Sony | DVP-SR150 | Sony DVP-SR150 DVP-SR150 DVD player Uputstva za rukovanje

4-266-022-E1(1)
CD/DVD uređaj
Uputstvo za upotrebu
DVP-SR150/DVP-SR350
© 2011 Sony Corporation
UPOZORENJE
Kako biste sprečili požar ili
električni udar, ne izlažite
uređaj kiši ili vlazi.
Kako biste izbegli strujni
udar, ne otvarajte kućište.
Prepustite popravke samo
stručnim osobama.
Mrežni kabl sme da se zame­
ni isključivo u ovlašćenom
servisu.
Baterije i uređaji u kojima se
nalaze baterije ne smeju se
izlagati preteranoj vrućini,
na primer, direktno na sunčevu
svetlost, u vatru i slično.
Ovaj uređaj klasifikovan je kao
CLASS 1 LASER proizvod.
Oznaka CLASS 1 LASER
PRODUCT se nalazi na spoljnoj
zadnjoj strani uređaja.
OPREZ
Upotrebom optičkih instrumenata
uz ovaj uređaj povećava se opasnost
za vid. Budući da je laserski zrak
koji se koristi u ovom CD/DVD
uređaju štetan za oči, nemojte
pokušavati otvarati kućište.
Prepustite popravke samo stručnim
osobama.
Zbrinjavanje starih
električnih i elek­
tronskih uređaja
(primenjuje se u
Evropskoj uniji i
ostalim evropskim
zemljama sa
posebnim
sistemima zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na
ambalaži označava da se ovaj pro­
izvod ne sme zbrinjavati kao kućni
otpad. On treba da bude zbrinut na,
za tu namenu na predviđenom mestu
za reciklažu električne ili elektronske
opreme. Pravilnim zbrinjavanjem
starog proizvoda pomažete u spre­
čavanju potencijalno negativnih
posledica po okolinu i ljudsko
zdravlje, a koje bi mogle nastati
neprikladnim zbrinjavanjem
dotrajalog uređaja.
2
Recikliranje materijala od kojeg je
uređaj sastavljen pridonosi očuvanju
prirodnih izvora. Za detaljne infor­
macije o reciklaži ovog proizvoda,
molimo kontaktirajte vašu lokalnu
upravu, odlagalište otpada ili proda­
vnicu u kojoj ste kupili proizvod.
Odlaganje
dotrajalih baterija
(primenjuje se u
Evropskoj uniji i
ostalim evropskim
zemljama sa
posebnim sistemima
zbrinjavanja)
Ovaj znak na bateriji ili ambalaži
ukazuje da se baterija isporučena sa
ovim proizvodom ne sme odlagati
sa kućim otpadom.
Na nekim baterijama ovaj simbol
može biti upotrebljen u kombina­
ciji sa hemijskim simbolom. Mogu
biti dodati i hemijski simboli za
živu (Hg) ili olovo (Pb) ako baterija
sadrži više od 0,0005% žive ili
0,004% olova.
Pravilnim odlaganjem ovih
baterija sprečićete potencijalne
negativne posledice po okolinu i
ljudsko zdravlje koje inače mogu
imati uticaja ukoliko se baterije
ne odlože na pravilan način.
Recikliranje materijala pridonosi
očuvanju prirodnih izvora.
Kod uređaja koji zbog sigurnosti,
načina rada ili očuvanja podataka
trebaju stalno napajanje preko
ugrađene baterije, bateriju treba
zameniti isključivo stručno
servisno osoblje.
Kako biste osigurali pravilno zbri­
njavanje baterije, predajte dotrajali
proizvod na sabirno mesto za reci­
kliranje električne i elektronske
opreme.
Samo za Evropu
Kod ostalih vrsta baterija, molimo
pogledajte uputstvo za sigurno vađe ­
nje baterije iz uređaja. Predajte bate ­
riju na ovlašćeno sabirno mesto za
recikliranje istrošenih baterija.
Za detaljnije informacije o recikli­
ranju ovog proizvoda ili baterije,
obratite se lokalnoj kancelariji, ko­
munalnoj službi ili prodavnici u
kojoj ste kupili uređaj.
Proizvođač ovog uređaja je kompa ­
nija Sony Corporation, 1­7­1 Konan
Minato­ku Tokyo, 108­0075 Japan.
Ovlašćeni predstavnik za EMC i
sigurnost proizvoda je Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Germany. Za sva pitanja servisa i
garancije, obratite se na adrese nave­
dene u odvojenim dokumentima
koji se tiču servisa ili garancije.
Mere opreza
5 Kako biste sprečili požar ili
električni udar, ne stavljajte na
uređaj posude sa tečnošću, npr.
vaze.
5 Uređaj nije odspojen sa napajanja
sve dok je mrežni utikač spojen
na zidnu utičnicu, čak i ako je
sam uređaj isključen.
5 Ne postavljajte uređaj u skučeni
prostor, na primer, u policu za
knjige ili slično.
5 Postavite uređaj tako da se mrežni
kabl može odmah odspojiti iz
zidne utičnice u slučaju nezgode.
5 Ako unesete uređaj iz hladnog na
toplo mesto, ili ako je postavljen
u veoma vlažnom prostoru, vlaga
se može kondenzovati na sočivu
unutar uređaja. Ako dođe do toga,
uređaj možda neće pravilno ra­
diti. U tom slučaju, uklonite disk
i ostavite uređaj uključen oko
pola sata dok vlaga ne ispari.
Napomena o diskovima
Ne koristite sledeće diskove:
– Diskove koji nisu standardnog
oblika (na primer, kvadrat, srce).
– Diskove sa nalepnicom.
Regionalni kôd
Uređaj ima regionalni kôd utisnut
sa zadnje strane i reprodukovaće
samo komercijalne DVD (samo
reprodukcija) diskove označene
istim regionalnim kodom.
Ovaj sistem se koristi za zaštitu
autorskih prava.
Komercijalni DVD diskovi
označeni sa ALL takođe se mogu
reprodukovati na ovom uređaju.
Zavisno od DVD diska, može se do­
goditi da nema oznake koda iako je
njegova reprodukcija zabranjena
regionalnim ograničenjima.
DVP–XXXX
X
00V 00Hz
NO.
00W
Regionalni
kôd
0-000-000-00
Autorska prava
5 Proizvedeno prema licenci kompanije
Dolby Laboratories. Dolby i
simbol dvostruko­D su zaštitni
znaci kompanije Dolby Laboratories.
5 Logotipi "DVD+RW",
"DVD­RW", "DVD+R",
"DVD+R DL", "DVD­R", "DVD
VIDEO" i "CD" su zaštićeni.
5 MPEG Layer­3 tehnologija audio
kodiranja i patenti koriste se prema
licenci kompanije Fraunhofer
IIS i Thomson.
5 Svi drugi zaštićeni znakovi u
vlasništvu su njihovih kompanija.
5 OVAJ PROIZVOD JE
LICENCIRAN POD MPEG­4
VISUAL PATENT PORTFOLIO
LICENCOM ZA LIČNU I
NEKOMERCIJALNU UPOTRE­
BU OD STRANE KORISNIKA
ZA KODIRANJE VIDEO ZAPISA
PREMA MPEG­4 VISUAL
STANDARDU ("MPEG­4
VIDEO") KOJI SU KODIRANI
OD STRANE KORISNIKA I
SNIMLJENI ZA LIČNE I
NEKOMERCIJALNE SVRHE I/
ILI NABAVLJENIH OD
DOBAVLJAČA KOJI POSE­
DUJE LICENCU MPEG LA
ZA DISTRIBUCIJU MPEG­4
VIDEO ZAPISA. NE IZDAJE
SE NITI SE PODRAZUMEVA
LICENCA ZA BILO KOJE
DRUGE SVRHE. DODATNE
INFORMACIJE O
MOGUĆNOSTI UPOTREBE U
REKLAMNE, INTERNE I
KOMERCIJALNE SVRHE TE
ZA LICENCIRANJE, MOGU
SE DOBITI OD KOMPANIJE
MPEG LA, LLC. POGLEDAJTE
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
O ovom uputstvu
"DVD" se može koristiti kao
opšti naziv za DVD, DVD+RW/
DVD+R/DVD+R DL (+VR način)
i DVD­RW/DVD­R/DVD­R DL
(VR način, video način) diskove.
3
TIME/TEXT
Reprodukcija
Prikaz kontrolnog menija
Kontrolni meni možete koristiti za odabir
funkcije i proveru pripadajućih informacija.
Pritisnite DISPLAY.
Za promenu kontrolnog menija pritisnite
ponovo DISPLAY.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
PLAY
DVD VIDEO
OFF
OFF
SET
ON
PROGRAM
Biranje "USB" ili "DISC" načina reprodukcije.
TOP MENU/MENU
(Samo DVD VIDEO)
TOP MENU: Prikaz glavnog menija.
MENU: Prikaz menija.
REC TO USB*1
Narezivanje CD­a ili kopiranje fotografija, muzike
i video zapisa na USB uređaj (str. 7).
Odabir vrste naslova (DVD­VR mod) za repro­
dukciju: ORIGINAL ili editovana PLAY LIST.
PROGRAM*2, *3
ENTER
Quit: DISPLAY
B Broj trenutne datoteke/Ukupan broj
datoteka
C Broj trenutnog poglavlja/Ukupan broj
poglavlja
D Vreme reprodukcije
E Vrsta medija
F Status reprodukcije
G Ikona odabrane stavke/opcije menija
H Poruka o postupku
I Odabrana stavka kontrolnog menija
Lista menija
Naziv opcije, funkcija
TITLE/SCENE/TRACK
CHAPTER/INDEX
TRACK
Odabir naslova, scene, zapisa, poglavlja ili
indeksa za reprodukciju.
4
DISC/USB*1
ORIGINAL/PLAY LIST
A Stavke kontrolnog menija
Opcija
Provera proteklog i preostalog vremena
reprodukcije.
Unesite vremenski kôd za traženje slike i zvuka
(samo DVD i Xvid video datoteke).
Odabir naslova, poglavlja ili zapisa za repro­
dukciju željenim redosledom.
1 Odaberite "SET " i zatim pritisnite ENTER
te odaberite naslov (T), poglavlje (C) ili zapis
(T) koji želite da programirate i pritisnite ENTER.
2 Nastavite sa odabirom naslova/poglavlja/zapisa.
3 Pritisnite .
SHUFFLE*2, *3
Reprodukcija naslova, poglavlja ili zapisa
slučajnim redosledom.
REPEAT*2, *3
Ponavljanje reprodukcije naslova/zapisa/albuma
ili jednog naslova/poglavlja/zapisa/ albuma/
datoteke više puta.
A­B REPEAT*2, *3
Određivanje dela koji želite ponavljano
da reprodukujete.
1 Tokom reprodukcije odaberite "SET " i
zatim pritisnite ENTER.
Pojavi se "A­B REPEAT" skala za podešavanje.
2 Kad pronađete mesto početka (A) podešeno je,
pritisnite ENTER.
3 Kada dođete do mesta završetka (tačka B),
ponovo pritisnite ENTER.
PARENTAL CONTROL
Zabrana reprodukcije na ovom uređaju.
PLAYER : Reprodukcija nekih DVD VIDEO
diskova može se ograničiti prema uzrastu korisnika.
Scene se mogu blokirati ili zameniti drugim
scenama (Parental Control).
PASSWORD : Unesite četvorocifrenu
lozinku pomoću brojčanih tipki. Takođe,
koristite ovaj meni za promenu lozinke.
CUSTOM PICTURE MODE
Podešavanje kvaliteta slike koja najbolje pristaje
onome što gledate.
STANDARD: Prikaz standardne slike.
DYNAMIC: Prikaz dinamičke slike uz povećani
kontrast i intenzitet boje.
CINEMA: : Prikaz detalja na tamnim područjima
uz povećanje nivoa crne boje.
MEMORY : Za detaljnije podešavanje slike.
Parental Control (ograničenje reprodukcije)
Možete odabrati nivo ograničenja reprodukcije.
1 Odaberite "PLAYER " i zatim pritisnite
ENTER.
Unesite ili ponovo unesite svoju četvorocifrenu
lozinku, zatim pritisnite ENTER.
2 Pritisnite / za odabir "STANDARD",
zatim pritisnite ENTER
Pritisnite / za odabir područja, zatim
pritisnite ENTER.
Kad odaberete "OTHERS ", odaberite i
unesite standardni kôd. Pogledajte "KODOVI
PODRUČJA ZA FUNKCIJU PARENTAL
CONTROL" na kraju ovog uputstva.
3 Pritisnite / za odabir "LEVEL", zatim
pritisnite ENTER
Pritisnite / za odabir nivoa, zatim pritisnite
ENTER
Podešavanje funkcije Parental Control je
završeno. Što je vrednost niža, to je ograni­
čenje veće.
Za isključenje funkcije Parental Control
podesite "LEVEL" na "OFF".
Ako zaboravite lozinku, unesite "199703" u polje
za lozinku, pritisnite ENTER i zatim unesite
novu četvorocifrenu lozinku.
SETUP
QUICK: Brzo podešavanje možete primeniti
za odabir željenog jezika menija, formata
slike na TV­u i izlaznog audio signala.
CUSTOM: Osim brzog podešavanja, možete
izvršiti različita dodatna podešavanja (str. 8).
RESET: Vraćanje podešenja menija "SETUP"
na fabrički određene vrednosti.
ZOOM*2
Povećava prikaz do četiri puta u odnosu na
izvornu veličinu. Možete pomerati prikaz
tipkama ///.
SHARPNESS
Naglašavanje obrisa u slici kako bi slika ispala
oštrija.
OFF: Isključenje opcije.
1: Naglašava obrise.
2: Naglašava obrise više od podešenja 1.
*1 Samo DVP­SR350
*2 Za povratak na standardnu reprodukciju, odabe­
rite "OFF" ili pritisnite CLEAR.
*3 Način reprodukcije poništava se kad:
– otvorite fioku diska.
– isključite uređaj.
¡ Opcije za DATA diskove ili USB
(samo DVP-SR350)
Opcija
Naziv opcije, funkcija
ALBUM
Odabir albuma sa muzičkim i slikovnim datote­
kama za reprodukciju.
FILE
Odabir slikovne datoteke za reprodukciju.
ALBUM
Odabir albuma sa video datotekama za
reprodukciju.
FILE
Odabir video datoteke za reprodukciju.
DATE
Prikaz datuma snimanja digitalnim fotoaparatom.
INTERVAL*
Određivanje trajanja prikaza pojedinačne slike
slide showa.
ANGLE
Menja ugao kamere.
 nastavlja se
5
EFFECT*
Odabir efekta koji će se koristiti za prelaze u
slide show prikazu.
MODE 1: Slike se pojavljuju sa različitim efektima
primenjenim slučajnim redosledom.
MODE 2: Slike se pojavljuju sa gornje leve
prema donjoj desnoj strani.
MODE 3: Slike se pojavljuju sa gornje prema
donjoj strani.
MODE 4: Slike se pojavljuju s leva udesno.
MODE 5: Slika se pojavljuje iz sredine ekrana.
OFF: Funkcija je isključena.
MEDIA
Odabir vrste medija koji želite reprodukovati.
VIDEO: Reprodukcija video datoteka.
PHOTO (MUSIC): Reprodukcija slikovnih i
muzičkih datoteka u slideshowu. Možete gledati
slideshow sa zvukom ako su muzičke i slikovne
datoteke svrstane u isti album. Ako je vreme
reprodukcije muzike ili slika duže, reprodukcija
muzike nastavlja se bez slika i obrnuto.
PHOTO: Reprodukcija slikovnih datoteka.
MUSIC: Reprodukcija muzičkih datoteka.
Pritisnite SUBTITLE tokom reprodukcije
muzičkih datoteka koje sadrže informacije o
tekstu pesme. Uređaj podržava samo MP3 ID3
tekstove.
* Zavisno od datoteke, možda neće biti moguće
normalno funkcionisanje.
Možete zaključati fioku diska i sprečiti
da bude greškom otvorena.
Kad je uređaj u pripravnom stanju, pritisnite
redom  RETURN, ENTER i / na
daljinskom upravljaču.
Uređaj se uključuje i na displeju se pojavi
" (LOCKED). Tipka  na
poruka "
uređaju ne radi kad je aktivirana funkcija
Child Lock.
Otključavanje fioke diska
Kad je uređaj u pripravnom stanju, ponovo
pritisnite redom  RETURN, ENTER i /
na daljinskom upravljaču.
Upravljanje TV prijemnicima
pomoću daljinskog upravljača
Pomoću isporučenog daljinskog upravljača
možete podešavati nivo glasnoće spojenog
Sony TV prijemnika, birati ulazni signal te
ga uključivati/isključivati.
Ako je vaš TV prijemnik naveden u tablici
ispod, unesite kôd odgovarajućeg proizvođača.
Kad zamenite baterije daljinskog upravljača,
ponovo podesite odgovarajući brojčani kôd.
Reprodukcija VIDEO CD diska sa
PBC funkcijom
1 Kad držite pritisnutom tipku TV /, pomoću
brojčanih tipki unesite kôd proizvođača.
2 Otpustite tipku TV /.
Kad pokrenete reprodukciju VIDEO CD
diska sa PBC (Playback control) funkcijama,
prikazuje se meni za odabir.
Brojčani kodovi TV prijemnika kojima se
može upravljati
Za reprodukciju bez upotrebe PBC funkcije
Pritisnite / ili brojčane tipke kad
je uređaj zaustavljen za odabir zapisa, zatim
pritisnite  ili ENTER. Za povratak na
PBC reprodukciju, dvaput pritisnite , zatim
pritisnite .
6
Zaključavanje fioke diska
(Child Lock)
Sony
Hitachi
JVC
LG/Goldstar
Panasonic
Philips
Samsung
Sharp
Toshiba
01 (standardno)
24
33
76
17, 49
06, 08, 72
71
29
38
Za brisanje albuma ("ALBUM"), zapisa
("TRACK") ili datoteke ("FILE")
Narezivanje CD-a ili kopiranje
datoteka sa podacima na USB
uređaj
Pritisnite CLEAR. Sledite prikazanu poruku.
(Samo DVP­SR350)
Možete narezivati CD ili kopirati* datoteke sa
podacima na USB uređaj. Ne možete narezivati
CD ili kopirati datoteke sa podacima tokom
reprodukcije diska.
Zaustavite reprodukciju, narezivanje CD­a ili
kopiranje/brisanje datoteka sa podacima i zatim
odspojite USB uređaj iz USB priključnice.
Nemojte uklanjati USB uređaj tokom postu­
pka jer se u protivnom mogu oštetiti podaci.
* Zavisno od diska, kopiranje možda neće biti moguće.
Vađenje USB uređaja
Menjanje LUN-a
REC LED
Kod nekih uređaja može se pojaviti LUN
(Logical Unit Number). Za promenu LUN­a
ili izvornog memorisanja, pritisnite  
kad je prikazana lista albuma ili zapisa.
REC TO USB
USB uređaj
1 Stavite disk u fioku i zatim spojite USB
uređaj na USB priključnicu.
2 Pritisnite DISPLAY.
Pojavi se kontrolni meni.
3 Pritisnite / za odabir "REC TO USB".
4 Pritisnite / za odabir datoteka za kopiranje
i zatim pritisnite ENTER.
Pri narezivanju CD­a odaberite "DISC" ili
"TRACK".
Pri kopiranju datoteka sa podacima odaberite
"DISC", "ALBUM", "TRACK" ili "FILE".
Ako odaberete "DISC", pređite na korak 6.
5 Pritisnite /// za odabir albuma, zapisa
ili datoteka i zatim pritisnite ENTER.
Pri odabiru albuma, zapisa ili datoteka trepće
indikator REC LED.
Broj odabranih albuma, zapisa ili datoteka
prikazuje se na displeju u pripravnom
stanju snimanja.
6 Pritisnite .
Pri narezivanju CD­a ili kopiranju datoteka sa
podacima indikator REC LED ostaje da svetli.
Započinje snimanje. Prikazuje se napredak
snimanja. Po završetku snimanja prikazuje se
"Completed".
O podržanim USB uređajima
& Ovaj uređaj podržava samo USB Mass
Storage Class.
& Ovaj uređaj podržava samo USB uređaje sa
FAT formatom.
& Neki USB mediji možda neće raditi sa ovim
uređajem.
Za jednostavno snimanje
Možete narezivati CD ili kopirati datoteke sa
podacima jednostavnim pritiskom tipke REC
TO USB. Kad pritisnete tipku REC TO USB,
pojavi se odgovarajući prikaz. Pritisnite 
u skladu sa prikazom. Započinje snimanje.
7
Meni CUSTOM
Možete podesiti razne postavke.
Pritisnite DISPLAY kad je uređaj zaustavljen,
(SETUP) i zatim odaberite
odaberite
"CUSTOM". Prikazuje se meni CUSTOM.
Lista menija
Opcija
Naziv opcije, funkcija
LANGUAGE SETUP
OSD (On-Screen Display): Za promenu jezika
informacija prikazanih na ekranu.
MENU*1: Promena jezika menija diska.
(Samo DVD VIDEO)
AUDIO*1: Za odabir jezika zvučnog zapisa.
Kad odaberete "ORIGINAL", odabran je jezik
koji ima prioritet na disku. (Samo DVD VIDEO)
SUBTITLE*1: Za odabir jezik titlova snimljenih
na DVD VIDEO disku. Kad odaberete "AUDIO
FOLLOW", jezik titlova se menja u skladu sa
jezikom koji ste odabrali za zvučne zapise.
(Samo DVD VIDEO)
SCREEN SETUP
TV TYPE: Odabir formata slike spojenog TV
prijemnika.
16:9
4:3 LETTER BOX
4:3 PAN SCAN
SCREEN SAVER: Kad je opcija podešena na
"ON", screen saver pojavljuje se kad je reproduk­
cija pauzirana ili zaustavljena duže od 15 minuta.
Pritisnite  za isključenje screen savera.
BACKGROUND: Odabir pozadinske boje ili
slike za TV ekran. Ako podesite "JACKET
PICTURE", pojaviće se slika "GRAPHICS"
čak i ako disk nema snimljenu sliku.
LINE: Odabir izlaza video signala.
8
CUSTOM SETUP
AUTO STANDBY: Uključuje/isključuje funk­
ciju Auto Standby. Ako odaberete "ON", uređaj
se isključuje u pripravno stanje ako ostane zau­
stavljen duže od 30 minuta.
AUTO PLAY: Kad je opcija podešena na "ON",
automatski započinje reprodukcija pri uključenju
uređaja timerom (opcija).
PAUSE MODE: Bira sliku kad je uređaj
u stanju pauze. Obično je potrebno odabrati
"AUTO". Kad je izlazni signal slike u visokoj
rezoluciji, odaberite "FRAME". (Samo DVD)
TRACK SELECTION: Pri reprodukciji DVD
VIDEO diska na kojem su snimljeni višestruki
audio formati (PCM, MPEG audio, DTS ili Dolby
Digital), daje prioritet zvučnom zapisu koji sadrži
najveći broj kanala. Ako odaberete "AUTO", dode­
ljen je prioritet. (Samo DVD VIDEO)
MULTI-DISC RESUME: Uključuje/isključuje
funkciju Multi­disc Resume. Mesto zaustavljanja
reprodukcije može se memorisati za do 6 različitih
DVD VIDEO/VIDEO CD diskova. Ako ponovo
započnete podešavanja, mesto nastavljanja se
poništi.
(Samo DVD VIDEO/VIDEO CD)
AUDIO SETUP
AUDIO DRC (Dynamic Range Control)*2:
Podesite prema okruženju. Podesite na "TV
MODE" kad su najtiši zvukovi neprimetni, ili
podesite na "WIDE RANGE" kad su uslovi za
slušanje dobri, na primer u kućnom bioskopu.
DOWNMIX*2: Menja način mešanja zvuka
na 2 kanala pri reprodukciji DVD­a koji pose­
duje zadnje elemente zvuka (kanale) ili je
snimljen u Dolby Digital formatu.
Obično je potrebno odabrati "DOLBY
SURROUND".
DIGITAL OUT: Omogućuje izlaz audio signala
preko DIGITAL OUT (COAXIAL) priključnice.
Ako odaberete "ON", podesite takođe sledeće:
"DOLBY DIGITAL", "MPEG", "DTS" ili
"48kHz/96kHz PCM".
DOLBY DIGITAL: Bira vrstu Dolby Digital
signala. Podesite na "D­PCM" kad je uređaj
spojen na audio komponentu bez ugrađenog
Dolby Digital dekodera.
MPEG: Bira vrstu MPEG signala. Podesite na
"MPEG" kad je uređaj spojen na audio kompo­
nentu sa ugrađenim MPEG dekoderom.
DTS: Bira vrstu DTS audio signala. Podesite na
"ON" pri reprodukciji DVD VIDEO diska sa DTS
zvučnim zapisima. Nemojte podešavati na "ON"
kad uređaj spajate na audio komponentu bez
DTS dekodera.
48kHz/96kHz PCM: Bira frekvenciju uzorko­
vanja za izlazni digitalni audio signal.
(Samo DVD VIDEO)
*1 Kad odaberete "OTHERS ", odaberite i
unesite kôd jezika. Pogledajte "Listu jezičkih
kodova" na kraju ovog uputstva.
2
* Ova funkcija utiče na izlaz na sledećim
priključnicama.
– Priključnice AUDIO OUT L/R.
– DIGITAL OUT (COAXIAL) priključnica,
samo kad je funkcija "DOLBY DIGITAL"
podešena na "D­PCM".
– LINE (RGB)­TV priključnica
Informacije
U slučaju problema
Ako dođe do neke od sledećih poteškoća to­
kom upotrebe uređaja, pre nego što odnesete
uređaj na servis, proučite ovo uputstvo jer vam
ono može pomoći u rešavanju problema.
Ako su problemi i dalje prisutni, obratite se
najbližem Sony prodavcu.
Uređaj se ne uključuje.
 Proverite da li je mrežni kabl čvrsto spojen.
Nema slike/na slici se pojavljuju smetnje.
 Ponovo čvrsto spojite spojne kablove.
 Spojni kablovi su oštećeni.
 Proverite povezanost sa TV prijemnikom i
odaberite odgovarajući ulazni kanal na TV
prijemniku, tako da se signal uređaja pojavi
na TV ekranu.
 U meniju "SCREEN SETUP" podesite
"LINE" tako da odgovara vašem TV­u.
 Disk je zaprljan ili neispravan.
Nema zvuka.
 Ponovo čvrsto spojite spojne kablove.
 Spojni kabl je oštećen.
 Uređaj se nalazi u stanju pauze ili usporene
reprodukcije.
 U toku je pretraživanje prema napred ili
nazad.
Daljinski upravljač ne radi.
 Baterije u daljinskom upravljaču su istrošene.
 Daljinski upravljač nije usmeren prema sen­
zoru  daljinskog upravljača na uređaju.
 Kad pri upravljanju uređajem pritiskate više
tipki u nizu, pritisnite ih 5 sekundi jednu za
drugom.
Disk se ne može reprodukovati.
 Disk je stavljen naopako.
Stavite disk sa stranom za reprodukciju okre ­
nutom prema dole.
 Disk je iskrivljen.
 Uređaj ne može reprodukovati neke diskove.
 Regionalni kôd na DVD disku ne podudara se
sa regionalnim kodom uređaja.
 Unutar uređaja se kondenzovala vlaga.
 Uređaj ne može reprodukovati snimljeni disk
koji nije pravilno finalizovan.
 nastavlja se
9
Uređaj ne radi ispravno.
 Ako na rad uređaja utiču statički elektricitet
i druge smetnje, izvucite mrežni kabl iz
utičnice.
Fioka diska se ne može otvoriti, a na
displeju uređaja se prikazuje "
"
(LOCKED).
 Aktivirana je funkcija Child Lock (str. 6).
Fioka diska ne može da se otvori, a na
"
displeju uređaja se prikazuje "
(TRAY LOCKED).
 Obratite se najbližem Sony prodavcu ili
ovlašćenom Sony servisu.
Na displeju se prikazuje "C13".
 Očistite disk mekanom krpom ili proverite
njegov format.
Na displeju se prikazuje "C31".
 Pravilno stavite disk
Ovaj uređaj ne prepoznaje spojeni USB
medij. (Samo DVP-SR350)
 USB uređaj nije čvrsto spojen.
 USB uređaj ili kabl su oštećeni.
 Niste odabrali USB mod.
Format datoteke za reprodukciju
Video: MPEG­1 (Cyber­shot podaci)/MPEG­4
(jednostavan profil)*1/Xvid
Fotografije: JPEG (DCF format)
Muzika: MP3 (osim za mp3PRO)/WMA (osim
za WMA Pro)*1, *2/AAC*1, *2/LPCM/WAVE
*1 Ne mogu se reprodukovati datoteke sa zaštitom
od kopiranja (Digital Right Management).
*2 Uređaj ne može reprodukovati kodirane datoteke,
na primer Lossless.
Podržane ekstenzije: ".avi", ".mpg", ".mpeg",
".mp4", ".jpg", ".mp3", ".wma", ".m4a",
".wav"
Podržani diskovi: DVD, DVD±RW/±R/±R
DL, Music CD/Super VCD, CD­R/­RW
& DATA CD diskove snimljene u skladu sa
standardom ISO 9660 Level 1/Level 2, ili
njegovim proširenim formatom, Joliet.
& DATA DVD diskove snimljene u skladu sa
standardom UDF.
10
& Uređaj će reprodukovati bilo koju navedenu
datoteku, čak i ako se format razlikuje. Repro­
dukcija takvih podataka može generisati
buku koja može oštetiti zvučnike.
& Za pokretanje reprodukcije medija sa
složenom strukturom foldera potrebno je
više vremena. Zato savetujemo da napravite
albume sa najviše dve hijerarhije.
& Zavisno od uslova kodiranja/snimanja, neke
video, slikovne i muzičke datoteke možda
se neće moći reprodukovati.
& Za pokretanje reprodukcije i prelaz na
sledeći ili drugi album/datoteku možda će
biti potrebno neko vreme.
& Uređaj prepoznaje najviše 200 albuma i 600
datoteka. Kad je odabrano "PHOTO
(MUSIC)", može prepoznati do 300 muzičkih
datoteka i 300 slikovnih datoteka.
& Pri brisanju albuma uređaj može istovremeno
izbrisati neprikazane datoteke u meniju
ALBUM (samo DVP­SR350).
& Uređaj možda neće reprodukovati datoteku
sastavljenu od dve ili više video datoteka.
& Uređaj ne može reprodukovati video datoteku
koja je veća od 720 (širina)  576 (visina)/
2 GB.
& Zavisno od datoteke, reprodukcija se možda
neće odvijati normalno. Preporučujemo vam da
napravite datoteku sa nižom brzinom prenosa
(bit rate).
& Uređaj možda neće pravilno reprodukovati
video datoteku sa DATA CD­a snimljenu uz
visoku brzinu bita. Savetujemo reprodukciju
sa DATA DVD­a.
& Prilikom reprodukcije vizualnih podataka
koje ne podržava MPEG­4 format, čuće se
samo zvuk.
Napomena o medijima za snimanje
Imajte na umu da nije moguća reprodukcija
nekih medija za snimanje na ovom uređaju
zbog nedostatka kvaliteta i uslova snimanja te
fizičkom stanju diska, odnosno zbog razlike u
tehnologiji i softveru snimanja. Disk se ne
može reprodukovati ako nije pravilno finalizovan.
Takođe nije moguća reprodukcija nekih DATA
diskova snimljenih u Packet Write formatu.
Uređaj ne može reprodukovati slike sa
signalom za zaštitu od kopiranja
Snimak u DVD­VR modu sa CPRM (Content
Protection for Recordable Media) zaštitom
možda se neće moći reprodukovati.
Napomena o reprodukciji DVD i VIDEO CD
diskova
Neke funkcije reprodukcije DVD i VIDEO CD
diskova mogu biti podešene od strane proizvo­
đača softvera. Pošto ovaj uređaj reprodukuje
DVD i VIDEO CD diskove prema sadržaju
diska koji su napravili proizvođači softvera,
neke funkcije reprodukcije možda neće biti
dostupne. Takođe pogledajte uputstvo
isporučeno uz DVD i VIDEO CD diskove.
Napomena o diskovima
Ovaj uređaj namenjen je reprodukciji diskova
koji su usklađeni sa Compact Disc (CD) sta­
ndardom. DualDiscs i neki muzički diskovi
kodirani sa tehnologijom zaštite autorskih prava
nisu usklađeni sa Compact Disc (CD) standa­
rdom. Zato se možda neće moći reprodukovati
na ovom proizvodu.
Tehnički podaci
Sistem
Laser: Poluprovodnički laser
Ulaz/izlaz:
& AUDIO OUT (L/R): Phono priključnica
& DIGITAL OUT (COAXIAL): Phono
priključnica
& LINE (RGB)­TV: 21­pinski
& USB (samo DVP­SR350): USB priključnica
tip A, maksimalna struja 500 mA (za spajanje
USB uređaja)
Opšte
& Napajanje: 220­240 V AC, 50/60 Hz
& Potrošnja energije:
6 W (DVP­SR150)
10 W (DVP­SR350)
& Dimenzije (približno): 320  38  209 mm
(širina/visina/dubina) sa delovima koji vire
& Masa (približno): 1,1 kg
& Radna temperatura: 5°C do 35°C
& Radna vlažnost: 25% do 80%
Isporučeni pribor
& Daljinski upravljač (1)
& Baterije R6 (veličina AA) (2)
Specifikacije i dizajn podložni su promeni
bez najave. Proizvođač ne preuzima odgovor­
nost za eventualne štamparske greške.
11
LISTA JEZIČKIH KODOVA
Kôd Jezik
Kôd Jezik
Kôd Jezik
Kôd Jezik
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
Afarski
Abkazijanski
Afrikaans
Amharički
Arapski
Asameski
Ajmarski
Azerbejdžanski
Baškirski
Beloruski
Bugarski
Biharski
Bislamski
Bengalski;
Bangla
Tibetanski
Bretonski
Katalanski
Korzikanski
Češki
Velški
Danski
Nemački
Butanski
Grčki
Engleski
Esperanto
Španski
Estonski
Baskijski
Perzijski
Finski
Fidži
Fareski
Francuski
Frizijski
Irski
Škotski Gelik
Galicijski
Guaranski
Gudžaraski
Hauski
Hindski
Hrvatski
Mađarski
Armenski
Interlingua
Interlingue
Inupijak
Indonezijski
Islandski
Italijanski
Hebrejski
Japanski
Jidiš
Javanski
Gruzijski
Kazahstanski
Grenlandski
Kambodžijski
Kanadski
Korejski
Kašmirski
Kurdski
Kirgiški
Latinski
Lingalski
Laotinski
Litvanski
Latvijski;
Letiš
1345 Malgaški
1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
Maorski
Makedonski
Malajalamski
Mongolski
Moldavijski
Maratijski
Malajski
Malteški
Burmski
Naurski
Nepalski
Holandski
Norveški
Okitanski
(Afanski) Oromo
Orijski
Pandžapski
Poljski
Paštoski
Paštoski
Portugalski
Kečuanski
Reto-romanski
Romanski
Kirundski
Rumunski
Ruski
Kinjarvandski
Sanskrt
Sindi
Sango
Srpskohrvatski
Singaleški
Slovački
Slovenski
Samoanski
Shona
Somalijski
Albanski
Srpski
Setsvanski
Sesoto
Sudanski
Švedski
Svahili
Tamilski
Telugu
Tadžik
Tai
Tigrinjski
Turkmenski
Tagaloški
Setsvanski
Tonga
Turski
Tsonga
Tatarski
Tvi
Ukrajinski
Urdu
Uzbeški
Vijetnamski
Volapük
Volof
Ksosa
Joruba
Kineski
Zulu
1703 Neodređeno
ISO 639: 1988 (E/F) standard
KODOVI PODRUČJA ZA FUNKCIJU PARENTAL CONTROL
12
Kôd Područje
Kôd Područje
Kôd Područje
Kôd Područje
2044
2047
2046
2057
2070
2079
2090
2092
2115
2165
2174
2109
2248
2238
2254
2276
2304
2363
2362
2376
2390
2379
2427
2424
2436
2489
2501
2149
2499
2086
2528
2184
Argentina
Australija
Austrija
Belgija
Brazil
Kanada
Čile
Kina
Danska
Finska
Francuska
Nemačka
Indija
Indonezija
Italija
Japan
Koreja
Malezija
Meksiko
Holandija
Novi Zeland
Norveška
Pakistan
Filipini
Portugal
Rusija
Singapur
Španija
Švedska
Švajcarska
Tajland
Ujedinjeno
Kraljevstvo
] Kako biste saznali korisne savete i informacije o Sony proizvodima i uslugama, molimo posetite:
www.sony­europe.com/myproduct/
4-266-022-E1(1)
http://www.sony.net/
OVLAŠĆENI SERVISI
Input
Milentija Popovića 18
Beograd
011 2132 877, 311 9431
TV Video Centar
Save Kovačevića 153
Podgorica
020 620 980
ETC Electronic
Ustanička 128b
Beograd
011 3473 530, 2894 508
V.T. Centar
Seljanovo bb
Tivat-Kotor
032 674 422
ETC Electronic
Pere Velimirovića 8
Beograd
011 3510 424, 3591 243
TV Digital Servis
Šukrije Međedovića
Bijelo Polje
050 431 399
SS Digit
Kraljice Marije 29
Beograd
011 3223 674, 3370 369
Predstavništvo Sony Central and
Southeast Europe Kft. Beograd
Omladinskih Brigada 88a
11 070 Novi Beograd
Republika Srbija
Sony Info Centar
+381 11 228 33 00
www.sony.rs
support.rs@eu.sony.com
Download PDF

advertising