Sony | PS-LX300USB | Sony PS-LX300USB USB gramofon Uputstva za rukovanje

3-198-123-15 (3) (SR)
Stereo
Gramofonski sistem
Podaci o vašem uređaju
Broj modela i serijski broj se nalaze na zadnjoj strani uređaja. Upišite te brojeve
u predviđena mesta navedena ispod. Navedite te brojeve svaki put kada pozovete
vašeg Sony prodavca povodom ovog proizvoda.
Broj modela PS-LX300USB Serijski broj________________
Uputstvo za upotrebu
PS-LX300USB
© 2008 Sony Corporation
UPOZORENJE
Da biste umanjili rizik od požara ili strujnog
udara, ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.
Da biste sprečili požar, ne prekrivajte ventilacioni
otvor uređaja novinama, stolnjacima, zavesama
itd. I ne stavljajte upaljene sveće na uređaj.
Da biste sprečili požar ili strujni udar, ne
postavljajte na uređaj predmete koji sadrže
tečnost, na primer vaze.
Ne postavljajte uređaj u uski prostor poput
police za knjige ili ugradnog ormarića.
Uređaj se napaja naizmeničnom strujom sve dok
je priključen na zidnu utičnicu, čak i kada je sam
uređaj isključen.
Postavite ovaj sistem tako da se kabl za napajanje
strujom može brzo iskopčati iz zidne utičnice
u slučaju nevolje.
Napomena za korisnike: sledeće
informacije se odnose samo na opremu
koja se prodaje u zemljama u kojima se
primenjuju direktive Evropske unije.
Proizvođač ovog uređaja je Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan.
Ovlašćeni predstavnik za EMC i bezbednost
uređaja je Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Nemačka. Za sva pitanja u vezi sa servisom ili
garancijom pogledajte adrese koje su navedene
na zasebnom servisnom ili garantnom listu.
2SR
Za korisnike u Evropi
Odlaganje stare električne
i elektronske opreme
(primenljivo u Evropskoj uniji
i ostalim evropskim zemljama
koje imaju sisteme za odvojeno
sakupljanje otpada)
Ovaj simbol na proizvodu ili njegovom
pakovanju označava da se proizvod ne sme
tretirati kao kućni otpad. Proizvod bi trebalo da
odložite na odgovarajućem mestu za prikupljanje
i reciklažu električne i elektronske opreme.
Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda pomažete
u sprečavanju mogućih štetnih posledica
po okolinu i ljudsko zdravlje do kojih može
doći usled nepravilnog odlaganja proizvoda.
Reciklažom materijala pomažete u očuvanju
prirodnih resursa. Za detaljnije informacije
o reciklaži ovog proizvoda kontaktirajte lokalnu
upravu, komunalnu službu ili prodavnicu u kojoj
ste kupili proizvod.
Ova oprema je testirana i utvrđeno je da je
u skladu sa ograničenjima navedenim u EMC
direktivi kada se za povezivanje koristi kabl
kraći od 3 metra.
Sadržaj
O ovom priručniku.....................................................3
Početni koraci
Otpakivanje....................................................................4
Sklapanje gramofona...............................................4
Povezivanje audio uređaja....................................5
Radnje
Reprodukovanje vinilne ploče............................6
Snimanje audio numera na računaru............7
Dodatne informacije
Mere opreza................................................................ 12
Održavanje................................................................... 12
Rešavanje problema.............................................. 13
Specifikacije................................................................. 16
Delovi i kontrole....................................................... 17
O ovom priručniku
Hvala vam za kupovinu Sony stereo
gramofonskog sistema. Pre upravljanja
jedinicom, pažljivo pročitajte ovaj priručnik
i zadržite ga radi buduće upotrebe.
 IBM i PC/AT su registrovani zaštićeni znakovi
kompanije International Business Machines
Corporation.
 Microsoft, Windows i Windows Vista su
registrovani zaštićeni znakovi ili zaštićeni
znakovi kompanije Microsoft Corporation
u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili
drugim zemljama.
 U ovom priručniku, Microsoft® Windows® XP
Home Edition i Microsoft® Windows® XP
Professional se nazivaju Windows XP.
 U ovom priručniku, Microsoft® Windows
Vista® Home Basic, Windows Vista® Home
Premium, Windows Vista® Business
i Windows Vista® Ultimate se nazivaju
Windows Vista.
 U ovom priručniku, Microsoft® Windows 7®
Home Premium, Microsoft® Windows 7®
Professional i Microsoft® Windows 7® Ultimate
se nazivaju Windows 7.
 Sound Forge je zaštićeni znak ili registrovani
zaštićeni znak kompanije Sony Creative
Software Inc. u SAD i drugim zemljama.
 Svi ostali nazivi sistema i proizvoda su
zaštićeni znakovi ili registrovani zaštićeni
znakovi svojih vlasnika. Oznake TM i ® se ne
koriste u ovom priručniku.
3SR
Početni koraci
2 Pažljivo postavite tanjir na osovinu.
Otpakivanje
Proverite da li ste dobili sledeće stavke sa
gramofonom:
 Tanjir (sa pogonskim kaišem) (1)
 Gumena podloga (1)
 Adapter za 45 o/min (1)
 USB kabl (1)
 CD-ROM sa priloženim softverom
„Sound Forge Audio Studio LE“ (1)
 Uputstvo za upotrebu (ovaj priručnik)
 Vodič za instalaciju za „Sound Forge
Audio Studio LE“
 Snimanje audio numera sa vinilne ploče
na računaru
 Najpre pročitajte ovo.
3 Upotrebite traku da zakačite
pogonski kaiš oko remenice motora.
Vodite računa da ne uvrnete pogonski kaiš.
Kada postavite kaiš, ne zaboravite da
uklonite traku.
Sklapanje gramofona
4 Postavite gumenu podlogu na tanjir.
Sklapanje gramofona je dovršeno.
Napomena
1 Postavite metalne delove unutar
većeg zupčanika u smeru strelice.
4SR
Kada se kabl za napajanje naizmeničnom strujom uključi
nakon sklapanja ili premeštanja gramofona, ponekad
dođe do okretanja gramofona i tonska ručica se spušta
na tanjir čak i ako dugme START nije pritisnuto.
Ako se to desi, pritisnite STOP da vratite tonsku ručicu
na njeno postolje.
Skidanje zaštitnog poklopca
Kada je zaštitni poklopac sasvim otvoren,
uhvatite obe strane poklopca i pažljivo
ga skinite.
• Kada stereo sistem (pojačalo) nema
PHONO ulazne priključke (gramofon
povezujete na ulazne priključke AUX,
VIDEO itd.)  podesite na LINE.
Funkcija ekvilajzera je uključena.
2 Povežite kabl sa belim utikačem na
Nosač šarke
Šarka
Uverite se da ste utikače čvrsto umetnuli
u priključke. Ako utikači nisu umetnuti
čvrsto, može da dođe do pojave šuma.
Početni koraci
beli (L) priključak, a kabl sa crvenim
utikačem na crveni (R) priključak.
Savet
Gramofon možete da koristite i kada je zaštitni poklopac
uklonjen. U tom slučaju, uskladištite poklopac pravilno.
Postavljanje zaštitnog poklopca
Umetnite nosače šarki na zaštitnom poklopcu
u šarke na zadnjoj strani kućišta.
Povezivanje audio uređaja
3 Povežite kabl za napajanje
naizmeničnom strujom.
Povežite kabl za napajanje naizmeničnom
strujom sa zidnom utičnicom za
naizmeničnu struju kada dovršite sva
povezivanja obavljajući korake 1 i 2.
Telefonski kabl dolazi povezan na zadnji deo
kućišta.
1 Podesite prekidač PHONO/LINE
(na zadnjoj strani gramofona)
u skladu sa priključcima svog stereo
sistema (pojačala).
 u zidnu utičnicu
• Kada stereo sistem (pojačalo) ima
PHONO ulazne priključke (gramofon
povezujete na PHONO ulazne
priključke)  podesite na PHONO.
Funkcija ekvilajzera je isključena.
5SR
6 Pritisnite START.
Radnje
Tanjir počinje da rotira.
Reprodukovanje vinilne
ploče
Napomena
Snizite jačinu zvuka na pojačalu da biste sprečili
njegovo oštećenje. Ako se tonska ručica spusti i igla
dodirne vinilnu ploču, može da dođe do glasnog
škripavog šuma koji može da ošteti pojačalo ili
zvučnike. Jačinu zvuka na pojačalu prilagodite nakon
što se igla spusti.
7 Prilagodite jačinu zvuka na pojačalu.
Kada se reprodukcija završi
Adapter za
45 o/min
STOP
Tonska ručica se automatski vraća na postolje
za ručicu, a zatim tanjir prestaje da rotira.
UP/DOWN
1 Postavite vinilnu ploču na tanjir.
Zaustavljanje reprodukovanja
Pritisnite dugme STOP.
Tonska ručica se vraća na postolje za ručicu.
Tanjir prestaje da rotira.
Pauziranje reprodukovanja
Pritisnite dugme UP/DOWN da biste podigli
iglu sa vinilne ploče.
Reprodukovanje drugog dela vinilne ploče
1 Kada obavite korak 4, pritisnite dugme
Napomena
U jednom trenutku na tanjir postavite samo jednu
vinilnu ploču. Ako na tanjir složite dve vinilne ploče
ili više njih, igla neće napraviti pravilan kontakt sa
brazdama i kvalitet reprodukcije će biti narušen.
2 Pritisnite dugme za izbor brzine da
biste izabrali brzinu.
3 Podesite SIZE SELECTOR na 17 ili 30.
4 Uklonite zaštitni poklopac da se vidi
igla.
5 Zatvorite zaštitni poklopac.
6SR
UP/DOWN, a zatim podignite tonsku
ručicu.
2 Pomerite tonsku ručicu na željeno mesto.
3 Pritisnite dugme UP/DOWN.
Tonska ručica se spušta na ploču, a zatim započinje
reprodukcija.
Reprodukovanje vinilne ploče od 17 cm
Postavite isporučeni adapter za ploče brzine
45 o/min na osovinu.
Kada završite sa upotrebom adaptera, vratite
ga na njegovo ležište.
Snimanje audio numera
na računaru
Audio numera sa vinilne ploče možete da
snimite na računaru na sledeći način:
• Povežite gramofon i računar pomoću
isporučenog USB kabla
• Koristite isporučeni softver, „Sound Forge
Audio Studio LE“
• Odgovarajući računar:
IBM PC/AT ili kompatibilni računari
• Operativni sistemi:
Windows® XP Home Edition Service Pack 2
ili noviji
Windows® XP Professional Service Pack 2
ili noviji
Windows Vista® Home Basic
Windows Vista® Home Premium
Windows Vista® Business
Windows Vista® Ultimate
Windows 7 Home Premium
Windows 7 Professional
Windows 7 Ultimate
Preinstalirano (isključivo instalirao
proizvođač)
–Operativni sistemi osim gorenavedenih nisu
podržani.
–Windows XP na 64 bita i Windows Vista na 64 bita
nisu podržani.
–Isporučeni Sound Forge Audio Studio LE podržava
operativne sisteme Windows XP na 32 bita
i Windows Vista na 32 bita/64 bita. Verzija 9.0d
ili novija podržava Windows 7 na 32 bita/64 bita.
• Hardversko okruženje:
–Ulaz: USB ulaz**
* Potreban kada se audio numere sa vinilne ploče
snimaju na računaru preko USB veze.
**USB priključak na gramofonu podržava USB
(pune brzine).
Pre snimanja instalirajte isporučeni softver,
„Sound Forge Audio Studio LE“.
Kada instalirate softver na računar, ne morate
da ga instalirate ponovo osim kad zatreba da
reinstalirate sistem.
1 Umetnite isporučeni CD-ROM u CD
jedinicu na računaru.
2 Instalirajte softver u skladu sa
Radnje
Sistemski zahtevi za računar koji povezujete
sa gramofonom*
Instaliranje isporučenog softvera
uputstvima na ekranu.
Savet
Detaljne informacije instaliranju softvera potražite
u Vodiču za instalaciju softvera „Sound Forge Audio
Studio LE“.
Povezivanje USB kabla
Povežite gramofon i računar pomoću
isporučenog USB kabla.
Ka USB priključku
USB kabl (isporučen)
Ka USB ulazu
Računar
(ne isporučuje se)
Napomene
•Ne garantujemo da će gramofon raditi sa svim
računarima koji koriste gorenavedene operativne
sisteme.
•Ne garantujemo da će gramofon raditi sa računarima
koji su napravljeni kod kuće, operativnim sistemima
koje ste lično nadogradili ili sa više operativnih sistema.
•Ne garantujemo da će gramofon raditi sa funkcijama
kao što su funkcija za obustavljanje sistema, postavljanje
u stanje spavanja (režim mirovanja) ili hibernacije na
svim računarima.
Nastavlja se

7SR
Napomene
Ne garantujemo da će gramofon raditi sa USB čvorištem
ili USB produžnim kablom. Koristite isporučeni
USB kabl.
Dobro priključite USB kabl u USB priključak/USB ulaz,
u suprotnom može doći do kvara.
Iskopčajte USB kabl kada nije u upotrebi, u suprotnom
se može javiti šum.
Kada su gramofon i računar povezano preko USB kabla,
zvuk koji je prilagođen pomoću ekvilajzera gramofona
se prenosi na USB ulaz računara kada gramofon
reprodukuje sadržaj koji se snima kao audio numere
na računaru.
Savet
Upravljački programi za USB uređaje su uključeni
u operativne sisteme ako koristite Windows XP,
Windows Vista ili Windows 7. Upravljački programi
za USB uređaje se automatski instaliraju kada se sistem
prvi put poveže na računar. Za detaljnije informacije,
pogledajte priručnik za računar.
Podešavanje računara: Windows XP
([Kontrolna tabla] je u režimu [Prikaz kategorije])
1 Izaberite [Kontrolna tabla] u [Start]
meniju.
2 Kliknite na [Zvukovi, govor i audio
uređaji].
3 Kliknite na [Zvukovi i audio uređaji].
4 Kliknite na karticu [Zvuk].
5 Izaberite [USB Audio CODEC] kao
[Podrazumevani uređaj] u odeljku
[Snimanje zvuka].
6 Kliknite na [U redu].
8SR
Podešavanje računara:
Windows Vista
([Kontrolna tabla] je u prikazu [Kontrolna tabla –
matična stranica])
1 Izaberite [Kontrolna tabla] u [Start]
meniju.
2 Kliknite na [Hardver i zvuk].
3 Kliknite na [Zvuk].
4 Kliknite na karticu [Snimanje].
5 Izaberite [USB Audio CODEC]
u odeljku [Mikrofon].
6 Kliknite na [Podesi kao
podrazumevano].
7 Izaberite [USB Audio CODEC], a zatim
kliknite na [Svojstva].
8 Kliknite na karticu [Napredno].
9 Izaberite [2 kanala, ...] (primer:
[2 kanala, 16-bitno, 44.100 Hz
(Kvalitet CD-a)] u padajućoj listi
[Podrazumevani format].
10 Kliknite na [U redu].
Napomena
Da biste preneli stereo signal sa gramofona na računar,
neophodno je da obavite korake od 7 do 10.
Možete da podesite nivo ulaznog signala u operativnom
sistemu Windows Vista SP1 ili novijem. Za detalje,
pogledajte uputstvo za upotrebu računara.
Podešavanje računara:
Windows 7
([Kontrolna tabla] je u prikazu [Kategorija])
1 Izaberite [Kontrolna tabla] u [Start]
meniju.
1 Kliknite na karticu [Nivoi] na ekranu
svojstava opcije [USB Audio CODEC].
2 Pomerite klizač na 0.
3 Prilagodite klizač pomoću kursorskog
tastera.
Prikladno podešavanje za gramofon je 2
na prikazu nivoa [0, 0, 1, 2, 3, …].
Proverite da u tom trenutku nije aktivno
dugme za isključivanje zvuka.
uređajima] u odeljku [Zvuk].
4 Kliknite na karticu [Snimanje]
Prikaz nivoa
Klizač
i proverite da li je opcija
[USB Audio CODEC] podešena
kao [Podrazumevani uređaj].
Dugme za
isključivanje zvuka
Radnje
2 Kliknite na [Hardver i zvuk].
3 Kliknite na [Upravljanje audio
Podešavanje nivoa ulaznog signala
5 Izaberite [USB Audio CODEC],
a zatim kliknite na [Svojstva].
6 Kliknite na karticu [Napredno].
7 Izaberite [2 kanala, ...] (primer:
[2 kanala, 16-bitno, 44.100 Hz
(Kvalitet CD-a)] ili [2 kanala, 16-bitno,
48.000 Hz (Kvalitet DVD-a)])
u padajućoj listi [Podrazumevani
format].
8 Kliknite na [U redu].
Napomena
Da biste preneli stereo signal sa gramofona na računar,
neophodno je da obavite korake od 5 do 8.
4 Kliknite na [U redu].
Napomena
Nemojte da premašite preporučeni opseg podešavanja
kada podešavate ulazni nivo (kao što je podešavanje leve
strane sasvim na 0 ili povećanje numeričke vrednosti
prikaza nivoa). Ukoliko to uradite, zvuk se neće emitovati
ili će biti izobličen.
Nastavlja se

9SR
Emitovanje zvuka preko zvučnika
na računaru
Kada prvi put povežete gramofon i računar
korišćenjem USB kabla, [Speaker USB
Audio CODEC] se automatski dodaje kao
[Uređaj za reprodukciju] i podešava se kao
[Podrazumevani uređaj].
U tom stanju, zvuk se ne emituje preko
zvučnika na računaru. Podesite računar
u skladu sa operativnim sistemom koji
koristite na sledeći način:
Podešavanje podrazumevanog uređaja za
reprodukciju ako koristite Windows XP
Obavite sledeće korake da promenite
podešavanja uređaja za reprodukciju na
računaru:
1 Izaberite [Kontrolna tabla] u [Start] meniju.
2 Izaberite [Zvukovi i audio uređaji].
3 Kliknite na karticu [Zvuk].
4 U okviru [Reprodukcija zvuka] izaberite
zvučnu karticu računara iz padajuće liste
[Podrazumevani uređaj].
Uređaj može da se razlikuje u zavisnosti
od računara. Za detalje, pogledajte
dokumentaciju računara.
5 Kliknite na [Primeni], a zatim kliknite na
[U redu] da biste zatvorili ekran [Svojstva
zvuka i audio uređaja].
Podešavanje podrazumevanog uređaja za
reprodukciju ako koristite Windows Vista
([Kontrolna tabla] je u prikazu [Kategorija])
1 Izaberite [Kontrolna tabla] u [Start] meniju.
2 Izaberite [Hardver i zvuk].
3 Izaberite [Upravljanje audio uređajima].
4 Izaberite karticu [Reprodukcija].
5 Na kartici [Reprodukcija] izaberite
zvučnike na računaru i kliknite na
[Podesi kao podrazumevano].
Uređaj može da se razlikuje u zavisnosti
od računara. Za detalje, pogledajte
dokumentaciju računara.
6 Izaberite [U redu] da biste zatvorili
ekran [Zvuk].
Podešavanje podrazumevanog uređaja za
reprodukciju ako koristite Windows 7
([Kontrolna tabla] je u prikazu [Kategorija])
1 Izaberite [Kontrolna tabla] u [Start] meniju.
2 Izaberite [Hardver i zvuk].
3 Izaberite [Upravljanje audio uređajima].
4 Izaberite karticu [Reprodukcija].
5 Na kartici [Reprodukcija] izaberite
zvučnike na računaru i kliknite na
[Podesi kao podrazumevano].
Uređaj može da se razlikuje u zavisnosti
od računara. Za detalje, pogledajte
dokumentaciju računara.
6 Izaberite [U redu] da biste zatvorili
ekran [Zvuk].
10SR
Podešavanje podrazumevanog uređaja za
reprodukciju u softveru Sound Forge Audio
Studio LE
1 Pokrenite softver Sound Forge Audio
Studio LE.
2 U meniju [Opcije] izaberite [Željene opcije].
Snimanje audio numera sa
gramofona na računaru
Za detalje o radnjama pri snimanju, pogledajte
isporučeni dokument pod naslovom „Snimanje
audio numera sa vinilne ploče na računaru“.
5 Kliknite na [Primeni)] a zatim kliknite
Referentni vodiči za isporučeni softver
u padajućoj listi [Audio device type].
na [U redu] da biste zatvorili ekran
[Željene opcije].
Ako još uvek ne možete da čujete zvuk
Proverite vezu. Izađite iz softvera Sound Forge
Audio Studio LE i ponovo ga pokrenite.
Pogledajte uputstva u nastavku:
 Vodič za instalaciju za „Sound Forge Audio
Studio LE“:
Pogledajte ovaj isporučeni priručnik da biste
instalirali „Sound Forge Audio Studio LE“.
 Priručnik za „Sound Forge Audio Studio LE“:
Ovaj priručnik obezbeđuje jednostavna
uputstva za upravljanje softverom. Kada
instalirate softver, priručnik se prikazuje
kada ga pokrenete prvi put.
 Vodič za brzi početak za „Sound Forge Audio
Studio LE“ (na isporučenom CD-ROM
disku):
Obezbeđuje uputstva o osnovnim radnjama
sa softverom.
Radnje
4 Izaberite [Microsoft Sound Mapper]
Detaljne informacije korišćenju softvera
potražite u vodiču za brzi početak „Sound
Forge Audio Studio LE“ (na isporučenom
CD‑ROM disku) ili u onlajn pomoći za softver.
3 Izaberite karticu [Zvuk].
11SR
Dodatne informacije
Mere opreza
O bezbednosti
 Pre nego što počnete da koristite jedinicu,
proverite da li radni napon jedinice odgovara
vašem lokalnom izvoru napajanja.
 Ako u kućište upadne bilo kakav predmet
ili tečnost, isključite jedinicu iz mrežnog
napajanja i odnesite je na proveru u ovlašćeni
servis pre nastavka upotrebe.
 Izvucite kabl za napajanje uređaja iz zidne
utičnice ako ne nameravate da koristite
jedinicu u dužem vremenskom periodu.
Prilikom izvlačenja kabla, uvek ga povucite
držeći utikač. Nikad ne vucite sam kabl.
O postavljanju
 Postavite jedinicu na vodoravnu površinu.
 Izbegavajte da postavljate jedinicu u blizini
električnih uređaja (kao što su televizor,
fen za kosu ili fluorescentna lampa) koji
mogu da izazovu brujanje ili šum.
 Jedinicu postavite na mesto koje neće biti
izloženo vibraciji, kao što su zvučnici,
zatvaranje vrata itd.
 Držite jedinicu dalje od direktne sunčeve
svetlosti, ekstremnih temperatura
i prekomerne prašine i vlage.
O ponovnom pakovanju
Sačuvajte kutiju i materijale za pakovanje.
Oni predstavljaju idealan kontejner za transport
jedinice.
Ako imate bilo kakvo pitanje ili problem
u vezi sa jedinicom koji nisu obrađeni u ovom
priručniku, obratite se najbližem Sony prodavcu.
Napomena o snimanju
Snimljena muzika je ograničena samo
na ličnu upotrebu. Upotreba muzike van
ovog ograničenja zahteva dozvolu vlasnika
autorskih prava.
12SR
Održavanje
Održavanje igle i ploče
Da biste sprečili prerano habanje igle i ploče,
očistite iglu i ploču pre reprodukcije.
Da biste očistili iglu, pređite četkom za čišćenje
igle dobrog kvaliteta preko nje od zadnje ka
prednjoj strani. Nemojte da čistite iglu vrhom
prsta. Kada koristite tečni čistač igle, uverite se
da niste previše nakvasili iglu.
Da biste očistili ploče, dobro ih istrljajte
pomoću čistača za ploče dobrog kvaliteta.
Čišćenje kućišta i zaštitnog poklopca
Očistite kućište i zaštitni poklopac povremeno,
koristeći meku suvu krpu. Ako je mrlje teško
očistiti, upotrebite krpu koja je nakvašena
u rastvoru blagog deterdženta. Ne koristite
nikakav rastvarač, kao što je alkohol, benzin ili
razređivač, jer oni mogu da oštete završni sloj.
Zamena igle
Očekivani životni vek vrha igle je oko 500 sati.
Da biste očuvali dobar kvalitet zvuka i izbegli
oštećenje ploča, preporučujemo vam da iglu
zamenite u tom roku.
Za zamensku iglu, obratite se najbližem Sony
prodavcu.
Uklanjanje igle
1 Isključite i iskopčajte kablove za napajanje
naizmeničnom strujom na gramofonu
i pojačalu.
2 Zaštitite iglu njenim poklopcem.
Poklopac igle
3 Uhvatite nosač igle i povucite ga nadole
od tela zvučnice/kućišta igle kao što je
prikazano na slici.
Pre nego što pregledate listu za proveru
u nastavku, najpre se uverite u sledeće:
 Da je kabl za napajanje dobro povezan.
 Da su kablovi zvučnika dobro povezani.
Ako je bilo koji problem i dalje prisutan
nakon što obavite sve ove provere, obratite
se najbližem Sony prodavcu.
Reprodukovanje vinilne ploče
Nosač igle
Postavljanje igle
Ovaj postupak obavite sa iglom koja je
zaštićena poklopcem igle.
1 Uhvatite obe strane nosača igle, zatim
umetnite držač igle u utičnicu zvučnice/
kućišta igle.
Nosač igle
Držač igle
2 Gurajte nosač igle dok ne klikne tako da se
potpuno blokira.
Loš kvalitet zvuka, prekomerni šum,
isprekidan zvuk itd…
 Igla je prljava ili pohabana. Uklonite prašinu
sa igle koristeći četkicu za čišćenje igle
ili zamenite pohabanu iglu (pogledajte
stranicu 12).
 Prašina ili nečistoća se nakupila na vinilnoj
ploči. Očistite ploču pomoću čistača za ploče
dobrog kvaliteta.
Dodatne informacije
Tonska ručica preskače, proklizava ili ne
napreduje.
 Gramofon ne stoji vodoravno. Postavite
gramofon na vodoravnu površinu.
 Ploča je možda prljava ili izgrebana.
Očistite ploču komercijalno dostupnim
priborom za čišćenje ploče ili zamenite
ploču.
Zvučnica/kućište igle
Poklopac igle
Rešavanje problema
Tutnjava ili huka niske frekvencije*.
 Gramofon je postavljen preblizu zvučnicima.
Udaljite zvučnike od gramofona.
* Ovaj fenomen, nazvan „akustična povratna sprega“,
javlja se kada se vibracije sa zvučnika prenose kroz
vazduh ili čvrste objekte (kao što su police, ormani ili
pod) na gramofon, gde ih pokupi igla, pa se pojačavaju
i reprodukuju kroz zvučnike.
Ne ostavljajte
prazan prostor.
Napomena
Ne gurajte poklopac igle na silu. U suprotnom, igla
bez poklopca može da izazove povredu ili igla može
da se ošteti.
Nastavlja se

13SR
Čuje se šum.
 Kada PHONO kabl nije povezan na PHONO
ulazne priključke stereo sistema (pojačala),
gramofon se povezuje sa računarom pomoću
USB kabla.
–Podesite prekidač PHONO/LINE na zadnjoj strani
gramofona na LINE.
* Kada je prekidač podešen na LINE, nemojte da
povezujete PHONO kabl na PHONO ulazne
priključke stereo sistema (pojačala).
–Uverite se da kraj PHONO kabla ne dodiruje metal.
 Gramofon
je povezan na računar pomoću
USB kabla. Ako direktno povežete stereo
sistem (pojačalo) ili druge uređaje dok je
povezan USB kabl, može doći do pojave
šuma.
Tempo je nepravilan.
 Nepravilan broj obrtaja u minutu. Podesite
broj obrtaja u minutu tako da odgovara
oznaci na vinilnoj ploči. (Izaberite „33“ za
ploče koje se okreću brzinom od 33 1/3 o/min
ili „45“ za ploče koje se okreću brzinom od
45 o/min.)
 Pogonski kaiš je uvrnut. Ispravite kaiš.
Pogonski kaiš je oslabio.
 Zamenite pogonski kaiš. Za detaljne
informacije se obratite najbližem Sony
prodavcu.
Tanjir se ne okreće.
 Uverite se da je kabl za napajanje
naizmeničnom strujom do kraja umetnut
u zidnu utičnicu.
 Uverite se da je pogonski kaiš potpuno
nalegao na remenicu motora.
Pogonski kaiš je pokidan.
 Zamenite pogonski kaiš. Za detaljne
informacije se obratite najbližem Sony
prodavcu.
Zvuk je preslab ili izobličen.
 Gramofon nije povezan na ulazne priključke
PHONO IN na pojačalu (pogledajte
stranicu 5).
14SR
USB povezivanje/snimanje
Računar ne detektuje gramofon.
 Iskopčajte isporučeni USB kabl i povežite
ga ponovo.
 Kada gramofon i računar budu povezani,
ponovo pokrenite računar.
 Iskopčajte isporučeni USB kabl i ponovo
pokrenite računar. Posle ponovnog
pokretanja, povežite računar i gramofon
pomoću isporučenog USB kabla.
 Podešavanje uređaja na računaru možda
nije pravilno.
–Kada prvi put povežete gramofon sa računarom
pomoću USB kabla ili ga povežete na različit
USB ulaz, možda će se upravljački program za
USB uređaj se automatski instalirati još jednom.
Da biste potvrdili da je upravljački program pravilno
instaliran, proverite sledeće:
 Za
Windows XP
([Kontrolna tabla] je u režimu [Prikaz kategorije])
1 Izaberite [Kontrolna tabla] u [Start]
meniju.
2 Kliknite na [Performanse i održavanje].
3 Kliknite na [Sistem].
4 Kliknite na karticu [Hardver], a zatim
kliknite na [Upravljač uređajima].
5 Proverite ekran [Upravljač uređajima].
Proverite instalirane uređaje na sledeći način.
–[(USB uređaji za ljudski interfejs]
i [HID‑kompatibilni korisnički kontrolni uređaj]
u odeljku [Uređaji za ljudski interfejs]
–[USB zvučni uređaj] u odeljku [Zvuk, video
i upravljači za igru]
–[USB složeni uređaj] u odeljku [Universal Serial
Bus upravljači]
 Za
Windows Vista
([Kontrolna tabla] je u prikazu [Kontrolna tabla –
matična stranica])
1 Izaberite [Kontrolna tabla] u [Start]
meniju.
2 Izaberite [Sistem i održavanje].
3 Izaberite [Upravljač uređajima].
4 Proverite ekran [Upravljač uređajima].
 Za
Windows 7
([Kontrolna tabla] je u prikazu [Kategorija])
1 Izaberite [Kontrolna tabla] u [Start]
meniju.
2 Kliknite na [Hardver i zvuk].
3 Kliknite na [Upravljač uređajima]
u odeljku [Uređaji i štampači].
4 Proverite ekran [Upravljač uređajima].
Proverite instalirane uređaje na sledeći način.
–[HID-kompatibilni korisnički kontrolni uređaj]
i [USB ulazni uređaj] u odeljku [Uređaji za ljudski
interfejs]
–[USB Audio CODEC] u odeljku [Zvuk, video
i upravljači za igru]
–[USB složeni uređaj] u odeljku [Universal Serial
Bus upravljači]
Napomene
Kada gramofon povezujete na različite USB ulaze,
možda ćete morati da instalirate upravljačke
programe za USB uređaje.
Kada gramofon povezujete na različite USB ulaze,
računar automatski ponovo instalira upravljački
program. U tom slučaju, proverite da li je upravljački
program pravilno instaliran kao u ovom postupku.
Ne možete da snimate zvuk sa gramofona
na računaru ili je zvuk isprekidan.
 Uređaj za snimanje zvuka na računaru
možda nije pravilno podešen. Pogledajte
stranice 8 – 11 da biste proverili
podešavanja sistema.
 Nivo ulaznog signala premašuje preporučeni
opseg podešavanja; prilagodite ga (pogledajte
stranicu 9).
Čuje se šum u snimljenom zvuku.
 Blizu gramofona se nalaze električne žice,
fluoroscentno svetlo ili mobilni telefoni.
Udaljite gramofon od svih mogućih izvora
elektromagnetne smetnje.
Isporučeni softver se ne pokreće.
 Prošlo je trideset dana od instalacije softvera,
a registracija korisnika nije dovršena.
Dovršite registraciju korisnika.
Dodatne informacije
Proverite instalirane uređaje na sledeći način.
–[USB uređaji za ljudski interfejs]
i [HID‑kompatibilni korisnički kontrolni uređaj]
u odeljku [Uređaji za ljudski interfejs]
–[USB Audio CODEC] u odeljku [Zvuk, video
i upravljači za igru]
–[USB složeni uređaj] u odeljku [Universal Serial
Bus upravljači]
Snimljeni zvuk je isprekidan.
 Procesor računara je preopterećen. Izađite
iz drugih aplikacija.
 Drugi USB uređaji su povezani na računar
i istovremeno su u funkciji. Prekinite sa
korišćenjem drugih USB uređaja.
Od vas je na početnom ekranu
isporučenog softvera zatraženo da uneste
serijski broj.
 Instalacija nije uspela. Deinstalirajte softver,
a zatim ga ponovo instalirajte. Ako ste
pokrenuli rezidentni softver kao što je
antivirusni softver, prekinite njegov rad dok
instalirate isporučeni softver.
Napomene
Detaljne informacije o upravljanju računarom potražite
u uputstvu za upotrebu računara.
Mogući su neki kvarovi koji ne mogu da budu rešeni
čak ni uz pomoć poglavlja o rešavanju problema. U tim
slučajevima, obratite se najbližem Sony prodavcu.
15SR
Specifikacije
Motor i tanjir
Sistem pogona:
Pogon na kaiš
Motor:
Jednosmerni motor
Tanjir:
Preč. 295 mm (liveni aluminijum)
Brzine:
33 1/3 i 45 o/min, 2 brzine
Promena zvuka i podrhtavanje:
Manje od 0,25% (WRMS)
Odnos signal-šum:
Više od 50 dB (DIN-B)
Tonska ručica
Tip:
Dinamička balansirana, pravog oblika,
sa finom kontrolom prigušivanja
Efektivna dužina ručice:
195 mm
USB priključak
Izvor napajanja:
usaglašen sa napajanjem na USB magistrali
(5 V, 100 mA)
(napajanje se obezbeđuje sa PC računara
povezanog pridruženim USB kablom)
Izlazni priključak:
Sistem direktnog napajanja
(namenski USB priključak)
USB priključak serije B
USB (pune brzine)
16SR
Opšte
Zahtevi za napajanje:
Model za Severnu Ameriku:
120 V AC, 60 Hz
Ostali modeli:
230–240 V AC, 50/60 Hz
Potrošnja energije:
2W
Dimenzije:
Približno 420 × 95 × 360 mm (š/v/d)
Masa: 3,3 kg
Dizajn i specifikacije su podložni promenama
bez najave.
Delovi i kontrole
Šarka
Adapter za 45 o/min
Tonska ručica
Dugme za izbor brzine
Postolje ručice
Gumena podloga
Poluga za ručno podizanje
Tanjir
SIZE SELECTOR
Zvučnica i kućište igle
Dugme STOP
Dugme START
Dugme UP/DOWN
Izolator
Prekidač PHONO/LINE
Zaštitni poklopac
USB priključak
Prednja strana
Dodatne informacije
Osovina
Zadnja strana
17SR
Download PDF

advertising