4-528-304-11(1) (SR)
Pre nego što počnete da koristite sistem
Sony će popraviti kvarove uređaja koji se pojave
u toku normalnog korišćenja sistema, u skladu
sa uslovima definisanim u okviru ograničene
garancije za ovaj sistem. Međutim, Sony ne
odgovara za bilo koju posledicu koja nastane
zbog nemogućnosti reprodukcije uzrokovane
oštećenjem ili neispravnošću sistema.
Muzički diskovi kodirani tehnologijama
za zaštitu autorskih prava
Lični audio sistem
Početni koraci
Raspored kontrola
U ovom priručniku uglavnom je opisano upravljanje jedinicom pomoću daljinskog upravljača. Međutim,
iste radnje je moguće obaviti korišćenjem tastera na jedinici koji imaju isti ili sličan naziv.
Ovaj proizvod je namenjen za reprodukciju diskova
koji su u skladu sa standardom Compact Disc (CD).
Neke muzičke kompanije odnedavno prodaju
različite muzičke diskove zaštićene tehnologijama
za zaštitu autorskih prava. Imajte u vidu to da neki
od tih diskova nisu u skladu sa CD standardom
i nije ih moguće reprodukovati na ovom uređaju.
SR Uputstvo za upotrebu
CMT-X5CD/CMT-X5CDB
Odlaganje stare električne
i elektronske opreme
(primenljivo u Evropskoj uniji
i ostalim evropskim zemljama
koje imaju sisteme za
odvojeno sakupljanje otpada)
UPOZORENJE
Da biste umanjili rizik od požara, ne prekrivajte
ventilacioni otvor uređaja novinama, stolnjakom,
zavesom itd.
Ne izlažite uređaj izvorima otvorenog plamena
(kao što je upaljena sveća).
Da biste smanjili rizik od požara ili strujnog udara,
ne izlažite uređaj kapljicama vode ili prskanju i ne
postavljajte na njega predmete koji sadrže tečnost,
na primer vaze.
Budući da se mrežno napajanje jedinice
prekida izvlačenjem glavnog utikača, priključite
jedinicu na lako dostupnu utičnicu za napajanje
naizmeničnom strujom. Ako primetite nepravilnosti
u radu jedinice, odmah izvucite glavni utikač iz
utičnice za napajanje naizmeničnom strujom.
Ne postavljajte uređaj u uski prostor poput police
za knjige ili ugradnog ormarića.
Ne izlažite baterije ili uređaj u koji su umetnute
baterije visokim temperaturama, na primer
sunčevom svetlu i vatri.
Jedinica dobija mrežno napajanje sve dok je
priključena na utičnicu za napajanje naizmeničnom
strujom, čak i kada je sama jedinica isključena.
Ova oprema je testirana i utvrđeno je da je
u skladu sa ograničenjima navedenim u EMC
direktivi kada se za povezivanje koristi kabl kraći
od 3 metra.
Oznaka sa nazivom se nalazi na donjoj strani
uređaja.
PAŽNJA
U ovom proizvodu se koriste optički uređaji koji
mogu oštetiti vid.
Ovaj uređaj je
klasifikovan kao CLASS 1
LASER proizvod. Ova
oznaka se nalazi na
donjoj strani uređaja.
PAŽNJA
U slučaju nepravilne zamene baterije postoji
opasnost od eksplozije. Zamenite bateriju samo
sa istom ili ekvivalentnom baterijom.
Za korisnike u Evropi
Napomena za korisnike: sledeće
informacije se odnose samo na opremu
koja se prodaje u zemljama u kojima
se primenjuju direktive Evropske unije.
Ovaj uređaj je proizvela kompanija
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan ili u njeno ime druga kompanija.
Sva pitanja u vezi sa usaglašenošću proizvoda sa
zakonima Evropske unije bi trebalo da pošaljete
ovlašćenom predstavniku, Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Germany. Za sva pitanja u vezi sa servisom ili
garancijom pogledajte adrese koje su navedene
na zasebnom servisnom ili garantnom listu.
Sony Corp. ovim izjavljuje da je oprema u skladu
sa osnovnim zahtevima i ostalim relevantnim
odredbama direktive 1999/5/EC. Detaljnije
informacije možete da vidite na sledećoj
URL adresi:
http://www.compliance.sony.de/
Prednja
strana
Obaveštenje o licenci i zaštićenim
znakovima
Za korisnike u Evropi i Australiji
Ovaj simbol na proizvodu ili njegovom pakovanju
označava da se proizvod ne sme tretirati kao
kućni otpad. Proizvod bi trebalo da odložite
na odgovarajućem mestu za prikupljanje
i reciklažu električne i elektronske opreme.
Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda pomažete
u sprečavanju mogućih štetnih posledica po
okolinu i ljudsko zdravlje do kojih može doći usled
nepravilnog odlaganja proizvoda. Reciklažom
materijala pomažete očuvanje prirodnih resursa.
Za detaljnije informacije o reciklaži ovog proizvoda
kontaktirajte lokalnu upravu, komunalnu službu ili
prodavnicu u kojoj ste kupili proizvod.
Odnosi
se samo
na Evropu
Odlaganje potrošenih baterija
(primenljivo u Evropskoj uniji
i ostalim evropskim zemljama
koje imaju sisteme za odvojeno
sakupljanje otpada)
Ovaj simbol na bateriji ili njenom pakovanju
označava da se baterija koja se dobija uz ovaj
proizvod ne sme tretirati kao kućni otpad.
Na nekim baterijama se pored ovog simbola može
nalaziti i hemijski simbol. Hemijski simbol za živu
(Hg) ili olovo (Pb) se dodaje ako baterija sadrži više
od 0,0005% žive ili 0,004% olova.
Pravilnim odlaganjem baterija pomažete
u sprečavanju mogućih štetnih posledica po
okolinu i ljudsko zdravlje do kojih može doći
usled nepravilnog odlaganja baterija. Reciklažom
materijala pomažete u očuvanju prirodnih resursa.
Ako proizvodi zahtevaju stalno prisustvo
baterije zbog bezbednosti, performansi ili
celovitosti podataka, takvu bateriju bi trebalo
da zameni isključivo obučeni serviser. Da biste
bili sigurni da će baterija biti pravilno zbrinuta,
predajte potrošenu bateriju na odgovarajućem
mestu za prikupljanje i reciklažu električne
i elektronske opreme.
Za sve ostale baterije pogledajte poglavlje
o bezbednom uklanjaju baterije iz proizvoda.
Predajte bateriju na odgovarajućem mestu
za prikupljanje i reciklažu potrošenih baterija.
Za detaljnije informacije o reciklaži ovog proizvoda
ili baterije kontaktirajte lokalnu upravu, komunalnu
službu ili prodavnicu u kojoj ste kupili proizvod.
strani jedinice.
Umetnite CD tako da obeležena (odštampana)
strana bude okrenuta ka vama.
Obeležena
(odštampana) strana
DualDisc je dvostrani disk na kojem je DVD
materijal snimljen na jednoj strani a digitalni
audio materijal na drugoj. Budući da strana sa
audio materijalom nije u skladu sa standardom
Compact Disc (CD), ne možemo da garantujemo
reprodukciju ovog diska.
Windows Media je registrovani zaštićeni znak
ili zaštićeni znak korporacije Microsoft u SAD
i/ili ostalim zemljama.
Ovaj proizvod je zaštićen određenim pravima
na intelektualnu svojinu korporacije Microsoft.
Upotreba ili distribucija ove tehnologije izvan
ovog proizvoda je zabranjena bez odgovarajuće
licence kompanije Microsoft ili njene ovlašćene
podružnice.
MPEG Layer-3 tehnologiju za kodiranje zvuka
i patente su licencirale kompanije Fraunhofer IIS
i Thomson.
„WALKMAN“ i logo „WALKMAN“ su registrovani
zaštićeni znakovi kompanije Sony Corporation.
© 2013 CSR plc i kompanije te grupe. Oznaka
aptX® mark i logo aptX su zaštićeni znakovi
kompanije CSR plc ili neke od kompanija te grupe
i mogu da budu registrovani u jednom ili više
pravosudnih sistema.
Oznaka BLUETOOTH® i logoi su registrovani
zaštićeni znakovi u vlasništvu kompanije
BLUETOOTH SIG, Inc. a Sony Corporation koristi
ove znakove pod licencom.
Oznaka N je zaštićeni znak ili registrovani
zaštićeni znak organizacije NFC Forum,
Inc. u SAD i drugim zemljama.
Android i Google Play su zaštićeni znakovi
kompanije Google Inc.
Nazivi sistema i proizvoda navedeni u ovom
priručniku su obično zaštićeni znakovi ili
registrovani zaštićeni znakovi proizvođača.
Oznake ™ i ® nisu korišćene u ovom priručniku.
Apple, logo Apple, iPad, iPhone, iPod, iPod classic,
iPod nano i iPod su zaštićeni znakovi kompanije
Apple Inc. registrovane u SAD i drugim zemljama.
App Store je zaštićeni znak usluge kompanije
Apple Inc.
„Made for iPod“ i „Made for iPhone“ znači
da je elektronska oprema posebno dizajnirana
za povezivanje sa iPod i iPhone uređajima
i sertifikovana od strane proizvođača tako
da ispunjava standarde za performanse
kompanije Apple. Apple ne odgovara za rad
tog uređaja niti za njegovu usklađenost sa
bezbednosnim standardima i propisima.
Imajte u vidu da upotreba ove dodatne opreme
sa iPod ili iPhone uređajem može da utiče
na performanse bežične veze.
„Xperia“ i „Xperia Tablet“ su zaštićeni znakovi
kompanije Sony Mobile Communications AB.
Jedinica (prednja/gornja strana)
1 Pritisnite FUNCTION  i izaberite „CD“.
2 Umetnite CD u otvor za disk  na gornjoj
Gornja strana
Napomena za DualDisc
©2014 Sony Corporation
Reprodukcija CD-DA/MP3 diska
Napomena
Daljinski upravljač
Napomena o reprodukciji MP3 diskova
Slušanje CD-a
Na disku na kojem se nalaze MP3 datoteke nemojte
da čuvate nepotrebne fascikle ili datoteke.
Sistem ne prepoznaje fascikle u kojima nema MP3 datoteka.
Sistem može da reprodukuje samo MP3 datoteke
sa oznakom tipa „.mp3“.
Reprodukcijom datoteke koja nije audio MP3 datoteka,
čak i ako u nazivu ima oznaku tipa „.mp3“, može da dođe
do pojave jake buke i oštećenja sistema.
Maksimalan broj MP3 fascikli i datoteka koje podržava ovaj
sistem je:
999* fascikli (uključujući osnovnu fasciklu)
999 datoteka
250 datoteka u jednoj fascikli
8 nivoa fascikli (u hijerarhijskoj strukturi datoteka)
* Ovo obuhvata fascikle koje ne sadrže MP3 ili druge
datoteke. U zavisnosti od strukture fascikle, broj fascikli
koje sistem može da prepozna može da bude manji od
navedenog broja fascikli.
Ne možemo da garantujemo kompatibilnost sa svim
programima za kodiranje/upisivanje MP3 datoteka, CD-R/
RW jedinicama i medijumima za snimanje. Nekompatibilni
MP3 diskovi mogu da dovedu do pojave buke, zvuk
koji se sa njih reprodukuje može da bude isprekidan ili
reprodukcija uopšte neće biti moguća.
 (otvaranje/zatvaranje) 
Kada prvi put koristite daljinski upravljač
Baterija je fabrički umetnuta u daljinski
upravljač. Pre prvog korišćenja daljinskog
upravljača, uklonite izolacionu foliju sa držača
za bateriju. Za detaljnije informacije, pogledajte
„Punjenje baterije“.
Reprodukcija počinje automatski. Ako se iz
druge funkcije prebacite na funkciju „CD“ kada
je CD već umetnut u otvor, pritisnite  
kada sa displeja nestane poruka „READING“ .
Pomoću tastera na daljinskom upravljaču ili
jedinici možete brzo da premotavate unazad/
unapred, izaberete numeru, datoteku ili fasciklu
(za MP3 disk) itd.
Pravljenje sopstvenog programa
(Programirana reprodukcija)
Reprodukcija programirane numere ili datoteke
na CD-u.
1 Izaberite „PROGRAM“ u koraku 5 odeljka
„Menjanje režima reprodukcije“, zatim pritisnite
.
Izbacivanje CD-a
Pritisnite  (izbacivanje)  na jedinici.
+/– 
da biste izabrali fasciklu koja sadrži numere
ili datoteke koje želite da programirate.
Ako želite da reprodukujete sve numere
ili datoteke u fascikli, pritisnite .
2 Kada koristite MP3 disk, pritisnite
Napomena
CD-ove prečnika 8 cm nije moguće koristiti na ovom
sistemu.
Nemojte umetati CD nestandardnog oblika (npr. u obliku
srca, kvadrata, zvezde). To bi moglo izazvati nepopravljivu
štetu na sistemu.
Nemojte koristiti CD na kome se nalazi traka, nalepnica
ili lepak jer to može dovesti do kvara.
Kada izvadite CD, ne dodirujte njegovu površinu.
Jedinica (zadnja strana)
3 Pomoću tastera /  izaberite željenu
numeru ili datoteku, zatim izaberite
Menjanje režima reprodukcije
Broj izabrane
numere ili
datoteke
Režim reprodukcije vam omogućava da iznova
reprodukujete istu muziku ili nasumično
reprodukujete muzičke numere.
Režim reprodukcije
.
Ukupno vreme
reprodukcije
izabrane numere
ili datoteke
Ponovite korake iznad da biste programirali
dodatne numere ili datoteke.
4 Pritisnite  .
1 Pritisnite   da biste zaustavili reprodukciju.
Ako izaberete „REPEAT“ u koraku 4, ne morate
da zaustavljate reprodukciju.
2 Pritisnite MENU .
3 Pomoću tastera /  izaberite „CD MENU“,

(USB) ulaz
Povežite USB uređaj.
Napomena
Sa ovim sistemom možete da koristite iPhone/iPod samo
putem Bluetooth veze.
 Priključak AUDIO IN (spoljni ulaz)
Povežite opcionalnu spoljnu opremu audio
kablom (nije isporučen).
 ~ AC IN (220 – 240V AC) ulaz
Priključite kabl za napajanje (isporučen) u zidnu
utičnicu.
 FM ANTENNA
(samo za CMT-X5CD)
DAB/FM ANTENNA
(samo za CMT-X5CDB)
Povežite FM ili DAB/FM antenu.
* Na slici iznad je prikazan model CMT-X5CD.
Napomena
zatim pritisnite
4 Pomoću tastera /  izaberite „PLAYMODE“
1 Pritisnite   da biste uključili sistem.
2 Pritisnite TIMER .
5 Pomoću tastera /  izaberite režim
ili „REPEAT“, zatim pritisnite
Ako se prikazuje „PLAY SET“, pomoću
tastera /  izaberite „CLOCK“,
zatim pritisnite .
3 Pomoću tastera /  podesite sate,
zatim pritisnite
.
4 Pomoću tastera /  podesite minute,
zatim pritisnite
.
Kada nakon kupovine prvi put uključite sistem,
automatski će se pokrenuti automatsko
skeniranje DAB stanica i prikazati lista dostupnih
usluga. Tokom automatskog skeniranja DAB
stanica prikazuje se „********“. Ne pritiskajte
nijedan taster na uređaju ili daljinskom upravljaču
tokom automatskog skeniranja DAB stanica.
Skeniranje će se prekinuti i lista usluga možda
neće biti pravilo napravljena. Da biste ručno
pokrenuli automatsko skeniranje DAB stanica,
obavite postupak iz odeljka „Ručno pokretanje
automatskog skeniranja DAB stanica“. Ako se
premestite u drugo područje, ručno obavite
automatsko skeniranje DAB stanica i ponovo
registrujte sadržaj programa.
U koraku 1, izaberite „NORMAL“ za „PROGRAM“,
zatim pritisnite .
Pritisnite CLEAR  dok je reprodukcija
zaustavljena. Svaki put kada pritisnete ovaj taster,
biće izbrisana poslednja programirana numera
ili datoteka.
Kada su sve programirane numere ili datoteke
izbrisane, prikazaće se „NO STEP“.
Savet
PLAYMODE
Režim
reprodukcije
Efekat
NORMAL
Reprodukcija numere
ili datoteke.
Reprodukcija svih numera
u izabranoj fascikli. Na displeju
svetli „FLDR“ .
Reprodukcija svih numera
ili datoteka nasumičnim
redosledom. Na displeju
svetli „SHUF“ .
Reprodukcija svih numera
ili datoteka u izabranoj
fascikli nasumičnim
redosledom. Na displeju
svetli „FLDR. SHUF“ .
Reprodukcija programiranih
numera ili datoteka.
Na displeju svetli „PGM“ .
Za detaljnije informacije,
pogledajte „Pravljenje
sopstvenog programa
(Programirana reprodukcija)“.
FOLDER*
Prikazivanje sata kada je sistem isključen
Pritiskajte DISPLAY  da biste prikazali sat.
Sat će se prikazivati oko 8 sekundi.
Ako je sistem u režimu pripravnosti
za BLUETOOTH, sat se neće prikazati kada
pritiskate DISPLAY .
.
reprodukcije, zatim pritisnite .
Možete da izaberete sledeće režime
reprodukcije.
Napomena
Podešavanja sata će biti poništena kada iskopčate kabl
za napajanje ili ako nestane struja.
Isključivanje programirane reprodukcije
Brisanje programirane numere ili datoteke
Podešavanje sata
SHUFFLE
FLDR.SHUF*
Pronađite lokaciju i smer koji obezbeđuju dobar
prijem, a zatim pričvrstite antenu na stabilnu površinu
(prozor, zid itd.).
Pričvrstite kraj FM žičane antene lepljivom trakom.
Prijem DAB/DAB+ radio-stanice
(samo CMT-X5CDB)
.
Počinje programirana reprodukcija numera
ili datoteka.
PROGRAM
Možete da programirate najviše 25 numera ili datoteka.
Ako pokušate da programirate više od 25 numera
ili datoteka, prikazaće se „FULL“. U tom slučaju, izbrišite
nepotrebne numere.
Da biste ponovo reprodukovali isti program, pritisnite .
Napomena
Ako nakon programiranja izvadite disk ili iskopčate kabl
za napajanje, sve programirane numere i datoteke će biti
izbrisane.
Slušanje radija
Podešavanje radio-stanice
1 Pritisnite FUNCTION  i izaberite „FM“
ili „DAB*“ (CMT-X5CDB).
2
Pritisnite i držite PRESET +/–  dok
oznaka frekvencije na displeju  ne počne
da se menja, zatim otpustite taster.
Podešavanje se automatski zaustavlja kada
je pronađen FM stereo program (Automatsko
skeniranje). Na displeju svetli „ST“ .
* DAB se odnosi samo na CMT-X5CDB.
* Ovaj režim reprodukcije je moguće koristiti samo za
reprodukciju MP3 diska.
Ručno podešavanje
REPEAT
Pritiskajte PRESET +/–  dok ne podesite željenu
stanicu.
Režim
reprodukcije
Efekat
Napomena za DAB/DAB+ stanice
(samo CMT-X5CDB)
ALL (Ponavljanje
reprodukcije svih
numera)
ONE (Ponavljanje
reprodukcije
jedne numere)
OFF
Sistem iznova reprodukuje sve
numere na disku ili u fascikli.
Na displeju svetli „ “ .
Sistem iznova reprodukuje
izabranu numeru. Na displeju
svetli „ 1“ .
Isključivanje ponavljanja
reprodukcije.
Kada podesite stanicu koja pruža RDS usluge, na displeju
će se prikazivati informacije koje se šalju zajedno sa
programom, poput naziva usluge ili stanice.
Kada podešavate DAB/DAB+ stanicu, može da prođe
nekoliko sekundi pre nego što čujete zvuk.
Prijem primarne usluge se automatski uspostavlja nakon
završetka sekundarne usluge.
Ovaj tjuner ne podržava usluge za prenos podataka.
Savet
Ako tokom prijema FM stereo programa čujete šum,
pritisnite MENU  i izaberite „TUNE:MENU“, „FM MODE“
i „MONO“ da biste izabrali monauralni prijem.
Ovo smanjuje šum.
Memorisanje radio-stanica
Možete da memorišete željene radio-stanice.
1 Podesite željenu stanicu, zatim pritisnite
MENU .
2 Pomoću tastera /  izaberite „TUNE:MENU“,
zatim pritisnite
.
3 Pomoću tastera /  izaberite „MEMORY“,
zatim pritisnite
.
.
5 Pomoću tastera /  izaberite broj
memorije, zatim pritisnite
Kada reprodukujete sadržaj sa USB uređaja,
možete da izaberete režim reprodukcije.
Pritisnite MENU , zatim izaberite „USB MENU“.
Izaberite „PLAYMODE“ ili „REPEAT“. Za detaljnije
informacije, pogledajte „Menjanje režima
reprodukcije“ u odeljku „Slušanje CD-a“. Kada je
u toku reprodukcija datoteke na USB uređaju,
nije moguće koristiti programiranu reprodukciju.
Savet
4 Pomoću tastera /  izaberite „OK“,
zatim pritisnite
Menjanje režima reprodukcije
.
Broj memorije
Ako je sa jedinicom povezan USB uređaj, punjenje baterije
počinje automatski. Punjenje USB uređaja je moguće čak
i kada je sistem isključen.
Ako punjenje USB uređaja nije moguće, iskopčajte ga
i povežite ponovo. Za detaljnije informacije o statusu
punjenja USB uređaja, pogledajte uputstvo za upotrebu
USB uređaja.
Napomena
Na displeju će se prikazati „COMPLETE“ 
i radio-stanica je registrovana pod izabranim
brojem memorije.
Ponovite korake iznad da biste registrovali
dodatne radio-stanice.
6 Pritisnite /  da biste isključili napajanje,
zatim ponovo pritisnite /  da biste uključili
napajanje.
Savet
Možete da memorišete do 20 FM ili 20 DAB/DAB+ i 20 FM
stanica (CMT-X5CDB).
Ako u koraku 5 izaberete broj memorije na kojem je već
registrovana radio-stanica, memorisana radio-stanica će biti
zamenjena trenutno podešenom radio-stanicom.
Biranje memorisane radio-stanice
Pritisnite PRESET +/–  i izaberite broj memorije
na kojem je registrovana željena stanica.
Ručno pokretanje automatskog
skeniranja DAB stanica (samo
CMT-X5CDB)
Pre nego što budete mogli da podesite DAB/
DAB+ stanice, morate da obavite početno
skeniranje DAB stanica.
Kada se preselite u drugo područje, takođe ručno
obavite početno skeniranje DAB stanica da biste
ažurirali informacije o DAB/DAB+ usluzi.
1 Pritisnite MENU .
2 Pomoću tastera /  izaberite „TUNE:MENU“,
zatim pritisnite
.
3 Pomoću tastera /  izaberite „INIT:SCAN“,
zatim pritisnite
.
4 Pomoću tastera /  izaberite „OK“, zatim
pritisnite .
Skeniranje počinje. Tok skeniranja je označen
zvezdicama (*******). U zavisnosti od DAB/DAB+
usluga koje su dostupne u vašem području,
skeniranje može da potraje nekoliko minuta.
Napomena
Ako u vašoj zemlji ili regionu nije moguće emitovanje DAB/
DAB+ stanica, prikazaće se „NO SERV“.
Ovim postupkom se brišu sva prethodno memorisana
podešavanja.
Pre nego što iskopčate DAB/FM žičanu antenu, uverite
se da je sistem isključen da biste zadržali DAB/DAB+
podešavanja.
Slušanje datoteke koja se
nalazi na USB uređaju
Reprodukcija datoteke koja se
nalazi na USB uređaju
Na ovom sistemu možete da reprodukujete audio
datoteke koje se nalaze na USB uređaju kao što je
WALKMAN® ili digitalni medija plejer tako što ćete
USB uređaj povezati sa sistemom.
Za detaljnije informacije o kompatibilnim USB
uređajima, pogledajte „Kompatibilni uređaji
i verzije“.
1 Pritisnite FUNCTION  i izaberite „USB“.
2 Povežite USB uređaj sa (USB) ulazom 
na zadnjoj strani jedinice.
Povežite USB uređaj direktno ili putem USB
kabla koji ste dobili uz USB uređaj sa
(USB)
ulazom .
Sačekajte dok ne nestane poruka „READING“.
3 Pritisnite  .
Reprodukcija počinje.
Pomoću daljinskog upravljača ili tastera
na jedinici možete brzo da premotavate
unazad/unapred, izaberete numeru,
datoteku ili fasciklu.
Redosled reprodukcije na sistemu može da se razlikuje
od redosleda reprodukcije na povezanom digitalnom
muzičkom plejeru.
Obavezno isključite sistem pre uklanjanja USB uređaja.
Ako uklonite USB uređaj kada je sistem uključen,
može doći do oštećenja podataka na USB uređaju.
Ako je neophodno povezivanje USB kablom, za povezivanje
USB uređaja koristite isporučeni USB kabl. Za detaljnije
informacije o povezivanju, pogledajte uputstvo za upotrebu
koje ste dobili uz USB uređaj koji povezujete.
Nakon povezivanja, može da prođe izvesno vreme pre nego
što se prikaže „READING“, što zavisi od vrste povezanog
USB uređaja.
Ne povezujte USB uređaj preko USB čvorišta.
Kada povežete USB uređaj, sistem čita sve datoteke na USB
uređaju. Ako na USB uređaju ima dosta fascikli ili datoteka,
čitanje USB uređaja može da potraje duže vremena.
Kod pojedinih povezanih USB uređaja, prenos signala
sa sistema ili čitanje USB uređaja može da potraje duže
vremena.
Ne možemo da garantujemo kompatibilnost sa svim
programima za kodiranje/upisivanje. Ako su audio datoteke
na USB uređaju prvobitno kodirane nekompatibilnim
softverom, prilikom reprodukcije takvih datoteka može doći
do pojave buke ili kvara sistema.
Maksimalan broj fascikli i datoteka na USB uređaju koji
podržava ovaj sistem je:
1000* fascikli (uključujući osnovnu fasciklu)
3000 datoteka
250 datoteka u jednoj fascikli
8 nivoa fascikli (u hijerarhijskoj strukturi datoteka)
* Ovo obuhvata fascikle u kojima nema audio datoteka
koje se mogu reprodukovati i prazne fascikle. U zavisnosti
od strukture fascikle, broj fascikli koje sistem može da
prepozna može da bude manji od navedenog broja
fascikli.
Sistem ne mora nužno da podržava sve funkcije koje pruža
povezani USB uređaj.
Fascikle u kojima nema audio datoteka neće biti
prepoznate.
Pomoću ovog sistema možete da slušate sledeće audio
formate:
MP3: oznaka tipa datoteke „.mp3“
WMA*: oznaka tipa datoteke „.wma“
AAC*: oznaka tipa datoteke „.m4a“, „mp4“ ili „.3gp“
Imajte u vidu to da čak i kada naziv datoteke ima
odgovarajuću oznaku tipa, ali se datoteka zapravo razlikuje,
može doći do pojave buke ili kvara sistema.
* Datoteke na koje je primenjena tehnologija upravljanja
digitalnim pravima (DRM) ili datoteke preuzete sa muzičke
prodavnice na internetu nije moguće reprodukovati na
ovom sistemu. Ako pokušate da reprodukujete neku
od ovih datoteka, sistem će reprodukovati sledeću
nezaštićenu audio datoteku.
Slušanje muzike sa
opcionalnih audio
komponenti
Reprodukcija muzike sa
opcionalnih audio komponenti
Možete da reprodukujete numere sa opcionalnih
audio komponenti koje su povezane sa jedinicom.
Napomena
Pre reprodukcije, pritisnite VOL –  da biste utišali zvuk.
1 Pritisnite FUNCTION  i izaberite „AUDIO IN“.
2 Povežite audio kabl spoljne opreme sa
priključkom AUDIO IN  na zadnjoj strani
jedinice i izlaznim priključkom na opcionalnoj
spoljnoj opremi.
3 Pokrenite reprodukciju na povezanoj
komponenti.
Podesite jačinu zvuka na povezanoj
komponenti tokom reprodukcije.
4 Pritiskajte VOL +/  na daljinskom upravljaču
da biste podesili jačinu zvuka.
Napomena
Sistem može da automatski uđe u režim mirovanja ako
je nivo jačine zvuka na povezanoj komponenti prenizak.
Za detaljnije informacije, pogledajte „Podešavanje funkcije
za automatski ulazak u režim mirovanja“.
Slušanje muzike putem
BLUETOOTH veze
Uparivanje sistema sa
BLUETOOTH uređajem
i slušanje muzike
Možete da slušate muziku sa BLUETOOTH uređaja
putem bežične veze.
Pre korišćenja funkcije BLUETOOTH, obavite
uparivanje da biste registrovali BLUETOOTH
uređaj.
Napomena
Postavite BLUETOOTH uređaj koji želite da povežete na
udaljenosti do jednog metra od sistema.
Ako BLUETOOTH uređaj podržava povezivanje dodirom
(NFC), preskočite postupak koji sledi. Pogledajte „Slušanje
muzike jednim dodirom (NFC)“.
1 Pritisnite FUNCTION  i izaberite „BT AUDIO“.
2 Pritisnite MENU .
3 Pomoću tastera /  izaberite „BT MENU“,
zatim pritisnite
.
4 Pomoću tastera /  izaberite „PAIRING“,
zatim pritisnite
.
5 Pomoću tastera /  izaberite „OK“,
zatim pritisnite .
Kada na displeju počne da treperi
„PAIRING“ , sistem je ušao u režim
za uparivanje.
6 Potražite ovaj sistem na BLUETOOTH uređaju.
Na ekranu BLUETOOTH uređaja će se možda
prikazati lista pronađenih uređaja.
7 Izaberite [SONY:CMT-X5CD] ili
[SONY:CMT-X5CDB] (ovaj sistem).
Ako se od vas bude tražilo da unesete šifru
na BLUETOOTH uređaju, unesite „0000“.
Ako se ovaj sistem ne prikazuje na ekranu
uređaja, ponovo krenite od koraka 1.
Kada je uparivanje završeno, na displeju
će umesto „PAIRING“ početi da se prikazuje
naziv povezanog BLUETOOTH uređaja
i BLUETOOTH indikator će početi da svetli.
8 Pritisnite  .
Reprodukcija počinje.
U zavisnosti od BLUETOOTH uređaja, možda
ćete morati ponovo da pritisnete  .
Možda ćete morati i da pokrenete muzički
plejer na BLUETOOTH uređaju.
9 Pritisnite VOL +/–  da biste podesili
jačinu zvuka.
Ako jačinu zvuka ne možete da promenite na
sistemu, podesite je na BLUETOOTH uređaju.
Pomoću daljinskog upravljača ili tastera na
jedinici možete brzo da premotavate unazad/
unapred, izaberete muziku i fasciklu.
Savet
Dok je uspostavljena BLUETOOTH veza sa jednim
BLUETOOTH uređajem, možete da obavite uparivanje
ili pokušate da uspostavite BLUETOOTH vezu sa drugim
BLUETOOTH uređajem. Aktuelna BLUETOOTH veza će biti
prekinuta kada bude uspostavljena BLUETOOTH veza sa
drugim uređajem.
Napomena
Radnje koje su opisane u prethodnom tekstu možda nisu
dostupne za neke BLUETOOTH uređaje. Osim toga, stvarne
radnje mogu da se razlikuju u zavisnosti od povezanog
BLUETOOTH uređaja.
Kada je uparivanje završeno, više nije potrebno da ga
ponovo obavljate. Međutim, u sledećim slučajevima
uparivanje mora da bude ponovo obavljeno:
Ako su informacije za uparivanje izbrisane kada
je BLUETOOTH uređaj bio na popravci.
Pokušavate da uparite sistem sa više od 10 BLUETOOTH
uređaja.
Ovaj sistem može da bude uparen sa najviše
9 BLUETOOTH uređaja. Ako uparite još jedan BLUETOOTH
uređaj nakon što ste uparili 9 uređaja, informacije za
uparivanje uređaja koji je prvi bio povezan sa sistemom
će biti zamenjene informacijama za novi uređaj.
Ako su informacije za registraciju prilikom uparivanja
ovog sistema izbrisane sa povezanog uređaja.
Ako vratite sistem na fabrička podešavanja ili izbrišete
istoriju uparivanja sa sistemom, sve informacije za
uparivanje će biti izbrisane.
Zvuk ovog sistema nije moguće slušati na BLUETOOTH
zvučniku.
„Šifra“ je poznata i pod nazivom „PIN kôd“, „PIN broj“
ili „Lozinka“.
Provera adrese povezanog BLUETOOTH
uređaja
Pritisnite DISPLAY  dok se na displeju prikazuje
naziv povezanog BLUETOOTH uređaja . Adresa
BLUETOOTH uređaja se prikazuje u dva reda na
displeju sistema  u trajanju od 8 sekundi.
Prekid veze sa BLUETOOTH uređajem
Prekinite BLUETOOTH vezu na BLUETOOTH
uređaju. Na displeju će se prikazati
„BT AUDIO“ .
Brisanje informacija za registraciju
prilikom uparivanja
1 Izaberite „DEL LINK“ nakon koraka 3
u „Uparivanje sistema sa BLUETOOTH uređajem
i slušanje muzike“, zatim pritisnite .
2 Pomoću tastera /  izaberite „OK“, zatim
pritisnite .
Na displeju će se prikazati „COMPLETE“  i sve
informacije za uparivanje će biti izbrisane.
Napomena
Ako ste izbrisali informacije za uparivanje, nećete moći
da uspostavite BLUETOOTH vezu dok ponovo ne obavite
uparivanje.
Slušanje muzike putem registrovanog
uređaja
Nakon koraka 1 u „Uparivanje sistema sa
BLUETOOTH uređajem i slušanje muzike“, povežite
se sa sistemom pomoću BLUETOOTH uređaja,
zatim pritisnite   na jedinici da biste
pokrenuli reprodukciju.
Slušanje muzike jednim
dodirom (NFC)
NFC je tehnologija za bežičnu komunikaciju
kratkog dometa između različitih uređaja poput
mobilnih telefona i IC oznaka.
Jednostavno dodirnite sistem pametnim
telefonom/tablet uređajem. Sistem će se
automatski uključiti i pokrenuti BLUETOOTH
uparivanje i povezivanje.
Pre povezivanja, uključite podešavanja za NFC.
1 Dodirnite pametnim telefonom/tablet
uređajem oznaku N  na jedinici.
Dodirnite jedinicu pametnim telefonom/tablet
uređajem i održavajte kontakt dok pametni
telefon/tablet ne počne da vibrira.
Pogledajte uputstvo za upotrebu pametnog
telefona/tablet uređaja da biste videli kojim
njegovim delom treba da dodirnete sistem.
2 Kada uspostavite vezu, pritisnite  .
Da biste prekinuli uspostavljenu vezu, dodirnite
pametnim telefonom/tablet uređajem
oznaku N  na jedinici.
Savet
Kompatibilni pametni telefoni su oni koji sadrže funkciju
NFC (kompatibilni operativni sistemi: Android verzija 2.3.3
ili novija, izuzimajući Android 3.x).
Posetite veb-sajt u nastavku teksta da biste videli
informacije o kompatibilnim uređajima.
Za korisnike u Evropi:
http://support.sony-europe.com/
Za korisnike u drugim zemljama/regionima:
http://www.sony-asia.com/support
 Da biste prekinuli uspostavljenu vezu,
dodirnite pametnim telefonom/tablet
uređajem oznaku N  na jedinici.
 Ako pametni telefon/tablet uređaj ne reaguje,
čak i kada dodirnete jedinicu, preuzmite
aplikaciju „NFC Easy Connect“ na pametnom
telefonu/tablet uređaju i pokrenite je. Zatim
ponovo dodirnite jedinicu. „NFC Easy Connect“
je besplatna aplikacija koju je moguće koristiti
isključivo na Android™ uređajima. Skenirajte
sledeći dvodimenzionalni kôd.
Dodatne informacije
Podešavanje funkcije za
automatski ulazak u režim
mirovanja
Kada ne koristite sistem ili kada nema izlaznog
audio signala, sistem automatski ulazi u režim
mirovanja za oko 15 minuta (Funkcija za
automatski ulazak u režim mirovanja).
Funkcija za automatski ulazak u režim mirovanja
je podrazumevano uključena.
1 Pritisnite MENU .
2 Pomoću tastera /  izaberite „STBY:MODE“,
zatim pritisnite
.
zatim pritisnite
zatim pritisnite
.
Savet
Dva minuta pre ulaska u režim mirovanja, na displeju
će početi da se prikazuje „AUTO:STBY“ .
Napomena
Funkciju za automatski ulazak u režim mirovanja nije
moguće koristiti kada je sistem u funkciji tjunera (FM/DAB*),
čak i ako ste je aktivirali.
Sistem neće automatski ući u režim mirovanja u sledećim
slučajevima:
dok koristite funkciju FM ili DAB*
tokom prijema audio signala
tokom reprodukcije audio numera ili datoteka
dok je aktiviran tajmer reprodukcije ili merač vremena
za isključivanje
Sistem će u sledećim slučajevima ponovo odbrojavati
vreme (oko 15 minuta) do ulaska u režim mirovanja,
čak i kada je funkcija za automatski ulazak u režim
mirovanja omogućena:
kada je povezan USB uređaj dok je sistem u funkciji „USB“
kada pritisnete taster na daljinskom upravljaču ili jedinici
* DAB se odnosi samo na CMT-X5CDB.
1 Pritisnite MENU .
2 Pomoću tastera /  izaberite „STBY:MODE“,
Napomena
4 Pomoću tastera /  izaberite „ON“ ili „OFF“,
1 Pritisnite MENU .
2 Pomoću tastera /  izaberite „BT MENU“,
zatim pritisnite
.
3 Pomoću tastera /  izaberite „BT AAC“
(AAC kodek) ili „BT APTX“ (aptX kodek),
zatim pritisnite .
4 Pomoću tastera /  izaberite „ON“,
zatim pritisnite
.
Napomena
Ako pokrenete podešavanja tokom BLUETOOTH veze,
veza će se prekinuti.
Ako je zvuk isprekidan tokom prijema u formatu AAC
kodeka, podesite ga na „OFF“ u koraku 4 da biste poništili
podešavanja. U ovom slučaju, sistem dobija SBC kodek.
Udaljenost sa koje možete da koristite daljinski
upravljač se smanjuje kada baterija oslabi.
Kada upravljanje jedinicom pomoću daljinskog
upravljača više nije moguće, zamenite
bateriju novom CR2025 litijumskom baterijom
(nije isporučena).
Napomena
Merač vremena za isključivanje ima prioritet u odnosu
na tajmer reprodukcije.
Podešavanje merača vremena
za isključivanje
Sistem će se automatski isključiti u određeno
vreme.
zatim pritisnite
zatim pritisnite
zatim pritisnite
Savet
Kada je sistem podešen na „ON“, sistem se uključuje
automatski i možete da slušate muziku aktiviranjem
funkcije BLUETOOTH na povezanoj komponenti.
UKLJUČIVANJE/
ISKLJUČIVANJE bežičnog
BLUETOOTH signala
Kada je jedinica uključena, možete da kontrolišete
BLUETOOTH signal. Podrazumevano podešavanje
je ON.
1 Uključite jedinicu.
2 Pritisnite i držite   i /  na jedinici.
3 Kada se prikaže „RF OFF“ (bežični BLUETOOTH
signal je isključen) ili „RF ON“ (bežični
BLUETOOTH signal je uključen), otpustite taster.
Savet
Kada je ovo podešavanje postavljeno na OFF,
funkcija BLUETOOTH nije dostupna.
Kada je ovo podešavanje isključeno, jedinica se
uključuje kada je dodirnete pametnim telefonom/tablet
uređajem (NFC).
Kada je ovo podešavanje isključeno, nije moguće podesiti
režim pripravnosti za BLUETOOTH.
Ako isključite jedinicu kada je režim pripravnosti za
BLUETOOTH uključen, režim pripravnosti za BLUETOOTH
će se isključiti.
Kada je ovo podešavanje isključeno, jedinicu i BLUETOOTH
uređaj nije moguće upariti.
Čak i kada je ovo podešavanje isključeno, ipak možete
da koristite žičanu vezu.
2 Zamenite bateriju tako da oznaka „+“ bude
okrenuta nagore, a zatim umetnite držač
baterije u otvor.
+ okrenuto
nagore
Držač baterije
Izaberite „OFF“ u koraku 3 iznad.
Napomena
Napomena
Obrišite bateriju suvom krpom da biste obezbedili
dobar kontakt.
Nemojte da držite bateriju metalnom pincetom jer
može da dođe do kratkog spoja.
Ako koristite neku drugu bateriju a ne CR2025,
može da dođe do požara ili eksplozije.
Tajmer reprodukcije
Možete da slušate zvuk sa CD ili MP3 diska,
USB uređaja ili radija svaki dan u unapred
podešeno vreme.
Podešavanje tajmera reprodukcije je aktivno sve
dok podešavanje ne poništite.
1 Pripremite izvor zvuka.
2 Pritisnite TIMER .
3 Pomoću tastera /  izaberite „PLAY SET“,
zatim pritisnite .
Vreme početka će početi da treperi
na displeju .
4 Pomoću tastera /  izaberite vreme, zatim
pritisnite .
Koristite isti postupak da biste podesili
„MINUTE“ za pokretanje reprodukcije,
zatim „HOUR“ i „MINUTE“ za zaustavljanje
reprodukcije.
5 Pomoću tastera /  izaberite željeni izvor
zvuka, zatim pritisnite .
Prikazaće se ekran za potvrdu tajmera
reprodukcije.
6 Pritisnite /  da biste isključili sistem.
O aplikaciji „SongPal“
Aplikacija koja je predviđena za ovaj model
je dostupna na Google Play™-u i App Store-u.
Podešavanja zvuka
Možete jednostavno da prilagodite
zvuk ili koristite „CA+“ podešavanja koja
preporučuje Sony.
Upravljanje uređajem koji je povezan
putem USB-a
Možete da reprodukujete muziku na uređaju
koji je povezan sa USB priključkom.
Funkcije kojima možete da upravljate pomoću
aplikacije „SongPal“ variraju u zavisnosti
od povezanog uređaja.
Specifikacije i dizajn aplikacije mogu da budu
promenjeni bez najave.
Biranje uređaja
Izaberite „SongPal“ kompatibilni uređaj.
Savet
Sistem se automatski uključuje pre unapred podešenog
vremena.
za FM ili DAB*: otprilike 15 sekundi pre unapred
podešenog vremena
za CD ili USB uređaj: otprilike 90 sekundi pre unapred
podešenog vremena
Kada je izvor zvuka CD, možete unapred da programirate
tajmer reprodukcije. Pogledajte „Pravljenje sopstvenog
programa (programirana reprodukcija)“.
Kada je izvor zvuka radio, unapred podesite radio-stanicu.
Da biste promenili podešavanje tajmera, ponovo obavite
postupak od početka.
* DAB se odnosi samo na CMT-X5CDB.
Možete da podesite bas i visoke tonove ili
prilagodite ton onako kako vam odgovara.
1 Pritisnite SOUND .
2 Pomoću tastera /  izaberite „CA+“, „P-EQ“
(zvučni efekat) ili „WIDE ST” (stereo efekat),
a zatim pritisnite .
CA+: Podesite kvalitet zvuka koji preporučuje Sony.
P-EQ (EQUALIZER): Izaberite željeni zvuk među
sledećim stilovima:
„R AND B/HIP HOP“, „ROCK“, „POPS“, „CLASSIC“,
„JAZZ“, „FLAT“, „CUSTOM“
WIDE ST (WIDE STEREO): Izaberite „HIGH“
ili „NORMAL“, zatim pritisnite . Ako želite
da podesite prirodniji stereo zvuk, izaberite
„NORMAL“.
„READING“ se prikazuje duže vremena
ili pokretanje reprodukcije traje dugo.
 Čitanje može da potraje duže u sledećim
slučajevima.
 Na USB uređaju ima mnogo fascikli ili
datoteka.
 Struktura datoteka je veoma složena.
 U memoriji nema dovoljno slobodnog
prostora.
 Unutrašnja memorija je fragmentirana.
Naziv datoteke ili fascikle (naziv albuma)
se ne prikazuje pravilno.
Čuje se jako brujanje ili šum.
USB uređaj nije prepoznat.
 Isključite sistem i ponovo povežite USB uređaj,
a zatim uključite sistem.
 Možda je povezan nekompatibilan USB uređaj.
 USB uređaj ne funkcioniše pravilno. Pogledajte
uputstvo za upotrebu koje ste dobili uz USB
uređaj da biste otklonili problem.
Daljinski upravljač ne radi.
 Uklonite sve prepreke između daljinskog
upravljača i senzora za daljinski upravljač 
na jedinici i postavite jedinicu dalje
od fluorescentnog svetla.
 Uperite daljinski upravljač ka senzoru
za daljinsko upravljanje  na jedinici.
 Približite daljinski upravljač sistemu.
 Zamenite baterije.
CD-DA/MP3 disk
Na displeju se prikazuje „LOCKED“  i disk
nije moguće izvaditi iz otvora za disk .
 Obratite se najbližem Sony prodavcu ili lokalnom
ovlašćenom Sony servisu.
Reprodukcija ne počinje od prve numere
ili datoteke.
Početni ekran
Prikazuje funkcije izabranog uređaja
i aplikacije koje su instalirane na
pametnom telefonu/iPhone-u.
Pokretanje reprodukcije traje duže nego
obično.
 Pokretanje reprodukcije sledećih diskova može
da potraje duže vremena:
 disk sa složenom hijerarhijskom strukturom.
 disk koji je snimljen u više sesija.
 disk koji ima mnogo fascikli.
USB uređaj
Provera podešavanja
1 Pritisnite TIMER .
2 Pomoću tastera /  izaberite „SELECT“,
Za detaljnije informacije o kompatibilnim USB
uređajima, pogledajte „Kompatibilni uređaji
i verzije“.
.
Mini plejer
Kontrole za izabranu funkciju.
Rešavanje problema
Isključivanje tajmera
Nakon koraka 3 u „Provera podešavanja“,
izaberite „OFF“, zatim pritisnite .
 Povezan je nepodržani USB uređaj. Povežite
podržani USB uređaj.
 Isključite sistem i ponovo povežite USB uređaj,
a zatim uključite sistem.
 Muzički podaci sadrže šum ili je zvuk izobličen.
Šum je možda nastao tokom pravljenja muzičkih
podataka zbog stanja računara. U tom slučaju,
izbrišite datoteku i ponovo pošaljite muzičke
podatke.
 Korišćena je mala brzina protoka bitova prilikom
kodiranja datoteka. Na USB uređaj kopirajte
datoteke kodirane većom brzinom protoka
bitova.
 Udaljite sistem od izvora smetnji.
 Priključite sistem na drugu zidnu utičnicu.
 Preporučujemo vam da koristite kabl za
napajanje naizmeničnom strujom sa filterom
šuma (nije isporučen).
Nema zvuka.
 Uverite se da je aktuelni režim reprodukcije
odgovarajući. Ako je režim reprodukcije
„SHUFFLE“ ili „PROGRAM“, promenite
podešavanje.
4 Pomoću tastera /  izaberite „PLAY SEL“,
Podešavanje zvuka
Čuje se šum, zvuk je isprekidan ili izobličen.
 Pojačajte zvuk na jedinici.
 Uverite se da je spoljna komponenta pravilno
povezana sa priključkom AUDIO IN  i podesite
funkciju na AUDIO IN.
 Izabrana stanica je možda privremeno prekinula
emitovanje.
 Disk je možda prljav ili izgreban. Kada je disk
prljav, očistite ga.
 Premestite sistem na mesto gde nema vibracija
(na primer, na stabilno postolje).
Prikazuju se različita podešavanja zvuka.
Ovaj meni možete da prikažete na bilo
kom ekranu pomeranjem udesno.
zatim pritisnite .
Podešavanje tajmera će se prikazati
na displeju .
 USB uređaj nije pravilno povezan. Isključite
sistem, a zatim ponovo povežite USB uređaj.
 Ponovo prebacite muzičke podatke na USB
uređaj jer su podaci koji se nalaze na USB
uređaju možda oštećeni.
 Ovaj sistem može da prikaže sledeće kodove
znakova:
 Velika slova (A do Z).
 Brojeve (0 do 9).
 Simbole (< > * +, [ ] @ \ _).
Ostali znakovi se prikazuju kao „_“.
Zvuk je isprekidan ili reprodukcija diska nije
moguća.
Tajmer reprodukcije ne radi ako je sistem već uključen
u unapred podešeno vreme. Vodite računa o tome da
ne koristite sistem pre nego što se uključi i pokrene
reprodukciju pomoću tajmera.
Kada kao izvor zvuka za tajmer reprodukcije izaberete
radio-stanicu koju ste podesili automatskim
(AUTO) ili ručnim (MANUAL) skeniranjem i nakon
podešavanja tajmera promenite frekvenciju radio-stanice
ili pojas, podešavanje radio-stanice za tajmer će takođe biti
promenjeno.
Kada kao izvor zvuka za tajmer reprodukcije izaberete
radio-stanicu koju ste memorisali i nakon podešavanja
tajmera promenite frekvenciju radio-stanice ili pojas,
podešavanje radio-stanice za tajmer neće biti promenjeno.
Podešavanje radio-stanice za tajmer ostaje na frekvenciji
koju ste podesili.
3
 Ako ne preduzmete nijednu radnju oko
jednog minuta, podešavanje sata ili tajmera
reprodukcije se automatski poništava. Ponovo
obavite radnju od početka.
Nema zvuka.
Reprodukcija se ne pokreće.
 Isključite sistem i ponovo povežite USB uređaj,
a zatim uključite sistem.
 Možda je povezan nekompatibilan USB uređaj.
Reprodukcija ne počinje od prve numere.
 Podesite režim reprodukcije na „NORMAL“.
USB uređaj nije moguće puniti.
 Uverite se da je USB uređaj dobro povezan
sa (USB) ulazom .
 Sistem možda ne podržava USB uređaj.
 Iskopčajte i ponovo povežite USB uređaj.
Za detaljnije informacije o statusu punjenja
USB uređaja, pogledajte uputstvo za upotrebu
USB uređaja.
Nije moguća reprodukcija diska ili datoteke.
Podešavanja povezanog uređaja
Pomoću tastera /  izaberite „TIMER SEL“,
zatim pritisnite .
 To nije kvar. Sistem automatski ulazi u režim
mirovanja za otprilike 15 minuta ako ne
preduzmete nijednu radnju ili ako se ne emituje
audio signal. Pogledajte „Podešavanje funkcije
za automatski ulazak u režim mirovanja“.
 Disk nije dovršen (CD-R ili CD-RW disk na koji je
moguće dodati podatke).
Napomena
zatim pritisnite
Sistem je neočekivano ušao u režim
mirovanja.
Podešavanje sata ili tajmera reprodukcije
je neočekivano poništeno.
Deaktiviranje merača vremena
za isključivanje
.
5 Pritisnite /  da biste isključili sistem.
Nije moguće uključiti sistem.
Savet
Pre nego što podesite tajmer, obavezno podesite sat.
Pogledajte „Podešavanje sata“.
Odmah iskopčajte kabl za napajanje i uverite
se da je bio priključen na zidnu utičnicu
od AC 220 V, a ne na neku drugu.
 Kada indikator režima mirovanja  prestane
da treperi, ponovo priključite kabl za
napajanje i uključite sistem. Ako se problem
ponavlja, kontaktirajte najbližeg Sony
prodavca.
 Uverite se da ste pravilno priključili kabl
za napajanje na zidnu utičnicu.
Da biste proverili preostalo vreme merača vremena
za isključivanje, izvršite korake 1 i 2 iznad.
Merač vremena za isključivanje radi čak i kada sat nije
podešen.
Podešavanje tajmera reprodukcije
Ako indikator režima mirovanja 
treperi
Opšte
.
vreme, zatim pritisnite .
Možete da izaberete od „10MIN“ (10 minuta)
do „90MIN“ (90 minuta) u koracima
od 10 minuta.
.
.
upravljača, a zatim izvucite držač baterije
u smeru strelice.
3 Pomoću tastera /  izaberite određeno
3 Pomoću tastera /  izaberite „BT STBY“,
zatim pritisnite
1 Gurnite i držite  na zadnjoj strani daljinskog
1 Pritisnite MENU .
2 Pomoću tastera /  izaberite „SLEEP“,
4 Pomoću tastera /  izaberite „ON“ ili „OFF“,
 Kada jedinicu dodirnete NFC kompatibilnim
pametnim telefonom/tablet uređajem dok je
sa sistemom povezan drugi BLUETOOTH uređaj,
veza sa BLUETOOTH uređajem će se prekinuti
i sistem će se povezati sa pametnim telefonom/
tablet uređajem.
Sa BLUETOOTH uređaja možete da dobijate
podatke u formatu AAC ili aptX kodeka. Ovaj
format omogućava reprodukciju sa zvukom
višeg kvaliteta.
Fabrička podešavanja „BT AAC“ i „BT APTX“
su postavljena na „ON“.
Sistem ima merač vremena za isključivanje
i tajmer reprodukcije.
.
Kada omogućite režim pripravnosti za
BLUETOOTH, sistem ulazi u režim čekanja
BLUETOOTH veze, čak i kada je sistem isključen.
Ovaj režim je podrazumevano onemogućen.
Reprodukcija pomoću kodeka
koji pruža zvuk visokog kvaliteta
(AAC/aptX)
Menjanje baterije
3 Pomoću tastera /  izaberite „AUTO:STBY“,
Podešavanje režima pripravnosti
za BLUETOOTH
 U nekim zemljama i regionima nije moguće
preuzeti NFC kompatibilnu aplikaciju.
 Na nekim pametnim telefonima/tablet
uređajima ovu funkciju je moguće koristiti
i bez preuzimanja aplikacije „NFC Easy Connect“.
U tom slučaju, radnje i specifikacije pametnog
telefona/tablet uređaja mogu da se razlikuju
od opisa u ovom priručniku.
Za detaljnije informacije, pogledajte uputstvo
za upotrebu koje ste dobili uz pametni telefon/
tablet uređaj.
Korišćenje tajmera
Rešavanje problema
1 Uverite se da je kabl za napajanje dobro
povezan.
2 Pronađite problem u listi za proveru u nastavku
i preduzmite navedene radnje za njegovo
otklanjanje.
Ako se problem ponavlja, kontaktirajte
najbližeg Sony prodavca.
Povezan je nepodržani USB uređaj.
 Može da dođe do sledećih problema.
 USB uređaj neće biti prepoznat.
 Nazivi datoteka ili fascikli se ne prikazuju
na sistemu.
 Reprodukcija nije moguća.
 Zvuk je isprekidan.
 Čuje se šum.
 Emituje se izobličen zvuk.
Tjuner
Čuje se jako brujanje ili šum („STEREO“
treperi na displeju ) ili nije moguć prijem
programa.
 Pravilno povežite antenu.
 Pronađite lokaciju i smer koji obezbeđuju dobar
prijem, a zatim ponovo podesite antenu.
 Postavite antene dalje od uređaja, kabla za
zvučnike i drugih AV komponenti da biste izbegli
pojavu šuma.
 Isključite okolne električne uređaje.
Istovremeno se čuje nekoliko radio-stanica.
 Pronađite lokaciju i smer koji obezbeđuju dobar
prijem, a zatim ponovo podesite antenu.
 Skupite kablove antene koristeći komercijalno
dostupne štipaljke za kablove i podesite dužinu
kablova.
Prijem DAB/DAB+ radio-stanice nije dobar.
 Proverite sve antenske kablove, a zatim obavite
automatsko skeniranje DAB stanica. Pogledajte
„Ručno pokretanje automatskog skeniranja DAB
stanica (samo CMT-X5CDB)“.
 Aktuelna DAB/DAB+ usluga možda nije
dostupna. Pritisnite TUNING +/–  i izaberite
drugu uslugu.
 Ako se premestite u drugo područje, neke
usluge/frekvencije su možda drugačije
pa nećete moći da pronađete uobičajene
programe. Obavite automatsko skeniranje DAB
stanica da biste ponovo registrovali sadržaj
programa. (Ovim postupkom se brišu sve
prethodno memorisane stanice.)
Emitovanje DAB/DAB+ stanice je prekinuto.
 Proverite lokaciju sistema ili promenite položaj
antene da biste pojačali naznačenu vrednost
kvalitet signala.
Vraćanje sistema na fabrička
podešavanja
Ako sistem i dalje ne funkcioniše pravilno,
vratite ga na fabrička podešavanja.
Koristite tastere na jedinici da biste sistem vratili
na podrazumevana fabrička podešavanja.
1 Iskopčajte kabl za napajanje i uverite se
da indikator režima mirovanja  ne svetli.
Zatim ponovo priključite kabl za napajanje
i uključite sistem.
2 Pritisnite i držite FUNCTION  i /  na
jedinici dok se na displeju ne prikaže „RESET“.
Sva podešavanja koja je konfigurisao korisnik,
kao što su memorisane radio-stanice, tajmer
i sat, biće izbrisana.
Ako se problem ponavlja nakon što obavite sve
gorenavedene postupke, obratite se najbližem
Sony prodavcu.
Napomena
Ako odbacite jedinicu ili je date drugoj osobi, vratite
podešavanja jedinice na fabričke vrednosti iz bezbednosnih
razloga.
Poruke
Sledeće poruke mogu da se prikažu ili trepere
tokom rada sistema.
CANNOT PLAY: Sistem ne može da reprodukuje
audio datoteke zbog nepodržanog formata
datoteke ili ograničenja reprodukcije.
CAN’T PLAY: Umetnuli ste disk koji nije moguće
reprodukovati na ovom sistemu, poput CD-ROM
i DVD diska.
COMPLETE: Postupak memorisanja radio-stanice
je završen bez problema.
DATA ERROR: Pokušali ste da reprodukujete
datoteku koja nije podržana.
ERROR: Pokušali ste da koristite sistem tokom
vraćanja na fabrička podešavanja. Sačekajte dok
se vraćanje na fabrička podešavanja ne završi.
FULL: Pokušali ste da programirate više od 25
numera ili datoteka.
LOCKED: Otvor za disk  je zaključan i ne
možete da izvadite disk. Kontaktirajte najbližeg
Sony prodavca.
NO DEVICE: Nije povezan USB uređaj ili je
povezani USB uređaj uklonjen.
NO DISC: U plejer nije umetnut disk ili ste
umetnuli disk koji nije moguće reprodukovati.
NO MEMORY: Memorijski medijum nije umetnut
u USB uređaj ili sistem ne prepoznaje memorijski
medijum.
NO STEP: Sve programirane numere su izbrisane.
NO SUPPORT: Sistem ne podržava povezani USB
uređaj.
NO TRACK: Na USB uređaju ili disku nema
datoteka koje se mogu reprodukovati.
NOT IN USE: Pritisnuli ste taster koji nema
funkciju.
OVER CURRENT: Iskopčajte USB uređaj iz ulaza
i isključite sistem, a zatim ga ponovo uključite.
PUSH STOP: Pokušali ste da promenite režim
reprodukcije tokom reprodukcije kada je
izabrana funkcija CD ili USB.
READING: Sistem čita informacije na CD-u ili USB
uređaju. Neki tasteri ne rade tokom čitanja.
TIME NG: Vreme pokretanja i vreme zaustavljanja
tajmera reprodukcije je podešeno na isto vreme.
Napomene o CD-DA diskovima
Odeljak CD-DA/MP3 plejera
 Pre reprodukcije, očistite disk krpom za čišćenje
od centra ka ivici.
 Ne čistite diskove rastvorima poput benzina,
razređivača, komercijalno dostupnih sredstava
za čišćenje ili anti-statičkim sprejevima za
gramofonske ploče.
 Ne izlažite diskove direktnom sunčevom svetlu
ili izvorima toplote poput otvora za dovod
toplog vazduha niti ih ostavljajte u automobilu
koji je parkiran na direktnom sunčevom svetlu.
Bežična tehnologija BLUETOOTH
 Iskopčajte kabl za napajanje iz zidne utičnice
ako uređaj ne planirate da koristite duže vreme.
Kada iskopčavate kabl, uvek ga držite za utikač.
Nikad ne vucite sam kabl.
 Ako u sistem dospe bilo kakav predmet ili
tečnost, isključite sistem sa mrežnog napajanja
i odnesite ga na proveru u ovlašćeni servis pre
nastavka upotrebe.
 Kabl za napajanje naizmeničnom strujom može
da zameni samo ovlašćeni serviser.
Bežična tehnologija BLUETOOTH je bežična
tehnologija kratkog dometa koja omogućava
povezivanje digitalnih uređaja kao što su računari
i digitalni fotoaparati. Zahvaljujući bežičnoj
tehnologiji BLUETOOTH, povezane uređaje
možete da koristite u opsegu od oko 10 metara.
Bežična tehnologija BLUETOOTH se obično koristi
za povezivanje dva uređaja, međutim, jedan
uređaj takođe može da bude povezan sa više
uređaja.
Za povezivanje vam nisu potrebni kablovi kao
u slučaju USB povezivanja i nije potrebno da
uređaje uperite jedan u drugi kao kada koristite
bežičnu infracrvenu tehnologiju. Ovu tehnologiju
možete da koristite i kada je jedan BLUETOOTH
uređaj u torbi ili džepu.
Bežična tehnologija BLUETOOTH je globalni
standard koji podržava na hiljade kompanija.
Ove kompanije prave proizvode koji ispunjavaju
globalni standard.
O postavljanju
Podržana BLUETOOTH verzija i profili
O bezbednosti
 Ne postavljajte sistem u nagnuti položaj niti na
mesta koja su izuzetno topla, hladna, prašnjava,
prljava, vlažna, na kojima nema odgovarajuće
ventilacije ili koja su izložena vibracijama,
direktnom sunčevom svetlu ili jakom svetlu.
 Budite pažljivi prilikom postavljanja sistema
na posebno tretirane površine (na primer,
voskovane, lakirane, polirane) jer može doći
do pojave mrlja ili gubitka boje.
 Ako sistem naglo unesete iz hladnog u toplo
okruženje ili ga postavite u prostoriju sa velikom
vlažnošću, može doći do pojave kondenzacije na
sočivu unutar CD plejera što može izazvati kvar
uređaja. U tom slučaju, izvadite disk i ostavite
sistem uključenim oko jednog sata dok vlaga
ne ispari. Ako sistem i dalje ne radi, čak i nakon
duže vremena, obratite se najbližem Sony
prodavcu.
O zagrevanju
 Zagrevanje jedinice tokom punjenja ili rada
u dužem vremenskom periodu je normalno
i ne treba da vas brine.
 Ne dodirujte kućište uređaja ako je uređaj
korišćen duže vremena sa jako pojačanim
zvukom jer kućište može biti vrelo.
 Ne blokirajte ventilacione otvore.
Čišćenje kućišta
Čistite sistem mekanom krpom nakvašenom
u rastvoru blagog deterdženta. Ne koristite
abrazivne materijale, prašak za ribanje ili rastvore
poput razređivača, benzina ili alkohola.
Kompatibilni uređaji i verzije
iPhone/iPad/iPod touch
Pogledajte veb-sajtove u nastavku za detaljnije
informacije o najnovijim podržanim verzijama
kompatibilnih uređaja:
Za korisnike u Evropi:
http://support.sony-europe.com/
Za korisnike u ostalim zemljama/regionima:
http://www.sony-asia.com/support
Kompatibilni modeli
Bluetooth®
Profil je skup standardnih mogućnosti različitih
BLUETOOTH proizvoda. Pogledajte „Specifikacije“
za detalje o podržanim BLUETOOTH verzijama
i profilima.
Napomena
Da biste mogli da koristite BLUETOOTH uređaj koji je
povezan sa ovim sistemom, taj uređaj mora da podržava isti
profil kao sistem. Imajte u vidu to da funkcije BLUETOOTH
uređaja mogu da se razlikuju u zavisnosti od specifikacija
uređaja, čak i ako uređaj ima isti profil kao sistem.
Zbog karakteristika bežične tehnologije BLUETOOTH,
reprodukcija na ovom sistemu malo kasni u odnosu
na reprodukciju zvuka na uređaju koji emituje signal.
Efektivni opseg komunikacije
BLUETOOTH uređaje bi trebalo da koristite
na udaljenosti do 10 metara i između njih ne
bi trebalo da se nalaze prepreke. Stvarni opseg
za komunikaciju može da bude manji u sledećim
slučajevima:
 Kada se između uređaja koji su povezani
BLUETOOTH vezom nalazi osoba, metalni
objekat, zid ili neka druga prepreka
 Kada se nalazite na lokaciji na kojoj se koristi
bežični LAN
 Ako se uređaj nalazi blizu uključene
mikrotalasne rerne
 Ako se nalazite na lokaciji na kojoj postoji
emisija elektromagnetnih talasa
Efekti drugih uređaja
BLUETOOTH uređaji i bežični LAN (IEEE 802.11b/g)
koriste isti frekventni pojas (2,4 GHz). Kada
BLUETOOTH uređaj koristite blizu uređaja
sa funkcijom za bežični LAN, može doći do
elektromagnetnih smetnji. To može da dovede
do manje brzine prenosa podataka, smetnji
ili nemogućnosti povezivanja. Ako se to desi,
pokušajte da primenite neko od rešenja
u nastavku:
 Povežite sistem i BLUETOOTH mobilni telefon
ili BLUETOOTH uređaj kada se nalazite na
udaljenosti od najmanje 10 metara od opreme
koja koristi bežični LAN.
 Isključite napajanje na opremi sa bežičnim
LAN-om kada BLUETOOTH uređaj koristite
u opsegu od 10 metara.
Efekti na druge uređaje
iPhone 5s

iPhone 5c

iPhone 5

iPhone 4s

iPhone 4

iPhone 3GS

Radio-talasi koje emituje ovaj sistem mogu da
dovedu do smetnji u radu nekih medicinskih
uređaja. Budući da ove smetnje mogu da dovedu
do kvara, uvek isključite napajanje ovog sistema,
BLUETOOTH mobilnog telefona i BLUETOOTH
uređaja na sledećim lokacijama:
 U bolnici, vozu i avionu
 Blizu automatskih vrata ili požarnih alarma
iPad Air*

Napomena
Diskovi koje ovaj sistem MOŽE
da reprodukuje
iPad mini sa Retina ekranom*

 Audio CD-DA diskovi
 CD-R/CD-RW (audio podaci CD-DA numera
i MP3 datoteke)
iPad (četvrta generacija)*

iPad mini*

iPad (treća generacija)*

iPad 2*

iPad*

iPod touch (peta generacija)

iPod touch (četvrta generacija)

iPod touch (treća generacija)*

iPod nano (sedma generacija)*

Mere opreza/Specifikacije
Mere opreza
Ne koristite CD-R/CD-RW disk na kojem nema
podataka. Tako možete da oštetite disk.
Diskovi koje ovaj sistem NE MOŽE
da reprodukuje
 CD-ROM
 CD-R/CD-RW diskovi, osim onih koji su snimljeni
u formatu muzičkog CD-a ili MP3 formatu
i u skladu su sa standardom ISO9660 nivo 1/
nivo 2, Joliet
 CD-R/CD-RW diskovi snimljeni u više sesija koji
nisu dovršeni zatvaranjem sesije
 CD-R/CD-RW diskovi koji su loše snimljeni,
CD-R/CD-RW diskovi koji su izgrebani ili prljavi
ili CD-R/CD-RW diskovi koji su snimljeni pomoću
nekompatibilnog uređaja za snimanje
 CD-R/CD-RW diskovi koji su nepravilno dovršeni
 CD-R/CD-RW diskovi koji sadrže datoteke koje
nisu MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3) datoteke
 Diskovi prečnika 8 cm
 Diskovi nestandardnog oblika (na primer,
u obliku srca, kvadrata, zvezde)
 Diskovi na kojima se nalazi lepljiva traka,
papir ili nalepnica
 Iznajmljeni ili korišćeni diskovi sa zalepljenim
žigom na kojima je lepak van površine žiga
 Diskovi sa nalepnicama koje su odštampane
mastilom koje je lepljivo na dodir
* „SongPal“ ne podržava iPod touch (treća generacija),
iPod classic i iPod nano.
„SongPal“ ne podržava iPad od januara 2014.
Tehnologija Bluetooth radi sa modelima
iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s,
iPhone 4, iPhone 3GS, iPod touch (peta
generacija), iPod touch (četvrta generacija).
USB uređaj
Pogledajte veb-sajtove u nastavku za detaljnije
informacije o najnovijim podržanim verzijama
kompatibilnih uređaja:
Za korisnike u Evropi:
http://support.sony-europe.com/
Za korisnike u ostalim zemljama/regionima:
http://www.sony-asia.com/support
Ovaj sistem podržava bezbednosne funkcije koje
su u skladu sa BLUETOOTH specifikacijom kako bi se
obezbedila sigurna veza prilikom komunikacije pomoću
tehnologije BLUETOOTH. Međutim, ove bezbednosne
funkcije možda neće biti dovoljne u zavisnosti
od podešavanja, sadržaja i drugih faktora pa uvek
budite na oprezu kada obavljate komunikaciju pomoću
tehnologije BLUETOOTH.
Sony ne odgovara u slučaju štete ili drugog gubitka
koji je nastao usled otkrivenih informacija korišćenjem
tehnologije BLUETOOTH.
Ne garantujemo BLUETOOTH komunikaciju sa svim
BLUETOOTH uređajima koji imaju isti profil kao ovaj sistem.
BLUETOOTH uređaji koji su povezani sa ovim sistemom
moraju da ispunjavaju BLUETOOTH specifikaciju
organizacije BLUETOOTH SIG, Inc. i moraju da imaju
sertifikat da su u skladu sa njom. Međutim, čak i ako uređaj
ispunjava BLUETOOTH specifikaciju, u nekim slučajevima
karakteristike ili specifikacije BLUETOOTH uređaja mogu
da onemogućavaju povezivanje ili dovedu do drugačijeg
načina kontrole, prikaza ili rada od onog koji je predviđen.
Može da dođe do pojave šuma ili zvuk može da bude
isprekidan u zavisnosti od BLUETOOTH uređaja koji
je povezan sa sistemom, okruženja u kojem se odvija
komunikacija ili uslova u okruženju.
Sistem: Kompakt disk i digitalni audio sistem
Svojstva laserske diode
Trajanje emisije: kontinuirano
Snaga lasera*: manje od 44,6 μW
* Ova snaga je izmerena na udaljenosti od
200 mm od površine sočiva na glavi lasera
sa otvorom prečnika 7 mm.
Frekventni odziv: 20 Hz – 20 kHz
Odnos signala i smetnji: Više od 90 dB
Dinamički opseg: Više od 90 dB
Odeljak tjunera
Odeljak FM tjunera:
FM stereo, FM superheterodinski tjuner
Opseg podešavanja: 87,5 MHz – 108,0 MHz
(u koraku od 50 kHz)
Antena: FM žičana antena
Antenski priključci: 75 oma, nesimetrični
Odeljak DAB/DAB+ tjunera (samo CMT-X5CDB):
FM stereo, DAB/FM superheterodinski tjuner
Frekventni opseg*
Band-III: 174,928 (5A) MHz – 239,200 (13F) MHz
Antena: DAB/FM žičana antena
Tabela DAB/DAB+ frekvencija (Band-III)
Frekvencija
Oznaka
Frekvencija
Oznaka
174,928 MHz
176,640 MHz
178,352 MHz
180,064 MHz
181,936 MHz
183,648 MHz
185,360 MHz
187,072 MHz
188,928 MHz
190,640 MHz
192,352 MHz
194,064 MHz
195,936 MHz
197,648 MHz
199,360 MHz
201,072 MHz
202,928 MHz
204,640 MHz
206,352 MHz
208,064 MHz
5A
5B
5C
5D
6A
6B
6C
6D
7A
7B
7C
7D
8A
8B
8C
8D
9A
9B
9C
9D
209,936 MHz
211,648 MHz
213,360 MHz
215,072 MHz
216,928 MHz
218,640 MHz
220,352 MHz
222,064 MHz
223,936 MHz
225,648 MHz
227,360 MHz
229,072 MHz
230,784 MHz
232,496 MHz
234,208 MHz
235,776 MHz
237,488 MHz
239,200 MHz
10A
10B
10C
10D
11A
11B
11C
11D
12A
12B
12C
12D
13A
13B
13C
13D
13E
13F
* Na ovom sistemu frekvencije se prikazuju sa dve
decimale.
Odeljak zvučnika
Sistem zvučnika:
Zvučnik punog opsega
Pasivni radijator
Nominalna impedansa: 8 oma
BLUETOOTH odeljak
Sistem za komunikaciju:
BLUETOOTH Standard verzija 3.0
Izlaz:
BLUETOOTH standardne snage, klasa 2
Maksimalni opseg komunikacije:
Optička vidljivost od približno 10 m*1
Frekventni pojas:
Pojas od 2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Metod modulacije:
FHSS
Kompatibilni BLUETOOTH profili*2:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Podržani metod zaštite sadržaja:
Metod SCMS-T
Podržani kodek:
SBC (Sub Band Codec), AAC, aptX
Frekventni pojas prenosa:
20 Hz – 20.000 Hz (sa uzorkovanjem od 44,1 kHz)
*1
Stvarni opseg će se razlikovati u zavisnosti od
faktora kao što su prepreke između uređaja,
magnetnog polja oko mikrotalasne rerne,
statičkog elektriciteta, osetljivosti prijema,
performansi antene, operativnog sistema,
softverske aplikacije itd.
*2
Standardni BLUETOOTH profili ukazuju na svrhu
BLUETOOTH komunikacije između uređaja.
Opšte
Zahtevi za napajanje:
220 V – 240 V, 50 Hz/60 Hz
Potrošnja energije: 24 vati
Dimenzije (Š/V/D) (uključujući isturene delove):
Približno 385 mm × 178 mm × 81 mm
Težina: Približno 2,7 kg
Isporučena dodatna oprema: Daljinski upravljač
(RM-AMU197) (1), litijumska baterija CR2025 (1),
kabl za napajanje naizmeničnom strujom (1),
FM žičana antena (1), DAB/FM žičana antena (1)
(samo CMT-X5CDB), uputstvo za upotrebu (ovaj
priručnik) (1)
Dizajn i specifikacije su podložni promenama
bez najave.
Specifikacije
Odeljak pojačala
Izlazna snaga (nominalna):
16 vati + 16 vati (na 8 oma, 1 kHz, 1% THD)
Realna (RMS) izlazna snaga (referentna):
20 vati + 20 vati (po kanalu na 8 oma, 1 kHz)
Ulazi/izlazi
Priključak AUDIO IN (spoljni ulaz):
Mini stereo priključak, osetljivost 700 mV,
impedansa 47 kilooma
USB:
USB port: Tip A, 5 V DC 1,5 A
Potrošnja energije u režimu mirovanja:
0,5 W (svi priključci za bežičnu mrežu su isključeni)
Potrošnja energije u mrežnom režimu mirovanja:
3 W (svi priključci za bežičnu mrežu su uključeni)
Download PDF

advertising