Sony RDH-GTK17iP Kućni audio sistem velike snage sa tehnologijom Bluetooth® Uputstva za rukovanje

Add to my manuals
34 Pages

advertisement

Sony RDH-GTK17iP Kućni audio sistem velike snage sa tehnologijom Bluetooth® Uputstva za rukovanje | Manualzz
4-449-198-14(1) (SR)
LIČNI AUDIO SISTEM
Uputstvo za upotrebu
Početni koraci
Osnovne radnje
Bluetooth
Tjuner
Podešavanje zvuka
Ostale radnje
Dodatne informacije
FST-GTK37iP/GTK17iP
RDH-GTK37iP/GTK17iP
UPOZORENJE
Da biste umanjili rizik od požara ili
strujnog udara, ne izlažite uređaj kiši
ili vlazi.
Da biste umanjili rizik od požara, ne
prekrivajte ventilacioni otvor uređaja
novinama, stolnjacima, zavesama itd.
Ne izlažite uređaj izvorima otvorenog
plamena (kao što su upaljene sveće).
Da biste umanjili rizik od požara ili strujnog
udara, ne izlažite uređaj kapljicama vode ili
prskanju i ne postavljajte na njega predmete
koji sadrže tečnost, na primer vaze.
Budući da se mrežno napajanje uređaja
prekida izvlačenjem glavnog utikača,
priključite uređaj na lako dostupnu utičnicu
za napajanje naizmeničnom strujom.
Ako primetite nepravilnosti u radu uređaja,
odmah izvucite glavni utikač iz utičnice
za napajanje naizmeničnom strujom.
Ne postavljajte uređaj u uski prostor poput
police za knjige ili ugradnog ormarića.
Ne izlažite baterije ili uređaj u koji su
umetnute baterije visokim temperaturama,
na primer sunčevom svetlu i vatri.
Uređaj dobija mrežno napajanje sve dok
je priključen na utičnicu za napajanje
naizmeničnom strujom, čak i kada je sam
uređaj isključen.
Ova oprema je testirana i utvrđeno je da je
u skladu sa ograničenjima navedenim
u EMC direktivi kada se za povezivanje
koristi kabl kraći od 3 metra.
2SR
Za korisnike u SAD
Podaci o vašem uređaju
Broj modela i serijski broj se nalaze na
zadnjoj strani uređaja. Upišite te brojeve
u predviđena mesta navedena ispod.
Navedite ih svaki put kada zovete vašeg Sony
prodavca povodom ovog proizvoda.
Broj modela _________________________
Serijski broj _________________________
Ovaj simbol upozorava
korisnika na prisustvo
neizoliranih elemenata
visokog napona u kućištu
uređaja koji mogu
predstavljati opasnost
od strujnog udara.
Ovaj simbol upozorava
korisnika na prisustvo
važnih uputstava za
upotrebu i održavanje
(servisiranje) u priručniku
koji ste dobili uz ovaj
uređaj.
Važna bezbednosna uputstva
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Pročitajte ova uputstva.
Čuvajte ova uputstva.
Obratite pažnju na sva upozorenja.
Pratite sva uputstva.
Ne koristite ovaj uređaj blizu vode.
Uređaj čistite samo suvom tkaninom.
Ne blokirajte ventilacione otvore.
Postavite uređaj u skladu sa uputstvima
proizvođača.
8) Ne postavljajte uređaj blizu izvora toplote
kao što su radijatori, grejači, pećnice ili
drugi uređaji (uključujući pojačala)
koji proizvode toplotu.
9) Ne zanemarujte bezbednosnu svrhu
polarizovanog ili uzemljenog utikača.
Polarizovani utikač ima dva jezička od
kojih je jedan širi od drugog. Uzemljeni
utikač ima dva jezička i treći pin za
uzemljenje. Široki jezičak ili treći pin
postoje radi vaše bezbednosti. Ako
isporučeni utikač ne možete da umetnete
u vašu utičnicu, obratite se električaru
radi zamene stare utičnice.
10) Zaštitite kabl za napajanje od gaženja
ili nagnječenja, naročito kod utikača,
utičnice i na mestu gde izlazi iz uređaja.
11) Koristite samo dodatke/pribor koje je
odredio proizvođač.
12) Koristite samo na polici sa točkićima,
postolju, tronošcu, nosaču ili stolu koje je
odredio proizvođač ili koji se prodaju uz
uređaj. Ako koristite policu sa točkićima,
pažljivo pomerajte policu na kojoj se
nalazi uređaj da biste izbegli povrede
usled prevrtanja.
13) Isključite uređaj iz mrežnog napajanja
tokom grmljavine ili ako ga nećete
koristiti u dužem vremenskom periodu.
14) Sve popravke bi trebalo da obavljaju
samo kvalifikovani serviseri. Popravka je
potrebna u slučaju da se uređaj ošteti na
bilo koji način, na primer ako se ošteti
kabl za napajanje ili utikač, ako u uređaj
upadne tečnost ili neki predmet, ako je
uređaj bio izložen kiši ili vlazi, ako ne
funkcioniše pravilno ili ako ga ispustite.
Sledeća izjava Federalne
komisije za komunikacije (FCC)
se odnosi samo na verzije ovog
uređaja za tržište SAD. Ostale
verzije možda nisu u skladu sa
tehničkim propisima FCC-a.
NAPOMENA:
Ova oprema je testirana i utvrđeno je da je
u skladu sa ograničenjima za digitalne
uređaje klase B prema poglavlju
15 pravilnika Federalne komisije za
komunikacije. Ova ograničenja postoje radi
zaštite od štetnih smetnji do kojih može doći
u kućnom okruženju. Ova oprema stvara,
koristi i emituje energiju u području
radijskih frekvencija i ako se ne postavi
i koristi prema uputstvima, može da
dovede do štetnih smetnji kod radijskih
komunikacija. Međutim, ne postoji garancija
da se smetnje neće javiti ako se uređaj postavi
na odgovarajući način. Ako ovaj uređaj
ometa radio ili televizijski prijem, što možete
da utvrdite tako što ćete uređaj isključiti
a zatim ponovo uključiti, preporučujemo
vam da pokušate da otklonite smetnje tako
što ćete preduzeti jednu ili više od
sledećih mera:
– Premestite prijemnu antenu ili je okrenite.
– Povećajte udaljenost između opreme
i risivera.
– Priključite opremu na utičnicu koja
je udaljena od one na koju je
priključen risiver.
– Obratite se za pomoć prodavcu ili
iskusnom radio/TV serviseru.
3SR
PAŽNJA
Upozoravamo vas da bilo kakve promene ili
izmene koje nisu izričito odobrene u ovom
uputstvu mogu dovesti do problema
prilikom upotrebe ove opreme.
Za povezivanje sa matičnim računarom i/ili
perifernom opremom morate da koristite
propisno zaštićene i uzemljene kablove
i konektore kako bi se ispunila ograničenja
u pogledu emisije koja je propisala
agencija FCC.
Lični audio sistem
(FST-GTK37iP/FST-GTK17iP/
RDH-GTK37iP/RDH-GTK17iP)
Ovu opremu ne smete da postavite niti
koristite zajedno sa bilo kojom drugom
antenom ili predajnikom.
Ova oprema je u skladu sa graničnim
vrednostima za izlaganje zračenju Federalne
komisije za komunikacije (FCC) koje se
odnose na nekontrolisano okruženje
i ispunjava smernice FCC-a za izlaganje
radio-frekvencijskom zračenju u dodatku
C do OET65. Ova oprema emituje veoma
mali nivo RF energije koja je u skladu sa
maksimalno dozvoljenim vrednostima za
izlaganje zračenju. Međutim, poželjno je da
opremu postavite i koristite tako da uređaj
koji emituje zračenje bude najmanje 20 cm
udaljen od tela osobe (izuzimajući
ekstremitete: ruke, šake, stopala, članke).
4SR
Za korisnike u Evropi
Odlaganje stare
električne i elektronske
opreme (primenljivo
u Evropskoj uniji
i ostalim evropskim
zemljama koje imaju
sisteme za odvojeno
sakupljanje otpada)
Ovaj simbol na proizvodu ili njegovom
pakovanju označava da se proizvod ne sme
tretirati kao kućni otpad. Proizvod bi trebalo
da odložite na odgovarajućem mestu za
prikupljanje i reciklažu električne
i elektronske opreme. Pravilnim odlaganjem
ovog proizvoda pomažete u sprečavanju
mogućih štetnih posledica po okolinu
i ljudsko zdravlje do kojih može doći usled
nepravilnog odlaganja proizvoda.
Reciklažom materijala pomažete u očuvanju
prirodnih resursa. Za detaljnije informacije
o reciklaži ovog proizvoda kontaktirajte
lokalnu upravu, komunalnu službu ili
prodavnicu u kojoj ste kupili proizvod.
Odlaganje potrošenih
baterija (primenljivo
u Evropskoj uniji
i ostalim evropskim
zemljama koje imaju
sisteme za odvojeno
sakupljanje otpada)
Ovaj simbol na bateriji ili njenom pakovanju
označava da se baterija koja se dobija uz ovaj
proizvod ne sme tretirati kao kućni otpad.
Na nekim baterijama se pored ovog simbola
može nalaziti i hemijski simbol. Hemijski
simbol za živu (Hg) ili olovo (Pb) se dodaje
ako baterija sadrži više od 0,0005% žive ili
0,004% olova.
Pravilnim odlaganjem baterija pomažete
u sprečavanju mogućih štetnih posledica po
okolinu i ljudsko zdravlje do kojih može doći
usled nepravilnog odlaganja baterija.
Reciklažom materijala pomažete
očuvanje prirodnih resursa.
Ako proizvodi zahtevaju stalno prisustvo
baterije zbog bezbednosti, performansi ili
celovitosti podataka, takvu bateriju bi trebalo
da zameni isključivo obučeni serviser.
Da biste bili sigurni da će baterija biti
pravilno zbrinuta, predajte potrošenu
bateriju na odgovarajućem mestu za
prikupljanje i reciklažu električne
i elektronske opreme.
Za sve ostale baterije pogledajte poglavlje
o bezbednom uklanjaju baterije iz
proizvoda. Predajte bateriju na
odgovarajućem mestu za prikupljanje
i reciklažu potrošenih baterija.
Za detaljnije informacije o reciklaži ovog
proizvoda ili baterije kontaktirajte lokalnu
upravu, komunalnu službu ili prodavnicu
u kojoj ste kupili proizvod.
Sony Corp. ovim izjavljuje da je oprema
u skladu sa osnovnim zahtevima i ostalim
relevantnim odredbama direktive 1999/5/EC.
Detaljnije informacije možete da vidite
na adresi:
http://www.compliance.sony.de/
Za korisnike u Australiji
Odlaganje stare
električne i elektronske
opreme (primenljivo
u Evropskoj uniji
i ostalim evropskim
zemljama koje imaju
sisteme za odvojeno
sakupljanje otpada)
Napomena za korisnike: Sledeće
informacije se odnose samo na
opremu koja se prodaje u zemljama
u kojima se primenjuju direktive
Evropske unije.
Ovaj uređaj je proizvela kompanija
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japan ili ga je za nju
proizvela neka druga kompanija. Sva pitanja
u vezi sa usaglašenošću proizvoda sa
zakonima Evropske unije bi trebalo da
pošaljete ovlašćenom predstavniku,
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany.
Za sva pitanja u vezi sa servisom ili
garancijom pogledajte adrese koje su
navedene na zasebnom servisnom ili
garantnom listu.
5SR
Napomena o licenci i zaštićenim
znakovima
• iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano
i iPod touch su zaštićeni znakovi
kompanije Apple Inc. registrovane u SAD
i ostalim zemljama. Lightning je zaštićeni
znak kompanije Apple Inc.
• „Made for iPod“ i „Made for iPhone“ znači
da je elektronska oprema posebno
dizajnirana za rad sa iPod ili iPhone
uređajem i da je sertifikovana od strane
proizvođača tako da ispunjava standarde
za performanse kompanije Apple. Apple
ne odgovara za rad ovog uređaja niti za
njegovu usklađenost sa bezbednosnim
standardima i propisima. Imajte u vidu da
upotreba ove dodatne opreme sa iPod ili
iPhone uređajem može da utiče na
performanse bežične veze.
• Oznaka Bluetooth® i logotipi su
registrovani zaštićeni znakovi u vlasništvu
Bluetooth SIG, Inc. i Sony Corporation ih
koristi po licenci. Svi ostali zaštićeni
znakovi su robne marke njihovih vlasnika.
• Oznaka N je zaštićeni znak ili registrovani
zaštićeni znak organizacije NFC Forum,
Inc. u SAD i drugim zemljama.
• Android je zaštićeni znak kompanije
Google Inc.
• MPEG Layer-3 tehnologiju za kodiranje
zvuka i patente su licencirale kompanije
Fraunhofer IIS i Thomson.
• Windows Media je registrovani zaštićeni
znak ili zaštićeni znak kompanije
Microsoft Corporation u SAD i/ili
ostalim zemljama.
• Ovaj proizvod je zaštićen određenim
pravima na intelektualnu svojinu
kompanije Microsoft Corporation.
Upotreba ili distribucija ove tehnologije
izvan ovog proizvoda je zabranjena bez
odgovarajuće licence kompanije Microsoft
ili ovlašćene Microsoft podružnice.
6SR
• Svi ostali zaštićeni znakovi i registrovani
zaštićeni znakovi pripadaju njihovim
vlasnicima. U ovom priručniku nisu
navedene oznake ™ i ®.
Sadržaj
Vodič za delove i kontrole ............ 8
Početni koraci
Bezbedno povezivanje sistema... 11
Korišćenje iPod/iPhone
uređaja ........................................... 12
Podešavanje sata........................... 13
Osnovne radnje
Reprodukcija sa iPod/iPhone
uređaja ........................................... 14
Reprodukcija sa USB uređaja..... 15
Bluetooth
O bežičnoj Bluetooth
tehnologiji ..................................... 16
Bežično slušanje muzike
na Bluetooth uređaju ................... 16
Podešavanje Bluetooth
audio kodeka ................................ 19
Podešavanje/isključivanje
režima pripravnosti
za Bluetooth................................... 19
Ostale radnje
Podešavanje osvetljenja ...............22
Korišćenje tajmera........................22
Menjanje prikaza na displeju ......23
Korišćenje opcionalne opreme ...24
Deaktiviranje tastera na uređaju
(Blokada za decu) .........................24
Podešavanje/isključivanje
funkcije za automatski ulazak
u režim mirovanja ........................24
Dodatne informacije
Veb-sajtovi za kompatibilne
uređaje............................................25
Rešavanje problema .....................25
Poruke ............................................29
Mere opreza...................................29
Specifikacije...................................31
Tjuner
Slušanje radija............................... 20
Podešavanje zvuka
Podešavanje zvuka ....................... 21
Pravljenje atmosfere žurke
(DJ EFFECT) ................................ 21
Biranje vertikalnog
zvučnog efekta.............................. 22
7SR
Vodič za delove i kontrole
U ovom priručniku opisano je uglavnom upravljanje uređajem pomoću daljinskog
upravljača. Međutim, iste radnje takođe možete da obavite korišćenjem tastera na
uređaju koji imaju isti ili sličan naziv.
Uređaj
– Gornja strana
– Prednja strana
8SR
Daljinski upravljač RM-AMU166
F VERTICAL SOUND (stranica 22)
Biranje vertikalnog zvučnog efekta.
G FLANGER, ISOLATOR (stranica 21)
Biranje vrste efekta za DJ EFFECT.
H Uređaj: VOLUME/DJ CONTROL +/–
Podešavanje jačine zvuka.
Podešavanje nivoa za DJ EFFECT
(stranica 21).
Ovo okruglo dugme ne možete da
koristite za podešavanje jačine
zvuka kada je aktivirana funkcija
DJ EFFECT.
Daljinski upravljač: VOLUME +*/–
Podešavanje jačine zvuka.
I BASS BAZUCA (stranica 21)
Biranje efekta za BASS BAZUCA.
J EQ (stranica 21)
Biranje unapred podešenog zvučnog
efekta.
K
1 "/1 (uključivanje/režim mirovanja)
Uključivanje sistema ili njegovo
postavljanje u režim mirovanja.
B LED SPEAKER (stranica 22)
Podešavanje osvetljenja.
C Indikator VERTICAL SOUND
Svetli kada je uključen vertikalni
zvučni efekat.
D Indikator BLUETOOTH
(stranica 16)
Prikazivanje Bluetooth statusa
sistema.
E BLUETOOTH (stranica 16, 18)
Pritisnite da biste izabrali funkciju
Bluetooth.
Pritisnite i držite da biste aktivirali
Bluetooth uparivanje prilikom
korišćenja funkcije Bluetooth.
(USB) port (stranica 13, 14, 15)
Za povezivanje opcionalnog iPod/
iPhone ili USB uređaja.
L Priključak za Apple uređaj
(stranica 12, 14)
M Držač (stranica 12)
N Dugme PUSH (stranica 12)
O m/M (brzo premotavanje
unazad/unapred)
Držite ovaj taster da biste pronašli
određeno mesto u numeri ili datoteci
tokom reprodukcije.
Uređaj: l/L (nazad/napred)
Daljinski upravljač: ./>
(nazad/napred)
Biranje numere ili datoteke.
Uređaj: TUNING +/–
Daljinski upravljač: +/–
(podešavanje)
Podešavanje željene stanice.
9SR
P
(oznaka N) (stranica 18)
Oznaka za kontakt dodirom putem
tehnologije Near Field
Communication (NFC).
Q Uređaj: FUNCTION
Daljinski upravljač: FUNCTION +/–
Biranje funkcije.
R Displej
S Senzor za daljinski upravljač
T
+/– (biranje fascikle)
Biranje fascikle na USB uređaju.
U Uređaj: NX (pauziranje/
reprodukcija)
Daljinski upravljač: N*
(reprodukcija),
X (pauziranje)
Pokretanje ili pauziranje
reprodukcije.
Da biste nastavili reprodukciju USB
uređaja, pritisnite NX ili N.
x (zaustavljanje)
Zaustavljanje reprodukcije.
Pritisnite dvaput da biste poništili
nastavak reprodukcije USB uređaja.
V TIMER MENU (stranica 13, 23)
Podešavanje sata i tajmera.
W
Unos podešavanja.
X OPTIONS
Ulazak u meni sa opcijama ili izlazak
iz njega.
Y RETURN O
Povratak na prethodnu izabranu
stavku.
Z
/ / /
Biranje stavki u meniju sa opcijama ili
meniju tajmera.
wj TUNER MEMORY (stranica 21)
Memorisanje radio-stanice.
10SR
wk PLAY MODE/TUNING MODE
Biranje režima reprodukcije USB
uređaja (stranica 15).
Biranje režima podešavanja
(stranica 20).
wl REPEAT/FM MODE
Ponavljanje reprodukcije sadržaja
sa USB uređaja, jedne numere ili
datoteke (stranica 15).
Biranje režima FM prijema
(mono ili stereo) (stranica 20).
e; SLEEP (stranica 22)
Podešavanje merača vremena
za isključivanje.
ea DISPLAY
Menjanje informacija na displeju.
* Na tasterima VOLUME + i N se nalazi mala
izbočina. Koristite je kao referencu prilikom
korišćenja sistema.
Početni koraci
Bezbedno povezivanje sistema
Početni koraci
A FM žičana antena (razvucite je
horizontalno.)
B AM kružna antena
C Na priključak DVD/PC IN L
D Na priključak DVD/PC IN R
E U zidnu utičnicu
A Antena
C Napajanje
Kada postavljate antenu, pronađite mesto
i smer koji obezbeđuju dobar prijem.
Postavite antenu dalje od kabla za
napajanje i USB kabla da biste izbegli
pojavu šuma.
Priključite kabl za napajanje u zidnu
utičnicu. Na displeju će se prikazati
demonstracija. Pritisnite "/1 da biste
uključili sistem i demonstracija će se
automatski isključiti.
Ako isporučeni adapter na utikaču ne
odgovara vašoj zidnoj utičnici, skinite ga
sa utikača (samo za modele koji poseduju
adapter).
B Priključci DVD/PC IN L/R
Koristite audio kabl (nije isporučen)
da biste uređaj povezali sa izlaznim audio
priključcima audio/video opreme. Zvuk
se emituje putem ovog sistema.
11SR
Umetanje baterija
– Horizontalni položaj
Umetnite dve isporučene baterije R6
(veličina AA) tako da oznake polariteta
odgovaraju slici ispod.
Korišćenje iPod/
iPhone uređaja
Napomene
• Ne koristite staru bateriju zajedno sa novom
niti zajedno koristite različite tipove baterija.
• Ako ne planirate da koristite daljinski
upravljač duže vremena, izvadite baterije da
biste izbegli moguću štetu od curenja baterija
i korozije.
Postavljanje sistema
Sistem možete da postavite vertikalno
ili horizontalno. Postavite ga onako
kako vam više odgovara.
Napomene
• Postavite sistem horizontalno ako
priključujete iPod nano model na priključak
za Apple uređaj.
• Obavezno izaberite opciju za vertikalni zvučni
efekat kada sistem postavite vertikalno
(stranica 22).
– Vertikalni položaj
Priključivanje na priključak za
Apple uređaj
Na priključak za Apple uređaj možete da
priključite sledeće modele:
• iPod touch peta generacija
• iPod nano sedma generacija
• iPhone 5
Da biste sprečili ispadanje iPod/iPhone
uređaja, uvek pričvrstite iPod/iPhone
koristeći držač ako ga priključujete na
priključak za Apple uređaj. Kada želite da
uklonite iPod/iPhone, podižite držač dok
ne „klikne“ na mesto, a zatim uklonite
iPod/iPhone sa priključka za Apple uređaj.
1 Postavite iPod/iPhone na
priključak za Apple uređaj.
2 Pritisnite dugme PUSH da biste
oslobodili držač.
Držač će se zatvoriti i pričvrstiti iPod/
iPhone.
12SR
Napomena za korisnike iPod nano
modela
Podešavanje sata
Ne postavljajte sistem vertikalno ako na njemu
koristite iPod nano modele. iPod nano modele
nije moguće pričvrstiti držačem zbog njihove
visine. Postavite sistem horizontalno.
Sat nije moguće podesiti u režimu za
uštedu energije.
Napomena o prenošenju sistema
Napomene
• Ako koristite komercijalno dostupne
maske za iPod/iPhone, sistem možda neće
prepoznati priključeni iPod/iPhone. Ako se to
desi, skinite masku sa iPod/iPhone uređaja
i ponovo ga priključite na priključak za
Apple uređaj.
• Kada sistem koristite u vertikalnom položaju,
vodite računa o tome da priključeni iPod/
iPhone stoji uspravno i da ne bude nakrivljen.
Povezivanje sa
1 Pritisnite "/1 da biste uključili
sistem.
2 Pritisnite TIMER MENU.
Ako se na displeju prikaže „PLAY
SET“, pritiskajte / i izaberite
„CLOCK“, a zatim pritisnite
.
3 Pritiskajte
/ da biste podesili
sate, a zatim pritisnite
.
4 Pritiskajte
Početni koraci
Ne prenosite sistem dok je na njega priključen
iPod/iPhone. U suprotnom, iPod/iPhone može
da padne i da se ošteti. Sony ne preuzima
odgovornost za bilo koju štetu nastalu
nepravilnim korišćenjem uređaja.
/ da biste podesili
minute, a zatim pritisnite
.
portom
Povežite iPod/iPhone sa
portom
pomoću USB kabla koji ste dobili sa iPod/
iPhone uređajem.
iPod/iPhone
(nije isporučen)
USB kabl
(nije isporučen)
13SR
Osnovne radnje
Reprodukcija sa iPod/
iPhone uređaja
x Priključivanje na priključak za
Apple uređaj
1 Pritiskajte FUNCTION +/–
i izaberite funkciju iPod.
2 Postavite iPod/iPhone na
priključak za Apple uređaj.
3 Pritisnite dugme PUSH da biste
pričvrstili iPod/iPhone.
4 Pritisnite N.
x Povezivanje sa portom
1 Pritiskajte FUNCTION +/–
i izaberite funkciju USB.
2 Povežite iPod/iPhone sa
portom
.
3 Pritisnite N.
Upravljanje iPod/iPhone uređajem
14SR
Radnja
Uradite sledeće
Pauziranje
reprodukcije
Pritisnite X/x.
Biranje numere
ili poglavlja
audio-knjige/
podcast-a
Pritisnite ./>.
Za brzo premotavanje
unapred ili unazad,
držite ovaj taster.
Pronalaženje
određenog mesta
u numeri ili
poglavlju audio
knjige/podcast-a
Držite taster m/M
tokom reprodukcije
i otpustite ga na
željenom mestu.
Korišćenje sistema kao punjača baterija
Sistem možete da koristite kao punjač
baterija za iPod/iPhone, bez obzira na to
da li je sistem uključen ili isključen.
Punjenje počinje kada iPod/iPhone
postavite na priključak za Apple uređaj ili
kada ga povežete sa
portom. Status
punjenja će se prikazivati na displeju
iPod/iPhone uređaja.
Za detaljnije informacije pogledajte
uputstvo za upotrebu iPod/iPhone uređaja.
Da biste prekinuli punjenje iPod/iPhone
uređaja
Uklonite iPod/iPhone.
Napomene u punjenju iPod/iPhone
uređaja
• iPod/iPhone uređaj nije moguće puniti kada
ga povežete dok je sistem isključen.
• Kada je iPod/iPhone priključen na priključak
za Apple uređaj, pritisnite FUNCTION +/–
i izaberite funkciju iPod, TUNER ili DVD/PC.
• Kada je iPod/iPhone povezan sa portom
,
pritisnite FUNCTION +/– i izaberite funkciju
USB ili BT AUDIO.
Napomene
• Ne dodirujte priključak za Apple uređaj.
• Performanse sistema se mogu razlikovati
u zavisnosti od specifikacija iPod/iPhone
uređaja.
• Kada postavljate ili uklanjate iPod/iPhone
– držite iPod/iPhone tako da bude pod istim
uglom kao priključak za Apple uređaj i ne
okrećite niti klatite iPod/iPhone da ne biste
oštetili priključak.
– obuhvatite uređaj jednom rukom i vodite
računa o tome da greškom ne pritisnete
kontrole iPod/iPhone uređaja.
• Pre nego što uklonite iPod/iPhone, pauzirajte
reprodukciju.
• Držite ./> za brzo premotavanje
unazad (ili unapred) tokom reprodukcije
video zapisa ako m/M ne funkcioniše.
• Da biste promenili nivo jačine zvuka, koristite
VOLUME +/–. Nivo jačine zvuka se ne menja
ako ga podesite na iPod/iPhone uređaju.
• Ovaj sistem je dizajniran isključivo za iPod/
iPhone uređaje sa 8-pinskim Lightning
konektorom. Na priključak za Apple uređaj
ne možete da priključite druge uređaje.
• Za informacije o korišćenju iPod/iPhone
uređaja, pogledajte uputstvo za upotrebu
iPod/iPhone uređaja.
• Sony ne odgovara u slučaju gubitka ili
oštećenja podataka snimljenih na iPod/
iPhone kada na ovom sistemu koristite iPod/
iPhone.
Reprodukcija sa USB
uređaja
Ako audio datoteke imaju gorenavedene
oznake tipa, ali nisu u odgovarajućem
formatu, može doći do pojave šuma ili
kvara sistema.
Posetite veb-sajtove za više informacija
o kompatibilnim USB uređajima
(stranica 25).
1 Pritisnite FUNCTION +/– i izaberite
funkciju USB.
2 Povežite USB uređaj sa
portom
.
3 Pritisnite N.
Istovremeno ne možete da izaberete
reprodukciju sadržaja u fascikli i „
“.
Istovremeno ne možete da izaberete režim
nasumične reprodukcije i režim za
ponavljanje reprodukcije.
3)
Kada isključite sistem, izabrani režim
nasumične reprodukcije će biti poništen
i reprodukcija se vraća u normalni režim.
2)
Biranje režima za ponavljanje
reprodukcije
Pritiskajte REPEAT.
•
: ponavljanje reprodukcije svih
audio datoteka na USB uređaju ili
u fascikli
•
: ponavljanje reprodukcije jedne
audio datoteke
Napomene o USB uređaju
• Redosled reprodukcije na sistemu može da
se razlikuje od redosleda reprodukcije na
povezanom digitalnom muzičkom plejeru.
• Obavezno isključite sistem pre uklanjanja
USB uređaja. Uklanjanjem USB uređaja dok
je sistem uključen, može doći do oštećenja
podataka na USB uređaju.
• Ne garantuje se kompatibilnost sa svim
programima za kodiranje/upisivanje. Ako su
datoteke na USB uređaju prvobitno kodirane
nekompatibilnim softverom, prilikom
reprodukcije takvih datoteka može doći do
pojave šuma, zvuk može biti isprekidan ili
ih uopšte nećete moći da reprodukujete.
• Ovaj sistem može da prepozna do
– 256 audio datoteka u fascikli.
– 65.536 audio datoteka na USB uređaju.
– 256 fascikli na USB uređaju.
Osnovne radnje
Ovaj sistem može da reprodukuje sledeće
audio formate:
– MP3: oznaka tipa datoteke „.mp3“
– WMA: oznaka tipa datoteke „.wma“
– AAC: oznaka tipa datoteke „.m4a“,
„.mp4“ ili „.3gp“
– WAV: oznaka tipa datoteke „.wav“
1)
Korišćenje sistema kao punjača baterija
Menjanje režima reprodukcije
Pritiskajte PLAY MODE.
• Normalna reprodukcija (ne prikazuje se
ništa): reprodukcija svih audio datoteka
na USB uređaju redosledom kojim
su snimljene
• Reprodukcija sadržaja u fascikli
(„FLDR“)1): reprodukcija svih audio
datoteka u izabranoj fascikli na
USB uređaju
• Nasumična reprodukcija („SHUF“)2)3):
reprodukcija svih audio datoteka na
USB uređaju nasumičnim redosledom
Kada je sistem uključen, možete da ga
koristite kao punjač baterija za USB
uređaje sa punjivom baterijom.
Pritiskajte FUNCTION +/– i izaberite
funkciju USB.
Punjenje će početi kada USB uređaj
priključite na port
. Status punjenja će
se prikazivati na displeju USB uređaja.
Za detaljnije informacije pogledajte
uputstvo za upotrebu USB uređaja.
15SR
Bluetooth
O bežičnoj Bluetooth
tehnologiji
Bežična Bluetooth tehnologija je bežična
tehnologija kratkog dometa koja
omogućava bežični prenos podataka
između digitalnih uređaja. Bežična
Bluetooth tehnologija funkcioniše
u opsegu od oko 10 metara (33 stopa).
Podržana Bluetooth verzija, profili
i kodeci
Podržana Bluetooth verzija:
• Bluetooth Standard verzija 3.0 +
EDR (Enhanced Data Rate)
Podržani Bluetooth profili:
• A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile)
• AVRCP 1.3 (Audio Video Remote
Control Profile)
Podržani Bluetooth kodeci:
• SBC (Sub Band Codec)
• AAC (Advanced Audio Coding)
Bežično slušanje muzike
na Bluetooth uređaju
O indikatoru BLUETOOTH
Indikator BLUETOOTH svetli ili treperi
u plavoj boji kako bi prikazao Bluetooth
status.
Status sistema
Status indikatora
Režim pripravnosti za
Bluetooth
Sporo treperi
Bluetooth uparivanje
Brzo treperi
Bluetooth povezivanje
Treperi
Bluetooth veza
je uspostavljena
Svetli
Uparivanje sistema sa Bluetooth
uređajem
Uparivanje je postupak u kojem se
Bluetooth uređaji unapred međusobno
registruju. Kada je uparivanje završeno,
više nije potrebno da ga ponovo obavljate.
Ako imate smart telefon koji je
kompatibilan sa funkcijom NFC, nije
potrebno da obavljate ručno uparivanje.
1 Postavite Bluetooth uređaj na
udaljenosti do jednog metra
(3 stope) od sistema.
2 Pritisnite BLUETOOTH na uređaju
i izaberite funkciju Bluetooth.
Muziku sa Bluetooth uređaja možete da
slušate putem bežične veze.
Na displeju će se prikazati
„BT AUDIO“.
Posetite veb-sajtove za više informacija
o kompatibilnim Bluetooth uređajima
(stranica 25).
Napomena
Ako je sistem povezan sa Bluetooth
uređajem, pritisnite BLUETOOTH da biste
prekinuli vezu sa Bluetooth uređajem.
3 Držite BLUETOOTH na uređaju
još dve sekunde.
Na displeju će početi da treperi
„PAIRING“.
16SR
4 Obavite postupak uparivanja
na Bluetooth uređaju.
Za detaljnije informacije pogledajte
uputstvo za upotrebu Bluetooth
uređaja.
5 Izaberite broj modela uređaja na
displeju Bluetooth uređaja.
Na primer, izaberite „SONY
FST-GTK37iP“ (ili FST-GTK17iP/
RDH-GTK37iP/RDH-GTK17iP).
Ako je potrebno da unesete šifru na
Bluetooth uređaju, unesite „0000“.
6 Obavite postupak Bluetooth
Kada je uparivanje završeno
i Bluetooth veza uspostavljena,
na displeju će se prikazati naziv
Bluetooth uređaja.
U zavisnosti od Bluetooth uređaja,
povezivanje može da počne
automatski nakon uparivanja.
Adresu Bluetooth uređaja možete da
vidite pritiskanjem tastera DISPLAY.
Napomene
• Možete da uparite do 9 Bluetooth uređaja.
Ako uparite deseti Bluetooth uređaj, poslednji
nedavno povezani uređaj će biti
zamenjen novim.
• Šifra je poznata i pod nazivom „PIN kôd“,
„PIN broj“ ili „Lozinka“, u zavisnosti
od uređaja.
• Status sistema za spremnost za uparivanje
se poništava nakon otprilike 5 minuta. Ako
uparivanje nije uspelo, ponovite postupak
od koraka 1.
• Dok je povezan sa Bluetooth uređajem,
ovaj sistem nije moguće otkriti i nije moguće
povezati se sa njim sa drugog Bluetooth
uređaja koji pre toga nikad nije bio uparen
sa sistemom.
• Ako želite da se uparite sa drugim Bluetooth
uređajem, ponovite korake od 1 do 6.
Prekid uparivanja
Držite BLUETOOTH na uređaju
2 sekunde dok se na displeju ne
prikaže „BT AUDIO“.
Kada sistem dodirnete pametnim
telefonom koji je kompatibilan sa
funkcijom NFC, sistem se automatski
uključuje u režimu za Bluetooth
povezivanje i automatski obavlja
uparivanje i Bluetooth povezivanje.
Šta je to „NFC“?
NFC (Near Field Communication)
je tehnologija koja omogućava bežičnu
komunikaciju kratkog dometa između
različitih uređaja poput mobilnih telefona
i IC oznaka. Zahvaljujući funkciji NFC, za
prenos podataka dovoljno je da dodirnete
predviđeno mesto na uređajima koji su
kompatibilni sa funkcijom NFC.
1 Preuzmite i instalirajte aplikaciju
Bluetooth
povezivanja na Bluetooth uređaju.
Povezivanje sa pametnim
telefonom jednim dodirom (NFC)
„NFC Easy Connect“.
Preuzmite besplatnu Android
aplikaciju sa Google Play-a tako što
ćete potražiti „NFC Easy Connect“
ili joj pristupite skeniranjem
dvodimenzionalnog koda ispod.
Možda će vam biti naplaćen
prenos podataka.
Dvodimenzionalni kôd* za
direktan pristup
* Koristite aplikaciju za čitanje
dvodimenzionalnog koda.
Napomene
• Ova aplikacija možda nije dostupna
u nekim zemljama/regionima.
• Na nekim pametnim telefonima, funkciju
NFC možete da koristite bez instaliranja
aplikacije. U tom slučaju, postupak
i specifikacije se mogu razlikovati.
Za detalje, pogledajte uputstvo za
upotrebu pametnog telefona.
17SR
Kompatibilni pametni telefoni
Pametni telefoni sa ugrađenom
funkcijom NFC (OS: Android 2.3.3
ili noviji, osim Android 3.x)
2 Pokrenite aplikaciju „NFC Easy
Connect“ na pametnom telefonu.
Uverite se da je prikazan ekran aplikacije.
3 Dodirnite pametnim telefonom
oznaku N na sistemu i pametni
telefon će početi da vibrira.
Reprodukcija muzike sa Bluetooth
uređaja
Bluetooth uređajem možete da upravljate
povezivanjem sistema i Bluetooth uređaja
koristeći AVRCP.
Proverite sledeće pre reprodukcije
muzike:
– Funkcija Bluetooth na Bluetooth
uređaju je uključena.
– Uparivanje je završeno.
x Za Bluetooth uređaj
1 Pritisnite BLUETOOTH na uređaju
i izaberite funkciju Bluetooth.
Na displeju će se prikazati
„BT AUDIO“.
2 Uspostavite vezu sa Bluetooth
uređajem.
Poslednje povezani Bluetooth
uređaj biće automatski povezan.
Obavite Bluetooth povezivanje sa
Bluetooth uređaja ako uređaj nije
povezan.
Kada je veza uspostavljena, na displeju
će se prikazati naziv Bluetooth uređaja.
Dovršite povezivanje prateći uputstva
koja se prikazuju na pametnom telefonu.
Kada je Bluetooth veza uspostavljena,
indikator BLUETOOTH će prestati da
treperi i nastaviće da svetli. Na displeju
će se prikazati naziv Bluetooth uređaja.
Izvor zvuka možete da promenite pa
umesto na pametnom telefonu možete
da ga emitujete na drugom NFC
kompatibilnom Bluetooth uređaju.
Za detaljnije informacije pogledajte
uputstvo za upotrebu Bluetooth
uređaja.
Savet
Ako uparivanje i Bluetooth povezivanje
ne uspeju, uradite sledeće:
– Ponovo pokrenite aplikaciju „NFC Easy
Connect“ i polako postavite pametan
telefon iznad oznake N.
– Skinite zaštitnu masku sa pametnog telefona
ako je koristite.
18SR
3 Pritisnite N.
U zavisnosti od Bluetooth uređaja,
– možda ćete morati da dvaput
pritisnete N.
– možda ćete morati da pokrenete
reprodukciju audio izvora na
Bluetooth uređaju.
Napomene
• Kada sistem nije povezan ni sa jednim
Bluetooth uređajem, sistem će se automatski
povezati sa poslednje povezanim Bluetooth
uređajem i pokrenuti reprodukciju sa njega
kada pritisnete N.
• Ako sa sistemom pokušate da povežete drugi
Bluetooth uređaj, veza sa trenutno povezanim
Bluetooth uređajem će biti prekinuta.
x Za NFC kompatibilni pametni telefon
Dodirnite pametnim telefonom oznaku N
na sistemu da biste uspostavili
Bluetooth vezu.
Pokrenite reprodukciju audio izvora na
pametnom telefonu. Za detaljnije
informacije o reprodukciji, pogledajte
uputstvo za upotrebu pametnog telefona.
Prekid veze sa Bluetooth uređajem
x Za Bluetooth uređaj
x Za NFC kompatibilni pametni telefon
Ponovo dodirnite pametnim telefonom
oznaku N na sistemu.
Možete da izaberete Bluetooth audio
kodeke ako povezani Bluetooth uređaj
podržava Advanced Audio Coding
(AAC).
1 Pritisnite OPTIONS.
2 Pritiskajte / i izaberite
„BT AAC“, a zatim pritisnite
.
3 Pritiskajte
/ i izaberite „ON“
ili „OFF“.
• ON: Biće izabrano Advanced Audio
Coding (AAC) ako Bluetooth uređaj
podržava AAC.
• OFF: Biće izabran Sub Band
Codec (SBC).
Bluetooth
Pritisnite BLUETOOTH na uređaju.
Na displeju će se prikazati „BT AUDIO“.
Na nekim Bluetooth uređajima, Bluetooth
veza će možda biti automatski prekinuta
kada zaustavite reprodukciju.
Podešavanje Bluetooth
audio kodeka
Napomene
Brisanje svih informacija za
registraciju prilikom uparivanja
Koristite tastere na uređaju da biste
obavili ovu radnju.
1 Pritisnite BLUETOOTH i izaberite
• Možete da uživate u zvuku visokog kvaliteta
ako izaberete AAC. Ako ne možete da slušate
AAC zvuk na vašem uređaju, izaberite „OFF“.
• Ako promenite ovo podešavanje dok je sistem
povezan sa Bluetooth uređajem, veza sa
Bluetooth uređajem će biti prekinuta. Da biste
se povezali sa Bluetooth uređajem, ponovo
obavite Bluetooth povezivanje.
funkciju Bluetooth.
Na displeju će se prikazati
„BT AUDIO“.
Ako je sistem povezan sa Bluetooth
uređajem, na displeju će se prikazati
naziv Bluetooth uređaja.
Pritisnite BLUETOOTH da biste
prekinuli vezu sa Bluetooth uređajem.
Podešavanje/isključivanje
režima pripravnosti za
Bluetooth
"/1 otprilike 3 sekunde.
Sistem ulazi u režim pripravnosti za
Bluetooth i čeka Bluetooth vezu, čak i kada
je isključen.
Na displeju će se prikazati „BT HIST“
i „CLEAR“ i sve informacije za
uparivanje će biti izbrisane.
1 Pritisnite OPTIONS.
2 Pritiskajte / i izaberite
2 Dok držite x, pritisnite i držite
„BT STBY“, a zatim pritisnite
.
19SR
3 Pritiskajte
/
i izaberite „ON“
ili „OFF“.
4 Pritisnite "/1 da biste isključili
sistem.
Kada je uključen režim pripravnosti
za Bluetooth, sistem će se automatski
uključiti kada uspostavite Bluetooth
vezu sa Bluetooth uređaja.
Napomena
Sistem neće ući u režim pripravnosti za
Bluetooth ako izbrišete informacije za
uparivanje.
Tjuner
Slušanje radija
1 Pritiskajte FUNCTION +/–
i izaberite FM ili AM pojas.
2 Automatsko skeniranje:
Pritiskajte TUNING MODE dok se
na displeju ne prikaže „AUTO“.
Zatim pritisnite +/–.
Kada tjuner pronađe stanicu,
skeniranje se automatski zaustavlja.
Zatim će se na displeju prikazati
„TUNED“ i „ST“ (samo za FM
stereo programe).
Ako se ne prikaže „TUNED“
i skeniranje se ne zaustavi, pritisnite x
da biste zaustavili skeniranje. Zatim
obavite ručno podešavanje
(u nastavku).
Kada podesite FM stanicu koja pruža
RDS usluge, moći ćete da vidite
informacije poput naziva usluge ili
naziva stanice koje se emituju
zajedno sa programom.
RDS informacije možete da vidite
pritiskanjem tastera DISPLAY.
Ručno podešavanje:
Pritiskajte TUNING MODE dok
„AUTO“ i „PRESET“ ne nestanu
sa displeja.
Zatim pritiskajte +/– da biste podesili
željenu stanicu.
Savet
Da biste smanjili statički šum koji nastaje pri
slabom prijemu FM stereo stanice, pritiskajte
FM MODE dok se na displeju ne prikaže
„MONO“.
20SR
Menjanje intervala AM podešavanja
(osim za modele za Evropu, Rusiju
i Saudijsku Arabiju)
Podrazumevana vrednost za podešavanje
AM intervala je 9 kHz (ili 10 kHz za
neke oblasti).
Koristite tastere na uređaju da biste
obavili ovu radnju.
1 Pritiskajte FUNCTION i izaberite
AM pojas.
2 Pritisnite "/1 da biste isključili sistem.
3 Dok držite TUNING +, pritisnite "/1.
Memorisanje radio-stanica
Podešavanje zvuka
Radnja
Uradite sledeće
Pojačavanje
Pritisnite BASS BAZUCA.
basa i kreiranje
moćnijeg zvuka
Biranje unapred Pritiskajte EQ.
podešenog
Da biste poništili unapred
zvučnog efekta podešeni zvučni efekat,
pritiskajte EQ i izaberite
„FLAT“.
Pravljenje atmosfere
žurke
(DJ EFFECT)
Možete da memorišete do 20 FM i 10 AM
omiljenih stanica.
Koristite tastere na uređaju da biste
obavili ovu radnju.
1 Podesite željenu stanicu.
2 Pritisnite TUNER MEMORY.
1 Pritisnite FLANGER ili ISOLATOR.
Broj memorije
3 Pritiskajte +/– i izaberite željeni
Izabrani taster će početi da svetli
i efekat je aktiviran.
• FLANGER: Pravljenje dubokog
„flanging“ efekta koji je sličan
zvuku mlaznog aviona.
• ISOLATOR: Izolovanje određenog
frekventnog pojasa podešavanjem
drugih frekventnih pojasa.
Na primer, kada želite da
se fokusirate na glas itd.
broj memorije, a zatim
pritisnite
.
2 Okrećite DJ CONTROL +/– da biste
Na displeju će se prikazati
„COMPLETE“. Stanica je
memorisana.
Isključivanje efekta
Tjuner/Podešavanje zvuka
Na displeju će se prikazati „9K STEP“
ili „10K STEP“.
Kada promenite interval, sve
memorisane AM stanice će biti
izbrisane.
Podešavanje zvuka
podesili nivo efekta.
Ponovo pritisnite taster izabranog efekta.
Biranje memorisane stanice
Pritiskajte TUNING MODE dok se na
displeju ne prikaže „PRESET“. Zatim
pritiskajte +/– i izaberite željeni broj
memorije.
21SR
Napomene
• Funkcija DJ EFFECT se automatski isključuje
kada isključite sistem ili promenite funkciju ili
pojas tjunera.
• Ne možete da koristite VOLUME/DJ
CONTROL +/– za podešavanje jačine
zvuka kada je aktivirana funkcija
DJ EFFECT. Pritisnite VOLUME +/– na
daljinskom upravljaču da biste podesili
jačinu zvuka.
Ostale radnje
Podešavanje osvetljenja
Možete da izaberete jednu od
mnogobrojnih kombinacija osvetljenja.
Uređaj kreira svetlosne efekte na osnovu
muzike koja se reprodukuje.
Pritiskajte LED SPEAKER.
Biranje vertikalnog
zvučnog efekta
Možete da izaberete zvučni efekat
u skladu sa položajem u koji ste
postavili sistem.
Uključite vertikalni zvučni efekat ako
je sistem postavljen vertikalno.
Pritiskajte VERTICAL SOUND
na uređaju.
Svaki put kada pritisnete ovaj taster
šablon osvetljenja se menja.
Isključivanje osvetljenja
Pritiskajte LED SPEAKER i izaberite
„LED OFF“.
Korišćenje tajmera
Sistem poseduje dve funkcije tajmera.
Ako koristite oba tajmera, merač vremena
za isključivanje ima prioritet.
Merač vremena za isključivanje
Možete da zaspite slušajući muziku.
Sistem će se isključiti nakon unapred
podešenog vremena.
Pritiskajte SLEEP.
Da biste isključili merač vremena za
isključivanje, pritiskajte SLEEP
i izaberite „OFF“.
Savet
Da biste proverili preostalo vreme do
isključivanja sistema, pritisnite SLEEP.
Tajmer za reprodukciju
Možete da se probudite uz zvuk tjunera,
iPod/iPhone uređaja ili USB uređaja
u unapred podešeno vreme. Uverite
se da ste podesili sat.
22SR
Napomene za iPod/iPhone korisnike
1 Pripremite izvor zvuka, a zatim
• Uverite se da reprodukcija na iPod/iPhone
uređaju nije aktivirana kada koristite tajmer
za reprodukciju.
• Tajmer za reprodukciju se možda neće
aktivirati u zavisnosti od statusa povezanog
iPod/iPhone uređaja.
pritisnite VOLUME +/– i podesite
jačinu zvuka.
2 Pritisnite TIMER MENU.
3 Pritiskajte / i izaberite
„PLAY SET“, a zatim pritisnite
.
4 Podesite tajmer za pokretanje
Menjanje prikaza
na displeju
reprodukcije.
Pritiskajte / i podesite
sate/minute, a zatim pritisnite
.
5 Koristite isti postupak kao
u koraku 4 da biste podesili vreme
za zaustavljanje reprodukcije.
6 Pritiskajte
/ i izaberite željeni
izvor zvuka, a zatim pritisnite
.
7 Pritisnite "/1 da biste isključili
sistem.
Pritiskajte DISPLAY dok je sistem
isključen.
Demonstracija
Prikaz se menja i indikator treperi,
čak i kada je sistem isključen.
Bez prikaza (režim za uštedu energije)
1 Pritisnite TIMER MENU.
Na displeju će početi da treperi
„TIMERSEL“.
2 Pritisnite .
3 Pritiskajte / i izaberite „PLAY SEL“,
.
Displej je isključen radi uštede energije.
Tajmer i sat su i dalje aktivni.
Ili,
Režim za punjenje iPod/iPhone uređaja
Prikazuje se „CHARGING“ i sistem puni
iPod/iPhone uređaj.
Ostale radnje
Proveravanje podešavanja tajmera
ili ponovno aktiviranje tajmera
a zatim pritisnite
Menjanje režima prikaza
Sat
Prikaz sata automatski ulazi u režim za
uštedu energije nakon 8 sekundi.
Isključivanje tajmera
Ponovite isti postupak kao iznad
i izaberite „OFF“ u koraku 3,
a zatim pritisnite
.
Napomene
• Sistem će se uključiti pre unapred podešenog
vremena. Ako je sistem uključen u unapred
podešeno vreme ili ako na displeju treperi
„STANDBY“, tajmer za reprodukciju neće
aktivirati reprodukciju.
• Ne koristite sistem od vremena uključivanja
sistema do pokretanja reprodukcije.
Prikaz informacija na displeju
Pritiskajte DISPLAY kada je izabrana
funkcija USB dok je sistem uključen.
Možete da vidite sledeće informacije:
• Proteklo vreme reprodukcije, naziv
datoteke i naziv fascikle.
• Informacije o naslovu, izvođaču
i albumu.
23SR
Napomene
• Ukupno vreme reprodukcije za USB uređaj
se ne prikazuje.
• Sledeće informacije se neće pravilno
prikazivati:
– proteklo vreme reprodukcije MP3 datoteke
koja je kodirana pomoću VBR-a
(promenljiva brzina protoka bitova).
– nazivi fascikli i datoteka koji nisu u skladu
sa standardom ISO9660 Level 1, Level 2
ili Joliet u proširenom formatu.
• Informacije iz ID3 oznake za MP3 datoteke se
prikazuju kada koristite ID3 oznake verzije 1
i verzije 2 (informacije iz ID3 oznake verzije 2
imaju prioritet ako se i ID3 oznaka verzije 1
i verzije 2 nalaze u jednoj MP3 datoteci).
Korišćenje opcionalne
opreme
1 Pritiskajte VOLUME – dok se na
displeju ne prikaže „VOL MIN“.
2 Povežite opcionalnu opremu
(stranica 11).
Deaktiviranje tastera na
uređaju
(Blokada za decu)
Možete da deaktivirate tastere na uređaju
(osim tastera "/1) da biste sprečili
pogrešnu upotrebu sistema, na
primer zbog dečjih nestašluka.
Pritisnite i držite taster x na uređaju
duže od 5 sekundi.
Na displeju će se prikazati „CHILD“
i „LOCK ON“.
Sistemom možete da upravljate samo
koristeći tastere na daljinskom
upravljaču.
Da biste isključili ovu funkciju, držite x
na uređaju duže od 5 sekundi dok se
na displeju ne prikaže „CHILD“
i „LOCK OFF“.
Napomena
Funkcija blokade za decu će biti poništena kada
iskopčate kabl za napajanje.
3 Pritiskajte FUNCTION +/–
i izaberite funkciju DVD/PC.
4 Pokrenite reprodukciju na
povezanoj opremi.
5 Pritiskajte VOLUME + da biste
podesili jačinu zvuka.
Napomena
Sistem može da automatski uđe u režim
mirovanja ako je nivo jačine zvuka na povezanoj
opremi prenizak. Podesite nivo zvuka na
opremi. Da biste isključili funkciju za
automatski ulazak u režim mirovanja,
pogledajte „Podešavanje/isključivanje funkcije
za automatski ulazak u režim mirovanja“
(stranica 24).
Podešavanje/isključivanje
funkcije za automatski
ulazak u režim mirovanja
Ovaj sistem je opremljen funkcijom za
automatski ulazak u režim mirovanja.
Ova funkcija automatski postavlja sistem
u režim mirovanja nakon otprilike
30 minuta ukoliko ga ne koristite ili ako
se ne emituje audio signal.
Funkcija za automatski ulazak u režim
mirovanja je podrazumevano uključena.
1 Pritisnite OPTIONS.
2 Pritiskajte / i izaberite
„AutoSTBY“, a zatim pritisnite
3 Pritiskajte
ili „OFF“.
24SR
/
i izaberite „ON“
.
Napomene
• Poruka „AutoSTBY“ treperi na displeju
oko 2 minuta pre nego što uređaj uđe
u režim mirovanja.
• Funkcija za automatski ulazak u režim
mirovanja ne radi kada koristite tjuner.
• Sistem neće automatski ući u režim
mirovanja u sledećim slučajevima:
– kada je detektovan audio signal.
– tokom reprodukcije audio datoteka.
– kada je aktiviran unapred podešeni
tajmer reprodukcije ili merač
vremena za isključivanje.
Dodatne informacije
Veb-sajtovi za
kompatibilne uređaje
Posetite veb-sajtove u nastavku da biste
saznali najnovije informacije
o kompatibilnim USB i Bluetooth
uređajima.
Za korisnike u Južnoj Americi:
<http://esupport.sony.com/LA>
Za korisnike u SAD:
<http://www.esupport.sony.com/>
Za korisnike u Evropi i Rusiji:
<http://support.sony-europe.com/>
Za korisnike u ostalim zemljama/
regionima:
<http://www.sony-asia.com/support>
Rešavanje problema
Imajte u vidu to da serviser može da
zadrži delove koje je zamenio tokom
popravke.
Ako se na displeju prikazuje
„PROTECT“ i „EXX“ (X je broj)
Dodatne informacije
Ako naiđete na problem prilikom
korišćenja sistema, pronađite problem
u listi za proveru u nastavku i preduzmite
navedene radnje za njegovo otklanjanje.
Ako je problem i dalje prisutan, obratite se
najbližem Sony prodavcu.
Odmah iskopčajte kabl za napajanje.
• Proverite da li nešto blokira
ventilacione otvore na uređaju.
• Uklonite povezani USB uređaj
i iPod/iPhone. Uverite se da ne
postoji problem sa USB uređajem
i iPod/iPhone uređajem.
Kada proverite gorenavedene stavke
i otklonite eventualne probleme,
ponovo priključite kabl za napajanje
i uključite sistem. Ako je problem
i dalje prisutan, obratite se najbližem
Sony prodavcu.
25SR
Opšte
iPod/iPhone
Sistem je ušao u režim mirovanja.
Nema zvuka.
• To nije kvar. Sistem će automatski ući
u režim mirovanja za oko 30 minuta ako
ga ne koristite ili ako se ne emituje audio
signal. (stranica 24).
• Uverite se da je iPod/iPhone
dobro povezan.
• Uverite se da se na iPod/iPhone uređaju
reprodukuje muzika.
• Uverite se da je softver iPod/iPhone
uređaja ažuriran na najnoviju verziju.
• Podesite jačinu zvuka.
Podešavanje sata ili tajmera je
poništeno.
• Iskopčan je kabl za napajanje ili je došlo
do nestanka struje. Ponovo podesite sat
(stranica 13) i tajmer (stranica 22).
Nema zvuka.
• Podesite jačinu zvuka.
• Proverite kablove opcionalne opreme,
ako je koristite (stranica 11).
• Uključite povezanu opremu.
Čuju se jake smetnje ili šum.
• Udaljite sistem od izvora smetnji.
• Priključite sistem na drugu zidnu
utičnicu.
• Postavite filter šuma (komercijalno
dostupan) na kabl za napajanje.
• Isključite okolne električne uređaje.
Tajmer ne funkcioniše.
• Proverite podešavanje tajmera
i podesite tačno vreme (stranica 22).
• Poništite funkciju merača vremena
za isključivanje (stranica 22).
Daljinski upravljač ne radi.
• Uklonite prepreke između daljinskog
upravljača i uređaja.
• Približite daljinski upravljač uređaju.
• Uperite daljinski upravljač ka senzoru
na uređaju.
• Zamenite baterije (R6/veličina AA).
• Udaljite uređaj od fluorescentnog svetla.
Kada pritisnete bilo koji taster na
uređaju, prikazuju se poruke „CHILD“
and „LOCK“.
• Isključite funkciju blokade za
decu (stranica 24).
26SR
Zvuk je izobličen.
• Uverite se da je iPod/iPhone dobro
povezan.
• Utišajte zvuk.
• Podesite „EQ“ na iPod/iPhone uređaju
na „Off“ ili „Flat“.
Došlo je do neočekivane promene
numere tokom reprodukcije.
• Isključite funkciju „Shake to Shuffle“
(menjanje numera drmanjem iPod/
iPhone uređaja) na iPod/iPhone
uređaju kada slušate muziku na iPod/
iPhone uređaju sa visoko pojačanim
tonom. Ako je ova funkcija omogućena,
može doći do neočekivane promene
numere usled vibracija koje nastaju
zbog zvučnog pritiska iz sistema.
iPod/iPhone uređaj ne funkcioniše.
• Ako je baterija iPod/iPhone uređaja
prazna, ne možete da ga koristite
sa ovim sistemom. U tom slučaju,
napunite ga na računaru, a zatim
ga ponovo priključite na sistem.
• Zatvorite sve aktivne aplikacije na iPod
ili iPhone uređaju pre nego što počnete
da ga koristite sa sistemom. Za detaljnije
informacije pogledajte uputstvo za
upotrebu iPod/iPhone uređaja.
• Uverite se da je iPod/iPhone
dobro povezan.
• Uverite se da je softver iPod/iPhone
uređaja ažuriran na najnoviju verziju.
• Budući da se upravljanje sistemom
i iPod/iPhone uređajem razlikuje,
možda nećete moći da upravljate iPod/
iPhone uređajem koristeći tastere na
daljinskom upravljaču ili uređaju.
U tom slučaju koristite kontrolne
tastere na iPod/iPhone uređaju.
Nije moguće napuniti iPod/iPhone.
• Ako je baterija na iPod/iPhone uređaju
prazna, sistem neće moći da je napuni
čak i kada ga priključite na sistem.
U tom slučaju, napunite ga na računaru,
a zatim ga ponovo priključite na sistem.
• Uverite se da je iPod/iPhone dobro
povezan.
• Uverite se da je sistem uključen kada
na njega priključujete iPod/iPhone.
Jačina zvuka zvona iPhone uređaja
se ne menja.
• Podesite jačinu zvuka zvona na
iPhone uređaju.
USB uređaj
• USB uređaj nije dobro priključen.
Isključite sistem i ponovo priključite
USB uređaj.
Čuje se šum, zvuk je isprekidan
ili izobličen.
• Koristite nepodržani USB uređaj.
Pogledajte informacije na
veb-sajtovima o kompatibilnim
USB uređajima (stranica 25).
• Isključite sistem i ponovo priključite
USB uređaj.
• Muzički podaci sadrže smetnje ili je
zvuk izobličen. Do pojave smetnji je
možda došlo prilikom kreiranja
muzičkih podataka usled stanja
računara. Ponovo kreirajte muzičke
podatke.
• Korišćena brzina protoka bitova
prilikom kreiranja audio datoteka je bila
spora. Kopirajte datoteke kodirane
većom brzinom protoka bitova na
USB uređaj.
• Postupak čitanja može potrajati duže
u sledećim slučajevima:
– Na USB uređaju ima mnogo datoteka
ili fascikli.
– Struktura datoteka je veoma složena.
– Memorija je velikog kapaciteta.
– Interna memorija je fragmentirana.
Prikazuje se „OVER CURRENT“.
• Došlo je do problema sa nivoom
električne struje na
portu. Isključite
sistem i uklonite USB uređaj iz porta.
Uverite se da ne postoji problem sa USB
uređajem. Ako se na displeju i dalje
prikazuju iste poruke, kontaktirajte
najbližeg Sony prodavca.
Pogrešan prikaz.
• Podaci koji su uskladišteni na USB
uređaju su možda oštećeni, ponovo
prebacite muziku na USB uređaj.
• Znakovi koje ovaj sistem može da
prikaže su samo brojevi i slova abecede.
Ostali znakovi koje nije moguće
prikazati se prikazuju kao „_“.
USB uređaj nije prepoznat.
• Isključite sistem i ponovo priključite
USB uređaj, a zatim uključite sistem.
• Pogledajte informacije na veb-sajtovima
o kompatibilnim USB uređajima
(stranica 25).
• USB ne funkcioniše ispravno.
Pogledajte uputstvo za upotrebu
USB uređaja da biste rešili problem.
Dodatne informacije
Nema zvuka.
„READING“ se prikazuje duže vremena
ili je potrebno dosta vremena za
početak reprodukcije.
Reprodukcija se ne pokreće.
• Isključite sistem i ponovo priključite
USB uređaj, a zatim uključite sistem.
• Pogledajte informacije na veb-sajtovima
o kompatibilnim USB uređajima
(stranica 25).
27SR
Reprodukcija ne počinje od prve
datoteke.
• Podesite režim reprodukcije na
normalnu reprodukciju (stranica 15).
Nije moguće reprodukovati audio
datoteku.
• MP3 datoteke u MP3 PRO formatu
nije moguće reprodukovati.
• Neke AAC datoteke se možda neće
pravilno reprodukovati.
• AAC datoteku koja sadrži video
strim nije moguće reprodukovati.
• WMA datoteke u Windows Media
Audio Lossless i Professional formatu
nije moguće reprodukovati.
• USB uređaji formatirani sistemom
datoteka koji nije FAT16 ili FAT32
nisu podržani.*
• Ako koristite USB uređaj sa više
particija, mogu se reprodukovati
samo datoteke na prvoj particiji.
• Ovaj sistem može da reprodukuje
sadržaj samo do osme fascikle
u hijerarhiji fascikla.
• Datoteke koje su šifrovane ili zaštićene
lozinkama nije moguće reprodukovati.
• Datoteke na koje je primenjena
tehnologija za zaštitu autorskih prava
DRM (Digital Rights Management)
nije moguće reprodukovati na ovom
sistemu.
* Ovaj sistem podržava FAT16 i FAT32, ali neki
USB uređaji možda ne podržavaju sve ove
sisteme datoteka FAT. Za detaljnije
informacije, pogledajte uputstvo za upotrebu
svakog USB uređaja ili kontaktirajte
proizvođača.
Bluetooth uređaj
Uparivanje nije moguće.
• Približite Bluetooth uređaj sistemu.
• Uparivanje možda neće biti moguće ako
se drugi Bluetooth uređaji nalaze blizu
sistema. U tom slučaju isključite druge
Bluetooth uređaje.
• Uverite se da ste uneli tačnu lozinku
na Bluetooth uređaju.
28SR
Povezivanje nije moguće.
• Bluetooth uređaj koji ste pokušali da
povežete ne podržava profil A2DP i nije
ga moguće povezati sa ovim sistemom.
• Uključite funkciju Bluetooth na
Bluetooth uređaju.
• Uspostavite vezu sa Bluetooth uređaja.
• Informacije za registraciju prilikom
uparivanja su izbrisane. Ponovo obavite
uparivanje.
• Dok je povezan sa Bluetooth uređajem,
ovaj sistem nije moguće otkriti i nije
moguće povezati se sa njim sa drugog
Bluetooth uređaja koji pre toga nikad
nije bio uparen sa sistemom.
• Izbrišite informacije za registraciju
prilikom uparivanja na Bluetooth
uređaju i ponovo obavite uparivanje.
Zvuk je isprekidan ili oscilira ili je veza
prekinuta.
• Sistem i Bluetooth uređaj su previše
udaljeni.
• Ako između sistema i Bluetooth
uređaja postoje prepreke, uklonite
ih ili ih zaobiđite.
• Ako se u blizini nalazi oprema koja
emituje elektromagnetno zračenje kao
što je bežični LAN, drugi Bluetooth
uređaj ili mikrotalasna rerna, pomerite
ih na drugo mesto.
Zvuk Bluetooth uređaja ne čujete na
sistemu.
• Prvo pojačajte zvuk na Bluetooth
uređaju, a zatim podesite jačinu zvuka
koristeći VOLUME +/–.
Čuje se jako brujanje, šum ili
izobličen zvuk.
• Ako između sistema i Bluetooth uređaja
postoje prepreke, uklonite ih ili ih
zaobiđite.
• Ako se u blizini nalazi oprema koja
emituje elektromagnetno zračenje kao
što je bežični LAN, drugi Bluetooth
uređaj ili mikrotalasna rerna, pomerite
ih na drugo mesto.
• Utišajte zvuk na povezanom Bluetooth
uređaju.
Tjuner
Čuje se jako brujanje ili šum ili stanice
nije moguće podesiti. (Na displeju
treperi „TUNED“ ili „ST“.)
• Pravilno povežite antenu.
• Promenite mesto i smer antene da
biste dobili dobar prijem.
• Povežite komercijalno dostupnu
spoljašnju antenu.
• Obratite se najbližem Sony prodavcu
ako se isporučena AM antena odvojila
od plastičnog postolja.
• Isključite okolne električne uređaje.
Vraćanje sistema na fabrička
podešavanja
Ako sistem i dalje ne funkcioniše
pravilno, vratite sistem na
podrazumevana fabrička podešavanja.
Koristite tastere na uređaju da biste
obavili ovu radnju.
1 Iskopčajte, a zatim ponovo priključite
kabl za napajanje.
i držite "/1 oko 3 sekunde.
Na displeju će se prikazati „RESET“.
Sva podešavanja koja je podesio
korisnik, kao što su memorisane radiostanice, tajmer i sat, vraćaju se na
podrazumevana fabrička podešavanja.
Poruke
CHARGING: iPod/iPhone uređaj se puni
kada je sistem isključen (režim
mirovanja).
CHILD LOCK: Aktivirana je funkcija
blokade za decu.
ERROR: Nije moguće prepoznati USB
uređaj ili je priključen nepoznati uređaj.
NoDEVICE: Nije priključen USB uređaj.
NO TRACK: U sistem nije učitana nijedna
datoteka koja se može reprodukovati.
NOT SUPPORT: Priključen je nepodržani
USB uređaj, USB uređaj je povezan putem
USB čvorišta ili je povezan iPod/iPhone
čija baterija je prazna.
PAIRING: Sistem je u režimu uparivanja.
PUSH STOP: Pokušali ste da obavite
radnju koju je moguće izvršiti samo kada
je reprodukcija zaustavljena.
READING: Sistem čita informacije sa USB
uređaja. Neki tasteri nisu dostupni.
TIME NG: Vreme za pokretanje
i zaustavljanje reprodukcije tajmera
za reprodukciju je isto.
Mere opreza
O bezbednosti
• Iskopčajte kabl za napajanje iz zidne utičnice
ako uređaj nećete koristiti u dužem
vremenskom periodu. Kada iskopčavate kabl,
uvek ga držite za utikač. Nikad ne vucite kabl.
• Ako u kućište sistema dospe bilo kakav
predmet ili tečnost, isključite sistem sa
mrežnog napajanja i odnesite ga na proveru
u ovlašćeni servis pre nastavka upotrebe.
• (Samo za korisnike u SAD)
Jedan jezičak na utikaču je širi od drugog radi
bezbednosti i može se umetnuti u zidnu
utičnicu na samo jedan način. Ako utikač ne
možete u potpunosti da umetnete u utičnicu,
kontaktirajte prodavca.
• Kabl za napajanje naizmeničnom strujom
morate da zamenite samo kod ovlašćenog
servisera.
Dodatne informacije
2 Pritisnite "/1 da biste uključili sistem.
3 Dok držite FUNCTION, pritisnite
CONNECT: iPod/iPhone uređaj je
povezan kada je sistem u režimu za iPod
ili je sistem u režimu za Bluetooth
i povezuje se sa poslednje povezanim
uređajem.
29SR
O postavljanju
• Ne postavljajte sistem u nagnuti položaj niti
na mestima koja se veoma topla, hladna,
prašnjava, prljava, vlažna, bez odgovarajuće
ventilacije ili izložena vibracijama, direktnom
sunčevom svetlu ili jakom svetlu.
• Budite pažljivi prilikom postavljanja sistema
na posebno tretirane površine (npr.
voskovane, lakirane, polirane), jer može doći
do pojave mrlja ili gubitka boje.
• Ako sistem direktno unesete iz hladnog
u toplo mesto ili ga postavite u prostoriju sa
dosta vlage, može doći do kondenzacije vlage
na sočivima unutar uređaja i kvara sistema.
U tom slučaju, ne uključujte sistem oko pola
sata dok vlaga ne ispari.
O zagrevanju
• Zagrevanje uređaja tokom rada je normalno
i ne treba da vas brine.
• Ne dodirujte kućište uređaja ako ste uređaj
neprekidno koristili sa visoko pojačanim
tonom jer kućište može biti vrelo.
• Ne blokirajte ventilacione otvore.
O sistemu zvučnika
Ugrađeni sistem zvučnika nije magnetno
oklopljen pa slika na obližnjem televizoru može
postati izobličena zbog magnetnog polja. U tom
slučaju isključite TV, sačekajte 15 do 30 minuta
pa ga ponovo uključite. Ukoliko se slika ne
poboljša, udaljite sistem od televizora.
Čišćenje kućišta
Čistite sistem mekanom krpom nakvašenom
u rastvoru blagog deterdženta.
Ne koristite abrazivne materijale, prašak za
ribanje ili rastvore poput razređivača, benzina
ili alkohola.
O Bluetooth komunikaciji
• Bluetooth uređaje bi trebalo da koristite na
udaljenosti do 10 metara (33 stope) i između
njih ne bi trebalo da se nalaze prepreke.
Stvarni opseg za komunikaciju može da
bude manji u sledećim slučajevima:
– Kada se između uređaja koji su povezani
Bluetooth vezom nalazi osoba, metalni
objekat, zid ili neka druga prepreka.
– Kada se nalazite na lokaciji na kojoj se
koristi bežični LAN
– Ako se uređaj nalazi blizu uključene
mikrotalasne rerne
– Ako se nalazite na lokaciji na kojoj
postoji emisija elektromagnetnih talasa
30SR
• Bluetooth uređaji i bežični LAN (IEEE
802.11b/g) koriste isti frekventni opseg
(2,4 GHz). Kada Bluetooth uređaj koristite
blizu uređaja sa funkcijom za bežični LAN,
može doći do elektromagnetnih smetnji.
To može da dovede do manje brzine prenosa
podataka, smetnji ili nemogućnosti
povezivanja. Ako se to desi, pokušajte da
primenite neko od rešenja u nastavku:
– Povežite sistem i Bluetooth uređaj na
udaljenosti od najmanje 10 metara
(33 stope) od opreme koja koristi
bežični LAN.
– Isključite napajanje na opremi koja koristi
bežični LAN kada Bluetooth uređaj koristite
u opsegu od 10 metara (33 stope).
• Radio talasi koje emituje ovaj sistem mogu da
dovedu do smetnji u radu nekih medicinskih
uređaja. Budući da ove smetnje mogu da
dovedu do kvara, uvek isključite napajanje
sistema i Bluetooth uređaja na sledećim
lokacijama:
– U bolnici, vozu, avionu, benzinskoj stanici
i bilo kom mestu na kojem su prisutni
zapaljivi gasovi
– Blizu automatskih vrata ili požarnih alarma
• Ovaj sistem podržava bezbednosne funkcije
koje su u skladu sa Bluetooth specifikacijom
kako bi se obezbedila sigurna veza prilikom
komunikacije pomoću tehnologije Bluetooth.
Međutim, ove bezbednosne funkcije
možda neće biti dovoljne u zavisnosti od
podešavanja, sadržaja i drugih faktora pa
uvek budite na oprezu kada obavljate
komunikaciju pomoću tehnologije Bluetooth.
• Sony ne odgovara u slučaju štete ili drugog
gubitka koji je nastao usled otkrivenih
informacija korišćenjem tehnologije Bluetooth.
• Ne možemo da garantujemo Bluetooth
komunikaciju sa svim Bluetooth uređajima
koji imaju isti profil kao ovaj sistem.
• Bluetooth uređaji koji su povezani sa ovim
sistemom moraju da ispunjavaju Bluetooth
specifikaciju organizacije Bluetooth SIG, Inc.
i moraju da budu serifikovani. Međutim, čak
i ako uređaj ispunjava Bluetooth specifikaciju,
u nekim slučajevima karakteristike ili
specifikacije Bluetooth uređaja mogu da
onemogućavaju povezivanje ili dovedu do
drugačijeg načina kontrole, prikaza ili rada
od onog koji je predviđen.
• Može da dođe do pojave šuma ili zvuk može
da bude isprekidan u zavisnosti od Bluetooth
uređaja koji je povezan sa sistemom,
okruženja u kojem se odvija komunikacija
ili uslova u okruženju.
Specifikacije
SPECIFIKACIJE ZA NAPAJANJE
AUDIO OPREME
IZLAZNA SNAGA I UKUPNA
HARMONIČKA DISTORZIJA:
(Samo za model za SAD)
Sa opterećenjem od 3,5 oma, oba kanala
aktivirana, od 120–10.000 Hz; nominalna
snaga 50 vati po kanalu minimalne RMS
snage, sa ne više od 0,7% ukupne
harmoničke distorzije od 250 milivata
do nominalne izlazne snage.
Odeljak pojačala
Vrednosti ispod su merene u sledećim
uslovima:
Model za SAD:
AC 120 V, 60 Hz
Model za Meksiko:
AC 120 V–240 V, 60 Hz
Ostali modeli:
AC 120 V–240 V, 50/60 Hz
FST-GTK17iP/RDH-GTK17iP
Izlazna snaga (nominalna):
55 W + 55 W (na 3 oma, 1 kHz,
1% THD)
RMS izlazna snaga (referentna):
115 W + 115 W (po kanalu na 3 oma,
1 kHz)
Odeljak zvučnika
Sistem zvučnika
Dvosmerni sistem zvučnika, Bass reflex
Zvučnici
FST-GTK37iP/RDH-GTK37iP:
Bas zvučnik: 200 mm (7 7/8 inča),
konusni
Visokotonac: 66 mm (2 5/8 inča),
konusni
Ulazi
DVD/PC IN (audio ulaz L/R):
FST-GTK37iP/RDH-GTK37iP:
Osetljivost 1 V, impedansa 47 kilooma
FST-GTK17iP/RDH-GTK17iP:
Osetljivost 1.5 V, impedansa
47 kilooma
iPod/iPhone odeljak
Priključak za Apple uređaj
Izlazni napon: DC 5 V
Maksimalna izlazna struja: 1 A
Kompatibilni iPod/iPhone modeli:
– iPod touch peta generacija
– iPod nano sedma generacija
– iPhone 5
(USB) port
Maksimalna izlazna struja: 1 A
Kompatibilni iPod/iPhone modeli:
– iPod touch peta generacija
– iPod touch četvrta generacija
– iPod touch treća generacija
– iPod touch druga generacija
– iPod nano sedma generacija
– iPod nano šesta generacija
– iPod nano peta generacija (sa video
kamerom)
– iPod nano četvrta generacija (video)
– iPod nano treća generacija (video)
– iPod classic
– iPhone 5
– iPhone 4S
– iPhone 4
– iPhone 3GS
– iPhone 3G
Dodatne informacije
FST-GTK37iP/RDH-GTK37iP
Izlazna snaga (nominalna):
100 W + 100 W (na 3,5 oma, 1 kHz,
1% THD)
RMS izlazna snaga (referentna):
210 W + 210 W (po kanalu na
3,5 oma, 1 kHz)
FST-GTK17iP/RDH-GTK17iP:
Bas zvučnik: 160 mm (6 3/8 inča),
konusni
Visokotonac: 40 mm (1 5/8 inča),
konusni
Nominalna impedansa
FST-GTK37iP/RDH-GTK37iP:
3,5 oma
FST-GTK17iP/RDH-GTK17iP:
3 oma
31SR
USB odeljak
Odeljak tjunera
Podržani format
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 kbps – 320 kbps, VBR
WMA: 48 kbps–192 kbps
AAC: 48 kbps–320 kbps
WAV: 16-bitni PCM
Frekvencije uzorkovanja
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 kHz/44,1 kHz/48 kHz
WMA: 32 kHz/44,1 kHz/48 kHz
AAC: 32 kHz/44,1 kHz/48 kHz
WAV: 8 kHz–48 kHz
Podržani USB uređaji
Klasa uređaja za masovno skladištenje
(USB) port: Tip A
FM stereo, FM/AM superheterodinski tjuner
Antena:
FM žičana antena
AM kružna antena
Bluetooth odeljak
Sistem za komunikaciju
Bluetooth Standard verzija 3.0 +
EDR (Enhanced Data Rate)
Izlazi
Bluetooth Standardno napajanje,
klasa 2
Maksimalni opseg komunikacije
Optička vidljivost od približno 10 m1)
Frekventni pojas
Frekvencijski pojas od 2,4 GHz
(2,4000 GHz– 2,4835 GHz)
Metod modulacije
FHSS (Freq Hopping Spread
Spectrum)
Kompatibilni Bluetooth profili2)
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP 1.3 (Audio Video Remote
Control Profile)
Podržani kodeci
SBC (Sub Band Codec)
AAC (Advanced Audio Coding)
1)
Stvarni opseg će se razlikovati u zavisnosti od
faktora kao što su prepreke između uređaja,
magnetna polja oko mikrotalasne rerne,
statički elektricitet, osetljivost prijema,
performanse antene, operativni sistem,
softverske aplikacije itd.
2)
Bluetooth standardni profili ukazuju na svrhu
Bluetooth komunikacije između uređaja.
32SR
Odeljak FM prijemnika
Frekventni opseg
Modeli za SAD i Brazil:
87,5 MHz–108,0 MHz
(u koracima od 100 kHz)
Ostali modeli:
87,5 MHz–108,0 MHz
(u koracima od 50 kHz)
Odeljak AM prijemnika
Frekventni opseg
Modeli za Evropu, Rusiju i Saudijsku
Arabiju:
531 kHz–1.602 kHz
(u koracima od 9 kHz)
Modeli za SAD, Južnu Ameriku
i Australiju:
530 kHz–1.710 kHz
(u koracima od 10 kHz)
531 kHz–1.710 kHz
(u koracima od 9 kHz)
Ostali modeli:
530 kHz–1.610 kHz
(u koracima od 10 kHz)
531 kHz–1.602 kHz
(u koracima od 9 kHz)
Opšte
Zahtevi za napajanje
Model za SAD:
AC 120 V, 60 Hz
Model za Meksiko:
AC 120 V–240 V, 60 Hz
Ostali modeli:
AC 120 V–240 V, 50/60 Hz
Potrošnja energije
FST-GTK37iP/RDH-GTK37iP: 85 W
(0,5 W u režimu za uštedu energije)
FST-GTK17iP/RDH-GTK17iP: 60 W
(0,5 W u režimu za uštedu energije)
Dimenzije (š/v/d) (približno)
FST-GTK37iP/RDH-GTK37iP:
768,5 mm × 323 mm × 385 mm
(30 3/8 inča × 12 3/4 inča × 15 1/4 inča)
FST-GTK17iP/RDH-GTK17iP:
678,5 mm × 323 mm × 385 mm
(26 3/4 inča × 12 3/4 inča × 15 1/4 inča)
Težina (približno)
FST-GTK37iP/RDH-GTK37iP:
14 kg (30 lb 14 oz)
FST-GTK17iP/RDH-GTK17iP:
12 kg (26 lb 8 oz)
Isporučena dodatna oprema
Daljinski upravljač (1)
Baterije R6 (veličina AA) (2)
FM žičana/AM kružna antena (1)
Dizajn i specifikacije su podložni
promenama bez najave.
Dodatne informacije
33SR
©2013 Sony Corporation

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Key Features

  • 2.0 channels
  • 230 W
  • Bluetooth
  • iPhone, iPod
  • FM radio
  • Black

Related manuals

Download PDF

advertisement