Sony | Ht-Ct660 | Sony HT-CT660 2.1-kanalna traka sa zvučnicima i tehnologijom Bluetooth® Uputstva za rukovanje

4-452-002-21(5) (SR)
Sistem za
kućni bioskop
Uputstvo za upotrebu
Početni koraci
Radnje i funkcije
BLUETOOTH Funkcija
Funkcija za surround zvuk
Napredna podešavanja
Dodatne informacije
HT-CT660
Preporučeni kablovi
UPOZORENJE
Ne postavljajte uređaj u uski prostor
poput police za knjige ili ugradnog
ormarića.
Da biste umanjili rizik od požara,
ne prekrivajte ventilacioni otvor uređaja
novinama, stolnjacima, zavesama itd.
Ne izlažite uređaj izvorima otvorenog
plamena (na primer, upaljenoj sveći).
Da biste umanjili rizik od požara ili
strujnog udara, ne izlažite uređaj
kapljicama vode ili prskanju i ne
postavljajte na njega predmete koji
sadrže tečnost, na primer vaze.
Jedinica dobija mrežno napajanje
sve dok je priključena na utičnicu za
napajanje naizmeničnom strujom, čak
i kada je sama jedinica isključena.
Budući da se mrežno napajanje jedinice
prekida izvlačenjem glavnog utikača,
priključite jedinicu na lako dostupnu
utičnicu za napajanje naizmeničnom
strujom. Ako primetite nepravilnosti
u radu jedinice, odmah izvucite glavni
utikač iz utičnice za napajanje
naizmeničnom strujom.
Ne izlažite baterije ili uređaj u koji
su umetnute baterije visokim
temperaturama, na primer sunčevom
svetlu i vatri.
Samo za upotrebu u zatvorenom
prostoru.
Za Sound Bar zvučnik
(SA-CT660)
Pločica sa nazivom i datum proizvodnje
se nalaze na donjoj kosoj površini na
zadnjoj strani uređaja.
2SR
Za povezivanje sa matičnim računarom
i /ili perifernom opremom morate da
koristite propisno zaštićene i uzemljene
kablove i konektore.
Napomena za korisnike:
sledeće informacije se odnose
samo na opremu koja se
prodaje u zemljama u kojima
se primenjuju direktive
Evropske unije.
Ovaj uređaj je proizvela kompanija
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japan ili ga je u njeno
ime proizvela neka druga kompanija.
Sva pitanja u vezi sa usaglašenošću
proizvoda sa zakonima Evropske unije
bi trebalo da pošaljete ovlašćenom
predstavniku, Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Germany. Za sva pitanja u vezi sa
servisom ili garancijom pogledajte
adrese koje su navedene na zasebnom
servisnom ili garantnom listu.
Sony Corp. ovim izjavljuje da je oprema
u skladu sa osnovnim zahtevima
i ostalim relevantnim odredbama
direktive 1999/5/EC.
Detaljnije informacije možete da vidite
na adresi:
http://www.compliance.sony.de/
Odlaganje stare
električne
i elektronske
opreme
(primenljivo
u Evropskoj uniji
i ostalim
evropskim
zemljama koje
imaju sisteme
za odvojeno
sakupljanje
otpada)
Ovaj simbol na proizvodu ili njegovom
pakovanju označava da se proizvod ne
sme tretirati kao kućni otpad. Proizvod bi
trebalo da odložite na odgovarajućem
mestu za prikupljanje i reciklažu
električne i elektronske opreme.
Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda
pomažete u sprečavanju mogućih
štetnih posledica po okolinu i ljudsko
zdravlje do kojih može doći usled
nepravilnog odlaganja proizvoda.
Reciklažom materijala pomažete
u očuvanju prirodnih resursa.
Za detaljnije informacije o reciklaži ovog
proizvoda kontaktirajte lokalnu upravu,
komunalnu službu ili prodavnicu u kojoj
ste kupili proizvod.
se dodaje ako baterija sadrži više od
0,0005% žive ili 0,004% olova.
Pravilnim odlaganjem baterija pomažete
u sprečavanju mogućih štetnih posledica
po okolinu i ljudsko zdravlje do kojih
može doći usled nepravilnog odlaganja
baterija. Reciklažom materijala
pomažete očuvanje prirodnih resursa.
Ako proizvodi zahtevaju stalno prisustvo
baterije zbog bezbednosti, performansi
ili celovitosti podataka, takvu bateriju bi
trebalo da zameni isključivo obučeni
serviser.
Da biste bili sigurni da će baterija biti
pravilno zbrinuta, predajte potrošenu
bateriju na odgovarajućem mestu za
prikupljanje i reciklažu električne
i elektronske opreme.
Za sve ostale baterije pogledajte
poglavlje o bezbednom uklanjaju
baterije iz proizvoda. Predajte bateriju
na odgovarajućem mestu za prikupljanje
i reciklažu potrošenih baterija.
Za detaljnije informacije o reciklaži ovog
proizvoda ili baterije kontaktirajte lokalnu
upravu, komunalnu službu ili prodavnicu
u kojoj ste kupili proizvod.
Odlaganje
potrošenih baterija
(primenljivo
u Evropskoj uniji
i ostalim evropskim
zemljama koje imaju
sisteme za odvojeno
sakupljanje otpada)
Ovaj simbol na bateriji ili njenom
pakovanju označava da se baterija
koja se dobija uz ovaj proizvod ne sme
tretirati kao kućni otpad.
Na nekim baterijama se pored ovog
simbola može nalaziti i hemijski simbol.
Hemijski simbol za živu (Hg) ili olovo (Pb)
3SR
O postavljanju
Mere opreza
O bezbednosti
 Ako u sistem dospe bilo kakav predmet
ili tečnost, isključite sistem sa mrežnog
napajanja i odnesite ga na proveru
u ovlašćeni servis pre nastavka
upotrebe.
 Ne penjite se na Sound Bar zvučnik ili
na subwoofer jer možete da padnete
i povredite se ili oštetite sistem.
O izvorima napajanja
 Pre
korišćenja sistema, proverite da li
njegov radni napon odgovara lokalnom
mrežnom napajanju. Radni napon je
naveden na pločici na zadnjoj strani
Sound Bar zvučnika.
 Ako sistem nećete koristiti duže
vremena, ne zaboravite da izvadite kabl
za napajanje sistema iz zidne utičnice.
Da biste izvukli kabl za napajanje
naizmeničnom strujom, povucite ga
držeći utikač a nikad kabl.
 Jedan jezičak na utikaču je širi od
drugog radi bezbednosti i može se
umetnuti u zidnu utičnicu na samo
jedan način. Ako utikač ne možete
u potpunosti da umetnete u utičnicu,
kontaktirajte prodavca.
 Kabl za napajanje naizmeničnom
strujom morate da zamenite samo kod
ovlašćenog servisera.
O zagrevanju
Iako se sistem greje tokom rada, to ne
predstavlja kvar. Ako sistem neprekidno
koristite sa visoko pojačanim tonom,
temperatura gornje, bočne i donje strane
kućišta sistema značajno raste.
Ne dodirujte kućište sistema da se
ne biste opekli.
 Postavite
sistem na mesto sa
odgovarajućom ventilacijom kako
biste sprečili zagrevanje i produžili
njegov radni vek.
 Ne postavljajte sistem blizu izvora
toplote ili na mesta koja su izložena
direktnoj sunčevoj svetlosti,
prekomernoj prašini ili mehaničkim
udarima.
 Ne postavljajte predmete sa zadnje
strane Sound Bar zvučnika koji bi mogli
da blokiraju ventilacione otvore
i izazovu kvar uređaja.
 Ako sistem koristite u kombinaciji sa
televizorom, video-rikorderom ili
kasetnim dekom, može doći do pojave
šuma i gubitka kvaliteta slike. U tom
slučaju postavite sistem dalje od
televizora, video-rikordera ili kasetnog
deka.
 Budite pažljivi prilikom postavljanja
sistema na posebno tretirane površine
(voskovane, lakirane, polirane itd.), jer
može doći do pojave mrlja ili gubitka
boje.
 Vodite računa o tome da se ne
povredite na ivice Sound Bar zvučnika
ili subwoofera.
O radu uređaja
Pre nego što povežete ostalu opremu,
obavezno isključite sistem i izvucite kabl
za napajanje iz mrežnog napajanja.
Ako se boje na obližnjem TV
ekranu prikazuju nepravilno.
Na određenim televizorima može doći
do nepravilnog prikaza boja.
Ako se to desi...
Isključite televizor, a zatim ga ponovo
uključite nakon 15 do 30 minuta.
Ako se boje i dalje prikazuju
nepravilno...
Postavite sistem dalje od televizora.
4SR
O čišćenju
Čistite sistem mekom i suvom tkaninom.
Ne koristite abrazivne materijale, prašak
za ribanje ili rastvor poput alkohola ili
benzina.
Ako imate bilo kakvo pitanje ili problem
u vezi sa sistemom, obratite se najbližem
Sony prodavcu.
Autorska prava
Ovaj sistem koristi tehnologije Dolby*
Digital i DTS** Digital Surround System.
* Proizvedeno po licenci kompanije
Dolby Laboratories.
Dolby i simbol sa duplim D su
zaštićeni znakovi kompanije
Dolby Laboratories.
** Proizvedeno po licenci i pod sledećim
brojevima patenata u SAD: 5.956.674;
5.974.380; 6.226.616; 6.487.535;
7.212.872; 7.333.929; 7.392.195;
7.272.567 i ostali patenti koji su izdati
ili na čekanju u SAD i drugim
zemljama. DTS-HD, simbol i DTS-HD
i simbol zajedno su registrovani
zaštićeni znakovi kompanije DTS, Inc.
Proizvod obuhvata i softver.
© DTS, Inc.
Sva prava zadržana.
Oznaka BLUETOOTH® i logotipi su
registrovani zaštićeni znakovi
organizacije Bluetooth SIG, Inc. i bilo
kakva upotreba tih znakova od strane
kompanije Sony Corporation je pod
licencom.
Ovaj sistem koristi tehnologiju HighDefinition Multimedia Interface (HDMI™).
Termini HDMI i HDMI High-Definition
Multimedia Interface, kao i HDMI logo su
zaštićeni znakovi ili registrovani zaštićeni
znakovi organizacije HDMI Licensing LLC
u SAD i ostalim zemljama.
Logo „BRAVIA“ je zaštićeni znak
korporacije Sony.
„x.v.Color“ i logo „x.v.Color“ su zaštićeni
znakovi korporacije Sony.
„WALKMAN“ i logo „WALKMAN“ su
registrovani zaštićeni znakovi korporacije
Sony.
„PlayStation®” je registrovani zaštićeni
znak kompanije Sony Computer
Entertainment Inc.
Oznaka N je zaštićeni znak ili registrovani
zaštićeni znak organizacije NFC Forum,
Inc. u SAD i drugim zemljama.
Android je zaštićeni znak kompanije
Google Inc.
Ostali zaštićeni znakovi i brendovi
pripadaju njihovim vlasnicima.
Bežična tehnologija
BLUETOOTH
Podržana BLUETOOTH verzija
i profili
Profil je standardni skup mogućnosti
različitih BLUETOOTH uređaja.
Pogledajte „Specifikacije“ (stranica 33)
da biste videli koju BLUETOOTH verziju
u profil podržava ovaj sistem.
Napomene
 Da
biste mogli da koristite funkciju
BLUETOOTH, BLUETOOTH uređaj koji
želite da povežete mora da podržava
isti profil kao ovaj sistem. Čak i ako
uređaj podržava isti profil, njegove
funkcije mogu da se razlikuju zbog
specifikacija BLUETOOTH uređaja.
 Reprodukcija zvuka na ovom sistemu
može da kasni u odnosu na
reprodukciju na BLUETOOTH uređaju
zbog karakteristika bežične tehnologije
BLUETOOTH.
nastavlja se
5SR
Efektivni opseg komunikacije
BLUETOOTH uređaje bi trebalo da
koristite na međusobnoj udaljenosti
do 10 metara i između njihne bi
trebalo da se nalaze prepreke. Stvarni
opseg za komunikaciju može da bude
manji u sledećim slučajevima:
 Kada se između uređaja koji su
povezani BLUETOOTH vezom nalazi
osoba, metalni objekat, zid ili neka
druga prepreka
 Kada se nalazite na lokaciji na kojoj
se koristi bežični LAN
 Blizu uključene mikrotalasne rerne
 Ako se nalazite na lokaciji na kojoj
postoji emisija elektromagnetnih
talasa
Efekti drugih uređaja
BLUETOOTH uređaji i bežični LAN
(IEEE 802.11b/g) koriste isti frekventni
pojas (2,4 GHz). Kada BLUETOOTH
uređaj koristite blizu uređaja sa
funkcijom za bežični LAN, može doći
do elektromagnetnih smetnji.
To može da dovede do manje brzine
prenosa podataka, smetnji ili
nemogućnosti povezivanja. Ako se to
desi, pokušajte da primenite neko
od rešenja u nastavku:
 Povežite ovaj sistem i BLUETOOTH
mobilni telefon ili BLUETOOTH uređaj
na udaljenosti od najmanje
10 metera od opreme koja koristi
bežični LAN.
 Isključite napajanje na opremi koja
koristi bežični LAN kada BLUETOOTH
uređaj koristite u opsegu od
10 metara.
Efekti na druge uređaje
Radio-talasi koje emituje ovaj sistem
mogu da dovedu do smetnji u radu
nekih medicinskih uređaja. Budući
da ove smetnje mogu da dovedu
do kvara, uvek isključite napajanje
6SR
na sistemu, BLUETOOTH mobilnom
telefonu i BLUETOOTH uređaju na
sledećim lokacijama:
 U bolnici, vozu, avionu, benzinskoj
stanici i bilo kom mestu na kojem su
prisutni zapaljivi gasovi
 Blizu automatskih vrata ili požarnih
alarma
Napomene
 Ovaj
sistem podržava bezbednosne
funkcije koje su u skladu sa BLUETOOTH
specifikacijom radi obezbeđivanja
sigurne komunikacije prilikom
korišćenja tehnologije BLUETOOTH.
Međutim, ove bezbednosne funkcije
možda neće biti dovoljne u zavisnosti
od podešavanja sadržaja i drugih
faktora pa uvek budite na oprezu kada
obavljate komunikaciju pomoću
tehnologije BLUETOOTH.
 Sony ne odgovara u slučaju štete ili
drugog gubitka koji je nastao usled
otkrivenih informacija korišćenjem
tehnologije BLUETOOTH.
 Ne možemo da garantujemo
BLUETOOTH komunikaciju sa svim
BLUETOOTH uređajima koji imaju isti
profil kao ovaj sistem.
 BLUETOOTH uređaji koji su povezani sa
ovim sistemom moraju da budu
u skladu sa BLUETOOTH specifikacijom
organizacije Bluetooth SIG, Inc. i moraju
da budu sertifikovani. Međutim, čak
i ako je uređaj u skladu sa BLUETOOTH
specifikacijom, u nekim slučajevima
karakteristike ilispecifikacije
BLUETOOTH uređaja mogu da
onemogućavaju povezivanje ili dovedu
do drugačijeg načina kontrole, prikaza
ili rada od onog koji je predviđen.
 Može da dođe do pojave šuma ili zvuk
može da bude isprekidan u zavisnosti
od BLUETOOTH uređaja koji je povezan
sa sistemom, okruženja u kojem se
odvija komunikacija ili uslova
u okruženju.
Sadržaj
Mere opreza .............................. 4
Bežična tehnologija
BLUETOOTH ........................ 5
Početni koraci
Otpakivanje ............................... 8
Indeks delova i kontrola ........... 9
Povezivanje TV-a,
plejera itd. .......................... 13
Postavljanje sistema ............... 15
Podešavanje bežičnog
sistema ............................... 17
Napredna podešavanja
Podešavanja u meniju AMP ... 26
Povezivanje sistema (LINK) .... 29
Dodatne informacije
Rešavanje problema .............. 30
Specifikacije ............................ 33
Indeks ...................................... 36
Radnje i funkcije
Upravljanje sistemom pomoću
isporučenog daljinskog
upravljača ...........................18
Korišćenje funkcije Control
for HDMI .............................18
Korišćenje „BRAVIA“ Sync
funkcija ...............................19
Podešavanje zvuka koji se
emituje sa povezane
opreme .............................. 20
BLUETOOTH Funkcija
Korišćenje funkcije
BLUETOOTH ....................... 21
Funkcija za surround zvuk
Uživanje u surround
efektima ............................ 25
7SR
Početni koraci
Otpakivanje

Subwoofer (SA-WCT660) (1)

Sound Bar zvučnik (SA-CT660) (1)

Digitalni optički kabl za TV (1)
Bočno postolje (za vodoravno
postavljanje) (2)


Bočno postolje (za postavljanje pod
uglom) (2)
Daljinski upravljač (RM-ANP106) (1)
Baterije R6 (veličina AA) (2)
 Uputstvo za upotrebu (1)


8SR
Umetanje baterija
u daljinski upravljač
Umetnite dve isporučene baterije R6
(veličina AA) tako da oznake polariteta
 i  na baterijama odgovaraju
dijagramu u odeljku za baterije
daljinskog upravljača. Da biste koristili
daljinski upravljač, uperite ga ka
senzoru da daljinski upravljač
na
prednjoj strani Sound Bar zvučnika.
Napomene
 Ne
ostavljajte daljinski upravljač
na izuzetno toplim mestima ili mestima
sa velikom količinom vlage.
 Ne koristite novu bateriju zajedno sa
starom.
 Vodite računa o tome da u daljinski
upravljač ne upadne neki strani objekat,
naročito prilikom zamene baterija.
 Ne izlažite senzor daljinskog upravljača
direktnom suncu ili uređajima koji
emituju svetlost. To može dovesti
do kvara.
 Ako ne planirate da koristite daljinski
upravljač duže vremena, izvadite
baterije da biste izbegli moguću štetu
od curenja baterija ili korozije.
Indeks delova i kontrola
Više informacija potražite na stranicama navedenim u zagradama.
Sound Bar zvučnik
Početni koraci
 Taster  (uključivanje/režim
mirovanja)
 Taster PAIRING (stranica 22)
 Taster INPUT
Pritisnite da biste izabrali izvor
reprodukcije.
 Tasteri VOL (jačina zvuka) +/
 Oznaka N

(senzor za daljinski upravljač)
 Svetleći LED
Svetli belom bojom kada je sistem
uključen.
Svetli plavom bojom u režimu
BLUETOOTH.
 Displej
 Oblast za prikaz poruka
U njoj se prikazuju jačina zvuka,
izabrani izvor reprodukcije itd.
 NIGHT (stranica 27)
Svetli u režimu NIGHT.
 HDMI
Svetli kada je HDMI signal izabran
kao izvor reprodukcije.
 OPT
Svetli kada je izabran signal sa
priključka OPTICAL IN.
nastavlja se
9SR
Priključci (na zadnjoj strani Sound Bar zvučnika)
 Kabl za napajanje
naizmeničnom strujom
(stranica 13)
 Priključci HDMI IN 1/IN 2
(stranica 13)
 Priključak ANALOG IN
(stranica 14)
Subwoofer
 Indikator  (uključivanje/
režim mirovanja)
 Taster  (uključivanje/režim
mirovanja)
 Taster LINK (stranica 29)
 Kabl za napajanje
naizmeničnom strujom
(stranica 13)
10SR
 Priključak OPTICAL IN
(stranica 13, 14)
 Priključak HDMI TV OUT (ARC)
(stranica 13)
 Priključak HDMI IN 3
(stranica 13)
Daljinski upravljač
U ovom odeljku je opisano upravljanje
subwooferom, Sound Bar zvučnikom
i povezanom opremom pomoću
isporučenog daljinskog upravljača.
Ako ne možete da upravljate
povezanom opremom, koristite
daljinski upravljač koji ste dobili
uz tu opremu.
daljinski upravljač ka senzoru
za daljinski upravljač ( ) na Sound Bar
zvučniku.
  (ulaz) (stranica 18)
Pritisnite i izaberite opremu koju
želite da koristite.
  (uključivanje/režim
mirovanja)
 SOUND FIELD +/ (stranica 25)
 SOUND FIELD (stranica 25)
 DISPLAY
Svaki put kada pritisnete ovaj
taster, displej se uključuje ili
isključuje.
Kada je sistem u upotrebi, displej
svetli nekoliko sekundi.
  (isključivanje zvuka)
  (jačina zvuka) +*/
 AMP MENU (stranica 26)
 PAIRING (stranica 22)
 Taster RETURN
Vraćanje na prethodni ekran bilo
kog prikazanog menija.
  (nazad)/  (izbor)/ (dalje)
ili
(unos)
Pritisnite , ,  ili  da biste
izabrali stavke u meniju. Zatim
pritisnite
da biste ušli
u izabranu stavku.
 SPEAKER TV  AUDIO
Pritisnite da biste promenili način
emitovanja zvuka (sa TV-a ili ovog
sistema).
Upravljanje televizorom
* Na tasterima  i  + se nalazi mala
izbočina. Koristite je kao referencu
prilikom upotrebe daljinskog
upravljača.
 TV  (jačina zvuka) +/
Podešavanje jačine zvuka.
 TV PROG (program) +/
Biranje sledećeg (+) ili
prethodnog () kanala.
 TV INPUT
Biranje ulaza.
 TV  (uključivanje/režim
mirovanja)
Uključivanje ili isključivanje
televizora za čije upravljanje ste
programirali daljinski upravljač.
nastavlja se
11SR
Početni koraci
Napomena
 Uperite
Upravljanje sistemom
Upravljanje BLUETOOTH
uređajem
 /
Odlazak na početak prethodne ili
sledeće muzičke numere.
 /
Brzo premotavanje muzičke
numere unazad ili unapred kada
pritisnete tokom reprodukcije.
 Radnje tokom reprodukcije
* (reprodukcija)/ (pauza)/
 (zaustavljanje)
Pokretanje/pauziranje/
zaustavljanje reprodukcije.
Da biste nastavili normalnu
reprodukciju kada je reprodukcija
pauzirana, ponovo pritisnite
 (pauza).
Napomena
Gorenavedena objašnjenja su samo
primeri. Na nekoj opremi, gorenavedene
radnje možda neće biti moguće ili će ta
oprema možda raditi drugačije nego što
je opisano.
Biranje proizvođača
televizora kojima se
može upravljati daljinskim
upravljačem
1
Dok držite taster TV ,
pritisnite taster koji odgovara
proizvođaču.
Proizvođač
Taster
SONY
 TV  +
Samsung
 TV PROG +
 SOUND FIELD +
 GAME
LG
 SOUND FIELD +
Panasonic
 TV  
12SR
Proizvođač
Philips
Taster
 TV PROG 
 MOVIE
 GAME
2
3
Sharp
 SOUND FIELD 
Toshiba
 STD
Dok držite TV , pritisnite
Otpustite TV .
.
Povezivanje TV-a, plejera itd.
Pre nego što priključite kabl za napajanje naizmeničnom strujom u zidnu utičnicu,
povežite svu ostalu opremu i TV sa sistemom. Za povezivanje Sound Bar zvučnika
i subwoofera vam nije potreban kabl jer se oni mogu povezati bežično.
Početni koraci
Povezivanje sa televizorom
Ako sistem povezujete sa televizorom koji je kompatibilan sa tehnologijom Audio
Return Channel (ARC) putem ulaznog HDMI priključka sa oznakom „ARC“,
za povezivanje vam nije potreban digitalni optički kabl.
Ako digitalni optički kabl ima kapicu, skinite je pre povezivanja kabla.
HDMI kabl
(nije isporučen)
HDMI IN (ARC)
Digital Audio OUT
(optički)
Digitalni optički kabl za TV
(isporučen)
TV
Napomene
 Pored priključka HDMI na
televizoru ćete videti slova „ARC“ ako je TV kompatibilan sa
tehnologijom Audio Return Channel (ARC). Čak i ako na ovaj priključak povežete HDMI
kabl, ako ulazni HDMI priključak nije kompatibilan sa tehnologijom Audio Return
Channel (ARC), nećete moći da koristite tehnologiju Audio Return Channel (ARC).
 Tehnologija Audio Return Channel (ARC) je dostupna samo kada je uključena funkcija
Control for HDMI. Ako je funkcija Control for HDMI isključena, koristite digitalni optički
kabl.
 HDMI priključci imaju prioritet kao podrazumevano podešavanje ako sa sistemom
povežete različitu opremu koristeći priključke OPTICAL IN i HDMI IN.
Savet
 Čak
i ako je sistem isključen (aktivni režim mirovanja), povezana oprema šalje HDMI
signal televizoru putem HDMI kabla. Možete da uživate u slici i zvuku sa opreme
na TV-u.
nastavlja se
13SR
Povezivanje opreme sa HDMI priključkom
HDMI OUT
HDMI kabl
(nije isporučen)
„PlayStation®3“, Blu-ray Disc™ plejer,
DVD plejer, satelitski tjuner, tjuner
za kablovsku televiziju itd.
Povezivanje audio opreme
Audio
signal OUT
Audio kabl (nije isporučen)
Pametni telefon, „Walkman“
ili druga audio oprema
Napomena
 Kada
na priključak sistema ANALOG IN povežete prenosni muzički plejer ili sličan
uređaj putem priključka za slušalice, podesite jačinu zvuka na prenosnom muzičkom
plejeru tako da bude usklađena sa jačinom zvuka drugih izvora reprodukcije da biste
eliminisali razlike u jačini zvuka kada promenite izvor zvuka.
14SR
Postavljanje sistema
Slike u nastavku su primeri postavljanja Sound Bar zvučnika.
Postavljanje Sound Bar zvučnika

Postavljanje Sound Bar zvučnika
na policu (stranica 16)

Postavljanje Sound Bar zvučnika
na zid (stranica 16)
Početni koraci
Napomene
 Vodite
računa o sledećim stvarima prilikom postavljanja Sound Bar zvučnika
i subwoofera.
 Ne blokirajte ventilacione otvore na zadnjem panelu.
 Ne postavljajte Sound Bar zvučnik i subwoofer u metalni ormarić.
 Između Sound Bar zvučnika i subwoofera ne postavljajte objekat poput akvarijuma.
 Postavite subwoofer blizu Sound Bar zvučnika u istoj prostoriji.
 Kada Sound Bar zvučnik postavite ispred televizora, televizorom možda nećete moći
da upravljate koristeći daljinski upravljač televizora. U tom slučaju, postavite Sound
Bar zvučnik dalje od televizora. Ako televizorom i dalje ne možete da upravljate
pomoću daljinskog upravljača televizora, podesite „IR REP“ u meniju AMP na „ON“
(stranica 28).
 Uverite se da televizorom ne možete da upravljate pomoću daljinskog upravljača
televizora, a zatim podesite „IR REP“ na „ON“. Ako je ova opcija podešena na „ON“
kada je televizorom moguće upravljati pomoću daljinskog upravljača, možda nećete
moći da zadate odgovarajuće komande zbog smetnji usled zadavanja direktne
komande sa daljinskog upravljača i komande putem Sound Bar zvučnika.
nastavlja se
15SR
Postavljanje Sound Bar
zvučnika na policu
2
Postavite bočno postolje
(za postavljanje pod uglom)
na svaku stranu.
Vodoravno postavljanje
Sound Bar zvučnika
1
Postavite bočno postolje
(za vodoravno postavljanje)
na svaku stranu.
Postavljanje Sound Bar
zvučnika na zid
Sound Bar zvučnik možete da
postavite na zid.
Napomene
Postavljanje Sound Bar
zvučnika pod uglom
1
Uklonite centralno postolje.
Centralno
postolje
16SR
 Koristite
šrafove koji odgovaraju
materijalu i čvrstoći zida. Budući da je
zid od gipsanih ploča naročito lomljiv,
dobro pričvrstite šrafove za noseću
gredu. Postavite Sound Bar zvučnik
na vertikalan, ravan zid koji je ojačan.
 Za postavljanje obavezno angažujte
Sony prodavca ili licencirane majstore
i posebno vodite računa o bezbednosti.
 Sony ne odgovara za nezgode ili
oštećenja do kojih je došlo zbog
nepravilnog postavljanja, nedovoljne
čvrstoće zida, nepravilnog
zašrafljivanja, prirodnih nepogoda itd.
1
Pripremite šrafove (nisu
isporučeni) koji odgovaraju
rupama na zadnjoj strani
Sound Bar zvučnika.
4
Okačite Sound Bar zvučnik
na šrafove.
Poravnajte rupe na zadnjoj strani
Sound Bar zvučnika sa šrafovima,
a zatim okačite Sound Bar zvučnik
na 2 šrafa.
4 mm
Više od 25 mm
9 mm
Rupa na zadnjoj strani Sound Bar
zvučnika
2
Zašrafite šrafove u zid.
Šrafovi bi trebalo da vire iz zida
6 do 7 mm.
Podešavanje bežičnog
sistema
Sound Bar zvučnik emituje zvuk sa
opreme ka subwooferu bežičnim
putem.
1
680 mm
2
6 do 7 mm
3
3
Uklonite centralno postolje.
Priključite kabl za napajanje
naizmeničnom strujom Sound
Bar zvučnika u zidnu utičnicu.
Priključite kabl za napajanje
naizmeničnom strujom
subowoofera u zidnu utičnicu.
Indikator  na subwooferu će
početi da svetli crvenom bojom.
Ako indikator ne svetli, pritisnite
taster  na subwooferu
i sačekajte dok indikator ne
počne da svetli crvenom bojom.
Pritisnite taster  na Sound
Bar zvučniku.
Kada je bežična veza
uspostavljena, indikator  na
subwooferu će postati zelen.
Ako ne postane zelen, obavite
korake koji su navedeni u odeljku
„Povezivanje sistema (LINK)“
(stranica 29).
17SR
Početni koraci
5 mm
Radnje i funkcije
Upravljanje sistemom
pomoću isporučenog
daljinskog upravljača
1
2
Uključite sistem.
Pritisnite  da biste na displeju
Sound Bar zvučnika prikazali
izvor reprodukcije.
Izvor
Oprema za
reprodukcije reprodukciju
3
Korišćenje funkcije
Control for HDMI
Kada omogućite funkciju Control for
HDMI (CTRL, stranica 27) i povežete
opremu koja je kompatibilna sa
funkcijom Control for HDMI putem
HDMI kabla, možete jednostavnije da
upravljate sistemom koristeći funkcije
opisane u nastavku.
Isključivanje sistema
Kada isključite TV pomoću tastera za
napajanje na daljinskom upravljaču
televizora, sistem i povezana oprema
se automatski isključuju.
TV
TV povezan na
priključak HDMI TV OUT
(ARC) ili OPTICAL IN
HDMI 1
Oprema povezana
na priključak HDMI IN 1
Kontrola zvuka na sistemu
HDMI 2
Oprema povezana
na priključak HDMI IN 2
HDMI 3
Oprema povezana
na priključak HDMI IN 3
ANALOG
Oprema povezana
na priključak
ANALOG IN
BT AU
Povezani BLUETOOTH
uređaj
Ako uključite sistem dok gledate TV,
zvuk sa televizora će se automatski
emitovati sa zvučnika sistema.
Jačina zvuka sistema se podešava
podešavanjem jačine zvuka televizora.
Ako je zvuk sa televizora bio emitovan
sa zvučnika sistema kada ste poslednji
put isključili TV, sistem će se
automatski uključili kada ponovo
uključite TV i zvuk sa televizora će
se automatski emitovati sa zvučnika
sistema.
Podesite jačinu zvuka
pritiskanjem tastera  +/.
Savet
 Zvuk će se možda emitovati sa zvučnika
televizora. U tom slučaju, podesite
jačinu zvuka sa zvučnika televizora
na minimum.
18SR
Audio Return Channel
(ARC)
Ako je TV kompatibilan sa
tehnologijom Audio Return Channel
(ARC), putem HDMI kabla sistem
takođe dobija digitalni audio signal sa
TV-a. Nije potrebno da koristite
zaseban audio kabl za slušanje zvuka
sa TV-a na sistemu (ARC, stranica 27).
Reprodukcija pritiskom
na jedno dugme
Kada reprodukujete sadržaj sa opreme
koja je povezana sa sistemom putem
HDMI kabla, povezani TV će se
automatski uključiti a ulazni signal
sistema će biti prebačen na
odgovarajući HDMI ulaz.
Napomene
 Gorenavedene
Originalne Sony funkcije koje su
navedene u nastavku takođe se mogu
koristiti sa proizvodima koji su
kompatibilni sa „BRAVIA“ Sync.
Ušteda energije
Ako je sa sistemom povezan TV koji
je podržava funkciju „BRAVIA“ Sync,
potrošnja energije u režimu mirovanja
se smanjuje prekidanjem prenosa
HDMI signala kada je TV isključen
(P. THRU, stranica 27).
Scene Select
Ako je sa sistemom povezan TV koji
podržava funkciju „Scene Select“,
zvučno polje se automatski menja
i optimizuje za program koji se
trenutno emituje na povezanom
televizoru.
Napomene o HDMI
kablovima
Koristite HDMI kabl velike brzine
prenosa. Ako koristite standardni
HDMI kabl, 1080p, Deep Color ili 3D/
4K slike se možda neće pravilno
prikazivati.
 Preporučujemo vam da koristite kabl
koji je odobrila organizacija HDMI ili
Sony HDMI kabl.
 Ne preporučujemo vam da koristite
kabl za HDMI-DVI konverziju.
 Proverite podešavanja povezane
opreme ako je slika loša ili ako se
zvuk ne emituje sa opreme koja je
povezana putem HDMI kabla.

nastavlja se
19SR
Radnje i funkcije
funkcije možda neće
raditi sa nekom opremom.
 U zavisnosti od podešavanja povezane
opreme, funkcija Control for HDMI
možda neće raditi pravilno. Pogledajte
uputstvo za upotrebu opreme.
Korišćenje „BRAVIA“
Sync funkcija
Povezana oprema može da umanji
kvalitet audio signala (frekvenciju
uzorkovanja, brzinu protoka itd.) koji
se prenose sa HDMI priključka.
 Zvuk može da bude isprekidan ako
promenite frekvenciju uzorkovanja ili
broj kanala izlaznih audio signala sa
opreme za reprodukciju.
 Ako povezana oprema nije
kompatibilna sa tehnologijom za
zaštitu autorskih prava (HDCP), slika
i/ili zvuk sa HDMI TV OUT (ARC)
priključka mogu biti izobličeni ili
se možda neće emitovati. U tom
slučaju, proverite specifikacije
povezane opreme.
 Kada kao izvor reprodukcije na
sistemu izaberete „TV“, video signali
sa jednog od poslednje izabranih
HDMI IN priključaka će se emitovati
sa priključka HDMI TV OUT (ARC).
 Ovaj sistem podržava Deep Color,
„x.v.Colour“, 3D i 4K prenos.
 Da biste uživali u 3D slikama,
povežite 3D-kompatibilni TV i video
opremu (Blu-ray Disc plejer,
„PlayStation®3“ itd.) sa sistemom
pomoću HDMI kabla velike brzine
prenosa, stavite 3D naočare, a zatim
pokrenite reprodukciju 3Dkompatibilnog Blu-ray Disc.
 Da biste uživali u 4K slikama, TV
i plejeri koji su povezani sa sistemom
moraju da budu kompatibilni sa 4K
slikama.

20SR
Podešavanje zvuka koji
se emituje sa povezane
opreme
Da biste emitovali višekanalni digitalni
zvuk, proverite podešavanje za
emitovanje digitalnog zvuka na
povezanoj opremi.
Za detalje, pogledajte uputstvo za
upotrebu koje ste dobili uz povezanu
opremu.
6
BLUETOOTH Funkcija
Korišćenje funkcije
BLUETOOTH
Uspostavite BLUETOOTH vezu
na BLUETOOTH uređaju.
Kada je BLUETOOTH veza pravilno
uspostavljena, LED indikator svetli
plavom bojom i informacije za
uparivanje su memorisane
u sistemu.
O LED indikatoru za BLUETOOTH
Automatsko uparivanje
1
2
3
4
5
Postavite sistem i BLUETOOTH
uređaj na udaljenosti do
jednog metra.
Pritisnite  i izaberite „BT AU“.
Postavite BLUETOOTH uređaj
u režim za uparivanje.
Detaljnije informacije
o postavljanju BLUETOOTH
uređaja u režim za uparivanje
možete da vidite u uputstvu za
upotrebu koje ste dobili uz uređaj.
Kada se na BLUETOOTH uređaju
prikažu detektovani uređaji,
proverite da li se na listi nalazi
„HT-CT660“.
Na nekim BLUETOOTH uređajima
lista se možda neće prikazati.
Izaberite „HT-CT660“ na listi.
Ako se od vas traži da unesete
lozinku, unesite „0000“.
Status sistema
Status LED
indikatora
Tokom BLUETOOTH
uparivanja
Brzo treperi plavom
bojom.
Sistem pokušava
da se poveže sa
BLUETOOTH
uređajem
Treperi plavom
bojom.
Sistem je uspostavio Svetli plavom
vezu sa BLUETOOTH bojom.
uređajem
Sistem je u režimu
Sporo treperi
pripravnosti za
plavom bojom.
BLUETOOTH (kada je
sistem isključen)
Napomene
 Za
detaljnije informacije o upravljanju
povezanim uređajima, pogledajte
uputstvo za upotrebu koje ste dobili
uz uređaj.
 BLUETOOTH uređaji koje želite da
povežete moraju da podržavaju A2DP
(Advanced Audio Distribution Profile).
 Koristite BLUETOOTH uređaj poput
BLUETOOTH mobilnog telefona na lako
vidljivom mestu u istoj prostoriji u kojoj
se nalazi Sound Bar zvučnik.
 Ako koristite Wi-Fi opremu,
BLUETOOTH komunikacija može biti
nestabilna. U tom slučaju, koristite
BLUETOOTH uređaj što bliže Sound Bar
zvučniku.
 Zvuk će možda biti isprekidan zbog
problema sa BLUETOOTH uređajem.
nastavlja se
21SR
BLUETOOTH Funkcija
Ako sistem nije uparen ni sa jednim
uređajem, morate da uparite sistem
sa uređajem koji želite da povežete.
Izaberite „BT AU“ pritiskom na taster
 na daljinskom upravljaču da biste
ušli u režim za uparivanje.
LED indikator svetli ili treperi u plavoj
boji kako bi označio BLUETOOTH
status.
 Kada
je uparivanje završeno, više nije
potrebno da ga ponovo obavljate.
Međutim, uparivanje morate da
ponovite u sledećim slučajevima.
 Informacije za uparivanje će biti
izbrisane nakon popravke sistema.
 Ako želite da podesite uparivanje za
10 ili više uređaja.
Na ovom sistemu možete da podesite
uparivanje za do 9 uređaja. Ako želite
da podesite uparivanje uređaja nakon
što je uparivanje podešeno na
9 uređaja, informacije za uparivanje
na uređaju sa najstarijim datumom
povezivanja će biti zamenjene novim
informacijama.
 Kada je istorija povezivanja sa
sistemom izbrisana sa povezanog
uređaja.
 Kada sistem vratite da
podrazumevana fabrička
podešavanja.
Ručno uparivanje
Ako želite da uparite sistem sa 2 ili više
BLUETOOTH uređaja, potrebno je da ih
ručno uparite.
1
2
3
Postavite BLUETOOTH uređaj
koji želite da povežete sa
sistemom na udaljenosti do
jednog metra od sistema.
Pritisnite PAIRING na
daljinskom upravljaču.
Možete i da pritisnete PAIRING na
Sound Bar zvučniku umesto toga.
Obavite korake od 3 do 6
u odeljku „Automatsko
uparivanje“ (stranica 21).
Napomene
 „Lozinka”
se na nekim uređajima može
zvati „Šifra”, „PIN kôd” ili „PIN broj”.
 Status pripravnosti sistema za
uparivanje će biti isključen nakon
22SR
5 minuta. Ako uparivanje ne uspe,
ponovite postupak od koraka 1.
 Ako želite da uparite nekoliko
BLUETOOTH uređaja, ponovite
postupak opisan u koracima od 1 do 3
za svaki BLUETOOTH uređaj
pojedinačno.
 Ako u sistemu nema sačuvanih
informacija za uparivanje, sistem će
automatski ući u režim za uparivanje
kada kao ulaz izaberete „BT AU“.
U ovom slučaju, režim za uparivanje
neće biti automatski isključen.
Povezivanje jednim
dodirom sa pametnim
telefonom (NFC)
Kada sistem dodirnete pametnim
telefonom, sistem će se upariti
i povezati sa pametnim telefonom
putem BLUETOOTH veze i automatski
uključiti.
NFC
NFC (Near Field Communication) je
tehnologija koja omogućava bežičnu
komunikaciju kratkog dometa između
različitih uređaja kao što su mobilni
telefoni i IC kartice. Zahvaljujući
funkciji NFC, za prenos podataka
dovoljno je da dodirnete relevantni
simbol ili predviđeno mesto na
uređajima koji podržavaju NFC.
Kompatibilni pametni telefoni
Pametni telefoni sa ugrađenom
funkcijom NFC
(OS: Android 2.3.3 ili noviji, osim
Android 3.x)
1
Preuzmite i instalirajte
aplikaciju „NFC Easy Connect“.
„NFC Easy Connect“ je besplatna
Android aplikacija koju možete da
preuzmete sa Google Play-a.
Preuzmite aplikaciju tako što
ćete potražiti „NFC Easy Connect“
ili joj pristupite skeniranjem
dvodimenzionalnog koda.
Možda će vam biti naplaćen
prenos podataka tokom
preuzimanja aplikacije.
Koristite aplikaciju za čitanje
dvodimenzionalnog koda.
Dovršite povezivanje prateći
uputstva na ekranu.
Kada svetleći LED indikator (plavi)
prestane da treperi i nastavi da
svetli, sistem je povezan sa
uređajem.
Da biste prekinuli vezu sa
sistemom, ponovo ga dodirnite
pametnim telefonom.
Saveti
 Ako
4
Uključite sistem.
Pokrenite aplikaciju „NFC Easy
Connect“ na pametnom
telefonu.
Uverite se da je prikazan ekran
aplikacije.
Dodirnite oznaku N na Sound
Bar zvučniku pametnim
telefonom.
Dodirujte Sound Bar zvučnik
pametnim telefonom sve dok
telefon ne počne da vibrira.
Napomena
Aplikacija možda neće biti dostupna
u nekim zemljama i/ili regionima.
Svetleći LED indikator
nastavlja se
23SR
BLUETOOTH Funkcija
2
3
ne možete da se povežete sa
sistemom, pokušajte sledeće.
 Pokrenite aplikaciju na pametnom
telefonu i polako postavite pametni
telefon iznad oznake N na Sound Bar
zvučniku.
 Ako pametni telefon ima zaštitnu
masku, skinite je.
 Na nekim pametnim telefonima možda
nećete morati da preuzmete aplikaciju
„NFC Easy Connect“ za povezivanje
pametnog telefona sa sistemom
jednim dodirom. U tom slučaju,
korišćenje uređaja i njegove
specifikacije se mogu razlikovati
od onih opisanih ovde. Detaljnije
informacije možete da vidite u uputstvu
za upotrebu koje ste dobili uz pametni
telefon.
Slušanje muzike putem
BLUETOOTH veze
Možete da slušate muziku koja
podržava SCMS-T zaštitu sadržaja.
Pre nego što pokrenete reprodukciju
muzike, proverite sledeće:
 Funkcija BLUETOOTH na BLUETOOTH
uređaju je uključena.
 Postupak uparivanja je dovršen i na
sistemu i na BLUETOOTH uređaju.
1
2
3
4
Pritisnite  i izaberite „BT AU“.
Pokrenite BLUETOOTH vezu sa
BLUETOOTH uređaja.
Svetleći LED indikator će početi
da svetli plavom bojom kada je
BLUETOOTH veza uspostavljena.
Pokrenite reprodukciju na
BLUETOOTH uređaju.
Detaljnije informacije o upravljanju
možete da vidite u odeljku
„Upravljanje BLUETOOTH
uređajem“ (stranica 12).
Podesite jačinu zvuka.
Podesite jačinu zvuka BLUETOOTH
uređaja na umeren nivo
i pritisnite  +/.
Saveti
 Možete
da podesite jačinu zvuka
sistema putem BLUETOOTH uređaja koji
podržava AVRCP (Audio Video Remote
Control Profile) VOLUME UP/DOWN.
Za detalje, pogledajte uputstvo za
upotrebu koje ste dobili uz uređaj.
 Na nekim uređajima možda nećete
moći da podesite jačinu zvuka.
Napomene
 Ako
izvorni uređaj ima funkciju za
pojačanje basa ili ekvilajzer, isključite je.
Ako je neka od ovih funkcija uključena,
zvuk može da bude izobličen.
 U sledećim slučajevima ćete morati da
ponovo uspostavite BLUETOOTH vezu.
 Napajanje sistema nije uključeno.
 Napajanje BLUETOOTH uređaja nije
uključeno ili je funkcija BLUETOOTH
isključena.
 BLUETOOTH veza nije uspostavljena.
 Ako je reprodukcija pokrenuta na više
uređaja koji su upareni sa sistemom,
zvuk će se čuti samo sa jednog od tih
uređaja.
Prekidanje BLUETOOTH
veze
BLUETOOTH vezu možete da
prekinete na neki od sledećih načina.
 Prekinite vezu na BLUETOOTH
uređaju. Za detalje, pogledajte
uputstvo za upotrebu koje ste dobili
uz uređaj.
 Isključite BLUETOOTH uređaj.
 Isključite sistem.
24SR
Dostupna zvučna polja
Funkcija za surround zvuk
Efekat
STD (Standard)
Pogodan za različite
izvore zvuka.
MOVIE
Kreira moćan i realističan
zvuk uz jasne dijaloge.
DRAMA
Omogućava da jasno
čujete dijaloge u TV
serijama.
NEWS
Omogućava da jasno
čujete govor tokom
emitovanja vesti.
SPORTS
Kreira jasnu naraciju,
navijanje sa upečatljivim
efektom surround zvuka
i moćan i realističan zvuk.
GAME
Stvara moćan i realističan
zvuk koji je pogodan
za igranje video-igara.
SOUND
FIELD +/
MUSIC
Pogodan za muzičke
programe ili muzičke
spotove na Blu-ray Disc/
DVD diskovima.
SOUND
FIELD
P.AUDIO
Pogodan za muzičke
(Portable audio) programe na
prenosivom
muzičkom plejeru.
Uživanje u surround
efektima
Ovaj sistem može da emituje
višekanalni surround zvuk. Možete
da izaberete jedno od optimizovanih
i unapred programiranih zvučnih polja
sistema.
STEREO
Izaberite zvučno polje pritiskanjem
tastera SOUND FIELD +/ ili tastera
SOUND FIELD željenog zvučnog
polja.
Izabrano zvučno polje će se prikazivati
na displeju Sound Bar zvučnika.
Podrazumevano podešavanje funkcije
zvučnog polja sistema je „P.AUDIO“
kada su izabrani ulazi „ANALOG“ ili
„BT AU“ i „STD“ kada je izabran bilo
koji drugi tip ulaza.
Pogodan za muzičke
CD-ove.
Savet
 Za
svaki izvor reprodukcije možete da
podesite različito zvučno polje.
25SR
Funkcija za surround zvuk
Zvučno polje
Napredna podešavanja
Podešavanja u meniju AMP
Korišćenje menija AMP
Možete da podesite sledeće stavke pritiskom na AMP MENU na daljinskom
upravljaču.
Podrazumevana podešavanja su podvučena.
Podešavanja će biti zadržana čak i ako iskopčate kabl za napajanje
naizmeničnom strujom.
1
2
3
Pritisnite AMP MENU da biste otvorili meni AMP.
Pritiskajte  (nazad)/  (biranje)/ (napred) da biste izabrali stavku,
a zatim pritisnite
da biste izabrali podešavanje.
Pritisnite AMP MENU da biste isključili meni AMP.
Lista menija
Stavke menija
Funkcija
LEVEL
VOICE
Podešavanje nivoa glasa.
 Parametre možete da podesite u opsegu od „6“ do „+6“
u intervalu od jednog koraka.
SW LVL
Podešavanje nivoa subwoofera.
 Parametre možete da podesite u opsegu od „6“ do „+6“
u intervalu od jednog koraka.
DRC
Korisna za uživanje u filmova pri slabo pojačanom tonu. DRC
(DYNAMIC RANGE se primenjuje na Dolby Digital izvore.
CONTROL)
 ON: Komprimovanje zvuka u skladu sa informacijama koje
se nalaze u sadržaju.
 AUTO: Automatsko komprimovanje zvuka kodiranog
u Dolby TrueHD formatu.
 OFF: Zvuk se ne komprimuje.
TONE
BASS
TREBLE
Podešavanje nivoa basa.
 Parametre možete da podesite u opsegu od „6“ do „+6“
u intervalu od jednog koraka.
Podešavanje nivoa visokih tonova.
 Parametre možete da podesite u opsegu od „6“ do „+6“
u intervalu od jednog koraka.
26SR
Stavke menija
AUDIO
SYNC
(AV SYNC)
Funkcija
Pomoću ove funkcije možete da odložite emitovanje zvuka
kada slika kasni u odnosu na zvuk.
 ON: Usklađivanje razlike između emitovanja slike i zvuka.
 OFF: Bez usklađivanja.
DUAL
(DUAL MONO)
Možete da uživate u multiplex broadcast zvuku kada sistem
dobija Dolby Digital multiplex broadcast signal.
 M/S: Glavni zvučni zapis se emituje sa levog zvučnika
a sekundarni zvučni zapis sa desnog zvučnika.
 MAIN: Samo reprodukcija glavnog kanala.
 SUB: Samo reprodukcija potkanala.
NIGHT
Pomoću ove funkcije možete da uživate u zvučnim efektima
i jasno čujete dijalog čak i kada je zvuk utišan.
 ON: Uključivanje funkcije „NIGHT“.
 OFF: Isključivanje funkcije.
AAV
Ova funkcija je korisna kod iznenadne promene jačine zvuka.
(ADVANCED AUTO Na primer, kada je zvuk u reklamama glasniji od zvuka
VOLUME)
programa.
 ON: Uključivanje funkcije „AAV“.
 OFF: Isključivanje funkcije.
HDMI
 ON: Uključivanje funkcije Control for HDMI.
 OFF: Isključivanje funkcije. Izaberite ovo podešavanja kada
P. THRU*
(PASS THROUGH)
 AUTO: Kada je televizor uključen dok je sistem u režimu
ARC*
(AUDIO RETURN
CHANNEL)
 ON: Izaberite ovo podešavanje kada sistem povezujete sa
želite da povežete opremu koja nije kompatibilna sa
funkcijom „BRAVIA“ Sync ili koja nema priključke HDMI.
mirovanja, sistem emituje HDMI signale sa priključka HDMI
OUT TV (ARC). Ovo podešavanje štedi više energije
u režimu mirovanja u poređenju sa podešavanjem „ON”.
 ON: Kada je sistem u režimu mirovanja, on uvek emituje
HDMI signale.
televizorom koji podržava tehnologiju Audio Return
Channel (ARC) i kada slušate digitalni zvuk putem HDMI
kabla.
 OFF: Izaberite ovo podešavanje kada sistem povezujete sa
televizorom i kada slušate digitalni zvuk putem digitalnog
optičkog kabla.
* Stavke koje se prikazuju samo kada je „CTRL (CONTROL FOR HDMI)“ podešeno
na „ON“.
nastavlja se
27SR
Napredna podešavanja
CTRL
(CONTROL FOR
HDMI)
Stavke menija
Funkcija
SET BT
Kada sistem ima informacije za uparivanje, sistem će biti
u režimu pripravnosti za BLUETOOTH čak i kada je isključen.
 ON: Režim pripravnost za BLUETOOTH je uključen. Svetleći
LED indikator treperi plavom bojom kada je sistem
isključen.
 OFF: Režim pripravnost za BLUETOOTH je isključen.
BT.STBY
(BT STANDBY)
Napomene
 Ako sistem nema informacije za uparivanje, režim
pripravnosti za BLUETOOTH nije moguće podesiti.
 U režimu pripravnosti za BLUETOOTH, povećava se
potrošnja energije.
SYSTEM
WS
28SR
AAC
Možete da izaberete da li će sistem koristiti AAC putem
BLUETOOTH ili ne. Ova stavka se prikazuje samo kada sistem
nije povezan sa BLUETOOTH uređajem.
 ON: Koristi AAC.
 OFF: Ne koristi AAC.
A. STBY
(AUTO STANDBY)
Možete da smanjite potrošnju energije. Sound Bar zvučnik
automatski ulazi u režim mirovanja ako ga ne koristite oko
30 minuta i ne dobija ulazni signal.
 ON: Uključivanje funkcije „A. STBY“.
 OFF: Isključivanje funkcije.
IR REP
Ako televizorom ne možete da upravljate pomoću daljinskog
upravljača za televizor, Sound Bar zvučnik može da prenosi
signal daljinskog upravljača do televizora radi upravljanja
televizorom.
 ON: Funkcija za prenos signala je uključena.
 OFF: Funkcija za prenos signala je isključena.
VER
Na displeju se prikazuje aktuelna verzija firmvera.
LINK
Koristite ovu stavku kada želite da omogućite bežični prenos
(stranica 29).
RF CHK
Označava da li je na sistemu aktiviran bežični prenos.
 RF OK: Bežični prenos je moguć.
 RF NG: Bežični prenos nije moguć.
Povezivanje sistema
(LINK)
Možete ponovo da povežete Sound
Bar zvučnik i subwoofer i omogućite
bežični prenos između njih.
1
2
3
4
6
Izaberite „WS“ koristeći  
(biranje), a zatim pritisnite
ili  (dalje).
Izaberite „LINK“, a zatim
pritisnite
ili  (dalje).
Prikazaće se „START”, zatim
pritisnite
.
Prikazaće se „SEARCH” i Sound Bar
zvučnik traži uređaje koji se mogu
koristiti sa funkcijom Link. Pređite
na sledeći korak u roku od
jednog minuta.
Da biste isključili funkciju Link dok
je pronalaženje uređaja u toku,
pritisnite .
Napredna podešavanja
5
Pritisnite AMP MENU.
Pritisnite LINK na zadnjoj strani
subwoofera vrhom olovke.
Indikator  na subwooferu će
početi da svetli zelenom bojom.
Na displeju će se prikazati „OK“.
Ako se prikaže „FAILED“, proverite
da li je subwoofer uključen
i ponovo obavite postupak
od koraka 1.
Pritisnite AMP MENU.
Meni AMP će se zatvoriti.
29SR
Dodatne informacije
Rešavanje problema
Ako naiđete na bilo koji od sledećih
problema prilikom korišćenja sistema,
koristite ovaj vodič za rešavanje
problema da biste pokušali da
otklonite problem pre nego što
uređaj odnesete na popravku. Ako je
problem i dalje prisutan, obratite se
najbližem Sony prodavcu.
NAPAJANJE
Ne možete da uključite sistem.
 Proverite da li je kabl za napajanje
naizmeničnom strujom dobro
povezan.
Sistem se automatski isključuje.
 Uključena je funkcija „A. STBY“
(stranica 28).
ZVUK
Dolby Digital ili DTS višekanalni zvuk
se ne reprodukuje.
 Proverite podešavanje zvuka za
Dolby Digital ili DTS format na
Blu-ray Disc plejeru, DVD plejeru itd.
koji je povezan sa sistemom.
Nije moguće postići surround efekat.
 U zavisnosti od ulaznog signala
i podešavanja zvučnog polja,
obrada surround zvuka možda
neće davati željene rezultate
(stranica 25). Surround efekat
će možda biti jedva primetan
u zavisnosti od programa ili diska.
 Ako povežete Blu-ray Disc plejer ili
DVD plejer koji je kompatibilan sa
funkcijom za surround efekat,
surround efekat na sistemu možda
neće funkcionisati. U tom slučaju,
30SR
isključite funkciju za surround efekat
na povezanoj opremi. Za detalje,
pogledajte uputstvo za upotrebu
koje ste dobili uz povezanu opremu.
TV zvuk se ne emituje sa sistema.
 Proverite digitalni optički kabl ili
audio kabl koji je povezan sa
sistemom i televizorom
(stranica 13).
 Proverite opcije za emitovanje
zvuka na televizoru.
 Ako televizor ne podržava
tehnologiju Audio Return Channel
(ARC), uz HDMI kabl povežite
i digitalni optički kabl (stranica 13)
da bi zvuk mogao da se emituje.
Zvuk se emituje i sa sistema i sa
televizora.
 Isključite zvuk na sistemu ili
televizoru.
Zvuk kasni u odnosu na sliku na
televizoru.
 Podesite „SYNC“ na „OFF“ ako je
„SYNC“ podešeno na „ON“
(stranica 27).
Zvuk sa povezane opreme se ne
emituje na sistemu ili je veoma tih.
 Pritisnite  + i proverite nivo jačine
zvuka.
 Pritisnite  ili  + da biste isključili
funkciju za isključivanje zvuka.
 Proverite da li je izvor reprodukcije
pravilno izabran.
 Proverite da li su svi kablovi sistema
i povezane opreme potpuno
umetnuti u priključke.
BLUETOOTH
Nema zvuka.
 Proverite da li je sistem postavljen
predaleko od BLUETOOTH uređaja
i da li ga ometaju Wi-Fi mreža,
drugi bežični uređaji koji koriste
frekvenciju od 2,4 GHz ili
mikrotalasna rerna.
 Proverite da li je BLUETOOTH veza
između sistema i BLUETOOTH
uređaja dobro uspostavljena.
 Ponovo uparite sistem
i BLUETOOTH uređaj.
Uparivanje nije moguće.
 Približite sistem i BLUETOOTH
uređaj.
Zvuk nije sinhronizovan sa slikom.
 Kada gledate filmove, zvuk će
možda malo kasniti u odnosu
na sliku.
BLUETOOTH vezu nije moguće
uspostaviti.
 Proverite da li je BLUETOOTH uređaj
koji želite da povežete uključen
i da li je omogućena funkcija
BLUETOOTH.
 BLUETOOTH veza je prekinuta.
Ponovo uspostavite BLUETOOTH
vezu.
BLUETOOTH uređajima ne možete
da upravljate daljinskim
upravljačem sistema.
 Koristite komande na samom
BLUETOOTH uređaju.
Bežični prenos nije aktiviran ili se iz
subwoofera ne čuje zvuk.
 Proverite status indikatora  na
subwooferu.
 Isključen je:
 Proverite da li je kabl za
napajanje naizmeničnom
strujom subwoofera dobro
povezan.
 Uključite subwoofer pritiskom
na  na subwooferu.
 Treperi crvenom bojom:
 Pritisnite  da biste isključili
subwoofer i proverite da li nešto
blokira ventilacione otvore na
subwooferu.
 Sporo treperi zelenom bojom ili
svetli crvenom bojom:
 Pomerajte subwoofer dok
indikator  ne počne da svetli
zelenom bojom.
 Proverite status bežičnog
prenosa (stranica 28).
 Podesite bežični prenos
(stranica 29).
 Brzo treperi zelenom bojom:
 Obratite se najbližem Sony
prodavcu.
Zvuk je isprekidan ili sa šumom.
 Ako se blizu sistema nalazi uređaj
koji generiše elektromagnetno
zračenje, na primer, Wi-Fi mreža ili
mikrotalasna rerna, udaljite sistem
od izvora takvog zračenja.
 Uklonite sve prepreke između
Sound Bar zvučnika i subwoofera
ili udaljite sistem od prepreke.
 Postavite Sound Bar zvučnik
i subwoofer što bliže.
 Promenite Wi-Fi frekvenciju Wi-Fi
rutera, računara itd. na pojas od
5 GHz.
nastavlja se
31SR
Dodatne informacije
Zvuk je isprekidan ili je komunikacija
između uređaja moguća samo na
maloj udaljenosti.
 Ako se blizu sistema nalazi uređaj
koji generiše elektromagnetno
zračenje, na primer, Wi-Fi mreža,
drugi BLUETOOTH uređaj ili
mikrotalasna rerna, udaljite sistem
od izvora takvog zračenja.
 Uklonite sve prepreke između
sistema i BLUETOOTH uređaja
ili udaljite sistem od prepreke.
 Postavite sistem i BLUETOOTH
uređaj što bliže.
 Postavite sistem na drugo mesto.
 Postavite BLUETOOTH uređaj na
drugo mesto.
 Promenite Wi-Fi frekvenciju Wi-Fi
rutera, računara itd. na pojas od
5 GHz.
BEŽIČNI PRENOS ZVUKA
OSTALO
RESET
Daljinski upravljač ne radi.
 Uperite daljinski upravljač ka
senzoru za daljinski upravljač
na sistemu.
 Uklonite sve prepreke između
daljinskog upravljača i sistema.
 Zamenite obe baterije u daljinskom
upravljaču novim baterijama, ako su
slabe.
 Uverite se da ste izabrali
odgovarajući ulaz na daljinskom
upravljaču.
Ako sistem i dalje ne funkcioniše
pravilno, vratite ga na podrazumevana
podešavanja na sledeći način:
Funkcija Control for HDMI ne radi
pravilno.
 Proverite HDMI vezu (stranica 13).
 Podesite funkciju Control for HDMI
na televizoru.
 Uverite se da povezana podržava
„BRAVIA“ Sync.
 Proverite podešavanja za Control
for HDMI na povezanoj opremi.
Pogledajte uputstvo za upotrebu
koje ste dobili uz povezanu opremu.
 Ako povežete/iskopčate kabl za
napajanje naizmeničnom strujom,
sačekajte više od 15 sekundi pre
nego što počnete da koristite
sistem.
 Ako na audio izlaz video opreme
povežete neki drugi kabl a ne HDMI
kabl, zvuk se možda neće emitovati
zbog funkcije „BRAVIA“ Sync. U tom
slučaju, podesite „CTRL“ na „OFF“
(stranica 27) ili izlazni audio
priključak direktno povežite sa
televizorom umesto sa sistemom.
Iskopčajte kabl za napajanje
naizmeničnom strujom.
Meni AMP, zvučno polje itd. će
se vratiti na podrazumevana
podešavanja.
Na displeju se prikazuje „PROTECT“.
 Pritisnite  da biste isključili
sistem. Kada „STBY“ nestane,
iskopčajte kabl za napajanje
naizmeničnom strujom, a zatim
proverite da li nešto blokira
ventilacione otvore sistema.
32SR
1
Pritisnite  da biste uključili
Sound Bar zvučnik.
2
Pritisnite  dok držite INPUT
i VOL  na Sound Bar zvučniku.
3
4
Kada se na displeju prikaže
„RESET“, otpustite tastere.
Specifikacije
Formati koje podržava ovaj sistem
Dolby Digital
Dolby Digital Plus*
Dolby TrueHD*
DTS
DTS 96/24
DTS-HD Master Audio*
DTS-HD High Resolution Audio*
DTS-HD Low Bit Rate*
Linear PCM 2 kanala na 48 kHz ili manje
Linear PCM, maksimalno 7,1 kanala na 192 kHz
ili manje*
* Ove formate je moguće emitovati samo ako koristite HDMI kabl.
HDMI
Ulaz/izlaz (blok HDMI ponavljača)
3D
2D
Pakovanje
frejmova
Iznad-ispod
(Gornja i donja
polovina ekrana)
4096 × 2160p @ 23,98/24 Hz




3840 × 2160p @ 29,97/30 Hz




3840 × 2160p @ 25 Hz




3840 × 2160p @ 23,98/24 Hz




1920 × 1080p @ 59,94/60 Hz




1920 × 1080p @ 50 Hz




1920 × 1080p @ 29,97/30 Hz




1920 × 1080p @ 25 Hz




1920 × 1080p @ 23,98/24 Hz




1920 × 1080i @ 59,94/60 Hz




1920 × 1080i @ 50 Hz




1280 × 720p @ 59,94/60 Hz




1280 × 720p @ 50 Hz




1280 × 720p @ 29,97/30 Hz




1280 × 720p @ 23,98/24 Hz




720 × 480p @ 59,94/60 Hz




720 × 576p @ 50 Hz




640 × 480p @ 59,94/60 Hz




Dodatne informacije
Datoteka
Uporedo (leva
i desna strana
ekrana)
nastavlja se
33SR
Sound Bar zvučnik (SA-CT660)
Odeljak pojačala
IZLAZNA SNAGA (nominalna)
Prednji levi + prednji desni: 50 W +
50 W
(na 3 oma 1 kHz, 1 % THD)
IZLAZNA SNAGA (referentna)
Prednji levi/prednji desni: 100 W
(po kanalu na 3 oma, 1 kHz)
Ulazi
HDMI IN 1/2/3
ANALOG IN
OPTICAL IN
Izlaz
HDMI TV OUT (ARC)
BLUETOOTH odeljak
Sistem za komunikaciju
BLUETOOTH specifikacija verzije 3.0
Izlaz
BLUETOOTH specifikacija, klasa
napajanja 2
Maksimalni opseg komunikacije
Optička vidljivost od približno 10 m1)
Frekventni pojas
Pojas od 2,4 GHz (2,4000 GHz–
2,4835 GHz)
Metod modulacije
FHSS (Freq Hopping Spread
Spectrum)
Kompatibilni BLUETOOTH profili2)
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP 1.3 (Audio Video Remote
Control Profile)
Podržani kodeci3)
SBC4), AAC5)
Opseg prenosa (A2DP)
20 Hz–20.000 Hz (Frekvencija
uzorkovanja 44,1 kHz)
1) Stvarni opseg će se razlikovati
u zavisnosti od faktora kao što su
prepreke između uređaja, magnetna
polja oko mikrotalasne rerne, statički
elektricitet, bežični telefon, osetljivost
prijema, operativni sistem, softverske
aplikacije itd.
34SR
2) Standardni BLUETOOTH profili
ukazuju na svrhu BLUETOOTH
komunikacije između uređaja.
3) Kodek: Komprimovanje audio signala
i format konverzije
4) Subband Codec
5) Advanced Audio Coding
Prednji zvučnik
Sistem zvučnika
Dvosistemski zvučnici sa zvučnom
izolacijom
Zvučnik
Woofer: 50 mm × 90 mm, konusni
Visokotonac: 20 mm, balansirani
Nominalna impedansa
3 oma
Opšte
Zahtevi za napajanje
220 V–240 V AC, 50/60 Hz
Potrošnja energije
Kada je sistem uključen: 34 W
Kada je funkcija „Control for HDMI“
isključena (režim mirovanja): 0,3 W ili
manje
Režim pripravnosti za BLUETOOTH:
0,5 W ili manje
Dimenzije (približno)
1.030 mm × 109 mm × 94 mm
(sa postoljima)
1.030 mm × 95 mm × 107 mm
(bez postolja)
Težina (približno)
3,5 kg
Subwoofer (SA-WCT660)
IZLAZNA SNAGA (referentna)
130 W (po kanalu na 4 oma, 100 Hz)
Sistem zvučnika
Subwoofer, Bass reflex
Zvučnik
160 mm konusni
Nominalna impedansa
4 oma
Zahtevi za napajanje
220 V–240 V AC, 50/60 Hz
Potrošnja energije
Kada je sistem uključen: 30 W
U režimu mirovanja: 0,5 W ili manje
Dimenzije (približno)
271 mm × 404 mm × 271 mm
(š/v/d)
Težina (približno)
8,6 kg
Bežični predajnik/risiver
Dodatne informacije
Sistem za komunikaciju
Specifikacija za bežični prenos zvuka
verzije 2.0
Frekventni pojas
Pojas od 2,4 GHz (2,4000 GHz–
2,4835 GHz)
Metod modulacije
Pi/4 DQPSK
Dizajn i specifikacije su podložni
promenama bez najave.
 Potrošnja
energije u režimu
mirovanja: 0,3 W ili manje (Sound Bar
zvučnik), 0,5 W ili manje (Subwoofer)
 Odeljak pojačala ostvaruje uštedu
od preko 85% zahvaljujući pojačalu
S-Master koje je u potpunosti
digitalno.
35SR
Indeks
Simboli
N
9
 11
 9, 11
NIGHT 27
A
A. STBY 28
AAC 28
AAV 27
ARC 27
B
BASS 26
Bežični sistem 17
BLUETOOTH 5, 21
BT.STBY 28
C
P
P. THRU 27
Postavljanje 15
Postavljanje sistema 15
Povezivanje
Digitalni optički kabl 13
DVD plejer 13
TV 13
PROTECT 32
R
RF CHK 28
S
CTRL 27
SW LVL 26
SYNC 27
D
T
Daljinski upravljač
priprema 8
upravljanje 11
Displej 10
DRC 26
DUAL 27
TREBLE 26
I
IR REP 28
L
LINK 29
M
Meni AMP 26
36SR
V
VER 28
VOICE 26
Vraćanje na podrazumevana
podešavanja 32
Z
Zvučno polje 25
Dodatne informacije
37SR
38SR
Dodatne informacije
39SR
4-452-002-21(5) (SR)
©2013 Sony Corporation
Download PDF

advertising