Sony | SRF-V1BT | Sony SRF-V1BT Prenosivi radio sa satom i tehnologijom Bluetooth® Letak

4-530-597-12(1) (SR)
Srpski
Sony Corp. ovim izjavljuje da je oprema
u skladu sa osnovnim zahtevima i ostalim
relevantnim odredbama direktive
1999/5/EC.
Detaljnije informacije možete da vidite
na sledećoj URL adresi:
http://www.compliance.sony.de/
UPOZORENJE
Da biste umanjili rizik od požara ili
strujnog udara, ne izlažite uređaj kiši
ili vlazi.
Da biste umanjili rizik od požara, ne
prekrivajte ventilacioni otvor uređaja
novinama, stolnjacima, zavesama itd.
I ne stavljajte izvore otvorenog plamena
na uređaj, na primer upaljene sveće.
Ne izlažite baterije (punjivu bateriju
ili instalirane baterije) visokim
temperaturama, na primer sunčevom
svetlu, vatri i sličnim izvorima tokom
dugog vremena.
Budući da se adapter za naizmeničnu
struju iskopčava iz mrežnog napajanja
izvlačenjem glavnog utikača adaptera
iz utičnice, priključite uređaj na lako
dostupnu utičnicu za napajanje
naizmeničnom strujom. Ako primetite bilo
kakvu nepravilnost u radu uređaja, odmah
ga iskopčajte iz utičnice za napajanje
naizmeničnom strujom.
Jedinica se napaja naizmeničnom strujom
sve dok je priključena na zidnu utičnicu,
čak i kada je sama jedinica isključena.
Pločica sa osnovnim podacima o uređaju
i važnim informacijama o bezbednosti se
nalazi na donjoj strani glavne jedinice
i kućištu adaptera za naizmeničnu struju.
Da biste umanjili rizik od požara ili
strujnog udara, ne izlažite uređaj
kapljicama vode ili prskanju i ne
postavljajte na njega predmete koji
sadrže tečnost, na primer vaze.
Ako vaša koža dodiruje adapter za
naizmeničnu struju tokom dužeg vremena
dok je napajanje uključeno, može doći do
opekotina prvog stepena.
Ne postavljajte uređaj u uski prostor poput
police za knjige ili ugradnog ormarića.
Valjanost oznake CE je ograničena samo
na one zemlje u kojima je zakonski
primenljiva, uglavnom u zemljama
EEA (European Economic Area).
©2014 Sony Corporation
Napomena za korisnike: sledeće
informacije se odnose samo na opremu
koja se prodaje u zemljama u kojima se
primenjuju direktive Evropske unije
Ovaj uređaj je proizvela kompanija
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japan ili ga je za nju
proizvela neka druga kompanija.
Sva pitanja u vezi sa usaglašenošću
proizvoda sa zakonima Evropske unije
bi trebalo da pošaljete ovlašćenom
predstavniku, Sony Belgium, bijkantoor
van Sony Europe Limited, Da Vincilaan
7-D1, 1935 Zaventem, Belgija. Za sva
pitanja u vezi sa servisom ili garancijom
pogledajte adrese koje su navedene na
zasebnom servisnom ili garantnom listu.
Odlaganje potrošenih
baterija i električne
i elektronske opreme
(primenljivo
u Evropskoj uniji
i ostalim evropskim
zemljama koje imaju sisteme za
odvojeno sakupljanje otpada)
Ovaj simbol na proizvodu, bateriji ili
pakovanju označava da se proizvod
i baterija ne smeju tretirati kao kućni
otpad. Na nekim baterijama se pored ovog
simbola može nalaziti i hemijski simbol.
Hemijski simbol za živu (Hg) ili olovo (Pb)
se dodaje ako baterija sadrži više od
0,0005% žive ili 0,004% olova. Pravilnim
odlaganjem proizvoda i baterija pomažete
u sprečavanju mogućih štetnih posledica
po okolinu i ljudsko zdravlje do kojih može
doći usled nepravilnog odlaganja otpada.
Reciklažom materijala pomažete očuvanje
prirodnih resursa.
Ako proizvodi zahtevaju stalno prisustvo
baterije zbog bezbednosti, performansi
ili celovitosti podataka, takvu bateriju bi
trebalo da zameni isključivo obučeni
serviser. Da biste bili sigurni da će baterija
i električna i elektronska oprema biti
pravilno zbrinuti, predajte potrošene
proizvode na odgovarajućem mestu
za prikupljanje i reciklažu električne
i elektronske opreme. Za sve ostale
baterije pogledajte poglavlje
o bezbednom uklanjaju baterije
iz proizvoda. Predajte bateriju na
odgovarajućem mestu za prikupljanje
i reciklažu potrošenih baterija.
Za detaljnije informacije o reciklaži ovog
proizvoda ili baterije, kontaktirajte lokalnu
upravu, komunalnu službu ili prodavnicu
u kojoj ste kupili proizvod ili bateriju.
Download PDF

advertising