Sony | DVP-FX770 | Sony DVP-FX770 DVP-FX770 Portable DVD player Uputstva za rukovanje

4-284-253-11(1)
Prenosni CD/
DVD uređaj
Uputstvo za upotrebu

Kako biste saznali korisne savete i informacije o Sony
proizvodima i uslugama, molimo posetite:
www.sony-europe.com/myproduct/
DVP-FX770
© 2011 Sony Corporation
UPOZORENJE
Kako biste sprečili požar
ili električni udar, ne izlažite
uređaj kiši ili vlazi.
Kako biste izbegli strujni
udar, ne otvarajte kućište.
Prepustite popravke samo
stručnim osobama.
Mrežni kabl treba da se zame­
ni isključivo u ovlašćenom
servisu.
Baterije i uređaji u kojima se
nalaze baterije ne smeju se
izlagati preteranoj vrućini,
na primer, direktnoj sunčevoj
svetlost, plamenu i sl.
Pločica sa podacima nalazi se na
donjoj strani uređaja.
Ovaj uređaj klasifikovan je kao
CLASS 1 LASER proizvod.
Oznaka CLASS 1 LASER
PRODUCT se nalazi na donjoj
strani uređaja.
Odlaganje starih električnih i
elektronskih uređaja (primenjuje
se u Evropskoj uniji i ostalim
evropskim zemljama sa posebnim
sistemima odlaganja)
Ova oznaka na proizvodu ili na
ambalaži označava da se ovaj
proizvod ne sme odlagati kao
kućni otpad. On treba da bude
odložen na, za to predviđenom
mestu za reciklažu električne ili
elektronske opreme. Pravilnim
odlaganjem starog proizvoda
pomažete u sprečavanju potencijalno negativnih posledica po okolinu
i ljudsko zdravlje, a koje bi mogle
nastati neprikladnim odlaganjem
dotrajalog uređaja. Recikliranje
materijala od koga je uređaj sasta­
vljen doprinosi očuvanju prirodnih
izvora. Za detaljne informacije o
reciklaži ovog proizvoda, molimo
kontaktirajte vašu lokalnu upravu,
odlagalište otpada ili prodavnicu
u kojoj je proizvod kupljen.
Samo u Europi
2
Kod uređaja kojima je zbog sigurno­
sti, načina rada ili očuvanja podataka
potrebno stalno napajanje preko
ugrađene baterije, bateriju treba
da zameni isključivo stručno
servisno osoblje.
Kako biste osigurali pravilno
zbrinjavanje baterije, predajte
dotrajali proizvod na sabirno
mesto za recikliranje električne
i elektronske opreme.
Kod ostalih vrsta baterija, molimo
pogledajte uputstvo za sigurno uklanjanje baterije iz uređaja. Predajte
bateriju na ovlašćeno sabirno
mesto za recikliranje istrošenih
baterija.
Za detaljnije informacije o recikliranju ovog proizvoda ili baterije,
obratite se lokalnoj upravi, komunalnoj službi ili prodavnici u kojoj
ste kupili uređaj.
Nemojte rastavljati niti prepravljati
uređaj. U suprotnom, može doći
do strujnog udara. Za zamenu
punjivih baterija, unutrašnje
provere ili popravke obratite se
najbližem Sony prodavcu ili
Sony servis centru.
OPREZ
Upotrebom optičkih instrumenata
uz ovaj uređaj povećava se opa­
snost za vid. Budući da je laserski
zrak koji se koristi u ovom CD/
DVD uređaju štetan za oči, nemojte
pokušavati da otvarate kućište.
Prepustite popravke samo stručnim
osobama.
Pravilnim odlaganjem ovih baterija sprečavate potencijalne
negativne posledice po okolinu i
ljudsko zdravlje koje inače mogu
imati uticaja ukoliko se baterije
ne odlože na pravilan način. Reci­
kliranje materijala doprinosi
očuvanju prirodnih izvora.
Odlaganje dotrajalih baterija
(primenjuje se u Evropskoj uniji i
ostalim evropskim zemljama sa
posebnim sistemima odlaganja)
Ovaj znak na bateriji ili ambalaži
ukazuje da se baterija isporučena
sa ovim proizvodom ne sme
odlagati sa kućnim otpadom.
Na nekim baterijama ovaj simbol
može biti upotrebljen u kombi­
naciji sah hh emijskim simbolom.
Mogu biti dodati i hh emijski
simboli za živu (Hg) ili olovo
(Pb) ako baterija sadrži više od
0,0005% žive ili 0,004% olova.
Mere opreza
5 Postavite ovaj uređaj tako da
se mrežni kabl može odmah
odspojiti iz zidne utičnice u
slučaju nezgode.
5 Uređaj nije isključen sa napajanja sve dok je mrežni utikač
povezan na zidnu utičnicu, čak i
ako je sam uređaj isključen.
5 Kako biste sprečili požar ili
električni udar, ne stavljajte
na uređaj posude sa tečnošću,
npr. vaze.
5 Preveliki zvučni pritisak iz slušalica može uzrokovati gubitak
sluha.
Informacije o autorskim
pravima, zaštićenim
znakovima i softverskim
licencama
5
5
5
Proizvođač ovog uređaja je kompanija Sony Corporation, 1-7-1 Konan 5
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Ovlašćeni predstavnik za EMC
5
i sigurnost proizvoda je Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Nemačka. Za sva pitanja servisa
i garancije, obratite se na adrese
navedene u odvojenim dokumentima koji se tiču servisa ili
garancije.
VAŽNA NAPOMENA
Oprez: Ovaj uređaj ima
mogućnost beskrajnog prikaza
zadržane ("zamrznute") video
slike ili prikaza menija na
ekranu vašeg televizora. Ako
ostavite prikaz zadržane slike
ili menija na ekranu vašeg
TV prijemnika tokom dužeg
vremenskog perioda, to može
prouzrokovati trajno oštećenje
TV ekrana. Na to su posebno
osetljivi plazma televizori i
projekcioni TV prijemnici.
Ako imate bilo kakvih pitanja ili
problema vezanih za vaš uređaj,
molimo obratite se najbližem
Sony prodavcu.
O ovom uputstvu
5 U ovom uputstvu reč "disk" se
koristi kao opšti pojam za
DVD ili CD diskove, ukoliko
nije drugačije naznačeno u
tekstu ili na slikama.
Proizvedeno po licenci kompanije
5 Ikone, poput њ, koje su
Dolby Laboratories. Dolby i
naznačene na vrhu svakog
simbol dvostruko­D su zaštitni
znaci kompanije Dolby Laboratories. objašnjenja označavaju vrstu
medija koji se može koristiti
Logotipi "DVD+RW",
uz funkciju koja se objašnjava.
"DVD-RW", "DVD+R",
5 Za detalje, pogledajte "Mediji
"DVD+R DL", "DVD-R",
koji se mogu reprodukovati"
"DVD VIDEO" i "CD" su
(str. 24).
zaštićeni.
5 Informacije koje je POTREBNO
MPEG Layer­3 tehnologija
znati (kako bi se izbegla nepra­
audio kodiranja i patenti koriste
vilna upotreba) navedene su
se po licenci kompanije
ispod ikone . Informacije
Fraunhofer IIS i Thomson.
koje je PRIKLADNO znati
Svi drugi zaštićeni znakovi u
vlasništvu su njihovih kompanija. (saveti i korisne informacije)
navedene su ispod ikone .
OVAJ PROIZVOD JE LICENCIRAN POD MPEG­4 VISUAL
PATENT PORTFOLIO LICENCOM ZA LIČNU I NEKOMERCIJALNU UPOTREBU OD
STRANE KORISNIKA ZA
KODIRANJE VIDEO ZAPISA
PREMA MPEG­4 VISUAL
STANDARDU ("MPEG­4
VIDEO") KOJI SU KODIRANI
OD STRANE KORISNIKA I
SNIMLJENI ZA LIČNE I
NEKOMERCIJALNE SVRHE
I/ILI NABAVLJENIH OD
DOBAVLJAČA KOJI POSEDUJE LICENCU MPEG LA
ZA DISTRIBUCIJU MPEG­4
VIDEO ZAPISA. NE IZDAJE
.
SE NITI SE PODRAZUMEVA
LICENCA ZA BILO KOJE
DRUGE SVRHE. DODATNE
INFORMACIJE O MOGUĆNOSTI UPOTREBE U PROMO TIVNE, INTERNE I KOMERCIJALNE SVRHE ILI ZA
LICENCIRANJE, MOGU SE
DOBITI OD KOMPANIJE
MPEG LA, LLC. POGLEDAJTE
HTTP://WWW.MPEGLA.
COM
3
Sadržaj
UPOZORENJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Pregled delova i kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Priprema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Provera isporučenog pribora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Zamena baterije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Upotreba adaptera za automobil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Povezivanje na TV prijemnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Reprodukcija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Reprodukcija diskova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Reprodukcija MP3, JPEG i video datoteka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Podešavanje veličine i kvaliteta slike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Postavke i podešenja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Upotreba menija za podešavanje
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Dodatne informacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
U slučaju problema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mere opreza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mediji koji se mogu reprodukovati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tehnički podaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
20
22
24
26
ALCD ekran (str . 11)
Pregled delova i
kontrola
BZvučnik
Dostupne funkcije uređaja i daljinskog
upravljača variraju u zavisnosti od vrste
diska ili okolnosti uređaja.
Uređaj
CTipka DISPLAY
Prikaz informacija o reprodukciji.
5 Pri reprodukciji DVD-a menja mod
reprodukcije (str. 12).
DTipka MENU
Prikaz menija DVD VIDEO diska.
5 Pri reprodukciji CD ili VIDEO CD
diska (sa isključenom funkcijom PBC),
prebacuje na ponavljanje reprodukcije (str. 12) ili reprodukciju slučajnim
redosledom.
5 Tokom reprodukcije JPEG datoteke
reprodukuje slideshow (str. 14).
INPUT SELECT
DISPLAY
MENU
ENTER
RETURN
OPTIONS
VOLUME
Tipke ///
Pomeranje kursora radi odabira prikazane stavke.
55/ na uređaju imaju istu funkciju
kao tipke / na daljinskom
upravljaču.
OPEN
Srednja tipka (ENTER)
PUSH CLOSE
POWER
Ulaz u odabranu stavku.
5 Tipka ENTER na uređaju ima istu
funkciju kao tipka .
CHARGE
Tipka RETURN
Povratak na prethodni prikaz.
Tipka OPTIONS
OPERATE
OFF ON
HOLD
PHONES
A
AUDIO
OUT
VIDEO
OUT
DC IN
9.5V
B
Prikaz menija za podešavanje LCD
ekrana (str. 15) i upotrebu menija
za podešavanje (str. 16).
ETipka VOLUME (jačina zvuka)
Tipke VOLUME+ i  (reprodukcija)
imaju ispupčenje. Ispupčenje služi kao
referentna tačka tokom upotrebe uređaja.
+/–
Podešavanje jačine zvuka.
 nastavlja se
5
FTipka  (reprodukcija) (str . 11)
Pokretanje ili ponovno pokretanje
reprodukcije.
Tipka  (pauza) (str . 11)
Za povezivanje USB uređaja.
QPriključnica AUDIO OUT (str . 10)
Pauza ili ponovno pokretanje
reprodukcije.
RPriključnica VIDEO OUT (str . 10)
Tipka  (zaustavljanje) (str . 11)
SPriključnica DC IN 9,5V (str . 8, 9)
Zaustavljanje reprodukcije.
Tipka / (prethodno/
sledeće)
Prelaz na prethodno/sledeće poglavlje,
zapis ili datoteku.
GPoklopac fioke diska (str . 11)
HTipka OPEN (str . 11)
Otvaranje poklopca fioke diska.
IPUSH CLOSE (str . 11)
Zatvaranje poklopca fioke diska.
JIndikator POWER (str . 11)
KIndikator CHARGE (str . 8)
L (senzor daljinskog
upravljača)
MPrekidač OPERATE (str . 11)
Uključenje ili isključenje uređaja.
NPrekidač HOLD
Kako biste izbegli slučajan pritisak
na neku od tipki, prekidač HOLD
podesite u smeru strelice.
Sve tipke na uređaju su zaključane, a
tipke daljinskog upravljača su u funkciji.
OPriključnica PHONES (slušalice)
A, B
6
PPriključnica USB (tip A) (str . 14)
Za povezivanje mrežnog adaptera ili
adaptera za automobil.
TTipka INPUT SELECT (str . 14)
Svakim pritiskom tipke, prikaz na LCD
ekranu menja se na sledeći način:
5 Disk (standardno)
5 USB (str. 14)
Daljinski upravljač
VTipka TOP MENU
Prikaz glavnog menija DVD VIDEO
diska.
5 Pri reprodukciji DVD VR diska
prebacuje između "Original" i "Play
List".
WTipke  REPLAY/ ADVANCE
Ponavljanje reprodukcije scene/kratko
pomeranje scene unapred (samo za
DVD).
XTipke  /  (pretraživanje/usporena reprodukcija)
Tipke VOL +, 5,  i AUDIO imaju ispupčenje. Ispupčenje služi kao referentna tačka
tokom upotrebe uređaja.
UBrojčane tipke
Unos brojeva naslova/poglavlja i sl.
Tipka CLEAR
Brisanje znakova u polju za unos.
5 Brzo pretraživanje unazad/
unapred kada se pritisne tokom
reprodukcije. Pritisnite više puta za
promenu brzine.
5 Usporeno pretraživanje unazad/
unapred kada se pritisne tokom pauze.
Pritisnite više puta za promenu brzine.
(Usporena reprodukcija unazad je
raspoloživa samo za DVD. Usporena
reprodukcija unapred je raspolož-ž ž
živa samo za DVD, VIDEO CD i
video datoteke.) U zavisnosti od diska,
usporena reprodukcija unazad možda
neće biti moguća ili slike neće biti
stabilne.
YTipka ANGLE
Menja uglove kamere snimljene na
DVD VIDEO.
Tipka AUDIO
Svaki pritisak tipke menja audio signal.
5 Pri reprodukciji DVD VIDEO diska
menja jezik dijaloga.
5 Prilikom reprodukcije CD ili VIDEO
CD diska prebacuje između stereo i
mono zvuka.
Tipka SUBTITLE
Svaki pritisak tipke menja titlove
snimljene na DVD VIDEO.
7
Priprema
Provera isporučenog
pribora
Proverite da li je uz uređaj isporučen
sledeći pribor:
5 AC adapter (1)
5 Adapter za automobil (1)
5 Audio/video kabl (mini priključak  2
 phono priključak  3) (1)
5 Daljinski upravljač (1)
5 Baterije R6 (veličina AA) (2)
Zamena baterije
Napunite punjivu bateriju pre prvog korišćenja uređaja, ili kada se baterija isprazni.
1
Povežite mrežni adapter
.
Kada punjenje započne, svetli narandžasti
indikator CHARGE.
OPERATE
OFF ON
HOLD
PHONES
A
AUDIO
OUT
VIDEO
OUT
DC IN
9.5V
B
Na zidnu utičnicu
DC IN
9.5V
Priprema daljinskog upravljača
Umetnite dve R6 (veličina AA) baterije u
skladu sa oznakama polariteta  i  na
baterijama i unutar odeljka za baterije.
Mrežni adapter (isporučen)
Kada se punjenje završi, isključuje se
indikator CHARGE.
Odspojite mrežni adapter.

Ako se umesto indikatora CHARGE uključi indi­
kator POWER, prekidač OPERATE je podešen
u položaj "ON". Postavite prekidač OPERATE
u položaj ''OFF'' i proverite da li svetli indikator
CHARGE.

Bateriju punite pri temperaturi između 5 °C i
35 °C.
8
Vreme punjenja i reprodukcije
Vreme punjenja: približno 3 sata
Vreme reprodukcije: približno 4 sata
Navedeno vreme odnosi se na sledeće
uslove:
– Umerena temperatura (20 °C)
– Upotreba slušalica
– Minimalna pozadinska rasveta
U zavisnosti od temperature okruženja i stanja
punjive baterije, vreme punjenja može biti
duže, a vreme reprodukcije može biti kraće.
Provera kapaciteta baterije
Isporučen adapter za automobil namenjen
je za akumulator od 12 V, sa negativnim uzemljenjem (ne koristite sa akumulatorom od
24 V, pozitivno uzemljenje).
1
Povežite adapter za automobil .
OPERATE
OFF ON
Kad je uređaj zaustavljen, prikaže se indika­
tor baterije. Kad je baterija prazna, pojavljuje se indikator  ili treperi indikator
CHARGE. Prekidač OPERATE postavite
u položaj ''OFF'', povežite mrežni adapter i
napunite bateriju.
Puna
Upotreba adaptera za
automobil
Prazna
HOLD
PHONES
A
AUDIO
OUT
VIDEO
OUT
DC IN
9.5V
B
DC IN
9.5V
Na priključnicu
upaljača
Adapter za automobil (isporučen)
Nakon upotrebe uređaja u automobilu
Odspojite adapter za automobil iz priključka
u vozilu.

5 Vozač ne sme povezivati niti odspajati adapter za
automobil tokom vožnje.
5 Položite kabl tako da ne ometa vozača. Takođe,
LCD ekran se ne sme postaviti tako da
ga vozač može gledati.
5 Očistite priključnicu upaljača. Ukoliko je zapr­
ljana, kontakt se možda neće uspostaviti ili
može doći do nepravilnosti u radu.
5 Adapter koristite dok motor vozila radi. Ako
se koristi kad je motor isključen, akumulator
se može isprazniti.
5 Uređaj i dodatni pribor ne ostavljajte unutar
vozila.
9
Povezivanje na TV
prijemnik
Možete gledati slike na TV­u ili monitoru
ako povežete uređaje na način opisan u
nastavku.
1
Povežite uređaj na TV prijemnik ili
monitor putem isporučenog
audio/video kabla .
OPERATE
OFF ON
HOLD
PHONES
A
AUDIO
OUT
AUDIO
OUT
VIDEO
OUT
DC IN
9.5V
B
VIDEO
OUT
Na AUDIO/VIDEO
ulazne priključnice
TV prijemnika ili
monitora
Audio/video kabl
(isporučen)

Uređaj se može povezati na AV pojačalo na isti
način kao i na TV.

5 Kada je uređaj povezan na TV prijemnik audio/
video kablom, na LCD ekranu se ne vidi
slika.
5 Pogledajte uputstvo za upotrebu isporučeno uz
uređaj koji nameravate da povežete.
5 Pre povezivanja, isključite uređaj i opremu koju
želite da povežete, zatim ih izvucite iz mrežnog
napajanja.
10
4
Reprodukcija
Ubacite disk .
Postavite disk sa stranom za reprodukciju na dole i lagano ga pritisnite
da legne na mesto. Ne dodirujte
površinu sočiva.
Reprodukcija diskova
ћќўџ
Ґ
U zavisnosti od diska, neki postupci mogu biti
različiti ili ograničeni. Pogledajte uputstvo za
upotrebu isporučeno uz disk.
Unapred napunite bateriju ili povežž žite
adapter za mrežno napajanje.
Površina sočiva
N
Strana za reprodukciju
okrenuta na dole
INPUT SELECT
DISPLAY
MENU
X
ENTER
OPEN
PUSH
CLOSE
RETURN
OPTIONS
VOLUME
x
5
OPEN
PUSH CLOSE
OPERATE
OFF ON
HOLD
OPERATE
1
2
Otvorite LCD ekran .
Prekidač OPERATE postavite u
položaj ''ON'' .
Uređaj se uključi i indikator POWER
zasvetli zeleno.
3
Pritisnite OPEN za otvaranje
poklopca fioke diska .
6
Pritisnite PUSH CLOSE na poklopcu
diska za njegovo zatvaranje .
Pritisnite  .
Započinje reprodukcija.
U zavisnosti od diska, može se prikazati
meni. Pritisnite /// za odabir
opcije i zatim pritisnite ENTER.

5 Diskovi koji su napravljeni na DVD rekorderima
trebaju se pravilno finalizovati pre nego što se
mogu reprodukovati. Za dodatne informacije
o finalizovanju, pogledajte uputstvo za upotrebu
isporučeno uz DVD rekorder.
5 Kada otvorite poklopac fioke, disk će se možda
još uvek okretati. Pre vađenja diska, sačekajte
da se okretanje zaustavi.
Napomene o screen saveru .
5 Slika screen savera pojavljuje se kad je
reprodukcija pauzirana ili zaustavljena
dužže od 15 minuta bez kontrola funkcija.
Slika nestaje pritiskom na tipku .
Za podešavanje opcije "Screen Saver"
pogledajte str. 17.
 nastavlja se
11
5 Uređaj se isključi u režim mirovanja, 15
minuta nakon uključenja funkcije screen
saver. Za izlazak iz moda režž ima mirovanja, pritisnite tipku .
Nastavljanje reprodukcije od mesta na
kojem je bila zaustavljena (nastavljanje
reprodukcije) ћ ќ ў џ
Kad ponovno pritisnete  nakon što ste
zaustavili reprodukciju, uređaj nastavlja
reprodukciju od mesta na kom ste
pritisnuli .

5 Za pokretanje reprodukcije od početka diska,
pritisnite  dvaput, zatim pritisnite .
5 Kad ponovo uključite uređaj nakon prekida
napajanja, reprodukcija se nastavlja automatski.
ћќ
Tokom reprodukcije DVD diska, moguće
je pratiti trenutne informacije o reprodukciji. Prikaz sa informacijama o reprodukciji
takođe omogućava podešavanje naslova/
poglavlja, promenu zvuka/titlova, itd.
Za unos brojeva koristite daljinski
upravljač.
1
Pritisnite DISPLAY tokom reprodukcije DVD diska .
Primer: Tokom reprodukcije DVD
VIDEO diska

5 U zavisnosti od mesta na kom je zaustavljena,
reprodukcija se možda neće nastaviti sa potpuno
iste tačke.
5 Mesto nastavljanja se poništi kad:
– otvorite fioku diska.
– pritisnete tipku INPUT SELECT.
Stavke
Ponavljanje reprodukcije (Repeat reprodukcija) ћ ў џ
2
Pri reprodukciji DVD VIDEO diska pritisnite DISPLAY za odabir funkcije ''Repeat''
(str. 12).
Pri reprodukciji CD ili VIDEO CD diska
(sa isključenom funkcijom PBC), više puta
pritisnite MENU (str. 5).
Reprodukcija VIDEO CD diska sa PBC
funkcijom (PBC reprodukcija) ў
PBC (Playback Control) omogućava interak­
tivnu reprodukciju VIDEO CD diskova,
pomoću menija. Kada pokrenete reproduk­
ciju VIDEO CD diska sa PBC funkcijom,
prikaže se meni. Odaberite opciju brojča­
nim tipkama na daljinskom upravljaču i
pritisnite tipku ENTER. Nakon toga sledite
interaktivno uputstvo iz menija (pritisnite
 kada se prikaže "Press SELECT").
12
Upotreba menija sa
informacijama o reprodukciji
Menu
*1
Title
02/07
Chapter
03/20
Audio
01 5.1CH
Subtitle
01 English
D English
Title Elapsed 00:12:01
Odaberite i podesite svaku stavku
tako da pritisnete / i ENTER .
Title: Odabir broja naslova.*2
Chapter: Odabir broja poglavlja.*2
Audio: Odabir zvuka.
Subtitle: Odabir titlova.
Angle: Odabir ugla kamere.
T.Time: Vreme je prikazano tokom
reprodukcije naslova. "00:00:00"
pojavljuje se pritiskom na ENTER.
Unesite željeni vremenski kôd.
5 C.Time: Vreme je prikazano tokom
reprodukcije poglavlja. "00:00:00"
pojavljuje se pritiskom na ENTER.
Unesite željeni vremenski kôd.
5 Repeat: Odabir načina ponavljanja.
5 Time Disp.: Odabir prikaza vremena.
5
5
5
5
5
5
*1 Kada se reprodukuje DVD (VR mod), pored
broja naslova prikaže se "PL" (lista za repro dukciju) ili "ORG" (original).
*2 Odaberite broj tipkama / ili brojčanim
tipkama.
Za isključivanje prikaza
Pritisnite DISPLAY ili RETURN.

U zavisnosti od diska, ponekad nije moguće
podesiti neke od postavki.
Reprodukcija MP3, JPEG
i video datoteka Ґ
Ovaj uređaj podržava reprodukciju MP3,
JPEG i video datoteka. Za detalje, pogledajte
"Mediji koji se mogu reprodukovati" (str. 24).
Pri odabiru DATA medija, pojavljuje se
lista albuma. U zavisnosti od diska, reprodukcija započinje automatski.
C/X/x/c
ENTER
INPUT SELECT
DISPLAY
MENU
MENU
ENTER
RETURN
OPTIONS
VOLUME
./>
x
OPEN
PUSH CLOSE
X
1
N
Pritisnite / za odabir albuma
i zatim pritisnite ENTER .
Primer: Lista MP3 datoteka
Dir:001
MY BEST
..
BEST HITS
BEST3
01 Stardust
02 Fire
03 Wing
5 Za prelaz na sledeću ili prethodnu
stranicu, pritisnite  ili .
5 Za povratak na listu albuma, pritisnite
/ za odabir  i pritisnite ENTER.
2
Pritisnite / za odabir datoteke
i zatim pritisnite  ili ENTER .
Reprodukcija počinje od odabrane
datoteke.
 nastavlja se
13
Odabir JPEG datoteke
1
Rotacija JPEG datoteke
2
Spojite USB uređaj na USB
priključnicu .
IN
P
T
U
E
S
LE
P
IS
T
C
D
Y
LA
E
M
U
N
E
N
T
E
R
R
Pritisnite /// tokom prikaza slikovne
datoteke. Rotirajte svaku datoteku.
: Rotirajte sliku za 90 stepeni u smeru
kazaljke na satu.
: Rotiranje slike za 90 stepeni u smeru
suprotnom od kazaljke na satu.
/: Rotiranje slike za 180 stepeni.
Pritisnite INPUT SELECT za odabir
"USB" .
T
E
U
N
R
EO
VID T
OU
V
Prikaz liste ikonica slika
IN
DC V
9.5
L
T
U
P
O
O
N
E
M
IO
AUDIO
T
OU
INPUT
SELECT
ES
ON
Pritisnite MENU.
Slikovne datoteke unutar albuma prikazuju
se u 12 prikaza.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
PH
E
AT
ER
OP ON
F
OF
LD
HO
A
B
USB priključnica
USB uređaj
Odspajanje USB uređaja
Slide Show
Prev
Next
5 Za prelaz na prethodnu ili sledeću
listu ikonica, odaberite ''Prev'' ili
''Next'' pri dnu ekrana i pritisnite
ENTER.
5 Za izlazak iz liste ikonica slika,
pritisnite MENU.
Reprodukcija Slide Showa
1
2
Pritisnite MENU .
Pojavi se lista ikonica slika.
Pritisnite /// za odabir opcije
"Slide Show" na dnu ekrana i pritisnite ENTER .
Slide show počinje.
Reprodukcija podataka sa USB
uređaja
Možete reprodukovati datoteke s podacima
sa USB uređaja.
14
1
Pritisnite INPUT SELECT za poništenje
opcije ''USB''.
2
Odspojite USB uređaj.
Podržani Sony USB uređaji
Podržani su sledeći Sony USB flash memorijski uređaji "Micro Vault" i digitalni
fotoaparati* (objavljeni nakon 2008.): serija
USM-J/B, serija USM-L i serija USM-LX,
serija DSC­T, serija DSC­W, serija DSC­H,
serija DSC-S i serija DSLR-A.
* Podesite LUN postavke na digitalnom fotoaparatu na "Single". Pogledajte uputstvo isporučeno
uz digitalni fotoaparat.

5 Ne odspajajte USB uređaj kada indikator pristupa
treperi. To može dovesti do oštećenja ili gubitka
podataka.
5 Na uređaj se mogu povezati USB uređaji sa flash
memorijom i digitalni fotoaparat. Ostali uređaji
(USB hub i sl.) se ne mogu povezati. Kada se poveže nepodržani uređaj, prikaže se poruka greške.
Podešavanje veličine i
kvaliteta slike
ћќўҐ
Možete podesiti sliku koja je prikazana na
LCD ekranu.
INPUT SELECT
DISPLAY
MENU
C/X/x/c
ENTER
ENTER
RETURN
OPTIONS
OPTIONS
VOLUME
RET URN
OPEN
PUSH CLOSE
1
2
3
Pritisnite OPTIONS .
Pritisnite / za odabir opcije
"LCD Mode" i pritisnite ENTER .
Odaberite i podesite svaku stavku
tako da pritisnete /// i
ENTER .
5 LCD Aspect: Promena veličine slike.
5 Backlight: Podešavanje osvetljenosti.
5 Contrast: Podešavanje razlike između
svetlih i tamnih područja.
5 Hue: Podešavanje ravnoteže crvene i
zelene boje.
5 Color: Podešavanje zasićenosti boja.
5 Default: Resetovanje svih postavki na
fabrička podešenja.
Za isključenje menija
Pritisnite OPTIONS ili RETURN.

U zavisnosti od diska, odabrani format slike može
se razlikovati.
15
Deaktiviranje menija za podešavanje
Pritisnite OPTIONS ili RETURN.
Postavke i podešenja
Korišenje menija za
podešavanje
Neki diskovi sadrže memorisane postavke
reprodukcije, koje imaju prvenstvo.
INPUT SELECT
DISPLAY
MENU
C/X/x/c
ENTE R
ENTER
RETURN
OPTIONS
OPTIONS
General Setup
Standardne postavke su podvu čene.
u TV Display
Odabir formata slike povezanog TV prijemnika.
Kad gledate sliku na LCD ekranu ovog ure đaja, za postavku "TV Display" podesite
"16:9".
4:3
Pan Scan
VOLUME
RETURN
OPEN
PUSH CLOSE
1
x
Pritisnite OPTIONS kada je uređaj
zaustavljen .
Tokom nastavljanja reprodukcije ne
možete koristiti meni za podešavanje. Pritisnite  dvaput i pritisnite
OPTIONS.
2
3
Pritisnite / za odabir opcije
''Setup'', zatim pritisnite ENTER .
16
Odaberite ovo podešenje kad
4:3
Letter Box na uređaj povežete standardni 4:3
TV prijemnik. Prikazuje široku
sliku na kojoj se vide linije na
gornjem i donjem delu ekrana.
Pritisnite / za odabir kategorije,
zatim pritisnite ENTER .
: General Setup (str. 16)
Podešenje postavki vezanih uz uređaj.
: Audio Setup (str. 17)
Podešavanje postavki zvuka u skladu
sa uslovima reprodukcije.
: Language Setup (str. 18)
Podešavanje jezičkih podešenja za prikaz
na ekranu ili zvučni zapis (dijalog).
: Parental control (str. 18)
Podešenje ograničenja reprodukcije.
4
Odaberite ovo podešenje kada
na uređaj povežete standardni 4:3
TV prijemnik. Prikazuje široku
sliku na celom ekranu tako
da je deo slike koji ne stane na
ekran automatski odsečen.
Odaberite i podesite svaku stavku
tako da pritisnete / i ENTER .
16:9
Odaberite ovo podešenje kod
povezivanja TV prijemnika sa
širokom slikom (wide­screen)
ili TV prijemnika sa funkcijom
širokog ekrana (wide mode).

U zavisnosti od diska, može se dogoditi da se umesto
"4:3 Letter Box" automatski odabere "4:3 Pan
Scan" ili obrnuto.
u Angle Mark (samo DVD VIDEO)
Prikazuje oznaku ugla kad promenite ugao
gledanja tokom reprodukcije DVD diska
na koji su snimljene scene iz više uglova.
On
Prikaz oznake ugla.
Off
Isključenje oznake ugla.
u Screen Saver
Slika screen savera pojavljuje se kada je
reprodukcija pauzirana ili zaustavljena
duže od 15 minuta. Screen saver pomaže
u sprečavanju oštećenja ekrana povezanog
uređaja (utiskivanje slike). Pritisnite 
za isključenje screen savera.
On
Uključenje funkcije screen
savera.
Off
Isključenje funkcije screen
savera.
Audio Setup
Standardna postavka je podvuč ena.
u Audio DRC (Dynamic Range Control)
(samo DVD)
Omogućava postizanje čistog zvuka uz nisku
jačinu zvuka pri reprodukciji DVD diska koji
je usklađen sa "Audio DRC" funkcijom.
Standard
Standardni zvuk.
TV Mode
Omogućava postizanje čistog
tihog zvuka, čak i kod smanjene jačine.
Wide
Range
Pruža osećaj koncertnog
izvođenja.
u PBC
Možete uživati u reprodukciji interaktivnog
programa pomoću funkcije PBC (Playback
Control) na VIDEO CD disku, ukoliko je
dostupna (str. 12).
On
Uključenje PBC funkcije.
Off
Isključenje PBC funkcije.
u Default
Vraćanje svih funkcija na fabrička podešenja.
Imajte na umu da se pritom brišu sva vaša
podeš š enja.
 nastavlja se
17
Language Setup
u OSD (On-Screen Display)
Za promenu jezika informacija prikazanih
na ekranu.
u Disc Menu (samo DVD VIDEO)
Promena jezika menija diska.
Kad odaberete "Original", odabran je jezik
koji ima prioritet na disku.
u Subtitle (samo DVD VIDEO)
Odabir jezika titla.
Kad odaberete "Off", titlovi se ne prikazuju.
Reprodukciju diska moguće je ograničiti
putem ove funkcije.
Prilikom upotrebe ove funkcije, koristite
daljinski upravljač.
u Password (samo DVD VIDEO)
Unos ili izmena lozinke. Podesite lozinku
funkcije ograničavanja reprodukcije. Unesite svoju četvorocifrenu lozinku
pomoću brojčanih tipki.
Promena lozinke
1
Za odabir jezika zvučnog zapisa.
Kada odaberete "Original", odabran je jezik
koji ima prioritet na disku.
Pritisnite / za odabir opcije
''Password'', zatim pritisnite ENTER.
2
Proverite da li je odabrano "Change" i
pritisnite ENTER.
u Xvid Subtitle
3
Unesite trenutnu lozinku u polje "Old
Password", novu lozinku u "New
Password" i "Verify Password" i pritisnite ENTER.
u Audio (samo DVD VIDEO)
Biranje jezika titla Xvid datoteke.
CP1250
CP1251
Albanski, bosanski, hrvatski,
češki, nemački, mađarski,
islandski, irski, poljski,
rumunski, slovački, slovenački
Bugarski, beloruski, engleski,
makedonski, moldavski,
ruski, srpski, ukrajinski
CP1253
Grčki
CP1254
Albanski, danski,hh olandski,
estonski, finski, francuski,
gejlik, nemački, italijanski,
kurdski (latinica), norveški,
portugalski, španski,
švedski, turski

Kad u meniju "Disc Menu", "Subtitle" ili
"Audio" odaberete jezik koji nije snimljen na
disk, uređaj će automatski odabrati jedan od
snimljenih jezika.
18
Parental Control
Ukoliko pogrešite pri unosu lozinke
Pritisnite CLEAR ili  za povratak jednu
po jednu cifru, a zatim pritisnite
ENTER u koraku 3, i ponovo unesite
lozinku.
Ako zaboravite lozinku
Unesite "1369" u "Old Password" i unesite
novu lozinku u "New Password" i "Verify
Password".
u Parental Control (samo DVD VIDEO)
Podesite nivo ograničenja. Što je vrednost
niža, to je ograničenje veće.
Za podešenje ograničavanja reprodukcije,
potrebno je prethodno podesiti lozinku.
Podešenje ograničenja reprodukcije
(Parental Control) .
1
Pritisnite / za odabir opcije ''Parental
Control'' i pritisnite ENTER.
2
Pritisnite / za odabir nivoa ograničenja zatim pritisnite ENTER.
3
Unesite lozinku, zatim pritisnite
ENTER.
Reprodukcija diska kod koga je podešena
funkcija Parental Control
Ubacite disk i pritisnite . Pojavi se polje
za unos lozinke. Unesite svoju lozinku
pomoću brojčanih tipki, zatim pritisnite
ENTER.
19
Zvuk
Dodatne informacije
U slučaju problema
Nema zvuka .
 Uređaj se nalazi u stanju pauze ili usporene
reprodukcije.
 U toku je pretraživanje unapred
ili unazad.
Ukoliko dođe do neke od sledećih poteškoća
tokom upotrebe uređaja, pre nego što
odnesete uređaj na servis, proučite ovo upu- Jačina zvuka je niska .
 Na nekim DVD diskovima je zvuk tiši.
tstvo jer vam ono može pomoći u rešavanju
Jačina se može poboljšati ako "Audio
problema. Ako su problemi i dalje prisutni,
DRC" u meniju "Audio Setup" podesite
obratite se najbližem Sony prodavcu.
na "TV Mode" (str. 17).
Napajanje
Uređaj se ne uključuje .
Rukovanje
Uređaj ne reaguje na pritisak tipki .
 Proverite da li je mrežni adapter čvrsto

Prekidač HOLD postavljen je u smeru
povezan (str. 8).
strelice (str. 6).
 Proverite da li je punjiva baterija dovoljno
napunjena (str. 8).
Disk se ne može reprodukovati .
Punjiva baterija se ne može puniti .
 Ne možete puniti punjivu bateriju kad je
uređaj uključen. Prekidač ''OPERATE''
postavite na ''OFF'' (str. 8).
Slika
Pojavljuju se crne tačkice i crvene, plave
i zelene tačkice ostaju na LCD ekranu .
 Pojava je svojstvo LCD tehnologije i ne
predstavlja kvar.
Kad na LCD ekranu gledate sliku formata
16:9, na gornjem i donjem delu slike
vidljive su crne linije .
 Podesite "16:9" za "TV Display" u meniju "General Setup" (str. 16).
20
 Ako je disk ubačen naopako, pojavi se
poruka "No Disc" ili "Cannot play this
disc". Ubacite disk sa stranom za reprodukciju okrenutom na dole (str. 11).
 Disk nije dobro ubač en dok ne klikne
(str. 11).
 Disk je zaprljan ili neispravan (str 23).
 Ubačen je disk koji se ne može reprodukovati. Proverite odgovara li regionalni
kod diska uređaju i da li je disk finalizovan (str 24).
 Kada je prikazano "USB" pritisnite INPUT
SELECT (str. 6).
 Podešena je funkcija Parental Control.
Promenite postavku (str. 18).
 Unutar uređaja se kondenzovala vlaga
(str. 22).
Disk se ne reprodukuje od početka .
 Odabrano je ponavljanje reprodukcije
(str. 12) ili reprodukcija slučajnim redosle dom (str. 5).
 Odabran je nastavak reprodukcije (str. 12).
 Reprodukcijska lista napravljenog diska au­
tomatski se reprodukuje. Za reprodukciju
originalnih naslova pritisnite dvaput 
i odaberite ''Original'' pritiskom na TOP
MENU.
Prikazuje se "Copyright Lock" i ekran
menja boju u plavu kod reprodukcije
DVD diska u VR modu .
 Kod reprodukcije slika sa signalom zaštite,
može se umesto slike prikazati plavi
ekran i poruka (str. 24).
Tipke / u meniju ne funkcionišu .
 U zavisnosti od diska, tipke / za meni
diska na uređaju ponekad neće funkcionisati. U tom slučaju, koristite tipke /
na daljinskom upravljaču.
Uređaj ne radi pravilno ili se ne može
isključiti .
 Ako na rad uređaja utiču statički elektricitet i druge smetnje, isključite uređaj i
ostavite ga da miruje deset sekundi.
Povezivanje
Nema slike ili zvuka na povezanoj opremi .
 Ponovo čvrsto povežite mrežni kabl (str. 10).
 Mrežni kabl je oštećen.
 Proverite postavke povezanog TV prijemnika ili pojačala.
USB
DVD uređaj ne prepoznaje povezani USB
uređaj .
 Ponovo čvrsto povežite USB uređaj (str. 14).
 USB uređaj je oštećen.
 Pritisnite INPUT SELECT za odabir
"USB" (str. 14).
Daljinski upravljač ne radi .
 Baterije u daljinskom upravljaču su
istrošene.
 Daljinski upravljač nije usmeren prema
senzoru  daljinskog upravljača na
uređaju.
 Sunčeva svetlost ili jaka rasveta ometaju
rad daljinskog upravljača.
MP3, JPEG ili video datoteke ne mogu da
se reprodukuju (str . 25) .





Format datoteke nije podržan.
Ekstenzija nije podržana.
Datoteka je oštećena.
Datoteka je prevelika.
Zbog tehnologije kompresije koja se koristi
za video datoteke, možda će biti potrebno
neko vreme za pokretanje reprodukcije.
21
Mere opreza
O postavljanju
5 Ne postavljajte uređaj u skučen prostor,
na primer, u policu za knjige ili slično.
5 Ventilacione otvore uređaja nemojte pre­
Sigurnost u saobraćaju
krivati novinama, stolnjacima, zavesama,
Ne koristite uređaj sa ekranom i slušalice
itd. Uređaj ne postavljajte na mekanu
tokom vožnje automobila, bicikla ili bilo
površinu, na primer tepih.
kog drugog motornog vozila. U suprotnom,
5 Ne postavljajte uređaj i adapter na mesta
možete uzrokovati opasne situacije u saobrakoja su u blizini izvora toplote, ili na mećaju, a u nekim područjima je i protivzakonito. sta koja su izložena direktnoj sunčevoj
Upotreba slušalica pri velikoj jačini zvuka
svetlosti, nakupljanju prašine ili peska,
tokom šetnje, posebno tokom prelaska
vlazi, kiši ili mehaničkim udarcima, ili u
raskršća, takođe predstavlja potencijalnu
automobilu na kojem su prozori zatvoreni.
opasnost. Potrebno je obratiti posebnu
5 Ne postavljajte uređaj u iskošen položaj.
pažnju ili prekinuti upotrebu u potencijalno
Dizajniran je samo za rad u h hh orizontalnom
opasnim situacijama.
položaju.
5 Uređaj i diskove držite što dalje od opreme
O sigurnosti
sa snažnim magnetima, kao što su mikro­
Ako u kućište uređaja dospe kakav predmet
talasne pećnice ili veliki zvučnici.
ili tečnost, iskopčajte uređaj i odnesite ga
5 Pripazite da vam uređaj ne ispadne i da
na proveru u ovlašćeni servis pre nastavka
ne bude izložen snažnim udarcima. Ne
upotrebe.
stavljajte teške predmete na uređaj i
dodatnu opremu.
O izvorima napajanja
5 Ako uređaj nećete koristiti duže vreme,
odspojite ga iz zidne utičnice. Kod izvlačenja
mrežnog adaptera, uhvatite sâm utikač,
nikad ne povlačite kabl.
5 Ne dirajte mrežni adapter mokrim rukama.
To može prouzrokovati rizik od strujnog
udara.
5 Ne povezujte mrežni adapter na strujni
transformator za putovanja, jer on može
generisati toplotu i uzrokovati nepravilnosti u radu.
O povećanju temperature
Toplota se može nakupiti unutar uređaja
tokom punjenja ili ukoliko se uređaj koristi
dužže vreme. Pojava ne predstavlja kvar.
22
O radu uređaja
5 Ako unesete uređaj iz hladnog na toplo
mesto, ili ako je postavljen u veoma
vlažnom prostoru, vlaga se može konden­
zovati na sočivima unutar uređaja. Ako dođe
do toga, uređaj možda neće pravilno raditi.
U tom slučaju, uklonite disk i ostavite
uređaj na približno pola sata dok vlaga ne
ispari. Tkaninom obrišite vlagu nakupljenu
na LCD ekranu. Nakon nekog vremena
ponovno uključite napajanje.
5 Sočivo uređaja održavajte čistim i nemojte
ga dodirivati. Dodirivanjem sočiva on se može
oštetiti i prouzrokovati nepravilan rad uređaja. Poklopac fioke diska držite zatvore nim, osim kad ubacujete ili vadite disk.
O LCD (Liquid Crystal Display) ekranu
O slušalicama
5 Iako je proizveden visokopreciznom
tehnologijom, na LCD ekranu povremeno
se mogu prikazati tačkice različitih boja.
Pojava ne predstavlja kvar.
5 Ne postavljajte niti ispuštajte bilo kakav
predmet na površinu LCD ekrana. Takođe, ne pritiskajte ekran rukama.
5 Pripazite da ne oštetite površinu LCD
ekrana oštrim predmetima.
5 Sprečavanje oštećenja sluha: Izbegavajte
korišćenje slušalica pri visokoj jačini.
Stručnjaci za sluh slažu se da je kontinuirano, glasno i dugotrajno slušanje štetno
za sluh. Ako osetite zujanje u ušima,
utišajte zvuk ili prekinite upotrebu.
5 Briga o ljudima oko vas: Jačinu
podesite na umeren nivo. To će vam
omogućiti slušanje spoljnih zvukova, a
time i pokazujete obzir prema ljudima
koji se nalaze u vašoj blizini.
O punjivoj bateriji
5 Zbog ograničenog veka trajanja baterije,
njen kapacitet postepeno slabi tokom
vremena i stalne upotrebe. Staru bateriju
je potrebno zameniti novom kada joj je
kapacitet približno na polovini normalnog
trajanja.
5 Kako biste sprečili propadanje baterije,
napunite je barem jednom svakih pola
godine ili svake godine.
5 Neke zemlje reguliš š u odlaganje baterija
koje služe za napajanje ovog proizvoda.
Molimo, obratite se lokalnim nadležnim
ustanovama.
O čišćenju
5 Uz uređaj koristite samo isporučene adap­
tere jer ostali adapteri mogu uzrokovati
nepravilnosti u radu.
5 Ne rastavljajte niti obavljajte obrnuti
inženjering.
5 Ne dirajte metalne delove jer može doći
do kratkog spoja i oštećenja adaptera, pose­
bno ako ih dodirujete drugim metalnim
predmetima.
5 Očistite kućište, prednju stranu i kontrole
uređaja mekom krpom lagano navlaže nom u blagom rastvoru sredstva za pranje.
Nemojte koristiti sredstva koja bi mogla
ogrebati površinu, na primer, prašak za
ribanje ili rastvore kao što su alkohol ili
benzin.
5 Površinu LCD ekrana nežno obrišite
mekom krpom. Kako biste sprečili
nakupljanje prljavštine, često brišite
ekran.
Ne brišite površinu LCD ekrana mokrom
krpom. Ukoliko u uređaj uđe voda, može
doći do nepravilnosti u radu.
5 Ukoliko su slika/zvuk izobličeni, možda
je sočivo prekriven prašinom. U tom slučaju,
očistite sočivo komercijalno dostupnom
duvaljkom za sočiva fotoaparata.
Izbegavajte direktno dodirivanje sočiva
tokom čišćenja. Nemojte koristiti diskove
za čišćenje ili sredstva za čišćenje diskova/
sočiva.
O podešavanju jačine zvuka
Napomene o diskovima
O mrežnom adapteru i adapteru za vozilo
Ne pojačavajte zvuk tokom slušanja
5 Kako bi disk ostao čist, držite ga za ivice.
dela sa veoma niskim nivoom ulaznog
Ne dodirujte površinu.
signala ili bez audio signala. U suprotnom, 5 Ne koristite sledeće diskove:
može doći do oštećenja zvučnika kada započ– Diskove koji nisu standardnog oblika
ne reprodukcija dela sa visokim nivoom
(na primer, kvadrat, srce).
signala.
– Diskove sa nalepnicom.
– Diskove sa celofanskom trakom ili
ostatkom lepka od nalepnice.
23
Mediji koji se mogu reprodukovati
Tip
Logotip diska
Ikona
DVD
ћ
CD
DATA disk ili
USB
—

5 Napomene o medijima za snimanje
Imajte na umu da nije moguća reprodukcija
nekih medija za snimanje na ovom uređaju
zbog nedostatka kvaliteta i uslova snimanja kao
i fizičkog stanja diska, odnosno zbog razlike u
tehnologiji i softvera snimanja.
Disk se ne može reprodukovati ako nije
pravilno finalizovan. Za dodatne informacije
pogledajte uputstvo za upotrebu isporučeno uz
uređaj za snimanje. Imajte na umu da neke
funkcije reprodukcije možda neće raditi
kod nekih DVD+RW/+R/+R DL diskova,
čak i ako su bili pravilno finalizovani. U tom
slučaju, koristite normalnu reprodukciju za
gledanje diska.
24
Funkcije
5 Komercijalni DVD
5 DVD+RW/DVD+R/
DVD+R DL diskovi u
+VR modu
5 DVD-RW/DVD-R/
DVD-R DL diskovi u
video modu
ќ
DVD-RW/DVD-R/DVD-R
DL diskovi u VR (Video
Recording) modu
џ
5 Audio CD diskovi
5 CD-R/CD-RW diskovi u
audio CD formatu
ў
5 VIDEO CD diskovi koji
sadrže Super VCD
5 CD-R/CD-RW diskovi u
video CD ili Super VCD
formatu
Ґ
DATA CD/DATA DVD ili
USB uređaji sa MP3, JPEG
ili video datotekama
5 Uređaj ne može reprodukovati slike sa
signalom za zaštitu od kopiranja
DVD snimci (VR mod) s CPRM* zaštitom
možda se neće moći reprodukovati ako sadrže
signal za zaštitu od kopiranja. Na ekranu se
pojavi "Copyright lock".
* CPRM (Content Protection for Recordable
Media) je tehnologija kodiranja koja štiti
snimke sa zaštićenim autorskim pravima.
Napomene o MP3, JPEG i
video datotekama
Uređaj može reprodukovati sledeće datoteke:
5 MP3 datoteke sa ekstenzijom ".mp3"*1.
5 JPEG datoteke sa ekstenzijom ".jpg"* 2.
5 JPEG slikovne datoteke koje su usklađene
s DCF (Design rule for Camera File
system) formatom slikovnih datoteka.
5 Xvid video datoteke sa ekstenzijom ".avi".
5 MPEG­4 video datoteke (jednostavan
profil) sa ekstenzijom ".mp4"*. 3
5 DATA CD diskovi treba da budu snimljeni
u skladu sa standardom ISO 9660 Level 1,
ili njegovim proširenim formatom, Joliet.
5 DATA DVD diskovi treba da budu snimljeni u skladu sa standardom UDF (Universal
Disk Format).
*1 Datoteke u mp3PRO formatu ne mogu se
reprodukovati.
*2 Datoteke sa ekstenzijom ".jpe" ili ".jpeg" mogu
se reprodukovati ukoliko im se ekstenzija
promeni u ".jpg".
*3 Ne mogu se reprodukovati datoteke sa zaštitom
od kopiranja (Digital Right Management).
Datoteke u MPEG­4 AVC formatu ne mogu
se reprodukovati.

5 Za pokretanje reprodukcije medija sa složenom
strukturom foldera potrebno je više vremena.
Kreirajte albume na sledeći način:
– Broj hijerarhija na mediju ne bi trebalo da bude
već i od dve.
– Na mediju bi trebalo da bude najviše 50
albuma ili manje.
– Na mediju bi trebalo da bude najviše 100
datoteka ili manje.
– Na mediju bi trebalo da bude najviše 800
albuma i datoteka, ili manje.
5 Uređaj reprodukuje datoteku unutar albuma po
redu kojim je medij snimljen.
5 Takođe nije moguća reprodukcija nekih DATA
diskova snimljenih u Packet Write formatu.
5 Neki DATA diskovi izrađeni u više sesija možda
se neće moći reprodukovati.
5 Neke JPEG datoteke ne mogu se reprodukovati.
5 Uređaj ne može reprodukovati JPEG datoteku
koja je veća od 3078 (širina)  2048 (visina)
u normalnom modu, ili veća od 2000 (širina)
 1200 (visina) u progresivnom JPEG modu.
(Neke progresivne JPEG datoteke ne mogu se
prikazati čak i ako je veličina unutar navedenog kapaciteta.)
5 Neke MPEG­4 datoteke ne mogu se
reprodukovati.
5 Uređaj možda neće reprodukovati datoteku
sastavljenu od dve ili više video datoteka.
5 Uređaj ne može reprodukovati video datoteku
koja je veća od 720 (širina)  576 (visina)/1 GB.
5 Uređaj ne može reprodukovati neke DivX video
datoteke koje traju duž žž e od 3 sata.
5 U zavisnosti od video datoteke, normalna reprodukcija možda neće biti moguća. Slika može biti
nejasna, reprodukcija neujednačena, zvuk može
preskakati itd. Savetujemo da napravite datoteku
sa nižom brzinom bita. Ako su u zvuku i dalje
prisutne smetnje, proverite audio format. (MP3
je preporučen za Xvid video datoteke, a MPEG­4
video datoteke treba da budu AAC LC.) Imajte
na umu da uređaj ne podržava WMA (Windows
Media Audio) format.
5 Uređaj možda neće pravilno reprodukovati video
datoteku sa DATA CD-a snimljenu uz visoku
brzinu bita. Savetuje se da reprodukujete video
datoteku snimljenu uz visoku brzinu bita na
DATA DVD-u.
5 Nazivi datoteka ili albuma možda se neće prika­
zati u celosti ako su predugi. Posebni znakovi
prikazuju se kao "*". "
5 Može se prikazati samo naziv albuma koji se
trenutno reprodukuje. Album koji se nalazi u
gornjem sloju prikazan je kao "/../".
5 Informacije o reprodukciji nekih datoteka
možda neće biti tačno prikazane.

5 Uređaj će reprodukovati bilo koju datoteku
navedenu u gornjoj tabeli, čak i ako se format
razlikuje. Reprodukcija takvih podataka može
generisati buku koja može oštetiti zvučnike.
 nastavlja se
25
Napomene o komercijalnim
diskovima
Tehnički podaci
Regionalni kôd
Sistem
To je sistem koji se koristi za zaštitu autorskih prava. Regionalni kôd naveden je na
ambalaži DVD VIDEO diska prema području u kome se prodaje. DVD VIDEO diskovi označeni sa "ALL" ili "2" mogu se reprodukovati na ovom uređaju.
ALL
Funkcije DVD i VIDEO CD reprodukcije
Laser: Poluprovodni laser
Sistem formata signala: PAL (NTSC)
Izlazi
VIDEO OUT (video izlaz): Mini priključnica
AUDIO OUT (audio izlaz):
Stereo mini priključnica
PHONES (slušalice) A/B:
Stereo mini priključnica
USB:
USB priključnica tipa A (Za povezivanje
USB memorije)
LCD ekran
Veličina ekrana (približno): 18 cm/7 inča
(dijagonala)
Sistem rada ekrana: TFT aktivna matrica
Rezolucija: 480  234
Neke funkcije reprodukcije DVD i VIDEO
CD diskova mogu biti podešene od strane
proizvođača softvera. Pošto ovaj uređaj reprodukuje DVD i VIDEO CD diskove prema Uopšteno
Napajanje:
sadržaju diska koga su izradili proizvođači
DC 9,5 V 1,2 A (mrežni adapter/adapter
softvera, neke funkcije reprodukcije možda
za vozilo)
neće biti dostupne. Takođe pogledajte uputstvo Potrošnja (DVD VIDEO reprodukcija):
6,5 W (kod upotrebe slušalica)
isporučeno uz DVD i VIDEO CD diskove.
Napomene o diskovima
Ovaj uređaj namenjen je reprodukciji
diskova koji su usklađeni sa Compact Disc
(CD) standardom. DualDiscs i neki muzički
diskovi kodirani tehnologijom zaštite
autorskih prava nisu usklađeni sa Compact
Disc (CD) standardom. Zato se možda neće
moći reprodukovati na ovom uređaju.
26
Dimenzije (približno):
200  42,4  155 mm (širina/visina/dubina)
sa delovima koji vire
Masa (približno): 860 g
Radna temperatura: 5°C do 35°C
Radna vlažnost: 25% do 80%
AC adapter: 110 – 240 V AC, 50/60 Hz
Adapter za vozilo: 12 V DC
Isporučeni pribor
Pogledajte str. 8.
Specifikacije i dizajn podložni su promeni bez
najave. Proizvođač ne preuzima odgovornost za
eventualne štamparske greške.
4-284-253-11(1)
Sony Corporation
OVLAŠĆENI SERVISI
Input
Milentija Popovića 18
Beograd
011 2132 877, 311 9431
TV Video Centar
Save Kovačevića 153
Podgorica
020 620 980
ETC Electronic
Ustanička 128b
Beograd
011 3473 530, 2894 508
V.T. Centar
Seljanovo bb
Tivat-Kotor
032 674 422
ETC Electronic
Pere Velimirovića 8
Beograd
011 3510 424, 3591 243
TV Digital Servis
Šukrije Međedovića
Bijelo Polje
050 431 399
SS Digit
Kraljice Marije 29
Beograd
011 3223 674, 3370 369
Predstavništvo Sony Europe Ltd.
Omladinskih Brigada 88a
11 070 Novi Beograd
Republika Srbija
Sony Info Centar
+381 11 228 33 00
www.sony.rs
support.rs@eu.sony.com
Download PDF

advertising