Sony | MHC-V77DW | Sony MHC-V77DW Kućni audio sistem velike snage sa BLUETOOTH® tehnologijom i Wi-Fi vezom Uputstva za rukovanje

Kućni audio sistem
Uputstvo za upotrebu
Početni koraci
Reprodukcija sa diska/
USB uređaja
USB prenos
Tjuner
BLUETOOTH
Mreža
Gesture Control
Prilagođavanje zvuka
Ostale radnje
Dodatne informacije
MHC-V77DW
UPOZORENJE
Da biste umanjili rizik od požara, ne
prekrivajte ventilacioni otvor uređaja
novinama, stolnjacima, zavesama itd.
Ne izlažite uređaj izvorima otvorenog
plamena (kao što su upaljene sveće).
Da biste smanjili rizik od požara ili
strujnog udara, ne izlažite uređaj
kapljicama vode ili prskanju i ne
postavljajte na njega predmete
koji sadrže tečnost, na primer vaze.
Budući da se mrežno napajanje
uređaja prekida izvlačenjem glavnog
utikača, priključite uređaj na lako
dostupnu utičnicu za napajanje
naizmeničnom strujom. Ako primetite
nepravilnosti u radu jedinice, odmah
izvucite glavni utikač iz utičnice za
napajanje naizmeničnom strujom.
Ne postavljajte uređaj u uski prostor
poput police za knjige ili ugradnog
ormarića.
Ne izlažite baterije ili uređaj u koji
su umetnute baterije visokim
temperaturama, na primer sunčevom
svetlu i vatri.
Uređaj dobija mrežno napajanje
sve dok je priključen na utičnicu za
napajanje naizmeničnom strujom,
čak i kada je sam uređaj isključen.
Samo za upotrebu u zatvorenom
prostoru.
Za proizvod sa oznakom CE
Valjanost oznake CE je ograničena
samo na one zemlje u kojima je
zakonski primenljiva, uglavnom
u zemljama EEA (European Economic
Area).
PAŽNJA
U ovom proizvodu se koriste optički
uređaji koji mogu da oštete vid.
2SR
Za korisnike u Evropi
Ovaj uređaj je klasifikovan kao CLASS 1
LASER proizvod pod direktivom
IEC 60825-1:2007. Ova oznaka se
nalazi na zadnjoj spoljnoj strani.
Odlaganje potrošenih baterija
i električne i elektronske
opreme (primenljivo
u Evropskoj uniji i ostalim
evropskim zemljama koje
imaju sisteme za odvojeno
sakupljanje otpada)
Ovaj simbol na proizvodu,
bateriji ili pakovanju
označava da se proizvod
i baterija ne smeju tretirati
kao kućni otpad. Na nekim
baterijama se pored ovog
simbola može nalaziti i hemijski
simbol. Hemijski simbol za živu (Hg) ili
olovo (Pb) se dodaje ako baterija sadrži
više od 0,0005% žive ili 0,004% olova.
Pravilnim odlaganjem proizvoda
i baterija pomažete u sprečavanju
mogućih štetnih posledica po okolinu
i ljudsko zdravlje do kojih može doći
usled nepravilnog odlaganja otpada.
Reciklažom materijala pomažete
očuvanje prirodnih resursa.
Ako proizvodi zahtevaju stalno
prisustvo baterije zbog bezbednosti,
performansi ili celovitosti podataka,
takvu bateriju bi trebalo da zameni
isključivo obučeni serviser. Da biste
bili sigurni da će baterija i električna
i elektronska oprema biti pravilno
zbrinuti, predajte potrošene
proizvode na odgovarajućem mestu
za prikupljanje i reciklažu električne
i elektronske opreme. Za sve ostale
baterije pogledajte poglavlje
o bezbednom uklanjaju baterije
iz proizvoda. Predajte bateriju na
odgovarajućem mestu za prikupljanje
i reciklažu potrošenih baterija.
Za detaljnije informacije o reciklaži
ovog proizvoda ili baterije,
kontaktirajte lokalnu upravu,
komunalnu službu ili prodavnicu
u kojoj ste kupili proizvod ili bateriju.
Napomena za korisnike:
sledeće informacije se odnose
samo na opremu koja se
prodaje u zemljama u kojima
se primenjuju direktive
Evropske unije.
Ovaj uređaj je proizvela kompanija
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minatoku Tokyo, 108-0075 Japan ili u njeno
ime neka druga kompanija. Sva pitanja
u vezi sa usaglašenošću proizvoda sa
zakonima Evropske unije bi trebalo da
pošaljete ovlašćenom predstavniku,
Sony Belgium, bijkantoor van Sony
Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935
Zaventem, Belgija. Za sva pitanja u vezi
sa servisom ili garancijom pogledajte
adrese koje su navedene na zasebnom
servisnom ili garantnom listu.
Detaljnije informacije možete da vidite
na sledećoj URL adresi:
http://www.compliance.sony.de/
Ovaj proizvod je namenjen za
korišćenje u sledećim zemljama.
AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE,
GR, HU, IS, IE, IT, LV, LI, LT, LU, MT, NL,
NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, CH, GB, AL,
BA, MK, MD, RS, ME, TR, Kosovo
Frekventni pojas 5150 MHz – 5350 MHz
je ograničen samo na upotrebu
u zatvorenom prostoru.
Ova oprema je testirana i utvrđeno
je da je u skladu sa ograničenjima
navedenim u EMC uredbi kada se
za povezivanje koristi kabl kraći od
3 metra.
Ovaj sistem je osmišljen za korišćenje
u sledeće svrhe:
•• Reprodukovanje muzičkih/video
izvora sa diskova ili USB uređaja
•• Prenošenje muzike na USB uređaje
•• Slušanje radio stanica
•• Slušanje zvuka sa TV-a
•• Reprodukovanje muzičkih izvora
sa BLUETOOTH uređaja
•• Uživanje u društvenim okupljanjima
pomoću funkcije „Party Chain“
•• Strimovanje muzike putem mrežne
veze
Sony Corp. ovim izjavljuje da je oprema
u skladu sa osnovnim zahtevima
i ostalim relevantnim odredbama
direktive 1999/5/EC.
3SR
Obaveštenje o licenci
i zaštićenim znakovima
••
je zaštićeni znak kompanije
DVD Format/Logo Licensing
Corporation.
•• Logotipi „DVD+RW“, „DVD-RW“,
„DVD+R“, „DVD-R“, „DVD VIDEO“
i „CD“ su zaštićeni znakovi.
•• WALKMAN® i logotip WALKMAN®
su registrovani zaštićeni znakovi
kompanije Sony Corporation.
•• MPEG Layer-3 tehnologiju za
kodiranje zvuka i patente su
licencirale kompanije Fraunhofer IIS
i Thomson.
•• Windows Media je registrovani
zaštićeni znak ili zaštićeni znak
korporacije Microsoft u Sjedinjenim
Američkim Državama i/ili ostalim
zemljama.
•• Ovaj proizvod je zaštićen određenim
pravima na intelektualnu svojinu
kompanije Microsoft Corporation.
Upotreba ili distribucija ove
tehnologije izvan ovog proizvoda
je zabranjena bez odgovarajuće
licence kompanije Microsoft ili
njene ovlašćene podružnice.
•• Ovaj sistem koristi tehnologiju
Dolby* Digital.
* Proizvedeno po licenci kompanije
Dolby Laboratories. Dolby,
Dolby Audio i simbol sa duplim
D su zaštićeni znakovi kompanije
Dolby Laboratories.
•• U ovom sistemu se koristi
tehnologija High-Definition
Multimedia Interface (HDMI™).
Termini HDMI i HDMI High-Definition
Multimedia Interface i logotip HDMI
su zaštićeni znakovi ili registrovani
zaštićeni znakovi organizacije
HDMI Licensing LLC u SAD i ostalim
zemljama.
•• „BRAVIA“ je zaštićeni znak
kompanije Sony Corporation.
4SR
•• LDAC™ i logotip LDAC su
zaštićeni znakovi kompanije
Sony Corporation.
•• Oznaka BLUETOOTH® i logotipi
su registrovani zaštićeni
znakovi u vlasništvu kompanije
Bluetooth SIG, Inc. i kompanija
Sony Corporation ih koristi pod
licencom. Svi ostali zaštitni znakovi
i tržišni nazivi su vlasništvo njihovih
vlasnika.
•• N-oznaka je zaštićeni znak
ili registrovani zaštićeni znak
kompanije NFC Forum, Inc.
u SAD i drugim zemljama.
•• Android™ je zaštićeni znak
kompanije Google Inc.
•• Google Play™ je zaštićeni znak
kompanije Google Inc.
•• Google Cast™ je zaštićeni znak
kompanije Google Inc.
•• Apple, logotip Apple, iPhone
i iPod touch su zaštićeni znakovi
kompanije Apple Inc., registrovani
u SAD i drugim zemljama. App Store
je zaštićeni znak usluge kompanije
Apple Inc.
•• „Made for iPod“ i „Made for iPhone“
znači da je elektronska oprema
posebno dizajnirana za rad sa iPod
ili iPhone uređajima i sertifikovana
od strane proizvođača tako
da ispunjava standarde za
performanse kompanije Apple.
Apple ne odgovara za rad tog
uređaja niti za njegovu usklađenost
sa bezbednosnim standardima
i propisima. Imajte u vidu to da
upotreba ove dodatne opreme sa
iPod ili iPhone uređajem može da
utiče na performanse bežične veze.
•• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access®
i Wi-Fi Alliance® su registrovani
zaštićeni znakovi organizacije
Wi-Fi Alliance®.
•• Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™
i Wi-Fi Protected Setup™ su
zaštićeni znakovi organizacije
Wi-Fi Alliance®.
•• DLNA™, DLNA Logo i DLNA
CERTIFIED™ su zaštićeni znakovi,
zaštićeni znakovi usluge ili oznake
za sertifikaciju organizacije Digital
Living Network Alliance.
•• AOSS je zaštićeni znak kompanije
BUFFALO INC.
•• Ovaj proizvod sadrži softver
kompanije Spotify koji je predmet
licenci trećih lica koje možete
pronaći ovde:
https://developer.spotify.com/
esdk-third-party-licenses/
•• Spotify i logotipi Spotify su zaštićeni
znakovi kompanije Spotify Group.
•• ClearAudio+ i su zaštićeni znakovi kompanije
Sony Corporation.
•• „Xperia“ i „Xperia Tablet“ su zaštićeni
znakovi kompanije Sony Mobile
Communications AB.
•• OVAJ PROIZVOD JE LICENCIRAN PO
MPEG-4 VISUAL PATENTNOJ LICENCI
ZA LIČNO I NEKOMERCIJALNO
KORIŠĆENJE OD STRANE KORISNIKA
U SVRHU
(i) KODIRANJA VIDEA U SKLADU SA
STANDARDOM MPEG-4 VISUAL
(„MPEG-4 VIDEO“)
I/ILI
(ii)DEKODIRANJA MPEG-4 VIDEA
KODIRANIM OD STRANE
KORISNIKA U OKVIRU LIČNE
I NEKOMERCIJALNE AKTIVNOSTI
I/ILI KOJI JE DOBIJEN OD
LICENCIRANOG DOBAVLJAČA
VIDEO SADRŽAJA ZA
OBEZBEĐIVANJE MPEG-4 VIDEO
SADRŽAJA.
LICENCA NEĆE BITI IZDATA NITI
ĆE SE ODNOSITI NA BILO KAKVU
DRUGU UPOTREBU. DODATNE
INFORMACIJE O MOGUĆNOSTIMA
UPOTREBE U PROMOTIVNE, INTERNE
I KOMERCIJALNE SVRHE, KAO
I INFORMACIJE O LICENCIRANJU
MOGU SE DOBITI OD KOMPANIJE
MPEG LA, L.L.C.
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
•• Svi ostali zaštićeni znakovi su
vlasništvo njihovih vlasnika.
•• U ovom priručniku, oznake ™ i ®
nisu navedene.
O ovom priručniku
•• U ovom priručniku uglavnom je
opisano upravljanje jedinicom
pomoću daljinskog upravljača.
Međutim, iste radnje je moguće
obaviti i pomoću tastera na ekranu
osetljivom na dodir na jedinici koji
imaju iste ili slične nazive.
•• Ikone poput
, koje se nalaze
iznad svakog objašnjenja,
označavaju tip medija koji se može
koristiti sa funkcijom navedenom
u objašnjenju.
•• Neke slike su u vidu konceptualnih
crteža i mogu se razlikovati od
stvarnih proizvoda.
•• Stavke prikazane na TV ekranu se
mogu razlikovati u zavisnosti od
prikazane oblasti.
•• Podrazumevano podešavanje je
podvučeno.
•• Tekst u uglastim zagradama
([--]) se prikazuje na TV ekranu,
a tekst pod navodnicima („--“)
se prikazuje na displeju.
5SR
Sadržaj
O ovom priručniku.................. 5
Otpakivanje............................ 8
Podržani diskovi ili
datoteke na diskovima/
USB uređajima........................ 8
Veb-sajtovi
za kompatibilne uređaje........ 11
Vodič za delove i kontrole......12
Početni koraci
Bezbedno povezivanje
sistema..................................18
Deaktiviranje
demonstracije....................... 20
Umetanje baterija................. 20
Povezivanje sa TV-om............21
Prenošenje jedinice.............. 23
Promena sistema boja.......... 23
Brzo podešavanje................. 23
Menjanje režima displeja...... 24
Reprodukcija sa diska/
USB uređaja
Pre korišćenja
USB uređaja........................... 25
Osnovna reprodukcija.......... 25
Ostale radnje tokom
reprodukcije.......................... 26
Korišćenje režima
reprodukcije.......................... 29
6SR
Ograničavanje reprodukcije
diska (roditeljski nadzor)........31
Prikazivanje informacija
o disku i USB uređaju............ 32
Korišćenje menija
sa podešavanjima................. 33
USB prenos
Pre korišćenja
USB uređaja........................... 37
Prenos muzike...................... 37
Tjuner
Slušanje radija........................41
BLUETOOTH
O bežičnoj tehnologiji
BLUETOOTH.......................... 42
Uparivanje sistema sa
BLUETOOTH uređajem.......... 42
Slušanje muzike
na BLUETOOTH uređaju........ 43
BLUETOOTH povezivanje
jednim dodirom pomoću
funkcije NFC..........................44
Podešavanje BLUETOOTH
audio kodeka........................ 45
Mreža
Izbor metoda
mrežne veze..........................46
Povezivanje sa
računarom............................ 47
Slušanje iste muzike
iz više zvučnika
(funkcija SongPal Link)..........48
Slušanje muzičkih
usluga na Internetu
(Google Cast)........................ 49
Slušanje muzičkih
usluga na Internetu
(Spotify).................................50
Gesture Control
Uživanje u funkciji
Gesture Control......................51
Korišćenje funkcije
Gesture Control u toku
reprodukcije...........................51
Kreiranje atmosfere
zabave (DJ efekat)................. 52
Korišćenje funkcije
Gesture Control tokom
funkcije Karaoke................... 53
Prilagođavanje zvuka
Prilagođavanje zvuka........... 53
Biranje režima
Virtuelni fudbal..................... 54
Kreiranje sopstvenog
zvučnog efekta..................... 54
Ostale radnje
Upravljanje sistemom
pomoću pametnog
tele­fona ili tableta
(SongPal)............................... 55
Napravite ludu zabavu
pomoću aplikacije
„Fiestable“............................. 55
Korišćenje funkcije
Control for HDMI................... 56
Korišćenje funkcije
Party Chain............................ 58
Pridruženo pevanje:
Karaoke..................................61
Uživanje u muzici uz
funkcije Party Light
i Speaker Light...................... 62
Korišćenje merača
vremena za isključivanje....... 62
Korišćenje opcionalne
opreme................................. 62
Deaktiviranje ekrana
osetljivog na dodir
na jedinici
(funkcija Child Lock).............. 63
Deaktiviranje ekrana
osetljivog na dodir
na jedinici na kratko
(Party Lock)........................... 63
Podešavanja funkcije
za automatski ulazak
u stanje mirovanja................ 63
Podešavanje
režima mirovanja
za BLUETOOTH/mrežu..........64
Uključivanje ili isključivanje
BLUETOOTH/Wi-Fi signala....64
Ažuriranje softvera............... 65
Dodatne informacije
Rešavanje problema.............66
Mere opreza.......................... 79
Specifikacije...........................81
Lista sa šiframa jezika...........84
7SR
Otpakivanje
•• Ova jedinica (MHC-V77DW) (1)
•• Daljinski upravljač (1)
•• Baterije R03 (veličina AAA) (2)
•• FM žičana antena (1)
•• Kabl za napajanje naizmeničnom
strujom (1)
•• Adapter utikača za naizmeničnu
struju* (1) (isporučuje se samo
u određenim područjima)
* Ovaj adapter utikača nije za upotrebu
u Čileu, Paragvaju i Urugvaju. Koristite
adapter utikača u zemljama u kojima
je to neophodno.
Napomena
Prilikom raspakivanja iz kutije, neka dve
osobe rukuju jedinicom. Ako ispustite
jedinicu, možete da se povredite i/ili
oštetite uređaj.
Podržani diskovi ili
datoteke na diskovima/
USB uređajima
Podržani diskovi
•• DVD VIDEO
•• DVD-R/DVD-RW u formatu DVD
VIDEO ili video režimu
•• DVD+R/DVD+RW u formatu DVD
VIDEO
•• VIDEO CD (diskovi verzije 1.0, 1.1
i 2.0)
•• Super VCD
•• CD-R/CD-RW/CD-ROM u formatu
VIDEO CD ili formatu Super VCD
•• AUDIO CD
•• CD-R/CD-RW u formatu AUDIO CD
8SR
Podržane datoteke na diskovima
•• Muzika:
MP3 datoteke (.mp3)*1*2
•• Video:
MPEG4 datoteke (.mp4/.m4v)*2*3,
Xvid datoteke (.avi)
Podržane datoteke na USB
uređaju
•• Muzika:
MP3 datoteke (.mp3)*1*2,
WMA datoteke (.wma)*2,
AAC datoteke (.m4a/.mp4/.3gp)*2,
WAV datoteke (.wav)*2,
AIFF datoteke (.aiff)*2,
FLAC datoteke (.flac)*2,
ALAC datoteke (.alac)*2,
DSD (.dsf/.dsdiff)*2
•• Video:
MPEG4 datoteke (.mp4/.m4v)*2*3,
Xvid datoteke (.avi)
Napomena
•• Diskovi moraju da budu u sledećem
formatu:
—— CD-ROM/-R/-RW u formatu DATA CD
koji sadrži MP3*1*2, MPEG4*2*3 i Xvid
datoteke i u skladu je sa standardom
ISO 9660*4 Level 1/Level 2 ili Joliet
(prošireni format).
—— DVD-ROM/-R/-RW/+R/+RW
u formatu DATA DVD koji sadrži
MP3*1*2, MPEG4*2*3 i Xvid datoteke
i u skladu je sa formatom UDF
(Universal Disk Format).
•• Sistem će pokušati da reprodukuje
sve podatke sa gorenavedenim
oznakama tipa datoteke, čak i ako
nisu u podržanom formatu. Međutim,
reprodukcija takvih podataka može
dovesti do pojave jake buke koja može
oštetiti sistem zvučnika.
*1 MP3 (MPEG 1 Audio Layer 3) je
standardni format za komprimovane
audio podatke koji je definisala
organizacija ISO/MPEG. MP3 datoteke
moraju da budu u formatu MPEG 1
Audio Layer 3.
*2 Datoteke koje sadrže zaštitu od
kopiranja (Digital Right Management)
nije moguće reprodukovati na sistemu.
*3 MPEG4 datoteke moraju da budu
u formatu datoteke MP4. Podržani su
sledeći video kodeci i audio kodeci:
—— Video kodek: MPEG4 Simple Profile
(AVC nije podržan.)
—— Audio kodek: AAC-LC (HE-AAC nije
podržan.)
*4 Logički format datoteka i fascikli
na CD-ROM-u koji je definisala
Međunarodna organizacija za
standardizaciju (ISO).
Diskovi/datoteke koje nije
moguće reprodukovati
•• Ne možete da reprodukujete
sledeće diskove
—BD
— disk (Blu-ray disk)
—CD-ROM
—
snimljen u formatu
PHOTO CD
—Deo
—
sa podacima na CD-Extra
ili Mixed Mode CD-u*
—CD
— Graphics disk
—Super
—
Audio CD disk
—DVD
—
Audio
—DATA
—
CD/DATA DVD koji je
kreiran u formatu Packet Write
—DVD-RAM
—
—DATA
—
CD/DATA DVD koji nije
pravilno zatvoren
—CPRM
—
(Content Protection for
Recordable Media) kompatibilni
DVD-R/-RW snimljen u CopyOnce programima
—Disk
—
nestandardnog oblika (na
primer, u obliku srca, kvadrata,
zvezde)
—Disk
—
na kojem se nalazi lepljiva
traka, papir ili nalepnica
•• Ne možete da reprodukujete
sledeće datoteke
—Video
—
datoteke čija rezolucija je
veća od 720 (širina) × 576 (visina)
piksela.
—Video
—
datoteke čiji odnos širine
i visine je velik.
—WMA
—
datoteku u formatu
WMA DRM, WMA Lossless
ili WMA PRO.
—AAC
—
datoteku u formatu
AAC DRM ili AAC Lossless.
—AAC
—
datoteke koje su kodirane
u 96 kHz.
—Datoteke
—
koje su šifrovane
ili zaštićene lozinkom.
—Datoteke
—
koje sadrže DRM
(Digital Right Management)
zaštitu od kopiranja.
—Neke
—
Xvid datoteke koje traju
duže od 2 sata.
•• MP3 PRO audio datoteku je
moguće reprodukovati kao
MP3 datoteku.
•• Sistem ne može da reprodukuje
Xvid datoteku kada je ona
kombinovana od dve ili više
Xvid datoteka.
* Mixed Mode CD: Ovaj format snima
podatke na prvu numeru i audio (AUDIO
CD podatke) na drugu i ostale numere
u sesiji.
Napomene o CD-R/-RW
i DVD-R/-RW/+R/+RW
diskovima
•• U nekim slučajevima, CD-R/-RW
diskove i DVD-R/-RW/+R/+RW
diskove nije moguće reprodu­
kovati na ovom sistemu zbog
kvaliteta snimka, fizičkog stanja
diska ili karakteristika uređaja
i softvera za snimanje. Više
informacija potražite u uputstvu
za upotrebu uređaja za snimanje.
9SR
•• Neke funkcije reprodukcije
možda neće raditi sa određenim
DVD+R/+RW diskovima, čak
ni ako su pravilno zatvoreni. U tom
slučaju, pregledajte disk u režimu
normalne reprodukcije.
Napomene o diskovima
•• Ovaj proizvod je namenjen
za reprodukciju diskova koji su
usklađeni sa Compact Disc (CD)
standardom.
•• DualDiscs diskovi i neki muzički
diskovi kodirani tehnologijama za
zaštitu od kopiranja nisu u skladu
sa CD standardom. Zbog toga
takvi diskovi možda neće biti
kompatibilni sa ovim proizvodom.
Napomena o diskovima
snimljenim u više sesija
Ovaj sistem može da reprodukuje
više sesija na disku zaredom
ako su one snimljene u istom
formatu kao prva sesija. Međutim,
ne garantujemo mogućnost
reprodukcije.
Napomene o radnjama tokom
reprodukcije DVD VIDEO i VIDEO
CD diskova
Neke radnje koje je moguće izvršiti
tokom reprodukcije DVD VIDEO ili
VIDEO CD diska možda su namerno
ograničene od strane proizvođača
softvera. Zbog toga neke funkcije
reprodukcije možda neće raditi.
Obavezno pročitajte uputstvo za
upotrebu DVD VIDEO ili VIDEO CD
diska.
10SR
Napomene o podržanim
datotekama
•• U sledećim slučajevima može da
prođe više vremena dok ne počne
reprodukcija:
—kada
—
su podaci na DATA
CD/DATA DVD disku/USB
uređaju snimljeni u složenoj
hijerarhijskoj strukturi.
—kada
—
su audio datoteke ili video
datoteke koje se nalaze u drugoj
fascikli upravo reprodukovane.
•• Sistem može da reprodukuje
DATA CD/DATA DVD disk ili video
datoteke na USB uređaju pod
sledećim uslovima:
—hijerarhija
—
je duboka do 8 fascikli
—do
— 300 fascikli
—do
— 999 datoteka na disku
—do
— 2000 datoteka na USB
uređaju
—do
— 650 datoteka u fascikli
Sistem može da reprodukuje
audio datoteke na USB uređaju
pod sledećim uslovima:
—hijerarhija
—
je duboka do 8 fascikli
—do
— 998 datoteka i potfascikli
u fascikli
Ovi brojevi se mogu razlikovati
u zavisnosti od konfiguracije
datoteke i fascikle.
•• Fascikle u kojima se ne nalaze
audio datoteke ili video datoteke
biće preskočene.
•• Datoteke prenete sa uređaja
poput računara možda neće biti
reprodukovane redosledom kojim
su prenete.
•• Redosled reprodukcije možda
neće biti moguće primeniti
u zavisnosti od softvera koji
je korišćen za kreiranje audio
datoteke ili video datoteke.
•• Ne garantuje se kompatibilnost
sa svim programima za kodiranje/
upisivanje podržanih formata,
uređajima za snimanje i medijima
za snimanje.
•• U zavisnosti od Xvid datoteke, slika
može da bude mutna ili zvuk može
da bude isprekidan.
Napomene o USB uređajima
•• Ne garantujemo da će ovaj sistem
raditi sa svim USB uređajima.
•• Iako USB uređaji pružaju mnogo
različitih složenih funkcija, sa
USB uređaja koji je povezan sa
ovim sistemom moći će da se
reprodukuju samo muzika i video
sadržaji. Za detaljne informacije,
pogledajte uputstvo za upotrebu
USB uređaja.
•• Kada umetnete USB uređaj, sistem
čita sve datoteke na USB uređaju.
Ako na USB uređaju ima mnogo
fascikli ili datoteka, čitanje USB
uređaja može da potraje duže
vremena.
•• Ne povezujte sistem i USB uređaj
putem USB čvorišta.
•• Prilikom povezivanja nekih USB
uređaja, može doći do kašnjenja
u izvršavanju radnje na sistemu.
•• Redosled reprodukcije na sistemu
može da se razlikuje od redosleda
reprodukcije na povezanom USB
uređaju.
•• Pre korišćenja USB uređaja, uverite
se da na njemu nema datoteka
zaraženih virusima.
Veb-sajtovi za
kompatibilne uređaje
Na veb-sajtovima navedenim
u nastavku proverite najnovije
informacije o kompatibilnim USB
uređajima i BLUETOOTH uređajima.
Za korisnike u Južnoj Americi:
<http://esupport.sony.com/LA>
Za korisnike u Evropi i Rusiji:
<http://www.sony.eu/support>
Za korisnike u drugim zemljama/
regionima:
<http://www.sony-asia.com/
support>
Kompatibilni iPhone/iPod
modeli
U nastavku su navedeni kompatibilni
iPhone/iPod modeli. Ažurirajte
iPhone/iPod najnovijom verzijom
softvera pre nego što počnete da
ga koristite sa sistemom.
Tehnologija BLUETOOTH radi sa:
•• iPhone SE
•• iPhone 6s Plus
•• iPhone 6s
•• iPhone 6 Plus
•• iPhone 6
•• iPhone 5s
•• iPhone 5c
•• iPhone 5
•• iPhone 4s
•• iPod touch (šesta generacija)
•• iPod touch (peta generacija)
Šifra regiona
Vaš sistem ima šifru regiona i može
da reprodukuje samo DVD VIDEO
diskove koji su označeni istom
šifrom regiona ili oznakom .
11SR
Vodič za delove i kontrole
Možete da zaključate sve tastere na jedinici osim tastera  (napajanje)
da biste sprečili da ih neko slučajno pritisne (stranica 63).
Jedinica
Gornja strana


























Otvor

Bočna strana

Prednja strana
12SR
 Indikator napajanja
Označava aktuelni status
sistema:
•• Ne svetli: Sistem je u režimu
mirovanja i BLUETOOTH/
mrežni režim mirovanja je
isključen.
•• Svetli:
——Narandžasto: Sistem
je u režimu mirovanja
i BLUETOOTH/mrežni režim
mirovanja je uključen.
——Zeleno: Sistem je uključen.
•• Treperi:
——Zeleno: Sistem je
u postupku uključivanja ili
ulaska u režim mirovanja.
——Crveno: Sistem detektuje
nepravilnost koja ne može
da se prikazuje kao poruka
o grešci.
Dugme  (napajanje)
Pritisnite da biste uključili sistem
ili ga postavili u režim mirovanja.
Taster  (reprodukcija)
Dodirnite da biste pokrenuli
reprodukciju.
Dodirnite i držite  duže
od 2 sekunde, pokrenuće
se reprodukcija ugrađene
demonstracije zvuka.
Dodirnite  da biste zaustavili
demonstraciju.
Taster  (zaustavljanje)
——Dodirnite da biste zaustavili
reprodukciju. Dodirnite
dvaput da biste otkazali
nastavljanje reprodukcije.
——Dodirnite da biste zaustavili
prenos dok prenosite muziku.
——Dodirnite da biste zaustavili
ugrađenu demonstraciju
zvuka.
 Taster GESTURE ON/OFF
(stranica 51, 52, 53)
 Indikator BLUETOOTH
(stranica 42)
Taster BLUETOOTH
Dodirnite da biste izabrali
funkciju BLUETOOTH.
Taster PAIRING
Dodirnite i držite da biste
aktivirali BLUETOOTH uparivanje
u toku rada funkcije BLUETOOTH.
 Indikator NETWORK
Označava aktuelni status
sistema:
•• Ne svetli: Sistem je u režimu
mirovanja.
•• Svetli:
——Belo: Mrežna veza je
uspostavljena.
——Zeleno: Sistem je povezan
na muzičku uslugu preko
usluge Spotify.
——Plavo: Sistem je povezan
na muzičku uslugu preko
usluge Google Cast.
•• Treperi belo: Tokom
povezivanja sa mrežom.
Taster NETWORK
Dodirnite da biste izabrali
funkciju NETWORK.
Taster WPS (Wi-Fi Protected
Setup™) (stranica 47)
Dodirnite i držite da biste
podesili Wi-Fi mrežu.
13SR
 Taster STEREO PAIR
Dodirnite da biste koristili
funkciju Wireless Stereo* za
kombinovanje dva sistema.
 Taster PARTY CHAIN
(stranica 60)
Taster PARTY LIGHT
(stranica 24, 62)
Taster SET UP
Dodirnite i držite da biste koristili
funkciju Wireless Stereo* za dva
sistema zvučnika.
* Wireless Stereo može da se koristi
nakon ažuriranja softvera sistema.
Za informacije o ažuriranju,
pogledajte URL adresu u nastavku.
http://sony.net/nasite/
Displej
 Party Light (stranica 62)
Ne gledajte direktno u deo koji
emituje svetlo kada je uključena
funkcija Party Light.
 Senzor GESTURE CONTROL
(stranica 51, 51, 53, 63)
 Taster FUNCTION
Dodirnite da biste izabrali
funkciju.
 Indikator FIESTA
(stranica 53)
Svetli kada je izabran zvučni
efekat FIESTA.
Taster FIESTA (stranica 53)
14SR
 Taster MIC LEVEL +/–
(stranica 61)
 Taster VOLUME +/–
Dodirnite da biste prilagodili
jačinu zvuka.

Taster +/– (izbor fascikle)
Dodirnite da biste izabrali
fasciklu na disku sa podacima
ili USB uređaju.
Taster / (idi nazad/
idi napred)
Dodirnite da biste izabrali
numeru ili datoteku.
Taster TUNING +/–
(stranica 41)
Taster  (otvaranje/
zatvaranje)
Dodirnite da biste otvorili ili
zatvorili ležište za disk.
 Direktni funkcijski taster
(DVD/CD, USB, FM,
AUDIO IN, TV)
 Taster MEGA BASS
(stranica 53)
Da biste koristili ovo dugme,
dodirnite PLAYBACK (),
a zatim funkcijski taster koji
želite.
 Taster SOUND FIELD
(stranica 53)
Taster VOCAL FADER
(stranica 61)
Taster SCORE (stranica 61)
Daljinski upravljač
Taster VOICE CHANGER +/–
(stranica 62)
Taster MIC ECHO
(stranica 61)
 Taster PLAYBACK
(stranica 51)
Taster DJ (stranica 52)
Taster SAMPLER
(stranica 52)
Taster KARAOKE
(stranica 53)
 Ležište za disk

(N-oznaka)
(stranica 45)
 Senzor za daljinski upravljač
 Priključak MIC1, priključak
MIC2 (ispod poklopca MIC1
MIC2)
Uvucite nokat u otvor i otvorite
poklopac.
Koristi se za priključivanje
mikrofona.

(USB) port (ispod poklopca
USB REC/PLAY)
Otvorite poklopac u skladu sa
smerom strelice.
Koristi se za priključivanje
USB uređaja.
Ovaj port može da se koristi za
reprodukciju i za prenos muzike.
Dugme  (napajanje)
Pritisnite da biste uključili sistem
ili ga postavili u režim mirovanja.
 Dugme PLAY MODE
(stranica 29, 38)
 Dugme REPEAT/FM MODE
(stranica 30, 41)
 Numerička (0–9) dugmad*1*2
——Pritisnite da biste izabrali
numeru, poglavlje ili datoteku
prema broju stavke.
——Pritisnite da biste uneli
brojeve ili vrednosti.
15SR
Dugme SUBTITLE
(stranica 28)
Dugme AUDIO*2
(stranica 28, 32)
Dugme ANGLE
(stranica 28)
Dugme DVD SETUP
(stranica 33)
Dugme MEDIA MODE
(stranica 25)
Pritisnite da biste izabrali
medijum za reprodukciju na
disku sa podacima ili USB
uređaju.
Dugme CLEAR (stranica 27)
Dugme REC TO USB
(stranica 38)
Pritisnite da biste preneli muziku
na USB uređaj povezan na
(USB) port.
Dugme MIC ECHO
(stranica 61)
Dugme SCORE (stranica 61)
+/– (izbor fascikle)
Pritisnite da biste izabrali
fasciklu na disku sa podacima ili
USB uređaju.
Dugme KEY CONTROL /
(stranica 61)
 Dugme DVD TOP MENU
Pritisnite da biste prikazali DVD
naslov na TV ekranu.
Dugme DVD/TUNER MENU
(stranica 26, 27, 41)
16SR
Dugme RETURN
(stranica 27)
Dugme OPTIONS
Pritisnite da biste ušli u meni sa
opcijama ili izašli iz njega.
Dugme / / /
Pritisnite da biste izabrali stavke
menija.
Dugme
Pritisnite da biste uneli/potvrdili
podešavanja.
 Dugme SEARCH
(stranica 26, 27)
Dugme  (jačina zvuka)
+/–*2
Pritisnite da biste prilagodili
jačinu zvuka.
 Dugme SHIFT*1
Držite pritisnuto da biste
aktivirali dugmad odštampanu
ružičastom bojom.
Dugme / (brzo
premotavanje unazad/
unapred) (stranica 27)
Pritisnite da biste pronašli
određeno mesto u numeri ili
datoteci tokom reprodukcije.
Dugme / (spora
reprodukcija unazad/
unapred) (stranica 27)
Pritisnite da biste reprodukovali
usporeno.
Dugme TUNING+/–
(stranica 41)
Dugme  (reprodukcija)*2
Pritisnite da biste pokrenuli
reprodukciju.
Dugme / (pomeranje
nazad/pomeranje napred)
(stranica 26)
Pritisnite da biste izabrali
numeru ili datoteku.
Dugme PRESET+/–
(stranica 41)
Dugme  (pauza)
Pritisnite da biste pauzirali
reprodukciju. Da biste nastavili
reprodukciju, pritisnite .
 Dugme (zaustavljanje)
——Pritisnite da biste zaustavili
reprodukciju. Pritisnite dvaput
da biste poništili nastavljanje
reprodukcije.
——Pritisnite da biste zaustavili
prenos dok prenosite muziku.
——Pritisnite da biste zaustavili
ugrađenu demonstraciju
zvuka.
 Dugme PARTY LIGHT
(stranica 24, 62)
Dugme LIGHT MODE
(stranica 62)
 Dugme DISPLAY
(stranica 20, 24, 33, 41, 43)
Pritisnite da biste promenili
informacije na displeju.
Dugme DISPLAY*1
(stranica 32)
Pritisnite da biste prikazali ili
sakrili prikaz na displeju.
 Dugme SLEEP (stranica 62)
*1 Ovo dugme je odštampano ružičastom
bojom. Da biste koristili ovo dugme,
držite pritisnuto dugme SHIFT (),
a zatim pritisnite ovo dugme.
2
* Na numeričkom dugmetu 2/AUDIO
i dugmadima  + i  nalazi se mala
izbočina. Koristite je kao referencu
prilikom upravljanja sistemom.
 Dugme FUNCTION +/–
Pritisnite da biste izabrali
funkciju.
 Dugme MEGA BASS
(stranica 53)
 Dugme SOUND FIELD
(stranica 53)
Dugme MUSIC (stranica 54)
Dugme MUSIC ARENA
(stranica 53)
17SR
Početni koraci
Bezbedno povezivanje sistema
Jedinica (zadnja strana)
Napomena
Priključci/terminal/port na zadnjem panelu imaju poklopac. Otvorite poklopac, a zatim
uspostavite vezu.
 Priključak HDMI OUT (TV)
Koristite HDMI kabl (ne ispo­
ručuje se) da biste povezali
sistem na priključak HDMI
na TV-u (stranica 21).
 Priključak VIDEO OUT
Koristite video kabl (ne ispo­
ručuje se) za povezivanje
sa priključkom za video
ulaz na TV-u ili projektoru
(stranica 21).
Napomena
Ne povezujte ovaj sistem sa TV-om
kroz video dek.
18SR
 Priključci za audio ulaz i izlaz
 Antena za bežični LAN
Ako koristite funkciju za bežičnu
mrežu, postavite antenu kao što
je prikazano na slici.
 Priključak FM ANTENNA
Pronađite lokaciju i smer koji
obezbeđuju dobar prijem kada
postavljate antene.
Postavite antenu dalje od kabla
za napajanje naizmeničnom
strujom i USB kabla kako biste
izbegli pojavu šuma.
Razvucite FM žičanu
antenu horizontalno
 LAN (100) port
Koristite LAN kabl (ne ispo­
ručuje se) da biste povezali
sistem sa mrežnom opremom
(stranica 47).
Početni koraci
Koristite audio kabl (ne ispo­
ručuje se) da biste uspostavili
neku od sledećih veza:
•• Priključci AUDIO/PARTY
CHAIN OUT L/R
—Povežite
—
opcionalnu opremu
na priključke audio ulaza.
—Povežite
—
drugi audio sistem
da biste uživali u funkciji
Party Chain (stranica 58).
•• Priključci AUDIO/PARTY
CHAIN IN (TV) L/R
—Povežite
—
TV ili audio/video
opremu na priključke audio
izlaza. Zvuk se emituje
putem ovog sistema.
—Povežite
—
drugi audio sistem
da biste uživali u funkciji
Party Chain (stranica 58).
 Kabl za napajanje
naizmeničnom strujom
Povežite kabl za napajanje
naizmeničnom strujom (ispo­
ručen) sa jedinicom, a zatim ga
priključite u zidnu utičnicu.
Ka zidnoj
utičnici
Napomena
Ako je mrežni (LAN) kabl povezan sa
sistemom, tada sistem automatski
uspostavlja žičanu LAN vezu. Ako
želite da koristite bežičnu LAN vezu,
ne priključujte mrežni (LAN) kabl na
sistem.
Savet
Preporučujemo vam da prilagodite
antenu za bežični LAN za 90 stepeni
kao na slici gore da biste postigli
maksimalan prijem.
Kada povežete kabl za napajanje
naizmeničnom strujom, sistem
se vraća na fabričke postavke.
Tokom vraćanja sistema na
fabričke postavke, na displeju
će se prikazati „WELCOME“.
Dok je vraćanje na fabričke
postavke u toku, ne možete
da uključite sistem.
Kada se dovrši povratak na
fabričke postavke, automatski
se pokreće demonstracija
(stranica 24). Ako pritisnete
 da uključite sistem,
demonstracija se završava.
19SR
Deaktiviranje
demonstracije
Da biste deaktivirali demonstraciju
dok je sistem isključen, pritiskajte
DISPLAY da izaberete režim bez
prikaza na displeju (režim za uštedu
energije) (stranica 24).
Umetanje baterija
Umetnite dve isporučene baterije
R03 (veličine AAA) tako da oznake
polariteta odgovaraju slici ispod.
Napomena
•• Ne koristite zajedno staru i novu
bateriju niti različite tipove baterija.
•• Ako daljinski upravljač ne koristite duže
vreme, izvadite baterije da biste izbegli
moguće oštećenje od curenja baterija
i korozije.
20SR
Rukovanje jedinicom pomoću
daljinskog upravljača
Usmerite daljinski upravljač
prema jedinici gde se nalazi
senzor daljinskog upravljača.
Povezivanje sa TV-om
Povezivanje sa TV-om
Pre nego što povežete kablove, obavezno iskopčajte kabl za napajanje
naizmeničnom strujom.
Izaberite metode povezivanja u skladu sa priključcima na TV-u.
Visoki kvalitet
 HDMI kabl*1 (ne isporučuje se)
 Video kabl (ne isporučuje se)
HDMI IN (ARC)*2
ili
HDMI IN
Početni koraci
Gledanje video sadržaja
VIDEO IN
Standardni kvalitet
Preporučena veza
Alternativna veza
*1 HDMI kabl velike brzine prenosa sa Ethernet vezom
*2 Zvuk sa TV-a možete da slušate preko sistema ako sistem povežete sa priključkom
HDMI IN (ARC) na TV-u. Funkcija Audio Return Channel (ARC) omogućava TV-u da
emituje zvuk putem sistema pomoću HDMI veze, bez potrebe da obavite audio
povezivanje (povezivanje  u nastavku). Da biste podesili funkciju ARC na ovom
sistemu, pogledajte odeljak „[AUDIO RETURN CHANNEL]“ (stranica 37). Da biste
proverili kompatibilnost funkcije ARC vašeg TV-a, pogledajte uputstvo za upotrebu
koje ste dobili uz TV.
21SR
Slušanje TV zvuka preko sistema
Ako niste povezali sistem sa priključkom HDMI IN (ARC) na TV-u, povežite ga.
 Audio kabl (ne isporučuje se)
AUDIO OUT
Da biste slušali TV zvuk, pritiskajte FUNCTION +/– da izaberete „TV“.
Savet
•• Možete i da uživate u zvuku spoljne opreme (DVD plejeri itd.) preko sistema povezujući
priključak AUDIO IN (TV) kao gorepomenutu vezu . Detaljne informacije potražite
u uputstvu za upotrebu opreme.
•• Ako je nivo emitovanja zvuka iz sistema nizak kada je povezana spoljna oprema,
pokušajte da prilagodite postavke emitovanja zvuka na toj opremi. To može da poboljša
nivo emitovanja zvuka. Detaljne informacije potražite u uputstvu za upotrebu opreme.
Ako se poruke „CODE 01“ i „SGNL ERR“ prikažu na displeju jedinice
Kada su ulazni audio signali na sistemu različiti od dvokanalnog linearnog
PCM signala, poruke „CODE 01“ i „SGNL ERR“ (označavaju da ulazni audio
signali nisu podržani) prikazuju se na displeju jedinice.
U tom slučaju, izaberite odgovarajući režim audio izlaza na TV-u tako da
emituju dvokanalne linearne PCM audio signale.
22SR
Prenošenje jedinice
Ova jedinica ima pomoćne točkiće,
pa je možete lako prenositi.
Uobičajeno, nošenje jedinice
na ovaj način se preporučuje po
ravnim površinama.
Pre nošenja jedinice, iskopčajte sve
kablove.
Promena sistema boja
(Osim za modele za Južnu Ameriku,
Evropu i Rusiju)
Koristite tastere na ekranu
osetljivom na dodir na jedinici
da biste obavili ovu radnju.
1 Pritisnite  da biste uključili
Početni koraci
Podesite sistem boja na PAL ili NTSC
u zavisnosti od sistema boja na
vašem TV-u.
Svaki put kada obavite postupak
opisan u nastavku, sistem boja se
menja na sledeći način:
NTSC  PAL
sistem.
2 Dodirujte FUNCTION da biste
izabrali „DVD/CD“.
Napomena
•• Pomoćni točkići mogu da se koriste
samo po ravnim površinama. Dve osobe
treba da podignu jedinicu na neravnim
površinama. Pravilan raspored ruku dok
nosite jedinicu je od velike važnosti da
biste izbegli lične povrede i/ili oštećenje
imovine. Obavezno koristite ručku kada
podižete jedinicu.
Ručka
3 Dodirnite i držite DJ i TUNING +
duže od 2 sekunde.
Na displeju će se prikazati „NTSC“
ili „PAL“.
Brzo podešavanje
Pre korišćenja sistema, možete
da napravite minimalna osnovna
prilagođavanja u brzom
podešavanju.
1 Uključite TV i izaberite video
•• Budite veoma oprezni kada nosite
jedinicu na nagnutoj površini.
•• Nemojte nositi jedinicu na kojoj
se nalazi neka osoba, prtljag itd.
•• Ne dozvolite da deca ili bebe budu
u blizini kada nosite jedinicu.
ulaz.
2 Pritisnite  da biste uključili
sistem.
3 Pritiskajte FUNCTION +/– da
izaberete „DVD/CD“.
Poruka vodiča [Press ENTER to run
QUICK SETUP.] se prikazuje na dnu
TV ekrana.
23SR
4Pritisnite
bez učitavanja
diska.
Na TV ekranu će se prikazati
[LANGUAGE SETUP]. Prikazane
stavke mogu da se razlikuju
u zavisnosti od zemlje ili regiona.
LANGUAGE SETUP
OSD :
MENU :
AUDIO:
SUBTITLE:
ENGLISH
ENGLISH
CHINESE 1
CHINESE 2
THAI
5 Pritiskajte
/ da izaberete
jezik, a zatim pritisnite .
Na TV ekranu će se prikazati
[VIDEO SETUP].
6Pritiskajte
/ da izaberete
podešavanje koje odgovara
tipu vašeg TV-a, a zatim
pritisnite .
Kada se na TV ekranu prikaže
[QUICK SETUP is complete.],
sistem je spreman za reprodukciju.
Ručno menjanje podešavanja
Pogledajte „Korišćenje menija
sa podešavanjima“ (stranica 33).
Zatvaranje ekrana za brzo
podešavanje
Pritisnite DVD SETUP.
Napomena
Poruka vodiča se prikazuje kada sistem
uključite prvi put ili nakon što obavite
funkciju [RESET] (pogledajte „Vraćanje
postavki menija za podešavanje
na podrazumevane vrednosti“
na stranici 77).
24SR
Menjanje režima
displeja
Pritiskajte DISPLAY dok je sistem
isključen.
Svaki put kada pritisnete to dugme,
režim prikaza na displeju se menja
na sledeći način.
Demonstracija
Preko displeja se pomeraju poruke
o glavnim funkcijama sistema
i osvetljenje se uključuje.
Da biste isključili osvetljenje,
pritisnite PARTY LIGHT.
Bez prikaza na displeju
(režim za uštedu energije)
Displej je isključen radi uštede
energije.
Reprodukcija sa diska/
USB uređaja
Pre korišćenja
USB uređaja
Za funkciju USB:
Otvorite poklopac USB REC/PLAY
u skladu sa smerom strelice,
a zatim povežite USB uređaj
na (USB) port.
Osnovna reprodukcija
1 Pritiskajte FUNCTION +/– da
izaberete „DVD/CD“ ili „USB“.
Druga mogućnost je da dodirnete
PLAYBACK, a zatim dodirnete DVD/
CD ili USB na jedinici.
2 Pripremite izvor reprodukcije.
Za funkciju DVD/CD:
Dodirnite  na jedinici da biste
otvorili ležište za disk, a zatim
postavite disk u ležište tako da
obeležena strana bude okrenuta
nagore.
Napomena
Ako USB uređaj nije moguće priključiti
na ulaz (USB), za povezivanje
USB uređaja sa jedinicom možete
da koristite USB adapter
(ne isporučuje se).
3 (samo
Reprodukcija sa diska/USB uređaja
Informacije o kompatibilnim
USB uređajima potražite u odeljku
„Veb-sajtovi za kompatibilne
uređaje“ (stranica 11).
(Apple uređaje sa ovim sistemom
možete da koristite samo putem
BLUETOOTH veze.)
Ponovo dodirnite  na jedinici da
biste zatvorili ležište za disk.
Ne zatvarajte ležište za disk silom
jer to može dovesti do kvara.
)
Pritiskajte MEDIA MODE
da biste izabrali tip medija
([MUSIC]/[VIDEO]) koji želite.
4Pritisnite  da biste pokrenuli
reprodukciju.
Ako želite da reprodukujete disk
prečnika 8 cm kao što je mini CD,
postavite ga u unutrašnji krug
ležišta.
25SR
Ostale radnje
Radnja
Uradite ovo
Zaustavljanje
reprodukcije
Pritisnite .
Pauziranje
reprodukcije
Pritisnite .
Nastavljanje
Pritisnite .
reprodukcije
ili povratak
na uobičajenu
reprodukciju
Poništavanje
tačke za
nastavak
reprodukcije
Dvaput pritisnite .
Biranje
numere,
datoteke,
poglavlja ili
scene
Pritisnite  ili 
tokom reprodukcije.
Ili držite pritisnuto
dugme SHIFT, potom
pritisnite dugmad sa
brojevima, a zatim
pritisnite .*
(Radnja može da bude
zabranjena na disku ili
USB uređaju.)
* Ova operacija nije dostupna za
reprodukciju audio datoteka na USB
uređaju.
Korišćenje funkcije Gesture
Control u toku reprodukcije
2 Pritisnite SEARCH da biste
prikazali listu fascikli.
3 Pritiskajte
/ da izaberete
željenu fasciklu.
4 Pritisnite
da biste prikazali
listu datoteka.
5 Pritiskajte
/ da izaberete
željenu datoteku, a zatim
pritisnite .
Ostale radnje tokom
reprodukcije
Pogledajte stranicu 51.
Reprodukcija od određene video
datoteke na disku ili USB uređaju
1 Pritiskajte MEDIA MODE da
izaberete [MUSIC] ili [VIDEO].
26SR
U zavisnosti od tipa diska ili
datoteke, funkcija možda neće raditi.
Radnja
Uradite ovo
Pregled DVD
menija
Pritisnite DVD/TUNER
MENU.
Pregled liste
fascikli ili liste
datoteka
Pritisnite SEARCH.
Ponovo pritisnite
dugme SEARCH da
biste isključili listu
fascikli ili listu
datoteka.
Radnja
Uradite ovo
Povratak u listu Pritisnite RETURN.
fascikli iz liste
datoteka
Pronalaženje Držite pritisnuto  ili
određenog
 tokom
mesta u audio reprodukcije.
datoteci na
USB uređaju
Pritisnite  ili 
tokom reprodukcije.
Svaki put kada
pritisnete  ili ,
brzina reprodukcije se
menja.
Gledanje kadar Pritisnite , a zatim
pritisnite
po kadar
ili .
(Slow-motion Svaki put kada
Play)
pritisnete
ili ,
brzina reprodukcije se
menja.
Pretraga određenog naslova/
poglavlja/scene/numere/
indeksa
reprodukcijom, pritisnite SEARCH
da biste pretraživali scenu.
•• Ako koristite VIDEO CD bez PBC
reprodukcije, pritisnite SEARCH da
biste pretraživali numeru i indeks.
Pretraživanje određene tačke
pomoću vremenskog koda
1 Pritiskajte SEARCH tokom
reprodukcije da izaberete
režim za vremensku pretragu.
2 Držite pritisnuto dugme SHIFT,
potom pomoću dugmadi sa
brojevima unesite vremenski
kôd, a zatim pritisnite .
Primer: Da biste pronašli scenu
u 2 sata, 10 minuta i 20 sekundi
nakon početka, pritisnite i držite
SHIFT, a zatim pritisnite 2, 1, 0, 2, 0
([2:10:20]).
Ako napravite grešku, pritisnite
CLEAR da biste otkazali broj.
Pretraga pomoću DVD menija
1 Pritiskajte SEARCH tokom
reprodukcije da izaberete režim
za pretragu.
2 Držite pritisnuto dugme SHIFT,
potom pritisnite dugmad sa
brojevima da biste uneli željeni
broj naslova, poglavlja, scene,
numere ili indeksa, a zatim
pritisnite .
Reprodukcija sa diska/USB uređaja
Brzo
pronalaženje
u režimu brzog
premotavanja
unapred ili
unazad
(Lock Search)
Napomena
•• Ako koristite VIDEO CD sa PBC
1 Pritisnite DVD/TUNER MENU.
2 Pritisnite / / / ili držite
pritisnuto dugme SHIFT, potom
pritisnite dugmad sa brojevima
da biste izabrali naslov ili stavku
koju želite da reprodukujete,
a zatim pritisnite .
Pokrenuće se reprodukcija.
27SR
Menjanje uglova kamere
Pritiskajte ANGLE tokom
reprodukcije da izaberete
željeni ugao kamere.
Biranje titla
VIDEO CD/AUDIO CD/DATA CD/
DATA DVD (MP3 datoteka)
Možete da promenite emitovanje
zvuka.
•• [STEREO]: Standardni stereo zvuk.
•• [1/L]/[2/R]: Monoauralni zvuk
levog ili desnog kanala.
SUPER VIDEO CD
•• [1:STEREO]: Stereo zvuk audio
zapisa 1.
•• [1:1/L]/[1:2/R]: Monoauralni zvuk
Pritiskajte SUBTITLE tokom
reprodukcije da izaberete željeni
jezik titla ili isključite titlove.
Menjanje jezika/zvuka
Pritiskajte AUDIO tokom
reprodukcije da izaberete
željeni audio format ili režim.
DVD VIDEO
Ukoliko izvor sadrži više formata
zvuka ili zvuk koji je snimljen na više
jezika, moći ćete da izaberete format
zvuka.
Kada se prikažu četiri cifre, one
označavaju šifru jezika. Pogledajte
odeljak „Lista sa šiframa jezika“
(stranica 84) da biste videli koji
jezik ta šifra predstavlja. Ako se
isti jezik prikaže dva ili više puta,
DVD VIDEO disk je snimljen u više
zvučnih formata.
levog ili desnog kanala audio
zapisa 1.
•• [2:STEREO]: Stereo zvuk audio
zapisa 2.
•• [2:1/L]/[2:2/R]: Monoauralni zvuk
levog ili desnog kanala audio
zapisa 2.
Reprodukcija VIDEO CD-a
sa PBC funkcijama
Možete da koristite meni PBC
(Playback Control) da biste uživali
u interaktivnom softveru na
VIDEO CD-u (VIDEO CD verzija 2.0
i Super VCD).
1 Pritisnite  da biste
reprodukovali VIDEO CD
sa PBC funkcijama.
Na TV ekranu će se pojaviti meni
za PBC.
2 Držite pritisnuto dugme SHIFT,
potom pritisnite dugmad sa
brojevima da biste izabrali
broj željene stavke, a zatim
pritisnite .
3 Nastavite reprodukciju u skladu
sa uputstvom u meniju.
28SR
Napomena
PBC reprodukcija se otkazuje kada se
aktivira režim ponovljene reprodukcije.
Korišćenje režima
reprodukcije
Otkazivanje PBC reprodukcije
1 Pritisnite  ili  ili držite
pritisnuto dugme SHIFT
i pritisnite dugmad sa brojevima
da biste izabrali numeru kada je
reprodukcija zaustavljena.
.
Počeće reprodukcija izabrane
numere.
Vraćanje u režim PBC
reprodukcije
Dvaput pritisnite , a zatim
pritisnite .
Kada je reprodukcija zaustavljena,
pritiskajte PLAY MODE.
 Reprodukcija sa diska
•• [DISC]: reprodukuje disk.
•• [FOLDER]*: reprodukuje
sve datoteke koje se mogu
reprodukovati u određenoj
fascikli na disku.
* Ne može da se bira za AUDIO CD.
Nastavak reprodukcije više
diskova
Ovaj sistem može da uskladišti
tačke za nastavak reprodukcije za
do 6 diskova i nastavi reprodukciju
kada ponovo umetnete isti disk.
Ako uskladištite tačku za nastavak
reprodukcije za sedmi disk, biće
izbrisana tačka za nastavak
reprodukcije prvog diska.
Da biste aktivirali ovu funkciju,
podesite [MULTI-DISC RESUME]
u meniju [SYSTEM SETUP] na [ON]
(stranica 36).
Napomena
 Reprodukcija sa USB uređaja
•• [ONE USB DEVICE]: reprodukuje
sa USB uređaja.
•• [FOLDER]: reprodukuje sve
datoteke koje se mogu
reprodukovati u određenoj
fascikli na USB uređaju.
Reprodukcija sa diska/USB uređaja
2 Pritisnite  ili
Reprodukcija u sekvencijalnom
nizu (normalna reprodukcija)
Napomena
•• „FLDR“ i „SHUF“ ne svetle na displeju
kada je režim normalne reprodukcije
podešen na [DISC] ili [ONE USB DEVICE].
•• „FLDR“ će zasvetliti na displeju kada je
režim normalne reprodukcije podešen
na [FOLDER].
•• Kada su izabrani funkcija USB i režim
[MUSIC], željeni režim reprodukcije
izaberite pregledom indikatora na
displeju.
Da biste disk reprodukovali ispočetka,
dvaput pritisnite , a zatim pritisnite .
29SR
Reprodukcija nasumičnim
redosledom (nasumična
reprodukcija)
•• Nasumična reprodukcija može da
se otkaže kada izaberete fasciklu ili
numeru za reprodukciju.
Ponavljanje reprodukcije
(ponovljena reprodukcija)
Kada je reprodukcija zaustavljena,
pritiskajte PLAY MODE.
 Reprodukcija sa diska
•• [DISC (SHUFFLE)]: nasumično
reprodukuje sve audio datoteke
na disku.
•• [FOLDER (SHUFFLE)]*: nasumično
reprodukuje sve audio datoteke
u naznačenoj fascikli na disku.
* Ne može da se bira za AUDIO CD.
 Reprodukcija sa USB uređaja
•• [ONE USB DEVICE (SHUFFLE)]:
nasumično reprodukuje sve audio
datoteke na USB uređaju.
•• [FOLDER (SHUFFLE)]: nasumično
reprodukuje sve audio datoteke
u naznačenoj fascikli na USB
uređaju.
Napomena
•• „SHUF“ će zasvetliti na displeju kada
je režim nasumične reprodukcije
podešen na [DISC (SHUFFLE)] ili
[ONE USB DEVICE (SHUFFLE)].
•• „FLDR“ i „SHUF“ će zasvetliti na displeju
kada je režim nasumične reprodukcije
podešen na [FOLDER (SHUFFLE)].
•• Kada su izabrani funkcija USB i režim
[MUSIC], željeni režim reprodukcije
izaberite pregledom indikatora na
displeju.
•• Nasumična reprodukcija ne može
da se obavlja sa video datotekama.
•• Nasumična reprodukcija će biti
prekinuta kada:
—— otvorite ležište za disk.
—— obavite sinhronizovani prenos.
—— promenite MEDIA MODE.
30SR
Pritiskajte REPEAT.
U zavisnosti od tipa diska ili
datoteke, neka podešavanja
možda neće biti dostupna.
•• [OFF]: reprodukcija se ne ponavlja.
•• [ALL]: ponavljaju se sve numere
ili datoteke u izabranom režimu
reprodukcije.
•• [DISC]: ponavlja se sav sadržaj
(samo DVD VIDEO i VIDEO CD).
•• [TITLE]: ponavlja se trenutni naslov
(samo DVD VIDEO).
•• [CHAPTER]: ponavlja se trenutno
poglavlje (samo DVD VIDEO).
•• [TRACK]: ponavlja se trenutna
numera.
•• [FILE]: ponavlja se trenutna video
datoteka.
Otkazivanje ponovljene
reprodukcije
Pritiskajte REPEAT da izaberete
[OFF].
Napomena
•• Na displeju će zasvetliti „
“ kada je
režim ponovljene reprodukcije podešen
na [ALL] ili [DISC].
•• Na displeju će zasvetliti „
“ kada je
režim ponovljene reprodukcije podešen
na [TITLE], [CHAPTER], [TRACK] ili [FILE].
•• Kada su izabrani funkcija USB i režim
[MUSIC], željeni režim reprodukcije
izaberite pregledom indikatora na
displeju.
•• Ponovljenu reprodukciju ne možete
obavljati sa VIDEO CD sadržajem u toku
PBC reprodukcije.
•• U zavisnosti od DVD VIDEO diska,
ne možete obavljati ponovljenu
reprodukciju.
•• Ponovljena reprodukcija će biti
otkazana kada
—— otvorite ležište za disk.
—— isključite sistem (samo DVD VIDEO
i VIDEO CD).
—— promenite funkciju (samo DVD VIDEO
i VIDEO CD).
—— obavite sinhronizovani prenos.
—— promenite MEDIA MODE.
Reprodukcija sadržaja na nekim
DVD VIDEO diskovima se može
ograničiti prema unapred odre­
đenom kriterijumu. Scene mogu biti
preskočene ili zamenjene drugačijim
scenama.
1 Kada je reprodukcija
zaustavljena, pritisnite
DVD SETUP.
2 Pritiskajte
/ da izaberete
[SYSTEM SETUP], a zatim
pritisnite .
3 Pritiskajte
/ da izaberete
[PARENTAL CONTROL], a zatim
pritisnite .
4Držite pritisnuto dugme SHIFT,
pritisnite tastere sa brojevima
da biste uneli ili ponovo uneli
četvorocifrenu lozinku, a zatim
pritisnite .
/ da
izaberete [STANDARD],
a zatim pritisnite .
6Pritiskajte
/ da izaberete
geografsko područje kao nivo
za ograničavanje reprodukcije,
a zatim pritisnite .
Područje je izabrano.
Kada izaberete [OTHERS], unesite
šifru područja za željeno geografsko
područje u skladu sa odeljkom
„Lista šifri područja za roditeljski
nadzor“ (stranica 85) tako što
ćete držati pritisnuto dugme SHIFT
i pritisnuti dugmad sa brojevima.
7 Pritiskajte
/ da izaberete
[LEVEL], a zatim pritisnite .
8Pritiskajte
/ da
izaberete željeni nivo,
a zatim pritisnite .
Što je niža vrednost, strože je
ograničenje.
Isključivanje funkcije
roditeljskog nadzora
Reprodukcija sa diska/USB uređaja
Ograničavanje
reprodukcije diska
(roditeljski nadzor)
5 Pritiskajte
Podesite [LEVEL] na [OFF]
u 8. koraku.
Reprodukcija diska za koji je
podešena funkcija roditeljskog
nadzora
1 Umetnite disk i pritisnite .
Na TV-u se prikazuje ekran za unos
lozinke.
2 Držite pritisnuto dugme SHIFT,
pritisnite tastere sa brojevima
da biste uneli ili ponovo uneli
četvorocifrenu lozinku, a zatim
pritisnite .
Sistem započinje reprodukciju.
31SR
Ako zaboravite lozinku
Uklonite disk i ponavljajte korake
od 1 do 3 u odeljku „Ograničavanje
reprodukcije diska (roditeljski
nadzor)“ (stranica 31). Držite
pritisnuto dugme SHIFT, potom
pomoću dugmadi sa brojevima
unesite lozinku „199703“, a zatim
pritisnite .
Pratite uputstva na ekranu i unesite
četvorocifrenu lozinku. Zatim
ponovo umetnite disk i pritisnite .
Novu lozinku morate ponovo da
unesete.
Prikazivanje
informacija o disku
i USB uređaju
Informacije na TV ekranu
Držite pritisnuto dugme SHIFT,
a zatim pritiskajte dugme
DISPLAY tokom reprodukcije.
 Naslov*1/numera/naziv
datoteke*2
 Album*1/naziv fascikle*2/
poglavlje/broj indeksa
 Ime izvođača*1*2
Prikazuje se prilikom
reprodukcije audio datoteke.
*1 Ako audio datoteka sadrži ID3 oznaku,
sistem će na osnovu informacija iz nje
prikazivati naziv albuma/naslov/ime
izvođača. Sistem podržava ID3 oznake
verzije 1.0/1.1/2.2/2.3.
2
* Ako datoteka ili fascikla sadrži znakove
koji ne mogu da se prikažu, ti znakovi
će biti prikazani kao „_“.
Napomena
•• U zavisnosti od izvora reprodukcije,
—— neke informacije se možda neće
prikazivati.
—— neke informacije ne mogu da se
prikazuju.
•• U zavisnosti od režima reprodukcije,
prikazane informacije mogu da se
razlikuju.
•• Kada je izabrana funkcija USB,
informacije na TV ekranu možete da
prikažete samo ako je MEDIA MODE
podešeno na [VIDEO].
Prikazivanje audio formata
u DVD VIDEO diskovima i video
datotekama
Pritiskajte AUDIO tokom
reprodukcije.
 Informacije o reprodukciji
Vreme reprodukcije i preostalo
vreme
 Brzina protoka bitova
 Tip datoteke
 Status reprodukcije
32SR
Informacije na displeju
Napomena
•• Naziv diska ili numere se možda neće
prikazivati u zavisnosti od znakova.
•• Vreme reprodukcije audio datoteka
i video datoteka se možda neće pravilno
prikazivati.
•• Proteklo vreme reprodukcije za audio
datoteku koja je kodirana pomoću VBR
(promenljiva brzina protoka bitova) ne
prikazuje se pravilno.
Korišćenje menija
sa podešavanjima
Možete da unesete brojna
podešavanja, na primer za sliku
i zvuk.
Prikazane stavke se razlikuju
u zavisnosti od zemlje ili regiona.
Napomena
Podešavanja za reprodukciju koja se
nalaze na disku imaju prioritet nad
podešavanjima koja izaberete u meniju
sa podešavanjima. Zbog toga neka
podešavanja u meniju sa podešavanjima
neće raditi.
zaustavljena dok je aktivna
funkcija DVD/CD, pritisnite
DVD SETUP.
Na TV ekranu će se pojaviti meni
za podešavanje.
2 Pritiskajte
/ da izaberete
[LANGUAGE SETUP],
[VIDEO SETUP], [AUDIO SETUP],
[SYSTEM SETUP] ili
[HDMI SETUP], a zatim
pritisnite .
3 Pritiskajte
/ da
izaberete željenu stavku,
a zatim pritisnite .
4Pritiskajte
/ da izaberete
željenu postavku, a zatim
pritisnite .
Postavka je izabrana i podešavanje
je završeno.
Izlazak iz menija
Pritisnite DVD SETUP.
Reprodukcija sa diska/USB uređaja
Pritiskajte DISPLAY kada je sistem
uključen.
Možete da vidite sledeće
informacije:
—vreme
—
reprodukcije, preostalo
vreme numere, naslova, poglavlja
—broj
—
scene
—naziv
—
datoteke, naziv fascikle
—naslov,
—
izvođač i informacije
o albumu
1 Kada je reprodukcija
P
odešavanje jezika –
[LANGUAGE SETUP]
[OSD]
Podešavanje jezika menija
na ekranu.
[MENU]
Podešavanje jezika menija
DVD diska.
[AUDIO]
Menjanje jezika zvučnog zapisa.
Kada izaberete [ORIGINAL], biće
izabran jezik kojem je dat prioritet
na disku.
33SR
[SUBTITLE]
Menjanje jezika titla koji je snimljen
na DVD VIDEO disku.
Kada izaberete [AUDIO FOLLOW],
jezik titla se menja u skladu sa
izabranim jezikom zvučnog zapisa.
[4:3 PAN SCAN]: Izaberite ovo
podešavanje ako sistem povezujete
sa TV-om sa odnosom širine i visine
4:3 koji nema funkciju za režim
širokog prikaza. Ovo podešavanje
se prikazuje kao slika pune visine
preko celog ekrana, ali sa odsečenim
bočnim ivicama.
Napomena
Ako izaberete [OTHERS] u stavkama
[MENU], [AUDIO] i [SUBTITLE], unesite
šifru jezika iz odeljka „Lista sa šiframa
jezika“ (stranica 84) pomoću dugmadi
sa brojevima.
P
odešavanje TV ekrana –
[VIDEO SETUP]
[TV TYPE]
[16:9]: Izaberite ovo podešavanje
ako sistem povezujete sa TV-om sa
širokim ekranom ili TV-om koji ima
funkciju za režim širokog prikaza.
[4:3 LETTER BOX]: Izaberite ovo
podešavanje ako sistem povezujete
sa TV-om sa odnosom širine i visine
4:3 koji nema funkciju za režim
širokog prikaza. Ovo podešavanje se
prikazuje kao slika širokog formata
sa crnim trakama na vrhu i dnu.
34SR
[4:3 OUTPUT]
[FULL]: Izaberite ovu opciju kada
povezujete TV koji ima funkciju
za režim širokog prikaza. Slika za
ekran sa odnosom širine i visine
4:3 se prikazuje u odnosu širine
i visine 16:9 čak i na TV-u sa širokim
ekranom.
[NORMAL]: Veličina slike se menja
tako da odgovara veličini ekrana, ali
slika zadržava originalni odnos širine
i visine. Ova postavka prikazuje crne
trake na levoj i desnoj strani kada
prikazujete sliku u odnosu širine
i visine 4:3.
[COLOR SYSTEM(VIDEO CD)]
(Osim za modele za Južnu Ameriku,
Evropu i Rusiju)
[BLACK LEVEL]
(samo model za Južnu Ameriku)
Izbor nivoa crne (nivo podešavanja)
za video signale koji se emituju sa
priključka VIDEO OUT.
[ON]: Podešavanje nivoa crne
izlaznog signala na standardni nivo.
[OFF]: Snižavanje standardnog
nivoa crne boje. Koristite ovo
podešavanje kada slika postane
suviše bela.
[PAUSE MODE]
[AUTO]: Slika, uključujući objekte
koji se brzo kreću, prikazuje se bez
podrhtavanja. Obično je potrebno
da izaberete ovu postavku.
[FRAME]: Slika i objekti koji se
ne kreću prikazuju se u visokoj
rezoluciji.
[AUDIO DRC]
(Komprimovanje dinamičkog opsega)
Korisno kada kasno uveče želite da
gledate filmove sa utišanim zvukom.
[OFF]: Dinamički opseg se ne
komprimuje.
[STANDARD]: Dinamički opseg se
komprimuje onako kako je zamislio
inženjer zvuka.
[TRACK SELECTION]
Prilikom reprodukcije DVD VIDEO
diska na kojem je snimljeno više
audio formata (PCM, MPEG audio,
DTS ili Dolby Digital format) daje
se prioritet zvučnom zapisu sa
najvećim brojem kanala.
[OFF]: Nema datog prioriteta.
[AUTO]: Dat je prioritet.
[A/V SYNC]
(Samo video datoteke)
[OFF]: Nema prilagođavanja.
[ON]: Prilagođavanje kašnjenja
između slike i zvuka kada zvuk
nije sinhronizovan sa prikazanom
slikom.
Reprodukcija sa diska/USB uređaja
Biranje sistema boja (PAL ili NTSC).
[AUTO]: Video signal se emituje
u skladu sa sistemom boja na disku.
Izaberite ovu postavku ako vaš TV
koristi DUAL sistem.
[PAL]: Promena video signala NTSC
diska i emitovanje u PAL sistemu.
[NTSC]: Promena video signala PAL
diska i emitovanje u NTSC sistemu.
Detaljnije informacije pogledajte
u odeljku „Promena sistema boja“
(stranica 23).
P
odešavanje audio
opcija – [AUDIO SETUP]
[DOWNMIX]
Biranje izlaznog zvučnog signala
radi reprodukovanja višekanalnog
zvuka.
[NORMAL]: Emitovanje
multikanalnog zvuka kao
dvokanalnog stereo signala.
[DOLBY SURROUND]: Emitovanje
multikanalnog zvuka kao
dvokanalnog surround signala.
35SR
P
odešavanje sistema –
[SYSTEM SETUP]
[SCREEN SAVER]
Čuvar ekrana će pomoći u spreča­
vanju oštećivanja ekrana (slab
odziv). Pritisnite  +/– da biste
otkazali rad čuvara ekrana.
[ON]: Slika čuvara ekrana se
prikazuje ako sistem ne koristite
oko 15 minuta.
[OFF]: Isključivanje funkcije.
Slika čuvara ekrana se ne prikazuje.
[BACKGROUND]
Biranje pozadinske boje ili slike koja
se prikazuje na TV ekranu.
[JACKET PICTURE]: U pozadini će se
prikazati naslovna slika (fotografija)
koja je snimljena na disku.
[GRAPHICS]: U pozadini će se
prikazati slika koja je fabrički
uskladištena u sistemu.
[BLUE]: Pozadina je plava.
[BLACK]: Pozadina je crna.
[PARENTAL CONTROL]
Postavljanje ograničavanja
reprodukcije. Detaljnije informacije
pogledajte u odeljku „Ograničavanje
reprodukcije diska (roditeljski
nadzor)“ (stranica 31).
[MULTI-DISC RESUME]
[ON]: Memorisanje tačke za
nastavak reprodukcije za najviše
6 diskova.
[OFF]: Reprodukcija započinje od
tačke za nastavak reprodukcije samo
za trenutni disk u sistemu.
36SR
[RESET]
Vraćanje postavki menija za
podešavanje na podrazumevane
vrednosti. Detaljnije informacije
pogledajte u odeljku „Vraćanje
postavki menija za podešavanje
na podrazumevane vrednosti“
(stranica 77).
P
odešavanje HDMI
opcija – [HDMI SETUP]
[HDMI RESOLUTION]
Izbor rezolucije TV emitovanja kada
je TV povezan preko HDMI kabla.
[AUTO(1920×1080p)]: Video signal
se emituje u skladu sa rezolucijom
TV-a.
[1920×1080i]/[1280×720p]/
[720×480p]*1/[720×480/576p]*2:
Video signali se emituju u skladu sa
izabranom postavkom rezolucije.
*1 Samo za modele za Južnu Ameriku.
*2 Za modele za ostala tržišta.
[YCBCR/RGB(HDMI)]
[YCBCR]: Emitovanje YCBCR video
signala.
[RGB]: Emitovanje RGB video
signala.
[AUDIO(HDMI)]
[AUTO]: Emitovanje audio signala
u originalnom formatu sa priključka
HDMI OUT (TV).
[PCM]: Emitovanje dvokanalnih
linearnih PCM signala sa priključka
HDMI OUT (TV).
[CONTROL FOR HDMI]
[ON]: Funkcija Control for HDMI je
omogućena. Sistemom i TV-om koji
su povezani pomoću HDMI kabla
možete da upravljate u međusobnoj
sprezi.
[OFF]: Isključeno.
[AUDIO RETURN CHANNEL]
[STANDBY LINKED TO TV]
Ova funkcija je dostupna kada
funkciju [CONTROL FOR HDMI]
podesite na [ON].
[AUTO]: Kada isključite TV, sistem
se automatski isključuje u sledećim
uslovima:
—učitan
—
je VIDEO CD ili DVD VIDEO
u funkciji CD/DVD
—učitan
—
je DATA CD ili DATA DVD
i izabran je režim [VIDEO]
—izabrani
—
su funkcija USB i režim
[VIDEO]
—izabrana
—
je funkcija TV
[ON]: Sistem se automatski
isključuje kada isključite TV bez
obzira na funkciju.
[OFF]: Sistem se ne isključuje kada
isključite TV.
Pre korišćenja
USB uređaja
Informacije o kompatibilnim
USB uređajima potražite u odeljku
„Veb-sajtovi za kompatibilne
uređaje“ (stranica 11).
(Apple uređaje sa ovim sistemom
možete da koristite samo putem
BLUETOOTH veze.)
Prenos muzike
Možete da prenesete muziku
sa diska (samo AUDIO CD ili
MP3 disk) na USB uređaj
povezan na (USB) port.
USB prenos
Podesite ovu funkciju kada je
sistem povezan na priključak HDMI
IN na TV-u koji je kompatibilan sa
funkcijom Audio Return Channel.
Ova funkcija je dostupna kada
funkciju [CONTROL FOR HDMI]
podesite na [ON].
[ON]: Zvuk sa TV-a možete da
slušate sa zvučnika sistema.
[OFF]: Isključeno.
USB prenos
Ovaj sistem prenosi datoteke
u audio formatu MP3.
Napomena
•• Ne uklanjajte USB uređaj tokom prenosa
ili brisanja sadržaja. Ako to uradite,
može da dođe do oštećenja podataka
na USB uređaju ili oštećenja samog USB
uređaja.
•• MP3 datoteke se prenose sa istom
brzinom protoka bitova kao originalne
datoteke.
•• Kada sadržaj prenosite sa AUDIO CD-a,
možete da izaberete brzinu protoka
bitova pre prenosa.
•• Radnje USB prenosa i brisanja su
onemogućene kada se ležište za disk
otvori.
Napomena o sadržaju zaštićenom
autorskim pravima
Prenetu muziku možete da koristite samo
za ličnu upotrebu. Upotreba muzike
van ovog ograničenja zahteva dozvolu
vlasnika autorskih prava.
37SR
Biranje brzine protoka bitova
Napomena
Možete da izaberete veću brzinu
protoka bitova da biste muziku
preneli u boljem kvalitetu.
Ako USB uređaj nije moguće
priključiti na ulaz (USB), za
povezivanje USB uređaja sa
jedinicom možete da koristite
USB adapter (ne isporučuje se).
1 Pritisnite OPTIONS.
2 Pritiskajte / da izaberete
„BIT RATE“, a zatim pritisnite
.
3 Pritiskajte
/ da izaberete
željenu brzinu protoka bitova,
a zatim pritisnite .
•• „128 KBPS“: kodirane MP3
datoteke imaju manju veličinu
datoteke i lošiji kvalitet zvuka.
•• „256 KBPS“: kodirane MP3
datoteke imaju veću veličinu
datoteke, ali bolji kvalitet zvuka.
Da izađete iz menija sa opcijama,
pritisnite OPTIONS.
Prenos muzike sa diska
Muziku možete da prenesete na
USB uređaj koji je povezan na
(USB) port na sledeći način:
•• Sinhronizovani prenos: Prenosite
sve MP3 datoteke sa diska na USB.
•• REC1 prenos: Prenos jedne
numere ili MP3 datoteke tokom
reprodukcije.
1 Povežite prenosivi USB uređaj
na
38SR
(USB) port.
2 Pritiskajte FUNCTION +/– da
izaberete „DVD/CD“, a zatim
učitajte disk.
3 Pripremite izvor zvuka.
Sinhronizovani prenos:
Ako sistem automatski pokrene
reprodukciju, dvaput pritisnite 
da biste potpuno zaustavili
reprodukciju.
Kada je reprodukcija zaustavljena,
pritiskajte PLAY MODE da izaberete
željeni režim reprodukcije.
Napomena
Ako prenos započnete u režimu
nasumične reprodukcije ili režimu
ponavljanja reprodukcije, izabrani
režim reprodukcije će biti automatski
promenjen u režim normalne
reprodukcije.
REC1 prenos:
Izaberite numeru ili MP3 datoteku
koju želite da prenesete, a zatim
pokrenite reprodukciju.
4Pritisnite REC TO USB.
Na displeju će se prikazati
„PUSH ENTER“.
5 Pritisnite
.
Prenos počinje , a zatim se na
displeju prikazuje „DO NOT
REMOVE“. Ne uklanjajte USB uređaj
dok prenos ne bude završen.
Kada se prenos završi, sistem se
ponaša na sledeći način:
Sinhronizovani prenos:
Kada se prenos završi, disk će se
automatski zaustaviti.
Zaustavljanje prenosa
Pritisnite .
Napomene o prenosu
•• Ne možete da prenosite MP3 datoteke
sa diska u formatu UDF (Universal Disk
Format) na USB uređaj.
•• Tokom prenosa, zvuk se ne emituje.
•• CD-TEXT informacije se ne prenose
u kreirane MP3 datoteke.
•• Prenos se automatski zaustavlja
u sledećim slučajevima:
—— Tokom prenosa sadržaja je nestalo
prostora na USB uređaju.
—— broj audio datoteka ili fascikli na
USB uređaju je dostigao granicu broja
koju sistem može da prepozna.
•• Ako fascikla ili datoteka koju prenosite
već postoji na USB uređaju pod istim
nazivom, nakon naziva se dodaje redni
broj bez menjanja originalnog naziva
fascikle ili datoteke.
•• Tokom prenosa nije moguće obaviti
sledeće radnje:
—— Izbacivanje diska.
—— Biranje druge numere ili datoteke.
—— Pauziranje reprodukcije ili
pronalaženje određenog mesta
u numeri ili datoteci.
—— Promenu funkcije.
korišćenjem programa „Media Manager
for WALKMAN“, muziku obavezno
prenesite u MP3 formatu.
•• Kada na sistem povezujete WALKMAN®,
povežite ga kada sa njegovog displeja
nestanu poruke „Creating Library“ ili
„Creating Database“.
Pravila kreiranja fascikli
i datoteka
Maksimalni broj MP3 datoteka
koji je moguće generisati
•• 298 fascikli
•• 650 datoteka u fascikli
•• 650 datoteka u fascikli REC1-CD
ili REC1-MP3.
Ovi brojevi se mogu razlikovati
u zavisnosti od konfiguracije
datoteke i fascikle.
USB prenos
REC1 prenos:
Prenos se automatski završava,
ali disk nastavlja sa reprodukcijom
sledeće numere ili datoteke.
•• Prilikom prenosa muzike na WALKMAN®
Kada sadržaj prenosite na
USB uređaj, direktno ispod fascikle
„ROOT“ biće napravljena fascikla
„MUSIC“. Fascikle i datoteke će
biti napravljene u fascikli „MUSIC“
u skladu sa metodom prenosa
i izvorom na sledeći način:
Sinhronizovani prenos
 Kada prenosite CD-DA numere
sa AUDIO CD diska
Naziv fascikle: „CDDA0001“*
Naziv datoteke: „TRACK001“*
 Kada prenosite MP3 datoteke
sa diska
Naziv fascikle: Isti kao na izvoru
Naziv datoteke: Isti kao na izvoru
39SR
REC1 prenos
 Kada prenosite jednu CD-DA
numeru sa AUDIO CD diska
Naziv fascikle: „REC1-CD“
Naziv datoteke: „TRACK001“*
 Kada prenosite jednu MP3
datoteku sa diska
Naziv fascikle: „REC1-MP3“
Naziv datoteke: Isti kao na izvoru
* Brojevi datoteka i fascikli se nakon toga
dodeljuju po redu.
Brisanje audio datoteka
ili fascikli sa USB uređaja
1 Pritiskajte FUNCTION +/–
da izaberete „USB“.
Druga mogućnost je da dodirnete
PLAYBACK, a zatim dodirnete USB
na jedinici.
2 Pritiskajte MEDIA MODE
da izaberete [MUSIC].
3 Kada je reprodukcija
zaustavljena, pritisnite
OPTIONS.
4Pritiskajte
/ da izaberete
„ERASE“, a zatim pritisnite .
Na TV ekranu će biti prikazana lista
fascikli.
5 Pritiskajte
/ da izaberete
fasciklu, a zatim pritisnite .
Na TV ekranu će biti prikazana lista
datoteka.
40SR
6Pritiskajte
/ da izaberete
audio datoteku koju želite da
izbrišete, a zatim pritisnite .
Ako želite da izbrišete sve audio
datoteke u fascikli, izaberite
[ALL TRACKS] u listi.
Na displeju će se prikazati poruka
„FOLDER ERASE“ ili „TRACK ERASE“
i „PUSH ENTER“.
Da biste otkazali postupak brisanja,
pritisnite .
7 Pritisnite
.
Na displeju će se prikazati
„COMPLETE“.
Da izađete iz menija sa opcijama,
pritisnite .
Napomena
•• Možete da izbrišete samo datoteke
formata MP3/WMA/AAC/WAV.
•• Fascikla koja sadrži datoteke koje nisu
u formatu MP3/WMA/AAC/WAV audio
datoteka ili potfascikle ne može da se
izbriše.
•• Kada je ležište za disk otvoreno, brisanje
je onemogućeno.
Tjuner
Memorisanje radio stanica
Slušanje radija
Možete da memorišete najviše
20 FM stanica kao omiljene stanice.
1 Pritiskajte FUNCTION +/– da
1 Podesite željenu stanicu.
2 Pritisnite DVD/TUNER MENU.
3 Pritiskajte / da izaberete
izaberete funkciju „TUNER FM“.
Druga mogućnost je da dodirnete
PLAYBACK, a zatim dodirnete FM
na jedinici.
2 Podesite stanicu.
Na displeju će se prikazati
„COMPLETE“ i stanica će biti
uskladištena.
Ako je izabranom broju memorije
već dodeljena druga stanica, ona
će biti zamenjena novom.
Slušanje memorisane stanice
Tjuner
Automatsko skeniranje:
Držite pritisnuto dugme TUNING+/–
dok cifre frekvencije na displeju ne
počnu da se menjaju.
Skeniranje se automatski zaustavlja
kada se neka stanica podesi.
Oznaka „ST“ (samo za FM stereo
programe) zasvetliće na displeju.
Ako se skeniranje ne zaustavi,
pritisnite  da zaustavite
skeniranje. Zatim obavite ručno
podešavanje (ispod).
broj memorije koji želite,
a zatim pritisnite .
Pritiskajte PRESET+/– da izaberete
željeni broj memorije.
Ručno podešavanje:
Pritiskajte TUNING+/– da podesite
željenu stanicu.
Napomena
Kada podesite FM stanicu koja pruža
RDS usluge, na displeju će se prikazivati
informacije poput naziva usluge ili
stanice. RDS informacije možete da
vidite pritiskanjem tastera DISPLAY.
Savet
Da biste smanjili statički šum na slaboj
FM stereo stanici, pritiskajte FM MODE
dok sa displeja ne nestane oznaka „ST“.
Izgubićete stereo efekat, ali će se prijem
poboljšati.
41SR
BLUETOOTH
O bežičnoj tehnologiji
BLUETOOTH
Bežična tehnologija BLUETOOTH je
bežična tehnologija kratkog dometa
koja omogućava bežični prenos
podataka između digitalnih uređaja.
Podržana BLUETOOTH verzija,
profili i kodeci
Detaljnije informacije pogledajte
u odeljku „Odeljak za BLUETOOTH“
(stranica 82).
Kompatibilni BLUETOOTH uređaji
Detaljnije informacije
pogledajte u odeljku „Vebsajtovi za kompatibilne uređaje“
(stranica 11).
O indikatoru BLUETOOTH
Indikator BLUETOOTH na jedinici
svetli ili treperi plavom bojom da bi
prikazao BLUETOOTH status.
Status sistema
Status indikatora
Režim mirovanja
za BLUETOOTH
BLUETOOTH
uparivanje
BLUETOOTH veza
je uspostavljena
Sporo treperi
Brzo treperi
Svetli
Uparivanje sistema sa
BLUETOOTH uređajem
Uparivanje je postupak u kojem
se BLUETOOTH uređaji unapred
međusobno registruju. Kada je
uparivanje završeno, više nije
potrebno da ga ponovo obavljate.
Ako je uređaj NFC-kompatibilni
pametni telefon, postupak
ručnog uparivanja nije potreban.
(Pogledajte „BLUETOOTH
povezivanje jednim dodirom
pomoću funkcije NFC“
(stranica 44).)
1 Postavite BLUETOOTH uređaj
na udaljenosti do 1 metra od
jedinice.
2 Dodirnite BLUETOOTH
na jedinici da biste izabrali
funkciju BLUETOOTH.
Na displeju će se prikazati
„BT AUDIO“.
Savet
•• Kada na sistemu nema informacija
o uparivanju, kao što je slučaj kada
funkciju BLUETOOTH koristite prvi
put nakon kupovine), na displeju
treperi poruka „PAIRING“ i sistem
automatski ulazi u režim za
uparivanje. Pređite na 4. korak.
•• Ako je sistem povezan sa
BLUETOOTH uređajem, dodirnite
BLUETOOTH na jedinici da prekinete
vezu sa BLUETOOTH uređajem.
3 Dodirnite i držite
PAIRING
na jedinici duže od 2 sekunde.
„PAIRING“ treperi na displeju.
42SR
4Obavite postupak uparivanja
na BLUETOOTH uređaju.
Detaljnije informacije potražite
u uputstvu za upotrebu
BLUETOOTH uređaja.
5 Izaberite „MHC-V77DW“ na
displeju BLUETOOTH uređaja.
Obavite ovaj korak u roku od
5 minuta. U suprotnom, uparivanje
će biti otkazano. U tom slučaju,
ponovite 3. korak.
Napomena
Ako se od vas traži da unesete šifru na
BLUETOOTH uređaju, unesite „0000“.
„Šifra“ je poznata i pod nazivom „ključ“,
„PIN kôd“, „PIN broj“ ili „lozinka“.
uređajem.
Kada se uparivanje završi
i BLUETOOTH veza se uspostavi,
na displeju će se prikazati naziv
BLUETOOTH uređaja.
U zavisnosti od BLUETOOTH
uređaja, veza može da bude
uspostavljena automatski nakon
uparivanja.
Adresu BLUETOOTH uređaja možete
da proverite pritiskanjem dugmeta
DISPLAY.
Napomena
•• Možete da uparite do 9 BLUETOOTH
uređaja. Ako uparite deseti BLUETOOTH
uređaj, najranije uparen uređaj će biti
izbrisan.
•• Ako sistem želite da uparite sa drugim
BLUETOOTH uređajem, ponovite korake
od 1 do 6.
BLUETOOTH uređajem možete da
upravljate tako što ćete povezati
sistem i BLUETOOTH uređaj koristeći
AVRCP.
Proverite sledeće pre reprodukcije
muzike:
—Da
— li je funkcija BLUETOOTH na
BLUETOOTH uređaju uključena.
—Uparivanje
—
je dovršeno
(stranica 42).
Kada se sistem i BLUETOOTH uređaj
povežu, reprodukciju možete da
kontrolišete pritiskom na , , ,
/ i /.
1 Dodirnite BLUETOOTH
na jedinici da biste izabrali
funkciju BLUETOOTH.
Na displeju će se prikazati
„BT AUDIO“.
BLUETOOTH
6Uspostavite vezu sa BLUETOOTH
Slušanje muzike
na BLUETOOTH uređaju
2 Obavite BLUETOOTH
povezivanje na
BLUETOOTH uređaju.
Dodirnite BLUETOOTH na jedinici
da biste je povezali sa poslednjim
povezanim BLUETOOTH uređajem.
Uspostavite BLUETOOTH vezu sa
BLUETOOTH uređaja ako uređaj nije
povezan.
Kada se veza uspostavi, na displeju
će se prikazati naziv BLUETOOTH
uređaja.
Prekid uparivanja
Dodirnite i držite PAIRING na
uređaju duže od 2 sekunde dok se
na ekranu ne prikaže „BT AUDIO“.
43SR
3 Dodirnite  da biste započeli
reprodukciju.
U zavisnosti od BLUETOOTH
uređaja,
——možda ćete morati dvaput da
dodirnete .
——možda ćete morati da pokrenete
reprodukciju audio izvora na
BLUETOOTH uređaju.
4Prilagodite jačinu zvuka.
Najpre prilagodite jačinu zvuka na
BLUETOOTH uređaju. Ako je nivo
jačine zvuka i dalje nizak, podesite
jačinu zvuka na sistemu.
Napomena
•• Kada sistem nije povezan ni sa jednim
BLUETOOTH uređajem, automatski će
se povezati sa poslednjim povezanim
BLUETOOTH uređajem kada dodirnete
BLUETOOTH na jedinici ili .
•• Ako pokušate da povežete drugi
BLUETOOTH uređaj sa sistemom, veza
sa trenutno povezanim BLUETOOTH
uređajem će biti prekinuta.
Korišćenje funkcije Gesture
Control u toku reprodukcije
Pogledajte stranicu 51.
BLUETOOTH
povezivanje jednim
dodirom pomoću
funkcije NFC
NFC (Near Field Communication)
je tehnologija koja omogućava
bežičnu komunikaciju kratkog
dometa između različitih uređaja,
poput pametnih telefona i IC
oznaka.
Kada dodirnete sistem sa pametnim
telefonom koji podržava funkciju
NFC, sistem će automatski obaviti
sledeće:
—uključuje
—
funkciju BLUETOOTH.
—dovršiće
—
uparivanje i BLUETOOTH
povezivanje.
Kompatibilni pametni telefoni
Pametni telefoni sa ugrađenom
funkcijom NFC (Operativni sistem:
Android 2.3.3 ili noviji, izuzev
verzije Android 3.x)
Napomena
•• Sistem može da prepozna i da
Prekidanje BLUETOOTH veze
Dodirnite BLUETOOTH na jedinici. Na
displeju će se prikazati „BT AUDIO“.
U zavisnosti od BLUETOOTH uređaja,
BLUETOOTH veza može da se
automatski prekine kada zaustavite
reprodukciju.
44SR
se poveže samo sa jednim NFCkompatibilnim pametnim telefonom.
Ako pokušate da sa sistemom povežete
drugi NFC-kompatibilni uređaj, doći će
do prekida veze sa trenutno povezanim
NFC-kompatibilnim uređajem.
•• U zavisnosti od NFC-kompatibilnog
pametnog telefona, možda će biti
potrebno da unapred obavite sledeće
radnje na NFC-kompatibilnom
pametnom telefonu.
—— Uključite funkciju NFC. Za detaljne
informacije, pogledajte uputstvo
za upotrebu NFC-kompatibilnog
pametnog telefona.
—— Ako NFC-kompatibilni pametni
telefon ima stariju verziju
operativnog sistema nego što
je 4.1.x, preuzmite i pokrenite
aplikaciju „NFC Easy Connect“.
„NFC Easy Connect“ je besplatna
aplikacija za Android pametne
telefone koju možete da preuzmete
iz prodavnice Google Play.
(Aplikacija možda nije dostupna
u nekim državama/regionima.)
N-oznaku na jedinici i držite ga
dok ne počne da vibrira.
Dovršite povezivanje prateći
uputstva na displeju pametnog
telefona.
Kada se BLUETOOTH veza uspostavi,
na displeju će se prikazati naziv
BLUETOOTH uređaja.
izvora na pametnom telefonu.
Detaljnije informacije potražite
u uputstvu za upotrebu
BLUETOOTH uređaja.
Savet
Ako uparivanje i BLUETOOTH povezivanje
ne uspeju, uradite sledeće.
—— Skinite masku za pametnog telefona
ako je koristite.
—— Ponovo dodirnite pametnim telefonom
N-oznaku na jedinici.
—— Ponovo pokrenite aplikaciju
„NFC Easy Connect“.
Prekidanje BLUETOOTH veze
Ponovo dodirnite pametnim
telefonom N-oznaku na jedinici.
Podešavanje
BLUETOOTH
audio kodeka
BLUETOOTH
1 Dodirnite pametnim telefonom
2 Pokrenite reprodukciju audio
Možete da omogućite AAC, LDAC ili
SBC kodek sa BLUETOOTH uređaja.
AAC/LDAC možete da izaberete
samo kada BLUETOOTH uređaj
podržava AAC/LDAC.
1 Pritisnite OPTIONS.
2 Pritiskajte / da
izaberete „BT CODEC“,
a zatim pritisnite .
45SR
3 Pritiskajte
/ da izaberete
postavku, a zatim pritisnite
.
•• „AUTO“: Omogućavanje prijema
u formatu kodeka AAC ili LDAC
u zavisnosti od mogućnosti
BLUETOOTH uređaja.
•• „SBC“: Prijem u formatu
kodeka SBC.
Da izađete iz menija sa opcijama,
pritisnite OPTIONS.
Napomena
•• Ako je izabran AAC ili LDAC, možete
da uživate u zvuku visokog kvaliteta.
Ako ne možete da slušate AAC ili LDAC
zvuk sa svog uređaja ili se zvuk prekida,
izaberite „SBC“.
•• Ako promenite ovu postavku dok
je sistem povezan sa BLUETOOTH
uređajem, veza sa BLUETOOTH
uređajem će se prekinuti. Da biste
povezali jedinicu sa BLUETOOTH
uređajem, ponovo obavite
BLUETOOTH povezivanje.
Savet
LDAC je tehnologija audio kodiranja
koju je razvila kompanija Sony, koja
omogućava prenos audio sadržaja visoke
rezolucije, čak i putem BLUETOOTH
veze. Za razliku od drugih BLUETOOTH
kompatibilnih tehnologija kodiranja kao
što je SBC, ona radi bez ikakve konverzije
audio sadržaja visoke rezolucije naniže*1
i omogućava prenos približno tri puta više
podataka*2 od ostalih tehnologija putem
BLUETOOTH bežične mreže uz jedinstveni
kvalitet zvuka, pomoću efikasnog
kodiranja i optimizovane paketizacije
signala.
*1 Izuzimajući sadržaje u DSD formatu.
*2 U poređenju sa SBC (Subband Coding –
podpojasno kodiranje) tehnologijom,
kada je izabrana brzina protoka bitova
od 990 kbps (96/48 kHz) ili 909 kbps
(88,2/44,1 kHz).
46SR
Mreža
Izbor metoda
mrežne veze
Ako ovaj sistem povežete sa
mrežom, možete da uživate
u njemu na različite načine.
U zavisnosti od mrežnog okruženja,
načini podešavanja mogu da se
razlikuju. Izaberite odgovarajući
metod povezivanja za svoje mrežno
okruženje od onih prikazanih
u nastavku.
Napomena
•• Istovremeno povezivanje sa Wi-Fi
i žičanom mrežom nije moguće.
Kada se povezujete sa Wi-Fi mrežom,
iskopčajte LAN kabl iz uređaja.
•• U zavisnosti od funkcije, možda ćete
morati da ažurirate sistem.
Savet
Da biste podesili fiksnu IP adresu, koristite
ekran u koraku 6 odeljka „Povezivanje sa
računarom“ (stranica 47).
Metod za korišćenje pametnog
telefona/iPhone uređaja
Potrebno je da instalirate aplikaciju
„SongPal“ na pametni telefon/
iPhone uređaj.
Pre nego što uspostavite vezu,
obavezno uključite funkciju
BLUETOOTH na pametnom
telefonu/iPhone uređaju, a zatim
rukujte aplikacijom „SongPal“ da
biste povezali pametni telefon ili
iPhone uređaj sa sistemom preko
BLUETOOTH veze.
Za više detalja, pogledajte Wi-Fi
vodič za početak (zaseban
dokument).
Metod za korišćenje bežičnog
rutera pomoću dugmeta
WPS (AOSS)
Savet
Dodirnite i držite WPS na
jedinici, a zatim pritisnite dugme
Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) na
bežičnom ruteru. Za više detalja,
pogledajte Wi-Fi vodič za početak
(zaseban dokument).
Kada podešavate Wi-Fi mrežu, možda
će biti zatraženi SSID (naziv Wi-Fi mreže)
i bezbednosna šifra (WEP ili WPA šifra).
Bezbednosna šifra (ili šifra mreže) koristi
enkripciju da bi se ograničio broj uređaja
sa kojima je moguća komunikacija. Koristi
se da obezbedi viši nivo bezbednosti za
uređaje koji komuniciraju preko bežičnog
rutera/pristupne tačke.
Metod za korišćenje računara
1 Zabeležite SSID i lozinku rutera.
Pogledajte „Povezivanje sa
računarom“ (stranica 47).
Metod za korišćenje žičane
mreže
Za više detalja, pogledajte Vodič
za pomoć.
http://rd1.sony.net/help/has/
mhc-v77dw/h_zz/
Detaljnije informacije pogledajte
u uputstvu za upotrebu rutera.
SSID (naziv Wi-Fi mreže):
Lozinka (sigurnosna šifra):
2 Direktno povežite jedinicu na
Mreža
računar pomoću LAN kabla (ne
isporučuje se).
Povezivanje sa
računarom
Ako vaš bežični ruter nema dugme
WPS (AOSS), konfigurišite
Wi-Fi postavke povezivanjem
jedinice na računar pomoću LAN
kabla (ne isporučuje se).
3 Pritisnite  da biste uključili
sistem.
Sačekajte dok ne zasvetli
na displeju. Potrebno je oko
2 minuta (u nekim slučajevima,
4 do 5 minuta).
47SR
4Pristupite ekranu
[Sony Network Device Setting].
Za računar
Pokrenite pregledač i unesite
sledeću URL adresu u polje za
adresu pregledača.
http://169.254.1.1
8Kada se to od vas bude tražilo,
iskopčajte LAN kabl iz uređaja.
Kada iskopčate LAN kabl iz uređaja,
isključuje se indikator na displeju.
Kada se uspostavi Wi-Fi veza,
zasvetliće indikator na displeju.
Može da prođe do 2 minuta dok
indikator ne zasvetli.
Pogledajte Wi-Fi vodič za početak
(zaseban dokument) za više
informacija o tome kako da slušate
muziku pomoću ovog sistema.
Napomena
Gornja URL adresa se koristi samo
kada su PC računar i uređaj
povezani LAN kablom.
Za Mac računar
Pokrenite Safari i izaberite [Bonjour]
([Bookmarks]),
u meniju
a zatim izaberite [MHC-V77DW].
5 Select [Network Settings]
u meniju.
Ovaj postupak treba da dovršite za
10 minuta. Ako je postupak nedovršen,
vratite sistem na fabrička podešavanja
(stranica 76).
Slušanje iste muzike iz
više zvučnika (funkcija
SongPal Link)
Postavke za mrežu
6Izaberite SSID bežičnog rutera
i unesite lozinku.
SSID
Pogledajte lozinku zabeleženu
u 1. koraku.
48SR
7 Izaberite [Apply].
Možete da uživate u omiljenoj
muzici koja se nalazi na PC
računarima ili mobilnim telefonima,
kao i u muzici sa usluga za
strimovanje, uz vrhunski kvalitet
zvuka u bilo kojoj prostoriji preko
Wi-Fi veze.
1 Instalirajte aplikaciju „SongPal“
na pametni telefon/iPhone
uređaj.
2 Povežite sistem i pametni
telefon/iPhone uređaj na
Wi-Fi mrežu.
Povežite sistem i pametni telefon/
iPhone uređaj na isti SSID (mrežu)
rutera.
3 Prilikom povezivanja više
uređaja, povežite uređaje
kompatibilne sa funkcijom
reprodukcije u više prostorija
na Wi-Fi mrežu.
Za detaljno uputstvo pogledajte
Vodič za pomoć.
http://rd1.sony.net/help/has/
mhc-v77dw/h_zz/
2 Povežite sistem i pametni
telefon/iPhone uređaj na
Wi-Fi mrežu.
Povežite sistem i pametni telefon/
iPhone uređaj na isti SSID (mrežu)
rutera.
3 Pokrenite „SongPal“ i preuzmite
aplikaciju koja omogućava
Google Cast.
 Pokrenite „SongPal“, a zatim
dodirnite [MHC-V77DW] 
[Settings]  [Google Cast] 
[Learn how to cast].
 Pogledajte uputstva, a zatim
pronađite i instalirajte aplikaciju
koja omogućuje Google Cast
na pametnom telefonu/
iPhone uređaju.
4Pokrenite aplikaciju koja
Google Cast vam omogućava
da izaberete muzički sadržaj
iz aplikacije koja omogućava
Google Cast™ i reprodukujete
ga na sistemu.
Za Google Cast je potrebno početno
podešavanje pomoću aplikacije
SongPal.
1 Instalirajte aplikaciju „SongPal“
Mreža
Slušanje muzičkih
usluga na Internetu
(Google Cast)
omogućava Google Cast,
a zatim dodirnite dugme
Cast ( ) da biste izabrali
„MHC-V77DW“.
5 Izaberite muziku koju želite
da slušate u aplikaciji koja
omogućava Google Cast.
Muzika se reprodukuje na sistemu.
Za detaljno uputstvo pogledajte
Vodič za pomoć.
http://rd1.sony.net/help/has/
mhc-v77dw/h_zz/
na pametni telefon/iPhone
uređaj.
49SR
Slušanje muzičkih
usluga na Internetu
(Spotify)
„Spotify“ vam daje trenutni pristup
milionima pesama. Funkcija
„Spotify Connect“ vam omogućava
da izaberete muziku na aplikaciji
Spotify i strimujete je na sistem.
Da biste koristili funkciju „Spotify
Connect“, potreban vam je Premium
nalog.
Za detaljne informacije, posetite
www.spotify.com/connect
1 Povežite sistem i pametni
telefon/iPhone uređaj na
Wi-Fi mrežu.
Povežite sistem i pametni telefon/
iPhone uređaj na isti SSID (mrežu)
rutera.
2 Aplikaciju Spotify možete da
preuzmete na pametni telefon/
iPhone uređaj iz prodavnica
Google Play ili App Store.
3 Pokrenite aplikaciju Spotify
i prijavite se na Spotify
Premium nalog.
4Izaberite muziku i pokrenite
njenu reprodukciju.
50SR
5 Dodirnite ikonu Connect (
)
i izaberite sistem kao uređaj
za emitovanje zvuka.
Napomena
U zavisnosti od zemlje i regiona, muzičke
usluge i periodi njihove dostupnosti
mogu da se razlikuju.
Savet
Kada je aktivirana funkcija „Spotify
Connect“, ikona Connect ( ) svetli.
Deaktiviranje funkcije Gesture
Control
Gesture Control
Uživanje u funkciji
Gesture Control
Dodirnite GESTURE ON/OFF.
Indikator GESTURE CONTROL će
prestati da svetli.
Možete da upravljate radnjama
u režimima PLAYBACK, DJ, SAMPLER
i KARAOKE prevlačeći rukom iznad
senzora GESTURE CONTROL na
jedinici.
Korišćenje funkcije
Gesture Control u toku
reprodukcije
Napomena
Ne dodirujte niti spuštajte ruku na senzor
GESTURE CONTROL kada obavljate pokret
prevlačenja.
Pokret prevlačenja
Prevucite
u ovom smeru
Zdesna nalevo
Sleva nadesno
Odozdo nagore
Odozgo nadole
U smeru kretanja
kazaljke na satu
U smeru suprotnom
od kretanja kazaljke
na satu
Aktiviranje funkcije Gesture
Control
Dodirnite GESTURE ON/OFF, a zatim
dodirnite željeni režim (PLAYBACK,
DJ, SAMPLER, KARAOKE).
Indikator GESTURE CONTROL
će zasvetliti.
1 Dodirnite GESTURE ON/OFF.
Indikator GESTURE CONTROL će
zasvetliti.
2 Dodirnite PLAYBACK.
Aktivira se režim PLAYBACK.
3 Dodirnite DVD/CD, USB, FM,
AUDIO IN ili TV da biste izabrali
željenu funkciju.
Gesture Control
Prevlačite rukom iznad senzora
GESTURE CONTROL u 6 pravaca kao
što sledi.
Funkciju Gesture Control možete
da koristite da biste upravljali
osnovnom reprodukcijom kada
reprodukujete muziku sa diska,
USB uređaja ili BLUETOOTH uređaja.
Koristite tastere i GESTURE CONTROL
na ekranu osetljivom na dodir na
jedinici da biste obavili ovu radnju.
4Prevucite rukom preko senzora
GESTURE CONTROL.
Radnja
Prevucite
u ovom smeru
Pomeranje unazad
Pomeranje unapred
Reprodukcija
Zaustavljanje
Pojačavanje zvuka
Stišavanje zvuka
51SR
Kreiranje atmosfere
zabave (DJ efekat)
Koristite tastere i GESTURE CONTROL
na ekranu osetljivom na dodir na
jedinici da biste obavili ovu radnju.
1 Dodirnite GESTURE ON/OFF.
Indikator GESTURE CONTROL
će zasvetliti.
2 Dodirnite DJ ili SAMPLER.
Aktivira se režim DJ ili SAMPLER.
3 Prevucite rukom preko senzora
GESTURE CONTROL.
Za režim SAMPLER:
Radnja
Prevucite
u ovom smeru
Emitovanje
„Come On!“
Emitovanje
„Let’s Go!“
Emitovanje zvučnog
efekta rege trube
Emitovanje zvučnog
efekta laserskog
pištolja
Emitovanje zvučnog
efekta grebanja
Emitovanje zvučnog
efekta publike
Za režim DJ:
Radnja
Prevucite
u ovom smeru
Izbor efekta
FLANGER*1
Izbor efekta
ISOLATOR*2
Izbor efekta WAH*3
Izbor efekta PAN*4
Pojačavanje nivoa
izabranog efekta
Smanjenje nivoa
izabranog efekta
*1 Kreiranje efekta dubokog i snažnog
zvuka koji je sličan buci mlaznog
aviona.
*2 Izolovanje određenog frekventnog
opsega uz prilagođavanje ostalih
frekventnih opsega. Na primer,
kada želite da se fokusirate
na vokale.
3
* Kreira specijalni efekat „Wah-wah“
zvuka automatskim podizanjem
i spuštanjem frekvencije filtera.
*4 Kreiranje osećaja da se zvuk
pomera oko zvučnika između levog
i desnog kanala.
52SR
Emitovanje zvučnog efekta
u režimu SAMPLER
Dodirnite SAMPLER, a zatim
dodirnite jedan od direktnih
funkcijskih tastera (DVD/CD, USB,
FM, AUDIO IN, TV) da biste emitovali
željeni zvučni efekat.
Isključivanje režima DJ
Prevucite rukom preko senzora
GESTURE CONTROL u istom smeru
kao u 3. koraku iznad.
Napomena
•• Efekat DJ se automatski isključuje kada
učinite nešto od sledećeg:
—— isključite sistem
—— promenite funkciju
—— promenite zvučno polje
•• Ako aktivirate efekat DJ tokom prenosa,
zvučni efekat neće biti prenet na USB
uređaj.
Korišćenje funkcije
Gesture Control tokom
funkcije Karaoke
Koristite tastere i GESTURE CONTROL
na ekranu osetljivom na dodir na
jedinici da biste obavili ovu radnju.
1 Dodirnite GESTURE ON/OFF.
Prilagođavanje zvuka
Prilagođavanje zvuka
Uradite ovo
Pojačavanje basa
i kreiranje
moćnijeg zvuka
(MEGA BASS)
Pritiskajte MEGA
BASS da biste
izabrali „BASS ON“.
Da otkažete
funkciju, pritiskajte
MEGA BASS da
izaberete „BASS
OFF“.
Reprodukovanje
zvučnog efekta
dvorane za
zabavu (Fiesta)
Dodirnite FIESTA na
jedinici. Indikator
FIESTA će početi da
svetli. Da otkažete
funkciju, pritiskajte
SOUND FIELD da
izaberete „FLAT“.
Reprodukovanje
zvučnog efekta
koncertne
dvorane (Digital
Music Arena)
Pritisnite MUSIC
ARENA da biste
izabrali „ON“. Da
biste otkazali,
ponovo pritisnite
MUSIC ARENA.
Izbor
memorisanog
zvučnog polja
(Memorisani
zvučni efekat)
Pritiskajte SOUND
FIELD da izaberete
željeni zvučni
efekat. Da otkažete
funkciju, pritiskajte
SOUND FIELD da
izaberete „FLAT“.
Indikator GESTURE CONTROL
će zasvetliti.
2 Dodirnite KARAOKE.
Aktivira se režim KARAOKE.
3 Prevucite rukom preko senzora
GESTURE CONTROL.
Radnja
Spuštanje tonaliteta
muzike ()
Podizanje tonaliteta
muzike ()
Pojačavanje jačine
zvuka sa mikrofona
Smanjivanje jačine
zvuka sa mikrofona
Emitovanje zvučnog
efekta aplauza
Emitovanje zvučnog
efekta negodovanja
Prevucite
u ovom smeru
Prilagođavanje zvuka
Radnja
53SR
Biranje režima
Virtuelni fudbal
Kreiranje sopstvenog
zvučnog efekta
Možete da doživite osećaj prisustva
na stadionu kada gledate prenos
fudbalske utakmice.
U vidu da režim Virtuelni fudbal
možete da izaberete samo tokom
rada funkcije AUDIO IN i TV.
Možete da povećate ili smanjite
nivoe određenih frekventnih
pojasa, a zatim da to podešavanje
uskladištite u memoriju kao
„CUSTOM EQ“.
Pritiskajte SOUND FIELD dok
gledate prenos fudbalske
utakmice.
•• ON NARRATION: Možete da uživate
izaberete „CUSTOM EQ“,
a zatim pritisnite .
u realnom osećaju prisustva na
fudbalskom stadionu zahvaljujući
poboljšanom zvuku navijanja.
•• OFF NARRATION: Možete da uživate
u realističnijem osećaju prisustva na
fudbalskom stadionu zahvaljujući
smanjenoj jačini zvuka naracije uz
istovremeno poboljšanje zvuka
navijanja.
3 Pritiskajte
Otkazivanje režima
Virtuelni fudbal
Izbor prilagođene postavke
ekvilajzera
Pritiskajte SOUND FIELD da
izaberete „FLAT“.
Napomena
•• Preporučujemo vam da izaberete režim
Virtuelni fudbal kada gledate prenos
fudbalske utakmice.
•• Ako čujete neprirodne zvukove
u sadržaju kada je izabrana opcija
„OFF NARRATION“, preporučujemo vam
da izaberete opciju „ON NARRATION“.
•• Ova funkcija ne podržava
monoauralni zvuk.
54SR
1 Pritisnite OPTIONS.
2 Pritiskajte / da
/ da podesite nivo
ekvilajzera, a zatim pritisnite .
4Ponovite korak 3 da biste
podesili nivo drugih frekventnih
pojasa i surround efekat.
Da izađete iz menija sa opcijama,
pritisnite OPTIONS.
Pritiskajte MUSIC i izaberite
„CUSTOM EQ“.
Ostale radnje
Upravljanje
sistemom pomoću
pametnog tele­
fona ili tableta
(SongPal)
1 Potražite „SongPal“ ili
skenirajte dvodimenzionalni
kôd u nastavku.
2 Preuzmite aplikaciju „SongPal“
na svoj uređaj za daljinsko
upravljanje.
putem BLUETOOTH veze
(stranica 42) ili mrežne
veze (stranica 46).
Savet
Ako sistem i uređaj za daljinsko
upravljanje povezujete preko mrežne
veze, povežite uređaj preko Wi-Fi
veze na istu mrežu na kojoj se nalazi
i sistem.
4Pokrenite „SongPal“ i pratite
uputstva na ekranu.
Napomena
•• Preporučujemo vam da koristite
najnoviju verziju aplikacije „SongPal“.
•• Ako aplikacija „SongPal“ ne radi
pravilno, dodirnite BLUETOOTH na
jedinici da prekinete BLUETOOTH vezu,
a zatim ponovo obavite BLUETOOTH
povezivanje tako da BLUETOOTH veza
funkcioniše normalno.
•• Specifikacije i dizajn displeja aplikacije
„SongPal“ su podložni promenama
bez najave.
Napravite ludu
zabavu pomoću
aplikacije
„Fiestable“
Možete da kontrolišete funkcije
za zabavu na Sony kućnom audio
sistemu pomoću intuitivnog
i modernog korisničkog interfejsa
aplikacije „Fiestable“. „Fiestable“
vam omogućava da kontrolišete
funkcije kao što su efekat DJ,
osvetljenje i Karaoke.
Ostale radnje
„SongPal“ je namenska aplikacija za
upravljanje SongPal-kompatibilnim
audio uređajima koje je proizvela
kompanija Sony, putem pametnog
telefona ili tableta. Potražite
aplikaciju „SongPal“ u prodavnici
Google Play ili App Store i preuzmite
je na pametni telefon ili tablet.
„SongPal“ vam omogućava da:
—promenite
—
funkciju na sistemu,
kontrolu reprodukcije disk/USB
uređaja i podesite FM stanicu.
—pregledate
—
muzički sadržaj na
disku/USB uređaju.
—pregledate
—
informacije na disku/
USB uređaju, kao što su vreme
reprodukcije i naslov.
—prilagodite
—
jačinu zvuka
i promenite podešavanje zvuka.
3 Povežite sistem i uređaj
55SR
Čak i ako je aplikacija „Fiestable“
instalirana, ikona „Fiestable“
se ne prikazuje na glavnom
ekranu uređaja za daljinsko
upravljanje. Ona je ugrađena
u aplikaciju „SongPal“ kao dodatna
komponenta.
1 Potražite i preuzmite aplikaciju
„SongPal“ na svoj uređaj
za daljinsko upravljanje
(stranica 55).
vam da lako upravljate uređajem
preko daljinskog upravljača za TV.
Sledeće funkcije mogu da se koriste
sa funkcijom Control for HDMI.
•• Funkcija isključivanja sistema
•• Funkcija kontrole zvuka na sistemu
•• Audio Return Channel
•• Funkcija reprodukcije pritiskom na
jedno dugme
•• Remote Easy Control
•• Language Follow
2 Potražite i preuzmite aplikaciju
* Control for HDMI je standard koji koristi
CEC (Consumer Electronics Control) za
omogućavanje HDMI (High-Definition
Multimedia Interface) uređajima da
upravljaju jedni drugima.
3 Povežite sistem i uređaj za
Ove funkcije mogu da funkcionišu sa
uređajima koje nije proizvela kompanija
Sony, ali ta funkcionalnost nije
garantovana.
„Fiestable“ iz prodavnice
Google Play ili App Store
koristeći svoj uređaj za
daljinsko upravljanje.
daljinsko upravljanje preko
BLUETOOTH veze.
4Pokrenite „SongPal“ i dodirnite
ikonu „Fiestable“ u gornjem
levom uglu.
Napomena
Priprema za korišćenje
funkcije Control for HDMI
Pritisnite DVD SETUP, a zatim
podesite [HDMI SETUP] –
[CONTROL FOR HDMI] na
sistemu na [ON] (stranica 37).
Podrazumevana postavka je [ON].
Omogućite postavke
funkcije Control for HDMI na
TV-u povezanom sa sistemom.
Savet
Korišćenje funkcije
Control for HDMI
Povezivanje TV-a kompatibilnog
sa funkcijom Control for HDMI*
pomoću HDMI kabla (HDMI kabl
velike brzine prenosa sa Ethernet
vezom, ne isporučuje se) omogućuje
56SR
Ako omogućite funkciju Control for HDMI
(„BRAVIA“ sync) kada koristite TV koji je
napravio Sony, funkcija Control for HDMI
na sistemu se automatski omogućava.
Kada se podešavanje završi, na displeju
će se prikazati „COMPLETE“.
Funkcija isključivanja sistema
Kada isključite TV, sistem
se automatski isključuje.
Pritisnite DVD SETUP, a zatim
podesite [HDMI SETUP] –
[STANDBY LINKED TO TV]
na sistemu na [ON] ili [AUTO]
(stranica 37). Podrazumevana
postavka je [AUTO].
Napomena
Povezani uređaj se možda neće isključiti
u zavisnosti od statusa uređaja.
Funkcija kontrole zvuka
na sistemu
Ako uključite sistem dok gledate
TV, zvuk sa TV-a će se emitovati
sa zvučnika povezanih na sistem.
Jačinu zvuka sa sistema možete
da prilagodite pomoću daljinskog
upravljača za TV.
Ako je zvuk sa TV-a emitovan sa
zvučnika povezanih na sistem
prethodni put kad ste gledali TV,
sistem će se automatski uključiti
kada ponovo uključite TV.
Radnjama takođe možete da
upravljate iz TV menija. Detaljnije
informacije pogledajte u uputstvu
za upotrebu TV-a.
prikazuje na TV ekranu u zavisnosti od
TV-a. Taj nivo može da se razlikuje od
nivoa jačine zvuka na displeju.
•• U zavisnosti od postavki na TV-u,
funkcija kontrole zvuka na sistemu
možda neće biti dostupna. Detaljnije
informacije pogledajte u uputstvu za
upotrebu TV-a.
Audio Return Channel
Ako povežete sistem na priključak
HDMI IN na TV-u koji je kompatibilan
sa funkcijom Audio Return Channel,
zvuk sa TV-a možete da slušate sa
zvučnika sistema bez povezivanja
audio kabla (ne isporučuje se).
Napomena
Ako TV nije kompatibilan sa funkcijom
Audio Return Channel, biće potrebno da
se poveže audio kabl (ne isporučuje se)
(stranica 22).
Funkcija reprodukcije pritiskom
na jedno dugme
Kada reprodukujete video sadržaj
sa diska ili USB uređaja na sistemu,
TV će se automatski uključiti. Ulaz
TV-a se prebacuje na HDMI ulaz na
koji je povezan sistem.
Napomena
U zavisnosti od TV-a, početni deo
sadržaja koji se reprodukuje možda
se neće reprodukovati pravilno.
Remote Easy Control
Možete da izaberete sistem preko
funkcije SYNC MENU na daljinskom
upravljaču TV-a i tako rukujete
sistemom.
Ovu funkciju je moguće koristiti ako
TV podržava meni koji koristi veze.
Detaljnije informacije pogledajte
u uputstvu za upotrebu TV-a.
Napomena
Ostale radnje
Napomena
•• Nivo jačine zvuka sa sistema se
Na sistemu pritisnite DVD SETUP,
a zatim podesite [HDMI SETUP] –
[AUDIO RETURN CHANNEL] na [ON]
(stranica 37). Podrazumevana
postavka je [ON].
•• U TV meniju koji koristi veze, TV
prepoznaje sistem kao „Player“.
•• Neke radnje možda neće biti
dostupne na nekim TV-ima.
Language Follow
Kada promenite jezik menija
na TV-u, jezik ekranskog menija
sistema će se takođe promeniti.
57SR
Korišćenje funkcije Party Chain
Možete da povežete više audio sistema u lanac da biste kreirali interesantnije
okruženje za zabavu i da biste emitovali jači zvuk.
Aktivirani sistem u lancu će biti „Party Host“ i deliće muziku. Ostali sistemi
će postati „Party Guests“ i reprodukovaće istu muziku koju reprodukuje
i „Party Host“.
Podešavanje funkcije Party Chain
Podesite Party Chain povezujući sve sisteme pomoću audio kablova
(nisu isporučeni).
Pre nego što povežete kablove, obavezno iskopčajte kabl za napajanje
naizmeničnom strujom.
 Ako su svi sistemi opremljeni funkcijom Party Chain
Primer: Kada ovaj sistem povezujete kao prvi sistem
Prvi sistem
Nastavite
povezivanje
do poslednjeg
sistema
Drugi
sistem
Poslednji
sistem
•• Poslednji sistem mora biti povezan sa prvim sistemom.
•• Svaki sistem može da postane Party Host.
•• Možete da dodelite ulogu Party Hosta drugom sistemu u lancu.
Detaljnije informacije pogledajte u odeljku „Biranje novog Party
Host sistema (kada su svi sistemi opremljeni funkcijom Party Chain)“
(stranica 60).
58SR
 Ako jedan od sistema nije opremljen funkcijom Party Chain
Primer: Kada ovaj sistem povezujete kao prvi sistem
Prvi sistem
Nastavite
povezivanje
do poslednjeg
sistema
Drugi
sistem
Poslednji
sistem*
* Sistem koji nije opremljen funkcijom Party Chain povežite kao poslednji sistem,
u suprotnom će se lanac zaustaviti na tom sistemu. Na poslednjem sistemu obavezno
izaberite funkciju „Audio In“.
•• Poslednji sistem nije povezan sa prvim sistemom.
•• Morate da izaberete prvi sistem da bude Party Host tako da svi sistemi
Ostale radnje
reprodukuju istu muziku kada je aktivirana funkcija Party Chain.
59SR
Uživanje u funkciji Party Chain
1 Priključite kabl za napajanje
naizmeničnom strujom
i uključite sve sisteme.
2 Prilagodite jačinu zvuka
na svakom sistemu.
3 Aktivirajte funkciju Party Chain
na sistemu koji ćete koristiti
kao Party Host.
Primer: Kada koristile ovaj sistem
kao Party Host
Dodirujte FUNCTION na jedinici
da izaberete željenu funkciju
(osim kada se funkcija AUDIO IN
koristi u vezi  (stranica 58)).
Pokrenite reprodukciju muzike,
a zatim dodirnite PARTY CHAIN
na jedinici.
Na displeju se prikazuje
„PARTY CHAIN“. Party Host
započinje funkciju Party Chain,
a drugi sistemi će automatski
postati Party Guest sistemi. Svi
sistemi reprodukuju istu muziku
koju reprodukuje Party Host.
Napomena
Biranje novog Party Host
sistema (kada su svi
sistemi opremljeni
funkcijom Party Chain)
Ponovite 3. korak uputstva „Uživanje
u funkciji Party Chain“ na sistemu
koji će se koristiti kao novi Party
Host. Aktuelni Party Host će
automatski postati Party Guest.
Svi sistemi reprodukuju istu muziku
koju reprodukuje novi Party Host.
Napomena
•• Drugi sistem možete da izaberete kao
novi Party Host samo nakon što je
funkcija Party Chain aktivirana na svim
sistemima u lancu.
•• Ako izabrani sistem ne postane novi
Party Host posle nekoliko sekundi,
ponovite 3. korak opisan u odeljku
„Uživanje u funkciji Party Chain“.
Deaktiviranje funkcije
Party Chain
Dodirnite PARTY CHAIN na
Party Host sistemu.
Napomena
Ako se funkcija Party Chain ne deaktivira
posle nekoliko sekundi, ponovo dodirnite
PARTY CHAIN na Party Host sistemu.
•• U zavisnosti od ukupnog broja
jedinica sistema koje su povezane,
Party Guest sistemima može biti
potrebno određeno vreme za početak
reprodukovanja muzike.
•• Promena nivoa jačine zvuka i zvučnih
efekata na Party Host sistemu neće
imati efekta na Party Guest sisteme.
•• Kada koristite mikrofon na Party
Host sistemu, zvuk se neće čuti na
Party Guest sistemima.
•• Kada se na jednom od sistema u lancu
obavlja USB prenos, sačekajte da sistem
završi ili zaustavi prenos pre nego što
aktivirate funkciju Party Chain.
•• Za detaljnije informacije o radu drugih
sistema, pogledajte uputstvo za
upotrebu tih sistema.
60SR
Postavljanje režima zvuka
za funkciju Party Chain
Možete da postavite režim zvuka
kada se aktivira funkcija Party Chain.
1 Pritisnite OPTIONS.
2 Pritiskajte / da izaberete
„P CHAIN MODE“, a zatim
pritisnite .
3 Pritiskajte
/ da
izaberete željeni režim,
a zatim pritisnite .
•• „STEREO“: emitovanje
stereo zvuka.
•• „RIGHT CH“: emitovanje
monoauralnog zvuka
desnog kanala.
•• „LEFT CH“: emitovanje
monoauralnog zvuka levog
kanala.
Da izađete iz menija sa opcijama,
pritisnite OPTIONS.
Pridruženo pevanje:
Karaoke
Priprema za Karaoke
1 Dodirujte MIC LEVEL –
na uređaju da smanjite nivo
jačine zvuka mikrofona.
2 Povežite opcionalni mikrofon
Povežite drugi opcionalni mikrofon
ako želite da pevate u duetu.
3 Pokrenite reprodukciju muzike
i prilagodite jačinu zvuka
mikrofona.
Pritiskajte MIC ECHO da
prilagodite efekat eha.
4Počnite da pevate uz muziku.
Korišćenje funkcije Gesture
Control u toku funkcije Karaoke
Pogledajte stranicu 53.
Korišćenje funkcije Vocal Fader
Možete da smanjite jačinu zvuka
vokala u stereo izvoru.
Dodirnite KARAOKE, a zatim
dodirujte VOCAL FADER na jedinici
da izaberete „ON V FADER“.
Da biste prekinuli efekat Vocal Fader,
dodirujte VOCAL FADER i izaberite
„OFF“.
Promena tonaliteta
(funkcija Key Control)
Pritisnite KEY CONTROL / da
prilagodite tonalitet opsegu svog
glasa.
Biranje režima merenja
rezultata (Score Mode)
Ostale radnje
na priključkom MIC1 ili MIC2
na jedinici.
Napomena
Ako dođe do zavijanja:
—— okrenite mikrofon dalje od sistema.
—— promenite smer mikrofona.
—— smanjite nivo jačine zvuka sa
mikrofona.
—— pritisnite  – da biste smanjili jačinu
zvuka ili pritiskajte MIC ECHO da
prilagodite nivo eha.
•• Zvuk sa mikrofona neće biti prenet na
USB uređaj tokom USB prenosa.
Funkciju merenja rezultata možete
da koristite samo kada je povezan
mikrofon.
Rezultat se izračunava iz skale od
0 do 99 tako što se vaš glas poredi
sa muzičkim izvorom.
1 Pokrenite reprodukciju muzike.
2 Pritisnite SCORE pre nego što
zapevate pesmu.
61SR
3 Nakon pevanja duže od jednog
minuta, ponovo pritisnite
SCORE da biste videli rezultat.
Koristite funkcije
Voice Changer
Možete da promenite glas kada
govorite ili pevate u mikrofon.
Postoje 7 različitih šablona.
Dodirnite KARAOKE, a zatim
dodirnite VOICE CHANGER +/ –
na jedinici da biste promenili
efekat glasa.
Uživanje u muzici uz
funkcije Party Light
i Speaker Light
1 Pritiskajte PARTY LIGHT
i izaberite „LED ON“.
2 Pritiskajte LIGHT MODE
i izaberite „SYNC ON“.
Sistem će se automatski isključiti
nakon unapred podešenog
vremena.
Pritiskajte SLEEP da izaberete
željeno vreme.
Da biste isključili merač vremena
za isključivanje, pritiskajte SLEEP
da izaberete „OFF“.
Savet
Da biste proverili preostalo vreme do
isključivanja sistema, pritisnite SLEEP.
Korišćenje opcionalne
opreme
1 Pritiskajte  – dok se na
displeju ne prikaže „VOL MIN“.
2 Povežite opcionalnu opremu
(stranica 18).
Isključivanje funkcija Party Light
i Speaker Light
3 Pritiskajte FUNCTION +/–
Pritiskajte PARTY LIGHT da biste
izabrali „LED OFF“.
4Pokrenite reprodukciju na
Napomena
5 Pritiskajte  + da prilagodite
•• Ne gledajte direktno u deo koji
emituje svetlo kada je uključena
funkcija Party Light.
•• Ako je jačina osvetljenja blještava,
uključite svetlo u sobi ili isključite
osvetljenje.
•• Možete da uključite ili isključite Party
Light i Speaker Light kada je uključena
demonstracija.
62SR
Korišćenje merača
vremena za
isključivanje
da izaberete „AUDIO IN“.
povezanoj opremi.
jačinu zvuka.
Napomena
Sistem može da automatski uđe u režim
mirovanja ako je nivo jačine zvuka na
povezanoj opremi prenizak. Podesite
nivo jačine zvuka opreme.
Ako isključite funkciju za automatski
ulazak u stanje mirovanja, pogledajte
„Podešavanja funkcije za automatski
ulazak u stanje mirovanja“
(stranica 63).
Deaktiviranje ekrana
osetljivog na dodir
na jedinici (funkcija
Child Lock)
Možete da deaktivirate tastere
(osim ) na ekranu osetljivom na
dodir na jedinici da biste sprečili
pogrešnu upotrebu sistema, na
primer zbog dečjih nestašluka.
Dodirnite i držite  na jedinici
duže od 5 sekundi.
Napomena
•• Funkcija Child Lock će biti automatski
isključena kada iskopčate kabl za
napajanje naizmeničnom strujom.
•• Funkcija Child Lock ne može da se
aktivira kada otvorite ležište za disk.
Kada slučajno da prospete tečnost
na ekran osetljiv na dodir na
jedinici tokom zabave, možete
da deaktivirate tastere (osim )
na ekranu osetljivom na dodir na
jedinici na 30 sekundi i obrišete
tečnost krpom.
Držite ruku iznad senzora
GESTURE CONTROL na jedinici
duže od pet sekundi.
Na displeju će se prikazati
„PARTY LOCK ON“.
Da biste isključili funkciju Party Lock,
držite ruku iznad senzora GESTURE
CONTROL na jedinici duže od pet
sekundi dok se na displeju ne
prikaže „PARTY LOCK OFF“.
Napomena
•• Aktivirana funkcija Party Lock se
automatski otkazuje posle 30 sekundi.
•• Dok je funkcija Party Lock aktivna,
indikatori na ekranu osetljivom na dodir
na jedinici su isključeni.
Podešavanja funkcije
za automatski ulazak
u stanje mirovanja
Sistem automatski ulazi u režim
mirovanja za otprilike 15 minuta
ako ne preduzmete nijednu radnju
ili ako se ne emituje audio signal.
Funkcija za automatski
ulazak u stanje mirovanja je
podrazumevano uključena.
Ostale radnje
Na displeju će se prikazati
„CHILD LOCK ON“.
Sistemom ćete moći da upravljate
samo pomoću dugmadi na daljinskom
upravljaču.
Da biste isključili funkciju Child Lock,
dodirnite i držite  na jedinici duže od
5 sekundi dok se na displeju ne prikaže
„CHILD LOCK OFF“.
Deaktiviranje ekrana
osetljivog na dodir
na jedinici na kratko
(Party Lock)
63SR
1 Pritisnite OPTIONS.
2 Pritiskajte / i izaberite
Uključivanje ili
isključivanje
BLUETOOTH/
Wi-Fi signala
„AutoSTBY“, a zatim
pritisnite .
3 Pritiskajte
/ i izaberite „ON“
ili „OFF“, a zatim pritisnite .
Možete da se povežete na sistem
sa povezanog mrežnog uređaja
ili uparenog BLUETOOTH uređaja
u svim funkcijama kada je uključen
BLUETOOTH/Wi-Fi signal na
sistemu. BLUETOOTH/Wi-Fi signal
je podrazumevano uključen.
Da izađete iz menija sa opcijama,
pritisnite OPTIONS.
Napomena
•• Poruka „AutoSTBY“ će početi da treperi
na displeju oko 2 minuta pre ulaska
sistema u režim mirovanja.
•• Funkcija automatskog ulaska u stanje
mirovanja ne funkcioniše u sledećim
slučajevima:
—— u toku rada tjunera.
—— kada je aktiviran merač vremena za
isključivanje.
—— kada je povezan mikrofon.
1 Pritisnite OPTIONS.
2 Pritiskajte / da izaberete
„RF“, a zatim pritisnite
3 Pritiskajte
/ da izaberete
željenu postavku, a zatim
pritisnite .
Podešavanje režima
mirovanja za
BLUETOOTH/mrežu
•• „RF ON“: Wi-Fi signal je uključen/
BLUETOOTH signal je uključen
•• „WIFI OFF“: Wi-Fi signal je
Režim mirovanja za BLUETOOTH/
mrežu omogućava da se sistem
automatski uključi kada se uspostavi
BLUETOOTH veza, Wi-Fi veza ili
žičana LAN veza.
1 Pritisnite OPTIONS.
2 Pritiskajte / da izaberete
/ da izaberete
postavku, a zatim pritisnite
.
.
•• „ON“: Sistem se automatski
64SR
isključen/BLUETOOTH signal je
uključen
•• „RF OFF“: Wi-Fi signal je isključen/
BLUETOOTH signal je isključen
Da izađete iz menija sa opcijama,
pritisnite OPTIONS.
Napomena
•• Sledeće radnje ne možete da obavite
„NW STBY“, a zatim pritisnite
3 Pritiskajte
.
uključuje čak i kada je u režimu
mirovanja.
•• „OFF“: Isključivanje ove funkcije.
Da izađete iz menija sa opcijama,
pritisnite OPTIONS.
kada je BLUETOOTH/Wi-Fi signal
isključen:
—— uparivanje i/ili povezivanje sa
BLUETOOTH uređajem
—— korišćenje aplikacije „SongPal“
—— promena BLUETOOTH audio kodeka
•• Ako dodirnete N-oznaku na jedinici
NFC-kompatibilnim pametnim
telefonom ili uključite režim mirovanja
za BLUETOOTH/mrežu, BLUETOOTH/
Wi-Fi signal će se automatski uključiti.
Ažuriranje softvera
Softver ovog sistema može biti
ažuriran u budućnosti.
Možete da ažurirate prethodno
instalirani softver na sistemu
koristeći jedan od sledeća 3 načina:
Automatsko ažuriranje preko
Interneta
Ručno ažuriranje preko
Interneta
Kada je sistem povezan na Internet,
na displeju će zasvetliti „UPDATE“
ako sistem detektuje novu datoteku
za ažuriranje.
1 Pritisnite OPTIONS.
2 Pritiskajte / da izaberete
„SYSTEM“, a zatim pritisnite
Kada je sistem povezan na Internet,
ažurira softver automatski ako
detektuje novu datoteku za
ažuriranje. Ova funkcija zahteva
da se podešavanja obave pomoću
pametnog telefona/iPhone uređaja
na kojem je instalirana aplikacija
„SongPal“.
3 Pritiskajte
Pokrenite „SongPal“ na
pametnom telefonu/iPhone
uređaju i podesite [Auto Update]
u meniju [Settings].
6Pritiskajte
Za više detalja, pogledajte pomoć
za aplikaciju SongPal.
http://info.songpal.sony.net/help/
4Pritiskajte
/ da izaberete
„VIA NW“, a zatim pritisnite
.
.
5 Pritiskajte
/ da izaberete
„EXEC“, a zatim pritisnite .
/ da izaberete
„YES“, a zatim pritisnite .
Da izađete iz menija sa opcijama,
pritisnite OPTIONS.
Ručno ažuriranje putem
USB uređaja
Upotrebite računar ili drugi uređaj
da biste preuzeli datoteku za
ažuriranje sa veb-sajtova navedenih
u nastavku, a zatim je sačuvajte na
USB uređaju. Pratite onlajn uputstvo
da biste ažurirali softver.
Ostale radnje
Savet
Automatsko ažuriranje će započeti
ažuriranje softvera nakon preuzimanja
datoteka za ažuriranje. Zbog toga ne
dolazi do oštećenja i gubitka podataka
čak i ako se mrežna veza nenamerno
prekine. Ako je poruka o grešci i dalje
prisutna, obavite ručno ažuriranje preko
USB uređaja.
/ da izaberete
„UPDATE“, a zatim pritisnite
.
Za korisnike u Južnoj Americi:
<http://esupport.sony.com/LA>
Za korisnike u Evropi i Rusiji:
<http://www.sony.eu/support>
Za korisnike u drugim zemljama/
regionima:
<http://www.sony-asia.com/
support>
65SR
Dodatne informacije
Rešavanje problema
Ako naiđete na problem prilikom
korišćenja sistema, pronađite
problem u listi za rešavanje
problema u nastavku i preduzmite
navedene radnje za njegovo
otklanjanje.
Ako je problem i dalje prisutan,
obratite se najbližem Sony
prodavcu.
Imajte u vidu to da delovi koje je
serviser zamenio tokom popravke
mogu da budu zadržani.
Ako se na displeju prikazuje
„PROTECTX“ (X je broj)
Odmah iskopčajte kabl za
napajanje naizmeničnom
strujom i proverite da li nešto
blokira ventilacione otvore na
jedinici.
Kada proverite to i utvrdite
da nema problema, ponovo
povežite kabl za napajanje
naizmeničnom strujom i uključite
sistem. Ako se problem ponavlja,
kontaktirajte najbližeg Sony
prodavca.
Opšte
Uređaj neće da se uključi.
•• Proverite da li je kabl za napajanje
naizmeničnom strujom dobro
povezan.
66SR
Ne možete da isključite sistem iako
ste pritisnuli .
•• Možda ste nehotice prikaz
na displeju podesili u režim
demonstracije. Pritiskajte DISPLAY
da izaberete režim za štednju
energije (stranica 24).
Sistem je ušao u režim mirovanja.
•• To nije kvar. Sistem automatski
ulazi u režim mirovanja za otprilike
15 minuta ako ne preduzmete
nijednu radnju ili ako se ne emituje
audio signal (stranica 63).
Nema zvuka.
•• Prilagodite jačinu zvuka.
•• Proverite da li je opcionalna
oprema dobro povezana,
ako je koristite (stranica 18).
•• Uključite povezanu opremu.
•• Izvucite kabl za napajanje
naizmeničnom strujom, a zatim
ga opet priključite i uključite
sistem.
Nema slike/zvuka kada je
plejer povezan putem
priključka HDMI OUT (TV).
•• Promenite podešavanje u [HDMI
SETUP] – [HDMI RESOLUTION].
Problem može da se reši.
•• Oprema povezana na priključak
HDMI OUT (TV) ne odgovara
formatu audio signala. U tom
slučaju, podesite [HDMI SETUP] –
[AUDIO (HDMI)] na [PCM]
(stranica 36).
•• Pokušajte sledeće:
—Isključite
—
sistem i ponovo
ga uključite.
—Isključite
—
povezanu opremu
i ponovo je uključite.
—Iskopčajte
—
HDMI kabl i ponovo
ga priključite.
Nema zvuka sa mikrofona.
•• Prilagodite jačinu zvuka sa
mikrofona.
•• Uverite se da je mikrofon pravilno
povezan na priključak MIC1 ili MIC2
na jedinici.
•• Uverite se da je mikrofon uključen.
Zvuk sa TV-a se ne čuje na sistemu.
Na displeju se prikazuju poruke
„CODE 01“ i „SGNL ERR“.
•• Ovaj sistem podržava samo
dvokanalne linearne PCM
formate. Proverite podešavanje
za emitovanje zvuka na TV-u,
pa ako je izabran automatski
režim, promenite ga na režim
emitovanja PCM signala.
•• Proverite da li je izlaz za zvučnike
na TV-u podešen tako da koristi
spoljne zvučnike.
Daljinski upravljač ne radi.
•• Uklonite prepreke između
daljinskog upravljača i jedinice.
•• Približite daljinski upravljač
jedinici.
•• Uperite daljinski upravljač prema
senzoru na jedinici.
•• Zamenite baterije
(R03/veličine AAA).
•• Udaljite jedinicu od
fluorescentnog svetla.
Boje na TV ekranu se ne
prikazuju pravilno.
•• Odmah isključite TV, a zatim ga
ponovo uključite nakon 15 do
30 minuta. Ako se boje i dalje
prikazuju nepravilno, udaljite
sistem od TV-a.
Poruka „CHILD LOCK“ se prikazuje
kada dodirnete bilo koji taster
na jedinici.
•• Isključite funkciju Child Lock
(stranica 63).
Čuje se kliktav zvuk kada uključite
napajanje.
•• To je radni zvuk i javlja se,
na primer, kada uključujete
i isključujete napajanje. To nije
kvar.
Disk plejer
Ležište za disk se ne otvara i na
displeju se prikazuje „LOCKED“.
•• Obratite se najbližem Sony
prodavcu ili lokalnom ovlašćenom
Sony servisu.
Ležište za disk se ne zatvara.
•• Pravilno postavite disk.
Nije moguće izbaciti disk.
•• Ne možete da izbacite disk tokom
CD-USB sinhronizacije prenosa ili
REC1 prenosa. Pritisnite  da biste
otkazali prenos, a zatim dodirnite
 na jedinici da biste izbacili disk.
•• Obratite se najbližem Sony
prodavcu.
Dodatne informacije
Čuju se jake smetnje ili šum.
•• Udaljite sistem od izvora smetnji.
•• Priključite sistem na drugu zidnu
utičnicu.
•• Postavite filter šuma (ne isporu­
čuje se) na kabl za napajanje
naizmeničnom strujom.
•• Isključite okolnu električnu
opremu.
•• Šum koji stvaraju ventilatori za
hlađenje može da se čuje kada
je sistem uključen. To nije kvar.
Dolazi do mikrofonije.
•• Smanjite jačinu zvuka.
•• Udaljite mikrofon od sistema ili
promenite smer mikrofona.
67SR
Reprodukcija se ne pokreće.
•• Očistite disk (stranica 79).
•• Ponovo umetnite disk.
•• Umetnite disk koji ovaj
sistem može da reprodukuje
(stranica 8).
•• Izvadite disk i obrišite vlagu sa
njega, a zatim ostavite sistem
uključen nekoliko sati dok vlaga
ne ispari.
•• Šifra regiona na DVD VIDEO disku
ne odgovara onoj u sistemu.
Zvuk je isprekidan.
•• Očistite disk (stranica 79).
•• Ponovo umetnite disk.
•• Pomerite jedinicu na mesto
na kojem nema vibracija.
Reprodukcija ne počinje
od prve numere.
•• Podesite reprodukciju na
režim normalne reprodukcije
(stranica 29).
•• Izabrali ste funkciju za nastavak
reprodukcije. Dvaput pritisnite .
Zatim pritisnite  da započnete
reprodukciju.
Ne možete da obavite neke
funkcije kao što su Stop, Lock
Search, Slow-motion Play,
Repeat Play ili Shuffle Play.
•• U zavisnosti od diska, možda
nećete moći da obavite neke
od navedenih radnji. Pogledajte
uputstvo za upotrebu koje ste
dobili uz disk.
Nije moguća reprodukcija sa
DATA CD/DATA DVD (MP3, MPEG4
ili Xvid) diska.
•• Podaci nisu uskladišteni
u podržanom formatu.
•• Uverite se da ste pre reprodukcije
izabrali pravilan režim za medije.
68SR
Naziv fascikle, naziv numere, naziv
datoteke i znakovi u ID3 oznaci se
ne prikazuju pravilno.
•• Verzija ID3 oznake nije verzija 1
(1.0/1.1) ili verzija 2 (2.2/2.3).
•• Ovaj sistem može da prikaže
sledeće kodove znakova:
—Velika
—
slova (A do Z)
—Brojeve
—
(0 do 9)
—Simbole
—
(< > * +, [ ] \ _)
Ostali znakovi se prikazuju kao „_“.
Zvuk gubi stereo efekat kada
reprodukujete AUDIO CD,
VIDEO CD, audio datoteku,
video datoteku ili DVD VIDEO.
•• Isključite Vocal Fader
(stranica 61).
•• Uverite se da je sistem dobro
priključen.
USB uređaj
Prenos je završen sa greškom.
•• Koristite nepodržani USB uređaj.
Na veb-sajtu proverite informacije
o kompatibilnim USB uređajima
(stranica 11).
•• USB uređaj nije pravilno
formatiran. Pogledajte uputstvo
za upotrebu USB uređaja da biste
saznali kako da ga formatirate.
•• Isključite sistem i uklonite USB
uređaj. Ako USB uređaj ima dugme
za napajanje, isključite ga, a zatim
ga ponovo uključite nakon što ga
uklonite iz sistema. Zatim ponovo
obavite prenos.
•• Ako prenos i brisanje sadržaja
ponavljate više puta, struktura
datoteka na USB uređaju će
postati fragmentirana. Pogledajte
uputstvo za upotrebu USB uređaja
da biste saznali kako da rešite ovaj
problem.
•• Tokom prenosa, USB uređaj je
iskopčan ili mu je isključeno
napajanje. Izbrišite delimično
prenetu datoteku i ponovo obavite
prenos. Ako problem nakon
ovoga nije otklonjen, USB uređaj
je možda pokvaren. Pogledajte
uputstvo za upotrebu USB uređaja
da biste saznali kako da rešite
ovaj problem.
Audio datoteke ili fascikle na USB
uređaju nije moguće izbrisati.
•• Proverite da li je USB uređaj
zaštićen od upisivanja.
•• USB uređaj je iskopčan ili je tokom
brisanja isključeno napajanje.
Izbrišite delimično izbrisanu
datoteku. Ako problem nakon
ovoga nije otklonjen, USB uređaj
je možda pokvaren. Pogledajte
uputstvo za upotrebu USB uređaja
da biste saznali kako da rešite
ovaj problem.
Nema zvuka.
•• USB uređaj nije pravilno povezan.
Isključite sistem i ponovo povežite
USB uređaj, a zatim uključite
sistem i proverite da li se na
displeju prikazuje „USB“.
bitova prilikom kodiranja audio
datoteke. Na USB uređaj kopirajte
audio datoteku kodiranu većom
brzinom protoka bitova.
„READING“ se prikazuje duže
vremena ili pokretanje repro­
dukcije traje dugo.
•• Postupak učitavanja može
potrajati duže u sledećim
slučajevima:
—Na
— USB uređaju ima
mnogo fascikli ili datoteka
(stranica 10).
—Struktura
—
datoteka je izuzetno
složena.
—Memorija
—
je velikog kapaciteta.
—Unutrašnja
—
memorija je
fragmentirana.
Na displeju se prikazuje „NO FILE“.
•• Sistem je ušao u režim za
ažuriranje softvera i sva
dugmad (osim ) su deaktivirana.
Pritisnite  na jedinici da otkažete
ažuriranje softvera.
Na displeju se prikazuje
„OVER CURRENT“.
•• Došlo je do problema sa nivoom
električne struje na
(USB)
portu. Iskopčajte kabl za napajanje
naizmeničnom strujom i uklonite
USB uređaj iz porta. Uverite se
da ne postoji problem sa USB
uređajem. Ako se na displeju
i dalje prikazuje ista poruka,
kontaktirajte najbližeg Sony
prodavca.
Dodatne informacije
Čuje se šum, zvuk je isprekidan
ili izobličen.
•• Koristite nepodržani USB uređaj.
Na veb-sajtu proverite informacije
o kompatibilnim USB uređajima
(stranica 11).
•• Isključite sistem i ponovo povežite
USB uređaj, a zatim uključite
sistem.
•• Muzički podaci sadrže šum ili je
zvuk izobličen. Do pojave šuma
je možda došlo prilikom prenosa
datoteka. Izbrišite datoteku
i ponovo izvršite prenos.
•• Korišćena je mala brzina protoka
69SR
Prikaz na displeju je pun grešaka.
•• Podaci uskladišteni na USB
uređaju su možda oštećeni,
ponovo obavite prenos.
•• Ovaj sistem može da prikaže
sledeće kodove znakova:
—Velika
—
slova (A do Z)
—Brojeve
—
(0 do 9)
—Simbole
—
(< > * +, [ ] \ _)
Ostali znakovi se prikazuju kao „_“.
USB uređaj nije prepoznat.
•• Isključite sistem i ponovo povežite
USB uređaj, a zatim uključite
sistem.
•• Na veb-sajtu proverite informacije
o kompatibilnim USB uređajima
(stranica 11).
•• USB uređaj ne radi ispravno.
Pogledajte uputstvo za upotrebu
USB uređaja da biste saznali kako
da rešite ovaj problem.
Reprodukcija se ne pokreće.
•• Isključite sistem i ponovo povežite
USB uređaj, a zatim uključite
sistem.
•• Na veb-sajtu proverite informacije
o kompatibilnim USB uređajima
(stranica 11).
Reprodukcija ne počinje
od prve datoteke.
•• Podesite reprodukciju na
režim normalne reprodukcije
(stranica 29).
Nije moguća reprodukcija
datoteka.
•• Uverite se da ste pre reprodukcije
izabrali pravilan režim za medije.
•• Nisu podržani USB uređaji
formatirani sa drugačijim
sistemom datoteka od FAT16
ili FAT32.*
70SR
•• Ako koristite USB uređaj koji je
podeljen na particije, moguće
je reprodukovati samo audio
datoteke na prvoj particiji.
* Ovaj sistem podržava FAT16 i FAT32,
ali neki USB uređaji za skladištenje
možda ne podržavaju ove FAT sisteme
datoteka. Za detaljne informacije,
pogledajte uputstvo za upotrebu
svakog USB uređaja ili kontaktirajte
proizvođača.
Slika
Nema slike.
•• Proverite da li je sistem dobro
povezan.
•• Ako je video kabl ili HDMI kabl
oštećen, zamenite ga novim.
•• Uverite se da ste jedinicu
povezali na HDMI priključak
ili priključak video ulaza na
TV-u (stranica 21).
•• Uverite se da ste uključili TV i da
njime pravilno rukujete.
•• Obavezno izaberite video ulaz na
TV-u tako da možete da vidite slike
sa sistema.
•• (Osim za modele za Južnu
Ameriku, Evropu i Rusiju) Uverite
se da ste pravilno podesili sistem
boja, u skladu sa sistemom boja
na TV-u.
Pojavljuju se smetnje u slici.
•• Očistite disk (stranica 79).
•• Ako izlazni video signal sa
sistema dolazi do TV-a preko
video-rekordera, na kvalitet slike
može da utiče signal za zaštitu
od kopiranja koji se primenjuje na
nekim DVD VIDEO programima.
•• (Osim za modele za Južnu
Ameriku, Evropu i Rusiju) Kada
reprodukujete VIDEO CD snimljen
u sistemu boja različitom od
onog koji ste podesili na sistemu,
slika može da bude izobličena
(stranice 23, 35).
•• (Osim za modele za Južnu
Ameriku, Evropu i Rusiju) Podesite
sistem boja tako da odgovara
TV-u (stranice 23, 35).
Ne možete da promenite odnos
širine i visine na TV ekranu.
•• Odnos širine i visine na DVD VIDEO
disku i u video datoteci je fiksan.
•• U zavisnosti od TV-a, možda
nećete moći da promenite odnos
širine i visine.
Nije moguće promeniti jezik
zvučnog zapisa.
•• Na DVD VIDEO disku koji se
reprodukuje nisu snimljeni zvučni
zapisi na više jezika.
•• DVD VIDEO ne dozvoljava
promenu jezika zvučnog zapisa.
Nije moguće isključiti titlove.
•• DVD VIDEO ne dozvoljava
isključivanje titlova.
Nije moguće promeniti uglove
kamere.
•• Na DVD VIDEO disku koji se
reprodukuje nije snimljeno
više uglova.
•• DVD VIDEO ne dozvoljava
promenu uglova.
Čuje se jako brujanje ili šum ili
stanice ne mogu da se primaju.
•• Pravilno povežite antenu.
•• Promenite lokaciju i smer antene
radi boljeg prijema.
•• Isključite okolne električne
uređaje.
* Radio možda ne prima signale
u zavisnosti od stanja radio talasa
ili kućnog okruženja u vašem kraju.
BLUETOOTH uređaj
Nije moguće obaviti uparivanje.
•• Približite BLUETOOTH uređaj
sistemu.
•• Uparivanje možda neće biti
moguće ako se oko sistema
nalaze drugi BLUETOOTH uređaji.
U tom slučaju isključite druge
BLUETOOTH uređaje.
•• Uverite se da ste uneli ispravnu
lozinku kada izaberete naziv
sistema (ovaj sistem) na
BLUETOOTH uređaju.
BLUETOOTH uređaj ne može da
detektuje sistem ili se na displeju
prikazuje „RF OFF“.
•• Podesite BLUETOOTH/Wi-Fi
signal na „WIFI OFF“ ili „RF ON“
(stranica 64).
Povezivanje nije moguće.
•• BLUETOOTH uređaj sa kojim ste
pokušali da povežete sistem
ne podržava profil A2DP i nije
moguće povezati ga sa sistemom.
•• Omogućite funkciju BLUETOOTH
na BLUETOOTH uređaju.
•• Uspostavite vezu sa BLUETOOTH
uređaja.
•• Informacije o registraciji upari­
vanja su izbrisane. Ponovo
obavite uparivanje.
Dodatne informacije
Nije moguće promeniti jezik
titlova.
•• Na DVD VIDEO disku koji se
reprodukuje nisu snimljeni titlovi
na više jezika.
•• DVD VIDEO ne dozvoljava
promenu titlova.
Tjuner*
71SR
Zvuk je isprekidan ili se menja
ili je veza prekinuta.
•• Sistem i BLUETOOTH uređaj su
previše udaljeni.
•• Ako između sistema i BLUETOOTH
uređaja postoje prepreke, uklonite
ih ili ih zaobiđite.
•• Ako se u blizini nalazi oprema
koja emituje elektromagnetno
zračenje, poput uređaja sa
funkcijom za bežični LAN, drugi
BLUETOOTH uređaj ili mikrotalasna
rerna, pomerite ih na drugo mesto.
Zvuk sa BLUETOOTH uređaja se ne
čuje na sistemu.
•• Prvo povećajte jačinu zvuka
na BLUETOOTH uređaju,
a zatim podesite jačinu
zvuka koristeći  +/–.
Čuje se jako zujanje, šum ili je zvuk
izobličen.
•• Ako između sistema i BLUETOOTH
uređaja postoje prepreke, uklonite
ih ili ih zaobiđite.
•• Ako se u blizini nalazi oprema
koja emituje elektromagnetno
zračenje, poput uređaja sa
funkcijom za bežični LAN, drugi
BLUETOOTH uređaj ili mikrotalasna
rerna, pomerite ih na drugo mesto.
•• Smanjite jačinu zvuka na
povezanom BLUETOOTH uređaju.
72SR
Mrežna veza
Sistem ne može da se poveže sa
mrežom. (Druga oprema u mreži
ne može da pronađe ili prepozna
sistem.)
•• Proverite da li
svetli na displeju.
•• Potrebno je otprilike 2 minuta
od uključenja da bi sistem dobio
IP adresu u komunikacionom
okruženju bez rutera.
•• Kad koristite fiksnu IP adresu, istu
IP adresu može da koristi neka
druga oprema. Upotrebite drugu
IP adresu.
Sistem ne može da se poveže sa
mrežom putem bežične LAN veze.
•• Ako je mrežni (LAN) kabl povezan
sa sistemom, tada sistem
automatski uspostavlja žičanu
LAN vezu. Ako želite da koristite
bežičnu LAN vezu, ne priključujte
mrežni (LAN) kabl na sistem.
•• Proverite podešavanja rutera/
pristupne tačke za bežični LAN.
Ako je režim SSID skrivanja na
pristupnoj tački postavljen na
„On“, postavite ga na „Off“.
Za detaljnije informacije
o podešavanju pristupne tačke
ili bežičnog rutera, pogledajte
uputstvo za upotrebu pristupne
tačke.
•• Podesite BLUETOOTH/Wi-Fi signal
na „RF ON“ (stranica 64).
Sistem ne može da se poveže
sa mrežom koristeći WPS.
•• Podesite mrežu nakon što
potražite pristupnu tačku
korišćenjem funkcije za skeniranje
pristupnih tačaka.
•• Nećete moći da se povežete sa
mrežom koristeći WPS ako je
pristupna tačka podešena na WEP.
•• Ažurirajte firmver rutera za bežični
LAN/pristupne tačke na najnoviju
verziju.
Muzičke usluge
Kontroler (uređaj za upravljanje)
ne može da pronađe ovaj sistem.
(Kontroler ne može da pregleda
sadržaj ovog sistema.)
•• Uverite se da je kontroler povezan
na kućnu mrežu.
•• Podešavanje za multicast na
pristupnoj tački je uključeno.
Reprodukcija muzike je započela
automatski.
•• Možda druga oprema upravlja
ovim sistemom. Da biste blokirali
takvu kontrolu, isključite režim
mirovanja za BLUETOOTH/mrežu
(stranica 64).
Zvuk je isprekidan.
•• DLNA server je preopterećen.
Zatvorite sve aplikacije koje rade.
•• Ima smetnji u signalu bežične
mreže. Isključite druge uređaje
kao što je mikrotalasna rerna.
•• Brzina komunikacije bežičnog
LAN može da postane manja
na IEEE802.11n-kompatibilnim
ruterima za bežični LAN/
pristupnim tačkama ako je
metod bezbednosti postavljen
na WEP ili WPA/WPA2-PSK (TKIP).
Ako brzina postane manja,
promenite metod bezbednosti na
WPA/WPA2-PSK (AES).
Šema enkripcije (bezbednosti) se
razlikuje u zavisnosti od uređaja.
Detaljnije informacije pogledajte
u uputstvu za upotrebu rutera/
pristupne tačke.
Dodatne informacije
Sistem ne može da se poveže
sa muzičkim uslugama.
•• Uverite se da je uključen ruter/
pristupna tačka za bežični LAN.
•• Proverite da li
svetli na displeju.
Ako se ne prikazuje, ponovo
podesite bežičnu mrežu. Detaljnije
informacije pogledajte u Wi-Fi
vodiču za početak.
•• Ako je sistem povezan putem
bežične mreže, približite ruter/
pristupnu tačku za bežični LAN
i sistem jedno drugom i ponovo
obavite podešavanje.
•• U zavisnosti od dobavljača,
dozvoljena je samo jedna veza
ka Internetu.
•• Kada uključite svoj mobilni telefon
(Android uređaj, Xperia uređaj
ili iPhone/iPod touch) nakon što
ste ga na čas isključili, pokušajte
da ponovo pokrenete aplikaciju
„SongPal“.
Kućna mreža
73SR
Podešavanje ili reprodukcija nije
moguća.
•• Proverite da li je audio datoteka
neodgovarajuća ili izbrisana sa
servera. Pogledajte uputstvo za
upotrebu servera.
•• Server pokušava da reprodukuje
audio datoteku u formatu koji
sistem ne podržava. Proverite
informaciju o audio formatu na
serveru.
•• Onemogućite multicast na ruteru/
pristupnoj tački za bežični LAN.
Ako je ta kontrola omogućena,
može da prođe nekoliko minuta
dok ne započne emitovanje zvuka.
Za detalje pogledajte uputstvo za
upotrebu koja ste dobili uz ruter/
pristupnu tačku za bežični LAN.
•• Server ne dozvoljava pristup
sa ovog sistema. Promenite
podešavanja na serveru tako da
dozvoli pristup sa ovog sistema.
Za detalje, pogledajte uputstvo
za upotrebu servera.
Gesture Control
Funkciju Gesture Control nije
moguće aktivirati.
•• Dodirujte GESTURE ON/
OFF dok ne zasvetli indikator
GESTURE CONTROL.
•• Uverite se da na sistemu nije
aktivirana funkcija Child Lock
(stranica 63).
Funkcija Gesture Control ne radi
pravilno.
•• Pomerite ruku bliže
senzoru GESTURE CONTROL
(stranica 51) kada obavljate
pokrete prevlačenja.
•• Pokrete prevlačenja obavljajte
manjom brzinom.
74SR
•• Izaberite pravilan režim
(PLAYBACK, DJ, SAMPLER ili
KARAOKE) pre nego što počnete
da koristite funkciju Gesture
Control (stranica 51, 53).
•• Postavite filter šuma (ne isporu­
čuje se) na kabl za napajanje
naizmeničnom strujom.
•• Isključite okolnu električnu
opremu.
Poruka „PARTY LOCK“ se prikazuje
kada dodirnete bilo koji taster
na jedinici.
•• Isključite funkciju Party Lock
(stranica 63).
Control for HDMI
(„BRAVIA“ Sync)
Sistem se ne uključuje čak ni kada
se TV uključi.
•• Pritisnite DVD SETUP, a zatim
podesite [HDMI SETUP] –
[CONTROL FOR HDMI] na [ON]
(stranica 37). TV mora da
podržava funkciju Control for
HDMI (stranica 56). Detaljnije
informacije pogledajte u uputstvu
za upotrebu TV-a.
•• Proverite postavke zvučnika
na TV-u. Sistem se aktivno
sinhronizuje sa postavkama
zvučnika na TV-u. Detaljnije
informacije pogledajte
u uputstvu za upotrebu TV-a.
•• Ako je zvuk prethodni put bio
emitovan sa zvučnika TV-a, sistem
se ne uključuje čak ni kada se
TV uključi.
Sistem se isključuje kada se
TV isključi.
•• Proverite postavku [HDMI
SETUP] – [STANDBY LINKED TO TV]
(stranica 37). Kada je [STANDBY
LINKED TO TV] podešeno na [ON],
sistem se automatski isključuje
kada isključite TV bez obzira
na ulaz.
Sistem se ne isključuje čak ni kada
se TV isključi.
•• Proverite postavku [HDMI
SETUP] – [STANDBY LINKED TO TV]
(stranica 37). Da biste isključili
sistem automatski bez obzira na
ulaz kada isključite TV, podesite
[STANDBY LINKED TO TV] na [ON].
TV mora da podržava funkciju
Control for HDMI (stranica 56).
Detaljnije informacije pogledajte
u uputstvu za upotrebu TV-a.
funkcijom Audio Return Channel,
zvuk sa TV-a se neće emitovati
na sistemu čak ni ako je sistem
povezan na HDMI IN priključak
na TV-u. Da biste emitovali zvuk
sa TV-a na sistemu, priključite
audio kabl (nije isporučen)
(stranica 22).
•• Prebacite ulaz na sistemu na „TV“
(stranica 22).
•• Povećajte jačinu zvuka na sistemu.
•• U zavisnosti od redosleda kojim
ste povezali TV i sistem, zvuk na
sistemu može da bude isključen
i na displeju na prednjem panelu
sistema svetli „MUTING“. Ako se
to desi, prvo uključite TV, a zatim
sistem.
•• Podesite zvučnike na TV-u
(BRAVIA) na funkciju Audio
System. Pogledajte uputstvo za
upotrebu TV-a da biste saznali
kako da podesite TV.
Zvuk se emituje i sa sistema
i sa TV-a.
•• Isključite zvuk na sistemu ili TV-u.
•• Promenite izlaz zvučnika na
TV-u na zvučnike TV-a ili funkciju
Audio System.
Funkcija Control for HDMI
ne radi pravilno.
•• Proverite vezu sa sistemom
(stranica 18).
•• Aktivirajte funkciju Control
for HDMI ma TV-u. Detaljnije
informacije pogledajte u uputstvu
za upotrebu TV-a.
•• Sačekajte neko vreme, a zatim
pokušajte ponovo. Ako iskopčate
sistem, biće potrebno neko vreme
pre nego što radnja bude mogla
da se obavi. Sačekajte 15 sekundi
ili duže, a zatim pokušajte ponovo.
Dodatne informacije
TV zvuk se ne emituje sa sistema.
•• Proverite tip i način povezivanja
HDMI kabla ili audio kabla koji
su povezani na sistem i TV
(stranica 21).
•• Ako je TV kompatibilan sa
funkcijom Audio Return Channel,
uverite se da je sistem povezan
na ARC-kompatibilni HDMI IN
priključak na TV-u (stranica 21).
Ako se zvuk još uvek ne emituje
ili je zvuk isprekidan, povežite
audio kabl (ne isporučuje se)
i pritisnite DVD SETUP, a zatim
podesite [HDMI SETUP] –
[AUDIO RETURN CHANNEL]
na [OFF] (stranica 37).
•• Ako TV nije kompatibilan sa
75SR
•• Uverite se da TV povezan sa
sistemom podržava funkciju
Control for HDMI.
•• Tipovi i broj uređaja kojima
se može upravljati funkcijom
Control for HDMI ograničeni su
standardom HDMI CEC na sledeći
način:
—Uređaji
—
za snimanje (Blu-ray Disc
rikorder, DVD rikorder itd.):
do 3 uređaja
—Uređaji
—
za reprodukciju
(Blu-ray Disc plejer, DVD plejer
itd.): do 3 uređaja (ovaj sistem
koristi jedan od njih)
—Uređaji
—
za tjuner: do 4 uređaja
—Audio
—
sistem (risiver/slušalice):
do 1 uređaja (koji se koristi na
sistemu)
Party Chain
Funkcija Party Chain ne može
da se aktivira.
•• Proverite povezivanje
(stranica 58).
•• Uverite se da su audio kablovi
pravilno povezani.
Funkcija Party Chain ne radi
pravilno.
•• Isključite sistem. Zatim uključite
ga ponovo i aktivirajte funkciju
Party Chain.
76SR
Vraćanje sistema na početne
vrednosti
Ako sistem i dalje ne funkcio­
niše pravilno, vratite ga na
podrazumevana fabrička
podešavanja.
1 Iskopčajte kabl za napajanje
naizmeničnom strujom, a zatim
ga ponovo priključite.
2 Pritisnite  da biste uključili
sistem.
3 Pritisnite OPTIONS.
4 Pritiskajte / da izaberete
„SYSTEM“, a zatim pritisnite
.
5 Pritiskajte
/ da izaberete
„RESET“, a zatim pritisnite .
6 Pritiskajte
/ da izaberete
„YES“, a zatim pritisnite .
Na displeju se prikazuje „RESET“.
Kada se vraćanje na podrazumevana
podešavanja završi, sistem se
automatski ponovo pokreće.
Pritisnite  da biste uključili sistem.
Sva podešavanja koja je
konfigurisao korisnik, kao što su
memorisane radio stanice i merač
vremena za isključivanje biće
vraćena na podrazumevana
fabrička podešavanja.
Vraćanje postavki menija
za podešavanje na
podrazumevane vrednosti
Postavke menija za
podešavanje možete da
vratite na podrazumevana
podešavanja (osim postavke
[PARENTAL CONTROL]).
Prva tri
znaka
servisnog
broja
C 13
2 Pritiskajte
/ da izaberete
[SYSTEM SETUP], a zatim
pritisnite .
tkaninom (stranica 79).
C 31
ga ponovo uključite.
Zatim ponovo umetnite
disk pravilno.
E XX
Radi sprečavanja kvara,
(XX je broj) sistem je pokrenuo
funkciju za
samodijagnozu.
•• Kontaktirajte najbližeg
Sony prodavca ili lokalni
ovlašćeni Sony servis
i navedite servisni broj
od 5 znakova.
Primer: E 61 10
/ da izaberete
[RESET], a zatim pritisnite .
4 Pritiskajte
/ da izaberete [YES],
a zatim pritisnite .
Funkcija za samodijagnozu
Kada se aktivira funkcija za
samodijagnozu radi sprečavanja
kvara sistema, prikazaće se servisni
broj. Servisni broj se sastoji od
alfabetskih i numeričkih znakova
(npr. C 13 50). U sledećoj tabeli
pogledajte uzroke i radnje za
otklanjanje problema.
Poruke
Tokom rada na displeju može da se
prikaže ili treperi jedna od sledećih
poruka.
CANNOT PLAY
•• Umetnut je disk koji nije moguće
reprodukovati.
•• Umetnut je DVD VIDEO čija šifra
regiona nije podržana.
CODE 01/SGNL ERR
Nepodržani audio signal ulazi sa
priključka HDMI IN (ARC) povezanog
TV-a (stranica 21).
DATA ERROR
•• Datoteka je kreirana
u nepodržanom formatu.
•• Oznake tipa datoteke se ne
podudaraju sa formatom
datoteke.
Dodatne informacije
Kada se na TV ekranu ili na
displeju prikažu slova/brojevi
Disk nije pravilno
umetnut.
•• Isključite sistem, a zatim
3 Pritiskajte
Potrebno je nekoliko sekundi da
se postupak dovrši. Ne pritiskajte 
dok vraćate sistem na podrazu­
mevana podešavanja.
Ovaj disk je prljav.
•• Očistite disk mekom
1 Pritisnite DVD SETUP.
Na TV ekranu će se pojaviti meni
za podešavanje.
Uzrok i radnja za
otklanjanje problema
77SR
DEVICE ERROR
Nije moguće prepoznati USB uređaj
ili je povezan nepoznat uređaj.
DEVICE FULL
Memorija USB uređaja je puna.
ERASE ERROR
Brisanje audio datoteka ili fascikli
na USB uređaju nije uspelo.
FATAL ERROR
USB uređaj je uklonjen tokom
prenosa ili brisanja sadržaja
i možda je oštećen.
FOLDER FULL
Prenos na USB uređaj nije moguć
jer je dostignut maksimalan broj
fascikli.
GUEST
Sistem je postao Party Guest
kada je Party Host aktivirao
funkciju Party Chain.
HOST
Sistem je aktivirao funkciju
Party Chain i postao je Party Host.
NoDEVICE
Nije povezan nijedan USB uređaj ili
je povezan nepodržani uređaj.
NO DISC
Nema diska u plejeru.
NO MUSIC
U izvoru za reprodukciju nema
podržanih audio datoteka.
NO SUPPORT
Povezan je nepodržani USB uređaj
ili je USB uređaj povezan putem
USB čvorišta.
NO VIDEO
U izvoru za reprodukciju nema
podržanih video datoteka.
78SR
NOT USE
Pokušali ste da obavite određenu
radnju u uslovima kada je njeno
obavljanje zabranjeno.
OVER CURRENT
Detektovana je prekomerna struja
iz (USB) porta.
PROTECT
USB uređaj je zaštićen od upisivanja.
PUSH STOP
Pokušali ste da obavite radnju koju
je moguće obaviti samo kada je
reprodukcija zaustavljena.
READING
Sistem čita informacije sa diska
ili USB uređaja. Neke radnje nisu
dostupne.
REC ERROR
Prenos nije počeo, prekinut je ili
ga nije moguće obaviti.
TRACK FULL
Prenos na USB uređaj nije moguć
jer je dostignut maksimalan broj
datoteka.
Mere opreza
Kada prenosite jedinicu
Da biste mehanizam diska zaštitili
od oštećenja, obavite sledeći
postupak pre nošenja jedinice.
Koristite tastere na ekranu
osetljivom na dodir na jedinici
da biste obavili ovu radnju.
1 Pritisnite  da biste uključili
sistem.
2 Dodirujte FUNCTION da biste
izabrali „DVD/CD“.
3 Uklonite disk.
Dodirnite  da otvorite i zatvorite
ležište za disk.
Sačekajte dok se na displeju ne
prikaže „NO DISC“.
4 Iskopčajte kabl za napajanje
naizmeničnom strujom.
Napomene o diskovima
•• Pre reprodukcije, očistite disk krpom
za čišćenje od centra ka ivici.
•• Ne čistite diskove rastvaračima poput
O bezbednosti
•• Iskopčajte kabl za napajanje
naizmeničnom strujom iz zidne utičnice
ako uređaj ne planirate da koristite duže
vreme. Kada iskopčavate kabl, uvek ga
držite za utikač. Nikad ne vucite sam
kabl.
ili tečnost, isključite ga sa mrežnog
napajanja i odnesite ga na proveru
u ovlašćeni servis pre nastavka
upotrebe.
•• Kabl za napajanje naizmeničnom
strujom morate da zamenite samo
kod ovlašćenog servisera.
O rukovanju jedinicom
•• Nemojte da namerno prosipate vodu
po jedinici. Performanse otpornosti
na prašinu i prskanje su poboljšane
ravnom strukturom gornje strane
jedinice, ali to ne pruža garanciju u svim
situacijama. Ako slučajno prospete
tečnost po jedinici, obrišite je odmah.
•• Da biste održali performanse otpornosti
na prašinu i prskanje, uverite se da svi
poklopci priključaka/portova/terminala
dobro zatvoreni.
O postavljanju
•• Ne postavljajte sistem u nagnuti položaj
ili na lokacije koje su izuzetno tople,
hladne, prašnjave, prljave ili vlažne,
nedostaje mu odgovarajuća ventilacija
ili je izložen vibraciji, direktnom
sunčevom svetlu ili sjajnom svetlu.
•• Budite pažljivi prilikom postavljanja
sistema na posebno tretirane površine
(npr. voskovane, lakirane, polirane),
jer može doći do pojave mrlja ili
gubitka boje.
•• Ako sistem naglo unesete iz hladnog
u toplo okruženje ili ga postavite
u prostoriju sa velikom vlažnošću, može
doći do pojave kondenzacije na sočivu
unutar jedinice što može izazvati kvar
sistema. U tom slučaju izvadite disk
i ostavite sistem uključenim oko jednog
sata dok vlaga ne ispari.
O zagrevanju
•• Zagrevanje jedinice tokom rada
je normalno i ne predstavlja razlog
za brigu.
•• Ne dodirujte kućište ako je jedinica
korišćena duže vremena sa jako
pojačanim zvukom jer kućište može
biti vrelo.
•• Ne blokirajte ventilacione otvore.
Dodatne informacije
benzina, razređivača ili komercijalno
dostupnih sredstava za čišćenje
ili anti-statičkim sprejevima za
gramofonske ploče.
•• Ne izlažite diskove direktnom
sunčevom svetlu ili izvorima toplote
poput otvora za dovod toplog vazduha
niti ih ostavljajte u automobilu koji je
parkiran na direktnom sunčevom svetlu.
•• Ako u sistem dospe bilo kakav predmet
79SR
O sistemu zvučnika
Ugrađeni sistem zvučnika nije magnetno
oklopljen, pa slika na obližnjim TV
prijemnicima može da postane magnetno
izobličena. U tom slučaju isključite TV,
sačekajte 15 do 30 minuta, a zatim ga
ponovo uključite. Ako nema poboljšanja,
postavite sistem dalje od TV-a.
VAŽNA NAPOMENA
Pažnja: Ako se statična slika ili meni
sistema prikazuju na TV-u preko
sistema u dužem vremenskom
periodu, rizikujete trajno oštećenje
TV ekrana. Posebno su osetljivi
projekcioni televizori.
Čišćenje kućišta
Čistite sistem mekanom krpom
nakvašenom u rastvoru blagog
deterdženta.
Ne koristite abrazivne materijale, prašak
za ribanje ili rastvarače poput razređivača,
benzina ili alkohola.
Napomene o ažuriranju
Ovaj sistem vam omogućava da softver
ažurirate automatski kada je povezan na
Internet preko žičane ili bežične mreže.
Ažuriranjem sistema možete da dodate
nove funkcije i koristite sistem praktičnije
i bezbednije.
Ako ne želite da automatski ažurirate
sistem, tu funkciju možete onemogućiti
pomoću aplikacije SongPal instalirane
na pametnom telefonu/iPhone uređaju.
Međutim, sistem može da ažurira
softver automatski iz razloga kao što
je bezbednost, čak i ako je ova funkcija
onemogućena.
Softver možete da ažurirate i pomoću
menija za podešavanja kada je ova
funkcija je onemogućena. Pogledajte
„Ažuriranje softvera“ (stranica 65) da
biste saznali više detalja.
Ne možete da koristite sistem dok se
softver ažurira.
80SR
Odricanje od odgovornosti koje se
odnosi na usluge koje nude treće
strane
Usluge koje nude treće strane mogu da
se promene, suspenduju ili prekinu bez
prethodne najave. Sony se neće smatrati
odgovornim u tim slučajevima.
O BLUETOOTH komunikaciji
•• BLUETOOTH uređaje bi trebalo da
koristite na udaljenosti do 10 metara
i između njih ne bi trebalo da se nalaze
prepreke. Opseg efikasne komunikacije
može da postane kraći pod sledećim
uslovima.
—— Kada se između uređaja koji su
povezani BLUETOOTH vezom nalazi
osoba, metalni objekat, zid ili neka
druga prepreka.
—— Kada se nalazite na lokaciji na kojoj
se koristi bežični LAN.
—— U blizini uključene mikrotalasne rerne
—— Kada se nalazite na lokaciji na kojoj
se stvara emisija elektromagnetnih
talasa
•• BLUETOOTH uređaji i oprema
sa funkcijom za bežični LAN
(IEEE 802.11b/g/n) koriste isti frekventni
pojas (2,4 GHz). Kada BLUETOOTH
uređaj koristite blizu uređaja sa
funkcijom za bežični LAN, može doći
do elektromagnetnih smetnji. To može
da dovede do manje brzine prenosa
podataka, smetnji ili nemogućnosti
povezivanja. Ako se to desi, isprobajte
sledeća rešenja:
—— Koristite ovaj sistem na udaljenosti
od najmanje 10 metara od opreme
za bežični LAN.
—— Isključite napajanje na opremi sa
funkcijom za bežični LAN kada
BLUETOOTH uređaj koristite u opsegu
od 10 metara.
—— Koristite ovaj sistem i BLUETOOTH
uređaj što bliže jedno drugom.
•• Radio-talasi koje emituje ovaj sistem
Specifikacije
Odeljak zvučnika
Sistem zvučnika:
Visokotonac + srednjotonac +
niskotonac
Jedinica zvučnika:
Visokotonac L/R: 40 mm, konusni
Srednjotonac L/R: 120 mm,
konusni
Niskotonac: 250 mm, konusni
Nominalna impedansa
Visokotonac L/R: 4 oma
Srednjotonac L/R: 4 oma
Niskotonac: 8 oma
Ulazi
AUDIO/PARTY CHAIN IN (TV) L/R:
Napon 2 V, impedansa 47 kilooma
TV (ARC):
Podržani audio signal:
dvokanalni linearni PCM
MIC1, MIC2:
Osetljivost 1 mV, impedansa
10 kilooma
Izlazi
AUDIO/PARTY CHAIN OUT L/R:
Napon 2 V, impedansa 1 kiloom
VIDEO OUT:
Maks. nivo izlazne snage 1 Vp-p,
nesimetrični, negativna
sinhronizacija, impedansa
opterećenja 75 oma
HDMI OUT (TV):
Podržani audio signal:
dvokanalni linearni PCM
(do 48 kHz), Dolby Digital
Odeljak za HDMI
Konektor:
Tip A (19-pinski)
Dodatne informacije
mogu da dovedu do smetnji u radu
nekih medicinskih uređaja. Budući da
ove smetnje mogu da dovedu do kvara,
uvek isključite napajanje ovog sistema
i BLUETOOTH uređaja na sledećim
lokacijama:
—— U bolnici, vozu, avionu, benzinskoj
pumpi i bilo kom mestu na kojem su
prisutni zapaljivi gasovi
—— U blizini automatskih vrata ili
požarnih alarma
•• Ovaj sistem podržava bezbednosne
funkcije koje su u skladu sa BLUETOOTH
specifikacijom kako bi se obezbedila
sigurna veza prilikom komunikacije
pomoću tehnologije BLUETOOTH.
Međutim, ove bezbednosne funkcije
možda neće biti dovoljne u zavisnosti
od podešavanja, sadržaja i drugih
faktora pa uvek budite na oprezu
kada obavljate komunikaciju pomoću
tehnologije BLUETOOTH.
•• Sony ne odgovara u slučaju štete ili
drugog gubitka koji je nastao usled
otkrivenih informacija korišćenjem
tehnologije BLUETOOTH.
•• Ne garantujemo BLUETOOTH
komunikaciju sa svim BLUETOOTH
uređajima koji imaju isti profil kao
ovaj sistem.
•• BLUETOOTH uređaji koji su povezani
sa ovim sistemom moraju da
ispunjavaju BLUETOOTH specifikaciju
organizacije Bluetooth SIG, Inc. i moraju
da imaju sertifikat da su u skladu sa
njom. Međutim, čak i kada uređaj
ispunjava BLUETOOTH specifikaciju,
u nekim slučajevima karakteristike ili
specifikacije BLUETOOTH uređaja mogu
da onemoguće povezivanje ili dovedu
do drugačijeg načina kontrole, prikaza
ili rada od onog koji je predviđen.
•• Može da dođe do pojave šuma ili zvuk
može da bude isprekidan u zavisnosti
od BLUETOOTH uređaja koji je povezan
sa sistemom, okruženja u kojem
se odvija komunikacija ili uslova
u okruženju.
81SR
Odeljak disk plejera
Sistem:
Kompakt disk i digitalni audio
i video sistem
Svojstva laserske diode
Trajanje emisije: kontinuirano
Snaga lasera*: manja od 44,6 μW
* Ova snaga je izmerena na
udaljenosti od 200 mm od
površine sočiva na glavi lasera
sa otvorom promera 7 mm.
Frekventni odziv:
20 Hz – 20 kHz
Format sistema boja za video:
Model za Južnu Ameriku:
NTSC
Modeli za ostala tržišta:
NTSC i PAL
USB odeljak
Podržani USB uređaji:
Klasa uređaja za masovno
skladištenje
Maksimalna struja:
1 A
(USB) port:
Tip A
Odeljak FM tjunera
FM stereo, FM superheterodinski tjuner
Antena:
FM žičana antena
Frekventni opseg:
87,5 MHz – 108,0 MHz (u koracima
od 50 kHz)
Odeljak za BLUETOOTH
Sistem komunikacije:
BLUETOOTH standardna
verzija 4.2
Izlaz:
BLUETOOTH Standard, klasa
napajanja 1
Maksimalni opseg komunikacije:
Optička vidljivost od približno
30 m*1
82SR
Frekventni pojas:
Pojas od 2,4 GHz
(2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Metod modulacije:
FHSS (Freq Hopping Spread
Spectrum)
Kompatibilni BLUETOOTH profili*2:
A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote
Control Profile)
SPP (Serial Port Profile)
Podržani kodeci:
SBC (Kodek podpojasa)
AAC (Advanced Audio Coding)
LDAC
*1 Stvarni opseg će se razlikovati
u zavisnosti od faktora kao što su
prepreke između uređaja, magnetnog
polja oko mikrotalasne rerne, statičkog
elektriciteta, osetljivosti prijema,
performansi antene, operativnog
sistema, softverske aplikacije itd.
*2 Standardni BLUETOOTH profili ukazuju
na svrhu BLUETOOTH komunikacije
između uređaja.
Odeljak za mrežu
Ethernet LAN
100BASE-TX
Bežični LAN
Kompatibilni standardi:
IEEE 802.11 a/b/g/n
Bezbednost:
WPA/WPA2-PSK, WEP
Radio-frekvencija:
2,4 GHz, 5 GHz
Podržani audio formati
Podržana frekvencija brzine protoka
bitova i uzorkovanja:
MP3:
16/22,05/24/32/44,1/48 kHz,
16 – 320 kbps (CBR/VBR)
AAC:
16/22,05/24/32/44,1/48/88,2/
96 kHz, 16 – 320 kbps (CBR/VBR)
WMA:
32/44,1/48 kHz, 16 – 320 kbps
(CBR/VBR)
WAV:
16/22,05/24/32/44,1/48/88,2/
96/176,4/192 kHz (16/24 bit)
AIFF:
32/44,1/48/88,2/96/176,4/
192 kHz (16/24 bit)
FLAC:
16/22,05/24/32/44,1/48/88,2/
96/176,4/192 kHz (16/24 bit)
ALAC:
16/22,05/24/32/44,1/48/88,2/
96/176,4/192 kHz (16/24 bit)
DSD (DSF/DSDIFF):
2,8 MHz (1-bitni)
Podržani video formati
Opšte
Zahtevi za napajanje:
AC 120 V – 240 V, 50/60 Hz
Potrošnja energije:
220 W
Potrošnja energije (u režimu za uštedu
energije):
0,5 W (kada je „NW STBY“
podešeno na „OFF“ i [CONTROL
FOR HDMI] je podešeno na [OFF].)
3 W* (kada je „NW STBY“
podešeno na „ON“ i [CONTROL
FOR HDMI] je podešeno na [ON].)
Dimenzije (Š/V/D) (približno)
340 mm × 924 mm × 378 mm
Masa (približno):
22 kg
* Potrošnja energije sistema će biti manja
od 0,5 W kada nema HDMI veze i „NW
STBY“ je podešeno na „OFF“.
Dizajn i specifikacije su podložni
promenama bez najave.
Dodatne informacije
Xvid:
Video kodek: Xvid video
Brzina protoka bitova:
4.854 Mbps (MAX)
Rezolucija/brzina kadrova:
720 × 480, 30 fps
720 × 576, 25 fps (osim za model
za tržište Južne Amerike)
Audio kodek: MP3
MPEG4:
Format datoteke: format
datoteke MP4
Video kodek: MPEG4 Simple
Profile (AVC nije kompatibilan.)
Brzina protoka bitova: 4 Mbps
Rezolucija/brzina kadrova:
720 × 480, 30 fps
720 × 576, 25 fps (osim za model
za tržište Južne Amerike)
Audio kodek: AAC-LC (HE-AAC
nije kompatibilan.)
DRM: Nije kompatibilan
83SR
Lista sa šiframa jezika
Nazivi jezika su u skladu sa standardom ISO 639:1988 (E/F).
84SR
Šifra Jezik
Šifra Jezik
Šifra Jezik
Šifra Jezik
1027
Afar
1186
Scots Gaelic
1350
Malayalam
1513
Siswati
1028
Abkhazian
1194
Galician
1352
Mongolian
1514
Sesotho
1032
Afrikaans
1196
Guarani
1353
Moldavian
1515
Sundanese
1039
Amharic
1203
Gujarati
1356
Marathi
1516
Swedish
1044
Arabic
1209
Hausa
1357
Malay
1517
Swahili
1045
Assamese
1217
Hindi
1358
Maltese
1521
Tamil
1051
Aymara
1226
Croatian
1363
Burmese
1525
Telugu
1052
Azerbaijani
1229
Hungarian
1365
Nauru
1527
Tajik
1053
Bashkir
1233
Armenian
1369
Nepali
1528
Thai
1057
Byelorussian
1235
Interlingua
1376
Dutch
1529
Tigrinya
1059
Bulgarian
1239
Interlingue
1379
Norwegian
1531
Turkmen
1060
Bihari
1245
Inupiak
1393
Occitan
1532
Tagalog
1061
Bislama
1248
1066
Bengali; Bangla 1253
Indonesian
1403
(Afan) Oromo
1534
Setswana
Icelandic
1408
Oriya
1535
Tonga
1067
Tibetan
1254
Italian
1417
Punjabi
1538
Turkish
1070
Breton
1257
Hebrew
1428
Polish
1539
Tsonga
1079
Catalan
1261
Japanese
1435
Pashto; Pushto
1540
Tatar
1093
Corsican
1269
Yiddish
1436
Portuguese
1543
Twi
Ukrainian
1097
Czech
1283
Javanese
1463
Quechua
1557
1103
Welsh
1287
Georgian
1481
Rhaeto-Romance
1564
Urdu
1105
Danish
1297
Kazakh
1482
Kirundi
1572
Uzbek
1109
German
1298
Greenlandic
1483
Romanian
1581
Vietnamese
1130
Bhutani
1299
Cambodian
1489
Russian
1587
Volapük
1142
Greek
1300
Kannada
1491
Kinyarwanda
1613
Wolof
1144
English
1301
Korean
1495
Sanskrit
1632
Xhosa
1145
Esperanto
1305
Kashmiri
1498
Sindhi
1665
Yoruba
1149
Spanish
1307
Kurdish
1501
Sangho
1684
Chinese
1150
Estonian
1311
Kirghiz
1502
Serbo-Croatian
1697
Zulu
1151
Basque
1313
Latin
1503
Singhalese
1703
Nije određeno
1157
Persian
1326
Lingala
1505
Slovak
1165
Finnish
1327
Laothian
1506
Slovenian
1166
Fiji
1332
Lithuanian
1507
Samoan
1171
Faroese
1334
Latvian; Lettish
1508
Shona
1174
French
1345
Malagasy
1509
Somali
1181
Frisian
1347
Maori
1511
Albanian
1183
Irish
1349
Macedonian
1512
Serbian
Lista šifri područja za roditeljski nadzor
Šifra Područje
Šifra Područje
Šifra Područje
2044
Argentina
2174
Francuska
2363
Malezija
Šifra Područje
2149
Španija
2047
Australija
2376
Holandija
2362
Meksiko
2086
Švajcarska
2046
Austrija
2248
Indija
2109
Nemačka
2499
Švedska
2057
Belgija
2238
Indonezija
2379
Norveška
2528
Tajland
2184
Ujedinjeno Kraljevstvo
2070
Brazil
2254
Italija
2390
Novi Zeland
2090
Čile
2276
Japan
2427
Pakistan
2115
Danska
2079
Kanada
2436
Portugal
2424
Filipini
2092
Kina
2489
Rusija
2165
Finska
2304
Koreja
2501
Singapur
Dodatne informacije
85SR
©2016 Sony Corporation
4-596-076-11(1) (SR)
Download PDF

advertising