Sony | DAV-TZ140 | Sony DAV-TZ140 DVD sistem kućnog bioskopa Uputstva za rukovanje

4-299-353-12(1) (SR)
Kućni bioskop sa
DVD uređajem
Uputstvo za upotrebu
©2012 Sony Corporation
DAV-TZ140
UPOZORENJE
Da biste umanjili rizik od požara ili strujnog
udara, ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.
Da biste umanjili rizik od požara ili strujnog
udara, ne izlažite uređaj kapljicama vode ili
prskanju i ne postavljajte na njega predmete
koji sadrže tečnost, na primer vaze.
Da biste umanjili rizik od požara, ne
prekrivajte ventilacioni otvor uređaja
novinama, stolnjacima, zavesama itd.
Ne stavljajte izvore otvorenog plamena
na uređaj, na primer upaljene sveće.
Budući da se mrežno napajanje uređaja
prekida izvlačenjem glavnog utikača,
priključite uređaj na lako dostupnu utičnicu
za napajanje naizmeničnom strujom. Ako
primetite bilo kakvu nepravilnost u radu
uređaja, odmah izvucite glavni utikač iz
utičnice za napajanje naizmeničnom strujom.
Mrežno napajanje uređaja se prekida
izvlačenjem glavnog utikača iz utičnice za
napajanje naizmeničnom strujom pa postavite
uređaj na mesto na kojem ćete lako moći da
izvučete utikač.
Ne postavljajte uređaj u uski prostor poput
police za knjige ili ugradnog ormarića.
Ne izlažite baterije ili uređaj u koji su
umetnute baterije visokim temperaturama,
na primer sunčevom svetlu, vatri i sl.
Uređaj dobija mrežno napajanje sve dok
je priključen na utičnicu za napajanje
naizmeničnom strujom, čak i kada je sam
uređaj isključen.
Da bi se sprečile povrede, ovaj uređaj morate
dobro pričvrstiti na pod/zid u skladu sa
uputstvom za montažu.
Samo za upotrebu u zatvorenom prostoru.
PAŽNJA
U ovom proizvodu se koriste optički uređaji
koji mogu oštetiti vid.
2
Za evropske modele
Ovaj uređaj je
klasifikovan kao
laserski proizvod
klase 1. Ova
oznaka se nalazi
na zadnjoj strani
uređaja.
Napomena za korisnike: Sledeće informacije
se odnose samo na opremu koja se prodaje
u zemljama u kojima se primenjuju direktive
Evropske unije.
Proizvođač ovog uređaja je Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japan. Ovlašćeni predstavnik za EMC i
bezbednost uređaja je Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Germany. Za sva pitanja u vezi sa
servisom ili garancijom pogledajte adrese koje
su navedene na zasebnom servisnom ili
garantnom listu.
Ova oprema je testirana i utvrđeno je da je u
skladu sa ograničenjima navedenim u EMC
direktivi kada se za povezivanje koristi kabl
kraći od 3 metra. (samo evropski modeli)
Za korisnike u SAD
Podaci o vašem uređaju
Broj modela i serijski broj se nalaze na zadnjoj
strani uređaja. Upišite te brojeve u predviđena
mesta navedena ispod. Navedite ih svaki put
kada zovete vašeg Sony prodavca povodom
ovog proizvoda.
Br. modela DAV-TZ140
Serijski broj______________
Sledeća izjava Federalne komisije za
komunikacije (FCC) se odnosi samo na
verziju ovog uređaja za tržište SAD. Ostale
verzije možda nisu u skladu sa tehničkim
propisima FCC-a.
NAPOMENA:
Ova oprema je testirana i utvrđeno je da je
u skladu sa ograničenjima za digitalne uređaje
klase B prema poglavlju 15 pravilnika
Federalne komisije za komunikacije. Ova
ograničenja postoje radi zaštite od štetnih
smetnji do kojih može doći u kućnom
okruženju. Ova oprema stvara, koristi
i emituje energiju u području radio
frekvencija i ako se ne postavi i koristi prema
uputstvu, može da dovede do štetnih
smetnji kod radio komunikacija.
Međutim, ne postoji garancija da se smetnje
neće javiti ako se uređaj postavi na
odgovarajući način. Ako ovaj uređaj ometa
radio ili televizijski prijem, što možete da
utvrdite tako što ćete uređaj isključiti a zatim
ponovo uključiti, preporučujemo vam da
pokušate da otklonite smetnje tako što ćete
preduzeti jednu ili više od sledećih mera:
Premestite prijemnu antenu ili je okrenite.
Povećajte udaljenost između opreme
i risivera.
Priključite opremu na utičnicu koja je
udaljena od one na koju je priključen risiver.
Obratite se za pomoć prodavcu ili
iskusnom radio/TV serviseru.
8) Ne postavljajte uređaj blizu izvora toplote
kao što su radijatori, grejači, pećnice ili
drugi uređaji (uključujući pojačala) koji
proizvode toplotu.
9) Ne zanemarujte bezbednosnu svrhu
polarizovanog ili uzemljenog utikača.
Polarizovani utikač ima dva jezička od
kojih je jedan širi od drugog. Uzemljeni
utikač ima dva jezička i treći pin za
uzemljenje. Široki jezičak ili treći pin
postoje radi vaše bezbednosti. Ako
isporučeni utikač ne možete da umetnete
u vašu utičnicu, obratite se električaru
radi zamene stare utičnice.
10) Zaštitite kabl za napajanje od gaženja
ili nagnječenja, naročito kod utikača,
utičnice i na mestu gde izlazi iz uređaja.
11) Koristite samo dodatke/pribor koje je
odredio proizvođač.
12) Koristite samo na polici sa točkićima,
postolju, tronošcu, nosaču ili stolu koje je
odredio proizvođač ili koji se prodaju uz
uređaj. Ako koristite policu sa točkićima,
pažljivo pomerajte policu na kojoj se
nalazi uređaj da biste izbegli povrede
usled prevrtanja.
PAŽNJA
Upozoravamo vam da bilo kakve promene ili
izmene koje nisu izričito odobrene u ovom
uputstvu mogu dovesti do problema prilikom
upotrebe ove opreme.
Važno bezbednosno uputstvo
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Pročitajte ovo uputstvo.
Čuvajte ovo uputstvo.
Obratite pažnju na sva upozorenja.
Pratite ovo uputstvo.
Ne koristite ovaj uređaj blizu vode.
Uređaj čistite samo suvom tkaninom.
Ne blokirajte ventilacione otvore.
Postavite uređaj u skladu sa uputstvom
proizvođača.
13) Isključite uređaj iz mrežnog napajanja
tokom grmljavine ili ako ga nećete
koristiti u dužem vremenskom periodu.
14) Sve popravke bi trebalo da obavljaju samo
kvalifikovani serviseri. Popravka je
potrebna u slučaju da se uređaj ošteti na
bilo koji način, na primer, ako se ošteti
kabl za napajanje ili utikač, ako u uređaj
upadne tečnost ili neki predmet, ako je
uređaj bio izložen kiši ili vlazi, ako ne
funkcioniše pravilno ili ako ga ispustite.
3
Za modele namenjene
severnoameričkom, meksičkom
i brazilskom tržištu
Ovaj simbol upozorava korisnika na
prisustvo neizoliranih elemenata
visokog napona u kućištu uređaja
koji mogu predstavljati opasnost od
strujnog udara.
Ovaj simbol upozorava korisnika na
prisustvo važnog uputstva za
upotrebu i održavanje (servisiranje)
u dokumentaciji koju ste dobili uz ovaj uređaj.
Za korisnike u Evropi, Rusiji
i Australiji
Odlaganje stare električne
i elektronske opreme
(primenljivo u Evropskoj uniji
i ostalim evropskim zemljama
koje imaju sisteme za
odvojeno skupljanje otpada)
Ovaj simbol na proizvodu ili
njegovom pakovanju označava
da se proizvod ne sme tretirati kao kućni otpad.
Proizvod bi trebalo da odložite na
odgovarajućem mestu za prikupljanje i reciklažu
električne i elektronske opreme. Pravilnim
odlaganjem ovog proizvoda pomažete
u sprečavanju mogućih štetnih posledica po
okolinu i ljudsko zdravlje do kojih može doći
usled nepravilnog odlaganja proizvoda.
Reciklažom materijala pomažete u očuvanju
prirodnih resursa. Za detaljnije informacije o
reciklaži ovog proizvoda kontaktirajte lokalnu
upravu, komunalnu službu ili prodavnicu u
kojoj ste kupili proizvod.
Dodatna oprema na koju se ovo odnosi:
daljinski upravljač.
4
Odlaganje potrošenih
baterija (primenljivo u
Evropskoj uniji i ostalim
evropskim zemljama koje
imaju sisteme za odvojeno
skupljanje otpada)
Ovaj simbol na bateriji ili
njenom pakovanju označava da se baterija
koja se dobija uz ovaj proizvod ne sme
tretirati kao kućni otpad.
Na nekim baterijama se pored ovog simbola
može nalaziti i hemijski simbol. Hemijski
simbol za živu (Hg) ili olovo (Pb) se dodaje
ako baterija sadrži više od 0,0005% žive ili
0,004% olova. Pravilnim odlaganjem baterija
pomažete u sprečavanju mogućih štetnih
posledica po okolinu i ljudsko zdravlje do
kojih može doći usled nepravilnog odlaganja
baterija. Reciklažom materijala pomažete
u očuvanju prirodnih resursa.
Ako proizvodi zahtevaju stalno prisustvo
baterije zbog bezbednosti, performansi ili
celovitosti podataka, takvu bateriju bi trebalo
da zameni isključivo obučeni serviser.
Da biste bili sigurni da će baterija biti pravilno
zbrinuta, predajte potrošenu bateriju na
odgovarajućem mestu za prikupljanje
i reciklažu električne i elektronske opreme.
Za sve ostale baterije pogledajte poglavlje
o bezbednom uklanjaju baterije iz proizvoda.
Predajte bateriju na odgovarajućem mestu za
prikupljanje i reciklažu potrošenih baterija.
Za detaljnije informacije o reciklaži ovog
proizvoda ili baterije kontaktirajte lokalnu
upravu, komunalnu službu ili prodavnicu
u kojoj ste kupili proizvod.
Zaštitni znakovi
U ovom sistemu se koristi Dolby* Digital
i Dolby Pro Logic adaptivni matrični
surround dekoder.
* Proizvedeno po licenci kompanije Dolby
Laboratories.
Dolby, Pro Logic i simbol sa duplim D su
zaštitni znakovi kompanije Dolby
Laboratories.
U ovom sistemu se koristi tehnologija
multimedijskog interfejsa visoke rezolucije
(HDMI™). HDMI, HDMI logo i HighDefinition Multimedia Interface
(multimedijski interfejs visoke rezolucije) su
zaštitni znakovi ili registrovani zaštitni
znakovi organizacije HDMI Licensing LLC
u SAD i ostalim zemljama.
„PlayStation“ i „PS3“ su registrovani zaštitni
znakovi kompanije Sony Computer
Entertainment Inc.
„BRAVIA“ je zaštitni znak korporacije Sony.
MPEG Layer-3 tehnologija za kodiranje zvuka
i patenti koje su licencirale kompanije
Fraunhofer IIS i Thomson.
Windows Media je registrovani zaštitni znak
ili zaštitni znak korporacije Microsoft u SAD
i/ili ostalim zemljama. Ovaj proizvod sadrži
tehnologiju koja podleže određenim pravima
na intelektualnu svojinu korporacije
Microsoft. Upotreba ili distribucija ove
tehnologije izvan ovog proizvoda je
zabranjena bez odgovarajućih licenci
korporacije Microsoft.
O STANDARDU MPEG-4 VISUAL: OVAJ
PROIZVOD JE LICENCIRAN POD
LICENCOM PATENTNOG PORTFOLIJA
MPEG-4 VISUAL ZA LIČNU
I NEKOMERCIJALNU UPOTREBU OD
STRANE KORISNIKA ZA DEKODIRANJE
VIDEO ZAPISA KOJI SU U SKLADU SA
MPEG-4 VISUAL STANDARDOM
(„MPEG-4 VIDEO“) KODIRANIH OD
STRANE KORISNIKA ZA LIČNE
I NEKOMERCIJALNE SVRHE I/ILI
NABAVLJENIH OD DOBAVLJAČA KOJI
POSEDUJE MPEG LA LICENCU ZA
DISTRIBUCIJU MPEG-4 VIDEO ZAPISA.
NE IZDAJE SE NITI SE PODRAZUMEVA
LICENCA ZA BILO KOJE DRUGE SVRHE.
DODATNE INFORMACIJE
O MOGUĆNOSTI UPOTREBE
U PROMOTIVNE, INTERNE
I KOMERCIJALNE SVRHE, KAO
I INFORMACIJE O LICENCIRANJU
MOGU SE DOBITI OD KOMPANIJE
MPEG LA, LLC. POGLEDAJTE
http://www.mpegla.com/
Svi ostali zaštitni znakovi su vlasništvo
njihovih vlasnika.
O ovom uputstvu za upotrebu
„DVD“ se može koristiti kao opšti pojam za
DVD VIDEO, DVD+RW/DVD+R
i DVD-RW/DVD-R.
Sistem automatski ulazi u režim
mirovanja.
Kada je reprodukcija na sistemu pauzirana ili
zaustavljena, ležište za disk otvoreno ili ako
disk nije umetnut, sistem će automatski ući
u režim mirovanja nakon 30 minuta.
5
Podržani diskovi
DVD
CD
DVD-VIDEO
DVD-ROM
DVD-R/DVD-RW
DVD+R/DVD+RW
CD-DA (Music CD)
CD-ROM
CD-R/CD-RW
VIDEO CD
Super VCD
CD ili DVD disk nije moguće reprodukovati
ako nije pravilno završen. Više informacija
potražite u uputstvu za upotrebu koje ste
dobili uz uređaj za snimanje.
Diskovi koje nije moguće reprodukovati
Blu-ray diskovi
HD DVD diskovi
DVD-RAM diskovi
DVD Audio diskovi
PHOTO CD-ovi
Super Audio CD-ovi
Deo sa podacima na CD-Extras diskovima
Strana sa audio materijalom na DualDiscs
diskovima
DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW
u VR režimu (snimanje video zapisa)
DVD-R/RW diskovi kompatibilni sa
tehnologijom CPRM (Content Protection
for Recordable Media) koji imaju sadržaj
označen kao „Copy once“.
Napomene o diskovima
Ovaj proizvod je namenjen za reprodukciju
diskova koji su usklađeni sa Compact Disc
(CD) standardom. DualDiscs diskovi i neki
muzički diskovi kodirani tehnologijama za
zaštitu od kopiranja nisu u skladu sa Compact
Disc (CD) standardom. Zbog toga takvi
diskovi možda neće biti kompatibilni sa ovim
proizvodom.
6
Napomene o radnjama tokom
reprodukcije DVD diska
Neke radnje koje je moguće izvršiti tokom
reprodukcije DVD diska su možda namerno
ograničene od strane proizvođača softvera.
Budući da ovaj sistem reprodukuje sadržaj na
DVD disku prema zamisli proizvođača
softvera, neke funkcije reprodukcije možda
neće biti dostupne.
Napomena o dvoslojnim DVD diskovima
Reprodukcija slike i zvuka se može na kratko
prekinuti prilikom promene sloja.
Šifra regiona (samo DVD VIDEO)
Na zadnjoj strani uređaja je odštampana šifra
regiona što znači da vaš sistem može da
reprodukuje samo DVD VIDEO diskove
(samo reprodukcija) koji su označeni istom
šifrom regiona ili sa ALL .
Napomena o Multi Session CD-ovima
Možete da reprodukujete samo prvu sesiju na
multisession diskovima.
Podržani tipovi datoteka
Video
Format datoteke
Oznake tipa datoteke
MPEG4 Video1)
„.mp4“, „.m4v“
Xvid Video2)
„.avi“
Čitanje datoteka može potrajati duže
u sledećim slučajevima:
ima mnogo fascikli ili datoteka.
Memorija USB uređaja koji koristite
ima veoma veliki kapacitet.
memorija USB uređaja koji koristite
je fragmentirana.
Muzika
Format datoteke
Oznake tipa datoteke
MP3 (MPEG1 Audio „.mp3“
Layer 3)3)
WMA4)
„.wma“
AAC 5)
„.m4a“
Fotografije
Format datoteke
Oznake tipa datoteke
JPEG
„.jpg“, „.jpeg“, „.jpe“
1)
2)
3)
4)
AVC nije kompatibilan.
Nije dostupno na modelima za tržište SAD.
MP3PRO format nije kompatibilan.
WMA DRM,WMA Lossless ili WMA
PRO format nisu kompatibilni.
5) AAC DRM i AAC Lossless formati nisu
podržani.
Napomena
Neke datoteke možda neće biti moguće
reprodukovati u zavisnosti od formata,
kodiranja ili stanja snimka.
Neki USB uređaji možda neće raditi sa ovim
sistemom.
Sistem podržava ISO 9660 nivo 1/nivo 2 ili
Joliet na DATA CD-u.
Sistem podržava UDF (Universal Disk
Format) na DATA DVD-u.
Sistem podržava FAT12, FAT16 i FAT32 na
USB uređaju.
Sistem može da prepozna sledeće datoteke
i fascikle na DATA DVD-u, DATA CD-u
i USB uređaju:
do 300 fascikli
do 648 datoteka
7
Otpakivanje
Provera pakovanja
Glavni uređaj (1)
Subwoofer (1)
Zvučnici (5)
Daljinski upravljač (1)
FM žičana antena (1)
Baterije R6* (veličina AA) (2)
Video kabl** (1)
HDMI kabl velike brzine
prenosa** (1)
Uputstvo za upotrebu
(ovaj priručnik)
* Samo modeli za tržište SAD.
** HDMI kabl velike brzine prenosa i video kabl se dobijaju samo u određenim područjima.
Priprema daljinskog upravljača
Umetnite dve R6 baterije (veličina AA) tako da oznake polariteta  i  na baterijama
odgovaraju oznakama u odeljku za baterije.
8
Povezivanje zvučnika
Pažnja
Koristite samo one zvučnike koje ste dobili uz sistem.
Umetnite kablove zvučnika tako da odgovaraju boji priključaka SPEAKERS na uređaju.
Zadnji panel glavnog uređaja
Kabl zvučnika
Kontaktna površina (+)
Izolacija
Obojena cevčica
Kontaktna površina (–)
Plava
Siva
Zelena
Bela
Ljubičasta
Crvena
SE 8Ω
E
DANC
Obojena cevčica
PREDNJI LEVI: Bela
PREDNJI DESNI: Crvena
CENTRALNI: Zelena
SURROUND LEVI: Plava
SURROUND DESNI: Siva
SUBWOOFER: Ljubičasta
U
IMPE
RI
T
FRONLEFT
GHT
SURR
T
RIGH
OUND
LEFT
FER
ER
CENT SUBWOO
Napomena
ERS
PEAK
Povežite kabl zvučnika sa obojenom
cevčicom na +.
S
SUBWOOFER
CENTRALNI
PREDNJI D
PREDNJI L
Glavni uređaj
SUR D
SUR L
9
Povezivanje sa televizorom
U zavisnosti od priključaka na vašem televizoru ili set-top box uređaju, izaberite način povezivanja
video i audio uređaja.
Kada uređaj povezujete samo sa TV-om
Prilikom povezivanja TV-a i set-top
box/PlayStation uređaja®3
TV ima AUDIO OUT priključke*4:
TV ima AUDIO OUT priključke:
Audio
Video
Video
Video
Audio
Set-top box/
PS3™
Audio
Povezivanje video i audio kabla
Izaberite *1 ili *2 za video vezu u zavisnosti od priključaka na televizoru.
Audio 
VIDEO IN
Video 
HDMI IN
AUDIO OUT
L
*1
10
*2
*3
VIDEO IN
HDMI IN
AUDIO OUT
L
R
*1
*2
*3
R
TV nema AUDIO OUT priključke:
Video
Set-top box/
PS3™
Audio
Video
*1 Isporučuje se samo u određenim
područjima. Ovo je osnovno povezivanje
putem video kabla (žuta).
*2 Isporučuje se samo u određenim
područjima. Kvalitet slike će biti bolji
u odnosu na video kabl.
*3 Prodaje se posebno. Da biste zvuk sa televizora
slušali putem sistema, za povezivanje koristite
audio kabl (crvena i bela).
4
* Ako vaš TV nema AUDIO OUT priključke,
zvuk sa televizora se neće emitovati putem
ovog sistema.
Povezivanje FM žičane antene
FM
VIDEO IN
HDMI IN
NNA
ANTE
AUDIO OUT
L
R
Napomena
*1
*2
*3
Pronađite lokaciju i smer koji obezbeđuju
dobar prijem, a zatim podesite antenu.
Postavite antenu dalje od kabla za napajanje
naizmeničnom strujom, ostalih kablova
i metalnih objekata poput prozora.
11
Postavljanje zvučnika na zid
Pažnja
Raspitajte se u prodavnici šrafova ili kod
montažera o materijalu od kojeg je
napravljen zid i šrafovima koje treba
da koristite.
Koristite šrafove koji odgovaraju materijalu
i čvrstoći zida. Budući da je zid od gipsanih
ploča naročito lomljiv, dobro pričvrstite
šrafove za noseću gredu. Postavite zvučnike
na vertikalan, ravan zid koji je ojačan.
Sony ne odgovara za nezgode ili oštećenja
do kojih je došlo zbog nepravilnog
postavljanja, nedovoljne čvrstoće zida,
nepravilnog zašrafljivanja, prirodnih
nepogoda itd.
1
Pripremite šrafove (ne isporučuju se)
koji odgovaraju rupi na zadnjoj
strani svakog zvučnika. Pogledajte
slike ispod.
4 mm (3/16 inča)
30 mm (1 3/16 inča)
Rupa na zadnjoj strani zvučnika
5 mm
(7/32 inča)
10 mm
(13/32 inča)
12
2
Zašrafite zavrtnje u zid, a zatim
okačite zvučnik na zid.
Dubina pričvršćenog zavrtnja
7 do 9 mm
(9/32 do 3/8 inča)
Podešavanje sistema boja
1
Povežite kabl za napajanje
naizmeničnom strujom.
2
Uključite napajanje glavne jedinice
i TV-a.
/
/
3
Pritiskajte FUNCTION ili DVD/CD da
biste promenili funkciju na DVD/CD.
Reprodukcija će početi automatski
ukoliko je umetnut disk sa funkcijom
automatske reprodukcije. Pritisnite
dvaput da biste zaustavili reprodukciju.
4
Izaberite odgovarajući ulaz na TV-u
tako da se prikaže „Home Theatre
System“.
5
Pritisnite SETUP u režimu
zaustavljene reprodukcije.
Prikazaće se meni Setup (Podešavanja).
6
Pritiskajte / da biste izabrali
[Preference Page] (Stranica sa
podešavanjima), a zatim pritisnite
7
Pritiskajte / da biste izabrali
[TV Type] (Tip televizora), a zatim
pritisnite .
8
Pritiskajte / da biste izabrali [PAL]
ili [NTSC] sa prikazane liste, a zatim
pritisnite .
9
Pritisnite SETUP da biste isključili
meni Setup (Podešavanja).
.
Napomena
Prikaz na TV ekranu se može na kratko
prekinuti kada promenite sistem boja na
gore opisani način.
13
Delovi i kontrole
Prednja tabla
/ (uključivanje/režim pripravnosti)
Uključivanje uređaja ili njegovo
postavljanje u režim pripravnosti.
Tasteri za upravljanje reprodukcijom
 (otvaranje/zatvaranje)
Otvaranje ili zatvaranje ležišta za disk.
 (reprodukcija)
Pokretanje ili ponovno pokretanje
reprodukcije (nastavak reprodukcije).
(zaustavljanje)
Zaustavljanje reprodukcije i pamćenje
mesta zaustavljanja (tačka za nastavak
reprodukcije).
Tačka za nastavak reprodukcije naslova/
numere je tačka na kojoj ste poslednji put
zaustavili reprodukciju.
FUNCTION
Biranje izvora reprodukcije.
VOLUME –/+
Podešavanje jačine zvuka sistema.
(USB) port
Koristi se za povezivanje USB uređaja.
Ležište za disk
Displej
(senzor za daljinski upravljač)
Zadnji panel
Priključci SPEAKERS
TV/CABLE (AUDIO IN) priključci
HDMI OUT priključak
FM ANTENNA priključak
VIDEO OUT priključak
14
Daljinski upravljač
SHIFT
Pritisnite i držite ovaj taster da biste mogli da
koristite tastere obeležene ružičastim tekstom.
TV INPUT*
Izbor ulaza na TV-u između TV signala
i ostalih ulaznih uređaja.
15
BRAVIA Sync
ONE-TOUCH PLAY
Aktiviranje reprodukcije jednim pritiskom
na taster.
TV I/ (uključivanje/režim
pripravnosti)*
Uključivanje TV-a ili njegovo postavljanje
u režim pripravnosti.
/ (uključivanje/režim pripravnosti)
Uključivanje sistema ili njegovo postavljanje
u režim pripravnosti.
Tasteri za izbor funkcija
Biranje izvora reprodukcije.
DVD/CD
FM
USB
TV/CABLE
FUNCTION
Biranje funkcija redosledom.
REPEAT
Aktiviranje režima ponavljanja/nasumične
reprodukcije.
SURROUND
Biranje izlaznog režima surround zvuka.
EQ
Biranje režima ekvilajzera.
AUDIO
Biranje formata zvuka/numere i FM režima.
SUBTITLE
Biranje jezika titla ukoliko su dostupni titlovi
na više jezika.
ANGLE
Prebacivanje na druge uglove gledanja ako su
scene na DVD VIDEO disku snimljene iz više
uglova.
Tasteri sa brojevima
Služe za unos broja naslova/poglavlja, brojeva
memorisanih radio stanica itd.
PROGRAM
Aktiviranje programirane reprodukcije
i memorisanih radio stanica.
SLEEP
Podešavanje merača vremena za isključivanje.
16
DVD TOP MENU
Otvaranje glavnog menija DVD diska.
DVD MENU
Otvaranje ili zatvaranje menija DVD diska.
MUTING
Privremeno isključivanje zvuka.
///
Pomeranje kursora na izabranu stavku.
(ENTER)
Ulazak u izabranu stavku.
VOLUME +/–
Podešavanje jačine zvuka.
SETUP
Otvaranje ili zatvaranje menija sa
podešavanjima.
DISPLAY
Otvaranje ili zatvaranje menija Display.
TIME
Uključivanje/isključivanje informacija
o vremenu tokom reprodukcije.
Tasteri za upravljanje reprodukcijom
/ (prethodno/sledeće)
/ (brzo premotavanje unazad ili
unapred)
/ (sporo)
Aktiviranje usporene reprodukcije unazad/
unapred ako pritisnete / kada je
reprodukcija pauzirana.
 (pauziranje)
 (reprodukcija)
(zaustavljanje)
Tasteri za upravljanje radiom
PRESET +/–
TUNING +/–
* Funkcioniše samo sa Sony televizorima.
U zavisnosti od televizora, možda nećete
moći da koristite neke tastere.
Napomena
AUDIO IN
Ovaj taster ne radi.
Reprodukcija diska
1
Pritisnite DVD/CD.
Ovu funkciju takođe možete da izaberete
tako što ćete pritiskati FUNCTION.
2
Pritisnite  da biste otvorili ležište
za disk.
3
Postavite disk na ležite, a zatim
pritisnite .
Reprodukcija datoteka na
disku/USB uređaju
1
Pritisnite DVD/CD ili USB.
DVD/CD: za disk.
USB: za USB uređaj.
Ovu funkciju takođe možete da izaberete
tako što ćete pritiskati FUNCTION.
2
Učitajte izvorni sadržaj.
Za disk
Postavite disk na ležište tako što ćete
pritisnuti  da biste otvorili/zatvorili
ležište za disk.
Za USB uređaj
Priključite USB uređaj na (USB) port.
Obeležena strana
okrenuta na gore.
4
Pritisnite  da biste pokrenuli
reprodukciju.
5
Pritisnite VOLUME +/– da biste
podesili jačinu zvuka.
USB uređaj
3
Pritisnite / da biste izabrali
fasciklu, a zatim pritisnite
i izaberite datoteku.
4
Pritisnite  da biste pokrenuli
reprodukciju.
5
Pritisnite VOLUME +/– da biste
podesili jačinu zvuka.
Napomena
Ne izvlačite USB uređaj tokom rada. Da
biste izbegli oštećenje podataka ili USB
uređaja, isključite sistem kada povezujete
ili izvlačite USB uređaj.
17
Ostale radnje tokom
reprodukcije
Pronalaženje naslova/poglavlja/
numere/scene itd.
Kada reprodukujete DVD/VCD
Menjanje uglova
Pritisnite ANGLE tokom reprodukcije da
biste izabrali željeni ugao. (Ovo se odnosi
samo na DVD VIDEO diskove.)
Prikazivanje titlova
Pritisnite SUBTITLE tokom reprodukcije da
biste izabrali željeni jezik titla. (Ovo se
odnosi samo na DVD VIDEO diskove.)
Menjanje zvučnog zapisa
Pritiskajte AUDIO tokom reprodukcije da
biste izabrali željeni zvučni signal.
Kada se na sistemu reprodukuje DVD
VIDEO disk koji je snimljen u više
zvučnih formata (PCM, Dolby Digital ili
MPEG audio), možete da promenite audio
format. Ako je DVD VIDEO snimljen na
više jezika, takođe možete da promenite
jezik.
Ako reprodukujete VIDEO CD ili CD,
možete da izaberete zvuk sa desnog ili
levog kanala i slušate zvuk sa izabranog
kanala na oba zvučnika, desnom i levom.
1
Pritisnite
DISPLAY tokom
reprodukcije.
Na TV ekranu će se prikazati meni Display.
2
Pritisnite / da biste izabrali opciju,
a zatim pritisnite .
3
Pritisnite i držite SHIFT, a zatim
pomoću tastera sa brojevima
izaberite željenu opciju.
Kada reprodukujete CD
1
DISPLAY tokom
Pritisnite
reprodukcije.
Na TV ekranu će se prikazati meni
za izbor.
2
Pritisnite i držite SHIFT, a zatim
pomoću tastera sa brojevima
izaberite željenu opciju.
Kada reprodukujete datoteku video
zapisa/muzike/fotografije
1
Pritisnite
DISPLAY tokom
reprodukcije.
Na TV ekranu će se prikazati meni
za izbor.
2
Pritisnite i držite SHIFT, a zatim
pomoću tastera sa brojevima
izaberite željeni broj.
Reprodukcija VIDEO CD-a sa PBC
funkcijama
Kada pokrenete reprodukciju VIDEO CD-a
sa PBC (Playback control) funkcijama,
prikazaće se meni za izbor.
Reprodukcija bez PBC-a
U režimu zaustavljene reprodukcije pritisnite
i držite SHIFT, a zatim pomoću tastera sa
brojevima izaberite željenu numeru.
18
Reprodukcija programiranim
redosledom
Izaberite numere koje želite da reprodukujete
željenim redosledom (samo za CD-ove).
1
Pritisnite i držite SHIFT, a zatim
pritisnite PROGRAM.
Na TV ekranu će se prikazati meni
Program (Programiranje).
2
Pritisnite i držite SHIFT, a zatim
pomoću tastera sa brojevima
izaberite željenu opciju.
3
Pomoću tastera /// izaberite
[Start] (Pokreni) da biste pokrenuli
reprodukciju programa.
Ponavljanje reprodukcije/
nasumična reprodukcija itd.
Pritiskajte REPEAT da biste izabrali željeni
režim reprodukcije. Na displeju će se
prikazati izabrani režim.
„REP CHP“: Ponavljanje trenutnog
poglavlja.
„REP TT“: Ponavljanje trenutnog naslova.
„REP ALL“: Ponavljanje svih naslova.
„REP TRK“: Ponavljanje trenutne numere.
„REP OFF“: Sistem se vraća u režim
normalne reprodukcije.
„SHUFFLE“: Jedna reprodukcija sadržaja
nasumičnim redosledom sve dok se ne
reprodukuju sve numere.
„SHUF REP“: Ponavljanje nasumične
reprodukcije.
„FOLDER“: Reprodukcija trenutne fascikle.
„RANDOM“: Reprodukcija svih datoteka
nasumičnim redosledom.
„SINGLE“: Reprodukcija trenutne
datoteke.
„REP ONE“: Ponavljanje trenutne datoteke.
„REP FLD“: Ponavljanje trenutne fascikle.
Napomena
Režimi koji se mogu izabrati i njihov
redosled se razlikuju u zavisnosti od diska
ili datoteke.
Biranje zvučnog efekta
Biranje podešavanja ekvilajzera
Pritisnite EQ da biste prikazali trenutni
režim. Dok se prikazuje trenutni režim,
pritiskajte EQ dok se na displeju ne prikaže
željeni režim.
„AUTO“: Automatski izbor režima zvuka
za film ili muziku na osnovu tipa diska.
„MOVIE“: Prijatan i snažan bas i zvučni
efekti. Preporučuje se za filmove.
„MUSIC“: Dobro izbalansirani niski
i visoki zvučni opseg. Preporučuje se
za muziku.
„TV“: Jasni vokali srednjeg opsega.
Preporučuje se za gledanje drama
i komedija.
„GAME“: Poboljšan niski i visoki zvučni
opseg. Preporučuje se za akcione ili
pucačke igre itd.
Biranje surround podešavanja
Pritisnite SURROUND da biste prikazali
trenutni režim. Dok se prikazuje trenutni
režim, pritiskajte SURROUND da biste
izabrali željeni režim izlaza surround zvuka.
Na displeju će se prikazati izabrani režim.
„MULTI“ (A.F.D. MULTI): Kada je izvor
dvokanalni, zvuk se emituje sa svih
zvučnika.
„STANDARD“ (A.F.D. STANDARD):
Sistem zanemaruje zvučni format izvora
i emituje zvuk onako kako je snimljen/
kodiran.
„DOLBY PL“ (PRO LOGIC): Obavlja
dekodiranje u režimu Dolby Pro Logic.
„2CH ST“ (2CH STEREO): Broj kanala
svih formata se smanjuje na 2.
Napomena
U zavisnosti od strima koji se reprodukuje,
podešavanja za surround zvuk možda neće
biti primenjena.
19
Korišćenje tjunera
Memorisanje radio stanica
Možete da memorišete 20 FM stanica. Svaku
od tih stanica potom možete da izaberete
jednostavnim izborom odgovarajućeg
memorisanog broja.
1
2
Pritisnite FM.
3
Pritisnite i držite SHIFT, a zatim
pritisnite PROGRAM.
Na displeju treperi „P 01“.
4
Pritisnite i držite SHIFT, a zatim
pomoću tastera sa brojevima
izaberite memorisani broj.
5
Pritisnite da biste memorisali
frekvenciju stanice.
Pritisnite i držite TUNING +/– 2
sekunde da biste pokrenuli traženje,
sve dok ne pronađete željenu radio
stanicu.
Na displeju se prikazuje „SEARCH +“ ili
„SEARCH –“ sve dok ne pronađete radio
stanicu sa dovoljno jakim signalom.
Biranje memorisane radio stanice
1
2
Pritisnite FM.
Pritisnite PRESET +/– da biste izabrali
memorisani broj.
Memorisani broj možete da izaberete i tako
što ćete pritisnuti i držati SHIFT, a zatim
pritisnite neki od tastera sa brojevima.
Ako se tokom slušanja FM programa čuje
šum, možete da izaberete mono prijem.
U tom slučaju nećete čuti stereo efekat,
ali će se prijem poboljšati.
Pritisnite AUDIO.
„STEREO“: Stereo prijem.
„MONO“: Mono prijem.
20
Praktične funkcije
O funkciji Control for HDMI
(Kontrola preko HDMI-ja)
(“BRAVIA” Sync)
Možete da upravljate televizorom koji je
kompatibilan sa funkcijom Control for
HDMI (Kontrola preko HDMI-ja) tako
što ćete ga povezati sa sistemom putem
HDMI kabla.
Dostupne funkcije
Reprodukcija pritiskom na jedno dugme
Jednim pritiskom tastera ONE-TOUCH
PLAY na daljinskom upravljaču, sistem
i TV se automatski uključuju i bira se
odgovarajući ulaz za sistem na televizoru.
Reprodukcija diska se pokreće automatski.
Isključivanje sistema
Kada isključite TV pomoću tastera / na
daljinskom upravljaču za TV ili tastera TV
/ na daljinskom upravljaču za sistem,
sistem se automatski isključuje.
Kontrola zvuka na sistemu
U meniju televizora možete da izaberete
odgovarajući audio izlaz za emitovanje
zvuka sa zvučnika televizora ili zvučnika
ovog sistema.
Provera preostalog vremena
Pritisnite i držite SHIFT i SLEEP 3 sekunde.
Na displeju će se prikazati preostalo vreme
do isključivanja uređaja.
Poništavanje merača vremena za
isključivanje
Pritisnite i držite SHIFT, a zatim pritiskajte
SLEEP dok se na displeju ne prikaže „OFF“.
Prikaz informacija o disku
Možete da proverite vreme reprodukcije
i preostalo vreme reprodukcije trenutnog
naslova, poglavlja ili numere.
Pritisnite i držite SHIFT, a zatim pritiskajte TIME.
Svaki put kada pritisnete i držite SHIFT,
a zatim pritisnete TIME tokom reprodukcije
diska, prikazana stavka se menja u zavisnosti
od diska.
Merač vremena za isključivanje
Sistem možete da podesite tako da se isključi
u unapred podešeno vreme kako biste mogli
da zaspite slušajući muziku.
Pritisnite i držite SHIFT, a zatim
pritisnite SLEEP.
Svaki put kada pritisnete ovaj taster,
prikazani minuti na displeju (preostalo
vreme) se menjaju u koracima od po
10 minuta.
Na displeju se prikazuje odbrojavanje
poslednjih 20 sekundi do isključivanja uređaja.
21
Korišćenje menija za
podešavanje
Možete da unesete različita podešavanja, na
primer za sliku i zvuk.
Prikazane stavke se mogu razlikovati
u zavisnosti od tržišta kojem je model
namenjen.
Podrazumevano podešavanje je podvučeno.
1
2
Pritisnite DVD/CD, a zatim izvadite disk.
3
Pritisnite / da biste izabrali jednu
od kategorija menija za podešavanje,
a zatim pritisnite .
4
Pritisnite / da biste izabrali stavku
koju želite da podesite, a zatim
pritisnite  ili .
5
Izaberite opciju koju želite da
promenite i pritisnite da biste
potvrdili i vratili se na prethodno
izabranu stavku.
6
General Setup Page (Stranica za
opšta podešavanja)
[TV Display] (TV prikaz)
[16:9]: Izaberite ovo podešavanje ako sistem
povezujete sa televizorom sa širokim
ekranom ili televizorom koji ima funkciju za
režim širokog prikaza.
Pritisnite SETUP.
Prikazaće se meni za podešavanje.
Pritisnite SETUP da biste isključili
meni.
Kategorije
Izabrana kategorija podešavanja
-- General Setup Page --
TV Display
OSD Lang
Control for HDMI
HDMI Audio
Screen Saver
Last Memory
Auto Standby
16:9 16:9
ENG 4:3 Letter Box
On 4:3 Pan Scan
Off
On
On
On
Izabrano podešavanje
22
Opcije
[4:3 Letter Box] (4:3 sa crnim trakama):
Slika širokog formata se prikazuje sa crnim
trakama na vrhu i dnu ekrana.
[4:3 Pan Scan] (4:3 panovanje i skeniranje):
Slika se prikazuje celom visinom, ali sa
odsečenim ivicama sa strane.
[OSD Lang] (Jezik menija na ekranu)
Možete da promenite jezik menija na TV
ekranu.
[Control for HDMI] (Kontrola preko
HDMI-ja)
Ova funkcija je dostupna kada sistem i TV
koji je kompatibilan sa funkcijom Control for
HDMI povežete putem HDMI kabla.
[On] (Uključeno): Komponentama koje su
povezane putem HDMI kabla možete da
upravljate u međusobnoj sprezi.
[Off]: Isključeno.
[HDMI Audio]
Ovo podešavanje je potrebno samo ako za
audio vezu koristite priključak HDMI OUT.
[Off] (Isključeno): Isključivanje HDMI audio
izlaza. I dalje možete da uživate u zvuku koji
se emituje sa sistema zvučnika.
[All] (Sve): Format HDMI audio izlaza biće
identičan audio strimu koji se reprodukuje.
Ako audio format koji se reprodukuje nije
podržan, audio izlaz će automatski biti
promenjen na PCM.
[PCM]: HDMI audio izlaz će biti
konvertovan u linearni PCM (dvokanalni).
[Screen Saver] (Čuvar ekrana)
[On] (Uključeno): Slika čuvara ekrana se
prikazuje ako sistem ne koristite 15 minuta.
[Off]: Isključeno.
[Last Memory] (Memorisanje mesta
zaustavljanja zadnje reprodukcije)
Ovaj sistem memoriše mesto na kojem ste
zaustavili disk prilikom poslednje
reprodukcije i nastavlja reprodukciju od tog
mesta kada sledeći put umetnete isti disk.
[On] (Uključeno): Sistem skladišti tačke
nastavljanja u memoriju.
[Off]: Sistem ne skladišti tačke nastavljanja
u memoriju. Reprodukcija se nastavlja sa
istog mesta samo za disk koji se trenutno
nalazi u uređaju.
Napomena
Kada se memorija za nastavak reprodukcije
napuni, biće izbrisana tačka za nastavak
reprodukcije najranije memorisanog diska.
[Auto Standby] (Automatski ulazak
u režim mirovanja)
[On] (Uključeno): Automatski ulazak u režim
mirovanja ako je zaustavljena ili pauzirana
reprodukcija ili ako se u uređaju ne nalazi disk
ili je ležište za disk otvoreno duže od 30 minuta.
[Off] (Isključeno): Uređaj ne ulazi u režim
pripravnosti automatski.
Speaker Setup Page (Stranica za
podešavanje zvučnika)
[Level] (Nivo)
Možete da podesite nivo zvuka svih zvučnika
i subwoofer-a.
[L] (Levi): Podešavanje nivoa zvuka levog
zvučnika. Parametar možete da podesite
u opsegu od -6,0 dB do +0,0 dB.
[C] (Centralni): Podešavanje nivoa zvuka
centralnog zvučnika. Parametar možete da
podesite u opsegu od -6,0 dB do +6,0 dB.
[R] (Desni): Podešavanje nivoa zvuka desnog
zvučnika. Parametar možete da podesite
u opsegu od -6,0 dB do +0,0 dB.
[SR] (Desni surround): Podešavanje nivoa
zvuka desnog surround zvučnika. Parametar
možete da podesite u opsegu od -6,0 dB
do +6,0 dB.
[SL] (Levi surround): Podešavanje nivoa
zvuka levog surround zvučnika. Parametar
možete da podesite u opsegu od -6,0 dB
do +6,0 dB.
[SW] (Subwoofer): Podešavanje nivoa zvuka
subwoofer-a. Parametar možete da podesite
u opsegu od -6,0 dB do +6,0 dB.
[Distance] (Udaljenost)
Ako premestite jedan od zvučnika, obavezno
podesite parametre udaljenosti od mesta
slušanja do zvučnika.
[L/R] (Levi/desni): Podešavanje udaljenosti
levih/desnih zvučnika. Parametar možete da
podesite u opsegu od 1,0 m do 7,0 m.
[C] (Centralni): Podešavanje udaljenosti
centralnog zvučnika. Ovaj parametar možete
da podesite na vrednost između udaljenosti
koja je 1,6 m kraća ili jednaka podešavanju
za L/R kanal.
[SL/SR] (Levi/desni surround zvučnik):
Podešavanje udaljenosti levog/desnog surround
zvučnika. Ovaj parametar možete da podesite
na vrednost između udaljenosti koja je 5,0 m
kraća ili jednaka podešavanju za L/R kanal.
23
[Center Speaker] (Centralni zvučnik)
[On] (Uključeno): Aktiviranje centralnog
zvučnika.
[Off] (Isključeno): Deaktiviranje centralnog
zvučnika.
[Sur. Speaker] (Surround zvučnik)
[On] (Uključeno): Aktiviranje surround
zvučnika.
[Off] (Isključeno): Deaktiviranje surround
zvučnika.
[Test Tone] (Probni ton)
Zvučnici će emitovati probni ton kako biste
mogli da podesite nivo.
[On] (Uključeno): Zvučnici emituju probni ton.
[Off] (Isključeno): Zvučnici ne emituju
probni ton.
Preference Page
(Stranica željenih postavki)
[TV Type] (Tip televizora)
Podrazumevano podešavanje za TV se razlikuje
u zavisnosti od područja.
[PAL]: Za televizore sa PAL sistemom boja.
[NTSC]: Za televizore sa NTSC sistemom boja.
[Audio]
Možete da izaberete željeni jezik audio zapisa
za DVD-ove sa više zvučnih zapisa.
[Subtitle] (Titl)
Možete da promenite jezik titlova snimljenih
na DVD VIDEO.
[Disc Menu] (Meni diska)
Možete da promenite jezik menija diska.
Savet
Da biste podesili jačinu zvuka svih
zvučnika, pritisnite VOLUME +/– na
uređaju ili daljinskom upravljaču.
Pritiskajte /// da biste izabrali
zvučnik i željeni nivo ili udaljenosti.
Video Setup Page (Stranica za
podešavanje video zapisa)
[HDMI Resolution] (HDMI rezolucija)
Možete da izaberete tip video signala koji će
se emitovati sa HDMI OUT priključka.
[Auto] (Automatski): Sistem emituje
optimalni video signal za povezani TV.
[480p/576p]: Sistem emituje video signale
u rezoluciji 720 × 480p* ili 720 × 576p*.
[720p]: Sistem emituje video signale
u rezoluciji 1280 × 720p*.
[1080i]: Sistem emituje video signale
u rezoluciji 1920 × 1080i*.
[1080p]: Sistem emituje video signale
u rezoluciji 1920 × 1080p*.
* i: isprepletano, p: progresivno
24
[Parental] (Roditeljski nadzor)
Možete da ograničite reprodukciju ocenjenih
DVD-ova. Scene mogu biti blokirane ili
zamenjene drugačijim scenama.
1
Pritisnite / da biste izabrali nivo
ocene od 1 do 8 ili [Off] (Isključeno),
a zatim pritisnite .
2
Pritisnite i držite SHIFT, a zatim
pomoću tastera sa brojevima unesite
šestocifrenu lozinku.
[Default] (Podrazumevano)
Ova funkcija vam omogućava da sve opcije
u meniju za podešavanje i lična podešavanja
vratite na podrazumevana fabrička
podešavanja, osim lozinke za stavke
[Password] i [Parental].
Pritisnite
da biste potvrdili povratak na
podrazumevane fabričke vrednosti.
Password Setup Page (Stranica
za podešavanje lozinke)
[Password] (Lozinka)
Podrazumevana lozinka je „000000“. Da biste
promenili lozinku:
1
Pritisnite i držite SHIFT, a zatim
pomoću tastera sa brojevima unesite
„000000“ ili poslednje podešenu
šestocifrenu lozinku u odeljku
[Old Password] (Stara lozinka).
2
Pritisnite i držite SHIFT, a zatim
pomoću tastera sa brojevima unesite
novu šestocifrenu lozinku u odeljku
[New Password] (Nova lozinka).
3
Pritisnite i držite SHIFT, a zatim
pomoću tastera sa brojevima ponovo
unesite novu šestocifrenu lozinku
u odeljak [Confirm PWD] (Potvrda
lozinke) da biste potvrdili unos.
4
Pritisnite [OK] (U redu) da biste izašli
iz menija.
Mere opreza
O postavljanju
Ako je nivo jačine zvuka na sistemu visok
u dužem vremenskom periodu, kućište
uređaja se greje. To nije kvar. Međutim,
nemojte da dodirujete kućište.
Ne postavljajte sistem u uski prostor sa
slabim protokom vazduha jer može doći
do pregrevanja.
Ne postavljajte sistem blizu izvora toplote
poput radijatora i otvora za dovod toplog
vazduha ili na mesta koja su izložena
direktnoj sunčevoj svetlosti, prekomernoj
prašini, mehaničkim vibracijama ili
udarima.
Ne postavljajte sistem u nagnuti položaj.
On je dizajniran samo za rad
u horizontalnom položaju.
Ne stavljajte teške predmete na sistem.
O radu uređaja
Ako sistem direktno unesete iz hladnog
u toplo mesto ili ga postavite u prostoriju sa
dosta vlage, može doći do kondenzacije
vlage na sočivima unutar uređaja. Ako se to
desi, sistem možda neće raditi pravilno.
U tom slučaju izvadite disk i ostavite sistem
uključen oko pola sata dok vlaga ne ispari.
Ako u kućište uređaja upadne bilo kakav
predmet, isključite uređaj iz mrežnog
napajanja i odnesite ga na proveru
u ovlašćeni servis pre nastavka upotrebe.
O čišćenju
Očistite kućište, prednju ploču i kontrole
mekanom krpom koja je nakvašena
u rastvoru blagog deterdženta. Ne koristite
abrazivne materijale, prašak za ribanje ili
rastvor poput alkohola ili benzina.
Ako imate bilo kakva pitanja ili probleme
u vezi sa sistemom, obratite se najbližem
Sony prodavcu.
25
O diskovima za čišćenje, sredstvima za
čišćenje diskova/sočiva
Nemojte da koristite diskove za čišćenje ili
sredstva za čišćenje diskova/sočiva
(uključujući ona u tečnom obliku ili obliku
spreja). To može dovesti do kvara uređaja.
O bojama slike na televizoru
VAŽNA NAPOMENA
Pažnja: Ovaj sistem može da
neograničeno prikazuje statične slike ili
meni sistema na ekranu vašeg televizora.
Ako se statična slika ili meni sistema
prikazuju na ekranu televizora u dužem
vremenskom periodu, rizikujete trajno
oštećenje ekrana televizora. Posebno su
osetljivi projekcioni televizori.
O premeštanju sistema
Pre nego što premestite sistem, iz njega
izvadite disk a kabl za napajanje
naizmeničnom strujom izvucite iz zidne
utičnice (mrežnog napajanja).
O rukovanju diskovima
Držite disk za ivicu da ga ne biste uprljali.
Ne dodirujte površinu diska.
Nemojte lepiti papir ili traku na disk.
Ne izlažite disk direktnom sunčevom svetlu
ili izvorima toplote poput otvora za dovod
toplog vazduha niti ga ostavljajte
u automobilu koji je parkiran na direktnom
sunčevom svetlu jer može doći do
značajnog porasta temperature
u automobilu.
26
O čišćenju diskova
Pre reprodukcije, očistite disk krpom.
Brišite disk od centra ka ivici.
Ne koristite rastvore poput benzina,
razređivače, komercijalno dostupna
sredstva za čišćenje ili anti-statičke
sprejeve za gramofonske ploče.
Ovaj sistem može da reprodukuje samo
standardne okrugle diskove. Ako koristite
nestandardne diskove (npr. u obliku kartice,
srca ili zvezde) može doći do kvara uređaja.
Ne koristite diskove koji na sebi imaju
komercijalno dostupne dodatke, na primer
nalepnicu ili alku.
O emitovanju toplote
Zbog tankog dizajna glavnog uređaja, gornji
deo uređaja se može zagrejati. To je
normalno. Ako imate bilo kakva pitanja,
obratite se najbližem Sony prodavcu.
Rešavanje problema
Ako naiđete na bilo koji od sledećih problema
prilikom korišćenja sistema, koristite ovaj
vodič za rešavanje problema da biste pokušali
da otklonite problem pre nego što uređaj
odnesete na popravku. Ako je problem i dalje
prisutan, obratite se najbližem Sony prodavcu.
Imajte u vidu da možete da zadržite delove
koje je serviser zamenio tokom popravke.
Napajanje
Uređaj neće da se uključi.
Proverite da li je kabl za napajanje
naizmeničnom strujom dobro povezan.
Zvuk
Zvuk se ne emituje sa surround zvučnika.
Pritiskajte SURROUND da biste izabrali
„MULTI“ (A.F.D. MULTI) i emitovali
zvuk sa svih zvučnika.
(U zavisnosti od medija, zvuk se možda
neće emitovati sa surround zvučnika.)
Nije moguće promeniti stavke na stranici
[Speaker Setup Page] (Podešavanje
zvučnika).
Pritisnite DVD/CD, a zatim izvadite disk.
Nema zvuka. Čuju se jake smetnje ili šum.
Izvucite kablove zvučnika iz priključaka
SPEAKERS, ispravite i proširite
kontaktnu oblast svakog kabla zvučnika,
a zatim ponovo povežite kablove za
zvučnike na priključke SPEAKERS.
Očistite disk.
Zvuk gubi stereo efekat kada
reprodukujete VIDEO CD ili CD.
Podesite audio na [Stereo] tako što ćete
pritisnuti AUDIO.
Slika
Nema slike.
Video kablovi nisu dobro povezani.
Uređaj nije povezan na odgovarajući
ulazni priključak na televizoru.
Sistem nije izabran putem video ulaza
TV-a.
Proverite odgovarajuće izlaze na vašem
sistemu.
Čak i ako ste podesili odnos širine i visine
u okviru stavke [TV Display] (TV prikaz)
na stranici [General Setup Page] (Opšta
podešavanja), slika se ne prikazuje preko
celog TV ekrana.
Odnos širine i visine na disku je fiksan.
Boje na ekranu televizora se ne prikazuju
pravilno.
Zvučnici sistema sadrže magnetne delove
pa može doći do izobličenja usled dejstva
magneta. Ako dođe do izobličenja boja na
ekranu, postupite na sledeći način:
Postavite zvučnike najmanje 0,3 metra od
televizora.
Ako se boje i dalje prikazuju nepravilno,
isključite televizor, a zatim ga uključite
nakon 15 do 30 minuta.
Postavite zvučnike još dalje od televizora.
Podešavanje [TV Type] (Tip televizora) ne
odgovara vašem televizoru.
Podešavanje [TV Type] (Tip televizora)
možete ponovo da postavite praćenjem
sledećeg postupka:
1. Pritisnite  da biste izvadili disk.
2. Pritisnite
DISPLAY.
3. Pritisnite .
Podešavanje [TV Type] (Tip televizora)
će biti ponovo postavljeno.
27
Rad uređaja
Na displeju se prikazuje „PROTECT“.
Pravilno povežite sve kanale na
odgovarajuće priključke SPEAKERS.
Pritisnite / da biste isključili sistem,
a zatim proverite sledeće stavke nakon što
nestane „STANDBY“:
Da li je došlo da kratkog spoja na
pozitivnim i negativnim polovima
priključaka kablova za zvučnike?
Da li nešto blokira ventilacione otvore
na sistemu?
Kada proverite gorenavedene stavke
i otklonite eventualne probleme, uključite
sistem.
Ako ne možete da utvrdite uzrok
problema ni posle provere svih
gorenavedenih stavki, obratite se
najbližem Sony prodavcu.
Nije moguće izbaciti disk i na displeju se
prikazuje „LOCKED“.
Obratite se Sony prodavcu ili lokalnom
ovlašćenom Sony servisu.
Nije moguće podesiti radio stanice.
Proverite da li je antena dobro povezana.
Podesite antenu ili povežite spoljašnju
antenu ako je potrebno.
Reprodukcija diska nije moguća.
Šifra regiona na DVD disku ne odgovara
onoj u sistemu.
Došlo je do kondenzacije vlage unutar
uređaja koja može oštetiti sočiva. Izvadite
disk i ostavite uređaj uključen oko pola sata.
Nije moguće reprodukovati
DATA CD/DATA DVD.
DATA CD nije snimljen u režimu ISO
9660 nivo 1/nivo 2 ili Joliet.
DATA DVD nije snimljen u UDF-u
(Universal Disk Format).
Nije moguće reprodukovati JPEG
datoteku slike.
Njena rezolucija je veća od 2048 (širina) ×
1536 (visina) u normalnom režimu ili
veća od 2.000.000 piksela u progresivnom
formatu koji se obično koristi na veb
sajtovima na Internetu.
Nije moguće reprodukovati video
datoteku.
Rezolucija video datoteke je veća
od 720 (širina) × 576 (visina).
Naziv fascikle ili datoteke se ne prikazuje
pravilno.
Sistem može da prikazuje samo brojeve
i slova engleske abecede. Ostali znakovi se
prikazuju kao [_].
Disk se ne reprodukuje od početka.
Izabrali ste funkciju za nastavak
reprodukcije.
Dok je reprodukcija zaustavljena,
pritisnite , a zatim pokrenite
reprodukciju.
Izabrali ste funkciju za programiranu
reprodukciju. Dok je reprodukcija
zaustavljena, pritisnite , a zatim
pokrenite reprodukciju.
Izabrali ste funkciju za nasumičnu
reprodukciju. Dok je reprodukcija
zaustavljena, pritisnite , a zatim
pokrenite reprodukciju.
Sistem ne funkcioniše normalno.
Izvucite kabl za napajanje naizmeničnom
strujom iz zidne utičnice (mrežno
napajanje), a zatim ga ponovo priključite
nakon nekoliko minuta.
28
Funkcija Control for HDMI ne radi.
Podesite [Control for HDMI] (Kontrola
preko HDMI-ja) na stranici [General
Setup Page] (Opšta podešavanja) na [On]
(Uključeno).
Uverite se da je povezana oprema
kompatibilna sa funkcijom Control
for HDMI.
Proverite podešavanja [Control for
HDMI] (Kontrola preko HDMi-ja)
povezane komponente. Pogledajte
uputstvo za upotrebu koje ste dobili
uz komponentu.
USB uređaj
Na displeju se prikazuje „OVERLOAD“.
Izvadite USB uređaj iz (USB) porta.
Uverite se da ne postoji problem sa USB
uređajem.
Nije moguće reprodukovati USB uređaj
(audio datoteku/JPEG datoteku slike).
Datoteke koje su šifrovane ili zaštićene
lozinkom nije moguće reprodukovati.
Na USB uređaju nema datoteka koje je
moguće reprodukovati.
Specifikacije
SPECIFIKACIJE ZA NAPAJANJE
AUDIO OPREME
za modele za tržište SAD
IZLAZNA SNAGA I UKUPNA
HARMONIČKA DISTORZIJA:
(FTC)
Prednji levi + prednji desni
S opterećenjem od
8 oma, oba kanala
aktivirana,
od 180 - 20.000 Hz;
nominalna snaga
30 vati po kanalu
minimalne RMS snage,
sa ne više od 1%
ukupne harmoničke
distorzije od 250
milivata do nominalne
izlazne snage.
Odeljak za pojačalo
IZLAZNA SNAGA (nominalna):
Prednji levi + prednji desni
30 W + 30 W (na 8 oma,
1 kHz, 1% THD)
IZLAZNA SNAGA (referentna):
Prednji levi/prednji
desni/centralni/
Surround levi/
Surround desni: 50 W
(po kanalu na 8 oma,
1 kHz) Subwoofer:
50 W (na 8 oma,
100 Hz)
Ulazi
TV/CABLE:
Pinski priključak
29
CD/DVD sistem
Svojstva laserske diode
Trajanje emisije:
kontinuirano
Snaga lasera*: manje
od 44,6 μW
* Ova snaga je izmerena na udaljenosti od
200 mm od površine sočiva na glavi lasera
sa otvorom promera 7 mm.
USB odeljak
(USB) port:
Maksimalna struja:
Odeljak tjunera
Sistem
500 mA
PLL digitalni
sintetizator s kvarcnom
kontrolom
Frekventni opseg
Za modele namenjene severnoameričkom
i brazilskom tržištu: 87,5 MHz – 108,0 MHz
(u koracima od po
100 kHz)
Ostali modeli:
87,5 MHz – 108,0 MHz
(u koracima od po
50 kHz)
Antena
FM žičana antena
Video odeljak
Izlazi
VIDEO: Pinski
priključak
HDMI OUT: HDMI
19-pinski
Zvučnici
Prednji
SS-TS121
Dimenzije (približne) 83 mm × 119 mm ×
100 mm (3 3/8 inča ×
4 3/4 inča × 4 in)
(š/v/d) uključujući
isturene delove
Masa (približno)
0,35 kg
30
Centralni
SS-CT121
Dimenzije (približne) 83 mm × 119 mm ×
100 mm (3 3/8 inča ×
4 3/4 inča × 4 in)
(š/v/d) uključujući
isturene delove
Masa (približno)
0,43 kg
Surround
SS-TS121
Dimenzije (približne) 83 mm × 119 mm ×
100 mm (3 3/8 inča ×
4 3/4 inča × 4 inča)
(š/v/d) uključujući
isturene delove
Masa (približno)
0,39 kg
Subwoofer
SS-WS121
Dimenzije (približne) 160 mm × 315 mm ×
295 mm (6 3/8 inča ×
12 1/2 inča × 11 5/8 inča)
(š/v/d) uključujući
isturene delove
Masa (približno)
3,0 kg
Opšte
Zahtevi za napajanje
Za modele namenjene severnoameričkom
i meksičkom tržištu: 120 V AC, 60 Hz
Za modele namenjene tržištu Južne Amerike:
110 V – 240 V AC,
50/60 Hz
Ostali modeli:
220 V – 240 V AC,
50/60 Hz
Potrošnja energije
Za modele namenjene severnoameričkom
i meksičkom tržištu: Kada je uređaj
uključen: 29 W
Režim mirovanja: 0,4 W*
Ostali modeli:
Kada je uređaj
uključen: 34 W
Režim mirovanja: 0,5 W*
* Važi kada je sistem u sledećem statusu:
Opcija [Control for HDMI] je podešena
na [Off].
Dimenzije (približne) 340 mm × 56 mm ×
325 mm (13 1/2 inča ×
2 1/4 inča × 12 7/8 inča)
(š/v/d) uključujući
isturene delove
Masa (približno)
2,1 kg
Dizajn i specifikacije su podložni promenama
bez najave.
OVLAŠĆENI SERVISI
Input
Milentija Popovića 18
Beograd
011 2132 877, 311 9431
TV Video Centar
Save Kovačevića 153
Podgorica
020 620 980
ETC Electronic
Ustanička 128b
Beograd
011 3473 530, 2894 508
V.T. Centar
Seljanovo bb
Tivat-Kotor
032 674 422
ETC Electronic
Pere Velimirovića 8
Beograd
011 3510 424, 3591 243
TV Digital Servis
Šukrije Međedovića
Bijelo Polje
050 431 399
SS Digit
Kraljice Marije 29
Beograd
011 3223 674, 3370 369
Predstavništvo Sony Europe Ltd.
Omladinskih Brigada 88a
11 070 Novi Beograd
Republika Srbija
Sony Info Centar
+381 11 228 33 00
www.sony.rs
support.rs@eu.sony.com
Download PDF

advertising