Sony | ICD-PX232 | Sony ICD-PX232 Mono digitalni diktafon sa mogućnošću povezivanja sa računarom Uputstva za rukovanje

Delovi i kontrole
IC rekorder
Kratko uputstvo za upotrebu
Ugrađeni mikrofon
Priključnica  (slušalice)
Indikator rada
Ekran
Taster FOLDER
Taster MENU
Taster  PLAY/ENTER (*)
Taster  (preskakanje/ubrzano unazad)
Taster  (stop)
Priključnica  (mikrofon) (PLUG IN POWER) (*)
Taster VOL ( jač ina zvuka) –/+ (*)
Taster DIVIDE
Taster ERASE
Taster  REC/PAUSE (snimanje/pauza)
Taster  (preskakanje/ubrzano napred)
Zvučnik
Prekidač HOLD•POWER ON/OFF
 (USB) priključnica
Odeljak za bateriju
Otvor za traku (nije priložena)
* Ovi tasteri i priključnica imaju ispupčenje. Ispupčenje služi kao pomoć tokom upotrebe i za razlikovanje priključnica.
ICD-PX232
Isprobavanje novog IC rekordera
4-448-095-52(1)
© 2013 Sony Corporation
1. Uključite.
Pomerite i podignite poklopac odeljka za bateriju, zatim
postavite baterije pazeći na pravilan smer polariteta.
Dobrodošli u vaš novi Sony IC rekorder!
Ovo je kratko uputstvo za upotrebu koje pruža informacije o osnovnim funkcijama IC rekordera. Pročitajte ga pažljivo.
Nadamo se da ćete uživati u upotrebi svog novog Sony IC rekordera.
Uključite uređaj.
Pomerite prekidač HOLD•POWER ON/OFF na "POWER ON/OFF" i
zadržite ga dok se ne uključi ekran.
Proverite sadržaj isporuke.
 IC rekorder (1)
 USB priključni kabl (1)
 LR03 (veličina AAA) alkalne baterije (2)
 Help vodič (HTML datoteka memorisana u ugrađenu
memoriju kako biste mogli da je lako kopirate na
računar.)
 Kratko uputstvo za upotrebu
Za isključenje uređaja pomerite prekidač HOLD•POWER ON/OFF
na "POWER ON/OFF" i zadržite ga dok se ne prikaže "OFF".
Za sprečavanje slučajnog rukovanja (HOLD)
2. Podesite datum i vreme.
Kada postavite baterije i uključite uređaj, ekran prikazuje "SET DATE"
i zatim počnu da trepere cifre za godine.
Pritisnite  ili  za podešavanje godine (poslednje dve
cifre godine) i pritisnite  PLAY/ENTER. Ponovite ovaj
postupak za podešavanje meseca, dana, sata i minuta navedenim redom.
3. Snimajte.
Pritisnite  REC/PAUSE.
Instalirajte Help vodič.
Za Windows: Dvaput kliknite na [Help_Guide_Installer] (ili [Help_Guide_Installer.exe]).
Za Mac: Dvaput kliknite na [Help_Guide_Installer_for_mac.app]. (v10.5.8 ili novije)
Nastavite instalaciju prema uputstvima koja se pojavljuju na ekranu.
Po završetku instalacije dvaput kliknite na ikonu [icdp23_ce_HelpGuide] na radnoj površini za
Windows (ili u Finderu za Mac).
Prikazuje se Help vodič.
Help vodič možete pogledati i na sledećoj strani za podršku za Sony IC Recorder:
http://rd1.sony.net/help/icd/p23/ce/
Kopiranje datoteka sa IC rekordera na računar
Započinje snimanje i indikator rada će svetleti crveno.
Indikator
rada
 Pauzirajte snimanje pritiskom na  REC/PAUSE. Opet pritisnite
 REC/PAUSE za ponovno pokretanje snimanja.
Postavite IC rekorder tako da ugrađeni mikrofon bude okrenut
prema izvoru zvuka koji snimate.
Pritisnite  (stop) za zaustavljanje snimanja.
Pojavi se "ACCESS" i snimanje se prekida.
Datoteke i foldere sa IC rekordera možete kopirati na svoj računar i memorisati ih.
Povežite IC rekorder na računar.
Kopirajte datoteke ili foldere koje želite da prebacite na računar.
Prevucite i pustite datoteke ili foldere koje želite da kopirate iz "IC RECORDER" na lokalni disk računara.
Kopiranje datoteke ili foldera (drag and drop)
Kliknite i zadržite,
prevucite,
i zatim pustite.
4. Slušajte.
Indikator
rada
Pritisnite  PLAY/ENTER.
Započinje reprodukcija i indikator rada svetli zeleno.
Podesite ja č inu zvuka pomoću tastera VOL –/+.
Pritisnite  (stop) za zaustavljanje reprodukcije.
5. Izbrišite.
IC RECORDER
Vaš računar
Odvojite IC rekorder od računara.
Mere opreza
O napajanju
Kapacitet (dostupan korisniku *1*2)
Za napajanje uređaja koristite isključivo 3.0 V ili 2.4 V DC.
Upotrebite dve LR03 (veličina AAA) alkalne baterije ili
dve NH-AAA punjive baterije.
2 GB (približno 1.75 GB = 1879048192 bajtova)
*1 Mala količina ugrađene memorije koristi se za upravljanje
dokumentima i zbog toga nije dostupna za memorisanje
ostalih sadržaja.
*2 Kada se ugrađena memorija formatira pomoću IC rekordera.
O sigurnosti
Kada je IC rekorder zaustavljen, pritisnite i zadržite ERASE.
Kada je IC rekorder u režimu reprodukcije, pritisnite ERASE.
Prikazuje se "ERASE".
Pritisnite ERASE.
Ne koristite uređaj tokom upravljanja vozilom, vožnje
bicikla ili upravljanja motornim vozilom.
O rukovanju
Instalacija Help vodiča na računar
 Ne ostavljajte uređaj na mestima blizu izvora toplote ili
pod direktnim uticajem sunčevog svetla, preterane prašine ili mehaničkih udaraca.
 Ukoliko neki predmet ili tečnost prodru u uređaj, uklonite
bateriju i pre sledeće upotrebe, neka uređaj proveri
kvalifikovani tehničar.
Ukoliko imate pitanja ili problem vezan za uređaj, obratite
se najbližem Sony prodavcu.
Ako instalirate Help vodič iz ugrađene memorije IC rekordera na računar, moći ćete da potražite detaljne
postupke i moguća rešenja za eventualne probleme.
Dodatne funkcije
Upotreba računara
Povežite  (USB) priključnicu IC rekordera na USB priključnicu uključenog računara koristeći isporučeni USB prključni kabl. Čvrsto povežite oba priključka USB priljučnog kabla.
Za Windows: Kliknite na [Computer] (ili [My Computer]), zatim dvaput kliknite na [IC RECORDER]
 [FOR WINDOWS].
Za Mac: Dvaput kliknite na [IC RECORDER] na radnoj površini.
Tehnički podaci
Dimenzije (š/v/d) (bez delova koji štrč e i kontrola)
(JEITA)*3
Pribl. 38,5 mm  115,2 mm  21,3 mm
Masa (JEITA)*3
Približno 72 g uključujući dve LR03 (veličina AAA) alkalne
baterije
*3 Izmerena vrednost prema standardima JEITA (Japan
Electronics and Information Technology and Industries
Association)
Detalji o ovim dodatnim funkcijama za snimanje, reprodukciju i editovanje navode se u Help vodiču.
 MODE (režim snimanja)
 SENS (osetljivost mikrofona)
 LCF (niskopropusni filter)
 VOR (snimanje kojim se upravlja glasom)
 REC-OP (dodavanje snimka)
 DPC (digitalna regulacija visine glasa)
 N-CUT (smanjenje šuma)
 EASY-S (jednostavno pretraživanje)
 CONT (neprekidna reprodukcija)
 LOCK (zaštita datoteke)
 ALARM
 DIVIDE (deljenje datoteke)
Dodatni pribor
 Elektret kondenzatorski mikrofon ECM-CS3
 Punjiva baterija NH-AAA-B2KN
 USB AC adapter AC-U50AG
 Punjač baterije BCG-34HSN
 Kompaktni punjač i dve AAA višenamenske premium
baterije BCG-34HS2KAN, BCG-34HW2KAN
Napomena
Zavisno od zemlje ili regije, neki od modela ili dodatni pribor nisu dostupni.
UPOZORENJE
Ne izlažite baterije (spoljnje ili ugrađene) preteranoj toploti, na primer, direktnom sunčevom svetlu, blizu vatre i slično na
duži vremenski period.
OPREZ
Opasnost od eksplozije ako postavite neodgovarajuću vrstu baterije.
Islužene baterije odložite u skladu sa uputstvima.
Napomena za korisnika: sledeće napomene odnose se samo na uređaje prodate u zemljama koje
primenjuju smernice Evropske unije
Proizvođač ili naručilac ovog uređaja je Sony Corporation 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan. Pitanja u vezi
usklađenosti proizvoda na osnovu zakonodavstva Evropske unije mogu se uputiti ovlašćenom zastupniku, Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemačka. Za sva pitanja vezana za usluge i garanciju, molimo obratite se
na adrese navedene u pratećem servisnom ili garantnom listu.
Odlaganje starih električnih i elektronskih uređaja (primenjuje se u Evropskoj uniji i ostalim evropskim
zemljama sa posebnim sistemima odlaganja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne sme odlagati kao kućni otpad. Njega
treba odložiti na za tu namenu predviđenom mestu za reciklažu električne ili elektronske opreme. Pravilnim
odlaganjem starog proizvoda čuvate životnu sredinu i brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem
proizvoda ugrožava se životna sredina i zdravlje ljudi.
Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih resursa. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo
da kontaktirate vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili prodavnicu u kojoj ste kupili proizvod.
Odlaganje starih baterija (primenjuje se u Evropskoj uniji i ostalim evropskim zemljama sa posebnim
sistemom za prikupljanje otpada)
Ova oznaka na bateriji ili njenom pakovanju označava da isporučene baterije ne smeju da se odlažu kao ostali
kućni otpad.
Na nekim baterijama može da se nalazi ovaj simbol u kombinaciji sa hemijskim simbolom. Hemijski simboli za živu
(Hg) ili olovo (Pb) stavljaju se na baterije koje sadrže više od 0,0005% žive ili 0,004% olova.
Pravilnim odlaganjem baterija pomažete sprečavanju negativnih posledica po životnu sredinu i ljudsko zdravlje, do kojih bi
moglo doći njihovim nepravilnim odlaganjem. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih resursa.
U slučaju da vaš uređaj, iz sigurnosnih razloga, zbog efikasnosti ili integriteta podataka, zahteva ugrađenu bateriju za svoj
rad, takvu bateriju sme da zameni isključivo stručna osoba. Da biste na siguran način odložili baterije, odnesite ih u za to
namenjeni centar za prikupljanje i reciklažu električne i elektronske opreme.
Za sve ostale baterije, molimo pogledajte uputstvo o sigurnom načinu njihove zamene. Baterije odnesite u centar za prikupljanje i reciklažu istrošenih baterija. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu
upravu, odlagalište otpada ili prodavnicu u kojoj ste kupili proizvod.
Zbog sprečavanja mogućeg oštećenja sluha, nemojte slušati sadržaje pri visokoj jačini zvuka tokom dužeg
vremenskog perioda.
Sony ne preuzima odgovornost i nije dužan da nadoknadi gubitak nesnimljenog materijala zbog nemogućnosti snimanja ili
reprodukcije usled kvara uređaja ili medija za snimanje, ili iz nekog drugog razloga.
Dizajn i tehnički podaci su podložni promeni bez prethodne najave. Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne
štamparske greške.
OVLAŠĆENI SERVISI
Input
Milentija Popovića 18
Beograd
011 2132 877, 311 9431
ETC Electronic
Ustanička 128b
Beograd
011 3473 530, 2894 508
ETC Electronic
Pere Velimirovića 8
Beograd
011 3510 424, 3591 243
TV Video Centar
Save Kovačevića 153
Podgorica
020 620 980
V.T. Centar
Seljanovo bb
Tivat-Kotor
032 674 422
TV Digital Servis
Šukrije Međedovića
Bijelo Polje
050 431 399
SS Digit
Kraljice Marije 29
Beograd
011
3223 674, 3370 369
JEC Servis
Bul. Slobodana
Jovanovića 30
Novi Sad
021 401 134, 021 6398
418
MD Servis Centar
Save Kovačevića 11a
Niš
tel/fax
018 524 072
Predstavništvo Sony Europe Ltd.
Omladinskih Brigada 88a
11 070 Novi Beograd
Republika Srbija
Sony Info Centar
+381 11 228 33 00
www.sony.rs
support.rs@eu.sony.com
Download PDF

advertising