Sony | ICD-PX333 | Sony ICD-PX333 Digitalni diktafon Uputstva za rukovanje

Dobrodošli u vaš novi Sony IC rekorder!
Ovo je kratko uputstvo za upotrebu koje pruža informacije o osnovnim funkcijama IC rekordera.
Pročitajte ih pažljivo. Nadamo se da ćete uživati u korišćenju svog novog Sony IC rekordera.
IC rekorder
Kratko uputstvo za upotrebu
Proverite sadržaj isporuke.
IC rekorder (1)
USB kabl za povezivanje (1)
Stereo mikrofon sa štipaljkom
za odeću (1)*
LR03 (veličina AAA) alkalne
baterije (2)
Aplikacioni softver, Dragon
NaturallySpeaking (DVD-ROM) (1)*
Kratko uputstvo za upotrebu
Aplikacioni softver, Sound
Organizer (Instalacioni fajl
sačuvan u internoj memoriji
kako biste mogli da ga
instalirate na računar.)
Help Guide (Pomoćni priručnik)
(HTML fajl sačuvan u internoj
memoriji kako biste mogli lako da
ga kopirate na računar.)
* Isporučeno uz neki od modela
u nekim regijama.
Dodatni pribor
Elektret kondenzatorski mikrofon
ECM-CS10, ECM-CZ10,
ECM-DS30P, ECM-CS3
Punjiva baterija
NH-AAA-B2EN, NH-AAA-B2KN
USB AC adapter AC-U50AG
Napomena
Zavisno od zemlje ili regije, neki od modela ili dodatni pribor nisu dostupni.
Kompaktni punjač i dve
AAA višenamenske premium
baterije BCG-34HS2KAN,
BCG-34HW2KAN
Mere opreza
O napajanju
Za napajanje IC rekordera koristite napon od 3 V ili 2,4 V.
Upotrebite dve LR03 (veličina AAA) alkalne baterije ili
NH-AAA punjive baterije.
O sigurnosti
Ne koristite IC rekorder dok upravljate vozilom,
vozite bicikl ili upravljate motornim vozilom.
Ukoliko neki predmet ili tečnost prodru u IC
rekorder, uklonite bateriju i pre sledeće upotrebe,
dajte uređaj na proveru kvalifikovanom tehničaru.
Ukoliko imate pitanja ili problem vezan uz IC
rekorder, obratite se najbližem Sony prodavcu.
O rukovanju
Ne ostavljajte IC rekorder na mestima blizu izvora
toplote ili pod direktnim uticajem sunčeve svetlosti,
preterane prašine ili mehaničkih udaraca.
Kapacitet (iskoristivi*1*2)
4 GB (približno 3,6 GB = 3 865 470 566 bajtova)
ICD-PX333
*1 Mala količina interne memorije koristi se za upravljanje dokumentima i stoga nije dostupna za memorisanje ostalog sadržaja.
*2 Kada se ugrađena memorija formatira pomoću IC rekordera.
Dimenzije (š/v/d) (bez delova koji štrče i kontrola) (JEITA)* 3
Pribl. 37,5 mm × 114 mm × 20,9 mm
4-449-566-61(1)
© 2013. Sony Corporation
Masa (JEITA)*3
Približno 74 g uključujući LR03 alkalne baterije
*3 Izmerena vrednost prema standardima JEITA (Japan Electronics and Information Technology and Industries Association)
Isprobavanje novog IC rekordera
5. Slušajte.
1. Uključite.
Pritisnite N PLAY/STOP➇ENTER.
Započinje reprodukcija i indikator rada (1-A) svetli zeleno.
Podesite jačinu zvuka pomoću tastera VOL –/+.
Povucite i podignite poklopac odeljka za baterije, zatim
postavite baterije pazeći na ispravan smer polariteta.
Uključite uređaj.
Pritisnite x (stop) za zaustavljanje reprodukcije.
Za sprečavanje slučajnog rukovanja (HOLD)
6. Izbrišite.
Kad se fajl jednom izbriše, ne može se više vratiti.
Pritisnite ERASE.
2. Podesite datum i vreme.
Pritisnite –. ili >+ za podešavanje godine (poslednje
dve cifre godine) i pritisnite N PLAY/STOP➇ENTER.
Ponovite ovaj postupak za podešavanje meseca, dana,
sata i minuta navedenim redosledom.
Prikazuje se "Erase?", a fajl izabran za brisanje se reprodukuje
radi provere.
Izaberite "YES" pomoću – . ili >+, zatim pritisnite
N PLAY/STOP➇ENTER.
Prikazuje se animacija "Erasing…" i izabrani fajl se briše.
3. Izaberite jezik menija.
Pritisnite DISP/MENU.
Pritisnite –. ili >+ za izbor "Detail Menu", zatim
pritisnite N PLAY/STOP➇ENTER.
Pritisnite –. ili >+ za izbor "Language", zatim
pritisnite N PLAY/STOP➇ENTER.
Pritisnite –. ili >+ za izbor jezika koji želite da koristite
na ekranu, zatim pritisnite N PLAY/STOP➇ENTER.
Pritisnite x (stop) za povratak na prikaz menija stop
moda.
4. Snimajte.
Pre početka korišćenja IC rekordera pomerite prekidač HOLD ➇
POWER ON/OFF prema sredini da biste isključili funkciju HOLD.
Pritisnite z REC/PAUSE.
Započinje snimanje i indikator rada (1-A) treperi narandžasto
a zatim svetli crveno.
Pauzirajte snimanje pritiskom na zREC/PAUSE. Opet pritisnite
z REC/PAUSE za ponovno pokretanje snimanja.
Postavite IC rekorder tako da ugrađeni mikrofon bude
okrenut ka izvoru koji snimate.
Pritisnite x (stop) za zaustavljanje snimanja.
Prikazuje se animacija "Accessing..." i snimanje se prekida.
Upotreba računara
Instalacija Pomoćnog priručnika (Help Guide) na
računar
Ako instalirate Pomoćni priručnik iz interne memorije IC rekordera na računar, moći ćete da potražite
detaljne postupke i moguća rešenja za eventualne probleme.
Povežite % (USB) priključak IC rekordera na USB priključnicu uključenog računara
koristeći isporučeni USB kabl za povezivanje. Čvrsto povežite oba priključka USB kabla.
Za Windows: Kliknite na [Computer] (ili [My Computer]), zatim dvaput kliknite na
[IC RECORDER] t [FOR WINDOWS].
Za Mac: Dvaput kliknite na [IC RECORDER] na radnoj površini.
Instalirajte Pomoćni priručnik.
Za Windows: Dvaput kliknite na [Help_Guide_Installer] (ili [Help_Guide_Installer.exe]).
Za Mac: Dvaput kliknite na [Help_Guide_Installer_for_mac.app]. (v10.5.8 ili novije)
Nastavite instalaciju prema uputstvima koja se pojavljuju na ekranu.
Po završetku instalacije dvaput kliknite na ikonu [icdp33_ce_HelpGuide] na radnoj površini
za Windows (ili u Finderu za Mac).
Prikazuje se Pomoćni priručnik.
Pomoćni priručnik možete pogledati i na slede ćoj internet strani za podršku za Sony IC Recorder:
http://rd1.sony.net/help/icd/p33/ce/
Možete da izaberete sledeće jezike:
engleski, francuski, nemački, španski, holandski, italijanski, portugalski, švedski, mađarski, češki,
turski, poljski, grčki, ruski, ukrajinski.
Kopiranje datoteka iz IC rekordera na računar
Datoteke i foldere sa IC rekordera možete da kopirate na svoj računar i da ih sačuvate.
Povežite IC rekorder sa računarom.
Kopirajte datoteke ili foldere koje želite da prebacite na računar.
Prevucite i pustite datoteke i foldere koje želite da kopirate iz "IC RECORDER" ili "MEMORY CARD"
na lokalni disk računara.
Kopiranje datoteke ili foldera (drag and drop)
Kliknite i zadržite,
prevucite,
i zatim pustite.
IC RECORDER ili
MEMORY CARD
Vaš računar
UPOZORENJE
Ne izlažite baterije (spoljne ili ugrađene) preteranoj toploti, na primer, na direktno sunčevo svetlo, blizu vatre i slično, na
duži vremenski period.
OPREZ
Opasnost od eksplozije ako postavite neodgovarajuću vrstu baterije.
Istrošene baterije odložite u skladu sa uputstvom.
Radi sprečavanja mogućeg oštećenja sluha, nemojte slušati sadržaje pri velikoj jačini zvuka
na duži vremenski period.
Napomena za korisnika: sledeće napomene odnose se samo na uređaje prodate u zemljama koje
primenjuju smernice Evropske unije
Proizvođač ili naručilac ovog uređaja je Sony Corporation 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan. Pitanja u vezi
usklađenosti proizvoda na osnovu zakonodavstva Evropske unije mogu se uputiti ovlašćenom zastupniku, Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemačka. Za sva pitanja vezana za usluge i garancije, molimo obratite se
na adrese navedene u pratećem servisnom ili garantnom listu.
Odvojite IC rekorder sa računara.
Instaliranje softvera Sound Organizer
Odlaganje starih električnih i elektronskih uređaja (primenjuje se u Evropskoj uniji i ostalim evropskim
zemljama sa posebnim sistemima odlaganja)
Instalirajte Sound Organizer na svoj računar.
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne sme odlagati kao kućni otpad. Njega
treba odložiti na za tu namenu predviđenom mestu za reciklažu električne ili elektronske opreme. Pravilnim
odlaganjem starog proizvoda čuvate životnu sredinu i brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem
proizvoda ugrožava se životna sredina i zdravlje ljudi.
Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih resursa. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo
da kontaktirate vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili prodavnicu u kojoj ste kupili proizvod.
Napomena
Sound Organizer će raditi samo na računaru sa instaliranim sistemom Windows. Nije kompatibilan sa
operativnim sistemima za Mac.
Prilikom instalacije Sound Organizer-a ulogujte se na korisnički nalog sa administratorskim ovlašćenjima.
Povežite % (USB) priključak IC rekordera na USB priključnicu uključenog računara
koristeći isporučeni USB kabl za povezivanje. Čvrsto povežite oba priključka USB kabla.
Proverite da li je IC rekorder pravilno prepoznat.
Kada je IC rekorder povezan sa računarom, na displeju IC rekordera prikazano je "Connecting".
Otvorite meni [Start], kliknite na [Computer] (ili [My Computer]), zatim dvaput kliknite
na [IC RECORDER] t [FOR WINDOWS].
Dvaput kliknite na [SoundOrganizerInstaller_V140] (ili [SoundOrganizerInstaller_V140.exe]).
Pratite uputstva koja se prikazuju na ekranu.
Prihvatite uslove ugovora o licenci i izaberite [I accept the terms in the license agreement],
zatim kliknite na [Next].
Kada se prikaže okvir [Setup Type] izaberite [Standard] ili [Custom], a zatim kliknite na
[Next].
Ukoliko ste izabrali [Custom], pratite uputstva na ekranu i podesite instalacione postavke.
Odlaganje starih baterija (primenjuje se u Evropskoj uniji i ostalim evropskim zemljama sa posebnim
sistemom za prikupljanje otpada)
Ova oznaka na bateriji ili njenom pakovanju označava da isporučene baterije ne smeju da se odlažu kao ostali
kućni otpad.
Na nekim baterijama može da se nalazi ovaj simbol u kombinaciji sa hemijskim simbolom. Hemijski simboli za živu
(Hg) ili olovo (Pb) stavljaju se na baterije koje sadrže više od 0,0005% žive ili 0,004% olova.
Pravilnim odlaganjem baterija pomažete sprečavanju negativnih posledica po životnu sredinu i ljudsko zdravlje, do kojih bi
moglo doći njihovim nepravilnim odlaganjem. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih resursa.
U slučaju da vaš uređaj, iz sigurnosnih razloga, zbog efikasnosti ili integriteta podataka, zahteva ugrađenu bateriju za svoj
rad, takvu bateriju sme da zameni isključivo stručna osoba. Da biste na siguran način odložili baterije, odnesite ih u za to
namenjeni centar za prikupljanje i reciklažu električne i elektronske opreme.
Za sve ostale baterije, molimo pogledajte uputstvo o sigurnom načinu njihove zamene. Baterije odnesite u centar za prikupljanje i reciklažu istrošenih baterija. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu
upravu, odlagalište otpada ili prodavnicu u kojoj ste kupili proizvod.
Kada se prikaže prozor [Ready to Install the Program], kliknite na [Install].
Započinje instalacija.
Kada se prikaže okvir [Sound Organizer has been installed successfully.], označite
[Launch Sound Organizer Now], a zatim kliknite na [Finish].
Napomena
Nakon instalacije Sound Organizer-a možda ćete morati da restartujete računar.
Napomena
Ako Formatirate internu memoriju, izbrisaće se svi podaci snimljeni u nju. (Izbrisaće se i Pomoćni priručnik i softver
Sound Organizer.)
Oprez
Baterija
Sony ne preuzima odgovornost i nije dužan da nadoknadi gubitak nesnimljenog materijala zbog nemogućnosti snimanja ili
reprodukcije usled kvara uređaja ili medija za snimanje, ili iz nekog drugog razloga.
Dizajn i tehnički podaci su podložni promeni bez prethodne najave. Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne
štamparske greške.
OVLAŠĆENI SERVISI
Input
Milentija Popovića 18
Beograd
011 2132 877, 311 9431
ETC Electronic
Ustanička 128b
Beograd
011 3473 530, 2894 508
ETC Electronic
Pere Velimirovića 8
Beograd
011 3510 424, 3591 243
TV Video Centar
Save Kovačevića 153
Podgorica
020 620 980
V.T. Centar
Seljanovo bb
Tivat-Kotor
032 674 422
TV Digital Servis
Šukrije Međedovića
Bijelo Polje
050 431 399
SS Digit
Kraljice Marije 29
Beograd
011
3223 674, 3370 369
JEC Servis
Bul. Slobodana
Jovanovića 30
Novi Sad
021 401 134, 021 6398
418
MD Servis Centar
Save Kovačevića 11a
Niš
tel/fax
018 524 072
Predstavništvo Sony Europe Ltd.
Omladinskih Brigada 88a
11 070 Novi Beograd
Republika Srbija
Sony Info Centar
+381 11 228 33 00
www.sony.rs
support.rs@eu.sony.com
Download PDF