Sony | MHC-V7D | Sony MHC-V7D Kućni audio sistem velike snage sa BLUETOOTH® tehnologijom Uputstva za rukovanje

KUĆNI AUDIO
SISTEM
Uputstvo za upotrebu
Početni koraci
Reprodukcija sa diska/
USB uređaja
USB prenos
Tjuner
BLUETOOTH
Prilagođavanje zvuka
Ostale radnje
Dodatne informacije
MHC-V7D
UPOZORENJE
Da biste umanjili rizik od požara ili
strujnog udara, ne izlažite uređaj kiši
ili vlazi.
Da biste umanjili rizik od požara, ne
prekrivajte ventilacioni otvor uređaja
novinama, stolnjacima, zavesama itd.
Ne izlažite uređaj izvorima otvorenog
plamena (kao što su upaljene sveće).
Da biste smanjili rizik od požara ili
strujnog udara, ne izlažite uređaj
kapljicama vode ili prskanju i ne
postavljajte na njega predmete koji
sadrže tečnost, na primer vaze.
Budući da se mrežno napajanje
jedinice prekida izvlačenjem glavnog
utikača, priključite jedinicu na lako
dostupnu utičnicu za napajanje
naizmeničnom strujom. Ako primetite
nepravilnosti u radu jedinice, odmah
izvucite glavni utikač iz utičnice za
napajanje naizmeničnom strujom.
Ne postavljajte uređaj u uski prostor
poput police za knjige ili ugradnog
ormarića.
Ne izlažite baterije ili uređaj u koji su
umetnute baterije visokim
temperaturama, na primer sunčevoj
svetlosti i vatri.
Jedinica dobija mrežno napajanje
sve dok je priključena na utičnicu za
napajanje naizmeničnom strujom,
čak i kada je sama jedinica isključena.
Valjanost oznake CE je ograničena
samo na one zemlje u kojima je
zakonski primenljiva, uglavnom
u zemljama EEA (European Economic
Area).
Ova oprema je testirana i utvrđeno
je da je u skladu sa ograničenjima
navedenim u EMC uredbi kada se za
povezivanje koristi kabl kraći od
3 metra.
PAŽNJA
U ovom proizvodu se koriste optički
uređaji koji mogu da oštete vid.
2SR
Ovaj uređaj je klasifikovan kao CLASS 1
LASER proizvod po direktivi IEC 608251:2007. Ova oznaka se nalazi na
zadnjoj strani uređaja.
Za korisnike u Evropi
Odlaganje potrošenih
baterija i električne
i elektronske opreme
(primenljivo
u Evropskoj uniji
i ostalim evropskim
zemljama koje imaju
sisteme za odvojeno
sakupljanje otpada)
Ovaj simbol na proizvodu, bateriji ili
pakovanju označava da se proizvod
i baterija ne smeju tretirati kao kućni
otpad. Na nekim baterijama se pored
ovog simbola može nalaziti i hemijski
simbol. Hemijski simbol za živu (Hg) ili
olovo (Pb) se dodaje ako baterija sadrži
više od 0,0005% žive ili 0,004% olova.
Pravilnim odlaganjem proizvoda
i baterija pomažete u sprečavanju
mogućih štetnih posledica po okolinu
i ljudsko zdravlje do kojih može doći
usled nepravilnog odlaganja otpada.
Reciklažom materijala pomažete
očuvanje prirodnih resursa.
Ako proizvodi zahtevaju stalno
prisustvo baterije zbog bezbednosti,
performansi ili celovitosti podataka,
takvu bateriju bi trebalo da zameni
isključivo obučeni serviser. Da biste bili
sigurni da će baterija i električna
i elektronska oprema biti pravilno
zbrinuti, predajte potrošene proizvode
na odgovarajućem mestu za
prikupljanje i reciklažu električne
i elektronske opreme. Za sve ostale
baterije pogledajte odeljak o
bezbednom uklanjaju baterije iz
proizvoda. Predajte bateriju na
odgovarajućem mestu za prikupljanje
i reciklažu potrošenih baterija. Za
detaljnije informacije o reciklaži ovog
proizvoda ili baterije, kontaktirajte
lokalnu upravu, komunalnu službu ili
prodavnicu u kojoj ste kupili proizvod
ili bateriju.
Napomena za korisnike: Sledeće
informacije se odnose samo
na opremu koja se prodaje
u zemljama u kojima se
primenjuju direktive
Evropske unije.
Ovaj uređaj je proizvela kompanija
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minatoku Tokyo, 108-0075 Japan ili ga je
u njeno ime proizvela neka druga
kompanija. Sva pitanja u vezi sa
usaglašenošću proizvoda sa zakonima
Evropske unije bi trebalo da pošaljete
ovlašćenom predstavniku, Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemačka.
Za sva pitanja u vezi sa servisom ili
garancijom pogledajte adrese koje
su navedene na zasebnom servisnom
ili garantnom listu.
Sony Corp. ovim izjavljuje da je oprema
u skladu sa osnovnim zahtevima
i ostalim relevantnim odredbama
direktive 1999/5/EC.
Detaljnije informacije možete da
vidite na URL adresi:
http://www.compliance.sony.de/
Ovaj kućni audio sistem je namenjen
za reprodukciju zvuka i video zapisa
sa diskova ili USB uređaja, striminga
muzike sa NFC-kompatibilnog
pametnog telefona ili BLUETOOTH
uređaja i FM tjunera. Ovaj sistem
takođe podržava karaoke.
Obaveštenje o licenci
i zaštićenim znakovima

je zaštićeni znak kompanije
DVD Format/Logo Licensing
Corporation.

Logotipi „DVD+RW“, „DVD-RW“,
„DVD+R“, „DVD-R“, „DVD VIDEO“
i „CD“ su zaštićeni znakovi.

MPEG Layer-3 tehnologiju za
kodiranje zvuka i patente su
licencirale kompanije Fraunhofer IIS
i Thomson.

Windows Media je registrovani
zaštićeni znak ili zaštićeni znak
kompanije Microsoft Corporation
u Sjedinjenim Američkim Državama
i/ili ostalim zemljama.

Ovaj proizvod je zaštićen određenim
pravima na intelektualnu svojinu
kompanije Microsoft Corporation.
Upotreba ili distribucija ove
tehnologije izvan ovog proizvoda je
zabranjena bez odgovarajuće licence
kompanije Microsoft ili ovlašćene
Microsoft podružnice.

„WALKMAN“ i logo „WALKMAN“
su registrovani zaštićeni znakovi
kompanije Sony Corporation.

Ovaj sistem koristi tehnologiju
Dolby* Digital.
* Proizvedeno po licenci kompanije
Dolby Laboratories. Dolby i simbol
sa duplim D su zaštićeni znakovi
kompanije Dolby Laboratories.

Oznaka BLUETOOTH® i logotipi su
registrovani zaštićeni znakovi
u vlasništvu kompanije Bluetooth
SIG, Inc. a Sony Corporation koristi
te znakove pod licencom. Svi ostali
zaštićeni znakovi i zaštićena imena
pripadaju svojim vlasnicima.

N-Mark je zaštićeni znak ili
registrovani zaštićeni znak
kompanije NFC Forum, Inc. Forum,
3SR
Inc. u Sjedinjenim Američkim
Državama i drugim zemljama.

Android™ je zaštićeni znak
kompanije Google Inc.

Google Play™ je zaštićeni znak
kompanije Google Inc.

Apple, logotip apple, iPhone i iPod
touch su zaštićeni znakovi kompanije
Apple Inc., registrovane u SAD
i ostalim zemljama. App Store je
zaštićeni znak usluge kompanije
Apple Inc..


„Made for iPod“ i „Made for iPhone“
znači da je elektronska oprema
posebno dizajnirana za rad sa iPod ili
iPhone uređajem i da je sertifikovana
od strane proizvođača tako da
ispunjava standarde za performanse
kompanije Apple. Apple ne odgovara
za rad ovog uređaja niti za njegovu
usklađenost sa bezbednosnim
standardima i propisima. Imajte
u vidu da upotreba ove dodatne
opreme sa iPod ili iPhone uređajem
može da utiče na performanse
bežične veze.
OVAJ PROIZVOD JE LICENCIRAN PO
MPEG-4 VISUAL PATENTNOJ LICENCI
ZA LIČNO I NEKOMERCIJALNO
KORIŠĆENJE OD STRANE KORISNIKA U
SVRHU

Svi ostali zaštićeni znakovi su
vlasništvo njihovih vlasnika.

U ovom priručniku nisu navedene
oznake ™ i ®.
O ovom priručniku




(i) KODIRANJA VIDEA U SKLADU SA
STANDARDOM MPEG-4 VISUAL
(„MPEG-4 VIDEO“)

I/ILI

(ii) DEKODIRANJA MPEG-4 VIDEA
KODIRANIM OD STRANE
KORISNIKA U OKVIRU LIČNE
I NEKOMERCIJALNE AKTIVNOSTI
I/ILI KOJI JE DOBIJEN OD
LICENCIRANOG DOBAVLJAČA
VIDEO SADRŽAJA ZA
OBEZBEĐIVANJE MPEG-4 VIDEO
SADRŽAJA.
4SR
LICENCA NEĆE BITI IZDATA NITI ĆE SE
ODNOSITI NA BILO KAKVU DRUGU
UPOTREBU. DODATNE INFORMACIJE
O MOGUĆNOSTIMA UPOTREBE
U PROMOTIVNE, INTERNE
I KOMERCIJALNE SVRHE, KAO
I INFORMACIJE O LICENCIRANJU
MOGU SE DOBITI OD KOMPANIJE
MPEG LA, L.L.C.
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
U ovom priručniku uglavnom je
opisano upravljanje jedinicom
pomoću daljinskog upravljača.
Međutim, iste radnje je moguće
obaviti pomoću dugmadi na jedinici
koja imaju isti ili sličan naziv.
Ikone poput
koje se nalaze na
vrhu svakog objašnjenja označavaju
tip medija koji se može koristiti sa
funkcijom navedenom u objašnjenju.
Neke slike su u vidu konceptualnih
crteža i mogu se razlikovati od
stvarnih proizvoda.
Stavke prikazane na TV ekranu se
mogu razlikovati u zavisnosti od
prikazane oblasti.
Podrazumevano podešavanje je
podvučeno.
Tekst u uglastim zagradama ([--])
se prikazuje na TV ekranu, a tekst
pod navodnicima („--“) se prikazuje
na displeju.
Sadržaj
O ovom priručniku ....................4
Otpakivanje............................... 7
Podržani diskovi/datoteke
na diskovima/USB uređaju....... 7
Vodič za delove i kontrole ...... 10
Početni koraci
Bezbedno povezivanje
sistema.................................... 15
Obavljanje QUICK
podešavanja ........................... 16
Promena sistema boja
(Osim za modele za Latinsku
Ameriku, Evropu i Rusiju) ....... 17
Podešavanje sata.................... 17
Menjanje režima displeja ....... 17
Reprodukcija sa diska/
USB uređaja
Osnovna reprodukcija ............ 18
Ostale radnje tokom
reprodukcije ............................20
Korišćenje režima
reprodukcije ............................22
Ograničavanje reprodukcije
diska (funkcija Parental
Control) ...................................25
Prikazivanje informacija
o disku i USB uređaju..............25
Korišćenje menija sa
podešavanjima .......................26
Tjuner
Slušanje radija ........................ 34
BLUETOOTH
O bežičnoj tehnologiji
BLUETOOTH ............................ 35
BLUETOOTH povezivanje
jednim dodirom preko
funkcije NFC ............................ 37
Podešavanje BLUETOOTH
audio kodeka.......................... 38
Postavka BLUETOOTH
režima mirovanja.................... 38
Podešavanje BLUETOOTH
signala .................................... 39
Korišćenje aplikacije
„SongPal“ preko
BLUETOOTH veze ................... 39
Prilagođavanje zvuka
Prilagođavanje zvuka .............40
Biranje režima
Virtuelni fudbal .......................40
Kreiranje sopstvenog
zvučnog efekta .......................40
Kreiranje atmosfere
za zabavu (DJ Effect)............... 41
USB prenos
Prenos muzike ........................30
5SR
Ostale radnje
Korišćenje funkcije
Party Chain ............................. 42
Zajedničko pevanje:
Karaoke...................................44
Uživanje u funkciji
Party Light .............................. 45
Korišćenje tajmera..................46
Korišćenje opcionalne
opreme ................................... 47
Deaktiviranje tastera na
jedinici (Blokada za decu) ...... 47
Podešavanja funkcije
za automatski ulazak
u režim mirovanja...................48
Ažuriranje softvera .................48
Dodatne informacije
Rešavanje problema ..............49
Mere opreza ........................... 56
Specifikacije............................ 58
Lista sa šiframa jezika .............61
Indeks ..................................... 63
6SR
JPEG4), MPEG45) i Xvid i u skladu je
sa standardom ISO 96606) Level 1/
Level 2 ili Joliet (prošireni format).
 DVD-ROM/-R/-RW/+R/+RW
u formatu DATA DVD koji sadrži
datoteke tipa MP31)2), JPEG4),
MPEG45) i Xvid i u skladu je sa
standardom UDF (Universal Disk
Format).
 Sistem će pokušati da reprodukuje
sve podatke sa gorenavedenim
oznakama tipa datoteke, čak i ako
nisu u formatu MP3/WMA/AAC/
JPEG/MPEG4/Xvid. Međutim,
reprodukcija takvih podataka može
dovesti do pojave jake buke koja
može oštetiti sistem zvučnika.
Otpakivanje





Daljinski upravljač (1)
Baterije R03 (veličina AAA) (2)
FM žičana antena (1)
Kabl za napajanje naizmeničnom
strujom (1)
Adapter utikača za naizmeničnu
struju (1) (isporučuje se samo
u određenim područjima)
Adapter utikača za naizmeničnu
struju se ne koristi u Čileu. Koristite
adapter utikača u zemljama u kojima
je to neophodno.
Podržani diskovi/
datoteke na diskovima/
USB uređaju
Podržani diskovi








DVD VIDEO
DVD-R/DVD-RW u formatu DVD
VIDEO ili video režimu
DVD+R/DVD+RW u formatu DVD VIDEO
VIDEO CD (diskovi verzije 1.0, 1.1 i 2.0)
Super VCD
CD-R/CD-RW/CD-ROM u formatu
VIDEO CD ili formatu super VCD
AUDIO CD
CD-R/CD-RW u formatu AUDIO CD
Podržani diskovi/datoteke na
diskovima/USB uređaju
Muzika: MP3 datoteke1)2) (.mp3),
WMA datoteke2)3) (.wma), AAC
datoteke2)3) (.m4a/.mp4/.3gp)
 Fotografije: JPEG datoteke4)
(.jpg/.jpeg/.jpe)
 Video: MPEG4 datoteke5) (.mp4/.m4v),
Xvid datoteke (.avi)

Napomene
 Diskovi moraju da budu u sledećem
formatu:
 CD-ROM/-R/-RW u formatu DATA
CD koji sadrži datoteke tipa MP31)2),
1)
MP3 (MPEG 1 Audio Layer 3) je
standardni format za koji je organizacija
ISO/MPEG definisala komprimovane
audio podatke. MP3 datoteke moraju da
budu u formatu MPEG 1 Audio Layer 3.
2)
Datoteke koje sadrže zaštitu od
kopiranja (Digital Right Management)
nije moguće reprodukovati na sistemu.
3)
Samo USB uređaj.
4) JPEG datoteke slika moraju da budu
u skladu sa formatom DCF. (DCF
„Design rule for Camera File system“:
Standardi za slike sa digitalnih
fotoaparata koje je propisalo Udruženje
japanskih proizvođača elektronike
i informacionih tehnologija (JEITA).)
5)
MPEG4 datoteke moraju da budu
u formatu datoteke MP4. Podržani su
sledeći video kodeci i audio kodeci:
 Video kodek: MPEG4 Simple Profile
(AVC nije podržan.)
 Audio kodek: AAC-LC (HE-AAC nije
podržan.)
6) Logički format datoteka i fascikli na
CD-ROM-u koji je definisao ISO
(Međunarodna organizacija za
standardizaciju).
Diskovi/datoteke koje nije
moguće reprodukovati

Ne možete da reprodukujete sledeće
diskove
 BDs (Blu-ray diskovi)
 CD-ROMs snimljeni u formatu
PHOTO CD
7SR

8SR
 Deo sa podacima na CD-Extra ili
mešovitim CD-ovima*
 CD Graphics diskovi
 Super Audio CD diskovi
 DVD Audio
 DATA CD/DATA DVD koji je kreiran
u formatu Packet Write
 DVD-RAM
 DATA CD/DATA DVD koji nije
pravilno dovršen
 DVD-R/-RW kompatibilan sa
standardom CPRM (Content
Protection for Recordable Media)
i snimljen u Copy-Once
programima
 Disk nestandardnog oblika
(na primer, u obliku srca, kvadrata,
zvezde)
 Disk na kojem se nalazi lepljiva
traka, papir ili nalepnica
Ne možete da reprodukujete sledeće
datoteke
 JPEG datoteka čija rezolucija je veća
od 3072 (širina) × 2048 (visina)
piksela u normalnom formatu ili
3.300.000 piksela u formatu
Progressive JPEG, koji se uglavnom
koristi na veb-sajtovima na
Internetu.
 Video datoteka čija rezolucija je
veća od 720 (širina) × 576 (visina)
piksela.
 Datoteke za slike i video čiji odnos
širine i visine je velik.
 WMA datoteka u formatu WMA
DRM, WMA Lossless ili WMA PRO.
 AAC datoteka u formatu AAC DRM
ili AAC Lossless.
 AAC datoteke koje su kodirane
u 96 kHz.
 Datoteke koje su šifrovane ili
zaštićene lozinkom.
 Datoteke koje sadrže DRM
(Digital Right Management)
zaštitu od kopiranja.
 MP3 PRO audio datoteku je
moguće reprodukovati kao MP3
datoteku.
 Sistem ne može da reprodukuje
Xvid datoteku kada je ona
kombinovana od dve ili više Xvid
datoteka.
 Sistem ne može da reprodukuje
neke Xvid datoteke koje traju duže
od 2 sata.
* Mešoviti CD: Ovaj format snima
podatke na prvu numeru i audio
(AUDIO CD podatke) na dugu i ostale
numere u sesiji.
Napomene o CD-R/-RW
i DVD-R/-RW/+R/+RW
diskovima


U nekim slučajevima, CD-R/-RW
i DVD-R/-RW/+R/+RW ne mogu da
se reprodukuju na ovom sistemu
zbog kvaliteta snimanja ili fizičkog
stanja diska ili zbog karakteristika
uređaja za snimanje i softvera za
snimanje. Više informacija potražite
u uputstvu za upotrebu uređaja za
snimanje.
Neke funkcije reprodukcije možda
neće raditi sa određenim DVD+R/
+RW diskovima, čak i ako su pravilno
zatvoreni. U tom slučaju, pregledajte
disk u režimu normalne reprodukcije.
Napomene o diskovima


Ovaj proizvod je namenjen za
reprodukciju diskova koji su u skladu
sa standardom Compact Disc (CD).
DualDiscs diskovi i neki muzički
diskovi kodirani tehnologijama za
zaštitu od kopiranja nisu u skladu sa
CD standardom. Zbog toga takvi
diskovi možda neće biti kompatibilni
sa ovim proizvodom.
Napomena o diskovima
snimljenim u više sesija
Ovaj sistem može da reprodukuje više
sesija na disku zaredom ako su one
snimljene u istom formatu kao prva
sesija. Međutim, ne garantujemo
mogućnost reprodukcije.
Napomena o radnjama tokom
reprodukcije DVD VIDEO i VIDEO
CD diska
Neke radnje koje je moguće izvršiti
tokom reprodukcije DVD VIDEO ili
VIDEO CD diska možda su namerno
ograničene od strane proizvođača
softvera. Zbog toga neke funkcije
reprodukcije možda neće raditi.
Obavezno pročitajte uputstvo za
upotrebu DVD VIDEO ili VIDEO CD diska.
Napomene o podržanim
datotekama





U sledećim slučajevima može da
prođe više vremena dok ne počne
reprodukcija:
 kada je DATA CD/DATA DVD/USB
uređaj snimljen sa složenom
hijerarhijskom strukturom.
 kada su audio datoteke, datoteke
slika ili video datoteke koje se
nalaze u drugoj fascikli upravo
reprodukovane.
sistem može da reprodukuje DATA
CD/DATA DVD ili USB uređaj pod
sledećim uslovima:
 hijerarhija je duboka do 8 fascikli
 do 300 fascikli
 do 999 datoteka na disku
 do 2000 datoteka na USB uređaju
 do 650 datoteka u fascikli
Ovi brojevi se mogu razlikovati
u zavisnosti od konfiguracije
datoteke i fascikle.
Fascikle u kojima se ne nalaze audio
datoteke, datoteke slika ili video
datoteke biće preskočene.
Datoteke prenete sa uređaja poput
računara možda neće biti
reprodukovane redosledom kojim su
prenete.
Redosled reprodukcije možda neće
biti moguće primeniti u zavisnosti od
softvera koji se koristio sa kreiranje
audio datoteke, datoteke slike ili
video datoteke.

Ne garantuje se kompatibilnost
sa svim programima za kodiranje/
upisivanje MP3/WMA/AAC/MPEG4/
Xvid sadržaja, uređajima za snimanje
i medijima za snimanje.
 U zavisnosti od Xvid datoteke, slika
može da bude mutna ili zvuk može
da bude isprekidan.
Napomene o USB uređajima

Ne garantujemo da će ovaj sistem
raditi sa svim USB uređajima.
 Iako USB uređaji pružaju mnogo
složenih funkcija, sa USB uređaja koji
su povezani sa ovim sistemom moći
će da se reprodukuju samo muzika,
fotografije i video sadržaj. Za detalje
pogledajte uputstvo za upotrebu
USB uređaja.
 Kada umetnete USB uređaj, sistem
čita sve datoteke na USB uređaju.
Ako na USB uređaju ima mnogo
fascikli ili datoteka, čitanje USB
uređaja može da potraje dugo.
 Ne povezujete sistem i USB uređaj
putem USB čvorišta.
 Kada su povezani neki USB uređaji,
može doći do kašnjenja u izvršavanju
radnje na sistemu.
 Redosled reprodukcije na sistemu
može da se razlikuje od redosleda
reprodukcije na povezanom USB
uređaju.
 Pre korišćenja USB uređaja, uverite se
da nema datoteka zaraženih virusima
na USB uređaju.
Veb-sajtovi za kompatibilne
uređaje
Na dolenavedenim veb-sajtovima
proverite najnovije informacije
o kompatibilnim USB uređajima
i BLUETOOTH uređajima.
Za korisnike u Južnoj Americi:
<http://esupport.sony.com/LA>
Za korisnike u Evropi i Rusiji:
<http://www.sony.eu/support>
Za korisnike u drugim zemljama/
regionima:
<http://www.sony-asia.com/support>
9SR
Vodič za delove i kontrole
Gornji panel
* Na dugmetu  se nalazi mala izbočina. Koristite je kao referencu prilikom korišćenja
sistema.
** Ne gledajte direktno u deo koji emituje svetlo kada je uključena funkcija Party Light
(stranica 45).
Napomena
Kada pritiskate dugmad na jedinici, pritisnite štampani deo dugmeta.
10SR
Prednji panel
 (zaustavljanje)
Zaustavljanje reprodukcije.
Pritisnite dvaput da biste poništili
nastavljanje reprodukcije.
 BLUETOOTH
Pritisnite da biste izabrali funkciju
BLUETOOTH.
PAIRING
Držite pritisnuto da biste aktivirali
BLUETOOTH uparivanje u toku
rada funkcije BLUETOOTH.
BLUETOOTH indikator
(stranica 35)
MEGA BASS (stranica 40)
MEGA BASS indikator
(stranica 40)
 FUNCTION*
SOUND FIELD*
* Pritisnite ovo dugme, zatim
okrenite kružno dugme MULTI
CONTROL da biste izabrali željenu
funkciju ili zvučno polje, a zatim
pritisnite ENTER.
LIGHT MODE (stranica 45)
ENTER
Unos podešavanja.
** Ne gledajte direktno u deo koji emituje
svetlo kada je uključena funkcija Party
Light (stranica 45).
  (uključivanje/režim
mirovanja)
Uključivanje sistema ili njegovo
postavljanje u režim mirovanja.
  (reprodukcija)
Pokretanje reprodukcije.
Kada pritisnite i držite  na
jedinici duže od 2 sekunde, sistem
će pokrenuti reprodukciju
ugrađene demonstracije zvuka.
Pritisnite  da biste zaustavili
demonstraciju.
MULTI CONTROL
Biranje FUNCTION, SOUND FIELD ili
LIGHT MODE.
 Displej
 FOOTBALL (stranica 40)
Pritiskajte ovo dugme da biste
izabrali „ON NARRATION“ ili
„OFF NARRATION“.
PARTY LIGHT (stranica 45)
PARTY CHAIN (stranice 43, 44, 54)
 Party Light (stranica 45)
Stvara svetlo za okruženje za
zabavu.
11SR

(USB) 1 (PLAY) ulaz
Povezivanje sa opcionalnim USB
uređajem.
(USB) 2 (REC/PLAY) ulaz
Povezivanje opcionalnog USB
uređaja i prenos na njega.
REC TO USB
Prenos muzike na opcionalni USB
uređaj koji je povezan na ulaz
(USB) 2.
 Kontroler svetla
Pomerajte kontroler svetla da
biste promenili LED šablon
(samo za gornji Party Light)
 GESTURE CONTROL
Kontrola radnji ili efekata
korišćenjem funkcije Motion
Gesture u četiri režima: PLAYBACK
(stranica 12), DJ (stranica 41),
SAMPLER (stranica 41) i LIGHT
(stranica 45).
Pritisnite GESTURE ON/OFF ()
da biste aktivirali funkciju
Motion Gesture.
Dugme GESTURE CONTROL će
početi da svetli.
Dodirujte zonu 1 ili zonu 2 da biste
izabrali željeni režim.
 Priključak MIC 1/2
Povezivanje mikrofona.
VOCAL FADER (stranica 44)
MIC ECHO (stranica 44)
MIC LEVEL (MIN/MAX)
Prilagođavanje jačine zvuka
mikrofona.
Opseg jačine zvuka mikrofona
Indikator izabranog režima
GESTURE CONTROL će početi
da svetli.
Kada je izabran režim PLAYBACK,
možete da kontrolišete
reprodukciju diska, USB uređaja
i BLUETOOTH uređaja u toku
rada funkcije CD/DVD, USB ili
BLUETOOTH.
Prevucite rukom iznad senzora
GESTURE CONTROL na sledeći
način.
Za

+/– (izbor fascikle)
Biranje fascikle na disku sa
podacima ili USB uređaju.
 / (pomeranje nazad/
pomeranje napred) (stranice 19,
20, 22, 36)
TUNING +/– (stranica 34)
 GESTURE ON/OFF (stranice 12,
41, 45)
Uključivanje ili isključivanje
funkcije Motion Gesture.

(N-Mark) (stranica 37)
 VOLUME +/–
Prilagođavanje jačine zvuka.
12SR
Prevucite u ovom
smeru
Pomeranje
unazad
(zona 2 u zonu 1)
Pomeranje
unapred
(zona 1 u zonu 2)
Reprodukcija
(zona 4 u zonu 3)
Zaustavljanje
(zona 3 u zonu 4)
Pojačavanje
zvuka
(u smeru kretanja
kazaljke na satu)
Stišavanje
zvuka
(u smeru
suprotnom od kretanja
kazaljke na satu)
Napomena
Postarajte se da ne dodirujete
senzor GESTURE CONTROL rukom
kada obavljate pokrete prevlačenja.
Pritisnite GESTURE ON/OFF ()
da biste deaktivirali funkciju
Motion Gesture.
GESTURE CONTROL će prestati
da svetli.
 Indikator režima GESTURE
CONTROL
Svetli u skladu sa izabranim
režimom.
 Ležište za disk
  (otvaranje/zatvaranje)
Umetanje ili izbacivanje diska.
 Senzor za daljinski upravljač
Daljinski upravljač
 Da biste koristili dugme odštampano
ružičastom bojom, držite pritisnuto
dugme SHIFT (), a zatim pritisnite
dugme.
 DISPLAY (stranice 17, 26, 34, 36)
DISPLAY (stranice 24, 25)
SLEEP (stranica 46)
TIMER MENU (stranice 17, 46)
 (uključivanje/režim
mirovanja)
Uključivanje sistema ili njegovo
postavljanje u režim mirovanja.
 PARTY LIGHT (stranica 45)
LIGHT MODE (stranica 45)
PLAY MODE (stranice 22, 24, 31)
REPEAT/FM MODE (stranice 24, 34)
 Dugmad SOUND FIELD
(stranica 40)
MUSIC, VIDEO, FOOTBALL
 Numerički tasteri
Biranje numere, poglavlja ili
datoteke
Biranje memorisane radio-stanice.
Unos lozinke.
SUBTITLE (stranica 21)
AUDIO (stranice 21, 26)
ANGLE (stranica 21)
SETUP (stranice 17, 25, 26, 55)
MEDIA MODE (stranice 18, 19, 23,
33)
CLEAR (stranice 20, 24)
VOCAL FADER (stranica 44)
MIC ECHO (stranica 44)
Napomene
 Na numeričkom dugmetu 2/AUDIO,
 + i  se nalazi mala izbočina.
Koristite je kao referencu prilikom
korišćenja sistema.
SCORE (stranica 45)
+/– (biranje fascikle)
Biranje fascikle na disku sa
podacima ili USB uređaju.
KEY CONTROL / (stranica 45)
13SR
 DVD TOP MENU
Prikazuje DVD naslov na TV ekranu.
DVD/TUNER MENU (stranice 19,
21, 35)
RETURN (stranice 20, 23)
OPTIONS
Ulazak u meni sa opcijama ili
izlazak iz njega.
/ / /
Biranje stavki u meniju.
Unos podešavanja.
 MEGA BASS (stranica 40)
FUNCTION +/–
Biranje funkcije.
SEARCH (stranice 19, 20, 23)
SHIFT
Držite pritisnuto da biste aktivirali
dugmad odštampanu ružičastom
bojom.
 +/–
Prilagođavanje jačine zvuka.
 / (brzo premotavanje
unazad/unapred) (stranice 20, 36)
/
(stranica 20)
Reprodukcija u režimu
Slow-motion Play.
TUNING +/– (stranica 34)
 (reprodukcija)
Pokretanje reprodukcije.
/ (pomeranje nazad/
pomeranje napred) (stranice 19,
20, 22, 36)
PRESET +/– (stranica 35)
 (pauza) (stranice 18, 20, 36)
14SR
 (zaustavljanje)
Zaustavljanje reprodukcije.
Pritisnite dvaput da biste poništili
nastavljanje reprodukcije.
Zaustavljanje ugrađene
demonstracije zvuka.
Početni koraci
Bezbedno povezivanje sistema
Početni koraci
Video kabl
(ne isporučuje se)
Audio kabl
(ne isporučuje se)
Razvucite FM žičanu
antenu horizontalno.
U zidnu utičnicu
 Priključak VIDEO OUT
Koristite video kabl (ne isporučuje se)
za povezivanje sa priključkom za video
ulaz na TV-u ili projektoru.
Napomena
Ne povezujte ovu jedinicu sa TV-om kroz
video dek.
 Audio
Koristite audio kabl (nije isporučen)
da biste uspostavili neku od sledećih
veza:
 Priključci AUDIO OUT/PARTY
CHAIN OUT L/R
 Povežite opcionalnu opremu na
priključke audio ulaza.
 Povežite drugi audio sistem da
biste uživali u funkciji Party Chain
(stranica 42).
 Priključci AUDIO IN 1/PARTY
CHAIN IN L/R
 Povežite TV ili audio/video opremu
na priključke audio izlaza. Zvuk se
emituje putem ovog sistema.
 Povežite drugi audio sistem da
biste uživali u funkciji Party Chain
(stranica 42).
15SR
 Priključci AUDIO IN 2 L/R
Povežite računar ili uređaj za igranje
na priključke audio izlaza. Zvuk se
emituje putem ovog sistema.
 Antena
Tokom podešavanja antene, pronađite
lokaciju i smer koji obezbeđuju dobar
prijem.
Postavite antenu dalje od kabla za
napajanje naizmeničnom strujom
i USB kabla kako biste izbegli pojavu
šuma.
 Napajanje
Povežite kabl za napajanje
naizmeničnom strujom sa jedinicom,
a zatim ga priključite u zidnu utičnicu.
Napomene
 Ako utikač za naizmeničnu struju vaše
jedinice ne odgovara zidnoj utičnici,
priključite isporučeni adapter utikača za
naizmeničnu struju (samo za modele
koji su opremljeni adapterom utikača za
naizmeničnu struju).
 Na displeju će se prikazati
demonstracija. Pritisnite  da biste
uključili sistem i demonstracija se
automatski završava.
Obavljanje QUICK
podešavanja
Pre korišćenja sistema, možete da
napravite minimalna osnova
prilagođavanja u QUICK podešavanju.
1 Uključite TV i izaberite video ulaz.
2 Pritisnite  da uključite sistem.
3 Pritiskajte FUNCTION +/– i izaberite
„DVD/CD“, „USB 1“ ili „USB 2“.
Poruka vodiča [Press ENTER to run
QUICK SETUP.] (Pritisnite ENTER da
biste pokrenuli QUICK SETUP.) se
prikazuje na dnu TV ekrana.
4 Pritisnite
a da prethodno
niste umetnuli disk ili priključili
USB uređaj.
Na TV ekranu će se prikazati
[LANGUAGE SETUP]. Prikazane
stavke mogu da se razlikuju
u zavisnosti od zemlje ili regiona.
Umetanje baterija
Umetnite dve isporučene baterije
R03 (veličina AAA) tako da oznake
polariteta odgovaraju slici u nastavku.
5 Pritisnite
/ da biste izabrali
jezik, a zatim pritisnite
.
Na TV ekranu će se prikazati
[VIDEO SETUP].
6 Pritiskajte
Napomene
 Ne koristite zajedno staru i novu bateriju
niti različite tipove baterija.
/ da biste izabrali
podešavanje koje odgovara tipu
vašeg TV-a, a zatim pritisnite
.
Kada se na TV ekranu prikaže
[QUICK SETUP is complete.]
(QUICK SETUP je dovršen.),
sistem je spreman za reprodukciju.
 Ako daljinski upravljač ne koristite duže
vreme, izvadite baterije da biste izbegli
moguće oštećenje od curenja baterija
i korozije.
16SR
Ručno menjanje podešavanja
Pogledajte „Korišćenje menija sa
podešavanjima“ (stranica 26).
Zatvaranje QUICK podešavanja
Pritisnite SETUP.
Napomena
Poruka vodiča se prikazuje kada uključite
sistem prvi put ili nakon što izvedete
funkciju „RESET“ (stranica 55).
Promena sistema boja
Podesite sistem boja na PAL ili NTSC
u zavisnosti od sistema boja na
vašem TV-u.
Svaki put kada obavite postupak
opisan u nastavku, sistem boja se
menja na sledeći način:
NTSC  PAL
Koristite dugmad na jedinici da obavite
ovu radnju.
1 Pritisnite  da uključite sistem.
2 Pritisnite FUNCTION, zatim okrenite
kružno dugme MULTI CONTROL da
biste izabrali „DVD/CD“, a zatim
pritisnite ENTER.
3 Držite pritisnutu dugmad ENTER
i MIC ECHO duže od 3 sekunde.
Na displeju će se prikazati „NTSC“
ili „PAL“.
Sat nije moguće podesiti kada je
sistem u režimu za uštedu energije.
1
Pritisnite  da biste uključili
sistem.
2 Držite pritisnuto dugme SHIFT,
a zatim pritisnite TIMER MENU.
Na displeju će se prikazati „PLAY SET“.
Pritiskajte / da biste izabrali
„CLOCK“, a zatim pritisnite
.
3 Pritiskajte
/ da biste podesili
sate, a zatim pritisnite
.
4 Pritiskajte
Početni koraci
(Osim za modele za Latinsku
Ameriku, Evropu i Rusiju)
Podešavanje sata
/ da biste podesili
minute, a zatim pritisnite
.
Menjanje režima displeja
Pritiskajte DISPLAY kada je sistem
isključen.
Demonstracija
Demonstracija je uključena.
Bez prikaza na displeju (režim za
uštedu energije)
Displej je isključen radi uštede
energije. Tajmer i sat i dalje rade.
Sat
Sat se prikazuje nekoliko sekundi,
a zatim automatski prelazi u režim
za uštedu energije.
17SR
Za funkciju USB:
Povežite USB uređaj na ulaz
(USB) 1 ili (USB) 2.
Reprodukcija sa diska/USB
uređaja
USB uređaj
Osnovna reprodukcija
1
Pritiskajte FUNCTION +/– i izaberite
„DVD/CD“, „USB 1“ ili „USB 2“.
Takođe možete da koristite dugmad
na jedinici. Pritisnite FUNCTION,
zatim okrenite kružno dugme
MULTI CONTROL da biste izabrali
„DVD/CD“, „USB 1“ ili „USB 2“,
a zatim pritisnite ENTER.
2 Za funkciju DVD/CD:
Napomene
 iPhone/iPod uređaj možete da
Pritisnite  na jedinici da otvorite
ležište za disk, a zatim postavite
disk u ležište tako da obeležena
strana bude okrenuta nagore.
Ako želite da
reprodukujete
disk prečnika
8 cm kao što
je CD singl,
postavite ga
u unutrašnji
krug ležišta
Ponovo pritisnite  na jedinici
da zatvorite ležište za disk.
Ne zatvarajte ležište za disk silom
jer to može dovesti do kvara.
18SR
koristite sa ovim sistemom samo
preko BLUETOOTH veze.
 Možete da koristite USB adapter (ne
isporučuje se) da biste povezali USB
uređaj na jedinicu ako USB uređaj ne
može da se priključi na (USB) ulaz.
3 (samo
)
Pritiskajte MEDIA MODE da biste
izabrali željeni medij ([MUSIC]/
[VIDEO]/[PHOTO]).
4 Pritisnite  da biste pokrenuli
reprodukciju.
Za
Pritisnite
Zaustavljanje
reprodukcije

Pauziranje
reprodukcije

Nastavljanje
reprodukcije ili
povratak na
uobičajenu
reprodukciju.

Poništavanje
tačke za
nastavak
reprodukcije
 dvaput
Za
Pritisnite
Biranje numere,
datoteke,
poglavlja ili
scene
 ili  tokom
reprodukcije.
Ili držite SHIFT, zatim
pritisnite dugmad sa
brojevima, a zatim
pritisnite
.
(Radnja može da bude
zabranjena na disku ili
USB uređaju)
5
Biranje USB memorije
1
2
Pritisnite OPTIONS.
3
Pritiskajte / da biste izabrali
željenu memoriju, a zatim
pritisnite
.
Da izađete iz menija sa opcijama,
pritisnite OPTIONS.
Reprodukcija određene
datoteke slike (prikaz slajdova)
1
Pritiskajte MEDIA MODE da biste
izabrali [PHOTO].
2
Pritisnite DVD/TUNER MENU.
Na TV ekranu se prikazuje kolažna
slika za prvih 16 JPEG datoteka
u izabranoj fascikli.
Pritiskajte / da biste izabrali
„MEM SEL“, a zatim pritisnite
.
Reprodukcija sa diska/USB uređaja
Možete da izaberete koju memoriju
želite da koristite kao izvor
reprodukcije ili odredište za prenos
ako USB uređaj ima unutrašnju
memoriju i memorijsku karticu.
Uverite se da ste izabrali memoriju pre
pokretanja reprodukcije ili prenosa.
Pritiskajte / da biste izabrali
željenu datoteku, a zatim
pritisnite
.
Reprodukcija određene audio
ili video datoteke
1
Pritiskajte MEDIA MODE da biste
izabrali [MUSIC] ili [VIDEO].
2
Pritisnite SEARCH da biste prikazali
listu fascikli.
3
Pritiskajte / da biste izabrali
željenu fasciklu.
4
Pritisnite
datoteka.
Ako u izabranoj fascikli ima više od
16 JPEG datoteka, na desnoj strani će
se prikazati traka za pomeranje.
3
Pritiskajte / / / da biste
izabrali željenu datoteku, a zatim
pritisnite .
da biste prikazali listu
19SR
Ostale radnje tokom
reprodukcije
Za
Pritisnite
Rotiranje slike za
90 stepeni
/ u toku pregleda
slike. Pritisnite CLEAR da
biste se vratili na
originalni prikaz.
U zavisnosti od tipa diska ili datoteke,
funkcija možda neće raditi.
Pretraga određene numere
Za
Pritisnite
Pregled DVD
menija
DVD/TUNER MENU
Pregled liste
fascikli ili liste
datoteka
SEARCH. Ponovo
pritisnite dugme da biste
isključili listu fascikli ili
listu datoteka.
Povratak u listu
fascikli iz liste
datoteka
RETURN
Pretraga pomoću dugmeta
SEARCH
Brzo pronalaženje
u režimu brzog
premotavanja
unapred ili unazad
(Lock Search)
 ili  tokom
reprodukcije. Svaki put
kada pritisnete ovo
dugme, brzina
reprodukcije se menja.
1
Pritisnite SEARCH da biste prikazali
listu numera.
2
Gledanje kadar
po kadar (Slowmotion Play)
, a zatim pritisnite
ili
. Svaki put kada
pritisnete
ili
,
brzina reprodukcije se
menja.
Pritiskajte / da biste izabrali
numeru koju želite da
reprodukujete, a zatim pritisnite
Pregled slika
u prikazu sličica
DVD/TUNER MENU
Navigacija
u prikazu sličica
/
/
Prikaz pojedinačne
slike
u prikazu sličica.
Držite pritisnuto dugme SHIFT,
potom pritisnite dugmad sa
brojevima da biste izabrali numeru
koju želite da reprodukujete, a zatim
pritisnite
.
Pretraga određenog
naslova/poglavlja/scene/
numere/indeksa
/
Pokretanje prikaza . Možete da
slajdova
promenite interval
u prikazu slajdova
(stranica 28) i dodate
efekte u prikaz slajdova
(stranica 28).
Zaustavljanje
prikaza slajdova

Pogledajte
sledeću ili
prethodnu sliku
u toku prikaza
slajdova.
 ili 
1
Pritiskajte SEARCH tokom
reprodukcije da biste izabrali
režim za pretragu.
2 Držite pritisnuto dugme SHIFT,
potom pritisnite dugmad sa
brojevima da biste uneli željeni
broj naslova, poglavlja, scene,
numere ili indeksa, a zatim
pritisnite
.
Pokrenuće se reprodukcija.
Napomene
 Ako koristite VIDEO CD sa PBC
reprodukcijom, pritisnite SEARCH
da biste pretraživali scenu.
20SR
.
 Ako koristite VIDEO CD bez PBC
Menjanje jezika/zvuka
reprodukcije, pritisnite SEARCH da
biste pretraživali numeru i indeks.
Pretraga pomoću vremenskog
koda
1
2
Pretraga pomoću DVD menija
1
2
Pritisnite DVD/TUNER MENU.
Pritisnite / / / ili držite
pritisnuto dugme SHIFT, potom
pritisnite dugmad sa brojevima da
biste izabrali naslov ili stavku koju
želite da reprodukujete, a zatim
pritisnite
.
Menjanje uglova
Pritiskajte ANGLE tokom reprodukcije
da biste izabrali željeni ugao.
DVD VIDEO
Ukoliko izvor sadrži više formata zvuka
ili zvuk koji je snimljen na više jezika,
moći ćete da promenite format zvuka.
Kada se prikažu četiri cifre, one
označavaju šifru jezika. Pogledajte
poglavlje „Lista sa šiframa jezika“
(stranica 61) da biste videli koji jezik ta
šifra predstavlja. Ako se isti jezik
prikaže dva ili više puta, DVD VIDEO
je snimljen u više zvučnih formata.
VIDEO CD/AUDIO CD/DATA CD/
DATA DVD (MP3 datoteka) ili
USB uređaj (audio datoteka)
Možete da promenite zvučni zapis.
 [STEREO]: Stereo zvuk.
 [1/L]/[2/R]: Monauralni zvuk levog
ili desnog kanala.
Reprodukcija sa diska/USB uređaja
Pritiskajte SEARCH tokom
reprodukcije da biste izabrali režim
za vremensku pretragu.
Držite pritisnuto dugme SHIFT,
potom pomoću dugmadi sa
brojevima unesite vremenski kôd,
a zatim pritisnite
.
Primer: Da biste pronašli scenu
koja se nalazi na 2 sata, 10 minuta
i 20 sekundi, držite pritisnuto
dugme SHIFT, a zatim pritisnite 2, 1,
0, 2, 0 ([2:10:20]).
Pritisnite CLEAR da biste poništili broj.
Pritiskajte AUDIO tokom reprodukcije
da biste izabrali željeni audio format
ili režim.
SUPER VIDEO CD

[1:STEREO]: Stereo zvuk audio
zapisa 1.
 [1:1/L]/[1:2/R]: Monoauralni zvuk
levog ili desnog kanala audio
zapisa 1.
 [2:STEREO]: Stereo zvuk audio
zapisa 2.
 [2:1/L]/[2:2/R]: Monoauralni zvuk
levog ili desnog kanala audio
zapisa 2.
Prikazivanje titlova
Pritiskajte SUBTITLE tokom
reprodukcije da biste izabrali željeni
jezik titla ili isključili titlove.
21SR
Reprodukcija VIDEO CD-a
sa PBC funkcijama
Možete da koristite meni PBC (Playback
Control – kontrola reprodukcije) da biste
uživali u interaktivnom softveru na
VIDEO CD-u.
1
Pritisnite  da biste reprodukovali
VIDEO CD u režimu PBC.
Na TV ekranu će se pojaviti meni PBC.
2 Držite pritisnuto dugme SHIFT,
potom pritisnite dugmad sa
brojevima da biste izabrali
broj željene numere, a zatim
pritisnite
.
3 Nastavite reprodukciju u skladu
Nastavak reprodukcije više
diskova
Ovaj sistem može da uskladišti tačke
za nastavak reprodukcije za do
6 diskova i nastavi reprodukciju
kada ponovo umetnete isti disk.
Ako uskladištite tačku za nastavak
reprodukcije za sedmi disk,
biće izbrisana tačka za nastavak
reprodukcije prvog diska.
Da biste aktivirali ovu funkciju,
podesite [MULTI-DISC RESUME]
u meniju [SYSTEM SETUP] na [ON]
(stranica 29).
Napomena
Da biste disk reprodukovali od početka,
dvaput pritisnite , a zatim pritisnite .
sa uputstvom u meniju.
Napomena
PBC reporodukcija se otkazuje kada se
aktivira funkcija Repeat Play.
Korišćenje režima
reprodukcije
Otkazivanje PBC reprodukcije.
1
Pritisnite  ili  ili držite
pritisnuto dugme SHIFT, a zatim
pritisnite dugmad sa brojevima
da biste izabrali numeru kada je
reprodukcija zaustavljena.
2
Pritisnite  ili
.
Počeće reprodukcija izabrane
numere.
Vraćanje u režim PBC
reprodukcije
Dvaput pritisnite , a zatim
pritisnite .
Reprodukcija originalnim
redosledom (Normal Play)
Kada je reprodukcija zaustavljena,
pritiskajte PLAY MODE.
 Kada sadržaj reprodukujete sa diska
 [DISC]: reprodukcija diska.
 [FOLDER]*: reprodukcija svih
kompatibilnih datoteka u fascikli
na disku.
* Ne može da se bira za AUDIO CD.
 Kada sadržaj reprodukujete sa
USB uređaja
 [ALL USB DEVICES]: reprodukcija
svih USB uređaja.
 [ONE USB DEVICE]: reprodukcija
jednog USB uređaja.
22SR

[FOLDER]: reprodukcija svih
kompatibilnih datoteka u fascikli
na USB uređaju.
Reprodukcija nasumičnim
redosledom (Shuffle Play)
Kada je reprodukcija zaustavljena,
pritiskajte PLAY MODE.
* Ne može da se bira za AUDIO CD.
 Kada sadržaj reprodukujete sa
USB uređaja
 [ALL USB DEVICES (SHUFFLE)]:
nasumična reprodukcija svih audio
datoteka na svim USB uređajima.
 [ONE USB DEVICE (SHUFFLE)]:
nasumična reprodukcija svih audio
datoteka na jednom USB uređaju.
 [FOLDER (SHUFFLE)]: nasumična
reprodukcija svih kompatibilnih
datoteka u fascikli na USB uređaju.
Napomene
 Shuffle Play ne može da se obavlja sa
datotekama za slike i video.
 Funkcija Shuffle Play će biti prekinuta
kada:
 isključite sistem.
 otvorite ležište za disk.
 obavite USB TRANSFER (osim REC1
prenosa).
 prenesete muziku sa diska na USB
uređaj (osim REC1 prenosa).
 promenite MEDIA MODE.
 Promenite izabranu USB memoriju.
 Shuffle Play može da se otkaže kada
izaberete fasciklu ili numeru za
reprodukciju.
Možete da napravite program od
najviše 25 koraka redosledom kojim
želite da budu reprodukovani.
Možete da programirate samo audio
numere/datoteke sa aktuelnog diska
ili USB 1 uređaja.
1
Pritiskajte FUNCTION +/– da biste
izabrali „DVD/CD“ ili „USB 1“.
2 (samo
)
Pritiskajte MEDIA MODE da biste
izabrali [MUSIC].
3 Kada je reprodukcija zaustavljena,
pritiskajte PLAY MODE da biste
izabrali [PROGRAM].
4 Pritisnite SEARCH.
Na TV ekranu će se prikazati lista
fascikli ili lista numera.
5 (samo
)
Pritiskajte / da biste izabrali
željenu fasciklu, a zatim
pritisnite
.
Na TV ekranu će se prikazati lista
datoteka.
Reprodukcija sa diska/USB uređaja
 Kada sadržaj reprodukujete
sa diska
 [DISC (SHUFFLE)]: nasumična
reprodukcija svih audio datoteka
na disku.
 [FOLDER (SHUFFLE)]*: nasumična
reprodukcija svih audio datoteka
u fascikli na disku.
Pravljenje sopstvenog
programa (Program Play)
6 Pritiskajte
/ da biste izabrali
numeru ili datoteku koju želite,
a zatim pritisnite
.
Levo od izabrane numere ili
datoteke se prikazuje broj koraka
u programu.
7 Da biste programirali druge
numere ili datoteke u istoj fascikli,
ponovite 6. korak.
Da biste programirali datoteke
u drugim fasciklama, pritisnite
RETURN da biste se vratili na listu
fascikli i ponovili korake 5 i 6.
23SR
8 Pritisnite  da biste pokrenuli
funkciju Program Play.
Na TV ekranu će biti prikazana lista
programa.
Kada se Program Play završi, isti
program možete ponovo da
pokrenete pritiskom na .
Brisanje programiranog koraka
1
Koristite isti postupak kao u koracima
4 i 5 u odeljku „Pravljenje sopstvenog
programa“.
2
Pritiskajte / da biste izabrali
numeru ili datoteku koju želite da
izbrišete, a zatim pritisnite
.
Broj koraka u programu nestaje.
Brisanje poslednjeg koraka sa
liste programa
Pritisnite CLEAR.
Prikazivanje liste programa
Držite pritisnuto dugme SHIFT, a zatim
pritiskajte
DISPLAY.
Pritiskajte REPEAT.
U zavisnosti od tipa diska ili datoteke,
neka podešavanja možda neće biti
dostupna.
 [OFF]: reprodukcija se ne ponavlja.
 [ALL]: ponavljaju se sve numere ili
datoteke u izabranom režimu
reprodukcije.
 [DISC]: ponavlja se sav sadržaj
(samo DVD VIDEO i VIDEO CD).
 [TITLE]: ponavlja se trenutni naslov
(samo DVD VIDEO).
 [CHAPTER]: ponavlja se trenutno
poglavlje (samo DVD VIDEO).
 [TRACK]: ponavlja se trenutna numera.
 [FILE]: ponavlja se trenutna video
datoteka.
Otkazivanje funkcije Repeat Play
Pritiskajte REPEAT da biste izabrali [OFF].
Isključivanje funkcije Program Play
Napomene
Kada je reprodukcija zaustavljena,
pritiskajte PLAY MODE da biste
izabrali druge režime reprodukcije.
 Na displeju će zasvetliti „
Napomene
 Program Play ne može da se obavlja sa
datotekama za slike i video.
 Funkcija Program Play će biti prekinuta
kada:
 otvorite ležište za disk;
 promenite MEDIA MODE;
 Promenite izabranu USB memoriju.
 (Samo funkcija DVD/CD) Lista programa
će biti obrisana kada otvorite ležište za
disk.
 (Samo funkcija USB) Lista programa će
biti obrisana u sledećim slučajevima:
 kada obavite radnju brisanja;
 kada uklonite USB uređaj;
 promenite izabranu USB memoriju.
24SR
Ponavljanje reprodukcije
(Repeat Play)
“ kada je
funkcija Repeat Play podešena na
[ALL] ili [DISC].
 Na displeju će zasvetliti „
“ kada je
funkcija Repeat Play podešena na
[TITLE], [CHAPTER], [TRACK] ili [FILE].
 Funkciju Repeat Play ne možete
obavljati sa VIDEO CD sadržajem u toku
PBC reprodukcije.
 U zavisnosti od DVD VIDEO diska, ne
možete obavljati funkciju Repeat Play.
 Funkcija Repeat Play će biti prekinuta
kada:
 otvorite ležište za disk;
 isključite sistem (samo DVD VIDEO
i VIDEO CD);
 promenite funkciju (samo DVD VIDEO
i VIDEO CD);
 obavite USB TRANSFER (osim REC1
prenosa);
 prenesete muziku sa diska na USB
uređaj (osim REC1 prenosa);
 promenite MEDIA MODE;
 promenite izabranu USB memoriju.
Ograničavanje
reprodukcije diska
Isključivanje funkcije PARENTAL
CONTROL
Podesite [LEVEL] na [OFF] u 8. koraku.
Reprodukcija diska za koji je
podešena funkcija PARENTAL
CONTROL
Reprodukcija sadržaja na nekim DVD
VIDEO diskovima se može ograničiti
prema unapred određenom kriterijumu.
Scene mogu biti preskočene ili
zamenjene drugačijim scenama.
1
Umetnite disk i pritisnite .
Na TV-u se prikazuje ekran za
unos lozinke.
2
Unesite četvorocifrenu lozinku
koristeći dugmad sa brojevima,
a zatim pritisnite
.
Sistem započinje reprodukciju.
1
Kada je reprodukcija zaustavljena,
pritisnite SETUP.
2 Pritiskajte
/ da biste izabrali
[SYSTEM SETUP], a zatim
pritisnite
.
3 Pritiskajte
/ da biste izabrali
[PARENTAL CONTROL], a zatim
pritisnite
.
4 Unesite ili ponovo unesite
četvorocifrenu lozinku koristeći
dugmad sa brojevima, a zatim
pritisnite
.
Ako zaboravite lozinku
Uklonite disk i ponavljajte korake
od 1 do 3 u odeljku „Ograničavanje
reprodukcije diska (funkcija Parental
Control)“ (stranica 25). Unesite lozinku
„199703“ koristeći dugmad sa
brojevima, a zatim pritisnite . Pratite
uputstva na ekranu i unesite
četvorocifrenu lozinku. Zatim ponovo
umetnite disk i pritisnite . Novu
lozinku morate ponovo da unesete.
5 Pritiskajte
/ da biste izabrali
[STANDARD], a zatim pritisnite
.
6 Pritiskajte
/ da biste izabrali
geografsko područje kao nivo
za ograničavanje reprodukcije,
a zatim pritisnite
.
Područje je izabrano.
Kada izaberete [OTHERS ],
unesite šifru područja za željeno
geografsko područje u skladu sa
odeljkom „Lista šifri područja za
roditeljski nadzor“ na stranici 62
pomoću dugmadi sa brojevima.
Reprodukcija sa diska/USB uređaja
(funkcija Parental Control)
Prikazivanje informacija
o disku i USB uređaju
Informacije na TV ekranu
Držite pritisnuto dugme SHIFT,
a zatim pritiskajte
DISPLAY
u toku reprodukcije.
7 Pritiskajte
/ da biste izabrali
[LEVEL], a zatim pritisnite
.
8 Pritiskajte
/ da biste izabrali
željeni nivo, a zatim pritisnite
.
Što je niža vrednost, strože je
ograničenje.
25SR
 Informacije o reprodukciji
Vreme reprodukcije, preostalo
vreme i informacije o datumu1).
 Brzina protoka bitova
 Tip datoteke
 Status reprodukcije
 Naslov2)/naziv numere/
datoteke3)
 Album2)/naziv fascikle3)/
poglavlje/broj indeksa
 Ime izvođača2)3)
Prikazuje se prilikom reprodukcije
audio datoteke.
1)
Informacija o datumu se prikazuje kada
je Exif (Exchangeable Image File Format)
snimljen u JPEG datoteci. Exif je format
za slike sa digitalnih fotoaparata koji je
definisalo Udruženje japanskih
proizvođača elektronike i informacionih
tehnologija (JEITA).
2)
Ako audio datoteka sadrži ID3 oznaku,
sistem će na osnovu nje prikazivati
naziv albuma/naslov/ime izvođača iz
ID3 oznake. Sistem podržava ID3
oznake verzije 1.0/1.1/2.2/2.3.
3) Ako datoteka ili fascikla sadrži znakove
koji ne mogu da se prikažu, ti znakovi će
biti prikazani kao „_“.
Napomene
 U zavisnosti od izvora reprodukcije,
 neke informacije se možda neće
prikazivati.
 neke informacije ne mogu da se
prikazuju.
 U zavisnosti od režima reprodukcije,
prikazane informacije mogu da se
razlikuju.
Prikazivanje audio informacija
(samo DVD VIDEO i video datoteke)
Pritiskajte AUDIO tokom
reprodukcije.
Informacije na displeju
Pritiskajte DISPLAY kada je sistem
uključen.
Možete da vidite sledeće informacije:
 vreme reprodukcije, preostalo vreme
numere, naslova, poglavlja
 broj scene
 naziv datoteke, naziv fascikle
 naslov, izvođač i informacije
o albumu
Napomene
 Naziv diska ili numere se možda neće
prikazivati u zavisnosti od teksta.
 Vreme reprodukcije MP3 datoteka
i video datoteka se možda neće pravilno
prikazivati.
 Proteklo vreme reprodukcije audio
datoteke koja je kodirana VBR-om
(promenljiva brzina protoka bitova)
se ne prikazuje pravilno.
Korišćenje menija sa
podešavanjima
Možete da unesete brojna podešavanja,
na primer za sliku i zvuk.
Prikazane stavke se razlikuju
u zavisnosti od zemlje ili regiona.
Napomena
Podešavanja za reprodukciju koja se
nalaze na disku imaju prioritet nad
podešavanjima koja izaberete u meniju
sa podešavanjima. Zbog toga neka
podešavanja u meniju sa podešavanjima
neće raditi.
1
Kada je reprodukcija zaustavljena,
pritisnite SETUP.
Na TV ekranu će se pojaviti meni sa
podešavanjima.
2 Pritiskajte
/ da biste izabrali
[LANGUAGE SETUP], [VIDEO
SETUP], [AUDIO SETUP] ili [SYSTEM
SETUP], a zatim pritisnite
.
26SR
3 Pritiskajte
/ da biste izabrali
željenu stavku, a zatim
pritisnite
.
4 Pritiskajte
/ da biste izabrali
željenu postavku, a zatim
pritisnite
.
Postavka je izabrana i podešavanje
je završeno.
Izlazak iz menija
Pritisnite SETUP.
Podešavanje TV
ekrana – [VIDEO
SETUP]
[TV TYPE]
[16:9]: Izaberite ovo podešavanje ako
sistem povezujete sa TV-om sa širokim
ekranom ili TV-om koji ima funkciju za
režim širokog prikaza.
[OSD]
Biranje jezika menija na ekranu.
[MENU]
Biranje jezika menija DVD diska.
[4:3 LETTER BOX]: Izaberite ovo
podešavanje ako sistem povezujete sa
TV-om sa odnosom širina/visina 4:3
koji nema funkciju za režim širokog
prikaza. Ovo podešavanje se prikazuje
kao slika širokog formata sa crnim
trakama na vrhu i dnu.
[AUDIO]
Menjanje jezika zvučnog zapisa.
Kada izaberete [ORIGINAL], biće
izabran jezik kojem je dat prioritet
na disku.
[SUBTITLE]
Menjanje jezika titla koji je snimljen na
DVD VIDEO disku.
Kada izaberete [AUDIO FOLLOW], jezik
titla se menja u skladu sa izabranim
jezikom zvučnog zapisa.
Reprodukcija sa diska/USB uređaja
Podešavanje jezika –
[LANGUAGE SETUP]
[4:3 PAN SCAN]: Izaberite ovo
podešavanje ako sistem povezujete sa
TV-om sa odnosom širina/visina 4:3 koji
nema funkciju za režim širokog prikaza.
Ovo podešavanje se prikazuje kao slika
pune visine preko celog ekrana, ali sa
odsečenim bočnim ivicama.
Napomena
Ako izaberete [OTHERS ] u stavkama
[MENU], [AUDIO] i [SUBTITLE], unesite
šifru jezika iz odeljka „Lista sa šiframa
jezika“ (stranica 61) pomoću dugmadi
sa brojevima.
[COLOR SYSTEM (VIDEO CD)]
(Osim za modele za Latinsku Ameriku,
Evropu i Rusiju)
Izbor sistema boja (PAL ili NTSC).
27SR
[AUTO]: Video signal se emituje u skladu
sa sistemom boja na disku. Izaberite ovu
postavku ako vaš TV koristi DUAL sistem.
[PAL]: Emituje video signal
u sistemu PAL.
[NTSC]: Emituje video signal
u sistemu NTSC.
Za detaljnije informacije, pogledajte
„Promena sistema boja“ (stranica 17).
[BLACK LEVEL]
(Samo modeli za Južnu Ameriku)
Izbor nivoa crne (nivo podešavanja)
za video signale koji se emituju sa
priključka VIDEO OUT.
[ON]: Podešavanje nivoa crne izlaznog
signala na standardni nivo.
[OFF]: Snižavanje standardnog nivoa
crne boje. Koristite ovo podešavanje
kada slika postane suviše bela.
[PAUSE MODE]
[AUTO]: Slika, uključujući objekte koji
se brzo kreću, prikazuje se bez
podrhtavanja. Obično je potrebno
da izaberete ovu postavku.
[FRAME]: Slika i objekti koji se ne kreću
se prikazuju u visokoj rezoluciji.
[PHOTO EFFECT]
(Samo JPEG datoteke)
[MODE 1]: Slika se kreće od vrha ka dnu
ekrana.
[MODE 2]: Slika se kreće od leve ka
desnoj strani ekrana.
[MODE 3]: Slika se razvlači iz sredine.
[MODE 4]: Slika koristi razne efekte
nasumičnim redosledom.
[MODE 5]: Sledeća slika prelazi preko
trenutne slike.
[OFF]: Isključeno.
[PHOTO INTERVAL]
(Samo JPEG datoteke)
[NORMAL]/[FAST]/[SLOW 1]/[SLOW 2]:
Biranje vremena trajanja prikaza slajdova.
[SLOW 2] je sporije nego [SLOW 1].
Podešavanje audio
opcija – [AUDIO SETUP]
[AUDIO DRC]
(Komprimovanje dinamičkog opsega)
Korisno kada kasno uveče želite da
gledate filmove sa utišanim zvukom.
[OFF]: Isključeno.
[STANDARD]: Dinamički opseg se
komprimuje onako kako je to zamislio
tonski snimatelj.
[TRACK SELECTION]
[OFF]: Isključeno.
[AUTO]: Davanje prioriteta zvučnoj
numeri sa najviše kanala kada
reprodukujete DVD VIDEO na kojem
je snimljeno više audio formata
(PCM, MPEG ili Dolby Digital).
[SCORE MODE]
[BEGINNER 1]*/[BEGINNER 2]/
[EXPERT 1]*/[EXPERT 2]: Izbor režima
merenja rezultata radi ocenjivanja
pevanja kada koristite režim za karaoke.
[DEMO]: Režim demonstracije.
Rezultat se prikazuje bez obzira
na pevanje.
* Rezultat se prikazuje u toku pevanja.
[A/V SYNC]
(Samo video datoteke)
[OFF]: Isključeno.
[ON]: Usklađivanje kašnjenja između
slike i zvuka.
28SR
[DOWNMIX]
[MULTI-DISC RESUME]
Biranje izlaznog zvučnog signala radi
reprodukovanja višekanalnog zvuka.
[NORMAL]: Emitovanje multikanalnog
zvuka kao dvokanalnog stereo signala.
[DOLBY SURROUND]: Emitovanje
multikanalnog zvuka kao dvokanalnog
surround signala.
[ON]: Memorisanje tačke za nastavak
reprodukcije za najviše 6 diskova.
[OFF]: Memorisanje tačke za nastavak
reprodukcije samo za trenutni disk
u sistemu.
[SCREEN SAVER]
Sprečavanje oštećenja na TV-u.
Pritisnite bilo koje dugme da biste
prekinuli rad čuvara ekrana.
[ON]: Funkcija čuvara ekrana se
uključuje ako sistemom ne rukujete
oko 15 minuta.
[OFF]: Isključeno.
[BACKGROUND]
Biranje pozadinske boje ili slike koja se
prikazuje na TV ekranu.
[JACKET PICTURE]: U pozadini će se
prikazati naslovna slika (fotografija)
koja je snimljena na disku.
[GRAPHICS]: U pozadini će se prikazati
slika koja je fabrički uskladištena
u sistemu.
[BLUE]: Pozadina je plava.
[BLACK]: Pozadina je crna.
Reprodukcija sa diska/USB uređaja
Podešavanje sistema –
[SYSTEM SETUP]
[RESET]
Vraća SETUP postavke na
podrazumevane vrednosti.
Za detaljnije informacije, pogledajte
„Vraćanje SETUP postavki na
podrazumevane vrednosti.“
(stranica 55).
[PARENTAL CONTROL]
Postavljanje ograničavanja
reprodukcije. Za detaljnije informacije,
pogledajte „Ograničavanje
reprodukcije diska (funkcija Parental
Control)“ (stranica 25).
29SR
USB prenos
Prenos muzike
Muziku sa izvora zvuka možete da
prenesete na USB uređaj koji je
povezan na ulaz (USB) 2.
Ovaj sistem prenosi datoteke u audio
formatu MP3. Međutim, sa ulaza USB 1
možete da prenosite i WMA i AAC
datoteke.
Napomene
 Ne uklanjajte USB uređaj tokom prenosa
ili brisanja sadržaja. Ako to uradite,
može da dođe do oštećenja podataka
na USB uređaju ili oštećenja samog
USB uređaja.
 MP3/WMA/AAC datoteke se prenose
sa istom brzinom protoka bitova kao
originalne datoteke.
 Kada sadržaj prenosite funkcijom
TUNER FM, AUDIO IN 1 ili AUDIO IN 2 ili
sa AUDIO CD-a, možete da izaberete
brzinu protoka bitova pre prenosa.
 Kada je ležište za disk otvoreno, USB
prenos i brisanje su onemogućeni.
Napomena o sadržaju zaštićenom
autorskim pravima
Prenetu muziku možete da koristite
samo za ličnu upotrebu. Ako muziku
želite da koristite u druge svrhe,
potrebno je da tražite dozvolu od
vlasnika autorskih prava.
Biranje USB memorije
Pogledajte stranicu 19.
30SR
Biranje brzine protoka bitova
Možete da izaberete veću brzinu
protoka bitova da biste muziku preneli
u boljem kvalitetu.
1
2
Pritisnite OPTIONS.
3
Pritiskajte / da biste izabrali
željenu brzinu protoka bitova,
a zatim pritisnite
.
 128 KBPS: kodirane MP3 numere
imaju manju veličinu datoteke
i lošiji kvalitet zvuka.
 256 KBPS: kodirane MP3 numere
imaju veću veličinu datoteke i bolji
kvalitet zvuka.
Da biste izašli iz menija OPTIONS,
pritisnite OPTIONS.
Pritiskajte / da biste izabrali
„BIT RATE“, a zatim pritisnite
.
Prenos muzike sa diska,
USB uređaja ili analognog
zvučnog izvora
Muziku možete da prenesete na USB
uređaj koji je povezan na ulaz
(USB) 2 na sledeći način:
 Sinhronizovani prenos: Prenos svih
podržanih muzičkih datoteka sa diska
ili USB 1 uređaja na USB 2 uređaj.
 REC1 prenos: Prenos jedne numere ili
audio datoteke tokom reprodukcije.
 Analogni prenos: Prenos zvuka
iz funkcije TUNER, AUDIO IN 1 ili
AUDIO IN 2.
Koristite dugmad na jedinici da obavite
ovu radnju.
1
Povežite USB uređaj sa kojeg je
moguće obaviti prenos na ulaz
(USB) 2 kao što je prikazano
u nastavku.
3 Za sinhronizovani prenos:
Kada je reprodukcija zaustavljena,
pritiskajte PLAY MODE na daljinskom
upravljaču da biste izabrali željeni
režim reprodukcije.
USB uređaj
Napomene
 Ako prenos započnete u režimu
2 Za sinhronizovani prenos i REC1
prenos:
(Za disk)
Pritisnite FUNCTION, zatim okrenite
kružno dugme MULTI CONTROL da
biste izabrali „DVD/CD“, a zatim
pritisnite ENTER. Ako sistem
automatski pokrene reprodukciju,
dvaput pritisnite  da biste
zaustavili reprodukciju.
(Za USB)
Pritisnite FUNCTION, zatim okrenite
kružno dugme MULTI CONTROL
da biste izabrali „USB 1“, a zatim
pritisnite ENTER. Povežite USB
uređaj sa kojeg je moguće obaviti
prenos na ulaz (USB) 1.
Za analogni prenos:
Pritisnite FUNCTION, zatim okrenite
kružno dugme MULTI CONTROL da
biste izabrali izvor („TUNER FM“/
„AUDIO IN 1“/„AUDIO IN 2“) koji
želite da prenesete, a zatim
pritisnite ENTER.
Za REC1 prenos:
Izaberite numeru ili audio datoteku
koju želite da prenesete, a zatim
pokrenite reprodukciju.
USB prenos
[FOLDER (SHUFFLE)], izabrani režim
reprodukcije će biti automatski
promenjen u režim [FOLDER].
 Ako prenos započnete u režimu
Shuffle Play (osim u režimu
[FOLDER (SHUFFLE)]), Repeat Play
ili Program Play bez programiranih
koraka, izabrani režim reprodukcije
će biti automatski promenjen
u Normal Play.
4 Pritisnite REC TO USB.
Na displeju će se prikazati
„PUSH ENTER“.
5 Za sinhronizovani prenos i REC1
prenos:
Pritisnite ENTER.
Prenos počinje kada se na displeju
prikaže „DO NOT REMOVE“.
Za analogni prenos:
Pritisnite ENTER i pokrenite
reprodukciju na izvoru.
Prenos počinje kada se na displeju
prikaže „DO NOT REMOVE“.
Kada je prenos završen
Disk ili USB uređaj se automatski
zaustavlja (za sinhronizovani prenos)
ili nastavlja sa reprodukcijom
(za REC1 prenos).
Zaustavljanje prenosa
Pritisnite .
31SR
Kreiranje nove MP3 datoteke
(samo za analogni prenos)
Pritisnite REC TO USB tokom analognog
prenosa.
Na displeju će se prikazati „NEW TRACK“.
Takođe, nova MP3 datoteka će biti
automatski kreirana nakon otprilike
1 sat prenosa.
Napomene
 Tokom kreiranja nove MP3 datoteke,
prenos će biti privremeno onemogućen.
 Ako posle nekoliko sekundi ponovo
pritisnete REC TO USB, možete kreirati
novu MP3 datoteku.
Napomene o prenosu
 Tokom prenosa sadržaja zvuk se ne
emituje (izuzimajući analogni prenos).
 CD-TEXT informacije se ne prenose
u kreirane MP3 datoteke.
 Prenos se automatski zaustavlja
u sledećim slučajevima:
 Tokom prenosa sadržaja je nestalo
prostora na USB uređaju.
 Broj audio datoteka ili fascikli na USB
uređaju je dostigao ograničenje.
 Ako fascikla ili datoteka koju prenosite
već postoji na USB uređaju pod istim
nazivom, nakon naziva se dodaje redni
broj bez menjanja originalnog naziva
fascikle ili datoteke.
 Tokom prenosa nije moguće obaviti
sledeće radnje:
 Izbacivanje diska.
 Biranje druge numere ili datoteke.
 Pauziranje reprodukcije ili
pronalaženje određenog mesta
u numeri ili datoteci.
 Menjanje funkcije ili pojasa tjunera.
 Prilikom prenosa muzike na Walkman®
korišćenjem programa „Media Manager
for WALKMAN“, muziku obavezno
prenosite u MP3 formatu.
 Kada na sistem povezujete Walkman®,
povežite ga kada sa displeja Walkman®
uređaja nestanu poruke „Creating
Library“ ili „Creating Database“.
32SR
Pravila kreiranja fascikli
i datoteka
Maksimalni broj MP3 datoteka
koje je moguće kreirati



298 fascikli
650 datoteka u fascikli
650 datoteka u fascikli REC1-CD ili
REC1-MP3.
Ovi brojevi se mogu razlikovati
u zavisnosti od konfiguracije datoteke
i fascikle.
Kada prebacujete sadržaj na USB
uređaj, biće kreirana fascikla „MUSIC“
direktno ispod fascikle „ROOT“.
Fascikle i datoteke će biti kreirane
u fascikli „MUSIC“ na sledeći način
i u skladu sa metodom prenosa
i izvorom.
Sinhronizovani prenos
Izvor
Naziv fascikle
Naziv
datoteke
Audio
datoteke
Isti kao na izvoru
AUDIO CD
„CDDA0001“*
„TRACK001“*
Izvor
Naziv fascikle
Naziv
datoteke
Audio
datoteke
„REC1-MP3“
Isti kao na
izvoru
AUDIO CD
„REC1-CD“
„TRACK001“*
REC1 prenos
Analogni prenos
Izvor
Naziv fascikle
Naziv
datoteke
FM
„TUFM0001“*
„TRACK001“*
AUDIO IN 1/ „EXAU0001“*
AUDIO IN 2
* Brojevi datoteka i fascikli se nakon toga
dodeljuju po redu.
Brisanje audio datoteka ili
fascikli sa USB uređaja
1
Pritiskajte FUNCTION +/–
i izaberite „USB 1“ ili „USB 2“.
2 Pritiskajte MEDIA MODE da biste
izabrali [MUSIC].
3 Kada je reprodukcija zaustavljena,
pritisnite OPTIONS.
4 Pritiskajte
5 Pritiskajte
/ da biste izabrali
fasciklu, a zatim pritisnite
.
6 Pritiskajte
/ da biste izabrali
audio datoteku koju želite da
izbrišete, a zatim pritisnite
.
Izaberite [ALL TRACKS] da biste
izabrali sve audio datoteke
u fascikli.
Na displeju će se prikazati
„FOLDER ERASE“ ili „TRACK ERASE“
i „PUSH ENTER“.
Da otkažete funkciju, pritisnite .
USB prenos
/ da biste izabrali
„ERASE“, a zatim pritisnite
.
Na TV ekranu će biti prikazana
lista fascikli.
7 Pritisnite
.
Na displeju će se prikazati
„COMPLETE“.
Da biste izašli iz menija OPTIONS,
pritisnite OPTIONS.
33SR
Napomene
 Fascikla koja sadrži datoteke koje nisu
u formatu MP3WMAAAC audio datoteka
ili potfascikle ne može da se izbriše.
 U režimu Shuffle Play ili Program Play ne
možete da izbrišete audio datoteke ili
fascikle. Pre brisanja podesite režim
reprodukcije na Normal Play.
 Kada je ležište za disk otvoreno, brisanje
je onemogućeno.
Tjuner
Slušanje radija
1
Pritiskajte FUNCTION +/– da biste
izabrali funkciju tjunera.
Takođe možete da koristite dugmad
na jedinici. Pritisnite FUNCTION,
zatim okrenite kružno dugme
MULTI CONTROL da biste izabrali
„TUNER FM“, a zatim pritisnite
ENTER.
2 Izaberite radio-stanicu.
Za automatsko podešavanje:
Pritisnite i držite TUNING+/– dok
indikator frekvencije ne počne da se
menja, a zatim otpustite dugme.
Skeniranje se zaustavlja kada se
neka stanica podesi. Oznaka „ST“
i (samo za FM stereo programe)
će zasvetliti na displeju.
Ako se skeniranje ne zaustavi,
pritisnite  da zaustavite
skeniranje. Zatim obavite ručno
podešavanje (ispod).
Ručno podešavanje:
Pritiskajte TUNING+/– da podesite
stanicu koju želite.
Napomena
Kada podesite FM stanicu koja pruža
RDS usluge, emitovani program pruža
informacije kao što su naziv usluge ili
naziv stanice. RDS informacije možete da
proverite pritiskajući dugme DISPLAY.
Savet
Da biste smanjili statički šum na slaboj
FM stereo stanici, pritiskajte FM MODE
dok na displeju ne zasvetli oznaka „ST“.
Izgubićete stereo efekat, ali će se prijem
poboljšati.
34SR
Memorisanje radio-stanica
Možete da memorišete najviše 20 FM
stanica kao omiljene stanice.
1 Podesite željenu stanicu.
2 Pritisnite DVD/TUNER MENU.
3 Pritiskajte / da biste izabrali
broj memorije koji želite, a zatim
pritisnite
.
Na displeju će se prikazati
„COMPLETE“. Stanica je
memorisana.
Ako je izabranom broju memorije
već dodeljena druga stanica, ona će
biti zamenjena novom.
Pritiskajte PRESET+/– da biste izabrali
broj memorije koji želite.
Možete i da držite pritisnuto dugme
SHIFT, potom pritisnete dugmad sa
brojevima, a zatim pritisnete
da
biste izabrali memorisanu stanicu.
O bežičnoj tehnologiji
BLUETOOTH
Bežična tehnologija BLUETOOTH je
bežična tehnologija kratkog dometa
koja omogućava bežični prenos
podataka između digitalnih uređaja.
Bežična tehnologija BLUETOOTH
funkcioniše u opsegu od oko 10 metara.
Podržana BLUETOOTH verzija,
profili i kodeci
Za detaljnije informacije, pogledajte
„Odeljak za BLUETOOTH“ (stranica 59).
Kompatibilni BLUETOOTH
uređaji
Za detaljnije informacije, pogledajte
„Veb-sajtovi za kompatibilne uređaje“
(stranica 9).
BLUETOOTH
Biranje memorisane stanice
BLUETOOTH
O indikatoru BLUETOOTH
Indikator BLUETOOTH na jedinici
svetli ili treperi plavom bojom kako bi
pokazao status BLUETOOTH veze.
Status sistema
Status
indikatora
BLUETOOTH stanje
mirovanja
Sporo treperi
BLUETOOTH uparivanje
Brzo treperi
BLUETOOTH veza je
uspostavljena
Svetli
Uparivanje sistema sa
BLUETOOTH uređajem
Uparivanje je postupak u kojem se
BLUETOOTH uređaji unapred
međusobno registruju. Kada je
uparivanje završeno, više nije
potrebno da ga ponovo obavljate.
35SR
1
Postavite BLUETOOTH uređaj na
udaljenost do 1 metra od sistema.
2 Pritisnite BLUETOOTH na jedinici
da biste izabrali funkciju
BLUETOOTH.
Na displeju će se prikazati „BT AUDIO“.
Napomena
Ako je sistem povezan sa BLUETOOTH
uređajem, pritisnite BLUETOOTH na
jedinici da biste prekinuli vezu sa
BLUETOOTH uređajem.
3 Držite pritisnuto dugme PAIRING
na jedinici 2 sekunde ili duže.
Na displeju treperi poruka
„PAIRING“.
4 Obavite postupak uparivanja na
5 Izaberite „MHC-V7D“ na displeju
uređaja.
Obavite ovaj korak u roku od
5 minuta. U suprotnom, uparivanje
će biti otkazano. U tom slučaju,
ponovite 1. korak.
Napomena
Ako se od vas traži da unesete šifru na
BLUETOOTH uređaju, unesite „0000“.
„Šifra“ je poznata i pod nazivom
„ključ“, „PIN kôd“, „PIN broj“ ili
„lozinka“.
6 Izvedite BLUETOOTH povezivanje
na BLUETOOTH uređaju.
Na displeju će se prikazati naziv
BLUETOOTH uređaja.
U zavisnosti od BLUETOOTH
uređaja, povezivanje može da
započne automatski nakon što
uparivanje bude dovršeno.
Možete da proverite adresu
BLUETOOTH uređaja pritiskajući
dugme DISPLAY.
uređaja. Ako uparujete deseti
BLUETOOTH uređaj, najranije povezani
uređaj će biti izbrisan.
 Ako želite da obavite uparivanje
sa drugim BLUETOOTH uređajem,
ponovite korake od 1 do 6.
Prekid uparivanja
Držite pritisnuto dugme PAIRING na
jedinici tokom 2 sekunde ili duže
dok se na displeju ne prikaže poruka
„BT AUDIO“.
Reprodukcija muzike sa
BLUETOOTH uređaja
BLUETOOTH uređaj možete da koristite
tako što ćete povezati sistem
i BLUETOOTH uređaj koristeći AVRCP.
Kada se sistem i BLUETOOTH uređaj
povežu, reprodukciju možete da
kontrolišete pritiskom na , , ,
/ i /.
Proverite sledeće pre reprodukcije
muzike:
 Da li je funkcija BLUETOOTH na
BLUETOOTH uređaju uključena.
 Da li je uparivanje završeno
(stranica 35).
1
BLUETOOTH
BLUETOOTH jedinici.
Za detalje, pogledajte uputstvo za
upotrebu BLUETOOTH uređaja.
Napomene
 Možete da uparite do 9 BLUETOOTH
Pritisnite BLUETOOTH na jedinici
da biste izabrali funkciju
BLUETOOTH.
Na displeju će se prikazati „BT AUDIO“.
2 Uspostavite vezu sa BLUETOOTH
uređajem.
Pritisnite BLUETOOTH na jedinici
da biste se povezali sa poslednje
povezanim BLUETOOTH uređajem.
Izvedite BLUETOOTH povezivanje
sa BLUETOOTH uređaja ako nije
povezan.
Kada se povezivanje uspostavi,
naziv BLUETOOTH uređaja se
prikazuje na displeju.
36SR
3 Pritisnite  da biste pokrenuli
reprodukciju.
U zavisnosti od BLUETOOTH uređaja,
 možda ćete morati dvaput da
pritisnete .
 možda ćete reprodukciju audio
izvora morati da pokrenete na
BLUETOOTH uređaju.
4 Prilagodite jačinu zvuka.
Prvo prilagodite jačinu zvuka na
BLUETOOTH uređaju, a ako je
nivo jačine zvuka još uvek nizak,
prilagodite jačinu zvuka na sistemu.
Napomene
 Kada sistem nije povezan ni sa jednim
Prekid veze sa BLUETOOTH
uređajem
Pritisnite BLUETOOTH na jedinici.
Na displeju će se prikazati „BT AUDIO“.
U zavisnosti od vrste BLUETOOTH
uređaja, BLUETOOTH veza će možda
biti automatski prekinuta kada
zaustavite reprodukciju.
Brisanje informacija o uparivanju
Koristite dugmad na jedinici da obavite
ovu radnju.
1
Pritisnite BLUETOOTH da biste
izabrali funkciju BLUETOOTH.
Na displeju će se prikazati „BT AUDIO“.
Ako sistem uspostavi vezu sa
BLUETOOTH uređajem, naziv
BLUETOOTH uređaja se prikazuje na
displeju. Pritisnite BLUETOOTH da
biste prekinuli vezu sa BLUETOOTH
uređajem.
Držite pritisnutu dugmad ENTER
i
– oko 3 sekunde.
Na displeju će se prikazati „BT HIST
CLEAR“ i sve informacije o
uparivanju će biti izbrisane.
BLUETOOTH povezivanje
jednim dodirom preko
funkcije NFC
NFC (Near Field Communication) je
tehnologija koja omogućava bežičnu
komunikaciju kratkog dometa između
različitih uređaja, poput pametnih
telefona i IC etiketa.
Kada sistem dodirnete pametnim
telefonom koji podržava funkciju NFC,
sistem će automatski:
 uključiti funkciju BLUETOOTH.
 dovršiti uparivanje i BLUETOOTH
povezivanje.
Kompatibilni pametni telefoni
Pametni telefoni sa ugrađenom
funkcijom NFC (OS: Android 2.3.3
ili noviji, osim verzije Android 3.x)
BLUETOOTH
BLUETOOTH uređajem, automatski će
se povezati sa poslednjim povezanim
BLUETOOTH uređajem kada pritisnete
BLUETOOTH na jedinici ili .
 Ako pokušate da sa sistemom povežete
drugi BLUETOOTH uređaj, doći će do
prekida veze sa trenutno povezanim
BLUETOOTH uređajem.
2
Napomene
 Sistem može istovremeno da prepozna
i da se poveže samo sa jednim NFCkompatibilnim pametnim telefonom.
Ako pokušate da sa sistemom povežete
drugi NFC-kompatibilni uređaj, doći će
do prekida veze sa trenutno povezanim
NFC-kompatibilnim uređajem.
 U zavisnosti od NFC-kompatibilnog
pametnog telefona, možda će biti
potrebno da unapred obavite sledeće
radnje na NFC-kompatibilnom
pametnom telefonu.
 Uključite funkciju NFC. Za detalje,
pogledajte uputstvo za upotrebu NFCkompatibilnog pametnog telefona.
37SR
 Ako NFC-kompatibilni pametni telefon
ima stariju verziju operativnog sistema
nego što je 4.1.x, preuzmite i pokrenite
aplikaciju „NFC Easy Connect“. „NFC
Easy Connect“ je besplatna aplikacija
za Android mobilne uređaje koju
možete dobiti iz prodavnice Google
Play. (Aplikacija možda nije dostupna
u nekim državama/regionima.)
1
Dodirnite pametnim telefonom
oznaku N-Mark na jedinici i ne
pomerajte ga dok ne počne da
vibrira.
Podešavanje BLUETOOTH
audio kodeka
Sa BLUETOOTH uređaja možete da
dobijate podatke u formatu kodeka
AAC ili SBC.
1 Pritisnite OPTIONS.
2 Pritiskajte / da biste izabrali
„BT AAC“, a zatim pritisnite
.
3 Pritiskajte
/ da biste izabrali
podešavanje.
 ON: Omogućen prijem u formatu
AAC kodeka.
 OFF: Prijem u formatu SBC kodeka.
Da izađete iz menija sa opcijama,
pritisnite OPTIONS.
Dovršite povezivanje prateći
uputstva na ekranu pametnog
telefona.
Kada se BLUETOOTH povezivanje
uspostavi, na displeju se prikazuje
naziv BLUETOOTH uređaja.
2 Pokrenite reprodukciju audio
izvora na pametnom telefonu.
Za detalje, pogledajte uputstvo za
upotrebu BLUETOOTH uređaja.
Savet
Ako uparivanje i BLUETOOTH povezivanje
ne uspeju, uradite sledeće.
 Skinite masku za pametnog telefona
ako je koristite.
 Ponovo dodirnite pametnim telefonom
N-Mark na jedinici.
 Ponovo pokrenite aplikaciju „NFC Easy
Connect“.
Prekidanje veze sa pametnim
telefonom
u zvuku visokog kvaliteta. Ako ne možete
da slušate AAC zvuk na vašem uređaju ili
se zvuk prekida, izaberite „OFF“.
 Ako promenite ovu postavku kada je
sistem povezan sa BLUETOOTH
uređajem, dolazi do prekida veze sa
BLUETOOTH uređajem. Da biste povezali
BLUETOOTH uređaj, ponovo izvedite
BLUETOOTH povezivanje.
BLUETOOTH
Napomene
 Ako izaberete AAC, moći ćete da uživate
Postavka BLUETOOTH
režima mirovanja
Režim mirovanja za BLUETOOTH
omogućava sistemu da se automatski
uključi kada se uspostavi BLUETOOTH
veza sa BLUETOOTH uređaja.
1 Pritisnite OPTIONS.
2 Pritiskajte / da biste izabrali
„BT STBY“, a zatim pritisnite
.
Ponovo dodirnite pametnim
telefonom N-Mark na jedinici.
38SR
3 Pritiskajte
/ da biste izabrali
podešavanje.
 ON: Sistem se automatski
uključuje kada uspostavite
BLUETOOTH vezu sa BLUETOOTH
uređaja.
 OFF: Isključivanje ove funkcije.
Da izađete iz menija sa opcijama,
pritisnite OPTIONS.
Podešavanje
BLUETOOTH signala
Držite pritisnutu dugmad ENTER
i
+ oko 3 sekunde.
Na displeju će se prikazati „BT ON“
ili „BT OFF“.
Napomene
 Ne možete da obavite sledeće radnje
kada je BLUETOOTH signal podešen na
isključeno:
 Uparivanje i/ili povezivanje sa
BLUETOOTH uređajem
 Brisanje informacija o uparivanju
 Korišćenje aplikacije „SongPal“
preko BLUETOOTH veze
 Promena BLUETOOTH audio kodeka
 Ako dodirnete sistem sa NFCkompatibilnim pametnim telefonom ili
ako podesite BLUETOOTH režim
mirovanja na uključeno, BLUETOOTH
signali će se automatski podesiti na
uključeno.
O aplikaciji
Aplikacija koja je predviđena za ovaj
model je dostupna u prodavnicama
Google Play i App Store. Potražite
„SongPal“ ili skenirajte QR kôd
u nastavku, a zatim preuzmite
besplatnu aplikaciju da biste saznali
više o korisnim funkcijama.
BLUETOOTH tehnologija funkcioniše sa
uređajima iPhone 6 Plus, iPhone 6,
iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5,
iPhone 4s, iPhone 4, iPhone 3GS,
iPod touch (5. generacija), iPod touch
(4. generacija).
BLUETOOTH
Sistem možete da povežete sa
uparenog BLUETOOTH uređaja kada se
koristi bilo koja funkcija kada je
BLUETOOTH signal podešen na
uključeno. BLUETOOTH signal je
podrazumevano uključen.
Koristite dugmad na jedinici da obavite
ovu radnju.
Korišćenje aplikacije
„SongPal“ preko
BLUETOOTH veze
Napomena
Ako aplikacija „SongPal“ ne funkcioniše
pravilno, prekinite vezu sa BLUETOOTH
uređajem i uspostavite je ponovo
pritiskom na dugme BLUETOOTH na
jedinici (stranica 36).
39SR
Prilagođavanje zvuka
Prilagođavanje zvuka
Za
Uradite ovo
Pojačavanje basa Pritisnite MEGA BASS na
jedinici.
i kreiranje
moćnijeg zvuka
Smanjivanje
zvuka basa
(BASS CUT)
Držite pritisnuto dugme
MEGA BASS na jedinici
2 sekunde ili duže.
Da biste prekinuli efekat
BASS CUT, ponovo
pritisnite MEGA BASS na
jedinici.
Napomene
 Indikator MEGA BASS na
jedinici treperi kada je
efekat BASS CUT
uključen.
 Efekat BASS CUT se
automatski isključuje
kada isključite sistem ili
aktivirate režim za
fudbal (stranica 40).
Biranje unapred Pritisnite MUSIC ili VIDEO.
Takođe možete da
podešenog
zvučnog efekta koristite dugmad na
jedinici. Pritisnite SOUND
FIELD, potom okrenite
kružno dugme MULTI
CONTROL da biste izabrali
željeni zvučni efekat,
a zatim pritisnite ENTER.
Da otkažete memorisani
zvučni efekat, pritiskajte
MUSIC da biste izabrali
„FLAT“. Možete da
koristite i dugmad na
jedinici da biste izabrali
„FLAT“.
Biranje režima Virtuelni
fudbal
Možete da doživite osećaj prisustva na
stadionu kada gledate prenos
fudbalske utakmice.
40SR
Pritiskajte FOOTBALL dok gledate
prenos fudbalske utakmice.
 ON NARRATION: Možete da uživate
u realnom osećaju prisustva na
fudbalskom stadionu zahvaljujući
poboljšanom zvuku navijanja.
 OFF NARRATION: Možete da uživate
u realističnijem osećaju prisustva na
fudbalskom stadionu zahvaljujući
smanjenoj jačini zvuka naracije uz
istovremeno poboljšanje zvuka
navijanja.
Da biste otkazali režim Virtuelni
fudbal
Pritiskajte MUSIC da biste izabrali „FLAT“.
Napomene
 Preporučujemo vam da izaberete režim
za fudbal kada gledate prenos fudbalske
utakmice.
 Ako je zvuk sadržaja neprirodan kada
je izabrana opcija „OFF NARRATION“,
preporučujemo vam da izaberete
„ON NARRATION“.
 Ova funkcija ne podržava monauralni
zvuk.
 Režim Virtuelni fudbal možete da
izaberete samo tokom rada funkcija
AUDIO IN 1 ili AUDIO IN 2.
Kreiranje sopstvenog
zvučnog efekta
Možete da povećate ili smanjite nivoe
određenih frekventnih pojasa, a zatim
da to podešavanje uskladištite
u memoriju kao „CUSTOM EQ“.
1 Pritisnite OPTIONS.
2 Pritiskajte / da biste izabrali
„EQ EDIT“, a zatim pritisnite
3 Pritiskajte
/ da biste
prilagodili nivo ekvilajzera,
a zatim pritisnite
.
.
4 Ponovite korak 3 da biste podesili
nivo drugih frekventnih pojasa
i surround efekat.
Da izađete iz menija sa opcijama,
pritisnite OPTIONS.
Da biste izabrali prilagođene
postavke ekvilajzera
Pritiskajte MUSIC da biste izabrali
„CUSTOM EQ“.
Kreiranje atmosfere
za zabavu (DJ Effect)
Koristite dugmad i GESTURE CONTROL
na jedinici da obavljate ovu radnju.
1
2 Dodirujte zonu 1 ili zonu 2 da biste
izabrali režim „DJ“ ili „SAMPLER“.
Prevucite rukom iznad senzora
GESTURE CONTROL.
DJ Effect
Prevucite
u ovom smeru
FLANGER:
Kreiranje dubokog
metalnog efekta koji je
sličan zvuku mlaznog
aviona.
(zona 2
u zonu 1)
(zona 1
ISOLATOR:
u zonu 2)
Izdvajanje određenog
frekventnog pojasa
prilagođavanjem drugih
frekventnih pojasa. Na
primer, kada želite da se
fokusirate na vokale.
(zona 4
WAH:
u zonu 3)
Kreira specijalni efekat
„Wah-wah“ zvuka
automatskim podizanjem
i spuštanjem frekvencije
filtera.
PAN:
Kreiranje osećaja da se
zvuk pomera oko
zvučnika između levih
i desnih kanala.
(zona 3
u zonu 4)
Dodirnite zonu 3 ili zonu 4 da biste
isključili efekat.
Prevucite (u smeru kretanja kazaljke
na satu) ili
(u smeru suprotnom od
kretanja kazaljke na satu) da biste
prilagodili nivo efekta.
Indikator izabranog režima GESTURE
CONTROL će početi da svetli.
Prilagođavanje zvuka
Pritisnite GESTURE ON/OFF da
biste aktivirali funkciju Motion
Gesture.
Dugme GESTURE CONTROL će
početi da svetli.
3 Za režim DJ:
Za režim „SAMPLER“:
Prevucite u smeru , , , , ,
da biste emitovali SAMPLER zvučne
efekte.
Možete i da dodirnete zonu 3 ili zonu
4 da biste emitovali zvuk bubnja.
Napomena
Postarajte se da ne dodirujete senzor
GESTURE CONTROL rukom kada obavljate
pokrete prevlačenja.
41SR
Deaktiviranje funkcije
Motion Gesture
Pritisnite GESTURE ON/OFF.
GESTURE CONTROL će prestati
da svetli.
Napomene
 DJ EFFECT će biti automatski prekinut
kada:
 isključite sistem
 promenite funkciju
 promenite pojas tjunera
 aktivirate ili deaktivirate funkciju
PARTY CHAIN
 aktivirate režim za fudbal
 Ako aktivirate DJ EFFECT tokom prenosa,
zvučni efekat neće biti prenet na USB
uređaj.
Ostale radnje
Korišćenje funkcije
Party Chain
Možete da povežete više audio
sistema u lanac da biste kreirali
interesantnije okruženje za zabavu i da
biste stvorili više emitovanje zvuka.
Aktivirajte sistem u lanac da bude
„Party Host“ i delite muziku. Drugi
sistemi će postati „Party Guest“
i reprodukovaće istu muziku kao
i „Party Host“.
Podešavanje funkcije
Party Chain
Podesite Party Chain povezivanjem
svih sistema upotrebom audio
kablova (nisu isporučeni).
Pre nego što povežete kablove,
izvucite kabl za napajanje
naizmeničnom strujom iz mrežnog
napajanja.
 Ako su svi sistemi opremljeni
funkcijom Party Chain
Prvi sistem
Drugi
sistem
Nastavite povezivanje
do poslednjeg sistema
Poslednji
sistem
42SR



Poslednji sistem mora biti povezan
sa prvim sistemom.
Svaki sistem može da postane
Party Host.
Možete da izaberete novi Party Host
kada je aktivirana funkcija Party
Chain. Za detaljnije informacije,
pogledajte „Biranje novog Party
Hosta“ (stranica 44).
 Ako jedan od sistema nije
opremljen funkcijom
Party Chain
Prvi sistem
Drugi
sistem
Nastavite povezivanje do
poslednjeg sistema
Koristite dugmad na jedinici da obavite
ovu radnju.
1
Priključite kabl za napajanje
naizmeničnom strujom
i uključite sve sisteme.
2 Prilagodite jačinu zvuka na
svakom sistemu.
3 Aktivirajte funkciju Party Chain na
sistemu za koji želite da bude
Party Host.
Pritisnite FUNCTION, potom
okrenite kružno dugme MULTI
CONTROL da biste izabrali željenu
funkciju (osim AUDIO IN u vezi 
(stranica 42)), a zatim pritisnite
ENTER. Pokrenite reprodukciju,
a zatim pritisnite PARTY CHAIN.
Na displeju će se prikazati „PARTY
CHAIN“. Sistem započinje program
kao Party Host i drugi sistemi će
automatski postati Party Guest.
Svi sistemi reprodukuju istu muziku
kao i Party Host.
Napomene



Poslednji sistem nije povezan sa
prvim sistemom.
Povežite sistem koji nije opremljen
funkcijom Party Chain na poslednji
sistem. Na poslednjem sistemu
obavezno izaberite funkciju audio
ulaza.
Morate da izaberete prvi sistem da
bude Party Host tako da svi sistemi
reprodukuju istu muziku kada je
aktivirana funkcija Party Chain.
 U zavisnosti od ukupnog broja jedinica
Ostale radnje
Poslednji
sistem
Uživanje u funkciji
Party Chain
sistema koje su povezane, Party Guest
može zahtevati određeno vreme za
početak reprodukovanja muzike.
 Promena nivoa jačine zvuka i zvučnih
efekata na Party Hostu neće imati efekta
na Party Guest.
 Party Guest nastavlja reprodukovanje
izvora muzike kao Party Host čak i kada
promenite funkciju na Party Guest.
Možete, međutim, da prilagodite jačinu
zvuka i promenite zvučni efekat na
Party Guest.
 Kada koristite mikrofon na Party Host
sistemu, zvuk se neće čuti na Party
Guest sistemu.
 Kada se funkcija Party Chain aktivira
dok jedan od sistema u vezi obavlja USB
prenos, sačekajte da sistem završi ili
zaustavi prenos pre nego što aktivirate
funkciju Party Chain.
43SR
 Za detaljnije informacije o radu drugih
sistema, pogledajte uputstvo za
upotrebu tih sistema.
Biranje novog Party Hosta
Ponovite korak 3 uputstva „Uživanje
u funkciji Party Chain“ na sistemu za
koji želite da bude novi Party Host.
Aktuelni Party Host će automatski postati
Party Guest. Svi sistemi reprodukuju istu
muziku kao i novi Party Host.
Napomene
 Možete da izaberete drugi sistem
kao novog Party Hosta samo kada svi
sistemi obave funkciju Party Chain.
 Ponovite prethodno opisan korak ako se
izabrani sistem ne promeni u novog
Party Hosta nakon nekoliko sekundi.
Deaktiviranje funkcije Party Chain
Pritisnite PARTY CHAIN na jedinici koja
je Party Host.
Napomena
Ponovite prethodno opisan korak ako
sistem ne deaktivira funkciju Party Chain
nakon nekoliko sekundi.
Postavljanje režima zvuka
za funkciju Party Chain
Možete da postavite režim zvuka kada
se aktivira funkcija Party Chain.
1 Pritisnite OPTIONS.
2 Pritiskajte / da biste izabrali
„P CHAIN MODE”, a zatim
`
pritisnite
.
3 Pritiskajte
/ da biste izabrali
„STEREO“, „RIGHT CH“ ili „LEFT CH“,
a zatim pritisnite
.
 STEREO: Emitovanje stereo zvuka.
 RIGHT CH: Emitovanje monauralnog
zvuka desnog kanala.
 LEFT CH: Emitovanje
monauralnog zvuka levog kanala.
Da izađete iz menija sa opcijama,
pritisnite OPTIONS.
44SR
Zajedničko pevanje:
Karaoke
Priprema za karaoke
1
Podesite MIC LEVEL na jedinici na
MIN da biste smanjili nivo jačine
zvuka mikrofona.
2 Povežite opcionalni mikrofon sa
priključkom MIC 1 ili MIC 2 na
jedinici.
Povežite drugi opcionalni mikrofon
ako želite da pevate u duetu.
3 Pokrenite reprodukciju muzike
i prilagodite jačinu zvuka
mikrofona. Pritiskajte MIC ECHO
da biste prilagodili efekat eha.
4 Počnite da pevate uz muziku.
Napomene
 Režim za karaoke se uključuje kada je
mikrofon povezan u toku rada funkcije
DVD/CD, USB 1 ili USB 2.
 Ako dođe do zavijanja:
 okrenite mikrofon dalje od sistema.
 promenite smer mikrofona.
 smanjite MIC LEVEL.
 pritisnite  – da biste smanjili jačinu
zvuka ili pritiskajte MIC ECHO da biste
prilagodili nivo eha.
 Zvuk sa mikrofona neće biti prenet na
USB uređaj tokom USB prenosa.
Korišćenje funkcije
Vocal Fader
Možete da smanjite jačinu zvuka
vokala u stereo izvoru.
Pritiskajte VOCAL FADER da biste
izabrali „V FADER ON”.
`
Da biste prekinuli efekat Vocal Fader,
pritiskajte VOCAL FADER i izaberite
„V FADER OFF“.
`
Napomena
Da biste koristili Vocal Fader u toku
rada funkcije DVD/CD, USB 1 ili USB 2,
obavezno uključite režim za karaoke
povezujući mikrofon.
Promena tonaliteta
(Key Control)
Pritisnite KEY CONTROL / da
prilagodite opseg svog glasa
u režimu za karaoke.
Biranje režima merenja
rezultata (Score Mode)
Kada je režim za karaoke uključen,
možete da koristite režim merenja
rezultata.
Rezultat se izračunava iz skale od
0 do 99 tako što se vaš glas poredi
sa muzičkim izvorom.
zapevate pesmu u režimu za
karaoke.
3 Nakon pevanja duže od jednog
minuta, ponovo pritisnite SCORE
da biste videli rezultat.
Biranje ocene u režimu merenja
rezultata
Pogledajte [SCORE MODE] u odeljku
„Podešavanje audio opcija – [AUDIO
SETUP]“ (stranica 28).
Pritiskajte PARTY LIGHT da biste
izabrali „LED ON“.
Pritiskajte LIGHT MODE da biste
promenili režim osvetljenja. Možete
da izaberete „ALL ON“, „WALL“ ili
„FLOOR“.
Takođe možete da koristite dugmad
na jedinici. Pritisnite LIGHT MODE,
potom okrenite kružno dugme MULTI
CONTROL da biste izabrali „ALL ON“,
„WALL“ ili „FLOOR“, a zatim pritisnite
ENTER.
Da biste isključili osvetljenje, pritiskajte
PARTY LIGHT da biste izabrali „LED OFF“.
Napomene
 Ne gledajte direktno u deo koji emituje
svetlo kada je uključena funkcija
Party Light.
 Ako je jačina osvetljenja blještava,
uključite svetlo u sobi ili isključite
osvetljenje.
Promena svetlećih efekata
Koristite GESTURE CONTROL na jedinici
da obavljate ovu radnju.
1
Ostale radnje
1 Pokrenite reprodukciju muzike.
2 Pritisnite SCORE pre nego što
Uživanje u funkciji
Party Light
Pritisnite GESTURE ON/OFF da
biste aktivirali funkciju Motion
Gesture.
Dugme GESTURE CONTROL će
početi da svetli.
2 Dodirujte zonu 1 ili zonu 2 da biste
izabrali režim „LIGHT“.
Indikator režima GESTURE
CONTROL će početi da svetli.
45SR
3 Prevucite
, , , , ,
da
biste promenili LED šablon.
Napomena
Postarajte se da ne dodirujete senzor
GESTURE CONTROL rukom kada obavljate
pokrete prevlačenja.
Deaktiviranje funkcije Motion
Gesture
Pritisnite GESTURE ON/OFF.
GESTURE CONTROL će prestati da svetli.
Korišćenje tajmera
Sistem sadrži tri funkcije tajmera.
Ne možete istovremeno da aktivirate
tajmer reprodukcije i tajmer snimanja.
Ako neki od ova dva tajmera koristite
sa meračem vremena za isključivanje,
merač vremena za isključivanje ima
prioritet.
Merač vremena za
isključivanje
Sistem će se automatski isključiti
nakon unapred podešenog vremena.
Pritiskajte SLEEP.
Da biste otkazali merač vremena
za isključivanje, pritiskajte SLEEP da
biste izabrali „OFF“.
Savet
Da biste proverili preostalo vreme do
isključivanja sistema, pritisnite SLEEP.
Tajmer reprodukcije/
snimanja
Uverite se da ste podesili sat (stranica 17).
Tajmer reprodukcije:
Sistem možete da podesite da se
uključi i reprodukuje disk, USB uređaj
ili radio-stanicu
automatski u podešeno vreme.
Tajmer snimanja:
Možete da prenesete muziku sa
memorisane radio-stanice na USB
uređaj u određeno vreme.
1
Za tajmer reprodukcije:
Pripremite izvor zvuka, a zatim
pritisnite  +/– da biste prilagodili
jačinu zvuka.
Da biste pokrenuli reprodukciju
od određene numere ili datoteke,
napravite svoj program
(stranica 23).
Za tajmer snimanja:
Izaberite memorisanu radio-stanicu
(stranica 35)
2 Držite pritisnuto dugme SHIFT,
a zatim pritisnite TIMER MENU.
3 Pritiskajte
/ da biste izabrali
„PLAY SET“ ili „REC SET“, a zatim
pritisnite
.
4 Podesite vreme za pokretanje
reprodukcije ili prenos.
Pritiskajte / da biste podesili
sate/minute, a zatim pritisnite
.
5 Koristite isti postupak kao
u koraku 4 za podešavanje
vremena za zaustavljanje
reprodukcije ili prenosa.
6 Pritiskajte
/ da biste izabrali
željeni zvučni izvor, a zatim
pritisnite
.
46SR
Za tajmer snimanja:
Povežite prenosivi USB uređaj na
ulaz (USB) 2.
7 Pritisnite  da biste isključili
sistem.
Provera podešavanja tajmera ili
ponovno aktiviranje tajmera
1
Držite pritisnuto dugme SHIFT,
a zatim pritisnite TIMER MENU.
Na displeju treperi poruka
„TIMERSEL“.
2
3
Pritisnite
.
Pritiskajte / da biste izabrali
„PLAY SEL“ ili „REC SEL“, a zatim
pritisnite
.
Isključivanje tajmera
Ponovite isti postupak kao gore
i izaberite „OFF“ u 3. koraku, a zatim
pritisnite
.
Napomene
vremena. Ako sistem uključite
u unapred podešeno vreme ili ako na
displeju treperi poruka „STANDBY“,
tajmer reprodukcije i tajmer snimanja
neće pokrenuti reprodukciju ili prenos.
 Nemojte koristiti sistem od vremena
uključivanja sistema do pokretanja
reprodukcije ili prenosa.
Korišćenje opcionalne
opreme
1
Pritiskajte  – dok se na displeju
ne prikaže poruka „VOL MIN“.
povezanoj opremi.
5 Pritiskajte  + da biste prilagodili
jačinu zvuka.
Napomena
Sistem može da automatski uđe u režim
mirovanja ako je nivo jačine zvuka na
povezanoj opremi prenizak. Podesite
nivo jačine zvuka opreme. Da biste
isključili funkciju za automatski ulazak
u režim mirovanja, pogledajte
„Podešavanja funkcije za automatski
ulazak u režim mirovanja“ (stranica 48).
Deaktiviranje tastera
na jedinici (Blokada za decu)
Možete da deaktivirate dugmad na
jedinici (osim ) da biste sprečili
pogrešnu upotrebu sistema, na primer
zbog dečjih nestašluka.
Držite pritisnuto  na jedinici
duže od 5 sekundi.
Na displeju će se prikazati
„CHILD LOCK ON“.
Sistemom ćete moći da upravljate
samo pomoću tastera na daljinskom
upravljaču.
Da biste isključili ovu funkciju, držite 
na jedinici duže od 5 sekundi dok se na
displeju ne prikaže „CHILD LOCK OFF“.
Ostale radnje
 Sistem se uključuje pre programiranog
4 Pokrenite reprodukciju na
Napomene
 Funkcija blokade za decu će biti
poništena kada iskopčate kabl za
napajanje naizmeničnom strujom.
 Funkcija blokade za decu ne može da
se aktivira kada otvorite ležište za disk.
2 Povežite opcionalnu opremu
(stranica 15).
3 Pritiskajte FUNCTION +/– da biste
izabrali funkciju koja odgovara
povezanoj opremi.
47SR
Podešavanja funkcije
za automatski ulazak
u režim mirovanja
Ažuriranje softvera
Sistem automatski ulazi u režim
mirovanja za otprilike 15 minuta ako
ne preduzmete nijednu radnju ili
ako se ne emituje audio signal.
Funkcija za automatski ulazak u stanje
mirovanja je podrazumevano
uključena.
1 Pritisnite OPTIONS.
2 Pritiskajte / da biste izabrali
„AutoSTBY“, a zatim pritisnite
.
3 Pritiskajte
/ da biste izabrali
„ON“ ili „OFF“.
Da izađete iz menija sa opcijama,
pritisnite OPTIONS.
Napomene
 Poruka „AutoSTBY“ će početi da treperi
na displeju oko 2 minuta pre ulaska
sistema u režim mirovanja.
 Funkcija automatskog ulaska u stanje
mirovanja ne funkcioniše u sledećim
slučajevima:
 u toku rada tjunera;
 kada je aktiviran tajmer;
 kada je povezan mikrofon.
48SR
Softver ovog sistema može biti
ažuriran u budućnosti. Softver možete
da ažurirate sa veb-sajtova navedenih
u nastavku.
Za korisnike u Južnoj Americi:
<http://esupport.sony.com/LA>
Za korisnike u Evropi i Rusiji:
<http://www.sony.eu/support>
Za korisnike u drugim zemljama/
regionima:
<http://www.sony-asia.com/support>
Pratite onlajn uputstvo da biste
ažurirali softver.
Dodatne informacije
Rešavanje problema
Ako naiđete na problem prilikom
korišćenja sistema, pronađite problem
u listi za rešavanje problema
u nastavku i preduzmite navedene
radnje za njegovo otklanjanje.
Ako se problem ponavlja, obratite
se najbližem Sony prodavcu.
Imajte u vidu to da možete da zadržite
delove koje je serviser zamenio tokom
popravke.
Ako se na displeju prikazuje
„PROTECTX“ (X je broj)
Odmah iskopčajte kabl za
napajanje i proverite sledeće
stavke.
 Da li nešto blokira ventilacione
otvore na jedinici?
 Da li je USB ulaz u kratkom spoju?
Opšte
Uređaj neće da se uključi.
 Proverite da li je kabl za napajanje
naizmeničnom strujom dobro
povezan.
Sistem je ušao u režim mirovanja.
 To nije kvar. Sistem automatski
ulazi u režim mirovanja za otprilike
15 minuta kada nema nikakve
radnje ili ako se ne emituje audio
signal (stranica 48).
Nema zvuka.
 Prilagodite jačinu zvuka.
 Proverite da li je opcionalna oprema
dobro povezana, ako je koristite
(stranica 15).
 Uključite povezanu opremu.
 Zvuk se ne emituje tokom korišćenja
tajmera snimanja.
 Izvucite kabl za napajanje
naizmeničnom strujom, a zatim ga
opet priključite i uključite sistem.
Nema zvuka sa mikrofona.
 Prilagodite jačinu zvuka mikrofona.
 Uverite se da je mikrofon dobro
povezan na priključak MIC 1 ili MIC 2
na jedinici.
 Uverite se da je mikrofon uključen.
Čuju se jake smetnje ili šum.
 Udaljite sistem od izvora smetnji.
 Priključite sistem na drugu zidnu
utičnicu.
 Postavite filter šuma (kupuje se
zasebno) na kabl za napajanje
naizmeničnom strujom.
 Isključite okolnu električnu opremu.
 Možete da čujete buku od ventilatora
za hlađenje kada je sistem u režimu
mirovanja ili reprodukcije sa niskom
jačinom zvuka. To nije kvar.
Tajmer ne funkcioniše.
 Proverite postavku merača vremena
i podesite ispravno vreme (stranica 46).
 Otkažite merač vremena za
isključivanje (stranica 46).
Dodatne informacije
Kada proverite gorenavedene
stavke i otklonite eventualne
probleme, ponovo priključite kabl
za napajanje naizmeničnom
strujom i uključite sistem. Ako se
problem ponavlja, obratite se
najbližem Sony prodavcu.
Podešavanje sata ili tajmera je
poništeno.
 Kabl za napajanje naizmeničnom
strujom je iskopčan ili je došlo do
nestanka struje. Ponovo podesite sat
(stranica 17) i tajmer (stranica 46).
Daljinski upravljač ne radi.
 Uklonite prepreke između daljinskog
upravljača i jedinice.
 Približite daljinski upravljač jedinici.
 Usmerite daljinski upravljač ka
senzoru na jedinici.
49SR


Zamenite baterije (R03/veličina AAA).
Udaljite jedinicu od fluorescentnog
svetla.
Dolazi do mikrofonije.
 Smanjite jačinu zvuka.
 Udaljite mikrofon od sistema ili
promenite smer mikrofona.
Boje na TV ekranu se ne prikazuju
pravilno.
 Odmah isključite TV, a zatim ga
ponovo uključite nakon 15 do
30 minuta. Ako se boje i dalje
prikazuju nepravilno, udaljite
sistem od televizora.
Na displeju će se prikazati
„CHILD LOCK“ kada pritisnete
bilo koji taster na jedinici.
 Isključite funkciju blokade za decu
(stranica 47).
Funkcija Motion Gesture ne može da
se aktivira
 Pritiskajte GESTURE ON/OFF dok
na displeju ne zasvetli GESTURE
CONTROL.
 Uverite se da na sistemu nije
izabrana funkcija Child Lock
(stranica 47).
Funkcija Motion Gesture ne radi
pravilno.
 Približite ruku senzoru GESTURE
CONTROL (stranica 12) kada obavljate
pokrete prevlačenja.
 Pokrete prevlačenja obavljajte
manjom brzinom.
 Dodirujte zonu 1 ili zonu 2 da biste
izabrali pravilan režim pokreta
(stranica 12).
 Postavite filter šuma (kupuje se
zasebno) na kabl za napajanje
naizmeničnom strujom.
 Isključite okolnu električnu opremu.
50SR
Disk plejer
Ležište za disk se ne otvara i na
displeju se prikazuje „LOCKED“.
 Obratite se najbližem Sony prodavcu
ili lokalnom ovlašćenom Sony
servisu.
Ležište za disk se ne zatvara.
Pravilno postavite disk.

Nije moguće izbaciti disk.
Ne možete da izbacite disk tokom
CD-USB sinhronizacije prenosa ili
REC1 prenosa. Pritisnite  da biste
prekinuli prenos, a zatim pritisnite 
na jedinici da biste izbacili disk.
 Obratite se najbližem Sony prodavcu.

Reprodukcija se ne pokreće.
Očistite disk (stranica 57).
Ponovo umetnite disk.
Umetnite disk koji ovaj sistem može
da reprodukuje (stranica 7).
 Izvadite disk i obrišite vlagu sa njega,
a zatim ostavite sistem uključen
nekoliko sati dok vlaga ne ispari.
 Šifra regiona na DVD VIDEO disku ne
odgovara onoj u sistemu.



Zvuk je isprekidan.
Očistite disk (stranica 57).
Ponovo umetnite disk.
Premestite jedinicu na mesto gde
nema vibracija (npr. na stabilno
postolje).



Reprodukcija ne počinje od prve
numere.
 Podesite režim reprodukcije na
Normal Play (stranica 22).
 Izabrali ste funkciju Resume Play.
Pritisnite  dvaput. Zatim pritisnite
 da biste pokrenuli reprodukciju.
Ne možete da obavite neke funkcije
kao što su Stop, Lock Search, Slowmotion Play, Repeat Play, Shuffle
Play ili Program Play.
 U zavisnosti od diska, možda nećete
moći da obavite neke od navedenih
radnji. Pogledajte uputstvo za
upotrebu koje ste dobili uz disk.
Nije moguća reprodukcija DATA CD/
DATA DVD (MP3, JPEG ili Xvid).
 Podaci nisu uskladišteni
u podržanom formatu.
 Uverite se da ste pre reprodukcije
izabrali pravilan Media Mode.
Naziv fascikle, naziv numere, naziv
datoteke i znakovi u ID3 oznaci se ne
prikazuju pravilno.
 Verzija ID3 oznake nije verzija 1
(1.0/1.1) ili verzija 2 (2.2/2.3).
 Ovaj sistem može da prikaže sledeće
kodove znakova:
 Velika slova (A do Z)
 Brojeve (0 do 9)
 Simbole (< > * +, [ ] \ _)
Ostali znakovi se prikazuju kao „_“.
USB uređaj
Prenos je završen sa greškom.
 Koristite nepodržani USB uređaj.
Pogledajte na veb-sajtu informacije
o kompatibilnim USB uređajima
(stranica 9).
 USB uređaj nije pravilno formatiran.
Pogledajte uputstvo za upotrebu
USB uređaja da biste saznali kako da
ga formatirate.
Isključite sistem i uklonite USB
uređaj. Ako USB uređaj ima dugme za
napajanje, isključite USB uređaj,
a zatim ga ponovo uključite nakon
što ga uklonite iz sistema. Zatim
ponovo obavite prenos.
 Ako prenos i brisanje sadržaja
ponavljate više puta, struktura
datoteka na USB uređaju će postati
fragmentirana. Pogledajte uputstvo
za upotrebu USB uređaja da biste
saznali kako da otklonite ovaj
problem.
 Tokom prenosa, USB uređaj je
iskopčan ili mu je isključeno napajanje.
Izbrišite delimično prenetu datoteku
i ponovo obavite prenos. Ako problem
nakon ovoga nije otklonjen, USB
uređaj je možda pokvaren. Pogledajte
uputstvo za upotrebu USB uređaja
da biste saznali kako da otklonite
ovaj problem.
Audio datoteke ili fascikle na USB
uređaju nije moguće izbrisati.
 Proverite da li je USB uređaj zaštićen
od upisivanja.
 Tokom brisanja, USB uređaj je
iskopčan ili mu je isključeno
napajanje. Izbrišite delimično
izbrisanu datoteku. Ako problem
nakon ovoga nije otklonjen,
USB uređaj je možda pokvaren.
Pogledajte uputstvo za upotrebu
USB uređaja da biste saznali kako
da otklonite ovaj problem.
Nema zvuka.
 USB uređaj nije pravilno povezan.
Isključite sistem i ponovo povežite
USB uređaj, a zatim uključite sistem
i proverite da li se na displeju
prikazuje „USB 1“ ili „USB 2“.
Dodatne informacije
Zvuk gubi stereo efekat kada
reprodukujete AUDIO CD, VIDEO CD,
audio datoteku, video datoteku ili
DVD VIDEO.
 Iskopčajte sve mikrofone. „
“
nestaje sa displeja.
 Uverite se da je sistem dobro
priključen.

Čuje se šum, zvuk je isprekidan
ili izobličen.
 Koristite nepodržani USB uređaj.
Pogledajte na veb-sajtu informacije
o kompatibilnim USB uređajima
(stranica 9).
51SR



Isključite sistem i ponovo povežite
USB uređaj, a zatim uključite sistem.
Muzički podaci sadrže šum ili je zvuk
izobličen. Do pojave šuma je možda
došlo prilikom prenosa datoteka.
Izbrišite datoteku i ponovo je
prenesite.
Korišćena je mala brzina protoka
bitova prilikom kodiranja audio
datoteka. Prenesite audio datoteke
sa većom brzinom protoka bitova na
USB uređaj.
„READING“ se prikazuje duže
vremena ili pokretanje reprodukcije
traje dugo.
 Čitanje može da potraje duže
u sledećim slučajevima.
 Na USB uređaju ima mnogo fascikli
ili datoteka (stranica 9).
 Struktura datoteka je veoma
složena.
 Memorija je velikog kapaciteta.
 Unutrašnja memorija je
fragmentirana.
Na displeju će se prikazati „NO FILE“.
Sistem je ušao u režim za ažuriranje
softvera, sva dugmad (osim ) su
deaktivirana. Pritisnite  na jedinici
da biste prekinuli ažuriranje softvera.

Na displeju će se prikazati „OVER
CURRENT“.
 Detektovan je problem sa nivoom
električne struje na ulazu (USB) 1 ili
ulazu (USB) 2. Isključite sistem
i uklonite USB uređaj iz ulaza. Uverite
se da ne postoji problem sa USB
uređajem. Ako se na displeju i dalje
prikazuje ista poruka, kontaktirajte
najbližeg Sony prodavca.
Prikaz na displeju je pun grešaka.
 Podaci uskladišteni na USB uređaju
su možda oštećeni, ponovo obavite
prenos.
 Ovaj sistem može da prikaže sledeće
kodove znakova:
 Velika slova (A do Z)
 Brojevi (0 do 9)
 Simbole (< > * +, [ ] \ _)
Ostali znakovi se prikazuju kao „_“.
USB uređaj nije prepoznat.
Isključite sistem i ponovo povežite
USB uređaj, a zatim uključite sistem.
 Pogledajte na veb-sajtu informacije
o kompatibilnim USB uređajima
(stranica 9).
 USB uređaj ne radi pravilno.
Pogledajte uputstvo za upotrebu
USB uređaja da biste saznali kako
da otklonite ovaj problem.

Reprodukcija se ne pokreće.
Isključite sistem i ponovo povežite
USB uređaj, a zatim uključite sistem.
 Pogledajte na veb-sajtu informacije
o kompatibilnim USB uređajima
(stranica 9).

Reprodukcija ne počinje od prve
datoteke.
 Podesite režim reprodukcije na
Normal Play (stranica 22).
Nije moguća reprodukcija datoteka.
Uverite se da ste pre reprodukcije
izabrali pravilan Media Mode.
 Nisu podržani USB uređaji formatirani
sa drugačijim sistemom datoteka od
FAT16 ili FAT32.*
 Ako koristite USB uređaj koji je
podeljen na particije, moguće je
reprodukovati samo audio datoteke
na prvoj particiji.

* Ovaj sistem podržava FAT16 i FAT32, ali
neki USB uređaji možda ne podržavaju
ova dva FAT sistema datoteka.
Detaljnije informacije potražite
u uputstvu za upotrebu svakog USB
uređaja ili kontaktirajte proizvođača.
52SR
Slika
Nema slike.
 Proverite da li je sistem dobro
povezan.
 Ako je video kabl oštećen, zamenite
ga novim.
 Uverite se da ste jedinicu povezali na
priključak video ulaza na TV-u
(stranica 15).
 Uverite se da ste uključili TV i da
njime pravilno rukujete.
 Obavezno izaberite video ulaz na
TV-u tako da možete da vidite slike
sa sistema.
 (Osim za modele za Južnu Ameriku,
Evropu i Rusiju) Uverite se da ste
pravilno podesili sistem boja,
u skladu sa sistemom boja na TV-u.
Ne možete da promenite odnos
širine i visine na povezanom TV-u.
 Odnos širine i visine na DVD VIDEO
disku i u video datoteci je fiksan.
 U zavisnosti od TV-a, možda nećete
moći da promenite odnos širine
i visine.
Nije moguće promeniti jezik titlova.
 Na DVD VIDEO disku koji se reprodukuje
nisu snimljeni titlovi na više jezika.
 DVD VIDEO ne dozvoljava promenu
titlova.
Nije moguće isključiti titlove.
 DVD VIDEO ne dozvoljava
isključivanje titlova.
Nije moguće promeniti uglove.
 Na DVD VIDEO disku koji se reprodukuje
nije snimljeno više uglova.
 DVD VIDEO ne dozvoljava promenu
uglova.
Tjuner
Čuju se jake smetnje ili šum ili prijem
stanica nije moguć.
 Pravilno povežite antenu.
 Promenite lokaciju i smer antene radi
boljeg prijema.
 Isključite okolnu električnu opremu.
BLUETOOTH uređaj
Nije moguće obaviti uparivanje.
 Približite BLUETOOTH uređaj sistemu.
 Uparivanje možda neće biti moguće
ako se blizu sistema nalaze drugi
BLUETOOTH uređaji. U tom slučaju,
isključite druge BLUETOOTH uređaje.
 Uverite se da ste pravilno uneli šifru
na BLUETOOTH uređaju.
Dodatne informacije
Pojavljuju se smetnje u slici.
 Očistite disk (stranica 57).
 Ako izlazni video signal sa sistema
dolazi do TV-a preko videorekordera, na kvalitet slike može da
utiče signal za zaštitu od kopiranja
koji se primenjuje na nekim DVD
VIDEO programima.
 (Osim za modele za Južnu Ameriku,
Evropu i Rusiju) Kada reprodukujete
VIDEO CD snimljen u sistemu boja
različitom od onog koji ste podesili
na sistemu, slika može da bude
izobličena (stranice 17, 27).
 (Osim za modele za Južnu Ameriku,
Evropu i Rusiju) Podesite sistem
boja tako da odgovara TV-u
(stranice 17, 27).
Nije moguće promeniti jezik zvučnog
zapisa.
 Na DVD VIDEO disku koji se
reprodukuje nisu snimljeni zvučni
zapisi na više jezika.
 DVD VIDEO ne dozvoljava promenu
jezika zvučnog zapisa.
53SR
BLUETOOTH uređaj ne može da
detektuje jedinicu ili se na displeju
pojavljuje „BT OFF“.
 Podesite BLUETOOTH signal na
„BT ON“ (stranica 39).
Povezivanje nije moguće.
 BLUETOOTH uređaj koji ste pokušali
da povežete ne podržava A2DP profil
i ne može da se poveže sa sistemom.
 Omogućite funkciju BLUETOOTH
na BLUETOOTH uređaju.
 Uspostavite vezu sa BLUETOOTH
uređaja.
 Informacije za registraciju prilikom
uparivanja su izbrisane. Ponovo
obavite uparivanje.
 Izbrišite informacije o registraciji
uparivanja sa BLUETOOTH uređaja
(stranica 37) i ponovo izvedite
postupak uparivanja (stranica 35).
Zvuk je isprekidan ili osciluje ili je
veza prekinuta.
 Sistem i BLUETOOTH uređaj su
previše udaljeni jedan od drugog.
 Ako između sistema i BLUETOOTH
uređaja postoje prepreke, uklonite
ih ili ih zaobiđite.
 Ako se u blizini nalazi oprema koja
emituje elektromagnetno zračenje,
kao što su uređaj sa funkcijom za
bežični LAN, drugi BLUETOOTH
uređaj ili mikrotalasna rerna,
pomerite ih na drugo mesto.
Zvuk sa BLUETOOTH uređaja se ne
čuje na sistemu.
 Najpre povećajte jačinu zvuka na
BLUETOOTH uređaju, a zatim
prilagodite jačinu zvuka koristeći
 +/–.
Čuje se jako zujanje, šum ili je zvuk
izobličen.
 Ako između sistema i BLUETOOTH
uređaja postoje prepreke, uklonite ih
ili ih zaobiđite.
 Ako se u blizini nalazi oprema koja
emituje elektromagnetno zračenje,
kao što su uređaj sa funkcijom za
bežični LAN, drugi BLUETOOTH
54SR

uređaj ili mikrotalasna rerna,
pomerite ih na drugo mesto.
Smanjite jačinu zvuka na povezanom
BLUETOOTH uređaju.
Sistem ne emituje zvuk iz funkcije
„Voice Playback“ u aplikaciji
„Fiestable“.
 Aktivirana je ugrađena demonstracija
zvuka, pritisnite  da zaustavite
demonstraciju. Zatim ponovo
obavite reprodukciju.
Party Chain
Funkcija Party Chain ne može da se
aktivira.
 Proverite veze (stranica 42).
 Uverite se da su audio kablovi
pravilno povezani.
Na displeju treperi „PARTY CHAIN“.
Ne možete da izaberete funkciju
AUDIO IN 1 ako napravite vezu 
(stranica 42) tokom rada funkcije
Party Chain. Koristite dugmad na
jedinici da biste izabrali drugu
funkciju (stranica 43).
 Pritisnite PARTY CHAIN na jedinici.
 Restartujte sistem.

Funkcija Party Chain ne radi pravilno.
Isključite sistem. Zatim uključite
sistem i aktivirajte funkciju
Party Chain.

Vraćanje sistema na fabrička
podešavanja
Ako sistem i dalje ne funkcioniše
pravilno, vratite ga na podrazumevana
fabrička podešavanja.
Koristite dugmad na jedinici da obavite
ovu radnju.
1
Iskopčajte kabl za napajanje
naizmeničnom strujom, a zatim ga
ponovo priključite.
2
3
Pritisnite  da uključite sistem.
Držite pritisnutu dugmad ENTER
i TUNING +/ oko 3 sekunde.
Na displeju će se prikazati „RESET“.
Sva podešavanja koja je
konfigurisao korisnik, kao što su
memorisane radio-stanice,
tajmer i sat biće vraćena na
podrazumevana fabrička
podešavanja.
Prva tri znaka
servisnog broja
Uzrok i radnja za
otklanjanje problema
E XX
(XX je broj)
Radi sprečavanja kvara,
sistem je pokrenuo
funkciju za
samodijagnozu.
 Kontaktirajte najbližeg
Sony prodavca ili
lokalni ovlašćeni Sony
servis i navedite
servisni broj od
5-znakova.
Primer: E 61 10
Vraćanje SETUP postavki na
podrazumevane vrednosti.
SETUP postavke možete da vratite na
podrazumevana podešavanja (osim
postavke PARENTAL CONTROL).
1
2
Pritisnite SETUP.
3
Pritiskajte / da biste izabrali
[RESET], a zatim pritisnite
.
4
Pritiskajte / da biste izabrali
[YES], a zatim pritisnite
.
Potrebno je nekoliko sekundi da se
postupak dovrši. Ne pritiskajte 
kada vraćate sistem na
podrazumevana podešavanja.
Pritiskajte / da biste izabrali
[SYSTEM SETUP], a zatim
pritisnite
.
Funkcija za samodijagnozu
Kada se aktivira funkcija za
samodijagnozu radi sprečavanja kvara
sistema, na TV ekranu ili displeju će se
prikazati servisni broj od 5 znakova koji
se sastoji od jednog slova i četiri broja
(npr. C 13 50). U tom slučaju proverite
sledeću tabelu.
Prva tri znaka
servisnog broja
C 13
Uzrok i radnja za
otklanjanje problema
Ovaj disk je prljav.
 Očistite disk mekom
tkaninom (stranica 57).
C 31
Disk nije pravilno
umetnut.
 Restartujte sistem,
a zatim ponovo
umetnite disk pravilno.
Tokom rada sistema na displeju
može da se prikaže ili treperi jedna
od sledećih poruka.
CANNOT PLAY
 Umetnut je disk koji nije moguće
reprodukovati.
 Umetnut je DVD VIDEO čija šifra
regiona nije podržana.
DATA ERROR
 Datoteka nije u skladu sa zahtevanim
formatom.
 Oznake tipa datoteke se ne
podudaraju sa formatom datoteke.
DEVICE ERROR
USB uređaj nije mogao da bude
prepoznat ili je povezan nepoznat
uređaj.
DEVICE FULL
Memorija USB uređaja je puna.
Dodatne informacije
Kada se na TV ekranu ili na
displeju prikažu slova/brojevi
Poruke
ERASE ERROR
Brisanje audio datoteka ili fascikli na
USB uređaju nije uspelo.
FATAL ERROR
USB uređaj je uklonjen tokom prenosa
ili brisanja sadržaja i možda je oštećen.
55SR
FOLDER FULL
Prenos na USB uređaj nije moguć jer je
dostignut maksimalan broj fascikli.
OVER CURRENT
Otkrivena je prekomerna struja iz
(USB) ulaza.
FULL
Pokušali ste da programirate više od
25 koraka.
PROTECT
USB uređaj je zaštićen od upisivanja.
GUEST
Sistem postaje Party Guest kada je
funkcija Party Chain aktivirana.
PUSH STOP
Pokušali ste da obavite radnju koju je
moguće obaviti samo kada je
reprodukcija zaustavljena.
HOST
Sistem postaje Party Host kada je
funkcija Party Chain aktivirana.
READING
Sistem čita informacije sa diska ili USB
uređaja. Neke radnje nisu dostupne.
NoDEVICE
Nije povezan nijedan USB uređaj.
REC ERROR
Prenos nije počeo, prekinut je ili ga nije
moguće obaviti.
NoMemory
U USB uređaj nije umetnut memorijski
medijum koji je izabran za reprodukciju
ili prenos.
NO DISC
Nema diska na ležištu za disk.
NO MUSIC
Ne postoje MP3/WMA/AAC podaci
u MUSIC režimu reprodukcije.
NO PHOTO
Ne postoje JPEG podaci u PHOTO
režimu reprodukcije.
NO STEP
Svi programirani koraci su izbrisani.
NO SUPPORT
Povezan je nepodržani USB uređaj ili je
USB uređaj povezan kroz USB čvorište.
NO VIDEO
Ne postoje MPEG4/Xvid podaci
u VIDEO režimu reprodukcije.
NOT USE
Pokušali ste da obavite određenu
radnju u uslovima kada je njeno
obavljanje zabranjeno.
56SR
TIME NG
Vreme za uključivanje i isključivanje
tajmera reprodukcije ili tajmera
snimanja je isto.
TRACK FULL
Prenos na USB uređaj nije moguć jer je
dostignut maksimalan broj datoteka.
Mere opreza
Kada prenosite jedinicu
Postupite na sledeći način da biste
zaštitili mehanizam diska.
Koristite dugmad na jedinici da obavite
ovu radnju.
1
2
Pritisnite  da uključite sistem.
3
Uklonite disk.
Pritisnite  da biste otvorili i zatvorili
ležište za disk.
Sačekajte dok se na displeju ne
prikaže „NO DISC“.
4
Iskopčajte kabl za napajanje
naizmeničnom strujom.
Pritisnite FUNCTION, zatim okrenite
kružno dugme MULTI CONTROL
da biste izabrali „DVD/CD“, a zatim
pritisnite ENTER.
Napomene o diskovima
O zagrevanju
 Pre reprodukcije, očistite disk krpom
 Zagrevanje jedinice tokom rada je
za čišćenje od centra ka ivici.
 Ne čistite diskove rastvaračima poput
benzina, razređivača ili komercijalno
dostupnih sredstava za čišćenje ili
anti-statičkim sprejevima za
gramofonske ploče.
 Ne izlažite diskove direktnom sunčevom
svetlu ili izvorima toplote poput otvora
za dovod toplog vazduha niti ih
ostavljajte u automobilu koji je parkiran
na direktnom sunčevom svetlu.
O bezbednosti
 Iskopčajte kabl za napajanje
naizmeničnom strujom iz zidne utičnice
ako uređaj ne planirate da koristite duže
vreme. Kada iskopčavate kabl, uvek
ga držite za utikač. Nikad ne vucite
sam kabl.
 Ako u sistem dospe bilo kakav predmet
ili tečnost, isključite ga sa mrežnog
napajanja i odnesite ga na proveru
u ovlašćeni servis pre nastavka
upotrebe.
 Kabl za napajanje naizmeničnom
strujom morate da zamenite samo kod
ovlašćenog servisera.
O postavljanju
 Ne postavljajte sistem u nagnuti položaj
korišćena duže vremena sa jako
pojačanim zvukom jer kućište može
biti vrelo.
 Ne blokirajte ventilacione otvore.
O sistemu zvučnika
Ugrađeni sistem zvučnika nije magnetno
oklopljen, pa slika na obližnjim TV
prijemnicima može da postane magnetno
izobličena. U tom slučaju isključite TV,
sačekajte 15 do 30 minuta, a zatim ga
ponovo uključite. Ako nema poboljšanja,
postavite sistem dalje od TV-a.
VAŽNA NAPOMENA
Pažnja: Ako se statična slika ili meni
sistema prikazuju na TV-u preko
sistema u dužem vremenskom
periodu, rizikujete trajno oštećenje
ekrana TV ekrana. Posebno su osetljivi
projekcioni televizori.
Čišćenje kućišta
Čistite sistem mekanom krpom nakvašenom
u rastvoru blagog deterdženta.
Ne koristite abrazivne materijale, prašak
za ribanje ili rastvarače poput razređivača,
benzina ili alkohola.
O BLUETOOTH komunikaciji
 BLUETOOTH uređaje bi trebalo da
koristite na udaljenosti do 10 metara
i između njih ne bi trebalo da se nalaze
prepreke. Opseg efikasne komunikacije
može da postane kraći pod sledećim
uslovima.
 Kada se između uređaja koji su
povezani BLUETOOTH vezom nalazi
osoba, metalni objekat, zid ili neka
druga prepreka.
 Kada se nalazite na lokaciji na kojoj
se koristi bežični LAN.
 Ako se uređaj nalazi blizu uključene
mikrotalasne rerne.
 Ako se nalazite na lokaciji na kojoj
se stvara emisija elektromagnetnih
talasa.
Dodatne informacije
ili na lokacije koje su izuzetno tople,
hladne, prašnjave, prljave ili vlažne,
nedostaje mu odgovarajuća ventilacija
ili je izložen vibraciji, direktnom
sunčevom svetlu ili sjajnom svetlu.
 Budite pažljivi prilikom postavljanja
sistema na posebno tretirane površine
(npr. voskovane, lakirane, polirane), jer
može doći do pojave mrlja ili gubitka
boje.
 Ako sistem naglo unesete iz hladnog
u toplo okruženje ili ga postavite
u prostoriju sa velikom vlažnošću, može
doći do pojave kondenzacije na sočivu
unutar jedinice što može izazvati kvar
sistema. U tom slučaju izvadite disk
i ostavite sistem uključenim oko
jednog sata dok vlaga ne ispari.
normalno i ne treba da vas brine.
 Ne dodirujte kućište ako je jedinica
57SR
58SR
 BLUETOOTH uređaji i oprema za bežični
 BLUETOOTH uređaji koji su povezani sa
LAN (IEEE 802.11b/g) koriste isti
frekventni pojas (2,4 GHz). Kada
BLUETOOTH uređaj koristite blizu
uređaja sa funkcijom za bežični LAN,
može doći do elektromagnetnih
smetnji. To može da dovede do manje
brzine prenosa podataka, smetnji ili
nemogućnosti povezivanja. Ako se to
desi, isprobajte sledeća rešenja:
 Koristite ovaj sistem na udaljenosti
od najmanje 10 metara od opreme
za bežični LAN.
 Isključite napajanje na opremi sa
funkcijom za bežični LAN kada
BLUETOOTH uređaj koristite u opsegu
od 10 metara.
 Koristite ovaj sistem i BLUETOOTH
uređaj što bliže jedno drugom.
 Radio talasi koje emituje ovaj sistem
mogu da dovedu do smetnji u radu
nekih medicinskih uređaja. Budući da
ove smetnje mogu da dovedu do kvara,
uvek isključite napajanje ovog sistema
i BLUETOOTH uređaja na sledećim
lokacijama:
 U bolnici, vozu, avionu, benzinskoj
pumpi i bilo kom mestu na kojem su
prisutni zapaljivi gasovi.
 Blizu automatskih vrata ili požarnih
alarma.
 Ovaj sistem podržava bezbednosne
funkcije koje su u skladu sa BLUETOOTH
specifikacijom kako bi se obezbedila
sigurna veza prilikom komunikacije
pomoću tehnologije BLUETOOTH.
Međutim, ove bezbednosne funkcije
možda neće biti dovoljne u zavisnosti od
podešavanja, sadržaja i drugih faktora,
pa uvek budite na oprezu kada obavljate
komunikaciju pomoću tehnologije
BLUETOOTH.
 Sony ne odgovara u slučaju štete ili
drugog gubitka koji je nastao usled
otkrivenih informacija u toku
komunikacije korišćenjem tehnologije
BLUETOOTH.
 Ne garantujemo BLUETOOTH
komunikaciju sa svim BLUETOOTH
uređajima koji imaju isti profil kao
ovaj sistem.
ovim sistemom moraju da ispunjavaju
BLUETOOTH specifikaciju organizacije
Bluetooth SIG, Inc. i moraju da budu
sertifikovani. Međutim, čak i ako uređaj
ispunjava BLUETOOTH specifikaciju,
u nekim slučajevima karakteristike ili
specifikacije BLUETOOTH uređaja mogu
da onemogućavaju povezivanje ili dovedu
do drugačijeg načina kontrole, prikaza ili
rada od onog koji je predviđen.
 Može da dođe do pojave šuma ili zvuk
može da bude isprekidan u zavisnosti od
BLUETOOTH uređaja koji je povezan sa
sistemom, okruženja u kojem se odvija
komunikacija ili uslova u okruženju.
Specifikacije
Odeljak pojačala
Sledeće vrednosti su merene na:
AC 120 V – 240 V, 50/60 Hz
Izlazna snaga (nominalna)
Levi/desni kanal: 400 W + 400 W
(po kanalu na 8 oma, 1 kHz, 1% THD)
RMS izlazna snaga (referentna)
Levi/desni kanal: 720 W + 720 W
(po kanalu na 4 oma, 1 kHz)
Odeljak zvučnika
Sistem zvučnika:
Visokotonac + zvučnik za srednje
tonove + niskotonac
Visokotonac levi/desni: 40 mm, konusni
Srednji levi/desni: 120 mm, konusni
Niskotonac: 250 mm, konusni
Ulazi
AUDIO IN 1/PARTY CHAIN IN L/R
Napon 2 V, impedansa 47 kilooma
AUDIO IN 2 L/R
Napon 2 V, impedansa 47 kilooma
MIC 1, MIC 2
Osetljivost 1 mV, impedansa
10 kilooma
(USB) 1, (USB) 2 ulaz:
Tip A
Izlazi
Odeljak disk plejera
AUDIO OUT/PARTY CHAIN OUT L/R
Napon 2 V, impedansa 1 kiloom
VIDEO OUT
Maks. nivo izlazne snage 1 Vp-p,
nesimetrični, negativna
sinhronizacija, impedansa
opterećenja 75 oma
Sistem
Kompakt disk i digitalni audio
i video sistem
Svojstva laserske diode
Trajanje emisije: kontinuirano
Snaga lasera*: manje od 44,6 W
* Ova snaga je izmerena na
udaljenosti od 200 mm od
površine sočiva na glavi lasera
sa otvorom promera 7 mm.
Frekventni odziv
20 Hz – 20 kHz
Format sistema boja za video
NTSC i PAL
USB odeljak
Podržana brzina protoka bitova
WMA: 48 kbps – 192 kbps, VBR, CBR
AAC: 48 kbps – 320 kbps, VBR, CBR
Frekvencije uzorkovanja
WMA: 44,1 kHz
AAC: 44,1 kHz
Podržani USB uređaj
Klasa uređaja za masovno
skladištenje
Maksimalna struja
1A
Odeljak za disk/USB
FM stereo, FM superheterodinski tjuner
Antena
FM žičana antena
Opseg podešavanja
87,5 MHz–108,0 MHz (u koracima
od 50 kHz)
Odeljak za BLUETOOTH
Sistem za komunikaciju
BLUETOOTH Standard verzija 3.0
Izlaz
BLUETOOTH Standard, klasa
napajanja 2
Maksimalni opseg komunikacije
Optička vidljivost od približno 10 m1)
Frekventni pojas
Pojas od 2,4 GHz (2,4000 GHz –
2,4835 GHz)
Metod modulacije
FHSS (Freq Hopping Spread
Spectrum)
Kompatibilni BLUETOOTH profili2):
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control
Profile)
SPP (Serial Port Profile)
Podržani kodeci
SBC (Sub Band Codec)
AAC (Advanced Audio Coding)
Dodatne informacije
Podržana brzina protoka bitova
MPEG1 Layer-3:
32 kbps–320 kbps, VBR
Frekvencije uzorkovanja
MPEG1 Layer-3:
32 kHz/44,1 kHz/48 kHz
Xvid
Video kodek: Xvid
Brzina protoka bitova: 4,854 Mbps
(MAX)
Rezolucija/brzina kadrova:
720 × 480, 30 fps
720 × 576, 25 fps
Audio kodek: MP3
MPEG4
Format datoteke: MP4 format
datoteke
Video kodek:
MPEG4 jednostavan profil
(AVC nije kompatibilan.)
Brzina protoka bitova: 4 Mbps
Rezolucija/brzina kadrova:
720 × 576, 30 fps
Audio kodek: AAC-LC
(HE-AAC nije kompatibilan.)
DRM: Nije kompatibilan
Odeljak tjunera
59SR
1)
Stvarni opseg će se razlikovati
u zavisnosti od faktora kao što su
prepreke između uređaja, magnetnog
polja oko mikrotalasne rerne, statičkog
elektriciteta, osetljivosti prijema,
performansi antene, operativnog
sistema, softverske aplikacije itd.
2) BLUETOOTH standardni profili ukazuju
na svrhu BLUETOOTH komunikacije
između uređaja.
Opšte
Zahtevi za napajanje
AC 120 V – 240 V, 50/60 Hz
Potrošnja energije
220 W
Potrošnja energije (u režimu za uštedu
energije)
0,5 W (kada je „BT STBY“ podešeno
na „OFF“)
4 W (kada je „BT STBY“ podešeno
na „ON“)
Dimenzije (š/v/d) (približno)
340 mm × 924 mm × 320 mm
Masa (približno)
19 kg
Dizajn i specifikacije su podložni
promenama bez najave.
60SR
Lista sa šiframa jezika
Nazivi jezika su u skladu sa standardom ISO 639:1988 (E/F).
Šifra Jezik
Šifra Jezik
Šifra Jezik
1027
Afar
1186
Scots Gaelic
1350
Malayalam
Šifra Jezik
1513
Siswati
1028
Abkhazian
1194
Galician
1352
Mongolian
1514
Sesotho
1032
Afrikaans
1196
Guarani
1353
Moldavian
1515
Sundanese
1039
Amharic
1203
Gujarati
1356
Marathi
1516
Swedish
1044
Arabic
1209
Hausa
1357
Malay
1517
Swahili
1045
Assamese
1217
Hindi
1358
Maltese
1521
Tamil
1051
Aymara
1226
Croatian
1363
Burmese
1525
Telugu
1052
Azerbaijani
1229
Hungarian
1365
Nauru
1527
Tajik
1053
Bashkir
1233
Armenian
1369
Nepali
1528
Thai
1057
Byelorussian
1235
Interlingua
1376
Dutch
1529
Tigrinya
1059
Bulgarian
1239
Interlingue
1379
Norwegian
1531
Turkmen
1060
Bihari
1245
Inupiak
1393
Occitan
1532
Tagalog
1061
Bislama
1248
Indonesian
1403
(Afan) Oromo
1534
Setswana
1066
Bengali; Bangla
1253
Icelandic
1408
Oriya
1535
Tonga
1067
Tibetan
1254
Italian
1417
Punjabi
1538
Turkish
1070
Breton
1257
Hebrew
1428
Polish
1539
Tsonga
1079
Catalan
1261
Japanese
1435
Pashto; Pushto
1540
Tatar
1093
Corsican
1269
Yiddish
1436
Portuguese
1543
Twi
1097
Czech
1283
Javanese
1463
Quechua
1557
Ukrainian
Welsh
1287
Georgian
1481
Rhaeto-Romance 1564
1105
Danish
1297
Kazakh
1482
Kirundi
1572
Urdu
Uzbek
1109
German
1298
Greenlandic
1483
Romanian
1581
Vietnamese
1130
Bhutani
1299
Cambodian
1489
Russian
1587
Volapük
1142
Greek
1300
Kannada
1491
Kinyarwanda
1613
Wolof
1144
English
1301
Korean
1495
Sanskrit
1632
Xhosa
1145
Esperanto
1305
Kashmiri
1498
Sindhi
1665
Yoruba
1149
Spanish
1307
Kurdish
1501
Sangho
1684
Chinese
1150
Estonian
1311
Kirghiz
1502
Serbo-Croatian
1697
Zulu
1151
Basque
1313
Latin
1503
Singhalese
1703
Nije određeno
1157
Persian
1326
Lingala
1505
Slovak
1165
Finnish
1327
Laothian
1506
Slovenian
1166
Fiji
1332
Lithuanian
1507
Samoan
1171
Faroese
1334
Latvian; Lettish
1508
Shona
1174
French
1345
Malagasy
1509
Somali
1181
Frisian
1347
Maori
1511
Albanian
1183
Irish
1349
Macedonian
1512
Serbian
Dodatne informacije
1103
61SR
Lista šifri područja za roditeljski nadzor
62SR
Šifra Područje
Šifra Područje
Šifra Područje
Šifra Područje
2044
Argentina
2174
Francuska
2363
Malezija
2149
Španija
2047
Australija
2376
Holandija
2362
Meksiko
2086
Švajcarska
2046
Austrija
2248
Indija
2109
Nemačka
2499
Švedska
2057
Belgija
2238
Indonezija
2379
Norveška
2528
Tajland
2070
Brazil
2254
Italija
2390
Novi Zeland
2184
Ujedinjeno
Kraljevstvo
2090
Čile
2276
Japan
2427
Pakistan
2115
Danska
2079
Kanada
2436
Portugalija
2424
Filipini
2092
Kina
2489
Rusija
2165
Finska
2304
Koreja
2501
Singapur
Indeks
A
M
S
A/V SYNC 28
AAC datoteka 7
AUDIO 27
AUDIO DRC 28
AUDIO SETUP 28
Ažuriranje 48
MEDIA MODE 18
MEGA BASS 40
Memorisana stanica 35
Meni sa podešavanjima 26
MENU 27
MP3 datoteka 7
MPEG4 datoteka 7
MULTI-DISC
RESUME 22, 29
Sat 17
SCREEN SAVER 29
Shuffle Play 23
SUBTITLE 21, 27
SYSTEM SETUP 29
BACKGROUND 29
BASS CUT 40
Baterije 16
BLACK LEVEL 28
Blokada za decu 47
BLUETOOTH 35
N
NFC 12, 37
NFC Easy Connect 38
Normal Play 22
Š
Jezik/zvuk 21
T
Tajmer 46
TRACK SELECTION 28
TV TYPE 27
U
C
O
COLOR SYSTEM 17, 27
OSD 27
D
P
Daljinski upravljač 13
DATA CD 7
DATA DVD 7
Demonstracija 17
Disk snimljen
u više sesija 8
DJ EFFECT 41
DOWNMIX 29
DVD VIDEO 7
JPEG datoteka 7
PARENTAL
CONTROL 25, 29
Party Chain 42
Party Light 45
PAUSE MODE 28
PHOTO EFFECT 28
PHOTO INTERVAL 28
Podržani diskovi/
datoteke 7
Prikaz slajdova 19
Prikazivanje
informacija 25
Displej 26
TV ekran 25
Program Play 23
K
Q
Xvid datoteka 7
Karaoke 44
Key Control 45
SCORE MODE 28, 45
VOCAL FADER 44
QUICK podešavanje 16
Z
R
Zvučni efekat 40
F
FM MODE 34
J
L
LANGUAGE SETUP 27
Lista sa šiframa jezika 61
Uglovi 21
USB memorija 19
USB prenos 30
Analogni prenos 32
Brisanje 33
Brzina protoka
bitova 30
REC1 prenos 30, 32
Sinhronizovani
prenos 30, 32
USB uređaji 9, 18, 31
Dodatne informacije
B
V
VIDEO SETUP 27
W
WMA datoteka 7
X
Repeat Play 24
Reprodukcija sa
PBC uređaja 22
RESET 29, 54
Režim za uštedu
energije 17
63SR
©2015 Sony Corporation
4-564-681-13(1) (SR)
Download PDF

advertising