Sony | MDR-EX650AP | Sony MDR-EX650AP MDR-EX650AP slušalice za unutrašnjost uha Kratko uputstvo za pokretanje i podešavanje

A
IKM5
Stereo slušalice
Upute za uporabu
2
1
4-488-109-31(1)
MDR-EX650AP
B
Hrvatski
Stereo slušalice
Kompatibilni proizvodi
Koristite ovaj uređaj s pametnim telefonima.
Napomene
➊ Spojite li nepodržani pametni telefon, mikrofon
ovog uređaja možda neće funkcionirati ili će
glasnoća biti preniska.
➊ Nije zajamčeno funkcioniranje ovog uređaja s
digitalnim audiouređajima.
Uporaba višefunkcijske tipke*
Pritisnite jednom za prihvaćanje poziva, pritisnite
ponovno za prekid; pritisnite za reprodukciju/
pauzu zapisa.
Dostupne funkcije za iPhone
Reproducira/pauzira zapis sa spojenog iPhone
jednim pritiskom. Dvostruki pritisak prebacuje na
sljedeći zapis. Trostruki pritisak prebacuje na
prethodni zapis. Dulji pritisak započinje funkciju
"VoiceOver**" (ako je dostupna).
Zadržite oko 2 sekunde za odbijanje dolaznog
poziva. Kad otpustite tipku, dva duboka zvučna
signala potvrđuju da je poziv odbijen.
* Funkcija tipke može se razlikovati ovisno o
pametnom telefonu.
** Raspoloživost funkcije "VoiceOver" ovisi o
iPhone uređaju i njegovoj verziji softvera.
Tehnički podaci
Slušalice
Tip: Zatvoreni, dinamički / Zvučnik: 12 mm,
kupolasti, (CCAW zvučna zavojnica) / Snaga:
100 mW (IEC*) / Impedancija: 32 Ω pri 1 kHz /
Osjetljivost: 105 dB/mW / Frekvencijski odziv:
5 Hz – 28 000 Hz / Kabel: Oko 1,2 m, OFC Litz
kabel, tipa Y/ Priključak: Pozlaćeni minipriključak
u obliku slova L s četiri vodiča / Masa: Približno
9 g bez kabela
Mikrofon
Tip: Electret kondenzatorski / Usmjerivost:
Višesmjerni / Napon kod otvorenog strujnog
kruga: –40 dB (0 dB = 1 V/Pa) / Efektivni
frekvencijski raspon: 20 Hz – 20 000 Hz
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjeni bez
najave. Ove upute napravljene su s mnogo truda i
s najvećom pažnjom, no pogreške u procesu izrade
i/ili prijevoda uputa uvijek su moguće. Stoga
proizvođač i prodavatelj ne preuzimaju odgovornost
za eventualne netočne navode, pogreške u
prijevodu ili tiskarske pogreške u ovim uputama.
iPhone je zaštićeni znak tvrtke Apple Inc. registriran
u SAD-u i drugim zemljama.
XperiaTM je zaštićeni znak Sony Mobile
Communications AB.
AndroidTM i Google PlayTM zaštićeni su ili registrirani
zaštićeni znakovi tvrtke Google, Inc.
SONY - MDR-EX650AP-OI Stereo slusalice.indd 1
S
M
L
Dodatno nabavljivi zamjenski umeci slušalica
mogu se naručiti kod najbližeg Sony prodavatelja.
Uklanjanje slušalica
Nakon uporabe polako uklonite slušalice.
Napomena
Slušalice su dizajnirane da prianjaju uz uši.
Pritisnete li ih snažno tijekom uporabe ili ih
izvadite prebrzo, mogu uzrokovati ozljede.
Pri nošenju slušalica može se čuti kliktav zvuk
membrane. Pojava ne predstavlja kvar.
Mjere opreza
Preglasan zvuk može vam oštetiti
sluh. Radi sigurnosti u prometu,
nemojte koristiti slušalice dok
upravljate motornim vozilom ili
biciklom.
C
https://play.google.com/store/apps/
details?id=com.sonymobile.extras.liveware.
extension.smartkey
Čvrsto stavite umetke Ako se
umetak slučajno odvoji i ostane u
uhu, može uzrokovati ozljedu.
Držite umetke čistima. Umetke
perite blagom otopinom
deterdženta.
Isporučeni pribor:
Umeci od od hibridne silikonske gume: SS (crveni)
(2), S (narančasti) (2), M (zeleni) (tvornički
postavljeni u slušalice) (2), L (svijetloplavi) (2) /
Regulator kabela (za namatanje kabela do 50 cm)
(1) / Torbica (s poklopcem) (1)
* IEC = Međunarodno elektrotehničko
povjerenstvo
SS
Napomene o statičkom elektricitetu
Statički elektricitet u slušalicama može izazvati
lagano škakljanje u ušima.
Kako biste to spriječili, nosite odjeću od prirodnih
materijala.
Valjanost označavanja simbolom CE se ograničava
samo na zemlje u kojima je propisano zakonom,
tj. uglavnom na zemlje u Europskom ekonomskom
području (EEA).
Postupci
A Uporaba
1 Višefunkcijska tipka
2 Mikrofon
B Umeci
C Instalirate li aplikaciju Smart Key*
dostupnu u internetskoj trgovini
Google PlayTM, zvučni zapis i glasnoća
na pametnom telefonu moći će se
aktivirati višefunkcijskom tipkom.
* Smart Key je aplikacija za XperiaTM,
AndroidTM OS 4.0 i novije. Aplikacija
možda neće biti dostupna u nekim
državama ili regijama, te se možda
neće moći koristiti na pametnim
telefonima koji nisu podržani.
Zbrinjavanje starih električnih i elektroničkih
uređaja (primjenjuje se u Europskoj uniji i
ostalim europskim zemljama s posebnim
sistemima zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na
ambalaži označava da se ovaj proizvod
ne smije zbrinjavati kao kućni otpad.
On treba biti zbrinut na za tu namjenu
predviđenom mjestu za reciklažu
električke ili elektroničke opreme. Pravilnim
zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate okoliš i
brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim
odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš i
zdravlje ljudi.
Reciklažom materijala pomažete u očuvanju
prirodnih izvora. Za detaljne informacije o
reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte
vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili
trgovinu gdje ste kupili proizvod.
10/04/14 12:37
Ȏ
IKM5
Stereo slušalice
Uputstvo za upotrebu
ʔ
ʓ
4-488-109-31(1)
MDR-EX650AP
ȏ
SS
S
M
L
Ȑ
Srpski
Stereo slušalice
Kompatibilni proizvodi
2YDMXUHÿDMNRULVWLWLVDPRELOQLPWHOHIRQLPD.
Napomene
ˎU zavisnosti od modela telefona, mikrofon ovog
XUHÿDMDPRåGDQHüHIXQNFLRQLVDWLLOLüHJODVQRüD
zvuka biti niska.
ˎ=DRYDMXUHÿDMVHQHJDUDQWXMHGDüHSUDYLOQR
IXQNFLRQLVDWLVDPX]LþNLPSOHMHULPD.
Upotreba multi-funkcijskog tastera*
Pritisnite jednom za odgovaranje na poziv, pritisnite
ponovo za završetak; pritisnite za reprodukciju/
pauziranje numere.
'L]DMQLWHKQLþNLSRGDFLSRGORåQLVXSURPHQDPDEH]
prethodnog upozorenja.
iPhone MH]DãWLüHQLQD]LY$SSOH,QFUHJLVWURYDQX
SAD-u i drugim zemljama.
XperiaTM MH]DãWLüHQL]QDNNRPSDQLMH6RQ\0RELOH
Communications AB.
AndroidTM i Google PlayTM VX]DãWLüHQL]QDNRYLLOL
UHJLVWURYDQL]DãWLüHQL]QDNRYLNRPSDQLMH*RRJOH
Inc.
'RGDWQRQDEDYOMLYL]DPHQVNLMDVWXþLüL]DXãLVH
PRJXQDUXþLWLNRGYDãHJQDMEOLåHJ6RQ\SURGDYFD.
Skidanje slušalica
Dostupne operacije za iPhone
Nakon upotrebe, polako skinite slušalice.
Reprodukuje/pauzira numeru sa povezanog iPhone
XUHÿDMDMHGQLPSULWLVNRP'XSOLPSULWLVNRPVH
SUHVNDþHQDVOHGHüXQXPeru. Trostrukim pritiskom
VHSUHVNDþHQDSUHWKRGQXQXPHUX Dugim pritiskom
VHSRNUHüHIXQNFLMD³9RLFH2YHU**” (ukoliko je
dostupna).
Za odbijanje poziva pritisnite i zadržite taster. Kada
RWSXVWLWHWDVWHUGYD]YXþQDVLJQDODSRWYUÿXMXGDMH
poziv odbijen.
* Funkcija tastera može se razlikovati u zavisnosti
od telefona.
** Dostupnost funkcije “VoiceOver” zavisi od
L3KRQHXUHÿDMDLYHU]LMHQMHJRYRJVRIWYHUD.
Napomena
Slušalice su dizajnirane tako da blisko naležu na
vaše uši. Ukoliko se previše pritisnu dok se nose ili
se brebrzo skinu, mogu dovesti do povrede. Nošenje
VOXãDOLFDPRåHSURL]YHVWLNOLNWDMXüL]YXNEXEQHRSQH
Ovo ne predstavlja kvar.
Mere opreza
Preglasan zvuk vam može oštetiti
sluh.Radi EH]EHGQRVWLXVDREUDüDMX
nemojte koristiti tokom vožnje ili
vožnje bicikla.
7HKQLþNHNDUDNWHULVWLNH
Slušalice
Tip: =DWYRUHQHGLQDPLþNH=YXþQLFL 12 mm,
kupolasti (CCAW) / Kapacitet snage: 100 mW
(IEC*) / Impedansa: 32ŸSULN+] / Osetljivost:
105 dB/mW / Frekventni odziv: 5 Hz – 28.000 Hz /
Kabl: Pribl. 1.2 m, Licnasti (Y-tip) / 8WLþQLFD 4-žilni
PLQLSULNOMXþDN/-oblika sa zlatnim premazom /
Masa: Pribl. 9 g bez kabla
Mikrofon
Tip: Elektret kondenzatorski / Usmerenost: Omnidirekcioni / Napon otvorenog strujnog kola: –40
dB (0 dB = 1 V/Pa) / Efektivni opseg frekvencija:
20 Hz – 20.000 Hz
,VSRUXþHQLSULERU:
Hibridni gumo-VLOLNRQVNLMDVWXþLüL]DXãL66FUYHQL
(2), S QDUDQGåDVWL0]HOHQLIDEULþNL
SRVWDYOMHQL/VYHWORSODYL0RWDþNDEOD
(namotava kabl do 50 cm) (1) / Torbica za nošenje
(1)
* IEC = International Electrotechnical Commission
https://play.google.com/store/apps/
details?id=com.sonymobile.extras.liveware.
extension.smartkey
ýYUVWRSRVWDYLWHMDVWXþLüH]DXãL8ãQL
MDVWXþLüPRåHL]D]YDWLSRYUHGHDNRVH
RWNDþLLOLRVWDQHXXãQRMãNROMFL.
Funkcionisanje
ȎKako koristiti
ʓMulti-funkcijski taster
ʔMikrofon
ȏ-DVWXþLüL
ȐUkoliko instalirate aplikaciju
Smart Key* sa prodavnice
Google PlayTM numera i
SRGHãDYDQMHJODVQRüHQD
YDãHPWHOHIRQXüHELWLPRJXüH
putem multi-funkcijskog tastera.
* Smart Key je aplikacija za
XperiaTM, AndroidTM OS 4.0 i
QRYLMH$SOLNDFLMDPRåGDQHüH
biti dostupna u nekim državama
i/ili regijama i ne treba da se
koristi sa nepodržanim
modelima telefona.
5HGRYQRþLVWLWHMDVWXþLüH]DXãL
ýLãüHQMHYUãLWHSUDQMHPXrastvoru
blagog deterdženta.
1DSRPHQHRVWDWLþNRPHOHNWULFLWHWX
6WDWLþNLHOHNWULFLWHWNRMLVHQDNXSOMDXWHOXPRåH
L]D]YDWLRVHüDMODJDQRJJROLFDQMDXXãLPD.
'DELVWHPLQLPL]LUDOLRYDMHIHNDWQRVLWHRGHüXRG
prirodnih materijala.
Validnost CE oznake je RJUDQLþHQDLVNOMXþLYRQD
zemlje gde je ona zakonom propisana - uglavnom u
regiji Evropske Ekonomske Zajednice (European
Economic Area).
©2014 Sony Corporation
Štampano u Srbiji
Ovo uputstvo je podložno izmenama i štamparskim greškama.
Download PDF

advertising