Sony | DVP-FX750 | Sony DVP-FX750 FX750 Portable DVD Player Uputstva za rukovanje

4-169-964-12(1)
Prenosni
CD/DVD uređaj
Uputstvo za upotrebu

Kako biste saznali korisne savete i informacije o Sony
proizvodima i uslugama, molimo posetite:
www.sony-europe.com/myproduct
DVP-FX750
© 2010 Sony Corporation
UPOZORENJE
Kako biste sprečili požar
ili električni udar, ne izlažite
uređaj kiši ili vlazi.
Kako biste izbegli strujni
udar, ne otvarajte kućište.
Prepustite popravke samo
stručnim osobama.
Mrežni kabl sme se zameniti isključivo u ovlašćenom
servisu.
Baterije i uređaji u kojima
se nalaze baterije ne smeju
se izlagati preteranoj vrućini, npr., direktno na
sunčevu svetlost, u vatru
i slično.
Pločica sa podacima nalazi se na
donjoj strani uređaja.
Ovaj uređaj je klasifikovan kao
CLASS 1 LASER proizvod.
Oznaka CLASS 1 LASER
PRODUCT se nalazi na donjoj
strani uređaja.
Zbrinjavanje starih električnih i
elektronskih uređaja (primenjuje
se u Evropskoj uniji i ostalim
evropskim zemljama s posebnim
sistemima zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na
ambalaži označava da se ovaj
proizvod ne sme zbrinjavati kao
kućni otpad. On treba biti zbrinut
na za tu namenu predviđenom
mestu za reciklažu električne ili
elektronske opreme. Pravilnim
zbrinjavanjem starog proizvoda
pomažete u sprečavanju potencijalno negativnih posledica po
okolinu i ljudsko zdravlje, a koje
bi mogle nastati neprikladnim
zbrinjavanjem dotrajalog uređaja.
Recikliranje materijala od kojeg
je uređaj sastavljen doprinosi
očuvanju prirodnih izvora. Za
detaljne informacije o reciklaži
ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu,
odlagalište otpada ili prodavnicu
u kojoj ste kupili proizvod.
Samo u Evropi
Samo u Evropi
OPREZ
Upotrebom optičkih instrumenata
uz ovaj uređaj povećava se
opasnost za vid. Budući da je
laserski zrak koji se koristi u
ovom CD/DVD uređaju štetan za
oči, nemojte pokušavati da otvorite kućište.
Prepustite popravke samo stručnim
osobama.
2
Odlaganje dotrajalih baterija
(primenjuje se u Evropskoj
uniji i ostalim evropskim
zemljama s posebnim sistemima
zbrinjavanja)
Ovaj znak na bateriji ili ambalaži
ukazuje da se baterija isporučena
sa ovim proizvodom ne sme
odlagati sa kućnim otpadom.
Na nekim baterijama ovaj simbol
može biti upotrebljen u kombinaciji sa hh eh mijskim simbolom.
Mogu biti dodati i hhemijski
simboli za živu (Hg) ili olovo
(Pb) ako baterija sadrži više od
0,0005% žive ili 0,004% olova.
Pravilnim odlaganjem ovih
baterija sprečićete potencijalne
negativne posledice po okolinu i
ljudsko zdravlje koje inače mogu
imati uticaja ukoliko se baterije
ne odlože na pravilan način.
Recikliranje materijala doprinosi
očuvanju prirodnih izvora.
Kod uređaja kojima zbog sigurnosti,
načina rada ili očuvanja podataka treba stalno napajanje preko
ugrađene baterije, bateriju treba
da zameni isključivo stručno
servisno osoblje.
Kako biste osigurali pravilno
zbrinjavanje baterije, predajte
dotrajali proizvod na sabirno
mesto za recikliranje električne
i elektronske opreme.
Kod ostalih vrsta baterija, molimo
pogledajte uputstvo za sigurno vađenje
baterije iz uređaja. Predajte bateriju
na ovlašć eno sabirno mesto za
recikliranje istrošenih baterija.
Za detaljnije informacije o recikliranju ovog proizvoda ili baterije,
obratite se lokalnoj kancelariji,
komunalnoj službi ili prodavnici u
kojoj ste kupili uređaj.
Nemojte rastavljati niti preinačiti
uređaj. U suprotnom, može doći
do strujnog udara. Za izmenu
punjivih baterija, unutrašnje
provere ili popravke obratite se
najbližem Sony prodavcu ili
Sony servisnom centru.
Mere opreza
Autorska prava, licence i
& Postavite ovaj uređaj tako da
zaštićeni znakovi
se mrežni kabl može odmah
& Proizvedeno prema licenci
odspojiti iz zidne utičnice u
kompanije Dolby Laboratories.
slučaju nezgode.
Dolby i simbol dvostruko-D
& Uređaj nije odspojen sa napajanja
su zaštitni znakovi kompanije
sve dok je mrežni utikač spojen
Dolby Laboratories.
na zidnu utičnicu, čak i ako je
& Logotipi "DVD+RW",
sam uređaj isključen.
"DVD-RW", "DVD+R",
& Kako biste sprečili požar ili
"DVD+R DL", "DVD-R",
električni udar, ne stavljajte
"DVD VIDEO" i "CD" su
na uređaj posude s teč nošć u,
zaštićeni.
npr. vaze.
& MPEG Layer-3 tehnologija
& Preveliki zvučni pritisak iz slušaliaudio kodiranja i patenti
ca može uzrokovati gubitak sluha.
koriste se prema licenci kompanije Fraunhofer IIS i Thomson.
Proizvođač ovog uređaja je kompa& DivX®, DivX Certified®
nija Sony Corporation, 1-7-1 Konan
i pripadajući logotipi su
Minato-ku Tokyo, 108-0075
registrovani zaštićeni znakovi
Japan. Ovlaš ćeni predstavnik
kompanije DivX, Inc. i koriste
za EMC i sigurnost proizvoda
se uz dopuštenje.
je Sony Deutschland GmbH,
& OVAJ PROIZVOD JE
Hedelfinger Strasse 61, 70327
LICENCIRAN POD
Stuttgart, Germany. Za sva pitanja
MPEG-4 VISUAL PATENT
servisa i garancije, obratite se na
PORTFOLIO LICENCOM
adrese navedene u odvojenim
ZA LIČNU I NEKOMERCIdokumentima koji se tiču servisa
JALNU UPOTREBU OD
ili garancije.
STRANE KORISNIKA ZA
KODIRANJE VIDEO ZAPISA
PREMA MPEG-4 VISUAL
VAŽNA NAPOMENA
STANDARDU ("MPEG-4
Oprez: Ovaj uređaj ima
VIDEO") KOJI SU KODIRANI
mogućnost beskrajnog prikaza
OD STRANE KORISNIKA I
zadržane ("zamrznute") video
SNIMLJENI ZA LIČNE I
slike ili prikaza menija na
NEKOMERCIJALNE SVRekranu vašeg televizora. Ako
HE I/ILI NABAVLJENIH OD
ostavite prikaz zadržane slike
DOBAVLJAČA KOJI POSEili menija na ekranu vašeg
DUJE LICENCU MPEG LA
TV prijemnika tokom dužeg
ZA DISTRIBUCIJU MPEG-4
vremenskog perioda, to može
VIDEO ZAPISA. NE IZDAJE
prouzrokovati trajno oštećenje
SE NITI SE PODRAZUMEVA
TV ekrana. Na to su posebno
LICENCA ZA BILO
osetljivi plazma televizori i
KOJE DRUGE SVRHE.
projekcijski TV prijemnici.
DODATNE INFORMACIJE O
MOGUĆNOSTI UPOTREBE U
Ako imate bilo kakvih pitanja ili
REKLAMNE, INTERNE
problema vezanih za vaš uređaj,
I KOMERCIJALNE SVRHE
molimo obratite se najbližem
TE ZA LICENCIRANJE,
Sony prodavcu.
MOGU SE DOBITI OD
KOMPANIJE MPEG LA, LLC.
POGLEDAJTEHTTP://
WWW.MPEGLA.COM
O ovom uputstvu
& U ovom uputstvu se reč "disk"
koristi kao opšti pojam za
DVD ili CD diskove, ukoliko
nije drugačije naznačeno u
tekstu ili na slikama.
& Ikone, poput �, koje su
naznačene na vrhu svakog
objašnjenja označavaju vrstu
medija koji se može koristiti
uz funkciju koja se objašnjava.
& Za detalje, pogledajte "Mediji
koji se mogu reprodukovati"
(str. 27).
& Informacije koje je POTREBNO
znati (kako bi se izbegla
nepravilna upotreba) navedene
su ispod ikone . Informacije
koje je PRIKLADNO znati
(saveti i korisne informacije)
navedene su ispod ikone .
3
Contents
UPOZORENJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Pregled delova i kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Priprema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Provera isporučenog pribora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Punjenje punjive baterije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Upotreba adaptera za automobil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Spajanje na TV prijemnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Reprodukcija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Reprodukcija diskova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Reprodukcija MP3, JPEG i video datoteka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Podešavanje veličine i kvaliteta slike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Postavke i podešenja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Korištenje menija za podešavanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Dodatne informacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
U slučaju problema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Mere opreza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Mediji koji se mogu reprodukovati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
Tehnički podaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
4
ALCD ekran (str . 12)
Pregled delova i
kontrola
BZvučnik
Za više informacija, pogledajte stranice
navedene u zagradama.
Uređaj
INPUT SELECT
DISPLAY
MENU
ENTER
RETURN
OPTIONS
VOLUME
OPERATE
OFF ON
CHARGE
HOLD
PHONES
A
AUDIO
OUT
VIDEO
OUT
Prikaz informacija o reprodukciji.
& Tokom reprodukcije DVD diska:
Prikaz informacija o reprodukciji
i promena načina reprodukcije.
Pogledajte str. 14.
& Tokom reprodukcije CD diska
Svakim pritiskom tipke, na displeju
se izmenjuju prikaz trajanja
reprodukcije zapisa i diska.
& Tokom reprodukcije VIDEO CD
diska: Prikaz informacija o reprodukciji.
& Tokom reprodukcije video datoteke:
Prikaz informacija o reprodukciji i
promena titlova DivX video datoteka.
Za promenu titla, pritisnite / i
ENTER dok su prikazane informacije
o titlovima.
DTipka MENU
OPEN
PUSH CLOSE
POWER
CTipka DISPLAY
DC IN
9.5V
B
Tipke VOLUME+ i  (reprodukcija)
imaju ispupčenje. Ispupčenje služi kao
referentna tačka tokom upotrebe uređaja.
& Tokom reprodukcije DVD VIDEO
diska: Prikaz menija.
& Prilikom reprodukcije CD ili VIDEO
CD diska: Svakim pritiskom na tipku
izmenjuje se ponavljanje reprodukcije, reprodukcija slučajnim redosledom i normalna reprodukcija. (Samo
kad je funkcija "PBC" podešena na
2æ;@!("Off" za VIDEO CD.)
& Tokom reprodukcije JPEG datoteke:
Prikaz liste umanjenih sličica i
reprodukcija slideshow prikaza.
Pogledajte str. 15.
Tipke ///
Pomeranje kursora radi odabira prikazane stavke.
& Prilikom reprodukcije DVD ili VIDEO
CD diska: / na uređaju imaju istu
funkciju kao tipke / na
daljinskom upravljaču.
 nastavlja se
5
Srednja tipka (ENTER)
Ulaz u odabranu stavku.
& Tokom reprodukcije DVD, CD ili
VIDEO CD diska: Tipka ENTER na
uređaju ima istu funkciju kao tipka .
Tipka RETURN
Povratak na prethodni prikaz.
Tipka OPTIONS
Prikaz menija za podešavanje LCD
ekrana (str. 17) i upotrebu menija
za podešavanje (str. 18).
ETipka VOLUME (glasnoća zvuka)
+/–
Podešavanje glasnoće.
FTipka  (reprodukcija) (str . 12)
Pokretanje ili ponovno pokretanje
reprodukcije.
Tipka  (pauza) (str . 12)
Pauza ili ponovno pokretanje
reprodukcije.
Tipka  (zaustavljanje) (str . 12)
Zaustavljanje reprodukcije.
Tipka  (prethodno)/
 (sledeće)
Prelaz na početak tekućeg/sledećeg
poglavlja, zapisa ili datoteke.
Za prelaz na početak prethodnog
poglavlja/zapisa/scene, pritisnite tipku
dvaput.
GPoklopac fioke diska (str . 12)
HTipka OPEN (str . 12)
Otvaranje poklopca fioke diska.
ITipka PUSH CLOSE (str . 12)
Zatvaranje poklopca fioke diska.
JIndikator POWER (str . 12)
6
KIndikator CHARGE (str . 9)
L (senzor daljinskog upravljača)
Prilikom korištenja daljinskog upravljača, usmerite ga prema senzoru .
MPreklopka OPERATE (str . 12)
Uključuje ili isključuje uređaj.
NPreklopka HOLD
Kako biste izbegli slučajan pritisak
na neku od tipki, preklopku HOLD
podesite u smeru strelice.
Sve tipke na uređaju su zaključane,
a tipke daljinskog upravljača su u
funkciji.
OPriključnica PHONES (slušalice)
A, B
PPriključnica USB (tip A) (str . 16)
Za spajanje USB uređaja.
QPriključnica AUDIO OUT (str . 11)
RPriključnica VIDEO OUT (str . 11)
SPriključnica DC IN 9 .5V (str . 9, 10)
Za spajanje mrežnog adaptera ili
adaptera za automobil.
TTipka INPUT SELECT (str . 16)
Svakim pritiskom tipke, prikaz na LCD
ekranu menja se na sledeći način:
& Disk mod (standardno): Tokom
reprodukcije umetnutog diska.
& USB mod: Prilikom reprodukcije
datoteka na spojenom USB uređaju.
Kod odabira ovog moda pojavljuje
se indikator "USB" na LCD ekranu.
Daljinski upravljač
VTipka TOP MENU
Prikaz menija ili promena načina
reprodukcije.
& Tokom reprodukcije DVD VIDEO
diska: Prikaz glavnog menija.
& Tokom reprodukcije DVD VR diska:
Odabir između "Original" i "Play
List" na reprodukcijskoj listi diska.
Promena nije moguća tokom
reprodukcije. Dvaput pritisnite , a
zatim TOP MENU.
WTipke  REPLAY/ ADVANCE
Ponavljanje reprodukcije scene/kratki
pomak scene prema napred (samo
DVD i DivX video datoteke).
XTipke / (pretraživanje/usporena reprodukcija)
Tipke VOL +, 5,  i AUDIO imaju
ispupčenje. Ispupčenje služi kao referentna
tačka tokom upotrebe uređaja.
UBrojčane tipke
Unos brojeva naslova/poglavlja i sl.
& Tokom reprodukcije DVD VIDEO,
CD ili VIDEO CD diska: Možete
direktno pretraživati tako da brojčanim tipkama unesete broj naslova/
poglavlja/zapisa i pritisnete ENTER.
(Samo kad je funkcija "PBC" podešena na "Off" za VIDEO CD.)
Za promenu naslova ili poglavlja,
pritisnite /.
Tipka CLEAR
Brisanje znakova u polju za unos.
Brzo pretraživanje prema nazad/
napred kad se pritisne tokom
reprodukcije.
Pritisnite više puta za promenu brzine.
& Tokom reprodukcije DVD diska:
Usporeno pretraživanje prema nazad/
napred kad se pritisne tokom pauze.
Pritisnite više puta za promenu brzine.
& Tokom reprodukcije VIDEO CD
diska ili video datoteke: Usporena
reprodukcija prema napred kad se
pritisne tokom pauze. Pritisnite više
puta za promenu brzine.
Zavisno od diska, usporena reprodukcija
prema nazad možda neće biti moguća
ili slike neće biti stabilne.
YTipka ANGLE
Menja ugao kamere. Kad se pojavi
indikator "" (ugao kamere), možete
promeniti ugao kamere. Zavisno od
diska, ponekad nije moguće promeniti
ugao kamere. (Samo DVD VIDEO)
 nastavlja se
7
Tipka AUDIO
Promena audio signala.
& Tokom reprodukcije DVD VIDEO
diska: Svakim pritiskom na tipku,
jezik audio zapisa se menja. Zavisno
od diska, izbor jezika varira.
& Tokom reprodukcije DVD VR diska:
Svakim pritiskom tipke menja se
vrsta zvučnih zapisa snimljenih na
disk, između primarnog, sekundarnog
i primarnog/sekundarnog zvuka.
& Prilikom reprodukcije CD ili VIDEO
CD diska: Svakim pritiskom na tipku,
birate stereo ili mono kanal
(levi ili desni).
& Tokom reprodukcije DivX videodatoteke: Svakim pritiskom tipke
menja se audio signal. Ukoliko
se na displeju pojavi "No Audio",
uređaj ne podržava audio signal.
Tipka SUBTITLE
Promena titlova.
& Tokom reprodukcije DVD diska:
Svakim pritiskom tipke menjaju
se titlovi. Zavisno od diska, izbor
jezika varira.
& Tokom reprodukcije DivX videodatoteke: Pritisnite tipku za promenu
titla tokom reprodukcije. Pritisnite
/ i ENTER tokom prikaza informacija o titlu.
8
Priprema
Provera isporučenog
pribora
Proverite da li je sa uređajem isporučen
sledeći pribor:
& AC adapter (1)
& Adapter za automobil (1)
& Audio/video kabl (mini priključak  2
 phono priključak  3) (1)
& Daljinski upravljač (1)
& Baterije R6 (veličina AA) (2)
Priprema daljinskog upravljača
Punjenje punjive
baterije
Napunite punjivu bateriju pre prvog korištenja uređaja, ili kad se baterija isprazni.
1
Spojte mrežni adapter .
Kad punjenje započne, svetli narandžasti indikator CHARGE.
OPERATE
OFF ON
HOLD
PHONES
A
AUDIO
OUT
VIDEO
OUT
DC IN
9.5V
B
DC IN
9.5V
Na zidnu utičnicu
U skladu sa oznakama polariteta  i  na
baterijama i unutar baterijskog sandu četa.
Mrežni adapter (isporučen)
Kad se punjenje završi, isključuje se
indikator CHARGE.
Odspojite mrežni adapter.

Ako se umesto indikatora CHARGE uključi
indikator POWER, preklopka OPERATE je
podešena u položaj "ON". Postavite preklopku
OPERATE u položaj ''OFF'' i proverite da li
svetli indikator CHARGE.

Bateriju punite pri temperaturi između 5 °C i
35 °C.
 nastavlja se
9
Vreme punjenja i reprodukcije
Vreme punjenja: približno 3 sata
Vreme reprodukcije: približno 3 sata
Navedeno vreme odnosi se na sledeće
uslove:
– Umerena temperatura (20 °C)
– Upotreba slušalica
– Minimalna pozadinska rasveta
Zavisno od temperature okruženja i stanja punjive
baterije, vreme punjenja može biti duže, ili vreme
reprodukcije može biti kraće.
Provera kapaciteta baterije
Kad je uređaj zaustavljen, prikaže se
indikator baterije. Kad je baterija prazna,
pojavljuje se indikator  ili treperi indikator
CHARGE. Preklopku OPERATE postavite
u položaj ''OFF'', spojite mrežni adapter i
napunite bateriju.
Puna
Upotreba adaptera za
automobil
Isporučeni adapter za automobil namenjen
je akumulatoru od 12 V, s negativnim
uzemljenjem (ne koristite s akumulatorom
od 24 V, pozitivno uzemljenje).
1
2
Uključite motor .
Spojite adapter za automobil .
OPERATE
OFF ON
HOLD
PHONES
A
AUDIO
OUT
VIDEO
OUT
DC IN
9.5V
B
DC IN
9.5V
Prazna
Adapter za
automobil
(isporučen)
3
Na priključnicu
za upaljač
Uključite uređaj .

& Vozač ne sme spajati niti odspajati adapter za
automobil tokom vožnje.
& Položite kabl tako da ne ometa vozača. Takođe,
LCD ekran se ne sme postaviti tako da ga
vozač može gledati.
& Očistite priključnicu upaljača. Ukoliko je
zaprljana, kontakt se možda neće uspostaviti
ili može doći do nepravilnosti u radu.
& Adapter koristite dok motor vozila radi. Ako
se koristi kad je motor isključen, akumulator
se može isprazniti.
10
Nakon upotrebe uređaja u automobilu
1
2
3
Isključite uređaj.
Odspojite adapter za automobil.
Isključite motor.

& Pre nego odspojite adapter i ugasite motor
vozila potrebno je isključiti uređaj. U suprotnom
može doći do oštećenja uređaja.
& Odspojite adapter za automobil nakon upotrebe.
Ukoliko ostane spojen, akumulator se može
isprazniti.
& Uređaj i dodatni pribor ne ostavljajte unutar
vozila.
Spajanje na TV prijemnik
Možete gledati slike na TV-u ili monitoru
ako povežete uređaje na način opisan u
nastavku.
1
Spojite uređaj na vaš TV ili monitor
pomoću audio/video kabla
(isporučen) .
OPERATE
OFF ON
HOLD
PHONES
A
AUDIO
OUT
AUDIO
OUT
VIDEO
OUT
DC IN
9.5V
B
VIDEO
OUT
Na AUDIO/
VIDEO ulazne
priključnice TV
prijemnika ili
monitora
Audio/video kabl
(isporučen)

& Kad želite reprodukovati disk nakon gledanja
slika s USB uređaja, pritisnite INPUT SELECT
za odabir disk moda. Pogledajte str. 6.
& Uređaj se može spojiti na AV pojačalo na isti
način kao i na TV. Iako je način spajanja
isti kao i spajanje na TV, žuti priključak audio/
video kabla se ne koristi.

& Kad je uređaj spojen na TV prijemnik audio/
video kablom, na LCD ekranu se ne vidi
slika.
& Pogledajte uputstvo za upotrebu isporučeno
uz uređaj koji nameravate da spojite.
& Pre povezivanja, isključite uređaj i opremu
koju želite spojiti, zatim ih odspojite iz mrežnog
napajanja.
11
4
Reprodukcija
Umetnite željeni disk .
Postavite disk sa stranom za reprodukciju
prema dole i lagano ga pritisnite da
legne na mesto.
Reprodukcija diskova
ћќўџ
Ґ
Zavisno od diska, neki postupci mogu biti
različiti ili ograničeni. Pogledajte uputstvo
za upotrebu isporučeno uz disk.
Spojite mrežni adapter.
N
Strana za reprodukciju okrenuta prema dole
X
5
INPUT SELECT
DISPLAY
MENU
ENTER
OPEN
PUSH
CLOSE
RETURN
OPTIONS
VOLUME
x
OPEN
PUSH CLOSE
OPERATE
OFF ON
HOLD
OPERATE
1
2
3
12
Otvorite LCD ekran .
Preklopku OPERATE postavite u
položaj ''ON'' .
Uređaj se uključi i indikator POWER
zasvetli zeleno.
Pritisnite OPEN za otvaranje
poklopca fioke diska .
6
Pritisnite PUSH CLOSE na poklopcu
diska za njegovo zatvaranje .
Pritisnite  .
Započinje reprodukcija.
Zavisno od diska, može se prikazati
meni. Pritisnite
/// za odabir
opcije i zatim pritisnite ENTER.
Za zaustavljanje reprodukcije
Pritisnite .
Za pauzu reprodukcije
Pritisnite .

Kad želite da reprodukujete disk nakon gledanja
slika sa USB uređaja, pritisnite INPUT SELECT
za odabir disk moda. Pogledajte str. 6.

& Diskovi koji su izrađeni na DVD rekorderima
trebaju da se pravilno finaliziraju pre nego što
se mogu reprodukovati. Za dodatne informacije
o finaliziranju, pogledajte uputstvo za upotrebu
isporučeno uz DVD rekorder.
& Kad otvorite poklopac fioke, disk će se
možda još uvek vrteti. Pre vađenja diska,
sačekajte da se vrtenje zaustavi.
Napomene o screen saveru (zaštita
ekrana)
& Slika screen savera pojavljuje se kad je
reprodukcija pauzirana ili zaustavljena
dužž žšže od 15 minuta bez kontrola funkcija.
Slika nestaje pritiskom na tipku .
Za podešavanje opcije "Screen Saver"
pogledajte str. 19.
& Uređaj se isključi u pripravno stanje, 15
minuta nakon uključenja funkcije screen
saver. Za izlazak iz moda pripravnog
stanja, pritisnite tipku .
Nastavljanje reprodukcije od mesta na
kojem je bila zaustavljena (nastavljanje
reprodukcije) ћ ќ ў џ
Razne funkcije reprodukcije
Za
Postupak
Odabir formata
slike na LCD
ekranu
Pritisnite OPTIONS za
odabir funkcije "LCD
Mode" (str. 17).
Prikaz DVD
menija
Pritisnite MENU (str. 5)
ili TOP MENU (str. 7).
Pregled informacija Pritisnite DISPLAY
(str. 14)
o reprodukciji
DVD diska
Ponavljanje
reprodukcije
DVD*1 diskova
(ponavljanje
reprodukcije)
Pritisnite DISPLAY za
odabir funkcije ''Repeat''
(str. 14)
Kad ponovo pritisnete  nakon što ste
zaustavili reprodukciju, uređaj nastavlja
reprodukciju od mesta na kojem ste
pritisnuli .
Ubrzana reprodu- Više puta pritisnite /
kcija DVD diska na uređaju za odabir
prema nazad ili
brzine (str. 5).
napred (ubrzana
reprodukcija)

& Za pokretanje reprodukcije od početka diska,
pritisnite  dvaput, zatim pritisnite .
& Kad ponovno uključite uređaj nakon prekida
napajanja, reprodukcija se nastavlja automatski.
Pritisnite TOP MENU
Odabir između
originala i liste za više puta (str. 7).
reprodukciju za
DVD (VR mod)

& Zavisno od mesta na kojem je zaustavljena,
reprodukcija se možda neće nastaviti s potpuno
iste tačke.
& Mesto nastavljanja se poništi kad:
– otvorite fioku diska.
– pritisnete tipku INPUT SELECT.
Reprodukcija VIDEO CD diska s PBC
funkcijom (PBC reprodukcija) ў
PBC (Playback Control) omogućava
interaktivnu reprodukciju VIDEO CD
diskova, pomoću menija. Kad pokrenete
reprodukciju VIDEO CD diska s PBC
funkcijom, prikaže se i meni. Odaberite
opciju brojčanim tipkama na daljinskom
upravljaču i pritisnite tipku ENTER.
Nakon toga sledite interaktivno uputstvo
iz menija (pritisnite  kad se prikaže
"Press SELECT").
Pregled informacija Pritisnite DISPLAY
o reprodukciji CD (str. 5)
ili VIDEO CD diska
Ponavljanje
Pritisnite MENU više
reprodukcije CD puta (str. 5).
ili VIDEO CD*2
diska (ponavljanje
reprodukcije)
Reprodukcija CD Pritisnite MENU više
ili VIDEO CD*2 puta (str. 5).
diska slučajnim
redosledom (reprodukcija slučajnim
redosledom)
Ubrzana reprodukcija VIDEO
CD diska prema
nazad ili napred
(ubrzana reprodukcija)
Više puta pritisnite /
na uređaju za odabir
brzine (str. 5).
*1 samo DVD VIDEO
*2 samo kad je "PBC" podešeno na "Off".
 nastavlja se
13
& T.Time: Vreme je prikazano tokom
reprodukcije naslova. "00:00:00"
se pojavljuje pritiskom na ENTER.
Unesite željeno vreme pritiskom na
brojčane tipke.
& C.Time: Vreme je prikazano tokom
reprodukcije poglavlja. "00:00:00"
se pojavljuje pritiskom na ENTER.
Unesite željeno vreme pritiskom na
brojčane tipke.
& Repeat: Tipkama / odaberite "ą
Chapter", "ą Title", "ą All" ili "Off".
& Time Disp.: Pojavljuje se "Title
Elapsed". Odaberite opciju "Title
Elapsed," "Title Remain," "Chapter
Elapsed," ili "Chapter Remain"
pritiskom na tipke /.
Upotreba prikaza s informacijama o reprodukciji ћ ќ
Tokom reprodukcije DVD diska, moguće
je pratiti informacije o reprodukciji. Prikaz
s informacijama o reprodukciji takođe
omogućava podešavanje naslova/poglavlja,
promenu zvuka/titlova, itd.
Za unos brojeva upotrebite brojčane
tipke na daljinskom upravljaču.
1
Pritisnite DISPLAY tokom
reprodukcije DVD diska .
Prikažu se trenutne informacije o
reprodukciji.
Primer: Tokom reprodukcije DVD
VIDEO diska
Trenutne informacije
o reprodukciji*
Stavke
Title
02/07
Chapter
03/20
Audio
01 5.1CH
Subtitle
Pritisnite DISPLAY ili RETURN.
D English
01 English
Title Elapsed 00:12:01
Proteklo ili preostalo vreme reprodukcije
* Kad se reprodukuje DVD (VR mod), pored
broja naslova prikaže se "PL" (lista za reprodukciju) ili "ORG" (original).
Pritisnite / za odabir opcija i
zatim pritisnite ENTER .
& Title: Odaberite broj naslova tipkama
/ ili brojčanim tipkama.
& Chapter: Odaberite broj poglavlja
tipkama / ili brojčanim tipkama.
& Audio: Postavke zvuka podesite
pritiskom na /.
& Subtitle: Odaberite titlove tipkama
/.
& Angle: Odaberite ugao tipkama/.
14
Pritisnite ENTER .
Za isključenje prikaza
Menu
2
3

Zavisno od diska, ponekad nije moguće podesiti
neke od postavki.
Reprodukcija MP3, JPEG
i video datotekaҐ
Ovaj uređaj podržava reprodukciju MP3,
JPEG i video datoteka. Za detalje, pogledajte
"Mediji koji se mogu reprodukovati" (str. 27).
Pri odabiru DATA medija, pojavljuje se
lista albuma.
DATA CD diskovi snimljeni u KODAK
Picture CD formatu, automatski se reprodukuju nakon umetanja.
C/X/x/c
ENTER
INPUT SELECT
DISPLAY
MENU
MENU
Za prelaz na sledeću ili prethodnu
datoteku
Pritisnite  ili .
Za zaustavljanje reprodukcije
Pritisnite .

Ako je broj gledanja programiran, možete reprodukovati DivX video datoteke toliko puta.
Sledeće situacije računaju se kao jedan put:
– dvostruki pritisak tipke .
– kad se uređaj isključi (uključujući pripravno
stanje).
– kad se otvori poklopac fioke diska.
– reprodukcija druge datoteke.
– pritisak tipke INPUT SELECT.
– kad se odspoji USB uređaj.
ENTER
RETURN
OPTIONS
VOLUME
./>
x
OPEN
PUSH CLOSE
X
N
1
Pritisnite / za odabir albuma
i zatim pritisnite ENTER .
Pojavljuje se lista datoteka u albumu.
Primer: Lista MP3 datoteka
Dir:001
MY BEST
..
BEST HITS
BEST3
01 Stardust
02 Fire
03 Wing
2
& Za prelaz na sledeću ili prethodnu
stranicu, pritisnite  ili .
& Za povratak na listu albuma, pritisnite
/ za odabir  i pritisnite ENTER.
Pritisnite / za odabir datoteke
i zatim pritisnite  ili ENTER .
Reprodukcija počinje od odabrane
datoteke.

Zavisno od datoteke, ponekad je potrebno dužžž e
vreme za početak reprodukcije ili je ona onemogućena. Za detalje, pogledajte "Mediji koji
se mogu reprodukovati" (str. 27).
Odabir JPEG datoteke
Zakretanje JPEG datoteke
Pritisnite /// tokom prikaza slikovne
datoteke. Zakrenite svaku datoteku.
: Zakretanje slike za 90 stepeni u
smeru kazaljke sata.
: Zakretanje slike za 90 stepeni u smeru
suprotnom od kazaljke sata.
/: Zakretanje slike vertikalno (prema
gore i dole).
Prikaz liste umanjenih sličica
Pritisnite MENU.
Slikovne datoteke unutar albuma prikazuju
se u 12 podekrana.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Slide Show
12
Prev
Next
 nastavlja se
15
& Za prelaz na prethodnu ili sledeću
listu sličica, odaberite '' Prev'' ili
''Next'' pri dnu ekrana i pritisnite
ENTER.
& Za izlazak iz liste umanjenih sličica,
pritisnite MENU.
2
Spojite USB uređaj na USB
priključnicu .
P
IN
T
U
E
S
T
Y
LA
M
U
N
E
E
T
N
E
R
T
P
O
E
M
LU
O
V
N
IO
E
AT
ER
OP ON
F
OF
Pritisnite MENU .
IN
DC V
9.5
INPUT
SELECT
LD
A
B
HO
Pojavi se lista umanjenih sličica.
Pritisnite /// za odabir opcije
"Slide Show" na dnu ekrana i pritisnite ENTER .
Za zaustavljanje slideshow prikaza
Pritisnite  za povratak na listu datoteka.
Pritisnite MENU za povratak na listu
umanjenih sličica.
Za pauziranje slideshow prikaza
Pritisnite .
Reprodukcija podataka s USB
uređaja
Možete da reprodukujete datoteke sa
podacima sa USB uređaja.
16
EO
VID T
OU
AUDIO
T
OU
ES
ON
PH
Slide show počinje.
1
N
R
U
2
T
E
R
1
C
LE
P
IS
D
Reprodukcija Slide Show
prikaza
Pritisnite INPUT SELECT za odabir
"USB" .
USB priključnica
USB uređaj
Odspajanje USB uređaja
1
Pritisnite INPUT SELECT za poništenje
opcije ''USB''.
2
Odspojite USB uređaj.
Podržani Sony USB uređaji
Podržani su sledeći Sony USB Memory
Stick čitači/snimači i USB flash uređaji
"Micro Vault": MSAC-US40, USM-J
serije, USM-JX serije, USM-J/B serije,
USM-L serije i USM-LX serije.

& Neke DivX datoteke na USB uređaju će se
učitavati duže.
& Ne odspajajte USB uređaj kad indikator
pristupa treperi. To može dovesti do oštećenja
ili gubitka podataka.
& Na uređaj se mogu spojiti USB uređaji s flash
memorijom i čitači više vrsta kartica. Ostali
uređaji (digitalni fotoaparat, USB hub i sl.)
se ne mogu spojiti. Kad se spoji nepodržani
uređaj, prikaže se poruka greške.
Podešavanje veličine i
kvaliteta slike
ћќўҐ
Možete podesiti sliku koja je prikazana na
LCD ekranu.
INPUT SELECT
DISPLAY
MENU
C/X/x/c
ENTER
ENTER
RETURN
OPTIONS
OPTIONS
VOLUME
RETURN
OPEN
PUSH CLOSE
1
2
Pritisnite OPTIONS .
Prikaže se meni.
Pritisnite / za odabir "LCD
Mode", zatim pritisnite ENTER .
Pojavi se "LCD Mode" prikaz.
4
& Hue: Podesite ravnotežu crvene i
zelene boje tipkama /.
& Color: Podesite zasićenost boja
tipkama /.
& Default: Resetovanje svih postavki na
fabričke vrednosti.
Pritisnite ENTER .
* Kod normalne reprodukcije ("Normal"),
slike su prikazane u originalnoj konfiguraciji
i formatu. Slike formata 4:3 prikazane su sa
crnom prugom na obe strane ekrana. 4:3
letter box slike su prikazane sa prugama na
svim stranama ekrana.
Slike ''Full'' formata se prilagođavaju tako da
ispune ceo ekran. 16:9 slike prikazuju se u
originalnoj konfiguraciji. (Crna traka snimljena
u formatu 16:9 ne može se obrisati.) Slike
formata 4:3 su razvučene.
Ako odaberete "Zoom", slike formata 4:3 prikazane su u punoj širini. Gornji i donji deo
slike biće malo odseč eni.
Za isključenje menija
Pritisnite OPTIONS ili RETURN dvaput.

Zavisno od diska, odabrani format slike se može
razlikovati.
stavke
LCD Mode
LCD Aspect :
Full
Backlight :
10
Contrast :
10
Hue :
0
Color :
10
Default
3
Pritisnite / za odabir opcija i
zatim pritisnite ENTER .
& LCD Aspect: Promena veličine
slike. Odaberite ''Normal'', ''Full'' ili
Zoom pritiskom na /*.
& Backlight: Podesite svetlinu tipkama
/.
& Contrast: Tipkama / podesite
razliku između svetlih i tamnih
područja.
17
3
Postavke i podešenja
Korištenje menija za
podešavanje
Unutar menija za podešavanje možete
podesiti razne postavke koje se tiču slike
i zvuka.
Neki diskovi sadrže memorisane postavke
reprodukcije, koje imaju prvenstvo.
INPUT SELECT
DISPLAY
MENU
C/X/x/c
ENTER
ENTER
RETURN
OPTIONS
OPTIONS
4
Pritisnite / za odabir kategorije,
zatim pritisnite ENTER .
: General Setup (str. 18)
Podešenje postavki vezanih za uređaj.
: Audio Setup (str. 19)
Podešavanje postavki zvuka u skladu
sa uslovima reprodukcije.
: Language Setup (str. 20)
Podešavanje jezičkih postavki za prikaz
na ekranu ili zvučni zapis (dijalog).
: Parental Control (str. 20)
Podešavanje granice za dozvoljen
sadržaj (parental control).
Odaberite i podesite svaku stavku
tako da pritisnete / i ENTER .
VOLUME
RETURN
x
OPEN
PUSH CLOSE
1
2
Pritisnite OPTIONS kad je uređaj
zaustavljen .
Prikaže se meni.
Tokom nastavljanja reprodukcije ne
možete koristiti meni za podešavanje.
Pritisnite  dvaput za poništenje
nastavljanja reprodukcije i zatim
pritisnite OPTIONS.
Pritisnite / za odabir opcije
''Setup'', zatim pritisnite ENTER .
Pojavi se meni podešenja.
kategorija podešavanja
stavke
General Setup
18
TV Display :
16 : 9
Angle Mark :
Screen Saver :
PBC :
DivX VOD :
Default
On
On
On
Deactivated
Deaktiviranje menija za podešavanje
Dvaput pritisnite OPTIONS ili RETURN.
General Setup
Standardne postavke su podvuč ene.
¡TV Display
Odabir formata slike spojenog TV prijemnika.
Odaberite ovo podešenje kad
4:3
Pan Scan na uređaj spojite standardni
4:3 TV prijemnik.
Prikazuje široku sliku na celom
ekranu tako da je deo slike koji
ne stane na ekran automatski
odsečen.
Odaberite ovo podešenje kad
4:3
Letter Box na uređaj spojite standardni
4:3 TV prijemnik. Prikazuje
široku sliku na kojoj se vide
linije na gornjem i donjem
delu ekrana.
16:9
Odaberite ovo podešenje kod
spajanja TV prijemnika sa
širokom slikom (wide-screen)
ili TV prijemnika s funkcijom
širokog ekrana (wide mode).
On
Pomoću PBC funkcije možete
reprodukovati VIDEO CD
diskove putem menija.
Off
Isključuje PBC funkciju.
¡DivX® VOD
Prikazuje registracioni kôd za ovaj uređaj.
Više informacija potražite na Internet
stranici http://www.divx.com.
¡Default
Vraćanje svih funkcija na fabričke pos tavke. Imajte na umu da se pritom brišu
sve vaše postavke.

Zavisno od diska, može se dogoditi da se umesto
"4:3 Letter Box" automatski odabere "4:3 Pan
Scan" ili obrnuto.
¡Angle Mark (samo DVD VIDEO)
Prikazuje oznaku ugla kad promenite ugao
gledanja tokom reprodukcije DVD diska
na koji su snimljene scene iz više uglova.
On
Prikaz oznake ugla.
Off
Isključenje oznake ugla.
¡Screen Saver
Slika screen savera pojavljuje se kad je
reprodukcija pauzirana ili zaustavljena
duže od 15 minuta. Screen saver pomaže
u sprečavanju oštećenja ekrana spojenog
uređaja (utiskivanje slike). Pritisnite 
za isključenje screen savera.
On
Uključenje funkcije screen
savera.
Off
Isključenje funkcije screen
savera.
Audio Setup
Standardna postavka je podvu čena.
¡Audio DRC (Dynamic Range Control)
(samo DVD)
Omogućava postizanje čistog zvuka uz
nisku glasnoću pri reprodukciji DVD
diska koji je usklađen s "Audio DRC"
funkcijom.
Standard
Standardan zvuk.
TV Mode
Omogućava postizanje čistog
tihog zvuka, čak i kod smanjene glasnoće.
Wide
Range
Pruža osećaj koncertnog
izvoððđenja.
¡PBC
Možete uživati u reprodukciji interaktivnog
programa pomoću funkcije PBC (Playback
Control) na VIDEO CD disku, ukoliko je
dostupna (str. 13).
 nastavlja se
19
Language Setup
¡OSD (On-Screen Display)
Za promenu jezika informacija prikazanih
na ekranu.
¡Disc Menu (samo DVD VIDEO)
Promena jezika menija diska. Kad
odaberete "Original", odabran je jezik koji
ima prioritet na disku.
¡Subtitle (samo DVD VIDEO)
Odabir jezika titla. Kad odaberete "Off",
titlovi se ne prikazuju.
¡Audio (samo DVD VIDEO)
Za odabir jezika zvučnog zapisa. Kad
odaberete "Original", odabran je jezik koji
ima prioritet na disku.
Parental Control
Reprodukciju diska moguće je ograničiti
putem ove funkcije.
Prilikom upotrebe ove funkcije, koristite
daljinski upravljač.
¡Password (samo DVD VIDEO)
Unos ili izmena lozinke. Podesite lozinku
funkcije ograničavanja reprodukcije. Unesite svoju četvorocifrenu lozinku
pomoću brojčanih tipki na daljinskom
upravljaču.
Promena lozinke
1
Pritisnite / za odabir "Password",
zatim pritisnite ENTER.
2
Proverite da li je odabrano "Change"
i pritisnite ENTER.
Pojavi se prikaz za unos lozinke.
¡DivX Subtitle
Biranje jezika titla DivX datoteke.
CP1250
Albanski, bosanski, hrvatski,
češki, nemački, mađarski,
islandski, irski, poljski, rumunski, slovački, slovenski
Parental Control
Old Password
New Password
Verify Password
CP1251
Bugarski, beloruski, engleski,
makedonski, moldavski, ruski,
srpski, ukrajinski
CP1253
Grčki
3
CP1254
Albanski, danski, h holandski,
estonski, finski, francuski, gelik,
nemački, italijanski, kurdski
(latinica), norveški, portugalski, španski, švedski, turski
Ako pogrešite u unosu lozinke

Kad u meniju "Disc Menu", "Subtitle" ili
"Audio" odaberete jezik koji nije snimljen na
disk, uređaj će automatski odabrati jedan od
snimljenih jezika.
OK
Unesite trenutnu lozinku u polje "Old
Password", novu lozinku u "New
Password" i "Verify Password" i pritisnite ENTER.
Pritisnite CLEAR ili  za povratak jedne
po jedne cifre, a zatim pritisnite
ENTER u koraku 3, te ponovo unesite
lozinku.
Ako zaboravite lozinku
Unesite "1369" u "Old Password" i unesite novu
lozinku u "New Password" i "Verify Password".
20
¡Parental Control (samo DVD VIDEO)
Podesite nivo ograničenja. Što je vrednost
niža, to je ograničenje veće.
Za podešenje ograničavanja reprodukcije,
potrebno je prethodno podesiti lozinku.
Podešenje ograničavanja reprodukcije
(Parental Control)
1
Pritisnite / za odabir opcije ''Parental
Control'' i pritisnite ENTER.
2
Pritisnite / za odabir nivoa ograničenja zatim pritisnite ENTER. Što je
vrednost niža, to je ograničenje veće.
Pojavi se polje za unos lozinke.
Parental Control
Password
OK
3
Unesite lozinku, zatim pritisnite
ENTER.
Reprodukcija diska kod kojeg je
podešena funkcija Parental Control
Umetnite disk i pritisnite . Pojavi se
polje za unos lozinke. Unesite lozinku
brojčanim tipkama na daljinskom upravljaču i pritisnite tipku ENTER.

& Kad reprodukujete disk koji ne podržava ovu
funkciju, reprodukcija se na ovom uređaju ne
može ograničiti.
& Zavisno od diska, možda će se od vas tražiti da
promenite nivo ograničenja tokom reprodukcije diska. U tom slučaju, unesite lozinku
i zatim promenite nivo. Ako je isključena
funkcija nastavljanja reprodukcije, aktivira se
prethodni nivo ograničenja.
21
Dodatne informacije
U slučaju problema
 Podesite "16:9" za "TV Display" u
meniju "General Setup" (str 18).
Ako dođe do neke od sledećih poteškoća
tokom upotrebe uređaja, pre nego što odnesete uređaj na servis, proučite ovo uputstvo jer vam ono može pomoći u rešavanju
problema. Ako su problemi i dalje prisutni,
obratite se najbližem Sony prodavcu.
Zvuk
Napajanje
Uređaj se ne uključuje .
 Proverite da li je mrežni adapter čvrsto
spojen (str. 9).
 Proverite da li je punjiva baterija
dovoljno napunjena (str. 9).
Punjiva baterija se ne može puniti .
Nema zvuka .
 Uređaj se nalazi u stanju pauze ili usporene reprodukcije.
 U toku je pretraživanje prema napred
ili nazad.
Glasnoća zvuka je niska .
 Na nekim DVD diskovima je zvuk tiši.
Glasnoća se može poboljšati ako "Audio
DRC" u meniju "Audio Setup" podesite
na "TV Mode" (str. 19).
Rukovanje
 Ne možete puniti punjivu bateriju kad je
uređaj uključen. Preklopku ''OPERATE''
postavite na ''OFF'' (str. 9).
Uređaj ne reaguje na pritisak tipki .
Slika
Disk se ne može reprodukovati .
Nema slike/na slici se pojavljuju smetnje .
 Ako je disk umetnut naopako, pojavi se
poruka "No Disc" ili "Cannot play this
disc". Umetnite disk sa stranom za reprodukciju okrenutom prema dole (str. 12).
 Disk nije dobro umetnut dok ne klikne
(str. 12).
 Umetnut je disk koji se ne može reprodukovati. Proverite da li odgovara regionalni
kod diska uređaju i da li je disk finalizovan
(str 27).
 Kad je prikazano "USB" pritisnite INPUT
SELECT (str. 6).
 Podešena je funkcija Parental Control.
Promenite postavku (str. 20).
 Unutar uređaja se kondenzovala vlaga
(str. 25).
 Disk je zaprljan ili neispravan (str 26).
 Svetlina je podešena na minimum. Podesite svetlinu LCD ekrana (str. 17).
 Kad je prikazano "USB" pritisnite
INPUT SELECT (str. 6).
Pojavljuju se crne tačkice i crvene, plave
i zelene tačkice ostaju na LCD ekranu .
 Pojava je svojstvo LCD tehnologije i ne
predstavlja kvar.
22
Kad na LCD ekranu gledate sliku
formata 16:9, na gornjem i donjem delu
slike vidljive su crne pruge .
 Preklopka HOLD postavljena je u smeru
strelice (str. 6).
Uređaj automatski pokreće i zaustavlja
reprodukciju diska .
 Disk sadrži funkciju automatske
reprodukcije.
 Tokom reprodukcije diskova sa signalom
automatske pauze, uređaj zaustavlja reprodukciju na signal automatske pauze.
Prikazuje se "Copyright Lock" i ekran
menja boju u plavu kod reprodukcije
DVD diska u VR modu .
 Slike snimljene iz digitalnih emisija i sl.
mogu sadržati signale za zaštitu od
kopiranja, kao što su signal za potpuno
sprečavanje kopiranja, jedno kopiranje i
signal za dozvolu kopiranja. Kod reprodukcije slika sa signalom zaštite, može
Disk se ne reprodukuje od početka .
se prikazati plavi ekran umesto slike.
 Odabrano je ponavljanje reprodukcije ili
Pretraživanje slike koja se može reprodureprodukcija slučajnim redosledom (str. 13).
kovati može potrajati. (Za uređaj koji ne
 Odabran je nastavak reprodukcije (str. 13).
može reprodukovati slike sa signalom za
 Lista za reprodukciju izrađenog diska auzaštitu od kopiranja.)
tomatski se reprodukuje. Za reprodukciju
originalnih naslova, odaberite ''Original''
Tipke / u meniju ne funkcionišu .
pritiskom na TOP MENU (str. 7).
 Zavisno od diska, tipke / za meni diska
na uređaju ponekad neće funkcionisati.
Možda će biti potrebno neko vreme za
U tom slučaju, koristite tipke / na
pokretanje reprodukcije .
daljinskom upravljaču.
 Možda će biti potrebno neko vreme za
pokretanje reprodukcije za DVD (VR
Daljinski upravljač ne radi .
mod).
 Baterije u daljinskom upravljaču su
istrošene.
Reprodukcija se "zamrzne" .
 Između daljinskog upravljača i uređaja
 Kad se promeni strana za reprodukciju
postoje prepreke.
DVD+R DL/-R DL diska, reprodukcija
 Udaljenost između daljinskog upravljača
se može "zamrznuti".
i uređaja je prevelika.
 Daljinski upravljač nije usmeren
prema senzoru daljinskog upravljača na
Titlovi nestaju .
uređaju.
 Kad promenite brzinu reprodukcije ili
 Sunčeva svetlost ili jaka rasveta ometaju
preskočite scene tokom reprodukcije,
rad daljinskog upravljača.
titlovi mogu privremeno nestati.
 Ako tipke AUDIO/SUBTITLE/ANGLE
ne funkcionišu, koristite njihove kontroPrikazuje se "" .
le iz DVD menija.
 Datoteka nije podržana.
MP3, JPEG ili video datoteke ne mogu se
reprodukovati . (str 28) .





Format datoteke nije podržan.
Ekstenzija nije podržana.
Datoteka je oštećena.
Datoteka je prevelika.
Kad odabrana datoteka nije podržana, prikaže se poruka "Not Support" i datoteka
se neće reprodukovati.
 nastavlja se
23
 Zbog tehnologije kompresije koja se
koristi za DivX/MPEG-4 video datoteke,
možda će biti potrebno neko vreme za
pokretanje reprodukcije.
Naziv datoteke ili albuma nije ispravno
prikazan .
 Uređaj može prikazati samo brojke i
slova. Drugi znakovi se prikazuju kao
"*"(str. 28).
Uređaj ne radi pravilno ili se ne može
isključiti .
 Ako na rad uređaja utiču statički elektricitet i druge smetnje, isključite uređaj i
ostavite ga da miruje deset sekundi.
Povezivanje
Nema slike ili zvuka na spojenoj opremi .
 Ponovo čvrsto spojite spojni kabl (str. 11).
 Spojni kabl je oštećen.
 Proverite postavke spojenog TV prijemnika ili pojačala.
 Kad je prikazano "USB" pritisnite
INPUT SELECT (str. 6).
USB
DVD uređaj ne prepoznaje spojeni USB
uređaj .
 Ponovo čvrsto spojite USB uređaj (str. 16).
 USB uređaj je oštećen.
 Pritisnite INPUT SELECT za odabir
"USB" (str. 16).
Mere opreza
Sigurnost u saobrać aju
Ne koristite uređaj sa ekranom i slušalice
tokom vožnje automobila, bicikla ili bilo
kojeg drugog motornog vozila. U suprotnom, možete uzrokovati opasne situacije
u saobrać aju, a u nekim područjima je i
nezakonito. Upotreba slušalica pri velikoj
glasnoći tokom šetnje, posebno tokom
prelaska raskrsnice, takođe predstavlja
potencijalnu opasnost. Potrebno je obratiti
posebnu pažnju ili prekinuti upotrebu u
potencijalno opasnim situacijama.
O sigurnosti
Ako u kućište uređaja dospe neki predmet
ili tečnost, odspojite uređaj i odnesite ga
na proveru u ovlašćeni servis pre nastavka
upotrebe.
O izvorima napajanja
& Ako uređaj nećete koristiti duže vreme,
odspojite ga iz zidne utičnice. Za odspajanje mrežnog adaptera, uhvatite sâm
utikač, nikad ne povlačite kabl.
& Ne dirajte mrežni adapter mokrim
rukama. To može prouzrokovati rizik
od strujnog udara.
& Ne spajajte mrežni adapter na strujni
transformator za putovanja, jer on može
generisati toplotu i uzrokovati nepravilnosti u radu.
O povećanju temperature
Toplota se može nakupiti unutar uređaja
tokom punjenja ili ukoliko se uređaj koristi dužžžš e vreme. Pojava ne predstavlja kvar.
24
O postavljanju
O LCD (Liquid Crystal Display) ekranu
& Ne postavljajte uređaj u skučeni prostor,
na primer, u policu za knjige ili slično.
& Ventilacione otvore uređaja nemojte
prekrivati novinama, stolnjacima,
zavesama, itd. Uređaj ne postavljajte na
mekanu površinu, npr. na tepih.
& Ne postavljajte uređaj i adaptere na
mesta koja su u blizini izvora toplote,
ili na mesta koja su podložna direktnom
sunčevom svetlu, nakupljanju prašine
ili peska, vlazi, kiši ili mehaničkim
udarcima, ili u automobilu na kojem su
prozori zatvoreni.
& Ne postavljajte uređaj u kosi položaj.
Dizajniran je samo za rad u h hhorizontalnom položaju.
& Uređaj i diskove držite što dalje od opreme sa snažnim magnetima, kao što su
mikrotalasne peći ili veliki zvučnici.
& Pripazite da vam uređaj ne ispadne i
da ne bude izložen snažnim udarcima.
Ne stavljajte teške predmete na uređaj i
dodatnu opremu.
& Iako je proizveden visoko preciznom
tehnologijom, na LCD ekranu povremeno
se mogu prikazati tačkice različitih boja.
Pojava ne predstavlja kvar.
& Ne postavljajte niti ispuštajte ikakav
predmet na površinu LCD ekrana. Takođe,
ne pritiskajte ekran rukama.
& Pripazite da ne oštetite površinu LCD
ekrana oštrim predmetima.
O radu uređaja
& Ako unesete uređaj iz hladnog na toplo
mesto, ili ako je postavljen u veoma
vlažnom prostoru, vlaga se može kondenzovati na so čivima unutar uređaja.
Ako dođe do toga, uređaj možda neće
pravilno raditi. U tom slučaju, uklonite
disk i ostavite uređaj na približno pola
sata dok vlaga ne ispari. Tkaninom obrišite vlagu nakupljenu na LCD ekranu.
Nakon nekog vremena ponovo uključite
napajanje.
& Soč ivo uređaja održavajte čistim i nemojte ga dirati. Dodirivanjem soč iva ono se
može oštetiti te prouzrokovati nepravilan rad
uređ aja. Poklopac fioke diska držite zatvorenim osim kad ubacujete ili vadite disk.
& Isključite uređaj pre odspajanja mrežnog
adaptera ili adaptera za automobil. U
suprotnom možete prouzrokovati nepravilnosti u radu uređaja.
O punjivoj bateriji
& Neke zemlje regulišš š u odlaganje baterija
koje služe za napajanje ovog proizvoda.
Molimo, obratite se lokalnim nadležnim
ustanovama.
& Zbog ograničenog veka trajanja baterije,
njen kapacitet postepeno slabi tokom
vremena i stalne upotrebe. Bateriju je
potrebno zameniti novom kad joj je
kapacitet približno na polovini normalnog
trajanja.
& Baterija se možda neće u potpunosti napuniti kad je punite po prvi put ili kad je
niste koristili dužžže vremensko razdoblje.
Kapacitet se obnovi kad bateriju napunite
i ispraznite nekoliko puta.
O mrežnom adapteru i adapteru za
vozilo
& Uz uređaj koristite samo isporučene adaptere jer ostali adapteri mogu uzrokovati
nepravilnosti u radu.
& Ne rastavljajte niti obavljajte obrnuti
inženjering.
& Ne dirajte metalne delove jer može doći
do kratkog spoja i oštećenja adaptera,
posebno ako se dodiruju drugim
metalnim predmetima.
O podešavanju glasnoće
Ne pojačavajte glasnoću tokom slušanja
dela s veoma niskim nivoom ulaznog
signala ili bez audio signala. U suprotnom,
može doći do oštećenja zvučnika kad
započne reprodukcija dela s visokim
nivoom signala.
 nastavlja se
25
O slušalicama
Napomene o diskovima
& Sprečavanje oštećenja sluha: Izbegavajte
korištenje slušalica pri visokoj glasnoći.
Stručnjaci za sluh slažu se da je kontinuirano, glasno i dugotrajno slušanje štetno
za sluh. Ako začujete zujanje u ušima,
stišajte glasnoću ili prekinite upotrebu.
& Briga prema obližnjim ljudima: Glasnoću
podesite na umereni nivo. To će vam
omogućiti slušanje spoljašnjih zvukova, a
time i pokazujete obzir prema ljudima
koji se nalaze u vašoj blizini.
& Kako bi disk ostao čist, držite ga za ivicu.
Ne dodirujte površinu.
O čišćenju
& Očistite kućište, prednju stranu i kontrole
uređaja mekanom krpom lagano navlaženom u blagom rastvoru sredstva za pranje.
Nemojte koristiti sredstva koja bi mogla
ogrebati površinu, na primer, prašak
za pranje ili rastvore poput alkohola ili
benzina.
& Površinu LCD ekrana nežno obrišite
mekanom krpom. Kako biste sprečili
nakupljanje prljavštine, često brišite
ekran.
Ne brišite površinu LCD ekrana mokrom krpom. Ukoliko u uređaj uđe voda,
može doći do nepravilnosti u radu.
& Ukoliko su slika/zvuk izobličeni, možda
je soč ivo prekriveno prašinom. U tom
slučaju, očistite so čivo komercijalno dostupnom duvaljkom za so čivo fotoaparata.
Izbegavajte direktno dodirivanje soč iva
tokom čišćenja.
O diskovima za čišćenje, sredstvima za
čišćenje diskova/sočiva
Nemojte koristiti diskove za čišćenje niti
sredstva za čišćenje diskova/soč iva (uključujući i one u tekućem obliku i u obliku
spreja). To može uzrokovati kvar uređaja.
26
& Ne izlažite disk direktnom sunčevom
svetlu i izvorima toplote, npr. dovodima
toplog vazduhha, niti ga ostavljajte u
autu koji je parkiran na direktnom sunčevom svetlu, jer može doći do značajnog
porasta temperature u autu.
& Nakon reprodukcije, smestite disk u
pripadajuću kutiju.
& Čistite disk krpom za čišćenje. Disk se
briše od sredine prema ivici.
& Nemojte koristiti rastvore, na primer,
benzin, razređivač, sredstva za čišćenje
diskova/so čiva ili antistatičke raspršivače
namenjene za vinil ploče.
& Ako ste ispisali nalepnicu za disk, pričekajte da se osuši pre reprodukcije diska.
& Ne koristite sledeće diskove:
– Diskove koji nisu standardnog oblika
(npr., kvadrat, srce).
– Diskove s nalepnicom.
– Diskove s celofanskom trakom ili
ostatkom lepka od nalepnice.
Mediji koji se mogu reprodukovati
Vrsta
Logotip diska
Ikona
DVD
�
CD
DATA disk ili
USB
–

& Napomene o medijima za snimanje
Imajte na umu da nije moguća reprodukcija
nekih medija za snimanje na ovom uređaju
zbog nedostatka kvaliteta i uslova snimanja i
fizičkog stanja diska, odnosno zbog razlike u
tehnologiji i softveru snimanja.
Disk se ne može reprodukovati ako nije
pravilno finalizovan. Za dodatne informacije
pogledajte uputstvo za upotrebu isporučeno
uz uređaj za snimanje. Imajte na umu da neke
funkcije reprodukcije možda neće raditi
kod nekih DVD+RW/+R/+R DL diskova,
čak i ako su bili pravilno finalizovani. U tom
slučaju, koristite normalnu reprodukciju za
gledanje diska.
Funkcije
& Komercijalni DVD
& DVD+RW/DVD+R/
DVD+R DL diskovi u
+VR modu
& DVD-RW/DVD-R/
DVD-R DL diskovi u
video modu
�
DVD-RW/DVD-R/DVD-R
DL diskovi u VR (Video
Recording) modu
�
& Audio CD diskovi
& CD-R/CD-RW diskovi u
audio CD formatu
�
& VIDEO CD diskovi koji
sadrže Super VCD
& CD-R/CD-RW diskovi u
video CD ili Super VCD
formatu
�
DATA CD/DATA DVD ili
USB uređaji s MP3, JPEG
ili video datotekama
& Uređaj ne može reprodukovati slike sa
signalom za zaštitu od kopiranja
DVD snimci (VR mod) sa CPRM* zaštitom
možda neće moći da se reprodukuju ako sadrže
signal za zaštitu od kopiranja. Na ekranu se
pojavi "Copyright lock".
* CPRM (Content Protection for Recordable
Media) je tehnologija kodiranja koja štiti
snimke sa zaštićenim autorskim pravima.
 nastavlja se
27
Napomene o MP3, JPEG i
video datotekama
Uređaj može reprodukovati sledeće datoteke:
& MP3 datoteke s ekstenzijom ".mp3"*1.
& JPEG datoteke s ekstenzijom ".jpg"*2.
& JPEG slikovne datoteke koje su usklađene
s DCF (Design rule for Camera File system)
formatom slikovnih datoteka.
& DivX video datoteke s ekstenzijom ".avi"
ili ".divx".
& MPEG-4 video datoteke (jednostavan profil)
s ekstenzijom ".mp4"*3.
& DATA CD diskovi trebaju biti snimljeni u
skladu sa standardom ISO 9660 Level 1,
ili njegovim proširenim formatom, Joliet.
& DATA DVD diskovi trebaju biti snimljeni
u skladu sa standardom UDF (Universal
Disk Format).
*1 Datoteke u mp3PRO formatu ne mogu se
reprodukovati.
*2 Datoteke s ekstenzijom ".jpe" ili ".jpeg" mogu
se reprodukovati ukoliko im se ekstenzija
promeni u ".jpg".
*3 Ne mogu se reprodukovati datoteke sa zaštitom
od kopiranja (Digital Right Management).
Datoteke u MPEG-4 AVC formatu ne mogu
se reprodukovati.

& Za pokretanje reprodukcije medija sa složenom
strukturom foldera potrebno je više vremena.
Kreirajte albume na sledeći način:
– Broj hijerarhija na mediju ne bi smeo biti
veći od dva.
– Na mediju bi trebalo biti najviše 50 albuma
ili manje.
– Na mediju bi trebalo biti najviše 100 datoteka
ili manje.
– Na mediju bi trebalo biti najviše 800 albuma
i datoteka, ili manje.
& Uređaj reprodukuje datoteku unutar albuma po
redu kojim je medij snimljen.

& Uređaj će reprodukovati bilo koju datoteku
navedenu u gornjoj tablici, čak i ako se format
razlikuje. Reprodukcija takvih podataka može
generisati buku koja može da ošteti zvučnike.
& Takođe nije moguća reprodukcija nekih DATA
diskova snimljenih u Packet Write formatu.
& Neki DATA diskovi napravljeni u više sesija
možda neće moći da se reprodukuju.
28
& Neke JPEG datoteke ne mogu se reprodukovati.
& Uređaj ne može reprodukovati JPEG datoteku
koja je veća od 3078 (širina)  2048 (visina)
u normalnom modu, ili veća od 2000 (širina)
 1200 (visina) u progresivnom JPEG modu.
(Neke progresivne JPEG datoteke ne mogu se
prikazati čak i ako je veličina unutar navedenog kapaciteta.)
& Neke MPEG-4 datoteke se ne mogu
reprodukovati.
& Uređaj možda neće reprodukovati datoteku
sastavljenu od dve ili više DivX/MPEG-4
video datoteka.
& Uređaj ne može reprodukovati DivX/MPEG-4
video datoteku koja je veća od 720 (širina)
576 (visina)/2 GB.
& Uređaj ne može reprodukovati neke DivX/
MPEG-4 video datoteke koje traju duže od
3 sata.
& Zavisno od DivX/MPEG-4 video datoteke,
normalna reprodukcija možda neće biti
moguća. Slika može biti nejasna, reprodukcija
neravnomerna, zvuk može preskakati itd.
Savetujemo da napravite datoteku s nižom
brzinom bita. Ako su u zvuku i dalje prisutne
smetnje, proverite audio format. (MP3 je preporučen za DivX video datoteke, a MPEG-4
video datoteke trebaju biti AAC LC.) Imajte na
umu da uređaj ne podržava WMA (Windows
Media Audio) format.
& Uređaj možda neće pravilno reprodukovati
video datoteku s DATA CD-a snimljenu uz
visoku brzinu bita. Savetujemo reprodukciju
sa DATA DVD-a.
& Nazivi datoteka ili albuma možda se neće
prikazati u celosti ako su predugi. Posebni
znakovi prikazuju se kao "*". "
& Može se prikazati samo naziv albuma koji se
trenutno reprodukuje. Album koji se nalazi u
gornjem sloju prikazan je kao "/../".
& Informacije o reprodukciji nekih datoteka
možda neće biti tačno prikazane.
Napomene o komercijalnim
diskovima
Regionalni kôd
To je sistem koji se koristi za zaštitu autorskih prava. Regionalni kôd naveden je na
ambalaži DVD VIDEO diska prema regiji
u kojoj je prodat. DVD VIDEO diskovi
označeni s "ALL" ili "2" mogu se reprodukovati na ovom uređaju.
Funkcije DVD i VIDEO CD reprodukcije
Neke funkcije reprodukcije DVD i VIDEO
CD diskova mogu biti podešene od strane
proizvođača softvera. Pošto ovaj uređaj
reprodukuje DVD i VIDEO CD diskove
prema sadržaju diska koji su izradili
proizvođači softvera, neke funkcije reprodukcije možda neće biti dostupne. Takođe
pogledajte uputstvo isporučeno uz DVD i
VIDEO CD diskove.
Napomene o diskovima
Ovaj uređaj namenjen je reprodukciji diskova koji su usklađeni s Compact Disc (CD)
standardom. DualDiscs i neki audio
diskovi kodirani sa tehnologijom zaštite
autorskih prava nisu usklađeni s Compact
Disc (CD) standardom. Zato možda neć e
moći da se reprodukuju na ovom uređaju.
Tehnički podaci
Sistem
Laser: Poluprovodnički laser
Sistem formata signala: PAL (NTSC)
Izlazi
VIDEO (video izlaz):
Mini priključnica
AUDIO (audio izlaz)
Stereo mini priključnica
PHONES (slušalice) A/B:
Stereo mini priključnica
USB:
USB priključnica tipa A (Za spajanje USB
memorije)
LCD ekran
Veličina ekrana (približno): 18 cm/7 inča
(dijagonala)
Sistem rada ekrana: TFT aktivna matrica
Rezolucija: 480  234 (stopa efektivnih piksela:
više od 99,99%)
Op šte
Napajanje:
DC 9,5 V (mrežni adapter/adapter za
vozilo)
DC 7,4 V (punjiva baterija)
Potrošnja (DVD VIDEO reprodukcija):
6,5 W (kod upotrebe slušalica)
Dimenzije (približno):
200  42,4  155 mm (širina/visina/dubina)
s delovima koji vire
Masa (približno): 860 g
Radna temperatura: 5 °C do 35 °C
Radna vlažnost: 25% do 80%
Mrežni adapter: 110-240 V AC, 50/60 Hz
Adapter za automobil: 12 V DC
Isporučeni pribor
Pogledajte str. 9.
Specifikacije i dizajn podložni su promeni bez
najave. Proizvođač ne preuzima odgovornost za
eventualne štamparske greške.
29
OVLAŠĆENI SERVISI
Input
Milentija Popovića 18
Beograd
011 2132 877, 311 9431
TV Video Centar
Save Kovačevića 153
Podgorica
020 620 980
ETC Electronic
Ustanička 128b
Beograd
011 3473 530, 2894 508
V.T. Centar
Seljanovo bb
Tivat-Kotor
032 674 422
ETC Electronic
Pere Velimirovića 8
Beograd
011 3510 424, 3591 243
TV Digital Servis
Šukrije Međedovića
Bijelo Polje
050 431 399
SS Digit
Kraljice Marije 29
Beograd
011 3223 674, 3370 369
Predstavništvo Sony Central and
Southeast Europe Kft. Beograd
Omladinskih Brigada 88a
11 070 Novi Beograd
Republika Srbija
Sony Info Centar
+381 11 228 33 00
www.sony.rs
support.rs@eu.sony.com
Download PDF

advertising