Sony | MHC-V21D | Sony MHC-V21D Audio sistem velike snage V21D sa tehnologijom BLUETOOTH® Uputstva za rukovanje

Kućni audio sustav
Domači zvočni sistem
Kućni audio-sistem
MHC-V21D
Upute za rad
HR
Navodila za uporabo
SL
Uputstvo za upotrebu
SR
UPOZORENJE
Kako biste smanjili rizik od požara,
ne prekrivajte ventilacijski otvor uređaja
novinama, stolnjacima, zavjesama itd.
Uređaj ne izlažite otvorenim izvorima
vatre (na primjer upaljenim svijećama).
Kako biste smanjili rizik od požara ili
električnog udara, ne izlažite uređaj
kapanju ili polijevanju i na njega
ne stavljajte predmete napunjene
tekućinom, kao što su vaze.
Budući da se glavni utikač upotrebljava za
isključivanje jedinice iz struje, ukopčajte
ga u lako dostupnu strujnu utičnicu. Ako
primijetite neuobičajeno funkcioniranje
jedinice, odmah iskopčajte glavni utikač
iz strujne utičnice.
Nemojte postavljati uređaj u skučeni
prostor kao što je polica za knjige ili
ugrađena vitrina.
Ne izlažite baterije ili uređaje s ugrađenim
baterijama prekomjernoj toplini kao što
su sunčeva svjetlost i vatra.
Jedinica nije isključena iz električne
mreže ako je ukopčana u strujnu
utičnicu, čak i ako je sama jedinica
isključena.
Samo za upotrebu u zatvorenom
prostoru.
Za proizvode s CE oznakom
Oznaka CE valjana je isključivo u
državama u kojima je zakonski
propisana, prvenstveno u državama
članicama EGP-a (Europskog
gospodarskog prostora).
OPREZ
Upotreba optičkih instrumenata s ovim
proizvodom povećava opasnost od
ozljede očiju.
2HR
Za korisnike u Europi
Ovaj je uređaj klasificiran kao LASERSKI
proizvod KLASE 1 prema normi
IEC 60825-1:2007. Ta se oznaka nalazi
na poleđini s vanjske strane.
Odlaganje iskorištenih baterija
te električne i elektroničke
opreme (primjenjivo u Europskoj
uniji i drugim državama s
odvojenim sustavima za
prikupljanje otpada)
Ovaj simbol na proizvodu,
bateriji ili na pakiranju
označava da se proizvod i
baterija ne smiju odlagati
kao kućanski otpad. Na
određenim baterijama ovaj
se simbol može pojaviti u kombinaciji s
kemijskim simbolom. Kemijski simbol
za olovo (Pb) dodan je ako baterija
sadrži više od 0,004 % olova. Pravilnim
odlaganjem takvih proizvoda i baterija
pridonosite sprječavanju mogućih
negativnih posljedica za okoliš i ljudsko
zdravlje do kojih bi moglo doći
neispravnim odlaganjem otpada.
Recikliranjem materijala pridonosite
očuvanju prirodnih resursa. Kada zbog
sigurnosti, performansi ili integriteta
podataka mora biti ugrađena u
proizvod, bateriju smije mijenjati samo
kvalificirani serviser. Kako biste osigurali
pravilno postupanje s baterijom te
električnom i elektroničkom opremom,
proizvode po isteku vijeka trajanja
odložite na odgovarajuće odlagalište za
recikliranje električne i elektroničke
opreme. Informacije o svim ostalim
baterijama potražite u dijelu o
sigurnom uklanjanju baterije iz
proizvoda. Bateriju odložite na
odgovarajuće odlagalište za recikliranje
iskorištenih baterija. Dodatne
informacije o recikliranju ovog
proizvoda ili baterija zatražite od
lokalne gradske uprave, komunalne
službe za odlaganje otpada ili u trgovini
u kojoj ste kupili proizvod ili baterije.
Verzija softvera: _ _ _ _ _ _ _
DVD _ _ _ _
Možete provjeriti verziju softvera
pritiskom gumba OPTIONS, a zatim
odaberite „SYSTEM” – „VERSION”
pomoću / i .
Obavijest za korisnike:
sljedeće informacije odnose se
samo na opremu koja se
prodaje u državama koje
primjenjuju direktive EU-a.
Ova oprema s kabelom za povezivanje
kraćim od 3 metra ispitana je i u
skladu je s ograničenjima navedenima
u regulativi o elektromagnetskoj
kompatibilnosti (EMC).
Ovaj je proizvod proizvela tvrtka
Sony Corporation ili je proizveden u
njezino ime.
Uvoznik za EU: Sony Europe Limited.
Upiti o uvozniku za EU ili upiti povezani
sa sukladnošću proizvoda u Europi
šalju se ovlaštenom zastupniku
proizvođača, Sony Belgium, bijkantoor
van Sony Europe Limited, Da Vincilaan
7-D1, 1935 Zaventem, Belgija.
Ovime Sony Corporation izjavljuje da
je ova oprema u skladu s Direktivom
2014/53/EU.
Cijeli tekst EU-ove izjave o sukladnosti
dostupan je na sljedećoj internetskoj
adresi:
http://www.compliance.sony.de/
Ova je radijska oprema namijenjena
upotrebi s odobrenom verzijom
odnosno odobrenim verzijama
softvera navedenim u EU-ovoj izjavi
o sukladnosti. Softver radijske opreme
provjeren je u skladu s temeljnim
zahtjevima Direktive 2014/53/EU.
Ovaj kućni audio sustav osmišljen je za
upotrebu u sljedeće svrhe:
•• reprodukcija glazbenih/video izvora
na diskovima ili USB uređajima
•• prijenos glazbe na USB uređaje
•• slušanje radijskih stanica
•• slušanje zvuka s TV-a
•• reprodukcija glazbenih izvora na
BLUETOOTH uređajima
•• uživanje u društvenim okupljanjima
pomoću funkcija Wired Party Chain i
Wireless Party Chain
Za korisnike u Australiji i Indiji
Odlaganje stare
električne i
elektroničke opreme
(primjenjivo u
Europskoj uniji i
drugim državama
koje imaju sustave
za odvojeno
prikupljanje otpada)
3HR
Za korisnike u Ujedinjenim
Arapskim Emiratima
Ovaj je uređaj klasificiran kao LASERSKI
proizvod KLASE 1 prema normi IEC
60825-1:2007. Ta se oznaka nalazi na
poleđini s vanjske strane.
Obavijest o licencijama i
zaštitnim znakovima
••
zaštitni je znak društva DVD
Format/Logo Licensing Corporation.
•• Logotipi "DVD+RW", "DVD-RW",
"DVD+R", "DVD-R", "DVD VIDEO"
i "CD" zaštitni su znakovi.
•• WALKMAN® i logotip WALKMAN®
registrirani su zaštitni znaci tvrtke
Sony Corporation.
•• MPEG tehnologija troslojnog kodiranja
zvuka i patenti imaju licencu tvrtke
Fraunhofer IIS i Thomson.
•• Windows Media registrirani je zaštitni
znak ili zaštitni znak tvrtke Microsoft
Corporation u Sjedinjenim Američkim
Državama i/ili drugim državama.
•• Ovaj proizvod zaštićen je određenim
pravima intelektualnog vlasništva
tvrtke Microsoft Corporation. Upotreba
ili distribucija ove tehnologije
izvan proizvoda zabranjena je
bez odgovarajuće licence koju je
izdala tvrtka Microsoft ili ovlaštena
podružnica tvrtke Microsoft.
4HR
•• U sustav je ugrađena tehnologija
Dolby* Digital.
* Proizvedeno pod licencom tvrtke
Dolby Laboratories. Dolby, Dolby
Audio i simbol dvostruki D zaštitni
su znakovi tvrtke Dolby Laboratories.
•• Ovaj sustav sadrži tehnologiju
High-Definition Multimedia Interface
(HDMI™). Izrazi HDMI i HDMI HighDefinition Multimedia Interface
te logotip HDMI zaštitni su znaci
ili registrirani zaštitni znaci tvrtke
HDMI Licensing Administrator, Inc u
Sjedinjenim Američkim Državama i
drugim državama.
•• "BRAVIA" je zaštitni znak tvrtke Sony
Corporation.
•• Logotipi LDAC™ i LDAC zaštitni su
znaci tvrtke Sony Corporation.
•• Zaštitna riječ i logotipi BLUETOOTH®
registrirani su zaštitni znaci tvrtke
Bluetooth SIG, Inc. i svaka je
upotreba takvih oznaka od strane
tvrtke Sony Corporation licencirana.
Ostali zaštitni znakovi i zaštitni
nazivi u vlasništvu su svojih vlasnika.
•• N-Mark zaštitni je znak ili registrirani
zaštitni znak tvrtke NFC Forum, Inc.
u Sjedinjenim Američkim Državama i
drugim državama.
•• Android je zaštitni znak tvrtke
Google LLC.
•• Google Play i logotip Google Play
zaštitni su znakovi tvrtke Google LLC.
•• Apple, logotip Apple, iPhone i iPod
touch zaštitni su znakovi tvrtke
Apple Inc. registrirani u Sjedinjenim
Američkim Državama i drugim
državama. App Store zaštitni je znak
usluge tvrtke Apple Inc. registriran u
Sjedinjenim Američkim Državama i
drugim državama.
•• Oznake "Made for iPod" i "Made for
iPhone" znače da je elektronička
oprema osmišljena za povezivanje
s uređajem iPod odnosno iPhone
te da razvojni inženjer potvrđuje
da oprema zadovoljava standarde
rada tvrtke Apple. Tvrtka Apple ne
odgovara za rad ovog uređaja ni za
njegovu usklađenost sa sigurnosnim
i regulatornim standardima. Imajte
na umu da upotreba dodatne
opreme s uređajima iPod ili iPhone
može utjecati na performanse
bežične veze.
•• OVAJ PROIZVOD LICENCIRAN JE
U SKLOPU LICENCE PORTFELJA
PATENTA MPEG-4 VISUAL ZA
OSOBNU I NEKOMERCIJALNU
UPORABU KORISNIKA ZA
(i) KODIRANJE VIDEOSADRŽAJA U
SKLADU S MPEG-4 VIZUALNIM
STANDARDOM ("MPEG-4 VIDEO")
I/ILI
(ii)DEKODIRANJE MPEG-4 VIDEO
SADRŽAJA KOJI JE KODIRAO
KORISNIK ZA OSOBNE I
NEKOMERCIJALNE AKTIVNOSTI I/
ILI KOJI JE NABAVIO DOBAVLJAČ
VIDEOSADRŽAJA KOJI JE
LICENCIRAN ZA DOBAVLJANJE
MPEG-4 VIDEO SADRŽAJA.
O ovom priručniku
•• U ovom se priručniku uglavnom
objašnjavaju radnje putem
daljinskog upravljača, ali iste se
radnje mogu izvoditi i pomoću
gumba na uređaju s istim ili
sličnim nazivima.
•• Ikone poput
navedene
na vrhu svakog objašnjenja
označavaju vrstu medija koja se
može upotrijebiti s objašnjenim
funkcijama.
•• Neke su ilustracije prikazane kao
konceptualni crteži i mogu se
razlikovati od stvarnih proizvoda.
•• Stavke prikazane na TV zaslonu
mogu se razlikovati ovisno o regiji.
•• Zadana postavka je podvučena.
•• Tekst u uglatim zagradama ([--])
prikazuje se na TV zaslonu, a tekst
u navodnicima ("--") na zaslonu
uređaja.
LICENCA SE NE DAJE NITI ĆE
SE PODRAZUMIJEVATI NI ZA
KOJU DRUGU SVRHU. DODATNE
INFORMACIJE, UKLJUČUJUĆI ONE
O PROMOTIVNOJ, INTERNOJ I
KOMERCIJALNOJ UPORABI, KAO
I LICENCIRANJU, ZATRAŽITE OD
TVRTKE MPEG LA, L.L.C.
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
•• Svi ostali zaštitni znakovi u
vlasništvu su svojih vlasnika.
•• U ovome se priručniku ne
upotrebljavaju oznake ™ i ®.
5HR
Sadržaj
O ovom priručniku.................. 5
Sadržaj kutije.......................... 8
Diskovi ili datoteke koje se
mogu reproducirati na
diskovima / USB uređaju........ 8
Web-mjesta za kompatibilne
uređaje................................... 11
Vodič kroz dijelove i kontrole....12
Početak rada
Sigurno priključivanje
sustava...................................17
Deaktiviranje demonstracije.... 18
Umetanje baterija..................18
Povezivanje TV-a....................19
Promjena sustava boje..........21
Izvršavanje brzog
postavljanja...........................21
Promjena načina prikaza...... 22
Reprodukcija diska /
USB uređaja
Prije upotrebe USB uređaja.... 22
Osnovna reprodukcija.......... 22
Drugi postupci za
reprodukciju.......................... 23
Upotreba načina
reprodukcije.......................... 26
Ograničavanje reprodukcije
diska (roditeljski nadzor)....... 27
Prikaz informacija o disku
i USB uređaju......................... 28
6HR
Upotreba izbornika
za postavljanje...................... 29
USB prijenos
Prije upotrebe USB uređaja.... 33
Prijenos glazbe..................... 33
Tuner
Slušanje radija....................... 36
BLUETOOTH veza
O bežičnoj tehnologiji
BLUETOOTH.......................... 37
Uparivanje sustava s
BLUETOOTH uređajem.......... 38
Slušanje glazbe na
BLUETOOTH uređaju............. 39
Povezivanje sustava s
više BLUETOOTH uređaja
(veza s više uređaja)..............40
Uspostavljanje BLUETOOTH
veze jednim dodirom
pomoću tehnologije NFC......40
Postavljanje BLUETOOTH
audiokodeka..........................41
Postavljanje BLUETOOTH
stanja pripravnosti................ 42
Uključivanje ili isključivanje
BLUETOOTH signala.............. 42
Kontroliranje sustava s pomoću
pametnog telefona ili tableta
(Sony | Music Center).............. 43
Lude zabave s aplikacijom
„Fiestable”.............................44
Postizanje i dijeljenje ranga
partijanera Party People i
osvajanje dodatnih značajki
s kraljem zabave Party King....44
Prilagođavanje zvuka
Prilagođavanje zvuka........... 45
Odabir načina virtualnog
nogometa............................. 45
Stvaranje vlastitog zvučnog
efekta.................................... 45
Stvaranje atmosfere zabave
(DJ Effect)..............................46
Deaktivacija gumba na jedinici
(zaključavanje gumba)............ 59
Postavljanje funkcije
automatskog stanja
pripravnosti........................... 59
Ažuriranje softvera...............60
Dodatne informacije
Otklanjanje poteškoća..........60
Mjere opreza......................... 70
Specifikacije.......................... 72
Popis jezičnih kodova........... 75
Ostali postupci
Upotreba funkcije Kontrola
za HDMI................................. 47
Uživanje u žičanoj reprodukciji
pomoću više sustava (funkcija
Wired Party Chain)...................49
Uživanje u bežičnoj reprodukciji
pomoću više sustava (funkcija
Wireless Party Chain)............... 52
Slušanje glazbe pomoću bežične
tehnologije s dva sustava
(funkcija Speaker Add).............54
Pjevanje uz podlogu:
Karaoke................................. 56
Uživanje u zvuku gitare......... 57
Uživanje u glazbi uz rasvjetu
Speaker Light........................ 57
Upotreba mjerača vremena
za automatsko isključivanje....58
Upotreba glasovnog vodiča
Voice Guidance..................... 58
Upotreba dodatne opreme....58
7HR
Sadržaj kutije
•• Ova jedinica (MHC-V21D) (1)
•• Daljinski upravljač (1)
•• Baterije R03 (veličine AAA) (2)
•• FM antena (1)
•• Strujni kabel za napajanje
(mrežni vod) (1)
•• Adapter za utikač za izmjeničnu
struju* (1) (isporučuje se samo za
određena područja)
* Ovaj adapter za utikač nije za
upotrebu u Čileu, Paragvaju i
Urugvaju. Upotrebljavajte adapter u
zemljama gdje je to potrebno.
Diskovi ili datoteke koje
se mogu reproducirati
na diskovima / USB
uređaju
Diskovi koji se mogu
reproducirati
•• DVD VIDEO
•• DVD-R/DVD-RW u formatu DVD
VIDEO ili video načinu rada
•• DVD+R/DVD+RW u formatu DVD
VIDEO
•• VIDEO CD (diskovi verz. 1.0, 1.1 i 2.0)
•• Super VCD
•• CD-R/CD-RW/CD-ROM u formatu
VIDEO CD ili super VCD
•• AUDIO CD
•• CD-R/CD-RW u formatu AUDIO CD
Datoteke koje se mogu
reproducirati na diskovima
•• Glazba:
MP3 datoteke (.mp3)1)2)
•• Video:
MPEG4 datoteke (.mp4/.m4v)2)3),
Xvid datoteke (.avi)
8HR
Datoteke koje se mogu
reproducirati na USB uređaju
•• Glazba:
MP3 datoteke (.mp3)1)2), WMA
datoteke (.wma)2), AAC datoteke
(.m4a/.mp4/.3gp)2), WAV datoteke
(.wav)2)
•• Video:
MPEG4 datoteke (.mp4/.m4v)2)3),
Xvid datoteke (.avi)
Note
•• Diskovi moraju biti u sljedećem formatu:
—— CD-ROM/-R/-RW u formatu CD-a
s podacima koji sadrži MP31)2),
MPEG42)3) i Xvid datoteke te je u
skladu s formatima ISO 96604) razine
1 / razine 2 ili Joliet (prošireni format).
—— DVD-ROM/-R/-RW/+R/+RW u
formatu DVD-a s podacima koji
sadrži MP31)2), MPEG42)3) i Xvid
datoteke te je u skladu s formatom
UDF (univerzalni format diska).
•• Sustav će pokušati reproducirati
sve podatke s gornjim datotečnim
nastavcima, čak i ako nisu u podržanom
formatu. Reproduciranje tih podataka
može uzrokovati glasnu buku koja može
oštetiti vaše zvučnike.
1) MP3
(MPEG 1 Audio Layer 3) standardni
je format koji je definirao ISO/MPEG
za komprimirane audio podatke. MP3
datoteke moraju biti u formatu MPEG 1
Audio Layer 3.
2)Sustav ne može reproducirati datoteke
sa zaštitom autorskih prava (Digital
Right Management).
3)MPEG4 datoteke moraju se snimiti u
MP4 formatu datoteke. Sustav podržava
sljedeće videokodeke i audiokodeke:
—— Videokodek: MPEG4 Simple Profile
(AVC nije podržan.)
—— Audiokodek: AAC-LC (HE-AAC nije
podržan.)
4)Logički format datoteka i mapa na
CD-ROM-ovima koji je definirala
organizacija ISO (Međunarodna
organizacija za standardizaciju).
Diskovi/datoteke koje nije
moguće reproducirati
•• Nije moguće reproducirati sljedeće
diskove:
—BD-ovi
—
(Blu-ray diskovi)
—CD-ROM-ovi
—
snimljeni u formatu
PHOTO CD
—Podatkovni
—
dio CD-Extra ili CDova kombiniranog načina rada*
—Grafički
—
CD diskovi
—Super
—
Audio CD-ovi
—Audio
—
DVD-i
—CD-i
—
s podacima / DVD-i s
podacima koji su stvoreni u
Packet Write formatu
—DVD-RAM
—
diskovi
—CD-i
—
s podacima / DVD-i s
podacima koji nisu ispravno
finalizirani
—DVD-R/-RW
—
diskovi kompatibilni
sa zaštitom CPRM (Content
Protection for Recordable Media)
snimljeni u programima vrste
Copy-Once (kopiraj jednom)
—Diskovi
—
koji nisu standardnog
oblika (npr. oni u obliku srca,
kvadrata ili zvijezde)
—Diskovi
—
na koje je pričvršćen
selotejp, papir ili naljepnica.
•• Nije moguće reproducirati sljedeće
datoteke:
—Datoteke
—
s videozapisima veće
od 720 (širina) × 576 (visina)
piksela.
—Datoteke
—
s videozapisima s
velikim omjerom širine i duljine.
—WMA
—
datoteke u WMA DRM,
WMA Lossless ili WMA PRO
formatu.
—AAC
—
datoteke u AAC DRM ili AAC
Lossless formatu.
—AAC
—
datoteke kodirane pri 96 kHz.
—Datoteke
—
koje su šifrirane ili
zaštićene lozinkama.
—Datoteke
—
sa zaštitom autorskih
prava DRM (Digital Rights
Management).
—Neke
—
Xvid datoteke koje traju
duže od 2 sata.
•• MP3 PRO audio datoteka može se
reproducirati kao MP3 datoteka.
•• Sustav možda neće reproducirati
Xvid datoteku ako je spojena iz
dvije ili više Xvid datoteka.
* CD kombiniranog načina rada: u tom se
formatu podaci bilježe na prvoj pjesmi,
a zvuk (AUDIO CD podaci) na drugoj i
sljedećim pjesmama sesije.
Napomene o formatima
CD-R/-RW i DVD-R/-RW/+R/+RW
•• U nekim se slučajevima CD-R/-RW
i DVD-R/-RW/+R/+RW ne mogu
reproducirati na ovom sustavu zbog
kvalitete snimanja, fizičkog stanja
diska ili karakteristika uređaja za
snimanje i softvera za stvaranje
sadržaja. Dodatne informacije
potražite u uputama za upotrebu
koje ste dobili uz uređaj za snimanje.
•• Neke funkcije reprodukcije neće
raditi s nekim DVD+Rs/+RW
diskovima, čak i ako su ispravno
finalizirani. U tom slučaju disk
reproducirajte na uobičajeni način.
Napomene o diskovima
•• Ovaj je proizvod osmišljen za
reprodukciju diskova sukladnih
standardu kompaktnih diskova
(CD-ova).
•• Dual diskovi i neki glazbeni
diskovi kodirani tehnologijama
za zaštitu autorskih prava nisu u
skladu sa standardom CD-ova.
Ti diskovi stoga možda neće biti
kompatibilni s ovim proizvodom.
Napomena o višesesijskim
diskovima
Ovaj sustav može reproducirati
kontinuirane sesije na disku ako
su snimljene u istom formatu kao
i prva sesija. No, reprodukcija nije
zajamčena.
9HR
Napomena o postupcima za
reprodukciju formata DVD
VIDEO i VIDEO CD
Proizvođači softvera mogu
namjerno ograničiti neke postupke
reprodukcije za formate DVD
VIDEO ili VIDEO CD. Neke funkcije
reprodukcije stoga možda neće
biti dostupne. Obavezno pročitajte
upute za upotrebu formata DVD
VIDEO ili VIDEO CD.
Napomene o datotekama koje
se mogu reproducirati
•• Reprodukcija može dulje potrajati
u sljedećim slučajevima:
—CD
— s podacima / DVD s
podacima / USB uređaj snima se
sa složenom strukturom stabla.
—Upravo
—
su reproducirane
audio datoteke ili datoteke s
videozapisima iz druge mape.
•• Sustav može reproducirati CD s
podacima / DVD s podacima ili
USB uređaj u sljedećim uvjetima:
—do
— dubine od 8 mapa
—najviše
—
300 mapa
—najviše
—
999 datoteka na disku
—do
— 2000 datoteka na USB uređaju
—najviše
—
650 datoteka u mapi.
Ti se brojevi mogu razlikovati ovisno
o konfiguraciji datoteka i mape.
•• Preskaču se mape koje nemaju
audio datoteke ili datoteke s
videozapisima.
•• Datoteke prenesene putem
uređaja kao što je računalo
možda se neće moći reproducirati
redoslijedom kojim su prenesene.
•• Redoslijed reproduciranja možda
neće biti moguće primijeniti
ovisno o softveru upotrijebljenom
za izradu audio datoteke ili
datoteke s videozapisima.
10HR
•• Ne može se jamčiti kompatibilnost
sa svim softverima za kodiranje/
pisanje podržanih formata,
uređajima za snimanje i medijima
za snimanje.
•• Ovisno o Xvid datoteci, slika
možda neće biti jasna ili zvuk
može preskakati.
Napomene o USB uređajima
•• Sustav ne jamči rad sa svim USB
uređajima.
•• Iako postoje razne složene funkcije
za USB uređaje, sadržaji koji se
mogu reproducirati s USB uređaja
povezanih sa sustavom uključuju
samo glazbeni i videosadržaj.
Pojedinosti potražite u uputama
za upotrebu USB uređaja.
•• Kada se USB umetne, sustav čita
sve datoteke na USB uređaju. Ako
na USB uređaju ima puno mapa
ili datoteka, čitanje USB uređaja
može potrajati.
•• Sustav i USB uređaj nemojte
povezivati pomoću USB
koncentratora.
•• Kod nekih USB uređaja može doći
do kašnjenja u izvođenju radnji u
sustavu.
•• Redoslijed reprodukcije na
sustavu može se razlikovati
od redoslijeda reprodukcije na
priključenom USB uređaju.
•• Prije upotrebe USB uređaja
provjerite ima li na njemu datoteka
zaraženih virusom.
Web-mjesta za
kompatibilne uređaje
Na web-mjestima u nastavku
provjerite najnovije informacije o
kompatibilnim USB i BLUETOOTH
uređajima.
Za korisnike u Južnoj Americi:
<http://esupport.sony.com/LA>
Za korisnike u Europi i Rusiji:
<http://www.sony.eu/support>
Za korisnike u drugim državama/
regijama:
<http://www.sony-asia.com/support>
Kompatibilni modeli uređaja
iPhone/iPod
Sljedeći su modeli uređaja iPhone/
iPod kompatibilni. Prije upotrebe sa
sustavom ažurirajte svoj iPhone/iPod.
BLUETOOTH tehnologija radi s
uređajima:
•• iPhone X
•• iPhone 8 Plus
•• iPhone 8
•• iPhone 7 Plus
•• iPhone 7
•• iPhone SE
•• iPhone 6s Plus
•• iPhone 6s
•• iPhone 6 Plus
•• iPhone 6
•• iPhone 5s
•• iPhone 5c
•• iPhone 5
•• iPhone 4s
•• iPod touch (6. generacija)
•• iPod touch (5. generacija)
11HR
Vodič kroz dijelove i kontrole
Na jedinici možete zaključati gumbe osim gumba  (napajanje) kako biste
spriječili njihovo slučajno pritiskanje (str. 59).
Jedinica
Gornja strana
Front
* Gumb  ima ispupčenu točku. Ispupčenje upotrijebite kao orijentir prilikom rukovanja
sustavom.
12HR
  (napajanje)
Indikator MEGA BASS
Uključuje sustav ili ga postavlja
u stanje pripravnosti.
Zasvijetli kad se odabere zvučni
efekt MEGA BASS.
PARTY CHAIN (str. 51)
  (reprodukcija)
——Pokreće reprodukciju.
——Pritisnite  i držite dulje
od 2 sekunde kako bi se
reproducirala ugrađena
demonstracija zvuka.
Pritisnite  za zaustavljanje
demonstracije.
 Kotačić VOLUME/DJ CONTROL
Prilagođava glasnoću.*
Kontinuirano prilagođava efekte
FLANGER i ISOLATOR ili zvučni
efekt SAMPLER (str. 46).
* Pomoću tog kotačića ne možete
prilagođavati jačinu zvuka kada je
odabrana opcija DJ Effect.
 (zaustavljanje)
——zaustavlja reprodukciju.
Ako ga pritisnete dvaput,
možete otkazati nastavak
reprodukcije.
——Zaustavlja prijenos tijekom
prijenosa glazbe.
——Zaustavlja ugrađenu
demonstraciju zvuka.
Zaslon
 Priključak MIC1
Upotrijebite ga za povezivanje
mikrofona.
MIC2/GUITAR priključak
Upotrijebite ga za povezivanje
mikrofona ili gitare.
 Indikator BLUETOOTH
(str. 37)
Ulaz (USB) REC/PLAY
BLUETOOTH (str. 39, 40)
Upotrijebite za povezivanje s
USB uređajem.
Ovaj se ulaz može upotrijebiti za
reprodukciju i prijenos glazbe.
PAIRING
Pritisnite i držite za aktivaciju
uparivanja BLUETOOTH tijekom
funkcije BLUETOOTH.
 MIC ECHO (str. 56)
FUNCTION
GUITAR (str. 57)
Služi za odabir funkcije.
MIC/GUITAR LEVEL +/–
(str. 56, 57)
 SPEAKER LIGHT (str. 22, 57)
VOICE CHANGER (str. 57)

VOCAL FADER (str. 56)

(N-Mark) (str. 41)
+/– (odabir mape)
W.PARTY CHAIN (bežična
lančana zabava) (str. 53)
Odabire mapu na podatkovnom
disku ili USB uređaju.
MEGA BASS (str. 45)
S1, S2 (str. 46)
13HR
 FLANGER (str. 46)
Daljinski upravljač
ISOLATOR (str. 46)
SAMPLER (str. 46)
DJ OFF (str. 46)
  (otvori/zatvori)
Otvara i zatvara ladicu diska.
 / (idi natrag /
idi naprijed) (str. 23)
TUNING +/– (str. 36)
S3, S4 (str. 46)
 Senzor daljinskog upravljača
(str. 18)
 Ladica za disk
  (napajanje)
Uključuje sustav ili ga postavlja
u stanje pripravnosti.
 PLAY MODE (str. 26, 34)
 REPEAT/FM MODE
(str. 27, 36)
 Brojčani gumbi (0 – 9)1)2)
——Odaberite pjesmu, poglavlje
ili datoteku s brojem stavke.
——Unesite broj ili vrijednosti.
MEGA BASS (str. 45)
14HR
REC TO USB (str. 34)
/ / /
Prenosi glazbu na USB uređaj
priključen na (USB) ulaz.
Služi za odabir stavki izbornika.
MEDIA MODE (str. 23)
Unosi/potvrđuje postavke.
Odabire medij koji će se
reproducirati na podatkovnom
disku ili USB uređaju.
SUBTITLE (str. 25)
AUDIO2)
(str. 25, 29)
ANGLE (str. 25)
SCORE (str. 57)
VOICE CHANGER (str. 57)
MIC LEVEL+/– (str. 56)
VOCAL FADER (str. 56)
MIC ECHO (str. 56)
+/– (odaberi mapu)
Odabire mapu na podatkovnom
disku ili USB uređaju.
KEY CONTROL / (str. 56)
 DVD TOP MENU
Prikazuje naslov DVD-a na TV
zaslonu.
DVD/TUNER MENU
(str. 23, 24, 37)
CLEAR1) (str. 24)
RETURN (str. 23)
SETUP1) (str. 29)
OPTIONS
Omogućuje ulaz ili izlaz iz
izbornika opcija.
(unesi)
 SEARCH (str. 23, 24)
  (jačina zvuka) +/–2)
Prilagođava jačinu zvuka.
 / (brzo premotavanje
unatrag / brzo premotavanje
unaprijed) (str. 24)
/ (sporo premotavanje
unatrag / sporo premotavanje
unaprijed) (str. 24)
TUNING+/– (str. 36)
 (reprodukcija)2)
Pokreće reprodukciju.
/ (idi natrag / idi
naprijed) (str. 23)
PRESET+/– (str. 37)
 (pauziranje)
Pauzira reprodukciju. Da biste
nastavili reprodukciju,
pritisnite .
 (zaustavljanje)
——zaustavlja reprodukciju. Ako
ga pritisnete dvaput, možete
otkazati nastavak reprodukcije.
——Zaustavlja prijenos tijekom
prijenosa glazbe.
——Zaustavlja ugrađenu
demonstraciju zvuka.
SHIFT1)
Pritisnite ga i držite kako biste
aktivirali ružičaste gumbe.
 SOUND FIELD +/– (str. 45)
15HR
FUNCTION
Služi za odabir funkcije.
 PARTY LIGHT (str. 22, 57)
LIGHT MODE (str. 58)
 DISPLAY (str. 18, 22,
29, 36, 38)
Mijenja informacije o zaslonu.
DISPLAY1) (str. 28)
Prikazuje ili skriva prikaz na
zaslonu.
 SLEEP (str. 58)
1) Ovaj
je gumb ružičaste boje. Za
ponovnu upotrebu ovog gumba držite
pritisnutim gumb SHIFT (), a zatim
pritisnite ovaj gumb.
2)Brojčani gumb 5/AUDIO,  + i  imaju
ispupčenje. Ispupčenje upotrijebite kao
orijentir prilikom rukovanja sustavom.
16HR
Početak rada
Sigurno priključivanje sustava
Jedinica (stražnji dio)
Početak rada
 FM ANTENNA terminal
Pronađite mjesto i usmjerenje
koji omogućuju dobar prijem
kada postavite antenu.
Držite antenu dalje od strujnog
kabela za napajanje (mrežni vod)
i USB kabela kako biste izbjegli
nastanak šuma.
Vodoravno rastegnite
FM antenu
 Priključci audio ulaza i izlaza
Za bilo koju od sljedećih veza
upotrijebite audio kabel
(nije priložen):
•• AUDIO/PARTY CHAIN IN (TV)
L/R priključci
—Spojite
—
priključke audio
izlaza televizora ili audio i
videoopreme. Zvuk se čuje iz
sustava.
—Spojite
—
na drugi audio sustav
kako biste uživali u žičanoj
funkciji Wired Party Chain
(str. 49).
17HR
•• AUDIO/PARTY CHAIN OUT
L/R priključci
—Spojite
—
priključke audio ulaza
dodatne opreme.
—Spojite
—
na drugi audio sustav
kako biste uživali u žičanoj
funkciji Wired Party Chain
(str. 49).
 Priključak VIDEO OUT
Video kabelom (nije priložen)
povežite s priključkom video
ulaza TV-a ili projektora (str. 19).
Note
Nemojte spajati ovaj sustav s TV-om
putem videouređaja.
 Priključak HDMI OUT (TV) ARC
Deaktiviranje
demonstracije
Kako biste deaktivirali demonstraciju
dok je sustav isključen, više puta
zaredom pritisnite gumb DISPLAY i
odaberite način bez prikaza (način
rada za uštedu energije) (str. 22).
Umetanje baterija
Umetnite dvije isporučene baterije
R03 (veličine AAA) s polaritetima
usklađenima kao što je prikazano u
nastavku.
HDMI kabelom (nije priložen)
povežite s priključkom HDMI
ulaza na TV-u (str. 19).
 Strujni kabel za napajanje
(mrežni vod)
Priključite strujni kabel za
napajanje (mrežni vod) (priložen)
u jedinicu, a zatim ga uključite u
zidnu utičnicu.
Zidna
utičnica
Demonstracija (str. 22)
automatski se pokreće. Ako
pritisnete  (napajanje) da biste
uključiti sustav, demonstracija će
se završiti.
18HR
Note
•• Ne koristite zajedno staru i novu
bateriju ni baterije različite vrste.
•• Ako daljinski upravljač ne namjeravate
upotrebljavati dulje vrijeme, izvadite
baterije da biste izbjegli moguća
oštećenja uzrokovana curenjem baterije
i korozijom.
Upravljanje sustavom s pomoću
daljinskog upravljača
Usmjerite daljinski upravljač prema
senzoru daljinskog upravljača
jedinice.
Povezivanje TV-a
Prije povezivanja kabela isključite kabel za napajanje (mrežni vod).
Gledanje videa
Metode povezivanja odaberite prema priključcima na TV-u.
 Video kabel (nije priložen)
VIDEO IN
ili
HDMI IN
 HDMI kabel velike brzine
s Ethernetom (nije priložen)
Početak rada
HDMI IN (ARC)*
* Možete slušati zvuk s TV-a putem sustava ako povežete sustav s HDMI IN (ARC)
priključkom TV-a. Funkcija Kanal za povrat zvuka (ARC) omogućuje televizoru emitiranje
zvuka kroz sustav HDMI vezom, bez potrebe za audiovezom (veza ) (str. 20). Upute
za postavljanje funkcije ARC na ovom sustavu potražite u odjeljku [AUDIO RETURN
CHANNEL] (str. 32). Informacije o provjeri kompatibilnosti funkcije ARC TV-a potražite
u uputama za upotrebu isporučene s TV-om.
19HR
Slušanje zvuka s TV-a putem sustava
Izaberite jednu od veza u nastavku ( ili ).
 Audio kabel (nije priložen)
AUDIO OUT
HDMI IN (ARC)
 HDMI kabel velike brzine s
Ethernetom (nije priložen)
Za slušanje televizora pritisnite FUNCTION više puta zaredom da biste odabrali „TV”.
Savjet
•• Također možete uživati u zvuku s vanjske opreme (DVD uređaji za reprodukciju itd.)
putem sustava tako da se priključite na AUDIO/PARTY CHAIN IN (TV) L/R priključke na
prethodno opisan način . Pojedinosti potražite u uputama za rad opreme.
•• Ako je prilikom priključivanja vanjske opreme razina audio izlaza iz sustava niska,
pokušajte namjestiti postavke audio izlaza na povezanoj opremi. Time možete
poboljšati razinu audio izlaza. Pojedinosti potražite u uputama za rad opreme.
Ako se "CODE 01" i "SGNL ERR" pojave na prikazu jedinice
Kada signali audio ulaza prema sustavu nisu signali 2-kanalnog linearnog
PCM-a, poruke "CODE 01" i "SGNL ERR" (označavaju da ulazni audio signali
nisu podržani) pojavljuju se na zaslonu jedinice.
U tom slučaju odaberite odgovarajući način rada audio izlaza na TV-u kako
biste emitirali audio signale 2-kanalnog linearnog PCM-a. Za pojedinosti
pogledajte upute za rad televizora.
20HR
Promjena sustava boje
(Osim za modele za Južnu Ameriku,
Europu i Rusiju)
Provedite tu radnju pomoću gumba
na jedinici.
1 Pritisnite  da biste uključili
sustav.
2 Više puta zaredom pritisnite
FUNCTION i odaberite „DVD/CD“.
3 Pritisnite MIC ECHO i MEGA
BASS i držite dulje od 3 sekunde.
Na zaslonu se pojavljuje "NTSC"
ili "PAL".
Izvršavanje brzog
postavljanja
Prije upotrebe sustava možete
u brzom postavljanju napraviti
minimalne osnovne prilagodbe.
1 Uključite TV i prema vezi
odaberite ulaz.
2 Pritisnite  da biste uključili
sustav.
3 Više puta zaredom pritisnite
bez umetanja diska.
Na zaslonu televizora prikazat će se
[LANGUAGE SETUP]. Prikazane
stavke mogu se razlikovati ovisno
o državi ili regiji.
LANGUAGE SETUP
OSD :
MENU :
AUDIO:
SUBTITLE:
ENGLISH
ENGLISH
CHINESE 1
CHINESE 2
THAI
5 Više puta zaredom pritisnite
/
kako biste odabrali jezik,
a zatim pritisnite .
Početak rada
Ovisno o sustavu boje TV-a sustav
boje postavite na PAL ili NTSC.
Svaki put kada izvedete postupak
u nastavku, sustav boje mijenja se
sljedećim redoslijedom:
NTSC  PAL
4Pritisnite
Na TV zaslonu prikazuje se
[VIDEO SETUP].
6Više puta zaredom pritisnite
/
kako biste odabrali postavku
koja odgovara vrsti vašeg TV-a,
a zatim pritisnite .
Kada se na TV zaslonu prikaže
poruka [QUICK SETUP je dovršen.],
sustav je spreman za reprodukciju.
Ručna promjena postavki
(Pogledajte „Upotreba izbornika
za postavljanje“ (stranica 29).
Izlaz iz brzog postavljanja
Pritisnite SHIFT i držite ga pritisnutim
te pritisnite SETUP.
Note
Poruka vodiča pojavljuje se kada
prvi puta uključite sustav ili nakon
izvršavanja funkcije [RESET] (pogledajte
„Vraćanje zadanih postavki izbornika za
postavljanje” na stranici 68).
FUNCTION i odaberite „DVD/CD“.
Poruka vodiča [Press ENTER to run
QUICK SETUP.] pojavljuje se na dnu
TV zaslona.
21HR
Promjena načina prikaza
Više puta zaredom pritisnite
DISPLAY dok je sustav isključen.
Svaki put kada pritisnete taj gumb,
prikaz se mijenja na sljedeći način.
Demonstracija
Poruke o glavnim značajkama
sustava prolaze preko zaslona i
uključuje se osvjetljenje.
Za isključivanje osvjetljenja pritisnite
PARTY LIGHT (ili SPEAKER LIGHT na
jedinici).
Bez zaslona (način uštede energije)
Zaslon i osvjetljenje isključeni su radi
uštede energije.
Reprodukcija diska /
USB uređaja
Prije upotrebe USB
uređaja
Za kompatibilne USB uređaje
pogledajte „Web-mjesta za
kompatibilne uređaje” (str. 11).
(Uređaje iPhone/iPod možete
upotrebljavati sa sustavom samo
putem BLUETOOTH veze.)
Osnovna reprodukcija
1 Više puta zaredom pritisnite
FUNCTION i odaberite
„DVD/CD” ili „USB”.
2 Pripremite izvor za reprodukciju.
Za DVD/CD funkciju:
Pritisnite  na jedinici da biste
otvorili ladicu diska i umetnite disk
tako da je strana s naljepnicom
okrenuta prema gore.
Prilikom reprodukcije diska od
8 cm kao što je pojedinačni CD
stavite ga na unutarnji krug ladice.
Ponovno pritisnite  na jedinici
kako biste zatvorili ladicu za disk.
Nemojte silom zatvarati ladicu za
disk jer to može uzrokovati kvar.
22HR
Za USB funkciju:
Spojite USB uređaj na
2 Pritisnite SEARCH za prikaz
popisa mapa.
(USB) ulaz.
Note
USB adapter (nije priložen) možete
upotrebljavati za spajanje USB uređaja
s jedinicom ako se USB uređaj ne može
priključiti u (USB) ulaz.
3 (Samo
4Pritisnite  da biste pokrenuli
3 Više puta zaredom pritisnite
/
kako biste odabrali željenu mapu.
4 Pritisnite
datoteka.
za prikaz popisa
reprodukciju.
Ostale radnje
U
Učinite ovo
Zaustavljanje
reprodukcije
Pritisnite .
Pauziranje
reprodukcije
Pritisnite .
Pritisnite .
Nastavak
reprodukcije ili
povratak na
normalnu
reprodukciju
Brisanje točke Dvaput pritisnite .
za nastavak
reprodukcije
Odabir pjesme,
datoteke,
poglavlja ili
scene
Pritisnite  ili 
tijekom reprodukcije.
Umjesto toga držite
pritisnutim gumb
SHIFT i pritisnite
brojčane gumbe i
zatim pritisnite .
(Radnja možda nije
dopuštena na disku ili
USB uređaju.)
Reprodukcija određene datoteke
1 Pritisnite MEDIA MODE više puta
zaredom kako biste odabrali
[MUSIC] ili [VIDEO].
5 Više puta zaredom pritisnite
/
kako biste odabrali željenu
datoteku, a zatim pritisnite
.
Drugi postupci za
reprodukciju
Reprodukcija diska / USB uređaja
)
Više puta zaredom pritisnite
MEDIA MODE kako biste
odabrali željenu vrstu medija
([MUSIC]/[VIDEO]).
Funkcija možda neće biti raditi
ovisno o vrsti diska/datoteke.
U
Učinite ovo
Prikaz DVD
izbornika
Pritisnite DVD/TUNER
MENU.
Prikaz popisa Pritisnite SEARCH.
mapa ili popisa Ponovno pritisnite
datoteka
SEARCH kako biste
isključili popis mapa ili
popis datoteka.
Povratak na
Pritisnite RETURN.
popis mapa iz
popisa
datoteka
23HR
U
Učinite ovo
Brzo
pronalaženje
točke u načinu
brzog
premotavanja
unaprijed ili
unatrag
(zaključavanje
traženja)
Pritisnite  ili 
tijekom reprodukcije.
Svaki put kada
pritisnete  ili ,
mijenja se brzina
reprodukcije.
2 Pritisnite SHIFT i držite ga
pritisnutim te pritisnite brojčane
gumbe kako biste unijeli broj
naslova, poglavlja, scene, pjesme
ili kazala, a zatim pritisnite .
Pokreće se reprodukcija.
Note
•• Za VIDEO CD s PBC reprodukcijom pritisnite
SEARCH kako biste potražili prizor.
Gledanje kadar Pritisnite , a zatim
ili .
po kadar
pritisnite
(usporena
Svaki put kada
reprodukcija) pritisnete
ili ,
mijenja se brzina
reprodukcije.
•• Za VIDEO CD bez PBC reprodukcije
pritisnite SEARCH kako biste potražili
pjesmu i kazalo.
Pretraživanje određene točke
pomoću vremenskog koda
Traženje određene pjesme
1 Više puta zaredom pritisnite
Pritisnite SHIFT i držite ga pritisnutim
te pritisnite brojčane gumbe kako
biste odabrali pjesmu koju želite
reproducirati, a zatim pritisnite .
Pretraživanje pomoću gumba
SEARCH
1 Pritisnite SEARCH za prikaz
popisa pjesama.
2 Više puta zaredom pritisnite
/
za odabir pjesme koju želite
reproducirati, a zatim pritisnite
Pretraživanje određenog
naslova/poglavlja/scene/
pjesme/kazala
1 Više puta zaredom pritisnite
SEARCH tijekom reprodukcije
kako biste odabrali način
pretraživanja.
24HR
.
SEARCH tijekom reprodukcije
kako biste odabrali način
pretraživanja vremena.
2 Pritisnite i držite SHIFT te
pritisnite brojčane gumbe za
unos vremenskog koda i zatim
pritisnite .
Primjer: Za pronalazak prizora na
2 sata, 10 minuta i 20 sekundi nakon
početka pritisnite i držite SHIFT te
pritisnite 2, 1, 0, 2, 0 ([2:10:20]).
Ako pogriješite, pritisnite SHIFT i
držite ga pritisnutim te pritisnite
CLEAR kako biste poništili broj.
Pretraživanje pomoću DVD
izbornika
1 Pritisnite DVD/TUNER MENU.
2 Pritisnite / / / ili pritisnite i
držite SHIFT, a zatim pritisnite
brojčane gumbe kako biste
odabrali naslov ili stavku koju
želite reproducirati i pritisnite
.
Promjena kutova kamere
SUPER VIDEO CD
•• [1:STEREO]: stereo zvuk zvučnog
zapisa 1.
•• [1:1/L]/[1:2/R]: monozvuk lijevog ili
Tijekom reprodukcije više puta
zaredom pritisnite ANGLE kako
biste odabrali željeni kut kamere.
desnog kanala zvučnog zapisa 1.
•• [2:STEREO]: stereo zvuk zvučnog
zapisa 2.
•• [2:1/L]/[2:2/R]: monozvuk lijevog ili
desnog kanala zvučnog zapisa 2.
Odabir postavke titlova
Više puta zaredom pritisnite
SUBTITLE tijekom reprodukcije
kako biste odabrali željeni jezik
titlova ili isključili titlove.
Promjena jezika/zvuka
Pomoću izbornika PBC
(upravljanje reprodukcijom) možete
upotrebljavati interaktivne značajke
za VIDEO CD (VIDEO CD verzija 2.0 i
Super VCD).
1 Pritisnite  za reprodukciju
Više puta zaredom pritisnite
AUDIO tijekom reprodukcije kako
biste odabrali željeni audio format
ili način rada.
DVD VIDEO
Možete odabrati audio format ili
jezik kada izvor sadrži više audio
formata ili višejezični zvuk.
Kada se prikazuju 4 znamenke, one
označavaju kôd jezika. Pogledajte
„Popis jezičnih kodova” (str. 75)
za potvrdu kôda jezika. Kada se
isti jezik prikazuje dva ili više puta,
DVD VIDEO snima se u više audio
formata.
VIDEO CD / AUDIO CD / audio
datoteka
Možete promijeniti izlaz zvuka.
•• [STEREO]: stereo zvuk.
•• [1/L]/[2/R]: monozvuk lijevog ili
desnog kanala.
VIDEO CD-a s PBC funkcijama.
Na TV zaslonu prikazuje se PBC
izbornik.
2 Pritisnite SHIFT i držite ga
Reprodukcija diska / USB uređaja
Reprodukcija VIDEO CD-a s PBC
funkcijama
pritisnutim te pritisnite brojčane
tipke kako biste odabrali broj
željene stavke, a zatim
pritisnite .
3 Nastavite reprodukciju prema
uputama u izborniku.
Note
PBC reprodukcija otkazana je ako je
aktivirano ponavljanje reprodukcije.
Otkazivanje PBC reprodukcije
1 Pritisnite  ili  ili pritisnite i
držite SHIFT, a zatim pritisnite
brojčane tipke za odabir pjesme
nakon što se reprodukcija
zaustavi.
25HR
2 Pritisnite  ili
.
Reprodukcija započinje od odabrane
pjesme.
Povratak na PBC reprodukciju
Dvaput pritisnite , a zatim
pritisnite .
Nastavak reprodukcije za više
diskova
Sustav može pohraniti točke za
nastavak reprodukcije za čak 6 diskova i
nastaviti reprodukciju nakon ponovnog
umetanja istog diska. Ako pohranite
točku za nastavak reprodukcije za
sedmi disk, briše se točka za nastavak
reprodukcije za prvi disk.
Kako biste aktivirali tu funkciju,
postavite [MULTI-DISC RESUME] u
[SYSTEM SETUP] na [ON] (str. 32).
Note
Ako želite pokrenuti reprodukciju
ispočetka, dvaput pritisnite , a zatim
pritisnite .
Upotreba načina
reprodukcije
Reprodukcija normalnim
redoslijedom (uobičajena
reprodukcija)
Kada se reprodukcija zaustavi, više
puta zaredom pritisnite PLAY MODE.
 T
ijekom reprodukcije diska
•• [DISC]: reproducira disk.
•• [FOLDER]*: reproducira
sve datoteke koje se mogu
reproducirati u određenoj mapi
na disku.
* Ne može se odabrati za AUDIO CD.
26HR
T
ijekom reprodukcije s USB
uređaja
•• [ONE USB DEVICE]: reproducira
USB uređaj.
•• [FOLDER]: reproducira sve datoteke
koje se mogu reproducirati u
određenoj mapi na USB uređaju.
Note
•• Kada je uobičajena reprodukcija
postavljena na [DISC] ili [ONE USB DEVICE],
na zaslonu ne svijetle "FLDR" i "SHUF".
•• Kada je uobičajena reprodukcija
postavljena na [FOLDER], na zaslonu
svijetli "FLDR".
Reproduciranje nasumičnim
redoslijedom (reprodukcija
nasumičnim redoslijedom)
Kada se reprodukcija zaustavi, više
puta zaredom pritisnite PLAY MODE.
 Tijekom reprodukcije diska
•• [DISC (SHUFFLE)]: nasumično
reproducira sve audio datoteke s
diska.
•• [FOLDER (SHUFFLE)]*: nasumično
reproducira sve audio datoteke iz
određene mape na disku.
* Ne može se odabrati za AUDIO CD.
T
ijekom reprodukcije s USB
uređaja
•• [ONE USB DEVICE (SHUFFLE)]:
nasumično reproducira sve audio
datoteke s USB uređaja.
•• [FOLDER (SHUFFLE)]: nasumično
reproducira sve audio datoteke iz
određene mape na USB uređaju.
Note
•• Kada je nasumična reprodukcija
postavljena na [DISC (SHUFFLE)] ili
[ONE USB DEVICE (SHUFFLE)],
na zaslonu svijetli "SHUF".
•• Na zaslonu svijetle “FLDR” i “SHUF” kada
je nasumična reprodukcija postavljena
na [26].
•• Nasumična reprodukcija nije moguća za
datoteke s videozapisima.
•• Nasumična reprodukcija otkazat će se ako:
—— otvorite ladicu diska
—— izvodite sinkronizirani prijenos
—— promijenite način Media Mode.
•• Nasumična reprodukcija može se
otkazati nakon što odaberete mapu ili
pjesmu za reprodukciju.
Uzastopna reprodukcija
(ponavljanje reprodukcije)
Poništavanje ponavljanja
reprodukcije
Ograničavanje
reprodukcije diska
(roditeljski nadzor)
Možete ograničiti reprodukciju DVD
VIDEO diskova s obzirom na unaprijed
određenu razinu. Scene se mogu
preskočiti ili zamijeniti drugim scenama.
1 Pritisnite SHIFT i držite ga
2
3
4
Više puta zaredom pritisnite REPEAT
kako biste odabrali [OFF].
Note
•• Na zaslonu svijetli „
“ kada je
ponavljanje reprodukcije postavljeno
na [ALL] ili [DISC].
•• Na zaslonu svijetli „
“ kada je
ponavljanje reprodukcije postavljeno
na [TITLE], [CHAPTER], [TRACK] ili [FILE].
•• Tijekom PBC reprodukcije ne možete
pokrenuti ponavljanje reprodukcije
s VIDEO CD-om.
•• Ovisno o vrsti DVD VIDEO diska, ne možete
pokrenuti ponavljanje reprodukcije.
•• Ponavljanje reprodukcije poništava se u
sljedećim slučajevima:
—— otvorite ladicu diska
5
6
pritisnutim te pritisnite SETUP
kad se zaustavi reprodukcija.
Više puta zaredom pritisnite /
kako biste odabrali
[SYSTEM SETUP], a zatim
pritisnite .
Više puta zaredom pritisnite /
kako biste odabrali
[PARENTAL CONTROL], a zatim
pritisnite .
Pritisnite SHIFT i držite ga
pritisnutim te pritisnite brojčane
gumbe za unos ili ponovni unos
četveroznamenkaste lozinke,
a zatim pritisnite .
Više puta zaredom pritisnite /
kako biste odabrali [STANDARD],
a zatim pritisnite .
Više puta zaredom pritisnite /
kako biste odabrali geografsko
područje kao ograničenje razine
reprodukcije, a zatim pritisnite .
Područje je odabrano.
Nakon što odaberete [OTHERS],
unesite regionalni kôd željenog
geografskog područja koji možete
pronaći na popisu „Popis regionalnih
kodova za roditeljski nadzor“ (str. 76)
tako što ćete pritisnuti i držati SHIFT,
a zatim pritisnuti brojčane gumbe.
Reprodukcija diska / USB uređaja
Više puta zaredom pritisnite REPEAT.
Ovisno o vrsti diska ili datoteke, neke
postavke možda neće biti dostupne.
•• [OFF]: reprodukcija se ne ponavlja.
•• [ALL]: ponavljaju se sve pjesme
ili datoteke u odabranom načinu
reprodukcije.
•• [DISC]: ponavlja sav sadržaj
(samo DVD VIDEO i VIDEO CD).
•• [TITLE]: ponavlja trenutačni naslov
(samo DVD VIDEO).
•• [CHAPTER]: ponavlja trenutačno
poglavlje (samo DVD VIDEO).
•• [TRACK]: ponavlja trenutačnu pjesmu.
•• [FILE]: ponavlja trenutačnu
datoteku s videozapisima.
—— isključite sustav (samo DVD VIDEO i
VIDEO CD)
—— promijenite funkciju (samo DVD
VIDEO i VIDEO CD)
—— izvodite sinkronizirani prijenos
—— promijenite način Media Mode.
27HR
7 Više puta zaredom pritisnite
/
8Više puta zaredom pritisnite
/
kako biste odabrali [LEVEL],
a zatim pritisnite .
Prikaz informacija o
disku i USB uređaju
kako biste odabrali željenu
razinu, a zatim pritisnite .
Što je vrijednost manja, to je
ograničenje strože.
Isključivanje funkcije roditeljskog
nadzora
Postavite [LEVEL] na [OFF] u 8. koraku.
Informacije na TV zaslonu
Pritisnite SHIFT i držite ga
pritisnutim te više puta zaredom
pritisnite DISPLAY tijekom
reprodukcije.
Reproduciranje diska za koji je
postavljen roditeljski nadzor
1 Umetnite disk i pritisnite .
Zaslon za unos lozinke prikazuje
se na TV zaslonu.
2 Pritisnite SHIFT i držite ga
pritisnutim te pritisnite brojčane
gumbe za unos ili ponovni unos
četveroznamenkaste lozinke,
a zatim pritisnite .
Sustav pokreće reprodukciju.
Ako zaboravite svoju lozinku
Izvadite disk i ponovite korake od
1 do 3 iz odjeljka „Ograničavanje
reprodukcije diska (roditeljski nadzor)“
(str. 27). Pritisnite SHIFT i držite
ga pritisnutim te pritisnite brojčane
gumbe za unos lozinke „199703”,
a zatim pritisnite .
Slijedite upute na zaslonu i unesite
novu četveroznamenkastu lozinku.
Potom ponovno umetnite disk i
pritisnite .
Morat ćete ponovno unijeti novu
lozinku.
 Informacije o reprodukciji
Vrijeme reprodukcije i preostalo
vrijeme reprodukcije
 Brzina prijenosa u bitovima
 Vrsta medija
 Status reprodukcije
 Naslov1) / pjesma / naziv
datoteke2)
 Album1) / naziv mape2) /
poglavlje / broj kazala
 Naziv izvođača1)2)
Prikazuje se pri reprodukciji
audio datoteke.
1) Ako
audio datoteka ima oznaku ID3,
sustav će prikazati naziv albuma/
naslova/izvođača sadržan u oznaci
ID3. Sustav podržava ID3 verzije
1.0/1.1/2.2/2.3.
2)Ako naziv sadrži znakove koji se ne mogu
prikazati, ti će se znakovi prikazati kao „_”.
Note
•• Ovisno o izvoru koji se reproducira,
28HR
—— neke informacije možda se neće
prikazati
—— neće se moći prikazati neki znakovi.
•• Ovisno o načinu reprodukcije, prikazane
informacije mogu se razlikovati.
Prikaz informacija o audio
formatu za DVD VIDEO diskove i
datoteke s videozapisima
Više puta za redom pritisnite AUDIO
tijekom reprodukcije.
Informacije na zaslonu
1 Kada se reprodukcija zaustavi
u DVD/CD ili USB funkciji,
pritisnite SHIFT i držite ga
pritisnutim te pritisnite SETUP.
Na TV zaslonu prikazat će se
izbornik za postavljanje.
2 Više puta zaredom pritisnite
/
kako biste odabrali
[LANGUAGE SETUP],
[VIDEO SETUP], [AUDIO SETUP],
[SYSTEM SETUP] ili [HDMI SETUP],
a zatim pritisnite .
3 Više puta zaredom pritisnite
/
4Više puta zaredom pritisnite
/
Note
Pritisnite SHIFT i držite ga pritisnutim
te pritisnite SETUP.
•• Naziv diska ili pjesme možda se neće
moći prikazati ovisno o znakovima.
kako biste odabrali željenu
stavku, a zatim pritisnite .
za odabir željene postavke,
a zatim pritisnite .
Postavka je odabrana i postavljanje
je dovršeno.
Izlazak iz izbornika
•• Vrijeme reprodukcije audio datoteka
i datoteka s videozapisima možda se
neće pravilno prikazivati.
•• Proteklo vrijeme reprodukcije audio
datoteke kodirane pomoću VBR-a
(varijabilna brzina prijenosa u bitovima)
ne prikazuje se ispravno.
Upotreba izbornika
za postavljanje
Stavke kao što su slika i zvuk možete
prilagođavati na razne načine.
Prikazane stavke mogu se razlikovati
ovisno o državi ili regiji.
ostavljanje jezika
P
– [LANGUAGE SETUP]
Reprodukcija diska / USB uređaja
Više puta zaredom pritisnite
DISPLAY dok je sustav uključen.
Informacije možete prikazati na
sljedeći način:
—vrijeme
—
reprodukcije / preostalo
vrijeme pjesme, naslov, poglavlje
—broj
—
scene
—naziv
—
datoteke, naziv mape
—naslov,
—
informacije o izvođaču i
albumu.
[OSD]
Postavlja jezik prikaza na zaslonu.
[MENU]
Postavlja jezik za DVD izbornik.
[AUDIO]
Mijenja jezik zvučnog zapisa.
Kada odaberete [ORIGINAL], odabire
se jezik kojem je dodijeljen prioritet
na disku.
Note
Postavke reprodukcije pohranjene na
disku nadjačavaju postavke izbornika za
postavljanje. Neke postavke izbornika za
postavljanje stoga se možda neće izvoditi.
29HR
[SUBTITLE]
Prebacuje jezik titlova snimljenih na
DVD VIDEO disku.
Kada odaberete [AUDIO FOLLOW],
jezik titlova promijenit će se u skladu
s jezikom koji ste odabrali za zvučni
zapis.
[4:3 PAN SCAN]: ova se postavka
odabire prilikom spajanja TV-a sa
zaslonom 4:3 bez funkcije širokog
zaslona. ova postavka prikazuje sliku
potpune visine preko cijelog zaslona
s odrezanim bočnim stranama.
Note
Ako odaberete [OTHERS] na [MENU],
[AUDIO] i [SUBTITLE], unesite kôd jezika iz
poglavlja „Popis jezičnih kodova”
(str 75) s pomoću brojčanih gumba.
ostavljanje TV zaslona
P
– [VIDEO SETUP]
[TV TYPE]
[16:9]: ova se postavka odabire
prilikom spajanja TV-a sa širokim
zaslonom ili funkcijom širokog
zaslona.
[4:3 LETTER BOX]: ova se postavka
odabire prilikom spajanja TV-a sa
zaslonom 4:3 bez funkcije širokog
zaslona. ova postavka prikazuje široku
sliku s crnim crtama na vrhu i dnu.
30HR
[4:3 OUTPUT]
[FULL]: ova se postavka odabire
prilikom spajanja TV-a s funkcijom
širokog zaslona. Prikazuje sliku na
zaslonu 4:3 u omjeru 16:9 čak i na
TV-u sa širokim zaslonom.
[NORMAL]: Mijenja veličinu slike
kako bi odgovarala veličini zaslona
s izvornim omjerom slike. Ova
postavka prikazuje crne crte na
lijevoj i desnoj strani kada se slika
prikazuje u omjeru 4:3.
[COLOR SYSTEM(VIDEO CD)]
(Osim za modele za Južnu Ameriku,
Europu i Rusiju)
Ovom se postavkom postavlja
sustav boje (PAL ili NTSC).
[AUTO]: emitira video signal u
skladu sa sustavom boja diska.
Tu postavku odaberite ako TV
upotrebljava sustav DUAL.
[PAL]: mijenja video signal NTSC
diska i emitira ga u sustavu PAL.
[NTSC]: mijenja video signal PAL
diska i emitira ga u sustavu NTSC.
Pojedinosti potražite u odjeljku
„Promjena sustava boje“ (str. 21).
[BLACK LEVEL]
[PAUSE MODE]
[AUTO]: slika, uključujući objekte
koji se dinamički kreću, prikazuje se
bez podrhtavanja. U uobičajenim
okolnostima odaberite tu postavku.
[FRAME]: slika, uključujući objekte
koji se ne kreću dinamički, prikazuje
se u visokoj rezoluciji.
ostavljanje mogućnosti
P
zvuka – [AUDIO SETUP]
[AUDIO DRC]
(Kompresija dinamičkog raspona)
Korisno je kada želite gledati filmove
uz nisku glasnoću zvuka kasno
navečer.
[OFF]: isključeno.
[STANDARD]: dinamički raspon
komprimiran je prema želji
snimatelja.
Zvučnom zapisu koji sadrži najveći
broj kanala daje prioritet kada
reproducirate DVD VIDEO disk na
kojemu je snimljeno više audio
formata (format PCM, MPEG audio,
DTS ili Dolby Digital).
[OFF]: bez prioriteta.
[AUTO]: sa zadanim prioritetom.
[A/V SYNC]
(Samo datoteke s videozapisima)
[OFF]: Ne prilagođava se.
[ON]: prilagođava kašnjenje slike
u odnosu na zvuk kada zvuk nije
usklađen s prikazanom slikom.
[DOWNMIX]
Odabire signal audio izlaza za
reprodukciju višekanalnog zvuka.
[NORMAL]: emitira višekanalni zvuk
u 2-kanalni stereosignal.
[DOLBY SURROUND]: emitira
višekanalni zvuk u 2-kanalni
surround signal.
Reprodukcija diska / USB uređaja
(samo modeli za Latinsku Ameriku)
Odabir razine crne boje (razina
postavljanja) izlaznog video signala
iz priključka VIDEO OUT.
[ON]: postavlja razinu crne boje
izlaznog signala na standardnu razinu.
[OFF]: smanjuje standardnu razinu
crne boje. Upotrijebite ovu opciju
kada slika postane previše blijeda.
[TRACK SELECTION]
Note
Ova funkcija radi samo za HDMI OUT (TV)
ARC priključak.
ostavljanje sustava
P
– [SYSTEM SETUP]
[SCREEN SAVER]
Čuvar zaslona pomaže štititi uređaj
za prikazivanje od oštećenja (dupla
slika). Pritisnite  +/– da biste izašli
iz čuvara zaslona.
[ON]: slika čuvara zaslona prikazuje
se ako sustav miruje otprilike
15 minuta.
31HR
[OFF]: isključuje funkciju. Ne
prikazuje se slika čuvara zaslona.
ostavljanje mogućnosti
P
multimedijskog sučelja
visoke rezolucije (HDMI) –
[HDMI SETUP]
[BACKGROUND]
Odabire boju pozadine ili sliku koja
će se prikazati na TV zaslonu.
[JACKET PICTURE]: zamrznuta slika
(fotografija) snimljena na disku
prikazuje se u pozadini.
[GRAPHICS]: u pozadini se prikazuje
slika pohranjena u sustavu.
[BLUE]: pozadina je plava.
[BLACK]: pozadina je crna.
[PARENTAL CONTROL]
Postavlja ograničenje reprodukcije.
Pojedinosti potražite u odjeljku
„Ograničavanje reprodukcije diska
(roditeljski nadzor)“ (str. 27).
[MULTI-DISC RESUME]
[ON]: pohranjuje točke za nastavak
reprodukcije u memoriju za najviše
6 diskova.
[OFF]: reprodukcija započinje od
točke za nastavak reprodukcije
samo za disk koji se trenutno nalazi
u sustavu.
[RESET]
Vraća zadane postavke izbornika za
postavljanje. Pojedinosti potražite u
odjeljku „Vraćanje zadanih postavki
izbornika za postavljanje“ (str. 68).
[HDMI RESOLUTION]
Odabire rezoluciju TV izlaza kada je
TV povezan putem HDMI kabela.
[AUTO(1920×1080p)]: emitira video
signale prema rezoluciji TV-a.
[1920×1080i]/[1280×720p]/
[720×480p]1)/[720×480/576p]2):
emitira video signale prema
odabranoj postavci rezolucije.
1) Samo
2)Za
za modele za Latinsku Ameriku.
ostale modele.
[YCBCR/RGB(HDMI)]
[YCBCR]: emitira YCBCR video signale.
[RGB]: Reproducira RGB video
signale.
[AUDIO(HDMI)]
[AUTO]: emitira audio signale u
izvornom formatu iz HDMI OUT (TV)
ARC priključka.
[PCM]: emitira 2-kanalne linearne
PCM signale iz HDMI OUT (TV) ARC
priključka.
[CONTROL FOR HDMI]
[ON]: funkcija Kontrola za HDMI
omogućena je. Možete zajednički
raditi sa sustavom i TV-om koji su
spojeni HDMI kabelom.
[OFF]: isključeno.
[AUDIO RETURN CHANNEL]
32HR
Postavite ovu funkciju kada sustav
priključite u priključak HDMI IN
na TV-u koji je kompatibilan s
funkcijom Kanal za povrat zvuka.
Ta je funkcija dostupna ako postavite
[CONTROL FOR HDMI] na [ON].
[ON]: Možete slušati zvuk TV-a iz
zvučnika sustava.
[OFF]: isključeno.
[STANDBY LINKED TO TV]
USB prijenos
Prije upotrebe USB
uređaja
Za kompatibilne USB uređaje
pogledajte „Web-mjesta za
kompatibilne uređaje” (str. 11).
(Uređaje iPhone/iPod možete
upotrebljavati sa sustavom samo
putem BLUETOOTH veze.)
Prijenos glazbe
Možete prenositi glazbu s diska
(samo AUDIO CD ili MP3 diskovi)
na USB uređaj povezan s (USB)
ulazom.
Sustav može prenijeti datoteke
u audio formatu MP3.
USB prijenos
Ta je funkcija dostupna ako
postavite [CONTROL FOR HDMI]
na [ON].
[AUTO]: kada isključite TV, sustav
se automatski isključuje u sljedećim
slučajevima:
—tijekom
—
reprodukcije videozapisa
u funkciji DVD/CD ili USB
—kad
— se zaustavi reprodukcija zvuka
u funkciji DVD/CD ili USB
—kad
— se odabere TV funkcija.
[ON]: sustav se automatski
isključuje kada isključite TV bez
obzira na funkciju.
[OFF]: Sustav se ne isključuje kada
isključite TV.
Note
•• Tijekom prijenosa ili brisanja nemojte
uklanjati USB uređaj. Time možete
oštetiti podatke na USB uređaju ili
oštetiti sam uređaj.
•• MP3 datoteke imaju istu brzinu
prijenosa u bitovima kao i izvorne
datoteke.
•• Prilikom prijenosa s AUDIO CD-a prije
prijenosa možete odabrati brzinu
prijenosa u bitovima.
•• Prijenos i brisanje s USB-a nisu
dopušteni ako je otvorena ladica diska.
Informacije o zaštićenom sadržaju
Prenesena glazba ograničena je samo na
osobnu upotrebu. Upotreba glazbe izvan
ovih ograničenja zahtijeva dopuštenje
vlasnika autorskih prava.
Odabir brzine prijenosa
u bitovima
Možete odabrati veću brzinu
prijenosa u bitovima da biste
prenijeli glazbu veće kvalitete.
33HR
3 Pripremite izvor zvuka.
1 Pritisnite OPTIONS.
2 Više puta zaredom pritisnite
/
kako biste odabrali "BIT RATE",
a zatim pritisnite .
3 Više puta zaredom pritisnite
/
kako biste odabrali željenu
brzinu prijenosa u bitovima,
a zatim pritisnite .
•• "128 kb/s": kodirane MP3
datoteke manje su i slabije
kvalitete zvuka.
•• "256 kb/s": kodirane MP3
datoteke veće su, ali imaju bolju
kvalitetu zvuka.
Za izlazak iz izbornika opcija
pritisnite OPTIONS.
Prijenos glazbe s diska
Glazbu možete prenijeti na USB
uređaj povezan na (USB) ulaz na
sljedeći način:
•• Sinkronizirani prijenos: prijenos
svih MP3 datoteka s diska na USB.
•• REC1 prijenos: prijenos jedne
pjesme ili MP3 datoteke tijekom
reprodukcije.
1 Priključite prijenosni USB uređaj
na (USB) ulaz na jedinici.
Note
USB adapter (nije priložen) možete
upotrebljavati za spajanje USB uređaja
s jedinicom ako se USB uređaj ne može
priključiti u (USB) ulaz.
2 Više puta zaredom pritisnite
FUNCTION kako biste odabrali
"DVD/CD", a zatim
umetnite disk.
34HR
Sinkronizirani prijenos:
ako sustav automatski pokrene
reprodukciju, dvaput pritisnite 
kako biste u potpunosti zaustavili
reprodukciju.
Kada se reprodukcija zaustavi,
uzastopno pritišćite PLAY MODE
kako biste odabrali željeni način
reprodukcije.
Note
Ako prijenos započnete u nasumičnoj
reprodukciji ili ponavljanju
reprodukcije, odabrani način
reprodukcije automatski se vraća na
uobičajenu reprodukciju.
REC1 prijenos:
odaberite pjesmu ili MP3 datoteku
koju želite prenijeti, a zatim
pokrenite reprodukciju.
4Pritisnite REC TO USB.
Na zaslonu se prikazuje
"PUSH ENTER".
5 Pritisnite
.
Prijenos započinje, a na zaslonu se
zatim pojavljuje "DO NOT REMOVE".
Ne uklanjajte USB uređaj dok
prijenos ne završi.
Kada prijenos završi, sustav
će učiniti sljedeće:
Sinkronizirani prijenos:
disk se automatski zaustavlja.
REC1 prijenos:
disk nastavlja s reprodukcijom
sljedeće pjesme ili datoteke.
Zaustavljanje prijenosa
Pritisnite .
Napomene o prijenosu
•• Ne možete prenositi MP3 datoteke
s diska u UDF formatu (univerzalni
format diska) na USB uređaj.
•• Tijekom prijenosa ne emitira se zvuk.
•• Tekstni podaci s CD-a ne prenose se
u stvorene MP3 datoteke.
•• Prijenos se automatski zaustavlja ako:
Pravila za izradu mapa i
datoteka
Maksimalni broj MP3 datoteka
koji se može generirati
•• 298 mapa
•• 650 datoteka u mapi
•• 650 datoteka u mapi REC1-CD ili
REC1-MP3
Ti se brojevi mogu razlikovati ovisno
o konfiguraciji datoteka i mape.
Tijekom prijenosa na USB uređaj,
mapa "MUSIC" stvara se izravno
ispod mape "ROOT". Mape i datoteke
generiraju se u mapi "MUSIC" u skladu
s načinom i izvorom prijenosa na
način opisan u nastavku:
Sinkronizirani prijenos
 Prilikom prijenosa svih pjesama
s AUDIO CD-a
Naziv mape: "CDDA0001"*
Naziv datoteke: "TRACK001"*
P
rilikom prijenosa MP3 datoteka
s diska
Naziv mape: Isto kao izvor
Naziv datoteke: Isto kao izvor
REC1 prijenos
 Prilikom prijenosa pjesme s
AUDIO CD-a
Naziv mape: "REC1-CD"
Naziv datoteke: "TRACK001"*
USB prijenos
—— Tijekom prijenosa ponestane
prostora na USB uređaju.
—— Broj audio datoteka ili mapa na USB
uređaju dosegne najveći broj koji
sustav može prepoznati.
•• Ako mapa ili datoteka koje pokušavate
prenijeti već postoje na USB uređaju
pod istim nazivom, nazivu se dodaje
redni broj, a originalna datoteka ili
mapa ne brišu se.
•• Sljedeće radnje ne možete napraviti
tijekom prijenosa:
—— izbaciti disk
—— odabrati drugu pjesmu ili datoteku
—— pauzirati reprodukciju ili pronaći
mjesto u pjesmi ili datoteci
—— promijeniti funkciju.
•• Kada prenosite glazbu na WALKMAN®
pomoću funkcije "Media Manager for
WALKMAN", obavezno prenosite u MP3
formatu.
•• Kada na sustav priključujete
WALKMAN®, priključite ga nakon što
zaslon „Creating Library” ili „Creating
Database” na uređaju WALKMAN®
nestane.
P
rilikom prijenosa MP3
datoteke s diska
Naziv mape: "REC1-MP3"
Naziv datoteke: Isto kao izvor
* Nakon toga brojevi mapa i datoteka
dodjeljuju se serijski.
Brisanje audio datoteka ili
mapa s USB uređaja
1 Više puta zaredom pritisnite
FUNCTION i odaberite „USB”.
2 Više puta zaredom pritisnite
MEDIA MODE kako biste
odabrali [MUSIC].
3 Dok je reprodukcija zaustavljena,
pritisnite OPTIONS.
35HR
4Više puta zaredom pritisnite
/
kako biste odabrali „ERASE“,
a zatim pritisnite .
Popis mapa prikazuje se na TV zaslonu.
5 Više puta zaredom pritisnite
/
kako biste odabrali mapu,
a zatim pritisnite .
Popis datoteka prikazuje se na TV
zaslonu.
6Više puta zaredom pritisnite
/
kako biste odabrali audio
datoteku koju želite izbrisati,
a zatim pritisnite .
Ako želite izbrisati sve audio
datoteke iz mape, na popisu
odaberite [ALL TRACKS].
Na zaslonu se prikazuje "FOLDER
ERASE" ili "TRACK ERASE" i
"PUSH ENTER".
Da biste otkazali brisanje, pritisnite .
7 Pritisnite
.
Na zaslonu se prikazuje poruka
"COMPLETE".
Za izlazak iz izbornika opcija
pritisnite OPTIONS.
Note
•• Možete izbrisati samo podržanu audio
datoteku, datoteku u MP4 formatu i
datoteku u 3GP formatu.
•• Ne možete brisati audio datoteke ili
mape kad je odabrana nasumična
reprodukcija. Prije brisanja postavite
način reprodukcije na način uobičajene
reprodukcije.
•• Brisanje nije dopušteno ako je otvorena
ladica diska.
36HR
Tuner
Slušanje radija
1 Više puta zaredom pritisnite
FUNCTION i odaberite
„TUNER FM”.
2 Namjestite stanicu.
Za automatsko traženje:
Pritisnite i držite TUNING+/– sve dok
se frekvencija na zaslonu ne počne
mijenjati.
Traženje se prekida automatski
nakon pronalaska i podešavanja
stanice. "ST" (samo za FM
stereoprograme) svijetli na zaslonu.
Ako traženje ne prestaje, pritisnite
 da ga prekinete. Zatim provedite
ručno pretraživanje (u nastavku).
Za ručno podešavanje:
Više puta zaredom pritisnite
TUNING+/– kako biste namjestili
stanicu koju želite.
Note
Kada namjestite FM stanicu koja pruža
RDS usluge, emitirani sadržaj prikazuje
informacije kao što su naziv usluge ili
naziv stanice. RDS informacije možete
provjeriti ako tako da više puta zaredom
pritisnete DISPLAY.
Savjet
Kako biste smanjili statički šum slabe
FM stereostanice, više puta zaredom
pritisnite FM MODE sve dok „ST“ ne
prestane svijetliti na zaslonu. Izgubit ćete
stereoefekt, ali će prijam biti bolji.
Memoriranje radijskih stanica
Do 20 FM stanica možete pohraniti
kao omiljene stanice.
1 Prebacite na željenu stanicu.
2 Pritisnite DVD/TUNER MENU.
3 Više puta zaredom pritisnite /
kako biste odabrali broj željene
memorirane stanice, a zatim
pritisnite .
Slušanje memoriranih stanica
Više puta zaredom pritisnite
PRESET+/– kako biste odabrali
željeni memorirani broj.
Možete i pritisnuti i držati SHIFT te
pritisnuti numeričke gumbe i zatim
pritisnuti .
O bežičnoj tehnologiji
BLUETOOTH
Bežična tehnologija BLUETOOTH
jest bežična tehnologija kratkog
dometa koja omogućuje bežičnu
podatkovnu komunikaciju između
digitalnih uređaja.
Podržana BLUETOOTH verzija,
profili i kodeci
Pojedinosti potražite u odjeljku
„Odjeljak za BLUETOOTH“ (str. 73).
Kompatibilni BLUETOOTH uređaji
Pojedinosti potražite u odjeljku
„Web-mjesta za kompatibilne
uređaje“ (str. 11).
Tuner / 37
Na zaslonu se prikazuje
"COMPLETE" i stanica se pohranjuje.
Ako je odabranom broju
memoriranja dodijeljena druga
stanica, tu stanicu zamjenjuje nova.
BLUETOOTH veza
O indikatoru funkcije
BLUETOOTH
Status funkcije BLUETOOTH pokazuje
indikator BLUETOOTH na jedinici koji
svijetli ili treperi u plavoj boji.
Status sustava
Status indikatora
BLUETOOTH stanje Polako treperi
pripravnosti
BLUETOOTH
Brzo treperi
uparivanje
BLUETOOTH veza
Svijetli
je uspostavljena
37HR
Uparivanje sustava s
BLUETOOTH uređajem
Uparivanje je postupak pri kojem
se BLUETOOTH uređaji međusobno
registriraju prije povezivanja.
Postupak uparivanja dovoljno je
provesti jednom.
Ako je vaš BLUETOOTH uređaj
kompatibilan s NFC-om, postupak
ručnog uparivanja nije potreban.
(Pogledajte odjeljak „Uspostavljanje
BLUETOOTH veze jednim dodirom
pomoću tehnologije NFC“
na str. 40.)
1 Postavite BLUETOOTH uređaj na
udaljenost od 1 metra od
jedinice.
2 Više puta zaredom pritisnite
FUNCTION kako biste odabrali
funkciju BLUETOOTH.
Na zaslonu se prikazuje
„BLUETOOTH”.
Savjet
•• Ako nema informacija o
uparivanju sustava (primjerice ako
upotrebljavate funkciju BLUETOOTH
po prvi put nakon kupnje), "PAIRING"
treperi na zaslonu i sustav ulazi u
način rada za uparivanje. Prijeđite
na 4. korak.
•• Ako je sustav priključen na
BLUETOOTH uređaj, pritisnite
BLUETOOTH na jedinici kako bi
se prekinula veza s BLUETOOTH
uređajem.
3 Pritisnite
PAIRING na jedinici i
držite 2 sekunde ili dulje.
"PAIRING" treperi na zaslonu.
38HR
4Uključite funkciju BLUETOOTH
na BLUETOOTH uređaju i
provedite postupak uparivanja.
Pojedinosti potražite u uputama za
upotrebu BLUETOOTH uređaja.
5 Odaberite „MHC-V21D“ na
zaslonu BLUETOOTH uređaja.
Izvršite taj korak u roku od 5 minuta,
inače će se uparivanje otkazati.
U tom slučaju ponovite postupak
od 3. koraka.
Note
Ako je na BLUETOOTH uređaju
potrebno unijeti lozinku, unesite
"0000". Lozinka se može zvati
"pristupni kod", "PIN kod", "PIN broj" ili
"zaporka".
6Uspostavite vezu s BLUETOOTH
uređajem.
Kada je uparivanje dovršeno i
BLUETOOTH veza uspostavljena,
na zaslonu se prikazuje naziv
BLUETOOTH uređaja.
Ovisno o BLUETOOTH uređaju,
uspostavljanje veze možda će
automatski započeti nakon
dovršetka uparivanja.
Adresu BLUETOOTH uređaja možete
provjeriti uzastopnim pritiskanjem
gumba DISPLAY.
Note
•• Možete upariti najviše 8 BLUETOOTH
uređaja. Ako uparite deveti BLUETOOTH
uređaj, izbrisat će se prvi upareni uređaj.
•• Ako želite obaviti uparivanje s drugim
BLUETOOTH uređajem, ponovite korake
od 1 do 6.
Poništavanje postupka
uparivanja
Na jedinici pritisnite PAIRING i
držite 2 sekunde ili dulje dok se na
zaslonu ne prikaže „BT AUDIO“.
Brisanje informacija o uparivanju
Sve informacije o uparivanju
možete izbrisati vraćanjem sustava
na izvorne postavke. Pogledajte
„Vraćanje sustava na izvorne
postavke“ (str. 68).
Note
Nakon vraćanja sustava na izvorne
postavke možda se neće moći povezati
s uređajem iPhone/iPod. U tom slučaju
izbrišite informacije o uparivanju sustava
na uređaju iPhone/iPod, a zatim ponovno
provedite postupak uparivanja.
Slušanje glazbe na
BLUETOOTH uređaju
1 Pritisnite BLUETOOTH na jedinici
kako biste odbrali funkciju
BLUETOOTH.
Na zaslonu se prikazuje
„BLUETOOTH”.
uređajem.
Pritisnite BLUETOOTH na jedinici
kako biste se povezali na posljednji
povezani BLUETOOTH uređaj.
Uspostavite BLUETOOTH vezu s
BLUETOOTH uređajem ako uređaj
nije povezan.
Kada se uspostavi veza, naziv
BLUETOOTH uređaja prikazuje se na
zaslonu.
3 Pritisnite  da biste pokrenuli
reprodukciju.
Ovisno o BLUETOOTH uređaju,
——možda ćete dvaput morati
pritisnuti gumb .
——možda ćete morati pokrenuti
reprodukciju izvora zvuka na
BLUETOOTH uređaju.
4Prilagodite jačinu zvuka.
Prvo prilagodite jačinu zvuka
BLUETOOTH uređaja. Ako je jačina
zvuka i dalje preslaba, prilagodite
jačinu zvuka na sustavu.
Note
BLUETOOTH veza
Možete slušati glazbu na
BLUETOOTH uređaju i upravljati
reprodukcijom pomoću gumba na
jedinici ili daljinskom upravljaču.
Prije reprodukcije glazbe provjerite
jesu li ispunjeni sljedeći uvjeti:
—Je
— li BLUETOOTH funkcija
BLUETOOTH uređaja uključena.
—Uparivanje
—
je dovršeno (str. 38).
Kada se povežu sustav i BLUETOOTH
uređaj, reprodukcijom možete
upravljati pomoću gumba , , ,
/ i /.
2 Uspostavite vezu s BLUETOOTH
Kada sustav nije povezan ni s jednim
BLUETOOTH uređajem, sustav će se
automatski povezati s posljednjim
povezanim BLUETOOTH uređajem kada
pritisnete BLUETOOTH ili  na jedinici.
Prekid BLUETOOTH veze
Pritisnite BLUETOOTH na jedinici.
Na zaslonu će se prikazati "BT AUDIO".
Ovisno o BLUETOOTH uređaju
BLUETOOTH veza može se
automatski prekinuti kada
zaustavite reprodukciju.
39HR
Povezivanje sustava s
više BLUETOOTH uređaja
(veza s više uređaja)
Možete istovremeno povezati do tri
BLUETOOTH uređaja sa sustavom
pomoću A2DP/AVRCP veze.
Prije uparivanja sljedećeg
BLUETOOTH uređaja provjerite je
li funkcija BLUETOOTH na sustavu
uključena i je li prvi BLUETOOTH
uređaj povezan sa sustavom.
Uparivanje s drugim i trećim
uređajem
Ponovite korake od 1. do 6. odjeljka
„Uparivanje sustava s BLUETOOTH
uređajem“ (str. 38).
Prebacivanje izvora reprodukcije
Pokrenite reprodukciju na drugom
povezanom BLUETOOTH uređaju
dok trenutačni uređaj reproducira
glazbu. Sustav će emitirati zvuk s
posljednjeg uređaja.
Note
•• Radnje mogu varirati ovisno o
BLUETOOTH uređaju. BLUETOOTH
uređaj možda neće biti povezan, ovisno
o kombinaciji uređaja. Za pojedinosti
pogledajte upute za rad uređaja.
•• Ako pokušate povezati 4. BLUETOOTH
uređaj, odspojit će se najstariji uređaj za
reprodukciju.
•• Ovisno o BLUETOOTH uređaju, možda
nećete moći uspostaviti tri BLUETOOTH
veze istovremeno.
•• Ne možete uspostaviti vezu s više
uređaja kada upotrebljavate funkciju
Wireless Party Chain ili funkciju
Speaker Add.
Odspajanje bilo kojeg
BLUETOOTH uređaja s veze s više
uređaja
Prekinite BLUETOOTH vezu na
BLUETOOTH uređaju koji želite
odspojiti.
Odspajanje svih BLUETOOTH
uređaja s veze s više uređaja
Na jedinici pritisnite BLUETOOTH.
Na zaslonu će se prikazati
"BT AUDIO".
Uspostavljanje
BLUETOOTH veze jednim
dodirom pomoću
tehnologije NFC
Tehnologija NFC (Near Field
Communication) tehnologija je koja
omogućuje bežičnu komunikaciju
kratkog dometa između različitih
uređaja, kao što su mobilni telefoni i
IC oznake.
Kada sustav dodirnete BLUETOOTH
uređajem kompatibilnim s funkcijom
NFC, on automatski čini sljedeće:
—uključuje
—
se u funkciji BLUETOOTH
—dovršava
—
uparivanje i
uspostavljanje BLUETOOTH veze.
Kompatibilni BLUETOOTH uređaji
BLUETOOTH uređaji s ugrađenom
funkcijom NFC (OS: Android™
2.3.3 ili noviji, izuzev sustava
Android 3.x)
40HR
Note
•• Sustav istodobno može prepoznati i
povezati se samo s jednim BLUETOOTH
uređajem kompatibilnim s funkcijom
NFC. Ako sa sustavom pokušate
povezati još jedan BLUETOOTH uređaj
kompatibilan s funkcijom NFC, odspojit
će se trenutačno povezan BLUETOOTH
uređaj kompatibilan s funkcijom NFC.
•• Ovisno o BLUETOOTH uređaju
kompatibilnim s funkcijom NFC, možda
ćete unaprijed trebati uključiti funkciju NFC.
Pojedinosti potražite u uputama za rad
BLUETOOTH uređaja.
1 Dodirnite BLUETOOTH uređajem
oznaku N na jedinici dok
BLUETOOTH uređaj ne odgovori
na sustav.
Prekid BLUETOOTH veze
Ponovno dodirnite BLUETOOTH
uređajem oznaku N na jedinici.
Postavljanje
BLUETOOTH
audiokodeka
Možete omogućiti primanje AAC,
LADC ili SBC kodeka s BLUETOOTH
uređaja. AAC/LDAC je moguće
odabrati samo ako BLUETOOTH
uređaj podržava AAC/LDAC.
/
kako biste odabrali „BT CODEC”,
a zatim pritisnite .
3 Više puta zaredom pritisnite
Povezivanje dovršite slijedeći upute
prikazane na BLUETOOTH uređaju.
Kada se uspostavi BLUETOOTH veza,
naziv BLUETOOTH uređaja prikazuje
se na zaslonu.
2 Pokrenite reprodukciju izvora
zvuka na BLUETOOTH uređaju.
Pojedinosti potražite u uputama za
upotrebu BLUETOOTH uređaja.
Savjet
Ako uparivanje i uspostavljanje
BLUETOOTH veze ne uspije, napravite
sljedeće.
—— Izvadite BLUETOOTH uređaj iz
torbice ako koristite torbicu za uređaj
dostupnu na tržištu.
—— Ponovno dodirnite BLUETOOTH
uređajem oznaku N na jedinici.
/
kako biste odabrali postavku,
a zatim pritisnite .
•• "AUTO": omogućava prijam u
formatu kodeka AAC ili LDC
BLUETOOTH veza
1 Pritisnite OPTIONS.
2 Više puta zaredom pritisnite
•• "SBC": prijam u formatu
kodeka SBC.
Za izlazak iz izbornika opcija
pritisnite OPTIONS.
Note
•• Ako je odabran AAC ili LDAC, možete
uživati u zvuku visoke kvalitete. Ako ne
možete slušati AAC ili LDAC zvuk
s uređaja ili je zvuk isprekidan,
odaberite "SBC".
•• Ako promijenite ovu postavku dok
je sustav povezan s BLUETOOTH
uređajem, veza s BLUETOOTH uređajem
bit će prekinuta. Da biste sustav
povezali s BLUETOOTH uređajem,
ponovno provedite uspostavljanje
BLUETOOTH veze.
41HR
Savjet
LDAC je tehnologija audio kodiranja koju
je razvila tvrtka Sony, a koja omogućuje
prijenos audio sadržaja visoke rezolucije
(Hi-Res) čak i preko BLUETOOTH veze. Za
razliku od ostalih tehnologija kodiranja
koje su kompatibilne s BLUETOOTH
funkcijom, kao što je SBC, ona radi
bez snižavanja frekvencija signala
audiosadržaja visoke rezolucije1) i
omogućuje prijenos približno tri puta
više podataka2) od ostalih tehnologija
putem BLUETOOTH bežične mreže uz
neusporedivu kvalitetu zvuka zahvaljujući
učinkovitom kodiranju i poboljšanom
pakiranju.
1) Ne
uključuje sadržaje u DSD formatu.
usporedbi s tehnologijom SBC
(potpojasno kodiranje) kada je
odabrana brzina prijenosa od 990 kb/s
(96/48 kHz) ili 909 kb/s (88,2/44,1 kHz).
2)U
Postavljanje
BLUETOOTH stanja
pripravnosti
BLUETOOTH stanje pripravnosti
omogućuje automatsko uključivanje
sustava kad uspostavite BLUETOOTH
vezu s BLUETOOTH uređajem.
1 Pritisnite OPTIONS.
2 Više puta zaredom pritisnite
/
kako biste odabrali „BT STSBY“,
a zatim pritisnite .
3 Više puta zaredom pritisnite
kako biste odabrali postavku,
a zatim pritisnite .
•• "ON": sustav se automatski
42HR
uključuje čak i kad je sustav u
stanju pripravnosti.
•• "OFF": isključuje tu funkciju.
Za izlazak iz izbornika opcija
pritisnite OPTIONS.
/
Uključivanje ili
isključivanje
BLUETOOTH signala
Možete se povezati sa sustavom s
uparenog BLUETOOTH uređaja u
svim funkcijama kada je BLUETOOTH
signal sustava uključen. BLUETOOTH
signal uključen je po zadanim
postavkama.
Pritisnite
+ i MEGA BASS na
jedinici i držite oko 3 sekunde.
Na zaslonu se prikazuje "BT ON" ili
"BT OFF".
Note
•• Sljedeće radnje ne možete obaviti kada
je BLUETOOTH signal isključen:
—— uparivanje i/ili povezivanje s
BLUETOOTH uređajem
—— upotreba mogućnosti „Sony | Music
Center”
—— mijenjanje BLUETOOTH audiokodeka.
•• Ako dodirnete oznaku N na jedinici s
BLUETOOTH uređajem kompatibilnim s
funkcijom NFC ili uključite BLUETOOTH
stanje pripravnosti, BLUETOOTH signal
automatski će se uključiti.
Kontroliranje
sustava s pomoću
pametnog telefona
ili tableta (Sony |
Music Center)
BLUETOOTH veze (str. 38).
4Pokrenite „Sony | Music Center”
i slijedite upute na zaslonu.
Note
•• Preporučujemo vam upotrebu najnovije
verzije aplikacije „Sony | Music Center”.
•• Ako aplikacija „Sony | Music Center“ ne
radi ispravno, pritisnite BLUETOOTH na
jedinici da biste prekinuli BLUETOOTH
vezu, a zatim ponovno uspostavite
BLUETOOTH vezu kako bi BLUETOOTH
veza uobičajeno radila.
•• Dostupne radnje putem aplikacije „Sony
| Music Center” mogu se razlikovati
ovisno o audio uređajima.
•• Više pojedinosti o aplikaciji „Sony |
Music Center” potražite na sljedećom
URL-u.
http://www.sony.net/smcqa/
•• Specifikacija i dizajn aplikacije „Sony |
Music Center” podložni su promjenama
bez prethodne obavijesti.
BLUETOOTH veza
„Sony | Music Center” je namjenska
aplikacija za upravljanje audio
uređajima tvrtke Sony koji su
kompatibilni s aplikacijom „Sony |
Music Center” pomoću pametnog
telefona ili tableta. Potražite aplikaciju
„Sony | Music Center” u trgovinama
Google Play ili App Store i preuzmite je
pomoću pametnog telefona ili tableta.
„Sony | Music Center” omogućuje vam:
—Promjenu
—
funkcije sustava,
upravljanje reprodukcijom diska/
USB uređaja i namještanje FM
stanice.
—Pregledavanje
—
glazbenog sadržaja
diska/USB uređaja.
—Prikaz
—
informacija o disku/
USB uređaju kao što su vrijeme
reprodukcije i naslova.
—Podešavanje
—
jačine zvuka i
promjena postavke zvuka.
—Kontroliranje
—
više sustava kada
upotrebljavate funkciju Wireless
Party Chain.
3 Povežite sustav i uređaj pomoću
1 Tražite „Sony | Music Center” ili
pretražite dvodimenzionalni
kod u nastavku.
2 Preuzmite aplikaciju „Sony |
Music Center” na uređaj.
43HR
Lude zabave
s aplikacijom
„Fiestable”
Možete kontrolirati značajke
zabave na kućnom audio sustavu
tvrtke Sony pomoću intuitivnog
i elegantnog korisničkog sučelja
aplikacije "Fiestable". Aplikacija
„Fiestable“ omogućuje kontrolu
značajki kao što su DJ Effect i
Karaoke. Možete uživati i u funkciji
„Motion Control” putem koje možete
upravljati određenim značajkama
na sustavu tako što ćete tresti
BLUETOOTH uređaj u različitim
smjerovima.
„Fiestable” je dodatak aplikacije
„Sony | Music Center”.
1 Potražite i preuzmite aplikaciju
„Sony | Music Center” na uređaj
(str. 43).
2 Potražite i preuzmite aplikaciju
„Fiestable” u trgovinama
Google Play ili App Store
pomoću uređaja.
3 Povežite sustav i uređaj pomoću
BLUETOOTH veze (str. 38).
4Pokrenite „Sony | Music Center”
i dodirnite ikonu „Fiestable”.
Note
Više pojedinosti o aplikaciji „Sony | Music
Center” potražite na sljedećom URL-u.
http://www.sony.net/smcqa/
44HR
Postizanje i dijeljenje
ranga partijanera Party
People i osvajanje
dodatnih značajki s
kraljem zabave Party
King
Sustav ima jedinstvenu značajku
kojom se može automatski
zabilježiti upotreba sustava.
Na osnovi upotrebe sustav će vas
rangirati prema različitom rangu
partijanera Party People prema
prethodno utvrđenim kriterijima.
Što češće upotrebljavate sustav,
postići ćete veći rang.
Kad postignete određeni rang
partijanera Party People, možete
svoje postignuće podijeliti putem
društvenih medija.
Sustav će nagraditi vaša postignuća
dodatnim značajkama.
Note
Za upotrebu te značajke provjerite jesu li
aplikacija „Sony | Music Center”
(str. 43) i „Fiestable” (str. 44)
instalirani na uređaju.
1 Povežite sustav i uređaj pomoću
BLUETOOTH veze (str. 38).
2 Pokrenite „Sony | Music Center”
i dodirnite ikonu „Fiestable”.
Možete provjeriti svoj trenutačni
rang, dodatne značajke, kao i
saznati kako prijeći na sljedeći rang.
Prilagođavanje zvuka
Prilagođavanje zvuka
U
Učinite ovo
Pojačavanje basa
i stvaranje
snažnijeg zvuka
(MEGA BASS)
Uzastopno pritišćite
MEGA BASS da biste
odabrali „BASS ON”.
Indikator MEGA
BASS zasvijetli.
Za isključivanje
uzastopno pritišćite
MEGA BASS kako
biste odabrali
"BASS OFF".
Reprodukcija
zvučnog efekta
dvorane (Fiesta)
Uzastopno pritišćite
SOUND FIELD +/– za
odabir željenog
zvučnog polja. Za
poništavanje više
puta zaredom
pritisnite SOUND
FIELD +/– kako biste
odabrali „FLAT“.
Odabir načina
virtualnog nogometa
Dok gledate prijenos nogometne
utakmice, osjećat ćete se kao da se
nalazite na stadionu.
Način virtualnog nogometa možete
odabrati samo tijekom funkcija
AUDIO IN i TV.
•• "ON NARRATION": možete uživati u
očaravajućem osjećaju prisutnosti na
nogometnom stadionu zahvaljujući
naglašenom zvuku navijanja.
•• "OFF NARRATION": možete uživati
u još više očaravajućem osjećaju
prisutnosti na nogometnom stadionu
smanjujući jačinu zvuka naracije u
korist naglašavanja navijanja.
Otkazivanje načina virtualnog
nogometa
Više puta zaredom pritisnite SOUND
FIELD +/– za odabir mogućnosti „FLAT”.
Note
•• Preporučujemo da odaberete način
virtualnog nogometa svaki put kada
gledate prijenos nogometne utakmice.
•• Ako čujete neprirodne zvukove kada
je odabrana opcija "OFF NARRATION",
preporučujemo da odaberete
"ON NARRATION".
•• Ova značajka ne podržava monozvuk.
Stvaranje vlastitog
zvučnog efekta
Prilagođavanje zvuka
Odabir zvučnog
polja
Više puta zaredom
pritisnite SOUND
FIELD +/– za odabir
mogućnosti
„FIESTA”. Za
poništavanje
uzastopno pritišćite
SOUND FIELD
+/– kako biste
odabrali drugo
zvučno polje.
Više puta zaredom pritisnite
SOUND FIELD +/– dok gledate
prijenos nogometne utakmice.
Možete pojačati ili sniziti razinu
određenih frekvencijskih pojasa,
a zatim spremiti postavku
u memoriju kao "CUSTOM EQ".
1 Pritisnite OPTIONS.
2 Više puta zaredom pritisnite
/
kako biste odabrali „CUSTOM
EQ”, a zatim pritisnite .
3 Više puta zaredom pritisnite
/
kako biste prilagodili razinu
ekvilizatora ili postavku surround
zvuka, a zatim pritisnite .
45HR
4Ponovite 3. korak kako biste
prilagodili razinu drugih
frekvencijskih pojasa i surround
efekta.
Za izlazak iz izbornika opcija
pritisnite OPTIONS.
Odabir prilagođene postavke
ekvilizatora
Podešavanje razine zvuka
uređaja za uzorkovanje zvuka
1 Pritisnite OPTIONS na daljinskom
upravljaču.
Više puta zaredom pritisnite SOUND
FIELD +/– za odabir funkcije
„CUSTOM EQ”.
2 Pritisnite
Stvaranje atmosfere
zabave (DJ Effect)
3 Pritisnite
Provedite tu radnju pomoću gumba
na jedinici.
1 Pritisnite sljedeći gumb za
/ na daljinskom
upravljaču više puta zaredom za
odabir mogućnosti „SAMPLER”,
a zatim pritisnite .
/ na daljinskom
upravljaču više puta zaredom za
podešavanje razine zvuka
uređaja za uzorkovanje zvuka,
a zatim pritisnite .
Za izlazak iz izbornika opcija pritisnite
OPTIONS na daljinskom upravljaču.
odabir vrste efekta.
Isključivanje efekta
•• FLANGER: stvaranje dubokog
•• Pritisnite DJ OFF.
•• Ponovno pritisnite odabrani
flanger efekta koji je sličan huci
mlažnjaka.
•• ISOLATOR: izdvajanje određenog
frekvencijskog pojasa
prilagodbom ostalih
frekvencijskih pojasa. Na primjer,
kada se želite fokusirati na vokale.
•• SAMPLER: omogućavanje niza
specijalnih zvučnih efekata.
2 Promijenite zvučni efekt.
Za FLANGER i ISOLATOR:
Okrenite kotačić VOLUME/DJ
CONTROL kako biste prilagodili
razinu efekta.
Za SAMPLER:
46HR
Za neprekidno emitiranje drugog
zvuka uređaja za uzorkovanje zvuka
okrenite kotačić VOLUME/DJ CONTROL.
Više puta zaredom pritisnite
SAMPLER kako biste odabrali željeni
način rada uređaja za uzorkovanje
zvuka, a zatim pritisnite S1, S2, S3 ili
S4 kako biste emitirali zvuk uređaja
za uzorkovanje zvuka.
gumb efekta (samo za FLANGER i
ISOLATOR).
Note
•• Efekt DJ Effect automatski se isključuje
kada napravite sljedeće:
—— isključite sustav
—— promijenite funkciju
—— aktivirate ili deaktivirate funkcije Wired
Party Chain i Wireless Party Chain.
—— promijenite zvučno polje.
—— upotrijebite prigušenje glasa.
—— promijenite tonalitet (kontrola
tonaliteta).
•• Ako aktivirate efekt DJ Effect tijekom
prijenosa, zvučni efekt neće se prenijeti
na USB uređaj.
•• Ako je efekt DJ Effect aktivan, za
podešavanje jačine zvuka na možete
upotrijebiti gumb VOLUME/DJ CONTROL
na jedinici.
Pritisnite  +/– na daljinskom upravljaču
da biste podesili jačinu zvuka.
Ostali postupci
Upotreba funkcije
Kontrola za HDMI
Povezivanje TV-a kompatibilnog
s funkcijom Kontrola za HDMI*
HDMI kabelom (HDMI kabel visoke
brzine s Ethernetom, nije priložen)
omogućuje vam jednostavno
upravljanje uređajem putem
daljinskog upravljača za TV.
S funkcijom Kontrola za HDMI možete
upotrebljavati sljedeće funkcije.
•• Funkcija isključivanja sustava
•• Funkcija upravljanja zvukom sustava
•• Audio Return Channel
•• Funkcija reprodukcije jednim
dodirom
•• Funkcija jednostavnog upravljanja
daljinskim upravljačem
•• Funkcija praćenja jezika
Note
Te će funkcije možda raditi s uređajima
koje nije proizvela tvrtka Sony, ali to nije
zajamčeno.
Priprema upotrebe funkcije
Kontrola za HDMI
Pritisnite i držite SHIFT te pritisnite
SETUP, a zatim postavite [HDMI SETUP]
– [CONTROL FOR HDMI] na [ON] na
sustavu (str. 32). Zadana postavka
je [ON].
Omogućite postavke funkcije Kontrola
za HDMI za TV povezan sa sustavom.
Funkcija isključivanja sustava
Kada isključite TV, sustav će se
automatski isključiti.
Pritisnite SHIFT i držite ga pritisnutim
te pritisnite SETUP, a zatim postavite
[HDMI SETUP] – [STANDBY LINKED
TO TV] na sustavu na [ON] ili [AUTO]
(str. 33). Zadana postavka je [AUTO].
Note
Ovisno o statusu uređaja, spojeni se
uređaj možda neće isključiti.
Funkcija upravljanja zvukom
sustava
Ako uključite sustav dok gledate
TV, zvuk TV-a emitirat će se kroz
zvučnike sustava. Jačina zvuka
sustava može se prilagoditi pomoću
daljinskog upravljača TV-a.
Ako se za posljednjeg gledanja TV-a
zvuk emitirao iz zvučnika sustava,
sustav će se automatski uključiti
kada ponovno uključite TV.
Radnje možete obaviti i pomoću
izbornika TV-a. Za pojedinosti
pogledajte upute za rad televizora.
Ostali postupci
* Funkcija Kontrola za HDMI standardna je
funkcija koju upotrebljava CEC (Consumer
Electronics Control) za omogućivanje
međusobnog upravljanja za HDMI (HighDefinition Multimedia Interface) uređaje.
Savjet
Ako omogućite funkciju Kontrola za
HDMI ("BRAVIA" sinkronizacija) kada
upotrebljavate TV koji je proizvela tvrtka
Sony, funkcija Kontrola za HDMI sustava
također je automatski omogućena. Nakon
završetka postavljanja na zaslonu će se
prikazati "COMPLETE".
Note
•• Razina jačine zvuka sustava prikazuje se
na TV zaslonu, ovisno o TV-u. Može se
razlikovati od jačine zvuka na zaslonu.
•• Ovisno o postavkama TV-a, funkcija
upravljanja zvukom sustava možda
neće biti dostupna. Za pojedinosti
pogledajte upute za rad televizora.
47HR
Audio Return Channel
Funkcija praćenja jezika
Ako je sustav spojen na HDMI IN
priključak TV-a koji je kompatibilan
s funkcijom Kanal za povrat zvuka,
možete slušati zvuk TV-a iz zvučnika
sustava bez priključivanja audio
kabela (nije priložen).
Pritisnite SHIFT i držite ga pritisnutim
te pritisnite SETUP, a zatim postavite
[HDMI SETUP] – [AUDIO RETURN
CHANNEL] na [ON] (str. 32).
Zadana postavka je [ON].
Kada promijenite jezik prikaza
na zaslonu TV-a, jezik prikaza na
zaslonu sustava također će se
promijeniti.
Note
Ako TV nije kompatibilan s funkcijom
Kanal za povrat zvuka, potrebno je
priključiti audio kabel (nije priložen)
(str. 20).
Funkcija reprodukcije jednim
dodirom
Kada pritisnete  u funkciji
DVD/CD-a ili USB funkciji, TV se
automatski uključuje. TV ulaz
prebacuje se na HDMI ulaz na koji je
sustav spojen.
Note
Ovisno o TV-u, početni dio reproduciranog
sadržaja možda se neće ispravno
reproducirati.
Funkcija jednostavnog
upravljanja daljinskim
upravljačem
Možete odabrati sustav gumbom
SYNC MENU na daljinskom upravljaču
za TV i upravljati njime.
Ta funkcija može se upotrebljavati
ako TV podržava izbornik veze.
Za pojedinosti pogledajte upute za
rad televizora.
Note
•• Na izborniku veza TV-a TV prepoznaje
sustav kao "Player".
•• Neke radnje možda neće biti dostupne s
nekim TV-ovima.
48HR
Uživanje u žičanoj reprodukciji pomoću više
sustava (funkcija Wired Party Chain)
Možete lančano povezati više audio sustava za stvaranje zanimljivijeg ugođaja
zabave i dobivanje jačeg zvuka.
Aktivirani sustav u lancu postat će domaćin Party Host i dijeliti glazbu. Ostali
sustavi postat će gosti Party Guest i reproducirat će istu glazbu kao i domaćin
Party Host.
Postavljanje funkcije Wired Party Chain
Postavite funkciju Wired Party Chain povezujući sve sustave audio kabelima
(nisu priloženi).
Prije povezivanja kabela isključite kabel za napajanje (mrežni vod).
 Ako su svi sustavi opremljeni funkcijom Wired Party Chain
Primjer: Prilikom povezivanja pomoću ovog i prvog sustava
Ostali postupci
Prvi sustav
Povezivanje
nastavite sve do
posljednjeg
sustava
Drugi
sustav
Posljednji
sustav
•• Posljednji sustav mora se priključiti na prvi sustav.
•• Svaki sustav može postati domaćin zabave.
49HR
•• Domaćina zabave možete promijeniti tako da to bude neki drugi sustav u
lancu. Pojedinosti potražite u odjeljku „Odabir novog domaćina zabave Party
Host (kada su svi sustavi opremljeni funkcijom Wired Party Chain)“ (str. 51).
•• Pobrinite se da je odabrana neka druga funkcija osim funkcije AUDIO IN.
Ako je odabrana funkcija AUDIO IN, ta se značajka ne može upotrijebiti.
 Ako neki sustav nije opremljen funkcijom Wired Party Chain
Primjer: Prilikom povezivanja pomoću ovog i prvog sustava
Povezivanje
nastavite sve do
posljednjeg sustava
Prvi sustav
Drugi
sustav
Posljednji
sustav*
* Sustav koji nije opremljen funkcijom Wired Party Chain povežite na posljednji sustav jer
će u suprotnom lanac završiti na tom sustavu. Obavezno odaberite funkciju audio ulaza
na tom posljednjem sustavu.
•• Posljednji sustav nije priključen na prvi sustav.
•• Prvi sustav morate odabrati kao domaćina zabave tako da svi sustavi
reproduciraju istu glazbu kada se uključi funkcija Wired Party Chain.
50HR
Uživanje u funkciji Wired
Party Chain
1 Utaknite kabel za napajanje
(mrežni vod) u strujnu utičnicu
i uključite sve sustave.
2 Prilagodite jačinu zvuka
na svakom sustavu.
3 Uključite funkciju Wired Party
Chain na sustavu koji želite
koristiti kao domaćina zabave.
Note
•• Ovisno o ukupnom broju jedinica
sustava koje ste povezali, gostima
zabave možda će trebati određeno
vrijeme dok ne počnu reproducirati
glazbu.
•• Promjena razine jačine zvuka i zvučnog
efekta na domaćinu zabave neće
utjecati na zvuk gostiju na zabavi.
isti izvor glazbe kao i domaćin zabave
čak i ako promijenite funkciju na gostu
zabave. No, možete namjestiti jačinu
zvuka i promijeniti zvučni efekt na gostu
zabave.
•• Kada na domaćinu zabave
upotrebljavate mikrofon, gosti zabave
ne emitiraju zvuk.
•• Kada neki od sustava u lancu obavlja
USB prijenos, prije uključivanja funkcije
Wired Party Chain pričekajte da sustav
dovrši ili prekine prijenos.
•• Pojedinosti o radu drugih sustava
pogledajte u uputama za upotrebu tih
sustava.
Odabir novog domaćina zabave
Party Host (kada su svi sustavi
opremljeni funkcijom Wired
Party Chain)
Ponovite 3. korak odjeljka "Uživanje
u funkciji Wired
Party Chain" na sustavu za koji
želite da postane novi domaćin
zabave. Trenutačni domaćin zabave
automatski će postati gost na
zabavi. Svi sustavi reproduciraju istu
glazbu kao novi domaćin zabave.
Note
•• Možete odabrati drugi sustav za novog
domaćina Party Host tek nakon što se
funkcija Wired Party Chain uključi za sve
sustave u lancu Chain.
•• Ako odabrani sustav ne postane novi
domaćin zabave nakon nekoliko
sekundi, ponovite 3. korak odjeljka
"Uživanje u funkciji Wired
Party Chain".
Ostali postupci
Primjer: Upotreba ovog sustava kao
domaćina zabave
 Više puta zaredom pritisnite
FUNCTION na jedinici za odabir
željene funkcije. Ako
upotrebljavate vezu 
(str. 49), nemojte odabrati
funkciju AUDIO IN. Ako
odaberete tu funkciju zvuk neće
moći izlaziti.
 Počnite reproducirati glazbu,
a zatim pritisnite PARTY
CHAIN na jedinici i držite
2 sekunde ili dulje.
Na zaslonu se prikazuje "PARTY
CHAIN". Domaćin zabave pokreće
Wired Party Chain, a drugi sustavi
automatski postaju gosti na zabavi.
Svi sustavi reproduciraju istu glazbu
kao domaćin zabave.
„WIRED P.CHAIN” svijetli na zaslonu
Party Host i Party Guests.
•• Gost zabave nastavlja reproducirati
Isključivanje funkcije Wired
Party Chain
Pritisnite PARTY CHAIN na
domaćinu Party Host i držite
2 sekunde ili dulje.
Na zaslonu se pojavljuje „LEAVE
PARTY”.
51HR
Note
Ako se funkcija Wired Party Chain ne
isključi nakon nekoliko sekundi, ponovno
pritisnite i držite PARTY CHAIN na
domaćinu Party Host 2 sekunde ili dulje.
Postavljanje načina zvuka
funkcije Wired Party Chain
Način zvuka možete postaviti kada je
uključena funkcija Wired Party Chain.
1 Pritisnite OPTIONS.
2 Uzastopno pritišćite
/ kako
biste odabrali „P CHAIN MODE“,
a zatim pritisnite .
3 Uzastopno pritišćite
/ kako
biste odabrali željeni način rada,
a zatim pritisnite .
•• "STEREO": emitira stereo zvuk.
Uživanje u bežičnoj
reprodukciji pomoću
više sustava (funkcija
Wireless Party Chain)
Možete spojiti više audio sustava u
lancu putem BLUETOOTH veze ako
su svi sustavi opremljeni funkcijom
Wireless Party Chain. Ta vam funkcija
omogućuje stvaranje uzbudljivijeg
ugođaja zabave i dobivanje jačeg
zvuka bez povezivanja kabelom.
Imajte na umu da možete
reproducirati izvor zvuka samo s
BLUETOOTH uređaja.
Prvi sustav u lancu koji će se
aktivirati postaje domaćin Party Host
i dijeli glazbu. Ostali sustavi postaju
Party Guests i reproduciraju istu
glazbu kao i Party Host.
•• "RIGHT CH": emitira monozvuk
desnog kanala.
•• "LEFT CH": emitira monozvuk
lijevog kanala.
Za izlazak iz izbornika opcija
pritisnite OPTIONS.
Postavljanje i uživanje u
funkciji Wireless Party Chain
Primjer: postavljanje sustava MHCV21D kao prvog sustava (Party Host)
1 Uključite sve sustave.
2 Postavite prvi sustav kao
domaćina zabave.
 Pritisnite BLUETOOTH na jedinici
za odabir funkcije BLUETOOTH.
 Povežite BLUETOOTH uređaj
sa sustavom putem
BLUETOOTH veze.
52HR
 Pritisnite W.PARTY CHAIN na
jedinici.
„CHAINING“ treperi na zaslonu.
Sustav ulazi u način Wireless
Party Chain.
Kad sustav uđe u način postavljanja
funkcije Wireless Party Chain, veza s
BLUETOOTH uređajem automatski
se prekida.
3 Postavite drugi sustav kao
gosta zabave.
 Pritisnite BLUETOOTH na jedinici
za odabir funkcije BLUETOOTH.
 Pritisnite W.PARTY CHAIN na
jedinici.
Drugi sustav postaje gost Party
Guest.
Na zaslonu svijetli „P.CHAIN”.
Note
4Postavite treći sustav kao gost
zabave ili više sustava kao
goste zabave.
Ponovite 3. korak.
Note
Povežite treći sastav ili kasnije sustave
unutar 30 sekunde od povezivanja
prethodnog sustava. „P.CHAIN” treperi
na zaslonu domaćina Party Host
unutar 30 sekundi. Nakon 30 sekundi
sustav se ne može povezati.
povezivanja posljednjeg gosta
Party Guest.
„P.CHAIN” prestat će treperiti na
zaslonu domaćina Party Host i
BLUETOOTH uređaj ponovno će se
povezati s domaćinom Party Host.
6Pokrenite reprodukciju na
povezanom BLUETOOTH uređaju.
7 Prilagodite jačinu zvuka.
Kad se jačina zvuka na domaćinu Party
Host prilagodi, prilagodi se i jačina
zvuka na Party Guests. Ako želite
prilagoditi jačinu zvuka na određenom
gostu Party Guest, prilagodite jačinu
zvuka za tog gosta Party Guest.
Note
•• Ne možete odabrati drugi sustav kao
novi Party Host dok je aktivirana funkcija
Wireless Party Chain.
•• Kada na domaćinu zabave
upotrebljavate mikrofon, gosti zabave
ne emitiraju zvuk.
•• Funkcije mjerača vremena za
automatsko isključivanje i automatskog
stanja pripravnosti nisu dostupne na
gostima Party Guests.
•• Pojedinosti o radu drugih sustava
pogledajte u uputama za upotrebu tih
sustava.
Savjet
Ostali postupci
Funkcija Wireless Party Chain otkazuje
se u sljedećim situacijama.
—— Ne izvrši se ikakva radnja unutar
1 minute nakon postavljanja
domaćina zabave u 2. koraku.
—— Ponovno je pritisnut gumb
W.PARTY CHAIN na domaćinu
zabave prije dovršetka koraka 3.
5 Pričekajte 30 sekundi nakon
Kako biste dodali nove goste Party Guest
nakon što je već uspostavljena funkcija
Wireless Party Chain, pritisnite i držite
W.PARTY CHAIN na domaćinu Party
Host i zatim ponovite korak 3 iz odjeljka
„Postavljanje i uživanje u funkciji Wireless
Party Chain“ (str. 52).
Isključivanje funkcije Wireless
Party Chain
Pritisnite W.PARTY CHAIN na
domaćinu Party Host.
Note
Kada promijenite funkciju ili isključite
Party Host, deaktivirat će se funkcija
Wireless Party Chain.
53HR
Odspajanje gosta Party Guest s
funkcije Wireless Party Chain
Pritisnite W.PARTY CHAIN na gostu
zabave koji želi otići. U tom će
slučaju ostatak funkcije Wireless
Party Chain ostati aktivan.
Note
Kada promijenite funkciju ili isključite
određenog gosta Party Guest, tom
će gostu biti poništena veza funkcije
Wireless Party Chain.
Sinkronizacija postavki tijekom
funkcije Wireless Party Chain
Kad je uključena funkcija Wireless
Party Chain, primijenit će se sljedeći
uvjeti:
•• Ako se postavke Mega Bass
i Speaker Light promijene na
domaćinu Party Host, mijenjaju se
i postavke na gostima Party Guest.
•• Postavke DJ Effect i Karaoke
kao što su prigušenje glasa
Vocal Fader i kontrola tonaliteta
Key Control isključene su i na
domaćinu Party Host i gostima
Party Guests.
•• Postavke zvučnog polja vraćaju se
na izvorne postavke i na domaćinu
Party Host i na gostima Party
Guests.
•• Kad je domaćin Party Host
isključen, isključeni su i gosti Party
Guests.
Slušanje glazbe
pomoću bežične
tehnologije s dva
sustava (funkcija
Speaker Add)
Da biste upotrijebiti tu funkciju,
potrebna su dva ista sustava modela.
Povezivanjem dva sustava putem
bežične tehnologije BLUETOOTH
možete bolje uživati u glazbi.
Možete odabrati i audio izlaz između
dvostrukog načina (u kojem dva
sustava reproduciraju isti zvuk)
i stereo načina (stereo zvuk).
U sljedećim koracima dva sustava
opisani su kao „sustav “ (ili sustav
domaćina Host) i „sustav “
(ili sustav gosta Guest).
Note
•• Za upotrebu te značajke provjerite
je li aplikacija „Sony | Music Center“
(str. 43) instalirana na BLUETOOTH
uređaju.
•• Provjerite je li se BLUETOOTH uređaj
upario i sa sustavom  i sustavom
. Pojedinosti o postupku uparivanja
potražite u odjeljku „Uparivanje sustava
s BLUETOOTH uređajem“ (str. 38)
ili „Uspostavljanje BLUETOOTH veze
jednim dodirom pomoću tehnologije
NFC“ (str. 40).
Postavljanje i uživanje u
funkciji dodavanja zvučnika
1 Približite dva sustava istog
modela unutar 1 metra jedan od
drugog.
2 Uključite sustav  i sustav .
54HR
3 Pritisnite BLUETOOTH na
sustavu  i sustavu  za
odabir funkcije BLUETOOTH.
Na zaslonu se prikazuje
„BLUETOOTH”.
4Povežite sustav  i BLUETOOTH
uređaj pomoću BLUETOOTH
veze (str. 38).
5 Pokrenite „Sony | Music Center”
i slijedite upute na zaslonu kako
biste postavili funkciju
dodavanja zvučnika Speaker
Add za sustav  i sustav .
„HOST” se pojavljuje na zaslonu
sustava , a „GUEST” se pojavljuje
na zaslonu sustava .
6Postavite način izlaza pomoću
aplikacije „Sony | Music Center”
na BLUETOOTH uređaju.
•• Dvostruki način rada: emitira
stereo zvuk s oba sustava.
monozvuk desnog kanala sa
sustava , a lijevog kanala sa
sustava .
•• Stereo način rada – lijevi: emitira
monozvuk lijevog kanala sa
sustava , a desnog kanala sa
sustava .
7 Pokrenite reprodukciju na
BLUETOOTH uređaju i
prilagodite jačinu zvuka.
Pojedinosti potražite u odjeljku
„Slušanje glazbe na BLUETOOTH
uređaju“ (str. 39).
Note
•• Kada na sustavu  upotrebljavate
mikrofon ili svirate gitaru, zvuk se neće
emitirati iz sustava .
sustavu  prilikom upotrebe funkcije
dodavanja zvučnika:
—— Sleep Timer
—— Auto Standby
—— Zaključavanje gumba
—— Prigušenje glasa Vocal Fader,
kontrola tonaliteta Key Control i
bilježenje rezultata Scoring
—— Kontroliranje sustava pomoću
daljinskog upravljača
Sinkronizacija postavki tijekom
dodavanja zvučnika Speaker Add
•• Kad se uspostavi veza funkcije
dodavanja zvučnika, sinkronizirat
će se sljedeće postavke sustava 
sa sustavom :
—Volume
—
—Mega
—
Bass
—Zvučno
—
polje i prilagođeni
ekvalizator
—DJ
— efekt
—Speaker
—
Light
•• Kad se prethodno navedene
postavke promijene bilo na sustavu
 ili sustavu , sinkroniziraju se
postavke drugog sustava.
•• Kad je sustav  isključen,
isključuje se i sustav .
Postupak deaktivacije funkcije
dodavanja zvučnika Speaker Add
Ostali postupci
•• Stereo način rada – desni: emitira
•• Sljedeće radnje nisu dostupne na
Upotrijebite aplikaciju „Sony | Music
Center” i slijedite upute na zaslonu.
Note
Ako želite na izvorne postavke vratiti
jedan od dva sustava dok upotrebljavate
funkciju dodavanja zvučnika Speaker Add,
obavezno isključite drugi sustav.
Ako ne isključite drugi sustav prije vraćanja
funkcije dodavanja zvučnika Speaker Add
na izvorne postavke, BLUETOOTH veza ili
izlaz zvuka mogu se prekinuti.
Savjet
•• Ako ne isključite ovu funkciju, sustav će
pokušati ponovno uspostaviti posljednju
vezu sljedeći put kada uključite sustav.
55HR
•• Prebacite se na SBC kodek prilikom
upotrebe funkcije dodavanja zvučnika
Speaker Add. Pojedinosti potražite
u odjeljku „Postavljanje BLUETOOTH
audiokodeka“ (str. 41).
Pjevanje uz podlogu:
Karaoke
Priprema za karaoke
1 Pritisnite MIC LEVEL– kako biste
smanjili jačinu zvuka mikrofona.
Možete i više puta zaredom pritisnuti
MIC/GUITAR LEVEL– na jedinici kako
biste smanjili jačinu zvuka mikrofona.
2 Više puta zaredom pritisnite
GUITAR na jedinici kako biste
odabrali „OFF“.
3 Spojite dodatni mikrofon na
priključak MIC1 ili MIC2/GUITAR
na jedinici.
Spojite drugi dodatni mikrofon ako
želite pjevati u duetu.
4Pokrenite reprodukciju glazbe i
prilagodite jačinu zvuka
mikrofona.
Više puta zaredom pritisnite
MIC ECHO da biste prilagodili
efekt jeke.
5 Počnite pjevati uz glazbu.
Note
•• Ako zvuk zavija:
—— odmaknite mikrofon od sustava.
—— promijenite usmjerenje mikrofona.
—— više puta zaredom pritisnite MIC
LEVEL–.
—— više puta zaredom pritisnite MIC ECHO
kako biste prilagodili razinu jeke.
•• Zvuk iz mikrofona neće se prenositi na
USB uređaj tijekom USB prijenosa.
56HR
•• Ne možete prilagoditi jačinu zvuka
mikrofona pomoću kotačića VOLUME/DJ
CONTROL na jedinici ili gumbu  +/– na
daljinskom upravljaču. Više puta zaredom
pritisnite MIC LEVEL+/– kako biste
prilagodili jačinu zvuka mikrofona.
•• Prilikom upotrebe funkcije Wireless
Party Chain ili funkcije dodavanja
zvučnika Speaker Add, zvuk iz mikrofona
reproducira se samo iz sustava s kojim je
mikrofon povezan.
•• Ako je zvuk iz mikrofona iznimno glasan,
možda će biti izobličen. Više puta
zaredom pritisnite MIC LEVEL– kako biste
smanjili jačinu zvuka mikrofona.
Smanjenje zvuka vokala
(prigušenje glasa Vocal Fader)
Možete smanjiti zvuk vokala u
stereoizvoru.
Pritisnite VOCAL FADER više puta
zaredom kako biste odabrali
"ON V FADER".
Možete i pritisnuti i držati VOCAL
FADER na jedinici kako biste odabrali
„ON V FADER“.
Poništavanje opcije Vocal Fader
Više puta zaredom pritisnite VOCAL
FADER da biste odabrali „OFF“.
Promjena tonaliteta
(kontrola tonaliteta)
Pritisnite KEY CONTROL / kako
biste prilagodili tonalitet svoga glasa.
Odabir načina bilježenja
rezultata za karaoke
(način bilježenja rezultata)
Funkciju bilježenja rezultata možete
upotrebljavati samo kada je spojen
mikrofon.
Vaš se rezultat izračunava na ljestvici
od 0 do 99 uspoređivanjem vašeg
glasa s izvorom glazbe.
1 Pokrenite reprodukciju glazbe.
2 Pritisnite SCORE prije pjevanja
pjesme.
3 Nakon pjevanja dulje od jedne
minute ponovno pritisnite
SCORE kako biste provjerili
rezultat.
Promjena glasa (uređaj za
promjenu glasa Voice Changer)
Možete promijeniti svoj glas kada
govorite ili pjevate u mikrofon.
3 Više puta zaredom pritisnite
GUITAR na jedinici za odabir
efekta gitare.
•• „CLEAN”: izvorni zvuk gitare.
Preporučeno za električnu gitaru
ili elektro-akustičnu gitaru.
•• „O DRIVE“: izobličen zvuk sličan
ubrzanom pojačalu gitare.
Preporučeno za električnu gitaru.
•• „BASS”: izvorni zvuk gitare.
Preporučeno za bas gitaru.
4Započnite svirati gitaru i
prilagodite jačinu zvuka gitare.
Iz sustava se emitira zvuk gitare.
Note
Više puta zaredom pritisnite VOICE
CHANGER da biste promijenili
efekt svog glasa.
Isključivanje opcije Voice Changer
Više puta zaredom pritisnite VOICE
CHANGER da biste odabrali „OFF”.
Možete slušati zvuk gitare tako da
priključite gitaru na priključak MIC2/
GUITAR na jedinici.
Također možete svirati gitaru i
pjevati ako priključite mikrofon na
MIC1 priključak na jedinici.
Zvuk gitare može se promijeniti
odabirom efekta gitare.
1 Više puta zaredom pritisnite
MIC/GUITAR LEVEL – na jedinici
kako biste smanjili jačinu zvuka
gitare.
2 Kabelom instrumenta (nije
priložen) priključite gitaru
(nije priložena) na MIC2/GUITAR
priključak na jedinici.
upotrebljavate elektro-akustičnu
gitaru s efektom „O DRIVE“. Više puta
zaredom pritisnite MIC/GUITAR LEVEL
− na jedinici kako biste smanjili jačinu
zvuka gitare. U suprotnom promijenite
efekt gitare.
•• Prije odspajanja gitare iz sustava, više
puta zaredom pritisnite MIC/GUITAR
LEVEL − na jedinici kako biste smanjili
jačinu zvuka gitare.
Isključivanja načina gitare
Više puta zaredom pritisnite GUITAR
na jedinici da biste odabrali „OFF“.
Ostali postupci
Uživanje u zvuku gitare
•• Zavijanje se može dogoditi ako
Uživanje u glazbi uz
rasvjetu Speaker Light
1 Više puta zaredom pritisnite
PARTY LIGHT kako biste
odabrali „LED ON“.
Možete i više puta zaredom
pritisnuti SPEAKER LIGHT na jedinici
kako biste odabrali „LED ON“.
57HR
2 Više puta zaredom pritisnite
LIGHT MODE kako biste odabrali
željeni način osvjetljenja.
Način osvjetljenja razlikuje se kad se
aktivira Wireless Party Chain.
Isključivanje rasvjete Speaker Light
Više puta zaredom pritisnite PARTY
LIGHT (ili SPEAKER LIGHT na jedinici)
kako biste odabrali „LED OFF“.
Note
•• Nemojte gledati izravno u dio koji
emitira svjetlost kada je rasvjeta
Speaker Light uključena.
•• Ako je osvjetljenje previše blještavo,
prebacite se na osvjetljenje sobe ili
isključite osvjetljenje.
•• Možete uključiti ili isključiti rasvjetu
Speaker Light kada je uključena
demonstracija.
Upotreba mjerača
vremena za automatsko
isključivanje
Sustav se automatski isključuje
nakon isteka unaprijed postavljenog
vremena.
Više puta zaredom pritisnite SLEEP
za odabir željenog vremena.
Za isključivanje mjerača vremena za
automatsko isključivanje više puta
zaredom pritisnite SLEEP kako biste
odabrali "OFF".
Savjet
Za provjeru vremena preostalog do
isključivanja sustava pritisnite SLEEP.
Upotreba glasovnog
vodiča Voice Guidance
58HR
Možete čuti glasovnog vodiča
Voice Guidance kad sustav uđe
u BLUETOOTH način rada za
uparivanje ili kad se BLUETOOTH
uređaj povezuje sa sustavom ili se
odspaja od njega.
1 Pritisnite OPTIONS.
2 Više puta zaredom pritisnite
kako biste odabrali „VOICE
GUIDANCE“, a zatim pritisnite
/
.
3 Pritisnite
/ da biste odabrali
„ON”, a zatim pritisnite .
Glasovni vodič je aktiviran.
Za izlazak iz izbornika opcija
pritisnite OPTIONS.
Isključivanje glasovnog vodiča
Voice Guidance
Odaberite „OFF“ u koraku 3.
Prilagodba jačine zvuka
glasovnog vodiča Voice Guidance
1 Pritisnite OPTIONS.
2 Više puta zaredom pritisnite
/
kako biste odabrali „SAMPLER“,
a zatim pritisnite .
3 Više puta zaredom pritisnite
kako biste prilagodili razinu
glasovnog vodiča, a zatim
pritisnite .
/
Za izlazak iz izbornika opcija
pritisnite OPTIONS.
Note
•• Jačina zvuka glasovnog vodiča mijenja
se prema jačini zvuka sustava. Međutim,
u nekim slučajevima jačina zvuka
glasovnog vodiča ne može se mijenjati.
•• U nekim slučajevima može doći do
odgode emitiranja glasovnog vodiča
Voice Guidance ili glasovni vodič Voice
Guidance možda neće raditi.
Upotreba dodatne
opreme
1 Pritisnite  – više puta
zaredom dok se "VOL MIN"
ne pojavi na zaslonu.
2 Povežite dodatnu opremu
(str. 17).
3 Više puta zaredom pritisnite
FUNCTION i odaberite „AUDIO IN”.
4Pokrenite reprodukciju na
dodatnoj opremi.
5 Pritisnite  +/– više puta zaredom
kako biste prilagodili jačinu zvuka.
Note
Sustav može automatski prijeći u stanje
pripravnosti ako je jačina zvuka priključene
opreme preniska. Prilagodite jačinu zvuka
opreme.
Za isključivanje funkcije automatskog
stanja pripravnosti pogledajte odjeljak
„Postavljanje funkcije automatskog stanja
pripravnosti“ (str. 59).
Deaktivacija gumba na
jedinici (zaključavanje
gumba)
Pritisnite  na jedinici i držite dulje
od 5 sekundi.
Na zaslonu se prikazuje
"CHILD LOCK ON".
Sustavom možete upravljati samo
pomoću gumba na daljinskom
upravljaču.
Za isključivanje funkcije zaključavanja
zbog djece pritisnite i držite  na jedinici
dulje od 5 sekundi dok se „CHILD LOCK
OFF“ ne prikaže na zaslonu.
Note
Sustav automatski prelazi u stanje
pripravnosti nakon približno
15 minuta neaktivnosti ili ako nema
izlaznog audio signala.
Funkcija automatskog stanja
pripravnosti uključena je prema
zadanim postavkama.
1 Pritisnite OPTIONS.
2 Uzastopno pritišćite
/ kako
biste odabrali „AutoSTBY”,
a zatim pritisnite .
3 Više puta zaredom pritisnite
/
kako biste odabrali „ON“ ili
„OFF“, a zatim pritisnite .
Za izlazak iz izbornika opcija
pritisnite OPTIONS.
Note
•• "AutoSTBY" treperi na zaslonu
oko 2 minute prije ulaska u stanje
pripravnosti.
•• Funkcija automatskog prelaska u stanje
pripravnosti ne funkcionira u sljedećim
slučajevima:
—— tijekom rada funkcije tunera
—— kada je uključen mjerač vremena za
automatsko isključivanje
—— kada su priključeni mikrofon ili gitara.
—— kada je sustav gost Party Guest u
funkciji Wireless Party Chain ili sustav
Guest u funkciji dodavanja zvučnika
Speaker Add.
Ostali postupci
Gumbe na jedinici možete
deaktivirati (osim ) kako biste
spriječili neprikladnu upotrebu,
primjerice kada djeca diraju uređaj.
Postavljanje funkcije
automatskog stanja
pripravnosti
•• Funkcija zaključavanja zbog djece
automatski će se isključiti kada
iskopčate strujni kabel za napajanje
(mrežni vod).
•• Funkcija zaključavanja zbog djece ne
može se uključiti kada otvorite ladicu
diska.
59HR
Ažuriranje softvera
Softver ovog sustava mogao bi se
ažurirati u budućnosti.
Unaprijed instalirani softver na svom
sustavu možete ažurirati na webmjestima navedenima u nastavku.
Za ažuriranje softvera slijedite online
upute.
Za korisnike u Južnoj Americi:
<http://esupport.sony.com/LA>
Za korisnike u Europi i Rusiji:
<http://www.sony.eu/support>
Za korisnike u drugim državama/
regijama:
<http://www.sony-asia.com/support>
Dodatne informacije
Otklanjanje poteškoća
Ako naiđete na problem sa
sustavom, pronađite problem na
kontrolnom popisu za rješavanje
problema u nastavku, a zatim
poduzmite korektivnu radnju.
Ako je problem i dalje prisutan,
obratite se najbližem dobavljaču
tvrtke Sony.
Imajte na umu da će serviser,
zamijeni li tijekom popravka neke
dijelove, te dijelove možda zadržati.
Ako „PROTECTX” (X je broj) i
„CHECK MANUAL” trepere na
zaslonu
Odmah iskopčajte strujni
kabel za napajanje (mrežni
vod) i provjerite blokira li nešto
ventilacijske otvore jedinice.
Kada provjerite i zaključite
da nema problema, ponovno
ukopčajte strujni kabel za
napajanje (mrežni vod) i uključite
sustav. Ako je problem i dalje
prisutan, obratite se najbližem
prodavaču proizvoda tvrtke Sony.
Općenito
Napajanje se ne uključuje.
•• Provjerite je li kabel za napajanje
(mrežni vod) čvrsto ukopčan.
Sustav je ušao u stanje pripravnosti.
•• To nije kvar. Sustav automatski
prelazi u stanje pripravnosti nakon
15 minuta neaktivnosti ili ako nema
izlaznog audio signala (str. 59).
Nema zvuka.
•• Prilagodite jačinu zvuka.
60HR
•• Provjerite povezanost s dodatnom
Čuje se jako zujanje ili buka.
opremom ako ona postoji (str. 17).
•• Uključite priključenu opremu.
•• Iskopčajte kabel za napajanje
iz strujne utičnice (mrežni vod),
a zatim ga ponovno ukopčajte
i uključite sustav.
•• Premjestite sustav dalje od izvora
Nema slike/zvuka kada je sustav
priključen na HDMI OUT (TV) ARC
priključak.
•• Promijenite postavku u [HDMI
SETUP] – [HDMI RESOLUTION].
Tako ćete možda riješiti problem.
•• Oprema povezana HDMI OUT (TV)
ARC priključkom nije u skladu s
formatom audio signala. U tom
slučaju postavite [HDMI SETUP] –
[AUDIO(HDMI)] na [PCM] (str. 32).
•• Pokušajte sljedeće:
—Isključite
—
i ponovno uključite
sustav.
—Isključite
—
i ponovno uključite
priključenu opremu.
—Odspojite,
—
a zatim ponovno
ukopčajte HDMI kabel.
Iz sustava se ne čuje zvuk TV-a.
"CODE 01" i "SGNL ERR" pojavljuju
se na zaslonu.
•• Ovaj sustav podržava samo
2-kanalne linearne PCM formate.
Provjerite postavku audio izlaza
na TV-u te promijenite način PCM
izlaza ako je odabran automatski
način rada.
•• Provjerite je li postavka izlaza
zvučnika na TV-u postavljena na
upotrebu vanjskih zvučnika.
utičnicu.
•• Postavite filtar protiv šuma
(nije priložen) na strujni kabel za
napajanje (mrežni vod).
•• Isključite električnu opremu u
blizini.
•• Kada je sustav uključen, možda
ćete čuti šum iz ventilatora
sustava. To nije kvar.
•• Udaljite jedinicu od neonskih
znakova ili fluorescentnog svjetla.
Daljinski upravljač ne funkcionira.
•• Uklonite prepreke između
daljinskog upravljača i jedinice.
•• Približite daljinski upravljač
jedinici.
•• Usmjerite daljinski upravljač
prema senzoru jedinice.
•• Zamijenite baterije
(R03/veličine AAA).
•• Premjestite jedinicu dalje od
fluorescentnog svjetla.
Čuje se akustični odziv.
•• Smanjite jačinu zvuka.
•• Udaljite mikrofon i gitaru od
sustava ili drugamo usmjerite
mikrofon.
Boje na zaslonu televizora trajno
se nepravilno prikazuju.
•• Odmah isključite televizor pa ga
ponovno uključite nakon 15 do
30 minuta. Ako se boja i dalje
nepravilno prikazuje, sustav
postavite dalje od TV-a.
Dodatne informacije
Nema zvuka mikrofona.
•• Prilagodite jačinu zvuka
mikrofona.
•• Provjerite je li mikrofon pravilno
spojen na priključak MIC1 ili MIC2/
GUITAR na jedinici.
•• Provjerite je li mikrofon uključen.
šuma.
•• Ukopčajte sustav u drugu zidnu
61HR
„CHILD LOCK” se prikazuje kada
pritisnete bilo koji gumb na jedinici.
•• Postavite funkciju zaključavanja na
isključeno (str. 59).
Prilikom uključivanja sustava čuje
se škljocaj.
•• To je zvuk rada i pojavljuje se,
primjerice, prilikom uključivanja ili
isključivanja sustava. To nije kvar.
Zvuk gubi stereoefekt tijekom
reprodukcije.
•• Isključite prigušenje glasa (str. 56).
•• Provjerite je li sustav pravilno
priključen.
Uređaj za reprodukciju diska
Ladica diska se ne otvara i poruka
"LOCKED" prikazuje se na zaslonu.
•• Obratite se najbližem prodavaču
proizvoda tvrtke Sony ili lokalnom
ovlaštenom servisu te tvrtke.
Ladica diska se ne zatvara.
•• Pravilno umetnite disk.
Disk se ne izbacuje.
•• Izbacivanje diska tijekom
sinkroniziranog prijenosa ili REC1
prijenosa nije moguće. Pritisnite 
za otkazivanje prijenosa, a zatim
pritisnite  na jedinici kako biste
izbacili disk.
•• Obratite se najbližem Sonyjevu
distributeru.
Reprodukcija se ne pokreće.
•• Prebrišite disk kako biste ga očistili
(str. 70).
•• Ponovno umetnite disk.
•• Umetnite disk koji ovaj sustav
može reproducirati (str. 8).
•• Uklonite disk i obrišite vlagu na
disku, a zatim ostavite sustav
uključen nekoliko sati dok vlaga
ne ishlapi.
62HR
•• Regionalni kôd na DVD VIDEO disku
ne podudara se sa sustavom.
Zvuk je isprekidan.
•• Prebrišite disk kako biste ga očistili
(str. 70).
•• Ponovno umetnite disk.
•• Premjestite jedinicu na mjesto
gdje nema vibracija.
Reprodukcija ne započinje od prve
pjesme.
•• Postavite način reprodukcije na
način uobičajene reprodukcije
(str. 26).
•• Odabrana je funkcija nastavljanja
reprodukcije. Dvaput pritisnite .
Zatim pritisnite  kako biste
pokrenuli reprodukciju.
Izvođenje funkcija poput
zaustavljanja, zaključavanja traženja,
usporene reprodukcije, ponavljanja
reprodukcije i nasumične
reprodukcije nije moguće.
•• Ovisno o disku, možda nećete
moći izvršiti neke gore navedene
radnje. Pogledajte upute za
upotrebu priložene uz disk.
Reprodukcija s DATA CD/DATA
DVD diskova (MP3, MPEG4 ili Xvid)
nije moguća.
•• Podaci se ne pohranjuju u
podržanom formatu.
•• Prije reprodukcije povjerite jeste li
odabrali ispravan način medija.
Naziv mape, naziv pjesme, naziv
datoteke i informacije oznake ID3
ne prikazuju se pravilno.
•• Verzija oznake ID3 nije verzija 1
(1.0/1.1) ili verzija 2 (2.2/2.3).
•• Kodovi znakova koje sustav može
prikazati:
—velika
—
slova (A do Z)
—brojevi
—
(0 do 9)
—Simboli
—
(< > * +, [ ] \ _)
Drugi se znakovi prikazuju kao "_".
USB uređaj
Ne možete izbrisati audio datoteke
ili mape na USB uređaju.
•• Provjerite ima li USB uređaj zaštitu
od snimanja.
•• Tijekom brisanja USB uređaj bio je
isključen ili je isključeno napajanje.
Izbrišite djelomično izbrisanu
datoteku. Ako se time problem
ne riješi, USB uređaj možda je
neispravan. Pogledajte upute za
upotrebu USB uređaja kako biste
riješili problem.
priključen. Isključite sustav i
ponovno priključite USB uređaj,
a zatim uključite sustav i provjerite
pojavljuje li se "USB" na zaslonu.
Čuje se šum, isprekidan ili
izobličen zvuk.
•• Upotrebljavate USB uređaj koji
nije podržan. Na web-mjestu
provjerite informacije
o kompatibilnim USB uređajima
(str. 11).
•• Isključite sustav i ponovno
priključite USB uređaj, a zatim
uključite sustav.
•• Glazbeni podaci sadržavaju
šumove ili je zvuk izobličen.
Šum se možda pojavio tijekom
postupka prijenosa. Izbrišite
datoteku i pokušajte je ponovno
prenijeti.
•• Prilikom kodiranja audio datoteke
korištena je niska brzina prijenosa
u bitovima. Na USB uređaj pošaljite
audio datoteku visokom brzinom
prijenosa u bitovima.
"READING" se prikazuje dulje
vrijeme ili treba dugo vremena
prije nego reprodukcija počne.
•• Postupak čitanja može trajati dulje
u sljedećim slučajevima.
—Na
— USB uređaju nalazi se mnogo
mapa ili datoteka (str. 10).
—Struktura
—
datoteke iznimno je
složena.
—Kapacitet
—
memorije je prevelik.
—Unutarnja
—
memorija je
fragmentirana.
Na zaslonu se prikazuje "NO FILE".
•• Sustav je prešao u način rada za
ažuriranje softvera i svi su gumbi
(osim ) deaktivirani. Pritisnite
 na jedinici kako biste otkazali
ažuriranje softvera.
Dodatne informacije
Prijenos uzrokuje pogrešku.
•• Upotrebljavate USB uređaj koji nije
podržan. Na web-mjestu provjerite
informacije o kompatibilnim USB
uređajima (str. 11).
•• USB uređaj nije pravilno formatiran.
Informacije o formatiranju potražite
u uputama za upotrebu USB uređaja.
•• Isključite sustav i uklonite USB
uređaj. Ako USB uređaj ima
prekidač za uključivanje, ponovno
uključite i isključite uređaj nakon
što ga uklonite iz sustava. Zatim
ponovite prijenos.
•• Ako prijenos i brisanje ponavljate
više puta, struktura datoteka u USB
uređaju postaje fragmentirana.
Pogledajte upute za upotrebu USB
uređaja kako biste riješili problem.
•• USB uređaj bio je isključen ili je
isključeno napajanje tijekom
prijenosa. Izbrišite djelomično
prenesenu datoteku i pokušajte
je ponovno prenijeti. Ako se time
problem ne riješi, USB uređaj
možda je neispravan. Pogledajte
upute za upotrebu USB uređaja
kako biste riješili problem.
Nema zvuka.
•• USB uređaj nije ispravno
63HR
Na zaslonu se prikazuje "OVER
CURRENT".
•• Utvrđen je problem s razinom
električne struje iz (USB) ulaza.
Isključite sustav i uklonite USB
uređaj iz ulaza. Provjerite je li sve u
redu s USB uređajem. Ako se ovaj
uzorak prikaza i dalje pojavljuje,
obratite se najbližem dobavljaču
tvrtke Sony.
Pogrešan prikaz.
•• Podaci pohranjeni na USB uređaju
možda su oštećeni. Ponovite
prijenos.
•• Kodovi znakova koje sustav može
prikazati:
—velika
—
slova (A do Z)
—brojevi
—
(0 do 9)
—Simboli
—
(< > * +, [ ] \ _)
Drugi se znakovi prikazuju kao "_".
USB uređaj nije prepoznat.
•• Isključite sustav i ponovno
priključite USB uređaj, a zatim
uključite sustav.
•• Na web-mjestu provjerite
informacije o kompatibilnim USB
uređajima (str. 11).
•• USB uređaj ne radi ispravno.
Pogledajte upute za upotrebu USB
uređaja kako biste riješili problem.
64HR
Reprodukcija se ne pokreće.
•• Isključite sustav i ponovno
priključite USB uređaj, a zatim
uključite sustav.
•• Na web-mjestu provjerite
informacije o kompatibilnim USB
uređajima (str. 11).
Reprodukcija ne započinje od prve
datoteke.
•• Postavite način reprodukcije na
način uobičajene reprodukcije
(str. 26).
Nije moguće reproducirati
datoteke.
•• Prije reprodukcije povjerite jeste li
odabrali ispravan način medija.
•• Nisu podržani USB uređaji
formatirani datotečnim sustavima
koji nisu FAT16 ili FAT32.*
•• Ako ste na USB uređaju stvorili
particije, mogu se reproducirati
samo datoteke na prvoj particiji.
* Ovaj sustav podržava FAT16 i FAT32, ali
neki USB uređaji možda ne podržavaju
sve ove FAT formate. Pojedinosti
potražite u uputama za upotrebu USB
uređaja ili se obratite proizvođaču.
Slika
Nema slike.
•• Provjerite je li sustav čvrsto
priključen.
•• Ako je video kabel ili HDMI kabel
oštećen, zamijenite ga novim.
•• Provjerite jeste li jedinicu priključili
na priključak HDMI ulaza ili
priključak za video ulaz na TV-u
(str. 19).
•• Provjerite je li TV uključen i
pravilno rukujte TV-om.
•• Provjerite jeste li odabrali video
ulaz na TV-u kako biste mogli
prikazivati slike sa sustava.
•• (Osim za modele za Latinsku
Ameriku, Europu i Rusiju.)
Provjerite jeste li pravilno postavili
sustav boja u skladu sa sustavom
boja televizora.
Pojavljuje se šum na slici.
•• Prebrišite disk kako biste ga očistili
(str. 70).
•• Ako video signal iz sustava mora
prolaziti preko videorekordera do
televizora, zaštita autorskih prava
koja se primjenjuje na neke DVD
VIDEO programe može utjecati na
kvalitetu slike.
•• (Osim za modele za Latinsku
Ameriku, Europu i Rusiju) Kada
reproducirate VIDEO CD snimljen u
sustavu boja koji je drukčiji od onoga
koji ste postavili za sustav, slika može
biti izobličena (str. 21, 30).
•• (Osim za modele za Latinsku
Ameriku, Europu i Rusiju)
Provjerite jeste li pravilno prema
sustavu boja na TV-u postavili boju
na sustavu (str. 21, 30).
Jezik zvučnog zapisa ne može se
promijeniti.
•• Višejezični zapisi nisu snimljeni
na DVD VIDEO disku koji se
reproducira.
•• Zabranjena je promjena jezika
zvučnog zapisa za DVD VIDEO
diskove.
Jezik titlova ne može se promijeniti.
•• Višejezični titlovi nisu snimljeni
na DVD VIDEO disku koji se
reproducira.
titlova za DVD VIDEO diskove.
Titlovi se ne mogu isključiti.
•• Zabranjeno je isključivanje jezika
titlova za DVD VIDEO diskove.
Kutovi kamere ne mogu se
mijenjati.
•• Više kutova nije snimljeno na DVD
VIDEO disku koji se reproducira.
•• Zabranjena je promjena kuta za
DVD VIDEO disk.
Tuner*
Čuje se jako zujanje ili šum ili nije
moguć prijam stanica.
•• Ispravno priključite antenu.
•• Promijenite mjesto i usmjerenje
antene kako biste dobili dobar
prijam.
•• Isključite električnu opremu u
blizini.
* Ovisno o uvjetima radijskih valova ili
građevinama u vašem području, možda
neće biti radijskog prijama.
BLUETOOTH uređaj
Uparivanje se ne može obaviti.
•• Približite BLUETOOTH uređaj
sustavu.
•• Uparivanje možda neće biti
moguće ako se u blizini sustava
nalaze drugi BLUETOOTH uređaji.
U tom slučaju isključite druge
BLUETOOTH uređaje.
•• Pripazite jeste li prilikom odabira
naziva sustava (ovog sustava)
na BLUETOOTH uređaju unijeli
ispravnu lozinku.
Dodatne informacije
Omjer širine i visine TV zaslona ne
može se izmijeniti.
•• Omjer širine i visine fiksno je
zadan za DVD VIDEO diskove i
datoteke s videozapisima.
•• Ovisno o televizoru, možda nećete
moći promijeniti omjer širine i visine.
•• Zabranjena je promjena jezika
BLUETOOTH uređaj ne otkriva
sustav ili se "BT OFF" prikazuje na
zaslonu.
•• Postavite BLUETOOTH signal na
„BT ON“ (str. 42).
65HR
Povezivanje nije moguće.
•• BLUETOOTH uređaj koji ste
pokušali povezati ne podržava
A2DP profil i ne može se povezati s
ovim sustavom.
•• Omogućite funkciju BLUETOOTH
na BLUETOOTH uređaju.
•• Uspostavite vezu s BLUETOOTH
uređaja.
•• Izbrisat će se informacije o
registraciji uparivanja. Ponovite
postupak uparivanja.
Zvuk je isprekidan, oscilira ili je
došlo do prekida veze.
•• Sustav i BLUETOOTH uređaj
predaleko su jedan od drugog.
•• Ako postoje prepreke između
sustava i BLUETOOTH uređaja,
uklonite ili zaobiđite te prepreke.
•• Ako se u blizini nalazi oprema
koja generira elektromagnetsko
zračenje, primjerice bežični
LAN, drugi BLUETOOTH uređaj ili
mikrovalna pećnica, premjestite ih.
Zvuk BLUETOOTH uređaja ne može
se čuti na ovom sustavu.
•• Prvo pojačajte zvuk na
BLUETOOTH uređaju, a zatim
prilagodite jačinu zvuka pomoću
opcije +/–.
Čuje se jako zujanje, šum ili
izobličen zvuk.
•• Ako postoje prepreke između
sustava i BLUETOOTH uređaja,
uklonite ili zaobiđite te prepreke.
•• Ako se u blizini nalazi oprema
koja generira elektromagnetsko
zračenje, primjerice bežični
LAN, drugi BLUETOOTH uređaj ili
mikrovalna pećnica, premjestite ih.
•• Smanjite jačinu zvuka spojenog
BLUETOOTH uređaja.
66HR
Funkcija Kontrola za HDMI
("BRAVIA" Sync)
Sustav se ne uključuje čak ni kada
je TV uključen.
•• Pritisnite i držite SHIFT te
pritisnite SETUP, a zatim
postavite [HDMI SETUP] –
[CONTROL FOR HDMI] na [ON]
(str. 32). TV mora podržavati
funkciju Kontrola za HDMI
(str. 47). Za pojedinosti
pogledajte upute za rad televizora.
•• Provjerite postavke zvučnika
TV-a. Sustav se sinkronizira s
postavkama zvučnika TV-a.
Za pojedinosti pogledajte upute
za rad televizora.
•• Ako je prethodni put zvuk
emitiran iz zvučnika TV-a, sustav
se ne uključuje čak ni kada je TV
uključen.
Sustav se isključuje kada se
isključi TV.
•• Provjerite postavku opcije
[HDMI SETUP] – [STANDBY
LINKED TO TV] (str. 33). Kada
je opcija [STANDBY LINKED TO
TV] postavljena na [ON], sustav
se bez obzira na ulaz automatski
isključuje kada isključite TV.
Sustav se ne isključuje čak ni kada
je TV isključen.
•• Provjerite postavku opcije [HDMI
SETUP] – [STANDBY LINKED TO TV]
(str. 33).
Kako biste automatski isključili
sustav kada isključite TV bez
obzira na ulaz, postavite
[STANDBY LINKED TO TV] na [ON].
TV mora podržavati funkciju
Kontrola za HDMI (str. 47).
Za pojedinosti pogledajte upute
za rad televizora.
TV-u (BRAVIA) na Audio System.
Informacije o postavljanju TV-a
potražite u uputama za upotrebu
isporučenim s TV-om.
Zvuk se istodobno čuje iz sustava i
iz televizora.
•• Isključite zvuk sustava ili TV-a.
•• Promijenite izlaz zvučnika na TV-u
u zvučnik TV-a ili audio sustav.
Funkcija Kontrola za HDMI ne
funkcionira ispravno.
•• Provjerite vezu sa sustavom
(str. 17).
•• Omogućite funkciju Kontrola za
HDMI na TV-u. Za pojedinosti
pogledajte upute za rad televizora.
•• Pričekajte trenutak pa pokušajte
ponovno. Ako isključite sustav,
morat ćete pričekati neko vrijeme
prije provođenja radnji. Pričekajte
15 sekundi ili više, a zatim
pokušajte ponovno.
•• Provjerite podržava li TV priključen
na sustav funkciju Kontrola za
HDMI.
•• Vrsta i broj uređaja kojima se
može upravljati putem funkcije
Kontrola za HDMI ograničeni su
standardom HDMI CEC na sljedeći
način:
—uređaji
—
za snimanje (Blu-ray Disc
snimač, DVD snimač itd.):
do 3 uređaja
—uređaji
—
za reprodukciju (Blu-ray
Disc uređaj za reprodukciju,
DVD uređaj za reprodukciju i
sl.): do 3 uređaja (ovaj sustav
upotrebljava jedan od njih)
—uređaji
—
za tuner: do 4 uređaja
—audio
—
sustav (prijamnik/
slušalice): do 1 uređaja
(koji upotrebljava ovaj sustav)
Dodatne informacije
Iz sustava se ne čuje zvuk
televizora.
•• Provjerite vrstu i povezanost HDMI
kabela ili audio kabela koji je
priključen na sustav i TV (str. 19).
•• Ako je TV kompatibilan s
funkcijom Kanal za povrat zvuka,
provjerite je li sustav povezan s
priključkom HDMI IN na TV-u koji
je kompatibilan s funkcijom ARC
(str. 19). Ako se zvuk i dalje ne
emitira ili je isprekidan, priključite
audio kabel (nije priložen),
pritisnite i držite SHIFT i pritisnite
SETUP, a zatim [HDMI SETUP] –
[AUDIO RETURN CHANNEL]
postavite na [OFF] (str. 32).
•• Ako TV nije kompatibilan s
funkcijom Kanal za povrat zvuka,
sustav neće emitirati zvuk TV-a čak i
ako je spojen na HDMI IN priključak
TV-a. Kako biste emitirali zvuk TV-a
iz sustava, priključite audio kabel
(nije priložen) (str. 20).
•• Promijenite funkciju sustava na
„TV“ (str. 20).
•• Povećajte jačinu zvuka na sustavu.
•• Ovisno o redoslijedu kojim ste
spojili TV i sustav, na sustavu može
biti isključen zvuk i na zaslonu
jedinice zasvijetlit će poruka „ ”
(isključivanje zvuka). U tom slučaju
prvo uključite TV, a zatim sustav.
•• Namjestite postavku zvučnika na
67HR
Wired Party Chain, Wireless
Party Chain i dodavanje
zvučnika Speaker Add
Funkcija Wired Party Chain ne
može se uključiti.
•• Provjerite veze (str. 49).
•• Provjerite jesu li audio kabeli
ispravno priključeni.
Ako sustav i dalje ne radi ispravno,
vratite ga na zadane tvorničke
postavke.
Provedite tu radnju pomoću gumba
na jedinici.
"PARTY CHAIN" treperi na zaslonu.
•• Ne možete odabrati funkciju
AUDIO IN ako uspostavite vezu 
(str. 49) tijekom funkcije Wired
Party Chain. Odaberite drugu
funkciju (str. 51).
•• Pritisnite i držite PARTY CHAIN
na jedinici.
•• Isključite sustav i ponovno ga
uključite.
1 Iskopčajte i ponovo ukopčajte
Funkcija Wired Party Chain ne radi
ispravno.
•• Isključite sustav. Zatim ga
ponovno uključite kako biste
uključili funkciju Wired Party Chain.
BLUETOOTH uređaj ne može se
povezati sa sustavom dok je
funkcija Wireless Party Chain
uključena.
•• Nakon povezivanja svih sustava,
izvedite postupke uparivanja i
povezivanja između BLUETOOTH
uređaja i domaćina Party Host.
BLUETOOTH uređaj ne može se
povezati sa sustavom dok je
funkcija dodavanja zvučnika
Speaker Add uključena.
•• Nakon povezivanja dva ista
modela sustava, izvedite postupke
uparivanja i povezivanja između
BLUETOOTH uređaja i sustava
domaćina Host.
68HR
Vraćanje sustava na izvorne
postavke
strujni kabel za napajanje
(mrežni vod).
2 Pritisnite  da biste uključili
sustav.
3 Pritisnite GUITAR i MEGA BASS i
držite dulje od 3 sekunde.
Na zaslonu se prikazuje poruka
"RESET".
Nakon što vraćanje na izvorne
postavke završi, sustav se
automatski ponovno pokreće.
Pritisnite  da biste uključili sustav.
Sve informacije o BLUETOOTH
uparivanju i korisnički konfigurirane
postavke kao što su memorirane
radijske stanice, vraćaju se na
tvornički zadanu postavku (osim
nekih postavki izbornika za
postavljanje).
Za ponovno postavljanje svih
postavki izbornika za postavljanje
pogledajte odjeljak „Vraćanje
zadanih postavki izbornika za
postavljanje“ (str. 68).
Vraćanje zadanih postavki
izbornika za postavljanje
Postavke izbornika za
postavljanje (osim postavki za
[PARENTAL CONTROL]) možete
vratiti na izvorne postavke.
1 Pritisnite SHIFT i držite ga
pritisnutim te pritisnite SETUP.
Na TV zaslonu prikazat će se izbornik
za postavljanje.
2 Više puta zaredom pritisnite
/
Prva 3 znaka Uzrok i radnja koja
servisnog
rješava problem
broja
E XX
(XX je broj)
kako biste odabrali
[SYSTEM SETUP], a zatim
pritisnite .
3 Više puta zaredom pritisnite
•• Obratite se najbližem
prodavaču proizvoda
tvrtke Sony ili
ovlaštenom servisu
tvrtke Sony i navedite
peteroznamenkasti
servisni broj.
Primjer: E 61 10
/
kako biste odabrali [RESET],
a zatim pritisnite .
4 Više puta zaredom pritisnite
/
kako biste odabrali [DA], a zatim
pritisnite .
Za dovršavanje postupka potrebno
je nekoliko sekundi. Nemojte
pritisnuti  prilikom vraćanja
sustava na izvorne postavke.
Funkcija samodijagnostike
Kada se na TV zaslonu ili zaslonu
prikažu slova/brojke
Prva 3 znaka Uzrok i radnja koja
servisnog
rješava problem
broja
Ovaj disk je prljav.
•• Očistite disk mekom
krpom (str. 70).
C 31
Disk nije pravilno
umetnut.
•• Isključite sustav i
ponovno ga uključite.
Zatim ponovno pravilno
umetnite disk.
Poruke
Jedna od sljedećih poruka može
se prikazati ili treperiti na zaslonu
tijekom rada.
CANNOT PLAY
•• Umetnut je disk koji nije moguće
reproducirati.
•• Umetnut je DVD VIDEO disk s
nepodržanim regionalnim kodom.
CODE 01/SGNL ERR
Nepodržan audio signal emitira se iz
HDMI IN (ARC) priključka TV-a
(str. 19).
DATA ERROR
•• Stvorena datoteka je
u nepodržanom formatu.
•• Datotečni nastavci ne odgovaraju
formatu datoteke.
Dodatne informacije
Kada je funkcija samodijagnostike
uključena radi sprječavanja
neispravnog rada sustava, prikazuje
se servisni broj. Servisni broj sastoji
se od slova i brojki (npr. C 13 50).
Uzrok i korektivne radnje potražite
u tablici u nastavku.
C 13
Da bi se spriječio kvar,
sustav je proveo
samodijagnostičku
funkciju.
DEVICE ERROR
USB uređaj ne može se prepoznati ili
je priključen nepoznat uređaj.
DEVICE FULL
Memorija USB uređaja je puna.
69HR
ERASE ERROR
Brisanje audio datoteka ili mapa na
USB uređaju nije uspjelo.
READING
Sustav čita informacije s diska ili USB
uređaja. Neke radnje nisu dostupne.
FATAL ERROR
USB uređaj je uklonjen tijekom
postupaka prijenosa ili brisanja i
možda je oštećen.
REC ERROR
Prijenos nije započeo, zaustavljen je
na pola puta ili se nije mogao obaviti
iz nekog drugog razloga.
FOLDER FULL
Ne možete prenositi na USB uređaj
jer je dosegnut maksimalan broj
mapa.
TRACK FULL
Ne možete prenositi na USB uređaj
jer je dosegnut maksimalan broj
datoteka.
NoDEVICE
Nije povezan niti jedan USB ili je
povezan nepodržan uređaj.
Mjere opreza
NO DISC
Nema diska u uređaju
za reprodukciju.
Prilikom nošenja jedinice
Kako biste izbjegli oštećenje
mehanizma diska, provedite sljedeći
postupak prije prenošenja jedinice.
NO MUSIC
U izvoru reprodukcije nema
podržanih audio datoteka.
Provedite tu radnju pomoću gumba
na jedinici.
NO SUPPORT
Priključen je nepodržani USB uređaj
ili je USB uređaj priključen preko USB
koncentratora.
NO VIDEO
U izvoru reprodukcije nema
podržanih datoteka s videozapisima.
NOT USE
Pokušali ste izvesti određeni
postupak u uvjetima kada taj je
postupak zabranjen.
OVER CURRENT
Otkrivena je prejaka struja s
ulaza.
sustav.
2 Više puta zaredom pritisnite
FUNCTION i odaberite „DVD/CD“.
3 Uklonite disk.
Pritisnite  kako biste otvorili i
zatvorili ladicu za disk.
Pričekajte da se "NO DISC" prikaže
na zaslonu.
4 Pritisnite  da biste isključili
sustav.
(USB)
PROTECT
USB uređaj ima zaštitu od snimanja.
PUSH STOP
Pokušali ste obaviti radnju koju
je moguće obaviti samo kada je
reprodukcija zaustavljena.
70HR
1 Pritisnite  da biste uključili
5 Isključite kabel za napajanje
(mrežni vod).
Napomene o diskovima
•• Prije reprodukcije prebrišite disk krpom
od sredine prema van.
•• Ne čistite diskove pomoću otapala kao
što su benzin, razrjeđivač, sredstva
za čišćenje dostupna na tržištu ili
antistatički raspršivač namijenjen za
gramofonske ploče.
•• Diskove ne izlažite izravnom sunčevom
svjetlu ili izvorima topline, primjerice
dovodima toplog zraka i ne ostavljajte
ih u automobilu na izravnom sunčevom
svjetlu.
Sigurnost
•• Isključite kabel za napajanje (mrežni
vod) iz zidne utičnice ako se duže
vrijeme neće upotrebljavati. Kada
isključujete sustav, uvijek povlačite za
utikač. Nikada ne vucite kabel.
•• Ako u sustav dospije neki predmet
ili tekućina, isključite sustav iz struje
i odnesite ga na pregled u ovlašteni
servis prije nastavka uporabe.
•• Kabel za napajanje (mrežni vod)
moguće je promijeniti samo u
ovlaštenom servisu.
Rukovanje sustavom
Sustav nije otporan na kapanje vode
ili polijevanje vodom. Nemojte prskati
vodom po sustavu niti ga čistiti vodom.
Postavljanje
•• Ne stavljajte sustav u nagnuti položaj
Stvaranje topline
•• Zagrijavanje jedinice tijekom rada
otvore.
Sustav zvučnika
Ugrađeni sustav zvučnika nije zaštićen
od magnetskog zračenja pa se slika na
televizorima u blizini može izobličiti
zbog magnetskih valova. U tom slučaju
isključite TV i nakon 15 do 30 minuta
ponovno ga uključite. Ako ne dođe do
poboljšanja, postavite sustav dalje od
televizora.
VAŽNA NAPOMENA
Oprez: Ako putem ovog sustava na
televizoru dulje vrijeme prikazujete
nepomičnu videosliku ili zaslonski
prikaz, postoji rizik od trajnog
oštećenja zaslona televizora. Posebno
su osjetljivi projekcijski televizori.
Čišćenje kućišta
Sustav čistite mekom krpom malo
navlaženom u otopini blagog
deterdženta.
Ne upotrebljavajte sredstva koja bi mogla
ogrepsti površinu, prašak za ribanje ili
otapala kao što su razrjeđivač, benzin ili
alkohol.
BLUETOOTH komunikacija
•• BLUETOOTH uređaji moraju se
upotrebljavati na međusobnoj
udaljenosti od približno 10 metara (bez
prepreka). Učinkoviti komunikacijski
raspon može se skratiti u sljedećim
uvjetima:
—— Ako se između uređaja s BLUETOOTH
vezom nalazi osoba, metalni
predmet, zid ili druga prepreka.
—— Na lokacijama gdje je instaliran
bežični LAN.
—— U blizini mikrovalnih pećnica koje su
u upotrebi.
—— Na mjestima na kojima se stvaraju
drugi elektromagnetski valovi.
Dodatne informacije
ili na mjesta koja su izuzetno vruća,
hladna, prašnjava, prljava, vlažna,
nemaju odgovarajuće prozračivanje
ili su izložena vibracijama, izravnom
sunčevom svjetlu ili jarkom svjetlu.
•• Budite oprezni prilikom postavljanja
sustava na posebno tretirane površine
(na primjer, ulaštene, nauljene, polirane
površine) jer mogu nastati mrlje ili
oštećenja boje na površini.
•• Ako prenesete sustav izravno s hladnog
na toplo mjesto ili ako je postavljen
u vrlo vlažnom prostoru, na lećama
unutar jedinice može se kondenzirati
vlaga i uzrokovati kvar sustava. U tom
slučaju uklonite disk i ostavite sustav
uključen približno jedan sat dok vlaga
ne ishlapi.
•• Pazite da ne blokirate ventilacijske
normalno je i ne treba vas zabrinjavati.
•• Ne dodirujte kućište ako ste ga dulje
vrijeme upotrebljavali pri velikoj
glasnoći jer se može zagrijati.
71HR
72HR
•• BLUETOOTH uređaji i oprema s
•• BLUETOOTH uređaji povezani s
bežičnim LAN-om (IEEE 802.11b/g/n)
upotrebljavaju isti frekvencijski pojas
(2,4 GHz). Pri upotrebi BLUETOOTH
uređaja u blizini uređaja s mogućnošću
bežičnog LAN-a može doći do
elektromagnetskih smetnji. To može
izazvati smanjenje brzina prijenosa
podataka, šum ili nemogućnost
povezivanja. Ako se to dogodi,
pokušajte nešto od sljedećeg:
—— Sustav pri upotrebi držite najmanje
10 metara od bežične LAN opreme.
—— Isključite napajanje uređaja s
bežičnim LAN opremom pri upotrebi
Bluetooth uređaja u krugu od
10 metara.
—— Sustav i BLUETOOTH uređaj prilikom
upotrebe postavite što je moguće
bliže jedno drugom.
•• Radiovalovi koje emitira ovaj sustav
mogu ometati rad nekih medicinskih
uređaja. Budući da te smetnje mogu
rezultirati kvarom, uvijek isključite
napajanje sustava i BLUETOOTH uređaja
na sljedećim mjestima:
—— U bolnicama, vlakovima,
zrakoplovima, na benzinskim
postajama i na svim mjestima gdje
može biti zapaljivih plinova.
—— U blizini automatskih vrata ili
požarnih alarma.
•• Sustav podržava sigurnosne funkcije
koju su sukladne BLUETOOTH
specifikacijama kako bi se omogućilo
sigurno povezivanje tijekom
komunikacije pomoću BLUETOOTH
tehnologije. No ta sigurnost može biti
nedovoljna ovisno o sadržaju postavke
i drugim čimbenicima, pa uvijek
budite oprezni prilikom uspostavljanja
komunikacije pomoću BLUETOOTH
tehnologije.
•• Sony se neće ni na koji način smatrati
odgovornim za štete ili drugi gubitak
nastao zbog curenja informacija tijekom
komunikacije pomoću BLUETOOTH
tehnologije.
•• BLUETOOTH komunikacija ne može se
sigurno zajamčiti sa svim BLUETOOTH
uređajima koji imaju isti profil kao
sustav.
ovim sustavom moraju biti u skladu
s BLUETOOTH specifikacijom koju
određuje Bluetooth SIG, Inc. i moraju
imati certifikat o usklađenosti. No čak
i kad je uređaj u skladu s BLUETOOTH
specifikacijom, mogu postojati slučajevi
kada karakteristike ili specifikacije
BLUETOOTH uređaja onemogućavaju
povezivanje ili mogu rezultirati različitim
načinima kontrole, prikaza ili rada.
•• Može se pojaviti šum ili se zvuk
može isključiti ovisno o BLUETOOTH
uređaju povezanom s ovim sustavom,
komunikacijskim okruženjem ili
uvjetima okoline.
Specifikacije
Odjeljak za zvučnike
Sustav zvučnika:
Dvosmjerni, Bass reflex
Zvučnik:
Visokotonac L/D: 66 mm, konusni
Niskotonac: 200 mm, konusni
Ulazi
AUDIO/PARTY CHAIN IN (TV) lijevi/
desni:
Napon 2 V, impedancija 47 kilooma
TV (ARC):
Podržani audio signal:
2-kanalni linearni PCM
MIC1:
Osjetljivost 1 mV, impedancija
10 kilooma
MIC2/GUITAR:
Osjetljivost 1 mV, impedancija
10 kilooma (kad je način gitare
isključen)
Osjetljivost 200 mV, impedancija
250 kilooma (kad je način gitare
uključen)
Izlazi
Odjeljak FM tunera
AUDIO/PARTY CHAIN OUT lijevi/desni:
Napon 2 V, impedancija 1 kiloom
VIDEO OUT:
Maksimalna razina izlaza 1 Vp-p,
nebalansirana, negativna
sinkronizacija, impedancija 75 oma
HDMI OUT (TV) ARC:
Podržani audio signal: 2-kanalni
linearni PCM (do 48 kHz), Dolby
Digital
FM stereo, FM superheterodinski tuner
Antena:
FM antena
Raspon namještanja:
87,5 MHz – 108,0 MHz
(u koracima od 50 kHz)
HDMI odjeljak
Priključnica:
Vrsta A (19-pinska)
Odjeljak uređaja za
reprodukciju diska
Sustav:
Kompaktni disk i digitalni audio i
videosustav
Svojstva laserske diode
Trajanje emisije: kontinuirano
Izlazna snaga lasera*: Manje od
44,6 μW
Frekvencijski odziv:
20 Hz – 20 kHz
Video format sustava boje:
Model za Latinsku Ameriku:
NTSC
Za ostale modele:
NTSC i PAL
Odjeljak za USB
Podržani USB uređaj:
Klasa masovne pohrane
Maksimalna struja:
1 A
(USB) ulaz:
vrsta A
Komunikacijski sustav:
BLUETOOTH standardna
verzija 4.2
Izlaz:
BLUETOOTH standard,
klasa snage 2
Maksimalna izlazna snaga:
< 9.5 dBm
Maksimalan broj uređaja koji se može
registrirati:
8 uređaja
Maksimalan broj istovremeno
uspostavljenih veza (više točaka):
3 uređaja
Maksimalni komunikacijski raspon:
Vidljiva udaljenost pribl. 10 m1)
Frekvencijski pojas:
Pojas od 2,4 GHz
(2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Način modulacije:
FHSS (Freq Hopping Spread
Spectrum) (prošireni spektar
s frekvencijskim skakanjem)
Kompatibilni BLUETOOTH profili2):
A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote
Control Profile)
SPP (Serial Port Profile)
Podržani kodeci:
SBC (Potpojasni kodek)
AAC (Advanced Audio Coding)
LDAC
1)
Dodatne informacije
* Ova je izlazna vrijednost izmjerena
na udaljenosti od 200 mm
od površine leće objektiva na
optičkom čitaču s otvorom blende
od 7 mm.
Odjeljak za BLUETOOTH
Stvarni će se raspon razlikovati ovisno o
čimbenicima kao što su prepreke između
uređaja, magnetska polja oko mikrovalne
pećnice, statički elektricitet, osjetljivost
prijema, izvedba antene, operacijski
sustav, softverska aplikacija itd.
73HR
2)Standardni
BLUETOOTH profili
označavaju svrhu BLUETOOTH
komunikacije između uređaja.
NFC odjeljak
Radna frekvencija:
13,56 MHz
Podržani audio formati
Podržana brzina prijenosa u bitovima i
frekvencije uzorkovanja:
MP3:
32/44,1/48 kHz, 32 kb/s –
320 kb/s (VBR)
AAC:
44,1 kHz, 48 kb/s – 320 kb/s
(CBR/VBR)
WMA:
44.1 kHz, 48 kbps – 192 kbps
(CBR/VBR)
WAV:
44,1/48 kHz (16 bit)
Podržani video formati
Xvid:
Videokodek: Xvid video
Brzina prijenosa u bitovima:
4,854 Mb/s (MAX)
Rezolucija/brzina prijenosa:
720 × 480, 30 fps
720 × 576, 25 fps (osim za model
za Latinsku Ameriku)
Audiokodek: MP3
MPEG4:
Format datoteke: MP4 format
datoteke
Videokodek: MPEG4 Simple
Profile (AVC nije kompatibilan)
Brzina prijenosa u bitovima: 4 Mb/s
Rezolucija/brzina prijenosa:
720 × 480, 30 fps
720 × 576, 25 fps (osim za model
za Latinsku Ameriku)
Audiokodek: AAC-LC (HE-AAC nije
kompatibilan)
DRM: nije kompatibilan
74HR
Općenito
Preduvjeti napajanja:
120 V – 240 V izmjenične struje,
50/60 Hz
Potrošnja energije:
70 W
Potrošnja energije (tijekom načina za
uštedu energije):
0,5 W (kad je „BT STBY” postavljen
na „OFF” i [CONTROL FOR HDMI]
na [OFF].)
2 W* (kad je „BT STBY” postavljen
na „ON” i [CONTROL FOR HDMI]
na [ON].)
Dimenzije (š/v/d) (pribl.):
324 mm × 600 mm × 286 mm
Težina (pribl.):
8,4 kg
Radna temperatura:
5 °C do 35 °C
* Potrošnja energije sustava bit će manja
od 0,5 W kada nema HDMI veze,
a "BT STBY" je postavljen na "OFF".
Dizajn i specifikacije podložne su
promjenama bez prethodne obavijesti.
Popis jezičnih kodova
Jezične kratice odgovaraju standardu ISO 639:1988 (E/F).
Kôd
Language
Kôd
Language
Kôd
Language
Kôd
Language
1027
Afarski
1186
Škotski gaelski
1350
Malajalamski
1513
Swati
1028
Abhaski
1194
Galješki
1352
Mongolski
1514
Sesotho
1032
Afrikaans
1196
Guarani
1353
Moldavski
1515
Sundski
1039
Amharski
1203
Gudžaratski
1356
Marathi
1516
Švedski
1044
Arapski
1209
Hausa
1357
Malajski
1517
Swahili
1045
Asamski
1217
Hindu
1358
Malteški
1521
Tamilski
1051
Ajmarski
1226
hrvatski
1363
Burmanski
1525
Telugu
1052
Azerski
1229
Mađarski
1365
Nauru
1527
Tadžički
1053
Baškirski
1233
Armenski
1369
Nepalski
1528
Tajski
1057
Bjeloruski
1235
Interlingua
1376
Nizozemski
1529
Tigrinja
1059
Bugarski
1239
Interlingue
1379
Norveški
1531
Turkmenski
1060
Biharski
1245
Inupiački
1393
Oksitanski
1532
Tagaloški
1061
Bislama
1248
Indonezijski
1403
(Afan) Oromo
1534
Tswana
1066
Bengalski; bangla 1253
Islandski
1408
Oriya
1535
Tonga
1067
Tibetanski
Talijanski
1417
Istočnopandžapski 1538
Turski
1254
1070
Bretonski
1257
Hebrejski
1428
Poljski
1539
Tsonga
1079
Katalonski
1261
Japanski
1435
Paštunski
1540
Tatarski
Korzički
1269
Jidiš
1436
Portugalski
1543
Twi
Češki
1283
Javanski
1463
Kečuanski
1557
Ukrajinski
1103
Velški
1287
Gruzijski
1481
Retoromanski
1564
Urdu
1105
Danski
1297
Kazaški
1482
Rundi
1572
Uzbečki
1109
Njemački
1298
Grenlandski
1483
Rumunjski
1581
Vijetnamski
1130
Butanski
1299
Kambodžanski
1489
Ruski
1587
Volapük
1142
Grčki
1300
Kanada
1491
Rwanda
1613
Wolofski
1144
Hrvatski
1301
Korejski
1495
Sanskrt
1632
Xhosa
1145
Esperanto
1305
Kašmirski
1498
Sindi
1665
Joruba
1149
Španjolski
1307
Kurdski
1501
Sangho
1684
Kineski
1150
Estonski
1311
Kirgiski
1502
Srpsko-hrvatski
1697
Zulu
1151
Baskijski
1313
Latinski
1503
Singaleski
1703
Nije navedeno
1157
Perzijski
1326
Lingala
1505
Slovački
1165
Finski
1327
Laoski
1506
Slovenski
1507
Samoanski
1166
Fidži
1332
Litavski
1171
Ferojski
1334
Latvijski; letonski 1508
Shona
1174
Francuski
1345
Malgaški
1509
Somalski
1181
Frizijski
1347
Maorski
1511
Albanski
1183
Irski
1349
Makedonski
1512
Srpski
Dodatne informacije
1093
1097
75HR
Popis regionalnih kodova za roditeljski nadzor
76HR
Kôd
Area
Kôd
Area
Kôd
Area
Kôd
Area
2044
Argentina
2165
Finska
2362
Meksiko
2149
Španjolska
2047
Australija
2174
Francuska
2376
Nizozemska
2499
Švedska
2046
Austrija
2109
Njemačka
2390
Novi Zeland
2086
Švicarska
2057
Belgija
2248
Indija
2379
Norveška
2528
Tajland
2070
Brazil
2238
Indonezija
2427
Pakistan
2184
Ujedinjeno Kraljevstvo
2079
Kanada
2254
Italija
2424
Filipini
2090
Čile
2276
Japan
2436
Portugal
2092
Kina
2304
Koreja
2489
Rusija
2115
Danska
2363
Malezija
2501
Singapur
OPOZORILO
Zmanjšajte nevarnost požara, tako
da prezračevalnih rež naprave
ne prekrivate s predmeti, kot
so časopisi, prti, zavese ipd.
Naprave ne izpostavljajte virom
odprtega ognja
(na primer gorečim svečam).
Da bi zmanjšali tveganje električnega
udara, naprave ne izpostavljajte
tekočinam in nanjo ne postavljajte
predmetov, napolnjenih s tekočinami,
kot so vaze.
Ker se glavni napajalni priključek
uporablja za prekinitev povezave
z napajalnim omrežjem, enoto
priključite v lahko dostopno električno
vtičnico. Če opazite neobičajno
delovanje enote, takoj izvlecite glavni
napajalni priključek iz električne
vtičnice.
Naprave ne postavljajte v zaprt prostor,
na primer v knjižno ali vgradno omaro.
Baterij ali naprave, v kateri so baterije,
ne izpostavljajte čezmerni vročini,
na primer sončni svetlobi ali ognju.
Če je enota priključena v električno
vtičnico, je povezana z napajalnim
omrežjem, tudi če je izklopljena.
Naprava je namenjena samo
za uporabo v zaprtih prostorih.
Za izdelke z oznako CE
Veljavnost oznake CE je omejena samo
na države, kjer to zahteva zakonodaja
(večinoma v državah Evropskega
gospodarskega prostora (EGP)).
POZOR
Uporaba optičnih pripomočkov s tem
izdelkom poveča nevarnost poškodb
oči.
2SL
Za uporabnike v Evropi
Ta naprava sodi v razred izdelkov
CLASS 1 LASER pod oznako
IEC 60825-1:2007. Nameščena
je na zadnji zunanji strani naprave.
Odstranjevanje izrabljenih
baterij ter električne
in elektronske opreme (velja
za države EU in druge države
s sistemom ločenega zbiranja
odpadkov)
Ta oznaka na izdelku,
bateriji ali embalaži
pomeni, da izdelka
in baterij ni dovoljeno
odvreči med gospodinjske
odpadke. Ta oznaka
na nekaterih baterijah vključuje tudi
kemijski simbol. Kemijski simbol
za svinec (Pb) je dodan, če baterija
vsebuje več kot 0,004 % svinca.
S pravilnim odstranjevanjem izdelkov
in baterij pripomorete k preprečevanju
morebitnih negativnih posledic
za okolje in zdravje ljudi, ki bi jih lahko
povzročila napačna odstranitev.
Recikliranje materialov prispeva
k ohranjanju naravnih virov. Če izdelek
za svoje delovanje ali zaradi varnostnih
razlogov ali zagotavljanja celovitosti
podatkov potrebuje trajno napajanje
prek notranje baterije, lahko baterijo
zamenja samo usposobljen serviser.
Poskrbite za pravilno ravnanje s takšno
baterijo ter električno in elektronsko
opremo, tako da izdelke ob koncu
življenjske dobe odložite na ustreznem
zbirnem mestu za recikliranje
električne in elektronske opreme.
Za ustrezno ravnanje z drugimi
baterijami preberite razdelek o varnem
odstranjevanju baterij iz izdelka.
Baterije odložite na ustreznem
zbirnem mestu za recikliranje
izrabljenih baterij. Za več informacij
o recikliranju tega izdelka ali baterije
se obrnite na lokalno upravo,
komunalno službo ali prodajalca,
pri katerem ste kupili izdelek ali
baterijo.
Opomba za stranke: spodaj
navedene informacije se
nanašajo samo na opremo,
prodano v državah, v katerih
veljajo direktive EU.
Ta izdelek izdelala družba Sony
Corporation, ali pa je bil izdelan
v imenu te družbe.
Uvoznik za EU: Sony Europe Limited.
Vprašanja glede uvoznika za EU ali
skladnosti izdelka v Evropi naslovite
na pooblaščenega predstavnika
družbe Sony Belgium, bijkantoor van
Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1,
1935 Zaventem, Belgija.
Družba Sony Corporation izjavlja,
da je oprema skladna z direktivo
2014/53/EU.
Celotno besedilo izjave EU o skladnosti
je na voljo na spletnem mestu:
http://www.compliance.sony.de/.
Radijska oprema je namenjena
uporabi z odobrenimi različicami
programske opreme, ki so navedene
v izjavi EU o skladnosti. Programska
oprema, vključena v to radijsko
opremo, potrjeno izpolnjuje bistvene
zahteve direktive 2014/53/EU.
Različica programske opreme: _ _ _ _ _ _ _
DVD _ _ _ _
Različico programske opreme preverite
tako, da pritisnete OPTIONS in nato
izberete "SYSTEM" – "VERSION"
z gumboma / in .
Oprema je bila preizkušena in ustreza
zahtevam uredbe o elektromagnetni
združljivosti (EMC) glede uporabe
povezovalnega kabla, krajšega
od 3 metrov.
Domači zvočni sistem se uporablja
za naslednje namene:
•• Predvajanje virov glasbe/videa
na ploščah ali napravah USB
•• Prenos glasbe v naprave USB
•• Poslušanje radijskih postaj
•• Predvajanje zvoka televizorja
•• Predvajanje glasbenih virov
na napravah BLUETOOTH
•• Popestritev družabnih srečanj
z žično in brezžično funkcijo
Party Chain
Za uporabnike v Avstraliji
in Indiji
Odlaganje odpadne
električne in
elektronske opreme
(velja za države EU in
druge evropske
države s sistemom
ločenega zbiranja
odpadkov)
3SL
Za stranke v Združenih
arabskih emiratih
•• Sistem je opremljen s tehnologijo
Dolby* Digital.
Ta naprava sodi v razred izdelkov
CLASS 1 LASER pod oznako
IEC 60825-1:2007. Nameščena
je na zadnji zunanji strani naprave.
•• Sistem uporablja tehnologijo
High-Definition Multimedia Interface
(HDMI™). Izraza HDMI
in večpredstavnostni vmesnik visoke
ločljivosti HDMI ter logotip HDMI
so blagovne znamke ali zaščitene
blagovne znamke družbe HDMI
Licensing Administrator, Inc. v ZDA
in drugih državah.
•• BRAVIA je blagovna znamka
podjetja Sony Corporation.
•• LDAC™ in logotip LDAC sta zaščiteni
blagovni znamki družbe Sony
Corporation.
•• Besedna znamka in logotipi
BLUETOOTH® so zaščitene blagovne
znamke podjetja Bluetooth SIG, Inc.
Družba Sony Corporation
te blagovne znamke uporablja
na podlagi licence. Druge blagovne
znamke in tovarniška imena
so blagovne znamke svojih
lastnikov.
•• Oznaka N-Mark je blagovna znamka
ali zaščitena blagovna znamka
podjetja NFC Forum, Inc. v ZDA
in v drugih državah.
•• Android je blagovna znamka družbe
Google LLC.
•• Google Play in logotip Google Play
sta blagovni znamki družbe
Google LLC.
•• Apple, logotip Apple, iPhone in iPod
touch so blagovne znamke družbe
Apple Inc., zaščitene v ZDA in drugih
državah. App Store je storitvena
znamka družbe Apple Inc., zaščitena
v ZDA in drugih državah.
Opombe glede licenc
in blagovnih znamk
••
je blagovna znamka družbe
za licenciranje DVD-formata/
logotipov.
•• Logotipi "DVD+RW", "DVD-RW",
"DVD+R", "DVD-R", "DVD VIDEO"
in "CD" so blagovne znamke.
•• WALKMAN® in logotip WALKMAN®
sta registrirani blagovni znamki
podjetja Sony Corporation.
•• Tehnologija zvočnega šifriranja
in patenti MPEG Layer-3 z licenco
združenj Fraunhofer IIS in Thomson.
•• Windows Media je zaščitena
blagovna znamka ali blagovna
znamka podjetja Microsoft
Corporation v ZDA in/ali drugih
državah.
•• Ta izdelek je zaščiten z nekaterimi
pravicami intelektualne lastnine
družbe Microsoft Corporation.
Uporaba ali distribucija tovrstne
tehnologije zunaj tega izdelka
ni dovoljena brez licence podjetja
Microsoft ali njegove pooblaščene
podružnice.
4SL
* Manufactured under license from
Dolby Laboratories. Dolby, Dolby
Audio in simbol dvojnega D so
blagovne znamke družbe Dolby
Laboratories.
•• Oznaki "Made for iPod" in "Made for
iPhone" pomenita, da je elektronska
naprava zasnovana za povezavo z
napravo iPod ali iPhone in da ima
potrdilo proizvajalca o skladnosti
s standardi za delovanje izdelkov
podjetja Apple. Podjetje Apple ni
odgovorno za delovanje te naprave
ali njeno skladnost z varnostnimi
in predpisanimi standardi. Uporaba
tega pripomočka z napravo iPod ali
iPhone lahko vpliva na delovanje
brezžične povezave.
•• IZDELEK JE LICENCIRAN V OKVIRU
LICENCE PORTFELJA ZA PATENT
MPEG-4 VISUAL ZA OSEBNO IN
NEKOMERCIALNO UPORABO
POTROŠNIKA ZA
(I) KODIRANJE VIDEOVSEBIN V
SKLADU S STANDARDOM MPEG-4
VISUAL ("MPEG-4 VIDEO")
IN/ALI
(ii)ODKODIRANJE VIDEOVSEBIN
MPEG-4, KI JIH JE POTROŠNIK
KODIRAL V OKVIRU OSEBNE IN
NEKOMERCIALNE DEJAVNOSTI
IN/ALI PRIDOBIL OD PONUDNIKA
VIDEOVSEBIN Z LICENCO ZA
DISTRIBUCIJO VIDEOVSEBIN
MPEG-4.
O tem priročniku
•• V tem priročniku je opisano
predvsem upravljanje sistema
z daljinskim upravljalnikom,
vendar iste upravljalne funkcije
omogočajo tudi gumbi na enoti
z istimi ali podobnimi imeni.
•• Na vrhu vsake razlage
so navedene ikone, kot je
,
ki prikazujejo vrste medijev, ki jih
lahko uporabljate, razložena
pa je tudi funkcija.
•• Nekatere slike so prikazane
kot vzorčne skice in se lahko
razlikujejo od dejanskih izdelkov.
•• Oznake, prikazane na zaslonu
televizorja, se lahko razlikujejo
glede na območje.
•• Privzeta nastavitev je podčrtana.
•• Besedilo v oglatih oklepajih ([--])
se prikaže na zaslonu televizorja,
besedilo v narekovajih ("--")
pa na zaslonu.
LICENCA SE NE DODELJUJE IN NI
NAMENJENA ZA KAKRŠNO KOLI
DRUGO UPORABO. DODATNE
INFORMACIJE, VKLJUČNO Z
INFORMACIJAMI GLEDE UPORABE
V REKLAMNE, INTERNE IN
KOMERCIALNE NAMENE IN GLEDE
PRIDOBITVE LICENC, SO NA VOLJO
PRI DRUŽBI MPEG LA, LLC.
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
•• Vse druge blagovne znamke
so blagovne znamke svojih
lastnikov.
•• Oznaki ™ in ® v tem priročniku nista
posebej navedeni.
5SL
Vsebina
O tem priročniku..................... 5
Odstranjevanje embalaže...... 8
Plošče ali datoteke
na ploščah/napravi USB,
ki jih lahko predvajate............. 8
Spletna mesta za združljive
naprave.................................. 11
Vodnik po delih sistema in
upravljalnih gumbih..............12
Uvod
Varna namestitev sistema.....17
Onemogočenje predstavitve....18
Vstavljanje baterij..................18
Priključitev televizorja............19
Spreminjanje barvnega
sistema..................................21
Izvajanje hitre nastavitve.......21
Spreminjanje načina
zaslona.................................. 22
Predvajanje plošče/prek
povezave USB
Pred uporabo naprave USB... 22
Osnovno predvajanje........... 22
Druge funkcije predvajanja.... 23
Uporaba načina predvajanja....26
Omejitev predvajanja plošče
(starševski nadzor)................ 27
6SL
Ogled informacij o plošči in
napravi USB........................... 28
Uporaba nastavitvenega
menija................................... 29
Prenos prek USB-ja
Pred uporabo naprave USB.... 33
Prenos glasbe....................... 33
Sprejemnik
Poslušanje radia.................... 36
Povezava BLUETOOTH
Več o brezžični tehnologiji
BLUETOOTH.......................... 37
Seznanjanje sistema
z napravo BLUETOOTH.......... 38
Poslušanje glasbe v napravi
BLUETOOTH.......................... 39
Povezava sistema z več
napravami BLUETOOTH
(povezava z več napravami)....40
Vzpostavljanje povezave
BLUETOOTH z enim dotikom
s funkcijo NFC........................40
Nastavitev zvočnih kodekov
BLUETOOTH...........................41
Nastavitev stanja
pripravljenosti BLUETOOTH.. 42
Vklop ali izklop signala
BLUETOOTH.......................... 42
Nadzor sistema
s pametnim telefonom ali
tabličnim računalnikom
(Sony | Music Center)............ 43
Predvajanje glasbe z
osvetljenimi zvočniki............ 57
Z aplikacijo "Fiestable"
do divje zabave.....................44
Uporaba glasovnih navodil....58
Doseganje in skupna raba
ocene Party People ter
pridobitev dodatnih funkcij
z enoto Party King.................44
Nastavitev zvoka
Prilagajanje zvoka................. 45
Izbira navideznega
nogometnega načina........... 45
Ustvarjanje lastnega
zvočnega učinka................... 45
Ustvarjanje zabavnega
vzdušja (DJ Effect).................46
Druge funkcije
Uporaba izklopnega
časovnika.............................. 58
Uporaba dodatne opreme.... 58
Onemogočanje gumbov na
enoti (ključavnica za otroke)....59
Nastavitev funkcije
samodejnega preklopa v
stanje pripravljenosti............ 59
Posodabljanje programske
opreme.................................60
Dodatne informacije
Odpravljanje težav................60
Previdnostni ukrepi............... 70
Tehnični podatki................... 72
Seznam jezikovnih kod......... 75
Uporaba funkcije
Control for HDMI................... 47
Uporaba žičnega predvajanja
z več sistemi (žična funkcija
Party Chain)............................49
Uporaba brezžičnega
predvajanja z več sistemi
(brezžična funkcija
Party Chain)........................... 52
Poslušanje glasbe prek
brezžične povezave
v dveh sistemih (funkcija
Speaker Add)........................ 54
Petje ob spremljavi: karaoke.56
Uživanje v zvoku kitare......... 57
7SL
Odstranjevanje
embalaže
•• Ta enota (MHC-V21D) (1)
•• Daljinski upravljalnik (1)
•• Bateriji R03 (velikost AAA) (2)
•• Antenski kabel FM (1)
•• Napajalni kabel (1)
•• Prilagojevalnik za vtič napajalnega
kabla* (1) (priložen samo
za nekatera območja)
* Ta prilagojevalnik za vtič napajalnega
kabla ni namenjen za uporabo v Čilu,
Paragvaju in Urugvaju. Prilagojevalnik
uporabite v državah, kjer je to
potrebno.
Plošče ali datoteke
na ploščah/napravi
USB, ki jih lahko
predvajate
Plošče, ki jih lahko predvajate
•• DVD VIDEO
•• DVD-R/DVD-RW v obliki DVD
VIDEO ali video načinu
•• DVD+R/DVD+RW v obliki DVD
VIDEO
•• VIDEO CD (plošče razl. 1.0, 1.1 in
2.0)
•• Super VCD
•• CD-R/CD-RW/CD-ROM v obliki
VIDEO CD ali obliki super VCD
•• AUDIO CD
•• CD-R/CD-RW v obliki AUDIO CD
8SL
Datoteke na ploščah, ki jih lahko
predvajate
•• Glasba:
Datoteke MP3 (.mp3)1),2)
•• Video:
Datoteke MPEG4 (.mp4/.m4v)2)3),
datoteke Xvid (.avi)
Datoteke, ki jih lahko predvajate
na napravi USB
•• Glasba:
Datoteke MP3 (.mp3)1)2), datoteke
WMA (.wma)2), datoteke AAC
(.m4a/.mp4/.3gp)2), datoteke
WAV (.wav)2)
•• Video:
Datoteke MPEG4 (.mp4/.m4v)2)3),
datoteke Xvid (.avi)
Opomba
•• Plošče morajo biti v tej obliki:
—— CD-ROM/-R/-RW v obliki zapisa
DATA CD, ki vsebuje datoteke MP31)2),
MPEG42)3) in Xvid in je v skladu
s standardom ISO 96604)
Level 1/Level 2 ali Joliet
(razširjena oblika zapisa).
—— DVD-ROM/-R/-RW/+R/+RW v obliki
zapisa DATA DVD, ki vsebuje datoteke
MP31)2), MPEG42)3) in Xvid in
je v skladu z obliko zapisa UDF
(Universal Disk Format).
•• Sistem bo poskušal predvajati vse
podatke z zgornjimi priponami, tudi
če niso v podprti obliki. Pri predvajanju
takšnih podatkov se lahko pojavi glasen
šum, ki lahko poškoduje zvočniški
sistem.
1) MP3
(MPEG 1 Audio Layer 3) je
standardna oblika zapisa, ki je določena
s standardom ISO/MPEG za stisnjene
zvočne podatke. Datoteke mp3 morajo
biti v obliki mpeg 1 Audio Layer 3.
2)Datotek z zaščito avtorskih pravic DRM
(upravljanje digitalnih pravic) s tem
sistemom ni mogoče predvajati.
3)Datoteke mpeg4 morajo biti posnete
v obliki datoteke mp4. Spodaj so
navedeni podprti video in zvočni kodeki:
—— Video kodek: MPEG4 Simple Profile
(AVC ni podprt.)
—— Zvočni kodek: AAC-LC
(HE-AAC ni podprt.)
4)Logična oblika datotek in map
na ploščah CD-ROM, ki jo določa
standard ISO (International
Organization for Standardization).
Plošče/datoteke, ki jih ne morete
predvajati
•• Naslednjih plošč ni mogoče
predvajati
—BD
— (plošče Blu-Ray)
—Plošče
—
CD-ROM, posnete v obliki
PHOTO CD
—Podatkovni
—
deli plošč CD-Extra
ali CD-plošč Mixed Mode*
—Plošče
—
CD Graphics
—Plošče
—
Super Audio CD
—DVD
—
Avdio
—DATA
—
CD/DATA DVD, ki je
ustvarjen v obliki paketnega
zapisovanja
—DVD-RAM
—
—DATA
—
CD/DATA DVD, ki ni bil
pravilno posnet
—CPRM
—
(Content Protection for
Recordable Media), združljivo
s ploščami DVD-R/-RW,
posnetimi s programi za
enkratno kopiranje.
—Plošče
—
z nestandardno obliko
(npr. z obliko srca, kvadrata ali
zvezde)
—Plošče
—
s pritrjenim lepilnim
trakom, papirjem ali nalepko
•• Naslednjih datotek ni mogoče
predvajati
—Videodatoteke,
—
ki so večje
od 720 (širina) × 576 (višina)
slikovnih pik.
—Videodatoteke
—
z visokim
razmerjem med širino in dolžino.
——Datoteka WMA v obliki WMA
DRM, WMA Lossless ali WMA PRO.
—Datoteka
—
AAC v obliki AAC DRM
ali AAC Lossless.
—Datoteke
—
AAC, ki so kodirane pri
96 kHz.
—Datoteke,
—
ki so šifrirane ali
zaščitene z gesli.
—Datoteke
—
z zaščito avtorskih
pravic DRM (Digital Rights
Management).
—Nekatere
—
datoteke Xvid,
ki so daljše od dveh ur.
•• Zvočno datoteko mp3 PRO
je mogoče predvajati kot datoteko
mp3.
•• Sistem morda ne predvaja datoteke
Xvid, če je bila datoteka združena iz
dveh ali več datotek Xvid.
* Mixed Mode CD: Ta oblika posname
podatke na prvi skladbi in zvok
(podatki AUDIO CD) na drugi
in naslednjih skladbah seje.
Opombe o ploščah CD-R/-RW
in DVD-R/-RW/+R/+RW
•• V nekaterih primerih plošč
CD-R/-RW in DVD-R/-RW/+R/+RW
ni mogoče predvajati s sistemom
zaradi kakovosti zapisovanja ali
fizičnega stanja plošče ali zaradi
značilnosti snemalne naprave ali
programske opreme za izdelavo
vsebin. Več informacij je na voljo
v navodilih za uporabo naprave
za snemanje.
•• Nekatere funkcije predvajanja
morda ne delujejo z določenimi
ploščami DVD+R/+RW, tudi
če so bile pravilno posnete.
V tem primeru ploščo predvajajte
v običajnem načinu.
Opombe o ploščah
•• Ta izdelek je namenjen predvajanju
plošč, ki so izdelane v skladu s
standardom Compact Disc (CD).
9SL
•• Plošče DualDisc in nekatere
glasbene plošče, kodirane s
tehnologijami za zaščito avtorskih
pravic, niso izdelane v skladu s
standardom CD. Takšne plošče
zato morda niso združljive s tem
izdelkom.
Opomba o ploščah za več sej
Sistem lahko predvaja več
zaporednih sej, posnetih na ploščo,
če je njihova oblika zapisa enaka
obliki zapisa prve seje. Vendar
predvajanje ni zagotovljeno.
Opomba glede predvajanja
plošč DVD VIDEO in VIDEO CD
Nekatere operacije predvajanja plošč
DVD VIDEO ali VIDEO CD so proizvajalci
programske opreme morda namerno
omejili. Zato nekatere funkcije
predvajanja morda niso na voljo.
Preberite navodila za uporabo plošč
DVD VIDEO ali VIDEO CD.
Opombe glede datotek, ki jih
lahko predvajate
•• Začetek predvajanja lahko zamuja,
10SL
kadar:
—je
— plošča DATA CD/DATA DVD/
naprava USB posneta
z zapleteno drevesno strukturo;
—so
— bile pravkar predvajane
zvočne datoteke ali
videodatoteke v drugi mapi.
•• Sistem lahko predvaja ploščo
DATA CD/DATA DVD ali napravo
USB pod naslednjimi pogoji:
—do
— globine 8 map
—do
— 300 map
—do
— 999 datotek na plošči
—do
— 2000 datotek v napravi USB
—do
— 650 datotek v mapi
Število se lahko razlikuje glede
na konfiguracijo datotek ali map.
•• Sistem preskoči mape brez
zvočnih datotek ali videodatotek.
•• Datotek, prenesenih z napravo, kot
je računalnik, sistem morda
ne bo predvajal v vrstnem redu,
v katerem so bile prenesene.
•• Od programske opreme,
uporabljene za ustvarjanje
zvočnih datotek ali videodatotek,
je odvisno, ali bo sistem upošteval
vrstni red predvajanja.
•• Ni mogoče zagotoviti združljivosti
z vso programsko opremo za
kodiranje/zapisovanje podprtih
oblik datotek, snemalnimi
napravami in snemalnimi mediji.
•• Od datoteke Xvid je odvisno, ali
bo slika nejasna in ali bo zvok
preskakoval.
Opombe glede naprav USB
•• Delovanje sistema z vsemi
napravami USB ni zagotovljeno.
•• Čeprav obstaja vrsta kompleksnih
funkcij za naprave USB, je mogoče
predvajati samo glasbene
in video vsebine iz naprav USB,
ki so povezane s sistemom.
Za podrobnejše informacije
preberite navodila za uporabo
naprave USB.
•• Ko vstavite napravo USB, sistem
prebere vse datoteke v napravi
USB. Če je v napravi USB večje
število map ali datotek, lahko
branje vsebin v napravi USB traja
dalj časa.
•• Za povezavo sistema in naprave
USB ne uporabljajte zvezdišča USB.
•• Pri nekaterih povezanih napravah
USB lahko pride do zamika, preden
sistem izvede funkcijo.
•• Vrstni red predvajanja, ki ga
določi sistem, se lahko razlikuje
od vrstnega reda predvajanja v
priključeni napravi USB.
•• Pred uporabo naprave USB
preverite, da v njej ni datotek
z virusi.
Spletna mesta za
združljive naprave
Na spodnjih spletnih mestih poiščite
najnovejše informacije o združljivih
napravah USB in napravah
BLUETOOTH.
Za uporabnike v Latinski Ameriki:
<http://esupport.sony.com/LA>
Za uporabnike v Evropi in Rusiji:
<http://www.sony.eu/support>
Za uporabnike v drugih državah/
regijah:
<http://www.sony-asia.com/
support>
Združljivi modeli naprav
iPhone/iPod
Spodaj so našteti združljivi modeli
naprav iPhone/iPod. Pred uporabo
naprave iPhone/iPod s sistemom
posodobite njeno programsko
opremo.
Tehnologija BLUETOOTH deluje z
naslednjimi napravami:
•• iPhone X
•• iPhone 8 Plus
•• iPhone 8
•• iPhone 7 Plus
•• iPhone 7
•• iPhone SE
•• iPhone 6s Plus
•• iPhone 6s
•• iPhone 6 Plus
•• iPhone 6
•• iPhone 5s
•• iPhone 5c
•• iPhone 5
•• iPhone 4s
•• iPod touch (6. generacija)
•• iPod touch (5. generacija)
11SL
Vodnik po delih sistema in upravljalnih gumbih
Vse gumbe na enoti, razen  (napajanje), lahko zaklenete in tako preprečite
nenamerno pritiskanje (stran 59).
Enota
Zgoraj
Spredaj
* Na gumbu  je otipljiva pika. Ta pika vam bo v pomoč pri upravljanju sistema.
12SL
  (vklop/izklop)
S tem gumbom vklopite
sistem ali preklopite v stanje
pripravljenosti.
  (predvajanje)
——Zažene predvajanje.
—— Gumb  pridržite za več kot
2 sekundi in predvajal
se bo vgrajen predstavitveni
zvočni posnetek. Če želite
končati predstavitev, pritisnite .
 (zaustavitev)
——Zaustavi predvajanje.
Če ga pritisnete dvakrat,
lahko prekličete nadaljevanje
predvajanja.
——Zaustavi prenos glasbe.
——Omogoča zaustavitev
predvajanja vdelanega
predstavitvenega zvočnega
posnetka.
 Indikator BLUETOOTH
(stran 37)
BLUETOOTH
(stran 39, 40)
PAIRING
Za seznanjanje naprav
BLUETOOTH ob delovanju funkcije
BLUETOOTH pridržite gumb.
FUNCTION
Omogoča izbiro funkcije.
 SPEAKER LIGHT
(stran 22, 57)
VOICE CHANGER (stran 57)
VOCAL FADER (stran 56)
W.PARTY CHAIN (Brezžična
zabavna veriga) (stran 53)
MEGA BASS (stran 45)
Indikator MEGA BASS
Zasveti, ko izberete zvočni
učinek MEGA BASS.
PARTY CHAIN (stran 51)
 Vrtljiv gumb VOLUME/DJ
CONTROL
Prilagodi glasnost.*
Prilagodi učinka FLANGER
in ISOLATOR ali stalno predvaja
zvočni učinek SAMPLER
(stran 46).
* Tega gumba ne morete uporabljati
za nastavitev glasnosti, ko
je izbrana funkcija DJ Effect.
Zaslon
 Vtičnica MIC1
Uporabite jo za priključitev
mikrofona.
Vtičnica MIC2/GUITAR
Uporabite jo za priključitev
mikrofona ali kitare.
Vrata
REC/PLAY (USB)
Uporabite za povezavo naprave
USB.
Ta vrata je mogoče uporabljati
za predvajanje in prenos glasbe.
 MIC ECHO (stran 56)
GUITAR (stran 57)
MIC/GUITAR LEVEL +/–
(stran 56, 57)
13SL


(N-Mark) (stran 41)
Daljinski upravljalnik
+/– (izberi mapo)
Izbere mapo na podatkovni
plošči ali napravi USB.
S1, S2 (stran 46)
 FLANGER (stran 46)
ISOLATOR (stran 46)
SAMPLER (stran 46)
DJ OFF (stran 46)
  (odpiranje/zapiranje)
Odpre ali zapre pladenj
za ploščo.
 / (pomik nazaj/
pomik naprej) (stran 23)
TUNING +/– (stran 36)
S3, S4 (stran 46)
 Senzor daljinskega
upravljalnika (stran 18)
 Pladenj za plošče
  (vklop/izklop)
S tem gumbom vklopite
sistem ali preklopite v stanje
pripravljenosti.
 PLAY MODE
(stran 26, 34)
 REPEAT/FM MODE
(stran 27, 36)
14SL
 Številski gumbi (0–9) 1)2)
——Za izbiro posnetka, poglavja
ali datoteke pod izbrano
številko.
——Za vnos številk in vrednosti.
MEGA BASS (stran 45)
REC TO USB (stran 34)
Prenese glasbo v napravo USB,
priključeno v vrata (USB).
MEDIA MODE (stran 23)
Za izbiro medija, ki naj
se predvaja s podatkovne plošče
ali naprave USB.
SUBTITLE (stran 25)
AUDIO2) (stran 25, 29)
ANGLE (stran 25)
SCORE (stran 57)
VOICE CHANGER (stran 57)
MIC LEVEL+/– (stran 56)
VOCAL FADER (stran 56)
MIC ECHO (stran 56)
+/– (izberi mapo)
DVD/TUNER MENU
(stran 23, 24, 37)
CLEAR1) (stran 24)
RETURN (stran 32)
SETUP1) (stran 29)
OPTIONS
Odpre ali zapre meni
z možnostmi.
/ / /
Omogoča izbiro elementov
menija.
(vnos)
Vnese/potrdi nastavitve.
 SEARCH (stran 23, 24)
  (glasnost) +/–2)
Prilagodi glasnost.
 / (hitro previjanje
nazaj/naprej) (stran 24)
/ (počasno previjanje
naprej/nazaj) (stran 24)
TUNING+/– (stran 36)
Izbere mapo na podatkovni
plošči ali napravi USB.
 (predvajanje)2)
KEY CONTROL /
(stran 56)
/ (pomik naprej/
nazaj) (stran 23)
 DVD TOP MENU
Prikaže naslov DVDja na televizijskem zaslonu.
Zažene predvajanje.
PRESET+/– (stran 37)
 (začasna zaustavitev)
Premor predvajanja.
Za nadaljevanje predvajanja
pritisnite gumb .
15SL
 (zaustavitev)
——Zaustavi predvajanje.
Če ga pritisnete dvakrat,
lahko prekličete nadaljevanje
predvajanja.
——Zaustavi prenos glasbe.
——Omogoča zaustavitev
predvajanja vdelanega
predstavitvenega zvočnega
posnetka.
SHIFT1)
Pridržite, da vklopite rožnate
gumbe.
 SOUND FIELD +/– (stran 45)
FUNCTION
Omogoča izbiro funkcije.
 PARTY LIGHT
(stran 22, 57)
LIGHT MODE (stran 58)
 DISPLAY (stran 18, 22,
29, 36, 38)
Spremeni informacije
na zaslonu.
DISPLAY1) (stran 28)
Prikaže ali skrije prikaz
na zaslonu.
 SLEEP (stran 58)
1)
Ta gumb je natisnjen v rožnati barvi.
Za uporabo tega gumba pridržite gumb
SHIFT () in nato pritisnite ta gumb.
2)Številski gumb 5/AUDIO in gumba  +
 imajo otipljivo piko. Ta pika vam bo v
pomoč pri upravljanju sistema.
16SL
Uvod
Varna namestitev sistema
Enota (zadaj)
Uvod
 Priključek za ANTENO FM
Ko nameščate anteno, poiščite
mesto in usmeritev, kjer je dober
sprejem.
Antena naj ne bo v bližini
napajalnega kabla in kabla USB,
da ne bo zajemala šumov.
Svinčeno anteno FM
izvlecite vodoravno
 Vtičnici za zvočni vhod in
izhod
Uporabite zvočni kabel
(ni priložen), da vzpostavite
katero od naslednjih povezav:
•• Vhodi AUDIO/PARTY CHAIN
IN (TV) L/R
—Priključite
—
v vtičnici za izhod
zvoka televizorja ali avdio/
video opreme. Zvok
se predvaja prek tega
sistema.
—Povežite
—
se z drugim
zvočnim sistemom
in izkoristite funkcijo Wired
Party Chain (stran 49).
17SL
•• Vhodi AUDIO/PARTY CHAIN
OUT L/R
—Priključite
—
v vtičnici za vhod
zvoka dodatne opreme.
—Povežite
—
se z drugim
zvočnim sistemom
in izkoristite funkcijo Wired
Party Chain (stran 49).
 Vtičnica VIDEO OUT
Video kabel (ni priložen)
priključite v video vhod
na televizorju ali projektorju
(stran 19).
Opomba
Ne povežite tega sistema
s televizorjem prek video mize.
 Vtičnica HDMI OUT (TV) ARC
Onemogočenje
predstavitve
Če želite onemogočiti predstavitev,
medtem ko je sistem izključen,
z večkratnim pritiskom gumba
DISPLAY izberete način brez prikaza
(način varčevanja z energijo)
(stran 22).
Vstavljanje baterij
Vstavite dve priloženi bateriji R03
(velikost AAA) tako, da se ujemata
s polarnostjo, kot je prikazano
spodaj.
Kabel HDMI (ni priložen)
priključite v vhod HDMI
na televizorju (stran 19).
 Napajalni kabel
Priložen napajalni kabel
priključite na enoto in nato
v električno vtičnico.
V električno
vtičnico
Predstavitev (stran 22)
se samodejno začne.
Če pritisnete gumb  (napajanje)
za vklop sistema, se predstavitev
konča.
18SL
Opomba
•• Ne vstavljajte skupaj starih in novih
baterij ali baterij različnih vrst.
•• Če daljinskega upravljalnika
ne nameravate uporabljati dalj časa,
odstranite baterije, da preprečite škodo
zaradi razlitja baterij in korozije.
Upravljanje sistema z daljinskim
upravljalnikom
Daljinski upravljalnik usmerite proti
senzorju daljinskega upravljalnika
enote.
Priključitev televizorja
Pred priključevanjem kablov odklopite napajalni kabel iz električne vtičnice.
Ogled videoposnetka
Izberite načine povezave glede na vtičnice na televizorju.
 Video kabel (ni priložen)
VIDEO IN
ali
Uvod
HDMI IN (ARC)*
HDMI IN
 Kabel HDMI za hiter prenos
z ethernetnim priključkom
(ni priložen)
* Če želite zvok televizorja poslušati prek sistema, lahko sistem priključite na vtičnico
HDMI IN (ARC) na televizorju. Funkcija povratnega zvočnega kanala (ARC) omogoča
televizorju, da zvok predvaja prek sistema s povezavo HDMI brez vzpostavitve zvočne
povezave (povezava ) (stran 20). Za nastavitev funkcije ARC v tem sistemu glejte
[AUDIO RETURN CHANNEL] (stran 32). Če želite preveriti, ali je funkcija ARC vašega
televizorja združljiva, preberite navodila za uporabo, ki so bila priložena televizorju.
19SL
Predvajanje zvoka televizorja prek sistema
Izberite eno od spodnjih povezav ( ali ).
 Zvočni kabel (ni priložen)
AUDIO OUT
HDMI IN (ARC)
 Kabel HDMI za hiter prenos
z ethernetnim priključkom
(ni priložen)
Če želite predvajati zvok televizorja, večkrat pritisnite FUNCTION in izberite
"TV".
Namig
•• Uživate lahko tudi v zvoku zunanje opreme (DVD-predvajalniki itd.) prek sistema,
če vzpostavite povezavo z vhodom AUDIO/PARTY CHAIN IN (TV) L/R, kot je to pri zgornji
povezavi . Podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo opreme.
•• Če je pri povezovanju zunanje opreme raven avdio izhoda sistema nizka, poskusite
prilagoditi nastavitve avdio izhoda na povezani opremi. Raven avdio izhoda se lahko
poveča. Podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo opreme.
Če se na zaslonu enote izpiše "CODE 01" in "SGNL ERR"
Če vhodni zvočni signali, ki pridejo v sistem, niso dvokanalni linearni signali
PCM, se na zaslonu enote izpišeta sporočili "CODE 01" in "SGNL ERR"
(kar pomeni, da vhodnih zvočnih signalov sistem ne podpira).
V tem primeru izberite pravilen način zvočnega izhoda na televizorju,
da oddajate dvokanalne linearne zvočne signale PCM. Če želite
več informacij, preberite navodila za uporabo televizorja.
20SL
Spreminjanje barvnega
sistema
(razen za modele v Latinski Ameriki,
Evropi in Rusiji)
Za izvedbo tega postopka uporabite
gumbe na enoti.
1 S pritiskom gumba  vklopite
sistem.
2 S pritiskanjem gumba
FUNCTION izberite »DVD/CD«.
3 Za več kot 3 sekunde pritisnite
MIC ECHO in MEGA BASS.
Na zaslonu se izpiše "NTSC" ali "PAL".
, a ne vstavite
plošče.
Na zaslonu televizorja se prikaže
[LANGUAGE SETUP]. Prikazani
elementi se lahko razlikujejo glede
na državo ali regijo.
LANGUAGE SETUP
OSD :
MENU :
AUDIO:
SUBTITLE:
ENGLISH
ENGLISH
CHINESE 1
CHINESE 2
THAI
Uvod
Barvni sistem nastavite na PAL ali
NTSC, odvisno od barvnega sistema
televizorja.
Vsakič ko opravite spodaj opisani
postopek, se barvni sistem spremeni
na naslednji način:
NTSC  PAL
4Pritisnite gumb
5 S pritiskanjem gumba
/
izberite jezik in nato pritisnite
.
Na TV-zaslonu se prikaže oznaka
[VIDEO SETUP].
6S pritiskanjem gumba
/
izberite nastavitev, ki ustreza
vrsti televizorja, in nato
pritisnite .
Ko se na TV-zaslonu prikaže sporočilo
[QUICK SETUP is complete.],
je sistem pripravljen za predvajanje.
Ročno spreminjanje nastavitve
Izvajanje hitre
nastavitve
Glejte »Uporaba nastavitvenega
menija « (stran 29).
Pred uporabo sistema lahko v hitri
nastavitvi opravite minimalne
osnovne nastavitve.
Pridržite SHIFT in pritisnite SETUP.
1 Vklopite televizor in izberite
vhod glede na povezavo.
2 S pritiskom gumba  vklopite
Izhod iz hitrih nastavitev
Opomba
Sporočilo z navodilom se izpiše,
ko prvič vklopite sistem ali ko izvedete
funkcijo [RESET] (glejte »Ponastavitev
nastavitev menija na privzete vrednosti «
na strani 68).
sistem.
3 S pritiskanjem gumba
FUNCTION izberite »DVD/CD«.
Na dnu televizijskega zaslona
se izpiše sporočilo z navodilom
[Press ENTER to run QUICK SETUP.].
21SL
Spreminjanje načina
zaslona
Večkrat pritisnite DISPLAY, ko je
sistem izklopljen.
Vsakič, ko pritisnete gumb, se način
zaslona spremeni, kot sledi.
Predstavitev
Sporočila o glavnih funkcijah
sistema se pomikajo po zaslonu in
vklopi se osvetlitev.
Če želite izklopiti osvetlitev, pritisnite
PARTY LIGHT (ali SPEAKER LIGHT
na enoti).
Brez prikaza (način varčevanja z
energijo)
Zaslon in osvetlitev sta izklopljena,
sistem pa tako varčuje z energijo.
Predvajanje plošče/prek
povezave USB
Pred uporabo naprave
USB
Za združljive naprave USB glejte
»Spletna mesta za združljive
naprave« (stran 11).
(Ta sistem omogoča uporabo
naprave iPhone/iPod samo prek
povezave BLUETOOTH.)
Osnovno predvajanje
1 Večkrat pritisnite FUNCTION, da
izberete "DVD/CD" ali "USB".
2 Pripravite vir predvajanja.
Za funkcijo DVD/CD:
Na enoti pritisnite , da odprete
pladenj za plošče, in naložite ploščo
s potiskano stranjo obrnjeno
navzgor.
Če želite predvajati ploščo s premerom
8 cm, kot je mala plošča CD, jo vstavite
v notranje ležišče pladnja.
Ponovno pritisnite  na enoti, da
zaprete pladenj za plošče.
Ne potiskajte pladnja na silo, da ga
zaprete, saj lahko pride do okvare.
22SL
Za funkcijo USB:
Priključite napravo USB v vrata USB .
2 Pritisnite SEARCH, da se prikaže
seznam map.
Opomba
Če naprave USB ni mogoče priključiti
v vrata (USB) , lahko za priključitev
naprave USB v enoto uporabite
vmesnik USB (ni priložen).
3 (Samo
)
Večkrat pritisnite MEDIA MODE,
da izberete želeno vrsto medija
([MUSIC]/[VIDEO]).
predvajanje.
/ , da
izberete želeno mapo.
4 Pritisnite
, da se prikaže
seznam datotek.
Druge funkcije
Kaj
Kako
Zaustavitev
predvajanja
Pritisnite .
Začasna
zaustavitev
predvajanja
Pritisnite .
Nadaljevanje
predvajanja
ali vrnitev v
običajno
predvajanje
Pritisnite .
5 S pritiskanjem gumba
Preklic točke
Dvakrat pritisnite .
za nadaljevanje
predvajanja
Izbira
posnetka,
datoteke,
poglavja ali
prizora
Pritisnite  ali 
med predvajanjem.
Lahko pa pridržite
SHIFT in pritisnete
številske gumbe, nato
pa pritisnete še .
(Postopek lahko
onemogoči plošča ali
naprava USB.)
Predvajanje iz določene
datoteke
/
izberite želeno datoteko in nato
pritisnite .
Druge funkcije
predvajanja
Predvajanje plošče/prek povezave USB
4Pritisnite , da začnete
3 Večkrat pritisnite
Odvisno od vrste plošče ali datoteke
ta funkcija morda ne bo delovala.
Kaj
Kako
Ogled menija
DVD-ja
Pritisnite DVD/
TUNER MENU.
Ogled seznama
map ali
seznama
datotek
Pritisnite SEARCH.
Znova pritisnite
SEARCH, da skrijete
seznam map ali
seznam datotek.
1 S pritiskanjem gumba MEDIA
MODE izberite [MUSIC] ali [VIDEO].
23SL
Kaj
Kako
Vrnitev v
Pritisnite RETURN.
seznam map,
ko ste v seznamu
datotek
Hitro iskanje
določene točke
v načinu hitrega
pomikanja po
posnetku naprej
ali nazaj
(osredotočeno
iskanje)
Med predvajanjem
pritisnite  ali .
Ob vsakem pritisku
gumba  ali  se
spremeni hitrost
predvajanja.
Prikaz vsake
slike posebej
(predvajanje v
počasnem
posnetku)
Pritisnite , nato pa
pritisnite
ali .
Z vsakim pritiskom
gumba
ali  se
spremeni hitrost
predvajanja.
Iskanje določene skladbe
Pridržite gumb SHIFT in nato s
številskimi gumbi izberite
posnetek, ki ga želite predvajati,
in nato pritisnite .
Iskanje z gumbom SEARCH
1 Pritisnite SEARCH, da se prikaže
seznam posnetkov.
2 Večkrat pritisnite
/ , da izberete
posnetek, ki ga želite predvajati,
in nato pritisnite .
Iskanje določenega naslova/
poglavja/prizora/posnetka/
seznama
1 Med predvajanjem večkrat
24SL
pritisnite SEARCH, da izberete
način iskanja.
2 Pridržite gumb SHIFT in nato s
številskimi gumbi vnesite
številko želenega naslova,
poglavja, prizora, posnetka ali
seznama in nato pritisnite .
Predvajanje se začne.
Opomba
•• Pri VIDEO CD s predvajanjem PBC
pritisnite SEARCH za iskanje prizora.
•• Pri VIDEO CD brez predvajanja PBC
pritisnite SEARCH za iskanje posnetka
in seznama.
Iskanje določene točke s
pomočjo časovne kode
1 Med predvajanjem večkrat
pritisnite SEARCH, da izberete
način časovnega iskanja.
2 Držite pritisnjen SHIFT in nato
s številskimi gumbi vnesite
časovno kodo, nato pa
pritisnite .
Primer: Če želite poiskati prizor pri
2 urah, 10 minutah in 20 sekundah,
pridržite SHIFT, ter pritisnite 2, 1, 0,
2, 0 ([2:10:20]).
Če naredite napako, pridržite SHIFT
in pritisnite CLEAR, da prekličete
številko.
Iskanje z menijem DVD
1 Pritisnite DVD/TUNER MENU.
2 Pritisnite / / / ali pridržite
gumb SHIFT, nato s številskimi
gumbi izberite naslov ali
element, ki ga želite predvajati,
in pritisnite .
Spreminjanje kotov snemanja
SUPER VIDEO CD
•• [1:STEREO]: Stereo zvok zvočnega
posnetka 1.
•• [1:1/L]/[1:2/R]: Mono zvok levega
Med predvajanjem večkrat
pritisnite ANGLE, da izberete
želeni kot snemanja.
Izbiranje nastavitev podnapisov
Spreminjanje jezika/zvoka
Med predvajanjem večkrat
pritisnite AUDIO, da izberete
želeno obliko zvočnega zapisa
ali želeni zvočni način.
DVD VIDEO
Ko vir vsebuje različne oblike
zvočnega zapisa ali zvoke v več
jezikih, lahko izbirate med različnimi
zvočnimi zapisi ali jeziki.
Prikazana štirimestna številka pomeni
jezikovno kodo. V poglavju »Seznam
jezikovnih kod« (stran 75) si
oglejte, kateri jezik predstavlja koda.
Če je isti jezik prikazan dvakrat ali
večkrat, je plošča DVD VIDEO posneta
v več oblikah zvočnega zapisa.
VIDEO CD/AUDIO CD/zvočna
datoteka
Predvajani zvok lahko spremenite.
•• [STEREO]: Stereo zvok.
•• [1/L]/[2/R]: Mono zvok levega ali
desnega kanala.
Predvajanje plošče VIDEO CD s
funkcijami PBC
Z menijem PBC (nadzor predvajanja)
lahko uživate v interaktivnih funkcijah
plošče VIDEO CD (VIDEO CD različice
2.0 in Super VCD).
1 Pritisnite  za predvajanje
plošče VIDEO CD s funkcijami
PBC.
Na televizijskem zaslonu se prikaže
meni PBC.
2 Držite gumb SHIFT in s
številskimi gumbi izberite
številko želenega elementa ter
pritisnite .
Predvajanje plošče/prek povezave USB
Med predvajanjem večkrat pritisnite
SUBTITLE, da izberete želeni jezik
podnapisov ali izklopite podnapise.
ali desnega kanala zvočnega
posnetka 1.
•• [2:STEREO]: Stereo zvok zvočnega
posnetka 2.
•• [2:1/L]/[2:2/R]: Mono zvok levega
ali desnega kanala zvočnega
posnetka 2.
3 Za nadaljevanje predvajanja
sledite navodilom v meniju.
Opomba
Predvajanje PBC je preklicano, ko vklopite
ponavljajoče se predvajanje.
Preklic predvajanja PBC
1 Pritisnite  ali  ali pridržite
gumb SHIFT, nato pa s številskimi
gumbi izberite posnetek, ko se
predvajanje prekine.
25SL
2 Pritisnite  ali
.
Predvajanje se začne od izbrane
skladbe.
Vrnitev v predvajanje PBC
Dvakrat pritisnite , nato pa
pritisnite .
Nadaljevanje predvajanja
več plošč
•• [FOLDER]*: predvaja vse datoteke,
ki jih je mogoče predvajati, iz
določene mape na plošči.
* Ni mogoče izbrati za AUDIO CD.
 Predvajanje naprave USB
•• [ONE USB DEVICE]: predvaja
napravo USB.
•• [FOLDER]: predvaja vse datoteke,
ki jih je mogoče predvajati, iz
določene mape v napravi USB.
Opomba
•• Na zaslonu zasvetita »FLDR« in »SHUF«,
Sistem lahko shrani mesta za
nadaljnje predvajanje za do 6 plošč
in nadaljuje predvajanje, ko znova
vstavite isto ploščo. Če shranite
mesto za nadaljnje predvajanje
sedme plošče, se mesto za nadaljnje
predvajanje prve plošče izbriše.
Za vklop te funkcije nastavite
možnost [MULTI-DISC RESUME] v
meniju [SYSTEM SETUP] na [ON]
(stran 32).
Opomba
Če želite začeti predvajati ploščo od
začetka, dvakrat pritisnite , nato pa
pritisnite .
Uporaba načina
predvajanja
Predvajanje v zaporedju
(običajno predvajanje)
Ko se predvajanje ustavi, večkrat
pritisnite PLAY MODE.
 Predvajanje plošče
•• [DISC]: predvaja ploščo.
26SL
ko je običajno predvajanje nastavljeno
na [DISC] ali [ONE USB DEVICE].
•• Na zaslonu zasveti »FLDR«, ko je
običajno predvajanje nastavljeno na
[FOLDER].
Predvajanje v naključnem
vrstnem redu (naključno
predvajanje)
Ko se predvajanje ustavi, večkrat
pritisnite PLAY MODE.
 Predvajanje plošče
•• [DISC (SHUFFLE)]: predvaja vse
zvočne datoteke na plošči v
naključnem vrstnem redu.
•• [FOLDER (SHUFFLE)]*: predvaja
vse zvočne datoteke iz določene
mape na plošči v naključnem
vrstnem redu.
* Ni mogoče izbrati za AUDIO CD.
 Predvajanje naprave USB
•• [ONE USB DEVICE (SHUFFLE)]:
predvaja vse zvočne datoteke v
napravi USB v naključnem vrstnem
redu.
•• [FOLDER (SHUFFLE)]: predvaja
vse zvočne datoteke iz določene
mape v napravi USB v naključnem
vrstnem redu.
Opomba
•• Na zaslonu zasveti »SHUF«, ko je naključno
Večkratno predvajanje
(ponavljajoče se predvajanje)
Večkrat pritisnite REPEAT.
Odvisno od vrste plošče ali datoteke
nekatere nastavitve morda ne bodo
na voljo.
•• [OFF]: ne predvaja ponavljajoče.
•• [ALL]: ponovi vse skladbe ali
datoteke v izbranem načinu
predvajanja.
•• [DISC]: ponovi vso vsebino
(samo DVD VIDEO in VIDEO CD).
•• [TITLE]: ponovi trenutni naslov
(samo DVD VIDEO).
•• [CHAPTER]: ponovi trenutno
poglavje (samo DVD VIDEO).
•• [TRACK]: ponovi trenutno skladbo.
•• [FILE]: ponovi trenutno video
datoteko.
Preklic ponavljajočega se
predvajanja
S pritiskanjem gumba REPEAT
izberite [OFF].
«, ko je
ponavljajoče se predvajanje nastavljeno
na [ALL] ali [DISC].
•• Na zaslonu zasveti "
", ko je
ponavljajoče se predvajanje nastavljeno
na [TITLE], [CHAPTER], [TRACK] ali [FILE].
•• Ponavljajoče se predvajanje ni mogoče s
ploščo VIDEO CD med predvajanjem PBC.
•• Od plošče DVD VIDEO je odvisno, ali je
ponavljajoče se predvajanje mogoče.
•• Ponavljajoče se predvajanje se prekliče, če:
—— odprete pladenj za plošče;
—— izklopite sistem (samo DVD VIDEO in
VIDEO CD);
—— spremenite funkcijo (samo DVD
VIDEO in VIDEO CD);
—— opravite sinhronizirani prenos;
—— spremenite način medija.
Omejitev predvajanja
plošče (starševski
nadzor)
Omejite lahko predvajanje plošč
DVD VIDEO glede na predhodno
določeno omejitev. Prizori se lahko
preskočijo ali zamenjajo z drugimi.
Predvajanje plošče/prek povezave USB
predvajanje nastavljeno na [DISC
(SHUFFLE)] ali [ONE USB DEVICE (SHUFFLE)].
•• Kadar je ponavljajoče se predvajanje
nastavljeno na [FOLDER (SHUFFLE)],
na zaslonu zasveti "FLDR" in "SHUF".
•• Naključno predvajanje ni mogoče pri
videodatotekah.
•• Naključno predvajanja se prekliče, če:
—— odprete pladenj za plošče;
—— opravite sinhronizirani prenos;
—— spremenite način medija.
•• Naključno predvajanje lahko prekličete,
ko izberete mapo ali skladbo, ki jo želite
predvajati.
Opomba
•• Na zaslonu zasveti »
1 Ko se predvajanje prekine,
pridržite SHIFT in pritisnite SETUP.
2 Večkrat pritisnite
/ , da
izberete [SYSTEM SETUP],
nato pa pritisnite .
3 Večkrat pritisnite
/ , da
izberete [PARENTAL CONTROL],
nato pa pritisnite .
4Pridržite gumb SHIFT in s
številskimi gumbi vnesite ali
znova vnesite svoje štirimestno
geslo, nato pa pritisnite .
27SL
5 Večkrat pritisnite
/ , da
izberete [STANDARD], nato pa
pritisnite .
6Večkrat pritisnite
/ , da
izberete geografsko območje
kot raven omejitve predvajanja,
in nato pritisnite .
Območje je izbrano.
Ko izberete [OTHERS], vnesite
območno kodo za želeno
geografsko območje glede na
"Seznam območnih kod za
starševski nadzor" (stran 76)
tako, da pridržite gumb SHIFT, nato
pa pritiskate številske gumbe.
7 Večkrat pritisnite
/ , da
izberete [LEVEL], nato pa
pritisnite .
8Večkrat pritisnite
/ , da
izberete želeno raven, in nato
pritisnite .
Nižja je vrednost, strožja je omejitev.
Izklop funkcije starševskega
nadzora
Če pozabite geslo
Odstranite disk in ponovite korake
od 1 do 3 v razdelku "Omejitev
predvajanja plošče (starševski
nadzor)" (stran 27). Pridržite gumb
SHIFT in s številskimi gumbi vnesite
geslo "199703" ter nato pritisnite .
Upoštevajte navodila na zaslonu in
vnesite novo štirimestno geslo. Nato
znova vstavite ploščo in pritisnite .
Novo geslo morate vnesti še enkrat.
Ogled informacij o
plošči in napravi USB
Informacije na televizijskem
zaslonu
Pridržite gumb SHIFT in med
predvajanjem večkrat pritisnite
DISPLAY.
V 8. koraku možnost [LEVEL]
nastavite na [OFF].
Predvajanje plošče z
nastavljenim starševskim
nadzorom
1 Vstavite ploščo in pritisnite .
Na zaslonu televizorja se prikaže
zaslon za vnos gesla.
2 Pridržite gumb SHIFT in s
številskimi gumbi vnesite ali
znova vnesite svoje štirimestno
geslo, nato pa pritisnite .
Sistem začne predvajati.
 Informacije o predvajanju
Čas predvajanja in preostali čas
predvajanja
 Bitna hitrost
 Vrsta medija
 Stanje predvajanja
 Naslov1)/posnetek/ime
datoteke2)
 Album1)/ime mape2)/poglavje/
številka seznama
28SL
 Ime izvajalca 1)2)
Prikaže se med predvajanjem
zvočne datoteke.
1) Če
ima zvočna datoteka oznako ID3, bo
sistem izpisal naslov albuma/naslov
skladbe/ime izvajalca, ki jih bo pridobil
iz podatkov v oznaki ID3. Sistem podpira
ID3 razl. 1.0/1.1/2.2/2.3.
2)Če ime vsebuje znake, ki jih ni mogoče
prikazati, bodo ti znaki prikazani kot "_".
Opomba
—— nekatere informacije morda ne bodo
prikazane,
—— prikaz nekaterih znakov ni mogoč.
•• Prikazane informacije se lahko
razlikujejo glede na način predvajanja.
Prikaz informacij o obliki
zvočnega zapisa na ploščah DVD
VIDEO in video datotekah
Večkrat pritisnite AUDIO med
predvajanjem.
Informacije na zaslonu
Večkrat pritisnite DISPLAY, ko je
sistem vklopljen.
Ogledate si lahko naslednje
informacije:
—čas
— predvajanja/preostali čas
predvajanja skladbe, naslov,
poglavje
—številka
—
prizora
—ime
—
datoteke, ime mape
—informacije
—
o naslovu, izvajalcu in
albumu
Opomba
•• Ime plošče ali skladbe morda ne bo
prikazano, odvisno od znakov.
Možnosti, kot sta slika in zvok, lahko
spreminjate na različne načine.
Prikazani elementi se lahko
razlikujejo glede na državo ali regijo.
Opomba
Nastavitve predvajanja, shranjene na
plošči, imajo prednost pred nastavitvami
v nastavitvenem meniju. Zato nekatere
nastavitve v nastavitvenem meniju morda
ne bodo delovale.
1 Ko se predvajanje ustavi v funkciji
plošč DVD/CD ali naprav USB,
pridržite SHIFT in pritisnite SETUP.
Na zaslonu televizorja se prikaže
nastavitveni meni.
2 Večkrat pritisnite
/ , da
izberete [LANGUAGE SETUP],
[VIDEO SETUP], [AUDIO SETUP],
[SYSTEM SETUP] ali
[HDMI SETUP], nato pa pritisnite
.
3 Večkrat pritisnite
/ , da
izberete želeni element, in nato
pritisnite .
Predvajanje plošče/prek povezave USB
•• Odvisno od predvajanega vira:
Uporaba nastavitvenega
menija
4Večkrat pritisnite
/ , da
izberete želeno nastavitev, in
nato pritisnite .
Možnost je izbrana, nastavitev pa
končana.
Izhod iz menija
Pridržite SHIFT in pritisnite SETUP.
•• Čas predvajanja zvočnih datotek in
videodatotek morda ne bo pravilno
prikazan.
•• Pretečeni čas predvajanja zvočne
datoteke, šifrirane z variabilno bitno
hitrostjo (VBR), ni prikazan pravilno.
29SL
astavitev jezika –
N
[LANGUAGE SETUP]
[OSD]
Nastavitev jezika zaslonskega prikaza.
[4:3 LETTER BOX]: Ta nastavitev
je izbrana, ko povežete televizor z
zaslonom z razmerjem stranic 4 : 3,
ki nima funkcije širokega zaslona.
Ta nastavitev prikaže široko sliko s
črnim pasom na vrhu in na dnu.
[MENU]
Nastavi jezik za meni DVD-ja.
[AUDIO]
Omogoča izbiro jezika za zvočni
posnetek.
Ko izberete možnost [ORIGINAL],
je izbran jezik, ki ima prednost na
plošči.
[SUBTITLE]
Preklopi jezik podnapisa, posnetega
na plošči DVD VIDEO.
Če izberete [AUDIO FOLLOW], se
jezik podnapisov spremeni glede
na jezik, ki ste ga izbrali za zvočni
posnetek.
Opomba
Če izberete [OTHERS] v [MENU],
[AUDIO] in [SUBTITLE], vnesite jezikovno
kodo iz »Seznam jezikovnih kod« (stran
75) s številskimi gumbi.
astavitev televizijskega
N
zaslona – [VIDEO SETUP]
[TV TYPE]
[16:9]: Ta nastavitev je izbrana, ko
povežete televizor s širokim zaslonom
ali funkcijo širokega zaslona.
30SL
[4:3 PAN SCAN]: Ta nastavitev je
izbrana, ko povežete televizor z
zaslonom z razmerjem stranic 4 : 3,
ki nima funkcije širokega zaslona. Ta
nastavitev prikaže sliko polne višine
na celotnem zaslonu, s prirezanimi
stranicami.
[4:3 OUTPUT]
[FULL]: Ta nastavitev je izbrana,
ko povežete televizor s funkcijo
širokega zaslona. Zaslonska slika
4 : 3 se prikaže v razmerju 16 : 9 tudi
na televizorju s širokim zaslonom.
[NORMAL]: spremeni velikost slike,
tako da se ta prilagodi velikosti
zaslona in ohrani razmerje izvirne
slike. Ta nastavitev prikaže črna
trakova na levi in desni strani, če
prikažete sliko z razmerjem stranic
4 : 3.
[COLOR SYSTEM(VIDEO CD)]
(razen za modele v Latinski Ameriki,
Evropi in Rusiji)
[BLACK LEVEL]
(Samo latinskoameriški model)
Izbira ravni črnin (na ravni
nastavitev) za izhodne video signale
iz vhoda VIDEO OUT.
[ON]: raven črne barve izhodnega
signala je nastavljena na standardno
raven.
[OFF]: standardna raven črne barve
je znižana. To možnost uporabite, ko
je slika preveč bela.
[PAUSE MODE]
[AUTO]: slika, vključno s predmeti, ki
se dinamično premikajo, se predvaja
brez tresljajev. Običajno izberite to
nastavitev.
[FRAME]: slika, vključno s predmeti,
ki se ne premikajo dinamično,
se predvaja v visoki ločljivosti.
[AUDIO DRC]
(stiskanje dinamičnega obsega)
Možnost je uporabna, če želite ponoči
gledati filme pri nizki glasnosti.
[OFF]: izklopljeno.
[STANDARD]: dinamični obseg se
stisne v tolikšni meri, kot si je zamislil
snemalni tehnik.
[TRACK SELECTION]
Prednost ima zvočni posnetek
z najvišjim številom kanalov, ko
predvajate ploščo DVD VIDEO,
na kateri je zapisanih več oblik
zvočnega zapisa (PCM, MPEG audio
ali Dolby Digital).
[OFF]: Brez prednosti.
[AUTO]: S prednostjo.
[A/V SYNC]
(samo videodatoteke)
[OFF]: Funkcija ne dela.
[ON]: Prilagodi časovni zamik
med sliko in zvokom, ko zvok ni
sinhroniziran s prikazano sliko.
Predvajanje plošče/prek povezave USB
Nastavitev barvnega sistema
(PAL ali NTSC).
[AUTO]: Oddaja video signal v
skladu z barvnim sistemom na
plošči. To nastavitev izberite, če
televizor uporablja sistem DUAL.
[PAL]: Sprememba video signala
plošče NTSC in oddaja v sistemu PAL.
[NTSC]: Sprememba video signala
plošče PAL in oddaja v sistemu
NTSC.
Za podrobnosti glejte »Spreminjanje
barvnega sistema« (stran 21).
astavitev zvočnih
N
možnosti – [AUDIO SETUP]
[DOWNMIX]
Določi zvočni signal za predvajanje
večkanalnega zvoka.
[NORMAL]: večkanalni zvok oddaja
v obliki dvokanalnega stereo
signala.
[DOLBY SURROUND]: večkanalni
zvok oddaja v obliki dvokanalnega
prostorskega signala.
Opomba
Funkcija deluje samo za izhodno vtičnico
HDMI (TV) ARC.
31SL
astavitev sistema –
N
[SYSTEM SETUP]
[SCREEN SAVER]
[HDMI RESOLUTION]
Ohranjevalnik zaslona pomaga
preprečiti poškodbe zaslona vaše
naprave (bleščanje). Pritisnite
 +/–, da prekinete ohranjevalnik
zaslona.
[ON]: Slika ohranjevalnika zaslona se
prikaže, če 15 minut ne uporabljate
sistema.
[OFF]: izklopi funkcijo. Slika
ohranjevalnika zaslona se ne prikaže.
Izbere izhodno ločljivost televizorja,
ko je televizor povezan prek kabla
HDMI.
[AUTO(1920×1080p)]: Oddaja
video signale glede na ločljivost
televizorja.
[1920×1080i]/[1280×720p]/
[720×480p]1)/[720×480/576p]2):
Oddaja video signale glede na
izbrano nastavitev ločljivosti.
[BACKGROUND]
1) Samo
Omogoča izbiro barve ozadja ali
slike na zaslonu televizorja.
[JACKET PICTURE]: V ozadju se
prikaže ovojna slika (mirujoča slika),
posneta na plošči.
[GRAPHICS]: v ozadju se prikaže
prednastavljena slika, shranjena v
sistemu.
[BLUE]: ozadje je modro.
[BLACK]: ozadje je črno.
[PARENTAL CONTROL]
Omogoča nastavitev omejevanja
predvajanja. Za podrobnosti glejte
"Omejitev predvajanja plošče
(starševski nadzor)" (stran 27).
[MULTI-DISC RESUME]
[ON]: Shrani mesta za nadaljnje
predvajanje v pomnilniku za do
6 plošč.
[OFF]: Predvajanje se začne na
točki, kjer je bilo prekinjeno, samo za
plošči, ki je trenutno v sistemu.
[RESET]
32SL
astavitev možnosti
N
HDMI – [HDMI SETUP]
Povrne nastavitve v nastavitvenem
meniju na privzete vrednosti. Za
podrobnosti glejte »Ponastavitev
nastavitev menija na privzete
vrednosti« (stran 68).
2)Za
za latinskoameriške modele.
druge modele.
[YCBCR/RGB(HDMI)]
[YCBCR]: Oddaja video signale YCBCR.
[RGB]: Oddaja video signale RGB.
[AUDIO(HDMI)]
[AUTO]: Oddaja zvočne signale v
izvirni obliki zapisa iz vhoda HDMI
OUT (TV) ARC.
[PCM]: Oddaja dvokanalne linearne
signale PCM iz vhoda HDMI OUT (TV)
ARC.
[CONTROL FOR HDMI]
[ON]: Funkcija Control for HDMI je
omogočena. Lahko jo upravljate
prek sistema ali prek televizorja, ki
sta povezana s kablom HDMI.
[OFF]: izklopljeno.
[AUDIO RETURN CHANNEL]
Funkcijo nastavite, ko je sistem
povezan z vhodno vtičnico HDMI
na televizorju, ki je združljiva s
povratnim zvočnim kanalom.
Ta funkcija je omogočena, ko je
možnost [CONTROL FOR HDMI]
nastavljena na [ON].
[ON]: Zvok televizorja lahko
poslušate prek zvočnikov sistema.
[OFF]: izklopljeno.
[STANDBY LINKED TO TV]
Prenos prek USB-ja
Pred uporabo naprave
USB
Za združljive naprave USB glejte
»Spletna mesta za združljive
naprave« (stran 11).
(Ta sistem omogoča uporabo
naprave iPhone/iPod samo prek
povezave BLUETOOTH.)
Prenos glasbe
Glasbo lahko prenesete s plošče
(samo AUDIO CD ali mp3) v napravo
USB, ki je priključena v vrata (USB).
Oblika zvočnega zapisa datotek,
ki jih sistem prenaša, je mp3.
Prenos prek USB-ja
Ta funkcija je omogočena, ko je
možnost [CONTROL FOR HDMI]
nastavljena na [ON].
[AUTO]: Ob izklopu televizorja
se sistem samodejno izklopi pod
naslednjimi pogoji:
—med
—
predvajanjem videoposnetka
s funkcijo DVD/CD ali USB;
—ko
— je predvajanje zvoka prekinjeno
s funkcijo DVD/CD ali USB;
—ko
— je izbrana funkcija televizorja.
[ON]: Sistem se ob izklopu
televizorja samodejno izklopi ne
glede na funkcijo.
[OFF]: Sistem se ne izklopi, ko
izklopite televizor.
Opomba
•• Med prenosom ali brisanjem
ne odstranjujte naprave USB. V
nasprotnem primeru se lahko
poškodujejo podatki v napravi USB ali
naprava USB sama.
•• Datoteke mp3 se prenesejo z enako
bitno hitrostjo kot izvirne datoteke.
•• Pred prenosom s plošče AUDIO CD
lahko izberete bitno hitrost.
•• Postopkov prenosa prek USB-ja in
brisanja ne smete izvajati, ko je pladenj
za plošče odprt.
Opomba o vsebini z zaščito avtorskih
pravic
Prenesena glasba je omejena na zasebno
uporabo. Za druge vrste uporabe
potrebujete dovoljene lastnikov avtorskih
pravic.
33SL
Izbira bitne hitrosti
Izberete lahko višjo bitno hitrost za
prenos glasbe višje kakovosti.
1 Pritisnite OPTIONS.
2 Večkrat pritisnite /
, da
izberete »BIT RATE«, nato pa
pritisnite .
3 Večkrat pritisnite
/ , da
izberete želeno bitno hitrost,
in nato pritisnite .
•• "128 KBPS": šifrirane datoteke
mp3 so manjše in imajo nižjo
kakovost zvoka.
•• "256 KBPS": šifrirane datoteke
mp3 so večje, a imajo višjo
kakovost zvoka.
Pritisnite OPTIONS, da zaprete meni
z možnostmi.
Prenašanje glasbe s plošče
Glasbo lahko prenesete v napravo
USB, ki je priključena v vrata (USB),
na naslednji način:
•• Sinhronizirani prenos: Prenesite
vse skladbe ali datoteke mp3
s plošče v napravo USB.
•• Prenos REC1: Prenesite eno
skladbo ali datoteko mp3 med
predvajanjem.
1 Priključite prenosno napravo
USB v vrata (USB) na enoti.
Opomba
Če naprave USB ni mogoče priključiti
v vrata (USB) , lahko za priključitev
naprave USB v enoto uporabite
vmesnik USB (ni priložen).
2 Z večkratnim pritiskom gumba
FUNCTION izberite »DVD/CD«
in nato vstavite ploščo.
34SL
3 Pripravite zvočni vir.
Sinhronizirani prenos:
Če sistem samodejno začne
predvajanje, dvakrat pritisnite ,
da se predvajanje povsem ustavi.
Ko je predvajanje zaustavljeno,
večkrat pritisnite PLAY MODE, da
izberete želeni način predvajanja.
Opomba
Če začnete prenos v načinu
naključnega predvajanja ali
ponavljajočega se predvajanja, se
izbrani način predvajanja samodejno
spremeni v običajni način predvajanja.
Prenos REC1:
Izberite skladbo ali datoteko mp3,
ki jo želite prenesti, in zaženite
predvajanje.
4Pritisnite REC TO USB.
Na zaslonu se izpiše "PUSH ENTER".
5 Pritisnite
.
Prenos se začne, nato se na
zaslonu izpiše "DO NOT REMOVE".
Ne odstranite naprave USB,
dokler prenos ni dokončan.
Ko je prenos dokončan, sistem
opravi naslednje:
Sinhronizirani prenos:
Plošča se samodejno zaustavi.
Prenos REC1:
Predvaja se naslednja skladba ali
datoteka na plošči.
Zaustavitev prenosa
Pritisnite .
Opombe glede prenosa
•• V napravo USB ne morete prenesti
datotek mp3, ki so na disku, ki je
formatiran v skladu z UDF (Universal
Disk Format).
•• Med prenosom se ne predvaja zvok.
•• Besedilne informacije CD-ja (CD-TEXT) se
ne prenesejo v ustvarjene datoteke mp3.
•• Prenos se samodejno zaustavi v
Pravila ustvarjanja map in
datotek
Največje število datotek mp3,
ki jih lahko ustvarite
•• 298 map
•• 650 datotek v mapi
•• 650 datotek v mapi REC1-CD ali
REC1-MP3
Število se lahko razlikuje glede na
konfiguracijo datotek ali map.
Med prenosom v napravo USB se
neposredno pod "ROOT" ustvari
mapa "MUSIC". Mape in datoteke so
ustvarjene v tej mapi "MUSIC" glede na
način in vir prenosa na naslednji način:
Sinhronizirani prenos
 Prenos vseh skladb s plošče
AUDIO CD
Ime mape: "CDDA0001"*
Ime datoteke: "TRACK001"*
 Prenos datotek mp3 s plošče
Ime mape: Enako kot izvirnik
Ime datoteke: Enako kot izvirnik
REC1, prenos
 Prenos skladbe s plošče
AUDIO CD
Ime mape: "REC1-CD"
Ime datoteke: "TRACK001"*
 Prenos datoteke mp3 s plošče
Ime mape: "REC1-MP3"
Ime datoteke: Enako kot izvirnik
Prenos prek USB-ja
naslednjih primerih:
—— Če med prenosom v napravi USB
zmanjka prostora.
—— Če število zvočnih datotek ali map v
napravi USB doseže omejitev števila
datotek ali map, ki jih sistem lahko
prepozna.
•• Če mapa ali datoteka, ki jo želite
prenesti, v napravi USB že obstaja
z istim imenom, se imenu doda
zaporedna številka, izvirna mapa ali
datoteka pa ostane nedotaknjena.
•• Med prenosom ne morete izvajati
naslednjih funkcij:
—— Odstraniti ploščo.
—— Izbrati drugo skladbo ali datoteko.
—— Začasno zaustaviti predvajanje ali
poiskati točke v posnetku ali datoteki.
—— Spremenite funkcijo.
•• Glasbo morate v predvajalnik
WALKMAN® s programsko opremo
"Media Manager for WALKMAN"
prenesti v obliki zapisa mp3.
•• Pri povezovanju naprave WALKMAN®
v sistem morate povezavo vzpostaviti
potem, ko z zaslona naprave
WALKMAN® izgine napis "Creating
Library" ali "Creating Database".
* Številke map in datotek se nato
dodeljujejo v vrstnem redu.
Brisanje zvočnih datotek ali
map v napravi USB
1 Večkrat pritisnite FUNCTION,
da izberete "USB".
2 Večkrat pritisnite MEDIA MODE,
da izberete [MUSIC].
3 Ko se predvajanje ustavi,
pritisnite OPTIONS.
35SL
4Večkrat pritisnite
/ , da
izberete »ERASE«, nato pa
pritisnite .
Na televizijskem zaslonu se prikaže
seznam map.
5 Večkrat pritisnite
/ , da
izberete mapo, nato pa
pritisnite .
Na televizijskem zaslonu se prikaže
seznam datotek.
6Večkrat pritisnite
/ , da izberete
zvočno datoteko, ki jo želite
izbrisati, in nato pritisnite .
Če želite izbrisati vse zvočne
datoteke v mapi, na seznamu
izberite [ALL TRACKS].
Na zaslonu se izpiše "FOLDER
ERASE" ali "TRACK ERASE" in
"PUSH ENTER".
Za preklic brisanja pritisnite .
7 Pritisnite
.
Na zaslonu se izpiše "COMPLETE".
Pritisnite OPTIONS, da zaprete meni
z možnostmi.
Opomba
•• Izbrišete lahko samo podprto zvočno
datoteko, datoteko oblike zapisa mp3 in
datoteko oblike zapisa 3gp.
•• Ko je izbrano naključno predvajanje,
ne morete izbrisati zvočnih datotek ali
map. Pred brisanjem nastavite način
predvajanja na običajno predvajanje.
•• Brisanje je onemogočeno, ko je pladenj
za plošče odprt.
36SL
Sprejemnik
Poslušanje radia
1 Večkrat pritisnite FUNCTION,
da izberete "TUNER FM".
2 Na sprejemniku izberite
postajo.
Samodejno iskanje postaj:
Pridržite gumb TUNING+/–, dokler
se na zaslonu ne začne spreminjati
frekvenca.
Iskanje se samodejno ustavi,
ko sprejemnik najde postajo.
Na zaslonu zasveti "ST" (samo za
programe FM stereo).
Če se iskanje ne ustavi, pritisnite ,
da ga ustavite sami. Nato ročno
poiščite radijsko postajo (spodaj).
Ročno iskanje postaj:
Večkrat pritisnite gumb TUNING+/–,
da izberete želeno postajo.
Opomba
Če izberete postajo FM, ki omogoča
storitve RDS, oddajani program omogoča
informacije, kot sta ime storitve ali ime
postaje. Informacije RDS prikažete tako,
da večkrat pritisnete gumb DISPLAY.
Namig
Če želite zmanjšati statično šumenje
postaje FM stereo s šibkim signalom,
večkrat pritisnite gumb FM MODE, dokler
"ST" na zaslonu ne preneha svetiti.
Izgubili boste stereo učinek, vendar bo
sprejem boljši.
Prednastavitev radijskih postaj
Postaje FM (do 20) lahko shranite kot
priljubljene postaje.
1 Izberite želeno radijsko postajo.
2 Pritisnite DVD/TUNER MENU.
3 Večkrat pritisnite / , da
izberete želeno številko
prednastavljene postaje,
nato pa pritisnite .
Poslušanje prednastavljene
postaje
Večkrat pritisnite PRESET+/–,
da izberete številko želene
prednastavljene postaje.
Lahko pa pridržite SHIFT in
pritisnete številske gumbe,
nato pa pritisnete še .
Več o brezžični
tehnologiji BLUETOOTH
Brezžična tehnologija BLUETOOTH
je brezžična tehnologija kratkega
dosega, ki omogoča brezžično
podatkovno komunikacijo med
digitalnimi napravami.
Podprta različica BLUETOOTH,
profili in kodeki
Za podrobnosti glejte »BLUETOOTH«
(stran 73).
Združljive naprave BLUETOOTH
Za podrobnosti glejte »Spletna
mesta za združljive naprave«
(stran 11).
Več o indikatorju BLUETOOTH
Indikator BLUETOOTH zasveti ali
utripa modro, da prikaže stanje
povezave BLUETOOTH.
Stanje sistema
Stanje indikatorja
Stanje
pripravljenosti
BLUETOOTH
BLUETOOTH,
seznanjanje
Povezava
BLUETOOTH je
vzpostavljena
Počasi utripa
Sprejemnik/Povezava BLUETOOTH
Na zaslonu se izpiše "COMPLETE"
in postaja je shranjena.
Če je izbrani prednastavljeni
številki že dodeljena postaja,
bo to postajo nadomestila nova.
Povezava BLUETOOTH
Hitro utripa
Sveti
37SL
Seznanjanje sistema z
napravo BLUETOOTH
Seznanjanje je postopek, pri katerem
se naprave BLUETOOTH predhodno
medsebojno registrirajo. Ko so
naprave seznanjene, tega postopka
ni treba ponavljati.
Če je naprava BLUETOOTH združljiva
s funkcijo NFC, ročno seznanjanje
ni potrebno. (Glejte "Vzpostavljanje
povezave BLUETOOTH z enim dotikom
s funkcijo NFC" na strani 40.)
1 Oddaljenost med napravo
BLUETOOTH in enoto mora
biti največ en meter.
2 Večkrat pritisnite FUNCTION,
funkcijo BLUETOOTH ter izvedite
postopek seznanjanja.
Če želite več informacij, preberite
navodila za uporabo naprave
BLUETOOTH.
5 Na zaslonu naprave BLUETOOTH
izberite možnost "MHC-V21D".
Ta korak morate opraviti v petih
minutah, sicer je postopek
seznanjanja preklican. V tem primeru
ponovite postopek od koraka 3.
Opomba
Če naprava BLUETOOTH zahteva
geslo, vnesite "0000". "Geslo" je lahko
označeno z besedami "Passcode", "PIN
code", "PIN number" ali "Password".
6Vzpostavitev povezave z
da izberete funkcijo BLUETOOTH.
napravo BLUETOOTH.
Na zaslonu se izpiše »BLUETOOTH«.
Ko je postopek seznanjanja
dokončan in je povezava
BLUETOOTH vzpostavljena,
se na zaslonu izpiše ime naprave
BLUETOOTH.
Od naprave BLUETOOTH je odvisno,
ali se po dokončanem postopku
seznanjanja povezava vzpostavi
samodejno.
Naslov naprave BLUETOOTH lahko
preverite s pritiskanjem gumba
DISPLAY.
Namig
•• Ko v sistemu ni nobenih informacij
o seznanjanju (ko na primer prvič
po nakupu uporabite funkcijo
BLUETOOTH), na zaslonu utripa
"PAIRING" in sistem vključi način
seznanjanja. Nadaljujte s 4. korakom.
•• Če je sistem povezan z napravo
BLUETOOTH, pritisnite gumb
BLUETOOTH na enoti, če želite
prekiniti povezavo z napravo
BLUETOOTH.
3 Na enoti pritisnite gumb
PAIRING in ga držite vsaj dve
sekundi.
Na zaslonu utripa napis "PAIRING".
38SL
4Na napravi BLUETOOTH vklopite
Opomba
•• Seznanite lahko do 8 naprav
BLUETOOTH. Če boste seznanili še
deveto napravo BLUETOOTH, bo
najstarejša seznanjena naprava
izbrisana.
•• Če želite sistem seznaniti z drugo
napravo BLUETOOTH, ponovite
postopek od 1. do 6. koraka.
Preklic postopka seznanjanja
Na enoti vsaj za 2 sekundi pridržite
gumb PAIRING, dokler se na
zaslonu ne izpiše "BT AUDIO".
Brisanje podatkov o seznanjenju
S ponastavitvijo sistema lahko
izbrišete vse podatke o seznanjanju.
Glejte "Ponastavitev sistema"
(stran 68).
Opomba
Po ponastavitvi sistema se morda ne
boste mogli povezati z napravo iPhone/
iPod. V tem primeru v napravi iPhone/
iPod izbrišite informacije o seznanjanju
sistema, nato pa znova izvedite postopek
seznanjanja.
Na napravi BLUETOOTH lahko
poslušate glasbo in upravljate
predvajanje s tipkami na enoti ali
daljinskem upravljalniku.
Preden predvajate glasbo, preverite
naslednje:
—Funkcija
—
BLUETOOTH v napravi
BLUETOOTH je vključena.
—Postopek
—
seznanjanja je dokončan
(stran 38).
Ko je sistem povezan z napravo
BLUETOOTH, lahko predvajanje
upravljate z gumbi , , ,
/ in /.
1 Pritisnite gumb BLUETOOTH na
enoti, da izberete funkcijo
BLUETOOTH.
napravo BLUETOOTH.
Pritisnite BLUETOOTH na enoti za
vzpostavitev povezave z zadnjo
povezano napravo BLUETOOTH.
Povezavo BLUETOOTH opravite iz
naprave BLUETOOTH, če povezava
še ni vzpostavljena.
Ko je povezava vzpostavljena,
se na zaslonu izpiše ime naprave
BLUETOOTH.
3 Pritisnite , da začnete
predvajanje.
Od naprave BLUETOOTH je odvisno,
——ali boste morda morali gumb 
pritisniti dvakrat;
——ali boste predvajanje zvočnega
vira morda morali začeti v napravi
BLUETOOTH.
4Prilagodite glasnost.
Najprej prilagodite glasnost naprave
BLUETOOTH. Če predvajanje še
vedno ni dovolj glasno, prilagodite
glasnost na sistemu.
Opomba
Če sistem nima vzpostavljene povezave
z nobeno napravo BLUETOOTH, se bo
samodejno povezal z nazadnje povezano
napravo BLUETOOTH, ko pritisnete gumb
BLUETOOTH ali  na enoti.
Povezava BLUETOOTH
Poslušanje glasbe v
napravi BLUETOOTH
2 Vzpostavitev povezave z
Prekinitev povezave BLUETOOTH
Pritisnite gumb BLUETOOTH na enoti.
Na zaslonu se izpiše "BT AUDIO".
Od naprave BLUETOOTH je odvisno,
ali bo povezava BLUETOOTH
samodejno prekinjena, ko zaustavite
predvajanje.
Na zaslonu se izpiše »BLUETOOTH«.
39SL
Povezava sistema z več
napravami BLUETOOTH
(povezava z več
napravami)
S povezavo A2DP/AVRCP lahko s
sistemom hkrati povežete največ
tri naprave BLUETOOTH.
Preden seznanite naslednjo napravo
BLUETOOTH, se prepričajte, da
je v sistemu vklopljena funkcija
BLUETOOTH in je prva naprava
BLUETOOTH povezana s sistemom.
Seznanjanje z drugo ali tretjo
napravo
Ponovite korake od 1 do 6 v poglavju
"Seznanjanje sistema z napravo
BLUETOOTH" (stran 38).
Preklop vira predvajanja
Začnite predvajanje na drugi
povezani napravi BLUETOOTH,
medtem ko trenutna naprava
predvaja glasbo. Sistem bo predvajal
zvok nazadnje povezane naprave.
Opomba
•• Delovanje se lahko razlikuje, kar je
odvisno od naprave BLUETOOTH.
Naprave BLUETOOTH morda ne bo
mogoče povezati, kar je odvisno od
kombinacije naprav. Za več informacij
preberite navodila za uporabo naprave.
•• Če poskusite povezati četrto napravo
BLUETOOTH, bo prekinjena povezava z
najstarejšo predvajalno napravo.
•• Morda ne boste mogli sočasno
vzpostaviti treh povezav BLUETOOTH,
kar je odvisno od naprav BLUETOOTH.
40SL
•• Povezave z več napravami ni mogoče
vzpostaviti, če uporabljate funkcijo
Wireless Party Chain ali funkcijo Speaker
Add.
Prekinitev povezave katerekoli
naprave BLUETOOTH s povezavo
več naprav
Prekinite povezavo BLUETOOTH z
napravo BLUETOOTH, s katero želite
prekiniti povezavo.
Prekinitev povezave vseh
naprav BLUETOOTH s povezavo
več naprav
Pritisnite gumb BLUETOOTH na
enoti.
Na zaslonu se izpiše "BT AUDIO".
Vzpostavljanje povezave
BLUETOOTH z enim
dotikom s funkcijo NFC
NFC (Komunikacija s tehnologijo
bližnjega polja) je tehnologija, ki
omogoča brezžično komunikacijo
kratkega dosega med različnimi
napravami, kot so pametni telefoni
in oznake IC.
Ko se dotaknete sistema z napravo
BLUETOOTH, združljivo s funkcijo
NFC, sistem samodejno:
—vklopi
—
funkcijo BLUETOOTH;
—dokonča
—
seznanjanje in povezavo
BLUETOOTH.
Združljive naprave BLUETOOTH
Naprave BLUETOOTH z vgrajeno
funkcijo NFC (OS: Android™
2.3.3 ali novejša različica,
razen Android 3.x)
Opomba
•• Sistem lahko prepozna in vzpostavi
povezavo samo z eno napravo
BLUETOOTH, združljivo s funkcijo NFC,
hkrati. Če želite sistem povezati z drugo
napravo BLUETOOTH, združljivo s
funkcijo NFC, bo trenutno vzpostavljena
povezava z napravo BLUETOOTH,
združljivo s funkcijo NFC, prekinjena.
•• Odvisno od naprave BLUETOOTH, ki je
združljiva s funkcijo NFC, boste morda
morali vnaprej vključiti funkcijo NFC.
Za podrobnejše informacije preberite
navodila za uporabo naprave BLUETOOTH.
1 Z napravo BLUETOOTH se
dotikajte oznake N na enoti,
dokler se naprava BLUETOOTH
ne odzove na sistem.
—— Z napravo BLUETOOTH se znova
dotaknite oznake N na enoti.
Prekinitev povezave BLUETOOTH
Z napravo BLUETOOTH se znova
dotaknite oznake N na enoti.
Nastavitev zvočnih
kodekov BLUETOOTH
Iz naprave BLUETOOTH lahko
omogočite sprejem kodekov
AAC, LDAC ali SBC. AAC/LDAC je
mogoče izbrati, samo ko naprava
BLUETOOTH podpira AAC/LDAC.
, da
izberete »BT CODEC«, nato pa
pritisnite .
3 Večkrat pritisnite
Postopek vzpostavljanja povezave
dokončajte tako, da upoštevate
navodila, prikazana na zaslonu
naprave BLUETOOTH.
Ko je povezava BLUETOOTH
vzpostavljena, se na zaslonu izpiše
ime naprave BLUETOOTH.
2 Prek naprave BLUETOOTH
začnite predvajanje zvočnega
vira.
Če želite več informacij, preberite
navodila za uporabo naprave
BLUETOOTH.
Namig
Če postopek seznanjanja in
vzpostavljanje povezave BLUETOOTH
nista uspešna, upoštevajte spodnja
navodila.
—— Če uporabljate ovitek za napravo
BLUETOOTH, ki je dostopen na trgu,
ga odstranite.
/ , da
izberete nastavitev, nato pa
pritisnite .
•• "AUTO": Omogočite sprejem v
obliki kodeka AAC ali LDAC.
•• "SBC": Sprejemajte obliko kodeka
Povezava BLUETOOTH
1 Pritisnite OPTIONS.
2 Večkrat pritisnite /
SBC.
Pritisnite OPTIONS, da zaprete meni
z možnostmi.
Opomba
•• Če izberete kodek AAC ali LDAC, lahko
uživate v visokokakovostnem zvoku.
Če s svojo napravo ne morete poslušati
zvoka AAC ali LDAC ali je zvok prekinjen,
izberite "SBC".
•• Če spremenite to nastavitev, medtem
ko je sistem povezan z napravo
BLUETOOTH, bo povezava z napravo
BLUETOOTH prekinjena. Če želite
vzpostaviti povezavo z napravo
BLUETOOTH, znova opravite korake za
vzpostavitev povezave BLUETOOTH.
41SL
Namig
LDAC je tehnologija zvočnega šifriranja
družbe Sony, ki omogoča prenos zvočne
vsebine z visoko ločljivostjo (Hi-Res) tudi
prek povezave BLUETOOTH. Za razliko od
drugih tehnologij šifriranja, ki podpirajo
standard BLUETOOTH (npr. SBC), deluje
brez pretvarjanja zvočne vsebine z visoko
ločljivostjo na nižjo raven1), omogoča
prenos trikrat večje količine podatkov2)
prek brezžičnega omrežja BLUETOOTH
kot druge tehnologije ter zagotavlja
neprekosljivo kakovost zvoka na podlagi
učinkovitega šifriranja in optimiziranega
paketiranja.
1) Razen
vsebin formata DSD.
2)V primerjavi s tehnologijo SBC
(kodiranje podpasov), ko je izbrana
bitna hitrost 990 kb/s (96/48 kHz) ali
909 kb/s (88,2/44,1 kHz).
Nastavitev stanja
pripravljenosti
BLUETOOTH
Stanje pripravljenosti BLUETOOTH
omogoča samodejni vklop
sistema, ko vzpostavite povezavo
BLUETOOTH iz naprave BLUETOOTH.
1 Pritisnite OPTIONS.
2 Večkrat pritisnite /
, da
izberete »BT STBY«, nato pa
pritisnite .
3 Večkrat pritisnite
/ , da
izberete nastavitev, nato pa
pritisnite .
•• »ON«: sistem se samodejno
vklopi, tudi ko je v stanju
pripravljenosti.
•• »OFF«: izklopi to funkcijo.
Pritisnite OPTIONS, da zaprete
meni z možnostmi.
42SL
Vklop ali izklop signala
BLUETOOTH
S sistemom se lahko povežete iz
seznanjene naprave BLUETOOTH
z vsemi funkcijami, ko je signal
BLUETOOTH vklopljen. Signal
BLUETOOTH je privzeto vklopljen.
Za približno 3 sekunde pridržite
+ in MEGA BASS na enoti.
Na zaslonu se izpiše »BT ON« ali »
BT OFF«.
Opomba
•• Ko je signal BLUETOOTH izklopljen,
naslednjih operacij ni mogoče izvesti:
—— Seznanjanje in povezovanje z
napravo BLUETOOTH
—— Uporabite "Sony | Music Center"
—— Spremenite zvočne kodeke
BLUETOOTH
•• Če se na enoti dotaknete oznake N
z napravo BLUETOOTH, združljivo
s funkcijo NFC, ali vključite stanje
pripravljenosti BLUETOOTH, se bo signal
BLUETOOTH samodejno vključil.
Nadzor sistema
s pametnim
telefonom ali
tabličnim
računalnikom
(Sony | Music
Center)
ali skenirajte spodnjo
dvodimenzionalno kodo.
2 V svojo napravo prenesite
aplikacijo "Sony | Music Center".
3 Vzpostavite povezavo
BLUETOOTH med sistemom in
napravo (stran 38).
4Zaženite aplikacijo "Sony |
Music Center" in sledite
navodilom na zaslonu.
Opomba
•• Priporočamo uporabo najnovejše
različice "Sony | Music Center".
•• Če aplikacija "Sony | Music Center"
ne deluje ustrezno, pritisnite gumb
BLUETOOTH na enoti, da prekinete
povezavo BLUETOOTH, nato pa znova
vzpostavite povezavo BLUETOOTH,
da bo normalno delovala.
•• Operacije, ki so na voljo prek aplikacije
"Sony | Music Center", se razlikujejo
glede na zvočne naprave.
•• Podrobnejše informacije o "Sony | Music
Center" so na voljo na spodnji povezavi.
http://info.vssupport.sony.net/help/
•• Tehnični podatki in oblika zaslona
aplikacije "Sony | Music Center" se
lahko spremenijo brez obvestila.
Povezava BLUETOOTH
"Sony | Music Center" je namenska
aplikacija za upravljanje zvočnih
naprav Sony, ki so združljive z
aplikacijo "Sony | Music Center", prek
pametnega telefona ali tabličnega
računalnika. S pametnim telefonom
ali tabličnim računalnikom poiščite
aplikacijo "Sony | Music Center" v
spletni trgovini Google Play ali App
Store in jo prenesite.
"Sony | Music Center" omogoča:
—spremembo
—
funkcije sistema,
upravljanje predvajanja plošče/
naprave USB in nastavitev
postaje FM;
—brskanje
—
po glasbeni vsebini
plošče/naprave USB;
—ogled
—
informacij, kot sta čas
predvajanja in naslov, na plošči/
napravi USB;
—nastavitev
—
glasnosti in
spremembo zvočnih nastavitev;
—upravljanje
—
več sistemov med
uporabo funkcije Wireless Party
Chain.
1 Poiščite "Sony | Music Center"
43SL
Z aplikacijo
"Fiestable" do
divje zabave
Funkcije za zabavo Sonyjevega
domačega zvočnega sistema
lahko upravljate z intuitivnim in
čednim uporabniškim vmesnikom
z aplikacijo "Fiestable". "Fiestable"
omogoča upravljanje funkcij, kot sta
DJ Effect in Karaoke. Uživate lahko
tudi v funkciji "Motion Control", ki
omogoča upravljanje določenih
funkcij sistema s stresanjem naprave
BLUETOOTH v različnih smereh.
"Fiestable" je priključna aplikacija
aplikacije "Sony | Music Center".
1 Poiščite in prenesite aplikacijo
"Sony | Music Center" v svojo
napravo (stran 43).
2 S svojo napravo poiščite in
prenesite aplikacijo "Fiestable"
iz spletnega mesta Google Play
ali App Store.
3 Vzpostavite povezavo
BLUETOOTH med sistemom
in napravo (stran 38).
4Zaženite aplikacijo "Sony |
Music Center" in se dotaknite
ikone "Fiestable".
Opomba
Podrobnejše informacije o "Sony | Music
Center" so na voljo na spodnji povezavi.
http://info.vssupport.sony.net/help/
44SL
Doseganje in skupna
raba ocene Party
People ter pridobitev
dodatnih funkcij z
enoto Party King
Sistem ima edinstveno funkcijo, ki
samodejno beleži uporabo sistema.
Sistem poda vašo oceno Party
People glede na uporabo in
predhodno določena merila.
Pogosteje kot uporabljate sistem,
višjo oceno si boste prislužili.
Ko dosežete določeno oceno Party
People, lahko svoj dosežek delite na
družabnih medijih.
Sistem vašim dosežkom dodeli tudi
dodatne funkcije.
Opomba
Za uporabo te funkcije se prepričajte,
da sta aplikaciji "Sony | Music Center"
(stran 43) in "Fiestable" (stran 44)
nameščeni v napravi.
1 Vzpostavite povezavo
BLUETOOTH med sistemom
in napravo (stran 38).
2 Zaženite aplikacijo "Sony |
Music Center" in se dotaknite
ikone "Fiestable".
Lahko preverite svojo trenutno
oceno, dodatne funkcije in tudi
izveste, kako doseči višjo oceno.
Nastavitev zvoka
Prilagajanje zvoka
Kaj
Kako
Ojačajte
nizkotonski zvok
in ustvarite
močnejši zvok
(MEGA BASS)
Večkrat pritisnite
tipko MEGA BASS,
da izberete
možnost »BASS
ON«. Indikator
MEGA BASS zasveti.
Če želite preklicati,
pritiskajte MEGA
BASS, da izberete
»BASS OFF«.
Večkrat pritisnite
SOUND FIELD +/–,
da izberete
"FIESTA". Za preklic
večkrat pritisnite
SOUND FIELD +/–,
da izberete drugo
zvočno polje.
Izberite zvočno
polje
Za izbiro želenega
zvočnega polja
večkrat pritisnite
gumb SOUND FIELD
+/–. Za preklic
večkrat pritisnite
SOUND FIELD +/–,
da izberete "FLAT".
Izbira navideznega
nogometnega načina
Med ogledom prenosa nogometne
tekme lahko podoživite stadionske
občutke.
Navidezni nogometni način lahko
izberete samo med funkcijama
AUDIO IN in TV.
•• "ON NARRATION": ker boste slišali
glasno navijanje, se vam bo zdelo,
kot da ste na tribuni nogometnega
stadiona.
•• "OFF NARRATION": če zmanjšate
glasnost glasovnega posnetka in
povečate glasnost navijanja, bo
občutek prisotnosti na nogometni
tekmi še bolj pristen.
Preklic načina za športne
dogodke
Večkrat pritisnite SOUND FIELD +/–,
da izberete "FLAT".
Opomba
•• Priporočamo, da navidezni nogometni
način izberete med ogledom prenosa
nogometne tekme.
•• Če v vsebini slišite nenaravne zvoke, ko
je izbrana možnost "OFF NARRATION",
priporočamo izbiro možnosti "ON
NARRATION".
•• Ta funkcija ne podpira mono zvoka.
Ustvarjanje lastnega
zvočnega učinka
Nastavitev zvoka
Reproducirajte
zvočni učinek
dvorane z
zabavo (Fiesta)
Med gledanjem prenosa
nogometne tekme večkrat
pritisnite tipko SOUND FIELD +/–.
Ravni določenih frekvenčnih pasov
lahko zvišate ali znižate in nato
nastavitev shranite v pomnilnik kot
"CUSTOM EQ".
1 Pritisnite OPTIONS.
2 Večkrat pritisnite /
, da
izberete »CUSTOM EQ«, nato pa
pritisnite .
3 Večkrat pritisnite
/ , da
prilagodite raven
izenačevalnika ali prostorsko
nastavitev, in nato pritisnite .
45SL
4Ponovite 3. korak, da prilagodite
raven drugih frekvenčnih pasov
in prostorski učinek.
Pritisnite OPTIONS, da zaprete meni
z možnostmi.
Izbira nastavitve izenačevalnika
po meri
Večkrat pritisnite tipko SOUND
FIELD +/–, da izberete možnost
"CUSTOM EQ".
Ustvarjanje zabavnega
vzdušja (DJ Effect)
Za izvedbo tega postopka uporabite
gumbe na enoti.
1 Pritisnite naslednji gumb,
da izberete vrsto učinka.
•• FLANGER: ustvari močan učinek
"flanger", ki spominja na zvok
reaktivnega letala.
•• ISOLATOR: izolira določeni frekvenčni
pas, tako da prilagodi druge
frekvenčne pasove (če se želite na
primer osredotočiti na glas).
•• SAMPLER: zagotovi niz posebnih
zvočnih učinkov.
2 Spremenite zvočni učinek.
Za FLANGER in ISOLATOR:
Zavrtite vrtljiv gumb VOLUME/DJ
CONTROL, da prilagodite raven
učinka.
Za SAMPLER:
Z večkratnim pritiskom gumba
SAMPLER izberite želeni način
SAMPLER, nato pa z gumbi S1, S2,
S3 ali S4 predvajajte zvok enote
"sampler".
Za stalno oddajanje drugega zvoka
enote "sampler" zavrtite vrtljiv
gumb VOLUME/DJ CONTROL.
46SL
Nastavitev ravni glasnosti zvoka
enote "sampler"
1 Na daljinskem upravljalniku
pritisnite OPTIONS.
2 Na daljinskem upravljalniku
večkrat pritisnite / , da izberete
"SAMPLER", nato pa pritisnite .
3 Na daljinskem upravljalniku
večkrat pritisnite / , da
nastavite raven glasnosti enote
"sampler", nato pa pritisnite .
Za izhod iz menija z možnostmi
pritisnite OPTIONS na daljinskem
upravljalniku.
Izklop učinka
•• Pritisnite DJ OFF.
•• Znova pritisnite gumb za izbrani
učinek (samo za FLANGER in
ISOLATOR).
Opomba
•• Funkcija DJ Effect se samodejno
izklopi, ko:
—— izklopite sistem;
—— spremenite funkcijo;
—— vklopite ali izklopite funkcijo Wired
Party Chain ali Wireless Party Chain;
—— spremenite zvočno polje;
—— uporabite učinek Vocal Fader;
—— spremenite tonaliteto (Key Control).
•• Če med prenosom vklopite funkcijo
DJ Effect, se zvočni učinek ne bo
prenesel v napravo USB.
•• Na enoti ni mogoče uporabljati gumba
VOLUME/DJ CONTROL za nastavitev
glasnosti, ko je vključena funkcija
DJ Effect.
Na daljinskem upravljalniku pritisnite
 +/–, da nastavite glasnost.
Druge funkcije
Uporaba funkcije
Control for HDMI
Priključitev televizorja, ki podpira
funkcijo Control for HDMI*, s kablom
HDMI (kabel HDMI za hiter prenos z
ethernetnim priključkom, ni priložen)
omogoča enostavno upravljanje
naprave z daljinskim upravljalnikom
televizorja.
S funkcijo Control for HDMI lahko
uporabljate naslednje funkcije.
•• Funkcija izklopa sistema
•• Funkcija nadzora zvoka v sistemu
•• Povratni zvočni kanal
•• Predvajanje z enim dotikom
•• Preprosto upravljanje z daljinskim
upravljalnikom
•• Povezanost jezikov
Opomba
Te funkcije bodo morda delovale pri
napravah, ki jih ne proizvaja družba Sony,
vendar delovanje ni zagotovljeno.
Priprava na uporabo funkcije
Control for HDMI
Pridržite gumb SHIFT in pritisnite
SETUP, nato pa v sistemu
možnost [HDMI SETUP] –
[CONTROL FOR HDMI] nastavite
na [ON] (stran 32). Privzeta
nastavitev je [ON].
Omogočite nastavitve funkcije
Control for HDMI za televizor,
ki je povezan s sistemom.
Funkcija izklopa sistema
Ko izklopite televizor, se bo sistem
samodejno izklopil.
Pridržite SHIFT in pritisnite SETUP,
nato pa [HDMI SETUP] – [STANDBY
LINKED TO TV] v sistemu [ON]
ali [AUTO] (stran 33). Privzeta
nastavitev je [AUTO].
Opomba
Povezana naprava se morda ne bo
izklopila, odvisno od njenega stanja.
Funkcija nadzora zvoka v sistemu
Če vklopite sistem, ko gledate
televizor, se zvok televizorja oddaja iz
zvočnikov sistema. Glasnost sistema
lahko prilagodite z daljinskim
upravljalnikom televizorja.
Če se je zvok televizorja predvajal
prek zvočnikov sistema, ko ste
nazadnje gledali televizor, se sistem
samodejno vklopi, ko znova vklopite
televizor.
Nastavitve lahko spreminjate tudi
prek menija televizorja. Če želite več
informacij, preberite navodila za
uporabo televizorja.
Druge funkcije
* Control for HDMI je standard, ki ga
uporablja CEC (Consumer Electronics
Control), da omogoča napravam HDMI
(večpredstavnostni vmesnik visoke
ločljivosti), da upravljajo druga z drugo.
Namig
Če omogočite funkcijo Control for
HDMI ("BRAVIA" Sync) med uporabo
Sonyjevega televizorja, bo tudi funkcija
Control for HDMI na sistemu samodejno
omogočena. Ko so nastavitve dokončane,
se na zaslonu izpiše "COMPLETE".
Opomba
•• Raven glasnosti sistema je prikazana na
televizijskem zaslonu, kar je odvisno od
televizorja. Lahko se razlikuje od ravni
glasnosti na zaslonu.
•• Funkcija za nadzor zvoka sistema
morda ne bo na voljo, odvisno od
nastavitev televizorja. Če želite več
informacij, preberite navodila za
uporabo televizorja.
47SL
Povratni zvočni kanal
Povezanost jezikov
Če je sistem povezan z vhodno
vtičnico HDMI na televizorju, ki je
združljiva s povratnim zvočnim
kanalom, lahko poslušate zvok
televizorja prek zvočnikov sistema
brez povezave z zvočnim kablom
(ni priložen).
Pridržite SHIFT in pritisnite SETUP,
nato pa funkcijo [HDMI SETUP] –
[AUDIO RETURN CHANNEL] v sistemu
nastavite na [ON] (stran 32).
Privzeta nastavitev je [ON].
Če spremenite jezik zaslonskega
prikaza televizorja, se spremeni tudi
jezik zaslonskega prikaza sistema.
Opomba
Če televizor ni združljiv s povratnim
zvočnim kanalom, ga morate priključiti z
zvočnim kablom (ni priložen) (stran 20).
Predvajanje z enim dotikom
Ko pritisnete  v funkciji DVD/
CD ali USB, se televizor vklopi
samodejno. Ko priključite sistem,
vhod televizorja preklopi na vhod
HDMI.
Opomba
Začetni del predvajane vsebine se morda
ne bo pravilno predvajal, odvisno od
televizorja.
Preprosto upravljanje z
daljinskim upravljalnikom
Sistem lahko izberete z gumbom
SYNC MENU na daljinskem
upravljalniku televizorja in
upravljate sistem.
To funkcijo lahko uporabljate,
če televizor podpira meni s
povezavami. Če želite več informacij,
preberite navodila za uporabo
televizorja.
Opomba
•• V meniju s povezavami v televizorju je
sistem prepoznan kot "Player".
•• Nekatere funkcije v določenih
48SL
televizorjih morda niso na voljo.
Uporaba žičnega predvajanja z več sistemi
(žična funkcija Party Chain)
Več zvočnih sistemov lahko povežete v verigo, da ustvarite zanimivejše okolje
za zabave in omogočite predvajanje zvoka prek več virov.
Aktiviran sistem v verigi bo postal Party Host in glasbo delil z drugimi.
Drugi sistemi bodo Party Guests in predvajali bodo isto glasbo kot Party Host.
Nastavitev žične funkcije Party Chain
Žično funkcijo Party Chain nastavite tako, da povežete vse sisteme z zvočnimi
kabli (niso priloženi).
Pred priključevanjem kablov odklopite napajalni kabel iz električne vtičnice.
 Če imajo vsi sistemi žično funkcijo Party Chain
Primer: povezovanje z uporabo tega sistema kot prvega sistema.
Druge funkcije
Prvi sistem
Nadaljevanje
povezave do
zadnjega
sistema
Drugi
sistem
Zadnji sistem
•• Zadnji sistem mora biti povezan s prvim sistemom.
•• Vsak sistem je lahko gostitelj Party Host.
49SL
•• Gostitelja Party Host lahko zamenjate z drugim sistemom v verigi. Za
podrobnosti glejte »Izbira nove enote Party Host
(ko so vsi sistemi opremljeni
ž žično funkcijo Party Chain)« (stran 51).
•• Poskrbite, da ni izbrana funkcija AUDIO IN. Če je izbrana funkcija AUDIO IN, te
funkcije ni mogoče uporabiti.
 Če eden od sistemov nima žične funkcije Party Chain
Primer: povezovanje z uporabo tega sistema kot prvega sistema.
Nadaljevanje
povezave do
zadnjega sistema
Prvi sistem
Drugi
sistem
Zadnji sistem*
* Sistem, ki nima žične funkcije Party Chain, povežite kot zadnjega, saj se bo veriga pri
njem ustavila. V zadnjem sistemu izberite funkcijo vhoda zvoka (Audio In).
•• Zadnji sistem ni povezan s prvim sistemom.
•• Prvi sistem morate nastaviti kot gostitelja Party Host, da po vklopu žične
funkcije Party Chain vsi sistemi predvajajo isto glasbo.
50SL
Uporaba žične funkcije
Party Chain
1 Priklopite napajalni kabel in
vklopite vse sisteme.
2 Prilagodite glasnost na vsakem
sistemu.
3 Aktivirajte žično funkcijo
Party Chain v sistemu, ki ga
želite uporabiti kot gostitelja
Party Host.
Opomba
•• Odvisno od skupnega števila povezanih
sistemov, lahko enote Party Guest
potrebujejo nekaj časa, da začnejo
predvajati glasbo.
•• Če spremenite glasnost in zvočni učinek
v enoti Party Host, s tem ne vplivate na
predvajanje v enotah Party Guest.
istega vira glasbe kot enota Party Host,
tudi kadar zamenjate funkcijo enote
Party Guest. Vendar lahko prilagodite
glasnost in spremenite zvočni učinek
enote Party Guest.
•• Ko uporabljate mikrofon ali igrate kitaro
z enoto Party Host, enote Party Guests
ne bodo oddajale zvoka.
•• Ko eden od sistemov v verigi izvaja
prenos prek povezave USB, počakajte,
da dokonča ali zaustavi prenos, preden
vključite žično funkcijo Party Chain.
•• Za podrobnosti o delovanju na drugih
sistemih glejte navodila za uporabo
sistemov.
Izbira nove enote Party Host
(ko so vsi sistemi opremljeni
ž žično funkcijo Party Chain)
Ponovite postopek iz 3. koraka v
razdelku "Uporaba žične funkcije
Party Chain" v sistemu, ki ga želite
uporabiti kot novo enoto Party
Host. Trenutna enota Party Host
samodejno postane enota Party
Guest. Vsi sistemi predvajajo isto
glasbo kot nova enota Party Host.
Opomba
•• Drug sistem lahko nastavite kot novega
gostitelja Party Host šele po tem, ko je
žična funkcija Party Chain aktivirana v
vseh sistemih v verigi.
•• Če izbrani sistem po nekaj sekundah
ne postane nova enota Party Host,
ponovite postopek iz 3. koraka v
razdelku "Uporaba žične funkcije
Party Chain".
Druge funkcije
Primer: uporaba tega sistema kot
gostitelja Party Host.
 Večkrat pritisnite tipko
FUNCTION na enoti, da izberete
želeno funkcijo. Če uporabljate
povezavo  (stran 49), ne
izberite funkcije AUDIO IN. Če jo
izberete, zvoka ne bo mogoče
predvajati.
 Začnite prevajati glasbo, nato za
najmanj 2 sekundi pridržite
tipko PARTY CHAIN na enoti.
Na zaslonu se izpiše "PARTY CHAIN".
Sistem Party Host zažene žično
funkcijo Party Chain, pri čemer drugi
sistemi samodejno postanejo Party
Guest. Vsi sistemi predvajajo isto
glasbo kot enota Party Host.
Na zaslonu enote Party Host in
enot Party Guest zasveti napis
"WIRED P.CHAIN".
•• Enata Party Guest nadaljuje predvajanje
Izklop žične funkcije Party Chain
Za najmanj 2 sekundi pridržite
PARTY CHAIN na enoti Party Host.
Na zaslonu se izpiše "LEAVE PARTY".
51SL
Opomba
Če se žična funkcija Party Chain po nekaj
sekundah ne izključi, znova najmanj
2 sekundi pridržite tipko PARTY CHAIN
na enoti Party Host.
Nastavitev zvočnega žičnega
načina Party Chain
Ko je žična funkcija Party Chain
vključena, lahko nastavite zvočni
način.
1 Pritisnite OPTIONS.
2 Večkrat pritisnite /
, da
izberete "P CHAIN MODE",
nato pritisnite .
3 Večkrat pritisnite
/ , da
izberete želeni način, in nato
pritisnite .
•• "STEREO": oddaja stereo zvok.
Uporaba brezžičnega
predvajanja z več
sistemi (brezžična
funkcija Party Chain)
Prek povezave BLUETOOTH lahko
povežete več zvočnih sistemov v
verigo, če imajo vsi sistemi brezžično
funkcijo Party Chain. S to funkcijo
lahko ustvarite živahnejše vzdušje
in predvajate glasnejši zvok brez
kabelske povezave.
Upoštevajte, da lahko zvočni
vir predvajate samo iz naprave
BLUETOOTH.
Prvi sistem v verigi, ki se aktivira,
postane gostitelj Party Host in
glasbo deli z drugimi. Ostali sistemi
postanejo gostje Party Guest in
predvajajo isto glasbo kot gostitelj
Party Host.
•• "RIGHT CH": oddaja mono zvok
desnega kanala.
•• "LEFT CH": oddaja mono zvok
levega kanala.
Pritisnite OPTIONS, da zaprete meni
z možnostmi.
Nastavitev brezžične funkcije
Party Chain
Primer: Nastavitev MHC-V21D kot
prvega sistema (gostitelj Party Host)
1 Vklopite vse sisteme.
2 Nastavite prvi sistem za
gostitelja »Party Host«.
 Pritisnite tipko BLUETOOTH na
enoti, da izberete funkcijo
BLUETOOTH.
 Napravo BLUETOOTH povežite s
sistemom prek povezave
BLUETOOTH.
52SL
 Pritisnite tipko W.PARTY CHAIN
na enoti.
Na zaslonu utripa napis
"CHAINING". Sistem preklopi v
brezžični način Party Chain.
Ko sistem vstopi v brezžični način
Party Chain, se povezava z napravo
BLUETOOTH samodejno prekine.
3 Drugi sistem nastavite kot gosta
Party Guest.
 Pritisnite tipko BLUETOOTH na
enoti, da izberete funkcijo
BLUETOOTH.
 Pritisnite tipko W.PARTY CHAIN
na enoti.
Drugi sistem postane gost
Party Guest.
Na zaslonu se izpiše "P.CHAIN".
Opomba
4Nastavitev tretjega in
ostalih sistemov kot goste
»Party Guests«.
Ponovite korak 3.
Opomba
Tretjega in ostale sisteme priključite
v roku 30 sekund po priključitvi
predhodnega sistema. V 30 sekundah
na zaslonu enote Party Host začne
utripati napis "P. CHAIN".
Po 30 sekundah sistema ni mogoče
povezati.
Guest, počakajte 30 sekund.
Na zaslonu enote Party Host
preneha utripati napis "P.CHAIN",
naprava BLUETOOTH pa se ponovno
poveže z enoto Party Host.
6Začnite predvajanje v povezani
napravi BLUETOOTH.
7 Prilagodite glasnost.
Ko prilagodite glasnost na enoti
Party Host, se prilagodi tudi
glasnost na enotah Party Guest.
Če želite prilagoditi glasnost na
določeni enoti Party Guest,
prilagodite glasnost na enoti
Party Guest.
Opomba
•• Ko je brezžična funkcija Party Chain
vključena, ne morete izbrati novega
sistema kot novega gostitelja Party Host.
•• Ko uporabljate mikrofon ali igrate kitaro
z enoto Party Host, enote Party Guests
ne bodo oddajale zvoka.
•• Funkcija izklopnega časovnika in
samodejnega preklopa v stanje
pripravljenosti nista na voljo na enotah
Party Guest.
•• Za podrobnosti o delovanju na drugih
sistemih glejte navodila za uporabo
sistemov.
Druge funkcije
Brezžična funkcija Party Chain se v
naslednjih primerih izklopi.
—— Če po nastavitvi gostitelja Party
Host v 2. koraku 1 minuto ne
opravite nobenega dejanja.
—— Če tipko W.PARTY CHAIN na
gostitelju Party Host pritisnete
pred dokončanjem 3. koraka.
5 Ko povežete zadnjo enoto Party
Namig
Če želite dodati nove goste Party Guests,
ko je brezžični način Party Chain že
vzpostavljen, pridržite tipko W.PARTY
CHAIN na enoti Party Host in ponovite
korak 3 iz "Nastavitev brezžične funkcije
Party Chain" (stran 52).
Izklop brezžične funkcije
Party Chain
V načinu Party Host pritisnite gumb
W.PARTY CHAIN.
53SL
Opomba
Če spremenite funkcijo ali izklopite
gostitelja Party Host, se brezžična funkcija
Party Chain izklopi.
Odklop gosta Party Guest iz
brezžične funkcije Party Chain
Pritisnite tipko W.PARTY CHAIN
na gostu Party Guest, ki ga želite
odklopiti. V tem primeru ostali
udeleženci v brezžičnem načinu
Party Chain ostanejo aktivni.
Opomba
Če spremenite funkcijo ali izklopite
določenega gosta Party Guest, se ta gost
Party Guest odklopi iz brezžične povezave
Party Chain.
Sinhronizacija nastavitev med
brezžičnim načinom Party Chain
Ko je vzpostavljen brezžični način
Party Chain, velja naslednje:
•• Če spremenite nastavitve za Mega
Bass in Speaker Light na enoti
Party Host, se spremenijo tudi
nastavitve v enotah Party Guest.
•• Nastavitve za DJ Effect in Karaoke,
kot sta Vocal Fader in Key Control,
se izklopijo na enoti Party Host in
enotah Party Guest.
•• Nastavitve za Sound field se vrnejo
na privzete v enoti Party Host in
enotah Party Guest.
•• Ko izklopite enoto Party Host, se
izklopijo tudi enote Party Guest.
Poslušanje glasbe prek
brezžične povezave
v dveh sistemih
(funkcija Speaker Add)
Za uporabo te funkcije sta potrebna
dva sistema enakega modela.
Ob povezavi dveh sistemov z
brezžično tehnologijo BLUETOOTH
lahko glasbo predvajate glasneje.
Izberete lahko tudi avdio izhod
med dvojnim načinom (isti zvok
se predvaja v dveh sistemih) in
načinom stereo (stereo zvok).
V naslednjih korakih sta sistema
opisana kot "sistem " (ali gostiteljev
sistem) in "sistem " (ali gostov
sistem).
Opomba
•• Za uporabo te funkcije se prepričajte,
da je v napravi BLUETOOTH nameščena
aplikacija "Sony | Music Center"
(stran 43).
•• Poskrbite, da se naprava BLUETOOTH
seznani tako s sistemom  kot sistemom
. Za več informacij o postopku
seznanjanja si oglejte "Seznanjanje
sistema z napravo BLUETOOTH" (stran
38) ali "Vzpostavljanje povezave
BLUETOOTH z enim dotikom s funkcijo
NFC" (stran 40).
Nastavitev funkcije za
dodajanje zvočnika
1 Sistema enakega modela
približajte na 1 meter.
2 Vklopite sistem  in sistem .
54SL
3 Pritisnite gumb BLUETOOTH na
sistemu  in sistemu , da
izberete funkcijo BLUETOOTH.
Na zaslonu se izpiše »BLUETOOTH«.
4Povežite sistem  in napravo
BLUETOOTH prek povezave
BLUETOOTH (stran 38).
5 Zaženite aplikacijo "Sony | Music
Center" in sledite navodilom na
zaslonu, da nastavite funkcijo za
dodajanje zvočnika za sistem 
in sistem .
Na zaslonu sistema  se izpiše
"HOST", na zaslonu sistema  pa
"GUEST".
6Nastavite način izhodnega
signala z uporabo aplikacije
"Sony | Music Center" v napravi
BLUETOOTH.
•• Double Mode: oddaja stereo zvok
iz obeh iz obeh sistemov.
mono zvok desnega kanala iz
sistema  in levega kanala iz
sistema .
•• Stereo mode – left: oddaja mono
zvok levega kanala iz sistema 
in desnega kanala iz sistema .
7 Zaženite predvajanje v napravi
BLUETOOTH in prilagodite
glasnost.
Za podrobnosti glejte »Poslušanje
glasbe v napravi BLUETOOTH«
(stran 39).
Opomba
•• Ko uporabljate mikrofon ali igrate kitaro
prek sistema , sistem  ne oddaja
zvoka.
sistemu  naslednje možnosti niso
na voljo:
—— Izklopni časovnik
—— samodejni preklop v stanje
pripravljenosti;
—— ključavnica za otroke
—— utišanje vokalov, tonaliteta in
točkovanje;
—— upravljanje sistema z daljinskim
upravljalnikom.
Sinhronizacija nastavitev
med vklopljeno funkcijo za
dodajanje zvočnika
•• Ko vzpostavite povezavo
za dodajanje zvočnika, se
naslednje nastavitve sistema 
sinhronizirajo s sistemom :
—Volume
—
—Mega
—
Bass
—Sound
—
field in Custom EQ
—DJ
— Effect
—Lučka
—
na zvočniku
•• Če zgornje nastavitve spremenite
v sistemu  ali sistemu ,
se druge sistemske nastavitve
sinhronizirajo.
•• Ko je sistem  izklopljen,
 se izklopi tudi sistem.
Druge funkcije
•• Stereo mode – right: oddaja
•• Ob uporabi funkcije Speaker Add v
Izklop funkcije za dodajanje
zvočnika
Uporabite aplikacijo "Sony | Music
Center" in sledite navodilom na
zaslonu.
Opomba
Če želite ponastaviti enega od sistemov
med uporabo funkcije za dodajanje
zvočnika, izklopite drugi sistem.
Če drugega sistema ne izklopite, preden
ponastavite funkcijo za dodajanje zvočnika,
lahko pride do prekinitve povezave
BLUETOOTH ali predvajanja zvoka.
55SL
Namig
•• Če funkcije ne izklopite, sistem skuša
ponovno vzpostaviti najnovejšo
povezavo ob naslednjem vklopu
sistema.
•• Ko uporabljate funkcijo za dodajanje
zvočnika, preklopite na kodek SBC. Za
podrobnosti glejte »Nastavitev zvočnih
kodekov BLUETOOTH« (stran 41).
Petje ob spremljavi:
karaoke
Priprava za karaoke
1 Pritisnite MIC LEVEL–, da znižate
raven glasnosti mikrofona.
Lahko pa tudi večkrat pritisnete
tipko MIC/GUITAR LEVEL– na enoti,
da znižate raven glasnosti
mikrofona.
2 Večkrat pritisnite tipko GUITAR
na enoti in izberite "OFF".
3 Priključite dodatni mikrofon v
vtičnico MIC1 ali MIC2/GUITAR
na enoti.
Priklopite drug dodaten mikrofon,
če želite peti v duetu.
4Začnite predvajanje glasbe in
prilagodite glasnost mikrofona.
Večkrat pritisnite MIC ECHO, da
prilagodite učinek odmeva.
5 Začnite peti ob glasbi.
Opomba
•• V primeru zvočne resonance:
—— oddaljite mikrofon od sistema;
—— zamenjajte smer mikrofona;
—— večkrat pritisnite MIC LEVEL–;
—— s pritiskanjem gumba MIC ECHO
uravnajte jakost odmeva.
56SL
•• Med prenosom prek povezave USB zvok
mikrofona ne bo prenesen v napravo USB.
•• Ravni glasnosti mikrofona ni mogoče
nastaviti z vrtljivim gumbom VOLUME/
DJ CONTROL na enoti ali z gumbom
 +/– na daljinskem upravljalniku.
Večkrat pritisnite MIC LEVEL+/–, da
nastavite raven glasnosti mikrofona.
•• Ob uporabi brezžične funkcije Party
Chain ali funkcije za dodajanje zvočnika
se zvok mikrofona predvaja le v sistemu,
na katerega je priključen.
•• Če je zvok, ki ga sprejme mikrofon,
zelo glasen, lahko pride do popačenja.
Večkrat pritisnite MIC LEVEL–, da znižate
raven glasnosti mikrofona.
Utišanje vokalov (Vocal Fader)
V stereo viru lahko zmanjšate zvok
vokala.
Večkrat pritisnite VOCAL FADER,
da izberete "ON V FADER".
Lahko pa tudi pridržite VOCAL FADER
na enoti, da izberete "ON V FADER".
Preklic funkcije Vocal Fader
Večkrat pritisnite VOCAL FADER,
da izberete "OFF".
Spreminjanje tonalitete
(Key Control)
Pritisnite KEY CONTROL / ,
da prilagodite svojemu
vokalnemu razponu.
Vklop načina točkovanja
karaok (način točkovanja)
Funkcijo točkovanja lahko uporabite
samo ob priključenem mikrofonu.
Točke se prištejejo na lestvici od
0 do 99 s primerjavo vašega glasu
z glasbenim virom.
1 Zaženite predvajanje glasbe.
2 Pritisnite SCORE, preden
zapojete skladbo.
3 Po več kot minuti petja znova
pritisnite SCORE, da si ogledate
svoje točke.
Sprememba glasu
(Voice Changer)
Ko govorite ali pojete v mikrofon,
lahko spremenite svoj glas.
Večkrat pritisnite VOICE CHANGER
in spremenite glasovni učinek.
Izklop funkcije za spremembo
glasu
Večkrat pritisnite VOICE CHANGER in
izberite "OFF".
Če priključite kitaro v vtičnico MIC2/
GUITAR na enoti, lahko poslušate
zvok kitare.
Če priključite mikrofon v vtičnico
MIC1 na enoti, lahko poleg igranja
kitare tudi pojete.
Zvok kitare lahko spremenite z izbiro
učinka kitare.
1 Na enoti večkrat pritisnite tipko
MIC/GUITAR LEVEL –, da znižate
raven glasnosti kitare.
2 S kablom za instrumente
(ni priložen) priključite kitaro
(ni priložena) v vtičnico MIC2/
GUITAR na enoti.
GUITAR, da izberete učinek
kitare.
•• "CLEAN": izvirni zvok kitare.
Priporočljivo za električno kitaro
ali elektro-akustično kitaro.
•• "O DRIVE": popačen zvok,
podoben hreščečemu
ojačevalniku kitare. Priporočljivo
za električno kitaro.
•• "BASS": izvirni zvok kitare.
Priporočljivo za bas kitaro.
4Začnite igrati kitaro in
prilagodite glasnost kitare.
Sistem oddaja zvok kitare.
Opomba
•• Če uporabljate elektro-akustično
kitaro z učinkom "O DRIVE", lahko
pride do zvočne resonance. Na enoti
večkrat pritisnite tipko MIC/GUITAR
LEVEL −, da zmanjšate glasnost kitare.
V nasprotnem primeru izberite drug
učinek kitare.
•• Preden odklopite kitaro s sistema, na
enoti večkrat pritisnite MIC/GUITAR
LEVEL − in zmanjšajte glasnost kitare.
Izklop načina kitare
Večkrat pritisnite tipko GUITAR na
enoti in izberite "OFF".
Druge funkcije
Uživanje v zvoku kitare
3 Na enoti večkrat pritisnite tipko
Predvajanje glasbe z
osvetljenimi zvočniki
1 Večkrat pritisnite tipko PARTY
LIGHT, da izberete "LED ON".
Lahko pa tudi večkrat pritisnete
tipko SPEAKER LIGHT na enoti,
da izberete "LED ON".
57SL
2 Večkrat pritisnite LIGHT MODE,
da izberete želeni način
osvetlitve.
Način osvetlitve je drugačen,
ko je aktivirana brezžična funkcija
Party Chain.
Izklop osvetljenih zvočnikov
Večkrat pritisnite PARTY LIGHT
(ali SPEAKER LIGHT na enoti),
da izberete "LED OFF".
Opomba
•• Ko je osvetlitev zvočnikov vklopljena,
ne glejte neposredno v del, ki oddaja
svetlobo.
•• Če je svetlost osvetlitve premočna,
vklopite luči v prostoru ali izklopite
osvetlitev.
•• Osvetlitev zvočnikov lahko vklopite/
izklopite, ko je predstavitev vklopljena.
Uporaba izklopnega
časovnika
Po predhodno nastavljenem času se
sistem samodejno izklopi.
Večkrat pritisnite SLEEP, da izberete
želeni čas.
Za preklic izklopnega časovnika večkrat
pritisnite SLEEP, da izberete "OFF".
Namig
Če želite preveriti preostali čas pred
izklopom sistema, pritisnite SLEEP.
Uporaba glasovnih
navodil
Glasovna navodila slišite, ko sistem
vstopi v način seznanjanja BLUETOOTH
ali ko naprava BLUETOOTH vzpostavlja
ali prekinja povezavo s sistemom.
58SL
1 Pritisnite OPTIONS.
2 Večkrat pritisnite /
, da
izberete »VOICE GUIDANCE«,
nato pa pritisnite .
3 Pritisnite
/ , da izberete »ON«,
nato pa pritisnite .
Glasovna navodila so vklopljena.
Pritisnite OPTIONS, da zaprete meni
z možnostmi.
Izklop glasovnih navodil
V koraku 3 izberite "OFF".
Nastavitev ravni glasnosti
glasovnih navodil
1 Pritisnite OPTIONS.
2 Večkrat pritisnite /
, da
izberete možnost "SAMPLER",
nato pritisnite .
3 Večkrat pritisnite
/ , da nastavite
raven glasnosti glasovnih navodil,
nato pritisnite .
Pritisnite OPTIONS, da zaprete meni
z možnostmi.
Opomba
•• Raven glasnosti glasovnih navodil se
spreminja v skladu z ravnjo glasnosti
sistema. Toda v nekaterih primerih
se raven glasnosti glasovnih navodil
morda ne bo spremenila.
•• V nekaterih primerih lahko pride do
časovnega zamika pri predvajanju
glasovnih navodil ali glasovna navodila
morda ne delujejo.
Uporaba dodatne
opreme
1 Večkrat pritisnite  –, dokler se
na zaslonu ne izpiše "VOL MIN".
2 Priključite dodatno opremo
(stran 17).
3 Večkrat pritisnite FUNCTION
in izberite "AUDIO IN".
4Zaženite predvajanje s
priključeno opremo.
5 Večkrat pritisnite  +,
da prilagodite glasnost.
Opomba
Sistem lahko samodejno preklopi v stanje
pripravljenosti, če je raven glasnosti
priključene opreme prenizka. Prilagodite
raven glasnosti opreme.
Če želite izklopiti funkcijo samodejnega
preklopa v stanje pripravljenosti, glejte
»Nastavitev funkcije samodejnega preklopa
v stanje pripravljenosti« (stran 59).
Na enoti lahko onemogočite različne
gumbe (razen ), da preprečite
nenamerno upravljanje, na primer
zaradi razigranih otrok.
Na enoti pritisnite gumb  za več
kot 5 sekund.
Na zaslonu se izpiše "CHILD LOCK ON".
Sistem lahko upravljate le z gumbi na
daljinskem upravljalniku.
Če želite izklopiti funkcijo ključavnice
za otroke, pritisnite gumb  na enoti
za več kot 5 sekund, dokler se na
zaslonu ne izpiše »CHILD LOCK OFF«.
Če sistema ne uporabljate približno
15 minut ali če ni oddajanja zvočnega
signala, sistem samodejno preklopi v
stanje pripravljenosti.
Funkcija samodejnega preklopa v
stanje pripravljenosti je privzeto
vklopljena.
1 Pritisnite OPTIONS.
2 Večkrat pritisnite /
, da
izberete »AutoSTBY«, nato
pa pritisnite .
3 Večkrat pritisnite
/ , da
izberete »ON« ali »OFF«, nato
pa pritisnite .
Pritisnite OPTIONS, da zaprete meni
z možnostmi.
Opomba
•• Približno dve minuti pred preklopom v
stanje pripravljenosti na zaslonu utripa
"AutoSTBY".
•• Funkcija samodejnega preklopa v stanje
pripravljenosti ne deluje v teh primerih:
—— med funkcijo sprejemnika;
—— ko je vklopljen izklopni časovnik;
—— ko sta priključena mikrofon ali kitara;
—— ko je sistem gost Party Guest v
brezžični funkciji Party Chain ali
sistem gosta v funkciji za dodajanje
zvočnika.
Druge funkcije
Onemogočanje
gumbov na enoti
(ključavnica za otroke)
Nastavitev funkcije
samodejnega preklopa
v stanje pripravljenosti
Opomba
•• Funkcija ključavnice za otroke bo
samodejno izklopljena, ko odklopite
napajalni kabel.
•• Funkcije ključavnice za otroke ni mogoče
aktivirati, ko odprete pladenj plošče.
59SL
Posodabljanje
programske opreme
Dodatne informacije
Odpravljanje težav
V prihodnosti bodo morda na voljo
posodobitve za programsko opremo
tega sistema.
Predhodno nameščeno programsko
opremo lahko posodobite prek
spodnjih spletnih strani.
Za posodobitev programske opreme
sledite spletnim navodilom.
Če imate težavo s sistemom, jo
poiščite na spodnjem seznamu za
odpravljanje težav in jo ustrezno
odpravite.
Če težave ne morete odpraviti, se
obrnite na najbližjega prodajalca
izdelkov Sony.
Za uporabnike v Latinski Ameriki:
<http://esupport.sony.com/LA>
Če serviser pri popravilu zamenja
nekatere dele naprave, lahko te dele
obdržite.
Za uporabnike v Evropi in Rusiji:
<http://www.sony.eu/support>
Za uporabnike v drugih državah/
regijah:
<http://www.sony-asia.com/
support>
Če na zaslonu utripa
"PROTECTX" (X je število) in
"CHECK MANUAL"
Takoj iztaknite napajalni kabel in
preverite, ali kaj blokira odprtine
za prezračevanje enote.
Če kljub preverjanju niste našli
težave, znova vtaknite napajalni
kabel in vklopite sistem.
Če težava ni odpravljena,
se obrnite na najbližjega
prodajalca izdelkov Sony.
Splošno
Izdelek se ne vklopi.
•• Preverite, ali je napajalni kabel
ustrezno povezan.
Sistem je preklopil v stanje
pripravljenosti.
•• Ne gre za okvaro. Sistem
samodejno preklopi v stanje
pripravljenosti približno 15 minut
po tem, ko ne zazna delovanja
ali izhodnega zvočnega signala
(stran 59).
60SL
Zvok se ne predvaja.
•• Prilagodite glasnost.
•• Preverite povezavo morebitne
Sliši se glasno šumenje ali brnenje.
dodatne opreme (stran 17).
•• Vklopite vso priključeno opremo.
•• Izključite napajalni kabel, ga znova
priključite in vklopite sistem.
•• Premaknite sistem stran od virov
Ni slike/zvoka, ko je sistem
priključen v vhod HDMI OUT (TV)
ARC.
•• Spremenite nastavitve v [HDMI
SETUP] – [HDMI RESOLUTION].
Težava je morda odpravljena.
•• Oprema, ki je priključena v vhod
HDMI OUT (TV) ARC, ni skladna
z obliko zvočnega signala. V
tem primeru [HDMI SETUP] –
[AUDIO(HDMI)] nastavite na [PCM]
(stran 32).
•• Poskusite naslednje:
—Izklopite
—
in znova vklopite
sistem.
—Izklopite
—
in znova vklopite
priključeno opremo.
—Iztaknite
—
in znova vtaknite kabel
HDMI.
Sistem ne predvaja zvoka
televizorja. Na zaslonu se izpiše
"CODE 01" in "SGNL ERR".
•• Ta sistem podpira le formate
dvokanalnega linearnega PCM-ja.
Preverite nastavitev avdio izhoda
na televizorju in če je izbran
samodejni način, ga spremenite v
način izhoda PCM.
•• Prepričajte se, da je nastavitev
izhoda zvočnikov na televizorju
nastavljena na zunanje zvočnike.
električno vtičnico.
•• Na napajalni kabel namestite
filter za šume (ni priložen).
•• Izklopite električno opremo v
bližini.
•• Zvok ventilatorjev je mogoče
slišati, ko je sistem vklopljen.
Ne gre za okvaro.
•• Enoto odmaknite proč od
neonskih znakov in fluorescentne
svetlobe.
Daljinski upravljalnik ne deluje.
•• Odstranite vse predmete med
daljinskim upravljalnikom in
enoto.
•• Daljinski upravljalnik premaknite
bližje enoti.
•• Daljinski upravljalnik usmerite
proti senzorju enote.
•• Zamenjajte baterije (R03/velikost
AAA).
•• Enoto odmaknite od vira
fluorescentne svetlobe.
Zasliši se zvok.
•• Zmanjšajte glasnost.
•• Mikrofon in kitaro premaknite
stran od sistema ali spremenite
smer mikrofona.
Barve na televizijskem zaslonu
niso prikazane pravilno.
•• Takoj izklopite televizor in ga
znova vklopite po 15–30 minutah.
Če barve še vedno niso prave,
povečajte razdaljo med sistemom
in televizorjem.
Dodatne informacije
Zvok mikrofona se ne predvaja.
•• Nastavite glasnost mikrofona.
•• Mikrofon mora biti ustrezno
priključen v izhod MIC1 ali MIC2/
GUITAR na enoti.
•• Preverite, ali je mikrofon vklopljen.
šuma.
•• Sistem priključite v drugo
61SL
Ob pritisku kateregakoli gumba na
enoti se pojavi napis »CHILD LOCK«.
•• Izklopite funkcijo ključavnice za
otroke (stran 59).
Ob vklopu sistema se zasliši klik.
•• To je zvok delovanja, ki se zasliši
na primer ob vklopu ali izklopu
sistema. Ne gre za okvaro.
Zvok izgubi stereo učinek pri
predvajanju.
•• Izklopite učinek za utišanje
vokalov Vocal Fader (stran 56).
•• Preverite, ali je sistem ustrezno
povezan.
Predvajalnik plošč
Pladenj za plošče se ne odpre, na
zaslonu pa se izpiše "LOCKED".
•• Obrnite se na najbližjega
prodajalca izdelkov Sony ali
na lokalnega pooblaščenega
serviserja izdelkov Sony.
Pladenj za plošče se ne zapre.
•• Ustrezno vstavite ploščo.
Plošča se ne izvrže.
•• Plošče ni mogoče izvreči med
sinhroniziranih prenosom ali
prenosom REC1. S pritiskom
gumba  prekličite prenos in nato
pritisnite  na enoti, da plošča
izskoči.
•• Obrnite se na najbližjega
prodajalca izdelkov Sony.
62SL
Predvajanje se ne začne.
•• Očistite ploščo (stran 70).
•• Znova vstavite ploščo.
•• Vstavite ploščo, ki jo ta sistem
lahko predvaja (stran 8).
•• Odstranite ploščo in z nje obrišite
vlago, nato pustite sistem
vklopljen nekaj ur, da vlaga izhlapi.
•• Področna koda na DVD VIDEO se
ne ujema s sistemom.
Zvok je prekinjen.
•• Očistite ploščo (stran 70).
•• Znova vstavite ploščo.
•• Postavite enoto na mesto, kjer ni
vibracij.
Sistem ne začne predvajati prvega
posnetka.
•• Način predvajanja nastavite na
običajno predvajanje (stran 26).
•• Izbrana je bila možnost
nadaljevanja predvajanja. Dvakrat
pritisnite . Nato pritisnite ,
da zaženete predvajanje.
Nekaterih funkcij, kot so
zaustavitev, osredotočeno iskanje,
predvajanje v počasnem posnetku,
ponavljajoče se predvajanje ali
naključno predvajanje, ni mogoče
izvesti.
•• Odvisno od plošče morda ne
boste mogli izvesti nekaterih od
zgornjih postopkov. Upoštevajte
navodila za uporabo, ki so bila
priložena plošči.
DATA CD/DATA DVD (MP3, MPEG4
ali Xvid) ni mogoče predvajati.
•• Podatki niso shranjeni v podprti
obliki zapisa.
•• Pred predvajanjem morate izbrati
ustrezni način medija.
Ime mape, ime skladbe, ime
datoteke in znaki oznake ID3
se ne prikazujejo ustrezno.
•• Različica ID3 ni v različici 1 (1.0/1.1)
ali različici 2 (2.2/2.3).
•• Sistem lahko prikaže naslednje
kode znakov:
—Velike
—
črke (A–Z)
—Številke
—
(0–9)
—Simboli
—
(< > * +, [ ] \ _)
Drugi znaki se prikažejo kot "_".
USB device
Zvočnih datotek ali map v napravi
USB ni mogoče izbrisati.
•• Preverite, ali je naprava USB
zaščitena pred pisanjem.
•• Med postopkom brisanja je bila
naprava USB odklopljena oz. je
bil izklopljeno napajanje. Izbrišite
delno izbrisane datoteke. Če težave
s tem ne odpravite, je naprava USB
morda okvarjena. V navodilih za
uporabo naprave USB preberite več
o tem, kako odpraviti težavo.
Sliši se šum, zvok preskakuje ali je
popačen.
•• Uporabljate nepodprto vrsto
naprave USB. Na spletnem mestu
poiščite informacije o združljivih
napravah USB (stran 11).
•• Izklopite sistem in znova
priključite napravo USB, nato pa
sistem znova vklopite.
•• Zvočni podatki že v osnovi
vsebujejo šum oziroma so
popačeni. Med prenosom je lahko
v datoteko vstopil šum. Izbrišite
datoteko in znova poskusite
opraviti prenos.
•• Bitna hitrost pri šifriranju zvočne
datoteke je bila nizka. V napravo
USB pošljite zvočno datoteko z
višjo bitno hitrostjo.
Na zaslonu je dalj časa prikazano
sporočilo "READING" ali pa traja
dolgo, da se predvajanje začne.
•• Postopek branja lahko traja dalj
časa v naslednjih primerih.
—Na
— napravi USB je veliko map ali
datotek (stran 10).
—Datotečna
—
struktura je zelo
zapletena.
—Pomnilnik
—
je zelo velik.
—Notranji
—
pomnilnik je
fragmentiran.
Dodatne informacije
Prenos se ne konča uspešno.
•• Uporabljate nepodprto vrsto
naprave USB. Na spletnem mestu
poiščite informacije o združljivih
napravah USB (stran 11).
•• Naprava USB ni ustrezno
formatirana. V navodilih za
uporabo naprave USB preberite,
kako jo formatirate.
•• Izklopite sistem in odstranite
napravo USB. Če ima naprava USB
stikalo za vklop/izkop, jo izklopite
in znova vklopite, ko jo odstranite
s sistema. Nato ponovite prenos.
•• Če postopke prenosov in brisanja
ponovite večkrat, postane
struktura datotek v napravi USB
fragmentirana. V navodilih za
uporabo naprave USB preberite
več o tem, kako odpraviti težavo.
•• Med postopkom prenosa je bila
naprava USB odklopljena oz. je
bilo izklopljeno napajanje. Izbrišite
deloma preneseno datoteko in jo
prenesite še enkrat. Če težave s
tem ne odpravite, je naprava USB
morda okvarjena. V navodilih za
uporabo naprave USB preberite
več o tem, kako odpraviti težavo.
Zvok se ne predvaja.
•• Naprava USB ni pravilno priključena.
Izklopite sistem in znova priključite
napravo USB, nato pa sistem znova
vklopite in preverite, ali se na
zaslonu izpiše "USB".
Na zaslonu se izpiše "NO FILE".
•• Sistem je v načinu posodobitve
programske opreme in vsi gumbi
(razen ) so izklopljeni. Na
enoti pritisnite , da prekličete
posodobitev programske opreme.
63SL
Na zaslonu se izpiše "OVER
CURRENT".
•• Zaznana je bila težava v zvezi
z ravnjo električnega toka iz
vrat (USB) . Izklopite sistem in
odstranite napravo USB iz vrat.
Preverite, ali je z napravo USB vse
v redu. Če težave z zaslonom ne
morete odpraviti, se obrnite na
najbližjega prodajalca izdelkov
Sony.
Nepravilen prikaz.
•• Podatki, shranjeni v napravi USB,
so morda poškodovani, zato
ponovite prenos.
•• Sistem lahko prikaže naslednje
kode znakov:
—Velike
—
črke (A–Z)
—Številke
—
(0–9)
—Simboli
—
(< > * +, [ ] \ _)
Drugi znaki se prikažejo kot "_".
Sprejemnik ne prepozna naprave
USB.
•• Izklopite sistem in znova
priključite napravo USB, nato pa
sistem znova vklopite.
•• Na spletnem mestu poiščite
informacije o združljivih napravah
USB (stran 11).
•• Naprava USB ne deluje pravilno. V
navodilih za uporabo naprave USB
preberite več o tem, kako odpraviti
težavo.
64SL
Predvajanje se ne začne.
•• Izklopite sistem in znova
priključite napravo USB, nato pa
sistem znova vklopite.
•• Na spletnem mestu poiščite
informacije o združljivih napravah
USB (stran 11).
Predvajanje se ne zažene pri prvi
datoteki.
•• Način predvajanja nastavite na
običajno predvajanje (stran 26).
Datotek ni mogoče predvajati.
•• Pred predvajanjem morate izbrati
ustrezni način medija.
•• Podprte so samo naprave USB z
datotečnim sistemom FAT16 ali
FAT32.*
•• Če uporabljate napravo USB, ki je
razdeljena na particije, je mogoče
predvajati samo datoteke na prvi
particiji.
* Ta sistem podpira formata FAT16 in
FAT32, vendar ni nujno, da ta formata
FAT podpirajo tudi naprave USB. Več
informacij poiščite v navodilih za
uporabo posamezne naprave USB ali se
obrnite na proizvajalca.
Slika
Ni slike.
•• Preverite, ali je sistem ustrezno
priključen.
•• Če je video kabel ali kabel HDMI
poškodovan, ga zamenjajte z
novim.
•• Enoto morate povezati z vhodno
vtičnico HDMI ali z vhodno
video vtičnico na televizorju
(stran 19).
•• Televizijo morate vklopiti in
ustrezno nastaviti.
•• Izberite vhod glede na povezavo
na televizorju, da si boste lahko
ogledali slike s sistema.
•• (Razen za modele v Latinski
Ameriki, Evropi in Rusiji) Barvni
sistem morate ustrezno nastaviti
glede na barvni sistem televizorja.
Prihaja do šuma slike.
•• Očistite ploščo (stran 70).
•• Če video signal slike iz sistema
potuje do televizorja prek
videorekorderja, lahko signal za
zaščito pred kopiranjem, ki se
uporablja pri nekaterih DVD VIDEO
ploščah, zmanjša kakovost slike.
•• (Razen za modele v Latinski
Ameriki, Evropi in Rusiji) Ko
predvajate ploščo VIDEO CD,
posneto v drugačnem barvnem
sistemu od tega, ki ste ga nastavili
za sistem, se lahko slika popači
(stran 21, 31).
•• (Razen za modele v Latinski
Ameriki, Evropi in Rusiji) Nastavite
barvni sistem, ki se bo ujemal s
televizorjem (stran 21, 31).
Jezika zvočnega posnetka ni
mogoče spremeniti.
•• Večjezični posnetki niso posneti
na DVD VIDEO plošči, ki se
predvaja.
•• DVD VIDEO ne dovoli spreminjanja
jezika na zvočnem posnetku.
Jezika podnapisov ni mogoče
spremeniti.
•• Večjezični podnapisi niso posneti
na DVD VIDEO plošči, ki se
predvaja.
•• DVD VIDEO ne dovoli spreminjanja
podnapisov.
Kotov snemanja ni mogoče
spreminjati.
•• Posnetki z več zornih kotov niso
posneti na DVD VIDEO plošči, ki se
predvaja.
•• DVD VIDEO ne dovoli spreminjanja
kotov.
Sprejemnik*
Sliši se glasno brnenje ali šum ali
pa sprejem postaj ni mogoč.
•• Pravilno priključite anteno.
•• Premaknite anteno in spremenite
njeno usmeritev, da dosežete
dober sprejem.
•• Izklopite električno opremo v
bližini.
* Radijskega signala morda ne bo
mogoče sprejeti, odvisno od pogojev za
radijske valove ali od okoliških stavb na
vašem območju.
Naprava BLUETOOTH
Postopka seznanjanja ni mogoče
izvesti.
•• Napravo BLUETOOTH prestavite
bližje sistemu.
•• Če so v bližini sistema še
druge naprave BLUETOOTH,
seznanjanje morda ne bo mogoče.
V tem primeru druge naprave
BLUETOOTH izklopite.
•• Vnesti morate pravilno geslo, ko
izbirate ime sistema (ta sistem)
na napravi BLUETOOTH.
Dodatne informacije
Razmerja stranic televizijskega
zaslona ni mogoče spremeniti.
•• Razmerje strani je fiksno na DVD
VIDEO ploščah in v videodatoteki.
•• Odvisno od televizorja morda
ni mogoče spremeniti razmerja
stranic.
Podnapisov ni mogoče izklopiti.
•• DVD VIDEO ne dovoli izklopa
podnapisov.
Naprava BLUETOOTH ne more
zaznati sistema ali pa se na
zaslonu izpiše "BT OFF".
•• Signal Bluetooth nastavite na
»BT ON« (stran 42).
65SL
Povezava ni mogoča.
•• Naprava BLUETOOTH, s katero
ste želeli vzpostaviti povezavo,
ne podpira profila A2DP in je ni
mogoče povezati s sistemom.
•• Vključite funkcijo BLUETOOTH na
napravi BLUETOOTH.
•• Vzpostavitev povezave z napravo
BLUETOOTH.
•• Podatki o seznanjanju oz.
registraciji so bili izbrisani. Ponovno
opravite postopek seznanjanja.
Zvok preskakuje, niha ali pa je
prekinjena povezava.
•• Sistem in naprava BLUETOOTH sta
preveč narazen.
•• Če so med sistemom in napravo
BLUETOOTH ovire, jih odstranite ali
se jim izognite.
•• Če je v bližini naprava, ki oddaja
elektromagnetno sevanje,
kot na primer brezžični LAN,
druga naprava BLUETOOTH ali
mikrovalovna pečica, jo odstranite.
Zvoka naprave BLUETOOTH ni
mogoče slišati prek tega sistema.
•• Najprej povišajte glasnost na
napravi BLUETOOTH, nato pa
nastavite glasnost z gumbom
+/–.
Sliši se glasno brnenje, šum ali
popačeni zvok.
•• Če so med sistemom in napravo
BLUETOOTH ovire, jih odstranite ali
se jim izognite.
•• Če je v bližini naprava, ki oddaja
elektromagnetno sevanje,
kot na primer brezžični LAN,
druga naprava BLUETOOTH ali
mikrovalovna pečica, jo odstranite.
•• Zmanjšajte glasnost naprave
BLUETOOTH.
66SL
Control for HDMI ("BRAVIA" Sync)
Sistem se ne vklopi, tudi če je
televizor vklopljen.
•• Pridržite gumb SHIFT in
pritisnite gumb SETUP, nato
pa možnost [HDMI SETUP] –
[CONTROL FOR HDMI] nastavite na
[ON] (stran 32). Televizor mora
podpirati funkcijo Control
for HDMI (stran 47). Če želite
več informacij, preberite navodila
za uporabo televizorja.
•• Preverite nastavitve zvočnikov
televizorja. Napajanje sistema
se sinhronizira z nastavitvami
zvočnikov televizorja. Če želite več
informacij, preberite navodila za
uporabo televizorja.
•• Če so bili vir zvoka prejšnjič
zvočniki televizorja, se sistem
ne bo vklopil, tudi če je televizor
vklopljen.
Sistem se izklopi, ko izklopite
televizor.
•• Preverite nastavitev [HDMI
SETUP] – [STANDBY LINKED TO
TV] (stran 33). Ko je funkcija
[STANDBY LINKED TO TV]
nastavljena na [ON], se sistem
samodejno izklopi, ko izklopite
televizor, ne glede na uporabljen
vhod.
Sistem se ne izklopi, tudi če se
izklopi televizor.
•• Preverite nastavitev [HDMI
SETUP] – [STANDBY LINKED TO TV]
(stran 33).
Če želite, da se sistem ne glede na
vhod samodejno izklopi ob izklopu
televizorja, nastavite možnost
[STANDBY LINKED TO TV] na [ON].
Televizor mora podpirati funkcijo
Control for HDMI (stran 47). Če
želite več informacij, preberite
navodila za uporabo televizorja.
televizorja in sistema je odvisno, ali
bo sistem utišan in bo na zaslonu
enote zasvetil simbol " " (izklop
zvoka). V tem primeru najprej
vklopite televizor in nato sistem.
•• Nastavite zvočnike televizorja
(BRAVIA) na zvočni sistem.
Za informacije o nastavitvi
televizorja glejte navodila za
nastavitev televizorja.
Zvok se oddaja iz sistema in
televizorja.
•• Izklopite zvok sistema ali
televizorja.
•• Izhod zvočnika na televizorju
spremenite v zvočnik televizorja
ali zvočni sistem.
Funkcija Control for HDMI ne
deluje pravilno.
•• Preverite povezavo s sistemom
(stran 17).
•• Vklopite funkcijo Control for
HDMI v televizorju. Če želite več
informacij, preberite navodila za
uporabo televizorja.
•• Počakajte trenutek in nato
poskusite znova. Če odklopite
sistem, bo trajalo nekaj časa,
preden lahko opravljate postopke.
Počakajte vsaj 15 sekund in nato
poskusite znova.
•• Televizor, povezan s sistemom,
mora podpirati funkcijo Control
for HDMI.
•• Vrste in število naprav, ki jih je
mogoče upravljati s funkcijo
Control for HDMI, je omejeno s
standardom HDMI CEC, kot je
opisano spodaj:
——Snemalne naprave (snemalnik
Blu-Ray Disc, DVD-snemalnik itd.):
do 3 naprave
Dodatne informacije
Sistem ne oddaja zvoka
televizorja.
•• Preverite vrsto in povezavo kabla
HDMI ali zvočnega kabla, ki je
priključen na sistem in televizor
(stran 19).
•• Če je televizor združljiv s
povratnim zvočnim kanalom,
mora biti sistem priključen na
vhod HDMI IN na televizorju, ki
podpira povratni zvočni kanal
(stran 19). Če zvok še vedno
ni predvajan oziroma je zvočni
signal prekinjen, priključite zvočni
kabel (ni priložen), pridržite
SHIFT in pritisnite SETUP, nato
pa funkcijo [HDMI SETUP] –
[AUDIO RETURN CHANNEL]
nastavite na [OFF] (stran 32).
•• Če televizor ni združljiv s povratnim
zvočnim kanalom, se zvok
televizorja ne bo predvajal prek
sistema, čeprav je sistem priključen
v vhod HDMI IN na televizorju.
Če želite predvajati zvok televizorja
prek sistema, priključite zvočni
kabel (ni priložen) (stran 20).
•• Spremenite funkcijo sistema v
»TV« (stran 20).
•• Povišajte glasnost sistema.
•• Od vrstnega reda priključitve
67SL
—Predvajalne
—
naprave
(predvajalnik Blu-Ray Disc, DVDpredvajalnik itd.): do 3 naprave
(ta sistem uporablja eno od njih)
—Naprave,
—
povezane s
sprejemnikom: do 4 naprave
—Zvočni
—
sistem (sprejemnik/
slušalke): samo 1 naprava
(ki jo uporablja sistem)
Žična funkcija Party Chain,
brezžična funkcija Party Chain in
funkcija za dodajanje zvočnika
Žične funkcije Party Chain ni
mogoče vključiti.
•• Preverite povezave (stran 49).
•• Prepričajte se, da so zvočni kabli
pravilno priključeni.
Na zaslonu utripa "PARTY CHAIN".
•• Funkcije AUDIO IN ne morete
izbrati, če vzpostavite povezavo
 (stran 49) med delovanjem
žične funkcije Party Chain. Izberite
drugo funkcijo (stran 51).
•• Na enoti pridržite PARTY CHAIN.
•• Izklopite sistem in ga znova
vklopite.
Žična funkcija Party Chain ne
deluje pravilno.
•• Izklopite sistem. Nato znova
vklopite sistem in vključite žično
funkcijo Party Chain.
Med delovanjem brezžične
funkcije Party Chain naprave
BLUETOOTH ni mogoče povezati
s sistemom.
•• Ko povežete vse sisteme,
seznanite napravo BLUETOOTH
z gostiteljem Party Host ter ju
povežite.
68SL
Med delovanjem funkcije za
dodajanje zvočnika naprave
BLUETOOTH ni mogoče povezati
s sistemom.
•• Ko povežete sistema enakega
modela, seznanite napravo
BLUETOOTH z gostiteljem
Party Host ter ju povežite.
Ponastavitev sistema
Če sistem vseeno ne deluje pravilno,
ga ponastavite na privzete tovarniške
nastavitve.
Za izvedbo tega postopka uporabite
gumbe na enoti.
1 Iztaknite napajalni kabel in ga
znova vtaknite.
2 S pritiskom gumba  vklopite
sistem.
3 Za približno 3 sekunde pridržite
gumba GUITAR in MEGA BASS.
Na zaslonu se izpiše "RESET".
Ko je ponastavitev zaključena, se
sistem samodejno znova zažene.
S pritiskom gumba  vklopite sistem.
Vse podatke o seznanjanju naprave
BLUETOOTH in uporabniško
konfigurirane nastavitve, kot so
prednastavljene radijske postaje, se
ponastavijo na tovarniško privzete
nastavitve (razen nekaterih nastavitev
v nastavitvenem meniju).
Za ponastavitev vseh nastavitev si
oglejte "Ponastavitev nastavitev
menija na privzete vrednosti"
(stran 68).
Ponastavitev nastavitev
menija na privzete vrednosti
Nastavitve v nastavitvenem meniju
lahko ponastavite (razen nastavitve
[PARENTAL CONTROL]) na privzete
nastavitve.
1 Pridržite SHIFT in pritisnite SETUP.
Na zaslonu televizorja se prikaže
nastavitveni meni.
2 Večkrat pritisnite
/ , da
izberete [SYSTEM SETUP],
nato pa pritisnite .
Prvi trije
znaki
servisne
številke
Vzrok in navodila za
odpravljanje
E XX
(XX je
številka)
Sistem je z namenom
preprečevanja okvar
izvedel samodiagnozo.
•• Obrnite se na najbližjega
3 Večkrat pritisnite
/ , da
izberete [RESET], nato pa
pritisnite .
prodajalca izdelkov
Sony ali na lokalnega
pooblaščenega
serviserja izdelkov
Sony in mu zaupajte
petmestno servisno
številko.
Primer: E 61 10
4 Večkrat pritisnite
/ , da
izberete [YES], nato pa
pritisnite .
To traja nekaj sekund. Med
ponastavitvijo sistema ne
pritiskajte .
Funkcija samodiagnoze
Ko se na televizijskem zaslonu
ali zaslonu sistema izpišejo
črke/številke
Prvi trije
znaki
servisne
številke
Vzrok in navodila za
odpravljanje
C 13
Plošča je umazana.
•• Ploščo očistite z mehko
krpo (stran 70).
C 31
Plošča ni ustrezno
vstavljena.
•• Izklopite sistem in ga
znova vklopite. Nato
pravilno vstavite ploščo.
Med delovanjem se lahko na
zaslonu prikaže ali utripa eno od
naslednjih sporočil.
CANNOT PLAY
•• Vstavljena je plošča, ki je ni
mogoče predvajati.
•• Vstavljen je plošča DVD VIDEO s
področno kodo, ki je sistem ne
podpira.
CODE 01/SGNL ERR
Zvočni signal brez podpore se
predvaja prek vhodne vtičnice HDMI
(ARC) priključenega televizorja
(stran 19).
DATA ERROR
•• Ustvari se datoteka z nepodprto
obliko zapisa.
•• Pripona datoteke se ne ujema z
obliko zapisa datoteke.
Dodatne informacije
Ko se vklopi funkcija samodiagnoze,
da prepreči okvaro sistema, se
izpiše servisna številka. Servisno
številko sestavljajo črka in številke
(npr. C 13 50). Vzrok in navodila za
odpravljanje težave si oglejte v
naslednji tabeli.
Sporočila
DEVICE ERROR
Sistem ni prepoznal naprave USB ali
pa je povezana neznana naprava.
DEVICE FULL
Pomnilnik naprave USB je poln.
69SL
ERASE ERROR
Brisanje zvočnih datotek ali map v
napravi USB ni uspelo.
FATAL ERROR
Naprava USB je bila odstranjena
med prenosom ali brisanjem in je
morda poškodovana.
FOLDER FULL
Prenos v napravo USB ni mogoč,
saj že ima največje število map.
NoDEVICE
Nobena naprava USB ni priključena
oziroma je priključena naprava, ki je
sistem ne podpira.
NO DISC
V enoti ni plošče.
NO MUSIC
Vir predvajanja ne vsebuje podprtih
zvočnih datotek.
REC ERROR
Prenos se ni začel, se je na sredini
zaustavil ali ga ni bilo mogoče
izvesti.
TRACK FULL
Prenos v napravo USB ni mogoč, saj
že ima največje število datotek.
Previdnostni ukrepi
Prenašanje enote
Da se izognete poškodbam
mehanizma za plošče, pred
prenašanjem enote opravite
naslednji postopek.
NO SUPPORT
Priključena je nepodprta naprava
USB ali pa je naprava USB priključena
prek zvezdišča USB.
Za izvedbo tega postopka uporabite
gumbe na enoti.
NO VIDEO
Vir predvajanja ne vsebuje podprtih
videodatotek.
2 S pritiskanjem gumba FUNCTION
NOT USE
Poskušali ste izvesti poseben
postopek pod pogoji, pri katerih je
takšen postopek prepovedan.
OVER CURRENT
Zaznan je bil prekomeren tok prek
vrat (USB).
PROTECT
Naprava USB je zaščitena pred
pisanjem.
PUSH STOP
Poskušali ste izvesti postopek,
ki je mogoč le, ko je predvajanje
zaustavljeno.
70SL
READING
Sistem bere podatke s plošče ali iz
naprave USB. Nekateri postopki niso
na voljo.
1 S pritiskom gumba  vklopite
sistem.
izberite »DVD/CD«.
3 Odstranite ploščo.
S pritiskom gumba  odprite in
zaprite pladenj za ploščo.
Počakajte, da se na zaslonu izpiše
"NO DISC".
4 Sistem izklopite tako, da
pritisnete .
5 Odstranite napajalni kabel.
Opombe o ploščah
•• Pred predvajanjem očistite ploščo
s čistilno krpo v smeri od sredine
navzven.
•• Za čiščenje plošč ne uporabljajte topil,
kot so bencin, razredčila ali komercialna
čistila, ali antistatičnih razpršilnikov,
ki so namenjeni za čiščenje vinilnih
gramofonskih plošč.
•• Plošč ne izpostavljajte neposredni
sončni svetlobi ali toplotnim virom, kot
so toplozračne cevi, in jih ne puščajte
v notranjosti parkiranih avtomobilov,
izpostavljenih neposredni sončni svetlobi.
Varnost
•• Če sistema ne nameravate uporabljati
dalj časa, odklopite napajalni kabel iz
električne vtičnice. Pri izključitvi sistema
vedno primite za vtič. Ne vlecite samega
kabla.
•• Če v sistem pade predmet ali če vanj
uide tekočina, ga izključite, pred
ponovno uporabo pa mora sistem
pregledati usposobljeni serviser.
•• Napajalni kabel lahko zamenja samo
usposobljen serviser.
Ravnanje s sistemom
Sistem ni vodoodporen, niti ni odporen
na kapljice. Ne smete ga zmočiti ali ga
čistiti z vodo.
Postavitev
položaj ali na mestih, ki so izjemno
topla, hladna, zaprašena, umazana,
vlažna, brez ustreznega prezračevanja
ali izpostavljena vibracijam, neposredni
sončni svetlobi ali močni svetlobi.
•• Pri postavljanju sistema na obdelano
površino (na primer z voskom, oljem,
polirnim sredstvom) bodite previdni,
da ne nastanejo madeži ali se razbarva
površina.
•• Če sistem prenesete s hladnega na
toplo mesto ali če ga postavite v zelo
vlažen prostor, se lahko na lečah enote
nabere kondenzacijska vlaga, zaradi
katere se lahko sistem okvari. V tem
primeru odstranite ploščo in pustite
sistem vklopljen približno eno uro,
da vlaga izhlapi.
običajno in ni vzrok za preplah.
•• Če sistem dalj časa oddaja zvok pri
visoki glasnosti, se ne dotikajte ohišja,
saj je morda vroče.
•• Ne prekrivajte prezračevalnih odprtin.
Zvočniški sistem
Vgrajeni zvočniški sistem nima zaščite
pred vplivom magnetnega polja, zato
je lahko slika na televizorjih v bližini
motena. V tem primeru izklopite televizor,
počakajte 15–30 minut, nato pa ga znova
vklopite. Če se slika ne izboljša, sistem
odmaknite daleč stran od televizorja.
POMEMBNO OBVESTILO
Pozor: Dolgotrajen neprekinjen prikaz
mirujoče slike ali zaslonski prikaz na
televizorju prek tega sistema lahko
povzroči trajno okvaro televizijskega
zaslona. To še posebej velja za
projekcijsko televizijsko sliko.
Čiščenje ohišja
Sistem čistite z mehko krpo, rahlo
navlaženo z blago raztopino čistila.
Ne uporabljajte grobih blazinic, čistilnih
praškov ali topil, kot je razredčilo, bencin
ali alkohol.
Komunikacija BLUETOOTH
•• Naprave BLUETOOTH uporabljajte
na medsebojni razdalji do desetih
metrov (brez vmesnih ovir). Obseg
za učinkovito komunikacijo med
napravami je lahko manjši pod temi
pogoji:
—— če med napravami s povezavo
BLUETOOTH stoji oseba, kovinski
predmet, stena ali kaj drugega;
—— na mestih, kjer je nameščena
brezžična povezava LAN;
—— okrog mikrovalovnih pečic, ki so v
uporabi;
—— na mestih, kjer se ustvarjajo drugi
elektromagnetni valovi.
Dodatne informacije
•• Sistema ne nameščajte v nagnjen
Pri segrevanju
•• Segrevanje enote med delovanjem je
71SL
72SL
•• Naprave BLUETOOTH in oprema z
•• Naprave BLUETOOTH, ki so povezane
brezžično povezavo LAN (IEEE802.11b/
g/n) uporabljajo enak frekvenčni pas
(2,4 GHz). Če napravo BLUETOOTH
uporabljate v bližini naprave, ki se
lahko poveže z brezžično povezavo
LAN, lahko pride do elektromagnetnih
motenj. To lahko upočasni hitrosti
prenosa podatkov, povzroči šum ali
nezmožnost povezave. Če se to zgodi,
naredite naslednje:
—— Sistem uporabljajte vsaj 10 metrov
stran od opreme z brezžično
povezavo LAN.
—— Ko uporabljate napravo BLUETOOTH,
izklopite opremo z brezžično
povezavo LAN v območju desetih
metrov.
—— Sistem in napravo BLUETOOTH
postavite čim bližje skupaj.
•• Radijski valovi, ki jih oddaja ta sistem,
lahko vplivajo na delovanje nekaterih
medicinskih naprav. Ker lahko motnje
zaradi radijskih valov povzročijo okvaro,
sistem in napravo BLUETOOTH vedno
izklopite na teh mestih:
—— V bolnišnicah, na vlakih, letalih,
bencinskih črpalkah in povsod, kjer
so lahko prisotni vnetljivi plini.
—— V bližini avtomatskih vrat ali požarnih
alarmov.
•• Sistem podpira varnostne funkcije,
ki so skladne s specifikacijami
BLUETOOTH za zagotavljanje varnih
povezav med komunikacijo prek
tehnologije BLUETOOTH. Ta varnost
pa je lahko nezadostna, odvisno od
vsebin nastavitev in drugih dejavnikov,
zato bodite previdni vedno, kadar
komunicirate prek tehnologije
BLUETOOTH.
•• Družba Sony ne odgovarja za kakršno
koli nastalo škodo ali izgubo, ki je
posledica uhajanja informacij v
času komunikacije prek tehnologije
BLUETOOTH.
•• Komunikacija BLUETOOTH z vsemi
napravami BLUETOOTH, ki imajo
enak profil, kot ta sistem, ni nujno
zagotovljena.
s tem sistemom, morajo izpolnjevati
pogoje specifikacije BLUETOOTH, ki jo je
predpisalo podjetje Bluetooth SIG, Inc.,
in morajo biti overjeno skladne. Četudi
je naprava v skladu s specifikacijo
BLUETOOTH, lahko v posameznih
primerih značilnosti ali specifikacije
naprave BLUETOOTH ne dopustijo
povezovanja ali imajo posledično
drugačne načine upravljanja, drugačen
zaslon in delujejo na drugačen način.
•• Odvisno od naprave BLUETOOTH, ki je
povezana s tem sistemom, od okolja,
v katerem poteka komunikacija, ter od
ostalih pogojev, se lahko pojavijo šumi
in zvok je lahko odrezan.
Tehnični podatki
Zvočniki
Zvočniški sistem:
2-sistemski, Bass Reflex
Zvočniška enota:
Levi/desni visokotonski zvočnik:
66 mm, stožčast
Nizkotonski zvočnik: 200 mm,
stožčasti
Vhodi
AUDIO/PARTY CHAIN IN (TV) L/R:
Napetost 2 V, impedanca 47 kΩ
TV (ARC):
Podprti zvočni signal:
dvokanalni linearni PCM
MIC1:
Občutljivost 1 mV, impedanca
10 kΩ
MIC2/GUITAR:
Občutljivost 1 mV, impedanca
10 kΩ (pri izključenem načinu
kitare)
Občutljivost 200 mV, impedanca
250 kΩ (pri vključenem načinu
kitare.)
Izhodni priključki
Radio FM
AUDIO/PARTY CHAIN OUT L/R:
Napetost 2 V, impedanca 1
kiloohm
VIDEO OUT:
Največji izhodni signal 1Vp-p,
neuravnovešen, negativna
sinhronizacija, impedanca
nalaganja 75 ohmov
HDMI OUT (TV) ARC:
Podprti zvočni signal: Dvokanalni
linearni PCM (do 48 kHz),
Dolby Digital
FM stereo, FM superheterodinski
sprejemnik
Antena:
Glavna antena FM
Frekvenčni pas:
87,5–108 MHz (v intervalih
po 50 kHz)
HDMI
Konektor:
Tip A (19-pinski)
Predvajalnik plošč
Sistem:
Sistem za predvajanje CD-jev ter
digitalnih zvočnih in videovsebin
Lastnosti laserske diode
Žarčenje: Neprekinjeno
Moč laserja*: Manj kot 44,6 μW
Frekvenčni odziv:
20 Hz–20 kHz
Oblika zapisa barvnega video sistema:
Latinskoameriški model:
NTSC
Drugi modeli:
NTSC in PAL
USB
Podprta naprava USB:
MSC (za količinsko shranjevanje)
Največji tok:
1 A
Vrata (USB) :
Vrsta A
Komunikacijski sistem:
standardna različica BLUETOOTH
4.2
Izhod:
BLUETOOTH, standardni razred
moči 2
Največja izhodna moč:
< 9,5 dBm
Največje število naprav, ki jih lahko
registrirate:
8 naprav
Največje število istočasnih povezav
(večtočkovna povezava):
3 naprave
Največji obseg za komunikacijo:
Razdalja približno 10 m1)
Frekvenčni pas:
Pas 2,4 GHz (2,4000–2,4835 GHz)
Modulacijski način:
FHSS (Freq Hopping Spread
Spectrum)
Podprti profili BLUETOOTH2):
A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote
Control Profile)
SPP (Profil za serijska vrata)
Podprti kodeki:
SBC (kodiranje podpasov)
AAC (napredno zvočno šifriranje)
LDAC
Dodatne informacije
* Ta izhodna moč je izmerjena pri
razdalji 200 mm od površine leče
objektiva na optičnem bralniku z
odprtino 7 mm.
BLUETOOTH
1) Na dejanski domet vplivajo dejavniki,
kot so fizične ovire med napravama,
magnetna polja okrog mikrovalovne
pečice, statična elektrika, občutljivost
sprejema, zmogljivost antene, operacijski
sistem, programska oprema itd.
73SL
2)Standardni
profili BLUETOOTH
označujejo namen komunikacije
BLUETOOTH med napravami.
Funkcija NFC
Delovna frekvenca:
13,56 MHz
Podprte oblike zvočnega
zapisa
Podprte bitne hitrosti in frekvence
vzorčenja:
MP3:
32/44,1/48 kHz, 32–320 kb/s (VBR)
AAC:
44,1 kHz, 48–320 kb/s (CBR/VBR)
WMA:
44,1 kHz, 48–192 kb/s
(CBR/VBR)
WAV:
44,1/48 kHz (16-bitni)
Podprti video formati
Xvid:
Video kodek: Xvid video
Bitna hitrost: 4854 Mb/s (MAX)
Ločljivost/hitrost sličic:
720 × 480, 30 sličic/sekundo
720 × 576, 25 sličic/sekundo
(razen za modele v Latinski
Ameriki)
Zvočni kodek: MP3
MPEG4:
Oblika zapisa datoteke: Format
datoteke MP4
Video kodek: MPEG4 Simple
Profile (AVC ni združljiv)
Bitna hitrost: 4 Mb/s
Ločljivost/hitrost sličic:
720 × 480, 30 sličic/sekundo
720 × 576, 25 sličic/sekundo
(razen za modele v Latinski
Ameriki)
Zvočni kodek: AAC-LC (HE-AAC ni
združljiv)
DRM: Ni združljiv
74SL
Splošno
Zahteve napajanja:
AC 120–240 V, 50/60 Hz
Poraba energije:
70 W
Poraba energije (v načinu varčevanja z
energijo):
0,5 W (ko ima funkcija "BT STBY"
nastavitev "OFF" in funkcija
[CONTROL FOR HDMI] nastavitev
[OFF].)
2 W* (ko ima funkcija "BT STBY"
nastavitev "ON" in funkcija
[CONTROL FOR HDMI] nastavitev
[ON].)
Dimenzije (D/Š/G) (pribl.):
324 × 600 × 286 mm
Teža (pribl.):
8,4 kg
Delovna temperatura:
od 5 °C do 35 °C
* Poraba energije sistema bo manjša
od 0,5 W, ko ni povezave HDMI in je
funkcija "BT STBY" nastavljena na "OFF".
Oblika in tehnični podatki se lahko
spremenijo brez obvestila.
Seznam jezikovnih kod
Jezikovne kode so v skladu s standardom ISO 639:1988 (E/F).
Koda Jezik
Koda Jezik
1027
Afarščina
1186
Škotska gelščina 1350
Koda Jezik
Malajalščina
1513
Sisvatščina
1028
Abhaščina
1194
Galicijščina
Mongolščina
1514
Sotojščina
1352
Koda Jezik
1032
Afrikanščina
1196
Gvaranščina
1353
Moldavščina
1515
Sudanščina
1039
Amharščina
1203
Gudžaratščina
1356
Maratščina
1516
Švedščina
1044
Arabščina
1209
Havščina
1357
Malajščina
1517
Svahili
1045
Asamščina
1217
Hindijščina
1358
Malteščina
1521
Tamilščina
1226
Teluščina
1051
Ajmarščina
Hrvaščina
1363
Burmanščina
1525
1052
Azerbajdžanščina 1229
Madžarščina
1365
Nauruanščina
1527
Tadžiščina
1053
Baškirščina
Armenščina
1369
Nepalščina
1528
Taščina
1233
1057
Beloruščina
1235
Interlingva
1376
Nizozemščina
1529
Tigrajščina
1059
Bolgarščina
1239
Interlingva
1379
Norveščina
1531
Turkmenščina
1060
Biharščina
1245
Inupiaščina
1393
Okcitanščina
1532
Tagaloščina
1061
Bislama
1248
Indonezijščina
1403
Oromščina
1534
Setsvanščina
1066
Bengalščina
1253
Islandščina
1408
Orijščina
1535
Tonganščina
1067
Tibetanščina
1254
Italijanščina
1417
Pandžabščina
1538
Turščina
1070
Bretonščina
1257
Hebrejščina
1428
Poljščina
1539
Tsonga
1079
Katalonščina
1261
Japonščina
1435
Paštunščina
1540
Tatarščina
Korzijščina
1269
Jidiš
1436
Portugalščina
1543
Tvijščina
Češčina
1283
Javanščina
1463
Kečuanščina
1557
Ukrajinščina
1103
Valižanščina
1287
Gruzijščina
1481
Retoromanščina
1564
Urdujščina
1105
Danščina
1297
Kazaščina
1482
Rundijščina
1572
Uzbeščina
1109
Nemščina
1298
Grenlandščina
1483
Romunščina
1581
Vietnamščina
1130
Dzongkha
1299
Kmerščina
1489
Ruščina
1587
Volapukščina
1142
Grščina
1300
Kannadščina
1491
Kinjaruandščina
1613
Wolofščina
1144
Angleščina
1301
Korejščina
1495
Sanskrit
1632
Koščina
1145
Esperanto
1305
Kašmirščina
1498
Sindščina
1665
Joruba
1149
Španščina
1307
Kurdščina
1501
Sangoščina
1684
Kitajščina
1150
Estonščina
1311
Kirgiščina
1502
Srbohrvaščina
1697
Zulujščina
1151
Baskovščina
1313
Latinščina
1503
Sinhalščina
1703
Ni določeno
1157
Perzijščina
1326
Lingalščina
1505
Slovaščina
1165
Finščina
1327
Laoščina
1506
Slovenščina
Samojščina
1166
Fidžijščina
1332
Litovščina
1507
1171
Ferščina
1334
Latvijščina
1508
Šona
1174
Francoščina
1345
Malagajščina
1509
Somalščina
1181
Frizijščina
1347
Maorščina
1511
Albanščina
1183
Irščina
1349
Makedonščina
1512
Srbščina
Dodatne informacije
1093
1097
75SL
Seznam območnih kod za starševski nadzor
76SL
Koda Območje
Koda Območje
Koda Območje
Koda Območje
2044
Argentina
2165
Finska
2362
Mehika
2149
Španija
2047
Avstralija
2174
Francija
2376
Nizozemska
2499
Švedska
2046
Avstrija
2109
Nemčija
2390
Nova Zelandija
2086
Švica
2057
Belgija
2248
Indija
2379
Norveška
2528
Tajska
2184
Združeno kraljestvo
2070
Brazilija
2238
Indonezija
2427
Pakistan
2079
Kanada
2254
Italija
2424
Filipini
2090
Čile
2276
Japonska
2436
Portugalska
2092
Kitajska
2304
Koreja
2489
Rusija
2115
Danska
2363
Malezija
2501
Singapur
UPOZORENJE
Da biste umanjili rizik od požara,
ne prekrivajte ventilacioni otvor
uređaja novinama, stolnjakom,
zavesom itd.
Ne izlažite uređaj izvorima otvorenog
plamena (na primer, upaljenoj sveći).
Da biste umanjili rizik od požara ili
strujnog udara, ne izlažite uređaj
kapljicama vode ili prskanju
i ne postavljajte na njega predmete
koji sadrže tečnost, na primer, vaze.
Pošto se mrežno napajanje jedinice
prekida izvlačenjem glavnog utikača,
priključite jedinicu na lako dostupnu
utičnicu za napajanje naizmeničnom
strujom. Ako primetite bilo kakvu
nepravilnost u radu uređaja, odmah
izvucite glavni utikač iz utičnice
za napajanje naizmeničnom strujom.
Ne postavljajte uređaj u uski prostor
poput police za knjige ili ugradnog
ormarića.
Ne izlažite baterije ili uređaj
u kojem se nalaze baterije visokim
temperaturama, na primer, sunčevoj
svetlosti i vatri.
Jedinica dobija mrežno napajanje
sve dok je priključena na utičnicu
za napajanje naizmeničnom strujom,
čak i kada je sama jedinica isključena.
Samo za upotrebu u zatvorenom
prostoru.
Za proizvode sa oznakom CE
Valjanost oznake CE je ograničena
samo na one zemlje u kojima
je zakonski primenljiva, uglavnom
u zemljama EEA (engl. European
Economic Area – Evropski ekonomski
prostor).
PAŽNJA
Upotreba optičkih instrumenata
zajedno sa ovim proizvodom
će povećati opasnost od oštećenja vida.
2SR
Za korisnike u Evropi
Ovaj uređaj je klasifikovan kao
LASERSKI PROIZVOD KLASE 1 prema
standardu IEC 60825-1:2007. Ova
oznaka se nalazi na zadnjoj strani
uređaja.
Odlaganje potrošenih
baterija i električne
i elektronske opreme
(primenljivo u Evropskoj uniji
i ostalim zemljama koje imaju
sisteme za odvojeno
sakupljanje otpada)
Ovaj simbol na proizvodu,
bateriji ili pakovanju
označava da se proizvod
i baterija ne smeju tretirati
kao kućni otpad. Na nekim
baterijama se pored ovog
simbola može nalaziti i hemijski simbol.
Hemijski simbol za olovo (Pb) je dodat
ako baterija sadrži više od 0,004% olova.
Pravilnim odlaganjem proizvoda
i baterija pomažete u sprečavanju
mogućih štetnih posledica po okolinu
i ljudsko zdravlje do kojih može doći
usled nepravilnog odlaganja otpada.
Reciklažom materijala pomažete
očuvanje prirodnih resursa. Ako
proizvodi zahtevaju stalno prisustvo
baterije zbog bezbednosti, performansi
ili celovitosti podataka, takvu bateriju
bi trebalo da zameni isključivo obučeni
serviser. Da biste bili sigurni
da će se baterijom i električnom
i elektronskom opremom pravilno
rukovati, predajte potrošene proizvode
na odgovarajućem mestu za prikupljanje
i reciklažu električne i elektronske
opreme. Za sve ostale baterije
pogledajte poglavlje o bezbednom
uklanjaju baterije iz proizvoda. Predajte
bateriju na odgovarajućem mestu
za prikupljanje i reciklažu potrošenih
baterija. Za detaljnije informacije
o reciklaži ovog proizvoda ili baterije,
obratite se lokalnoj upravi, komunalnoju
službi ili prodavnici u kojoj ste kupili
proizvod ili bateriju.
Napomena za korisnike:
sledeće informacije se odnose
samo na opremu koja
se prodaje u zemljama
u kojima se primenjuju
direktive Evropske unije.
Ovaj proizvod je proizvela kompanija
Sony Corporation ili je proizveden
u njeno ime.
Uvoznik za EU: Sony Europe Limited.
Pitanja upućena uvozniku za EU ili u vezi
sa usklađenošću proizvoda u Evropi
treba poslati ovlašćenom predstavniku
proizvođača na adresu: Sony Belgium,
bijkantoor van Sony Europe Limited, Da
Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgium.
Kompanija Sony Corporation ovim
izjavljuje da je ova oprema usklađena
sa direktivom 2014/53/EU.
Kompletan tekst izjave o usklađenosti
EZ je dostupan na sledećoj internet
adresi:
http://www.compliance.sony.de/
Ova radio oprema je namenjena
korišćenju sa odobrenim verzijama
softvera, koje su navedene u izjavi
o usklađenosti EU. Softver učitan u ovu
radio opremu je provereno usaglašen
sa osnovnim zahtevima direktive
2014/53/EU.
Verzija softvera: _ _ _ _ _ _ _
DVD _ _ _ _
Možete da proverite verziju softvera
ako pritisnete OPTIONS, a zatim
izaberete „SYSTEM“ – „VERSION“
pomoću / i .
Ova oprema je testirana i utvrđeno
je da je u skladu sa ograničenjima
navedenim u EMC uredbi kada
se za povezivanje koristi kabl kraći
od 3 metra.
Ovaj kućni audio-sistem namenjen
je za upotrebu u sledeće svrhe:
•• Reprodukovanje muzičkih/video
izvora na diskovima i USB uređajima
•• Prenošenje muzike na USB uređaje
•• Slušanje radio-stanica
•• Slušanje TV zvuka
•• Reprodukovanje muzičkih izvora
na BLUETOOTH uređajima
•• Uživanje u društvenim skupovima
pomoću funkcija Wired Party Chain i
Wireless Party Chain
Za korisnike u Australiji i Indiji
Odlaganje stare
električne i
elektronske opreme
(primenljivo
u Evropskoj uniji
i ostalim evropskim
zemljama koje imaju
sisteme za odvojeno
sakupljanje otpada)
3SR
Za korisnike u Ujedinjenim
Arapskim Emiratima
•• Ovaj sistem koristi tehnologiju
Dolby* Digital.
Ovaj uređaj je klasifikovan kao
LASERSKI PROIZVOD KLASE 1 prema
standardu IEC 60825-1:2007. Ova
oznaka se nalazi na zadnjoj strani
uređaja.
•• Ovaj sistem koristi tehnologiju
High-Definition Multimedia
Interface (HDMI™). Termini HDMI
i HDMI High-Definition Multimedia
Interface i logotip HDMI su zaštićeni
znakovi ili registrovani zaštićeni
znakovi organizacije HDMI Licensing
Administrator, Inc. u SAD i ostalim
zemljama.
•• „BRAVIA“ je zaštitni znak korporacije
Sony.
•• LDAC™ i logotip LDAC su zaštićeni
znakovi kompanije Sony
Corporation.
•• Slovna oznaka BLUETOOTH®
i logotipi su registrovani zaštićeni
znakovi u vlasništvu kompanije
Bluetooth SIG, Inc. i kompanija
Sony Corporation ih koristi pod
licencom. Svi ostali zaštićeni znakovi
i zaštićena imena pripadaju svojim
vlasnicima.
•• N-Mark je zaštićeni znak ili
registrovani zaštićeni znak
kompanije NFC Forum, Inc.
u Sjedinjenim Američkim Državama
i drugim zemljama.
•• Android je zaštićeni žig kompanije
Google LLC.
•• Google Play i Google Play logotip
su zaštićeni žigovi kompanije
Google LLC.
•• Apple, logotip Apple, iPhone
i iPod touch su zaštićeni znakovi
kompanije Apple Inc. registrovani
u SAD i ostalim zemljama. App Store
je oznaka usluge kompanije Apple
Inc., registrovana u Sjedinjenim
Američkim Državama i drugim
zemljama.
Obaveštenje o licenci
i zaštićenim znakovima
••
4SR
je zaštićeni znak korporacije
DVD Format/Logo Licensing
Corporation.
•• Logotipi „DVD+RW“, „DVD-RW“,
„DVD+R“, „DVD-R“, „DVD VIDEO“
i „CD“ su zaštićeni znakovi.
•• WALKMAN® i logotip WALKMAN®
su registrovani zaštićeni znakovi
kompanije Sony Corporation.
•• MPEG Layer-3 tehnologija
za kodiranje zvuka i patenti
su licencirale kompanije Fraunhofer
IIS i Thomson.
•• Windows Media je registrovani
zaštićeni znak ili zaštićeni znak
kompanije Microsoft Corporation
u SAD i/ili ostalim zemljama.
•• Ovaj proizvod je zaštićen određenim
pravima na intelektualnu svojinu
kompanije Microsoft Corporation.
Upotreba ili distribucija ove
tehnologije izvan ovog proizvoda
je zabranjena bez odgovarajuće
licence korporacije Microsoft ili
njene ovlašćene podružnice.
* Proizvedeno po licenci kompanije
Dolby Laboratories. Dolby, Dolby
Audio i simbol dvostrukog D
su zaštićeni znakovi kompanije Dolby
Laboratories.
•• „Made for iPod“ i „Made for iPhone“
znači da je elektronska oprema
posebno dizajnirana za rad sa iPod
ili iPhone uređajima i sertifikovana
od strane proizvođača tako
da ispunjava standarde
za performanse kompanije Apple.
Apple ne odgovara za rad ovog
uređaja niti za njegovu usklađenost
sa bezbednosnim standardima
i propisima. Imajte u vidu
to da upotreba ove dodatne opreme
sa iPod ili iPhone uređajem može da
utiče na performanse bežične veze.
•• OVAJ PROIZVOD JE LICENCIRAN PO
MPEG-4 VISUAL PATENTNOJ LICENCI
ZA LIČNO I NEKOMERCIJALNO
KORIŠĆENJE OD STRANE KORISNIKA
U SVRHU
(i) KODIRANJA VIDEA U SKLADU
SA STANDARDOM MPEG-4
VISUAL („MPEG-4 VIDEO“)
I/ILI
(ii)DEKODIRANJA MPEG-4 VIDEA
KODIRANIM OD STRANE
KORISNIKA U OKVIRU
LIČNE I NEKOMERCIJALNE
AKTIVNOSTI I/ILI KOJI
JE DOBIJEN OD LICENCIRANOG
DOBAVLJAČA VIDEO SADRŽAJA
ZA OBEZBEĐIVANJE MPEG4 VIDEO SADRŽAJA.
O ovom priručniku
•• U ovom priručniku uglavnom
je opisano upravljanje jedinicom
pomoću daljinskog upravljača.
Međutim, iste radnje je moguće
obaviti pomoću dugmadi
na jedinici koja imaju isti ili sličan
naziv.
•• Ikone poput
, koje se nalaze
na vrhu svakog objašnjenja
označavaju tip medija koji se može
koristiti sa funkcijom navedenom
u objašnjenju.
•• Neke slike su u vidu konceptualnih
crteža i mogu se razlikovati
od stvarnih proizvoda.
•• Stavke prikazane na TV ekranu
se mogu razlikovati u zavisnosti
od prikazane oblasti.
•• Podrazumevano podešavanje
je podvučeno.
•• Tekst u zagradama ([--]) prikazuje
se na TV ekranu, a tekst uokviren
duplim navodnicima („--“)
prikazuje se na ekranu.
LICENCA NEĆE BITI IZDATA NITI
ĆE SE ODNOSITI NA BILO KAKVU
DRUGU UPOTREBU. DODATNE
INFORMACIJE O MOGUĆNOSTIMA
UPOTREBE U PROMOTIVNE, INTERNE
I KOMERCIJALNE SVRHE, KAO I
INFORMACIJE O LICENCIRANJU
MOGU SE DOBITI OD KOMPANIJE
MPEG LA, L.L.C.
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
•• Svi ostali zaštićeni znakovi pripadaju
odgovarajućim vlasnicima.
•• U ovom priručniku, oznake ™ i ® nisu
navedene.
5SR
Sadržaj
O ovom priručniku.................. 5
Otpakivanje............................ 8
Pre korišćenja USB uređaja...... 33
Podržani diskovi ili datoteke
na diskovima/USB uređaju..... 8
Prenošenje muzike............... 33
Veb-lokacije za
kompatibilne uređaje............ 11
Vodič za delove i kontrole.....12
Početni koraci
Bezbedno prikopčavanje
sistema..................................17
Deaktiviranje
demonstracije........................18
Umetanje baterija..................18
Povezivanje sa televizorom......19
Menjanje sistema boja..........21
Obavljanje brzog
podešavanja..........................21
Menjanje režima prikaza...... 22
Reprodukcija diska/USB-a
Pre korišćenja USB uređaja...... 22
Osnovna reprodukcija.......... 22
Ostale radnje tokom
reprodukcije.......................... 23
Korišćenje režima
reprodukcije.......................... 26
Ograničavanje reprodukcije
diska (Parental Control –
Roditeljska kontrola)............. 27
Korišćenje menija
za podešavanja..................... 29
6SR
USB prenos
Tjuner
Slušanje radija....................... 36
BLUETOOTH veza
O BLUETOOTH bežičnoj
tehnologiji............................. 37
Uparivanje sistema sa
BLUETOOTH uređajem.......... 38
Slušanje muzike
na BLUETOOTH uređaju........ 39
Povezivanje sistema
sa više BLUETOOTH
uređaja (veza sa
više uređaja).........................40
BLUETOOTH povezivanje
jednim dodirom pomoću
funkcije NFC..........................40
Podešavanje BLUETOOTH
audio kodeka.........................41
Podešavanje režima
mirovanja za BLUETOOTH.... 42
Uključivanje ili isključivanje
BLUETOOTH signala.............. 42
Upravljanje sistemom
pomoću pametnog
telefona ili tableta
(Sony | Music Center)............ 43
Lude zabave uz aplikaciju
„Fiestable“............................44
Postizanje i deljenje Party
People ranga i dobijanje
bonus funkcija pomoću
opcije Party King...................44
Prilagođavanje zvuka
Prilagođavanje zvuka........... 45
Biranje režima za
virtuelni fudbal..................... 45
Kreiranje sopstvenog
zvučnog efekta..................... 45
Pravljenje atmosfere
za zabavu (DJ Effect).............46
Deaktiviranje dugmadi na
jedinici (Child Lock)............... 59
Podešavanja funkcije za
automatski ulazak u stanje
mirovanja.............................. 59
Ažuriranje softvera...............60
Dodatne informacije
Rešavanje problema.............60
Mere opreza.......................... 70
Specifikacije.......................... 72
Lista sa šiframa jezika........... 75
Ostale radnje
Korišćenje funkcije Control
for HDMI (Kontrola za HDMI).....47
Uživanje u žičnoj reprodukciji
pomoću više sistema
(funkcija Wired Party Chain).....49
Uživanje u bežičnoj
reprodukciji pomoću više
zvučnika (funkcija
Wireless Party Chain)............ 52
Slušanje muzike
bežičnim putem sa
dva sistema (funkcija
dodavanja zvučnika)............. 54
Pridruženo pevanje:
Karaoke................................. 56
Uživanje u zvuku gitare......... 57
Uživanje u muzici
uz Speaker Light................... 57
Korišćenje merača vremena
za isključivanje...................... 58
Korišćenje glasovnog
vodiča........................................58
Korišćenje opcione opreme.....58
7SR
Otpakivanje
•• Ova jedinica (MHC-V21D) (1)
•• Daljinski upravljač (1)
•• Baterije R03 (veličina AAA) (2)
•• FM žičana antena (1)
•• Kabl za napajanje naizmeničnom
strujom (1)
•• Adapter utikača za naizmeničnu
struju* (1) (isporučuje se samo
u određenim područjima)
* Ovaj adapter utikača nije za
korišćenje u Čileu, Paragvaju
i Urugvaju. Koristite ovaj adapter
utikača u zemljama u kojima
je to neophodno.
Podržani diskovi ili
datoteke na diskovima/
USB uređaju
Podržani diskovi
•• DVD VIDEO
•• DVD-R/DVD-RW u DVD VIDEO
formatu ili video režimu
•• DVD+R/DVD+RW u DVD VIDEO
formatu
•• VIDEO CD (ver. diskova 1.0, 1.1 i 2.0)
•• Super VCD
•• CD-R/CD-RW/CD-ROM u VIDEO
CD formatu ili super VCD formatu
•• AUDIO CD
•• CD-R/CD-RW u AUDIO CD formatu
Podržane datoteke na diskovima
•• Muzika:
MP3 datoteke (.mp3)1)2)
•• Video:
MPEG4 datoteke (.mp4/.m4v)2)3),
Xvid datoteke (.avi)
8SR
Podržane datoteke na USB uređaju
•• Muzika:
MP3 datoteke (.mp3)1)2), WMA
datoteke (.wma)2), AAC datoteke
(.m4a/.mp4/.3gp)2), WAV datoteke
(.wav)2)
•• Video:
MPEG4 datoteke (.mp4/.m4v)2)3),
Xvid datoteke (.avi)
Napomena
•• Diskovi moraju da budu u sledećem
formatu:
—— CD-ROM/-R/-RW u DATA CD formatu
koji sadrži MP31)2), MPEG42)3) i Xvid
datoteke i usklađen je sa standardom
ISO 96604) Level 1/Level 2 ili Joliet
(prošireni format).
—— DVD-ROM/-R/-RW/+R/+RW u
DATA CD formatu koji sadrži MP31)2),
MPEG42)3) i Xvid datoteke i usklađen
je sa standardom UDF (Universal Disk
Format).
•• Sistem će pokušati da reprodukuje
sve podatke sa gorenavedenim
oznakama tipa datoteke, čak i ako
nisu u podržanom formatu. Međutim,
reprodukcija takvih podataka može
dovesti do pojave jake buke koja može
oštetiti sistem zvučnika.
1) MP3
(MPEG 1 Audio Layer 3)
je standardni format definisan
standardom ISO/MPEG za
komprimovane audio-podatke. MP3
datoteke moraju da budu u MPEG
1 Audio Layer 3 formatu.
2)Datoteke koje sadrže zaštitu od kopiranja
(Digital Rights Management) ovaj sistem
ne može da reprodukuje.
3)MPEG4 datoteke moraju da budu
snimljene u MP4 formatu datoteke.
Podržani video kodeci i audio-kodeci
su sledeći:
—— Video kodek: MPEG4 Simple Profile
(AVC nije podržan.)
—— Audio-kodek: AAC-LC (HE-AAC nije
podržan.)
4)Logički format datoteka i fascikli na CDROM diskovima, definisan standardom
ISO (International Organization for
Standardization).
Diskovi/datoteke koji ne mogu
da se reprodukuju
•• Ne možete da reprodukujete
sledeće diskove
—BD
— diskovi (Blu-ray diskovi)
—CD-ROM
—
diskovi snimljeni
u PHOTO CD formatu
—Deo
—
sa podacima na CD-Extra ili
CD-ovima mešovitog režima*
—CD
— Graphics diskovi
—Super
—
Audio CD-ovi
—DVD
—
audio
—DATA
—
CD/DATA DVD koji je
kreiran u Packet Write formatu
—DVD-RAM
—
—DATA
—
CD/DATA DVD koji nije
ispravno dovršen
—DVD-R/-RW
—
kompatibilan
sa CPRM (Content Protection
for Recordable Media) snimljen
u Copy-Once programima
—Disk
—
nestandardnog oblika (npr.
u obliku srca, kvadrata, zvezde)
—Diskovi
—
na kojima se nalazi
lepljiva traka, papir ili nalepnica
•• Ne možete da reprodukujete
sledeće datoteke
—Video
—
datoteke koje su veće od
720 (širina) × 576 (visina) piksela.
—Video
—
datoteke sa visokim
odnosom širine i dužine.
—WMA
—
datoteka u WMA DRM,
WMA Lossless ili WMA PRO
formatu.
—AAC
—
datoteka u AAC DRM ili AAC
Lossless formatu.
—AAC
—
datoteke kodirane u 96 kHz.
—Datoteke
—
koje su šifrovane ili
zaštićene lozinkom.
—Datoteke
—
sa DRM (Digital
Rights Management) zaštitom
autorskih prava.
—Neke
—
Xvid datoteke koje su duže
od 2 sata.
•• MP3 PRO audio-datoteka može da
se reprodukuje kao MP3 datoteka.
•• Sistem možda neće moći da
reprodukuje Xvid datoteku kada je
ona kombinovana od dve ili više
Xvid datoteka.
* CD mešovitog režima: Ovaj format
snima podatke na prvoj numeri, a
audio-podatke (AUDIO CD podatke) na
drugoj i sledećim numerama u sesiji.
Napomene o CD-R/-RW i
DVD-R/-RW/+R/+RW diskovima
•• U nekim slučajevima, CD-R/-RW i
DVD-R/-RW/+R/+RW nije moguće
reprodukovati na ovom sistemu
zbog kvaliteta snimka ili fizičkog
stanja diska ili karakteristika
uređaja za snimanje i softvera
za kreiranje. Više informacija
potražite u uputstvu za upotrebu
uređaja za snimanje.
•• Neke funkcije reprodukcije možda
neće raditi sa određenim DVD+R/
RW diskovima, čak i ako su
pravilno dovršeni. U tom slučaju,
pokrenite disk u režimu normalne
reprodukcije.
Napomene o diskovima
•• Ovaj proizvod je namenjen
reprodukciji diskova koji su u
skladu sa standardom Compact
Disc (CD).
•• DualDisc diskovi i neki muzički
diskovi kodirani tehnologijama
za zaštitu od kopiranja nisu u
skladu sa CD standardom. Zbog
toga takvi diskovi možda neće biti
kompatibilni sa ovim proizvodom.
Napomena o diskovima
snimljenim u više sesija
Ovaj sistem može da reprodukuje
više sesija na disku zaredom
ako su one snimljene u istom
formatu kao prva sesija. Međutim,
ne garantujemo mogućnost
reprodukcije.
9SR
Napomena o operacijama
reprodukcije DVD VIDEO i VIDEO
CD diskova
Proizvođači softvera mogu namerno
da ograniče neke operacije
reprodukcije za DVD VIDEO ili VIDEO
CD diskove. Zbog toga, neke funkcije
tokom reprodukcije možda neće
biti dostupne. Obavezno pročitajte
uputstvo za korišćenje DVD VIDEO ili
VIDEO CD diska.
Napomene o podržanim
datotekama
•• Možda će biti potrebno duže
vreme da reprodukcija započne
u sledećim slučajevima:
—struktura
—
stabla sadržaja
snimljenog na DATA CD/
DATA DVD/USB uređaj
je komplikovana.
—kada
—
su audio-datoteke ili video
datoteke koje se nalaze u drugoj
fascikli upravo reprodukovane.
•• Sistem može da reprodukuje
DATA CD/DATA DVD ili USB uređaj
u sledećim uslovima:
—hijerarhija
—
do 8 fascikli
—do
— 300 fascikli
—do
— 999 datoteka na disku
—do
— 2000 datoteka na USB
uređaju
—do
— 650 datoteka u fascikli
Ovi brojevi se mogu razlikovati
u zavisnosti od konfiguracije
datoteka ili fascikli.
•• Fascikle koje nemaju audiodatoteke ili video datoteke
se preskaču.
•• Datoteke prenete na uređaj
poput računara možda neće biti
reprodukovane redosledom kojim
su prenete.
10SR
•• Redosled reprodukcije možda
neće biti primenljiv u zavisnosti od
softvera koji se koristio za kreiranje
audio-datoteke ili video datoteke.
•• Kompatibilnost sa svakim
softverom za kodiranje/
upisivanje podržanih formata,
uređajima za snimanje
i medijima za snimanje ne može
se garantovati.
•• U zavisnosti od Xvid datoteke, slika
može da bude nejasna ili zvuk
može da bude isprekidan.
Napomene o USB uređajima
•• Ne garantujemo da će ovaj sistem
raditi sa svim USB uređajima.
•• Iako postoje različite kompleksne
funkcije za USB uređaje, podržani
sadržaj USB uređaja povezanog
sa sistemom obuhvata samo
muzički i video sadržaj. Za detalje,
pogledajte uputstvo za upotrebu
USB uređaja.
•• Kada umetnete USB uređaj, sistem
čita sve datoteke na USB uređaju.
Ako na USB uređaju ima mnogo
fascikli ili datoteka, čitanje USB
uređaja može da potraje duže
vremena.
•• Ne povezujte sistem i USB uređaj
preko USB čvorišta.
•• Kada zadate komandu na nekim
povezanim USB uređajima, može
doći do kašnjenja u njenom
izvršavanju na sistemu.
•• Redosled reprodukcije na sistemu
može da se razlikuje od redosleda
reprodukcije na povezanom USB
uređaju.
•• Pre upotrebe USB uređaja, uverite
se da na njemu nema datoteka
zaraženih virusima.
Veb-lokacije za
kompatibilne uređaje
Na dolenavedenim veb-lokacijama
proverite najnovije informacije o
kompatibilnim USB uređajima i
BLUETOOTH uređajima.
Za korisnike u Južnoj Americi:
<http://esupport.sony.com/LA>
Za korisnike u Evropi i Rusiji:
<http://www.sony.eu/support>
Za korisnike u ostalim zemljama/
regionima:
<http://www.sony-asia.com/
support>
Kompatibilni iPhone/iPod
modeli
Kompatibilni iPhone/iPod modeli
su sledeći. Ažurirajte softver iPhone/
iPod uređaja na najnoviju verziju
pre nego što počnete da ga koristite
sa sistemom.
Tehnologija BLUETOOTH radi
sa sledećim modelima:
•• iPhone X
•• iPhone 8 Plus
•• iPhone 8
•• iPhone 7 Plus
•• iPhone 7
•• iPhone SE
•• iPhone 6s Plus
•• iPhone 6s
•• iPhone 6 Plus
•• iPhone 6
•• iPhone 5s
•• iPhone 5c
•• iPhone 5
•• iPhone 4s
•• iPod touch (šesta generacija)
•• iPod touch (peta generacija)
11SR
Vodič za delove i kontrole
Možete da zaključate dugmad, osim  (napajanje), na jedinici da biste sprečili
slučajno pritiskanje (stranica 59).
Jedinica
Gornja strana
Prednja
strana
* Na dugmetu  se nalazi mala izbočina. Koristite je kao referencu kada upravljate
sistemom.
12SR
  (napajanje)
Indikator MEGA BASS
Uključivanje sistema ili njegovo
postavljanje u režim mirovanja.
Svetli kada izaberete zvučni
efekat MEGA BASS.
  (reprodukcija)
—— Pokretanje reprodukcije.
—— Držite pritisnuto  duže
od 2 sekunde, ugrađena
demonstracija zvuka
će se reprodukovati. Pritisnite
 da biste zaustavili
demonstraciju.
PARTY CHAIN (stranica 51)
 VOLUME/DJ CONTROL točkić
Prilagođavanje jačine zvuka.*
Podešava efekat FLANGER
i ISOLATOR ili neprekidno emituje
zvučni efekat SAMPLER
(stranica 46).
* Ovo kružno dugme ne možete
da koristite za podešavanje jačine
zvuka kada je izabran DJ Effect.
 (zaustavljanje)
—— Zaustavlja reprodukciju. Kada
pritisnete dvaput, nastavak
reprodukcije može da se otkaže.
—— Zaustavlja prenos tokom
prenosa muzike.
—— Zaustavljanje ugrađene
demonstracije zvuka.
Prikaz
 MIC1 priključak
Koristite za povezivanje
mikrofona.
 BLUETOOTH indikator
(stranica 37)
Priključak MIC2/GUITAR
Koristite za povezivanje
mikrofona ili gitare.
BLUETOOTH
(stranica 39, 40)
Ulaz (USB) REC/PLAY
PAIRING
Koristi se za priključivanje USB
uređaja.
Ovaj ulaz može da se koristi za
reprodukciju i prenošenje muzike.
Držite pritisnuto da biste aktivirali
BLUETOOTH uparivanje dok je
aktivna BLUETOOTH funkcija.
FUNCTION
Izbor funkcije.
 MIC ECHO (stranica 56)
GUITAR (stranica 57)
 SPEAKER LIGHT
(stranica 22, 57)
MIC/GUITAR LEVEL +/–
(stranica 56, 57)
VOICE CHANGER (stranica 57)
VOCAL FADER (stranica 56)
W.PARTY CHAIN (Wireless Party
Chain) (stranica 53)
MEGA BASS (stranica 45)


(N-Mark) (stranica 41)
+/– (izaberite fasciklu)
Bira fasciklu na disku sa podacima
ili USB uređaju.
S1, S2 (stranica 46)
13SR
 FLANGER (stranica 46)
Daljinski upravljač
ISOLATOR (stranica 46)
SAMPLER (stranica 46)
DJ OFF (stranica 46)
  (otvaranje/zatvaranje)
Otvara ili zatvara ležište za disk.
 / (unazad/unapred)
(stranica 23)
TUNING +/– (stranica 36)
S3, S4 (stranica 46)
 Senzor za daljinski upravljač
(stranica 18)
 Fioka za disk
  (napajanje)
Uključivanje sistema ili njegovo
postavljanje u režim mirovanja.
 PLAY MODE
(stranica 26, 34)
 REPEAT/FM MODE
(stranica 27, 36)
 Dugmad za brojeve (0–9)1)2)
——Bira numeru, poglavlje ili
datoteku pod tim brojem.
——Unosi brojeve ili vrednosti.
MEGA BASS (stranica 45)
14SR
REC TO USB (stranica 34)
Prenosi muziku na USB uređaj
koji je povezan sa (USB)
priključkom.
MEDIA MODE (stranica 23)
Bira medij za reprodukovanje
na disku sa podacima ili USB
uređaju.
SUBTITLE (stranica 25)
AUDIO2) (stranica 25, 29)
ANGLE (stranica 25)
SCORE (stranica 57)
VOICE CHANGER
(stranica 57)
/ / /
Izbor stavki u meniju.
(unos)
Unos/potvrda postavki.
 SEARCH (stranica 23, 24)
  (jačina zvuka) +/–2)
Prilagođava jačinu zvuka.
 / (brzo unazad / brzo
unapred) (stranica 24)
/ (sporo premotavanje
unazad/unapred)
(stranica 24)
TUNING+/– (stranica 36)
MIC LEVEL+/– (stranica 56)
 (reprodukcija)2)
VOCAL FADER (Prenosi
muziku na USB uređaj koji
je povezan sa 56)
/ (idi unazad/
unapred) (stranica 23)
MIC ECHO (stranica 56)
+/– (izabrana fascikla)
Bira fasciklu na disku
sa podacima ili USB uređaju.
KEY CONTROL /
(stranica 56)
 DVD TOP MENU
Prikazuje naslov DVD diska
na TV ekranu.
DVD/TUNER MENU
(stranica 23, 24, 37)
CLEAR1) (stranica 24)
RETURN (stranica 23)
SETUP1) (stranica 29)
OPTIONS
Otvara ili zatvara meni
sa opcijama.
Pokretanje reprodukcije.
PRESET+/– (stranica 37)
 (pauziranje)
Pauziranje reprodukcije.
Da biste nastavili reprodukciju,
pritisnite .
 (zaustavljanje)
——Zaustavlja reprodukciju.
Kada pritisnete dvaput,
nastavak reprodukcije može
da se otkaže.
——Zaustavlja prenos tokom
prenosa muzike.
——Zaustavljanje ugrađene
demonstracije zvuka.
SHIFT1)
Držite pritisnuto da biste
aktivirali dugmad odštampanu
ružičastom bojom.
 SOUND FIELD +/–
(stranica 45)
15SR
FUNCTION
Izbor funkcije.
 PARTY LIGHT
(stranica 22, 57)
LIGHT MODE (stranica 58)
 DISPLAY (stranica 18,
22, 29, 36, 38)
Menja informacije na ekranu.
DISPLAY1) (stranica 28)
Prikazuje ili sakriva prikaz na
ekranu.
 SLEEP (stranica 58)
1) Ovo
dugme je odštampano roze.
Da biste koristili ovo dugme, držite
pritisnuto dugme SHIFT () i pritisnite
ovo dugme.
2)Numeričko dugme 5/AUDIO,  +
i dugmad  imaju taktilnu tačku.
Koristite je kao referencu kada
upravljate sistemom.
16SR
Početni koraci
Bezbedno prikopčavanje sistema
Jedinica (zadnji deo)
Početni koraci
 Terminal FM ANTENNA
Tokom podešavanja antene,
pronađite lokaciju i smer koji
obezbeđuju dobar prijem.
Udaljite antenu od kabla
za napajanje naizmeničnom
strujom i USB kabla da biste
izbegli stvaranje šuma.
Razvucite FM žičanu
antenu horizontalno
 Priključci za audio ulaz i izlaz
Koristite audio-kabl (ne
isporučuje se) da biste postavili
bilo koju vezu od sledećih:
•• Priključci AUDIO/PARTY
CHAIN IN (TV) L/R
—Povežite
—
sa priključcima
audio-izlaza televizora ili
audio/video opreme. Zvuk
se emituje kroz ovaj sistem.
—Povežite
—
sa drugim audiosistemom da biste uživali
u funkciji Wired Party Chain
(stranica 49).
17SR
•• Priključci AUDIO/PARTY
CHAIN OUT L/R
—Povežite
—
priključke audioulaza opcione opreme.
—Povežite
—
sa drugim audiosistemom da biste uživali
u funkciji Wired Party Chain
(stranica 49).
 Priključak VIDEO OUT
Koristite video kabl
(ne isporučuje se) za povezivanje
sa priključkom za video ulaz
na televizoru ili projektoru
(stranica 19).
Napomena
Deaktiviranje
demonstracije
Da biste deaktivirali demonstraciju
dok je sistem isključen, pritiskajte
DISPLAY da biste izabrali režim bez
prikaza (Power Saving Mode – Režim
uštede energije) (stranica 22).
Umetanje baterija
Umetnite dve isporučene baterije
R03 (veličina AAA), podudarajući
polaritete kao što je dole prikazano.
Ne povezujte ovaj sistem
sa televizorom kroz video dek.
 Priključak HDMI OUT (TV) ARC
Koristite HDMI kabl
(ne isporučuje se) za povezivanje
sa priključkom za HDMI ulaz
na televizoru (stranica 19).
 Kabl za napajanje
naizmeničnom strujom
Povežite kabl za napajanje
naizmeničnom strujom
(isporučen) sa jedinicom, a zatim
ga priključite u zidnu utičnicu.
U zidnu
utičnicu
Demonstracija (stranica 22)
počinje automatski. Ako
pritisnete  (napajanje) da biste
uključili sistem, demonstracija
se završava.
18SR
Napomena
•• Nemojte mešati staru bateriju sa novom
niti mešati različite tipove baterija.
•• Ako daljinski upravljač ne koristite duže
vreme, izvadite baterije da biste izbegli
oštećenje od curenja baterije i korozije.
Upravljanje sistemom pomoću
daljinskog upravljača
Uperite daljinski upravljač
ka senzoru za daljinsko upravljanje
na jedinici.
Povezivanje sa televizorom
Pre nego što povežete kablove, obavezno iskopčajte kabl za napajanje
naizmeničnom strujom.
Gledanje video sadržaja
Izaberite metode povezivanja u skladu sa priključcima na televizoru.
 Video kabl (ne isporučuje se)
VIDEO IN
ili
HDMI IN
 HDMI kabl velike brzine
sa Ethernet vezom
(ne isporučuje se)
Početni koraci
HDMI IN (ARC)*
* Zvuk sa TV-a možete da slušate preko sistema ako sistem povežete sa priključkom
HDMI IN (ARC) na TV-u. Funkcija Audio Return Channel (ARC) omogućava televizoru
da emituje zvuk putem sistema pomoću HDMI veze, bez obavljanja audio-povezivanja
(veza ) (stranica 20). Da biste podesili ARC funkciju na ovom sistemu, pogledajte
[AUDIO RETURN CHANNEL] (Povratni audio kanal) (stranica 32). Da biste proverili
kompatibilnost ARC funkcije televizora, pogledajte uputstvo za upotrebu isporučeno
sa televizorom.
19SR
Slušanje zvuka sa televizora putem sistema
Izaberite jednu od veza ispod ( ili ).
 Audio-kabl (ne isporučuje
se)
AUDIO OUT
HDMI IN (ARC)
 HDMI kabl velike brzine
sa Ethernet vezom
(ne isporučuje se)
Da biste slušali zvuk sa televizora, više puta pritisnite FUNCTION da biste
izabrali „TV“.
Savet
•• U zvuku spoljne opreme (DVD plejerima itd.) možete da uživate i povezivanjem
sa priključcima AUDIO/PARTY CHAIN IN (TV) L/R poput veze  iznad. Detaljnije
informacije pogledajte u uputstvu za upotrebu opreme.
•• Ako je nivo audio-izlaza iz sistema prenizak kada povežete spoljnu opremu, prilagodite
podešavanja za audio-izlaz na povezanoj opremi. To može da poboljša nivo audioizlaza. Detaljnije informacije pogledajte u uputstvu za upotrebu opreme.
Poruke „CODE 01“ i „SGNL ERR“ se prikazuju na ekranu jedinice
Kada su signali audio-ulaza ka sistemu drugačiji od 2-kanalnih linearnih
PCM signala, poruke „CODE 01“ i „SGNL ERR“ (ukazuju na to da su signali
audio-ulaza nepodržani) prikazuju se na ekranu jedinice.
U ovom slučaju, izaberite odgovarajući režim audio-izlaza na televizoru
da biste mogli da emitujete 2-kanalne linearne PCM audio-signale.
Za detalje pogledajte uputstvo za upotrebu televizora.
20SR
Menjanje sistema boja
(Osim za modele za Južnu Ameriku,
Evropu i Rusiju)
Koristite tastere na jedinici da biste
obavili ovu radnju.
1 Pritisnite  da biste uključili
sistem.
2 Pritiskajte FUNCTION da biste
izabrali „DVD/CD“.
3 Držite pritisnuto MIC ECHO i
MEGA BASS duže od 3 sekunde.
Na ekranu će se prikazati „NTSC“
ili „PAL“.
Obavljanje brzog
podešavanja
Pre upotrebe sistema, možete
da obavite minimalna osnovna
podešavanja u brzom podešavanju.
1 Uključite televizor, a zatim
izaberite ulaz u skladu
sa vezom.
2 Pritisnite  da biste uključili
sistem.
3 Pritiskajte FUNCTION da biste
bez ubacivanja
diska.
[LANGUAGE SETUP] se pojavljuje
na TV ekranu. Prikazane stavke
mogu da zavise od zemlje ili
regiona.
LANGUAGE SETUP
OSD :
MENU :
AUDIO:
SUBTITLE:
ENGLISH
ENGLISH
CHINESE 1
CHINESE 2
THAI
5 Pritiskajte
/ da biste izabrali
jezik, a zatim pritisnite .
Na TV ekranu će se prikazati
[VIDEO SETUP].
Početni koraci
Podesite sistem boja na PAL ili
NTSC u zavisnosti od sistema boja
televizora.
Svaki put kada obavite postupak
u nastavku, sistem boja se menja
na sledeći način:
NTSC  PAL
4Pritisnite
6Pritiskajte
/ da biste izabrali
postavku koja odgovara tipu
televizora, a zatim pritisnite .
Kada se na TV ekranu prikaže
[QUICK SETUP is complete.], sistem
je spreman za reprodukciju.
Ručno menjanje podešavanja
Pogledajte „Korišćenje menija
za podešavanja“ (stranica 29).
Izlazak iz brzog podešavanja
Držite pritisnuto dugme SHIFT
i pritisnite SETUP.
Napomena
Poruka vodiča se prikazuje kada
uključite sistem prvi put ili nakon što
obavite [RESET] (pogledajte „Vraćanje
postavki menija za podešavanje
na podrazumevane vrednosti“
na stranici 68).
izabrali „DVD/CD“.
Poruka vodiča [Press ENTER to run
QUICK SETUP.] (Pritisnite ENTER
da biste pokrenuli BRZO
PODEŠAVANJE) prikazuje se na dnu
ekrana televizora.
21SR
Menjanje režima
prikaza
Pritiskajte DISPLAY dok je sistem
isključen.
Svaki put kada pritisnete ovaj taster,
režim prikaza se menja na sledeći način.
Demonstracija
Poruke o glavnim funkcijama ovog
sistema prelaze preko ekrana,
a osvetljenje se uključuje.
Da biste isključili osvetljenje,
pritisnite PARTY LIGHT (ili SPEAKER
LIGHT na jedinici).
Bez prikaza na displeju (režim
za uštedu energije)
Displej i osvetljenje se isključuju radi
uštede energije.
Reprodukcija diska/USB-a
Pre korišćenja USB
uređaja
Više informacija o kompatibilnim
USB uređajima potražite u poglavlju
„Veb-lokacije za kompatibilne
uređaje“ (stranica 11).
(Sa ovim sistemom možete
da koristite iPhone/iPod samo
putem BLUETOOTH veze.)
Osnovna reprodukcija
1 Pritiskajte FUNCTION da biste
izabrali „DVD/CD“ ili „USB“.
2 Pripremite izvor reprodukcije.
Za funkciju DVD/CD:
Pritisnite  na jedinici da biste
otvorili ležište za disk i stavite disk
tako da oznaka bude okrenuta
nagore na ležištu za disk.
Kada reprodukujete disk prečnika
8 cm kao što je CD singl, postavite
ga na unutrašnji krug ležišta.
Ponovo pritisnite  na jedinici
da biste zatvorili fioku za disk.
Nemojte silom gurati ležište diska
da biste ga zatvorili jer to može
dovesti do kvara.
22SR
Za USB funkciju:
Priključite USB uređaj u (USB) ulaz.
2 Pritisnite SEARCH da biste
prikazali listu fascikli.
Napomena
Možete da koristite USB adapter
(ne isporučuje se) da biste povezali
USB uređaj sa jedinicom ukoliko USB
jedinica ne može da se priključi na
(USB) ulaz.
3 (samo
4Pritisnite  da biste pokrenuli
3 Pritiskajte
/ da biste izabrali
željenu fasciklu.
4 Pritisnite
da biste prikazali
listu datoteka.
reprodukciju.
Ostale radnje
Za
Uradite sledeće
Zaustavljanje
reprodukcije
Pritisnite .
Pauziranje
reprodukcije
Pritisnite .
Nastavak
Pritisnite .
reprodukcije ili
povratak na
normalnu
reprodukciju
Otkazivanje
tačke za
nastavak
Dvaput pritisnite .
Biranje
numere,
datoteke,
poglavlja ili
scene
Pritisnite  ili 
tokom reprodukcije.
Odnosno, držite
pritisnutim taster
SHIFT i pritisnite
numeričku dugmad, a
zatim pritisnite .
(Disk ili USB uređaj
može da zabrani
radnju.)
Reprodukcija iz određene
datoteke
1 Pritiskajte MEDIA MODE da biste
izabrali [MUSIC] ili [VIDEO].
5 Pritiskajte
/ da biste izabrali
željenu datoteku, a zatim
pritisnite .
Reprodukcija diska/USB-a
)
Pritiskajte MEDIA MODE
da biste izabrali željeni tip
medija ([MUSIC]/[VIDEO]).
Ostale radnje tokom
reprodukcije
U zavisnosti od tipa diska ili
datoteke, funkcija možda neće raditi.
Za
Uradite sledeće
Pregled
menija DVD
Pritisnite DVD/TUNER
MENU.
Pregled liste
fascikli ili liste
datoteka
Pritisnite SEARCH.
Ponovo pritisnite
SEARCH da biste
isključili listu fascikli ili
listu datoteka.
Povratak u listu Pritisnite RETURN.
fascikli kada
ste u listi
datoteka
23SR
Za
Uradite sledeće
Brzo
pronalaženje
mesta u toku
brzog
premotavanja
unapred ili
unazad
(funkcija Lock
Search)
Pritisnite  ili 
tokom reprodukcije.
Svaki put kada
pritisnete  ili ,
brzina reprodukcije
se menja.
Gledanje
jednog po
jednog kadra
(Slow-motion
Play –
Usporena
reprodukcija)
Pritisnite , a zatim
pritisnite
ili .
Svaki put kada
pritisnete
ili ,
brzina reprodukcije
se menja.
2 Držite pritisnuto dugme SHIFT
i pritisnite numeričku dugmad
da biste uneli broj naslova,
poglavlja, scene, numere ili
indeksa, a zatim pritisnite .
Pokrenuće se reprodukcija.
Napomena
•• Za VIDEO CD sa PBC reprodukciju,
pritisnite SEARCH da biste pretražili scenu.
•• Za VIDEO CD bez PBC reprodukcije,
pritisnite SEARCH da biste pretražili
numeru i indeks.
Pretraga određenog mesta
pomoću vremenskog koda
1 Pritiskajte SEARCH tokom
Pretraživanje određene numere
reprodukcije da biste izabrali
režim vremenske pretrage.
2 Držite pritisnuto dugme SHIFT
Držite pritisnuto dugme SHIFT
i pritisnite numeričku dugmad
da biste izabrali numeru koju
želite da reprodukujete, a zatim
pritisnite .
ipritisnite numeričku dugmad
da biste uneli vremenski kôd,
azatim pritisnite .
Primer: Da biste našli scenu na
2sata, 10 minuta i 20 sekundi, držite
pritisnuto dugme SHIFT i pritisnite 2,
1, 0, 2, 0 ([2:10:20]).
Ako pogrešite, držite pritisnuto
dugme SHIFT i pritisnite CLEAR da
biste otkazali broj.
Pretraga pomoću dugmeta
SEARCH
1 Pritisnite SEARCH da biste
prikazali listu numera.
2 Pritiskajte
/ da biste izabrali
numeru koju želite da
reprodukujete, a zatim pritisnite
Pretraživanje određenog
naslova/poglavlja/scene/
numere/indeksa
1 Pritiskajte SEARCH tokom
24SR
reprodukcije da biste izabrali
režim pretrage.
Pretraga pomoću menija DVD
.
1 Pritisnite DVD/TUNER MENU.
2 Pritisnite / / / ili držite
pritisnuto dugme SHIFT,
zatim pritisnite numeričku
dugmad da biste izabrali
numeru ili stavku koju želite
dareprodukujete, a zatim
pritisnite .
Promena uglova kamere
SUPER VIDEO CD
•• [1:STEREO]: Stereo zvuk audio-
numere 1.
•• [1:1/L]/[1:2/R]: Monoauralni zvuk
Pritiskajte ANGLE tokom
reprodukcije da biste izabrali
željeni ugao kamere.
Izbor postavke titla
Menjanje jezika/zvuka
Pritiskajte AUDIO tokom
reprodukcije da biste izabrali
željeni audio-format ili režim.
DVD VIDEO
Ukoliko izvor sadrži više audioformata ili zvuk koji je snimljen na
više jezika, moći ćete da izaberete
format zvuka ili jezik.
Kada se prikažu četiri cifre, one
označavaju šifru jezika. Pogledajte
odeljak „Lista sa šiframa jezika“
(stranica 75) da biste videli koji
jezik ta šifra predstavlja. Ako se
isti jezik prikaže dva ili više puta,
DVDVIDEO je snimljen u više zvučnih
formata.
VIDEO CD/AUDIO CD/audiodatoteka
Izlaz zvuka možete da promenite.
•• [STEREO]: Stereo zvuk.
•• [1/L]/[2/R]: Monoauralni zvuk
levog ili desnog kanala.
Reprodukovanje VIDEO CD
diska sa PBC funkcijama
Možete da koristite meni PBC (Playback
Control – Kontrola reprodukcije) da
biste uživali u interaktivnim funkcijama
VIDEO CD diska (VIDEO CD verzija 2.0 i
Super VCD).
1 Pritisnite  za
reprodukcijuVIDEO CD
diskasafunkcijamaPBC.
Reprodukcija diska/USB-a
Pritiskajte SUBTITLE tokom
reprodukcije da biste izabrali
željeni jezik titla ili isključili titlove.
levog ili desnog kanala audionumere 1.
•• [2:STEREO]: Stereo zvuk audionumere 2.
•• [2:1/L]/[2:2/R]: Monoauralni zvuk
levog ili desnog kanala audionumere 2.
Na TV ekranu će se prikazati PBC meni.
2 Držite pritisnuto dugme SHIFT
i pritisnite numeričku dugmad
da biste izabrali broj željene
stavke, a zatim pritisnite .
3 Nastavite reprodukciju u skladu
sa uputstvima u meniju.
Napomena
PBC reprodukcija se otkazuje kada
aktivirate funkciju za ponavljanje
reprodukcije (Repeat Play – Ponovljena
reprodukcija).
Otkazivanje PBC reprodukcije
1 Pritisnite  ili  ili držite
pritisnuto dugme SHIFT, a zatim
pritisnite numeričku dugmad
da biste izabrali numeru kada
je reprodukcija zaustavljena.
25SR
2 Pritisnite  ili
.
Reprodukcija započinje od izabrane
numere.
Povratak na PBC reprodukciju
Dvaput pritisnite , a zatim
pritisnite .
Nastavak reprodukcije za više
diskova
Sistem može da uskladišti tačke za
nastavak reprodukcije za najviše
šest diskova i nastavi reprodukciju
kada ponovo umetnete isti disk.
Kada uskladištite tačku za nastavak
reprodukcije za sedmi disk,
biće izbrisana tačka za nastavak
reprodukcije prvog diska.
Da biste aktivirali ovu funkciju, podesite
[MULTI-DISC RESUME] u [SYSTEM
SETUP] na [ON] (stranica 32).
Napomena
Da biste disk reprodukovali ispočetka,
dvaput pritisnite , a zatim pritisnite .
Korišćenje režima
reprodukcije
Reprodukcija sekvencijalnim
redosledom (Normal Play –
Normalna reprodukcija)
K
ada se reprodukuje USB uređaj
•• [ONE USB DEVICE]: reprodukcija
USB uređaja.
•• [FOLDER]: reprodukcija svih
podržanih datoteka u navedenoj
fascikli na USB uređaju.
Napomena
•• Indikatori „FLDR“ (Fascikla) i „SHUF“
(Nasumično) isključuju se na ekranu
kada je normalna reprodukcija
podešena na [DISC] ili [ONE USB DEVICE].
•• Indikator „FLDR“ (Fascikla) uključuje
se na ekranu kada je normalna
reprodukcija podešena na [FOLDER].
Reprodukcija nasumičnim
redosledom (Shuffle Play)
Kada se reprodukcija zaustavi,
pritiskajte PLAY MODE.
 Kada se reprodukuje disk
•• [DISC (SHUFFLE)]: nasumična
reprodukcija svih audio datoteka
na disku.
•• [FOLDER (SHUFFLE)]*: nasumična
reprodukcija svih audio datoteka
iz navedene fascikle na disku.
* Nije moguće izabrati za AUDIO CD.
K
ada se reprodukuje USB uređaj
•• [ONE USB DEVICE (SHUFFLE)]:
nasumična reprodukcija svih audio
datoteka na USB uređaju.
•• [FOLDER (SHUFFLE)]: nasumična
reprodukcija svih audio datoteka
iz navedene fascikle na USB uređaju.
Napomena
Kada se reprodukcija zaustavi,
pritiskajte PLAY MODE.
 K
ada se reprodukuje disk
•• [DISC]: reprodukcija diska.
•• [FOLDER]*: reprodukcija svih
podržanih datoteka u navedenoj
fascikli na disku.
26SR
* Nije moguće izabrati za AUDIO CD.
•• Indikator „SHUF“ uključuje se na
ekranu kada je nasumična reprodukcija
podešena na [DISC (SHUFFLE)] ili
[ONE USB DEVICE (SHUFFLE)].
•• „FLDR“ i „SHUF“ će zasvetliti na displeju
kada je režim nasumične reprodukcije
podešen na [26].
•• Nasumičnu reprodukciju nije moguće
obaviti za video datoteke.
•• Nasumična reprodukcija će biti
prekinuta kada:
—— otvorite ležište za disk.
—— obavljate sinhronizovani prenos.
—— menjate Media Mode.
•• Nasumična reprodukcija može da
se otkaže kada izaberete fasciklu ili
numeru za reprodukciju.
Ponavljanje reprodukcije
(Repeat Play)
Otkazivanje reprodukcije
sa ponavljanjem
—— otvorite ležište za disk.
—— isključite sistem (samo za DVD VIDEO
i VIDEO CD).
—— promenite funkciju (samo za DVD
VIDEO i VIDEO CD).
—— obavljate sinhronizovani prenos.
—— menjate Media Mode.
Ograničavanje
reprodukcije diska
(Parental Control –
Roditeljska kontrola)
Možete da ograničite reprodukciju
sadržaja na nekim DVD VIDEO
diskovima prema nekom unapred
određenom kriterijumu. Scene
mogu biti preskočene ili zamenjene
drugim scenama.
1 Dok je zaustavljena
2
3
4
Pritiskajte REPEAT da biste izabrali [OFF].
Napomena
•• Indikator „
“ uključuje se na ekranu
kada je ponovljena reprodukcija
podešena na [ALL] ili [DISC].
•• Indikator „
“ uključuje se na ekranu
kada je ponovljena reprodukcija
podešena na [TITLE], [CHAPTER],
[TRACK] ili [FILE].
•• Ne možete da obavite ponovljenu
reprodukciju VIDEO CD diska tokom
PBC reprodukcije.
•• U zavisnosti od DVD VIDEO diska,
ne možete da obavite ponovljenu
reprodukciju.
5
6
reprodukcija, držite pritisnuto
dugme SHIFT i pritisnite SETUP.
Pritiskajte / da biste izabrali
[SYSTEM SETUP], a zatim
pritisnite .
Pritiskajte / da biste izabrali
[PARENTAL CONTROL], a zatim
pritisnite .
Držite pritisnuto dugme SHIFT
i pritisnite numeričku dugmad
da biste uneli ili ponovo uneli
4-cifrenu lozinku, a zatim
pritisnite .
Pritiskajte / da biste
izabrali [STANDARD],
a zatim pritisnite .
Pritiskajte / da biste izabrali
geografsko područje kao nivo
ograničenja reprodukcije,
a zatim pritisnite .
Reprodukcija diska/USB-a
Pritiskajte REPEAT.
U zavisnosti od tipa diska ili
datoteke, neka podešavanja možda
neće biti dostupna.
•• [OFF]: ne ponavlja reprodukciju.
•• [ALL]: ponavljanje svih numera
ili datoteka u izabranom režimu
reprodukcije.
•• [DISC]: ponavljanje celog sadržaja
(samo za DVD VIDEO i VIDEO CD).
•• [TITLE]: ponavljanje trenutnog
naslova (samo za DVD VIDEO).
•• [CHAPTER]: ponavljanje trenutnog
poglavlja (samo za DVD VIDEO).
•• [TRACK]: ponavljanje trenutne
numere.
•• [FILE]: ponavljanje trenutne video
datoteke.
•• Funkcija Repeat Play će biti prekinuta kada:
27SR
Područje je izabrano.
Kada izaberete [OTHERS], unesite
poštanski broj za željeno
geografsko područje u
skladu sa listom „Lista sa šiframa
područja za roditeljsku kontrolu“
(stranica 76) tako što ćete držati
pritisnuto dugme SHIFT i pritiskati
numeričku dugmad.
7 Pritiskajte
/ da biste izabrali
[LEVEL], a zatim pritisnite .
8Pritiskajte
Prikaz informacija o
disku i USB uređaju
Informacije na TV ekranu
Držite pritisnuto dugme SHIFT
i zatim pritiskajte DISPLAY
tokom reprodukcije.
/ da biste izabrali
željeni nivo, a zatim pritisnite .
Što je niža vrednost, strože
je ograničenje.
Isključivanje funkcije roditeljske
kontrole
Podesite [LEVEL] na [OFF]
u 8. koraku.
Reprodukcija diska za koji
je podešena roditeljska kontrola
1 Umetnite disk, a zatim pritisnite
.
Na TV ekranu se prikazuje ekran
za unos lozinke.
2 Držite pritisnuto dugme SHIFT
i pritisnite numeričku dugmad
da biste uneli ili ponovo uneli
4-cifrenu lozinku, a zatim
pritisnite .
Sistem pokreće reprodukciju.
Ako zaboravite lozinku
28SR
Uklonite disk i ponovite korake
od 1 do 3 u odeljku „Ograničavanje
reprodukcije diska (Parental Control –
Roditeljska kontrola)“ (stranica 27).
Držite pritisnuto dugme SHIFT i
pritisnite numeričku dugmad da biste
uneli lozinku „199703“, a zatim pritisnite
. Pratite uputstva na ekranu i unesite
novu četvorocifrenu lozinku. Zatim
ponovo umetnite disk i pritisnite .
Treba da ponovo unesete novu lozinku.
 Informacije o reprodukciji
Vreme reprodukcije i preostalo
vreme
 Brzina protoka bitova
 Tip medija
 Status reprodukcije
 Naslov1) / numera / naziv
datoteke2)
 Album1) / naziv fascikle2) /
poglavlje / broj indeksa
 Ime izvođača1)2)
Prikazuje se prilikom
reprodukcije audio-datoteke.
1) Ako audio-datoteka poseduje ID3
oznaku, sistem će prikazati naziv
albuma / naziv numere / ime izvođača iz
informacija ID3 oznake. Sistem podržava
ID3 oznake verzije 1.0/1.1/2.2/2.3.
2)Ako naziv sadrži znakove koje nije
moguće prikazati, ovi znakovi biće
prikazani kao „_“.
Napomena
•• U zavisnosti od izvora iz kojeg se
sadržaj reprodukuje,
—— neke informacije se možda neće
prikazati.
—— neki znakovi neće moći da se prikažu.
•• U zavisnosti od režima reprodukcije,
prikazane informacije mogu da serazlikuju.
Prikazivanje informacija
o audio-formatu na DVD VIDEO
diskovima i video datotekama
Pritiskajte AUDIO tokom reprodukcije.
Informacije na ekranu
Napomena
reprodukcija u funkciji DVD/CD
ili USB, držite pritisnuto dugme
SHIFT i pritisnite SETUP.
Na TV ekranu će se pojaviti meni
za podešavanje.
2 Pritiskajte
/ da biste izabrali
[LANGUAGE SETUP],
[VIDEO SETUP], [AUDIO SETUP],
[SYSTEM SETUP] ili [HDMI SETUP],
a zatim pritisnite .
3 Pritiskajte
/ da biste
izabrali željenu stavku,
a zatim pritisnite .
4Pritiskajte
/ da biste izabrali
željenu postavku, a zatim
pritisnite .
Postavka je izabrana i podešavanje
je dovršeno.
•• Naziv diska ili numere možda se neće
prikazivati u zavisnosti od znakova.
•• Vreme reprodukcije audio-datoteka
i video datoteka možda se neće pravilno
prikazivati.
•• Proteklo vreme reprodukcije za audiodatoteku kodiranu kao VBR (promenljiva
brzina protoka bitova) ne prikazuje se
pravilno.
Korišćenje menija
za podešavanja
Možete da unesete brojna
prilagođavanja, na primer za sliku
i zvuk.
Prikazane stavke zavise od zemlje ili
regiona.
Izlazak iz menija
Reprodukcija diska/USB-a
Pritiskajte DISPLAY kada je sistem
uključen.
Možete da vidite sledeće
informacije:
—vreme
—
reprodukcije/preostalo
vreme numere, naslov, poglavlje
—broj
—
scene
—naziv
—
datoteke, naziv fascikle
—naslov,
—
izvođač i informacije
o albumu
1 Dok je zaustavljena
Držite pritisnuto dugme SHIFT
i pritisnite SETUP.
odešavanje jezika
P
– [LANGUAGE SETUP]
[OSD]
Podešavanje jezika menija
na ekranu.
[MENU]
Podešavanje jezika za meni DVD.
[AUDIO]
Napomena
Podešavanja za reprodukciju koja se nalaze
na disku imaju prioritet nad podešavanjima
koja izaberete u meniju za podešavanje.
Zbog toga neke postavke u meniju za
podešavanja možda neće raditi.
Menjanje jezika zvučnog zapisa.
Kada izaberete [ORIGINAL], biće
izabran jezik kojem je dat prioritet
na disku.
29SR
[SUBTITLE]
Prebacivanje jezika titla snimljenog
na DVD VIDEO disku.
Kada izaberete [AUDIO FOLLOW],
jezik titla se menja u skladu
sa izabranim jezikom zvučnog
zapisa.
Napomena
Ako izaberete [OTHERS] u opcijama
[MENU], [AUDIO] i [SUBTITLE], unesite
kôd jezika iz tabele u odeljku „Lista sa
šiframa jezika“ (stranica 75) pomoću
numeričke dugmadi.
odešavanje TV ekrana
P
– [VIDEO SETUP]
[TV TYPE]
[16:9]: Izaberite ovu postavku ako
sistem povezujete sa televizorom
sa širokim ekranom ili televizorom
koji ima funkciju za režim širokog
prikaza.
[4:3 LETTER BOX]: Izaberite ovu
postavku ako sistem povezujete
sa televizorom sa ekranom
sa odnosom širina/visina 4:3 ili
televizorom koji nema funkciju
za režim širokog prikaza. Kada
je izabrana ova postavka, slika
širokog formata se prikazuje
sa crnim trakama na vrhu i dnu
ekrana.
30SR
[4:3 PAN SCAN]: Izaberite ovu
postavku ako sistem povezujete sa
televizorom sa ekranom sa odnosom
širina/visina 4:3 ili televizorom koji
nema funkciju za režim širokog
prikaza. Kada je izabrana ova postavka,
slika se prikazuje celom visinom, ali
sa odsečenim ivicama sa strane.
[4:3 OUTPUT]
[FULL]: Izaberite ovu postavku ako
sistem povezujete sa televizorom koji
ima funkciju za režim širokog prikaza.
Slika za ekran sa odnosom širina/visina
4:3 se prikazuje u odnosu širina/visina
16:9 čak i na televizorima sa širokim
ekranom.
[NORMAL]: Veličina slike se menja tako
da odgovara veličini ekrana, ali slika
zadržava originalni odnos širina/visina.
Ova postavka prikazuje crne trake sa
leve i desne strane ako prikazujete sliku
ekrana sa odnosom širina/visina 4:3.
[COLOR SYSTEM(VIDEO CD)]
(Osim za modele za Južnu Ameriku,
Evropu i Rusiju)
Podešava sistem boja (PAL ili NTSC).
[AUTO]: Emituje video signal u skladu
sa sistemom boja diska. Izaberite ovu
postavku ako TV koristi DUAL sistem.
[PAL]: Menja video signal NTSC
diska i emituje ga u PAL sistemu.
[NTSC]: Menja video signal PAL
diska i emituje ga u NTSC sistemu.
Za više detalja pogledajte „Menjanje
sistema boja“ (stranica 21).
[BLACK LEVEL]
Daje prioritet zvučnom zapisu koji
sadrži najveći broj kanala kada
reprodukujete DVD VIDEO na kojem
je snimljeno više audio-formata
(PCM, MPEG audio ili Dolby Digital).
[OFF]: Bez datog prioriteta.
[AUTO]: Prioritet je dat.
[A/V SYNC]
(Samo video datoteke)
[OFF]: Ne prilagođava sliku.
[ON]: Podešava kašnjenje
između slike i zvuka kada se zvuk
ne sinhronizuje sa prikazanom slikom.
[PAUSE MODE]
[DOWNMIX]
[AUTO]: Slika i objekti koji se kreću
prikazuju se bez podrhtavanja.
Obično je potrebno da izaberete ovu
postavku.
[FRAME]: Slika i objekti koji
se ne kreću prikazuju se u visokoj
rezoluciji.
Biranje signala za emitovanje zvuka za
reprodukovanje višekanalnog zvuka.
[NORMAL]: Emitovanje
višekanalnog zvuka u vidu
dvokanalnog stereo signala.
[DOLBY SURROUND]: Emitovanje
višekanalnog zvuka u vidu
dvokanalnog okružujućeg signala.
Reprodukcija diska/USB-a
(Samo model za Južnu Ameriku)
Bira nivo crne (nivo podešavanja) za
video signale emitovane sa VIDEO
OUT priključka.
[ON]: Bira nivo crne boje za izlazni
signal na standardnom nivou.
[OFF]: Snižava standardan nivo crne
boje. Koristite ovo podešavanje kada
slika postane suviše bela.
[TRACK SELECTION]
Napomena
odešavanje audio opcija
P
– [AUDIO SETUP]
[AUDIO DRC]
(Komprimovanje dinamičkog
opsega)
Funkcija je korisna za gledanje
filmova sa utišanim zvukom kasno
uveče.
[OFF]: Isključeno.
[STANDARD]: Dinamički opseg
se komprimuje onako kako
je zamislio tonski snimatelj.
Ova funkcija radi samo za HDMI OUT (TV)
ARC priključak.
odešavanje sistema
P
– [SYSTEM SETUP]
[SCREEN SAVER]
Čuvar ekrana će sprečiti oštećenje
uređaja ekrana (dupliranje).
Pritisnite  +/– da biste izašli
iz čuvara ekrana.
[ON]: Slika čuvara ekrana prikazaće
se ako ne koristite sistem približno
15 minuta.
31SR
[OFF]: Isključuje funkciju. Slika
čuvara ekrana se ne prikazuje.
odešavanje HDMI opcija
P
– [HDMI SETUP]
[BACKGROUND]
Biranje pozadinske boje ili slike koja
će se prikazivati na TV ekranu.
[JACKET PICTURE]: U pozadini
će se prikazati naslovna slika
(fotografija) koja je snimljena
na disku.
[GRAPHICS]: U pozadini
će se prikazati slika koja je fabrički
uskladištena u sistemu.
[BLUE]: Boja pozadine je plava.
[BLACK]: Boja pozadine je crna.
[HDMI RESOLUTION]
[PARENTAL CONTROL]
1) Samo
Podešavanje ograničavanja
reprodukcije. Za više detalja,
pogledajte „Ograničavanje
reprodukcije diska (Parental
Control – Roditeljska kontrola)“
(stranica 27).
[MULTI-DISC RESUME]
[ON]: Čuvanje tačaka za nastavak
reprodukcije za najviše 6 diskova.
[OFF]: Reprodukcija počinje od
tačke za nastavak reprodukcije samo
za trenutni disk u sistemu.
[RESET]
Vraća postavke menija za
podešavanje na podrazumevane
vrednosti. Za više detalja pogledajte
„Vraćanje postavki menija za
podešavanje na podrazumevane
vrednosti“ (stranica 68).
32SR
Izbor rezolucije emitovanja za TV kada
je TV povezan putem HDMI kabla.
[AUTO (1920×1080p)]:
Emituje video signale u skladu
sa rezolucijom televizora.
[1920×1080i]/[1280×720p]/
[720×480p]1)/[720×480/576p]2):
Emituje video signale u skladu
sa izabranim podešavanjem
rezolucije.
2)Za
za modele za Južnu Ameriku.
druge modele.
[YCBCR/RGB(HDMI)]
[YCBCR]: Emituje YCBCR video signale.
[RGB]: Emituje RGB video signal.
[AUDIO(HDMI)]
[AUTO]: Emituje audio signale
u originalnom formatu sa HDMI OUT
(TV) ARC priključka.
[PCM]: Emituje 2-kanalne linearne
PCM signale sa HDMI OUT (TV) ARC
priključka.
[CONTROL FOR HDMI]
[ON]: Funkcija Control for HDMI
je omogućena. Možete da upravljate
sistemom sa TV-a povezanog HDMI
kablom i obrnuto.
[OFF]: Isključeno.
[AUDIO RETURN CHANNEL]
Podesite ovu funkciju kada je sistem
povezan sa HDMI IN priključkom
TV-a, kompatibilnim sa funkcijom
Audio Return Channel. Ova
funkcija je dostupna kada podesite
[CONTROL FOR HDMI] na [ON].
[ON]: Zvuk sa TV-a možete
da slušate sa zvučnika sistema.
[OFF]: Isključeno.
[STANDBY LINKED TO TV]
USB prenos
Pre korišćenja USB
uređaja
Više informacija o kompatibilnim
USB uređajima potražite u poglavlju
„Veb-lokacije za kompatibilne
uređaje“ (stranica 11).
(Sa ovim sistemom možete
da koristite iPhone/iPod samo
putem BLUETOOTH veze.)
Prenošenje muzike
Možete da prenesete muziku sa diska
(samo za AUDIO CD ili MP3 disk) na
USB uređaj povezan na (USB) ulaz.
USB prenos
Ova funkcija je dostupna kada
podesite [CONTROL FOR HDMI]
na [ON].
[AUTO]: Kada isključite TV, sistem
se automatski isključuje u sledećim
uslovima:
—prilikom
—
reprodukcije video
snimka u funkciji DVD/CD ili USB
—kada
—
se reprodukcija zvuka
zaustavi u funkciji DVD/CD ili USB
—kada
—
je izabrana funkcija TV
[ON]: Sistem će se automatski
isključiti kada isključite TV bez obzira
na funkciju.
[OFF]: Sistem se neće isključiti kada
isključite TV.
Audio-format datoteka koje ovaj
sistem prenosi je MP3.
Napomena
•• Ne uklanjajte USB uređaj u toku prenosa
ili brisanja. To bi moglo da ošteti
podatke na USB uređaju ili sam USB
uređaj.
•• MP3 datoteke se prenose istom
brzinom protoka bitova kao originalne
datoteke.
•• Pre prenosa sa AUDIO CD diska, možete
da izaberete brzinu protoka bitova.
•• Radnje USB prenosa i brisanja
su zabranjene kada je ležište za disk
otvoreno.
Napomena o sadržaju zaštićenom
autorskim pravima
Reprodukcija prenete muzike je
ograničena samo na ličnu upotrebu.
Upotreba muzike van ovog ograničenja
zahteva dozvolu vlasnika autorskih prava.
Biranje brzine protoka bitova
Možete da izaberete veću brzinu
protoka bitova da biste muziku
preneli u boljem kvalitetu.
1 Pritisnite OPTIONS.
33SR
2 Pritiskajte
/ da biste izabrali
„BIT RATE“ (Brzina protoka
bitova), a zatim pritisnite .
3 Pritiskajte
/ da biste izabrali
željenu brzinu protoka bitova,
a zatim pritisnite .
•• „128 KBPS“: kodirane MP3
datoteke imaju manje datoteke i
slabiji kvalitet zvuka.
•• „256 KBPS“: kodirane MP3
datoteke imaju veće datoteke,
ali bolji kvalitet zvuka.
Da biste izašli iz menija sa opcijama,
pritisnite OPTIONS.
Prenos muzike sa diska
Muziku možete da prenesete na USB
uređaj povezan na (USB) ulaz na
sledeći način:
•• Sinhronizovani prenos: Prenos
svih numera ili MP3 datoteka
sa diska na USB.
•• REC1 prenos: Prenos pojedinačne
numere ili MP3 datoteke tokom
reprodukcije.
1 Povežite prenosni USB uređaj
na (USB) ulaz na jedinici.
Napomena
Možete da koristite USB adapter
(ne isporučuje se) da biste povezali
USB uređaj sa jedinicom ukoliko USB
jedinica ne može da se priključi na
(USB) ulaz.
2 Pritiskajte dugme FUNCTION da
biste izabrali „DVD/CD“, a zatim
ubacite disk.
3 Pripremite izvor zvuka.
Sinhronizovani prenos:
Ako sistem automatski pokrene
reprodukciju, dvaput pritisnite 
da biste u potpunosti zaustavili
reprodukciju.
Kada je reprodukcija zaustavljena,
pritiskajte PLAY MODE da izaberete
željeni režim reprodukcije.
Napomena
Ako pokrenete prenos tokom
nasumične reprodukcije ili ponovljene
reprodukcije, izabrani režim
reprodukcije menja se automatski
na normalnu reprodukciju.
REC1 prenos:
Izaberite numeru ili MP3 datoteku
koju želite da prenesete i započnite
njenu reprodukciju.
4Pritisnite REC TO USB.
Na ekranu će se prikazati „PUSH
ENTER“ (Pritisnite Enter).
5 Kad pritisnete
.
Prenos počinje, a zatim će se na
ekranu prikazati „DO NOT REMOVE“
(Ne uklanjajte). Ne uklanjajte USB
uređaj dok se prenos ne završi.
Kada se prenos završi, sistem
obavlja sledeće radnje:
Sinhronizovani prenos:
Disk se automatski zaustavlja.
REC1 prenos:
Disk nastavlja da reprodukuje
sledeću numeru ili datoteku.
Zaustavljanje prenosa
Pritisnite .
Napomene o prenosu
•• Ne možete da prenesete MP3 datoteke
34SR
sa diska koji je formatiran kao UDF
(Universal Disk Format – Univerzalni
format diska) na USB uređaj.
•• Zvuk se ne emituje tokom prenosa.
•• CD-TEXT informacije neće biti prenete u
kreirane MP3 datoteke.
•• Prenos će biti automatski zaustavljen u
Pravila kreiranja fascikli i
datoteka
Maksimalni broj MP3 datoteka
koji može da se kreira
•• 298 fascikli
•• 650 datoteka u fascikli
•• 650 datoteka u REC1-CD ili
REC1-MP3 fascikli
Ovi brojevi se mogu razlikovati u
zavisnosti od konfiguracije datoteka
ili fascikli.
Pri prenosu na USB uređaj, fascikla
„MUSIC“ kreira se direktno ispod
fascikle „ROOT“. Fascikle i datoteke
se kreiraju unutar fascikle „MUSIC“
u skladu sa metodom prenosa i
izvorom na sledeći način:
Sinhronizovani prenos
 Kada prenosite sve numere sa
AUDIO CD diska
Naziv fascikle: „CDDA0001“*
Naziv datoteke: „TRACK001“*
U
slučaju prenosa MP3 datoteka
sa diska
Naziv fascikle: Isti kao izvor
Naziv datoteke: Isti kao izvor
REC1 prenos
 Kada prenosite jednu numeru sa
AUDIO CD diska
Naziv fascikle: „REC1-CD“
Naziv datoteke: „TRACK001“*
USB prenos
sledećim slučajevima:
—— Tokom prenosa je nestalo prostora
na USB uređaju.
—— Broj audio-datoteka ili fascikli na
USB uređaju je dostigao granicu koju
sistem može da prepozna.
•• Ako fascikla ili datoteka koju
prebacujete već postoji na USB uređaju
pod istim nazivom, nakon naziva se
dodaje redni broj, pa neće doći do
prepisivanja originalne fascikle ili
datoteke.
•• Sledeće radnje ne možete da obavite u
toku prenosa:
—— Izbacivanje diska.
—— Biranje druge numere ili datoteke
—— Pauziranje reprodukcije ili nalaženje
tačke u numeri ili datoteci.
—— Menjanje funkcije.
•• Kada prenosite muziku na WALKMAN®
koristeći „Media Manager for
WALKMAN“, obavezno je prenesite u
MP3 formatu.
•• Kada na sistem povezujete WALKMAN®,
povežite ga kada sa ekrana WALKMAN®
uređaja nestanu poruke „Creating
Library“ ili „Creating Database“.
U
slučaju prenosa MP3 datoteke
sa diska
Naziv fascikle: „REC1-MP3“
Naziv datoteke: Isti kao izvor
* Fasciklama i datotekama se potom
dodeljuju redni brojevi.
Brisanje audio-datoteka ili
fascikli sa USB uređaja
1 Pritiskajte FUNCTION da biste
izabrali „USB“.
2 Pritiskajte MEDIA MODE
da biste izabrali [MUSIC].
3 Kada se reprodukcija zaustavi,
pritisnite OPTIONS.
35SR
4Pritiskajte
/ da biste izabrali
„ERASE“ (Brisanje), a zatim
pritisnite .
Na TV ekranu će se prikazati lista
fascikli.
5 Pritiskajte
/ da biste izabrali
fasciklu, a zatim pritisnite .
Na TV ekranu će se prikazati lista
datoteka.
6Pritiskajte
/ da biste izabrali
audio datoteku koju želite da
izbrišete, a zatim pritisnite .
Ako želite da izbrišete sve audio
datoteke u fascikli, izaberite
[ALL TRACKS] sa liste.
Na ekranu će se prikazati „FOLDER
ERASE“ (Brisanje fascikle) ili
„TRACK ERASE“ (Brisanje numere)
i „PUSH ENTER“ (Pritisnite Enter).
Da biste otkazali radnje brisanja,
pritisnite .
7 Kad pritisnete
.
Na ekranu će se prikazati
„COMPLETE“ (Završeno).
Da biste izašli iz menija sa opcijama,
pritisnite OPTIONS.
Napomena
•• Možete da izbrišete samo podržanu
audio-datoteku, datoteku u MP4
formatu i datoteku u 3GP formatu.
•• Ne možete da izbrišete audio-datoteke
ili fascikle kada se izabere nasumična
reprodukcija. Pre brisanja podesite
režim reprodukcije na normalnu
reprodukciju.
•• Radnja brisanja je zabranjena kada
je ležište za disk otvoreno.
36SR
Tjuner
Slušanje radija
1 Pritiskajte FUNCTION da biste
izabrali „TUNER FM“.
2 Podesite na stanicu.
Automatsko skeniranje:
Držite pritisnuto TUNING+/– dok
frekvencija ne počne da se menja
na ekranu.
Skeniranje se automatski zaustavlja
kada je stanica podešena. Indikator
„ST“ (samo za FM stereo programe)
uključuje se na ekranu.
Ako se skeniranje ne zaustavi,
pritisnite  da biste prekinuli
skeniranje. Zatim izvedite ručno
podešavanje (u nastavku).
Ručno podešavanje:
Pritiskajte TUNING+/– da biste
podesili željenu stanicu.
Napomena
Kada podesite FM stanicu koja pruža RDS
usluge, tokom programa će se prikazivati
informacije kao što je naziv stanice ili
usluge. RDS informacije možete da
proverite tako što ćete pritiskati DISPLAY.
Savet
Da biste umanjili statički šum na slabim
FM stereo stanicama, pritiskajte FM MODE
dok „ST“ ne nestane sa ekrana. Izgubićete
stereo efekat, ali će se prijem poboljšati.
Memorisanje radio-stanica
Možete da memorišete najviše
20 FM stanica kao omiljene stanice.
1 Izaberite željenu stanicu.
2 Pritisnite DVD/TUNER MENU.
3 Pritiskajte / da biste izabrali
broj memorije koji želite, a
zatim pritisnite .
Slušanje memorisane stanice
Pritiskajte PRESET+/– da biste
izabrali željeni memorisani broj.
Odnosno, držite pritisnutim dugme
SHIFT i pritisnite numeričku dugmad,
a zatim pritisnite .
O BLUETOOTH bežičnoj
tehnologiji
BLUETOOTH bežična tehnologija
je bežična tehnologija kratkog
opsega koja omogućava bežični
prenos podataka između digitalnih
uređaja.
Podržana BLUETOOTH verzija,
profili i kodeci
Za više detalja pogledajte
„BLUETOOTH odeljak“
(stranica 73).
Kompatibilni BLUETOOTH uređaji
Za više detalja pogledajte
„Veb-lokacije za kompatibilne
uređaje“ (stranica 11).
O indikatoru BLUETOOTH
Indikator BLUETOOTH na jedinici
uključuje se ili trepće plavom bojom
da prikaže status BLUETOOTH veze.
Status sistema
Status indikatora
Stanje mirovanja
za BLUETOOTH
BLUETOOTH
uparivanje
BLUETOOTH veza
je uspostavljena
Sporo trepće
Tjuner / BLUETOOTH veza
Na ekranu će se prikazati
„COMPLETE“ (Završeno) i stanica
je memorisana.
Ako je izabranom broju memorije
već dodeljena druga stanica, ona
će biti zamenjena novom.
BLUETOOTH veza
Brzo trepće
Svetli
37SR
Uparivanje sistema sa
BLUETOOTH uređajem
Uparivanje je postupak u kojem
se BLUETOOTH uređaji unapred
međusobno registruju. Kada
jednom obavite uparivanje, više nije
potrebno da ga ponovo obavljate.
Ako je u pitanju NFCkompatibilni BLUETOOTH uređaj,
postupak ručnog uparivanja
nije neophodan. (pogledajte
„BLUETOOTH povezivanje jednim
dodirom pomoću funkcije NFC“
na stranici 40.)
1 Postavite BLUETOOTH uređaj
na udaljenost do 1 metra
od jedinice.
2 Pritiskajte FUNCTION da biste
izabrali BLUETOOTH funkciju.
Na ekranu će se prikazati
„BLUETOOTH“.
Savet
•• Ako na sistemu nema informacija
o uparivanju (na primer, kada
BLUETOOTH funkciju koristite prvi
put posle kupovine), na ekranu
trepće „PAIRING“ (Uparivanje),
a sistem prelazi u režim za
uparivanje. Pređite na korak 4.
•• Ako je sistem povezan
sa BLUETOOTH uređajem, pritisnite
BLUETOOTH na jedinici da biste
prekinuli vezu sa BLUETOOTH
uređajem.
3 Držite pritisnuto dugme
PAIRING na jedinici 2 sekunde ili
duže.
Na uređaju treperi „PAIRING“
(Uparivanje).
38SR
4Uključite BLUETOOTH funkciju
na BLUETOOTH uređaju i izvršite
proceduru uparivanja.
Za detalje pogledajte uputstvo
za upotrebu BLUETOOTH uređaja.
5 Izaberite „MHC-V21D“ na ekranu
BLUETOOTH uređaja.
Obavite ovaj korak u roku od
5 minuta. U suprotnom, uparivanje
će biti otkazano. U ovom slučaju,
ponovite postupak od 3. koraka.
Napomena
Ako se od vas traži da unesete šifru
na BLUETOOTH uređaju, unesite
„0000“. Šifra je poznata i pod nazivom
„ključ“, „PIN kôd“, „PIN broj“ ili
„lozinka“.
6Uspostavite vezu sa BLUETOOTH
uređajem.
Kada se uparivanje dovrši
i BLUETOOTH veza se uspostavi, ime
BLUETOOTH uređaja prikazaće
se na ekranu.
U zavisnosti od BLUETOOTH
uređaja, povezivanje može
da započne automatski nakon što
uparivanje bude dovršeno.
Informacije o BLUETOOTH uređaju
možete da proverite ako pritiskate
DISPLAY.
Napomena
•• Možete da uparite do 8 BLUETOOTH
uređaja. Ako uparujete deveri
BLUETOOTH uređaj, najranije povezani
uređaj će biti izbrisan.
•• Ako želite da obavite uparivanje
sa drugim BLUETOOTH uređajem,
ponovite korake od 1 do 6.
Prekid uparivanja
Držite pritisnuto PAIRING
na jedinici 2 sekunde ili duže dok
se „BT AUDIO“ ne prikaže na ekranu.
Da biste obrisali informacije
o uparivanju
Možete obrisati sve informacije
o uparivanju ako vratite sistem
u početno stanje. Pogledajte
„Vraćanje sistema u početno stanje“
(stranica 68).
Napomena
Nakon što vratite sistem u početno stanje,
možda nećete moći da uspostavite vezu
sa iPhone/iPod uređajem. U tom slučaju,
izbrišite informacije o uparivanju sistema
na iPhone/iPod uređaju, a zatim ponovo
obavite uparivanje.
Možete da slušate muziku
na BLUETOOTH uređaju i kontrolišete
reprodukciju pomoću dugmadi na
jedinici ili daljinskom upravljaču.
Proverite sledeće pre reprodukcije
muzike:
—Da
— li je funkcija BLUETOOTH na
BLUETOOTH uređaju uključena.
—Uparivanje
—
je dovršeno
(stranica 38).
Kada se sistem i BLUETOOTH uređaj
povežu, reprodukcijom možete da
upravljate pritiskom na dugmad
, , , / i /.
1 Pritisnite BLUETOOTH na jedinici
da biste izabrali funkciju
BLUETOOTH.
Na ekranu će se prikazati
„BLUETOOTH“.
uređajem.
Pritisnite BLUETOOTH na jedinici
da biste se povezali sa poslednje
povezanim BLUETOOTH uređajem.
Uspostavite BLUETOOTH vezu
sa BLUETOOTH uređaja ako uređaj
nije povezan.
Kada se veza uspostavi, na ekranu
će se prikazati naziv BLUETOOTH
uređaja.
3 Pritisnite  da biste pokrenuli
reprodukciju.
U zavisnosti od BLUETOOTH
uređaja,
——možda će biti potrebno da dvaput
pritisnete .
——možda ćete morati da pokrenete
reprodukciju audio-izvora
na BLUETOOTH uređaju.
4Podesite jačinu zvuka.
Najpre prilagodite jačinu zvuka
na BLUETOOTH uređaju. Ako je nivo
jačine zvuka i dalje nizak,
prilagodite jačinu zvuka na sistemu.
BLUETOOTH veza
Slušanje muzike
na BLUETOOTH uređaju
2 Uspostavite vezu sa BLUETOOTH
Napomena
Kada sistem nije povezan sa nekim
BLUETOOTH uređajem, sistem će se
automatski povezati sa poslednjim
povezanim BLUETOOTH uređajem kada
dodirnete BLUETOOTH ili  na jedinici.
Prekidanje BLUETOOTH veze
Pritisnite BLUETOOTH na jedinici.
Na ekranu će se prikazati „BT AUDIO“
(Bluetooth audio).
U zavisnosti od BLUETOOTH
uređaja, BLUETOOTH veza može
da se prekine automatski kada
zaustavite reprodukciju.
39SR
Povezivanje sistema
sa više BLUETOOTH
uređaja (veza sa više
uređaja)
Možete istovremeno da povežete
najviše tri BLUETOOTH uređaja sa
sistemom pomoću A2DP/AVRCP veze.
Pre nego što uparite sledeći
BLUETOOTH uređaj, uverite se da
je BLUETOOTH funkcija na sistemu
uključena i da je prvi BLUETOOTH
uređaj povezan sa sistemom.
Uparivanje sa drugim ili trećim
uređajem
Ponovite korake od 1 do 6 iz odeljka
„Uparivanje sistema sa BLUETOOTH
uređajem“ (stranica 38).
Promena izvora reprodukcije
Počnite reprodukciju na drugom
povezanom BLUETOOTH uređaju
dok trenutni uređaj reprodukuje
muziku. Sistem će emitovati zvuk
sa poslednjeg uređaja.
Napomena
•• Radnje mogu da se razlikuju u
zavisnosti od BLUETOOTH uređaja.
BLUETOOTH uređaj možda neće biti
povezan u zavisnosti od kombinacije
uređaja. Za detalje pogledajte uputstvo
za upotrebu uređaja.
•• Ako pokušate da povežete
4. BLUETOOTH uređaj, najstariji uređaj
za reprodukciju će biti isključen.
•• U zavisnosti od BLUETOOTH uređaja,
možda nećete moći da uspostavite tri
BLUETOOTH veze istovremeno.
40SR
•• Ne možete da uspostavite vezu sa više
uređaja kada koristite funkciju Wireless
Party Chain ili Speaker Add.
Isključivanje nekog BLUETOOTH
uređaja iz veze sa više uređaja
Prekinite BLUETOOTH vezu na
BLUETOOTH uređaju koji želite
da isključite.
Isključivanje svih BLUETOOTH
uređaja iz veze sa više uređaja
Pritisnite BLUETOOTH na jedinici.
Na ekranu će se prikazati „BT AUDIO“
(Bluetooth audio).
BLUETOOTH
povezivanje jednim
dodirom pomoću
funkcije NFC
NFC (Near Field Communication)
je tehnologija koja omogućava
bežičnu komunikaciju kratkog
dometa između različitih uređaja,
poput pametnih telefona i IC
oznaka.
Kada dodirnete sistem NFCkompatibilnim BLUETOOTH
uređajem, sistem automatski:
—uključuje
—
funkciju BLUETOOTH.
—dovršava
—
uparivanje i
BLUETOOTH vezu.
Kompatibilni BLUETOOTH uređaji
BLUETOOTH uređaji sa
ugrađenom NFC funkcijom
(OS: Android™ 2.3.3 ili noviji,
izuzev verzije Android 3.x)
Napomena
•• Sistem može da prepozna i poveže
se sa jednim NFC-kompatibilnim
BLUETOOTH uređajem u jednom
trenutku. Ako pokušate da povežete
drugi NFC-kompatibilni BLUETOOTH
uređaj na sistem, trenutno povezani
NFC-kompatibilni BLUETOOTH uređaj
biće isključen.
•• U zavisnosti od NFC-kompatibilnog
BLUETOOTH uređaja, možda ćete
unapred morati da uključite NFC
funkciju.
Za detalje, pogledajte uputstvo za
upotrebu BLUETOOTH uređaja.
1 Dodirnite BLUETOOTH uređajem
N-Mark na uređaju dok
BLUETOOTH uređaj ne reaguje
na sistem.
Prekidanje BLUETOOTH veze
Ponovo dodirnite BLUETOOTH
uređajem N-Mark na jedinici.
Podešavanje BLUETOOTH
audio kodeka
Možete da omogućite prijem kodeka
AAC, LDAC ili SBC sa BLUETOOTH
uređaja. AAC/LDAC možete da
izaberete samo ako BLUETOOTH
uređaj podržava AAC/LDAC.
1 Pritisnite OPTIONS.
2 Pritiskajte / da biste izabrali
3 Pritiskajte
/ da biste izabrali ovu
postavku, a zatim pritisnite .
•• „AUTO“: Omogućite prijem
u formatu kodeka AAC ili LDAC.
•• „SBC“: Prijem u formatu kodeka SBC.
Dovršite povezivanje prateći
uputstva koja se prikazuju na
BLUETOOTH uređaju.
Kada se BLUETOOTH veza uspostavi,
na ekranu će se prikazati naziv
BLUETOOTH uređaja.
2 Pokrenite reprodukciju audio
izvora na BLUETOOTH uređaju.
Za detalje pogledajte uputstvo za
upotrebu BLUETOOTH uređaja.
Savet
Ako uparivanje i BLUETOOTH povezivanje
ne uspeju, uradite sledeće.
—— Skinite zaštitnu masku sa BLUETOOTH
uređaja ako je koristite.
—— Ponovo dodirnite BLUETOOTH
uređajem N-Mark na jedinici.
Da biste izašli iz menija sa opcijama,
pritisnite OPTIONS.
BLUETOOTH veza
„BT CODEC“ (Bluetooth kodek),
a zatim pritisnite .
Napomena
•• Možete da uživate u zvuku visokog
kvaliteta ako je izabran format AAC ili
LDAC. Ako ne možete da slušate AAC
ili LDAC zvuk sa uređaja ili ako se zvuk
prekida, izaberite „SBC“.
•• Ako promenite ovu postavku dok
je sistem povezan na BLUETOOTH
uređaj, veza sa BLUETOOTH uređajem
će biti prekinuta. Da biste se povezali
na BLUETOOTH uređaj, ponovo
uspostavite BLUETOOTH vezu.
41SR
Savet
LDAC je tehnologija audio-kodiranja
koju je razvila kompanija Sony i koja
omogućava prenos audio-sadržaja visoke
rezolucije, čak i putem BLUETOOTH veze.
Za razliku od drugih tehnologija kodiranja
koje su kompatibilne sa BLUETOOTH
funkcijom, kao što je SBC, ona radi bez
ikakve konverzije audio-sadržaja visoke
rezolucije naniže1) i omogućava prenos
približno tri puta više podataka2) od
ostalih tehnologija putem BLUETOOTH
bežične mreže uz neprikosnoveni kvalitet
zvuka, pomoću efikasnog kodiranja
i optimizovane paketizacije signala.
1) Izuzimajući
sadržaje u DSD formatu.
poređenju sa SBC (Subband Coding
– podpojasno kodiranje) tehnologijom,
kada je izabrana brzina protoka bitova
od 990 kbps (96/48 kHz) ili 909 kbps
(88,2/44,1 kHz).
2)U
Podešavanje režima
mirovanja
za BLUETOOTH
Režim mirovanja za BLUETOOTH
omogućava automatsko
isključivanje sistema kada
uspostavite BLUETOOTH vezu
sa BLUETOOTH uređaja.
1 Pritisnite OPTIONS.
2 Pritiskajte / da biste izabrali
„BT STBY“ (Režim mirovanja za
Bluetooth), a zatim pritisnite .
3 Pritiskajte
/ da biste izabrali ovu
postavku, a zatim pritisnite .
•• „ON“: Sistem se automatski
uključuje, čak i kada je sistem
u režimu mirovanja.
•• „OFF“: Isključuje ovu funkciju.
Da biste izašli iz menija sa opcijama,
pritisnite OPTIONS.
42SR
Uključivanje ili
isključivanje
BLUETOOTH signala
Na sistem možete da se povežete
sa uparenog BLUETOOTH uređaja u
svim funkcijama kada je BLUETOOTH
signal uključen. BLUETOOTH signal
je podrazumevano uključen.
Držite pritisnuto
+ i MEGA BASS
na jedinici približno 3 sekunde.
Na ekranu će se prikazati „BT ON“
(Bluetooth uključen) ili „BT OFF“
(Bluetooth isključen).
Napomena
•• Sledeće radnje ne možete da obavite
kada je BLUETOOTH signal isključen:
—— Uparivanje i/ili povezivanje
sa BLUETOOTH uređajem
—— Korišćenje opcije „Sony | Music
Center“
—— Promena BLUETOOTH audio-kodeka
•• Ako dodirnete N-Mark na jedinici NFCkompatibilnim BLUETOOTH uređajem ili
postavite BLUETOOTH režim mirovanja
na uključeno, BLUETOOTH signal će
automatski biti uključen.
Upravljanje
sistemom pomoću
pametnog
telefona ili tableta
(Sony | Music
Center)
Music Center“ na svoj uređaj.
3 Povežite sistem i uređaj putem
BLUETOOTH veze
(stranica 38).
4Pokrenite „Sony | Music Center“
i pratite uputstva na ekranu.
Napomena
•• Preporučujemo da koristite najnoviju
verziju aplikacije „Sony | Music Center“.
•• Ako aplikacija „Sony | Music Center“
ne radi ispravno, pritisnite BLUETOOTH
na jedinici da biste prekinuli
BLUETOOTH vezu, a zatim ponovo
uspostavite BLUETOOTH vezu kako
bi BLUETOOTH veza radila ispravno.
•• Operacije koje su dostupne putem
aplikacije „Sony | Music Center“ mogu
da se razlikuju u zavisnosti od audio
uređaja.
•• Za više detalja o aplikaciji „Sony | Music
Center“, pogledajte sledeću URL adresu.
http://info.vssupport.sony.net/help/
•• Specifikacije i dizajn prikaza aplikacije
„Sony | Music Center“ su podložni
promenama bez najave.
BLUETOOTH veza
„Sony | Music Center“ je namenska
aplikacija za upravljanje „Sony |
Music Center“-kompatibilnom
audio uređajima koje je proizvela
kompanija Sony pomoću pametnog
telefona ili tableta. Potražite „Sony
| Music Center“ na portalu Google
Play ili App Store i preuzmite
aplikaciju pomoću pametnog
telefona ili tableta.
„Sony | Music Center“ vam
omogućava:
—promenu
—
funkcije sistema,
kontrolu nad reprodukcijom diska/
USB uređaja i podešavanje FM
stanice.
—pretragu
—
muzičkog sadržaja
na disku/USB uređaju.
—prikaz
—
informacija o disku /
USB uređaju, kao što su vreme
reprodukcije i naslov.
—podešavanje
—
jačine zvuka
i promenu postavke zvuka.
—kontrolisanje
—
više sistema pomoću
funkcije Wireless Party Chain.
2 Preuzmite aplikaciju „Sony |
1 Potražite „Sony | Music Center“
ili skenirajte dvodimenzionalni
kôd ispod.
43SR
Lude zabave
uz aplikaciju
„Fiestable“
Funkcije za zabavu kućnog audiosistema kompanije Sony možete
da kontrolišete pomoću intuitivnog
i prefinjenog korisničkog interfejsa
aplikacije „Fiestable“. „Fiestable“
vam omogućava da kontrolišete
funkcije kao što su DJ Effect
i Karaoke. Takođe možete da uživate
u funkciji „Motion Control“
pomoću koje možete da upravljate
određenim funkcijama na sistemu
pomeranjem BLUETOOTH uređaja
u raznim smerovima.
„Fiestable“ je dodatna komponenta
aplikacije „Sony | Music Center“.
1 Potražite i preuzmite aplikaciju
„Sony | Music Center“ pomoću
svog uređaja (stranica 43).
2 Pretražite i preuzmite aplikaciju
„Fiestable“ na portalu Google
Play ili App Store na uređaj.
3 Povežite sistem i uređaj putem
BLUETOOTH veze (stranica 38).
4Pokrenite „Sony | Music Center“
i dodirnite ikonu „Fiestable“.
Napomena
Za više detalja o aplikaciji „Sony | Music
Center“, pogledajte sledeću URL adresu.
http://info.vssupport.sony.net/help/
44SR
Postizanje i deljenje
Party People ranga
i dobijanje bonus
funkcija pomoću opcije
Party King
Sistem ima jedinstvenu funkciju koja
može automatski da beleži kako
koristite sistem.
Na osnovu vašeg korišćenja sistem
će vas rangirati pomoću različitih
Party People rangiranja u skladu sa
unapred definisanim kriterijumima.
Što češće koristite sistem,
ostvarićete viši rang.
Kada postignete određeni Party
People rang, možete da podelite
svoj uspeh kroz društvene medije.
Sistem će takođe nagraditi vaše
uspehe bonus funkcijama.
Napomena
Da biste koristili ovu funkciju, uverite
se da su aplikacija „Sony | Music Center“
(stranica 43) i aplikacija „Fiestable“
(stranica 44) instalirane na vašem
uređaju.
1 Povežite sistem i uređaj
putem BLUETOOTH veze
(stranica 38).
2 Pokrenite „Sony | Music Center“
i dodirnite ikonu „Fiestable“.
Možete da proverite svoj trenutni
rang i bonus funkcije, kao
i da saznate kako da ostvarite
sledeći rang.
Prilagođavanje zvuka
Prilagođavanje zvuka
Za
Uradite sledeće
Ojačavanje bas
zvuka i stvaranje
snažnijeg zvuka
(MEGA BASS)
Pritiskajte MEGA
BASS da biste izabrali
„BASS ON“. Uključiće
se indikator MEGA
BASS. Da otkažete
funkciju, pritiskajte
MEGA BASS da
izaberete „BASS OFF“.
Biranje režima za
virtuelni fudbal
Imaćete utisak da ste na stadionu
dok gledate direktan prenos
fudbalske utakmice.
Imajte u vidu da režim Virtual
Football možete da izaberete samo
kada su aktivne funkcije AUDIO
IN i TV.
•• „ON NARRATION“ (Naracija
uključena): Možete da uživate
u realnom osećaju prisustva
na fudbalskom stadionu zahvaljujući
poboljšanom zvuku navijanja.
•• „OFF NARRATION“ (Naracija isključena):
Možete da uživate u realističnijem
osećaju prisustva na fudbalskom
stadionu zahvaljujući smanjenoj jačini
zvuka naracije uz istovremeno
poboljšanje zvuka navijanja.
Otkazivanje režima za virtuelni
fudbal
Pritiskajte SOUND FIELD +/– da biste
izabrali „FLAT“.
Napomena
•• Preporučujemo vam da izaberete režim
Virtual Football kada gledate prenos
fudbalske utakmice.
•• Ako čujete neprirodne zvukove
u sadržaju kada je izabrana postavka
„OFF NARRATION“ (Naracija isključena),
preporučuje se da koristite postavku
„ON NARRATION“ (Naracija uključena).
•• Ova funkcija ne podržava
monoauralni zvuk.
Kreiranje sopstvenog
zvučnog efekta
Prilagođavanje zvuka
Reprodukovanje Pritiskajte SOUND
zvučnog efekta FIELD +/– da biste
kluba (Fiesta)
izabrali „FIESTA“.
Da biste otkazali,
pritiskajte SOUND
FIELD +/– kako biste
izabrali drugo
zvučno polje.
Izbor zvučnog
Pritiskajte SOUND
polja
FIELD +/– da biste
izabrali željeno
zvučno polje. Da
biste otkazali,
pritiskajte SOUND
FIELD +/– kako biste
izabrali „FLAT“.
Pritiskajte SOUND FIELD +/– dok
gledate emitovanje fudbalske
utakmice.
Možete da pojačate ili oslabite nivoe
određenih frekventnih opsega,
a zatim da memorišete postavku
kao „CUSTOM EQ“ (Prilagođeni
ekvilajzer).
1 Pritisnite OPTIONS.
2 Pritiskajte / da biste izabrali
„CUSTOM EQ“ (Prilagođeni
ekvilajzer), a zatim pritisnite
.
3 Pritiskajte
/ da biste podesili
nivo ekvilajzera ili okružujuću
postavku, a zatim pritisnite .
45SR
4Ponovite 3. korak da biste
prilagodili nivo drugih
frekventnih opsega i okružujući
efekat.
Da biste izašli iz menija sa opcijama,
pritisnite OPTIONS.
Biranje prilagođenog
podešavanja ekvilajzera
Pritiskajte SOUND FIELD +/– da biste
izabrali „CUSTOM EQ“.
Pravljenje atmosfere
za zabavu (DJ Effect)
Koristite tastere na jedinici da biste
obavili ovu radnju.
1 Pritisnite sledeće dugme da
biste izabrali vrstu efekta.
•• FLANGER: Kreira efekat dubokog
i snažnog zvuka koji je sličan buci
mlaznog aviona.
•• ISOLATOR: Izoluje određeni
frekventni opseg
prilagođavanjem ostalih
frekventnih opsega. Na primer,
kada želite da se fokusirate na
vokale.
•• SAMPLER: Omogućava niz
specijalnih zvučnih efekata.
2 Promenite zvučni efekat.
Za FLANGER i ISOLATOR:
Da biste podesili nivo efekta,
okrenite dugme VOLUME/MULTI
CONTROL.
Za SAMPLER:
Pritiskajte SAMPLER da biste izabrali
željeni režim SAMPLER, a zatim
pritisnite S1, S2, S3 ili S4 da biste
emitovali SAMPLER zvuk.
Da biste neprekidno emitovali drugi
SAMPLER zvuk, okrenite dugme
VOLUME/DJ CONTROL.
46SR
Podešavanje nivoa zvuka
semplera
1 Pritisnite OPTIONS na daljinskom
upravljaču.
2 Pritiskajte
/ na daljinskom
upravljaču da biste izabrali
„SAMPLER“, a zatim pritisnite
.
3 Pritiskajte
/ na daljinskom
upravljaču da biste podesili
nivo zvuka semplera, a zatim
pritisnite .
Da biste izašli iz menija sa opcijama,
pritisnite OPTIONS na daljinskom
upravljaču.
Isključivanje efekta
•• Pritisnite DJ OFF.
•• Ponovo pritisnite dugme
izabranog efekta (samo
za FLANGER i ISOLATOR).
Napomena
•• DJ Effect se automatski isključuje kada:
—— isključite sistem.
—— promenite funkciju.
—— aktivirate ili deaktivirate funkcije Wired
Party Chain ili Wireless Party Chain.
—— promenite zvučno polje.
—— koristite Vocal Fader.
—— promenite taster (Key Control).
•• Ako aktivirate DJ Effect tokom prenosa,
zvučni efekat neće biti prenet na USB
uređaj.
•• Kružno dugme VOLUME/DJ CONTROL
na jedinici ne možete da koristite
za podešavanje jačine zvuka ako je
aktiviran DJ Effect.
Pritisnite  +/– na daljinskom
upravljaču da biste podesili jačinu zvuka.
Ostale radnje
Korišćenje funkcije
Control for HDMI
(Kontrola za HDMI)
Savet
Ako omogućite funkciju Control for HDMI
(„BRAVIA“ sinhronizacija) kada koristite
televizor kompanije Sony, funkcija Control
for HDMI sistema je takođe omogućena
automatski. Kada se podešavanja dovrše,
na ekranu će se prikazati „COMPLETE“
(Završeno).
Povezivanje televizora kompatibilnog
sa funkcijom Control for HDMI* putem
HDMI kabla (HDMI kabl velike brzine
sa Eternet vezom, ne isporučuje se)
omogućava jednostavno upravljanje
uređajem putem daljinskog
upravljača televizora.
Sledeće funkcije mogu se koristiti sa
funkcijom Control for HDMI.
•• Funkcija isključivanja sistema
•• Funkcija kontrole zvuka na sistemu
•• Audio Return Channel
•• Funkcija reprodukcije pritiskom na
jedno dugme
•• Remote Easy Control
•• Language Follow
Funkcija isključivanja sistema
* Control for HDMI je standard koji koristi
CEC (Consumer Electronics Control –
Kontrola potrošačke elektronike) za
omogućavanje HDMI (High-Definition
Multimedia Interface – Multimedijski
interfejs visoke rezolucije) uređajima da
se međusobno kontrolišu.
Ako uključite sistem dok gledate TV,
zvuk sa televizora će se emitovati
sa zvučnika sistema. Jačinu zvuka
sa sistema možete da prilagodite
pomoću daljinskog upravljača za TV.
Ako je zvuk televizora emitovan sa
zvučnika sistema kada ste prošli put
gledali TV, sistem će se automatski
uključiti kada ponovo uključite TV.
Operacijama takođe možete da
upravljate iz menija televizora. Za
detalje pogledajte uputstvo za
upotrebu televizora.
Priprema za korišćenje funkcije
Control for HDMI
Držite pritisnuto dugme SHIFT i
pritisnite SETUP, a zatim postavite
[HDMI SETUP] – [CONTROL FOR HDMI]
na sistemu na [ON] (stranica 32).
Podrazumevana postavka je [ON].
Omogućite postavke funkcije
Control for HDMI za televizor
povezan na sistem.
Napomena
Povezani uređaj se možda neće isključiti u
zavisnosti od statusa uređaja.
Funkcija kontrole zvuka na
sistemu
Ostale radnje
Napomena
Ove funkcije će možda funkcionisati sa
uređajima koje nije proizveo Sony, ali ne
garantujemo njihov rad.
Kada isključite TV, sistem će se
automatski isključiti.
Držite pritisnuto dugme SHIFT i
pritisnite SETUP, a zatim podesite
[HDMI SETUP] – [STANDBY LINKED
TO TV] na sistemu na [ON] ili [AUTO]
(stranica 33). Podrazumevana
postavka je [AUTO].
Napomena
•• Nivo jačine zvuka na sistemu se
prikazuje na TV ekranu u zavisnosti od
televizora. Može se razlikovati od nivoa
jačine zvuka na ekranu.
•• U zavisnosti od postavki na televizoru,
funkcija System Audio Control možda
neće biti dostupna. Za detalje pogledajte
uputstvo za upotrebu televizora.
47SR
Audio Return Channel
Language Follow
Ako je sistem povezan sa
priključkom HDMI IN televizora,
kompatibilnim sa funkcijom Audio
Return Channel, možete da slušate
zvuk sa televizora iz zvučnika
sistema bez povezivanja audiokabla (ne isporučuje se).
Držite pritisnuto dugme SHIFT i
pritisnite SETUP, a zatim postavite
[HDMI SETUP] – [AUDIO RETURN
CHANNEL] na [ON] (stranica 32).
Podrazumevana postavka je [ON].
Kada promenite jezik prikaza
na ekranu na televizoru, jezik
sistemskog menija na ekranu se
takođe menja.
Napomena
Ako televizor nije kompatibilan sa
funkcijom Audio Return Channel,
potrebno je povezati audio kabl (ne
isporučuje se) (stranica 20).
Funkcija reprodukcije pritiskom
na jedno dugme
Kada pritisnite  u DVD/CD ili USB
funkciji, televizor se automatski
uključuje. Ulaz televizora je
postavljen na HDMI ulaz sa kojim je
sistem povezan.
Napomena
U zavisnosti od televizora, početni deo
sadržaja koji se reprodukuje se možda
neće reprodukovati pravilno.
Remote Easy Control
Možete da izaberete sistem pomoću
dugmeta SYNC MENU na daljinskom
upravljaču televizora i da upravljate
sistemom.
Ovu funkciju je moguće koristiti ako
TV podržava meni za povezivanje.
Za detalje pogledajte uputstvo za
upotrebu televizora.
Napomena
•• U meniju za povezivanje na televizoru,
sistem se prepoznaje na televizoru kao
„Player“ (Plejer).
•• Neke radnje možda neće biti dostupne
sa nekim televizorima.
48SR
Uživanje u žičnoj reprodukciji pomoću više sistema
(funkcija Wired Party Chain)
Možete lančano da povežete više audio-sistema da biste stvorili zanimljivo
okruženje za zabavu i proizveli jači zvučni izlaz.
Jedan aktivirani sistem u lancu će biti Party Host i on će deliti muziku. Ostali
sistemi će postati Party Guests i reprodukovaće istu muziku koju reprodukuje
i Party Host.
Podešavanje funkcije Wired Party Chain
Podesite funkciju Wired Party Chain povezujući sve sisteme audio kablovima
(ne isporučuju se).
Pre nego što povežete kablove, obavezno iskopčajte kabl za napajanje
naizmeničnom strujom.
 Ako su svi sistemi opremljeni funkcijom Wired Party Chain
Primer: Kada povezujete uređaje koristeći ovaj sistem kao prvi sistem
Ostale radnje
Prvi sistem
Nastavite
povezivanje do
poslednjeg
sistema
Drugi
sistem
Poslednji
sistem
•• Poslednji sistem mora da bude povezan sa prvim sistemom.
•• Bilo koji sistem može da postane Party Host.
49SR
•• Možete da promenite da neki drugi sistem u lancu postane Party Host. Za
više detalja pogledajte „Da biste izabrali novi Party Host (kada su svi sistemi
opremljeni funkcijom Wired Party Chain)“ (stranica 51).
•• Vodite računa da bude izabrana funkcija koja nije AUDIO IN.
Ako je izabrana funkcija AUDIO IN, ova funkcija ne može da se koristi.
 Ako jedan od sistema nije opremljen funkcijom Wired Party Chain
Primer: Kada povezujete uređaje koristeći ovaj sistem kao prvi sistem
Nastavite
povezivanje do
poslednjeg
sistema
Prvi sistem
Drugi
sistem
Poslednji
sistem*
* Povežite sistem koji nije opremljen funkcijom Wired Party Chain sa poslednjim
sistemom, u suprotnom lanac će se zaustaviti na tom sistemu. Na poslednjem sistemu
obavezno izaberite funkciju Audio In.
•• Poslednji sistem se ne povezuje sa prvim sistemom.
•• Prvi sistem morate da izaberete kao Party Host tako da svi sistemi
reprodukuju istu muziku kada se aktivira funkcija Wired Party Chain.
50SR
Uživanje u funkciji
Wired Party Chain
1 Priključite kabl za napajanje
naizmeničnom strujom i
uključite sve sisteme.
2 Prilagodite jačinu zvuka na
svakom sistemu.
3 Aktivirajte funkciju Wired Party
Chain na sistemu koji ćete
koristiti kao Party Host.
Napomena
•• U zavisnosti od ukupnog broja jedinica
sistema koji su povezani, možda će biti
potrebno neko vreme da Party Guest
sistemi započnu reprodukciju muzike.
•• Menjanje nivoa jačine zvuka i
zvučnog efekta na Party Host sistemu
neće uticati na izlaz na Party Guest
sistemima.
muzički izvor kao Party Host, čak
i ako promenite funkciju na Party
Guest sistemu. Međutim, možete da
prilagodite jačinu zvuka i promenite
zvučni efekat na Party Guest sistemu.
•• Kada koristite mikrofon ili svirate gitaru
na Party Host sistemu, zvuk se neće
emitovati sa Party Guest sistema.
•• Kada jedan od sistema u lancu obavlja
USB prenos, sačekajte da sistem završi
prenos ili zaustavite prenos pre nego
što aktivirate funkciju Wired Party Chain.
•• Za detalje o upravljanju drugim
sistemima pogledajte uputstvo za
upotrebu tih sistema.
Da biste izabrali novi Party Host
(kada su svi sistemi opremljeni
funkcijom Wired Party Chain)
Ponovite 3. korak u odeljku „Uživanje
u funkciji Wired Party Chain“ na
sistemu koji želite da koristite kao
novi Party Host. Aktuelni Party Host
će automatski postati Party Guest. Svi
sistemi će reprodukovati istu muziku
koju reprodukuje novi Party Host.
Napomena
•• Drugi sistem možete da izaberete kao
novi Party Host samo nakon što je
na svim sistemima u lancu aktivirana
funkcija Wired Party Chain.
•• Ako izabrani sistem ne postane novi
Party Host posle nekoliko sekundi,
ponovite 3. korak u odeljku „Uživanje u
funkciji Wired Party Chain“.
Ostale radnje
Primer: Kada koristite ovaj sistem
kao Party Host
 Pritiskajte FUNCTION na jedinici
da biste izabrali funkciju koju
želite. Ako koristite vezu 
(stranica 49), nemojte birati
funkciju AUDIO IN. Ako izaberete
ovu funkciju, zvuk ne može da
se emituje.
 Pokrenite reprodukciju muzike,
a zatim držite pritisnuto
PARTY CHAIN na jedinici
2 sekunde ili duže.
Na ekranu će se prikazati „PARTY
CHAIN“. Party Host će pokrenuti
funkciju Wired Party Chain, a ostali
sistemi će automatski postati Party
Guest. Svi sistemi će reprodukovati
istu muziku koju reprodukuje Party
Host.
„WIRED P.CHAIN“ uključuje se
na ekranu sistema Party Host i
Party Guests.
•• Party Guest nastavlja da reprodukuje
Deaktiviranje funkcije Wired
Party Chain
Držite pritisnuto PARTY CHAIN
na sistemu Party Host 2 sekunde
ili duže.
Na ekranu se prikazuje
„LEAVE PARTY“.
51SR
Napomena
Ako se funkcija Wired Party Chain ne
deaktivira posle nekoliko sekundi, ponovo
pritisnite i držite PARTY CHAIN na
sistemu Party Host 2 sekunde ili duže.
Postavljanje Wired Party Chain
režima zvuka
Možete da postavite režim zvuka
kada se aktivira funkcija Wired Party
Chain.
1 Pritisnite OPTIONS.
2 Pritiskajte / da biste izabrali
„P CHAIN MODE“, a zatim
pritisnite .
3 Pritiskajte
/ da biste izabrali
željeni režim, a zatim pritisnite
.
•• „STEREO“: emituje stereo zvuk.
•• „RIGHT CH“: emituje monoauralni
zvuk desnog kanala.
•• „LEFT CH“: emituje monoauralni
zvuk levog kanala.
Da biste izašli iz menija sa opcijama,
pritisnite OPTIONS.
Uživanje u bežičnoj
reprodukciji pomoću
više zvučnika (funkcija
Wireless Party Chain)
Možete da povežete više audio
sistema u lanac putem BLUETOOTH
veze ako su svi sistemi opremljeni
funkcijom Wireless Party Chain. Ova
funkcija vam omogućava da kreirate
uzbudljivije okruženje zabave i da
proizvedete viši izlaz zvuka bez
kablovske veze.
Imajte u vidu da možete da
reprodukujete samo audio izvor sa
BLUETOOTH uređaja.
Prvi sistem u lancu koji će biti
aktiviran postaje Party Host, koji će
deliti muziku. Ostali sistemi će postati
Party Guests i reprodukovaće istu
muziku koju reprodukuje Party Host.
Podešavanje i uživanje u
funkciji Wireless Party Chain
Primer: Postavljanje uređaja MHC-V21D
kao prvog sistema (Party Host)
1 Uključite sve sisteme.
2 Podesite prvi sistem kao Party
Host.
 Dodirnite BLUETOOTH na
jedinici da biste izabrali funkciju
BLUETOOTH.
 Povežite BLUETOOTH uređaj
sa sistemom putem
BLUETOOTH veze.
52SR
 Pritisnite W.PARTY CHAIN na
jedinici.
Na ekranu treperi „CHAINING“.
Sistem ulazi u režim Wireless
Party Chain.
Kada sistem uđe u režim
podešavanja funkcije Wireless Party
Chain, veza sa BLUETOOTH
uređajem se automatski prekida.
3 Podesite drugi sistem kao Party
Guest.
 Dodirnite BLUETOOTH na
jedinici da biste izabrali funkciju
BLUETOOTH.
 Pritisnite W.PARTY CHAIN na
jedinici.
Drugi sistem postaje Party Guest.
„P.CHAIN“ se uključuje na ekranu.
Napomena
4Podesite treći sistem ili više njih
kao Party Guest.
Ponovite 3. korak.
Napomena
Povežite treći sistem ili više njih u
roku od 30 sekundi od povezivanja
prethodnog sistema. „P.CHAIN“ treperi
na ekranu sistema Party Host tokom
30 sekundi. Posle 30 sekundi sistem
neće moći da se poveže.
se poslednji Party Guest
poveže.
„P.CHAIN“ će prestati da trepće na
ekranu sistema Party Host i
BLUETOOTH uređaj će se ponovo
povezati sa sistemom Party Host.
6Počnite reprodukciju na
povezanom BLUETOOTH uređaju.
7 Podesite jačinu zvuka.
Kada se podesi jačina zvuka na
sistemu Party Host, podešava se
jačina zvuka i na sistemima Party
Guests. Ako želite da podesite
jačinu zvuka na određenom sistemu
Party Guest, podesite jačinu zvuka
na tom sistemu Party Guest.
Napomena
•• Ne možete da izaberete drugi sistem
kao novi sistem Party Host dok je
aktivna funkcija Wireless Party Chain.
•• Kada koristite mikrofon ili svirate gitaru
na Party Host sistemu, zvuk se neće
emitovati sa Party Guest sistema.
•• Funkcije Sleep Timer i Auto Standby nisu
dostupne na sistemima Party Guests.
•• Za detalje o upravljanju drugim
sistemima pogledajte uputstvo za
upotrebu tih sistema.
Ostale radnje
Funkcija Wireless Party Chain
otkazana je u sledećim situacijama.
—— Tokom jednog minuta nema
aktivnosti nakon podešavanja
sistema Party Host u 2. koraku.
—— W.PARTY CHAIN je pritisnuto na
sistemu Party Host pre dovršavanja
3. koraka.
5 Sačekajte 30 sekundi nakon što
Savet
Da biste dodali nove Party Guest sisteme
nakon što uspostavite Wireless Party Chain,
držite pritisnuto W.PARTY CHAIN na sistemu
Party Host, a zatim ponovite korak 3 iz
odeljka „Podešavanje i uživanje u funkciji
Wireless Party Chain“ (stranica 52).
Deaktiviranje funkcije Wireless
Party Chain
Pritisnite W.PARTY CHAIN na
sistemu Party Host.
Napomena
Kada promenite funkciju ili isključite Party
Host, funkcija Wireless Party Chain će se
deaktivirati.
53SR
Da biste prekinuli vezu sistema
Party Guest sa funkcijom
Wireless Party Chain
Pritisnite W.PARTY CHAIN na Party
Guest sistemu koji želite da napusti
vezu. U ovom slučaju, ostatak
sistema Wireless Party Chain će
ostati aktivan.
Napomena
Kada promenite funkciju ili isključite
određeni sistem Party Guest, taj sistem
Party Guest će napustiti Wireless Party
Chain vezu.
Podešavanje sinhronizacije
tokom rada funkcije Wireless
Party Chain
Kada se uspostavi Wireless Party
Chain veza, primenjivaće se sledeći
uslovi:
•• Ako se postavke funkcija Mega
Bass i Speaker Light promene
na sistemu Party Host, postavke
na sistemima Party Guests će se
takođe promeniti.
•• Postavke funkcija DJ Effect i
Karaoke, kao što su Vocal Fader
i Key Control, biće isključene
na sistemima Party Host i Party
Guests.
•• Postavke zvučnog polja se vraćaju
na podrazumevane vrednosti
na sistemima Party Host i Party
Guests.
•• Kada se sistem Party Host isključi,
isključuju se i sistemi Party Guests.
Slušanje muzike
bežičnim putem sa dva
sistema (funkcija
dodavanja zvučnika)
Da biste koristili ovu funkciju,
potrebna su dva sistema istog
modela.
Povezivanjem dva sistema putem
BLUETOOTH bežične tehnologije,
možete da uživate u muzici na
snažniji način. Takođe, audio izlaz
možete birati između dvostrukog
režima (u kojem dva sistema
reprodukuju isti zvuk) i stereo režima
(stereo zvuk).
U sledećim koracima dva sistema se
opisuju kao „sistem “ (ili sistem
Host) i „sistem “ (ili sistem Guest).
Napomena
•• Da biste koristili ovu funkciju, vodite
računa da aplikacija „Sony | Music
Center“ (stranica 43) bude instalirana
na BLUETOOTH uređaju.
•• Vodite računa da BLUETOOTH uređaj
bude uparen sa sistemom  i
sistemom . Detalje o operaciji
uparivanja potražite u „Uparivanje
sistema sa BLUETOOTH uređajem“
(stranica 38) ili „BLUETOOTH
povezivanje jednim dodirom pomoću
funkcije NFC“ (stranica 40).
Podešavanje i uživanje u
funkciji Speaker Add
1 Stavite dva sistema istog
modela najdalje 1 metar jedan
od drugog.
2 Uključite sistem  i sistem .
54SR
3 Pritisnite BLUETOOTH na
sistemu  i sistemu  da biste
izabrali BLUETOOTH funkciju.
Na ekranu će se prikazati
„BLUETOOTH“.
4Povežite sistem  i BLUETOOTH
uređaj putem BLUETOOTH veze
(stranica 38).
5 Pokrenite „Sony | Music Center“
i pratite uputstva na ekranu da
biste podesili funkciju Speaker
Add za sistem  i sistem .
„HOST“ se prikazuje na ekranu
sistema , a „GUEST“ se prikazuje
na ekranu sistema .
6Postavite izlazni režim pomoću
aplikacije „Sony | Music Center“
na BLUETOOTH uređaju.
•• Dvostruki režim: emituje stereo
zvuk sa oba sistema.
•• Stereo režim – desno: emituje
7 Pokrenite reprodukciju na
BLUETOOTH uređaju i
prilagodite jačinu zvuka.
Za više detalja pogledajte „Slušanje
muzike na BLUETOOTH uređaju“
(stranica 39).
Napomena
•• Kada koristite mikrofon ili svirate gitaru
na sistemu , zvuk se neće emitovati
sa sistema .
sistemu  kada koristite funkciju
Speaker Add:
—— Merač vremena za isključivanje
—— Automatski ulazak u režim mirovanja
—— Blokada za decu
—— Utišavanje vokala, kontrola visine
tona i ocenjivanje
—— Kontrolisanje sistema pomoću
daljinskog upravljača
Sinhronizacija postavki tokom
funkcije Speaker Add
•• Kada se uspostavi veza funkcije
Speaker Add, sledeće postavke
sistema  će se sinhronizovati sa
sistemom :
—Volume
—
—Mega
—
Bass
—Sound
—
field i Custom EQ
—DJ
— Effect
—Svetlosni
—
efekti zvučnika
•• Kada se gornje postavke promene
na sistemu  ili , postavke na
drugom sistemu se sinhronizuju.
•• Kada se isključi sistem ,
isključuje se i sistem .
Deaktiviranje funkcije Speaker
Add
Ostale radnje
mono zvuk desnog kanala sa
sistema , a levog kanala sa
sistema .
•• Stereo režim – levo: emituje mono
zvuk levog kanala sa sistema ,
a desnog kanala sa sistema .
•• Sledeće operacije nisu dostupne na
Koristite „Sony | Music Center“ i
pratite uputstva na ekranu.
Napomena
Ako jedan od dva sistema vraćate na
početna podešavanja dok koristite
funkciju Speaker Add, obavezno isključite
drugi sistem.
Ako ne isključite drugi sistem pre nego
što vratite funkciju Speaker Add na
početna podešavanja, mogu se prekinuti
BLUETOOTH veza i emitovanje zvuka.
Savet
•• Ako ne deaktivirate funkciju, sistem
će pokušati ponovo da uspostavi
poslednju vezu prilikom sledećeg
uključivanja.
55SR
•• Prebacite na SBC kodek kada koristite
funkciju Speaker Add. Za više detalja
pogledajte „Podešavanje BLUETOOTH
audio kodeka“ (stranica 41).
Pridruženo pevanje:
Karaoke
Priprema za karaoke
1 Pritisnite MIC LEVEL– da biste
smanjili nivo jačine zvuka
mikrofona.
Odnosno, pritiskajte MIC/GUITAR
LEVEL – na jedinici da biste smanjili
nivo jačine zvuka mikrofona.
zvuka koristeći kružno dugme VOLUME/
DJ CONTROL na jedinici ili dugme  +/–
na daljinskom upravljaču. Pritiskajte MIC
LEVEL+/– da biste podesili nivo jačine
zvuka mikrofona.
•• Kada koristite funkciju Wireless Party
Chain ili funkciju Speaker Add, zvuk iz
mikrofona emituje se samo iz sistema
sa kojim je mikrofon povezan.
•• Ako je zvuk iz mikrofona izuzetno
glasan, može biti izobličen. Pritiskajte
MIC LEVEL– da biste smanjili jačinu
zvuka mikrofona.
Smanjivanje zvuka vokala
(Vocal Fader)
Možete da umanjite zvuk vokala
u stereo izvoru.
2 Pritiskajte GUITAR na jedinici da
Pritiskajte VOCAL FADER da biste
izabrali „ON V FADER“ (Utišavanje
vokala uključeno).
3 Povežite opcioni mikrofon u
Takođe možete da držite pritisnuto
VOCAL FADER na jedinici da biste
izabrali „ON V FADER“.
biste izabrali „OFF“.
priključak MIC1 ili MIC2/GUITAR
na jedinici.
Povežite drugi opcioni mikrofon ako
želite da pevate u duetu.
4Pokrenite reprodukciju muzike i
podesite jačinu zvuka
mikrofona.
Pritiskajte MIC ECHO da biste
podesili efekat eha.
5 Počnite da pevate uz muziku.
Napomena
—— Ako se javi zavijanje:
udaljite
mikrofon od sistema.
—— promenite smer mikrofona.
—— pritiskajte MIC LEVEL–.
—— pritiskajte MIC ECHO da biste podesili
efekat eha.
•• Zvuk mikrofona neće se prenositi na
USB uređaj tokom USB prenosa.
56SR
•• Ne možete da podešavate nivo jačine
Da biste otkazali Vocal Fader
Pritiskajte VOCAL FADER da biste
izabrali „OFF“.
Promena tonaliteta (Key
Control – kontrola visine tona)
Pritisnite KEY CONTROL / tako
da odgovara vašem vokalnom
rasponu.
Aktiviranje režima ocenjivanja
karaoka (Score Mode – Režim
ocenjivanja)
Funkciju ocenjivanja možete da
koristite samo kada je mikrofon
povezan.
Ocena se izračunava pomoću skale
od 0 do 99 tako što se vaš glas
poredi sa muzičkim izvorom.
1 Pokrenite reprodukciju muzike.
2 Pritisnite SCORE pre nego što
počnete da pevate pesmu.
3 Nakon pevanja duže od jednog
minuta, ponovo pritisnite
SCORE da biste videli ocenu.
Menjanje glasa (Voice Changer)
Možete da promenite glas kada
govorite ili pevate u mikrofon.
Pritiskajte VOICE CHANGER da
biste promenili efekat glasa.
Da biste isključili Voice Changer
Pritiskajte VOICE CHANGER da biste
izabrali „OFF“.
Uživanje u zvuku gitare
1 Pritiskajte MIC/GUITAR LEVEL –
na jedinici da biste smanjili nivo
jačine zvuka gitare.
2 Koristite kabl za instrument (ne
biste izabrali efekat gitare.
•• „CLEAN“: originalni zvuk gitare.
Preporučuje se za električnu
gitaru ili elektro-akustičnu gitaru.
•• „O DRIVE“: izobličeni zvuk, sličan
preopterećenom pojačalu za
gitaru. Preporučuje se za
električnu gitaru.
•• „BASS“: originalni zvuk gitare.
Preporučuje se za bas gitaru.
4Počnite da svirate gitaru i
podesite jačinu zvuka gitare.
Zvuk gitare se emituje sa sistema.
Napomena
•• Može da dođe do zavijanja kada koristite
elektro-akustičnu gitaru sa efektom
„O DRIVE“. Pritiskajte MIC/GUITAR
LEVEL − na jedinici da biste smanjili
jačinu zvuka gitare. U suprotnom,
promenite na drugi efekat gitare.
•• Pre nego što iskopčate gitaru iz sistema,
pritiskajte MIC/GUITAR LEVEL − na jedinici
da biste smanjili jačinu zvuka gitare.
Isključivanje režima gitare
Pritiskajte GUITAR da biste
izabrali „OFF“.
Ostale radnje
Zvuk gitare možete da slušate
tako što ćete povezati gitaru sa
priključkom MIC2/GUITAR na
jedinici.
Možete takođe istovremeno da
svirate gitaru i pevate tako što ćete
povezati mikrofon sa priključkom
MIC1 na jedinici.
Zvuk gitare može da se promeni ako
izaberete efekat gitare.
3 Pritiskajte GUITAR na jedinici da
Uživanje u muzici uz
Speaker Light
1 Pritiskajte PARTY LIGHT da biste
izabrali „LED ON“.
Takođe možete da pritiskate
SPEAKER LIGHT na jedinici da biste
izabrali „LED ON“.
isporučuje se) da biste povezali
gitaru (ne isporučuje se) sa
priključkom MIC2/GUITAR na
jedinici.
57SR
2 Pritiskajte LIGHT MODE da biste
izabrali željeni režim
osvetljenja.
Režim osvetljenja je različit kada se
aktivira funkcija Wireless Party Chain.
Da biste isključili Speaker Light
Pritiskajte PARTY LIGHT (ili SPEAKER
LIGHT na jedinici) da biste izabrali
„LED OFF“.
Napomena
•• Ne gledajte direktno u deo koji emituje
svetlo kada je uključena funkcija
Speaker Light.
•• Ako je osvetljenje zvučnika bleštavo,
uključite svetla u prostoriji ili isključite
osvetljenje zvučnika.
•• Možete da uključite ili isključite Speaker
Light kada je uključena demonstracija.
1 Pritisnite OPTIONS.
2 Pritiskajte / da biste izabrali
„VOICE GUIDANCE“ (Glasovni
vodič), a zatim pritisnite .
3 Pritisnite
/ da biste izabrali
„ON“, a zatim pritisnite .
Glasovni vodič je aktiviran.
Da biste izašli iz menija sa opcijama,
pritisnite OPTIONS.
Da biste deaktivirali glasovni vodič
Izaberite „OFF“ u 3. koraku.
Podešavanje nivoa glasovnog
vodiča
1 Pritisnite OPTIONS.
2 Pritiskajte / da biste izabrali
„SAMPLER“, a zatim pritisnite
Korišćenje merača
vremena za isključivanje
Sistem se automatski isključuje
nakon programiranog vremena.
Pritiskajte SLEEP da biste izabrali
željeno vreme.
Da biste otkazali Sleep Timer (Merač
vremena za isključivanje), pritiskajte
SLEEP da biste izabrali „OFF“ (Isključeno).
Savet
Da biste proverili preostalo vreme do
isključivanja sistema, pritisnite SLEEP.
Korišćenje glasovnog
vodiča
Možete da čujete glasovni
vodič kada sistem uđe u režim
BLUETOOTH uparivanja ili se
BLUETOOTH uređaj povezuje sa
sistemom ili isključuje iz njega.
58SR
.
3 Pritiskajte
/ da biste podesili
nivo funkcije Voice Guidance, a
zatim pritisnite .
Da biste izašli iz menija sa opcijama,
pritisnite OPTIONS.
Napomena
•• Nivo jačine zvuka glasovnog vodiča
menja se u skladu sa nivoom jačine
zvuka sistema. Međutim, u nekim
slučajevima, nivo jačine zvuka
glasovnog vodiča možda se neće
promeniti.
•• U nekim slučajevima može da dođe do
kašnjenja glasovnog vodiča ili glasovni
vodič neće raditi.
Korišćenje opcione
opreme
1 Pritiskajte  – dok se na ekranu
ne prikaže „VOL MIN“
(Min. jačina zvuka).
2 Povežite opcionu opremu
(stranica 17).
3 Pritiskajte FUNCTION da biste
izabrali „AUDIO IN“.
4Pokrenite reprodukciju sa
povezane opreme.
5 Pritiskajte  + da biste podesili
jačinu zvuka.
Napomena
Sistem može automatski da uđe u režim
mirovanja ako je nivo jačine zvuka na
povezanoj opremi prenizak. Prilagodite
nivo jačine zvuka na opremi.
Da biste isključili funkciju automatskog
prelaska u stanje mirovanja, pogledajte
„Podešavanja funkcije za automatski
ulazak u stanje mirovanja“ (stranica 59).
Podešavanja funkcije
za automatski ulazak u
stanje mirovanja
Sistem automatski ulazi u režim
mirovanja za otprilike 15 minuta ako
ne preduzmete nijednu radnju ili ako
se ne emituje audio-signal.
Funkcija automatskog ulaska u
stanje mirovanja je podrazumevano
uključena.
1 Pritisnite OPTIONS.
2 Pritiskajte / da biste izabrali
„AutoSTBY“, a zatim pritisnite
Deaktiviranje dugmadi
na jedinici (Child Lock)
Držite pritisnuto dugme  na
jedinici duže od 5 sekundi.
Na ekranu će se prikazati „CHILD LOCK
ON“ (Dečija brava uključena).
Sistemom možete da upravljate samo
pomoću dugmadi na daljinskom
upravljaču.
Da biste isključili funkciju Child Lock,
držite pritisnuto dugme  na jedinici
duže od 5 sekundi dok se na ekranu ne
prikaže „CHILD LOCK OFF“ (Dečija brava
isključena).
3 Pritiskajte
/ da biste izabrali
„ON“ (Uključeno) ili „OFF“
(Isključeno), a zatim pritisnite .
Da biste izašli iz menija sa opcijama,
pritisnite OPTIONS.
Napomena
•• „AutoSTBY“ (Automatski režim
mirovanja) trepće na ekranu oko
2 minuta pre nego što sistem pređe u
režim mirovanja.
•• Funkcija automatskog ulaska u
stanje mirovanja ne radi u sledećim
slučajevima:
—— u toku rada funkcije tjunera.
—— kada se aktivira merač vremena za
isključivanje.
—— kada se poveže mikrofon ili gitara.
—— kada je sistem Party Guest u funkciji
Wireless Party Chain ili sistem Guest
u funkciji Speaker Add.
Ostale radnje
Možete da deaktivirate dugmad na
jedinici (osim ) da biste sprečili
pogrešnu upotrebu sistema, na
primer zbog dečjih nestašluka.
.
Napomena
•• Funkcija Child Lock automatski će
se isključiti kada iskopčate kabl za
napajanje naizmeničnom strujom.
•• Funkcija Child Lock ne može da se
aktivira kada otvorite ležište za disk.
59SR
Ažuriranje softvera
Softver ovog sistema može biti
ažuriran u budućnosti.
Unapred instalirani softver sistema
možete da ažurirate sa veb-lokacija
ispod.
Pratite postupak u nastavku da biste
ažurirali softver.
Za korisnike u Južnoj Americi:
<http://esupport.sony.com/LA>
Za korisnike u Evropi i Rusiji:
<http://www.sony.eu/support>
Za korisnike u ostalim zemljama/
regionima:
<http://www.sony-asia.com/support>
Dodatne informacije
Rešavanje problema
Ako naiđete na problem u
radu sistema, pronađite ga u
dolenavedenoj listi za proveru pri
rešavanju problema i preduzmite
radnju za otklanjanje problema.
Ako je problem i dalje prisutan,
obratite se najbližem Sony prodavcu.
Imajte u vidu da ako osoblje u servisu
promeni neke delove u toku popravke,
ti delovi mogu da budu zadržani.
Ako na ekranu trepću
„PROTECTX“ (X je broj) i
„CHECK MANUAL“
Odmah isključite kabl za napajanje
naizmeničnom strujom i proverite
da li nešto blokira ventilacione
otvore na jedinici.
Nakon što proverite i ustanovite
da nema problema, ponovo
povežite kabl za napajanje
naizmeničnom strujom, a zatim
uključite sistem. Ako se problem
ponavlja, kontaktirajte najbližeg
Sony prodavca.
Opšte
Uređaj neće da se uključi.
•• Proverite da li je kabl za napajanje
naizmeničnom strujom dobro
povezan.
Sistem je ušao u režim mirovanja.
•• Ovo nije kvar. Sistem automatski
prelazi u režim mirovanja ako se
tokom približno 15 minuta ne obavi
nijedna radnja ili nema emitovanja
audio signala (stranica 59).
60SR
Nema zvuka.
•• Podesite jačinu zvuka.
•• Proverite kako je povezana
opciona oprema, ako je ima
(stranica 17).
•• Uključite povezanu opremu.
•• Iskopčajte kabl za napajanje
naizmeničnom strujom, zatim ga
ponovo priključite i uključite sistem.
Nema zvuka iz mikrofona.
•• Podesite nivo jačine zvuka
mikrofona.
•• Uverite se da je mikrofon ispravno
povezan u MIC1 ili MIC2/GUITAR
priključak na jedinici.
•• Uverite se da je mikrofon uključen.
Na sistemu se ne čuje TV zvuk. Na
ekranu se prikazuju „CODE 01“ i
„SGNL ERR“.
•• Ovaj sistem podržava samo
2-kanalne linearne PCM formate.
Proverite podešavanje audioizlaza na televizoru. Ako je izabran
automatski režim, promenite ga u
režim PCM izlaza.
na televizoru podešen za
korišćenje spoljnih zvučnika.
Čuju se jake smetnje ili šum.
•• Pomerite sistem dalje od izvora
šuma.
•• Povežite sistem na drugu zidnu
utičnicu.
•• Instalirajte filter za šum
(neisporučuje se) na kabl za
napajanje naizmeničnom strujom.
•• Isključite okolnu električnu
opremu.
•• Buka koju stvaraju ventilatori
sistema mogu da se čuju kada se
sistem uključi. Ovo nije kvar.
•• Udaljite jedinicu od neonskih
znakova ili fluorescentnog svetla.
Daljinski upravljač ne radi.
•• Uklonite prepreke između
daljinskog upravljača i jedinice.
•• Približite daljinski upravljač
jedinici.
•• Uperite daljinski upravljač prema
senzoru na jedinici.
•• Zamenite baterije
(R03/veličine AAA).
•• Udaljite jedinicu od
fluorescentnog svetla.
Dolazi do mikrofonije.
•• Smanjite jačinu zvuka.
•• Udaljite mikrofon i gitaru od
sistema ili promenite smer
mikrofona.
Dodatne informacije
Nema slike/zvuka kada je veza
uspostavljena preko HDMI OUT
(TV) ARC priključka.
•• Promenite postavku u [HDMI
SETUP] (HDMI podešavanje) –
[HDMI RESOLUTION]. Problem je
možda rešen.
•• Oprema priključena u HDMI OUT
(TV) ARC priključak nije usklađena
sa formatom audio signala.
U tom slučaju, podesite [HDMI
SETUP] – [AUDIO(HDMI)] na [PCM]
(stranica 32).
•• Pokušajte sledeće:
—Isključite
—
sistem, a zatim ga
ponovo uključite.
—Isključite
—
povezanu opremu,
a zatim je ponovo uključite.
—Isključite
—
HDMI kabl, a zatim ga
ponovo uključite.
•• Proverite da li je izlaz za zvučnike
Opstaje nepravilan prikaz boja na
TV ekranu.
•• Odmah isključite TV, a zatim ga
ponovo uključite nakon 15 do
30 minuta. Ako se boje još uvek
prikazuju nepravilno, udaljite
sistem od televizora.
61SR
Kada pritisnete bilo koje dugme na
jedinici, prikazuje se „CHILD LOCK“
(Dečija brava).
•• Isključite funkciju Child Lock
(stranica 59).
Čuće se zvuk klika kada se sistem
uključi.
•• Ovo je zvuk rada uređaja i javlja se
kada npr. uključujete ili isključujete
sistem. Ovo nije kvar.
Zvuk gubi stereo efekat tokom
reprodukcije.
•• Isključite Vocal Fader (stranica 56).
•• Uverite se da je sistem pravilno
povezan.
Disk plejer
Ležište za disk se ne otvara, a na
ekranu se prikazuje „LOCKED“
(Zaključano).
•• Obratite se najbližem Sony
prodavcu ili lokalnom ovlašćenom
Sony servisu.
Ležište za disk se ne zatvara.
•• Umetnite disk pravilno.
Disk se ne izbacuje.
•• Ne možete da izbacite disk dok
je sinhronizovani prenos ili REC1
prenos u toku. Pritisnite  da biste
otkazali prenos, a zatim pritisnite
 na jedinici da biste izbacili disk.
•• Obratite se najbližem Sony
prodavcu.
Reprodukcija se ne pokreće.
•• Obrišite disk (stranica 70).
•• Ponovo umetnite disk.
•• Umetnite disk koji ovaj sistem može
da reprodukuje (stranica 8).
•• Uklonite disk i obrišite vlagu
sa diska, zatim ostavite sistem
uključen nekoliko sati dok vlaga
ne ispari.
62SR
•• Oznaka za region na DVD VIDEO
disku ne poklapa se sa sistemom.
Zvuk je isprekidan.
•• Obrišite disk (stranica 70).
•• Ponovo umetnite disk.
•• Pomerite jedinicu na mesto
na kojem nema vibracija.
Reprodukcija ne počinje od prve
numere.
•• Podesite režim reprodukcije
u normalnu reprodukciju
(stranica 26).
•• Izabrali ste funkciju za nastavak
reprodukcije. Dvaput pritisnite .
Zatim pritisnite  da biste
pokrenuli reprodukciju.
Ne možete da obavite neke funkcije
kao što je Stop (Zaustavi), Lock
Search (Brzo nalaženje mesta u toku
brzog premotavanja unapred ili
unazad), Slow-motion Play
(Usporena reprodukcija), Repeat Play
(Ponovljena reprodukcija) ili Shuffle
Play (Nasumična reprodukcija).
•• U zavisnosti od diska, možda
nećete moći da obavljate neke
od navedenih radnji. Pogledajte
uputstvo za upotrebu koje ste
dobili uz disk.
Nije moguće reprodukovati DATA
CD/DATA DVD (MP3, MPEG4 ili Xvid).
•• Podaci nisu uskladišteni u
podržanom formatu.
•• Uverite se da ste pre reprodukcije
izabrali pravilan režim za medije.
Znakovi u nazivu fascikle, nazivu
numere, nazivu datoteke i ID3
oznaci ne prikazuju se pravilno.
•• ID3 verzija nije verzija 1 (1.0/1.1) ili
verzija 2 (2.2/2.3).
•• Ovaj sistem može da prikaže
sledeće kodove znakova:
—Velika
—
slova (od A do Z)
—Brojeve
—
(od 0 do 9)
—Simbole
—
(< > * +, [ ] \ _)
Ostali znakovi se prikazuju kao „_“.
USB uređaj
Audio-datoteke ili fascikle na USB
uređaju nije moguće izbrisati.
•• Proverite da li je USB uređaj
zaštićen od upisivanja.
napajanje isključeno u toku
brisanja. Izbrišite delimično
izbrisanu datoteku. Ako problem
nije otklonjen, USB uređaj je
možda pokvaren. Pogledajte
uputstvo za upotrebu USB uređaja
o tome kako da rešite taj problem.
Nema zvuka.
•• USB uređaj nije pravilno povezan.
Isključite sistem i ponovo povežite
USB uređaj, a zatim uključite
sistem i proverite da li se „USB“
prikazuje na ekranu.
Čuje se šum, zvuk je isprekidan ili
izobličen.
•• Koristite nepodržani USB uređaj.
Na Web lokaciji proverite
informacije o kompatibilnim USB
uređajima (stranica 11).
•• Isključite sistem i ponovo povežite
USB uređaj, a zatim uključite sistem.
•• Muzički podaci sadrže šumove ili
je zvuk izobličen. Do pojave šuma
je možda došlo prilikom postupka
prenosa. Izbrišite datoteku, a zatim
pokušajte sa prenosom ponovo.
•• Brzina protoka bitova koja je
korišćena pri kodiranju audiodatoteke je bila mala. Pošaljite
audio-datoteku sa većom brzinom
protoka bitova na USB uređaj.
Poruka „READING“ se prikazuje
tokom dužeg vremena ili je
potrebno mnogo vremena pre
nego što reprodukcija započne.
•• Postupak učitavanja može
potrajati duže u sledećim
slučajevima.
—Na
— USB uređaju ima mnogo
fascikli ili datoteka (stranica 10).
—Struktura
—
datoteka je veoma
složena.
—Memorija
—
je velikog kapaciteta.
Dodatne informacije
Pri prenosu sadržaja dolazi do
greške.
•• Koristite nepodržani USB uređaj.
Na Web lokaciji proverite
informacije o kompatibilnim USB
uređajima (stranica 11).
•• USB uređaj nije pravilno
formatiran. Pogledajte uputstva
za upotrebu USB uređaja o tome
kako da ga formatirate.
•• Isključite sistem i uklonite USB
uređaj. Ako USB uređaj ima
prekidač za napajanje, isključite
USB uređaj i uključite ga ponovo
nakon što ga uklonite iz sistema.
Zatim ponovo obavite prenos.
•• Ako radnje prenosa i brisanja
ponavljate više puta, struktura
datoteka na USB uređaju će
postati fragmentirana. Pogledajte
uputstvo za upotrebu USB uređaja
o tome kako da rešite taj problem.
•• USB uređaj je iskopčan ili je
napajanje isključeno u toku
prenosa. Izbrišite delimično
prenetu datoteku i ponovo
obavite prenos. Ako problem nije
otklonjen, USB uređaj je možda
pokvaren. Pogledajte uputstvo
za upotrebu USB uređaja o tome
kako da rešite taj problem.
•• USB uređaj je iskopčan ili je
63SR
—Interna
—
memorija je
fragmentirana.
Na ekranu se prikazuje „NO FILE“
(Nema datoteke).
•• Sistem je prešao u režim za
ažuriranje softvera, pa je sva
dugmad (osim ) deaktivirana.
Pritisnite  na jedinici da biste
otkazali ažuriranje softvera.
Na ekranu se prikazuje „OVER
CURRENT“ (Prekomerna struja).
•• Došlo je do problema sa nivoom
električne struje na (USB) ulazu.
Isključite sistem i uklonite USB
uređaj iz ulaza. Uverite se da ne
postoji problem sa USB uređajem.
Ako se na displeju i dalje prikazuju
iste poruke, kontaktirajte najbližeg
Sony prodavca.
Greške na displeju.
•• Podaci uskladišteni na USB
uređaju su možda oštećeni,
obavite prenos ponovo.
•• Ovaj sistem može da prikaže
sledeće kodove znakova:
—Velika
—
slova (od A do Z)
—Brojeve
—
(od 0 do 9)
—Simbole
—
(< > * +, [ ] \ _)
Ostali znakovi se prikazuju kao „_“.
USB uređaj nije prepoznat.
•• Isključite sistem i ponovo povežite
USB uređaj, a zatim uključite
sistem.
•• Na Web lokaciji proverite
informacije o kompatibilnim USB
uređajima (stranica 11).
•• USB uređaj ne funkcioniše
ispravno. Pogledajte uputstvo
za upotrebu USB uređaja o tome
kako da rešite taj problem.
64SR
Reprodukcija se ne pokreće.
•• Isključite sistem i ponovo povežite
USB uređaj, a zatim uključite sistem.
•• Na Web lokaciji proverite
informacije o kompatibilnim USB
uređajima (stranica 11).
Reprodukcija ne započinje od prve
datoteke.
•• Podesite režim reprodukcije
u normalnu reprodukciju
(stranica 26).
Nije moguća reprodukcija datoteka.
•• Uverite se da ste pre reprodukcije
izabrali pravilan režim za medije.
•• Nisu podržani USB uređaji
formatirani sistemima datoteka
koje nisu FAT16 ili FAT32.*
•• Ako koristite USB uređaj koji je
podeljen na particije, moguće
je reprodukovati samo audiodatoteke na prvoj particiji.
* Ovaj sistem podržava FAT16 i FAT32, ali
neki USB uređaji možda ne podržavaju
sve ove FAT sisteme datoteka. Detaljne
informacije potražite u uputstvu
za upotrebu svakog USB uređaja ili
kontaktirajte proizvođača.
Slika
Nema slike.
•• Proverite da li je sistem dobro
povezan.
•• Ako je video kabl ili HDMI kabl
oštećen, zamenite ga novim.
•• Uverite se da ste povezali jedinicu
sa priključkom za HDMI ulaz ili
priključkom za video ulaz na
televizoru (stranica 19).
•• Uverite se da ste uključili TV i da
njime rukujete pravilno.
•• Pobrinite se da izaberete ulaz u
skladu sa vezom na televizoru
kako biste mogli da prikažete slike
sa sistema.
•• (Osim za modele za Južnu
Ameriku, Evropu i Rusiju) Uverite
se da ste sistem boja podesili
pravilno, u skladu sa sistemom
boja na televizoru.
Pojavljuju se smetnje u slici.
•• Obrišite disk (stranica 70).
•• Ako video signal sa sistema mora
da prolazi preko video rikordera
do televizora, na kvalitet slike
može da utiče signal za zaštitu
od kopiranja koji se primenjuje na
nekim DVD VIDEO programima.
•• (Osim za modele za Južnu
Ameriku, Evropu i Rusiju) Kada
reprodukujete VIDEO CD snimljen
u sistemu boja različitom od onog
koji ste podesili na sistemu, slika
može da bude izobličena (stranica
21, 30).
•• (Osim za modele za Južnu Ameriku,
Evropu i Rusiju) Podesite sistem
boja tako da se podudara sa
televizorom (stranica 21, 30).
Nije moguće promeniti jezik
zvučnog zapisa.
•• Višejezične numere nisu snimljene
na DVD VIDEO koji se reprodukuje.
•• DVD VIDEO zabranjuje promenu
jezika za zvučni zapis.
Nije moguće promeniti jezik
titlova.
•• Višejezični titlovi nisu snimljeni na
DVD VIDEO koji se reprodukuje.
•• DVD VIDEO zabranjuje promenu
titlova.
Uglove kamere nije moguće
promeniti.
•• Više uglova kamere nije snimljeno
na DVD VIDEO koji se reprodukuje.
•• DVD VIDEO zabranjuje promenu
uglova.
Tjuner*
Čuje se jako brujanje ili šum ili
stanice ne mogu da se primaju.
•• Povežite antenu pravilno.
•• Promenite lokaciju antene i njenu
orijentaciju da biste dobili dobar
prijem.
•• Isključite obližnju električnu
opremu.
* Radio-prijem možda neće biti moguć
u zavisnosti od uslova radio-talasa ili
gustine naselja u vašem području.
BLUETOOTH uređaj
Uparivanje nije moguće.
•• Približite BLUETOOTH uređaj
sistemu.
•• Uparivanje možda neće biti
moguće ako se blizu sistema
nalaze drugi BLUETOOTH uređaji.
U tom slučaju, isključite druge
BLUETOOTH uređaje.
•• Obavezno unesite pravilnu šifru
kada birate naziv sistema (ovaj
sistem) na BLUETOOTH uređaju.
Dodatne informacije
Ne možete da izaberete odnos
širine i visine na TV ekranu.
•• Odnos širine i visine je fiksiran
na DVD VIDEO disku i u video
datoteci.
•• U zavisnosti od televizora, možda
nećete moći da promenite odnos
širine i visine.
Titlovi ne mogu da se isključe.
•• DVD zabranjuje isključivanje
titlova.
BLUETOOTH uređaj ne može da
detektuje sistem ili se na ekranu
prikazuje „BT OFF“ (Bluetooth
isključen).
•• Podesite BLUETOOTH signal na
„BT ON“ (Bluetooth uključen)
(stranica 42).
65SR
Povezivanje nije moguće.
•• BLUETOOTH uređaj koji ste
pokušali da povežete ne podržava
A2DP profil i ne može da se
poveže sa sistemom.
•• Omogućite BLUETOOTH funkciju
BLUETOOTH uređaja.
•• Uspostavite vezu sa BLUETOOTH
uređaja.
•• Informacije o registraciji
uparivanja su izbrisane. Ponovo
obavite uparivanje.
Zvuk je isprekidan ili se menja ili je
veza prekinuta.
•• Sistem i BLUETOOTH uređaj su
previše udaljeni jedan od drugog.
•• Ako između sistema i BLUETOOTH
uređaja postoje prepreke, uklonite
ih ili ih zaobiđite.
•• Ako se u blizini nalazi oprema
koja emituje elektromagnetno
zračenje, poput uređaja sa
funkcijom za bežični LAN, drugi
BLUETOOTH uređaj ili mikrotalasna
rerna, pomerite je na drugo mesto.
Zvuk sa BLUETOOTH uređaja se ne
čuje na sistemu.
•• Prvo povećajte jačinu zvuka na
BLUETOOTH uređaju, a zatim
podesite jačinu zvuka koristeći
+/–.
Čuje se jako brujanje, šum ili
izobličen zvuk.
•• Ako između sistema i BLUETOOTH
uređaja postoje prepreke, uklonite
ih ili ih zaobiđite.
66SR
•• Ako se u blizini nalazi oprema
koja emituje elektromagnetno
zračenje, poput uređaja sa
funkcijom za bežični LAN, drugi
BLUETOOTH uređaj ili mikrotalasna
rerna, pomerite je na drugo mesto.
•• Smanjite jačinu zvuka na
povezanom BLUETOOTH uređaju.
Control for HDMI („BRAVIA“ Sync)
Sistem se ne uključuje čak ni kada
je TV uključen.
•• Držite pritisnuto dugme SHIFT
i pritisnite SETUP, a zatim
podesite [HDMI SETUP] –
[CONTROL FOR HDMI] na [ON]
(stranica 32). TV mora da
podržava funkciju Control for
HDMI (stranica 47). Za detalje
pogledajte uputstvo za upotrebu
televizora.
•• Proverite postavke zvučnika na
televizoru. Sistem se aktivno
sinhronizuje sa postavkama
zvučnika na televizoru. Za detalje
pogledajte uputstvo za upotrebu
televizora.
•• Ako je prethodni put zvuk
emitovan sa zvučnika televizora,
sistem se ne uključuje čak i kada je
TV uključen.
Sistem se isključuje kada
isključite TV.
•• Proverite postavku za [HDMI
SETUP] – [STANDBY LINKED TO
TV] (stranica 33). Kada je opcija
[STANDBY LINKED TO TV] (Režim
mirovanja povezan sa televizorom)
postavljena na [ON], sistem
se automatski isključuje kada
isključite TV, bez obzira na ulaz.
Sistem se ne isključuje čak ni kada
se TV isključi.
•• Proverite postavku [HDMI SETUP]
– [STANDBY LINKED TO TV]
(stranica 33).
Da biste automatski isključili
sistem bez obzira na ulaz
kada isključite TV, podesite
[STANDBY LINKED TO TV] na [ON].
TV mora da podržava funkciju
Control for HDMI (stranica 47).
Za detalje pogledajte uputstvo za
upotrebu televizora.
kojem ste povezali TV i sistem, zvuk
sistema može da bude isključen,
a „ “ (isključivanje zvuka) počinje
da svetli na ekranu jedinice. Ako se
to desi, prvo uključite TV, a zatim
sistem.
•• Podesite podešavanja zvučnika na
televizoru (BRAVIA) za audio-sistem.
Pogledajte uputstvo za upotrebu
televizora za više informacija o
njegovom podešavanju.
Zvuk se emituje i sa sistema i sa
televizora.
•• Isključite zvuk na sistemu ili
televizoru.
•• Promenite izlaz zvučnika na
televizoru na TV zvučnik ili
audio-sistem.
Funkcija Control for HDMI ne radi
pravilno.
•• Proverite vezu sa sistemom
(stranica 17).
•• Aktivirajte funkciju Control for HDMI
na televizoru. Za detalje pogledajte
uputstvo za upotrebu televizora.
•• Sačekajte malo, a zatim pokušajte
ponovo. Ako iskopčate sistem,
biće potrebno neko vreme pre
nego što radnje budu izvodljive.
Sačekajte 15 sekundi ili duže, a zatim
pokušajte ponovo.
•• Uverite se da TV povezan sa
sistemom podržava funkciju Control
for HDMI.
•• Tip i broj uređaja kojima se može
upravljati funkcijom Control for
HDMI je ograničen standardom
HDMI CEC na sledeći način:
—Uređaji
—
za snimanje (Blu-ray Disc
rikorder, DVD rikorder itd.):
do 3 uređaja
—Uređaji
—
za reprodukciju (Blu-ray
Disc plejer, DVD plejer itd.): do
3 uređaja (ovaj sistem koristi
jedan od njih)
Dodatne informacije
TV zvuk se ne emituje sa sistema.
•• Proverite tip i vezu HDMI kabla
ili audio kabla koji je povezan sa
sistemom i televizorom (stranica
19).
•• Ako je TV kompatibilan sa
funkcijom Audio Return Channel
(Povratni audio kanal), uverite
se da je sistem povezan sa
ARC kompatibilnim HDMI
IN priključkom na televizoru
(stranica 19). Ako se zvuk
i dalje ne emituje ili ako se
prekida, povežite audio kabl
(ne isporučuje se), držite pritisnuto
dugme SHIFT i pritisnite SETUP,
a zatim podesite [HDMI SETUP] –
[AUDIO RETURN CHANNEL] na
[OFF] (stranica 32).
•• Ako TV nije kompatibilan sa
funkcijom Audio Return Channel,
zvuk sa televizora se neće
emitovati na sistemu, čak ni ako
je sistem povezan sa HDMI IN
priključkom na televizoru. Za
emitovanje zvuka sa televizora na
sistemu, povežite audio kabl (ne
isporučuje se) (stranica 20).
•• Promenite funkciju sistema na
„TV“ (stranica 20).
•• Povećajte jačinu zvuka sistema.
•• U zavisnosti od redosleda po
67SR
—Uređaji
—
vezani za tjuner: do
4 uređaja
—Audio-sistem
—
(risiver/slušalice):
do 1 uređaj (koji koristi ovaj
sistem)
Funkcije Wired Party Chain,
Wireless Party Chain i Speaker
Add
Funkciju Wired Party Chain nije
moguće aktivirati.
•• Proverite veze (stranica 49).
•• Uverite se da su audio-kablovi
pravilno povezani.
Na ekranu trepće „PARTY CHAIN“.
•• Možete da izaberete funkciju
AUDIO IN ako uspostavite vezu
 (stranica 49) tokom funkcije
Wired Party Chain. Izaberite drugu
funkciju (stranica 51).
•• Držite pritisnuto PARTY CHAIN
na jedinici.
•• Isključite sistem, a zatim ga
ponovo uključite.
Funkcija Wired Party Chain ne radi
ispravno.
•• Isključite sistem. Zatim ponovo
uključite sistem i aktivirajte
funkciju Wired Party Chain.
BLUETOOTH uređaj ne može da se
poveže sa sistemom tokom
funkcije Wireless Party Chain.
•• Nakon što povežete sve sisteme,
obavite uparivanje i povezivanje
između BLUETOOTH uređaja i
sistema Party Host.
BLUETOOTH uređaj ne može da se
poveže sa sistemom tokom
funkcije Speaker Add.
•• Nakon što povežete dva sistema
istog modela, obavite uparivanje
i povezivanje između BLUETOOTH
uređaja i sistema Host.
Vraćanje sistema u početno stanje
Ako sistem i dalje ne funkcioniše
pravilno, vratite ga na fabrička
podrazumevana podešavanja.
Koristite tastere na jedinici da biste
obavili ovu radnju.
1 Isključite kabl za napajanje
naizmeničnom strujom, a zatim ga
ponovo priključite.
2 Pritisnite  da biste uključili sistem.
3 Držite pritisnuto GUITAR i MEGA
BASS približno 3 sekunde.
Na ekranu će se prikazati „RESET“
(Poništi).
Kada se vraćanje sistema u početno
stanje dovrši, sistem se automatski
ponovo pokreće. Pritisnite  da biste
uključili sistem.
Sve informacije o BLUETOOTH
uparivanju i postavke koje je
konfigurisao korisnik, kao što su
memorisane radio stanice, vratiće se
na fabričke podrazumevane postavke
(osim nekih postavki u meniju za
podešavanje).
Da biste poništili sve postavke menija
za podešavanje, pogledajte „Vraćanje
postavki menija za podešavanje na
podrazumevane vrednosti“
(stranica 68).
Vraćanje postavki menija za
podešavanje na podrazumevane
vrednosti
68SR
Postavke menija za podešavanje (osim
podešavanja [PARENTAL CONTROL])
možete da vratite na podrazumevane
vrednosti.
1 Držite pritisnuto dugme SHIFT i
pritisnite SETUP.
Na TV ekranu će se pojaviti meni za
podešavanje.
2 Pritiskajte
/ da biste izabrali
[SYSTEM SETUP], a zatim
pritisnite .
Prva tri
znaka
servisnog
broja
Uzrok i radnja za
otklanjanje problema
E XX
(XX je broj)
Da bi se sprečio kvar,
sistem je pokrenuo
funkciju
samodijagnostike.
•• Obratite se najbližem
3 Pritiskajte
/ da biste izabrali
[RESET], a zatim pritisnite .
Sony prodavcu ili
lokalnom ovlašćenom
Sony servisu i dajte im
5-cifreni servisni broj.
Primer: E 61 10
4 Pritiskajte
/ da biste izabrali
[YES], a zatim pritisnite .
Potrebno je nekoliko sekundi da se
radnja dovrši. Nemojte da pritiskate
 tokom vraćanja sistema u
početno stanje.
Funkcija samodijagnostike
Slova/brojevi prikazuju se na TV
ekranu ili ekranu
Prva tri
znaka
servisnog
broja
Uzrok i radnja za
otklanjanje problema
C 13
Ovaj disk je prljav.
•• Očistite disk mekom
tkaninom (stranica 70).
C 31
Disk nije pravilno
umetnut.
•• Isključite sistem, a zatim
ga ponovo uključite.
Zatim ponovo umetnite
disk ispravno.
Jedna od sledećih poruka će se
možda prikazivati ili treptati na
ekranu tokom rada.
CANNOT PLAY
•• Umetnut je disk koji nije moguće
reprodukovati.
•• Umetnut je DVD VIDEO sa
nepodržanom oznakom za region.
CODE 01/SGNL ERR
Nepodržani audio signal se prima sa
HDMI IN (ARC) priključka povezanog
televizora (stranica 19).
DATA ERROR
•• Datoteka je kreirana u
nepodržanom formatu.
•• Tipovi datoteke ne odgovaraju
formatu datoteke.
Dodatne informacije
Kada je funkcija samodijagnostike
aktivirana da bi se sprečio kvar
sistema, prikazuje se servisni broj.
Servisni broj sastoji se od slova i
brojeva (npr. C 13 50). U sledećoj
tabeli potražite uzrok i rešenje.
Poruke
DEVICE ERROR
USB uređaj nije mogao da bude
prepoznat ili je povezan nepoznat
uređaj.
DEVICE FULL
Memorija USB uređaja je puna.
69SR
ERASE ERROR
Brisanje audio-datoteka ili fascikli na
USB uređaju nije uspelo.
FATAL ERROR
USB uređaj je uklonjen u toku
prenosa ili brisanja i možda je
oštećen.
FOLDER FULL
Ne možete da obavite prenos
na USB uređaj jer je broj fascikli
dostigao maksimum.
NoDEVICE
Nijedan USB uređaj nije priključen ili
je priključen nepodržani uređaj.
NO DISC
U jedinci nema diska.
NO MUSIC
Izvor reprodukcije ne sadrži
podržane audio-datoteke.
NO SUPPORT
Povezan je nepodržani USB uređaj
ili je USB uređaj povezan kroz USB
čvorište.
NO VIDEO
Izvor reprodukcije ne sadrži
podržane video datoteke.
NOT USE
Pokušali ste da obavite određenu
radnju u uslovima kada je njeno
obavljanje zabranjeno.
OVER CURRENT
Otkrivena je prekomerna struja sa
(USB) ulaza.
PROTECT
USB uređaj je zaštićen od upisivanja.
PUSH STOP
Pokušali ste da obavite radnju koja
može da bude obavljena samo kada
je reprodukcija zaustavljena.
70SR
READING
Sistem čita informacije sa diska
ili USB uređaja. Neke radnje nisu
dostupne.
REC ERROR
Prenos nije započeo, zaustavljen je
pre završetka ili nije mogao da bude
obavljen iz drugog razloga.
TRACK FULL
Ne možete da obavljate prenos
na USB uređaj jer je broj datoteka
dostigao maksimum.
Mere opreza
Kada nosite jedinicu
Da biste izbegli oštećivanje
mehanizma diska, postupite na
sledeći način pre prenošenja jedinice.
Koristite tastere na jedinici da biste
obavili ovu radnju.
1 Pritisnite  da biste uključili
sistem.
2 Pritiskajte FUNCTION da biste
izabrali „DVD/CD“.
3 Izvadite disk.
Pritisnite  da biste otvorili i zatvorili
ležište za disk.
Sačekajte da se na ekranu prikaže
„NO DISC“ (Nema diska).
4 Pritisnite  da biste isključili
sistem.
5 Iskopčajte kabl za napajanje
naizmeničnom strujom.
Napomene o diskovima
•• Pre reprodukcije, očistite disk krpom
za čišćenje od centra ka ivici.
•• Ne čistite diskove rastvaračima poput
benzina, razređivača ili komercijalno
dostupnih sredstava za čišćenje
ili antistatičkim sprejevima za
gramofonske ploče.
•• Ne izlažite diskove direktnom
sunčevom svetlu ili izvorima toplote
poput otvora za dovod toplog vazduha
niti ih ostavljajte u automobilu koji je
parkiran na direktnom sunčevom svetlu.
Za bezbednost
•• Izvucite kabl za napajanje naizmeničnom
strujom iz zidne utičnice ako uređaj
nećete koristiti u dužem periodu. Prilikom
iskopčavanja sistema, uvek uhvatite
utikač. Nikada ne povlačite sam kabl.
•• Ako u sistem dospe neki predmet ili
tečnost, isključite sistem iz mrežnog
napajanja i odnesite ga na proveru u
ovlašćeni servis pre nastavka upotrebe.
•• Kabl za napajanje naizmeničnom
strujom morate da zamenite samo kod
ovlašćenog servisera.
Rukovanje sistemom
Ovaj sistem nije otporan na prskanje ili
vodu. Pobrinite se da ne prskate vodu po
sistemu niti da ga čistite vodom.
Za postavljanje
•• Ne postavljajte sistem u nagnuti
Ugrađeni sistem zvučnika nije magnetno
oklopljen, pa slika na obližnjim TV
prijemnicima može da postane magnetno
izobličena. U tom slučaju isključite TV,
sačekajte od 15 do 30 minuta, a zatim ga
ponovo uključite. Ako nema poboljšanja,
postavite sistem dalje od televizora.
VAŽNA NAPOMENA
Pažnja: Ako se statična slika ili meni
sistema prikazuju na TV ekranu u
dužem periodu preko ovog sistema,
rizikujete trajno oštećenje TV ekrana.
Na taj problem su posebno osetljivi
projekcioni televizori.
Čišćenje kućišta
Ovaj sistem čistite mekanom krpom
koja je nakvašena u rastvoru blagog
deterdženta.
Ne koristite abrazivne materijale, prašak
za ribanje ili rastvarač poput razređivača,
benzina ili alkohola.
BLUETOOTH komunikacija
•• BLUETOOTH uređaje bi trebalo da
koristite na udaljenosti do 10 metara i
između njih ne bi trebalo da se nalaze
prepreke. Opseg efikasne komunikacije
može da postane kraći pod sledećim
uslovima.
—— Kada se između uređaja koji su
povezani BLUETOOTH vezom nalazi
osoba, metalni objekat, zid ili neka
druga prepreka.
—— Kada se nalazite na lokaciji na kojoj
se koristi bežični LAN.
—— U blizini uključene mikrotalasne
rerne.
—— Ako se nalazite na lokaciji na kojoj se
generišu elektromagnetni talasi
Dodatne informacije
položaj ili na lokacije koje su izuzetno
tople, hladne, prašnjave, prljave ili
vlažne, odnosno ako mu nedostaje
odgovarajuća ventilacija ili je izložen
vibraciji, direktnom sunčevom svetlu ili
sjajnom svetlu.
•• Budite pažljivi prilikom postavljanja
sistema na posebno tretirane površine
(npr. voskirane, lakirane, polirane) jer
može doći do pojave mrlja ili gubitka boje.
•• Ako sistem direktno unesete iz
hladnog u toplo mesto ili ga postavite
u prostoriju sa dosta vlage, može doći
do kondenzacije vlage na sočivu unutar
uređaja, što može dovesti do kvara.
U tom slučaju, izvadite disk i ostavite
sistem uključenim oko jednog sata dok
vlaga ne ispari.
Sistem zvučnika
Zagrevanje
•• Zagrevanje jedinice tokom rada je
normalno i ne predstavlja razlog za brigu.
•• Ne dodirujte kućište ako je sistem bio
neprekidno korišćen na visokoj jačini
zvuka, jer kućište može da postane vrelo.
•• Ne zaklanjajte ventilacione otvore.
71SR
72SR
•• BLUETOOTH uređaji i oprema za
•• BLUETOOTH uređaji koji su povezani sa
bežični LAN (IEEE802.11 b/g/n) koriste
isti frekventni pojas (2,4 GHz). Kada
BLUETOOTH uređaj koristite blizu
uređaja sa funkcijom za bežični LAN,
može doći do elektromagnetnih
smetnji. To može da dovede do nižih
brzina prenosa podataka, šuma ili
nemogućnosti povezivanja. Ako se to
dogodi, isprobajte sledeća rešenja:
—— Koristite ovaj sistem na udaljenosti
od najmanje 10 metara od opreme za
bežični LAN.
—— Isključite napajanje opreme za
bežični LAN kada BLUETOOTH uređaj
koristite u opsegu od 10 metara.
—— Koristite ovaj sistem i BLUETOOTH
uređaj što bliže jedan drugom.
•• Radio-talasi koje emituje ovaj sistem
mogu da dovedu do smetnji u radu
nekih medicinskih uređaja. Budući da
ove smetnje mogu da dovedu do kvara,
uvek isključite napajanje na sistemu
i BLUETOOTH uređaju na sledećim
lokacijama:
—— U bolnici, vozu, avionu, benzinskoj
pumpi i bilo kom mestu na kojem su
prisutni zapaljivi gasovi
—— U blizini automatskih vrata ili
požarnih alarma.
•• Ovaj sistem podržava bezbednosne
funkcije koje su usklađene sa
BLUETOOTH specifikacijama kako bi
se osigurale veze tokom komunikacije
putem BLUETOOTH tehnologije.
Međutim, ove bezbednosne funkcije
možda neće biti dovoljne u zavisnosti
od podešavanja, sadržaja i drugih
faktora, pa uvek budite na oprezu
kada obavljate komunikaciju pomoću
tehnologije BLUETOOTH.
•• Kompanija Sony neće biti odgovorna
u slučaju štete ili drugog gubitka koji
nastane usled otkrivenih informacija
korišćenjem tehnologije BLUETOOTH.
•• Ne garantujemo BLUETOOTH
komunikaciju sa svim BLUETOOTH
uređajima koji imaju isti profil kao ovaj
sistem.
ovim sistemom moraju da ispunjavaju
BLUETOOTH specifikaciju organizacije
Bluetooth SIG, Inc. i moraju da
budu sertifikovani. Međutim, čak i
kada uređaj ispunjava BLUETOOTH
specifikaciju, u nekim slučajevima
karakteristike ili specifikacije
BLUETOOTH uređaja mogu da
onemoguće povezivanje ili dovedu do
drugačijeg načina kontrole, prikaza ili
rada od onog koji je predviđen.
•• Može da dođe do pojave šuma ili zvuk
može da bude isprekidan u zavisnosti od
BLUETOOTH uređaja koji je povezan sa
sistemom, okruženja u kojem se odvija
komunikacija ili uslova u okruženju.
Specifikacije
Odeljak za zvučnike
Sistem zvučnika:
Dvosistemski, Bass Reflex
Jedinica zvučnika:
Visokotonac L/D: 66 mm, sa
kupolom
Niskotonac: 200 mm, sa kupolom
Ulazi
AUDIO/PARTY CHAIN IN (TV) L/R:
Napon 2 V, impedansa 47 kilooma
TV (ARC):
Podržani audio-signal:
2-kanalni linearni PCM
MIC1:
Osetljivost 1 mV, impedansa
10 kilooma
MIC2/GUITAR:
Osetljivost 1 mV, impedansa
10 kilooma (Kada je režim gitare
isključen.)
Osetljivost 200 mV, impedansa
250 kilooma (Kada je režim gitare
isključen.)
Izlazi
Odeljak FM tjunera
AUDIO/PARTY CHAIN OUT L/R:
Napon 2 V, impedansa 1 kiloom
VIDEO OUT:
Maks. nivo izlazne snage 1 Vp-p,
nesimetrični, negativna
sinhronizacija, impedansa
opterećenja 75 oma
HDMI OUT (TV) ARC:
Podržani audio-signal: 2-kanalni
linearni PCM (do 48 kHz), Dolby
Digital
FM stereo, FM superheterodinski tjuner
Antena:
FM žičana antena
Frekventni opseg:
87,5 MHz – 108,0 MHz
(u koracima po 50 kHz)
HDMI odeljak
Priključak:
Tip A (19-pinski)
Odeljak plejera diskova
Sistem:
Kompakt disk i digitalni audio i
video sistem
Svojstva laserske diode
Trajanje emisije: kontinuirano
Snaga lasera*: manja od 44,6 μW
Frekventni odziv:
20 Hz – 20 kHz
Format sistema boja za video:
Model za Južnu Ameriku:
NTSC
Ostali modeli:
NTSC i PAL
Odeljak za USB
Podržani USB uređaji:
Klasa uređaja za masovno
skladištenje
Maksimalna struja:
1 A
(USB) ulaz:
Type A
Sistem za komunikaciju:
BLUETOOTH standardna verzija 4.2
Izlaz:
BLUETOOTH Standard klasa
snage 2
Maksimalna izlazna snaga:
< 9,5 dBm
Maksimalni broj uređaja koje je
moguće registrovati:
8 uređaja
Maksimalni broj istovremenih veza
(u više tačaka):
3 uređaja
Maksimalni opseg komunikacije:
Optička vidljivost približno 10 m1)
Frekventni pojas:
Pojas 2,4 GHz
(2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Metod modulacije:
FHSS (Freq Hopping Spread
Spectrum)
Kompatibilni BLUETOOTH profili2):
A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote
Control Profile)
SPP (Serial Port Profile)
Podržani kodeci:
SBC (Subband Codec)
AAC (Advanced Audio Coding)
LDAC
Dodatne informacije
* Ova snaga je izmerena na
udaljenosti od 200 mm od
površine sočiva na glavi lasera sa
otvorom blende od 7 mm.
BLUETOOTH odeljak
1) Stvarni opseg će se razlikovati u
zavisnosti od faktora kao što su prepreke
između uređaja, magnetnog polja
oko mikrotalasne pećnice, statičkog
elektriciteta, osetljivosti prijema,
performansi antene, operativnog
sistema, softverske aplikacije itd.
73SR
2)BLUETOOTH
standardni profili ukazuju
na svrhu BLUETOOTH komunikacije
između uređaja.
NFC odeljak
Radna frekvencija:
13,56 MHz
Podržani audio-formati
Podržana brzina protoka bitova i
frekvencije uzorkovanja:
MP3:
32/44,1/48 kHz, 32 kb/s –
320 kb/s (VBR)
AAC:
44,1 kHz, 48 kb/s – 320 kb/s
(CBR/VBR)
WMA:
44,1 kHz, 48 kb/s – 192 kb/s
(CBR/VBR)
WAV:
44,1/48 kHz (16 bit)
Podržani video formati
Xvid:
Video kodek: Xvid video
Brzina protoka bitova: 4,854 Mb/
s (MAX)
Rezolucija/brzina kadrova:
720×480, 30 fps
720 × 576, 25 fps (osim za model
za Južnu Ameriku)
Audio-kodek: MP3
MPEG4:
Format datoteke: MP4 format
datoteke
Video kodek: MPEG4 Simple
Profile (AVC nije kompatibilan.)
Brzina protoka bitova: 4 Mb/s
Rezolucija/brzina kadrova:
720×480, 30 fps
720 × 576, 25 fps (osim za model
za Južnu Ameriku)
Audio-kodek: AAC-LC
(HE-AAC nije kompatibilan.)
DRM: Nije kompatibilan
74SR
Opšte
Zahtevi za napajanje:
Naizmenična struja 120 V – 240 V,
50/60 Hz
Potrošnja energije:
70 W
Potrošnja energije
(u režimu štednje energije):
0,5 W (Kada je „BT STBY“
podešeno na „OFF“,
a [CONTROL FOR HDMI] je
podešeno na [OFF].)
2 W* (Kada je „BT STBY“ podešeno
na „ON“, a [CONTROL FOR HDMI]
je podešeno na [ON].)
Dimenzije (Š/V/D) (približno):
324 mm x 600 mm x 286 mm
Masa (približno):
8,4 kg
Radna temperatura:
5 °C do 35 °C
* Potrošnja energije sistema biće
manja od 0,5 W kada HDMI veza nije
uspostavljena, a „BT STBY“ (Režim
mirovanja za Bluetooth) je podešeno
na „OFF“ (Isključeno).
Dizajn i specifikacije su podložni
promenama bez najave.
Lista sa šiframa jezika
Nazivi jezika su u skladu sa standardom ISO 639:1988 (E/F).
Šifra Jezik
Šifra Jezik
Šifra Jezik
Šifra Jezik
1027
Afarski
1186
Škotski gelski
1350
Malajalam
1513
Sisvati
1028
Abhaski
1194
Galicijski
1352
Mongolski
1514
Sesoto
1032
Afrikans
1196
Gvarani
1353
Moldavski
1515
Sundanski
1039
Amharski
1203
Gudžarati
1356
Marati
1516
Švedski
1044
Arapski
1209
Hausa
1357
Malajski
1517
Svahili
1045
Asamski
1217
Hindi
1358
Malteški
1521
Tamilski
1051
Ajmara
1226
Hrvatski
1363
Burmanski
1525
Telugu
1052
Azerbejdžanski
1229
Mađarski
1365
Nauru
1527
Tadžički
1053
Baškirski
1233
Jermenski
1369
Nepalski
1528
Tajski
1057
Beloruski
1235
Interlingva
1376
Holandski
1529
Tigrinja
1059
Bugarski
1239
Interlingva
1379
Norveški
1531
Turkmenski
1060
Biharski
1245
Inupiak
1393
Oksitanski
1532
Tagalog
1061
Bislama
1248
Indonežanski
1403
(Afan) oromski
1534
Secana
1066
Bengalski;
bangla
1253
Islandski
1408
Orijski
1535
Tonga
1067
Tibetanski
1254
Italijanski
1417
Pandžapski
1538
Turski
1070
Bretonski
1257
Hebrejski
1428
Poljski
1539
Conga
1079
Katalonski
1261
Japanski
1435
Pašto; Pušto
1540
Tatarski
1093
Korzikanski
1269
Jidiš
1436
Portugalski
1543
Tvi
Ukrajinski
Češki
1283
Javanski
1463
Kečua
1557
Velški
1287
Gruzijski
1481
Reto-romanski
1564
Urdu
1105
Danski
1297
Kazaški
1482
Kirundi
1572
Uzbečki
1109
Nemački
1298
Grenlandski
1483
Rumunski
1581
Vijetnamski
1130
Butani
1299
Kambodžanski
1489
Ruski
1587
Volapik
1142
Grčki
1300
Kanada jezik
1491
Kinjaruanda
1613
Volof
1144
Srpski
1301
Korejski
1495
Sanskrit
1632
Ksosa
1145
Esperanto
1305
Kašmirski
1498
Sindi
1665
Joruba
1149
Španski
1307
Kurdski
1501
Sango
1684
Kineski
1150
Estonski
1311
Kirgiski
1502
Srpsko-hrvatski
1697
Zulu
1151
Baskijski
1313
Latinski
1503
Sinhalski
1703
Nije navedeno
1157
Persijski
1326
Lingala
1505
Slovački
1165
Finski
1327
Laoski
1506
Slovenački
Samoanski
1166
Fidži
1332
Litvanski
1507
1171
Farski
1334
Letonski
1508
Šona
1174
Francuski
1345
Malagaški
1509
Somalski
1181
Frizijski
1347
Maorski
1511
Albanski
1183
Irski
1349
Makedonski
1512
Srpski
Dodatne informacije
1097
1103
75SR
Lista sa šiframa područja za roditeljsku kontrolu
76SR
Šifra Područje
Šifra Područje
Šifra Područje
Šifra Područje
2044
Argentina
2165
Finska
2362
Meksiko
2149
Španija
2047
Australija
2174
Francuska
2376
Holandija
2499
Švedska
2046
Austrija
2109
Nemačka
2390
Novi Zeland
2086
Švajcarska
2057
Belgija
2248
Indija
2379
Norveška
2528
Tajland
2070
Brazil
2238
Indonezija
2427
Pakistan
2184
Ujedinjeno
Kraljevstvo
2079
Kanada
2254
Italija
2424
Filipini
2090
Čile
2276
Japan
2436
Portugal
2092
Kina
2304
Koreja
2489
Rusija
2115
Danska
2363
Malezija
2501
Singapur
©2018. Sony Corporation Printed in Czech Republic
4-734-744-12(1)
Download PDF

advertising