o varnem
odstranjevanju baterij iz izdelka.
Baterije odložite na ustreznem zbirnem
mestu za recikliranje izrabljenih baterij.
Za več informacij o recikliranju tega
izdelka ali baterije se obrnite na lokalno
upravo, komunalno službo ali
prodajalca, pri katerem ste kupili izdelek
ali baterijo.
Za uporabnike v Avstraliji ali Novi
Zelandiji:
Namestiti in uporabljati jo je treba tako,
da je oddajnik vsaj 20 cm oddaljen od
človeškega telesa (razen okončin: rok,
zapestij, stopal in gležnjev).
Za uporabnike v Avstraliji
Odlaganje
odpadne
električne in
elektronske
opreme (velja za
države EU in
druge evropske
države s
sistemom
ločenega zbiranja odpadkov)
3SL
Dodatne informacije
Vsebina
Osnovna
nastavitev
Navodila za
začetek
 uporabe (ločen
dokument)
O teh navodilih za uporabo .......... 4
Vsebina embalaže ........................ 5
Možnosti uporabe sistema ........... 6
Vodnik po delih sistema in
upravljalnih gumbih ................7
Priprava na uporabo sistema
Namestitev zvočniškega
modula na steno ................... 13
Daljinski upravljalnik
televizorja ne deluje .............. 15
Predvajanje zvoka
Poslušanje televizorja in drugih
naprav .................................... 16
Poslušanje glasbe v
napravi USB ............................ 17
Izbira zvočnega učinka
Prilagajanje zvoka ........................ 19
Poslušanje glasbe/zvoka prek
funkcije BLUETOOTH®
Poslušanje glasbe iz mobilne
naprave .................................. 21
Vklop sistem z uporabo naprave
BLUETOOTH ...........................23
Izklop funkcije BLUETOOTH .........23
Uporaba različnih funkcij
Uporaba funkcije Control
for HDMI ................................ 24
Varčevanje z energijo ..................25
Odpravljanje težav
Odpravljanje težav ...................... 26
Ponastavitev sistema .................. 30
4SL
Tehnični podatki .......................... 31
Vrste datotek, ki jih je mogoče
predvajati (vhod USB) ............32
Podprte oblike vhodnega
zvočnega zapisa
(HDMI OUT (TV (ARC))
ali TV IN (OPTICAL)) ................32
O komunikaciji prek povezave
BLUETOOTH ...........................33
Previdnostni ukrepi ..................... 34
O teh navodilih za
uporabo
• V teh navodilih so opisani upravljalni
gumbi na daljinskem upravljalniku.
• Nekatere slike so prikazane kot
vzorčne skice in se lahko razlikujejo
od dejanskih izdelkov.
• V opisu vsake funkcije so podčrtane
privzete nastavitve.
• PREDLOGA ZA STENSKI NOSILEC (1)
Vsebina embalaže
• Zvočniški modul (1)
• Navodila za začetek uporabe
• Daljinski upravljalnik (1)
• Navodila za uporabo
• Baterija vrste R03 (velikost AAA) (2)
• Optični digitalni kabel (1)
• Napajalni kabel (1)
5SL
Možnosti uporabe sistema
»Poslušanje televizorja in drugih naprav«
(stran 16)
Predvajalnik Blu-ray Disc™,
kabelski ali satelitski
Priključitev televizorja
(preberite navodila za začetek
(ločen dokument))
»Uporaba funkcije Control for HDMI«
(stran 24)
»Poslušanje glasbe v
napravi USB«
(stran 17)
»Poslušanje glasbe iz mobilne
naprave« (stran 21)
6SL
Vodnik po delih sistema in upravljalnih gumbih
Na slikah niso prikazane podrobnosti.
Zvočniški modul
Spredaj
 Senzor daljinskega
upravljalnika
Za upravljanje sistema daljinski
upravljalnik usmerite proti senzorju
za daljinsko upravljanje.
 Gumba +/– (glasnost)
 Indikatorji
Podrobnosti so v razdelku
»Podatki o indikatorji na
zvočniškem modulu« (stran 8).
 Gumb  (napajanje)
Vklopi sistem ali ga preklopi v stanje
pripravljenosti.
 Gumb
(izbira vhoda)
(stran 16)
 Gumb BLUETOOTH (stran 21)
7SL
Podatki o indikatorji na zvočniškem modulu
Indikatorji na zvočniškem modulu s tem, da svetijo ali utripajo, kažejo izbrani vhod ali
stanje vhodne naprave.
Indikatorji
Stanje
• Zasveti: Izbran je vhod za televizor.
• Zasveti modro: vzpostavljena je povezava BLUETOOTH (izbran je vhod
BLUETOOTH).
• Hitro utripa modro: ko čaka na povezavo z napravo.
• Utripa modro: med ponovnim povezovanjem ali seznanjanjem.
• Zasveti: izbran je vhod USB.
• Dvakrat utripne: način predvajanja je spremenjen.
• Najprej trikrat hitro zasveti, nato utripa počasi: pri vzpostavljanju povezave z
napravo, ki ni podprta.
• Ponavljajoče utripa: med branjem podatkov na povezani napravi USB.
Indikatorji utripajo pri vklopu/izklopu nastavitve funkcije ali uporabi daljinskega
upravljalnika.
Indikatorji
Stanje
• Dvakrat utripne: ena od naslednjih funkcij je vklopljena.
– nočni način (stran 19)
– glasovni način (stran 19)
• Enkrat utripne: Izbran je glavni zvočni kanal (stran 20), izbran je zvočni način
(stran 19), ali pa je ena izmed naslednjih funkcij izklopljena.
– nočni način (stran 19)
– glasovni način (stran 19)
• Dvakrat utripne: ena od naslednjih funkcij je vklopljena.
– Dolby DRC (stran 20)
– Control for HDMI (stran 24)
– stanje pripravljenosti vmesnika BLUETOOTH (stran 23)
– Funkcija BLUETOOTH (stran 23)
– samodejni preklop v stanje pripravljenosti (stran 25)
– IR-ponavljalnik (stran 15)
• Enkrat utripne: zvočni kanal je nastavljen na Sub (stran 20) ali pa je izklopljena
ena od naslednjih funkcij.
– Dolby DRC (stran 20)
– Control for HDMI (stran 24)
– stanje pripravljenosti vmesnika BLUETOOTH (stran 23)
– Funkcija BLUETOOTH (stran 23)
– samodejni preklop v stanje pripravljenosti (stran 25)
– IR-ponavljalnik (stran 15)
• Enkratni utrip: zvočni kanal je nastavljen na Main/Sub (stran 20).
• Utripa hitro: vklopljena je zaščitna funkcija (stran 29).
• Počasi utripa: sistem je preklopil v stanje pripravljenosti zaradi
funkcije samodejnega preklopa v stanje pripravljenosti (stran 25).
8SL
Indikatorji utripajo, ko prilagajate glasnost.
Indikatorji
Stanje
• Enkrat utripne: Glasnost je nizka.
• Enkratni utrip: Glasnost je srednja.
• Enkratni utrip: Glasnost je visoka.
• Stalno utripanje: zvok je izklopljen.
• Dvakrat utripne: Glasnost je najvišja/najnižja.
Nasveti
Indikatorje lahko izklopite tako, da pritisnete INDICATOR.
Tudi če ste indikatorje izklopili s pritiskom gumba INDICATOR, bodo indikatorji glede na
opravilo ustrezno svetili ali utripali, če boste upravljali s sistemom.
9SL
Zadaj
 Priključek AC IN
 Vtičnica HDMI OUT (TV (ARC))
Televizor, ki ima vhodno vtičnico
HDMI, priključite s kablom HDMI.
Sistem je združljiv s povratnim
zvočnim kanalom (ARC). ARC
je funkcija, ki zvok televizorja
posreduje avdio-video napravi,
npr. sistemu, ki je priključen v
vhodno vtičnico HDMI televizorja.
 Vrata (USB)
(stran 17)
 Vtičnica TV IN (OPTICAL)
 IR-ponavljalnik (stran 15)
Prenaša signal daljinskega
upravljalnika do televizorja.
10SL
Daljinski upravljalnik
Nekateri gumbi delujejo drugače glede
na to, kako dolgo so pritisnjeni. Spodnje
ikone kažejo, kako dolgo pritisniti
gumb.
• : pritisnite gumb.
•
: pritisnite gumb in ga pridržite
5 sekund.
 INPUT (stran 16)
Izbere vir predvajanja. Ko enkrat
pritisnete INPUT, indikator
trenutnega vhoda utripa.
Še enkrat pritisnite INPUT, da
izberete želeno napravo.
Vsakič, ko pritisnete INPUT, se vhod
spremeni v spodnjem krožnem
zaporedju.
Vhod TV  Vhod BLUETOOTH 
Vhod USB
 AUTO SOUND (stran 19)
Izbere AUTO SOUND za zvočni
učinek.
 CINEMA
: izbere CINEMA za zvočni učinek.
(stran 19)
: vklopi/izklopi funkcijo
samodejnega preklopa v stanje
pripravljenosti. (stran 25)
 VOICE
: vklopi/izklopi glasovni način.
(stran 19)
: vklopi/izklopi funkcijo Control
for HDMI. (stran 24)
  (glasnost) +*/–
Prilagodi glasnost.
 INDICATOR (stran 8)
Vklopi/izklopi indikatorje na
zvočniškem modulu.
 PLAY MODE (stran 17)
Izbere način predvajanja za
predvajanje z naprave USB.
 / (stran 17)
Izbere vsebino na zaslonu
televizorja za predvajanje z naprave
USB.
11SL
 / (nazaj/naprej)
(stran 17, 21)
S hitrim pritiskom gumba skočite na
začetek prejšnje ali naslednje
datoteke.
Če gumb pritisnete in pridržite,
boste po datoteki iskali naprej ali
nazaj (previjanje nazaj/hitro
previjanje naprej).
  (vklop/izklop)
Vklopi sistem ali ga preklopi v stanje
pripravljenosti.
 STANDARD
: izbere STANDARD za zvočni
učinek. (stran 19)
: vklopi/izklopi funkcijo
IR-ponavljalnika. (stran 15)
 MUSIC (stran 19)
izbere MUSIC za zvočni učinek.
 NIGHT
: vklopi/izklopi nočni način.
(stran 19)
: vklopi/izklopi način stanja
pripravljenosti vmesnika
BLUETOOTH. (stran 23)
  (izklop zvoka)
Začasno zvok izklopi oz. vklopi.
 AUDIO*
: izbere zvočni kanal za oddajo
Dolby Digital multipleks. (stran 20)
: vklopi/izklopi funkcijo Dolby
DRC. (stran 20)
 ENTER (stran 17)
Predvaja vsebino, izbrano z /
za predvajanje z naprave USB.
  (predvajanje/premor)*
(stran 17, 21)
Začasno zaustavi/nadaljuje
predvajanje.
* Gumbi AUDIO,  +, in  imajo
otipljivo piko. ki vam bo v pomoč pri
upravljanju.
12SL
1
Priprava na uporabo sistema
Namestitev zvočniškega
modula na steno
Pripravite dva vijaka (nista
priložena), ki ustrezata odprtinam
za namestitev na steno na zadnji
strani zvočniškega modula.
4 mm
Zvočniški modul lahko namestite na
steno.
Več kot 30 mm
5 mm
10 mm
Odprtina na zadnji strani zvočniškega modula
2
Opombe
• Pripravite vijake (niso priloženi), ki so
primerni za material in nosilnost stene.
Ker je stena iz mavčnih plošč še posebej
krhka, vijake čvrsto pritrdite na stenski
nosilec. Zvočnike namestite vodoravno
na vijake v nosilcih, in sicer na raven del
stene.
• Namestitev prepustite prodajalcem
izdelkov Sony ali licenciranim
pogodbenikom, pri nameščanju pa zlasti
pazite na varnost.
• Družba Sony ne prevzema odgovornosti
za nezgode ali poškodbe, ki nastanejo
zaradi nepravilne namestitve, neustrezne
nosilnosti stene ali nepravilne pritrditve
vijakov, naravne nesreče itd.
Prilepite PREDLOGO ZA STENSKI
NOSILEC (priložena) na steno.
Sredina televizorja
Lepilni trak ipd.
PREDLOGA ZA
STENSKI NOSILEC
1
Poravnajte napis TV CENTER LINE
() na PREDLOGI ZA STENSKI
NOSILEC s sredinsko črto
televizorja.
2
Poravnajte napis TV BOTTOM
LINE () na PREDLOGI ZA
STENSKI NOSILEC z dnom
televizorja, nato pa PREDLOGO
ZA STENSKI NOSILEC z lepilnim
trakom prilepite na zid.
13SL
3
Vijaka pritrdite v točkah () na
LINIJI ZA VIJAKE PREDLOGE ZA
STENSKI NOSILEC, kot je prikazano
na spodnji sliki.
228,5 mm 228,5 mm
Vijaki
Oznake
6 mm do
7 mm
4
5
Odstranite PREDLOGO ZA STENSKI
NOSILEC.
Zvočniški modul obesite na vijaka.
Poravnajte luknji na zadnji strani
zvočniškega modula z vijakoma
ter ga nato obesite nanju.
14SL
Opomba
Ko prilepite PREDLOGO ZA STENSKI
NOSILEC, jo popolnoma zgladite.
Daljinski upravljalnik
televizorja ne deluje
Če zvočniški modul ovira senzor
daljinskega upravljalnika televizorja,
morda z daljinskim upravljalnikom ne
boste mogli upravljati televizorja.
V tem primeru vključite funkcijo
ponavljalnika IR sistema.
Televizor lahko nadzorujete z daljinskim
upravljalnikom televizorja tako,
da pošljete signal z zadnje strani
zvočnega modula.
Pritisnite in pridržite gumb
STANDARD za 5 sekund, da vklopite
ali izklopite funkcijo.
IR-ponavljalnik vklopljen
Indikator USB dvakrat utripne.
IR-ponavljalnik izklopljen
Indikator za USB enkrat zasveti.
Opombe
• Prepričajte se, da z daljinskim
upravljalnikom televizorja ni mogoče
upravljati televizorja, nato pa vklopite
funkcijo IR-ponavljalnika. Če je funkcija
vklopljena, ko je televizor mogoče
upravljati z daljinskim upravljalnikom,
ustrezno delovanje ne bo mogoče zaradi
motenj med neposrednim ukazom
daljinskega upravljalnika in ukazom
prek zvočniškega modula.
• Pri nekaterih televizorjih ta funkcija
morda ne bo delovala pravilno. V tem
primeru premestite zvočniški modul
nekoliko dlje od televizorja.
15SL
Vhod TV
• Televizor, priključen na vtičnico TV IN
(OPTICAL)
• Televizor, ki je združljiv s funkcijo
povratnega zvočnega signala (ARC)
in je priključen v vtičnico HDMI OUT (TV
(ARC))
Če televizor priključite tako v vtičnico
HDMI OUT (TV (ARC)) kot v vtičnico TV IN
(OPTICAL), ima prednost vtičnica HDMI
OUT (TV (ARC)).
Predvajanje zvoka
Poslušanje televizorja in
drugih naprav
Vhod BLUETOOTH
Naprava BLUETOOTH, ki podpira profil
A2DP
Podrobnosti so v razdelku »Poslušanje
glasbe/zvoka prek funkcije
BLUETOOTH®« (stran 21).
INPUT
Vhod USB
Naprava USB, priključena na vrata (USB)
Podrobnosti so v razdelku »Poslušanje
glasbe v napravi USB« (stran 17).
 +/–
2
Glasnost prilagodite z gumboma
 +/– na daljinskem upravljalniku.
Nasveti
1
Vhod lahko izberete tudi tako, da na
zvočniškem modulu pritisnete
.
Večkrat pritisnite INPUT.
Ko enkrat pritisnete INPUT, indikator
trenutnega vhoda utripa.
Še enkrat pritisnite INPUT, da
izberete želeno napravo.
Zasveti indikator izbrane naprave.
Vsakič, ko pritisnete INPUT, se vhod
spremeni v spodnjem krožnem
zaporedju.
Vhod TV  Vhod BLUETOOTH 
Vhod USB
16SL
Poslušanje glasbe v
napravi USB
1
Priključite napravo USB na
vrata (USB).
Predvajate lahko glasbene datoteke,
shranjene v priključeni napravi USB.
Več o vrstah datotek, ki jih je mogoče
predvajati, preberite v razdelku »Vrste
datotek, ki jih je mogoče predvajati
(vhod USB)« (stran 32).
Opombe
• Za prikaz seznama vsebine v napravi USB
na televizijskem zaslonu morate sistem in
televizor povezati s kablom HDMI.
• Preklopite vhodni vir televizorja na vhod,
v katerega je povezan zvočniški modul.
INPUT
2
3
4
 +/–
PLAY MODE
/
/
Pritisnite gumba /, da izberete
želeno vsebino, in nato pritisnite
ENTER.
Izbrana vsebina se začne predvajati.
Večkrat pritisnite PLAY MODE, da
izberete želeni način predvajanja.
• Brez: predvaja vse skladbe.
• [Repeat One]: ponavljajoče
predvaja eno skladbo.
• [Repeat Folder]: ponavljajoče
predvaja vse skladbe v mapi.
• [Shuffle]: v naključnem vrstnem
redu ponavljajoče predvaja vse
skladbe v mapi.
Indikator USB zasveti dvakrat vsakič,
ko pritisnete PLAY MODE.
ENTER

Večkrat pritisnite INPUT,
da izberete vhod USB.
Zasveti indikator za USB, na
televizijskem zaslonu pa se pojavi
seznam vsebine v napravi USB.
5
Glasnost prilagodite z gumboma
 +/– na daljinskem
upravljalniku.
17SL
Druge funkcije
Kaj
Kako
Premor in ponovni
zagon predvajanja
Pritisnite 
Izbrati prejšnji ali
naslednji posnetek
Pritisnite gumb
/.
Iskati nazaj ali naprej
(previjanje nazaj/hitro
naprej)
Pritisnite in
pridržite
/.
Informacije o napravi USB na
televizijskem zaslonu
Opombe
• Naprave USB med delovanjem ne
odstranjujte. Pred priključevanjem ali
odstranjevanjem naprave USB izklopite
sistem, da preprečite poškodbe podatkov
ali okvaro naprave USB.
• Indikator za USB najprej trikrat zasveti,
nato počasi utripa, če priključite
nepodprto napravo USB.
• Glede na obliko zapisa datoteke
previjanje nazaj in naprej morda ne
deluje.
 Čas predvajanja
 Skupni čas predvajanja
 Oznaka izbrane datoteke/število
vseh datotek v mapi
 Način predvajanja
 Stanje predvajanja
 Previjanje nazaj/hitro previjanje naprej
Na televizijskem zaslonu se prikažejo
naslednja sporočila glede na stanje
naprave USB.
• [No USB]
Ni priključene naprave USB.
• [Waiting]
Sistem išče napravo USB.
Opombe
• Ob nekaterih virih predvajanja informacije
niso prikazane.
• Prikazane informacije se lahko razlikujejo
glede na način predvajanja.
18SL
Izbira zvočnega učinka
Prilagajanje zvoka
Poslušanje zvočnih učinkov,
prilagojenih zvočnim virom
(zvočni način)
Uživate lahko v predvajanju vnaprej
programiranih zvočnih učinkov, ki
ustrezajo različnim vrstam zvočnih virov.
STANDARD
Zvočni učinki so optimizirani za posamezen
zvočni vir.
Predvajanje čistega zvoka
pri nizki glasnosti ponoči
(NIGHT)
Z vklopom nočnega načina lahko zvok
stisnete skladno s podatki v vsebini.
Zvok se oddaja pri nižji glasnosti z
minimalno izgubo natančnosti in
jasnosti dialoga.
Pritisnite NIGHT, da vklopite ali
izklopite to funkcijo.
Nočni način vklopljen
Indikator TV dvakrat utripne.
STANDARD
AUTO SOUND
Nočni način izklopljen
Indikator za TV enkrat zasveti.
MUSIC
CINEMA
Opomba
Ko izklopite sistem, se nočni način
samodejno izklopi.
Kako razjasniti pogovore
(VOICE)
Z gumbi AUTO SOUND, CINEMA,
MUSIC, ali STANDARD lahko izberete
zvočni način.
Ko izbirate zvočni način, indikator za TV enkrat
zasveti.
AUTO SOUND
Zvok lahko uživate z zvočnim načinom, ki ga
priporoča Sony. Zvočni način se samodejno
optimira glede na predvajano vsebino in
funkcijo.
CINEMA
Zvoki se predvajajo z učinki prostorskega
zvoka ter so realistični in močni, zaradi česar
so primerni za filme.
Pogovore lahko naredite bolj razumljive
z vklopom glasovnega načina.
Pritisnite VOICE, da vklopite ali
izklopite to funkcijo.
Glasovni način vklopljen
Indikator TV dvakrat utripne.
Glasovni način izklopljen
Indikator za TV enkrat zasveti.
MUSIC
Zvočni učinki so optimizirani za poslušanje
glasbe.
19SL
Izboljšanje slišnosti tihih
zvokov s stiskanjem
dinamičnega razpona
Ta funkcija deluje samo pri predvajanju
signala Dolby Digital naprave, ki je
priključena na vtičnico TV IN (OPTICAL)/
HDMI OUT (TV (ARC)). Ko vklopite način
Dolby DRC (Dynamic Range Control),
bo dinamični razpon zvočnega signala
(razpon med najbolj tihim in najbolj
glasnim zvokom) stisnjen, tako da bo
lažje slišati tihe zvoke.
Pritisnite in pridržite gumb AUDIO
za 5 sekund, da vklopite ali izklopite
funkcijo.
Dolby DRC vklopljen
Indikator USB dvakrat utripne.
Dolby DRC je izklopljen
Indikator za USB enkrat zasveti.
Predvajanje zvoka
multipleksirane oddaje
(AUDIO)
Zvok multipleksirane oddaje lahko
poslušate, če sistem sprejema signal
multipleksirane oddaje Dolby Digital.
Večkrat pritisnite AUDIO.
Kanal se spreminja v spodnjem krožnem
zaporedju.
Main  Sub  Main/Sub
Main
Oddaja samo glavni kanal.
Indikator za TV enkrat zasveti.
Sub
Oddaja samo podkanal.
Indikator za USB enkrat zasveti.
Main/Sub
Glavni zvok se predvaja iz levega zvočnika,
dodatni zvok pa iz desnega zvočnika.
Indikatorja za TV in USB enkrat zasvetita.
20SL
Opomba
Če želite prejemati signal Dolby Digital,
morate televizor ali druge naprave
povezati prek vhoda TV IN (OPTICAL)
z optičnim digitalnim kablom (priložen)
ali pa prek vhoda HDMI OUT (TV (ARC))
s kablom HDMI (ni priložen).
2
Poslušanje glasbe/zvoka prek
funkcije BLUETOOTH®
Poslušanje glasbe iz
mobilne naprave
Glasbo, shranjeno v mobilni napravi,
kot je pametni telefon ali tablični
računalnik, lahko poslušate prek
brezžične povezave, in sicer tako, da
sistem in mobilno napravo povežete
prek funkcije BLUETOOTH.
Med povezovanjem z mobilno napravo
prek funkcije BLUETOOTH lahko sistem
upravljate preprosto s priloženim
daljinskim upravljalnikom, ne da bi
morali vklopiti televizor.
Poslušanje glasbe prek
seznanjanja z mobilno
napravo
1
3
4
5
Na mobilni napravi vklopite
funkcijo BLUETOOTH, nato
poiščite in izberite "HT-S100F"
ali "HT-SF150".
Če morate vnesti geslo, vnesite
»0000«.
Prepričajte se, da na zvočniškem
modulu indikator za BLUETOOTH
zasveti modro.
Povezava med sistemom in
mobilno napravo je vzpostavljena.
Začnite predvajati zvok prek
aplikacije za glasbo v priključeni
mobilni napravi.
Zvok bo predvajan prek
zvočniškega modula.
Prilagodite glasnost.
• Glasnost prilagodite z gumboma
 +/– na daljinskem
upravljalniku.
• Gumba  in / na
daljinskem upravljalniku lahko
uporabite za funkcijo BLUETOOTH.
Opombe
Pritisnite in pridržite gumb
BLUETOOTH na zvočniškem
modulu za 5 sekund.
Sistem preklopi v način seznanjanja
in indikator BLUETOOTH hitro
utripa.
Gumb
BLUETOOTH
Indikator
BLUETOOTH
• Seznanite lahko največ 8 naprav
BLUETOOTH. Če s sistemom seznanite
deveto napravo BLUETOOTH, bo ta
zamenjala najstarejšo seznanjeno
napravo.
• Izvedite seznanjanje za drugo in nadaljnje
mobilne naprave.
Nasvet
• Stanje povezave BLUETOOTH lahko
preverite tako, da preverite stanje
indikatorja BLUETOOTH (stran 8).
• Ko je izbran vhod BLUETOOTH, sistem
preide v način seznanjanja tako, da na
zvočniškem modulu na kratko pritisnete
gumb BLUETOOTH.
21SL
Poslušanje glasbe iz
seznanjene mobilne
naprave
4
5
INPUT
 +/–

/
1
2
3
Vklopite funkcijo BLUETOOTH
v mobilni napravi.
Večkrat pritisnite INPUT, da
izberete vhod BLUETOOTH ali pa
na zvočniškem modulu na kratko
pritisnite gumb BLUETOOTH.
Indikator za BLUETOOTH utripa,
sistem pa se samodejno ponovno
poveže z napravo BLUETOOTH,
s katero je bil povezan nazadnje.
Indikator BLUETOOTH mora
zasvetiti modro.
Povezava med sistemom in
mobilno napravo je vzpostavljena.
22SL
Začnite predvajati zvok prek
aplikacije za glasbo v priključeni
mobilni napravi.
Zvok bo predvajan prek
zvočniškega modula.
Prilagodite glasnost.
• Glasnost prilagodite z gumboma
 +/– na daljinskem
upravljalniku.
• Gumba  in / na
daljinskem upravljalniku lahko
uporabite za funkcijo BLUETOOTH.
Vklop sistem z uporabo
naprave BLUETOOTH
Izklop funkcije
BLUETOOTH
Ko ima sistem podatke za seznanjanje,
ga lahko vklopite z napravo BLUETOOTH
in poslušate glasbo, tudi ko je v stanju
pripravljenosti, in sicer tako, da vklopite
stanje pripravljenosti za vmesnik
BLUETOOTH.
Funkcijo BLUETOOTH lahko izklopite.
Pritisnite in pridržite gumb NIGHT za 5
sekund, da vklopite ali izklopite
funkcijo.
Stanje pripravljenosti za vmesnik
BLUETOOTH vklopljeno
Indikator USB dvakrat utripne.
Stanje pripravljenosti za vmesnik
BLUETOOTH izklopljeno
Indikator za USB enkrat zasveti.
Na zvočniškem modulu pritisnite in
pridržite gumb ,
za 10 sekund,
da vklopite ali izklopite funkcijo.
Funkcija BLUETOOTH je vklopljena
Indikator USB dvakrat utripne.
Funkcija BLUETOOTH je izklopljena
Indikator za USB enkrat zasveti.
Opomba
Ko je funkcija BLUETOOTH izklopljena,
se pri izbiri vhoda s pritiskom gumba
INPUT vhod BLUETOOTH preskoči.
Opomba
Ko je stanje pripravljenosti za BLUETOOTH
vklopljeno, je poraba energije večja.
23SL
Funkcija izklopa sistema
Uporaba različnih funkcij
Uporaba funkcije Control
for HDMI
Priključitev naprave, kot je televizor ali
predvajalnik Blu-ray Disc, ki je združljiv
s funkcijo Control for HDMI*, s kablom
HDMI (ni priložen) omogoča lažje
upravljanje z napravo prek daljinskega
upravljalnika televizorja ali
predvajalnika Blu-ray Disc.
S funkcijo Control for HDMI lahko
uporabljate naslednje funkcije.
• Funkcija izklopa sistema
• Funkcija nadzora zvoka v sistemu
• Audio Return Channel
• Predvajanje z enim dotikom
Ko izklopite televizor, se bo sistem
samodejno izklopil.
Funkcija nadzora zvoka v
sistemu
Če vklopite sistem, ko gledate televizor,
se zvok televizorja oddaja iz zvočnikov
sistema. Glasnost sistema lahko
prilagodite z daljinskim upravljalnikom
televizorja.
Če se je zvok televizorja predvajal prek
zvočnikov sistema, ko ste nazadnje
gledali televizor, se sistem samodejno
vklopi, ko znova vklopite televizor.
Nastavitve lahko spreminjate tudi prek
menija televizorja. Če želite več
informacij, preberite navodila za
uporabo televizorja.
Opomba
Opombe
Te funkcije bodo morda delovale pri
napravah, ki jih ne proizvaja družba Sony,
vendar delovanje ni zagotovljeno.
• Zvok se s televizorja predvaja le, če je
izbran vhod, ki ni TV, ko se v televizorju
uporablja funkcija Twin Picture. Če
onemogočite funkcijo Twin Picture,
se zvok predvaja prek sistema.
• Vrednost ravni glasnosti sistema je
prikazana na TV-zaslonu, kar je odvisno
od televizorja.
• Funkcija za nadzor zvoka sistema morda
ne bo na voljo, odvisno od nastavitev
televizorja. Če želite več informacij,
preberite navodila za uporabo televizorja.
* Funkcija Control for HDMI je standard, ki
ga uporablja CEC (Consumer Electronics
Control) za omogočanje medsebojnega
nadzora naprav HDMI (večpredstavnostni
vmesnik visoke ločljivosti).
Priprava na uporabo
funkcije Control for HDMI
Pritisnite in pridržite gumb VOICE
za 5 sekund, da vklopite ali izklopite
funkcijo.
Funkcija Control for HDMI je vklopljena
Indikator USB dvakrat utripne.
Funkcija Control for HDMI je izklopljena
Indikator za USB enkrat zasveti.
Omogočite nastavitve funkcije Control
for HDMI za televizor in drugo napravo,
povezano s televizorjem.
24SL
Audio Return Channel
Če je sistem povezan z vtičnico HDMI IN
na televizorju, ki je združljiva s funkcijo
povratnega zvočnega kanala (ARC),
lahko zvok televizorja poslušate prek
zvočnikov sistema, ne da bi morali
povezati digitalni optični kabel.
Opomba
Če televizor ni združljiv s povratnim
zvočnim kanalom, ga morate povezati z
optičnim digitalnim kablom (priložen)
(glejte priložena navodila za začetek).
Varčevanje z energijo
Če želite sistem uporabljati v načinu
varčevanja z energijo, spremenite
naslednje nastavitve.
Predvajanje z enim dotikom
Ko vsebino predvajate z napravo
(predvajalnik Blu-ray Disc,
"PlayStation®4" itd.), povezano s
televizorjem, se sistem in televizor
samodejno vklopita, vhod sistema se
preklopi na vhod "TV" in zvok se
predvaja prek zvočnikov sistema.
Opombe
• Če se je zvok televizorja nazadnje, ko ste
gledali televizor, predvajal prek zvočnikov
televizorja, se sistem ne vklopi, zvok in
slika pa se predvajata prek televizorja,
tudi če predvajate vsebino v napravi.
• Začetni del predvajane vsebine se morda
ne bo pravilno predvajal, odvisno od
televizorja.
Opombe glede povezav
HDMI
• Uporabite odobreni kabel HDMI.
• Uporabite kabel Sony High Speed
HDMI, ki je označen z logotipom
vrste kabla.
• Uporaba kabla za pretvorbo signala
HDMI-DVI ni priporočljiva.
• Povezana naprava lahko povzroči
zaustavitev prenosa zvočnih signalov
prek vtičnice HDMI (zaradi njihove
frekvence vzorčenja, bitne dolžine ipd.).
Izklop sistema z
zaznavanjem stanja
uporabe
Ko vklopite funkcijo samodejnega
preklopa v stanje pripravljenosti, sistem
samodejno preide v stanje
pripravljenosti, če ga približno 20 minut
ne uporabljate in ne sprejema
vhodnega signala.
Pritisnite in pridržite gumb CINEMA
za 5 sekund, da vklopite ali izklopite
funkcijo.
Samodejni preklop v stanje pripravljenosti
vklopljen
Indikator USB dvakrat utripne.
Vklopljena je privzeta nastavitev za Združeno
kraljestvo/Irsko.
Samodejni preklop v stanje pripravljenosti
izklopljen
Indikator za USB enkrat zasveti.
Privzeta nastavitev za modele v Avstraliji/
Novi Zelandiji je izklopljena.
Varčevanje z energijo v
načinu pripravljenosti
Če želite v načinu pripravljenosti
varčevati z energijo, izklopite način
pripravljenosti BLUETOOTH (stran 23) in
funkcijo Control for HDMI (stran 24).
Ti dve funkciji sta privzeto vklopljeni.
25SL
Sistem se izklopi, ko izklopite
televizor.
Odpravljanje težav
Odpravljanje težav
Če se pri uporabi sistema pojavi katera
od spodnjih težav, jo lahko po spodnjih
navodilih poskušate odpraviti sami in
šele nato pošljete napravo v popravilo.
Če težave ne morete odpraviti, se obrnite
na najbližjega prodajalca izdelkov Sony.
Napajanje
Sistem se ne vklopi.
 Preverite, ali je napajalni kabel
ustrezno povezan.
 Napajalni kabel odklopite iz
električne vtičnice in ga čez nekaj
časa znova priklopite.
Sistem se samodejno izklopi.
 Funkcija samodejnega preklopa v
stanje pripravljenosti deluje. Funkcijo
samodejnega preklopa v stanje
pripravljenosti izklopite (stran 25).
Sistem se ne vklopi, tudi če je
televizor vklopljen.
 Vklopite funkcijo Control for HDMI
(stran 24). Televizor mora podpirati
funkcijo Control for HDMI. Če želite
več informacij, preberite navodila za
uporabo televizorja.
 Preverite nastavitve zvočnikov
televizorja. Napajanje sistema se
sinhronizira z nastavitvami zvočnikov
televizorja. Če želite več informacij,
preberite navodila za uporabo
televizorja.
 Če se je zvok nazadnje predvajal iz
zvočnikov televizorja, se sistem ne
vklopi, tudi če vklopite televizor.
26SL
 Preverite nastavitev funkcije Control
for HDMI (stran 24). Ko je funkcija
Control for HDMI vklopljena, se sistem
samodejno izklopi, ko izklopite
televizor, ne glede na uporabljen
vhod.
Sistem se ne izklopi, tudi če se
izklopi televizor.
 Preverite nastavitev funkcije Control
for HDMI (stran 24). Če želite, da se
sistem ne glede na uporabljen vhod
samodejno izklopi ob izklopu
televizorja, vklopite funkcijo Control
for HDMI. Televizor mora podpirati
funkcijo Control for HDMI. Če želite
več informacij, preberite navodila za
uporabo televizorja.
Slika
Slika ni (pravilno) prikazana.
 Izberite ustrezen vhod (stran 16).
 Če ni slike, ko je izbran vhod
televizorja, želeni TV-kanal izberite z
daljinskim upravljalnikom televizorja.
 Izključite kabel HDMI in ga znova
vključite. Kabel mora biti trdno
vstavljen.
Zvok
Sistem ne oddaja zvoka televizorja.
 Preverite vrsto in povezavo kabla
HDMI ali digitalnega optičnega kabla,
ki je povezan s sistemom ali
televizorjem (glejte priložena
navodila za začetek).
 Odklopite kable, ki povezujejo TV in
sistem, in jih nato znova priklopite.
Napajalna kabla televizorja in
zvočnega sistema odklopite iz
električne vtičnice in ju čez nekaj
časa znova priklopite.
 Ko sta sistem in televizor povezana s
kablom HDMI, preverite naslednje.
– Vtičnica HDMI priključenega
televizorja je označena z »ARC«.
– Funkcija televizorja Control for
HDMI je vklopljena.
– Na sistemu je funkcija Control for
HDMI vklopljena (stran 24).
 Če televizor ni združljiv s povratnim
zvočnim kanalom, ga povežite z
optičnim digitalnim kablom (priložen)
(glejte priložena navodila za začetek).
Če televizor ni združljiv s povratnim
zvočnim kanalom, se zvok televizorja
ne bo predvajal prek sistema, čeprav
je sistem priključen v vhod HDMI IN na
televizorju.
 Če se zvok naprave, priključene v
optično vtičnico televizorja, ne
predvaja, poskusite naslednje.
– Kabelski ali satelitski sprejemnik
povežite neposredno z vtičnico
TV IN (OPTICAL) na sistemu.
 Večkrat pritisnite INPUT, da izberete
vhod TV (stran 16).
 Povečajte glasnost na televizorju ali
prekličite izklop zvoka.
 Glede na vrstni red, v katerem
priključite televizor in sistem, bo zvok
sistema morda izklopljen. V tem
primeru najprej vklopite televizor in
nato sistem.
 Nastavite zvočnike televizorja
(BRAVIA) na zvočni sistem. Za
informacije o nastavitvi televizorja
glejte navodila za nastavitev
televizorja.
 Preverite zvočni izhod televizorja.
Za nastavitve televizorja glejte
navodila za uporabo televizorja.
 Sistem podpira obliki zvočnega
zapisa Dolby Digital in PCM (stran 32).
Ko predvajate nepodprto obliko
zapisa, nastavite digitalni zvočni
izhod televizorja (BRAVIA) na "PCM".
Če želite več informacij, preberite
navodila za uporabo televizorja.
Zvok se oddaja iz sistema in
televizorja.
 Izklopite zvok sistema ali televizorja.
Sistem ne predvaja zvoka naprave,
povezane nanj, oziroma je ta komaj
slišen.
 Pritisnite  + in preverite raven
glasnosti (stran 11).
 Pritisnite  ali , da se funkcija za
izklop zvoka izključi (stran 11).
 Preverite, ali je vhodni vir pravilno
izbran. Poskusite uporabiti drug
vhodni vir, ki ga izberete s
pritiskanjem gumba INPUT (stran 16).
 Preverite, ali so vsi kabli sistema trdno
vstavljeni v vtičnice na sistemu in
povezani napravi.
 Če povezana naprava podpira funkcijo
za vzorčenje na višjo frekvenco,
morate to funkcijo izklopiti.
Učinka prostorskega zvoka ni
mogoče doseči.
 Odvisno od vhodnega signala in
nastavitve zvočnega načina obdelava
prostorskega zvoka morda ne bo
delovala učinkovito. Učinek
prostorskega zvoka je lahko komaj
opazen, odvisno od programa ali
plošče.
 Če želite predvajati večkanalni zvok,
preverite nastavitev za digitalni avdio
izhod na napravi, ki je povezana s
sistemom. Več informacij je na voljo v
navodilih za uporabo, ki so priložena
povezani napravi.
Povezava z napravo USB
Sprejemnik ne prepozna naprave
USB.
 Poskusite naslednje:
 Izklopite sistem.
 Izključite in znova priključite
napravo USB.
 Vključite sistem.
27SL
 Preverite, ali je naprava USB ustrezno
priključena v vrata (USB) (stran 17).
 Prepričajte se, da naprava USB in
kabel nista poškodovana.
 Preverite, ali je naprava USB vklopljena.
 Če je naprava USB povezana prek
zvezdišča USB, izključite napravo USB
in jo priključite neposredno na sistem.
Povezava z mobilno napravo
Povezave BLUETOOTH ni mogoče
dokončati.
 Prepričajte se, da na zvočniškem
modulu sveti indikator BLUETOOTH
(stran 7).
 Preverite, ali je naprava BLUETOOTH,
ki jo želite povezati, vklopljena in
funkcija BLUETOOTH omogočena.
 Napravo BLUETOOTH prestavite bližje
sistemu.
 Znova seznanite sistem in napravo
BLUETOOTH. Morda boste morali z
napravo BLUETOOTH najprej
preklicati seznanjanje s tem
sistemom.
 Če je funkcija BLUETOOTH izklopljena,
jo vklopite (stran 23).
Seznanjanje ni mogoče.
 Napravo BLUETOOTH prestavite bližje
sistemu.
 Sistema ne smejo motiti naprave z
brezžično povezavo LAN, druge
brezžične naprave, ki uporabljajo
frekvenčni pas 2,4 GHz ali
mikrovalovna pečica. Če je v bližini
naprava, ki ustvarja elektromagnetno
sevanje, jo odmaknite od sistema.
 Če so v bližini sistema še druge
naprave BLUETOOTH, seznanjanje
morda ne bo mogoče. V tem primeru
druge naprave BLUETOOTH izklopite.
28SL
Iz sistema ni slišati zvoka iz mobilne
naprave, priključene prek povezave
BLUETOOTH.
 Prepričajte se, da na zvočniškem
modulu sveti indikator BLUETOOTH
(stran 7).
 Napravo BLUETOOTH prestavite bližje
sistemu.
 Če je v bližini naprava, ki ustvarja
elektromagnetno sevanje, kot so
naprave z brezžično omrežno
povezavo, druge naprave
BLUETOOTH ali mikrovalovna pečica,
napravo odmaknite od sistema.
 Napravo USB 3.0 in njene kable
odmaknite od sistema.
 Odstranite vse ovire med sistemom in
napravo BLUETOOTH ali odmaknite
sistem od ovire.
 Premestite povezano napravo
BLUETOOTH.
 Frekvenco brezžičnega omrežja LAN
morebitnega usmerjevalnika za Wi-Fi
ali osebnega računalnika v bližini
preklopite na frekvenčni pas 5 GHz.
 Povečajte glasnost na povezani
napravi BLUETOOTH.
Zvok ni sinhroniziran s sliko.
 Ko gledate film, lahko zvok zaostaja
za sliko.
Daljinski upravljalnik
Daljinski upravljalnik sistema ne
deluje.
 Daljinski upravljalnik usmerite proti
senzorju za daljinski upravljalnik na
zvočniškem modulu (stran 7).
 Odstranite vse predmete med
daljinskim upravljalnikom in
sistemom.
 Če je raven napolnjenosti baterij v
daljinskem upravljalniku nizka, ju
zamenjajte z novima.
 Preverite, ali pritiskate pravi gumb na
daljinskem upravljalniku (stran 11).
Daljinski upravljalnik televizorja ne
deluje.
 Zvočniški modul namestite tako,
da ne ovira senzorja daljinskega
upravljalnika televizorja.
 To težavo lahko morda odpravite
tako, da vključite funkcijo
ponavljalnika IR (stran 15).
Drugo
Funkcija Control for HDMI ne deluje
pravilno.
 Preverite povezavo s sistemom
(preberite priložena navodila za
začetek).
 Vklopite funkcijo Control for HDMI v
televizorju. Če želite več informacij,
preberite navodila za uporabo
televizorja.
 Počakajte nekaj časa in nato
poskusite znova. Če odklopite sistem,
bo trajalo nekaj časa, preden lahko
opravljate postopke. Počakajte vsaj
15 sekund in nato poskusite znova.
 Naprave, povezane s sistemom,
morajo podpirati funkcijo Control for
HDMI.
 Omogočite funkcijo Control for HDMI v
napravah, ki so povezane s sistemom.
Za podrobnejše informacije preberite
navodila za uporabo naprave.
 Število naprav in njihove vrste, ki jih je
mogoče upravljati s funkcijo Control
for HDMI, so omejene s standardom
HDMI CEC, kot je opisano spodaj:
– Snemalne naprave (snemalnik
Blu-Ray Disc, DVD-snemalnik itd.):
do 3 naprave
– Naprave za predvajanje
(predvajalnik Blu-Ray Disc, DVD
itd.): do 3 naprave
– Naprave, povezane s sprejemnikom:
do 4 naprave
– Zvočni sistem (sprejemnik/
slušalke): samo 1 naprava
(ki jo uporablja sistem)
Vsi indikatorji na zvočniškem
modulu utripajo, zvok ni predvajan
in gumbi na daljinskem
upravljalniku ali zvočniškem
modulu razen  (napajanje)
ne delujejo.
 Vklopljena je zaščitna funkcija.
Pritisnite  (napajanje), da izklopite
sistem, in izključite napajalni kabel
AC ter preverite spodnje točke.
– Poskrbite, da prezračevalne
odprtine zvočniškega modula ne
bodo prekrite in čez nekaj časa
vklopite sistem.
– ko sistem uporablja povezavo USB,
odstranite napravo USB in vklopite
sistem. Če sistem deluje pravilno,
tok priključene naprave USB
presega največji izhodni tok sistema
(500 mA) ali pa je z napravo USB
morda nekaj narobe:
Senzorji televizorja ne delujejo
pravilno.
 Zvočniški modul lahko blokira
nekatere senzorje (na primer senzor
za svetlost) in sprejemnik daljinskega
upravljalnika televizorja ali oddajnik
za 3D-očala (infrardeči prenos) za
3D-televizor, ki podpira sistem za
infrardeča 3D-očala ali brezžično
komunikacijo. Premaknite zvočniški
modul tako daleč stran od televizorja,
da bodo ti deli še vedno pravilno
delovali. Za lokacije senzorjev in
sprejemnika daljinskega upravljalnika
glejte navodila za uporabo, ki ste jih
dobili s televizorjem.
Sistem ne deluje pravilno.
 Sistem je morda v predstavitvenem
načinu. Če želite preklicati
predstavitveni način, ponastavite
sistem. Za več kot 5 sekund pritisnite
in pridržite  (napajanje), + in
na
zvočniškem modulu (stran 30).
29SL
Ko spremenite vhod USB na vhod
TV s pritiskom gumba INPUT,
se prikaže sporočilo.
Ponastavitev sistema
Če sistem še vedno ne deluje
pravilno, ga ponastavite s tem
postopkom.
1
* Ta zaslon je primer za angleščino.
 Z daljinskim upravljalnikom
televizorja izberite televizijski
program.
2
3
Za več kot 5 sekund pritisnite in
pridržite , + in
na
zvočniškem modulu.
Vsi indikatorji na zvočniškem
modulu zasvetijo 3-krat in
nastavitve se ponastavijo na
začetno stanje.
Odklopite napajalni kabel.
Priklopite napajalni kabel in nato
pritisnite , da vklopite sistem.
Nasveti
V opisu vsake funkcije so podčrtane
privzete nastavitve.
30SL
Dodatne informacije
Tehnični podatki
Ojačevalnik
IZHODNA MOČ (nazivna)
Sprednji nizkotonski zvočnik L +
sprednji nizkotonski zvočnik D: 22 W +
22 W (pri 8 ohmih, 1 kHz, 1 % THD)
Sprednji visokotonski zvočnik L +
sprednji visokotonski zvočnik D: 22 W
+ 22 W (pri 8 ohmih, 10 kHz, 1 % THD)
IZHODNA MOČ (referenčna)
Sprednji skupini L/D nizkotonskih
zvočnikov: 30 W (na kanal pri 8 ohmih,
1 kHz)
Sprednji skupini L/D visokotonskih
zvočnikov: 30 W (na kanal pri 8 ohmih,
10 kHz)
Avdio vhodi
TV IN (OPTICAL)
USB
HDMI OUT (TV (ARC))
Izhod zaslona televizorja (zaslon USB)
HDMI OUT (TV (ARC))
USB
Vrata
(USB):
vrste A (za povezavo pomnilnika USB)
Enota BLUETOOTH
Komunikacijski sistem
Specifikacija BLUETOOTH, različica 4.2
Izhod
Specifikacija BLUETOOTH, razred moči 1
Največji obseg za komunikacijo
Razdalja približno 10 m1)
Frekvenčni pas
Pas 2,4 GHz (2,4000–2,4835 GHz)
Največja izhodna moč
< 10,0 dBm
Modulacijski način
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Združljivi profili BLUETOOTH2)
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control
Profile)
Podprti kodek 3)
SBC4)
Razpon oddajanja (A2DP)
20–20.000 Hz (frekvence vzorčenja
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz)
1)
Dejanski razpon je odvisen od
dejavnikov, kot so ovire med
napravama, magnetna polja okrog
mikrovalovne pečice, statična elektrika,
uporaba brezžičnega telefona,
občutljivost sprejema, operacijski
sistem, programske aplikacije itd.
2)
Standardni profili BLUETOOTH
označujejo namen komunikacije
BLUETOOTH med napravami.
3)
Kodek: oblika zapisa stisnjenega in
pretvorjenega zvočnega signala
4)
Okrajšava za Subband Codec
(kodek dodatnega pasu)
Sprednja skupina zvočnikov L/sprednja
skupina zvočnikov D
Zvočniški sistem
dvosmerni zvočniški sistem, Bass Reflex
Zvočnik
Nizkotonski zvočnik: 48 × 90 mm,
stožčast
Visokotonski zvočnik: 25 mm z
uravnoteženo kupolo
Splošno
Napajalne zahteve
220–240 V pri izmeničnem toku,
50 Hz/60 Hz
Poraba energije
Vklop: 30 W
Stanje pripravljenosti: 0,5 W ali manj (v
načinu varčevanja z energijo)
(Če sta funkcija Control for HDMI in
stanje pripravljenosti za BLUETOOTH
izklopljena.)
Stanje pripravljenosti: 2 W ali manj
(Če je funkcija Control for HDMI
vklopljena in/ali je vklopljeno stanje
pripravljenosti BLUETOOTH)
Mere* (pribl.) (š/v/g)
900 × 64 × 90 mm
* z izbočenimi deli
Teža (pribl.)
2,4 kg
Oblika in tehnični podatki se lahko
spremenijo brez obvestila.
31SL
Vrste datotek, ki jih je
mogoče predvajati
(vhod USB)
Kodek
Pripona
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)
.mp3
Standard WMA9
.wma
LPCM 2-kanalni
.wav
Opombe
• Nekaterih datotek morda ni mogoče
predvajati, odvisno od oblike zapisa
datoteke, kodiranja datoteke ali stanja
posnetka.
• Nekaterih datotek, ki so bile računalniško
spremenjene, morda ne bo mogoče
predvajati.
• Sistem ne omogoča predvajanja
kodiranih datotek, kot so datoteke DRM
in Lossless.
• Sistem lahko prepozna naslednje
datoteke ali mape v napravah USB:
– do 200 map (vključno s prazno in
korensko mapo)
– do 150 skladb v eni mapi
– največ do map na 8. ravni (vključno s
korensko mapo)
• Nekatere naprave USB morda ne bodo
delovale s tem sistemom.
• Sistem lahko prepozna naprave za
količinsko shranjevanje (MSC).
32SL
Podprte oblike
vhodnega zvočnega
zapisa (HDMI OUT (TV
(ARC)) ali TV IN (OPTICAL))
Ta sistem podpira naslednje oblike
zvočnega zapisa.
• Dolby Digital
• Linearni dvokanalni PCM
O komunikaciji prek
povezave BLUETOOTH
• Naprave BLUETOOTH uporabljajte na
medsebojni razdalji do 10 metrov
(brez vmesnih ovir). Obseg za
učinkovito komunikacijo med
napravami je lahko manjši pod
temi pogoji:
– ko je med napravama s povezavo
BLUETOOTH oseba, kovinski
predmet, zid ali druga ovira;
– na mestih, kjer je nameščena
brezžična povezava LAN;
– okrog mikrovalovnih pečic, ki so v
uporabi;
– na mestih, kjer so drugi
elektromagnetni valovi.
• Naprave BLUETOOTH in oprema z
brezžično povezavo LAN
(IEEE 802.11b/g/n) uporabljajo isti
frekvenčni pas (2,4 GHz). Ko napravo
BLUETOOTH uporabljate v bližini
naprave z brezžičnim omrežnim
vmesnikom, lahko pride do
elektromagnetnih motenj. To lahko
upočasni hitrosti prenosa podatkov,
povzroči šum ali nezmožnost
povezave. Če se to zgodi, naredite
naslednje:
– Sistem uporabljajte vsaj 10 metrov
(33 čevljev) stran od naprav z
brezžično povezavo LAN.
– Ko uporabljate napravo BLUETOOTH,
izklopite naprave z brezžično
povezavo LAN v območju 10 metrov
(33 čevljev).
– Sistem in napravo BLUETOOTH
postavite kar najbolj skupaj.
• Radijski valovi, ki jih oddaja ta sistem,
lahko vplivajo na delovanje nekaterih
medicinskih naprav. Ker motnje zaradi
radijskih valov lahko povzročijo
okvaro, sistem in napravo BLUETOOTH
vedno izklopite na teh mestih:
– v bolnišnicah, na vlakih, letalih,
bencinskih črpalkah in povsod,
kjer so prisotni vnetljivi plini;
– V bližini avtomatskih vrat ali
požarnih alarmov.
• Ta sistem podpira varnostne funkcije,
ki so v skladu s specifikacijami
BLUETOOTH, z namenom
zagotavljanja varne povezave v času
komuniciranja s tehnologijo
BLUETOOTH. Ta varnost pa je lahko
nezadostna, odvisno od vsebin
nastavitev in drugih dejavnikov, zato
bodite previdni vedno, kadar
komunicirate prek tehnologije
BLUETOOTH.
• Družba Sony ne odgovarja za kakršno
koli nastalo škodo ali izgubo, ki je
posledica uhajanja informacij v času
komunikacije prek tehnologije
BLUETOOTH.
• Komunikacija BLUETOOTH z vsemi
napravami BLUETOOTH, ki imajo enak
profil kot ta sistem, ni nujno
zagotovljena.
• Naprave BLUETOOTH, ki so povezane s
tem sistemom, morajo biti v skladu s
specifikacijo BLUETOOTH, ki jo je
predpisalo podjetje Bluetooth SIG, Inc.
Da naprave ustrezajo specifikaciji,
morajo biti potrjene. Četudi je naprava
v skladu s specifikacijo BLUETOOTH,
lahko v posameznih primerih
značilnosti ali specifikacije naprave
BLUETOOTH ne dopustijo povezovanja
ali imajo posledično drugačne načine
upravljanja, drugačen zaslon in
delujejo na drugačen način.
• Odvisno od naprave BLUETOOTH, ki je
povezana s tem sistemom, od okolja, v
katerem poteka komunikacija, ter od
ostalih pogojev, se lahko pojavijo šumi
in zvok je lahko odrezan.
Če imate kakršna koli vprašanja ali
težave v zvezi s sistemom, se obrnite na
najbližjega prodajalca izdelkov Sony.
33SL
Previdnostni ukrepi
Varnost
• Če v sistem pade predmet ali če vanj pride
tekočina, ga odklopite, pred nadaljnjo
uporabo pa ga mora pregledati
usposobljeni serviser.
• Ne plezajte na zvočniški modul, saj lahko
padete ali se poškodujete oz. poškodujete
sistem.
Viri napajanja
• Pred uporabo sistema preverite, ali
delovna napetost ustreza lokalnemu viru
napajanja. Delovna napetost je navedena
na oznaki izdelka na dnu zvočniškega
modula.
• Če sistema ne nameravate uporabljati
dlje časa, ga izključite iz električne
vtičnice. Napajalni kabel odklopite tako,
da primete vtič in ga izvlečete iz vtičnice
(ne vlecite kabla).
• Zaradi zagotavljanja varnosti je en
priključek vtikača širši od drugega, tako
da je vtikač mogoče v električno vtičnico
priključiti samo na en način. Če vtikača ni
mogoče ustrezno priključiti v električno
vtičnico, se obrnite na prodajalca.
• Napajalni kabel lahko zamenja samo
usposobljen serviser.
Pri segrevanju
Povsem običajno je, da se sistem med
delovanjem segreva.
Pri dolgotrajni uporabi sistema pri visoki
glasnosti se temperatura zadnjega in
spodnjega dela ohišja znatno poviša.
Če želite preprečiti morebitne opekline,
se ne dotikajte sistema.
Postavitev
• Sistem postavite na dobro prezračevano
mesto, da preprečite prekomerno
segrevanje in zagotovite dolgo življenjsko
dobo sistema.
• Sistema ne postavljajte v bližino toplotnih
virov in ga ne izpostavljajte neposredni
sončni svetlobi, prekomernemu prahu ali
udarcem.
34SL
• Na zvočniški modul ne postavljajte
nobenih predmetov.
• Če sistem uporabljate s televizorjem,
videorekorderjem ali predvajalnikom
kaset, lahko nastane šum ali popačena
slika. Če se to zgodi, sistem premaknite
nekoliko stran od televizorja,
videorekorderja ali predvajalnika kaset.
• Pri postavljanju sistema na posebej
obdelano površino (z voskom, oljem,
polirnim sredstvom ipd.) bodite previdni,
da ne nastanejo madeži ali se razbarva
površina.
• Pazite, da se ob robovih zvočniškega
modula ne poškodujete.
Uporaba
Pred priključitvijo drugih komponent
izklopite sistem in ga odklopite iz
napajanja.
Barvne nepravilnosti na bližnjem
TV-zaslonu
Do barvnih nepravilnosti lahko pride pri
določenih vrstah televizorjev.
• Če opazite barvne nepravilnosti ...
Izklopite televizor in ga znova vklopite
po 15–30 minutah.
• Če še naprej prihaja do barvnih
nepravilnosti ...
Sistem premaknite stran od televizorja.
Čiščenje
Sistem očistite z mehko suho krpo.
Ne uporabljajte grobih blazinic, čistilnih
praškov ali topil, kot sta alkohol ali bencin.
Če imate kakršna koli vprašanja ali težave v
zvezi s sistemom, se obrnite na najbližjega
prodajalca izdelkov Sony.
Avtorske pravice in
blagovne znamke
Ta sistem vključuje Dolby* Digital.
* Izdelano na podlagi licence podjetja
Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Audio in simbol dvojnega D
so blagovne znamke podjetja Dolby
Laboratories.
Ta sistem uporablja tehnologijo HighDefinition Multimedia Interface (HDMI™).
Izraza HDMI in večpredstavnostni vmesnik
visoke ločljivosti HDMI ter logotip HDMI so
blagovne znamke ali zaščitene blagovne
znamke družbe HDMI Licensing
Administrator, Inc. v ZDA in drugih
državah.
Ime BLUETOOTH® in logotipi so zaščitene
blagovne znamke družbe Bluetooth SIG,
Inc., družba Sony Corporation pa jih
uporablja na podlagi licence. Druge
blagovne znamke in tovarniška imena
so blagovne znamke svojih lastnikov.
Logotip »BRAVIA« je blagovna znamka
družbe Sony Corporation.
Tehnologija zvočnega šifriranja in patenti
MPEG Layer-3 z licenco združenj
Fraunhofer IIS in Thomson.
Windows Media je zaščitena blagovna
znamka ali blagovna znamka podjetja
Microsoft Corporation v ZDA in/ali drugih
državah.
Ta izdelek je zaščiten z nekaterimi
pravicami intelektualne lastnine družbe
Microsoft Corporation. Uporaba ali
distribucija tovrstne tehnologije zunaj tega
izdelka ni dovoljena brez licence podjetja
Microsoft ali njegove pooblaščene
podružnice.
Vse druge blagovne znamke so blagovne
znamke svojih lastnikov.
35SL
Za Bar zvučnik
UPOZORENJE
Ne postavljajte uređaj u uski prostor
poput police za knjige ili ugradnog
ormarića.
Da biste umanjili rizik od požara, ne
prekrivajte ventilacioni otvor uređaja
novinama, stolnjakom, zavesom itd.
Ne izlažite uređaj izvorima otvorenog
plamena (na primer, upaljenoj sveći).
Da biste umanjili rizik od požara ili
strujnog udara, ne izlažite uređaj
kapljicama vode ili prskanju i ne
postavljajte na njega predmete koji
sadrže tečnost, na primer, vaze.
Jedinica dobija mrežno napajanje sve
dok je priključena na utičnicu za
napajanje naizmeničnom strujom, čak i
kada je sama jedinica isključena.
Pošto se mrežno napajanje jedinice
prekida izvlačenjem glavnog utikača,
priključite jedinicu na lako dostupnu
utičnicu za napajanje naizmeničnom
strujom. Ako primetite bilo kakvu
nepravilnost u radu uređaja, odmah
izvucite glavni utikač iz utičnice za
napajanje naizmeničnom strujom.
PAŽNJA
U slučaju zamene nepravilnim tipom
baterije, postoji opasnost od eksplozije.
Ne izlažite baterije ili uređaj u kojem se
nalaze baterije visokim temperaturama,
na primer, sunčevoj svetlosti i vatri.
Samo za upotrebu u zatvorenom
prostoru.
Preporučeni kablovi
Za povezivanje sa matičnim računarom
i/ili perifernom opremom morate da
koristite propisno zaštićene i uzemljene
kablove i konektore.
2SR
Pločica sa nazivom se nalazi na donjoj
strani Bar zvučnika.
Za korisnike u Evropi
Napomena za korisnike: sledeće
informacije se odnose samo na
opremu koja se prodaje u
zemljama u kojima se primenjuju
direktive Evropske unije.
Ovaj proizvod je proizvela kompanija
Sony Corporation ili je proizveden u
njeno ime.
Uvoznik za EU: Sony Europe Limited.
Pitanja upućena uvozniku za EU ili u vezi
sa usklađenošću proizvoda u Evropi treba
poslati ovlašćenom predstavniku
proizvođača na adresu: Sony Belgium,
bijkantoor van Sony Europe Limited,
Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgium.
Kompanija Sony Corporation ovim
izjavljuje da je ova oprema usklađena sa
direktivom 2014/53/EU.
Kompletan tekst izjave o usklađenosti EZ
je dostupan na sledećoj internet adresi:
http://www.compliance.sony.de/
Ova oprema je testirana i utvrđeno je da
je u skladu sa ograničenjima navedenim
u EMC uredbi kada se za povezivanje
koristi kabl kraći od 3 metra.
Odlaganje
potrošenih
baterija i
električne i
elektronske
opreme
(primenljivo u
Evropskoj uniji i ostalim
zemljama koje imaju sisteme za
odvojeno sakupljanje otpada)
Ovaj simbol na proizvodu, bateriji ili
pakovanju označava da se proizvod i
baterija ne smeju tretirati kao kućni
otpad. Na nekim baterijama se pored
ovog simbola može nalaziti i hemijski
simbol. Hemijski simbol za olovo (Pb) je
dodat ako baterija sadrži više od 0,004%
olova. Pravilnim odlaganjem proizvoda i
baterija pomažete u sprečavanju
mogućih štetnih posledica po okolinu i
ljudsko zdravlje do kojih može doći
usled nepravilnog odlaganja otpada.
Reciklažom materijala pomažete
očuvanje prirodnih resursa. Ako
proizvodi zahtevaju stalno prisustvo
baterije zbog bezbednosti, performansi
ili celovitosti podataka, takvu bateriju bi
trebalo da zameni isključivo obučeni
serviser. Da biste bili sigurni da će se
baterijom i električnom i elektronskom
opremom pravilno rukovati, predajte
potrošene proizvode na odgovarajućem
mestu za prikupljanje i reciklažu
električne i elektronske opreme. Za sve
ostale baterije pogledajte poglavlje o
bezbednom uklanjaju baterije iz
proizvoda. Predajte bateriju na
odgovarajućem mestu za prikupljanje i
reciklažu potrošenih baterija. Za
detaljnije informacije o reciklaži ovog
proizvoda ili baterije, obratite se
lokalnoj upravi, komunalnoju službi ili
prodavnici u kojoj ste kupili proizvod ili
bateriju.
Za korisnike u Australiji i Novom
Zelandu
Treba ga instalirati i njim upravljati tako
da hladnjak bude najmanje 20 cm
udaljen od tela rukovaoca (izuzev
ekstremiteta: šaka, ručnih zglobova,
stopala i skočnih zglobova).
Za korisnike u Australiji
Odlaganje stare
električne i
elektronske
opreme
(primenljivo u
Evropskoj uniji i
ostalim
evropskim
zemljama koje
imaju sisteme za odvojeno
sakupljanje otpada)
3SR
Dodatne informacije
Sadržaj
Osnovno
podešavanje
Vodič za
početak
 (zaseban
dokument)
O ovom uputstvu za upotrebu ..... 4
Sadržaj pakovanja ......................... 5
Šta možete da radite sa
sistemom ................................ 6
Vodič za delove i kontrole .............7
Priprema za upotrebu sistema
Postavljanje Bar zvučnika
na zid ...................................... 13
Kada daljinski upravljač TV-a
ne radi .................................... 15
Slušanje zvuka
Slušanje televizora i drugih
uređaja ................................... 16
Slušanje muzike na USB
uređaju ................................... 17
Izbor zvučnog efekta
Podešavanje zvuka ...................... 19
Slušanje muzike/zvuka
pomoću funkcije BLUETOOTH®
Slušanje muzike sa mobilnog
uređaja ................................... 21
Uključivanje sistema pomoću
BLUETOOTH uređaja ..............23
Isključivanje BLUETOOTH
funkcije ...................................23
Korišćenje različitih funkcija
Korišćenje funkcije Control
for HDMI ................................ 24
Smanjivanje potrošnje energije ...25
Rešavanje problema
Rešavanje problema ................... 26
Resetovanje sistema ................... 30
4SR
Specifikacije ................................. 31
Tipovi datoteka koji mogu da
se reprodukuju (USB ulaz) .....33
Podržani ulazni audio formati
(HDMI OUT (TV (ARC)) ili
TV IN (OPTICAL)) ....................33
O BLUETOOTH komunikaciji ....... 34
Mere opreza ................................ 35
O ovom uputstvu za
upotrebu
• U ovom uputstvu za upotrebu opisane
su kontrole na daljinskom upravljaču.
• Neke slike su u vidu konceptualnih
crteža i mogu se razlikovati od stvarnih
proizvoda.
• Podrazumevana podešavanja su
podvučena u opisu svake funkcije.
• ŠABLON ZA MONTIRANJE NA ZID (1)
Sadržaj pakovanja
• Bar zvučnik (1)
• Vodič za početak
• Daljinski upravljač (1)
• Uputstvo za upotrebu
• Baterija R03 (veličina AAA) (2)
• Optički digitalni kabl (1)
• Kabl za napajanje naizmeničnom
strujom (1)
5SR
Šta možete da radite sa sistemom
„Slušanje televizora i drugih uređaja“
(stranica 16)
Blu-ray Disc™ plejer,
prijemnik kablovske
Povezivanje sa televizorom
(pogledajte „Vodič za početak“
(zasebni dokument))
„Korišćenje funkcije Control for HDMI“
(stranica 24)
„Slušanje muzike na
USB uređaju“
(stranica 17)
„Slušanje muzike sa mobilnog
uređaja“ (stranica 21)
6SR
Vodič za delove i kontrole
Detalji su izostavljeni sa slika.
Bar zvučnik
Prednja strana
 Senzor daljinskog upravljača
Usmerite daljinski upravljač prema
senzoru za daljinski upravljač da
biste upravljali sistemom.
 Dugme  (napajanje)
 Dugmad +/– (jačina zvuka)
 Indikatori
Detaljne informacije potražite u
odeljku „O indikatorima na Bar
zvučniku“ (stranica 8).
Uključuje sistem ili ga postavlja u
režim mirovanja.
 Dugme
(izbor ulaza)
(stranicu 16)
 Dugme BLUETOOTH
(stranicu 21)
7SR
O indikatorima na Bar zvučniku
Svetljenje i treperenje indikatora na Bar zvučniku označava ulaz ili status ulaznog
uređaja.
Indikatori
Status
• Svetli: Izabran je TV ulaz.
• Svetli plavom bojom: Uspostavljena je BLUETOOTH veza (izabran je
BLUETOOTH ulaz).
• Brzo treperi plavom bojom: Dok čekate povezivanje sa uređajem.
• Treperi plavom bojom: Pri ponovnom povezivanju ili uparivanju.
• Svetli: Izabran je USB ulaz.
• Dvaput trepne: Režim reprodukcije je promenjen.
• Treperi prvo tri puta, a zatim treperi sporo uzastopno: Kada povezujete
nepodržani uređaj.
• Treperi uzastopno: Tokom čitanja podataka sa povezanog USB uređaja.
Indikatori trepere kada uključujete/isključujete podešavanje funkcije ili koristite
daljinski upravljač.
Indikatori
Status
• Dvaput trepne: Jedna od sledećih funkcija je uključena.
– Noćni režim (stranica 19)
– Glasovni režim (stranica 19)
• Jednom trepne: Audio kanal je podešen na Main (stranica 20), režim zvuka je
izabran (stranica 19) ili je jedna od sledećih funkcija isključena.
– Noćni režim (stranica 19)
– Glasovni režim (stranica 19)
• Dvaput trepne: Jedna od sledećih funkcija je uključena.
– Dolby DRC (stranica 20)
– Control for HDMI (stranica 24)
– BLUETOOTH stanje mirovanja (stranica 23)
– BLUETOOTH funkcija (stranica 23)
– Automatski ulazak u režim mirovanja (stranica 25)
– Infracrveni odašiljač (stranica 15)
• Jednom trepne: Audio kanal je podešen na Sub (stranica 20) ili je jedna od
sledećih funkcija isključena.
– Dolby DRC (stranica 20)
– Control for HDMI (stranica 24)
– BLUETOOTH stanje mirovanja (stranica 23)
– BLUETOOTH funkcija (stranica 23)
– Automatski ulazak u režim mirovanja (stranica 25)
– Infracrveni odašiljač (stranica 15)
• Treperi jednom: Audio kanal je podešen na Main/Sub (stranica 20).
• Brzo treperi: Aktivirana je funkcija zaštite (stranica 29).
• Sporo treperi: Sistem ulazi u režim mirovanja pomoću funkcije za
automatski ulazak u režim mirovanja (stranica 25).
8SR
Indikatori treperi tokom podešavanja nivoa jačine zvuka.
Indikatori
Status
• Jednom trepne: Nivo jačine zvuka je nizak.
• Treperi jednom: Nivo jačine zvuka je srednji.
• Treperi jednom: Nivo jačine zvuka je visok.
• Neprekidno treperi: Zvuk je isključen.
• Dvaput trepne: Nivo jačine zvuka je podešen na maksimalni/
minimalni.
Savet
Indikatore možete da isključite pritiskom na dugme INDICATOR.
Čak i ako se indikatori isključe pritiskom na dugme INDICATOR, ako upravljate sistemom,
indikatori vezani za operaciju svetle ili trepere.
9SR
Zadnja strana
 AC IN priključak
 Priključak HDMI OUT (TV (ARC))
Povežite TV koji poseduje HDMI
ulazni priključak sa HDMI kablom.
Sistem je kompatibilan sa
funkcijom Audio Return Channel
(ARC). ARC je funkcija koja šalje
TV zvuk na AV uređaj kao što je
ovaj sistem iz HDMI priključka
televizora.

(USB) ulaz (stranica 17)
 TV IN (OPTICAL) priključak
 Infracrveni odašiljač
(stranica 15)
Prenosi televizoru daljinski signal
daljinskog upravljača televizora.
10SR
Daljinski upravljač
Neka dugmad funkcionišu drugačije u
zavisnosti od toga koliko dugo su
pritisnuta. Ikone ispod označavaju
koliko dugo da pritisnete dugme.
• : Pritisnite dugme.
•
: Pritisnite i držite dugme 5 sekundi.
 INPUT (stranica 16)
Bira izvor reprodukcije. Kada
jednom pritisnete INPUT, indikator
trenutnog ulaza počeće da treperi.
Ponovo pritisnite INPUT da biste
izabrali željeni uređaj.
Svaki put kada pritisnete INPUT,
ulaz se menja na sledeći način.
TV ulaz BLUETOOTH ulaz 
USB ulaz
 AUTO SOUND (stranica 19)
Bira AUTO SOUND za zvučni efekat.
 CINEMA
: Bira CINEMA za zvučni efekat.
(stranica 19)
: Uključuje/isključuje funkciju
automatskog ulaska u stanje
mirovanja. (stranica 25)
 VOICE
: Uključuje/isključuje glasovni
režim. (stranica 19)
: Uključuje/isključuje funkciju
Control for HDMI. (stranica 24)
  (jačina zvuka) +*/–
Prilagođava jačinu zvuka.
 INDICATOR (stranica 8)
Uključuje/isključuje indikatore na
Bar zvučniku.
 PLAY MODE (stranica 17)
Bira režim reprodukcije za USB
reprodukciju.
 / (stranica 17)
Izaberite sadržaj na TV ekranu za
USB reprodukciju.
11SR
 / (prethodno/sledeće)
(stranicu 17, 21)
Kratki pritisak na dugme vraća vas
na početak prethodne ili sledeće
datoteke.
Pritisnite i zadržite da biste
pretraživali unazad ili unapred
(premotavanje unazad/unapred).
  (napajanje)
Uključuje sistem ili ga postavlja u
režim mirovanja.
 STANDARD
: Bira STANDARD za zvučni
efekat. (stranica 19)
: Uključuje/isključuje funkciju
infracrvenog odašiljača.
(stranica 15)
 MUSIC (stranica 19)
Bira MUSIC za zvučni efekat.
 NIGHT
: Uključuje/isključuje noćni režim.
(stranica 19)
: Uključuje/isključuje
BLUETOOTH režim mirovanja.
(stranica 23)
  (isključivanje zvuka)
Privremeno isključuje zvuk ili ga
uključuje.
 AUDIO*
: Bira audio kanal za Dolby Digital
multiplex broadcast zvuk.
(stranica 20)
: Uključuje/isključuje funkciju
Dolby DRC. (stranica 20)
 ENTER (stranica 17)
Reprodukuje sadržaj koji je izabran
koristeći / za USB reprodukciju.
  (reprodukuj/pauziraj)*
(stranicu 17, 21)
Pauzira ili nastavlja reprodukciju.
12SR
* Dugmad AUDIO,  + i  imaju
taktilnu tačku. Koristite je kao referencu
kada rukujete daljinskim upravljačem.
1
Pripremite dva vijka (nisu
isporučeni) pogodna za rupe za
zidni nosač sa zadnje strane Bar
zvučnika.
Priprema za upotrebu sistema
Postavljanje Bar zvučnika
na zid
4 mm
Bar zvučnik možete da montirate na zid.
Više od 30 mm
5 mm
10 mm
Otvor na zadnjoj strani Bar zvučnika
Napomene
• Pripremite vijke (nisu isporučeni) koji
odgovaraju materijalu i čvrstoći zida.
Budući da je zid od gipsanih ploča
naročito lomljiv, dobro pričvrstite vijke u
zidnu gredu. Postavite zvučnike
vodoravno, vešajući ih na vijke u
stubovima na ravnom delu zida.
• Neka postavljanje obavi Sony prodavac ili
licencirani majstor i posebno vodite
računa o bezbednosti tokom
postavljanja.
• Sony ne odgovara za nezgode ili
oštećenja do kojih je došlo zbog
nepravilnog postavljanja, nedovoljne
čvrstoće zida, nepravilnog zašrafljivanja,
prirodnih nepogoda itd.
2
Zalepite ŠABLON ZA MONTIRANJE
NA ZID (isporučen) na zid.
Sredina TV-a
Lepljiva traka
ili sl.
ŠABLON ZA
MONTIRANJE
NA ZID
1
Poravnajte LINIJU SREDINE TV-a
() na ŠABLONU ZA
MONTIRANJE NA ZID sa linijom
koja označava sredinu na TV-u.
2
Poravnajte LINIJU DNA TV-a ()
na ŠABLONU ZA MONTIRANJE NA
ZID sa donjim delom televizora, a
zatim na zid nalepite ŠABLON ZA
MONTIRANJE NA ZID lepljivom
trakom.
13SR
3
Uvijte vijke u oznake () na LINIJI
VIJAKA na ŠABLONU ZA
MONTIRANJE NA ZID kao na
ilustraciji ispod.
228,5 mm 228,5 mm
Vijci
Oznake
6 mm do
7 mm
4
5
Uklonite ŠABLON ZA MONTIRANJE
NA ZID.
Okačite Bar zvučnik na vijke.
Poravnajte rupe sa zadnje strane
Bar zvučnika sa vijcima, a zatim
okačite Bar zvučnik na dva vijka.
14SR
Napomena
Kada lepite ŠABLON ZA MONTIRANJE NA
ZID, potpuno izgladite njegovu površinu.
Kada daljinski upravljač
TV-a ne radi
Kada Bar zvučnik zaklanja senzor za
daljinsko upravljanje na TV-u, možda
nećete moći da upravljate TV-om
pomoću daljinskog upravljača. U tom
slučaju, omogućite funkciju
infracrvenog odašiljača na sistemu.
Možete da kontrolišete TV pomoću
daljinskog upravljača tako što ćete
poslati daljinski signal sa zadnjeg dela
Bar zvučnika.
Pritisnite i zadržite STANDARD tokom
5 sekundi da biste uključili ili isključili
funkciju.
Infracrveni odašiljač uključen
Indikator USB će zatreperiti dvaput.
Infracrveni odašiljač isključen
USB indikator zatreperiće jednom.
Napomene
• Obavezno proverite da li daljinski
upravljač TV-a zaista ne može da upravlja
TV-om, a zatim uključite funkciju
infracrvenog odašiljača. Ako je ova opcija
uključena kada je TV-om moguće
upravljati pomoću daljinskog upravljača,
možda nećete moći da zadate
odgovarajuće komande zbog smetnji
usled zadavanja direktne komande sa
daljinskog upravljača i komande preko
Bar zvučnika.
• Ova funkcija možda neće raditi na nekim
TV-ima. U tom slučaju, postavite Bar
zvučnik malo dalje od TV-a.
15SR
TV ulaz
• Televizor povezan na priključak TV IN
(OPTICAL)
• TV kompatibilan sa funkcijom Audio
Return Channel (ARC) koji je povezan
na HDMI OUT (TV (ARC)) priključak
Kada povežete TV u priključke HDMI OUT
(TV (ARC)) i TV IN (OPTICAL), ulaz
priključka HDMI OUT (TV (ARC))
ima prioritet.
Slušanje zvuka
Slušanje televizora i
drugih uređaja
BLUETOOTH ulaz
BLUETOOTH Uređaj koji podržava A2DP
Detaljne informacije potražite u odeljku
„Slušanje muzike/zvuka pomoću
funkcije BLUETOOTH®“ (stranica 21).
INPUT
USB ulaz
USB uređaj koji je povezan na (USB) ulaz
Detaljne informacije potražite u odeljku
„Slušanje muzike na USB uređaju“
(stranica 17).
 +/–
2
Prilagodite jačinu zvuka pritiskom
na  +/– na daljinskom upravljaču.
Savet
Možete i da izaberete ulaz pritiskom
na
na Bar zvučniku.
1
Pritiskajte INPUT.
Kada jednom pritisnete INPUT,
indikator trenutnog ulaza počeće
da treperi.
Ponovo pritisnite INPUT da biste
izabrali željeni uređaj.
Zasvetleće indikator izabranog
uređaja.
Svaki put kada pritisnete INPUT,
ulaz se menja na sledeći način.
TV ulaz  BLUETOOTH ulaz 
USB ulaz
16SR
Slušanje muzike na USB
uređaju
1
Povežite USB uređaj na ulaz
(USB).
Možete da reprodukujete muzičke
datoteke uskladištene na povezanom
USB uređaju.
Listu podržanih tipova datoteka
pogledajte u poglavlju „Tipovi datoteka
koji mogu da se reprodukuju (USB ulaz)“
(stranica 32).
Napomene
• Da biste prikazali listu USB sadržaja na
ekranu TV-a, povežite sistem sa TV-om
koristeći HDMI kabl.
• Promenite ulaz TV-a u onaj na koji je
povezan Bar zvučnik.
2
3
INPUT
4
 +/–
PLAY MODE
/
Pritiskajte INPUT da biste izabrali
USB ulaz.
USB Indikator počinje da svetli, a
lista USB sadržaja se prikazuje na
TV ekranu.
Pritisnite / da biste izabrali
željeni sadržaj, a zatim pritisnite
ENTER.
Započinje reprodukcija izabranog
sadržaja.
Pritiskajte PLAY MODE uzastopno
da biste izabrali željeni režim
reprodukcije.
• Nije izabran nijedan režim:
Reprodukovanje svih numera.
• [Repeat One]: Ponavljanje jedne
numere.
• [Repeat Folder]: Ponavljanje svih
numera u fascikli.
• [Shuffle]: Ponavljanje svih numera
u fascikli nasumičnim
redosledom.
ENTER
USB indikator zatreperi dvaput svaki
put kada pritisnete PLAY MODE.

/
5
Prilagodite jačinu zvuka pritiskom
na  +/– na daljinskom
upravljaču.
17SR
Ostale radnje
Za
Uradite sledeće
Pauziranje ili
nastavljanje
reprodukcije
Pritisnite .
Izabrali prethodnu ili
sledeću numeru
Pritisnite
/.
Pretraživali unazad ili
unapred
(premotavanje
unazad/unapred)
Pritisnite i
zadržite
/.
Informacija o USB uređaju na
TV ekranu
Napomene
• Ne uklanjajte USB uređaj tokom rada.
Isključite sistem pre povezivanja ili
uklanjanja USB uređaja da biste izbegli
oštećenje podataka ili oštećenje USB
uređaja.
• USB Indikator prvo zatreperi tri puta, a
zatim polako uzastopno treperi ako
povežete nepodržani USB uređaj.
• U zavisnosti od formata datoteke,
premotavanje unazad i unapred ne radi.
 Vreme reprodukcije
 Ukupno vreme reprodukcije
 Indeks izabrane datoteke / Ukupan
broj datoteka u fascikli
 Režim reprodukcije
 Status reprodukcije
 Brzina premotavanja unazad/
unapred
Sledeće poruke se pojavljuju na TV
ekranu u zavisnosti od statusa USB
uređaja.
• [No USB]
USB uređaj nije umetnut.
• [Waiting]
Sistem pretražuje USB uređaj.
Napomene
• U zavisnosti od izvora reprodukcije, neke
informacije se možda neće prikazivati.
• U zavisnosti od režima reprodukcije,
prikazane informacije mogu da se
razlikuju.
18SR
STANDARD
Zvučni efekti su optimizovani za pojedinačni
izvor.
Izbor zvučnog efekta
Podešavanje zvuka
Uživanje u zvučnom efektu
koji je prilagođen izvorima
zvuka (Režim zvuka)
Možete jednostavno da uživate u
unapred programiranim zvučnim
efektima koji su prilagođeni različitim
vrstama izvora zvuka.
Uživanje u jasnom zvuku pri
maloj jačini zvuka u ponoć
(funkcija NIGHT)
Možete da komprimujete zvuk u skladu
sa informacijama koje se nalaze u
sadržaju tako što ćete uključiti noćni
režim.
Zvuk se emituje sa utišanim tonom uz
minimalni gubitak kvaliteta i jasnoće
dijaloga.
Pritisnite NIGHT da biste uključili ili
isključili funkciju.
STANDARD
AUTO SOUND
MUSIC
CINEMA
Noćni režim uključen
Indikator TV će zatreperiti dvaput.
Noćni režim isključen
TV indikator zatreperiće jednom.
Napomena
Kada isključite sistem, noćni režim se
automatski isključuje.
Pritisnite AUTO SOUND, CINEMA,
MUSIC ili STANDARD da biste izabrali
režim zvuka.
Prilikom biranja režima zvuka, TV indikator
zatreperi jednom.
AUTO SOUND
Možete da uživate u zvuku koristeći režim
zvuka koje preporučuje Sony. Režim zvuka se
automatski optimizuje prema sadržaju koji se
reprodukuje i funkciji.
CINEMA
Zvukovi se reprodukuju sa surround efektima
i realistični su i snažni, što ih čini pogodnim
za filmove.
Dijalozi postaju jasniji
(VOICE)
Možete da omogućite jasnije dijaloge
tako što ćete uključiti glasovni režim.
Pritisnite VOICE da biste uključili ili
isključili funkciju.
Glasovni režim uključen
Indikator TV će zatreperiti dvaput.
Glasovni režim isključen
TV indikator zatreperiće jednom.
MUSIC
Zvučni efekti su optimizovani za slušanje
muzike.
19SR
Lako slušanje utišanog
zvuka komprimovanjem
dinamičkog opsega
Ova funkcija radi samo kada
reprodukujete Dolby Digital signal
uređaja koji je povezan na priključak
TV IN (OPTICAL)/HDMI OUT (TV (ARC)).
Kada uključite Dolby DRC (kontrola
dinamičkog opsega), komprimuje se
dinamički opseg audio signala (opseg
između maksimalne i minimalne jačine
zvuka), pa se utišan zvuk lako čuje.
Pritisnite i zadržite AUDIO tokom
5 sekundi da biste uključili ili
isključili funkciju.
Dolby DRC uključeno
Indikator USB će zatreperiti dvaput.
Dolby DRC isključen
USB indikator zatreperiće jednom.
Uživanje u multipleksno
emitovanom zvuku (AUDIO)
Možete da uživate u multipleksno
emitovanom zvuku kada sistem dobija
Dolby Digital multipleksno emitovan
signal.
Pritiskajte AUDIO.
Kanal se ciklično menja na sledeći način.
Glavni  Potkanal  Glavni/Potkanal
Glavni
Reprodukuje se samo kanal glavnih zvučnika.
TV indikator zatreperiće jednom.
Potkanal
Reprodukuje se samo kanal subwoofera.
USB indikator zatreperiće jednom.
Glavni/Potkanal
Glavni zvučni zapis se emituje sa levog
zvučnika a sporedni zvučni zapis sa desnog
zvučnika.
TV i USB indikatori zatreperiće jednom.
20SR
Napomena
Za prijem Dolby Digital signala, potrebno je
da povežete TV ili druge uređaje u TV IN
(OPTICAL) priključak sa optičkim digitalnim
kablom (isporučen) ili HDMI OUT (TV (ARC))
priključak sa HDMI kablom (nije isporučen).
2
Slušanje muzike/zvuka pomoću
funkcije BLUETOOTH®
Slušanje muzike sa
mobilnog uređaja
Muziku uskladištenu na mobilnom
uređaju kao što je pametni telefon ili
tablet možete da slušate preko bežične
veze povezujući sistem i mobilni uređaj
pomoću funkcije BLUETOOTH.
Kada povežete mobilni uređaj pomoću
funkcije BLUETOOTH, njime možete
rukovati prostim korišćenjem
isporučenog daljinskog upravljača,
bez uključivanja TV-a.
Slušanje muzike uparivanjem
sa mobilnim uređajem
1
Pritisnite i zadržite BLUETOOTH
dugme na Bar zvučniku 5 sekundi.
Sistem ulazi u režim za uparivanje i
BLUETOOTH indikator brzo treperi.
Dugme
BLUETOOTH
3
4
5
Na mobilnom uređaju uključite
funkciju BLUETOOTH, a zatim
nakon pretrage izaberite
„HT-S100F“ ili „HT-SF150“.
Ako se od vas zatraži da unesete
lozinku, unesite „0000“.
Proverite da li BLUETOOTH
indikator na Bar zvučniku svetli
plavo.
Veza između sistema i mobilnog
uređaja je uspostavljena.
Pokrenite reprodukciju zvuka
pomoću muzičke aplikacije na
povezanom mobilnom uređaju.
Zvuk se emituje sa Bar zvučnika.
Podesite jačinu zvuka.
• Prilagodite jačinu zvuka pritiskom
na  +/– na daljinskom
upravljaču.
•  i / na daljinskom
upravljaču možete da koristite za
funkciju BLUETOOTH.
Napomene
• Možete da uparite do osam BLUETOOTH
uređaja. Ako uparujete deveti
BLUETOOTH uređaj, poslednji povezani
uređaj će biti zamenjen novim.
• Obavite uparivanje sa drugog i sledećih
mobilnih uređaja.
Saveti
Indikator
BLUETOOTH
• Možete da proverite status veze funkcije
BLUETOOTH tako što ćete pogledati
status BLUETOOTH indikatora (stranica 8).
• Dok se BLUETOOTH ulaz bira, sistem
prelazi u režim uparivanja kratkim
pritiskom na BLUETOOTH dugme na
Bar zvučniku.
21SR
Slušanje muzike sa
uparenog mobilnog uređaja
4
5
INPUT
 +/–

/
1
2
3
Uključite funkciju BLUETOOTH
na mobilnom uređaju.
Pritiskajte INPUT uzastopno da
biste izabrali BLUETOOTH ulaz
ili kratko pritisnite BLUETOOTH
dugme na Bar zvučniku.
BLUETOOTH indikator treperi, a
sistem se automatski ponovo
povezuje sa poslednjim BLUETOOTH
uređajem sa kojim je bio povezan.
Uverite se da indikator
BLUETOOTH svetli plavom bojom.
Veza između sistema i mobilnog
uređaja je uspostavljena.
22SR
Pokrenite reprodukciju zvuka
pomoću muzičke aplikacije na
povezanom mobilnom uređaju.
Zvuk se emituje sa Bar zvučnika.
Podesite jačinu zvuka.
• Prilagodite jačinu zvuka pritiskom
na  +/– na daljinskom
upravljaču.
•  i / na daljinskom
upravljaču možete da koristite za
funkciju BLUETOOTH.
Uključivanje sistema
pomoću BLUETOOTH
uređaja
Isključivanje BLUETOOTH
funkcije
Kada sistem ima informacije o
uparivanju, možete da uključite sistem i
slušate muziku sa BLUETOOTH uređaja
čak i kada je sistem u režimu mirovanja
tako što ćete uključiti BLUETOOTH režim
pripravnosti.
Pritisnite i zadržite ,
i – na Bar
zvučniku tokom 10 sekundi da biste
uključili ili isključili funkciju.
Pritisnite i zadržite NIGHT tokom
5 sekundi da biste uključili ili
isključili funkciju.
BLUETOOTH režim pripravnosti uključen
Indikator USB će zatreperiti dvaput.
BLUETOOTH režim pripravnosti isključen
USB indikator zatreperiće jednom.
Funkciju BLUETOOTH možete da isključite.
BLUETOOTH funkcija uključena
Indikator USB će zatreperiti dvaput.
BLUETOOTH funkcija isključena
USB indikator zatreperiće jednom.
Napomena
Kada je BLUETOOTH funkcija isključena,
BLUETOOTH ulaz se preskače prilikom
izbora ulaza pritiskom na INPUT.
Napomena
Dok je BLUETOOTH režim pripravnosti
uključen, povećava se potrošnja energije
u režimu mirovanja.
23SR
Korišćenje različitih funkcija
Korišćenje funkcije
Control for HDMI
Povezivanje uređaja kao što je TV ili
Blu-ray Disc plejer kompatibilan sa
funkcijom Control for HDMI* pomoću
HDMI kabla (ne isporučuje se)
omogućava vam da jednostavno
upravljate uređajem koristeći daljinski
upravljač TV-a ili Blu-ray Disc plejera.
Sledeće funkcije mogu se koristiti sa
funkcijom Control for HDMI.
• Funkcija isključivanja sistema
• Funkcija kontrole zvuka na sistemu
• Audio Return Channel
• Funkcija reprodukcije pritiskom na
jedno dugme
Napomena
Ove funkcije mogu da rade sa uređajima
koje nije proizveo Sony, ali ne garantujemo
njihov rad.
* Control for HDMI je standard koji koristi
CEC (Consumer Electronics Control) i koji
omogućava HDMI (multimedijski interfejs
visoke rezolucije) uređajima da upravljaju
jedan drugim.
Priprema za korišćenje
funkcije Control for HDMI
Pritisnite i zadržite VOICE tokom
5 sekundi da biste uključili ili
isključili funkciju.
Funkcija Control for HDMI isključena
Indikator USB će zatreperiti dvaput.
Funkcija Control for HDMI isključena
USB indikator zatreperiće jednom.
24SR
Omogućite postavke funkcije Control
for HDMI za TV i druge uređaje
povezane na TV.
Funkcija isključivanja
sistema
Kada isključite TV, sistem će se
automatski isključiti.
Funkcija kontrole zvuka na
sistemu
Ako uključite sistem dok gledate TV,
zvuk sa televizora će se emitovati sa
zvučnika sistema. Jačinu zvuka sa
sistema možete da prilagodite pomoću
daljinskog upravljača TV-a.
Ako je zvuk televizora emitovan sa
zvučnika sistema kada ste prošli put
gledali TV, sistem će se automatski
uključiti kada ponovo uključite TV.
Operacijama takođe možete da
upravljate iz menija televizora.
Za detalje pogledajte uputstvo
za upotrebu televizora.
Napomene
• Zvuk se emituje sa TV-a samo ako je
izabran bilo koji ulaz osim TV ulaza pri
korišćenju funkcije Twin Picture na TV-u.
Kada onemogućite funkciju Twin Picture,
zvuk se emituje sa sistema.
• Broj koji pokazuje nivo jačine zvuka na
sistemu se prikazuje na TV ekranu u
zavisnosti od TV-a.
• U zavisnosti od postavki na televizoru,
funkcija System Audio Control možda
neće biti dostupna. Za detalje pogledajte
uputstvo za upotrebu televizora.
Audio Return Channel
Ako je sistem povezan na TV priključak
HDMI IN koji je kompatibilan sa
funkcijom Audio Return Channel (ARC),
zvuk sa TV-a možete da slušate preko
zvučnika sistema bez povezivanja
digitalnog optičkog kabla.
Napomena
Ako TV nije kompatibilan sa funkcijom
Audio Return Channel, treba da povežete
digitalni optički kabl (isporučen)
(pogledajte isporučeni vodič za početak).
Funkcija reprodukcije
pritiskom na jedno dugme
Kada reprodukujete sadržaj sa uređaja
(Blu-ray Disc plejer, „PlayStation®4“ itd.)
povezanog na TV, sistem i TV se
automatski uključuju, ulaz sistema se
prebacuje na „TV“ ulaz, a zvuk se
emituje na zvučnicima sistema.
Napomene
• Ako je zvuk sa TV-a emitovan sa zvučnika
TV-a kada ste prošli put gledali TV, sistem
se neće uključiti, a zvuk i slika se emituju
sa TV-a čak i ako se reprodukuje sadržaj
sa uređaja.
• U zavisnosti od televizora, početni deo
sadržaja koji se reprodukuje se možda
neće reprodukovati pravilno.
Napomene o HDMI vezama
• Koristite odobreni HDMI kabl.
• Koristite Sony HDMI kabl velike brzine
prenosa sa logotipom tipa kabla.
• Ne preporučujemo vam da koristite
kabl za HDMI-DVI konverziju.
• Povezani uređaj može da umanji
kvalitet audio signala (frekvencija
uzorkovanja, brzina protoka itd.)
prenetog sa HDMI priključka.
Smanjivanje potrošnje
energije
Da biste koristili sistem uz manju
potrošnju energije, promenite sledeća
podešavanja.
Isključivanje sistema
detekcijom stanja korišćenja
Kada uključite funkciju automatskog
ulaska u režim mirovanja, sistem
automatski ulazi u režim mirovanja kada
ga ne koristite oko 20 minuta i kada ne
prima ulazni signal.
Pritisnite i zadržite CINEMA tokom
5 sekundi da biste uključili ili isključili
funkciju.
Automatski ulazak u režim mirovanja
uključen
Indikator USB će zatreperiti dvaput.
Podrazumevana postavka za modele za
Ujedinjeno Kraljevstvo / Irsku je uključena.
Automatski ulazak u režim mirovanja
isključen
USB indikator zatreperiće jednom.
Podrazumevana postavka za modele za
Australiju / Novi Zeland je isključena.
Ušteda energije u režimu
mirovanja
Da biste uštedeli energiju u režimu
mirovanja, isključite BLUETOOTH režim
mirovanja (stranica 23) i funkciju Control
for HDMI (stranica 24).
Prema podrazumevanoj postavci,
one su uključene.
25SR
Sistem se isključuje kada
isključite TV.
Rešavanje problema
Rešavanje problema
Ako naiđete na bilo koji od sledećih
problema prilikom korišćenja sistema,
koristite ovaj vodič za rešavanje
problema da biste pokušali da otklonite
problem pre nego što uređaj odnesete
na popravku. Ako je neki problem i
dalje prisutan, obratite se najbližem
Sony prodavcu.
Napajanje
 Proverite postavku funkcije Control
for HDMI (stranica 24). Ako je funkcija
Control for HDMI uključena, sistem se
automatski isključuje kada isključite
TV, bez obzira na ulaz.
Sistem se ne isključuje čak ni kada
se TV isključi.
 Proverite postavku funkcije Control
for HDMI (stranica 24). Da bi se sistem
automatski isključio kada isključite
TV, bez obzira na ulaz, uključite
funkciju Control for HDMI. TV mora da
podržava funkciju Control for HDMI.
Za detalje pogledajte uputstvo za
upotrebu televizora.
Sistem nije moguće uključiti.
 Proverite da li je kabl za napajanje
naizmeničnom strujom dobro
povezan.
 Iskopčajte kabl za napajanje
naizmeničnom strujom iz zidne
utičnice, a zatim ga ponovo priključite
nakon nekoliko minuta.
Sistem se automatski isključuje.
 Funkcija automatskog ulaska u režim
mirovanja je uključena. Isključite
funkciju za automatski ulazak u režim
mirovanja (stranica 25).
Sistem se ne uključuje čak ni kada je
TV uključen.
 Uključite funkciju Control for HDMI
(stranica 24). TV mora da podržava
funkciju Control for HDMI. Za detalje
pogledajte uputstvo za upotrebu
televizora.
 Proverite postavke zvučnika na
televizoru. Sistem se aktivno
sinhronizuje sa postavkama zvučnika
na televizoru. Za detalje pogledajte
uputstvo za upotrebu televizora.
 Ako je zvuk prošli put emitovan sa
zvučnika TV-a, sistem se ne uključuje
čak ni kada je TV uključen.
26SR
Slika
Nema slike ili se slika emituje
nepravilno.
 Izaberite odgovarajući ulaz
(stranica 16).
 Ako ste izabrali TV ulaz a slika se ne
prikazuje, izaberite željeni TV kanal
pomoću daljinskog upravljača TV-a.
 Iskopčajte HDMI kabl, a zatim ga
ponovo povežite. Uverite se da je
kabl čvrsto umetnut.
Sound
TV zvuk se ne emituje sa sistema.
 Proverite tip i povezivanje HDMI kabla
ili digitalnog optičkog kabla koji je
povezan na sistem i TV (pogledajte u
isporučenom Vodiču za početak).
 Odvojte kablove koji povezuju TV i
sistem a zatim ih ponovo povežite.
Odvojte kablove za napajanje
naizmeničnom strujom TV-a i sistema
iz utičnica za naizmeničnu struju a
zatim ih ponovo povežite.
 Kada su sistem i TV povezani HDMI
kablom, proverite sledeće.
– HDMI priključak povezanog TV-a
ima oznaku „ARC“.
– Funkcija Control for HDMI na
televizoru je uključena.
– Funkcija Control for HDMI je
uključena na sistemu (stranica 24).
 Ako TV nije kompatibilan sa
funkcijom Audio Return Channel,
povežite digitalni optički kabl
(isporučen) (pogledajte isporučeni
vodič za početak). Ako TV nije
kompatibilan sa funkcijom Audio
Return Channel, zvuk sa TV-a se neće
emitovati sa sistema čak i ako je
sistem povezan sa ulaznim HDMI IN
priključkom na TV-u.
 Ako se zvuk uređaja povezanog na
priključak za optički ulaz na TV-u ne
emituje, pokušajte sledeće.
– Povežite kablovski ili satelitski
prijemnik direktno na priključak
TV IN (OPTICAL) sistema.
 Pritiskajte INPUT da biste izabrali
TV ulaz (stranica 16).
 Pojačajte zvuk na TV-u ili deaktivirajte
funkciju za isključivanje zvuka.
 U zavisnosti od redosleda kojim ste
povezali TV i sistem, zvuk na sistemu
može da bude isključen. Ako se to
desi, prvo uključite TV, a zatim sistem.
 Podesite postavku zvučnika TV-a
(BRAVIA) na Audio System.
Pogledajte uputstvo za upotrebu
TV-a za više informacija o njegovom
podešavanju.
 Proverite da li se zvuk emituje sa
TV-a. Pogledajte uputstvo za
upotrebu TV-a da biste videli više
informacija o TV podešavanjima.
 Sistem podržava Dolby Digital i PCM
audio formate (stranica 32). Kada
reprodukujete nepodržani format,
podesite postavku TV-a za digitalni
audio izlaz (BRAVIA) na „PCM“. Za
detalje pogledajte uputstvo za
upotrebu televizora.
Zvuk se emituje i sa sistema i sa
televizora.
 Isključite zvuk na sistemu ili
televizoru.
Zvuk sa uređaja koji je povezan sa
sistemom se ne emituje na sistemu
ili je veoma tih.
 Pritisnite  + i proverite nivo jačine
zvuka (stranica 11).
 Pritisnite  ili  + da biste poništili
funkciju za isključivanje zvuka
(stranica 11).
 Uverite se da je izvor reprodukcije
pravilno izabran. Pokušajte sa drugim
izvorima reprodukcije tako što ćete
pritiskati INPUT (stranica 16).
 Proverite da li su svi kablovi sistema i
povezanog uređaja dobro umetnuti u
priključke.
 Ako povezani uređaj podržava
funkciju za interpolaciju, isključite je.
Nije moguće postići surround
efekat.
 U zavisnosti od ulaznog signala i
postavke režima zvuka, obrada
surround zvuka možda neće
funkcionisati efikasno. Surround
efekat će možda biti jedva primetan u
zavisnosti od programa ili diska.
 Da biste emitovali višekanalni zvuk,
proverite podešavanje za emitovanje
digitalnog zvuka na uređaju koji je
povezan sa sistemom. Za detalje,
pogledajte uputstvo za upotrebu koje
ste dobili uz povezani uređaj.
Povezivanje USB uređaja
USB uređaj nije prepoznat.
 Pokušajte sledeće:
 Isključite sistem.
 Uklonite i ponovo povežite USB
uređaj.
 Uključite sistem.
 Uverite se da je USB uređaj dobro
povezan na (USB) ulaz (stranica 17).
27SR
 Ispitajte da li su USB uređaj ili kabl
oštećeni.
 Uverite se da je USB uređaj uključen.
 Ako je USB uređaj povezan preko USB
čvorišta, iskopčajte ga i povežite USB
uređaj direktno na sistem.
Povezivanje mobilnog
uređaja
Nije moguće uspostaviti
BLUETOOTH vezu.
 Uverite se da je BLUETOOTH indikator
na Bar zvučniku uključen (stranica 7).
 Uverite se da je BLUETOOTH uređaj
koji želite da povežete uključen i da je
omogućena funkcija BLUETOOTH.
 Približite BLUETOOTH uređaj sistemu.
 Ponovo uparite sistem i BLUETOOTH
uređaj. Možda ćete morati prvo da
otkažete uparivanje sa sistemom na
BLUETOOTH uređaju.
 Ako je BLUETOOTH funkcija
isključena, uključite je (stranica 23).
Uparivanje nije moguće.
 Približite BLUETOOTH uređaj sistemu.
 Uverite se da sistem ne ometaju
uređaj za bežični LAN, ostali bežični
uređaji koji koriste frekvenciju od
2,4 GHz ili mikrotalasna rerna. Ako se
u blizini nalazi uređaj koji generiše
elektromagnetno zračenje, udaljite
ga od sistema.
 Uparivanje možda neće biti moguće
ako se blizu glavne jedinice nalaze
drugi BLUETOOTH uređaji. U tom
slučaju, isključite druge BLUETOOTH
uređaje.
Zvuk povezanog BLUETOOTH
mobilnog uređaja se ne emituje sa
sistema.
 Uverite se da je BLUETOOTH indikator
na Bar zvučniku uključen (stranica 7).
 Približite BLUETOOTH uređaj sistemu.
28SR
 Ako se u blizini nalazi uređaj koji
generiše elektromagnetno zračenje,
kao što je uređaj za bežični LAN, drugi
BLUETOOTH uređaj ili mikrotalasna
rerna, udaljite ga od sistema.
 Udaljite USB 3.0 uređaj i kabl dalje
od sistema.
 Uklonite sve prepreke između
sistema i BLUETOOTH uređaja ili
udaljite sistem od prepreke.
 Postavite povezani BLUETOOTH
uređaj na drugo mesto.
 Promenite frekvenciju za bežični
LAN svih okolnih rutera za bežični
LAN ili računara na opseg od 5 GHz.
 Pojačajte zvuk na povezanom
BLUETOOTH uređaju.
Zvuk nije sinhronizovan sa slikom.
 Kada gledate filmove, zvuk će možda
malo kasniti u odnosu na sliku.
Daljinski upravljač
Daljinski upravljač ovog sistema
ne radi.
 Usmerite daljinski upravljač prema
senzoru za daljinski upravljač na
Bar zvučniku (stranica 7).
 Uklonite sve prepreke između
daljinskog upravljača i sistema.
 Zamenite obe baterije u daljinskom
upravljaču novim baterijama, ako su
slabe.
 Uverite se da pritiskate odgovarajuće
dugme na daljinskom upravljaču
(stranica 11).
Daljinski upravljač TV-a ne radi.
 Instalirajte Bar zvučnik tako da ne
zaklanja senzor daljinskog upravljača
na TV-u.
 Taj problem bi mogao da bude rešen
omogućavanjem funkcije
infracrvenog odašiljača (stranica 15).
Ostalo
Funkcija Control for HDMI ne radi
pravilno.
 Proverite vezu sa sistemom
(pogledajte isporučeni vodič za
početak).
 Aktivirajte funkciju Control for HDMI
na televizoru. Za detalje pogledajte
uputstvo za upotrebu televizora.
 Sačekajte, a zatim pokušajte ponovo.
Ako iskopčate sistem, biće potrebno
neko vreme pre nego što radnje budu
izvodljive. Sačekajte 15 sekundi ili
duže, a zatim pokušajte ponovo.
 Uverite se da uređaji povezani na
sistem podržavaju funkciju Control
for HDMI.
 Omogućite funkciju Control for HDMI
na uređajima povezanim na sistem.
Za detalje, pogledajte uputstvo za
upotrebu uređaja.
 Tip i broj uređaja kojima se može
upravljati funkcijom Control for HDMI
je ograničen standardom HDMI CEC
na sledeći način:
– Uređaji za snimanje (Blu-ray Disc
rikorder, DVD rikorder itd.): do 3
uređaja
– Uređaji za reprodukciju (Blu-ray Disc
plejer, DVD plejer itd.): do 3 uređaja
– Uređaji vezani za tjuner: do 4
uređaja
– Audio-sistem (risiver/slušalice): do 1
uređaj (koji koristi ovaj sistem)
(kabl za napajanje) i proverite stavke
navedene ispod.
– Uverite se da ventilacioni otvori na
Bar zvučniku nisu pokriveni, a zatim
uključite sistem posle izvesnog
vremena.
– Kada sistem koristi USB vezu,
uklonite USB uređaj i uključite
sistem. Ako sistem radi ispravno,
struja na povezanom USB uređaju
premašuje maksimalnu izlaznu
struju sistema od 500 mA ili postoji
neka nepravilnost u radu USB
uređaja.
Senzori TV-a ne rade pravilno.
 Bar zvučnik možda blokira neke
senzore (kao što je senzor svetline),
prijemnik za daljinski upravljač na
TV-u ili predajnik za 3D naočare
(prenos infracrvenih talasa) na 3D TVu koji podržava sistem infracrvenih 3D
naočara ili bežičnu komunikaciju.
Premestite Bar zvučnik dalje od
televizora u opsegu koji omogućava
da ovi delovi pravilno funkcionišu. Da
biste videli mesto na kom se nalaze
senzori i prijemnik za daljinski
upravljač, pogledajte uputstvo za
upotrebu koje ste dobili uz TV.
Sistem ne radi ispravno.
 Sistem je možda u demo režimu. Da
biste otkazali demo režim, resetujte
sistem. Pritisnite i zadržite dugmad 
(napajanje), + i
na Bar zvučniku
duže od 5 sekundi (stranica 30).
Svi indikatori na Bar zvučniku
trepere, zvuk je isključen, a
dugmad na daljinskom upravljaču
ili na Bar zvučniku, osim dugmeta 
(napajanje) ne rade.
 Aktivirana je funkcija zaštite. Pritisnite
dugme  (napajanje) da biste
isključili sistem, izvucite kabl za
napajanje naizmeničnom strujom
29SR
Kada promenite ulaz sa TV na USB
pritiskom na INPUT, pojavljuje se
poruka.
Resetovanje sistema
Ako sistem i dalje ne funkcioniše
pravilno, resetujte ga na sledeći način.
1
* Ovaj ekran je primer za engleski.
 Izaberite TV program pomoću
daljinskog upravljača.
2
3
Pritisnite i zadržite dugmad ,
+i
na Bar zvučniku duže
od 5 sekundi.
Svi indikatori na Bar zvučniku će
zatreperiti tri puta, a podešavanja
će se vratiti na početne vrednosti.
Iskopčajte kabl za napajanje
naizmeničnom strujom.
Priključite kabl za napajanje
naizmeničnom strujom, a zatim
pritisnite  da biste uključili sistem.
Savet
Podrazumevana podešavanja su
podvučena u opisu svake funkcije.
30SR
Dodatne informacije
Specifikacije
Odeljak pojačala
IZLAZ ZA NAPAJANJE (nominalni)
Prednji levi niskotonac + Prednji desni
niskotonac: 22 W + 22 W (na 8 oma,
1 kHz, 1% THD)
Prednji levi visokotonac + Prednji desni
visokotonac: 22 W + 22 W (na 8 oma,
10 kHz, 1% THD)
IZLAZ ZA NAPAJANJE (referentni)
Blokovi prednjeg levog/desnog
niskotonca: 30 W (po kanalu na 8 oma,
1 kHz)
Blokovi prednjeg levog/desnog
niskotonca: 30 W (po kanalu na 8 oma,
10 kHz)
Audio ulazi
TV IN (OPTICAL)
USB
HDMI OUT (TV (ARC))
Prikaz TV ekrana (USB prikaz)
HDMI OUT (TV (ARC))
Odeljak za USB
(USB) port:
Tip A (za povezivanje USB memorije)
Odeljak za BLUETOOTH
Sistem komunikacije
BLUETOOTH Verzija specifikacija 4.2
Izlaz
BLUETOOTH specifikacija snage Class 1
Maksimalni opseg komunikacije
Optička vidljivost od približno 10 m1)
Frekventni pojas
Pojas 2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Maksimalna izlazna snaga
< 10,0 dBm
Metod modulacije
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Kompatibilni BLUETOOTH profili2)
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control
Profile)
Podržani kodek3)
SBC4)
Opseg prenosa (A2DP)
20 Hz – 20.000 Hz (frekvencija
uzorkovanja 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz)
1)
Stvarni opseg će se razlikovati u
zavisnosti od faktora kao što su
prepreke između uređaja, magnetna
polja oko mikrotalasne rerne, statički
elektricitet, korišćenje bežičnog
telefona, osetljivost prijema, operativni
sistem, softver, itd.
2)
BLUETOOTH standardni profili ukazuju
na svrhu BLUETOOTH komunikacije
između uređaja.
3)
Kodek: Kompresija audio signala i
format konverzije
4)
Skraćenica za kodek potpojasa
Odeljak za prednji levi/prednji desni/
srednji blok zvučnika
Sistem zvučnika
Sistem sa 2 zvučnika, Bass reflex
Speaker
Niskotonac: 48 mm × 90 mm kupasti tip
Visokotonac: 25 mm balansirani
kupolasti tip
Opšte
Zahtevi za napajanje
220 V – 240 V AC , 50 Hz/60 Hz
Potrošnja energije
On: 30 W
U režimu mirovanja: 0,5 W ili manje
(režim uštede energije)
(Kada su funkcija Control for HDMI i
BLUETOOTH režim mirovanja
isključeni)
U režimu mirovanja: 2 W ili manje
(Kada je funkcija Control for HDMI
uključena i/ili BLUETOOTH režim
mirovanja uključen)
Dimenzije* (približne) (š/v/d)
900 mm × 64 mm × 90 mm
* Uključujući deo koji štrči
Težina (približno)
2,4 kg
Dizajn i specifikacije su podložni
promenama bez najave.
31SR
Tipovi datoteka koji
mogu da se reprodukuju
(USB ulaz)
Kodek
Oznaka tipa
datoteke
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)
.mp3
WMA9 Standard
.wma
LPCM (2-kanalni)
.wav
Napomene
• Neke datoteke se možda neće
reprodukovati ili se mogu reprodukovati
bez zvuka u zavisnosti od formata
datoteke, šifrovanja datoteke ili uslova
snimanja.
• Neke datoteke koje su obrađene na
računaru možda neće biti moguće
reprodukovati.
• Sistem ne reprodukuje kodirane
datoteke, na primer one koje su kodirane
DRM-om ili su komprimovane bez gubitka
kvaliteta.
• Sistem može da prepozna sledeće
datoteke ili fascikle na USB uređajima:
– do 200 fascikli (uključujući praznu
fasciklu i matičnu fasciklu)
– do 150 numera u jednoj fascikli
– do fascikli u osmom sloju (uključujući
osnovnu fasciklu)
• Neki USB uređaji možda neće raditi sa
ovim sistemom.
• Ovaj sistem podržava samo klasu
MSC (Mass Storage Class) uređaja za
masovno skladištenje.
32SR
Podržani ulazni audio
formati (HDMI OUT (TV
(ARC)) ili TV IN (OPTICAL))
Ovaj sistem podržava sledeće formate
audio signala.
• Dolby Digital
• Linearni PCM dvokanalni
O BLUETOOTH
komunikaciji
• BLUETOOTH uređaje bi trebalo da
koristite na međusobnoj udaljenosti
do približno 10 metara (udaljenost bez
prepreka). Opseg efikasne
komunikacije može da postane kraći
pod sledećim uslovima.
– Kada se između uređaja koji su
povezani BLUETOOTH vezom nalazi
osoba, metalni objekat, zid ili neka
druga prepreka
– Kada se nalazite na lokaciji na kojoj
se koristi bežični LAN.
– U blizini uključene mikrotalasne
rerne.
– Ako se nalazite na lokaciji na kojoj
postoji emisija elektromagnetnih
talasa.
• BLUETOOTH uređaji i bežična LAN
(IEEE 802.11b/g) oprema koriste isti
frekventni opseg (2,4 GHz). Kada
BLUETOOTH uređaj koristite blizu
uređaja sa funkcijom za bežični LAN,
može da dođe do elektromagnetnih
smetnji. To može da dovede do nižih
brzina prenosa podataka, šuma ili
nemogućnosti povezivanja. Ako se to
dogodi, isprobajte sledeća rešenja:
– Koristite ovaj sistem na udaljenosti
od najmanje 10 metara (33 stope) od
opreme sa bežičnim LAN-om.
– Isključite napajanje na uređaju sa
bežičnim LAN-om kad BLUETOOTH
uređaj koristite u opsegu od
10 metara (33 stope).
– Postavite ovaj sistem i BLUETOOTH
uređaj što bliže jedno drugom.
• Radio-talasi koje emituje ovaj sistem
mogu da dovedu do smetnji u radu
nekih medicinskih uređaja. Budući da
ove smetnje mogu da dovedu do
kvara, uvek isključite napajanje ovog
sistema i BLUETOOTH uređaja na
sledećim lokacijama:
– U bolnici, vozu, avionu, benzinskoj
pumpi i bilo kom mestu na kojem su
prisutni zapaljivi gasovi.
– U blizini automatskih vrata ili
požarnih alarma.
• Ovaj sistem podržava bezbednosne
funkcije koje su u skladu sa
BLUETOOTH specifikacijom radi
obezbeđivanja sigurne komunikacije
prilikom korišćenja tehnologije
BLUETOOTH. Međutim, ove
bezbednosne funkcije možda neće biti
dovoljne u zavisnosti od podešavanja,
sadržaja i drugih faktora pa uvek
budite na oprezu kada obavljate
komunikaciju pomoću tehnologije
BLUETOOTH.
• Sony ne odgovara u slučaju štete ili
drugog gubitka koji je nastao usled
otkrivenih informacija u toku
komunikacije korišćenjem tehnologije
BLUETOOTH.
• Ne garantujemo BLUETOOTH
komunikaciju sa svim BLUETOOTH
uređajima koji imaju isti profil kao ovaj
sistem.
• BLUETOOTH uređaji koji su povezani
sa ovim sistemom moraju da
ispunjavaju BLUETOOTH specifikaciju
organizacije Bluetooth SIG, Inc. i
moraju da budu sertifikovani.
Međutim, čak i ako uređaj ispunjava
BLUETOOTH specifikaciju, u nekim
slučajevima karakteristike ili
specifikacije BLUETOOTH uređaja
mogu da onemogućavaju povezivanje
ili dovedu do drugačijeg načina
kontrole, prikaza ili rada od onog koji
je predviđen.
• Može da dođe do pojave šuma ili zvuk
može da bude isprekidan u zavisnosti
od BLUETOOTH uređaja koji je
povezan sa ovim sistemom, okruženja
u kojem se odvija komunikacija ili
uslova u okruženju.
Ako imate bilo kakva pitanja ili
probleme u vezi sa sistemom, obratite
se najbližem Sony prodavcu.
33SR
Mere opreza
Bezbednost
• Ako u sistem dospe bilo kakav predmet ili
tečnost, isključite sistem sa mrežnog
napajanja i odnesite ga na proveru u
ovlašćeni servis pre nastavka upotrebe.
• Nemojte da se penjete na Bar zvučnik jer
možete da padnete i povredite se ili
oštetite sistem.
O izvorima napajanja
• Pre korišćenja sistema, proverite da li
njegov radni napon odgovara lokalnom
mrežnom napajanju. Radni napon je
naveden na pločici na donjoj strani
Bar zvučnika.
• Ako ne planirate da koristite sistem
tokom dužeg vremena, ne zaboravite
da iskopčate sistem iz zidne utičnice.
Da biste iskopčali kabl za napajanje
naizmeničnom strujom, povucite ga
držeći utikač a nikad kabl.
• Jedan jezičak na utikaču je širi od drugog
radi bezbednosti i može se umetnuti u
zidnu utičnicu na samo jedan način.
Ako utikač ne možete u potpunosti da
umetnete u utičnicu, kontaktirajte
prodavca.
• Kabl za napajanje naizmeničnom strujom
morate da zamenite samo kod
ovlašćenog servisera.
• Ne postavljajte sistem blizu izvora toplote
ili na mesta koja su izložena direktnoj
sunčevoj svetlosti, prekomernoj prašini
ili mehaničkim udarima.
• Ne postavljajte ništa na gornju stranu
Bar zvučnika.
• Ako sistem koristite u kombinaciji sa
TV-om, video-rekorderom ili kasetnim
dekom, može doći do pojave šuma i
gubitka kvaliteta slike. U tom slučaju
postavite sistem dalje od TV-a,
video-rekordera ili kasetnog deka.
• Budite pažljivi prilikom postavljanja
sistema na posebno tretirane površine
(voskovane, lakirane, polirane itd.), jer
može doći do pojave mrlja ili gubitka
boje.
• Pazite da se ne povredite na ivice Bar
zvučnika.
O radu sistema
Pre nego što povežete ostalu opremu,
obavezno isključite sistem i iskopčajte ga iz
mrežnog napajanja.
Ako se boje na obližnjem TV
ekranu prikazuju nepravilno
Na određenim TV-ima može doći do
nepravilnog prikaza boja.
• Ako se to desi...
Isključite TV, a zatim ga ponovo uključite
nakon 15 do 30 minuta.
• Ako se boje i dalje prikazuju nepravilno...
Postavite sistem dalje od TV-a.
Zagrevanje
O čišćenju
Iako se sistem greje tokom rada, to ne
predstavlja kvar.
Ako sistem neprekidno koristite sa visoko
pojačanim tonom, temperatura zadnje i
donje strane kućišta sistema značajno
raste. Ne dodirujte kućište sistema da se ne
biste opekli.
Čistite sistem mekom i suvom krpom. Ne
koristite abrazivne materijale, prašak za
ribanje ili rastvor poput alkohola ili benzina.
Postavljanje
• Postavite sistem na mestu sa
odgovarajućom ventilacijom kako biste
sprečili zagrevanje i produžili njegov
radni vek.
34SR
Ako imate bilo kakvo pitanje ili problem
u vezi sa sistemom, obratite se najbližem
Sony prodavcu.
Autorska prava i zaštićeni
znakovi
Ovaj sistem koristi tehnologiju Dolby*
Digital.
* Proizvedeno po licenci kompanije
Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Audio i simbol sa duplim
D su zaštićeni znakovi kompanije
Dolby Laboratories.
Ovaj sistem koristi tehnologiju HighDefinition Multimedia Interface (HDMI™).
Termini HDMI i HDMI High-Definition
Multimedia Interface i logotip HDMI su
zaštićeni znakovi ili registrovani zaštićeni
znakovi organizacije HDMI Licensing
Administrator, Inc. u SAD i ostalim
zemljama.
Oznaka BLUETOOTH® i logotipi su
registrovani zaštićeni znakovi organizacije
Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba tih
znakova od strane kompanije Sony
Corporation je pod licencom. Svi ostali
zaštićeni znakovi i zaštićena imena
pripadaju svojim vlasnicima.
Logotip „BRAVIA“ je zaštićeni znak
kompanije Sony Corporation.
MPEG Layer-3 tehnologija za kodiranje
zvuka i patenti su licencirale kompanije
Fraunhofer IIS i Thomson.
Windows Media je registrovani zaštićeni
znak ili zaštićeni znak kompanije Microsoft
Corporation u SAD i/ili ostalim zemljama.
Ovaj proizvod je zaštićen određenim
pravima na intelektualnu svojinu
kompanije Microsoft Corporation.
Upotreba ili distribucija ove tehnologije
izvan ovog proizvoda je zabranjena bez
odgovarajuće licence korporacije Microsoft
ili njene ovlašćene podružnice.
Svi ostali zaštićeni znakovi pripadaju
odgovarajućim vlasnicima.
35SR
http://www.sony.net/
©2018 Sony Corporation
Printed in Czech Republic
4-727-410-21(1)
Download PDF

advertising