Sony | DVP-SR370 | Sony DVP-SR370 DVD plejer sa USB priključkom Uputstvo

4-566-337-21(1) (SR)
CD/DVD plejer
z
Da biste saznali korisne savete i informacije o Sony proizvodima i uslugama, posetite:
www.sony.eu/myproducts
Referentni vodič
DVP-SR170/DVP-SR370
© 2015 Sony Corporation
UPOZORENJE
Da biste umanjili rizik od požara ili strujnog udara,
ne izlažite uređaj kapljicama vode ili prskanju
i ne postavljajte na njega predmete koji sadrže
tečnost, na primer vaze.
Da biste izbegli strujni udar, ne otvarajte kućište
uređaja. Popravke bi trebalo da obavljaju samo
osposobljeni serviseri.
Kabl za napajanje naizmeničnom strujom morate
da zamenite samo kod ovlašćenog servisera.
Ne izlažite baterije ili uređaj u koji su umetnute
baterije visokim temperaturama, na primer
sunčevom svetlu ili vatri.
Ovaj uređaj je klasifikovan kao CLASS 1 LASER
proizvod. Ova oznaka se nalazi na zadnjoj
strani uređaja.
PAŽNJA
U ovom proizvodu se koriste optički uređaji koji
mogu oštetiti vid. Budući da je laserski zrak koji
se koristi u ovom CD/DVD plejeru štetan za oči,
ne pokušavajte da otvarate kućište uređaja.
Popravke bi trebalo da obavljaju samo
osposobljeni serviseri.
Odlaganje stare električne
i elektronske opreme (primenljivo
u Evropskoj uniji i ostalim evropskim
zemljama koje imaju sisteme za
odvojeno prikupljanje otpada)
Ovaj simbol na proizvodu ili njegovom
pakovanju označava da se proizvod ne
sme tretirati kao kućni otpad. Proizvod
bi trebalo da odložite na odgovarajućem mestu za
prikupljanje i reciklažu električne i elektronske opreme.
Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda pomažete
u sprečavanju mogućih štetnih posledica po okolinu
i ljudsko zdravlje do kojih može doći usled nepravilnog
odlaganja proizvoda. Reciklažom materijala pomažete
u očuvanju prirodnih resursa. Za detaljnije informacije
o reciklaži ovog proizvoda kontaktirajte lokalnu
upravu, komunalnu službu ili prodavnicu u kojoj
ste kupili proizvod.
2SR
Odlaganje potrošenih baterija
(primenljivo u Evropskoj uniji
i ostalim evropskim zemljama
koje imaju sisteme za odvojeno
prikupljanje otpada)
Ovaj simbol na bateriji ili njenom
pakovanju označava da se baterija
koja se dobija uz ovaj proizvod ne
sme tretirati kao kućni otpad.
Na nekim baterijama se pored ovog
simbola može nalaziti i hemijski simbol. Hemijski
simbol za živu (Hg) ili olovo (Pb) se dodaje ako baterija
sadrži više od 0,0005% žive ili 0,004% olova.
Pravilnim odlaganjem baterija pomažete u sprečavanju
mogućih štetnih posledica po okolinu i ljudsko zdravlje
do kojih može doći usled nepravilnog odlaganja
baterija. Reciklažom materijala pomažete
u očuvanju prirodnih resursa.
Odnosi se
samo na
Evropu
Ako proizvodi zahtevaju stalno prisustvo baterije zbog
bezbednosti, performansi ili celovitosti podataka,
takvu bateriju bi trebalo da zameni isključivo
obučeni serviser.
Da biste bili sigurni da će baterija biti pravilno zbrinuta,
predajte potrošenu bateriju na odgovarajućem mestu za
prikupljanje i reciklažu električne i elektronske opreme.
Za sve ostale baterije pogledajte poglavlje o bezbednom
uklanjaju baterije iz proizvoda. Predajte bateriju na
odgovarajućem mestu za prikupljanje i reciklažu
potrošenih baterija.
Za detaljnije informacije o reciklaži ovog proizvoda
ili baterije kontaktirajte lokalnu upravu, komunalnu
službu ili prodavnicu u kojoj ste kupili proizvod.
Ovaj proizvod je proizvela kompanija
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan ili za nju neka druga kompanija.
Sva pitanja u vezi sa usaglašenošću proizvoda sa
zakonima Evropske unije bi trebalo da pošaljete
ovlašćenom predstavniku, Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany.
Za sva pitanja u vezi sa servisom ili garancijom
pogledajte adrese koje su navedene na zasebnom
servisnom ili garantnom listu.
Mere opreza
• Plejer se napaja naizmeničnom strujom sve dok
je priključen na zidnu utičnicu, čak i kada je sam
plejer isključen.
• Ne postavljajte plejer u uski prostor, na primer
policu za knjige ili sličan prostor.
• Postavite plejer tako da se kabl za napajanje
naizmeničnom strujom može brzo iskopčati
iz zidne utičnice u slučaju nevolje.
• Ako plejer direktno unesete iz hladnog u toplo mesto
ili ga postavite u prostoriju sa dosta vlage, može doći
do kondenzacije vlage na sočivima unutar plejera.
Ako se to desi, plejer možda neće raditi pravilno.
U tom slučaju izvadite disk i ostavite plejer uključen
oko pola sata dok vlaga ne ispari.
Šifra regiona
Na zadnjoj strani plejera je odštampana šifra regiona
što znači da vaš plejer može da reprodukuje samo
komercijalne DVD-ove koji su obeleženi istom
šifrom regiona ili sa ALL .
Prikaz kontrolnog menija
Informacije o autorskim pravima, zaštićenim znakovima
i softverskoj licenci
Da biste promenili prikaz kontrolnog menija,
ponovo pritisnite DISPLAY.
Dostupne stavke će se razlikovati u zavisnosti
od diska/datoteke ili situacije.
• Proizvedeno po licenci kompanije Dolby
Laboratories. Dolby i simbol sa duplim D su
zaštićeni znakovi kompanije Dolby Laboratories.
• „DVD Logo“ je zaštićeni znak korporacije
DVD Format/Logo Licensing Corporation.
• MPEG Layer-3 tehnologiju za kodiranje zvuka
i patente su licencirale kompanije Fraunhofer IIS
i Thomson.
• Windows Media je registrovani zaštićeni znak ili
zaštićeni znak korporacije Microsoft u SAD i/ili
ostalim zemljama.
Ovaj proizvod sadrži tehnologiju koja podleže
određenim pravima na intelektualnu svojinu
korporacije Microsoft.
Upotreba ili distribucija ove tehnologije izvan ovog
proizvoda je zabranjena bez odgovarajućih licenci
korporacije Microsoft.
• Svi ostali zaštićeni znakovi pripadaju njihovim
vlasnicima.
• OVAJ PROIZVOD JE LICENCIRAN POD
LICENCOM PATENTNOG PORTFOLIJA MPEG-4
VISUAL ZA LIČNU I NEKOMERCIJALNU
UPOTREBU OD STRANE KORISNIKA ZA
DEKODIRANJE VIDEO ZAPISA KOJI SU
U SKLADU SA MPEG-4 VISUAL STANDARDOM
(„MPEG-4 VIDEO“) KODIRANIH OD STRANE
KORISNIKA ZA LIČNE I NEKOMERCIJALNE
SVRHE I/ILI NABAVLJENIH OD DOBAVLJAČA
KOJI POSEDUJE MPEG LA LICENCU ZA
DISTRIBUCIJU MPEG-4 VIDEO ZAPISA. NE
IZDAJE SE NITI SE PODRAZUMEVA LICENCA
ZA BILO KOJE DRUGE SVRHE. DODATNE
INFORMACIJE O MOGUĆNOSTIMA
UPOTREBE U PROMOTIVNE, INTERNE
I KOMERCIJALNE SVRHE, KAO I INFORMACIJE
O LICENCIRANJU MOGU SE DOBITI OD
KOMPANIJE MPEG LA, LLC. POGLEDAJTE
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
Pritisnite DISPLAY.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
PLAY
DVD VIDEO
OFF
OFF
SET
ON
PROGRAM
ENTER
Quit: DISPLAY
A Stavke kontrolnog menija:
1 „Lista menija“
Opcije izabrane stavke
B Broj naslova
Broj poglavlja
Vreme reprodukcije
C Status reprodukcije
Tip medija
D Izabrana stavka kontrolnog menija
Poruka u vezi s upravljanjem
Lista menija
TITLE/SCENE/TRACK
CHAPTER/INDEX
TRACK
TIME/TEXT
TOP MENU/MENU
ORIGINAL/PLAY LIST
PROGRAM
Izaberite „SET t“, zatim pritisnite ENTER
i izaberite naslov (T), poglavlje (C) ili
numeru (T) koju želite da programirate,
a potom pritisnite ENTER. Pritisnite N.
SHUFFLE
REPEAT
A-B REPEAT
Izaberite „SET t“, a zatim pritisnite ENTER.
Izaberite tačku A i tačku B pritiskom na ENTER.
,nastavlja se
3SR
PARENTAL CONTROL
Reprodukcija sadržaja na nekim DVD VIDEO
diskovima se može ograničiti prema unapred
određenom kriterijumu, na primer uzrastu
korisnika. Scene mogu biti blokirane ili
zamenjene drugačijim scenama.
PLAYER t: Unesite četvorocifrenu lozinku,
a zatim pritisnite ENTER. Izaberite nivo
u „LEVEL“. Što je niža vrednost, strožije
je ograničenje. Izaberite područje
u „STANDARD“. Ako izaberete „OTHERS t“,
izaberite i unesite standardnu šifru.
1 „PARENTAL CONTROL AREA
CODE LIST“
PASSWORD t: Unesite četvorocifrenu
lozinku.
Ako zaboravite lozinku, unesite „199703“ u polje
za lozinku, pritisnite ENTER, a zatim unesite
novu četvorocifrenu lozinku.
SETUP
Možete da podesite različita podešavanja kada
je reprodukcija na plejeru zaustavljena.
QUICK: Prilagođavanje osnovnih podešavanja.
CUSTOM: 1 „Meni CUSTOM“
RESET: Vraćanje podešavanja u okviru
„SETUP“ na podrazumevane vrednosti.
ZOOM
Prilikom zumiranja, pomerajte sadržaj
koristeći C/X/x/c.
ANGLE
CUSTOM PICTURE MODE
Biranje kvaliteta slike.
STANDARD: Prikazivanje standardne slike.
DYNAMIC: Kreiranje izuzetno dinamičke slike.
CINEMA: Poboljšavanje detalja u tamnim
oblastima.
MEMORY t: Detaljnije podešavanje slike.
SHARPNESS
Naglašavanje ivica slike.
1: Poboljšavanje ivica.
2: Poboljšavanje ivica na vrednost veću od 1.
Stavke za DATA datoteke
EFFECT
Biranje efekata koji će se koristiti pri promeni
slajdova u prikazu slajdova.
MODE 1: Nasumično
MODE 2: Od gornjeg levog ugla
MODE 3: Odozgo
MODE 4: Sa leve strane
MODE 5: Od centra
MEDIA
Biranje tipa medija koji želite da reprodukujete.
VIDEO: Reprodukcija video datoteka.
PHOTO (MUSIC): Reprodukcija datoteka
fotografija i muzike u vidu prikaza slajdova
kada se datoteke muzike i fotografija nalaze
u istom albumu.
PHOTO: Reprodukcija datoteka fotografija.
MUSIC: Reprodukcija muzičkih datoteka.
Da biste reprodukovali muziku sa tekstom,
pritisnite SUBTITLE prilikom reprodukcije
muzičkih datoteka koje sadrže MP3 ID3
tekstove.
Meni CUSTOM
LANGUAGE SETUP
OSD (meni na ekranu): Menjanje jezika menija
na ekranu.
MENU: Biranje jezika menija za DVD VIDEO.
Kada izaberete „OTHERS t“, izaberite
i unesite šifru jezika. 1 „LANGUAGE
CODE LIST“
AUDIO: Menjanje jezika zvučnog zapisa koji
je snimljen na DVD VIDEO. Kada izaberete
„ORIGINAL“, biće izabran jezik kojem je dat
prioritet na disku.
SUBTITLE: Menjanje jezika titla koji je
snimljen na DVD VIDEO. Kada izaberete
„AUDIO FOLLOW“, jezik titla se menja
u skladu sa izabranim jezikom zvučnog zapisa.
SCREEN SETUP
TV TYPE: Biranje odnosa širine i visine
povezanog televizora.
ALBUM (muzika/fotografije)
FILE (fotografije)
16:9
ALBUM (video zapisi)
FILE (video zapisi)
DATE
INTERVAL
Izbor vremena trajanja prikaza slajdova
na ekranu.
4:3 LETTER BOX
4:3 PAN SCAN
4SR
SCREEN SAVER: Kada ovu opciju podesite
na „ON“, čuvar ekrana se prikazuje ako
je reprodukcija na plejeru pauzirana ili
zaustavljena 15 minuta. Pritisnite N
da biste isključili čuvar ekrana.
BACKGROUND: Biranje pozadinske boje ili
slike na TV ekranu. Ako podesite „JACKET
PICTURE“, čak i ako disk ne sadrži takvu sliku,
prikazaće se „GRAPHICS“ slika.
LINE: Biranje izlaza za video signale.
CUSTOM SETUP
AUTO STANDBY: Uključivanje ili
isključivanje podešavanja za automatski ulazak
u režim mirovanja. Ako izaberete „ON“, plejer
ulazi u režim mirovanja ako je reprodukcija
zaustavljena duže od 30 minuta.
AUTO PLAY: Kada ovu opciju podesite
na „ON“, plejer automatski pokreće
reprodukciju kada ga uključite.
PAUSE MODE: Biranje slike kada je
reprodukcija DVD-a pauzirana. Obično je
potrebno da izaberete „AUTO“. Ako se slika
emituje u visokoj rezoluciji, izaberite„FRAME“.
TRACK SELECTION: Prilikom reprodukcije
DVD VIDEO diska na kojem je snimljeno
više audio formata (PCM, MPEG audio,
DTS ili Dolby Digital format) daje se prioritet
zvučnom zapisu sa najvećim brojem kanala.
Ako izaberete „AUTO“, daje se prioritet takvom
zvučnom zapisu.
MULTI-DISC RESUME: Uključivanje ili
isključivanje podešavanja Multi-disc Resume.
Mesto za nastavak reprodukcije se može
memorisati za do 6 različitih DVD VIDEO/
VIDEO CD diskova. Ako ponovo započnete
podešavanje ove opcije, tačka za nastavak će
biti izbrisana.
AUDIO SETUP
AUDIO DRC (Kontrola dinamičkog opsega):
Podesite ovu opciju prema okruženju u kojem
se nalazite. Izaberite opciju „TV MODE“ ako
niste u mogućnosti da čujete najtiše zvukove
ili „WIDE RANGE“ kada su uslovi za slušanje
dobri, na primer u kućnom bioskopu.
DOWNMIX: Menjanje načina na koji se broj
kanala smanjuje na 2 prilikom reprodukcije
DVD-a na kojem su snimljeni zadnji kanali
ili koji se snimljen u Dolby Digital formatu.
Obično je potrebno da izaberete
„DOLBY SURROUND“.
Specifikacije
Sistem
Laser: Poluprovodnički laser
Ulazi/izlazi
• LINE (RGB)-TV: 21-pinski
Opšte
• Zahtevi za napajanje: 220–240 V AC,
50/60 Hz
• Potrošnja energije: 6 W
• Potrošnja energije u mirovanju: 0,5 W
• Dimenzije (približno): 270 × 38,5 × 207 mm
(širina/visina/dubina) uključujući
isturene delove
• Težina (približno): 950 g
• Radna temperatura: 5 °C do 35 °C
• Radna vlažnost vazduha: 25% do 80%
Isporučena dodatna oprema
• Daljinski upravljač (1)
• Baterija R6 (veličina AA) (2)
Specifikacije i dizajn su podložni promenama
bez najave.
Podržani formati datoteka
Video: MPEG-1 (Cyber-shot data)/MPEG-4
(jednostavan profil)/Xvid
Fotografije: JPEG (DCF format)
Muzika: MP3 (osim za mp3PRO)/WMA
(osim za WMA Pro)/AAC/LPCM/WAVE
Podržane oznake tipa datoteke: „.avi“,
„.mpg“, „.mpeg“, „.mp4“, „.jpg“, „.mp3“,
„.wma“, „.m4a“, „.wav“
Podržani diskovi: DVD, DVD+RW/+R/+R
DL (+VR režim), DVD-RW/-R/-R DL (VR
režim/video režim), Music CD/Super VCD,
CD-R/-RW
• DATA CD-ovi snimljeni u skladu sa
standardom ISO 9660 Level 1/Level 2 ili
njegovim proširenim formatom, Joliet.
• DATA DVD-ovi snimljeni u skladu
sa UDF-om.
• Plejer će reprodukovati svaku od
gorenavedenih datoteka, čak i ako se format
datoteke razlikuje. Reprodukcija takvih
podataka može dovesti do pojave šuma
koji može oštetiti zvučnike.
,nastavlja se
5SR
• Pokretanje reprodukcije medija sa
složenom strukturom fascikli može
potrajati duže vremena. Napravite albume
sa hijerarhijom od najviše dva nivoa.
• Plejer ne reprodukuje kodirane datoteke,
poput onih u formatu DRM ili Lossless.
• Neke video, foto i muzičke datoteke možda
neće biti moguće reprodukovati u zavisnosti
kodiranja/stanja snimka.
• Plejer prepoznaje najviše 200 albuma
i 600 datoteka. Plejer može da prepozna
do 300 muzičkih datoteka i 300 datoteka
fotografija kada izaberete „PHOTO
(MUSIC)“.
• Plejer ne može da reprodukuje video
datoteku čija je rezolucija veća od
720 (širina)×576 (visina)/2 GB.
• Plejer možda neće glatko reprodukovati
video datoteke sa velikom brzinom protoka
bitova na DATA CD-u. Preporučujemo
vam da ove datoteke reprodukujete
koristeći DATA DVD.
Napomena o medijima za snimanje
Neke medije za snimanje nije moguće
reprodukovati na ovom plejeru zbog kvaliteta
snimka, fizičkog stanja diska ili karakteristika
uređaja i softvera za snimanje. Disk nije
moguće reprodukovati ako nije pravilno
dovršen. Takođe nije moguće reprodukovati
neke DATA diskove snimljene u formatu
Packet Write.
Napomena o zaštiti od kopiranja
Slike u DVD-VR režimu sa CPRM zaštitom
nije moguće reprodukovati.
Napomena o DVD i VIDEO CD diskovima
Neke radnje koje se mogu izvršiti tokom
reprodukcije DVD-ova i VIDEO CD-ova
su možda namerno podešene od strane
proizvođača softvera. Budući da ovaj plejer
reprodukuje DVD-ove i VIDEO CD-ove
prema zamisli proizvođača softvera, neke
funkcije reprodukcije možda neće biti
dostupne. Takođe pogledajte uputstvo
koje ste dobili uz DVD ili VIDEO CD.
6SR
Napomena o diskovima
Ovaj uređaj je namenjen za reprodukciju
diskova koji su usklađeni sa Compact Disc
(CD) standardom. DualDiscs diskovi i neki
muzički diskovi kodirani tehnologijama za
zaštitu od kopiranja nisu u skladu sa Compact
Disc (CD) standardom. Zbog toga takvi
diskovi možda neće biti kompatibilni sa
ovim uređajem.
Napomena o diskovima
Ne koristite sledeće diskove:
– Diskove nestandardnog oblika
(npr. u obliku kartice, srca).
– Diskove na kojima se nalaze etikete
ili nalepnice.
Reprodukcija VIDEO CD-ova sa
PBC funkcijama
Kada pokrenete reprodukciju VIDEO CD-a
sa PBC (Playback control) funkcijama,
prikazaće se meni za izbor.
Da biste reprodukovali disk bez korišćenja
PBC-a, pritisnite ./> ili tastere sa
brojevima dok je reprodukcija na plejeru
zaustavljena da biste izabrali numeru, a zatim
pritisnite N ili ENTER. Da biste se vratili
u režim PBC reprodukcije, pritisnite
dvaput x, a zatim pritisnite N.
Upravljanje televizorom pomoću
daljinskog upravljača
Dok držite taster TV [/1, pomoću tastera
sa brojevima izaberite kôd proizvođača
televizora.
Sony 01
Goldstar 76
Hitachi 24
JVC 33
LG 76
Panasonic 17, 49
Philips 06, 08, 72
Samsung 71
Sharp 29
Toshiba 38
Plejer ne radi pravilno.
Rešavanje problema
Ako naiđete na bilo koji od sledećih problema
prilikom korišćenja plejera, koristite ovaj
vodič za rešavanje problema da biste pokušali
da otklonite problem pre nego što uređaj
odnesete na popravku. Ako je problem
i dalje prisutan, obratite se najbližem
Sony prodavcu.
c Ako statički elektricitet i ostale smetnje
dovedu do nepravilnog rada uređaja,
izvucite kabl za napajanje iz utičnice.
Na ekranu se prikazuje „C:13:“.
c Očistite disk krpom za čišćenje diska ili
proverite njegov format.
Uređaj neće da se uključi.
c Proverite da li je kabl za napajanje
dobro povezan.
Nema slike/na slici je vidljiv šum.
c Ponovo povežite kabl.
c Kablovi za povezivanje su oštećeni.
c Proverite vezu sa televizorom i izaberite
odgovarajući ulaz na televizoru tako da se
signal sa plejera pojavi na ekranu televizora.
c Podesite „LINE“ u okviru „SCREEN SETUP“
na odgovarajuću vrednost za vaš TV.
Nema zvuka.
c Ponovo povežite kabl.
c Kabl za povezivanje je oštećen.
c Reprodukcija ne plejeru je pauzirana ili
je on u režimu usporene reprodukcije.
c Izabran je režim za brzo premotavanje
unapred ili unazad na plejeru.
Daljinski upravljač ne radi.
c Baterija u daljinskom upravljaču je slaba.
c Daljinski upravljač nije uperen ka senzoru
za daljinski upravljač
na plejeru.
c Ako pri upravljanju plejerom uzastopno
pritiskate više tastera na daljinskom
upravljaču, pritiskajte ih u razmaku
od 5 sekundi.
Reprodukcija diska nije moguća.
c Disk je postavljen naopako. Umetnite
disk tako da je strana sa koje se obavlja
reprodukcija okrenuta nadole.
c Disk je iskrivljen.
c Disk je prljav ili oštećen.
c Plejer ne može da reprodukuje određene
diskove.
c Šifra regiona na DVD disku ne odgovara
plejeru.
c Došlo je do kondenzacije vlage unutar plejera.
c Plejer ne može da reprodukuje snimljeni disk
koji nije pravilno dovršen.
7SR
LISTA SA ŠIFRAMA JEZIKA
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali; Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
1181
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
Frisian
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian; Lettish
1345
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
Malagasy
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan)Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto; Pushto
Portuguese
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
Serbo-Croatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
1703
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
Nije navedeno
ISO 639: 1988 (E/F) standard
LISTA SA ŠIFRAMA PODRUČJA ZA RODITELJSKI NADZOR
2044
2047
2046
2057
2070
2090
2115
2424
2165
Argentina
Australija
Austrija
Belgija
Brazil
Čile
Danska
Filipini
Finska
2174
2376
2248
2238
2254
2276
2079
2092
2304
4-566-337-21(1) (SR)
Francuska
Holandija
Indija
Indonezija
Italija
Japan
Kanada
Kina
Koreja
2363
2362
2109
2379
2390
2427
2436
2489
2501
Malezija
Meksiko
Nemačka
Norveška
Novi Zeland
Pakistan
Portugal
Rusija
Singapur
2149
2086
2499
2528
2184
Španija
Švajcarska
Švedska
Tajland
Ujedinjeno
Kraljevstvo
Download PDF

advertising