Sony | GTK-X1BT | Sony GTK-X1BT Uputstva za rukovanje

4-485-790-13(2) (SR)
LIČNI AUDIO SISTEM
Uputstvo za upotrebu
Početni koraci
USB reprodukcija
Bluetooth
Tjuner
Prilagođavanje zvuka
Ostale radnje
Dodatne informacije
GTK-X1BT
UPOZORENJE
Da biste umanjili rizik od požara
ili strujnog udara, ne izlažite uređaj
kiši ili vlazi.
Da biste umanjili rizik od požara, ne
prekrivajte ventilacioni otvor uređaja
novinama, stolnjacima, zavesama itd.
Ne izlažite uređaj izvorima otvorenog
plamena (kao što su upaljene sveće).
Da biste umanjili rizik od požara ili strujnog
udara, ne izlažite uređaj kapljicama vode ili
prskanju i ne postavljajte na njega predmete
koji sadrže tečnost, na primer vaze.
Budući da se mrežno napajanje uređaja
prekida izvlačenjem glavnog utikača,
priključite uređaj na lako dostupnu utičnicu
za napajanje naizmeničnom strujom. Ako
primetite nepravilnosti u radu uređaja,
odmah izvucite glavni utikač iz utičnice
za napajanje naizmeničnom strujom.
Ne postavljajte uređaj u uski prostor poput
police za knjige ili ugradnog ormarića.
Ne izlažite baterije ili uređaj u koji su
umetnute baterije visokim temperaturama,
na primer sunčevom svetlu i vatri.
Uređaj dobija mrežno napajanje sve
dok je priključen na utičnicu za napajanje
naizmeničnom strujom, čak i kada je sam
uređaj isključen.
Ova oprema je testirana i utvrđeno je da
je u skladu sa ograničenjima navedenim
u EMC direktivi kada se za povezivanje
koristi kabl kraći od 3 metra.
2SR
Za korisnike u Evropi
Odlaganje potrošenih
baterija i električne
i elektronske opreme
(primenljivo u Evropskoj
uniji i ostalim evropskim
zemljama koje imaju
sisteme za odvojeno
sakupljanje otpada)
Ovaj simbol na proizvodu, bateriji ili
pakovanju označava da se proizvod i baterija
ne smeju tretirati kao kućni otpad. Na nekim
baterijama se pored ovog simbola može
nalaziti i hemijski simbol. Hemijski simbol
za živu (Hg) ili olovo (Pb) se dodaje ako
baterija sadrži više od 0,0005% žive ili
0,004% olova. Pravilnim odlaganjem
proizvoda i baterija pomažete u sprečavanju
mogućih štetnih posledica po okolinu
i ljudsko zdravlje do kojih može doći usled
nepravilnog odlaganja otpada. Reciklažom
materijala pomažete očuvanje prirodnih
resursa.
Ako proizvodi zahtevaju stalno prisustvo
baterije zbog bezbednosti, performansi
ili celovitosti podataka, takvu bateriju
bi trebalo da zameni isključivo obučeni
serviser. Da biste bili sigurni da će baterija
i električna i elektronska oprema biti
pravilno zbrinuti, predajte potrošene
proizvode na odgovarajućem mestu
za prikupljanje i reciklažu električne
i elektronske opreme.
Za sve ostale baterije pogledajte poglavlje
o bezbednom uklanjaju baterije iz proizvoda.
Predajte bateriju na odgovarajućem mestu za
prikupljanje i reciklažu potrošenih baterija.
Za detaljnije informacije o reciklaži ovog
proizvoda ili baterije, kontaktirajte lokalnu
upravu, komunalnu službu ili prodavnicu
u kojoj ste kupili proizvod ili bateriju.
Napomena za korisnike: Sledeće
informacije se odnose samo na
opremu koja se prodaje u zemljama
u kojima se primenjuju direktive
Evropske unije.
Ovaj uređaj je proizvela kompanija
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japan ili ga je za nju
proizvela neka druga kompanija. Sva pitanja
u vezi sa usaglašenošću proizvoda sa
zakonima Evropske unije bi trebalo da
pošaljete ovlašćenom predstavniku, Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Nemačka. Za sva pitanja
u vezi sa servisom ili garancijom pogledajte
adrese koje su navedene na zasebnom
servisnom ili garantnom listu.
Sony Corp. ovim izjavljuje da je oprema
u skladu sa osnovnim zahtevima i ostalim
relevantnim odredbama direktive 1999/5/EC.
Detaljnije informacije možete da vidite na
sledećoj URL adresi:
http://www.compliance.sony.de/
Napomena o licenci i zaštićenim
znakovima
• iPhone i iPod touch su zaštićeni znakovi
kompanije Apple Inc., registrovani u SAD
i ostalim zemljama. App Store je zaštićeni
znak usluge kompanije Apple Inc.
• „Made for iPod“ i „Made for iPhone“
znači da je elektronska oprema posebno
dizajnirana za rad sa iPod ili iPhone
uređajima i da je sertifikovana od strane
proizvođača tako da ispunjava standarde
za performanse kompanije Apple.
Apple ne odgovara za rad ovog uređaja niti
za njegovu usklađenost sa bezbednosnim
standardima i propisima. Imajte u vidu
da upotreba ove dodatne opreme sa iPod
ili iPhone uređajem može da utiče na
performanse bežične veze.
• Reč Bluetooth® i logotipi su registrovani
zaštićeni znakovi u vlasništvu kompanije
Bluetooth SIG, Inc. i kompanija
Sony Corporation ih koristi pod licencom.
Svi ostali zaštićeni znakovi i tržišni
nazivi su vlasništvo njihovih vlasnika.
• N-oznaka je zaštićeni znak ili registrovani
zaštićeni znak kompanije NFC Forum, Inc.
u SAD i drugim zemljama.
• © 2013 CSR plc i kompanije te grupe.
Oznaka aptX® i logotip aptX su zaštićeni
znakovi kompanije CSR plc ili neke od
kompanija te grupe i mogu da budu
registrovani u jednom ili više pravosudnih
sistema.
• Android™ je zaštićeni znak kompanije
Google Inc.
• Google Play™ je zaštićeni znak kompanije
Google Inc.
• MPEG Layer-3 tehnologiju za kodiranje
zvuka i patente su licencirale kompanije
Fraunhofer IIS i Thomson.
• Windows Media je registrovani zaštićeni
znak ili zaštićeni znak kompanije
Microsoft Corporation u SAD i/ili ostalim
zemljama.
• Ovaj proizvod je zaštićen određenim
pravima na intelektualnu svojinu
kompanije Microsoft Corporation.
Upotreba ili distribucija ove tehnologije
izvan ovog proizvoda je zabranjena bez
odgovarajuće licence kompanije Microsoft
ili ovlašćene Microsoft podružnice.
• Svi ostali zaštićeni znakovi i registrovani
zaštićeni znakovi pripadaju njihovim
vlasnicima. U ovom priručniku nisu
navedene oznake ™ i ®.
3SR
Sadržaj
Vodič za delove i kontrole ............ 5
Početni koraci
Bezbedno prikopčavanje
sistema............................................. 8
Podešavanje sata ............................ 9
Menjanje režima prikaza
na displeju..................................... 10
USB reprodukcija
Reprodukcija sa USB uređaja..... 10
Bluetooth
O bežičnoj tehnologiji
Bluetooth ....................................... 12
Podešavanje audio kodeka
za Bluetooth .................................. 12
Povezivanje pametnog telefona
jednim dodirom (NFC) .............. 13
Slušanje muzike bežičnim
putem sa Bluetooth uređaja ........ 14
Postavka Bluetooth režima
mirovanja ...................................... 16
Postavka Bluetooth signala ......... 16
Korišćenje aplikacije „SongPal“
preko Bluetooth veze ................... 16
Tjuner
Slušanje radija .............................. 17
4SR
Prilagođavanje zvuka
Prilagođavanje zvuka ...................18
Kreiranje atmosfere zabave
(DJ EFFECT).................................18
Postavka vertikalnog
zvučnog efekta ..............................18
Ostale radnje
Korišćenje funkcije
Party Chain....................................19
Postavka osvetljenja zvučnika.....21
Korišćenje merača vremena........21
Korišćenje opcionalne
opreme ...........................................22
Deaktiviranje dugmadi
na jedinici (Child Lock)...............22
Postavka funkcije automatskog
ulaska u stanje mirovanja ............23
Dodatne informacije
Veb-sajtovi za kompatibilne
uređaje............................................24
Rešavanje problema .....................24
Poruke ............................................27
Mere opreza...................................28
Specifikacije...................................29
Vodič za delove i kontrole
Ovaj priručnik uglavnom objašnjava radnje upravljanja pomoću daljinskog upravljača,
ali neke radnje se mogu izvoditi i pomoću onih dugmadi na jedinici koja imaju iste ili
slične nazive.
Jedinica
– Pogled odozgo
– Pogled spreda
Izbočena područja
5SR
– Pogled zdesna (kada je jedinica instalirana horizontalno)
Napomena
Kada pritiskate dugmad na jedinici, pritiskajte na odštampani tekst na dugmetu da biste napravili
izbor. Međutim, za dugme 9, pritisnite izbočena područja kao što je prikazano na slici (stranica 5).
Daljinski upravljač RM-AMU166
1 ?/1 (uključivanje/režim
mirovanja)
Uključivanje sistema ili njegovo
postavljanje u režim mirovanja.
B BLUETOOTH (stranica 12, 14, 15)
Pritisnite da biste izabrali funkciju
Bluetooth.
Držite pritisnuto da biste aktivirali
Bluetooth uparivanje u toku rada
funkcije Bluetooth.
C Jedinica: FUNCTION
Daljinski upravljač: FUNCTION +/–
Izaberite funkciju.
D
+/– (izbor fascikle)
Izbor fascikle na USB uređaju.
E PARTY CHAIN (stranica 20)
Aktiviranje ili deaktiviranje funkcije
Party Chain.
6SR
F
(USB) ulaz (stranica 10, 11)
Povezivanje USB uređaja.
G
(Oznaka N) (stranica 13)
Oznaka mesta dodira za funkciju
Near Field Communication (NFC).
H x (zaustavljanje)
Zaustavljanje reprodukcije.
Pritisnite dvaput da biste otkazali
nastavak reprodukcije sa USB
uređaja.
I m/M (premotavanje unazad/
brzo unapred)
Držite pritisnuto da biste pronašli
mesto na numeri ili datoteci tokom
reprodukcije.
O FLANGER, ISOLATOR, PHASER,
PAN (stranica 18)
Izaberite tip DJ EFFECT.
P BASS BAZUCA (stranica 18)
Izaberite efekat BASS BAZUCA.
Q EQ (stranica 18)
Izaberite memorisani zvučni efekat.
R TIMER MENU (stranica 9, 21)
Podesite sat i merače vremena.
./> (idi nazad/idi napred)
Izbor numere ili datoteke.
S
Jedinica: TUNING +/–
Daljinski upravljač: +/–
(podešavanje)
Izaberite stanicu koju želite u toku
rada funkcije TUNER.
T OPTIONS
Unos ili izlazak iz menija sa opcijama.
J Jedinica: NX (reprodukcija/
pauziranje)
Daljinski upravljač: N*
(reprodukcija), X (pauziranje)
Pokretanje ili pauziranje
reprodukcije.
Da biste nastavili reprodukciju sa
USB uređaja, pritisnite NX ili N.
K Displej
L Senzor za daljinski upravljač
M Jedinica: VOLUME/
DJ CONTROL +/–
Prilagodite jačinu zvuka.
Podesite nivo za funkciju DJ EFFECT
(stranica 18).
Ne možete da koristite ovo kružno
dugme kada je aktivirana funkcija
DJ EFFECT.
Daljinski upravljač: VOLUME +*/–
Prilagodite jačinu zvuka.
N LED SPEAKER (stranica 21)
Promena jačine osvetljenja.
Unos postavki.
U RETURN O
Povratak na prethodni izbor.
V
/ / /
Izaberite stavke menija sa opcijama
ili menija merača vremena.
W TUNER MEMORY (stranica 17)
Memorisanje radio stanice.
X PLAY MODE/TUNING MODE
Izbor režima reprodukcije sa USB
uređaja (stranica 10).
Izbor režima podešavanja
(stranica 17).
Y REPEAT/FM MODE
Slušajte ponovo jednu numeru ili
datoteku sa USB uređaja (stranica 11).
Biranje režima FM prijema
(monoauralno ili stereo) (stranica 17).
Z SLEEP (stranica 21)
Podešavanje merača vremena za
isključivanje.
wj DISPLAY (stranica 10)
Promena informacija na displeju.
* Na dugmadima VOLUME + i N nalazi
se mala izbočina. Koristite je kao referencu
kada upravljate sistemom.
7SR
Početni koraci
Bezbedno prikopčavanje sistema
U zidnu utičnicu
A Priključak FM ANTENNA
Tokom podešavanja antene, pronađite
lokaciju i smer koji obezbeđuju dobar
prijem.
Postavite antenu dalje od kabla za
napajanje i USB kabla kako biste izbegli
pojavu šuma.
Primer:
– Priključci AUDIO IN L/R
Povežite priključke audio izlaza
opcionalne opreme. Zvuk se emituje
kroz ovaj sistem.
– Priključci PARTY CHAIN IN/OUT L/R
Povežite na drugi audio sistem da
biste uživali u funkciji Party Chain
(stranica 19).
Primer:
Razvucite FM žičanu antenu
horizontalno.
* Oblik priključka se razlikuje u zavisnosti
od zemlje/regiona.
B Audio
Koristite audio kabl (ne isporučuje se) da
biste postavili bilo koju vezu od sledećih:
– Priključci AUDIO OUT L/R
Povežite priključke audio ulaza
opcionalne opreme.
8SR
C Napajanje
Priključite kabl za napajanje u zidnu
utičnicu. Na displeju će se prikazati
demonstracija. Pritisnite ?/1 da biste
uključili sistem i demonstracija se
automatski završava.
Ako isporučeni adapter na utikaču ne
odgovara vašoj zidnoj utičnici, odvojite ga
od utikača (samo za modele opremljene
adapterom).
Umetanje baterija
– Vertikalna instalacija
Umetnite dve isporučene baterije R6
(veličina AA), podudarajući polaritete
kao što je dole prikazano.
Početni koraci
Napomene
• Nemojte mešati staru bateriju sa novom
niti mešati različite tipove baterija.
• Ako daljinski upravljač ne koristite duže
vreme, izvadite baterije da biste izbegli
oštećenje od curenja baterije i korozije.
Instaliranje sistema
Sistem može da se instalira horizontalno
ili vertikalno. Izaberite stil instalacije
u skladu sa vašim ukusom.
– Horizontalna instalacija
Pažnja
Nemojte sedeti na sistemu niti ga gurati;
u protivnom, sistem može da se prevrne
i može doći do povreda. Obavezno postavite
sistem na ravnu površinu i preduzmite potrebne
mere, pogotovo vodite računa o deci.
Podešavanje sata
Sat ne možete podesiti u režimu štednje
energije.
1 Pritisnite ?/1 da biste uključili
sistem.
2 Pritisnite TIMER MENU.
Ako se na displeju prikazuje
„PLAY SET“, pritiskajte /
izaberete „CLOCK“, a zatim
pritisnite
.
da
3 Pritiskajte
/ da biste podesili
sate, a zatim pritisnite
.
4 Pritiskajte
/ da biste podesili
minute, a zatim pritisnite
.
9SR
Menjanje režima prikaza
na displeju
Kada kabl za napajanje priključite
u zidnu utičnicu, na displeju će se
prikazati demonstracija.
Pritiskajte DISPLAY da biste uključili
ili isključili sistem zvučnika.
Demonstracija
Sadržaj na displeju se menja, a indikator
treperi čak i kada je sistem isključen.
Nema prikaza (Režim uštede energije)
Displej je isključen da bi se uštedela
energija. Merač vremena za isključivanje
i sat nastavljaju da rade unutar jedinice.
Sat
Prikaz sata se automatski isključuje
u režim uštede energije posle
nekoliko sekundi.
USB reprodukcija
Reprodukcija sa USB
uređaja
Ovaj sistem može da reprodukuje
sledeće audio formate:
– MP3: oznaka tipa datoteke „.mp3“
– WMA: oznaka tipa datoteke „.wma“
– AAC: oznaka tipa datoteke „.m4a“,
„.mp4“ ili „.3gp“
– WAV: oznaka tipa datoteke „.wav“
Ako audio datoteke imaju navedene
oznake tipa datoteke, ali ne i odgovarajuće
formate, sistem će možda dovesti do šuma
ili neće raditi ispravno.
Na veb-sajtu proverite informacije
o kompatibilnim USB uređajima
(stranica 24).
1 Priključite USB uređaj na ulaz
.
Napomene
• Na ovom sistemu možete da koristite
iPhone/iPod uređaj samo putem
Bluetooth veze.
• Možete da koristite USB adapter
(ne isporučuje se) da biste povezali USB
uređaj sa jedinicom ukoliko USB jedinica
ne može da se priključi na
ulaz.
2 Pritiskajte FUNCTION +/– da
biste izabrali funkciju USB.
3 Pritisnite N da biste pokrenuli
reprodukciju.
Menjanje režima reprodukcije
Pritiskajte PLAY MODE.
• Normalna reprodukcija (prazno):
reprodukcija svih audio datoteka
na USB uređaju
• Reprodukcija fascikle („FLDR“)1):
reprodukcija svih audio datoteka
u određenoj fascikli na USB uređaju
• Nasumična reprodukcija („SHUF“)2)3):
reprodukcija nasumičnim redosledom
svih audio datoteka na USB uređaju
10SR
1)
Ne možete istovremeno da izaberete
reprodukciju fascikle i „
“.
Ne možete istovremeno da izaberete
nasumičnu reprodukciju i ponavljanje
reprodukcije.
3)
Kada isključite sistem, briše se izbor
nasumične reprodukcije i režim reprodukcije
se vraća u normalnu reprodukciju.
Prikaz informacija na displeju
2)
Pritiskajte DISPLAY dok je sistem
uključen.
Biranje funkcije za ponavljanje
reprodukcije
Napomene
Napomene o USB uređaju
• Redosled reprodukcije na sistemu može
da se razlikuje od redosleda reprodukcije
na povezanom digitalnom muzičkom plejeru.
• Obavezno isključite sistem pre uklanjanja
USB uređaja. Ako uklonite USB uređaj dok
je sistem uključen, može doći do oštećenja
podataka na USB uređaju.
• Ne garantuje se kompatibilnost sa svim
programima za kodiranje/upisivanje. Ako
su audio datoteke na USB uređaju prvobitno
kodirane nekompatibilnim softverom,
te datoteke mogu da dovedu do šuma ili
isprekidanog zvuka ili se možda uopšte
neće pravilno reprodukovati.
• Ovaj sistem može da prepozna do
– 256 fascikli na USB uređaju.
– 65.536 audio datoteka na USB uređaju.
– 256 audio datoteka u fascikli.
• Ukupno vreme reprodukcije se ne prikazuje
za USB uređaj.
• Sledeće informacije se neće prikazivati
ispravno:
– proteklo vreme reprodukcije MP3 datoteke
kodirane kao VBR (promenljiva brzina
protoka bitova).
– nazivi fascikli i datoteka koji ne prate
standard ISO9660 nivo 1, nivo 2 ili Joliet
u formatu proširenog naziva.
• Informacije iz ID3 oznake za MP3 datoteke
se prikazuju kada se koriste ID3 oznake
u verziji 1 i verziji 2 (prioritet se daje prikazu
informacija iz ID3 oznake u verziji 2 kada
se u istoj MP3 datoteci nalaze ID3 oznake
u verziji 1 i verziji 2).
USB reprodukcija
Pritiskajte REPEAT.
•
: ponavljanje reprodukcije svih
audio datoteka na USB uređaju ili
u fascikli
•
: ponavljanje jedne audio datoteke
Možete da vidite sledeće informacije:
• Proteklo vreme reprodukcije, naziv
datoteke i naziv foldera.
• Naslov, izvođač i informacije o albumu.
Korišćenje sistema kao punjača baterija
Ovaj sistem možete da koristite kao
punjač baterija za USB uređaje koji imaju
funkciju punjenja kada je sistem uključen.
Pritiskajte FUNCTION +/– da biste
izabrali funkciju USB.
Punjenje počinje kada USB uređaj
priključite na
ulaz. Na displeju USB
uređaja će se prikazati status punjenja.
Za detalje, pogledajte uputstvo za
upotrebu USB uređaja.
11SR
Bluetooth
O bežičnoj tehnologiji
Bluetooth
Bežična tehnologija Bluetooth je
bežična tehnologija kratkog dometa
koja omogućava bežični prenos podataka
između digitalnih uređaja. Bežična
tehnologija Bluetooth funkcioniše
u opsegu od oko 10 metara (33 stope).
Podržana Bluetooth verzija, profili
i kodeci
Podržana Bluetooth verzija:
• Bluetooth standardna verzija 3.0
Podržani Bluetooth profili:
• A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)
• AVRCP 1.3 (Audio Video Remote
Control Profile)
Podržani Bluetooth kodeci:
• SBC (Sub Band Codec)
• AAC (Advanced Audio Coding)
• aptX (aptX Codec)
O indikatoru BLUETOOTH
Indikator BLUETOOTH svetli ili treperi
plavom bojom da bi prikazao Bluetooth
status.
12SR
Status sistema
Status indikatora
Bluetooth stanje
mirovanja
Sporo treperi
Bluetooth uparivanje
Brzo treperi
Bluetooth veza je
uspostavljena
Svetli
Podešavanje audio
kodeka za Bluetooth
Sa Bluetooth uređaja možete da primate
podatke u formatu kodeka AAC ili aptX.
1 Pritisnite BLUETOOTH na jedinici
da biste izabrali funkciju Bluetooth.
Na displeju se prikazuje „BT AUDIO“.
2 Pritisnite OPTIONS.
3 Pritiskajte / da izaberete
„BT AAC“ ili „BT APTX“, a zatim
pritisnite
.
4 Pritiskajte
/ da izaberete „ON“
ili „OFF“, a zatim pritisnite
.
• ON: Omogućavate prijem u formatu
kodeka AAC ili aptX ako je u 3.
koraku izabrana opcija „BT AAC“
ili „BT APTX“.
• OFF: Prijem u formatu kodeka SBC.
Da izađete iz menija sa opcijama,
pritisnite OPTIONS.
Napomene
• Ako je izabran AAC ili aptX, možete da
uživate u zvuku visokog kvaliteta. Ako ne
možete da slušate AAC ili aptX zvuk sa vašeg
uređaja, izaberite „OFF“.
• Ako promenite ovu postavku dok je sistem
povezan sa Bluetooth uređajem, dolazi do
prekida veze Bluetooth sa uređajem. Da biste
povezali Bluetooth uređaj, ponovo izvedite
Bluetooth povezivanje.
• Ako se zvuk prekida kada koristite format
kodeka AAC, izaberite „OFF“ da biste otkazali
tu postavku. U tom slučaju, sistem prima
kodek SBC.
Povezivanje pametnog
telefona jednim
dodirom (NFC)
Šta je „NFC“?
Kada dodirnete sistem NFC
kompatibilnim pametnim telefonom,
sistem automatski:
– uključuje funkciju Bluetooth.
– dovršava uparivanje.
– dovršava Bluetooth povezivanje.
Kompatibilni pametni telefoni
Pametni telefoni sa ugrađenom
funkcijom NFC (OS: Android 2.3.3
ili noviji, osim Android 3.x)
2 Pokrenite aplikaciju „NFC Easy
Connect“ na pametnom telefonu.
Uverite se da je prikazan ekran
aplikacije.
3 Dodirnite pametnim telefonom
oznaku-N na sistemu i držite
ga dok ne počne da vibrira.
Bluetooth
NFC (Near Field Communication) je
tehnologija koja omogućava bežičnu
komunikaciju kratkog dometa između
različitih uređaja, poput mobilnih
telefona i IC nalepnica. Zahvaljujući
funkciji NFC, za prenos podataka
dovoljno je da dodirnete naznačene tačke
dodira na NFC kompatibilnim uređajima.
• U zavisnosti od vašeg pametnog telefona,
funkciju NFC možete da koristite bez
instaliranja aplikacije. U tom slučaju,
radnje i specifikacije mogu da se razlikuju.
Za detalje, pogledajte uputstvo za
upotrebu pametnog telefona.
1 Preuzmite i instalirajte aplikaciju
„NFC Easy Connect“.
Preuzmite besplatnu Android
aplikaciju iz prodavnice Google Play
pretražujući „NFC Easy Connect“
ili joj pristupajući pomoću
dvodimenzionalnog koda u nastavku.
Možda ćete morati da platite
nadoknadu za prenos podataka.
Dvodimenzionalni kôd* za direktan
pristup
* Koristite aplikaciju za čitanje
dvodimenzionalnog koda.
Napomene
• Aplikacija možda nije dostupna u nekim
zemljama/regionima.
Dovršite povezivanje prateći
instrukcije prikazane na pametnom
telefonu.
Kada je Bluetooth veza uspostavljena,
indikator BLUETOOTH će prestati
da treperi i nastaviće da svetli. Naziv
Bluetooth uređaja se prikazuje na
displeju.
Izvor zvuka možete da prebacite
sa pametnog telefona na drugi
NFC kompatibilni Bluetooth uređaj.
Za detalje, pogledajte uputstvo
za upotrebu Bluetooth uređaja.
13SR
Savet
Ako uparivanje i Bluetooth povezivanje
ne uspeju, uradite sledeće.
– Ponovo pokrenite aplikaciju „NFC Easy
Connect“ i polako pomerajte pametni
telefon preko oznake N.
– Skinite zaštitnu masku sa pametnog
telefona ako je koristite.
Reprodukovanje muzike sa pametnog
telefona
Pokrenite reprodukciju audio izvora
na pametnom telefonu. Za detalje
o reprodukciji, pogledajte uputstvo
za upotrebu pametnog telefona.
Prekidanje veze sa pametnim telefonom
Ponovo dodirnite pametnim telefonom
oznaku N na sistemu.
2 Pritisnite BLUETOOTH na jedinici
da biste izabrali funkciju
Bluetooth.
Na displeju se prikazuje „BT AUDIO“.
Napomena
Ako je sistem povezan sa Bluetooth
uređajem, pritisnite BLUETOOTH da biste
prekinuli vezu sa Bluetooth uređajem.
3 Držite pritisnuto dugme
BLUETOOTH na jedinici tokom
2 sekunde ili duže.
Na displeju treperi poruka „PAIRING“.
4 Obavite postupak uparivanja
na Bluetooth jedinici.
Za detalje, pogledajte uputstvo
za upotrebu Bluetooth uređaja.
5 Izaberite „SONY:GTK-X1BT“
Slušanje muzike bežičnim
putem sa Bluetooth
uređaja
Možete da slušate muziku sa Bluetooth
uređaja preko bežične veze.
Na veb-sajtu proverite informacije
o kompatibilnim Bluetooth uređajima
(stranica 24).
Uparivanje sistema sa Bluetooth
uređajem
Uparivanje je postupak u kojem se
Bluetooth uređaji unapred međusobno
registruju. Kada jednom izvršite
uparivanje, više nije potrebno da ga
ponovo obavljate. Ako je vaš uređaj NFC
kompatibilni pametni telefon, postupak
ručnog uparivanja nije potreban.
1 Postavite Bluetooth uređaj na
udaljenost do 1 metra (3,3 stope)
od sistema.
14SR
na displeju Bluetooth uređaja.
Ako se od vas traži da unesete šifru
na Bluetooth uređaju, unesite „0000“.
6 Izvedite Bluetooth povezivanje
na Bluetooth uređaju.
Kada se uparivanje dovrši i Bluetooth
povezivanje se uspostavi, naziv
Bluetooth uređaja se prikazuje na
displeju.
U zavisnosti od Bluetooth uređaja,
povezivanje može da započne
automatski nakon što uparivanje
bude dovršeno.
Možete da proverite adresu Bluetooth
uređaja pritiskajući dugme DISPLAY.
Napomene
• Možete da uparite do 9 Bluetooth uređaja.
Ako uparujete deseti Bluetooth uređaj,
najranije povezani uređaj će biti izbrisan.
• Termin „šifra“ je poznat i pod nazivima
„PIN kôd“, „PIN broj“ i „Lozinka“ itd.,
u zavisnosti od uređaja.
• Stanje mirovanja uređaja pri uparivanju se
otkazuje posle oko 5 minuta. Ako uparivanje
nije uspešno, ponovite ovaj postupak od 1.
koraka.
• Ako želite da obavite uparivanje sa drugim
Bluetooth uređajem, ponovite korake od
1 do 6.
Otkazivanje postupka uparivanja
Držite pritisnuto dugme BLUETOOTH
na jedinici tokom 2 sekunde ili duže
dok se na displeju ne prikaže poruka
„BT AUDIO“.
Reprodukcija muzike sa Bluetooth
uređaja
1 Pritisnite BLUETOOTH na jedinici
da biste izabrali funkciju Bluetooth.
Na displeju se prikazuje „BT AUDIO“.
2 Uspostavite vezu sa Bluetooth
uređajem.
Poslednji povezani Bluetooth uređaj
će biti povezan automatski.
Izvedite Bluetooth povezivanje sa
Bluetooth uređaja ako nije povezan.
Kada se povezivanje uspostavi, naziv
Bluetooth uređaja se prikazuje na
displeju.
3 Pritisnite N da biste pokrenuli
reprodukciju.
• Kada sistem nije povezan ni sa jednim
Bluetooth uređajem, automatski će se povezati
sa poslednjim povezanim Bluetooth uređajem
kada pritisnete N.
• Ako pokušate da sa sistemom povežete drugi
Bluetooth uređaj, doći će do prekida veze sa
trenutno povezanim Bluetooth uređajem.
Prekid veze sa Bluetooth uređajem
Pritisnite BLUETOOTH na jedinici.
Na displeju se prikazuje „BT AUDIO“.
U zavisnosti od Bluetooth uređaja,
Bluetooth veza može da se otkaže
automatski kada zaustavite reprodukciju.
Brisanje informacija o registraciji
uparivanja
Koristite dugmad na jedinici da biste
obavili ovu radnju.
Bluetooth
Možete da upravljate Bluetooth uređajem
povezujući sistem i Bluetooth uređaj
korišćenjem funkcije AVRCP.
Proverite sledeće pre reprodukcije muzike:
– Da li je funkcija Bluetooth na Bluetooth
uređaju uključena.
– Da li je uparivanje dovršeno.
Napomene
1 Pritisnite BLUETOOTH da biste
izabrali funkciju Bluetooth.
Na displeju se prikazuje „BT AUDIO“.
Ako sistem uspostavi vezu sa Bluetooth
uređajem, naziv Bluetooth uređaja se
prikazuje na displeju.
Pritisnite BLUETOOTH da biste
prekinuli vezu sa Bluetooth uređajem.
2 Dok držite pritisnuto dugme x,
pritisnite LED SPEAKER oko
3 sekunde.
Na displeju će se prikazati „BT HIST“
i „CLEAR“ i sve informacije
o uparivanju će biti izbrisane.
U zavisnosti od Bluetooth uređaja,
– možda će biti potrebno da dvaput
pritisnete N.
– možda ćete morati da pokrenete
reprodukciju audio izvora na
Bluetooth uređaju.
15SR
Napomene
Postavka Bluetooth
režima mirovanja
Bluetooth režim mirovanja omogućava
da se sistem automatski uključi kada
uspostavite Bluetooth vezu sa Bluetooth
uređaja.
1 Pritisnite OPTIONS.
2 Pritiskajte / da izaberete
„BT STBY“, a zatim pritisnite
3 Pritiskajte
/
.
da izaberete „ON“
ili „OFF“.
4 Pritisnite ?/1 da biste isključili
sistem.
Kada je Bluetooth režim mirovanja
uključen, sistem očekuje Bluetooth
vezu čak i kada je isključen. Kada se
uspostavi Bluetooth veza, sistem se
automatski uključuje.
Napomena
Sistem ne može da uđe u Bluetooth režim
mirovanja ako su informacije o uparivanju
izbrisane.
Postavka Bluetooth
signala
Na sistem možete da se povežete sa
uparenog Bluetooth uređaja za sve
funkcije kada je Bluetooth signal uključen.
Bluetooth signal je podrazumevano
uključen.
Koristite dugmad na jedinici da biste
obavili ovu radnju.
Dok držite pritisnuto dugme x,
pritisnite BLUETOOTH oko 3 sekunde.
Na displeju se prikazuje „BT ON“ ili
„BT OFF“.
16SR
• Sledeće radnje ne možete da obavite
kada je Bluetooth signal isključen:
– Uparivanje sa Bluetooth uređajem
– Brisanje informacija o uparivanju
– Korišćenje aplikacije „SongPal“ preko
Bluetooth veze
• Kada je Bluetooth signal isključen, ovaj
sistem ne može da bude detektovan i veza
sa Bluetooth uređaja ne može da bude
uspostavljena.
• Ako dodirnete sistem NFC kompatibilnim
pametnim telefonom ili uključite Bluetooth
režim mirovanja, Bluetooth signali će se
automatski uključiti.
Korišćenje aplikacije
„SongPal“ preko
Bluetooth veze
O aplikaciji
Aplikacija koja je predviđena za ovaj
model dostupna je u prodavnicama
Google Play i App Store. Potražite
„SongPal“ i preuzmite besplatnu
aplikaciju da biste saznali više
o korisnim funkcijama.
Tehnologija Bluetooth radi sa uređajima
iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5,
iPhone 4s, iPhone 4, iPhone 3GS,
iPod touch (5. generacije), iPod touch
(4. generacije).
Tjuner
Slušanje radija
1 Pritiskajte FUNCTION +/– da biste
izabrali FM pojas.
2 Automatsko skeniranje:
Memorisanje radio stanica
Možete da memorišete najviše 20 FM
stanica kao omiljene stanice.
1 Izaberite željenu stanicu.
2 Pritisnite TUNER MEMORY.
Broj memorisane stanice
3 Pritiskajte +/– da izaberete broj
Ručno podešavanje:
Biranje memorisane stanice
Pritiskajte TUNING MODE dok na
displeju ne prestanu da svetle oznake
„AUTO“ i „PRESET“.
Zatim pritiskajte +/– da podesite
stanicu koju želite.
Pritiskajte TUNING MODE dok na
displeju ne zasvetli „PRESET“. Zatim
pritiskajte +/– da izaberete broj memorije
koji želite.
memorije koji želite, a zatim
pritisnite
.
Na displeju se prikazuje „COMPLETE“.
Stanica je memorisana.
Tjuner
Pritiskajte TUNING MODE dok na
displeju ne zasvetli „AUTO“. Zatim
pritisnite +/–.
Skeniranje se zaustavlja kada se neka
stanica podesi. Oznake „TUNED“
i „ST“ (samo za FM stereo programe)
će zasvetliti na displeju.
Ako oznaka „TUNED“ ne zasvetli
a skeniranje se ne zaustavi, pritisnite
x da zaustavite skeniranje. Zatim
izvedite ručno podešavanje
(u nastavku).
Napomena
Kada podesite FM stanicu koja pruža RDS
usluge, emitovani program pruža informacije
kao što su naziv usluge ili naziv stanice.
RDS informacije možete da proverite
pritiskajući dugme DISPLAY.
Savet
Da biste smanjili statički šum na slaboj FM
stereo stanici, pritiskajte FM MODE dok na
displeju ne zasvetli oznaka „MONO“.
17SR
Prilagođavanje zvuka
Prilagođavanje zvuka
Radnja
Uradite sledeće
Pojačavanje
Pritisnite BASS BAZUCA.
basova i stvaranje
snažnijeg zvuka
Biranje
memorisanog
zvučnog efekta
Pritiskajte EQ.
Da otkažete memorisani
zvučni efekat, pritiskajte
EQ da izaberete „FLAT“.
Kreiranje atmosfere
zabave
(DJ EFFECT)
Koristite dugmad na jedinici da biste
obavili ovu radnju.
1 Pritisnite FLANGER, ISOLATOR,
PHASER ili PAN.
Izabrano dugme zasvetli i efekat se
aktivira.
• FLANGER: Kreira efekat dubokog
i snažnog zvuka koji je sličan buci
mlaznog aviona.
• ISOLATOR: Izoluje određeni
frekventni pojas prilagođavajući
ostale frekventne pojaseve. Na
primer, kada želite da se fokusirate
na vokale.
• PHASER: Kreira niz talasnih vrhova
i ponora u frekventnom opsegu,
nalik efektu proletanja.
• PAN: Kreiranje osećaja da se zvuk
pomera oko zvučnika između levog
i desnog kanala.
2 Uključite DJ CONTROL +/– da
prilagodite nivo efekta.
18SR
Isključivanje efekta
Ponovo pritisnite dugme izabranog
efekta.
Napomene
• Funkcija DJ EFFECT će se automatski
uključiti kada isključite sistem ili promenite
funkciju ili pojas na tjuneru.
• Ne možete da koristite dugme VOLUME/
DJ CONTROL +/– da prilagodite jačinu
zvuka kada je aktivirana funkcija
DJ EFFECT. Pritisnite VOLUME +/– na
daljinskom upravljaču da biste prilagodili
jačinu zvuka.
Postavka vertikalnog
zvučnog efekta
Možete da podesite zvučni efekat tako da
se automatski promeni u skladu sa stilom
instalacije sistema.
Kada je instaliran horizontalno, sistem
emituje stereo zvučni efekat.
Kada je instaliran vertikalno, gornji
zvučnik poboljšava frekvencije srednjeg
opsega, dok donji zvučnik poboljšava
frekvencije niskog opsega.
1 Pritisnite OPTIONS.
2 Pritiskajte / da izaberete
„VERTICAL SOUND“, a zatim
pritisnite
.
3 Pritiskajte
/ da izaberete
„AUTO“ ili „OFF“, a zatim
pritisnite
.
Da izađete iz menija sa opcijama,
pritisnite OPTIONS.
Kada napravite vezu A
Ostale radnje
Korišćenje funkcije Party
Chain
Možete lančano da povežete više audio
sistema da biste stvorili zanimljivo
okruženje za zabavu i proizveli jači
zvučni izlaz.
Aktivirajte sistem u lancu da bude „Party
Host“ i delite muziku. Ostali sistemi će
postati „Party Guest“ i reprodukovaće
istu muziku kao i „Party Host“.
• Bilo koji sistem može da postane
Party Host u ovoj vezi.
• Možete da izaberete novi Party Host
kada se aktivira funkcija Party Chain.
Više detalja možete da vidite u poglavlju
„Izbor novog Party Host sistema“
(stranica 20).
• U ovoj vezi, poslednji sistem mora
da bude povezan sa prvim sistemom.
B Ako jedan od sistema nije opremljen
funkcijom Party Chain
Prvi sistem
Postavljanje funkcije Party Chain
A Ako su svi sistemi opremljeni
funkcijom Party Chain
Prvi sistem
Drugi sistem
Nastavite povezivanje do poslednjeg
sistema
Poslednji sistem
Drugi sistem
Kada napravite vezu B
Nastavite povezivanje do poslednjeg
sistema
Poslednji sistem
Prilagođavanje zvuka/Ostale radnje
Party Chain možete da uspostavite
povezujući sve sisteme korišćenjem
audio kablova (ne isporučuju se).
Pre nego što povežete kablove, izvucite
kabl za napajanje iz zidne utičnice.
• Sistem koji nije opremljen funkcijom
Party Chain možete da povežete kao
poslednji sistem. Ne zaboravite da na
poslednjem sistemu izaberete funkciju
koja odgovara priključcima „AUDIO IN“.
• Morate da izaberete prvi sistem kao
Party Host tako da svi sistemi
reprodukuju istu muziku kada se
aktivira funkcija Party Chain.
• U ovoj vezi, poslednji sistem nije
povezan sa prvim sistemom.
19SR
Uživanje u funkciji Party Chain
Da biste aktivirali funkciju Party Chain,
izvedite sledeći postupak.
1 Priključite kablove za napajanje
i uključite sve sisteme.
2 Prilagodite jačinu zvuka na
svakom sistemu.
3 Aktivirajte funkciju Party Chain
na sistemu koji želite da koristite
kao Party Host.
Pritiskajte FUNCTION +/– da biste
izabrali željenu funkciju (osim AUDIO
IN), a zatim započnite reprodukciju.
Pritisnite PARTY CHAIN na jedinici.
Na displeju se dvaput prikazuje
„PARTY“ i „CHAIN“. Svi sistemi
će reprodukovati istu muziku kao
i Party Host.
Napomene
• U zavisnosti od totalnog broja jedinica
povezanih sistema, možda će biti potrebno
neko vreme da Party Guest započne
reprodukciju muzike.
• Menjanje nivoa jačine zvuka i zvučnog efekta
na Party Host sistemu neće uticati na izlaz
na Party Guest sistemima.
• Party Guest nastavlja da reprodukuje muzički
izvor kao i Party Host čak i ako promenite
funkciju na Party Guest sistemu. Međutim,
možete da prilagodite jačinu zvuka i promenite
zvučni efekat na Party Guest sistemu.
• Sistem koji nije opremljen funkcijom Party
Chain ne može da postane Party Host.
• Za detalje o upravljanju drugim sistemom,
pogledajte uputstvo za upotrebu tog sistema.
Izbor novog Party Host sistema
Kada napravite vezu A, možete da
izaberete drugi sistem kao Party Host.
Ponovite 3. korak u odeljku „Uživanje
u funkciji Party Chain“ na sistemu za
koji želite da postane novi Party Host.
Aktuelni Party Host će automatski postati
Party Guest. Svi sistemi će reprodukovati
istu muziku kao i novi Party Host.
20SR
Napomene
• Možete da izaberete drugi sistem kao novi
Pary Host nakon što su svi sistemi dovršili
funkciju Party Chain.
• Ponovite gorenavedeni korak ako se sistem
ne promeni kao novi Party Host posle
nekoliko sekundi.
Deaktiviranje funkcije Party Chain
Pritisnite PARTY CHAIN na jedinici
koja je Party Host.
Napomena
Ponovite gorenavedeni korak ako sistem
ne deaktivira funkciju Party Chain posle
nekoliko sekundi.
Postavljanje režima zvuka za
funkciju Party Chain
Možete da postavite režim zvuka kada
se aktivira funkcija Party Chain.
Za optimalni zvučni efekat u okruženju
za zabavu, podesite sisteme na levoj strani
prostorije da emituju samo zvuk levog
kanala, a sisteme na desnoj strani da
emituju samo zvuk desnog kanala.
1 Pritisnite OPTIONS.
2 Pritiskajte / da izaberete
„P.CHAIN MODE“, a zatim
pritisnite .
3 Pritiskajte
/ da izaberete
„STEREO“, „RIGHT CH“ ili
„LEFT CH“, a zatim pritisnite
.
• STEREO: Emituje stereo zvuk.
• RIGHT CH: Emituje monauralni
zvuk desnog kanala.
• LEFT CH: Emituje monauralni
zvuk levog kanala.
Da izađete iz menija sa opcijama,
pritisnite OPTIONS.
Postavka osvetljenja
zvučnika
Osvetljenje zvučnika možete da podesite
iz širokog izbora šablona osvetljenja.
Osvetljenje zvučnika će napraviti efekte
osvetljenja na osnovu muzičkog izvora.
Pritiskajte LED SPEAKER.
Svaki put kada pritisnete ovo dugme,
šablon se menja.
Isključivanje osvetljenja zvučnika
Pritiskajte LED SPEAKER da biste
izabrali „LED OFF“.
Napomena
Ako je osvetljenje zvučnika blještavo, uključite
svetla u prostoriji ili isključite osvetljenje
zvučnika.
Merač vremena reprodukcije
Možete da se probudite uz tjuner ili
USB uređaj u programirano vreme.
Uverite se da ste podesili sat.
1 Pripremite zvučni izvor, a zatim
pritisnite VOLUME +/– da
prilagodite jačinu zvuka.
2 Pritisnite TIMER MENU.
3 Pritiskajte / da izaberete
„PLAY SET“, a zatim pritisnite
.
4 Podesite vreme početka
reprodukcije.
Pritiskajte / da biste podesili
sat/minut, a zatim pritisnite
.
5 Koristite istu proceduru kao u 4.
koraku da podesite vreme
zaustavljanja reprodukcije.
6 Pritiskajte
Sistem nudi dve funkcije merača
vremena. Ako koristite oba merača
vremena, merač vremena za isključivanje
ima prednost.
7 Pritisnite ?/1 da biste isključili
Merač vremena za isključivanje
/ da biste izabrali
željeni zvučni izvor, a zatim
pritisnite .
sistem.
Provera postavke merača vremena ili
ponovno aktiviranje merača vremena
Možete zaspati dok slušate muziku.
Sistem se isključuje nakon programiranog
vremena.
1 Pritisnite TIMER MENU.
Pritiskajte SLEEP.
2 Pritisnite .
3 Pritiskajte / da izaberete
Da otkažete merač vremena za
isključivanje, pritiskajte SLEEP da
izaberete „OFF“.
Ostale radnje
Korišćenje merača
vremena
Na displeju treperi poruka
„TIMERSEL“.
„PLAY SEL“, a zatim pritisnite
.
Savet
Otkazivanje merača vremena
Da biste proverili preostalo vreme do
isključivanja sistema, pritisnite SLEEP.
Ponovite isti postupak kao gore i izaberite
„OFF“ u 3. koraku, a zatim pritisnite
.
21SR
Napomene
• Sistem se uključuje pre programiranog
vremena. Ako je sistem uključen
u programirano vreme ili ako na displeju
treperi poruka „STANDBY“, merač
vremena reprodukcije se neće pokrenuti.
• Nemojte da rukujete sistemom od
trenutka kada se sistem uključi do
početka reprodukcije.
Korišćenje opcionalne
opreme
1 Pritiskajte VOLUME – dok se
na displeju ne prikaže poruka
„VOL MIN“.
2 Povežite opcionalnu opremu
(stranica 8).
3 Pritiskajte FUNCTION +/– da
biste izabrali funkciju AUDIO IN.
4 Započnite reprodukciju sa
povezane opreme.
5 Pritiskajte VOLUME + da biste
podesili jačinu zvuka.
Napomena
Sistem može da automatski uđe u režim
mirovanja ako je nivo jačine zvuka na povezanoj
opremi prenizak. Prilagodite nivo jačine
zvuka na opremi. Da biste isključili funkciju
automatskog prelaska u stanje mirovanja,
pogledajte „Postavka funkcije automatskog
ulaska u stanje mirovanja“ (stranica 23).
22SR
Deaktiviranje dugmadi
na jedinici
(Child Lock)
Možete da deaktivirate dugmad na
jedinici (osim ?/1) da biste sprečili
pogrešnu upotrebu sistema, na primer
zbog dečjih nestašluka.
Držite pritisnuto dugme x na jedinici
duže od 5 sekundi.
Na displeju se prikazuje „CHILD“
i „LOCK ON“.
Sistemom možete da upravljate samo
pomoću dugmadi na daljinskom
upravljaču.
Da biste otkazali ovu funkciju, pritisnite
i držite x na jedinici duže od 5 sekundi
dok se na displeju ne prikažu poruke
„CHILD“ i „LOCK OFF“.
Napomena
Funkcija Child Lock će biti otkazana kada
iskopčate kabl za napajanje.
Postavka funkcije
automatskog ulaska
u stanje mirovanja
Ovaj sistem je opremljen funkcijom
automatskog ulaska u stanje mirovanja.
Pomoću ove funkcije, sistem automatski
ulazi u režim mirovanja posle oko
15 minuta kada se ne obavljaju radnje
ili nema izlaza audio signala.
Funkcija automatskog ulaska u stanje
mirovanja je podrazumevano uključena.
1 Pritisnite OPTIONS.
2 Pritiskajte / da izaberete
„AutoSTBY“, a zatim pritisnite
3 Pritiskajte
/
.
da izaberete „ON“
ili „OFF“.
Napomene
• Poruka „AutoSTBY“ će početi da treperi
na displeju oko 2 minuta pre ulaska sistema
u režim mirovanja.
• Funkcija automatskog ulaska u stanje
mirovanja ne funkcioniše dok je aktivna
funkcija tjunera.
• Sistem možda neće automatski ući u režim
mirovanja u sledećim slučajevima:
– kada je detektovan audio signal.
– u toku reprodukcije audio datoteka.
– u toku rada memorisanog merača vremena
reprodukcije ili merača vremena za
isključivanje.
Ostale radnje
Da izađete iz menija sa opcijama,
pritisnite OPTIONS.
23SR
Dodatne informacije
Veb-sajtovi za
kompatibilne uređaje
Na dolenavedenim veb-sajtovima proverite
najnovije informacije o kompatibilnim USB
uređajima i Bluetooth uređajima.
Za korisnike u Južnoj Americi:
<http://esupport.sony.com/LA>
Za korisnike u Sjedinjenim Američkim
Državama:
<http://esupport.sony.com/>
Za korisnike u Evropi i Rusiji:
<http://support.sony-europe.com/>
Za korisnike u ostalim zemljama/
regionima:
<http://www.sony-asia.com/support>
Rešavanje problema
Ako naiđete na problem u radu sistema,
pronađite ga u dolenavedenoj listi
za proveru pri rešavanju problema i
preduzmite radnju za otklanjanje problema.
Ako je problem i dalje prisutan, obratite
se najbližem Sony prodavcu.
Imajte u vidu da ako osoblje u servisu
promeni neke delove u toku popravke,
ti delovi mogu da budu zadržani.
Ako se na displeju prikazuje
„PROTECT“ i „EXX“ (X je broj)
Odmah iskopčajte kabl za napajanje
iz zidne utičnice.
• Proverite da li nešto blokira
ventilacione otvore na jedinici.
• Uklonite povezani USB uređaj.
Uverite se da ne postoji problem
sa USB uređajem.
Kada proverite gorenavedene stavke
i otklonite eventualne probleme,
ponovo priključite kabl za napajanje
u zidnu utičnicu i uključite sistem.
Ako je problem i dalje prisutan,
obratite se najbližem Sony prodavcu.
Opšte
Sistem je ušao u režim mirovanja.
• To nije kvar. Sistem automatski ulazi
u režim mirovanja posle oko 15 minuta
kada se ne obavljaju radnje ili nema
izlaza audio signala (stranica 23).
Postavka sata ili merača vremena je
otkazana.
• Kabl za napajanje je iskopčan ili je došlo
do nestanka struje. Ponovo podesite sat
(stranica 9) i merač vremena (stranica 21).
Nema zvuka.
• Prilagodite jačinu zvuka.
• Proverite kako je povezana opcionalna
oprema, ako je ima (stranica 8).
• Uključite povezanu opremu.
Čuju se jake smetnje ili šum.
• Pomerite sistem dalje od izvora šuma.
• Povežite sistem na drugu zidnu utičnicu.
• Instalirajte filter za šum (komercijalno
dostupan) na kabl za napajanje.
• Isključite električnu opremu u okruženju.
Merač vremena ne radi.
• Proverite postavku merača vremena
i podesite ispravno vreme (stranica 21).
• Otkažite merač vremena za isključivanje
(stranica 21).
24SR
Daljinski upravljač ne radi.
Prikazuje se poruka „OVER CURRENT“.
• Uklonite prepreke između daljinskog
upravljača i jedinice.
• Približite daljinski upravljač jedinici.
• Uperite daljinski upravljač prema
senzoru na jedinici.
• Zamenite baterije (R6/veličine AA).
• Udaljite jedinicu od fluorescentnog
svetla.
• Došlo je do problema sa nivoom
električne struje na
ulazu. Isključite
sistem i uklonite USB uređaj iz ulaza.
Uverite se da ne postoji problem sa USB
uređajem. Ako se na displeju i dalje
prikazuju iste poruke, kontaktirajte
najbližeg Sony prodavca.
Prikazuje se „CHILD“ i „LOCK“ kada
pritisnete bilo koje dugme na jedinici.
• Podaci uskladišteni na USB uređaju
su možda oštećeni, ponovo pošaljite
muzičke podatke na USB uređaj.
• Znakovi koje ovaj sistem može da
prikazuje su samo brojevi i slova
engleske abecede. Ostali znakovi koji
ne mogu da se prikažu vide se kao „_“.
• Isključite funkciju Child Lock
(stranica 22).
USB uređaj
Pogrešan prikaz.
Nema zvuka.
USB uređaj nije prepoznat.
• USB uređaj nije pravilno povezan.
Isključite sistem i ponovo povežite
USB uređaj, a zatim uključite sistem.
• Isključite sistem i ponovo povežite
USB uređaj, a zatim uključite sistem.
• Na veb-sajtu proverite informacije
o kompatibilnim USB uređajima
(stranica 24).
• USB uređaj ne funkcioniše ispravno.
Pogledajte uputstvo za upotrebu USB
uređaja kako biste rešili problem.
Čuje se šum, zvuk je isprekidan ili
izobličen.
„READING“ se dugo prikazuje ili je
potrebno dosta vremena za početak
reprodukcije.
• Postupak učitavanja može potrajati
duže u sledećim slučajevima.
– Na USB uređaju ima mnogo fascikli
ili datoteka.
– Struktura datoteka je veoma složena.
– Memorija je velikog kapaciteta.
– Unutrašnja memorija je
fragmentirana.
Reprodukcija se ne pokreće.
• Isključite sistem i ponovo povežite
USB uređaj, a zatim uključite sistem.
• Na veb-sajtu proverite informacije
o kompatibilnim USB uređajima
(stranica 24).
Reprodukcija ne započinje od prve
datoteke.
Dodatne informacije
• Koristite nepodržani USB uređaj.
Na veb-sajtu proverite informacije
o kompatibilnim USB uređajima
(stranica 24).
• Isključite sistem i ponovo povežite
USB uređaj, a zatim uključite sistem.
• Muzički podaci sadrže šumove ili je
zvuk izobličen. Šum je možda nastao
prilikom kreiranja muzičkih podataka
zbog uslova rada računara. Ponovo
napravite muzičke podatke.
• Brzina protoka bitova koja je korišćena
pri kodiranju audio datoteka je bila
mala. Pošaljite audio datoteke sa većom
brzinom protoka bitova na USB uređaj.
• Podesite režim reprodukcije
u normalnu reprodukciju (stranica 10).
Audio datoteka ne može da se
reprodukuje.
• MP3 datoteke u formatu MP3 PRO
ne mogu da se reprodukuju.
• Neke AAC datoteke se možda neće
pravilno reprodukovati.
• AAC datoteka koja sadrži video snimak
ne može da se reprodukuje.
• WMA datoteke u formatima Windows
Media Audio Lossless i Professional ne
mogu da se reprodukuju.
25SR
• USB uređaji formatirani sistemima
datoteka različitim od FAT16 ili FAT32
nisu podržani.*
• Ukoliko koristite USB uređaj koji ima
više particija, mogu se reprodukovati
samo datoteke na prvoj particiji.
• Sistem može da reprodukuje sadržaj
samo do dubine od osam fascikli.
• Datoteke koje su šifrovane ili zaštićene
lozinkama nije moguće reprodukovati.
• Datoteke sa zaštitom autorskih prava
metodom DRM (Digital Rights
Management) nije moguće
reprodukovati na ovom sistemu.
* Ovaj sistem podržava FAT16 i FAT32,
ali neki USB možda ne podržavaju sve ove
FAT sisteme datoteka. Za detalje, pogledajte
uputstvo za upotrebu svakog USB uređaja ili
kontaktirajte proizvođača.
Bluetooth uređaj
Uparivanje nije moguće.
• Približite Bluetooth uređaj sistemu.
• Uparivanje možda neće biti moguće
ako se blizu glavne jedinice nalaze
drugi Bluetooth uređaji. U tom slučaju,
isključite druge Bluetooth uređaje.
• Uverite se da ste pravilno uneli šifru
na Bluetooth uređaju.
Bluetooth uređaj ne može da detektuje
ovu jedinicu ili se na displeju prikazuje
„BT OFF“.
• Podesite Bluetooth signal na „BT ON“
(stranica 16).
Povezivanje nije moguće.
• Bluetooth uređaj koji ste pokušali da
povežete ne podržava A2DP profil
i ne može da se poveže sa sistemom.
• Omogućite funkciju Bluetooth na
Bluetooth uređaju.
• Uspostavite vezu sa Bluetooth uređaja.
• Informacije o registraciji uparivanja su
izbrisane. Ponovo obavite uparivanje.
• Izbrišite informacije o registraciji
uparivanja sa Bluetooth uređaja i
ponovo izvedite postupak uparivanja.
26SR
Zvuk je isprekidan ili se menja ili je
veza prekinuta.
• Sistem i Bluetooth uređaj su previše
udaljeni jedan od drugog.
• Ako između sistema i Bluetooth uređaja
postoje prepreke, uklonite ih ili ih
zaobiđite.
• Ako se u blizini nalazi oprema koja
emituje elektromagnetno zračenje,
poput uređaja sa funkcijom za bežični
LAN, drugi Bluetooth uređaj ili
mikrotalasna rerna, pomerite ih na
drugo mesto.
Zvuk sa Bluetooth uređaja se ne čuje
na sistemu.
• Najpre povećajte jačinu zvuka na
Bluetooth uređaju, a zatim prilagodite
jačinu zvuka koristeći VOLUME +/–.
Čuje se jako brujanje, šum ili
izobličen zvuk.
• Ako između sistema i Bluetooth uređaja
postoje prepreke, uklonite ih ili ih
zaobiđite.
• Ako se u blizini nalazi oprema koja
emituje elektromagnetno zračenje,
poput uređaja sa funkcijom za bežični
LAN, drugi Bluetooth uređaj ili
mikrotalasna rerna, pomerite ih na
drugo mesto.
• Smanjite jačinu zvuka na povezanom
Bluetooth uređaju.
Tjuner
Čuje se jako brujanje ili šum ili stanice
ne mogu da se primaju. (Na displeju
treperi poruka „TUNED“ ili „ST“.)
• Povežite antenu pravilno.
• Promenite lokaciju antene i njenu
orijentaciju da biste dobili dobar prijem.
• Povežite komercijalno dostupnu
spoljnu antenu.
• Isključite električnu opremu
u okruženju.
Party Chain
Funkcija Party Chain ne može da se
aktivira.
• Proverite vezu (stranica 19).
• Uverite se da su audio kablovi dobro
povezani.
Poruke „PARTY“ i „CHAIN“ trepere na
displeju.
• Funkcija AUDIO IN je izabrana u toku
rada funkcije Party Chain. Pritiskajte
FUNCTION +/– da izaberete drugu
funkciju.
• Ponovo pokrenite sistem.
Funkcija Party Chain ne radi pravilno.
• Isključite sistem. Zatim uključite sistem
i aktivirajte funkciju Party Chain.
Vraćanje sistema na podrazumevana
podešavanja
1 Iskopčajte kabl za napajanje iz zidne
utičnice, a zatim ga ponovo priključite.
2 Pritisnite ?/1 da biste uključili sistem.
3 Dok držite pritisnuto dugme x,
pritisnite FUNCTION oko 3 sekunde.
Na displeju se prikazuje „RESET“.
Sve korisnički podešene postavke,
kao što su memorisane radio stanice,
merači vremena i sat vraćaju se na
podrazumevana fabrička podešavanja.
Jedna od sledećih poruka će se možda
prikazivati ili treperiti na displeju
tokom rada.
CHILD LOCK
Funkcija Child Lock je omogućena.
CONNECT
Sistem se povezuje sa poslednjim
povezanim uređajem tokom rada
Bluetooth funkcije.
ERROR
USB uređaj nije mogao da bude prepoznat
ili je povezan nepoznat uređaj.
GUEST
Sistem postaje Party Guest kada se
aktivira funkcija Party Chain.
HOST
Sistem postaje Party Host kada se aktivira
funkcija Party Chain.
NoDEVICE
Nije povezan nijedan USB uređaj.
NO TRACK
Nijedna datoteka koje je moguće
reprodukovati nije učitana u sistem.
NOT SUPPORT
Povezan je nepodržani USB uređaj,
nepoznati uređaj ili je USB uređaj
povezan kroz USB čvorište.
PAIRING
Sistem je u režimu za uparivanje.
Dodatne informacije
Ako sistem i dalje ne funkcioniše
pravilno, vratite ga na podrazumevana
fabrička podešavanja.
Koristite dugmad na jedinici da biste
obavili ovu radnju.
Poruke
READING
Sistem čita informacije sa USB uređaja.
Neke radnje nisu dostupne.
TIME NG
Vreme uključenja i vreme isključenja za
merač vremena reprodukcije su isti.
27SR
Čišćenje kućišta
Mere opreza
O bezbednosti
• Izvucite kabl za napajanje uređaja iz zidne
utičnice ako uređaj nećete koristiti u dužem
vremenskom periodu. Prilikom iskopčavanja
jedinice, uvek uhvatite utikač. Nikada ne
povlačite sam kabl.
• Ako u sistem dospe bilo kakav predmet
ili tečnost, isključite sistem sa mrežnog
napajanja i odnesite ga na proveru
u ovlašćeni servis pre nastavka upotrebe.
• (Za korisnike u SAD)
Jedan jezičak na utikaču je širi od drugog
radi bezbednosti i može se umetnuti
u zidnu utičnicu na samo jedan način.
Ako utikač ne možete u potpunosti da
umetnete u utičnicu, kontaktirajte prodavca.
• Kabl za napajanje naizmeničnom strujom
morate da zamenite samo kod ovlašćenog
servisera.
O postavljanju
• Ne postavljajte sistem u nagnuti položaj ili
na lokacije koje su izuzetno tople, hladne,
prašnjave, prljave ili vlažne, nedostaje mu
odgovarajuća ventilacija ili je izložen vibraciji,
direktnom sunčevom svetlu ili sjajnom svetlu.
• Budite pažljivi prilikom postavljanja
sistema na posebno tretirane površine
(npr. voskovane, lakirane, polirane), jer
može doći do pojave mrlja ili gubitka boje.
• Ako sistem direktno unesete iz hladnog
u toplo mesto ili ga postavite u prostoriju
sa dosta vlage, može doći do kondenzacije
vlage na sočivima unutar uređaja, što može
dovesti do kvara. U tom slučaju ostavite
sistem uključen dok vlaga ne ispari.
O zagrevanju
• Zagrevanje jedinice tokom rada je normalno
i ne predstavlja razlog za brigu.
• Ne dodirujte kućište ako je jedinica bila
neprekidno korišćena na visokoj jačini zvuka,
jer kućište može da postane vrelo.
• Ne blokirajte ventilacione otvore.
O sistemu zvučnika
Ugrađeni sistem zvučnika nije magnetno
oklopljen, pa slika na obližnjim TV
prijemnicima može da postane magnetno
izobličena. U tom slučaju isključite TV,
sačekajte 15 do 30 minuta, a zatim ga ponovo
uključite. Ako nema poboljšanja, postavite
sistem dalje od TV-a.
28SR
Ovaj sistem čistite mekanom krpom koja je
nakvašena u rastvoru blagog deterdženta.
Ne koristite abrazivne materijale, prašak za
ribanje ili rastvor poput razređivača, benzina
ili alkohola.
O Bluetooth komunikaciji
• Bluetooth uređaje bi trebalo da koristite
na međusobnoj udaljenosti do približno
10 metara (33 stope) (udaljenost bez
prepreka). Opseg efikasne komunikacije
može da postane kraći pod sledećim uslovima.
– Kada se između uređaja koji su u Bluetooth
vezi nalazi osoba, metalni objekat, zid ili
neka druga prepreka
– Kada se nalazite na lokaciji na kojoj se
koristi bežični LAN
– U blizini uključene mikrotalasne rerne
– Ako se nalazite na lokaciji na kojoj
postoji emisija elektromagnetnih talasa
• Bluetooth uređaji i bežični LAN
(IEEE 802.11b/g) koriste isti frekventni pojas
(2,4 GHz). Kada Bluetooth uređaj koristite
blizu uređaja sa funkcijom za bežični LAN,
može da dođe do elektromagnetnih smetnji.
To može da dovede do nižih brzina prenosa
podataka, šuma ili nemogućnosti povezivanja.
Ako se to desi, isprobajte sledeća rešenja:
– Pokušajte da povežete ovaj sistem i Bluetooth
uređaj na udaljenosti od najmanje 10 metara
(33 stope) od opreme za bežični LAN.
– Isključite napajanje na opremi za bežični
LAN kada Bluetooth uređaj koristite
u opsegu od 10 metara (33 stope).
• Radio-talasi koje emituje ovaj sistem mogu da
dovedu do smetnji u radu nekih medicinskih
uređaja. Budući da ove smetnje mogu da dovedu
do kvara, uvek isključite napajanje ovog sistema
i Bluetooth uređaja na sledećim lokacijama:
– U bolnici, vozu, avionu, benzinskoj pumpi
i bilo kom mestu na kojem su prisutni
zapaljivi gasovi
– U blizini automatskih vrata ili požarnih
alarma
• Ovaj sistem podržava bezbednosne funkcije
koje su u skladu sa Bluetooth specifikacijom
kako bi se obezbedila sigurna veza prilikom
komunikacije pomoću tehnologije Bluetooth.
Međutim, ove bezbednosne funkcije možda
neće biti dovoljne u zavisnosti od podešavanja,
sadržaja i drugih faktora pa uvek budite na
oprezu kada obavljate komunikaciju pomoću
tehnologije Bluetooth.
• Sony ne odgovara u slučaju štete ili drugog
gubitka koji je nastao usled otkrivenih
informacija u toku komunikacije korišćenjem
tehnologije Bluetooth.
• Ne garantujemo Bluetooth komunikaciju sa
svim Bluetooth uređajima koji imaju isti profil
kao ovaj sistem.
• Bluetooth uređaji koji su povezani sa ovim
sistemom moraju da ispunjavaju Bluetooth
specifikaciju organizacije Bluetooth SIG, Inc.
i moraju da budu sertifikovani. Međutim,
čak i kada uređaj ispunjava Bluetooth
specifikaciju, u nekim slučajevima
karakteristike ili specifikacije Bluetooth
uređaja mogu da onemoguće povezivanje
ili dovedu do drugačijeg načina kontrole,
prikaza ili rada od onog koji je predviđen.
• Može da dođe do pojave šuma ili zvuk može
da bude isprekidan u zavisnosti od Bluetooth
uređaja koji je povezan sa ovim sistemom,
okruženja u kojem se odvija komunikacija
ili uslova u okruženju.
Specifikacije
SPECIFIKACIJE ZA NAPAJANJE
AUDIO OPREME
IZLAZNA SNAGA I UKUPNA
HARMONIČKA DISTORZIJA:
(Samo za model za SAD)
Sa opterećenjem od 6 oma, oba
kanala aktivirana, od 120 – 10.000 Hz;
nominalna snaga 90 vati po kanalu
minimalne RMS snage, sa ne više od
0,7% ukupne harmoničke distorzije od
250 milivata do nominalne izlazne snage.
Odeljak za pojačalo
Izlazna snaga (nominalna)
150 W + 150 W (na 6 oma, 1 kHz,
1% THD)
RMS izlazna snaga (referentna)
250 W + 250 W (po kanalu na 6 oma,
1 kHz)
Dodatne informacije
Mereno u sledećim uslovima
Model za tržište SAD:
AC 120 V, 60 Hz
Model za tržište Meksika:
AC 127 V, 60 Hz
Modeli za tržište Evrope i Rusije:
AC 220 V – 240 V, 50/60 Hz
Modeli za tržište Čilea i Bolivije:
AC 220 V – 240 V, 50 Hz
Ostali modeli:
AC 120 V – 240 V, 50/60 Hz
Ulazi
AUDIO IN/PARTY CHAIN IN L/R
Napon 2 V, impedansa 47 kilooma
Izlazi
AUDIO OUT/PARTY CHAIN OUT L/R
Napon 2 V, impedansa 1 kiloom
29SR
USB odeljak
Podržani format
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 kbps – 320 kbps, VBR
WMA: 48 kbps – 192 kbps
AAC: 48 kbps – 320 kbps
WAV: 16-bitni PCM
Frekvencije uzorkovanja
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 kHz/44,1 kHz/48 kHz
WMA: 32 kHz/44,1 kHz/48 kHz
AAC: 32 kHz/44,1 kHz/48 kHz
WAV: 8 kHz – 48 kHz
Podržani USB uređaj
Klasa uređaja za masovno skladištenje
Maksimalna struja
1A
(USB) ulaz
Tip A
30SR
1) Stvarni opseg se razlikuje u zavisnosti od
faktora kao što su prepreke između uređaja,
magnetna polja oko mikrotalasne rerne,
statički elektricitet, osetljivost prijema,
performanse antene, operativni sistem,
softverske aplikacije itd.
2) Bluetooth standardni profili ukazuju na svrhu
Bluetooth komunikacije između uređaja.
Odeljak FM tjunera
FM stereo, FM superheterodinski tjuner
Antena
FM žičana antena
Frekventni opseg
Model za tržište SAD:
87,5 MHz – 108,0 MHz
(u koracima od 100 kHz)
Ostali modeli:
87,5 MHz – 108,0 MHz
(u koracima od 50 kHz)
Bluetooth odeljak
Odeljak o zvučnicima
Sistem komunikacije
Bluetooth standardna verzija 3.0
Izlaz
Bluetooth Standard Power Class 2
Maksimalni opseg komunikacije
Optička vidljivost od približno 10 m1)
Frekventni pojas
Pojas 2,4 GHz (2,4000 GHz –
2,4835 GHz)
Metod modulacije
FHSS (Freq Hopping Spread
Spectrum)
Kompatibilni Bluetooth profili2)
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP 1.3 (Audio Video Remote
Control Profile)
Podržani kodeci
SBC (Sub Band Codec)
AAC (Advanced Audio Coding)
aptX (aptX Codec)
Sistem zvučnika
Dvosistemski, Bass reflex
Zvučnik
Woofer: 200 mm (7 ⅞ inča), konusni
Visokotonac: 66 mm (2 ⅝ inča),
konusni
Nominalna impedansa
6 oma
Opšte
Zahtevi za napajanje
Model za tržište SAD:
AC 120 V, 60 Hz
Model za tržište Meksika:
AC 127 V, 60 Hz
Modeli za tržište Evrope i Rusije:
AC 220 V – 240 V, 50/60 Hz
Modeli za tržište Čilea i Bolivije:
AC 220 V – 240 V, 50 Hz
Ostali modeli:
AC 120 V – 240 V, 50/60 Hz
Potrošnja energije
110 W
Potrošnja energije (u režimu uštede energije)
Modeli za tržište Evrope i Rusije:
0,5 W (kada je funkcija „BT STBY“
podešena na „OFF“)
6 W (kada je funkcija „BT STBY“
podešena na „ON“)
Dimenzije (š/v/d) (približno)
757 mm × 303 mm × 363 mm
(29 ⅞ inča × 12 inča × 14 ⅜ inča)
Masa (približno)
13,8 kg (30 funti 7 unci)
Isporučena dodatna oprema
Daljinski upravljač (1)
Baterije R6 (Veličine AA) (2)
FM žičana antena (1)
Dizajn i specifikacije su podložni
promenama bez najave.
Dodatne informacije
31SR
©2014 Sony Corporation
Download PDF