Sony | DVP-SR750H | Sony DVP-SR750H DVP-SR750H DVD player Uputstva za rukovanje

4-266-025-11(1)
Prenosni CD/DVD
uređaj
Referentno uputst V o
DVP-SR750H
© 2011 Sony Corporation
UPOZORENJE
Kako biste sprečili požar
ili električni udar, ne izlažite
uređaj kiši ili vlazi.
Kako biste izbegli strujni
udar, ne otvarajte kućište.
Prepustite popravke samo
stručnim osobama.
Mrežni kabl sme se zameniti
isključivo u ovlašćenom
servisu.
Baterije i uređaji u kojima se
nalaze baterije ne smeju se
izlagati preteranoj vrućini,
na primer, direktno na sunčevu svetlost, u vatru i slično.
Ovaj uređaj klasifikovan je kao
CLASS 1 LASER proizvod.
Oznaka CLASS 1 LASER
PRODUCT se nalazi na spoljnoj
zadnjoj strani uređaja.
OPREZ
Upotrebom optičkih instrumenata
uz ovaj uređaj povećava se opasnost
za vid. Budući da je laserski zrak
koji se koristi u ovom CD/DVD
uređaju štetan za oči, nemojte
pokušavati otvarati kućište.
Prepustite popravke samo stručnim
osobama.
2
Zbrinjavanje
starih električnih
i elektronskih
uređaja
(primenjuje se u
Evropskoj uniji i
ostalim evropskim
zemljama sa
posebnim sistemima zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na
ambalaži označava da se ovaj proizvod ne sme zbrinjavati kao kućni
otpad. On treba da bude zbrinut na,
za tu namenu na predviđenom
mestu za reciklažu električne ili
elektronske opreme. Pravilnim
zbrinjavanjem starog proizvoda
pomažete u sprečavanju potencijalno negativnih posledica po
okolinu i ljudsko zdravlje, a koje
bi mogle nastati neprikladnim
zbrinjavanjem dotrajalog uređaja.
Recikliranje materijala od kojeg
je uređaj sastavljen pridonosi
očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog
proizvoda, molimo kontaktirajte
vašu lokalnu upravu, odlagalište
otpada ili prodavnicu u kojoj ste
kupili proizvod.
Recikliranje materijala od kojeg
je uređaj sastavljen pridonosi
očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog
proizvoda, molimo kontaktirajte
vašu lokalnu upravu, odlagalište
otpada ili prodavnicu u kojoj ste
kupili proizvod.
pravilan način. Recikliranje materijala pridonosi očuvanju prirodnih
izvora.
Kod uređaja koji zbog sigurnosti,
načina rada ili očuvanja podataka
trebaju stalno napajanje preko
ugrađene baterije, bateriju treba
zameniti isključivo stručno
servisno osoblje.
Kako biste osigurali pravilno
zbrinjavanje baterije, predajte
dotrajali proizvod na sabirno
mesto za recikliranje električne
i elektronske opreme.
Odlaganje
dotrajalih baterija
(primenjuje
se u Evropskoj
uniji i ostalim
evropskim
zemljama sa
posebnim
sistemima
zbrinjavanja)
Ovaj znak na bateriji ili ambalaži
ukazuje da se baterija isporučena s
ovim proizvodom ne sme odlagati
sa kućnim otpadom.
Na nekim baterijama ovaj simbol
može biti upotrebljen u kombinaciji sa hemijskim simbolom. Mogu
biti dodati i hemijski simboli za
živu (Hg) ili olovo (Pb) ako baterija
sadrži više od 0,0005% žive ili
0,004% olova.
Pravilnim odlaganjem ovih baterija
sprečićete potencijalne negativne
posledice po okolinu i ljudsko zdravlje koje inače mogu imati uticaja
ukoliko se baterije ne odlože na
5 Kako biste sprečili požar ili
električni udar, ne stavljajte
na uređaj posude sa tečnošću,
npr. vaze.
5 Uređaj nije odspojen s napajanja
sve dok je mrežni utikač spojen
na zidnu utičnicu, čak i ako je
sam uređaj isključen.
5 Ne postavljajte uređaj u skučeni
prostor, na primer, u policu za
knjige ili slično.
5 Postavite uređaj tako da se mrežni
kabl može odmah odspojiti iz
zidne utičnice u slučaju nezgode.
5 Ako unesete uređaj iz hladnog
na toplo mesto, ili ako je
postavljen u veoma vlažnom
prostoru, vlaga se može kondenzovati na sočivima unutar uređaja.
Ako dođe do toga, uređaj možda
neće pravilno raditi. U tom
slučaju, uklonite disk i ostavite
uređaj uključen oko pola sata
dok vlaga ne ispari.
Kod ostalih vrsta baterija, molimo
pogledajte uputstvo za sigurno vađenje
baterije iz uređaja. Predajte bateriju
na ovlašćeno sabirno mesto za
recikliranje istrošenih baterija.
Za detaljnije informacije o recikliranju ovog proizvoda ili baterije,
obratite se lokalnom uredu, komunalnoj službi ili prodavnici u kojoj
ste kupili uređaj.
Proizvođač ovog uređaja je kompanija Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Ovlašćeni predstavnik za EMC i
sigurnost proizvoda je Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Germany. Za sva pitanja servisa i
garancije, obratite se na adrese
navedene u odvojenim dokumentima
koji se tiču servisa ili garancije.
Mere opreza
Napomena o diskovima
Ne koristite sledeće diskove:
– Diskove koji nisu standardnog
oblika (na primer, kvadrat, srce).
– Diskove sa nalepnicom.
Regionalni kôd
Uređaj ima regionalni kôd odštampan sa zadnje strane i reprodukovaće samo komercijalne DVD (samo
reprodukcija) diskove označene
istim regionalnim kodom.
Ovaj sistem se koristi za zaštitu
autorskih prava.
Komercijalni DVD diskovi
označeni sa ALL takođe se mogu
reprodukovati na ovom uređaju.
Zavisno od DVD diska, može se
dogoditi da nema oznake koda
iako je njegova reprodukcija zabranjena regionalnim ograničenjima.
DVP–XXXX
X
00V 00Hz
NO.
00W
Regionalni
kôd
NEKOMERCIJALNE SVRHE
I/ILI NABAVLJENIH OD
DOBAVLJAČA KOJI
POSEDUJE LICENCU MPEG
LA ZA DISTRIBUCIJU
MPEG-4 VIDEO ZAPISA. NE
IZDAJE SE NITI SE
PODRAZUMEVA LICENCA
ZA BILO KOJE DRUGE SVRHE.
DODATNE INFORMACIJE O
MOGUĆNOSTI UPOTREBE U
REKLAMNE, INTERNE I
KOMERCIJALNE SVRHE TE
ZA LICENCIRANJE, MOGU
SE DOBITI OD KOMPANIJE
MPEG LA, LLC. POGLEDAJTE
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
O ovom uputstvu
"DVD" se može koristiti kao
opšti naziv za DVD, DVD+RW/
DVD+R/DVD+R DL (+VR način)
i DVD-RW/DVD-R/DVD-R DL
(VR način, video način) diskove.
0-000-000-00
Autorska prava
5 Proizvedeno prema licenci kompanije Dolby Laboratories. Dolby i
simbol dvostruko-D su zaštitni znaci kompanije Dolby Laboratories.
5 Logotipi "DVD+RW", "DVDRW", "DVD+R", "DVD+R DL",
"DVD-R", "DVD VIDEO" i
"CD" su zaštićeni.
5 MPEG Layer-3 tehnologija audio
kodiranja i patenti koriste se
prema licenci kompanije Fraunhofer
IIS i Thomson.
5 U ovaj DVD uređaj ugrađena
je High-Definition Multimedia
Interface (HDMI™) tehnologija.
HDMI, HDMI logotip i High
Definition Multimedia Interface
su zaštićeni znakovi ili registrovani zaštićeni znakovi kompanije
HDMI Licensing LLC u SAD-u
i ostalim zemljama.
5 Svi drugi zaštićeni znakovi u
vlasništvu su njihovih kompanija.
5 OVAJ PROIZVOD JE
LICENCIRAN POD MPEG-4
VISUAL PATENT PORTFOLIO
LICENCOM ZA LIČNU I NEKOMERCIJALNU UPOTREBU
OD STRANE KORISNIKA ZA
KODIRANJE VIDEO ZAPISA
PREMA MPEG-4 VISUAL
STANDARDU ("MPEG-4
VIDEO") KOJI SU KODIRANI
OD STRANE KORISNIKA I
SNIMLJENI ZA LIČNE I
3
TIME/TEXT
Reprodukcija
Prikaz kontrolnog menija
Kontrolni meni možete koristiti za odabir
funkcije i proveru pripadajućih informacija.
Pritisnite DISPLAY.
Za promenu kontrolnog menija pritisnite
ponovo DISPLAY.
Provera proteklog i preostalog vremena reprodukcije.
Unesite vremenski kôd za traženje slike i zvuka
(samo DVD i Xvid video datoteke).
DISC/USB
Biranje "USB" ili "DISC" načina reprodukcije.
TOP MENU/MENU
(Samo DVD VIDEO)
TOP MENU: Prikaz glavnog menija.
MENU: Prikaz menija.
REC TO USB
12(27)
18(34)
T
1:32:55
PLAY
DVD VIDEO
Ripovanje CD-a ili kopiranje fotografija,
muzike i video zapisa na USB uređaj (str. 7).
ORIGINAL/PLAY LIST
OFF
OFF
SET
ON
Odabir vrste naslova (DVD-VR mod) za reprodukciju: ORIGINAL ili editovana PLAY LIST.
PROGRAM*1, *2
PROGRAM
ENTER
Quit: DISPLAY
A Stavke kontrolnog menija
B Broj trenutne datoteke/Ukupan broj
datoteka
C Broj trenutnog poglavlja/Ukupan broj
poglavlja
D Vreme reprodukcije
E Vrsta medija
F Status reprodukcije
G Ikona odabrane stavke/opcije menija
H Poruka o postupku
I Odabrana stavka kontrolnog menija
Lista menija
Opcija
Naziv opcije, funkcija
TITLE/SCENE/TRACK
CHAPTER/INDEX
TRACK
Odabir naslova, scene, zapisa, poglavlja ili
indeksa za reprodukciju.
4
Odabir naslova, poglavlja ili zapisa za reprodukciju
željenim redosledom.
1 Odaberite "SET " i zatim pritisnite ENTER
te odaberite naslov (T), poglavlje (C) ili zapis
(T) koji želite programirati i pritisnite ENTER.
2 Nastavite s odabirom naslova/poglavlja/zapisa.
3 Pritisnite .
SHUFFLE*1, *2
Reprodukcija naslova, poglavlja ili zapisa
slučajnim redosledom.
REPEAT*1, *2
Ponavljanje reprodukcije naslova/zapisa/albuma
ili jednog naslova/poglavlja/zapisa/ albuma/
datoteke više puta.
A-B REPEAT*1, *2
Određivanje dela koji želite ponavljano
reprodukovati.
1 Tokom reprodukcije odaberite "SET " i
zatim pritisnite ENTER.
Pojavi se "A-B REPEAT" skala za podešavanje.
2 Kad pronađete mesto početka (A) je podešeno,
pritisnite ENTER.
3 Kada dođete do mesta završetka (tačka B),
ponovo pritisnite ENTER.
PARENTAL CONTROL
Zabrana reprodukcije na ovom uređaju.
PLAYER : Reprodukcija nekih DVD
VIDEO diskova može se ograničiti prema uzrastu korisnika. Scene se mogu blokirati ili zameniti drugim scenama (Parental Control).
PASSWORD : Unesite četvorocifrenu
lozinku pomoću brojčanih tipki. Takođe,
koristite ovaj meni za promenu lozinke.
Parental Control (ograničenje reprodukcije)
Možete odabrati nivo ograničenja reprodukcije.
1 Odaberite "PLAYER " i zatim pritisnite
ENTER.
Unesite ili ponovo unesite svoju četvorocifrenu lozinku, zatim pritisnite ENTER.
2 Pritisnite / za odabir "STANDARD",
zatim pritisnite ENTER
Pritisnite / za odabir područja, zatim
pritisnite ENTER.
Kad odaberete "OTHERS ", odaberite i
unesite standardni kôd. Pogledajte "KODOVI
PODRUČJA ZA FUNKCIJU PARENTAL
CONTROL" na kraju ovog uputstva.
3 Pritisnite / za odabir "LEVEL", zatim
pritisnite ENTER
Pritisnite / za odabir nivoa, zatim pritisnite
ENTER
Podešavanje funkcije Parental Control je
završeno. Što je vrednost niža, to je ograničenje veće.
Za isključenje funkcije Parental Control
podesite "LEVEL" na "OFF".
Ako zaboravite lozinku, unesite "199703" u
polje za lozinku, pritisnite ENTER i zatim
unesite novu četvorocifrenu lozinku.
SETUP
QUICK: Brzo podešavanje možete primeniti
za odabir željenog jezika menija, formata
slike na TV-u i izlaznog audio signala.
CUSTOM: Osim brzog podešavanja, možete
izvršiti različita dodatna podešavanja (str. 8).
RESET: Vraćanje podešenja menija
"SETUP" na fabrički određene vrednosti.
ZOOM*1
Povećava prikaz do četiri puta u odnosu na izvornu
veličinu. Možete pomerati prikaz tipkama
///.
ANGLE
Menja ugao kamere.
CUSTOM PICTURE MODE
Podešavanje kvaliteta slike koja najbolje pristaje
onome što gledate.
STANDARD: Prikaz standardne slike.
DYNAMIC: Prikaz dinamičke slike uz povećani
kontrast i intenzitet boje.
CINEMA: Prikaz detalja na tamnim područjima
uz povećanje nivoa crne boje.
MEMORY : Za detaljnije podešavanje slike.
SHARPNESS
Naglašavanje obrisa u slici kako bi slika ispala
oštrija.
OFF: Isključenje opcije.
1: Naglašava obrise.
2: Naglašava obrise više od podešenja 1.
AV SYNC
Podešavanje vremenskog odstupanja slike i
zvuka. Ta funkcija nije raspoloživa kad:
– upotrebljavate priključnicu DIGITAL OUT
(COAXIAL) i podesite "DOLBY DIGITAL",
"MPEG" ili "DTS" u "AUDIO SETUP" na
"DOLBY DIGITAL", "MPEG" ili "ON"
navedenim redom (str. 8).
– spojite Dolby Digital ili DTS kompatibilan
uređaj na HDMI OUT priključnicu i podesite
"DOLBY DIGITAL", "MPEG" ili "DTS" u
"AUDIO SETUP" na "DOLBY DIGITAL",
"MPEG" ili "ON" navedenim redom (str. 8).
1 Odaberite "SET " i zatim pritisnite
ENTER. Prikazuje se "AV SYNC" skala za
podešavanje.
2 Više puta pritisnite  za podešavanje vremena.
Svakim pritiskom na tipku /, vreme se
podešava po 10 milisekundi.
3 Pritisnite ENTER.
Počne se primenjivati odabrano podešenje.
Za resetovanje "AV SYNC" postavke pritisnite
CLEAR u koraku 2.
*1 Za povratak na standardnu reprodukciju, odaberite "OFF" ili pritisnite CLEAR.
*2 Način reprodukcije poništava se kad:
– otvorite fioku diska.
– isključite uređaj.
¡ Stavke za DATA diskove ili USB
Opcija
Naziv opcije, funkcija
ALBUM
Odabir albuma sa muzičkim i slikovnim datotekama za reprodukciju.
FILE
Odabir slikovne datoteke za reprodukciju.
ALBUM
Odabir albuma sa video datotekama za
reprodukciju.
FILE
Odabir video datoteke za reprodukciju.
DATE
Prikaz datuma snimanja digitalnim fotoaparatom.
 nastavlja se
5
INTERVAL*
Određivanje trajanja prikaza pojedinačne slike
slide showa.
EFFECT*
Odabir efekta koji će se koristiti za prelaze u
slide show prikazu.
MODE 1: Slike se pojavljuju sa različitim efektima primenjenim slučajnim redosledom.
MODE 2: Slike se pojavljuju sa gornje leve
prema donjoj desnoj strani.
MODE 3: Slike se pojavljuju sa gornje prema
donjoj strani.
MODE 4: Slike se pojavljuju sleva udesno.
MODE 5: Slika se pojavljuje iz sredine ekrana.
OFF: Funkcija je isključena.
MEDIA
Odabir vrste medija koji želite reprodukovati.
VIDEO: Reprodukcija video datoteka.
PHOTO (MUSIC): Reprodukcija slikovnih
i audio datoteka u slideshowu. Možete
gledati slideshow sa zvukom ako su audio
i slikovne datoteke svrstane u isti album. Ako
je vreme reprodukcije muzike ili slika duže,
reprodukcija muzike nastavlja se bez slika i
obrnuto.
PHOTO (BGM): Reprodukuje slikovne datoteke sa zvukom snimljenim u uređaj. Za odabir
željene melodije, više puta pritisnite tipku
AUDIO za vreme prikaza slika.
MUSIC: Reprodukcija audio datoteka.
Pritisnite SUBTITLE tokom reprodukcije
audio datoteka koje sadrže informacije o
tekstu pesme. Uređaj podržava samo MP3 ID3
tekstove.
* Zavisno od datoteke, možda neće biti moguće
normalno funkcionisanje.
Reprodukcija VIDEO CD diska sa
PBC funkcijom
Kad pokrenete reprodukciju VIDEO CD
diska s PBC (Playback control) funkcijama,
prikazuje se meni za odabir.
Za reprodukciju bez upotrebe PBC funkcije
Pritisnite / ili brojčane tipke kad
je uređaj zaustavljen za odabir zapisa, zatim
pritisnite  ili ENTER. Za povratak na
PBC reprodukciju, dvaput pritisnite , zatim
pritisnite .
6
Zaključavanje fioke diska
(Child Lock)
Možete zaključati fioku diska i sprečiti
da bude greškom otvorena.
Kad je uređaj u pripravnom stanju, pritisnite
redom  RETURN, ENTER i / na
daljinskom upravljaču.
Uređaj se uključuje i na displeju se pojavi
" (LOCKED). Tipka  na
poruka "
uređaju ne radi kad je aktivirana funkcija
Child Lock.
Otključavanje fioke diska
Kad je uređaj u pripravnom stanju, ponovo
pritisnite redom  RETURN, ENTER i /
na daljinskom upravljaču.
Upravljanje TV prijemnicima
pomoću daljinskog upravljača
Pomoću isporučenog daljinskog upravljača
možete podešavati nivo glasnoće spojenog
Sony TV prijemnika, birati ulazni signal te
ga uključivati/isključivati.
Ako je vaš TV prijemnik naveden u tablici ispod,
unesite kôd odgovarajućeg proizvođača.
Kad zamenite baterije daljinskog upravljača,
ponovo podesite odgovarajući brojčani kôd.
1 Kad držite pritisnutom tipku TV /, pomoću
brojčanih tipki unesite kôd proizvođača.
2 Otpustite tipku TV /.
Brojčani kodovi TV prijemnika kojima se
može upravljati
Sony
Hitachi
JVC
LG/Goldstar
Panasonic
Philips
Samsung
Sharp
Toshiba
01 (standardno)
24
33
76
17, 49
06, 08, 72
71
29
38
Prikaz slide showa slika
visokog kvaliteta (PhotoTV HD)
Ako posedujete Sony TV prijemnik koji
podržava "PhotoTV HD" možete uživati u
prikazima najvišeg kvaliteta. "PhotoTV HD"
se aktivira ako je uređaj spojen sa TV-om
pomoću HDMI kabla i "JPEG RESOLUTION"
u "HDMI SETUP" je podešeno na "PhotoTV
HD" (str. 9).
Ripovanje CD-a ili kopiranje
datoteka sa podacima na USB
uređaj
Možete ripovati CD ili kopirati* datoteke sa
podacima na USB uređaj. Ne možete ripovati
CD ili kopirati datoteke sa podacima tokom
reprodukcije diska.
* Zavisno od diska, kopiranje možda neće biti moguće.
Za brisanje albuma ("ALBUM"), zapisa
("TRACK") ili datoteke ("FILE")
Pritisnite CLEAR. Sledite prikazanu
poruku.
Vađenje USB uređaja
Zaustavite reprodukciju, ripovanje CD-a ili kopiranje/brisanje datoteka sa podacima i zatim
odspojite USB uređaj iz USB priključnice. Nemojte uklanjati USB uređaj tokom postupka
jer se u protivnom mogu oštetiti podaci.
Menjanje LUN-a
Kod nekih uređaja može se pojaviti LUN
(Logical Unit Number). Za promenu LUN-a
ili početnog memorisanja, pritisnite  
kad je prikazana lista albuma ili zapisa.
O podržanim USB uređajima
1 Stavite disk u fioku i zatim spojite USB
uređaj na USB priključnicu.
2 Pritisnite DISPLAY.
Pojavi se kontrolni meni.
3 Pritisnite / za odabir "REC TO USB".
4 Pritisnite / za odabir datoteka za kopiranje
i zatim pritisnite ENTER.
Pri ripovanju CD-a odaberite "DISC" ili
"TRACK".
Pri kopiranju datoteka sa podacima odaberite
"DISC", "ALBUM", "TRACK" ili "FILE".
Ako odaberete "DISC", pređite na korak 6.
5 Pritisnite /// za odabir albuma, zapisa
ili datoteka i zatim pritisnite ENTER.
Pri odabiru albuma, zapisa ili datoteka trepće
indikator REC LED.
Broj odabranih albuma, zapisa ili datoteka
prikazuje se na displeju u pripravnom
stanju snimanja.
6 Pritisnite .
Pri ripovanju CD-a ili kopiranju datoteka sa
podacima indikator REC LED ostaje da svetli.
Započinje snimanje. Prikazuje se napredak
snimanja. Po završetku snimanja prikazuje se
"Completed".
& Ovaj uređaj podržava samo USB Mass
Storage Class.
& Ovaj uređaj podržava samo USB uređaje sa
FAT formatom.
& Neki USB mediji možda neće raditi s ovim
uređajem.
Za jednostavno snimanje
Možete ripovati CD ili kopirati datoteke sa
podacima jednostavnim pritiskom tipke REC
TO USB. Kad pritisnete tipku REC TO USB,
pojavi se odgovarajući prikaz. Pritisnite 
u skladu sa prikazom. Započinje snimanje.
7
Meni CUSTOM
Možete podesiti razne postavke.
Pritisnite DISPLAY kad je uređaj zaustavljen,
(SETUP) i zatim odaberite
odaberite
"CUSTOM". Prikazuje se meni CUSTOM.
Lista menija
Opcija
Naziv opcije, funkcija
LANGUAGE SETUP
OSD (On-Screen Display): Za promenu jezika
informacija prikazanih na ekranu.
MENU*1: Odabir jezika menija diska (samo
DVD VIDEO).
AUDIO*1: Za odabir jezika zvučnog zapisa. Kad
odaberete "ORIGINAL", odabran je jezik koji
ima prioritet na disku. (Samo DVD VIDEO)
SUBTITLE*1: Za odabir jezik titlova snimljenih
na DVD VIDEO disku. Kad odaberete "AUDIO
FOLLOW", jezik titlova se menja u skladu sa
jezikom koji ste odabrali za zvučne zapise.
(Samo DVD VIDEO)
SCREEN SETUP
TV TYPE: Odabir formata slike spojenog TV
prijemnika.
16:9
4:3 LETTER BOX
4:3 PAN SCAN
SCREEN SAVER: Kad je opcija podešena
na "ON", screen saver pojavljuje se kad je
reprodukcija pauzirana ili zaustavljena duže
od 15 minuta. Pritisnite  za isključenje
screen savera.
BACKGROUND: Odabir pozadinske boje
ili slike za TV ekran. Ako podesite "JACKET
PICTURE", pojaviće se slika "GRAPHICS"
čak i ako disk nema snimljenu sliku.
8
PROGRESSIVE (COMPONENT OUT
ONLY)*2: Podesite na "ON" ako vaš TV prihvata
signale progressive formata. Kad odaberete
"ON", takođe podesite opcije "MODE
(PROGRESSIVE)" i "4:3 OUTPUT".
MODE (PROGRESSIVE): Ako odaberete "AUTO",
uređaj detektuje format (baziran na video sadržaju
ili na filmskom sadržaju) te odabire prikladan
način konverzije.
4:3 OUTPUT: Ova postavka je efikasna
samo ako podesite "TV TYPE" na "16:9".
Odaberite "FULL" ovu opciju ako format slike
možete promeniti na TV-u.
CUSTOM SETUP
AUTO STANDBY: Uključuje/isključuje funkciju Auto Standby. Ako odaberete "ON", uređaj
se isključuje u pripravno stanje ako ostane zaustavljen duže od 30 minuta.
AUTO PLAY: Kad je opcija podešena na "ON",
automatski započinje reprodukcija pri uključenju
uređaja timerom (opcija).
PAUSE MODE: Odabire sliku kad je uređaj
u stanju pauze. Obično je potrebno odabrati
"AUTO". Kad je izlazni signal slike u visokoj
rezoluciji, odaberite "FRAME". (Samo DVD)
TRACK SELECTION: Pri reprodukciji DVD
VIDEO diska na kojem su snimljeni višestruki
audio formati (PCM, MPEG audio, DTS ili
Dolby Digital), daje prioritet zvučnom zapisu
koji sadrži najveći broj kanala. Ako odaberete
"AUTO", dodeljen je prioritet. (Samo DVD
VIDEO)
IMAGE QUALITY: Odabir prioriteta bilo
za visok kvalitet slike ili brzinu. (Samo za
slikovne datoteke)
MULTI-DISC RESUME: Uključuje/isključuje
funkciju Multi-disc Resume. Mesto zaustavljanja reprodukcije može se memorisati za do 6
različitih DVD VIDEO/VIDEO CD diskova.
Ako započnete podešavanja ponovo, mesto
nastavljanja se poništi. (Samo DVD VIDEO/
VIDEO CD)
AUDIO SETUP
AUDIO DRC (Dynamic Range Control)*3:
Podesite prema okruženju. Podesite na "TV
MODE" kad su najtiši zvukovi neprimetivi, ili
podesite na "WIDE RANGE" kad su uslovi za
slušanje dobri, na primer u kućnom bioskopu.
DOWNMIX*3: Menja način mešanja zvuka na
2 kanala pri reprodukciji DVD-a koji poseduje
zadnje elemente zvuka (kanale) ili je snimljen u
Dolby Digital formatu. Obično je potrebno
odabrati "DOLBY SURROUND".
DIGITAL OUT: Omogućuje izlaz audio signala
preko DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI OUT
priključnice. Ako odaberete "ON", podesite takođe
sledeće: "DOLBY DIGITAL", "MPEG",
"DTS" ili "48kHz/96kHz PCM".
DOLBY DIGITAL: Bira vrstu Dolby Digital
signala. Podesite na "D-PCM" kad je uređaj
spojen na audio komponentu bez ugrađenog
Dolby Digital dekodera.
MPEG: Bira vrstu MPEG signala. Podesite na
"MPEG" kad je uređaj spojen na audio komponentu sa ugrađenim MPEG dekoderom.
DTS: Bira vrstu DTS audio signala. Podesite
na "ON" pri reprodukciji DVD VIDEO diska s
DTS zvučnim zapisima. Nemojte podešavati na
"ON" kad uređaj spajate na audio komponentu
bez DTS dekodera.
48kHz/96kHz PCM: Bira frekvenciju uzorkovanja za izlazni digitalni audio signal. (Samo
DVD VIDEO)
AUDIO (HDMI): Odabir vrste audio signala
koji se emituje iz HDMI OUT priključnice.
Podesite na "PCM" ako spojite na uređaj TV koji
nije kompatibilan sa DOLBY DIGITAL/DTS/
MPEG signalima.
*1 Kad odaberete "OTHERS ", odaberite i
unesite kôd jezika. Pogledajte "Listu jezičkih
kodova" na kraju ovog uputstva.
*2 Ako se slika ne prikazuje normalno ili nestaje,
resetujte podešenje. Pritisnite / za isključenje, unesite "369" i zatim pritisnite / za
ponovno uključenje uređaja.
*3 Ova funkcija utiče na izlaz na sledećim
priključnicama.
– Priključnice AUDIO OUT L/R.
– Priključnica DIGITAL OUT (COAXIAL)/
HDMI OUT priključnica, samo kad je
funkcija "DOLBY DIGITAL" podešena na
"D-PCM".
HDMI SETUP
Možete podesiti opcije vezane uz HDMI
spajanje.
HDMI RESOLUTION*2: Odabir vrste video
signala koji se emituju iz HDMI OUT priključnice. Ako odaberete "AUTO (1920 1080p)"
(standardno), uređaj emituje video signale
najviše rezolucije koje TV može prikazati. Ako
slika nije jasna, deluje neprirodno ili vam se
ne sviđa, pokušajte drugu opciju koja odgovara
disku ili TV-u/projektoru i sl. Detalje potražite
u uputstvu za upotrebu TV-a/projektora i sl.
Ova postavka se ne može odabrati ako je "JPEG
RESOLUTION" podešeno na "PhotoTV HD".
JPEG RESOLUTION: Odabire ovu vrstu
JPEG rezolucije tako da možete uživati u slici
visokog kvaliteta preko HDMI spajanja.
Ova postavka je efikasna samo ako podesite
"TV TYPE" na "16:9". Ova postavka se ne
može odabrati ako je "HDMI RESOLUTION"
podešeno na "720480/576p". "(19201080i)
HD " i "(19201080i) HD" su efikasni samo
ako podesite "HDMI RESOLUTION" na
"1920 1080i". Ako podesite ovu postavku
na "PhotoTV HD", "(19201080i) HD " ili
"(19201080i) HD", efekti, rotacija i zumiranje
nisu dostupni.
YCBCR/RGB (HDMI): Odabir vrste HDMI
signala koji se emituje iz HDMI OUT priključnice. Podesite na "RGB" ako je prikazana slika
izobličena. Ova postavka se ne može odabrati
ako je "JPEG RESOLUTION" podešeno na
"PhotoTV HD".
9
Informacije
U slučaju problema
Ako dođe do neke od sledećih poteškoća tokom upotrebe uređaja, pre nego što odnesete
uređaj na servis, proučite ovo uputstvo jer
vam ono može pomoći u rešavanju problema.
Ako su problemi i dalje prisutni, obratite se
najbližem Sony prodavcu.
Uređaj se ne uključuje.
 Proverite da li je mrežni kabl čvrsto spojen.
Nema slike/na slici se pojavljuju smetnje.
 Ponovo čvrsto spojite spojne kablove.
 Spojni kablovi su oštećeni.
 Proverite povezanost sa TV prijemnikom i
odaberite odgovarajući ulazni kanal na TV
prijemniku, tako da se signal uređaja pojavi
na TV ekranu.
 Disk je zaprljan ili neispravan.
 Pritisnite / za isključivanje uređaja i unesite "369" brojčanim tipkama na daljinskom
upravljaču i zatim ponovo pritisnite / na
uređaju.
Nema zvuka.
 Ponovo čvrsto spojite spojne kablove.
 Spojni kabl je oštećen.
 Uređaj se nalazi u stanju pauze ili usporene
reprodukcije.
 U toku je pretraživanje prema napred ili
nazad.
Daljinski upravljač ne radi.
 Baterije u daljinskom upravljaču su istrošene.
 Daljinski upravljač nije usmeren prema senzoru
 daljinskog upravljača na uređaju.
 Kad pri upravljanju uređajem pritiskate više
tipki u nizu, pritisnite ih 5 sekundi jednu za
drugom.
Disk se ne može reprodukovati.
 Disk je umetnut naopako.
Umetnite disk sa stranom za reprodukciju
okrenutom prema dole.
 Disk je iskrivljen.
 Uređaj ne može reprodukovati neke diskove.
 Regionalni kôd na DVD disku ne podudara
se sa regionalnim kodom uređaja.
 Unutar uređaja se kondenzovala vlaga.
 Uređaj ne može reprodukovati snimljeni
disk koji nije pravilno finalizovan.
10
Uređaj ne radi ispravno.
 Ako na rad uređaja utiču statički elektricitet
i druge smetnje, izvucite mrežni kabl iz
utičnice.
Fioka diska se ne može otvoriti, a na
displeju uređaja se prikazuje "
"
(LOCKED).
 Aktivirana je funkcija Child Lock (str. 6).
Fioka diska se ne može otvoriti, a na
"
displeju uređaja se prikazuje "
(TRAY LOCKED).
 Obratite se najbližem Sony prodavcu ili
ovlašćenom Sony servisu.
Na displeju se prikazuje "C13".
 Očistite disk mekanom krpom ili proverite
njegov format.
Na displeju se prikazuje "C31".
 Pravilno umetnite disk
Nema slike ili zvuka kod povezivanja na
HDMI OUT priključnicu.
 Promenite podešenje za "HDMI
RESOLUTION" u "HDMI SETUP". Problem
će se možda rešiti.
 Ako uređaj spojen na HDMI OUT priključnicu
ne odgovara formatu audio signala, podesite
"AUDIO (HDMI)" u "HDMI SETUP" na
"PCM".
 Pokušajte sledeće:  Isključite i ponovo
uključite uređaj. 2 Isključite i ponovo
uključite spojenu opremu. 3 Odspojite i
ponovo spojite HDMI kabl.
Ovaj uređaj ne prepoznaje spojeni USB
medij.
 USB uređaj nije čvrsto spojen.
 USB uređaj ili kabl su oštećeni.
 Niste odabrali USB mod.
Format datoteke za reprodukciju
Video: MPEG-1 (datoteke iz Cyber-shota)/
MPEG-4 (simple profile)*1/Xvid
Fotografije: JPEG (DCF format)
Muzika: MP3 (osim za mp3PRO)/WMA
(osim za WMA Pro)*1, *2/AAC*1, *2/LPCM/
WAVE
*1 Ne mogu se reprodukovati datoteke sa zaštitom
od kopiranja (Digital Right Management).
*2 Uređaj neće reprodukovati kodirane datoteke,
na primer Lossless.
Podržane ekstenzije: ".avi", ".mpg", ".mpeg",
".mp4", ".jpg", ".mp3", ".wma", ".m4a",
".wav"
Podržani diskovi: DVD, DVD±RW/±R/±R
DL, Music CD/Super VCD, CD-R/-RW
& DATA CD diskove snimljene u skladu sa
standardom ISO 9660 Level 1/Level 2, ili
njegovim proširenim formatom, Joliet.
& DATA DVD diskove snimljene u skladu sa
standardom UDF.
& Uređaj će reprodukovati bilo koju navedenu
datoteku, čak i ako se format razlikuje. Reprodukcija takvih podataka može generisati
buku koja može oštetiti zvučnike.
& Za pokretanje reprodukcije medija sa
složenom strukturom foldera potrebno je
više vremena. Zato savetujemo da napravite albume sa najviše dve hijerarhije.
& Zavisno od uslova kodiranja/snimanja,
neke video, slikovne i audio datoteke
možda se neće moći reprodukovati.
& Za pokretanje reprodukcije i prelaz na
sledeći ili drugi album/datoteku možda će
biti potrebno neko vreme.
& Uređaj prepoznaje najviše 200 albuma i 600
datoteka. Kad je odabrano "PHOTO
(MUSIC)", može prepoznati do 300 audio
datoteka i 300 slikovnih datoteka.
& Pri brisanju albuma uređaj može istovremeno izbrisati neprikazane datoteke u meniju
ALBUM.
& Uređaj možda neće reprodukovati datoteku
sastavljenu od dve ili više video datoteka.
& Uređaj ne može reprodukovati video datoteku
koja je veća od 720 (širina)  576 (visina)/
2 GB.
& Zavisno od datoteke, reprodukcija se možda
neće odvijati normalno. Preporučujemo vam
da napravite datoteku sa nižom brzinom prenosa (bit rate).
& Uređaj možda neće pravilno reprodukovati
video datoteku s DATA CD-a snimljenu uz
visoku brzinu bita. Savetujemo reprodukciju sa DATA DVD-a.
& Prilikom reprodukcije vizualnih podataka
koje ne podržava MPEG-4 format, čuće se
samo zvuk.
Napomena o medijima za snimanje
Imajte na umu da nije moguća reprodukcija
nekih medija za snimanje na ovom uređaju
zbog nedovoljnog kvaliteta i uslova snimanja
te fizičkom stanju diska, odnosno zbog razlike
u tehnologiji i softveru snimanja. Disk se ne
može reprodukovati ako nije pravilno finalizovan. Takođe nije moguća reprodukcija
nekih DATA diskova snimljenih u Packet
Write formatu.
Uređaj ne može reprodukovati slike sa
signalom za zaštitu od kopiranja
Snimci u DVD-VR modu sa CPRM (Content
Protection for Recordable Media) zaštitom
možda se neće moći reprodukovati.
Napomena o reprodukciji DVD i VIDEO CD
diskova
Neke funkcije reprodukcije DVD i VIDEO
CD diskova mogu biti podešene od strane
proizvođača softvera. Pošto ovaj uređaj reprodukuje DVD i VIDEO CD diskove prema
sadržaju diska koji su napravili proizvođači
softvera, neke funkcije reprodukcije možda neće biti dostupne. Takođe pogledajte uputstvo
isporučeno uz DVD i VIDEO CD diskove.
Napomena o diskovima
Ovaj uređaj namenjen je reprodukciji diskova
koji su usklađeni sa Compact Disc (CD) standardom. DualDiscs i neki audio diskovi kodirani sa tehnologijom zaštite autorskih prava
nisu usklađeni s Compact Disc (CD) standardom. Zato se možda neće moći reprodukovati
na ovom proizvodu.
 nastavlja se
11
Tehnički podaci
Sistem
Laser: Poluprovodnički laser
Izlazi
& AUDIO OUT (L/R): Phono priključnica
& DIGITAL OUT (COAXIAL): Phono
priključnica
& COMPONENT VIDEO OUT (Y, PB, PR):
Phono priključnica
& VIDEO OUT: Phono priključnica
& HDMI OUT: HDMI 19-pinski standardni
priključak
& USB: USB priključnica tip A, maksimalna
struja 500 mA (za spajanje USB uređaja)
Opšte
& Napajanje: 220 – 240 V AC, 50/60 Hz
& Potrošnja energije: 12 W
& Dimenzije (približno): 320  38,5  209 mm
(širina/visina/dubina) sa delovima koji vire
& Masa (približno): 1,1 kg
& Radna temperatura: 5°C do 35°C
& Radna vlažnost: 25% do 80%
Isporučeni pribor
& Audio/video kabl (phono priključak  3
 mini priključak  3) (1)
& Daljinski upravljač (1)
& Baterije R6 (veličina AA) (2)
Specifikacije i dizajn podložni su promeni
bez najave.
Proizvođač ne preuzima odgovornost za
eventualne štamparske greške.
12
Lista jezičkih kodova
 strana 8
Kôd Jezik
Kôd Jezik
Kôd Jezik
Kôd Jezik
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
Afarski
Abkazijanski
Afrikaans
Amharički
Arapski
Asameski
Ajmarski
Azerbejdžanski
Baškirski
Beloruski
Bugarski
Biharski
Bislamski
Bengalski;
Bangla
Tibetanski
Bretonski
Katalanski
Korzikanski
Češki
Velški
Danski
Nemački
Butanski
Grčki
Engleski
Esperanto
Španski
Estonski
Baskijski
Perzijski
Finski
Fidži
Fareski
Francuski
Frizijski
Irski
Škotski Gelik
Galicijski
Guaranski
Gudžaraski
Hauski
Hindski
Hrvatski
Mađarski
Armenski
Interlingua
Interlingue
Inupijak
Indonezijski
Islandski
Talijanski
Hebrejski
Japanski
Jidiš
Javanski
Gruzijski
Kazahstanski
Grenlandski
Kambodžijski
Kanadski
Korejski
Kašmirski
Kurdski
Kirgiški
Latinski
Lingalski
Laotinski
Litvanski
Latvijski;
Letiš
1345 Malgaški
1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
Maorski
Makedonski
Malajalamski
Mongolski
Moldavijski
Maratijski
Malajski
Malteški
Burmski
Naurski
Nepalski
Holandski
Norveški
Okitanski
(Afanski) Oromo
Orijski
Pandžapski
Poljski
Paštoski
Paštoski
Portugalski
Kečuanski
Retoromanski
Kirundski
Rumunski
Ruski
Kinjarvandski
Sanskrt
Sindi
Sango
Hrvatskosrpski
Singaleški
Slovački
Slovenski
Samoanski
Shona
Somalijski
Albanski
Srpski
Setsvanski
Sesoto
Sudanski
Švedski
Svahili
Tamilski
Telugu
Tadžik
Tai
Tigrinjski
Turkmenski
Tagaloški
Setsvanski
Tonga
Turski
Tsonga
Tatarski
Tvi
Ukrajinski
Urdu
Uzbeški
Vijetnamski
Volapük
Volof
Ksosa
Joruba
Kineski
Zulu
1703 Neodređeno
ISO 639: 1988 (E/F) standard
Kodovi područja za funkciju Parental Control
 strana 8
Kôd Područje
Kôd Područje
Kôd Područje
Kôd Područje
2044
2047
2046
2057
2070
2079
2090
2092
2115
2165
2174
2109
2248
2238
2254
2276
2304
2363
2362
2376
2390
2379
2427
2424
2436
2489
2501
2149
2499
2086
2528
2184
Argentina
Australija
Austrija
Belgija
Brazil
Kanada
Čile
Kina
Danska
Finska
Francuska
Nemačka
Indija
Indonezija
Italija
Japan
Koreja
Malezija
Meksiko
Holandija
Novi Zeland
Norveška
Pakistan
Filipini
Portugal
Rusija
Singapur
Španija
Švedska
Švajcarska
Tajland
Ujedinjeno
Kraljevstvo
13
14
] Kako biste saznali korisne savete i informacije o Sony proizvodima i uslugama, molimo posetite:
www.sony-europe.com/myproduct/
4-266-025-11(1)
http://www.sony.net/
OVLAŠĆENI SERVISI
Input
Milentija Popovića 18
Beograd
011 2132 877, 311 9431
TV Video Centar
Save Kovačevića 153
Podgorica
020 620 980
ETC Electronic
Ustanička 128b
Beograd
011 3473 530, 2894 508
V.T. Centar
Seljanovo bb
Tivat-Kotor
032 674 422
ETC Electronic
Pere Velimirovića 8
Beograd
011 3510 424, 3591 243
TV Digital Servis
Šukrije Međedovića
Bijelo Polje
050 431 399
SS Digit
Kraljice Marije 29
Beograd
011 3223 674, 3370 369
Predstavništvo Sony Europe Ltd.
Omladinskih Brigada 88a
11 070 Novi Beograd
Republika Srbija
Sony Info Centar
+381 11 228 33 00
www.sony.rs
support.rs@eu.sony.com
Download PDF

advertising