Sony | HT-CT60 | Sony HT-CT60 2.1-kanalna traka sa zvučnicima Uputstva za rukovanje

4-435-635-21(1) (SR)
Kućni bioskop
Početni koraci
Opcije za reprodukciju
Dodatne informacije
HT-CT60
s
UPOZORENJE
Ne postavljajte uređaj u uski prostor poput
police za knjige ili ugradnog ormarića.
Da biste umanjili rizik od požara, ne
prekrivajte ventilacioni otvor uređaja
novinama, stolnjacima, zavesama itd.
Ne izlažite uređaj izvorima otvorenog
plamena (kao što su upaljene sveće).
Da biste umanjili rizik od požara ili strujnog
udara, ne izlažite uređaj kapljicama vode ili
prskanju i ne postavljajte na njega predmete
koji sadrže tečnost, na primer vaze.
Uređaj dobija mrežno napajanje sve dok je
priključen na utičnicu za napajanje
naizmeničnom strujom, čak i kada je sam
uređaj isključen.
Budući da se mrežno napajanje uređaja
prekida izvlačenjem glavnog utikača,
priključite uređaj na lako dostupnu utičnicu
za napajanje naizmeničnom strujom. Ako
primetite nepravilnosti u radu uređaja, odmah
izvucite glavni utikač iz utičnice za napajanje
naizmeničnom strujom.
Ne izlažite baterije ili uređaj u koji su
umetnute baterije visokim temperaturama,
na primer sunčevom svetlu i vatri.
Samo za upotrebu u zatvorenom prostoru.
Napomena za korisnike: sledeće
informacije se odnose samo na
opremu koja se prodaje u zemljama
u kojima se primenjuju direktive
Evropske unije.
Proizvođač ovog uređaja je Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan. Ovlašćeni predstavnik
za EMC i bezbednost uređaja je Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Germany. Za sva pitanja
u vezi sa servisom ili garancijom pogledajte
adrese koje su navedene na zasebnom
servisnom ili garantnom listu.
2SR
Odlaganje stare
električne
i elektronske
opreme
(primenljivo
u Evropskoj uniji
i ostalim evropskim
zemljama koje
imaju sisteme
za odvojeno
sakupljanje
otpada)
Ovaj simbol na proizvodu ili njegovom
pakovanju označava da se proizvod ne sme
tretirati kao kućni otpad. Proizvod bi trebalo
da odložite na odgovarajućem mestu
za prikupljanje i reciklažu električne
i elektronske opreme. Pravilnim odlaganjem
ovog proizvoda pomažete u sprečavanju
mogućih štetnih posledica po okolinu
i ljudsko zdravlje do kojih može doći usled
nepravilnog odlaganja proizvoda. Reciklažom
materijala pomažete u očuvanju prirodnih
resursa. Za detaljnije informacije o reciklaži
ovog proizvoda kontaktirajte lokalnu upravu,
komunalnu službu ili prodavnicu u kojoj ste
kupili proizvod.
Odlaganje
potrošenih baterija
(primenljivo
u Evropskoj uniji
i ostalim evropskim
zemljama koje
imaju sisteme
za odvojeno
sakupljanje
otpada)
Ovaj simbol na bateriji ili njenom pakovanju
označava da se baterija koja se dobija uz ovaj
proizvod ne sme tretirati kao kućni otpad.
Na nekim baterijama se pored ovog simbola
može nalaziti i hemijski simbol. Hemijski
simbol za živu (Hg) ili olovo (Pb) se dodaje
ako baterija sadrži više od 0,0005% žive
ili 0,004% olova.
Pravilnim odlaganjem baterija pomažete
u sprečavanju mogućih štetnih posledica po
okolinu i ljudsko zdravlje do kojih može
doći usled nepravilnog odlaganja baterija.
Reciklažom materijala pomažete očuvanje
prirodnih resursa.
Ako proizvodi zahtevaju stalno prisustvo
baterije zbog bezbednosti, performansi ili
celovitosti podataka, takvu bateriju bi trebalo
da zameni isključivo obučeni serviser.
Da biste bili sigurni da će baterija biti pravilno
zbrinuta, predajte potrošenu bateriju
na odgovarajućem mestu za prikupljanje
i reciklažu električne i elektronske opreme.
Za sve ostale baterije pogledajte poglavlje
o bezbednom uklanjaju baterije iz proizvoda.
Predajte bateriju na odgovarajućem mestu za
prikupljanje i reciklažu potrošenih baterija.
Za detaljnije informacije o reciklaži ovog
proizvoda ili baterije kontaktirajte lokalnu
upravu, komunalnu službu ili prodavnicu
u kojoj ste kupili proizvod.
3SR
Mere opreza
O bezbednosti
• Ako u sistem dospe bilo kakav predmet
ili tečnost, isključite sistem sa mrežnog
napajanja i odnesite ga na proveru
u ovlašćeni servis pre nastavka upotrebe.
• Ne penjite se na tanki zvučnik niti na
subwoofer jer možete da padnete i povredite
se ili oštetite sistem.
O izvorima napajanja
• Pre nego što počnete da koristite sistem,
proverite da li njegov radni napon odgovara
lokalnom mrežnom napajanju. Radni napon
je naveden na pločici na zadnjoj strani
tankog zvučnika.
• Ako sistem nećete koristiti duže vremena,
ne zaboravite da izvadite kabl za napajanje
sistema iz zidne utičnice. Da biste izvukli
kabl za napajanje naizmeničnom strujom,
povucite ga držeći utikač a nikad kabl.
• Jedan jezičak na utikaču je širi od drugog
radi bezbednosti i može se umetnuti u zidnu
utičnicu na samo jedan način. Ako utikač ne
možete u potpunosti da umetnete u utičnicu,
kontaktirajte prodavca.
• Kabl za napajanje naizmeničnom strujom
morate da zamenite samo kod ovlašćenog
servisera.
O zagrevanju
Iako se sistem greje tokom rada, to ne
predstavlja kvar. Ako sistem neprekidno
koristite sa visoko pojačanim tonom,
temperatura gornje, bočne i donje strane
kućišta sistema značajno raste. Ne dodirujte
kućište sistema da se ne biste opekli.
O postavljanju
• Postavite sistem na mesto sa odgovarajućom
ventilacijom kako biste sprečili zagrevanje
i produžili njegov radni vek.
• Ne postavljajte sistem blizu izvora toplote ili
na mesta koja su izložena direktnoj sunčevoj
svetlosti, prekomernoj prašini ili
mehaničkim udarima.
4SR
• Na zadnjoj strani tankog zvučnika ne
postavljajte predmete koji bi mogli da
blokiraju ventilacione otvore i izazovu
kvar uređaja.
• Ako se sistem koristi u kombinaciji sa
televizorom, video-rikorderom ili kasetnim
dekom, može doći do pojave šuma i gubitka
kvaliteta slike. U tom slučaju postavite sistem
dalje od televizora, video-rikordera ili
kasetnog deka.
• Budite pažljivi prilikom postavljanja sistema
na posebno tretirane površine (voskovane,
lakirane, polirane itd.), jer može doći do
pojave mrlja ili gubitka boje.
• Pobrinite se da ivice tankog zvučnika ili
subwoofer-a ne predstavljaju opasnost
od mogućih povreda.
O radu uređaja
Pre nego što povežete ostalu opremu,
obavezno isključite sistem i izvucite kabl
za napajanje iz mrežnog napajanja.
Ako se boje na obližnjem TV
ekranu prikazuju nepravilno.
Na određenim televizorima može doći
do nepravilnog prikaza boja.
Ukoliko se to desi...
Isključite TV, a zatim ga ponovo uključite
nakon 15 do 30 minuta.
Ako se boje i dalje prikazuju
nepravilno...
Postavite sistem dalje od televizora.
O čišćenju
Čistite sistem mekom i suvom tkaninom.
Ne koristite abrazivne materijale, prašak za
ribanje ili rastvor poput alkohola ili benzina.
Ako imate bilo kakvo pitanje ili problem
u vezi sa sistemom, obratite se najbližem
Sony prodavcu.
Autorska prava
Ovaj model koristi tehnologiju Dolby* Digital
Surround System.
* Proizvedeno po licenci kompanije
Dolby Laboratories. Dolby i simbol
sa duplim D su zaštićeni znakovi
kompanije Dolby Laboratories.
5SR
Sadržaj
Mere opreza ...................................... 4
Početni koraci
Otpakivanje ....................................... 7
Indeks delova i kontrola .................. 8
Povezivanje televizora
i plejera ..................................... 10
Postavljanje sistema ....................... 11
Povezivanje kabla za napajanje
naizmeničnom strujom .......... 13
Podešavanje zvuka koji se emituje
sa povezane opreme ................ 13
Opcije za reprodukciju
Upravljanje sistemom pomoću
isporučenog daljinskog
upravljača ................................. 14
Upravljanje povezanim
televizorom .............................. 15
Menjanje baterije ........................... 16
Dodatne informacije
Rešavanje problema ....................... 17
Specifikacije .................................... 18
Indeks .............................................. 19
6SR
Početni koraci
Otpakivanje
• Subwoofer (1)
Početni koraci
• Tanki zvučnik (1)
• Digitalni optički kabl za TV (1)
• Kabl za napajanje naizmeničnom
strujom (1)
• Daljinski upravljač (RM-ANU160) (1)
• Uputstvo za upotrebu (1)
• Garancija (1)
7SR
Indeks delova i kontrola
Više informacija potražite na stranicama navedenim u zagradama.
Tanki zvučnik
SURROUND
A SURROUND indikator (stranica 14)
B Indikatori ulaza (stranica 14)
OPTICAL
COAXIAL
ANALOG
8SR
OPTICAL
COAXIAL
ANALOG
Daljinski upravljač
U ovom odeljku je opisano upravljanje
subwoofer-om i tankim zvučnikom
pomoću tastera na daljinskom
upravljaču. Detaljnije informacije
o upravljanju povezanom opremom
pomoću tastera na daljinskom
upravljaču pogledajte na stranica 14.
B INPUT
OPTICAL
COAXIAL
ANALOG
C TV
t
%
PROG +/–
2 +/–
Početni koraci
Napomena
• Uperite daljinski upravljač ka sredini
prednjeg panela tankog zvučnika.
A ?/1 (uključivanje/režim
mirovanja)
D TREBLE +/–
E BASS +/–
F 2 +*/–
G %
H SURROUND
I TV ?/1
Napomena
• Pre prvog korišćenja daljinskog upravljača,
uklonite izolacionu foliju sa držača
za bateriju.
• Baterija je fabrički umetnuta u daljinski
upravljač.
* Na tasteru 2 + se nalazi mala izbočina.
Koristite je kao referencu tokom korišćenja
daljinskog upravljača.
9SR
Povezivanje televizora i plejera
U potpunosti umetnite utikač kabla za napajanje naizmeničnom strujom.
Subwoofer
U zidnu utičnicu
DVD plejer
Koaksijalni
digitalni kabl
(nije isporučen)
Koaksijalni digitalni
audio izlaz
DVD plejer
TV
Analogni audio
izlaz
Digitalni optički kabl (isporučen)
Optički digitalni
audio izlaz
Analogni audio kabl
(nije isporučen)
10SR
Postavljanje sistema
Na slikama ispod su prikazani primeri postavljanja tankog zvučnika.
Napomena
• Pri izboru mesta za tanki zvučnik, vodite računa o tome da ne blokirate ventilacioni otvor
na zadnjem panelu tankog zvučnika.
• Postavljanje tankog zvučnika na policu
• Postavljanje tankog zvučnika na zid
(stranica 12)
Napomena o postavljanju subwoofer-a
Postavite subwoofer tako da zadnji panel bude udaljen najmanje deset centimetara
od zida.
10 cm
nastavlja se
11SR
Početni koraci
Postavljanje tankog zvučnika
Uklanjanje postolja
Ako tanki zvučnik želite da postavite
tako da bude blago nagnut nagore ili ako
želite da ga postavite na zid, uklonite
2 postolja na dnu tankog zvučnika
na način prikazan ispod.
• Sony ne odgovara za nezgode ili oštećenja do
kojih je došlo zbog nepravilnog postavljanja,
nedovoljne čvrstoće zida, nepravilnog
zašrafljivanja, prirodnih nepogoda itd.
1
Pripremite šrafove (nisu
isporučeni) koji odgovaraju
rupama na zadnjoj strani
tankog zvučnika.
Postolje
4 mm
više od 25 mm
5 mm
10 mm
Rupa na zadnjoj strani tankog zvučnika
Napomena
• Ako uklonite postolja i tanki zvučnik
postavite tako da bude blago nagnut nagore,
vodite računa o tome da ne blokirate
ventilacione otvore tepihom itd.
Postavljanje tankog
zvučnika na zid
2
Zašrafite šrafove u zid.
Šrafovi bi trebalo da vire iz zida
7 do 8 mm.
380 mm
Tanki zvučnik možete da postavite
na zid.
Napomene
• Koristite šrafove koji odgovaraju materijalu
i čvrstoći zida. Budući da je zid od gipsanih
ploča naročito lomljiv, dobro pričvrstite
šrafove za noseću gredu. Postavite tanki
zvučnik na vertikalan, ravan zid koji
je ojačan.
• Za postavljanje tankog zvučnika obavezno
angažujte Sony prodavca ili licencirane
majstore i posebno vodite računa
o bezbednosti.
12SR
7 do 8 mm
3
Okačite tanki zvučnik na šrafove.
Poravnajte rupe na zadnjoj strani
tankog zvučnika sa šrafovima, zatim
okačite tanki zvučnik na šrafove.
Povezivanje kabla
za napajanje
naizmeničnom strujom
Podešavanje zvuka koji
se emituje sa povezane
opreme
Da biste emitovali višekanalni digitalni
zvuk, proverite podešavanje za digitalni
audio izlaz na povezanoj opremi.
Za detalje pogledajte uputstvo
za upotrebu koje ste dobili uz
povezanu opremu.
13SR
Početni koraci
Pre nego što priključite kabl za napajanje
naizmeničnom strujom tankog zvučnika
u zidnu utičnicu, povežite svu ostalu
opremu i TV sa sistemom.
3
Opcije za reprodukciju
Savet
Upravljanje sistemom
pomoću isporučenog
daljinskog upravljača
?/1
INPUT
SURROUND
BASS
+/–
TREBLE
+/–
2 +/–
1
2
Pritisnite ?/1 da biste uključili
sistem.
Pritisnite jedan od tastera za
INPUT da biste izabrali izvor
za ulaz.
Izvor za ulaz Oprema za reprodukciju
14SR
Podesite jačinu zvuka pritiskanjem
tastera 2 +/–.
OPTICAL
Uređaj povezan na
priključak OPTICAL
COAXIAL
Uređaj povezan na
priključak COAXIAL
ANALOG
Uređaj povezan na
priključak ANALOG
• Zvuk će se možda emitovati sa zvučnika
televizora. U tom slučaju, podesite jačinu
zvuka sa zvučnika televizora na minimum.
Uživanje u surround efektu
Ovaj sistem može da emituje višekanalni
surround zvuk.
Pritisnite SURROUND. Svaki put
kada pritisnete ovaj taster, podešavate
surround režim na ON ili OFF. Kada je
surround režim aktivan, svetli indikator
SURROUND na tankom zvučniku.
Podešavanje nivoa basa
i visokih tonova
Možete da podesite nivo basa i visokih
tonova.
Za podešavanje nivoa visokih tonova
pritisnite TREBLE +/–.
Za podešavanje nivoa basa
pritisnite BASS +/–.
Kada je nivo basa ili visokih tonova
podešen na minimalnu ili maksimalnu
vrednost, indikatori ulaza na tankom
zvučniku trepere.
Uživanje u tihom zvuku
(noćni režim)
Možete da uživate u zvučnim
efektima i jasno čujete dijalog čak
i kada je zvuk utišan (noćni režim).
Noćni režim je dostupan samo za TV
programe kodirane tehnologijom Dolby,
DVD i Blu-ray diskoveTM.
Da biste podesili noćni režim
na ON
Pritisnite i držite SURROUND sve dok
indikator COAXIAL na tankom
zvučniku ne trepne dvaput.
Da biste podesili noćni režim
na OFF
Pritisnite i držite SURROUND sve dok
indikator OPTICAL na tankom
zvučniku ne trepne dvaput.
Upravljanje povezanim
televizorom
Ako koristite samo Sony TV i ne
koristite ovaj sistem, možete
da upravljate Sony televizorom
povezanim sa sistemom pomoću
tastera na daljinskom upravljaču
koji su obeleženi žutom bojom.
TV 2
+/–
TV PROG
+/–
t
1
2
3
4
Pritisnite TV ?/1 da biste
uključili TV.
Pritisnite INPUT da biste
izabrali ulaz.
Pritisnite TV PROG +/– da biste
izabrali kanal.
Pritisnite TV 2 +/– da biste
podesili jačinu zvuka.
nastavlja se
15SR
Opcije za reprodukciju
TV ?/1
Napomene
Menjanje baterije
Udaljenost sa koje možete da koristite
daljinski upravljač se smanjuje kada
baterija oslabi. Kada upravljanje uređajem
pomoću daljinskog upravljača više nije
moguće, zamenite bateriju novom
litijumskom baterijom CR2025.
1 Pritisnite i držite bravicu držača
za bateriju, a zatim izvucite držač
za bateriju.
PAŽNJA
U slučaju nepravilne zamene baterije
postoji opasnost od eksplozije.
Zamenite bateriju samo sa istom
ili ekvivalentnom baterijom.
Bravica
2 Zamenite bateriju tako da oznaka
„+“ bude okrenuta nagore, a zatim
umetnite držač za bateriju u otvor.
Oznaka + okrenuta nagore
Držač za bateriju
16SR
• Ako daljinski upravljač ne koristite duže vreme,
izvadite bateriju da biste izbegli moguće
oštećenje od curenja baterije i korozije.
• Odmah odložite potrošenu bateriju. Držite
litijumsku bateriju van domašaja dece.
U slučaju gutanja baterije, odmah se
obratite lekaru.
• Obrišite bateriju suvom tkaninom kako biste
obezbedili dobar kontakt.
• Obavezno obratite pažnju na pravilan polaritet
prilikom umetanja baterije.
• Ne držite bateriju metalnom pincetom jer može
doći do kratkog spoja.
• Ukoliko koristite neku drugu bateriju a ne
CR2025, može doći do požara ili eksplozije.
Dodatne informacije
Rešavanje problema
Ako naiđete na bilo koji od sledećih
problema prilikom korišćenja sistema,
koristite ovaj vodič za rešavanje
problema da biste pokušali da otklonite
problem pre nego što uređaj odnesete na
popravku. Ako je problem i dalje
prisutan, obratite se najbližem
Sony prodavcu.
Uređaj neće da se uključi.
• Proverite da li je kabl za napajanje
naizmeničnom strujom dobro
povezan.
SOUND
Dolby Digital zvuk se ne reprodukuje.
• Proverite da li je Blu-ray Disc,
DVD itd. snimljen u formatu
Dolby Digital.
• Kada Blu-ray Disc, DVD plejer itd.
povezujete na priključke za digitalni
ulaz na sistemu, proverite
podešavanje za zvuk (podešavanja
za audio izlaz) na povezanoj opremi.
Nije moguće postići surround efekat.
• U zavisnosti od ulaznog signala i
podešavanja zvučnog polja, obrada
surround zvuka možda neće
funkcionisati efikasno. Surround
efekat će možda biti jedva primetan
u zavisnosti od programa ili diska.
• Ako povežete Blu-ray Disc plejer ili
DVD plejer koji je kompatibilan
sa funkcijom za surround efekat,
surround efekat na sistemu možda
neće funkcionisati.
TV zvuk se ne emituje sa sistema.
• Proverite digitalni optički kabl
ili audio kabl koji povezuje sistem
i TV (stranica 10).
• Proverite opcije za emitovanje zvuka
na televizoru.
Zvuk se emituje i sa sistema i sa
televizora.
• Isključite zvuk na sistemu ili
televizoru.
Zvuk sa povezane opreme se ne emituje
na sistemu ili je veoma tih.
• Pritisnite 2 + i proverite nivo
jačine zvuka.
• Pritisnite % ili 2 + da biste
isključili funkciju za isključivanje
zvuka.
• Proverite da li je izvor za ulaz
pravilno izabran.
• Proverite da li su svi kablovi sistema
i povezane opreme potpuno
umetnuti u priključke.
Daljinski upravljač ne radi
• Uperite daljinski upravljač ka
sredini prednjeg panela tankog
zvučnika.
• Uklonite sve prepreke između
daljinskog upravljača i sistema.
• Ako je baterija u daljinskom
upravljaču oslabila, zamenite
je novom.
• Uverite se da ste izabrali
odgovarajući ulaz na daljinskom
upravljaču.
nastavlja se
17SR
Dodatne informacije
POWER
U tom slučaju, isključite funkciju
za surround efekat na povezanoj
opremi.
Za detalje pogledajte uputstvo
za upotrebu koje ste dobili uz
povezanu opremu.
Ako sistem i dalje ne funkcioniše
pravilno nakon što preduzmete
gorenavedene mere, resetujte
sistem na sledeći način:
Za ovaj postupak koristite tastere na
daljinskom upravljaču.
1
Pritisnite BASS +, 2 + i TREBLE +
tim redosledom u roku od tri
sekunde.
Kada obavite gorenavedeni postupak
i otklonite eventualne probleme,
uključite sistem. Ako ne možete da
utvrdite uzrok problema čak ni kada
obavite gorenavedeni postupak,
obratite se najbližem Sony prodavcu.
Specifikacije
Formati koje podržava ovaj sistem
Ovaj sistem podržava sledeće formate
digitalnih ulaznih signala.
Format
Podržano/nije
podržano
Dolby Digital
a
Linearni PCM 2ch
48 kHz ili manje
a
Tanki zvučnik
Odeljak za pojačalo
IZLAZNA SNAGA (nominalna)
Prednji levi + prednji desni: 7 W + 7 W
(na 4 oma 1 kHz, 1% THD)
IZLAZNA SNAGA (referentna)
Prednji levi/prednji desni: 15 W
(po kanalu na 4 oma, 1 kHz)
Ulazi
ANALOG
OPTICAL
COAXIAL
Prednji zvučnik
Sistem zvučnika
dvosistemski, zvučna izolacija
Zvučnik
Woofer: 25 mm × 120 mm
Visokotonac: 38 mm
konusni
Nominalna impedansa
4 oma
Zahtevi za napajanje
220 V - 240 V AC, 50/60 Hz
Potrošnja energije
Kada je sistem uključen: 20 W
U režimu mirovanja: 0,5 W ili manje
Dimenzije (približno)
940 mm × 83 mm × 70 mm
(sa postoljima)
940 mm × 71 mm × 69 mm (bez postolja)
Težina (približno)
1,6 kg
Subwoofer
IZLAZNA SNAGA (referentna)
30 W (po kanalu na 8 oma, 100 Hz)
Sistem zvučnika
Subwoofer, Bass reflex
Zvučnik
130 mm konusni
Nominalna impedansa
8 oma
Dimenzije (približno)
170 mm × 245 mm × 300 mm (š/v/d)
Težina (približno)
2,7 kg
Dizajn i specifikacije su podložni promenama
bez najave.
18SR
Indeks
Simboli
% 9
2 9
D
Daljinski upravljač
upravljanje 9
Digitalni optički kabl 10
DVD plejer 10
Dodatne informacije
P
Postavljanje 11
Postavljanje sistema 11
Povezivanje
TV 10
R
Resetovanje 18
19SR
4-435-635-21(1) (SR)
©2012 Sony Corporation
Download PDF

advertising