Sony | MHC-V50D | Sony MHC-V50D Kućni audio sistem velike snage sa BLUETOOTH® tehnologijom Uputstva za rukovanje

Kućni audio-sistem
Uputstva za upotrebu
Početni koraci
Reprodukcija diska/
USB uređaja
USB prenos
Tjuner
BLUETOOTH
Prilagođavanje zvuka
Ostale radnje
Dodatne informacije
MHC-V50D
UPOZORENJE
Da biste umanjili rizik od požara, ne
prekrivajte ventilacioni otvor uređaja
novinama, stolnjakom, zavesom itd.
Ne izlažite uređaj izvorima otvorenog
plamena (na primer, upaljenoj sveći).
Da biste umanjili rizik od požara ili strujnog
udara, ne izlažite uređaj kapljicama vode ili
prskanju i ne postavljajte na njega predmete
koji sadrže tečnost, na primer, vaze.
Pošto se mrežno napajanje jedinice prekida
izvlačenjem glavnog utikača, priključite
jedinicu na lako dostupnu utičnicu za
napajanje naizmeničnom strujom. Ako
primetite bilo kakvu nepravilnost u radu
uređaja, odmah izvucite glavni utikač
iz utičnice za napajanje naizmeničnom
strujom.
Ne postavljajte uređaj u uski prostor poput
police za knjige ili ugradnog ormarića.
Ne izlažite baterije ili uređaj u kojem se
nalaze baterije visokim temperaturama, na
primer, sunčevoj svetlosti i vatri.
Jedinica dobija mrežno napajanje sve dok
je priključena na utičnicu za napajanje
naizmeničnom strujom, čak i kada je sama
jedinica isključena.
Samo za upotrebu u zatvorenom prostoru.
Za proizvode sa oznakom CE
Valjanost oznake CE je ograničena samo na
one zemlje u kojima je zakonski primenljiva,
uglavnom u zemljama EEA (European
Economic Area).
PAŽNJA
Upotreba optičkih instrumenata zajedno sa
ovim proizvodom će povećati opasnost od
oštećenja vida.
2SR
Ovaj uređaj je klasifikovan kao LASERSKI
PROIZVOD KLASE 1 prema standardu
IEC 60825-1:2007. Ova oznaka se nalazi na
zadnjoj strani uređaja.
Za korisnike u Evropi
Odlaganje potrošenih baterija i
električne i elektronske opreme
(primenljivo u Evropskoj uniji i
ostalim evropskim zemljama koje
imaju sisteme za odvojeno
sakupljanje otpada)
Ovaj simbol na proizvodu,
bateriji ili pakovanju označava
da se proizvod i baterija ne
smeju tretirati kao kućni
otpad. Na nekim baterijama
se pored ovog simbola može
nalaziti i hemijski simbol. Hemijski simbol
za živu (Hg) ili olovo (Pb) se dodaje ako
baterija sadrži više od 0,0005% žive ili
0,004% olova. Pravilnim odlaganjem
proizvoda i baterija pomažete u
sprečavanju mogućih štetnih posledica po
okolinu i ljudsko zdravlje do kojih može doći
usled nepravilnog odlaganja otpada.
Reciklažom materijala pomažete očuvanje
prirodnih resursa.
Ako proizvodi zahtevaju stalno prisustvo
baterije zbog bezbednosti, performansi
ili celovitosti podataka, takvu bateriju
bi trebalo da zameni isključivo obučeni
serviser. Da biste bili sigurni da će se
baterijom i električnom i elektronskom
opremom pravilno rukovati, predajte
potrošene proizvode na odgovarajućem
mestu za prikupljanje i reciklažu električne
i elektronske opreme. Za sve ostale baterije
pogledajte poglavlje o bezbednom
uklanjaju baterije iz proizvoda. Predajte
bateriju na odgovarajućem mestu za
prikupljanje i reciklažu potrošenih baterija.
Za detaljnije informacije o reciklaži ovog
proizvoda ili baterije, kontaktirajte lokalnu
upravu, komunalnu službu ili prodavnicu u
kojoj ste kupili proizvod ili bateriju.
Napomena za korisnike: sledeće
informacije se odnose samo na
opremu koja se prodaje u
zemljama u kojima se primenjuju
direktive Evropske unije.
Ovaj uređaj je proizvela kompanija Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan ili ga je za nju proizvela
neka druga kompanija. Sva pitanja u
vezi sa usaglašenošću proizvoda sa
zakonima Evropske unije bi trebalo da
pošaljete ovlašćenom predstavniku, Sony
Belgium, bijkantoor van Sony Europe
Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem,
Belgium. Za sva pitanja u vezi sa servisom
ili garancijom pogledajte adrese koje su
navedene na zasebnom servisnom ili
garantnom listu.
Detaljnije informacije možete da vidite na
sledećoj URL adresi:
http://www.compliance.sony.de/
Ova oprema je testirana i utvrđeno je da
je u skladu sa ograničenjima navedenim u
EMC uredbi kada se za povezivanje koristi
kabl kraći od 3 metra.
Ovaj kućni audio-sistem namenjen je za
upotrebu u sledeće svrhe:
•• Reprodukovanje muzičkih/video izvora
na diskovima i USB uređajima
•• Prenošenje muzike na USB uređaje
•• Slušanje radio-stanica
•• Slušanje TV zvuka
•• Reprodukovanje muzičkih izvora na
BLUETOOTH uređajima
•• Uživanje u društvenim okupljanjima
pomoću funkcije „Party Chain“
Za korisnike u Australiji i Indiji
Odlaganje stare
električne i
elektronske opreme
(primenljivo u
Evropskoj uniji i
ostalim evropskim
zemljama koje imaju
sisteme za odvojeno
sakupljanje otpada)
Sony Corp. ovim izjavljuje da je oprema
u skladu sa osnovnim zahtevima i
ostalim relevantnim odredbama direktive
1999/5/EZ.
3SR
Za korisnike u Ujedinjenim
Arapskim Emiratima
Obaveštenje o licenci i zaštićenim
znakovima
••
••
••
••
••
••
••
4SR
je zaštićeni znak korporacije DVD
Format/Logo Licensing Corporation.
Logotipi „DVD+RW“, „DVD-RW“, „DVD+R“,
„DVD-R“, „DVD VIDEO“ i „CD“ su zaštićeni
znakovi.
WALKMAN® i logotip WALKMAN® su
registrovani zaštićeni znakovi kompanije
Sony Corporation.
MPEG Layer-3 tehnologija za kodiranje
zvuka i patenti su licencirale kompanije
Fraunhofer IIS i Thomson.
Windows Media je registrovani zaštićeni
znak ili zaštićeni znak kompanije
Microsoft Corporation u SAD i/ili ostalim
zemljama.
Ovaj proizvod je zaštićen određenim
pravima na intelektualnu svojinu
kompanije Microsoft Corporation.
Upotreba ili distribucija ove tehnologije
izvan ovog proizvoda je zabranjena
bez odgovarajuće licence korporacije
Microsoft ili njene ovlašćene podružnice.
Ovaj sistem koristi tehnologiju Dolby*
Digital.
* Proizvedeno po licenci kompanije
Dolby Laboratories. Dolby, Dolby
Audio i simbol dvostrukog D su
zaštićeni znakovi kompanije Dolby
Laboratories.
•• Ovaj sistem koristi tehnologiju HighDefinition Multimedia Interface (HDMI™).
Termini HDMI i HDMI High-Definition
Multimedia Interface i logotip HDMI su
zaštićeni znakovi ili registrovani zaštićeni
znakovi organizacije HDMI Licensing LLC
u Sjedinjenim Američkim Državama i
ostalim zemljama.
•• „BRAVIA“ je zaštitni znak
korporacije Sony.
•• LDAC™ i logotip LDAC su zaštićeni
znakovi kompanije Sony Corporation.
•• Oznaka BLUETOOTH® i logotipi su
registrovani zaštićeni znakovi u
vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc.
a kompanija Sony Corporation ih koristi
pod licencom. Svi ostali zaštićeni znakovi
i zaštićena imena pripadaju svojim
vlasnicima.
•• N-Mark je zaštićeni znak ili registrovani
zaštićeni znak kompanije NFC Forum,
Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama i
drugim zemljama.
•• Android™ je zaštićeni znak kompanije
Google Inc.
•• Google Play™ je zaštićeni znak
kompanije Google Inc.
•• Apple, logotip Apple, iPhone i iPod
touch su zaštićeni znakovi kompanije
Apple Inc. registrovani u SAD i ostalim
zemljama. App Store je oznaka usluge
kompanije Apple Inc., registrovana u
Sjedinjenim Američkim Državama i
drugim zemljama.
•• „Made for iPod“ i „Made for iPhone“
znači da je elektronska oprema posebno
dizajnirana za rad sa iPod ili iPhone
uređajima i sertifikovana od strane
proizvođača tako da ispunjava standarde
za performanse kompanije Apple. Apple
ne odgovara za rad ovog uređaja niti za
njegovu usklađenost sa bezbednosnim
standardima i propisima. Imajte u vidu
to da upotreba ove dodatne opreme sa
iPod ili iPhone uređajem može da utiče
na performanse bežične veze.
•• OVAJ PROIZVOD JE LICENCIRAN PO
MPEG-4 VISUAL PATENTNOJ LICENCI ZA
LIČNO I NEKOMERCIJALNO KORIŠĆENJE
OD STRANE KORISNIKA U SVRHU
(i) KODIRANJA VIDEA U SKLADU SA
STANDARDOM MPEG-4 VISUAL
(„MPEG-4 VIDEO“)
I/ILI
(ii)DEKODIRANJA MPEG-4 VIDEA
KODIRANIM OD STRANE KORISNIKA
U OKVIRU LIČNE I NEKOMERCIJALNE
AKTIVNOSTI I/ILI KOJI JE DOBIJEN OD
LICENCIRANOG DOBAVLJAČA VIDEO
SADRŽAJA ZA OBEZBEĐIVANJE
MPEG-4 VIDEO SADRŽAJA.
LICENCA NEĆE BITI IZDATA NITI ĆE SE
ODNOSITI NA BILO KAKVU DRUGU
UPOTREBU. DODATNE INFORMACIJE
O MOGUĆNOSTIMA UPOTREBE U
PROMOTIVNE, INTERNE I KOMERCIJALNE
SVRHE, KAO I INFORMACIJE O
LICENCIRANJU MOGU SE DOBITI OD
KOMPANIJE MPEG LA, L.L.C.
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
•• Svi ostali zaštićeni znakovi pripadaju
odgovarajućim vlasnicima.
•• U ovom priručniku, oznake ™ i ® nisu
navedene.
O ovom priručniku
•• U ovom priručniku uglavnom su
objašnjeni postupci korišćenja
daljinskog upravljača, ali isti postupci
mogu se koristiti pomoću tastera
na dodirnoj tabli jedinice sa istim ili
sličnim imenima.
•• Ikone poput
, koje se nalaze na
vrhu svakog objašnjenja označavaju
tip medija koji se može koristiti sa
funkcijom navedenom u objašnjenju.
•• Neke slike su u vidu konceptualnih
crteža i mogu se razlikovati od
stvarnih proizvoda.
•• Stavke prikazane na TV ekranu se
mogu razlikovati u zavisnosti od
prikazane oblasti.
•• Podrazumevano podešavanje je
podvučeno.
•• Tekst u zagradama ([--]) prikazuje se
na TV ekranu, a tekst uokviren duplim
navodnicima („--“) prikazuje se na
ekranu.
5SR
Sadržaj
O ovom priručniku....................... 5
Otpakivanje................................. 8
Podržani diskovi ili datoteke na
diskovima/USB uređaju............... 8
Veb-lokacije za kompatibilne
uređaje........................................ 11
Vodič za delove i kontrole...........12
Početni koraci
Bezbedno prikopčavanje
sistema....................................... 17
Deaktiviranje demonstracije......18
Umetanje baterija.......................19
Povezivanje sa televizorom....... 20
Menjanje sistema boja.............. 22
Obavljanje brzog
podešavanja.............................. 22
Menjanje režima prikaza........... 23
Reprodukcija diska/USB-a
Pre korišćenja USB uređaja........ 23
Osnovna reprodukcija............... 23
Ostale radnje tokom
reprodukcije............................... 24
Korišćenje režima
reprodukcije............................... 27
Ograničavanje reprodukcije
diska (Parental Control –
Roditeljska kontrola).................. 28
Prikaz informacija o disku i
USB uređaju............................... 29
Korišćenje menija za
podešavanja.............................. 30
USB prenos
Pre korišćenja USB uređaja........ 34
Prenošenje muzike.................... 34
Tjuner
Slušanje radija............................37
BLUETOOTH
O BLUETOOTH bežičnoj
tehnologiji................................. 38
Uparivanje sistema sa
BLUETOOTH uređajem............... 39
Slušanje muzike na
BLUETOOTH uređaju.................. 40
BLUETOOTH povezivanje
jednim dodirom pomoću
funkcije NFC................................41
Podešavanje BLUETOOTH
audio-kodeka............................ 42
Podešavanje režima
mirovanja za BLUETOOTH.......... 42
Uključivanje ili isključivanje
BLUETOOTH signala................... 43
Upravljanje sistemom pomoću
pametnog telefona ili tableta
(SongPal)................................... 43
Lude zabave uz aplikaciju
„Fiestable“................................. 44
6SR
Prilagođavanje zvuka
Prilagođavanje zvuka................ 45
Biranje režima za virtuelni
fudbal........................................ 45
Kreiranje sopstvenog
zvučnog efekta.......................... 45
Pravljenje atmosfere za
zabavu (DJ Effect)....................... 46
Ostale radnje
Korišćenje funkcije Control for
HDMI (Kontrola za HDMI)........... 47
Korišćenje funkcije Party
Chain.......................................... 49
Pridruženo pevanje: Karaoke.... 52
Uživanje u zvuku gitare.............. 53
Uživanje u muzici uz Party
Light i Speaker Light.................. 53
Korišćenje merača vremena
za isključivanje........................... 54
Korišćenje glasovnog vodiča..... 54
Korišćenje opcione opreme...... 54
Deaktiviranje ekrana osetljiv
na dodir na jedinici (Child
Lock – Dečija brava)................... 55
Postavka funkcije automatskog
prelaska u stanje mirovanja....... 55
Ažuriranje softvera.................... 55
Dodatne informacije
Rešavanje problema.................. 56
Mere opreza............................... 66
Specifikacije............................... 68
Lista sa šiframa jezika................ 70
7SR
Otpakivanje
•• Ova jedinica (MHC-V50D) (1)
•• Daljinski upravljač (1)
•• Baterije R03 (veličina AAA) (2)
•• FM žičana antena (1)
•• Kabl za napajanje naizmeničnom
strujom (1)
•• Adapter utikača za naizmeničnu
struju* (1) (isporučuje se samo u
određenim područjima)
* Ovaj adapter utikača nije za korišćenje u
Čileu, Paragvaju i Urugvaju. Koristite ovaj
adapter utikača u zemljama u kojima je to
neophodno.
Napomena
Pri otpakivanju iz kartona, pobrinite se da dve
osobe rukuju jedinicom. Ako ispustite jedinicu,
to može da izazove telesne povrede i/ili
oštećenje imovine.
Podržani diskovi ili
datoteke na diskovima/
USB uređaju
Podržani diskovi
•• DVD VIDEO
•• DVD-R/DVD-RW u DVD VIDEO formatu
ili video režimu
•• DVD+R/DVD+RW u DVD VIDEO
formatu
•• VIDEO CD (ver. diskova 1.0, 1.1 i 2.0)
•• Super VCD
•• CD-R/CD-RW/CD-ROM u VIDEO CD
formatu ili super VCD formatu
•• AUDIO CD
•• CD-R/CD-RW u AUDIO CD formatu
Podržane datoteke na diskovima
•• Muzika:
MP3 datoteke (.mp3)*1*2
•• Video:
MPEG4 datoteke (.mp4/.m4v)*2*3,
Xvid datoteke (.avi)
8SR
Podržane datoteke na USB uređaju
•• Muzika:
MP3 datoteke (.mp3)*1*2, WMA
datoteke (.wma)*2, AAC datoteke
(.m4a/.mp4/.3gp)*2, WAV datoteke
(.wav)*2
•• Video:
MPEG4 datoteke (.mp4/.m4v)*2*3,
Xvid datoteke (.avi)
Napomena
•• Diskovi moraju da budu u sledećem formatu:
—— CD-ROM/-R/-RW u DATA CD formatu koji
sadrži MP3*1*2, MPEG4*2*3 i Xvid datoteke
i usklađen je sa standardom ISO 9660*4
Level 1/Level 2 ili Joliet (prošireni format).
—— DVD-ROM/-R/-RW/+R/+RW u DATA DVD
formatu koji sadrži MP3*1*2, MPEG4*2*3 i
Xvid datoteke i usklađen je sa standardom
UDF (Universal Disk Format).
•• Sistem će pokušati da reprodukuje sve
podatke sa gorenavedenim oznakama
tipa datoteke, čak i ako nisu u podržanom
formatu. Međutim, reprodukcija takvih
podataka može dovesti do pojave jake buke
koja može oštetiti sistem zvučnika.
*1 MP3 (MPEG 1 Audio Layer 3) je standardni
format definisan standardom ISO/MPEG
za komprimovane audio-podatke. MP3
datoteke moraju da budu u MPEG 1 Audio
Layer 3 formatu.
2
* Datoteke koje sadrže zaštitu od kopiranja
(Digital Rights Management) ovaj sistem ne
može da reprodukuje.
3
* MPEG4 datoteke moraju da budu snimljene
u MP4 formatu datoteke. Podržani video
kodeci i audio-kodeci su sledeći:
—— Video kodek: MPEG4 Simple Profile
(AVC nije podržan.)
—— Audio-kodek: AAC-LC (HE-AAC nije
podržan.)
*4 A logički format datoteka i fascikli na
CD-ROM diskovima, definisan standardom
ISO (International Organization for
Standardization).
Diskovi/datoteke koji ne mogu da
se reprodukuju
•• Ne možete da reprodukujete sledeće
diskove
——BD diskovi (Blu-ray diskovi)
——CD-ROM diskovi snimljeni u PHOTO
CD formatu
——Deo sa podacima na CD-Extra ili
CD-ovima mešovitog režima*
——CD Graphics diskovi
——Super Audio CD-ovi
——DVD audio
——DATA CD/DATA DVD koji je kreiran u
Packet Write formatu
——DVD-RAM
——DATA CD/DATA DVD koji nije
ispravno dovršen
——DVD-R/-RW kompatibilan sa CPRM
(Content Protection for Recordable
Media) snimljen u Copy-Once
programima
——Disk nestandardnog oblika (npr. u
obliku srca, kvadrata, zvezde)
——Diskovi na kojima se nalazi lepljiva
traka, papir ili nalepnica
•• Ne možete da reprodukujete sledeće
datoteke
——Video datoteke koje su veće od
720 (širina) × 576 (visina) piksela.
——Video datoteke sa visokim odnosom
širine i dužine.
——WMA datoteka u WMA DRM, WMA
Lossless ili WMA PRO formatu.
——AAC datoteka u AAC DRM ili AAC
Lossless formatu.
——AAC datoteke kodirane u 96 kHz.
——Datoteke koje su šifrovane ili
zaštićene lozinkom.
——Datoteke sa DRM (Digital Rights
Management) zaštitom autorskih
prava.
——Neke Xvid datoteke koje su duže od
2 sata.
•• MP3 PRO audio-datoteka može da se
reprodukuje kao MP3 datoteka.
•• Sistem možda neće moći da
reprodukuje Xvid datoteku kada je
ona kombinovana od dve ili više Xvid
datoteka.
* CD mešovitog režima: Ovaj format snima
podatke na prvoj numeri, a audio-podatke
(AUDIO CD podatke) na drugoj i sledećim
numerama u sesiji.
Napomene o CD-R/-RW i
DVD-R/-RW/+R/+RW diskovima
•• U nekim slučajevima, CD-R/-RW i
DVD-R/-RW/+R/+RW nije moguće
reprodukovati na ovom sistemu zbog
kvaliteta snimka ili fizičkog stanja
diska ili karakteristika uređaja za
snimanje i softvera za kreiranje. Više
informacija potražite u uputstvu za
upotrebu uređaja za snimanje.
•• Neke funkcije reprodukcije možda
neće raditi sa određenim DVD+R/
RW diskovima, čak i ako su pravilno
dovršeni. U tom slučaju, pokrenite disk
u režimu normalne reprodukcije.
Napomene o diskovima
•• Ovaj proizvod je namenjen
reprodukciji diskova koji su u skladu sa
standardom Compact Disc (CD).
•• DualDisc diskovi i neki muzički diskovi
kodirani tehnologijama za zaštitu
od kopiranja nisu u skladu sa CD
standardom. Zbog toga takvi diskovi
možda neće biti kompatibilni sa ovim
proizvodom.
Napomena o diskovima snimljenim
u više sesija
Ovaj sistem može da reprodukuje
više sesija na disku zaredom ako su
one snimljene u istom formatu kao
prva sesija. Međutim, ne garantujemo
mogućnost reprodukcije.
9SR
Napomena o operacijama
reprodukcije DVD VIDEO i VIDEO CD
diskova
Proizvođači softvera mogu namerno da
ograniče neke operacije reprodukcije za
DVD VIDEO ili VIDEO CD diskove. Zbog
toga, neke funkcije tokom reprodukcije
možda neće biti dostupne. Obavezno
pročitajte uputstvo za korišćenje DVD
VIDEO ili VIDEO CD diska.
Napomene o podržanim
datotekama
•• Možda će biti potrebno duže vreme
da reprodukcija započne u sledećim
slučajevima:
——struktura stabla sadržaja snimljenog
na DATA CD/DATA DVD/USB uređaj
je komplikovana.
——kada su audio-datoteke ili video
datoteke koje se nalaze u drugoj
fascikli upravo reprodukovane.
•• Sistem može da reprodukuje DATA
CD/DATA DVD ili USB uređaj u
sledećim uslovima:
——hijerarhija do 8 fascikli
——do 300 fascikli
——do 999 datoteka na disku
——do 2000 datoteka na USB uređaju
——do 650 datoteka u fascikli
Ovi brojevi se mogu razlikovati u
zavisnosti od konfiguracije datoteka
ili fascikli.
•• Fascikle koje nemaju audio-datoteke
ili video datoteke se preskaču.
•• Datoteke prenete na uređaj
poput računara možda neće biti
reprodukovane redosledom kojim su
prenete.
•• Redosled reprodukcije možda neće
biti primenljiv u zavisnosti od softvera
koji se koristio za kreiranje audiodatoteke ili video datoteke.
•• Kompatibilnost sa svakim softverom
za kodiranje/upisivanje podržanih
formata, uređajima za snimanje i
medijima za snimanje ne može se
garantovati.
10SR
•• U zavisnosti od Xvid datoteke, slika
može da bude nejasna ili zvuk može
da bude isprekidan.
Napomene o USB uređajima
•• Ne garantujemo da će ovaj sistem
raditi sa svim USB uređajima.
•• Iako postoje različite kompleksne
funkcije za USB uređaje, podržani
sadržaj USB uređaja povezanog sa
sistemom obuhvata samo muzički i
video sadržaj. Za detalje, pogledajte
uputstvo za upotrebu USB uređaja.
•• Kada umetnete USB uređaj, sistem
čita sve datoteke na USB uređaju. Ako
na USB uređaju ima mnogo fascikli ili
datoteka, čitanje USB uređaja može da
potraje duže vremena.
•• Ne povezujete sistem i USB uređaj
preko USB čvorišta.
•• Kada zadate komandu na nekim
povezanim USB uređajima, može doći
do kašnjenja u njenom izvršavanju na
sistemu.
•• Redosled reprodukcije na sistemu
može da se razlikuje od redosleda
reprodukcije na povezanom USB
uređaju.
•• Pre upotrebe USB uređaja, uverite se
da na njemu nema datoteka zaraženih
virusima.
Veb-lokacije za
kompatibilne uređaje
Na dolenavedenim veb-lokacijama
proverite najnovije informacije o
kompatibilnim USB uređajima i
BLUETOOTH uređajima.
Za korisnike u Južnoj Americi:
<http://esupport.sony.com/LA>
Za korisnike u Evropi i Rusiji:
<http://www.sony.eu/support>
Za korisnike u ostalim zemljama/
regionima:
<http://www.sony-asia.com/support>
Kompatibilni iPhone/iPod modeli
Kompatibilni iPhone/iPod modeli su
sledeći. Ažurirajte softver iPhone/iPod
uređaja na najnoviju verziju pre nego što
počnete da ga koristite sa sistemom.
Tehnologija BLUETOOTH radi sa
sledećim modelima:
•• iPhone 7 Plus
•• iPhone 7
•• iPhone SE
•• iPhone 6s Plus
•• iPhone 6s
•• iPhone 6 Plus
•• iPhone 6
•• iPhone 5s
•• iPhone 5c
•• iPhone 5
•• iPhone 4s
•• iPod touch (šesta generacija)
•• iPod touch (peta generacija)
11SR
Vodič za delove i kontrole
Možete da zaključate tastere, osim  (napajanje) na jedinici da biste sprečili slučajno
pritiskanje (stranica 55).
Jedinica
Gornja strana












12SR





Prednja
strana






Zadnja strana

 Dugme  (napajanje)
Pritisnite da biste uključili sistem ili
ga postavili u režim mirovanja.
 Taster FLANGER (stranica 46)
Taster ISOLATOR (stranica 46)
 Taster  (reprodukcija)
Dodirnite da biste pokrenuli
reprodukciju.
Dodirnite i zadržite  duže od
2 sekunde, reprodukovaće se
ugrađena demonstracija zvuka.
Dodirnite  da biste zaustavili
demonstraciju.
 Taster  (zaustavljanje)
—— Dodirnite da biste zaustavili
reprodukciju. Kada dodirnete
dvaput, nastavak reprodukcije
može da se otkaže.
—— Dodirnite da biste zaustavili
prenos tokom prenosa muzike.
—— Dodirnite da biste zaustavili
ugrađenu demonstraciju zvuka.
 Taster FUNCTION
Dodirnite da biste izabrali funkciju.
 Taster SOUND FIELD
(stranica 45)
Indikator MEGA BASS
Svetli kada izaberete zvučni efekat
MEGA BASS.
Taster MEGA BASS (stranica 45)
Taster FIESTA (stranica 45)
Taster FOOTBALL (stranica 45)

(USB) (REC/PLAY) ulaz
Taster REC TO USB
Dodirnite za prenos muzike na USB
uređaj priključen u
(USB) ulaz.
Taster ENTER
Dodirnite da biste uneli postavke.
 Taster PARTY LIGHT (stranica
23, 53)
Ekran
 Party Light (stranica 53)
Ne gledajte direktno u deo koji
emituje svetlost kada je Party Light
uključen.
 MIC1 priključak
Koristite za povezivanje mikrofona.
MIC2/GUITAR priključak
Koristite za povezivanje mikrofona
ili gitare.
 Taster PARTY CHAIN
(stranica 51)
 Taster MIC ECHO (stranica 52)
Taster VOCAL FADER
(stranica 52)
 Indikator GUITAR
Svetli kada je režim za gitaru
uključen.
Taster GUITAR (stranica 53)
 Taster MIC/GUITAR
LEVEL +/– (stranica 52, 53)
 Indikator BLUETOOTH
(stranica 38)
Koristi se za priključivanje USB
uređaja.
Ovaj ulaz može da se koristi za
reprodukciju i prenošenje muzike.
13SR
Taster BLUETOOTH
Daljinski upravljač
Dodirnite da biste izabrali funkciju
BLUETOOTH.
Taster PAIRING
Dodirnite i zadržite da biste aktivirali
BLUETOOTH uparivanje tokom
funkcije BLUETOOTH.
Taster
+/– (izbor fascikle)
Dodirnite da biste izabrali fasciklu
na disku sa podacima ili USB
uređaju.
Taster / (idi unazad/
unapred) (stranica 24)
Taster TUNING +/– (stranica 37)
Taster S1, S2, S3, S4 (stranica 46)
 Taster DJ OFF (stranica 46)
Taster SAMPLER (stranica 46)

(N-oznaka) (stranica 41)
 Taster  (otvaranje/zatvaranje)
Dodirnite da biste otvorili ili zatvorili
ležište za disk.
 Kružno dugme VOLUME/DJ
CONTROL
Okrenite da biste podesili jačinu
zvuka.*
Okrenite da biste podesili FLANGER
i ISOLATOR efekat ili emitovanje
zvučnog efekta SAMPLER
neprekidno (stranica 46).
* Ovo kružno dugme ne možete da
koristite za podešavanje jačine zvuka
kada je izabran DJ Effect.
 Ležište za disk
 Senzor daljinskog upravljača
14SR
 Dugme  (napajanje)
Pritisnite da biste uključili sistem ili
ga postavili u režim mirovanja.
 Dugme PLAY MODE (stranica
27, 35)
 Dugme REPEAT/FM MODE
(stranica 28, 37)
 Numerička dugmad (0–9)*1*2
—— Pritisnite da biste izabrali
numeru, poglavlje ili datoteku
pomoću njenog broja stavke.
—— Pritisnite da biste uneli brojeve ili
vrednosti.
Dugme SUBTITLE (stranica 26)
Dugme
Dugme AUDIO*2 (stranica
26, 30)
Pritisnite da biste uneli/potvrdili
podešavanja.
Dugme ANGLE (stranica 26)
Dugme SETUP (stranica 30)
Dugme MEDIA MODE
(stranica 24)
Pritisnite da biste izabrali medij
za reprodukovanje na disku sa
podacima ili USB uređaju.
Dugme CLEAR (stranica 25)
Dugme VOCAL FADER
(stranica 52)
Dugme MIC ECHO (stranica 52)
Dugme SCORE (stranica 53)
Dugme
+/– (izbor fascikle)
Pritisnite da biste izabrali fasciklu na
disku sa podacima ili USB uređaju.
Dugme KEY CONTROL /
(stranica 52)
 Dugme DVD TOP MENU
(unos)
 Dugme SEARCH (stranica
24, 25)
 Dugme  (jačina zvuka) +/–*2
Pritisnite da biste prilagodili jačinu
zvuka.
 Dugme SHIFT*1
Držite pritisnuto da biste aktivirali
dugmad odštampanu ružičastom
bojom.
 Dugme / (brzo
premotavanje unazad/unapred)
(stranica 25)
Dugme
/ (sporo
premotavanje unazad/unapred)
(stranica 25)
Dugme TUNING+/– (stranica 37)
Dugme  (reprodukcija)*2
Pritisnite da biste pokrenuli
reprodukciju.
Pritisnite da biste prikazali naslov
DVD diska na TV ekranu.
Dugme / (idi unazad/
unapred) (stranica 24)
Dugme DVD/TUNER MENU
(stranica 24, 25, 38)
Dugme PRESET+/– (stranica 38)
Dugme RETURN (stranica 25)
Pritisnite da biste pauzirali
reprodukciju. Da biste nastavili
reprodukciju, pritisnite .
Dugme OPTIONS
Pritisnite da biste ušli u meni sa
opcijama ili izašli iz njega.
Dugme / / /
Pritisnite da biste birali stavke u
meniju.
Dugme  (pauza)
Dugme  (stop)
—— Pritisnite da biste zaustavili
reprodukciju. Kada pritisnete
dvaput, nastavak reprodukcije
može da se otkaže.
—— Pritisnite da biste zaustavili
prenos tokom prenosa muzike.
—— Pritisnite da biste zaustavili
ugrađenu demonstraciju zvuka.
15SR
 Dugme FUNCTION +/–
Pritisnite da biste izabrali funkciju.
 Dugme MEGA BASS
(stranica 45)
 Dugmad SOUND FIELD
MUSIC (stranica 45),
VIDEO (stranica 45),
FOOTBALL (stranica 45)
 Dugme PARTY LIGHT (stranica
23, 53)
Dugme LIGHT MODE
(stranica 53)
 Dugme DISPLAY (stranica 18,
23, 30, 37, 39)
Pritisnite da biste promenili
informacije na ekranu.
Dugme DISPLAY*1
(stranica 29)
Pritisnite da biste prikazali ili sakrili
prikaz na ekranu.
 Dugme SLEEP (stranica 54)
*1 Ovo dugme je označeno roze bojom.
Da biste koristili ovo dugme, držite
pritisnutim dugme SHIFT (), a zatim
pritisnite ovo dugme.
*2 Numeričko dugme 2/dugmad AUDIO,  +
i  imaju taktilnu tačku. Koristite je kao
referencu kada upravljate sistemom.
16SR
Početni koraci
Bezbedno prikopčavanje sistema
Jedinica (zadnji deo)
Početni koraci
 Priključak VIDEO OUT
Koristite video kabl (ne isporučuje
se) za povezivanje sa priključkom za
video ulaz na televizoru ili projektoru
(stranica 20).
 Priključak HDMI OUT (TV)
Koristite HDMI kabl (ne isporučuje
se) za povezivanje sa priključkom
za HDMI ulaz na televizoru
(stranica 20).
Napomena
Ne povezujte ovaj sistem sa televizorom
kroz video dek.
17SR
 Priključci za audio ulaz i izlaz
Koristite audio-kabl (ne isporučuje
se) da biste postavili bilo koju vezu
od sledećih:
•• Priključci AUDIO/PARTY CHAIN
OUT L/R
——Povežite priključke audio-ulaza
opcione opreme.
——Povežite sa drugim audiosistemom da biste uživali
u funkciji Party Chain
(stranica 49).
•• Priključci AUDIO/PARTY CHAIN
IN (TV) L/R
——Povežite sa priključcima audioizlaza televizora ili audio/video
opreme. Zvuk se emituje kroz
ovaj sistem.
——Povežite sa drugim audiosistemom da biste uživali
u funkciji Party Chain
(stranica 49).
 Priključak FM ANTENNA
Tokom podešavanja antena,
pronađite lokaciju i smer koji
obezbeđuju dobar prijem.
Udaljite antenu od kabla za
napajanje naizmeničnom strujom
i USB kabla da biste izbegli
stvaranje šuma.
Razvucite FM žičanu
antenu horizontalno
 Kabl za napajanje naizmeničnom
strujom
Povežite kabl za napajanje
naizmeničnom strujom (isporučuje
se) sa jedinicom, a zatim gurnite
kabl u prorez u podnožju jedinice.
Uključite kabl za napajanje
naizmeničnom strujom u zidnu
utičnicu.
U zidnu utičnicu
Demonstracija (stranica 23)
počinje automatski. Ako pritisnete 
(napajanje) da biste uključili sistem,
demonstracija se završava.
Deaktiviranje
demonstracije
Da biste deaktivirali demonstraciju dok
je sistem isključen, pritiskajte DISPLAY
da biste izabrali režim bez prikaza
(Power Saving Mode – Režim uštede
energije) (stranica 23).
18SR
Umetanje baterija
Umetnite dve isporučene baterije R03
(veličina AAA), podudarajući polaritete
kao što je dole prikazano.
mešati različite tipove baterija.
•• Ako daljinski upravljač ne koristite duže
vreme, izvadite baterije da biste izbegli
oštećenje od curenja baterije i korozije.
Početni koraci
Napomena
•• Nemojte mešati staru bateriju sa novom niti
Upravljanje sistemom pomoću
daljinskog upravljača
Uperite daljinski upravljač ka senzoru za
daljinsko upravljanje na jedinici.
19SR
Povezivanje sa televizorom
Pre nego što povežete kablove, obavezno iskopčajte kabl za napajanje naizmeničnom
strujom.
Gledanje video sadržaja
Izaberite metode povezivanja u skladu sa priključcima na televizoru.
Visoki kvalitet
HDMI IN (ARC)*2
 HDMI
kabl*1
(ne isporučuje se)
ili
HDMI IN
 Video kabl (ne isporučuje se)
VIDEO IN
Standardni kvalitet
Preporučena veza
Alternativna veza
*1 HDMI kabl velike brzine sa Eternet vezom
*2 Zvuk sa televizora možete da slušate putem sistema ako povežete sistem sa HDMI IN (ARC)
priključkom televizora. Funkcija Audio Return Channel (ARC) omogućava televizoru da emituje
zvuk putem sistema pomoću HDMI veze, bez obavljanja audio-povezivanja (veza  ispod). Da
biste podesili ARC funkciju na ovom sistemu, pogledajte [AUDIO RETURN CHANNEL] (Povratni
audio-kanal) (stranica 34). Da biste proverili kompatibilnost ARC funkcije televizora, pogledajte
uputstvo za upotrebu isporučeno sa televizorom.
20SR
Slušanje zvuka sa televizora putem sistema
Ako ne povežete sistem sa HDMI IN (ARC) priključkom televizora, uspostavite ovu vezu.
 Audio-kabl (ne isporučuje se)
AUDIO OUT
Početni koraci
Da biste slušali zvuk sa televizora, pritiskajte FUNCTION +/– da biste izabrali „TV“.
Druga mogućnost je da pritiskate FUNCTION na jedinici.
Savet
•• U zvuku spoljne opreme (DVD plejerima itd.) možete da uživate i povezivanjem sa priključkom
AUDIO/PARTY CHAIN IN (TV) poput veze  iznad. Detaljnije informacije pogledajte u uputstvu za
upotrebu opreme.
•• Ako je nivo audio-izlaza iz sistema prenizak kada povežete spoljnu opremu, prilagodite
podešavanja za audio-izlaz na povezanoj opremi. To može da poboljša nivo audio-izlaza.
Detaljnije informacije pogledajte u uputstvu za upotrebu opreme.
Poruke „CODE 01“ i „SGNL ERR“ se prikazuju na ekranu jedinice
Kada su signali audio-ulaza ka sistemu drugačiji od 2-kanalnih linearnih PCM
signala, poruke „CODE 01“ i „SGNL ERR“ (ukazuju na to da su signali audio-ulaza
nepodržani) prikazuju se na ekranu jedinice.
U ovom slučaju, izaberite odgovarajući režim audio-izlaza na televizoru da biste
mogli da emitujete 2-kanalne linearne PCM audio-signale. Za detalje pogledajte
uputstvo za upotrebu televizora.
21SR
Menjanje sistema boja
(Osim za modele za Južnu Ameriku,
Evropu i Rusiju)
Podesite sistem boja na PAL ili NTSC u
zavisnosti od sistema boja televizora.
Svaki put kada obavite postupak u
nastavku, sistem boja se menja na
sledeći način:
NTSC  PAL
Pomoću tastera na ekranu osetljivom na
dodir jedinice obavite ovu operaciju.
1 Pritisnite  da biste uključili sistem.
2 Dodirujte FUNCTION da biste
izabrali „DVD/CD“.
3 Dodirnite i zadržite MIC ECHO i
ENTER duže od 3 sekunde.
Na ekranu će se prikazati „NTSC“ ili „PAL“.
bez ubacivanja diska.
Na ekranu televizora prikazuje se
[LANGUAGE SETUP]. Prikazane stavke
mogu da zavise od zemlje ili regiona.
LANGUAGE SETUP
OSD :
MENU :
AUDIO:
SUBTITLE:
ENGLISH
ENGLISH
CHINESE 1
CHINESE 2
THAI
5 Pritiskajte
/ da biste izabrali
jezik, a zatim pritisnite
.
Na ekranu televizora prikazuje se
[VIDEO SETUP].
6Pritiskajte
/ da biste izabrali
postavku koja odgovara tipu
televizora, a zatim pritisnite
.
Kada se na TV ekranu prikaže
[QUICK SETUP is complete.], sistem je
spreman za reprodukciju.
Obavljanje brzog
podešavanja
Ručno menjanje podešavanja
Pre upotrebe sistema, možete
da obavite minimalna osnovna
podešavanja u brzom podešavanju.
Izlazak iz brzog podešavanja
1 Uključite televizor, a zatim izaberite
ulaz u skladu sa vezom.
2 Pritisnite  da biste uključili sistem.
3 Pritiskajte FUNCTION +/– da biste
izabrali „DVD/CD“.
Poruka vodiča [Press ENTER to run
QUICK SETUP.] (Pritisnite ENTER da
biste pokrenuli BRZO PODEŠAVANJE)
prikazuje se na dnu ekrana televizora.
22SR
4Pritisnite
Pogledajte „Korišćenje menija za
podešavanja“ (stranica 30).
Pritisnite SETUP.
Napomena
Poruka vodiča prikazuje se kada uključite
sistem prvi put ili nakon što obavite [RESET]
(pogledajte „Vraćanje postavki menija za
podešavanje na podrazumevane vrednosti“ na
stranici 64).
Menjanje režima prikaza
Pritiskajte DISPLAY dok je sistem
isključen.
Svaki put kada pritisnete ovaj taster, režim
prikaza se menja na sledeći način.
Demonstracija
Pre korišćenja USB
uređaja
Više informacija o kompatibilnim
USB uređajima potražite u poglavlju
„Veb-lokacije za kompatibilne uređaje“
(stranica 11).
(Apple uređaje možete da koristite
sa ovim sistemom samo preko
BLUETOOTH veze.)
Nema prikaza (Režim uštede energije)
Ekran je isključen da bi se uštedela
energija.
Osnovna reprodukcija
1 Pritiskajte FUNCTION +/– da biste
izabrali „DVD/CD“ ili „USB“.
Druga mogućnost je da pritiskate
FUNCTION na jedinici.
Reprodukcija diska/USB-a
Poruke o glavnim funkcijama ovog
sistema prelaze preko ekrana, a
osvetljenje se uključuje.
Da biste isključili osvetljenje, pritisnite
PARTY LIGHT.
Reprodukcija diska/USB-a
2 Pripremite izvor reprodukcije.
Za funkciju DVD/CD:
Dodirnite  na jedinici da biste otvorili
ležište za disk i stavite disk tako da
oznaka bude okrenuta nagore na ležištu
za disk.
Kada reprodukujete disk prečnika
8 cm kao što je CD singl, postavite ga
na unutrašnji krug ležišta.
23SR
Ponovo pritisnite  na jedinici da biste
zatvorili ležište za disk.
Nemojte silom gurati ležište diska da
biste ga zatvorili jer to može dovesti
do kvara.
Za USB funkciju:
Priključite USB uređaj u
Reprodukcija iz određene datoteke
1 Pritiskajte MEDIA MODE da biste
izabrali [MUSIC] ili [VIDEO].
2 Pritisnite SEARCH da biste prikazali
listu fascikli.
(USB) ulaz.
Napomena
Možete da koristite USB adapter (ne
isporučuje se) da biste povezali USB uređaj
sa jedinicom ukoliko USB jedinica ne može
da se priključi na
(USB) ulaz.
3 (samo
)
Pritiskajte MEDIA MODE da biste
izabrali željeni tip medija ([MUSIC]/
[VIDEO]).
4Pritisnite  da biste pokrenuli
3 Pritiskajte
/ da biste izabrali
željenu fasciklu.
4 Pritisnite
da biste prikazali listu
datoteka.
reprodukciju.
Ostale radnje
Da biste uradili ovo Uradite sledeće
Zaustavljanje
reprodukcije
Pritisnite .
Pauziranje
reprodukcije
Pritisnite .
Nastavak
reprodukcije ili
povratak na
normalnu
reprodukciju
Pritisnite .
Otkazivanje tačke
za nastavak
Dvaput pritisnite .
Biranje numere,
Pritisnite  ili 
datoteke, poglavlja tokom reprodukcije.
ili scene
Ili držite pritisnutim
taster SHIFT, pritisnite
numeričku dugmad,
a zatim
.
(Disk ili USB uređaj
može da zabrani
radnju.)
24SR
5 Pritiskajte
/ da biste izabrali željenu
datoteku, a zatim pritisnite .
Ostale radnje tokom
reprodukcije
U zavisnosti od tipa diska ili datoteke,
funkcija možda neće raditi.
Da biste uradili ovo Uradite sledeće
Pregled
menija DVD
Pritisnite DVD/
TUNER MENU.
Pregled liste
fascikli ili liste
datoteka
Pritisnite SEARCH.
Ponovo pritisnite
SEARCH da biste
isključili listu fascikli ili
listu datoteka.
Da biste uradili ovo Uradite sledeće
Povratak u listu
fascikli kada ste u
listi datoteka
Pritisnite RETURN.
Brzo pronalaženje Pritisnite  ili 
mesta u toku brzog tokom reprodukcije.
premotavanja
Svaki put kada
unapred ili unazad pritisnete  ili ,
(funkcija Lock
brzina reprodukcije se
Search)
menja.
Pritisnite , a zatim
ili .
Svaki put kada
pritisnete
ili ,
brzina reprodukcije
se menja.
zatim pritisnite numeričku dugmad
da biste uneli broj naslova,
poglavlja, scene, numere ili
indeksa, a zatim pritisnite
.
Pokrenuće se reprodukcija.
Napomena
•• Za VIDEO CD sa PBC reprodukcijom, pritisnite
SEARCH da biste pretražili scenu.
•• Za VIDEO CD bez PBC reprodukcije, pritisnite
SEARCH da biste pretražili numeru i indeks.
Pretraga određenog mesta pomoću
vremenskog koda
1 Pritiskajte SEARCH tokom
Pretraživanje određene numere
reprodukcije da biste izabrali
režim vremenske pretrage.
2 Držite pritisnuto dugme SHIFT,
Držite pritisnuto dugme SHIFT, zatim
pritisnite numeričku dugmad da biste
izabrali numeru koju želite da
reprodukujete, a zatim pritisnite
.
Pretraga pomoću dugmeta SEARCH
1 Pritisnite SEARCH da biste prikazali
pritisnite numeričku dugmad da
biste uneli vremenski kôd, a zatim
pritisnite
.
Reprodukcija diska/USB-a
Gledanje jednog
po jednog kadra
(Slow-motion
Play – Usporena
reprodukcija)
2 Držite pritisnuto dugme SHIFT,
Primer: Da biste našli scenu na 2 sata,
10 minuta i 20 sekundi, držite dugme
SHIFT, a zatim pritisnite 2, 1, 0, 2,
0 ([2:10:20]).
Ako pogrešite, pritisnite dugme CLEAR
da biste otkazali broj.
listu numera.
2 Pritiskajte
/ da biste izabrali
numeru koju želite da reprodukujete,
a zatim pritisnite
.
Pretraživanje određenog naslova/
poglavlja/scene/numere/indeksa
1 Pritiskajte SEARCH tokom
Pretraga pomoću menija DVD
1 Pritisnite DVD/TUNER MENU.
2 Pritisnite / / / ili držite
pritisnuto dugme SHIFT, zatim
pritisnite numeričku dugmad da
biste izabrali numeru ili stavku koju
želite da reprodukujete, a zatim
pritisnite
.
reprodukcije da biste izabrali
režim pretrage.
25SR
Promena uglova kamere
Pritiskajte ANGLE tokom reprodukcije
da biste izabrali željeni ugao kamere.
Izbor postavke titla
VIDEO CD/AUDIO CD/audiodatoteka
Izlaz zvuka možete da promenite.
•• [STEREO]: Stereo zvuk.
•• [1/L]/[2/R]: Monoauralni zvuk levog ili
desnog kanala.
SUPER VIDEO CD
•• [1:STEREO]: Stereo zvuk audio-
numere 1.
•• [1:1/L]/[1:2/R]: Monoauralni zvuk levog
ili desnog kanala audio-numere 1.
Pritiskajte SUBTITLE tokom
reprodukcije da biste izabrali željeni
jezik titla ili isključili titlove.
Menjanje jezika/zvuka
•• [2:STEREO]: Stereo zvuk audio-
numere 2.
•• [2:1/L]/[2:2/R]: Monoauralni zvuk
levog ili desnog kanala audionumere 2.
Reprodukovanje VIDEO CD diska
sa PBC funkcijama
Pritiskajte AUDIO tokom reprodukcije
da biste izabrali željeni audio-format
ili režim.
DVD VIDEO
Ukoliko izvor sadrži više audio-formata
ili zvuk koji je snimljen na više jezika,
moći ćete da izaberete format zvuka
ili jezik.
Kada se prikažu četiri cifre, one
označavaju šifru jezika. Pogledajte
odeljak „Lista sa šiframa jezika“
(stranica 70) da biste videli koji jezik ta
šifra predstavlja. Ako se isti jezik prikaže
dva ili više puta, DVD VIDEO je snimljen u
više zvučnih formata.
Možete da koristite meni PBC (Playback
Control – Kontrola reprodukcije) da
biste uživali u interaktivnim funkcijama
VIDEO CD diska (VIDEO CD verzija 2.0 i
Super VCD).
1 Pritisnite  za reprodukciju VIDEO
CD diska sa funkcijama PBC.
Na TV ekranu će se prikazati PBC meni.
2 Držite pritisnuto dugme SHIFT,
zatim pritisnite numeričku dugmad
da biste izabrali broj željene stavke,
a zatim pritisnite
.
3 Nastavite reprodukciju u skladu sa
uputstvima u meniju.
Napomena
PBC reprodukcija se otkazuje kada aktivirate
funkciju za ponavljanje reprodukcije (Repeat
Play – Ponovljena reprodukcija).
26SR
Otkazivanje PBC reprodukcije
1 Pritisnite  ili  ili držite
pritisnuto dugme SHIFT, a zatim
pritisnite numeričku dugmad da
biste izabrali numeru kada je
reprodukcija zaustavljena.
2 Pritisnite  ili
.
Reprodukcija započinje od izabrane
numere.
Povratak na PBC reprodukciju
Nastavak reprodukcije za više
diskova
Reprodukcija sekvencijalnim
redosledom (Normal Play –
Normalna reprodukcija)
Kada se reprodukcija zaustavi,
pritiskajte PLAY MODE.
 Kada se reprodukuje disk
•• [DISC]: reprodukcija diska.
•• [FOLDER]*: reprodukcija svih podržanih
datoteka u navedenoj fascikli na disku.
* Nije moguće izabrati za AUDIO CD.
Sistem može da uskladišti tačke za
nastavak reprodukcije za najviše
šest diskova i nastavi reprodukciju
kada ponovo umetnete isti disk.
Kada uskladištite tačku za nastavak
reprodukcije za sedmi disk, biće
izbrisana tačka za nastavak
reprodukcije prvog diska.
Da biste aktivirali ovu funkciju, podesite
funkciju [MULTI-DISC RESUME] u meniju
[SYSTEM SETUP] na [ON] (stranica 33).
Napomena
Da biste disk reprodukovali ispočetka, dvaput
pritisnite , a zatim pritisnite .
 Kada se reprodukuje USB uređaj
•• [ONE USB DEVICE]: reprodukcija USB
uređaja.
•• [FOLDER]: reprodukcija svih podržanih
datoteka u navedenoj fascikli na USB
uređaju.
Reprodukcija diska/USB-a
Dvaput pritisnite , a zatim pritisnite .
Korišćenje režima
reprodukcije
Napomena
•• Indikatori „FLDR“ i „SHUF“ isključuju se
na ekranu kada je normalna reprodukcija
podešena na [DISC] ili [ONE USB DEVICE].
•• Indikator „FLDR“ uključuje se na ekranu
kada je normalna reprodukcija podešena
na [FOLDER].
Reprodukcija nasumičnim
redosledom (Shuffle Play)
Kada se reprodukcija zaustavi,
pritiskajte PLAY MODE.
 Kada se reprodukuje disk
•• [DISC (SHUFFLE)]: nasumična repro­
dukcija svih audio-datoteka na disku.
•• [FOLDER (SHUFFLE)]*: nasumična
reprodukcija svih audio-datoteka iz
navedene fascikle na disku.
* Nije moguće izabrati za AUDIO CD.
27SR
 Kada se reprodukuje USB uređaj
•• [ONE USB DEVICE (SHUFFLE)]:
nasumična reprodukcija svih audiodatoteka na USB uređaju.
•• [FOLDER (SHUFFLE)]: nasumična
reprodukcija svih audio-datoteka iz
navedene fascikle na USB uređaju.
Napomena
•• Indikator „SHUF“ uključuje se na
ekranu kada je nasumična reprodukcija
podešena na [DISC (SHUFFLE)] ili
[ONE USB DEVICE (SHUFFLE)].
•• Indikatori „FLDR“ i „SHUF“ uključuju se na
ekranu kada je nasumična reprodukcija
podešena na [FOLDER (SHUFFLE)].
•• Nasumičnu reprodukciju nije moguće obaviti
za video datoteke.
•• Nasumična reprodukcija će biti prekinuta kada:
—— otvorite ležište za disk.
—— obavljate sinhronizovani prenos.
—— menjate MEDIA MODE.
•• Nasumična reprodukcija može da se
otkaže kada izaberete fasciklu ili numeru
za reprodukciju.
Ponavljanje reprodukcije
(Repeat Play)
Pritiskajte REPEAT.
U zavisnosti od tipa diska ili datoteke,
neka podešavanja možda neće biti
dostupna.
•• [OFF]: ne ponavlja reprodukciju.
•• [ALL]: ponavljanje svih numera
ili datoteka u izabranom režimu
reprodukcije.
•• [DISC]: ponavljanje celog sadržaja
(samo za DVD VIDEO i VIDEO CD).
•• [TITLE]: ponavljanje trenutnog naslova
(samo za DVD VIDEO).
•• [CHAPTER]: ponavljanje trenutnog
poglavlja (samo DVD VIDEO).
•• [TRACK]: ponavljanje trenutne numere.
•• [FILE]: ponavljanje trenutne video
datoteke.
28SR
Otkazivanje reprodukcije sa
ponavljanjem
Pritiskajte REPEAT da biste izabrali [OFF].
Napomena
•• Indikator „
“ uključuje se na ekranu kada je
ponovljena reprodukcija podešena na [ALL]
ili [DISC].
•• Indikator „
“ uključuje se na ekranu kada
je ponovljena reprodukcija podešena na
[TITLE], [CHAPTER], [TRACK] ili [FILE].
•• Ne možete da obavite ponovljenu
reprodukciju VIDEO CD diska tokom PBC
reprodukcije.
•• U zavisnosti od DVD VIDEO diska, ne možete da
obavite ponovljenu reprodukciju.
•• Ponovljena reprodukcija će biti otkazana kada
—— otvorite ležište za disk.
—— isključite sistem (samo za DVD VIDEO i
VIDEO CD).
—— promenite funkciju (samo za DVD VIDEO
i VIDEO CD).
—— obavljate sinhronizovani prenos.
—— menjate MEDIA MODE.
Ograničavanje
reprodukcije diska
(Parental Control –
Roditeljska kontrola)
Možete da ograničite reprodukciju
sadržaja na nekim DVD VIDEO diskovima
prema nekom unapred određenom
kriterijumu. Scene mogu biti preskočene ili
zamenjene drugim scenama.
1 Kada se reprodukcija zaustavi,
pritisnite SETUP.
2 Pritiskajte
/ da biste izabrali
[SYSTEM SETUP], a zatim
pritisnite
.
3 Pritiskajte
/ da biste izabrali
[PARENTAL CONTROL], a zatim
pritisnite
.
4Držite pritisnuto dugme SHIFT,
Ako zaboravite lozinku
pritisnite numeričku dugmad da
biste uneli ili ponovo uneli 4-cifrenu
lozinku, a zatim pritisnite
.
5 Pritiskajte
/ da biste izabrali
[STANDARD], a zatim pritisnite
.
6Pritiskajte
/ da biste izabrali
geografsko područje kao nivo
ograničenja reprodukcije, a zatim
pritisnite
.
7 Pritiskajte
/ da biste izabrali
[LEVEL], a zatim pritisnite
.
8Pritiskajte
/ da biste izabrali
željeni nivo, a zatim pritisnite
.
Što je niža vrednost, strože je
ograničenje.
Prikaz informacija o
disku i USB uređaju
Informacije na TV ekranu
Držite pritisnuto dugme SHIFT, a
zatim pritiskajte DISPLAY tokom
reprodukcije.
Reprodukcija diska/USB-a
Područje je izabrano.
Kada izaberete [OTHERS], unesite
poštanski broj za željeno geografsko
područje u skladu sa „Lista sa šiframa
područja za roditeljsku kontrolu“
(stranica 71) tako što ćete da držite
dugme SHIFT, a zatim da pritiskate
numeričku dugmad.
Uklonite disk i ponovite korake od 1 do 3
u odeljku „Ograničavanje reprodukcije
diska (Parental Control – Roditeljska
kontrola)“ (stranica 28). Držite
pritisnuto dugme SHIFT, pritisnite
numeričku dugmad da biste uneli
lozinku „199703“, a zatim pritisnite
.
Pratite uputstva na ekranu i unesite novu
četvorocifrenu lozinku. Zatim ponovo
umetnite disk i pritisnite .
Treba da ponovo unesete novu lozinku.
Isključivanje funkcije roditeljske
kontrole
Podesite [LEVEL] na [OFF] u 8. koraku.
Reprodukcija diska za koji je
podešena roditeljska kontrola
1 Umetnite disk, a zatim pritisnite .
Na TV ekranu se prikazuje ekran za unos
lozinke.
2 Držite pritisnuto dugme SHIFT,
 Informacije o reprodukciji
Vreme reprodukcije i preostalo
vreme
 Brzina protoka bitova
pritisnite numeričku dugmad da
biste uneli ili ponovo uneli 4-cifrenu
lozinku, a zatim pritisnite
.
 Tip datoteke
Sistem pokreće reprodukciju.
 Naziv albuma*1/fascikle*2/broj
poglavlja/indeksa
 Status reprodukcije
 Naslov*1/numera/naziv datoteke*2
29SR
 Naziv izvođača*1*2
Prikazuje se prilikom reprodukcije
audio-datoteke.
*1 Ako audio-datoteka poseduje ID3 oznaku,
sistem će prikazati naziv albuma/naziv
numere/naziv izvođača iz informacija
ID3 oznake. Sistem podržava ID3 oznake
verzije 1.0/1.1/2.2/2.3.
2
* Ako naziv sadrži znakove koje nije moguće
prikazati, ovi znakovi biće prikazani kao „_“.
Napomena
•• U zavisnosti od izvora iz kojeg se sadržaj
reprodukuje,
—— neke informacije se možda neće prikazati.
—— neki znakovi neće moći da se prikažu.
•• U zavisnosti od režima reprodukcije,
prikazane informacije mogu da se razlikuju.
Prikazivanje informacija o audioformatu na DVD VIDEO diskovima i
video datotekama
Pritiskajte AUDIO tokom reprodukcije.
Informacije na ekranu
Pritiskajte DISPLAY kada je sistem
uključen.
Možete da vidite sledeće informacije:
——vreme reprodukcije/preostalo vreme
numere, naslov, poglavlje
——broj scene
——naziv datoteke, naziv fascikle
——naslov, izvođač i informacije o albumu
Napomena
•• Naziv diska ili numere možda se neće
prikazivati u zavisnosti od znakova.
•• Vreme reprodukcije audio-datoteka i video
datoteka možda se neće pravilno prikazivati.
•• Proteklo vreme reprodukcije za audiodatoteku kodiranu kao VBR (promenljiva
brzina protoka bitova) ne prikazuje se
pravilno.
30SR
Korišćenje menija za
podešavanja
Možete da unesete brojna
prilagođavanja, na primer za sliku i zvuk.
Prikazane stavke zavise od zemlje ili
regiona.
Napomena
Podešavanja za reprodukciju koja se nalaze na
disku imaju prioritet nad podešavanjima koja
izaberete u meniju za podešavanje. Zbog toga
neke postavke u meniju za podešavanja možda
neće raditi.
1 Kada se reprodukcija zaustavi u
funkciji DVD/CD ili USB, pritisnite
SETUP.
Na TV ekranu će se pojaviti meni za
podešavanje.
2 Pritiskajte
/ da biste izabrali
[LANGUAGE SETUP], [VIDEO SETUP],
[AUDIO SETUP], [SYSTEM SETUP] ili
[HDMI SETUP], a zatim pritisnite
.
3 Pritiskajte
/ da biste izabrali
željenu stavku, a zatim pritisnite
4Pritiskajte
/ da biste izabrali
željenu postavku, a zatim
pritisnite
.
Postavka je izabrana i podešavanje je
dovršeno.
Izlazak iz menija
Pritisnite SETUP.
.
Podešavanje jezika
– [LANGUAGE SETUP]
[OSD]
Podešavanje TV ekrana
– [VIDEO SETUP]
[TV TYPE]
Podešavanje jezika menija na ekranu.
[(MENU)]
Podešavanje jezika za meni DVD.
[16:9]: Izaberite ovu postavku ako
sistem povezujete sa televizorom sa
širokim ekranom ili televizorom koji ima
funkciju za režim širokog prikaza.
[AUDIO]
[SUBTITLE]
Prebacivanje jezika titla snimljenog na
DVD VIDEO disku.
Kada izaberete [AUDIO FOLLOW], jezik
titla se menja u skladu sa jezikom
izabranog zvučnog zapisa.
[4:3 LETTER BOX]: Izaberite ovu
postavku ako sistem povezujete sa
televizorom sa ekranom sa odnosom
širina/visina 4:3 ili televizorom koji nema
funkciju za režim širokog prikaza. Kada
je izabrana ova postavka, slika širokog
formata se prikazuje sa crnim trakama
na vrhu i dnu ekrana.
Reprodukcija diska/USB-a
Menjanje jezika zvučnog zapisa.
Kada izaberete [ORIGINAL], biće izabran
jezik kojem je dat prioritet na disku.
Napomena
Ako izaberete [OTHERS] u opcijama
[(MENU)], [AUDIO] i [SUBTITLE], unesite kôd
jezika iz tabele u odeljku „Lista sa šiframa
jezika“ (stranica 70) pomoću numeričke
dugmadi.
[4:3 PAN SCAN]: Izaberite ovu postavku
ako sistem povezujete sa televizorom sa
ekranom sa odnosom širina/visina 4:3 ili
televizorom koji nema funkciju za režim
širokog prikaza. Kada je izabrana ova
postavka, slika se prikazuje celom visinom,
ali sa odsečenim ivicama sa strane.
[4:3 OUTPUT] (Izlaz 4:3)
[FULL](Ceo ekran): Izaberite ovu
postavku ako sistem povezujete sa
televizorom koji ima funkciju za režim
širokog prikaza. Slika za ekran sa
odnosom širina/visina 4:3 se prikazuje
u odnosu širina/visina 16:9 čak i na
televizorima sa širokim ekranom.
31SR
[NORMAL]: Veličina slike se menja tako
da odgovara veličini ekrana, ali slika
zadržava originalni odnos širina/visina.
Ova postavka prikazuje crne trake sa
leve i desne strane ako prikazujete sliku
ekrana sa odnosom širina/visina 4:3.
[FRAME]: Slika i objekti koji se ne kreću
prikazuju se u visokoj rezoluciji.
odešavanje audio-opcija
P
– [AUDIO SETUP]
[AUDIO DRC]
(Komprimovanje dinamičkog opsega)
[COLOR SYSTEM(VIDEO CD)]
(Osim za modele za Južnu Ameriku,
Evropu i Rusiju)
Podešava sistem boja (PAL ili NTSC).
[AUTO]: Emituje video signal u skladu
sa sistemom boja diska. Izaberite ovu
postavku ako TV koristi DUAL sistem.
[PAL]: Menja video signal NTSC diska i
emituje ga u PAL sistemu.
[NTSC]: Menja video signal PAL diska i
emituje ga u NTSC sistemu.
Više detalja možete da vidite u poglavlju
„Menjanje sistema boja“ (stranica 22).
[BLACK LEVEL]
(Samo model za Južnu Ameriku)
Bira nivo crne boje (nivo podešavanja) za
video signale emitovane sa VIDEO OUT
priključka.
[ON]: Bira nivo crne boje za izlazni signal
na standardnom nivou.
[OFF]: Snižava standardan nivo crne
boje. Koristite ovo podešavanje kada
slika postane suviše bela.
[PAUSE MODE]
[AUTO]: Slika i objekti koji se kreću
prikazuju se bez podrhtavanja. Obično je
potrebno da izaberete ovu postavku.
32SR
Funkcija je korisna za gledanje filmova
sa utišanim zvukom kasno uveče.
[OFF]: Isključeno.
[STANDARD]: Dinamički opseg se
komprimuje onako kako je zamislio
tonski snimatelj.
[TRACK SELECTION]
Daje prioritet zvučnom zapisu koji sadrži
najveći broj kanala kada reprodukujete
DVD VIDEO na kojem je snimljeno više
audio-formata (PCM, MPEG audio ili
Dolby Digital).
[OFF]: Bez datog prioriteta.
[AUTO]: Prioritet je dat.
[A/V SYNC]
(Samo video datoteke)
[OFF]: Ne prilagođava sliku.
[ON]: Podešava kašnjenje između slike
i zvuka kada se zvuk ne sinhronizuje sa
prikazanom slikom.
[DOWNMIX]
Biranje signala za emitovanje zvuka za
reprodukovanje višekanalnog zvuka.
[NORMAL]: Emitovanje višekanalnog
zvuka u vidu dvokanalnog stereo
signala.
[DOLBY SURROUND]: Emitovanje
višekanalnog zvuka u vidu dvokanalnog
okružujućeg signala.
Napomena
Ova funkcija radi samo za HDMI OUT (TV)
priključak.
[MULTI-DISC RESUME]
[ON]: Čuvanje tačaka za nastavak
reprodukcije za najviše 6 diskova.
[OFF]: Reprodukcija počinje od tačke za
nastavak reprodukcije samo za trenutni
disk u sistemu.
[RESET]
odešavanje sistema
P
– [SYSTEM SETUP]
Čuvar ekrana će sprečiti oštećenje
uređaja ekrana (dupliranje). Pritisnite
 +/– da biste izašli iz čuvara ekrana.
[ON]: Slika čuvara ekrana prikazaće
se ako ne koristite sistem približno
15 minuta.
[OFF]: Isključuje funkciju. Slika čuvara
ekrana se ne prikazuje.
[BACKGROUND]
Biranje pozadinske boje ili slike koja će
se prikazivati na TV ekranu.
[JACKET PICTURE]: U pozadini će se
prikazati naslovna slika (fotografija) koja
je snimljena na disku.
[GRAPHICS]: U pozadini će se prikazati
slika koja je fabrički uskladištena u
sistemu.
[BLUE]: Boja pozadine je plava.
[BLACK]: Boja pozadine je crna.
[PARENTAL CONTROL]
Podešavanje ograničavanja reprodukcije
Više detalja možete da vidite u poglavlju
„Ograničavanje reprodukcije diska
(Parental Control – Roditeljska kontrola)“
(stranica 28).
Podešavanje HDMI opcija
– [HDMI SETUP]
[HDMI RESOLUTION]
Izbor rezolucije emitovanja za TV kada je
TV povezan putem HDMI kabla.
[AUTO (1920×1080p)]: Emituje video
signale u skladu sa rezolucijom
televizora.
[1920×1080i]/[1280×720p]/
[720×480p]*1/[720×480/576p]*2:
Emituje video signale u skladu sa
izabranim podešavanjem rezolucije.
Reprodukcija diska/USB-a
[SCREEN SAVER]
Vraća postavke menija za podešavanje
na podrazumevane vrednosti. Više
detalja možete da vidite u poglavlju
„Vraćanje postavki menija za
podešavanje na podrazumevane
vrednosti“ (stranica 64).
*1 Samo za modele za Južnu Ameriku.
*2 Za druge modele.
[YCBCR/RGB(HDMI)]
[YCBCR]: Emituje YCBCR video signale.
[RGB]: Emitovanje RGB video signala.
[AUDIO(HDMI)]
[AUTO]: Emituje audio-signale u
originalnom formatu sa HDMI OUT (TV)
priključka.
[PCM]: Emituje 2-kanalne linearne PCM
signale sa HDMI OUT (TV) priključka.
33SR
[CONTROL FOR HDMI]
[ON]: Funkcija Control for HDMI je
omogućena. Možete da upravljate
sistemom sa TV-a povezanog HDMI
kablom i obrnuto.
[OFF]: Isključeno.
[AUDIO RETURN CHANNEL]
Podesite ovu funkciju kada je sistem
povezan sa HDMI IN priključkom
TV-a, kompatibilnim sa funkcijom
Audio Return Channel. Ova funkcija je
dostupna kada [CONTROL FOR HDMI]
podesite na [ON].
[ON]: Zvuk sa TV-a možete da slušate
sa zvučnika sistema.
[OFF] (Isključeno): Isključeno.
[STANDBY LINKED TO TV]
Ova funkcija je dostupna kada podesite
[CONTROL FOR HDMI] na [ON].
[AUTO]: Kada isključite TV, sistem
se automatski isključuje u sledećim
uslovima:
——prilikom reprodukcije video snimka u
funkciji DVD/CD ili USB
——kada se reprodukcija zvuka zaustavi u
funkciji DVD/CD ili USB
——kada je izabrana funkcija TV
[ON]: Sistem će se automatski isključiti
kada isključite TV bez obzira na funkciju.
[OFF]: Sistem se neće isključiti kada
isključite TV.
USB prenos
Pre korišćenja USB
uređaja
Više informacija o kompatibilnim
USB uređajima potražite u poglavlju
„Veb-lokacije za kompatibilne uređaje“
(stranica 11).
(Apple uređaje možete da koristite
sa ovim sistemom samo preko
BLUETOOTH veze.)
Prenošenje muzike
Možete da prenesete muziku sa diska
(samo za AUDIO CD ili MP3 disk) na USB
uređaj povezan na
(USB) ulaz.
Audio-format datoteka koje ovaj sistem
prenosi je MP3.
Napomena
•• Ne uklanjajte USB uređaj u toku prenosa ili
brisanja. To bi moglo da ošteti podatke na
USB uređaju ili sam USB uređaj.
•• MP3 datoteke se prenose istom brzinom
protoka bitova kao originalne datoteke.
•• Pre prenosa sa AUDIO CD diska, možete da
izaberete brzinu protoka bitova.
•• Radnje USB prenosa i brisanja su zabranjene
kada je ležište za disk otvoreno.
Napomena o sadržaju zaštićenom
autorskim pravima
Reprodukcija prenete muzike je ograničena
samo na ličnu upotrebu. Upotreba muzike van
ovog ograničenja zahteva dozvolu vlasnika
autorskih prava.
Biranje brzine protoka bitova
Možete da izaberete veću brzinu protoka
bitova da biste muziku preneli u boljem
kvalitetu.
34SR
1 Pritisnite OPTIONS.
2 Pritiskajte / da biste izabrali
„BIT RATE“ (Brzina protoka bitova),
a zatim pritisnite
.
3 Pritiskajte
/ da biste izabrali
željenu brzinu protoka bitova, a
zatim pritisnite
.
Prenos muzike sa diska
Muziku možete da prenesete na USB
uređaj povezan na
(USB) ulaz na
sledeći način:
•• Sinhronizovani prenos: Prenos svih
numera ili MP3 datoteka sa diska
na USB.
•• REC1 prenos: Prenos pojedinačne
numere ili MP3 datoteke tokom
reprodukcije.
Pomoću tastera na ekranu osetljivom na
dodir jedinice obavite ovu operaciju.
1 Priključite prenosni USB uređaj na
(USB) ulaz.
Napomena
Možete da koristite USB adapter (ne
isporučuje se) da biste povezali USB uređaj
sa jedinicom ukoliko USB jedinica ne može
da se priključi na
(USB) ulaz.
2 Dodirujte FUNCTION da biste
izabrali „DVD/CD“, a zatim
ubacite disk.
Sinhronizovani prenos:
Ako sistem automatski pokrene
reprodukciju, dvaput dodirnite 
da biste u potpunosti zaustavili
reprodukciju.
Kada je reprodukcija zaustavljena,
pritiskajte PLAY MODE na daljinskom
upravljaču da biste izabrali željeni režim
reprodukcije.
Napomena
Ako pokrenete prenos tokom nasumične
reprodukcije ili ponovljene reprodukcije,
izabrani režim reprodukcije menja se
automatski na normalnu reprodukciju.
REC1 prenos:
Izaberite numeru ili MP3 datoteku koju
želite da prenesete i započnite njenu
reprodukciju.
4Dodirnite REC TO USB.
USB prenos
„128 KBPS“: kodirane MP3 datoteke
manje su veličine i slabijeg kvaliteta
zvuka.
•• „256 KBPS“: kodirane MP3 datoteke
veće su veličine, ali i boljeg kvaliteta
zvuka.
Da biste izašli iz menija sa opcijama,
pritisnite OPTIONS.
••
3 Pripremite izvor zvuka.
Na ekranu će se prikazati „PUSH ENTER“ .
5 Dodirnite ENTER.
Prenos počinje, a zatim će se na
ekranu prikazati „DO NOT REMOVE“.
Ne uklanjajte USB uređaj dok se prenos
ne završi.
Kada se prenos završi, sistem obavlja
sledeće radnje:
Sinhronizovani prenos:
Disk se automatski zaustavlja.
REC1 prenos:
Disk nastavlja da reprodukuje sledeću
numeru ili datoteku.
Zaustavljanje prenosa
Dodirnite .
Napomene o prenosu
•• Ne možete da prenesete MP3 datoteke sa
diska koji je formatiran kao UDF (Universal
Disk Format – Univerzalni format diska) na
USB uređaj.
•• Zvuk se ne emituje tokom prenosa.
•• CD-TEXT informacije neće biti prenete u
kreirane MP3 datoteke.
35SR
•• Prenos će biti automatski zaustavljen u
sledećim slučajevima:
—— Tokom prenosa je nestalo prostora na USB
uređaju.
—— Broj audio-datoteka ili fascikli na USB
uređaju je dostigao granicu koju sistem
može da prepozna.
•• Ako fascikla ili datoteka koju prebacujete već
postoji na USB uređaju pod istim nazivom,
nakon naziva se dodaje redni broj, pa neće
doći do prepisivanja originalne fascikle ili
datoteke.
•• Sledeće radnje ne možete da obavite u toku
prenosa:
—— Izbacivanje diska.
—— Biranje druge numere ili datoteke
—— Pauziranje reprodukcije ili nalaženje tačke
u numeri ili datoteci.
—— Menjanje funkcije.
•• Kada prenosite muziku na WALKMAN®
koristeći „Media Manager for WALKMAN“,
obavezno je prenesite u MP3 formatu.
•• Kada povezujete uređaj WALKMAN® na
sistem, povežite ga nakon što prikaz
„Creating Library“ ili „Creating Database“ na
uređaju WALKMAN® ne nestane.
Pravila kreiranja fascikli i
datoteka
Maksimalni broj MP3 datoteka koji
može da se kreira
•• 298 fascikli
•• 650 datoteka u fascikli
•• 650 datoteka u REC1-CD ili REC1-MP3
fascikli.
Ovi brojevi se mogu razlikovati u
zavisnosti od konfiguracije datoteka
ili fascikli.
Pri prenosu na USB uređaj, fascikla
„MUSIC“ kreira se direktno ispod fascikle
„ROOT“. Fascikle i datoteke se kreiraju
unutar fascikle „MUSIC“ u skladu sa
metodom prenosa i izvorom na sledeći
način:
36SR
Sinhronizovani prenos
 U slučaju prenosa CD-DA numera na
AUDIO CD
Naziv fascikle: „CDDA0001“*
Naziv datoteke: „TRACK001“*
 U slučaju prenosa MP3 datoteka
sa diska
Naziv fascikle: Isti kao izvor
Naziv datoteke: Isti kao izvor
REC1 prenos
 U slučaju prenosa CD-DA numere sa
AUDIO CD diska
Naziv fascikle: „REC1-CD“
Naziv datoteke: „TRACK001“*
 U slučaju prenosa MP3 datoteke
sa diska
Naziv fascikle: „REC1-MP3“
Naziv datoteke: Isti kao izvor
* Fasciklama i datotekama se potom dodeljuju
redni brojevi.
Brisanje audio-datoteka ili
fascikli sa USB uređaja
1 Pritiskajte FUNCTION +/– da biste
izabrali „USB“.
2 Pritiskajte MEDIA MODE da biste
izabrali [MUSIC].
3 Kada se reprodukcija zaustavi,
pritisnite OPTIONS.
4Pritiskajte
/ da biste izabrali
„ERASE“, a zatim pritisnite
.
Na TV ekranu će se prikazati lista fascikli.
5 Pritiskajte
/ da biste izabrali
fasciklu, a zatim pritisnite
.
Na TV ekranu će se prikazati lista
datoteka.
6Pritiskajte
Tjuner
Slušanje radija
/ da biste izabrali
audio-datoteku koju želite da
izbrišete, a zatim pritisnite
.
1 Pritiskajte FUNCTION +/– da biste
Ako želite da izbrišete sve audiodatoteke u fascikli, izaberite [ALL
TRACKS] sa liste.
Na ekranu će se prikazati „FOLDER
ERASE“ ili „TRACK ERASE“ i „PUSH
ENTER“.
Da biste otkazali radnje brisanja,
pritisnite .
Druga mogućnost je da pritiskate
FUNCTION na jedinici.
7 Pritisnite
.
Napomena
•• Možete da izbrišete samo podržanu audio-
datoteku, datoteku u MP4 formatu i datoteku
u 3GP formatu.
•• Ne možete da izbrišete audio-datoteke
ili fascikle kada se izabere nasumična
reprodukcija. Pre brisanja podesite režim
reprodukcije na normalnu reprodukciju.
•• Radnja brisanja je zabranjena kada je ležište
za disk otvoreno.
2 Podesite na stanicu.
Automatsko skeniranje:
Držite pritisnuto TUNING+/– dok
frekvencija ne počne da se menja na
ekranu.
Skeniranje se automatski zaustavlja
kada je stanica podešena. Indikator „ST“
(samo za FM stereo programe) uključuje
se na ekranu.
Ako se skeniranje ne zaustavi, pritisnite
 da biste prekinuli skeniranje. Zatim
izvedite ručno podešavanje (u nastavku).
Tjuner
Na ekranu će se prikazati „COMPLETE“.
Da biste izašli iz menija sa opcijama,
pritisnite OPTIONS.
izabrali „TUNER FM“ (Tjuner FM).
Ručno podešavanje:
Pritiskajte TUNING+/– da biste podesili
željenu stanicu.
Napomena
Kada podesite FM stanicu koja pruža RDS
usluge, tokom programa će se prikazivati
informacije kao što je naziv stanice ili usluge.
RDS informacije možete da proverite tako što
ćete pritiskati DISPLAY.
Savet
Da biste umanjili statički šum na slabim FM
stereo stanicama, pritiskajte FM MODE dok „ST“
ne nestane sa ekrana. Izgubićete stereo efekat,
ali će se prijem poboljšati.
37SR
Memorisanje radio-stanica
Možete da memorišete najviše 20 FM
stanica kao omiljene stanice.
1 Izaberite željenu stanicu.
2 Pritisnite DVD/TUNER MENU.
3 Pritiskajte / da biste izabrali
broj memorije koji želite, a zatim
pritisnite
.
Na ekranu će se prikazati „COMPLETE“ i
stanica je memorisana.
Ako je izabranom broju memorije već
dodeljena druga stanica, ona će biti
zamenjena novom.
Slušanje memorisane stanice
Pritiskajte PRESET+/– da biste izabrali
željeni memorisani broj.
Druga mogućnost je da držite pritisnutim
dugme SHIFT, pritisnete numeričku
dugmad, a zatim pritisnete .
BLUETOOTH
O BLUETOOTH bežičnoj
tehnologiji
BLUETOOTH bežična tehnologija je
bežična tehnologija kratkog opsega koja
omogućava bežični prenos podataka
između digitalnih uređaja.
Podržana BLUETOOTH verzija, profili
i kodeci
Više detalja možete da vidite u poglavlju
„BLUETOOTH odeljak“ (stranica 68).
Kompatibilni BLUETOOTH uređaji
Više detalja možete da vidite u poglavlju
„Veb-lokacije za kompatibilne uređaje“
(stranica 11).
O indikatoru BLUETOOTH
Indikator BLUETOOTH na jedinici
uključuje se ili trepće plavom bojom da
prikaže status BLUETOOTH veze.
38SR
Status sistema
Status indikatora
Stanje mirovanja za
BLUETOOTH
Sporo trepće
BLUETOOTH
uparivanje
Brzo trepće
BLUETOOTH veza je
uspostavljena
Svetli
Uparivanje sistema sa
BLUETOOTH uređajem
Uparivanje je postupak u kojem
se BLUETOOTH uređaji unapred
međusobno registruju. Kada jednom
obavite uparivanje, više nije potrebno
da ga ponovo obavljate.
Ako je uređaj NFC kompatibilni
pametni telefon, postupak ručnog
uparivanja nije potreban. (Pogledajte
poglavlje „BLUETOOTH povezivanje
jednim dodirom pomoću funkcije NFC“
(stranica 41).)
1 Postavite BLUETOOTH uređaj na
udaljenost do 1 metra od jedinice.
biste izabrali funkciju BLUETOOTH.
Na ekranu će se prikazati „BT AUDIO“ .
Savet
•• Ako na sistemu nema informacija o
uparivanju (na primer, kada BLUETOOTH
funkciju koristite prvi put posle kupovine),
na ekranu trepće „PAIRING“, a sistem
prelazi u režim za uparivanje. Pređite na
korak 4.
•• Ako je sistem povezan na BLUETOOTH
uređaj, dodirnite BLUETOOTH na jedinici
da biste prekinuli vezu sa BLUETOOTH
uređajem.
3 Dodirnite i zadržite
PAIRING na
jedinici tokom 2 sekunde ili više.
Na uređaju treperi „PAIRING“.
BLUETOOTH uređaja.
Obavite ovaj korak u roku od 5 minuta.
U suprotnom, uparivanje će biti
otkazano. U ovom slučaju, ponovite
postupak od 3. koraka.
Napomena
Ako se od vas traži da unesete šifru na
BLUETOOTH uređaju, unesite „0000“. Šifra
je poznata i pod nazivom „ključ“, „PIN kôd“,
„PIN broj“ ili „lozinka“.
6Uspostavite vezu sa BLUETOOTH
uređajem.
Kada se uparivanje dovrši i BLUETOOTH
veza se uspostavi, ime BLUETOOTH
uređaja prikazaće se na ekranu.
U zavisnosti od BLUETOOTH uređaja,
povezivanje može da započne
automatski nakon što uparivanje bude
dovršeno.
Informacije o BLUETOOTH uređaju
možete da proverite ako pritiskate
DISPLAY.
Napomena
BLUETOOTH
2 Dodirnite BLUETOOTH na jedinici da
5 Izaberite „MHC-V50D“ na ekranu
•• Možete da uparite do 9 BLUETOOTH uređaja.
Ako uparujete deseti BLUETOOTH uređaj,
najranije povezani uređaj će biti izbrisan.
•• Ako želite da obavite uparivanje sa drugim
BLUETOOTH uređajem, ponovite korake od
1 do 6.
Otkazivanje postupka uparivanja
Dodirnite i držite PAIRING na jedinici
tokom 2 sekunde ili duže dok se „BT
AUDIO“ ne prikaže na ekranu.
4Obavite postupak uparivanja na
BLUETOOTH uređaju.
Za detalje pogledajte uputstvo za
upotrebu BLUETOOTH uređaja.
39SR
Brisanje informacija o uparivanju
Pomoću tastera na ekranu osetljivom na
dodir jedinice obavite ovu operaciju.
1 Dodirnite BLUETOOTH da biste
izabrali funkciju BLUETOOTH.
Na ekranu će se prikazati „BT AUDIO“.
Ako je sistem povezan na BLUETOOTH
uređaj, naziv BLUETOOTH uređaja
prikazaće se na ekranu. Dodirnite
BLUETOOTH da biste prekinuli vezu sa
BLUETOOTH uređajem.
2 Dodirnite i zadržite ENTER i
– tokom približno 3 sekunde.
Na ekranu će se prikazati „BT HIST
CLEAR“, a sve informacije o uparivanju se
brišu.
Slušanje muzike na
BLUETOOTH uređaju
BLUETOOTH uređajem možete da
upravljate tako što ćete povezati sistem i
BLUETOOTH uređaj koristeći AVRCP.
Proverite sledeće pre reprodukcije
muzike:
——Da li je funkcija BLUETOOTH na
BLUETOOTH uređaju uključena.
——Uparivanje je dovršeno
(stranica 39).
Kada se sistem i BLUETOOTH uređaj
povežu, reprodukcijom možete da
upravljate pritiskom na dugmad , ,
, / i /.
1 Dodirnite BLUETOOTH na jedinici da
biste izabrali funkciju BLUETOOTH.
Na ekranu će se prikazati „BT AUDIO“.
40SR
2 Uspostavite vezu sa BLUETOOTH
uređajem.
Dodirnite BLUETOOTH na jedinici da
biste se povezali sa poslednjim
povezanim BLUETOOTH uređajem.
Uspostavite BLUETOOTH vezu sa
BLUETOOTH uređaja ako uređaj nije
povezan.
Kada se veza uspostavi, na ekranu će se
prikazati naziv BLUETOOTH uređaja.
3 Dodirnite  da biste pokrenuli
reprodukciju.
U zavisnosti od BLUETOOTH uređaja,
——možda će biti potrebno da dvaput
dodirnete .
——možda ćete morati da pokrenete
reprodukciju audio-izvora na
BLUETOOTH uređaju.
4Prilagodite jačinu zvuka.
Najpre prilagodite jačinu zvuka na
BLUETOOTH uređaju. Ako je nivo jačine
zvuka i dalje nizak, prilagodite jačinu
zvuka na sistemu.
Napomena
•• Kada sistem nije povezan na neki
BLUETOOTH uređaj, sistem će se automatski
povezati na poslednji povezani BLUETOOTH
uređaj kada dodirnete BLUETOOTH ili  na
jedinici.
•• Ako pokušate da povežete drugi BLUETOOTH
uređaj na sistem, veza sa trenutno
povezanim BLUETOOTH uređajem biće
prekinuta.
Prekidanje BLUETOOTH veze
Dodirnite BLUETOOTH na jedinici.
Na ekranu će se prikazati „BT AUDIO“.
U zavisnosti od BLUETOOTH uređaja,
BLUETOOTH veza može da se
prekine automatski kada zaustavite
reprodukciju.
BLUETOOTH povezivanje
jednim dodirom pomoću
funkcije NFC
NFC (Near Field Communication) je
tehnologija koja omogućava bežičnu
komunikaciju kratkog dometa između
različitih uređaja, poput pametnih
telefona i IC oznaka.
Kada dodirnete sistem NFC
kompatibilnim pametnim telefonom,
sistem automatski:
——uključuje funkciju BLUETOOTH.
——dovršava uparivanje i BLUETOOTH vezu.
Kompatibilni pametni telefoni
N-oznaku na jedinici i ne pomerajte
ga dok ne počne da vibrira.
Dovršite povezivanje prateći instrukcije
prikazane na pametnom telefonu.
Kada se BLUETOOTH veza uspostavi, na
ekranu će se prikazati naziv BLUETOOTH
uređaja.
2 Pokrenite reprodukciju audio-
izvora na pametnom telefonu.
Za detalje pogledajte uputstvo za
upotrebu BLUETOOTH uređaja.
Savet
Napomena
•• Sistem prepoznaje i povezuje se samo sa
po jednim NFC kompatibilnim pametnim
telefonom. Ako pokušate da sa sistemom
povežete drugi NFC kompatibilni pametni
telefon, doći će do prekida veze sa trenutno
povezanim NFC kompatibilnim pametnim
telefonom.
•• U zavisnosti od NFC kompatibilnog
pametnog telefona, možda će biti potrebno
da unapred obavite sledeće korake na NFC
kompatibilnom pametnom telefonu.
—— Uključite funkciju NFC. Za detalje
pogledajte uputstvo za upotrebu NFC
kompatibilnog pametnog telefona.
—— Ako NFC kompatibilni pametni telefon
ima stariju verziju operativnog sistema
nego što je Android 4.1.x, preuzmite i
pokrenite aplikaciju „NFC Easy Connect“.
„NFC Easy Connect“ je besplatna aplikacija
za Android pametne telefone koju možete
da preuzmete iz prodavnice Google Play.
(Aplikacija možda nije dostupna u nekim
zemljama/regionima.)
Ako uparivanje i BLUETOOTH povezivanje ne
uspeju, uradite sledeće.
—— Skinite zaštitnu masku sa pametnog
telefona ako je koristite.
—— Ponovo dodirnite pametnim telefonom
N-oznaku na jedinici.
—— Ponovo pokrenite aplikaciju
„NFC Easy Connect“.
BLUETOOTH
Pametni telefoni sa ugrađenom
funkcijom NFC (OS: Android 2.3.3 ili
noviji, izuzev verzije Android 3.x)
1 Dodirnite pametnim telefonom
Prekidanje BLUETOOTH veze
Ponovo dodirnite pametnim telefonom
N-oznaku na jedinici.
41SR
Podešavanje BLUETOOTH
audio-kodeka
Možete da omogućite prijem kodeka
AAC, LDAC ili SBC sa BLUETOOTH
uređaja. AAC/LDAC možete da izaberete
samo ako BLUETOOTH uređaj podržava
AAC/LDAC.
1 Pritisnite OPTIONS.
2 Pritiskajte / da biste izabrali „BT
CODEC“ (Bluetooth kodek), a zatim
pritisnite
.
3 Pritiskajte
/ da biste izabrali ovu
postavku, a zatim pritisnite
.
„AUTO“: Omogućite prijem u formatu
kodeka AAC ili LDAC.
•• „SBC“: Prijem u formatu kodeka SBC.
Da biste izašli iz menija sa opcijama,
pritisnite OPTIONS.
Savet
LDAC je tehnologija audio-kodiranja koju je
razvila kompanija Sony i koja omogućava
prenos audio-sadržaja visoke rezolucije, čak i
putem BLUETOOTH veze. Za razliku od drugih
tehnologija kodiranja koje su kompatibilne
sa BLUETOOTH funkcijom, kao što je SBC, ona
radi bez ikakve konverzije audio-sadržaja
visoke rezolucije naniže*1 i omogućava prenos
približno tri puta više podataka*2 od ostalih
tehnologija putem BLUETOOTH bežične
mreže uz jedinstveni kvalitet zvuka, pomoću
efikasnog kodiranja i optimizovane paketizacije
signala.
*1 Izuzimajući sadržaje u DSD formatu.
*2 U poređenju sa SBC (Subband Coding –
potpojasno kodiranje) tehnologijom, kada je
izabrana brzina protoka bitova od 990 kb/s
(96/48 kHz) ili 909 kb/s (88,2/44,1 kHz).
••
Napomena
•• Možete da uživate u zvuku visokog kvaliteta
ako je izabran format AAC ili LDAC. Ako ne
možete da slušate AAC ili LDAC zvuk sa
uređaja ili ako se zvuk prekida, izaberite „SBC“.
•• Ako promenite ovu postavku dok je sistem
povezan na BLUETOOTH uređaj, veza sa
BLUETOOTH uređajem će biti prekinuta.
Da biste se povezali na BLUETOOTH uređaj,
ponovo uspostavite BLUETOOTH vezu.
Podešavanje režima
mirovanja za BLUETOOTH
Režim mirovanja za BLUETOOTH
omogućava automatsko isključivanje
sistema kada uspostavite BLUETOOTH
vezu sa BLUETOOTH uređaja.
1 Pritisnite OPTIONS.
2 Pritiskajte / da biste izabrali
„BT STBY“, a zatim pritisnite
.
3 Pritiskajte
/ da biste izabrali ovu
postavku, a zatim pritisnite
.
„ON“: Sistem se automatski uključuje,
čak i kada je sistem u režimu
mirovanja.
•• „OFF“: Isključuje ovu funkciju.
Da biste izašli iz menija sa opcijama,
pritisnite OPTIONS.
••
42SR
Uključivanje ili
isključivanje BLUETOOTH
signala
Na sistem možete da se povežete
sa uparenog BLUETOOTH uređaja u
svim funkcijama kada je BLUETOOTH
signal uključen. BLUETOOTH signal je
podrazumevano uključen.
Dodirnite i zadržite ENTER i
+ na
jedinici tokom približno 3 sekunde.
Na ekranu će se prikazati „BT ON“ ili „BT
OFF“.
Napomena
•• Sledeće radnje ne možete da obavite kada je
„SongPal“ je namenska aplikacija za
upravljanje „SongPal“ kompatibilnim
audio-uređajima koje je proizvela
kompanija Sony, putem pametnog
telefona ili tableta. Potražite aplikaciju
„SongPal“ u prodavnici Google Play
ili App Store i preuzmite je pomoću
pametnog telefona ili tableta.
„SongPal“ vam omogućava:
——promenu funkcije sistema, kontrolu
nad reprodukcijom diska/USB uređaja
i podešavanje FM stanice.
——pretragu muzičkog sadržaja na disku/
USB uređaju.
——prikaz informacija o disku/USB
uređaju, kao što su vreme reprodukcije
i naslov.
——podešavanje jačine zvuka i promenu
postavke zvuka.
BLUETOOTH
BLUETOOTH signal isključen:
—— Uparivanje i/ili povezivanje sa
BLUETOOTH uređajem
—— Brisanje informacija o uparivanju
—— Korišćenje „SongPal“
—— Promena BLUETOOTH audio-kodeka
•• Ako dodirnete N-oznaku na jedinici sa NFC
kompatibilnim pametnim telefonom ili
aktivirate režim mirovanja za BLUETOOTH,
BLUETOOTH signal će se automatski uključiti.
Upravljanje
sistemom pomoću
pametnog telefona
ili tableta (SongPal)
1 Pretražite „SongPal“ ili skenirajte
dvodimenzionalni kôd ispod.
2 Preuzmite aplikaciju „SongPal“ na
uređaj.
3 Povežite sistem i uređaj putem
BLUETOOTH veze (stranica 38).
4Pokrenite „SongPal“ i pratite
uputstva na ekranu.
43SR
Napomena
•• Preporučujemo da koristite najnoviju verziju
aplikacije „SongPal“.
•• Ako aplikacija „SongPal“ ne radi ispravno,
dodirnite BLUETOOTH na jedinici da biste
prekinuli BLUETOOTH vezu, a zatim ponovo
uspostavite BLUETOOTH vezu kako bi
BLUETOOTH veza radila ispravno.
•• Dostupne radnje putem aplikacije „SongPal“
mogu da se razlikuju u zavisnosti od audiouređaja.
•• Više detalja o aplikaciji „SongPal“ potražite
na sledećoj URL adresi.
http://info.songpal.sony.net/help/
•• Specifikacije i dizajn ekrana aplikacije
„SongPal“ podložni su promenama bez
najave.
3 Povežite sistem i uređaj putem
BLUETOOTH veze (stranica 38).
4Pokrenite „SongPal“ i dodirnite
ikonu „Fiestable“ u gornjem
levom uglu.
Napomena
Lude zabave
uz aplikaciju
„Fiestable“
Funkcije za zabavu kućnog audiosistema kompanije Sony možete da
kontrolišete pomoću intuitivnog i
prefinjenog korisničkog interfejsa
aplikacije „Fiestable“. „Fiestable“ vam
omogućava da kontrolišete funkcije kao
što su DJ Effect, illumination i Karaoke.
Čak i ako je aplikacija „Fiestable“
instalirana, ikona „Fiestable“ se
ne prikazuje na početnom ekranu
pametnog telefona ili tableta. Ona je
ugrađena u aplikaciju „SongPal“ kao
dodatna komponenta.
1 Pretražite i instalirajte aplikaciju
„SongPal“ na uređaj (stranica 43).
2 Pretražite i preuzmite aplikaciju
„Fiestable“ iz prodavnice Google
Play ili App Store na uređaj.
44SR
Više detalja o aplikaciji „SongPal“ potražite
na sledećoj URL adresi.
http://info.songpal.sony.net/help/
Prilagođavanje zvuka
Prilagođavanje zvuka
Da biste uradili ovo Uradite sledeće
Ojačajte bas zvuk i Dodirnite MEGA BASS
stvorite snažniji
na jedinici da biste
zvuk (MEGA BASS) izabrali „BASS ON“.
Uključiće se indikator
MEGA BASS. Da biste
otkazali, ponovo
dodirnite MEGA BASS
da biste izabrali
„BASS OFF“.
Reprodukujte
Dodirnite FIESTA
zvučni efekat kluba na jedinici.
(Fiesta)
Da biste otkazali,
dodirujte SOUND
FIELD na jedinici da
biste izabrali postavku
„FLAT“.
Biranje režima za
virtuelni fudbal
Imaćete utisak da ste na stadionu dok
gledate direktan prenos fudbalske
utakmice.
Imajte u vidu da režim Virtual Football
možete da izaberete samo kada su
aktivne funkcije AUDIO IN i TV.
„ON NARRATION“: Možete da uživate u
realnom osećaju prisustva na
fudbalskom stadionu zahvaljujući
poboljšanom zvuku navijanja.
•• „OFF NARRATION“: Možete da uživate u
realističnijem osećaju prisustva na
fudbalskom stadionu zahvaljujući
smanjenoj jačini zvuka naracije uz
istovremeno poboljšanje zvuka navijanja.
••
Otkazivanje režima za virtuelni
fudbal
Pritiskajte MUSIC da biste izabrali „FLAT“.
Napomena
•• Preporučujemo vam da izaberete režim
Virtual Football kada gledate prenos
fudbalske utakmice.
•• Ako čujete neprirodne zvukove u sadržaju
kada je izabrana postavka „OFF NARRATION“,
preporučuje se da koristite postavku „ON
NARRATION“.
•• Ova funkcija ne podržava monoauralni zvuk.
Kreiranje sopstvenog
zvučnog efekta
Možete da pojačate ili oslabite nivoe
određenih frekventnih opsega, a zatim
da memorišete postavku kao „CUSTOM
EQ“.
1 Pritisnite OPTIONS.
2 Pritiskajte / da biste izabrali
„CUSTOM EQ“, a zatim pritisnite
Prilagođavanje zvuka
Izbor zvučnog polja Pritiskajte MUSIC
ili VIDEO.
Druga mogućnost je
da dodirujete SOUND
FIELD na jedinici.
Da biste otkazali,
pritiskajte MUSIC da
biste izabrali „FLAT“.
Pritiskajte FOOTBALL dok gledate
prenos fudbalske utakmice.
.
3 Pritiskajte
/ da biste podesili nivo
ekvilajzera, a zatim pritisnite .
45SR
4Ponovite 3. korak da biste
prilagodili nivo drugih frekventnih
opsega i okružujući efekat.
Da biste izašli iz menija sa opcijama,
pritisnite OPTIONS.
Biranje prilagođenog podešavanja
ekvilajzera
Pritiskajte MUSIC da biste izabrali
„CUSTOM EQ“.
Pravljenje atmosfere za
zabavu (DJ Effect)
Pomoću tastera na ekranu osetljivom na
dodir jedinice obavite ovu operaciju.
1 Dodirnite sledeće dugme da biste
izabrali tip efekta.
FLANGER: Kreira efekat dubokog i
snažnog zvuka koji je sličan buci
mlaznog aviona.
•• ISOLATOR: Izoluje određeni frekventni
opseg prilagođavanjem ostalih
frekventnih opsega. Na primer, kada
želite da se fokusirate na vokale.
•• SAMPLER: Omogućava niz specijalnih
zvučnih efekata.
••
2 Promenite zvučni efekat.
Za FLANGER i ISOLATOR:
Da biste podesili nivo efekta, okrenite
kružno dugme VOLUME/MULTI
CONTROL.
Za SAMPLER:
Dodirujte SAMPLER da biste izabrali
željeni režim SAMPLER, a zatim
dodirnite S1, S2, S3 ili S4 da biste
emitovali SAMPLER zvučni efekat.
Da biste neprekidno emitovali drugi
SAMPLER zvučni efekat, okrenite kružno
dugme VOLUME/DJ CONTROL.
46SR
Isključivanje efekta
•• Dodirnite DJ OFF.
•• Ponovo dodirnite dugme izabranog
efekta (samo za FLANGER i ISOLATOR).
Napomena
•• DJ Effect se automatski isključuje kada:
—— isključite sistem.
—— promenite funkciju.
—— aktivirate ili deaktivirate funkciju PARTY
CHAIN.
—— promenite zvučni efekat.
—— koristite Vocal Fader.
—— promenite taster (Key Control).
•• Ako aktivirate DJ Effect tokom prenosa,
zvučni efekat neće biti prenet na USB uređaj.
•• VOLUME/DJ CONTROL na jedinici ne možete
da koristite za podešavanje jačine zvuka ako
je aktiviran DJ Effect.
Pritisnite  +/– na daljinskom upravljaču da
biste podesili jačinu zvuka.
Ostale radnje
Korišćenje funkcije
Control for HDMI
(Kontrola za HDMI)
Povezivanje televizora kompatibilnog
sa funkcijom* HDMI putem HDMI kabla
(HDMI kabl velike brzine sa Eternet
vezom, ne isporučuje se) omogućava
jednostavno upravljanje uređajem
putem daljinskog upravljača televizora.
Sledeće funkcije mogu se koristiti sa
funkcijom Control for HDMI.
•• Funkcija isključivanja sistema
•• Funkcija kontrole zvuka na sistemu
•• Audio Return Channel
•• Funkcija reprodukcije pritiskom na
jedno dugme
•• Remote Easy Control
•• Language Follow
Napomena
Ove funkcije će možda funkcionisati sa
uređajima koje nije proizveo Sony, ali ne
garantujemo njihov rad.
Priprema za korišćenje funkcije
Control for HDMI
Pritisnite SETUP, a zatim na
sistemu podesite [HDMI SETUP] –
[CONTROL FOR HDMI] na vrednost
[ON] (stranica 34). Podrazumevana
postavka je [ON].
Omogućite postavke funkcije Control for
HDMI za televizor povezan na sistem.
Funkcija isključivanja sistema
Kada isključite TV, sistem će se
automatski isključiti.
Pritisnite SETUP, a zatim na sistemu
podesite [HDMI SETUP] – [STANDBY
LINKED TO TV] na vrednost [ON] ili
[AUTO] (stranica 34). Podrazumevana
postavka je [AUTO].
Napomena
Povezani uređaj se možda neće isključiti u
zavisnosti od statusa uređaja.
Funkcija kontrole zvuka na sistemu
Ako uključite sistem dok gledate TV,
zvuk sa televizora će se emitovati sa
zvučnika sistema. Jačinu zvuka sa
sistema možete da prilagodite pomoću
daljinskog upravljača za TV.
Ako je zvuk televizora emitovan sa
zvučnika sistema kada ste prošli put
gledali TV, sistem će se automatski
uključiti kada ponovo uključite TV.
Operacijama takođe možete da
upravljate iz menija televizora.
Za detalje pogledajte uputstvo za
upotrebu televizora.
Ostale radnje
* Control for HDMI je standard koji koristi
CEC (Consumer Electronics Control – Kontrola
potrošačke elektronike) za omogućavanje
HDMI (High-Definition Multimedia Interface –
Multimedijski interfejs visoke rezolucije)
uređajima da se međusobno kontrolišu.
Savet
Ako omogućite funkciju Control for HDMI
(„BRAVIA“ sinhronizacija) kada koristite
televizor kompanije Sony, funkcija Control
for HDMI sistema takođe omogućena je
automatski. Kada se podešavanja dovrše, na
ekranu će se prikazati „COMPLETE“.
Napomena
•• Nivo jačine zvuka na sistemu se prikazuje na
TV ekranu u zavisnosti od televizora. Može se
razlikovati od nivoa jačine zvuka na ekranu.
•• U zavisnosti od postavki na televizoru,
funkcija System Audio Control možda neće
biti dostupna. Za detalje pogledajte uputstvo
za upotrebu televizora.
47SR
Audio Return Channel
Language Follow
Ako je sistem povezan sa priključkom
HDMI IN televizora, kompatibilnim
sa funkcijom Audio Return Channel,
možete da slušate zvuk sa televizora
iz zvučnika sistema bez povezivanja
audio-kabla (ne isporučuje se).
Na sistemu pritisnite SETUP, a
zatim podesite [HDMI SETUP] –
[AUDIO RETURN CHANNEL] na [ON]
(stranica 34). Podrazumevana
postavka je [ON].
Kada promenite jezik prikaza na ekranu
na televizoru, jezik sistemskog menija na
ekranu se takođe menja.
Napomena
Ako televizor nije kompatibilan sa funkcijom
Audio Return Channel, potrebno je povezati
audio-kabl (ne isporučuje se) (stranica 21).
Funkcija reprodukcije pritiskom na
jedno dugme
Kada pritisnite  u DVD/CD ili USB
funkciji, televizor se automatski
uključuje. Ulaz televizora je postavljen na
HDMI ulaz sa kojim je sistem povezan.
Napomena
U zavisnosti od televizora, početni deo
sadržaja koji se reprodukuje se možda neće
reprodukovati pravilno.
Remote Easy Control
Možete da izaberete sistem pomoću
dugmeta SYNC MENU na daljinskom
upravljaču televizora i da upravljate
sistemom.
Ovu funkciju je moguće koristiti ako
TV podržava meni za povezivanje.
Za detalje pogledajte uputstvo za
upotrebu televizora.
Napomena
•• U meniju za povezivanje na televizoru, sistem
se prepoznaje na televizoru kao „Player“.
•• Neke radnje možda neće biti dostupne sa
nekim televizorima.
48SR
Korišćenje funkcije Party Chain
Možete lančano da povežete više audio-sistema da biste stvorili zanimljivo okruženje
za zabavu i proizveli jači zvučni izlaz.
Jedan aktivirani sistem u lancu će biti „Party Host“ (Organizator zabave) i on će deliti
muziku. Ostali sistemi će postati „Party Guests“ (Gosti na zabavi) i reprodukovaće istu
muziku koju reprodukuje „Party Host“.
Podešavanje funkcije Party Chain
Uspostavite Party Chain povezujući sve sisteme korišćenjem audio-kablova (ne
isporučuju se).
Pre nego što povežete kablove, obavezno iskopčajte kabl za napajanje naizmeničnom
strujom.
 Ako su svi sistemi opremljeni funkcijom Party Chain
Primer: Kada povezujete uređaje koristeći ovaj sistem kao prvi sistem
Ostale radnje
Nastavite
povezivanje do
poslednjeg
sistema
Prvi sistem
Drugi sistem
Poslednji
sistem
•• Poslednji sistem mora da bude povezan sa prvim sistemom.
•• Bilo koji sistem može da postane Party Host.
49SR
•• Možete da promenite da neki drugi sistem u lancu postane Party Host. Više detalja
možete da vidite u poglavlju „Da biste izabrali novi Party Host (kada su svi sistemi
opremljeni funkcijom Party Chain)“ (stranica 51).
 Ako jedan od sistema nije opremljen funkcijom Party Chain
Primer: Kada povezujete uređaje koristeći ovaj sistem kao prvi sistem
Nastavite
povezivanje do
poslednjeg
sistema
Prvi sistem
Drugi sistem
Poslednji sistem*
* Povežite sistem koji nije opremljen funkcijom Party Chain sa poslednjim sistemom, u suprotnom
lanac će se zaustaviti na tom sistemu. Na poslednjem sistemu obavezno izaberite funkciju Audio In.
•• Poslednji sistem se ne povezuje sa prvim sistemom.
•• Morate da izaberete prvi sistem kao Party Host tako da svi sistemi reprodukuju istu
muziku kada se aktivira funkcija Party Chain.
50SR
Uživanje u funkciji Party Chain
1 Priključite kabl za napajanje
naizmeničnom strujom i uključite
sve sisteme.
2 Prilagodite jačinu zvuka na svakom
sistemu.
3 Aktivirajte funkciju Party Chain na
sistemu koji ćete koristiti kao Party
Host.
Primer: Kada koristite ovaj sistem kao
Party Host
Dodirujte FUNCTION na jedinici da biste
izabrali željenu funkciju (osim kada se
funkcija AUDIO IN koristi u vezi 
(stranica 49)). Pokrenite reprodukciju
muzike, a zatim dodirnite PARTY CHAIN
na jedinici.
Napomena
•• U zavisnosti od ukupnog broja jedinica
sistema koji su povezani, možda će biti
potrebno neko vreme da Party Guest sistemi
započnu reprodukciju muzike.
•• Menjanje nivoa jačine zvuka i zvučnog efekta
na Party Host sistemu neće uticati na izlaz na
Party Guest sistemima.
•• Party Guest nastavlja da reprodukuje muzički
izvor kao Party Host, čak i ako promenite
funkciju na Party Guest sistemu. Međutim,
možete da prilagodite jačinu zvuka i
promenite zvučni efekat na Party Guest
sistemu.
•• Kada koristite mikrofon ili svirate gitaru na
Party Host sistemu, zvuk se neće emitovati sa
Party Guest sistema.
prenos, sačekajte da sistem završi prenos
ili zaustavite prenos pre nego što aktivirate
funkciju Party Chain.
•• Za detalje o upravljanju drugim sistemima
pogledajte uputstvo za upotrebu tih sistema.
Da biste izabrali novi Party Host
(kada su svi sistemi opremljeni
funkcijom Party Chain)
Ponovite 3. korak u odeljku „Uživanje
u funkciji Party Chain“ na sistemu koji
želite da koristite kao novi Party Host.
Aktuelni Party Host će automatski
postati Party Guest. Svi sistemi će
reprodukovati istu muziku koju
reprodukuje novi Party Host.
Napomena
•• Drugi sistem možete da izaberete kao
novi Party Host samo nakon što je na svim
sistemima u lancu aktivirana funkcija Party
Chain.
•• Ako izabrani sistem ne postane novi Party
Host posle nekoliko sekundi, ponovite 3.
korak u odeljku „Uživanje u funkciji Party
Chain“.
Deaktiviranje funkcije Party Chain
Dodirnite PARTY CHAIN na sistemu
Party Host.
Napomena
Ostale radnje
Na ekranu će se prikazati „PARTY
CHAIN“. Party Host pokreće Party Chain,
a ostali sistemi će automatski postati
Party Guest. Svi sistemi će reprodukovati
istu muziku koju reprodukuje Party Host.
•• Kada jedan od sistema u lancu obavlja USB
Ako se funkcija Party Chain ne deaktivira nakon
nekoliko sekundi, ponovo dodirnite PARTY
CHAIN na sistemu Party Host.
51SR
4Pokrenite reprodukciju muzike i
Postavljanje režima zvuka za
funkciju Party Chain
podesite jačinu zvuka mikrofona.
Pritiskajte MIC ECHO da biste
podesili efekat eha.
Možete da postavite režim zvuka kada
se aktivira funkcija Party Chain.
5 Počnite da pevate uz muziku.
1 Pritisnite OPTIONS.
2 Pritiskajte / da biste izabrali
•• Ako se javi zavijanje:
Napomena
——
——
——
——
„P CHAIN MODE“, a zatim
pritisnite
.
3 Pritiskajte
/ da biste izabrali
željeni režim, a zatim pritisnite
.
••
„STEREO“: emituje stereo zvuk.
••
„RIGHT CH“: emituje monoauralni
zvuk desnog kanala.
••
„LEFT CH“: emituje monoauralni zvuk
levog kanala.
Da biste izašli iz menija sa opcijama,
pritisnite OPTIONS.
Pridruženo pevanje:
Karaoke
Priprema za karaoke
1 Dodirujte MIC/GUITAR LEVEL – na
jedinici da biste smanjili nivo jačine
zvuka mikrofona.
2 Dodirujte GUITAR na jedinici dok se
ne isključi indikator GUITAR.
3 Povežite opcioni mikrofon u
priključak MIC1 ili MIC2/GUITAR na
jedinici.
Povežite drugi opcioni mikrofon ako
želite da pevate u duetu.
52SR
udaljite mikrofon od sistema.
promenite smer mikrofona.
dodirujte MIC/GUITAR LEVEL – na jedinici.
pritisnite  – da biste smanjili nivo jačine
zvuka ili pritiskajte MIC ECHO da biste
podesili nivo eha.
•• Zvuk mikrofona neće se prenositi na USB
uređaj tokom USB prenosa.
•• Ne možete da podešavate nivo jačine
zvuka koristeći kružno dugme VOLUME/
DJ CONTROL na jedinici ili dugme  +/– na
daljinskom upravljaču. Dodirujte MIC/GUITAR
LEVEL +/– na jedinici da biste podesili nivo
jačine zvuka mikrofona.
Korišćenje funkcije Vocal Fader
(Utišavanje vokala)
Možete da umanjite zvuk vokala u stereo
izvoru.
Pritiskajte VOCAL FADER da biste
izabrali „ON V FADER“.
Da biste otkazali efekat Vocal Fader,
pritiskajte VOCAL FADER da biste izabrali
„OFF“.
Promena tonaliteta (Key
Control – kontrola visine tona)
Pritisnite KEY CONTROL / tako da
odgovara vašem vokalnom rasponu.
Aktiviranje režima ocenjivanja
karaoka (Score Mode – Režim
ocenjivanja)
Funkciju ocenjivanja možete da koristite
samo kada je mikrofon povezan.
Ocena se izračunava pomoću skale od
0 do 99 tako što se vaš glas poredi sa
muzičkim izvorom.
1 Pokrenite reprodukciju muzike.
2 Pritisnite SCORE pre nego što
počnete da pevate pesmu.
3 Nakon pevanja duže od jednog
minuta, ponovo pritisnite SCORE da
biste videli ocenu.
Uživanje u zvuku gitare
1 Dodirujte MIC/GUITAR LEVEL – na
jedinici da biste smanjili nivo jačine
zvuka gitare.
2 Koristite kabl za instrument (ne
isporučuje se) da biste povezali
gitaru (ne isporučuje se) sa
priključkom MIC2/GUITAR na
jedinici.
jačine zvuka gitare na jedinici gitare dok
izobličeni zvuk ne nestane. Ako je nivo jačine
zvuka gitare previše nizak, dodirujte MIC/
GUITAR LEVEL + na jedinici da biste podesili
jačinu zvuka gitare.
•• Dok svirate gitaru, možete da podesite efekat
eha tako što ćete pritiskati MIC ECHO.
Isključivanje režima gitare
Dodirujte GUITAR na jedinici dok se ne
isključi indikator GUITAR.
Uživanje u muzici uz
Party Light i Speaker
Light
1 Pritiskajte PARTY LIGHT da biste
izabrali „LED ON“.
2 Pritiskajte LIGHT MODE da biste
izabrali željeni režim osvetljenja.
Isključivanje svetala Party Light i
Speaker Light
Pritiskajte PARTY LIGHT da biste izabrali
„LED OFF“.
Ostale radnje
Zvuk gitare možete da slušate tako što
ćete povezati gitaru sa priključkom
MIC2/GUITAR na jedinici.
Možete takođe istovremeno da svirate
gitaru i pevate tako što ćete povezati
mikrofon sa priključkom MIC1 na jedinici.
Napomena
•• Ako je zvuk gitare izobličen, smanjite nivo
Napomena
•• Ne gledajte direktno u deo koji emituje
svetlost kada su Party Light i Speaker Light
uključeni.
•• Ako je osvetljenje zvučnika bleštavo, uključite
svetla u prostoriji ili isključite osvetljenje
zvučnika.
•• Party Light i Speaker Light možete da
uključite ili isključite dok je demonstracija
uključena.
3 Dodirnite GUITAR na jedinici dok se
ne uključi indikator GUITAR.
4Počnite da svirate gitaru i podesite
jačinu zvuka gitare.
Zvuk gitare se emituje sa sistema.
53SR
Korišćenje merača
vremena za isključivanje
Sistem se automatski isključuje nakon
programiranog vremena.
Pritiskajte SLEEP da biste izabrali
željeno vreme.
Da biste otkazali Sleep Timer (Merač
vremena za isključivanje), pritiskajte SLEEP
da biste izabrali „OFF“.
Savet
Napomena
•• Glasovni vodič i zvučni efekat SAMPLER
ne mogu da se emituju istovremeno.
Ako izaberete zvučni efekat SAMPLER dok
koristite glasovni vodič, glasovni vodič će
se automatski zaustaviti, a ako glasovni
vodič koristite tokom emitovanja zvučnog
efekta SAMPLER, zvučni efekat SAMPLER
automatski će se zaustaviti.
•• Nivo jačine zvuka glasovnog vodiča menja
se u skladu sa nivoom jačine zvuka sistema.
Međutim, u nekim slučajevima, nivo jačine
zvuka glasovnog vodiča možda se neće
promeniti.
•• U nekim slučajevima može da dođe do
kašnjenja emitovanja glasovnog vodiča.
Da biste proverili preostalo vreme do
isključivanja sistema, pritisnite SLEEP.
Korišćenje glasovnog
vodiča
Glasovni vodič na engleskom možete
da čujete u sledećim situacijama putem
sistema.
——Kada se uđe u BLUETOOTH uparivanje.
——Kada se BLUETOOTH uređaj poveže.
——Kada se veza sa BLUETOOTH uređajem
prekine.
1 Pritisnite OPTIONS.
2 Pritiskajte / da biste izabrali
„VOICE GUIDANCE“, a zatim
pritisnite
.
3 Pritisnite
/ da biste izabrali „ON“,
a zatim pritisnite
.
Glasovni vodič je aktiviran.
Da biste izašli iz menija sa opcijama,
pritisnite OPTIONS.
54SR
Korišćenje opcione
opreme
1 Pritiskajte  – dok se na ekranu ne
prikaže „VOL MIN“.
2 Povežite opcionu opremu
(stranica 17).
3 Pritiskajte FUNCTION +/– da biste
izabrali „AUDIO IN“.
4Pokrenite reprodukciju sa povezane
opreme.
5 Pritiskajte  + da biste podesili
jačinu zvuka.
Napomena
Sistem može automatski da uđe u režim
mirovanja ako je nivo jačine zvuka na
povezanoj opremi prenizak. Prilagodite
nivo jačine zvuka na opremi.
Da biste isključili funkciju automatskog
prelaska u stanje mirovanja, pogledajte
„Postavka funkcije automatskog prelaska
u stanje mirovanja“ (stranica 55).
3 Pritiskajte
/ da biste izabrali
„ON“ ili „OFF“, a zatim pritisnite
Deaktiviranje ekrana
osetljiv na dodir na
jedinici (Child Lock –
Dečija brava)
.
Da biste izašli iz menija sa opcijama,
pritisnite OPTIONS.
Napomena
•• „AutoSTBY“ trepće na ekranu oko 2 minuta
pre nego što pređete u režim mirovanja.
Možete da deaktivirate tastere (osim )
na ekranu osetljivom na dodir jedinice
da biste sprečili nenamerno aktiviranje,
na primer u slučaju dečije igre.
Dodirnite i zadržite  na jedinici duže
od 5 sekundi.
Na ekranu će se prikazati „CHILD LOCK ON“.
Sistemom možete da upravljate samo
pomoću dugmadi na daljinskom upravljaču.
Da biste isključili funkciju Child Lock,
dodirnite i zadržite  na jedinici duže od
5 sekundi dok se na ekranu ne prikaže
„CHILD LOCK OFF“.
Napomena
•• Funkcija Child Lock automatski će se
mirovanja ne radi u sledećim slučajevima:
—— u toku rada funkcije tjunera.
—— kada se aktivira merač vremena za
isključivanje.
—— kada se poveže mikrofon ili gitara.
Ažuriranje softvera
Softver ovog sistema može biti ažuriran
u budućnosti.
Unapred instalirani softver sistema
možete da ažurirate sa veb-lokacija
ispod.
Pratite postupak u nastavku da biste
ažurirali softver.
Za korisnike u Južnoj Americi:
<http://esupport.sony.com/LA>
Za korisnike u Evropi i Rusiji:
<http://www.sony.eu/support>
Za korisnike u ostalim zemljama/
regionima:
<http://www.sony-asia.com/support>
Postavka funkcije
automatskog prelaska
u stanje mirovanja
Ostale radnje
isključiti kada iskopčate kabl za napajanje
naizmeničnom strujom.
•• Funkcija Child Lock ne može da se aktivira
kada otvorite ležište za disk.
•• Funkcija automatskog ulaska u stanje
Sistem automatski ulazi u režim
mirovanja za otprilike 15 minuta ako ne
preduzmete nijednu radnju ili ako se ne
emituje audio-signal.
Funkcija automatskog ulaska u stanje
mirovanja je podrazumevano uključena.
1 Pritisnite OPTIONS.
2 Pritiskajte / da biste izabrali
„AutoSTBY“, a zatim pritisnite
.
55SR
Dodatne informacije
Rešavanje problema
Ako naiđete na problem u radu sistema,
pronađite ga u dolenavedenoj listi
za proveru pri rešavanju problema
i preduzmite radnju za otklanjanje
problema.
Ako je problem i dalje prisutan, obratite
se najbližem Sony prodavcu.
Imajte u vidu da ako osoblje u servisu
promeni neke delove u toku popravke,
ti delovi mogu da budu zadržani.
Ako se na ekranu prikaže
„PROTECTX“ (X je broj)
Odmah isključite kabl za napajanje
naizmeničnom strujom i proverite da
li nešto blokira ventilacione otvore
na jedinici.
Nakon što proverite i ustanovite da
nema problema, ponovo povežite
kabl za napajanje naizmeničnom
strujom, a zatim uključite sistem.
Ako se problem ponavlja,
kontaktirajte najbližeg Sony
prodavca.
Opšte
Uređaj neće da se uključi.
•• Proverite da li je kabl za napajanje
naizmeničnom strujom dobro
povezan.
Sistem je ušao u režim mirovanja.
•• Ovo nije kvar. Sistem automatski
prelazi u režim mirovanja ako se
tokom približno 15 minuta ne obavi
nijedna radnja ili nema emitovanja
audio-signala (stranica 55).
Nema zvuka.
•• Prilagodite jačinu zvuka.
56SR
•• Proverite vezu opcione opreme, ako je
ima (stranica 17).
•• Uključite povezanu opremu.
•• Iskopčajte kabl za napajanje
naizmeničnom strujom, zatim ga
ponovo priključite i uključite sistem.
Nema slike/zvuka kada je veza
uspostavljena preko HDMI OUT (TV)
priključka.
•• Promenite postavku u [HDMI SETUP] –
[HDMI RESOLUTION]. Problem je
možda rešen.
•• Oprema priključena u HDMI OUT
(TV) priključak nije usklađena
sa formatom audio-signala. U
ovom slučaju, podesite [HDMI
SETUP] – [AUDIO(HDMI)] na [PCM]
(stranica 33).
•• Pokušajte sledeće:
——Isključite sistem, a zatim ga ponovo
uključite.
——Isključite povezanu opremu, a zatim
je ponovo uključite.
——Isključite HDMI kabl, a zatim ga
ponovo uključite.
Nema zvuka iz mikrofona.
•• Podesite nivo jačine zvuka mikrofona.
•• Uverite se da je mikrofon ispravno
povezan u MIC1 ili MIC2/GUITAR
priključak na jedinici.
•• Uverite se da je mikrofon uključen.
Na sistemu se ne čuje TV zvuk. Na
ekranu se prikazuju „CODE 01“ i
„SGNL ERR“.
•• Ovaj sistem podržava samo 2-kanalne
linearne PCM formate. Proverite
podešavanje audio-izlaza na
televizoru. Ako je izabran automatski
režim, promenite ga u režim PCM
izlaza.
•• Proverite da li je izlaz za zvučnike
na televizoru podešen za korišćenje
spoljnih zvučnika.
Čuju se jake smetnje ili šum.
•• Pomerite sistem dalje od izvora šuma.
•• Povežite sistem na drugu zidnu
utičnicu.
•• Instalirajte filter za šum (ne isporučuje
se) na kabl za napajanje naizmeničnom
strujom.
•• Isključite okolnu električnu opremu.
•• Buka koju stvaraju ventilatori sistema
mogu da se čuju kada se sistem
uključi. Ovo nije kvar.
•• Udaljite jedinicu od neonskih znakova
ili fluorescentnog svetla.
Daljinski upravljač ne radi.
•• Uklonite prepreke između daljinskog
upravljača i jedinice.
•• Približite daljinski upravljač jedinici.
•• Uperite daljinski upravljač prema
senzoru na jedinici.
•• Zamenite baterije (R03/veličine AAA).
•• Udaljite jedinicu od fluorescentnog
svetla.
Opstaje nepravilan prikaz boja na TV
ekranu.
•• Odmah isključite TV, a zatim ga
ponovo uključite nakon 15 do
30 minuta. Ako se boje još uvek
prikazuju nepravilno, udaljite sistem
od televizora.
Čuje se pucketanje kada uključujete
napajanje.
•• Ovo je zvuk rada uređaja i javlja se
kada npr. uključujete ili isključujete
napajanje. Ovo nije kvar.
Disk plejer
Ležište za disk se ne otvara, a na
ekranu se prikazuje „LOCKED“.
•• Obratite se najbližem Sony prodavcu
ili lokalnom ovlašćenom Sony servisu.
Ležište za disk se ne zatvara.
•• Umetnite disk pravilno.
Disk se ne izbacuje.
•• Ne možete da izbacite disk dok je
sinhronizovani prenos ili REC1 prenos
u toku. Pritisnite  da biste otkazali
prenos, a zatim dodirnite  na jedinici
da biste izbacili disk.
•• Obratite se najbližem Sony prodavcu.
Reprodukcija se ne pokreće.
•• Obrišite disk (stranica 66).
•• Ponovo umetnite disk.
•• Umetnite disk koji ovaj sistem može
da reprodukuje (stranica 8).
•• Uklonite disk i obrišite vlagu sa
diska, zatim ostavite sistem uključen
nekoliko sati dok vlaga ne ispari.
•• Oznaka za region na DVD VIDEO disku
ne poklapa se sa sistemom.
Dodatne informacije
Dolazi do mikrofonije.
•• Smanjite jačinu zvuka.
•• Udaljite mikrofon i gitaru od sistema ili
promenite smer mikrofona.
Kada dodirnete bilo koji taster na
jedinici, prikazuje se „CHILD LOCK“.
•• Isključite funkciju Child Lock
(stranica 55).
Zvuk je isprekidan.
•• Obrišite disk (stranica 66).
•• Ponovo umetnite disk.
•• Pomerite jedinicu na mesto na kojem
nema vibracija.
57SR
Reprodukcija ne počinje od prve
numere.
•• Podesite režim reprodukcije
na normalnu reprodukciju
(stranica 27).
•• Izabrali ste funkciju za nastavak
reprodukcije. Dvaput pritisnite .
Zatim pritisnite  da biste pokrenuli
reprodukciju.
Ne možete da obavite neke funkcije
kao što je Stop (Zaustavi), Lock Search
(Brzo nalaženje mesta u toku brzog
premotavanja unapred ili unazad),
Slow-motion Play (Usporena
reprodukcija), Repeat Play (Ponovljena
reprodukcija) ili Shuffle Play
(Nasumična reprodukcija).
•• U zavisnosti od diska, možda nećete
moći da obavljate neke od navedenih
radnji. Pogledajte uputstvo za
upotrebu koje ste dobili uz disk.
Nije moguće reprodukovati DATA CD/
DATA DVD (MP3, MPEG4 ili Xvid).
•• Podaci nisu uskladišteni u podržanom
formatu.
•• Uverite se da ste pre reprodukcije
izabrali pravilan režim za medije.
Znakovi u nazivu fascikle, nazivu
numere, nazivu datoteke i ID3 oznaci
ne prikazuju se pravilno.
•• ID3 verzija nije verzija 1 (1.0/1.1) ili
verzija 2 (2.2/2.3).
•• Ovaj sistem može da prikaže sledeće
kodove znakova:
——Velika slova (od A do Z)
——Brojeve (od 0 do 9)
——Simbole (< > * +, [ ] \ _)
Ostali znakovi se prikazuju kao „_“.
Zvuk gubi stereo efekat kada
reprodukujete AUDIO CD, VIDEO CD,
audio-datoteku, video datoteku ili
DVD VIDEO.
•• Isključite Vocal Fader (stranica 52).
•• Uverite se da je sistem pravilno
povezan.
58SR
USB uređaj
Pri prenosu sadržaja dolazi do greške.
•• Koristite nepodržani USB uređaj.
Na veb-lokaciji proverite informacije
o kompatibilnim USB uređajima
(stranica 11).
•• USB uređaj nije pravilno formatiran.
Pogledajte uputstva za upotrebu
USB uređaja o tome kako da ga
formatirate.
•• Isključite sistem i uklonite USB
uređaj. Ako USB uređaj ima prekidač
za napajanje, isključite USB uređaj
i uključite ga ponovo nakon što ga
uklonite iz sistema. Zatim ponovo
obavite prenos.
•• Ako radnje prenosa i brisanja
ponavljate više puta, struktura
datoteka na USB uređaju će postati
fragmentirana. Pogledajte uputstvo za
upotrebu USB uređaja o tome kako da
rešite taj problem.
•• USB uređaj je iskopčan ili je napajanje
isključeno u toku prenosa. Izbrišite
delimično prenetu datoteku i ponovo
obavite prenos. Ako problem nije
otklonjen, USB uređaj je možda
pokvaren. Pogledajte uputstvo za
upotrebu USB uređaja o tome kako da
rešite taj problem.
Audio-datoteke ili fascikle na USB
uređaju nije moguće izbrisati.
•• Proverite da li je USB uređaj zaštićen
od upisivanja.
•• USB uređaj je iskopčan ili je napajanje
isključeno u toku brisanja. Izbrišite
delimično izbrisanu datoteku. Ako
problem nije otklonjen, USB uređaj je
možda pokvaren. Pogledajte uputstvo
za upotrebu USB uređaja o tome kako
da rešite taj problem.
Nema zvuka.
•• USB uređaj nije pravilno povezan.
Isključite sistem i ponovo povežite
USB uređaj, a zatim uključite sistem i
proverite da li se „USB“ prikazuje na
ekranu.
Poruka „READING“ se prikazuje tokom
dužeg vremena ili je potrebno mnogo
vremena pre nego što reprodukcija
započne.
•• Postupak učitavanja može potrajati
duže u sledećim slučajevima.
——Na USB uređaju ima mnogo fascikli
ili datoteka (stranica 10).
——Struktura datoteka je veoma
složena.
——Memorija je velikog kapaciteta.
——Interna memorija je fragmentirana.
Na ekranu se prikazuje „OVER
CURRENT“.
•• Došlo je do problema sa nivoom
električne struje na
(USB) ulazu.
Isključite sistem i uklonite USB uređaj
iz ulaza. Uverite se da ne postoji
problem sa USB uređajem. Ako se na
displeju i dalje prikazuju iste poruke,
kontaktirajte najbližeg Sony prodavca.
Greške na displeju.
•• Podaci uskladišteni na USB uređaju
su možda oštećeni, obavite prenos
ponovo.
•• Ovaj sistem može da prikaže sledeće
kodove znakova:
——Velika slova (od A do Z)
——Brojeve (od 0 do 9)
——Simbole (< > * +, [ ] \ _)
Ostali znakovi se prikazuju kao „_“.
USB uređaj nije prepoznat.
•• Isključite sistem i ponovo povežite
USB uređaj, a zatim uključite sistem.
•• Na veb-lokaciji proverite informacije
o kompatibilnim USB uređajima
(stranica 11).
•• USB uređaj ne funkcioniše ispravno.
Pogledajte uputstvo za upotrebu
USB uređaja o tome kako da rešite taj
problem.
Dodatne informacije
Čuje se šum, zvuk je isprekidan ili
izobličen.
•• Koristite nepodržani USB uređaj.
Na veb-lokaciji proverite informacije
o kompatibilnim USB uređajima
(stranica 11).
•• Isključite sistem i ponovo povežite
USB uređaj, a zatim uključite sistem.
•• Muzički podaci sadrže šumove ili
je zvuk izobličen. Do pojave šuma
je možda došlo prilikom postupka
prenosa. Izbrišite datoteku, a zatim
pokušajte sa prenosom ponovo.
•• Brzina protoka bitova koja je korišćena
pri kodiranju audio-datoteke je bila
mala. Pošaljite audio-datoteku sa
većom brzinom protoka bitova na
USB uređaj.
Na ekranu se prikazuje „NO FILE“.
•• Sistem je prešao u režim za ažuriranje
softvera, pa su svi tasteri (osim )
deaktivirani. Pritisnite  na jedinici da
biste otkazali ažuriranje softvera.
59SR
Reprodukcija se ne pokreće.
•• Isključite sistem i ponovo povežite
USB uređaj, a zatim uključite sistem.
•• Na veb-lokaciji proverite informacije
o kompatibilnim USB uređajima
(stranica 11).
Reprodukcija ne započinje od prve
datoteke.
•• Podesite režim reprodukcije
na normalnu reprodukciju
(stranica 27).
Nije moguća reprodukcija datoteka.
•• Uverite se da ste pre reprodukcije
izabrali pravilan režim za medije.
•• Nisu podržani USB uređaji formatirani
sistemima datoteka koje nisu FAT16
ili FAT32.*
•• Ako koristite USB uređaj koji je
podeljen na particije, moguće je
reprodukovati samo audio-datoteke
na prvoj particiji.
* Ovaj sistem podržava FAT16 i FAT32, ali neki
USB uređaji možda ne podržavaju sve ove
FAT sisteme datoteka. Detaljne informacije
potražite u uputstvu za upotrebu svakog USB
uređaja ili kontaktirajte proizvođača.
Slika
Nema slike.
•• Proverite da li je sistem dobro
povezan.
•• Ako je video kabl ili HDMI kabl
oštećen, zamenite ga novim.
•• Uverite se da ste povezali jedinicu
u priključak za HDMI ulaz ili
priključak za video ulaz na televizoru
(stranica 20).
•• Uverite se da ste uključili TV i da njime
rukujete pravilno.
•• Pobrinite se da izaberete ulaz u skladu
sa vezom na televizoru kako biste
mogli da prikažete slike sa sistema.
60SR
•• (Osim za modele za Južnu Ameriku,
Evropu i Rusiju) Uverite se da ste
sistem boja podesili pravilno, u skladu
sa sistemom boja na televizoru.
Pojavljuju se smetnje u slici.
•• Obrišite disk (stranica 66).
•• Ako video signal sa sistema mora
da prolazi preko video rikordera do
televizora, na kvalitet slike može da
utiče signal za zaštitu od kopiranja koji
se primenjuje na nekim DVD VIDEO
programima.
•• (Osim za modele za Južnu Ameriku,
Evropu i Rusiju) Kada reprodukujete
VIDEO CD snimljen u sistemu boja
različitom od onog koji ste podesili
na sistemu, slika može da bude
izobličena (stranica 22, 32).
•• (Osim za modele za Južnu Ameriku,
Evropu i Rusiju) Podesite sistem boja
tako da se podudara sa televizorom
(stranica 22, 32).
Ne možete da izaberete odnos širine i
visine na TV ekranu.
•• Odnos širine i visine je fiksiran na DVD
VIDEO disku i u video datoteci.
•• U zavisnosti od televizora, možda
nećete moći da promenite odnos
širine i visine.
Nije moguće promeniti jezik zvučnog
zapisa.
•• Višejezične numere nisu snimljene na
DVD VIDEO koji se reprodukuje.
•• DVD VIDEO zabranjuje promenu jezika
za zvučni zapis.
Nije moguće promeniti jezik titlova.
•• Višejezični titlovi nisu snimljeni na
DVD VIDEO koji se reprodukuje.
•• DVD VIDEO zabranjuje promenu
titlova.
Titlovi ne mogu da se isključe.
•• DVD zabranjuje isključivanje titlova.
Uglove kamere nije moguće
promeniti.
•• Više uglova kamere nije snimljeno na
DVD VIDEO koji se reprodukuje.
•• DVD VIDEO zabranjuje promenu
uglova.
Tjuner*
Čuje se jako brujanje ili šum ili stanice
ne mogu da se primaju.
•• Povežite antenu pravilno.
•• Promenite lokaciju antene i njenu
orijentaciju da biste dobili dobar
prijem.
•• Isključite obližnju električnu opremu.
* Radio-prijem možda neće biti moguć u
zavisnosti od uslova radio-talasa ili gustine
naselja u vašem području.
BLUETOOTH uređaj
BLUETOOTH uređaj ne može da
detektuje sistem ili se na ekranu
prikazuje „BT OFF“.
•• Podesite BLUETOOTH signal na
„BT ON“ (stranica 43).
Zvuk je isprekidan ili se menja ili je
veza prekinuta.
•• Sistem i BLUETOOTH uređaj su previše
udaljeni jedan od drugog.
•• Ako između sistema i BLUETOOTH
uređaja postoje prepreke, uklonite ih
ili ih zaobiđite.
•• Ako se u blizini nalazi oprema koja
emituje elektromagnetno zračenje,
poput uređaja sa funkcijom za bežični
LAN, drugi BLUETOOTH uređaj ili
mikrotalasna rerna, pomerite je na
drugo mesto.
Zvuk sa BLUETOOTH uređaja se ne čuje
na sistemu.
•• Prvo povećajte jačinu zvuka na
BLUETOOTH uređaju, a zatim podesite
jačinu zvuka koristeći +/–.
Čuje se jako brujanje, šum ili
izobličen zvuk.
•• Ako između sistema i BLUETOOTH
uređaja postoje prepreke, uklonite ih
ili ih zaobiđite.
Dodatne informacije
Uparivanje nije moguće.
•• Približite BLUETOOTH uređaj sistemu.
•• Uparivanje možda neće biti moguće
ako se blizu sistema nalaze drugi
BLUETOOTH uređaji. U tom slučaju,
isključite druge BLUETOOTH uređaje.
•• Obavezno unesite pravilnu šifru kada
birate naziv sistema (ovaj sistem) na
BLUETOOTH uređaju.
Povezivanje nije moguće.
•• BLUETOOTH uređaj koji ste pokušali da
povežete ne podržava A2DP profil i ne
može da se poveže sa sistemom.
•• Omogućite BLUETOOTH funkciju
BLUETOOTH uređaja.
•• Uspostavite vezu sa BLUETOOTH
uređaja.
•• Informacije o registraciji uparivanja su
izbrisane. Ponovo obavite uparivanje.
•• Obrišite informacije o registraciji
uparivanja BLUETOOTH uređaja
(stranica 40), a zatim ponovo
obavite uparivanje (stranica 39).
61SR
•• Ako se u blizini nalazi oprema koja
emituje elektromagnetno zračenje,
poput uređaja sa funkcijom za bežični
LAN, drugi BLUETOOTH uređaj ili
mikrotalasna rerna, pomerite je na
drugo mesto.
•• Smanjite jačinu zvuka na povezanom
BLUETOOTH uređaju.
Control for HDMI („BRAVIA“
sinhronizacija)
Sistem se ne uključuje čak ni kada je
TV uključen.
•• Pritisnite SETUP, a zatim podesite
[HDMI SETUP] – [CONTROL FOR HDMI]
na [ON] (stranica 34). TV mora da
podržava funkciju Control for HDMI
(stranica 47). Za detalje pogledajte
uputstvo za upotrebu televizora.
•• Proverite postavke zvučnika na
televizoru. Sistem se aktivno
sinhronizuje sa postavkama zvučnika
na televizoru. Za detalje pogledajte
uputstvo za upotrebu televizora.
•• Ako je prethodni put zvuk emitovan
sa zvučnika televizora, sistem se ne
uključuje čak i kada je TV uključen.
Sistem se isključuje kada isključite TV.
•• Proverite postavku za [HDMI SETUP] –
[STANDBY LINKED TO TV] (Režim
mirovanja povezan sa televizorom)
(stranica 34). Kada je opcija
[STANDBY LINKED TO TV] postavljena
na [ON], sistem se automatski
isključuje kada isključite TV, bez obzira
na ulaz.
62SR
Sistem se ne isključuje čak ni kada se
TV isključi.
•• Proverite postavku [HDMI SETUP] –
[STANDBY LINKED TO TV]
(stranica 34).
Da biste automatski isključili sistem
bez obzira na ulaz kada isključite TV,
podesite [STANDBY LINKED TO TV] na
[ON]. TV mora da podržava funkciju
Control for HDMI (stranica 47).
Za detalje pogledajte uputstvo za
upotrebu televizora.
TV zvuk se ne emituje sa sistema.
•• Proverite tip i vezu HDMI kabla
ili audio-kabla koji je povezan
sa sistemom i televizorom
(stranica 20).
•• Ako je TV kompatibilan sa
funkcijom Audio Return Channel
(Povratni audio-kanal), uverite
se da je sistem povezan sa ARC
kompatibilnim HDMI IN priključkom
na televizoru (stranica 20). Ako
se zvuk i dalje ne emituje ili ako se
prekida, povežite audio-kabl (ne
isporučuje se), pritisnite SETUP,
a zatim podesite [HDMI SETUP] –
[AUDIO RETURN CHANNEL] na [OFF]
(stranica 34).
•• Ako TV nije kompatibilan sa funkcijom
Audio Return Channel, zvuk sa
televizora se neće emitovati na
sistemu, čak ni ako je sistem povezan
sa HDMI IN priključkom na televizoru.
Za emitovanje zvuka sa televizora
na sistemu, povežite audio-kabl
(ne isporučuje se) (stranica 21).
•• Promenite funkciju sistema na „TV“
(stranica 21).
•• Povećajte jačinu zvuka sistema.
•• U zavisnosti od redosleda po kojem
ste povezali TV i sistem, zvuk sistema
može da bude isključen, a „MUTING“
počinje da svetli na ekranu jedinice.
Ako se to desi, prvo uključite TV, a
zatim sistem.
•• Podesite podešavanja zvučnika na
televizoru (BRAVIA) za audio-sistem.
Pogledajte uputstvo za upotrebu
televizora za više informacija o
njegovom podešavanju.
Zvuk se emituje i sa sistema i sa
televizora.
•• Isključite zvuk na sistemu ili televizoru.
•• Promenite izlaz zvučnika na televizoru
na TV zvučnik ili audio-sistem.
Party Chain
Funkcija Party Chain ne može da se
aktivira.
•• Proverite veze (stranica 49).
•• Uverite se da su audio-kablovi
pravilno povezani.
Na ekranu trepće „PARTY CHAIN“.
•• Možete da izaberete funkciju
AUDIO IN ako uspostavite vezu
 (stranica 49) tokom funkcije
Party Chain. Izaberite drugu funkciju
(stranica 51).
•• Dodirnite PARTY CHAIN na jedinici.
•• Ponovo pokrenite sistem.
Funkcija Party Chain ne radi pravilno.
•• Isključite sistem. Zatim ponovo
uključite sistem i aktivirajte funkciju
Party Chain.
Vraćanje sistema u početno stanje
Ako sistem i dalje ne funkcioniše
pravilno, vratite ga na fabrička
podrazumevana podešavanja.
Pomoću tastera na ekranu osetljivom na
dodir jedinice obavite ovu operaciju.
1 Isključite kabl za napajanje
naizmeničnom strujom, a zatim ga
ponovo priključite.
Dodatne informacije
Funkcija Control for HDMI ne radi
pravilno.
•• Proverite vezu sa sistemom
(stranica 17).
•• Aktivirajte funkciju Control for HDMI
ma televizoru. Za detalje pogledajte
uputstvo za upotrebu televizora.
•• Sačekajte malo, a zatim pokušajte
ponovo. Ako iskopčate sistem, biće
potrebno neko vreme pre nego što
radnje budu izvodljive. Sačekajte
15 sekundi ili duže, a zatim pokušajte
ponovo.
•• Uverite se da TV povezan sa sistemom
podržava funkciju Control for HDMI.
•• Tip i broj uređaja kojima se može
upravljati funkcijom Control for HDMI
je ograničen standardom HDMI CEC na
sledeći način:
——Uređaji za snimanje (Blu-ray Disc
rikorder, DVD rikorder itd.): do
3 uređaja
——Uređaji za reprodukciju (Blu-ray Disc
plejer, DVD plejer itd.): do 3 uređaja
(ovaj sistem koristi jedan od njih)
——Uređaji vezani za tjuner: do
4 uređaja
——Audio-sistem (risiver/slušalice): do 1
uređaj (koji koristi ovaj sistem)
2 Pritisnite  da biste uključili sistem.
63SR
3 Dodirnite i držite ENTER i 
približno 3 sekunde.
Na ekranu će se prikazati „RESET“.
Kada se vraćanje sistema u početno
stanje dovrši, sistem se automatski
ponovo pokreće. Pritisnite  da biste
uključili sistem.
Sva podešavanja koja je korisnik
konfigurisao, kao što su memorisane
radio-stanice, poništavaju se na
podrazumevane fabričke vrednosti (osim
nekih postavki menija za podešavanje).
Da biste poništili sve postavke menija za
podešavanje, pogledajte „Vraćanje
postavki menija za podešavanje na
podrazumevane vrednosti“
(stranica 64).
Vraćanje postavki menija za
podešavanje na podrazumevane
vrednosti
Postavke menija za podešavanje (osim
podešavanja [PARENTAL CONTROL])
možete da vratite na podrazumevane
vrednosti.
Funkcija samodijagnostike
Slova/brojevi prikazuju se na TV
ekranu ili ekranu
Kada je funkcija samodijagnostike
aktivirana da bi se sprečio kvar sistema,
prikazuje se servisni broj. Servisni
broj sastoji se od slova i brojeva (npr.
C 13 50). U sledećoj tabeli potražite uzrok
i rešenje.
Prva tri znaka
servisnog
broja
Uzrok i radnja za otklanjanje
problema
C 13
Ovaj disk je prljav.
•• Očistite disk mekom
tkaninom (stranica 66).
C 31
•• Isključite sistem, a zatim
ga ponovo uključite. Zatim
ponovo umetnite disk
ispravno.
E XX
(XX je broj)
Sony prodavcu ili lokalnom
ovlašćenom Sony servisu
i dajte im 5-cifreni
servisni broj.
Primer: E 61 10
Na TV ekranu će se pojaviti meni za
podešavanje.
/ da biste izabrali
[SYSTEM SETUP], a zatim
pritisnite
.
3 Pritiskajte
/ da biste izabrali
[RESET], a zatim pritisnite
.
4 Pritiskajte
/ da biste izabrali [YES],
a zatim pritisnite
.
Potrebno je nekoliko sekundi da se
radnja dovrši. Nemojte da pritiskate 
tokom vraćanja sistema u početno
stanje.
64SR
Da bi se sprečio kvar,
sistem je pokrenuo funkciju
samodijagnostike.
•• Obratite se najbližem
1 Pritisnite SETUP.
2 Pritiskajte
Disk nije pravilno umetnut.
Poruke
Jedna od sledećih poruka će se
možda prikazivati ili treptati na ekranu
tokom rada.
CANNOT PLAY
•• Umetnut je disk koji nije moguće
reprodukovati.
•• Umetnut je DVD VIDEO sa
nepodržanom oznakom za region.
CODE 01/SGNL ERR
Nepodržani audio-signal se prima sa
HDMI IN (ARC) priključka povezanog
televizora (stranica 20).
DATA ERROR
•• Datoteka je kreirana u nepodržanom
formatu.
•• Tipovi datoteke ne odgovaraju
formatu datoteke.
DEVICE ERROR
USB uređaj nije mogao da bude
prepoznat ili je povezan nepoznat
uređaj.
DEVICE FULL
Memorija USB uređaja je puna.
ERASE ERROR
Brisanje audio-datoteka ili fascikli na
USB uređaju nije uspelo.
FATAL ERROR
USB uređaj je uklonjen u toku prenosa ili
brisanja i možda je oštećen.
GUEST
Sistem je postao Party Guest jer je
funkciju Party Chain aktivirao Party Host.
HOST
Sistem je aktivirao funkciju Party Chain i
postao je Party Host.
NoDEVICE
Nijedan USB uređaj nije priključen ili je
priključen nepodržani uređaj.
NO MUSIC
Izvor reprodukcije ne sadrži podržane
audio-datoteke.
NO SUPPORT
Povezan je nepodržani USB uređaj ili je
USB uređaj povezan kroz USB čvorište.
NO VIDEO
Izvor reprodukcije ne sadrži podržane
video datoteke.
NOT USE
Pokušali ste da obavite određenu radnju
u uslovima kada je njeno obavljanje
zabranjeno.
OVER CURRENT
Otkrivena je prekomerna struja sa
(USB) ulaza.
PROTECT
USB uređaj je zaštićen od upisivanja.
PUSH STOP
Pokušali ste da obavite radnju koja
može da bude obavljena samo kada je
reprodukcija zaustavljena.
READING
Sistem čita informacije sa diska ili USB
uređaja. Neke radnje nisu dostupne.
REC ERROR
Prenos nije započeo, zaustavljen je
pre završetka ili nije mogao da bude
obavljen iz drugog razloga.
Dodatne informacije
FOLDER FULL
Ne možete da obavite prenos na USB
uređaj jer je broj fascikli dostigao
maksimum.
NO DISC
U jedinci nema diska.
TRACK FULL
Ne možete da obavljate prenos na USB
uređaj jer je broj datoteka dostigao
maksimum.
65SR
Mere opreza
Kada nosite jedinicu
Da biste izbegli oštećivanje mehanizma
diska, postupite na sledeći način pre
prenošenja jedinice.
Pomoću tastera na ekranu osetljivom na
dodir jedinice obavite ovu operaciju.
1 Pritisnite  da biste uključili sistem.
2 Dodirujte FUNCTION da biste izabrali
„DVD/CD“.
3 Izvadite disk.
Pritisnite  da biste otvorili i zatvorili
ležište za disk.
Sačekate da se na ekranu prikaže
„NO DISC“.
4 Iskopčajte kabl za napajanje
naizmeničnom strujom.
Napomene o diskovima
•• Pre reprodukcije, očistite disk krpom za
čišćenje od centra ka ivici.
•• Ne čistite diskove rastvaračima poput
benzina, razređivača ili komercijalno
dostupnih sredstava za čišćenje ili
antistatičkim sprejevima za gramofonske
ploče.
•• Ne izlažite diskove direktnom sunčevom
svetlu ili izvorima toplote poput otvora za
dovod toplog vazduha niti ih ostavljajte u
automobilu koji je parkiran na direktnom
sunčevom svetlu.
Bezbednost
•• Izvucite kabl za napajanje naizmeničnom
strujom iz zidne utičnice ako uređaj
nećete koristiti u duže vremena. Prilikom
iskopčavanja sistema, uvek uhvatite utikač.
Nikada ne povlačite sam kabl.
•• Ako u sistem dospe neki predmet ili tečnost,
isključite sistem iz mrežnog napajanja i
odnesite ga na proveru u ovlašćeni servis pre
nastavka upotrebe.
•• Kabl za napajanje naizmeničnom strujom
morate da zamenite samo kod ovlašćenog
servisera.
66SR
Rukovanje sistemom
Ovaj sistem nije otporan na prskanje ili vodu.
Pobrinite se da ne prskate vodu po sistemu niti
da ga čistite vodom.
Postavljanje
•• Ne postavljajte sistem u nagnuti položaj ili
na lokacije koje su izuzetno tople, hladne,
prašnjave, prljave ili vlažne, odnosno ako
mu nedostaje odgovarajuća ventilacija ili je
izložen vibraciji, direktnom sunčevom svetlu
ili sjajnom svetlu.
•• Budite pažljivi prilikom postavljanja
sistema na posebno tretirane površine (npr.
voskirane, lakirane, polirane) jer može doći
do pojave mrlja ili gubitka boje.
•• Ako sistem direktno unesete iz hladnog u
toplo mesto ili ga postavite u prostoriju sa
dosta vlage, može doći do kondenzacije
vlage na sočivu unutar uređaja, što može
dovesti do kvara. U tom slučaju, izvadite disk
i ostavite sistem uključenim oko jednog sata
dok vlaga ne ispari.
Zagrevanje
•• Zagrevanje jedinice tokom rada je normalno i
ne predstavlja razlog za brigu.
•• Ne dodirujte kućište ako je sistem bio
neprekidno korišćen na visokoj jačini zvuka,
jer kućište može da postane vrelo.
•• Ne zaklanjajte ventilacione otvore.
Sistem zvučnika
Ugrađeni sistem zvučnika nije magnetno
oklopljen, pa slika na obližnjim TV prijemnicima
može da postane magnetno izobličena.
U tom slučaju isključite TV, sačekajte od 15 do
30 minuta, a zatim ga ponovo uključite. Ako
nema poboljšanja, postavite sistem dalje od
televizora.
VAŽNA NAPOMENA
Pažnja: Ako se statična slika ili meni sistema
prikazuju na TV ekranu u duže vremena
preko ovog sistema, rizikujete trajno
oštećenje TV ekrana. Na taj problem su
posebno osetljivi projekcioni televizori.
Čišćenje kućišta
Ovaj sistem čistite mekanom krpom koja je
nakvašena u rastvoru blagog deterdženta.
Ne koristite abrazivne materijale, prašak za
ribanje ili rastvarač poput razređivača, benzina
ili alkohola.
BLUETOOTH komunikacija
•• BLUETOOTH uređaje bi trebalo da koristite
Dodatne informacije
na udaljenosti do 10 metara i između njih
ne bi trebalo da se nalaze prepreke. Opseg
efikasne komunikacije može da postane
kraći pod sledećim uslovima.
—— Kada se između uređaja koji su povezani
BLUETOOTH vezom nalazi osoba, metalni
objekat, zid ili neka druga prepreka.
—— Kada se nalazite na lokaciji na kojoj se
koristi bežični LAN.
—— U blizini uključene mikrotalasne rerne.
—— Ako se nalazite na lokaciji na kojoj se
generišu elektromagnetni talasi
•• BLUETOOTH uređaji i oprema za bežični LAN
(IEEE802.11 b/g/n) koriste isti frekventni
pojas (2,4 GHz). Kada BLUETOOTH uređaj
koristite blizu uređaja sa funkcijom za
bežični LAN, može doći do elektromagnetnih
smetnji. To može da dovede do nižih brzina
prenosa podataka, šuma ili nemogućnosti
povezivanja. Ako se to dogodi, isprobajte
sledeća rešenja:
—— Koristite ovaj sistem na udaljenosti
od najmanje 10 metara od opreme za
bežični LAN.
—— Isključite napajanje opreme za bežični
LAN kada BLUETOOTH uređaj koristite u
opsegu od 10 metara.
—— Koristite ovaj sistem i BLUETOOTH uređaj
što bliže jedan drugom.
•• Radio-talasi koje emituje ovaj sistem
mogu da dovedu do smetnji u radu nekih
medicinskih uređaja. Budući da ove smetnje
mogu da dovedu do kvara, uvek isključite
napajanje na sistemu i BLUETOOTH uređaju
na sledećim lokacijama:
—— U bolnici, vozu, avionu, benzinskoj pumpi
i bilo kom mestu na kojem su prisutni
zapaljivi gasovi
—— U blizini automatskih vrata ili požarnih
alarma.
•• Ovaj sistem podržava bezbednosne
funkcije koje su usklađene sa BLUETOOTH
specifikacijama kako bi se osigurale veze
tokom komunikacije putem BLUETOOTH
tehnologije. Međutim, ove bezbednosne
funkcije možda neće biti dovoljne u
zavisnosti od podešavanja, sadržaja i drugih
faktora, pa uvek budite na oprezu kada
obavljate komunikaciju pomoću tehnologije
BLUETOOTH.
•• Kompanija Sony neće biti odgovorna u
slučaju štete ili drugog gubitka koji nastane
usled otkrivenih informacija korišćenjem
tehnologije BLUETOOTH.
•• Ne garantujemo BLUETOOTH komunikaciju
sa svim BLUETOOTH uređajima koji imaju isti
profil kao ovaj sistem.
•• BLUETOOTH uređaji koji su povezani sa ovim
sistemom moraju da ispunjavaju BLUETOOTH
specifikaciju organizacije Bluetooth SIG, Inc.
i moraju da budu sertifikovani. Međutim,
čak i kada uređaj ispunjava BLUETOOTH
specifikaciju, u nekim slučajevima
karakteristike ili specifikacije BLUETOOTH
uređaja mogu da onemoguće povezivanje
ili dovedu do drugačijeg načina kontrole,
prikaza ili rada od onog koji je predviđen.
•• Može da dođe do pojave šuma ili zvuk
može da bude isprekidan u zavisnosti od
BLUETOOTH uređaja koji je povezan sa
sistemom, okruženja u kojem se odvija
komunikacija ili uslova u okruženju.
67SR
Specifikacije
Odeljak za zvučnike
Sistem zvučnika:
trosistemski, horna za zvučni pritisak
Jedinica zvučnika:
Visokotonac L/D: 40 mm, sa kupolom
Srednjetonac L/D: 80 mm, sa
kupolom
Niskotonac: 200 mm, sa kupolom
Nominalna impedansa:
Visokotonac L/D: 5 oma
Srednjetonac L/D: 5 oma
Niskotonac: 2 oma
Ulazi
AUDIO/PARTY CHAIN IN (TV) L/R:
Napon 2 V, impedansa 47 kilooma
TV (ARC):
Podržani audio-signal:
2-kanalni linearni PCM
MIC1:
Osetljivost 1 mV, impedansa
10 kilooma
MIC2/GUITAR:
Osetljivost 1 mV, impedansa
10 kilooma (Kada je režim gitare
isključen.)
Osetljivost 200 mV, impedansa
1 Megaoma (Kada je režim gitare
uključen.)
Izlazi
AUDIO/PARTY CHAIN OUT L/R:
Napon 2 V, impedansa 1 kiloom
VIDEO OUT:
Maks. nivo izlazne snage 1 Vp-p,
nesimetrični, negativna sinhronizacija,
impedansa opterećenja 75 oma
HDMI OUT (TV):
Podržani audio-signal: 2-kanalni
linearni PCM (do 48 kHz), Dolby Digital
68SR
HDMI odeljak
Priključak:
Tip A (19-pinski)
Odeljak plejera diskova
Sistem:
Kompakt disk i digitalni audio i video
sistem
Svojstva laserske diode
Trajanje emisije: kontinuirano
Snaga lasera*: manja od 44,6 μW
* Ova snaga je izmerena na udaljenosti
od 200 mm od površine sočiva na glavi
lasera sa otvorom blende od 7 mm.
Frekventni odziv:
20 Hz – 20 kHz
Format sistema boja za video:
Model za Južnu Ameriku:
NTSC
Ostali modeli:
NTSC i PAL
Odeljak za USB
Podržani USB uređaji:
Klasa uređaja za masovno
skladištenje
Maksimalna struja:
1 A
(USB) ulaz:
Type A
Odeljak FM tjunera
FM stereo, FM superheterodinski tjuner
Antena:
FM žičana antena
Frekventni opseg:
87,5 MHz – 108,0 MHz (u koracima po
50 kHz)
BLUETOOTH odeljak
Sistem za komunikaciju:
BLUETOOTH Standard verzija 3.0
Izlaz:
BLUETOOTH Standard klasa snage 2
Maksimalni opseg komunikacije:
Optička vidljivost od približno 10 m*1
Frekventni pojas:
Pojas 2,4 GHz (2,4000 GHz –
2,4835 GHz)
Metod modulacije:
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Kompatibilni BLUETOOTH profili*2:
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control
Profile)
SPP (Serial Port Profile)
Podržani kodeci:
SBC (Subband Codec)
AAC (Advanced Audio Coding)
LDAC
*1 Stvarni opseg će se razlikovati u zavisnosti
od faktora kao što su prepreke između
uređaja, magnetnog polja oko mikrotalasne
pećnice, statičkog elektriciteta, osetljivosti
prijema, performansi antene, operativnog
sistema, softverske aplikacije itd.
*2 Standardni BLUETOOTH profili ukazuju na
svrhu BLUETOOTH komunikacije između
uređaja.
Podržani audio-formati
Xvid:
Video kodek: Xvid video
Brzina protoka bitova:
4,854 Mb/s (MAX)
Rezolucija/brzina kadrova:
720×480, 30 fps
720 × 576, 25 fps (osim za model Južnu
Ameriku)
Audio-kodek: MP3
MPEG4:
Format datoteke: MP4 format datoteke
Video kodek: MPEG4 Simple Profile
(AVC nije kompatibilan.)
Brzina protoka bitova: 4 Mb/s
Rezolucija/brzina kadrova:
720×480, 30 fps
720 × 576, 25 fps (osim za model Južnu
Ameriku)
Audio-kodek: AAC-LC (HE-AAC nije
kompatibilan.)
DRM: Nije kompatibilan
Opšte
Zahtevi za napajanje:
Naizmenična struja 120 V – 240 V,
50/60 Hz
Potrošnja energije:
120 W
Potrošnja energije (u režimu štednje energije):
0,5 W (Kada je „BT STBY“ podešeno na
„OFF“, a [CONTROL FOR HDMI] je
podešeno na [OFF].)
3 W* (Kada je „BT STBY“ podešeno na
„ON“, a [CONTROL FOR HDMI] je
podešeno na [ON].)
Dimenzije (Š/V/D) (približno):
293 mm × 798 mm × 300 mm
Masa (približno):
14 kg
Dodatne informacije
Podržana brzina protoka bitova i frekvencije
uzorkovanja:
MP3:
32/44,1/48 kHz, 32 kb/s –
320 kb/s (VBR)
AAC:
44,1 kHz, 48 kb/s – 320 kb/s
(CBR/VBR)
WMA:
44,1 kHz, 48 kb/s – 192 kb/s
(CBR/VBR)
WAV:
44,1/48 kHz (16 bit)
Podržani video formati
* Potrošnja energije sistema biće manja od
0,5 W kada HDMI veza nije uspostavljena,
a „BT STBY“ je podešeno na „OFF“.
Dizajn i specifikacije su podložni
promenama bez najave.
69SR
Lista sa šiframa jezika
Nazivi jezika su u skladu sa standardom ISO 639:1988 (E/F).
70SR
Šifra
Jezik
Šifra
Jezik
Šifra
Jezik
Šifra
Jezik
1027
Afarski
1186
Škotski gelski
1350
Malajalam
1513
Sisvati
1028
Abhaski
1194
Galicijski
1352
Mongolski
1514
Sesoto
1032
Afrikans
1196
Gvarani
1353
Moldavski
1515
Sundanski
1039
Amharski
1203
Gudžarati
1356
Marati
1516
Švedski
1044
Arapski
1209
Hausa
1357
Malajski
1517
Svahili
1045
Asamski
1217
Hindi
1358
Malteški
1521
Tamilski
1051
Ajmara
1226
Hrvatski
1363
Burmanski
1525
Telugu
1052
Azerbejdžanski
1229
Mađarski
1365
Nauru
1527
Tadžički
1053
Baškirski
1233
Jermenski
1369
Nepalski
1528
Tajski
1057
Beloruski
1235
Interlingva
1376
Holandski
1529
Tigrinja
1059
Bugarski
1239
Interlingva
1379
Norveški
1531
Turkmenski
1060
Biharski
1245
Inupiak
1393
Oksitanski
1532
Tagalog
1061
Bislama
1248
Indonežanski
1403
(Afan) oromski
1534
Secana
1066
Bengalski; bangla
1253
Islandski
1408
Orijski
1535
Tonga
1067
Tibetanski
1254
Italijanski
1417
Pandžapski
1538
Turski
1070
Bretonski
1257
Hebrejski
1428
Poljski
1539
Conga
1079
Katalonski
1261
Japanski
1435
Pašto; Pušto
1540
Tatarski
1093
Korzikanski
1269
Jidiš
1436
Portugalski
1543
Tvi
1097
Češki
1283
Javanski
1463
Kečua
1557
Ukrajinski
1103
Velški
1287
Gruzijski
1481
Reto-romanski
1564
Urdu
1105
Danski
1297
Kazaški
1482
Kirundi
1572
Uzbečki
1109
Nemački
1298
Grenlandski
1483
Rumunski
1581
Vijetnamski
1130
Butani
1299
Kambodžanski
1489
Ruski
1587
Volapik
1142
Grčki
1300
Kanada jezik
1491
Kinjaruanda
1613
Volof
1144
Engleski
1301
Korejski
1495
Sanskrit
1632
Ksosa
1145
Esperanto
1305
Kašmirski
1498
Sindi
1665
Joruba
1149
Španski
1307
Kurdski
1501
Sango
1684
Kineski
1150
Estonski
1311
Kirgiski
1502
Srpsko-hrvatski
1697
Zulu
1151
Baskijski
1313
Latinski
1503
Sinhalski
1703
Nije navedeno
1157
Persijski
1326
Lingala
1505
Slovački
1165
Finski
1327
Laoski
1506
Slovenački
1166
Fidži
1332
Litvanski
1507
Samoanski
1171
Farski
1334
Letonski
1508
Šona
1174
Francuski
1345
Malagaški
1509
Somalski
1181
Frizijski
1347
Maorski
1511
Albanski
1183
Irski
1349
Makedonski
1512
Srpski
Lista sa šiframa područja za roditeljsku kontrolu
Šifra
Područje
Šifra
Područje
Šifra
Područje
Šifra
Područje
2044
Argentina
2165
Finska
2362
Meksiko
2149
Španija
2047
Australija
2174
Francuska
2376
Holandija
2499
Švedska
2046
Austrija
2109
Nemačka
2390
Novi Zeland
2086
Švajcarska
2057
Belgija
2248
Indija
2379
Norveška
2528
Tajland
2070
Brazil
2238
Indonezija
2427
Pakistan
2184
Ujedinjeno Kraljevstvo
2079
Kanada
2254
Italija
2424
Filipini
2090
Čile
2276
Japan
2436
Portugal
2092
Kina
2304
Koreja
2489
Rusija
2115
Danska
2363
Malezija
2501
Singapur
Dodatne informacije
71SR
©2017 Sony Corporation štampano u Kini
4-689-512-12(1)
Download PDF

advertising