4-165-489-21(1)
Kućni bioskop sa
DVD uređajem
Uputstvo za upotrebu
DAV-TZ230/TZ630
©2010 Sony Corporation
UPOZORENJE
Oprez – Upotreba optičkih
instrumenata sa ovim
proizvodom će povećati
opasnost za oči.
Ne postavljajte uređaj u uski
prostor, poput police za knjige ili
ugradnog ormarića.
Kako biste sprečili požar, ne
prekrivajte ventilacione otvore
uređaja novinama, stolnjacima,
zavesama itd. Ne stavljajte izvore
otvorenog plamena, na primer
upaljene sveće, na uređaj.
Kako biste sprečili požar ili
električni udar, ne izlažite uređaj
kapljanju ili prskanju i ne stavljajte
na uređaj posude sa teč nošću,
npr. vaze.
Baterije ili uređaji sa umetnutim
baterijama ne smeju se izlagati
visokim temperaturama, na primer sunčevom svetlu, vatri i sl.
Kako bi se sprečile ozlede, ovaj
uređaj se treba čvrsto postaviti
na pod/zid prema uputstvu za
montažu.
Samo za upotrebu u zatvorenom
prostoru.
Ovaj uređaj je laserski proizvod
klase 1. Ta oznaka nalazi se na
zadnjem delu uređaja.
Odlaganje
stare električne
i elektronske
opreme
(primenjivo
u Evropskoj
uniji i ostalim evropskim
državama sa odvojenim
prikupljanjem otpada)
Ovaj znak na uređaju ili ambalaži
ukazuje da se ovaj proizvod ne
sme odlagati sa kućnim otpadom.
2
Umesto toga, opremu za odlaganje
odnesite u vama najbliže mesto za
skupljanje i recikliranje električnog
i elektronskog otpada. Pravilnim
odlaganjem ovog proizvoda sprečićete potencijalne negativne posledice po okolinu i ljudsko zdravlje koje
inače mogu imati uticaja ukoliko se
uređaj ne odloži na pravilan način.
Recikliranje materijala od kojeg je
uređaj sastavljen pridonosi očuvanju
prirodnih izvora. Za detaljnije informacije o recikliranju proizvoda,
obratite se lokalnoj kancelariji, komunalnoj službi ili prodavnici u
kojoj ste kupili uređaj.
Zbrinjavanje
istrošenih baterija (primenjuje
se u Evropskoj
uniji i ostalim evropskim
zemljama sa odvojenim
prikupljanjem otpada)
Ova oznaka na bateriji ili na njenoj
ambalaži označava da se baterija
isporučena sa ovim proizvodom ne
sme zbrinjavati kao kućni otpad.
Na određenim baterijama uz ovu
oznaku može se pojaviti hemijski
simbol. Hemijski znak za živu (Hg)
ili olovo (Pb) stavlja se na bateriju
ako ona sadrži više od 0,0005%
žive ili 0,004% olova. Pravilnim
zbrinjavanjem istrošenih baterija
čuvate okolinu i brinete za zdravlje
svojih bližnjih. Nepravilnim odla­
ganjem baterija ugrožava se okolina
i zdravlje ljudi. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih
izvora. U slučaju da neki proizvod
iz sigurnosnih razloga ili zbog performansi ili ispravnosti zahteva
stalnu vezu s ugrađenom baterijom,
njenu zamenu valja poveriti isključivo ovlašć enom servisu. Kako bi
se garantovalo pravilno rukovanje
baterijom, na kraju njenog radnog
veka je odnesite na odlagalište za
recikliranje električne i elektronske
opreme. Za sve ostale baterije molimo da pogledate poglavlje o tome
kako sigurno izvaditi bateriju iz
uređaja. Odnesite je na odlagalište
za recikliranje dotrajalih baterija.
Za detaljne informacije o reciklaži
ovog proizvoda ili baterije, molimo
kontaktirajte vašu lokalnu upravu,
odlagalište otpada ili prodavnicu u
kojoj ste kupili proizvod.
Napomene za kupce: sledeće
informacije su primenjive samo na
opremu koja se prodaje u zemljama
koje primenjuju EU smernice.
Proizvođač ovog uređaja je
Sony Corporation 1­7­1 Konan
Minato­ku Tokyo, 108­0075 Japan.
Ovlaš eni predstavnik za EMC i
sigurnost proizvoda je Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemačka. Za pitanja servisa i garancije
pogledajte adresu na garantnom
listu.
Mere opreza
O izvorima napajanja
& Uređaj nije odspojen sa napajanja
sve dok je mrežni utikač spojen
na zidnu utičnicu, čak i ako je
sâm uređaj isključen.
& Budući da se odspajanje uređaja
sa mrežnog napona izvodi putem
mrežnog kabla, spojite uređaj na
lako dostupnu utičnicu. Ako primetite bilo kakve nepravilnosti na
uređaju, odmah odspojite mrežni
utikač iz utičnice.
Zaštita autorskih prava
Ovaj sistem koristi High­
Definition Multimedia Interface
(HDMI™) tehnologiju.
HDMI, HDMI logo i High­
Definition Multimedia Interface
su zaštitni znakovi ili registrovani zaštitni znakovi kompanije
HDMI Licensing LLC.
"DVD-RW", "DVD-R",
"DVD+RW", "DVD+R",
"DVD VIDEO" i "CD" logotipi
su zaštitni znakovi.
"BRAVIA" je zaštitni znak
kompanije Sony Corporation.
Ovaj uređaj sadrži tehnologiju
za zaštitu autorskih prava
(copyright) koja je patentirana u
SAD­u i predstavlja intelektualno vlasništvo Macrovision
Corporation i drugih. Upotrebu
ove tehnologije mora odobriti
Macrovision Corporation i namenjena je isključivo za kućnu i
drugu ograničenu upotrebu, osim
ako Macrovision Corporation
nije odobrio drugačiju upotrebu.
Reverzno inženjerstvo ili
rastavljanje je zabranjeno.
"PLAYSTATION" je zaštitni
znak kompanije Sony
Computer Entertainment Inc.
Ovaj sistem ima ugrađen
Dolby* Digital i Dolby Pro
Logic (II) prilagodljiv matrični
surround dekoder te DTS**
Digital Surround System.
DIVX VIDEO­ON­DEMAND:
Ovaj DivX Certified® uređaj
potrebno je registrovati kako
bi mogao reprodukovati DivX
Video­on­Demand (VOD)
sadržaje. Za generisanje regis­
tracionog koda pronađite deo
za DivX VOD u meniju podešavanja uređaja. S tim kodom
posetite www.divx.com/vod
kako biste završili postupak
registracije i saznali više o
DivX VOD.
* Proizvedeno prema licenci
Dolby Laboratories. Dolby, Pro
Logic i dvostruki­D simbol su
zaštićeni nazivi i oznake Dolby
Laboratories korporacije.
** Proizvedeno prema licenci kompanije DTS, Inc. Brojevi patenata:
5.451.942; 5.956.674; 5.974.380;
5.978.762; 6.487.535 i drugi brojevi patenata u SAD­u i u svetu,
bilo da su objavljeni ili su još
u postupku. DTS i DTS Digital
Surround su registrovani zaštitni
znakovi i DTS logotipi i simbol
su zaštićeni znaci kompanije DTS,
DTS, Inc. © 1996­2008 DTS, Inc.
Sva prava pridržana.
O DIVX VIDEO FORMATU:
DivX® je digitalni video format
koji je kreirala DivX, Inc. To je
službeni DivX Certified uređaj
koji reprodukuje DivX video. Za
više informacija i preuzimanje
softvera za konvertovanje datoteka u DivX format posetite
www.divx.com.
MPEG Layer­3 je tehnologija
audio kodiranja i patenti koji
se koriste uz dopuštenje kompa nije Fraunhofer IIS i Thomson.
iPod i je zaštićeni naziv Apple
Inc., registrovan u SAD­u i
drugim zemljama.
(Samo modeli za UK.)
"Made for iPod" znači da je
elektronski pribor dizajniran
posebno za iPod i kompanija
Apple je potvrdila da odgovara
njenim standardima.
(Samo modeli za UK.)
Apple nije odgovoran za
rad ovog uređaja ili njegovu
usklađenost sa sigurnosnim i
nadzornim standardima.
(Samo modeli za UK.)
DivX® je registrovani zaštitni
znak kompanije DivX, Inc. i
koristi se uz dozvolu.
3
MPEG-4 Visual
OVAJ PROIZVOD KORISTI
SE UZ LICENCU PREMA
PORTFELJU ZA MPEG­4
VISUAL PATENT TE JE
ODOBREN KORISNIKU ZA
LI č NU I NEKOMERCIJALNU UPOTREBU KAKO BI
MOGAO DEKODIRATI
VIDEO SADRŽAJE U SKLADU
SA MPEG ­4 VISUAL STANDARDOM ("MPEG­4 VIDEO")
A KOJE JE KODIRAO U
LI č NOJ I NEKOMERCIJALNOJ AKTIVNOSTI I/ILI IH
JE DOBIO OD PRUŽAOCA
VIDEO SADRŽAJA KOJI
IMA DOPUŠTENJE
DISTRIBUCIJE MPEG­4
VIDEO SADRŽAJA OD MPEG
LA. NE IZDAJE SE NITI SE
PODRAZUMEVA LICENCA
ZA BILO KOJE DRUGE
SVRHE. DODATNE INFORMACIJE O MOGUĆNOSTI
UPOTREBE U REKLAMNE,
INTERNE I KOMERCIJALNE
SVRHE TE ZA LICENCIRANJE, MOGU SE DOBITI OD
KOMPANIJE MPEG LA, LLC.
POGLEDAJTE HTTP://
WWW.MPEGLA.COM
4
O ovom
priručniku
& Uputstvo u ovom priručniku
opisuje kontrole daljinskog
upravljača. Takođe možete
koristiti kontrole na uređaju
ako imaju iste oznake kao
i one na daljinskom
upravljaču.
& Opcije kontrolnog menija
mogu se razlikovati zavisno
od područja.
& "DVD" se može koristiti kao
opšti naziv za DVD VIDEO,
DVD+RW/DVD+R te
DVD­RW/DVD­R diskove.
& Mere su izražene u stopama
(ft) za severnoameričke
modele.
& Standardno podešenje je
podvučeno.
Sadržaj
Mere opreza ........................................... 3
O ovom priručniku ..................................4
Odgovarajući diskovi/datoteke na
USB uređaju ..................................... 6
Sadržaj pakovanja ................................ 11
Delovi i kontrole ................................. 12
Vodič kroz kontrolni meni .................. 17
Kako započeti sa radom
Korak 1: Postavljanje sistema......20
Korak 2: Spajanje sistema............25
Korak 3: Podešavanje sistema ....29
Reprodukcija
Reprodukcija diska................................ 32
Reprodukcija datoteka sa diska/USB
uređaja ............................................ 32
Druge funkcije pri reprodukciji............. 34
Odabir moda reprodukcije .................... 38
Prikaz informacija o disku/USB
uređaju ............................................ 41
Uživanje u zvuku/slici sa spojene
komponente .................................... 42
Podešenja
Promena svetline displeja .................... 55
Uključivanje/isključivanje demo
moda ............................................... 55
Ponovno brzo podešavanje
(Quick Setup).................................. 55
Automatsko isključivanje sistema u
pripravno stanje .............................. 55
Dodatna podešavanja ............................ 56
Dodatne informacije
Mere opreza ......................................... 62
U slučaju problema ............................... 64
Tehnički podaci ..................................... 69
Funkcije tjunera
Memorisanje radio stanica .................. 44
Slušanje radija ....................................... 44
Zvučni efekat
Uživanje u surround zvuku ................... 46
Odabir zvučnog efekta .......................... 48
Praktične funkcije
Upotreba funkcije Control for HDMI
za "BRAVIA" Sync......................... 49
Prenos pesama na USB uređaj ............. 51
Funkcija Sleep Timer ............................ 53
Vremensko usklađivanje slike i zvuka .... 53
Promena ulaznog nivoa zvuka iz
spojenih komponenata .................... 54
5
Odgovarajući diskovi/datoteke na USB uređaju
Vrsta
6
Logotip diska
Funkcije
DVD VIDEO
& DVD VIDEO
& DVD­R/DVD­RW u DVD VIDEO formatu
ili video modu
& DVD+R/DVD+RW u DVD VIDEO
formatu
VR (Video
Recording) mod
& DVD­R/DVD­RW u VR (Video Recording)
modu (osim za DVD­R DL)
VIDEO CD
& VIDEO CD (Verzija 1.1 i 2.0)
& Super VCD
& CD­R/CD­RW/CD­ROM u video CD
formatu ili Super VCD formatu
Super Audio CD
& Super Audio CD
CD
& Audio CD
& CD­RW/CD­R u audio CD formatu
DATA CD
–
& CD­R/CD­RW/CD­ROM u DATA CD
formatu, koji sadrži sledeće vrste
datoteka i usklađen je sa standardom ISO
96601) Level 1/Level 2 ili Joliet (prošireni
format).
– MP3 datoteke2)3)
– JPEG slikovne datoteke4)
– DivX/MPEG4 video datoteke
DATA DVD
–
& DVD­ROM/DVD­R/DVD­RW/DVD+R/
DVD+RW u DATA DVD formatu, koji
sadrži sledeće vrste datoteka i usklađen
je sa standardom UDF (Universal Disk
Format).
– MP3 datoteke2)3)
– JPEG slikovne datoteke4)
– DivX/MPEG4 video datoteke
Ikona
Vrsta
USB uređaj
Logotip diska
–
Funkcije
Ikona
& USB uređaj koji sadrži sledeće vrste
datoteka.
– MP3 datoteke2)3) ili WMA/AAC
datoteke3)
– JPEG slikovne datoteke4)
– DivX/MPEG4 video datoteke
1) Logički
format datoteka i foldera na CD ­ROM diskovima, koji je definisala ISO (International Organization for
Standardization).
2) MP3 (MPEG 1 Audio Layer 3) je standardni format definisan od ISO/MPEG, a služi sažimanju audio podataka.
MP3 datoteke trebaju biti u MPEG 1 Audio Layer 3 formatu.
3) Sistem ne može reprodukovati datoteke sa zaštitom od kopiranja (Digital Rights Management).
4) JPEG slikovne datoteke trebaju biti usklađene sa image DCF formatom slikovnih datoteka. (DCF "Design rule
for Camera File system": Slikovni standardi za digitalne fotoaparate koje određuje Japansko udruženje industrije
za elektroniku i informatičke tehnologije (JEITA).)
Napomene o diskovima
Ovaj proizvod namenjen je reprodukciji diskova koji su usklađeni sa Compact Disc (CD) standardom.
DualDiscs i neki audio diskovi kodirani sa tehnologijom zaštite autorskih prava nisu usklađeni sa
Compact Disc (CD) standardom. Zato se možda neće moći reprodukovati na ovom proizvodu.
Primer diskova koje sistem ne može reprodukovati
Sistem ne može reprodukovati sledeće diskove:
& CD­ROM/CD­R/CD­RW diskove osim onih koji su snimljeni u formatima navedenim na str. 6
& CD­ROM diskove snimljene u PHOTO CD formatu
& Deo sa podacima CD dodatka (CD­Extra)
& CD Graphics diskove
& DVD Audio diskove
& DATA CD/DATA DVD diskove koji ne sadrže MP3 audio datoteke, JPEG slikovne datoteke ili
DivX video datoteke ili MPEG4 video datoteke
& DATA CD/DATA DVD diskove kreirane u Packet Write formatu
& DVD­RAM diskove
& Blu­ray diskove
Takođe, sistem ne može reprodukovati sledeće diskove:
& DVD VIDEO disk sa različitim regionalnim kodom (str. 8)
& Disk koji nije standardnog oblika (na primer, u obliku kartice, srca itd.)
& Disk sa pričvršćenim papirom ili nalepnicom
& Disk sa lepilom, celofanskom trakom ili ostatkom nalepnice
7
Napomene o CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW diskovima
U nekim slučajevima CD ­R/CD­RW/DVD­R/DVD­RW/DVD+R/DVD+RW diskovi ne mogu se
reprodukovati na ovom sistemu zbog kvaliteta snimka ili fizičkog stanja diska, ili zbog funkcija uređaja za snimanje i softvera za snimanje.
Disk se ne može reprodukovati ako nije pravilno finalizovan. Za dodatne informacije, pogledajte
uputstvo za upotrebu isporučeno uz uređaj za snimanje.
Imajte na umu da neke funkcije reprodukcije možda neće raditi kod nekih DVD+RW/DVD+R diskova,
čak i ako su bili pravilno finalizovani. U tom slučaju, koristite normalnu reprodukciju za gledanje
diska. Takođe nije moguća reprodukcija nekih DATA CD/DATA DVD diskova snimljenih u Packet
Write formatu.
Napomene o multi session CD diskovima
& Sistem može reprodukovati multi session CD diskove kada je MP3 audio datoteka snimljena u prvoj
sesiji. Takođe je moguća reprodukcija naknadno snimljenih MP3 datoteka.
& Sistem može reprodukovati multi session CD diskove kada je JPEG slikovna datoteka snimljena u
prvoj sesiji. Takođe je moguća reprodukcija naknadno snimljenih JPEG slikovnih datoteka.
& Ako su u prvoj sesiji snimljene MP3 audio datoteke i JPEG slikovne datoteke u audio CD ili
video CD formatu, reprodukuje se samo ta prva sesija.
Regionalni kôd
Na zadnjoj strani sistema odštampan je regionalni kôd i uređaj može reprodukovati samo DVD
diskove označene istim regionalnim kodom.
Sistem može reprodukovati i DVD VIDEO diskove označene sa ALL .
Ako pokušate reprodukovati neki drugi DVD VIDEO disk, na TV ekranu se pojavi poruka [Playback
prohibited by area limitations] (odnosno, reprodukcija ovog diska je zabranjena regionalnim ograničenjima). Zavisno od DVD VIDEO diska, regionalni kôd možda neće biti označen čak i ako je reprodukcija
tih DVD VIDEO diskova zabranjena prostornim ograničenjima.
Napomene o reprodukciji DVD i VIDEO CD diskova
Neke funkcije reprodukcije DVD ili VIDEO CD diskova može već podesiti i proizvođač softvera.
Budući da sistem reprodukuje DVD ili VIDEO CD diskove prema sadržaju diska koji su napravili
proizvođači softvera, neke funkcije reprodukcije možda neće biti dostupne. Takođe pogledajte
uputstvo isporučeno uz DVD i VIDEO CD diskove.
Napomene o datotekama koje se mogu reprodukovati
& Sistem može prepoznati do 200 foldera, uključujući albume (foldere) koji ne sadrže audio datoteke,
JPEG slikovne datoteke ili video datoteke. Kad na DATA CD/DATA DVD/USB uređaju ima više
od 200 foldera ili ako je u folderu više od 150 datoteka, količina foldera/datoteka koje sistem
prepoznaje razlikuje se zavisno od konfiguracije foldera.
8
& Sistem može reprodukovati sledeće datoteke:
Datoteka
Ekstenzija datoteke
MP3 datoteka
".mp3"
WMA datoteka1)
".wma"
AAC datoteka1)
".m4a"
JPEG slikovna datoteka
".jpg" ili ".jpeg"
DivX video datoteka
".avi" ili ".divx"
MPEG4 video datoteka
".mp4" ili ".m4v"
Sistem će pokušati reprodukovati sve podatke sa navedenim ekstenzijama, čak i ako oni nisu u MP3/
WMA/AAC/JPEG/DivX/MPEG4 formatu. Reprodukcijom tih podataka može se proizvesti glasan
šum koji može oštetiti vaše zvučnike.
& Sledeće situacije mogu povećati vreme potrebno za početak reprodukcije:
– DATA CD/DATA DVD/USB uređaj je snimljen sa komplikovanom strukturom foldera.
– kad su se upravo reprodukovale audio datoteke, JPEG slikovne datoteke ili video datoteke iz
drugog foldera.
& Zavisno od formata datoteke, sistem neće moći izvoditi reprodukciju sa nekih DATA CD­ova/DATA
DVD­ova/USB uređaja.
& Sistem može reprodukovati samo do dubine od 8 foldera.
& Sistem možda neće moći reprodukovati neke audio datoteke, JPEG slikovne datoteke ili video
datoteke zavisno od njihove vrste.
& Datoteke snimljene uređajem poput računara možda se neće reprodukovati redosledom kojim su
snimljene.
& Preskaču se folderi koji ne sadrže audio datoteke, JPEG slikovne datoteke ili video datoteke.
& Ne može se garantovati kompatibilnost sa softverom za kodiranje/snimanje MP3/WMA/AAC
datoteka te uređajima i medijima za snimanje.
& Ne može se garantovati kompatibilnost sa softverom za kodiranje/snimanje MPEG4 video datoteka
te uređajima i medijima za snimanje.
& Opisani redosled ponekad neće biti primenjiv, zavisno od softvera korištenom za pravljenje audio
datoteke, JPEG slikovne datoteke ili video datoteke ili ako disk sadrži više od 200 foldera i 150
datoteka u svakom folderu.
1) Samo
USB uređaj.
O DivX video datotekama
& DivX® je tehnologija komprimovanja video datoteka koju je razvila korporacija DivX, Inc. te je proizvod sa DivX® sertifikatom.
& Vaš uređaj može reprodukovati DATA CD/DATA DVD/USB uređaj koji sadrži DivX® video datoteke.
Napomena
& Uređaj ponekad neće reprodukovati DivX video datoteku koja je bila sastavljena od dve ili više DivX video datoteka.
& Uređaj ne može reprodukovati DivX video datoteku sa više od 720 (širina)  576 (visina) ili 4GB.
& Zavisno od DivX video datoteke, zvuk može biti isprekidan ili neće pratiti sliku na ekranu.
& Uređaj ne može reprodukovati neke DivX video datoteke koje traju duže od 3 sata.
& Zavisno od DivX video datoteke, slika se može zaustaviti ili biti nejasna. U tom slučaju preporučujemo da napravite
datoteku sa nižom brzinom prenosa (bit rate). Ako je zvuk nejasan, preporučuje se upotreba MP3 audio formata.
& Zbog tehnologije kompresije koja se koristi za DivX video datoteke, između pritiska na tipku  i pojave slike
može proći neko vreme.
9
Napomene o USB uređajima
& Sistem podržava Mass Storage Class (MSC) uređaje.
& Ne može se garantovati da će sistem raditi sa svim USB uređajima ili memorijama.
& Iako sistem podržava mnoštvo složenih funkcija za USB uređaje, sa njih može reprodukovati samo
muziku, fotografije i video sadržaje. Za detalje pogledajte uputstvo za upotrebu USB uređaja.
& Kad je USB uređaj spojen, sistem čita sve datoteke sa njega. Ako na USB uređaju ima mnogo foldera
ili datoteka, sistemu može trebati duže vreme za njihovo očitavanje.
& Ne spajajte sistem i USB uređaj preko USB huba.
& Kod nekih spojenih USB uređaja, sistemu će možda trebati određeno vreme za primenu postupka
izvedenog na ovom sistemu.
& Redosled reprodukcije za sistem može se razlikovati od redosleda reprodukcije spojenog USB
uređaja.
& Uvek isključite sistem pre odspajanja USB uređaja. Odspajanjem USB uređaja dok je sistem uključen
mogu se oštetiti podaci na USB uređaju.
& Pre upotrebe USB uređaja, proverite da ne sadrži datoteke sa virusima.
10
Sadržaj pakovanja
Glavna jedinica
Zvučnički paketi
& DAV­TZ230
& DAV­TZ630
& Kablovi zvučnika (1 komplet)
Za DAV­TZ230 (crveni/beli/zeleni/
sivi/plavi)
Za DAV­TZ630 (zeleni/sivi/plavi)
& Nožice zvučnika (1 komplet)
& Delovi za sastavljanje visokih zvučnika
Za DAV­TZ630
(2)
(6)
Pribor
& Daljinski upravljač (1)
& FM žičana antena (1)
ili
& Baterije R6 (veličina AA) (2)
& Uputstvo za upotrebu
& Sažeto uputstvo
& Uputstvo za postavljanje zvučnika
(samo DAV­TZ630)
& Donji poklopci zvučnika (2)
(samo DAV­TZ630)
11
Delovi i kontrole
Za više informacija pogledajte stranice navedene u zagradama.
Prednja strana uređaja
A Fioka diska
H Tipke za funkcije reprodukcije
B Displej (str. 13)
Prima signal daljinskog upravljača. Kad
koristite daljinski upravljač, usmerite ga
prema senzoru.
D Točkić MASTER VOLUME
Podešavanje glasnoće sistema.
E REC TO USB (str. 51)
Za prenos zapisa/MP3 datoteka na USB
uređaj.
F  (USB) priključnica (str. 32)
Za spajanje USB uređaja ili iPoda*.
* Samo za modele za Ujedinjeno Kraljevstvo.
G FUNCTION
Odabir izvora reprodukcije.
12
 (otvaranje/zatvaranje)
Otvaranje ili zatvaranje fioke diska.
C  (senzor daljinskog upravljača)
 (reprodukcija)
Pokretanje ili ponovno pokretanje
reprodukcije.
 (zaustavljanje)
Zaustavljanje reprodukcije i memorisanje
mesta zaustavljanja (mesto nastavljanja).
I / (uključeno/pripravno stanje)
Uključenje uređaja, ili isključenje u pripravno
stanje.
Displej
A Indikator statusa reprodukcije
B Indikator SLEEP
Trepće kad je podešen timer za automatsko
isključenje (sleep timer).
C Prikaz statusa sistema
D Indikator TUNED (Samo za radio
prijemnik)
Svetli kod prijema radio stanice.
E Indikator ST (Samo za radio prijemnik)
G Indikator HDMI
Svetli kad je signal između TV­a i uređaja
uspostavljen putem HDMI priključka.
H Indikator NTSC
Svetli kad je umetnut NTSC disk.
I Indikator USB prenosa
Svetli tokom USB prenosa.
J Indikator SA-CD
Svetli kad je umetnut Super Audio CD/CD.
Svetli kod prijema stereo zvuka.
F Indikator surround formata
13
z adnja strana uređaja
ANTENNA
FM
COAXIAL 75
SPEAKERS
FRONT R
FRONT L
SUR R
ONLY FOR SS-TS
SUR L
OUT
CENTER SUBWOOFER
ONLY FOR ONLY FOR
SS-CT
SS-WS
A SPEAKER priključnice (str. 25)
B HDMI OUT priključnica (str. 26)
C Priključnica ANTENNA (COAXIAL 75 Ω
FM) (str. 28)
D Priključnica EURO AV  OUTPUT
(TO TV) (str. 26)
14
EURO AV
OUTPUT(TO TV)
B Tipke sa crno­ belim tekstualnim oznakama
Daljinski upravljač
THEATRE
ONE-TOUCH
PLAY
1
TV
BRAVIA Sync
1
2
DVD/CD
Tipke za odabir funkcija (str. 32, 42, 44)
USB
4
5
6
TV
AUDIO
IN
FUNCTION
7
8
9
TIME/
TEXT
SOUND
MODE
SYSTEM
MENU
CLEAR
0
TV INPUT
AUDIO
SUBTITLE
ANGLE
D.TUNING
MEM SEL
DVD
TOP MENU
2,3
USB
TV
AUDIO IN
Ova tipka nema funkciju.
FUNCTION
Redom odabire funkcije.
DVD
MENU MUTING
TIME/TEXT (str. 41)
VOLUME
4
7
DVD/CD
FM
3
FM
Odabir izvora reprodukcije.
Isključeni sistem se automatski uključi pri
pritisku tipke za odabir funkcije.
Menja informacije na displeju na
prednjoj ploči.
SOUND MODE (str. 48)
RETURN
6
Odabir zvučnog ugođaja.
DISPLAY
PRESET
PRESET
TUNING
TUNING
5
SHIFT
Brojčana tipka 5 i tipke AUDIO IN, VOLUME +,
AUDIO i  imaju ispupčenje. Ova ispupčenja
služe kao referentne tačke tokom upotrebe
daljinskog upravljača.
A THEATRE (str. 49)
Automatski odabire optimalni video mod za
gledanje filmova.
ONE-TOUCH PLAY (str. 49)
Aktivira reprodukciju jednim dodirom
tipke.
TV / (uključeno/pripravno stanje)*
Uključenje TV prijemnika ili isključenje u
pripravno stanje.
SYSTEM MENU (str. 44, 46, 53, 55)
Pristup meniju sistema.
AUDIO (str. 36)
Odabir audio formata/zapisa.
SUBTITLE (str. 36)
Odabir jezika titla kad su na DVD VIDEO
disk snimljeni titlovi na više jezika.
ANGLE (str. 36)
Odabir drugog ugla gledanja kad su na DVD
VIDEO disk snimljene scene iz različitih
uglova.
D.TUNING (str. 44)
Odabir radio frekvencija.
MEM SEL (str. 32, 51)
Odabir broja memorije USB uređaja za
reprodukciju ili prenos.
/ (uključeno/pripravno stanje) (str. 29)
Uključenje sistema ili isključenje u pripravno
stanje.
15
C Tipke sa ružičastim tekstualnim oznakama
(Kad pritisnete i zadržite SHIFT (6), rade
sledeće tipke.)
Brojčane tipke (str. 35, 44)
Unos brojeva naslova/poglavlja ili radio
frekvencija i sl.
CLEAR (str. 34, 38, 53)
 DISPLAY (str. 17, 29, 32, 34, 38, 49,
51, 56)
Prikaz informacija o reprodukciji na TV
ekranu.
* Radi samo sa Sonyjevim TV prijemnicima. Zavisno
od TV­a, neke od tipki možda nećete moći koristiti.
Brisanje znakova u polju za unos.
Umetanje baterija
TV INPUT*
Umetnite dve baterije R6 (veličina AA) (isporučene) u skladu sa oznakama polariteta  i  na
baterijama i unutar baterijskog sandu četa.
Menja ulazni izvor vašeg TV­a.
D MUTING
Privremeno isključenje zvuka.
VOLUME +/– (str. 32)
Podešavanje glasnoće.
E Tipke za funkcije reprodukcije
Pogledajte "Druge funkcije pri reprodukciji"
(str. 34).
/ (prethodno/sledeće)
/ (pretraživanje prema nazad/
napred)
/ (usporena reprodukcija)
 (reprodukcija)
 (pauza)
 (zaustavljanje)
Tipke za upravljanje radiom
Pogledajte "Slušanje radio programa"
(str. 44).
PRESET +/–
TUNING +/–
F SHIFT
Pritisnite i zadržite ovu tipku kako biste
mogli koristiti tipke sa ružičastim oznakama
(3).
G DVD TOP MENU (str. 37)
Pokretanje ili zatvaranje glavnog menija
DVD diska.
DVD MENU (str. 37)
Pokretanje ili zatvaranje menija DVD
diska.
///
Pomeranje kursora radi odabira prikazane
stavke.
 (ENTER)
Ulaz u odabranu stavku.
 RETURN (str. 33)
Povratak na prethodni prikaz.
16
Napomena
& Nemojte ostavljati daljinski upravljač na jako zagrejanim ili vlažnim mestima.
& Ne koristite zajedno novu i staru bateriju.
& Nemojte ubacivati nikakve strane predmete u kućište
daljinskog upravljača, posebno pri zameni baterija.
& Ako duže vremena nećete koristiti daljinski upravljač,
izvadite baterije kako biste sprečili moguće oštećenje
usled isticanja elektrolita iz baterija i korozije.
Vodič kroz kontrolni meni
Kontrolni meni možete koristiti za odabir funkcije i proveru pripadajućih podataka.
DISPLAY
Pritisnite  DISPLAY pri upotrebi funkcije "DVD/CD" ili "USB".
Svakim pritiskom tipke  DISPLAY, prikaz kontrolnog menija se menja:
1  2  3  4  ...
1Kontrolni meni 1
2Kontrolni meni 2 (prikazuje se samo kad je raspoloživ)
3Isključen kontrolni meni
17
Kontrolni meni
Primer: Kontrolni meni 1 tokom DVD VIDEO reprodukcije.
Broj tekućeg naslova
Broj tekućeg poglavlja
Ukupan broj naslova
Ukupan broj poglavlja
Funkcije kontrolnog
meeenija
98( 99)
13( 99)
T
0: 04: 17
OFF
OFF
DISC
TITLE
CHAPTER
Odabrana funkcija
DVD VIDEO
Status reprodukcije
( reprodukcija,
 pauza,
 zaustavljanje itd.)
Vrsta izvora koji se
reprodukuje
Vreme reprodukcije
Tekuće podešenje
Opcije
Naziv odabrane funkcije
kontrolnog menija
REPEAT
ENTER
Quit:
DISPLAY
Poruka o postupku
Lista funkcija kontrolnog menija
Kontrolni meni 1 i 2 će sadržati različite funkcije, zavisno od vrste izvora. Za detalje pogledajte u
tablici stranice navedene u zagradama.
Funkcija
Naziv parametra, funkcija, izvor
[TITLE] (str. 35)/[SCENE] (str. 35)/[TRACK] (str. 35)
Odabir naslova, scene ili zapisa za reprodukciju.
[CHAPTER] (str. 35)/[INDEX] (str. 35)
Odabir poglavlja ili indeksa za reprodukciju.
[INDEX] (str. 35)
Prikaz i odabir indeksa za reprodukciju.
[TRACK] (str. 35)
Odabir zapisa za reprodukciju.
[ORIGINAL/PLAY LIST] (str. 37)
Odabir vrste naslova (DVD­RW/DVD­R) za reprodukciju: izvorni [ORIGINAL] ili uređeni
[PLAY LIST].
[TIME] (str. 35)
Provera proteklog i preostalog vremena reprodukcije.
Unesite vremenski kôd za traženje željenog dela za početak reprodukcije (samo DVD VIDEO/
DVD­VR).
[MULTI/2CH] (str. 37)
Odabir reprodukcionog područja na Super Audio CD­u kad je raspoloživo.
[SUPER AUDIO CD/CD LAYER] (str. 37)
Možete odabrati sloj reprodukcije na Super Audio CD kad je to raspoloživo.
18
[PROGRAM] (str. 38)
Odabir zapisa za reprodukciju željenim redosledom.
[SHUFFLE] (str. 39)
Reprodukcija zapisa slučajnim redosledom.
[REPEAT] (str. 39)
Ponavljanje reprodukcije celog diska/USB uređaja (svih naslova/zapisa/foldera/datoteka) ili jednog
naslova/poglavlja/ zapisa/foldera/datoteke.
[A/V SYNC] (str. 53)
Možete podesiti vremensku razliku između slike i zvuka.
[DISC MENU] (str. 37)
Možete prikazati meni DVD­a.
[BROWSING] (str. 33)
Možete prikazati listu foldera/JPEG slikovnih datoteka.
[SETUP] (str. 56)
[CUSTOM]
Osim brzog podešavanja, možete izvršiti različita dodatna podešavanja.
[QUICK] (str. 29)
Za osnovna podešavanja. Brzo podešavanje možete primeniti za odabir željenog jezika menija,
formata TV ekrana.
[FOLDER] (str. 35)
Odabir foldera za reprodukciju.
[FILE] (str. 35)
Odabir JPEG slikovne datoteke ili video datoteke za reprodukciju.
1)
[DATE] (str. 42)
1)
[INTERVAL] (str. 40)
Prikaz datuma snimanja fotografije digitalnim fotoaparatom.
Određivanje trajanja prikaza pojedinačne slike slideshowa na TV ekranu.
1)
[EFFECT] (str. 40)
Odabir efekta koji će se koristiti za slideshow.
[MEDIA] (str. 34)
Možete odabrati prioritet reprodukcije za različite vrste medija (MP3/AAC2)/WMA2) datoteke,
JPEG slikovne datoteke, video datoteke, ili MP3 i JPEG datoteke zajedno3)) koji će se
reprodukovati sa DATA CD/DATA DVD diska ili USB uređaja.
[USB TRANSFER] (str. 51)
Možete takođe kopirati audio CD ili MP3 datoteke sa DATA CD/DATA DVD diska na USB
uređaj.
1) Te
opcije se ne prikazuju pri reprodukciji DATA CD/DATA DVD diska/USB uređaja sa video datotekama.
USB uređaj.
3) Samo DATA CD/DATA DVD.
2) Samo
Savet
& Indikator ikone kontrolnog menija svetli žuto

kad odaberete neku od funkcija, osim [OFF]
(isključeno) (samo [PROGRAM], [SHUFFLE], [REPEAT] i [A/V SYNC]). Indikator [ORIGINAL/PLAY LIST]
svetli žuto kad odaberete [PLAY LIST] (standardno podešenje). Indikator [MULTI/2CH] svetli žuto kad odaberete višekanalno područje na Super Audio CD disku.
19
Kako započeti sa radom
Korak 1: Postavljanje sistema
Kako postaviti sistem
Postavite sistem kao na sledećoj slici.
A
F
B
C
G
D
APrednji zvučnik (L (levi))
BPrednji zvučnik (R (desni))
CSrednji zvučnik
DSurround zvučnik (L (levi))
ESurround zvučnik (R (desni))
FSubwoofer
GUređaj
E
Pričvršćivanje nožica na subwoofer
,
Skinite nožice sa podloška.
Napomena
& Oprezno postavite zvučnike i/ili stalke za zvučnike na koje su učvršćeni zvučnici na posebno obrađeni pod (lakiran,
poliran,...) jer bi se mogle pojaviti mrlje ili će se promeniti boja.
Sastavljanje zvučnika
(samo DAV-TZ630)
Za sastavljanje zvučnika pogledajte "Uputstvo za postavljanje zvučnika" (u dodatku).
20
Postavljanje zvučnika na zid
Oprez
& Informacije o materijalima zida ili vijcima koje je potrebno koristiti potražite u specijalizovanim prodavnicama.
& Upotrebite vijke koji odgovaraju materijalu i čvrstoći zida. Budući da je zid od gipsanih ploča posebno lomljiv,
dobro zavrnite vijke na nosač te pričvrstite na zid. Instalirajte zvučnike na vertikalan i ravan zid sa pojačanjem.
& Sony nije odgovoran za nezgode ili štete nastale usled nepravilne instalacije, nedovoljne čvrstoće zida ili nepravilnog pričvršćivanja vijaka, prirodne katastrofe itd.
Pre postavljanja visokog zvučnika na zid
(samo DAV-TZ630)
Visoki zvučnik ne možete postaviti sa pričvršćenim donjim delom. Uklonite visokom zvučniku donji
deo pre postavljanja na zid.
1
Izvucite kabl zvučnika iz otvora na zadnjoj strani zvučnika.
Kabl zvučnika
,
Zadnja strana zvučnika
2
Odspojite kablove zvučnika iz zvučnika.
Zadnja strana zvučnika
21
3
Uklonite vijak (već pričvršćen) na zadnjoj strani zvučnika.
Vijak
4
Zadnja strana zvučnika
Podignite gornji deo zvučnika.
Gornji deo
zvučnika
Gornji deo
,
Donji deo
Zadnja strana zvučnika
5
Izvucite kabl zvučnika iz podnožja donjeg dela zvučnika.
Odspojeni kabl zvučnika koristi se kod postavljanja zvučnika na zid.
Donji deo zvučnika
Kabl zvučnika
,
Kabl zvučnika
22
,
6
Uklonite zaštitni papir iz donjeg poklopca zvučnika, zatim pričvrstite donji poklopac zvučnika na dno gornjeg dela zvučnika.
Dno gornjeg dela
zvučnika.
Donji poklopac zvučnika
,
,
Zaštitni papir
Napomena
& Izvucite zaštitni papir pri uklanjanju za deo koji se vidi kroz urez na poklopcu donjeg dela zvučnika.
Za postavljanje zvučnika na zid
1
Spojite kabl sa prstenom u boji na , a kabl bez prstena u boji na .
Prsten u boji
Prednji levi zvučnik (L): Bela
Prednji desni zvučnik (R): Crvena
Srednji zvučnik: Zelena
Levi surround zvučnik (L): Plava
Desni surround zvučnik (R): Siva
2
Pripremite vijke (opcija) koji odgovaraju otvoru na poleđini svakog zvučnika. Pogledajte
sledeće slike.
4 mm
30 mm
5 mm
Otvor na poleđini
zvučnika
10 mm
23
3
Zavrnite vijke u zid i zatim zakačite zvučnike na njih.
Dubina pričvršćenog vijka
8 do 10 mm
Za srednji zvučnik
Za visoke zvučnike (samo DAV-TZ630)
145 mm
210 mm
Za male zvučnike
24
Korak 2: Spajanje sistema
Spajanje zvučnika
1
Umetnite uz klik priključke kablova zvučnika u zvučničke priključnice odgovarajućih
boja (SPEAKERS) na uređaju.
Zelena
(Srednji zvučnik)
Ljubičasta
(Subwoofer)
KERS
SPEA
TR
FRON
TL
FRON
ONLY
SUR
FOR
R
L
SUR
ER
CENT R
FO
ONLY
SS-CT
R
OOFE
SUBW FOR
ONLYS
SS-W
SS-TS
Plava
(Levi surround zvučnik (L))
Siva
(Desni surround zvučnik (R))
Crvena
(Prednji desni zvučnik (R))
Bela
(Prednji levi zvučnik (L))
2
Spojite kabl sa prstenom u boji na , a kabl bez prstena u boji na .
Kabl subwoofera je pričvršćen na subwoofer.
Zadnja strana zvučnika
Prsten u boji (+)
Priključak
(–)
Napomena
& Nemojte umetati izolaciju kabla zvučnika u priključnice.
25
Spajanje TV prijemnika
Audio
Video
Odaberite jedan od načina spajanja zavisno od priključnica na vašem TV­u.
„ Način 1: Spajanje SCART (EURO AV) kablom
To osnovno spajanje omogućuje prenos i video signala i audio signala. Za slušanje TV stereo zvuka
putem ovog sistema, potrebno je izvesti ovo povezivanje.
EURO
AV
AV
EURO
OU TP
UT (T
)
O TV
SCART (EURO AV) kabl
(opcija)
26
„ Način 2: Spajanje HDMI i SCART (EURO AV) kablom
Kvalitet slike će biti bolji nego kod načina 1.
Za slušanje TV stereo zvuka putem ovog sistema potrebno je spojiti SCART (EURO AV) kabl.
AV
EURO
IN
HDMI
EURO
OU TP
AV
UT (T
)
O TV
OUT
SCART (EURO AV) kabl
(opcija)
HDMI kabl
(opcija)
27
Spajanje antene
NNA
ANTE
FM
IAL
COAX
75
ili
FM žičana antena
(isporučena)
Napomena
& Nakon spajanja FM žičane antene, rastegnite je i držite je u što horizontalnijem položaju.
Spajanje mrežnog kabla
1
Spojite mrežni kabl (kabl napajanja).
Na displeju se prikazuje demonstracioni prikaz.
Zidna mrežna utičnica: Oblik
zidne mrežne utičnice razlikuje
se zavisno od područja.
2
Pritisnite / za uključenje sistema, zatim pritisnite ponovo za isključenje demo-prikaza.
?/1
28
Korak 3: Podešavanje
sistema
5
Pritisnite / za odabir jezika i zatim
pritisnite .
LANGUAGE SETUP
OSD:
MENU:
AUDIO:
SUBTITLE:
Brzo podešavanje (Quick Setup)
ENGLISH
ENGLISH
FRENCH
SPANISH
PORTUGUESE
Prikazane opcije zavise od regije.
?/1
6
Tipkama / odaberite postavku koja
odgovara vašem TV prijemniku i zatim
pritisnite .
VIDEO SETUP
TV TYPE:
LINE:
PAUSE MODE:
///,
DISPLAY
1
2
3
4
7
Uključite TV prijemnik.
Odaberite odgovarajući ulaz na vašem
TV prijemniku, tako se signal iz sistema
pojavi na ekranu TV prijemnika.
16:9
16:9
4:3 LETTER BOX
4:3 PAN SCAN
& [16:9]: Za widescreen TV ili standardni
TV (4:3) sa mogućnošću prikaza slike u
widescreen formatu (str. 57)
& [4:3 LETTER BOX] ili [4:3 PAN SCAN]:
Za standardni (4:3) TV (str. 57)
Tipkama / odaberite vrstu izlaznog
video signala i zatim pritisnite .
VIDEO SETUP
TV TYPE:
LINE:
PAUSE MODE:
16:9
VIDEO
VIDEO
RGB
VIDEO
Pritisnite / za uključenje sistema.
Pritisnite  bez umetanja diska ili
spajanja USB uređaja.
& [VIDEO]: Emituje video signale.
& [RGB]: Emituje RGB signale.
Home Theatre System
Press
Press
ENTER
CLEAR
to run QUICK SETUP.
to erase this message.
Napomena
& Ako se ne pojavi ta poruka, pritisnite DVD/CD.
Ako se ta poruka i dalje ne pojavi, otvorite
meni Quick Setup i ponovo izvedite postupak
(str. 55).
29
8
Tipkama / odaberite podešenje za
Control for HDMI i zatim pritisnite .
HDMI SETUP
HDMI RESOLUTION:
CONTROL FOR HDMI:
VOLUME LIMIT:
YCBCR/RGB(HDMI):
AUDIO(HDMI):
JPEG RESOLUTION:
9
AUTO (1920x1080p)
OFF
OFF
ON
OFF
SD
Podešavanje vrste video izlaza
u skladu sa vašim TV-om
Zavisno od spajanja TV­a (str. 26), odaberite
vrstu video izlaza sistema.
Odabir vrste video signala koji izlazi
iz priključnice HDMI OUT
Kod spajanja uređaja i TV­a pomoću HDMI
kabla, odaberite vrstu video signala koji izlazi
iz priključnice HDMI OUT.
& [OFF]: Funkcija Control for HDMI je
isključena.
& [ON]: Funkcija Control for HDMI je
uključena.
1
Tipkama / odaberite sliku razmeštaja zvučnika prema njihovom stvarnom
položaju, zatim pritisnite .
2
SPEAKER FORMATION
3
Pritisnite DVD/CD.
Pritisnite  DISPLAY dok je zaustavljena reprodukcija na sistemu.
Tipkama / odaberite
zatim pritisnite .
[SETUP],
CUSTOM
STANDARD
& [STANDARD]: Kod normalnog postavljanja svih zvučnika.
& [NO CENTER]: Kad instalirate samo
prednje i surround zvučnike.
& [NO SURROUND]: Kad instalirate samo
srednji i prednje zvučnike.
& [FRONT ONLY]: Kad instalirate samo
prednje zvučnike.
& [ALL FRONT]: Kad instalirate sve zvučnike ispred položaja za slušanje.
& [ALL FRONT ­ NO CENTER]: Kad
instalirate prednje i surround zvučnike
ispred položaja za slušanje.
Prekid brzog podešavanja
Pritisnite  DISPLAY u bilo kojem koraku.
30
4
Pritisnite / za odabir [CUSTOM] i
zatim pritisnite .
CUSTOM
CUSTOM
QUICK
5
Tipkama / odaberite [HDMI SETUP]
i zatim pritisnite .
HDMI SETUP
HDMI RESOLUTION:
CONTROL FOR HDMI:
VOLUME LIMIT:
YCBCR/RGB(HDMI):
AUDIO(HDMI):
JPEG RESOLUTION:
6
Tipkama / odaberite [HDMI
RESOLUTION] i zatim pritisnite .
HDMI SETUP
HDMI RESOLUTION:
CONTROL FOR HDMI:
VOLUME LIMIT:
YCBCR/RGB(HDMI):
AUDIO(HDMI):
JPEG RESOLUTION:
7
AUTO (1920x1080p)
OFF
OFF
YCBCR
OFF
SD
AUTO (1920x1080p)
OFF
OFF
YCBCR
OFF
SD
Pritisnite / za odabir željenog podešenja i zatim pritisnite .
HDMI SETUP
HDMI RESOLUTION:
CONTROL FOR HDMI:
VOLUME LIMIT:
YCBCR/RGB(HDMI):
AUDIO(HDMI):
JPEG RESOLUTION:
AUTO (1920x1080p)
AUTO (1920x1080p)
OFF
1920x1080i
LEVEL2
1280x720p
YCBCR
720x480p
OFF
SD
& [AUTO (1920  1080p)]: Sistem šalje
optimalni video signal za spojeni TV.
& [1920  1080i]: Sistem šalje 1920 
1080i* video signale.
& [1280  720p]: Sistem šalje 1280  720p*
video signale.
& [720  480p]**: Sistem šalje 720  480p*
video signale.
* i: interlace, p: progressive
** Zavisno od modela, može se pojaviti [720 
480/576p] i sistem može emitovati 720  576p
video signale.
31
Reprodukcija
Reprodukcija diska
Reprodukcija datoteka
sa diska/USB uređaja
Z
Z
?/1
USB
DVD/CD
FUNCTION
DVD/CD
FUNCTION
C/X/x/c,
DVD MENU
VOLUME +/–
O
RETURN
VOLUME +/–
DISPLAY
N
N
1
2
3
x
1
Pritisnite DVD/CD.
Tu funkciju možete takođe odabrati višestrukim pritiskom tipke FUNCTION.
Pritisnite  za otvaranje fioke
diska.
Stavite disk na fioku i zatim pritisnite
.
2
Pritisnite DVD/CD ili USB.
& DVD/CD: Za disk.
& USB: Za USB uređaj.
Tu funkciju možete takođe odabrati višestrukim pritiskom tipke FUNCTION.
Stavite izvor.
„ Za disk
Pritisnite  na uređaju za otvaranje fioke
diska i stavite disk na nju.
„ Za USB uređaj
Spojite USB uređaj na priključnicu 
(USB).
S nalepnicom okrenutom prema gore
4
5
32
Pritisnite  za početak reprodukcije.
Pritisnite VOLUME +/– za podešavanje
glasnoće.
USB uređaj
Napomena
& Sistemu može trebati oko 10 sekundi pre nego
što se na displeju prikaže "READING", što
zavisi od vrste USB uređaja.
3
Na ekranu TV­a se prikaže [FOLDER LIST].
Ako se ne prikaže [FOLDER LIST], pritisnite DVD MENU.
Pritisnite / za odabir foldera.
Odspajanje USB uređaja
1
2
3
Pritisnite  za zaustavljanje reprodukcije.
Pritisnite / za isključenje sistema.
Odspojite USB uređaj.
Reprodukcija određene datoteke
FOLDER LIST
01
02
03
04
05
06
07
08
4
Let's Talk About Love (1985)
1st Album (1986)
In the Middle of Nowhere (1986)
Ready for Romance (1986)
In the Garden of Venus (1987)
Romantic Warriors (1987)
Back for Good (1988)
Alone (1999)
Pritisnite  za početak reprodukcije.
1
2
3
„ Za video datoteke i audio datoteke
Sistem započne reprodukciju datoteka iz
odabranog foldera.
Odaberite f folder prema uputstvu iz
dela "Reprodukcija datoteka sa diska/
USB uređaja" (str. 32).
Pritisnite  za prikaz liste datoteka.
Odaberite datoteku.
Za povratak na listu foldera pritisnite 
RETURN.
„ Za video datoteke i audio datoteke
Pritisnite / za odabir datoteke.
„ Za JPEG slikovne datoteke
5
TRACK LIST
03 In the Middle of Nowher...
Sistem započne reprodukciju slideshowa
datoteka iz odabranog foldera.
01_Geronimo_s_Cadillac
02_Riding_On_A_White_Swan
03_Give_Me_Peace_On_Earth
04_Sweet_Little_Shella
05_Ten_Thousand_Lonely_Drums
06_Lonely_Tears_In_Chinatown
07_In_Shaire
Pritisnite VOLUME +/– za podešavanje
glasnoće.
Odabir izvora reprodukcije za USB
uređaj
Možete odabrati broj memorije za reprodukciju
zavisno od USB uređaja.
„ Za JPEG datoteke
Pritisnite /// za odabir slike.
Pritisnite MEM SEL.
Odabrani broj memorije
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
USB Memory 2 selected.
Home Theatre System
4
Napomena
& Kad nije moguće odabrati memoriju, na TV ekranu
prikazuje se [Operation not possible.].
& Broj memorije menja se zavisno od USB uređaja.
Pokretanje reprodukcije.
„ Za video datoteke i audio datoteke
Pritisnite  za početak reprodukcije od
odabrane datoteke.
„ Za JPEG slikovne datoteke
Pritisnite  za početak reprodukcije slideshowa od odabrane datoteke. Pritisnite 
za prikaz samo odabrane datoteke.
33
Za detalje o vrstama datoteka koje će imati
prioritet pri reprodukciji pod podešenjem
[MEDIA], pogledajte "Prioritetne vrste
datoteka za reprodukciju" (str. 71).
Uključenje/isključenje liste
foldera/datoteka
Pritisnite DVD MENU.
Prikaz liste foldera/datoteka
pomoću kontrolnog menija
1
2
3
Pritisnite  DISPLAY.
Tipkama / odaberite
[BROWSING], zatim pritisnite .
Pritisnite / za odabir željene liste
i zatim pritisnite .
& [FOLDER LIST]: Pojavi se lista foldera.
Za prikaz liste datoteka, tipkama /
odaberite folder i zatim pritisnite .
& [PICTURE LIST] (samo JPEG slikovne
datoteke): Prikazuje se slikovna lista JPEG
datoteka koja se nalazi u tekućem folderu.
Kad se na disku ili USB uređaju
nalaze različite vrste datoteka
Možete odabrati koja će vrsta datoteka imati
prioritet pri reprodukciji kad disk/USB uređaj
sadrži više vrsta datoteka (audio datoteke, JPEG
slikovne datoteke ili video datoteke).
1
2
3
Pritisnite  DISPLAY.
Tipkama / odaberite
zatim pritisnite .
[MEDIA],
Pritisnite / za odabir podešenja i
zatim pritisnite .
& [MUSIC/PHOTO] (samo DATA CD/
DATA DVD): JPEG slikovne datoteke
i MP3 datoteke koje se nalaze u istom
folderu možete zajedno reprodukovati
kao slideshow.
& [MUSIC]: Prioritet ima reprodukcija
audio datoteka.
& [VIDEO]: Prioritet ima reprodukcija
video datoteka.
& [PHOTO]: Prioritet ima reprodukcija
JPEG slikovnih datoteka. JPEG slikovne
datoteke možete reprodukovati kao
slideshow.
Standardno podešenje se razlikuje,
zavisno od izvora.
34
Druge funkcije pri
reprodukciji
Tipke funkcija reprodukcije na
daljinskom upravljaču
Zavisno od vrste diska/datoteke, ova funkcija
možda neće raditi.
Za
Pritisnite
Zaustavljanje

Pauzu

Povratak na nor
malnu reprodukciju
ili nastavak nakon
pauze
Poništenje mesta
nastavljanja
 dvaput.
Preskakanje
 ili .
tekućeg poglavlja, &&: prelazak na početak.
zapisa, datoteke ili & Pritisnite  dvaput u sekundi
scene
za prelazak na sledeću stavku.
&&: prelazak na sledeću
stavku.
Preskakanje tekuće  ili  tokom reprodukcije.
JPEG datoteke
&&: prelazak na prethodnu
datoteku.
&&: prelazak na sledeću stavku.
Brzo nalaženje
mesta
/ ili / pri reprodukciji diska.
&&/: pretraživanje prema
nazad.
&&/ : pretraživanje prema
napred.
Svakim pritiskom tipke /
ili / tokom pretraživanja,
brzina pretraživanja se menja.
Za
Pritisnite
Reprodukciju
kadar po kadar
, zatim pritisnite / ili
/.
&&/ : usporena reprodukcija
(unazad).
&&/ : usporena reprodukcija
(unapred).
Svakim pritiskom tipke /
ili / tokom usporene
reprodukcije, brzina reprodukcije se menja.
Zakretanje JPEG
slike
Primer:
[CHAPTER]
Odabrano je [** (**)] (** označava broj).
Broj u zagradama označava ukupan broj
naslova, poglavlja, zapisa, indeksa, scena,
foldera ili datoteka.
9 8 ( 99)
1 3 ( 99)
T
0: 03: 17
Odabrani red
/ tokom prikaza JPEG slike.
Za povratak na normalan prikaz
pritisnite CLEAR dok držite
SHIFT.
Napomena
Savet
& Pri reprodukciji datoteka možete odabrati sledeći
folder ako nastavite pritiskati  ( za JPEG
datoteke) nakon zadnje datoteke iz tekućeg foldera,
no ne možete se vratiti na prethodni folder pritiskom
tipke  ( za JPEG datoteke). Za povratak na
prethodni folder, odaberite folder iz liste.
& Ne možete zakretati JPEG slikovne datoteke kad
podesite [JPEG RESOLUTION] u [HDMI SETUP]
na [(1920  1080i) HD ] ili [(1920  1080i) HD]
(str. 57).
3
1
2
Pritisnite  DISPLAY.
Pritisnite / za odabir načina pretraživanja, zatim pritisnite .
&
&
&
&
&
&
[TITLE/SCENE/TRACK]
[CHAPTER/INDEX]
[TRACK]
[INDEX]
[FOLDER]
[FILE]
& Ako je opcija [MEDIA] podešena na [MUSIC/
PHOTO] i ne prikazuje se
[FILE],
ponovo pritisnite  DISPLAY.
Pritisnite / za odabir broja željenog
naslova, poglavlja, zapisa, scene itd. i
zatim pritisnite .
Broj možete takođe odabrati pritiskom
brojčanih tipki dok držite SHIFT.
9 8 ( 99)
13 ( 99)
T
0: 03: 17
Reprodukcija određenog
naslova/poglavlja/zapisa/
scene itd.
Odabir broja naslova/poglavlja/
zapisa/scene/indeksa/foldera/
datoteke za reprodukciju
DVD VIDEO
DVD VIDEO
Ako pogrešite, za brisanje broja pritisnite
CLEAR dok držite SHIFT.
Odabir scene uz upotrebu
vremenskog koda
1
2
3
Pritisnite  DISPLAY.
Tipkama / odaberite
zatim pritisnite .
[TIME],
Unesite vremenski kôd brojčanim tipkama dok držite SHIFT, zatim pritisnite
.
Na primer, za pronalaženje scene na 2 sata,
10 minuta i 20 sekundi nakon početka:
pritisnite 2, 1, 0, 2, 0 ([2:10:20]) dok držite
SHIFT.
35
Napomena
& Za DVD+RW nije moguće koristiti pretraživanje
upotrebom vremenskog koda.
Primer:
Za 5.1­kanalni Dolby Digital zvuk
Surround (L/R)
Promena ugla kamere
Svaki put kad pritisnete ANGLE tokom
reprodukcije, ugao se menja.
1: ENGLISH
Prednji (L/R) +
Srednji
LFE
(niskofrekventni efekat)
DOLBY DIGITAL 3 / 2 .1
L
C
R
LFE
LS
RS
Format programa koji se trenutno reprodukuje
Prikaz titlova
Pritisnite SUBTITLE tokom reprodukcije
za odabir željenog jezika titla.
Napomena
& Titlove je moguće menjati ako DivX video datoteka
ima ekstenziju ".avi" ili ".divx" te sadrži informaciju
o titlu unutar iste datoteke.
Promena zvuka
„ DVD-VR
Kad disk sadrži više audio zapisa, možete ih
menjati.
„ VIDEO CD/CD/DATA CD (MP3 datoteka)/
DATA DVD (MP3 datoteka)/USB uređaj
(audio datoteka)
Možete promeniti zvučni zapis.
& [STEREO]: Stereo zvuk.
& [1/L]: Zvuk levog kanala (mono).
& [2/R]: Zvuk desnog kanala (mono).
„ DATA CD (DivX video datoteka)/DATA
DVD (DivX video datoteka)/USB uređaj
(DivX video datoteka)
Kad video datoteka sadrži više audio zapisa,
možete ih menjati.
„ Super VCD
Pritisnite AUDIO više puta tokom reprodukcije za odabir željenog audio signala.
„ DVD VIDEO
Kad izvor sadrži više audio formata ili više
jezika dijaloga, možete menjati audio format
ili jezik.
Kad se prikazuju 4 cifre, one predstavljaju
kôd jezika. Pogledajte listu kodova jezika (str. 72)
kako biste videli kojem jeziku je dodeljen
određeni kôd.
Kad je isti jezik prikazan dva ili više puta, DVD
VIDEO je snimljen u višestrukom (multiple)
audio formatu.
36
Možete promeniti zvučni zapis.
& [1:STEREO]: Stereo zvuk audio zapisa 1.
& [1:1/L]: Zvuk levog kanala audio zapisa 1
(mono).
& [1:2/R]: Zvuk desnog kanala audio zapisa 1
(mono).
& [2:STEREO]: Stereo zvuk audio zapisa 2.
& [2:1/L]: Zvuk levog kanala audio zapisa 2
(mono).
& [2:2/R]: Zvuk desnog kanala audio zapisa 2
(mono).
Upotreba menija DVD diska
Pri reprodukciji DVD diska koji sadrži nekoliko
naslova, možete odabrati željeni naslov tipkom
DVD TOP MENU.
Tokom reprodukcije DVD diskova koji omogućuju odabir opcija kao što su jezik titlova i
jezik dijaloga, odaberite ove opcije tipkom
DVD MENU.
1
2
Pritisnite DVD TOP MENU ili DVD
MENU.
Pritisnite /// za odabir stavke
koju želite reprodukovati ili promeniti,
zatim pritisnite .
Odabir područja reprodukcije
za Super Audio CD disk
Neki Super Audio CD­ovi sadrže 2­kanalni i
višekanalni zvuk. Možete odabrati područje
reprodukcije koje želite slušati.
1
2
3
Prikaz meeenija DVD-a u
kontrolnom mee niju
3
Pritisnite  DISPLAY.
Tipkama / odaberite
MENU], zatim pritisnite .
[DISC
Pritisnite / za odabir [MENU] ili
[TOP MENU], zatim pritisnite .
Odabir originalnog ili editovanog
naslova na DVD-VR disku
2
3
Pritisnite / za odabir podešenja i
zatim pritisnite .
& [PLAY LIST]: Za reprodukciju naslova
redosledom iz postojeće playliste.
& [ORIGINAL]: Za reprodukciju naslova
kako su izvorno snimljeni.
Pritisnite / za odabir podešenja i
zatim pritisnite .
Neki Super Audio CD­ovi sadrže Super
Audio CD sloj i CD sloj. Možete promeniti
sloj reprodukcije koje želite slušati.
1
2
Pritisnite  DISPLAY dok je zaustavljena reprodukcija na sistemu.
[SUPER
Tipkama / odaberite
AUDIO CD/CD LAYER], zatim pritisnite .
„ Ako je odabran CD sloj
Pojavi se [SUPER AUDIO CD]
„ Ako je odabran Super Audio CD sloj
Pritisnite  DISPLAY dok je zaustavljena reprodukcija na sistemu.
[ORIGINAL/
Tipkama / odaberite
PLAY LIST], zatim pritisnite .
[MULTI/
Promena sloja pri reprodukciji
hibridnih Super Audio CD-ova
Ova funkcija je raspoloživa samo za DVD­VR
diskove sa kreiranom playlistom.
1
Tipkama / odaberite
2CH], zatim pritisnite .
& [MULTI]: Za reprodukciju višekanalnog
zvuka.
& [2CH]: Za reprodukciju 2­kanalnog
zvuka.
Broj možete takođe odabrati pritiskom
brojčanih tipki dok držite SHIFT.
1
2
Pritisnite  DISPLAY dok je zaustavljena reprodukcija na sistemu.
3
Pojavi se [CD]
Pritisnite  za promenu sloja.
& [SUPER AUDIO CD]: Možete reprodukovati Super Audio CD sloj.
Kad sistem reprodukuje Super Audio CD
sloj, na displeju svetli "SA­CD".
37
& [CD]: Možete reprodukovati CD sloj. Kad
sistem reprodukuje CD sloj, na displeju
svetli "CD".
4
Pritisnite .
Kursor se pomeri do zapisa u koloni [T]
(u ovom slučaju, [01]).
Napomena
PROGRAM
& Super Audio CD audio signali ne izlaze iz HDMI
OUT priključnice.
Odabir moda
reprodukcije
ALL CLEAR
1. TRACK
2. TRACK
3. TRACK
4. TRACK
5. TRACK
6. TRACK
7. TRACK
5
PROGRAM
Sadržaj diska možete reprodukovati u željenom
redosledu određivanjem redosleda zapisa na
disku kako biste napravili svoj program.
Možete programirati najviše 99 zapisa.
ALL CLEAR
1. TRACK
2. TRACK
3. TRACK
4. TRACK
5. TRACK
6. TRACK
7. TRACK
Pritisnite  DISPLAY.
Tipkama / odaberite
[PROGRAM], zatim pritisnite .
Ukupno vreme programiranih zapisa
PROGRAM
ALL CLEAR
1. TRACK
2. TRACK
3. TRACK
4. TRACK
5. TRACK
6. TRACK
7. TRACK
Odaberite zapis koji želite programirati.
Odabrani zapis
Tipkama / odaberite [SET ], zatim
pritisnite .
0: 00:00
T
––
––
––
––
––
––
––
––
01
02
03
04
05
06
Zapisi snimljeni na disk
––
01
02
03
04
05
06
Tipkama / odaberite [02] u koloni [T],
zatim pritisnite .
(Program Play)
3
––
––
––
––
––
––
––
Npr. Za podešavanje zapisa 2 kao prvi
programirani zapis
Reprodukcija programiranim
redosledom
1
2
0: 00:00
T
Broj zapisa [T]
0: 03:51
T
02
––
––
––
––
––
––
––
01
02
03
04
05
06
Ukupno vreme programiranih zapisa
6
7
Za programiranje ostalih zapisa, ponovite
korake 4 i 5.
Pritisnite  za početak programirane
reprodukcije.
Povratak na normalnu reprodukciju
Pritisnite CLEAR dok držite SHIFT kad prikaz
postavke programa nije prikazan na TV ekranu
ili odaberite [OFF] u koraku 3. Za ponovnu reprodukciju programa, odaberite [ON] u koraku
3 te pritisnite .
Promena ili poništenje
programiranog redosleda
1
2
Sledite korake 1 do 3 u poglavlju
"Reprodukcija programiranim
redosledom".
Odaberite programirani broj zapisa koji
želite promeniti ili poništiti tipkama
/.
Ako želite izbrisati zapis iz programa,
pritisnite CLEAR dok držite SHIFT.
38
3
Za izradu novog programa primenite
korak 5 iz "Reprodukcija programiranim
redosledom".
Za poništenje programa, u koloni [T] odaberite [­­] i pritisnite .
Za poništenje svih zapisa u
programiranom redosledu
1
2
Sledite korake 1 do 3 u poglavlju "Reprodukcija programiranim redosledom".
Pritisnite  i odaberite [ALL CLEAR],
zatim pritisnite .
Reprodukcija u slučajnom
redosledu
Povratak na normalnu reprodukciju
Pritisnite CLEAR dok držite SHIFT ili odaberite
[OFF] u koraku 3.
Napomena
& Ova funkcija se ne može upotrebljavati uz VIDEO
CD i Super VCD diskove sa PBC reprodukcijom.
Ponavljanje reprodukcije
(Repeat Play)
1
2
(Shuffle Play)
3
Napomena
& Pri reprodukciji MP3 datoteka, ista se pesma može
ponoviti više puta.
1
2
3
Pritisnite  DISPLAY tokom
reprodukcije.
Tipkama / odaberite
zatim pritisnite .
[SHUFFLE],
Tipkama / odaberite stavku koju želite reprodukovati u slučajnom redosledu.
„ VIDEO CD/Super Audio CD/CD
& [OFF]: Isključeno.
& [TRACK]: Reprodukuje zapise na disku u
slučajnom redosledu.
„ Tokom programirane reprodukcije
& [OFF]: Isključeno.
& [ON]: U slučajnom redosledu reprodukuje
programirane zapise.
„ DATA CD (samo audio datoteke)/
DATA DVD (samo audio datoteke)/USB
uređaj (samo audio datoteke)
4
& [OFF]: Isključeno.
& [ON (MUSIC)]: Moguća je nasumična
reprodukcija audio datoteka iz foldera na
tekućem disku/USB uređaju. Ako ne odaberete folder, slučajnim redosledom će se
reprodukovati audio datoteke iz prvog
foldera.
Pritisnite  za početak reprodukcije
slučajnim redosledom.
Pritisnite  DISPLAY tokom
reprodukcije.
Tipkama / odaberite
zatim pritisnite .
[REPEAT],
Tipkama / odaberite stavku koju
želite ponavljati, zatim pritisnite .
„ DVD VIDEO/DVD-VR
& [OFF]: Isključeno.
& [DISC]: Ponavlja sve naslove na disku.
& [TITLE]: Ponavlja tekući naslov na disku.
& [CHAPTER]: Ponavlja tekuće poglavlje
na disku.
„ VIDEO CD/Super Audio CD/CD
& [OFF]: Isključeno.
& [DISC]: Ponavlja sve zapise na disku.
& [TRACK]: Ponavlja tekući zapis.
„ DATA CD/DATA DVD/USB uređaj
& [OFF]: Isključeno.
& [DISC] (samo DATA CD/DATA DVD):
Ponavlja sve foldere na disku.
& [MEMORY] (samo USB uređaj): Ponavlja
sve foldere na USB uređaju.
& [FOLDER]: Ponavlja tekući folder.
& [TRACK] (samo audio datoteke): Ponavlja
tekuću datoteku.
& [FILE] (samo video datoteke): Ponavlja
tekuću datoteku.
39
4
Pritisnite  za početak ponavljanja
reprodukcije.
Povratak na normalnu reprodukciju
Pritisnite CLEAR dok držite SHIFT ili odaberite
[OFF] u koraku 3.
Napomena
& Ova funkcija se ne može upotrebljavati uz VIDEO
CD i Super VCD diskove sa PBC reprodukcijom.
Odabir trajanja slideshowa
1
2
3
Odabir efekta za slideshow
1
2
3
[EFFECT],
Pritisnite / za odabir podešenja i
zatim pritisnite .
& [MODE 1]: Slike se pojavljuju sa gornje
prema donjoj strani TV ekrana.
& [MODE 2]: Slike se pojavljuju širenjem
sleva prema desno.
& [MODE 3]: Slike se pojavljuju širenjem
iz sredine ekrana.
& [MODE 4]: Slike se pojavljuju sa različitim
efektima primenjenim slučajnim redosledom.
& [MODE 5]: Sledeća slika se pojavi preko
prethodne.
& [OFF]: Isključeno.
Napomena
& [EFFECT] podešenje nije primenjivo kad podesite
[JPEG RESOLUTION] u [HDMI SETUP] na [(1920
 1080i) HD ] ili [(1920  1080i) HD] (str. 57).
& Podešenje za [EFFECT] ne može se odabrati pri
reprodukciji sa diska koji ne sadrži JPEG slikovne
datoteke ili USB uređaj, ili kad za [MEDIA] odaberete podešenje koje ne omogućuje reprodukciju
JPEG slika.
40
Tipkama / odaberite
[INTERVAL], zatim pritisnite .
Pritisnite / za odabir podešenja i
zatim pritisnite .
& [NORMAL]: Standardno trajanje.
& [FAST]: Podešava trajanje kraće od
[NORMAL].
& [SLOW 1]: Podešava trajanje duže od
[NORMAL].
& [SLOW 2]: Podešava trajanje duže od
[SLOW 1].
Pritisnite tipku  DISPLAY više puta
dok se u kontrolnom meniju ne
[EFFECT].
prikaže
Tipkama / odaberite
zatim pritisnite .
Pritisnite tipku  DISPLAY više puta
dok se u kontrolnom meniju ne
[INTERVAL].
prikaže
Napomena
& Za prikaz nekih JPEG datoteka će možda trebati
duže vreme od odabranog, posebno za progressive
JPEG datoteke ili JPEG datoteke sa 3 000 000 ili
više piksela.
& Podešenje za [INTERVAL] ne može se odabrati pri
reprodukciji sa diska koji ne sadrži JPEG slikovne
datoteke ili USB uređaj, ili kad za [MEDIA] odaberete podešenje koje ne omogućuje reprodukciju
JPEG slika.
Reprodukcija slideshowa sa
zvukom
1
2
3
Pripremite folder na disku koji sadrži
i MP3 i JPEG datoteke.
MP3 i JPEG datoteke ne smeju biti u
različitim folderima. Za detalje o izradi diska
pogledajte uputstvo za upotrebu vašeg računara, softvera i sl.
Pritisnite  DISPLAY.
Tipkama / odaberite
zatim pritisnite .
[MEDIA],
4
5
6
Kad je odabrana opcija [MUSIC/
PHOTO], pređite na korak 5. Kad nije
odabrana opcija [MUSIC/PHOTO], pritisnite / za odabir [MUSIC/PHOTO] i
zatim pritisnite .
Ako se ne prikaže lista foldera, pritisnite
DVD MENU.
Listu foldera možete uključiti/isključiti višestrukim pritiskom na DVD MENU.
Pritisnite / za odabir željenog foldera
i zatim pritisnite .
Napomena
& Ako istovremeno reprodukujete veliku MP3 datoteku
i JPEG slikovnu datoteku, može doći do preskakanja
zvuka. Savetujemo da kod izrade datoteke odaberete
MP3 uz brzinu bita do 128 kbps ili nižu. Ako zvuk i
dalje preskače, smanjite veličinu JPEG datoteke.
Prikaz informacija o
disku/USB uređaju
Prikaz informacija o
reprodukciji
T
0: 13
[T-**:**:**/C-**:**:**/D-**:**:**]
Preostalo vreme tekućeg naslova, zapisa/
poglavlja/diska
[**:**:**]
Vreme reprodukcije tekuće scene/
video datoteke
2 Brzina prenosa (bit rate)
Prikazuje se pri reprodukciji audio datoteke.
3 Vrsta datoteke
Prikazuje se pri reprodukciji audio/video
datoteke.
4 Naziv foldera/datoteke
Prikazuje se pri reprodukciji audio/JPEG/
video datoteke.
Ako MP3 datoteka ima ID3 tag, sistem će
prikazati naziv albuma ili naziv naslova iz
ID3 tag informacija.
Sistem podržava ID3 ver. 1.0/1.1/2.2/2.3.
Prikaz ID3 ver. 2.2/2.3 tag informacija ima
prioritet kad se za jednu MP3 datoteku koriste i ID3 ver. 1.0/1.1 i ver. 2.2/2.3 tagovi.
DVD/Super Audio CD/CD tekst se pojavi
samo ako je snimljen na disku i nije ga
moguće menjati. Ako disk ne sadrži tekst,
pojaviće se poruka "NO TEXT".
Informacije na TV ekranu
2
Vreme reprodukcije tekućeg naslova,
zapisa/poglavlja/diska
5 Tekstualne informacije
Pritisnite TIME/TEXT više puta tokom
reprodukcije.
1
1 [T **:**:**/C **:**:**/D **:**:**]
3
192k MP3
4, 5
Dvorak/Tchaikovsky/NedPho/Kreizberg
Adagio - Allegro molto
Napomena
& Zavisno od izvora koji se reprodukuje, sistem može
prikazati samo ograničen broj znakova. Takođe, zavisno od izvora, neće se prikazivati svi znakovi teksta.
Informacije na displeju sistema
Sa svakim pritiskom tipke TIME/TEXT tokom
reprodukcije, prikazuju se sledeće informacije.
Neke prikazane opcije mogu nestati nakon
nekoliko sekundi.
„ DVD VIDEO/DVD-VR
1Vreme reprodukcije tekućeg naslova
2Preostalo vreme tekućeg naslova
3Vreme reprodukcije tekućeg poglavlja
4Preostalo vreme tekućeg poglavlja
5Naziv diska
6Naslov i poglavlje
41
„ VIDEO CD (sa PBC funkcijama)/Super
VCD (sa PBC funkcijama)
1Vreme reprodukcije tekuće stavke
2Naziv diska
3Broj scene
„ VIDEO CD (bez PBC funkcija)/Super
Audio CD/CD
1Vreme reprodukcije tekućeg zapisa
2Preostalo vreme tekućeg zapisa
3Vreme reprodukcije diska
4Preostalo vreme diska
5Naziv zapisa
6Zapis i indeks*
Prikaz datuma JPEG slikovne
datoteke
Ako je sa JPEG slikovnim datotekama snimljena oznaka Exif*, tokom reprodukcije je
moguće proveriti datum.
Pritisnite tipku  DISPLAY više puta dok
se u kontrolnom meniju ne prikaže
[DATE].
5(
8)
10( 15)
18/9/2002
DATA CD
* Samo VIDEO CD/Super Audio CD.
„ Super VCD (bez PBC funkcija)
1Vreme reprodukcije tekućeg zapisa
2Tekstualne informacije o zapisu
3Broj zapisa i indeksa
„ DATA CD/DATA DVD/USB uređaj
(audio datoteka)
1Vreme reprodukcije i broj tekućeg zapisa
2Naziv zapisa (datoteke)*
* Ako MP3 datoteka ima ID3 tag, sistem će prikazati
naziv naslova iz ID3 tag informacija. Sistem podržava
ID3 ver. 1.0/1.1/2.2/2.3. Prikaz ID3 ver. 2.2/2.3 tag
informacija ima prioritet kad se za jednu MP3 datoteku koriste i ID3 ver. 1.0/1.1 i ver. 2.2/2.3 tagovi.
Datum
* "Exchangeable Image File Format" je format
slike za digitalne fotoaparate koji je ustanovilo
Japansko udruženje industrije za elektroniku i
informatičke tehnologije (JEITA).
Uživanje u zvuku/slici
sa spojene komponente
„ DATA CD (video datoteka)/DATA DVD
(video datoteka)/USB uređaj (video datoteka)
1Vreme reprodukcije tekuće datoteke
2Naziv tekuće datoteke
3Broj tekućeg albuma i datoteke
Napomena
& Sistem može prikazati samo DVD/CD tekst prvog
nivoa, odnosno, naziv diska ili naslov.
& Zavisno od teksta, možda neće biti prikazan naziv
diska ili zapisa.
& Vreme reprodukcije MP3 datoteka i video datoteka
može biti prikazano netačno.
42
Tipke za
odabir
funkcija
1
Tipkama za odabir funkcije odaberite
željenu funkciju.
Na displeju se pojavi odabrana stavka.
Tipka
Izvor
DVD/CD
Disk koji se reprodukuje na
sistemu
FM
FM radio
USB
USB uređaj ili iPod* spojen
na  (USB) priključnicu.
TV
2
3
iPod nano
5. generacija (video kamera)
iPod touch
2. generacija
iPod nano
4. generacija (video)
ipod classic
TV ili kablovski prijemnik/
set­top box
Željenu funkciju možete takođe odabrati
višestrukim pritiskom tipke FUNCTION.
iPod touch
1. generacija
Pripremite izvor.
& DVD/CD: Stavite disk u uređaj (str. 32).
& TUNER FM: Odaberite radio program
(str. 44).
& USB: Spojite USB uređaj direktno (str. 32),
ili iPod* putem USB kabla (str. 43).
& TV: Odaberite kanal na TV­u ili set­top
boxu.
Rukujte spojenom komponentom.
Za uživanje u set­top boxu, odaberite ulaz
set­top boxa preko TV­a na koji je spojen.
* Samo za modele za Veliku Britaniju.
Modeli iPoda kojima se može
upravljati preko USB-a
iPodom možete upravljati pomoću tipki na
daljinskom upravljaču ako spojite iPod na
sistem putem  (USB) priključnice.
Baterija iPoda puni se preko sistema.
Sledećim modelima iPoda može se upravljati
preko USB­a. Ažurirajte softver svog iPod­a
pre upotrebe sa ovim sistemom.
iPod nano
3. generacija
(video)
iPod nano
2. generacija
(aluminijumsko kućište)
Za upravljanje iPodom spojenim na sistem mogu
se koristiti sledeće tipke daljinskog upravljača:
Tipke za odabir Rukovanje
funkcija
, 
Funkcionišu isto kao tipka
/ na iPodu.

Pauza.
/ ili
/
Pretraživanje prema nazad/
napred.
 ili 
Funkcionišu isto kao tipka
 ili  na iPodu.
Funkcionišu isto kao tipka
 DISPLAY,
 RETURN,  MENU na iPodu.
/
Funkcionišu isto kao Click
Wheel na iPodu.
, 
Funkcionišu isto kao tipka
MENU na iPodu.
Napomena
& iPod spojen na sistem se puni dok je sistem uključen.
& Pesme ne možete kopirati na iPod.
& Sony ne može preuzeti odgovornost za gubitak ili
oštećenje podataka na iPodu tokom upotrebe iPoda
sa ovim sistemom.
& Ovaj uređaj je proizveden posebno kako bi radio
sa iPodom i potvrđeno je da odgovara standardima
kompanije Apple.
43
Promena programskog broja
Funkcije tjunera
Memorisanje radio
stanica
Možete memorisati 20 FM stanica.
Tekuće talasno područje
i programski broj
Tekuća stanica
FM
FM 10 : 88.00 MHz
Odaberite željeni programski broj pritiskom na
PRESET +/– (str. 44) i zatim ponovite postupak
od koraka 3.
Slušanje radija
Najpre memorišite radio stanice u memoriju
sistema (pogledajte "Memorisanje radio
stanica" (str. 44)).
1
2
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Pritisnite FM.
Pritisnite i zadržite tipku TUNING +/–
dok ne započne pretraživanje.
Pretraživanje se zaustavlja kad tjuner pode si stanicu. Na displeju se pojavi oznaka
"TUNED". Pri prijemu stereo programa na
displeju će se takođe pojaviti "ST".
Pritisnite SYSTEM MENU.
Pritisnite / za odabir "MEMORY".
Pritisnite  ili .
Na displeju se prikazuje programski
broj.
Pritisnite tipke / za odabir željenog
programskog broja.
Pritisnite .
Na displeju se prikazuje "COMPLETE"
i stanica se memoriše.
Za memorisanje ostalih stanica ponovite korake 2 – 7.
Pritisnite SYSTEM MENU.
Pritisnite FM.
Više puta pritisnite PRESET +/– za
odabir željene memorisane stanice.
Podesite glasnoću pritiskom na VOLUME
+/–.
Slušanje stanica sa poznatom
frekvencijom
Pritisnite D.TUNING u koraku 2, zadržite SHIFT
te brojčanim tipkama odaberite frekvenciju i
zatim pritisnite .
Slušanje nememorisanih radio
stanica
Koristite ručno ili automatsko podešavanje u
koraku 2.
Kod ručnog podešavanja, više puta pritisnite
TUNING +/–.
Kod automatskog podešavanja, pritisnite i zadr žite TUNING +/–. Automatsko podešavanje se
zaustavlja kad prijemnik podesi stanicu. Za ručno
zaustavljanje automatskog podešavanja, pritisnite
TUNING +/– ili .
U slučaju smetnji FM programa
Ako se tokom slušanja FM programa čuju
smetnje, možete odabrati mono prijem. Gubi se
stereo efekat ali će prijem biti bolji.
1
2
3
4
Pritisnite SYSTEM MENU.
Pritisnite / za odabir "FM MODE".
Pritisnite  ili .
Pritisnite / za odabir "MONO".
& "STEREO": Stereo prijem.
& "MONO": Mono prijem.
44
5
6
Pritisnite .
Pritisnite SYSTEM MENU.
45
Zvučni efekat
Uživanje u surround zvuku
Možete uživati u surround zvuku jednostavnim odabirom jednog od pretprogramiranih podešenja za
surround.
Uživanje u zvuku iz TV-a s 5.1-kanalnim surround efektom
1
2
3
4
Pritisnite SYSTEM MENU.
Pritisnite / za odabir "SUR.SETTING", zatim pritisnite  ili .
Na displeju se pojavi odabrana stavka.
Pritisnite / za odabir "PRO LOGIC" i zatim pritisnite .
Pritisnite SYSTEM MENU.
Napomena
& Kad je zvuk TV programa mono, reprodukuje se samo iz srednjeg zvučnika.
Odabir podešenja za surround po želji
1
2
3
4
Pritisnite SYSTEM MENU.
Pritisnite / za odabir "SUR.SETTING", zatim pritisnite  ili .
Na displeju se pojavi odabrana stavka.
Pritisnite / za odabir željenog podešenja za surround i zatim pritisnite .
Za opise podešenja za surround pogledajte sledeću tablicu.
Pritisnite SYSTEM MENU.
O izlazu zvučnika
Sledeća tablica opisuje opcije raspoložive kad spojite sve zvučnike na uređaj i podesite [SPEAKER
FORMATION] na [STANDARD] (str. 58).
Zvuk iz
46
Podešenje za surround
Efekat
"A.F.D. MULTI"
(AUTO FORMAT
DIRECT MULTI)
& 2­kanalni izvor: Zvuk koji je snimljen kao 2­kanalni
(prednji levi i desni kanal) se takođe dodeljuje
levom i desnom surround kanalu.
& Višekanalni izvor: Sistem reprodukuje zvuk iz zvučnika
zavisno od broja kanala u izvoru.
Zvuk iz
Zavisno od izvora.
Podešenje za surround
Efekat
"PRO LOGIC"
"PLII MOVIE"
"PLII MUSIC"
& 2­kanalni izvor: Sistem simulira surround zvuk iz
2­kanalnih izvora i reprodukuje ga iz svih zvučnika.
– "PRO LOGIC" izvodi Dolby Pro Logic dekodiranje.
– "PRO MOVIE" izvodi Dolby Pro Logic II filmsko
dekodiranje.
– "PLII MUSIC" izvodi Dolby Pro Logic II audio
dekodiranje.
& Višekanalni izvor: Sistem reprodukuje zvuk iz zvučnika
zavisno od broja kanala u izvoru.
"2CH STEREO"
Sistem reprodukuje zvuk iz prednjih zvučnika i subwoofera
nezavisno od formata zvuka ili broja kanala. Višekanalni
surround formati se preusmeravaju u 2 kanala.
"A.F.D. STD"
(AUTO FORMAT
DIRECT STANDARD)
Sistem izdvaja format zvuka izvora i reprodukuje zvuk
kako je snimljen/kodiran.
Napomena
& Ne možete odabrati podešenje za surround dok sistem učitava disk.
& Zavisno od ulaznog signala, podešenje za surround možda neće biti primenjivo.
47
Odabir zvučnog efekta
Odabir efekta u skladu sa
izvorom
Pritisnite SOUND MODE više puta tokom
reprodukcije dok se na displeju ne
prikaže željeni mod.
& "AUTO": Sistem automatski odabire "MOVIE"
ili "MUSIC" kako bi proizveo zvučni efekat
zavisno od izvora. Na displeju se pojavi
oznaka "AUTO".
& "MOVIE": Zvuk sistema je prilagođen
filmovima. Na displeju se pojavi oznaka
"MOVIE".
& "MUSIC": Zvuk sistema je prilagođen muzici.
Na displeju se pojavi oznaka "MUSIC".
Napomena
& Ova funkcija ne radi pri reprodukciji Super Audio
CD­a.
Poboljšavanje komprimovanog
zvuka
Možete poboljšati zvuk komprimovanih audio
datoteka kao što je MP3.
Efekat se aktivira automatski kad se zadovolje
svi sledeći uslovi:
– Funkcija je podešena na "USB".
– "SUR.SETTING" je podešeno na "A.F.D.
STD" ili "A.F.D. MULTI" (str. 46).
Isključenje zvučnog efekta
Odaberite podešenje koje nije "A.F.D. STD" ili
"A.F.D. MULTI" za "SUR.SETTING" (str. 46).
48
Praktične funkcije
Upotreba funkcije Control
for HDMI za "BRAVIA"
Sync
Ova funkcija je raspoloživa na TV prijemnicima
sa "BRAVIA" Sync funkcijom.
Povezujući Sony komponente koje podržavaju
funkciju Control for HDMI pomoću HDMI
kabla, upravljanje se pojednostavljuje kako je
opisano u nastavku:
– System Power Off (str. 49)
– One­Touch Play (str. 50)
– Theatre Mode (str. 50)
– System Audio Control (str. 50)
– Volume Limit (str. 50)
– Remote Easy Control (str. 50)
– Language Follow (str. 50)
Control for HDMI je standard za funkcije obostranog upravljanja koji koristi CEC (Consumer
Electronics Control) for HDMI (High­Definition
Multimedia Interface).
Napomena
& Zavisno od spojene komponente, funkcija Control
for HDMI možda neće raditi. Pogledajte uputstvo za
upotrebu isporučeno uz komponentu.
Priprema za funkciju Control
for HDMI
(Control for HDMI - Easy Setting)
Ako je TV kompatibilan sa funkcijom Control
for HDMI ­ Easy Setting, možete na sistemu
podesiti [CONTROL FOR HDMI] funkciju
automatski podešavanjem TV­a. Za detalje
pogledajte uputstvo za upotrebu TV­a.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Proverite da li su sistem i TV spojeni
pomoću HDMI kabla.
Uključite TV i pritisnite / za uključenje
sistema.
Podesite video ulaz vašeg TV-a tako da
se signal iz sistema putem HDMI ulaza
prikazuje na ekranu TV-a.
Podesite funkciju Control for HDMI na
TV-u.
Za detalje o podešavanju TV­a pogledajte
njegovo uputstvo za upotrebu.
Na sistemu pritisnite DVD/CD.
Pritisnite  DISPLAY dok je zaustavljena reprodukcija na sistemu.
Tipkama / odaberite
zatim pritisnite .
[SETUP],
Pritisnite / za odabir [CUSTOM] i
zatim pritisnite .
Tipkama / odaberite [HDMI SETUP]
i zatim pritisnite .
10 Tipkama / odaberite [CONTROL
FOR HDMI] i zatim pritisnite .
11 Pritisnite / za odabir [ON], zatim
pritisnite .
Isključenje sistema zajedno
sa TV prijemnikom
(System Power Off)
Kad isključite TV tipkom POWER na daljinskom
upravljaču TV­a ili TV / na daljinskom upra­
vljaču sistema, sistem se automatski isključuje.
Napomena
& Ta funkcija zavisi od podešenja na TV­u. Za detalje
pogledajte uputstvo za upotrebu TV­a.
& Zavisno od statusa sistema (npr., pri reprodukciji CD­a),
sistem se možda neće isključiti automatski.
Ako TV nije kompatibilan s funkcijom Control
for HDMI ­ Easy Setting, podesite funkciju
Control for HDMI na sistemu i TV­u ručno.
49
Reprodukcija DVD-a jednim
pritiskom tipke
(One-Touch Play)
Pritisnite ONE-TOUCH PLAY.
TV se uključuje, funkcija TV­a se podešava
na HDMI ulaz na koji je spojen sistem i sistem
automatski započinje reprodukciju diska.
Takođe se automatski uključuje funkcija System
Audio Control.
Upotreba funkcije Theatre Mode
(Theatre Mode)
Ako je vaš TV kompatibilan s funkcijom Theatre
Mode, možete uživati u optimalnoj slici i zvuku
prilagođenim za filmove i automatski se aktivira
funkcija System Audio Control.
Pritisnite THEATRE.
Uživanje u TV zvuku preko
zvučnika ovog sistema
(System Audio Control)
Za upotrebu ove funkcije, spojite sistem i TV
prijemnik pomoću SCART (EURO AV) kabla i
HDMI kabla (str. 26).
Pritisnite / na sistemu dok je uključen TV.
Automatski se uključuje funkcija System Audio
Control. TV zvuk se reprodukuje preko zvučnika
sistema i istovremeno se smanjuje jačina zvuka
TV prijemnika.
50
Savet
& System Audio Control funkcijom takođe možete
upravljati pomoću TV menija.
& Jačinom zvuka zvučnika sistema i njihovim isključenjem možete upravljati daljinskim upravljačem TV
prijemnika.
Ograničavanje nivoa glasnoće
TV zvuka iz zvučnika sistema
(Volume Limit)
Kad je uključena funkcija System Audio Control
te se TV zvuk reprodukuje u zvučnicima sistema,
glasnoća je ograničena na nivo podešen u
[VOLUME LIMIT]. Za detalje pogledajte
[VOLUME LIMIT] (str. 58).
Upravljanje sistemom pomoću
daljinskog upravljača TV-a
(Remote Easy Control)
Osnovnim funkcijama sistema možete upravljati
pomoću daljinskog upravljača TV­a kad se na
TV ekranu prikazuje video signal iz sistema. Za
detalje pogledajte uputstvo za upotrebu TV­a.
Promena jezika za meni
sistema usklađenog sa TV-om
(Language Follow)
Kad promenite jezik menija na ekranu vašeg
TV prijemnika, jezik menija uređaja takođe se
menja nakon isključenja i uključenja uređaja.
Napomena
Napomena
& Dok je TV u PAP modu (slika i slika), funkcija
System Audio Control neće raditi. Kad TV izađe iz
PAP moda, način izlaza na TV­u se vrati na onaj pre
PAP moda.
& Kad sistem uključite pritiskom tipke za odabir funkcije,
slika i zvuk se možda neće poklapati.
& Zavisno od TV­a, pri podešavanju glasnoće sistema
možda će se nivo glasnoće prikazati na TV ekranu.
U tom slučaju se nivo glasnoće prikazan na TV
ekranu može razlikovati od onog koji je prikazan
na displeju sistema.
& Ta funkcija ne radi kod prikaza menija sistema.
Prenos pesama na
USB uređaj
Možete snimati pesme sa audio CD­a na USB
uređaj enkodiranjem u MP3 format. Možete takođe kopirati MP3 datoteke s DATA CD/DATA
DVD diska na USB uređaj.
Za spajanje USB uređaja pogledajte "Reprodukcija datoteka sa diska/USB uređaja" (str. 32).
Odabir odredišta prenosa za USB
uređaj
Možete odabrati broj memorije za prenos
zavisno od USB uređaja.
Pritisnite MEM SEL.
Odabrani broj memorije
USB Memory 2 selected.
Home Theatre System
Presnimljena muzika je ograničena samo za
privatnu upotrebu. Korištenje te muzike preko
ovog ograničenja zahteva dozvolu vlasnika
autorskog prava.
Napomene o prenosu na USB
uređaj
& Ne spajajte sistem i USB uređaj preko USB
huba.
& Proverite da li ima na USB uređaju dovoljno
mesta za prenos datoteka.
& Nemojte odspajati USB uređaj tokom
prenosa.
& Kod prenosa zapisa sa audio CD ­a, oni se
snimaju kao MP3 datoteke od 128 kbps.
& Kod prenosa MP3 datoteka sa DATA CD/DATA
DVD diskova, MP3 datoteke se snimaju sa istom
bit rate brzinom kao izvorne MP3 datoteke.
& CD text informacije se ne snimaju u kreirane
MP3 datoteke.
& Ako zaustavite prenos sa audio CD­a pre završetka, briše se MP3 datoteka čije kreiranje je
bilo u toku.
& Snimanje se zaustavlja automatski ako:
– na USB uređaju nestane slobodnog prostora tokom prenosa.
– broj foldera na USB uređaju dostigne ograničenje koje sistem može prepoznati.
& Možete memorisati najviše 150 zapisa u jedan
folder.
& Možete memorisati najviše 199 zapisa na
jedan USB uređaj.
& Ako folder ili datoteka koju pokušavate
preneti već postoji na USB uređaju sa istim
nazivom, nakon naziva se dodaje redni broj
bez brisanja poč etnog foldera ili datoteke.
Napomena
& Kad nije moguće odabrati memoriju, na TV ekranu
prikazuje se [Operation not possible.].
& Broj memorije menja se zavisno od USB uređaja.
& Odaberite odredište za prenos pre prenosa.
Pravila za kreiranje foldera i datoteka
Kod prenosa sadržaja na USB uređaj kreira se
folder "MUSIC" direktno u osnovnom direktorijumu
("ROOT"). Folder i datoteke se kreiraju u folderu
"MUSIC" na sledeći način zavisno od načina
prenosa i izvora.
& Kod prenosa više zapisa sa audio CD ­a ili više
MP3 datoteka sa DATA CD/DATA DVD diska
Izvor
Naziv f f oldera
MP3
Audio CD
Isti kao kod izvora koji se prenosi1)
"FLDR001"2)
"TRACK001"3)
Naziv datoteke
& Kod prenosa jednog zapisa sa audio CD­a ili
jedne MP3 datoteke sa DATA CD/DATA DVD
diska
Izvor
Naziv f f oldera
Naziv datoteke
MP3
"REC1­MP3"4)
Audio CD
"REC1­CD"4)
Isti kao kod
izvora koji se
prenosi1)
"TRACK001"3)
1) Naziv
može da sadrži do 64 znaka (uključujući
ekstenziju).
2) Folderi se kreiraju numeričkim redosledom.
3) Datoteke se kreiraju numeričkim redosledom.
4) Pri svakom prenosu pojedinačnog zapisa snima se
nova datoteka u folder "REC1­MP3" ili "REC1­CD".
51
Prenos zapisa sa audio CD-a ili
MP3 datoteka sa DATA CD/DATA
DVD diska na USB uređaj
1
2
3
„ Za audio CD
Preostali prostor na USB uređaju
USB TRANSFER
1
Umetnite audio CD/DATA CD/DATA DVD.
2
3
Pritisnite  DISPLAY dok je zaustavljena reprodukcija na sistemu.
[USB
Tipkama / odaberite
TRANSFER], zatim pritisnite .
5
6
01_Back_Seat_O...
02_One_Nights_...
03_Are_You_Ma...
04_I_Can_Lose_...
05_Soul_Survivo...
06_Strangers_B...
07_Stay_maxi_ve...
& [TRACK]: Pojavi se lista foldera. Pritisnite
/ za odabir željenog foldera i zatim pritisnite .
& [FOLDER]: Prikazuju se folderi snimljeni
na DATA CD/DATA DVD. Možete kopirati sve MP3 datoteke u folderu.
Pritisnite /// za odabir [START] i
zatim pritisnite .
Za poništenje prenosa, pritisnite .
52
START
ALL
ALL
MP3 datoteke/folderi koje želite preneti.
Prenos jednim pritiskom tipke
Zapise/MP3 datoteke možete jednostavno preneti
na USB uređaj primenom tipke REC TO USB.
1
2
Odabir pojedinačnih zapisa/MP3
datoteka/foldera
Pritisnite / za označavanje zapisa/MP3
datoteke/foldera i zatim pritisnite  za
dodavanje kvačice u koraku 5.
Za poništenje odabira označite zapis/MP3
datoteku/folder i zatim pritisnite  za
uklanjanje kvačice.
ALL
USB TRANSFER
2002_Remixes
Tipkama / odaberite [TRACK] ili
[FOLDER] i zatim pritisnite .
Za označavanje svih zapisa odaberite
[ã ALL], zatim pritisnite .
ALL
Preostali prostor na USB uređaju
Pogledajte sledeći korak.
Tipkama /// odaberite [ ALL]
(za audio CD) ili [ä ALL] (za DATA CD/
DATA DVD), zatim pritisnite .
START
„ Za DATA CD/DATA DVD
„ Za DATA CD/DATA DVD
4
01
02
03
04
05
06
07
08
Zapisi koje želite preneti.
„ Za audio CD
Pritisnite  i pređite na korak 5.
TRACK
TRACK
TRACK
TRACK
TRACK
TRACK
TRACK
TRACK
3
Umetnite audio CD/DATA CD/DATA DVD.
Pritisnite .
Za prenos svih zapisa pređite na korak 4.
Za prenos jednog zapisa izvedite sledeći
korak.
Odaberite željeni zapis/MP3 datoteku i
zatim pritisnite .
4
Pritisnite REC TO USB na uređaju.
5
Pritisnite  za početak prenosa.
Indikator  svetli i na displeju se pojavi
oznaka "READING". Zatim se na displeju
naizmeni no prikazuje "PUSH PLAY"
i preostali kapacitet USB uređaja.
Kad se prenos završi, na displeju se
prikazuje "COMPLETE" i automatski se
zaustavi reprodukcija diska i USB uređaja.
Za poništenje prenosa, pritisnite .
Brisanje audio datoteka sa
USB uređaja
Možete izbrisati audio datoteke (".mp3", ".wma"
ili ".m4a") sa USB uređaja.
1
2
3
Pritisnite USB.
Pritisnite / za odabir foldera.
Odaberite audio datoteke.
„ Brisanje svih audio datoteka u folderu
Pritisnite CLEAR dok držite SHIFT.
Funkcija Sleep Timer
Moguće je programirati sistem za isključenje u
određeno vreme kako biste mogli zaspati uz
muziku.
1
2
3
„ Brisanje audio datoteke
4
Pritisnite  i pritisnite / za odabir željene
audio datoteke i zatim pritisnite CLEAR
držeći pritisnutom tipku SHIFT.
4
Pritisnite SYSTEM MENU.
Pritisnite / za odabir "SLEEP", zatim
pritisnite  ili .
Na displeju se pojavi odabrana stavka.
Pritisnite / za odabir podešenja i
zatim pritisnite .
Prikaz minuta (vreme do isključenja)
izmenjuje se u koracima po 10 minuta.
Pritisnite SYSTEM MENU.
Pritisnite / za odabir [YES] i zatim
pritisnite .
Za poništenje odaberite [NO] i zatim
pritisnite .
Napomena
& Nemojte odspajati USB uređaj tokom brisanja.
& Ako folder koji želite izbrisati sadrži datoteke koje
nisu u audio formatu ili pod foldere, one nestaju sa
liste na TV ekranu, ali se ne brišu sa USB uređaja.
Vremensko usklađivanje
slike i zvuka
[A/V SYNC]
Ako zvuk nije usklađen sa slikom na TV
ekranu, možete podesiti razliku u reprodukciji
između slike i zvuka.
1
2
3
Pritisnite  DISPLAY.
Tipkama / odaberite
SYNC], zatim pritisnite .
[A/V
Pritisnite / za odabir podešenja i
zatim pritisnite .
& [OFF]: Isključeno.
& [ON]: Možete podesiti vremensku razliku
između slike i zvuka.
Napomena
& Zavisno od ulaznog signala, [A/V SYNC] možda
neće biti primenjiv.
53
Promena ulaznog nivoa
zvuka iz spojenih
komponenti
Izobličenje zvuka sa spojene komponente može
se ublažiti smanjenjem ulaznog nivoa.
1
2
3
4
5
54
Pritisnite TV.
Pritisnite SYSTEM MENU.
Pritisnite / za odabir "ATTENUATE",
zatim pritisnite  ili .
Pritisnite / za odabir podešenja i
zatim pritisnite .
& "ATT ON": Možete smanjiti ulazni
nivo.
& "ATT OFF": Normalni ulazni nivo.
Pritisnite SYSTEM MENU.
Podešenja
Promena svetline
displeja
1
2
3
4
Pritisnite SYSTEM MENU.
Pritisnite / za odabir "DIMMER",
zatim pritisnite  ili .
Na displeju se pojavi odabrana stavka.
Pritisnite / za odabir svetline displeja, zatim pritisnite .
4
3
4
Pritisnite SYSTEM MENU.
Pritisnite / za odabir "DEMO", zatim
pritisnite  ili .
Na displeju se pojavi odabrana stavka.
Pritisnite / za odabir podešenja i
zatim pritisnite .
& "DEMO OFF": Isključeno.
& "DEMO ON": Uključeno.
Pritisnite SYSTEM MENU.
Pritisnite DVD/CD.
Pritisnite  DISPLAY dok je zaustavljena reprodukcija na sistemu.
Tipkama / odaberite
zatim pritisnite .
[SETUP],
Pritisnite / za odabir [QUICK] i zatim
pritisnite .
Primenite brzo podešavanje prema uputstvu
iz dela "Brzo podešavanje (Quick Setup)"
(str. 29).
Pritisnite SYSTEM MENU.
Demo mod, koji se prikazuje na displeju dok
je sistem u pripravnom stanju, možete uključiti
ili isključiti
3
1
2
& "DIMMER OFF": Displej je osvetljen.
& "DIMMER ON": Displej je zatamnjen.
Uključivanje/isključivanje
demo moda
1
2
Ponovno brzo
podešavanje (Quick
Setup)
Automatsko isključivanje
sistema u pripravno
stanje
Sistem se automatski isključuje u pripravno
stanje ako 30 minuta ne rukujete njime ili ako
kroz to vreme ne emituje zvuk. Na displeju
počinje treptati "AUTO STBY" oko 2 minuta
pre ulaska sistema u pripravno stanje. Funkciju
automatskog prelaska u pripravno stanje možete
uključiti ili isključiti.
1
2
3
4
Pritisnite SYSTEM MENU.
Pritisnite / za odabir "AUTO STBY",
zatim pritisnite  ili .
Na displeju se pojavi odabrana stavka.
Pritisnite / za odabir podešenja i
zatim pritisnite .
& "ON": Uključeno.
& "OFF": Isključeno.
Pritisnite SYSTEM MENU.
55
Dodatna podešavanja
6
Pritisnite / za odabir funkcije i zatim
pritisnite .
Prikazuju se opcije za odabranu funkciju.
Primer: [TV TYPE]
Možete izvesti različita podešavanja funkcija
slike i zvuka.
Prikazane opcije zavise od regije.
VIDEO SETUP
TV TYPE:
LINE:
PAUSE MODE:
Napomena
& Postavke reprodukcije snimljene na disku imaju
prioritet pred postavkama menija Setup tako da
sve opisane opcije možda neće funkcionisati.
1
2
3
4
5
Pritisnite DVD/CD.
Pritisnite  DISPLAY dok je zaustavljena reprodukcija na sistemu.
Tipkama / odaberite
zatim pritisnite .
[SETUP],
Pritisnite / za odabir [CUSTOM] i
zatim pritisnite .
Pritisnite / za odabir funkcije koju
želite podesiti, zatim pritisnite .
& [LANGUAGE SETUP] (str. 56)
& [VIDEO SETUP] (str. 57)
& [HDMI SETUP] (str. 57)
& [AUDIO SETUP] (str. 58)
& [SYSTEM SETUP] (str. 59)
& [SPEAKER SETUP] (str. 60)
Primer: [VIDEO SETUP]
16:9
16:9
OFF
4:3 LETTER FULL
BOX
AUTO
4:3 PAN SCAN
Opcije
7
Pritisnite / za odabir podešenja i
zatim pritisnite .
Funkcija je odabrana i podešavanje je
završeno.
Primer: [4:3 LETTER BOX]
VIDEO SETUP
TV TYPE:
LINE:
PAUSE MODE:
4:3 LETTER BOX
VIDEO
AUTO
Odabrano podešenje
Vraćanje svih [SETUP] postavki u
prvobitno stanje
Za vraćanje svih [SETUP] postavki u prvobitno
stanje pogledajte [RESET] (str. 60).
Odabrana funkcija
VIDEO SETUP
TV TYPE:
LINE:
PAUSE MODE:
16:9
VIDEO
AUTO
Podešavanje jezika menija i
dijaloga
[LANGUAGE SETUP]
Omogućuje podešavanje različitih jezika prikaza na ekranu ili zvučnih zapisa.
Funkcije podešavanja
„ [OSD] (On-Screen Display)
Možete odabrati jezik menija na ekranu
TV­a.
„ [MENU]
Možete odabrati željeni jezik prikaza menija
diska.
56
„ [AUDIO]
Možete odabrati jezik zvučnog zapisa. Kad
odaberete [ORIGINAL], odabran je jezik koji
na disku ima prioritet.
[4:3 PAN SCAN]: Odaberite ovo podešenje kad
na uređaj spojite standardni 4:3 TV prijemnik.
Prikazuje široku sliku na celom ekranu tako da
je deo slike koji ne stane automatski odse čen.
„ [SUBTITLE]
Možete odabrati jezik titla snimljenog na DVD
VIDEO disk.
Kad odaberete [AUDIO FOLLOW], jezik
titlova se menja u skladu sa jezikom koji ste
odabrali za zvučne zapise.
Napomena
& Ako u meniju [MENU], [AUDIO] ili [SUBTITLE]
odaberete jezik koji nije snimljen na DVD VIDEO,
automatski će se odabrati jedan od snimljenih jezika
(kod nekih diskova možda neće biti moguć automatski odabir jezika).
Savet
& Ako u meniju [MENU], [AUDIO] ili [SUBTITLE]
odaberete [OTHERS ], odaberite i brojčanim
tipkama upišite kôd jezika iz "Liste kodova jezika"
(str. 72).
Podešavanje prikaza
[VIDEO SETUP]
Odaberite podešenje u skladu sa svojim TV­om.
„ [TV TYPE]
Možete odabrati format slike priključenog TV
prijemnika.
[16:9]: Odaberite ovo kad spajate na TV prijemnik sa širokom slikom (wide­screen) ili na TV
prijemnik sa funkcijom širokog ekrana (wide
mode).
„ [LINE]
Za odabir vrste izlaznih video signala iz priključnice EURO AV  OUTPUT (TO TV).
[VIDEO]: Izlaz video signala. [RGB]: Izlaz
RGB signala.
Napomena
& Ako vaš TV prijemnik ne prihvata RGB signale, na
TV ekranu se neće pojaviti slika čak ni ako odaberete
[RGB]. Pogledajte uputstvo za upotrebu isporučeno
uz TV prijemnik.
& Ne možete odabrati [RGB] dok svetli indikator
"HDMI". [RGB] se automatski prebacuje na
[VIDEO] kad uključite bilo koju spojenu HDMI
opremu.
„ [PAUSE MODE]
(samo DVD VIDEO/DVD-R/ DVD-RW)
Možete odabrati sliku kad je uređaj u stanju
pauze.
[AUTO]: Prikazuje se slika sa pokretnim objektima bez podrhtavanja. U normalnim uslovima,
odaberite ovaj položaj.
[FRAME]: Prikazuje se slika visoke rezolucije
sa objektima koji se ne pomeraju.
Podešenja za HDMI
[HDMI SETUP]
„ [HDMI RESOLUTION]
[4:3 LETTER BOX]: Odaberite ovo podešenje
kad na uređaj spojite standardni 4:3 TV prijemnik. Prikazuje široku sliku na kojoj se vide
pruge na gornjem i donjem delu ekrana.
Možete odabrati vrstu video signala koji izlazi iz
HDMI OUT priključnice.
[AUTO (1920  1080p)]: Sistem šalje optimalni
video signal za spojeni TV.
[1920  1080i]: Sistem šalje 1920  1080i*
video signale.
57
[1280  720p]: Sistem šalje 1280  720p*
video signale.
[720  480p]**: Sistem šalje 720  480p*
video signale.
[ON]: Sistem šalje audio signale konverzijom
Dolby Digital, DTS ili 96 kHz/24 bit PCM
signala u 48 kHz/16 bit PCM.
* i: interlace, p: progressive
** Zavisno od modela, može se pojaviti [720 
480/576p].
& Kad podesite funkciju na postavku koja nije "DVD/
CD", sistem ne šalje signale zvuka iz HDMI OUT
priključnice čak i ako podesite [AUDIO (HDMI)]
na [ON].
„ [CONTROL FOR HDMI]
Ta funkcija je raspoloživa kad spojite sistem i
TV koji podržavaju funkciju Control for HDMI
pomoću HDMI kabla.
[OFF]: Isključeno.
[ON]: Uključeno. Možete upravljati komponentama koje su povezane HDMI kablom.
„ [VOLUME LIMIT]
Kad je aktivna funkcija audio kontrole sistema
(System Audio Control) (str. 50), može se reprodukovati glasan zvuk, zavisno od nivoa glasnoće
koji je podešen na sistemu. To možete sprečiti
ograničavanjem maksimalnog nivoa glasnoće
kad se aktivira funkcija System Audio Control.
[OFF]: Isključeno.
[LEVEL3]: Maksimalni nivo glasnoće je
podešen na 10.
[LEVEL2]: Maksimalni nivo glasnoće je
podešena na 15.
[LEVEL1]: Maksimalni nivo glasnoće je
podešen na 20.
Napomena
& Ova funkcija je raspoloživa samo kad je [CONTROL
FOR HDMI] podešeno na [ON].
„ [YCBCR/RGB (HDMI)]
Možete odabrati vrstu HDMI signala koji izlazi
iz HDMI OUT priključnice.
[YCBCR]: Sistem šalje YCBCR signale.
[RGB]: Izlaz RGB signala.
„ [AUDIO (HDMI)]
Možete odabrati status audio izlaza iz HDMI
OUT priključnice.
[OFF]: Sistem ne šalje signale zvuka iz HDMI
OUT priključnice.
58
Napomena
„ [JPEG RESOLUTION]
Možete odabrati rezoluciju izlaza JPEG slikovnih datoteka iz priključnice HDMI OUT.
[SD ]: Sistem šalje signale standardne rezolucije sa crnim okvirom.
[HD ]: Sistem šalje signale HD rezolucije sa
crnim okvirom.
[HD]: Sistem šalje signale HD rezolucije bez
crnog okvira.
[(1920  1080i) HD ]: Sistem šalje signale
full size HD rezolucije sa crnim okvirom.
[(1920  1080i) HD]: Sistem šalje signale full
size HD rezolucije bez crnog okvira.
Napomena
& [JPEG RESOLUTION] je primenjiv samo kad podesite [TV TYPE] u [VIDEO SETUP] na [16:9], te
podesite [HDMI RESOLUTION] u [HDMI SETUP]
na opcije različite od [720  480p] ili [720  480/576p].
& [(1920  1080i) HD ] ili [(1920  1080i) HD]
možete odabrati samo kad podesite [HDMI
RESOLUTION] u [HDMI SETUP] na [1920  1080i].
& HDMI signal će se kratkotrajno zaustaviti kod:
– umetanja ili vađenja DATA CD ili DATA DVD
diska.
– spajanja ili odspajanja USB uređaja.
Podešavanje zvuka
[AUDIO SETUP]
„ [SPEAKER FORMATION]
Zavisno od oblika prostorije, neke zvučnike možda
nećete moći instalirati. Za bolji surround zvuk
preporučujemo da najpre odaberete položaje
zvučnika.
[STANDARD]: Kod normalnog postavljanja
svih zvučnika.
[NO CENTER]: Kad instalirate samo prednje i
surround zvučnike.
[NO SURROUND]: Kad instalirate samo srednji i prednje zvučnike.
[FRONT ONLY]: Kad instalirate samo prednje
zvučnike.
[ALL FRONT]: Kad instalirate sve zvučnike ispred
položaja za slušanje.
[ALL FRONT ­ NO CENTER]: Kad instalirate
prednje i surround zvučnike ispred položaja za
slušanje.
„ [AUDIO DRC]
Možete komprimovati dinamički opseg zvučnog
zapisa. [AUDIO DRC] je koristan za gledanje
filmova uz nisku glasnoću zvuka noću.
[OFF]: Nema kompresije dinamičkog opsega.
[STANDARD]: Sistem reprodukuje zvučni zapis
sa dinamičkim opsegom kakav su njegovi tvorci
nameravali da postignu.
[MAX]: Sistem potpuno komprimuje dinamički
opseg.
Napomena
& [AUDIO DRC] je primenjiv samo za Dolby Digital.
„ [TRACK SELECTION]
Možete dodeliti prioritet zvučnom zapisu koji
sadrži najveći broj kanala kad je snimljeno više
audio formata (PCM, DTS, Dolby Digital ili
MPEG audio).
[OFF]: Isključeno.
[AUTO]: Sistem odabire zvučni zapis automatski u skladu sa prioritetom.
Ostala podešenja
[SYSTEM SETUP]
„ [SCREEN SAVER]
Ova funkcija sprečava oštećenja ekrana (senke).
Pritisnite bilo koju tipku (npr. ) za isključenje
screen savera.
[ON]: Kad ostavite sistem sa privremeno prekinutom ili zaustavljenom reprodukcijom duže od
15 minuta, uključuje se screen saver.
[OFF]: Isključeno.
„ [BACKGROUND]
Možete odabrati boje pozadine ili slike na TV
ekranu.
[JACKET PICTURE]: U pozadini se prikazuje slika samo ako se već nalazi na disku
(CD­ EXTRA itd.). Ako disk nema snimljenu
sliku, prikazuje se slika memorisana u memoriji
sistema.
[GRAPHICS]: U pozadini se prikazuje slika
memorisana u memoriji uređaja.
[BLUE]: Pozadina je plave boje.
[BLACK]: Pozadina je crne boje.
„ [PARENTAL CONTROL]
Funkcija [PARENTAL CONTROL] omogućuje
ograničenje reprodukcije DVD­ova na kojima je
podešeno ograničenje. Scene se mogu blokirati
ili zameniti drugim scenama.
1
Napomena
& Kad podesite opciju na [AUTO], može se promeniti
jezik. [TRACK SELECTION] podešenje ima veći
prioritet nego [AUDIO] podešenja u [LANGUAGE
SETUP] (str. 56). (Zavisno od diska, ova funkcija
možda neće raditi.)
2
3
4
Brojčanim tipkama unesite ili ponovo
unesite 4-cifrenu lozinku, zatim
pritisnite .
Pritisnite / za odabir [STANDARD] i
zatim pritisnite .
Pritisnite / za odabir geografskog
područja kao nivo ograničenja, zatim
pritisnite .
Kad odaberete [OTHERS ], odaberite i
brojčanim tipkama unesite standardni kôd u
tablici "Lista regionalnih kodova funkcije
ograničenja reprodukcije" (str. 72).
Pritisnite / za odabir [LEVEL] i zatim
pritisnite .
59
5
Pritisnite / za odabir željenog nivoa
i zatim pritisnite .
Što je vrednost niža, to je ograničenje
veće.
Isključenje funkcije [PARENTAL CONTROL]
Podesite [LEVEL] na [OFF] u koraku 5.
Reprodukcija diska za koji je podešen
[PARENTAL CONTROL]
Kad umetnete disk i pritisnete , na ekranu se
pojavi prozor za unos lozinke. Unesite svoju
četvorocifrenu lozinku pomoću brojčanih
tipki, zatim pritisnite .
Savet
& Ako ste zaboravili svoju lozinku, unesite "199703"
pomoću brojčanih tipki i zatim pritisnite . Meni
će zatražiti unos nove 4­cifrene lozinke. Nakon
unosa nove 4­cifrene lozinke, ponovo stavite disk u
uređaj i pritisnite . Kad se ponovo prikaže meni
za unos lozinke, unesite svoju novu lozinku.
Promena lozinke
1
2
3
4
Unesite svoju četvorocifrenu lozinku
pomoću brojčanih tipki, zatim
pritisnite .
Tipkama / odaberite [CHANGE
PASSWORD ], zatim pritisnite .
Unesite novu četvorocifrenu lozinku
pomoću brojčanih tipki, zatim
pritisnite .
Ako pogrešite pri unosu lozinke, pritisnite
 pre pritiska tipke , zatim unesite tačan
broj.
Za potvrdu nove lozinke, unesite je opet
brojčanim tipkama, zatim pritisnite .
„ [DivX (R) VOD]
Možete prikazati registracioni ili deaktivacioni
kôd za ovaj sistem, ili deaktivirati sistem nakon
aktivacije.
& [YES]: Sistem se deaktivira i prikazuje se
deaktivacioni kôd.
& [NO]: Sistem se vrati na prethodni prikaz.
Ponovni prikaz deaktivacionog koda nakon
deaktivacije
Tipkama / odaberite [Deactivation Code ],
zatim pritisnite .
Više informacija potražite na Internet stranici
http://www.divx.com.
„ [MULTI-DISC RESUME]
Sistem memoriše mesta zaustavljanja diska i
nastavlja reprodukciju kod sledećeg umetanja
istog diska.
[ON]: Sistem može memorisati najmanje 10
mesta nastavka reprodukcije.
[OFF]: Sistem ne memoriše podešenja za nastavak
reprodukcije. Reprodukcija se nastavlja sa istog
mesta samo za disk koji se trenutno nalazi u
uređaju.
Napomena
& Kad se popuni memorija nastavka reprodukcije
prethodnog diska, izbrisaće se podatak za prvi disk.
„ [RESET]
Možete vratiti [SETUP] postavke osim
[PARENTAL CONTROL] na standardna podešenja.
Pritisnite / za odabir [YES] i zatim pritisnite
.
Možete takođe prekinuti postupak i vratiti se na
kontrolni meni odabirom opcije [NO].
Nemojte pritiskati / prilikom resetovanja sistema
jer mu treba nekoliko sekundi za završetak
postupka.
Napomena
& Postavke za [MEDIA], [INTERVAL], [EFFECT]
i [MULTI/2CH] se takođe vraćaju na standardna
podešenja.
Prikaz registracionog koda
Tipkama / odaberite [Registration Code ],
zatim pritisnite .
Deaktivacija sistema
Pritisnite / za odabir [YES] ili [NO] i zatim
pritisnite .
60
Podešavanje zvučnika
[SPEAKER SETUP]
Postavke zvučnika možete podesiti ručno bez
izvođenja brzog podešavanja (Quick Setup).
Odaberite zvučnike koje ćete koristiti, podesite
udaljenost zvučnika od svog mesta slušanja i
zatim podesite nivo zvuka za svaki zvučnik.
Nivo zvuka možete podesiti primenom funkcije
[TEST TONE].
[SURROUND] 3.0 m/10 ft: Podesite udaljenost
surround zvučnika (do 5 metara bliže prednjim
zvučnicima).
„ [CONNECTION]
„ [LEVEL (FRONT)]
[FRONT]
[YES]
[CENTER]
[YES]: U normalnim okolnostima odaberite
ovo.
[NONE]: Odaberite ako se ne koristi srednji
zvučnik.
[SURROUND]
[YES]: U normalnim okolnostima odaberite
ovo.
[NONE]: Odaberite ako se ne koriste surround
zvučnici.
[SUBWOOFER]
[YES]
Napomena
& Kad promenite podešenje za [CONNECTION],
podešenje [STANDARD] za [SPEAKER
FORMATION] ostane isto, ali se ostala podešenja za
[SPEAKER FORMATION] vrate na [STANDARD].
„ [DISTANCE]
Podesite udaljenost svih zvučnika od mesta
slušanja.
Za najbolji mogući surround zvuk potrebno je
postaviti sve zvučnike na istu udaljenost od
položaja za slušanje. Udaljenost može biti od
1 do 7 metara* za prednje zvučnike i od 0 do 7
metara** za srednji zvučnik.
Ako srednji zvučnik ne možete staviti na istu
udaljenost, možete ga pomeriti do 1,6 metara
bliže mestu slušanja. Ako surround zvučnike ne
možete staviti na istu udaljenost, možete ih
pomeriti do 5 metara bliže mestu slušanja.
[FRONT] 3.0 m/10 ft: Podesite udaljenost
prednjih zvučnika.
[CENTER] 3.0 m/10 ft: Podesite udaljenost
srednjeg zvučnika (do 1,6 metara bliže
prednjim zvučnicima).
* 0,9 – 6,9 metara za severnoameričke modele.
** 0,0 – 6,9 metara za severnoameričke modele.
Možete podesiti nivo zvuka prednjih zvučnika,
srednjeg zvučnika i subwoofera. Parametre
možete podesiti od –6.0 dB do 0 dB za [L/R], i
od –6.0 dB do +6.0 dB za [CENTER] i
[SUBWOOFER]. Pobrinite se da [TEST TONE]
podesite na [ON] radi lakšeg podešavanja.
[L/R] 0.0 dB: Podesite nivo prednjih zvučnika.
[CENTER] 0.0 dB: Podesite nivo srednjeg
zvučnika.
[SUBWOOFER] +2.0 dB: Podesite nivo
subwoofera.
„ [LEVEL (SURROUND)]
Možete podesiti nivo zvuka surround zvučnika.
Možete podesiti parametre od –6.0 do +6.0 dB.
Podesite [TEST TONE] na [ON] radi lakšeg
podešavanja.
[L/R] 0.0 dB: Podesite nivo surround zvučnika.
„ [TEST TONE]
Nivo zvuka za zvučnike možete podesiti
primenom funkcije [TEST TONE].
[OFF]: Probni ton se ne emituje.
[ON]: Probni ton se emituje redom iz svakog
zvučnika kod podešavanja glasnoće.
Podesite glasnoću zvučnika na sledeći način.
1
2
3
4
Podesite [TEST TONE] na [ON].
Odaberite željeni zvučnik i glasnoću
pomoću tipki ///, zatim
pritisnite .
Ponovite korak 2.
Pritisnite /// za podešavanje
[TEST TONE] na [OFF] nakon podešavanja glasnoće zvučnika.
61
O podešavanju glasnoće
Dodatne informacije
Mere opreza
O izvorima napajanja
Čišćenje
& Odspojite utikač iz zidne (mrežne) utičnice ako
uređaj nećete upotrebljavati duže vreme. Pri odspajanju povlačite utikač, a ne kabl.
& Očistite kućište, prednju ploču i kontrole mekom
krpom koju je potrebno navlažiti u rastvoru blagog
sredstva za pranje. Nemojte koristiti sredstva koja
bi mogla ogrebati površinu, na primer, prašak za
ribanje ili rastvore poput alkohola ili benzina.
Ako imate bilo kakvih pitanja ili problema vezanih
za sistem, molimo obratite se najbližem Sony
prodavcu.
O postavljanju
& Postavite sistem na mesto na kojem je osigurano
dovoljno provetravanje kako u unutrašnjosti sistema
ne bi došlo do nakupljanja toplote.
& Ako je glasnoća povišena duže vreme, kućište
sistema se zagreje. Pojava ne predstavlja kvar. Međutim, nemojte dirati kućište. Ne postavljajte uređaj u
skučene prostore gde je slabije provetravanje pa se
uređaj može pregrejati.
& Nemojte na uređaj stavljati nikakve predmete koji bi
mogli zakloniti ventilacione otvore na njemu. Sistem
je opremljen pojačalom snage. Ako su ventilacioni
otvori na uređaju zaklonjeni, može doći do pregrejavanja i do kvara.
& Ne postavljajte uređaj na mekane podloge, na primer,
na tepihe, niti u blizini tkanina, na primer, zavesa,
koji bi mogli blokirati otvore za hlađenje.
& Nemojte stavljati sistem na mesta u blizini izvora
toplote poput radijatora i kanala za dovod vrućeg
vazduha, ili na mesta koja se nalaze pod direktnim
uticajem sunčevog zraka, prekomerne prašine ili
mehaničkih udara.
& Nemojte postavljati sistem u nagnuti položaj. Dizajniran je samo za rad u horizontalnom položaju.
& Sistem i diskove držite što dalje od opreme sa snažnim magnetima, kao što su mikrotalasne pećnice
ili veliki zvučnici.
& Ne postavljajte teške predmete na sistem.
O radu uređaja
& Ako unesete sistem iz hladnog na toplo mesto, ili
ako je postavljen u veoma vlažnom prostoru, vlaga
se može kondenzovati na so čivima unutar uređaja.
Ako dođe do toga, sistem možda neće pravilno raditi.
U tom slučaju, uklonite disk i ostavite sistem uključen
oko pola sata dok vlaga ne ispari.
& Ako upadne bilo kakav predmet u uređaj, odspojite
ga iz utičnice i odnesite na proveru u servis pre
nastavka upotrebe.
62
& Ne pojačavajte glasnoću tokom slušanja dela sa
veoma niskim nivoom ulaznog signala ili bez audio
signala. U protivnom se zvučnici mogu oštetiti pri
iznenadnoj reprodukciji glasnih delova.
O diskovima za čišćenje, sredstvima
za čišćenje diskova/so čiva
& Nemojte koristiti diskove za čišćenje niti sredstva
za čišćenje diskova/soč iva (uključujući i one u teč nom obliku i u obliku spreja). To može uzrokovati
kvar uređaja.
O bojama TV slike
& Ako zvučnici uzrokuju nepravilan prikaz boja na ekranu TV prijemnika, odmah isključite TV prijemnik
te ga uključite nakon 15 do 30 minuta. Ako su boje i
dalje neispravno prikazane, odmaknite zvučnike od
TV prijemnika.
VAŽNA NAPOMENA
Oprez: Sistem ima mogućnost beskrajnog prikaza
zadržane ("zamrznute") video slike ili prikaza
menija na ekranu vašeg televizora. Ako ostavite
prikaz zadržane slike ili menija na ekranu vašeg
TV prijemnika tokom dužeg vremenskog perioda,
to može prouzrokovati trajno oštećenje TV ekrana.
Posebno su osetljivi projekcioni TV prijemnici.
O prenošenju sistema
& Pre premeštanja sistema izvadite disk iz fioke i
odspojite mrežni kabl iz zidne utičnice.
Napomene o diskovima
O rukovanju diskovima
& Kako bi disk ostao čist, držite ga za ivicu. Ne
dodirujte površinu.
& Nemojte lepiti papir ili trake na disk.
& Ne izlažite disk direktnom sunčevom svetlu i
izvorima toplote, na primer dovodima toplog
vazduha, niti ga ostavljajte u autu koji je parkiran
na direktnom sunčevom svetlu, jer može doći
do značajnog porasta temperature u autu.
& Nakon reprodukcije, memorišite disk u pripadajuću kutiju.
Čišćenje
& Pre reprodukcije očistite disk krpom.
Obrišite disk od sredine prema ivici.
& Ne koristite rastvore poput benzina, razređivača,
komercijalno nabavljivih čistača za diskove/
soč iva, niti anti­statičke sprejeve namenjene
vinilnim pločama.
Sistem može reprodukovati samo standardne
okrugle diskove. Upotreba diskova koji nisu
ni standardni ni okrugli (na primer, u obliku
razglednice, srca ili zvezde) može uzrokovati
kvarove na uređaju.
Nemojte upotrebljavati diskove koji na sebi
imaju pričvršćene komercijalne dodatke kao
što su nalepnice ili prstenovi.
63
U slučaju problema
Ako iskusite neke od sledećih poteškoća tokom upotrebe uređaja, pre nego što odnesete sistem na
servis, proučite ovo uputstvo jer vam ono može pomoći u rešavanju problema. Ako su problemi i
dalje prisutni, obratite se najbližem Sony prodavcu.
Ako serviser zameni neke delove pri popravci, možete zadržati te delove.
Opšte
Simptom
Problemi i rešenja
Uređaj se ne uključuje.
& Proverite da li je kabl napajanja čvrsto spojen.
Daljinski upravljač ne radi.
& Udaljenost između daljinskog upravljača i uređaja je prevelika.
& Baterije u daljinskom upravljaču su istrošene.
Sistem ne radi pravilno.
& Odspojite mrežni kabl iz zidne utičnice i ponovo priključite nakon
nekoliko minuta.
& Izvedite sledeći postupak. (Ne zaboravite da se parametri sistema, na primer
memorisane stanice, vraćaju na standardna podešenja.)
1Pritisnite / za uključenje sistema.
2Pritisnite na uređaju istovremeno , FUNCTION i /. Na displeju
se pojavi oznaka "COLD RESET".
Slika
64
Simptom
Problemi i rešenja
Nema slike.
& Nije odabran video ulaz TV prijemnika te nije moguć prikaz slike sa sistema.
& Proverite izlazni signal sistema.
Nema slike pri povezivanju HDMI
kablom.
& Sistem je spojen sa ulaznim uređajem koji nije HDCP (high­definition content
protection) kompatibilan (ne uključuje se "HDMI" na prednjoj strani uređaja).
& Ako se HDMI OUT priključnica koristi za video izlaz, problem se može
rešiti promenom vrste video signala koji izlazi iz HDMI OUT priključnice
(str. 57).
Spojite TV i sistem pomoću video priključnica koje nisu HDMI OUT te
prebacite ulaz TV prijemnika na spojeni video ulaz tako da možete videti
menije na ekranu. Promenite izlazni video signal na HDMI OUT
priključnici te ponovo prebacite ulaz TV prijemnika na HDMI. Ako se slika
ponovo ne prikaže, ponovite postupak i isprobajte druge mogućnosti.
Pojavljuju se smetnje u slici.
& Ako je signal iz priključnice EURO AV  OUTPUT (TO TV) izobličen,
promenite izlazni video signal na HDMI OUT priključnici podešavanjem
[HDMI RESOLUTION] u [HDMI SETUP] na [720  480p]* (str. 57).
* Zavisno od modela, može se pojaviti [720  480/576p].
Slika se ne prikazuje celom
površinom TV ekrana.
& Proverite podešenje za [TV TYPE] u [VIDEO SETUP] (str. 57).
& Format slike je podešen na disku.
Boje na TV ekranu nisu prikazane
pravilno.
Zvučnici sistema sadrže magnetne delove te mogu uzrokovati smetnje.
Kad boje na TV ekranu nisu prikazane pravilno, učinite sledeće:
& Postavite zvučnike na udaljenost od min. 0,3 metra od TV­a.
& Ako su boje i dalje prikazane nepravilno, odmah isključite TV prijemnik te
ga uključite nakon 15 do 30 minuta.
& Ne stavljajte predmete sa magnetima (magnetne zatvarače na postolju za
TV, medicinske uređaje, igračke itd.) pored zvučnika.
& Odmaknite zvučnike od TV prijemnika.
Simptom
Problemi i rešenja
Reprodukovana slika postane
izobličena.
& Podesite [YCBCR] u [YCBCR/RGB (HDMI)] na [RGB] (str. 58).
Zvuk
Simptom
Problemi i rešenja
Nema zvuka.
& Kabl zvučnika nije spojen čvrsto.
& Proverite postavke zvučnika (str. 60).
Nema zvuka kad je komponenta
& Proverite sledeće.
(digitalni satelitski prijemnik,
– Spojite sistem i TV prijemnik pomoću SCART (EURO AV) kabla (str. 26)
PlayStation 3 i sl.) spojena direktno
i odaberite funkciju "TV".
na TV putem HDMI priključnice.
– Isključite zvučnike TV­a.
Čuju se jake smetnje u zvuku ili
brujanje.
& Odmaknite TV prijemnik od audio komponenata.
& Očistite disk.
Pri reprodukciji VIDEO CD­a,
CD­a ili audio datoteke gubi se
stereo efekat.
& Odaberite stereo zvuk pritiskom na tipku AUDIO (str. 36).
Iz određenog ili svih zvučnika ne
čuje se zvuk ili je zvuk vrlo tih.
& Proverite podešenja za surround (str. 46).
& Proverite spojeve i podešenja zvučnika (str. 25, 60).
& Zavisno od DVD diska, izlazni signal možda neće biti u celosti 5.1­kanalni.
& Reprodukuje se 2­kanalni izvor.
Zvuk se čuje samo iz srednjeg
zvučnika.
& Zavisno od diska, zvuk se može čuti samo iz srednjeg zvučnika.
Na TV­u se ne čuje zvuk iz sistema. & Podesite [AUDIO (HDMI)] u [HDMI SETUP] na [ON] (str. 58).
& Super Audio CD signali ne izlaze putem priključnice HDMI OUT.
& Izvedite sledeći postupak.
1Isključite i ponovo uključite sistem.
2Isključite i ponovo uključite spojenu opremu.
3Odspojite i ponovo spojite HDMI kabl.
Zvuk reprodukovanih datoteka sa
DATA CD/DATA DVD diska/USB
uređaja je izobličen.
& Bit rate korišten pri enkodiranju audio datoteka je bio nizak. Smestite na
DATA CD/DATA DVD/USB uređaj audio datoteke enkodirane sa većom bit
rate brzinom.
Pri reprodukciji s USB uređaja čuje & Kopirajte datoteke na računar, formatirajte USB uređaj u FAT12, FAT16
se šum ili zvuk preskače.
ili FAT32 format i ponovo kopirajte datoteke na USB uređaj.
Reprodukcija diska
Simptom
Problemi i rešenja
Disk se ne može reprodukovati.
& Regionalni kôd na DVD disku ne podudara se sa regionalnim kodom sistema.
& Unutar uređaja se kondenzovala vlaga koja može oštetiti so ivo. Izvadite
disk i ostavite uređaj uključen približno pola sata.
Nije moguće promeniti jezik
dijaloga ili titla.
& Podesite jezik pomoću menija diska.
Disk se ne reprodukuje od početka.
& Pre početka reprodukcije pritisnite  na sistemu ili na daljinskom upravljaču
(str. 34).
Nije moguća reprodukcija DATA
CD/DATA DVD diska.
& DATA CD nije snimljen u MP3 formatu koji je u skladu sa ISO 9660 Level 1/
Level 2 ili Joliet standardima.
& DATA DVD nije snimljen u MP3 formatu koji odgovara standardu UDF
(Universal Disk Format).
65
Simptom
Problemi i rešenja
Nije moguće reprodukovati
datoteku.
& Ekstenzija naziva datoteke ili format datoteke nisu odgovarajući. Pogledajte
"Odgovarajući diskovi/datoteke na USB uređaju" (str. 6).
& Proverite postavke za [MEDIA] (str. 34).
& Sistem može reprodukovati samo do dubine od 8 foldera.
& Proverite da broj foldera ne prelazi 200.
& Proverite da broj audio datoteka/JPEG slikovnih datoteka u folderu ne prelazi 150.
Nije moguće prikazati određenu
JPEG slikovnu datoteku.
& JPEG slika je veća od 3072 (širina)  2048 (visina) piksela u normalnom
formatu ili sa više od 2 000 000 piksela u progresivnom formatu (koji se
uglavnom koristi na Internetu).
Nije moguće reprodukovati
određenu video datoteku.
& Video datoteka ima rezoluciju veću od 720 (širina)  576 (visina).
Nazivi foldera/zapisa/datoteka se
ne prikazuju pravilno.
& Uređaj može prikazati samo brojke i slova engleske abecede. Drugi znakovi
se prikazuju kao [_].
Nazivi datoteka nisu prikazani
pravilno.
& Ovaj sistem može prikazati samo brojeve i slova engleske abecede. Ostali
znakovi se neće prikazivati pravilno.
USB reprodukcija
Simptom
Problemi i rešenja
Reprodukcija USB uređaja ne
kreće od početka.
& Pre početka reprodukcije pritisnite  na sistemu ili na daljinskom upravljaču
(str. 34).
Nije moguće reprodukovati sa
USB uređaja.
& Sistem ne podržava USB uređaje formatirane sa sistemom datoteka koji
nije FAT12, FAT16 ili FAT32.*
* Ovaj sistem podržava FAT12, FAT16 i FAT32, ali neki USB uređaji možda
neće podržavati sve ove FAT formate. Za detalje, pogledajte uputstvo za
upotrebu USB uređaja ili se obratite njegovom proizvođaču.
& Ako koristite particionisani USB uređaj, mogu se reprodukovati samo audio
datoteke sa prve particije.
Nije moguće reprodukovati
datoteku.
& Ekstenzija naziva datoteke ili format datoteke nisu odgovarajući. Pogledajte
"Odgovarajući diskovi/datoteke na USB uređaju" (str. 6).
& Proverite postavke za [MEDIA] (str. 34).
& Sistem može reprodukovati samo do dubine od 8 foldera.
& Proverite da broj foldera ne prelazi 200.
& Proverite da broj audio datoteka/JPEG slikovnih datoteka u folderu ne
prelazi 150.
& Nije moguća reprodukcija enkriptovanih datoteka ili datoteka zaštićenih
lozinkama itd.
Nije moguće prikazati određenu
JPEG slikovnu datoteku.
& JPEG slika je veća od 3072 (širina)  2048 (visina) piksela u normalnom
formatu ili sa više od 2 000 000 piksela u progresivnom formatu (koji se
uglavnom koristi na Internetu).
Nije moguće reprodukovati određe- & Video datoteka ima rezoluciju veću od 720 (širina)  576 (visina).
nu video datoteku.
66
Nije moguće reprodukovati WMA
datoteku.
& WMA datoteke koje su u WMA DRM, WMA Lossless ili WMA PRO
formatu se ne mogu reprodukovati.
Nije moguće reprodukovati AAC
datoteku.
& AAC datoteke koje su u AAC DRM ili AAC Lossless formatu se ne mogu
reprodukovati.
Nazivi foldera/zapisa/datoteka se
ne prikazuju pravilno.
& Uređaj može prikazati samo brojke i slova engleske abecede. Drugi znakovi
se prikazuju kao [_].
Nazivi datoteka nisu prikazani
pravilno.
& Ovaj sistem može prikazati samo brojeve i slova engleske abecede. Ostali
znakovi se neće prikazivati pravilno.
Simptom
Problemi i rešenja
Sistemu treba neko vreme za
početak reprodukcije.
& Nakon što sistem očita sve datoteke sa USB uređaja, sistemu može trebati
više vremena no obično ako je:
– na USB uređaju puno foldera ili datoteka.
– organizaciona struktura foldera ili datoteka vrlo komplikovana.
– memorijski kapacitet vrlo velik.
– datoteka vrlo velika.
– unutrašnja memorija fragmentirana.
& Sistem reprodukuje audio datoteku u AAC formatu.
USB uređaj koji se koristio na
drugom uređaju ne radi.
& Možda je snimljen u neodgovarajućem formatu. U tom slučaju, najpre
memorišite važne datoteke sa USB uređaja kopiranjem na hard disk računara.
Zatim formatirajte USB uređaj u FAT12, FAT16 ili FAT32 format i ponovo
prenesite datoteke na USB uređaj.
Prenos audio zapisa/datoteke
Simptom
Problemi i rešenja
Ne možete započeti prenos
datoteka na USB uređaj.
& Možda su se pojavili sledeći problemi.
– USB uređaj je pun.
– Broj audio datoteka i foldera na USB uređaju je dostigao gornju granicu.
– USB uređaj je zaštićen protiv snimanja.
Snimanje se zaustavlja pre
završetka.
& Komunikaciona brzina USB uređaja je izuzetno mala. Spojite USB uređaj
koji ovaj sistem može reprodukovati.
& Ako se snimanje, kopiranje i brisanje ponavlja više puta, struktura datoteka
unutar USB uređaja postaje komplikovana. Formatirajte USB uređaj prema
pripadajućem uputstvu za upotrebu. Ako se problem ponavlja, obratite se
najbližem Sonyjevom servisu.
& USB uređaj je pun.
& Broj audio datoteka i foldera na USB uređaju je dostigao gornju granicu.
Prenos datoteka na USB uređaj
nije uspeo.
& Tokom brisanja datoteka ste odspojili USB uređaj ili se prekinulo napajanje.
Izbrišite delimično izbrisanu datoteku. Ako to ne reši problem, USB
uređaj je možda u kvaru. Formatirajte USB uređaj prema pripadajućem
uputstvu za upotrebu. Ako se problem ponavlja, obratite se najbližem
Sonyjevom servisu.
& Proverite da li je na USB uređaju aktivirana zaštita od snimanja.
Audio datoteke ili folderi na USB
uređaju se ne mogu izbrisati.
Funkcije tjunera
Simptom
Problemi i rešenja
Ne mogu se podesiti radio stanice.
& Proverite da li je antenski kabl čvrsto spojen. Podesite antenu ili spojite
spoljnu antenu, ako je potrebno.
& Signal radio stanice je suviše slab (pri automatskom podešavanju). Ručno
podesite stanicu.
FM prijem je loš.
& Pomoću 75­ohmskog koaksijalnog kabla (opcija) spojite uređaj na spoljnu
FM antenu.
67
Control for HDMI
Simptom
Problemi i rešenja
Funkcija Control for HDMI ne radi. & Podesite [CONTROL FOR HDMI] u [HDMI SETUP] na [ON] (str. 58).
& Uverite se da je spojena komponenta kompatibilna sa funkcijom [CONTROL
FOR HDMI].
& Proverite podešenje funkcije Control for HDMI na spojenoj komponenti.
Pogledajte uputstvo za upotrebu isporučeno uz komponentu.
& Ako promenite HDMI povezivanje, spojite i odspojite mrežni kabl (kabl
napajanja) ili ako se prekine napajanje, podesite [CONTROL FOR HDMI]
u [HDMI SETUP] na [OFF], zatim podesite na [ON] (str. 58).
& Za detalje, pogledajte "Upotreba funkcije Control for HDMI za "BRAVIA"
Sync" (str. 49).
Iz sistema i TV prijemnika se ne čuje & Proverite da li je priključeni TV prijemnik kompatibilan sa System Audio
zvuk kod upotrebe System Audio
Control funkcijom.
Control funkcije.
& Za detalje, pogledajte "Upotreba funkcije Control for HDMI za "BRAVIA"
Sync" (str. 49).
TV ulaz se ne menja automatski
kad spojite sistem na TV pomoću
SCART (EURO AV) kabla.
& Podesite [CONTROL FOR HDMI] u [HDMI SETUP] na [OFF] (str. 58).
Poruke
Simptom
Problemi i rešenja
Naizmenič no se pojavljuje
& Pritisnite / za isključenje sistema i proverite sledeće stavke nakon što sa
"PROTECTOR" i "PUSH POWER". displeja nestane "STANDBY".
– Da li su + i – kablovi zvučnika kratko spojeni?
– Da li su zaklonjeni ventilacioni otvori na sistemu?
– Nakon provere navedenih stavki i uklanjanja problema, uključite sistem.
Ako pomoću ovih provera ne možete ustanoviti uzrok problema,
obratite se najbližem Sonyjevom servisu.
68
Prikazuje se "OVERLOAD",
"REMOVE USB" i zatim "PUSH
POWER".
& Sistem je detektovao problem sa nivoom električne struje iz  (USB) priključnice. Isključite sistem i odspojite USB uređaj iz  (USB) priključnice.
Proverite da nema problema sa USB uređajem. Ako se problem ponavlja,
obratite se najbližem Sonyjevom servisu.
Prikazuje se "LOCKED" i disk
se ne može izvaditi.
& Obratite se Sony prodavcu ili ovlašć enom Sony servisu.
Prikazuje se "DATA ERROR".
& Datoteka koju želite reprodukovati je oštećena.
& Format ne odgovara ekstenziji u nazivu datoteke. Pogledajte "Odgovarajući
diskovi/datoteke na USB uređaju" (str. 6).
& Format JPEG slikovne datoteke nije usklađen sa DCF standardom.
Pri reprodukciji se duže vreme
prikazuje "READING".
& Postupak čitanja može trajati duže vreme ako je:
– na USB uređaju puno foldera ili datoteka.
– organizaciona struktura foldera ili datoteka vrlo komplikovana.
– memorijski kapacitet vrlo velik.
– unutrašnja memorija fragmentirana.
Funkcija automatske
dijagnostike
(Kad se na displeju pojavljuju slova/
brojke)
Kad se aktivira funkcija automatske dijagnostike kako bi sprečila neispravan rad uređaja,
na TV ekranu ili displeju će se prikazati 5
znakova servisnog broja (na primer, C 13 50),
odnosno, kombinacija slova i četiri broja.
U tom slučaju proverite sledeću tablicu.
C:13:50
Tehnički podaci
Pojačalo
IZLAZNA SNAGA (nazivna):
Prednji L + Prednji R
65 W + 65 W (pri 3 ohma,
1 kHz, 1% THD)
IZLAZNA SNAGA (referentna):
Prednji L/Prednji R/
Srednji/Surround L/
Surroound R: 100 W (po
kanalu pri 3 ohma, 1 kHz)
Subwoofer: 100 W (pri 3
ohma, 80 Hz)
Ulazi (analogni)
TV (AUDIO IN)
Osetljivost: 450/250 mV
Super Audio CD/DVD sistem
Funkcije laserske diode
Prva tri
znaka
servisnog
broja
Uzrok i/ili postupak otklanjanja
problema
C 13
Disk je prljav.
Očistite disk mekom krpom
(str. 63).
E XX
(XX je broj)
Aktivirala se funkcija automatske
dijagnostike kako bi sprečila
neispravan rad uređaja.
Obratite se Sony prodavcu
ili ovlašć enom Sony servisu i
navedite 5 znakova servisnog
broja. Primer: E 61 10
Kod prikaza broja verzije na TV
e ekranu
Kad uključite sistem, na ekranu se može prikazati broj verzije [VER.X.XX] (X je broj). Iako
to ne predstavlja kvar i služi samo za servisne
svrhe, neće biti moguće normalno upotrebljavati
sistem. Isključite sistem te ga ponovo uključite
kako biste ga mogli koristiti.
VER.X.XX
Trajanje emisije:
Kontinuirano
Snaga lasera: Manje od
44,6 µW
* Ta snaga je izmerena na udaljenosti od 200 mm od
površine sočiva objektiva na glavi lasera sa otvorom
promera 7 mm.
Sistem formata signala
PAL/NTSC
USB
 (USB) priključnica:
Maksimalna struja:
Radio (tjuner)
Sistem
Opseg podešavanja
Severnoamerički modeli:
Ostali modeli:
Antena
Antenske priključnice
Međufrekvencija
Video
Izlazi
500 mA
PLL, kvarcom kontrolisan
digitalni sintetizator
87,5 MHz – 108 MHz
(u koracima od 100 kHz)
87,5 MHz – 108 MHz
(u koracima od 50 kHz)
FM žičana antena
75 ohma, nesimetrično
10,7 MHz
VIDEO: 1 Vp­p 75 ohms
R/G/B: 0,7 Vp­p/75 ohma
HDMI OUT: Tip A
(19­pinski)
Zvučnici
Front (prednji)
DAV-TZ230 (SS-TS102)
Sistem zvučnika
Zvučnička jedinica
Nazivna impedansa
Dimenzije (približno)
Masa (približno)
Širokopojasni, bas refleksni
65 mm kupasti
3 ohma
103 mm  164 mm 
85 mm (š/v/d)
0,5 kg
69
DAV-TZ630 (SS-TS104)
Sistem zvučnika
Zvučnička jedinica
Nazivna impedansa
Dimenzije (približno)
Masa (približno)
Srednji (SS-CT101)
Sistem zvučnika
Zvučnička jedinica
Nazivna impedansa
Dimenzije (približno)
Masa (približno)
Surround (SS-TS102)
Sistem zvučnika
Zvučnička jedinica
Nazivna impedansa
Dimenzije (približno)
Masa (približno)
Širokopojasni, bas refleksni
65 mm kupasti
3 ohma
255 mm  1185 mm 
255 mm (samo zvučnik:
113 mm  645 mm 
77 mm (š/v/d)
3,1 kg
Širokopojasni, bas refleksni,
magnetni oklopljen
65 mm kupasti
3 ohma
265 mm  94 mm 
70 mm (š/v/d)
0,6 kg
Širokopojasni, bas refleksni
65 mm kupasti
3 ohma
103 mm  164 mm 
85 mm (š/v/d)
0,5 kg
Ekstenzija datoteke:
Brzina bitova:
Frekvencije uzorkovanja:
DivX
Ekstenzija datoteke:
Video kodek:
Brzina bitova:
Brzina sličica:
Rezolucija:
Audio kodek:
MPEG4
Format datoteke:
Ekstenzija datoteke:
Video kodek:
Brzina bitova:
Brzina sličica:
Rezolucija:
Audio kodek:
DRM:
m4a
48 kbps – 320 kbps
44,1 kHz
avi/divx
DivX video
10,08 Mbps (maks.)
30 fps
720  576
MP3
MP4 format
mp4/m4v
MPEG4 Simple Profile
(AVC nije kompatibilno.)
4 Mbps
30 fps
720  576
AAC­LC (HE­AAC nije
kompatibilno.)
Nije kompatibilno
Subwoofer (SS-WS101)
Dizajn i tehnički podaci podložni su promenama bez
najave.
Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne
štamparske greške.
Masa (približno)
& Potrošnja u pripravnom stanju 0,2 W.
& Halogeni usporivači plamena nisu korišteni u
nekim štampanim pločicama.
& Više od 85% efikasnosti napajanja sklopa pojačavanja
postignuto je pomoću digitalnog pojačala, S­Master.
Sistem zvučnika
Zvučnička jedinica
Nazivna impedansa
Dimenzije (približno)
Opšte
Napajanje
Potrošnja
DAV­DZ330
Subwoofer, bas refleksni
160 mm kupasti
3 ohma
169 mm  300 mm 
320 mm (š/v/d)
5,3 kg
220 V – 240 V AC,
50/60 Hz
Uključen: 105 W
Pripravno stanje: 0,2 W*
* Vredi samo ako je:
– "DEMO" podešen na "OFF".
– [CONTROL FOR HDMI] podešen na [OFF].
Dimenzije (približno)
Masa (približno)
430 mm  67 mm  335
mm (š/v/d) uključujući
delove koji vire
3,6 kg
Podržani formati datoteka
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3)
Ekstenzija datoteke:
Brzina bitova:
Frekvencije uzorkovanja:
mp3
32 kbps – 320 kbps
32/44,1/48 kHz
WMA (samo USB uređaj)
Ekstenzija datoteke:
Brzina bitova:
Frekvencije uzorkovanja:
70
AAC (samo USB uređaj)
wma
48 kbps – 192 kbps
44,1 kHz
Prioritetne vrste datoteka za reprodukciju
Tablica opisuje prioritet vrsta datoteka pri reprodukciji pod podešenjem za [MEDIA].
Vrsta datoteke na disku
ili USB uređaju
[VIDEO]
Disk
[MEDIA] podešenje
USB uređaj
[MUSIC/
PHOTO]
[PHOTO]
[MUSIC]
Disk
Disk/USB
uređaj
Disk/USB
uređaj
Samo video datoteke1)
Video datoteke1) Video datoteke1) Video datoteke1) Video datoteke1) Video datoteke1)
Samo JPEG slikovne
datoteke
JPEG slikovne
datoteke
JPEG slikovne
datoteke
Samo audio datoteke 2)
MP3 datoteke
Audio datoteke MP3 datoteke
datoteke 1)
datoteke1)
Video
datoteke1)
JPEG slikovne
datoteke
Video
i JPEG
slikovne datoteke
Video
JPEG slikovne
datoteke
Video datoteke1) i
audio datoteke2)
Video datoteke1) Video datoteke1) MP3 datoteke
Audio datoteke 2) i JPEG
slikovne datoteke
MP3 datoteke i Audio datoteke
JPEG slikovne
datoteke sa
slideshowom
JPEG slikovne
datoteke
JPEG slikovne
datoteke
Audio datoteke 2) Audio datoteke 2)
JPEG slikovne
datoteke
Video datoteke1)
Audio datoteke 2) Audio datoteke 2)
MP3 datoteke i JPEG slikovne
JPEG slikovne datoteke
datoteke sa
slideshowom
Audio datoteke 2)
Video datoteke 1), audio
Video datoteke1) Video datoteke1) MP3 datoteke i JPEG slikovne
datoteke 2) i JPEG slikovne
JPEG slikovne datoteke
datoteke sa
datoteke
slideshowom
Audio datoteke 2)
1) MPEG­4
2) Pri
datoteke se mogu reprodukovati samo na modelima za Veliku Britaniju.
upotrebi diska možete reprodukovati samo MP3 datoteke.
71
lista jezičkih kodova
Nazivi jezika odgovaraju ISO 639: 1988 (E/F) standardu.
Kôd
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
Jezik
Afarski
Abhazijski
Afrikaans
Amharički
Arapski
Asameski
Ajmarski
Azerbejdžanski
Baškirski
Beloruski
Bugarski
Biharski
Bislamski
Bengalski;
Bangla
Tibetski
Bretonski
Katalanski
Korzikanski
Češki
Velški
Danski
Nemački
Butanski
Grčki
Hrvatski
Esperanto
Španski
Estonski
Baskijski
Perzijski
Finski
Fidži
Fareski
Francuski
Frizijski
Kôd
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1345
Jezik
Irski
Škotski Gelik
Galicijski
Guaranski
Gudžaratski
Hauski
Hindi
Hrvatski
Mađarski
Armenski
Interlingua
Interlingue
Inupijak
Indonezijski
Islandski
Talijanski
Hebrejski
Japanski
Jidiš
Javanski
Gruzijski
Kazahstanski
Grenlandski
Kambodžanski
Kanada
Korejski
Kašmirski
Kurdski
Kirgiški
Latinski
Lingalski
Laotinski
Litvanski
Latvijski;
Letiš
Malaški
Kôd
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
Jezik
Maorski
Makedonski
Malajalamski
Mongolski
Moldavski
Maratijski
Malajski
Malteški
Burmski
Naurski
Nepalski
Holandski
Norveški
Okcitanski
(Afanski) Oromo
Orijski
Pandžapski
Poljski
Pashto;
Pushto
Portugalski
Kečuanski
Retoromanski
Kirundski
Rumunski
Ruski
Kinjarvandski
Sanskrt
Sindi
Sango
Hrvatskosrpski
Singaleški
Slovački
Slovenski
Kôd
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
Jezik
Samoanski
Šona
Somalijski
Albanski
Srpski
Sisvati
Sesoto
Sudanski
Švedski
Svahili
Tamilski
Telugu
Tadžik
Tai
Tigrinjski
Turkmenski
Tagaloški
Sestvanski
Tonga
Turski
Tsonga
Tatarski
Twi
Ukrajinski
Urdu
Uzbeški
Vijetnamski
Volapuk
Volof
Ksosa
Joruba
Kineski
Zulu
1703
Neodređeno
lista regionalnih kodova funkcije ograničenja reprodukcije
Kôd
2044
2047
2046
2057
2070
2079
2090
2092
2115
72
Regija
Argentina
Australija
Austrija
Belgija
Brazil
Kanada
Čile
Kina
Danska
Kôd
2165
2174
2109
2248
2238
2254
2276
2304
2363
Regija
Finska
Francuska
Nemačka
Indija
Indonezija
Italija
Japan
Koreja
Malezija
Kôd
2362
2376
2390
2379
2427
2424
2436
2489
2501
Regija
Meksiko
Holandija
Novi Zeland
Norveška
Pakistan
Filipini
Portugal
Rusija
Singapur
Kôd
2149
2499
2086
2528
2184
Regija
Španija
Švedska
Švajcarska
Tajland
Velika Britanija
OVLAŠĆENI SERVISI
Input
Milentija Popovića 18
Beograd
011 2132 877, 311 9431
TV Video Centar
Save Kovačevića 153
Podgorica
020 620 980
ETC Electronic
Ustanička 128b
Beograd
011 3473 530, 2894 508
V.T. Centar
Seljanovo bb
Tivat-Kotor
032 674 422
ETC Electronic
Pere Velimirovića 8
Beograd
011 3510 424, 3591 243
TV Digital Servis
Šukrije Međedovića
Bijelo Polje
050 431 399
SS Digit
Kraljice Marije 29
Beograd
011 3223 674, 3370 369
Predstavništvo Sony Central and
Southeast Europe Kft. Beograd
Omladinskih Brigada 88a
11 070 Novi Beograd
Republika Srbija
Sony Info Centar
+381 11 228 33 00
www.sony.rs
support.rs@eu.sony.com
Download PDF