Sony | DAV-TZ715 | Sony DAV-TZ715 DVD sistem kućnog bioskopa Uputstva za rukovanje

4-295-622-13(1) (SR)
Kućni bioskop sa
DVD uređajem
Uputstvo za upotrebu
DAV-TZ215/DAV-TZ715
UPOZORENJE
Pažnja – U ovom proizvodu
se koriste optički uređaji
koji mogu oštetiti vid.
Ne postavljajte uređaj u uski
prostor poput police za knjige
ili ugradnog ormarića.
Da biste umanjili rizik od požara,
ne prekrivajte ventilacioni otvor
uređaja novinama, stolnjacima,
zavesama itd. Ne stavljajte izvore
otvorenog plamena na uređaj, na
primer upaljene sveće.
Da biste umanjili rizik od požara ili
strujnog udara, ne izlažite uređaj
kapljicama vode ili prskanju i ne
postavljajte na njega predmete koji
sadrže tečnost, na primer vaze.
Ne izlažite baterije ili uređaj u koji
su umetnute baterije visokim
temperaturama, na primer
sunčevom svetlu, vatri i sl.
Da bi se sprečile povrede, ovaj
uređaj morate dobro pričvrstiti na
pod/zid u skladu sa uputstvima za
montažu.
Samo za upotrebu u zatvorenom
prostoru.
Ovaj uređaj je klasifikovan kao
CLASS 1 LASER proizvod. Ova
oznaka se nalazi na zadnjoj strani
uređaja.
Za korisnike u Evropi
Odlaganje stare
električne
i elektronske
opreme
(primenljivo
u Evropskoj
uniji i ostalim evropskim
zemljama koje imaju
sisteme za odvojeno
sakupljanje otpada)
Ovaj simbol na proizvodu ili
njegovom pakovanju označava da
se proizvod ne sme tretirati kao
kućni otpad. Proizvod bi trebalo da
odložite na odgovarajućem mestu
za prikupljanje i reciklažu
električne i elektronske opreme.
Pravilnim odlaganjem ovog
proizvoda pomažete u sprečavanju
mogućih štetnih posledica po
okolinu i ljudsko zdravlje do kojih
može doći usled nepravilnog
odlaganja proizvoda. Reciklažom
materijala pomažete u očuvanju
prirodnih resursa. Za detaljnije
informacije o reciklaži ovog
proizvoda kontaktirajte lokalnu
upravu, komunalnu službu ili
prodavnicu u kojoj ste kupili
proizvod.
Odlaganje
potrošenih
baterija
(primenljivo
u Evropskoj
uniji i ostalim
evropskim
zemljama koje imaju
sisteme za odvojeno
sakupljanje otpada)
Ovaj simbol na bateriji ili njenom
pakovanju označava da se baterija
koja se dobija uz ovaj proizvod ne
sme tretirati kao kućni otpad.
Na nekim baterijama se pored ovog
simbola može nalaziti i hemijski
simbol. Hemijski simbol za živu
(Hg) ili olovo (Pb) se dodaje ako
baterija sadrži više od 0,0005%
žive ili 0,004% olova.
Pravilnim odlaganjem baterija
2SR
pomažete u sprečavanju mogućih
štetnih posledica po okolinu
i ljudsko zdravlje do kojih može
doći usled nepravilnog odlaganja
baterija. Reciklažom materijala
pomažete u očuvanju prirodnih
resursa.
Ako proizvodi zahtevaju stalno
prisustvo baterije zbog
bezbednosti, performansi ili
celovitosti podataka, takvu bateriju
bi trebalo da zameni isključivo
obučeni serviser.
Da biste bili sigurni da će baterija
biti pravilno zbrinuta, predajte
potrošenu bateriju na
odgovarajućem mestu za
prikupljanje i reciklažu električne
i elektronske opreme.
Za sve ostale baterije pogledajte
poglavlje o bezbednom uklanjaju
baterije iz proizvoda. Predajte
bateriju na odgovarajućem mestu
za prikupljanje i reciklažu
potrošenih baterija.
Za detaljnije informacije o reciklaži
ovog proizvoda ili baterije
kontaktirajte lokalnu upravu,
komunalnu službu ili prodavnicu
u kojoj ste kupili proizvod.
Napomena za korisnike: sledeće
informacije se odnose samo na
opremu koja se prodaje u zemljama
u kojima se primenjuju direktive
Evropske unije.
Proizvođač ovog uređaja je
Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Ovlašćeni predstavnik za EMC
i bezbednost uređaja je Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany.
Za sva pitanja u vezi sa servisom ili
garancijom pogledajte adrese koje su
navedene na zasebnom servisnom ili
garantnom listu.
Mere opreza
O izvorima napajanja
• Uređaj dobija mrežno napajanje
sve dok je priključen na utičnicu za
napajanje naizmeničnom strujom,
čak i kada je sam uređaj isključen.
• Budući da se mrežno napajanje
uređaja prekida izvlačenjem
glavnog utikača, priključite uređaj
na lako dostupnu utičnicu za
napajanje naizmeničnom strujom.
Ako primetite bilo kakvu
nepravilnost u radu uređaja, odmah
izvucite glavni utikač iz utičnice za
napajanje naizmeničnom strujom.
Autorska prava
U ovom sistemu se koristi
Dolby* Digital i Dolby Pro Logic
(II) adaptivni matrični dekoder
surround zvuka, kao i DTS**
Digital Surround System.
* Proizvedeno po licenci
kompanije Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic i simbol sa
duplim D su zaštitni znakovi
kompanije Dolby Laboratories.
** Proizvedeno po licenci i pod
sledećim brojevima patenata
u SAD: 5,956,674; 5,974,380;
6,487,535 i ostali patenti koji
su izdati ili na čekanju u SAD
i drugim zemljama. DTS, simbol
i DTS i simbol zajedno su
registrovani zaštitni znakovi.
Logotipi DTS Digital Surround
i DTS su zaštitni znakovi
kompanije DTS, Inc. Proizvod
obuhvata i softver. © DTS, Inc.
Sva prava zadržana.
Ovaj sistem koristi tehnologiju
Multimedijski interfejs visoke
rezolucije (HDMI™).
HDMI, logotip HDMI i
Multimedijski interfejs visoke
rezolucije su zaštitni znakovi ili
registrovani zaštitni znakovi
organizacije HDMI Licensing
LLC u SAD i drugim zemljama.
Logotipi „DVD-RW“, „DVDR“, „DVD+RW“, „DVD+R“,
„DVD VIDEO“ i „CD“ su
zaštitni znakovi.
„BRAVIA“ je zaštitni znak
korporacije Sony.
„PLAYSTATION“ je
zaštitni znak kompanije Sony
Computer Entertainment Inc.
MPEG Layer-3 tehnologija
za kodiranje zvuka i patenti
su licencirani od kompanija
Fraunhofer IIS i Thomson.
Windows Media je registrovani
zaštitni znak ili zaštitni znak
korporacije Microsoft u SAD
i/ili ostalim zemljama. Ovaj
proizvod sadrži tehnologiju
koja podleže određenim
pravima na intelektualnu
svojinu korporacije Microsoft.
Upotreba ili distribucija ove
tehnologije izvan ovog
proizvoda je zabranjena
bez odgovarajućih licenci
korporacije Microsoft.
O standardu MPEG-4
Visual
OVAJ PROIZVOD JE
LICENCIRAN POD
LICENCOM PATENTNOG
PORTFOLIJA MPEG-4
VISUAL ZA LIČNU I
NEKOMERCIJALNU
UPOTREBU OD STRANE
KORISNIKA ZA
DEKODIRANJE VIDEO
ZAPISA KOJI SU U SKLADU
SA MPEG-4 VISUAL
STANDARDOM („MPEG-4
VIDEO“) KODIRANIH OD
STRANE KORISNIKA ZA
LIČNE I NEKOMERCIJALNE
SVRHE I/ILI NABAVLJENIH
OD DOBAVLJAČA KOJI
POSEDUJE MPEG LA
LICENCU ZA DISTRIBUCIJU
MPEG-4 VIDEO ZAPISA.
NE IZDAJE SE NITI SE
PODRAZUMEVA LICENCA
ZA BILO KOJE DRUGE
SVRHE. DODATNE
INFORMACIJE O
MOGUĆNOSTIMA
UPOTREBE U
PROMOTIVNE, INTERNE
I KOMERCIJALNE SVRHE,
KAO I INFORMACIJE
O LICENCIRANJU MOGU
SE DOBITI OD KOMPANIJE
MPEG LA, LLC.
POGLEDAJTE HTTP://
WWW.MPEGLA.COM
Svi ostali zaštitni znakovi su
vlasništvo njihovih vlasnika.
O ovom uputstvu
za upotrebu
• U ovom uputstvu za
upotrebu opisane su kontrole
na daljinskom upravljaču.
Takođe možete da koristite
kontrole na uređaju ako one
imaju isti ili sličan naziv kao
one na daljinskom
upravljaču.
• Stavke u meniju za kontrolu
mogu da se razlikuju u
zavisnosti od područja.
• „DVD“ se može koristiti kao
opšti pojam za DVD VIDEO,
DVD+RW/DVD+R i DVDRW/DVD-R.
• Podrazumevano podešavanje
je podvučeno.
3SR
Sadržaj
Mere opreza .................................................3
O ovom uputstvu za upotrebu ..................3
Podržani diskovi/datoteke na USB
uređaju...................................................5
Sadržaj pakovanja .....................................10
Indeks delova i kontrola...........................12
Vodič kroz meni za kontrolu ..................17
Početni koraci
Korak 1: postavljanje sistema ........ 20
Korak 2: povezivanje sistema......... 23
Korak 3: podešavanje sistema........ 27
Reprodukcija
Reprodukcija diska ...................................30
Reprodukcija datoteka na disku/
USB uređaju........................................30
Ostale radnje koje se odnose na
reprodukciju .......................................32
Biranje režima reprodukcije ....................36
Prikazivanje informacija o disku/
USB uređaju........................................39
Uživanje u zvuku/slici sa povezane
komponente........................................41
Tjuner
Memorisanje radio stanica ......................42
Slušanje radija............................................42
Zvučni efekat
Uživanje u surround zvuku .....................43
Biranje zvučnog efekta .............................45
Praktične funkcije
Korišćenje funkcije Control for HDMI
(Kontrola preko HDMI-ja) za
„BRAVIA“ Sync .................................46
Prebacivanje pesama na USB uređaj ......48
Korišćenje merača vremena za
isključivanje ........................................51
Usaglašavanje slike i zvuka ......................51
Menjanje ulaznog nivoa zvuka sa
povezanih komponenti .....................51
4SR
Podešavanja
Menjanje svetline displeja........................52
Uključivanje/isključivanje režima
za demonstraciju................................52
Ponovno obavljanje brzog
podešavanja ........................................52
Automatsko postavljanje sistema
u režim mirovanja..............................52
Dodatna podešavanja ...............................53
Dodatne informacije
Mere opreza...............................................60
Rešavanje problema..................................62
Specifikacije ...............................................67
Indeks .........................................................71
Podržani diskovi/datoteke na USB uređaju
Tip
Logotip diska
Karakteristike
DVD VIDEO
• DVD VIDEO
• DVD-R/DVD-RW u formatu DVD
VIDEO ili video režimu
• DVD+R/DVD+RW u formatu DVD
VIDEO
Režim VR (snimanje
video zapisa)
• DVD-R/DVD-RW u režimu
VR (snimanje video zapisa)
(osim za DVD-R DL)
VIDEO CD
• VIDEO CD (diskovi verzije 1.1 i 2.0)
• Super VCD
• CD-R/CD-RW/CD-ROM u formatu
video CD ili formatu Super VCD
Super Audio CD
• Super Audio CD
CD
• Audio CD
• CD-R/CD-RW u formatu audio CD
DATA CD
–
• CD-R/CD-RW/CD-ROM u formatu
DATA CD koji sadrži sledeće tipove
datoteka i u skladu je sa standardom
ISO 96601) Level 1/Level 2 ili Joliet
(prošireni format).
– MP3 datoteke2)3)
– JPEG datoteke slika4)
– Xvid/MPEG4 video datoteke
DATA DVD
–
• DVD-ROM/DVD-R/DVD-RW/
DVD+R/DVD+RW u formatu DATA
DVD koji sadrži sledeće tipove datoteka
i u skladu je sa univerzalnim formatom
diska (UDF).
– MP3 datoteke2)3)
– JPEG datoteke slika4)
– Xvid/MPEG4 video datoteke
Ikona
5SR
Tip
USB uređaj
Logotip diska
–
Karakteristike
Ikona
• USB uređaj koji sadrži sledeće tipove
datoteka.
– MP3 datoteke2)3) ili WMA/AAC
datoteke3)
– JPEG datoteke slika4)
– Xvid/MPEG4 video datoteke
1)
Logički format datoteka i fascikli na CD-ROM-u koji je definisala Međunarodna organizacija za
standardizaciju (ISO).
2)MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) je standardni format za komprimovane audio podatke koji je definisala organizacija
ISO/MPEG. MP3 datoteke moraju da budu u formatu MPEG1 Audio Layer 3.
3)
Datoteke na koje je primenjena tehnologija upravljanja digitalnim pravima (DRM) nije moguće reprodukovati na
ovom sistemu.
4)
JPEG datoteke slika moraju da budu u skladu sa formatom DCF. (DCF „Design rule for Camera File system“:
Standardi za slike sa digitalnih fotoaparata koje je propisalo Udruženje japanskih proizvođača elektronike
i informacionih tehnologija (JEITA).)
Napomene o diskovima
Ovaj proizvod je namenjen za reprodukciju diskova koji su u skladu sa standardom Compact Disc (CD).
DualDisc diskovi i neki muzički diskovi kodirani tehnologijama za zaštitu autorskih prava nisu u
skladu sa standardom Compact Disc (CD) i zato možda neće biti kompatibilni sa ovim proizvodom.
Primeri diskova koje ovaj sistem ne može da reprodukuje
Sistem ne može da reprodukuje sledeće diskove:
• CD-ROM/CD-R/CD-RW diskove, osim onih koji su snimljeni u formatima navedenim na stranici 5
• CD-ROM-ove snimljene u formatu PHOTO CD
• Deo sa podacima na CD-Extra diskovima
• CD Graphics diskovi
• DVD Audio
• DATA CD/DATA DVD koji ne sadrži MP3 datoteke, JPEG datoteke slika, Xvid video datoteke ili
MPEG4 video datoteke
• DATA CD/DATA DVD koji je kreiran u formatu Packet Write
• DVD-RAM
• Blu-ray Disc
Sistem takođe ne može da reprodukuje sledeće diskove:
• DVD VIDEO disk sa različitom šifrom regiona (stranica 7)
• Disk nestandardnog oblika (na primer, u obliku kartice, srca)
• Disk na kojem se nalazi papir ili nalepnice
• Disk na koji je zalepljena samolepljiva traka ili nalepnica
6SR
Napomene o CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW diskovima
CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW diskove u nekim slučajevima nije moguće
reprodukovati na ovom sistemu zbog kvaliteta snimka, fizičkog stanja diska ili karakteristika uređaja
i softvera za snimanje.
Disk nije moguće reprodukovati ako nije pravilno dovršen. Više informacija potražite u uputstvu za
upotrebu uređaja za snimanje.
Imajte u vidu da neke funkcije reprodukcije možda neće raditi sa određenim DVD+RW/DVD+R
diskovima, čak i ako su pravilno dovršeni. U tom slučaju, pokrenite disk u režimu normalne
reprodukcije. Takođe nije moguće reprodukovati neke DATA CD/DATA DVD diskove kreirane
u formatu Packet Write.
Napomene o CD-ovima snimljenim u više sesija (Multi Session)
• Ovaj sistem može da reprodukuje CD-ove koji su snimljeni u više sesija kada se MP3 datoteka nalazi
u prvoj sesiji. Takođe je moguće reprodukovati sve ostale MP3 datoteke koje su snimljene u kasnijim
sesijama.
• Ovaj sistem može da reprodukuje CD-ove koji su snimljeni u više sesija kada se JPEG datoteka slike
nalazi u prvoj sesiji. Takođe je moguće reprodukovati sve ostale JPEG datoteke slika koje su snimljene
u kasnijim sesijama.
• Ako su MP3 i JPEG datoteke na muzičkom CD-u ili video CD-u snimljene u prvoj sesiji, biće
reprodukovana samo prva sesija.
Šifra regiona
Na zadnjoj strani uređaja je odštampana šifra regiona što znači da vaš uređaj može da reprodukuje
samo one DVD diskove koji su obeleženi identičnom šifrom regiona.
DVD VIDEO diskove koji su obeleženi sa ALL takođe je moguće reprodukovati na ovom sistemu.
Ako pokušate da reprodukujete bilo koji drugi DVD VIDEO disk, na TV ekranu će se prikazati poruka
[Playback prohibited by area limitations.] (Reprodukcija je zabranjena na osnovu ograničenja prema
područjima.). Neki DVD VIDEO diskovi možda neće biti označeni šifrom regiona iako je njihova
reprodukcija zabranjena na osnovu ograničenja prema području.
Napomene o radnjama tokom reprodukcije DVD ili VIDEO CD diskova
Neke radnje koje se mogu izvršiti tokom reprodukcije DVD ili VIDEO CD diskova su možda namerno
podešene od strane proizvođača softvera. Budući da ovaj sistem reprodukuje sadržaj na DVD ili
VIDEO CD disku prema zamisli proizvođača softvera, neke funkcije reprodukcije možda neće biti
dostupne. Obavezno pročitajte uputstvo za upotrebu DVD ili VIDEO CD diska.
7SR
Napomene o podržanim datotekama
• Sistem može da prepozna do 200 fascikli, uključujući albume (fascikle) koji ne sadrže audio datoteke,
JPEG datoteke slika ili video datoteke. Ako se na DATA CD/DATA DVD disku ili USB uređaju nalazi
više od 200 fascikli ili fascikla sadrži više od 150 datoteka, broj fascikli/datoteka koje će sistem moći
da prepozna će se razlikovati u zavisnosti od konfiguracije fascikle.
• Sistem može da reprodukuje sledeće datoteke.
Datoteka
Oznaka tipa datoteke
MP3 datoteka
„.mp3“
WMA datoteka*
„.wma“
AAC datoteka*
„.m4a“
JPEG datoteke slike
„.jpg“ ili „.jpeg“
Xvid video datoteka
„.avi“
MPEG4 video datoteka „.mp4“ ili „.m4v“
Sistem će pokušati da reprodukuje sve podatke sa gorenavedenim oznakama tipa datoteke, čak i
ako nisu u formatu MP3/WMA/AAC/JPEG/Xvid/MPEG4. Međutim, reprodukcija takvih podataka
može dovesti do pojave jake buke koja može oštetiti sistem zvučnika.
• Pokretanje reprodukcije će trajati duže u sledećim slučajevima:
– kada su podaci na DATA CD/DATA DVD disku ili USB uređaju snimljeni u komplikovanoj
hijerarhijskoj strukturi.
– kada su audio datoteke, JPEG datoteke slika ili video datoteke koje se nalaze u drugoj fascikli
upravo reprodukovani.
• Neke datoteke na DATA CD/DATA DVD diskovima ili USB uređajima neće biti moguće
reprodukovati na sistemu u zavisnosti od formata datoteke.
• Sistem može da reprodukuje sadržaj samo do 8. fascikle u hijerarhiji.
• Sistem možda neće moći da reprodukuje audio datoteku, JPEG datoteku slike ili video datoteku
u zavisnosti od tipa datoteke.
• Datoteke snimljene na uređaju poput računara možda neće biti reprodukovane redosledom kojim
su snimljene.
• Fascikle u kojima se ne nalaze audio datoteke, JPEG datoteke slika ili video datoteke biće preskočene.
• Ne garantuje se kompatibilnost sa svim programima za kodiranje/upisivanje MP3/WMA/AAC
datoteka, uređajima za snimanje i medijumima za snimanje.
• Ne garantuje se kompatibilnost sa svim programima za kodiranje/upisivanje MPEG4 video datoteka,
uređajima za snimanje i medijumima za snimanje.
• Redosled reprodukcije možda neće biti moguće primeniti u zavisnosti od softvera koji se koristio sa
kreiranje audio datoteke, JPEG datoteke slike ili video datoteke ili ako postoji više od 200 fascikli ili
150 datoteka u svakoj fascikli.
* Samo USB uređaj.
8SR
Napomene o USB uređajima
• Ovaj sistem podržava Mass Storage Class (MSC) uređaje.
• Ne garantujemo da će ovaj sistem raditi sa svim USB uređajima ili memorijama.
• Iako USB uređaji pružaju mnogo različitih funkcija, sa USB uređaja koji je povezan sa ovim sistemom
moći će da se reprodukuju samo muzika, fotografije i video snimci. Za detalje pogledajte uputstvo za
upotrebu USB uređaja.
• Kada umetnete USB uređaj, sistem čita sve datoteke na USB uređaju. Ako na USB uređaju ima dosta
fascikli ili datoteka, čitanje USB uređaja može da potraje duže vremena.
• Ne povezujte sistem i USB uređaj preko USB čvorišta.
• Kada zadate komandu na nekim povezanim USB uređajima, može doći do kašnjenja u njenom
izvršavanju na sistemu.
• Redosled reprodukcije na sistemu može da se razlikuje od redosleda reprodukcije na povezanom USB
uređaju.
• Uvek isključite sistem pre uklanjanja USB uređaja. Ako uklonite USB uređaj dok je sistem uključen,
može doći do oštećenja podataka na USB uređaju.
• Pre korišćenja USB uređaja uverite se da na njemu nema datoteka zaraženih virusima.
9SR
Sadržaj pakovanja
Glavni uređaj
Kompleti zvučnika
• DAV-TZ215
• DAV-TZ715
• Kablovi za zvučnike (1 komplet)
(crveni/beli/zeleni/sivi/plavi)
• Podloške (1 komplet)
• Delovi za sklapanje visokih zvučnika
Za DAV-TZ715
(4)
10SR
(4)
(16)
Dodatna oprema
• Daljinski upravljač (1)
• Baterije R6 (veličina AA) (2)
• FM žična antena (1)
ili
• Video kabl (1)
• HDMI kabl velike brzine
prenosa* (1)
• Uputstvo za upotrebu
• Kratki vodič za podešavanje
• Uputstvo za montažu
zvučnika (samo DAV-TZ715)
* HDMI kabl velike brzine prenosa
se isporučuje samo uz određene
modele/u određenim područjima.
11SR
Indeks delova i kontrola
Više informacija potražite na stranicama navedenim u zagradama.
Prednji panel
A Ležište za disk
Z (otvaranje/zatvaranje)
C
Otvaranje ili zatvaranje ležišta za disk.
(senzor za daljinski upravljač)
Prima signal sa daljinskog upravljača. Kada
koristite daljinski upravljač, uperite ga ka
ovom senzoru.
D Kontrola MASTER VOLUME
Podešavanje jačine zvuka sistema.
E REC TO USB (stranica 48)
Prebacivanje numera/MP3 datoteka/radio
programa na USB uređaj.
F
(USB) port (stranica 30)
Koristi se za priključivanje USB uređaja.
G FUNCTION
Biranje izvora reprodukcije.
12SR
H Tasteri za upravljanje reprodukcijom
B Displej (stranica 13)
N (reprodukcija)
Pokretanje ili ponovno pokretanje
reprodukcije.
x (zaustavljanje)
Zaustavljanje reprodukcije i pamćenje
mesta zaustavljanja (tačka za nastavak
reprodukcije).
I "/1 (uključivanje/režim mirovanja)
Uključivanje uređaja ili njegovo
postavljanje u režim mirovanja.
Displej
A Indikator statusa reprodukcije
B Indikator SLEEP
Treperi kada podesite merač vremena
za isključivanje.
C Prikaz statusa sistema
D Indikator TUNED (samo radio)
Svetli kada sistem dobije signal stanice.
E Indikator ST (samo radio)
Svetli tokom prijema stereo zvuka.
F Indikator formata surround zvuka
G Indikator HDMI
Svetli kada je uspostavljen signal između
TV-a i uređaja putem HDMI kabla.
H Indikator NTSC
Svetli kada je sistem boja podešen na NTSC.
(samo modeli za Aziju, Bliski istok i Evropu)
I Indikator USB prenosa
Svetli tokom USB prenosa.
J Indikator SA-CD
Svetli kada je umetnut Super Audio CD/CD.
13SR
Zadnji panel
ANTENNA
FM
COAXIAL 75
VIDEO
OUT
SPEAKERS
OUT
L
TV
AUDIO IN
R
FRONT R
FRONT L
SUR R
ONLY FOR SS-TS
SUR L
CENTER SUBWOOFER
ONLY FOR ONLY FOR
SS-CT
SS-WS
A Priključak SPEAKERS (stranica 23)
D Priključci TV (AUDIO IN L/R) (stranica 24)
B Priključak VIDEO OUT (stranica 24)
E Priključak HDMI OUT (stranica 24)
C Priključak ANTENNA (COAXIAL 75Ω FM)
(stranica 26)
14SR
B Tasteri sa crnim/belim tekstualnim oznaka
Daljinski upravljač
THEATRE
ONE-TOUCH
PLAY
Tasteri za izbor funkcije (stranice 30, 41, 42)
1
TV
BRAVIA Sync
1
2
DVD/CD
USB
4
5
6
TV
AUDIO
IN
FUNCTION
7
8
9
TIME/
TEXT
SOUND
MODE
SYSTEM
MENU
CLEAR
0
TV INPUT
AUDIO
DVD
TOP MENU
DVD/CD
3
FM
SUBTITLE
ANGLE
D.TUNING
MEM SEL
2,3
FM
USB
TV
FUNCTION
Biranje funkcija redosledom.
DVD
MENU MUTING
TIME/TEXT (stranica 39)
VOLUME
4
7
Biranje izvora reprodukcije.
Sistem će se automatski uključiti kada
pritisnete taster za izbor funkcije dok je
sistem isključen.
Menjanje informacija na displeju.
SOUND MODE (stranica 45)
RETURN
Biranje režima zvuka.
DISPLAY
PRESET
PRESET
TUNING
TUNING
SYSTEM MENU (stranice 42, 43, 51, 52)
5
Ulazak u meni sistema.
AUDIO (stranica 34)
6
SHIFT
Biranje audio formata/numere.
SUBTITLE (stranica 34)
Na tasterima 5/AUDIO IN, VOLUME +,
AUDIO i N se nalazi mala izbočina. Koristite
je kao referentnu tačku pri upotrebi daljinskog
upravljača.
A THEATRE (stranica 46)
Automatsko prebacivanje na optimalni
video režim za gledanje filmova.
Biranje jezika titla ako su na DVD VIDEO
disku snimljeni titlovi na više jezika.
ANGLE (stranica 34)
Prebacivanje na druge uglove gledanja ako
su scene na DVD VIDEO disku snimljene iz
više uglova.
D.TUNING (stranica 42)
ONE-TOUCH PLAY (stranica 46)
Biranje radio frekvencije.
Aktiviranje reprodukcije pritiskom na
jedno dugme.
MEM SEL (stranice 30, 48)
TV "/1 (uključivanje/režim mirovanja)*
Biranje memorisanog broja USB uređaja
radi reprodukcije ili prenosa.
Uključivanje TV-a ili njegovo postavljanje
u režim mirovanja.
"/1 (uključivanje/režim mirovanja)
(stranica 27)
Uključivanje sistema ili njegovo
postavljanje u režim mirovanja.
15SR
C Tasteri sa ružičastim tekstualnim oznakama
(Sledeći tasteri funkcionišu kada pritisnete
i držite SHIFT (6).)
Tasteri sa brojevima (stranice 33, 42)
Služe za unos broja naslova/poglavlja, radio
frekvencija itd.
CLEAR (stranice 32, 36, 50)
Brisanje sadržaja koji je unet u polje.
TV INPUT*
DISPLAY (stranice 17, 27, 30, 32, 36, 46,
48, 53)
Prikazivanje informacija o reprodukciji na
TV ekranu.
* Funkcioniše samo sa Sony televizorima.
U zavisnosti od televizora, možda nećete
moći da koristite neke tastere.
Napomena
• Taster AUDIO IN ne funkcioniše za ovaj model.
Menjanje ulaza na TV-u.
D MUTING
Privremeno isključivanje zvuka.
VOLUME +/– (stranica 30)
Podešavanje jačine zvuka.
Umetanje baterija
Umetnite dve isporučene R6 baterije (veličina AA)
tako da oznake polariteta 3 i # na baterijama
odgovaraju oznakama u odeljku za baterije.
E Tasteri za upravljanje reprodukcijom
Pogledajte „Ostale radnje koje se odnose na
reprodukciju“ (stranica 32).
./> (prethodno/sledeće)
m/M (brzo premotavanje unazad/
unapred)
/
(usporeno)
N (reprodukcija)
X (pauziranje)
x (zaustavljanje)
Tasteri za upravljanje radiom
Pogledajte „Slušanje radija“ (stranica 42).
PRESET +/–
TUNING +/–
F SHIFT
Pritisnite i držite ovaj taster da biste
mogli da koristite tastere sa ružičastim
tekstualnim oznakama (3).
G DVD TOP MENU (stranica 35)
Otvaranje ili zatvaranje glavnog menija
DVD diska.
DVD MENU (stranica 35)
Otvaranje ili zatvaranje menija DVD diska.
C/X/x/c
Pomeranje kursora na prikazanu stavku.
(ENTER)
Ulazak u izabranu stavku.
O RETURN (stranica 31)
Povratak na prethodni prikaz.
16SR
Napomena
• Ne ostavljajte daljinski upravljač na izuzetno toplom
ili vlažnom mestu.
• Ne koristite novu bateriju zajedno sa starom.
• Prilikom zamene baterija, pazite da u kućište
daljinskog upravljača ne dospe neki strani predmet.
• Ako ne planirate da koristite daljinski upravljač duže
vremena, izvadite baterije da biste izbegli moguću
štetu od curenja baterija ili korozije.
Vodič kroz meni za kontrolu
Meni za kontrolu možete da koristite da biste izabrali funkciju i videli informacije u vezi sa njom.
DISPLAY
Pritisnite
DISPLAY dok koristite funkciju „DVD/CD“ ili „USB“.
Svaki put kada pritisnete
DISPLAY, meni za kontrolu se menja na sledeći način:
1 t 2 t 3 t 1 t ...
1 Meni za kontrolu 1
2 Meni za kontrolu 2 (prikazuje se kada je dostupan)
3 Meni za kontrolu je isključen
17SR
Meni za kontrolu
Primer: Meni za kontrolu 1 prilikom reprodukcije DVD VIDEO diska.
Broj naslova koji se trenutno reprodukuje
Broj poglavlja koje se trenutno reprodukuje
Ukupan broj naslova
Ukupan broj poglavlja
Stavke menija za kontrolu
Izabrana stavka
98( 99)
13( 99)
T
0: 04: 17
OFF
OFF
DISC
TITLE
CHAPTER
DVD VIDEO
Status reprodukcije
(N Reprodukcija,
X Pauziranje,
x Zaustavljanje itd.)
Tip izvora koji se
reprodukuje
Vreme reprodukcije
Aktuelno podešavanje
Opcije
Naziv funkcije izabrane
stavke menija za kontrolu
REPEAT
ENTER
Quit:
DISPLAY
Poruka u vezi s upravljanjem
Lista stavki menija za kontrolu
U meniju za kontrolu 1 i 2 prikazivaće se različite stavke u zavisnosti od izvora. Za detalje pogledajte
stranice navedene u zagradama u tabeli ispod.
Stavka
Naziv stavke, funkcija, relevantan izvor
[TITLE] (Naslov) (stranica 33)/[SCENE] (Scena) (stranica 33)/[TRACK] (Numera) (stranica 33)
Možete da izaberete naslov, scenu ili numeru za reprodukciju.
[CHAPTER] (Poglavlje) (stranica 33)/[INDEX] (Indeks) (stranica 33)
Možete da izaberete poglavlje ili indeks za reprodukciju.
[INDEX] (Indeks) (stranica 33)
Možete da prikažete indeks i izaberete indeks za reprodukciju.
[TRACK] (Numera) (stranica 33)
Možete da izaberete numeru za reprodukciju.
[ORIGINAL/PLAY LIST] (Originalni/plejlista) (stranica 35)
Možete da izaberete tip naslova (DVD-RW/DVD-R) za reprodukciju, [ORIGINAL] (Originalni)
ili izmenjeni [PLAY LIST] (Plejlista).
[TIME] (Vreme) (stranica 34)
Možete da proverite proteklo i preostalo vreme reprodukcije.
Možete da pokrenete reprodukciju od željene tačke tako što ćete uneti vremenski kôd (samo DVD
VIDEO/DVD-VR).
[MULTI/2CH] (Višekanalno/dvokanalno) (stranica 35)
Možete da izaberete oblast za reprodukciju na Super Audio CD-u kada je dostupna.
[SUPER AUDIO CD/CD LAYER] (Super Audio CD/CD sloj) (stranica 36)
Možete da izaberete sloj za reprodukciju na Super Audio CD-u kada je dostupan.
18SR
[PROGRAM] (stranica 36)
Možete da izaberete numere za reprodukciju željenim redosledom.
[SHUFFLE] (Nasumična reprodukcija) (stranica 37)
Možete da reprodukujete numere/datoteke nasumičnim redosledom.
[REPEAT] (Ponavljanje) (stranica 37)
Možete da ponavljate reprodukciju celog diska/USB uređaja (sve naslove/sve numere/sve fascikle/
sve datoteke) ili reprodukciju jednog naslova/poglavlja/numere/fascikle/datoteke.
[A/V SYNC] (Sinhronizacija zvuka/slike) (stranica 51)
Možete da podesite kašnjenje između slike i zvuka.
[DISC MENU] (Meni diska) (stranica 35)
Možete da prikažete meni DVD-ja.
[BROWSING] (Pregledanje) (stranica 31)
Možete da prikažete listu fascikli/JPEG datoteka slika.
[SETUP] (Podešavanje) (stranica 53)
[CUSTOM] (Prilagođeno)
Osim podešavanja Quick Setup (Brzo podešavanje), možete da podesite mnoge druge opcije.
[QUICK] (Brzo) (stranica 27)
Možete da unesete osnovna podešavanja. Koristite Quick Setup (Brzo podešavanje) da biste
izabrali željeni jezik menija na ekranu i odnos širine i visine televizora.
[FOLDER] (Fascikla) (stranica 33)
Možete da izaberete fasciklu za reprodukciju.
[FILE] (Datoteka) (stranica 33)
Možete da izaberete JPEG datoteku slike ili video datoteku za reprodukciju.
[DATE] (Datum) (stranica 40)
Možete da prikažete datum snimanja slike digitalnim fotoaparatom.
[INTERVAL] (stranica 38)
Možete da izaberete vreme trajanja prikaza slajdova na TV ekranu.
[EFFECT] (Efekat) (stranica 38)
Možete da izaberete efekte koji će se koristiti pri promeni slajdova u prikazu slajdova.
[MEDIA] (Mediji) (stranica 32)
Možete da izaberete prioritet reprodukcije različitih tipova medija (MP3/AAC1)/WMA1) datoteka,
JPEG datoteka slike, video datoteka ili i MP3 i JPEG datoteke2)) na DATA CD/DATA DVD disku
ili USB uređaju.
[USB TRANSFER] (USB prenos) (stranica 48)
Možete da prebacite numere koje se nalaze na audio CD-u ili MP3 datoteke na DATA CD/DATA
DVD disku na USB uređaj.
1)
Samo USB uređaj.
2)
Samo DATA CD/DATA DVD disk.
Savet
• Indikator ikone menija za kontrolu će svetleti žutom bojom
t
kada izaberete bilo koju stavku
osim [OFF] (Isključeno) (samo [PROGRAM], [SHUFFLE] (Nasumična reprodukcija), [REPEAT] (Ponavljanje)
i [A/V SYNC] (Sinhronizacija zvuka/slike)). Indikator [ORIGINAL/PLAY LIST] (Originalno/plejlista) će svetleti
žutom bojom kada izaberete [PLAY LIST] (plejlista) (podrazumevano podešavanje). Indikator [MULTI/2CH]
(Višekanalno/dvokanalno) će svetleti žutom bojom kada izaberete višekanalnu oblast za reprodukciju na Super
Audio CD-u.
19SR
Početni koraci
Početni koraci
Korak 1: postavljanje sistema
Kako da postavite sistem
Postavite sistem u skladu sa slikom u nastavku.
A
B
F
C
G
D
A Prednji zvučnik (L (levi))
B Prednji zvučnik (R (desni))
C Centralni zvučnik
D Surround zvučnik (L (levi))
E Surround zvučnik (R (desni))
F Subwoofer
G Uređaj
E
Stavljanje podloški na subwoofer
,
Uklonite zaštitni sloj sa
podloški.
Napomena
• Budite pažljivi prilikom postavljanja zvučnika i/ili postolja na koja su pričvršćeni zvučnici na posebno tretirane
podove (voskovani, lakirani, polirani itd.) jer može doći do pojave mrlja ili gubitka boje.
Sklapanje zvučnika
(samo DAV-TZ715)
Pogledajte isporučeno „Uputstvo za montažu zvučnika“ da biste sklopili zvučnike.
20SR
Postavljanje zvučnika na zid
• Raspitajte se u prodavnici šrafova ili kod montažera o materijalu od kojeg je napravljen zid i šrafovima koje treba
da koristite.
• Koristite šrafove koji odgovaraju materijalu i čvrstoći zida. Budući da je zid od gipsanih ploča naročito lomljiv,
dobro pričvrstite šrafove za noseću gredu. Postavite zvučnike na vertikalan, ravan zid koji je ojačan.
• Sony ne odgovara za nezgode ili oštećenja do kojih je došlo zbog nepravilnog postavljanja, nedovoljne čvrstoće zida,
nepravilnog zašrafljivanja, prirodnih nepogoda itd.
1
Povežite kabl zvučnika na kojem se nalazi obojena cevčica na priključak 3 a kabl zvučnika bez
obojene cevčice na priključak #.
Obojena cevčica
Prednji levi zvučnik (L): Bela
Prednji desni zvučnik (R): Crvena
Centralni zvučnik: Zelena
Levi surround zvučnik (L): Plava
Desni surround zvučnik (R): Siva
2
Pripremite šrafove (nisu isporučeni) koji odgovaraju rupi na zadnjoj strani svakog zvučnika.
Pogledajte slike ispod.
4 mm
30 mm
5 mm
Rupa na zadnjoj strani
zvučnika
10 mm
21SR
Početni koraci
Pažnja
3
Pričvrstite šrafove u zid, a zatim okačite zvučnik na zid.
Početni koraci
Dubina pričvršćenog šrafa
8 do 10 mm
Za visoke zvučnike (samo DAV-TZ715)
Za centralni zvučnik
145 mm
101,6 mm
Za male zvučnike (samo DAV-TZ215)
22SR
Korak 2: povezivanje sistema
1
Umetnite konektore kablova zvučnika u priključke SPEAKERS odgovarajuće boje na uređaju
i gurajte ih dok ne „kliknu“ na mesto.
Zeleni
(Centralni zvučnik)
Ljubičasti
(Subwoofer)
KERS
SPEA
TR
FRON
TL
FRON
R
SUR
SUR
L
ER
CENT R
FO
ONLY
SS-CT
R
OOFE
SUBW FOR
ONLYS
SS-W
SS-TS
FOR
ONLY
Plavi
(Levi surround zvučnik (L))
Crveni
(Prednji desni zvučnik (R))
Sivi
(Desni surround zvučnik (R))
Beli
(Prednji levi zvučnik (L))
2
Povežite kabl zvučnika na kojem se nalazi obojena cevčica na priključak 3 a kabl zvučnika bez
obojene cevčice na priključak #.
Kabl subwoofer-a je fiksiran na subwoofer.
Zadnja strana zvučnika
Obojena cevčica (+)
Konektor
(–)
Napomena
• Ne dodirujte izolaciju kabla za zvučnik (gumenu zaštitu) u priključcima za zvučnike.
23SR
Početni koraci
Povezivanje zvučnika
Početni koraci
Povezivanje televizora/set-top box uređaja
Kada povezujete samo TV
Kada povezujete i TV i set-top box uređaj
Video
1 Video
1 Video
2 Audio
2 Audio
1 Povezivanje video kabla sa televizorom
U zavisnosti od priključaka na vašem televizoru, izaberite jedan od načina povezivanja.
x Metod 1: Povezivanje video kablom (isporučen)
Ovo je osnovni način povezivanja.
x Metod 2: Povezivanje HDMI kablom*
Kvalitet slike će biti bolji u odnosu na metod 1.
IN
VIDEO
HDMI
IN
VIDEO
OUT
OUT
Metod 1
(isporučen)
Metod 2*
* HDMI kabl velike brzine prenosa se isporučuje samo uz određene modele/u određenim područjima.
24SR
2 Povezivanje audio kabla TV/set-top box uređaja
OUT
AUDIO L
R
L
TV
IN
AUDIO
R
Audio kabl
(nije isporučen)
Savet
• Umesto televizora na priključak TV možete da povežete neku drugu komponentu, na primer, video-rikorder,
digitalni satelitski risiver ili PlayStation.
Menjanje sistema boja (PAL ili NTSC) (samo modeli za Aziju, Bliski istok i Evropu)
U zavisnosti od televizora, od vas će se možda tražiti da izaberete PAL ili NTSC sistem boja.
Početno podešavanje za modele za Bliski istok i Evropu je PAL.
Početno podešavanje za modele za Aziju je NTSC.
1
2
Isključite sistem tako što ćete pritisnuti "/1.
Uključite sistem tako što ćete pritisnuti "/1 na uređaju dok istovremeno držite pritisnut taster
FUNCTION na uređaju.
Svaki put kada obavite ovu radnju, sistem boja se prebacuje između PAL i NTSC.
Na displeju će svetleti „NTSC“ kada sistem boja podesite na NTSC.
25SR
Početni koraci
Da biste preko sistema mogli da slušate zvuk sa TV-a ili set-top box uređaja, potrebno je da ih povežete
sa sistemom audio kablom (nije isporučen).
Početni koraci
Povezivanje antene
NNA
ANTE
FM
IAL
COAX
75
ili
FM žična antena (isporučena)
Napomena
• Kada povežete FM žičnu antenu, razvucite je i pobrinite se da stoji u što horizontalnijem položaju.
Povezivanje kabla za napajanje naizmeničnom strujom
1
Povežite kabl za napajanje naizmeničnom strujom.
Na displeju će se prikazati demonstracija.
Zidna utičnica: Oblik zidne utičnice
se razlikuje u zavisnosti od
područja.
2
Pritisnite "/1 da biste uključili sistem, a zatim ponovo pritisnite "/1 da biste isključili
demonstraciju.
"/1
26SR
5
LANGUAGE SETUP
OSD:
MENU:
AUDIO:
SUBTITLE:
Brzo podešavanje
Prikazane stavke će se razlikovati u zavisnosti od
područja.
"/1
6
Početni koraci
Korak 3: podešavanje
sistema
Pritisnite X/x da biste izabrali jezik,
a zatim pritisnite
.
ENGLISH
ENGLISH
FRENCH
SPANISH
PORTUGUESE
Pritisnite X/x da biste izabrali
podešavanje koje odgovara tipu vašeg
televizora, a zatim pritisnite .
VIDEO SETUP
16:9
TV TYPE:
16:9
COLOR SYSTEM (VIDEO CD):
4:3 LETTER BOX
PAUSE MODE:
4:3 PAN SCAN
• [16:9]: Ovaj odnos širine i visine je
za televizore sa širokim ekranom ili
televizore sa standardnim odnosom
širine i visine od 4:3 koji imaju funkciju
za režim širokog prikaza (stranica 54)
• [4:3 LETTER BOX] (4:3 sa crnim trakama)
ili [4:3 PAN SCAN] (4:3 panovanje i
skeniranje): Ovaj odnos širine i visine je za
standardne 4:3 televizore (stranica 54)
C/X/x/c,
DISPLAY
1
2
3
4
Uključite TV.
Izaberite odgovarajući ulaz na televizoru
tako da se signal sa sistema pojavi na
ekranu televizora.
Pritisnite "/1 da biste uključili sistem.
Pritisnite
a da prethodno niste
umetnuli disk ili priključili USB uređaj.
7
Pomoću tastera X/x izaberite podešavanje
Control for HDMI (Kontrola preko HDMIja), a zatim pritisnite
.
HDMI SETUP
HDMI RESOLUTION:
CONTROL FOR HDMI:
VOLUME LIMIT:
YCBCR/RGB(HDMI):
AUDIO(HDMI):
JPEG RESOLUTION:
AUTO(1920x1080p)
ON
ON
OFF
OFF
SD
Home Theatre System
Press
Press
ENTER
CLEAR
to run QUICK SETUP.
to erase this message.
Napomena
• Ako se ova poruka ne prikaže, pritisnite DVD/
CD. Ako se ova poruka još uvek ne prikazuje,
ponovo obavite brzo podešavanje (stranica 52).
• [ON] (Uključeno): Funkcija Control
for HDMI (Kontrola preko HDMI-ja)
je uključena.
• [OFF] (Isključeno): Funkcija Control
for HDMI (Kontrola preko HDMI-ja)
je isključena.
27SR
Pomoću tastera C/c izaberite sliku
rasporeda u kojem se nalaze zvučnici,
a zatim pritisnite .
Početni koraci
8
SPEAKER FORMATION
1
2
3
STANDARD
• [STANDARD] (Standardno): Izaberite
ovu opciju ako ste sve zvučnike postavili
na uobičajeni način.
• [NO CENTER] (Bez centralnog):
Izaberite ovu opciju ako ste postavili
samo prednje i surround zvučnike.
• [NO SURROUND] (Bez surround
zvučnika): Izaberite ovu opciju ako ste
postavili samo centralni i prednje zvučnike.
• [FRONT ONLY] (Samo prednji):
Izaberite ovu opciju ako ste postavili samo
prednje zvučnike.
• [ALL FRONT] (Svi zvučnici su ispred):
Izaberite ovu opciju ako ste postavili sve
zvučnike ispred mesta slušanja.
• [ALL FRONT - NO CENTER] (Svi zvučnici
su ispred, bez centralnog): Izaberite ovu
opciju ako ste postavili prednje i surround
zvučnike ispred mesta slušanja.
Zatvaranje ekrana za brzo podešavanje
Pritisnite
DISPLAY u bilo kom koraku.
Podešavanje odgovarajućeg video
izlaza za vaš TV
U zavisnosti od načina na koji ste povezali
televizor (stranica 24), izaberite vrstu izlaznog
video signala sa sistema.
Biranje vrste izlaznog video signala sa
priključka HDMI OUT
Kada uređaj povežete sa televizorom putem
HDMI kabla, izaberite vrstu izlaznih video
signala koji će se emitovati sa priključka
HDMI OUT.
28SR
Pritisnite DVD/CD.
Pritisnite
DISPLAY dok je reprodukcija
na sistemu zaustavljena.
Pomoću tastera X/x izaberite
[SETUP] (Podešavanje), a zatim
pritisnite
.
CUSTOM
4
Pomoću tastera X/x izaberite [CUSTOM]
(Prilagođeno), a zatim pritisnite .
CUSTOM
CUSTOM
QUICK
5
Pomoću tastera X/x izaberite [HDMI
SETUP] (Podešavanje HDMI-ja), a zatim
pritisnite
.
HDMI SETUP
HDMI RESOLUTION:
CONTROL FOR HDMI:
VOLUME LIMIT:
YCBCR/RGB(HDMI):
AUDIO(HDMI):
JPEG RESOLUTION:
AUTO(1920x1080p)
ON
OFF
YCBCR
OFF
SD
6
Pomoću tastera X/x izaberite [HDMI
RESOLUTION] (HDMI rezolucija), a zatim
pritisnite .
7
Početni koraci
HDMI SETUP
HDMI RESOLUTION:
CONTROL FOR HDMI:
VOLUME LIMIT:
YCBCR/RGB(HDMI):
AUDIO(HDMI):
JPEG RESOLUTION:
AUTO(1920x1080p)
ON
OFF
YCBCR
OFF
SD
Pomoću tastera X/x izaberite željeno
podešavanje, a zatim pritisnite .
HDMI SETUP
HDMI RESOLUTION:
CONTROL FOR HDMI:
VOLUME LIMIT:
YCBCR/RGB(HDMI):
AUDIO(HDMI):
JPEG RESOLUTION:
AUTO(1920x1080p)
AUTO(1920x1080p)
OFF
1920x1080i
LEVEL2
1280x720p
YCBCR
720x480p
OFF
SD
• [AUTO (1920 × 1080p)]: Sistem emituje
optimalni video signal za povezani TV.
• [1920 × 1080i]: Sistem emituje video
signale u rezoluciji 1920 × 1080i*.
• [1280 × 720p]: Sistem emituje video
signale u rezoluciji 1280 × 720p*.
• [720 × 480p]**: Sistem emituje video
signale u rezoluciji 720 × 480p*.
* i: isprepletano, p: progresivno
** U zavisnosti od područja možda će se prikazati
opcija [720 × 480/576p] i sistem će u tom
slučaju moći da emituje video signale
u rezoluciji 720 × 576p.
29SR
Reprodukcija datoteka na
disku/USB uređaju
Reprodukcija
Reprodukcija diska
Z
Z
"/1
USB
DVD/CD
FUNCTION
DVD/CD
FUNCTION
C/X/x/c,
DVD MENU
VOLUME +/–
O
RETURN
VOLUME +/–
DISPLAY
N
N
1
x
1
Pritisnite DVD/CD.
• DVD/CD: za disk.
• USB: za USB uređaj.
Ovu funkciju takođe možete da izaberete
tako što ćete pritiskati FUNCTION.
Ovu funkciju takođe možete da izaberete
tako što ćete pritiskati FUNCTION.
2
3
Pritisnite Z da biste otvorili ležište za disk.
Postavite disk na ležite, a zatim pritisnite Z.
Pritisnite DVD/CD ili USB.
2
Učitajte sadržaj sa izvora.
x Za disk
Postavite disk na ležište tako što ćete
pritisnuti Z kako biste otvorili/zatvorili
ležište za disk.
x Za USB uređaj
Direktno priključite USB uređaj.
Obeležena strana okrenuta nagore.
4
5
Pritisnite N da biste pokrenuli
reprodukciju.
Pritisnite VOLUME +/– da biste podesili
jačinu zvuka.
USB uređaj
30SR
Uklanjanje USB uređaja
Napomena
• Može da prođe oko 10 sekundi pre nego što se
na displeju prikaže „READING“, što zavisi od
vrste priključenog USB uređaja.
3
2
3
Pritisnite [/1 da biste isključili sistem.
Uklonite USB uređaj.
Reprodukcija određene datoteke
Pomoću tastera X/x izaberite fasciklu.
FOLDER LIST
01
02
03
04
05
06
07
08
4
Pritisnite x da biste zaustavili
reprodukciju.
Let's Talk About Love (1985)
1st Album (1986)
In the Middle of Nowhere (1986)
Ready for Romance (1986)
In the Garden of Venus (1987)
Romantic Warriors (1987)
Back for Good (1988)
Alone (1999)
1
2
3
Izaberite fasciklu prateći korake u
„Reprodukcija datoteka na disku/USB
uređaju“ (stranica 30).
Pritisnite
datoteka.
da biste prikazali listu
Izaberite datoteku.
Da biste se vratili na listu fascikli, pritisnite
O RETURN.
Pritisnite N da biste pokrenuli
reprodukciju.
x Za video ili audio datoteke
Pomoću tastera X/x izaberite datoteku.
x Za video ili audio datoteke
Sistem će pokrenuti reprodukciju datoteka
u izabranoj fascikli.
TRACK LIST
03 In the Middle of Nowher...
x Za JPEG datoteke slika
01_Geronimo_s_Cadillac
02_Riding_On_A_White_Swan
03_Give_Me_Peace_On_Earth
04_Sweet_Little_Shella
05_Ten_Thousand_Lonely_Drums
06_Lonely_Tears_In_Chinatown
07_In_Shaire
Sistem će pokrenuti prikaz slajdova od
datoteka u izabranoj fascikli.
5
Reprodukcija
Na TV ekranu će se prikazati [FOLDER
LIST] (Lista fascikli).
Ako se [FOLDER LIST] (Lista fascikli) ne
prikaže, pritisnite DVD MENU.
1
Pritisnite VOLUME +/– da biste podesili
jačinu zvuka.
Biranje izvora reprodukcije za USB uređaj
x Za JPEG datoteke
Možete da izaberete broj memorije za
reprodukciju u zavisnosti od USB uređaja.
Pomoću tastera C/X/x/c izaberite sliku.
Pritisnite MEM SEL.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Broj izabrane memorije
USB Memory 2 selected.
Home Theatre System
4
Pokrenite reprodukciju.
x Za video ili audio datoteke
Napomena
• Ukoliko nije moguće izabrati memoriju, na TV
ekranu će se prikazati [Operation not possible.]
(Radnja nije moguća.).
• Broj memorije se menja u zavisnosti od USB uređaja.
Pritisnite N da biste pokrenuli
reprodukciju od izabrane datoteke.
31SR
x Za JPEG datoteke slika
Pritisnite N da biste pokrenuli prikaz
slajdova koji počinje od izabrane datoteke.
Pritisnite
da biste prikazali samo
izabranu datoteku.
Uključivanje/isključivanje liste fascikli/
datoteka
Pritisnite DVD MENU.
Prikazivanje liste fascikli/datoteka
pomoću menija za kontrolu
1
2
3
Pritisnite
DISPLAY.
Pomoću tastera X/x izaberite
[BROWSING] (Pregledanje), a zatim
pritisnite
.
Pomoću tastera X/x izaberite željenu
listu, a zatim pritisnite .
• [FOLDER LIST] (Lista fascikli): Prikazaće
se lista fascikli. Da biste prikazali listu
datoteka, pomoću tastera X/x izaberite
fasciklu, a zatim pritisnite .
• [PICTURE LIST] (Lista slika) (samo
JPEG datoteke slika): Prikazaće se lista sa
sličicama JPEG datoteka slika u fascikli.
Kada disk/USB uređaj sadrži
različite tipove datoteka
3
Pritisnite
DISPLAY.
Pomoću tastera X/x izaberite
[MEDIA] (Mediji), a zatim pritisnite
Pomoću tastera X/x izaberite
podešavanje, a zatim pritisnite
.
.
• [MUSIC/PHOTO] (Muzika/fotografije)
(samo DATA CD/DATA DVD): Možete
da reprodukujete i JPEG datoteke slika i
MP3 datoteke koje se nalaze u istoj fascikli
kao prikaz slajdova.
32SR
Ostale radnje koje se odnose
na reprodukciju
Tasteri za upravljanje reprodukcijom
na daljinskom upravljaču
U zavisnosti od tipa diska/datoteke, funkcija
možda neće raditi.
Možete da izaberete tip datoteke koji će imati
prioritet pri reprodukciji ukoliko se na disku/
USB uređaju nalazi više različitih tipova
datoteka (audio datoteke, JPEG datoteke slika
ili video datoteke).
1
2
• [MUSIC] (Muzika): Reprodukcija audio
datoteke ima prioritet.
• [VIDEO]: Reprodukcija video datoteke
ima prioritet.
• [PHOTO] (Fotografije): Reprodukcija
JPEG datoteke slike ima prioritet. JPEG
datoteke slike možete da reprodukujete
kao prikaz slajdova.
Podrazumevano podešavanje se razlikuje
u zavisnosti od izvora.
Za više detalja o prioritetu reprodukcije
tipova datoteka u okviru podešavanja
[MEDIA] (Mediji) pogledajte „Prioritet
reprodukcije tipova datoteka“ (stranica 69).
Radnja
Pritisnite
Zaustavljanje
x
Pauziranje
X
N
Povratak u režim
normalne
reprodukcije
ili nastavak
reprodukcije nakon
pauze
Poništavanje tačke x dvaput.
za nastavak
reprodukcije
Preskakanje
aktuelnog
poglavlja, numere,
datoteke ili scene
. ili >.
• .: vraćanje na početak.
• Pritisnite . dvaput u
sekundi da biste se vratili
na prethodnu stavku.
• >: prelazak na sledeću
stavku.
Pritisnite
Preskakanje
aktuelne JPEG
datoteke slike
C ili c tokom reprodukcije.
• C: povratak na prethodnu
datoteku.
• c: prelazak na sledeću stavku.
Brzo pronalaženje
tačke
/m ili M/
tokom
reprodukcije diska.
•
/m: brzo skeniranje
unazad.
• M/
: brzo skeniranje
unapred.
Svaki put kada pritisnete
/m ili M/
tokom
skeniranja, brzina skeniranja
se menja.
Reprodukcija kadar X, a zatim pritisnite
/m ili
po kadar
M/
.
•
/m: usporena
reprodukcija (unazad).
• M/
: usporena
reprodukcija (unapred).
Svaki put kada pritisnete
/m ili M/
tokom
usporene reprodukcije, brzina
reprodukcije se menja.
Rotiranje JPEG
datoteke slike
X/x dok gledate JPEG
datoteku slike.
Pritisnite CLEAR dok držite
SHIFT da biste se vratili
u normalan prikaz.
Savet
• Prilikom reprodukcije datoteka, možete da izaberete
sledeću fasciklu tako što ćete nastaviti da pritiskate
> (c za JPEG datoteke slika) nakon poslednje
datoteke u aktuelnoj fascikli, ali nećete moći da se
vratite u prethodnu fasciklu pritiskanjem tastera
.(C za JPEG datoteke slika). Da biste se vratili u
prethodnu fasciklu, izaberite fasciklu sa liste fascikli.
• Nećete moći da rotirate JPEG datoteku slike ako
opciju [JPEG RESOLUTION] (JPEG rezolucija)
u okviru [HDMI SETUP] (Podešavanje HDMI-ja)
podesite na [(1920 × 1080i) HD
] ili [(1920 ×
1080i) HD] (stranica 55).
Reprodukcija određenog naslova/
poglavlja/numere/scene itd.
Biranje naslova/poglavlja/numere/
scene/indeksa/fascikle/broja datoteke
za reprodukciju
1
2
Pritisnite
DISPLAY.
Pomoću tastera X/x izaberite metod
pretrage, a zatim pritisnite
.
Reprodukcija
Radnja
•
[TITLE/SCENE/TRACK]
(Naslov/scena/numera)
•
[CHAPTER/INDEX] (Poglavlje/
indeks)
•
[TRACK] (Numera)
•
[INDEX] (Indeks)
•
[FOLDER] (Fascikla)
•
[FILE] (Datoteka)
Primer:
[CHAPTER] (Poglavlje)
[** (**)] je izabrano (** se odnosi na broj).
Broj u zagradama označava ukupan broj
naslova, poglavlja, numera, indeksa, scena,
fascikli ili datoteka.
98( 99)
13( 99)
T
0: 03: 17
DVD VIDEO
Izabrani red
Napomena
• Ako je [MEDIA] (Mediji) podešeno na
[MUSIC/PHOTO] (Muzika/fotografije)
a
[FILE] (Datoteka) se ne prikaže,
pritisnite ponovo
DISPLAY.
33SR
3
Pomoću tastera X/x izaberite željeni broj
naslova, poglavlja, numere, scene itd.,
a zatim pritisnite
.
Menjanje formata zvuka
Takođe možete da izaberete broj pritiskanjem
tastera sa brojevima dok držite SHIFT.
98( 99)
13( 99)
T
0: 03: 17
Pritiskajte AUDIO tokom reprodukcije da biste
izabrali format zvuka.
DVD VIDEO
x DVD VIDEO
Ako napravite grešku, pritisnite CLEAR
dok držite SHIFT da biste poništili broj.
Biranje scene pomoću vremenskog
koda
Ukoliko izvor sadrži više formata zvuka ili zvuk
koji je snimljen na više jezika, moći ćete da
promenite format zvuka.
Kada se prikažu četiri cifre, one označavaju šifru
jezika. Pogledajte poglavlje „Lista sa šiframa
jezika“ (stranica 70) da biste videli koji jezik ta
šifra predstavlja.
Ako se isti jezik prikaže dva ili više puta, DVD
VIDEO disk je snimljen u više zvučnih formata.
Primer:
1
2
3
Pritisnite
Dolby Digital 5.1-kanalni zvuk
DISPLAY.
Pomoću tastera X/x izaberite
[TIME] (Vreme), a zatim pritisnite
.
Unesite vremenski kôd pomoću tastera sa
brojevima dok držite SHIFT, a zatim
pritisnite .
Na primer, da biste pronašli scenu koja
se nalazi na 2 sata, 10 minuta i 20 sekundi
nakon početka: pritisnite 2, 1, 0, 2, 0
([2:10:20]) dok držite SHIFT.
Napomena
• Pomoću vremenskog koda nećete moći da pronađete
scenu na DVD+RW disku.
Menjanje uglova
Pritisnite ANGLE tokom reprodukcije da biste
izabrali željeni ugao.
Aktiviranje titlova
Pritisnite SUBTITLE tokom reprodukcije da
biste izabrali željeni jezik titla.
34SR
Surround (L/R)
1: ENGLISH
Prednji (L/R) +
centralni
LFE (niskofrekventni
efekat)
DOLBY DIGITAL 3 / 2 .1
L
C
R
LFE
LS
RS
Format programa koji se trenutno reprodukuje
x DVD-VR
Možete da promenite audio numere ukoliko
disk sadrži više audio numera.
x VIDEO CD/CD/DATA CD (MP3 datoteka)/
DATA DVD (MP3 datoteka)/USB uređaj (audio
datoteka)
Možete da promenite zvučni zapis.
• [STEREO]: Stereo zvuk.
• [1/L] (1/levi kanal): Zvuk levog kanala
(monauralni).
• [2/R] (2/desni kanal): Zvuk desnog kanala
(monauralni).
x Super VCD
Možete da promenite zvučni zapis.
• [1:STEREO]: Stereo zvuk audio numere 1.
• [1:1/L] (1:1/levi kanal): Zvuk levog kanala
audio numere 1 (monauralni).
• [1:2/R] (1:2/desni kanal): Zvuk desnog kanala
audio numere 1 (monauralni).
• [2:STEREO]: Stereo zvuk audio numere 2.
• [2:1/L] (2:1/levi kanal): Zvuk levog kanala
audio numere 2 (monauralni).
• [2:2/R] (2:2/desni kanal): Zvuk desnog kanala
audio numere 2 (monauralni).
Ukoliko reprodukujete DVD koji sadrži više
naslova, možete da izaberete željeni naslov
koristeći DVD TOP MENU.
Ako reprodukujete DVD koji vam omogućava
da izaberete stavke poput jezika titlova i jezika
zvučnog zapisa, izaberite ove stavke koristeći
DVD MENU.
1
2
Pomoću tastera C/X/x/c izaberite
stavku koju želite da reprodukujete ili
promenite, a zatim pritisnite
.
Prikazivanje menija DVD-a u meniju za
kontrolu
3
1
Pritisnite
DISPLAY.
Pomoću tastera X/x izaberite
[DISC MENU] (Meni diska), a zatim
pritisnite .
Pomoću tastera X/x izaberite [MENU]
(Meni) ili [TOP MENU] (Glavni meni),
a zatim pritisnite
.
Pritisnite
DISPLAY dok je reprodukcija
na sistemu zaustavljena.
2
Pomoću tastera X/x izaberite
[ORIGINAL/PLAY LIST] (Originalno/
plejlista), a zatim pritisnite
.
3
Pomoću tastera X/x izaberite
podešavanje, a zatim pritisnite
.
• [PLAY LIST] (Plejlista): Možete da
reprodukujete naslove redosledom na
postojećoj plejlisti.
• [ORIGINAL] (Originalno): Možete da
reprodukujete datoteke onako kako su
prvobitno snimljene.
Pritisnite DVD TOP MENU ili DVD MENU.
Takođe možete da izaberete broj
pritiskanjem tastera sa brojevima dok držite
SHIFT.
1
2
Ova funkcija je dostupna samo za DVD-VR
diskove na kojima je kreirana plejlista.
Reprodukcija
Korišćenje menija DVD-a
Biranje originalnog ili izmenjenog
naslova na DVD-VR disku
Biranje oblasti za reprodukciju na
Super Audio CD-u
Neki Super Audio CD-ovi se sastoje od
dvokanalne oblasti za reprodukciju i
višekanalne oblasti za reprodukciju. Možete da
izaberete oblast za reprodukciju koju želite da
slušate.
1
Pritisnite
DISPLAY dok je reprodukcija
na sistemu zaustavljena.
2
Pomoću tastera X/x izaberite
[MULTI/2CH] (Višekanalno/dvokanalno),
a zatim pritisnite
.
3
Pomoću tastera X/x izaberite
podešavanje, a zatim pritisnite
.
• [MULTI] (Višekanalna): Možete da
reprodukujete višekanalnu oblast.
• [2CH] (Dvokanalna): Možete da
reprodukujete dvokanalnu oblast.
35SR
3
Menjanje sloja za reprodukciju na
hibridnom Super Audio CD-u
Pomoću tastera X/x izaberite [SET t]
(Podesi), a zatim pritisnite .
Ukupno vreme programiranih numera
PROGRAM
ALL CLEAR
1. TRACK
2. TRACK
3. TRACK
4. TRACK
5. TRACK
6. TRACK
7. TRACK
Neki Super Audio CD-ovi se sastoje od Super
Audio CD sloja i CD sloja. Možete da izaberete
sloj za reprodukciju koji želite da slušate.
1
2
Pritisnite
DISPLAY dok je reprodukcija
na sistemu zaustavljena.
Pomoću tastera X/x izaberite
[SUPER AUDIO CD/CD LAYER] (Super
Audio CD/CD sloj), a zatim pritisnite
.
4
––
01
02
03
04
05
06
x Kada je aktuelni sloj Super Audio CD sloj,
PROGRAM
prikazaće se [CD].
ALL CLEAR
1. TRACK
2. TRACK
3. TRACK
4. TRACK
5. TRACK
6. TRACK
7. TRACK
da biste promenili sloj.
• [SUPER AUDIO CD]: Možete da
reprodukujete Super Audio CD sloj.
Kada sistem reprodukuje Super Audio
CD sloj, na displeju će svetleti „SA-CD“.
• [CD]: Možete da reprodukujete CD sloj.
Kada sistem reprodukuje CD sloj, na
displeju će svetleti „CD“.
Pritisnite c.
Kursor će se premestiti u red sa numerama
[T] (u ovom slučaju, [01]).
x Kada je aktuelni sloj CD sloj,
Pritisnite
––
––
––
––
––
––
––
Numere koje su snimljene na disku
prikazaće se [SUPER AUDIO CD].
3
0: 00:00
T
5
0: 00:00
T
––
––
––
––
––
––
––
––
01
02
03
04
05
06
Izaberite numeru koju želite da
programirate.
Npr. da biste postavili numeru 2 kao prvu
programiranu numeru
Napomena
• Super Audio CD audio signali se ne emituju sa
priključka HDMI OUT.
Pomoću tastera X/x izaberite [02] u okviru
[T], a zatim pritisnite
.
Izabrana numera
Biranje režima reprodukcije
PROGRAM
ALL CLEAR
1. TRACK
2. TRACK
3. TRACK
4. TRACK
5. TRACK
6. TRACK
7. TRACK
Reprodukcija programiranim
redosledom
(Programirana reprodukcija)
Broj numere [T]
0: 03:51
T
02
––
––
––
––
––
––
––
01
02
03
04
05
06
Ukupno vreme programiranih numera
Sadržaj diska možete da reprodukujete željenim
redosledom tako što ćete urediti redosled
numera na disku i kreirati sopstveni program.
Možete da programirate do 99 numera.
1
2
36SR
Pritisnite
DISPLAY.
Pomoću tastera X/x izaberite
[PROGRAM], a zatim pritisnite
.
6
7
Da biste programirali ostale numere,
ponovite korake od 4 do 5.
Pritisnite N da biste pokrenuli
programiranu reprodukciju.
Vraćanje u režim normalne
reprodukcije
x VIDEO CD/Super Audio CD/CD
• [OFF]: Isključeno.
• [TRACK] (Numera): Numere na disku
možete da reprodukujete nasumičnim
redosledom.
Pritisnite CLEAR dok držite SHIFT kada se
meni za programiranje numera ne prikazuje
na TV ekranu ili izaberite [OFF] (Isključeno)
u koraku 3. Da biste ponovo reprodukovali
isti program, izaberite [ON] (Uključeno)
u koraku 3 i pritisnite .
x Tokom programirane reprodukcije
Menjanje ili poništavanje programa
1
2
Pratite korake od 1 do 3 u „Reprodukcija
programiranim redosledom“.
x DATA CD (samo audio datoteke)/DATA
DVD (samo audio datoteke)/USB uređaj
(samo audio datoteke)
Pomoću tastera X/x izaberite broj
programa numere koji želite da
promenite ili poništite.
• [OFF]: Isključeno.
• [ON (MUSIC)] (Uključeno (muzika)):
Audio datoteke u fascikli na aktuelnom
disku/USB uređaju možete da
reprodukujete nasumičnim redosledom.
Ako nije izabrana nijedna fascikla, audio
datoteke u prvoj fascikli biće
reprodukovane nasumičnim redosledom.
Ako želite da izbrišete numeru iz programa,
pritisnite CLEAR dok držite SHIFT.
3
Pratite korak 5 u „Reprodukcija
programiranim redosledom“ da
biste podesili novi program.
Da biste poništili program, izaberite
[--] u okviru [T], a zatim pritisnite .
4
Poništavanje svih numera
u programiranom redosledu
1
2
Pratite korake od 1 do 3 u „Reprodukcija
programiranim redosledom“.
Pritisnite X i izaberite [ALL CLEAR]
(Obriši sve), a zatim pritisnite
.
Reprodukcija nasumičnim
redosledom
(Nasumična reprodukcija)
Reprodukcija
• [OFF]: Isključeno.
• [ON] (Uključeno): Numere koje ste
izabrali za programiranu reprodukciju
možete da reprodukujete nasumičnim
redosledom.
Pritisnite
da biste pokrenuli
nasumičnu reprodukciju.
Vraćanje u režim normalne reprodukcije
Pritisnite CLEAR dok držite SHIFT ili izaberite
[OFF] (Isključeno) u koraku 3.
Napomena
• Funkciju za nasumičnu reprodukciju ne možete da
koristite sa VIDEO CD-ovima ili Super VCD-ovima
sa PBC reprodukcijom.
Ponavljanje reprodukcije
(Ponovljena reprodukcija)
Napomena
• Kada reprodukujete MP3 datoteke, reprodukciju iste
pesme možete da ponavljate.
1
2
3
Pritisnite
1
2
DISPLAY tokom reprodukcije.
Pomoću tastera X/x izaberite
[SHUFFLE] (Nasumična reprodukcija),
a zatim pritisnite .
Pomoću tastera X/x izaberite stavku
za nasumičnu reprodukciju.
3
Pritisnite
DISPLAY tokom reprodukcije.
Pomoću tastera X/x izaberite
[REPEAT] (Ponavljanje), a zatim
pritisnite
.
Pomoću tastera X/x izaberite stavku čiju
reprodukciju želite da ponavljate, a zatim
pritisnite
.
37SR
3
x DVD VIDEO/DVD-VR
• [OFF]: Isključeno.
• [DISC] (Disk): Možete da ponavljate sve
naslove na disku.
• [TITLE] (Naslov): Možete da ponavljate
aktuelni naslov na disku.
• [CHAPTER] (Poglavlje): Možete da
ponavljate aktuelno poglavlje na disku.
• [OFF]: Isključeno.
• [DISC] (Disk): Možete da ponavljate sve
numere na disku.
• [TRACK] (Numera): Možete da ponavljate
aktuelnu numeru.
x DATA CD/DATA DVD/USB uređaj
4
Pritisnite N da biste pokrenuli funkciju za
ponavljanje reprodukcije.
Vraćanje u režim normalne reprodukcije
Pritisnite CLEAR dok držite SHIFT ili izaberite
[OFF] (Isključeno) u koraku 3.
Biranje efekta za prikaz slajdova
1
2
38SR
Pritiskajte DISPLAY sve dok se u meniju
za kontrolu ne prikaže
[EFFECT]
(Efekat).
Pomoću tastera X/x izaberite
[EFFECT] (Efekat), a zatim pritisnite
Napomena
• Podešavanje [EFFECT] (Efekat) neće biti primenjeno
ukoliko opciju [JPEG RESOLUTION] (JPEG
rezolucija) u okviru [HDMI SETUP] (Podešavanje
HDMI-ja) podesite na [(1920 × 1080i) HD ] ili
[(1920 × 1080i) HD] (stranica 55).
• Podešavanje [EFFECT] (Efekat) nećete moći da
izaberete kada reprodukujete disk koji ne sadrži
JPEG datoteke slika ili USB uređaj ili kada za opciju
[MEDIA] (Mediji) izaberete stavku koja ne može da
reprodukuje JPEG datoteke slika.
Biranje vremena trajanja prikaza
slajdova
1
2
Napomena
• Funkciju za ponavljanje reprodukcije ne možete da
koristite sa VIDEO CD-ovima ili Super VCD-ovima sa
PBC reprodukcijom.
.
.
• [MODE 1] (Režim 1): JPEG datoteka slike
se kreće od vrha ka dnu TV ekrana.
• [MODE 2] (Režim 2): JPEG datoteka slike
se izdužuje od leve ka desnoj strani TV
ekrana.
• [MODE 3] (Režim 3): JPEG datoteka slike
se izdužuje od sredine TV ekrana.
• [MODE 4] (Režim 4): Efekti se primenjuju
na JPEG datoteke slika nasumičnim
redosledom.
• [MODE 5] (Režim 5): Naredna JPEG
datoteka slike prelazi preko prethodne
slike.
• [OFF]: Isključeno.
x VIDEO CD/Super Audio CD/CD
• [OFF]: Isključeno.
• [DISC] (Disk) (samo DATA CD/DATA
DVD): Možete da ponavljate sve fascikle
na disku.
• [MEMORY] (Memorija) (samo USB
uređaj): Možete da ponavljate sve fascikle
na USB uređaju.
• [FOLDER] (Fascikla): Možete da
ponavljate aktuelnu fasciklu.
• [TRACK] (Numera) (samo audio datoteke):
Možete da ponavljate aktuelnu datoteku.
• [FILE] (Datoteka) (samo video datoteke):
Možete da ponavljate aktuelnu datoteku.
Pomoću tastera X/x izaberite
podešavanje, a zatim pritisnite
3
Pritiskajte
DISPLAY sve dok se u meniju
za kontrolu ne prikaže
[INTERVAL].
Pomoću tastera X/x izaberite
[INTERVAL], a zatim pritisnite
Pomoću tastera X/x izaberite
podešavanje, a zatim pritisnite
.
.
• [NORMAL] (Normalno): Možete da
podesite standardno trajanje.
• [FAST] (Brzo): Možete da podesite trajanje
koje je kraće od [NORMAL] (Normalno).
• [SLOW 1] (Sporo 1): Možete da podesite
trajanje koje je duže od [NORMAL]
(Normalno).
• [SLOW 2] (Sporo 2): Možete da podesite
trajanje koje je duže od [SLOW 1] (Sporo 1).
Napomena
Reprodukcija prikaza slajdova sa
zvukom
1
4
5
Informacije na TV ekranu
1
Pripremite fasciklu na disku koja sadrži
i MP3 datoteke i JPEG datoteke slika.
Pritisnite
DISPLAY.
Pomoću tastera X/x izaberite
[MEDIA] (Mediji), a zatim pritisnite
T
0: 13
2
3
192k MP3
4, 5
Dvorak/Tchaikovsky/NedPho/Kreizberg
Adagio - Allegro molto
.
Ako je izabrana stavka [MUSIC/PHOTO]
(Muzika/fotografije), pređite na korak 5.
Ukoliko je izabrana neka druga stavka a
ne [MUSIC/PHOTO] (Muzika/fotografije),
pomoću tastera X/x izaberite [MUSIC/
PHOTO] (Muzika/fotografije), a zatim
pritisnite
.
Ako se lista fascikli ne prikaže, pritisnite
DVD MENU.
Listu fascikli možete da uključite/isključite
pritiskanjem tastera DVD MENU.
6
Prikazivanje informacija
o reprodukciji
Pritiskajte TIME/TEXT tokom reprodukcije.
MP3 datoteke i JPEG datoteke slika ne
smeju da budu u zasebnim fasciklama.
Za detalje o pravljenju diska pogledajte
uputstvo za vaš računar, softver itd.
2
3
Prikazivanje informacija
o disku/USB uređaju
Reprodukcija
• Prikazivanje nekih JPEG datoteka slika može da
potraje duže od opcija koje ste izabrali, naročito
ukoliko se radi o progresivnim JPEG datotekama
slika ili JPEG datotekama slika od 3.000.000 piksela
ili više.
• Podešavanje [INTERVAL] nećete moći da izaberete
kada reprodukujete disk koji ne sadrži JPEG datoteke
slika ili USB uređaj ili kada za opciju [MEDIA]
(Mediji) izaberete stavku koja ne može da
reprodukuje JPEG datoteke slika.
Pomoću tastera X/x izaberite željenu
fasciklu, a zatim pritisnite N.
Napomena
• Ako istovremeno reprodukujete veliku MP3 datoteku
i JPEG datoteku slike, zvuk može biti isprekidan.
Sony preporučuje da prilikom pravljenja datoteke
brzinu protoka bitova za MP3 datoteku podesite na
128 kbps ili manju. Ako je zvuk i dalje isprekidan,
smanjite veličinu JPEG datoteke slike.
1 [T **:**:**/C **:**:**/D **:**:**]
Vreme reprodukcije aktuelnog naslova,
numere/poglavlja/diska
[T-**:**:**/C-**:**:**/D-**:**:**]
Preostalo vreme reprodukcije aktuelnog
naslova, numere/poglavlja/diska
[**:**:**]
Vreme reprodukcije aktuelne scene/video
datoteke
2 Brzina protoka bitova
Prikazuje se prilikom reprodukcije audio
datoteke.
3 Tip datoteke
Prikazuje se prilikom reprodukcije audio/
video datoteke.
4 Naziv fascikle/datoteke
Prikazuje se prilikom reprodukcije audio
datoteke/JPEG datoteke slike/video
datoteke.
39SR
Ako MP3 datoteka sadrži ID3 oznaku,
sistem će na osnovu nje prikazivati naziv
albuma/naslova.
Sistem podržava ID3 oznake verzije 1.0/1.1/
2.2/2.3.
Prikaz informacija iz ID3 oznake verzije
2.2/2.3 ima prioritet ukoliko jedna MP3
datoteka sadrži ID3 oznake i verzije 1.0/1.1
i verzije 2.2/2.3.
5 Tekstualne informacije
Tekstualne informacije sa DVD/Super
Audio CD/CD diska se prikazuju samo ako
je tekst snimljen na disk. Ne možete da
promenite tekst. Ako disk ne sadrži tekst,
prikazaće se „NO TEXT“.
Napomena
• U zavisnosti od izvora koji se reprodukuje, sistem
će moći da prikaže samo ograničeni broj znakova.
Takođe, u zavisnosti od izvora, neće se prikazivati
svi tekstualni znakovi.
Informacije na displeju
Svaki put kada pritisnete TIME/TEXT tokom
reprodukcije, prikazuju se sledeće informacije.
Neke prikazane stavke mogu da nestanu nakon
nekoliko sekundi.
x Super VCD (bez PBC funkcija)
1 Vreme reprodukcije aktuelne numere
2 Tekst numere
3 Broj numere i indeksa
x DATA CD/DATA DVD/USB uređaj (audio
datoteka)
1 Vreme reprodukcije i broj aktuelne numere
2 Naziv numere (datoteke)*
* Ako MP3 datoteka sadrži ID3 oznaku, sistem će na
osnovu nje prikazati naziv naslova.
Sistem podržava ID3 oznake verzije 1.0/1.1/2.2/2.3.
Prikaz informacija iz ID3 oznake verzije 2.2/2.3 ima
prioritet ukoliko jedna MP3 datoteka sadrži ID3
oznake i verzije 1.0/1.1 i verzije 2.2/2.3.
x DATA CD (video datoteka)/DATA DVD
(video datoteka)/USB uređaj (video datoteka)
1 Vreme reprodukcije aktuelne datoteke
2 Naziv aktuelne datoteke
3 Broj aktuelnog albuma i datoteke
Napomena
• Sistem može da prikaže samo prvi nivo teksta sa
DVD/CD diska, na primer, naziv diska ili naslov.
• Naziv diska ili numere se možda neće prikazivati u
zavisnosti od teksta.
• Vreme reprodukcije MP3 datoteka i video datoteka se
možda neće pravilno prikazivati.
x DVD VIDEO/DVD-VR
1 Vreme reprodukcije aktuelnog naslova
2 Preostalo vreme reprodukcije aktuelnog
naslova
3 Vreme reprodukcije aktuelnog poglavlja
4 Preostalo vreme reprodukcije aktuelnog
poglavlja
5 Naziv diska
6 Naslov i poglavlje
x VIDEO CD (sa PBC funkcijama)/Super VCD
(sa PBC funkcijama)
1 Vreme reprodukcije aktuelne stavke
2 Naziv diska
3 Broj scene
x VIDEO CD (bez PBC funkcija)/Super
Audio CD/CD
1 Vreme reprodukcije aktuelne numere
2 Preostalo vreme reprodukcije aktuelne
numere
3 Vreme reprodukcije diska
4 Preostalo vreme reprodukcije diska
5 Naziv numere
6 Numera i indeks*
* Samo VIDEO CD/Super Audio CD.
40SR
Prikazivanje informacija o datumu
JPEG datoteke slike
Ukoliko JPEG datoteka slike sadrži Exif*
oznaku, tokom reprodukcije možete da
proverite informacije o datumu.
Pritiskajte
DISPLAY sve dok se u meniju za
kontrolu ne prikaže
[DATE] (Datum).
5(
8)
10( 15)
18/9/2002
DATA CD
Datum
* „Exchangeable Image File Format“ (EXIF) je format
za slike sa digitalnih fotoaparata koji je definisalo
Udruženje japanskih proizvođača elektronike
i informacionih tehnologija (JEITA).
Uživanje u zvuku/slici sa
povezane komponente
1
Reprodukcija
Tasteri za
izbor funkcija
Koristite tastere za izbor funkcija da biste
izabrali željenu funkciju.
Izabrana stavka će se prikazati na displeju.
Taster
Izvor
DVD/CD
Disk koji sistem
reprodukuje
FM
FM radio
USB
USB uređaj
TV
TV ili set-top box uređaj
Željenu funkciju takođe možete da
izaberete tako što ćete pritiskati
FUNCTION.
2
Pripremite izvor.
• DVD/CD: Umetnite disk u uređaj
(stranica 30).
• TUNER FM: Izaberite radio stanicu
(stranica 42).
• USB: Direktno priključite USB uređaj.
• TV: Izaberite kanal na TV-u ili set-top
box uređaju.
3
Upravljajte povezanom komponentom.
Da biste uživali u set-top box uređaju,
izaberite ulaz set-top box uređaja preko
TV-a sa kojim je povezan.
41SR
Slušanje radija
Tjuner
Memorisanje radio stanica
Najpre memorišite radio stanice (pogledajte
„Memorisanje radio stanica“ (stranica 42)).
Možete da memorišete 20 FM stanica.
1
2
Aktuelna stanica
Aktuelni frekventni opseg i broj memorije
3
FM
FM 10 : 88.00 MHz
1
2
Pritisnite FM.
Pritisnite i držite TUNING +/– dok ne
počne automatsko skeniranje.
Skeniranje se zaustavlja kada sistem
podesi stanicu. Na displeju će se prikazati
„TUNED“. Tokom prijema stereo programa,
na displeju se takođe prikazuje „ST“.
3
4
5
Pritisnite SYSTEM MENU.
Pomoću tastera X/x izaberite „MEMORY“.
Pritisnite
ili c.
Na displeju će se prikazati broj memorije.
Pritisnite FM.
Pritiskajte PRESET +/– da biste izabrali
memorisanu stanicu.
Podesite jačinu zvuka pritiskanjem
tastera VOLUME +/–.
Slušanje radio stanica čiju
frekvenciju znate
Pritisnite D.TUNING u koraku 2, pritisnite
tastere sa brojevima dok držite SHIFT da biste
izabrali frekvenciju, a zatim pritisnite
.
Slušanje radio stanica koje nisu
memorisane
Koristite ručno ili automatsko podešavanje
u koraku 2.
Za ručno podešavanje pritiskajte TUNING +/–.
Za automatsko podešavanje pritisnite i držite
TUNING +/–. Kada sistem primi radio stanicu,
automatsko podešavanje se zaustavlja. Da biste
ručno zaustavili automatsko podešavanje,
pritisnite TUNING +/– ili x.
Ako FM program ima šum
6
7
Pomoću tastera X/x izaberite željeni broj
memorije.
Pritisnite
9
Ponovite korake od 2 do 7 da biste
memorisali ostale stanice.
3
4
Pritisnite SYSTEM MENU.
Pomoću tastera X/x izaberite „FM MODE“.
Izaberite željeni broj memorije tako što ćete
pritisnuti PRESET +/– (stranica 42), a zatim
krenite od koraka 3.
Pritisnite
ili c.
Pomoću tastera X/x izaberite „MONO“.
• „STEREO”: Stereo prijem.
• „MONO”: Mono prijem.
Pritisnite SYSTEM MENU.
Menjanje broja memorije
42SR
1
2
.
Na displeju će se prikazati „COMPLETE“
i stanica je memorisana.
8
Ako se tokom slušanja FM programa čuje šum,
možete da izaberete mono prijem. U tom slučaju
nećete čuti stereo efekat, ali će se prijem poboljšati.
5
6
Pritisnite
.
Pritisnite SYSTEM MENU.
Zvučni efekat
Uživanje u surround zvuku
U surround zvuku možete da uživate vrlo lako. Dovoljno je da izaberete jedno od unapred
programiranih podešavanja za surround zvuk.
Uživanje u zvuku TV programa uz efekat 5.1-kanalnog surround zvuka
Pritisnite SYSTEM MENU.
Pomoću tastera X/x izaberite „SUR.SETTING“, a zatim pritisnite
Zvučni efekat
1
2
ili c.
Izabrana stavka će se prikazati na displeju.
3
4
Pomoću tastera X/x izaberite „PRO LOGIC“, a zatim pritisnite
.
Pritisnite SYSTEM MENU.
Napomena
• Ako je zvuk TV programa monauralan, zvuk će se emitovati samo sa centralnog zvučnika.
Biranje podešavanja za surround zvuk u skladu sa vašim ukusom
1
2
Pritisnite SYSTEM MENU.
Pomoću tastera X/x izaberite „SUR.SETTING“, a zatim pritisnite
ili c.
Izabrana stavka će se prikazati na displeju.
3
Pomoću tastera X/x izaberite željeno podešavanje za surround zvuk, a zatim pritisnite
.
Pogledajte tabelu u nastavku da biste videli opise podešavanja za surround zvuk.
4
Pritisnite SYSTEM MENU.
O emitovanju zvuka sa zvučnika
U tabeli ispod su opisane opcije koje ćete moći da izaberete kada sve zvučnike povežete sa uređajem
i podesite [SPEAKER FORMATION] (Raspored zvučnika) na [STANDARD] (Standardno)
(stranica 56).
Zvuk se emituje sa:
Podešavanje
surround zvuka
Efekat
„A.F.D. MULTI”
• Dvokanalni izvor: Sistem emituje dvokanalni zvuk sa
prednjih i surround zvučnika tako što dodeljuje dvokanalni
zvuk levim i desnim surround kanalima.
• Višekanalni izvor: Sistem emituje zvuk sa zvučnika u skladu
sa brojem kanala izvora.
(AUTO FORMAT
DIRECT MULTI)
43SR
Zvuk se emituje sa:
U zavisnosti od izvora.
Podešavanje
surround zvuka
Efekat
„PRO LOGIC”
„PLII MOVIE”
„PLII MUSIC”
• Dvokanalni izvor: Sistem simulira surround zvuk od
dvokanalnih izvora i emituje ga na svim zvučnicima.
– „PRO LOGIC“ obavlja Dolby Pro Logic dekodiranje.
– „PLII MOVIE“ obavlja Dolby Pro Logic II dekodiranje
u režimu za filmove.
– „PLII MUSIC“ obavlja Dolby Pro Logic II dekodiranje
u režimu za muziku.
• Višekanalni izvor: Sistem emituje zvuk sa zvučnika u skladu
sa brojem kanala izvora.
„2CH STEREO”
Sistem emituje zvuk sa prednjih zvučnika i subwoofer-a bez
obzira na format zvuka ili broj kanala. Formati višekanalnog
surround zvuka se emituju na dva kanala.
„A.F.D. STD”
Sistem zanemaruje zvučni format izvora i emituje zvuk
onako kako je snimljen/kodiran.
(AUTO FORMAT
DIRECT STANDARD)
Napomena
• Podešavanja za surround zvuk ne možete da izaberete dok sistem učitava disk.
• U zavisnosti od ulaznog strima, podešavanja za surround zvuk se možda neće primenjivati.
44SR
Biranje zvučnog efekta
Biranje efekta u skladu sa izvorom
Pritiskajte SOUND MODE tokom reprodukcije
sve dok se na displeju ne prikaže željeni režim.
Napomena
Zvučni efekat
• „AUTO”: Sistem će automatski izabrati
„MOVIE“ ili „MUSIC“ kako bi proizveo
zvučni efekat u skladu sa izvorom. Na displeju
će se prikazati „AUTO“.
• „MOVIE”: Zvuk sistema je prilagođen
filmovima. Na displeju će se prikazati
„MOVIE“.
• „MUSIC”: Zvuk sistema je prilagođen muzici.
Na displeju će se prikazati „MUSIC“.
• Kada reprodukujete Super Audio CD, ova funkcija
ne radi.
Poboljšavanje komprimovanog
zvuka
Možete da poboljšate komprimovani zvuk
poput MP3 datoteke.
Ovaj efekat se aktivira automatski kada se ispune
sledeći uslovi:
– Funkcija je podešena na „USB“.
– „SUR.SETTING“ je podešeno na „A.F.D.
STD“ ili „A.F.D. MULTI“ (stranica 43).
Isključivanje zvučnog efekta
Izaberite bilo koju opciju osim opcija „A.F.D.
STD“ ili „A.F.D. MULTI“ za „SUR.SETTING“
(stranica 43).
45SR
Praktične funkcije
Korišćenje funkcije Control
for HDMI (Kontrola preko
HDMI-ja) za „BRAVIA“ Sync
Ova funkcija je dostupna na televizorima
sa funkcijom „BRAVIA“ Sync.
Povezivanjem Sony komponenti koje su
kompatibilne sa funkcijom Control for HDMI
(Kontrola preko HDMI-ja) pomoću HDMI
kabla, lakše ćete upravljati sistemom
zahvaljujući sledećim mogućnostima:
– Isključivanje sistema (stranica 46)
– Reprodukcija pritiskom na jedno dugme
(stranica 47)
– Bioskopski režim (stranica 47)
– Kontrola zvuka na sistemu (stranica 47)
– Ograničavanje jačine zvuka (stranica 47)
– Jednostavna kontrola daljinskim upravljačem
(stranica 47)
– Usklađivanje jezika (stranica 48)
Control for HDMI (Kontrola preko HDMI-ja)
je funkcija za upravljanje komponentama u
međusobnoj sprezi koju koristi CEC (Consumer
Electronics Control) za HDMI (High-Definition
Multimedia Interface).
Napomena
• Funkcija Control for HDMI (Kontrola preko HDMI-ja)
možda neće raditi u zavisnosti od povezane opreme.
Pogledajte uputstvo za upotrebu komponente.
Priprema funkcije Control for HDMI
(Kontrola preko HDMI-ja)
(Control for HDMI (Kontrola preko HDMI-ja) –
jednostavno podešavanje)
Ako je vaš TV kompatibilan sa funkcijom za
jednostavno podešavanje funkcije Control for
HDMI (Kontrola preko HDMI-ja), funkciju
[CONTROL FOR HDMI] (Kontrola preko
HDMI-ja) na sistemu možete da podesite
automatski podešavanjem svog televizora. Za
detalje pogledajte uputstvo za upotrebu televizora.
46SR
Ukoliko vaš televizor nije kompatibilan sa
funkcijom za jednostavno podešavanje funkcije
Control for HDMI (Kontrola preko HDMI-ja),
podesite ručno funkciju Control for HDMI
(Kontrola preko HDMI-ja) na sistemu i televizoru.
1
2
3
4
Uverite se da su sistem i TV povezani
HDMI kablom.
Uključite TV i pritisnite [/1 da biste
uključili sistem.
Izaberite odgovarajući ulaz na televizoru
tako da se signal sa sistema pojavi na
ekranu televizora kroz HDMI ulaz.
Podesite funkciju Control for HDMI
(Kontrola preko HDMI-ja) na televizoru.
Za detalje o podešavanju televizora,
pogledajte uputstvo za upotrebu televizora.
5
6
Pritisnite DVD/CD na sistemu.
Pritisnite
DISPLAY dok je reprodukcija
na sistemu zaustavljena.
7
Pomoću tastera X/x izaberite
[SETUP] (Podešavanje), a zatim
pritisnite
.
8
Pomoću tastera X/x izaberite [CUSTOM]
(Prilagođeno), a zatim pritisnite
.
9
Pomoću tastera X/x izaberite [HDMI
SETUP] (Podešavanje HDMI-ja), a zatim
pritisnite .
10 Pomoću tastera X/x izaberite [CONTROL
FOR HDMI] (Kontrola preko HDMI-ja),
a zatim pritisnite
.
11 Pomoću tastera X/x izaberite [ON]
(Uključeno), a zatim pritisnite
.
Istovremeno isključivanje sistema
i televizora
(Isključivanje sistema)
Kada isključite TV pritiskom na taster POWER
na daljinskom upravljaču televizora ili taster TV
[/1 na daljinskom upravljaču sistema, sistem se
isključuje automatski.
Napomena
• Ova funkcija zavisi od podešavanja na televizoru.
Za detalje pogledajte uputstvo za upotrebu televizora.
• U zavisnosti od statusa sistema (npr. tokom
reprodukcije CD-a), sistem se možda neće isključiti
automatski.
Gledanje DVD-a pritiskom na jedno
dugme
(Reprodukcija pritiskom na jedno dugme)
Pritisnite ONE-TOUCH PLAY
TV se uključuje, ulaz na TV-u će biti podešen
na HDMI ulaz na koji je povezan sistem
i reprodukcija diska počinje automatski.
Funkcija za kontrolu zvuka na sistemu se
takođe aktivira automatski.
Napomena
• Ako je TV u režimu PAP (slika i slika), funkcija za
kontrolu zvuka na sistemu neće raditi. Kada izađete iz
režima PAP na televizoru, način emitovanja signala
sa televizora se vraća na onaj koji ste izabrali pre
režima PAP.
• Kada uključite sistem pritiskom na taster za izbor
funkcije, slika i zvuk možda neće biti usklađeni.
• U zavisnosti od televizora, kada podesite jačinu zvuka
sistema, nivo jačine zvuka se prikazuje na ekranu
televizora. U ovom slučaju, nivo jačine zvuka koji se
prikazuje na ekranu televizora i na displeju sistema
može biti različit.
Savet
Korišćenje bioskopskog režima
Pritisnite THEATRE
Ograničavanje nivoa jačine zvuka
koji se sa televizora emituje na
zvučnicima sistema
Praktične funkcije
(Bioskopski režim)
Ako je vaš TV kompatibilan sa bioskopskim
režimom, možete da uživate u optimalnom
kvalitetu slike i zvuka koji je prilagođen za
filmove a funkcija za kontrolu zvuka na
sistemu se aktivira automatski.
• Funkcijom za kontrolu zvuka na sistemu takođe
možete da upravljate putem menija na televizoru.
• Putem daljinskog upravljača za TV možete da
upravljate jačinom zvuka na sistemu, kao i da
isključite zvuk na sistemu.
Napomena
• U zavisnosti od televizora, ova funkcija možda neće
raditi.
Uživanje u zvuku sa televizora na
zvučnicima sistema
(Kontrola zvuka na sistemu)
Da biste koristili ovu funkciju, povežite sistem i
TV audio kablom i HDMI kablom (stranica 24).
Pritisnite [/1 da biste uključili sistem dok je TV
uključen.
Funkcija za kontrolu zvuka na sistemu je
aktivirana. Zvuk sa televizora se emituje na
zvučnicima sistema, a jačina zvuka na
zvučnicima televizora se automatski smanjuje.
(Ograničavanje jačine zvuka)
Kada je aktivirana funkcija za kontrolu zvuka
na sistemu i zvuk sa televizora se emituje na
zvučnicima sistema, nivo jačine zvuka je
ograničen na nivo koji je podešen u [VOLUME
LIMIT] (Ograničavanje jačine zvuka). Za detalje
pogledajte [VOLUME LIMIT] (Ograničavanje
jačine zvuka) (stranica 55).
Upravljanje sistemom putem
daljinskog upravljača za TV
(Jednostavna kontrola daljinskim
upravljačem)
Putem daljinskog upravljača televizora možete
da upravljate osnovnim funkcijama sistema
kada se video signal sa sistema prikazuje na
ekranu televizora. Za detalje pogledajte uputstvo
za upotrebu televizora.
47SR
Istovremeno menjanje jezika
menija na ekranu sistema
i televizora
(Usklađivanje jezika)
Kada promenite jezik menija televizora, jezik
menija sistema koji se prikazuje na ekranu
televizora će se takođe promeniti.
Napomena
• Kada se na ekranu prikazuje meni sistema, ova
funkcija ne radi.
Prebacivanje pesama na
USB uređaj
Pesme na audio CD-u ili one koje se emituju
putem radio programa možete da prebacite na
USB uređaj tako što ćete ih kodirati u MP3
format. Na USB uređaj takođe možete da
prebacite MP3 datoteke koje se nalaze na
DATA CD/DATA DVD disku.
Za povezivanje USB uređaja pogledajte
„Reprodukcija datoteka na disku/USB uređaju“
(stranica 30).
Reprodukcija muzike koju prebacite je
ograničena samo na ličnu upotrebu. Upotreba
muzike van ovog ograničenja zahteva dozvolu
vlasnika autorskih prava.
• Kada prebacujete radio program, zvuk će
biti snimljen kao MP3 datoteka sa brzinom
protoka bitova od 128 kbps.
• Tekstualne informacije na CD-u neće biti
prebačene u kreirane MP3 datoteke.
• Ako na pola puta zaustavite prebacivanje
sadržaja sa audio CD-a, kreirana MP3
datoteka će biti izbrisana.
• Prebacivanje sadržaja će biti automatski
zaustavljeno u sledećim slučajevima:
– Tokom prebacivanja sadržaja je nestalo
prostora na USB uređaju.
– Broj fascikli na USB uređaju je dostigao
granicu koju sistem može da prepozna.
• U jednoj fascikli možete da uskladištite
do 150 datoteka.
• Na jednom USB uređaju možete da
uskladištite do 199 fascikli.
• Ako fascikla ili datoteka koju prebacujete već
postoji na USB uređaju pod istim nazivom,
nakon naziva se dodaje redni broj bez
menjanja originalnog naziva fascikle ili
datoteke.
Biranje odredišta za prebacivanje
sadržaja na USB uređaju
Možete da izaberete broj memorije za
prebacivanje u zavisnosti od USB uređaja.
Pritisnite MEM SEL.
Broj izabrane memorije
USB Memory 2 selected.
Home Theatre System
Napomene o prebacivanju na USB
• Ne povezujte sistem i USB uređaj preko
USB čvorišta.
• Uverite se da na USB uređaju ima dovoljno
prostora za sadržaj koji želite da prebacite.
• Ne uklanjajte USB uređaj tokom prebacivanja
sadržaja.
• Kada prebacujete numere sa audio CD-a,
numere će biti snimljene kao MP3 datoteke
sa brzinom protoka bitova od 128 kbps.
• Kada prebacujete MP3 datoteke sa DATA CD/
DATA DVD diska, prebačene MP3 datoteke
će imati istu brzinu protoka bitova kao
originalne MP3 datoteke.
48SR
Napomena
• Ukoliko nije moguće izabrati memoriju, na TV
ekranu će se prikazati [Operation not possible.]
(Radnja nije moguća.).
• Broj memorije se menja u zavisnosti od USB uređaja.
• Izaberite odredište za prenos pre prebacivanja
sadržaja.
Pravila kreiranja fascikli i datoteka
4
Kada prebacujete sadržaj na USB uređaj, biće
kreirana fascikla „MUSIC“ direktno ispod
„ROOT“. Fascikle i datoteke će biti kreirane
u fascikli „MUSIC“ na sledeći način i u skladu
sa metodom prenosa i izvorom.
• Kada prebacujete više numera sa audio CD-a
ili više MP3 datoteka sa DATA CD/DATA
DVD diska
Izvor
Naziv fascikle
MP3
Audio CD
Isti kao u izvoru1)
„FLDR001”2)
„TRACK001”3)
Naziv datoteke
• [TRACK] (Numera): Prikazaće se lista
fascikli. Pomoću tastera X/x izaberite
željenu fasciklu, a zatim pritisnite .
• [FOLDER] (Fascikla): Prikazaće se
fascikle snimljene na DATA CD/DATA
DVD. Možete da prebacite sve MP3
datoteke u fascikli.
5
Naziv fascikle
Naziv datoteke
MP3
„REC1-MP3”4)
Isti kao u izvoru1)
Audio CD
„REC1-CD”4)
„TRACK001”3)
• Kada prebacujete radio program
Naziv fascikle
Naziv datoteke
„FM001”4)
„TRACK001”3)
1)
Nazivu se dodeljuju najviše 64 znaka (uključujući
oznaku tipa datoteke).
2)
Fasciklama se dodeljuje redni broj.
3)
Datotekama se dodeljuje redni broj.
4)
Nova datoteka će biti prebačena u fasciklu „REC1MP3“ ili „REC1-CD“ svaki put kada prebacite jednu
numeru.
Pomoću tastera C/X/x/c izaberite
[x ALL] (Sve) (za audio CD) ili [ ALL]
(Sve) (za DATA CD/DATA DVD), a zatim
pritisnite
.
Da biste opozvali izbor svih numera,
izaberite [s ALL] (Sve), a zatim
pritisnite
.
6
Pomoću tastera C/X/x/c izaberite
[START] (Pokreni), a zatim pritisnite
.
Da biste prekinuli prebacivanje,
pritisnite x.
Praktične funkcije
• Kada prebacujete jednu numeru sa audio CDa ili jednu MP3 datoteku sa DATA CD/DATA
DVD diska
Izvor
Pomoću tastera X/x izaberite [TRACK]
(Numera) ili [FOLDER] (Fascikla), a zatim
pritisnite
.
Biranje pojedinačnih numera/MP3
datoteka/fascikli
Pomoću tastera X/x označite numeru/MP3
datoteku/fasciklu, a zatim pritisnite
da biste
dodali znak za potvrdu u koraku 5.
Da biste otkazali izbor, označite numeru/MP3
datoteku/fasciklu, a zatim pritisnite
da biste
uklonili znak za potvrdu.
x Za audio CD
Preostali prostor na USB uređaju
Prebacivanje numera sa audio CD-a
ili MP3 datoteka sa DATA CD/DATA
DVD diska na USB uređaj
1
2
3
Učitajte audio CD/DATA CD/DATA DVD.
Pritisnite
DISPLAY dok je reprodukcija
na sistemu zaustavljena.
Pomoću tastera X/x izaberite
[USB TRANSFER] (prebacivanje na USB),
a zatim pritisnite
.
USB TRANSFER
1
2
3
TRACK
TRACK
TRACK
TRACK
TRACK
TRACK
TRACK
TRACK
01
02
03
04
05
06
07
08
START
ALL
ALL
Numere koje će biti prebačene
x Za audio CD
Pritisnite
i pređite na korak 5.
x Za DATA CD/DATA DVD
Pratite sledeći korak.
49SR
x Za DATA CD/DATA DVD
Preostali prostor na USB uređaju
Na USB uređaj možete da prebacite radio
program koji slušate.
USB TRANSFER
2002_Remixes
01_Back_Seat_O...
02_One_Nights_...
03_Are_You_Ma...
04_I_Can_Lose_...
05_Soul_Survivo...
06_Strangers_B...
07_Stay_maxi_ve...
Prebacivanje radio programa
START
ALL
ALL
1
2
3
Numere/MP3 datoteke možete jednostavno da
prebacite na USB uređaj koristeći REC TO USB.
1
2
4
Pritisnite x.
Izaberite željenu numeru/MP3 datoteku,
a zatim pritisnite N.
Pritisnite REC TO USB na uređaju.
z će početi da svetli i na displeju će se
prikazati „READING“. Zatim će se na
displeju naizmenično prikazivati „PUSH
PLAY“ i preostali prostor na USB uređaju.
5
Pritisnite REC TO USB na uređaju.
4
Pritisnite N da biste pokrenuli
prebacivanje sadržaja.
5
Pritisnite x da biste zaustavili
prebacivanje sadržaja.
Učitajte audio CD/DATA CD/DATA DVD.
Da biste prebacili sve numere, pređite na
korak 4.
Da biste prebacili jednu numeru, pratite
sledeći korak.
3
Izaberite radio stanicu pritiskanjem
tastera PRESET +/– ili TUNING +/–.
z će početi da svetli i na displeju će se
naizmenično prikazivati „PLEASE“
i „WAIT“. Zatim će se na displeju
naizmenično prikazivati „PUSH PLAY“
i preostali prostor na USB uređaju.
MP3 datoteke/fascikle koje će biti prebačene.
Prebacivanje pritiskom na jedno
dugme
Pritisnite FM.
Pritisnite N da biste pokrenuli
prebacivanje sadržaja.
Kada prebacivanje bude završeno, na
displeju će se prikazati „COMPLETE“
a reprodukcija diska i USB uređaja će
se zaustaviti automatski.
Da biste prekinuli prebacivanje,
pritisnite x.
Kreiranje nove MP3 datoteke tokom
prebacivanja sadržaja
Pritisnite REC TO USB tokom prebacivanja
sadržaja.
Na displeju će se prikazati „NEW TRACK“
i prebacivanje sadržaja će se nastaviti u novu
MP3 datoteku odmah nakon što pritisnete
REC TO USB.
Ako za nekoliko sekundi ponovo pritisnete REC
TO USB, neće biti moguće kreirati novu MP3
datoteku.
Napomena
• Tokom kreiranja nove MP3 datoteke, prebacivanje će
biti privremeno onemogućeno.
Savet
• Nova MP3 datoteka će biti kreirana automatski
nakon otprilike jednog sata prebacivanja sadržaja.
Brisanje audio datoteka na USB
uređaju
Možete da izbrišete audio datoteke („.mp3“,
„.wma“ ili „.m4a“) na USB uređaju.
1
2
50SR
Pritisnite USB.
Pomoću tastera X/x izaberite fasciklu.
3
Izaberite audio datoteku(e).
x Brisanje svih audio datoteka u fascikli
Usaglašavanje slike i zvuka
Pritisnite CLEAR dok držite SHIFT.
[A/V SYNC] (Sinhronizacija zvuka/slike)
x Brisanje audio datoteke
Pritisnite i pomoću tastera X/x izaberite
željenu audio datoteku, a zatim pritisnite
CLEAR dok držite SHIFT.
4
Pomoću tastera C/c izaberite [YES] (Da),
a zatim pritisnite
.
Da biste otkazali, izaberite [NO] (Ne),
a zatim pritisnite
.
Napomena
Korišćenje merača vremena
za isključivanje
Sistem možete da podesite tako da se isključi
u unapred podešeno vreme kako biste mogli
da zaspite slušajući muziku.
1
2
Pritisnite SYSTEM MENU.
Pomoću tastera X/x izaberite „SLEEP“,
a zatim pritisnite
ili c.
1
2
3
Pritisnite
DISPLAY.
Pomoću tastera X/x izaberite
[A/V SYNC] (Sinhronizacija zvuka/slike),
a zatim pritisnite
.
Pomoću tastera X/x izaberite
podešavanje, a zatim pritisnite
.
• [OFF]: Isključeno.
• [ON] (Uključeno): Možete da podesite
kašnjenje između slike i zvuka.
Napomena
• U zavisnosti od ulaznog strima, funkcija [A/V SYNC]
(Sinhronizacija zvuka/slike) možda neće raditi.
Praktične funkcije
• Ne uklanjajte USB uređaj tokom brisanja.
• Ako fascikla koju želite da izbrišete sadrži datoteke
koje nisu u audio formatu ili potfascikle, one će biti
izbrisane sa liste na TV ekranu, ali ne i sa USB
uređaja.
Ako zvuk nije usklađen sa slikama na ekranu
televizora, možete da podesite interval kašnjenja
između slike i zvuka.
Menjanje ulaznog nivoa
zvuka sa povezanih
komponenti
Izabrana stavka će se prikazati na displeju.
3
Pomoću tastera X/x izaberite
podešavanje, a zatim pritisnite
.
Prikaz minuta (preostalo vreme) se menja
u koracima od po 10 minuta.
4
Pritisnite SYSTEM MENU.
Izobličenje zvuka sa povezane komponente
možete da umanjite smanjivanjem ulaznog
nivoa.
1
2
3
4
Pritisnite TV.
Pritisnite SYSTEM MENU.
Pomoću tastera X/x izaberite
„ATTENUATE“, a zatim pritisnite
Pomoću tastera X/x izaberite
podešavanje, a zatim pritisnite
ili c.
.
• „ATT ON”: Možete da snizite ulazni nivo.
• „ATT OFF”: Normalan ulazni nivo.
5
Pritisnite SYSTEM MENU.
51SR
Podešavanja
Menjanje svetline displeja
1
2
Pritisnite SYSTEM MENU.
Pomoću tastera X/x izaberite „DIMMER“,
a zatim pritisnite
ili c.
Izabrana stavka će se prikazati na displeju.
3
Pomoću tastera X/x izaberite svetlinu
displeja, a zatim pritisnite .
• „DIMMER OFF”: Displej je svetao.
• „DIMMER ON”: Displej je zatamnjen.
4
Ponovno obavljanje brzog
podešavanja
1
2
Pritisnite DVD/CD.
Pritisnite
DISPLAY dok je reprodukcija
na sistemu zaustavljena.
3
Pomoću tastera X/x izaberite
[SETUP] (Podešavanje), a zatim
pritisnite .
4
Pomoću tastera X/x izaberite [QUICK]
(Brzo), a zatim pritisnite
.
Obavite brzo podešavanje prateći postupak
u „Brzo podešavanje“ (stranica 27).
Pritisnite SYSTEM MENU.
Uključivanje/isključivanje
režima za demonstraciju
Automatsko postavljanje
sistema u režim mirovanja
Možete da uključite/isključite demonstraciju na
displeju dok je sistem u režimu mirovanja.
Sistem će automatski ući u režim mirovanja ako
ga ne koristite 30 minuta i ako se sa njega ne
emituje zvuk 30 minuta. Otprilike 2 minuta pre
ulaska sistema u režim mirovanja, na displeju će
početi da treperi „AUTO STBY“.
Funkciju za automatski ulazak u režim
mirovanja možete da uključite/isključite.
1
2
Pritisnite SYSTEM MENU.
Pomoću tastera X/x izaberite „DEMO“,
a zatim pritisnite
ili c.
Izabrana stavka će se prikazati na displeju.
3
Pomoću tastera X/x izaberite
podešavanje, a zatim pritisnite
• „DEMO OFF”: Isključeno.
• „DEMO ON”: Uključeno.
4
Pritisnite SYSTEM MENU.
.
1
2
Pritisnite SYSTEM MENU.
Pomoću tastera X/x izaberite „AUTO
STBY“, a zatim pritisnite
ili c.
Izabrana stavka će se prikazati na displeju.
3
Pomoću tastera X/x izaberite
podešavanje, a zatim pritisnite
• „ON”: Uključeno.
• „OFF”: Isključeno.
4
52SR
Pritisnite SYSTEM MENU.
.
6
Dodatna podešavanja
Pomoću tastera X/x izaberite stavku,
a zatim pritisnite
.
Prikazaće se opcije za izabranu stavku.
Primer: [TV TYPE] (Tip televizora)
Možete da unesete brojna podešavanja,
na primer za sliku i zvuk.
Prikazane stavke će se razlikovati u zavisnosti
od područja.
VIDEO SETUP
16:9
TV TYPE:
16:9
COLOR SYSTEM (VIDEO CD):
OFF
4:3 LETTERFULL
BOX
PAUSE MODE:
AUTO
4:3 PAN SCAN
Napomena
• Podešavanja za reprodukciju koja se nalaze na disku
imaju prioritet nad podešavanjima koja izaberete
u meniju za podešavanje sistema tako da neke od
opisanih funkcija možda neće raditi.
1
2
3
Pritisnite DVD/CD.
Pritisnite
DISPLAY dok je reprodukcija
na sistemu zaustavljena.
4
Pomoću tastera X/x izaberite [CUSTOM]
(Prilagođeno), a zatim pritisnite .
5
Pomoću tastera X/x izaberite stavku za
podešavanje, a zatim pritisnite
.
• [LANGUAGE SETUP] (Podešavanje
jezika) (stranica 53)
• [VIDEO SETUP] (Podešavanje video
zapisa) (stranica 54)
• [HDMI SETUP] (Podešavanje HDMI-ja)
(stranica 55)
• [AUDIO SETUP] (Podešavanje zvuka)
(stranica 56)
• [SYSTEM SETUP] (Podešavanje sistema)
(stranica 57)
• [SPEAKER SETUP] (Podešavanje
zvučnika) (stranica 58)
Primer: [VIDEO SETUP] (Podešavanje
video zapisa)
7
Pomoću tastera X/x izaberite
podešavanje, a zatim pritisnite
.
Postavka je izabrana i podešavanje je
završeno.
Primer: [4:3 LETTER BOX] (4:3 sa crnim
trakama)
VIDEO SETUP
4:3 LETTER BOX
TV TYPE:
COLOR SYSTEM (VIDEO CD):
AUTO
PAUSE MODE:
AUTO
Izabrano podešavanje
Podešavanja
Pomoću tastera X/x izaberite
[SETUP] (Podešavanje), a zatim
pritisnite .
Opcije
Poništavanje svih podešavanja u okviru
[SETUP] (Podešavanje)
Da biste poništili sva podešavanja u okviru
[SETUP] (Podešavanje), pogledajte [RESET]
(Poništi) (stranica 58).
Podešavanje jezika menija ili
zvučne numere
[LANGUAGE SETUP] (Podešavanje
jezika)
Izabrana stavka
VIDEO SETUP
TV TYPE:
COLOR SYSTEM (VIDEO CD):
PAUSE MODE:
16:9
AUTO
AUTO
Podesite jezik menija na ekranu ili zvučne
numere.
x [OSD] (Meni na ekranu)
Možete da promenite jezik menija na TV
ekranu.
Stavke za podešavanje
x [MENU] (Meni)
Možete da promenite jezik menija na disku.
53SR
x [AUDIO] (Zvuk)
Možete da promenite jezik zvučnog zapisa.
Kada izaberete [ORIGINAL] (Originalno),
biće izabran jezik kojem je dat prioritet na disku.
[4:3 LETTER BOX] (4:3 sa crnim trakama):
Izaberite ovo podešavanje kada povezujete
standardni televizor sa odnosom širine i visine
od 4:3. Sistem prikazuje sliku širokog formata sa
crnim trakama u gornjem i donjem delu ekrana.
x [SUBTITLE] (Titl)
Možete da promenite jezik titlova snimljenih
na DVD VIDEO disk.
Kada izaberete [AUDIO FOLLOW]
(Usklađivanje sa audio zapisom), jezik titla se
menja u skladu sa izabranim jezikom zvučnog
zapisa.
Napomena
• Kada izaberete jezik za [MENU] (Meni), [AUDIO]
(Zvuk) ili [SUBTITLE] (Titl) koji nije snimljen na
DVD VIDEO disku, automatski će biti izabran jedan
od snimljenih jezika (u zavisnosti od diska, jezik
možda neće biti izabran automatski).
[4:3 PAN SCAN] (4:3 panovanje, skeniranje)
Izaberite ovo podešavanje kada povezujete
standardni televizor sa odnosom širine i visine
od 4:3. Sistem automatski prikazuje sliku
širokog formata na celom ekranu i iseca delove
koji se ne uklapaju.
Savet
• Ako izaberete [OTHERS t] (Ostalo) za [MENU]
(Meni), [AUDIO] (Zvuk) i [SUBTITLE] (Titl),
izaberite i unesite šifru jezika iz odeljka „Lista sa
šiframa jezika“ (stranica 70) koristeći tastere sa
brojevima.
Podešavanja za ekran
[VIDEO SETUP] (Podešavanje video
zapisa)
Izaberite podešavanja u skladu sa televizorom.
x [TV TYPE] (Tip televizora)
Možete da izaberete odnos širine i visine
povezanog televizora.
[16:9]: Izaberite ovo podešavanje ako povezujete
televizor sa širokim ekranom ili televizor koji
ima funkciju za režim širokog prikaza.
x [COLOR SYSTEM (VIDEO CD)] (Sistem boja
(Video CD))
(samo modeli za Aziju, Bliski istok i Evropu)
Možete da izaberete sistem boja prilikom
reprodukcije VIDEO CD-a.
[AUTO] (Automatski): Sistem emituje video
signal sa diska, PAL ili NTSC. Ako vaš TV
koristi DUAL sistem, izaberite [AUTO]
(Automatski).
[PAL]: Sistem menja video signal NTSC diska
i emituje ga u PAL sistemu.
[NTSC]: Sistem menja video signal PAL diska
i emituje ga u NTSC sistemu.
Napomena
• Ne možete da promenite sistem boja samog diska.
• Možete da promenite sistem boja ovog sistema
u skladu sa povezanim televizorom (stranica 24).
x [BLACK LEVEL] (Nivo crne)
(Samo modeli za Južnu Ameriku)
Možete da izaberete nivo crne (nivo
podešavanja) za video signale koji se emituju sa
svih priključaka osim sa priključka HDMI OUT.
54SR
[ON] (Uključeno): Standardni nivo.
[OFF] (Isključeno): Možete da snizite
standardni nivo crne boje. Koristite ovo
podešavanje kada slika postane suviše bela.
x [PAUSE MODE] (Režim pauze)
(samo DVD VIDEO/DVD-R/DVD-RW)
U režimu pauze možete da izaberete sliku.
[AUTO] (Automatski): Slika i objekti koji se
kreću se emituju bez podrhtavanja. Ovo
podešavanje je za uobičajenu upotrebu.
[FRAME] (Kadar): Slika i objekti koji se ne
kreću se emituju u visokoj rezoluciji.
Podešavanja za HDMI
Kada aktivirate funkciju za kontrolu zvuka na
sistemu (stranica 47), može doći do emitovanja
jakog zvuka, što će zavisiti od nivoa jačine zvuka
na sistemu. Ovo možete da sprečite tako što ćete
ograničiti maksimalni nivo jačine zvuka kada se
aktivira funkcija za kontrolu zvuka na sistemu.
[OFF] (Isključeno): Isključeno.
[LEVEL3] (Nivo 3): Maksimalni nivo jačine
zvuka je podešen na 10.
[LEVEL2] (Nivo 2): Maksimalni nivo jačine
zvuka je podešen na 15.
[LEVEL1] (Nivo 1): Maksimalni nivo jačine
zvuka je podešen na 20.
Napomena
• Ova funkcija je dostupna samo kada je [CONTROL
FOR HDMI] (Kontrola preko HDMI-ja) podešeno
na [ON] (Uključeno).
x [HDMI RESOLUTION] (HDMI rezolucija)
Možete da izaberete tip video signala koji se
emituje sa priključka HDMI OUT.
[AUTO (1920 × 1080p)]: Sistem emituje
optimalni video signal za povezani TV.
[1920 × 1080i]: Sistem emituje video signale
u rezoluciji 1920 × 1080i*.
[1280 × 720p]: Sistem emituje video signale
u rezoluciji 1280 × 720p*.
[720 × 480p]**: Sistem emituje video signale
u rezoluciji 720 × 480p*.
* i: isprepletano, p: progresivno
** U zavisnosti od područja, možda će se prikazati
opcija [720 × 480/576p].
x [CONTROL FOR HDMI] (Kontrola preko
HDMI-ja)
Ova funkcija je dostupna kada sistem i TV koji
je kompatibilan sa funkcijom Control for HDMI
(Kontrola preko HDMI-ja) povežete pomoću
HDMI kabla.
x [YCBCR/RGB (HDMI)]
Možete da izaberete tip HDMI signala koji se
emituje sa priključka HDMI OUT.
Podešavanja
[HDMI SETUP] (Podešavanje HDMI-ja)
x [VOLUME LIMIT] (Ograničavanje jačine
zvuka)
[YCBCR]: Sistem emituje YCBCR signale.
[RGB]: Sistem emituje RGB signale.
x [AUDIO (HDMI)]
Možete da izaberete status emitovanja zvuka
sa priključka HDMI OUT.
[OFF] (Isključeno): Sistem ne emituje zvuk sa
priključka HDMI OUT.
[ON] (Uključeno): Sistem emituje audio
signale tako što konvertuje Dolby Digital,
DTS ili 96 kHz/24-bitne PCM signale u 48 kHz/
16-bitne PCM signale.
Napomena
• Kada ovu funkciju podesite na bilo koju drugu
opciju osim opcija „DVD/CD“ ili „USB“, sistem neće
emitovati zvuk sa priključka HDMI OUT, čak i ako
[AUDIO (HDMI)] podesite na [ON] (Uključeno).
[ON] (Uključeno): Uključeno. Komponentama
koje su povezane pomoću HDMI kabla možete
da upravljate u međusobnoj sprezi.
[OFF]: Isključeno.
55SR
x [JPEG RESOLUTION] (JPEG rezolucija)
Možete da izaberete rezoluciju JPEG datoteka
slika koje se emituju sa priključka HDMI OUT.
[SD ] (Standardna): Sistem emituje
standardnu rezoluciju sa crnim okvirom.
[HD ]: Sistem emituje HD rezoluciju sa crnim
okvirom.
[HD]: Sistem emituje HD rezoluciju bez crnog
okvira.
[(1920 × 1080i) HD ]: Sistem emituje punu
HD rezoluciju sa crnim okvirom.
[(1920 × 1080i) HD]: Sistem emituje punu HD
rezoluciju bez crnog okvira.
Napomena
• Podešavanje [JPEG RESOLUTION] (JPEG
rezolucija) će se primenjivati samo kada [TV TYPE]
(Tip televizora) u okviru [VIDEO SETUP]
(Podešavanje video zapisa) podesite na [16:9] i kada
[HDMI RESOLUTION] (HDMI rezolucija) u okviru
[HDMI SETUP] (Podešavanje HDMI-ja) podesite na
rezoluciju koja nije [720 × 480p] ili [720 × 480/576p].
• Moći ćete da izaberete [(1920 × 1080i) HD ]
ili [(1920 × 1080i) HD] samo kada [HDMI
RESOLUTION] (HDMI rezolucija) u okviru
[HDMI SETUP] (Podešavanje HDMI-ja) podesite
na [1920 × 1080i].
• Emitovanje HDMI signala će odmah prestati
u sledećim slučajevima:
– Kada sistem učitava DATA CD ili DATA DVD ili
kada iz sistema uklanjate DATA CD ili DATA DVD.
– Kada priključujete ili uklanjate USB uređaj.
Podešavanja za zvuk
[AUDIO SETUP] (Podešavanje zvuka)
x [SPEAKER FORMATION] (Raspored zvučnika)
[NO SURROUND] (Bez surround zvučnika):
Izaberite ovu opciju ako ste postavili samo
centralni i prednje zvučnike.
[FRONT ONLY] (Samo prednji): Izaberite ovu
opciju ako ste postavili samo prednje zvučnike.
[ALL FRONT] (Svi zvučnici su ispred): Izaberite
ovu opciju ako ste postavili sve zvučnike ispred
mesta slušanja.
[ALL FRONT - NO CENTER] (Svi zvučnici su
ispred, bez centralnog): Izaberite ovu opciju ako
ste postavili prednje i surround zvučnike ispred
mesta slušanja.
x [AUDIO DRC] (Komprimovanje dinamičkog
opsega zvuka)
Možete da komprimujete dinamički opseg
zvučnog zapisa. Funkcija [AUDIO DRC]
(Komprimovanje dinamičkog opsega zvuka)
je korisna kada kasno uveče želite da gledate
filmove sa utišanim zvukom.
[OFF] (Isključeno): Bez komprimovanja
dinamičkog opsega.
[STANDARD] (Standardno): Sistem
reprodukuje zvučni zapis sa dinamičkim
opsegom koji je zamislio snimatelj tona.
[MAX] (Maksimalno): Sistem u potpunosti
komprimuje dinamički opseg.
Napomena
• [AUDIO DRC] (Komprimovanje dinamičkog opsega
zvuka) funkcioniše samo za Dolby Digital.
x [TRACK SELECTION] (Biranje numere)
Zvučnoj numeri sa najviše kanala možete
da date prioritet ukoliko je snimljeno više
audio formata (PCM, DTS, Dolby Digital ili
MPEG audio).
U zavisnosti od oblika prostorije, možda nećete
moći da postavite neke zvučnike. Radi boljeg
surround zvuka, Sony preporučuje da prvo
odlučite kako ćete postaviti zvučnike.
[OFF] (Isključeno): Isključeno.
[AUTO] (Automatski): Sistem automatski
bira zvučni zapis prema prioritetu.
[STANDARD] (Standardno): Izaberite
ovu opciju ako ste sve zvučnike postavili
na uobičajeni način.
[NO CENTER] (Bez centralnog): Izaberite ovu
opciju ako ste postavili samo prednje i surround
zvučnike.
• Kada ovu stavku podesite na [AUTO] (Automatski),
jezik će se možda promeniti. Podešavanje [TRACK
SELECTION] (Biranje numere) ima veći prioritet od
podešavanja [AUDIO] (Zvuk) u okviru [LANGUAGE
SETUP] (Podešavanje jezika) (stranica 53).
(U zavisnosti od diska, ova funkcija možda neće
raditi.)
Napomena
56SR
Ostala podešavanja
[SYSTEM SETUP] (Podešavanje sistema)
4
Pomoću tastera X/x izaberite [LEVEL]
(Nivo), a zatim pritisnite .
5
Pomoću tastera X/x izaberite željeni nivo,
a zatim pritisnite .
Što je niža vrednost, strožije je ograničenje.
x [SCREEN SAVER] (Čuvar ekrana)
Možete da smanjite mogućnost oštećenja ekrana
(slab odziv – tzv. ghosting). Pritisnite bilo koji
taster (npr. N) da biste prekinuli čuvara ekrana.
[ON] (Uključeno): Slika čuvara ekrana će se
pojaviti ako ne koristite sistem 15 minuta.
[OFF]: Isključeno.
x [BACKGROUND] (Pozadina)
Možete da izaberete pozadinsku boju ili sliku
na TV ekranu.
x [PARENTAL CONTROL] (Roditeljski nadzor)
Funkcija [PARENTAL CONTROL] (Roditeljski
nadzor) vam omogućava da ograničite
reprodukciju ocenjenih DVD-ova. Scene mogu
biti blokirane ili zamenjene drugačijim scenama.
1
Unesite ili ponovo unesite četvorocifrenu
lozinku koristeći tastere sa brojevima,
a zatim pritisnite
.
2
Pomoću tastera X/x izaberite
[STANDARD] (Standardno), a zatim
pritisnite
.
3
Pomoću tastera X/x izaberite geografsko
područje kao nivo za ograničavanje
reprodukcije, a zatim pritisnite .
Kada izaberete [OTHERS t] (Ostalo),
izaberite i unesite standardnu šifru iz
odeljka „Lista šifri područja za roditeljski
nadzor“ (stranica 70) koristeći tastere sa
brojevima.
Podesite [LEVEL] (Nivo) na [OFF] (Isključeno)
u koraku 5.
Reprodukcija diska za koji je podešena funkcija
[PARENTAL CONTROL] (Roditeljski nadzor)
Kada učitate disk i pritisnete N, prikazaće se
ekran za unos lozinke. Unesite četvorocifrenu
lozinku koristeći tastere sa brojevima, a zatim
pritisnite .
Savet
• Ako zaboravite lozinku, unesite „199703“ pomoću
tastera sa brojevima, a zatim pritisnite . Na ekranu
će se od vas tražiti da unesete novu četvorocifrenu
lozinku. Kada unesete novu četvorocifrenu lozinku,
ponovo umetnite disk u uređaj i pritisnite N. Kada se
prikaže ekran za unos lozinke, unesite novu lozinku.
Podešavanja
[JACKET PICTURE] (Naslovna slika):
Prikazaće se naslovna slika (fotografija), ali
samo ako je naslovna slika već snimljena na
disku (CD-EXTRA, itd.). Ako se na disku ne
nalazi naslovna slika, prikazaće se slika koja je
fabrički uskladištena u sistemu.
[GRAPHICS] (Grafika): Prikazaće se slika koja
je fabrički uskladištena u sistemu.
[BLUE] (Plava): Pozadina je plava.
[BLACK] (Crna): Pozadina je crna.
Isključivanje funkcije [PARENTAL CONTROL]
(Roditeljski nadzor)
Menjanje lozinke
1
2
3
Unesite četvorocifrenu lozinku koristeći
tastere sa brojevima, a zatim pritisnite
.
Pomoću tastera X/x izaberite [CHANGE
PASSWORD t] (Menjanje lozinke),
a zatim pritisnite
.
Unesite novu četvorocifrenu lozinku
koristeći tastere sa brojevima, a zatim
pritisnite .
Ako napravite grešku pri unosu lozinke,
pritisnite C pre nego što pritisnete ,
a zatim unesite tačan broj.
4
Da biste potvrdili lozinku, ponovo je
unesite pomoću tastera sa brojevima,
a zatim pritisnite
.
x [MULTI-DISC RESUME] (Nastavak
reprodukcije za više diskova)
Ovaj sistem memoriše mesto na kojem ste
zaustavili disk prilikom poslednje reprodukcije i
nastavlja reprodukciju od tog mesta kada sledeći
put umetnete isti disk.
[ON] (Uključeno): Sistem memoriše tačke za
nastavak reprodukcije za najviše 10 diskova.
57SR
[OFF] (Isključeno): Sistem ne memoriše tačke
za nastavak reprodukcije. Reprodukcija se
nastavlja sa istog mesta samo za disk koji se
trenutno nalazi u uređaju.
Napomena
• Kada se memorija za nastavak reprodukcije napuni,
biće izbrisana tačka za nastavak reprodukcije
najranije memorisanog diska.
[SURROUND] (Surround zvučnici)
[YES] (Da): Obično je potrebno da izaberete
ovu opciju.
[NONE] (Bez): Izaberite ovu opciju ako ne
koristite surround zvučnike.
[SUBWOOFER]
[YES] (Da)
Napomena
Stavke u okviru [SETUP] (Podešavanja) možete
da vratite na podrazumevana podešavanja, osim
stavke [PARENTAL CONTROL] (Roditeljski
nadzor).
• Kada promenite podešavanje [CONNECTION]
(Veza), opcija [STANDARD] (Standardni) u okviru
podešavanja [SPEAKER FORMATION] (Raspored
zvučnika) se ne menja, ali se ostale opcije u okviru
[SPEAKER FORMATION] (Raspored zvučnika)
vraćaju na vrednost [STANDARD] (Standardno).
Pomoću tastera C/c izaberite [YES] (Da),
a zatim pritisnite
.
x [DISTANCE] (Udaljenost)
x [RESET] (Poništavanje)
Ovaj postupak takođe možete da prekinete
i vratite se u meni za kontrolu tako što ćete
izabrati [NO] (Ne).
Ne pritiskajte [/1 tokom poništavanja
podešavanja jer ono traje nekoliko sekundi.
Napomena
• Podešavanja [MEDIA] (Mediji), [INTERVAL],
[EFFECT] (Efekat) i [MULTI/2CH] (Višekanalno/
dvokanalno) takođe će biti vraćena na
podrazumevane vrednosti.
Podešavanja za zvučnike
[SPEAKER SETUP] (Podešavanje
zvučnika)
Podešavanja za zvučnike možete da unesete
ručno i bez korišćenja brzog podešavanja.
Izaberite zvučnike koje ćete koristiti, podesite
udaljenost zvučnika od mesta slušanja, a zatim
podesite nivo zvuka za svaki zvučnik. Nivo
zvuka možete da podesite koristeći funkciju
[TEST TONE] (Probni ton).
x [CONNECTION] (Veza)
[FRONT] (Prednji)
[YES] (Da)
[CENTER] (Centralni)
[YES] (Da): Obično je potrebno da izaberete
ovu opciju.
[NONE] (Bez): Izaberite ovu opciju ako ne
koristite centralni zvučnik.
58SR
Podesite udaljenost svih zvučnika od mesta
slušanja.
Za najbolji mogući surround zvuk, postavite sve
zvučnike na istoj udaljenosti od mesta slušanja.
Udaljenost može da bude od 1,0 do 7,0 metara
za prednje zvučnike i od 0,0 do 7,0 metara za
centralni zvučnik i surround zvučnike.
Ako centralni zvučnik ne možete da postavite na
istoj udaljenosti, možete da ga pomerite najviše
1,6 metara bliže mestu slušanja. Ako surround
zvučnike ne možete da postavite na istoj
udaljenosti, možete da ih pomerite najviše
5,0 metara bliže mestu slušanja.
[FRONT] (Prednji) 3,0 m: Podesite udaljenost
prednjeg zvučnika.
[CENTER] (Centralni) 3,0 m: Podesite
udaljenost centralnog zvučnika (najviše
1,6 metara bliže prednjim zvučnicima).
[SURROUND] (Surround zvučnici) 3,0 m:
Podesite udaljenost surround zvučnika
(najviše 5,0 metara bliže prednjim zvučnicima).
x [LEVEL (FRONT)] (Nivo (prednji zvučnici))
Možete da podesite nivo zvuka prednjih
zvučnika, centralnog zvučnika i subwoofer-a.
Parametre možete da podesite u opsegu od
-6,0 dB do 0 dB za [L/R] (levi/desni) i od –6,0 dB
do +6,0 dB za [CENTER] (Centralni zvučnik)
i [SUBWOOFER]. Ne zaboravite da podesite
[TEST TONE] (Probni ton) na [ON]
(Uključeno) radi lakog podešavanja.
[L/R] (Levi/desni) 0,0 dB: Podesite nivo
prednjeg zvučnika.
[CENTER] (Centralni) 0,0 dB: Podesite
nivo centralnog zvučnika.
[SUBWOOFER] +2,0 dB: Podesite nivo
subwoofer-a.
x [LEVEL (SURROUND)] (Nivo (surround
zvučnici))
Možete da podesite nivo zvuka surround
zvučnika. Parametar možete da podesite
u opsegu od –6,0 dB do +6,0 dB. Podesite
[TEST TONE] (Probni ton) na [ON]
(Uključeno) radi lakog podešavanja.
[L/R] (Levi/desni) 0,0 dB: Podesite nivo
surround zvučnika.
Možete da podesite nivo zvuka na zvučnicima
koristeći funkciju [TEST TONE] (Probni ton).
[OFF] (Isključeno): Probni ton se neće emitovati
sa zvučnika.
[ON] (Uključeno): Probni ton će se emitovati sa
svakog zvučnika redom prilikom podešavanja
nivoa.
Podesite nivo zvuka na sledeći način.
1
2
3
4
Podešavanja
x [TEST TONE] (Probni ton)
Podesite [TEST TONE] (Probni ton) na [ON]
(Uključeno).
Pomoću tastera C/X/x/c izaberite željeni
zvučnik i nivo, a zatim pritisnite
.
Ponovite korak 2.
Pomoću tastera C/X/x/c podesite [TEST
TONE] (Probni ton) na [OFF] (Isključeno)
kada podesite nivo zvučnika.
59SR
O podešavanju jačine zvuka
Dodatne informacije
Mere opreza
O izvorima napajanja
O čišćenju
• Izvucite kabl za napajanje uređaja iz zidne utičnice
ako uređaj nećete koristiti u dužem vremenskom
periodu. Prilikom izvlačenja kabla uvek ga povucite
držeći utikač a ne kabl.
• Očistite kućište, prednju ploču i kontrole mekanom
krpom koja je nakvašena u rastvoru blagog
deterdženta. Ne koristite abrazivne materijale, prašak
za ribanje ili rastvor poput alkohola ili benzina.
Ako imate bilo kakva pitanja ili probleme u vezi
sa sistemom, obratite se najbližem Sony prodavcu.
O postavljanju
• Postavite sistem na mesto sa odgovarajućim
protokom vazduha kako ne bi došlo do zagrevanja
sistema.
• Ako je nivo jačine zvuka na sistemu visok u dužem
vremenskom periodu, kućište uređaja se greje. To
nije kvar. Međutim, nemojte da dodirujete kućište.
Ne postavljajte sistem u uski prostor sa slabim
protokom vazduha jer može doći do pregrevanja.
• Na sistem ne postavljajte predmete koji bi mogli da
blokiraju ventilacione otvore. Ovaj sistem je
opremljen snažnim pojačalom. Ako su ventilacioni
otvori blokirani, može doći do pregrevanja i kvara
sistema.
• Ne postavljajte sistem na podloge (prostirke,
prekrivače itd.) niti blizu materijala (zavese,
draperije) koji bi mogli da blokiraju ventilacione
otvore.
• Ne postavljajte sistem blizu izvora toplote poput
radijatora i otvora za dovod toplog vazduha ili na
mesta koja su izložena direktnoj sunčevoj svetlosti,
prekomernoj prašini, mehaničkim vibracijama ili
udarima.
• Ne postavljajte sistem u nagnuti položaj. On je
dizajniran samo za rad u horizontalnom položaju.
• Sistem i diskove držite dalje od uređaja sa jakim
magnetima kao što su mikrotalasne pećnice ili veliki
zvučnici.
• Ne stavljajte teške predmete na sistem.
O radu uređaja
• Ako sistem direktno unesete iz hladnog u toplo mesto
ili ga postavite u prostoriju sa dosta vlage, može doći
do kondenzacije vlage na sočivima unutar uređaja.
Ako se to desi, sistem možda neće raditi pravilno.
U tom slučaju izvadite disk i ostavite sistem uključen
oko pola sata dok vlaga ne ispari.
• Ako u kućište uređaja upadne bilo kakav predmet,
isključite uređaj iz mrežnog napajanja i odnesite ga na
proveru u ovlašćeni servis pre nastavka upotrebe.
60SR
• Ne pojačavajte zvuk dok slušate deo zvučnog zapisa
koji je snimljen sa veoma niskim tonom ili bez tona.
U suprotnom može doći do oštećenja zvučnika kada
iznenadno počne reprodukcija dela zvučnog zapisa sa
visokim tonom.
O diskovima za čišćenje, sredstvima za
čišćenje diskova/sočiva
• Nemojte da koristite diskove za čišćenje ili sredstva
za čišćenje diskova/sočiva (uključujući ona u
tečnom obliku ili obliku spreja). To može dovesti
do kvara uređaja.
O bojama slike na televizoru
• Ako zvučnici uzrokuju nepravilan prikaz boja na
ekranu televizora, isključite televizor, a zatim ga
uključite nakon 15 do 30 minuta. Ako se boje i dalje
prikazuju nepravilno, udaljite zvučnike od televizora.
VAŽNA NAPOMENA
Pažnja: Ovaj sistem može da neograničeno
prikazuje statične slike ili meni sistema na ekranu
vašeg televizora. Ako se statična slika ili meni
sistema prikazuju na ekranu televizora u dužem
vremenskom periodu, rizikujete trajno oštećenje
ekrana televizora. Posebno su osetljivi projekcioni
televizori.
O premeštanju sistema
• Pre nego što premestite sistem, iz njega izvadite disk
a kabl za napajanje naizmeničnom strujom izvucite iz
zidne utičnice (mrežnog napajanja).
Napomene o diskovima
O rukovanju diskovima
• Držite disk za ivicu da ga ne biste uprljali.
Ne dodirujte površinu diska.
• Nemojte lepiti papir ili traku na disk.
• Ne izlažite disk direktnom sunčevom svetlu ili
izvorima toplote poput otvora za dovod toplog
vazduha niti ga ostavljajte u automobilu koji je
parkiran na direktnom sunčevom svetlu jer
može doći do značajnog porasta temperature
u automobilu.
• Nakon reprodukcije disk vratite u kutiju.
• Pre reprodukcije, očistite disk krpom.
Brišite disk od centra ka ivici.
Dodatne informacije
O čišćenju
• Ne koristite rastvore poput benzina,
razređivače, komercijalno dostupna
sredstva za čišćenje ili anti-statičke
sprejeve za gramofonske ploče.
Ovaj sistem može da reprodukuje samo
standardne okrugle diskove. Ako koristite
nestandardne diskove (npr. u obliku kartice,
srca ili zvezde), može doći do kvara uređaja.
Ne koristite diskove koji na sebi imaju
komercijalno dostupne dodatke, na primer
nalepnicu ili alku.
61SR
Rešavanje problema
Ako naiđete na bilo koji od sledećih problema prilikom korišćenja sistema, koristite ovaj vodič za
rešavanje problema da biste pokušali da otklonite problem pre nego što uređaj odnesete na popravku.
Ako je problem i dalje prisutan, obratite se najbližem Sony prodavcu.
Imajte u vidu da možete da zadržite delove koje je serviser zamenio tokom popravke.
Opšte
Simptom
Problemi i rešenja
Uređaj neće da se uključi.
• Proverite da li je kabl za napajanje naizmeničnom strujom dobro povezan.
Daljinski upravljač ne radi.
• Udaljenost između daljinskog upravljača i uređaja je prevelika.
• Baterije u daljinskom upravljaču su slabe.
Sistem ne funkcioniše normalno. • Izvucite kabl za napajanje naizmeničnom strujom iz zidne utičnice (mrežno
napajanje), a zatim ga ponovo priključite nakon nekoliko minuta.
• Obavite sledeći postupak. (Imajte u vidu da će sistemski parametri, poput
memorisanih stanica, biti vraćeni na podrazumevana podešavanja.)
1 Pritisnite "/1 da biste uključili sistem.
2 Istovremeno pritisnite N, FUNCTION i "/1 na uređaju. Na displeju će se
prikazati „COLD RESET“.
Slika
Simptom
Problemi i rešenja
Nema slike.
• Video ulaz na televizoru nije podešen tako da možete da gledate slike sa sistema.
• Proverite odgovarajuće izlaze na vašem sistemu.
Nema slike kada za povezivanje
koristite HDMI kabl.
• Uređaj je povezan sa ulaznim uređajem koji nije kompatibilan sa tehnologijom
HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) (na displeju ne svetli
„HDMI“).
• Ako za video izlaz koristite priključak HDMI OUT, promenite tip izlaznog
video signala sa priključka HDMI OUT (stranica 55).
Povežite TV i uređaj koristeći video priključak koji nije HDMI OUT i izaberite
video ulaz na televizoru na koji ste povezali uređaj tako da možete da vidite
menije na ekranu. Promenite tip video signala koji se emituje sa priključka
HDMI OUT i kao ulaz na televizoru izaberite HDMI. Ako se slika i dalje ne
prikazuje, ponovite korake i pokušajte sa drugim opcijama.
Pojavljuju se smetnje u slici.
• Ako izlazni video signal sa sistema dolazi do televizora preko video rikordera,
na kvalitet slike može da utiče signal za zaštitu od kopiranja koji se primenjuje
na nekim DVD programima. Povežite uređaj direktno sa televizorom.
Slika se ne prikazuje preko celog • Proverite podešavanje [TV TYPE] (Tip televizora) u [VIDEO SETUP]
ekrana televizora.
(Podešavanje video zapisa) (stranica 54).
• Odnos širina/visina na disku je fiksan.
Boje na ekranu televizora se ne
prikazuju pravilno.
62SR
Zvučnici sistema sadrže magnetne delove pa može doći do izobličenja usled
dejstva magneta. Ako dođe do izobličenja boja na ekranu, postupite na sledeći
način:
• Postavite zvučnike najmanje 0,3 metra od televizora.
• Ako se boje i dalje prikazuju nepravilno, isključite televizor, a zatim ga uključite
nakon 15 do 30 minuta.
• Uverite se da se pored zvučnika ne nalaze predmeti sa magnetima (magnetna
bravica na postolju za televizor, medicinski uređaji, igračke itd.).
• Postavite zvučnike još dalje od televizora.
Simptom
Problemi i rešenja
Slika koja se prikazuje tokom
reprodukcije je izobličena.
• Podesite [YCBCR] u [YCBCR/RGB (HDMI)] na [RGB] (stranica 55).
Zvuk
Simptom
Problemi i rešenja
Nema zvuka.
• Kabl zvučnika nije dobro povezan.
• Proverite podešavanja zvučnika (stranica 58).
• Proverite sledeći status.
Nema zvuka kada je
komponenta (digitalni satelitski
– Povežite TV i sistem audio kablom koji ćete priključiti na AUDIO OUT
risiver, PlayStation 3 itd.)
(audio izlaz) televizora (stranica 24) i izaberite funkciju „TV“.
direktno povezana sa
– Isključite zvučnike televizora.
televizorom putem HDMI kabla.
Čuju se jake smetnje ili šum.
• Odmaknite televizor od audio komponenti.
• Očistite disk.
Zvuk gubi stereo efekat kada
reprodukujete VIDEO CD, CD
ili audio datoteku.
• Izaberite stereo zvuk tako što ćete pritisnuti AUDIO (stranica 34).
Zvuk se čuje samo sa centralnog • U zavisnosti od diska, zvuk će se možda čuti samo sa centralnog zvučnika.
zvučnika.
Na televizoru se ne čuje zvuk sa
sistema.
• Podesite [AUDIO (HDMI)] u [HDMI SETUP] (Podešavanje HDMI-ja) na
[ON] (Uključeno) (stranica 55).
• Sa priključka HDMI OUT se ne emituje zvuk sa Super Audio CD-a.
• Obavite sledeći postupak.
1 Isključite i ponovo uključite sistem.
2 Isključite i ponovo uključite povezanu komponentu.
3 Iskopčajte i ponovo povežite HDMI kabl.
Zvuk datoteka koje se
reprodukuju sa DATA CD/
DATA DVD diska ili USB
uređaja je izobličen.
• Brzina protoka bitova koja je korišćena pri kodiranju audio datoteka je bila
mala. Prebacite na DATA CD/DATA DVD disk ili USB uređaj audio datoteke
koje su kodirane većom brzinom protoka bitova.
Dodatne informacije
Nema zvuka ili je zvuk veoma
• Proverite podešavanje za surround zvuk (stranica 43).
slab na određenim zvučnicima ili • Proverite kablove zvučnika i podešavanja (stranice 23, 58).
svim zvučnicima.
• U zavisnosti od DVD-a, izlazni signal možda neće u potpunosti biti 5.1-kanalni.
• U toku je reprodukcija dvokanalnog izvora.
Čuje se šum ili je zvuk isprekidan • Kopirajte datoteke na računar, formatirajte USB uređaj koristeći format
prilikom reprodukcije sa USB
FAT12, FAT16 ili FAT32, a zatim ponovo prebacite datoteke na USB uređaj.
uređaja.
Reprodukcija diska
Simptom
Problemi i rešenja
Reprodukcija diska nije moguća. • Šifra regiona na DVD disku ne odgovara onoj u sistemu.
• Došlo je do kondenzacije vlage unutar uređaja koja može oštetiti sočiva.
Izvadite disk i ostavite uređaj uključen oko pola sata.
Nije moguće promeniti jezik
zvučnog zapisa ili titla.
• Podesite jezik u meniju diska.
Reprodukcija diska ne počinje
od početka.
• Kada je reprodukcija na uređaju zaustavljena, pritisnite x na uređaju ili
daljinskom upravljaču, a zatim pokrenite reprodukciju (stranica 32).
63SR
Simptom
Problemi i rešenja
Nije moguće reprodukovati
DATA CD/DATA DVD.
• DATA CD nije snimljen u režimu ISO 9660 Level 1/Level 2 ili Joliet.
• DATA DVD nije snimljen u UDF-u (Universal Disk Format).
Nije moguće reprodukovati
datoteku.
• Oznaka tipa datoteke je pogrešna ili je format datoteke pogrešan. Pogledajte
„Podržani diskovi/datoteke na USB uređaju“ (stranica 5).
• Proverite podešavanje [MEDIA] (Mediji) (stranica 32).
• Sistem može da reprodukuje sadržaj samo do 8. fascikle u hijerarhiji.
• Proverite da li je broj fascikli 200 ili manji.
• Proverite da li je broj audio datoteka/JPEG datoteka slika u fascikli 150 ili manji.
Nije moguće prikazati JPEG
datoteku slike.
• Rezolucija JPEG datoteke slike je veća od 3072 (širina) × 2048 (visina) piksela
u normalnom formatu ili 2.000.000 piksela u progresivnom formatu koji se
uglavnom koristi na veb sajtovima na Internetu.
Nije moguće reprodukovati
video datoteku.
• Rezolucija video datoteke je veća od 720 (širina) × 576 (visina).
Naslovi fascikli/datoteka/naziva • Sistem može da prikazuje samo brojeve i slova engleske abecede. Ostali znakovi
datoteka se ne prikazuju
se prikazuju kao [_].
pravilno.
Nazivi datoteka se ne prikazuju
pravilno.
• Znakovi koje ovaj sistem može da prikazuje su samo brojeve i slova engleske
abecede. Ostali znakovi se neće prikazivati pravilno.
Reprodukcija sa USB uređaja
Simptom
Problemi i rešenja
Reprodukcija sa USB uređaja ne • Kada je reprodukcija na uređaju zaustavljena, pritisnite x na uređaju ili
počinje od početka.
daljinskom upravljaču, a zatim pokrenite reprodukciju (stranica 32).
Nije moguća reprodukcija sa
USB uređaja.
• USB uređaji koji su formatirani sistemom datoteka koji nije FAT12, FAT16
ili FAT32 nisu podržani.*
* Ovaj sistem podržava FAT12, FAT16 i FAT32, ali neki USB uređaji možda ne
podržavaju sve ove sisteme datoteka. Za detalje pogledajte uputstvo za
upotrebu USB uređaja ili kontaktirajte proizvođača.
• Ukoliko koristite USB uređaj koji ima više particija, mogu se reprodukovati
samo audio datoteke na prvoj particiji.
Nije moguće reprodukovati
datoteku.
• Oznaka tipa datoteke je pogrešna ili je format datoteke pogrešan. Pogledajte
„Podržani diskovi/datoteke na USB uređaju“ (stranica 5).
• Proverite podešavanje [MEDIA] (Mediji) (stranica 32).
• Sistem može da reprodukuje sadržaj samo do 8. fascikle u hijerarhiji.
• Proverite da li je broj fascikli 200 ili manji.
• Proverite da li je broj audio datoteka/JPEG datoteka slika u fascikli 150 ili manji.
• Datoteke koje su šifrovane ili zaštićene lozinkom nije moguće reprodukovati.
Nije moguće prikazati JPEG
datoteku slike.
• Rezolucija JPEG datoteke slike je veća od 3072 (širina) × 2048 (visina) piksela u
normalnom formatu ili 2.000.000 piksela u progresivnom formatu koji se
uglavnom koristi na veb sajtovima na Internetu.
Nije moguće reprodukovati
video datoteku.
• Rezolucija video datoteke je veća od 720 (širina) × 576 (visina).
Nije moguće reprodukovati
WMA datoteku.
• WMA datoteku koja je u formatu WMA DRM, WMA Lossless ili WMA PRO
nije moguće reprodukovati.
Nije moguće reprodukovati
AAC datoteku.
• AAC datoteku koja je u formatu AAC DRM ili AAC Lossless nije moguće
reprodukovati.
Naslovi fascikli/datoteka/naziva • Sistem može da prikazuje samo brojeve i slova engleske abecede. Ostali znakovi
datoteka se ne prikazuju
se prikazuju kao [_].
pravilno.
64SR
Simptom
Problemi i rešenja
Nazivi datoteka se ne prikazuju
pravilno.
• Znakovi koje ovaj sistem može da prikazuje su samo brojeve i slova engleske
abecede. Ostali znakovi se neće prikazivati pravilno.
Pokretanje reprodukcije traje
dugo.
• Kada sistem pročita sve datoteke na USB uređaju, pokretanje reprodukcije
može potrajati duže u sledećim slučajevima:
– na USB uređaju ima mnogo fascikli ili datoteka.
– struktura fascikli ili datoteka je veoma složena.
– memorija je velikog kapaciteta.
– veličina datoteke je veoma velika.
– unutrašnja memorija je fragmentirana.
• Sistem reprodukuje audio datoteku u formatu AAC.
USB uređaj koji je korišćen na
drugom uređaju ne radi.
• Sadržaj na uređaju je možda snimljen u nepodržanom formatu. U tom slučaju,
najpre iz predostrožnosti napravite rezervnu kopiju važnih datoteka na USB
uređaju tako što ćete ih kopirati na čvrsti disk računara. Potom formatirajte
USB uređaj koristeći format FAT12, FAT16 ili FAT32, a zatim ponovo
prebacite datoteke na USB uređaj.
Prebacivanje audio numere/datoteke
Problemi i rešenja
Ne možete da pokrenete
prebacivanje sadržaja na USB
uređaj.
• Možda je došlo do sledećih problema.
– USB uređaj je pun.
– Broj audio datoteka i fascikli na USB uređaju je dostigao ograničenje.
– USB uređaj je zaštićen od upisivanja.
Prebacivanje sadržaja se
zaustavlja pre nego što je
završeno.
• Brzina komunikacije USB uređaja je veoma mala. Priključite USB uređaj koji
ovaj sistem može da reprodukuje.
• Ako radnje prebacivanja sadržaja i brisanja ponavljate više puta, struktura
datoteka na USB uređaju će postati složena. Pratite postupak za formatiranje
USB uređaja u uputstvu za upotrebu USB uređaja. Ako je problem i dalje
prisutan, kontaktirajte najbližeg Sony prodavca.
• USB uređaj je pun.
• Broj audio datoteka i fascikli na USB uređaju je dostigao ograničenje.
Pri prebacivanju sadržaja na
USB uređaj dolazi do greške.
• USB uređaj je isključen ili je napajanje isključeno tokom brisanja. Izbrišite
delimično izbrisanu datoteku. Ako problem nije otklonjen, USB uređaj je
možda pokvaren. Pratite postupak za formatiranje USB uređaja u uputstvu za
upotrebu USB uređaja. Ako je problem i dalje prisutan, kontaktirajte najbližeg
Sony prodavca.
• Proverite da li je USB uređaj zaštićen od upisivanja.
Audio datoteke ili fascikle na
USB uređaju nije moguće
izbrisati.
Dodatne informacije
Simptom
Tjuner
Simptom
Problemi i rešenja
Nije moguće podesiti radio
stanice.
• Proverite da li je antena dobro povezana. Podesite antenu ili povežite spoljašnju
antenu ako je potrebno.
• Signal stanica je preslab (kada koristite automatsko podešavanje). Koristite
ručno podešavanje.
FM prijem je loš.
• Koristite koaksijalni kabl od 75 oma (nije isporučen) da biste povezali uređaj sa
spoljašnjom FM antenom.
65SR
Control for HDMI (Kontrola preko HDMI-ja)
Simptom
Problemi i rešenja
Funkcija Control for HDMI
(Kontrola preko HDMI-ja) ne
radi.
• Podesite [CONTROL FOR HDMI] (Kontrola preko HDMI-ja) u [HDMI
SETUP] (Podešavanje HDMI-ja) na [ON] (Uključeno) (stranica 55).
• Uverite se da je povezana komponenta kompatibilna sa funkcijom [CONTROL
FOR HDMI] (Kontrola preko HDMI-ja).
• Proverite podešavanje za funkciju [Control for HDMI] (Kontrola preko
HDMi-ja) povezane komponente. Pogledajte uputstvo za upotrebu
komponente.
• Ako promenite HDMI vezu, iskopčate i priključite kabl za napajanje
naizmeničnom strujom ili ukoliko dođe do nestanka struje, podesite
[CONTROL FOR HDMI] (Kontrola preko HDMI-ja) u [HDMI SETUP]
(Podešavanje HDMI-ja) na [OFF] (Isključeno), a zatim na [ON] (Uključeno)
(stranica 55).
• Za detalje pogledajte „Korišćenje funkcije Control for HDMI (Kontrola preko
HDMI-ja) za „BRAVIA“ Sync“ (stranica 46).
Zvuk se ne emituje sa TV-a ili
• Uverite se da je povezani TV kompatibilan sa funkcijom za kontrolu zvuka na
sistema kada koristite funkciju za sistemu.
kontrolu zvuka na sistemu.
• Za detalje pogledajte „Korišćenje funkcije Control for HDMI (Kontrola preko
HDMI-ja) za „BRAVIA“ Sync“ (stranica 46).
Poruke
Simptom
Problemi i rešenja
„PROTECTOR“ i „PUSH
POWER“ se prikazuju
naizmenično.
• Pritisnite "/1 da biste isključili sistem, a zatim proverite sledeće stavke kada
nestane „STANDBY“.
– Da li je došlo da kratkog spoja na pozitivnim i negativnim polovima
priključaka kablova za zvučnike?
– Da li nešto blokira ventilacione otvore na sistemu?
– Kada proverite gorenavedene stavke i otklonite eventualne probleme,
uključite sistem. Ako ne možete da utvrdite uzrok problema ni posle provere
svih gorenavedenih stavki, obratite se najbližem Sony prodavcu.
Prikazuje se „OVERLOAD“,
„REMOVE USB“, a zatim
„PUSH POWER“.
• Došlo je do problema sa nivoom električne struje na
(USB) portu. Isključite
sistem i uklonite USB uređaj iz
(USB) porta. Uverite se da ne postoji
problem sa USB uređajem. Ako se na displeju i dalje prikazuju iste poruke,
kontaktirajte najbližeg Sony prodavca.
Prikazuje se „LOCKED“ i nije
moguće izvaditi disk.
• Kontaktirajte Sony prodavca ili lokalni ovlašćeni Sony servis.
Prikazuje se „DATA ERROR“.
• Datoteka koju želite da reprodukujete je oštećena.
• Format datoteke se ne podudara sa oznakom tipa datoteke u nazivu datoteke.
Pogledajte „Podržani diskovi/datoteke na USB uređaju“ (stranica 5).
• Format JPEG datoteke slike nije u skladu sa standardom DCF.
Tokom reprodukcije se dugo
• Postupak čitanja može da potraje duže u sledećim slučajevima:
vremena prikazuje „READING“. – na USB uređaju ima mnogo fascikli ili datoteka.
– struktura fascikli ili datoteka je veoma složena.
– memorija je velikog kapaciteta.
– unutrašnja memorija je fragmentirana.
66SR
Funkcija za samodijagnozu
(Kada se na displeju prikažu slova/brojevi)
Kada se aktivira funkcija za samodijagnozu
radi sprečavanja kvara sistema, na TV ekranu
ili displeju će se prikazati servisni broj od
5 znakova koji se sastoji od jednog slova i četiri
broja (npr. C 13 50). U tom slučaju proverite
sledeću tabelu.
C:13:50
Prva tri znaka Uzrok i/ili radnja za otklanjanje
servisnog broja problema
Disk je prljav.
,Očistite disk mekom tkaninom
(stranica 61).
E XX
(XX je broj)
Radi sprečavanja kvara, sistem je
pokrenuo funkciju za
samodijagnozu.
,Kontaktirajte najbližeg Sony
prodavca ili lokalni ovlašćeni
Sony servis i navedite servisni
broj od 5 znakova.
Primer: E 61 10
Kada se na TV ekranu prikaže broj
verzije
Kada uključite sistem, na TV ekranu će se
možda prikazati broj verzije [VER.X.XX] (X je
broj). Iako ovo nije kvar i namenjeno je samo
Sony servisu, normalno korišćenje sistema neće
biti moguće. Isključite sistem, a zatim ga ponovo
uključite da biste mogli da ga koristite.
Odeljak za pojačalo
IZLAZNA SNAGA (nominalna):
Prednji levi + Prednji
desni
65 W + 65 W (na 3 oma,
1 kHz, 1% THD)
IZLAZNA SNAGA (referentna):
Prednji levi/prednji desni/
centralni/Surround levi/
Surround desni: 100 W
(po kanalu na 3 oma,
1 kHz)
Subwoofer: 100 W
(na 3 oma 80 Hz)
Ulazi (analogni)
TV (AUDIO IN)
Osetljivost: 450/250 mV
Super Audio CD/DVD sistem
Svojstva laserske diode
Trajanje emisije:
kontinuirano
Snaga lasera: manje
od 44,6 μW
* Ova snaga je izmerena na udaljenosti od 200 mm od
površine sočiva na glavi lasera sa otvorom promera
7 mm.
Format signala sistema
Modeli za Južnu Ameriku: NTSC
Ostali modeli:
NTSC/PAL
USB odeljak
(USB) port:
Maksimalna struja:
Dodatne informacije
C 13
Specifikacije
500 mA
Odeljak tjunera
Sistem
Frekventni opseg
Antena
Antenski priključci
PLL digitalni sintetizator
s kvarcnom kontrolom
87,5 MHz – 108,0 MHz
(u koracima od 50 kHz)
FM žična antena
75 oma, nesimetrični
Video odeljak
Izlazi
VER.X.XX
VIDEO: 1 Vp-p 75 oma
HDMI OUT: Tip A
(19-pinski)
Zvučnici
Prednji
DAV-TZ215 (SS-TS102)
Dimenzije (približno)
Težina (približno)
103 mm × 164 mm ×
85 mm (š/v/d)
0,5 kg
67SR
DAV-TZ715 (SS-TS103)
Dimenzije (približno)
Težina (približno)
Podržani format datoteke.
235 mm × 1000 / 970 /
940 / 910 mm × 235 mm
(samo zvučnik: 103 mm ×
545 mm × 77 mm) (š/v/d)
2,2 kg
Težina (približno)
265 mm × 94 mm × 70 mm
(š/v/d)
0,6 kg
DAV-TZ215 (SS-TS102)
Težina (približno)
103 mm × 164 mm ×
85 mm (š/v/d)
0,5 kg
DAV-TZ715 (SS-TS103)
Dimenzije (približno)
Težina (približno)
235 mm × 1000 / 970 /
940 / 910 mm × 235 mm
(samo zvučnik: 103 mm ×
545 mm × 77 mm) (š/v/d)
2,2 kg
Subwoofer
DAV-TZ215 (SS-WS101)
Dimenzije (približno)
Težina (približno)
169 mm × 300 mm ×
320 mm (š/v/d)
5,3 kg
DAV-TZ715 (SS-WS102)
Dimenzije (približno)
Težina (približno)
225 mm × 395 mm ×
315 mm (š/v/d)
6,5 kg
Opšte
Zahtevi za napajanje
Modeli za Južnu Ameriku: 110 V – 240 V AC,
50/60 Hz
Modeli za Saudijsku
Arabiju:
127 V - 240 V AC,
50/60 Hz
Ostali modeli:
220 V – 240 V AC,
50/60 Hz
Potrošnja energije
Kada je uređaj uključen:
105 W
U režimu mirovanja:
0,2 W*
* Važi kada je sistem u sledećem statusu:
– Kada je „DEMO“ podešeno na „OFF“.
– Kada je [CONTROL FOR HDMI] (Kontrola preko
HDMI-ja) podešeno na [OFF] (Isključeno).
Dimenzije (približno)
430 mm × 67 mm ×
335 mm (š/v/d)
uključujući isturene delove
Težina (približno)
3,6 kg
68SR
Oznaka tipa datoteke:
wma
Brzina protoka bitova:
48 kbps – 192 kbps
Frekvencije uzorkovanja: 44,1 kHz
AAC (samo USB uređaj)
Surround
Dimenzije (približno)
Oznaka tipa datoteke:
mp3
Brzina protoka bitova:
32 kbps – 320 kbps
Frekvencije uzorkovanja: 32/44,1/48 kHz
WMA (samo USB uređaj)
Centralni (SS-CT101)
Dimenzije (približno)
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3)
Oznaka tipa datoteke:
m4a
Brzina protoka bitova:
48 kbps – 320 kbps
Frekvencije uzorkovanja: 44,1 kHz
Xvid
Oznaka tipa datoteke:
avi
Video kodek:
Xvid video
Brzina protoka bitova:
4,854 Mbps (MAKS.)
Rezolucija/brzina kadrova: 720 × 480 / 30 fps
720 × 576 / 25 fps
Audio kodek:
MP3
MPEG4
Format datoteke:
Oznaka tipa datoteke:
Video kodek:
MP4 format datoteke
mp4/m4v
MPEG4 Simple Profile
(AVC nije kompatibilan.)
Brzina protoka bitova:
4 Mbps
Rezolucija/brzina kadrova: 720 × 576 / 30 fps
Audio kodek:
AAC-LC (HE-AAC
nije kompatibilno.)
DRM:
Nije kompatibilan
Dizajn i specifikacije su podložni promenama bez
najave.
• Potrošnja energije u režimu mirovanja je 0,2 W.
• Usporavači plamena na bazi halogena nisu korišćeni
u određenim štampanim pločama.
• Pojačavački blok ostvaruje uštedu energije od više
od 85% zahvaljujući pojačalu S-Master koje je
u potpunosti digitalno.
Prioritet reprodukcije tipova datoteka
U tabeli ispod je opisan prioritet reprodukcije tipova datoteka u okviru podešavanja [MEDIA]
(Mediji).
Tip datoteke na disku ili
USB uređaju
Podešavanje u okviru [MEDIA] (Mediji)
[VIDEO]
Disk
USB uređaj
[MUSIC/
PHOTO]
(Muzika/
fotografije)
[PHOTO]
(Fotografije)
[MUSIC]
(Muzika)
Disk
Disk/USB
uređaj
Disk/USB
uređaj
Samo video datoteke
Video datoteke Video datoteke Video datoteke Video datoteke Video datoteke
Samo JPEG datoteke slika
JPEG datoteke
slika
JPEG datoteke
slika
Samo audio datoteke*
MP3 datoteke
Audio datoteke MP3 datoteke
Video datoteke i JPEG
datoteke slika
JPEG datoteke
slika
JPEG datoteke
slika
Audio
datoteke*
Audio
datoteke*
Video datoteke Video datoteke JPEG datoteke
slika
JPEG datoteke
slika
Video datoteke
Video datoteke i audio
datoteke*
Video datoteke Video datoteke MP3 datoteke
Audio
datoteke*
Audio
datoteke*
Audio datoteke* i JPEG
datoteke slika
MP3 datoteke i Audio datoteke
JPEG datoteke
slika sa
prikazom
slajdova
MP3 datoteke i JPEG datoteke
JPEG datoteke slika
slika sa
prikazom
slajdova
Audio
datoteke*
Video datoteke, audio
datoteke* i JPEG datoteke
slika
Video datoteke Video datoteke MP3 datoteke i JPEG datoteke
JPEG datoteke slika
slika sa
prikazom
slajdova
Audio
datoteke*
Dodatne informacije
JPEG datoteke
slika
* Kada koristite disk, možete da reprodukujete samo MP3 datoteke.
69SR
Lista sa šiframa jezika
Nazivi jezika su u skladu sa standardom ISO 639: 1988 (E/F).
Šifra Jezik
Šifra Jezik
Šifra Jezik
Šifra Jezik
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali;
Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian;
Lettish
1345 Malagasy
1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan)Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto;
Pushto
Portuguese
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
SerboCroatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
1703 Nije navedeno
Lista šifri područja za roditeljski nadzor
70SR
Šifra Područje
Šifra Područje
Šifra Područje
Šifra Područje
2044
2047
2046
2057
2070
2090
2115
2424
2165
2174
2376
2248
2238
2254
2276
2079
2092
2304
2363
2362
2109
2379
2390
2427
2436
2489
2501
2149
2086
2499
2528
2184
Argentina
Australija
Austrija
Belgija
Brazil
Čile
Danska
Filipini
Finska
Francuska
Holandija
Indija
Indonezija
Italija
Japan
Kanada
Kina
Koreja
Malezija
Meksiko
Nemačka
Norveška
Novi Zeland
Pakistan
Portugal
Rusija
Singapur
Španija
Švajcarska
Švedska
Tajland
Ujedinjeno
Kraljevstvo
Indeks
A
I
S
A/V SYNC (Sinhronizacija
zvuka/slike) 51
ANGLE 34
ATTENUATE 51
AUDIO (HDMI) 55
AUDIO (Zvuk) 54
AUDIO DRC (Komprimovanje
dinamičkog opsega zvuka) 56
AUDIO SETUP
(Podešavanje zvuka) 56
AUTO STBY 52
INTERVAL 38
SCREEN SAVER
(Čuvar ekrana) 57
SETUP (Podešavanje) 53
SLEEP 51
SPEAKER FORMATION
(Raspored zvučnika) 56
SPEAKER SETUP (Podešavanje
zvučnika) 58
CONNECTION (Veza) 58
DISTANCE (Udaljenost) 58
LEVEL (Nivo) 58, 59
SUBTITLE 34
SUBTITLE (Titl) 54
Super Audio CD 35
SYSTEM MENU 42, 43, 51, 52
SYSTEM SETUP
(Podešavanje sistema) 57
B
BACKGROUND
(Pozadina) 57
BLACK LEVEL (Nivo crne) 54
Brzo podešavanje 27
C
D
DEMO 52
DIMMER 52
Displej 13
E
EFFECT (Efekat) 38
F
FM MODE 42
JPEG RESOLUTION
(JPEG rezolucija) 56
L
LANGUAGE SETUP
(Podešavanje jezika) 53
Lista sa šiframa jezika 70
M
MEDIA (Mediji) 32, 39
Meni DVD-a 35
Meni za kontrolu 17
MENU (Meni) 53
MULTI-DISC RESUME
(Nastavak reprodukcije
za više diskova) 57
N
Nasumična reprodukcija 37
O
OSD (Meni na ekranu) 53
P
Š
Šifra regiona 7
T
TEST TONE (Probni ton) 59
TIME (Vreme) 34
TRACK SELECTION
(Biranje numere) 56
TV TYPE (Tip televizora) 54
PARENTAL CONTROL
(Roditeljski nadzor) 57
PAUSE MODE (Režim
pauze) 55
Podržani diskovi 5
Ponovljena reprodukcija 37
Prednji panel 12
Programirana reprodukcija 36
V
R
Zadnji panel 14
Dodatne informacije
CD snimljen u više sesija 7
COLOR SYSTEM (VIDEO CD)
(Sistem boja (Video CD)) 54
CONTROL FOR HDMI
(Kontrola preko HDMI-ja) 55
Control for HDMI (Kontrola
preko HDMI-ja) 46
CUSTOM (Prilagođeno) 53
J
VIDEO SETUP (Podešavanje
video zapisa) 54
VOLUME LIMIT
(Ograničavanje jačine
zvuka) 55
Z
RESET (Poništavanje) 58
H
HDMI
YCBCR/RGB (HDMI) 55
HDMI RESOLUTION
(HDMI rezolucija) 55
HDMI SETUP
(Podešavanje HDMI-ja) 55
71SR
4-295-622-13(1) (SR)
©2012 Sony Corporation
Download PDF

advertising