Sony MHC-V41D Operating instructions

Sony MHC-V41D Operating instructions
Kućni audio sustav
Domači zvočni sistem
Kućni audio-sistem
MHC-V41D
Upute za rad
HR
Navodila za delovanje
SL
Uputstvo za upotrebu
SR
UPOZORENJE
Kako biste smanjili rizik od požara, ne
prekrivajte ventilacijski otvor uređaja
novinama, stolnjacima, zavjesama itd.
Uređaj ne izlažite otvorenim izvorima
vatre (na primjer upaljenim svijećama).
Kako biste smanjili rizik od požara ili
električnog udara, ne izlažite uređaj
kapanju ili polijevanju i na njega
ne stavljajte predmete napunjene
tekućinom, kao što su vaze.
Budući da se glavni utikač upotrebljava
za isključivanje jedinice iz struje,
ukopčajte ga u lako dostupnu strujnu
utičnicu. Ako primijetite neuobičajeno
funkcioniranje jedinice, odmah
iskopčajte glavni utikač iz strujne
utičnice.
Nemojte postavljati uređaj u skučeni
prostor kao što je polica za knjige ili
ugrađena vitrina.
Ne izlažite baterije ili uređaje s
ugrađenim baterijama prekomjernoj
toplini kao što su sunčeva svjetlost i
vatra.
Jedinica nije isključena iz električne
mreže ako je ukopčana u strujnu
utičnicu, čak i ako je sama jedinica
isključena.
Samo za upotrebu u zatvorenom
prostoru.
Za proizvode s CE oznakom
Oznaka CE valjana je isključivo u
državama u kojima je zakonski
propisana, prvenstveno u državama
članicama EGP-a (Europskog
gospodarskog prostora).
OPREZ
Upotreba optičkih instrumenata s ovim
proizvodom povećava opasnost od
ozljede očiju.
2HR
Za korisnike u Europi
Ovaj je uređaj klasificiran kao LASERSKI
proizvod KLASE 1 prema normi IEC
60825-1:2007. Ta se oznaka nalazi na
poleđini s vanjske strane.
Zbrinjavanje otpadnih baterija
te električne i elektroničke
opreme (primjenjivo u
Europskoj uniji i drugim
europskim državama s
odvojenim sustavima za
prikupljanje otpada)
Ovaj simbol na proizvodu,
bateriji ili na pakiranju
označava da se proizvod i
baterija ne smiju odlagati
kao kućanski otpad. Na
određenim baterijama
ovaj se simbol može pojaviti u
kombinaciji s kemijskim simbolom.
Kemijski simbol za živu (Hg) ili olovo
(Pb) dodan je ako baterija sadrži više
od 0,0005 % žive ili 0,004 % olova.
Pravilnim odlaganjem proizvoda i
baterija pridonosite sprječavanju
mogućih negativnih posljedica za
okoliš i ljudsko zdravlje do kojih bi
moglo doći neispravnim odlaganjem
otpada. Recikliranjem materijala
pridonosite očuvanju prirodnih
resursa.
Kada zbog sigurnosti, performansi ili
integriteta podataka mora biti ugrađena
u proizvod, bateriju smije mijenjati samo
kvalificirani serviser. Da biste osigurali
pravilno postupanje s baterijom te
električnom i elektroničkom opremom,
proizvode po isteku vijeka trajanja
odložite na odgovarajuće odlagalište
za recikliranje električne i elektroničke
opreme. Informacije o svim ostalim
baterijama potražite u dijelu o sigurnom
uklanjanju baterije iz proizvoda. Bateriju
odložite na odgovarajuće odlagalište za
recikliranje iskorištenih baterija.
Dodatne informacije o recikliranju
ovog proizvoda ili baterija zatražite od
lokalne gradske uprave, komunalne
službe za odlaganje otpada ili u
trgovini u kojoj ste kupili proizvod ili
baterije.
Obavijest za korisnike:
sljedeće informacije odnose se
samo na opremu koja se
prodaje u državama koje
primjenjuju direktive EU-a.
Ovaj je proizvod proizvela tvrtka Sony
Corporation ili je proizveden u njezino
ime.
Uvoznik za EU: Sony Europe Limited.
Upiti i uvozniku za EU ili upiti povezani
sa sukladnošću proizvoda u Europi
šalju se ovlaštenom zastupniku
proizvođača, Sony Belgium, bijkantoor
van Sony Europe Limited, Da Vincilaan
7-D1, 1935 Zaventem, Belgija.
Ovime Sony Corporation izjavljuje da
je ova oprema u skladu s Direktivom
2014/53/EU. Cijeli tekst EU-ove izjave
o sukladnosti dostupan je na sljedećoj
internetskoj adresi:
http://www.compliance.sony.de/
Za radijsku opremu primjenjuju se
sljedeća ograničenja o stavljanju u
uporabu ili zahtjevi za odobrenje
upotrebe u državama BE, BG, CZ, DK,
DE, EE, IE, EL, ES, FR, HR, IT, CY, LV, LT, LU,
HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, SE,
UK, IS, LI, NO, CH, AL, BA, MK, MD, RS,
ME, XK, TR: Pojas od 5150 MHz – 5350
MHz ograničen je samo za upotrebu u
zatvorenom prostoru.
Verzija softvera
Ova je radijska oprema namijenjena
upotrebi s odobrenom verzijom
odnosno odobrenim verzijama
softvera navedenim u EU-ovoj izjavi o
sukladnosti. Softver radijske opreme
provjeren je u skladu s temeljnim
zahtjevima Direktive 2014/53/EU.
Verzija softvera: ___ _ _ _ _
DVD _ _ _ _
Možete provjeriti verziju softvera
pritiskom gumba OPTIONS na
daljinskom upravljaču.
1 Pritisnite OPTIONS.
2 Više puta zaredom pritisnite
/
kako biste odabrali „SYSTEM”,
a zatim pritisnite .
3 Više puta zaredom pritisnite
/
kako biste odabrali „VERSION”,
a zatim pritisnite .
Na zaslonu se prikazuje „___ _ _ _ _
DVD _ _ _ _”.
Ova oprema s kabelom za povezivanje
kraćim od 3 metra ispitana je i u
skladu je s ograničenjima navedenima
u regulativi o elektromagnetskoj
kompatibilnosti (EMC).
3HR
Ovaj je sustav osmišljen za sljedeće
namjene:
•• reprodukcija glazbenih/video izvora
na diskovima ili USB uređajima
•• prijenos glazbe na USB uređaje
•• slušanje radijskih stanica
•• slušanje zvuka s TV-a
•• reprodukcija glazbenih izvora na
BLUETOOTH uređajima
•• uživanje u društvenim okupljanjima
pomoću funkcije lančane zabave.
Za korisnike u Ujedinjenim
Arapskim Emiratima
Ovaj je uređaj klasificiran kao LASERSKI
proizvod KLASE 1 prema normi IEC
60825-1:2007. Ta se oznaka nalazi na
poleđini s vanjske strane.
Za kupce u Australiji i Novom
Zelandu
Ova se oprema treba instalirati i njome
se treba rukovati tako da je hladnjak
udaljen najmanje 20 cm od tijela
(ne uključujući ekstremitete: ruke,
zglobove, stopala i gležnjeve).
Za korisnike u Australiji i Indiji
Odlaganje stare
električne
i elektroničke
opreme (primjenjivo
u Europskoj uniji
i drugim europskim
državama
s odvojenim
sustavima za
prikupljanje otpada)
Za kupce u Singapuru
4HR
Obavijest o licencijama
i zaštitnim znakovima
••
zaštitni je znak društva DVD
Format/Logo Licensing Corporation.
•• Logotipi „DVD+RW”, „DVD-RW”,
„DVD+R”, „DVD-R”, „DVD VIDEO”
i „CD” zaštitni su znakovi.
•• WALKMAN® i logotip WALKMAN®
registrirani su zaštitni znaci tvrtke
Sony Corporation.
•• MPEG tehnologija troslojnog
kodiranja zvuka i patenti imaju
licencu tvrtke Fraunhofer IIS i
Thomson.
•• Windows Media registrirani je zaštitni
znak ili zaštitni znak tvrtke Microsoft
Corporation u Sjedinjenim Američkim
Državama i/ili drugim državama.
•• Ovaj proizvod zaštićen je određenim
pravima intelektualnog vlasništva
tvrtke Microsoft Corporation.
Upotreba ili distribucija ove
tehnologije izvan proizvoda
zabranjena je bez odgovarajuće
licence koju je izdala tvrtka
Microsoft ili ovlaštena podružnica
tvrtke Microsoft.
•• U sustav je ugrađena tehnologija
Dolby* Digital.
* Proizvedeno pod licencom tvrtke
Dolby Laboratories. Dolby, Dolby
Audio i simbol dvostruki D zaštitni su
znakovi tvrtke Dolby Laboratories.
•• Ovaj sustav sadrži tehnologiju
High-Definition Multimedia Interface
(HDMI™). Izrazi HDMI i HDMI
High-Definition Multimedia Interface
te logotip HDMI zaštitni su znaci ili
registrirani zaštitni znaci tvrtke HDMI
Administrator, Inc u Sjedinjenim
Američkim Državama
i drugim državama.
•• “BRAVIA” je zaštitni znak tvrtke Sony
Corporation.
•• Logotipi LDAC™ i LDAC zaštitni su
znaci tvrtke Sony Corporation.
•• Zaštitna riječ i logotipi BLUETOOTH®
registrirani su zaštitni znaci tvrtke
Bluetooth SIG, Inc. i svaka je
upotreba takvih oznaka od strane
tvrtke Sony Corporation licencirana.
Ostali zaštitni znakovi i zaštitni
nazivi u vlasništvu su svojih vlasnika.
•• N-Mark zaštitni je znak ili registrirani
zaštitni znak tvrtke NFC Forum, Inc.
u Sjedinjenim Američkim Državama i
drugim državama.
•• Android i Google Play zaštitni su
znakovi tvrtke Google LLC.
•• Apple, logotip Apple, iPhone i iPod
touch zaštitni su znakovi tvrtke
Apple Inc. registrirani u Sjedinjenim
Američkim Državama i drugim
državama. App Store servisna je
oznaka tvrtke Apple Inc.
•• Siri je zaštitni znak tvrtke Apple Inc.
•• Oznake “Made for iPod” i “Made for
iPhone” znače da je elektronička
oprema osmišljena za povezivanje
s uređajem iPod odnosno iPhone
te da razvojni inženjer potvrđuje
da oprema zadovoljava standarde
rada tvrtke Apple. Tvrtka Apple ne
odgovara za rad ovog uređaja ni za
njegovu usklađenost sa sigurnosnim
i regulatornim standardima. Imajte
na umu da upotreba dodatne
opreme s uređajima iPod ili iPhone
može utjecati na performanse
bežične veze.
•• OVAJ PROIZVOD LICENCIRAN JE
U SKLOPU LICENCE PORTFELJA
PATENTA MPEG-4 VISUAL ZA
OSOBNU I NEKOMERCIJALNU
UPORABU KORISNIKA ZA
(i) KODIRANJE VIDEOSADRŽAJA U
SKLADU S MPEG-4 VIZUALNIM
STANDARDOM (“MPEG-4 VIDEO”)
I/ILI
(ii)DEKODIRANJE MPEG-4 VIDEO
SADRŽAJA KOJI JE KODIRAO
KORISNIK ZA OSOBNE I
NEKOMERCIJALNE AKTIVNOSTI
I/ILI KOJI JE NABAVIO DOBAVLJAČ
VIDEOSADRŽAJA KOJI JE
LICENCIRAN ZA DOBAVLJANJE
MPEG-4 VIDEO SADRŽAJA.
LICENCA SE NE DAJE NITI ĆE
SE PODRAZUMIJEVATI NI ZA
KOJU DRUGU SVRHU. DODATNE
INFORMACIJE, UKLJUČUJUĆI ONE
O PROMOTIVNOJ, INTERNOJ I
KOMERCIJALNOJ UPORABI, KAO
I LICENCIRANJU, ZATRAŽITE OD
TVRTKE MPEG LA, L.L.C.
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
•• Svi ostali zaštitni znakovi u
vlasništvu su svojih vlasnika.
•• U ovome se priručniku ne
upotrebljavaju oznake ™ i ®.
5HR
O ovom priručniku
•• U ovom se priručniku uglavnom
objašnjavaju radnje putem
daljinskog upravljača, ali iste se
radnje mogu izvoditi i pomoću
gumba na uređaju s istim ili
sličnim nazivima.
•• Ikone poput
navedene
na vrhu svakog objašnjenja
označavaju vrstu medija koja se
može upotrijebiti s objašnjenim
funkcijama.
•• Neke su ilustracije prikazane kao
konceptualni crteži i mogu se
razlikovati od stvarnih proizvoda.
•• Stavke prikazane na TV zaslonu
mogu se razlikovati ovisno o regiji.
•• Zadana postavka je podvučena.
•• Tekst u uglatim zagradama ([--])
prikazuje se na TV zaslonu, a tekst
u navodnicima ("--") na zaslonu
uređaja.
6HR
Sadržaj
O ovom priručniku.................. 6
Sadržaj kutije.......................... 9
Diskovi ili datoteke koje se
mogu reproducirati na
diskovima / USB uređaju........ 9
Web-mjesta za kompatibilne
uređaje...................................12
Vodič kroz dijelove i kontrole....13
Početak rada
Sigurno priključivanje
sustava...................................19
Deaktiviranje demonstracije.... 20
Umetanje baterija................. 20
Povezivanje TV-a....................21
Promjena sustava boje......... 23
Izvođenje brzog
postavljanja.......................... 23
Promjena načina prikaza...... 24
Reprodukcija diska /
USB uređaja
Prije upotrebe USB uređaja... 25
Osnovna reprodukcija.......... 25
Drugi postupci za
reprodukciju.......................... 26
Upotreba načina
reprodukcije.......................... 29
Ograničavanje reprodukcije
diska (roditeljski nadzor)....... 30
Prikaz informacija o
disku i USB uređaju............... 32
Upotreba izbornika za
postavljanje.......................... 33
USB prijenos
Prije upotrebe USB uređaja.... 37
Prijenos glazbe..................... 37
Tuner
Slušanje radija.......................40
BLUETOOTH veza
O bežičnoj tehnologiji
BLUETOOTH...........................41
Uparivanje sustava s
BLUETOOTH uređajem...........41
Slušanje glazbe na
BLUETOOTH uređaju............. 42
Povezivanje sustava s više
BLUETOOTH uređaja
(veza s više uređaja).............. 43
Uspostavljanje BLUETOOTH
veze jednim dodirom
pomoću tehnologije NFC......44
Postavljanje BLUETOOTH
audiokodeka......................... 45
Postavljanje BLUETOOTH
stanja pripravnosti................ 45
Uključivanje i isključivanje
BLUETOOTH signala..............46
Kontroliranje sustava
s pomoću pametnog
telefona ili tableta
(Sony | Music Center)............46
7HR
Zajamčena zabava putem
aplikacije „Fiestable”............. 47
Postizanje i dijeljenje ranga
Party People i osvajanje
dodatnih značajki sa
značajkom Party King...........48
Funkcija Gesture Control
Uživanje u kontroli
pokretima.............................48
Upotreba kontrole pokretima
tijekom reprodukcije............. 49
Stvaranje atmosfere zabave
(DJ Effect).............................. 49
Upotreba kontrole pokretima
tijekom funkcije Karaoke......50
Prilagođavanje zvuka
Prilagođavanje zvuka............51
Odabir načina virtualnog
nogometa..............................51
Stvaranje vlastitog zvučnog
efekta.................................... 52
Ostali postupci
Upotreba funkcije Kontrola
za HDMI................................. 53
Uživanje u žičanoj
reprodukciji pomoću
više sustava (funkcija
Wired Party Chain)................ 55
Uživanje u bežičnoj
reprodukciji pomoću više
sustava (funkcija Wireless
Party Chain)........................... 58
8HR
Slušanje glazbe pomoću
bežične tehnologije s dva
sustava (funkcija dodavanja
zvučnika)...............................60
Uživanje u glazbi uz
rasvjetu za zabavu i
rasvjetu zvučnika.................. 62
Pjevanje uz podlogu:
Karaoke................................. 62
Uživanje u zvuku gitare
(način gitare).........................64
Uživanje u handsfree
pozivima...............................64
Upotreba funkcije glasovne
pomoći na pametnom
telefonu................................66
Upotreba mjerača
vremena za automatsko
isključivanje.......................... 67
Upotreba glasovnog vodiča.... 67
Upotreba dodatne opreme..... 67
Deaktivacija gumba na
jedinici (zaključavanje
gumba).................................68
Postavljanje funkcije
automatskog stanja
pripravnosti...........................68
Ažuriranje softvera...............68
Dodatne informacije
Otklanjanje poteškoća.......... 69
Mjere opreza......................... 79
Specifikacije...........................81
Popis jezičnih kodova...........84
Sadržaj kutije
•• Ova jedinica (MHC-V41D) (1)
•• Daljinski upravljač (1)
•• Baterije R03 (veličine AAA) (2)
•• FM antena (1)
•• Strujni kabel za napajanje (mrežni
vod) (1)
•• Adapter za utikač za izmjeničnu
struju* (1) (isporučuje se samo za
određena područja)
* Ovaj adapter za utikač nije za
upotrebu u Čileu, Paragvaju i
Urugvaju. Upotrebljavajte adapter u
zemljama gdje je to potrebno.
Note
Prilikom raspakiravanja kartona pazite da
jedinicom rukuje dvije osobe. Ako vam
jedinica ispadne, može doći do ozljede
i/ili oštećenja proizvoda.
Diskovi ili datoteke koje
se mogu reproducirati na
diskovima / USB uređaju
Diskovi koji se mogu reproducirati
•• DVD VIDEO
•• DVD-R/DVD-RW u formatu DVD
VIDEO ili video načinu rada
•• DVD+R/DVD+RW u formatu DVD
VIDEO
•• VIDEO CD (diskovi verz. 1.0, 1.1 i 2.0)
•• Super VCD
•• CD-R/CD-RW/CD-ROM u formatu
VIDEO CD ili super VCD
•• AUDIO CD
•• CD-R/CD-RW u formatu AUDIO CD
Datoteke koje se mogu
reproducirati na diskovima
•• Glazba:
•• Video:
MPEG4 datoteke (.mp4/.m4v) 2), 3),
Xvid datoteke (.avi)
Datoteke koje se mogu
reproducirati na USB uređaju
•• Glazba:
MP3 datoteke (.mp3) 1), 2), WMA
datoteke (.wma) 2), AAC datoteke
(.m4a/.mp4/.3gp) 2), WAV
datoteke (.wav) 2)
•• Video:
MPEG4 datoteke (.mp4/.m4v) 2), 3),
Xvid datoteke (.avi)
Note
•• Diskovi moraju biti u sljedećem formatu:
—— CD-ROM/-R/-RW u formatu CD-a
s podacima koji sadrži MP3 1), 2),
MPEG4 2), 3) i Xvid datoteke te je u
skladu s formatima ISO 9660 4) razine
1 / razine 2 ili Joliet (prošireni format).
—— DVD-ROM/-R/-RW/+R/+RW u
formatu DVD-a s podacima koji
sadrži MP3 1), 2), MPEG4 2), 3) i Xvid
datoteke te je u skladu s formatom
UDF (univerzalni format diska).
•• Sustav će pokušati reproducirati
sve podatke s gornjim datotečnim
nastavcima, čak i ako nisu u podržanom
formatu. Reproduciranje tih podataka
može uzrokovati glasnu buku koja može
oštetiti vaše zvučnike.
1)
MP3 (MPEG 1 Audio Layer 3) standardni
je format koji je definirao ISO/MPEG
za komprimirane audio podatke. MP3
datoteke moraju biti u formatu
MPEG 1 Audio Layer 3.
2)
Sustav ne može reproducirati datoteke
sa zaštitom autorskih prava (Digital
Right Management).
3) MPEG4 datoteke moraju se snimiti u
MP4 formatu datoteke. Sustav podržava
sljedeće videokodeke i audiokodeke:
—— Videokodek: MPEG4 Simple Profile
(AVC nije podržan.)
—— Audiokodek: AAC-LC (HE-AAC nije
podržan.)
MP3 datoteke (.mp3) 1), 2)
9HR
4)
Logički format datoteka i mapa na
CD-ROM-ovima koji je definirala
organizacija ISO (Međunarodna
organizacija za standardizaciju).
Diskovi/datoteke koje nije
moguće reproducirati
•• Nije moguće reproducirati sljedeće
diskove:
—BD-ovi
—
(Blu-ray diskovi)
—CD-ROM-ovi
—
snimljeni u formatu
PHOTO CD
—Podatkovni
—
dio CD-Extra ili
CD-ova kombiniranog načina
rada*
—Grafički
—
CD diskovi
—Super
—
Audio CD-ovi
—Audio
—
DVD-i
—CD-i
—
s podacima / DVD-i s
podacima koji su stvoreni u
Packet Write formatu
—DVD-RAM
—
diskovi
—CD-i
—
s podacima / DVD-i s
podacima koji nisu ispravno
finalizirani
—DVD-R/-RW
—
diskovi kompatibilni
sa zaštitom CPRM (Content
Protection for Recordable Media)
snimljeni u programima vrste
Copy-Once (kopiraj jednom)
—Diskovi
—
koji nisu standardnog
oblika (npr. oni u obliku srca,
kvadrata ili zvijezde)
—Diskovi
—
na koje je pričvršćen
selotejp, papir ili naljepnica.
•• Nije moguće reproducirati sljedeće
datoteke:
—Datoteke
—
s videozapisima veće od
720 (širina) × 576 (visina) piksela.
—Datoteke
—
s videozapisima s
velikim omjerom širine i duljine.
——WMA datoteke u WMA DRM, WMA
Lossless ili WMA PRO formatu.
—AAC
—
datoteke u AAC DRM ili AAC
Lossless formatu.
—AAC
—
datoteke kodirane pri 96 kHz.
10HR
—Datoteke
—
koje su šifrirane ili
zaštićene lozinkama.
—Datoteke
—
sa zaštitom autorskih
prava DRM (Digital Rights
Management).
—Neke
—
Xvid datoteke koje traju
duže od 2 sata.
•• MP3 PRO audio datoteka može se
reproducirati kao MP3 datoteka.
•• Sustav možda neće reproducirati
Xvid datoteku ako je spojena iz
dvije ili više Xvid datoteka.
* CD kombiniranog načina rada: u tom se
formatu podaci bilježe na prvoj pjesmi,
a zvuk (AUDIO CD podaci) na drugoj i
sljedećim pjesmama sesije.
Napomene o formatima
CD-R/-RW i DVD-R/-RW/+R/+RW
•• U nekim se slučajevima CD-R/-RW
i DVD-R/-RW/+R/+RW ne mogu
reproducirati na ovom sustavu
zbog kvalitete snimanja, fizičkog
stanja diska ili karakteristika
uređaja za snimanje i softvera
za stvaranje sadržaja. Dodatne
informacije potražite u uputama
za upotrebu koje ste dobili uz
uređaj za snimanje.
•• Neke funkcije reprodukcije neće
raditi s nekim DVD+Rs/+RW
diskovima, čak i ako su ispravno
finalizirani. U tom slučaju disk
reproducirajte na uobičajeni način.
Napomene o diskovima
•• Ovaj je proizvod osmišljen za
reprodukciju diskova sukladnih
standardu kompaktnih diskova
(CD-ova).
•• Dual diskovi i neki glazbeni
diskovi kodirani tehnologijama
za zaštitu autorskih prava nisu u
skladu sa standardom CD-ova.
Ti diskovi stoga možda neće biti
kompatibilni s ovim proizvodom.
Napomena o višesesijskim
diskovima
Ovaj sustav može reproducirati
kontinuirane sesije na disku ako
su snimljene u istom formatu kao
i prva sesija. No, reprodukcija nije
zajamčena.
Napomena o postupcima za
reprodukciju formata DVD
VIDEO i VIDEO CD
Proizvođači softvera mogu
namjerno ograničiti neke postupke
reprodukcije za formate DVD
VIDEO ili VIDEO CD. Neke funkcije
reprodukcije stoga možda neće
biti dostupne. Obavezno pročitajte
upute za upotrebu formata DVD
VIDEO ili VIDEO CD.
Napomene o datotekama koje
se mogu reproducirati
•• Reprodukcija može dulje potrajati
u sljedećim slučajevima:
—CD
— s podacima / DVD s
podacima / USB uređaj snima se
sa složenom strukturom stabla.
—Upravo
—
su reproducirane
audio datoteke ili datoteke s
videozapisima iz druge mape.
•• Sustav može reproducirati CD s
podacima / DVD s podacima ili
USB uređaj u sljedećim uvjetima:
—do
— dubine od 8 mapa
—najviše
—
300 mapa
—najviše
—
999 datoteka na disku
—do
— 2000 datoteka na USB uređaju
—najviše
—
650 datoteka u mapi.
Ti se brojevi mogu razlikovati ovisno
o konfiguraciji datoteka i mape.
•• Preskaču se mape koje nemaju
audio datoteke ili datoteke s
videozapisima.
•• Datoteke prenesene putem
uređaja kao što je računalo
možda se neće moći reproducirati
redoslijedom kojim su prenesene.
•• Redoslijed reproduciranja možda
neće biti moguće primijeniti
ovisno o softveru upotrijebljenom
za izradu audio datoteke ili
datoteke s videozapisima.
•• Ne može se jamčiti kompatibilnost sa
svim softverima za kodiranje/pisanje
podržanih formata, uređajima za
snimanje i medijima za snimanje.
•• Ovisno o Xvid datoteci, slika
možda neće biti jasna ili zvuk
može preskakati.
Napomene o USB uređajima
•• Sustav ne jamči rad sa svim USB
uređajima.
•• Iako postoje razne složene funkcije
za USB uređaje, sadržaji koji se
mogu reproducirati s USB uređaja
povezanih sa sustavom uključuju
samo glazbeni i videosadržaj.
Pojedinosti potražite u uputama
za upotrebu USB uređaja.
•• Kada se USB umetne, sustav čita
sve datoteke na USB uređaju. Ako
na USB uređaju ima puno mapa
ili datoteka, čitanje USB uređaja
može potrajati.
•• Sustav i USB uređaj nemojte
povezivati pomoću USB
koncentratora.
•• Kod nekih USB uređaja može doći
do kašnjenja u izvođenju radnji u
sustavu.
•• Redoslijed reprodukcije na
sustavu može se razlikovati
od redoslijeda reprodukcije na
priključenom USB uređaju.
•• Prije upotrebe USB uređaja
provjerite ima li na njemu datoteka
zaraženih virusom.
Regionalna šifra
Vaš sustav ima regionalnu šifru i
reproducirat će samo one DVD VIDEO
diskove koji su označeni istovjetnom
regionalnim šifrom ili oznakom
.
11HR
Web-mjesta za
kompatibilne uređaje
Na web-mjestima u nastavku
provjerite najnovije informacije o
kompatibilnim USB i BLUETOOTH
uređajima.
Za korisnike u Južnoj Americi:
http://esupport.sony.com/LA
Za korisnike u Europi i Rusiji:
http://www.sony.eu/support
Za korisnike u drugim državama/
regijama:
http://www.sony-asia.com/support
Kompatibilni modeli uređaja
iPhone/iPod
Sljedeći su modeli uređaja
iPhone/iPod kompatibilni. Ažurirajte
svoj uređaj iPhone/iPod najnovijim
softverom prije upotrebe sustava.
Tehnologija BLUETOOTH radi s
uređajima:
•• iPhone 7 Plus
•• iPhone 7
•• iPhone SE
•• iPhone 6s Plus
•• iPhone 6s
•• iPhone 6 Plus
•• iPhone 6
•• iPhone 5s
•• iPhone 5c
•• iPhone 5
•• iPhone 4s
•• iPod touch (6. generacija)
•• iPod touch (5. generacija)
12HR
Vodič kroz dijelove i kontrole
Jedinica (prednja strana):
 Gornja ploča (str. 14)
 Ladica diska (str. 25)
 Visokotonac × 2
 Srednjetonski zvučnik × 2
 Niskotonac × 1
(Sadrži funkciju svjetla
zvučnika*)
Jedinica (stražnji dio):
 Rasvjeta za zabavu*
(str. 62)
 Ploča priključnice (str. 19)
 Priključak AC IN (str. 20)
* Ne gledajte izravno u dijelove koji
emitiraju svjetlost dok je uključena
rasvjeta zvučnika i rasvjeta za zabavu.
 Senzor daljinskog upravljača
( ) (str. 20)
13HR
Gornja ploča:
Na jedinici možete zaključati gumbe osim gumbe  (napajanje) kako biste
spriječili njihovo slučajno pritiskanje (str. 68).
Gumb  (reprodukcija)
Pritisnite ga za pokretanje
reprodukcije.
Pritisnite  i držite dulje od
2 sekunde kako bi se
reproducirala ugrađena
demonstracija zvuka.
Gumb  (zaustavljanje)
14HR
——Pritisnite ga za zaustavljanje
reprodukcije. Ako ga pritisnete
dvaput, možete otkazati
nastavak reprodukcije.
——Pritisnite ga kako biste
zaustavili prijenos tijekom
prijenosa glazbe.
——Pritisnite ga kako biste
zaustavili ugrađenu
demonstraciju zvuka.
Gumb  (napajanje)
Pritisnite ga da biste uključili
sustav ili ga stavili u stanje
pripravnosti.
Gumb
(poziv) (str. 64)
Pritisnite za primanje/prekidanje
poziva kada upotrebljavajte
funkciju handsfree poziva
na BLUETOOTH povezanom
mobilnom telefonu.
Indikator GESTURE ON/OFF
(str. 48, 49, 50)
GESTURE ON/OFF tipka
Pritisnite za aktivaciju/
deaktivaciju kontrole pokretima.
 Indikator BLUETOOTH
(str. 41)
BLUETOOTH tipka
Pritisnite za odabir funkcije
BLUETOOTH.
Prikaz
 GESTURE CONTROL
(str. 48, 49, 50)
 Priključak MIC1 (str. 62)
Upotrijebite ga za povezivanje
mikrofona.
Gumb PAIRING
Držite pritisnutim kako
biste aktivirali BLUETOOTH
uparivanje tijekom rada funkcije
BLUETOOTH.
Priključak MIC2/GUITAR
(str. 64)
Upotrijebite ga za povezivanje
mikrofona ili gitare.
FUNCTION tipka
Pritisnite ga kako biste odabrali
neku funkciju.
 Gumb VOICE CHANGER
(str. 63)
 Gumb PARTY LIGHT
(str. 62)
Gumb MIC ECHO (str. 62)
Gumb VOCAL FADER
(str. 63)
Gumb SOUND FIELD
(str. 51)
Indikator GUITAR
Indikator MEGA BASS
Svijetli kad je uključen način rada
gitare.
Zasvijetli kad se odabere zvučni
efekt MEGA BASS.
Gumb GUITAR (str. 64)
Gumb MEGA BASS (str. 51)
Gumb FIESTA (str. 51)
Gumb PARTY CHAIN
(Lančana zabava) (str. 57)
Gumb W.PARTY CHAIN
(str. 58)
Pritisnite da biste uključili
funkciju Wireless Party Chain.

(USB) priključak (REC/PLAY)
(str. 25, 37)
Upotrijebite za povezivanje
s USB uređajem. Ovaj se
ulaz može upotrijebiti za
reprodukciju i prijenos glazbe.
 Gumbi MIC/GUITAR LEVEL +/–
(str. 62, 64)

(Oznaka N) (str. 44)
Gumb
(mapa) +/–
Pritisnite ga da biste odabrali
mapu na podatkovnom disku ili
USB uređaju.
 Gumb VOLUME +/–
Pritisnite ga da biste prilagodili
jačinu zvuka.
 Ugrađeni mikrofon (str. 64)
15HR
Gumb  (otvori/zatvori)
Daljinski upravljač:
Pritisnite da biste otvorili ili
zatvorili ladicu za disk.
Gumb / (idi natrag /
idi naprijed)
Pritisnite za odabir pjesme ili
datoteke.
Gumb TUNING +/– (str. 40)
 Gumb PLAYBACK (str. 49)
Gumb DJ (str. 49)
Gumb SAMPLER (str. 49)
Gumb KARAOKE (str. 50)
 Gumb DISPLAY (str. 20,
24, 32, 40, 42)
Pritisnite ga za promjenu
informacija na zaslonu.
Gumb DISPLAY* (str. 32)
Pritisnite ga da biste prikazali ili
sakrili prikaz na zaslonu.
Gumb SLEEP (str. 67)
Gumb  (napajanje)
Pritisnite ga da biste uključili
sustav ili ga stavili u stanje
pripravnosti.
16HR
 Gumb PARTY LIGHT
(str. 24, 62)
Gumbi MIC LEVEL +/–
(str. 62)
Gumb LIGHT MODE
(str. 62)
Gumb VOCAL FADER
(str. 63)
Gumb PLAY MODE
(str. 29, 38)
Gumb MIC ECHO (str. 62)
Gumb REPEAT/FM MODE
(str. 30, 40)
 Gumb MEGA BASS (str. 51)
Brojčani gumbi (0 – 9)*, **
——Pritisnite ih da biste odabrali
pjesmu, poglavlje ili datoteku
brojem stavke.
——Pritisnite ih da biste unijeli
brojeve ili vrijednosti.
Gumbi
(mapa) +/–
Pritisnite ga da biste odabrali
mapu na podatkovnom disku ili
USB uređaju.
Gumbi KEY CONTROL /
(str. 63)
 Gumb DVD TOP MENU
Pritisnite ga kako bi se prikazao
naslov DVD-a na TV zaslonu.
Gumb REC TO USB (str. 38)
Gumb DVD/TUNER MENU
(str. 26, 27, 40)
Pritisnite za prijenos glazbe na USB
uređaj priključen na (USB) ulaz.
Gumb RETURN (str. 26)
Gumb MEDIA MODE
(str. 25)
Pritisnite ga da biste odabrali
medije koji će se reproducirati
na podatkovnom disku ili USB
uređaju.
Gumb SUBTITLE (str. 28)
Gumb AUDIO**
(str. 28, 32)
Gumb ANGLE (str. 27)
Gumb SCORE (str. 63)
Gumb VOICE CHANGER
(str. 63)
Gumb CLEAR* (str. 27)
OPTIONS tipka
Pritisnite ga da biste ušli ili izašli
iz izbornika opcija.
Gumb SETUP* (str. 24,
30, 33, 53, 76)
Gumbi / / /
Pritisnite ga za odabir stavki
izbornika.
gumb
Pritisnite ga za unos/potvrdu
postavki.
17HR
 Gumb FUNCTION
Pritisnite ga kako biste odabrali
neku funkciju.
 Gumb SOUND FIELD +/–
(str. 51)
Gumb SEARCH (str. 26)
SHIFT tipka
Pritisnite ga i držite kako biste
aktivirali ružičaste gumbe.
Gumb  (jačina zvuka) +/–**
Pritisnite ga da biste prilagodili
jačinu zvuka.
Gumb / (brzo
premotavanje unatrag / brzo
premotavanje unaprijed)
(str. 26)
Gumb  (sporo
premotavanje unatrag /
sporo premotavanje
unaprijed) (str. 26)
Gumbi TUNING +/– (str. 40)
Gumb  (reprodukcija)**
Pritisnite ga za pokretanje
reprodukcije.
Gumbi / (idi natrag /
idi naprijed) (str. 25)
Pritisnite za odabir pjesme ili
datoteke.
Gumbi PRESET +/– (str. 40)
18HR
Gumb  (pauza)
Pritisnite ga da biste pauzirali
reprodukciju. Da biste nastavili
reprodukciju, pritisnite .
Gumb  (zaustavljanje)
——Pritisnite ga za zaustavljanje
reprodukcije. Ako ga pritisnete
dvaput, možete otkazati
nastavak reprodukcije.
——Pritisnite ga kako biste
zaustavili prijenos tijekom
prijenosa glazbe.
——Pritisnite ga kako biste
zaustavili ugrađenu
demonstraciju zvuka.
* Ovaj gumb je ružičaste boje. Da biste
upotrijebili ovaj gumb, držite gumb
SHIFT () te pritisnite ovaj gumb.
** Brojčani gumb 5/AUDIO, gumbi
 + i  imaju ispupčenje. Ispupčenje
upotrijebite kao orijentir prilikom
rukovanja sustavom.
Početak rada
Sigurno priključivanje sustava
Zidna utičnica
 Terminal FM ANTENNA
Pronađite mjesto i usmjerenje
koji omogućuju dobar prijam
kada postavite antene.
Držite antenu dalje od strujnog
kabela za napajanje (mrežni vod)
i USB kabela kako biste izbjegli
nastanak šuma.
Vodoravno rastegnite
FM antenu.
 Priključak VIDEO OUT
Video kabelom (nije priložen)
povežite s priključkom video ulaza
TV-a ili projektora (str. 21).
Note
Nemojte spajati ovaj sustav s TV-om
putem videouređaja.
19HR
 Priključci audio ulaza i izlaza
Za bilo koju od sljedećih veza
upotrijebite audio kabel (nije
priložen):
•• AUDIO/PARTY CHAIN OUT L/R
priključci
—Spojite
—
priključke audio ulaza
dodatne opreme.
—Spojite
—
na drugi audio sustav
da biste uživali u funkciji
Wired Party Chain (str. 55).
•• AUDIO/PARTY CHAIN (Audio/
lančana zabava) IN (TV) L/R
priključci
—Spojite
—
priključke audio izlaza
televizora ili audio
i videoopreme. Zvuk se čuje
iz sustava.
—Spojite
—
na drugi audio sustav
da biste uživali u funkciji
Wired Party Chain (str. 55).
Deaktiviranje
demonstracije
Da biste deaktivirali demonstraciju
dok je sustav isključen, više puta
zaredom pritisnite gumb DISPLAY i
odaberite način bez prikaza (način
rada za uštedu energije) (str. 24).
Umetanje baterija
Umetnite dvije isporučene baterije
R03 (veličine AAA) s polaritetima
usklađenima kao što je prikazano u
nastavku.
 Priključak HDMI OUT (TV) ARC
HDMI kabelom (nije priložen)
povežite s priključkom HDMI IN
na TV-u (str. 21).
 Priključak AC IN
Priključite strujni kabel za
napajanje (mrežni vod) (priložen)
u jedinicu, a zatim ga uključite u
zidnu utičnicu.
Demonstracija se automatski
pokreće.
Ako pritisnete  za uključivanje
sustava, demonstracija se
prekida.
20HR
Note
•• Ne koristite zajedno staru i novu
bateriju ni baterije različite vrste.
•• Ako daljinski upravljač ne namjeravate
upotrebljavati dulje vrijeme, izvadite
baterije da biste izbjegli moguća
oštećenja uzrokovana curenjem baterije
i korozijom.
Rad s jedinicom pomoću
daljinskog upravljača
Usmjerite daljinski upravljač prema
senzoru daljinskog upravljača
jedinice.
Povezivanje TV-a
Prije povezivanja kabela isključite kabel za napajanje (mrežni vod).
Gledanje videa
Metode povezivanja odaberite prema priključcima na TV-u.
Visoka kvaliteta
 HDMI kabel* (nije priložen)
ili
 Video kabel (nije priložen)
Standardna kvaliteta
Preporučeno povezivanje
Drugi način povezivanja
* HDMI kabel velike brzine s Ethernetom
** Možete slušati zvuk s televizora putem sustava ako ga povežete s priključkom HDMI
IN (ARC) televizora. Funkcija Kanal za povrat zvuka (ARC) omogućuje TV-u emitiranje
zvuka kroz sustav HDMI vezom, bez potrebe za audiovezom (veza ) (str. 22).
Da biste postavili funkciju Kanal za povrat zvuka (ARC) na ovom sustavu, pogledajte
[AUDIO RETURN CHANNEL] (str. 36). Informacije o provjeri kompatibilnosti funkcije
Kanal za povrat zvuka (ARC) TV-a potražite u uputama za rad isporučene s TV-om.
21HR
Slušanje zvuka s TV-a putem sustava
Ako sustav ne povežete s HDMI IN (ARC) priključkom TV-a, povežite ih ovako.
 Audio kabel (nije priložen)
Za slušanje zvuka s TV-a uzastopce pritišćite FUNCTION kako biste odabrali „TV”.
Savjet
•• Također možete uživati u zvuku s vanjske opreme (DVD uređaji za reprodukciju itd.)
putem sustava povezivanjem priključka AUDIO/PARTY CHAIN IN (TV) kao veze  iznad.
Pojedinosti potražite u uputama za rad opreme.
•• Ako je prilikom priključivanja vanjske opreme razina audio izlaza iz sustava niska,
pokušajte namjestiti postavke audio izlaza na povezanoj opremi. Time možete
poboljšati razinu audio izlaza. Pojedinosti potražite u uputama za rad opreme.
Ako se na zaslonu jedinice pojave poruke „CODE 01” i „SGNL ERR”
Kada ulazni audio signali za sustav nisu 2-kanalni linearni PCM signali, na
zaslonu jedinice prikazuju se poruke „CODE 01” i „SGNL ERR” (označavaju
da ulazni audio signali nisu podržani).
U tom slučaju odaberite odgovarajući način rada audio izlaza na TV-u kako
biste emitirali audio signale 2-kanalnog linearnog PCM-a. Za pojedinosti
pogledajte upute za rad televizora.
22HR
Promjena sustava boje
(Osim za modele za Južnu Ameriku,
Europu i Rusiju)
Ovisno o sustavu boje TV-a sustav
boje postavite na PAL ili NTSC.
Svaki put kada izvedete postupak
u nastavku, sustav boje mijenja se
sljedećim redoslijedom:
NTSC  PAL
Provedite tu radnju pomoću gumba
na jedinici.
1 Pritisnite  da biste uključili
sustav.
2 Pritisnite više puta zaredom
FUNCTION kako biste odabrali
„DVD/CD”.
3 Pritisnite i držite MEGA BASS i
MIC ECHO dulje od 3 sekunde.
„NTSC” ili „PAL” prikazuje se na
zaslonu.
Izvođenje brzog
postavljanja
Prije upotrebe sustava možete
u brzom postavljanju napraviti
minimalne osnovne prilagodbe.
1 Uključite TV i prema vezi
odaberite ulaz.
2 Pritisnite  da biste uključili
sustav.
3 Pritisnite više puta zaredom
FUNCTION kako biste odabrali
„DVD/CD”.
Poruka pomoći
[Press ENTER to run QUICK SETUP.]
prikazuje se pri dnu TV zaslona.
4Pritisnite
bez umetanja diska.
Na TV zaslonu prikazuje se
[LANGUAGE SETUP]. Prikazane
stavke mogu se razlikovati ovisno
o državi ili regiji.
LANGUAGE SETUP
OSD :
MENU :
AUDIO:
SUBTITLE:
ENGLISH
ENGLISH
CHINESE 1
CHINESE 2
THAI
5 Više puta zaredom pritisnite
/ kako biste odabrali jezik,
a zatim pritisnite .
Na TV zaslonu prikazuje se
[VIDEO SETUP].
6Više puta zaredom pritisnite
/ kako biste odabrali
postavku koja odgovara vrsti
vašeg TV-a, a zatim pritisnite
.
Kada se na TV zaslonu prikaže
poruka [QUICK SETUP je dovršen.],
sustav je spreman za reprodukciju.
23HR
Ručna promjena postavki
Pogledajte "Upotreba izbornika za
postavljanje" (str. 33).
Izlaz iz brzog postavljanja
Držite pritisnutim SHIFT i pritisnite
SETUP.
Note
Poruka vodiča pojavljuje se kada
prvi puta uključite sustav ili nakon
izvršavanja funkcije [RESET] (pogledajte
„Vraćanje zadanih postavki izbornika za
postavljanje”) (str. 77).
Promjena načina
prikaza
Više puta zaredom pritisnite
DISPLAY dok je sustav isključen.
Svaki put kada pritisnete taj gumb,
prikaz se mijenja na sljedeći način.
Demonstracija
Poruke o glavnim značajkama
sustava prolaze preko zaslona i
uključuje se osvjetljenje.
Za isključivanje osvjetljenja pritisnite
PARTY LIGHT.
Nema prikaza (način rada za uštedu
energije)
Zaslon je isključen radi uštede
energije.
24HR
Za USB funkciju:
Spojite USB uređaj na
Reprodukcija diska / USB
uređaja
Prije upotrebe USB
uređaja
Kompatibilne USB uređaje potražite
u odjeljku "Web-mjesta za
kompatibilne uređaje" (str. 12).
(Uređaje Apple s ovim sustavom
možete upotrebljavati samo putem
BLUETOOTH veze.)
(USB) ulaz.
Note
USB adapter (nije priložen) možete
upotrebljavati za spajanje USB uređaja
s jedinicom ako se USB uređaj ne može
priključiti u (USB) ulaz.
3 (samo
)
Više puta zaredom pritisnite
MEDIA MODE kako biste
odabrali željenu vrstu medija
([MUSIC]/[VIDEO]).
4Pritisnite  da biste pokrenuli
reprodukciju.
Osnovna reprodukcija
1 Više puta zaredom pritisnite
FUNCTION kako biste odabrali
„DVD/CD” ili „USB”.
2 Pripremite izvor za reprodukciju.
Za DVD/CD funkciju:
Pritisnite  na jedinici da biste
otvorili ladicu diska i umetnite disk
tako da je strana s naljepnicom
okrenuta prema gore.
Prilikom reprodukcije diska od 8 cm
kao što je pojedinačni CD stavite ga
na unutarnji krug ladice.
Ostale radnje
U
Učinite ovo
Zaustavljanje
reprodukcije
Pritisnite .
Pauziranje
reprodukcije
Pritisnite .
Nastavak
Pritisnite .
reprodukcije ili
povratak na
normalnu
reprodukciju
Brisanje točke Dvaput pritisnite .
za nastavak
reprodukcije
Odabir pjesme, Pritisnite  ili 
datoteke,
tijekom reprodukcije.
poglavlja ili
Ili, držite pritisnutim
scene
gumb SHIFT, pritisnite
brojčane gumbe i
zatim pritisnite .
(Radnja možda nije
dopuštena na disku ili
USB uređaju.)
Ponovno pritisnite  na jedinici
kako biste zatvorili ladicu za disk.
Nemojte silom zatvarati ladicu za
disk jer to može uzrokovati kvar.
25HR
Upotreba kontrole pokretima
tijekom reprodukcije
Drugi postupci za
reprodukciju
(Pogledajte „Upotreba kontrole
pokretima tijekom reprodukcije“
(stranica 49).
Reprodukcija određene
datoteke
Funkcija možda neće biti raditi
ovisno o vrsti diska/datoteke.
1 Uzastopce pritišćite MEDIA MODE
U
Učinite ovo
Prikaz DVD
izbornika
Pritisnite
DVD/TUNER MENU.
kako biste odabrali [MUSIC] ili
[VIDEO].
Prikaz popisa Pritisnite SEARCH.
mapa ili popisa Ponovno pritisnite
datoteka
SEARCH kako biste
isključili popis mapa ili
popis datoteka.
2 Pritisnite SEARCH kako biste
prikazali popis mapa.
Povratak na
Pritisnite RETURN.
popis mapa iz
popisa datoteka
3 Više puta zaredom pritisnite
/
kako biste odabrali željenu mapu.
4 Pritisnite
za prikaz popisa
datoteka.
Brzo
pronalaženje
točke u načinu
brzog
premotavanja
unaprijed ili
unatrag
(zaključavanje
traženja)
Pritisnite  ili 
tijekom reprodukcije.
Svaki put kada
pritisnete  ili ,
mijenja se brzina
reprodukcije.
Gledanje kadar Pritisnite , a zatim
po kadar
pritisnite
ili .
(usporena
Svaki put kada
reprodukcija) pritisnete
ili ,
mijenja se brzina
reprodukcije.
26HR
5 Više puta zaredom pritisnite
/
kako biste odabrali željenu
datoteku, a zatim pritisnite
.
Pretraživanje određene točke
pomoću vremenskog koda
Traženje određene pjesme
Pritisnite SHIFT i držite ga
pritisnutim te pritisnite brojčane
gumbe kako biste odabrali pjesmu
koju želite reproducirati, a zatim
pritisnite .
1 Pritisnite SEARCH kako biste
prikazali popis pjesama.
2 Više puta zaredom pritisnite
Pretraživanje određenog
naslova/poglavlja/scene/
pjesme/kazala
1 Više puta zaredom pritisnite
SEARCH tijekom reprodukcije
kako biste odabrali način
pretraživanja.
2 Pritisnite i držite SHIFT, a zatim
pritisnite brojčane gumbe kako
biste unijeli željeni naslov,
poglavlje, prizor, pjesmu ili broj
indeksa, a zatim pritisnite .
Pokreće se reprodukcija.
Note
•• Za VIDEO CD s upravljanjem
SEARCH tijekom reprodukcije
kako biste odabrali način
pretraživanja vremena.
2 Pritisnite i držite SHIFT, a zatim
pritisnite brojčane gumbe za
unos vremenskog koda i zatim
pritisnite .
Pretraživanje pomoću gumba
SEARCH
/
za odabir pjesme koju želite
reproducirati, a zatim pritisnite
1 Više puta zaredom pritisnite
.
Primjer: Za pronalazak prizora 2 sata,
10 minuta i 20 sekundi nakon
početka pritisnite i držite SHIFT, a
zatim pritisnite 2, 1, 0, 2, 0 ([2:10:20]).
Ako pogriješite, pritisnite SHIFT i
držite ga pritisnutim te pritisnite
CLEAR kako biste poništili broj.
Pretraživanje pomoću DVD
izbornika
1 Pritisnite DVD/TUNER MENU.
2 Pritisnite / / / ili pritisnite i
držite SHIFT, a zatim pritisnite
brojčane gumbe kako biste
odabrali naslov ili stavku koju
želite reproducirati i pritisnite
.
Promjena kutova kamere
Tijekom reprodukcije više puta
zaredom pritisnite ANGLE kako
biste odabrali željeni kut kamere.
reprodukcijom pritisnite SEARCH kako
biste potražili prizor.
•• Za VIDEO CD bez upravljanja
reprodukcijom pritisnite SEARCH kako
biste potražili pjesmu i indeks.
27HR
Odabir postavke titlova
Više puta zaredom pritisnite
SUBTITLE tijekom reprodukcije
kako biste odabrali željeni jezik
titlova ili isključili titlove.
Promjena jezika/zvuka
Više puta zaredom pritisnite
AUDIO tijekom reprodukcije kako
biste odabrali željeni audio format
ili način.
DVD VIDEO
Možete odabrati audio format ili
jezik kada izvor sadrži više audio
formata ili višejezični zvuk.
Kada se prikazuju 4 znamenke, one
označavaju kôd jezika. Pogledajte
"Popis jezičnih kodova" (str. 84)
da biste potvrdili koji jezik kôd
predstavlja. Kada se isti jezik
prikazuje dva ili više puta, DVD VIDEO
snima se u više audio formata.
VIDEO CD / AUDIO CD / audio
datoteka
Možete promijeniti izlaz zvuka.
•• [STEREO]: standardni stereo zvuk.
•• [1/L]/[2/R]: monozvuk lijevog ili
desnog kanala.
SUPER VIDEO CD
•• [1:STEREO]: stereo zvuk zvučnog
zapisa 1.
•• [1:1/L]/[1:2/R]: monozvuk lijevog ili
desnog kanala zvučnog zapisa 1.
•• [2:STEREO]: stereo zvuk zvučnog
zapisa 2.
28HR
•• [2:1/L]/[2:2/R]: monozvuk lijevog ili
desnog kanala zvučnog zapisa 2.
Reprodukcija VIDEO CD-a s PBC
funkcijama
Pomoću izbornika PBC
(upravljanje reprodukcijom) možete
upotrebljavati interaktivne značajke
za VIDEO CD (VIDEO CD verzija 2.0 i
Super VCD).
1 Pritisnite  za reprodukciju
VIDEO CD-a s PBC funkcijama.
Na TV zaslonu prikazuje se PBC
izbornik.
2 Pritisnite i držite SHIFT, a zatim
pritišćite brojčane gumbe kako
biste odabrali broj željene
stavke, a zatim pritisnite .
3 Nastavite reprodukciju prema
uputama u izborniku.
Note
PBC reprodukcija otkazana je ako je
aktivirano ponavljanje reprodukcije.
Otkazivanje PBC reprodukcije
1 Pritisnite  ili  ili pritisnite i
držite SHIFT, a zatim pritisnite
brojčane gumbe kako biste
odabrali pjesmu kada se
reprodukcija zaustavi.
2 Pritisnite  ili
.
Reprodukcija započinje od odabrane
pjesme.
Povratak na PBC reprodukciju
Dvaput pritisnite , a zatim
pritisnite .
Nastavak reprodukcije za više
diskova
Sustav može pohraniti točke za
nastavak reprodukcije za čak 6
diskova i nastaviti reprodukciju
nakon ponovnog umetanja istog
diska. Ako pohranite točku za
nastavak reprodukcije za sedmi
disk, briše se točka za nastavak
reprodukcije za prvi disk.
Kako biste aktivirali tu funkciju,
postavite [MULTI-DISC RESUME] u
[SYSTEM SETUP] na [ON] (str. 36).
Note
Ako želite pokrenuti reprodukciju ispočetka,
dvaput pritisnite , a zatim pritisnite .
Upotreba načina
reprodukcije
Reprodukcija normalnim
redoslijedom (uobičajena
reprodukcija)
Dok je reprodukcija zaustavljena
više puta zaredom pritisnite
PLAY MODE.
T
ijekom reprodukcije diska
•• [DISC]: reproducira disk.
•• [FOLDER]*: reproducira sve datoteke
koje se mogu reproducirati u
određenoj mapi na disku.
* Ne može se odabrati za AUDIO CD.
T
ijekom reprodukcije s USB
uređaja
•• [ONE USB DEVICE]: reproducira
USB uređaj.
•• [FOLDER]: reproducira sve datoteke
koje se mogu reproducirati u
određenoj mapi na USB uređaju.No
Note
•• Kada je uobičajena reprodukcija
postavljena na [DISC] ili
[ONE USB DEVICE], na zaslonu ne
svijetle „FLDR” i „SHUF”.
•• Kada je uobičajena reprodukcija
postavljena na [FOLDER], na zaslonu
svijetli „FLDR”.
Reproduciranje nasumičnim
redoslijedom (reprodukcija
nasumičnim redoslijedom)
Dok je reprodukcija zaustavljena
više puta zaredom pritisnite
PLAY MODE.
T
ijekom reprodukcije diska
•• [DISC (SHUFFLE)]: nasumično
reproducira sve audio datoteke s
diska.
•• [FOLDER (SHUFFLE)]*: nasumično
reproducira sve audio datoteke iz
određene mape na disku.
* Ne može se odabrati za AUDIO CD.
T
ijekom reprodukcije s USB uređaja
•• [ONE USB DEVICE (SHUFFLE)]:
nasumično reproducira sve audio
datoteke s USB uređaja.
•• [FOLDER (SHUFFLE)]: nasumično
reproducira sve audio datoteke iz
određene mape na USB uređaju.
29HR
Note
•• Kada je nasumična reprodukcija
postavljena na [DISC (SHUFFLE)] ili
[ONE USB DEVICE (SHUFFLE)], na
zaslonu svijetli „SHUF”.
•• Kada je nasumična reprodukcija
postavljena na [FOLDER (SHUFFLE)], na
zaslonu svijetle „FLDR” i „SHUF”.
•• Nasumična reprodukcija nije moguća za
datoteke s videozapisima.
•• Nasumična reprodukcija otkazat će se ako:
—— otvorite ladicu diska
—— izvodite sinkronizirani prijenos
—— promijenite način medija.
•• Nasumična reprodukcija može se
otkazati nakon što odaberete mapu ili
pjesmu za reprodukciju.
Uzastopna reprodukcija
(ponavljanje reprodukcije)
Uzastopce pritišćite
REPEAT/FM MODE.
Ovisno o vrsti diska ili datoteke, neke
postavke možda neće biti dostupne.
•• [OFF]: reprodukcija se ne ponavlja.
•• [ALL]: ponavljaju se sve pjesme
ili datoteke u odabranom načinu
reprodukcije.
•• [DISC]: ponavlja sav sadržaj (samo
DVD VIDEO i VIDEO CD).
•• [TITLE]: ponavlja trenutačni naslov
(samo DVD VIDEO).
•• [CHAPTER]: ponavlja trenutačno
poglavlje (samo DVD VIDEO).
•• [TRACK]: ponavlja trenutačnu
pjesmu.
•• [FILE]: ponavlja trenutačnu
datoteku s videozapisima.
Poništavanje ponavljanja
reprodukcije
Više puta zaredom pritisnite
REPEAT/FM MODE kako biste
odabrali [OFF].
30HR
Note
•• Na zaslonu svijetli „
“ kada je
ponavljanje reprodukcije postavljeno na
[ALL] ili [DISC].
•• Na zaslonu svijetli „
“ kada je
ponavljanje reprodukcije postavljeno na
[TITLE], [CHAPTER], [TRACK] ili [FILE].
•• Tijekom PBC reprodukcije ne možete
pokrenuti ponavljanje reprodukcije s
VIDEO CD-om.
•• Ovisno o vrsti DVD VIDEO diska,
ne možete pokrenuti ponavljanje
reprodukcije.
•• Ponavljanje reprodukcije poništava se ako:
—— otvorite ladicu diska
—— isključite sustav (samo DVD VIDEO i
VIDEO CD)
—— promijenite funkciju (samo DVD
VIDEO i VIDEO CD)
—— izvodite sinkronizirani prijenos
—— promijenite način medija.
Ograničavanje
reprodukcije diska
(roditeljski nadzor)
Možete ograničiti reprodukciju
DVD VIDEO diskova s obzirom na
unaprijed određenu razinu. Scene se
mogu preskočiti ili zamijeniti drugim
scenama.
1 Pritisnite SHIFT i držite ga
pritisnutim te pritisnite SETUP
kad se zaustavi reprodukcija.
2 Više puta zaredom pritisnite
/ kako biste odabrali
[SYSTEM SETUP] te pritisnite
3 Više puta zaredom pritisnite
/ kako biste odabrali
[PARENTAL CONTROL], a zatim
pritisnite .
.
4Pritisnite SHIFT i držite ga
pritisnutim te pritisnite brojčane
gumbe za unos ili ponovni unos
četveroznamenkaste lozinke,
a zatim pritisnite .
5 Više puta zaredom pritisnite
/
kako biste odabrali [STANDARD],
a zatim pritisnite .
6Više puta zaredom pritisnite
/ kako biste odabrali
geografsko područje kao
ograničenje razine reprodukcije,
a zatim pritisnite .
Područje je odabrano.
Kada odaberete [OTHERS],
unesite regionalni kôd željenog
geografskog područja koje možete
pronaći na popisu „Popis
regionalnih kodova za roditeljski
nadzor” (str. 85) tako što ćete
pritisnuti i držati SHIFT te pritisnuti
brojčane gumbe.
7 Više puta zaredom pritisnite
/ kako biste odabrali [LEVEL],
a zatim pritisnite .
8Više puta zaredom pritisnite
/ kako biste odabrali željenu
razinu, a zatim pritisnite .
Što je vrijednost manja, to je
ograničenje strože.
Isključivanje funkcije
roditeljskog nadzora
Postavite [LEVEL] na [OFF] u 8.
koraku.
Reproduciranje diska za koji je
postavljen roditeljski nadzor
1 Umetnite disk i pritisnite .
Zaslon za unos lozinke prikazuje se
na TV zaslonu.
2 Pritisnite SHIFT i držite ga
pritisnutim te pritisnite brojčane
gumbe za unos ili ponovni unos
četveroznamenkaste lozinke,
a zatim pritisnite .
Sustav pokreće reprodukciju.
Ako zaboravite svoju lozinku
Izvadite disk i ponovite korake od
1 do 3 iz odjeljka „Ograničavanje
reprodukcije diska (roditeljski
nadzor)” (str. 30). Pritisnite SHIFT
i držite ga pritisnutim te pritisnite
brojčane gumbe za unos lozinke
„199703”, a zatim pritisnite .
Slijedite upute na zaslonu i unesite
novu četveroznamenkastu lozinku.
Potom ponovno umetnite disk i
pritisnite .
Morat ćete ponovno unijeti novu
lozinku.
31HR
Prikaz informacija o
disku i USB uređaju
Informacije na TV zaslonu
Pritisnite SHIFT i držite ga
pritisnutim te više puta zaredom
pritisnite DISPLAY tijekom
reprodukcije.
Note
•• Ovisno o izvoru koji se reproducira,
—— neke informacije možda se neće
prikazati
—— neće se moći prikazati neki znakovi.
•• Ovisno o načinu reprodukcije, prikazane
informacije mogu se razlikovati.
Prikaz informacija o audio
formatu za DVD VIDEO diskove i
datoteke s videozapisima
Više puta zaredom pritisnite AUDIO
tijekom reprodukcije.
Informacije na zaslonu
 Informacije o reprodukciji
Vrijeme reprodukcije i preostalo
vrijeme reprodukcije
 Brzina prijenosa u bitovima
 Vrsta datoteke
Note
 Status reprodukcije
•• Naziv diska ili pjesme možda se neće
 Naslov* / pjesma / naziv
datoteke**
•• Vrijeme reprodukcije audio datoteka
 Album* / naziv mape**** /
poglavlje / broj kazala
 Naziv izvođača*, **
Prikazuje se pri reprodukciji
audio datoteke.
* Ako audio datoteka ima oznaku ID3,
sustav će prikazati naziv albuma/
naslova/izvođača sadržan u oznaci
ID3. Sustav podržava ID3 verzije
1.0/1.1/2.2/2.3.
** Ako naziv sadrži znakove koji se
ne mogu prikazati, ti će se znakovi
prikazati kao „_”.
32HR
Nekoliko puta pritisnite DISPLAY
dok je sustav uključen.
Informacije možete prikazati na
sljedeći način:
—vrijeme
—
reprodukcije / preostalo
vrijeme pjesme, naslov, poglavlje
—broj
—
scene
—naziv
—
datoteke, naziv mape
—naslov,
—
informacije o izvođaču i
albumu.
moći prikazati ovisno o znakovima.
i datoteka s videozapisima možda se
neće pravilno prikazivati.
•• Proteklo vrijeme reprodukcije audio
datoteke kodirane pomoću VBR-a
(varijabilna brzina prijenosa u bitovima)
ne prikazuje se ispravno.
Upotreba izbornika za
postavljanje
Stavke kao što su slika i zvuk možete
prilagođavati na razne načine.
Prikazane stavke mogu se razlikovati
ovisno o državi ili regiji.
Note
Postavke reprodukcije pohranjene na
disku nadjačavaju postavke izbornika za
postavljanje. Neke postavke izbornika za
postavljanje stoga se možda neće izvoditi.
1 Kada se reprodukcija zaustavi u
DVD/CD ili USB funkciji,
pritisnite SHIFT i držite ga
pritisnutim te pritisnite SETUP.
Na TV zaslonu prikazat će se
izbornik za postavljanje.
2 Više puta zaredom pritisnite
/
kako biste odabrali
[LANGUAGE SETUP],
[VIDEO SETUP], [AUDIO SETUP],
[SYSTEM SETUP] ili [HDMI SETUP],
a zatim pritisnite .
3 Više puta zaredom pritisnite
/ kako biste odabrali željenu
stavku, a zatim pritisnite .
ostavljanje jezika
P
– [LANGUAGE SETUP]
[OSD]
Postavlja jezik prikaza na zaslonu.
[MENU]
Postavlja jezik za DVD izbornik.
[AUDIO]
Mijenja jezik zvučnog zapisa.
Kada odaberete [ORIGINAL], odabire
se jezik kojem je dodijeljen prioritet
na disku.
[SUBTITLE]
Prebacuje jezik titlova snimljenih na
DVD VIDEO disku.
Kada odaberete [AUDIO FOLLOW],
jezik titlova promijenit će se u skladu
s jezikom koji ste odabrali za zvučni
zapis.
Note
Ako odaberete [OTHERS] u [MENU],
[AUDIO] i [SUBTITLE], unesite kôd jezika
iz poglavlja „Popis jezičnih kodova”
(str. 84) pomoću brojčanih gumba.
4Više puta zaredom pritisnite
/ za odabir željene postavke,
a zatim pritisnite .
Postavka je odabrana i postavljanje
je dovršeno.
Izlazak iz izbornika
Držite pritisnutim SHIFT i pritisnite
SETUP.
33HR
ostavljanje TV zaslona
P
– [VIDEO SETUP]
[TV TYPE]
[16:9]: ova se postavka odabire
prilikom spajanja TV-a sa širokim
zaslonom ili funkcijom širokog zaslona.
[4:3 LETTER BOX]: ova se postavka
odabire prilikom spajanja TV-a sa
zaslonom 4:3 bez funkcije širokog
zaslona. ova postavka prikazuje široku
sliku s crnim crtama na vrhu i dnu.
[4:3 PAN SCAN]: ova se postavka
odabire prilikom spajanja TV-a sa
zaslonom 4:3 bez funkcije širokog
zaslona. ova postavka prikazuje sliku
potpune visine preko cijelog zaslona
s odrezanim bočnim stranama.
[4:3 OUTPUT]
[FULL]: ova se postavka odabire
prilikom spajanja TV-a s funkcijom
širokog zaslona. Prikazuje sliku na
zaslonu 4:3 u omjeru 16:9 čak i na
TV-u sa širokim zaslonom.
34HR
[NORMAL]: Mijenja veličinu slike
kako bi odgovarala veličini zaslona
s izvornim omjerom slike. Ova
postavka prikazuje crne crte na
lijevoj i desnoj strani kada se slika
prikazuje u omjeru 4:3.
[COLOR SYSTEM(VIDEO CD)]
(Osim za modele za Južnu Ameriku,
Europu i Rusiju)
Ovom se postavkom postavlja
sustav boje (PAL ili NTSC).
[AUTO]: emitira video signal u
skladu sa sustavom boja diska.
Tu postavku odaberite ako TV
upotrebljava sustav DUAL.
[PAL]: mijenja video signal NTSC
diska i emitira ga u sustavu PAL.
[NTSC]: mijenja video signal PAL
diska i emitira ga u sustavu NTSC.
Pojedinosti potražite u odjeljku
"Promjena sustava boje" (str. 23).
[BLACK LEVEL]
(samo modeli za Latinsku Ameriku)
Omogućuje odabir crne razine
(razina postavljanja) video signala iz
priključka VIDEO OUT.
[ON]: postavlja razinu crne boje
izlaznog signala na standardnu
razinu.
[OFF]: smanjuje standardnu razinu
crne boje. Upotrijebite ovu opciju
kada slika postane previše blijeda.
[PAUSE MODE]
[AUTO]: slika, uključujući objekte
koji se dinamički kreću, prikazuje se
bez podrhtavanja. U uobičajenim
okolnostima odaberite tu postavku.
[FRAME]: slika, uključujući objekte
koji se ne kreću dinamički, prikazuje
se u visokoj rezoluciji.
[DOLBY SURROUND]: emitira
višekanalni zvuk u 2-kanalni
surround signal.
Note
Postavljanje mogućnosti
zvuka – [AUDIO SETUP]
[AUDIO DRC]
(Kompresija dinamičkog raspona)
Korisno je kada želite gledati filmove
uz nisku glasnoću zvuka kasno
navečer.
[OFF]: isključeno.
[STANDARD]: dinamički raspon
komprimiran je prema želji
snimatelja.
[TRACK SELECTION]
Zvučnom zapisu koji sadrži najveći
broj kanala daje prioritet kada
reproducirate DVD VIDEO disk na
kojemu je snimljeno više audio
formata (format PCM, MPEG audio,
DTS ili Dolby Digital).
[OFF]: bez prioriteta.
[AUTO]: sa zadanim prioritetom.
[A/V SYNC]
(Samo datoteke s videozapisima)
[OFF]: Ne prilagođava se.
[ON]: prilagođava kašnjenje slike
u odnosu na zvuk kada zvuk nije
usklađen s prikazanu sliku.
[DOWNMIX]
Ova funkcija radi samo za priključak
HDMI OUT (TV) ARC.
ostavljanje sustava
P
– [SYSTEM SETUP]
[SCREEN SAVER]
Čuvar zaslona pomaže štititi uređaj
za prikazivanje od oštećenja (dupla
slika). Pritisnite  +/– da biste izašli
iz čuvara zaslona.
[ON]: slika čuvara zaslona prikazuje
se ako sustav miruje otprilike
15 minuta.
[OFF]: isključuje funkciju. Ne
prikazuje se slika čuvara zaslona.
[BACKGROUND]
Odabire boju pozadine ili sliku koja
će se prikazati na TV zaslonu.
[JACKET PICTURE]: zamrznuta slika
(fotografija) snimljena na disku
prikazuje se u pozadini.
[GRAPHICS]: u pozadini se prikazuje
slika pohranjena u sustavu.
[BLUE]: pozadina je plava.
[BLACK]: pozadina je crna.
[PARENTAL CONTROL]
Postavlja ograničenje reprodukcije.
Pojedinosti potražite u odjeljku
„Ograničavanje reprodukcije diska
(roditeljski nadzor)” (str. 30).
Odabire signal audio izlaza za
reprodukciju višekanalnog zvuka.
[NORMAL]: emitira višekanalni zvuk
u 2-kanalni stereosignal.
35HR
[MULTI-DISC RESUME]
[ON]: pohranjuje točke za nastavak
reprodukcije u memoriju za najviše
6 diskova.
[OFF]: reprodukcija započinje od
točke za nastavak reprodukcije
samo za disk koji se trenutno nalazi
u sustavu.
[RESET]
Vraća zadane postavke izbornika za
postavljanje. Pojedinosti potražite
u odjeljku "Vraćanje zadanih
postavki izbornika za postavljanje"
(str. 77).
Postavljanje mogućnosti
multimedijskog sučelja
visoke rezolucije (HDMI)
– [HDMI SETUP]
[HDMI RESOLUTION]
Odabire rezoluciju TV izlaza kada je
TV povezan putem HDMI kabela.
[AUTO(1920×1080p)]: emitira video
signale prema rezoluciji TV-a.
[1920×1080i]/[1280×720p]/
[720×480p]*/[720×480/576p]**:
emitira video signale prema
odabranoj postavci rezolucije.
* Samo latinoamerički modeli.
** Za druge modele.
[YCBCR/RGB(HDMI)]
[YCBCR]: emitira YCBCR video signale.
[RGB]: Reproducira RGB video signale.
[AUDIO(HDMI)]
[AUTO]: Emitira audio signale u
izvornom formatu iz priključka
HDMI OUT (TV) ARC.
36HR
[PCM]: Emitira 2-kanalne linearne
PCM signale iz priključka HDMI OUT
(TV) ARC.
[CONTROL FOR HDMI]
[ON]: funkcija Kontrola za HDMI
omogućena je. Možete zajednički
raditi sa sustavom i TV-om koji su
spojeni HDMI kabelom.
[OFF]: isključeno.
[AUDIO RETURN CHANNEL]
Postavite ovu funkciju kada sustav
priključite u priključak HDMI IN na
TV-u koji je kompatibilan s funkcijom
Kanal za povrat zvuka (ARC). Ta je
funkcija dostupna ako postavite
[CONTROL FOR HDMI] na [ON].
[ON]: Možete slušati zvuk TV-a iz
zvučnika sustava.
[OFF]: isključeno.
[STANDBY LINKED TO TV]
Ta je funkcija dostupna ako postavite
[CONTROL FOR HDMI] na [ON].
[AUTO]: kada isključite TV, sustav
se automatski isključuje u sljedećim
slučajevima:
——tijekom reprodukcije videozapisa
u funkciji DVD/CD ili USB.
——kad se zaustavi reprodukcija zvuka
u funkciji DVD/CD ili USB.
——kad se odabere TV funkcija.
[ON]: sustav se automatski isključuje
kada isključite TV bez obzira na
funkciju.
[OFF]: Sustav se ne isključuje kada
isključite TV.
USB prijenos
Prije upotrebe USB
uređaja
Kompatibilne USB uređaje potražite
u odjeljku "Web-mjesta za
kompatibilne uređaje" (str. 12).
(Uređaje Apple s ovim sustavom
možete upotrebljavati samo putem
BLUETOOTH veze.)
Prijenos glazbe
Možete prenositi glazbu s diska
(samo AUDIO CD ili MP3 diskovi)
na USB uređaj povezan s (USB)
ulazom.
Sustav može prenijeti datoteke u
audio formatu MP3.
Note
•• Tijekom prijenosa ili brisanja nemojte
uklanjati USB uređaj. Time možete
oštetiti podatke na USB uređaju ili
oštetiti sam uređaj.
•• MP3 datoteke imaju istu brzinu
prijenosa u bitovima kao i izvorne
datoteke.
•• Prilikom prijenosa s AUDIO CD-a prije
prijenosa možete odabrati brzinu
prijenosa u bitovima.
•• Prijenos i brisanje s USB-a nisu
dopušteni ako je otvorena ladica diska.
Informacije o zaštićenom sadržaju
Prenesena glazba ograničena je samo na
osobnu upotrebu. Upotreba glazbe izvan
ovih ograničenja zahtijeva dopuštenje
vlasnika autorskih prava.
Odabir brzine prijenosa u bitovima
Možete odabrati veću brzinu
prijenosa u bitovima da biste
prenijeli glazbu veće kvalitete.
1 Pritisnite OPTIONS.
Na zaslonu će se prikazati izbornik
opcija.
2 Više puta zaredom pritisnite
/
kako biste odabrali „BIT RATE”, a
zatim pritisnite .
3 Više puta zaredom pritisnite
/
kako biste odabrali željenu
brzinu prijenosa u bitovima, a
zatim pritisnite .
•• „128 KBPS”: kodirane MP3
datoteke manje su i slabije
kvalitete zvuka.
•• “256 KBPS”: kodirane MP3
datoteke veće su, ali imaju bolju
kvalitetu zvuka.
Za izlazak iz izbornika opcija
pritisnite OPTIONS.
Prijenos glazbe s diska
Glazbu možete prenijeti na USB
uređaj priključen na (USB) ulaz
na sljedeći način:
•• sinkronizirani prijenos: prijenos
svih pjesama ili MP3 datoteka s
diska na USB.
•• REC1 prijenos: prijenos jedne
pjesme ili MP3 datoteke tijekom
reprodukcije.
1 Priključite prijenosni USB uređaj
na (USB) ulaz.
Note
USB adapter (nije priložen) možete
upotrebljavati za spajanje USB uređaja
s jedinicom ako se USB uređaj ne može
priključiti u (USB) ulaz.
37HR
2 Više puta zaredom pritisnite
FUNCTION kako biste odabrali
„DVD/CD”, a zatim umetnite
disk.
3 Pripremite izvor zvuka.
Sinkronizirani prijenos:
ako sustav automatski pokrene
reprodukciju, dvaput pritisnite 
kako biste u potpunosti zaustavili
reprodukciju.
Kada se reprodukcija zaustavi, više
puta zaredom pritisnite PLAY MODE
kako biste odabrali željeni način
reprodukcije.
Note
Ako prijenos započnete u nasumičnoj
reprodukciji ili ponavljanju
reprodukcije, odabrani način
reprodukcije automatski se vraća na
uobičajenu reprodukciju.
REC1 prijenos:
odaberite pjesmu ili MP3 datoteku
koju želite prenijeti, a zatim
pokrenite reprodukciju.
4Pritisnite REC TO USB.
Na zaslonu se prikazuje
„PUSH ENTER”.
5 Pritisnite
•• Ne možete prenositi MP3 datoteke s
diska u UDF formatu (univerzalni format
diska) na USB uređaj.
•• Tijekom prijenosa ne emitira se zvuk.
•• Tekstni podaci s CD-a ne prenose se u
stvorene MP3 datoteke.
•• Prijenos se automatski zaustavlja ako:
—— Tijekom prijenosa ponestane
prostora na USB uređaju.
—— Broj audio datoteka ili mapa na USB
uređaju dosegne najveći broj koji
sustav može prepoznati.
•• Ako mapa ili datoteka koje pokušavate
prenijeti već postoje na USB uređaju
pod istim nazivom, nazivu se dodaje
redni broj, a originalna datoteka ili
mapa ne brišu se.
•• Sljedeće radnje ne možete napraviti
tijekom prijenosa:
—— izbaciti disk
—— odabrati drugu pjesmu ili datoteku
—— pauzirati reprodukciju ili pronaći
mjesto u pjesmi ili datoteci
—— promijeniti funkciju.
•• Kada prenosite glazbu na WALKMAN®
pomoću funkcije „Media Manager for
WALKMAN”, obavezno prenosite u MP3
formatu.
•• Prilikom priključivanja uređaja
WALKMAN® na sustav, priključite ga
nakon što se poruke „Creating Library”
ili „Creating Database” više ne prikazuju
na uređaju WALKMAN®.
.
Prijenos započinje, a zatim se na
zaslonu pojavljuje
„DO NOT REMOVE”. Ne uklanjajte
USB uređaj dok prijenos ne završi.
Kada prijenos završi, sustav će
učiniti sljedeće:
Pravila za izradu mapa i
datoteka
Maksimalni broj MP3 datoteka
koji se može generirati
Sinkronizirani prijenos:
disk se automatski zaustavlja.
•• 298 mapa
•• 650 datoteka u mapi
•• 650 datoteka u mapi REC1-CD ili
REC1 prijenos:
disk nastavlja s reprodukcijom
sljedeće pjesme ili datoteke.
REC1-MP3
Ti se brojevi mogu razlikovati ovisno
o konfiguraciji datoteka i mape.
Zaustavljanje prijenosa
38HR
Napomene o prijenosu
Pritisnite .
Tijekom prijenosa na USB uređaj,
mapa „MUSIC” stvara se izravno
ispod mape „ROOT”. Mape i
datoteke generiraju se u mapi
„MUSIC” u skladu s načinom
i izvorom prijenosa na način opisan
u nastavku:
Sinkronizirani prijenos
 Prilikom prijenosa svih pjesama
s AUDIO CD-a
Naziv mape: „CDDA0001”*
Naziv datoteke: „TRACK001”*
P
rilikom prijenosa MP3
datoteka s diska
Naziv mape: Isto kao izvor
Naziv datoteke: Isto kao izvor
REC1 prijenos
 Prilikom prijenosa pjesme s
AUDIO CD-a
Naziv mape: „REC1-CD”
Naziv datoteke: „TRACK001”*
P
rilikom prijenosa MP3
datoteke s diska
Naziv mape: „REC1-MP3”
Naziv datoteke: Isto kao izvor
* Nakon toga brojevi mapa i datoteka
dodjeljuju se serijski.
Brisanje audio datoteka ili
mapa s USB uređaja
1 Pritisnite više puta zaredom
FUNCTION kako biste odabrali
„USB”.
2 Više puta zaredom pritisnite
MEDIA MODE kako biste
odabrali [MUSIC].
3 Kada se reprodukcija zaustavi,
pritisnite OPTIONS.
Na zaslonu će se prikazati izbornik
opcija.
4Više puta zaredom pritisnite
/ kako biste odabrali
„ERASE”, a zatim pritisnite
.
Popis mapa prikazuje se na TV
zaslonu.
5 Više puta zaredom pritisnite
/ kako biste odabrali mapu,
a zatim pritisnite .
Popis datoteka prikazuje se na TV
zaslonu.
6Više puta zaredom pritisnite
/ kako biste odabrali audio
datoteku koju želite izbrisati, a
zatim pritisnite .
Ako želite izbrisati sve audio
datoteke iz mape, na popisu
odaberite [ALL TRACKS].
„FOLDER ERASE” ili „TRACK ERASE”
i „PUSH ENTER” prikazuje se na
zaslonu.
Da biste otkazali brisanje, pritisnite .
7 Pritisnite
.
Na zaslonu se prikazuje
„COMPLETE”.
Za izlazak iz izbornika opcija
pritisnite .
Note
•• Možete izbrisati samo podržanu audio
datoteku, datoteku u MP4 formatu
i datoteku u 3GP formatu.
•• Ne možete brisati audio datoteke ili
mape kad je odabrana nasumična
reprodukcija. Prije brisanja postavite
način reprodukcije na način uobičajene
reprodukcije.
•• Brisanje nije dopušteno ako je otvorena
ladica diska.
39HR
Tuner
Slušanje radija
Do 20 FM stanica možete pohraniti
kao omiljene stanice.
1 Pritisnite više puta zaredom
1 Prebacite na željenu stanicu.
2 Pritisnite DVD/TUNER MENU.
3 Više puta zaredom pritisnite
FUNCTION kako biste odabrali
„TUNER FM”.
2 Namjestite stanicu.
Za automatsko traženje:
Pritisnite i držite TUNING +/– dok se
frekvencija ne počne mijenjati na
zaslonu.
Traženje se prekida automatski
nakon pronalaska i podešavanja
stanice. „ST” (samo za FM
stereoprograme) svijetli na zaslonu.
Ako traženje ne prestaje, pritisnite
 da ga prekinete. Zatim provedite
ručno pretraživanje (u nastavku).
Za ručno podešavanje:
Više puta zaredom pritisnite
TUNING +/– kako biste podesili
željenu stanicu.
Note
Kada namjestite FM stanicu koja pruža
RDS usluge, emitirani sadržaj prikazuje
informacije kao što su naziv usluge
ili naziv stanice. Informacije RDS-a
možete provjeriti ako više puta zaredom
pritisnete DISPLAY.
Savjet
Da biste smanjili statički šum slabe
FM stereo stanice, više puta zaredom
pritisnite REPEAT/FM MODE, sve dok
„ST” ne nestane sa zaslona. Izgubit ćete
stereoefekt, ali će prijam biti bolji.
40HR
Memoriranje radijskih stanica
/ kako biste odabrali broj
željene memorirane stanice, a
zatim pritisnite .
Na zaslonu se prikazuje
„COMPLETE” i stanica se pohranjuje.
Ako je odabranom broju
memoriranja dodijeljena druga
stanica, tu stanicu zamjenjuje nova.
Slušanje memoriranih stanica
Više puta zaredom pritisnite
PRESET +/– kako biste odabrali broj
željene memorirane stanice.
Možete i pritisnuti i držati SHIFT,
pritisnuti numeričke gumbe i zatim
pritisnuti .
BLUETOOTH veza
O bežičnoj tehnologiji
BLUETOOTH
Bežična tehnologija BLUETOOTH
jest bežična tehnologija kratkog
dometa koja omogućuje bežičnu
podatkovnu komunikaciju između
digitalnih uređaja.
Podržane BLUETOOTH verzije,
profili i kodeci
Pojedinosti potražite u odjeljku
"Odjeljak za BLUETOOTH" (str. 82).
Kompatibilni BLUETOOTH uređaji
Pojedinosti potražite u odjeljku
"Web-mjesta za kompatibilne
uređaje" (str. 12).
Indikator BLUETOOTH
Indikator BLUETOOTH na jedinici
svijetli ili treperi u plavoj boji za
prikaz BLUETOOTH statusa.
Status sustava
Status indikatora
BLUETOOTH u
Sporo treperi
stanju pripravnosti
BLUETOOTH
Brzo treperi
uparivanje
BLUETOOTH veza Upaljeno
je uspostavljena
Uparivanje sustava s
BLUETOOTH uređajem
Uparivanje je postupak pri kojem
se BLUETOOTH uređaji međusobno
registriraju prije povezivanja.
Postupak uparivanja dovoljno je
provesti jednom.
Ako je vaš uređaj pametni telefon
koji je kompatibilan s tehnologijom
NFC, ručni postupak uparivanja nije
nužan. (Pogledajte "Uspostavljanje
BLUETOOTH veze jednim dodirom
pomoću tehnologije NFC"
(str. 44).)
1 Postavite BLUETOOTH uređaj na
udaljenost od 1 metar od
sustava.
2 Pritisnite više puta zaredom
FUNCTION kako biste odabrali
„BLUETOOTH”.
Savjet
•• Ako nema informacija o
uparivanju sustava (primjerice ako
upotrebljavate funkciju BLUETOOTH
po prvi put od kupnje), „PAIRING”
treperi na zaslonu i sustav ulazi u
način rada za uparivanje. Prijeđite na
4. korak.
•• Ako je sustav priključen na
BLUETOOTH uređaj, pritisnite
BLUETOOTH na jedinici kako bi se
prekinula veza.
3 Pritisnite
PAIRING na jedinici i
držite 2 sekunde ili dulje.
„PAIRING” treperi na zaslonu.
4Provedite postupak uparivanja
na BLUETOOTH uređaju.
Pojedinosti potražite u uputama za
rad BLUETOOTH uređaja.
41HR
5 Odaberite „MHC-V41D” na
zaslonu BLUETOOTH uređaja.
Izvršite taj korak u roku od 5 minuta,
inače će se uparivanje otkazati. U
tom slučaju ponovite postupak od
3. koraka.
Note
Ako je na BLUETOOTH uređaju
potrebno unijeti lozinku, unesite
„0000”. „Lozinka” se može zvati
„pristupni kod”, „PIN kod”, „PIN broj” ili
„zaporka”.
6Uspostavite vezu s BLUETOOTH
uređajem.
Kada se uparivanje završi i
uspostavi se BLUETOOTH veza,
naziv BLUETOOTH uređaja prikazuje
se na zaslonu.
Ovisno o BLUETOOTH uređaju,
povezivanje se može automatski
pokrenuti nakon dovršetka uparivanja.
Adresu BLUETOOTH uređaja možete
provjeriti tako da više puta zaredom
pritisnete DISPLAY.
Note
•• Možete upariti najviše 8 BLUETOOTH
uređaja. Ako uparite deveti BLUETOOTH
uređaj, izbrisat će se prvi upareni uređaj.
•• Ako želite obaviti uparivanje s drugim
BLUETOOTH uređajem, ponovite korake
od 1 do 6.
•• Ako je posljednji povezani BLUETOOTH
uređaj u blizini, BLUETOOTH veza
automatski će se uspostaviti i naziv
BLUETOOTH uređaja pojavit će se na
zaslonu.
Poništavanje postupka
uparivanja
Pritisnite i držite PAIRING na
jedinici 2 sekunde ili dulje dok
se na ploči zaslona ne prikaže
„BLUETOOTH”.
42HR
Brisanje informacija o
uparivanju
Sve informacije o uparivanju možete
izbrisati vraćanjem sustava na izvorne
postavke. (Pogledajte „Vraćanje
sustava na izvorne postavke“
(stranica 77).
Note
Nakon vraćanja sustava na izvorne
postavke možda se neće moći povezati s
uređajem iPhone/iPod touch. U tom slučaju
izbrišite informacije o uparivanju za sustav
na uređaju iPhone/iPod touch, a zatim
ponovno provedite postupak uparivanja.
Slušanje glazbe na
BLUETOOTH uređaju
Možete uživati u slušanju glazbe na
BLUETOOTH uređaju i kontrolirati
reprodukciju na BLUETOOTH uređaju
pomoću gumba na jedinici ili
daljinskom upravljaču.
Prije reprodukcije glazbe provjerite
jesu li ispunjeni sljedeći uvjeti:
—Funkcija
—
BLUETOOTH na
BLUETOOTH uređaju jest uključena.
—Uparivanje
—
je dovršeno (str. 41).
Nakon povezivanja sustava i
BLUETOOTH uređaja reprodukciju
možete kontrolirati pritiskom na
, , , / i /.
1 Pritisnite BLUETOOTH na jedinici
kako biste odabrali funkciju
BLUETOOTH.
Na zaslonu se prikazuje
„BLUETOOTH”.
2 Uspostavite vezu s BLUETOOTH
uređajem.
Pritisnite BLUETOOTH na jedinici
kako biste se povezali sa zadnjim
povezanim BLUETOOTH uređajem.
Uspostavite BLUETOOTH vezu s
BLUETOOTH uređaja ako uređaj nije
povezan.
Kada se uspostavi veza, naziv
BLUETOOTH uređaja prikazuje se na
zaslonu.
3 Pritisnite  da biste pokrenuli
reprodukciju.
Ovisno o BLUETOOTH uređaju,
——možda ćete dvaput morati
pritisnuti gumb .
——možda ćete trebati pokrenuti
reprodukciju audio izvora na
BLUETOOTH uređaju.
4Prilagodite jačinu zvuka.
Prvo prilagodite jačinu zvuka
BLUETOOTH uređaja. Ako je jačina
zvuka i dalje preslaba, prilagodite
jačinu zvuka na sustavu.
Note
Kada nije povezan s nijednim BLUETOOTH
uređajem, sustav će se automatski povezati
s posljednjim povezanim BLUETOOTH
uređajem kada pritisnete BLUETOOTH na
jedinici ili kada pritisnete .
Upotreba kontrole pokretima
tijekom reprodukcije
(Pogledajte „Upotreba kontrole
pokretima tijekom reprodukcije“
(stranica 49).
Prekid BLUETOOTH veze
Pritisnite BLUETOOTH na jedinici.
Na zaslonu se prikazuje
„BLUETOOTH”.
Povezivanje sustava s
više BLUETOOTH
uređaja (veza s više
uređaja)
Sa sustavom mogu biti povezana do
3 BLUETOOTH uređaja istovremeno
pomoću A2DP/AVRCP veze.
Prije uparivanja daljnjih BLUETOOTH
uređaja, provjerite je li funkcija
BLUETOOTH odabrana na sustavu i
je li prvi BLUETOOTH uređaj povezan
sa sustavom.
Uparivanje s drugim i trećim
uređajem
Ponovite korake od 1 do 6 odjeljka
„Uparivanje sustava s BLUETOOTH
uređajem” (str. 41).
Prebacivanje izvora reprodukcije
Tijekom reprodukcije s povezanog
BLUETOOTH uređaja pokrenite
reprodukciju na drugom povezanom
BLUETOOTH uređaju. Sustav će
emitirati zvuk s posljednjeg uređaja
za reprodukciju.
Note
•• Radnje mogu varirati ovisno o
BLUETOOTH uređajima. BLUETOOTH
uređaj možda se neće moći povezati,
ovisno o kombinaciji uređaja. Više
pojedinosti potražite u uputama za rad
za uređaje.
•• Ako pokušate povezati 4. BLUETOOTH
uređaj, odspojit će se najstariji uređaj za
reprodukciju.
Note
Ovisno o BLUETOOTH uređaju,
BLUETOOTH veza može se prekinuti
automatski ako se zaustavi reprodukcija.
43HR
•• Ovisno o BLUETOOTH uređajima, možda
nećete moći uspostaviti tri BLUETOOTH
veze istovremeno.
•• Ne možete uspostaviti vezu s više
uređaja kada upotrebljavate funkciju
Wireless Party Chain, funkciju Speaker
Add ili funkciju handsfree poziva.
Odspajanje bilo kojeg BLUETOOTH
uređaja s veze s više uređaja
Prekinite BLUETOOTH vezu na
BLUETOOTH uređaju koji želite
odspojiti.
Odspajanje svih BLUETOOTH
uređaja s veze s više uređaja
Pritisnite BLUETOOTH na jedinici.
Uspostavljanje
BLUETOOTH veze jednim
dodirom pomoću
tehnologije NFC
Tehnologija NFC (Near Field
Communication) tehnologija je koja
omogućuje bežičnu komunikaciju
kratkog dometa između različitih
uređaja, kao što su mobilni telefoni i
IC oznake.
Kada ga dodirnete pametnim
telefonom kompatibilnim s
funkcijom NFC, sustav automatski
čini sljedeće:
—sustav
—
se uključuje uz funkciju
BLUETOOTH.
—sustav
—
dovršava uparivanje i
uspostavljanje BLUETOOTH veze.
Kompatibilni pametni telefoni
Pametni telefoni s ugrađenom
NFC funkcijom (OS: Android 2.3.3
ili noviji, ne uključujući sustav
Android 3.x)
44HR
Note
•• Sustav istodobno prepoznaje samo
jedan pametni telefon kompatibilan s
tehnologijom NFC i povezuje se s njim.
Ako sa sustavom pokušate povezati
drugi pametni telefon kompatibilan
s tehnologijom NFC, prekinut će
se veza s trenutačno povezanim
pametnim telefonom kompatibilnim s
tehnologijom NFC.
•• Ovisno o pametnom telefonu
kompatibilnom s funkcijom NFC, možda
ćete unaprijed trebati uključiti funkciju
NFC na pametnom telefonu. Više
pojedinosti potražite u uputama za rad
za pametni telefon.
1 Dodirnite pametni telefon uz
oznaku N na jedinici dok pametni
telefon ne reagira na sustav.
Dovršite povezivanje prateći upute
prikazane na pametnom telefonu.
Kada se uspostavi BLUETOOTH veza,
naziv pametnog telefona prikazat
će se na zaslonu.
2 Pokrenite reprodukciju izvora
zvuka na pametnom telefonu.
Više pojedinosti potražite u uputama
za rad za BLUETOOTH uređaj.
Savjet
Ako BLUETOOTH uparivanje nije uspješno,
pokušajte sljedeće.
—— Izvadite pametni telefon iz torbice
ako upotrebljavate torbicu za pametni
telefon dostupnu na tržištu.
—— Ponovo dodirnite pametnim telefonom
oznaku N na jedinici.
—— Otključajte zaslon pametnog telefona.
Prekid BLUETOOTH veze
Savjet
Ponovo dodirnite pametnim
telefonom oznaku N na jedinici.
Postavljanje
BLUETOOTH
audiokodeka
Možete omogućiti AAC, LADC ili SBC
kodek s BLUETOOTH uređaja. AAC/
LDAC je moguće odabrati samo ako
BLUETOOTH uređaj podržava AAC/
LDAC.
1 Pritisnite OPTIONS.
Na zaslonu će se prikazati izbornik
opcija.
2 Više puta zaredom pritisnite
/
kako biste odabrali „BT CODEC”,
a zatim pritisnite .
3 Više puta zaredom pritisnite
/ kako biste odabrali
postavku, a zatim pritisnite
.
•• „AUTO”: omogućava prijem u
formatu kodeka AAC ili LDC
ovisno o sposobnostima
BLUETOOTH uređaja.
•• „SBC”: prijam u formatu kodeka
SBC.
Za izlazak iz izbornika opcija
pritisnite OPTIONS.
Note
•• Ako je odabran AAC ili LDAC, možete
uživati u zvuku visoke kvalitete. Ako
ne možete slušati AAC ili LDAC zvuk s
uređaja ili je zvuk isprekidan, odaberite
„SBC”.
•• Ako ovu postavku promijenite dok
je sustav povezan s BLUETOOTH
uređajem, prekinut će se veza s
BLUETOOTH uređajem. Za povezivanje
s BLUETOOTH uređajem ponovno
uspostavite BLUETOOTH vezu.
LDAC je tehnologija audio kodiranja koju
je razvila tvrtka Sony, a koja omogućuje
prijenos audio sadržaja visoke rezolucije
(Hi-Res) čak i preko BLUETOOTH veze. Za
razliku od ostalih tehnologija kodiranja koje
su kompatibilne s funkcijom BLUETOOTH,
kao što je SBC, ona radi bez pretvaranja
frekvencije signala audio sadržaja visoke
rezolucije* na niže i omogućuje prijenos
približno tri puta više podataka** od
ostalih tehnologija putem BLUETOOTH
bežične mreže uz neusporedivu kvalitetu
zvuka zahvaljujući učinkovitom kodiranju i
poboljšanom pakiranju.
* Osim sadržaja u formatu DSD
** U usporedbi sa SBC (potpojasno
kodiranje) tehnologijom, kada je
odabrana brzina prijenosa od 990 kb/s
(96/48 kHz) ili 909 kb/s (88,2/44,1 kHz).
Postavljanje BLUETOOTH
stanja pripravnosti
BLUETOOTH stanje pripravnosti
sustavu omogućuje da se
automatski uključi kada uspostavite
BLUETOOTH vezu.
1 Pritisnite OPTIONS.
Na zaslonu će se prikazati izbornik
opcija.
2 Više puta zaredom pritisnite
/ kako biste odabrali
„BT STBY”, a zatim pritisnite
.
3 Više puta zaredom pritisnite
/ kako biste odabrali
postavku, a zatim pritisnite
.
•• „ON”: sustav se automatski
uključuje čak i kad je sustav u
stanju pripravnosti.
•• „OFF”: isključuje tu funkciju.
Za izlazak iz izbornika opcija
pritisnite OPTIONS.
45HR
Uključivanje i
isključivanje
BLUETOOTH signala
Na sustav se s uparenog
BLUETOOTH uređaja možete
povezati u svim funkcijama ako je
BLUETOOTH signal sustava uključen.
Ta je postavka uključena prema
zadanim postavkama.
Provedite tu radnju pomoću gumba
na jedinici.
Pritisnite i držite MEGA BASS i +
otprilike 3 sekunde.
„BT ON” ili „BT OFF” prikazuje se na
zaslonu.
Note
•• Sljedeće radnje ne možete obaviti ako je
BLUETOOTH signal isključen:
—— uparivanje i/ili povezivanje s
BLUETOOTH uređajem
—— upotreba aplikacije „Sony | Music
Center” putem BLUETOOTH veze
—— mijenjanje BLUETOOTH audiokodeka
•• Ako dodirnete oznaku N na gornjoj
ploči jedinice s pametnim telefonom
kompatibilnim s tehnologijom
NFC ili uključite BLUETOOTH stanje
pripravnosti, BLUETOOTH signal
automatski će se uključiti.
46HR
Kontroliranje
sustava s pomoću
pametnog telefona
ili tableta (Sony |
Music Center)
„Sony | Music Center” posebna
je aplikacija za upravljanje
audio uređajima tvrtke Sony koji
su kompatibilni s aplikacijom
„Sony | Music Center” pomoću
pametnog telefona ili tableta.
Jednostavno je možete pronaći u
trgovini Google Play ili App Store
pretraživanjem aplikacije
„Sony | Music Center”. Potražite
aplikaciju „Sony | Music Center” u
trgovini Google Play ili App Store
i preuzmite je pomoću pametnog
telefona ili tableta.
„Sony | Music Center” omogućuje
vam sljedeće:
—prebacivanje
—
između
funkcije sustava, upravljanje
reprodukcijom diska / USB uređaja
i namještanje FM stanica.
—pretraživanje
—
glazbenog sadržaja
na disku / USB uređaju.
—prikaz
—
informacija za disk /
USB uređaje kao što su vrijeme
reprodukcije i naslov.
—podešavanje
—
jačine zvuka i
promjena postavke zvuka.
—Kontroliranje
—
više sustava kada
upotrebljavate funkciju Wireless
Party Chain.
1 Potražite aplikaciju
Zajamčena zabava
putem aplikacije
„Fiestable”
„Sony | Music Center” ili
skenirajte dvodimenzionalni
kod prikazan u nastavku.
2 Preuzmite aplikaciju
„Sony | Music Center” na uređaj.
3 Povežite sustav i uređaj pomoću
BLUETOOTH veze (str. 41).
4Pokrenite aplikaciju
„Sony | Music Center” i slijedite
upute na zaslonu.
Note
•• Preporučujemo vam da upotrebljavate
najnoviju verziju aplikacije
„Sony | Music Center”.
•• Ako aplikacija „Sony | Music Center” ne
radi ispravno, pritisnite BLUETOOTH na
jedinici da biste prekinuli BLUETOOTH
vezu, a zatim ponovno uspostavite
BLUETOOTH vezu kako bi BLUETOOTH
veza uobičajeno radila.
•• Dostupne radnje putem aplikacije
„Sony | Music Center” mogu se
razlikovati ovisno o audio uređaju.
•• Više pojedinosti o aplikaciji
„Sony | Music Center” potražite na
sljedećem URL-u:
http://info.vssupport.sony.net/help/
•• Specifikacija i dizajn aplikacije
„Sony | Music Center” podložni su
promjenama bez prethodne obavijesti.
Možete kontrolirati značajke zabave
na kućnom audio sustavu tvrtke Sony
pomoću intuitivnog i elegantnog
korisničkog sučelja aplikacije
„Fiestable”. Aplikacija „Fiestable”
omogućuje vam da kontrolirate
značajke kao što su DJ efekt,
osvjetljenje i Karaoke. Možete uživati
i u funkciji „Motion Control” koja vam
omogućuje upravljanje određenim
značajkama na sustavu tako što ćete
tresti BLUETOOTH uređaj u različitim
smjerovima.
Čak i ako je aplikacija „Fiestable”
instalirana, ikona „Fiestable”
neće se prikazivat na početnom
zaslonu pametnog telefona ili
tableta. Ugrađena je u aplikaciju
„Sony | Music Center” u obliku
programskog dodatka.
1 Potražite i preuzmite aplikaciju
„Sony | Music Center” na uređaj
(str. 46).
2 Potražite i preuzmite aplikaciju
„Fiestable” na trgovini
Google Play ili App Store
pomoću uređaja.
3 Povežite sustav i uređaj pomoću
BLUETOOTH veze (str. 41).
4Pokrenite „Sony | Music Center”
i dodirnite ikonu „Fiestable”.
Note
Više pojedinosti o aplikaciji
„Sony | Music Center” potražite na
sljedećem URL-u:
http://info.vssupport.sony.net/help/
47HR
Postizanje i dijeljenje
ranga Party People i
osvajanje dodatnih
značajki sa značajkom
Party King
Sustav ima jedinstvenu značajku
kojom se automatski bilježi
upotreba sustava.
Na osnovi upotrebe sustav će vam
dodijeliti rang Party People prema
prethodno utvrđenim kriterijima.
Što češće upotrebljavate sustav,
postići ćete veći rang.
Kad postignete određeni rang
partijanera Party People, možete
svoje postignuće podijeliti putem
društvenih medija.
Sustav će nagraditi vaša postignuća
dodatnim značajkama.
Note
Za upotrebu te značajke provjerite jesu li
aplikacija „Sony | Music Center”
(str. 46) i „Fiestable” (str. 47)
instalirani na uređaju.
Funkcija Gesture Control
Uživanje u kontroli
pokretima
Možete upravljati radnjama
u načinima rada PLAYBACK,
DJ, SAMPLER i KARAOKE tako
da prijeđete preko opcije
GESTURE CONTROL na jedinici.
Note
Nemojte dirati ili opciju
GESTURE CONTROL kada prelazite rukom
preko opcije.
Prijeđite rukom iznad
GESTURE CONTROL u 6 smjerova
na sljedeći način.
Prevlačenje
1 Povežite sustav i uređaj pomoću
Zdesna nalijevo
2 Pokrenite „Sony | Music Center”
Od dna do vrha
BLUETOOTH veze (str. 41).
i dodirnite ikonu „Fiestable”, a
zatim slijedite upute na zaslonu.
Možete provjeriti svoj trenutačni
rang, istražiti dodatne značajke, kao
i saznati kako prijeći na sljedeći
rang.
Prstom prijeđite
u ovom smjeru
S lijeva nadesno
Od vrha do dna
U smjeru kazaljke
na satu
U smjeru suprotnom
od kazaljke na satu
Aktiviranje kontrole pokretima
Pritisnite GESTURE ON/OFF, a
zatim pritisnite željeni način rada
(PLAYBACK, DJ, SAMPLER ili KARAOKE).
Indikator GESTURE ON/OFF svijetli.
48HR
Deaktiviranje kontrole
pokretima
Pritisnite GESTURE ON/OFF.
Isključuje se indikator
GESTURE ON/OFF.
Upotreba kontrole
pokretima tijekom
reprodukcije
Možete upotrebljavati kontrolu
pokretima za upravljanje
osnovnom reprodukcijom prilikom
reproduciranja glazbe s diska, USB
uređaja ili BLUETOOTH uređaja.
Gumbima i funkcijom
GESTURE CONTROL na gornjoj ploči
jedinice izvršite sljedeće radnje.
1 Pritisnite GESTURE ON/OFF.
Indikator GESTURE ON/OFF svijetli.
2 Pritisnite PLAYBACK.
Odabran je način rada PLAYBACK.
3 Više puta zaredom pritisnite
FUNCTION kako biste odabrali
funkciju koju želite.
4Rukom prijeđite preko opcije
GESTURE CONTROL.
U
Natrag
Naprijed
Play
Stop
Povećanje jačine
zvuka
Smanjenje jačine
zvuka
Prstom prijeđite
u ovom smjeru
Stvaranje atmosfere
zabave (DJ Effect)
Tu radnju izvršite gumbima i
funkcijom GESTURE CONTROL na
gornjoj ploči jedinice.
1 Pritisnite GESTURE ON/OFF.
Indikator GESTURE ON/OFF svijetli.
2 Pritisnite DJ ili SAMPLER.
Odabran je način rada DJ ili
SAMPLER.
3 Rukom prijeđite preko opcije
GESTURE CONTROL.
Za način DJ:
U
Prstom prijeđite
u ovom smjeru
Odaberite
FLANGER1)
Odaberite
ISOLATOR2)
Odaberite WAH3)
Odaberite PAN4)
Povećavanje
razine odabranog
efekta
Smanjenje razine
odabranog efekta
1)
Stvaranje dubokog flanger efekta
koji je sličan huci mlažnjaka.
2) Izdvajanje određenog frekvencijskog
pojasa prilagodbom ostalih
frekvencijskih pojasa. Na primjer,
kada se želite fokusirati na vokale.
3) Stvaranje posebnog efekta
„wah-wah” zvuka automatskim
pomicanjem frekvencije filtra gore i
dolje.
4) Stvaranje osjećaja kretanja zvuka
između lijevih i desnih kanala
zvučnika.
49HR
Za način rada SAMPLER:
U
•• Ako aktivirate efekt DJ Effect tijekom
Prstom prijeđite
u ovom smjeru
Izlaz „Come On!”
prijenosa, zvučni efekt neće se prenijeti
na USB uređaj.
Upotreba kontrole
pokretima tijekom
funkcije Karaoke
Izlaz „Let’s Go!”
Izlaz zvučnog
efekta Reggae
Horn
Izlaz zvučnog
efekta Phaser
Izlaz zvučnog
efekta Scratch
Tu radnju izvršite gumbima i
funkcijom GESTURE CONTROL na
gornjoj ploči jedinice.
Izlaz zvučnog
efekta Audience
1 Pritisnite GESTURE ON/OFF.
Indikator GESTURE ON/OFF svijetli.
Podešavanje razine zvuka
uređaja za uzorkovanje zvuka
2 Pritisnite KARAOKE.
1 Pritisnite OPTIONS.
2 Više puta zaredom pritisnite
3 Rukom prijeđite preko opcije
/
kako biste odabrali „SAMPLER”, a
zatim pritisnite .
3 Više puta zaredom pritisnite
/
kako biste prilagodili razinu
zvuka uređaja za uzorkovanje
zvuka, a zatim pritisnite .
Isključivanje načina DJ
Prijeđite rukom prijeđite preko
opcije GESTURE CONTROL u istom
smjeru kao u prethodnom 3. koraku.
Note
•• Efekt DJ Effect automatski se isključuje
kada napravite sljedeće:
—— isključite sustav
—— promijenite funkciju.
—— deaktivirate kontrolu pokretima.
—— promijenite način rada u
PLAYBACK/SAMPLER/KARAOKE.
—— promijenite zvučno polje.
—— upotrijebite funkciju Vocal Fader.
—— promijenite tonalitet (kontrola
tonaliteta).
—— uspostavite Wireless Party Chain.
50HR
Aktivira se način rada KARAOKE.
GESTURE CONTROL.
U
Smanji visinu
zvuka glazbe ()
Povećaj visinu
zvuka glazbe ()
Povećaj jačinu
zvuka mikrofona
Smanji jačinu
zvuka mikrofona
Izlaz zvučnog
efekta pljeska
Izlaz zvučnog
efekta zviždanja
Prstom prijeđite
u ovom smjeru
Prilagođavanje zvuka
Prilagođavanje zvuka
U
Učinite ovo
Pojačavanje basa
i stvaranje
snažnijeg zvuka
(MEGA BASS)
Više puta zaredom
pritisnite
MEGA BASS kako
biste odabrali
„BASS ON”. Indikator
MEGA BASS svijetli.
Poništite odabir
tako da nekoliko
puta zaredom
pritisnite
MEGA BASS kako
biste odabrali
„BASS OFF”.
Reprodukcija
zvučnog efekta
dvorane (Fiesta)
Odabir zvučnog
polja
Pritisnite FIESTA na
jedinici. Možete i
više puta zaredom
pritisnuti
SOUND FIELD +/–
(ili SOUND FIELD na
jedinici) kako biste
odabrali „FIESTA.”
Poništite odabir
ponovnim pritiskom
opcije FIESTA.
Više puta zaredom
pritisnite
SOUND FIELD +/–
(ili SOUND FIELD na
jedinici) da biste
odabrali zvučno
polje koje želite.
Da biste poništili
odabir, više puta
zaredom pritisnite
SOUND FIELD +/–
(ili SOUND FIELD na
jedinici) kako biste
odabrali „FLAT.”
Odabir načina
virtualnog nogometa
Dok gledate prijenos nogometne
utakmice, osjećat ćete se kao da se
nalazite na stadionu.
Način virtualnog nogometa možete
odabrati samo tijekom funkcija
AUDIO IN i TV.
Više puta zaredom pritisnite
SOUND FIELD +/– dok gledate
prijenos nogometne utakmice.
•• ON NARRATION: možete uživati u
očaravajućem osjećaju prisutnosti na
nogometnom stadionu zahvaljujući
naglašenom zvuku navijanja.
•• OFF NARRATION: možete uživati u
još više očaravajućem osjećaju
prisutnosti na nogometnom
stadionu smanjujući jačinu zvuka
naracije u korist naglašavanja
navijanja.
Otkazivanje načina virtualnog
nogometa
Pritisnite više puta zaredom
SOUND FIELD +/– kako biste odabrali
„FLAT”.
Note
•• Preporučujemo da odaberete način
virtualnog nogometa svaki put kada
gledate prijenos nogometne utakmice.
•• Ako u sadržaju čujete neprirodan
zvuk dok je odabrana opcija
„OFF NARRATION”, preporučujemo
opciju „ON NARRATION”.
•• Ova značajka ne podržava monozvuk.
51HR
Stvaranje vlastitog
zvučnog efekta
Možete povisiti ili sniziti razine
određenih frekvencijskih pojasa, a
zatim pohraniti postavku u memoriji
kao „CUSTOM EQ”.
1 Pritisnite OPTIONS.
Na zaslonu će se prikazati izbornik
opcija.
2 Više puta zaredom pritisnite
/
kako biste odabrali „CUSTOM EQ”,
a zatim pritisnite .
3 Više puta zaredom pritisnite
/
kako biste prilagodili razinu
ekvilizatora ili postavku surround
zvuka, a zatim pritisnite .
4Pritisnite
/ kako biste
odabrali druge frekvencijske
pojase i efekt surround zvuka.
Za izlazak iz izbornika opcija
pritisnite OPTIONS.
Odabir prilagođene postavke
ekvilizatora
Više puta zaredom pritisnite
SOUND FIELD +/– kako biste odabrali
„CUSTOM EQ”.
52HR
Ostali postupci
Upotreba funkcije
Kontrola za HDMI
Povezivanje TV-a kompatibilnog
s funkcijom Kontrola za HDMI*
HDMI kabelom (HDMI kabel visoke
brzine s Ethernetom, nije priložen)
omogućuje vam jednostavno
upravljanje uređajem putem
daljinskog upravljača za TV.
S funkcijom Kontrola za HDMI možete
upotrebljavati sljedeće funkcije.
•• Funkcija isključivanja sustava
•• Funkcija upravljanja zvukom sustava
•• Funkcija
Kanal za povrat zvuka (ARC)
•• Funkcija reprodukcije jednim dodirom
•• Funkcija jednostavnog upravljanja
daljinskim upravljačem
•• Funkcija praćenja jezika
* Funkcija Kontrola za HDMI standardna
je funkcija koju upotrebljava CEC
(Consumer Electronics Control) za
omogućivanje međusobnog upravljanja
za HDMI (High-Definition Multimedia
Interface) uređaje.
Note
Te će funkcije možda raditi s uređajima
koje nije proizvela tvrtka Sony, ali to nije
zajamčeno.
Priprema upotrebe funkcije
Kontrola za HDMI
Držite pritisnutim SHIFT i pritisnite
SETUP, a zatim postavite
[HDMI SETUP] – [CONTROL FOR HDMI]
na sustavu na [ON] (str. 36). Zadana
postavka je [ON].
Omogućite postavke funkcije
Kontrola za HDMI za TV povezan sa
sustavom.
Savjet
Ako omogućite funkciju Kontrola za
HDMI (“BRAVIA” Sync sinkronizacija) kada
upotrebljavate TV koji je proizvela tvrtka
Sony, funkcija Kontrola za HDMI sustava
također je automatski omogućena. Nakon
završetka postavljanja na zaslonu će se
prikazati „COMPLETE”.
Funkcija isključivanja sustava
Kada isključite TV, sustav će se
automatski isključiti.
Držite pritisnutim SHIFT i
pritisnite SETUP, a zatim
postavite [HDMI SETUP] –
[STANDBY LINKED TO TV] na sustavu
na [ON] ili [AUTO] (str. 36). Zadana
postavka je [AUTO].
Note
Ovisno o statusu uređaja, spojeni se
uređaj možda neće isključiti.
Funkcija upravljanja
zvukom sustava
Ako uključite sustav dok gledate
TV, zvuk TV-a emitirat će se kroz
zvučnike sustava. Jačina zvuka
sustava može se prilagoditi pomoću
daljinskog upravljača TV-a.
Ako se za posljednjeg gledanja TV-a
zvuk emitirao iz zvučnika sustava,
sustav će se automatski uključiti
kada ponovno uključite TV.
Radnje možete obaviti i pomoću
izbornika TV-a. Za pojedinosti
pogledajte upute za rad televizora.
Note
•• Razina jačine zvuka sustava prikazuje se
na TV zaslonu, ovisno o TV-u. Može se
razlikovati od jačine zvuka na zaslonu.
•• Ovisno o postavkama TV-a, funkcija
upravljanja zvukom sustava možda
neće biti dostupna. Za pojedinosti
pogledajte upute za rad televizora.
53HR
Funkcija
Kanal za povrat zvuka (ARC)
Ako je sustav spojen na
priključak HDMI IN TV-a koji
je kompatibilan s funkcijom
Kanal za povrat zvuka (ARC), možete
slušati zvuk TV-a iz zvučnika sustava
bez priključivanja audio kabela (nije
priložen).
Na sustavu držite pritisnutim
SHIFT i pritisnite SETUP, a zatim
postavite [HDMI SETUP] –
[AUDIO RETURN CHANNEL] na [ON]
(str. 36). Zadana postavka je [ON].
Note
Ako TV nije kompatibilan s funkcijom
Kanal za povrat zvuka (ARC), potrebno
je priključiti audio kabel (nije priložen)
(str. 22).
Funkcija reprodukcije jednim
dodirom
Kada pritisnete  u funkciji
DVD/CD-a ili USB funkciji, TV se
automatski uključuje. TV ulaz
prebacuje se na HDMI ulaz na koji je
sustav spojen.
Note
Ovisno o TV-u, početni dio
reproduciranog sadržaja možda se neće
ispravno reproducirati.
54HR
Funkcija jednostavnog
upravljanja daljinskim
upravljačem
Možete odabrati sustav gumbom
SYNC MENU na daljinskom
upravljaču za TV i upravljati njime.
Ta funkcija može se upotrebljavati
ako TV podržava izbornik veze. Za
pojedinosti pogledajte upute za rad
televizora.
Note
•• Na izborniku veza TV-a TV prepoznaje
sustav kao „Player”.
•• Neke radnje možda neće biti dostupne s
nekim TV-ovima.
Funkcija praćenja jezika
Kada promijenite jezik prikaza
na zaslonu TV-a, jezik prikaza na
zaslonu sustava također će se
promijeniti.
Uživanje u žičanoj reprodukciji pomoću više
sustava (funkcija Wired Party Chain)
Možete lančano povezati više audio sustava za stvaranje uzbudljivog ugođaja
zabave i dobivanje jačeg zvuka.
Jedan aktivirani sustav u lancu služi kao domaćin zabave i dijeli glazbu. Ostali
sustavi postaju „gosti zabave” i reproduciraju istu glazbu kao i „domaćin
zabave”.
Postavljanje funkcije Wired Party Chain
Postavite funkciju Wired Party Chain povezujući sve sustave audio kabelima
(nisu priloženi).
Prije povezivanje kabela, obvezno isključite sustave i odspojite kabele za
napajanje (mrežne vodove).
 Ako su svi sustavi opremljeni funkcijom Wired Party Chain
Primjer: Prilikom povezivanja pomoću ovog sustava kao prvog sustava
Priključivanje
nastavite sve
do posljednjeg
sustava.
Posljednji sustav
Prvi sustav
Drugi sustav
•• Posljednji sustav mora se priključiti na prvi sustav. Ako posljednji sustav nije
povezan s prvim sustavom, domaćin zabave ne može se promijeniti.
•• Svaki sustav može postati domaćin zabave. Domaćina zabave možete
promijeniti tako da to bude neki drugi sustav u lancu. Pojedinosti potražite u
odjeljku "Za odabir novog domaćina zabave" (str. 57).
55HR
•• Pobrinite se da je odabrana neka druga funkcija osim funkcije AUDIO IN. Kad
je odabrana funkcija AUDIO IN, ta se značajka ne može upotrijebiti.
 Ako neki sustav nije opremljen funkcijom Wired Party Chain
Primjer: Prilikom povezivanja pomoću ovog sustava kao prvog sustava
Priključivanje
nastavite sve
do posljednjeg
sustava.
Posljednji sustav*
Prvi sustav
Drugi sustav
* Povežite sustav koji nije opremljen funkcijom Wired Party Chain kao posljednji sustav. U
suprotnom će se lanac zaustaviti na tom sustavu. Obavezno odaberite funkciju Audio In
na posljednjem sustavu.
•• Posljednji sustav nije priključen na prvi sustav.
•• Prvi sustav morate odabrati kao domaćina zabave tako da svi sustavi
reproduciraju istu glazbu kada se uključi funkcija Wired Party Chain.
56HR
Uživanje u funkciji Wired Party
Chain
Primjer: Upotreba ovog sustava
kao domaćina zabave
1 Uključite sve sustave.
2 Prilagodite jačinu zvuka na
svakom sustavu.
3 Aktivirajte funkciju Wired Party
Chain na sustavu.
Uzastopno pritišćite FUNCTION
kako biste odabrali funkciju
koju želite.
Ako se povezujete pomoću
konfiguracije  (str. 55),
nemojte odabrati funkciju
AUDIO IN. Ako odaberete tu
funkciju zvuk neće moći izlaziti.
 Pokrenite reprodukciju, a zatim
pritisnite
PARTY CHAIN (Lančana zabava)
na jedinici.
Na zaslonu se prikazuje
„PARTY CHAIN (Lančana zabava)”.
Domaćin zabave pokreće Wired
Party Chain, a drugi sustavi
automatski postaju gosti na
zabavi. Svi sustavi reproduciraju
istu glazbu kao domaćin zabave.
Note
•• Ovisno o ukupnom broju sustava koje
ste povezali, gostima zabave možda će
trebati određeno vrijeme dok ne počnu
reproducirati glazbu.
•• Gost zabave nastavit će reproducirati
isti izvor glazbe kao i domaćin zabave
čak i ako se prebacite na drugačiju
funkciju na gostu zabave. No, možete
namjestiti jačinu zvuka i promijeniti
zvučni efekt na gostu zabave.
•• Promjena razine jačine zvuka i zvučnog
efekta na domaćinu zabave neće
utjecati na zvuk gostiju na zabavi.
•• Ako na domaćinu zabave
upotrebljavate mikrofon ili svirate
gitaru, gosti zabave neće emitirati zvuk.
•• Ako neki od sustava u lancu obavlja
USB prijenos, prije uključivanja funkcije
Wired Party Chain pričekajte da sustav
dovrši ili prekine prijenos.
•• Više pojedinosti o radu drugih sustava
pogledajte u uputama za rad za te
sustave.
Za odabir novog domaćina
zabave
Ako se povezujete pomoću
konfiguracije  (str. 55),
možete odabrati novog domaćina
zabave. Ponovite 3. korak odjeljka
"Uživanje u funkciji Wired Party
Chain" na sustavu koji treba postati
novi domaćin zabave. Trenutačni
domaćin zabave automatski će
postati gost na zabavi. Svi sustavi
reproducirat će istu glazbu kao novi
domaćin zabave.
Note
•• Možete odabrati drugi sustav za novog
domaćina zabave tek nakon što se
funkcija Wired Party Chain aktivira na
svim sustavima u lancu.
•• Ako odabrani sustav ne postane novi
domaćin zabave nakon nekoliko
sekundi, ponovite 3. korak odjeljka
„Uživanje u funkciji Wired Party Chain”.
Isključivanje funkcije Wired
Party Chain
Pritisnite
PARTY CHAIN (Lančana zabava)
na domaćinu zabave.
Na zaslonu se prikazuje „LEAVE PARTY”.
Note
Ako se funkcija Wired Party Chain ne
isključi nakon nekoliko sekundi, ponovno
pritisnite PARTY CHAIN (Lančana zabava)
na domaćinu zabave.
57HR
Postavljanje načina zvuka
Party Chain
Način zvuka možete postaviti kada
je aktivna funkcija Wired Party Chain.
1 Pritisnite OPTIONS.
Na zaslonu će se prikazati izbornik
opcija.
2 Više puta zaredom pritisnite
/ kako biste odabrali
„P. CHAIN MODE”, a zatim
pritisnite .
3 Više puta zaredom pritisnite
/ kako biste odabrali željeni
način rada, a zatim pritisnite .
•• „STEREO”: emitira stereo zvuk.
•• „RIGHT CH”: emitira monozvuk iz
desnog kanala.
•• „LEFTCH”: emitira monozvuk iz
lijevog kanala.
Za izlazak iz izbornika opcija
pritisnite OPTIONS.
Uživanje u bežičnoj
reprodukciji pomoću
više sustava (funkcija
Wireless Party Chain)
Možete spojiti više audio sustava u
lancu putem BLUETOOTH veze ako
su svi sustavi opremljeni funkcijom
Wireless Party Chain. Ta vam funkcija
omogućuje stvaranje uzbudljivijeg
ugođaja zabave i dobivanje jačeg
zvuka bez povezivanja kabelom.
Samo na BLUETOOTH uređaju
možete izvor upotrijebiti kao izvor za
Wireless Party Chain.
Prvi sustav u lancu koji će se
aktivirati postaje domaćin zabave i
dijeli glazbu. Ostali sustavi postaju
Party Guests i reproduciraju istu
glazbu kao i Party Host.
Postavljanje i uživanje u
funkciji Wireless Party Chain
Primjer: kad je ovaj sustav
postavljen kao domaćin zabave
1 Uključite sve sustave.
2 Postavite prvi sustav kao
domaćina zabave.
 Pritisnite BLUETOOTH na
jedinici kako biste odabrali
funkciju BLUETOOTH.
 Povežite BLUETOOTH uređaj sa
sustavom putem BLUETOOTH
veze.
58HR
 Pritisnite W.PARTY CHAIN na
jedinici.
Na zaslonu se prikazuje
„CHAINING”. Sustav će ući u način
za postavljanje funkcije Wireless
Party Chain.
Veza s BLUETOOTH uređajem
automatski se poništava kad
sustav uđe u način za postavljanje
funkcije Wireless Party Chain.
3 Postavite drugi sustav kao
gosta zabave.
 Pritisnite BLUETOOTH na jedinici
kako biste odabrali funkciju
BLUETOOTH na drugom sustavu.
 Pritisnite W.PARTY CHAIN na
drugom sustavu.
Drugi sustav postat će gost
zabave Party Guest.
„P.CHAIN” zasvijetli i „GUEST XX”
prikazuje se na zaslonu. (XX je
broj.)
Na zaslonu prvog sustava
prikazuje se „HOST”.
Note
Funkcija Wireless Party Chain otkazuje
se u sljedećim situacijama.
—— Ne izvrši se ikakva radnja unutar
1 minute nakon postavljanja
domaćina zabave u 2. koraku.
—— Pritisne se W.PARTY CHAIN na
domaćinu zabave prije nego što se
dovrši 3. korak.
4Postavite treći sustav kao gost
zabave ili dodatne sustave kao
goste zabave.
Ponovite 3. korak.
Note
Povežite treći sastav ili dodatne
sustave unutar 30 sekunde od
povezivanja prethodnog sustava.
„P.CHAIN” treperit će na domaćinu
zabave tijekom tih 30 sekundi.
Nakon 30 sekundi sustav se ne može
povezati.
5 Pričekajte 30 sekundi nakon
povezivanja posljednjeg gosta
Party Guest.
„P.CHAIN” prestat će treperiti na
domaćinu zabave i BLUETOOTH
uređaj ponovno će se povezati s
domaćinom zabave.
6Pokrenite reprodukciju na
povezanom BLUETOOTH uređaju.
7 Prilagodite jačinu zvuka na
domaćinu zabave.
Jačina zvuka na gostima zabave
prilagodit će se prema tim
postavkama.
Ako želite prilagoditi jačinu zvuka
na određenom gostu zabave,
prilagodite jačinu zvuka na sustavu.
Note
•• Dok je funkcija Wireless Party Chain
aktivna, ne možete odabrati drugi
sustav kao novog domaćina zabave.
•• Kada na domaćinu zabave
upotrebljavate mikrofon ili svirate gitaru,
zvuk se neće emitirati s gostiju zabave.
•• Funkcije mjerača vremena za
automatsko isključivanje i automatskog
stanja pripravnosti nisu dostupne na
gostima zabave.
•• Više pojedinosti o radu drugih sustava
pogledajte u uputama za rad za te sustave.
Savjet
Da biste dodali nove goste zabave nakon
što se Wireless Party Chain već uspostavi,
držite pritisnuto W.PARTY CHAIN
na domaćinu zabave i ponovite postupak
od 3. koraka.
Isključivanje funkcije Wireless
Party Chain
Pritisnite W.PARTY CHAIN na
domaćinu zabave.
Note
Kada se prebacite na drugačiju funkciju ili
isključite domaćina zabave, deaktivirat će
se i funkcija Wireless Party Chain.
59HR
Isključivanje funkcije Wireless
Party Chain na gostu zabave
Pritisnite W.PARTY CHAIN na gostu
zabave koji želite isključiti. U tom
će slučaju ostatak funkcije Wireless
Party Chain ostati aktivan.
Note
Kada se prebacite na drugačiju funkciju
ili isključite određenog gosta zabave,
tom će gostu zabave biti poništena veza
funkcije Wireless Party Chain.
Sinkronizacija postavki u funkciji
Wireless Party Chain
Kad se uspostavit Wireless Party
Chain, mijenjaju se sljedeće
postavke na domaćinu zabave i
gostima zabave:
—Postavke
—
funkcije Mega Bass na
gostima zabave sinkronizirane su
s domaćinom zabave.
—Postavke
—
funkcije Rasvjeta za
zabavu na gostima zabave
sinkronizirane su s domaćinom
zabave.
—Isključeni
—
su DJ efekti i na domaćinu
zabave i na gostima zabave.
—Isključene
—
su postavke funkcije
Karaoke (prigušenje glasa,
kontrola tonaliteta i uređaj za
promjenu glasa) i na domaćinu
zabave i na gostima zabave.
—Postavke
—
zvučnog polja vraćaju se
na izvorne postavke i na domaćinu
zabave i na gostima zabave.
Ako se postavke u nastavku
promijene na domaćinu zabave,
prema njima će se promijeniti i
postavke na gostima zabave.
—Postavke
—
Mega Bass
—Postavke
—
Rasvjete za zabavu
60HR
Kad se jačina zvuka na domaćinu
zabave poveća, poveća se i jačina
zvuka na gostima zabave i obrnuto.
Kad je domaćin zabave isključen,
isključeni su i svi gosti zabave.
Slušanje glazbe
pomoću bežične
tehnologije s dva
sustava (funkcija
dodavanja zvučnika)
Za upotrebu ove funkcije potrebna
su dva MHC-V41D sustava.
Povezivanjem dva sustava putem
bežične tehnologije BLUETOOTH
možete dinamičnije uživati u
glazbi. Možete odabrati i između
dvostrukog načina rada (u kojem
dva sustava reproduciraju isti zvuk)
i stereo načina rada (stereo zvuk) za
audio izlaz.
U sljedećim koracima dva sustava
opisani su ako „sustav ” (ili sustav
domaćina) i „sustav ” (ili sustav
gosta ).
Note
•• Da biste upravljali tom
funkcijom, trebate upotrebljavati
„Sony | Music Center” na pametnom
telefonu / iPhoneu. Pojedinosti o
aplikaciji „Sony | Music Center” potražite
u odjeljku „Kontroliranje sustava s
pomoću pametnog telefona ili tableta
(Sony | Music Center)“ (str. 46).
•• Prije upotrebe funkcije Speaker Add
pobrinite se da je pametni telefon već
povezan sa sustavom . Ako sustav
nije povezan, povežite ga s pametnim
telefonom. (Pogledajte „Uparivanje
sustava s BLUETOOTH uređajem“
(str. 41).)
•• Prije upotrebe funkcije Speaker Add,
kodek prebacite na SBC. Pojedinosti
potražite u odjeljku „Postavljanje
BLUETOOTH audiokodeka“ (str. 45).
Postavljanje i uživanje
u funkciji Speaker Add
1 Približite dva sustava MHC-V41D
na međusobnu udaljenost od
1 metra.
2 Pritisnite BLUETOOTH na
sustavu  i  da biste odabrali
funkciju BLUETOOTH.
Na zaslonu se prikazuje
„BLUETOOTH”.
3 Povežite sustav  i BLUETOOTH
uređaj putem BLUETOOTH veze
(str. 41).
4Pokrenite „Sony | Music Center”
i slijedite upute na zaslonu da
biste postavili Speaker Add za
sustav  i sustav .
„HOST” se pojavljuje na zaslonu
sustava , a „GUEST” se pojavljuje
na zaslonu sustava .
5 Postavite način izlaza pomoću
„Sony | Music Center” na
pametnom telefonu / iPhoneu.
•• Dvostruki način rada: emitira
stereo zvuk s oba sustava.
•• Stereo način rada - desni: emitira
monozvuk s desnog kanala sa
sustava , a monozvuk s lijevog
kanala sa sustava .
•• Stereo način rada - lijevi: emitira
monozvuk s lijevog kanala sa
sustava , a monozvuk s desnog
kanala sa sustava .
6Pokrenite reprodukciju na
BLUETOOTH uređaju i
prilagodite jačinu zvuka.
Pojedinosti potražite u odjeljku
„Slušanje glazbe na BLUETOOTH
uređaju“ (str. 42).
Note
Ako na sustavu domaćinu upotrebljavate
mikrofon ili svirate gitaru, zvuk se neće
emitirati sa sustava gosta.
Sinkronizacija postavki s
funkcijom Speaker Add
Kad se uspostavi veza s funkcijom
Speaker Add, sljedeće se postavke
na sustavu gosta sinkroniziraju s
onima na sustavu domaćina.
—Volume
—
setting
—Postavke
—
Mega Bass
—Postavka
—
zvučnog polja i
prilagođenog ekvilizatora
—Postavka
—
DJ efekata
—Postavka
—
rasvjete za zabavu i
načina osvjetljenja
Kad su prethodno navedene
postavke promijenjene na sustavu
domaćina ili na sustavu gosta,
sinkroniziraju se postavke na
drugom sustavu.
Kad je sustav domaćina isključen,
isključen je i sustav gosta.
Note
•• Ako na izvorne postavke vratite jedan
od dva sustava dok upotrebljavate
funkciju Speaker Add, obavezno
isključite drugi sustav. Ako ne isključite
drugi sustav prije nego ponovno
pokrenete funkciju Speaker Add,
to može uzrokovati probleme u
uspostavljanju BLUETOOTH veze ili u
izlaznom zvuku.
61HR
•• Sljedeće radnje ne rade na sustavu gosta:
—— Mjerač vremena za automatsko
isključivanje
—— Funkcija automatskog stanja
pripravnosti
—— Zaključavanje gumba
—— Način rada pokreta
—— Način rada prigušenja glasa, kontrole
tonaliteta i bilježenja rezultata
—— Daljinski upravljač
Postupak deaktivacije funkcije
dodavanja zvučnika Speaker Add
Slijedite upute na aplikaciji
„Sony | Music Center”.
Note
•• Nemojte gledati izravno u dio koji
emitira svjetlost kada je rasvjeta za
zabavu uključena.
•• Ako je osvjetljenje presvijetlo, prebacite
se na osvjetljenje sobe ili isključite
osvjetljenje.
•• Rasvjetu za zabavu i rasvjetu zvučnika
možete uključiti ili isključiti kad je
uključena demonstracija.
Pjevanje uz podlogu:
Karaoke
Savjet
Osim ako ne deaktivirate funkciju, sustav
će pokušati ponovno uspostaviti najnoviju
vezu sljedeći put kad uključite sustav.
Uživanje u glazbi uz
rasvjetu za zabavu i
rasvjetu zvučnika
Možete uživati u glazbi s efektima
LED osvjetljenja na jedinici.
1 Više puta zaredom pritisnite
PARTY LIGHT kako biste
odabrali „LED ON”.
2 Više puta zaredom pritisnite
LIGHT MODE kako biste
promijenili način osvjetljenja.
Savjet
Način osvjetljenja razlikuje se kad se
aktivira Wireless Party Chain.
Isključivanje rasvjete za zabavu i
rasvjete zvučnika
Pritisnite više puta zaredom
PARTY LIGHT kako biste odabrali
„LED OFF”.
62HR
Priprema za karaoke
1 Više puta zaredom
pritisnite MIC LEVEL –
(ili MIC/GUITAR LEVEL – na
jedinici) da biste smanjili jačinu
zvuka mikrofona.
2 Više puta zaredom pritisnite
GUITAR na jedinici dok se
indikator GUITAR ne isključi.
3 Spojite dodatni mikrofon na
priključak MIC1 ili MIC2/GUITAR
na jedinici.
Spojite drugi dodatni mikrofon ako
želite pjevati u duetu.
4Pokrenite reprodukciju glazbe
i prilagodite jačinu zvuka
mikrofona.
5 Više puta zaredom pritisnite
MIC ECHO kako biste prilagodili
efekt jeke.
6Počnite pjevati uz glazbu.
Upotreba kontrole pokretima
tijekom reprodukcije za karaoke
(Pogledajte „Upotreba kontrole
pokretima tijekom funkcije Karaoke“
(stranica 50).
Note
Promjena tonaliteta (kontrola
tonaliteta)
Pritisnite KEY CONTROL / kako
biste prilagodili tonalitet svoga
glasa.
•• Više puta zaredom pritisnite
MIC LEVEL +/– (MIC/GUITAR LEVEL +/–
na jedinici) da biste prilagodili jačinu
zvuka mikrofona. Ne možete prilagoditi
jačinu zvuka mikrofona pomoću
tipkeVOLUME +/– na jedinici ili gumba
 +/– na daljinskom upravljaču.
•• Ako zvuk zavija:
—— Odmaknite mikrofon od sustava.
—— promijenite usmjerenje mikrofona.
—— više puta zaredom pritisnite
MIC LEVEL – (ili MIC/GUITAR LEVEL –
na jedinici).
—— više puta zaredom pritisnite
MIC ECHO kako biste prilagodili
razina jeke.
•• Zvuk iz mikrofona neće se prenositi na
USB uređaj tijekom USB prijenosa.
•• Prilikom upotrebe funkcije Wireless
Party Chain ili funkcije Speaker Add,
zvuk iz mikrofona reproducira se samo
iz sustava s kojim je mikrofon povezan.
Smanjenje zvuka vokala
Možete smanjiti zvuk vokala u
stereoizvoru.
Više puta zaredom pritisnite
VOCAL FADER kako biste odabrali
„ON V.FADER”.
Za poništavanje prigušenja vokala više
puta zaredom pritisnite VOCAL FADER
kako biste odabrali „OFF”.
Aktiviranje načina bilježenja
rezultata za karaoke (način
bilježenja rezultata)
Funkciju bilježenja rezultata možete
upotrebljavati samo kada je spojen
mikrofon.
Vaš se rezultat izračunava na ljestvici
od 0 do 99 uspoređivanjem vašeg
glasa s izvorom glazbe.
1 Pokrenite reprodukciju glazbe.
2 Pritisnite SCORE prije pjevanja
pjesme.
3 Nakon pjevanja dulje od jedne
minute ponovno pritisnite
SCORE kako biste provjerili
rezultat.
Mijenjanje glasa
Možete promijeniti svoj glas kada
govorite ili pjevate u mikrofon.
Postoji 7 različitih rasporeda.
Više puta zaredom pritisnite
VOICE CHANGER kako biste
promijenili efekt glasa.
Isključivanje efekta
Pritisnite više puta zaredom
VOICE CHANGER kako biste odabrali
„OFF”.
63HR
Uživanje u zvuku gitare
(način gitare)
Možete slušati zvuk gitare tako
da priključite gitaru na priključak
MIC2/GUITAR na jedinici. Također
možete svirati gitaru i pjevati
ako priključite mikrofon na MIC1
priključak na jedinici.
Pored toga, možete i promijeniti
zvuk gitare odabirom efekta gitare.
Tu radnju izvršite gumbima na
gornjoj ploči jedinice.
1 Više puta zaredom pritisnite
MIC/GUITAR LEVEL – kako biste
smanjili jačinu zvuka gitare.
2 Kabelom instrumenta (nije
priložen) priključite gitaru (nije
priložena) na priključak
MIC2/GUITAR.
3 Više puta zaredom pritisnite
GUITAR kako biste odabrali
efekt gitare koji želite
primijeniti.
•• „CLEAN”: emitira izvorni zvuk
gitare. Preporučeno za električne
gitare ili elektro-akustične gitare.
•• „O.DRIVE”: emitira izobličeni zvuk
sličan prekomjernoj upotrebi
pojačala gitare. Preporučeno za
električne gitare.
•• „BASS”: emitira izvorni zvuk
gitare. Preporučeno za bas gitare.
Indikator GUITAR svijetli.
4Započnite svirati gitaru i
prilagodite jačinu zvuka gitare.
Iz sustava se emitira zvuk gitare.
64HR
Note
•• Ako je zvuk gitare izobličen, smanjite
jačinu zvuka na gitari dok izobličenje
zvuka ne prestane.
Ako je jačina zvuka gitare preniska,
više puta zaredom pritisnite
MIC/GUITAR LEVEL + kako biste
prilagodili jačinu zvuka gitare.
•• Dok svirate gitaru, možete prilagoditi
efekt jeke višestrukim pritiskom na
MIC ECHO.
•• Prije odspajanja gitare iz sustava,
više puta zaredom pritisnite
MIC/GUITAR LEVEL – na jedinici kako
biste smanjili jačinu zvuka gitare.
Isključivanja načina gitare
Više puta zaredom pritisnite GUITAR
do se indikator GUITAR ne isključi.
Uživanje u handsfree
pozivima
Možete uživati u handsfree pozivima
s BLUETOOTH mobilnim telefonom
koji podržava HFP (Handsfree
profile) ili HSP (Profil za slušalice).
Da biste upotrijebili tu funkciju,
provjerite je li uspostavljena
BLUETOOTH veza.
Tu radnju izvršite gumbima na
gornjoj ploči jedinice.
Note
•• Ovisno o modelu mobilnog telefona,
operacijskog sustava ili instaliranih
aplikacija, neke funkcije handsfree
poziva možda neće ispravno raditi.
•• Handsfree pozivi neće raditi ako
povežete dva ili više BLUETOOTH
uređaja sa sustavom.
Note
Primanje poziva
1 Pritisnite
•• Jačina zvuka razlikuje se za reprodukciju
kada primate poziv.
Kada imate dolazni poziv,
reprodukcija se zaustavi i sustav
emitira melodiju zvona.
Sustav pokazuje telefonski broj
pozivatelja ili njegovo ime na
zaslonu.
Note
Ako držite pritisnuto
kada imate
dolazni poziv, poziv će se odbiti.
2 Pričajte u ugrađeni mikrofon
sustava.
3 Pritisnite
kako biste prekinuli
poziv.
Upućivanje poziva
glazbe i pozive. Prilagodite jačinu zvuka
tijekom poziva.
•• Ako pozivatelj ne čuje ili jedva čuje
vaš glas, pričajte bliže ugrađenom
mikrofonu sustava.
•• Ako su sustav i BLUETOOTH mobilni
telefon preblizu, može doći do pojave
šuma. Udaljite BLUETOOTH mobilni
telefon ako se čuje šum.
Savjet
•• Ako vaš BLUETOOTH mobilni telefon
podržava profile HFP i HSP, postavite
ga na HFP.
•• Ako ste slušali glazbu prije poziva,
reprodukcija će se nastaviti kada poziv
završi.
•• Radnje mogu varirati ovisno o
BLUETOOTH mobilnom telefonu.
Pogledajte upute za upotrebu za
mobilni telefon.
1 Uputite poziv rukovanjem
povezanog BLUETOOTH
mobilnog telefona.
Kada upućujete poziv, reprodukcija
će se pauzirati, a sustav će emitirati
ton biranja.
2 Pričajte u ugrađeni mikrofon
sustava kad se druga strana javi
na poziv.
3 Pritisnite
kako biste prekinuli
poziv.
Prebacivanje izlaza
telefonskog poziva sa sustava
na mobilni telefon i obrnuto
Držite pritisnuto
razgovarate.
dok
65HR
Upotreba funkcije
glasovne pomoći na
pametnom telefonu
Ta funkcija radi samo za aplikaciju
Google na pametnim telefonima
sustavom Android i Siri na uređajima
iPhone/iPod.
Poziv možete uputiti pomoću
glasovnih naredbi uz funkciju
glasovne pomoći.
Ako upotrebljavate aplikaciju
Google koja dolazi uz pametne
telefone sa sustavom Android ili
funkciju Siri koja dolazi uz uređaje
iPhone/iPod, možete upravljati
pametnim telefonom sustavom
Android ili uređajem iPhone/iPod
tako da govorite u ugrađeni
mikrofon sustava,
Za pametne telefone sa sustavom
Android
Upute o aktiviranju aplikacije
Google potražite u uputama za rad
priložene uz pametni telefon sa
sustavom Android.
Pojedinosti o aplikaciji Google
potražite u uputama za rad ili webmjestu za podršku za pametne
telefone sa sustavom Android ili
web-mjestu Google Play.
Pojedinosti o tome koje aplikacije
rade s aplikacijom Google potražite
u uputama za rad priloženim uz
pametni telefon sa sustavom
Android.
Možda nećete moći aktivirati
aplikaciju Google na sustavu,
ovisno o specifikacijama pametnog
telefona sa sustavom Android.
Za uređaj iPhone/iPod:
Pogledajte upute za upotrebu
priložene uz uređaj iPhone/iPod da
biste uključili Siri.
66HR
Pojedinosti o značajci Siri potražite
u uputama za rad ili web-mjestu za
podršku za uređaj iPhone/iPod.
Pojedinosti o tome koje aplikacije
rade sa značajkom Siri potražite u
uputama za rad priloženim uz uređaj
iPhone/iPod.
Note
Možda će vam trebati najnovija verzija
aplikacije.
1 Aktivirajte aplikaciju Google ili
uključite Siri.
2 Povežite sustave s pametnim
telefonom sa sustavom Android
ili uređajem iiPhone/iPod
putem BLUETOOTH veze.
3 Dok je pametni telefon sa
sustavom Android ili uređaj
iPhone/iPod u stanju
pripravnosti ili reproducira
glazbu, pritisnite da biste
aktivirali aplikaciju Google ili Siri.
Aktivira se aplikacija Google ili Siri te
ćete čuti zvuk pokretanja.
4Uputite zahtjev aplikaciji
Google* ili Siri govorenjem u
ugrađeni mikrofon sustava.
* Ako je prošlo određeno vrijeme
otkad ste aktivirali aplikaciju Google
bez zahtjeva, oglasit će se zvučni
signal i deaktivirat će se aplikacija
Google.
Upotreba mjerača
vremena za automatsko
isključivanje
Sustav se automatski isključuje
nakon isteka unaprijed postavljenog
vremena.
Više puta zaredom pritisnite SLEEP
za odabir željenog vremena.
Mjerač vremena za automatsko
isključivanje poništite tako da više puta
zaredom pritisnite SLEEP kako biste
odabrali „OFF”.
Savjet
Za provjeru preostalog vremena prije nego
što se sustav isključi pritisnite SLEEP.
Upotreba glasovnog
vodiča
Možete čuti glasovnog vodiča kad
sustav uđe u BLUETOOTH način rada
za uparivanje ili kad se BLUETOOTH
uređaj povezuje sa sustavom ili se
odspaja od njega.
1 Pritisnite OPTIONS.
Na zaslonu će se prikazati izbornik
opcija.
2 Više puta zaredom pritisnite
/ kako biste odabrali
„VOICE GUIDANCE”, a zatim
pritisnite .
3 Pritisnite
/ da biste odabrali
„ON”, a zatim pritisnite .
Glasovni vodič je aktiviran. Za izlazak
iz izbornika opcija pritisnite OPTIONS.
Deaktiviranje glasovnog vodiča
Ponovite prethodno navedene
korake i odaberite „OFF” u 3. koraku.
Prilagodba jačine zvuka
glasovnog vodiča
1 Pritisnite OPTIONS.
2 Više puta zaredom pritisnite
/
kako biste odabrali „SAMPLER”, a
zatim pritisnite .
3 Više puta zaredom pritisnite
/
kako biste prilagodili razinu
glasovnog vodiča, a zatim
pritisnite .
Upotreba dodatne
opreme
1 Više puta zaredom pritisnite
 – dok se na zaslonu ne
prikaže „VOL MIN”.
2 Priključite dodatnu opremu
(str. 19).
3 Pritisnite više puta zaredom
FUNCTION kako biste odabrali
„AUDIO IN”.
4Pokrenite reprodukciju na
dodatnoj opremi.
5 Pritisnite  +/– više puta
zaredom kako biste prilagodili
jačinu zvuka.
Note
Sustav može automatski prijeći u
stanje pripravnosti ako je jačina zvuka
priključene opreme preniska. Prilagodite
jačinu zvuka opreme.
Upute za isključivanje funkcije automatskog
načina pripravnosti potražite u odjeljku
„Postavljanje funkcije automatskog stanja
pripravnosti” (str. 68).
67HR
Deaktivacija gumba na
jedinici (zaključavanje
gumba)
Gumbe na jedinici možete
deaktivirati (osim ) kako biste
spriječili neprikladnu upotrebu,
primjerice kada djeca diraju uređaj.
Pritisnite  na jedinici i držite dulje
od 5 sekundi.
Na zaslonu se prikazuje
„CHILD LOCK ON”.
Sustavom možete upravljati samo
pomoću gumba na daljinskom
upravljaču.
Za isključivanje funkcije zaključavanja
zbog djece pritisnite i držite  na
jedinici dulje od 5 sekundi dok se ne
zaslonu ne prikaže „CHILD LOCK OFF”.
Note
•• Funkcija zaključavanja zbog djece
automatski će se isključiti kada
iskopčate strujni kabel za napajanje
(mrežni vod).
•• Funkcija zaključavanja zbog djece ne može
se uključiti kada otvorite ladicu diska.
Postavljanje funkcije
automatskog stanja
pripravnosti
Sustav automatski prelazi u stanje
pripravnosti nakon 15 minuta
neaktivnosti ili ako nema izlaznog
audio signala .
Funkcija automatskog stanja
pripravnosti uključena je prema
zadanim postavkama.
68HR
1 Pritisnite OPTIONS.
Na zaslonu će se prikazati izbornik
opcija.
2 Više puta zaredom pritisnite
/
kako biste odabrali „AutoSTBY”,
a zatim pritisnite .
3 Više puta zaredom pritisnite
/
kako biste odabrali „ON” ili
„OFF”, a zatim pritisnite .
Za izlazak iz izbornika opcija
pritisnite OPTIONS.
Note
•• „AutoSTBY” treperi na zaslonu oko
2 minute prije ulaska u stanje pripravnosti.
•• Funkcija automatskog prelaska u stanje
pripravnosti ne funkcionira u sljedećim
slučajevima:
—— tijekom rada funkcije tunera.
—— kada je uključen mjerač vremena za
automatsko isključivanje
—— kada su priključeni mikrofon ili gitara.
—— kada je sustav gost zabave u funkciji
Wireless Party Chain ili sustav gosta u
funkciji Speaker Add.
Ažuriranje softvera
Softver ovog sustava mogao bi se
ažurirati u budućnosti.
Unaprijed instalirani softver na svom
sustavu možete ažurirati na webmjestima navedenima u nastavku.
Za ažuriranje softvera slijedite online
upute.
Za korisnike u Južnoj Americi:
http://esupport.sony.com/LA
Za korisnike u Europi i Rusiji:
http://www.sony.eu/support
Za korisnike u drugim državama/
regijama:
http://www.sony-asia.com/support
Dodatne informacije
Otklanjanje poteškoća
Ako naiđete na problem sa
sustavom, pronađite problem na
kontrolnom popisu za rješavanje
problema u nastavku, a zatim
poduzmite korektivnu radnju.
Ako se „PROTECTX” (X je broj)
pojavi na zaslonu,
„CHECK MANUAL” će treperiti
na zaslonu.
Odmah iskopčajte strujni
kabel za napajanje (mrežni
vod) i provjerite blokira li nešto
ventilacijske otvore jedinice.
Kada provjerite i zaključite
da nema problema, ponovno
ukopčajte strujni kabel za
napajanje (mrežni vod) i uključite
sustav. Ako je problem i dalje
prisutan, obratite se najbližem
prodavaču proizvoda tvrtke Sony.
Općenito
Napajanje se ne uključuje.
•• Provjerite je li kabel za napajanje
(mrežni vod) čvrsto ukopčan.
Sustav je ušao u stanje
pripravnosti.
•• To nije kvar. Sustav automatski
prelazi u stanje pripravnosti
nakon 15 minuta neaktivnosti ili
ako nema izlaznog audio signala
(str. 68).
Nema zvuka.
•• Prilagodite jačinu zvuka.
•• Provjerite veze s dodatnom
opremom ako ona postoji
(str. 19).
•• Uključite priključenu opremu.
•• Iskopčajte kabel za napajanje iz
strujne utičnice (mrežni vod), a
zatim ga ponovno ukopčajte i
uključite sustav.
Nema slike/zvuka kada je uređaj
priključen na priključak HDMI OUT
(TV) ARC.
•• Promijenite postavku
u [HDMI SETUP] –
[HDMI RESOLUTION]. Tako ćete
možda riješiti problem.
•• Oprema povezana s priključkom
HDMI OUT (TV) ARC nije u skladu
s formatom audio signala. U tom
slučaju postavite [HDMI SETUP] –
[AUDIO (HDMI)] na [PCM] (str. 36).
•• Pokušajte sljedeće:
—Isključite
—
i ponovno uključite
sustav.
—Isključite
—
i ponovno uključite
priključenu opremu.
—Odspojite,
—
a zatim ponovno
ukopčajte HDMI kabel.
Nema zvuka mikrofona.
•• Prilagodite jačinu zvuka mikrofona.
•• Provjerite je li mikrofon pravilno
spojen na priključak MIC1 ili
MIC2/GUITAR na jedinici.
•• Provjerite je li mikrofon uključen.
Iz sustava se ne čuje zvuk TV-a. Na
zaslonu se prikazuje „CODE 01” i
„SGNL ERR”.
•• Ovaj sustav podržava samo
2-kanalne linearne PCM formate.
Provjerite postavku audio izlaza na
TV-u i promijenite je na PCM izlaz
ako je odabran automatski način
rada .
•• Provjerite je li postavka izlaza
zvučnika na TV-u postavljena na
upotrebu vanjskih zvučnika.
69HR
Čuje se jako zujanje ili buka.
•• Premjestite sustav dalje od izvora
šuma.
•• Udaljite sustav od neonskih
znakova ili fluorescentnog svjetla.
•• Ukopčajte sustav u drugu zidnu
utičnicu.
•• Postavite filtar protiv šuma (nije
priložen) na strujni kabel za
napajanje (mrežni vod).
•• Isključite električnu opremu u
blizini.
•• Kada je sustav uključen, možda
ćete čuti šum iz ventilatora
sustava. To nije kvar.
Prilikom uključivanja sustava čuje
se škljocaj.
•• To je zvuk rada i pojavljuje se,
primjerice, prilikom uključivanja ili
isključivanja sustava. To nije kvar.
Daljinski upravljač ne funkcionira.
•• Uklonite prepreke između
daljinskog upravljača i jedinice.
•• Približite daljinski upravljač
jedinici.
•• Usmjerite daljinski upravljač
prema senzoru jedinice.
•• Zamijenite baterije (R03/veličine
AAA).
•• Premjestite jedinicu dalje od
fluorescentnog svjetla.
Disk se ne izbacuje.
•• Izbacivanje diska tijekom
sinkroniziranog prijenosa ili REC1
prijenosa nije moguće. Pritisnite 
za otkazivanje prijenosa, a zatim
pritisnite  na jedinici kako biste
izbacili disk.
•• Obratite se najbližem Sonyjevu
distributeru.
Čuje se akustični odziv.
•• Smanjite jačinu zvuka.
•• Udaljite mikrofon i gitaru od
sustava ili drugamo usmjerite
mikrofon.
Boje na zaslonu televizora trajno
se nepravilno prikazuju.
•• Odmah isključite televizor pa ga
ponovno uključite nakon 15 do
30 minuta. Ako se boja i dalje
nepravilno prikazuje, sustav
postavite dalje od TV-a.
Kada pritisnete bilo koji gumb na
jedinici, prikazuje se poruka
„CHILD LOCK”.
•• Isključite funkciju zaključavanja
zbog djece (str. 63).
70HR
Uređaj za reprodukciju diska
Ladica diska ne otvara se i na
zaslonu se pojavljuje „LOCKED”.
•• Obratite se najbližem prodavaču
proizvoda tvrtke Sony ili lokalnom
ovlaštenom servisu te tvrtke.
Ladica diska se ne zatvara.
•• Pravilno umetnite disk.
Reprodukcija se ne pokreće.
•• Očistite disk (str. 79).
•• Ponovno umetnite disk.
•• Umetnite disk koji ovaj sustav
može reproducirati (str. 9).
•• Uklonite disk i obrišite vlagu na
disku, a zatim ostavite sustav
uključen nekoliko sati dok vlaga
ne ishlapi.
•• Regionalni kôd na DVD VIDEO
disku ne podudara se sa
sustavom.
Zvuk je isprekidan.
•• Očistite disk (str. 79).
•• Ponovno umetnite disk.
•• Premjestite jedinicu na mjesto
gdje nema vibracija.
Reprodukcija ne započinje od prve
pjesme.
•• Postavite način reprodukcije na
način uobičajene reprodukcije
(str. 29).
•• Odabrana je funkcija nastavljanja
reprodukcije. Dvaput pritisnite
. Zatim pritisnite  kako biste
pokrenuli reprodukciju.
Izvođenje funkcija poput
zaustavljanja, zaključavanja
traženja, usporene reprodukcije,
ponavljanja reprodukcije i
nasumične reprodukcije nije
moguće.
•• Ovisno o disku, možda nećete
moći izvršiti neke gore navedene
radnje. Pogledajte upute za
upotrebu priložene uz disk.
Reprodukcija s DATA CD/DATA
DVD diskova (MP3, MPEG4 ili Xvid)
nije moguća.
•• Podaci se ne pohranjuju u
podržanom formatu.
•• Prije reprodukcije povjerite jeste li
odabrali ispravan način medija.
Naziv mape, naziv pjesme, naziv
datoteke i informacije oznake ID3
ne prikazuju se pravilno.
•• Verzija oznake ID3 nije verzija 1
(1.0/1.1) ili verzija 2 (2.2/2.3).
•• Kodovi znakova koje sustav može
prikazati:
—velika
—
slova (A do Z)
—brojevi
—
(0 do 9)
—Simboli
—
(< > * +, [ ] \ _)
Drugi se znakovi prikazuju kao "_".
Zvuk gubi stereoefekt tijekom
reprodukcije.
•• Isključite prigušenje glasa
(str. 63).
•• Provjerite je li sustav pravilno
priključen.
USB uređaj
Prijenos uzrokuje pogrešku.
•• Upotrebljavate USB uređaj
koji nije podržan. Na webmjestu provjerite informacije o
kompatibilnim USB uređajima
(str. 12).
•• USB uređaj nije pravilno
formatiran. Informacije o
formatiranju potražite u uputama
za upotrebu USB uređaja.
•• Isključite sustav i uklonite USB
uređaj. Ako USB uređaj ima
prekidač za uključivanje, ponovno
uključite i isključite uređaj nakon
što ga uklonite iz sustava. Zatim
ponovite prijenos.
•• Ako prijenos i brisanje ponavljate
više puta, struktura datoteka u USB
uređaju postaje fragmentirana.
Pogledajte upute za upotrebu USB
uređaja kako biste riješili problem.
•• USB uređaj bio je isključen ili je
isključeno napajanje tijekom
prijenosa. Izbrišite djelomično
prenesenu datoteku i pokušajte
je ponovno prenijeti. Ako se time
problem ne riješi, USB uređaj
možda je neispravan. Pogledajte
upute za upotrebu USB uređaja
kako biste riješili problem.
Ne možete izbrisati audio datoteke
ili mape na USB uređaju.
•• Provjerite ima li USB uređaj zaštitu
od snimanja.
•• Tijekom brisanja USB uređaj bio je
isključen ili je isključeno napajanje.
Izbrišite djelomično izbrisanu
datoteku. Ako se time problem
ne riješi, USB uređaj možda je
neispravan. Pogledajte upute za
upotrebu USB uređaja kako biste
riješili problem.
71HR
72HR
Nema zvuka.
•• USB uređaj nije ispravno
priključen. Isključite sustav i
ponovno priključite USB uređaj, a
zatim uključite sustav i provjerite
pojavljuje li se na zaslonu „USB”.
Na zaslonu se prikazuje „NO FILE”.
•• Sustav je prešao u način rada za
ažuriranje softvera i svi su gumbi
(osim ) deaktivirani. Pritisnite
 na jedinici kako biste otkazali
ažuriranje softvera.
Čuje se šum, isprekidan ili
izobličen zvuk.
•• Upotrebljavate USB uređaj
koji nije podržan. Na webmjestu provjerite informacije o
kompatibilnim USB uređajima
(str. 12).
•• Isključite sustav i ponovno
priključite USB uređaj, a zatim
uključite sustav.
•• Glazbeni podaci sadržavaju
šumove ili je zvuk izobličen.
Šum se možda pojavio tijekom
postupka prijenosa. Izbrišite
datoteku i pokušajte je ponovno
prenijeti.
•• Prilikom kodiranja audio datoteke
korištena je niska brzina prijenosa
u bitovima. Na USB uređaj pošaljite
audio datoteku visokom brzinom
prijenosa u bitovima.
Na zaslonu se prikazuje
„OVER CURRENT”.
•• Utvrđen je problem s razinom
električne struje iz (USB) ulaza.
Isključite kabel za napajanje
(mrežni vod) i izvadite USB uređaj
iz ulaza. Provjerite je li sve u redu s
USB uređajem. Ako se ovaj uzorak
prikaza i dalje pojavljuje, obratite se
najbližem dobavljaču tvrtke Sony.
„READING” prikazuje se dulje
vrijeme ili je potrebno dulje
vrijeme za pokretanje
reprodukcije.
•• Postupak čitanja može trajati dulje
u sljedećim slučajevima.
—Na
— USB uređaju nalazi se mnogo
mapa ili datoteka (str. 11).
—Struktura
—
datoteke iznimno je
složena.
—Kapacitet
—
memorije je prevelik.
—Unutarnja
—
memorija je
fragmentirana.
USB uređaj nije prepoznat.
•• Isključite sustav i ponovno
priključite USB uređaj, a zatim
uključite sustav.
•• Na web-mjestu provjerite
informacije o kompatibilnim USB
uređajima (str. 12).
•• USB uređaj ne radi ispravno.
Pogledajte upute za upotrebu USB
uređaja kako biste riješili problem.
Pogrešan prikaz.
•• Podaci pohranjeni na USB uređaju
možda su oštećeni. Ponovite
prijenos.
•• Kodovi znakova koje sustav može
prikazati:
—velika
—
slova (A do Z)
—brojevi
—
(0 do 9)
—Simboli
—
(< > * +, [ ] \ _)
Drugi se znakovi prikazuju kao "_".
Reprodukcija se ne pokreće.
•• Isključite sustav i ponovno
priključite USB uređaj, a zatim
uključite sustav.
•• Na web-mjestu provjerite
informacije o kompatibilnim USB
uređajima (str. 12).
Reprodukcija ne započinje od prve
datoteke.
•• Postavite način reprodukcije na
način uobičajene reprodukcije
(str. 29).
Nije moguće reproducirati
datoteke.
•• Prije reprodukcije povjerite jeste li
odabrali ispravan način medija.
•• Nisu podržani USB uređaji
formatirani datotečnim sustavima
koji nisu FAT16 ili FAT32.*
•• Ako ste na USB uređaju stvorili
particije, mogu se reproducirati
samo datoteke na prvoj particiji.
* Ovaj sustav podržava FAT16 i FAT32, ali
neki USB uređaji možda ne podržavaju
sve ove FAT formate. Pojedinosti
potražite u uputama za upotrebu USB
uređaja ili se obratite proizvođaču.
Slika
Nema slike.
•• Provjerite je li sustav čvrsto
priključen.
•• Ako je video kabel ili HDMI kabel
oštećen, zamijenite ga novim.
•• Provjerite jeste li jedinicu priključili
na priključak HDMI ulaza ili
priključak za video ulaz na TV-u
(str. 24).
•• Provjerite je li TV uključen i
pravilno rukujte TV-om.
•• Provjerite jeste li odabrali video
ulaz na TV-u kako biste mogli
prikazivati slike sa sustava.
•• (Osim za modele za Latinsku
Ameriku, Europu i Rusiju.)
Provjerite jeste li pravilno postavili
sustav boja u skladu sa sustavom
boja televizora.
Pojavljuje se šum na slici.
•• Očistite disk (str. 79).
•• Ako video signal iz sustava mora
prolaziti preko videorekordera do
televizora, zaštita autorskih prava
koja se primjenjuje na neke DVD
VIDEO programe može utjecati na
kvalitetu slike.
•• (Osim za modele za Latinsku
Ameriku, Europu i Rusiju) Kada
reproducirate VIDEO CD snimljen
u sustavu boja koji je drukčiji od
onoga koji ste postavili za sustav,
slika može biti izobličena
(str. 23, 34).
•• (Osim za modele za Latinsku
Ameriku, Europu i Rusiju)
Provjerite jeste li pravilno prema
sustavu boja na TV-u postavili boju
na sustavu (str. 23, 34).
Omjer širine i visine TV zaslona ne
može se izmijeniti.
•• Omjer širine i visine fiksno je
zadan za DVD VIDEO diskove i
datoteke s videozapisima.
•• Ovisno o televizoru, možda nećete
moći promijeniti omjer širine i visine.
Jezik zvučnog zapisa ne može se
promijeniti.
•• Višejezični zapisi nisu snimljeni
na DVD VIDEO disku koji se
reproducira.
•• Zabranjena je promjena jezika
zvučnog zapisa za DVD VIDEO
diskove.
Jezik titlova ne može se
promijeniti.
•• Višejezični titlovi nisu snimljeni
na DVD VIDEO disku koji se
reproducira.
•• Zabranjena je promjena jezika
titlova za DVD VIDEO diskove.
73HR
Titlovi se ne mogu isključiti.
•• Zabranjeno je isključivanje jezika
titlova za DVD VIDEO diskove.
Kutovi kamere ne mogu se
mijenjati.
•• Više kutova nije snimljeno na DVD
VIDEO disku koji se reproducira.
•• Zabranjena je promjena kuta za
DVD VIDEO disk.
Tuner*
Čuje se jako zujanje ili šum ili nije
moguć prijam stanica.
•• Ispravno priključite antenu.
•• Promijenite mjesto i usmjerenje
antene kako biste dobili dobar
prijam.
•• Isključite električnu opremu u
blizini.
* Ovisno o uvjetima radijskih valova ili
građevinama u vašem području, možda
neće biti radijskog prijama.
BLUETOOTH uređaj
Uparivanje se ne može obaviti.
•• Približite BLUETOOTH uređaj
sustavu.
•• Uparivanje možda neće biti
moguće ako se u blizini sustava
nalaze drugi BLUETOOTH uređaji.
U tom slučaju isključite druge
BLUETOOTH uređaje.
•• Pripazite jeste li unijeli ispravnu
lozinku prilikom odabira naziva
sustava (ovog sustava) na
BLUETOOTH uređaju.
BLUETOOTH uređaj ne otkriva
sustav ili se na zaslonu pojavljuje
„BT OFF”.
•• Postavite BLUETOOTH signal na
„BT ON” (str. 46).
74HR
Povezivanje nije moguće.
•• BLUETOOTH uređaj koji ste
pokušali povezati ne podržava
profil A2DP i ne može se povezati
sa sustavom.
•• Omogućite funkciju BLUETOOTH
na BLUETOOTH uređaju.
•• Uspostavite vezu s BLUETOOTH
uređajem.
•• Izbrisat će se informacije o
registraciji uparivanja. Ponovite
postupak uparivanja.
Zvuk je isprekidan, oscilira ili je
došlo do prekida veze.
•• Sustav i BLUETOOTH uređaj
predaleko su jedan od drugog.
•• Ako postoje prepreke između
sustava i BLUETOOTH uređaja,
uklonite ih ili izbjegnite.
•• Ako se u blizini nalazi oprema
koja generira elektromagnetsko
zračenje, primjerice bežična LAN
mreža, drugi BLUETOOTH uređaj ili
mikrovalna pećnica, premjestite ih.
Zvuk BLUETOOTH uređaja ne čuje
se na ovom sustavu.
•• Najprije povećajte jačinu zvuka
na BLUETOOTH uređaju, a zatim
prilagodite jačinu zvuka pomoću
opcije  +/–.
Čuje se jako zujanje, šum ili
izobličen zvuk.
•• Ako postoje prepreke između
sustava i BLUETOOTH uređaja,
uklonite ih ili izbjegnite.
•• Ako se u blizini nalazi oprema
koja generira elektromagnetsko
zračenje, primjerice bežična LAN
mreža, drugi BLUETOOTH uređaj ili
mikrovalna pećnica, premjestite ih.
•• Smanjite jačinu zvuka povezanog
BLUETOOTH uređaja.
Funkcija pokreta
Funkcija kontrole pokretima ne
može se uključiti.
•• Više puta zaredom pritisnite
GESTURE ON/OFF dok indikator
GESTURE ON/OFF ne zasvijetli.
•• Provjerite da nije uključena
funkcija zaključavanja gumba
(stranica 68).
Funkcija kontrola pokretima ne
radi ispravno.
•• Približite ruku opciji
GESTURE CONTROL (str. 48) kad
prelazite rukom preko opcije.
•• Prevucite rukom sporije.
•• Odaberite odgovarajući način
rada (, PLAYBACK, DJ, SAMPLER ili
KARAOKE) prije početka upotrebe
kontrole pokretima (str. 49, 50)
•• Postavite filtar protiv šuma (nije
priložen) na strujni kabel za
napajanje (mrežni vod).
•• Isključite električnu opremu u
blizini.
Kontrola za HDMI
(“BRAVIA” Sync)
Sustav se ne uključuje čak ni kada
je TV uključen.
•• Pritisnite SHIFT i držite ga
pritisnutim te pritisnite SETUP,
a zatim postavite [HDMI SETUP]
– [CONTROL FOR HDMI] na [ON]
(str.36). TV mora podržavati
funkciju Kontrola za HDMI
(str. 53). Za pojedinosti
pogledajte upute za rad televizora.
•• Provjerite postavke zvučnika
TV-a. Sustav se sinkronizira s
postavkama zvučnika TV-a. Za
pojedinosti pogledajte upute za
rad televizora.
•• Ako je prethodni put zvuk emitiran
iz zvučnika TV-a, sustav se ne
uključuje čak ni kada je TV uključen.
Sustav se isključuje kada se isključi
TV.
•• Provjerite postavku za [HDMI SETUP]
– [STANDBY LINKED TO TV]
(str. 36). Kada je opcija
[STANDBY LINKED TO TV]
postavljena na [ON], sustav se
automatski isključuje kada isključite
TV, bez obzira na ulaz.
Sustav se ne isključuje čak ni kada
je TV isključen.
•• Provjerite postavku za [HDMI SETUP]
– [STANDBY LINKED TO TV] (str.36).
Kako biste automatski isključili
sustav kada isključite TV bez
obzira na ulaz, postavite
[STANDBY LINKED TO TV] na [ON].
TV mora podržavati funkciju
Kontrola za HDMI (str. 53). Za
pojedinosti pogledajte upute za
rad televizora.
75HR
Iz sustava se ne čuje zvuk TV-a.
•• Provjerite vrstu i povezanost HDMI
kabela ili audio kabela koji je
priključen na sustav i TV (str. 21).
•• Ako je TV kompatibilan s funkcijom
Kanal za povrat zvuka (ARC),
provjerite je li sustav povezan s
priključkom HDMI IN na TV-u koji
je kompatibilan s funkcijom ARC
(str. 21). Ako se zvuk i dalje ne
emitira ili je isprekidan, priključite
audio kabel (nije priložen),
pritisnite i držite SHIFT i pritisnite
SETUP, a zatim [HDMI SETUP] –
[AUDIO RETURN CHANNEL]
postavite na [OFF] (stranica 36).
•• Ako TV nije kompatibilan
s funkcijom
Kanal za povrat zvuka (ARC),
sustav neće emitirati zvuk TV-a
čak i ako je spojen na HDMI IN
priključak TV-a. Kako biste emitirali
zvuk TV-a iz sustava, priključite
audio kabel (nije priložen)
(str. 22).
•• Promijenite funkciju sustava na
„TV”(str. 22).
•• Povećajte jačinu zvuka na sustavu.
•• Ovisno o redoslijedu kojim ste
spojili TV i sustav, na sustavu može
biti isključen zvuk i na zaslonu
sustava zasvijetlit će poruka 
(isključivanje zvuka). U tom slučaju
prvo uključite TV, a zatim sustav.
•• Postavite postavku zvučnika na
TV-u (BRAVIA) na audio sustav.
Informacije o postavljanju TV-a
potražite u uputama za upotrebu
isporučenim s TV-om.
76HR
Zvuk se istodobno čuje iz sustava i
iz televizora.
•• Isključite zvuk sustava ili TV-a.
•• Promijenite izlaz zvučnika na TV-u
u zvučnik TV-a ili audio sustav.
Funkcija Kontrola za HDMI ne
funkcionira ispravno.
•• Provjerite vezu sa sustavom
(str. 21).
•• Omogućite funkciju Kontrola za
HDMI na TV-u. Za pojedinosti
pogledajte upute za rad televizora.
•• Pričekajte trenutak pa pokušajte
ponovno. Ako isključite sustav,
morat ćete pričekati neko vrijeme
prije provođenja radnji. Pričekajte
15 sekundi ili više, a zatim
pokušajte ponovno.
•• Provjerite podržava li TV priključen
na sustav funkciju Kontrola za HDMI.
•• Vrsta i broj uređaja kojima se
može upravljati putem funkcije
Kontrola za HDMI ograničeni su
standardom HDMI CEC na sljedeći
način:
—uređaji
—
za snimanje (Blu-ray Disc
snimač, DVD snimač itd.): do 3
uređaja
—uređaji
—
za reprodukciju (Blu-ray
Disc uređaj za reprodukciju,
DVD uređaj za reprodukciju i
sl.): do 3 uređaja (ovaj sustav
upotrebljava jedan od njih)
—uređaji
—
za tuner: do 4 uređaja
—audio
—
sustav (prijamnik/
slušalice): do 1 uređaja
(koji upotrebljava ovaj sustav)
Funkcija Party Chain i Speaker Add
Funkcija Wired Party Chain ne
može se uključiti.
•• Provjerite veze (str. 55).
•• Provjerite jesu li audio kabeli
ispravno priključeni.
„PARTY CHAIN (Lančana zabava)”
treperi na zaslonu.
•• Ne možete odabrati funkciju
AUDIO IN ako uspostavite vezu 
(str. 55) tijekom funkcije Wired
Party Chain. Odaberite drugu
funkciju.
•• Držite pritisnuto
PARTY CHAIN (Lančana zabava) na
jedinici.
•• Ponovno pokrenite sustav.
Funkcija Wired Party Chain ne radi
ispravno.
•• Isključite sustav. Zatim ga
ponovno uključite kako biste
uključili funkciju Wired Party Chain.
Nije moguće povezivanje
BLUETOOTH uređaja sa sustavom u
funkciji Wireless Party Chain.
•• Nakon povezivanja svih sustava
provedite postupak uparivanja
između BLUETOOTH uređaja i
audio sustava domaćina. Zatim
uspostavite BLUETOOTH vezu.
Nije moguće povezivanje
BLUETOOTH uređaja sa sustavom u
funkciji Speaker Add.
•• Nakon povezivanja dva sustava
MHC-V41D provedite postupak
uparivanja između BLUETOOTH
uređaja i sustava domaćina. Zatim
uspostavite BLUETOOTH vezu.
Vraćanje sustava na izvorne
postavke
Ako sustav i dalje ne radi ispravno,
vratite ga na zadane tvorničke
postavke.
1 Iskopčajte i ponovo ukopčajte
strujni kabel za napajanje
(mrežni vod).
2 Pritisnite  da biste uključili
sustav.
3 Pritisnite i držite MEGA BASS i
GUITAR otprilike 3 sekunde.
Na zaslonu se prikazuje „RESET”.
Nakon što vraćanje na izvorne
postavke završi, sustav se
automatski ponovno pokreće.
Pritisnite  da biste uključili sustav.
Sve korisnički konfigurirane
postavke kao što su memorirane
radijske stanice, vraćaju na tvornički
zadanu postavku te se svi podaci o
BLUETOOTH uparivanju brišu.
Vraćanje zadanih postavki
izbornika za postavljanje
Postavke izbornika za
postavljanje (osim postavki za
[PARENTAL CONTROL]) možete
vratiti na izvorne postavke.
1 Držite pritisnutim SHIFT i
pritisnite SETUP.
Na TV zaslonu prikazat će se izbornik
za postavljanje.
2 Više puta zaredom pritisnite
/
kako biste odabrali
[SYSTEM SETUP] te pritisnite
.
3 Više puta zaredom pritisnite
/
kako biste odabrali [RESET], a
zatim pritisnite .
77HR
4 Više puta zaredom pritisnite
/
kako biste odabrali [DA], a zatim
pritisnite .
Za dovršavanje postupka potrebno
je nekoliko sekundi. Nemojte
pritisnuti  prilikom vraćanja
sustava na izvorne postavke.
Funkcija samodijagnostike
Kada se na TV zaslonu ili zaslonu
prikažu slova/brojke
Kada je funkcija samodijagnostike
uključena radi sprječavanja
neispravnog rada sustava, prikazuje
se servisni broj. Servisni broj sastoji
se od slova i brojki (npr. C 13 50).
Uzrok i korektivne radnje potražite
u tablici u nastavku.
Prva 3 znaka Uzrok i radnja koja
servisnog
rješava problem
broja
C 13
Ovaj disk je prljav.
•• Očistite disk mekom
krpom za čišćenje
(str. 79).
C 31
Disk nije pravilno
umetnut.
•• Isključite sustav i
ponovno ga uključite.
Zatim ponovno pravilno
umetnite disk.
E XX
(XX je broj)
Da bi se spriječio kvar,
sustav je proveo
samodijagnostičku
funkciju.
•• Obratite se najbližem
prodavaču proizvoda
tvrtke Sony ili
ovlaštenom servisu
tvrtke Sony i navedite
peteroznamenkasti
servisni broj.
Primjer: E 61 10
78HR
Poruke
Jedna od sljedećih poruka može
se prikazati ili treperiti na zaslonu
tijekom rada.
CANNOT PLAY
•• Umetnut je disk koji nije moguće
reproducirati.
•• Umetnut je DVD VIDEO disk s
nepodržanim regionalnim kodom.
CODE 01
SGNL ERR
Nepodržan audio signal emitira se iz
HDMI IN (ARC) priključka TV-a
(str. 22).
DATA ERROR
•• Stvorena datoteka je
u nepodržanom formatu.
•• Datotečni nastavci ne odgovaraju
formatu datoteke.
DEVICE ERROR
USB uređaj ne može se prepoznati ili
je priključen nepoznat uređaj.
DEVICE FULL
Memorija USB uređaja je puna.
ERASE ERROR
Brisanje audio datoteka ili mapa na
USB uređaju nije uspjelo.
FATAL ERROR
USB uređaj je uklonjen tijekom
postupaka prijenosa ili brisanja i
možda je oštećen.
FOLDER FULL
Ne možete prenositi na USB uređaj
jer je dosegnut maksimalan broj
mapa.
NoDEVICE
Nije povezan niti jedan USB ili
je povezan nepodržan uređaj.
Mjere opreza
NO DISC
Nema diska u uređaju
za reprodukciju.
Prilikom nošenja jedinice
Kako biste izbjegli oštećenje
mehanizma diska, provedite sljedeći
postupak prije prenošenja jedinice.
NO MUSIC
U izvoru reprodukcije nema
podržanih audio datoteka.
Provedite tu radnju pomoću gumba
na jedinici.
NO SUPPORT
Priključen je nepodržani USB uređaj
ili je USB uređaj priključen preko USB
koncentratora.
NO VIDEO
U izvoru reprodukcije nema
podržanih datoteka s videozapisima.
NOT USE
Pokušali ste izvesti određeni
postupak u uvjetima kada taj je
postupak zabranjen.
OVER CURRENT
Otkrivena je prejaka struja s
ulaza.
1 Pritisnite  da biste uključili
sustav.
2 Pritisnite više puta zaredom
FUNCTION kako biste odabrali
„DVD/CD”.
3 Uklonite disk.
Pritisnite  kako biste otvorili i
zatvorili ladicu za disk.
Pričekajte da se „NO DISC” prikaže
na zaslonu.
4 Pritisnite  da biste isključili
sustav.
(USB)
PROTECT
USB uređaj ima zaštitu od snimanja.
PUSH STOP
Pokušali ste obaviti radnju koju
je moguće obaviti samo kada je
reprodukcija zaustavljena.
READING
Sustav čita informacije s diska ili USB
uređaja. Neke radnje nisu dostupne.
REC ERROR
Prijenos nije započeo, zaustavljen je
na pola puta ili se nije mogao obaviti
iz nekog drugog razloga.
TRACK FULL
Ne možete prenositi na USB uređaj
jer je dosegnut maksimalan broj
datoteka.
5 Isključite kabel za napajanje
(mrežni vod).
Napomene o diskovima
•• Prije reprodukcije prebrišite disk krpom
od sredine prema van.
•• Ne čistite diskove pomoću otapala kao
što su benzin, razrjeđivač, sredstva
za čišćenje dostupna na tržištu ili
antistatički raspršivač namijenjen za
gramofonske ploče.
•• Diskove ne izlažite izravnom sunčevom
svjetlu ili izvorima topline, primjerice
dovodima toplog zraka i ne ostavljajte
ih u automobilu na izravnom sunčevom
svjetlu.
Sigurnost
•• Isključite kabel za napajanje (mrežni
vod) iz zidne utičnice ako se duže
vrijeme neće upotrebljavati. Kada
isključujete sustav, uvijek povlačite za
utikač. Nikada ne vucite kabel.
79HR
•• Ako u sustav dospije neki predmet
ili tekućina, isključite sustav iz struje
i odnesite ga na pregled u ovlašteni
servis prije nastavka uporabe.
•• Kabel za napajanje (mrežni vod)
moguće je promijeniti samo u
ovlaštenom servisu.
VAŽNA NAPOMENA
Oprez: Ako putem ovog sustava na
televizoru dulje vrijeme prikazujete
nepomičnu videosliku ili zaslonski
prikaz, postoji rizik od trajnog
oštećenja zaslona televizora. Posebno
su osjetljivi projekcijski televizori.
Rukovanje jedinicom
Sustav nije otporan na kapanje vode
ili polijevanje vodom. Nemojte prskati
vodom po sustavu niti ga čistiti vodom.
Postavljanje
•• Ne stavljajte sustav u nagnuti položaj
ili na mjesta koja su izuzetno vruća,
hladna, prašnjava, prljava, vlažna,
nemaju odgovarajuće prozračivanje
ili su izložena vibracijama, izravnom
sunčevom svjetlu ili jarkom svjetlu.
•• Budite oprezni prilikom postavljanja
sustava na posebno tretirane površine
(na primjer, ulaštene, nauljene, polirane
površine) jer mogu nastati mrlje ili
oštećenja boje na površini.
•• Ako prenesete sustav izravno s hladnog
na toplo mjesto ili ako je postavljen
u vrlo vlažnom prostoru, na lećama
unutar jedinice može se kondenzirati
vlaga i uzrokovati kvar sustava. U tom
slučaju uklonite disk i ostavite sustav
uključen približno jedan sat dok vlaga
ne ishlapi.
Stvaranje topline
•• Zagrijavanje jedinice tijekom rada
normalno je i ne treba vas zabrinjavati.
•• Ne dodirujte kućište ako ste ga dulje
vrijeme upotrebljavali pri velikoj
glasnoći jer se može zagrijati.
•• Pazite da ne blokirate ventilacijske
otvore.
Sustav zvučnika
Ugrađeni sustav zvučnika nije zaštićen
od magnetskog zračenja pa se slika na
televizorima u blizini može izobličiti
zbog magnetskih valova. U tom slučaju
isključite TV i nakon 15 do 30 minuta
ponovno ga uključite. Ako ne dođe do
poboljšanja, postavite sustav dalje od
televizora.
80HR
Čišćenje kućišta
Sustav čistite mekom krpom malo
navlaženom u otopini blagog
deterdženta.
Ne upotrebljavajte sredstva koja bi mogla
ogrepsti površinu, prašak za ribanje ili
otapala kao što su razrjeđivač, benzin ili
alkohol.
BLUETOOTH komunikacija
•• BLUETOOTH uređaji moraju se
upotrebljavati na međusobnoj
udaljenosti od približno 10 metara (bez
prepreka). Učinkoviti komunikacijski
raspon može se skratiti u sljedećim
uvjetima:
—— Ako se između uređaja s BLUETOOTH
vezom nalazi osoba, metalni
predmet, zid ili druga prepreka
—— Na lokacijama gdje je instaliran
bežični LAN.
—— U blizini mikrovalnih pećnica koje su
u upotrebi.
—— Na mjestima na kojima se stvaraju
drugi elektromagnetski valovi.
•• BLUETOOTH uređaji i oprema s
bežičnim LAN-om (IEEE 802.11b/g/n)
upotrebljavaju isti frekvencijski
pojas (2,4 GHz). Kada se BLUETOOTH
uređaj upotrebljava blizu uređaja
s mogućnošću bežičnog LAN-a,
može doći do elektromagnetskih
smetnji. To može izazvati smanjenje
brzina prijenosa podataka, šum ili
nemogućnost povezivanja. Ako se to
dogodi, pokušajte nešto od sljedećeg:
—— Sustav pri upotrebi držite najmanje
10 metara od bežične LAN opreme.
—— Isključite napajanje opreme s
bežičnom LAN mrežom pri upotrebi
BLUETOOTH uređaja unutar 10 metara.
—— Tijekom upotrebe postavite ovaj
sustav i BLUETOOTH uređaj što bliže
jedno drugome.
•• Radiovalovi koje emitira ovaj sustav
mogu ometati rad nekih medicinskih
uređaja. Budući da te smetnje mogu
izazvati kvar, uvijek isključite napajanje
sustava i BLUETOOTH uređaja na
sljedećim mjestima:
—— U bolnicama, vlakovima,
zrakoplovima, na benzinskim
postajama i na svim mjestima gdje
može biti zapaljivih plinova.
—— U blizini automatskih vrata ili
požarnih alarma.
•• Sustav podržava sigurnosne funkcije u
skladu s BLUETOOTH specifikacijama
kako bi se omogućilo sigurno
povezivanje tijekom komunikacije
pomoću tehnologije BLUETOOTH.
No, ta sigurnost može biti nedovoljna
ovisno o sadržaju postavke i drugim
čimbenicima, pa uvijek budite oprezni
pri uspostavljanju komunikacije s
pomoću tehnologije BLUETOOTH.
•• Tvrtka Sony neće se ni na koji način
smatrati odgovornom za štete ili
drugi gubitak nastao zbog curenja
informacija tijekom komunikacije
pomoću tehnologije BLUETOOTH.
•• BLUETOOTH komunikacija ne može se
sigurno jamčiti sa svim BLUETOOTH
uređajima koji imaju isti profil kao ovaj
sustav.
•• BLUETOOTH uređaji povezani s
ovim sustavom moraju biti u skladu
s BLUETOOTH specifikacijom koju
određuje Bluetooth SIG, Inc. i moraju
imati certifikat o usklađenosti. No, čak
i kad je uređaj u skladu s BLUETOOTH
specifikacijom, mogu postojati
slučajevi kada povezivanje nije moguće
zbog karakteristika ili specifikacija
BLUETOOTH uređaja ili kada može
rezultirati različitim načinima kontrole,
prikaza ili rada.
•• Može se pojaviti šum ili se zvuk
može isključiti, ovisno o BLUETOOTH
uređaju povezanom sa sustavom,
komunikacijskom okruženju ili uvjetima
koji vladaju u okolini.
Specifikacije
Odjeljak za zvučnike
Sustav zvučnika:
3-sistemski
Zvučnik:
Visokotonac L/D: 40 mm, konusni
Srednjotonac lijevi/desni: 80 mm,
konusni
Niskotonac: 250 mm, konusni
Nazivna impedancija:
Visokotonac L/D: 4 oma
Srednjotonac lijevi/desni: 4 oma
Niskotonac: 6 oma
Ulazi
AUDIO/PARTY CHAIN IN (TV) L/R:
Napon 2 V, impedancija
47 kilooma
TV (ARC):
Podržani audio signal:
2-kanalni linearni PCM
MIC1:
Osjetljivost 1 mV, impedancija
10 kilooma
MIC2/GUITAR:
Osjetljivost 1 mV, impedancija
10 kilooma (kad je način gitare
isključen)
Osjetljivost 200 mV, impedancija
1 megaoma (kad je način gitare
uključen)
Izlazi
AUDIO/PARTY CHAIN OUT L/R:
Napon 2 V, impedancija 1 kiloom
VIDEO OUT:
Maksimalna razina izlaza 1 Vp-p,
nebalansirana, negativna
sinkronizacija, impedancija
75 oma
HDMI OUT:
Podržani audio signal: 2-kanalni
linearni PCM (do 48 kHz), Dolby
Digital
81HR
HDMI odjeljak
Odjeljak za BLUETOOTH
Priključnica:
Vrsta A (19-pinska)
Komunikacijski sustav:
BLUETOOTH standardna
verzija 4.2
Izlaz:
BLUETOOTH standardna klasa
snage 2
Maksimalni komunikacijski raspon:
Vidljiva udaljenost oko 10 m*
Frekvencijski pojas:
pojas 2.4 GHz
(2.4000 GHz - 2.4835 GHz)
Maksimalna izlazna snaga:
< 9,3 dBm
Način modulacije:
FHSS (Freq Hopping Spread
Spectrum) (prošireni spektar s
frekvencijskim skakanjem)
Kompatibilni BLUETOOTH profili**:
A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote
Control Profile)
SPP (Serial Port Profile)
Podržani kodeci:
SBC (Potpojasni kodek)
AAC (Advanced Audio Coding)
LDAC
HFP (Handsfree Profil)
HSP (Profil za slušalice)
Odjeljak uređaja za
reprodukciju diska
Sustav:
Kompaktni disk i digitalni audio i
videosustav
Svojstva laserske diode
Trajanje emisije: kontinuirano
Izlazna snaga lasera*: Manje od
44,6 μW
* Ova je izlazna vrijednost izmjerena
na udaljenosti od 200 mm
od površine leće objektiva na
optičkom čitaču s otvorom blende
od 7 mm.
Frekvencijski odziv:
20 Hz – 20 kHz
Video format sustava boje:
Model za Latinsku Ameriku:
NTSC
Za ostale modele:
NTSC i PAL
Odjeljak za USB
Podržani USB uređaj:
Klasa masovne pohrane
Maksimalna struja:
1 A
(USB) ulaz:
vrsta A
Odjeljak FM tunera
FM stereo, FM superheterodinski tuner
Antena:
FM antena
Raspon namještanja:
87,5 MHz – 108,0 MHz
(u koracima od 50 kHz)
82HR
* Stvarni će se raspon razlikovati ovisno
o čimbenicima kao što su prepreke
između uređaja, magnetska polja oko
mikrovalne pećnice, statički elektricitet,
osjetljivost prijma, izvedba antene,
operacijski sustav, softverska aplikacija
itd.
** Standardni BLUETOOTH profili upućuju
na namjenu BLUETOOTH komunikacije
između uređaja.
NFC odjeljak
Radna frekvencija:
13,56 MHz
Maksimalna izlazna snaga:
< 60 dBμA/m na 10 m
Podržani audio formati
Podržana brzina prijenosa u bitovima i
frekvencije uzorkovanja:
MP3:
32/44,1/48 kHz,
32 kb/s – 320 kb/s (VBR)
AAC:
44,1 kHz, 48 kb/s – 320 kb/s
(CBR/VBR)
WMA:
44,1 kHz, 48 kb/s – 192 kb/s
(CBR/VBR)
WAV:
44,1/48 kHz (16 bit)
Podržani video formati
Xvid:
Videokodek: Xvid video
Brzina prijenosa u bitovima:
4,854 Mb/s (MAX)
Rezolucija/brzina prijenosa:
720 × 480, 30 fps
720 × 576, 25 fps (osim za model
za Latinsku Ameriku)
Audiokodek: MP3
MPEG4:
Format datoteke: MP4 format
datoteke
Videokodek: MPEG4 Simple
Profile (AVC nije kompatibilan)
Brzina prijenosa u bitovima:
4 Mb/s
Rezolucija/brzina prijenosa:
720 × 480, 30 fps
720 × 576, 25 fps (osim za model
za Latinsku Ameriku)
Audiokodek: AAC-LC (HE-AAC nije
kompatibilan)
DRM: nije kompatibilan
Općenito
Preduvjeti napajanja:
120 V – 240 V izmjenične struje,
50/60 Hz
Potrošnja energije:
130 W
Potrošnja energije (tijekom načina za
uštedu energije):
0,5 W (Kad je „BT STBY”
postavljeno na „OFF” i
[CONTROL FOR HDMI] je
postavljeno na [OFF].)
2 W*(Kad je „BT STBY” postavljeno
na „ON” i [CONTROL FOR HDMI] je
postavljeno na [ON].)
Dimenzije (š/v/d) (pribl.):
328 mm × 796 mm × 308 mm
Težina (pribl.):
13,5 kg
* Potrošnja energije sustava bit će manja
od 0,5 W kada nema HDMI veze, a
„BT STBY” je postavljen na „OFF”.
Dizajn i specifikacije podložne su
promjenama bez prethodne obavijesti.
83HR
Popis jezičnih kodova
Jezične kratice odgovaraju standardu ISO 639:1988 (E/F).
84HR
Kôd
Language
Kôd
Language
Kôd
Language
Kôd
Language
1027
Afarski
1186
Škotski gaelski
1350
Malajalamski
1513
Swati
1028
Abhaski
1194
Galješki
1352
Mongolski
1514
Sesotho
1032
Afrikaans
1196
Guarani
1353
Moldavski
1515
Sundski
1039
Amharski
1203
Gudžaratski
1356
Marathi
1516
Švedski
1044
Arapski
1209
Hausa
1357
Malajski
1517
Swahili
1045
Asamski
1217
Hindu
1358
Malteški
1521
Tamilski
1051
Ajmarski
1226
hrvatski
1363
Burmanski
1525
Telugu
1052
Azerski
1229
Mađarski
1365
Nauru
1527
Tadžički
1053
Baškirski
1233
Armenski
1369
Nepalski
1528
Tajski
1057
Bjeloruski
1235
Interlingua
1376
Nizozemski
1529
Tigrinja
1059
Bugarski
1239
Interlingue
1379
Norveški
1531
Turkmenski
1060
Biharski
1245
Inupiački
1393
Oksitanski
1532
Tagaloški
1061
Bislama
1248
Indonezijski
1403
(Afan) Oromo
1534
Tswana
1066
Bengalski;
bangla
1253
Islandski
1408
Oriya
1535
Tonga
1067
Tibetanski
1254
Talijanski
1417
Istočnopandžapski 1538
Turski
1070
Bretonski
1257
Hebrejski
1428
Poljski
1539
Tsonga
1079
Katalonski
1261
Japanski
1435
Paštunski
1540
Tatarski
1093
Korzički
1269
Jidiš
1436
Portugalski
1543
Twi
1097
Češki
1283
Javanski
1463
Kečuanski
1557
Ukrajinski
1103
Velški
1287
Gruzijski
1481
Retoromanski
1564
Urdu
1105
Danski
1297
Kazaški
1482
Rundi
1572
Uzbečki
1109
Njemački
1298
Grenlandski
1483
Rumunjski
1581
Vijetnamski
1130
Butanski
1299
Kambodžanski
1489
Ruski
1587
Volapük
1142
Grčki
1300
Kanada
1491
Rwanda
1613
Wolofski
1144
Hrvatski
1301
Korejski
1495
Sanskrt
1632
Xhosa
1145
Esperanto
1305
Kašmirski
1498
Sindi
1665
Joruba
1149
Španjolski
1307
Kurdski
1501
Sangho
1684
Kineski
1150
Estonski
1311
Kirgiski
1502
Srpsko-hrvatski
1697
Zulu
1151
Baskijski
1313
Latinski
1503
Singaleski
1703
Nije navedeno
1157
Perzijski
1326
Lingala
1505
Slovački
1165
Finski
1327
Laoski
1506
Slovenski
1166
Fidži
1332
Litavski
1507
Samoanski
1171
Ferojski
1334
Latvijski; letonski 1508
Shona
1174
Francuski
1345
Malgaški
1509
Somalski
1181
Frizijski
1347
Maorski
1511
Albanski
1183
Irski
1349
Makedonski
1512
Srpski
Popis regionalnih kodova za roditeljski nadzor
Kôd
Area
Kôd
Area
Kôd
Area
Kôd
Area
2044
Argentina
2165
Finska
2362
Meksiko
2149
Španjolska
2047
Australija
2174
Francuska
2376
Nizozemska
2499
Švedska
2046
Austrija
2109
Njemačka
2390
Novi Zeland
2086
Švicarska
2057
Belgija
2248
Indija
2379
Norveška
2528
Tajland
2070
Brazil
2238
Indonezija
2427
Pakistan
2184
Ujedinjeno
Kraljevstvo
2079
Kanada
2254
Italija
2424
Filipini
2090
Čile
2276
Japan
2436
Portugal
2092
Kina
2304
Koreja
2489
Rusija
2115
Danska
2363
Malezija
2501
Singapur
85HR
OPOZORILO
Zmanjšajte nevarnost požara, tako
da prezračevalnih rež naprave ne
prekrivate s predmeti, kot so časopisi,
prti, zavese ipd.
Naprave ne izpostavljajte virom
odprtega ognja (na primer gorečim
svečam).
Da bi zmanjšali tveganje električnega
udara, naprave ne izpostavljajte
tekočinam in nanjo ne postavljajte
predmetov, napolnjenih s tekočinami,
kot so vaze.
Ker se glavni napajalni priključek
uporablja za prekinitev povezave z
napajalnim omrežjem, enoto priključite
v lahko dostopno električno vtičnico.
Če opazite neobičajno delovanje
enote, takoj izvlecite glavni napajalni
priključek iz električne vtičnice.
Naprave ne postavljajte v zaprt prostor,
na primer v knjižno ali vgradno omaro.
Baterij ali naprave, v kateri so baterije,
ne izpostavljajte čezmerni vročini, na
primer sončni svetlobi ali ognju.
Če je enota priključena v električno
vtičnico, je povezana z napajalnim
omrežjem, tudi če je izklopljena.
Naprava je namenjena samo za
uporabo v zaprtih prostorih.
Za izdelke z oznako CE
Veljavnost oznake CE je omejena samo
na države, kjer to zahteva zakonodaja
(večinoma v državah Evropskega
gospodarskega prostora (EGP)).
POZOR
Uporaba optičnih pripomočkov s
tem izdelkom poveča nevarnost
poškodb oči.
2SL
Za uporabnike v Evropi
Ta naprava sodi v razred izdelkov
CLASS 1 LASER pod oznako IEC 608251:2007. Nameščena je na zadnji zunanji
strani naprave.
Odstranjevanje izrabljenih
baterij ter električne in
elektronske opreme (velja za
države EU in druge evropske
države s sistemom ločenega
zbiranja odpadkov)
Ta oznaka na izdelku,
bateriji ali embalaži
pomeni, da izdelka in
baterij ni dovoljeno
odvreči med gospodinjske
odpadke. Ta oznaka na
nekaterih baterijah vključuje tudi
kemijski simbol. Kemijski simbol za
živo srebro (Hg) ali svinec (Pb) je
dodan, če baterija vsebuje več kot
0,0005 % živega srebra ali 0,004 %
svinca. S tem, ko izdelke in baterije
pravilno odvržete, pripomorete k
preprečevanju morebitnih negativnih
posledic za okolje in zdravje ljudi, ki bi
jih lahko povzročila nepravilna
odstranitev. Recikliranje materialov
prispeva k ohranjanju naravnih virov.
Če izdelek za svoje delovanje ali zaradi
varnostnih razlogov ali zagotavljanja
celovitosti podatkov potrebuje trajno
napajanje prek notranje baterije, lahko
baterijo zamenja samo usposobljen
serviser. Poskrbite za pravilno ravnanje
s takšno baterijo ter električno in
elektronsko opremo, tako da izdelke
ob koncu življenjske dobe odložite
na ustreznem zbirnem mestu za
recikliranje električne in elektronske
opreme. Za ustrezno ravnanje z
drugimi baterijami preberite razdelek
o varnem odstranjevanju baterij iz
izdelka. Baterije odložite na ustreznem
zbirnem mestu za recikliranje
izrabljenih baterij.
Za več informacij o recikliranju tega
izdelka ali baterije se obrnite na
lokalno upravo, komunalno službo
ali prodajalca, pri katerem ste kupili
izdelek ali baterijo.
Opomba za stranke: spodaj
navedene informacije se
nanašajo samo na opremo,
prodano v državah, v katerih
veljajo direktive EU.
Ta izdelek izdelala družba Sony
Corporation, ali pa je bil izdelan v
imenu te družbe.
Uvoznik za EU: Sony Europe Limited.
Vprašanja glede uvoznika za EU ali
skladnosti izdelka v Evropi naslovite na
pooblaščenega predstavnika družbe
Sony Belgium, bijkantoor van Sony
Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1,
1935 Zaventem, Belgija.
Družba Sony Corporation izjavlja,
da je oprema skladna z direktivo
2014/53/EU. Celotno besedilo izjave
EU o skladnosti je na voljo na spletnem
mestu:
http://www.compliance.sony.de/.
Za to radijsko opremo v naslednjih
državah veljajo spodaj navedene
omejitve uporabe ali zahteve za
pridobitev dovoljenja za uporabo: BE,
BG, CZ, DK, DE, EE, IE, EL, ES, FR, HR, IT,
CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO,
SI, SK, FI, SE, UK, IS, LI, NO, CH, AL, BA,
MK, MD, RS, ME, XK, TR: Pas od 5150
MHz do 5350 MHz je omejen izključno
na delovanje v zaprtih prostorih.
O različici programske opreme
Radijska oprema je namenjena
uporabi z odobrenimi različicami
programske opreme, ki so navedene
v izjavi EU o skladnosti. Programska
oprema, vključena v to radijsko
opremo, potrjeno izpolnjuje bistvene
zahteve direktive 2014/53/EU.
Različica programske
opreme: ___ _ _ _ _
DVD _ _ _ _
Različico programske opreme lahko
preverite tako, da na daljinskem
upravljalniku pritisnete OPTIONS.
1 Pritisnite OPTIONS.
2Večkrat pritisnite /
, da
izberete "SYSTEM", nato pa
pritisnite .
3Večkrat pritisnite
/ , da
izberete "VERSION", nato pa
pritisnite .
Na zaslonu se prikaže "___ _ _ _ _
DVD _ _ _ _".
Oprema je bila preizkušena in ustreza
zahtevam uredbe o elektromagnetni
združljivosti (EMC) glede uporabe
povezovalnega kabla, krajšega od
3 metrov.
3SL
Ta sistem se uporablja za naslednje
namene:
•• Predvajanje virov glasbe/videa na
ploščah ali napravah USB
•• Prenos glasbe v naprave USB
•• Poslušanje radijskih postaj
•• Predvajanje zvoka televizorja
•• Predvajanje glasbenih virov na
napravah BLUETOOTH
•• Popestritev družabnih srečanjih s
funkcijo "Party Chain"
Za stranke v Združenih
arabskih emiratih
Ta naprava sodi v razred izdelkov
CLASS 1 LASER pod oznako IEC 608251:2007. Nameščena je na zadnji zunanji
strani naprave.
Za uporabnike v Avstraliji in
Novi Zelandiji
Opremo je treba namestiti jo
uporabljati tako, da je oddajnik vsaj
20 cm oddaljen od človeškega telesa
(razen okončin: rok, zapestij, stopal in
gležnjev).
Za uporabnike v Avstraliji in
Indiji
Odstranjevanje
izrabljene električne
in elektronske
opreme (velja za
države EU in druge
evropske države s
sistemom ločenega
zbiranja odpadkov)
Za uporabnike v Singapurju
4SL
Opombe glede licenc in
blagovnih znamk
••
je blagovna znamka družbe za
licenciranje DVD-formata/logotipov.
•• Logotipi "DVD+RW", "DVD-RW",
"DVD+R", "DVD-R", "DVD VIDEO" in
"CD" so blagovne znamke.
•• WALKMAN® in logotip WALKMAN®
sta registrirani blagovni znamki
podjetja Sony Corporation.
•• Tehnologija zvočnega šifriranja
in patenti MPEG Layer-3 z licenco
združenj Fraunhofer IIS in Thomson.
•• Windows Media je zaščitena
blagovna znamka ali blagovna
znamka podjetja Microsoft
Corporation v ZDA in/ali drugih
državah.
•• Ta izdelek je zaščiten z nekaterimi
pravicami intelektualne lastnine
družbe Microsoft Corporation.
Uporaba ali distribucija tovrstne
tehnologije zunaj tega izdelka ni
dovoljena brez licence podjetja
Microsoft ali njegove pooblaščene
podružnice.
•• Sistem je opremljen s tehnologijo
Dolby* Digital.
* Izdelano z licenco družbe Dolby
Laboratories. Dolby, Dolby Audio
in simbol dvojnega D so blagovne
znamke družbe Dolby Laboratories.
•• Sistem uporablja tehnologijo
High-Definition Multimedia
Interface (HDMI™). Izraza HDMI in
večpredstavnostni vmesnik visoke
ločljivosti HDMI ter logotip HDMI
so blagovne znamke ali zaščitene
blagovne znamke družbe 'HDMI
Licensing Administrator, Inc. v ZDA
in drugih državah.
•• BRAVIA je blagovna znamka
podjetja Sony Corporation.
•• LDAC™ in logotip LDAC sta zaščiteni
blagovni znamki družbe Sony
Corporation.
•• Besedna znamka BLUETOOTH®
in logotipi so zaščitene blagovne
znamke podjetja Bluetooth SIG,
Inc. Družba Sony Corporation te
blagovne znamke uporablja na
podlagi licence. Druge blagovne
znamke in tovarniška imena so
blagovne znamke svojih lastnikov.
•• Oznaka N-Mark je blagovna znamka
ali zaščitena blagovna znamka
podjetja NFC Forum, Inc. v ZDA in v
drugih državah.
•• Android in Google Play sta blagovni
znamki družbe Google LLC.
•• Apple, logotip Apple, iPhone in iPod
touch so blagovne znamke družbe
Apple Inc., zaščitene v ZDA in drugih
državah. App Store je storitvena
znamka družbe Apple Inc.
•• Siri je blagovna znamka družbe
Apple Inc.
•• Oznaki "Made for iPod" in "Made for
iPhone" pomenita, da je elektronska
naprava zasnovana za povezavo z
napravo iPod ali iPhone in da ima
potrdilo proizvajalca o skladnosti
s standardi za delovanje izdelkov
podjetja Apple. Podjetje Apple ni
odgovorno za delovanje te naprave
ali njeno skladnost z varnostnimi
in predpisanimi standardi. Uporaba
tega pripomočka z napravo iPod ali
iPhone lahko vpliva na delovanje
brezžične povezave.
•• IZDELEK JE LICENCIRAN V OKVIRU
LICENCE PORTFELJA ZA PATENT
MPEG-4 VISUAL ZA OSEBNO IN
NEKOMERCIALNO UPORABO
POTROŠNIKA ZA
(I) KODIRANJE VIDEOVSEBIN V
SKLADU S STANDARDOM MPEG-4
VISUAL ("MPEG-4 VIDEO")
IN/ALI
(ii)ODKODIRANJE VIDEOVSEBIN
MPEG-4, KI JIH JE POTROŠNIK
KODIRAL V OKVIRU OSEBNE IN
NEKOMERCIALNE DEJAVNOSTI
IN/ALI PRIDOBIL OD PONUDNIKA
VIDEOVSEBIN Z LICENCO ZA
DISTRIBUCIJO VIDEOVSEBIN
MPEG-4.
LICENCA SE NE DODELJUJE IN NI
NAMENJENA ZA KAKRŠNO KOLI
DRUGO UPORABO. DODATNE
INFORMACIJE, VKLJUČNO Z
INFORMACIJAMI GLEDE UPORABE
V REKLAMNE, INTERNE IN
KOMERCIALNE NAMENE IN GLEDE
PRIDOBITVE LICENC, SO NA VOLJO
PRI DRUŽBI MPEG LA, LLC.
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
•• Vse druge blagovne znamke so
blagovne znamke svojih lastnikov.
•• Oznaki ™ in ® v tem priročniku nista
posebej navedeni.
5SL
O tem priročniku
•• V tem priročniku je opisano
predvsem upravljanje sistema
z daljinskim upravljalnikom,
vendar iste upravljalne funkcije
omogočajo tudi gumbi na enoti z
istimi ali podobnimi imeni.
•• Na vrhu vsake razlage so
navedene ikone, kot je
, ki
prikazujejo vrste medijev, ki jih
lahko uporabljate, razložena pa je
tudi funkcija.
•• Nekatere slike so prikazane
kot vzorčne skice in se lahko
razlikujejo od dejanskih izdelkov.
•• Oznake, prikazane na zaslonu
televizorja, se lahko razlikujejo
glede na območje.
•• Privzeta nastavitev je podčrtana.
•• Besedilo v oglatih oklepajih ([--])
se prikaže na zaslonu televizorja,
besedilo v narekovajih ("--") pa
na zaslonu.
6SL
Vsebina
O tem priročniku..................... 6
Odstranjevanje embalaže...... 9
Plošče ali datoteke na
ploščah/napravi USB, ki jih
lahko predvajate..................... 9
Spletna mesta za združljive
naprave..................................12
Vodnik po delih sistema in
upravljalnih gumbih..............13
Uvod
Varna namestitev sistema.....19
Onemogočenje
predstavitve.......................... 20
Vstavljanje baterij................. 20
Priključitev televizorja............21
Spreminjanje barvnega
sistema................................. 23
Izvajanje hitre nastavitve...... 23
Spreminjanje načina
zaslona.................................. 24
Predvajanje plošče/prek
Pred uporabo naprave USB....25
Osnovno predvajanje........... 25
Druge funkcije
predvajanja........................... 26
Uporaba načina
predvajanja........................... 29
Omejitev predvajanja plošča
(starševski nadzor)................ 30
Ogled informacij o plošči in
napravi USB............................31
Uporaba nastavitvenega
menija................................... 32
Prenos prek USB-ja
Pred uporabo naprave USB..... 36
Prenos glasbe....................... 36
Sprejemnik
Poslušanje radia.................... 39
Povezava BLUETOOTH
Več o brezžični tehnologiji
BLUETOOTH..........................40
Seznanjanje sistema z
napravo BLUETOOTH.............41
Poslušanje glasbe v napravi
BLUETOOTH.......................... 42
Povezava sistema z več
napravami BLUETOOTH
(povezava z več
napravami)............................ 43
Vzpostavljanje povezave
BLUETOOTH z enim dotikom
s funkcijo NFC........................ 43
Nastavitev zvočnih kodekov
BLUETOOTH..........................44
Nastavitev stanja
pripravljenosti BLUETOOTH..... 45
Vklop ali izklop signala
BLUETOOTH.......................... 45
7SL
Nadzor sistema s pametnim
telefonom ali tabličnim
računalnikom (Sony | Music
Center)..................................46
Poslušanje glasbe prek
brezžične povezave v dveh
sistemih (funkcija za
dodajanje zvočnika)..............60
Zabava se prične z aplikacijo
"Fiestable"............................. 47
Uživanje v glasbi z lučjo
za zabavo in osvetlitvijo
zvočnika................................ 62
Doseganje in skupna raba
ocene Party People ter
pridobitev dodatnih funkcij
z enoto Party King................. 47
Upravljanje z gibi
Upravljanje z gibi..................48
Uživanje v zvoku kitare
(način kitare).........................64
Prostoročno telefoniranje.....64
Uporaba funkcije upravljanja
z gibi med predvajanjem......48
Uporaba funkcije glasovne
pomoči na pametnem
telefonu................................66
Ustvarjanje zabavnega
vzdušja (DJ Effect)................. 49
Uporaba izklopnega
časovnika.............................. 67
Uporaba funkcije upravljanje
z gibi med funkcijo
Karaoke.................................50
Uporaba glasovnih
navodil.................................. 67
Nastavitev zvoka
Prilagajanje zvoka..................51
Izbira navideznega
nogometnega načina............51
Ustvarjanje lastnega
zvočnega učinka................... 52
Druge funkcije
Uporaba funkcije Control
for HDMI................................ 53
Uporaba žičnega predvajanja
z več sistemi
(žična funkcija Party Chain)...... 55
Uporaba brezžičnega
predvajanja z več sistemi
(brezžična funkcija
Party Chain)........................... 58
8SL
Petje ob spremljavi:
karaoke................................. 62
Uporaba dodatne opreme.... 67
Onemogočanje gumbov
na enoti (ključavnica
za otroke)..............................68
Nastavitev funkcije
samodejnega preklopa v
stanje pripravljenosti............68
Posodabljanje programske
opreme.................................68
Dodatne informacije
Odpravljanje težav................ 69
Previdnostni ukrepi............... 79
Tehnični podatki....................81
Seznam jezikovnih kod.........84
Odstranjevanje
embalaže
•• Ta enota (MHC-V41D) (1)
•• Daljinski upravljalnik (1)
•• Bateriji R03 (velikost AAA) (2)
•• Antenski kabel FM (1)
•• Napajalni kabel (1)
•• Prilagojevalnik za vtič napajalnega
kabla* (1) (priložen samo za
nekatera območja)
* Ta prilagojevalnik za vtič napajalnega
kabla ni namenjen za uporabo
v Čilu, Paragvaju in Urugvaju.
Prilagojevalnik uporabite v državah,
kjer je to potrebno.
Opomba
Med odpiranjem kartonske embalaže naj
dve osebi držita enoto. Če enota pade
na tla, se lahko poškodujejo osebe in/
ali lastnina.
Plošče ali datoteke na
ploščah/napravi USB, ki
jih lahko predvajate
Plošče, ki jih lahko predvajate
•• DVD VIDEO
•• DVD-R/DVD-RW v obliki DVD
VIDEO ali video načinu
•• DVD+R/DVD+RW v obliki DVD
VIDEO
•• VIDEO CD (plošče razl. 1.0, 1.1 in
2.0)
•• Super VCD
•• CD-R/CD-RW/CD-ROM v obliki
VIDEO CD ali obliki super VCD
•• AUDIO CD
•• CD-R/CD-RW v obliki AUDIO CD
Datoteke na ploščah, ki jih
lahko predvajate
•• Glasba:
Datoteke MP3 (.mp3) 1), 2)
•• Video:
Datoteke MPEG4 (.mp4/.m4v) 2), 3),
datoteke Xvid (.avi)
Datoteke, ki jih lahko predvajate
na napravi USB
•• Glasba:
Datoteke MP3 (.mp3) 1), 2), datoteke
WMA (.wma) 2), datoteke AAC
(.m4a/.mp4/.3gp) 2), datoteke
WAV (.wav) 2)
•• Video:
Datoteke MPEG4 (.mp4/.m4v) 2), 3),
datoteke Xvid (.avi)
Opomba
•• Plošče morajo biti v tej obliki:
—— CD-ROM/-R/-RW v obliki DATA CD, ki
vsebuje datoteke MP3 1), 2), MPEG4 2), 3)
in Xvid in je v skladu s standardom
ISO 9660 4) Level 1/Level 2 ali Joliet
(razširjena oblika).
—— DVD-ROM/-R/-RW/+R/+RW v
formatu DATA DVD, ki vsebuje
datoteke MP3 1), 2), MPEG4 2), 3) in Xvid
in je v skladu z obliko UDF (Universal
Disk Format).
•• Sistem bo poskušal predvajati vse
podatke z zgornjimi priponami, tudi
če niso v podprti obliki. Pri predvajanju
takšnih podatkov se lahko pojavi glasen
šum, ki lahko poškoduje zvočniški
sistem.
1)
MP3 (MPEG 1 Audio Layer 3) je
standardna oblika zapisa, ki je
določena s standardom ISO/MPEG za
stisnjene zvočne podatke. Datoteke
mp3 morajo biti v obliki mpeg 1
Audio Layer 3.
2) Datotek z zaščito avtorskih pravic DRM
(upravljanje digitalnih pravic) s tem
sistemom ni mogoče predvajati.
9SL
3)
Datoteke mpeg4 morajo biti
posnete v obliki datoteke mp4.
Spodaj so navedeni podprti video in
zvočni kodeki:
—— Video kodek: MPEG4 Simple Profile
(AVC ni podprt.)
—— Zvočni kodek: AAC-LC (HE-AAC ni
podprt.)
4) Logična oblika datotek in map na
ploščah CD-ROM, ki jo določa standard
ISO (International Organization
for Standardization).
Plošče/datoteke, ki jih ne
morete predvajati
•• Naslednjih plošč ni mogoče
predvajati
—BD
— (plošče Blu-Ray)
—Plošče
—
CD-ROM, posnete v obliki
PHOTO CD
—Podatkovni
—
deli plošč CD-Extra
ali CD-plošč Mixed Mode*
—Plošče
—
CD Graphics
—Plošče
—
Super Audio CD
—DVD
—
Avdio
—DATA
—
CD/DATA DVD, ki je
ustvarjen v obliki paketnega
zapisovanja
—DVD-RAM
—
—DATA
—
CD/DATA DVD, ki ni bil
pravilno posnet
—CPRM
—
(Content Protection for
Recordable Media), združljivo s
ploščami DVD-R/-RW, posnetimi
s programi za enkratno
kopiranje.
—Plošče
—
z nestandardno obliko
(npr. z obliko srca, kvadrata ali
zvezde)
—Plošče
—
s pritrjenim lepilnim
trakom, papirjem ali nalepko
•• Naslednjih datotek ni mogoče
predvajati
—Videodatoteke,
—
ki so večje
od 720 (širina) × 576 (višina)
slikovnih pik.
—Videodatoteke
—
z visokim
razmerjem med širino in dolžino.
10SL
—Datoteka
—
WMA v obliki WMA
DRM, WMA Lossless ali
WMA PRO.
—Datoteka
—
AAC v obliki AAC DRM
ali AAC Lossless.
—Datoteke
—
AAC, ki so kodirane pri
96 kHz.
—Datoteke,
—
ki so šifrirane ali
zaščitene z gesli.
—Datoteke
—
z zaščito avtorskih
pravic DRM (Digital Rights
Management).
—Nekatere
—
datoteke Xvid, ki so
daljše od dveh ur.
•• Zvočno datoteko mp3 PRO je
mogoče predvajati kot datoteko
mp3.
•• Sistem morda ne predvaja
datoteke Xvid, če je bila datoteka
združena iz dveh ali več datotek
Xvid.
* Mixed Mode CD: Ta oblika posname
podatke na prvi skladbi in zvok (podatki
AUDIO CD) na drugi in naslednjih
skladbah seje.
Opombe o ploščah CD-R/-RW in
DVD-R/-RW/+R/+RW
•• V nekaterih primerih plošč CD-
R/-RW in DVD-R/-RW/+R/+RW
ni mogoče predvajati s sistemom
zaradi kakovosti zapisovanja ali
fizičnega stanja plošče ali zaradi
značilnosti snemalne naprave ali
programske opreme za izdelavo
vsebin. Več informacij je na voljo v
navodilih za uporabo naprave za
snemanje.
•• Nekatere funkcije predvajanja
morda ne delujejo z določenimi
ploščami DVD+R/+RW, tudi če
so bile pravilno posnete. V tem
primeru ploščo predvajajte v
običajnem načinu.
Opombe o ploščah
•• Ta izdelek je namenjen
predvajanju plošč, ki so izdelane
v skladu s standardom Compact
Disc (CD).
•• Plošče DualDisc in nekatere
glasbene plošče, kodirane s
tehnologijami za zaščito avtorskih
pravic, niso izdelane v skladu s
standardom CD. Takšne plošče
zato morda niso združljive s
tem izdelkom.
Opomba o ploščah za več sej
Sistem lahko predvaja več
zaporednih sej, posnetih na ploščo,
če je njihova oblika zapisa enaka
obliki zapisa prve seje. Vendar
predvajanje ni zagotovljeno.
Opomba glede predvajanja
plošč DVD VIDEO in VIDEO CD
Nekatere operacije predvajanja
plošč DVD VIDEO ali VIDEO CD so
proizvajalci programske opreme
morda namerno omejili. Zato
nekatere funkcije predvajanja morda
niso na voljo. Preberite navodila
za uporabo plošč DVD VIDEO ali
VIDEO CD.
Opombe glede datotek, ki jih
lahko predvajate
•• Začetek predvajanja lahko zamuja,
kadar:
—je
— plošča DATA CD/DATA
DVD/naprava USB posneta z
zapleteno drevesno strukturo;
—so
— bile pravkar predvajane
zvočne datoteke ali
videodatoteke v drugi mapi.
•• Sistem lahko predvaja ploščo
DATA CD/DATA DVD ali napravo
USB pod naslednjimi pogoji:
—do
— globine 8 map
—do
— 300 map
—do
— 999 datotek na plošči
—do
— 2000 datotek v napravi USB
—do
— 650 datotek v mapi
Število se lahko razlikuje glede na
konfiguracijo datotek ali map.
•• Sistem preskoči mape brez
zvočnih datotek ali videodatotek.
•• Datotek, prenesenih z napravo,
kot je računalnik, sistem morda
ne bo predvajal v vrstnem redu, v
katerem so bile prenesene.
•• Od programske opreme,
uporabljene za ustvarjanje
zvočnih datotek ali videodatotek,
je odvisno, ali bo sistem upošteval
vrstni red predvajanja.
•• Ni mogoče zagotoviti združljivosti
z vso programsko opremo za
kodiranje/zapisovanje podprtih
oblik datotek, snemalnimi
napravami in snemalnimi mediji.
•• Od datoteke Xvid je odvisno, ali
bo slika nejasna in ali bo zvok
preskakoval.
Opombe glede naprav USB
•• Delovanje sistema z vsemi
napravami USB ni zagotovljeno.
•• Čeprav obstaja vrsta kompleksnih
funkcij za naprave USB, je mogoče
predvajati samo glasbene in
video vsebine iz naprav USB,
ki so povezane s sistemom. Za
podrobnejše informacije preberite
navodila za uporabo naprave USB.
•• Ko vstavite napravo USB, sistem
prebere vse datoteke v napravi
USB. Če je v napravi USB večje
število map ali datotek, lahko
branje vsebin v napravi USB traja
dalj časa.
•• Za povezavo sistema in naprave
USB ne uporabljajte zvezdišča USB.
•• Pri nekaterih povezanih napravah
USB lahko pride do zamika, preden
sistem izvede funkcijo.
11SL
•• Vrstni red predvajanja, ki ga
določi sistem, se lahko razlikuje
od vrstnega reda predvajanja v
priključeni napravi USB.
•• Pred uporabo naprave USB
preverite, da v njej ni datotek
z virusi.
Področna koda
Sistem vsebuje področno kodo in
omogoča le predvajanje plošč DVD
VIDEO, označenih z isto področno
kodo ali oznako .
Spletna mesta za
združljive naprave
Na spodnjih spletnih mestih poiščite
najnovejše informacije o združljivih
napravah USB in napravah
BLUETOOTH.
Za uporabnike v Latinski Ameriki:
http://esupport.sony.com/LA
Za uporabnike v Evropi in Rusiji:
http://www.sony.eu/support
Za uporabnike v drugih državah/
regijah:
http://www.sony-asia.com/support
Združljivi modeli iPhone/iPod
Spodaj so navedeni združljivi
modeli naprav iPhone/iPod. Pred
uporabo naprave iPhone/iPod v
sistemu najprej posodobite njeno
programsko opremo.
Tehnologija BLUETOOTH deluje z
naslednjimi napravami:
•• iPhone 7 Plus
•• iPhone 7
•• iPhone SE
•• iPhone 6s Plus
•• iPhone 6s
•• iPhone 6 Plus
•• iPhone 6
•• iPhone 5s
•• iPhone 5c
•• iPhone 5
•• iPhone 4s
•• iPod touch (šeste generacije)
•• iPod touch (pete generacije)
12SL
Vodnik po delih sistema in upravljalnih gumbih
Enota (sprednja stran):
Enota (zadnja stran):
 Zgornja plošča (stran 14)
 Luč za zabavo* (stran 62)
 Pladenj za plošče (stran 25)
 Plošča za konektorje
(stran 19)
 2 visokotonca
 2 srednjetonca
 1 globokotonec
(opremljen s funkcijo
osvetlitve zvočnika*)
 Vtičnica AC IN (stran 20)
* Ko sta funkciji Speaker Light in Party
Light vklopljeni, ne glejte neposredno v
dele, ki oddajajo svetlobo.
 Senzor daljinskega
upravljalnika ( ) (stran 20)
13SL
Zgornja plošča:
Vse tipke na enoti, razen  (napajanje), lahko zaklenete in tako preprečite
nenamerno pritiskanje (stran 68).
Gumb  (predvajaj)
Pritisnite za zagon predvajanja.
Gumb  pridržite za več
kot 2 sekundi in predvajal se
bo vgrajen predstavitveni
zvočni posnetek.
Gumb  (zaustavitev)
——Pritisnite, da zaustavite
predvajanje. Če ga pritisnete
dvakrat, lahko prekličete
nadaljevanje predvajanja.
——Pritisnite ga, če želite prekiniti
prenos glasbe.
——Pritisnite, da zaustavite
predvajanje vgrajenega
predstavitvenega
zvočnega posnetka.
14SL
Gumb  (vklop/izklop)
Pritisnite za vklop sistema ali
preklop v stanje pripravljenosti.
Gumb
(klic) (stran 64)
Pritisnite za sprejem/konec
klica ob uporabi funkcije za
prostoročno klicanje z mobilnim
telefonom, povezanim prek
povezave BLUETOOTH.
Indikator GESTURE ON/OFF
(stran 48, 49, 50)
Gumb GESTURE ON/OFF
Pritisnite za vklop/izklop
upravljanja z gibi.
 Indikator BLUETOOTH (stran 40)
Gumb BLUETOOTH
Pritisnite za izbiro funkcije
BLUETOOTH.
Gumb
Zaslon
 GESTURE CONTROL
(stran 48, 49, 50)
 Priključek MIC1 (stran 62)
Uporabite jo za priključitev
mikrofona.
PAIRING
Pridržite, da aktivirate
seznanjanje BLUETOOTH v
funkciji BLUETOOTH.
Priključek MIC2/GUITAR
(stran 64)
Uporabite jo za priključitev
mikrofona ali kitare.
Gumb FUNCTION
Pritisnite, da izberete funkcijo.
 Gumb PARTY LIGHT
(stran 62)
 Gumb VOICE CHANGER
(stran 63)
Gumb MIC ECHO (stran 62)
Gumb SOUND FIELD
(stran 51)
Gumb VOCAL FADER
(stran 63)
Indikator MEGA BASS
Zasveti, ko izberete zvočni
učinek MEGA BASS.
Indikator GUITAR
Sveti, kadar je vklopljen način
Guitar.
Gumb MEGA BASS
(stran 51)
Gumb FIESTA (stran 51)
Gumb PARTY CHAIN
(stran 57)
Gumb W.PARTY CHAIN
(stran 58)
Pritisnite za vklop brezžične
funkcije Party Chain.
Vrata (USB) (REC/PLAY)
(stran 25, 36)
Uporabite za povezavo naprave
USB. Ta vrata je mogoče
uporabljati za predvajanje in
prenos glasbe.
Gumb GUITAR (stran 64)
 Gumbi MIC/GUITAR LEVEL +/–
(stran 62, 64)

(oznaka N) (stran 44)
Gumb
(mapa) +/–
Pritisnite za izbiro mape
na podatkovni plošči ali
napravi USB.
 Gumb VOLUME +/–
Pritisnite za prilagoditev
glasnosti.
 Vgrajen mikrofon (stran 64)
15SL
Gumb  (odpri/zapri)
Daljinski upravljalnik:
Pritisnite, če želite odpreti ali
zapreti pladenj za plošče.
Gumb / (pomik
nazaj/naprej)
Pritisnite za izbiro skladbe ali
datoteke.
Gumb TUNING +/–
(stran 39)
 Gumb PLAYBACK (stran 48)
Gumb DJ (stran 49)
Gumb SAMPLER (stran 49)
Gumb KARAOKE (stran 50)
 Gumb DISPLAY (stran 20,
24, 32, 39, 41)
Pritisnite, da spremenite
informacije na zaslonu.
Gumb DISPLAY*
(stran 31)
Pritisnite ga, da prikažete ali
skrijete prikaz na zaslonu.
Gumb SLEEP (stran 67)
Gumb  (vklop/izklop)
Pritisnite za vklop sistema ali
preklop v stanje pripravljenosti.
16SL
 Gumb PARTY LIGHT
(stran 24, 62)
Gumbi MIC LEVEL +/–
(stran 62)
Gumb LIGHT MODE
(stran 62)
Gumb VOCAL FADER
(stran 63)
Gumb PLAY MODE
(stran 29, 37)
Gumb MIC ECHO (stran 62)
Gumb REPEAT/FM MODE
(stran 30, 39)
 Gumb MEGA BASS
(stran 25)
Številski gumbi (0–9) *, **
——Pritisnite jih za izbiro
posnetka, poglavja ali
datoteke pod izbrano številko.
——Pritisnite jih za vnos številk
in vrednosti.
Gumb REC TO USB
(stran 37)
Gumbi
(mapa) +/–
Pritisnite za izbiro mape
na podatkovni plošči ali
napravi USB.
Gumbi KEY CONTROL /
(stran 63)
 Gumb DVD TOP MENU
Pritisnite za prikaz naslova
DVD-ja na televizijskem zaslonu.
Gumb DVD/TUNER MENU
(stran 26, 27, 40)
Gumb RETURN (stran 26)
Pritisnite ga, če želite prenesti
glasbo v napravo USB, ki je
priključena v vrata (USB).
Gumb CLEAR* (stran 27)
Gumb MEDIA MODE
(stran 25)
Pritisnite, da se premaknete
v meni z možnostmi ali ga
zapustite.
Pritisnite za izbiro medija, ki naj
se predvaja s podatkovne plošče
ali naprave USB.
Gumb SUBTITLE (stran 28)
Gumb OPTIONS
Gumb SETUP* (stran 24,
30, 32, 53, 76)
Gumbi / / /
Gumb AUDIO**
(stran 28, 32)
Pritisnite, da izberete elemente
menija.
Gumb ANGLE (stran 27)
Gumb
Pritisnite, da potrdite nastavitve.
Gumb SCORE (stran 63)
Gumb VOICE CHANGER
(stran 63)
17SL
 Gumb FUNCTION
Pritisnite, da izberete funkcijo.
 Gumb SOUND FIELD +/–
(stran 51)
Gumb SEARCH (stran 26)
Gumb SHIFT
Pridržite, da vklopite
rožnate gumbe.
Gumb  (glasnost) +/–**
Pritisnite za prilagoditev
glasnosti.
Gumba / (hitro
previjanje nazaj/naprej)
(stran 26)
Gumba / (počasno
previjanje nazaj/naprej)
(stran 26)
Gumba TUNING +/–
(stran 39)
Gumb  (predvajanje)**
Pritisnite za zagon predvajanja.
Gumba / (pomik
nazaj/naprej) (stran 25)
Pritisnite za izbiro skladbe
ali datoteke.
Gumba PRESET +/–
(stran 40)
18SL
Gumb 
(začasna zaustavitev)
Pritisnite za začasno zaustavitev
predvajanja. Za nadaljevanje
predvajanja pritisnite gumb .
Gumb  (zaustavitev)
——Pritisnite, da zaustavite
predvajanje. Če ga pritisnete
dvakrat, lahko prekličete
nadaljevanje predvajanja.
——Pritisnite ga, če želite prekiniti
prenos glasbe.
——Pritisnite, da zaustavite
predvajanje vgrajenega
predstavitvenega
zvočnega posnetka.
* Ta gumb je natisnjen v rožnati barvi. Za
uporabo gumba pridržite gumb SHIFT
() in pritisnite ta gumb.
** Številski gumb 5/AUDIO, gumba  +
in  imajo otipljivo piko. Ta pika vam
bo v pomoč pri upravljanju sistema.
Uvod
Varna namestitev sistema
V električno vtičnico
 Priključek F
M ANTENNA
Ko nameščate anteni, poiščite
mesto in usmeritev, kjer je
dober sprejem.
Antena naj ne bo v bližini
napajalnega kabla in kabla USB,
da ne bo zajemala šumov.
 Vtičnica VIDEO OUT
Video kabel (ni priložen)
priključite v video vhod na
televizorju ali projektorju
(stran 21).
Svinčeno anteno FM
izvlecite vodoravno.
Opomba
Ne povežite tega sistema s
televizorjem prek video mize.
19SL
 Vtičnici za zvočni vhod
in izhod
Uporabite zvočni kabel (ni
priložen), da vzpostavite katero
od naslednjih povezav:
•• Vtičnice
AUDIO/PARTY CHAIN OUT L/R
—Priključite
—
v vtičnici za vhod
zvoka dodatne opreme.
—Za
— uporabo žične funkcije
Party Chain priključite
dodaten zvočni sistem
(stran 55).
•• Vtičnice AUDIO/PARTY CHAIN
IN (TV) L/R
—Priključite
—
v vtičnici za izhod
zvoka televizorja ali avdio/
video opreme. Zvok se
predvaja prek tega sistema.
—Za
— uporabo žične funkcije
Party Chain priključite
dodaten zvočni sistem
(stran 55).
 Vhod H
DMI OUT (TV) ARC
Kabel HDMI (ni priložen)
priključite v vhod HDMI IN na
televizorju (stran 21).
 Vtičnica A
C IN
Priložen napajalni kabel
priključite na enoto in nato v
električno vtičnico.
Predstavitev se začne
samodejno.
Če pritisnete , da vklopite
sistem, se predstavitev konča.
20SL
Onemogočenje
predstavitve
Če želite onemogočiti predstavitev,
medtem ko je sistem izključen,
večkrat pritisnite DISPLAY, da
izberete način brez prikaza (način
varčevanja z energijo) (stran 24).
Vstavljanje baterij
Vstavite dve priloženi bateriji R03
(velikost AAA) tako, da se ujemata s
polarnostjo, kot je prikazano spodaj.
Opomba
•• Ne vstavljajte skupaj starih in novih
baterij ali baterij različnih vrst.
•• Če daljinskega upravljalnika ne
nameravate uporabljati dalj časa,
odstranite baterije, da preprečite škodo
zaradi razlitja baterij in korozije.
Upravljanje enote z daljinskim
upravljalnikom
Daljinski upravljalnik usmerite
proti senzorju daljinskega
upravljalnika enote.
Priključitev televizorja
Pred priključevanjem kablov odklopite napajalni kabel iz električne vtičnice.
Ogled videoposnetka
Izberite načine povezave glede na vtičnice na televizorju.
Visoka kakovost
 Kabel HDMI* (ni priložen)
ali
 Video kabel (ni priložen)
Standardna kakovost
Priporočena povezava
Alternativna povezava
* Kabel HDMI z visoko hitrostjo prenosa podatkov in ethernetno povezavo
** Zvok televizorja lahko predvajate prek sistema, če sistem povežete z vhodom
HDMI IN (ARC) na televizorju. Funkcija Audio Return Channel (ARC) televizorju
omogoča, da zvok predvaja prek sistema s povezavo HDMI brez vzpostavitve
zvočne povezave (povezava ) (stran 22). Podrobnosti o nastavitvi
funkcije Audio Return Channel (ARC) v tem sistemu so na voljo v razdelku
AUDIO RETURN CHANNEL] (stran 36). Če želite preveriti združljivost funkcije
Audio Return Channel (ARC) na televizorju, preberite navodila za uporabo,
priložena televizorju.
21SL
Predvajanje zvoka televizorja prek sistema
Če sistema ne povežete z vhodom HDMI IN (ARC) na televizorju, vzpostavite
to povezavo.
 Zvočni kabel (ni priložen)
Če želite poslušati zvok televizorja, pritiskajte FUNCTION, da izberete "TV".
Namig
•• Prek sistema lahko poslušate tudi zvok zunanje opreme (DVD-predvajalniki itd.), in sicer
tako, da vzpostavite povezavo z vtičnico AUDIO/PARTY CHAIN IN (TV), kot pri zgornji
povezavi . Podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo opreme.
•• Če je pri povezovanju zunanje opreme raven avdio izhoda sistema nizka, poskusite
prilagoditi nastavitve avdio izhoda na povezani opremi. Raven avdio izhoda se lahko
poveča. Podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo opreme.
Če se na zaslonu enote pojavita "CODE 01" in "SGNL ERR"
Če vhodni zvočni signali, ki vstopajo v sistem, niso dvokanalni linearni
signali formata PCM, se na zaslonu enote prikažeta sporočili "CODE 01" in
"SGNL ERR" (opozarjata, da vhodni zvočni signali niso podprti).
V tem primeru izberite pravilen način zvočnega izhoda na televizorju, da
oddajate dvokanalne linearne zvočne signale PCM. Če želite več informacij,
preberite navodila za uporabo televizorja.
22SL
Spreminjanje barvnega
sistema
(razen za modele v Latinski Ameriki,
Evropi in Rusiji)
Barvni sistem nastavite na PAL ali
NTSC, odvisno od barvnega sistema
televizorja.
Vsakič ko opravite spodaj opisani
postopek, se barvni sistem spremeni
na naslednji način:
NTSC  PAL
Za izvedbo tega postopka uporabite
gumbe na enoti.
1 S pritiskom gumba  vklopite
sistem.
2 Z večkratnim pritiskom gumba
FUNCTION izberite "DVD/CD".
3 Za več kot 3 sekunde pridržite
gumba MEGA BASS in
MIC ECHO.
Na zaslonu se prikaže "NTSC"
ali "PAL".
Izvajanje hitre
nastavitve
Pred uporabo sistema lahko v hitri
nastavitvi opravite minimalne
osnovne nastavitve.
1 Vklopite televizor in izberite
vhod glede na povezavo.
2 S pritiskom gumba  vklopite
sistem.
3 Z večkratnim pritiskom gumba
FUNCTION izberite "DVD/CD".
Na dnu televizijskega zaslona se
prikaže sporočilo z navodilom
[Press ENTER to run QUICK SETUP.].
4Pritisnite gumb
, a ne vstavite
plošče.
Na TV-zaslonu se prikaže oznaka
[LANGUAGE SETUP]. Prikazani
elementi se lahko razlikujejo glede
na državo ali regijo.
LANGUAGE SETUP
OSD :
MENU :
AUDIO:
SUBTITLE:
ENGLISH
ENGLISH
CHINESE 1
CHINESE 2
THAI
5 S pritiskanjem gumba
/
izberite jezik in nato pritisnite
.
Na TV-zaslonu se prikaže oznaka
[VIDEO SETUP].
23SL
6S pritiskanjem gumba
/
izberite nastavitev, ki ustreza
vrsti televizorja, in nato
pritisnite .
Ko se na TV-zaslonu prikaže
sporočilo
[QUICK SETUP is complete.], je
sistem pripravljen za predvajanje.
Ročno spreminjanje nastavitve
Glejte "Uporaba nastavitvenega
menija" (stran 32).
Preklic hitre nastavitve
Pridržite SHIFT in pritisnite SETUP.
Opomba
Sporočilo z navodilom se izpiše, ko prvič
vklopite sistem ali ko izvedete funkcijo
[RESET] (glejte poglavje "Ponastavitev
nastavitev menija na privzete vrednosti")
(stran 77).
Spreminjanje načina
zaslona
Ko je sistem izklopljen, večkrat
pritisnite DISPLAY.
Vsakič, ko pritisnete gumb, se način
zaslona spremeni, kot sledi.
Predstavitev
Sporočila o glavnih funkcijah
sistema se pomikajo po zaslonu in
vklopi se osvetlitev.
Če želite izklopiti osvetlitev, pritisnite
PARTY LIGHT.
Ni prikaza (način varčevanja z
energijo)
Zaslon je izklopljen zaradi
varčevanja z energijo.
24SL
Predvajanje plošče/prek
povezave USB
Pred uporabo naprave
USB
Za združljive naprave USB glejte
"Spletna mesta za združljive
naprave" (stran 12).
(S tem sistemom lahko naprave
Apple uporabljate le prek povezave
BLUETOOTH.)
Za funkcijo USB:
Priključite napravo USB v vrata
USB .
Opomba
Če naprave USB ni mogoče priključiti
v vrata (USB) , lahko za priključitev
naprave USB v enoto uporabite
vmesnik USB (ni priložen).
3 (Samo
)
Z večkratnim pritiskom gumba
MEDIA MODE izberite želeno
vrsto medija ([MUSIC]/[VIDEO]).
4Pritisnite , da začnete
predvajanje.
Osnovno predvajanje
1 Z večkratnim pritiskom gumba
FUNCTION izberete "DVD/CD"
ali "USB".
2 Pripravite vir predvajanja.
Za funkcijo DVD/CD:
Na enoti pritisnite , da odprete
pladenj za plošče, in naložite ploščo s
potiskano stranjo obrnjeno navzgor.
Druge funkcije
Kaj
Kako
Zaustavitev
predvajanja
Pritisnite .
Začasna
zaustavitev
predvajanja
Pritisnite .
Nadaljevanje Pritisnite .
predvajanja ali
vrnitev v
običajno
predvajanje
Preklic točke za Dvakrat pritisnite .
nadaljevanje
predvajanja
Izbira
posnetka,
datoteke,
poglavja ali
prizora
Če želite predvajati ploščo s
premerom 8 cm, kot je mala
plošča CD, jo vstavite v notranje
ležišče pladnja.
Pritisnite  ali 
med predvajanjem.
Lahko pa pridržite
SHIFT in pritisnete
številske gumbe, nato
pa pritisnete še .
(Postopek lahko
onemogoči plošča ali
naprava USB.)
Ponovno pritisnite gumb  na
enoti, da zaprete pladenj za plošče.
Ne potiskajte pladnja na silo, da ga
zaprete, saj lahko pride do okvare.
25SL
Uporaba upravljanja z gibi med
predvajanjem
Glejte »Uporaba funkcije upravljanja
z gibi med predvajanjem«
(stran 48).
Predvajanje iz določene
datoteke
Odvisno od vrste plošče ali datoteke
ta funkcija morda ne bo delovala.
1 Z večkratnim pritiskom gumba
Kaj
Kako
Ogled menija
DVD-ja
Pritisnite
DVD/TUNER MENU.
Ogled
seznama map
ali seznama
datotek
Pritisnite SEARCH.
Znova pritisnite
SEARCH, če želite
seznam map ali
datotek skriti.
Vrnitev v
seznam map,
ko ste v
seznamu
datotek
Pritisnite RETURN.
MEDIA MODE izberete [MUSIC]
ali [VIDEO].
2 Pritisnite SEARCH, da se prikaže
seznam map.
3 Večkrat pritisnite
/ , da
izberete želeno mapo.
4 Pritisnite
, da se prikaže
seznam datotek.
5 S pritiskanjem gumba
/
izberite želeno datoteko in nato
pritisnite .
26SL
Druge funkcije
predvajanja
Hitro iskanje
Med predvajanjem
določene točke pritisnite  ali .
v načinu
Ob vsakem pritisku
hitrega
gumba  ali  se
pomikanja po spremeni hitrost
posnetku
predvajanja.
naprej ali nazaj
(osredotočeno
iskanje)
Prikaz vsake
slike posebej
(predvajanje v
počasnem
posnetku)
Pritisnite , nato pa
pritisnite
ali .
Z vsakim pritiskom
gumba
ali  se
spremeni hitrost
predvajanja.
Iskanje določene skladbe
Pridržite gumb SHIFT in nato s
številskimi gumbi izberite
posnetek, ki ga želite predvajati,
nato pa pritisnite .
Iskanje z gumbom SEARCH
1 Pritisnite SEARCH za prikaz
seznama skladb.
2 Večkrat pritisnite
/ , da
izberete posnetek, ki ga želite
predvajati, in nato pritisnite .
Iskanje določenega naslova/
poglavja/prizora/posnetka/
seznama
1 Med predvajanjem večkrat
pritisnite SEARCH, da izberete
način iskanja.
2 Pridržite SHIFT, s številskimi
gumbi vnesite številko želenega
naslova, poglavja, prizora,
skladbe ali indeksne številke in
nato pritisnite .
Iskanje določene točke s
pomočjo časovne kode
1 Med predvajanjem večkrat
pritisnite SEARCH, da izberete
način časovnega iskanja.
2 Pridržite gumb SHIFT, s
številskimi gumbi vnesite
časovno kodo in nato pritisnite
.
Primer: Če želite poiskati prizor, ki je
2 uri, 10 minut in 20 sekund po
začetku, pridržite SHIFT in pritisnite
2, 1, 0, 2, 0 ([2:10:20]).
Če se zmotite, pridržite SHIFT in
pritisnite CLEAR, da številko
prekličete.
Iskanje z menijem DVD
1 Pritisnite DVD/TUNER MENU.
2 Pritisnite / / / ali pridržite
gumb SHIFT, nato pa s številskimi
gumbi izberite naslov ali
element, ki ga želite predvajati, in
pritisnite .
Spreminjanje kotov snemanja
Predvajanje se začne.
Opomba
•• Za VIDEO CD s predvajanjem PBC
pritisnite SEARCH za iskanje prizora.
Med predvajanjem pritiskajte
ANGLE in izberite želeni kot
fotoaparata.
•• Za VIDEO CD brez predvajanja PBC
pritisnite SEARCH za iskanje skladbe in
seznama za predvajanje.
27SL
Izbiranje nastavitev
podnapisov
Med predvajanjem pritiskajte
SUBTITLE, da izberete želeni
jezik podnapisov ali da podnapise
izklopite.
Spreminjanje jezika/zvoka
Med predvajanjem večkrat
pritisnite AUDIO, da izberete
želeno obliko zvočnega zapisa ali
želeni zvočni način.
DVD VIDEO
Ko vir vsebuje različne oblike
zvočnega zapisa ali zvoke v več
jezikih, lahko izbirate med različnimi
zvočnimi zapisi ali jeziki.
Prikazana štirimestna številka
pomeni jezikovno kodo. Glejte
"Seznam jezikovnih kod"
(stran 84), da potrdite, kateri
jezik predstavlja koda. Če je isti
jezik prikazan dvakrat ali večkrat,
je plošča DVD VIDEO posneta v več
oblikah zvočnega zapisa.
ali desnega kanala zvočnega
posnetka 1.
•• [2:STEREO]: Stereo zvok zvočnega
posnetka 2.
•• [2:1/L]/[2:2/R]: Mono zvok levega
ali desnega kanala zvočnega
posnetka 2.
Predvajanje plošče VIDEO CD s
funkcijami PBC
Z menijem PBC (nadzor predvajanja)
lahko uživate v interaktivnih
funkcijah plošče VIDEO CD (VIDEO
CD različice 2.0 in Super VCD).
1 Pritisnite  za predvajanje
plošče VIDEO CD s funkcijami
PBC.
Na televizijskem zaslonu se prikaže
meni PBC.
2 Pridržite gumb SHIFT, nato
pa s številskimi gumbi izberite
številko želenega elementa in
pritisnite .
3 Za nadaljevanje predvajanja
sledite navodilom v meniju.
Opomba
VIDEO CD/AUDIO CD/
zvočna datoteka
Predvajanje PBC je preklicano, ko vklopite
ponavljajoče se predvajanje.
Predvajani zvok lahko spremenite.
•• [STEREO]: Standardni stereo zvok.
•• [1/L]/[2/R]: Mono zvok levega ali
desnega kanala.
Preklic predvajanja PBC
SUPER VIDEO CD
•• [1:STEREO]: Stereo zvok zvočnega
posnetka 1.
28SL
•• [1:1/L]/[1:2/R]: Mono zvok levega
1 Ko je predvajanje zaustavljeno,
pritisnite  ali  ali pridržite
SHIFT, nato pa s številskimi
gumbi izberite posnetek.
2 Pritisnite  ali
.
Predvajanje se začne od
izbrane skladbe.
Vrnitev v predvajanje PBC
Dvakrat pritisnite , nato pa
pritisnite .
Nadaljevanje predvajanja več
plošč
 Predvajanje naprave USB
•• [ONE USB DEVICE]: predvaja
napravo USB.
•• [FOLDER]: predvaja vse datoteke,
ki jih je mogoče predvajati, iz
določene mape v napravi USB.
Opomba
•• Na zaslonu zasvetita "FLDR" in "SHUF",
Sistem lahko shrani mesta za
nadaljnje predvajanje za do 6 plošč
in nadaljuje predvajanje, ko znova
vstavite isto ploščo. Če shranite
mesto za nadaljnje predvajanje
sedme plošče, se mesto za nadaljnje
predvajanje prve plošče izbriše.
Za vklop te funkcije nastavite
[MULTI-DISC RESUME] v
[SYSTEM SETUP] na [ON]
(stran 35).
Opomba
Če želite začeti predvajati ploščo od
začetka, dvakrat pritisnite , nato pa
pritisnite .
Uporaba načina
predvajanja
Predvajanje v zaporedju
(običajno predvajanje)
Ko je predvajanje zaustavljeno,
pritiskajte PLAY MODE.
 Predvajanje plošče
•• [DISC]: predvaja ploščo.
•• [FOLDER]*: predvaja vse datoteke,
ki jih je mogoče predvajati, iz
določene mape na plošči.
ko je običajno predvajanje nastavljeno
na [DISC] ali [ONE USB DEVICE].
•• Na zaslonu zasveti "FLDR", ko je
običajno predvajanje nastavljeno na
[FOLDER].
Predvajanje v naključnem
vrstnem redu (naključno
predvajanje)
Ko je predvajanje zaustavljeno,
pritiskajte PLAY MODE.
 Predvajanje plošče
•• [DISC (SHUFFLE)]: predvaja vse
zvočne datoteke na plošči v
naključnem vrstnem redu.
•• [FOLDER (SHUFFLE)]*: predvaja
vse zvočne datoteke iz določene
mape na plošči v naključnem
vrstnem redu.
* Ni mogoče izbrati za AUDIO CD.
 Predvajanje naprave USB
•• [ONE USB DEVICE (SHUFFLE)]:
predvaja vse zvočne datoteke v
napravi USB v naključnem vrstnem
redu.
•• [FOLDER (SHUFFLE)]: predvaja
vse zvočne datoteke iz določene
mape v napravi USB v naključnem
vrstnem redu.
* Ni mogoče izbrati za AUDIO CD.
29SL
Opomba
•• Na zaslonu zasveti "SHUF",
ko je naključno predvajanje
nastavljeno na [DISC (SHUFFLE)] ali
[ONE USB DEVICE (SHUFFLE)].
•• Na zaslonu zasvetita "FLDR" in "SHUF",
ko je naključno predvajanje nastavljeno
na [FOLDER (SHUFFLE)].
•• Naključno predvajanje ni mogoče pri
videodatotekah.
•• Naključno predvajanja se prekliče, če:
—— odprete pladenj za plošče;
—— opravite sinhronizirani prenos;
—— spremenite način medija.
•• Naključno predvajanje lahko prekličete,
ko izberete mapo ali skladbo, ki jo
želite predvajati.
Večkratno predvajanje
(ponavljajoče se predvajanje)
Večkrat pritisnite
REPEAT/FM MODE.
Odvisno od vrste plošče ali datoteke
nekatere nastavitve morda ne bodo
na voljo.
•• [OFF]: ne predvaja ponavljajoče.
•• [ALL]: ponovi vse skladbe ali
datoteke v izbranem načinu
predvajanja.
•• [DISC]: ponovi vso vsebino (samo
DVD VIDEO in VIDEO CD).
•• [TITLE]: ponovi trenutni naslov
(samo DVD VIDEO).
•• [CHAPTER]: ponovi trenutno
poglavje (samo DVD VIDEO).
•• [TRACK]: ponovi trenutno skladbo.
•• [FILE]: ponovi trenutno video
datoteko.
Preklic ponavljajočega se
predvajanja
Pritiskajte REPEAT/FM MODE, da
izberete [OFF].
30SL
Opomba
•• Na zaslonu zasveti »
«, ko je
ponavljajoče se predvajanje nastavljeno
na [ALL] ali [DISC].
•• Na zaslonu zasveti »
«, ko je
ponavljajoče se predvajanje nastavljeno
na [TITLE], [CHAPTER], [TRACK] ali [FILE].
•• Ponavljajoče se predvajanje ni mogoče
s ploščo VIDEO CD med predvajanjem
PBC.
•• Od plošče DVD VIDEO je odvisno, ali je
ponavljajoče se predvajanje mogoče.
•• Ponavljajoče se predvajanje se prekliče,
če:
—— odprete pladenj za plošče;
—— izklopite sistem (samo DVD VIDEO in
VIDEO CD);
—— spremenite funkcijo (samo DVD
VIDEO in VIDEO CD);
—— opravite sinhronizirani prenos;
—— spremenite način medija.
Omejitev predvajanja
plošča (starševski
nadzor)
Omejite lahko predvajanje plošč
DVD VIDEO glede na predhodno
določeno omejitev. Prizori se lahko
preskočijo ali zamenjajo z drugimi.
1 Ko se predvajanje prekine,
pridržite SHIFT in izberite SETUP.
2 Večkrat pritisnite
/ , da
izberete [SYSTEM SETUP], nato
pa pritisnite .
3 Večkrat pritisnite
/ , da
izberete [PARENTAL CONTROL],
nato pa pritisnite .
4Pridržite gumb SHIFT in s
številskimi gumbi vnesite ali
znova vnesite svoje štirimestno
geslo, nato pa pritisnite .
5 Večkrat pritisnite
/ , da
izberete [STANDARD], nato pa
pritisnite .
6Večkrat pritisnite
/ , da
izberete geografsko območje
kot raven omejitve predvajanja,
in nato pritisnite .
Območje je izbrano.
Ko izberete [OTHERS], vnesite
območno kodo za želeno
geografsko območje glede na
"Seznam območnih kod za
starševski nadzor" (stran 85)
tako, da pridržite gumb SHIFT in
pritisnete številske gumbe.
7 Večkrat pritisnite
/ , da
izberete [LEVEL], nato pa
pritisnite .
2 Pridržite gumb SHIFT in s
številskimi gumbi vnesite ali
znova vnesite svoje štirimestno
geslo, nato pa pritisnite .
Sistem začne predvajati.
Če pozabite geslo
Odstranite ploščo in ponovite korake
od 1 do 3 v razdelku "Omejitev
predvajanja plošča (starševski
nadzor)" (stran 30). Pridržite
gumb SHIFT in s številskimi gumbi
vnesite geslo "199703" ter nato
pritisnite .
Upoštevajte navodila na zaslonu in
vnesite novo štirimestno geslo. Nato
znova vstavite ploščo in pritisnite
.
Novo geslo morate vnesti še enkrat.
Ogled informacij o
plošči in napravi USB
8Večkrat pritisnite
/ , da
izberete želeno raven, in nato
pritisnite .
Nižja je vrednost, strožja je omejitev.
Izklop funkcije starševskega
nadzora
V 8. koraku možnost [LEVEL]
nastavite na [OFF].
Informacije na televizijskem
zaslonu
Pridržite gumb SHIFT in med
predvajanjem večkrat pritisnite
DISPLAY.
Predvajanje plošče z
nastavljenim starševskim
nadzorom
1 Vstavite ploščo in pritisnite .
Na zaslonu televizorja se prikaže
zaslon za vnos gesla.
 Informacije o predvajanju
Čas predvajanja in preostali čas
predvajanja
31SL
 Bitna hitrost
 Vrsta datoteke
 Stanje predvajanja
 Naslov*/posnetek/ime
datoteke**
 Album*/ime mape**/poglavje/
številka seznama
 Ime izvajalca*, **
Prikaže se med predvajanjem
zvočne datoteke.
* Če ima zvočna datoteka oznako ID3, bo
sistem izpisal naslov albuma/naslov
skladbe/ime izvajalca, ki jih bo pridobil
iz podatkov v oznaki ID3. Sistem
podpira ID3 razl. 1.0/1.1/2.2/2.3.
** Če ime vsebuje znake, ki jih ni mogoče
prikazati, bodo ti znaki prikazani kot "_".
Opomba
•• Odvisno od predvajanega vira:
—— nekatere informacije morda ne bodo
prikazane,
—— prikaz nekaterih znakov ni mogoč.
•• Prikazane informacije se lahko
razlikujejo glede na način predvajanja.
Prikaz informacij o obliki
zvočnega zapisa na ploščah DVD
VIDEO in video datotekah
Med predvajanjem večkrat
pritisnite AUDIO.
Informacije na zaslonu
Ko je sistem vklopljen, pritiskajte
DISPLAY.
Ogledate si lahko naslednje
informacije:
—čas
— predvajanja/preostali čas
predvajanja skladbe, naslov,
poglavje
—številka
—
prizora
—ime
—
datoteke, ime mape
—informacije
—
o naslovu, izvajalcu
in albumu
32SL
Opomba
•• Ime plošče ali skladbe morda ne bo
prikazano, odvisno od znakov.
•• Čas predvajanja zvočnih datotek in
videodatotek morda ne bo pravilno
prikazan.
•• Pretečeni čas predvajanja zvočne
datoteke, šifrirane z variabilno bitno
hitrostjo (VBR), ni prikazan pravilno.
Uporaba
nastavitvenega menija
Možnosti, kot sta slika in zvok, lahko
spreminjate na različne načine.
Prikazani elementi se lahko
razlikujejo glede na državo ali regijo.
Opomba
Nastavitve predvajanja, shranjene na
plošči, imajo prednost pred nastavitvami
v nastavitvenem meniju. Zato nekatere
nastavitve v nastavitvenem meniju morda
ne bodo delovale.
1 Ko se predvajanje ustavi v
funkciji DVD/CD ali USB,
pridržite SHIFT in pritisnite
SETUP.
Na zaslonu televizorja se prikaže
nastavitveni meni.
2 Večkrat pritisnite
/ , da
izberete [LANGUAGE SETUP],
[VIDEO SETUP], [AUDIO SETUP],
[SYSTEM SETUP] ali
[HDMI SETUP], nato pa
pritisnite .
3 Večkrat pritisnite
/ , da
izberete želeni element, in nato
pritisnite .
4Večkrat pritisnite
/ , da
izberete želeno nastavitev, in
nato pritisnite .
Možnost je izbrana, nastavitev
pa končana.
Izhod iz menija
Pridržite SHIFT in pritisnite SETUP.
Nastavitev jezika
– [LANGUAGE SETUP]
[OSD]
Nastavitev jezika zaslonskega
prikaza.
[MENU]
Nastavi jezik za meni DVD-ja.
[AUDIO]
Omogoča izbiro jezika za zvočni
posnetek.
Ko izberete možnost [ORIGINAL],
je izbran jezik, ki ima prednost
na plošči.
[SUBTITLE]
Preklopi jezik podnapisa, posnetega
na plošči DVD VIDEO.
Če izberete [AUDIO FOLLOW], se
jezik podnapisov spremeni glede
na jezik, ki ste ga izbrali za zvočni
posnetek.
Opomba
Če izberete [OTHERS] v [MENU],
[AUDIO] in [SUBTITLE], vnesite jezikovno
kodo iz »Seznam jezikovnih kod«
(stran 84) s številskimi gumbi.
astavitev televizijskega
N
zaslona – [VIDEO SETUP]
[TV TYPE]
[16:9]: Ta nastavitev je izbrana,
ko povežete televizor s širokim
zaslonom ali funkcijo širokega
zaslona.
[4:3 LETTER BOX]: Ta nastavitev
je izbrana, ko povežete televizor z
zaslonom z razmerjem stranic 4 : 3,
ki nima funkcije širokega zaslona.
Ta nastavitev prikaže široko sliko s
črnim pasom na vrhu in na dnu.
[4:3 PAN SCAN]: Ta nastavitev je
izbrana, ko povežete televizor z
zaslonom z razmerjem stranic 4 : 3,
ki nima funkcije širokega zaslona. Ta
nastavitev prikaže sliko polne višine
na celotnem zaslonu, s prirezanimi
stranicami.
[4:3 OUTPUT]
[FULL]: Ta nastavitev je izbrana,
ko povežete televizor s funkcijo
širokega zaslona. Zaslonska slika
4 : 3 se prikaže v razmerju 16 : 9 tudi
na televizorju s širokim zaslonom.
33SL
[NORMAL]: spremeni velikost slike,
tako da se ta prilagodi velikosti
zaslona in ohrani razmerje izvirne
slike. Ta nastavitev prikaže črna
trakova na levi in desni strani, če
prikažete sliko z razmerjem stranic
4 : 3.
[AUTO]: slika, vključno s predmeti, ki
se dinamično premikajo, se predvaja
brez tresljajev. Običajno izberite to
nastavitev.
[FRAME]: slika, vključno s predmeti,
ki se ne premikajo dinamično, se
predvaja v visoki ločljivosti.
astavitev zvočnih
N
možnosti – [AUDIO SETUP]
[COLOR SYSTEM(VIDEO CD)]
(razen za modele v Latinski Ameriki,
Evropi in Rusiji)
Nastavitev barvnega sistema
(PAL ali NTSC).
[AUTO]: Oddaja video signal v
skladu z barvnim sistemom na
plošči. To nastavitev izberite, če
televizor uporablja sistem DUAL.
[PAL]: Sprememba video signala
plošče NTSC in oddaja v sistemu
PAL.
[NTSC]: Sprememba video signala
plošče PAL in oddaja v sistemu
NTSC.
Za podrobnosti glejte "Spreminjanje
barvnega sistema" (stran 23).
[BLACK LEVEL]
(Samo latinskoameriški model)
Izbira ravni črnin (na ravni
nastavitev) za izhodne video
signalov iz vhoda VIDEO OUT.
[ON]: raven črne barve izhodnega
signala je nastavljena na standardno
raven.
[OFF]: standardna raven črne barve
je znižana. To možnost uporabite, ko
je slika preveč bela.
[PAUSE MODE]
[AUDIO DRC]
(stiskanje dinamičnega obsega)
Možnost je uporabna, če želite
ponoči gledati filme pri nizki
glasnosti.
[OFF]: izklopljeno.
[STANDARD]: dinamični obseg se
stisne v tolikšni meri, kot si je zamislil
snemalni tehnik.
[TRACK SELECTION]
Prednost ima zvočni posnetek
z najvišjim številom kanalov, ko
predvajate ploščo DVD VIDEO,
na kateri je zapisanih več oblik
zvočnega zapisa (PCM, MPEG audio
ali Dolby Digital).
[OFF]: Brez prednosti.
[AUTO]: S prednostjo.
[A/V SYNC]
(samo videodatoteke)
[OFF]: Funkcija ne dela.
[ON]: Prilagoditev zamika med sliko
in zvokom, če se zvok ne ujema s
prikazano sliko.
[DOWNMIX]
Določi zvočni signal za predvajanje
večkanalnega zvoka.
34SL
[NORMAL]: večkanalni zvok
oddaja v obliki dvokanalnega
stereo signala.
[DOLBY SURROUND]: večkanalni
zvok oddaja v obliki dvokanalnega
prostorskega signala.
Opomba
Ta funkcija deluje samo za vhod
HDMI OUT (TV) ARC.
Nastavitev sistema
– [SYSTEM SETUP]
[SCREEN SAVER]
Ohranjevalnik zaslona pomaga
preprečiti poškodbe zaslona vaše
naprave (bleščanje). Pritisnite +/–
za izhod iz ohranjevalnika zaslona.
[ON]: Slika ohranjevalnika
zaslona se prikaže, če 15 minut ne
uporabljate sistema.
[OFF]: izklopi funkcijo. Slika
ohranjevalnika zaslona se ne
prikaže.
[BACKGROUND]
Omogoča izbiro barve ozadja ali
slike na zaslonu televizorja.
[JACKET PICTURE]: V ozadju se
prikaže ovojna slika (mirujoča slika),
posneta na plošči.
[GRAPHICS]: v ozadju se prikaže
prednastavljena slika, shranjena
v sistemu.
[BLUE]: ozadje je modro.
[BLACK]: ozadje je črno.
[PARENTAL CONTROL]
Omogoča nastavitev omejevanja
predvajanja. Podrobnosti najdete
v razdelku »Omejitev predvajanja
plošča (starševski nadzor)«
(stran 30).
[MULTI-DISC RESUME]
[ON]: Shrani mesta za nadaljnje
predvajanje v pomnilniku za do
6 plošč.
[OFF]: Predvajanje se začne na
točki, kjer je bilo prekinjeno, samo za
plošči, ki je trenutno v sistemu.
[RESET]
Povrne nastavitve v nastavitvenem
meniju na privzete vrednosti. Za
podrobnosti glejte "Ponastavitev
nastavitev menija na privzete
vrednosti" (stran 77).
astavitev možnosti
N
HDMI – [HDMI SETUP]
[HDMI RESOLUTION]
Izbere izhodno ločljivost televizorja,
ko je televizor povezan prek kabla
HDMI.
[AUTO(1920×1080p)]: Oddaja
video signale glede na ločljivost
televizorja.
[1920×1080i]/[1280×720p]/
[720×480p]*/[720×480/576p]**:
Oddaja video signale glede na
izbrano nastavitev ločljivosti.
* Samo pri modelih za Latinsko Ameriko.
** Za druge modele.
[YCBCR/RGB(HDMI)]
[YCBCR]: Oddaja video signale
YCBCR.
[RGB]: Oddaja video signale RGB.
[AUDIO(HDMI)]
[AUTO]: Oddaja zvočne signale
v izvirnem formatu prek vhoda
HDMI OUT (TV) ARC.
[PCM]: Oddaja dvokanalne linearne
signale PCM prek vhoda HDMI OUT
(TV) ARC.
35SL
[CONTROL FOR HDMI]
[ON]: Funkcija Control for HDMI je
omogočena. Lahko jo upravljate
prek sistema ali prek televizorja, ki
sta povezana s kablom HDMI.
[OFF]: izklopljeno.
[AUDIO RETURN CHANNEL]
Funkcijo nastavite, ko je sistem
povezan s priključkom HDMI IN na
televizorju, ki je združljiva s funkcijo
Audio Return Channel (ARC).
Ta funkcija je omogočena, ko je
možnost [CONTROL FOR HDMI]
nastavljena na [ON].
[ON]: Zvok televizorja lahko
poslušate prek zvočnikov sistema.
[OFF]: izklopljeno.
[STANDBY LINKED TO TV]
Ta funkcija je omogočena, ko je
možnost [CONTROL FOR HDMI]
nastavljena na [ON].
[AUTO]: Ob izklopu televizorja
se sistem samodejno izklopi pod
naslednjimi pogoji:
——med predvajanjem videoposnetka
s funkcijo DVD/CD ali USB;
——ko je predvajanje zvoka prekinjeno
s funkcijo DVD/CD ali USB;
——ko je izbrana funkcija televizorja.
[ON]: Sistem se ob izklopu
televizorja samodejno izklopi ne
glede na funkcijo.
[OFF]: Sistem se ne izklopi, ko
izklopite televizor.
Prenos prek USB-ja
Pred uporabo naprave
USB
Za združljive naprave USB glejte
"Spletna mesta za združljive
naprave" (stran 12).
(S tem sistemom lahko naprave
Apple uporabljate le prek povezave
BLUETOOTH.)
Prenos glasbe
Glasbo lahko prenesete s plošče
(samo AUDIO CD ali mp3) v napravo
USB, ki je priključena v vrata (USB).
Oblika zvočnega zapisa datotek, ki
jih sistem prenaša, je mp3.
Opomba
•• Med prenosom ali brisanjem
ne odstranjujte naprave USB. V
nasprotnem primeru se lahko
poškodujejo podatki v napravi USB ali
naprava USB sama.
•• Datoteke mp3 se prenesejo z enako
bitno hitrostjo kot izvirne datoteke.
•• Pred prenosom s plošče AUDIO CD
lahko izberete bitno hitrost.
•• Postopkov prenosa prek USB-ja in
brisanja ne smete izvajati, ko je pladenj
za plošče odprt.
Opomba o vsebini z zaščito
avtorskih pravic
Prenesena glasba je omejena na
zasebno uporabo. Za druge vrste
uporabe potrebujete dovoljene lastnikov
avtorskih pravic.
36SL
Izbira bitne hitrosti
Izberete lahko višjo bitno hitrost za
prenos glasbe višje kakovosti.
1 Pritisnite OPTIONS.
Na zaslonu se prikaže meni
možnosti.
2 Večkrat pritisnite
/ , da
izberete "BIT RATE", nato pa
pritisnite .
3 Večkrat pritisnite
/ , da
izberete želeno bitno hitrost, in
nato pritisnite .
•• "128 KBPS": kodirane datoteke
MP3 so manjše velikosti in imajo
slabšo kakovost zvoka.
•• "256 KBPS": kodirane datoteke
MP3 so večje velikosti, a imajo
boljšo kakovost zvoka.
Za izhod iz menija z možnostmi
pritisnite OPTIONS.
Prenašanje glasbe s plošče
Glasbo lahko prenesete v napravo
USB, ki je priključena v vrata (USB),
na naslednji način:
•• Sinhroniziran prenos: prenos vseh
skladb ali datotek MP3 s plošče
na USB.
•• Prenos REC1: prenos ene
skladbe ali datoteke MP3 med
predvajanjem.
1 Priključite prenosno napravo
USB v vrata (USB).
Opomba
Če naprave USB ni mogoče priključiti
v vrata (USB) , lahko za priključitev
naprave USB v enoto uporabite
vmesnik USB (ni priložen).
2 Večkrat pritisnite FUNCTION, da
izberete "DVD/CD", nato pa
vstavite ploščo.
3 Pripravite zvočni vir.
Sinhronizirani prenos:
Če sistem samodejno začne
predvajanje, dvakrat pritisnite ,
da se predvajanje povsem ustavi.
Ko je predvajanje zaustavljeno,
pritiskajte PLAY MODE, da izberete
želeni način predvajanja.
Opomba
Če začnete prenos v načinu
naključnega predvajanja ali
ponavljajočega se predvajanja, se
izbrani način predvajanja samodejno
spremeni v običajni način predvajanja.
Prenos REC1:
Izberite skladbo ali datoteko mp3,
ki jo želite prenesti, in zaženite
predvajanje.
4Pritisnite REC TO USB.
Na zaslonu se prikaže
"PUSH ENTER".
5 Pritisnite
.
Prenos se začne in na zaslonu se
prikaže sporočilo
"DO NOT REMOVE". Ne odstranite
naprave USB, dokler prenos ni
dokončan.
Ko je prenos dokončan, sistem
opravi naslednje:
Sinhronizirani prenos:
Plošča se samodejno zaustavi.
Prenos REC1:
Predvaja se naslednja skladba ali
datoteka na plošči.
Zaustavitev prenosa
Pritisnite .
Opombe glede prenosa
•• V napravo USB ne morete prenesti
datotek mp3, ki so na disku, ki
je formatiran v skladu z UDF
(Universal Disk Format).
37SL
•• Med prenosom se ne predvaja zvok.
•• Besedilne informacije CD-ja (CD-TEXT)
se ne prenesejo v ustvarjene
datoteke mp3.
•• Prenos se samodejno zaustavi v
naslednjih primerih:
—— Če med prenosom v napravi USB
zmanjka prostora.
—— Če število zvočnih datotek ali map
v napravi USB doseže omejitev
števila datotek ali map, ki jih sistem
lahko prepozna.
•• Če mapa ali datoteka, ki jo želite
prenesti, v napravi USB že obstaja
z istim imenom, se imenu doda
zaporedna številka, izvirna mapa ali
datoteka pa ostane nedotaknjena.
•• Med prenosom ne morete izvajati
naslednjih funkcij:
—— Odstraniti ploščo.
—— Izbrati drugo skladbo ali datoteko.
—— Začasno zaustaviti predvajanje ali
poiskati točke v posnetku ali datoteki.
—— Spremenite funkcijo.
•• Pri prenosu glasbe na WALKMAN® s
programsko opremo "Media Manager
for WALKMAN" morate uporabljati
format MP3.
•• Predvajalnik WALKMAN® povežite
s sistemom šele, ko z zaslona
predvajalnika WALKMAN® izgine
napis »Creating Library« ali
»Creating Database«.
Pravila ustvarjanja map in
datotek
Največje število datotek mp3, ki
jih lahko ustvarite
•• 298 map
•• 650 datotek v mapi
•• 650 datotek v mapi REC1-CD ali
REC1-MP3
Število se lahko razlikuje glede na
konfiguracijo datotek ali map.
38SL
Pri prenosu na napravo USB se
pod "ROOT" ustvari mapa "MUSIC".
Mape in datoteke so ustvarjene v
mapi "MUSIC" glede na način in vir
prenosa:
Sinhronizirani prenos
 Prenos vseh skladb s plošče
AUDIO CD
Ime mape: "CDDA0001"*
Ime datoteke: "TRACK001"*
 Prenos datotek mp3 s plošče
Ime mape: Enako kot izvirnik
Ime datoteke: Enako kot izvirnik
REC1, prenos
 Prenos skladbe s plošče AUDIO
CD
Ime mape: "REC1-CD"
Ime datoteke: "TRACK001"*
 Prenos datoteke mp3 s plošče
Ime mape: "REC1-MP3"
Ime datoteke: Enako kot izvirnik
* Številke map in datotek se nato
dodeljujejo v vrstnem redu.
Brisanje zvočnih datotek ali
map v napravi USB
1 Z večkratnim pritiskom gumba
FUNCTION izberite "USB".
2 Večkrat pritisnite MEDIA MODE,
da izberete [MUSIC].
3 Ko je predvajanje zaustavljeno,
pritisnite OPTIONS.
Na zaslonu se prikaže meni
možnosti.
4Večkrat pritisnite
/ , da
izberete "ERASE", nato pa
pritisnite .
Na televizijskem zaslonu se prikaže
seznam map.
5 Večkrat pritisnite
/ , da
izberete mapo, nato pa
pritisnite .
Na televizijskem zaslonu se prikaže
seznam datotek.
6Večkrat pritisnite
/ , da
izberete zvočno datoteko, ki jo
želite izbrisati, in nato pritisnite
.
Če želite izbrisati vse zvočne
datoteke v mapi, na seznamu
izberite [ALL TRACKS].
Na zaslonu se prikaže
"FOLDER ERASE" ali "TRACK ERASE"
in "PUSH ENTER".
Za preklic brisanja pritisnite .
7 Pritisnite
.
Na zaslonu se prikaže "COMPLETE".
Za izhod iz menija z možnostmi
pritisnite .
Opomba
•• Izbrišete lahko samo podprto zvočno
datoteko, datoteko oblike zapisa mp3 in
datoteko oblike zapisa 3gp.
•• Ko je izbrano naključno predvajanje,
ne morete izbrisati zvočnih datotek ali
map. Pred brisanjem nastavite način
predvajanja na običajno predvajanje.
•• Brisanje je onemogočeno, ko je pladenj
za plošče odprt.
Sprejemnik
Poslušanje radia
1 Z večkratnim pritiskom gumba
FUNCTION izberite "TUNER FM".
2 Na sprejemniku izberite
postajo.
Samodejno iskanje postaj:
Držite gumb TUNING +/–, dokler se
frekvenca na zaslonu ne začne
spreminjati.
Iskanje se samodejno ustavi, ko
sprejemnik najde postajo. Na
zaslonu zasveti "ST" (samo za
programe FM stereo).
Če se iskanje ne ustavi, pritisnite ,
da ga ustavite sami. Nato ročno
poiščite radijsko postajo (spodaj).
Ročno iskanje postaj:
Večkrat pritisnite TUNING +/–, da
poiščete želeno postajo.
Opomba
Če izberete postajo FM, ki omogoča
storitve RDS, oddajani program omogoča
informacije, kot sta ime storitve ali ime
postaje. Informacije RDS prikažete tako,
da večkrat pritisnete gumb DISPLAY.
Namig
Če želite zmanjšati statično šumenje
postaje FM s šibkim signalom, večkrat
pritisnite REPEAT/FM MODE, dokler
oznaka "ST" na zaslonu ne izgine.
Izgubili boste stereo učinek, vendar bo
sprejem boljši.
39SL
Prednastavitev radijskih postaj
Postaje FM (do 20) lahko shranite kot
priljubljene postaje.
1 Izberite želeno radijsko postajo.
2 Pritisnite DVD/TUNER MENU.
3 Večkrat pritisnite / , da
izberete želeno številko
prednastavljene postaje, nato
pa pritisnite .
Na zaslonu se prikaže "COMPLETE"
in postaja je shranjena.
Če je izbrani prednastavljeni številki
že dodeljena postaja, bo to postajo
nadomestila nova.
Poslušanje prednastavljene
postaje
Pritiskajte PRESET +/–, da izberete
želeno prednastavljeno številko.
Lahko pa pridržite gumb SHIFT,
pritisnite številske gumbe, nato pa
pritisnite .
40SL
Povezava BLUETOOTH
Več o brezžični
tehnologiji BLUETOOTH
Brezžična tehnologija BLUETOOTH
je brezžična tehnologija kratkega
dosega, ki omogoča brezžično
podatkovno komunikacijo med
digitalnimi napravami.
Podprta različica BLUETOOTH,
profili in kodeki
Za podrobnosti glejte "BLUETOOTH"
(stran 82).
Združljive naprave BLUETOOTH
Za podrobnosti glejte "Spletna
mesta za združljive naprave"
(stran 12).
O indikatorju BLUETOOTH
Indikator BLUETOOTH na enoti
zasveti ali utripa modro, da prikaže
stanje povezave BLUETOOTH.
Stanje sistema
Stanje indikatorja
Stanje
pripravljenosti
povezave
BLUETOOTH
Seznanjanje
BLUETOOTH
Povezava
BLUETOOTH je
vzpostavljena
Počasi utripa
Hitro utripa
Sveti
Seznanjanje sistema z
napravo BLUETOOTH
Seznanjanje je postopek, pri
katerem se naprave BLUETOOTH
predhodno medsebojno registrirajo.
Ko so naprave seznanjene, tega
postopka ni treba ponavljati.
Če je vaša naprava pametni
telefon, združljiv s funkcijo NFC,
ročno seznanjanje ni potrebno.
(Glejte "Vzpostavljanje povezave
BLUETOOTH z enim dotikom s
funkcijo NFC" (stran 43).)
1 Napravo BLUETOOTH sistemu
približajte na 1 meter.
2 Z večkratnim pritiskom gumba
FUNCTION izberite
"BLUETOOTH".
Namig
•• Če sistem nima informacij o
seznanjanju (na primer ob prvi
uporabi funkcije BLUETOOTH po
nakupu), na zaslonu utripa napis
"PAIRING" in sistem preklopi v način
seznanjanja. Nadaljujte s 4. korakom.
•• Če je sistem povezan z napravo
BLUETOOTH, pritisnite BLUETOOTH
na enoti, da povezavo prekinete.
3 Na enoti gumb
PAIRING držite
vsaj 2 sekundi.
Na zaslonu utripa "PAIRING".
4Izvedite postopek seznanjanja v
napravi BLUETOOTH.
Če želite več informacij, preberite
navodila za uporabo naprave
BLUETOOTH.
5 Na zaslonu naprave BLUETOOTH
izberite možnost »MHC-V41D«.
Ta korak morate opraviti v petih
minutah, sicer je postopek
seznanjanja preklican. V tem
primeru ponovite postopek od 3.
koraka.
Opomba
Če naprava BLUETOOTH zahteva
geslo, vnesite »0000«. »Geslo« lahko
označujejo izrazi »šifra«, »koda PIN«,
»številka PIN« ali »geslo«.
6Vzpostavite povezavo z
napravo BLUETOOTH.
Ko je seznanjanje končano in
povezava BLUETOOTH
vzpostavljena, se na zaslonu prikaže
ime naprave BLUETOOTH.
Ko je postopek seznanjanja
zaključen, se lahko, odvisno od
naprave BLUETOOTH povezava
vzpostavi samodejno.
Naslov naprave BLUETOOTH lahko
preverite tako, da večkrat pritisnete
gumb DISPLAY.
Opomba
•• Seznanite lahko največ 8 naprav
BLUETOOTH. Če s sistemom seznanite
še 9. napravo BLUETOOTH, se
najstarejša seznanjena naprava izbriše.
•• Če želite sistem seznaniti z drugo
napravo BLUETOOTH, ponovite
postopek od 1. do 6. koraka.
•• Če se v bližini nahaja nazadnje
povezana naprava BLUETOOTH, se
povezava BLUETOOTH vzpostavi
samodejno in na zaslonu zasveti
indikator za BLUETOOTH.
Preklic postopka seznanjanja
Na enoti vsaj za dve sekundi
pridržite gumb PAIRING, dokler
se na zaslonu ne prikaže oznaka
"BLUETOOTH".
41SL
Brisanje informacij o
seznanjanju
S ponastavitvijo sistema lahko
izbrišete vse podatke o seznanjanju.
Glejte »Ponastavitev sistema«
(stran 77).
Opomba
Po ponastavitvi sistema se morda ne
boste mogli povezati z napravo iPhone/
iPod touch. V tem primeru v napravi
iPhone/iPod touch izbrišite informacije
o seznanjanju sistema, nato pa znova
izvedite postopek seznanjanja.
2 Vzpostavite povezavo z
napravo BLUETOOTH.
Pritisnite gumb BLUETOOTH na
enoti za vzpostavitev povezave z
zadnjo povezano napravo
BLUETOOTH.
Vzpostavite povezavo BLUETOOTH
iz naprave BLUETOOTH, če naprava
ni povezana.
Ko je povezava vzpostavljena, se na
zaslonu prikaže ime naprave
BLUETOOTH.
3 Pritisnite , da začnete
predvajanje.
Poslušanje glasbe v
napravi BLUETOOTH
Na napravi BLUETOOTH lahko
poslušate glasbo in z gumbi na
enoti ali daljinskem upravljalniku
upravljate predvajanje na napravi
BLUETOOTH.
Preden predvajate glasbo, preverite
naslednje:
—Da
— je funkcija BLUETOOTH naprave
BLUETOOTH vklopljena.
—Postopek
—
seznanjanja je dokončan
(stran 41).
Ko je sistem povezan z napravo
BLUETOOTH, lahko predvajanje
upravljate z gumbi , , ,
/ in /.
1 Pritisnite gumb BLUETOOTH na
enoti, da izberete funkcijo
BLUETOOTH.
Na zaslonu se prikaže
"BLUETOOTH".
Od naprave BLUETOOTH je odvisno,
——ali boste morda morali gumb 
pritisniti dvakrat;
——boste predvajanje zvočnega vira
morda morali zagnati v napravi
BLUETOOTH.
4Prilagodite glasnost.
Najprej prilagodite glasnost naprave
BLUETOOTH. Če predvajanje še
vedno ni dovolj glasno, prilagodite
glasnost na sistemu.
Opomba
Kadar sistem ni povezan z nobeno
napravo BLUETOOTH, bo samodejno
vzpostavil povezavo z nazadnje
povezano napravo BLUETOOTH, ko
pritisnete BLUETOOTH na enoti ali .
Uporaba upravljanja z gibi med
predvajanjem
Glejte »Uporaba funkcije upravljanja
z gibi med predvajanjem«
(stran 48).
Prekinitev povezave BLUETOOTH
Na enoti pritisnite BLUETOOTH.
Na zaslonu se prikaže "BLUETOOTH".
Opomba
42SL
Odvisno od naprave BLUETOOTH se
povezava BLUETOOTH lahko prekine
samodejno, ko zaustavite predvajanje.
Povezava sistema z več
napravami BLUETOOTH
(povezava z več
napravami)
S povezavo A2DP/AVRCP lahko s
sistemom sočasno povežete do tri
naprave BLUETOOTH.
Pred seznanjanjem naprav
BLUETOOTH se prepričajte, da
je v sistemu izbrana funkcija
BLUETOOTH in da je prva naprava
BLUETOOTH povezana s sistemom.
Seznanjanje z drugo ali tretjo
napravo
Ponovite korake od 1 do 6 v poglavju
"Seznanjanje sistema z napravo
BLUETOOTH" (stran 41).
Preklop vira predvajanja
Med predvajanjem iz povezane
naprave BLUETOOTH zaženite
predvajanje na drugi povezani
napravi BLUETOOTH. Sistem bo
predvajal zvok nazadnje povezane
naprave.
Opomba
•• Delovanje se lahko razlikuje, kar je
odvisno od naprav BLUETOOTH.
Naprave BLUETOOTH morda ne bo
možno povezati, kar je odvisno od
kombinacije naprav. Podrobnosti
so na voljo v navodilih za uporabo
posameznih naprav.
•• Če poskusite povezati še 4. napravo
BLUETOOTH, bo prekinjena povezava z
najstarejšo predvajalno napravo.
•• Morda ne boste mogli sočasno
vzpostaviti treh povezav BLUETOOTH,
kar je odvisno od naprav BLUETOOTH.
•• Povezave z več napravami ni mogoče
vzpostaviti, če uporabljate brezžično
funkcijo Party Chain, funkcijo za
dodajanje zvočnika ali funkcijo za
prostoročno telefoniranje.
Prekinitev povezave katerekoli
naprave BLUETOOTH s povezavo
več naprav
Prekinite povezavo BLUETOOTH na
napravi BLUETOOTH, s katero želite
prekiniti povezavo.
Prekinitev povezave vseh
naprav BLUETOOTH s povezavo
več naprav
Na enoti pritisnite BLUETOOTH.
Vzpostavljanje
povezave BLUETOOTH
z enim dotikom s
funkcijo NFC
NFC (Komunikacija s tehnologijo
bližnjega polja) je tehnologija, ki
omogoča brezžično komunikacijo
kratkega dosega med različnimi
napravami, kot so pametni telefoni
in oznake IC.
Ko se dotaknete sistema s
pametnim telefonom, združljivim s
funkcijo NFC, sistem samodejno:
—vklopi
—
funkcijo BLUETOOTH,
—seznani
—
naprave in vzpostavi
povezavo BLUETOOTH.
43SL
Združljivi pametni telefoni
Pametni telefoni z vgrajeno
funkcijo NFC (operacijski sistemi:
Android 2.3.3 ali novejša različica,
razen Android 3.x)
Opomba
•• Sistem lahko hkrati prepozna samo en
pametni telefon, ki je združljiv s funkcijo
NFC, in se z njim poveže. Če želite
sistem povezati z drugim pametnim
telefonom, združljivim s funkcijo NFC,
bo trenutno vzpostavljena povezava
s pametnim telefonom, združljivim s
funkcijo NFC, prekinjena.
•• Od pametnega telefona, združljivega
s funkcijo NFC, je odvisno, ali boste
morali vnaprej vključiti funkcijo NFC.
Podrobnosti so na voljo v navodilih za
uporabo pametnega telefona.
1 S pametnim telefonom se
dotikajte oznake N na enoti,
dokler se pametni telefon ne
odzove na sistem.
Namig
Če seznanjanje prek povezave
BLUETOOTH ni uspešno, poskusite
naslednje.
—— Če uporabljate ovitek za pametni
telefon, ki je dostopen na trgu, ga
odstranite.
—— S pametnim telefonom se znova
dotaknite oznake N na enoti.
—— Odklenite zaslon pametnega telefona.
Prekinitev povezave BLUETOOTH
S pametnim telefonom se znova
dotaknite oznake N na enoti.
Nastavitev zvočnih
kodekov BLUETOOTH
Iz naprave BLUETOOTH lahko
omogočite kodek AAC, LDAC ali SBC.
AAC/LDAC je možno izbrati samo, ko
naprava BLUETOOTH podpira AAC/
LDAC.
1 Pritisnite OPTIONS.
Na zaslonu se prikaže meni
možnosti.
2 Večkrat pritisnite
/ , da
izberete "BT CODEC", nato pa
pritisnite .
Dokončajte vzpostavitev povezave
tako, da upoštevate navodila,
prikazana na pametnem telefonu.
Ko je povezava BLUETOOTH
vzpostavljena, se na zaslonu izpiše
ime pametnega telefona.
2 Prek pametnega telefona
predvajajte zvočni vir.
Za več informacij glejte navodila za
uporabo naprave BLUETOOTH.
44SL
3 Večkrat pritisnite
/ , da
izberete nastavitev, nato pa
pritisnite .
•• »AUTO«: Omogočite sprejem v
obliki zapisa kodeka AAC ali LDAC
glede na zmogljivosti naprave
BLUETOOTH.
•• "SBC": Sprejemajte obliko
kodeka SBC.
Za izhod iz menija z možnostmi
pritisnite OPTIONS.
Opomba
•• Če izberete kodek AAC ali LDAC, lahko
uživate v visokokakovostnem zvoku.
Če s svojo napravo ne morete poslušati
zvoka AAC ali LDAC ali je zvok prekinjen,
izberite "SBC".
•• Če to nastavitev spremenite, ko je
sistem povezan z napravo BLUETOOTH,
se povezava z napravo BLUETOOTH
prekine. Če se želite povezati z napravo
BLUETOOTH, znova vzpostavite
povezavo BLUETOOTH.
Namig
LDAC je tehnologija zvočnega šifriranja
podjetja Sony, ki omogoča prenos zvočne
vsebine z visoko ločljivostjo (Hi-Res)
tudi prek povezave BLUETOOTH. Za
razliko od drugih tehnologij šifriranja, ki
podpirajo BLUETOOTH (npr. SBC), deluje
brez pretvarjanja zvočne vsebine z visoko
ločljivostjo* na nižjo raven, omogoča
prenos trikrat večje količine podatkov**
prek brezžičnega omrežja BLUETOOTH
kot druge tehnologije ter zagotavlja
neprekosljivo kakovost zvoka na podlagi
učinkovitega šifriranja in optimiziranega
paketiranja.
* Razen vsebin formata DSD.
** V primerjavi s tehnologijo SBC
(šifriranje podpasov), ko je izbrana
bitna hitrost 990 kb/s (96/48 kHz) ali
909 kb/s (88,2/44,1 kHz).
Nastavitev stanja
pripravljenosti
BLUETOOTH
Stanje pripravljenosti BLUETOOTH
sistemu omogoča samodejni
vklop, ko vzpostavite povezavo
BLUETOOTH.
1 Pritisnite OPTIONS.
Na zaslonu se prikaže meni
možnosti.
2 Večkrat pritisnite
/ , da
izberete "BT STBY", nato pa
pritisnite .
3 Večkrat pritisnite
/ , da
izberete nastavitev, nato pa
pritisnite .
•• "ON": Sistem se samodejno
vklopi, tudi ko je v stanju
pripravljenosti.
•• "OFF": izklopi to funkcijo.
Za izhod iz menija z možnostmi
pritisnite OPTIONS.
Vklop ali izklop signala
BLUETOOTH
S sistemom se lahko povežete prek
seznanjene naprave BLUETOOTH pri
uporabi vseh funkcij, ko je vklopljen
signal BLUETOOTH. Ta nastavitev je
privzeto vklopljena.
Za izvedbo tega postopka uporabite
gumbe na enoti.
Pritisnite in približno tri sekunde
pridržite gumba MEGA BASS
in +.
Na zaslonu se prikaže "BT ON" ali
"BT OFF".
Opomba
•• Ko je signal BLUETOOTH izklopljen, ni
možno izvesti naslednjih postopkov:
—— seznanjanje in povezovanje z
napravo BLUETOOTH;
—— uporaba aplikacije "Sony | Music
Center" s povezavo BLUETOOTH;
—— spreminjanje zvočnih kodekov
BLUETOOTH.
•• Če se na vrhnji plošči enote dotaknete
oznake N s pametnim telefonom,
združljivim s funkcijo NFC, ali vključite
stanje pripravljenosti BLUETOOTH, se bo
signal BLUETOOTH vključil samodejno.
45SL
Nadzor sistema s
pametnim
telefonom ali
tabličnim
računalnikom
(Sony | Music
Center)
"Sony | Music Center" je namenska
aplikacija za upravljanje zvočnih
naprav Sony, ki so združljive z
aplikacijo "Sony | Music Center",
prek pametnega telefona ali
tabličnega računalnika. Najdete jo
v spletni trgovini Google Play ali
App Store z iskanjem zadetkov za
aplikacijo "Sony | Music Center".
Poiščite aplikacijo
"Sony | Music Center" v spletni
trgovini Google Play ali App Store
in jo prenesite v pametni telefon ali
tablični računalnik.
Aplikacija "Sony | Music Center"
omogoča:
—spremembo
—
funkcije sistema,
upravljanje predvajanja plošče/
naprave USB in nastavitev
postaje FM;
—brskanje
—
po seznamu glasbe na
plošči/napravi USB;
—ogled
—
informacij, kot sta čas
predvajanja in naslov, na plošči/
napravah USB;
—nastavitev
—
glasnosti in
spremembo zvočnih nastavitev;
—upravljanje
—
več sistemov
med uporabo funkcije
Wireless Party Chain.
46SL
1 Poiščite aplikacijo
Sony | Music Center ali optično
preberite dvodimenzionalno
kodo spodaj.
2 Aplikacijo "Sony | Music Center"
prenesite v svojo napravo.
3 Vzpostavite povezavo
BLUETOOTH med sistemom in
napravo (stran 41).
4Zaženite aplikacijo
"Sony | Music Center" in sledite
navodilom na zaslonu.
Opomba
•• Priporočljivo je uporabiti
najnovejšo različico aplikacije
"Sony | Music Center".
•• Če aplikacija "Sony | Music Center"
ne deluje ustrezno, na enoti pritisnite
BLUETOOTH, da prekinete povezavo
BLUETOOTH, nato pa znova vzpostavite
povezavo BLUETOOTH, da bo povezava
BLUETOOTH delovala normalno.
•• Operacije, ki so na voljo prek aplikacije
"Sony | Music Center", se razlikujejo
glede na zvočne naprave.
•• Podrobnejše informacije o aplikaciji
"Sony | Music Center" najdete na
povezavi URL:
http://info.vssupport.sony.net/help/
•• Tehnični podatki in oblika zaslona
aplikacije "Sony | Music Center"
se lahko spreminjajo brez
predhodnega obvestila.
Zabava se prične z
aplikacijo
"Fiestable"
Funkcije za zabavo Sonyjevega
domačega zvočnega sistema
lahko upravljate z intuitivnim in
čednim uporabniškim vmesnikom
z aplikacijo "Fiestable". Aplikacija
"Fiestable" omogoča upravljanje
funkcij, kot so DJ Effect, osvetlitev in
Karaoke. Uživate lahko tudi v funkciji
"Motion Control", ki omogoča
upravljanje določenih funkcij
sistema s stresanjem naprave
BLUETOOTH v različnih smereh.
Čeprav je aplikacija "Fiestable"
nameščena, ikona "Fiestable"
ne bo prikazana na začetnem
zaslonu pametnega telefona ali
tabličnega računalnika. V aplikacijo
"Sony | Music Center" je vgrajena
kot vtičnik.
1 Poiščite in prenesite aplikacijo
"Sony | Music Center" v svojo
napravo (stran 46).
2 S svojo napravo poiščite in
prenesite aplikacijo "Fiestable"
iz spletne trgovine Google Play
ali App Store.
3 Vzpostavite povezavo
BLUETOOTH med sistemom in
napravo (stran 41).
4Zaženite aplikacijo
"Sony | Music Center" in se
dotaknite ikone "Fiestable".
Opomba
Podrobnejše informacije o aplikaciji
"Sony | Music Center" najdete na
povezavi URL:
http://info.vssupport.sony.net/help/
Doseganje in skupna
raba ocene Party
People ter pridobitev
dodatnih funkcij z
enoto Party King
Sistem ima edinstveno funkcijo, ki
samodejno beleži uporabo sistema.
Sistem vam bo dodelil oceno
Party People glede na uporabo
in predhodno določena merila.
Pogosteje kot uporabljate sistem,
višjo oceno si boste prislužili.
Ko dosežete določeno oceno Party
People, lahko svoj dosežek delite na
družabnih medijih.
Sistem vašim dosežkom dodeli tudi
dodatne funkcije.
Opomba
Za uporabo te funkcije se prepričajte,
da sta aplikaciji "Sony | Music Center"
(stran 46) in "Fiestable" (stran 47)
nameščeni na napravi.
1 Vzpostavite povezavo
BLUETOOTH med sistemom in
napravo (stran 41).
2 Zaženite aplikacijo
"Sony | Music Center", dotaknite
se ikone "Fiestable" in sledite
navodilom na zaslonu.
Preverite lahko svojo trenutno
oceno in dodatne funkcije ter
izveste, kako doseči višjo oceno.
47SL
Upravljanje z gibi
Upravljanje z gibi
Operacije v načinih PLAYBACK,
DJ, SAMPLER in KARAOKE lahko
nadzorujete s premikanjem roke čez
senzor GESTURE CONTROL na enoti.
Opomba
Med mahanjem z rokami se ne dotikajte
senzorja GESTURE CONTROL.
Roko lahko prek senzorja za
funkcijo GESTURE CONTROL
premikate v 6 smereh, kot je
opisano spodaj.
Gib
Premaknite roko
v tej smeri
Od desne proti levi
Od leve proti desni
Od spodaj navzgor
Od zgoraj navzdol
V smeri urnega
kazalca
V nasprotni smeri
urnega kazalca
Izklop funkcije upravljanja z gibi
Pritisnite GESTURE ON/OFF.
Indikator za funkcijo
GESTURE ON/OFF se izklopi.
Uporaba funkcije
upravljanja z gibi med
predvajanjem
Prek upravljanja z gibi lahko
nadzorujete osnovne funkcije
predvajanja, kadar predvajate
glasbo s plošče, naprave USB ali
naprave BLUETOOTH.
Z gumbi in s funkcijo
GESTURE CONTROL na vrhu
plošče na enoti izvedite naslednje
operacije.
1 Pritisnite GESTURE ON/OFF.
Indikator GESTURE ON/OFF zasveti.
2 Pritisnite PLAYBACK.
Izbran je način PLAYBACK.
3 Pritiskajte FUNCTION, da
izberete želeno funkcijo.
4Premaknite roko čez senzor
GESTURE CONTROL.
Kaj
Preskok nazaj
Preskok naprej
48SL
Vklop funkcije upravljanja z gibi
Predvajanje
Pritisnite GESTURE ON/OFF, nato pa
izberite želeni način (PLAYBACK, DJ,
SAMPLER ali KARAOKE).
Indikator GESTURE ON/OFF zasveti.
Zaustavitev
Povečate
glasnost
Zmanjšajte
glasnost
Premaknite roko
v tej smeri
Ustvarjanje zabavnega
vzdušja (DJ Effect)
Z gumbi in s funkcijo
GESTURE CONTROL na vrhu plošče
na enoti izvedite to operacijo.
1 Pritisnite GESTURE ON/OFF.
Indikator GESTURE ON/OFF zasveti.
2 Pritisnite DJ ali SAMPLER.
Izbran je način DJ ali SAMPLER.
3 Z roko povlecite čez senzor
GESTURE CONTROL.
Za način DJ:
Kaj
Premaknite roko
v tej smeri
Izberite FLANGER1)
Izberite
ISOLATOR2)
Izberite WAH3)
Izberite PAN4)
Povečanje ravni
izbranega učinka
Zmanjšanje ravni
izbranega učinka
1)
Ustvari močan učinek "flanger",
ki spominja na zvok reaktivnega
letala.
2) S prilagajanjem drugih frekvenčnih
pasov izolira določeni frekvenčni
pas. (če se želite na primer
osredotočiti na glas).
3) Ustvari poseben učinek zvoka
"Wah-wah" s samodejnim
premikanjem frekvence filtra
navzgor ali navzdol.
4) Ustvari občutek, da se zvok premika
med levim in desnim kanalom
zvočnika.
Za način SAMPLER:
Kaj
Premaknite roko
v tej smeri
Izhod "Come On!"
Izhod "Let’s Go!"
Oddajanje
zvočnega učinka
reggae roga
Oddajanje
zvočnega učinka
Phaser
Oddajanje
zvočnega učinka
Scratch
Oddajanje
zvočnega učinka
Audience
Nastavitev ravni glasnosti zvoka
enote "sampler"
1 Pritisnite OPTIONS.
2 Večkrat pritisnite /
, da
izberete "SAMPLER", nato pa
pritisnite .
3 Večkrat pritisnite
/ , da
prilagodite raven zvoka enote
"sampler", nato pa pritisnite .
Izklop načina DJ
Roko premaknite čez senzor
GESTURE CONTROL v isti smeri kot v
3. koraku zgoraj.
49SL
Opomba
•• Funkcija DJ Effect se samodejno
izklopi, ko:
—— izklopite sistem;
—— preklopite funkcijo;
—— izklopite funkcijo upravljanje z gibi;
—— spremenite način na
PLAYBACK/SAMPLER/KARAOKE;
—— spremenite zvočno polje;
—— uporabite Vocal Fader;
—— spremenite tonaliteto (Key Control);
—— uporabite brezžično funkcijo
Party Chain.
•• Če med prenosom vklopite funkcijo DJ
Effect, se zvočni učinek ne bo prenesel v
napravo USB.
Uporaba funkcije
upravljanje z gibi med
funkcijo Karaoke
Z gumbi in s funkcijo
GESTURE CONTROL na vrhu plošče
na enoti izvedite to operacijo.
1 Pritisnite GESTURE ON/OFF.
Indikator GESTURE ON/OFF zasveti.
2 Pritisnite KARAOKE.
Vklopi se način KARAOKE.
3 Z roko povlecite čez senzor
GESTURE CONTROL.
Kaj
Znižanje tona
glasbe ()
Zvišanje tona
glasbe ()
Zvišanje glasnosti
mikrofona
Znižanje
glasnosti
mikrofona
Predvajanje
zvočnega učinka
ploskanja
Predvajanje
zvočnega učinka
»buuuu«
50SL
Premaknite roko
v tej smeri
Nastavitev zvoka
Prilagajanje zvoka
Kaj
Kako
Ojačajte
nizkotonski zvok
in ustvarite
močnejši zvok
(MEGA BASS)
Večkrat pritisnite
MEGA BASS, da
izberete "BASS ON".
Indikator
MEGA BASS zasveti.
Za izklop večkrat
pritisnite
MEGA BASS, da
izberete "BASS OFF".
Reproducirajte
zvočni učinek
dvorane z zabavo
(Fiesta)
Na enoti pritisnite
FIESTA. Lahko pa
tudi večkrat
pritisnete
SOUND FIELD +/–
(ali SOUND FIELD na
enoti), da izberete
"FIESTA".
Za izklop ponovno
pritisnite FIESTA.
Izberite zvočno
polje
Večkrat pritisnite
SOUND FIELD +/–
(ali SOUND FIELD na
enoti), da izberete
želeno zvočno polje.
Za izklop večkrat
pritisnite
SOUND FIELD +/–
(ali SOUND FIELD na
enoti), da izberete
"FLAT".
Izbira navideznega
nogometnega načina
Med ogledom prenosa nogometne
tekme lahko podoživite stadionske
občutke.
Navidezni nogometni način lahko
izberete samo med funkcijama
AUDIO IN in TV.
Med gledanjem prenosa
nogometne tekme večkrat
pritisnite SOUND FIELD +/–.
•• ON NARRATION: ker boste slišali
glasno navijanje, se vam bo zdelo,
kot da ste na tribuni nogometnega
stadiona.
•• OFF NARRATION: če zmanjšate
glasnost glasovnega posnetka in
povečate glasnost navijanja, bo
občutek prisotnosti na nogometni
tekmi še bolj pristen.
Preklic načina za športne
dogodke
Z večkratnim pritiskom gumba
SOUND FIELD +/– izberite "FLAT".
Opomba
•• Priporočamo, da navidezni nogometni
način izberete med ogledom prenosa
nogometne tekme.
•• Če je zvok nenaraven, ko je izbrana
možnost "OFF NARRATION", raje
uporabite možnost "ON NARRATION".
•• Ta funkcija ne podpira mono zvoka.
51SL
Ustvarjanje lastnega
zvočnega učinka
Ravni določenih frekvenčnih pasov
lahko povečate ali zmanjšate, nato
pa nastavitev shranite v pomnilniku
kot "CUSTOM EQ".
1 Pritisnite OPTIONS.
Na zaslonu se prikaže meni
možnosti.
2 Večkrat pritisnite
/ , da
izberete "CUSTOM EQ", nato pa
pritisnite .
3 Večkrat pritisnite
/ , da
prilagodite raven
izenačevalnika ali prostorsko
nastavitev, in nato pritisnite .
4Pritisnite
/ , da izberete druge
frekvenčne pasove in učinek
prostorskega zvoka.
Za izhod iz menija z možnostmi
pritisnite OPTIONS.
Izbira nastavitve izenačevalnika
po meri
Večkrat pritisnite SOUND FIELD +/–,
da izberete "CUSTOM EQ".
52SL
Druge funkcije
Uporaba funkcije
Control for HDMI
Priključitev televizorja, ki podpira
funkcijo Control for HDMI*, s
kablom HDMI (kabel HDMI za hiter
prenos z ethernetnim priključkom,
ni priložen) omogoča enostavno
upravljanje naprave z daljinskim
upravljalnikom televizorja.
S funkcijo Control for HDMI lahko
uporabljate naslednje funkcije.
•• System Power Off function
•• System Audio Control function
•• Funkcija
Audio Return Channel (ARC)
•• One-Touch Play function
•• Funkcija daljinskega upravljalnika
Easy Control
•• Funkcija Language Follow
* Funkcija Control for HDMI je
standard, ki ga uporablja CEC
(Consumer Electronics Control),
da omogoča napravam HDMI
(večpredstavnostni vmesnik visoke
ločljivosti) medsebojni nadzor.
Opomba
Te funkcije bodo morda delovale pri
napravah, ki jih ne proizvaja družba Sony,
vendar delovanje ni zagotovljeno.
Priprava na uporabo funkcije
Control for HDMI
Pridržite SHIFT in pritisnite
SETUP, nato pa v sistemu
možnost [HDMI SETUP] –
[CONTROL FOR HDMI] nastavite
na [ON] (stran 36). Privzeta
nastavitev je [ON].
Omogočite nastavitve funkcije
Control for HDMI za televizor, ki je
povezan s sistemom.
Namig
Če omogočite funkcijo Control for
HDMI (»BRAVIA« Sync) med uporabo
Sonyjevega televizorja, bo tudi funkcija
Control for HDMI na sistemu samodejno
omogočena. Ko so nastavitve dokončane,
se na zaslonu izpiše "COMPLETE".
System Power Off function
Ko izklopite televizor, se bo sistem
samodejno izklopil.
Pridržite SHIFT in pritisnite
SETUP, nato pa v sistemu
možnost [HDMI SETUP] –
[STANDBY LINKED TO TV] nastavite
na [ON] ali [AUTO] (stran 36).
Privzeta nastavitev je [AUTO].
Opomba
Povezana naprava se morda ne bo
izklopila, odvisno od njenega stanja.
53SL
System Audio Control function
Če vklopite sistem, ko gledate
televizor, se zvok televizorja
oddaja iz zvočnikov sistema.
Glasnost sistema lahko prilagodite
z daljinskim upravljalnikom
televizorja.
Če se je zvok televizorja predvajal
prek zvočnikov sistema, ko ste
nazadnje gledali televizor, se sistem
samodejno vklopi, ko znova vklopite
televizor.
Nastavitve lahko spreminjate tudi
prek menija televizorja. Če želite več
informacij, preberite navodila za
uporabo televizorja.
Opomba
•• Raven glasnosti sistema je prikazana na
televizijskem zaslonu, kar je odvisno od
televizorja. Lahko se razlikuje od ravni
glasnosti na zaslonu.
•• Funkcija za nadzor zvoka sistema morda
ne bo na voljo, odvisno od nastavitev
televizorja. Če želite več informacij,
preberite navodila za uporabo
televizorja.
Funkcija
Audio Return Channel (ARC)
Če je sistem povezan z vhodom
HDMI IN na televizorju,
ki je združljiva s funkcijo
Audio Return Channel (ARC), lahko
poslušate zvok televizorja prek
zvočnikov sistema brez povezave z
zvočnim kablom (ni priložen).
Na sistemu pridržite SHIFT
in pritisnite SETUP, nato pa
možnost [HDMI SETUP] –
[AUDIO RETURN CHANNEL] nastavite
na [ON] (stran 36). Privzeta
nastavitev je [ON].
54SL
Opomba
Če televizor ni združljiv s funkcijo
Audio Return Channel (ARC), ga morate
priključiti z zvočnim kablom (ni priložen)
(stran 22).
One-Touch Play function
Ko pritisnete  v funkciji DVD/
CD ali USB, se televizor vklopi
samodejno. Ko priključite sistem,
vhod televizorja preklopi na vhod
HDMI.
Opomba
Začetni del predvajane vsebine se morda
ne bo pravilno predvajal, odvisno od
televizorja.
Funkcija daljinskega
upravljalnika Easy Control
Sistem lahko izberete z gumbom
SYNC MENU na daljinskem
upravljalniku televizorja in upravljate
sistem.
To funkcijo lahko uporabljate,
če televizor podpira meni s
povezavami. Če želite več informacij,
preberite navodila za uporabo
televizorja.
Opomba
•• V meniju s povezavami v televizorju je
sistem prepoznan kot »Player«.
•• Nekatere funkcije v določenih
televizorjih morda niso na voljo.
Funkcija Language Follow
Če spremenite jezik zaslonskega
prikaza televizorja, se spremeni tudi
jezik zaslonskega prikaza sistema.
Uporaba žičnega predvajanja z več sistemi
(žična funkcija Party Chain)
Več zvočnih sistemov lahko povežete v verigo, da ustvarite vznemirljivejše
okolje za zabave in omogočite predvajanje zvoka prek več virov.
En aktiviran sistem v verigi postane gostitelj "Party Host" in glasbo deli z
drugimi. Ostali sistemi postanejo gostje »Party Guests« in predvajajo isto
glasbo kot gostitelj »Party Host«.
Nastavitev žične funkcije Party Chain
Žično funkcijo Party Chain nastavite tako, da povežete vse sisteme z zvočnimi
kabli (niso priloženi).
Preden kable povežete, morate sisteme ugasniti in izklopiti napajalne kable
(glavni vodi).
 Če imajo vsi sistemi žično funkcijo Party Chain
Primer: povezovanje z uporabo tega sistema kot prvega sistema.
Nadaljujte s
povezovanjem
do zadnjega
sistema.
Zadnji sistem
Prvi sistem
Drugi sistem
•• Zadnji sistem mora biti povezan s prvim sistemom. Če zadnji sistem ni
povezan s prvim sistemom, gostitelja Party Host ne morete spremeniti.
•• Vsak sistem je lahko gostitelj Party Host. Gostitelja Party Host lahko
zamenjate z drugim sistemom v verigi. Za podrobnosti glejte "Izbira novega
gostitelja Party Host" (stran 57).
55SL
•• Preverite, da ni izbrana funkcija AUDIO IN. Ko je izbrana funkcija AUDIO IN, te
funkcije ni možno uporabljati.
 Če eden od sistemov nima žične funkcije Party Chain
Primer: povezovanje z uporabo tega sistema kot prvega sistema.
Nadaljujte s
povezovanjem
do zadnjega
sistema.
Zadnji sistem*
Prvi sistem
Drugi sistem
* Sistem, ki nima žične funkcije Party Chain, priključite kot zadnji. Sicer se veriga pri tem
sistemu prekine. V zadnjem sistemu izberite funkcijo vhoda zvoka (audio in).
•• Zadnji sistem ni povezan s prvim sistemom.
•• Prvi sistem morate izbrati za gostitelja Party Host, da po vklopu žične
funkcije Party Chain vsi sistemi predvajajo isto glasbo.
56SL
Uporaba žične funkcije
Party Chain
Primer: uporaba tega sistema
kot gostitelja Party Host.
1 Vklopite vse sisteme.
2 Prilagodite glasnost na
vsakem sistemu.
3 Vklopite žično funkcijo Party
Chain na sistemu.
S pritiskanjem FUNCTION
izberite želeno funkcijo.
Če ustvarjate povezavo s
konfiguracijo  (stran 55), ne
izberite funkcije AUDIO IN. Če jo
izberete, zvoka ne bo mogoče
predvajati.
 Začnite predvajati glasbo in
nato pritisnite PARTY CHAIN na
enoti.
Na zaslonu se prikaže
"PARTY CHAIN". Sistem Party
Host zažene žično funkcijo Party
Chain, pri čemer drugi sistemi
samodejno postanejo Party
Guest. Vsi sistemi predvajajo isto
glasbo kot enota Party Host.
Opomba
•• Odvisno od skupnega števila povezanih
sistemov lahko enote Party Guest
potrebujejo nekaj časa, da začnejo
predvajati glasbo.
•• Enota Party Guest nadaljuje predvajanje
istega vira glasbe kot gostitelj Party
Host, tudi če spremenite funkcijo na
enoti Party Guest. Vendar pa lahko
prilagodite glasnost in spremenite
zvočni učinek enote Party Guest.
•• Če spremenite glasnost in zvočni učinek
v enoti Party Host, s tem ne vplivate na
predvajanje v enotah Party Guest.
•• Ko uporabljate mikrofon ali igrate kitaro
z enoto Party Host, enote Party Guest ne
bodo oddajale zvoka.
•• Ko eden od sistemov v verigi izvaja
prenos prek povezave USB, počakajte,
da se prenos dokonča ali zaustavi,
in šele nato vključite žično funkcijo
Party Chain.
•• Za podrobnosti o delovanju na drugih
sistemih glejte navodila za uporabo
sistemov.
Izbira novega gostitelja
Party Host
Če ustvarite povezavo s
konfiguracijo  (stran 55), lahko
izberete novega gostitelja Party
Host. Ponovite postopek iz 3. koraka
v razdelku "Uporaba žične funkcije
Party Chain" v sistemu, da postanete
nov gostitelj Party Host. Trenutni
gostitelj Party Host samodejno
postane gost Party Guest. Vsi
sistemi bodo predvajali isto glasbo
kot nova enota Party Host.
Opomba
•• Drugi sistem lahko nastavite za novega
gostitelja Party Host šele po tem, ko je
žična funkcija Party Chain aktivirana v
vseh sistemih v verigi.
•• Če izbrani sistem po nekaj sekundah
ne postane novi Party Host, ponovite
postopek iz 3. koraka v razdelku
"Uporaba žične funkcije Party Chain".
Izklop žične funkcije Party Chain
Na enoti Party Host pritisnite
PARTY CHAIN.
Na zaslonu se prikaže
"LEAVE PARTY".
Opomba
Če se po nekaj sekundah žična funkcija
Party Chain ne izklopi, znova pritisnite
PARTY CHAIN na enoti Party Host.
57SL
Nastavitev zvočnega načina
Party Chain
Ko je žična funkcija Party Chain
vključena, lahko nastavite
zvočni način.
1 Pritisnite OPTIONS.
Na zaslonu se prikaže meni
možnosti.
2 Pritiskajte
/ , da izberete
"P. CHAIN MODE", in nato
pritisnite .
3 Večkrat pritisnite
/ , da
izberete želeni način, in nato
pritisnite .
•• "STEREO": oddaja stereo zvok.
•• "RIGHT CH": oddaja mono zvok
desnega kanala.
•• "LEFT CH": oddaja mono zvok
levega kanala.
Za izhod iz menija z možnostmi
pritisnite OPTIONS.
Uporaba brezžičnega
predvajanja z več
sistemi (brezžična
funkcija Party Chain)
Prek povezave BLUETOOTH lahko
povežete več zvočnih sistemov v
verigo, če imajo vsi sistemi brezžično
funkcijo Party Chain. S to funkcijo
lahko ustvarite živahnejše vzdušje
in predvajate glasnejši zvok brez
kabelske povezave. Na napravi
BLUETOOTH lahko vir uporabljate
samo kot vir za brezžično funkcijo
Party Chain.
Prvi sistem v verigi, ki se aktivira,
postane gostitelj Party Host in
glasbo deli z drugimi. Ostali sistemi
postanejo gostje Party Guest in
predvajajo isto glasbo kot gostitelj
Party Host.
Nastavitev in uporaba
brezžične funkcije Party Chain
Primer: Ko je ta sistem
nastavljen za gostitelja
Party Host
1 Vklopite vse sisteme.
2 Nastavite prvi sistem za
gostitelja »Party Host«.
 Pritisnite BLUETOOTH na enoti,
da izberete funkcijo
BLUETOOTH.
 Napravo BLUETOOTH povežite s
sistemom prek povezave
BLUETOOTH.
58SL
 Pritisnite W.PARTY CHAIN
na enoti.
Na zaslonu se prikaže
"CHAINING". Sistem preklopi v
brezžični način Party Chain.
Povezava z napravo BLUETOOTH
se samodejno prekine, ko sistem
preklopi v brezžični način
Party Chain.
3 Drugi sistem nastavite kot gosta
Party Guest.
 Pritisnite BLUETOOTH na enoti,
da izberete funkcijo
BLUETOOTH na drugem
sistemu.
 Pritisnite W.PARTY CHAIN na
drugem sistemu.
Drugi sistem postane gost Party
Guest.
Na zaslonu se prikažeta
"P.CHAIN" in "GUEST XX". (XX
predstavlja številko.)
Na zaslonu prvega sistema se
prikaže "HOST".
Opomba
Brezžična funkcija Party Chain se v
naslednjih primerih izklopi.
—— Če po nastavitvi gostitelja Party Host
v 2. koraku 1 minuto ne opravite
nobenega dejanja.
—— Če gumb W.PARTY CHAIN na
gostitelju Party Host pritisnete pred
dokončanjem 3. koraka.
4Nastavitev tretjega in dodatnih
sistemov za goste
"Party Guests".
Ponovite korak 3.
Opomba
Tretjega in dodatne sisteme priključite
v roku 30 sekund po priključitvi
predhodnega sistema. Na gostitelju
Party Host teh 30 sekund utripa prikaz
"P.CHAIN". Po 30 sekundah sistema ni
mogoče povezati.
5 Ko povežete zadnjo enoto Party
Guest, počakajte 30 sekund.
Napis "P.CHAIN" na gostitelju Party
Host neha utripati in naprava
BLUETOOTH se ponovno poveže z
gostiteljem Party Host.
6Zaženite predvajanje v
povezani napravi BLUETOOTH.
7 Prilagodite glasnost na
gostitelju Party Host.
Skladno s tem se prilagodi tudi
glasnost na enotah Party Guests.
Če želite prilagoditi glasnost na
določeni enoti Party Guest,
prilagodite glasnost na sistemu.
Opomba
•• Ko je vklopljena brezžična funkcija
Party Chain, ne morete izbrati drugega
sistema za novega gostitelja Party Host.
•• Ko uporabljate mikrofon ali igrate kitaro
z enoto Party Host, enote Party Guest ne
bodo oddajale zvoka.
•• Funkcija izklopnega časovnika in
samodejnega preklopa v stanje
pripravljenosti nista na voljo na enotah
Party Guest.
•• Za podrobnosti o delovanju na drugih
sistemih glejte navodila za uporabo
sistemov.
Namig
Če želite dodati novega gosta Party
Guests, ko je brezžična veriga Party
Chain že oblikovana, pridržite gumb
W.PARTY CHAIN na enoti Party Host in
ponovite postopek od koraka 3.
Izklop brezžične funkcije
Party Chain
Na enoti Party Host pritisnite
W.PARTY CHAIN.
Opomba
Če spremenite funkcijo ali izklopite
gostitelja Party Host, se izklopi tudi
brezžična funkcija Party Chain.
59SL
Odklop gosta »Party Guest« iz
brezžične funkcije Party Chain
Pritisnite W.PARTY CHAIN na gostu
Party Guest, ki ga želite odklopiti.
V tem primeru ostali udeleženci
v brezžičnem načinu Party Chain
ostanejo aktivni.
Opomba
Če spremenite funkcijo ali izklopite
določenega gosta Party Guest, tega
gosta Party Guest odklopite iz brezžične
povezave Party Chain.
Sinhronizacija nastavitev
brezžične verige Party Chain
Ko je brezžična veriga Party Chain
oblikovana, se spremenijo naslednje
nastavitve na enotah Party Host in
Party Guests:
—nastavitve
—
za Mega Bass
na enotah Party Guests se
sinhronizirajo z gostiteljem
Party Host;
—nastavitve
—
za Party Light
na enotah Party Guests se
sinhronizirajo z gostiteljem
Party Host;
—DJ-učinki
—
na enotah Party Host in
Party Guests se izklopijo;
—nastavitve
—
za Karaoke (Vocal
Fader, Key Control in orodje za
spremembo glasu) na enotah
Party Host in Party Guests se
izklopijo;
—nastavitve
—
za Sound Field se
ponastavijo na privzeto na vseh
enotah Party Host in Party Guests.
Če spodnje nastavitve spremenite
na gostitelju Party Host, se skladno
s tem spremenijo tudi nastavitve na
enotah Party Guests.
—Nastavitev
—
Mega Bass
—Nastavitev
—
Party Light
60SL
Ko dvignete glasnost na enoti Party
Host, se zviša glasnost tudi na
enotah Party Guests in obratno.
Ko izklopite enoto Party Host,
ugasnete tudi vse enote
Party Guests.
Poslušanje glasbe prek
brezžične povezave v
dveh sistemih (funkcija
za dodajanje zvočnika)
Če želite uporabljati to funkcijo,
potrebujete dva sistema MHC-V41D.
Ob povezavi dveh sistemov z
brezžično tehnologijo BLUETOOTH
lahko glasbo predvajate bolj
dinamično. Izbirate lahko tudi med
dvojnim načinom (dva sistema
predvajata isti zvok) in načinom
stereo (stereo zvok) za zvočni izhod.
V naslednjih korakih sta sistema
opisana kot "sistem " (ali
gostiteljev sistem) in "sistem "
(ali gostov sistem).
Opomba
•• Za upravljanje te funkcije na pametnem
telefonu/iPhonu morate uporabiti
aplikacijo "Sony | Music Center".
Za podrobnosti o aplikaciji
"Sony | Music Center" glejte razdelek
"Nadzor sistema s pametnim telefonom
ali tabličnim računalnikom (Sony |
Music Center)" (stran 46).
•• Pred uporabo funkcije za dodajanje
zvočnika preverite, da je pametni
telefon že povezan s sistemom .
Če sistem s pametnim telefonom
ni povezan, ga povežite. (Glejte
»Seznanjanje sistema z napravo
BLUETOOTH« (stran 41).)
•• Kadar uporabljate funkcijo za dodajanje
zvočnika, preklopite na kodek SBC. Za
podrobnosti glejte »Nastavitev zvočnih
kodekov BLUETOOTH« (stran 44).
Nastavitev in uporaba funkcije
za dodajanje zvočnika
1 Sistema MHC-V41D približajte
na 1 meter.
2 Pritisnite BLUETOOTH na
sistemu  in , da izberete
funkcijo BLUETOOTH.
Na zaslonu se prikaže
"BLUETOOTH".
3 Sistem  in napravo
BLUETOOTH povežite s
povezavo BLUETOOTH
(stran 41).
4Zaženite aplikacijo
"Sony | Music Center" in sledite
navodilom na zaslonu, da
zaženete funkcijo Speaker Add
za sistem  in sistem .
V sistemu  se na zaslonu prikaže
"HOST", v sistemu  pa "GUEST".
5 S pomočjo aplikacije
"Sony | Music Center" na
pametnem telefonu/iPhonu
nastavite izhodni način.
•• Double Mode: oddaja stereo zvok
iz obeh iz obeh sistemov.
•• Stereo mode – desni: oddaja
mono zvok desnega kanala iz
sistema  in levega kanala iz
sistema .
•• Stereo mode – levi: oddaja mono
zvok levega kanala iz sistema 
in desnega kanala iz sistema .
6Zaženite predvajanje v napravi
BLUETOOTH in prilagodite
glasnost.
Za podrobnosti glejte »Poslušanje
glasbe v napravi BLUETOOTH«
(stran 42).
Opomba
Ko uporabljate mikrofon ali igrate kitaro
v gostiteljskem sistemu, sistem, povezan
kot gost, ne bo oddajal zvoka.
Sinhronizacija nastavitev z
dodanim zvočnikom
Ko vzpostavite povezavo z dodanim
zvočnikom, se naslednje nastavitve
sistema, ki je povezan kot gost,
sinhronizirajo z nastavitvami v
gostiteljskem sistemu:
—Nastavitev
—
glasnosti
—Nastavitev
—
Mega Bass
—Nastavitve
—
za zvočno polje in
Custom EQ
—Nastavitve
—
DJ-Effect
—Nastavitve
—
Party Light in način
osvetlitve
Ko zgornje nastavitve spremenite v
gostiteljskem sistemu ali sistemu, ki
je povezan kot gost, se nastavitve v
drugem sistemu sinhronizirajo.
Ko izklopite gostiteljski sistem, se
sistem, ki je povezan kot gost, prav
tako izklopi.
Opomba
•• Če med uporabo funkcije za dodajanje
zvočnika ponastavite enega od obeh
sistemov, izklopite drugi sistem. Če
drugega sistema ne izklopite, preden
znova zaženete funkcijo za dodajanje
zvočnika, lahko pride do težav pri
vzpostavitvi povezave BLUETOOTH ali
predvajanju zvoka.
61SL
•• Naslednje funkcije ne delujejo sistemu,
ki je povezan kot gost:
—— Izklopni časovnik
—— Samodejna funkcija pripravljenosti
—— Ključavnica za otroke
—— Način za prepoznavanje gibov
—— Utišanje vokalov; tonaliteta
in točkovanje
—— Daljinski upravljalnik
Izklop funkcije za dodajanje
zvočnika
Upoštevajte navodila v aplikaciji
"Sony | Music Center".
Namig
Če funkcije ne izklopite, sistem skuša
ponovno vzpostaviti najnovejšo
povezavo ob naslednjem vklopu sistema.
Uživanje v glasbi z lučjo
za zabavo in
osvetlitvijo zvočnika
V glasbi lahko uživate ob LEDosvetlitvi na enoti.
1 Večkrat pritisnite PARTY LIGHT,
da izberete "LED ON".
2 Pritiskajte LIGHT MODE, da
spremenite način osvetlitve.
Namig
Način osvetlitve je drugačen, ko je
aktivirana brezžična funkcija Party Chain.
Izklop luči za zabavo in
osvetlitve zvočnika
Z večkratnim pritiskom gumba
PARTY LIGHT izberite "LED OFF".
62SL
Opomba
•• Ko luč za zabavo sveti, ne glejte
neposredno v del, ki oddaja svetlobo.
•• Če je osvetlitev premočna, vklopite luč v
prostoru ali izklopite osvetlitev.
•• Ko je vklopljen prikaz, lahko luč za
zabavo in osvetlitev zvočnika poljubno
prižigate in ugašate.
Petje ob spremljavi:
karaoke
Priprava za karaoke
1 Večkrat pritisnite MIC LEVEL –
(ali MIC/GUITAR LEVEL – na
enoti), da znižate raven
glasnosti mikrofona.
2 Na enoti pritiskajte GUITAR,
dokler se indikator GUITAR
ne izklopi.
3 Priklopite dodaten mikrofon v
vtičnico MIC1 ali MIC2/GUITAR
na enoti.
Priklopite drug dodaten mikrofon,
če želite peti v duetu.
4Začnite predvajanje glasbe in
prilagodite glasnost mikrofona.
5 Večkrat pritisnite MIC ECHO, da
prilagodite učinek odmeva.
6Začnite peti ob glasbi.
Uporaba upravljanja z gibi med
karaokami
Glejte »Uporaba funkcije upravljanje
z gibi med funkcijo Karaoke«
(stran 50).
Opomba
•• Večkrat pritisnite MIC LEVEL +/–
(MIC/GUITAR LEVEL +/– na enoti), da
prilagodite raven glasnosti mikrofona.
Ravni glasnosti mikrofona ni mogoče
nastaviti s tipko VOLUME +/– na enoti ali
 +/– na daljinskem upravljalniku.
•• V primeru zvočne resonance:
—— oddaljite mikrofon od sistema;
—— zamenjajte smer mikrofona;
—— večkrat pritisnite MIC LEVEL – (ali
MIC/GUITAR LEVEL – na enoti);
—— večkrat pritisnite MIC ECHO, da
nastavite jakost odmeva.
•• Med prenosom prek povezave USB zvok
mikrofona ne bo prenesen v napravo
USB.
•• Ob uporabi brezžične funkcije Party
Chain ali funkcije za dodajanje zvočnika
se zvok mikrofona predvaja le v sistemu,
na katerega je priključen.
Zmanjšanje zvoka vokala
V stereo viru lahko zmanjšate
zvok vokala.
Večkrat pritisnite VOCAL FADER, da
izberete "ON V.FADER".
Če želite preklicati učinek Vocal Fader,
večkrat pritisnite VOCAL FADER, da
izberete "OFF".
Vklop načina točkovanja
karaok (način točkovanja)
Funkcijo točkovanja lahko uporabite
samo ob priključenem mikrofonu.
Točke se prištejejo na lestvici od 0
do 99 s primerjavo vašega glasu z
glasbenim virom.
1 Zaženite predvajanje glasbe.
2 Preden začnete peti, pritisnite
SCORE.
3 Po več kot eni minuti petja
znova pritisnite SCORE, da si
ogledate svoje točke.
Spreminjanje glasu
Ko govorite ali pojete v mikrofon,
lahko spremenite svoj glas. Na voljo
je 7 različnih vzorcev.
Večkrat pritisnite VOICE CHANGER,
da spremenite učinek glasu.
Izklop učinka
Z večkratnim pritiskom gumba
VOICE CHANGER izberite "OFF".
Spreminjanje tonalitete
(Key Control)
Pritisnite KEY CONTROL / ,
da prilagodite svojemu
vokalnemu razponu.
63SL
Uživanje v zvoku kitare
(način kitare)
Zvoku kitare lahko prisluhnete,
če kitaro priključite na vhod
MIC2/GUITAR na enoti. Če priključite
mikrofon v vtičnico MIC1 na enoti,
lahko poleg igranja kitare tudi
pojete.
Poleg tega lahko zvoke kitare
spremenite, če izberete različne
učinke.
Z gumbi na vrhu plošče na enoti
izvedite to dejanje.
raven glasnosti kitare na svoji kitari,
dokler popačeni zvok ne izgine.
Če je raven glasnosti kitare prenizka,
na enoti večkrat pritisnite gumb
MIC/GUITAR LEVEL +, da nastavite
glasnost kitare.
•• Med igranjem kitare lahko nastavite
učinek odmeva, če večkrat pritisnete
gumb MIC ECHO.
•• Preden odklopite kitaro iz
sistema, na enoti večkrat pritisnite
MIC/GUITAR LEVEL –, da zmanjšate
glasnost kitare.
Izklop načina kitare
1 Večkrat pritisnite
Pritiskajte GUITAR, dokler se
indikator GUITAR ne izklopi.
2 S kablom za instrumente (ni
Prostoročno
telefoniranje
MIC/GUITAR LEVEL –, da znižate
raven glasnosti kitare.
priložen) priključite kitaro (ni
priložena) v vtičnico
MIC2/GUITAR.
3 Pritiskajte GUITAR, da izberete
želen učinek kitare.
•• "CLEAN": oddaja originalni zvok
kitare. Priporočljivo za električne
kitare in elektro-akustične kitare.
•• "O.DRIVE": oddaja popačen zvok,
podoben hreščečemu ojačevalcu
kitare. Priporočljivo za električne
kitare.
•• "BASS": oddaja originalni zvok
kitare. Priporočljivo za bas kitare.
Indikator GUITAR zasveti.
4Začnite igrati kitaro in
prilagodite glasnost kitare.
Sistem oddaja zvok kitare.
64SL
Opomba
•• Če je zvok kitare popačen, znižajte
Za prostoročno telefoniranje
potrebujete mobilni telefon s
povezavo BLUETOOTH, ki podpira
profil HFP (prostoročno) ali HSP (s
slušalkami).
Če želite uporabiti to funkcijo,
se prepričajte, da je povezava
BLUETOOTH vzpostavljena.
Z gumbi na vrhu plošče na enoti
izvedite to dejanje.
Opomba
•• Glede na model mobilnega telefona,
nameščeni operacijski sistem
ali aplikacije nekatere funkcije
prostoročnega telefoniranja morda ne
bodo pravilno delovale.
•• Prostoročno klicanje ne deluje, če
na sistem povežete dve napravi
BLUETOOTH ali več.
•• Če klicatelj ne sliši vašega glasu ali ga
Sprejem klica
1 Ob dohodnih klicih pritisnite
.
Ko sprejmete klic, se predvajanje
začasno ustavi in prek zvočnika
zaslišite melodijo zvonjenja.
Sistem na zaslonu prikaže številko
ali ime klicatelja.
komaj sliši, govorite bližje vgrajenemu
mikrofonu sistema.
•• Če je razdalja med sistemom in
mobilnim telefonom BLUETOOTH
premajhna, lahko pride do šumenja.
Če slišite šumenje, mobilni telefon s
povezavo BLUETOOTH odmaknite proč.
Namig
•• Če mobilni telefon BLUETOOTH poleg
Opomba
Če ob dohodnem klicu pridržite
klic zavrne.
, se
2 Za pogovor uporabite v sistem
vgrajeni mikrofon.
3 Za končanje klica pritisnite
.
možnosti HFP podpira tudi HSP, ga
nastavite na HFP.
•• Če ste pred klicem poslušali glasbo, se
po koncu klica predvajanje nadaljuje.
•• Delovanje se lahko razlikuje glede
na mobilni telefon BLUETOOTH.
Upoštevajte navodila za uporabo, ki so
priložena mobilnemu telefonu.
Vzpostavitev klica
1 Za klicanje uporabite mobilni
telefon, povezan prek
BLUETOOTH.
Ob klicanju se predvajanje začasno
ustavi in sistem predvaja zvok
zvonjenja.
2 Ko klicana oseba sprejme klic,
za pogovor uporabite v sistem
vgrajeni mikrofon.
3 Za končanje klica pritisnite
.
Preklapljanje izhodnega
signala telefonskega klica s
sistema na mobilni telefon in
obratno.
Med pogovorom pridržite
.
Opomba
•• Glasnost za predvajanje glasbe in klice
ni enaka. Prilagodite glasnost med
klicanjem.
65SL
Uporaba funkcije
glasovne pomoči na
pametnem telefonu
Ta funkcija deluje samo v aplikaciji
Google na pametnih telefonih
Android in s Siri na iPhone/iPod.
S funkcijo glasovne pomoči lahko
kličete z glasovnimi ukazi.
Če uporabljate aplikacijo Google
na pametnih telefonih Android
ali Siri na napravah iPhone/iPod,
lahko pametni telefon Android ali
napravo iPhone/iPod upravljate z
govorjenjem v vgrajeni mikrofon.
Za pametne telefone Android:
Za zagon aplikacije Google glejte
navodila za uporabo, priložena
pametnemu telefonu Android.
Za podrobnosti o aplikaciji Google
glejte navodila za uporabo
ali spletno mesto za podporo
pametnim telefonom Androidom ali
spletno mesto Google Play.
Če želite več informacij glede
aplikacij, ki delujejo z aplikacijo
Google, glejte navodila za uporabo,
priložena pametnemu telefonu
Android.
Mogoče aplikacije Google ne boste
mogli zagnati iz sistema, odvisno
od specifikacij vašega pametnega
telefona Androida.
Za iPhone/iPod:
Upoštevajte navodila za uporabo, ki
so priložena napravi iPhone/iPod, za
zagon Siri.
Podrobnosti o aplikaciji Siri si
oglejte v navodilih za uporabo ali
na spletnem mestu za podporo
napravam iPhone/iPod.
Če želite več informacij glede
aplikacij, ki delujejo s Siri, glejte
navodila za uporabo, priložena
napravi iPhone/iPod.
Opomba
Morda boste potrebovali najnovejšo
različico aplikacije.
1 Aktivirajte aplikacijo Google ali
vklopite Siri.
2 Sistem povežite s pametnim
telefonom Android ali napravo
iPhone/iPod prek povezave
BLUETOOTH.
3 Ko je Android ali iPhone/iPod v
stanju pripravljenosti ali
predvaja glasbo, pritisnite
da aktivirate aplikacijo
Google Siri.
,
Aplikacija Google ali Siri se aktivira
in zaslišali boste zvok ob zagonu.
4S pomočjo vgrajenega
mikrofona glasno povejte
zahtevo v aplikacijo Google*
ali Siri.
* Če je po zagonu aplikacije Google
preteklo že nekaj časa brez zahtev,
zaslišite pisk in aplikacija Google
se izklopi.
66SL
Uporaba izklopnega
časovnika
Po predhodno nastavljenem času se
sistem samodejno izklopi.
Večkrat pritisnite SLEEP, da
izberete želeni čas.
Če želite preklicati izklopni časovnik,
pritiskajte SLEEP, da izberete možnost
"OFF".
Namig
Če želite preveriti preostali čas pred
izklopom sistema, pritisnite SLEEP.
Uporaba glasovnih
navodil
Nastavitev ravni glasnosti
glasovnih navodil
1 Pritisnite OPTIONS.
2 Pritiskajte / , da izberete
"SAMPLER", in nato pritisnite
.
3 Večkrat pritisnite
/ in nastavite
raven glasnosti glasovnih
navodil, nato pa pritisnite .
Uporaba dodatne
opreme
1 Pritiskajte  –, dokler se na
zaslonu ne pojavi "VOL MIN".
2 Priključite dodatno opremo
(stran 19).
Glasovna navodila slišite, ko
sistem vstopi v način seznanjanja
za BLUETOOTH ali ko naprava
BLUETOOTH vzpostavlja ali prekinja
povezavo s sistemom.
3 Večkrat pritisnite FUNCTION, da
1 Pritisnite OPTIONS.
5 Večkrat pritisnite  +, da
Na zaslonu se prikaže meni
možnosti.
2 Večkrat pritisnite
/ , da
izberete "VOICE GUIDANCE",
nato pa pritisnite .
3 Pritisnite
/ , da izberete "ON",
in nato pritisnite .
Glasovna navodila so vklopljena. Za
izhod iz menija z možnostmi
pritisnite OPTIONS.
izberete "AUDIO IN".
4Zaženite predvajanje s
priključeno opremo.
prilagodite glasnost.
Opomba
Sistem lahko samodejno preklopi v stanje
pripravljenosti, če je raven glasnosti
priključene opreme prenizka. Prilagodite
raven glasnosti opreme.
Za izklop funkcije samodejnega preklopa
v stanje pripravljenosti glejte razdelek
»Nastavitev funkcije samodejnega
preklopa v stanje pripravljenosti«
(stran 68).
Izklop glasovnih navodil
Ponovite zgornje korake in pri 3.
koraku izberite "OFF".
67SL
Onemogočanje
gumbov na enoti
(ključavnica za otroke)
Na enoti lahko onemogočite različne
gumbe (razen gumba ), da
preprečite nenamerno upravljanje,
na primer zaradi razigranih otrok.
Na enoti pritisnite gumb  za več
kot 5 sekund.
Na zaslonu se prikaže
"CHILD LOCK ON".
Sistem lahko upravljate le z gumbi na
daljinskem upravljalniku.
Za izklop ključavnice za otroke pridržite
gumb  na enoti vsaj za 5 sekund,
dokler se na zaslonu ne prikaže
sporočilo "CHILD LOCK OFF".
Opomba
•• Funkcija ključavnice za otroke bo
samodejno izklopljena, ko odklopite
napajalni kabel (glavni vod).
•• Funkcije ključavnice za otroke ni
mogoče aktivirati, ko odprete pladenj
za plošče.
Nastavitev funkcije
samodejnega preklopa
v stanje pripravljenosti
Sistem samodejno preklopi v stanje
pripravljenosti približno 15 minut
po tem, ko ne zazna delovanja ali
izhodnega zvočnega signala.
Funkcija samodejnega preklopa v
stanje pripravljenosti je privzeto
vklopljena.
1 Pritisnite OPTIONS.
Na zaslonu se prikaže meni
možnosti.
2 Večkrat pritisnite
/ , da
izberete "AutoSTBY", nato pa
pritisnite .
3 Pritiskajte
/ , da izberete "ON"
ali "OFF", nato pa pritisnite .
Za izhod iz menija z možnostmi
pritisnite OPTIONS.
Opomba
•• Približno dve minuti pred preklopom v
stanje pripravljenosti na zaslonu utripa
"AutoSTBY".
•• Funkcija samodejnega preklopa v stanje
pripravljenosti ne deluje v teh primerih:
—— med funkcijo sprejemnika;
—— ko je vklopljen izklopni časovnik;
—— ko sta priključena mikrofon ali kitara;
—— ko je sistem gost Party Guest v
brezžični funkciji Party Chain ali
sistem gosta Guest v funkciji za
dodajanje zvočnika.
Posodabljanje
programske opreme
V prihodnosti bodo morda na voljo
posodobitve za programsko opremo
tega sistema.
Predhodno nameščeno programsko
opremo lahko posodobite prek
spodnjih spletnih strani.
Za posodobitev programske opreme
sledite spletnim navodilom.
Za uporabnike v Latinski Ameriki:
http://esupport.sony.com/LA
Za uporabnike v Evropi in Rusiji:
http://www.sony.eu/support
Za uporabnike v drugih državah/
regijah:
http://www.sony-asia.com/support
68SL
Dodatne informacije
Odpravljanje težav
Če imate težavo s sistemom, jo
poiščite na spodnjem seznamu
za odpravljanje težav in jo ustrezno
odpravite.
Če se na zaslonu prikaže
"PROTECTX" (X predstavlja
številko), na zaslonu utripa
napis "CHECK MANUAL".
Takoj iztaknite napajalni kabel in
preverite, ali kaj blokira odprtine
za prezračevanje enote.
Če kljub preverjanju niste našli
težave, znova vtaknite napajalni
kabel in vklopite sistem. Če
težava ni odpravljena, se obrnite
na najbližjega prodajalca
izdelkov Sony.
Splošno
Izdelek se ne vklopi.
•• Preverite, ali je napajalni kabel
ustrezno povezan.
Sistem je preklopil v stanje
pripravljenosti.
•• Ne gre za okvaro. Sistem
samodejno preklopi v stanje
pripravljenosti približno 15 minut
po tem, ko ne zazna delovanja
ali izhodnega zvočnega signala
(stran 68).
Pri povezavi prek vhoda HDMI OUT
(TV) ARC se slika/zvok ne predvaja.
•• Spremenite nastavitev v
možnosti [HDMI SETUP] –
[HDMI RESOLUTION]. Težava je
morda odpravljena.
•• Oprema, povezana z vhodom
HDMI OUT (TV) ARC, ni skladna
s formatom zvočnega signala.
V tem primeru [HDMI SETUP] –
[AUDIO (HDMI)] nastavite na [PCM]
(stran 35).
•• Poskusite naslednje:
—Izklopite
—
in znova vklopite
sistem.
—Izklopite
—
in znova vklopite
priključeno opremo.
—Iztaknite
—
in znova vtaknite kabel
HDMI.
Zvok mikrofona se ne predvaja.
•• Nastavite glasnost mikrofona.
•• Zagotovite, da je mikrofon
ustrezno priključen v priključek
MIC1 ali MIC2/GUITAR na enoti.
•• Preverite, ali je mikrofon vklopljen.
Sistem ne predvaja zvoka
televizorja. Na zaslonu se
prikažeta "CODE 01" in "SGNL ERR".
•• Ta sistem podpira le formate
dvokanalnega linearnega PCM-ja.
Preverite nastavitve avdio izhoda
televizorja in jih spremenite v
način izhoda PCM, če je izbran
samodejni način.
•• Prepričajte se, da je nastavitev
izhoda zvočnikov na televizorju
nastavljena na zunanje zvočnike.
Zvok se ne predvaja.
•• Prilagodite glasnost.
•• Preverite povezavo morebitne
dodatne opreme (stran 19).
•• Vklopite vso priključeno opremo.
•• Izključite napajalni kabel, ga znova
priključite in vklopite sistem.
69SL
Sliši se glasno šumenje ali brnenje.
•• Premaknite sistem stran od
virov šuma.
•• Sistem odmaknite od neonskih
znakov in fluorescentne svetlobe.
•• Sistem priključite v drugo
električno vtičnico.
•• Na napajalni kabel namestite filter
za šume (ni priložen).
•• Izklopite električno opremo
v bližini.
•• Zvok ventilatorjev je mogoče
slišati, ko je sistem vklopljen. Ne
gre za okvaro.
Daljinski upravljalnik ne deluje.
•• Odstranite vse predmete med
daljinskim upravljalnikom in
enoto.
•• Daljinski upravljalnik premaknite
bližje enoti.
•• Daljinski upravljalnik usmerite
proti senzorju enote.
•• Zamenjajte baterije (R03/
velikost AAA).
•• Enoto odmaknite od vira
fluorescentne svetlobe.
Zasliši se zvok.
•• Zmanjšajte glasnost.
•• Mikrofon in kitaro premaknite
stran od sistema ali spremenite
smer mikrofona.
Barve na televizijskem zaslonu
niso prikazane pravilno.
•• Takoj izklopite televizor in ga
znova vklopite po 15–30 minutah.
Če barve še vedno niso prave,
povečajte razdaljo med sistemom
in televizorjem.
Ko pritisnete poljubni gumb na
enoti, se prikaže "CHILD LOCK".
•• Izključite funkcijo zaklepa za
otroke (stran 68).
70SL
Ob vklopu sistema se zasliši klik.
•• To je zvok delovanja, ki se zasliši
na primer ob vklopu ali izklopu
sistema. Ne gre za okvaro.
Predvajalnik plošč
Pladenj za plošče se ne odpre in na
zaslonu se prikaže "LOCKED".
•• Obrnite se na najbližjega
prodajalca izdelkov Sony ali
na lokalnega pooblaščenega
serviserja izdelkov Sony.
Pladenj za plošče se ne zapre.
•• Ustrezno vstavite ploščo.
Plošča se ne izvrže.
•• Plošče ni mogoče izvreči med
sinhroniziranih prenosom ali
prenosom REC1. S pritiskom
gumba  prekličite prenos in nato
pritisnite  na enoti, da plošča
izskoči.
•• Obrnite se na najbližjega
prodajalca izdelkov Sony.
Predvajanje se ne začne.
•• Očistite ploščo (stran 79).
•• Znova vstavite ploščo.
•• Vstavite ploščo, ki jo ta sistem
lahko predvaja (stran 9).
•• Odstranite ploščo in z nje obrišite
vlago, nato pustite sistem
vklopljen nekaj ur, da vlaga izhlapi.
•• Področna koda na DVD VIDEO se
ne ujema s sistemom.
Zvok je prekinjen.
•• Očistite ploščo (stran 79).
•• Znova vstavite ploščo.
•• Postavite enoto na mesto, kjer
ni vibracij.
Sistem ne začne predvajati
prvega posnetka.
•• Način predvajanja nastavite na
običajno predvajanje (stran 29).
•• Izbrana je bila možnost
nadaljevanja predvajanja. Dvakrat
pritisnite . Nato pritisnite , da
zaženete predvajanje.
Nekaterih funkcij, kot so
zaustavitev, osredotočeno iskanje,
predvajanje v počasnem posnetku,
ponavljajoče se predvajanje
ali naključno predvajanje, ni
mogoče izvesti.
•• Odvisno od plošče morda ne
boste mogli izvesti nekaterih od
zgornjih postopkov. Upoštevajte
navodila za uporabo, ki so bila
priložena plošči.
DATA CD/DATA DVD (MP3, MPEG4
ali Xvid) ni mogoče predvajati.
•• Podatki niso shranjeni v podprti
obliki zapisa.
•• Pred predvajanjem morate izbrati
ustrezni način medija.
Ime mape, ime skladbe, ime
datoteke in znaki oznake ID3 se ne
prikazujejo ustrezno.
•• Različica ID3 ni v različici 1 (1.0/1.1)
ali različici 2 (2.2/2.3).
•• Sistem lahko prikaže naslednje
kode znakov:
—Velike
—
črke (A–Z)
—Številke
—
(0–9)
—Simboli
—
(< > * +, [ ] \ _)
Drugi znaki se prikažejo kot "_".
Zvok izgubi stereo učinek pri
predvajanju.
•• Izklopite učinek za utišanje
vokalov Vocal Fader (stran 63).
•• Preverite, ali je sistem ustrezno
povezan.
USB device
Prenos se ne konča uspešno.
•• Uporabljate nepodprto vrsto
naprave USB. Na spletnem mestu
poiščite informacije o združljivih
napravah USB (stran 12).
•• Naprava USB ni ustrezno
formatirana. V navodilih za
uporabo naprave USB preberite,
kako jo formatirate.
•• Izklopite sistem in odstranite
napravo USB. Če ima naprava USB
stikalo za vklop/izkop, jo izklopite
in znova vklopite, ko jo odstranite
s sistema. Nato ponovite prenos.
•• Če postopke prenosov in brisanja
ponovite večkrat, postane
struktura datotek v napravi USB
fragmentirana. V navodilih za
uporabo naprave USB preberite
več o tem, kako odpraviti težavo.
•• Med postopkom prenosa je bila
naprava USB odklopljena oz. je
bilo izklopljeno napajanje. Izbrišite
deloma preneseno datoteko in jo
prenesite še enkrat. Če težave s
tem ne odpravite, je naprava USB
morda okvarjena. V navodilih za
uporabo naprave USB preberite
več o tem, kako odpraviti težavo.
Zvočnih datotek ali map v napravi
USB ni mogoče izbrisati.
•• Preverite, ali je naprava USB
zaščitena pred pisanjem.
•• Med postopkom brisanja je bila
naprava USB odklopljena oz. je
bil izklopljeno napajanje. Izbrišite
delno izbrisane datoteke. Če
težave s tem ne odpravite, je
naprava USB morda okvarjena. V
navodilih za uporabo naprave USB
preberite več o tem, kako odpraviti
težavo.
71SL
Zvok se ne predvaja.
•• Naprava USB ni pravilno
priključena. Izklopite sistem
in znova priključite napravo
USB, nato pa vklopite sistem in
preverite, ali se na zaslonu prikaže
"USB".
Sliši se šum, zvok preskakuje ali je
popačen.
•• Uporabljate nepodprto vrsto
naprave USB. Na spletnem mestu
poiščite informacije o združljivih
napravah USB (stran 12).
•• Izklopite sistem in znova
priključite napravo USB, nato pa
sistem znova vklopite.
•• Zvočni podatki že v osnovi
vsebujejo šum oziroma so
popačeni. Med prenosom je lahko
v datoteko vstopil šum. Izbrišite
datoteko in znova poskusite
opraviti prenos.
•• Bitna hitrost pri šifriranju zvočne
datoteke je bila nizka. V napravo
USB pošljite zvočno datoteko z
višjo bitno hitrostjo.
Na zaslonu je dalj časa prikazano
sporočilo "READING" ali pa dolgo
traja, da se predvajanje začne.
•• Postopek branja lahko traja dalj
časa v naslednjih primerih.
—Na
— napravi USB je veliko map ali
datotek (stran 11).
—Datotečna
—
struktura je zelo
zapletena.
—Pomnilnik
—
je zelo velik.
—Notranji
—
pomnilnik je
fragmentiran.
Na zaslonu se prikaže "NO FILE".
•• Sistem je v načinu posodobitve
programske opreme in vsi gumbi
(razen ) so izklopljeni. Na
enoti pritisnite , da prekličete
posodobitev programske opreme.
72SL
Na zaslonu se prikaže
"OVER CURRENT".
•• Zaznana je bila težava v zvezi z
ravnjo električnega toka iz vrat
(USB) . Odklopite napajalni kabel
in napravo USB odstranite iz vrat.
Preverite, ali je z napravo USB vse
v redu. Če težave z zaslonom ne
morete odpraviti, se obrnite na
najbližjega prodajalca izdelkov
Sony.
Nepravilen prikaz.
•• Podatki, shranjeni v napravi USB,
so morda poškodovani, zato
ponovite prenos.
•• Sistem lahko prikaže naslednje
kode znakov:
—Velike
—
črke (A–Z)
—Številke
—
(0–9)
—Simboli
—
(< > * +, [ ] \ _)
Drugi znaki se prikažejo kot "_".
Sprejemnik ne prepozna naprave
USB.
•• Izklopite sistem in znova
priključite napravo USB, nato pa
sistem znova vklopite.
•• Na spletnem mestu poiščite
informacije o združljivih napravah
USB (stran 12).
•• Naprava USB ne deluje pravilno. V
navodilih za uporabo naprave USB
preberite več o tem, kako odpraviti
težavo.
Predvajanje se ne začne.
•• Izklopite sistem in znova
priključite napravo USB, nato pa
sistem znova vklopite.
•• Na spletnem mestu poiščite
informacije o združljivih napravah
USB (stran 12).
Predvajanje se ne zažene pri prvi
datoteki.
•• Način predvajanja nastavite na
običajno predvajanje (stran 29).
Datotek ni mogoče predvajati.
•• Pred predvajanjem morate izbrati
ustrezni način medija.
•• Podprte so samo naprave USB z
datotečnim sistemom FAT16 ali
FAT32.*
•• Če uporabljate napravo USB, ki je
razdeljena na particije, je mogoče
predvajati samo datoteke na prvi
particiji.
* Ta sistem podpira formata FAT16 in
FAT32, vendar ni nujno, da ta formata
FAT podpirajo tudi naprave USB. Več
informacij poiščite v navodilih za
uporabo posamezne naprave USB ali se
obrnite na proizvajalca.
Slika
Ni slike.
•• Preverite, ali je sistem ustrezno
priključen.
•• Če je video kabel ali kabel HDMI
poškodovan, ga zamenjajte
z novim.
•• Enoto morate povezati z vhodno
vtičnico HDMI ali z vhodno
video vtičnico na televizorju
(stran 45).
•• Televizijo morate vklopiti in
ustrezno nastaviti.
•• Izberite vhod glede na povezavo
na televizorju, da si boste lahko
ogledali slike s sistema.
•• (Razen za modele v Latinski
Ameriki, Evropi in Rusiji) Barvni
sistem morate ustrezno nastaviti
glede na barvni sistem televizorja.
Prihaja do šuma slike.
•• Očistite ploščo (stran 79).
•• Če video signal slike iz sistema
potuje do televizorja prek
videorekorderja, lahko signal za
zaščito pred kopiranjem, ki se
uporablja pri nekaterih DVD VIDEO
ploščah, zmanjša kakovost slike.
•• (Razen za modele v Latinski
Ameriki, Evropi in Rusiji) Ko
predvajate ploščo VIDEO CD,
posneto v drugačnem barvnem
sistemu od tega, ki ste ga nastavili
za sistem, se lahko slika popači
(stran 23, 34).
•• (Razen za modele v Latinski
Ameriki, Evropi in Rusiji) Nastavite
barvni sistem, ki se bo ujemal s
televizorjem (stran 23, 34).
Razmerja stranic televizijskega
zaslona ni mogoče spremeniti.
•• Razmerje strani je fiksno na DVD
VIDEO ploščah in v videodatoteki.
•• Odvisno od televizorja morda
ni mogoče spremeniti razmerja
stranic.
Jezika zvočnega posnetka ni
mogoče spremeniti.
•• Večjezični posnetki niso posneti
na DVD VIDEO plošči, ki se
predvaja.
•• DVD VIDEO ne dovoli spreminjanja
jezika na zvočnem posnetku.
Jezika podnapisov ni mogoče
spremeniti.
•• Večjezični podnapisi niso posneti
na DVD VIDEO plošči, ki se
predvaja.
•• DVD VIDEO ne dovoli spreminjanja
podnapisov.
Podnapisov ni mogoče izklopiti.
•• DVD VIDEO ne dovoli izklopa
podnapisov.
73SL
Kotov snemanja ni mogoče
spreminjati.
•• Posnetki z več zornih kotov niso
posneti na DVD VIDEO plošči, ki
se predvaja.
•• DVD VIDEO ne dovoli spreminjanja
kotov.
Sprejemnik*
Sliši se glasno brnenje ali šum ali
pa sprejem postaj ni mogoč.
•• Pravilno priključite anteno.
•• Premaknite anteno in spremenite
njeno usmeritev, da dosežete
dober sprejem.
•• Izklopite električno opremo
v bližini.
* Radijskega signala morda ne bo
mogoče sprejeti, odvisno od pogojev za
radijske valove ali od okoliških stavb na
vašem območju.
Naprava BLUETOOTH
Postopka seznanjanja ni mogoče
izvesti.
•• Napravo BLUETOOTH postavite
bližje sistemu.
•• Če so v bližini sistema še
druge naprave BLUETOOTH,
seznanjanje morda ne bo mogoče.
V tem primeru druge naprave
BLUETOOTH izklopite.
•• Prepričajte se, da vnesete pravilno
geslo, ko izbirate ime sistema (ta
sistem) v napravi 74.
Naprava BLUETOOTH ne more
zaznati sistema ali pa se na
zaslonu prikaže "BT OFF".
•• Signal BLUETOOTH nastavite na
"BT ON" (stran 45).
74SL
Povezava ni mogoča.
•• Naprava BLUETOOTH, ki ste jo
želeli povezati, ne podpira profila
A2DP in je ni mogoče povezati s
sistemom.
•• Omogočite funkcijo BLUETOOTH
naprave BLUETOOTH.
•• Vzpostavite povezavo iz naprave
BLUETOOTH.
•• Podatki o seznanjanju oz.
registraciji so bili izbrisani.
Ponovno opravite postopek
seznanjanja.
Zvok preskakuje, niha ali pa je
prekinjena povezava.
•• Sistem in naprava BLUETOOTH sta
preveč oddaljena.
•• Če so med sistemom in napravo
BLUETOOTH fizične ovire, jih
odstranite ali zaobidite.
•• Če je v bližini oprema, ki proizvaja
elektromagnetno sevanje,
kot na primer brezžični LAN,
druga naprava BLUETOOTH ali
mikrovalovna pečica, jo odstranite.
Zvoka naprave BLUETOOTH ni
mogoče slišati prek tega sistema.
•• Najprej povečajte glasnost na
napravi BLUETOOTH, nato pa
glasnost prilagajajte z gumbom
 +/–.
Sliši se glasno brnenje, šum ali
popačeni zvok.
•• Če so med sistemom in napravo
BLUETOOTH fizične ovire, jih
odstranite ali zaobidite.
•• Če je v bližini oprema, ki proizvaja
elektromagnetno sevanje,
kot na primer brezžični LAN,
druga naprava BLUETOOTH ali
mikrovalovna pečica, jo odstranite.
•• Zmanjšajte glasnost povezane
naprave BLUETOOTH.
Upravljanje z gibi
Funkcije upravljanja z gibi ni
mogoče vklopiti.
•• Večkrat pritisnite
GESTURE ON/OFF, dokler
ne zasveti indikator
GESTURE ON/OFF.
•• Prepričajte se, da ni vklopljena
funkcija ključavnice za otroke
(stran 68).
Funkcija upravljanja z gibi ne
deluje pravilno.
•• Pri izvajanju gibov, dajte roko bliže
senzorju GESTURE CONTROL
(stran 48).
•• Gib izvajajte počasneje.
•• Pred začetkom uporabe
upravljanja z gibi izberite pravi
način (PLAYBACK, DJ, SAMPLER ali
KARAOKE) (stran 48, 50).
•• Na napajalni kabel namestite filter
za šume (ni priložen).
•• Izklopite električno opremo
v bližini.
Control for HDMI
(»BRAVIA« Sync)
Sistem se ne vklopi, tudi če je
televizor vklopljen.
•• Pridržite SHIFT in pritisnite SETUP,
nato pa možnost [HDMI SETUP] –
[CONTROL FOR HDMI] nastavite
na [ON] (stran 36). Televizor
mora podpirati funkcijo Control for
HDMI (stran 53). Če želite več
informacij, preberite navodila za
uporabo televizorja.
•• Preverite nastavitve zvočnikov
televizorja. Napajanje sistema
se sinhronizira z nastavitvami
zvočnikov televizorja. Če želite več
informacij, preberite navodila za
uporabo televizorja.
•• Če so bili vir zvoka prejšnjič
zvočniki televizorja, se sistem
ne bo vklopil, tudi če je televizor
vklopljen.
Sistem se izklopi, ko izklopite
televizor.
•• Preverite nastavitev [HDMI SETUP]
– [STANDBY LINKED TO TV]
(stran 36). Kadar je možnost
[STANDBY LINKED TO TV]
nastavljena na [ON], se sistem
samodejno izklopi, ko izklopite
televizor, ne glede na vhod.
75SL
Sistem se ne izklopi, tudi če se
izklopi televizor.
•• Preverite nastavitev [HDMI SETUP]
– [STANDBY LINKED TO TV]
(stran 36).
Če želite, da se sistem ne glede
na vhod samodejno izklopi ob
izklopu televizorja, nastavite
možnost [STANDBY LINKED TO TV]
na [ON]. Televizor mora
podpirati funkcijo Control for
HDMI (stran 53). Če želite več
informacij, preberite navodila za
uporabo televizorja.
Sistem ne oddaja zvoka
televizorja.
•• Preverite vrsto in povezavo kabla
HDMI ali zvočnega kabla, ki je
priključen na sistem in televizor
(stran 21).
•• Če je televizor združljiv s funkcijo
Audio Return Channel (ARC),
mora biti sistem priključen na
vhod HDMI IN na televizorju, ki
podpira povratni zvočni kanal
(stran 21). Če zvok še vedno
ni predvajan oziroma je zvočni
signal prekinjen, priključite zvočni
kabel (ni priložen) in pridržite
SHIFT ter pritisnite SETUP, nato
pa funkcijo [HDMI SETUP] –
[AUDIO RETURN CHANNEL]
nastavite na [OFF] (stran 36).
•• Če televizor ni združljiv s
povratnim zvočnim kanalom
Audio Return Channel (ARC),
se zvok televizorja ne bo
predvajal prek sistema, čeprav
je sistem priključen na vhod
HDMI IN na televizorju. Če želite
predvajati zvok televizorja prek
sistema, priključite zvočni kabel
(ni priložen) (stran 22).
•• Spremenite funkcijo sistema na
"TV" (stran 22).
•• Povišajte glasnost sistema.
76SL
•• Od vrstnega reda priključitve
televizorja in sistema je odvisno,
ali bo sistem utišan in se bo na
zaslonu enote pojavil znak 
(utišanje zvoka). V tem primeru
najprej vklopite televizor in nato
sistem.
•• Nastavite zvočnike televizorja
(BRAVIA) na zvočni sistem. Za
informacije o nastavitvi televizorja
glejte navodila za nastavitev
televizorja.
Zvok se oddaja iz sistema in
televizorja.
•• Izklopite zvok sistema ali
televizorja.
•• Izhod zvočnika na televizorju
spremenite v zvočnik televizorja
ali zvočni sistem.
Funkcija Control for HDMI ne
deluje pravilno.
•• Preverite povezavo s sistemom
(stran 21).
•• Vklopite funkcijo Control for
HDMI v televizorju. Če želite več
informacij, preberite navodila za
uporabo televizorja.
•• Počakajte trenutek in nato
poskusite znova. Če odklopite
sistem, bo trajalo nekaj časa,
preden lahko opravljate postopke.
Počakajte vsaj 15 sekund in nato
poskusite znova.
•• Televizor, povezan s sistemom,
mora podpirati funkcijo Control for
HDMI.
•• Vrste in število naprav, ki jih je
mogoče upravljati s funkcijo
Control for HDMI, je omejeno s
standardom HDMI CEC, kot je
opisano spodaj:
—Snemalne
—
naprave (snemalnik
Blu-Ray Disc, DVD-snemalnik
itd.): do 3 naprave
—Predvajalne
—
naprave
(predvajalnik Blu-Ray Disc, DVDpredvajalnik itd.): do 3 naprave
(ta sistem uporablja eno od njih)
—Naprave,
—
povezane s
sprejemnikom: do 4 naprave
—Zvočni
—
sistem (sprejemnik/
slušalke): samo 1 naprava (ki jo
uporablja sistem)
Funkcija Party Chain in
dodajanje zvočnika
Žične funkcije Party Chain ni
mogoče vključiti.
•• Preverite povezave (stran 55).
•• Prepričajte se, da so zvočni kabli
pravilno priključeni.
Na zaslonu utripa "PARTY CHAIN".
•• Funkcije AUDIO IN ne morete
izbrati, če vzpostavite povezavo
 (stran 55) med delovanjem
žične funkcije Party Chain. Izberite
drugo funkcijo.
•• Pridržite PARTY CHAIN na enoti.
•• Znova zaženite sistem.
Žična funkcija Party Chain ne
deluje pravilno.
•• Izklopite sistem. Nato znova
vklopite sistem in vključite žično
funkcijo Party Chain.
Pri brezžični funkciji Party Chain ni
mogoče vzpostaviti povezave med
sistemom in napravo BLUETOOTH.
•• Ko povežete vse sisteme,
seznanite napravo BLUETOOTH z
gostiteljskim zvočnim sistemom.
Nato vzpostavite povezavo
BLUETOOTH.
Ni mogoče vzpostaviti povezave
med sistemom in napravo
BLUETOOTH pri uporabi funkcije za
dodajanje zvočnika.
•• Ko povežete dva sistema
MHC-V41D, seznanite napravo
BLUETOOTH z gostiteljskim
sistemom. Nato vzpostavite
povezavo BLUETOOTH.
Ponastavitev sistema
Če sistem vseeno ne deluje
pravilno, ga ponastavite na privzete
tovarniške nastavitve.
1 Iztaknite napajalni kabel in ga
znova vtaknite.
2 S pritiskom gumba  vklopite
sistem.
3 Pritisnite in približno 3 sekunde
pridržite gumba MEGA BASS in
GUITAR.
Na zaslonu se prikaže "RESET".
Ko je ponastavitev zaključena, se
sistem samodejno znova zažene. S
pritiskom gumba  vklopite sistem.
Vse uporabniško konfigurirane
nastavitve, kot so prednastavljene
radijske postaje, se ponastavijo na
tovarniško privzete nastavitve, in vsi
podatki o seznanjanju prek sistema
BLUETOOTH se izbrišejo.
Ponastavitev nastavitev
menija na privzete vrednosti
Nastavitve v nastavitvenem meniju
lahko ponastavite (razen nastavitve
[PARENTAL CONTROL]) na privzete
nastavitve.
77SL
1 Pridržite SHIFT in pritisnite
SETUP.
Na zaslonu televizorja se prikaže
nastavitveni meni.
E XX
(XX je
številka)
•• Obrnite se na
najbližjega prodajalca
izdelkov Sony
ali na lokalnega
pooblaščenega
serviserja izdelkov
Sony in mu zaupajte
petmestno servisno
številko.
Primer: E 61 10
2 Večkrat pritisnite
/ , da
izberete [SYSTEM SETUP], nato pa
pritisnite .
3 Večkrat pritisnite
/ , da
izberete [RESET], nato pa
pritisnite .
4 Večkrat pritisnite
/ , da
izberete [DA], nato pa pritisnite
.
To traja nekaj sekund. Med
ponastavitvijo sistema ne
pritiskajte .
Funkcija samodiagnoze
Ko se na televizijskem zaslonu
ali zaslonu sistema izpišejo
črke/številke
Ko se vklopi funkcija samodiagnoze,
da prepreči okvaro sistema, se
izpiše servisna številka. Servisno
številko sestavljajo črka in številke
(npr. C 13 50). Vzrok in navodila za
odpravljanje težave si oglejte v
naslednji tabeli.
Prvi trije
znaki
servisne
številke
Vzrok in navodila za
odpravljanje
C 13
Plošča je umazana.
•• Ploščo očistite z mehko
krpo (stran 79).
C 31
Plošča ni ustrezno
vstavljena.
•• Izklopite sistem in ga
znova vklopite. Nato
pravilno vstavite ploščo.
78SL
Sistem je z namenom
preprečevanja okvar
izvedel samodiagnozo.
Sporočila
Med delovanjem se lahko na
zaslonu prikaže ali utripa eno od
naslednjih sporočil.
CANNOT PLAY
•• Vstavljena je plošča, ki je ni
mogoče predvajati.
•• Vstavljen je plošča DVD VIDEO s
področno kodo, ki je sistem ne
podpira.
CODE 01
SGNL ERR
Zvočni signal brez podpore se
predvaja prek vhodne vtičnice HDMI
(ARC) priključenega televizorja
(stran 22).
DATA ERROR
•• Ustvari se datoteka z nepodprto
obliko zapisa.
•• Pripona datoteke se ne ujema z
obliko zapisa datoteke.
DEVICE ERROR
Sistem ni prepoznal naprave USB ali
pa je povezana neznana naprava.
DEVICE FULL
Pomnilnik naprave USB je poln.
ERASE ERROR
Brisanje zvočnih datotek ali map v
napravi USB ni uspelo.
FATAL ERROR
Naprava USB je bila odstranjena
med prenosom ali brisanjem in je
morda poškodovana.
REC ERROR
Prenos se ni začel, se je na sredini
zaustavil ali ga ni bilo mogoče
izvesti.
FOLDER FULL
Prenos v napravo USB ni mogoč, saj
že ima največje število map.
TRACK FULL
Prenos v napravo USB ni mogoč, saj
že ima največje število datotek.
NoDEVICE
Naprava USB ni priključena ali
priključena je nepodprta naprava.
Previdnostni ukrepi
NO DISC
V enoti ni plošče.
Prenašanje enote
NO MUSIC
Vir predvajanja ne vsebuje podprtih
zvočnih datotek.
Da se izognete poškodbam
mehanizma za plošče, pred
prenašanjem enote opravite
naslednji postopek.
NO SUPPORT
Priključena je nepodprta naprava
USB ali pa je naprava USB priključena
prek zvezdišča USB.
Za izvedbo tega postopka uporabite
gumbe na enoti.
NO VIDEO
Vir predvajanja ne vsebuje podprtih
videodatotek.
2 Z večkratnim pritiskom gumba
NOT USE
Poskušali ste izvesti poseben
postopek pod pogoji, pri katerih je
takšen postopek prepovedan.
OVER CURRENT
Zaznan je bil prekomeren tok prek
vrat (USB).
PROTECT
Naprava USB je zaščitena pred
pisanjem.
PUSH STOP
Poskušali ste izvesti postopek,
ki je mogoč le, ko je predvajanje
zaustavljeno.
READING
Sistem bere podatke s plošče ali iz
naprave USB. Nekateri postopki niso
na voljo.
1 S pritiskom gumba  vklopite
sistem.
FUNCTION izberite "DVD/CD".
3 Odstranite ploščo.
S pritiskom gumba  odprite in
zaprite pladenj za ploščo.
Počakajte, da se na zaslonu izpiše
"NO DISC".
4 Sistem izklopite tako, da
pritisnete .
5 Odstranite napajalni kabel.
Opombe o ploščah
•• Pred predvajanjem očistite ploščo
s čistilno krpo v smeri od sredine
navzven.
•• Za čiščenje plošč ne uporabljajte topil,
kot so bencin, razredčila ali komercialna
čistila, ali antistatičnih razpršilnikov,
ki so namenjeni za čiščenje vinilnih
gramofonskih plošč.
79SL
•• Plošč ne izpostavljajte neposredni
sončni svetlobi ali toplotnim virom, kot
so toplozračne cevi, in jih ne puščajte
v notranjosti parkiranih avtomobilov,
izpostavljenih neposredni sončni
svetlobi.
Varnost
•• Če sistema ne nameravate uporabljati
dalj časa, odklopite napajalni kabel iz
električne vtičnice. Pri izključitvi sistema
vedno primite za vtič. Ne vlecite samega
kabla.
•• Če v sistem pade predmet ali če vanj
uide tekočina, ga izključite, pred
ponovno uporabo pa mora sistem
pregledati usposobljeni serviser.
•• Napajalni kabel lahko zamenja samo
usposobljen serviser.
Ravnanje z enoto
Sistem ni vodoodporen, niti ni odporen
na kapljice. Ne smete ga zmočiti ali ga
čistiti z vodo.
Postavitev
•• Sistema ne nameščajte v nagnjen
položaj ali na mestih, ki so izjemno
topla, hladna, zaprašena, umazana,
vlažna, brez ustreznega prezračevanja
ali izpostavljena vibracijam, neposredni
sončni svetlobi ali močni svetlobi.
•• Pri postavljanju sistema na obdelano
površino (na primer z voskom, oljem,
polirnim sredstvom) bodite previdni,
da ne nastanejo madeži ali se razbarva
površina.
•• Če sistem prenesete s hladnega na
toplo mesto ali če ga postavite v zelo
vlažen prostor, se lahko na lečah enote
nabere kondenzacijska vlaga, zaradi
katere se lahko sistem okvari. V tem
primeru odstranite ploščo in pustite
sistem vklopljen približno eno uro, da
vlaga izhlapi.
Pri segrevanju
•• Segrevanje enote med delovanjem je
običajno in ni vzrok za preplah.
•• Če sistem dalj časa oddaja zvok pri
80SL
visoki glasnosti, se ne dotikajte ohišja,
saj je morda vroče.
•• Ne prekrivajte prezračevalnih odprtin.
Zvočniški sistem
Vgrajeni zvočniški sistem nima zaščite
pred vplivom magnetnega polja, zato
je lahko slika na televizorjih v bližini
motena. V tem primeru izklopite televizor,
počakajte 15–30 minut, nato pa ga znova
vklopite. Če se slika ne izboljša, sistem
odmaknite daleč stran od televizorja.
POMEMBNO OBVESTILO
Pozor: Dolgotrajen neprekinjen prikaz
mirujoče slike ali zaslonski prikaz na
televizorju prek tega sistema lahko
povzroči trajno okvaro televizijskega
zaslona. To še posebej velja za
projekcijsko televizijsko sliko.
Čiščenje ohišja
Sistem čistite z mehko krpo, rahlo
navlaženo z blago raztopino čistila.
Ne uporabljajte grobih blazinic, čistilnih
praškov ali topil, kot je razredčilo, bencin
ali alkohol.
O povezavi BLUETOOTH
•• Naprave BLUETOOTH uporabljajte na
medsebojni razdalji do 10 metrov (brez
vmesnih ovir). Obseg za učinkovito
komunikacijo med napravami je lahko
manjši pod temi pogoji:
—— ko se med napravama s povezavo
BLUETOOTH nahaja oseba, kovinski
predmet, zid ali druga ovira;
—— na mestih, kjer je nameščena
brezžična povezava LAN;
—— okrog mikrovalovnih pečic, ki so v
uporabi;
—— na mestih, kjer se ustvarjajo drugi
elektromagnetni valovi.
•• Naprave BLUETOOTH in oprema
z brezžično povezavo LAN (IEEE
802.11b/g) uporabljajo isti frekvenčni
pas (2,4 GHz). Ko napravo BLUETOOTH
uporabljate v bližini naprave z
zmožnostjo brezžične povezave LAN,
lahko nastanejo elektromagnetne
motnje. To lahko upočasni hitrosti
prenosa podatkov, povzroči šum ali
nezmožnost povezave. Če se to zgodi,
naredite naslednje:
—— Sistem uporabljajte vsaj 10 metrov
stran od opreme z brezžično
povezavo LAN.
—— Ko uporabljate napravo BLUETOOTH,
v območju 10 metrov izklopite vso
opremo z brezžično povezavo LAN.
—— Ta sistem in napravo BLUETOOTH
postavite kar najbolj skupaj.
•• Radijski valovi, ki jih oddaja ta sistem,
lahko vplivajo na delovanje nekaterih
medicinskih naprav. Ker motnje zaradi
radijskih valov lahko povzročijo okvare,
sistem in napravo BLUETOOTH vedno
izklopite na naslednjih mestih:
—— V bolnišnicah, na vlakih, letalih,
bencinskih črpalkah in povsod, kjer
so lahko prisotni vnetljivi plini.
—— V bližini avtomatskih vrat ali požarnih
alarmov.
•• Ta sistem podpira varnostne funkcije,
ki so v skladu s specifikacijami
BLUETOOTH, z namenom zagotavljanja
varnostne povezave pri komuniciranju
s tehnologijo BLUETOOTH. Te varnostne
možnosti pa morda niso dovolj, kar je
odvisno od vsebin nastavitev in drugih
dejavnikov, zato bodite previdni vedno,
kadar komunicirate prek tehnologije
BLUETOOTH.
•• Podjetje Sony ne odgovarja za
kakršno koli nastalo škodo ali izgubo,
ki je posledica uhajanja informacij v
času komunikacije prek tehnologije
BLUETOOTH.
•• Komunikacija BLUETOOTH ni nujno
zagotovljena z vsemi napravami
BLUETOOTH, ki imajo enak profil kot ta
sistem.
•• Naprave BLUETOOTH, ki so povezane
s tem sistemom, morajo biti skladne
s specifikacijo BLUETOOTH, ki jo je
predpisalo podjetje Bluetooth SIG,
Inc. in njihova skladnost mora biti
potrjena. Četudi je naprava v skladu
s specifikacijo BLUETOOTH, morda v
posameznih primerih značilnosti ali
specifikacije naprave BLUETOOTH
ne bodo dovolile povezovanja ali
bodo vzpostavile drugačne načine
upravljanja, drugačen prikaz ali
delovanje.
•• Odvisno od naprave BLUETOOTH, ki je
povezana s tem sistemom, od okolja,
v katerem poteka komunikacija, ter od
ostalih pogojev, se lahko pojavijo šumi
in zvok je lahko odrezan.
Tehnični podatki
Zvočniki
Zvočniški sistem:
3-sistemski
Zvočniška enota:
Levi/desni visokotonski zvočnik:
40 mm, stožčasti
Levi/desni srednjetonec: 80 mm,
stožčasti
Nizkotonski zvočnik: 250 mm,
stožčasti
Nazivna impedanca:
Levi/desni visokotonski zvočnik:
4 ohmi
Levi/desni srednjetonec: 4 ohmi
Nizkotonski zvočnik: 6 ohmov
Vhodi
AUDIO/PARTY CHAIN IN (TV) L/R:
Napetost 2 V, impedanca 47 kΩ
TV (ARC):
Podprti zvočni signal:
dvokanalni linearni PCM
MIC1:
Občutljivost 1 mV, impedanca
10 kΩ
MIC2/GUITAR:
Občutljivost 1 mV, impedanca
10 kΩ (pri izključenem
načinu kitare.)
Občutljivost 200 mV, impedanca
1 MΩ (pri vključenem
načinu kitare.)
81SL
Izhodni priključki
Radio FM
AUDIO/PARTY CHAIN OUT L/R:
Napetost 2 V, impedanca
1 kiloohm
VIDEO OUT:
Največji izhodni signal 1Vp-p,
neuravnovešen, negativna
sinhronizacija, impedanca
nalaganja 75 ohmov
HDMI OUT:
Podprti zvočni signal: Dvokanalni
linearni PCM (do 48 kHz),
Dolby Digital
FM stereo, FM superheterodinski
sprejemnik
Antena:
Glavna antena FM
Frekvenčni pas:
87,5–108 MHz (v intervalih po
50 kHz)
HDMI
Konektor:
Tip A (19-pinski)
Predvajalnik plošč
Sistem:
Sistem za predvajanje CD-jev ter
digitalnih zvočnih in videovsebin
Lastnosti laserske diode
Žarčenje: Neprekinjeno
Moč laserja*: Manj kot 44,6 μW
* Ta izhodna moč je izmerjena pri
razdalji 200 mm od površine leče
objektiva na optičnem bralniku z
odprtino 7 mm.
Frekvenčni odziv:
20 Hz–20 kHz
Oblika zapisa barvnega video sistema:
Latinskoameriški model:
NTSC
Drugi modeli:
NTSC in PAL
USB
Podprta naprava USB:
MSC (za količinsko shranjevanje)
Največji tok:
1 A
Vrata (USB) :
Type A
82SL
BLUETOOTH
Komunikacijski sistem:
BLUETOOTH, standardna različica
4.2
Izhod:
BLUETOOTH, standardni razred
moči 2
Največji obseg za komunikacijo:
Vidna linija pribl. 10 m*
Frekvenčni pas:
Pas 2,4 GHz (2,4000–2,4835 GHz)
Največja izhodna moč:
< 9,3 dBm
Modulacijski način:
FHSS (Freq Hopping Spread
Spectrum)
Združljivi profili BLUETOOTH**:
A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote
Control Profile)
SPP (Profil za serijska vrata)
Podprti kodeki:
SBC (kodiranje podpasov)
AAC (napredno zvočno šifriranje)
LDAC
HFP (prostoročno)
HSP (s slušalkami)
* Na dejanski obseg vplivajo dejavniki,
kot so fizične ovire med napravama,
magnetna polja okrog mikrovalovne
pečice, statična elektrika, občutljivost
sprejema, zmogljivost antene,
operacijski sistem, aplikacija
programske opreme itd.
** Standardni profili BLUETOOTH
označujejo namen komunikacije med
napravami BLUETOOTH.
Funkcija NFC
Delovna frekvenca:
13,56 MHz
Največja izhodna moč:
< 60 dBμA/m na 10 m
Podprte oblike zvočnega
zapisa
Podprte bitne hitrosti in frekvence
vzorčenja:
MP3:
32/44,1/48 kHz,
32–320 kb/s (VBR)
AAC:
44,1 kHz, 48–320 kb/s (CBR/VBR)
WMA:
44,1 kHz, 48–192 kb/s (CBR/VBR)
WAV:
44,1/48 kHz (16-bitni)
Podprti video formati
Xvid:
Video kodek: Xvid video
Bitna hitrost: 4854 Mb/s (MAX)
Ločljivost/hitrost sličic:
720 × 480, 30 sličic/sekundo
720 × 576, 25 sličic/sekundo
(razen za modele v Latinski
Ameriki)
Zvočni kodek: MP3
MPEG4:
Oblika zapisa datoteke: Format
datoteke MP4
Video kodek: MPEG4 Simple
Profile (AVC ni združljiv)
Bitna hitrost: 4 Mb/s
Ločljivost/hitrost sličic:
720 × 480, 30 sličic/sekundo
720 × 576, 25 sličic/sekundo
(razen za modele v Latinski
Ameriki)
Zvočni kodek: AAC-LC (HE-AAC ni
združljiv)
DRM: Ni združljiv
Splošno
Zahteve napajanja:
AC 120–240 V, 50/60 Hz
Poraba energije:
130 W
Poraba energije (v načinu varčevanja z
energijo):
0,5 W (ko je funkcija "BT STBY"
nastavljena na "OFF" in povezava
[CONTROL FOR HDMI] na [OFF].)
2 W* (ko je funkcija "BT STBY"
nastavljena na "ON" in povezava
[CONTROL FOR HDMI] na [ON].)
Dimenzije (D/Š/G) (pribl.):
328 × 796 × 308 mm
Teža (pribl.):
13,5 kg
* Poraba energije sistema bo manjša
od 0,5 W, ko ni povezave HDMI in je
funkcija "BT STBY" nastavljena na "OFF".
Oblika in tehnični podatki se lahko
spremenijo brez obvestila.
83SL
Seznam jezikovnih kod
Jezikovne kode so v skladu s standardom ISO 639:1988 (E/F).
84SL
Koda Jezik
Koda Jezik
1027
Afarščina
1186
Škotska gelščina 1350
Koda Jezik
Malajalščina
Koda Jezik
1513
Sisvatščina
1028
Abhaščina
1194
Galicijščina
1352
Mongolščina
1514
Sotojščina
1032
Afrikanščina
1196
Gvaranščina
1353
Moldavščina
1515
Sudanščina
1039
Amharščina
1203
Gudžaratščina
1356
Maratščina
1516
Švedščina
1044
Arabščina
1209
Havščina
1357
Malajščina
1517
Svahili
1045
Asamščina
1217
Hindijščina
1358
Malteščina
1521
Tamilščina
1051
Ajmarščina
1226
Hrvaščina
1363
Burmanščina
1525
Teluščina
1052
Azerbajdžanščina 1229
Madžarščina
1365
Nauruanščina
1527
Tadžiščina
1053
Baškirščina
1233
Armenščina
1369
Nepalščina
1528
Taščina
1057
Beloruščina
1235
Interlingva
1376
Nizozemščina
1529
Tigrajščina
1059
Bolgarščina
1239
Interlingva
1379
Norveščina
1531
Turkmenščina
1060
Biharščina
1245
Inupiaščina
1393
Okcitanščina
1532
Tagaloščina
1061
Bislama
1248
Indonezijščina
1403
Oromščina
1534
Setsvanščina
1066
Bengalščina
1253
Islandščina
1408
Orijščina
1535
Tonganščina
1067
Tibetanščina
1254
Italijanščina
1417
Pandžabščina
1538
Turščina
1070
Bretonščina
1257
Hebrejščina
1428
Poljščina
1539
Tsonga
1079
Katalonščina
1261
Japonščina
1435
Paštunščina
1540
Tatarščina
1093
Korzijščina
1269
Jidiš
1436
Portugalščina
1543
Tvijščina
1097
Češčina
1283
Javanščina
1463
Kečuanščina
1557
Ukrajinščina
1103
Valižanščina
1287
Gruzijščina
1481
Retoromanščina
1564
Urdujščina
1105
Danščina
1297
Kazaščina
1482
Rundijščina
1572
Uzbeščina
1109
Nemščina
1298
Grenlandščina
1483
Romunščina
1581
Vietnamščina
1130
Dzongkha
1299
Kmerščina
1489
Ruščina
1587
Volapukščina
1142
Grščina
1300
Kannadščina
1491
Kinjaruandščina
1613
Wolofščina
1144
Slovenščina
1301
Korejščina
1495
Sanskrit
1632
Koščina
1145
Esperanto
1305
Kašmirščina
1498
Sindščina
1665
Joruba
1149
Španščina
1307
Kurdščina
1501
Sangoščina
1684
Kitajščina
1150
Estonščina
1311
Kirgiščina
1502
Srbohrvaščina
1697
Zulujščina
1151
Baskovščina
1313
Latinščina
1503
Sinhalščina
1703
Ni določeno
1157
Perzijščina
1326
Lingalščina
1505
Slovaška
1165
Finščina
1327
Laoščina
1506
Slovenščina
1166
Fidžijščina
1332
Litovščina
1507
Samojščina
1171
Ferščina
1334
Latvijščina
1508
Šona
1174
Francoščina
1345
Malagajščina
1509
Somalščina
1181
Frizijščina
1347
Maorščina
1511
Albanščina
1183
Irščina
1349
Makedonščina
1512
Srbščina
Seznam območnih kod za starševski nadzor
Koda Območje
Koda Območje
Koda Območje
Koda Območje
2044
Argentina
2165
Finska
2362
Mehika
2149
Španija
2047
Avstralija
2174
Francija
2376
Nizozemska
2499
Švedska
2046
Avstrija
2109
Nemčija
2390
Nova Zelandija
2086
Švica
2057
Belgija
2248
Indija
2379
Norveška
2528
Tajska
2070
Brazilija
2238
Indonezija
2427
Pakistan
2184
Združeno kraljestvo
2079
Kanada
2254
Italija
2424
Filipini
2090
Čile
2276
Japonska
2436
Portugalska
2092
Kitajska
2304
Koreja
2489
Rusija
2115
Danska
2363
Malezija
2501
Singapur
85SL
UPOZORENJE
Da biste umanjili rizik od požara, ne
prekrivajte ventilacioni otvor uređaja
novinama, stolnjakom, zavesom itd.
Ne izlažite uređaj izvorima otvorenog
plamena (na primer, upaljenoj sveći).
Da biste umanjili rizik od požara ili
strujnog udara, ne izlažite uređaj
kapljicama vode ili prskanju i ne
postavljajte na njega predmete koji
sadrže tečnost, na primer, vaze.
Ovaj uređaj je klasifikovan kao
LASERSKI PROIZVOD KLASE 1 prema
standardu IEC 60825-1:2007. Ova
oznaka se nalazi na zadnjoj strani
uređaja.
Pošto se mrežno napajanje jedinice
prekida izvlačenjem glavnog utikača,
priključite jedinicu na lako dostupnu
utičnicu za napajanje naizmeničnom
strujom. Ako primetite bilo kakvu
nepravilnost u radu uređaja, odmah
izvucite glavni utikač iz utičnice za
napajanje naizmeničnom strujom.
Odlaganje potrošenih baterija
i električne i elektronske
opreme (primenljivo u
Evropskoj uniji i ostalim
evropskim zemljama koje
imaju sisteme za odvojeno
sakupljanje otpada)
Ne postavljajte uređaj u uski prostor
poput police za knjige ili ugradnog
ormarića.
Ovaj simbol na proizvodu,
bateriji ili pakovanju
označava da se proizvod i
baterija ne smeju tretirati
kao kućni otpad. Na nekim
baterijama se pored ovog
simbola može nalaziti i hemijski
simbol. Hemijski simbol za živu (Hg) ili
olovo (Pb) se dodaje ako baterija sadrži
više od 0,0005% žive ili 0,004% olova.
Pravilnim odlaganjem proizvoda i
baterija pomažete u sprečavanju
mogućih štetnih posledica po okolinu i
ljudsko zdravlje do kojih može doći
usled nepravilnog odlaganja otpada.
Reciklažom materijala pomažete
očuvanje prirodnih resursa.
Ne izlažite baterije ili uređaj u
kojem se nalaze baterije visokim
temperaturama, na primer, sunčevoj
svetlosti i vatri.
Jedinica dobija mrežno napajanje
sve dok je priključena na utičnicu za
napajanje naizmeničnom strujom, čak
i kada je sama jedinica isključena.
Samo za upotrebu u zatvorenom
prostoru.
Za proizvode sa oznakom CE
Valjanost oznake CE je ograničena
samo na one zemlje u kojima je
zakonski primenljiva, uglavnom
u zemljama EEA (engl. European
Economic Area – Evropski ekonomski
prostor).
PAŽNJA
Upotreba optičkih instrumenata
zajedno sa ovim proizvodom će
povećati opasnost od oštećenja vida.
2SR
Za korisnike u Evropi
Ako proizvodi zahtevaju stalno
prisustvo baterije zbog bezbednosti,
performansi ili celovitosti podataka,
takvu bateriju bi trebalo da zameni
isključivo obučeni serviser. Da biste
bili sigurni da će se baterijom i
električnom i elektronskom opremom
pravilno rukovati, predajte potrošene
proizvode na odgovarajućem mestu
za prikupljanje i reciklažu električne
i elektronske opreme. Za sve ostale
baterije pogledajte poglavlje o
bezbednom uklanjaju baterije iz
proizvoda. Predajte bateriju na
odgovarajućem mestu za prikupljanje i
reciklažu potrošenih baterija.
Za detaljnije informacije o reciklaži
ovog proizvoda ili baterije, obratite se
lokalnoj upravi, komunalnoju službi ili
prodavnici u kojoj ste kupili proizvod
ili bateriju.
Napomena za korisnike:
sledeće informacije se odnose
samo na opremu koja se
prodaje u zemljama u kojima
se primenjuju direktive
Evropske unije.
Ovaj proizvod je proizvela kompanija
Sony Corporation ili je proizveden u
njeno ime.
Uvoznik za EU: Sony Europe Limited.
Pitanja upućena uvozniku za EU ili
u vezi sa usklađenošću proizvoda
u Evropi treba poslati ovlašćenom
predstavniku proizvođača na adresu:
Sony Belgium, bijkantoor van Sony
Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1,
1935 Zaventem, Belgium.
Kompanija Sony Corporation ovim
izjavljuje da je ova oprema usklađena
sa direktivom 2014/53/EU. Kompletan
tekst izjave o usklađenosti EZ je
dostupan na sledećoj internet adresi:
http://www.compliance.sony.de/
Za ovu radio-opremu važe sledeća
ograničenja u vezi sa puštanjem u
rad, odnosno u vezi sa zahtevima za
odobravanje upotrebe, u sledećim
zemljama: BE, BG, CZ, DK, DE, EE, IE,
EL, ES, FR, HR, IT, CY, LV, LT, LU, HU,
MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, SE,
UK, IS, LI, NO, CH, AL, BA, MK, MD, RS,
ME, XK, TR: Frekventni pojas od 5150
MHz – 5350 MHz je ograničen samo na
upotrebu u zatvorenom prostoru.
O verziji softvera
Ova radio oprema je namenjena
korišćenju sa odobrenim verzijama
softvera, koje su navedene u izjavi o
usklađenosti EU. Softver učitan u ovu
radio opremu je provereno usaglašen
sa osnovnim zahtevima direktive
2014/53/EU.
Verzija softvera: ___ _ _ _ _
DVD _ _ _ _
Verziju softvera možete da proverite
tako što ćete pritisnuti taster OPTIONS
na daljinskom upravljaču.
1 Kad pritisnete OPTIONS.
2 Pritiskajte / da biste izabrali
„SYSTEM“, a zatim pritisnite
.
3 Pritiskajte
/ da biste izabrali
„VERSION“, a zatim pritisnite .
Na ekranu se prikazuje „___ _ _ _ _
DVD _ _ _ _“.
Ova oprema je testirana i utvrđeno
je da je u skladu sa ograničenjima
navedenim u EMC uredbi kada se
za povezivanje koristi kabl kraći od
3 metra.
3SR
Ovaj sistem je osmišljen za korišćenje
u sledeće svrhe:
•• Reprodukovanje muzičkih/video
izvora na diskovima i USB uređajima
•• Prenošenje muzike na USB uređaje
•• Slušanje radio-stanica
•• Slušanje TV zvuka
•• Reprodukovanje muzičkih izvora na
BLUETOOTH uređajima
•• Uživanje u društvenim okupljanjima
pomoću funkcije „Party Chain“
Za korisnike u Ujedinjenim
Arapskim Emiratima
Ovaj uređaj je klasifikovan kao
LASERSKI PROIZVOD KLASE 1 prema
standardu IEC 60825-1:2007. Ova
oznaka se nalazi na zadnjoj strani
uređaja.
Za korisnike u Australiji i
Novom Zelandu
Ovu opremu treba instalirati i njome
upravljati tako da hladnjak bude
najmanje 20 cm udaljen od tela
rukovaoca (izuzev ekstremiteta: šaka,
ručnih zglobova, stopala i skočnih
zglobova).
Za korisnike u Australiji i Indiji
Odlaganje stare
električne i
elektronske opreme
(primenljivo u
Evropskoj uniji i
ostalim evropskim
zemljama koje imaju
sisteme za odvojeno
sakupljanje otpada)
Za korisnike u Singapuru
4SR
Obaveštenje o licenci i
zaštićenim znakovima
••
je zaštićeni znak korporacije
DVD Format/Logo Licensing
Corporation.
•• Logotipi „DVD+RW“, „DVD-RW“,
„DVD+R“, „DVD-R“, „DVD VIDEO“ i
„CD“ su zaštićeni znakovi.
•• WALKMAN® i logotip WALKMAN®
su registrovani zaštićeni znakovi
kompanije Sony Corporation.
•• MPEG Layer-3 tehnologija za
kodiranje zvuka i patenti su licencirale
kompanije Fraunhofer IIS i Thomson.
•• Windows Media je registrovani
zaštićeni znak ili zaštićeni znak
kompanije Microsoft Corporation u
SAD i/ili ostalim zemljama.
•• Ovaj proizvod je zaštićen određenim
pravima na intelektualnu svojinu
kompanije Microsoft Corporation.
Upotreba ili distribucija ove
tehnologije izvan ovog proizvoda
je zabranjena bez odgovarajuće
licence korporacije Microsoft ili
njene ovlašćene podružnice.
•• Ovaj sistem koristi tehnologiju
Dolby* Digital.
* Proizvedeno po licenci kompanije
Dolby Laboratories. Dolby, Dolby
Audio i simbol dvostrukog D su
zaštićeni znakovi kompanije Dolby
Laboratories.
•• Ovaj sistem koristi tehnologiju
High-Definition Multimedia
Interface (HDMI™). Termini HDMI i
HDMI High-Definition Multimedia
Interface i logotip HDMI su
zaštićeni znakovi ili registrovani
zaštićeni znakovi organizacije HDMI
Administrator, Inc. u SAD i ostalim
zemljama.
•• „BRAVIA“ je zaštitni znak korporacije
Sony.
•• LDAC™ i logotip LDAC su
zaštićeni znakovi kompanije Sony
Corporation.
•• Oznaka BLUETOOTH® i logotipi su
registrovani zaštićeni znakovi u
vlasništvu kompanije Bluetooth SIG,
Inc. a kompanija Sony Corporation
ih koristi pod licencom. Svi ostali
zaštićeni znakovi i zaštićena imena
pripadaju svojim vlasnicima.
•• N-Mark je zaštićeni znak ili
registrovani zaštićeni znak
kompanije NFC Forum, Inc. u
Sjedinjenim Američkim Državama i
drugim zemljama.
•• Android i Google Play su zaštićeni
znakovi kompanije Google LLC.
•• Apple, logotip Apple, iPhone i
iPod touch su zaštićeni znakovi
kompanije Apple Inc. registrovani u
SAD i ostalim zemljama. App Store
je zaštićeni znak usluge kompanije
Apple Inc.
•• Siri je zaštićeni žig kompanije
Apple Inc.
•• „Made for iPod“ i „Made for
iPhone“ znači da je elektronska
oprema posebno dizajnirana za
rad sa iPod ili iPhone uređajima i
sertifikovana od strane proizvođača
tako da ispunjava standarde za
performanse kompanije Apple.
Apple ne odgovara za rad ovog
uređaja niti za njegovu usklađenost
sa bezbednosnim standardima
i propisima. Imajte u vidu to da
upotreba ove dodatne opreme sa
iPod ili iPhone uređajem može da
utiče na performanse bežične veze.
•• OVAJ PROIZVOD JE LICENCIRAN PO
MPEG-4 VISUAL PATENTNOJ LICENCI
ZA LIČNO I NEKOMERCIJALNO
KORIŠĆENJE OD STRANE KORISNIKA
U SVRHU
(i) KODIRANJA VIDEA U SKLADU SA
STANDARDOM MPEG-4 VISUAL
(„MPEG-4 VIDEO“)
I/ILI
(ii)DEKODIRANJA MPEG-4 VIDEA
KODIRANIM OD STRANE
KORISNIKA U OKVIRU LIČNE I
NEKOMERCIJALNE AKTIVNOSTI
I/ILI KOJI JE DOBIJEN OD
LICENCIRANOG DOBAVLJAČA
VIDEO SADRŽAJA ZA
OBEZBEĐIVANJE MPEG-4 VIDEO
SADRŽAJA.
LICENCA NEĆE BITI IZDATA NITI
ĆE SE ODNOSITI NA BILO KAKVU
DRUGU UPOTREBU. DODATNE
INFORMACIJE O MOGUĆNOSTIMA
UPOTREBE U PROMOTIVNE, INTERNE
I KOMERCIJALNE SVRHE, KAO I
INFORMACIJE O LICENCIRANJU
MOGU SE DOBITI OD KOMPANIJE
MPEG LA, L.L.C.
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
•• Svi ostali zaštićeni znakovi pripadaju
odgovarajućim vlasnicima.
•• U ovom priručniku, oznake ™ i ®
nisu navedene.
5SR
O ovom priručniku
•• U ovom priručniku uglavnom je
opisano upravljanje jedinicom
pomoću daljinskog upravljača.
Međutim, iste radnje je moguće
obaviti pomoću dugmadi na
jedinici koja imaju isti ili sličan
naziv.
•• Ikone poput
, koje se nalaze
na vrhu svakog objašnjenja
označavaju tip medija koji se
može koristiti sa funkcijom
navedenom u objašnjenju.
•• Neke slike su u vidu konceptualnih
crteža i mogu se razlikovati od
stvarnih proizvoda.
•• Stavke prikazane na TV ekranu se
mogu razlikovati u zavisnosti od
prikazane oblasti.
•• Podrazumevano podešavanje je
podvučeno.
•• Tekst u zagradama ([--]) prikazuje
se na TV ekranu, a tekst uokviren
duplim navodnicima („--“)
prikazuje se na ekranu.
6SR
Sadržaj
O ovom priručniku.................. 6
USB prenos
Otpakivanje............................ 9
Pre korišćenja USB uređaja.... 37
Podržani diskovi ili datoteke
na diskovima/USB uređaju..... 9
Prenos muzike...................... 37
Veb-lokacije za
kompatibilne uređaje............12
Vodič za delove i kontrole.....13
Početni koraci
Bezbedno prikopčavanje
sistema..................................19
Deaktiviranje demonstracije.... 20
Umetanje baterija................. 20
Povezivanje sa televizorom.....21
Menjanje sistema boja......... 23
Brzo podešavanje................. 23
Menjanje režima prikaza...... 24
Reprodukcija diska/USB-a
Pre korišćenja USB uređaja.... 25
Osnovna reprodukcija.......... 25
Ostale radnje tokom
reprodukcije.......................... 26
Korišćenje režima
reprodukcije.......................... 29
Ograničavanje reprodukcije
diska (Parental Control
– Roditeljska kontrola)...........31
Prikaz informacija o disku
i USB uređaju......................... 32
Korišćenje menija za
podešavanja......................... 33
Tjuner
Slušanje radija.......................40
BLUETOOTH veza
O BLUETOOTH bežičnoj
tehnologiji..............................41
Uparivanje sistema sa
BLUETOOTH uređajem...........41
Slušanje muzike na
BLUETOOTH uređaju............. 42
Povezivanje sistema sa više
BLUETOOTH uređaja
(veza sa više uređaja)............ 43
BLUETOOTH povezivanje
jednim dodirom pomoću
funkcije NFC..........................44
Podešavanje BLUETOOTH
audio kodeka........................ 45
Podešavanje BLUETOOTH
režima mirovanja.................. 45
Uključivanje ili isključivanje
BLUETOOTH signala..............46
Upravljanje sistemom pomoću
pametnog telefona ili tableta
(Sony | Music Center)............46
Pokretanje zabave pomoću
aplikacije „Fiestable“............ 47
7SR
Postizanje i deljenje
Party People ranga i dobijanje
bonus funkcija pomoću
opcije Party King...................48
Funkcija Gesture Control
Uživanje u funkciji
Gesture Control....................48
Korišćenje funkcije
Gesture Control u toku
reprodukcije..........................49
Pravljenje atmosfere za
zabavu (DJ Effect)..................49
Korišćenje funkcije
Gesture Control tokom
funkcije Karaoke...................50
Prilagođavanje zvuka
Prilagođavanje zvuka............51
Biranje režima za virtuelni
fudbal.....................................51
Kreiranje sopstvenog
zvučnog efekta..................... 52
Ostale radnje
Korišćenje funkcije Control for
HDMI (Kontrola za HDMI)...... 53
Uživanje u žičnoj reprodukciji
pomoću više sistema (funkcija
Wired Party Chain)................ 55
Uživanje u bežičnoj
reprodukciji pomoću više
zvučnika (funkcija Wireless
Party Chain)........................... 58
Slušanje muzike bežičnim
putem sa dva sistema
(funkcija Speaker Add)..........60
8SR
Uživanje u muzici uz Party
Light i Speaker Light............. 62
Zajedničko pevanje:
Karaoke................................. 62
Uživanje u zvuku gitare
(režim Guitar)........................64
Obavljanje poziva bez
upotrebe ruku.......................64
Korišćenje funkcije
Voice Assist na pametnom
telefonu................................66
Korišćenje merača vremena
za isključivanje...................... 67
Korišćenje glasovnog
vodiča................................... 67
Korišćenje opcione
opreme................................. 67
Deaktiviranje dugmadi na
jedinici (Child Lock)...............68
Postavka funkcije
automatskog prelaska
u stanje mirovanja................68
Ažuriranje softvera...............68
Dodatne informacije
Rešavanje problema.............69
Mere opreza.......................... 79
Specifikacije...........................81
Lista sa šiframa jezika...........84
Otpakivanje
•• Ova jedinica (MHC-V41D) (1)
•• Daljinski upravljač (1)
•• Baterije R03 (veličina AAA) (2)
•• FM žičana antena (1)
•• Kabl za napajanje naizmeničnom
strujom (1)
•• Adapter utikača za naizmeničnu
struju* (1) (isporučuje se samo u
određenim područjima)
* Ovaj adapter utikača nije za
korišćenje u Čileu, Paragvaju i
Urugvaju. Koristite ovaj adapter
utikača u zemljama u kojima je to
neophodno.
Napomena
Pri otpakivanju iz kartona, pobrinite se da
dve osobe rukuju jedinicom. Ako ispustite
jedinicu, to može da izazove telesne
povrede i/ili oštećenje imovine.
Podržani diskovi ili
datoteke na diskovima/
USB uređaju
Podržani diskovi
•• DVD VIDEO
•• DVD-R/DVD-RW u DVD VIDEO
formatu ili video režimu
•• DVD+R/DVD+RW u DVD VIDEO
formatu
•• VIDEO CD (ver. diskova 1.0, 1.1
i 2.0)
•• Super VCD
•• CD-R/CD-RW/CD-ROM u VIDEO
CD formatu ili super VCD formatu
•• AUDIO CD
•• CD-R/CD-RW u AUDIO CD formatu
Podržane datoteke na
diskovima
•• Muzika:
MP3 datoteke (.mp3) 1), 2)
•• Video:
MPEG4 datoteke (.mp4/.
m4v) 2), 3), Xvid datoteke (.avi)
Podržane datoteke na USB
uređaju
•• Muzika:
MP3 datoteke (.mp3) 1), 2), WMA
datoteke (.wma) 2), AAC datoteke
(.m4a/.mp4/.3gp) 2), WAV
datoteke (.wav) 2)
•• Video:
MPEG4 datoteke (.mp4/.
m4v) 2), 3), Xvid datoteke (.avi)
Napomena
•• Diskovi moraju da budu u sledećem
formatu:
—— CD-ROM/-R/-RW u DATA CD formatu
koji sadrži MP3 1), 2), MPEG4 2), 3) i Xvid
datoteke i usklađen je sa standardom
ISO 9660 4) Level 1/Level 2 ili Joliet
(prošireni format).
—— DVD-ROM/-R/-RW/+R/+RW u DATA
CD formatu koji sadrži MP3 1), 2),
MPEG4 2), 3) i Xvid datoteke i usklađen
je sa standardom UDF (Universal Disk
Format).
•• Sistem će pokušati da reprodukuje
sve podatke sa gorenavedenim
oznakama tipa datoteke, čak i ako
nisu u podržanom formatu. Međutim,
reprodukcija takvih podataka može
dovesti do pojave jake buke koja može
oštetiti sistem zvučnika.
1)
MP3 (MPEG 1 Audio Layer 3) je
standardni format definisan
standardom ISO/MPEG za
komprimovane audio-podatke. MP3
datoteke moraju da budu u MPEG 1
Audio Layer 3 formatu.
2) Datoteke koje sadrže zaštitu od
kopiranja (Digital Rights Management)
ovaj sistem ne može da reprodukuje.
9SR
3)
MPEG4 datoteke moraju da budu
snimljene u MP4 formatu datoteke.
Podržani video kodeci i audio-kodeci
su sledeći:
—— Video kodek: MPEG4 Simple Profile
(AVC nije podržan.)
—— Audio-kodek: AAC-LC (HE-AAC nije
podržan.)
4) Logički format datoteka i fascikli
na CD-ROM diskovima, definisan
standardom ISO (International
Organization for Standardization).
Diskovi/datoteke koji ne mogu
da se reprodukuju
•• Ne možete da reprodukujete
sledeće diskove
—BD
— diskovi (Blu-ray diskovi)
—CD-ROM
—
diskovi snimljeni u
PHOTO CD formatu
—Deo
—
sa podacima na CD-Extra ili
CD-ovima mešovitog režima*
—CD
— Graphics diskovi
—Super
—
Audio CD-ovi
—DVD
—
audio
—DATA
—
CD/DATA DVD koji je
kreiran u Packet Write formatu
—DVD-RAM
—
—DATA
—
CD/DATA DVD koji nije
ispravno dovršen
—DVD-R/-RW
—
kompatibilan sa
CPRM (Content Protection for
Recordable Media) snimljen u
Copy-Once programima
—Disk
—
nestandardnog oblika (npr.
u obliku srca, kvadrata, zvezde)
—Diskovi
—
na kojima se nalazi
lepljiva traka, papir ili nalepnica
•• Ne možete da reprodukujete
sledeće datoteke
—Video
—
datoteke koje su veće od
720 (širina) × 576 (visina) piksela.
—Video
—
datoteke sa visokim
odnosom širine i dužine.
—WMA
—
datoteka u WMA DRM,
WMA Lossless ili WMA PRO
formatu.
10SR
—AAC
—
datoteka u AAC DRM ili AAC
Lossless formatu.
—AAC
—
datoteke kodirane u 96 kHz.
—Datoteke
—
koje su šifrovane ili
zaštićene lozinkom.
—Datoteke
—
sa DRM (Digital
Rights Management) zaštitom
autorskih prava.
—Neke
—
Xvid datoteke koje su duže
od 2 sata.
•• MP3 PRO audio-datoteka može da
se reprodukuje kao MP3 datoteka.
•• Sistem možda neće moći da
reprodukuje Xvid datoteku kada
je ona kombinovana od dve ili više
Xvid datoteka.
* CD mešovitog režima: Ovaj format
snima podatke na prvoj numeri, a
audio-podatke (AUDIO CD podatke) na
drugoj i sledećim numerama u sesiji.
Napomene o CD-R/-RW i
DVD-R/-RW/+R/+RW diskovima
•• U nekim slučajevima, CD-R/-RW i
DVD-R/-RW/+R/+RW nije moguće
reprodukovati na ovom sistemu
zbog kvaliteta snimka ili fizičkog
stanja diska ili karakteristika
uređaja za snimanje i softvera
za kreiranje. Više informacija
potražite u uputstvu za upotrebu
uređaja za snimanje.
•• Neke funkcije reprodukcije možda
neće raditi sa određenim DVD+R/
RW diskovima, čak i ako su
pravilno dovršeni. U tom slučaju,
pokrenite disk u režimu normalne
reprodukcije.
Napomene o diskovima
•• Ovaj proizvod je namenjen
reprodukciji diskova koji
su u skladu sa standardom
Compact Disc (CD).
•• DualDisc diskovi i neki muzički
diskovi kodirani tehnologijama
za zaštitu od kopiranja nisu u
skladu sa CD standardom. Zbog
toga takvi diskovi možda neće biti
kompatibilni sa ovim proizvodom.
Napomena o diskovima
snimljenim u više sesija
Ovaj sistem može da reprodukuje
više sesija na disku zaredom
ako su one snimljene u istom
formatu kao prva sesija. Međutim,
ne garantujemo mogućnost
reprodukcije.
Napomena o operacijama
reprodukcije DVD VIDEO i
VIDEO CD diskova
Proizvođači softvera mogu namerno
da ograniče neke operacije
reprodukcije za DVD VIDEO ili
VIDEO CD diskove. Zbog toga, neke
funkcije tokom reprodukcije možda
neće biti dostupne. Obavezno
pročitajte uputstvo za korišćenje
DVD VIDEO ili VIDEO CD diska.
•• Sistem može da reprodukuje
DATA CD/DATA DVD ili USB uređaj
u sledećim uslovima:
—hijerarhija
—
do 8 fascikli
—do
— 300 fascikli
—do
— 999 datoteka na disku
—do
— 2000 datoteka na USB
uređaju
—do
— 650 datoteka u fascikli
Ovi brojevi se mogu razlikovati
u zavisnosti od konfiguracije
datoteka ili fascikli.
•• Fascikle koje nemaju audiodatoteke ili video datoteke se
preskaču.
•• Datoteke prenete na uređaj
poput računara možda neće biti
reprodukovane redosledom kojim
su prenete.
•• Redosled reprodukcije možda
neće biti primenljiv u zavisnosti
od softvera koji se koristio za
kreiranje audio-datoteke ili video
datoteke.
•• Kompatibilnost sa svakim
softverom za kodiranje/upisivanje
podržanih formata, uređajima za
snimanje i medijima za snimanje
ne može se garantovati.
•• U zavisnosti od Xvid datoteke,
slika može da bude nejasna ili
zvuk može da bude isprekidan.
Napomene o podržanim
datotekama
•• Možda će biti potrebno duže
vreme da reprodukcija započne u
sledećim slučajevima:
—struktura
—
stabla sadržaja
snimljenog na DATA CD/
DATA DVD/USB uređaj je
komplikovana.
—kada
—
su audio-datoteke ili video
datoteke koje se nalaze u drugoj
fascikli upravo reprodukovane.
11SR
Napomene o USB uređajima
•• Ne garantujemo da će ovaj sistem
raditi sa svim USB uređajima.
•• Iako postoje različite kompleksne
funkcije za USB uređaje, podržani
sadržaj USB uređaja povezanog
sa sistemom obuhvata samo
muzički i video sadržaj. Za detalje,
pogledajte uputstvo za upotrebu
USB uređaja.
•• Kada umetnete USB uređaj, sistem
čita sve datoteke na USB uređaju.
Ako na USB uređaju ima mnogo
fascikli ili datoteka, čitanje USB
uređaja može da potraje duže
vremena.
•• Ne povezujte sistem i USB uređaj
preko USB čvorišta.
•• Kada zadate komandu na nekim
povezanim USB uređajima, može
doći do kašnjenja u njenom
izvršavanju na sistemu.
•• Redosled reprodukcije na sistemu
može da se razlikuje od redosleda
reprodukcije na povezanom USB
uređaju.
•• Pre upotrebe USB uređaja, uverite
se da na njemu nema datoteka
zaraženih virusima.
Šifra regiona
Vaš sistem ima šifru regiona i može
da reprodukuje samo DVD VIDEO
diskove koji su označeni istom
šifrom regiona ili oznakom .
12SR
Veb-lokacije za
kompatibilne uređaje
Na dolenavedenim veb-lokacijama
proverite najnovije informacije o
kompatibilnim USB uređajima i
BLUETOOTH uređajima.
Za korisnike u Južnoj Americi:
http://esupport.sony.com/LA
Za korisnike u Evropi i Rusiji:
http://www.sony.eu/support
Za korisnike u ostalim zemljama/
regionima:
http://www.sony-asia.com/support
Kompatibilni iPhone/iPod
modeli
U nastavku su navedeni
kompatibilni iPhone/iPod modeli.
Ažurirajte softver iPhone/iPod
uređaja na najnoviju verziju pre
nego što počnete da ga koristite sa
sistemom.
Tehnologija BLUETOOTH radi sa
sledećim modelima:
•• iPhone 7 Plus
•• iPhone 7
•• iPhone SE
•• iPhone 6s Plus
•• iPhone 6s
•• iPhone 6 Plus
•• iPhone 6
•• iPhone 5s
•• iPhone 5c
•• iPhone 5
•• iPhone 4s
•• iPod touch (šesta generacija)
•• iPod touch (peta generacija)
Vodič za delove i kontrole
Jedinica (prednja strana):
Jedinica (zadnja strana):
 Gornji panel (stranica 14)
 Party Light* (stranica 62)
 Ležište za disk (stranica 25)
 Panel sa priključcima
(stranica 19)
 Visokotonac × 2
 Srednjetonac × 2
 Niskotonac × 1
(Ako je opremljen funkcijom
Speaker Light*)
 Priključak AC IN
(stranica 20)
* Ne gledajte direktno u delove koji
emituju svetlost kada su uključene
funkcije Speaker Light i Party Light.
 Senzor za daljinsko
upravljanje ( )
(stranica 20)
13SR
Gornji panel:
Možete da zaključate dugmad, osim  (napajanje) na jedinici da biste sprečili
slučajno pritiskanje (stranica 68).
Dugme  (reprodukcija)
Pritisnite da biste pokrenuli
reprodukciju.
Držite pritisnuto  duže
od 2 sekunde, ugrađena
demonstracija zvuka će se
reprodukovati.
Dugme  (stop)
——Pritisnite da biste zaustavili
reprodukciju. Kada pritisnete
dvaput, nastavak reprodukcije
može da se otkaže.
——Pritisnite da biste zaustavili
prenos tokom prenosa muzike.
——Pritisnite da biste zaustavili
ugrađenu demonstraciju
zvuka.
14SR
Dugme  (napajanje)
Pritisnite da biste uključili sistem
ili ga postavili u režim mirovanja.
Dugme (pozivanje)
(stranica 64)
Pritisnite da biste primili/završili
poziv kada koristite funkciju
pozivanja bez upotrebe ruku sa
mobilnim telefonom povezanim
putem BLUETOOTH veze.
GESTURE ON/OFF indikator
(stranica 48, 49, 50)
Dugme GESTURE ON/OFF
Pritisnite da biste aktivirali/
deaktivirali upravljanje pokretima.
 BLUETOOTH indikator
(stranica 41)
Dugme BLUETOOTH
Pritisnite da biste izabrali
funkciju BLUETOOTH.
Dugme
Ekran
 GESTURE CONTROL
(stranica 48, 49, 50)
 Priključak MIC1 (stranica 62)
Koristite za povezivanje
mikrofona.
PAIRING
Držite pritisnuto da biste
aktivirali BLUETOOTH uparivanje
u okviru funkcije BLUETOOTH.
Priključak MIC2/GUITAR
(stranica 64)
Koristite za povezivanje
mikrofona ili gitare.
Dugme FUNCTION
Pritisnite da biste izabrali
funkciju.
 Dugme PARTY LIGHT
(stranica 62)
 Dugme VOICE CHANGER
(stranica 63)
Dugme MIC ECHO
(stranica 62)
Dugme SOUND FIELD
(stranica 51)
Dugme VOCAL FADER
(stranica 63)
Indikator MEGA BASS
Svetli kada izaberete zvučni
efekat MEGA BASS.
Indikator GUITAR
Svetli kada je režim Guitar
uključen.
Dugme MEGA BASS
(stranica 51)
Dugme FIESTA
(stranica 51)
Dugme PARTY CHAIN
(stranica 57)
Dugme W.PARTY CHAIN
(stranica 58)
Pritisnite da biste uključili
funkciju Wireless Party Chain.

(USB) (REC/PLAY) ulaz
(stranica 25, 37)
Koristi se za priključivanje
USB uređaja. Ovaj ulaz može
da se koristi za reprodukciju i
prenošenje muzike.
Dugme GUITAR (stranica 64)
 Dugmad MIC/GUITAR LEVEL +/–
(stranica 62, 64)

(N-Mark) (stranica 44)
Dugme
(fascikla) +/–
Pritisnite da biste izabrali
fasciklu na disku sa podacima ili
USB uređaju.
 Dugme VOLUME +/–
Pritisnite da biste prilagodili
jačinu zvuka.
 Ugrađeni mikrofon
(stranica 64)
15SR
Dugme  (otvaranje/
zatvaranje)
Daljinski upravljač:
Pritisnite da biste otvorili ili
zatvorili ležište za disk.
Dugme / (idi
unazad/unapred)
Pritisnite da biste izabrali
numeru ili datoteku.
Dugme TUNING +/–
(stranica 40)
 Dugme PLAYBACK
(stranica 49)
Dugme DJ (stranica 49)
Dugme SAMPLER
(stranica 49)
Dugme KARAOKE
(stranica 50)
 Dugme DISPLAY (stranica 20,
24, 32, 40, 42)
Pritisnite da biste promenili
informacije na ekranu.
Dugme DISPLAY*
(stranica 32)
Pritisnite da biste prikazali ili
sakrili prikaz na ekranu.
Dugme SLEEP (stranica 67)
Dugme  (napajanje)
Pritisnite da biste uključili sistem
ili ga postavili u režim mirovanja.
16SR
 Dugme PARTY LIGHT
(stranica 24, 62)
Dugmad MIC LEVEL +/–
(stranica 62)
Dugme LIGHT MODE
(stranica 62)
Dugme VOCAL FADER
(stranica 63)
Dugme PLAY MODE
(stranica 29, 38)
Dugme MIC ECHO
(stranica 62)
Dugme REPEAT/FM MODE
(stranica 30, 40)
 Dugme MEGA BASS
(stranica 51)
Numerička dugmad (0–9)*, **
——Pritisnite da biste izabrali
numeru, poglavlje ili datoteku
pomoću njenog broja stavke.
——Pritisnite da biste uneli
brojeve ili vrednosti.
Dugme REC TO USB
(stranica 38)
Pritisnite da biste preneli muziku
na USB uređaj povezan na
(USB) port.
Dugme MEDIA MODE
(stranica 25)
Dugmad
(fascikla) +/–
Pritisnite da biste izabrali
fasciklu na disku sa podacima ili
USB uređaju.
Dugmad KEY CONTROL /
(stranica 63)
 Dugme DVD TOP MENU
Pritisnite da biste prikazali
naslov DVD diska na TV ekranu.
Dugme DVD/TUNER MENU
(stranica 26, 27, 40)
Dugme RETURN
(stranica 26)
Dugme CLEAR*
(stranica 27)
Pritisnite da biste izabrali medij
za reprodukovanje na disku sa
podacima ili USB uređaju.
Dugme OPTIONS
Dugme SUBTITLE
(stranica 27)
Dugme SETUP* (stranica 24,
31, 33, 53, 76)
Dugme AUDIO**
(stranica 28, 32)
Dugmad / / /
Dugme ANGLE (stranica 27)
Dugme SCORE (stranica 63)
Dugme VOICE CHANGER
(stranica 63)
Pritisnite da biste ušli u meni sa
opcijama ili izašli iz njega.
Pritisnite da biste birali stavke u
meniju.
dugme
Pritisnite da biste uneli/potvrdili
podešavanja.
17SR
 Dugme FUNCTION
Pritisnite da biste izabrali
funkciju.
 Dugme SOUND FIELD +/–
(stranica 51)
Dugme SEARCH
(stranica 26)
Dugme SHIFT
Držite pritisnuto da biste
aktivirali dugmad odštampanu
ružičastom bojom.
Dugme  (jačina zvuka) +/–**
Pritisnite da biste prilagodili
jačinu zvuka.
Dugme / (brzo
premotavanje unazad/
unapred) (stranica 26)
Dugmad / (sporo
premotavanje unazad/
unapred) (stranica 26)
Dugmad TUNING +/–
(stranica 40)
Dugme  (reprodukcija)**
Pritisnite da biste pokrenuli
reprodukciju.
Dugme / (idi unazad/
unapred) (stranica 25)
Pritisnite da biste izabrali
numeru ili datoteku.
Dugmad PRESET +/–
(stranica 40)
18SR
Dugme  (pauza)
Pritisnite da biste pauzirali
reprodukciju. Da biste nastavili
reprodukciju, pritisnite .
Dugme  (stop)
——Pritisnite da biste zaustavili
reprodukciju. Kada pritisnete
dvaput, nastavak reprodukcije
može da se otkaže.
——Pritisnite da biste zaustavili
prenos tokom prenosa
muzike.
——Pritisnite da biste zaustavili
ugrađenu demonstraciju
zvuka.
* Ovo dugme je odštampano ružičastom
bojom. Da biste koristili ovo dugme,
držite pritisnuto dugme SHIFT () i
pritisnite ovo dugme.
** Numeričko dugme 5/dugmad AUDIO,
 + i  imaju taktilnu tačku. Koristite
je kao referencu kada upravljate
sistemom.
Početni koraci
Bezbedno prikopčavanje sistema
U zidnu utičnicu
 Priključak FM ANTENNA
Tokom podešavanja antena,
pronađite lokaciju i smer koji
obezbeđuju dobar prijem.
Udaljite antenu od kabla za
napajanje naizmeničnom
strujom i USB kabla da biste
izbegli stvaranje šuma.
 Priključak VIDEO OUT
Koristite video kabl (ne
isporučuje se) za povezivanje
sa priključkom za video ulaz
na televizoru ili projektoru
(stranica 21).
Razvucite FM žičanu
antenu horizontalno.
Napomena
Ne povezujte ovaj sistem sa
televizorom kroz video dek.
19SR
 Priključci za audio ulaz i izlaz
Koristite audio-kabl (ne
isporučuje se) da biste postavili
bilo koju vezu od sledećih:
•• AUDIO/PARTY CHAIN OUT L/R
priključci
—Povežite
—
priključke audioulaza opcione opreme.
—Povežite
—
sa drugim audio
sistemom da biste uživali u
funkciji Wired Party Chain
(stranica 55).
•• AUDIO/PARTY CHAIN IN (TV)
L/R priključci
—Povežite
—
sa priključcima
audio-izlaza televizora ili
audio/video opreme. Zvuk
se emituje kroz ovaj sistem.
—Povežite
—
sa drugim audio
sistemom da biste uživali u
funkciji Wired Party Chain
(stranica 55).
 Priključak H
DMI OUT (TV) ARC
Koristite HDMI kabl (ne
isporučuje se) da biste povezali
sistem na priključak HDMI IN na
televizoru (stranica 21).
 Priključak A
C IN
Povežite kabl za napajanje
naizmeničnom strujom
(isporučen) sa jedinicom, a zatim
ga priključite u zidnu utičnicu.
Demonstracija počinje
automatski.
Ako pritisnete  da biste
uključili sistem, demonstracija
se završava.
20SR
Deaktiviranje
demonstracije
Da biste deaktivirali demonstraciju
dok je sistem isključen, pritiskajte
DISPLAY da biste izabrali režim bez
prikaza (Power Saving Mode – Režim
uštede energije) (stranica 24).
Umetanje baterija
Umetnite dve isporučene baterije
R03 (veličina AAA), podudarajući
polaritete kao što je dole prikazano.
Napomena
•• Nemojte mešati staru bateriju sa novom
niti mešati različite tipove baterija.
•• Ako daljinski upravljač ne koristite duže
vreme, izvadite baterije da biste izbegli
oštećenje od curenja baterije i korozije.
Rukovanje jedinicom pomoću
daljinskog upravljača
Uperite daljinski upravljač ka
senzoru za daljinsko upravljanje na
jedinici.
Povezivanje sa televizorom
Pre nego što povežete kablove, obavezno iskopčajte kabl za napajanje
naizmeničnom strujom.
Gledanje video sadržaja
Izaberite metode povezivanja u skladu sa priključcima na televizoru.
Visoki kvalitet
 HDMI kabl* (ne isporučuje se)
ili
 Video kabl (ne isporučuje se)
Standardni kvalitet
Preporučena veza
Alternativna veza
* HDMI kabl velike brzine prenosa sa Ethernet vezom
** Zvuk sa televizora možete da slušate putem sistema ako povežete sistem sa HDMI IN
(ARC) priključkom televizora. Funkcija Audio Return Channel (ARC) omogućava
televizoru da emituje zvuk putem sistema sa HDMI vezom, bez obavljanja audiopovezivanja (veza  ispod) (stranica 22). Da biste na ovom sistemu podesili
funkciju Audio Return Channel (ARC), pogledajte [AUDIO RETURN CHANNEL]
(stranica 36). Da biste proverili kompatibilnost funkcije Audio Return Channel (ARC)
televizora, pogledajte uputstvo za upotrebu isporučeno sa televizorom.
21SR
Slušanje zvuka sa televizora putem sistema
Ako ne povežete sistem sa HDMI IN (ARC) priključkom televizora, uspostavite
ovu vezu.
 Audio-kabl (ne isporučuje se)
Da biste slušali TV zvuk, pritiskajte FUNCTION da biste izabrali „TV“.
Savet
•• Možete takođe da uživate u zvuku spoljne opreme (DVD plejera itd.) preko sistema
povezujući priključak AUDIO/PARTY CHAIN IN (TV) kao ranije navedenu vezu .
Detaljnije informacije pogledajte u uputstvu za upotrebu opreme.
•• Ako je nivo audio-izlaza iz sistema prenizak kada povežete spoljnu opremu, prilagodite
podešavanja za audio-izlaz na povezanoj opremi. To može da poboljša nivo audioizlaza. Detaljnije informacije pogledajte u uputstvu za upotrebu opreme.
Ako se na ekranu niskotonca prikažu poruke „CODE 01“ i
„SGNL ERR“
Kada su ulazni audio-signali na sistemu različiti od 2-kanalnog linearnog
PCM signala, na ekranu jedinice se prikazuju poruke „CODE 01“ i
„SGNL ERR“ (koje označavaju da ulazni audio-signali nisu podržani).
U ovom slučaju, izaberite odgovarajući režim audio-izlaza na televizoru da
biste mogli da emitujete 2-kanalne linearne PCM audio-signale. Za detalje
pogledajte uputstvo za upotrebu televizora.
22SR
Menjanje sistema boja
(Osim za modele za Južnu Ameriku,
Evropu i Rusiju)
Podesite sistem boja na PAL ili
NTSC u zavisnosti od sistema boja
televizora.
Svaki put kada obavite postupak u
nastavku, sistem boja se menja na
sledeći način:
NTSC  PAL
Koristite tastere na jedinici da biste
obavili ovu radnju.
1 Pritisnite  da biste uključili
sistem.
2 Pritiskajte FUNCTION da biste
izabrali „DVD/CD“.
3 Držite pritisnutu dugmad
MEGA BASS i MIC ECHO duže od
3 sekunde.
Na ekranu će se prikazati „NTSC“
ili „PAL“.
Brzo podešavanje
Pre upotrebe sistema, možete
da obavite minimalna osnovna
podešavanja u brzom podešavanju.
1 Uključite televizor, a zatim
izaberite ulaz u skladu sa
vezom.
2 Pritisnite  da biste uključili
sistem.
3 Pritiskajte FUNCTION da biste
izabrali „DVD/CD“.
Poruka vodiča
[Press ENTER to run QUICK SETUP.]
se prikazuje na dnu TV ekrana.
4Pritisnite
bez ubacivanja
diska.
Na TV ekranu će se prikazati
[LANGUAGE SETUP]. Prikazane
stavke mogu da zavise od zemlje ili
regiona.
LANGUAGE SETUP
OSD :
MENU :
AUDIO:
SUBTITLE:
ENGLISH
ENGLISH
CHINESE 1
CHINESE 2
THAI
5 Pritiskajte
/ da biste izabrali
jezik, a zatim pritisnite .
Na TV ekranu će se prikazati
[VIDEO SETUP].
6Pritiskajte
/ da biste izabrali
postavku koja odgovara tipu
televizora, a zatim pritisnite .
Kada se na TV ekranu prikaže
[QUICK SETUP is complete.], sistem
je spreman za reprodukciju.
23SR
Ručno menjanje podešavanja
Pogledajte „Korišćenje menija za
podešavanja“ (stranica 33).
Zatvaranje ekrana za brzo
podešavanje
Držite pritisnuto dugme SHIFT i
pritisnite SETUP.
Napomena
Poruka vodiča se prikazuje kada
uključite sistem prvi put ili nakon što
obavite [RESET] (pogledajte „Vraćanje
postavki menija za podešavanje
na podrazumevane vrednosti“)
(stranica 77).
Menjanje režima
prikaza
Pritiskajte DISPLAY dok je sistem
isključen.
Svaki put kada pritisnete ovaj taster,
režim prikaza se menja na sledeći
način.
Demonstracija
Poruke o glavnim funkcijama ovog
sistema prelaze preko ekrana,
a osvetljenje se uključuje.
Da biste isključili osvetljenje,
pritisnite PARTY LIGHT.
Nema prikaza (režim uštede
energije)
Ekran je isključen da bi se uštedela
energija.
24SR
Za funkciju USB:
Priključite USB uređaj u (USB) ulaz.
Reprodukcija diska/USB-a
Pre korišćenja USB
uređaja
Više informacija o kompatibilnim
USB uređajima potražite u poglavlju
„Veb-lokacije za kompatibilne
uređaje“ (stranica 12).
(Apple uređaje sa ovim sistemom
možete da koristite samo putem
BLUETOOTH veze.)
Napomena
Možete da koristite USB adapter (ne
isporučuje se) da biste povezali USB
uređaj sa jedinicom ukoliko USB jedinica
ne može da se priključi na (USB) ulaz.
3 (samo
)
Pritiskajte MEDIA MODE da
biste izabrali željeni tip medija
([MUSIC]/[VIDEO]).
4Pritisnite  da biste pokrenuli
reprodukciju.
Osnovna reprodukcija
1 Pritiskajte FUNCTION da biste
izabrali „DVD/CD“ ili „USB“.
2 Pripremite izvor reprodukcije.
Za funkciju DVD/CD:
Pritisnite  na jedinici da biste
otvorili ležište za disk i stavite disk
tako da oznaka bude okrenuta
nagore na ležištu za disk.
Kada reprodukujete disk prečnika
8 cm kao što je CD singl, postavite
ga na unutrašnji krug ležišta.
Ponovo pritisnite  na jedinici da
biste zatvorili ležište za disk.
Nemojte silom gurati ležište diska
da biste ga zatvorili jer to može
dovesti do kvara.
Ostale radnje
Za
Uradite sledeće
Zaustavljanje
reprodukcije
Pritisnite .
Pauziranje
reprodukcije
Pritisnite .
Nastavak
Pritisnite .
reprodukcije ili
povratak na
normalnu
reprodukciju
Otkazivanje
tačke za
nastavak
Dvaput pritisnite .
Biranje
numere,
datoteke,
poglavlja ili
scene
Pritisnite  ili 
tokom reprodukcije.
Odnosno, držite
pritisnutim taster
SHIFT i pritisnite
numeričku dugmad, a
zatim pritisnite .
(Disk ili USB uređaj
može da zabrani
radnju.)
25SR
Korišćenje funkcije Gesture
Control u toku reprodukcije
Pogledajte „Korišćenje funkcije
Gesture Control u toku reprodukcije“
(stranica 49).
Reprodukcija iz određene
datoteke
1 Pritiskajte MEDIA MODE da biste
izabrali [MUSIC] ili [VIDEO].
2 Pritisnite SEARCH da biste
prikazali listu fascikli.
3 Pritiskajte
/ da biste izabrali
željenu fasciklu.
4 Pritisnite
da biste prikazali
listu datoteka.
Za
Uradite sledeće
Pregled menija Kad pritisnete
DVD
DVD/TUNER MENU.
Pregled liste
fascikli ili liste
datoteka
Pritisnite SEARCH.
Ponovo pritisnite
SEARCH da biste
isključili listu fascikli ili
listu datoteka.
Povratak u listu Kad pritisnete RETURN.
fascikli kada ste
u listi datoteka
Brzo
pronalaženje
mesta u toku
brzog
premotavanja
unapred ili
unazad
(funkcija
Lock Search)
Pritisnite  ili 
tokom reprodukcije.
Svaki put kada
pritisnete  ili ,
brzina reprodukcije
se menja.
Gledanje
jednog po
jednog kadra
(Slow-motion
Play – Usporena
reprodukcija)
Pritisnite , a zatim
pritisnite ili .
Svaki put kada
pritisnete ili ,
brzina reprodukcije se
menja.
Pretraga određene numere
5 Pritiskajte
/ da biste izabrali
željenu datoteku, a zatim
pritisnite .
Ostale radnje tokom
reprodukcije
Držite pritisnuto dugme SHIFT i
pritisnite numeričku dugmad da
biste izabrali numeru koju želite da
reprodukujete, a zatim pritisnite .
Pretraga pomoću dugmeta
SEARCH
1 Pritisnite SEARCH da biste
prikazali listu numera.
2 Pritiskajte
26SR
U zavisnosti od tipa diska ili datoteke,
funkcija možda neće raditi.
/ da biste izabrali
numeru koju želite da
reprodukujete, a zatim
pritisnite .
Pretraživanje određenog
naslova/poglavlja/scene/
numere/indeksa
1 Pritiskajte SEARCH tokom
reprodukcije da biste izabrali
režim pretrage.
2 Držite pritisnuto dugme SHIFT,
potom pritisnite dugmad sa
brojevima da biste uneli željeni
broj naslova, poglavlja, scene,
numere ili indeksa, a zatim
pritisnite .
Pokrenuće se reprodukcija.
Napomena
Pretraga pomoću menija DVD
1 Pritisnite DVD/TUNER MENU.
2 Pritisnite / / / ili držite
pritisnuto dugme SHIFT, zatim
pritisnite numeričku dugmad da
biste izabrali numeru ili stavku
koju želite da reprodukujete, a
zatim pritisnite .
Promena uglova kamere
Pritiskajte ANGLE tokom
reprodukcije da biste izabrali
željeni ugao kamere.
•• Ako koristite VIDEO CD sa PBC
reprodukcijom, pritisnite SEARCH da
biste pretraživali scenu.
•• Ako koristite VIDEO CD bez PBC
reprodukcije, pritisnite SEARCH da biste
pretraživali numere i indeks.
Pretraga određenog mesta
pomoću vremenskog koda
Izbor postavke titla
Pritiskajte SUBTITLE tokom
reprodukcije da biste izabrali
željeni jezik titla ili isključili titlove.
1 Pritiskajte SEARCH tokom
reprodukcije da biste izabrali
režim vremenske pretrage.
2 Držite pritisnuto dugme SHIFT,
potom pomoću dugmadi sa
brojevima unesite vremenski
kôd, a zatim pritisnite .
Primer: Da biste našli scenu na
2 sata, 10 minuta i 20 sekundi posle
početka, držite pritisnuto dugme
SHIFT i pritisnite 2, 1, 0, 2, 0
([2:10:20]).
Ako pogrešite, držite pritisnuto
dugme SHIFT i pritisnite CLEAR da
biste otkazali broj.
27SR
Menjanje jezika/zvuka
Pritiskajte AUDIO tokom
reprodukcije da biste izabrali
željeni audio-format ili režim.
DVD VIDEO
Ukoliko izvor sadrži više audioformata ili zvuk koji je snimljen na
više jezika, moći ćete da izaberete
format zvuka ili jezik.
Kada se prikažu četiri cifre, one
označavaju šifru jezika. Pogledajte
odeljak „Lista sa šiframa jezika“
(stranica 84) da biste videli koji
jezik ta šifra predstavlja. Ako se
isti jezik prikaže dva ili više puta,
DVD VIDEO je snimljen u više
zvučnih formata.
VIDEO CD/AUDIO CD/audiodatoteka
Izlaz zvuka možete da promenite.
•• [STEREO]: Standardni stereo zvuk.
•• [1/L]/[2/R]: Monoauralni zvuk
levog ili desnog kanala.
SUPER VIDEO CD
•• [1:STEREO]: Stereo zvuk audio-
numere 1.
•• [1:1/L]/[1:2/R]: Monoauralni zvuk
levog ili desnog kanala audionumere 1.
•• [2:STEREO]: Stereo zvuk audionumere 2.
•• [2:1/L]/[2:2/R]: Monoauralni zvuk
levog ili desnog kanala audionumere 2.
Reprodukovanje VIDEO CD
diska sa PBC funkcijama
Možete da koristite meni PBC
(Playback Control – Kontrola
reprodukcije) da biste uživali u
interaktivnim funkcijama VIDEO
CD diska (VIDEO CD verzija 2.0 i
Super VCD).
1 Pritisnite  za reprodukciju
VIDEO CD diska sa funkcijama
PBC.
Na TV ekranu će se prikazati PBC
meni.
2 Držite pritisnuto dugme SHIFT,
potom pritisnite dugmad sa
brojevima da biste izabrali broj
željene stavke, a zatim
pritisnite .
3 Nastavite reprodukciju u skladu
sa uputstvima u meniju.
Napomena
PBC reprodukcija se otkazuje kada aktivirate
funkciju za ponavljanje reprodukcije
(Repeat Play – Ponovljena reprodukcija).
Otkazivanje PBC reprodukcije
1 Pritisnite  ili  ili držite
pritisnuto dugme SHIFT, a zatim
pritisnite dugmad sa brojevima
da biste izabrali numeru kada je
reprodukcija zaustavljena.
2 Pritisnite  ili
.
Reprodukcija započinje od izabrane
numere.
Povratak na PBC reprodukciju
Dvaput pritisnite , a zatim
pritisnite .
28SR
Nastavak reprodukcije za više
diskova
Sistem može da uskladišti tačke za
nastavak reprodukcije za najviše
šest diskova i nastavi reprodukciju
kada ponovo umetnete isti disk.
Kada uskladištite tačku za nastavak
reprodukcije za sedmi disk,
biće izbrisana tačka za nastavak
reprodukcije prvog diska.
Da biste aktivirali ovu
funkciju, podesite funkciju
[MULTI-DISC RESUME] u meniju
[SYSTEM SETUP] na [ON]
(stranica 36).
 Kada se reprodukuje USB uređaj
•• [ONE USB DEVICE]: reprodukcija
USB uređaja.
•• [FOLDER]: reprodukcija svih
podržanih datoteka u navedenoj
fascikli na USB uređaju.
Napomena
•• Indikatori „FLDR“ i „SHUF“ isključuju
se na ekranu kada je normalna
reprodukcija podešena na [DISC] ili
[ONE USB DEVICE].
•• Indikator „FLDR“ uključuje se na
ekranu kada je normalna reprodukcija
podešena na [FOLDER].
Reprodukcija nasumičnim
redosledom (Shuffle Play)
Napomena
Da biste disk reprodukovali ispočetka,
dvaput pritisnite , a zatim pritisnite .
Korišćenje režima
reprodukcije
Reprodukcija sekvencijalnim
redosledom (Normal Play
– Normalna reprodukcija)
Kada je reprodukcija zaustavljena,
pritiskajte PLAY MODE.
K
ada se reprodukuje disk
•• [DISC]: reprodukcija diska.
•• [FOLDER]*: reprodukcija svih
podržanih datoteka u navedenoj
fascikli na disku.
* Nije moguće izabrati za AUDIO CD.
Kada je reprodukcija zaustavljena,
pritiskajte PLAY MODE.
 Kada se reprodukuje disk
•• [DISC (SHUFFLE)]: nasumična
reprodukcija svih audio datoteka
na disku.
•• [FOLDER (SHUFFLE)]*: nasumična
reprodukcija svih audio datoteka
iz navedene fascikle na disku.
* Nije moguće izabrati za AUDIO CD.
 Kada se reprodukuje USB uređaj
•• [ONE USB DEVICE (SHUFFLE)]:
nasumična reprodukcija svih
audio datoteka na USB uređaju.
•• [FOLDER (SHUFFLE)]: nasumična
reprodukcija svih audio datoteka iz
navedene fascikle na USB uređaju.
Napomena
•• Indikator „SHUF“ uključuje se na ekranu
kada je ponovljena reprodukcija
podešena na [DISC (SHUFFLE)] ili
[ONE USB DEVICE (SHUFFLE)].
•• „FLDR“ i „SHUF“ će zasvetliti na ekranu
kada je režim nasumične reprodukcije
podešen na [FOLDER (SHUFFLE)].
29SR
•• Nasumičnu reprodukciju nije moguće
obaviti za video datoteke.
•• Nasumična reprodukcija će biti
prekinuta kada:
—— otvorite ležište za disk.
—— obavljate sinhronizovani prenos.
—— menjate Media Mode.
•• Nasumična reprodukcija može da
se otkaže kada izaberete fasciklu ili
numeru za reprodukciju.
Ponavljanje reprodukcije
(Repeat Play)
Pritiskajte REPEAT/FM MODE.
U zavisnosti od tipa diska ili
datoteke, neka podešavanja možda
neće biti dostupna.
•• [OFF]: ne ponavlja reprodukciju.
•• [ALL]: ponavljanje svih numera
ili datoteka u izabranom režimu
reprodukcije.
•• [DISC]: ponavljanje celog sadržaja
(samo za DVD VIDEO i VIDEO CD).
•• [TITLE]: ponavljanje trenutnog
naslova (samo za DVD VIDEO).
•• [CHAPTER]: ponavljanje trenutnog
poglavlja (samo za DVD VIDEO).
•• [TRACK]: ponavljanje trenutne
numere.
•• [FILE]: ponavljanje trenutne video
datoteke.
Otkazivanje reprodukcije sa
ponavljanjem
Pritiskajte REPEAT/FM MODE da
biste izabrali [OFF].
30SR
Napomena
•• Indikator „
“ uključuje se na ekranu
kada je ponovljena reprodukcija
podešena na [ALL] ili [DISC].
•• Indikator „
“ uključuje se na ekranu
kada je ponovljena reprodukcija
podešena na [TITLE], [CHAPTER],
[TRACK] ili [FILE].
•• Ne možete da obavite ponovljenu
reprodukciju VIDEO CD diska tokom PBC
reprodukcije.
•• U zavisnosti od DVD VIDEO diska,
ne možete da obavite ponovljenu
reprodukciju.
•• Ponovljena reprodukcija će biti
otkazana kada
—— otvorite ležište za disk.
—— isključite sistem (samo za DVD VIDEO
i VIDEO CD).
—— promenite funkciju (samo za
DVD VIDEO i VIDEO CD).
—— obavljate sinhronizovani prenos.
—— menjate Media Mode.
Ograničavanje
reprodukcije diska
(Parental Control –
Roditeljska kontrola)
Možete da ograničite reprodukciju
sadržaja na nekim DVD VIDEO
diskovima prema nekom unapred
određenom kriterijumu. Scene
mogu biti preskočene ili zamenjene
drugim scenama.
1 Dok je zaustavljena
reprodukcija, držite pritisnuto
dugme SHIFT i pritisnite SETUP.
2 Pritiskajte
/ da biste izabrali
[SYSTEM SETUP], a zatim
pritisnite .
3 Pritiskajte
/ da biste izabrali
[PARENTAL CONTROL], a zatim
pritisnite .
4Držite pritisnuto dugme SHIFT i
pritisnite numeričku dugmad
da biste uneli ili ponovo uneli
4-cifrenu lozinku, a zatim
pritisnite .
5 Pritiskajte
/ da biste izabrali
[STANDARD], a zatim
pritisnite .
6Pritiskajte
/ da biste izabrali
geografsko područje kao nivo
ograničenja reprodukcije, a
zatim pritisnite .
Područje je izabrano.
Kada izaberete [OTHERS], unesite
poštanski broj za željeno geografsko
područje u skladu sa odeljkom „Lista
sa šiframa područja za roditeljsku
kontrolu“ (stranica 85) tako što
ćete držati dugme SHIFT i pritiskati
numeričku dugmad.
7 Pritiskajte
/ da biste izabrali
[LEVEL], a zatim pritisnite .
8Pritiskajte
/ da biste
izabrali željeni nivo, a zatim
pritisnite .
Što je niža vrednost, strože je
ograničenje.
Isključivanje funkcije roditeljske
kontrole
Podesite [LEVEL] na [OFF] u
8. koraku.
Reprodukcija diska za koji je
podešena roditeljska kontrola
1 Umetnite disk, a zatim pritisnite
.
Na TV ekranu se prikazuje ekran za
unos lozinke.
2 Držite pritisnuto dugme SHIFT i
pritisnite numeričku dugmad da
biste uneli ili ponovo uneli
4-cifrenu lozinku, a zatim
pritisnite .
Sistem pokreće reprodukciju.
Ako zaboravite lozinku
Uklonite disk i ponovite korake od
1 do 3 u odeljku „Ograničavanje
reprodukcije diska (Parental
Control – Roditeljska kontrola)“
(stranica 31). Držite pritisnuto
dugme SHIFT i pritisnite numeričku
dugmad da biste uneli lozinku
„199703“, a zatim pritisnite .
Pratite uputstva na ekranu i unesite
novu četvorocifrenu lozinku. Zatim
ponovo umetnite disk i pritisnite .
Treba da ponovo unesete novu
lozinku.
31SR
Prikaz informacija o
disku i USB uređaju
Informacije na TV ekranu
Držite pritisnuto dugme SHIFT i
pritiskajte DISPLAY tokom
reprodukcije.
Napomena
•• U zavisnosti od izvora iz kojeg se
sadržaj reprodukuje,
—— neke informacije se možda neće
prikazati.
—— neki znakovi neće moći da se prikažu.
•• U zavisnosti od režima reprodukcije,
prikazane informacije mogu da se
razlikuju.
Prikazivanje informacija o
audio-formatu na DVD VIDEO
diskovima i video datotekama
Pritiskajte AUDIO tokom
reprodukcije.
Informacije na ekranu
 Informacije o reprodukciji
Vreme reprodukcije i preostalo
vreme
 Brzina protoka bitova
 Tip datoteke
 Status reprodukcije
 Naslov*/numera/naziv
datoteke**
 Album*/naziv fascikle**/
poglavlje/broj indeksa
 Naziv
Prikazuje se prilikom
reprodukcije audio-datoteke.
izvođača*, **
* Ako audio-datoteka poseduje
ID3 oznaku, sistem će prikazati
naziv albuma/naziv numere/naziv
izvođača iz informacija ID3 oznake.
Sistem podržava ID3 oznake verzije
1.0/1.1/2.2/2.3.
** Ako naziv sadrži znakove koje nije
moguće prikazati, ovi znakovi biće
prikazani kao „_“.
32SR
Pritiskajte DISPLAY kada je sistem
uključen.
Možete da vidite sledeće
informacije:
—vreme
—
reprodukcije/preostalo
vreme numere, naslov, poglavlje
—broj
—
scene
—naziv
—
datoteke, naziv fascikle
—naslov,
—
izvođač i informacije o
albumu
Napomena
•• Naziv diska ili numere možda se neće
prikazivati u zavisnosti od znakova.
•• Vreme reprodukcije audio-datoteka i
video datoteka možda se neće pravilno
prikazivati.
•• Proteklo vreme reprodukcije za
audio-datoteku kodiranu kao VBR
(promenljiva brzina protoka bitova) ne
prikazuje se pravilno.
Korišćenje menija za
podešavanja
Možete da unesete brojna
prilagođavanja, na primer za sliku
i zvuk.
Prikazane stavke zavise od zemlje ili
regiona.
Napomena
Podešavanja za reprodukciju koja se
nalaze na disku imaju prioritet nad
podešavanjima koja izaberete u meniju
za podešavanje. Zbog toga neke
postavke u meniju za podešavanja
možda neće raditi.
1 Dok je zaustavljena
reprodukcija u funkciji DVD/CD
ili USB, držite pritisnuto dugme
SHIFT i pritisnite SETUP.
Na TV ekranu će se pojaviti meni za
podešavanje.
2 Pritiskajte
/ da biste izabrali
[LANGUAGE SETUP],
[VIDEO SETUP], [AUDIO SETUP],
[SYSTEM SETUP] ili
[HDMI SETUP], a zatim
pritisnite .
3 Pritiskajte
/ da biste izabrali
željenu stavku, a zatim
pritisnite .
odešavanje jezika
P
– [LANGUAGE SETUP]
[OSD]
Podešavanje jezika menija na
ekranu.
[MENU]
Podešavanje jezika za meni DVD.
[AUDIO]
Menjanje jezika zvučnog zapisa.
Kada izaberete [ORIGINAL], biće
izabran jezik kojem je dat prioritet
na disku.
[SUBTITLE]
Prebacivanje jezika titla snimljenog
na DVD VIDEO disku.
Kada izaberete [AUDIO FOLLOW],
jezik titla se menja u skladu sa
izabranim jezikom zvučnog zapisa.
Napomena
Ako izaberete [OTHERS] u opcijama
[MENU], [AUDIO] i [SUBTITLE], unesite
kôd jezika iz tabele u odeljku „Lista sa
šiframa jezika“ (stranica 84) pomoću
numeričke dugmadi.
4Pritiskajte
/ da biste izabrali
željenu postavku, a zatim
pritisnite .
Postavka je izabrana i podešavanje
je dovršeno.
Izlazak iz menija
Držite pritisnuto dugme SHIFT i
pritisnite SETUP.
33SR
Podešavanje TV ekrana
– [VIDEO SETUP]
[TV TYPE]
[16:9]: Izaberite ovu postavku ako
sistem povezujete sa televizorom
sa širokim ekranom ili televizorom
koji ima funkciju za režim širokog
prikaza.
[4:3 LETTER BOX]: Izaberite ovu
postavku ako sistem povezujete
sa televizorom sa ekranom sa
odnosom širina/visina 4:3 ili
televizorom koji nema funkciju
za režim širokog prikaza. Kada je
izabrana ova postavka, slika širokog
formata se prikazuje sa crnim
trakama na vrhu i dnu ekrana.
[4:3 PAN SCAN]: Izaberite ovu
postavku ako sistem povezujete
sa televizorom sa ekranom sa
odnosom širina/visina 4:3 ili
televizorom koji nema funkciju
za režim širokog prikaza. Kada je
izabrana ova postavka, slika se
prikazuje celom visinom, ali sa
odsečenim ivicama sa strane.
34SR
[4:3 OUTPUT]
[FULL]: Izaberite ovu postavku ako
sistem povezujete sa televizorom
koji ima funkciju za režim širokog
prikaza. Slika za ekran sa odnosom
širina/visina 4:3 se prikazuje u
odnosu širina/visina 16:9 čak i na
televizorima sa širokim ekranom.
[NORMAL]: Veličina slike se menja
tako da odgovara veličini ekrana,
ali slika zadržava originalni odnos
širina/visina. Ova postavka prikazuje
crne trake sa leve i desne strane ako
prikazujete sliku ekrana sa odnosom
širina/visina 4:3.
[COLOR SYSTEM(VIDEO CD)]
(Osim za modele za Južnu Ameriku,
Evropu i Rusiju)
Podešava sistem boja (PAL ili NTSC).
[AUTO]: Emituje video signal u
skladu sa sistemom boja diska.
Izaberite ovu postavku ako TV koristi
DUAL sistem.
[PAL]: Menja video signal NTSC
diska i emituje ga u PAL sistemu.
[NTSC]: Menja video signal PAL
diska i emituje ga u NTSC sistemu.
Više detalja možete da vidite u
poglavlju „Menjanje sistema boja“
(stranica 23).
[BLACK LEVEL]
(Samo model za Južnu Ameriku)
Biranje nivoa crne boje (nivo
podešavanja) za video signale koji
se emituju sa priključka VIDEO OUT.
[ON]: Bira nivo crne boje za izlazni
signal na standardnom nivou.
[OFF]: Snižava standardan nivo crne
boje. Koristite ovo podešavanje
kada slika postane suviše bela.
[PAUSE MODE]
[ON]: Prilagođavanje kašnjenja
između slike i zvuka kada zvuk nije
sinhronizovan sa
prikazanom slikom.
[DOWNMIX]
[AUTO]: Slika i objekti koji se kreću
prikazuju se bez podrhtavanja.
Obično je potrebno da izaberete ovu
postavku.
[FRAME]: Slika i objekti koji se
ne kreću prikazuju se u visokoj
rezoluciji.
Podešavanje audio opcija
– [AUDIO SETUP]
[AUDIO DRC]
(Komprimovanje dinamičkog
opsega)
Funkcija je korisna za gledanje
filmova sa utišanim zvukom
kasno uveče.
[OFF]: Isključeno.
[STANDARD]: Dinamički opseg se
komprimuje onako kako je zamislio
tonski snimatelj.
[TRACK SELECTION]
Daje prioritet zvučnom zapisu koji
sadrži najveći broj kanala kada
reprodukujete DVD VIDEO na kojem
je snimljeno više audio-formata
(PCM, MPEG audio ili Dolby Digital).
[OFF]: Bez datog prioriteta.
[AUTO]: Prioritet je dat.
[A/V SYNC]
(Samo video datoteke)
[OFF]: Ne prilagođava sliku.
Biranje signala za emitovanje zvuka
za reprodukovanje višekanalnog
zvuka.
[NORMAL]: Emitovanje
višekanalnog zvuka u vidu
dvokanalnog stereo signala.
[DOLBY SURROUND]: Emitovanje
višekanalnog zvuka u vidu
dvokanalnog okružujućeg signala.
Napomena
Ova funkcija radi samo za
HDMI OUT (TV) ARC priključak.
odešavanje sistema
P
– [SYSTEM SETUP]
[SCREEN SAVER]
Čuvar ekrana će sprečiti oštećenje
uređaja ekrana (dupliranje). Pritisnite
 +/– da biste izašli iz čuvara
ekrana.
[ON]: Slika čuvara ekrana prikazaće
se ako ne koristite sistem približno
15 minuta.
[OFF]: Isključuje funkciju. Slika
čuvara ekrana se ne prikazuje.
[BACKGROUND]
Biranje pozadinske boje ili slike koja
će se prikazivati na TV ekranu.
[JACKET PICTURE]: U pozadini će se
prikazati naslovna slika (fotografija)
koja je snimljena na disku.
[GRAPHICS]: U pozadini će se
prikazati slika koja je fabrički
uskladištena u sistemu.
[BLUE]: Boja pozadine je plava.
[BLACK]: Boja pozadine je crna.
35SR
[PARENTAL CONTROL]
Podešavanje ograničavanja
reprodukcije. Detaljnije informacije
pogledajte u odeljku „Ograničavanje
reprodukcije diska (Parental
Control – Roditeljska kontrola)“
(stranica 31).
[MULTI-DISC RESUME]
[ON]: Čuvanje tačaka za nastavak
reprodukcije za najviše 6 diskova.
[OFF]: Reprodukcija počinje od
tačke za nastavak reprodukcije
samo za trenutni disk u sistemu.
[RESET]
Vraća postavke menija za
podešavanje na podrazumevane
vrednosti. Više detalja možete
da vidite u poglavlju „Vraćanje
postavki menija za podešavanje
na podrazumevane vrednosti“
(stranica 77).
Podešavanje HDMI opcija
– [HDMI SETUP]
[HDMI RESOLUTION]
Izbor rezolucije emitovanja za TV
kada je TV povezan putem HDMI
kabla.
[AUTO(1920×1080p)]: Emituje video
signale u skladu sa rezolucijom
televizora.
[1920×1080i]/[1280×720p]/
[720×480p]*/[720×480/576p]**:
Emituje video signale u skladu sa
izabranim podešavanjem rezolucije.
* Samo za modele za Južnu Ameriku.
** Za druge modele.
36SR
[YCBCR/RGB(HDMI)]
[YCBCR]: Emituje YCBCR video
signale.
[RGB]: Emituje RGB video signal.
[AUDIO(HDMI)]
[AUTO]: Emitovanje audio-signala u
originalnom formatu sa HDMI OUT
(TV) ARC priključka.
[PCM]: Emitovanje 2-kanalnih
linearnih PCM signala sa HDMI OUT
(TV) ARC priključka.
[CONTROL FOR HDMI]
[ON]: Funkcija Control for HDMI je
omogućena. Možete da upravljate
sistemom sa TV-a povezanog HDMI
kablom i obrnuto.
[OFF]: Isključeno.
[AUDIO RETURN CHANNEL]
Podesite ovu funkciju kada
je sistem povezan sa HDMI
IN priključkom televizora,
kompatibilnim sa funkcijom
Audio Return Channel (ARC). Ova
funkcija je dostupna kada podesite
[CONTROL FOR HDMI] na [ON].
[ON]: Zvuk sa TV-a možete da
slušate sa zvučnika sistema.
[OFF]: Isključeno.
[STANDBY LINKED TO TV]
Ova funkcija je dostupna kada
podesite [CONTROL FOR HDMI]
na [ON].
[AUTO]: Kada isključite TV, sistem
se automatski isključuje u sledećim
uslovima:
——prilikom reprodukcije video
snimka u funkciji DVD/CD ili USB.
——kada se reprodukcija zvuka
zaustavi u funkciji DVD/CD ili USB.
——kada je izabrana funkcija TV.
[ON]: Sistem će se automatski
isključiti kada isključite TV bez obzira
na funkciju.
[OFF]: Sistem se neće isključiti kada
isključite TV.
USB prenos
Pre korišćenja USB
uređaja
Više informacija o kompatibilnim
USB uređajima potražite u poglavlju
„Veb-lokacije za kompatibilne
uređaje“ (stranica 12).
(Apple uređaje sa ovim sistemom
možete da koristite samo putem
BLUETOOTH veze.)
Biranje brzine protoka bitova
Možete da izaberete veću brzinu
protoka bitova da biste muziku
preneli u boljem kvalitetu.
1 Kad pritisnete OPTIONS.
Na ekranu će se pojaviti meni
sa opcijama.
2 Pritiskajte
/ da biste izabrali
„BIT RATE“, a zatim pritisnite .
3 Pritiskajte
/ da biste izabrali
željenu brzinu protoka bitova, a
zatim pritisnite .
•• „128 KBPS“: kodirane MP3
Prenos muzike
Možete da prenesete muziku sa
diska (samo za AUDIO CD ili MP3
disk) na USB uređaj povezan na
(USB) ulaz.
Audio-format datoteka koje ovaj
sistem prenosi je MP3.
Napomena
•• Ne uklanjajte USB uređaj u toku prenosa
ili brisanja. To bi moglo da ošteti
podatke na USB uređaju ili sam USB
uređaj.
•• MP3 datoteke se prenose istom
brzinom protoka bitova kao originalne
datoteke.
•• Pre prenosa sa AUDIO CD diska, možete
da izaberete brzinu protoka bitova.
•• Radnje USB prenosa i brisanja su
zabranjene kada je ležište za disk
otvoreno.
Napomena o sadržaju zaštićenom
autorskim pravima
Reprodukcija prenete muzike je
ograničena samo na ličnu upotrebu.
Upotreba muzike van ovog ograničenja
zahteva dozvolu vlasnika autorskih prava.
datoteke imaju manju veličinu
datoteke i lošiji kvalitet zvuka.
•• „256 KBPS“: kodirane MP3
datoteke imaju veće datoteke, ali
bolji kvalitet zvuka.
Da biste izašli iz menija sa opcijama,
pritisnite OPTIONS.
Prenos muzike sa diska
Muziku možete da prenesete na USB
uređaj povezan na (USB) ulaz na
sledeći način:
•• Sinhronizovani prenos: prenos
svih numera ili MP3 datoteka sa
diska na USB.
•• REC1 prenos: prenos pojedinačne
numere ili MP3 datoteke tokom
reprodukcije.
1 Priključite prenosni USB uređaj
na (USB) ulaz.
Napomena
Možete da koristite USB adapter (ne
isporučuje se) da biste povezali USB
uređaj sa jedinicom ukoliko USB jedinica
ne može da se priključi na (USB) ulaz.
2 Pritiskajte FUNCTION da biste
izabrali „DVD/CD“, a zatim
ubacite disk.
37SR
3 Pripremite izvor zvuka.
Sinhronizovani prenos:
Ako sistem automatski pokrene
reprodukciju, dvaput pritisnite 
da biste u potpunosti zaustavili
reprodukciju.
Kada je reprodukcija zaustavljena,
pritiskajte PLAY MODE da biste
izabrali željeni režim reprodukcije.
Napomena
Ako pokrenete prenos tokom nasumične
reprodukcije ili ponovljene reprodukcije,
izabrani režim reprodukcije menja se
automatski na normalnu reprodukciju.
REC1 prenos:
Izaberite numeru ili MP3 datoteku
koju želite da prenesete i započnite
njenu reprodukciju.
4Pritisnite REC TO USB.
Na displeju se prikazuje
„PUSH ENTER“.
5 Kad pritisnete
.
Prenos počinje kada se na ekranu
prikaže „DO NOT REMOVE“. Ne
uklanjajte USB uređaj dok se prenos
ne završi.
Kada se prenos završi, sistem
obavlja sledeće radnje:
Sinhronizovani prenos:
Disk se automatski zaustavlja.
REC1 prenos:
Disk nastavlja da reprodukuje
sledeću numeru ili datoteku.
Zaustavljanje prenosa
Pritisnite .
Napomene o prenosu
•• Ne možete da prenesete MP3 datoteke
sa diska koji je formatiran kao UDF
(Universal Disk Format – Univerzalni
format diska) na USB uređaj.
•• Zvuk se ne emituje tokom prenosa.
38SR
•• CD-TEXT informacije neće biti prenete u
kreirane MP3 datoteke.
•• Prenos će biti automatski zaustavljen u
sledećim slučajevima:
—— Tokom prenosa je nestalo prostora
na USB uređaju.
—— Broj audio-datoteka ili fascikli na
USB uređaju je dostigao granicu koju
sistem može da prepozna.
•• Ako fascikla ili datoteka koju prebacujete
već postoji na USB uređaju pod istim
nazivom, nakon naziva se dodaje redni
broj, pa neće doći do prepisivanja
originalne fascikle ili datoteke.
•• Sledeće radnje ne možete da obavite u
toku prenosa:
—— Izbacivanje diska.
—— Biranje druge numere ili datoteke
—— Pauziranje reprodukcije ili nalaženje
tačke u numeri ili datoteci.
—— Menjanje funkcije.
•• Kada prenosite muziku na WALKMAN®
koristeći „Media Manager for
WALKMAN“, obavezno je prenesite u
MP3 formatu.
•• Kada povezujete uređaj WALKMAN® sa
sistemom, povežite ga nakon što prikaz
„Creating Library“ ili „Creating Database“
na uređaju WALKMAN® ne nestane.
Pravila kreiranja fascikli i
datoteka
Maksimalni broj MP3 datoteka
koji može da se kreira
•• 298 fascikli
•• 650 datoteka u fascikli
•• 650 datoteka u REC1-CD ili
REC1-MP3 fascikli
Ovi brojevi se mogu razlikovati u
zavisnosti od konfiguracije datoteka
ili fascikli.
Pri prenosu na USB uređaj, fascikla
„MUSIC“ kreira se direktno ispod
fascikle „ROOT“. Fascikle i datoteke
se kreiraju unutar fascikle „MUSIC“
u skladu sa metodom prenosa i
izvorom na sledeći način:
Sinhronizovani prenos
 Kada prenosite sve numere sa
AUDIO CD diska
Naziv fascikle: „CDDA0001“*
Naziv datoteke: „TRACK001“*
U
slučaju prenosa MP3 datoteka
sa diska
Naziv fascikle: Isti kao izvor
Naziv datoteke: Isti kao izvor
REC1 prenos
 Kada prenosite jednu numeru
sa AUDIO CD diska
Naziv fascikle: „REC1-CD“
Naziv datoteke: „TRACK001“*
U
slučaju prenosa MP3 datoteke
sa diska
Naziv fascikle: „REC1-MP3“
Naziv datoteke: Isti kao izvor
* Fasciklama i datotekama se potom
dodeljuju redni brojevi.
Brisanje audio-datoteka ili
fascikli sa USB uređaja
1 Pritiskajte FUNCTION da biste
4Pritiskajte
/ da biste izabrali
„ERASE“, a zatim pritisnite .
Na TV ekranu će se prikazati lista
fascikli.
5 Pritiskajte
/ da biste izabrali
fasciklu, a zatim pritisnite .
Na TV ekranu će se prikazati lista
datoteka.
6Pritiskajte
/ da biste izabrali
audio datoteku koju želite da
izbrišete, a zatim pritisnite .
Ako želite da izbrišete sve audio
datoteke u fascikli, izaberite
[ALL TRACKS] sa liste.
Na ekranu se prikazuje
„FOLDER ERASE“ ili „TRACK ERASE“ i
„PUSH ENTER“.
Da biste otkazali radnje brisanja,
pritisnite .
7 Kad pritisnete
.
Na displeju se prikazuje
„COMPLETE“.
Da izađete iz menija sa opcijama,
pritisnite .
Napomena
•• Možete da izbrišete samo podržanu
audio-datoteku, datoteku u MP4
formatu i datoteku u 3GP formatu.
•• Ne možete da izbrišete audio-datoteke
ili fascikle kada se izabere nasumična
reprodukcija. Pre brisanja podesite
režim reprodukcije na normalnu
reprodukciju.
•• Radnja brisanja je zabranjena kada je
ležište za disk otvoreno.
izabrali „USB“.
2 Pritiskajte MEDIA MODE da
biste izabrali [MUSIC].
3 Kada je reprodukcija
zaustavljena, pritisnite
OPTIONS.
Na ekranu će se pojaviti meni sa
opcijama.
39SR
Tjuner
Slušanje radija
Možete da memorišete najviše
20 FM stanica kao omiljene stanice.
1 Pritiskajte FUNCTION da biste
1 Izaberite željenu stanicu.
2 Pritisnite DVD/TUNER MENU.
3 Pritiskajte / da biste izabrali
izabrali „TUNER FM“.
2 Podesite na stanicu.
Automatsko skeniranje:
Držite pritisnuto TUNING +/– dok
frekvencija ne počne da se menja
na ekranu.
Skeniranje se automatski zaustavlja
kada je stanica podešena. Indikator
„ST“ (samo za FM stereo programe)
uključuje se na ekranu.
Ako se skeniranje ne zaustavi,
pritisnite  da biste prekinuli
skeniranje. Zatim izvedite ručno
podešavanje (u nastavku).
Ručno podešavanje:
Pritiskajte TUNING +/– da podesite
stanicu koju želite.
Napomena
Kada podesite FM stanicu koja pruža RDS
usluge, tokom programa će se prikazivati
informacije kao što je naziv stanice ili
usluge. RDS informacije možete da
proverite tako što ćete pritiskati DISPLAY.
Savet
Da biste smanjili statički šum na
slaboj FM stereo stanici, pritiskajte
REPEAT/FM MODE dok na ekranu ne
zasvetli oznaka „ST“. Izgubićete stereo
efekat, ali će se prijem poboljšati.
40SR
Memorisanje radio-stanica
broj memorije koji želite, a
zatim pritisnite .
Na ekranu će se prikazati
„COMPLETE“ i stanica je
memorisana.
Ako je izabranom broju memorije
već dodeljena druga stanica, ona će
biti zamenjena novom.
Slušanje memorisane stanice
Pritiskajte PRESET +/– da biste
izabrali broj memorije koji želite.
Odnosno, držite pritisnutim
taster SHIFT i pritisnite numeričku
dugmad, a zatim pritisnite .
BLUETOOTH veza
O BLUETOOTH bežičnoj
tehnologiji
BLUETOOTH bežična tehnologija je
bežična tehnologija kratkog opsega
koja omogućava bežični prenos
podataka između digitalnih uređaja.
Podržana BLUETOOTH verzija,
profili i kodeci
Više detalja možete da vidite u
poglavlju „BLUETOOTH odeljak“
(stranica 82).
BLUETOOTH Kompatibilni uređaji
Više detalja možete da vidite
u poglavlju „Veb-lokacije
za kompatibilne uređaje“
(stranica 12).
O BLUETOOTH indikatoru
Indikator BLUETOOTH na jedinici
svetli ili trepće plavom bojom da bi
prikazao BLUETOOTH status.
Status sistema
Status indikatora
BLUETOOTH stanje Sporo treperi
mirovanja
BLUETOOTH
Brzo treperi
uparivanje
BLUETOOTH veza Svetli
je uspostavljena
Uparivanje sistema sa
BLUETOOTH uređajem
Uparivanje je postupak u kojem
se BLUETOOTH uređaji unapred
međusobno registruju. Kada
jednom obavite uparivanje, više nije
potrebno da ga ponovo obavljate.
Ako je uređaj NFC kompatibilni
pametni telefon, postupak
ručnog uparivanja nije
potreban. (Pogledajte poglavlje
„BLUETOOTH povezivanje jednim
dodirom pomoću funkcije NFC“
(stranica 44).)
1 Postavite BLUETOOTH uređaj na
udaljenost do 1 metra od
sistema.
2 Pritiskajte FUNCTION da biste
izabrali „BLUETOOTH“.
Savet
•• Kada na sistemu nema informacija
o uparivanju (kao što je slučaj kada
funkciju BLUETOOTH koristite prvi
put nakon kupovine), na ekranu
trepće poruka „PAIRING“ i sistem
ulazi u režim za uparivanje. Pređite
na 4. korak.
•• Ako je sistem povezan na
BLUETOOTH uređaj, dodirnite
BLUETOOTH na jedinici da biste
prekinuli vezu.
3 Držite pritisnuto dugme
PAIRING na jedinici 2 sekunde
ili duže.
Na ekranu trepće „PAIRING“.
4Postupak uparivanja obavite na
BLUETOOTH uređaju.
Za detaljne informacije, pogledajte
uputstvo za upotrebu BLUETOOTH
uređaja.
41SR
5 Izaberite „MHC-V41D” na
ekranu BLUETOOTH uređaja.
Obavite ovaj korak u roku od
5 minuta. U suprotnom, uparivanje
će biti otkazano. U ovom slučaju,
ponovite postupak od 3. koraka.
Napomena
Ako se od vas traži da unesete šifru
na BLUETOOTH uređaju, unesite
„0000“. „Šifra“ je poznata i pod
nazivom „ključ“, „PIN kôd“, „PIN broj“
ili „lozinka“.
6Uspostavite vezu sa
BLUETOOTH uređajem.
Kada je uparivanje završeno i
BLUETOOTH veza uspostavljena,
na ekranu će se prikazati naziv
BLUETOOTH uređaja.
U zavisnosti od BLUETOOTH
uređaja, povezivanje može da
započne automatski nakon što
uparivanje bude dovršeno.
Adresu BLUETOOTH uređaja
možete da proverite pritiskajući
dugme DISPLAY.
Napomena
•• Možete da uparite do 8 BLUETOOTH
uređaja. Ako uparujete deveti
BLUETOOTH uređaj, najranije povezani
uređaj će biti izbrisan.
•• Ako želite da obavite uparivanje
sa drugim BLUETOOTH uređajem,
ponovite korake od 1 do 6.
•• Ako je poslednji povezani BLUETOOTH
uređaj u blizini, BLUETOOTH veza će se
uspostaviti automatski i na ekranu se
prikazuje naziv BLUETOOTH uređaja.
Otkazivanje postupka
uparivanja
Držite pritisnuto PAIRING na
niskotoncu 2 sekunde ili duže dok se
na ekranu ne prikaže „BLUETOOTH“.
42SR
Brisanje informacija o
uparivanju
Možete obrisati sve informacije
o uparivanju ako vratite sistem
u početno stanje. Pogledajte
„Vraćanje sistema u početno stanje“
(stranica 77).
Napomena
Nakon što vratite sistem u početno stanje,
možda nećete moći da uspostavite vezu
sa iPhone/iPod touch uređajem. U tom
slučaju, izbrišite informacije o uparivanju
za sistem sa iPhone/iPod touch uređaja,
a zatim ponovo obavite uparivanje.
Slušanje muzike na
BLUETOOTH uređaju
Možete da uživate u slušanju
muzike na BLUETOOTH uređaju
i kontrolišete reprodukciju
BLUETOOTH uređaja pomoću
dugmadi na jedinici ili daljinskom
upravljaču.
Proverite sledeće pre reprodukcije
muzike:
—BLUETOOTH
—
funkcija BLUETOOTH
uređaja je uključena.
—Uparivanje
—
je dovršeno
(stranica 41).
Kada se sistem i BLUETOOTH uređaj
povežu, reprodukciju možete da
kontrolišete pritiskom na , , ,
/ i /.
1 Pritisnite BLUETOOTH na jedinici
da biste izabrali funkciju
BLUETOOTH.
Na displeju se prikazuje
„BLUETOOTH“.
2 Uspostavite vezu sa
BLUETOOTH uređajem.
Pritisnite BLUETOOTH na jedinici da
biste se povezali sa poslednjim
povezanim BLUETOOTH uređajem.
Izvedite BLUETOOTH povezivanje sa
BLUETOOTH uređaja ako uređaj nije
povezan.
Kada se veza uspostavi, na ekranu
će se prikazati naziv BLUETOOTH
uređaja.
3 Pritisnite  da biste pokrenuli
reprodukciju.
U zavisnosti od BLUETOOTH uređaja,
——možda će biti potrebno da dvaput
pritisnete .
——možda ćete reprodukciju
audio-izvora morati da pokrenete
na BLUETOOTH uređaju.
4Podesite jačinu zvuka.
Najpre prilagodite jačinu zvuka na
BLUETOOTH uređaju. Ako je nivo
jačine zvuka i dalje nizak, prilagodite
jačinu zvuka na sistemu.
Napomena
Kada sistem nije povezan ni sa jednim
BLUETOOTH uređajem, automatski će
se povezati sa poslednjim povezanim
BLUETOOTH uređajem kada pritisnete
BLUETOOTH na jedinici ili .
Korišćenje funkcije Gesture
Control u toku reprodukcije
Pogledajte „Korišćenje funkcije
Gesture Control u toku reprodukcije“
(stranica 49).
Prekidanje BLUETOOTH veze
Pritisnite BLUETOOTH na jedinici.
Na displeju se prikazuje „BLUETOOTH“.
Napomena
U zavisnosti od vrste BLUETOOTH uređaja,
BLUETOOTH veza će možda biti automatski
prekinuta kada zaustavite reprodukciju.
Povezivanje sistema
sa više BLUETOOTH
uređaja (veza sa više
uređaja)
Moguće je istovremeno povezati
najviše 3 BLUETOOTH uređaja sa
sistemom pomoću A2DP/AVRCP veze.
Pre uparivanja sledećih BLUETOOTH
uređaja, vodite računa da funkcija
BLUETOOTH bude izabrana na
sistemu i da prvi BLUETOOTH uređaj
bude povezan sa sistemom.
Uparivanje sa drugim ili trećim
uređajem
Ponovite korake od 1 do 6 iz odeljka
„Uparivanje sistema sa BLUETOOTH
uređajem“ (stranica 41).
Promena izvora reprodukcije
Tokom reprodukcije sa povezanog
BLUETOOTH uređaja pokrenite
reprodukciju na drugom
povezanom BLUETOOTH uređaju.
Sistem će reprodukovati zvuk sa
najnovijeg uređaja za reprodukciju.
Napomena
•• Radnje mogu da se razlikuju u zavisnosti
od BLUETOOTH uređaja. BLUETOOTH
uređaj možda neće moći da se poveže
u zavisnosti od kombinacije uređaja. Za
detalje pogledajte uputstvo za upotrebu
za te uređaje.
•• Ako pokušate da povežete 4.
BLUETOOTH uređaj, najstariji uređaj za
reprodukciju će biti isključen.
•• U zavisnosti od BLUETOOTH uređaja,
možda nećete moći da uspostavite tri
BLUETOOTH veze u isto vreme.
•• Ne možete da uspostavite vezu sa više
uređaja kada koristite funkciju Wireless
Party Chain, funkciju Speaker Add ili
funkciju poziva bez upotrebe ruku.
43SR
Isključivanje nekog BLUETOOTH
uređaja iz veze sa više uređaja
Prekinite BLUETOOTH vezu na
BLUETOOTH uređaju koji želite
da isključite.
Isključivanje svih BLUETOOTH
uređaja iz veze sa više uređaja
•• U zavisnosti od NFC-kompatibilnog
pametnog telefona, možda ćete
unapred morati da uključite NFC
funkciju. Za detalje pogledajte uputstvo
za upotrebu pametnog telefona.
1 Pametnim telefonom dodirujte
N-Mark na jedinici dok pametni
telefon ne reaguje na sistem.
Pritisnite BLUETOOTH na jedinici.
BLUETOOTH
povezivanje jednim
dodirom pomoću
funkcije NFC
NFC (Near Field Communication) je
tehnologija koja omogućava bežičnu
komunikaciju kratkog dometa
između različitih uređaja, poput
pametnih telefona i IC oznaka.
Kada dodirnete sistem NFC
kompatibilnim pametnim
telefonom, sistem automatski:
—uključuje
—
BLUETOOTH funkciju.
—dovršava
—
uparivanje i BLUETOOTH
vezu.
Kompatibilni pametni telefoni
Pametni telefoni sa ugrađenom
funkcijom NFC (OS: Android
2.3.3 ili noviji, izuzev verzije
Android 3.x)
Napomena
•• Sistem može istovremeno da prepozna
i da se poveže samo sa jednim NFCkompatibilnim pametnim telefonom.
Ako pokušate da sa sistemom povežete
drugi NFC kompatibilni pametni
telefon, doći će do prekida veze sa
trenutno povezanim NFC kompatibilnim
pametnim telefonom.
44SR
Dovršite povezivanje prateći
instrukcije prikazane na pametnom
telefonu.
Kada se BLUETOOTH veza
uspostavi, naziv pametnog telefona
će se pojaviti na ekranu.
2 Pokrenite reprodukciju audio-
izvora na pametnom telefonu.
Za detaljne informacije, pogledajte
uputstvo za upotrebu BLUETOOTH
uređaja.
Savet
Ako BLUETOOTH uparivanje ne bude
uspešno, pokušajte sledeće.
—— Izvadite pametni telefon iz maske ako
koristite komercijalno dostupnu masku
za pametni telefon.
—— Ponovo dodirnite pametnim
telefonom N-oznaku na jedinici.
—— Otključajte ekran pametnog telefona.
Prekidanje BLUETOOTH veze
Ponovo dodirnite pametnim
telefonom N-oznaku na jedinici.
Podešavanje
BLUETOOTH audio
kodeka
Možete da omogućite AAC, LDAC ili
SBC kodek sa BLUETOOTH uređaja.
AAC/LDAC možete da izaberete
samo ako BLUETOOTH uređaj
podržava AAC/LDAC.
1 Kad pritisnete OPTIONS.
Na ekranu će se pojaviti meni sa
opcijama.
2 Pritiskajte
/ da biste izabrali
„BT CODEC“, a zatim pritisnite .
3 Pritiskajte
/ da biste izabrali
ovu postavku, a zatim
pritisnite .
•• „AUTO“: Omogućava prijem u
formatu kodeka AAC ili LDAC u
zavisnosti od mogućnosti
BLUETOOTH uređaja.
•• „SBC“: Prijem u formatu
kodeka SBC.
Da biste izašli iz menija sa opcijama,
pritisnite OPTIONS.
Napomena
•• Možete da uživate u zvuku visokog
kvaliteta ako je izabran format AAC ili
LDAC. Ako ne možete da slušate AAC
ili LDAC zvuk sa uređaja ili ako se zvuk
prekida, izaberite „SBC“.
•• Ako promenite ovu postavku dok
je sistem povezan sa BLUETOOTH
uređajem, dolazi do prekida veze
sa BLUETOOTH uređajem. Da biste
povezali BLUETOOTH uređaj, ponovo
izvedite BLUETOOTH povezivanje.
Savet
LDAC je tehnologija audio-kodiranja koju
je razvila kompanija Sony i omogućava
prenos audio-sadržaja visoke rezolucije,
čak i putem BLUETOOTH veze. Za razliku
od drugih tehnologija kodiranja koje su
kompatibilne sa funkcijom BLUETOOTH, kao
što je SBC, ona radi bez ikakve konverzije
audio-sadržaja visoke rezolucije naniže* i
omogućava prenos približno tri puta više
podataka** od ostalih tehnologija putem
BLUETOOTH bežične mreže uz jedinstveni
kvalitet zvuka, pomoću efikasnog kodiranja i
optimizovane paketizacije signala.
* Izuzimajući sadržaje u DSD formatu.
** U poređenju sa SBC (Subband Coding
– potpojasno kodiranje) tehnologijom,
kada je izabrana brzina protoka bitova
od 990 kb/s (96/48 kHz) ili 909 kb/s
(88,2/44,1 kHz).
Podešavanje
BLUETOOTH režima
mirovanja
BLUETOOTH režim mirovanja
omogućava automatsko
uključivanje sistema kada
uspostavite BLUETOOTH vezu.
1 Kad pritisnete OPTIONS.
Na ekranu će se pojaviti meni sa
opcijama.
2 Pritiskajte
/ da biste izabrali
„BT STBY“, a zatim pritisnite .
3 Pritiskajte
/ da biste izabrali
ovu postavku, a zatim
pritisnite .
•• „ON“: Sistem se automatski
uključuje, čak i kada je sistem u
režimu mirovanja.
•• „OFF“: Isključuje ovu funkciju.
Da biste izašli iz menija sa opcijama,
pritisnite OPTIONS.
45SR
Uključivanje ili
isključivanje
BLUETOOTH signala
Možete da se povežete sa sistemom
sa uparenog BLUETOOTH uređaja
kada se koristi bilo koja funkcija
kada je BLUETOOTH signal
sistema podešen na uključeno.
Ova postavka je podrazumevano
uključena.
Koristite tastere na jedinici da
biste obavili ovu radnju.
Držite pritisnutu dugmad
MEGA BASS i + oko 3 sekunde.
Na ekranu će se prikazati „BT ON“ ili
„BT OFF“.
Napomena
•• Sledeće radnje ne možete da obavljate
kada isključite BLUETOOTH signal:
—— Uparivanje i/ili povezivanje sa
BLUETOOTH uređajem
—— Korišćenje aplikacije „Sony | Music
Center“ putem BLUETOOTH veze
—— Promena BLUETOOTH audio-kodeka
•• Ako dodirnete N-Mark na gornjem
panelu jedinice NFC-kompatibilnim
pametnim telefonom ili postavite
BLUETOOTH režim mirovanja na
uključeno, BLUETOOTH signal će se
automatski uključiti.
Upravljanje
sistemom pomoću
pametnog
telefona ili tableta
(Sony | Music
Center)
„Sony | Music Center“ je namenska
aplikacija za upravljanje audiouređajima koje je proizvela kompanija
Sony i kompatibilni su sa aplikacijom
„Sony | Music Center“ korišćenjem
pametnog telefona ili tableta. Lako
možete da je pronađete na portalu
Google Play ili App Store ako pretražite
„Sony | Music Center“. Pretražite
aplikaciju „Sony | Music Center“ na
portalu Google Play ili App Store
preuzmite je pomoću pametnog
telefona ili tableta.
„Sony | Music Center“ omogućava da:
——menjate funkcije sistema,
kontrolišete reprodukciju diska/USB
uređaja i podešavate FM stanice.
—pregledate
—
muzički sadržaj na
disku/USB uređaju.
—prikažete
—
informacije o disku/
USB uređaju, kao što su vreme
reprodukcije i naslov.
—podesite
—
jačinu zvuka i promenite
postavke zvuka.
—kontrolisanje
—
više sistema pomoću
funkcije Wireless Party Chain.
1 Potražite „Sony | Music Center“
ili skenirajte dvodimenzionalni
kôd u nastavku.
46SR
2 Preuzmite aplikaciju
„Sony | Music Center“
na uređaj.
3 Povežite sistem i uređaj
putem BLUETOOTH veze
(stranica 41).
4Pokrenite „Sony | Music Center“
i pratite uputstva na ekranu.
Napomena
•• Preporučujemo da koristite najnoviju
verziju aplikacije „Sony | Music Center“.
•• Ako aplikacija „Sony | Music Center“ ne
radi ispravno, dodirnite BLUETOOTH na
jedinici da biste prekinuli BLUETOOTH
vezu, a zatim ponovo uspostavite
BLUETOOTH vezu kako bi BLUETOOTH
veza radila normalno.
•• Radnje koje su dostupne putem
aplikacije „Sony | Music Center“ mogu
da se razlikuju u zavisnosti od audiouređaja.
•• Za više detalja o aplikaciji
„Sony | Music Center“, pogledajte
sledeću URL adresu:
http://info.vssupport.sony.net/help/
•• Specifikacije i dizajn ekrana aplikacije
„Sony | Music Center“ su podložni
promenama bez najave.
Pokretanje zabave
pomoću aplikacije
„Fiestable“
Funkcije za zabavu kućnog audiosistema kompanije Sony možete da
kontrolišete pomoću intuitivnog i
prefinjenog korisničkog interfejsa
aplikacije „Fiestable“. „Fiestable“
vam omogućava da kontrolišete
funkcije kao što su DJ Effect,
osvetljenje i Karaoke. Takođe
možete da uživate u funkciji „Motion
Control“ koja omogućava da
upravljate određenim funkcijama na
sistemu pomeranjem BLUETOOTH
uređaja u raznim smerovima.
Čak i ako je aplikacija „Fiestable“
instalirana, ikona „Fiestable“ se neće
prikazivati na početnom ekranu
pametnog telefona ili tableta.
Ona je ugrađena u aplikaciju
„Sony | Music Center“ kao dodatna
komponenta.
1 Pronađite i preuzmite aplikaciju
„Sony | Music Center“ na uređaj
(stranica 46).
2 Pronađite i preuzmite aplikaciju
„Fiestable“ na portalu Google Play
ili App Store pomoću uređaja.
3 Povežite sistem i uređaj
putem BLUETOOTH veze
(stranica 41).
4Pokrenite „Sony | Music Center“
i dodirnite ikonu „Fiestable“.
Napomena
Za više detalja o aplikaciji
„Sony | Music Center“, pogledajte
sledeću URL adresu:
http://info.vssupport.sony.net/help/
47SR
Postizanje i deljenje
Party People ranga i
dobijanje bonus
funkcija pomoću
opcije Party King
Sistem ima jedinstvenu funkciju
koja automatski beleži kako
koristite sistem.
Na osnovu vašeg korišćenja sistem
će vam dodeliti Party People rang
u skladu sa unapred definisanim
kriterijumima. Što češće koristite
sistem, ostvarićete viši rang.
Kada postignete određeni Party
People rang, možete da podelite
svoj uspeh kroz društvene medije.
Sistem će takođe nagraditi vaše
uspehe bonus funkcijama.
Napomena
Da biste koristili ovu funkciju, uverite se
da su aplikacija „Sony | Music Center“
(stranica 46) i aplikacija „Fiestable“
(stranica 47) instalirane na vašem
uređaju.
1 Povežite sistem i uređaj
putem BLUETOOTH veze
(stranica 41).
2 Pokrenite
„Sony | Music Center“, dodirnite
ikonu „Fiestable“, a zatim
pratite uputstva na ekranu.
Možete da proverite svoj trenutni
rang, pregledate bonus funkcije i
saznate kako da ostvarite sledeći
rang.
48SR
Funkcija Gesture Control
Uživanje u funkciji
Gesture Control
Možete da upravljate radnjama u
režimima PLAYBACK, DJ, SAMPLER
i KARAOKE ako šakom prevučete
iznad senzora GESTURE CONTROL
na jedinici.
Napomena
Nemojte dodirivati GESTURE CONTROL
kada obavljate pokrete prevlačenja.
Prevlačite rukom iznad senzora
GESTURE CONTROL u 6 smerova
kao što sledi.
Pokret prevlačenja
Prevucite u ovom
smeru
Zdesna nalevo
Sleva nadesno
Odozdo nagore
Odozgo nadole
U smeru kretanja
kazaljke na satu
Suprotno od smera
kretanja kazaljke
na satu
Aktiviranje funkcije
Gesture Control
Pritisnite GESTURE ON/OFF, a zatim
pritisnite željeni režim (PLAYBACK,
DJ, SAMPLER ili KARAOKE).
Indikator GESTURE ON/OFF će
početi da svetli.
Deaktiviranje funkcije
Gesture Control
Kad pritisnete GESTURE ON/OFF.
GESTURE ON/OFF indikator se
isključuje.
Korišćenje funkcije
Gesture Control u toku
reprodukcije
Funkciju Gesture Control možete
da koristite da biste upravljali
osnovnom reprodukcijom kada
reprodukujete muziku sa diska, USB
uređaja ili BLUETOOTH uređaja.
Koristite dugmad i GESTURE CONTROL
na gornjem panelu jedinice da biste
obavljali sledeće radnje.
1 Pritisnite GESTURE ON/OFF.
Indikator GESTURE ON/OFF će
početi da svetli.
2 Pritisnite PLAYBACK.
Izabran je režim PLAYBACK.
3 Pritiskajte FUNCTION da biste
izabrali željenu funkciju.
4Prevucite rukom iznad senzora
GESTURE CONTROL.
Za
Pomeranje
unazad
Pomeranje
unapred
Reprodukcija
Stop
Pojačavanje
jačine zvuka
Smanjivanje
jačine zvuka
Prevucite u
ovom smeru
Pravljenje atmosfere za
zabavu (DJ Effect)
Koristite dugmad i
GESTURE CONTROL na gornjem
panelu jedinice da biste obavili
ovu radnju.
1 Pritisnite GESTURE ON/OFF.
Indikator GESTURE ON/OFF će
početi da svetli.
2 Pritisnite DJ ili SAMPLER.
Izabran je režim DJ ili SAMPLER.
3 Prevucite rukom iznad senzora
GESTURE CONTROL.
Za režim DJ:
Za
Prevucite u
ovom smeru
Izaberite
FLANGER1)
Izaberite
ISOLATOR2)
Izaberite WAH3)
Izaberite PAN4)
Pojačavanje nivoa
izabranog efekta
Smanjenje nivoa
izabranog efekta
1)
Kreira efekat dubokog i snažnog
zvuka koji je sličan buci mlaznog
aviona.
2) Izoluje određeni frekventni
opseg prilagođavanjem ostalih
frekventnih opsega. Na primer,
kada želite da se fokusirate
na vokale.
3)
Kreira specijalni efekat „Wah-wah“
zvuka automatskim podizanjem i
spuštanjem frekvencije filtera.
*4)
Kreira osećaj da se zvuk pomera
oko zvučnika između levih i
desnih kanala.
49SR
Za režim SAMPLER:
Za
Korišćenje funkcije
Gesture Control tokom
funkcije Karaoke
Prevucite u
ovom smeru
Emitovanje
„Come On“
Emitovanje
„Let’s Go“
Koristite dugmad i
GESTURE CONTROL na gornjem
panelu jedinice da biste obavili
ovu radnju.
Emitovanje zvučnog
efekta rege trube
Emitovanje zvučnog
efekta laserskog
pištolja
1 Pritisnite GESTURE ON/OFF.
Indikator GESTURE ON/OFF će
Emitovanje zvučnog
efekta grebanja
početi da svetli.
2 Pritisnite KARAOKE.
Emitovanje zvučnog
efekta publike
Aktivira se režim KARAOKE.
3 Prevucite rukom iznad senzora
Podešavanje nivoa zvuka
semplera
GESTURE CONTROL.
Za
1 Kad pritisnete OPTIONS.
2 Pritiskajte / da biste izabrali
„SAMPLER“, a zatim pritisnite
.
3 Pritiskajte
/ da biste podesili
nivo zvuka semplera, a zatim
pritisnite .
Isključivanje režima DJ
Prevucite rukom iznad senzora
GESTURE CONTROL u istom smeru
kao u 3. koraku iznad.
Napomena
•• DJ Effect se automatski isključuje kada:
50SR
—— isključite sistem.
—— promenite funkciju.
—— deaktivirate funkciju Gesture Control.
—— promenite režim na
PLAYBACK/SAMPLER/KARAOKE.
—— promenite zvučno polje.
—— koristite Vocal Fader.
—— promenite taster (Key Control).
—— uspostavite Wireless Party Chain.
•• Ako aktivirate DJ Effect tokom prenosa,
zvučni efekat neće biti prenet na
USB uređaj.
Spuštanje
tonaliteta
muzike ()
Podizanje
tonaliteta
muzike ()
Pojačavanje
jačine zvuka sa
mikrofona
Smanjivanje
jačine zvuka sa
mikrofona
Emitovanje
zvučnog efekta
aplauza
Emitovanje
zvučnog efekta
negodovanja
Prevucite u ovom
smeru
Prilagođavanje zvuka
Prilagođavanje zvuka
Za
Uradite sledeće
Ojačavanje bas
zvuka i stvaranje
snažnijeg zvuka
(MEGA BASS)
Pritiskajte
MEGA BASS da biste
izabrali „BASS ON“.
Indikator
MEGA BASS će
početi da svetli.
Da biste otkazali,
pritiskajte
MEGA BASS da biste
izabrali „BASS OFF“.
Reprodukovanje Pritisnite FIESTA na
zvučnog efekta jedinici. Takođe,
kluba (Fiesta)
pritiskajte
SOUND FIELD +/–
(ili SOUND FIELD na
jedinici) da biste
izabrali „FIESTA“.
Da biste otkazali,
ponovo pritisnite
FIESTA.
Izbor zvučnog
polja
Pritiskajte
SOUND FIELD +/–
(ili SOUND FIELD na
jedinici) da biste
izabrali željeno
zvučno polje.
Da biste otkazali,
pritiskajte
SOUND FIELD +/–
(ili SOUND FIELD na
jedinici) da biste
izabrali „FLAT“.
Biranje režima za
virtuelni fudbal
Imaćete utisak da ste na stadionu
dok gledate direktan prenos
fudbalske utakmice.
Imajte u vidu da režim Virtual
Football možete da izaberete samo
kada su aktivne funkcije AUDIO IN
i TV.
Pritiskajte SOUND FIELD +/– dok
gledate prenos fudbalske
utakmice.
•• ON NARRATION: Možete da uživate
u realnom osećaju prisustva na
fudbalskom stadionu zahvaljujući
poboljšanom zvuku navijanja.
•• OFF NARRATION: Možete da uživate
u realističnijem osećaju prisustva na
fudbalskom stadionu zahvaljujući
smanjenoj jačini zvuka naracije uz
istovremeno poboljšanje zvuka
navijanja.
Otkazivanje režima za
virtuelni fudbal
Pritiskajte SOUND FIELD +/– da biste
izabrali „FLAT“.
Napomena
•• Preporučujemo vam da izaberete režim
Virtual Football kada gledate prenos
fudbalske utakmice.
•• Ako je zvuk sadržaja neprirodan kada
je izabrana opcija „OFF NARRATION“
preporučujemo vam da izaberete
„ON NARRATION“.
•• Ova funkcija ne podržava
monoauralni zvuk.
51SR
Kreiranje sopstvenog
zvučnog efekta
Možete da povećate ili smanjite
nivoe određenih frekventnih
pojasa, a zatim da to podešavanje
uskladištite u memoriju kao
„CUSTOM EQ“.
1 Kad pritisnete OPTIONS.
Na ekranu će se pojaviti meni sa
opcijama.
2 Pritiskajte
/ da biste izabrali
„CUSTOM EQ“, a zatim
pritisnite .
3 Pritiskajte
/ da biste podesili
nivo ekvilajzera ili okružujuću
postavku, a zatim pritisnite .
4Pritisnite
/ da biste izabrali
druge frekventne pojase i
okružujući efekat.
Da biste izašli iz menija sa opcijama,
pritisnite OPTIONS.
Biranje prilagođenog
podešavanja ekvilajzera
Pritiskajte SOUND FIELD +/– da biste
izabrali „CUSTOM EQ“.
52SR
Ostale radnje
Korišćenje funkcije
Control for HDMI
(Kontrola za HDMI)
Povezivanje televizora
kompatibilnog sa funkcijom Control
for HDMI* putem HDMI kabla (HDMI
kabl velike brzine sa Eternet vezom,
ne isporučuje se) omogućava
jednostavno upravljanje uređajem
putem daljinskog upravljača
televizora.
Sledeće funkcije mogu se koristiti sa
funkcijom Control for HDMI.
•• Funkcija isključivanja sistema
•• Funkcija kontrole zvuka na sistemu
•• Funkcija Audio Return Channel (ARC)
•• Funkcija reprodukcije pritiskom na
jedno dugme
•• Funkcija Remote Easy Control
•• Funkcija Language Follow
* Control for HDMI je standard koji koristi
CEC (Consumer Electronics Control) za
omogućavanje HDMI (High-Definition
Multimedia Interface – Multimedijski
interfejs visoke rezolucije) uređajima da
se međusobno kontrolišu.
Napomena
Ove funkcije će možda funkcionisati sa
uređajima koje nije proizveo Sony, ali ne
garantujemo njihov rad.
Priprema za korišćenje funkcije
Control for HDMI
Držite pritisnuto dugme
SHIFT i pritisnite SETUP, a
zatim postavite [HDMI SETUP]
– [CONTROL FOR HDMI] na
sistemu na [ON] (stranica 36).
Podrazumevana postavka je [ON].
Omogućite postavke funkcije
Control for HDMI za televizor
povezan na sistem.
Savet
Ako omogućite funkciju Control for HDMI
(„BRAVIA“ Sync) kada koristite televizor
kompanije Sony, funkcija Control for
HDMI sistema je takođe omogućena
automatski. Kada se podešavanja dovrše,
na ekranu će se prikazati „COMPLETE“.
Funkcija isključivanja sistema
Kada isključite TV, sistem će se
automatski isključiti.
Držite pritisnuto dugme SHIFT
i pritisnite SETUP, a zatim
postavite [HDMI SETUP] –
[STANDBY LINKED TO TV] na sistemu
na [ON] ili [AUTO] (stranica 36).
Podrazumevana postavka je [AUTO].
Napomena
Povezani uređaj se možda neće isključiti
u zavisnosti od statusa uređaja.
Funkcija kontrole zvuka na
sistemu
Ako uključite sistem dok gledate TV,
zvuk sa televizora će se emitovati
sa zvučnika sistema. Jačinu zvuka
sa sistema možete da prilagodite
pomoću daljinskog upravljača za TV.
Ako je zvuk televizora emitovan sa
zvučnika sistema kada ste prošli put
gledali TV, sistem će se automatski
uključiti kada ponovo uključite TV.
Operacijama takođe možete da
upravljate iz menija televizora. Za
detalje pogledajte uputstvo za
upotrebu televizora.
Napomena
•• Nivo jačine zvuka na sistemu se
prikazuje na TV ekranu u zavisnosti od
televizora. Može se razlikovati od nivoa
jačine zvuka na ekranu.
53SR
•• U zavisnosti od postavki na televizoru,
funkcija System Audio Control
možda neće biti dostupna. Za detalje
pogledajte uputstvo za upotrebu
televizora.
Funkcija
Audio Return Channel (ARC)
Ako je sistem povezan sa
priključkom HDMI IN televizora,
kompatibilnim sa funkcijom
Audio Return Channel (ARC),
možete da slušate zvuk sa televizora
iz zvučnika sistema bez povezivanja
audio-kabla (ne isporučuje se).
Na sistemu držite pritisnuto
dugme SHIFT i pritisnite SETUP, a
zatim postavite [HDMI SETUP] –
[AUDIO RETURN CHANNEL] na [ON]
(stranica 36). Podrazumevana
postavka je [ON].
Napomena
Ako televizor nije kompatibilan sa
funkcijom Audio Return Channel (ARC),
potrebno je povezati audio-kabl (ne
isporučuje se) (stranica 22).
Funkcija reprodukcije pritiskom
na jedno dugme
Kada pritisnite  u DVD/CD ili USB
funkciji, televizor se automatski
uključuje. Ulaz televizora je
postavljen na HDMI ulaz sa kojim je
sistem povezan.
Napomena
U zavisnosti od televizora, početni deo
sadržaja koji se reprodukuje se možda
neće reprodukovati pravilno.
54SR
Funkcija Remote Easy Control
Možete da izaberete sistem pomoću
dugmeta SYNC MENU na daljinskom
upravljaču televizora i da upravljate
sistemom.
Ovu funkciju je moguće koristiti ako
TV podržava meni za povezivanje.
Za detalje pogledajte uputstvo za
upotrebu televizora.
Napomena
•• U meniju za povezivanje na TV-u, TV
prepoznaje sistem kao „Player“.
•• Neke radnje možda neće biti dostupne
sa nekim televizorima.
Funkcija Language Follow
Kada promenite jezik prikaza
na ekranu na televizoru, jezik
sistemskog menija na ekranu se
takođe menja.
Uživanje u žičnoj reprodukciji pomoću više sistema
(funkcija Wired Party Chain)
Možete lančano da povežete više audio-sistema da biste stvorili uzbudljivije
okruženje za zabavu i proizveli jači zvučni izlaz.
Jedan aktivirani sistem u lancu će biti „Party Host“ i on će deliti muziku.
Ostali sistemi će postati „Party Guests“ i reprodukovaće istu muziku koju
reprodukuje „Party Host“.
Podešavanje funkcije Wired Party Chain
Podesite funkciju Wired Party Chain povezujući sve sisteme audio kablovima
(ne isporučuju se).
Pre nego što povežete kablove, uverite se da ste isključili sisteme i iskopčali
kablove za napajanje naizmeničnom strujom.
 Ako su svi sistemi opremljeni funkcijom Wired Party Chain
Primer: Kada povezujete uređaje koristeći ovaj sistem kao prvi sistem
Nastavite
povezivanje do
poslednjeg
sistema.
Poslednji sistem
Prvi sistem
Drugi sistem
•• Poslednji sistem mora da bude povezan sa prvim sistemom. Ako poslednji
sistem nije povezan sa prvim sistemom, Party Host ne može da se promeni.
•• Bilo koji sistem može da postane Party Host. Možete da promenite da neki
drugi sistem u lancu postane Party Host. Više detalja možete da vidite u
poglavlju „Biranje novog Party Host sistema“ (stranica 57).
55SR
•• Vodite računa da bude izabrana funkcija koja nije AUDIO IN. Kada je
izabrana funkcija AUDIO IN, ova funkcija ne može da se koristi.
 Ako jedan od sistema nije opremljen funkcijom Wired Party Chain
Primer: Kada povezujete uređaje koristeći ovaj sistem kao prvi sistem
Nastavite
povezivanje do
poslednjeg sistema.
Poslednji sistem*
Prvi sistem
Drugi sistem
* Sistem koji nije opremljen funkcijom Wired Party Chain povežite poslednji. U
suprotnom, lanac će se zaustaviti na tom sistemu. Na poslednjem sistemu obavezno
izaberite funkciju Audio In.
•• Poslednji sistem se ne povezuje sa prvim sistemom.
•• Prvi sistem morate da izaberete kao Party Host tako da svi sistemi
reprodukuju istu muziku kada se aktivira funkcija Wired Party Chain.
56SR
Uživanje u funkciji
Wired Party Chain
Primer: Kada koristite ovaj
sistem kao Party Host
1 Uključite sve sisteme.
2 Prilagodite jačinu zvuka na
svakom sistemu.
3 Aktivirajte funkciju Wired Party
Chain na sistemu.
 Pritiskajte FUNCTION da biste
izabrali željenu funkciju.
Ako se povezujete koristeći
konfiguraciju  (stranica 55),
nemojte izabrati funkciju
AUDIO IN. Ako izaberete ovu
funkciju, zvuk ne može da se
emituje.
 Pokrenite reprodukciju, a zatim
pritisnite PARTY CHAIN na
jedinici.
Na displeju se prikazuje
„PARTY CHAIN“. Party Host će
pokrenuti funkciju Wired Party
Chain, a ostali sistemi će
automatski postati Party Guest.
Svi sistemi će reprodukovati istu
muziku koju reprodukuje
Party Host.
Napomena
•• U zavisnosti od ukupnog broja sistema
koji su povezani, možda će biti
potrebno neko vreme da Party Guest
sistemi započnu reprodukciju muzike.
•• Party Guest će nastaviti da reprodukuje
isti muzički izvor kao Party Host, čak i
ako pređete na drugu funkciju na Party
Guest sistemu. Međutim, možete da
prilagodite jačinu zvuka i promenite
zvučni efekat na Party Guest sistemu.
•• Menjanje nivoa jačine zvuka i
zvučnog efekta na Party Host sistemu
neće uticati na izlaz na Party Guest
sistemima.
•• Ako koristite mikrofon ili svirate gitaru
na Party Host sistemu, zvuk se neće
emitovati sa Party Guest sistema.
•• Ako jedan od sistema u lancu obavlja
USB prenos, sačekajte da sistem završi
prenos ili zaustavite prenos pre nego
što aktivirate funkciju Wired Party Chain.
•• Za detalje o upravljanju drugim
sistemima pogledajte uputstvo za
upotrebu tih sistema.
Biranje novog Party Host
sistema
Ako se povezujete koristeći
konfiguraciju  (stranica 55),
možete da izaberete novi Party
Host sistem. Ponovite 3. korak
u odeljku „Uživanje u funkciji
Wired Party Chain“ na sistemu koji
želite da koristite kao novi Party
Host. Aktuelni Party Host će se
automatski prebaciti na Party Guest.
Svi sistemi će reprodukovati istu
muziku koju reprodukuje novi Party
Host.
Napomena
•• Drugi sistem možete da izaberete kao
novi Party Host nakon što se funkcija
Wired Party Chain aktivira na svim
sistemima u lancu.
•• Ako izabrani sistem ne postane novi
Party Host posle nekoliko sekundi,
ponovite 3. korak u odeljku „Uživanje u
funkciji Wired Party Chain“.
Deaktiviranje funkcije Wired
Party Chain
Pritisnite PARTY CHAIN na Party
Host sistemu.
Na displeju se prikazuje
„LEAVE PARTY“.
Napomena
Ako se funkcija Wired Party Chain ne
deaktivira posle nekoliko sekundi,
ponovo pritisnite PARTY CHAIN na Party
Host sistemu.
57SR
Postavljanje Party Chain
režima zvuka
Možete da postavite režim
zvuka kada je aktivna funkcija
Wired Party Chain.
1 Kad pritisnete OPTIONS.
Na ekranu će se pojaviti meni sa
opcijama.
2 Pritiskajte
/ da biste izabrali
„P. CHAIN MODE“, a zatim
pritisnite .
3 Pritiskajte
/ da biste izabrali
željeni režim, a zatim
pritisnite .
•• „STEREO“: emituje stereo zvuk.
•• „RIGHT CH“: emituje monoauralni
zvuk sa desnog kanala.
•• „LEFT CH“: emituje monoauralni
zvuk sa levog kanala.
Da biste izašli iz menija sa opcijama,
pritisnite OPTIONS.
Uživanje u bežičnoj
reprodukciji pomoću
više zvučnika (funkcija
Wireless Party Chain)
Možete da povežete više audiosistema u lanac putem BLUETOOTH
veze ako su svi sistemi opremljeni
funkcijom Wireless Party Chain. Ova
funkcija vam omogućava da kreirate
uzbudljivije okruženje zabave i da
proizvedete viši izlaz zvuka bez
kablovske veze. Možete da koristite
samo izvor BLUETOOTH uređaja kao
izvor funkcije Wireless Party Chain.
Prvi sistem u lancu koji će biti
aktiviran postaje Party Host i on deli
muziku. Ostali sistemi će postati
Party Guests i reprodukovaće istu
muziku koju reprodukuje Party Host.
Podešavanje i uživanje u
funkciji Wireless Party Chain
Primer: Kada je sistem podešen
kao Party Host
1 Uključite sve sisteme.
2 Podesite prvi sistem kao
Party Host.
 Pritisnite BLUETOOTH na
jedinici da biste izabrali funkciju
BLUETOOTH.
 Povežite BLUETOOTH uređaj sa
sistemom putem BLUETOOTH
veze.
58SR
 Pritisnite W.PARTY CHAIN na
jedinici.
Na displeju se prikazuje
„CHAINING“. Sistem će ući u
režim za podešavanje funkcije
Wireless Party Chain.
Veza sa BLUETOOTH uređajem se
automatski prekida kada sistem
uđe u režim za podešavanje
funkcije Wireless Party Chain.
3 Podesite drugi sistem kao
Party Guest.
 Pritisnite BLUETOOTH na
jedinici da biste izabrali funkciju
BLUETOOTH na drugom
sistemu.
 Pritisnite W.PARTY CHAIN na
drugom sistemu.
Drugi sistem će postati
Party Guest.
„P.CHAIN“ se uključuje i
„GUEST XX“ se prikazuje na
ekranu. (XX je broj.)
Na ekranu prvog sistema se
prikazuje „HOST“.
Napomena
Funkcija Wireless Party Chain
otkazana je u sledećim situacijama.
—— Tokom 1 minuta nema aktivnosti
nakon podešavanja sistema
Party Host u 2. koraku.
—— W.PARTY CHAIN je pritisnuto na
sistemu Party Host pre dovršavanja
3. koraka.
4 Podesite treći sistem ili dodatne
sisteme kao Party Guest sisteme.
Ponovite 3. korak.
Napomena
Povežite treći sistem ili dodatne
sisteme u roku od 30 sekundi od
povezivanja prethodnog sistema.
„P.CHAIN“ će treptati na Party Host
sistemu tokom ovih 30 sekundi. Posle
30 sekundi sistem neće moći da se
poveže.
5 Sačekajte 30 sekundi nakon što
se poslednji Party Guest
poveže.
„P.CHAIN“ će prestati da trepće na
sistemu Party Host i BLUETOOTH
uređaj će se ponovo povezati sa
sistemom Party Host.
6Počnite reprodukciju na
povezanom BLUETOOTH
uređaju.
7 Podesite jačinu zvuka na
sistemu Party Host.
Jačina zvuka na Party Guest sistemima
će se prilagoditi shodno tome.
Ako želite da podesite jačinu zvuka na
određenom sistemu Party Guest,
podesite jačinu zvuka na tom sistemu.
Napomena
•• Dok je aktivna funkcija Wireless Party
Chain, nećete moći da izaberete drugi
sistem kao novi Party Host sistem.
•• Kada koristite mikrofon ili svirate gitaru
na Party Host sistemu, zvuk se neće
emitovati sa Party Guest sistema.
•• Funkcije Sleep Timer i Automatic
Standby ne rade na Party Guest
sistemima.
•• Za detalje o upravljanju drugim
sistemima pogledajte uputstvo za
upotrebu tih sistema.
Savet
Da biste dodali nove Party Guest sisteme
nakon što je već uspostavljena funkcija
Wireless Party Chain, držite pritisnuto
dugme W.PARTY CHAIN na Party Host
sistemu i ponovite postupak od 3. koraka.
Deaktiviranje funkcije
Wireless Party Chain
Pritisnite W.PARTY CHAIN na Party
Host sistemu.
Napomena
Kada promenite funkciju ili isključite
Party Host, funkcija Wireless Party Chain
će se takođe deaktivirati.
59SR
Da bi Party Guest napustio
Wireless Party Chain
Pritisnite W.PARTY CHAIN na Party
Guest sistemu koji želite da napusti
vezu. U ovom slučaju, ostatak sistema
Wireless Party Chain će ostati aktivan.
Napomena
Kada promenite funkciju ili isključite
određeni sistem Party Guest, taj sistem
Party Guest će napustiti Wireless Party
Chain vezu.
Sinhronizacija postavki u
Wireless Party Chain vezi
Kada je uspostavljena Wireless
Party Chain veza, menjaju se
sledeće postavke na sistemima
Party Host i Party Guest:
—Postavke
—
za Mega Bass na Party
Guest sistemima se sinhronizuju
sa sistemom Party Host.
—Postavke
—
za Party Light na Party
Guest sistemima se sinhronizuju
sa sistemom Party Host.
—DJ
— Effect na sistemima Party Host i
Party Guest se isključuju.
—Postavke
—
funkcije Karaoke
(Vocal Fader, Key Control i Voice
Changer) na sistemima Party Host
i Party Guest se isključuju.
—Postavke
—
funkcije Sound Field
se vraćaju na podrazumevane
vrednosti na sistemima Party Host
i Party Guest.
Ako se postavke u nastavku
promene na sistemu Party Host,
postavke na sistemima Party Guest
će se promeniti shodno tome.
—Mega
—
Bass postavka
—Party
—
Light postavka
60SR
Kada pojačate zvuk na sistemu Party
Host, takođe se pojačava zvuk na
sistemima Party Guest i obrnuto.
Kada se isključi sistem Party Host,
takođe će se isključiti svi Party Guest
sistemi.
Slušanje muzike
bežičnim putem sa dva
sistema (funkcija
Speaker Add)
Da biste koristili ovu funkciju,
potrebna su dva sistema MHC-V41D.
Povezivanjem dva sistema putem
BLUETOOTH bežične tehnologije,
možete dinamičnije da uživate u
muzici. Takođe možete da birate
između dvostrukog režima (u kojem
dva sistema reprodukuju isti zvuk) i
stereo režima (stereo zvuk) za izlaz
zvuka.
U sledećim koracima dva sistema se
opisuju kao „sistem “ (ili sistem
Host) i „sistem “ (ili sistem Guest).
Napomena
•• Da biste upravljali ovom funkcijom,
treba da koristite „Sony | Music Center“
na pametnom telefonu/iPhone
uređaju. Za više detalja o aplikaciji
„Sony | Music Center“ pogledajte
„Upravljanje sistemom pomoću
pametnog telefona ili tableta (Sony |
Music Center)“ (stranica 46).
•• Pre korišćenja funkcije Speaker Add,
uverite se da je pametni telefon već
povezan sa sistemom . Ako sistem
nije povezan, povežite ga sa pametnim
telefonom. (Pogledajte „Uparivanje
sistema sa BLUETOOTH uređajem“
(stranica 41).)
•• Kada koristite funkciju Speaker Add,
prebacite kodek na potpojasno
kodiranje (SBC). Za više detalja
pogledajte „Podešavanje BLUETOOTH
audio kodeka“ (stranica 45).
Podešavanje i uživanje u
funkciji Speaker Add
1 Postavite dva sistema
MHC-V41D na najviše 1 metar
jedan od drugog.
2 Pritisnite BLUETOOTH na
sistemu  i  da biste izabrali
BLUETOOTH funkciju.
Na displeju se prikazuje
„BLUETOOTH“.
3 Povežite sistem  i
BLUETOOTH uređaj putem
BLUETOOTH veze
(stranica 41).
4Pokrenite „Sony | Music Center“
i pratite uputstva na ekranu da
biste podesili Speaker Add za
sistem  i sistem .
„HOST“ se prikazuje na ekranu
sistema , a „GUEST“ se prikazuje
na ekranu sistema .
5 Postavite izlazni režim pomoću
aplikacije „Sony | Music Center“
na pametnom telefonu/iPhone
uređaju.
•• Dvostruki režim: emituje stereo
zvuk sa oba sistema.
•• Stereo režim – desno: emituje
monoauralni zvuk desnog kanala
sa sistema , a monoauralni
zvuk levog kanala sa sistema .
•• Stereo režim – levo: emituje
monoauralni zvuk levog kanala sa
sistema , a monoauralni zvuk
desnog kanala sa sistema .
6Pokrenite reprodukciju na
BLUETOOTH uređaju i
prilagodite jačinu zvuka.
Za više detalja pogledajte „Slušanje
muzike na BLUETOOTH uređaju“
(stranica 42).
Napomena
Ako koristite mikrofon ili svirate gitaru na
Host sistemu, zvuk se neće emitovati sa
Guest sistema.
Sinhronizacija postavki sa
funkcijom Speaker Add
Kada se uspostavi Speaker Add
veza, sledeće postavke Guest
sistema se sinhronizuju sa
postavkama Host sistema:
—Volume
—
setting
—Mega
—
Bass postavka
—Postavke
—
Sound Field i Custom EQ
—DJ
— Effect postavka
—Postavke
—
Party Light i Light Mode
Kada se gorenavedene postavke
promene na Host sistemu ili Guest
sistemu, postavke na drugom
sistemu se sinhronizuju.
Kada se Host sistem isključi, i Guest
sistem će se isključiti.
Napomena
•• Ako jedan od sistema vratite na
početna podešavanja dok koristite
funkciju Speaker Add, obavezno
isključite drugi sistem. Ako ne isključite
drugi sistem pre nego što ponovo
pokrenete funkciju Speaker Add, može
da dođe do problema pri uspostavljanju
BLUETOOTH veze i emitovanja zvuka.
61SR
•• Sledeće radnje neće raditi na Guest
sistemu:
—— Merač vremena za isključivanje
—— Funkcija automatskog stanja
mirovanja
—— Blokada za decu
—— Režim pokreta
—— Utišavanje vokala, kontrola visine
tona i režim ocenjivanja
—— Daljinski upravljač
Deaktiviranje funkcije
Speaker Add
Pratite uputstva u aplikaciji
„Sony | Music Center“.
Savet
Ako ne deaktivirate funkciju, sistem će
pokušati da ponovo uspostavi poslednju
vezu sledeći put kada uključite sistem.
Uživanje u muzici uz
Party Light i
Speaker Light
Možete da uživate u muzici uz
efekte LED osvetljenja na jedinici.
1 Pritiskajte PARTY LIGHT da biste
izabrali „LED ON“.
2 Pritiskajte LIGHT MODE da biste
promenili režim osvetljenja.
Savet
Režim osvetljenja je različit kada se
aktivira funkcija Wireless Party Chain.
Isključivanje svetala Party Light i
Speaker Light
Pritiskajte PARTY LIGHT da biste
izabrali „LED OFF“.
62SR
Napomena
•• Ne gledajte direktno u deo koji emituje
svetlost kada je Party Light uključen.
•• Ako je osvetljenje suviše bleštavo,
uključite svetla u prostoriji ili isključite
osvetljenje.
•• Možete da uključite ili isključite funkcije
Party Light i Speaker Light kada je
uključena demonstracija.
Zajedničko pevanje:
Karaoke
Priprema za karaoke
1 Pritiskajte MIC LEVEL – (ili
MIC/GUITAR LEVEL – na jedinici)
da biste smanjili nivo jačine
zvuka mikrofona.
2 Pritiskajte GUITAR na jedinici
dok se GUITAR indikator ne
isključi.
3 Povežite opcioni mikrofon na
priključak MIC1 ili MIC2/GUITAR
na jedinici.
Povežite drugi opcioni mikrofon ako
želite da pevate u duetu.
4Pokrenite reprodukciju muzike i
podesite jačinu zvuka
mikrofona.
5 Pritiskajte MIC ECHO da biste
prilagodili efekat eha.
6Počnite da pevate uz muziku.
Korišćenje funkcije Gesture
Control u toku funkcije Karaoke
Pogledajte „Korišćenje funkcije
Gesture Control tokom funkcije
Karaoke“ (stranica 50).
Napomena
•• Pritiskajte MIC LEVEL +/–
(MIC/GUITAR LEVEL +/– na jedinici)
da biste podesili nivo jačine zvuka
mikrofona. Ne možete da podešavate
jačinu zvuka mikrofona pomoću tastera
VOLUME +/– na jedinici niti tastera 
+/– na daljinskom upravljaču.
•• Ako se javi zavijanje:
—— udaljite mikrofon od sistema.
—— promenite smer mikrofona.
—— pritiskajte MIC LEVEL – (ili
MIC/GUITAR LEVEL – na jedinici).
—— pritiskajte MIC ECHO da biste
prilagodili nivo eha.
•• Zvuk mikrofona neće se prenositi na
USB uređaj tokom USB prenosa.
•• Kada koristite funkciju Wireless Party
Chain ili funkciju Speaker Add, zvuk iz
mikrofona se emituje samo iz sistema
sa kojim je mikrofon povezan.
Umanjivanje zvuka vokala
Možete da umanjite zvuk vokala u
stereo izvoru.
Pritiskajte VOCAL FADER da biste
izabrali „ON V.FADER“.
Da biste otkazali efekat utišavanja
vokala, pritiskajte VOCAL FADER da
biste izabrali „OFF“.
Promena tonaliteta (Key
Control – kontrola visine tona)
Aktiviranje režima ocenjivanja
karaoka (režim Score)
Funkciju ocenjivanja možete da
koristite samo kada je mikrofon
povezan.
Ocena se izračunava pomoću skale
od 0 do 99 tako što se vaš glas
poredi sa muzičkim izvorom.
1 Pokrenite reprodukciju muzike.
2 Pritisnite SCORE pre nego što
zapevate pesmu.
3 Nakon pevanja duže od jednog
minuta, ponovo pritisnite
SCORE da biste videli ocenu.
Menjanje glasa
Možete da promenite glas kada
govorite ili pevate u mikrofon.
Postoje 7 različitih šablona.
Pritiskajte VOICE CHANGER da
biste promenili efekat glasa.
Isključivanje efekta
Pritiskajte VOICE CHANGER da biste
izabrali „OFF“.
Pritisnite KEY CONTROL / tako
da odgovara vašem vokalnom
rasponu.
63SR
Uživanje u zvuku gitare
(režim Guitar)
Možete da slušate zvuk sa gitare ako
povežete gitaru sa MIC2/GUITAR
priključkom na jedinici. Možete
takođe istovremeno da svirate
gitaru i pevate tako što ćete
povezati mikrofon sa priključkom
MIC1 na jedinici.
Takođe, možete da promenite zvuk
gitare ako izaberete efekat gitare.
Koristite dugmad na gornjem
panelu jedinice da biste obavili
ovu radnju.
1 Pritiskajte MIC/GUITAR LEVEL –
da biste smanjili nivo jačine
zvuka gitare.
2 Koristite kabl za instrument (ne
isporučuje se) da biste povezali
gitaru (ne isporučuje se) sa
priključkom MIC2/GUITAR.
3 Pritiskajte GUITAR da biste
izabrali efekat gitare koji želite
da primenite.
•• „CLEAN“: emituje originalni zvuk
gitare. Preporučuje se za
električne gitare ili elektroakustične gitare.
•• „O.DRIVE“: emituje izobličen zvuk
slično preopterećenom pojačalu
za gitaru. Preporučuje se za
električne gitare.
•• „BASS“: emituje originalni zvuk
gitare. Preporučuje se za bas
gitare.
Indikator GUITAR će početi da svetli.
4Počnite da svirate gitaru i
podesite jačinu zvuka gitare.
Zvuk gitare se emituje sa sistema.
64SR
Napomena
•• Ako je zvuk gitare izobličen, smanjite
nivo jačine zvuka gitare na jedinici
gitare dok izobličeni zvuk ne nestane.
Ako je jačina zvuka gitare suviše mala,
pritiskajte MIC/GUITAR LEVEL + da biste
podesili jačinu zvuka gitare.
•• Dok svirate gitaru, možete da podesite
efekat eha ako pritiskate MIC ECHO.
•• Pre nego što iskopčate gitaru iz
sistema, pritiskajte MIC/GUITAR LEVEL –
na jedinici da biste smanjili jačinu zvuka
gitare.
Isključivanje režima Guitar
Pritiskajte GUITAR dok se ne isključi
GUITAR indikator.
Obavljanje poziva bez
upotrebe ruku
Možete da uživate u mogućnosti
obavljanja poziva bez upotrebe
ruku koristeći BLUETOOTH mobilni
telefon koji podržava HFP (Handsfree Profile) ili HSP (Headset Profile).
Da biste koristili ovu funkciju,
uverite se da je BLUETOOTH veza
uspostavljena.
Koristite dugmad na gornjem
panelu jedinice da biste obavili ovu
radnju.
Napomena
•• U zavisnosti od modela vašeg mobilnog
telefona, operativnog sistema ili
instaliranih aplikacija, neke funkcije
poziva bez upotrebe ruku možda neće
raditi ispravno.
•• Pozivanje bez upotrebe ruku neće raditi
ako povežete dva ili više BLUETOOTH
uređaja sa sistemom.
Napomena
Primanje poziva
1 Pritisnite
•• Jačina zvuka se razlikuje za reprodukciju
kada poziv dolazi.
Kada primate dolazni poziv,
reprodukcija se pauzira, a sistem
emituje ton zvona.
Sistem prikazuje broj telefona ili ime
pozivaoca na ekranu.
Napomena
Ako držite pritisnutim dugme
kada
imate dolazni poziv, poziv će biti
odbijen.
2 Govorite u ugrađeni mikrofon
sistema.
3 Pritisnite
da biste završili
poziv.
Pozivanje
muzike i pozive. Podesite jačinu zvuka
tokom poziva.
•• Ako pozivalac ne može da čuje vaš glas
ili ga jedva čuje, pričajte bliže u ugrađen
mikrofon na sistemu.
•• Ako su sistem i BLUETOOTH mobilni
telefon preblizu jedan drugom, može
doći do šuma. Postavite BLUETOOTH
mobilni telefon dalje ako se čuje šum.
Savet
•• Ako vaš BLUETOOTH mobilni telefon
podržava i HFP i HSP vezu, podesite ga
na HFP.
•• Ako ste slušali muziku pre poziva,
reprodukcija će se nastaviti kada se
poziv završi.
•• Radnje mogu da se razlikuju u
zavisnosti od BLUETOOTH mobilnog
telefona. Pogledajte uputstvo za
upotrebu mobilnog telefona.
1 Obavite poziv upravljanjem
povezanog BLUETOOTH
mobilnog telefona.
Kada obavljate poziv, reprodukcija
se pauzira, a sistem emituje ton
biranja.
2 Pričajte u ugrađeni mikrofon
sistema kada druga strana
odgovori na poziv.
3 Pritisnite
da biste završili
poziv.
Prebacivanje zvuka
telefonskog poziva sa sistema
na mobilni telefon i obrnuto
Držite pritisnuto dugme
pričate.
dok
65SR
Korišćenje funkcije
Voice Assist na
pametnom telefonu
Ova funkcija radi samo u aplikaciji
Google na Android pametnim
telefonima i funkciji Siri na
iPhone/iPod uređajima.
Možete da upućujete pozive
pomoću glasovnih komandi u
funkciji Voice Assist.
Ako koristite aplikaciju Google koja
se isporučuje sa Android pametnim
telefonima ili funkcijom Siri koja
se isporučuje sa iPhone/iPod
uređajima, možete da upravljate
Android pametnim telefonom ili
iPhone/iPod uređajem ako pričate u
ugrađen mikrofon sistema.
Za Android pametne telefone:
Pogledajte uputstvo za upotrebu
isporučeno sa Android pametnim
telefonom da biste aktivirali
aplikaciju Google.
Detaljne informacije o aplikaciji
Google potražite u uputstvu za
upotrebu Android pametnog
telefona ili na veb-sajtu Google Play.
Detalje o tome koje aplikacije
rade sa aplikacijom Google
potražite u uputstvima za upotrebu
isporučenim sa Android pametnim
telefonom.
Možda nećete moći da aktivirate
aplikaciju Google iz sistema u
zavisnosti od specifikacija Android
pametnog telefona.
Za iPhone/iPod uređaje:
Pogledajte uputstvo za upotrebu
koje ste dobili uz iPhone/iPod
uređaj da biste uključili Siri.
Detaljne informacije o funkciji Siri
potražite u uputstvu za upotrebu
ili na veb-sajtu za podršku za
66SR
iPhone/iPod uređaj.
Detalje o tome koje aplikacije
rade sa funkcijom Siri potražite
u uputstvima za upotrebu
isporučenim sa iPhone/iPod
uređajem.
Napomena
Možda će vam biti potrebna najnovija
verzija aplikacije.
1 Aktivirajte aplikaciju Google ili
uključite Siri.
2 Povežite sistem sa Android
pametnim telefonom ili
iPhone/iPod uređajem putem
BLUETOOTH veze.
3 Dok je Android pametni telefon
ili iPhone/iPod uređaj u režimu
mirovanja ili reprodukuje
muziku, pritisnite da biste
aktivirali aplikaciju Google ili
Siri.
Aplikacija Google ili Siri se aktivira i
čućete zvuk pokretanja.
4Uputite aplikaciji Google
zahtev* ili funkciji Siri pričanjem
u ugrađen mikrofon sistema.
* Ako prođe određena količina
vremena bez zahteva od kada ste
aktivirali aplikaciju Google, oglasiće
se zvučni signal i aplikacija Google
će se deaktivirati.
Korišćenje merača
vremena za
isključivanje
Sistem se automatski isključuje
nakon programiranog vremena.
Pritiskajte SLEEP da biste izabrali
željeno vreme.
Da biste otkazali merač vremena za
isključivanje, pritiskajte SLEEP da biste
izabrali „OFF“.
Savet
Da biste proverili preostalo vreme do
isključivanja sistema, pritisnite SLEEP.
Korišćenje glasovnog
vodiča
Možete da čujete glasovni
vodič kada sistem uđe u režim
BLUETOOTH uparivanja ili se
BLUETOOTH uređaj povezuje sa
sistemom ili isključuje iz njega.
1 Kad pritisnete OPTIONS.
Na ekranu će se pojaviti meni sa
opcijama.
2 Pritiskajte
/ da biste izabrali
„VOICE GUIDANCE“, a zatim
pritisnite .
3 Pritisnite
/ da biste izabrali
„ON“, a zatim pritisnite .
Podešavanje nivoa glasovnog
vodiča
1 Kad pritisnete OPTIONS.
2 Pritiskajte / da biste izabrali
„SAMPLER“, a zatim pritisnite
.
3 Pritiskajte
/ da biste podesili
nivo glasovnog vodiča, a zatim
pritisnite .
Korišćenje opcione
opreme
1 Pritiskajte  – sve dok se na
ekranu ne prikaže „VOL MIN“.
2 Povežite opcionu opremu
(stranica 19).
3 Pritiskajte FUNCTION da biste
izabrali „AUDIO IN“.
4Pokrenite reprodukciju sa
povezane opreme.
5 Pritiskajte  + da biste podesili
jačinu zvuka.
Napomena
Sistem može automatski da uđe u režim
mirovanja ako je nivo jačine zvuka na
povezanoj opremi prenizak. Prilagodite
nivo jačine zvuka na opremi.
Da biste isključili funkciju automatskog
ulaska u stanje mirovanja, pogledajte
„Postavka funkcije automatskog prelaska
u stanje mirovanja“ (stranica 68).
Glasovni vodič je aktiviran. Da biste
izašli iz menija sa opcijama,
pritisnite OPTIONS.
Deaktiviranje glasovnog vodiča
Ponovite gorenavedene korake i
izaberite „OFF“ u 3. koraku.
67SR
Deaktiviranje dugmadi
na jedinici (Child Lock)
Možete da deaktivirate dugmad na
jedinici (osim ) da biste sprečili
pogrešnu upotrebu sistema, na
primer zbog dečjih nestašluka.
Držite pritisnuto dugme  na
jedinici duže od 5 sekundi.
Na displeju se prikazuje
„CHILD LOCK ON“.
Sistemom možete da upravljate samo
pomoću dugmadi na daljinskom
upravljaču.
Da biste isključili funkciju blokade za
decu, držite pritisnuto dugme  na
niskotoncu duže od 5 sekundi dok se na
ekranu ne prikaže „CHILD LOCK OFF“.
Napomena
•• Funkcija Child Lock automatski će
se isključiti kada iskopčate kabl za
napajanje naizmeničnom strujom.
•• Funkcija Child Lock ne može da se
aktivira kada otvorite ležište za disk.
Postavka funkcije
automatskog prelaska
u stanje mirovanja
Sistem automatski prelazi u režim
mirovanja ako se tokom približno
15 minuta ne obavi nijedna radnja ili
nema emitovanja audio-signala.
Funkcija automatskog ulaska u
stanje mirovanja je podrazumevano
uključena.
1 Kad pritisnete OPTIONS.
Na ekranu će se pojaviti meni sa
opcijama.
68SR
2 Pritiskajte
/ da biste
izabrali „AutoSTBY“, a zatim
pritisnite .
3 Pritiskajte
/ da biste
izabrali „ON“ ili „OFF“, a zatim
pritisnite .
Da biste izašli iz menija sa opcijama,
pritisnite OPTIONS.
Napomena
•• Poruka „AutoSTBY“ će početi da trepće
na ekranu oko 2 minuta pre ulaska
sistema u režim mirovanja.
•• Funkcija automatskog ulaska u
stanje mirovanja ne radi u sledećim
slučajevima:
—— u toku rada funkcije tjunera.
—— kada se aktivira merač vremena za
isključivanje.
—— kada se poveže mikrofon ili gitara.
—— kada je sistem Party Guest u funkciji
Wireless Party Chain ili sistem Guest
u funkciji Speaker Add.
Ažuriranje softvera
Softver ovog sistema može biti
ažuriran u budućnosti.
Unapred instalirani softver sistema
možete da ažurirate sa veb-lokacija
ispod.
Pratite postupak u nastavku da biste
ažurirali softver.
Za korisnike u Južnoj Americi:
http://esupport.sony.com/LA
Za korisnike u Evropi i Rusiji:
http://www.sony.eu/support
Za korisnike u ostalim zemljama/
regionima:
http://www.sony-asia.com/support
Dodatne informacije
Rešavanje problema
Ako naiđete na problem u
radu sistema, pronađite ga u
dolenavedenoj listi za proveru pri
rešavanju problema i preduzmite
radnju za otklanjanje problema.
Ako se na ekranu prikaže
„PROTECTX“ (X je broj), onda
„CHECK MANUAL“ trepće
na ekranu.
Odmah isključite kabl za
napajanje naizmeničnom strujom
i proverite da li nešto blokira
ventilacione otvore na jedinici.
Nakon što proverite i ustanovite
da nema problema, ponovo
povežite kabl za napajanje
naizmeničnom strujom, a zatim
uključite sistem. Ako se problem
ponavlja, kontaktirajte najbližeg
Sony prodavca.
Opšte
Uređaj neće da se uključi.
•• Proverite da li je kabl za napajanje
naizmeničnom strujom dobro
povezan.
Sistem je ušao u režim mirovanja.
•• Ovo nije kvar. Sistem automatski
prelazi u režim mirovanja ako
se tokom približno 15 minuta ne
obavi nijedna radnja ili nema
emitovanja audio-signala
(stranica 68).
Nema zvuka.
•• Podesite jačinu zvuka.
•• Proverite vezu opcione opreme,
ako je ima (stranica 19).
•• Uključite povezanu opremu.
•• Iskopčajte kabl za napajanje
naizmeničnom strujom, zatim
ga ponovo priključite i uključite
sistem.
Nema slike/zvuka kada je plejer
povezan na priključak HDMI OUT
(TV) ARC.
•• Promenite podešavanje
u [HDMI SETUP] –
[HDMI RESOLUTION]. Problem
je možda rešen.
•• Oprema povezana na priključak
HDMI OUT (TV) ARC ne odgovara
formatu audio-signala. U ovom
slučaju, postavite [HDMI SETUP]
– [AUDIO (HDMI)] na [PCM]
(stranica 36).
•• Pokušajte sledeće:
—Isključite
—
sistem, a zatim ga
ponovo uključite.
—Isključite
—
povezanu opremu, a
zatim je ponovo uključite.
—Isključite
—
HDMI kabl, a zatim ga
ponovo uključite.
Nema zvuka iz mikrofona.
•• Podesite nivo jačine zvuka
mikrofona.
•• Uverite se da je mikrofon pravilno
povezan na priključak MIC1 ili
MIC2/GUITAR na jedinici.
•• Uverite se da je mikrofon uključen.
Na sistemu se ne čuje TV zvuk. Na
ekranu će se prikazati „CODE 01“ i
„SGNL ERR“.
•• Ovaj sistem podržava samo
2-kanalne linearne PCM formate.
Proverite podešavanje za
emitovanje zvuka na televizoru,
pa ako je izabran automatski
režim, promenite ga na režim
emitovanja PCM signala.
•• Proverite da li je izlaz za zvučnike
na televizoru podešen za
korišćenje spoljnih zvučnika.
69SR
Čuju se jake smetnje ili šum.
•• Pomerite sistem dalje od izvora
šuma.
•• Udaljite sistem od neonskih
znakova ili fluorescentnog svetla.
•• Povežite sistem na drugu zidnu
utičnicu.
•• Instalirajte filter za šum (ne
isporučuje se) na kabl za napajanje
naizmeničnom strujom.
•• Isključite okolnu električnu opremu.
•• Buka koju stvaraju ventilatori
sistema mogu da se čuju kada se
sistem uključi. Ovo nije kvar.
Daljinski upravljač ne radi.
•• Uklonite prepreke između
daljinskog upravljača i jedinice.
•• Približite daljinski upravljač jedinici.
•• Uperite daljinski upravljač prema
senzoru na jedinici.
•• Zamenite baterije
(R03/veličine AAA).
•• Udaljite jedinicu od
fluorescentnog svetla.
Dolazi do mikrofonije.
•• Smanjite jačinu zvuka.
•• Udaljite mikrofon i gitaru od sistema
ili promenite smer mikrofona.
Opstaje nepravilan prikaz boja na
TV ekranu.
•• Odmah isključite TV, a zatim ga
ponovo uključite nakon 15 do
30 minuta. Ako se boje još uvek
prikazuju nepravilno, udaljite
sistem od televizora.
Prikazuje se „CHILD LOCK“ kada
pritisnete bilo koje dugme na
jedinici.
•• Uključite funkciju Child Lock
(stranica 68).
70SR
Čuće se zvuk klika kada se sistem
uključi.
•• Ovo je zvuk rada uređaja i javlja
se kada npr. uključujete ili
isključujete sistem. Ovo nije kvar.
Disk plejer
Ležište za disk se ne otvara i na
ekranu se prikazuje „LOCKED“.
•• Obratite se najbližem Sony
prodavcu ili lokalnom ovlašćenom
Sony servisu.
Ležište za disk se ne zatvara.
•• Umetnite disk pravilno.
Disk se ne izbacuje.
•• Ne možete da izbacite disk dok
je sinhronizovani prenos ili REC1
prenos u toku. Pritisnite  da biste
otkazali prenos, a zatim pritisnite
 na jedinici da biste izbacili disk.
•• Obratite se najbližem Sony
prodavcu.
Reprodukcija se ne pokreće.
•• Obrišite disk (stranica 79).
•• Ponovo umetnite disk.
•• Umetnite disk koji ovaj
sistem može da reprodukuje
(stranica 9).
•• Uklonite disk i obrišite vlagu sa
diska, zatim ostavite sistem uključen
nekoliko sati dok vlaga ne ispari.
•• Oznaka za region na DVD VIDEO
disku ne poklapa se sa sistemom.
Zvuk je isprekidan.
•• Obrišite disk (stranica 79).
•• Ponovo umetnite disk.
•• Pomerite jedinicu na mesto na
kojem nema vibracija.
Reprodukcija ne počinje od prve
numere.
•• Podesite režim reprodukcije
na normalnu reprodukciju
(stranica 29).
•• Izabrali ste funkciju za nastavak
reprodukcije. Dvaput pritisnite
. Zatim pritisnite  da biste
pokrenuli reprodukciju.
Ne možete da obavite neke
funkcije kao što je Stop (Zaustavi),
Lock Search (Brzo nalaženje mesta
u toku brzog premotavanja
unapred ili unazad), Slow-motion
Play (Usporena reprodukcija),
Repeat Play (Ponovljena
reprodukcija) ili Shuffle Play
(Nasumična reprodukcija).
•• U zavisnosti od diska, možda
nećete moći da obavljate neke
od navedenih radnji. Pogledajte
uputstvo za upotrebu koje ste
dobili uz disk.
Nije moguće reprodukovati DATA
CD/DATA DVD (MP3, MPEG4 ili Xvid).
•• Podaci nisu uskladišteni u
podržanom formatu.
•• Uverite se da ste pre reprodukcije
izabrali pravilan režim za medije.
Znakovi u nazivu fascikle, nazivu
numere, nazivu datoteke i ID3
oznaci ne prikazuju se pravilno.
•• ID3 verzija nije verzija 1 (1.0/1.1) ili
verzija 2 (2.2/2.3).
•• Ovaj sistem može da prikaže
sledeće kodove znakova:
—Velika
—
slova (od A do Z)
—Brojeve
—
(od 0 do 9)
—Simbole
—
(< > * +, [ ] \ _)
Ostali znakovi se prikazuju kao „_“.
Zvuk gubi stereo efekat tokom
reprodukcije.
•• Isključite Vocal Fader
(stranica 63).
•• Uverite se da je sistem pravilno
povezan.
USB uređaj
Pri prenosu sadržaja dolazi do
greške.
•• Koristite nepodržani USB
uređaj. Na veb-lokaciji proverite
informacije o kompatibilnim USB
uređajima (stranica 12).
•• USB uređaj nije pravilno
formatiran. Pogledajte uputstva
za upotrebu USB uređaja o tome
kako da ga formatirate.
•• Isključite sistem i uklonite USB
uređaj. Ako USB uređaj ima
prekidač za napajanje, isključite
USB uređaj i uključite ga ponovo
nakon što ga uklonite iz sistema.
Zatim ponovo obavite prenos.
•• Ako radnje prenosa i brisanja
ponavljate više puta, struktura
datoteka na USB uređaju će
postati fragmentirana. Pogledajte
uputstvo za upotrebu USB uređaja
o tome kako da rešite taj problem.
•• USB uređaj je iskopčan ili je
napajanje isključeno u toku
prenosa. Izbrišite delimično
prenetu datoteku i ponovo
obavite prenos. Ako problem nije
otklonjen, USB uređaj je možda
pokvaren. Pogledajte uputstvo
za upotrebu USB uređaja o tome
kako da rešite taj problem.
Audio-datoteke ili fascikle na USB
uređaju nije moguće izbrisati.
•• Proverite da li je USB uređaj
zaštićen od upisivanja.
•• USB uređaj je iskopčan ili je
napajanje isključeno u toku
brisanja. Izbrišite delimično
izbrisanu datoteku. Ako problem
nije otklonjen, USB uređaj je
možda pokvaren. Pogledajte
uputstvo za upotrebu USB uređaja
o tome kako da rešite taj problem.
71SR
Nema zvuka.
•• USB uređaj nije pravilno povezan.
Isključite sistem i ponovo povežite
USB uređaj, a zatim uključite
sistem i proverite da li se na
ekranu prikazuje „USB“.
Čuje se šum, zvuk je isprekidan ili
izobličen.
•• Koristite nepodržani USB
uređaj. Na veb-lokaciji proverite
informacije o kompatibilnim USB
uređajima (stranica 12).
•• Isključite sistem i ponovo povežite
USB uređaj, a zatim uključite sistem.
•• Muzički podaci sadrže šumove ili
je zvuk izobličen. Do pojave šuma
je možda došlo prilikom postupka
prenosa. Izbrišite datoteku, a
zatim pokušajte sa prenosom
ponovo.
•• Brzina protoka bitova koja je
korišćena pri kodiranju audiodatoteke je bila mala. Pošaljite
audio-datoteku sa većom brzinom
protoka bitova na USB uređaj.
Poruka „READING“ se prikazuje
duže vremena ili pokretanje
reprodukcije traje dugo.
•• Postupak učitavanja može
potrajati duže u sledećim
slučajevima.
—Na
— USB uređaju ima
mnogo fascikli ili datoteka
(stranica 11).
—Struktura
—
datoteka je veoma
složena.
—Memorija
—
je velikog kapaciteta.
—Interna
—
memorija je
fragmentirana.
72SR
Na displeju se prikazuje „NO FILE“.
•• Sistem je prešao u režim za
ažuriranje softvera, pa je sva
dugmad (osim ) deaktivirana.
Pritisnite  na jedinici da biste
otkazali ažuriranje softvera.
Na displeju se prikazuje
„OVER CURRENT“.
•• Došlo je do problema sa nivoom
električne struje na (USB) ulazu.
Iskopčajte kabl za napajanje
naizmeničnom strujom i uklonite
USB uređaj iz porta. Uverite se
da ne postoji problem sa USB
uređajem. Ako se na displeju
i dalje prikazuju iste poruke,
kontaktirajte najbližeg Sony
prodavca.
Greške na displeju.
•• Podaci uskladišteni na USB
uređaju su možda oštećeni,
obavite prenos ponovo.
•• Ovaj sistem može da prikaže
sledeće kodove znakova:
—Velika
—
slova (od A do Z)
—Brojeve
—
(od 0 do 9)
—Simbole
—
(< > * +, [ ] \ _)
Ostali znakovi se prikazuju kao „_“.
USB uređaj nije prepoznat.
•• Isključite sistem i ponovo povežite
USB uređaj, a zatim uključite
sistem.
•• Na veb-lokaciji proverite
informacije o kompatibilnim USB
uređajima (stranica 12).
•• USB uređaj ne funkcioniše
ispravno. Pogledajte uputstvo
za upotrebu USB uređaja o tome
kako da rešite taj problem.
Reprodukcija se ne pokreće.
•• Isključite sistem i ponovo povežite
USB uređaj, a zatim uključite
sistem.
•• Na veb-lokaciji proverite
informacije o kompatibilnim USB
uređajima (stranica 12).
Reprodukcija ne započinje od prve
datoteke.
•• Podesite režim reprodukcije
na normalnu reprodukciju
(stranica 29).
Nije moguća reprodukcija
datoteka.
•• Uverite se da ste pre reprodukcije
izabrali pravilan režim za medije.
•• Nisu podržani USB uređaji
formatirani sistemima datoteka
koje nisu FAT16 ili FAT32.*
•• Ako koristite USB uređaj koji je
podeljen na particije, moguće
je reprodukovati samo audiodatoteke na prvoj particiji.
* Ovaj sistem podržava FAT16 i FAT32, ali
neki USB uređaji možda ne podržavaju
sve ove FAT sisteme datoteka. Detaljne
informacije potražite u uputstvu
za upotrebu svakog USB uređaja ili
kontaktirajte proizvođača.
Slika
Nema slike.
•• Proverite da li je sistem dobro
povezan.
•• Ako je video kabl ili HDMI kabl
oštećen, zamenite ga novim.
•• Uverite se da ste povezali jedinicu
sa priključkom za HDMI ulaz ili
priključkom za video ulaz na
televizoru (stranica 21).
•• Uverite se da ste uključili TV i da
njime rukujete pravilno.
•• Pobrinite se da izaberete ulaz u
skladu sa vezom na televizoru
kako biste mogli da prikažete slike
sa sistema.
•• (Osim za modele za Južnu
Ameriku, Evropu i Rusiju) Uverite
se da ste sistem boja podesili
pravilno, u skladu sa sistemom
boja na televizoru.
Pojavljuju se smetnje u slici.
•• Obrišite disk (stranica 79).
•• Ako video signal sa sistema mora
da prolazi preko video rikordera
do televizora, na kvalitet slike
može da utiče signal za zaštitu od
kopiranja koji se primenjuje na
nekim DVD VIDEO programima.
•• (Osim za modele za Južnu
Ameriku, Evropu i Rusiju) Kada
reprodukujete VIDEO CD snimljen
u sistemu boja različitom od
onog koji ste podesili na sistemu,
slika može da bude izobličena
(stranica 23, 34).
•• (Osim za modele za Južnu
Ameriku, Evropu i Rusiju)
Podesite sistem boja tako da
se podudara sa televizorom
(stranica 23, 34).
Ne možete da izaberete odnos
širine i visine na TV ekranu.
•• Odnos širine i visine je fiksiran
na DVD VIDEO disku i u video
datoteci.
•• U zavisnosti od televizora, možda
nećete moći da promenite odnos
širine i visine.
Nije moguće promeniti jezik
zvučnog zapisa.
•• Višejezične numere nisu snimljene
na DVD VIDEO koji se reprodukuje.
•• DVD VIDEO zabranjuje promenu
jezika za zvučni zapis.
Nije moguće promeniti jezik
titlova.
•• Višejezični titlovi nisu snimljeni na
DVD VIDEO koji se reprodukuje.
•• DVD VIDEO zabranjuje promenu
titlova.
Titlovi ne mogu da se isključe.
•• DVD zabranjuje isključivanje
titlova.
73SR
Uglove kamere nije moguće
promeniti.
•• Više uglova kamere nije snimljeno
na DVD VIDEO koji se reprodukuje.
•• DVD VIDEO zabranjuje promenu
uglova.
Tjuner*
Čuje se jako brujanje ili šum ili
stanice ne mogu da se primaju.
•• Povežite antenu pravilno.
•• Promenite lokaciju antene i njenu
orijentaciju da biste dobili dobar
prijem.
•• Isključite obližnju električnu
opremu.
* Radio-prijem možda neće biti moguć
u zavisnosti od uslova radio-talasa ili
gustine naselja u vašem području.
BLUETOOTH uređaj
Uparivanje nije moguće.
•• Približite BLUETOOTH uređaj
sistemu.
•• Uparivanje možda neće biti
moguće ako se drugi BLUETOOTH
uređaji nalaze blizu sistema.
U tom slučaju, isključite druge
BLUETOOTH uređaje.
•• Uverite se da ste uneli ispravnu
lozinku kada birate naziv sistema
(ovaj sistem) na BLUETOOTH
uređaju.
BLUETOOTH uređaj ne može da
detektuje sistem ili se na ekranu
prikazuje „BT OFF“.
•• Podesite BLUETOOTH signal na
„BT ON“ (stranica 46).
74SR
Povezivanje nije moguće.
•• BLUETOOTH uređaj koji ste
pokušali da povežete ne podržava
A2DP profil i ne može da se
poveže sa sistemom.
•• Omogućite BLUETOOTH funkciju
na BLUETOOTH uređaju.
•• Uspostavite vezu sa BLUETOOTH
uređaja.
•• Informacije o registraciji
uparivanja su izbrisane. Ponovo
obavite uparivanje.
Zvuk je isprekidan ili se menja ili je
veza prekinuta.
•• Sistem i BLUETOOTH uređaj su
previše udaljeni jedan od drugog.
•• Ako između sistema i BLUETOOTH
uređaja postoje prepreke, uklonite
ih ili ih zaobiđite.
•• Ako se u blizini nalazi oprema
koja emituje elektromagnetno
zračenje, kao što su uređaj
sa funkcijom za bežični LAN,
drugi BLUETOOTH uređaj ili
mikrotalasna rerna, pomerite ih na
drugo mesto.
Zvuk sa BLUETOOTH uređaja se ne
čuje na sistemu.
•• Najpre povećajte jačinu zvuka
na BLUETOOTH uređaju, a
zatim prilagodite jačinu zvuka
koristeći  +/–.
Čuje se jako brujanje, šum ili
izobličen zvuk.
•• Ako između sistema i BLUETOOTH
uređaja postoje prepreke, uklonite
ih ili ih zaobiđite.
•• Ako se u blizini nalazi oprema
koja emituje elektromagnetno
zračenje, kao što su uređaj
sa funkcijom za bežični LAN,
drugi BLUETOOTH uređaj ili
mikrotalasna rerna, pomerite
ih na drugo mesto.
•• Smanjite jačinu zvuka na
povezanom BLUETOOTH
uređaju.
Gesture Control
Funkciju Gesture Control nije
moguće aktivirati.
•• Pritiskajte GESTURE ON/OFF dok
se ne uključi GESTURE ON/OFF
indikator.
•• Uverite se da na sistemu nije
aktivirana funkcija Child Lock
(stranica 68).
Funkcija Gesture Control ne radi
pravilno.
•• Približite šaku senzoru
GESTURE CONTROL
(stranica 48) kada obavljate
pokret prevlačenja.
•• Pokrete prevlačenja obavljajte
manjom brzinom.
•• Izaberite pravilan režim
(PLAYBACK, DJ, SAMPLER ili
KARAOKE) pre nego što počnete
da koristite funkciju Gesture
Control (stranica 49, 50).
•• Instalirajte filter za šum (ne
isporučuje se) na kabl za
napajanje naizmeničnom strujom.
•• Isključite okolnu električnu
opremu.
Control for HDMI
(„BRAVIA“ Sync)
Sistem se ne uključuje čak ni kada
je TV uključen.
•• Držite pritisnuto dugme SHIFT
i pritisnite SETUP, a zatim
postavite [HDMI SETUP] –
[CONTROL FOR HDMI] na [ON]
(stranica 36). TV mora da
podržava funkciju Control for
HDMI (stranica 53). Za detalje
pogledajte uputstvo za upotrebu
televizora.
•• Proverite postavke zvučnika na
televizoru. Sistem se aktivno
sinhronizuje sa postavkama
zvučnika na televizoru. Za detalje
pogledajte uputstvo za upotrebu
televizora.
•• Ako je prethodni put zvuk
emitovan sa zvučnika televizora,
sistem se ne uključuje čak i kada je
TV uključen.
Sistem se isključuje kada
isključite TV.
•• Proverite postavku [HDMI SETUP]
– [STANDBY LINKED TO TV]
(stranica 36). Kada je
[STANDBY LINKED TO TV]
podešeno na [ON], sistem se
automatski isključuje kada
isključite TV bez obzira na ulaz.
Sistem se ne isključuje čak ni kada
se TV isključi.
•• Proverite postavku [HDMI SETUP]
– [STANDBY LINKED TO TV]
(stranica 36).
Da biste automatski isključili
sistem bez obzira na ulaz
kada isključite TV, podesite
[STANDBY LINKED TO TV] na [ON].
TV mora da podržava funkciju
Control for HDMI (stranica 53).
Za detalje pogledajte uputstvo za
upotrebu televizora.
75SR
TV zvuk se ne emituje sa sistema.
•• Proverite tip i vezu HDMI kabla
ili audio kabla koji je povezan
sa sistemom i televizorom
(stranica 21).
•• Ako je TV kompatibilan
sa funkcijom
Audio Return Channel (ARC),
uverite se da je sistem povezan
sa ARC kompatibilnim HDMI
IN priključkom na televizoru
(stranica 21). Ako se zvuk
i dalje ne emituje ili ako se
prekida, povežite audio-kabl (ne
isporučuje se), držite pritisnuto
dugme SHIFT i pritisnite SETUP,
a zatim podesite [HDMI SETUP] –
[AUDIO RETURN CHANNEL] na
[OFF] (stranica 36).
•• Ako TV nije kompatibilan
sa funkcijom
Audio Return Channel (ARC), zvuk
sa televizora se neće emitovati
na sistemu, čak ni ako je sistem
povezan sa HDMI IN priključkom
na televizoru. Za emitovanje zvuka
sa televizora na sistemu, povežite
audio kabl (ne isporučuje se)
(stranica 22).
•• Promenite funkciju sistema na
„TV“ (stranica 22).
•• Povećajte jačinu zvuka sistema.
•• U zavisnosti od redosleda po
kojem ste povezali TV i sistem,
zvuk sistema može da bude
isključen, a  (isključivanje zvuka)
svetli na ekranu sistema. Ako se
to desi, prvo uključite TV, a zatim
sistem.
•• Podesite postavku zvučnika
televizora (BRAVIA) na AudioSystem. Pogledajte uputstvo
za upotrebu televizora za
više informacija o njegovom
podešavanju.
76SR
Zvuk se emituje i sa sistema i sa
televizora.
•• Isključite zvuk na sistemu ili
televizoru.
•• Promenite izlaz zvučnika na
televizoru na TV zvučnik ili
audio-sistem.
Funkcija Control for HDMI ne radi
pravilno.
•• Proverite vezu sa sistemom
(stranica 21).
•• Aktivirajte funkciju Control for
HDMI na televizoru. Za detalje
pogledajte uputstvo za upotrebu
televizora.
•• Sačekajte malo, a zatim pokušajte
ponovo. Ako iskopčate sistem,
biće potrebno neko vreme pre
nego što radnje budu izvodljive.
Sačekajte 15 sekundi ili duže, a
zatim pokušajte ponovo.
•• Uverite se da TV povezan sa
sistemom podržava funkciju
Control for HDMI.
•• Tip i broj uređaja kojima se može
upravljati funkcijom Control for
HDMI je ograničen standardom
HDMI CEC na sledeći način:
—Uređaji
—
za snimanje (Blu-ray Disc
rikorder, DVD rikorder itd.): do
3 uređaja
—Uređaji
—
za reprodukciju (Blu-ray
Disc plejer, DVD plejer itd.): do
3 uređaja (ovaj sistem koristi
jedan od njih)
—Uređaji
—
vezani za tjuner: do
4 uređaja
—Audio-sistem
—
(risiver/slušalice):
do 1 uređaj (koji koristi ovaj
sistem)
Funkcije Party Chain i
Speaker Add
Funkciju Wired Party Chain nije
moguće aktivirati.
•• Proverite veze (stranica 55).
•• Uverite se da su audio-kablovi
pravilno povezani.
Na ekranu trepće „PARTY CHAIN“.
•• Ne možete da izaberete funkciju
AUDIO IN ako uspostavite vezu
 (stranica 55) tokom funkcije
Wired Party Chain. Izaberite drugu
funkciju.
•• Držite pritisnuto dugme
PARTY CHAIN na jedinici.
•• Ponovo pokrenite sistem.
Funkcija Wired Party Chain ne radi
ispravno.
•• Isključite sistem. Zatim ponovo
uključite sistem i aktivirajte
funkciju Wired Party Chain.
Nije moguće povezivanje
BLUETOOTH uređaja sa sistemom
u funkciji Wireless Party Chain.
•• Nakon povezivanja svih sistema,
obavite uparivanje između
BLUETOOTH uređaja i Host
audio-sistema. Zatim uspostavite
BLUETOOTH vezu.
Nije moguće povezivanje
BLUETOOTH uređaja sa sistemom
u toku rada funkcije Speaker Add.
•• Nakon povezivanja dva MHC-V41D
sistema, obavite uparivanje
između BLUETOOTH uređaja i
sistema Host. Zatim uspostavite
BLUETOOTH vezu.
Vraćanje sistema u početno
stanje
Ako sistem i dalje ne funkcioniše
pravilno, vratite ga na fabrička
podrazumevana podešavanja.
1 Isključite kabl za napajanje
naizmeničnom strujom, a zatim
ga ponovo priključite.
2 Pritisnite  da biste uključili
sistem.
3 Držite pritisnutu dugmad
MEGA BASS i GUITAR oko
3 sekunde.
Na displeju se prikazuje „RESET“.
Kada se vraćanje sistema u početno
stanje dovrši, sistem se automatski
ponovo pokreće. Pritisnite  da
biste uključili sistem.
Sve postavke koje je konfigurisao
korisnik, kao što su memorisane
radio-stanice, biće vraćene na
podrazumevane fabričke postavke i
sve informacije o BLUETOOTH
uparivanju se brišu.
Vraćanje postavki menija za
podešavanje na
podrazumevane vrednosti
Postavke menija za
podešavanje (osim podešavanja
[PARENTAL CONTROL]) možete
da vratite na podrazumevane
vrednosti.
1 Držite pritisnuto dugme SHIFT i
pritisnite SETUP.
Na TV ekranu će se pojaviti meni za
podešavanje.
2 Pritiskajte
/ da biste izabrali
[SYSTEM SETUP], a zatim
pritisnite .
77SR
3 Pritiskajte
/ da biste izabrali
[RESET], a zatim pritisnite .
4 Pritiskajte
/ da biste izabrali
[YES], a zatim pritisnite .
Potrebno je nekoliko sekundi da se
radnja dovrši. Nemojte da pritiskate
 tokom vraćanja sistema u
početno stanje.
Funkcija samodijagnostike
Slova/brojevi prikazuju se na TV
ekranu ili ekranu
Kada je funkcija samodijagnostike
aktivirana da bi se sprečio kvar
sistema, prikazuje se servisni broj.
Servisni broj sastoji se od slova i
brojeva (npr. C 13 50). U sledećoj
tabeli potražite uzrok i rešenje.
Prva tri
znaka
servisnog
broja
Uzrok i radnja za
otklanjanje problema
C 13
Ovaj disk je prljav.
•• Očistite disk
mekom tkaninom
(stranica 79).
C 31
Disk nije pravilno
umetnut.
•• Isključite sistem, a zatim
ga ponovo uključite.
Zatim ponovo umetnite
disk ispravno.
E XX
(XX je broj)
Da bi se sprečio kvar,
sistem je pokrenuo
funkciju
samodijagnostike.
•• Obratite se najbližem
Sony prodavcu ili
lokalnom ovlašćenom
Sony servisu i dajte im
5-cifreni servisni broj.
Primer: E 61 10
78SR
Poruke
Jedna od sledećih poruka će se
možda prikazivati ili treptati na
ekranu tokom rada.
CANNOT PLAY
•• Umetnut je disk koji nije moguće
reprodukovati.
•• Umetnut je DVD VIDEO sa
nepodržanom oznakom za region.
CODE 01
SGNL ERR
Nepodržani audio signal se prima sa
HDMI IN (ARC) priključka povezanog
televizora (stranica 22).
DATA ERROR
•• Datoteka je kreirana u
nepodržanom formatu.
•• Tipovi datoteke ne odgovaraju
formatu datoteke.
DEVICE ERROR
USB uređaj nije mogao da bude
prepoznat ili je povezan nepoznat
uređaj.
DEVICE FULL
Memorija USB uređaja je puna.
ERASE ERROR
Brisanje audio-datoteka ili fascikli na
USB uređaju nije uspelo.
FATAL ERROR
USB uređaj je uklonjen u toku
prenosa ili brisanja i možda je
oštećen.
FOLDER FULL
Ne možete da obavite prenos
na USB uređaj jer je broj fascikli
dostigao maksimum.
NoDEVICE
Nije povezan nijedan USB uređaj ili
je povezan nepodržani uređaj.
Mere opreza
NO DISC
U jedinci nema diska.
Kada nosite jedinicu
NO MUSIC
Izvor reprodukcije ne sadrži
podržane audio-datoteke.
NO SUPPORT
Povezan je nepodržani USB uređaj
ili je USB uređaj povezan kroz USB
čvorište.
NO VIDEO
Izvor reprodukcije ne sadrži
podržane video datoteke.
NOT USE
Pokušali ste da obavite određenu
radnju u uslovima kada je njeno
obavljanje zabranjeno.
OVER CURRENT
Otkrivena je prekomerna struja sa
(USB) ulaza.
PROTECT
USB uređaj je zaštićen od upisivanja.
PUSH STOP
Pokušali ste da obavite radnju koja
može da bude obavljena samo kada
je reprodukcija zaustavljena.
READING
Sistem čita informacije sa diska
ili USB uređaja. Neke radnje nisu
dostupne.
REC ERROR
Prenos nije započeo, zaustavljen je
pre završetka ili nije mogao da bude
obavljen iz drugog razloga.
TRACK FULL
Ne možete da obavljate prenos
na USB uređaj jer je broj datoteka
dostigao maksimum.
Da biste izbegli oštećivanje
mehanizma diska, postupite na
sledeći način pre prenošenja
jedinice.
Koristite tastere na jedinici da biste
obavili ovu radnju.
1 Pritisnite  da biste uključili
sistem.
2 Pritiskajte FUNCTION da biste
izabrali „DVD/CD“.
3 Izvadite disk.
Pritisnite  da biste otvorili i zatvorili
ležište za disk.
Sačekajte dok se na ekranu ne
prikaže „NO DISC“.
4 Pritisnite  da biste isključili
sistem.
5 Iskopčajte kabl za napajanje
naizmeničnom strujom.
Napomene o diskovima
•• Pre reprodukcije, očistite disk krpom za
čišćenje od centra ka ivici.
•• Ne čistite diskove rastvaračima poput
benzina, razređivača ili komercijalno
dostupnih sredstava za čišćenje
ili antistatičkim sprejevima za
gramofonske ploče.
•• Ne izlažite diskove direktnom
sunčevom svetlu ili izvorima toplote
poput otvora za dovod toplog vazduha
niti ih ostavljajte u automobilu koji
je parkiran na direktnom sunčevom
svetlu.
Bezbednost
•• Izvucite kabl za napajanje
naizmeničnom strujom iz zidne utičnice
ako uređaj nećete koristiti u dužem
periodu. Prilikom iskopčavanja sistema,
uvek uhvatite utikač. Nikada ne
povlačite sam kabl.
79SR
•• Ako u sistem dospe neki predmet ili
tečnost, isključite sistem iz mrežnog
napajanja i odnesite ga na proveru u
ovlašćeni servis pre nastavka upotrebe.
•• Kabl za napajanje naizmeničnom
strujom morate da zamenite samo kod
ovlašćenog servisera.
VAŽNA NAPOMENA
Pažnja: Ako se statična slika ili meni
sistema prikazuju na TV ekranu u
dužem periodu preko ovog sistema,
rizikujete trajno oštećenje TV ekrana.
Na taj problem su posebno osetljivi
projekcioni televizori.
O rukovanju jedinicom
Ovaj sistem nije otporan na prskanje ili
vodu. Pobrinite se da ne prskate vodu po
sistemu niti da ga čistite vodom.
Postavljanje
•• Ne postavljajte sistem u nagnuti
položaj ili na lokacije koje su izuzetno
tople, hladne, prašnjave, prljave ili
vlažne, odnosno ako mu nedostaje
odgovarajuća ventilacija ili je izložen
vibraciji, direktnom sunčevom svetlu ili
sjajnom svetlu.
•• Budite pažljivi prilikom postavljanja
sistema na posebno tretirane površine
(npr. voskirane, lakirane, polirane) jer
može doći do pojave mrlja ili gubitka boje.
•• Ako sistem direktno unesete iz
hladnog u toplo mesto ili ga postavite
u prostoriju sa dosta vlage, može doći
do kondenzacije vlage na sočivu unutar
uređaja, što može dovesti do kvara.
U tom slučaju, izvadite disk i ostavite
sistem uključenim oko jednog sata dok
vlaga ne ispari.
Zagrevanje
•• Zagrevanje jedinice tokom rada je
normalno i ne predstavlja razlog za
brigu.
•• Ne dodirujte kućište ako je sistem bio
neprekidno korišćen na visokoj jačini
zvuka, jer kućište može da postane
vrelo.
•• Ne zaklanjajte ventilacione otvore.
Sistem zvučnika
Ugrađeni sistem zvučnika nije magnetno
oklopljen, pa slika na obližnjim TV
prijemnicima može da postane magnetno
izobličena. U tom slučaju isključite TV,
sačekajte od 15 do 30 minuta, a zatim ga
ponovo uključite. Ako nema poboljšanja,
postavite sistem dalje od televizora.
80SR
Čišćenje kućišta
Ovaj sistem čistite mekanom krpom
koja je nakvašena u rastvoru blagog
deterdženta.
Ne koristite abrazivne materijale, prašak
za ribanje ili rastvarač poput razređivača,
benzina ili alkohola.
O BLUETOOTH komunikaciji
•• BLUETOOTH uređaje bi trebalo da
koristite na udaljenosti do 10 metara i
između njih ne bi trebalo da se nalaze
prepreke. Opseg efikasne komunikacije
može da postane kraći pod sledećim
uslovima.
—— Kada se između uređaja koji su
povezani BLUETOOTH vezom nalazi
osoba, metalni objekat, zid ili neka
druga prepreka
—— Kada se nalazite na lokaciji na kojoj
se koristi bežični LAN.
—— U blizini uključene mikrotalasne
rerne.
—— Ako se nalazite na lokaciji na kojoj se
generišu elektromagnetni talasi
•• BLUETOOTH uređaji i bežična LAN
(IEEE 802.11b/g) oprema koriste isti
frekventni opseg (2,4 GHz). Kada
BLUETOOTH uređaj koristite blizu
uređaja sa funkcijom za bežični LAN,
može da dođe do elektromagnetnih
smetnji. To može da dovede do nižih
brzina prenosa podataka, šuma ili
nemogućnosti povezivanja. Ako se to
dogodi, isprobajte sledeća rešenja:
—— Koristite ovaj sistem na udaljenosti
od najmanje 10 metara od opreme za
bežični LAN.
—— Isključite napajanje na bežičnoj LAN
opremi kada BLUETOOTH uređaj
koristite u opsegu od 10 metara.
—— Koristite ovaj sistem i BLUETOOTH
uređaj što bliže jedan drugom.
•• Radio-talasi koje emituje ovaj sistem
mogu da dovedu do smetnji u radu
nekih medicinskih uređaja. Budući da
ove smetnje mogu da dovedu do kvara,
uvek isključite napajanje ovog sistema
i BLUETOOTH uređaja na sledećim
lokacijama:
—— U bolnici, vozu, avionu, benzinskoj
pumpi i bilo kom mestu na kojem su
prisutni zapaljivi gasovi
—— U blizini automatskih vrata ili
požarnih alarma.
•• Ovaj sistem podržava bezbednosne
funkcije koje su u skladu sa BLUETOOTH
specifikacijama kako bi se obezbedile
sigurne veze prilikom komunikacije
pomoću tehnologije BLUETOOTH.
Međutim, ove bezbednosne funkcije
možda neće biti dovoljne u zavisnosti
od podešavanja, sadržaja i drugih
faktora pa uvek budite na oprezu
kada obavljate komunikaciju pomoću
tehnologije BLUETOOTH.
•• Sony ne odgovara u slučaju štete ili
drugog gubitka koji je nastao usled
otkrivenih informacija korišćenjem
tehnologije BLUETOOTH.
•• Ne garantujemo BLUETOOTH
komunikaciju sa svim BLUETOOTH
uređajima koji imaju isti profil kao ovaj
sistem.
•• BLUETOOTH uređaji koji su povezani sa
ovim sistemom moraju da ispunjavaju
BLUETOOTH specifikaciju organizacije
Bluetooth SIG, Inc. i moraju da budu
sertifikovani. Međutim, čak i ako uređaj
ispunjava BLUETOOTH specifikaciju,
u nekim slučajevima karakteristike
ili specifikacije BLUETOOTH uređaja
mogu da onemogućavaju povezivanje
ili dovedu do drugačijeg načina
kontrole, prikaza ili rada od onog koji je
predviđen.
•• Može da dođe do pojave šuma ili zvuk
može da bude isprekidan u zavisnosti od
BLUETOOTH uređaja koji je povezan sa
sistemom, okruženja u kojem se odvija
komunikacija ili uslova u okruženju.
Specifikacije
Odeljak za zvučnike
Sistem zvučnika:
3-sistemski
Jedinica zvučnika:
Visokotonac L/D: 40 mm, sa
kupolom
Srednjetonac L/D: 80 mm, sa
kupolom
Niskotonac: 250 mm, sa kupolom
Nominalna impedansa:
Visokotonac L/D: 4 oma
Srednjetonac L/D: 4 oma
Niskotonac: 6 oma
Ulazi
AUDIO/PARTY CHAIN IN (TV) L/D:
Napon 2 V, impedansa 47 kilooma
TV (ARC):
Podržani audio-signal:
2-kanalni linearni PCM
MIC1:
Osetljivost 1 mV, impedansa
10 kilooma
MIC2/GUITAR:
Osetljivost 1 mV, impedansa
10 kilooma (Kada je režim Guitar
isključen.)
Osetljivost 200 mV, impedansa
1 megaom (Kada je režim Guitar
uključen.)
Izlazi
AUDIO/PARTY CHAIN OUT L/D:
Napon 2 V, impedansa 1 kiloom
VIDEO OUT:
Maks. nivo izlazne snage 1 Vp-p,
nesimetrični, negativna
sinhronizacija, impedansa
opterećenja 75 oma
HDMI OUT:
Podržani audio-signal: 2-kanalni
linearni PCM (do 48 kHz), Dolby
Digital
81SR
HDMI odeljak
BLUETOOTH odeljak
Priključak:
Tip A (19-pinski)
Sistem za komunikaciju:
BLUETOOTH Standardna
verzija 4.2
Izlaz:
BLUETOOTH Standardna klasa
napajanja 2
Maksimalni opseg komunikacije:
Optička vidljivost od približno
10 m*
Frekventni pojas:
Pojas 2,4 GHz
(2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Maksimalna izlazna snaga:
< 9,3 dBm
Metod modulacije:
FHSS (Freq Hopping Spread
Spectrum)
Kompatibilni BLUETOOTH profili**:
A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote
Control Profile)
SPP (Serial Port Profile)
Podržani kodeci:
SBC (Subband Codec)
AAC (Advanced Audio Coding)
LDAC
HFP (Handsfree Profile)
HSP (Headset Profile)
Odeljak plejera diskova
Sistem:
Kompakt disk i digitalni audio i
video sistem
Svojstva laserske diode
Trajanje emisije: kontinuirano
Snaga lasera*: manja od 44,6 μW
* Ova snaga je izmerena na
udaljenosti od 200 mm od
površine sočiva na glavi lasera sa
otvorom blende od 7 mm.
Frekventni odziv:
20 Hz – 20 kHz
Format sistema boja za video:
Model za Južnu Ameriku:
NTSC
Ostali modeli:
NTSC i PAL
Odeljak za USB
Podržani USB uređaji:
Klasa uređaja za masovno
skladištenje
Maksimalna struja:
1 A
(USB) ulaz:
Type A
Odeljak FM tjunera
FM stereo, FM superheterodinski
tjuner
Antena:
FM žičana antena
Frekventni opseg:
87,5 MHz – 108,0 MHz
(u koracima po 50 kHz)
82SR
* Stvarni opseg će se razlikovati u
zavisnosti od faktora kao što su
prepreke između uređaja, magnetnog
polja oko mikrotalasne pećnice,
statičkog elektriciteta, osetljivosti
prijema, performansi antene,
operativnog sistema, softverske
aplikacije itd.
** BLUETOOTH standardni profili ukazuju
na svrhu BLUETOOTH komunikacije
između uređaja.
NFC odeljak
Radna frekvencija:
13,56 MHz
Maksimalna izlazna snaga:
< 60 dBμA/m na 10 m
Podržani audio-formati
Podržana brzina protoka bitova i
frekvencije uzorkovanja:
MP3:
32/44,1/48 kHz,
32 kb/s – 320 kb/s (VBR)
AAC:
44,1 kHz, 48 kb/s – 320 kb/s
(CBR/VBR)
WMA:
44,1 kHz, 48 kb/s – 192 kb/s
(CBR/VBR)
WAV:
44,1/48 kHz (16 bit)
Podržani video formati
Xvid:
Video kodek: Xvid video
Brzina protoka bitova:
4,854 Mb/s (MAX)
Rezolucija/brzina kadrova:
720×480, 30 fps
720 × 576, 25 fps (osim za model
za Južnu Ameriku)
Audio-kodek: MP3
MPEG4:
Format datoteke: MP4 format
datoteke
Video kodek: MPEG4 Simple
Profile (AVC nije kompatibilan.)
Brzina protoka bitova: 4 Mb/s
Rezolucija/brzina kadrova:
720×480, 30 fps
720 × 576, 25 fps (osim za model
za Južnu Ameriku)
Audio-kodek: AAC-LC (HE-AAC
nije kompatibilan.)
DRM: Nije kompatibilan
Opšte
Zahtevi za napajanje:
Naizmenična struja 120 V – 240 V,
50/60 Hz
Potrošnja energije:
130 W
Potrošnja energije (u režimu štednje
energije):
0,5 W (Kada je „BT STBY“
podešeno na „OFF“, a
[CONTROL FOR HDMI] je
podešeno na [OFF].)
2 W* (Kada je „BT STBY“ podešeno
na „ON“, a [CONTROL FOR HDMI]
je podešeno na [ON].)
Dimenzije (Š/V/D) (približno):
328 mm × 796 mm × 308 mm
Masa (približno):
13,5 kg
* Potrošnja energije sistema biće
manja od 0,5 W kada HDMI veza nije
uspostavljena, a „BT STBY“ je podešeno
na „OFF“.
Dizajn i specifikacije su podložni
promenama bez najave.
83SR
Lista sa šiframa jezika
Nazivi jezika su u skladu sa standardom ISO 639:1988 (E/F).
84SR
Šifra Jezik
Šifra Jezik
Šifra Jezik
Šifra Jezik
1027
Afarski
1186
Škotski gelski
1350
Malajalam
1513
Sisvati
1028
Abhaski
1194
Galicijski
1352
Mongolski
1514
Sesoto
1032
Afrikans
1196
Gvarani
1353
Moldavski
1515
Sundanski
1039
Amharski
1203
Gudžarati
1356
Marati
1516
Švedski
1044
Arapski
1209
Hausa
1357
Malajski
1517
Svahili
1045
Asamski
1217
Hindi
1358
Malteški
1521
Tamilski
1051
Ajmara
1226
Hrvatski
1363
Burmanski
1525
Telugu
1052
Azerbejdžanski
1229
Mađarski
1365
Nauru
1527
Tadžički
1053
Baškirski
1233
Jermenski
1369
Nepalski
1528
Tajski
1057
Beloruski
1235
Interlingva
1376
Holandski
1529
Tigrinja
1059
Bugarski
1239
Interlingva
1379
Norveški
1531
Turkmenski
1060
Biharski
1245
Inupiak
1393
Oksitanski
1532
Tagalog
1061
Bislama
1248
Indonežanski
1403
(Afan) oromski
1534
Secana
1066
Bengalski;
bangla
1253
Islandski
1408
Orijski
1535
Tonga
1067
Tibetanski
1254
Italijanski
1417
Pandžapski
1538
Turski
1070
Bretonski
1257
Hebrejski
1428
Poljski
1539
Conga
1079
Katalonski
1261
Japanski
1435
Pašto; Pušto
1540
Tatarski
1093
Korzikanski
1269
Jidiš
1436
Portugalski
1543
Tvi
1097
Češki
1283
Javanski
1463
Kečua
1557
Ukrajinski
1103
Velški
1287
Gruzijski
1481
Reto-romanski
1564
Urdu
1105
Danski
1297
Kazaški
1482
Kirundi
1572
Uzbečki
1109
Nemački
1298
Grenlandski
1483
Rumunski
1581
Vijetnamski
1130
Butani
1299
Kambodžanski
1489
Ruski
1587
Volapik
1142
Grčki
1300
Kanada jezik
1491
Kinjaruanda
1613
Volof
1144
Srpski
1301
Korejski
1495
Sanskrit
1632
Ksosa
1145
Esperanto
1305
Kašmirski
1498
Sindi
1665
Joruba
1149
Španski
1307
Kurdski
1501
Sango
1684
Kineski
1150
Estonski
1311
Kirgiski
1502
Srpsko-hrvatski
1697
Zulu
1151
Baskijski
1313
Latinski
1503
Sinhalski
1703
Nije navedeno
1157
Persijski
1326
Lingala
1505
Slovački
1165
Finski
1327
Laoski
1506
Slovenački
1166
Fidži
1332
Litvanski
1507
Samoanski
1171
Farski
1334
Letonski
1508
Šona
1174
Francuski
1345
Malagaški
1509
Somalski
1181
Frizijski
1347
Maorski
1511
Albanski
1183
Irski
1349
Makedonski
1512
Srpski
Lista sa šiframa područja za roditeljsku kontrolu
Šifra Područje
Šifra Područje
Šifra Područje
Šifra Područje
2044
Argentina
2165
Finska
2362
Meksiko
2149
Španija
2047
Australija
2174
Francuska
2376
Holandija
2499
Švedska
2046
Austrija
2109
Nemačka
2390
Novi Zeland
2086
Švajcarska
2057
Belgija
2248
Indija
2379
Norveška
2528
Tajland
2070
Brazil
2238
Indonezija
2427
Pakistan
2184
Ujedinjeno
Kraljevstvo
2079
Kanada
2254
Italija
2424
Filipini
2090
Čile
2276
Japan
2436
Portugal
2092
Kina
2304
Koreja
2489
Rusija
2115
Danska
2363
Malezija
2501
Singapur
85SR
©2018 Sony Corporation Printed in Czech Republic
4-729-484-11(2)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement