Sony | DVP-FX950 | Sony DVP-FX950 FX950 Swivel screen portable DVD Player Uputstva za rukovanje

4-169-965-12(1)
Prenosni
CD/DVD uređaj
Uputstvo za upotrebu

Kako biste saznali korisne savete i informacije o Sony
proizvodima i uslugama, molimo posetite: www.sony-europe.
com/myproduct/
DVP-FX950
© 2010 Sony Corporation
UPOZORENJE
Kako biste sprečili požar
ili električni udar, ne izlažite
uređaj kiši ili vlazi.
Kako biste izbegli strujni
udar, ne otvarajte kućište.
Prepustite popravke samo
stručnim osobama.
Mrežni kabl sme se zameniti isključivo u ovlaš ćenom
servisu.
Baterije i uređaji u kojima
se nalaze baterije ne smeju
se izlagati preteranoj vrućini, npr., direktno na
sunčevu svetlost, u vatru
i slično.
Pločica sa podacima nalazi se na
donjoj strani uređaja.
Ovaj uređaj klasifikovan je kao
CLASS 1 LASER proizvod.
Oznaka CLASS 1 LASER
PRODUCT se nalazi na donjoj
strani uređaja.
Zbrinjavanje starih električnih i
elektronskih uređaja (primenjuje
se u Evropskoj uniji i ostalim
evropskim zemljama sa posebnim
sistemima zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na
ambalaži označava da se ovaj
proizvod ne sme zbrinjavati kao
kućni otpad. On treba da bude zbrinut na za tu namenu predviđenom
mestu za reciklažu električne ili
elektronske opreme. Pravilnim
zbrinjavanjem starog proizvoda
pomažete u sprečavanju potencijalno negativnih posledica po
okolinu i ljudsko zdravlje, a koje bi
mogle nastati neprikladnim zbrinjavanjem dotrajalog uređaja.
Recikliranje materijala od kojeg
je uređaj sastavljen doprinosi
očuvanju prirodnih izvora. Za
detaljne informacije o reciklaži
ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu,
odlagalište otpada ili prodavnicu
u kojoj ste kupili proizvod.
Samo u Evropi
OPREZ
5 Upotrebom optičkih instrumenata uz ovaj uređaj povećava se
opasnost za vid. Budući da je
laserski zrak koji se koristi u
ovom CD/DVD uređaju štetan
za oči, nemojte pokušavati da
otvarate kućište. Prepustite
popravke samo stručnim
osobama.
5 Opasnost od eksplozije usled
nepravilne zamene baterija.
Baterije zamenite isključivo
baterijama istog ili odgovarajućeg tipa.
2
Odlaganje dotrajalih baterija
(primenjuje se u Evropskoj uniji
i ostalim evropskim zemljama sa
posebnim sistemima zbrinjavanja)
Ovaj znak na bateriji ili ambalaži
ukazuje da se baterija isporučena
sa ovim proizvodom ne sme
odlagati sa kućnim otpadom.
Na nekim baterijama ovaj simbol
može biti upotrebljen u kombi­
naciji sa hhemijskim simbolom.
Mogu biti dodati i hemijski
simboli za živu (Hg) ili olovo
(Pb) ako baterija sadrži više od
0,0005% žive ili 0,004% olova.
Pravilnim odlaganjem ovih baterija sprečićete potencijalne
negativne posledice po okolinu i
ljudsko zdravlje koje inače mogu
imati uticaja ukoliko se baterije
ne odlože na pravilan način.
Recikliranje materijala doprinosi
očuvanju prirodnih izvora.
Kod uređaja kojima zbog sigurnosti,
načina rada ili očuvanja podataka
treba stalno napajanje preko
ugrađene baterije, bateriju treba da
zameni isključivo stručno servisno
osoblje.
Kako biste osigurali pravilno
zbrinjavanje baterije, predajte
dotrajali proizvod na sabirno
mesto za recikliranje električne
i elektronske opreme.
Kod ostalih vrsta baterija, molimo
pogledajte uputstvo za sigurno vađenje baterije iz uređaja. Predajte
bateriju na ovlašć eno sabirno
mesto za recikliranje istrošenih
baterija.
Za detaljnije informacije o recikliranju ovog proizvoda ili baterije,
obratite se lokalnoj kancelariji,
komunalnoj službi ili prodavnici
u kojoj ste kupili uređaj.
Mere opreza
5 Postavite ovaj uređaj tako da
se mrežni kabl može odmah
odspojiti iz zidne utičnice u
slučaju nezgode.
5 Uređaj nije odspojen sa napajanja sve dok je mrežni utikač
spojen na zidnu utičnicu, čak i
ako je sam uređaj isključen.
5 Kako biste sprečili požar ili
električni udar, ne stavljajte
na uređaj posude sa teč nošću,
npr. vaze.
5 Preveliki zvučni pritisak iz
slušalica može uzrokovati
gubitak sluha.
Proizvođač ovog uređaja je kompanija Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japan. Ovlaš ćeni predstavnik za
EMC i sigurnost proizvoda je
Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Germany. Za sva pitanja servisa i garancije, obratite se
na adrese navedene u odvojenim
dokumentima koji se tiču servisa
ili garancije.
VAŽNA NAPOMENA
Oprez: Ovaj uređaj ima
mogućnost beskrajnog prikaza
zadržane ("zamrznute") video
slike ili prikaza menija na
ekranu vašeg televizora. Ako
ostavite prikaz zadržane slike
ili menija na ekranu vašeg
TV prijemnika tokom dužeg
vremenskog perioda, to može
prouzrokovati trajno oštećenje
TV ekrana. Na to su posebno
osetljivi plazma televizori i
projekcioni TV prijemnici.
Ako imate bilo kakvih pitanja ili
problema vezanih za vaš uređaj,
molimo obratite se najbližem
Sony prodavcu.
Autorska prava, licence i
zaštićeni znakovi
5 Proizvedeno prema licenci
kompanije Dolby Laboratories.
Dolby i simbol dvostruko-D
su zaštitni znaci kompanije
Dolby Laboratories.
5 Logotipi "DVD+RW",
"DVD­RW", "DVD+R",
"DVD+R DL", "DVD­R",
"DVD VIDEO" i "CD" su
zaštićeni.
5 MPEG Layer­3 tehnologija
audio kodiranja i patenti
koriste se prema licenci kompanije Fraunhofer IIS i Thomson.
5 DivX®, DivX Certified®
i pripadajući logotipi su
registrovani zaštićeni znakovi
kompanije DivX, Inc. i koriste
se uz dopuštenje.
5 OVAJ PROIZVOD JE LICENCIRAN POD MPEG­4 VISUAL
PATENT PORTFOLIO LICENCOM ZA LIČNU I NEKOMERCIJALNU UPOTREBU OD
STRANE KORISNIKA ZA
KODIRANJE VIDEO ZAPISA
PREMA MPEG­4 VISUAL
STANDARDU ("MPEG­4
VIDEO") KOJI SU KODIRANI
OD STRANE KORISNIKA I
SNIMLJENI ZA LIČNE I
NEKOMERCIJALNE SVRHE
I/ILI NABAVLJENIH OD
DOBAVLJAČA KOJI POSEDUJE LICENCU MPEG LA
ZA DISTRIBUCIJU MPEG­4
VIDEO ZAPISA. NE IZDAJE
SE NITI SE PODRAZUMEVA
LICENCA ZA BILO KOJE
DRUGE SVRHE. DODATNE
INFORMACIJE O MOGUĆ­
NOSTI UPOTREBE U
REKLAMNE, INTERNE
I KOMERCIJALNE SVRHE
TE ZA LICENCIRANJE,
MOGU SE DOBITI OD
KOMPANIJE MPEG LA, LLC.
POGLEDAJTE HTTP://
WWW.MPEGLA.COM
O ovom uputstvu
5 U ovom uputstvu se reč "disk"
koristi kao opšti pojam za
DVD ili CD diskove, ukoliko
nije drugačije naznačeno u
tekstu ili na slikama.
5 Ikone, poput њ, koje su
naznačene na vrhu svakog
objašnjenja označavaju vrstu
medija koji se može koristiti
uz funkciju koja se objašnjava.
5 Za detalje, pogledajte "Mediji
koji se mogu reprodukovati"
(str. 30).
5 Informacije koje je POTREBNO znati (kako bi se izbegla
nepravilna upotreba) navedene
su ispod ikone . Informacije
koje je PRIKLADNO znati
(saveti i korisne informacije)
navedene su ispod ikone .
3
Sadržaj
UPOZORENJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Pregled delova i kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Zakretanje i zatvaranje LCD ekrana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Priprema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Provera isporučenog pribora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Punjenje baterije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Upotreba uređaja u vozilu (za putnike na zadnjem sedištu) . . . . . . . . .
Spajanje na ostalu opremu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
10
12
14
Reprodukcija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Reprodukcija diskova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Reprodukcija MP3, JPEG i video datoteka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Podešavanje veličine i kvaliteta slike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Postavke i podešenja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Korištenje mmenija za podešavanje
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Dodatne informacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
U slučaju problema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mere opreza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mediji koji se mogu reprodukovati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tehnički podaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
25
27
30
32
ALCD ekran (str . 9)
Pregled delova i
kontrola
VOL (glasnoća) +/–
Podešavanje glasnoće.
Za više informacija, pogledajte stranice
navedene u zagradama.
Uređaj
Kontrola dodirom na + ili – na uređaju.
Glasnoću možete podesiti i pomerajući
prst duž klizača. Pomeranjem prsta od
centra prema oznaci + povećava se
glasnoća, a od centra prema oznaci –
glasnoća se smanjuje. (Istim postupkom
kod funkcije "LCD Mode" možete
podesiti kvalitet slike. Pogledajte
str. 20).
 (reprodukcija) (str . 15)
VOL
DISPLAY
MENU
RETURN
Pokretanje ili ponovno pokretanje
reprodukcije.
OPTIONS
 (pauza) (str . 15)
Pauza ili ponovno pokretanje
reprodukcije.
 (zaustavljanje) (str . 15)
Zaustavljanje reprodukcije.
OPEN
PUSH CLOSE
 (prethodno)
POWER
Prelaz na početak tekućeg poglavlja/
zapisa/scene.
Za prelaz na početak prethodnog
poglavlja/zapisa/scene, pritisnite tipku
dvaput.
CHARGE
 (sledeće)
OPERATE OFF ON
HOLD
PHONES
A
B
AUDIO
IN/
OUT
VIDEO
IN/
OUT
DC IN
9.5V
Prelaz na sledeće poglavlje/zapis/
scenu.
Tipkama    i  (ali ne i tipkama
////ENTER) se može rukovati
jednim dodirom.
Tipke VOL+ i  (reprodukcija) imaju
ispupčenja. Ispupčenje služi kao referentna
tačka tokom upotrebe uređaja.
 nastavlja se
5
DISPLAY
Prikaz informacija o reprodukciji.
5 Tokom reprodukcije DVD diska:
Prikaz informacija o reprodukciji
i promena načina reprodukcije.
Pogledajte str. 17.
5 Tokom reprodukcije CD-a ili video
datoteke: Svakim pritiskom na tipku
menjaju se informacije o vremenu.
5 Tokom reprodukcije VIDEO CD diska: Prikaz informacija o reprodukciji.
MENU
5 Tokom reprodukcije DVD VIDEO
diska: Prikaz menija.
5 Prilikom reprodukcije CD ili VIDEO
CD diska: Svakim pritiskom na tipku
menja se ponavljanje reprodukcije,
reprodukcija slučajnim redosledom
i normalna reprodukcija. (Samo kad
je funkcija "PBC" podešena na "Off"
za VIDEO CD.)
5 Tokom reprodukcije JPEG datoteke:
Prikaz liste umanjenih sličica i
reprodukcija slideshow prikaza.
Pogledajte str. 19.
RETURN
Povratak na prethodni prikaz.
///
Pomeranje kursora radi odabira prikazane stavke.
5 Tokom reprodukcije DVD, CD,
VIDEO CD diska ili video datoteke:
/ na uređaju imaju istu funkciju
kao tipke / na daljinskom
upravljaču.
Srednja tipka (ENTER)
Ulaz u odabranu stavku.
5 Tokom reprodukcije DVD, CD,
VIDEO CD diska ili video datoteke:
Tipka ENTER na uređaju ima istu
funkciju kao tipka .
6
OPTIONS
Prikaz menija za podešavanje LCD
ekrana (str. 20) i upotrebu menija
za podešavanje (str. 21).
F (senzor daljinskog upravljača)
Prilikom korištenja daljinskog upravljača, usmerite ga prema senzoru .
GZvučnik
HPoklopac fioke diska (str. 15)
ITipka OPEN (str . 15)
Otvaranje poklopca fioke diska.
JPUSH CLOSE (str . 15)
Zatvaranje poklopca fioke diska.
KIndikator POWER (str . 15)
LIndikator CHARGE (str . 11)
MPreklopka OPERATE (str .15)
Uključenje ili isključenje uređaja.
NPreklopka HOLD
Kako biste izbegli slučajan pritisak
na neku od tipki, preklopku HOLD
podesite u smeru strelice.
Sve tipke na uređaju su zaključane,
a tipke daljinskog upravljača su u
funkciji.
OPriključnica PHONES (slušalice)
A, B
PPriključnica USB (tip A) (str. 19)
Za spajanje USB uređaja.
QAUDIO IN/OUT priključnica
(str . 14)
RVIDEO IN/OUT priključnica
(str . 14)
Daljinski upravljač
SPriključnica DC IN 9.5V (str. 11,
12)
Za spajanje mrežnog adaptera ili
adaptera za automobil.
TTipka INPUT SELECT (str . 14)
Svakim pritiskom tipke, prikaz na LCD
ekranu se menja na sledeći način:
5 Disk mod (standardno): Tokom
reprodukcije umetnutog diska.
5 USB mod: Prilikom reprodukcije
datoteka na spojenom USB uređaju.
Kod odabira ovog moda pojavljuje
se indikator "USB" na LCD ekranu.
5 Line In mod: Kod prijema signala
reprodukcije sa spojene A/V opreme.
Kod odabira ovog moda pojavljuje se
indikator "Line In" na LCD ekranu.
Tipke VOL +, 5,  i AUDIO imaju
ispupčenje. Ispupčenje služi kao referentna
tačka tokom upotrebe uređaja.
UBrojčane tipke
Unos brojeva naslova/poglavlja i sl.
5 Tokom reprodukcije DVD VIDEO,
CD ili VIDEO CD diska: Možete da
direktno pretražujete tako da brojčanim tipkama unesete broj naslova/
poglavlja/zapisa i pritisnete ENTER.
(Samo kad je funkcija "PBC" podešena na "Off" za VIDEO CD.)
Za promenu naslova ili poglavlja,
pritisnite /.
Tipka CLEAR
Brisanje znakova u polju za unos.
 nastavlja se
7
VTipka TOP MENU
5 Tokom reprodukcije DVD VIDEO
diska: Prikaz glavnog menija.
5 Tokom reprodukcije DVD VR diska:
Odabir između "Original" i "Play
List" na listi za reprodukciju diska.
Promena nije moguća tokom
reprodukcije. Dvaput pritisnite , a
zatim TOP MENU.
WTipke  REPLAY/ ADVANCE
Ponavljanje reprodukcije scene/kratko
pomeranje scene prema napred (samo
DVD).
XTipke  /  (pretra­
živanje/usporena reprodukcija)
Brzo pretraživanje prema nazad/napred
kad se pritisne tokom reprodukcije.
Pritisnite više puta za promenu brzine.
5 Tokom reprodukcije DVD diska:
Usporeno pretraživanje prema nazad/
napred kad se pritisne tokom pauze.
Pritisnite više puta za promenu
brzine.
5 Tokom reprodukcije VIDEO CD
diska ili video datoteke: Usporena
reprodukcija prema napred kad se
pritisne tokom pauze. Pritisnite više
puta za promenu brzine.
YTipka ANGLE
Menja ugao kamere. Kad se pojavi
indikator "" (ugao kamere), možete
da promenite ugao kamere. Zavisno od
diska, ponekad nije moguće promeniti
ugao kamere. (Samo DVD VIDEO)
Tipka AUDIO
Promena audio signala.
5 Tokom reprodukcije DVD VIDEO
diska: Svakim pritiskom na tipku,
jezik audio zapisa se menja. Zavisno
od diska, izbor jezika varira.
8
5 Tokom reprodukcije DVD VR diska:
Svakim pritiskom tipke menja se
vrsta zvučnih zapisa snimljenih na
disk, između primarnog, sekundarnog
i primarnog/sekundarnog zvuka.
5 Prilikom reprodukcije CD ili VIDEO
CD diska: Svakim pritiskom na tipku,
birate stereo ili mono kanal
(levi ili desni).
5 Tokom reprodukcije DivX video
datoteke: Svakim pritiskom tipke
menja se audio signal. Ukoliko
se na displeju pojavi "No Audio",
uređaj ne podržava audio signal.
Tipka SUBTITLE
Promena titlova.
5 Tokom reprodukcije DVD diska:
Svakim pritiskom tipke menjaju
se titlovi. Zavisno od diska, izbor
jezika varira.
5 Tokom reprodukcije DivX video
datoteke: Pritisnite tipku tokom
reprodukcije. Pritisnite / i ENTER
tokom prikaza informacija o titlu.
Zakretanje i zatvaranje
LCD ekrana
Podignite LCD ekran u vertikalni položaj,
zatim ga lagano zakrenite za 180 stepeni
u smeru prikazanom strelicom (smer
kazaljke na satu).
Nakon toga, spustite ekran prema dole na
kućište uređaja. Ekran je u ovom položaju
okrenut prema gore.
Vraćanje LCD ekrana u standardni
položaj
Podignite LCD ekran u vertikalni položaj
i lagano ga zakrenite u smeru suprotnom
od kazaljke sata.

5 Nemojte zakretati LCD ekran za više od 180
stepeni. Osim toga, nemojte ga zakretati
u suprotnom smeru. U protivnom, možete
slomiti ekran.
5 Nakon upotrebe, LCD ekran postavite u standardni položaj, kako ne bi došlo do oštećenja
usled iznenadnih udaraca ili nepažljivog
rukovanja.
5 Nemojte zakretati ekran dok je zatvoren i
dok nije u vertikalnom položaju. Na taj način
možete izgrebati uređaj.
9
Priprema
Provera isporučenog
pribora
Proverite da li je sa uređajem isporučen
sledeći pribor:
5 Baterija (NP­FX110) (1)
5 AC adapter (1)
5 Adapter za automobil (1)
5 Audio/video kabl (mini priključak  2
 phono priključak  3) (1)
5 Daljinski upravljač (1)
5 Baterije R6 (veličina AA) (2)
5 Nosač za montiranje na naslon(1)
Punjenje baterije
Napunite isporučenu bateriju pre prve
upotrebe uređaja ili kad se istroši.
1
Postavite bateriju na uređaj.
Poravnajte bateriju sa stranicama
donjeg dela uređaja.
Kukice baterije umetnite u otvore na
donjem delu uređaja.
Baterija
Priprema daljinskog upravljača
Uložite dve R6 (veličina AA) baterije u
skladu s oznakama polariteta  i  na
baterijama i unutar baterijskog sanduč eta.
Referentne
tačke
Donja strana
uređaja
Povucite bateriju u smeru strelice dok
ne sedne na mesto.
10
2
Spojite mrežni adapter.
Kad punjenje započne, svetli narandžasti indikator CHARGE.
INPUT SELECT
OPERATE
OFF ON
HOLD
PHONES
A
DC IN
9.5V
B
AUDIO
IN/
OUT
VIDEO
IN/
OUT
DC IN
9.5V
Na zidnu
utičnicu
Provera kapaciteta baterije
Kad je uređaj zaustavljen, prikaže se
indikator baterije. Kad je baterija prazna,
pojavljuje se indikator  ili treperi
indikator CHARGE. Preklopku OPERATE
postavite u položaj ''OFF'', spojite mrežni
adapter i napunite bateriju.
Puna
Prazna
Skidanje baterije
Pritisnite otvarač i povucite bateriju u
smeru strelice.
Mrežni adapter
(isporučen)
Kad se punjenje završi, isključuje
se indikator CHARGE.
Odspojite mrežni adapter.

Ako se umesto indikatora CHARGE uključi
indikator POWER, preklopka OPERATE je
podešena u položaj "ON". Postavite preklopku
OPERATE u položaj ''OFF'' i proverite da li
svetli indikator CHARGE.
Otvarač

Bateriju punite pri temperaturi između 5 °C i
35 °C.
Vreme punjenja i reprodukcije
Vreme punjenja: približno 6 sati
Vreme reprodukcije: približno 7,5 sati
Navedeno vreme odnosi se na sledeće
uslove:
– Umerena temperatura (20 °C)
– Upotreba slušalica
– Minimalna pozadinska rasveta
Zavisno od temperature prostorije ili stanju baterije, vreme punjenja može biti duže, ili vreme
reprodukcije skraćeno.
11
Ukoliko je uzglavlje previsoko, remen
se može olabaviti i tako izazvati nezgodu ili ozledu.
Upotreba uređaja u
vozilu (za putnike na
zadnjem sedištu)
Pomoću nosača za uzglavlje i adaptera za
vozilo (nosač i adapter ­ isporučeni) postavite
uređaj kako bi putnici na zadnjem sedištu
mogli da uživaju u njegovim mogućnostima.

5 Ne postavljajte uređaj tokom vožnje.
5 Adapter odgovara akumulatoru od 12 V.
Nemojte ga koristiti za akumulator od 24 V.
5 Adapter koristite isključivo kod vozila sa
negativnim polom na uzemljenje. Ne koristite
ga kod vozila sa pozitivnim polom.
5 Zavisno od vrste sedišta, ponekad nije moguće
postaviti ovaj uređaj.
Postavljanje uređaja na
poleđini prednjeg sedišta.
Bateriju uređaja nemojte koristiti za upotrebu
u vozilu. Isključite uređaj i pre postavljanja u vozilo, skinite bateriju (str. 11).
1
12
Postavite nosač na uzglavlje.
Podesite visinu uzglavlja na otprilike
3 cm od visine sedišta (). Čvrsto
postavite nosač dok ne sedne na mesto
() i pričvrstite remen ().
2
3
Zakrenite i zatvorite LCD ekran
(str . 9) .
Postavite uređaj na nosač.
Uređaj držite čvrsto sa obe ruke.
Kukice nosača umetnite u otvore na
donjem delu uređaja.
Nosač
Donja strana uređaja
Povucite uređaj u smeru strelice dok
ne sedne na mesto.
4
Spojite adapter za automobil .
Na priključnicu upaljača
DC IN
9.5V
Adapter za automobil (isporučen)

5 Vozač ne sme da spaja niti odspaja adapter za
automobil tokom vožnje.
5 Položite kabl tako da ne ometa vozača. Takođe, LCD ekran se ne sme postaviti tako da
vozač može da ga gleda.
5 Očistite priključnicu upaljača. Ukoliko je
zaprljana, kontakt se možda neće uspostaviti
ili može doći do nepravilnosti u radu.
5 Adapter koristite dok motor vozila radi. Ako
se koristi kad je motor isključen, akumulator
se može isprazniti.
5 Nemojte koristiti nosač za montiranje ili adapter za akumulator ako su pali ili su oštećeni.
5 Nemojte spajati USB uređaj kad koristite ovaj
uređaj u vozilu. Pri odspajanju USB uređaja
može doći do nezgode ili ozlede.
4
Skinite nosač.

5 Pre nego šodspojite adapter i ugasite motor
vozila potrebno je isključiti uređaj. U suprotnom
može doći do kvara na uređaju. Takođe, ne
postupite li tako, funkcija nastavka reprodukcije (str. 16) neće biti moguća. Ukoliko je vaše
vozilo opremljeno start-stop sistemom, deaktivirajte ovu funkciju pre upotrebe uređaja.
5 Odspojite adapter za automobil nakon upotrebe. Ukoliko ostane spojen, akumulator se
može isprazniti.
5 Skinite nosač nakon upotrebe. Nosač postavljen
na levoj strani može izazvati nezgodu ili
ozlede.
5 Uređaj i dodatni pribor ne ostavljajte unutar
vozila.
5 Ne ostavljajte bateriju unutar vozila.
Nakon upotrebe uređaja u automobilu
1
2
3
Isključite uređaj.
Odspojite adapter za automobil.
Skinite uređaj.
Pritisnite otvarač dok se ne začuje
zvuk ().
Uređaj čvrsto držite sa obe ruke i
povucite ga prema sebi ().
POSEBNA NAPOMENA
U slučaju nepridržavanja gore navedenih
uputstava poništava se svaka garancija, a korisnik
preuzima odgovornost za sve probleme ili štetu
nastalu na taj način.
13
Spajanje na ostalu
opremu
Mogućnosti korištenja ovog uređaja možete
povećati spojivši ga na vaš TV prijemnik
ili drugu opremu.
5 Uređaj se može spojiti na AV pojačalo na isti
način kao i na TV. Iako je način spajanja
isti kao i spajanje na TV, žuti priključak audio/
video kabla se ne koristi.
Upotreba druge opreme
1

5 Pogledajte uputstvo za upotrebu isporučeno
uz uređaj koji nameravate da spojite.
5 Pre povezivanja, isključite uređaj i opremu
koju želite da spojite, zatim ih odspojite iz
mrež nog napajanja.
INPUT SELECT
INPUT SELECT
OPERATE
OFF ON
HOLD
PHONES
A
Gledanje slika na spojenom TV
uređaju
1
Spojite uređaj na video rekorder ili
video kameru putem isporučenog
audio/video kabla.
AUDIO
IN/
OUT
Spojite uređaj na TV prijemnik ili
monitor putem isporučenog audio/
video kabla .
B
AUDIO
IN/
OUT
VIDEO
IN/
OUT
VIDEO
IN/
OUT
DC IN
9.5V
Na AUDIO/
VIDEO izlazne
priključnice
video rekordera
ili video kamere
INPUT SELECT
INPUT SELECT
OPERATE
OFF ON
HOLD
PHONES
A
B
AUDIO
IN/
OUT
VIDEO
IN/
OUT
DC IN
9.5V
2
AUDIO
IN/
OUT
VIDEO
IN/
OUT
Na AUDIO/
VIDEO ulazne
priključnice TV
prijemnika ili
monitora
Audio/video kabl
(isporučen)

5 Pre reprodukcije diska, nakon gledanja slika
putem ''Line In'' priključka ili ''USB'' uređaja,
više puta pritisnite tipku INPUT SELECT za
odabir moda diska. Pogledajte str. 7.
14
Audio/video kabl
(isporučen)
Uključite uređaj i više puta pritisnite
tipku INPUT SELECT za odabir ''Line
In'' .
Postavite disk sa stranom za reprodukciju prema dole i lagano ga pritisnite
da sedne na mesto.
Reprodukcija
Reprodukcija diskova
ћ ќ ў џ
Ґ
Zavisno od diska, neki postupci mogu biti
različiti ili ograničeni. Pogledajte uputstvo
za upotrebu isporučeno uz disk.
Spojite adapter za mrežno napajanje ili
postavite bateriju.
x
X
N
VOL
DISPLAY
MENU
RETURN
POWER
6
OPTIONS
CHARGE
P
U
S
H
C
S
LO
E
CH
AR
GE
F
OF
AT
ER
OP
1
2
3
4
Pritisnite PUSH CLOSE na poklopcu
diska za njegovo zatvaranje .
Pritisnite  .
Započinje reprodukcija.
Zavisno od diska, može se prikazati
meni. Pritisnite /// za odabir
opcije i zatim pritisnite ENTER.
N
E
P
O
PO
WER
PUSH CLOSE
5
Strana za reprodukciju okrenuta prema
dole
OPEN
ON
E
OPERATE
Zaustavljanje reprodukcije
Pritisnite .
Za pauzu reprodukcije
Otvorite LCD ekran .
Preklopku OPERATE postavite u
položaj ''ON''.
Uređaj se uključi i indikator POWER
zasvetli zeleno.
Pritisnite OPEN za otvaranje
poklopca fioke diska.
Umetnite željeni disk.
Pritisnite .

Pre reprodukcije diska, nakon gledanja slika
putem ''Line In'' priključka ili ''USB'' uređaja,
više puta pritisnite tipku INPUT SELECT za
odabir moda diska. Pogledajte str. 7.

5 Diskovi koji su izrađeni na DVD rekorderima
trebaju da se pravilno finaliziraju pre nego što
mogu da se reprodukuju. Za dodatne informacije
o finalizovanju, pogledajte uputstvo za upotrebu
isporučeno uz DVD rekorder.
5 Kad otvorite poklopac fioke, disk će se
možda još uvek vrteti. Pre vađenja diska,
sačekajte da se vrtenje zaustavi.
 nastavlja se
15
Napomene o screen saveru .
5 Slika screen savera pojavljuje se kad je
reprodukcija pauzirana ili zaustavljena
dužž že od 15 minuta bez kontrola funkcija.
Slika nestaje pritiskom na tipku .
Za podešavanje opcije "Screen Saver"
pogledajte str. 22.
5 Uređaj se isključi u pripravno stanje, 15
minuta nakon uključenja funkcije screen
saver. Za izlazak iz moda pripravnog
stanja, pritisnite tipku .
Nastavljanje reprodukcije od mesta na
kojem je bila zaustavljena (nastavljanje
reprodukcije) ћ ќ ў џ
Kad ponovo pritisnete  nakon što ste
zaustavili reprodukciju, uređaj nastavlja
reprodukciju od mesta na kojem ste
pritisnuli .

5 Za pokretanje reprodukcije od početka diska,
pritisnite  dvaput, zatim pritisnite .
5 Kad ponovo uključite uređaj nakon prekida
napajanja, reprodukcija se nastavlja automatski.

5 Zavisno od mesta na kojem je zaustavljena,
reprodukcija se možda neće nastaviti sa potpuno
iste tačke.
5 Mesto nastavljanja se poništi kad:
– otvorite fioku diska.
– pritisnete tipku INPUT SELECT.
– Odspojite adapter ili skinete bateriju pre
isključenja uređaja.
Reprodukcija VIDEO CD diska sa PBC
funkcijom (PBC reprodukcija) ў
PBC (Playback Control) omogućava
interaktivnu reprodukciju VIDEO CD
diskova, pomoću menija. Kad pokrenete
reprodukciju VIDEO CD diska sa PBC
funkcijom, prikaže se meni. Odaberite
opciju brojčanim tipkama na daljinskom
upravljaču i pritisnite tipku ENTER. Nakon
toga sledite interaktivno uputstvo iz menija (pritisnite  kad se prikaže "Press
SELECT").
16
Različite funkcije reprodukcije
Za
Rukovanje
Odabir formata slike Pritisnite OPTIONS
na LCD ekranu
za odabir funkcije
"LCD Mode" (str. 20).
Prikaz menija
DVD diska
Pritisnite MENU
(str. 6) ili TOP
MENU (str. 8).
Pregled informacija
o reprodukciji DVD
diska
Pritisnite DISPLAY
(str. 17)
Ponavljanje reproPritisnite DISPLAY
dukcije DVD*1
za odabir funkcije
diskova (ponavljanje ''Repeat'' (str. 17)
reprodukcije)
Ubrzana reprodukcija Više puta pritisnite
/ na uređaju za
DVD diska prema
odabir brzine (str. 6).
nazad ili napred
(ubrzana reprodukcija)
Pritisnite TOP
Odabir između
originala i liste za re- MENU više puta
produkciju za DVD (str. 8).
(VR mod)
Pregled informacija Pritisnite DISPLAY
o reprodukciji CD ili (str. 6)
VIDEO CD diska
Ponavljanje reproduk- Pritisnite MENU više
cije CD ili VIDEO
puta (str. 6).
CD*2 diska (ponavljanje reprodukcije)
Reprodukcija CD ili Pritisnite MENU više
VIDEO CD*2 diska puta (str. 6).
slučajnim redosledom
(reprodukcija slučajnim redosledom)
Ubrzana reprodukcija Više puta pritisnite
/ na uređaju za
CD ili VIDEO CD
odabir brzine (str. 6).
diska prema nazad
ili napred (ubrzana
reprodukcija)
*1 Samo DVD VIDEO diskovi
*2 samo kad je "PBC" podešeno na "Off".
Upotreba menija sa
informacijama o reprodukciji
ћ ќ
Tokom reprodukcije DVD diska, moguće
je pratiti informacije o reprodukciji. Prikaz
sa informacijama o reprodukciji takođe
omogućava podešavanje naslova/poglavlja,
promenu zvuka/titlova, itd.
Za unos brojeva upotrebite brojčane
tipke na daljinskom upravljaču.
1
Pritisnite DISPLAY tokom reproduk­
cije DVD diska .
Prikažu se trenutne informacije o
reprodukciji.
Primer: Tokom reprodukcije DVD
VIDEO diska
Trenutne informacije
o reprodukciji*
Stavke
Menu
Title
02/07
Chapter
03/20
Audio
01 5.1CH
Subtitle
01 English
D English
Title Elapsed 00:12:01
Proteklo ili preostalo vreme reprodukcije
* Kad se reprodukuje DVD (VR mod), pored
broja naslova prikaže se "PL" (lista za
reprodukciju) ili "ORG" (original).
2
3
5 T.Time: Vreme je prikazano tokom
reprodukcije naslova. "00:00:00"
se pojavljuje pritiskom na ENTER.
Unesite željeno vreme pritiskom na
brojčane tipke.
5 C.Time: Vreme je prikazano tokom
reprodukcije poglavlja. "00:00:00"
se pojavljuje pritiskom na ENTER.
Unesite željeno vreme pritiskom na
brojčane tipke.
5 Repeat: Tipkama / odaberite "ą
Chapter", "ą Title", "ą All" ili
"Off".
5 A-B Repeat: Tipkama / odaberite
"Set" i pritisnite ENTER. Tipkom
ENTER odaberite tačku A i tačku B.
5 Time Disp.: Pojavljuje se "Title
Elapsed". Odaberite opciju "Title
Elapsed," "Title Remain," "Chapter
Elapsed," ili "Chapter Remain"
pritiskom na tipke /.
Pritisnite ENTER .
Za isključivanje prikaza
Pritisnite DISPLAY ili RETURN.

Zavisno od diska, ponekad nije moguće podesiti
neke od postavki.
Pritisnite / za odabir opcija i
zatim pritisnite ENTER .
5 Title: Odaberite broj naslova tipkama
/ ili brojčanim tipkama.
5 Chapter: Odaberite broj poglavlja
tipkama / ili brojčanim tipkama.
5 Audio: Postavke zvuka podesite
pritiskom na /.
5 Subtitle: Odaberite titlove tipkama
/.
5 Angle: Odaberite ugao tipkama /.
17
Reprodukcija MP3,
JPEG i video datoteka
Ґ
x
X
MENU
N
VOL
./>
DISPLAY
MENU
RETURN
POWER
OPTIONS
C/X/x/c
ENTER
CHARGE
Pritisnite / za odabir albuma
i zatim pritisnite ENTER .
Pojavljuje se lista datoteka u albumu.
Primer: Lista MP3 datoteka
Dir:001
MY BEST
..
BEST HITS
BEST3
01 Stardust
02 Fire
03 Wing
2
5 Za prelaz na sledeću ili prethodnu
stranicu, pritisnite  ili .
5 Za povratak na listu albuma, pritisnite
/ za odabir  i pritisnite ENTER.
Pritisnite / za odabir datoteke
i zatim pritisnite ENTER ili  .
Reprodukcija počinje od odabrane
datoteke.
18
Pritisnite  ili .
Zaustavljanje reprodukcije
Pritisnite .
Ovaj uređaj podržava reprodukciju MP3,
JPEG i video datoteka. Za detalje, pogledajte
"Mediji koji se mogu reprodukovati" (str. 30).
Pri odabiru DATA medija, pojavljuje se
lista albuma.
DATA CD diskovi snimljeni u KODAK
Picture CD formatu, automatski se reprodukuju nakon umetnja.
1
Za prelaz na sledeću ili prethodnu
datoteku

Ako je broj gledanja programiran, možete da
reprodukujete DivX video datoteke toliko puta.
Sledeće situacije računaju se kao jedan put:
– dvostruki pritisak tipke .
– kad se uređaj isključi (uključujući pripravno
stanje).
– kad se otvori poklopac fioke diska.
– reprodukcija druge datoteke.
– pritisak tipke INPUT SELECT.
– kad se odspoji USB uređaj.

Zavisno od datoteke, ponekad je potrebno dužž e
vreme za početak reprodukcije ili je ona
onemogućena. Za detalje, pogledajte "Mediji
koji se mogu reprodukovati" (str. 30).
Odabir JPEG datoteke
Zakretanje JPEG datoteke
Pritisnite /// tokom prikaza slikovne
datoteke. Zakrenite svaku datoteku.
: Zakretanje slike za 90 stepeni u
smeru kazaljke sata.
: Zakretanje slike za 90 stepeni u
smeru suprotnom od kazaljke sata.
: Zakretanje slike vertikalno (prema gore
i dole).
: Zakretanje slike vodoravno (ulevo i
udesno).
Prikaz liste umanjenih sličica
Pritisnite MENU.
Slikovne datoteke unutar albuma prikazuju
se u 12 podekrana.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Slide Show
Prev
Reprodukcija podataka sa USB
uređaja
Možete da reprodukujete datoteke sa
podacima sa USB uređaja.
1
2
Više puta pritisnite INPUT SELECT za
odabir opcije ''USB'' .
Spojite USB uređaj na USB
priključnicu.
Next
DIS
AY
RE
TU
IN
IN
DC V
9.5
DIO
AU
IN/
T
OU
P
N
E
Pojavi se lista umanjenih sličica.
Pritisnite /// za odabir opcije
"Slide Show" na dnu ekrana i priti­
snite ENTER .
Slide show počinje.
Za zaustavljanje slide show
reprodukcije
Pritisnite  za povratak na listu datoteka.
Pritisnite MENU za povratak na listu
umanjenih sličica.
Za pauzu slide showa .
Pritisnite .
INPUT
SELECT
O
2
Pritisnite MENU .
EO
VID
IN/
T
OU
ES
ON
PH
B
A
HO
OF
1
RN
OP
TIO
NS
ER
OP
Reprodukcija Slide Showa
NU
SE
LE
CT
ME
PU
T
PL
5 Za prelaz na prethodnu ili sledeću
listu sličica, odaberite '' Prev'' ili
''Next'' pri dnu ekrana i pritisnite
ENTER.
5 Za izlazak iz liste umanjenih sličica,
pritisnite MENU.
F
LD
ON
ATE
USB priključnica
USB uređaj
Odspajanje USB uređaja
1
2
Pritisnite INPUT SELECT za poništenje
opcije ''USB''.
Odspojite USB uređaj.
Podržani Sony USB uređaji
Podržani su sledeći Sony USB Memory
Stick čitači/snimači i USB flash uređaji
"Micro Vault": MSAC­US40, USM­J
serije, USM-JX serije, USM-J/B serije,
USM-L serije i USM-LX serije.

5 Ne odspajajte USB uređaj kad indikator
pristupa treperi. To može dovesti do oštećenja
ili gubitka podataka.
5 Na uređaj se mogu spojiti USB uređaji sa flash
memorijom i čitači više vrsta kartica. Ostali
uređaji (digitalni fotoaparat, USB hub i sl.)
se ne mogu spojiti. Kad se spoji nepodržani
uređaj, prikaže se poruka greške.
19
Podešavanje veličine i
kvaliteta slike
ћ ќ ў Ґ
Možete podesiti sliku koja je prikazana na
LCD ekranu.
VOL +/–
RETURN
C/X/x/c
ENTER
OPTIONS
VOL
1
2
DISPLAY
MENU
RETURN
POWER
OPTIONS
CHARGE
Pritisnite OPTIONS .
Prikaže se meni.
Pritisnite / za odabir opcije
"LCD Mode" i pritisnite ENTER .
Pojavljuje se meni ''LCD Mode''.
stavke
LCD Mode
LCD Aspect :
Full
Backlight :
10
Contrast :
10
Hue :
0
Color :
10
Default
3
Pritisnite / za odabir opcija i
zatim pritisnite ENTER .
5 LCD Aspect: Promena veličine
slike. Odaberite ''Normal'', ''Full'' ili
Zoom pritiskom na /*1.
5 Backlight: Podešenje svetline pritiskom na / ili VOL +/–*2.
20
4
5 Contrast: Podešenje odnosa između
svetlih i tamnih područja pritiskom
na / ili VOL +/–*2.
5 Hue: Podešenje ravnoteže crvene
i zelene boje pritiskom na / ili
VOL +/–*2.
5 Color: Podešenje jačine boja pritiskom na / ili VOL +/–*2.
5 Default: Resetovanje svih postavki na
fabričke vrednosti.
Pritisnite ENTER .
*1 Kod normalne reprodukcije ("Normal"),
slike su prikazane u originalnoj konfiguraciji
i formatu. Slike formata 4:3 prikazane su sa
crnom prugom na obe strane ekrana. 4:3
letter box slike su prikazane sa prugama na
svim stranama ekrana.
Slike ''Full'' formata se prilagođavaju tako da
ispune ceo ekran. 16:9 slike prikazuju se u
originalnoj konfiguraciji. (Crna traka snimljena
u formatu 16:9 ne može se obrisati.) Slike
formata 4:3 su razvučene.
Alo odaberete "Zoom", slike formata 4:3
prikazane su u punoj širini. Gornji i donji deo
slike će biti malo odse čeni.
2
* Kontrola dodirom na + ili – na uređaju.
Nivo možete podesiti i pomerajući prst duž
klizača za kontrolu dodirom. Za VOL +/–,
pogledajte str. 5.
Za isključenje menija
Dvaput pritisnite OPTIONS ili RETURN.

Zavisno od diska, odabrani format slike može se
razlikovati.
3
Postavke i podešenja
Korištenje menija za
podešavanje
Unutar menija za podešavanje možete
podesiti razne postavke koje se tiču slike
i zvuka.
Neki diskovi sadrže snimljene postavke
reprodukcije, koje imaju prvenstvo.
RETURN
x
C/X/x/c
ENTER
OPTIONS
VOL
DISPLAY
MENU
RETURN
POWER
1
2
4
Pritisnite / za odabir katego­
rije, zatim pritisnite ENTER .
: General Setup (str. 21)
Podešenje postavki vezanih za uređaj.
: Audio Setup (str. 22)
Podešavanje postavki zvuka u skladu
sa uslovima reprodukcije.
: Language Setup (str. 22)
Podešavanje jezičkih postavki za prikaz
na ekranu ili zvučni zapis (dijalog).
: Parental Control (str. 23)
Podešavanje granice za dozvoljen
sadržaj (parental control).
Odaberite i podesite svaku stavku
tako da pritisnete / i ENTER .
OPTIONS
Deaktiviranje menija za podešavanje
CHARGE
Pritisnite OPTIONS kad je uređaj
zaustavljen .
Prikaže se meni.
Tokom nastavljanja reprodukcije ne
možete koristiti meni za podešavanje.
Dvaput pritisnite  za poništenje
nastavljanja reprodukcije, zatim
pritisnite OPTIONS.
Dvaput pritisnite OPTIONS ili RETURN.
General Setup
Standardne postavke su podvu čene.
u TV Display (samo DVD)
Odabir formata slike spojenog TV prijemnika.
4:3
Pan Scan
Odaberite ovo podešenje kad
na uređaj spojite standardni
4:3 TV prijemnik.
Prikazuje široku sliku na
celom ekranu tako da je deo
slike koji ne stane na ekran
automatski odsečen.
4:3
Letter Box
Odaberite ovo podešenje kad
na uređaj spojite standardni
4:3 TV prijemnik. Prikazuje
široku sliku na kojoj se vide
pruge na gornjem i donjem
delu ekrana.
16:9
Odaberite ovo podešenje kod
spajanja TV prijemnika sa širokom slikom (wide­screen)
ili TV prijemnika sa funkcijom
širokog ekrana (wide mode).
Pritisnite / za odabir opcije
''Setup'', zatim pritisnite ENTER .
Pojavi se meni podešenja.
kategorija podešavanja stavke
General Setup
TV Display :
16 : 9
Angle Mark :
Screen Saver :
PBC :
DivX VOD :
Default
On
On
On
Deactivated
 nastavlja se
21
4:3 Pan Scan
4:3 Letter Box
On
Pomoću PBC funkcije možete
reprodukovati VIDEO CD
diskove putem menija.
Off
Isključuje PBC funkciju.
u DivX® VOD
Prikazuje registracioni kôd i deaktivacioni
kôd za ovaj uređaj. Za više informacija
posetite
http://vod.divx.com.
16:9
u Default

Zavisno od diska, može se dogoditi da se umesto
"4:3 Letter Box" automatski odabere "4:3 Pan
Scan" ili obrnuto.
u Angle Mark (samo DVD VIDEO)
Prikazuje oznaku ugla kad promenite ugao
gledanja tokom reprodukcije DVD diska
na koji su snimljene scene iz više uglova.
On
Prikaz oznake ugla.
Off
Isključenje oznake ugla.
u Screen Saver
Slika screen savera pojavljuje se kad je
reprodukcija pauzirana ili zaustavljena dužžže
od 15 minuta. Screen saver pomaže u
sprečavanju oštećenja ekrana spojenog
uređaja (utiskivanje slike). Pritisnite 
za isključenje screen savera.
On
Uključenje funkcije screen
savera.
Off
Isključenje funkcije screen
savera.
u PBC
Možete uživati u reprodukciji interaktivnog
programa pomoću funkcije PBC (Playback
Control) na VIDEO CD disku, ukoliko je
dostupna (str. 16).
22
Vraćanje svih funkcija na fabričke postavke.
Imajte na umu da se pritom brišu sve
vaše postavke.
Audio Setup
Standardna postavka je podvučena.
u Audio DRC (Dynamic Range Control)
(samo DVD)
Omogućava postizanje čistog zvuka uz
nisku glasnoću pri reprodukciji DVD
diska koji je usklađen sa "Audio DRC"
funkcijom.
Standard
Standardni zvuk.
TV Mode
Omogućava postizanje čistog
tihog zvuka, čak i kod smanjene glasnoće.
Wide
Range
Pruža osećaj koncertnog
izvođenja.
Language Setup
u OSD (On-Screen Display)
Za promenu jezika informacija prikazanih
na ekranu.
u Disc Menu (samo DVD VIDEO)
Promena jezika menija diska.
Kad odaberete "Original", odabran je jezik
koji ima prioritet na disku.
u Subtitle (samo DVD VIDEO)
Odabir jezika titla.
Kad odaberete "Off", titlovi se ne prikazuju.
u Audio (samo DVD VIDEO)
Za odabir jezika zvučnog zapisa.
Kad odaberete "Original", odabran je jezik
koji ima prioritet na disku.

Kad u meniju "Disc Menu", "Subtitle" ili
"Audio" odaberete jezik koji nije snimljen na
disk, uređaj će automatski odabrati jedan od
snimljenih jezika.
Parental Control
Reprodukciju diska moguće je ograničiti
putem ove funkcije.
Prilikom upotrebe ove funkcije, koristite
daljinski upravljač.
u Password (samo DVD VIDEO)
Unos ili izmena lozinke. Podesite lozinku
funkcije ograničavanja reprodukcije. Unesite svoju četvorocifrenu lozinku
pomoću brojčanih tipki na daljinskom
upravljaču.
3
Ukoliko pogrešite pri unosu lozinke
Pritisnite CLEAR ili  za povratak jednu
po jednu cifru, a zatim pritisnite
ENTER u koraku 3, pa ponovo unesite
lozinku.
Ako zaboravite lozinku
Unesite "1369" u "Old Password" i unesite novu
lozinku u "New Password" i "Verify Password".
u Parental Control (samo DVD VIDEO)
Podesite nivo ograničenja. Što je vrednost
niža, to je ograničenje veće.
Za podešenje ograničavanja reprodukcije,
potrebno je prethodno podesiti lozinku.
Podešenje ograničavanja reprodukcije
(Parental Control) .
1
2
Promena lozinke
1
2
Unesite trenutnu lozinku u polje "Old
Password", novu lozinku u "New
Password" i "Verify Password" i pritisnite ENTER.
Pritisnite / za odabir opcije
''Password'', zatim pritisnite ENTER.
Pritisnite / za odabir opcije
''Parental Control'' i pritisnite ENTER.
Pritisnite / za odabir nivoa ograničenja zatim pritisnite ENTER. Što je
vrednost niža, to je ograničenje veće.
Pojavi se polje za unos lozinke.
Parental Control
Proverite da li je odabrano "Change" i
pritisnite ENTER.
Pojavi se polje za unos lozinke.
Password
Parental Control
OK
Old Password
3
New Password
Verify Password
Unesite lozinku, zatim pritisnite
ENTER.
OK
 nastavlja se
23
Reprodukcija diska kod kojeg je podešena
funkcija Parental Control
Umetnite disk i pritisnite . Pojavi se
polje za unos lozinke. Unesite lozinku
brojčanim tipkama na daljinskom upravljaču i pritisnite tipku ENTER.

5 Kad reprodukujete disk koji ne podržava ovu
funkciju, reprodukcija se na ovom uređaju ne
može ograničiti.
5 Zavisno od diska, možda će se od vas tražiti da
promenite nivo ograničenja tokom reprodukcije diska. U tom slučaju, unesite lozinku
i zatim promenite nivo. Ako je isključena
funkcija nastavljanja reprodukcije, aktivira se
prethodni nivo ograničenja.
24
Zvuk
Dodatne informacije
U slučaju problema
Ako dođe do neke od sledećih poteškoća
tokom upotrebe uređaja, pre nego što odnesete uređaj na servis, proučite ovo uputstvo
jer vam ono mož e pomoći u rešavanju
problema. Ako su problemi i dalje prisutni,
obratite se najbližem Sony prodavcu.
Napajanje
Uređaj se ne uključuje.
 Proverite da li je mrežni adapter čvrsto
spojen (str. 10).
 Proverite da li je baterija uređaja pravilno
postavljena (str.10).
 Proverite da li je baterija uređaja dovoljno
napunjena (str.11).
Baterija se ne puni .
 Bateriju nije moguće napuniti pri uključenom napajanju. Preklopku ''OPERATE''
postavite na ''OFF'' (str. 10).
Slika
Nema slike/na slici se pojavljuju smetnje.
 Disk je zaprljan ili neispravan (str 29).
 Svetlina je podešena na minimum.
Podesite svetlinu LCD ekrana (str. 20).
 Ako se pojavi indikator "USB" ili "Line
In", više puta pritisnite INPUT SELECT
za odabir diska (str. 7).
Pojavljuju se crne tačkice i crvene, plave
i zelene tačkice ostaju na LCD ekranu.
 Pojava je svojstvo LCD tehnologije i ne
predstavlja kvar.
Nema zvuka .
 Uređaj se nalazi u stanju pauze ili usporene reprodukcije.
 U toku je pretraživanje prema napred
ili nazad.
Glasnoća zvuka je niska.
 Na nekim DVD diskovima je zvuk tiši.
Glasnoća se može poboljšati ako "Audio
DRC" u meniju "Audio Setup" podesite
na "TV Mode" (str. 22).
Rukovanje
Uređaj ne reaguje na pritisak tipki.
 Preklopka HOLD postavljena je u smeru
strelice (str. 6).
Disk se ne može reprodukovati.
 Ako je disk umetnut naopako, pojavi se
poruka "No Disc" ili "Cannot play this
disc". Umetnite disk sa stranom za reprodukciju okrenutom prema dole (str. 15).
 Disk nije dobro umetnut dok ne klikne
(str. 15).
 Umetnut je disk koji se ne može reprodukovati. Proverite da li odgovara regionalni
kod diska uređaju i da li je disk finalizovan
(str 30).
 Ako se pojavi indikator "USB" ili "Line
In", više puta pritisnite INPUT SELECT
za odabir diska (str. 7).
 Podešena je funkcija Parental Control.
Promenite postavku (str. 23).
 Unutar uređaja se kondenzovala vlaga
(str. 27).
Uređaj automatski pokreće i zaustavlja
reprodukciju diska .
 Disk sadrži funkciju automatske
reprodukcije.
 Tokom reprodukcije diskova sa signalom
automatske pauze, uređaj zaustavlja
reprodukciju na signal automatske pauze.
 nastavlja se
25
Disk se ne reprodukuje od početka.
Tipke / u meniju ne funkcionišu .
Titlovi nestaju .
MP3, JPEG ili video datoteke ne mogu se
reprodukovati (str . 31) .
 Odabrano je ponavljanje reprodukcije ili
 Zavisno od diska, tipke / za meni
reprodukcija slučajnim redosledom (str. 16).
diska na uređaju ponekad neće funkcio Odabran je nastavak reprodukcije (str. 16).
nisati. U tom slučaju, koristite tipke /
 Lista za reprodukciju izrađenog diska auna daljinskom upravljaču.
tomatski se reprodukuje. Za reprodukciju
originalnih naslova, odaberite ''Original''
Daljinski upravljač ne radi.
pritiskom na TOP MENU (str. 8).
 Baterije u daljinskom upravljaču su
istrošene.
Možda će biti potrebno neko vreme za
 Između daljinskog upravljača i uređaja
postoje prepreke.
pokretanje reprodukcije .
 Udaljenost između daljinskog upravljača
 Možda će biti potrebno neko vreme za
i uređaja je prevelika.
pokretanje reprodukcije za DVD (VR
 Daljinski upravljač nije usmeren prema
mod).
senzoru daljinskog upravljača na uređaju.
 Sunčeva svetlost ili jaka rasveta ometaju
Reprodukcija se "zamrzne" .
rad daljinskog upravljača.
 Kad se promeni strana za reprodukciju
 Ako tipke AUDIO/SUBTITLE/ANGLE
DVD+R DL/­R DL diska, reprodukcija
ne funkcionišu, koristite njihove kontrose može "zamrznuti".
le iz DVD menija.
 Kad promenite brzinu reprodukcije ili
preskočite scene tokom reprodukcije,
titlovi mogu privremeno da nestanu.
Pojavljuje se indikator "" i uređaj ne
reaguje na pritisak tipki .
 Zavisno od diska, pojedine operacije
ponekad nisu moguće. Pogledajte uputstvo za upotrebu isporučeno uz disk.
Prikazuje se "Copyright Lock" i ekran
menja boju u plavu kod reprodukcije u
DVD­VR modu .
 Slike snimljene iz digitalnih emisija i sl.
mogu da sadrže signale za zaštitu od
kopiranja, kao što su signal za potpuno
sprečavanje kopiranja, jedno kopiranje
i signal za dozvolu kopiranja. Kod reprodukcije slika sa signalom zaštite, može
se prikazati plavi ekran umesto slike.
Pretraživanje slike koja se može reprodukovati može potrajati. (Za uređaj koji
ne može da reprodukuje slike sa signalom
za zaštitu od kopiranja.)
26
Format datoteke nije podržan.
Ekstenzija nije podržana.
Datoteka je oštećena.
Datoteka je prevelika.
Kad odabrana datoteka nije podržana,
prikaže se poruka "Data Error" i datoteka
se neće reprodukovati.
 Zbog tehnologije kompresije koja se
koristi za DivX/MPEG­4 video datoteke,
možda će biti potrebno neko vreme za
pokretanje reprodukcije.





Naziv datoteke ili albuma nije ispravno
prikazan .
 Uređaj može prikazati samo brojke i
slova. Drugi znakovi se prikazuju kao
"*"(str. 31).
Uređaj ne radi pravilno ili se ne može
isključiti.
 Ukoliko statički elektricitet ili neka
druga pojava uzrokuje nepravilan rad
uređaja, postavite preklopku OPERATE
na ''OFF'' i odspojite adapter, te skinite
bateriju uređaja.
Povezivanje
Nema slike ili zvuka na spojenoj opremi .
 Ponovo čvrsto spojite spojni kabl
(str. 14).
 Spojni kabl je oštećen.
 Proverite postavke spojenog TV prijemnika ili pojačala.
 Ako se pojavi indikator "USB" ili "Line
In", više puta pritisnite INPUT SELECT
za odabir diska (str. 14).
Nema slike ili zvuka sa spojene opreme .
 Više puta pritisnite INPUT SELECT za
odabir opcije ''Line In'' (str. 14).
USB
DVD uređaj ne prepoznaje spojeni USB
uređaj.
 Ponovo čvrsto spojite USB uređaj
(str. 19).
 USB uređaj je oštećen.
 Više puta pritisnite INPUT SELECT za
odabir opcije ''USB'' (str. 19).
Mere opreza
Sigurnost u saobraćaju
Ne koristite uređaj sa ekranom i slušalice
tokom vožnje automobila, bicikla ili bilo
kog drugog motornog vozila. U suprotnom
možete uzrokovati opasne situacije u
saobrać aju, a u nekim područjima je protiv­
zakonito. Upotreba slušalica pri velikoj
glasnoći tokom šetnje, posebno tokom
prelaska raskrsnice, takođe predstavlja
potencijalnu opasnost. Potrebno je obratiti
posebnu pažnju ili prekinuti upotrebu u
potencijalno opasnim situacijama.
O sigurnosti
Ako u kućište uređaja dospe neki predmet
ili teč nost, odspojite uređaj i odnesite ga
na proveru u ovlašćeni servis pre nastavka
upotrebe.
O izvorima napajanja
5 Ako uređaj nećete koristiti duže vreme,
odspojite ga iz zidne utičnice. Za odspajanje mrežnog adaptera, uhvatite sâm
utikač, nikad ne povlačite kabl.
5 Ne dirajte mrežni adapter mokrim rukama.
To može prouzrokovati rizik od strujnog udara.
5 Ne spajajte mrežni adapter na strujni
transformator za putovanja, jer on može
generisati toplotu i uzrokovati nepravilnosti u radu.
O povećanju temperature
Toplota se može nakupiti unutar uređaja
tokom punjenja ili ukoliko se uređaj koristi
dužž e vreme. Pojava ne predstavlja kvar.
O postavljanju
5 Ne postavljajte uređaj u skučeni prostor,
na primer, u policu za knjige ili slično.
 nastavlja se
27
5 Ventilacione otvore uređaja nemojte pre krivati novinama, stolnjacima, zavesama,
itd. Uređaj ne postavljajte na mekanu
površinu, npr. na tepih.
5 Ne postavljajte uređaj i adaptere na mesta
koja su u blizini izvora toplote, ili na mesta koja su podložna direktnom sunčevom
svetlu, nakupljanju prašine ili peska,
vlazi, kiši ili mehaničkim udarcima, ili u
automobilu na kojem su prozori zatvoreni.
5 Ne postavljajte uređaj u kosi položaj.
Dizajniran je samo za rad u hh orizontalnom
položaju.
5 Uređaj i diskove držite što dalje od opreme sa snažnim magnetima, kao što su
mikrotalasne peći ili veliki zvučnici.
5 Pripazite da vam uređaj ne ispadne i da
ne bude izložen snažnim udarcima. Ne
stavljajte teške predmete na uređaj i
dodatnu opremu.
O radu uređaja
5 Ako unesete uređaj iz hladnog na toplo
mesto, ili ako je postavljen u veoma vlažnom prostoru, vlaga se može kondenzovati
na soč ivima unutar uređaja. Ako dođe do
toga, uređaj možda neće pravilno raditi.
U tom slučaju, uklonite disk i ostavite
uređaj na približno pola sata dok vlaga
ne ispari. Tkaninom obrišite vlagu naku­
pljenu na LCD ekranu. Nakon nekog
vremena ponovo uključite napajanje.
5 Soč ivo uređaja održavajte čistim i nemojte
ga dirati. Dodirivanjem se soč ivo može
oštetiti i prouzrokovati nepravilan rad uređaja.
Poklopac fioke diska držite zatvorenim,
osim kad stavljate ili vadite disk.
5 Isključite uređaj pre odspajanja mrežnog
adaptera, adaptera za vozilo ili baterije.
U suprotnom možete prouzrokovati
nepravilnosti u radu uređaja.
O LCD (Liquid Crystal Display) ekranu
28
5 Iako je proizveden visokopreciznom
tehnologijom, na LCD ekranu povremeno
se mogu prikazati tačkice različitih boja.
Pojava ne predstavlja kvar.
5 Ne postavljajte niti ispuštajte nikakav
predmet na površinu LCD ekrana. Takođe, ne pritiskajte ekran rukama.
5 Pripazite da ne oštetite površinu LCD
ekrana oštrim predmetima.
O bateriji
5 Neke zemlje regulišš š u odlaganje baterija
koje služe za napajanje ovog proizvoda.
Molimo, obratite se lokalnim nadležnim
ustanovama.
5 Zbog ograničenog veka trajanja baterije,
njen kapacitet postepeno slabi tokom vremena i stalne upotrebe. Bateriju je potrebno
zameniti novom kad joj je kapacitet
približno na polovini normalnog trajanja.
5 Baterija se možda neće u potpunosti napuniti kad je punite po prvi put ili kad je
niste koristili duž že vremensko razdoblje.
Kapacitet se obnovi kad bateriju napunite i ispraznite nekoliko puta.
5 Ne ostavljajte bateriju u automobilu na
temperaturi višoj od 60 °C i ne izlažite je
direktnoj sunčevoj svetlosti.
5 Ne izlažite bateriju uticaju vode.
5 Izbegavajte kratko spajanje metalnih
predmeta kao što je ogrlica na priključnice baterije.
5 Pazite da u priključnice baterije ili otvore
na njenoj donjoj strani ne prodre prašina
ili pesak.
O mrežnom adapteru i adapteru za vozilo
5 Uz uređaj koristite samo isporučene
adaptere jer ostali adapteri mogu uzrokovati nepravilnosti u radu.
5 Ne rastavljajte niti obavljajte obrnuti
inženjering.
5 Ne dirajte metalne delove jer može doći
do kratkog spoja i oštećenja adaptera,
posebno ako se dodiruju drugim
metalnim predmetima.
O podešavanju glasnoće
Napomene o diskovima
Ne pojačavajte glasnoću tokom slušanja
dela sa veoma niskim nivoom ulaznog
signala ili bez audio signala. U suprotnom,
može doći do oštećenja zvučnika kad
započne reprodukcija dela sa visokim
nivoom signala.
5 Kako bi disk ostao čist, držite ga za ivicu.
Ne dodirujte površinu.
O slušalicama
5 Sprečavanje oštećenja sluha: Izbegavajte
korištenje slušalica pri visokoj glasnoći.
Stručnjaci za sluh slažu se da je kontinuirano, glasno i dugotrajno slušanje štetno
za sluh. Ako začujete zujanje u ušima,
stišajte glasnoću ili prekinite upotrebu.
5 Briga prema obližnjim ljudima: Glasnoću
podesite na umeren nivo. To će vam
omogućiti slušanje spoljnih zvukova, a
time i pokazujete obzir prema ljudima
koji se nalaze u vašoj blizini.
O čišćenju
5 Ne izlažite disk direktnom sunčevom
svetlu i izvorima toplote, na primer dovodima toplog vazduhha, niti ga ostavljajte u
autu koji je parkiran na direktnom sunčevom svetlu, jer može doći do značajnog
porasta temperature u autu.
5 Nakon reprodukcije, smestite disk u
pripadajuću kutiju.
5 Čistite disk krpom za čišćenje. Disk se
briše od sredine prema ivici.
5 Očistite kućište, prednju stranu i kontrole
uređaja mekanom krpom lagano navlaženom u blagom rastvoru sredstva za pranje.
Nemojte koristiti sredstva koja bi mogla
da ogrebu površinu, npr., prašak za
pranje ili rastvori poput alkohola ili benzina.
5 Površinu LCD ekrana nežno obrišite
mekanom krpom. Kako biste sprečili
nakupljanje prljavštine, često brišite ekran.
5 Ne brišite površinu LCD ekrana mokrom
5 Nemojte koristiti rastvore, na primer,
krpom. Ukoliko u uređaj uđe voda, može
benzin, razređivač, sredstva za čišćenje
doći do nepravilnosti u radu.
diskova/soč iva ili antistatičke raspršivače
5 Ukoliko su slika/zvuk izobličeni, možda
namenjene za vinil ploče.
je sočivo prekriveno prašinom. U tom slu- 5 Ako ste ispisali nalepnicu za disk, sačečaju, očistite soč ivo komercijalno dostupkajte da se osuši pre reprodukcije diska.
nom duvaljkom za so čivo fotoaparata.
5 Ne koristite sledeće diskove:
Izbegavajte direktno dodirivanje so čiva
– Diskove koji nisu standardnog oblika
tokom čišćenja.
(na primer, kvadrat, srce).
– Diskove sa nalepnicom.
O diskovima za čišćenje, sredstvima za
– Diskove sa celofanskom trakom ili
čišćenje diskova/soč iva
ostatkom lepka od nalepnice.
Nemojte koristiti diskove za čišćenje niti
sredstva za čišćenje diskova/soč iva (uključujući i one u te čnom obliku i u obliku
spreja). To može uzrokovati kvar uređaja.
29
Mediji koji se mogu reprodukovati
Tip
Logotip diska
Ikona
ћ
DVD
—

5 Napomene o medijima za snimanje
Imajte na umu da nije moguća reprodukcija
nekih medija za snimanje na ovom uređaju
zbog nedostatka kvaliteta, uslova snimanja i
fizičkog stanja diska, odnosno zbog razlike u
tehnologiji i softveru snimanja.
Disk se ne može reprodukovati ako nije
pravilno finalizovan. Za dodatne informacije
pogledajte uputstvo za upotrebu isporučeno uz
uređaj za snimanje. Imajte na umu da neke
funkcije reprodukcije možda neće raditi kod
nekih DVD+RW/+R/+R DL diskova, čak
i ako su bili pravilno finalizovani. U tom
slučaju, koristite normalnu reprodukciju za
gledanje diska.
30
5 Komercijalni DVD
5 DVD+RW/DVD+R/
DVD+R DL diskovi u
+VR modu
5 DVD­RW/DVD­R/
DVD-R DL diskovi u
video modu
ќ
DVD­RW/DVD­R/DVD­R
DL diskovi u VR (Video
Recording) modu
џ
5 Audio CD diskovi
5 CD­R/CD­RW diskovi u
audio CD formatu
ў
5 VIDEO CD diskovi koji
sadrže Super VCD
5 CD­R/CD­RW diskovi u
video CD ili Super VCD
formatu
Ґ
DATA CD/DATA DVD ili
USB uređaji sa MP3, JPEG
ili video datotekama
CD
DATA disk ili
USB
funkcije
5 Uređaj ne može da reprodukuje slike sa
signalom za zaštitu od kopiranja
DVD snimke (VR mod) sa CPRM* zaštitom
možda neće moći da se reprodukuju ako sadrže
signal za zaštitu od kopiranja. Na ekranu se
pojavi "Copyright Lock".
* CPRM (Content Protection for Recordable
Media) je tehnologija kodiranja koja štiti
snimke sa zaštićenim autorskim pravima.
Napomene o MP3, JPEG i
video datotekama
Uređaj može da reprodukuje sledeće
datoteke:
5 MP3 datoteke sa ekstenzijom ".mp3"*1.
5 JPEG datoteke sa ekstenzijom ".jpg"*.2
5 JPEG slikovne datoteke koje su usklađene
sa DCF (Design rule for Camera File
system) formatom slikovnih datoteka.
5 DivX video datoteke s ekstenzijom ".avi"
ili ".divx".
5 MPEG­4 video datoteke (jednostavan
profil) sa ekstenzijom ".mp4"*.3
5 DATA CD diskovi treba da budu snimljeni u skladu sa standardom ISO 9660
Level 1, ili njegovim proširenim
formatom, Joliet.
5 DATA DVD diskovi treba da budu snimljeni u skladu sa standardom UDF (Uni­
(versal Disk Format).
*1 Datoteke u mp3PRO formatu ne mogu se
reprodukovati.
*2 Datoteke sa ekstenzijom ".jpe" ili ".jpeg" mogu
se reprodukovati ukoliko im se ekstenzija
promeni u ".jpg".
*3 Ne mogu se reprodukovati datoteke sa zaštitom
od kopiranja (Digital Right Management).
Datoteke u MPEG­4 AVC formatu ne mogu
se reprodukovati.

5 Za pokretanje reprodukcije medija sa
složenom strukturom foldera potrebno je više
vremena. Kreirajte albume na sledeći način:
– Broj hijerarhija na mediju ne bi smeo da bude
veći od dve.
– Na mediju bi trebalo da bude najviše 50
albuma ili manje.
– Na mediju bi trebalo da bude najviše 100
datoteka ili manje.
– Na mediju bi trebalo da bude najviše 600
albuma i datoteka, ili manje.
5 Uređaj reprodukuje datoteku unutar albuma
po redu kojim je medij snimljen.

5 Uređaj će reprodukovati bilo koju datoteku
navedenu u gornjoj tablici, čak i ako se format
razlikuje. Reprodukcija takvih podataka može
generisati buku koja može oštetiti zvučnike.
5 Takođe nije moguća reprodukcija nekih DATA
diskova snimljenih u Packet Write formatu.
5 Neki DATA diskovi napravljeni u više sesija
možda neće moći da se reprodukuju.
5 Neke JPEG datoteke ne mogu se reprodukovati.
5 Uređaj ne može da reprodukuje JPEG datoteku
koja je veća od 3078 (širina) x 2048 (visina) u
normalnom modu, ili veća od 2000 (širina) x
1200 (visina) u progresivnom JPEG modu.
(Neke progresivne JPEG datoteke ne mogu se
prikazati čak i ako je veličina unutar navedenog
kapaciteta.)
5 Uređaj možda neće reprodukovati datoteku
sastavljenu od dve ili više DivX/MPEG ­4
video datoteka.
5 Uređaj ne može da reprodukuje DivX/MPEG­4
video datoteku koja je veća od 720 (širina)
576 (visina)/2 GB.
5 Uređaj ne može da reprodukuje neke DivX/
MPEG­4 video datoteke koje traju duže od
3 sata.
5 Zavisno od DivX/MPEG­4 video datoteke,
normalna reprodukcija možda neće biti
moguća. Slika može biti nejasna, reprodukcija
neravnomerna, zvuk može preskakati itd.
Savetujemo da napravite datoteku sa nižom
brzinom bita. Ako su u zvuku i dalje prisutne
smetnje, proverite audio format. (MP3 je
preporučen za DivX video datoteke, a MPEG­4
video datoteke treba da budu AAC LC.) Imajte
na umu da uređaj ne podržava WMA (Windows
Media Audio) format.
5 Uređaj možda neće pravilno reprodukovati
video datoteku sa DATA CD-a snimljenu uz
visoku brzinu bita. Savetujemo reprodukciju
sa DATA DVD-a.
5 Uređaj može prikazati naziv datoteke ili albuma
od najviše 14 znakova. Posebni znakovi
prikazuju se kao "*".
5 Može se prikazati samo naziv albuma koji se
trenutno reprodukuje. Album koji se nalazi u
gornjem sloju prikazan je kao "\..\".
5 Informacije o reprodukciji nekih datoteka
možda neće biti tačno prikazane.
 nastavlja se
31
Napomene o komercijalnim
diskovima
Tehnički podaci
Regionalni kôd
Sistem
To je sistem koji se koristi za zaštitu
autorskih prava. Regionalni kôd naveden
je na ambalaži DVD VIDEO diska prema
regiji u kojoj je prodat. DVD VIDEO
diskovi označeni sa "ALL" ili "2" mogu
se reprodukovati na ovom uređaju.
ALL
Ulaz/izlaz:
VIDEO (video izlaz/ulaz):
Mini priključnica
AUDIO (audio ulaz/izlaz):
Stereo mini priključnica
PHONES (slušalice) A/B:
Stereo mini priključnica
USB: USB priključnica tipa A (Za spajanje
USB memorije)
Funkcije DVD i VIDEO CD reprodukcije
LCD ekran
Neke funkcije reprodukcije DVD i VIDEO
CD diskova mogu biti podešene od strane
proizvođača softvera. Pošto ovaj uređaj
reprodukuje DVD i VIDEO CD diskove
prema sadržaju diska koji su napravili
proizvođači softvera, neke funkcije reprodukcije možda neće biti dostupne. Takođe
pogledajte uputstvo isporučeno uz DVD i
VIDEO CD diskove.
Opšte
Napomene o diskovima
Ovaj uređaj namenjen je reprodukciji
diskova koji su usklađeni sa Compact Disc
(CD) standardom.
DualDiscs i neki audio diskovi kodirani sa
tehnologijom zaštite autorskih prava nisu
usklađeni sa Compact Disc (CD) standardom.
Zato možda neće moći da se reprodukuju
na ovom uređaju.
32
Laser: Poluprovodnički laser
Sistem formata signala: PAL (NTSC)
Veličina ekrana (približno): 23 cm/9 inča
(dijagonala)
Sistem rada ekrana: TFT aktivna matrica
Rezolucija: 800  480 (stopa efektivnih
piksela: više od 99,99%)
Napajanje:
DC 9,5 V (mrežni adapter/adapter za
vozilo)
DC 7,4 V (Baterija)
Potrošnja (DVD VIDEO reprodukcija):
6,5 W (kod upotrebe slušalica)
Dimenzije (približno):
227  34,4  170,8 mm (širina/visina/dubina)
sa delovima koji vire
Masa (približno): 880 g
Radna temperatura: 5°C do 35°C
Radna vlažnost: 25% – 80%
Mrežni adapter: 110­240 V AC, 50/60 Hz
Adapter za vozilo: 12 V DC
Isporučeni pribor
Pogledajte str. 10.
Specifikacije i dizajn podložni su promeni bez
najave. Proizvođač ne preuzima odgovornost za
eventualne štamparske greške.
OVLAŠĆENI SERVISI
Input
Milentija Popovića 18
Beograd
011 2132 877, 311 9431
Conto-T Servis
Đoka Miraševića M3
Podgorica
020 620 980
BG Elektronik
Dragoslava Srejovića 1b
Beograd
011 2086 666
ETC Electronic
Ustanička 128b
Beograd
011 3473 530, 2894 508
TV Video Centar
Save Kovačevića 153
Podgorica
020 620 980
ETC Electronic
Pere Velimirovića 8
Beograd
011 3510 424, 3591 243
SS Digit
Kraljice Marije 29
Beograd
011 3223 674, 3370 369
V.T. Centar
Seljanovo bb
Tivat-Kotor
032 674 422
TV Digital Servis
Šukrije Međedovića
Bijelo Polje
050 431 399
G.P. Electronic
Save Tekelije 23a
Zrenjanin
023 526 115
MD Servis Centar
Save Kovačevića 11a
Niš
018 524 072
Predstavništvo Sony Central and
Southeast Europe Kft. Beograd
JEC
Omladinskih Brigada 88a
Bul. Slobodana Jovanovića 28
11 070 Novi Beograd
Novi Sad
Republika Srbija
021 401 134
Nanochip
Kireška 43b
Subotica
024 554 558
Sony Info Centar
+381 11 228 33 00
www.sony.rs
support.rs@eu.sony.com
Podložno tehničkim i štamparskim greškama. Zadržano pravo na naknadne izmene bez najave. Štampano u Srbiji.
Download PDF