4-467-785-11(1) (SR)
Kućni audio sistem
Uputstvo za upotrebu
Početni koraci
Disk
Tjuner
iPod/iPhone
USB uređaj
Ostale radnje
Dodatne informacije
MHC-EC619iP
UPOZORENJE
Da biste umanjili rizik od požara ili
strujnog udara, ne izlažite uređaj
kiši ili vlazi.
Da biste umanjili rizik od požara, ne
prekrivajte ventilacioni otvor uređaja
novinama, stolnjacima, zavesama itd.
Ne izlažite uređaj izvorima otvorenog
plamena (kao što su upaljene sveće).
Da biste smanjili rizik od požara ili
strujnog udara, ne izlažite uređaj
kapljicama vode ili prskanju i ne
postavljajte na njega predmete koji
sadrže tečnost, na primer vaze.
Ne postavljajte uređaj u uski prostor
poput police za knjige ili ugradnog
ormarića.
Budući da se mrežno napajanje jedinice
prekida izvlačenjem glavnog utikača,
priključite jedinicu na lako dostupnu
utičnicu za napajanje naizmeničnom
strujom. Ako primetite nepravilnosti
u radu jedinice, odmah izvucite
glavni utikač iz utičnice za napajanje
naizmeničnom strujom.
Ne izlažite baterije ili uređaj u koji
su umetnute baterije visokim
temperaturama, na primer sunčevom
svetlu i vatri.
Jedinica dobija mrežno napajanje
sve dok je priključena na utičnicu
za napajanje naizmeničnom strujom,
čak i kada je sama jedinica isključena.
PAŽNJA
U ovom proizvodu se koriste optički
uređaji koji mogu da oštete vid.
Osim za korisnike u SAD i Kanadi
Ovaj uređaj je klasifikovan kao
CLASS 1 LASER proizvod. Ova oznaka
se nalazi na zadnjoj strani uređaja.
2SR
Napomena za korisnike u SAD
Podaci za vlasnika uređaja
Broj modela i serijski broj se nalaze
na zadnjoj strani jedinice. Upišite te
brojeve u predviđena mesta ispod.
Navedite ih svaki put kada zovete
vašeg Sony prodavca povodom
ovog proizvoda.
Broj modela
Serijski broj
Važna bezbednosna uputstva
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Pročitajte ova uputstva.
Čuvajte ova uputstva.
Obratite pažnju na sva upozorenja.
Pratite sva uputstva.
Ne koristite ovaj uređaj blizu vode.
Uređaj čistite samo suvom tkaninom.
Ne blokirajte ventilacione otvore.
Postavite uređaj u skladu sa
uputstvima proizvođača.
8) Ne postavljajte uređaj blizu izvora
toplote kao što su radijatori, grejači,
pećnice ili drugih uređaja (uključujući
pojačala) koji proizvode toplotu.
9) Ne zanemarujte bezbednosnu svrhu
polarizovanog ili uzemljenog utikača.
Polarizovani utikač ima dva jezička
od kojih je jedan širi od drugog.
Uzemljeni utikač ima dva jezička
i treći pin za uzemljenje. Široki
jezičak ili treći pin postoje radi vaše
bezbednosti. Ako isporučeni utikač
ne možete da umetnete u utičnicu,
obratite se električaru radi zamene
stare utičnice.
10) Zaštitite kabl za napajanje od gaženja
ili nagnječenja, naročito kod utikača,
utičnice i na mestu gde izlazi
iz uređaja.
11) Koristite samo dodatke/pribor koje
je odredio proizvođač.
12) Koristite samo na polici
sa točkićima, postolju,
tronošcu, nosaču ili
stolu koje je odredio
proizvođač ili koji se
prodaju uz uređaj. Ako koristite policu
sa točkićima, pažljivo pomerajte
policu na kojoj se nalazi uređaj
da biste izbegli povrede usled
prevrtanja.
13) Isključite uređaj iz mrežnog napajanja
tokom grmljavine ili ako ga nećete
koristiti u dužem vremenskom
periodu.
14) Sve popravke bi trebalo da obavljaju
samo kvalifikovani serviseri.
Popravka je potrebna u slučaju da
se uređaj ošteti na bilo koji način,
na primer ako se ošteti kabl za
napajanje ili utikač, ako u uređaj
upadne tečnost ili neki predmet,
ako je uređaj bio izložen kiši ili vlazi,
ako ne funkcioniše pravilno ili ako
ga ispustite.
Sledeća izjava Federalne komisije
za komunikacije (FCC) se odnosi
samo na verziju ovog uređaja
za tržište SAD. Ostale verzije
možda nisu u skladu sa tehničkim
propisima FCC-a.
NAPOMENA:
Ova oprema je testirana i utvrđeno
je da je u skladu sa ograničenjima
za digitalne uređaje klase B prema
poglavlju 15 pravilnika Federalne komisije
za komunikacije. Ova ograničenja
postoje radi zaštite od štetnih smetnji
do kojih može doći u kućnom okruženju.
Ova oprema stvara, koristi i emituje
energiju u području radijskih frekvencija
i ako se ne postavi i koristi prema
uputstvima, može da dovede do štetnih
smetnji kod radijskih komunikacija.
Međutim, ne postoji garancija da se
smetnje neće javiti ako se uređaj postavi
na odgovarajući način. Ako ovaj uređaj
ometa radio ili televizijski prijem, što
možete da utvrdite tako što ćete uređaj
isključiti a zatim ponovo uključiti,
preporučujemo vam da pokušate
da otklonite smetnje tako što ćete
preduzeti jednu ili više od sledećih mera:
Premestite prijemnu antenu ili
je okrenite.
Povećajte udaljenost između opreme
i risivera.
Priključite opremu na utičnicu koja je
udaljena od one na koju je priključen
risiver.
Obratite se za pomoć prodavcu ili
iskusnom radio/TV serviseru.
PAŽNJA
Upozoravamo vas da bilo kakve
promene ili izmene koje nisu izričito
odobrene u ovom uputstvu mogu
dovesti do problema prilikom upotrebe
ove opreme.
Ovaj simbol upozorava
korisnika na prisustvo
neizolovanih elemenata
visokog napona u kućištu
uređaja koji mogu
predstavljati opasnost
od strujnog udara.
Ovaj simbol upozorava
korisnika na prisustvo
važnih uputstava za
upotrebu i održavanje
(servisiranje) u priručniku
koji ste dobili uz ovaj
uređaj.
Napomena za korisnike: sledeće
informacije se odnose samo na
opremu koja se prodaje u zemljama
u kojima se primenjuju direktive
Evropske unije.
Ovaj uređaj je proizvela kompanija
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato‑ku
Tokyo, 108-0075 Japan ili u njeno ime
neka druga kompanija. Sva pitanja
u vezi sa usaglašenošću proizvoda
sa zakonima Evropske unije bi trebalo
da pošaljete ovlašćenom predstavniku,
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany.
Za sva pitanja u vezi sa servisom ili
garancijom pogledajte adrese koje su
navedene na zasebnom servisnom
ili garantnom listu.
3SR
Za korisnike u Evropi i Australiji
Odlaganje stare električne
i elektronske opreme
(primenljivo u Evropskoj
uniji i ostalim evropskim
zemljama koje imaju
sisteme za odvojeno
sakupljanje otpada)
Ovaj simbol na proizvodu ili njegovom
pakovanju označava da se proizvod ne
sme tretirati kao kućni otpad. Proizvod
bi trebalo da odložite na odgovarajućem
mestu za prikupljanje i reciklažu
električne i elektronske opreme.
Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda
pomažete u sprečavanju mogućih štetnih
posledica po okolinu i ljudsko zdravlje
do kojih može doći usled nepravilnog
odlaganja proizvoda. Reciklažom
materijala pomažete očuvanje prirodnih
resursa. Za detaljnije informacije
o reciklaži ovog proizvoda kontaktirajte
lokalnu upravu, komunalnu službu ili
prodavnicu u kojoj ste kupili proizvod.
Dodatna oprema na koju se ovo odnosi:
Daljinski upravljač
Odnosi se Odlaganje potrošenih
samo na
baterija (primenljivo
Evropu
u Evropskoj uniji i ostalim
evropskim zemljama koje
imaju sisteme za odvojeno
sakupljanje otpada)
Ovaj simbol na bateriji ili njenom
pakovanju označava da se baterija
koja se dobija uz ovaj proizvod ne sme
tretirati kao kućni otpad.
Na nekim baterijama se pored ovog
simbola može nalaziti i hemijski simbol.
Hemijski simbol za živu (Hg) ili olovo (Pb)
se dodaje ako baterija sadrži više
od 0,0005% žive ili 0,004% olova.
Pravilnim odlaganjem baterija pomažete
u sprečavanju mogućih štetnih
posledica po okolinu i ljudsko zdravlje
do kojih može doći usled nepravilnog
odlaganja baterija. Reciklažom materijala
pomažete u očuvanju prirodnih resursa.
4SR
Ako proizvodi zahtevaju stalno prisustvo
baterije zbog bezbednosti, performansi
ili celovitosti podataka, takvu bateriju
bi trebalo da zameni isključivo obučeni
serviser. Da biste bili sigurni da će
baterija biti pravilno zbrinuta, predajte
potrošenu bateriju na odgovarajućem
mestu za prikupljanje i reciklažu
električne i elektronske opreme.
Za sve ostale baterije pogledajte
odeljak o bezbednom uklanjaju baterije
iz proizvoda. Predajte bateriju na
odgovarajućem mestu za prikupljanje
i reciklažu potrošenih baterija.
Za detaljnije informacije o reciklaži ovog
proizvoda ili baterije kontaktirajte lokalnu
upravu, komunalnu službu ili prodavnicu
u kojoj ste kupili proizvod.
Napomena za DualDisc
DualDisc je dvostrani disk na kojem je
DVD materijal snimljen na jednoj strani
a digitalni audio materijal na drugoj.
Budući da strana sa audio materijalom
nije u skladu sa standardom Compact
Disc (CD), ne možemo da garantujemo
reprodukciju ovog diska.
Muzički diskovi kodirani
tehnologijama za zaštitu
autorskih prava
Ovaj proizvod je namenjen za
reprodukciju diskova koji su u skladu
sa standardom Compact Disc (CD).
Neke muzičke kompanije odnedavno
reklamiraju različite muzičke diskove
kodirane tehnologijama za zaštitu
autorskih prava. Imajte u vidu to
da neki od tih diskova nisu u skladu
sa CD standardom i nije ih moguće
reprodukovati na ovom uređaju.
Sadržaj
Vodič za delove i kontrole.......... 6
Početni koraci
Bezbedno povezivanje
sistema....................................... 9
Umetanje baterije..................... 10
Podešavanje sata..................... 10
Disk
Dodatne informacije
Uređaji koji su kompatibilni
sa ovim sistemom.................... 23
Rešavanje problema................. 23
Poruke....................................... 28
Mere opreza.............................. 29
Specifikacije...............................31
Obaveštenje o licenci
i zaštićenim znakovima.............31
Reprodukcija CD/MP3 diska...... 11
Tjuner
Slušanje radija...........................13
iPod/iPhone
Reprodukcija sadržaja
sa iPod/iPhone uređaja............ 14
USB uređaj
Pre korišćenja USB uređaja....... 16
Prenos muzike sa diska.............17
Reprodukcija datoteke............. 18
Ostale radnje
Podešavanje zvuka....................21
Menjanje prikaza na displeju....21
Korišćenje tajmera.................... 22
5SR
Vodič za delove i kontrole
U ovom priručniku uglavnom je opisano upravljanje jedinicom pomoću daljinskog
upravljača. Međutim, iste radnje je moguće obaviti korišćenjem tastera na jedinici
koji imaju isti ili sličan naziv.
Jedinica
O funkciji blokade za decu
Možete da zaključate tastere osim tastera  (uključivanje/režim mirovanja)
na jedinici da biste sprečili da ih neko slučajno pritisne. Držite  (zaustavljanje)
na jedinici dok se na displeju ne prikaže „LOCK ON“ ili „LOCK OFF“. Tasteri osim
tastera  na jedinici će biti zaključani ili otključani.
6SR
Daljinski upravljač

Jedinica: Taster ENTER
Daljinski upravljač: Taster
Pritisnite da biste uneli/potvrdili
podešavanja.

Taster TUNING+/TUNING
Pritisnite da biste podesili željenu
stanicu.
Taster  (nazad)/ (napred)
Pritisnite da biste izabrali numeru ili
datoteku.
Taster  (premotavanje unazad)/
 (premotavanje unapred)
Pritisnite da biste pronašli određeno
mesto u numeri ili datoteci.
Daljinski upravljač: Taster
PRESET+/PRESET
Pritisnite da biste izabrali memorisanu
radio-stanicu.

Taster
+/
 (biranje fascikle)
(stranica 11, 18)
Pritisnite da biste izabrali fasciklu.

Taster  (uključivanje/režim
mirovanja)
Pritisnite da biste uključili ili
isključili sistem.

Taster OPTIONS (stranica 19)
Pritisnite da biste ušli u meni
sa opcijama ili izašli iz njega.

Senzor za daljinski upravljač

Priključak Lightning
Povežite iPhone 5, iPod touch
(5. generacija) ili iPod nano
(7. generacija).

Taster REC TO USB (stranica 17)
Pritisnite da biste muziku sa diska
preneli na povezani opcionalni
USB uređaj.
Jedinica: Taster PRESET+/PRESET
Pritisnite da biste izabrali memorisanu
radio-stanicu.
Daljinski upravljač: Taster ///
Pritisnite da biste se kretali kroz meni
iPod/iPhone uređaja.

Taster  OPEN/CLOSE
Pritisnite da biste otvorili ili zatvorili
ležište za disk.

Jedinica: Kontrola VOLUME
Okrećite da biste podesili jačinu zvuka.
Daljinski upravljač: Taster
VOLUME +*/
Pritisnite da biste podesili jačinu
zvuka.

(USB) ulaz
Povežite opcionalni USB uređaj.
7SR

Taster BASS BOOST (stranica 21)
Pritisnite da biste kreirali dinamičniji
zvuk.

Taster CLEAR (stranica 20)
Pritisnite da biste izbrisali poslednji
korak sa liste programa.

Jedinica: Taster EQ
Daljinski upravljač: Taster EQ +/EQ 
(stranica 21)
Pritisnite da biste izabrali unapred
podešeni zvučni efekat.

Taster RETURN (stranica 14)
Pritisnite da biste se vratili na
prethodni meni na iPod/iPhone
uređaju.

Taster  (zaustavljanje)
Pritisnite da biste zaustavili
reprodukciju.

Jedinica: Taster  (reprodukcija/
pauza)
Pritisnite da biste pokrenuli ili pauzirali
reprodukciju.
Daljinski upravljač: Taster 
(reprodukcija)*
Pritisnite da biste pokrenuli
reprodukciju.
Daljinski upravljač: Taster  (pauza)
Pritisnite da biste pauzirali
reprodukciju.

Taster FUNCTION
Pritisnite da biste izabrali funkciju.

Taster REPEAT (stranica 11, 18)
Pritisnite da biste aktivirali režim
ponavljanja reprodukcije.

Taster TUNING MODE (stranica 13)
Pritisnite da biste izabrali režim
podešavanja.

Taster PLAY MODE (stranica 11, 19)
Pritisnite da biste izabrali režim
reprodukcije CD-a, MP3 diska ili
USB uređaja.

Taster FM MODE (stranica 13)
Pritisnite da biste izabrali režim
FM prijema (monauralni ili stereo).
8SR

Taster TUNER MEMORY (stranica 13)
Pritisnite da biste memorisali
radio‑stanicu.

Taster TUNER MEMORY NUMBER
(stranica 13)
Pritisnite da biste izabrali memorisanu
radio-stanicu.

Taster CD
Pritisnite da biste izabrali funkciju CD.
Taster USB
Pritisnite da biste izabrali funkciju USB.
Taster FM
Pritisnite da biste izabrali funkciju FM.
Taster iPod
Pritisnite da biste izabrali funkciju iPod.

Taster DISPLAY (stranica 21)
Pritisnite da biste promenili
informacije na displeju.

Taster SLEEP (stranica 22)
Pritisnite da biste podesili merač
vremena za isključivanje.

Taster TIMER MENU (stranica 10, 22)
Pritisnite da biste podesili sat i tajmer
reprodukcije.
* Tasteri VOLUME + i  na daljinskom
upravljaču imaju malu izbočinu. Koristite je
kao referencu prilikom korišćenja sistema.
Početni koraci
Bezbedno povezivanje sistema
 U levi zvučnik
 U desni zvučnik
 Kabl zvučnika (crveni/)
 Kabl zvučnika (crni/)
 FM žičana antena (razvucite je horizontalno.)
 U zidnu utičnicu
Početni koraci
 SPEAKERS
Stavljanje podloški za zvučnike
Povežite kablove zvučnika.
 ANTENNA
Pronađite lokaciju i smer koji
obezbeđuju dobar prijem kada
postavljate antenu.
Postavite antenu dalje od kablova
zvučnika i kabla za napajanje
da biste izbegli pojavu šuma.
Postavite isporučene podloške za
zvučnike na svaki ugao donjeg dela
zvučnika da biste sprečili njegovo
proklizavanje.
 Napajanje
Priključite kabl za napajanje u zidnu
utičnicu.
Kada prenosite sistem
Uverite se da u sistem nije
umetnut disk i da nije povezan USB
ili iPod/iPhone uređaj i iskopčajte
kabl za napajanje naizmeničnom
strujom iz zidne utičnice.
9SR
Umetanje baterije
Umetnite bateriju R6 (veličina AA)
(isporučena) tako da oznake polariteta
odgovaraju slici ispod.
Napomene o korišćenju daljinskog
upravljača
Pri normalnoj upotrebi baterija bi trebalo
da traje oko 6 meseci.
Ako daljinski upravljač ne koristite duže
vreme, izvadite bateriju da biste izbegli
moguće oštećenje od curenja baterije
i korozije.
Podešavanje sata
1 Pritisnite  da biste uključili
sistem.
2 Pritisnite TIMER MENU
da biste izabrali režim za
podešavanje sata.
Ako se prikaže „SELECT“, pritiskajte
/ i izaberite „CLOCK“,
a zatim pritisnite (ENTER).
3 Pritiskajte /// da
biste podesili sate, a zatim
pritisnite .
4 Koristite isti postupak
za podešavanje minuta.
Napomena
Podešavanja sata će biti poništena
kada iskopčate kabl za napajanje ili
ako nestane struje.
Prikazivanje sata kada je sistem
isključen
Pritisnite DISPLAY. Sat će se prikazivati
nekoliko sekundi.
10SR
Disk
Reprodukcija
CD/MP3 diska
1 Izaberite funkciju CD.
Pritisnite CD.
2 Postavite disk.
Pritiskajte PLAY MODE
dok je reprodukcija na
plejeru zaustavljena.
Možete da izaberete
normalnu reprodukciju
(„FLDR“ za sve MP3
datoteke u fascikli ili
na disku), nasumičnu
reprodukciju („SHUF“ ili
„FLDRSHUF“ za nasu­
mičnu reprodukciju
datoteka u fascikli)
ili programiranu
reprodukciju („PROG“).
*1 „REP ONE“: Ponavljanje aktuelne numere
ili datoteke.
*2„REP FLDR“ (samo MP3 disk): Ponavljanje
aktuelne fascikle.
*3„REP ALL“: Ponavljanje svih numera
ili datoteka.
3 Pritisnite  OPEN/CLOSE
na jedinici da biste zatvorili
ležište za disk.
Reprodukcija počinje automatski
kada zatvorite ležište za disk.
Ako reprodukcija ne započne
automatski, pritisnite 
(reprodukcija).
Napomene o reprodukciji MP3 diskova
Ostale radnje
Radnja
Pritisnite
Pauziranje
reprodukcije
. Da biste nastavili
reprodukciju,
pritisnite .
Zaustavljanje
reprodukcije
. Da biste nastavili
reprodukciju,
pritisnite . Da biste
poništili nastavljanje
reprodukcije, ponovo
pritisnite .
Biranje
fascikle na
MP3 disku
Pritiskajte
Biranje
numere ili
datoteke
/.
Pronalaženje
određenog
mesta
u numeri
ili datoteci
Držite / tokom
reprodukcije i otpustite
taster na željenom
mestu.
Biranje
funkcije za
ponavljanje
reprodukcije
Pritiskajte REPEAT
dok se ne prikaže
„REP ONE“*1,
„REP FLDR“*2 ili
„REP ALL“*3.
+/
Pritisnite
Menjanje
režima
reprodukcije
Disk
Pritisnite  OPEN/CLOSE na
jedinici da biste otvorili ležište za
disk, a zatim postavite disk tako
obeležena strana bude okrenuta
nagore.
Radnja
.
Na disku na kojem se nalaze MP3 datoteke
nemojte da čuvate druge tipove datoteka
ili nepotrebne fascikle.
Fascikle u kojima nema MP3 datoteka
se preskaču.
MP3 datoteke se reprodukuju redosledom
kojim su snimljene na disku.
Sistem može da reprodukuje samo MP3
datoteke sa oznakom tipa „.mp3“.
Čak i kada naziv datoteke ima
odgovarajuću oznaku tipa, a datoteka je
zapravo drugačija, reprodukcijom takve
datoteke može doći do pojave jakih
smetnji i kvara sistema.
Maksimalan broj:
 fascikli je 256 (uključujući fasciklu „root“).
 MP3 datoteka je 999.
 nivoa fascikli (u hijerarhijskoj strukturi
datoteka) je 8.
Ne garantuje se kompatibilnost sa svim
programima za kodiranje/upisivanje
MP3 datoteka, uređajima za snimanje
i medijumima za snimanje. Nekompatibilni
MP3 diskovi mogu da dovedu do pojave
šuma, zvuk koji se sa njih reprodukuje
može da bude isprekidan ili reprodukcija
uopšte neće biti moguća.
Napomena o reprodukciji diskova
sa više sesija
Sistem može da reprodukuje više sesija
na disku zaredom ako su one snimljene
u istom formatu kao prva sesija. Ako sistem
naiđe na sesiju koja je snimljena u drugom
formatu, reprodukcija te sesije i onih nakon
nje neće biti moguća. Imajte u vidu to
da čak i ako su sesije snimljene u istom
formatu, reprodukcija nekih sesija možda
neće biti moguća.
11SR
Pravljenje sopstvenog programa
(programirana reprodukcija)
1 Izaberite funkciju CD.
Pritisnite CD.
2 Izaberite režim reprodukcije.
Pritiskajte PLAY MODE dok
se ne prikaže „PROG“ kada
je reprodukcija na plejeru
zaustavljena.
3 Izaberite željeni broj numere
ili datoteke.
Pritiskajte / dok se ne
prikaže željeni broj numere
ili datoteke.
Kada programirate MP3 datoteke
u određenoj fascikli, pritiskajte
 +/
  dok ne izaberete
željenu fasciklu, a zatim izaberite
željenu datoteku.
4 Programirajte izabranu
numeru ili datoteku.
Pritisnite da biste uneli izabranu
numeru ili datoteku.
Izabrani broj
numere ili
datoteke
Ukupno vreme
reprodukcije
izabrane numere
(samo CD-DA disk)
5 Ponovite korake od 3 do 4
da biste programirali do
najviše 64 dodatnih numera
ili datoteka.
6 Da biste reprodukovali
program numera ili datoteka,
pritisnite .
Program će biti obrisan kada
otvorite ležište za disk ili iskopčate
kabl za napajanje.
Da biste ponovo reprodukovali
isti program, pritisnite .
12SR
Isključivanje programirane
reprodukcije
Pritisnite PLAY MODE.
Brisanje poslednjeg koraka sa liste
programa
Pritisnite CLEAR kada je reprodukcija
zaustavljena.
Tjuner
Slušanje radija
1 Izaberite funkciju FM.
Pritisnite FM.
2 Obavite podešavanje.
Memorisanje radio-stanica
1 Podesite željenu stanicu.
2 Pritisnite TUNER MEMORY
da biste izabrali režim za
memorisanje tjunera.
Automatsko skeniranje
Pritiskajte TUNING MODE dok se ne
prikaže „AUTO“, a zatim pritisnite
TUNING+/TUNING. Skeniranje se
automatski zaustavlja kada sistem
pronađe stanicu.
3 Pritiskajte PRESET+/PRESET
da biste izabrali željeni broj
memorije.
Ako se skeniranje ne zaustavi,
pritisnite  da biste zaustavili
skeniranje, a zatim obavite ručno
podešavanje (ispod).
Ručno podešavanje
Pritiskajte TUNING MODE dok se
ne prikaže „MANUAL“, a zatim
pritiskajte TUNING+/TUNING
da biste podesili željenu stanicu.
Kada podesite stanicu koja pruža
RDS usluge, na displeju će se
prikazati naziv stanice (samo
evropski model).
Savet
Da biste umanjili statički šum koji se javlja
pri slabom prijemu FM stereo stanice,
pritiskajte FM MODE dok se ne prikaže
„MONO“ da biste isključili stereo prijem.
Izgubićete stereo efekat, ali će se prijem
poboljšati.
4 Pritisnite
da biste
memorisali stanicu.
Tjuner
Ako je izabranom broju memorije
već dodeljena druga stanica, ona
će biti zamenjena novom.
5 Ponovite korake od 1 do 4
da biste memorisali druge
stanice.
Možete da memorišete do 20 FM
stanica. Memorisane stanice se
čuvaju oko 12 sati, čak i kada
iskopčate kabl za napajanje ili kada
nestane struja.
Biranje memorisane radio-stanice
Ako ste radio-stanicu registrovali na
brojevima memorije od 1 do 4, za
izbor radio-stanice dovoljno je da
pritisnite TUNER MEMORY NUMBER
(1 do 4) kada je na sistemu izabrana
funkcija FM.
Ako ste radio-stanicu registrovali
na broju memorije 5 ili većem,
pritiskajte TUNING MODE dok se ne
prikaže „PRESET“, a zatim pritiskajte
PRESET+/PRESET da biste izabrali
željeni broj memorije.
13SR
iPod/iPhone
Reprodukcija sadržaja sa
iPod/iPhone uređaja
Priključak Lightning možete da
koristite za iPhone 5, iPod touch
(5. generacija) i iPod nano
(7. generacija).
USB možete da koristite za iPhone 5,
iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS,
iPod touch (treća, četvrta i peta
generacija), iPod classic i iPod nano
(od 4. do 7. generacije).
Takođe pogledajte stranicu 23.
Ostale radnje
Radnja
Pritisnite
Pauziranje
reprodukcije
/.
Zaustavljanje
.
Biranje
numere
/.
Pronalaženje
određenog
mesta
u numeri
Držite / tokom
reprodukcije i otpustite
taster na željenom
mestu.
Ulazak
u izabranu
stavku
/. Možete da uđete
u izabranu stavku na
isti način kao kada
pritisnete centralno
dugme ili dodirnete
ekran iPod/iPhone
uređaja.
Pomeranje
nagore/
nadole
u menijima
/. Možete da se
krećete nagore ili
nadole u menijima
na isti način kao kada
koristite kontrolni
točkić ili prevlačite
prstom nagore ili
nadole na iPod/iPhone
uređaju.
Povratak
u prethodni
meni*
/RETURN.
1 Izaberite funkciju.
Za iPhone 5, iPod touch
(5. generacija) ili iPod nano
(7. generacija)
Pritisnite iPod.
Za ostale iPod/iPhone modele
Pritisnite USB.
2 Povežite iPod/iPhone.
Za iPhone 5, iPod touch
(5. generacija) ili iPod nano
(7. generacija)
Povežite iPod/iPhone na priključak
Lightning.
Za ostale iPod/iPhone modele
Povežite iPod/iPhone na (USB)
ulaz koristeći USB kabl koji ste
dobili uz iPod/iPhone.
3 Pokrenite reprodukciju.
Pritisnite .
14SR
* Ova radnja će možda biti nevažeća
u nekim aplikacijama.
Napomene
Performanse sistema mogu da se razlikuju
u zavisnosti od specifikacija iPod/iPhone
uređaja.
Ako iPod/iPhone uređajem ne možete
da upravljate putem sistema, zadajte
komande direktno na iPod/iPhone
uređaju.
Kada povezujete ili uklanjate iPod/iPhone,
držite sistem jednom rukom i vodite
računa o tome da greškom ne pritisnete
kontrole iPod/iPhone uređaja.
Pre nego što iskopčate iPod/iPhone,
pauzirajte reprodukciju.
Da biste promenili nivo jačine zvuka,
koristite VOLUME +/. Nivo jačine zvuka
se ne menja čak i ako ga podesite
na iPod/iPhone uređaju.
Sony ne može da preuzme odgovornost
u slučaju gubitka ili oštećenja podataka
snimljenih na iPod/iPhone uređaju kada
iPod/iPhone koristite sa ovim sistemom.
Kada je sistem uključen, možete
da ga koristite kao punjač baterija
za iPod/iPhone.
Iskopčajte iPod/iPhone. Punjenje
iPod/iPhone uređaja prestaje i kada
isključite sistem.
iPod/iPhone
Korišćenje sistema kao punjača
baterija
Prekidanje punjenja iPod/iPhone
uređaja
1 Izaberite funkciju.
Za iPhone 5, iPod touch
(5. generacija) ili iPod nano
(7. generacija)
Pritisnite iPod.
Za ostale iPod/iPhone modele
Pritisnite USB.
2 Povežite iPod/iPhone.
Za iPhone 5, iPod touch
(5. generacija) ili iPod nano
(7. generacija)
Povežite iPod/iPhone na priključak
Lightning.
Za ostale iPod/iPhone modele
Povežite iPod/iPhone na (USB)
ulaz koristeći USB kabl koji ste
dobili uz iPod/iPhone.
Punjenje počinje kada iPod/iPhone
povežete na priključak Lightning ili
na  (USB) ulaz. Status punjenja se
prikazuje na displeju iPod/iPhone
uređaja. Za detalje pogledajte
uputstvo za upotrebu iPod/iPhone
uređaja.
15SR
USB uređaj
Pre korišćenja
USB uređaja
Pogledajte informacije
o kompatibilnim USB uređajima
na veb-sajtovima koji su navedeni
u odeljku „USB uređaji“ poglavlja
„Uređaji koji su kompatibilni sa
ovim sistemom“ (stranica 23).
Za detaljnije informacije o korišćenju
USB uređaja, pogledajte uputstvo
za upotrebu koje ste dobili uz
USB uređaj.
Napomene
Ako je neophodno povezivanje
USB kablom, za povezivanje USB uređaja
koristite isporučeni USB kabl. Detaljnije
informacije o tom postupku možete
da vidite u priručniku koji ste dobili
uz USB uređaj.
Može da prođe duže vremena pre nego
što se prikaže „SEARCH“, što zavisi
od povezanog USB uređaja.
Ne povezujete sistem i USB uređaj putem
USB čvorišta.
Kada umetnete USB uređaj, sistem
čita sve datoteke na USB uređaju.
Ako na USB uređaju ima dosta fascikli
ili datoteka, čitanje USB uređaja može
da potraje duže vremena.
Kod nekih povezanih USB uređaja,
nakon zadavanja komande može da
dođe do kašnjenja u njenom izvršavanju
na sistemu.
Ne garantuje se kompatibilnost sa svim
programima za kodiranje/upisivanje.
Ako su audio datoteke na USB uređaju
prvobitno kodirane nekompatibilnim
softverom, prilikom reprodukcije takvih
datoteka može doći do pojave šuma,
zvuk može biti isprekidan ili uopšte
nećete moći da ih reprodukujete.
Sistem ne mora nužno da podržava sve
funkcije koje ima povezani USB uređaj.
Ne uklanjajte USB uređaj tokom
prebacivanja ili brisanja sadržaja.
Ako to uradite, može da dođe do
oštećenja podataka na uređaju ili
oštećenja samog uređaja.
16SR
Korišćenje sistema kao punjača
baterija
Kada je sistem uključen, možete
da ga koristite kao punjač baterija
za USB uređaje sa punjivim baterijama.
1 Izaberite funkciju USB.
Pritisnite USB.
2 Povežite USB uređaj na
(USB)
ulaz.
Punjenje počinje kada USB
uređaj povežete na (USB) ulaz.
Za detalje pogledajte uputstvo
za upotrebu USB uređaja.
Prenos muzike sa diska
Možete da prenesete muziku sa diska
(CD-DA ili MP3 diska) koristeći sledeće
režime prenosa na sistemu.
CD SYNC prenos: Prenos svih CD-DA
numera sa CD-DA diska.
Prenos MP3 fascikle: Prenos
MP3 datoteka u određenoj fascikli
sa MP3 diska.
REC1 prenos: Prenos numere ili MP3
datoteke koja se trenutno reprodukuje
sa diska.
1 Izaberite funkciju CD.
Pritisnite CD.
2 Povežite USB uređaj
na
(USB) ulaz.
želite da prenesete.
Ako se reprodukcija automatski
pokrene, dvaput pritisnite .
4 Pripremite se za prenos.
Pređite na korak 5 u slučaju
CD SYNC prenosa.
.
Prenos počinje i na displeju će se
prikazati „USB REC“.
Ne uklanjajte USB uređaj dok
prenos ne bude završen.
Kada je prenos završen, na displeju
će se prikazati „COMPLETE“
i biće kreirane audio datoteke
u formatu MP3.
Pravila kreiranja fascikli
i datoteka
Prilikom prvog prenosa na USB uređaj
biće kreirana fascikla („CDDA001“*,
„MP3_REC1“ ili „CD_REC1“) odmah
ispod fascikle „ROOT“ (u slučaju
prenosa MP3 fascikle, ispod fascikle
„ROOT“ biće kreirana fascikla sa
istim nazivom kao ona na izvornom
medijumu).
Fascikle i datoteke se kreiraju
na sledeći način:
CD SYNC prenos
Izvorni
medijum
CD-DA
Naziv
fascikle
„CDDA001“*
Naziv
datoteke
„TRACK001“*
USB uređaj
3 Umetnite disk čiji sadržaj
6 Pritisnite
Prenos MP3 fascikle
Da biste preneli MP3 datoteke
u određenoj fascikli, pritiskajte
+/
 i izaberite željenu
fasciklu. Zatim pokrenite
reprodukciju i jednom pritisnite .
Uverite se da je proteklo vreme
reprodukcije zaustavljeno
na displeju.
REC1 prenos
Pritisnite / i izaberite
numeru ili MP3 datoteku koju želite
da prenesete, a zatim pokrenite
reprodukciju.
Da biste preneli MP3 datoteku
u određenoj fascikli, pritiskajte
+/
 i izaberite željenu
fasciklu, a zatim pritisnite /
da biste izabrali MP3 datoteku
koju želite da prenesete. Potom
pokrenite reprodukciju.
Prenos MP3 fascikle
Izvorni
medijum
MP3
Naziv
Naziv
fascikle
datoteke
Isti kao na izvornom
medijumu
REC1 prenos
Izvorni
medijum
MP3
Naziv
fascikle
„MP3_REC1“
CD-DA
„CD_REC1“
Naziv
datoteke
Isti kao na
izvornom
medijumu
„TRACK001“*
* Brojevi datoteka i fascikli se nakon
toga dodeljuju po redu.
5 Pritisnite REC TO USB
na jedinici.
Na displeju će se prikazati „READY“.
17SR
Napomene
Ako prenos započnete u režimu
nasumične reprodukcije ili režimu
ponavljanja reprodukcije, izabrani režim
reprodukcije će biti automatski promenjen
u režim normalne reprodukcije.
CD-TEXT informacije se ne prenose
u kreirane MP3 datoteke. Ovaj sistem
ne podržava standard CD-TEXT.
Prenos se automatski zaustavlja
u sledećim slučajevima:
 na USB uređaju je nestalo prostora
tokom prenosa.
 broj audio datoteka i fascikli na
USB uređaju je dostigao ograničenje
za broj koji sistem može da prepozna.
Ako fascikla ili datoteka koju prenosite već
postoji na USB uređaju pod istim nazivom,
nakon naziva se dodaje redni broj bez
menjanja originalnog naziva fascikle
ili datoteke.
Tokom prenosa ne koristite tastere na
daljinskom upravljaču ili jedinici da
ne biste prekinuli prenos.
Napomena o sadržaju zaštićenom
autorskim pravima
Prenetu muziku možete da koristite samo
za ličnu upotrebu. Ako muziku želite da
koristite u druge svrhe, potrebno je da
tražite dozvolu od vlasnika autorskih prava.
18SR
Reprodukcija datoteke
Ovaj sistem može da reprodukuje
audio datoteke u formatu MP3/WMA*.
* Sistem ne može da reprodukuje datoteke
na koje je primenjena tehnologija
upravljanja digitalnim pravima (DRM).
Datoteke preuzete sa muzičke prodavnice
na internetu možda neće biti moguće
reprodukovati na ovom sistemu.
1 Izaberite funkciju USB.
Pritisnite USB.
2 Povežite USB uređaj
na
(USB) ulaz.
3 Pokrenite reprodukciju.
Pritisnite .
Ostale radnje
Radnja
Pritisnite
Pauziranje
reprodukcije
. Da biste nastavili
reprodukciju,
pritisnite .
Zaustavljanje
reprodukcije
. Da biste nastavili
reprodukciju,
pritisnite  *1.
Da biste poništili
nastavljanje
reprodukcije, ponovo
pritisnite .
Biranje
fascikle
Pritiskajte
Biranje
datoteke
/.
Pronalaženje
određenog
mesta
u datoteci
Držite / tokom
reprodukcije i otpustite
taster na željenom
mestu.
Biranje
funkcije za
ponavljanje
reprodukcije
Pritiskajte REPEAT
dok se ne prikaže
„REP ONE“*2,
„REP FLDR“*3 ili
„REP ALL“*4.
+/
.
Radnja
Pritisnite
Menjanje
režima
reprodukcije
Pritiskajte PLAY MODE
dok je reprodukcija
na USB uređaju
zaustavljena. Možete
da izaberete normalnu
reprodukciju („FLDR“
za sve datoteke
u fascikli ili na USB
uređaju), nasumičnu
reprodukciju („SHUF“
ili „FLDRSHUF“
za nasumičnu
reprodukciju
datoteka u fascikli)
ili programiranu
reprodukciju („PROG“).
Napomene
Ovaj sistem ne može da reprodukuje
audio datoteke na USB uređaju u sledećim
slučajevima:
 kada broj audio datoteka u fascikli
premašuje 999.
 kada ukupan broj audio datoteka na
USB uređaju premašuje 999.
 kada broj fascikli na USB uređaju
premašuje 256 (uključujući fasciklu
„ROOT“ i prazne fascikle).
Ovi brojevi se mogu razlikovati
u zavisnosti od strukture datoteke
i fascikle. Na USB uređaju na kojem
se nalaze audio datoteke nemojte
da čuvate ostale tipove datoteka ili
nepotrebne fascikle.
Sistem može da reprodukuje sadržaj
samo do 8. fascikle u hijerarhiji.
Datoteke i fascikle se prikazuju
redosledom kojim su kreirane na
USB uređaju.
Fascikle u kojima nema audio datoteka
se preskaču.
Na ovom sistemu možete da slušate
sledeće audio formate:
 MP3: oznaka tipa datoteke „.mp3“
 WMA: oznaka tipa datoteke „.wma“
Imajte u vidu to da čak i kada naziv
datoteke ima odgovarajuću oznaku tipa,
a datoteka je zapravo drugačija, može
doći do pojave smetnji ili kvara sistema.
1 Izaberite funkciju USB.
Pritisnite USB.
2 Povežite USB uređaj na
(USB) ulaz.
3 Pritiskajte / ili
+/
 i izaberite audio
datoteku ili fasciklu koju želite
da izbrišete, a zatim pokrenite
reprodukciju.
4 Pritisnite OPTIONS na jedinici.
5 Pritisnite / i izaberite
„ERASE“, a zatim pritisnite
Na displeju će se prikazati
„FO ERASE“ ili „FI ERASE“.
.
6 Pritisnite
.
Na displeju će se prikazati
„COMPLETE“.
USB uređaj
*1 Prilikom reprodukcije VBR MP3/WMA
datoteke, sistem će možda nastaviti
reprodukciju sa različite tačke.
2
* „REP ONE“: Ponavljanje aktuelne
datoteke.
*3„REP FLDR“: Ponavljanje aktuelne fascikle.
*4„REP ALL“: Ponavljanje svih datoteka na
USB uređaju.
Brisanje audio datoteka ili fascikli
sa USB uređaja
19SR
Pravljenje sopstvenog programa
(programirana reprodukcija)
1 Izaberite funkciju USB.
Pritisnite USB.
2 Izaberite režim reprodukcije.
Pritiskajte PLAY MODE dok
se ne prikaže „PROG“ kada
je reprodukcija na plejeru
zaustavljena.
3 Izaberite željeni broj datoteke.
Pritiskajte / dok se ne
prikaže željeni broj datoteke.
Kada programirate MP3/WMA
datoteke u određenoj fascikli,
pritiskajte
 +/
  dok ne
izaberete željenu fasciklu, a zatim
izaberite željenu datoteku.
4 Programirajte izabranu
datoteku.
Pritisnite
datoteku.
da biste uneli izabranu
Izabrani broj datoteke
5 Ponovite korake od 3 do
4 da biste programirali
do najviše 64 dodatne
datoteke.
6 Da biste reprodukovali
program datoteka,
pritisnite .
Program će biti obrisan kada
otvorite ležište za disk ili iskopčate
kabl za napajanje.
Da biste ponovo reprodukovali
isti program, pritisnite .
20SR
Isključivanje programirane
reprodukcije
Pritisnite PLAY MODE.
Brisanje poslednjeg koraka
sa liste programa
Pritisnite CLEAR kada je reprodukcija
zaustavljena.
Ostale radnje
Podešavanje zvuka
Radnja
Pritisnite
Podešavanje
jačine zvuka
VOLUME +/.
Generisanje
dinamičnijeg
zvuka
BASS BOOST.
Podešavanje
zvučnog
efekta
Pritiskajte EQ +/EQ 
dok se ne prikaže
željeni zvučni efekat.
Menjanje prikaza
na displeju
Radnja
Pritisnite
Menjanje
informacija
na displeju*
Pritiskajte DISPLAY
kada je sistem
uključen.
* Na primer, možete da vidite informacije
kao što su broj numere, naziv datoteke/
fascikle, naziv albuma i ime izvođača.
Sistem ima sledeće režime displeja.
Režim
displeja
Kada je sistem
isključen
Režim za
uštedu
energije
Displej je isključen radi
uštede energije. Tajmer
i sat i dalje rade.
Napomene o informacijama na displeju
Ostale radnje
Znakovi koje nije moguće prikazati
prikazuju se kao „-“.
Ne prikazuju se sledeće informacije:
 ukupno vreme reprodukcije za MP3 disk
i USB uređaj.
 preostalo vreme reprodukcije za MP3/
WMA datoteku.
Sledeće informacije se ne prikazuju
pravilno:
 proteklo vreme reprodukcije MP3/
WMA datoteke kodirane pomoću VBR-a
(promenljiva brzina protoka bitova).
 nazivi fascikli i datoteka koji nisu
u skladu sa standardom ISO9660
Level 1/Level 2 u proširenom formatu.
21SR
Korišćenje tajmera
Sistem ima dve funkcije tajmera. Ako
koristite oba tajmera, merač vremena
za isključivanje ima prioritet.
Merač vremena za isključivanje:
Možete da zaspite slušajući muziku.
Ova funkcija radi čak i kada sat nije
podešen.
Pritiskajte SLEEP. Ako izaberete
„AUTO“, sistem se automatski
isključuje kada se završi reprodukcija
aktuelnog diska ili USB uređaja ili
u roku od 100 minuta.
Tajmer reprodukcije:
Možete da se probudite uz zvuk sa
CD-a, FM radio-stanice, iPod/iPhone
uređaja ili USB uređaja u unapred
podešeno vreme.
Uverite se da ste podesili sat.
1 Pripremite izvor zvuka.
Pripremite izvor zvuka, a zatim
pritisnite VOLUME +/ da biste
podesili jačinu zvuka.
Da biste pokrenuli reprodukciju od
određene CD-DA numere ili audio
datoteke, napravite svoj program
(stranica 12, 20).
2 Izaberite režim za
podešavanje tajmera.
Pritisnite TIMER MENU.
Ako sat nije podešen, sistem će
biti u režimu za podešavanje sata.
U tom slučaju podesite sat.
Pritiskajte / dok se ne prikaže
željeni izvor zvuka, a zatim
pritisnite .
7 Isključite sistem.
Pritisnite . Sistem će se
automatski uključiti pre unapred
podešenog vremena.
Ako je sistem već uključen
u unapred podešeno vreme,
tajmer reprodukcije se neće
aktivirati. Ne koristite sistem od
vremena uključivanja sistema
do pokretanja reprodukcije.
Provera podešavanja
1 Pritisnite TIMER MENU.
2 Pritiskajte / i izaberite
„SELECT“, a zatim pritisnite
.
3 Pritiskajte / i izaberite
„PLAY SEL“, a zatim pritisnite
.
Isključivanje tajmera
Ponovite isti postupak kao u „Provera
podešavanja“ dok se u koraku 3 ne
prikaže „OFF“, a zatim pritisnite .
Menjanje podešavanja
Počnite ponovo od koraka 1 u odeljku
„Korišćenje tajmera“.
Napomene za korisnike iPod/iPhone
uređaja
3 Podesite tajmer reprodukcije.
Uverite se da je reprodukcija na iPod/
iPhone uređaju zaustavljena kada koristite
tajmer reprodukcije.
Tajmer reprodukcije se možda neće
aktivirati u zavisnosti od statusa
povezanog iPod/iPhone uređaja.
4 Podesite vreme za pokretanje
Savet
Pritiskajte / i izaberite
„PLAY SET“, a zatim pritisnite .
reprodukcije.
Pritiskajte /// da
biste podesili sate, a zatim
pritisnite . Pratite isti postupak
za podešavanje minuta.
5 Pratite isti postupak kao
u koraku 4 za podešavanje
vremena za zaustavljanje
reprodukcije.
22SR
6 Izaberite izvor zvuka.
Podešavanje tajmera za reprodukciju je
aktivno sve dok ga ne poništite ručno.
Dodatne informacije
Rešavanje problema
Uređaji koji su
kompatibilni sa
ovim sistemom
1 Uverite se da su kabl za
iPod/iPhone
Sa ovim sistemom možete da
koristite sledeće iPod/iPhone modele.
Ažurirajte softver iPod/iPhone uređaja
na najnoviju verziju pre nego što
počnete da ga koristite.
Napravljeno za
USB uređaji
Posetite veb-sajtove u nastavku
da biste saznali više informacija
o kompatibilnim USB uređajima.
Za korisnike u Evropi:
http://support.sony-europe.com/
Za korisnike u SAD:
http://esupport.sony.com/
Za korisnike u Kanadi:
http://esupport.sony.com/CA
Za korisnike u Južnoj Americi:
http://esupport.sony.com/LA
Za korisnike u drugim zemljama/
regionima:
http://www.sony-asia.com/support
2 Pronađite problem u listi
za proveru u nastavku
i preduzmite navedene radnje
za njegovo otklanjanje.
Ako se problem i dalje
javlja, kontaktirajte najbližeg
Sony prodavca.
Ako se na displeju prikazuje
„PROTECT“
Odmah iskopčajte kabl za
napajanje i proverite sledeće
stavke kada nestane „PROTECT“.
Da li je došlo do kratkog spoja
na + i  polovima priključaka
kablova za zvučnike?
Da li nešto blokira ventilacione
otvore na sistemu?
Kada proverite ove stavke
i utvrdite da nema problema,
ponovo povežite kabl za napajanje
i uključite sistem. Ako se problem
i dalje javlja, kontaktirajte najbližeg
Sony prodavca.
Ako se na displeju prikazuje
„OVER CURRENT“
Detektovan je problem sa nivoom
električne struje na (USB) ulazu
i priključku Lightning. Isključite
sistem i iskopčajte USB uređaj
i iPod/iPhone iz (USB) ulaza
i priključka Lightning. Uverite
se da ne postoji problem sa USB
uređajem i iPod/iPhone uređajem.
Ako se na displeju i dalje prikazuje
ista poruka, kontaktirajte najbližeg
Sony prodavca.
Dodatne informacije
 iPhone 5
 iPhone 4S
 iPhone 4
 iPhone 3GS
 iPod touch (5. generacija)
 iPod touch (4. generacija)
 iPod touch (3. generacija)
 iPod classic
 iPod nano (7. generacija)
 iPod nano (6. generacija)
 iPod nano (5. generacija)
 iPod nano (4. generacija)
napajanje i kablovi zvučnika
pravilno i dobro povezani.
23SR
Opšte
Nije moguće uključiti sistem.
Da li je kabl za napajanje priključen?
Sistem je iznenada ušao u režim
mirovanja.
To nije kvar. Sistem automatski
ulazi u režim mirovanja za otprilike
30 minuta ako ne preduzmete
nijednu radnju ili ako se ne
emituje audio signal. Pogledajte
„Isključivanje funkcije za automatski
ulazak u režim mirovanja“
(stranica 27).
Podešavanje sata ili tajmera
reprodukcije je neočekivano poništeno.
Ako ne preduzmete nijednu radnju
oko jednog minuta, podešavanje
sata ili tajmera za reprodukciju
se automatski poništava. Ponovo
obavite radnju od početka.
Nema zvuka.
Da li je došlo do kratkog spoja na
+ i  polovima priključaka kablova
za zvučnike?
Da li koristite samo isporučene
zvučnike?
Da li nešto blokira ventilacione
otvore na sistemu?
Izabrana stanica je možda
privremeno prekinula emitovanje.
Zvuk se čuje sa jednog kanala ili je
jačina zvuka levog i desnog kanala
neujednačena.
Postavite zvučnike što simetričnije.
Povežite samo isporučene zvučnike.
Čuju se jake smetnje ili šum.
Udaljite sistem od izvora smetnji.
Priključite sistem na drugu zidnu
utičnicu.
Postavite filter šuma (kupuje se
zasebno) na kabl za napajanje.
Daljinski upravljač ne radi.
24SR
Uklonite sve prepreke između
daljinskog upravljača i senzora
za daljinski upravljač na jedinici
i postavite jedinicu dalje
od fluorescentnog svetla.
Uperite daljinski upravljač ka senzoru
sistema.
Približite daljinski upravljač sistemu.
Osim tastera , nijedan taster
na jedinici ne radi i na displeju
se prikazuje „LOCK ON“.
Omogućena je funkcija blokade za
decu. Da biste onemogućili blokadu
za decu, držite  na jedinici dok se
na displeju ne prikaže „LOCK OFF“.
Nije moguće izbaciti disk i na displeju
se prikazuje „LOCKED“.
Kontaktirajte Sony prodavca ili
lokalni ovlašćeni Sony servis.
CD/MP3 disk
Zvuk je isprekidan ili reprodukcija diska
nije moguća.
Očistite disk i ponovo ga umetnite.
Premestite sistem na mesto gde
nema vibracija (na primer, na
stabilno postolje).
Udaljite zvučnike od sistema ili
ih postavite na zasebna postolja.
Kada je zvuk jako pojačan,
vibracija zvučnika može da dovede
do preskakanja zvuka.
Reprodukcija ne počinje od prve
numere.
Podesite reprodukciju na režim
normalne reprodukcije.
Pokretanje reprodukcije traje duže
nego obično.
Pokretanje reprodukcije na sledećim
diskovima može potrajati duže
vremena:
disk sa složenom hijerarhijskom
strukturom.
disk koji je snimljen u više sesija.
disk koji nije dovršen (disk na koji
se mogu dodati podaci).
disk koji ima mnogo fascikli.
iPod/iPhone
Nema zvuka.
Uverite se da je iPod/iPhone dobro
povezan.
Uverite se da se na iPod/iPhone
uređaju reprodukuje muzika.
Uverite se da je softver iPod/iPhone
uređaja ažuriran na najnoviju verziju.
Ako nije, ažurirajte iPod/iPhone pre
nego što počnete da ga koristite
sa sistemom.
Podesite jačinu zvuka.
Zvuk je izobličen.
Uverite se da je iPod/iPhone dobro
povezan.
Utišajte zvuk.
Podesite „EQ“ na iPod/iPhone
uređaju na „Off“ ili „Flat“.
iPod/iPhone uređaj ne funkcioniše.
Isključite sve „iOS“ aplikacije koje
su aktivne na iPod/iPhone uređaju.
Za detalje pogledajte uputstvo
za upotrebu koje ste dobili uz
iPod/iPhone.
Uverite se da je iPod/iPhone dobro
povezan.
Budući da se upravljanje sistemom
i iPod/iPhone uređajem razlikuje,
možda nećete moći da upravljate
iPod/iPhone uređajem koristeći
tastere na daljinskom upravljaču
ili jedinici. U tom slučaju koristite
kontrole na iPod/iPhone uređaju.
Čuje se šum, zvuk je isprekidan
ili izobličen.
Isključite sistem, a zatim ponovo
povežite USB uređaj.
Muzički podaci sadrže šum ili
je zvuk izobličen. Šum je možda
nastao u procesu pravljenja
muzike korišćenjem ovog sistema
ili računara. Ponovo napravite
muzičke podatke.
Korišćena je mala brzina protoka
bitova prilikom kodiranja datoteka.
Na USB uređaj kopirajte datoteke
kodirane većom brzinom protoka
bitova.
„SEARCH“ se prikazuje duže vremena
ili je potrebno dosta vremena
za početak reprodukcije.
USB uređaj
Nepravilan prikaz
Povezani iPod/iPhone uređaj nije
moguće puniti.
Povezani USB uređaj nije moguće
puniti.
Uverite se da je USB uređaj dobro
povezan.
Da li koristite podržani USB uređaj?
Ako povežete nepodržani USB
uređaj, može doći do sledećih
problema. Pogledajte informacije
o kompatibilnim USB uređajima
na veb-sajtovima koji su navedeni
u odeljku „USB uređaji“ poglavlja
„Uređaji koji su kompatibilni sa
ovim sistemom“ (stranica 23).
USB uređaj nije prepoznat.
Nazivi datoteka ili fascikli se ne
prikazuju na sistemu.
Reprodukcija nije moguća.
Zvuk je isprekidan.
Čuje se šum.
Emituje se izobličen zvuk.
Znakovi koje nije moguće prikazati
prikazuju se kao „-“.
USB uređaj nije prepoznat.
Isključite sistem i ponovo povežite
USB uređaj, a zatim uključite sistem.
Pogledajte informacije
o kompatibilnim USB uređajima
na veb-sajtovima koji su navedeni
u odeljku „USB uređaji“ poglavlja
„Uređaji koji su kompatibilni sa
ovim sistemom“ (stranica 23).
Dodatne informacije
Uverite se da je iPod/iPhone dobro
povezan.
Uverite se da je sistem uključen.
Čitanje može da potraje duže
u sledećim slučajevima:
Na USB uređaju ima mnogo
fascikli ili datoteka.
Struktura datoteka je veoma
složena.
Memorija je velikog kapaciteta.
Interna memorija je
fragmentirana.
Nema zvuka.
USB uređaj nije pravilno povezan.
Isključite sistem, a zatim ponovo
povežite USB uređaj.
25SR
Pri prenosu sadržaja dolazi do greške.
Pogledajte informacije
o kompatibilnim USB uređajima
na veb-sajtovima koji su navedeni
u odeljku „USB uređaji“ poglavlja
„Uređaji koji su kompatibilni sa
ovim sistemom“ (stranica 23).
USB uređaj nije pravilno formatiran.
Pogledajte uputstvo za upotrebu
USB uređaja da biste saznali kako
da ga formatirate.
Isključite sistem i uklonite USB
uređaj. Ako USB uređaj ima dugme
za napajanje, isključite USB uređaj,
a zatim ga ponovo uključite nakon
što ga uklonite iz sistema. Zatim
ponovo obavite prenos.
USB uređaj je iskopčan ili je tokom
prenosa isključeno napajanje.
Izbrišite delimično prenetu datoteku
i ponovo obavite prenos. Ako
problem nakon ovoga nije otklonjen,
USB uređaj je možda pokvaren.
Pogledajte uputstvo za upotrebu
USB uređaja da biste saznali kako
da rešite ovaj problem.
Audio datoteke ili fascikle na USB
uređaju nije moguće izbrisati.
Proverite da li je USB uređaj zaštićen
od upisivanja.
USB uređaj je iskopčan ili je tokom
brisanja isključeno napajanje.
Izbrišite delimično izbrisanu
datoteku. Ako problem nakon ovoga
nije otklonjen, USB uređaj je možda
pokvaren. Pogledajte uputstvo
za upotrebu USB uređaja da biste
saznali kako da rešite ovaj problem.
Reprodukcija se ne pokreće.
Isključite sistem i ponovo povežite
USB uređaj, a zatim uključite sistem.
Pogledajte informacije
o kompatibilnim USB uređajima
na veb-sajtovima koji su navedeni
u odeljku „USB uređaji“ poglavlja
„Uređaji koji su kompatibilni sa
ovim sistemom“ (stranica 23).
Pritisnite  da biste pokrenuli
reprodukciju.
Reprodukcija ne počinje od prve
numere.
Podesite reprodukciju na režim
normalne reprodukcije.
Nije moguća reprodukcija datoteka.
Audio datoteke možda imaju
nepodržane oznake tipa datoteke.
Ovaj sistem podržava sledeće
oznake tipa datoteke:
MP3: oznaka tipa datoteke „.mp3“
WMA: oznaka tipa datoteke
„.wma“
USB uređaji za skladištenje koji su
formatirani sistemom datoteka koji
nije FAT16 ili FAT32 nisu podržani.*
Ako koristite USB uređaj za
skladištenje koji ima više particija,
mogu se reprodukovati samo
datoteke na prvoj particiji.
Datoteke koje su šifrovane ili
zaštićene lozinkom nije moguće
reprodukovati.
* Ovaj sistem podržava FAT16 i FAT32,
ali neki USB uređaji za skladištenje
možda ne podržavaju ove FAT sisteme
datoteka. Za detalje pogledajte uputstvo
za upotrebu svakog USB uređaja za
skladištenje ili kontaktirajte proizvođača.
Tjuner
Čuju se jake smetnje ili šum ili prijem
stanica nije moguć.
Pravilno povežite antenu.
Pokušajte da antenu postavite na
drugo mesto ili je okrenite drugačije
radi boljeg prijema.
Postavite antenu dalje od kablova
zvučnika i kabla za napajanje da
biste izbegli pojavu šuma.
Isključite okolne električne uređaje.
Vraćanje sistema na fabrička
podešavanja
Ako sistem i dalje ne funkcioniše
pravilno, vratite ga na fabrička
podešavanja.
1 Iskopčajte i ponovo povežite kabl
za napajanje, a zatim uključite
sistem.
2 Držite  i EQ na jedinici dok
26SR
se ne prikaže „RESET OK“.
Sva podešavanja koja je
konfigurisao korisnik, kao što
su memorisane radio-stanice,
tajmer i sat biće izbrisana.
Isključivanje funkcije za automatski
ulazak u režim mirovanja
Ovaj sistem je opremljen funkcijom
za automatski ulazak u režim
mirovanja. Ova funkcija automatski
postavlja sistem u režim mirovanja
nakon otprilike 30 minuta ukoliko
ga ne koristite ili ako se ne emituje
audio signal.
Funkcija za automatski ulazak
u režim mirovanja je podrazumevano
uključena.
Koristite tastere na jedinici da biste
isključili funkciju za automatski ulazak
u režim mirovanja.
Držite  dok je sistem
uključen sve dok se ne prikaže
„AUTO STANDBY OFF“.
Da biste uključili funkciju, ponovite
postupak dok se ne prikaže
„AUTO STANDBY ON“.
Napomene
DISC ERR
Umetnut je disk koji nije moguće
reprodukovati.
ERROR
USB uređaj je zaštićen od upisivanja.
Memorija USB uređaja je puna.
FULL
Pokušali ste da programirate više
od 64 numera ili datoteka (koraka).
NO FILE
Na CD-R/CD-RW disku ili USB uređaju
nema datoteka koje se mogu
reprodukovati.
NO STEP
Svi programirani koraci su izbrisani.
NO USB
Nije povezan USB uređaj ili je
povezan nepodržani USB uređaj.
Na USB uređaju nema datoteka koje
se mogu reprodukovati.
PLAY SET
Pokušali ste da izaberete tajmer kada
tajmer reprodukcije nije podešen.
PLS STOP
Pritisnuli ste PLAY MODE tokom
reprodukcije.
SELECT
Pritisnuli ste TIMER MENU dok
je tajmer aktivan.
Dodatne informacije
Funkcija za automatski ulazak u režim
mirovanja ne radi kada sistem koristite
u režimu FM.
Sistem neće automatski ući u režim
mirovanja u sledećim slučajevima:
 kada je detektovan audio signal.
 kada je iPod/iPhone povezan na
priključak Lightning.
 tokom reprodukcije audio numera
ili datoteka.
 kada je aktiviran unapred podešeni
tajmer reprodukcije ili merač vremena
za isključivanje.
Poruke
TIME NG
Vreme pokretanja i vreme
zaustavljanja tajmera reprodukcije
je podešeno na isto vreme.
27SR
Mere opreza
Diskovi koje ovaj sistem MOŽE
da reprodukuje
Audio CD
CD-R/CD-RW (audio datoteke/
MP3 datoteke)
Diskovi koje ovaj sistem NE MOŽE
da reprodukuje
CD-ROM
CD-R/CD-RW diskovi, osim onih koji
su snimljeni u formatu muzičkog
CD-a i u skladu sa standardom
ISO9660 Level 1/Level 2
CD-R/CD-RW diskovi snimljeni
u više sesija koji nisu dovršeni
„zatvaranjem sesije“
CD-R/CD-RW diskovi koji su loše
snimljeni, CD-R/CD‑RW diskovi
koji su izgrebani ili prljavi ili CD‑R/
CD-RW diskovi koji su snimljeni
na nekompatibilnom uređaju za
snimanje
CD-R/CD-RW diskovi koji su
nepravilno dovršeni
Diskovi koji sadrže datoteke koje
nisu MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3)
datoteke
Diskovi nestandardnog oblika
(na primer, u obliku srca, kvadrata,
zvezde)
Diskovi na kojima se nalazi lepljiva
traka, papir ili nalepnica
Iznajmljeni ili korišćeni diskovi
sa zalepljenim žigom na kojima
je lepak van površine žiga
Diskovi sa nalepnicama koje su
odštampane mastilom koje je
lepljivo na dodir
Napomene o diskovima
Pre reprodukcije, očistite disk krpom
za čišćenje od centra ka ivici.
Ne čistite diskove rastvorima poput
benzina, razređivača, komercijalno
dostupnih sredstava za čišćenje
ili anti-statičkim sprejevima za
gramofonske ploče.
Ne izlažite diskove direktnom
sunčevom svetlu ili izvorima
toplote poput otvora za dovod
toplog vazduha niti ih ostavljajte
u automobilu koji je parkiran na
direktnom sunčevom svetlu.
28SR
O bezbednosti
Iskopčajte kabl za napajanje iz zidne
utičnice ako uređaj ne planirate
da koristite duže vreme. Kada
iskopčavate kabl, uvek ga držite za
utikač. Nikad ne vucite sam kabl.
Ako u sistem dospe bilo kakav
predmet ili tečnost, isključite sistem
sa mrežnog napajanja i odnesite
ga na proveru u ovlašćeni servis
pre nastavka upotrebe.
Kabl za napajanje naizmeničnom
strujom može da zameni samo
ovlašćeni serviser.
O postavljanju
Ne postavljajte sistem u nagnuti
položaj niti na mesta koja su
izuzetno topla, hladna, prašnjava,
prljava, vlažna, na kojima nema
odgovarajuće ventilacije ili koja su
izložena vibracijama, direktnom
sunčevom svetlu ili jakom svetlu.
Budite pažljivi prilikom postavljanja
jedinice ili zvučnika na posebno
tretirane površine (na primer,
voskovane, lakirane, polirane)
jer može doći do pojave mrlja ili
gubitka boje.
Ako sistem naglo unesete iz hladnog
u toplo okruženje ili ga postavite
u prostoriju sa velikom vlažnošću,
može doći do pojave kondenzacije
na sočivu unutar CD plejera što
može izazvati kvar sistema. U tom
slučaju izvadite disk i ostavite sistem
uključenim oko jednog sata dok
vlaga ne ispari.
O zagrevanju
Zagrevanje jedinice tokom rada je
normalno i ne treba da vas brine.
Ne dodirujte kućište ako je jedinica
korišćena duže vremena sa jako
pojačanim zvukom jer kućište
može biti vrelo.
Ne blokirajte ventilacione otvore.
O sistemu zvučnika
Ovaj sistem zvučnika nije magnetno
oklopljen pa slika na obližnjem
televizoru može postati izobličena
zbog magnetnog polja. U tom slučaju
isključite TV, sačekajte od 15 do
30 minuta pa ga ponovo uključite.
Ako nema poboljšanja, udaljite
zvučnike od televizora.
Čišćenje kućišta
Čistite sistem mekanom krpom
nakvašenom u rastvoru blagog
deterdženta. Ne koristite abrazivne
materijale, prašak za ribanje ili rastvore
poput razređivača, benzina ili alkohola.
Specifikacije
Glavna jedinica
SPECIFIKACIJE ZA NAPAJANJE AUDIO
OPREME
IZLAZNA SNAGA I UKUPNA HARMONIČKA
DISTORZIJA:
(Samo model za SAD)
S opterećenjem od 8 oma,
oba kanala aktivirana,
od 120  10.000 Hz; nominalna
snaga 26 vati po kanalu
minimalne RMS snage, sa ne
više od 0,7% ukupne harmoničke
distorzije od 250 milivata do
nominalne izlazne snage.
Odeljak pojačala
Izlazi
SPEAKERS: Prihvataju impedansu
od 8 oma
Odeljak CD plejera
Sistem: Kompakt disk i digitalni audio
sistem
Svojstva laserske diode
Trajanje emisije: Kontinuirano
Snaga lasera*: Manje od 44,6 µW
Dodatne informacije
Model za SAD:
Izlazna snaga (referentna):
60 W + 60 W (po kanalu na
8 oma, 1 kHz)
Ostali modeli:
Izlazna snaga (nominalna):
30 W + 30 W (na 8 oma, 1 kHz,
1% THD)
Izlazna snaga (referentna):
60 W + 60 W (po kanalu na
8 oma, 1 kHz)
* Ova snaga je izmerena na
udaljenosti od 200 mm od površine
sočiva na glavi lasera sa otvorom
promera 7 mm.
Odeljak tjunera
FM stereo, FM superheterodinski tjuner
Antena: FM žičana antena
Opseg podešavanja:
Model za Severnu Ameriku:
87,5 MHz  108,0 MHz (u koracima
od 100 kHz)
Ostali modeli: 87,5 MHz 
108,0 MHz (u koracima od 50 kHz)
29SR
Odeljak postolja
Tip priključka: 8-pinski Lightning
priključak*
Izlazni napon: DC 5 V
Maksimalna izlazna struja: 1 A
* Priključak Lightning možete da
koristite za iPhone 5, iPod touch
(5. generacija) i iPod nano
(7. generacija).
USB odeljak
(USB) ulaz*: Tip A, maksimalna
struja 1 A
* Koristite USB kabl koji ste dobili
uz iPod/iPhone uređaj kada ga
povezujete na (USB) ulaz.
Podržani audio formati (samo MP3
diskovi i USB uređaji)
Podržana brzina protoka bitova:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 kbps  320 kbps, VBR
WMA*: 32 kbps  192 kbps, VBR
Frekvencije uzorkovanja:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32/44,1/48 kHz
WMA*: 44,1 kHz
* Samo USB uređaji
Zvučnik
Prednji zvučnik (SS-ECL5)
Sistem zvučnika: Sistem sa 2 zvučnika,
Bass reflex
Zvučnici:
Niskotonac: 130 mm (5 1/4 inča),
konusni
Visokotonac: 40 mm (1 1/2 inča), rog
Nominalna impedansa: 8 oma
Dimenzije (Š/V/D): Približno 200 mm ×
300 mm × 185 mm (7 7/8 inča ×
11 3/4 inča × 7 1/4 inča)
Težina: Približno 2,2 kg (4 lb 13 5/8 oz)
neto po zvučniku
Količina: 2 komada
30SR
Opšte
Zahtevi za napajanje:
Model za Severnu Ameriku:
AC 120 V, 60 Hz
Ostali modeli: AC 120 V  240 V,
50/60 Hz
Potrošnja energije: 55 W
Dimenzije (Š/V/D, uključujući velike
isturene delove) (osim zvučnika):
Približno 193 mm × 300 mm ×
260 mm (7 5/8 inča × 11 3/4 inča ×
10 1/4 inča)
Težina (bez zvučnika): Približno 2,4 kg
(5 lb 4 5/8 oz)
Broj isporučenih glavnih jedinica:
1 komad
Isporučena dodatna oprema: Daljinski
upravljač (1), baterija R6 (veličina AA) (1),
FM žičana antena (1), podloške za
zvučnike (8)
Dizajn i specifikacije su podložni
promenama bez najave.
Potrošnja energije u režimu mirovanja:
0,5 W
Obaveštenje o licenci
i zaštićenim znakovima
Dodatne informacije
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano
i iPod touch su zaštićeni znakovi
kompanije Apple Inc. registrovane
u SAD i ostalim zemljama. Lightning
je zaštićeni znak kompanije
Apple Inc.
„Made for iPod“ i „Made for
iPhone“ znači da je elektronska
oprema posebno dizajnirana za
rad sa iPod ili iPhone uređajima
i sertifikovana od strane proizvođača
tako da ispunjava standarde za
performanse kompanije Apple.
Apple ne odgovara za rad tog
uređaja niti za njegovu usklađenost
sa bezbednosnim standardima
i propisima. Imajte u vidu to da
upotreba ove dodatne opreme sa
iPod ili iPhone uređajem može da
utiče na performanse bežične veze.
MPEG Layer-3 tehnologiju
za kodiranje zvuka i patente
su licencirale kompanije
Fraunhofer IIS i Thomson.
Windows Media je registrovani
zaštićeni znak ili zaštićeni znak
kompanije Microsoft Corporation
u SAD i/ili ostalim zemljama.
Ovaj proizvod je zaštićen određenim
pravima na intelektualnu svojinu
kompanije Microsoft Corporation.
Upotreba ili distribucija ove
tehnologije izvan ovog proizvoda je
zabranjena bez odgovarajuće licence
kompanije Microsoft Corporation
ili njene ovlašćene podružnice.
Svi ostali zaštićeni znakovi
i registrovani zaštićeni znakovi
pripadaju njihovim vlasnicima.
U ovom priručniku nisu navedene
oznake TM i ®.
31SR
©2013 Sony Corporation
4-467-785-11(1) (SR)
Download PDF

advertising