Sony | DVP-SR760H | Sony DVP-SR760H DVD plejer sa tehnologijom za poboljšanje slike Uputstvo

4-566-335-21(1) (SR)
CD/DVD plejer
Referentni vodič
DVP-SR760H
© 2015 Sony Corporation
UPOZORENJE
Da biste umanjili rizik od
požara ili strujnog udara, ne
izlažite uređaj kapljicama vode
ili prskanju i ne postavljajte
na njega predmete koji sadrže
tečnost, na primer vaze.
Da biste izbegli strujni udar,
ne otvarajte kućište uređaja.
Popravke bi trebalo da
obavljaju samo osposobljeni
serviseri.
Kabl za napajanje
naizmeničnom strujom
morate da zamenite samo
kod ovlašćenog servisera.
Ne izlažite baterije ili uređaj
u koji su umetnute baterije
visokim temperaturama,
na primer sunčevom svetlu
ili vatri.
Ovaj uređaj je klasifikovan kao
laserski proizvod klase 1. Oznaka
CLASS 1 LASER PRODUCT se
nalazi na zadnjoj strani uređaja.
PAŽNJA
U ovom proizvodu se koriste
optički uređaji koji mogu oštetiti
vid. Budući da je laserski zrak koji
se koristi u ovom CD/DVD plejeru
štetan za oči, ne pokušavajte da
otvarate kućište uređaja.
Popravke bi trebalo da obavljaju
samo osposobljeni serviseri.
Obaveštenje za korisnike
u Ujedinjenom Kraljevstvu
i Republici Irskoj
Uređaj je opremljen utikačem koji
je u skladu sa standardom BS1363
radi bezbednosti i praktične
upotrebe.
Ukoliko je potrebno da zamenite
osigurač u utikaču, potrebno je da
koristite osigurač iste nominalne
vrednosti koji je odobrila
organizacija ASTA ili koji je
u skladu sa standardima BSI
i BS1362, (označen sa
ili
).
Ukoliko utikač poseduje odvojivi
poklopac za osigurač, obavezno
vratite poklopac na mesto kada
promenite osigurač. Nikad ne
koristite osigurač bez poklopca.
Ako izgubite poklopac osigurača,
obratite se najbližem Sony servisu.
2SR
Odlaganje stare
električne
i elektronske
opreme
(primenljivo
u Evropskoj uniji
i ostalim
evropskim
zemljama koje imaju sisteme
za odvojeno skupljanje otpada)
Ovaj simbol na proizvodu ili
njegovom pakovanju označava da
se proizvod ne sme tretirati kao
kućni otpad. Proizvod bi trebalo da
odložite na odgovarajućem mestu
za prikupljanje i reciklažu
električne i elektronske opreme.
Pravilnim odlaganjem ovog
proizvoda pomažete u sprečavanju
mogućih štetnih posledica po
okolinu i ljudsko zdravlje do kojih
može doći usled nepravilnog
odlaganja proizvoda. Reciklažom
materijala pomažete u očuvanju
prirodnih resursa. Za detaljnije
informacije o reciklaži ovog
proizvoda kontaktirajte lokalnu
upravu, komunalnu službu ili
prodavnicu u kojoj ste kupili
proizvod.
Odlaganje
potrošenih
baterija
(primenljivo
u Evropskoj uniji
i ostalim
evropskim
zemljama koje
imaju sisteme
za odvojeno
skupljanje otpada)
Ovaj simbol na bateriji ili njenom
pakovanju označava da se baterija
koja se dobija uz ovaj proizvod ne
sme tretirati kao kućni otpad.
Na nekim baterijama se pored
ovog simbola može nalaziti
i hemijski simbol. Hemijski simbol
za živu (Hg) ili olovo (Pb) se
dodaje ako baterija sadrži više od
0,0005% žive ili 0,004% olova.
Pravilnim odlaganjem baterija
pomažete u sprečavanju mogućih
štetnih posledica po okolinu
i ljudsko zdravlje do kojih može
doći usled nepravilnog odlaganja
baterija. Reciklažom materijala
pomažete u očuvanju prirodnih
resursa.
Odnosi se
samo na
Evropu
Ako proizvodi zahtevaju stalno
prisustvo baterije zbog
bezbednosti, performansi ili
celovitosti podataka, takvu bateriju
bi trebalo da zameni isključivo
obučeni serviser.
Da biste bili sigurni da će baterija
biti pravilno zbrinuta, predajte
potrošenu bateriju na
odgovarajućem mestu za
prikupljanje i reciklažu električne
i elektronske opreme.
Za sve ostale baterije pogledajte
poglavlje o bezbednom uklanjaju
baterije iz proizvoda. Predajte
bateriju na odgovarajućem mestu
za prikupljanje i reciklažu
potrošenih baterija.
Za detaljnije informacije o reciklaži
ovog proizvoda ili baterije
kontaktirajte lokalnu upravu,
komunalnu službu ili prodavnicu u
kojoj ste kupili proizvod.
Ovaj proizvod je proizvela
kompanija Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan ili za nju neka
druga kompanija. Sva pitanja
u vezi sa usaglašenošću proizvoda
sa zakonima Evropske unije bi
trebalo da pošaljete ovlašćenom
predstavniku, Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Nemačka.
Za sva pitanja u vezi sa servisom
ili garancijom pogledajte adrese
koje su navedene na zasebnom
servisnom ili garantnom listu.
Mere opreza
• Da biste sprečili požar ili strujni
udar, ne postavljajte na uređaj
predmete koji sadrže tečnost,
na primer vaze.
• Plejer se napaja naizmeničnom
strujom sve dok je priključen
na zidnu utičnicu, čak i kada je
sam plejer isključen.
• Ne postavljajte plejer u uski
prostor, na primer policu
za knjige ili sličan prostor.
• Postavite plejer tako da se kabl
za napajanje naizmeničnom
strujom može brzo iskopčati iz
zidne utičnice u slučaju nevolje.
• Ako plejer direktno unesete
iz hladnog u toplo mesto ili
ga postavite u prostoriju sa
dosta vlage, može doći do
kondenzacije vlage na sočivima
unutar plejera. Ako se to desi,
plejer možda neće raditi
pravilno. U tom slučaju izvadite
disk i ostavite plejer uključen oko
pola sata dok vlaga ne ispari.
Napomena o diskovima
Ne koristite sledeće diskove:
– Diskove nestandardnog oblika
(npr. u obliku kartice, srca).
– Diskove na kojima se nalaze
etikete ili nalepnice.
Šifra regiona
Na zadnjoj strani plejera je
odštampana šifra regiona što znači
da vaš plejer može da reprodukuje
samo komercijalne DVD-ove
(samo reprodukcija) koji su
obeleženi istom šifrom regiona.
Ovaj sistem se koristi za zaštitu
autorskih prava.
Komercijalni DVD-ovi sa
oznakom ALL takođe se mogu
reprodukovati na ovom plejeru.
Neki komercijalni DVD-ovi
možda nisu označeni šifrom
regiona, čak i ako je reprodukcija
komercijalnih DVD-ova
zabranjena na osnovu ograničenja
prema području.
DVP–XXXX
X
00V 00Hz
NO.
Šifra regiona
00W
0-000-000-00
Informacije o autorskim pravima,
zaštitnim znakovima i softverskoj
licenci
• Proizvedeno po licenci
kompanije Dolby Laboratories.
Dolby i simbol sa duplim D su
zaštitni znakovi kompanije
Dolby Laboratories.
• „DVD Logo“ je zaštitni znak
korporacije DVD Format/Logo
Licensing Corporation.
• MPEG Layer-3 tehnologija za
kodiranje zvuka i patenti koje su
licencirale kompanije
Fraunhofer IIS i Thomson.
• Windows Media je registrovani
zaštitni znak ili zaštitni znak
korporacije Microsoft u SAD i/ili
ostalim zemljama.
Ovaj proizvod sadrži tehnologiju
koja podleže određenim pravima
na intelektualnu svojinu
korporacije Microsoft.
Upotreba ili distribucija te
tehnologije izvan ovog
proizvoda je zabranjena
bez odgovarajućih licenci
korporacije Microsoft.
• U ovom DVD plejeru se koristi
tehnologija „Multimedijski
interfejs visoke rezolucije“
(HDMI™). HDMI,
High-Definition Multimedia
Interface i HDMI logotip su
zaštićeni znakovi ili registrovani
zaštićeni znakovi organizacije
HDMI Licensing LLC
u Sjedinjenim američkim
Državama i ostalim zemljama.
• Svi ostali zaštitni znakovi su
vlasništvo njihovih vlasnika.
• OVAJ PROIZVOD JE
LICENCIRAN POD
LICENCOM PATENTNOG
PORTFOLIJA MPEG-4
VISUAL ZA LIČNU
I NEKOMERCIJALNU
UPOTREBU OD STRANE
KORISNIKA ZA
DEKODIRANJE VIDEO
ZAPISA KOJI SU U SKLADU
SA MPEG-4 VISUAL
STANDARDOM („MPEG-4
VIDEO“) KODIRANIH OD
STRANE KORISNIKA ZA
LIČNE I NEKOMERCIJALNE
SVRHE I/ILI NABAVLJENIH
OD DOBAVLJAČA KOJI
POSEDUJE MPEG LA
LICENCU ZA DISTRIBUCIJU
MPEG-4 VIDEO ZAPISA.
NE IZDAJE SE NITI SE
PODRAZUMEVA LICENCA
ZA BILO KOJE DRUGE
SVRHE. DODATNE
INFORMACIJE
O MOGUĆNOSTI UPOTREBE
U PROMOTIVNE, INTERNE
I KOMERCIJALNE SVRHE,
KAO I INFORMACIJE
O LICENCIRANJU MOGU
SE DOBITI OD KOMPANIJE
MPEG LA, LLC. POGLEDAJTE
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
O ovom priručniku
„DVD“ se može koristiti kao opšti
pojam za komercijalne DVD,
DVD+RW/DVD+R/DVD+R DL
(režim +VR) i DVD-RW/
DVD-R/DVD-R DL diskove
(režim VR, video režim).
3SR
TIME/TEXT
Reprodukcija
Provera proteklog i preostalog vremena
reprodukcije.
Unos vremenskog koda za pronalaženje slika
i muzike (samo DVD i Xvid video datoteke).
Prikaz kontrolnog menija
Koristite kontrolni meni da biste izabrali
funkciju i videli informacije u vezi sa njom.
DISC/USB
Biranje izvora reprodukcije: „USB“ ili „DISC“.
TOP MENU/MENU
Pritisnite DISPLAY.
Da biste promenili prikaz kontrolnog menija,
ponovo pritisnite DISPLAY.
(samo DVD VIDEO)
TOP MENU: prikaz glavnog menija.
MENU: prikaz menija.
ORIGINAL/PLAY LIST
12(27)
18(34)
T
1:32:55
PLAY
DVD VIDEO
OFF
OFF
SET
ON
PROGRAM*1, *2
PROGRAM
ENTER
Quit: DISPLAY
A Stavke kontrolnog menija
B Naslov koji se trenutno reprodukuje/
ukupan broj naslova
C Poglavlje koje se trenutno reprodukuje/
ukupan broj poglavlja
D Vreme reprodukcije
E Tip izabranog medija
F Status reprodukcije
G Ikona izabrane stavke/opcije menija
H Poruka u vezi s upravljanjem
I Izabrana stavka kontrolnog menija
Lista menija
Stavka
Naziv stavke, funkcija
TITLE/SCENE/TRACK
CHAPTER/INDEX
TRACK
Biranje naslova, scene, numere, poglavlja ili
indeksa koji želite da reprodukujete.
4SR
Biranje vrste naslova (režim DVD-VR)
za reprodukciju: ORIGINAL ili izmenjena
PLAY LIST-a.
Biranje naslova, poglavlja ili numere za
reprodukciju željenim redosledom.
1 Izaberite „SET t“, zatim pritisnite ENTER
i izaberite naslov (T), poglavlje (C) ili
numeru (T) koju želite da programirate,
a potom pritisnite ENTER.
2 Ponovite izbor naslova, poglavlja ili numere.
3 Pritisnite N.
SHUFFLE*1, *2
Reprodukcija naslova, poglavlja ili numere
nasumičnim redosledom.
REPEAT*1, *2
Ponavljanje reprodukcije svih naslova/numera/
albuma ili pojedinačnog naslova/poglavlja/
numere/albuma/datoteke.
A-B REPEAT*1, *2
Možete da izaberete delove čiju reprodukciju
želite da ponovite.
1 Tokom reprodukcije izaberite „SET t“,
a zatim pritisnite ENTER.
Prikazaće se traka za podešavanje
„A-B REPEAT“.
2 Kada pronađete početnu tačku (tačka A),
pritisnite ENTER.
3 Kada dođete do krajnje tačke (tačka B),
ponovo pritisnite ENTER.
PARENTAL CONTROL
Podesite ovu opciju da biste zabranili
reprodukciju na plejeru.
PLAYER t: Reprodukcija sadržaja na nekim
DVD VIDEO diskovima se može ograničiti
prema unapred određenom kriterijumu, na
primer uzrastu korisnika. Scene mogu biti
blokirane ili zamenjene drugačijim scenama
(Roditeljski nadzor).
PASSWORD t: Unesite četvorocifrenu
lozinku pomoću tastera sa brojevima. U ovom
meniju takođe možete da promenite lozinku.
Roditeljski nadzor (ograničena reprodukcija)
Možete da podesite nivo ograničavanja
reprodukcije.
1 Izaberite „PLAYER t“, a zatim
pritisnite ENTER.
Unesite ili ponovo unesite četvorocifrenu
lozinku, a zatim pritisnite ENTER.
2 Pomoću tastera X/x izaberite
„STANDARD“, a zatim pritisnite ENTER.
Pomoću tastera X/x izaberite područje,
a zatim pritisnite ENTER.
Ako izaberete „OTHERS t“, izaberite
i unesite standardnu šifru. Pogledajte
„LISTA ŠIFRI PODRUČJA ZA
RODITELJSKI NADZOR“ na kraju
ovog priručnika.
3 Pomoću tastera X/x izaberite „LEVEL“,
a zatim pritisnite ENTER.
Pomoću tastera X/x izaberite nivo, a zatim
pritisnite ENTER.
Podešavanje roditeljskog nadzora
je završeno.
Što je niža vrednost, strožije je ograničenje.
Da biste isključili funkciju roditeljskog
nadzora, podesite „LEVEL“ na „OFF“.
Ako zaboravite lozinku, unesite „199703“
u polje za lozinku, pritisnite ENTER, a zatim
unesite novu četvorocifrenu lozinku.
SETUP
QUICK: Koristite Quick Setup (Brzo
podešavanje) da biste izabrali željeni jezik
menija na ekranu, odnos širine i visine
televizora i izlazni audio signal.
CUSTOM: Osim podešavanja Quick Setup
(Brzo podešavanje), možete da podesite
mnoge druge opcije (stranica 7).
RESET: Vraćanje podešavanja u okviru
„SETUP“ na podrazumevane vrednosti.
1
ZOOM*
Uvećavanje slike do četiri puta u odnosu
na originalnu veličinu, sliku možete da
pomerate koristeći C/X/x/c.
ANGLE
Menjanje ugla.
CUSTOM PICTURE MODE
Biranje kvaliteta slike koji najviše odgovara
programu koji gledate.
STANDARD: Prikazivanje standardne slike.
DYNAMIC: Kreiranje izrazito dinamičke slike
povećavanjem kontrasta slike i intenziteta boja.
CINEMA: Poboljšavanje detalja u tamnim
oblastima povećavanjem nivoa crne boje.
MEMORY t: Detaljnije podešavanje slike.
SHARPNESS
Naglašavanje ivica slike radi kreiranja
oštrije slike.
OFF: Isključivanje ove opcije.
1: Poboljšavanje ivica.
2: Poboljšavanje ivica na vrednost veću od 1.
AV SYNC
Usklađivanje kašnjenja između slike i zvuka.
Ova funkcija ne radi u sledećim slučajevima:
– kada koristite priključak DIGITAL OUT
(COAXIAL) i podesite „DOLBY DIGITAL“,
„MPEG“ ili „DTS“ u okviru „AUDIO SETUP“
na „DOLBY DIGITAL“, „MPEG“ ili „ON“
(stranica 8).
– kada povežete Dolby Digital ili DTS
kompatibilni uređaj putem priključka HDMI
OUT i podesite „DOLBY DIGITAL“,
„MPEG“ ili „DTS” u okviru „AUDIO SETUP“
na „DOLBY DIGITAL“, „MPEG“ ili „ON“
(stranica 8).
1 Izaberite „SET t“, a zatim pritisnite ENTER.
Prikazaće se traka za podešavanje „AV SYNC“.
2 Pritiskajte c da biste prilagodili kašnjenje.
Svaki put kada pritisnete C/c, prilagođavate
kašnjenje za 10 milisekundi.
3 Pritisnite ENTER.
Izabrano podešavanje je primenjeno.
Da biste poništili podešavanje „AV SYNC“,
pritisnite CLEAR u koraku 2.
*1 Da biste se vratili u uobičajenu reprodukciju,
izaberite „OFF“ ili pritisnite CLEAR.
*2 Režim reprodukcije će biti prekinut kada:
– otvorite ležište za disk.
– isključite plejer.
◆Stavke za DATA datoteke
Stavka
Naziv stavke, funkcija
ALBUM
Biranje albuma koji sadrži datoteke muzike
i fotografija koje želite da reprodukujete.
FILE
Biranje datoteke fotografije koju želite
da reprodukujete.
,nastavlja se
5SR
ALBUM
Biranje albuma koji sadrži datoteku video
zapisa koju želite da reprodukujete.
FILE
Biranje datoteke video zapisa koju želite
da reprodukujete.
DATE
Prikazivanje datuma snimanja slike digitalnim
fotoaparatom.
INTERVAL*
Izbor vremena trajanja prikaza slajdova
na ekranu.
EFFECT*
Biranje efekata koji će se koristiti pri promeni
slajdova u prikazu slajdova.
MODE 1: Efekti se primenjuju na slike
nasumičnim redosledom.
MODE 2: Slika se kreće od gornjeg levog ka
donjem desnom uglu ekrana.
MODE 3: Slika se kreće od vrha ka dnu ekrana.
MODE 4: Slika se kreće od leve ka desnoj strani
ekrana.
MODE 5: Slika se izdužuje od sredine ekrana.
OFF: Isključivanje ove funkcije.
MEDIA
Biranje tipa medija koji želite da reprodukujete.
VIDEO: Reprodukcija video datoteka.
PHOTO (MUSIC): Reprodukcija datoteka
fotografija i video zapisa u vidu prikaza
slajdova. Prikaz slajdova može da bude praćen
zvukom kada se datoteke muzike i fotografija
nalaze u istom albumu. Ako reprodukcija
muzike traje duže od reprodukcije fotografija ili
obrnuto, nastaviće se reprodukcija onog
sadržaja koji je duži, bez zvuka ili slike.
PHOTO (BGM): Reprodukcija datoteka
fotografija uz interni pozadinski zvuk plejera.
Da biste izabrali melodiju pozadinskog zvuka,
pritiskajte AUDIO dok gledate sliku.
MUSIC: Reprodukcija muzičkih datoteka.
Pritisnite SUBTITLE tokom reprodukcije
muzičkih datoteka koje sadrže
nesinhronizovane informacije o tekstu muzike.
Plejer podržava samo MP3 ID3 tekstove.
* U zavisnosti od datoteke, ovu funkciju možda
neće biti moguće koristiti.
6SR
Reprodukcija VIDEO CD-ova
sa PBC funkcijama
Kada pokrenete reprodukciju VIDEO CD-a
sa PBC (Playback control) funkcijama,
prikazaće se meni za izbor.
Reprodukcija bez PBC-a
Kada je reprodukcija na plejeru zaustavljena,
pritisnite ./> ili tastere sa brojevima
da biste izabrali numeru, a zatim
pritisnite N ili ENTER. Da biste se vratili
u PBC reprodukciju, pritisnite dvaput x,
a zatim pritisnite N.
Upravljanje televizorom pomoću
daljinskog upravljača
Pomoću isporučenog daljinskog upravljača
možete da upravljate nivoom zvuka, ulaznim
izvorom i prekidačem za napajanje
Sony televizora.
Ako je vaš televizor naveden u tabeli ispod,
podesite odgovarajući kôd proizvođača.
1 Dok držite taster TV [/1, pomoću tastera
sa brojevima izaberite kôd proizvođača
vašeg televizora.
2 Otpustite taster [/1.
Kodovi televizora kojima se može upravljati
Sony
01
Hitachi
24
JVC
33
LG/Goldstar
76
Panasonic
17, 49
Philips
06, 08, 72
Samsung
71
Sharp
29
Toshiba
38
Prikaz slajdova u visokom kvalitetu
(PhotoTV HD)
Meni CUSTOM
Ako imate Sony TV koji je kompatibilan sa
tehnologijom „PhotoTV HD“, moći ćete da
uživate u slikama vrhunskog kvaliteta.
„PhotoTV HD“ se aktivira kada je plejer
povezan sa televizorom putem HDMI kabla
i kada je opcija „JPEG RESOLUTION“
u okviru „HDMI SETUP“ podešena na
„PhotoTV HD“ (stranica 9).
Možete da prilagodite različita podešavanja.
Pritisnite DISPLAY kada je reprodukcija
na plejeru zaustavljena, izaberite
(SETUP), a zatim izaberite
„CUSTOM“. Prikazaće se meni CUSTOM.
Povezivanje USB uređaja
Na USB priključak plejera možete da
povežete USB uređaj radi reprodukcije
datoteka video zapisa, fotografija ili muzike.
O podržanim USB uređajima
• Ovaj plejer podržava samo klasu USB
uređaja za masovno skladištenje.
• Ovaj plejer podržava samo USB uređaje
koji su formatirani sistemom datoteka
FAT (izuzev exFAT).
• Neki USB uređaji možda neće raditi sa
ovim plejerom.
Lista menija
Stavka
OSD (meni na ekranu): Menjanje jezika menija
na ekranu.
MENU*1: Biranje željenog jezika za meni diska.
(samo DVD VIDEO)
AUDIO*1: Menjanje jezika zvučnog zapisa.
Kada izaberete „ORIGINAL“, biće izabran
jezik kojem je dat prioritet na disku. (samo
DVD VIDEO)
SUBTITLE*1: Menjanje jezika titla koji je
snimljen na DVD VIDEO. Kada izaberete
„AUDIO FOLLOW“, jezik titla se menja u
skladu sa izabranim jezikom zvučnog zapisa.
(samo DVD VIDEO)
SCREEN SETUP
Napomene o USB uređajima
• Kada uklanjate USB uređaj, zaustavite
reprodukciju i iskopčajte ga iz USB
priključka.
• Ako USB uređaj ima prekidač za napajanje,
uključite ga pre nego što USB uređaj
povežete sa USB priključkom na plejeru.
• Za neke uređaje će se možda prikazati
LUN (Logical Unit Number). Da biste
promenili LUN ili originalni uređaj za
skladištenje, pritisnite
kada se
prikaže lista albuma ili numera.
Naziv stavke, funkcija
LANGUAGE SETUP
TV TYPE: Biranje odnosa širine i visine
povezanog televizora.
16:9
4:3 LETTER BOX
4:3 PAN SCAN
SCREEN SAVER: Kada ovu opciju podesite
na „ON“, prikazaće se čuvar ekrana ako je
reprodukcija na plejeru pauzirana ili
zaustavljena 15 minuta. Pritisnite N da biste
isključili čuvar ekrana.
BACKGROUND: Biranje pozadinske boje ili
slike na TV ekranu. Ako podesite „JACKET
PICTURE“, čak i ako disk ne sadrži takvu sliku,
prikazaće se „GRAPHICS“ slika.
,nastavlja se
7SR
MODE (PROGRESSIVE): Ako izaberete
„AUTO“, plejer će detektovati format
materijala (filmski snimak ili video zapis)
i konvertovati ga u odgovarajuću verziju.
4:3 OUTPUT: Ovo podešavanje će biti aktivno
samo kada „TV TYPE“ podesite na „16:9.“
Ukoliko možete da promenite odnos širine
i visine na vašem televizoru, izaberite „FULL“.
CUSTOM SETUP
AUTO STANDBY: Uključivanje ili
isključivanje podešavanja za automatski ulazak
u režim mirovanja. Ako izaberete „ON“, plejer
će ući u režim mirovanja ako je reprodukcija
zaustavljena duže od 30 minuta.
AUTO PLAY: Kada ovu opciju podesite
na „ON“, plejer će automatski pokrenuti
reprodukciju kada ga uključi tajmer
(ne isporučuje se).
PAUSE MODE: Biranje slike kada je
reprodukcija pauzirana. Obično je potrebno
da izaberete „AUTO“. Ako se slika emituje
u visokoj rezoluciji, izaberite„FRAME“
(samo DVD).
TRACK SELECTION: Prilikom reprodukcije
DVD VIDEO diska na kojem je snimljeno više
audio formata (PCM, MPEG audio, DTS ili
Dolby Digital format) daje se prioritet zvučnom
zapisu sa najvećim brojem kanala. Kada
izaberete „AUTO“, daje se prioritet takvom
zvučnom zapisu. (samo DVD VIDEO)
IMAGE QUALITY: Biranje prioritetnog
prikaza: slika visokog kvaliteta ili veća brzina.
(Samo datoteke fotografija)
MULTI-DISC RESUME: Uključivanje ili
isključivanje podešavanja Multi-disc Resume.
Mesto za nastavak reprodukcije se može
memorisati za do 6 različitih DVD VIDEO/
VIDEO CD diskova. Ako ponovo započnete
podešavanje ove opcije, tačka za nastavak će biti
izbrisana. (samo DVD VIDEO/VIDEO CD)
8SR
AUDIO SETUP
AUDIO DRC (Kontrola dinamičkog
opsega)*2: Podesite ovu opciju prema
okruženju u kojem se nalazite. Izaberite opciju
„TV MODE“ ako niste u mogućnosti da čujete
najtiše zvukove ili „WIDE RANGE“ kada su
uslovi za slušanje dobri, na primer u kućnom
bioskopu.
DOWNMIX*2: Menjanje načina na koji se broj
kanala smanjuje na 2 prilikom reprodukcije
DVD-a na kojem su snimljeni zadnji kanali ili
koji se snimljen u Dolby Digital formatu.
Obično je potrebno da izaberete „DOLBY
SURROUND“.
DIGITAL OUT: Možete da izaberete da li se
audio signali emituju putem priključka
DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI OUT.
Ako izaberete „ON“, takođe podesite sledeće:
„DOLBY DIGITAL“, „MPEG“, „DTS“ ili
„48kHz/96kHz PCM“.
DOLBY DIGITAL: Biranje tipa Dolby Digital
signala. Izaberite „D-PCM“ kada je plejer
povezan sa audio komponentom bez ugrađenog
Dolby Digital dekodera.
MPEG: Biranje tipa MPEG audio signala.
Izaberite „MPEG“ kada je plejer povezan sa
audio komponentom sa ugrađenim MPEG
dekoderom.
DTS: Biranje tipa DTS audio signala. Izaberite
„ON“ kada reprodukujete DVD VIDEO sa DTS
zvučnim zapisom. Nemojte da izaberete „ON“
kada plejer povezujete sa audio komponentom
bez DTS dekodera.
48kHz/96kHz PCM: Biranje frekvencije
uzorkovanja izlaznog digitalnog audio signala.
(samo DVD VIDEO)
HDMI SETUP
Možete da podesite opcije u vezi sa
HDMI vezom.
HDMI RESOLUTION*3: Možete da
izaberete tip video signala koji se emituje
sa priključka HDMI OUT. Ako izaberete
„AUTO (1920×1080p)“ (podrazumevano),
plejer će emitovati video signale u najvišoj
rezoluciji koju može da podrži vaš TV. Ako je
slika nejasna, neprirodna ili vam na neki drugi
način ne odgovara, pokušajte da koristite drugu
opciju koja odgovara disku, televizoru,
projektoru itd. Za više detalja pogledajte
priručnik koji ste dobili uz televizor,
projektor itd.
Ovu opciju nećete moći da izaberete kada je
„JPEG RESOLUTION“ podešeno na
„PhotoTV HD“.
JPEG RESOLUTION: Biranje tipa JPEG
rezolucije kako biste mogli da uživate u slikama
visokog kvaliteta putem HDMI veze.
Ovo podešavanje će biti aktivno samo kada
„TV TYPE“ podesite na „16:9“. Ovu opciju
nećete moći da izaberete kada je „HDMI
RESOLUTION“ podešeno na „720×480/576p“.
Opcije „(1920×1080i) HD “ i „(1920×1080i)
HD“ će biti aktivne samo kada „HDMI
RESOLUTION“ podesite na „1920×1080i“.
Ako ovo podešavanje podesite na „PhotoTV
HD“, „(1920×1080i) HD “ ili „(1920×1080i)
HD“, efekti, rotacija i uvećanje neće
biti dostupni.
YCBCR/RGB (HDMI): Možete da izaberete
način emitovanja HDMI signala sa priključka
HDMI OUT.
Izaberite „RGB“ ako je slika izobličena tokom
reprodukcije. Ovu opciju nećete moći da
izaberete kada je „JPEG RESOLUTION“
podešeno na „PhotoTV HD“.
AUDIO (HDMI): Možete da izaberete tip
audio signala koji se emituje sa priključka
HDMI OUT. Izaberite „PCM“ ako plejer
povezujete sa televizorom koji nije
kompatibilan sa DOLBY DIGITAL/DTS/
MPEG signalima.
*1 Ako izaberete „OTHERS t“, izaberite
i unesite šifru jezika. Pogledajte odeljak
„LISTA ŠIFRI JEZIKA“ na kraju ovog
priručnika.
*2 Ova funkcija utiče na izlaz sa sledećih
priključaka:
– Priključci LINE OUT L/R (AUDIO).
– Samo priključak DIGITAL OUT
(COAXIAL)/HDMI OUT kada je „DOLBY
DIGITAL“ podešeno na „D-PCM“.
*3 Ako se slika ne prikazuje pravilno ili nestane,
ponovo unesite ovo podešavanje. Pritisnite [/1
da biste isključili plejer, unesite „369“, a zatim
pritisnite [/1 da biste ponovo uključili plejer.
Informacije
Rešavanje problema
Ako naiđete na bilo koji od sledećih problema
prilikom korišćenja plejera, koristite ovaj
vodič za rešavanje problema da biste pokušali
da otklonite problem pre nego što uređaj
odnesete na popravku. Ako je problem
i dalje prisutan, obratite se najbližem
Sony prodavcu.
Uređaj neće da se uključi.
c Proverite da li je kabl za napajanje
dobro povezan.
Nema slike/na slici je vidljiv šum.
c Ponovo povežite kabl.
c Kablovi za povezivanje su oštećeni.
c Proverite vezu sa televizorom i izaberite
odgovarajući ulaz na televizoru tako da se
signal sa plejera pojavi na ekranu televizora.
c Pritisnite [/1 da biste isključili plejer, unesite
„369“ koristeći tastere sa brojevima na
daljinskom upravljaču, a zatim pritisnite [/1
da biste ponovo uključili plejer.
Nema zvuka.
c Ponovo povežite kabl.
c Kabl za povezivanje je oštećen.
c Reprodukcija ne plejeru je pauzirana ili je on
u režimu usporene reprodukcije.
c Izabran je režim za brzo premotavanje
unapred ili unazad na plejeru.
Daljinski upravljač ne radi.
c Baterija u daljinskom upravljaču je slaba.
c Daljinski upravljač nije uperen ka senzoru
za daljinski upravljač
na plejeru.
c Ako pri upravljanju plejerom uzastopno
pritiskate više tastera na daljinskom
upravljaču, pritiskajte ih u razmaku
od 5 sekundi.
,nastavlja se
9SR
Reprodukcija diska nije moguća.
c Disk je postavljen naopako.
Umetnite disk tako da je strana sa koje se
obavlja reprodukcija okrenuta nadole.
c Disk je iskrivljen.
c Disk je prljav ili oštećen.
c Plejer ne može da reprodukuje određene
diskove.
c Šifra regiona na DVD disku ne odgovara
plejeru.
c Došlo je do kondenzacije vlage unutar plejera.
c Plejer ne može da reprodukuje snimljeni disk
koji nije pravilno dovršen.
Plejer ne radi pravilno.
c Ako statički elektricitet i ostale smetnje
dovedu do nepravilnog rada uređaja, izvucite
kabl za napajanje iz utičnice.
Na ekranu se prikazuje „C:13:**“.
c Očistite disk krpom za čišćenje diska ili
proverite njegov format.
Nema slike/zvuka kada je plejer povezan putem
HDMI OUT priključka.
c Promenite podešavanje „HDMI
RESOLUTION“ u okviru „HDMI SETUP“.
Problem će možda biti otklonjen.
c Oprema povezana na priključak HDMI OUT
ne podržava format audio signala. U tom
slučaju podesite „AUDIO (HDMI)“ u okviru
„HDMI SETUP“ na „PCM“.
c Pokušajte sledeće: 1Isključite i ponovo
uključite plejer. 2Isključite i ponovo
uključite povezanu opremu. 3Iskopčajte
i ponovo povežite HDMI kabl.
Plejer ne detektuje USB uređaj povezan
sa plejerom.
c USB uređaj nije dobro povezan sa plejerom.
c USB uređaj ili kabl je oštećen.
c Režim diska nije podešen na USB režim.
10SR
Podržani formati datoteka
Video: MPEG-1 (Cyber-shot data)/MPEG-4
(jednostavan profil)*1/Xvid
Fotografije: JPEG (DCF format)
Muzika: MP3 (osim za mp3PRO)/WMA
(osim za WMA Pro)*1, *2/AAC*1, *2/LPCM/
WAVE
*1 Datoteke koje poseduju zaštitu od kopiranja
(Digital Right Management) nije moguće
reprodukovati.
*2 Plejer ne reprodukuje kodirane datoteke, poput
onih u formatu Lossless.
Podržane oznake tipa datoteke: „.avi“,
„.mpg“, „.mpeg“, „.mp4“, „.jpg“, „.mp3“,
„.wma“, „.m4a“, „.wav“
Podržani diskovi: DVD, DVD±RW/±R/±R
DL, Music CD/Super VCD, CD-R/-RW
• DATA CD-ovi snimljeni u skladu sa
standardom ISO 9660 Level 1/Level 2
ili njegovim proširenim formatom, Joliet.
• DATA DVD-ovi snimljeni u skladu
sa UDF-om.
• Plejer će reprodukovati svaku od
gorenavedenih datoteka, čak i ako se format
datoteke razlikuje. Reprodukcija takvih
podataka može dovesti do pojave šuma koji
može oštetiti zvučnike.
• Pokretanje reprodukcije medija sa
složenom strukturom fascikli može
potrajati duže vremena. Napravite albume
sa najviše dve hijerarhije.
• Neke video, foto i muzičke datoteke možda
neće biti moguće reprodukovati u zavisnosti
kodiranja/stanja snimka.
• Pokretanje reprodukcije i prelazak na
sledeći ili drugi album/datoteku može
potrajati određeno vreme.
• Plejer prepoznaje najviše 200 albuma
i 600 datoteka. Plejer može da prepozna
do 300 muzičkih datoteka i 300 datoteka
fotografija kada izaberete
„PHOTO (MUSIC)“.
• Plejer možda neće moći da reprodukuje
kombinaciju dve ili više video datoteka.
• Plejer ne može da reprodukuje video
datoteku čija je rezolucija veća
od 720 (širina)×576 (visina)/2 GB.
• U zavisnosti od datoteke, reprodukcija
možda neće biti glatka. Preporučujemo vam
da napravite datoteku sa manjom brzinom
protoka bitova.
• Plejer možda neće glatko reprodukovati
video datoteke sa velikom brzinom protoka
bitova na DATA CD-u. Preporučujemo
vam da ove datoteke reprodukujete
koristeći DATA DVD.
• Prilikom reprodukcije vizuelnih podataka
koji ne podržavaju format MPEG-4, čuće
se samo zvuk.
Napomena o medijima za snimanje
Neke medije za snimanje nije moguće
reprodukovati na ovom plejeru zbog kvaliteta
snimka, fizičkog stanja diska ili karakteristika
uređaja i softvera za snimanje. Disk nije
moguće reprodukovati ako nije pravilno
dovršen. Takođe nije moguće reprodukovati
neke DATA diskove snimljene u formatu
Packet Write.
Za plejer koji ne može da reprodukuje slike koje
sadrže zaštitu od kopiranja
Slike u režimu DVD-VR sa CPRM (Content
Protection for Recordable Media) zaštitom
nije moguće reprodukovati.
Napomene o radnjama tokom reprodukcije
DVD-ova i VIDEO CD-ova
Neke radnje koje se mogu izvršiti tokom
reprodukcije DVD-ova i VIDEO CD-ova
su možda namerno podešene od strane
proizvođača softvera. Budući da ovaj plejer
reprodukuje DVD-ove i VIDEO CD-ove
prema zamisli proizvođača softvera, neke
funkcije reprodukcije možda neće biti
dostupne. Takođe pogledajte uputstvo koje
ste dobili uz DVD ili VIDEO CD.
Specifikacije
Sistem
Laser: Poluprovodnički laser
Ulazi/izlazi
• LINE OUT L/R (AUDIO): Fono priključak
• DIGITAL OUT (COAXIAL): Fono
priključak
• LINE OUT (VIDEO): Fono priključak
• HDMI OUT: Standardni 19-pinski
HDMI priključak
• USB: USB priključak tipa A, maksimalna
struja 500 mA (za povezivanje USB uređaja)
Opšte
• Zahtevi za napajanje: 220–240 V AC,
50/60 Hz
• Potrošnja energije: 10 W
• Potrošnja energije u mirovanju: 0,5 W
• Dimenzije (približno): 270 × 38.5 × 209 mm
(širina/visina/dubina) uključujući isturene
delove
• Težina (približno): 950 g
• Radna temperatura: 5 °C do 35 °C
• Radna vlažnost vazduha: 25% do 80%
Isporučena dodatna oprema
• Daljinski upravljač (1)
• Baterija R6 (veličina AA) (2)
Specifikacije i dizajn su podložni promenama
bez najave.
Napomena o diskovima
Ovaj uređaj je namenjen za reprodukciju
diskova koji su usklađeni sa Compact Disc
(CD) standardom. DualDiscs diskovi i neki
muzički diskovi kodirani tehnologijama za
zaštitu od kopiranja nisu u skladu sa Compact
Disc (CD) standardom. Zbog toga takvi
diskovi možda neće biti kompatibilni sa
ovim uređajem.
11SR
LISTA ŠIFRI JEZIKA
1 stranica 7
Šifra Jezik
Šifra Jezik
Šifra Jezik
Šifra Jezik
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali;
Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian;
Lettish
1345 Malagasy
1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan)Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto;
Pushto
Portuguese
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
SerboCroatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
1703 Nije navedeno
ISO 639: 1988 (E/F) standard
LISTA ŠIFRI PODRUČJA ZA RODITELJSKI NADZOR
1 stranica 5
Šifra Područje
Šifra Područje
Šifra Područje
Šifra Područje
2044
2047
2046
2057
2070
2090
2115
2424
2165
2174
2376
2248
2238
2254
2276
2079
2092
2304
2363
2362
2109
2379
2390
2427
2436
2489
2501
2149
2086
2499
2528
2184
Argentina
Australija
Austrija
Belgija
Brazil
Čile
Danska
Filipini
Finska
Francuska
Holandija
Indija
Indonezija
Italija
Japan
Kanada
Kina
Koreja
Malezija
Meksiko
Nemačka
Norveška
Novi Zeland
Pakistan
Portugal
Rusija
Singapur
Španija
Švajcarska
Švedska
Tajland
Ujedinjeno
Kraljevstvo
z Da biste saznali korisne savete i informacije o Sony proizvodima i uslugama, posetite:
www.sony.eu/myproducts
4-566-335-21(1) (SR)
Download PDF

advertising